BEVOLKINGSREGISTER

 

 

Wat betekent deze afkorting?

In het bevolkingsregister worden vaak afkortingen gebruikt. Onduidelijk is nog in hoeverre men daar plaatselijk eigen varianten op heeft gemaakt en of dit ook voor België geldt. De onderstaande lijst -door het gemeentearchief in Den Haag verzameld- geeft wellicht enig houvast.

Afkortingen, algemeen:

A of a = ambtshalve
a.i. = ambtshalve ingeschreven
AK = aparte kaart (van de betr. persoon)
Arr.Rb. = Arrondissementsrechtbank
B.D. = Buitengewoon dienstplichtig
B.S. = Burgerlijke Stand
C, C1, C2 = bij controle gebleken
Contr. = bij controle gebleken
d of dv = dochter of dochter van
D = gewoon dienstplichtig
Gev. B.S. = geverifieerd in Burgerlijke Stand
G.K. = Gestichtskaart
H. = hoofd (in kolom beroep + bedrijf)
h, hv = huisvrouw van
H.K. = hulpkaart
HL = onbekend
h.v. - zie: h, hv
i, inw. = inwonend
I.R. = invaliditeitsrente
l.g. = laatste gemeente van inwoning
L.S. = Landstorm
N (+ datum in potlood geschreven) = ? (onbekend)
N.D. = niet dienstplichtig
O = ondergeschikte
O.R. = ouderdomsrente (kolom beroep/bedrijf)
P = pensioen
Pers. = persoonskaart aangelegd (1939)
PK = persoonskaart aangelegd (1939)
P.P. = pensioen van het ABP
S = scheiding
Shv = gescheiden huisvrouw van
T = scheiding van tafel en bed na 5 jaar
Tvgd = toeziend voogd
Vbl. Rg. = Verblijfsregister
VD = Vreemdelingendienst
v.o. = vertrokken onbekend waarheen
v.o.c. = vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij controle
v.o.w. - zie: v.o.
z of zv = zoon van
Z.a. = ? (onbekend)
Z.R. = Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet

een vierkantje met een kruis erin = gecontroleerd bij volkstelling


Afkortingen, kerkelijke gezindte:

A. = Apostolische Gemeente
A.E. = Anglicaans-Episcopale Kerk
A.I. = Afgescheiden Israëlitische Gemeente
C.A. = Christelijk Afgescheiden Gemeente
C.E. = Christelijk Evangelische Gemeente
C.G. = Christelijk Gereformeerde Kerk
D. = Doopsgezinde Gemeente
D.E. = Duitse Evangelische Gemeente
E.B. = Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
E.L. = Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
E.P. = Engels Presbyteriaanse Gemeente
Geen = Geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel
G.G. = Gereformeerde Gemeente
G.G. = Gemeente van Gedoopte Christenen
G.K. = Gereformeerde Kerken
G.O.K. = Gereformeerde Gemeente onder het Kruis
H.A. = Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
H.A.E.A. = Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen
H.L. = Hersteld Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap
L.H. =Leger des Heils
N.H. =Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap
N.I. = Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
O.C. = Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie
O.G. =Oud-Gereformeerde Gemeente
O.G.K. =Oud-Gereformeerde Kerk
P.I. = Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
R. = Remonstrantse Broederschap
R.K. = Rooms Katholiek Kerkgenootschap
S. = Schotse Gemeente
Th.V. = Theosophische Vereniging
V.G. = Vrije Gereformeerde Gemeente
W. = Waalse Gemeente
Z. = Zendingsgemeente
Z.A. = Nederlandse Vereeniging van Zevende-dags Adventisten

 

Bijdrage van Bart Lenselink27 februari 2000

 

Opmerking (HdW):

 

De Wet van 17 april 1887 (Staatsblad 67), waarin de vaststelling betreffende het houden van bevolkings- en verblijfsregisters is geregeld, is bij het invoeren van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie (GBA),  in begin van de jaren 90, ingetrokken. Deze wet heeft dus meer dan 100 jaar het bevolkingsregister "beheerd". Als deze Wet (wijzigingen, aanvullingen) wordt gevolgd komen alle voorgeschreven afkortingen naar voren.

Informatie van Peter van Markus / 9 maart 2000

 

Is ..... [top]