A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

L

labi, lapsus sum III = vallen, uitglijden
labor, -is M = arbeid
laborare = werken, lijden aan (een ziekte)
laedere, laesi, laesum = kwetsen
Laica / Lecca = Lek
laicus = leek
languor, -is M = zwakte, ziekte

laniatorium = slachthuis

lanifilator, -is = wolspinner
lanifilitrix, -tricis = wolspinster
lanio, -nis = slager
lanitonsor, -is = wolscheerder
lapicida = steenhouwer
lapsus van labi = gevallen, uitgegleden

later, -is = baksteen
latifex, latrifex, -ficis = steen-, pannenbakker

latus, lateris N = zijde, bladzijde
latus van ferre = gebracht, gedragen
    (summa) lateris = (boekhouding) het totaal van de bladzijde
Laurum / Lerdanum = Leerdam (Laurum eig. Woerden)
Lecca / Laica = Lek
lector, -is = lezer; leraar
    lectori salutem = den lezer heil
lectus = bed
Ledi / Lyra / Nevesdum = Lier
legare = legateren
legitimus = wettig
Leida / Lugdunum Batavorum = Leiden
leodiensis = Luiks, van Luik
Leodium = Luik
Leovardia / Livardia = Leeuwarden
Lerdanum / Laurum = Leerdam (Laurum eig. Woerden)
lethargus = slaapziekte
levare = opheffen
    levantes = doopheffers
levis = licht
lex , legis F = wet
liber, -i = vrij, ongehuwd, vrijgezel
liberi, -orum = kinderen
liber, libri = boek
    liber rationum = huishoudboek, familiekroniek
libra = pond; weegschaal; waag
libraria = bibliotheek
librarium = waag; bibliotheek
librarius = schrijver; boekverkoper; waagmeester
licentia = toestemming, vergunning; universitaire graad, recht gevend om
les te geven

    de mea licentia = met mijn toestemming
licentiatus = licentiaat, de "licentia" bezittend
   
utriusque iuris licentiatus = licentiaat in de beide rechten (Romeins en kerkelijk)
ligator, -is = boekbinder
ligius = door leeneed verbonden
   
homo ligius = leenman, vazal
   
dominus ligius = leenheer
ligatus/a = echtgenoot
lignarius, faber lignarius = timmerman
lignum = hout
linea = lijn
    linea collateralis = zijlijn (verwantschap)
Linga = Linge
linifex, -ficis = linnenwever
lis, litis F = proces
litterae, -arum (v. meerv.) = brief, akte, oorkonde
Livardia / Leovardia = Leeuwarden

lixa = kok, zoetelaar, marketenter

locus = plaats
    loco + gen. (cuius loco) = in plaats van (in wiens/wier plaats)
    locum tenens = stadhouder; luitenant
Londinium, Londinii = Londen, te Londen
longus = lang, ver
    longe = ver (bijw.), verreweg
    Longa Aqua = Linge
lorarius = zadelmaker

lotrix, lotricis = wasvrouw

Lovinium / Lovania = Leuven
lucus = woud

Ludovicus = Lodewijk, Louis

ludus = spel, school
    ludimagister = schoolmeester
Lugdunensis = van Lyon of Leids
Lugdunum = Lyon
Lugdunum Batavorum, Lugduni Batavorum = Leiden, te Leiden
Lutetia, Lutetiae (Parisiorum) = Parijs, te Parijs
lutheranus = luthers
Lyra / Ledi / Nevesdum = Lier

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting