A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

H

habere, habui, habitum II = hebben, houden, verkrijgen
    habito ... , habitis .. . = na het verkrijgen van .. .
habitare; habitans, -ntis = wonen; wonend, inwoner
haemorragia = bloeding
haeres zie: heres
Haga Comitis / Comitum = 's-Gravenhage
hagensis = Haags
Han(n)onia / Han(n)ovia / Han(o)govia = Henegouwen
hanoniensis etc. = Henegouws
Harderovicum = Harderwijk
Harlemum = Haarlem
Hasseletum = Hasselt (NL & B)
hebdomas, -madis F = week
    ... hebdomadum = van ... weken
Helium zie Brida = Den Briel
here = gisteren
hereditarius = erfelijk
hereditas, plur. -tates = erfenis, erfgoederen
    census hereditatis = erfpacht
heres, heredis = erfgenaam
Herpina = Herpen
hesternus = van gisteren
hibernalis = van de winter, winter-
hic = hier
hic, haec F, hoc N = deze, dit
    huius = van deze, van dit; dezer, van deze maand
    huius modi = van deze aard, dergelijk
    hoc die, hoc anno = op deze dag, dit jaar
    ad hoc = te dien einde, hiertoe
hiems, hiemis M = winter
Hlara = Laren (NH)
hodie = heden, vandaag
homo, hominis = mens
honestas, -tatis F = eerbaarheid
honestus = eerzaam, ook: "van stand"
hora = uur
    duodecim horarum = van twaalf uren
Horna (Westfrisiorum) = Hoorn
horreum = schuur
hortus = tuin
hospes, -pitis = gastheer, waard
Hreni / Rhena = Rhenen
huiadem = alhier
huiades = mensen van hier
huius zie: hic = van deze
huiusmodi = van deze aard, dergelijk
Huleri / Coriovallum = Heerlen
humanus = menselijk
humare = begraven
Husuduna = Huizen (NH)
hydropisis = waterzucht

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting