VREEMDE VONDSTEN - Rubriek met bijdragen van Theo van Herwijnen*)

 

ARCHIEF 2007    -    overige jaren: 2008 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001

 

In het archief treft u alle eerder in deze rubriek geplaatste vondsten aan en de reacties van lezers van deze rubriek. Hieronder de oude vondsten van het jaar 2007.

 

2007-53: Krasse Napoleonganger

Verhaaltjes die de berichtgeving van festiviteiten omlijsten geven soms een inkijkje in iemands leven, al is controle ervan wel gewenst. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Gerrit Mossink te Hoevelaken vierde gister, 1 April, in het volle genot zijner geestvermogens, zijn 92e verjaardag. Hij is een van de zeer weinige nog levende krijgslieden die verschillende veldtochten met Napoleon I heeft medegemaakt en werd (1813) in den slag bij Leipzig gewond. Hij is versierd met de St. Helenamedaille. Zijne wederhelft, nog vrij kras, telt thans 87 jaren. Zij genoten ook het voorrecht in 1875 hunne 60-jarige huwelijksvereeniging te herdenken.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, donderdag 3 april 1879

2007-52: Honderdjarigen

Honderdjarigen waren en zijn vermeldenswaardig zo blijkt nog weer eens. Nu een melding uit 1875. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Rosendaal viert heden Dingena Hellemons, weduwe Pieter Jongeneelen, haar 100sten verjaardag.

N.B. Op 29 mei 1876 overleed te Roosendaal: Dympna Helmonts, 101 jaar, geboren Roosendaal, weduwe van Petrus Jongenelen.

Bron: Tilburgsche Courant, zondag 21 februari 1875

2007-51: Gemengd huwelijk

Al trouwde men meestal binnen de eigen kerk, toch kwam ook vroeger af en toe een gemengd huwelijk voor. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


14 Meij 1809 is gedoopt een kind waarvan moeder is Maria Cornelia Nelemans Nicolaas-dogter genaamd Clasina Catharina geboren 10 Meij
Als vader heeft zich verklaart Gerhardus van der Schoot getuige bij den doop was Catharina in 't Veld weduwe van Nicolaas Nelemans. De vader behoort tot den Roomsch Catholijken Godsdienst
In marge:
NB De vader en moeder van dit kind zijn kort daarop door een wettig huwelijk verbonden

Bron: DTB 10 Terheijden, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-50: In de schuit

Wederom details die onderzoekers altijd hopen aan te treffen bij kerkelijke inschrijving. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Geboren den 31 Julij 1776 gedoopt 4 Augustus
Maria dochter van Barend van den Broek en Johanna Silvius get: Adriana Silvius

NB Dit kind geboren in de schuit van de ouders die hier geen vast domicilium hebben, zie het kerke of resolutieboek op 30 September 1771

Bron: DTB 5 Hooge en Lage Zwaluwe, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-49: Historische verwikkelingen

Nogmaals aardige details bij een doopinschrijving. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Cornelia, dochter van Cornelis Pieren en Theuntje Pieterman
geboren den 1sten en gedoopt 11 Junij 1810
NB Dit kind is geboren in de Louisapolder die anders onder de Zwaluwen behoorde maar deze Fransch geworden zijnde onder 's Gravendeel gebragt en op verzoek van den Predikant aldaar hier gedoopt is
getuigen: de vader

Bron: DTB 5 Hooge en Lage Zwaluwe, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-48: Uitgestelde doop

Aardige details bij een doopinschrijving. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


[ingeschreven na 30 november 1800]

Dingeman zoon van Adriaan van Raamsdonk en Willemijna Holtskamp gedoopt den 12 December
NB. Deze perzoonen langer tijd buiten huwelijk met malkanderen geleeft hebbende, is het kind zonder doop gebleeven tot op den 12 December 1800 wanneer zij door 't huwelijksband met malkanderen verbonden zijn en dit kind tegelijk ten doop gepresenteert hebben

Bron: DTB 5 Hooge en Lage Zwaluwe, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-47: Oorlog

Een keurige inschrijving in het eigen kerkboek van een eerder elders gedoopt kind. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


[ingeschreven na 3 maart 1795]

Pieter zoon van Hendrik van Noort en Jenneke de Leeuw geboren den 14 September en gedoopt den 21 dito 1794 te Dubbeldam waarnatoe de ouders toenmaals wegens den oorlog gevlucht waren.

Bron: DTB 5 Hooge en Lage Zwaluwe, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-46: Bij toeval geboren

Deze titel is enigzins uit zijn verband gerukt, maar toch klopt het eigenlijk wel .... Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Gedoopt den 21 Maert 1745 een kind in onegt geteelt genaemt Geerdiena te Breda of te Terheiden thuishorende dog bij toeval te Drimmelen geboren waervan moeder is Helena Leenders en so opgeevt vader Pieter de Vos get: Bastiaentje Kleijn.

Bron: DTB 9 Made, Nederduits-Gereformeerd doopboek Drimmelen

2007-45: Humor

Pogingen om grapjes te maken zijn van alle tijden zo blijkt hier .... Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een nieuw weekblad dat onder den zomerachtigen naam van het Heidebloempje te Dedemsvaart uitkwam, is na een bestaan van slechts drie weken bezweken. Misschien is het wel doodgevroren.

Bron: Nieuwsblad voor het kanton Oosterhout (N.B.), zondag 30 januari 1881

2007-44: Kinderen

Nog niet eens zo heel erg lang geleden was er sprake van veel kinderrijke gezinnen. Tijden veranderen. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Door den arbeider H.E. de Boer, te Hommerts, is ter secretarie van Wymbritseradeel, aangifte gedaan van de geboorte van zijn 24e kind. De man is 65 jaar en twee malen gehuwd; zijn eerste echt was gezegend met 13, zijn tweede met 11 kinderen; in het geheel zijn nog 14 kinderen in leven.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 25 maart 1879

2007-43: Tweeling

Ouderdom in tweevoud dit keer. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De tweelingzusters Smit te Almeloo zullen morgen haren 88sten verjaardag vieren. Zij zijn beiden nog in het volle bezit harer zintuigen.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 8 maart 1879

2007-42: Curiosa

Bij gebrek aan roddelbladen uit die tijd, weer eens een bericht met curiosa uit een krant uit 1892. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Zevenbergen meldde zich een grijsaard, G. Kamp, oud 86 jaren, aan om in het huwelijk te treden met eene weduwe, oud 56 jaren.
Te Heusden een weduwnaar met elf kinderen, die wenscht in ´t huwelijk te treden met eene weduwe die in ´t bezit is van 4 kinderen.

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 28 april 1892

2007-41: Van huis

Nog weer eens een voorbeeld dat soms kerkelijke inschrijvingen ver van huis kunnen worden gevonden. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


ingeschreven na 28 november 1794

Maria dochter van Pieter Vermeulen en Catharina Lucas gebooren den 19 December 1794 te Dordrecht waarnatoe de ouders wegens den oorlog gevlucht waren en aldaar in de Groote Kerk gedoopt den 21 December.

Bron: DTB 5 Hooge en Lage Zwaluwe, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-40: Van huis

Als complicerende factor bij het onderzoek speelt de mobiliteit van mensen soms een rol. Toevalstreffers moeten soms verder helpen.  Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Den 17 November 1799 is gedoopt een kind waarvan moeder is Joanna Kuit en als vader is opgegeeven Pieter Baars, zijnde genaamd Hanna. Getuigen waren Cornelis Kuijt en Joanna van der Krab... de getuigen en de moeder waren geboortig van Middelburg en het kind is geboren in een schuit, liggende aan de Markkant moetende na Bergen op Zoom.

Bron: DTB 10 Terheijden, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-39: Op leeftijd

Ouderdom werd en wordt als fenomeen gezien.  Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De oudste inwoonder van Kampen, Wiegertje Hendriks wed. Jan Willem Lieber, is Maandag in het Stadsziekenhuis overleden. Op 15 Jan. a.s. zou zij den leeftijd van 101 jaren hebben bereikt.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 10 december 1882

2007-38: Vader

Hadden we maar vaker het geluk dit soort inschrijvingen te vinden.  Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Den 25 Februarij 1770 sondagvoormiddag is alhier gedoopt de dogter van Pieter de Haan, wonende te Dordrecht en van Anna Hofman, in onecht zijnde geteelt en genaamt Catarina hebbende de vader voor den predikant J. Montanus alvorens plegtiglijk beloovt dat hij voor het onderhout van zijn kint en dat het in den gereformeerde godsdienst zou werden opgevoed, zou zorg dragen.
[in marge:] NB obiit hic et sepulta est 2 Nov. 1770

Bron: DTB 10 Terheijden, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-37: Huisvesting

Grote variatie qua huisvesting komt voor in elk tijdgewricht.  Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De onderaardsche woningen in Amsterdam worden langzamerhand opgeheven. Wederom zijn de kelders van een 50-tal percelen onbewoonbaar verklaard. 

Bron: Tilburgsche Courant Algmeen nieuws- en advertentieblad, zondag 5 februari 1882

2007-36: Wimpie

Hoe iemand zichzelf bleef.  Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Leiden is in den ouderdom van 52 jaren overleden een van de kleinste menschen, Wimpie genaamd, 0.38 meter lang. Zij voorzag door eigen arbeid in haar behoeften en weigerden alle aanbiedingen om op kermissen zich te laten zien. Elkeen bekeek haar, maar was haar niet lastig, gelijk zij niemand tot last is geweest.

Bron: Bredasche Courant, zondag 13 december 1891

2007-35: Armenzorg

Hoe serieuze maatschappelijke zorg toch simpelweg een kwinkslag kan krijgen.  Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Door het bestuur van de Bredasche Carnavalsclub zijn ter beschikking gesteld van het Burgerlijk Armbestuur 1111 brooden, waarvan de eerste uitdeeling op heden plaats had.

Bron: Bredasche Courant, zondag 29 maart 1891

2007-34: Talrijk ...

Talrijk was soms het kindertal, erg talrijk ... Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Valthermond heeft de arbeider Gerbrand Drenth aangifte gedaan van de geboorte van zijn 29ste kind. Hij heeft thans zijn derde vrouw, die hem 13 kinderen schonk. In zijn eerste huwelijk kreeg hij 7 en in zijn tweede huwelijk 9 kinderen. Drenth is 65 jaren oud en zijne wederhelft 45.

Bron: Bredasche Courant, zondag 25 januari 1891

2007-33: Dagelijks leven

Voor onderzoekers is het vaak een hele toer om goed zicht te krijgen op het dagelijks leven in de tijd waarin het onderzoek zich afspeelt. Ook kranten kunnen dan wat informatie geven, soms met onverwachte zaken. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Amsterdam is een Schoenpoetsersvereeniging opgericht, die per abonnement aan huis, tegen acht stuivers per week, en aan den openbaren weg, tegen 5 cents per persoon, door jongens in uniform naar het Engelsche systeem wil laten schoenpoetsen.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, donderdag 26 januari 1882

2007-32: Ooievaar

Een aardige rij zonen wordt hier onder de aandacht gebracht. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Een goedgeefsche ooievaar heeft een ouderpaar nabij Vlaardingen verrast met een 12e zoon, waarvan 10 in leven. Dochters heeft langbeen er niet gebracht. Dat komt misschien later nog!

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 12 november 1891

2007-31: Gezondheidsrisico

Bewijsvoering van ruim een eeuw geleden dit keer. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Men schrijft uit Ravenstein: De nabijheid van kerkhoven is zeer nadeelig voor de gezondheid! Ten bewijze kan dienen de achtenswaardige familie Calčs alhier, waarvan nog vier leden in leven zijn, die respectievelijk geboren zijn in 1802, 1806, 1809 en 1816. De jongste broeder is den 14 dezer overleden in de ouderdom van 77 jaren. In 1889 overleed een andere broeder, (die meer dan 50 jaren brievenbode tusschen Ravenstein en Grave, een afstand van 1 ˝ uur, geweest is en van de hardheden van het weder heel wat had te lijden gehad) in den leeftijd van 85 jaren, en in 1888 een zuster, welke den eerbiedwaardigen ouderdom van 77 jaren bereikt had. Hun vader was doodgraver en woonde met zijn huisgezin jaren en jaren in de onmiddellijke nabijheid als ware ´t op het kerkhof, totdat men eindelijk vóór enige jaren toen bijna alle kinderen onder het ouderlijk dak groot en oud geworden waren, tot de ontdekking kwam, dat de nabijheid van kerkhoven schadelijk is voor de gezondheid, en een nieuw kerkhof buiten de bebouwde kom werd aangelegd. Een der zoons is den vader in diens eerbiedwaardige betrekking opgevolgd en heeft ze met eere waargenomen tot op zijn 85e jaar, toen bij het overlijden van zijn vrouw de spade ook aan zijn hand ontviel.

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 23 april 1891

2007-30: Nummer 100

Tsja, gewoon even lezen. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


No. 100!

Een persoon te Asten "Den Honderdsten Man", had dien bijnaam te danken aan de omstandigheid, dat hij onder volgnommer 100 in de geboorteregisters werd ingeschreven, iets wat toen met het oog op de bevolking der gemeente als niet alledaagsch werd beschouwd, getuige ´s mans bijnaam, die hij tot zijn dood droeg. Meer toevallig nog is het zeker dat gister de zoon van "Den Hondersten Man" op zijn beurt aangifte deed van de geboorte van een zoon en deze weer onder No. 100 in de geboorteregisters terecht kwam.

Bron: Tilburgsche Courant, zondag 3 december 1891

2007-29: Keuring militaire dienst

Weet iemand van dde lezers van welk gezin hier sprake moet zijn geweest? Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Onder de lotelingen welke zich Maandagmorgen ter keuring ten stadhuize te ´s-Bosch aanmelden, was een jongeling uit Oisterwijk, die de respectabele lengte had van 1.08 Meter zegge 108 duimen. Het kereltje heeft het uiterlijk van een jongentje van 6 á 7 jaar; het "kind" is goed geproportioneerd. Knoopt men een gesprek met hem aan, dan blijkt dat zijn geest goed ontwikkeld is, zoo goed als bij iemand van 20-jarigen leeftijd. ´t Manneke vertelde ons, dat zijne 30-jarige zuster een duim of acht grooter was dan hij.

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 16 april 1891

2007-28: Erfenisje

Leuk als ter omlijsting van genealogische informatie zo'n knipsel wordt ontdekt! Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Joure is onder leiding van den heer Ledeboer, vroeger notaris te Makkum, eene vergadering van 50 erfgenamen gehouden, voortspruitende uit de echtelieden R. Toekes en G. Haijer die in 1767 in het huwelijk traden. Het geldt hier eene erfenis van ettelijke millioenen en het doel der vergadering was te bespreken, welke middelen moeten worden aangewend om tot uitkeering daarvan te geraken. Een bepaald besluit werd niet genomen. Het geld is - zoo wil men - belegd in eene Engelsche Bank en in bezittingen (plantages) in Oost-Indië.

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 6 juni 1895

2007-27: Merkwaardig

Hier blijkt iemand zin in een feestje te hebben gehad .... Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Oude Nelletje, die twee jaar geleden in het Gasthuis te Goes onder veel bewijzen van belangstelling haar 100sten verjaardag vierde, is verleden week ....... op 88-jarigen leeftijd overleden.

Bron: Tilburgsche Courant, zondag 1 februari 1891

2007-26: Van die zevende zoon

Dat van die geboorte van die zevende zoon op de verjaardag van de Koning zal inmiddels wel bekend zijn, maar deze situatie is toch wel apart te noemen. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als eene bijzonderheid meldt men het volgende uit Breda: De heer J.G. Blaeser, 2e commies ter gemeentesecretarie alhier, kreeg, nu negen jaar geleden, op den geboortedag van Z.M. onzen geëerbiedigden Koning, zijn zevenden zoon, die toen, met toestemming van Z.M. HDs namen ontving. Sedert stierf een van het zevental, maar dit jaar werd de heer Blaeser, op Zr. Ms. verjaardag, wederom met een zevenden zoon verblijd.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 26 februari 1882

2007-25: Van alle tijden

In België en Nederland wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met 'gratis' openbaar vervoer. Dat dit niet een nieuwe gedachtengang is, blijkt uit onderstaand artikel. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Men verzekert, dat de 20ste eeuw de spoorwegkaartjes zal afschaffen en de menschen kosteloos zal laten reizen. Reeds is uitgerekend, dat wanneer van ieder bewoner van Groot-Brittannië jaarlijks eene belasting geheven werd van f 1,25, met de opbrengst daarvan al de ontvangsten der spoorwegen en het Rijk zouden gedekt zijn. Men behoeft dus slechts eene belasting uit te denken en in te voeren, die dat bedrag aanbrengt, en mannen, vrouwen en kinderen zullen kosteloos kunnen reizen.

Bron: Tilburgsche Courant, zondag 13 januari 1895

2007-24: Kleinkinderen

Bij het bereiiken van een hoge leeftijd kon van een groot aantal kleinkinderen sprake zijn. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


BIJNA NEGENTIG KLEINKINDEREN

De heer B. van Wijlick te Tegelen, die vandaag negentig jaar is geworden, kan niet alleen trotsch zijn op zijn leeftijd, maar evenzeer op zijn nageslacht. Zijn negen kinderen hebben gezamenlijk 86 kleinkinderen. Eén van de dochters van den jarige heeft tien kinderen, die vijf tweelingen zijn. De heer van Wijlick is nog kras en werkt nog mede in het boerenbedrijf.

Bron: Nieuwsblad van het Zuiden, 29 april 1941

2007-23: Schier

Gezonde lucht en ouderdom op een waddeneiland. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Op Schiermonnikoog overleed Zaterdag de oudste der ingezetenen van het eiland, de wed. Kath. Koldewij in den ouderdom van 102 jaren.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 29 oktober 1882

2007-22: Dood, niet dood, dood

Een opvallend artikeltje over een mogelijke schijndood. Weet iemand toevallig meer van dit voorval? Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Terwispel (Fr.) deed zich een vreemd geval voor. Het U.D. deelt daarover het volgende mede:
De persoon B. aldaar - 30 jaren oud - kwam Dinsdagavond goed en wel t´huis en legde zich ter ruste. Ongeveer te middernacht werd hij plotseling ongesteld, zijne kleur werd als die van een lijk, zijn lichaam ijskoud. Algemeen oordeelde men, dat hij den geest gegeven had. In allerlijl werd Dr. Brandsma, van Gorredijk, gehaald, die oordeelde, dat de man schijndood was. Hij verbood dus de volvoering van het plan om den persoon af te leggen en te gaan beluiden. Woensdag lag de persoon nog als een doode, alleen merkte men op, dat zijne temperatuur iets hooger was, zoodat de geneeskundige goed gezien had. Volgens een later bericht is de bewuste persoon overleden.

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 24 januari 1895

2007-21: Hoofonderwijzer

Dit keer een onderwijzer die vermoedelijk nog eind 18e eeuw voor de klas stond, op zeer hoge leeftijd overleden. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Herman Dickstein, rustend hoofdonderwijzer te Heringen bij Limburg, is in den ouderdom van bijna 108 jaar overleden. De man heeft dien leeftijd bereikt in de dagen, dat de bouw en inrichting der scholen aan het welbehagen der gemeentebesturen overgelaten werd.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 30 april 1882

2007-20: Klimaat

Het geheugen van 'de mens(heid)' kennen we als individu maar heel beperkt. Daarenboven gebeurt er in een mensenleven ook nog een teveel om echt alles te onthouden. Zo ook wat betreft het weer ... Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Als een bewijs te meer, dat we tot dusver een zachten winter beleven, kan dienen, dat de merel, die gewoon is elk jaar in den tuin van Z.D.H. den Bisschop van Breda te nestelen, thans zich reeds laat hooren en voor goed reeds in het bladerloos geboomte aldaar haar verblijf heeft opgeslagen.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, donderdag 26 januari 1882

2007-19: Oud-strijders

Het aantal nog levende oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog neemt vanzelfsprekend steeds meer af. Dat was na Waterloo niet anders. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Het getal der oud-strijders van Waterloo is wederom met een verminderd door het afsterven van P. van Nistelrooij welke ll. Woensdag op 87-jarigen leeftijd te Eindhoven is overleden.

Bron: Tilbrgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, donderdag 6 juli 1882

2007-18: De kop omdraaien

Rond deze Koniginnedag wordt weer gesproken over de mogelijke troonsopvolging van de Nederlandse koningin door haar zoon, die dan koning Willem IV zou worden. Lees wat ons dan alvast te wachten staat. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Voor de nieuwe postzegels is het tegenwoordig model behouden en alleen de beeltenis van Koning Willem III door dien van Koningin Wilhelmina vervangen. Bij het muntwezen bestaat de gewoonte bij verandering van den beeldenaar wegens de troonsbeklimming van een nieuwen vorst, den kop om te draaien, zodat als men munten naast elkander legt, elk opvolgend paar vorsten elkander aankijkt. Zoo zal op de rijksdaalder de beeldenaar van Koningin Wilhelmina links zijn en aldus naar dien van haar vader gericht worden.
Bij het snijden der stempels voor de postzegels is deze gewoonte overgenomen en koningin Wilhelmina naar rechts geplaatst. Als gevolg daarvan moet op de briefkaarten en couverts, waarop postzegels met het beeldentype voorkomen, het zegel niet in den rechter maar in de linkerbovenhoek worden aangebracht.

Bron: Bredasche Courant, zondag 11 oktober 1891

2007-17: Eerste en zevende

In bepaalde streken komt het regelmatig voor dat een zevende zoon of zevende dochter werd vernoemd naar de koning(in). Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Ter gemeente-Secretarie te Dussen, die vanaf Dinsdag der vorige week in het nieuw Raadhuis is gevestigd, werd Woensdag d.a.v. de aangifte gedaan der geboorte van een zoon van de echtelieden G. Poel en IJ. Dollekens aldaar, welke niet alleen de eerste aangifte van geboorte in dit nieuw gebouw is, maar wat meer opmerking verdient, de zevende zoon van het in dat gezin (zonder meisje) aanwezig getal zonen, waaraan de naam werd gegeven van WILLEM naar Z.M. den Koning. De oudste der zeven zonen telt pas 11 jaren.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, donderdag 31 augustus 1882

2007-16: Wie weet over wie dit gaat?

Een wreed detail in een klein berichtje. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Nieuwleusen slikte een boerenknaapje onder het spelen een paardeboon in, die in de luchtpijp terechtkwam. Ingeroepen geneeskundige hulp mogt niet baten; het is na hevige stuipen overleden.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 8 januari 1882

2007-15: Eieren

Zo rond de paasdagen is dit wel een leuk berichtje. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Ginneken zijn volgens het R.N. thans eieren te koop, waarop de dag aangeteekend is, dat zij gelegd zijn. Kortweg heeten zij: datum-eieren.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 19 maart 1882

2007-14: Oudje met jonge blom

Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Oldenzaal is een man van 98 jaren overleden. Hij laat eene weduwe achter van 96 jaar, met wie hij 76 jaar gehuwd is geweest. De overledene had tot het laatst alle zintuigen tot zijn dienst, en de vrouw ziet eruit alsof ze zeventig was.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 22 januari 1882

2007-13: Die van die kostschool

Een onecht kind aan een vader geholpen in het doopboek. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


24 October 1706
gedoopt het kindt van Cornelia van Dongen, weduwe van Paulus van Rinxt en genaamt Hendrick in oneght gebooren daar vader van is (volgens de verklaringe en opsweeringe van de moeder in haar baaren in presentie van Maritje de vroedtvrouw en gebuurinnen gedaan) Pouwlus Vooije een Fransman ondermr. van mons. La Lane Fransse kostschoolhouder hier tot Oosterhout die door trouwbeloften aan de voorn. Cornelia verbonden sijnd van Oosterhout stilswijgende is doorgegaan en haar heeft laten sitten

Bron: DTB 24 Oosterhout, Nederduits-Gereformeerd doopboek

2007-12: Feestje

Ook in de 19e eeuw bedacht men desnoods redenen voor een feestje en waarom ook niet .... Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Jl. Maandag had te Gemert een eigenaardig feestje plaats. Een paar heeren hadden dien avond in het hotel "De Kroon"bij mej. de wed. van Berkel, alle mannen uitgenoodigd, die in het jaar 1823 geboren waren, om dien avond gezamenlijk gezellig door te brengen. 23 mannen hadden zich tot deelname in het feestje opgedaan, hetgeen voor Gemert wel eene bijzonderheid mag genoemd worden.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 29 oktober 1882

2007-11: Doodsoorzaak

Vaak is het min of meer toeval dat er meer helderheid komt over een gebeurtenis, zoals in dit geval, wanneer een knipssel een toelichting geeft op een overlijdensakte. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De vrouw van Van H. te Vrachelen nabij Oosterhout, sinds eenigen tijd lijdende aan zwaarmoedigheid, heeft zich door middel van luciferskoppen, opgelost in koffie, van 't leven beroofd. Na een vreeselijk lijden bezweek zij, ruim 30 jaren oud; zij laat een man met 4 jeugdige kinderen na.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 15 januari 1882

2007-10: Lengte

Gemiddeld zijn West-Europeanen steeds langer geworden ... Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Onder de jongens die zich deze week te ´s Gravenmoer aangaven voor de nationale militie om in October te loten, is er een van 18 jaren, die 1.93 lang is.

Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 24 januari 1895

2007-09: Dodelijke smart

Mensen kunnen uitermate sterk met elkaar verbonden zijn. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Twee droevige sterfgevallen hebben te Breda algemeene deelneming opgewekt. De sergeant-majoor-vuurwerker C. Galjé, werkzaam aan de Kon. Mil. Academie was in den avond van Vrijdag met zijne echtgenoote in goeden welstand, alhoewel hij sedert eenigen tijd ziekelijk was, naar bed gegaan. Des morgens ontwaakte de juffrouw en vond zij haren man dood aan hare zijde liggen. Door smart en ontsteltenis werd de gevoelvolle echtgenoote zóózeer getroffen, dat zij drie dagen later zelve overleed.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 23 juli 1882

2007-08: Wilhelmijntje

Min of meer gewone optekeningen van het alledaagse leven zijn altijd in kranten te vinden geweest, zoals bij dit voorbeeld. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De Haagsche correspondent van het Z.D. meldt dat de jeugdige prinses uiterst voordeelig opgroeit. Hoewel nog geen 1 ˝ jaar oud, loopt zij vlug en speelt al heel aardig. Haar geestesontwikkeling laat ook niets te wensen over; als een klein bewijs daarvoor kan o.a. de bijzonderheid gelden, dat 't jonge Wilhelmijntje reeds tot 20 kan tellen.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 29 januari 1882

2007-07: In Klundert deden ze het soms anders ...

Koen Schreuders meldt ons vreemd feiten in een akte waarin het overlijden van één van zijn voorvaderen is opgetekend. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In het jaar Een duizend Acht honderd Twee en zeventig, den zesentwintigsten dag der maand April, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Klundert, Provincie Noordbrabant, Cornelis Izak Hendriks, oud zes en veertig jaren, van beroep kleermaker neef van de na te melden overledene, en Paulus de Graaf oud zes en zestig jaren gemeentebode, beiden wonende in deze Gemeente, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den zevenentwintigste dag der maand April dezes jaars des voormiddags ten half elf ure te Klundert is overleden, Joost Schreuders oud een en zeventig jaren, arbeider geboren in Veen, wonende te Klundert, weduwenaar van Huibertje Erkelens, zoon van Jacob Schreuders en Elizabeth Ottevangers, beiden overleden.
C.I. Hendriks
P de Graaf
de Ambtenaar voornoemd,
(handtekening)

[Opmerking: In deze akte is dus vermeld dat op de zesentwintigste April aangifte is gedaan van het overlijden van Joost Schreuders op de zevenentwintigste ...] 

Bron: Gemeente Klundert, Burgerlijke Stand overlijdens 1876, akte 71

2007-06: Aan lager wal?

Het lijkt bijna een raadsel: over wie zou de krant hier reppen? Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


In de vorige week is te Amsterdam in een gasthuis iemand gestorven, die het recht had jonkheer voor zijn naam te zetten en wiens vader jarenlang lid van de Staten-Generaal was. Hij drukte de voetstappen van zijn vader niet, maar ging hoe langer hoe meer achteruit, totdat hij eindelijk bij de Amsterdamsche Omnibus-maatschappij in dienst kwam, om… de rails schoon te houden. Toen werd hij ziek en eindigde zijn veelbewogen leven in een gasthuis.

Bron: Tilburgsche Courant Algemeen nieuws- en advertentieblad, zondag 22 oktober 1882

2007-05: Van den Heuvel

Speciaal voor onderzoekers naar deze familie Van den Heuvel: dit berichtje geeft informatie over het jaar waarin het geboorthuis van "de drieling" is afgebrand. 't Is maar dat u het weet! Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Het zeldzame geval doet zich voor dat op 6 dezer, drielingen hun 60sten verjaardag vieren. Het zijn: Maria van den Heuvel, te Tilburg, Josephus van den Heuvel, ambtenaar bij 's rijks belastingen te Amsterdam en Anthonius van den Heuvel, ambtenaar bij 's rijks belastingen te Ravenstein; zij zijn op 6 Maart 1821 te Groot-Deuteren bij 's-Bosch geboren. Tot dusver waren zij gewoon telkens om de vier jaren bijeen te komen in het huis, waar zij 't eerst het levenslicht aanschouwden, doch in 1877 is dit huis afgebrand.

Bron: Nieuwsblad voor het kanton Oosterhout (N.B.), zondag 6 maart 1881

2007-04: Beknopt

Grappig om te zien hoe men zich soms beperkt in berichtgeving, terwijl er naar we mogen aannemen juist een heel verhaal in zou zitten. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Te Tilburg is een man voor de vijfde maal in het huwelijk getreden.

Bron: Nieuwsblad voor het kanton Oosterhout (N.B.), zondag 20 juni 1886

2007-03: Executieperikelen

Een wonderbaarlijke passage in een begraafboek ingestuurd door Koen Schreuders. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


1631

Op den 9 dach jannuaris 1630 volghens de sentencie over Thunes Claysson den selfde
dach over hem ghesproken, met den swaerde ghestraft te worden, dat de doodt naevolght,
heeft ten scherprichter in sijne officie ghestruickelt met dri slaghen, noch daer naer
met saghen het hooft van den lichaem niet afghesondert, heeft over sulx het
leven noch behouden, waer uyt als commotie tot Eeten van den volcke uytghesproken
den scherprichter gheschoten, ende bij de scheute noch een steke waer deur ghekweeten
ende ghewoent.

Bron: Transcriptie van Jos de Kloe, Uytheemsche dooden in het begraafboek van Babiloniënbroek

2007-02: Emigrant

Er zijn verschillende emigratiegolven geweest naar wat we nu de Verenigde Staten noemen. Weet iemand meer van dit verhaal en/of deze persoon? Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


Men zegt, dat nu toch de oudste bekende aardbewoner is overleden en wel zekere Meijer, een geboren Nederlander, die te St. Mary Parish in Louisiana woonde. Deze "alleroudste" mens was in 1760 geboren.

Bron: Nieuwsblad voor het kanton Oosterhout (N.B.), zondag 18 juli 1886

Uit New York komt het bericht, dat de mensch, die voor zover bekend is de oudste ter wereld was in de Vereenigde Staten overleden is. Het is een geboren Nederlander, Meijer genaamd, woonachtig te St. Mary Parish in de staat Louisiana. Deze man heeft de eerbiedwaardigen ouderdom van 126 jaren bereikt.

Bron: Tilburgsche Courant, zondag 18 juli 1886

2007-01: Bijgeloof

Altijd gedacht dat er alleen iets was met vrijdagen als die op de dertiende van een maand vallen? Het bijgeloof blijkt nog veel sterker, althans volgens dit bericht. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.


De personen, die eene bijgelovige vrees voor den Vrijdag aan de dag leggen, zullen dit jaar zeker niet gerust zijn. Het jaar begon en eindigt op een Vrijdag, dus telt het 53 Vrijdagen en er zijn vijf maanden, die 5 Vrijdagen hebben. Daarenboven zijn er vijf nieuwe manen, die op Vrijdagen vallen en zijn de langste en de kortste dag ook Vrijdagen.

Bron: Nieuwsblad voor het kanton Oosterhout (N.B.), zondag 16 mei 1886

*) De verzameling 'Vreemde Vondsten' wordt gevoed door bijdragen van Theo van Herwijnen. Hij bezit een grote verzameling, die nog telkens wordt uitgebreid. Theo probeert zoveel mogelijk vreemde of afwijkende zaken uit archief en krant bijeen te brengen. Elke week zal een nieuwe vondst van hem hier te vinden zijn. Heeft u aanvullingen of opmerkingen dan stelt Theo het zeer op prijs om dat van u te horen. Stuur deze s.v.p. naar ons op voor Theo van Herwijnen en wij zorgen er voor dat uw bericht bij hem terechtkomt. Oude vondsten en de reacties hierop kunt u vinden in het Archief.