A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

D

Dammona / Damum = Appingedam
dare, dedi, datum = geven
    datum = (uit)gegeven, dag van uitgifte, datum
    dato = op de dag van uitgifte
    de dato = van/op de dag
Daventria(e) = (te) Deventer
de + abl. = over, van(af)
    de consensu = met toestemming
debere, debui, debitum II = moeten; verschuldigd zijn
debilitas, -tatis F = gebrekkigheid
    debilitate senectutis = door zwakheid, veroorzaakt door ouderdom
debitum = schuld, verplichting
debitus = verplicht, verschuldigd
decanatus, -us = decanaat
decanus = deken
decedere, decessi, decessum III = vertrekken, sterven
decem = tien
December, Decembris = december, van december
decemvir, -i = lid van een college van tien raadsheren
decennis = tienjarig
decima = tiende (kerkelijke belasting)
decimus = tiende
    circa decimam antemeridianam = rond tien uur 's morgens
declarare = verklaren
    declaravit se scribere non posse = hij/zij verklaarde niet te kunnen schrijven
decollare = onthoofden
decretum = beslissing
dedi, zie dare = ik heb gegeven
deesse, defui = afwezig zijn, missen
deferre, detuli, delatum = brengen
definitivus = definitief, eind-
    definitiva (sententia) = eindvonnis
defungi, defunctus sum III = overlijden
    defunctus/a = overleden M/F
    defunctorum = van de overledenen
deglubitor = vilder
dei zie: deus = van God
deinde = vervolgens
delatus van deferre = gebracht

Delf... zie: Delph...
deliberare = overleggen; (af)leveren
delictum = misdaad
delineator = tekenaar
Delphi(Batavorum) / Delph(i)um = Delft
denarius = penning
denatus = gestorven
deo zie: deus = God (dat./abl.)
deservitor, -is = waarnemend pastoor
designare = aanwijzen
destitutus (sensibus) =
(van zijn zinnen) beroofd
desunt van deesse = zijn afwezig
detuli van deferre = ik heb gebracht
deus, dei = God
    pro deo = gratis (om Godswil)
devotus = vroom
    filia/virgo devota = geestelijke dochter/maagd, kwezel, klopje
dicere, dixi, dictum = zeggen
    dixi, dixit, dixerunt = ik zei, hij/zij zei, zij zeiden
    dicitur = wordt gezegd, wordt genoemd
    dictus = gezegd, genoemd
    dictum (est) = (er is) gezegd
dies, diei M, gen. plur. dierum, abl. diebus = dag
    ... dierum = van .. . dagen
    dies natalis = geboortedag
digitalarius = vingerhoedenmaker
dignus + abl. = waard(ig)
dimidium = helft
dimidius = half
dimissoriales, litterae ~ = geloofsbrieven
dioecesis F = bisdom
discretus = verstandig
discutire , discussi, discussum = betwisten
discussio, -nis F = het betwisten (van een vordering)
dispensare = dispensatie verlenen
dispensatio, -nis F = dispensatie, ontheffing
divinus = goddelijk
   
divini verbi minister (D.V.M.) = bedienaar des goddelijken woords, predikant
divisio, -nis F = verdeling
doctor utriusque iuris = doctor in de beide rechten (wereldlijk en kerkelijk)
doctus, doctissimus = geleerd, zeergeleerd
doliarius = vatenmaker, kuiper
domicella = juffrouw
domina = vrouw(e)
dominella = juffrouw
dominica = zondag
dominium = domein
dominus (anno domini) = heer (in het jaar des Heren)
domistadium = hofstede
domus F IV = huis
    ad domum = aan huis (dagvaarding, aanzegging)
    domum ook = naar huis
donatio, -nis F = schenking
Dordracum, Dordraci = Dordrecht, te ~
dorsum = rug(zijde)
Dotecum = Doetinchem
Drusoburgum = Doesburg
dubium = twijfel
ducatus, -us = hertogdom
ducenti, -esimus = tweehonderd(ste)
Dudmala / Dumella = Dommel
dulciarius = suikerbakker
dum = terwijl
duo = twee
duodecennis = twaalfjarig
duodecim = twaalf
duodecimus = twaalfde
    Ad Duodecimum = Dodewaard
duplex, -plicis = dubbel, twee keer
Durninum = Deurne
duumvir, -i = lid van een college van twee (burgemeesters)
dux, ducis = hertog
   
Silva/Buscum Ducis = 's-Hertogenbosch

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting