INLEIDING

vergroting schutblad vergroting kaft

 

    De gemeente Alkmaar heeft eene bevolking van bijna 12000 zielen, is de hoofdplaats van het rechterlijk Arrondissement, bezit een kantongerecht, is verbonden aan den Hollandsch IJzeren Spoorweg en maakt het centrum uit van de lijn Amsterdam - Helder, bezit een rijks telegraafkantoor en een kantoor voor waarborg en belasting der gouden en zilveren werken.
    Zij is vooral ook om hare kaasmarkt beroemd: in 1874 toch werden ter stads waag niet minder dan 20377 stapels kaas gewogen, te zamen 4.422.848 kilogrammen bedragende.
    Op hare veemarkten worden aangevoerd jaarlijks ongeveer 100.00 stuks vee, terwijl ongeveer 90.000 hectoliters granen en zaden jaarlijks worden verhandeld, ongerekend de aanzienlijke hoeveelheid die op monster wordt verkocht.
    Ook door hare wandelwegen en plantsoenen, den stads hout en heerlijke environs, wordt zij door veel vreemdelingen bezocht en verdient zij eene der fraaiste steden in Holland genoemd te worden.
    Zij maakt een hoofd-kiesdistrict uit ter verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van die voor de Provinciale Staten.
   De militieraad in het 3e district van Noord-Holland heeft zijne zittingen om het andere jaar te Alkmaar en te Hoorn; in 1876 worden die te Alkmaar gehouden.
    Er bestaan 9 kerkgebouwen, als:
2 voor de herv. godsd.   de groote of St. Lourenskerk.
                                          de kapelkerk.
2 voor de R.C. godsd.    de H.Laurentius, a. h. Verdronkenoord.
                                          de H.Dominicus, aan de Breedstraat.
1 voor de Evang. Lutherschen, aan de Oudegracht.
1 voor de Christel. afgescheiden,  aan de Oudegracht.
1 voor de Doopsgezinde, aan de koningsweg.
1 voor de Ned. Israelitische, aan de Hofstraat.
1 voor de Remonstr. Geref., aan het Fnidsen.
    Het zielental tot de verschillende Godsdienstige gezindten behoorende, verdeelt zich in:
                                5776  Ned. Hervormden
                                     18 Waalsch Hervormden
                                  445 Evangelisch Luthersen
                                    12 Hersteld Lutherschen
                                  271 Doopsgezinden
                                    83 Remonstranten
                                  113 Christelijk afgescheidenen
                                4859 Roomsch Katholieken
                                    32 Oud Roomschen
                                  363 Ned. IsraŽlieten
                                      8 tot geene der genoemde gezindten behoorende.
                                _______

                                11980

    Onder hare voornaamste gebouwen mogen gerekend worden: 
        het Stadhuis, met Museum;
        de Groote- of St. Lourenskerk met haar fraai orgel enz.;
        de beide R.C. kerkgebouwen;
        de Stads waag met haren toren en uitmuntend klokkenspel;
        het Burgerweeshuis;
        het gebouw der Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus;
        het Huis van verbetering en opvoeding voor jongens.


Deze pagina vormt samen met andere pagina's een geheel in een frame.
Als u geen frame ziet klik dan hier.


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net