A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting

 

S

S. = Sanctus
Sabaudia = Savoye
sabaudus = Savoois
Sablones = Venlo
sacellanus = kapellaan
sacer, -cri = heilig
    sacro oleo = met het H. Oliesel
sacerdos = priester
sacramentum = sacrament
    infirmorum sacramentis = met de sacramenten der zieken
    exeuntium sacramentis munitus = voorzien van de sacramenten der stervenden
sacrista = koster
saecularis = wereldlijk
saepius = herhaaldelijk
salarium = zoutziederij; salaris
salarius = zoutzieder, zouthandelaar
Salia Vetus = Oldenzaal
salus, -utis F = heil
    lectori salutem! = de lezer gegroet!
    anno reparatę salutis = in het jaar van het herstelde heil, d.w.z. na Chr.
Sanctum / Sancti / Ad Sanctos = Xanten
sanctus = heilig
sanguis, -guinis M = bloed
saponarius = zeepzieder
sartor, -is = kleermaker
sartrix, sartricis = kleermaakster
satisfacere + dat. = bevredigen
satrapa = stadhouder
scabinus = schepen
Scaldia = Schouwen
Scaldis, -is = Schelde
scholaris = scholier
scholasticus = scholaster, hoofd van kapittelschool
sclopetus = haakbus, handbus
Sclusa / Slusa = Sluis
scilicet = namelijk
Scorla = Schoorl
scortator, -is = hoerenloper, verwekker van onecht kind
scortum = hoer
scriniarius = notarisassistent; kastenmaker
scultetus = schout
scutum = schild
    sub scuto + gen. = onder het teken (uithangbord) van ...
se = zich
    dixit se ... = hij zei dat hij ...
    dixerunt se ... = zij zeiden dat zij ...
secretarius = secretaris, stadsschrijver
secta = secte
sectio, -nis F (Caesaria) = (keizer)snede
secundus = tweede
    secundus gradus = tweede graad (verwantschap)
sed = maar
sedecennis = zestienjarig
sedecim = zestien
sellator, -is = zadelmaker
senectus, -tutis F = ouderdom
senator, -is = lid van het stadsbestuur, raadslid, schepen
senium = ouderdom
sententia = vonnis
sententiare = vonnissen
sepelire, sepelivi, sepultus = begraven
septem = zeven
    septimontanus = uit Zevenbergen
September, Septembris = september, van september
septemvir = lid van een college van zeven
septentrionalis = noordelijk
septimana = week
    xiij septimanarum = van dertien weken
septimontanus = uit Zevenbergen
septimus = zevende
septingenti, -ntesimus = zevenhonderd(ste)
septuaginta, -gesimus = zeventig(ste)
septuennis = zevenjarig
sepultor (mortuorum) = begraver (van de doden, doodgraver)
sepultura (dies sepulturę) = begrafenis (dag van ~)
sepultus zie sepelire = begraven
sequi, secutus sum III = volgend
    anno sequenti, annum sequentem = het volgend jaar (abl. en acc.)
servitium = dienst
servus = knecht
sescenti, -tesimus = zeshonderd(ste)
sex = zes
sexaginta, sexagesimus = zestig(ste)
sexennis = zesjarig
sextus = zesde
sexus, -us = geslacht
sibi = aan zich, aan hem, aan haar, aan hen
Sichemium = Zichem
sicut (et) = zoals (en eveneens)
sigillum = zegel
signum = teken
    sub signo aurei leonis = onder het teken van de gouden leeuw
siligo, -iginis F = rogge
silva = bos
Silva Ducis = 's-Hertogenbosch
Silvaducensis = van Den Bosch
simul = tegelijk, tezamen
sine + abl. = zonder
situs = gelegen
sive = tenzij, hetzij, ofwel
Slusa / Sclusa = Sluis
sobrina = nicht van moederszijde
sobrinus = neef van moederszijde
socer, -i = schoonvader
socius = verbondene, partner
    cum socio = met zijn compagnon, medestander
    cum sociis = met degenen die bij hem horen
socrinus = zwager
socrus, -us F = schoonmoeder
Sogniacum = Soignies
solennis; sollennitas, -tatis F (ook -mn-) = plechtig(heid)
    sollemnia (missarum) = de plechtigheid (van de mis)
solennizare (ook -mn-) = inzegenen, (akte) opmaken
solere, solui = plegen
    solebat = hij placht
solidus = (als deel van een pond:) schelling, (als deel van een gulden:) stuiver
solitus = gewoon
sollers , -rtis = bekwaam
solus; solum (adv.) = alleen
solvere, solvi, solutum = betalen
soror, -is = zuster (ook non)
Spandanae Aquae / Fons Tungrorum = Spa
specialis, specialiter = bijzonder, in het bijzonder
spectare ad = toebehoren aan
spiritualis = geestelijk
    affinitas spiritualis =
geestelijke verwantschap
spiritus, -us (sanctus) = (Heilige) Geest
sponsa = bruid
sponsalia (contrahere) = verloving, ondertrouw (trouwbelofte afleggen)
sponsi = het bruidspaar
sponsus = bruidegom
spurius = buitenechtelijk
stagnifusor = tinnegieter
stare ad = vallen onder
statim = direct, terstond
status, -us = toestand, stand, lijst
Stauria = Stavoren
strata = straat
studium = ijver, studie
studiosus = ijverig, student
stuferus = stuiver
submersus = verdronken
subscribere, subscripsi, subscriptum = ondertekenen
    subscripsit = hij/zij heeft ondertekend
    subscripserunt = zij hebben ondertekend
subsequens, -ntis = erop volgend
subsignare = ondertekenen
subtractio, -nis F = intrekking
subventio, -nis F = heffing
succedere, successi, successum III = opvolgen
successor, -is = opvolger
sudor, -is M = zweet
Suestra / Sustula = Susteren
sufficere (-io), suffeci, suffectum = voldoen
    sufficientem facere = deugdelijk houden, voldoende vinden
sumere, sumpsi, sumptum III = nemen
sumptus, -us = uitgave
    sumptibus + gen. = op kosten van ...
summa = (boekhouding) totaal
    summa lateris = het totaal van de bladzijde
sunt zie: esse = (zij) zijn
Suornum = Soeren
superatus = gescheiden
superior, -is = hoger (gelegen)
    superius (adv.) = hierboven
supplere II = aanvullen; ten doop heffen
supplicare (a) = verzoeken (aan)
supportare = (bezit) overdragen
supra = boven (genoemd)
surdus = stom
susceptor, -is = doopheffer, peter
susceptrix, -tricis = doophefster, meter
suscipere (-io), suscepi, susceptum = ten doop heffen
    susceperunt de fonte = zij hieven op van de doopvont
    suscipientes = doopheffers, -getuigen
sustentatio, -nis F = ondersteuning
Sustula / Suestra = Susteren
sutor, -is = schoenmaker
Sutphania / Zutfania = Zutphen
suus = zijn, haar, hun
    cum suis = met de zijnen, de haren, de hunnen
    de suis vivere = van eigen inkomsten leven
Swollis / Zwolla = Zwolle
sylva zie: silva = bos
syndicus = leider, voorzitter

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O
P
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | toelichting