A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

Q

quadragenarius = veertigjarig
quadraginta, -gesimus = veertig(ste)
    quadragesima ook: = Vasten
quadriennis = vierjarig
quadringenti, -ntesimus = vierhonderd(ste)
quae zie: qui
quam cito = zodra
quartus = vierde
    quartus gradus = vierde graad (bloedverwantschap)
quarum zie: qui = van wie, van welke (F)
Quasimodo = eerste zondag na Pasen, als de mis begint met "Quasimodo geniti infantes" = "Als pasgeboren
                      baby's"

quattuor = vier
quattuordecim = veertien
quattuordecennis = veertienjarig
qui M, quae F, quod N = die (betrekkelijk voornaamwoord)
    acc. quem M, quam F, quod N = die (acc.)
    plur. qui M, quae F, quae N = die (betr. voornaamwoord meervoud)
    acc. quos M, quas F, quae N = die (acc. meervoud)
    cuius; plur. quorum, quarum = wiens, wier, waarvan; van wie, wier, waarvan
    cuius loco; quorum loco = in wiens plaats; in wier plaats 
    quorum vices supplevit ... = van wie (meervoud) de plaats innam ..
    pro quo; pro quibus = in wiens plaats; in wier plaats
    quae declaravit ... = die verklaarde, en zij verklaarde ...
quia = omdat
quibus zie: qui = aan, voor, door wie/welke
quidam = een zekere, de een of andere, enige
quietus = rustig
quindecennis = vijftienjarig
quindecim = vijftien
quindecimus = vijftiende
quingenti, quingesimus = vijfhonderd(ste)
quinquaginta, -gesimus = vijftig(ste)
quinque = vijf
quinquennis = vijfjarig
quintus = vijfde
quitare = betalen
quondam = eens, ooit, eerder
    filius quondam Johannis = zoon van wijlen Jan
quorum zie: qui = van wie, van welke (M / N)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting