DOOP-, TROUW-, BEGRAAF- EN LIDMATENREGISTERS

Iin België worden deze registers gewoonlijk parochieregisters genoemd (registres paroissiaux), in Nederland dtb(l)-registers. Daarnaast worden hier en daar nog andere benamingen aangetroffen, te weten retro-actra van de burgerlijke stan (RBS) en oude burgerlijke stand (OBS).

 

 

Welke gegevens zijn bewaard gebleven van de plaats waarin ik ben ge�nteresseerd?

Handige (globale) overzichten zijn te vinden in de volgende naslagwerken:

 

Wat is de betekenis van het begrip 'speelkind' dat ik in een doopinschrijving heb gevonden? [top]

Volgens Verdam's Middelnederlandsch Handwoordenboek: onecht kind, kind van een ongehuwde vader en moeder.

Antwoord van Erik Troost / 15 oktober 1999

 

Wat betekenen de afkortingen in de bewerkte DTBL-registers in de provincie Gelderland? [top]

In de beschrijving van een diskette van de HCC Genealogie Gebruikersgroep uit 1993 met DTBL-index van Ruurlo (Gelderland) lees ik dat het RA in Arnhem de volgende afkortingen hanteert:

D Gedoopte
Dv Vader van de dopeling
Dm Moeder van de dopeling
Dg Overige genoemde personen in de doopinschrijving, zoals getuigen
T Bruidegom, respectievelijk bruid
Tv Vader van de bruidegom, respectievelijk van de bruid
Tm Moeder van de bruidegom, respectievelijk van de bruid
Tg Overige in de "trouw"inschrijving genoemde -al dan niet aanwezige- personen
B Overledene, de begravene, degene waarvoor de klok is geluid, of grafrechten zijn betaald. N.B. De overige genoemden zijn soms ook onder B gecodeerd!
Bg Overige in de "begraaf"inschrijving genoemde(n)
L - als lidmaat van de Nederduits-Gereformeerde gemeente ter plaatse ingeschrevenen;
- Rooms-Katholiek die het sacrement van het H. Vormsel heeft ontvangen, of is toegetreden tot een bepaalde broederschap of congregatie
A In andere inschrijvingen dan die van doop-, trouw- en overlijden genoemden.

 Antwoord van Ad Louter / adrian@louter.demon.nl / 20 september 2000

 

Onder welke statie moet ik zoeken voor de katholieke registers van een Friese plaats? [top]

RK Staties in Friesland per 1809 en percentages katholieken in die dorpen en steden en omliggende dorpen naar percentage van het aantal inwoners.
De plaats waar de statie stond is met een (*) aangegeven. Tussen haakjes staan de percentages katholieken in de omliggende dorpen. De lijst is gebaseerd op de "Alphabetische lijst der steden en dorpen in Vriesland met derzelver bevolking in 1809" die tevens het "getal der zielen naar de onderscheiden gezindheden" aangeeft, in opdracht van de Landdrost van Friesland door de gemeentebesturen samengesteld en bewaard gebleven in het RA Leeuwarden. Bewerkt en gepubliceerd door: J. Visser, 'De plaatselijke verspreiding der katholieken in Friesland tot het begin der 19e eeuw', Frisia Catholica nr. XVIII. Herdruk in: Sociaal Compas; jrg. V, 3, Den  Haag, 1958.

Statie 1: Blauwhuis (Westhem) * (55), Greonterp (97), Dedgum (76), Sandfirde (46), Idzega (44), Tjerkwerd (41), Oudega ( 39), Abbega (36) Hieslum (32), Parrega (27), Wolsum (22), Oosthem (5)

Statie 2: Sint-Nicolaasga * (84), Doniaga (34), Oldecouwer (33), Teroele (22), Ouwsterhaule (17), Ouwsternijega (17), Boornzwaag (16), Legemeer (16), Goingarijp (12), Tjerkgaast (9), Idskenhuizen (7), Broek (4), Langweer (2).

Statie 3: Woudsend * (27), Indijk (65), Ipekolsga (30). 

Statie 4: Bakhuizen* (55), Oudemirdum (35), Mirns ( 31), Scharl (24), Hemelum (18), Kolderwolde (12), Koudum (6), Warns (4), Molkwerum (4), Staveren (2).

Statie 5: Roodhuis (Oosterend) * (15), Tirns (53), Tjalhuizum (31), Lo�nga (26), Scharnegoutum (22), Lutkewierum (20), Folsgare (20), Hidaard (17), Nijland (12), Itens (7).

Statie 6: Makkum * (23), Longerhouw (49), Gaast (35), Piaam (15), Kornwerd (10), Idzegahuizum (10), Eksmorra (7), Allingawier (7), Wons (6). 

Statie 7: Workum * (22), Nijhuizum (47), Ferwoude (27), Hindelopen (7).

Statie 8: Oldeholtpa (thans Wolvega) * (19), Idzard (44), Sonnega (22), Spanga (19), Oldeholtwolde (15), Wolvega (10), Oldetrijne (5), Nijholtpa (4).

Statie 9: Oosterwierum (opgericht in 1796) * (44), Mantgum (16), Bozum (9), Weidum (4), Jorwerd (1).

Statie 10: Bolsward * (30), Brugwerd (41), Witmarsum (17), Edens (12), Wommels (12), Oldeklooster (11), Kubaard (10), Hartwerd (8), Hichtum (7), Schettens (5), Lollum (4), Pingjum (2).

Statie 11: Balk * (22), Ruigahuizen (40), Elahuizen (29), Oudega (26), Wikel (19), Sloten (15), Nijemirdum (13), Nijega (13), Harich (12), Sondel (6).

Statie 12: Lemmer (vroeger Follega) * (11), Eesterga (37), Follega (27), Oosterzee (6), Echten (4).

Statie 13: Dronrijp * (14), Baijum (36), Menaldum (11), Winsum (8), Huins (7), Deinum (5), Hilaard (3), Marsum (3).

Statie 14: Irnsum * (35), Poppingawier (21), Rauwerd (14), Friens (8), Deernsum (7), Akkrum (5), Grouw (3), Terzool (3), Sibradaburen (3), Oldeboorn (2).

Statie 15: Wytgaard (Wirdum) * (33), Swichum ( 35), Goutum (25), Roordahuizum (14).

Statie 16: Steggerda * (24), Blesdijke ( 32), Peperga (14), Nijerberkoop (9), Finkega (3), Elslo (3), Noordwolde (2), Boil (2), Donkerbroek (2).

Statie 17: Leeuwarden * (17), Huizum (17), Lekkum (12), Jelsum (6), Rijperkerk ( 5), Kornjum (4), Wyns (3), Tietjerk (2).

Statie 18: Warga * (27), Wartena (28), Eagum (17).

Statie 19: Het Meer * (25), Terband (27), Heerenveen (S) (12), Heerenveen (E) (9), Haskerdijken (5), Nijehorne (4), Luinjeberd (4), Knijpe (3), Tjalleberd ( 4), Kortezwaag (3), Mildam (2), Gersloot (2), Oudeschoot (2).

Statie 20: Joure * (20), Snikzwaag (26), Terkaple (17), Westermeer (12), Nijehaske (8), Akmarijp (7), Haskerhorne (6), Oudehaske (4), Rosterhaule (4), St.- Jansga (2).

Statie 21: Franeker * (17), Hitsum (24), Boer (12), Herbaijum (10), Ried (9), Tjum ( 8), Dongjum (7), Tjummarrum (6), Lidlum (5), Achlum (4), Spannum (3), Oosterbierum (3), Welsrijp (2).

Statie 22: Heeg * (24), Gaastmeer (5), Hommerts (2).

Statie 23; Sneek * (20), IJlst (4).

Statie 24. Nes (Ameland) * Nes (20), Ballum (8).

Statie 21. Harlingen * (15), Almenum ( 9), Midlum (7), Kimswerd (6), Winaldum (4), Seksbierum (2), Pietersburum (2).

Statie 22. Dokkum * (9), Rinsumageest (13), Sibrandahuis (3), Driezum (3), Kollummerzwaag ( 2), Oosternijkerk (2).

 

In relatie hiermee kan navolgend boek interessant zijn, waarin de discussie vooral gaat over de vraag hoeveel katholieken er in Friesland waren. Om dit getal te bepalen moet de waarde van lijsten van communicanten e.d. worden vastgesteld. J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-reformatie (Assen 1964). De dicsussie hierontrent in: AAG Bijdragen, 13 (Wageningen 1985).