INTRODUCTIE

 

Op deze site zijn verwijzingen te vinden naar bronnen met een regelgevend karakter. Dat wil zeggen dat in de bron directe aanwijzingen, richtlijnen, instructies e.d. worden gegeven. Dat kan zowel op landelijk, regionaal als plaatselijk niveau zijn, van toepassing op alle inwoners of op specifieke groepen. De scheidslijn tussen de orginele regelgeving, afkondigingen en rechtsverzamelingen is niet altijd even duidelijk. Omdat afwijkingen daartussen van belang kunnen zijn, is gekozen voor de materiële benadering (de inhoud van de bron) in plaats van de formele benadering (de wettige afkondiging). Dit betekent dat interne reglementen van overheids- of overheidgerelateerde organisaties, munten- en matenverzamelingen, vaste jurisprudentie, belangrijke commentaren en interpretaties, e.d. in deze verzameling opgenomen kunnen worden. Uitgangspunt voor opname blijft echter het publiekrechtelijke karakter van de tekst.

De vorm waarin een bron beschikbaar is varieert. Er is sprake van een transcriptie, in de oorpsronkelijke schrijfwijze of in hedendaags Nederlands, en van afbeeldingen. Afbeeldingen kunnen soms alleen m.b.v. specifieke software (gratis te downloaden) worden bekeken.

De start van de site was eind augustus 2000. In het begin was een groot deel van de bronnen afkomstig van de verzameling van de site Recht uit de Lage Landen, een site van de sectie Rechtsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven in Kortrijk (prof. dr. Jos Monballyu). Daarnaast verwezen diverse links naar de site Limburgse Rechtsgeschiedenis van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (prof. dr. Louis Berkvens). Gaandeweg vormden de links van deze verzamelingen nog maar een deel van de op deze site genoemde bewerkingen, omdat ook anderen hun werk op het internet zijn gaan plaatsen.
Vijf maanden na de start in augustus 2000 waren al meer dan 425 links naar transcripties opgenomen, los van de naslagwerken. Eind 2001 werd de grens van 800 overschreden en begin 2003 liep het aantal op tot meer dan 900 links. Begin juli 2004 is het aantal beschikbare bewerkingen tot boven de 1700 gestegen en in 2011 zijn het er meer dan 2000.

De bronbewerkingen zijn ingedeeld volgens de huidige provinciale indeling in het submenu Bronnen. D.w.z. de bronnen betreffende een bepaalde plaats zijn te vinden onder de provincie waartoe die plaats nu zou behoren. Dat is wellicht even wennen, want bijvoorbeeld de stad Antwerpen maakte vroeger deel uit van Brabant, terwijl de teksten nu onder de provincie Antwerpen zijn geplaatst. Voor deze werkwijze is echter gekozen, omdat er gedurende de tijd te veel wijzigingen zijn opgetreden om deze allemaal in het menu tot hun recht te laten komen. Daarnaast zijn genealogen al gewend om hun bronnen te zoeken in de regionale of provinciale archieven, zodat deze rubricering niet al te veel problemen zal opleveren.

Op de provinciale pagina worden eerst bronnen betrekking hebbende op de gehele provincie of een groot deel daarvan genoemd, waarna de afzonderlijke plaatsen volgen. De beschrijving van de bron is meteen de link naar die bron. Onder de afzonderlijke plaatsen zijn ook de aanduidingen van rechtsgebieden opgenomen die zich uitstrekten tot buiten de grenzen van de plaats zelf; de heerlijkheid Thorn is bijvoorbeeld onder de plaats Thorn opgenomen.
Bij bronnen die de provinciegrenzen van nu overschrijden, is als volgt gehandeld: indien maximaal drie provincies van toepassing zijn, is de bron bij deze provincies genoemd. Heeft de bron betrekking op een gebied van meer dan drie van de huidige provincies, dan wordt deze slechts één keer onder Algemeen weergegeven.

Door op Kaarten te klikken komt u op de overzichtspagina met beschikbare kaarten ter ondersteuning van het beeld van de (politiek) historische situatie in de verschillende tijdvakken. Onder Naslagwerken treft u momenteel aan: uitleg over het recht (zowel historische als hedendaagse teksten), verwijzingen naar woordenlijsten e.d. en enkele links om op te kunnen zoeken tot welke huidige provincie een plaats behoort.