VREEMDE VONDSTEN - Rubriek met bijdragen van Theo van Herwijnen*)

 

ARCHIEF 2002    -    overige jaren: 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2001

 

In het archief treft u alle eerder in deze rubriek geplaatste vondsten aan en de reacties van lezers van deze rubriek. Hieronder de oude vondsten van het jaar 2002. Oude vondsten van 2001 staan op een aparte pagina.

 

2002-53:  Gestorven voor het huwelijk

Ook hier weer zichtbaar geworden leed, dat niet bekend zou zijn als deze aantekening niet toevallig door de ondertrouw was gemaakt. Heeft u een aardige vreemde vondst: Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Ondertrout den 15 april 1690.
Cornelis Aerts van de Ven jonghman met Maria Hendricx Verrijt jongedochter beijde van Oirschot.

Dese persoonen sijn niet getrout vermits de bruijt met het tweede gebodt is overlede.

Bron: Oirschot, DTB 14

2002-52:  Speculatie met moord

Een wat sinistere optekening dit keer over een Goudse pijpenfabrikant. Heeft u een aardige vreemde vondst: Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als een staaltje van curieuze speculatie wordt medegedeeld dat een pijpenfabrikant te Gouda pijpen verkoopt met de portretten van de vermoorde mevrouw Van der Kouwen en hare dienstbode H. Beeloo.

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 4 november 1875

R E A C T I E

Mevrouw W.T. van der Kouwen-Ten Kate en haar dienstbode Helena Beeloo werden op 13 december 1872 in Den Haag vermoord door Henry Jut (bron o.a.: http://www.dailyalmanacs.com/almanac2/december/1213.html); de weduwe Van der Kouwen woonde in een huis aan de Bocht van Guinea; de geruchtmakende moord leidde ertoe dat de naam Bocht van Guinea een ongunditge klank kreeg en men zelfs de naam wijzigde in Huijgenspark. De naam van de moordenaar Henricus Jacobus Jut leeft voort in de kermisattractie: de 'kop van Jut' (bron: http://home.planet.nl/~vmooij/huijgenspark.htm)

reactie van: Herman de Wit

2002-51:  Verborgen leed

Lang niet altijd is de ware betekenis van bepaalde optekeningen te doorgronden, zoals bijvoorbeeld in onderstaande tekst. Heeft u een aardige vreemde vondst: Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Den 10 october 1744 's avonds laat is sonder mij kennis te geven een jongen begraaven die sijn selven het leeven souw hebben benomen .

Bron: Boxtel, DTB 17

2002-50:  Vier generaties op ťťn dag jarig

Wie-o-wie kent de bijbehorende namen van het viertal in onderstaand artikeltje? Heeft u een aardige vreemde vondst: Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als eene zeldzaamheid meldt men uit Dordrecht dat ll. Vrijdag aldaar in eene familie werd gevierd de 78e verjaardag der moeder, de 51e der dochter, de 11e der kleindochter en de 2e der achterkleindochter, die allen op dien dag verjaarden en dezelfde voornamen voeren.

Bron: Tilburgsche Courant van donderdag 4 maart 1875

2002-49:  Een lach en een traan

Het is een curieus verhaal om mee te nemen in de familiegeschiedenis. Kent iemand dit ongelukkige echtpaar? Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


OUDCARSPEL   8 Febr.   Gisteren had alhier een treffend voorval plaats. Na het sluiten van een huwelijk op het Raadhuis alhier, zonk de bruid ter neder en was binnen weinige oogenblikken een lijk. De aanwezigen, niet in het minst de bruidegom, waren van ontzetting vervuld.

Bron: Tilburgsche Courant van zondag 14 februari 1875

2002-48:  Oud gebruik

Dit keer een aardige vondst die werd ingstuurd door Mathieu Vandenbosch. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In de provincie Drenthe, in Holland, bestaet een oud gebruik, van een eetmael te geven op het graf van een overledene. Dezer dagen heeft men in de omstreken der stad Drenthe aldus op een graf opgeŽten: 4 groote hespen, 70 litres erwten en 25 kilos ryst in 24 eemers zoetemelk, waermede men rystpap kookte. Daerby verbruikte men nog eene groote hoeveelheid van wat men in Drenthe 'boeren stoet' noemt. Het gehucht bezat geen ketel, die groot genoeg was om er den rystpap in te koken, zoo dat men den ketel voor sterfvieringen van een naburig gehucht moest leenen, die zoo groot was, dat men verpligt is geweest, hem op een vuer te plaetsen, in de opene lucht aengestoken.

Bron: De Onafhankelijke der provincie Limburg (B) van zondag 3 januari 1858

2002-47:  Ondertrouw, maar geen huwelijk

Nog een aardige vondst in een kerkelijk register, vooral als een van de personen onderwerp van onderzoek is. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Ondertrout den 18 december 1688

Hendrick Jans Verrootten jongman
met
Peternella Stevens van de Morsselaer jongedochter, beijde van Straten

Deze niet getrout, alsoo de bruijt onwilligh was

Bron: Oirschot, DTB 14

2002-46:  Opmerkelijke begrafenis

Opvallende inschrijvingen zijn ook in de kerkelijke registers te vinden, zoals in dit voorbeeld. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Den 25 april 1744 is begraven Jan Ooms sijnde door de justitie ter doodt gebracht.

Bron: Boxtel, DTB 17

2002-45:  Thuistrouw

Weer een typisch voorbeeld waarbij de combinatie van feiten een fraai berichtje opleverde. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


MOERGESTEL 27 Dec. Heden werd alhier ingeschreven als bruid en bruidegom een paar te zamen 127 jaar tellende, de bruid is een weduwe. Het zeldzaamste dezer inschrijving is dat de burgemeester naar de woning van den bruidegom is moeten gaan met de registers van den burgerlijken stand aangezien de bruidegom door de gladheid der straat zijn been gekneusd had. Zoo iets is nog nooit gebeurd in deze gemeente; de archieven melden dit tenminste niet in de oude gedenkschriften der gemeente Moergestel.

Bron: Tilburgsche Courant, zondag 3 januari 1875

R E A C T I E

Het huwelijk is niet in 1874 ingeschreven in Moergestel. Wel trouwden op 7 januari 1875 aldaar: Cornelis van Britsem 61 jaar geboren Moergestel 24 november 1813 en Catherinne Janse 63 jaar geboren Oisterwijk 20 november 1811, weduwe van Peter Mathijssen. Dit zal wel het gezochte echtpaar zijn.
Vreemd is wel dat het huwelijk gesloten is nadat het merkwaardige bericht in de krant verscheen. Hoe kan dat?

reactie van: Theo van Herwijnen

2002-44 - wegens herfstreces geen aanvulling

2002-43:  Niet gewoon 65 jaar gehuwd ...

Een klein berichtje, waarbij je met alle genoemde getallen bijna over de essentie zou heenlezen. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een ingezetene van Leiden, de heer van Romburgh, vierde Dinsdag zijn 65-jarig huwelijksfeest met zijn derde vrouw. De man heeft den leeftijd van 90 jaren en zijne vrouw dien van 86 jaar bereikt.

Bron: Het Huisgezin, donderdag 19 juni 1890

2002-42:  Feit en/of fictie

In oude kranten treffen we regelmatig berichten aan zoals in dit voorbeeld. Je vraagt je bij lezing af of dit nu complete verzinsels zijn, sterk verfraaide verhalen of dat het merendeel misschien toch waar is? Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een Amerikaansch blad maakt melding van een opmerkelijk voorbeeld van lang leven. Er bestaat thans in het graafschap Charlotte, aan de grenzen van dat van Camphel, een paar, waarvan de man 118 en zijne vrouw 117 jaren oud is. De man heet Alexander Berkley, is geboren in Schotland en heeft gediend onder den hertog van Marlborough gedurende de regering van koningin Anna. Na den dood van die vorstin week hij naar Amerika, diende onder den generaal Wolf, en was te Quebec ten tijde der nederlaag van Montgomery. Hij is 90 jaren geleden gehuwd en heeft verscheidene kinderen gehad, die allen hem in het graf zijn voorgegaan.

Bron: Provinciaal Dagblad van Noord-Brabant, dinsdag 6 september 1825

2002-41:  Vijf huwelijken

Natuurlijk was het nooit uniek dat iemand meerdere keren in het huwelijk trad, maar toch was een reeks van vijf blijkbaar soms nieuwswaardig. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een 60-jarig weduwnaar in Friesland die 4 vrouwen door den dood verloor, zal voor de 5e maal in het huwelijksbootje stappen, nu met een 30-jarige schoone uit D.

Bron: Het Huisgezin, woensdag 27 januari 1904

2002-40:  Honderdjarigen vergeleken 

Op de beurs zijn ronde getallen 'psychologische grenzen' volgens de analysten, maar ook buiten de beurs hebben en hadden ronde getallen blijkbaar hun betekenis. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Honderdjarigen

De Balkanstaten tellen percentsgewijze de meeste honderdjarigen. Bulgarije heeft op elke 100 inwoners een honderdjarige; in 't geheel zijn er 3883. ServiŽ telt er 573, RoemeniŽ 1084. Maar in die Oostersche landen zullen die opgaven wel niet geheel betrouwbaar zijn. Duitschland met 55.000.000 inwoners telt 75 honderdjarigen; Frankrijk met 40.000.000 inwoners heeft er 213. Engeland heeft er 146, Schotland 46, Denemarken 2, BelgiŽ 5, Zweden 10 en Noorwegen 23. Zwitserland heeft er geen een, Spanje daarentegen 410. Van ons land vinden wij geen opgave, evenmin als van Rusland, Oostenrijk, Hongarije en andere landen. Maar ook wij hebben onze centenarii, zooals de illustraties ons van tijd tot tijd laten zien.

Bron: Het Huisgezin, donderdag 29 november 1906

2002-39:  De dood uitgetekend 

Dit keer niet een vondst van Theo van Herwijnen zelf, maar een door Jacob Vos aangetroffen vondst via Teijo Doornkamp gemeld, reagerend op deze rubriek. Het betreft zijn voorouders Jan Telkamp (1830-1897) gehuwd met Grietje Prins (1832-1888) en hun zoon Tibertus Telkamp (1873-1888). Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Bellingwolde 13 juni
Heden woedde hier een hevig onweder, dat treurige gevolgen had. De vrouw van arbeider J. Telkamp keerde met hun 15-jarigen zoon huiswaarts en werd onderweg door het onweder overvallen. Door eenzelfden slag werden beiden gedood! De moeder was geheel blauw in het aangezicht, beiden waren opgezwollen, en de schoenen waren van de voeten gebarsten. Men stelle zich de droefheid van den echtgenoot en vader voor! Hoe kortstondig is toch ons leven! Op geen oogenblik valt te rekenen.

Bron: Nieuwe Provinciale Groninger Courant, vrijdag 16 juni 1888

2002-38:  Dammen

Sommige meldingen in kranten zijn vanwege een klein detail leuk om te lezen, zoals deze. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een echtpaar te Maastricht de heer van Engelshoven en echtgenoote herdachten woensdag hun vijf en zestig jarig huwelijksfeest. De heer van Engelshoven is nog een kras man, die geregeld des avonds in het koffiehuis zijne partijtjes dam speelt en zelfs den besten spelers nog menige partij afwint. 

-

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 11 april 1885

2002-37:  Grootgebruikers

Dat een veelvuldig voorkomende naam niet alles voor de genealoog een probleem kan zijn, bewijst onderstaand artikel. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Zooals bekend is, zijn de namen Schulz, Schultz, Schulze, Meijer, Schmidt en MŁller zeer algemeen in Duitschland. Als een bewijs daarvoor kan dienen dat in de bureaux van den burgerlijken stand te Berlijn een afzonderlijke afdeeling is voor de aangifte bij verhuizing van hen, die den naam Schulz of een zijner variatiŽn dragen. Alleen Berlijn heeft 60.000 dragers van die naam. De andere genoemde namen zullen waarschijnlijk niet minder vertegenwoordigd zijn.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 9 januari 1892

2002-36:  Numerologie

Geloof of bijgeloof, zin of onzin. Toch zijn er vaak samenlopen van omstandigheden die opvallen als het om data gaat. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Oijen. - Als een curiositeit kan gemeld worden, dat hier op 19 Jan. eene vrouw begraven werd, die op 19 Jan. werd geboren en ook op 19 Jan. trouwde.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, vrijdag 22 januari 1892

2002-35:  Het blijft in de familie

Zijn wij niet allemaal familie van elkaar? Hoe het ook zij, soms ligt meer voor de hand, soms minder. Hier een voorbeeld waarbij we er niet omheen kunnen. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Akte 46:

Johannes van der Gelt, 57 jaar, schoenmaker, geboren Waalwijk, eerst weduwnaar van Adriana Cornelia van Dongen, daarna van Berdina Kelder, en
Adriana van Vugt, 53 jaar, zonder beroep, geboren Vlijmen, eerst weduwe van Lambertus Visschers daarna van Wilhelmus de Wijs

Akte 47:

Theodorus van der Gelt, 28 jaar, schoenmaker, geboren Waalwijk, zoon van Johannes van der Gelt en Berdina Kelder en
Cornelia Vissers, 23 jaar, geboren Loon op Zand, dochter van Lambert Vissers en Adriana van Vugt

De echtelieden en getuigen verklaarden onder ede, dat door Lambertus Visschers in de overlijdensakte van de vader der bruid dezelfde persoon bedoeld wordt die in de geboorteakte der bruid voorkomt als Lambert Vissers.

Bron: Burgerlijke Stand Huwelijken Loon op Zand, 12 oktober 1896, akte 46 en 47

2002-34:  Feestje en zo

Het is niet iedereen gegund om op hoge leeftijd nog relatief gezond van lijf en geest te zijn. Hier een voorbeeld van zo iemand, geboren in de 18e eeuw. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Den 2 dezer is te Dischingham in het graafschap Norfolk in den ouderdom van ruim 105 jaren overleden mevrouw Hannah Want, die geheel haar leven den besten welstand genoot en tot haar einde hare volkomen verstandsvermogens behield. Daags voor haren dood was zij zelfs nog niet bedlegerig. Haren 105 geboortedag vierde zij nog zeer opgeruimd door een groot maal, hetwelk zij aan hare familie gaf. Zij heeft hare afstammelingen tot in het vijfde geslacht gezien en laat in leven 151 kinderen, kinds≠kinderen, achterkindskinderen en bedachterkindskinderen na.

Bron: Provinciaal Dagblad van Noord-Brabant, vrijdag 28 oktober 1825

2002-33:  Samenloop, samen dood

Toeval bestaat niet, of toch? Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Snelle dood. - Te Soest vond men dezer dagen een arbeider dood onder een boom zitten. Op den dag der begrafenis zakte zijn broeder, tehuis komende, plotseling ineen en was oogenblikkelijk een lijk.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 18 april 1885

2002-32:  Kras

Gewoon een grappige vondst. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een kras oudje. - Eene 86-jarige weduwe te Asperen die een zeventigtal afstammelingen heeft, heeft zich dezer dagen bij een landbouwer nog als werkmeid verhuurd.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 9 mei 1885

2002-31:  Roeping voor het leven

De tijden van weleer, toen een beroep nog een roeping was, lijkt al zolang geleden, maar dat is schijn. Hier een voorbeeld van een echte nestor. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De nestor der notarissen in Nederland, de heer F.I.C. Meijer, tevens oud-burgemeester, is eergisteren in den ouderdom van 93 jaren te Bladel overleden. Hij was 65 jaren lang notaris.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 2 juni 1885

2002-30:  Herrie in Hedel ...

Ongelukken op het werk zijn van alle tijden, zo ook het onderstaande. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Dat eene weduwe met een weduwnaar trouwt, is niets nieuws, maar dat de aanstaande bruid door hare eigene kinderen wordt opgesloten, om haar te verhinderen naar het raadhuis te gaan, is zeker iets dat zelden voorkomt. Nu dat had verleden week te Hedel plaats. Een groote menigte bewoog zich op straat alsof 't kermis was. En de bruid werd toen zij eindelijk wist te ontsnappen onder begeleiding van zingen en schieten naar het gemeentehuis geleid. De bruidegom was er meer in stilte langs een omweg gekomen. Tot 's nachts 12 uur duurde het gejoel voort.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 5 mei 1885

2002-29:  Bedrijfsongeval

Ongelukken op het werk zijn van alle tijden, zo ook het onderstaande. Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Donderdagmiddag had een werkman te Soest het ongeluk, terwijl hij bezig was met het ruimen van een beerput er voorover in te vallen. Toen het door spoedig aangebrachte hulp gelukte hem eruit te halen was hij reeds een lijk. Hij laat een weduwe met dertien kinderen achter

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 5 mei 1885

2002-28:  Vijfmaal is scheepsrecht

In veertien jaren verloor Aaltje vier maal haar man door overlijden en opnieuw treedt ze in het huwelijk.  Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Op 26 april 1829 trouwden te Zevenbergen:
Dirk Vroegh, arbeider, geboren Herwijnen 30 maart 1804 en wonende te Drongelen, en
Aaltje van de Laar, dagloonster, geboren Werkendam 27 mei 1793, en wonende te Zevenbergen, eerst weduwe van Floris IJzerman (overleden Wou≠drichem 15 februari 1814), daarna van Gerrit van de Noord (overleden Almkerk 26 november 1816), toen van Ary van Os (overleden Klundert 26 februari 1822) en laatstelijk van Cornelis van Andel (overleden Zevenbergen 1 mei 1828).

Bron: Burgerlijke Stand Zevenbergen, huwelijken 1829, akte 3

2002-27:  Pastoors-trouw

Gewoon een leuk bericht. Wie kent deze man die als trouwe dienaar pastoors ondersteunde? Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Rosmalen 6 Mei. Heden herdacht Eimert van Creij den dag waarop hij voor 50 jaren in dienst trad voor den Weleerw. heer pastoor J. Cleijsen. Onafgebroken was hij onder vier pastoors werkzaam en nog heden op 74-jarigen leeftijd vervult de man met jeugdigen ijver zijn arbeid. Bedeeld met een gelukkig geheugen is hem weinig ontgaan van alles wat opzichtens kerk, pastorie enz. is voorgevallen en op eene eigenaardige wijze weet hij de kleinste bijzonderheden te vertellen. Om zijn opgeruimd en goedaardig karakter is hij door eenieder geacht en niet het minst door onzen Wel≠eerw. pastoor A.J. Fritsen, van wien hij heden een duidelijk bewijs van belangstelling mocht ontvangen. Moge het voorbeeld van dezen getrouwen man vele navolgers vinden!

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 9 mei 1885

2002-26:  Gezinsdrama (2)

Nog meer leed, nu betreffende de gevolgen van een storm. Wie kent de betrokken gezinnen? Heeft u een aardige vreemde vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Paesens (Friesland) heeft eene moeder bij den laatsten storm drie zoons en een schoon≠zoon verloren.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 13 maart 1883

---

Onder de vrouwen te Paesens is er eene die door de laatste zeeramp niet alleen haren man, maar ook haren vader, twee broeders, drie zwagers, twee ooms en twee neven ver≠loor, dus hare elf naaste verwanten van het mannelijk ge≠slacht, zij is 30 jaar oud en blijft met drie nog jonge kinderen achter.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 31 maart 1883

2002-25:  Gezinsdrama

Groot leed is van alle tijden. Zie hier een voorbeeld van de misŤre in een gezin in 1885. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een ouderpaar te Suameer (Fr.) bericht bij advertentie in de Leeuwarder Courant het overlijden van vier kinderen,  oud resp. 9, 7, 5 en 2 jaar. De eerste stierf den 20 januari, de laatste den 30 van diezelfde maand. Thans zijn die menschen kinderloos.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 10 februari 1885

2002-24:  Jong gehuwd

Door de eeuwen heen golden verschillende leeftijden waarop mannen en vrouwen mochten trouwen. Afwijkingen daarvan vielen vaak op, al dan niet door de omstandigheden waaronder het huwelijk plaatsvond. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In de gemeente Dantumadeel doet zich het zeldzaam geval voor, dat een meisje van 15 jaar zich in het huwelijk gaat begeven.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 8 februari 1883

2002-23:  Naam-wijsheid

Vreemde namen, gekke namen. Ze zijn er altijd geweest. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Iemand te Amsterdam die Krentekoek heet, heeft de koninklijke vergunning gevraagd en bekomen om alleen Koek te heeten. Om allen schijn van personaliteit te vermijden zullen we geen namen noemen, maar ieder kent personen, algemeen gewaardeerd, trots een naam die, als deze, het begrip van eenige etenswaar of van eenige andere minder statige zaak uitdrukt. Wanneer hij, die thans de krenten prijs geeft, eene aanzienlijke betrekking in den weten≠schappelijken, financieelen of militairen stand bekleedde, zou hij ondervinden dat de maatschappij er zich bitter weinig om bekommert hoe iemand heet. Wie 't alleen van zijn naam wil hebben, zal het niet ver brengen in de wereld.

Arnh. Ct.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 9 januari 1883

2002-22:  Namen van de grootouders in de huwelijksakte

Als vroeger iemand ging trouwen, die nog minderjarig was, en wiens/wier ouders overleden waren, had hij/zij toestemming nodig van zijn/haar grootouders. Als ook deze reeds overleden waren, moest hij/zij afschriften van hun overlij≠densakten overleggen. In een huwelijksakte werd dan zelden expliciet aangegeven van wie de a.s. bruidegom of bruid een kleinzoon of kleindochter was. Dat gebeurde wel in 's Gravenmoer. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Marinus de Geus, schoenmaker, 22 jaar, geboren en wonende te 's Gravenmoer, minderjarige zoon van Willem Hendrik de Geus en Alberdina Blom, beiden overleden, bijgestaan door zijnen voogd Adriaan Heyblom, schoenmaker te 's Gravenmoer wonende en zijnen toezienden voogd Cornelis Kalkman, ijzergieter, wonende te Helmond, beiden persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, kleinzoon van de echtelieden Jan de Geus en Catharina van Dalen en van de echtelieden Albert Blom en Pieternella Prins, allen overleden, en Abramina Heyblom, zonder beroep, 25 jaar, geboren 's Gravenmoer

Bron: Burgerlijke Stand 's Gravenmoer, huwelijken 1897, akte 1, d.d. 21 januari 1897

2002-21:  Drie vondsten op rij

Er was even een kleine pauze wat betreft de vreemde vondsten, maar nu voor de pinksterdagen een drietal op rij! Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


<1>

Te Deventer werd Woensdagavond eene vrouw van  n e g e n  e n  n e g e n t i g  jaren in kennelijke staat van dronkenschap op eene openbare wandelplaats gevonden. Men vond nog ongeveer eene halve flesch met jenever bij haar. Zij werd op een karretje door de politie naar hare woning gebracht.

Bron: Proviciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 3 maart 1885

<2>

Te Arnhem is een huwelijk gesloten, waarbij de getuigen 73, 74, 79 en 86 alzoo te zamen 312 jaren oud waren.

Bron: Proviciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 20 maart 1883

<3>

Een niet alledaagsch voorval had eergisteren te Arnhem plaats. Een jonkman zou met een meisje in het huwelijk treden; bruid en bruidegom zaten reeds op het stadhuis op den laatsten getuige, den vader van het meisje, te wachten, toen het publiek bespeurde, dat deze met over elkaar geslagen armen en in zijn metselaarspak voor de deur van het gebouw het schouwspel stond aan te gapen. Alle pogingen, die in het werk werden gesteld om hem binnen te doen treden, waren vruchteloos; de man weigerde zijne eens verleende toestemming met zijn handteekening te bekrachti≠gen. Een talrijk publiek had zich voor het raadhuis verzameld en nam de partij op voor het jonge paar. De vader verwijderde zich toen en weldra moesten ook de ondertrouw≠den onverrichterzake zich huiswaarts begeven, gevolgd door eene dichte menigte. 

Bron: Proviciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 3 maart 1883

2002-18:  Onwettig kind, moeder onbekend ...

Afstamming volgens natuurlijke en niet-wettige lijn zijn nogal eens de schrik voor diegenen die onderzoek doen. Onderstaande vondst is daarbij een fraaie variatie op dit thema. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


"Gedoopt 10 augustus 1746: Joannes filius illegitimus Joannis Claes Mosselaers, susceperunt: Geert Claese Mosselaers et Joanna Stevens"

Bron: R.K. doopboek Hoeven (DTB-5)

2002-17:  Familieleed

Het is vaak onmogelijk om de huiselijke situatie van voorouders goed te kunnen reconstrueren. Het toeval kan daarbij een handje helpen met zoiets als onderstaand berichtje. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Schijndel 18 Febr. Weggeloopen de vrouw van J. Vervoort in haar Zondagsche plunje, de aanwezige contanten medenemende, maar achterlatende 5 jeugdige kinderen waaronder een zuigeling van drie maanden.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 20 februari 1883

2002-16:  Moeder dood, kind vergeten ....

Dat geen enkele systematiek om zaken te registreren foutloos is, kan leiden tot lastige situaties voor de genealoog. Hier zo'n voorbeeld, waarbij men de fout in ieder geval nog ontdekte. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Oijen 19 Jan. Bij de aangifte voor de nationale militie alhier bleek dezer dagen dat een loteling in de registers van den burgerlijken stand niet was te vinden. Dit moet te meer verwondering wekken, daar de moeder eenige oogenblikken na zijn geboorte overleed, waarvan na behoorlijke aangifte inschrijving is gedaan in de registers van den burgerlijken stand.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 23 januari 1883

2002-15:  Bloemenketen

'What's in the name' zegt het zo bekende spreekwoord. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Leeuwarden is een paar in den echt getreden, waarvan de bruidegom De Roos en de bruid De Tulp heet. Die huwelijksband is wel een bloemenketen.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 13 februari 1883

2002-14:  Dominee schiet toekomstige genealogen te hulp

We kennen allemaal het probleem dat doopinschrijvingen soms incompleet zijn, waardoor b.v. onduidelijk is wie de ouders van een kind zijn. Dat we hierbij worden geholpen in het kerkboek zelf, zoals in onderstaand geval, is een zeldzaamheid. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


"gedoopt 24 augustus 1748: Anna dochter van Peter van Andel en Antonetta +"

"+ Hier moet voluit staan Antonetta van Vuren, zooals deze naam van de moeder in 't vervolg is opgegeven, zie op den 17 July 1757 en op den 2 December 1764."

Ook in de doopakte van het volgende kind van dit echtpaar, Adriana Maria, gedoopt 24 september 1752, staat dezelfde opmerking vermeld (ook dan wordt slechts de voornaam van de moeder vermeld).
Bij de op 17 juli 1757 gedoopte Hendrik en de op 2 december 1764 gedoopte Arieke wordt de volledige naam van de moeder vermeld: Antonetta van Vuren, zij het dat de achternaam in 1757 wordt gespeld als van Vuuren.

Bron: doopboek Nederduits-Gereformeerde gemeente Giessen (DTB-1)

2002-13:  Vader gevraagd!

Hier een fraaie vondst uit een doopboek. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


"Gedoopt 3 mei 1705 Jacoba, dochter van Jacomina Koek.
N.B. Dit kind heeft geen bekenden vader, dewijl nimand vader wil sijn."

Bron: doopboek Nederduits-Gereformeerde gemeente Giessen (DTB-1)

2002-12:  Wilhelmina

Nog een staaltje van een 'sterke' familie, dit keer uit het buitenland. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als een bijzonderheid kan vermeld worden dat Vrijdag te Oudenbosch een meisje is geboren van een moeder, die 31 Augustus 1880 het levenslicht aanschouwde. Dit kind, het eerste uit haar huwelijk, is naar haar grootmoeder genoemd, die den naam Wilhelma draagt. Ook te Katwijk is een jonge vrouw, die op denzelfden dag en 't zelfde uur geboren werd als onze koningin nu gelijk met Hare Majesteit moeder geworden van haar eersteling, doch 's avonds om zeven uur. Het kindje was echter een jongen.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, dinsdag 4 mei 1909

2002-11: geen aanvulling

2002-10:  Sterk geslacht (2)?

Nog een staaltje van een 'sterke' familie, dit keer uit het buitenland. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Eenige dagen geleden werd in de Fransche gemeente Lascombes een huwelijk gesloten dat welligt zijn weerga niet heeft gevonden. Behalve het ongewone,dat de bruidegom 74 en de bruid 72 jaren oud was, kwam nog, dat den vader van den eersten en de moeder van de laatste respectievelijk 107 en 104 jaren tellende, bij de plegtigheid tegenwoordig waren om de vereischte toestemming tot den echt te geven. Het getal genoodigden bedroeg 80, allen kinderen, kleinkinderen, nichten en neven der gehuwden.

Bron: SA Den Bosch, Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 15 oktober 1872

2002-09:  Sterk geslacht?

Of de kinderen genetisch een grotere kans hadden om oud te worden in onderstaande situatie? Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In het kleine dorpje Oosterleek (NH) niet verre van Hoorn wonen drie kinderen, wier ouders, alle grootouders en over≠grootouders in leven zijn.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, vrijdag 27 januari 1905

2002-08: geen aanvulling

2002-07:  Voortplantingsdrift?

De geboorte van veel kinderen had vaak ook te maken met de grote kindersterfte. Dat gemiddelden en individuele gevallen nogal eens van elkaar verschillen zien we hier. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De landbouwer Dunckel te Wehr bij Sittard heeft aangifte gedaan van de geboorte van zijn 28ste kind, 24 zijn er in leven.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, donderdag 4 november 1897

2002-06:  Driekwart eeuw bij de baas

Persoonlijk gezegd moet ik er niet aan denken om dit mee te maken zoals in deze vondst, maar alles is een spiegel der tijd. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


H van der Zee te Joure (Fr) herdacht Zaterdag den dag waarop hij voor 75 jaren in dienst trad bij de boomkweekersfirma Wijbren Kruis & Co. aldaar.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, vrijdag 11 mei 1897

2002-05:  Vier-op-een-rij

Deze week een andere samenloop van omstandigheden die over generaties loopt. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Maandagmorgen deed zich op 't bureau van den burgerlijke stand te Deventer het bijzonder geval voor, dat een nieuwe wereldburger werd aangegeven door den vader, daarin bijgestaan door den grootvader en den overgrootvader; laatstgenoemde is een nog krasse man van 81 jaar.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, vrijdag 19 januari 1901

2002-04:  Synchroon leven

Alsof het zo moet gebeuren lopen ontwikkelingen soms hand in hand, zoals hier in Lutjebroek. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Lutjebroek, 6 januari

Als eene bijzonderheid mag vermeld worden, dat een broeder en zuster, zijnde tweelingen, ten vorige jare op een en dezelfden dag gehuwd, dezer dagen ook op denzelfden dag vader en moeder werden, ook van tweelingen

Bron: SA Den Bosch, Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 12 januari 1869

2002-05:  Vier-op-een-rij

Deze week een andere samenloop van omstandigheden die over generaties loopt. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Maandagmorgen deed zich op 't bureau van den burgerlijke stand te Deventer het bijzonder geval voor, dat een nieuwe wereldburger werd aangegeven door den vader, daarin bijgestaan door den grootvader en den overgrootvader; laatstgenoemde is een nog krasse man van 81 jaar.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, vrijdag 19 januari 1901

2002-05:  Vier-op-een-rij

Deze week een andere samenloop van omstandigheden die over generaties loopt. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Maandagmorgen deed zich op 't bureau van den burgerlijke stand te Deventer het bijzonder geval voor, dat een nieuwe wereldburger werd aangegeven door den vader, daarin bijgestaan door den grootvader en den overgrootvader; laatstgenoemde is een nog krasse man van 81 jaar.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, vrijdag 19 januari 1901

2002-03:  Kras (2)

Opnieuw een kras staaltje, nu met een gouden tintje. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


't zit in de familie!

Te Warmenhuizen werd dezer dagen onder veel opgewektheid een gouden bruiloftsfeest gevierd van een paar, welks ouders van weerszijden in 1865 en 1869 mede hun gouden bruiloftsfeest herdachten, terwijl drie maanden geleden aan een broeder van den jubilaris eenzelfde voorrecht ten deel viel.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, dinsdag 17 mei 1891

2002-02:  Kras

Glibberen we zelf deze dagen van de gladheid soms wat heen en weer, dat gold niet voor de krasse Hillebrand. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Krasse oudjes zijn de heer Hillebrand Runsink en zijn echtgenoote Freerktje Steur te Onderdendam, die met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zaterdag den dag herdachten, waarop zij 72 jaren geleden door den huwelijksband vereenigd zijn. 't Gehoor laat te wenschen en 't gezicht wordt er ook niet beter op. Overigens zijn beiden (hij is 96, zij 97 jaren) gezond en levenslustig. Voor eenige dagen, toen menig jongmensch wegens de gladheid zich maar liever niet zonder noodzaak buiten de deur begaf, zag men den ouden man recht als een kaars door 't dorp gaan.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, dinsdag 17 januari 1897

2002-01:  Samenloop van omstandigheden (2)

Nog zo'n verrassende toevalligheid als verleden week. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een weduwnaar te Winschoten is te Delfzijl in ondertrouw opgenomen met een vrouw die dezelfde naam en voornaam draagt als zijn overleden echtgenoote.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, woensdag 17 augustus 1910

2001-52:  Samenloop van omstandigheden (1)

Soms komen zaken verrassend bij elkaar zoals hier. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De gemeente Muntendam zal voortaan aartsvaderlijk worden geregeerd; tot leden van de gemeenteraad zijn nl. gekozen: Abraham Bouman, Izaak Cohen, Jakob Zwart

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, woensdag 19 juli 1899

2001-51:  Kogel

Dat een kogel zelfs na zo lange tijd nog nieuws kan zijn ... Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Onlangs is te Scherpenisse (eiland Tholen) een 70-jarige man overleden, die 40 jaar geleden een kogel in den buik kreeg, die men niet had kunnen verwijderen. Al die jaren had de man er niet den minsten last van ondervonden.

.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, woensdag 23 mei 1906

2001-50:  Tweemaal zilver

Nee het heeft niet met sportwedstrijden te maken, tenminste .... Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Voorschoten heeft een 90-jarige voor de tweede maal zijn zilveren bruiloft gevierd. Op 26-jarigen leeftijd huwde hij en mocht met zijn eerste vrouw zijn zilveren feest vieren. Hij verloor haar acht jaren daarna. Na zes jaar weduwnaar te zijn geweest, trouwde hij op zijn 65e jaar voor de tweede maal en vierde nu zijn tweede zilveren bruiloft

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, dinsdag 16 februari 1897

2001-49:  Meisjes, meisjes, meisjes

De kans op een zeker geslacht is vrijwel 50%, maar ..... Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Vlissingen is aangifte gedaan van hun elfde kind, tevens hun elfde meisje. Een meisje werd dood geboren en een overleed, zoodat die ouders thans nog negen dochters in leven hebben

Bron: SA Den Bosch, Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 8 november 1890

2001-48:  Kinderen in soorten en maten ...

Soms is alleen al de wijze waarop een bericht is verwoord een vermelding waard. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als een bijzonderheid meldt de Limb. Koer. dat te Ospel (gem. Nederweert) een paartje in het huwelijksbootje is gestapt, dat samen niet meer dan zes soorten van kinderen aanbrengt.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, zaterdag 3 oktober 1891

2001-47:  Jong gehuwden

Hebben we al vaker meldingen gezien van (zeer) oude mensen, ook feiten die op de (zeer) jonge leeftijd betrekking hebben vallen op. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Wordt uit Schiedam gemeld, dat daar een paar in ondertrouw is opgenomen tezamen 33 zomers tellende; te Pernis woont een huisgezin, bestaande uit man, vrouw en dochter, die met hun drieŽn 33 jaar oud zijn.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, dinsdag 9 februari 1897

2001-46:  Overeenkomsten

Overeenkomsten blijven verbazen, er tenminste van uitgaande dat de berichten ook juist zijn. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als een zeldzaam voorbeeld van overeenkomst wordt het volgende medegedeeld. Te Ureterp wonen J. Keuning en D. Keuning, die tweelingbroeders zijn. De eerste is gehuwd met Otje v.d. Veen en de laatste met hare zuster Maaike v.d. Veen. Beide paren hebben 7 zoons en 5 dochters gehad, waarvan aan weerszijden nog 7 in het leven zijn, zoodat ieder paar nog in 't bezit is van 5 jongens en 2 dochters, die allen dezelfde voornamen dragen

Bron: SA Den Bosch, Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, vrijdag 15 januari 1869 (bijlage)

2001-45:  Vloeibaar voedsel

In onze tijd staan we niet meer te kijken van sommige geneeskundige ontwikkelingen. Ruim 100 jaren geleden werd echter al vloeibaar voedsel gebruikt .... Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Rozendaal leeft sedert drie jaar een jonkman, die in al dien tijd geen nat of droog door de keel heeft gekregen. Het is de 18-jarige Henri van Reuzel. In 1895 als metselaarsjongen in een in aanbouw zijn huis werkzaam, dronk hij bij vergissing uit een kruik met carbol. De keel verbrandde en de slokdarm groeide dicht. Daar de jongen van honger had moeten sterven, werd door den dokter ter hoogte der maagstreek een opening van een vingerdikte in het lichaam gesneden, waardoor voedsel in de maag werd gespoten. Als de andere huisgenooten nu het middagmaal gebruiken, bedient deze wonderbare huisgenoot zichzelf met een spuit, waardoor hij vloeibaar voedsel in de maag brengt. Alles bekomt hem goed en Henri is even gezond als de anderen.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, dinsdag 18 januari 1899

2001-44:  Betovergrootmoeder

Een krasse dame in Zaandam als betovergrootmoeder van een boreling dit keer. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De gemeente Zaandam telt onder haar inwoners sinds eenige dagen een betovergrootmoeder. Anna Verveen werd den 14den October 1805 geboren, den 13den Januari 1830 werd zij moeder, 13 Februari 1855 grootmoeder, 2 Januari 1877 overgrootmoeder en 11 Januari 1897 betovergrootmoeder. Als bijzonderheid kan daarbij nog vermeld worden, dat de jongstgeborene thans in het bezit is van twee grootvaders, twee grootmoeders, twee overgrootvaders, een overgrootmoeder en een betovergrootmoeder (genoemde Anna Verveen), die allen te Zaandam wonen.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, dinsdag 19 januari 1897

2001-43:  Hoezo elf?

Relaties tussen getallen kunnen altijd wel worden geconstrueerd. Maar soms zijn er wonderlijke verwantschappen te ontdekken. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Gister den 11 November 1866 vierde men te Eindhoven den geboortedag van een geacht ingezetene dier gemeente. Hij werd geboren in het jaar achttien honderd 33 of 3 maal 11, den 11 van den 11 maand ten 11 uur des voormiddags, en wordt alzoo oud 3 maal 11 in het jaar achttienhonderd 66 of 11 maal 6. Zijne ouders hebben ook dit jaar, zijnde achttien honderd 66 of 6 maal 11 beiden den ouderdom van 6 maal 11 of 66 jaren bereikt, hunne echtvereeniging had plaats in achttienhonderd 33 of 3 maal 11, in welk jaar zij beiden 3 maal 11 of 33 jaar telden.

Bron: SA Den Bosch, Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 13 november 1866

2001-42:  Indrukwekkende doopaanwezigheid

Bijzondere samenlopen zijn er vanzelfsprekend best wel vaak. Lang niet altijd vallen ze op. De onderstaande werd echter opgemerkt. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Papendrecht bij Dordrecht heeft onlangs een doopmaal plaatsgehad van het derde kind van Willem van Wijngaarden en Maria Veth, waarbij tegenwoordig waren van beide zijden, de ouders, grootouders en de overgrootouders, uitgenomen de overgrootmoeder van de vrouwszijde, welke overleden is. De overgrootvader, welke den 9 maart ll. zijn 80e verjaardag heeft gevierd, is vader, grootvader en overgrootvader over 85 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad Noord-Braband, vrijdag 24 maart 1843

2001-41:  18 kinderen in 12 jaren

Kindertallen en meldingen van meerlingen kwamen geregeld voor. Zo ook deze. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De huisvrouw van den voetbode van Gennip op Nijmegen is eenige dagen geleden te Gennip van twee welgeschapen zonen bevallen, zijnde dit in 12 jaren de vierde maal dat zij tweelingen ter wereld heeft gebragt, terwijl zij eens van 3 kinderen en 7 maal van een kind verlost is; zij heeft dus in dien tijd aan 18 kinderen het leven geschonken.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad Noord-Braband, vrijdag 18 februari 1821

2001-40:  Op gezonde bodem ...

Allerlei feitjes kunnen een zekere nieuwswaarde hebben ... Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als eene bijzonderheid mag gemeld worden, dat in de gemeente Asten met eene bevolking van 3450 zielen, in dit jaar nog geen sterfgeval is voorgekomen. Dit feit is vooral opmerkelijk in dezen tijd, nu in zoovele gemeenten het sterftecijfer zoo verbazend hoog is wegens de influenza.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin, donderdag 18 februari 1892

2001-39:  Weet u wie dit was?

Ook vroeger schakelde men 'het publiek' wel in als men probeerde te achterhalen waar iemand was of wie iemand was. Zo ook in Raamsdonk in 1822. Heeft u een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In de gemeente Raamsdonk heeft zich op den 9 november dezes jaars vertoond een jong mensch van het mannelijk geslacht, welke blijken geeft van een hoogen graad van zinneloosheid te bezitten, en uiterlijk te oordeelen in den staat van behoeftigheid verkeerd, zijnde gekleed met eene graauwe linnenbroek en vesje, zonder overkleed, blootshoofds en barrevoets.
Alle tot hiertoe aangewende pogingen om zijne woonplaats of die zijner ouders te ontdekken vruchteloos geweest zijnde zoo worden tot bereiking van dat oogmerk bij deze de volgende inlichtingen medegedeeld:

Signalement

ouderdom naar gissing 11 a 12 jaren
lengte een el twee palmen
voorhoofd hoog
aangezigt langwerpig
oogen blaauw
neus spits
mond groot
kleur
-
gezond; hij schijnt echter aan de vallende ziekte onderhevig
merkbaare teekenen de voorste tand half af
Aan zijne uitspraak te oordeelen schijnt hij tot de Noordelijke ProvinciŽn te behooren; wanneer men hem van zijne ouders spreekt, toont hij verlangen om zich naar hen te begeven; hij spreekt van eene plaats welke Wosdonk genaamd is; ook gewaagt hij van eenen molen en daarbij gelegen vonder, in welker nabijheid de woning zijner bloedverwanten schijnt gelegen te zijn; tevens spreekt hij van broeders, die Chef (vermoedelijk Joseph) en Hannes en van zusters die Laurien en Mie Catrien genaamd zijn; volgens zijne opgave zoude het schijnen dat zijne ouders vee houden; nog zegt hij genaamd te zijn Sus (vermoedelijk Franciscus) terwijl hij daarenboven verklaard heeft, bij nacht uit zijn ouders huis te zijn gevlucht en de deur opengelaten te hebben.

Allen en een ieglijk die wegens de woonplaats van dat jong mensch of wegens zijne ouders en verdere naastbestaanden eenig narigt zouden kunnen geven worden uitgenoodigd om zulks aan het Gouvernement der Provincie Noord-Braband of ook directelijk aan den Schout der gemeente Raamsdonk te willen opgeven.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad Noord-Brabant, dinsdag 31 december 1822

2001-33:  Je bent zo jong, pardon: zo oud als je je voelt ....

Terecht mag er aan meldingen van hoge ouderdom worden getwijfeld. Toch blijven zo om de een of andere reden aardig om te lezen. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In de courant van Keulen leest men het volgende: Op den 3 junij ll. is te Zwornegeschutz in Silezie eene vrouw overleden welke 155 jaar oud was. In weerwil van haren hoogen ouderdom hield zij zich nog dagelijks bezig met weven, at met veel eetlust, dronk dagelijks een paar glazen brandewijn en begaf zich des zondags te voet naar de kerk, ofschoon deze een kwart mijl van hare woonplaats gelegen was. Daags voor haren dood had zij nog in het veld gearbeid en als naar gewoonte hare maaltijden genuttigd.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 2 december 1825

In de tussenliggende periode zijn i.v.m. het zomerreces geen nieuwe Vondsten opgenomen

2001-32:  Als ware het kalverliefde ....

We kennen allemaal uit onderzoek de soms grote verschillen in leeftijd tussen echtelieden, maar hier een 'sterk voorbeeld'. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Uit Limerik in Ierland schrijft men dat den 9 dezer een grijsaard van 100 jaren in de stad Nenagh zijn pas geboren kind heeft doen doopen, waarvan de moeder eene jonge persone van 17 jaren is. Hetgeen de zonderlingheid dezer vereeniging van de beide uitersten des levens vermeerdert, is dat de vrolijke en oude verliefde het hart zijner vrouw als een jonge losbol veroverd heeft en men tot na het herstel der jonge vrouw de voltrekking heeft moeten uitstellen van hun huwelijk, op hetwelk de vrolijke veteraan eene Hanoveraansche hornpijp ter eere van George I wil dansen, geboren zijnde in het jaar der komst van dien monarch tot den troon.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 30 september 1825

2001-31:  Kinderrijk

Nogmaals een buitenlands voorbeeld, nu vanwege een groot aantal kinderen. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Borowsk in het gouvernement van Kalouga in Rusland is in den ouderdom van 80 jaren een koopman overleden, genaamd B. Roudakoff; deze had het zeldzaam geluk van zich omringd te zien van 40 kinderen, waarvan 21 van zijn eerste, en 19 van zijn derde vrouw. Bij zijne tweede vrouw, waarmede hij negen jaar was gehuwd geweest, had hij geene kinderen verwekt. Men noemt het jongste zijner kinderen uit scherts gewoonlijk Athanasius de veertigste.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 26 april 1825

R E A C T I E

Te Nieuwland bij Kaapstad leefde het echtpaar August Langmann en Marie Engelke; zij kregen tussen 1880 en 1906 19 kinderen. Marie Engelke stierf in 1944, 80 jaar oud, zij was dus 171 maanden zwanger .......!

reactie van: l&p@camerama.demon.nl

2001-30:  Ouderdom over de grens (3)

Nogmaals een voorbeeld van hoge ouderdom in het buitenland. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In het stadje Vendemond in Lotharinge is een heelmeester Pulo Timan genaamd gestorven in den buitengemeen hoogen ouderdom van honderd en veertig jaren. Nooit was hij buiten zijne geboorteplaats geweest; daags voor zijn dood opereerde hij nog eene vrouw van een kankergezwel. Hij was ongehuwd, nooit ongesteld geweest en had sedert vele jaren de gewoonte van des avonds te eten en zich daarbij altijd dronken te drinken.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 18 oktober 1825

2001-29:  Ouderdom over de grens (2)

Evenals vorige week een voorbeeld van de interesse voor hoge ouderdom in het buitenland ... Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als een voorbeeld van buitengewonen hoogen ouderdom vindt men op de lijst der overledenen der sijnoden van Petersburg een persoon nabij Polosk op de grenzen van Lijfland overleden, die 168 jaren oud is geworden. Hij had Rusland onder elf bestuurders zien bloeijen en kon zich den dood van Gustaaf Adolph nog herinneren. Hij had den 30-jarigen oorlog mede gemaakt; bij den slag aan de Pultawa was hij 86 jaren oud. Op zijn 93ste jaar ging hij zijn derde huwelijk aan, hetwelk niet kinderloos bleef, en waarvan een kind in 1796 reeds 62 jaar oud was.
Met zijne laatste vrouw leefde hij 50 jaren in een genoegelijk huwelijk. De familie van dezen patriarch bestond in 138 nakomelingen. In 1796 was zijn oudste in leven zijnde kleinzoon 95 jaren oud en een ander 93 jaren; zijne jongste zonen waren 86 en 62 jaren oud. Deze familie leefde bij elkander in het dorp Pollotzkia, hetwelk de keizerin Katharina II voor deze aarts≠vaderlijke familie heeft doen bouwen, en tevens een groot stuks land aan dezelve heeft geschonken. In zijn 163ste jaar genoot deze nestor nog de beste gezondheid.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 27 mei 1825

2001-28:  Ouderdom over de grens (1)

Hoge ouderdom is een internationale bijzonderheid. Berichten daarover verschenen dan ook geregeld. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als een voorbeeld van hooge levensjaren kan men bijbrengen dat te Giojella in den Romeinschen of Kerkelijken Staat een grijsaard van 119 jaren leeft, en wel in de armoedigste omstandigheid. De paus, hiervan verwittigd zijnde, deed hem betere spijzen bezorgen. Toen hij dezelve voor de eerste maal bekwam, werd hij ongesteld, doch thans is hij er aan gewoon.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 9 augustus 1825

2001-27:  De wonderbaarlijke wereld van ...

Wonderbaarlijke verhalen zijn van alle tijden. Zie hier zo'n verhaal uit de krant van 1825. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De vrouw van een boer in het dorp Loukina in het Russische gouvernement van Nischnij-Nowgorod, Wassilissa Grigoriwa genaamd, is in den tijd van acht dagen van 5 kinderen bevallen. Op den 21, 22, 24 en 25 november van het voorgaande jaar, verloste zij van vier dochters, en den 28 nog van een dooden zoon. Van de dochters zijn er twee gestorven; de twee overige leefden nog op den 11 januarij jl. doch zij waren evenals de moeder zeer zwak. Deze laatste is sedert drie jaren gehuwd. In het eerste jaar van haar huwelijk kreeg zij 2 kinderen, in het tweede jaar 3 en eindelijk in het derde jaar 5, en alzoo 10 kinderen in drie jaren.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 8 maart 1825

2001-26:  Hoge leeftijd het vermelden waard.

Meldingen van mensen die een hoge leeftijd bereiken is van alle tijden en landen. De enige Nederlandse vermelding in het Provinciaal Dagblad van iemand van 100+ in het jaar 1825 staat hieronder. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Den 2 dezer overleed te Leeuwarden Johanna Kalmers, eene Jodin, in de ouderdom van ruim honderd jaren. Zij werd op Sint Nicolaas 1724 te Embden geboren. Omtrent haar 25ste jaar zette zij zich aldaar meterwoon neder en trad korten tijd daarna in het huwelijk met Elisar van Minden, die onlangs in zijn 99ste jaar, als het ware geheel kindsch, gestorven is. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, van welke nog drie in leven zijn. Gedurende haaren langen levensloop heeft zij in behoeftige omstandigheden verkeerd, vele zware ziekten doorge≠staan en menigerlei tegenspoed ondervonden. Tot eenige dagen voor haren dood was zij nog in staat eenig ligt huiswerk te verrigten; ook schenen hare geestvermogens niet aanmerkelijk verzwakt te zijn.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 14 juni 1825

2001-25:  Op speciaal dieet ...

Wonderlijke diŽten zijn blijkbaar van alle tijden. Zie hier een honderdvijfenzeventig jaar oud voorbeeld. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Colombier in het departement der Sarthe bevindt zich thans eene vrouw, de weduwe Guiliet van omtrent 100 jaar oud, welke het zonderlinge voorbeeld oplevert van eenen doorloopenden afschrik van het gebruik van alle vocht, zonder de minste teekenen van uit dolheid ontstane watervrees. Sedert 28 jaren gebruikt zij hoegenaamd geen vocht en eet zelfs geene groenten, uit vreeze voor het in dezelven vermengde vleeschnat. Haar eenig voedsel bestaat uit droog boekweiten brood. Zij geniet desalniettemin eene goede gezondheid en is nog in het bezit van alle hare vermogens.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), dinsdag 25 oktober 1825

2001-24:  Goed van memorie of juist niet?

Of hier geldt dat mensen soms menen zich iets te herinneren terwijl ze dat in werkelijkheid van anderen gehoord hebben is onduidelijk. Controle is niet meer mogelijk ... Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Dezer dagen stierf in de gemeente Bormida in Savoijen de geneesheer Grulio Neri in den ouderdom van tusschen de 106 tot 110 jaren. Door onnaauwkeurigheid der doopregisters is men zijnen juisten ouderdom niet te weten kunnen komen. Bij zijn leven herinnerde hij zich gebeurtenissen, die in 1722 plaats hebben gehad.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (Noord-Brabant), vrijdag 27 mei 1825

2001-23:  Van echtscheiding en familierelaties

Dat niet alleen in boedelscheidingen of huwelijkscontracten van eeuwen geleden verschillende generaties werden weergegeven in een bron blijkt hieronder in een bericht uit 1983. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Uit een exploit van de t.c.-deurwaarder L.W.J. Danen, wonende te Lithoijen, gemeente Lith, d.d. 5 september 1983 blijkt, dat op verzoek van Boedhranie Bhikhari, wonende te 's-Hertogenbosch en aldaar woonplaats kiezende aan de St.-Jorisstraat 11 ten kantore van de advocaat en procureur mr. P.H. Louwers, aan Roepdat Ramdin, voorheen geheten Roepdat z/v Jagernath z/v Juggessur 319/R en Tetri 152/S en van Bichandeea d/v Ramdin 480/Ee en Pershad, Budhia, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten het koninkrijk is betekend een vonnis, op 29 juli 1983 gewezen door de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, inzake tussen requirante als eiseres en de gereuireerde als gedaagde, waarbij de echtscheiding van partijen, op 11 maart 1963 te De Vier Kinderen, District Sur in Suriname gehuwd, werd uitgesproken.

Deurwaarderskantoor L.H.M. Stalman
Van der Does de Willeboissingel 45
's-Hertogenbosch
tel. 073-137571

Bron: SA Den Bosch, Brabants Dagblad, 9 september 1983

2001-22:  Sterke verhalen

Niet alles dat in een krant staat moet je geloven, maar soms is het wel heel ernstig gesteld? Of heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Rijssel heeft eene vrouw, die geweldig aan het kaartspelen, bijzonder aan het ecartespel verslaafd is, eenen zoon ter wereld gebragt, die eene naauwkeurige afteekening van klaverenheer op eene der wangen heeft.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (van Noord-Brabant), vrijdag 13 mei 1825

2001-21:  Klopt dit?

Kan iemand de gegevens uit dit artikel bevestigen of ontkennen? Of heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Arnhem den 15 November

Aaltje Heijenk sints den 29 april 1821 gehuwd met Gerrit Piepersmit onbemiddelijk daglooner te Markelo verloste den 17 october jl. van drie welgeschapenen kinderen, zijnde twee meisjes en een jongen, welke op zondag den 6 dezer in de Gereformeerde Kerk te Markelo gedoopt zijn. Doch de moeder stierf een uur na de geboorte van het derde kind. De te laat gekomen vroedmeester meende dat zij nog een vierde kind droeg, maar het lijk niet geopend zijnde is zulks in het onzekere gebleven. In mei 1822 bragt gezegde A. Heijenk twee welgeschapen kinderen, doch een dood ter wereld en in het begin van 1824 andermaal tweelingen welke beide nog leven. Binnen 4 1/2 jaar werd zij dus moeder van zeven kinderen van welke zes nog leven. Van dezen zijn de drie jongsten door de diakonie te Markelo aan vreemden besteed, maar de drie anderen door de familie te Laren overgenomen; terwijl de vader buiten staat de huishouding≠ voort te zetten opnieuw eene boerendienst zal aanvaarden. De laatstgenoemde was afwezig toen de drievoudige verlossing en het sterven zijner vrouw voorviel. Welk een ontzettende tooneel dus voor dezen man bij zijne intrede in het huis, het vorige drietal kinderen eensklaps verdubbeld maar hen allen tegelijk moederloos en zich zeker beroofd te zien van eene geliefde gade!

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (van Noord-Brabant), vrijdag 18 november 1825

2001-20:  Mijn naam is ....

Wat het echt zijn naam, of vond deze commissionair het interessant staan? Heeft u het antwoord of ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


B. Hartogensis kommissionair te 's-Hertogenbosch adverteerd dat hij het noodzakelijk vind bekend te maken, dat zijnen naam niet HARTOG maar HARTOGENSIS is en zulks tot verder voorkomen van abuizen, die hierdoor, tot hiertoe, zeer dikwijls hebben plaatsgehad.

Bron: SA Den Bosch, Provinciaal Dagblad (van Noord-Brabant), dinsdag 1 feburari 1825

2001-19: Over de grote plas (2)

Aansluitend op de melding van vorige week nu de 'koop' van de genoemde vrouw. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Het volgende document bevindt zich in bezit van Elisabeth Potter, de oudste vrouw van Amerika en thans, gelijk de voorlaatste maal is vermeld, 136 jaren tellende: "Op 4 April 1824 gekocht van J. Burten eene vrouw, antwoordende op de naam van Lizzie, en oud 70 jaar. >Koopprijs 600 dollars, waarvoor ik met drie muilezels voldaan heb". Dit document is van de hand van den laatsten eigenaar der negerin.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), donderdag 29 mei 1890

2001-18: Over de grote plas

Ook in het buitenland blijkt een neiging te bestaan om naar 'records' te zoeken. Hier een bericht uit  Amerika dat de Nederlandse krant heeft gehaald. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


>In eene Amerikaansche correspondentie uit New York wordt gemeld, dat te Cheateam Conty in Tennessee een negerin leeft, Elisabeth Potter geheeten en dus vermoedelijk met een man van Hollandsche afkomst gehuwd geweest, die blijkens deugdelijke documenten den ouderdom van 136 jaren heeft bereikt. Zij is moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder over niet minder dan 4439 personen. Van hare 27 kinderen wien zij in drie huwelijken het leven schonk, stierf het laatste op 94-jarigen leeftijd. Haar oudste zoon werd 106 jaren oud.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), zaterdag 24 mei 1890

2001-17: Synchroniteit

Hier weer eens een 'samenloop van omstandigheden'. We zien ze allemaal wel eens in ons onderzoek. Heeft u ook een aardige vondst? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


>Als een bijzonderheid zij gemeld, dat de gebroeders W. te Langendijk, tweelingen, die het vorige jaar op denzelfden dag zijn getrouwd, in hetzelfde huis wonen en thans op denzelfden dag het geluk hadden vader te worden.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), vrijdag 22 april 1904

2001-16: Erfelijke aanleg voor echtscheidingen?

Soms zijn opvallend dingen gewoon maar 'leuk' om even te lezen. Dit is er zo een. Heeft u ook dit soort vondsten? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Ook eene liefhebberij!

> Amerikaansche bladen vermelden het volgende: Te Indianapolis leeft een vrouw, die reeds achtmaal van haar man gescheiden is, zelfs tweemaal van een zelfden man. Deze dame, die op het oogenblik echtvriend no. 9 heeft, is pas 37 jaar oud en kan het dus nog zeer ver brengen. Zij stamt dan ook af van eene familie, waarin echtscheiding een erfelijke kwaal schijnt te zijn. Hare moeder scheidde zesmaal, een oom en twee tantes zijn vijfmaal gescheiden en zijn op het oogenblik nog alle gehuwd, zoodat het aantal scheidingen in die familie na verloop van tijd nog wel met eenige gevallen zal vermeerderd worden.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), donderdag 14 augustus 1890

2001-15: Hechte familiebanden ...

Opnieuw een wonderbaarlijke vervlechting van enkele gezinnen. Heeft u ook dit soort vondsten? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Uit Rijsbergen wordt aan het D. v. Nbr. gemeld:
Zeldzaam geval. Dat een weduwe drie huwbare dochters heeft, is niets bijzonders; maar dat die drie zusters met drie broeders trouwen, gebeurt niet alle dagen. En als daar bijkomt, dat de eenige broer dier drie zusters met de eenige zuster der drie broeders huwt, dan staan we voor een uiterst zeldzaam geval. Dat geval echter zal zich dezer dagen alhier voordoen door de voltrekking van het huwelijk van de twee laatste paren uit de families B. en R. te dezer plaatse.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), vrijdag 14 november 1902

2001-14: Duur-record ....?

Geldt momenteel al een scheidingsratio van 1:3, een eeuw geleden lag dat nadrukkelijk anders. Al bleven de meeste echtparen toen bij elkaar, toch was een zeer langdurig huwelijk bijzonder. Heeft u ook dit soort vondsten? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Zaterdag was het 70 jaar geleden dat de heer J. Doesburg Lannooy te Leiden met zijn echtgenoote mej. de Waal in het huwelijk is getreden. De bruid is thans 90 en de bruidegom 89 jaar; hun hoogen leeftijd in aanmerking genomen, is de staat van hun gezondheid nog vrij goed. Het echtpaar is gezegend geweest met 14 kinderen, van wie er nog 4 in leven zijn. Het aantal kleinkinderen is 14 en dat der achterkleinkinderen ongeveer 40.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), woensdag 3 december 1902

2001-13: Bij de gouden bruiloft van je dochter!

Minder vaak dan heden ten dage, maar ook vroeger werden mensen soms erg oud. Al kunnen we nu en dan twijfelen aan de juistheid van een leeftijd. Heeft u ook dit soort vondsten? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Polen - Te Warschau werd dezer dagen een gouden bruiloft gevierd die wel eenig in haar soort zal zijn, omdat ze werd bijgewoond door de moeder van den gouden bruidegom, mevrouw Anelli Borugski, die 107 jaar oud is. Zij is nog tamelijk gezond, maar alleen zwak van gezicht. Haar man, die voor eenige jaren stierf, bereikte ook een leeftijd van meer dan 100 jaren.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), dinsdag 25 november 1890

2001-12: Je bent zo jong als je je voelt ...

Deze keer een groot leeftijdsverschil tussen twee mensen die met elkaar trouwen. Misschien heeft u ook weet van dit soort situaties? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Men moet maar durven! Een vrouwtje van ongeveer 80 jaar te Roermond heeft het nog ver weten te brengen, dat een weduwnaar van bijna 55 jaar haar zijn hand heeft aangeboden. Het geval wordt te ongelooflijker, als men verneemt, dat de vrouw uit haar eerste huwelijk drie kinderen had, als tweeden man een weduwnaar met vier kinderen nam, terwijl de aanstaande derde ook weduwnaar is, en een eigen huishoudentje meebrengt.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), zaterdag 5 juli 1890

2001-11: Meerlingen op leeftijd.

Ging het verleden week over de geboorte van meerlingen, nu iets over hen op latere leeftijd. Heeft u ook weet van meerlingen die allen een hoge leeftijd bereikten? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Zeldzaam komt het voor dat drielingsbroeders hun 60e jaar welvarend beleven. Dat voorrecht genoten de drielingbr. Willem Frederik oud-officier van adm. 1e kl. der marine, Willem Frederik George Lodewijk, notaris en Willem Frederik Karel Gouwe, postdirecteur te Alkmaar, genaamd naar leden van het Oranje Vorstenhuis, Donderdag jl. in 't bezit van vrouw en kinderen.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), zaterdag 27 september 1890

2001-10: Meerlingen.

Hoe zat het met meerlingen in uw onderzoek? Hoe gewoon waren vier- of vijflingen; bleven zij in leven? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Onder Hatert bij Nijmegen werd Zondag de vrouw van een rijksveldwachter moeder van 4 meisjes en 1 jongen; het vijftal overleed kort na de geboorte.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), woensdag 15 juli 1903

2001-09: Een loyale en honkvaste werknemer.

Bent u op de hoogte van mensen die gedurende een zeer lange tijd bij een bedrijf werkzaam zijn geweest? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een zeer zeldzaam jubile komt thans te Kampen voor. W. Koopman is gedurende 72 jaren onafgebroken en met trouw en ijver werkzaam geweest in de mastenmakerij van de firma Ten Dam. Men ziet er den 82-jarigen krassen man nog met ijver bezig.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), dinsdag 6 mei 1890

2001-08: Een familiekwestie.

Even wat anders, zo tussendoor: verwantschap kan een lastig fenomeen zijn .... Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Bent u belast met de beantwoording van de correspondentie, mijnheer? vroeg iemand op het bureau van ons blad aan een der medewerkers. Deze keek van zijn lessenaar op en zeide: Jawel, mijnheer, wat wenscht u? Kunt u een kleine vraag omtrent bloedverwantschap beantwoorden? Noem de feiten maar, dan zal ik het probeeren. Het geval is dit; Toen ik nog een klein kind was, trouwde mijn moeder die weduwe was met den broeder van de eerste vrouw van mijn vader. Dat was mijn oom, maar daardoor werd hij mijn vader, niet waar?

Uw stiefvader, bedoelt u.

Juist. Nu scheidde mijn moeder van mijn oom-vader en trouwde met den oudsten zoon van de eerste vrouw van mijn vader. Hij was mijn half-broer en zo gelijk mijn stiefvader niet waar?

Het schijnt mij toe, dat dit zoo is.

Daardoor werd mijn moeder mijn halfzuster niet waar?

Ik - ik geloof het wel.

Dat dacht ik al. Nu moet u weten dat mijn oom-vader een dochter had voor hij met moeder trouwde. Die was ook mijn half-zuster niet waar?

Ik ik ik geloof wel, dat zij dat was.

Precies. Nu scheidde mijn moeder van mijn broeder-vader en hij Ė mijn halfbroer - trouwde met mijn halfzuster. Daardoor werd zij mijn stiefmoeder, is het niet?

Ik - ik -

Nu u hoeft nog niet te antwoorden. Mijn halfbroer-stiefvader stierf en nu willen mijn halfzuster-stiefmoeder en ik trouwen maar nu weten we niet of dit mag. Nu zou ik van u willen weten wat bloedverwantschap is tot mijn broer, mijn oom, mijn stiefvaders, mijn halfzusters, mijn moeder, mijn halfbroer, mijn stiefmoeder en mijzelf en of ik met haar kan trouwen zonder - wat scheelt u mijnheer?

De redacteur voor de rubriek correspondentie was in zwijm gevallen -(N. v. N)

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), donderdag 11 mei 1899

2001-07: Persoonsverwisseling.

Bent u ook merkwaardige persoonsverwisselingen in uw onderzoek tegengekomen? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Bij den Burgerlijken Stand te Denemarken (sic!) (Ov.) heeft het volgende zonderlinge geval zich voorgedaan: Twee broeders - Johannes Gerhardus en Gerardus Johannes genaamd - zijn aldaar onder een naam ingeschreven, doordat de eerste bij zijn vertrek uit Losser het verhuisbiljet van den tweede meekreeg. Bij de volkstelling in 1900 werd hij ook onder diens naam opgeschreven. De oudste is eenigen tijd daarna getrouwd, en nu verleden week ook de tweede op naam en ouderdom van zijn broeder, zoodat deze nu staat ingeschreven als tweemaal getrouwd! De vergissing kwam aan het licht door vergelijking van beide trouwboekjes.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), vrijdag 12 februari 1904

2001-06: Trouwlustigen op leeftijd.

Kent u ook huwelijken van mensen op leeftijd die voor het eerst in het huwelijksbootje stapten of weet u toevallig welk echtpaar hieronder in het nieuws kwam? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Rotterdam is deze week het huwelijk voltrokken van een jonkman van 76 met eene jongedochter van 73. De bruiloft kenmerkte zich nog door groote vroolijkheid. Er werd gedanst en gezongen.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), zaterdag 27 september 1890

2001-05: Een drieling ter Communie.

Kwam u ook meerlingen tegen die gelijktijdig een belangrijke mijlpaal in hun leven mee maakten? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Bij de eerste H. Communie die 20 April in de kathedrale kerk aan de Haven te Breda gedaan werd deed zich het zeldzame geval voor, dat een drieling, de drie zusjes Gerritsen, tot het getal der eerste-Communicanten behoorden. Sinds mensenheugenis deed zich zulk een gebeurtenis niet voor. De hoogeerw. heer plebaan had de meisjes de eereplaats in de kerk aangewezen, terwijl een stalhouder gratis zijn beste equipage ter beschikking had gesteld.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), vrijdag 24 april 1903

2001-04: Een record aantal kinderen?

Zijn er gezinnen bekend met nog meer kinderen? Wie weet van welk gezin hier sprake is? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De landbouwer C.B. te Nunspeet heeft aangifte gedaan van zijn 28ste kind.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), zondag 17 januari 1904

2001-03: Naam-grapjes zijn soms ook best aardig ...

Kent u ook van deze aardige voorbeelden met combinaties van namen? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Onder de huwelijksaangiften op den burgerlijken stand te Breda komt o.a. voor:

De Keizer - Van Pruisen.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), dinsdag 24 juni 1890

2001-02: Ik ben mijn opa!

Weet u wie deze mysterieuze G.V. is en klopt dit verhaal wel? Of kent u ook huwelijken waardoor iemand een bepaalde familierelatie met zichzelf krijgt? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Dat iemand zijn eigen grootvader kan worden, wordt bevestigd door een geval hetwelk zich te Sliedrecht heeft voorgedaan. Jaren geleden is zekere G.V. aldaar getrouwd met een 25 jaar oudere weduwe, die een dochter had. Later trouwde deze dochter en kreeg op haar beurt een dochter, en nu is deze laatste ondertrouwd met genoemde G.V. 
G.V. gaat alzoo met zijn kleindochter trouwen en wordt zijn eigen grootvader. Een ander gevolg van zijn nieuw huwelijk is dat zijn eerste vrouw zijn grootmoeder wordt. Verdere combinaties kan de lezer zelf maken.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), zondag 6 maart 1904

2001-01: Een record in het aanknopen van familiebetrekkingen?

Kent u de genoemde families en zijn de gegevens juist? Heeft u ook dit soort merkwaardige verbindingen tussen families gevonden? Uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De echtparen K. Molenaar te Edam en W. Oosterbaan te Monnikendam vieren op denzelfden dag (13 November) hun 45-jarig huwelijksfeest. Merkwaardig is, dat de eenige dochter van Oosterbaan is gehuwd met de eenigen zoon van Molenaar en de drie dochters van Molenaar trouwden met de drie zoons van Oosterbaan.

Bron: SA Den Bosch, Het Huisgezin (krant), woensdag 9 november 1904

*) De verzameling 'Vreemde Vondsten' wordt gevoed door bijdragen van Theo van Herwijnen. Hij bezit een grote verzameling, die nog telkens wordt uitgebreid. Theo probeert zoveel mogelijk vreemde of afwijkende zaken uit archief en krant bijeen te brengen. Elke week zal een nieuwe vondst van hem hier te vinden zijn. Heeft u aanvullingen of opmerkingen dan stelt Theo het zeer op prijs om dat van u te horen. Stuur deze s.v.p. naar ons op voor Theo van Herwijnen en wij zorgen er voor dat uw bericht bij hem terechtkomt. Oude vondsten en de reacties hierop kunt u vinden in het Archief.