A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

O

obire, obii, obitum = overlijden
    obiit = (hij/zij) is overleden
obitorium = dodenboek
obligatio, -nis F = verplichting
obrutus = begraven
obseques, obsequiae = plechtige uitvaartdienst
observare = in acht nemen
    observandis observatis = met inachtneming van de regels
obstare, obstiti, obstitum = in de weg staan
    non obstante impedimento = zonder dat er een beletsel is
obstetrix, -tricis = vroedvrouw
obtinere, obtinui, obtentum II = verkrijgen
    obtenta dispensatione = na dispensatie te hebben verkregen
occidere, occidi, occisum = doden, vermoorden
occidentalis = westelijk
octo, octavus = acht, achtste
octennis = achtjarig
octingenti, -tesimus = achthonderd(ste)
October, Octobris = oktober, van oktober
octogenarius = tachtigjarig
octoginta, octogesimus = tachtig(ste)

oeconomus = huismeester

officialis = een functie bekledend, beambte
officina = werkplaats, fabriek, winkel, drukkerij
officium = ambt
    ex officio = op grond van zijn ambt
oleum = olie, oliesel
olim = vroeger
omnis, -is, plur. omnes, omnium, omnibus = al, geheel, alle(n)
    omni modo = op elke manier
onus, oneris N = last
operarius = handwerksman, werkman
operarius scriniarius = schrijnwerker
opificium = handwerk, beroep
oppidanus = stedeling, burger
oppidum = stad
opus, operis N = werk
    opus est = het is nodig
    ad opus + gen. = ten behoeve van
oratorium = kerk
orbatus ab = beroofd van
orbitas = weesschap, kinderloosheid
orbus = wees
ordinare = opstellen
ordinarius = gebruikelijk

organum = orgel

orientalis = oostelijk
origo, originis F = oorsprong, afkomst
oriundus = afkomstig, afstammend van
orphanotrophium = weeshuis
orphanus = wees
   
utroque parente orphanus = wees, die beide ouders verloren heeft
ortus = afkomstig
ortus zie: hortus = tuin

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting