A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

R

ratihabitio, -nis F = ratificatie, goedkeuring, bekrachtiging (van handelingen verricht door een zaakwaarnemer zonder volmacht)
rasor pannorum = lakenscheerder
ratio, -nis F = reden, rede, verstand
ratus = geldig
    ratum habere, (ob)servare = geldig verklaren, bekrachtigen, ratificeren
reatus, -us = schuld
rebaptizatus = herdoopt
receptor, -is = ontvanger (belastingen)
rector, -is = pastoor
recusare = weigeren
reddituarius = van de pacht; rentmeester
red(d)itus, -us = opbrengst, inkomen
redemptio, -nis F = terugkoop, lossing
redimere, redemi, redemptum III = terugkopen, lossen
reditus, -us = inkomsten
registrum = register
    ~ baptizatorum = doopregister
    ~ defunctorum = overlijdensregister
    ~ matrimonio coniunctorum = trouwregister
relaxatio, -nis F = vrijstelling
relinquere, reliqui, relictum III = achterlaten
    relicta = ook: weduwe
    relictus = ook: weduwnaar
    relictis ... = met achterlating van ...
remittere, remisi, remissum III = achterwege laten; kwijtschelden, vergeven
    remissis ... = met achterwegelating van ...
renatus = herboren
renuntiare (ab, super) = afstand doen van
reportare = van zijn kant overdragen
repromittere, repromisi, repromissum III = van zijn kant beloven
requiescat in pace = hij/zij ruste in vrede
requirere, requisivi, requisitum III = vragen, vereisen
    requisitus ad hunc actum = gevraagd voor het opmaken van deze akte
residere II = wonen
resignare de = afstand doen van
reus = aangeklaagde
revalidare = achteraf wettigen
reverendus = eerwaarde
reverti, reversus sum III = terugkeren (ook: in iemands bezit)
Rhena / Hreni = Rhenen
rhenanus = van, aan de Rijn
Rhenus = Rijn
rheuma, tis N = reumatiek
rite = volgens de gewoonte, naar behoren
Rodembergum = Aardenburg
Rollarium / Roslara = Roesselaere
rosa = roos
    Rosae Vallis, Rosarum Vallis = Roosendaal
    rosaevallensis = uit Roosendaal
Roterodamum, Roterodami = Rotterdam, te ~
ruber, rubri = rood
Ruraemundus / Roermonda / Munda Rurę etc. = Roermond
rusticus = boer, landbouwer

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting