A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen

 

Latijn

Vertaling

Bron

 

 

 

Pabularius, pabulator Voederhandelaar AHä

Pactionarius

Pachter

N

Paedagogus

Pedagoog

Gl

Pagensis

Boer

HG

Pagimagister

Dorpsburgemeester

 

Palliger

Palliumdrager (=aartsbisschop)

HG, N

Panetarius, panifex, panificus

Bakker

N

Panisator, panisatrix Spoel(st)er (in weverij) AHä

Pannarius

Lakenwever

M

Pannicida

Gewandsnijder, lakenhandelaar

S, M

Pannifer Pijdrager, monnik AHä

Pannifex

Lakenwever

D

Pannirasor, pannorum rasor Lakenscheerder AHä

Panniscida

Lakensnijder

N

Pannitextor

Lakenwever

G, D

Panni tinctor Lakenverver AHä

Pannitonsor

Lakenscheerder

G

Pannorum incisor Gewandsnijder, lakenhandelaar AHä
Pantopola Grossier AHä
Papa Paus AHä
Papirarius, papyrifex Papiermaker AHä

Paraphonista

Voorzanger

HG

Parator Kleermaker AHä
Parochianus Parochiaan AHä

Parochus

Pastoor

D, A

Pastellarum faber, pastellator Blikslager AHä
Pastillarius Koekbakker AHä

Pastillifex

Apotheker

G

Pastor

Pastoor, herder

G, D

Pastrix Herderin AHä
Patricius Patriciër AHä
Patrinus Peter, peetvader M
Patronus Bestuurder, voogd, beheerder AHä
Pavimentorum factor Stratenmaker AHä
Pecorum pastor Koeherder AHä
Pectenarius, pectinarius Kammaker AHä

Pecuarius

Veehandelaar, veefokker

A

Pedellus Gerechtsdienaar, pedel AHä
Pedester Voetknecht, infanterist AHä
Pedisequa Kamenier, hofdame AHä
Pedisequus Lakei AHä
Pellarius Tassenmaker AHä

Pelliciarius

Bontwerker

N

Pellifex

Bontwerker, leerlooier

S, G

Pellificator, pelliparius Bontwerker AHä

Pellio

Bontwerker

D

Pellitarius

Bontwerker

G

Pelviarius, pelvifex Blikslager, ketelmaker AHä
Penesticus Uitdrager AHä
Pensator IJkmeester, Waagmeester AHä
Pensionarius Pachter M
Perarum factor Gordelmaker, ranselmaker AHä

Perator

Ranselmaker

A

Percussor Munter AHä

Pergamenarius

Perkamentmaker

N

Pergamen(t)ator, pergamentarius Perkamentmaker AHä
Pestilentiarius Pestdokter AHä

Perigrinus

Vreemdeling, pelgrim

H, A

Persona

Pastoor

Sm

Petrarum tector Leidekker AHä
Pharmacopoeus, pharmacopola Apotheker AHä
Philologus Taalkundige, filoloog AHä
Philosophus Wijsgerige, filosoof AHä
Phlebotomarius Aderlater AHä
Phrygio Zijdewever, gouddraadwerker A, AHä

Physicus

Chirurgijn

A

Picarius, picator Maker van (houten) emmers en bekers AHä
Pictaciarius Schoenlapper AHä

Pictor

Schilder

M

Pictor chartarum lusoriarum Speelkaartenmaker AHä
Pigmentarius Zalfverkoper, kruidenier, drogist AHä
Pilearius, piliarius, pileo, pillo Hoedenmaker, viltwerker AHä

Pileator

Hoedenmaker

HG

Pincerna, pincernarius Wijntapper, herbergier AHä
Pinsor Hakker AHä
Pirata Zeerover, piraat AHä

Piscarius

Vishandelaar, visser

HG,N

Piscator

Visser

D

Pistor

Bakker

S

Pistrini praefectus Bakmeester, beheerder van granen/
bakkerij/brouwerij (in een klooster) A
Placentarius Koekbakker, banketbakker AHä
Plagiarius Dief AHä
Plastes Boetseerder, beeldsnijder, beeldhouwer AHä
Plateae restaurator Stratenmaker AHä
Plausor Zanger en danser AHä

Plebanus

Plebaan

HG

Plumarius Pluimenmaker AHä
Plumbarius Loodgieter AHä
Pocillator Herbergier, tapper AHä
Poenator Beul, tuchtmeester AHä
Poenetentiarius Biechtvader AHä
Poeta Dichter AHä
Poledrarius Stalknecht, stoeterijknecht AHä
Polentarius Mouter, brouwersknecht AHä

Poliator

Stadsdokter

A

Polio Harnasmaker, "plaetmeker" AHä
Politor gladiorum Zwaardveger AHä

Pollinctor

Lijkaflegger, doodgraver

HG

Polyphagus Veelvraat AHä
Polymitarius Damastwever AHä
Pomarius Fruitverkoper, appelkweker, appelverkoper A, AHä, M

Pontifex

Bisschop

A

Pontifex Romanus, pontifex maximus Paus AHä
Popinarius Gaarkok, houder van gaarkeuken AHä
Portanarius Poortwachter AHä

Portarius

Poortwachter

N

Portator

Bode

N

Porterius

Poortwachter

N

Portitor

Voerman, bode

HG

Postarum magister, postarum praefectus Postmeester AHä
Postillator Schrijver van stichtelijke literatuur AHä
Practeator Edelsmid AHä

Praebendarius

Clericus met bediening waaraan inkomsten zijn verbonden, provenier

A, N

Praecantor Voorzanger AHä
Praeceptor Huisleraar, schoolmeester AHä
Praecessor Voorganger AHä
Praedicans Predikant M

Praedicator

Prediker, Dominicaan

HG

Praefector

Prefect

N

Praefectus Bestuurder, beheerder, voogd, prefect A
Praefectus aerarii Schatmeester, schatbewaarder AHä
Praefectus annoniae Proviandmeester, magazijnmeester AHä
Praefectus aulae Hofmeier AHä
Praefectus cementariorum Metselaarsbaas AHä
Praefectus classis,praefectus rei maritimae Admiraal AHä
Praefectus militiae, praefectus rei militaris Generaal AHä
Praefectus venatorum Jachtmeester AHä

Praelata

Abdis

HG

Praelatus

Prelaat, kerkvorst

HG

Praeses Voorzitter, bestuurder, praeses AHä
Praestes, praestis Beheerder, bestuurder AHä
Pr(a)estigiator Goochelaar, kunstenmaker AHä
Praesul Prelaat, patriarch AHä

Praetor

Borgemeester, schout, provoost, vorster

G, V, HN

Praevisor

Provisor, dispensier

N

Praxator adustriarius Bruinbierbrouwer AHä
Praxator cerevisiae albae Witbierbrouwer AHä

Prebendarius

Clericus met bediening waaraan inkomsten zijn verbonden

A, N

Precator Voorspreker, bemiddelaar AHä

Preco

Ingebieder, bode

S

Predicator

Prediker, Dominicaan

HG

Preliator, proeliator

Krijger, strijder

HG, AHä

Prensor Gerechtsdienaar AHä

Prepositus

Proost

H

Presbiter

Priester

Sm

Presbyter

Priester

G

Pressor Drukker, boekdrukker AHä
Primas Prior AHä
Primicerius Overste AHä

Primipilaris

Hoofdman, aanvoerder

HG

Primissarius Vroegmislezer AHä
Primus forestus Houtvester AHä

Princeps

Vorst

A

Principissa

Vorstin

HG

Prior

Prior

HG

Proabbas

Plaatsvervanger van abt, prior

HG

Proca Hoer AHä
Procancellarius Vicekanselier AHä
Procarius Varkensherder AHä
Proconsul Viceconsul, stadhouder, prefect AHä

Procurator

Volmachthouder, procureur, rentmeester

G, AH

Procuratrix

Procuratorse, toezichthoudster op werkzusters in klooster

A

Proditor Verrader AHä
Professor extraordinarius Buitengewoon hoogleraar AHä
Profugus Balling, voortvluchtige, afvallige A, AHä
Progenitor, progenitus Voorvader AHä

Promissor

Borg

HG

Promus

Keldermeester

HG

Promocondus Keldermeester AHä
Propagator Verspreider, propagandist AHä
Propola Tussenpersoon, makelaar, opkoper AHä
Propola coriarius Leerhandelaar AHä

Proprietarius

Eigenaar

A

Proregens Conrector AHä
Proreta Scheepskapitein AHä
Proselytus Proseliet AHä
Prospector Verzorger AHä
Prostituta Hoer, prostitué AHä

Protector

Schildknaap, lijfwacht, beschermer

HG

Protocaravus Stuurman AHä
Protoscriniarius Hoofd van kanselarij AHä
Provector Begunstiger, beschermer AHä
Provendarius Afgevaardigde AHä

Provisor

Magazijnmeester, dispensier

HG, N

Proxeneca

Makelaar

AH

Proximus Buurman AHä
Psalmographus Psalmdichter AHä
Publicanus Tolgaarder, tollenaar, douanebeambte AHä
Publicana Hoer, prostitué AHä

Puella

Dienstmeid

N

Puella publica

Prostitué

D

Puella pudica

Eerbare jonkvrouw!!

D

Puer

Knaap

 

Puerpera

Kraamvrouw

D

Pugil

Vuistvechter

HG

Pugilis

Vuistvechter

HG

Pulsator

Aanklager, eiser

HG

Puparum artifex Poppenmaker AHä
Pupillus Wees AHä
Purgator gladiorum Zwaardveger AHä
Pusiolus, pusus Knaapje, page AHä
Pyrophagus Vuurvreter AHä
Pyrotechnicus Vuurwerkmaker AHä

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | bronnen