-

 

ANBI-gegevens Geneaknowhow.net

De Stichting Geneaknowhow beschikt over een zogenaamde culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit maakt belastingvrije schenkingen mogelijk. In verband met deze status zijn wij verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam organisatie
: Stichting Geneaknowhow (opgericht 27 augustus 2009)
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17261431

Adres- en contactgegevens secretariaat:
Fluitakker 21,
6721ZE Bennekom
e-mail: secretariaat@geneaknowhow.net
website: www.geneaknowhow.net
bankrekeningnummer Stichting Geneaknowhow (IBAN): NL25INGB0004317816

Fiscaal nummer: 8212 40 754

Doelstelling
De stichting heeft als hoofdoel de onderzoeker op het gebied van de genealogie ten dienste te zijn door hulpmiddelen en bronnen aan te reiken die hij/zij kan gebruik bij het onderzoek. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het digitaal aanbieden van of verwijzen naar bronnen (data- en beeldbanken) en kennis (cursussen, faq's, e.d.). Zie voor de volledige tekst van de doelstelling het beleidsplan van de stichting.

Bestuurssamenstelling:
- De heer P.H.M. (Paul) Balm, voorzitter a.i.
- De heer M. (Michiel) van der Leeuw, secretaris/penningmeester
- De heer J. (Johan) Bode, algemeen lid
- 'Vacant', lid

Beleidsplan 2021-2024
In het beleidsplan 2021-2024 staan de beleidsvoornemens van de Stichting Geneaknowhow voor de komende jaren geformuleerd.

Financiële verantwoording
In de financiële verantwoording over 2023 vindt u een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Geneaknowhow.

Verslag secretaris
De actuele activiteiten van de Stichting worden hier beschreven.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers van de Stichting Geneaknowhow verrichten hun werkzaamheden zonder enige vorm van onkostenvergoeding.