Amsterdam, transcriptie ledenlijst van de Vaderlandsche Sociëteit 1783-1787

Bron: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Sociëteit de Groote Club Doctrina et Amicitia, toegang 684, inv.nr. 217

Transcriptie: Herman de Wit, Maarssen, december 2011


 

[HdW: In dit inventarisnummer worden de leden opgesomd vanaf 1783 tot en met het jaar 1809, waarbij als laatste inschrijving lid nummer 1000 staat genoteerd. In deze transcriptie zijn alleen de eerste 371 leden genoemd, die lid zijn geworden van de Vaderlandsche Sociëteit. In november 1787 werd de sociëteit verboden, waarna de organisatie in september 1788 onder een nieuwe naam werd voortgezet. Nieuwe leden, vanaf nummer 372, werden lid van Doctrina et Amicitia.

Leden van deze Vaderlandsche Sociëteit hebben een belangrijke rol gespeeld bij de activiteiten van patriotten in Amsterdam, leidend tot vervanging van vroedschapsleden en burgemeesters in 1787 en, onder de naam van Doctrina et Amicitia, bij de omwenteling van 1795.

De in de lijst opgesomde functies van de leden lijken wat willekeurig te zijn aangebracht, vaak betrekking hebbend op de periode dat de beschreven persoon al geen lid meer was van de Vaderlandsche Sociëteit of van Doctrina et Amicitia. Van anderen ontbreken juist sommige functies, die elders wel in deze lijst worden opgesomd.

Verschillende leden keerden terug nadat zij bedankt hadden. Vier personen zijn gedurende de jaren van de Vaderlandsche Societeit voor een tweede keer ingeschreven. Als een lid meermaals in de lijst staat, wordt verwezen naar het nummer van de andere inschrijving; ligt dit inschrijfnummer hoger dan 371, dan werd men weer lid ten tijde van Doctrina et Amicitia.

jaar aantal inschrijvingen aantal
bedankt
aantal
overleden
feitelijk
ledental
1783 64 1 0 63
1784 35 3 1 94
1785 31 12 1 112
1786 86 15 1 182
1787 155 87 4 246
  371 118 7  

Aan de hand van de gegevens in de lijst kan bovenstaand overzicht worden gemaakt van (een schatting van) het feitelijk aantal leden dat aan het einde van een jaar tot de Vaderlandsche Sociëteit behoorde:]

 


 

[schutblad]

Naam-Register
der Leden
van de
Vaderlandsche Societeit
te Amsterdam
opgericht in September 1783.
Op last van den Gerechte vernietigd November 1787
en hersteld
onder de naam van het
Kunstlievend Genootschap
ten Zinspreuk voerende:
Doctrina et Amicitia
in September 1788
allen naar rang hunner inkomst geplaatst.

 

[folio 1]

Inkom

 

Bedankt Obiit
   

1783-1784
Eerste Commissarissen

Mr. Wilhelmus van Irhoven van Dam
Dr. Hendrik Stotte
Willem Holtrop
oprichters dezer Societeit
 

     
1783 1 Mr. Wilhelmus van Irhoven van Dam

Advocaat, schrijver van den Condidus en Coerier van Europa. Vervolgens in A° 1796 Secretaris bij 't Committé tot den West-Indischen Handel en Colonien

1787  
  2 Dr. Hendrik Stotte Med. Doctor   1786
  3 Willem Holtrop

Boekhandelaar vervolgens in A° 1797 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Holland

1787   
  4 Mr. Jacob Walraven

Procureur bij den Gerechte dezer Stad
                                                  Zie N° 491

1787  
  5 Cornelis van Maarsseveen

Koopman. In 1785 Commissaris van deze Societeit. In 1788 Secretaris van het Genootschap Doctrina et Amicitia

1791 1799
  6 Dr. Dirk van Rhijn

Med. Doctor & Professor Chijmić

1786   
  7 Engelbert Cornelis Ninaber

Koopman. In 1796 Kapitein bij de gewapende Burgermagt

    

 

[folio 2]

Inkom   Bedankt Obiit
1783 8 Mr. Hendrik Vollenhoven

Koopman. In 1796 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Holland. In 1798 Lid van het Departementaal Bestuur van den Amstel
                                                                                     Zie verder N° 454

1787  
  9 Jacob van Oosterwijk Bruin

Koopman. In A° 1795 Lid van den Raad van Representanten van 't Volk van Amsterdam. In 1797 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Holland

1810 1810
  10 Jacob van Hole

Notaris

1785  
  11 Willem Prins

Koopman

  1810
  12 Mr.  Gijsbert  Stapert

Advocaat

1787 1797
  13 Cornelis Lever Junior

Koopman

  1793
  14 Nicolaas van Heurn

Koopman

  1794
  15 Matthijs de Krane

Koopman

  1784
  16 Simon Donker

Koopman. In 1785 Commissaris dezer Soceiteit. In 1787 Mede Lid van de geconstituurden uit de Burgerij. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

  1797
  17 Willem Bosma

Koopman

1785 1790

 

[folio 3]

Inkom   Bedankt Obiit
1783 18 Christiaan van Eeghen

Koopman en Assuradeur

  1797
  19 Matthijs van Maurik Jansz

Koopman. In A° 1794 Lid van de Provisioneele Representanten van 't Volk van Amsterdam

  1804
  20 Jan van Maurik

Koopman. Zie N° 129

1783 1790
  21 Dr. Joan de Haas

Med. Doctor

  1788
  22 Gerard Hulst van Keulen

Koopman

1787  
  23 Mr. Ernestus Ebeling

Advocaat. In 1787 Mede Lid van de Geconstitueerden uit de Burgerij. Vervolgens uitlandig. In 1795 wedergekeerd, en toenmaals lid van 't Committé van Justitie dezer Stad

  1796
  24 Cornelis Jong

Steenkoper

1786  
  25 Matthijs van Son

Steenkoper. Kapitein der Schutterij

1785 1798
  26 Joannes de Brie

Chirurgijn & Vroedmeester

1785  
  27 Bruno Zweerts

Makelaar. In A° 1795 Lid van het Committé van Oproeping. In A° 1797 en 1798 Lid van het Hoofdbestuur der Grondvergaderingen. In 1796 Tarmeester van de Wol

  1804

 

[folio 4]

Inkom   Bedankt Obiit
1783 28 Hendrik Reute

Koopman

1784  
  29 Philip de Bordes

Koopman. Commissaris van de Ossemarkt

  1792
  30 Mr. Pieter Nicolaas Arntzenius

Advocaat. Secretaris van de Diemermeer. In A°1797 Lid van  het Committé van Justitie dezer Stad

1784 1799
  31 Pieter Pama de Kempenaar

Koopman

1785  
  32 Jacob Ebeling

Koopman

1788  
  33 Pieter Willem van Lankeren

Koopman

1797  
  34 Christiaan Fraser

Koopman. In 1798 Vendumeester der Meubilaire Goederen. Zie op N° 314

1784  
  35 Isaac Schelte

Koopman

1788 1798
  36 Cornelis van Papendorp

Apotheker

  1796
  37 Jacobus de la Lande

Koopman                                                                                    Zie N° 712

1785  

 

[folio 5]

Inkom   Bedankt Obiit
1783 38 Hendrik Fijnje

Koopman

1787  
  39  Jan Bronkhorst Hendz.

Koopman

1799  
  40 Jan Ananias Willink

Koopman. In 1795 Lid van 't Committé van Finantie

   
  41 Cornelis Jansz

Koopman. Mededirecteur van het Fonds van Doctrina et Amicitia

1793  
  42 Mr. Carel Neering Bögel

Koopman

1786  
  43 Paulus Rombertus Beukens Nauta

Koopman. Medelid van de Geconstitueerdens uit de Burgerij in 1787

  1789
  44 Isbrand Severijn

Koopman. In 1796 Commissaris van de Wisselbank
[HdW: Het jaar van overlijden 1794 is juist, het jaar 1796 moet wellicht 1786 zijn]

  1794
  45 Geerling Kops Pietersz

Koopman

1798  
  46 Willem Stinstra

Koopman

  1790
  47 Samuel Eli Voute

Koopman

  1785
  48 Pieter Godefroy

Joopman

1804  

 

[folio 6]

Inkom   Bedankt Obiit
1783 49 Johannes Allart

Boekhandelaar

1787  
  50 Nicolaas Johannes Fabius

Makelaar

1786  
  51 Michiel de Leeuw

Makelaar

1786  
  52 Pieter Wendorp

Koopman. Kapitein der Schutterij

1786  
  53 Hendrik Lebbing

Koopman.                          Uit de Stad vertrokken

1786  
  54 Herman Haezebroek

Koopman

1786   
  55 Huijbert Bastert

Koopman. Kapitein, en in 1787 Colonel der Gewapende Schutterij. In 1795 Lid van 't Committé van Oproeping, en van de Representanten van 't Volk van Amsterdam. In 1798 Lid geworden van de Municipaliteit. Zie N° 156

1786  
  56 George Hendrik de Wilde

Koopman. Kapitein der Schutterij. In 1795 Colonel der gewapende Burgermagt

1801  
  57 Nicolaas van Staphorst

Koopman. In 1796 Lid der Nationaale Vergadering

   1801

 

[folio 7]

Inkom   Bedankt Obiit
1783 58 Pieter de Clercq Junior

Koopman. In 1795 Lid van 't Committé van Oproeping. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

   1805
  59 Jacob van Staphorst

Koopman                       Uitlandig

1787  
  60 Petrus Adam Schouw

Koopman

1786  
  61 Pieter Nicolaas Jut

Koopman

    
  62 Mr. Otto Willeme Jan Berg

Koopman. Directeur van den Levantschen Handel. In 1787 Mede Lid der Geconstitueerden uit de Burgerij

    
  63 Jan Bronkhorst

Koopman

   1791
  64 Gerardus Baerlman

Koopman

   1793

 

[folio 8]

Inkom   Bedankt Obiit
   

1784-1785
Commuissarissen

Dr. Hendrik Holte
Willem Holtrop
Mr. Jacob Walraven
Cornelis van Maarsseveen
 

     
1784 65 Leonard van Zwijndrecht

Koopman           Naar Rotterdam vertrokken       Zie N° 456

1785   
  66 Jan Lugt Dirkz

Koopman. In 1795 Lid van 't Committé van oproeping

1796   
  67 Pieter van Eeghen

Koopman

    
  68 Dr. Cornelis Rudolph Theodorus Kraijenhoff

Med. Doctor. In 1795 Commandant der Stad. In 1796 Lt. Colonel van 't Corps Ingenieurs van dezen Staat

      
  69 Lodewijk Gerard Visscher

Koopman. Kapitein der Schutterij. In 1796 Lt. Colonel der Gewapende Burgermagt

1787   

 

[folio 9]

Inkom   Bedankt Obiit
1784 70 Cornelis Lugt

Scheepstimmerman

1799   
  71 Jan Pietersse

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

  1813
  72 Cornelis Lelij Jansz

Makelaar. In 1788 Mededirecteur van 't fonds van het Genootschap Doctrina et Amicitia

  1809
  73 Jacob van Halmael

Koopman. In 1797 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Holland. In 1798 Lid van het Departementaal Bestuur van den Amstel. In 178 Mededirecteur van het fonds van het Genootschap Doctrina et Amicitia

    
  74 Arent Reessen

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente. In 1798 Lid van het Departementaal Bestuur van den Amstel

1787   
  75 Jacob Douwes

Procureur voor den Gerichte dezer Stad 

1787 1794
  76 Karel d'Amour

Koopman. Directeur van den Levantschen Handel. In 1795 Lid van de Provisioneele Representanten van 't Volk van Amsterdam

1802   

 

[folio 10]

Inkom   Bedankt Obiit
1784 77 Mr. Petrus Cornelis Nahuijs

Procureur voor den Gerichte dezer Stad, en Notaris         Zie N° 581

1787  
  78 Jacobus d'Amnour

Koopman. In A° 1796 Lid van den Raad der Gemeente

  1803
  79 Mr. Jan Fredrik Hoffman

Koopman. Kapitein der Schutterij. Sedert 1794 Woonachtig te Rotterdam

   
  80 Jean Pierre Eschauzier

Koopman. Directeur eener Assurantie Compagnie       Titulair 1802

   
  81 Jacob Freni

Makelaar en Cassier

1785 1791
  82 Adriaan Teijler van Hall

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

   
  83 Jan Herman Schimmelpenninck

Koopman. Kapitein der Schutterij. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

   
  84 Frederik Hendrik Wetstein

Koopman

  1797
  85 Jan Croon

Koopman. In 1787 Medelid der Geconstitueerden uit de Burgerij

  1797

 

[folio 11] 

Inkom   Bedankt Obiit
1784 86 Nicolaas Udink

Koopman                                     Zie N° 200

1785  
  87 Willem Woudman

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

1811  
  88 Pieter de Clercq Jacobsz

Koopman. In 1797 Weeger in de Waag

  1802
  89 Adriaan van Maurik

Koopman. In 1796 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Holland

   
  90 Sieuwert Centen

Koopman

1785  
  91 Hermanus van Pembroek

Koopman. Kapitein der Schutterij

  1788
  92 Gijsbertus Hermanus Mulders

Koopman. Bewindhebber der West Ind. Compagnie

1792  
  93 Isaac de Clercq Hermz

Koopman

1787 1796
  94 Isaac de La Fontaine Verweij

Makelaar. In 1787 Luit. der Schutterij

  1794
  95 Pieter Waakhuizen

Koopman

1785  

 

[folio 12]

Inkom   Bedankt Obiit
1784 96 Pieter Stadnitski

Koopman

  1795
  97 Matthijs van Son Pz

Procureur voor den Gerechte dezer Stad     Zie N° 700

1787  
  98 Andries Calkoen

Makelaar. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Holland

  1802
  99 Johannes Verschuur

Koopman

1785  
   

1785-1786
Commissarissen

Mr. Jacob Walraven
Cornelis van Maarsseveen
Simon Donker
Matthijs van Maurik Jansz
 

   
1785 100 Philip Frederik Lijnslager

Koopman

1786 1796
  101 Hermanus Hoogewal

Koopman. Lid van den Raad der Gemeente 1795. In 1797 Lid der Nationale Vergadering. In 1798 Lid ter Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafschen Volks

   

 

[folio 13]

Inkom   Bedankt Obiit
1785 102 Hendrik Melissen

Koopman. Kapitein der Schutterij

1786 1793
  103 Tamme Beth IJsbz

Cargadoor & Makelaar

1786 1796
  105 Diderik Coenraad Brauer

Koopman

  1794
  105 Albertus Kramp

Makelaar. Luitenant der Schutterij

  1788
  106 Jan Willem Hachmeester

Koopman

  1804
  107 Christiaan van Noorle Hermsz

Makelaar

  1791
  108 Hendrik Jan van Eibergen

Koopman                        Zie N° 523

1786  
  109 Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck

Advocaat. In 1798 Lid van de Provisioneele Representantenvan 't Volk van Amsterdam. In 1796 Lid der Nationaale Vergadering. In 1798 Minister van dezen Staat bij de Fransche Republiek                    Titulair

   
  110 Jacob Kool

Brouwer in de Brouwerij de Valk

1787  
  111 Elie Angelij

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

  1797

 

[folio 14]

Inkom   Bedankt Obiit
1785 112 Mr. Hendrik Coenraad Kincker

Advocaat

1787  
  113 Gregorius Cruijs

Assuradeur, Kapitein der Schutterij. In 1795 Colonel bij de Gewapende Burgermagt.                                                             Titulair  -  afgeschreven

   
  114 Johannes Gerardus Fauvarcq

Koopman

  1795
  115 Mr. Cornelis van der Hoop Gijsbz

Oud Schepen en Raad der Stad. In 1787 ad interim Hoofd Officier der Stad. In 1796 Lid der Nationaale Vergadering. In1799 Lid van het Gerechtshof in het Departement de Delf                Titulair, afgenomen

   
  116 Mr. Hendrik van Castrop

Advocaat. In 1795 Lid van de Provisioneele Representante van 't Volk van Amsterdam Van de Raad der Gemeente. In 1796 Lid der Nationaale Vergadering. In 1799 Lid van het Gerechtshof in het Departement

   
  117 Christiaan Woudman

Koopman

   
  118 Christiaan Cruijs

Assuradeur. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Commissaris van den Schouburg

  1811

 

[folio 15]

Inkom   Bedankt Obiit
1785 119 Hendrik Steenbergen

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Commissaris van den Schouwburg                          Afgeschreeven 1813

    
  120 Isaac ten Cate

Koopman

1787  
  121 Theodorus van Leeuwen

Apotheker. Oprichter en Hoofddirecteur in 1786 van het Exercitie  Genootschap onder de Zinspreuk: Tot Nut der Schutterij. In 1795 Lid van het Provinciaal Bestuur van Utrecht. In 1797 lid van het Hoofdbestuur der Grondvergaderingen, en vervolgens in den zelfden jaare van den Raad der Gemeente. In 1798 Lid in de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks

1787  
  122 Daniel Cuijck van Nierop

Cassier, Kapitein der Schutterij

  1787
  123 Pieter Bronkhorst

Koopman

1799  
  124 Hendrik Bronkhorst

Koopman

1799  

 

[folio 16]

Inkom   Bedankt Obiit
1985 125 Willem van Maurik

Koopman

1793 1795
  126 Frans van Heukelom

Koopman

  1787
  127 Etienne Lespinasse

Assuradeur. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Lid der Nationaale Vergadering

  1804
  128 Pieter Hoogenbergh

Koopman. Regent van 't Krankzinnigen Huijs

  1789
  129 Jan van Maurik

Koopman                                                                Zie N° 20

1788 1790
  130 André du Bois

Koopman

  1787
   

1786-1787
Commissarissen

Simon Donker
Matthijs van Maurik Jansz
Bruno Zweerts
Philip de Bordes
 

   

 

[folio 17]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 131 Gerrit van Heijningen

Makelaar

1810  
  132 Anthonij 't Hoen

Koopman

  1809
  133 Willem Carel Tack

Koopman                                         Zie N° 442

1787  
  134 Lodewijk Hovij

Schepen en Raad dezer Stad        uitlandig gegaan

1787  
  135 Mr. Jan Hendrik Swildens

Advocaat

1787  
  136 Hendrik Anthonij Muller

Cassier. Kapitein der Schutterij. In 1795 Kolonel der gewapende Burgermagt

   
  137 Jan Harmsen

Notaris                                           Zie N° 447

1787 1798
  138 Anthonij Meijnts

Koopman. In 1787 Colonel der Schutterij. In 1795 Colonel der gewapende Burgermagt en Lid van den Raad der Gemeente  Zie N° 418

1787  

 

[folio 18]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 139 Mr. Diderik Johan van Hogendorp van Hofwegen

Schepen en Raad der Stad. In 1795 Colonel bij de Gewapende Burgermagt. In 1797 Commis Generaal bij de Marine              Zie N° 625

1787 1803
  140 Balthazar Schroder Jansz

Makelaar. Kapitein der Schutterij         Zie N° 400

1787  
  141 Jacob de Flines

Makelaar en Cargadoor

  1792
  142 Jacob Luden Hendrz

Koopman. Lid der 15 Geconstitueerdens uit de Burgerij         Titulair

   
  143 Mr Balthazar Elias Abbema

Raad der Stad. In 1797 Minister van dezen Staat te Hamburg. Uitlandig sedert

1787  
  144 Mr. Daniel Hooft Danielsz

Oud Schepen en Raad. Ontfanger der gemeene Lands middelen

1787  
  145 Mr. Adriaan Pompejus van Leijden

Heere van Hardinxveld. Oud Schepen en Raad. In 1795 Lid van de Provisioneele Representanten van 't Volk van Amsterdam; en in den zelven jaare Lid van den Raad der Gemeente

1812  

 

[folio 19]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 146 Jan Alstorphius

Koopman. Regent van het Spin en Weeshuis. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente                                        Zie N° 399

1787 1795
  147 Hendrik Jacob Koenen

Koopman. In 1799 Commissaris van de Nationaale Beleenbank

  1808
  148 Mr. Matthijs Ooster

Koopman. Oud Schepen der Stad                         Uitlandig in

1787  
  149 Mr. Reinier Leendert Bouwens

Raad der Stad. Kapitein der Schutterij. In 1798 Lid van den Raad der Gemeente

1787 1799
  150 Zacharias Eekhout

Koopman                                     Titulair in 1808 weder Effectief

   
  151 Jan Wijbrand Fleon

Koopman. Regent van 't Krankzinnigenhuis

  1790
  152 Joan Goll van Frankenstein

Koopman. Banquier van 't Wiener Hof

   
  153 Mr. Nicolaas Asschenbergh

Commissaris der Stad, en Kapitein der Schutterij

  1788
  154 Mr. Jacob Anthonij de Roth

Oud Schepen der Stad. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 van het Committé tot den OI. Handel

  1801

 

[folio 20]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 155 Mr. Matthijs Romswinckel

Bewindhebber der OI. Compagnie. In 1796 verkooren tot Lid van den Raad der Gemeente, doch ten zelfden tijde voor deszelfs aanstelling overleden

1787 1796
  156 Huijbert Bastert

Koopman                       Zie hier voor op N° 55

1801  
  157 Jan Hendrik Bachman

Koopman. Regent van 't Spin en Werkhuis. In 1798 Lid van den Raad der Gemeente               Zie N° 729

1787  
  158 Daniel Marssenier

Koopman. Kapitein der Schutterij

1806  
  159 Mr. Anthonij Adriaan van der Marck

Advocaat. Secretaris dezer Societeit. In 1797 Lid van 't Committé van Justitie dezer Stad. In1798 benoemd tot Lid van het Departementaal Gerechtshof bij den Amstel. Uitlandig en titulair in 1793    Zie N° 595

1793  
  160 Mr. Jan Bernd Bicker

Oud Schepen en Raad der Stad. In 1787 uitlandig. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente, In 1796 Lid der Nationaale Vergadering. Titulair Lid gebleven

1787   
  161 Mr. Jan Six

Schepen dezer Stad

1786  

 

[folio 21]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 162 Pieter Bel

Makelaar. In 1788 Directeur van 't fonds van Doctrina et Amicitia

   
  163 Mr. Statius van Rhee

Advocaat

1787 1800
  164 Dirk Schroder

Makelaar. Luitenant der Schutterij              Zie N° 404

1796  
  165 Mr. Willem Backer

Oud Schepen & Raad. In 1787 Burgemeester der Stad       Zie N° 722

1787  
  166 Franco Jan Aemilius

Koopman. In 1797 Lid van den Raad der Gemeente

  1800
  167 Anthonij de Bordes

Tarmeester van de Wol. Regent van het Aalmoesseniers Weeshuis

1787 1793
  168 Jacques Philippe Jordan

Koopman

  1795
  169 Mr. Diderik Johan van Hogendorp

Oud Scretaris der Stad. In 1787 Lid van de 15 Geconstitueerens uit de Burgerij

  1789
  170 Nicolaas van Heukelom

Koopman

1787  

 

[folio 22]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 171 Jan Hooft Hartsen

Koopman                            Zie N° 556

1787 1797
  172 Hendrik Maurits van Weede

Raad der Stad

  1796
  173 Mr. Pieter Constantijn Nobel

Oud Schepen en Raad

  1788
  174 Joan Wilhelm Smitt

Koopman                            Titulair 1810

   
  175 Mr. Jan Geelvinck

Heer van Castricum. Oud Schepen en Raad. In 1787 Burgemeester der Stad. Uitlandig in

1787  
  176 Adriaan van Aalst

Koopman

  1800
  177 Iperus Wiselius

Koopman. Kapitein, en 1787 Kolonel der Schutterij

  1792
  178 Jan Lambers

Makelaar. Kapitein der Schutterij

  1787
  179 Cornelis Leonard Kolff

Koopman. Kapitein der Schutterij

1787  
  180 Mr. Gale Isaac Gales

Secretaris van Amstelland. Kapitein, en in 1787 Colonel der Schutterij. In 1795 Lid van het Committé dezer Stad                 Zie N° 395

1787  
  181 Volkert Christoffers

Koopman

  1800

 

[folio 23]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 182 Theodore van Marselis

Secretaris van den Levantsche Handel

  1812
  183 Willem van Barnevelt

Apotheker. Luitenant der Schutterij. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente                     Zie N° 544

1787  
  184 Mr. Jan van Marselis

Oud Schepen, en Colonel der Schutterij

1787 1792
  185 Mr. Jan de Witt

Oud Schepen en Raad. In 1795 Minister van dezen Staat bij de Zwitserse Cantons

  1809
  186 Mr. Hendrik Daniel van Hoorn

Secretaris van den Hoofdofficier. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1796 Lid der Nationaale Vergadering          Zie N° 568

1787  
  187 Willem van Vollenhoven

Koopman

  1789
  188 Ernst Willem Boer

Koopman. Kapitein der Schutterij. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente                                                                                  Zie N° 666

1787  
  189 Is[aa]c van Goudoever

Koopman. Colonel der Schutterij

1787 1793
  190 Gerrit Abraham van den Ende

Koopman

 

  1789
  191 Pierre Isaac Menjolet

Koopman. In 1798 Commissaris van de Beleenbank

  1800

 

[folio 24]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 192 Paulus van Pruijssen Morisse

Koopman. Kapitein der Schutterij. Sedert 1796 te Alkmaar woonachtig

  1808
  193 Mr. Wigbold Slicker

Commis ten Comptoire van 't Convoij. In 1787 Mede Lid der 15 Gecommitteerdens uit de Burgerij. In1795 Lid van 't Committé van Justitie                                                    afges[chreve]n 1808

   
  194 Dirk Versteegh

Assuradeur. Kapitein der Schutterij. In 1795 Luit. Colonel der Gewapende Burgermagt                     Zie N° 397

1787  
  195 Cornelis Horens van Heijningen

Koopman. Kapitein der Schutterij

1787  
  196 Hendrik Croese

Koopman. Kapitein der Schutterij

1791  
  197 Michiel Huijghens

Koopman. Kapitein der Schutterij

  1793
  198 Lambert Wijk Junior

Koopman. In 1787 Mede Lid der Geconstitueerdens ui de Burgerij 

  1798
  199 Nicolaas van Veen

Notaris. Kapitein der Schutterij. In 1795 Luit. Colonel bij de Gewapende Burgermagt. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

1800  
  200 Nicolaas Udink

Koopman & Luitenant der Schutterij. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

  1805

 

[folio 25]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 201 Dirk Waandert Engert

Apotheker. Luitenant der Schutterij. In 1795 Kapitein bij de gewapende Burgermagt. In1796 Commissaris bij 't Comptoir van Expeditie en Inkwartiering 

    
  202 Dirk van Lankeren

Koopman. In 1795 Kapitein bij de gewapende Burgermagt

1796  
  203 Hendrik van Blomberg

Koopman. Mede Lid der 15 Geconstitueerdens uit de Burgerij. Uitlandig in 

1787 1798
  204 Barend Kooij

Koopman

  1817
  205 Jan Nicolaas van Eijs

Koopman. In 1796 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Holland

   
  206 Jorinus Marinus Vos

Koopman                             Naar Utrecht vertrokken

1787 1799
  207 Mr. Pieter de la Cour

Vendumeester                    Naar Leijden vertrokken

1787  
  208 Salomon Bos

Compas- en Vlaggenmaker. In 1787 Mede Lid der 15 Geconstitueerdens uit de Burgerij. In 1795 Kapitein bij de gewapende Burgermagt. In 1797 Lid van 't Hoofdbestur der Grondvergaderingen, vervolgens Lid van den Raad der Gemeente. In 1798 Commissaris van 't Departement van Texel                                    Titulair

   

 

[folio 26]

Inkom   Bedankt Obiit
1786 209 Hendrik Willink

Makelaar. Vaandrig der Schutterij

1802  
  210 Floris Kramp

Koopman

  1812
  211 Theodor Gulcher

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

  1806
  212 Jan Hendrik Meijer Caspz

Koopman, en Suiker Raffinadeur. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1799 Lid der Nationaale Vergadering

1802  
  213 Eliza Lijnslager

Koopman. In 1787 Mede Lid der 15 Geconstitueerdens uit de Burgerij. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

1802  
  214 Maarten Udink

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Regent van 't Aalmoesseniers Weeshuis

  1808
  215 Dionijs Anthonij van Aalst

Koopman. Kerkmeester van de Zuider Kerk

  1800
  216 Jacob Daniel de Vries

Koopman. In 1795 Lid van ;t Committé van Oproeping. In 1797 Lid van den Raad der Gemeente - vervolgens van den Administratieve Municipaliteit. In 1798 van de Municipaliteit

1808  

 

[folio 26; abusievelijk niet doorgenummerd naar 27]

Inkom   Bedankt Obiit
    1787-1788
Dezelfde Commissarissen van den vorigen Jaare wederom gecontinueerd
zijnde

Simon Donker
Matthijs van Maurik Jansz
Bruno Zweerts
Philip de Bordes
 

   
1787 217 Lambertus Hamaker

Koopman

  1788
  218 Pieter Witmond

Koopman. Mede Lid der 15 Geconstitueerdens uit de Burgerij  Uitlandig in

1787  
  219 Jan Adam van Lankeren

Koopman. Vaandrig der Schutterij. 

1797  
  220 Marten Kooij

Koopman. Vaandrig der Schutterij. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Regent van het Rashuis                         Zie N° 555

1787  
  221 Hermanus Drost

Koopman. Lid van den Raad der Gemeente in 1795

1787  

 

[folio 28]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 222 Teunis Udink

Koopman. Vaandrig der Schutterij

1787  
  223 Jacobus Wilhelmus Ogelwight

Koopman. Vaandrig der Schutterij. In 1795 Lt. Colonel bij de gewapende Burgermagt

  1803
  224 Dr. Casparus Rensing

Med. Doctor

1802  
  225 Robert Jean Neel

Koopman. Commissaris van de Wisselbank

1793  
  226 Casparus Wilhelmus Hamaker

Koopman

  1788
  227 Albertus Onstein

Makelaar

  1802
  228 Jan Wils

Makelaar

  1789
  229 Dirk van der Plaat

Koopman

1795 1800
  230 Jan Jacob Haas

Koopman                         Zie N° 401

1787  
  231 Dr. Christiaan Hendrik van Juchem

Med. Doctor

  1790

 

[folio 29]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 232 Hendrik van Blomberg Junior

Koopman. Vaandrig der Schutterij. In 1796 Luitenant Kolonel in 1799 Kolonel en Chef bij de Gewapende Burgermagt van het Departement van den Amstel

1787  
  233 Evert Jan Everwijn

Koopman. Vaandrig der Schutterij. In 1796 Lt. Colonel bij de Gewapende Burgermagt

  1799
  234 Hendrik Haak van Veen

Koopman. Luitenant der Schutterij

1792  
  235 Dionisius Hille

Koopman

1799  
  236 Lambertus Hile

Koopman

1799  
  237 Justus Verbrugge van Heijningen

Koopman. Vaandrig der Schutterij                                 Titulair

   
  238 Jacob van der Vliet

Koopman

  1794
  239 Paul Audrouin

Koopman

  1800
  240 George Hendrik Matthes Lod.z.

Koopman

1813  
  241 Jacob 't Hoen

Koopman. In 1797 Lid van 't Hoofdbestuur der Grondvergaderingen. Van den Raad der Gemeente. In 1798 van de Municipaliteit

  1851

 

[folio 30]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 242 Jan Volkertsz Christoffers

Koopman

  1794
  243 Nicolaas van Noorle Hermz

Makelaar

1796  
  244 Dominicus Geniets

Notaris                                         Uit de Stad vertrokken

1787 1799
  245 Dirk Janszen

Koopman

1793  
  246 Jan Tetterode

Cassier. Kerkmeester van de Wester Kerk

  1807
  247 Hendrik Nelissen

Koopman. Kapitein der Schutterij

  1793
  248 Willem Smit

Koopman

  1790
  249 Albertus Huskus

Makelaar                                    Zie N. 443

1787  
  250 Jan van Staphorst

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Lid van de Commissie ter Regeling der Grondvergaderingen

  1800
  251 Joan Huijskens

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

  1802
  252 Hendrik Pieter Muller

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

  1802
  253 Wilhelmus Lijnslager

Koopman. Luitenant der Schutterij. In 1796 Lt. Colonel der Gewapende Burgermagt. In 1798 Vendumeester dezer Stad

   

 

[folio 31]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 254 Hermanus Engelberts

Koopman

1820  
  255 Jacob Kuijper

Collecteur der Gener. Loterij

  1793
  256 Jan Hendrik de Melander

Koopman. Luitenant der Schutterij. In 1795 Lid van het Committé van Justitie

1800  
  257 Abraham Reering

Cassier

1800  
  258 Pierre Isaac Benelle

Koopman

1787  
  259 Paulus Klaus

Koopman                                                      Titulair

  1805
  260 Daniel Jean Tremeaux

Koopman                                                      Titulair 1806

   
  261 Lambertus ten Cate Junior

Koopman

  1814
  262 Gerhard van Bleijenburgh

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

1787  
  263 Johannes Sobbe

Solliciteur

  1809
  264 Hendrik van Waijenburgh

Makelaar. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1798 Regent van 't Aalmoesseniers Weeshuis

  1800

 

[folio 32]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 265 Jean Alexandre Botereau

Koopman. In 1795 Lid van dem Raad der Gemeente

1800  
  266 Abraham van Harrevelt Soetens

Boekhandelaar

1787  
  267 George Gerard Lans

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente. In 1798 Lid van de Municipaliteit                             Titulair 1809 

   
  268 Johan Christiaan Ruhle

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente             Titulair 1807

   
  269 Jan Kersjes Junior

Koopman en Cargadoor

1787  
  270 Gerrit Nutges

Heer van Bennebroek. Koopman

   
  271 Hermanus Henricus Rijnders

Koopman

  1808
  272 Jacob Dutilh

Koopman. In 1797 Lid van het Hoofdbestuur van de Grondvergaderingen

  1807
  273 Philippo Giacomo de Bolongaro Crevenna

Koopman

1787 1792

 

[folio 33]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 274 Gijsbert de Vries

Koopman

  1791
  275 Mr. Balthazar Ortt

Raad in de Vroedschap

1787  
  276 Mr. Theodorus Cornelis van Herzeele

Koopman. Kapitein der Schutterij

1796  
  277 Theodorus van Effen Junior

Koopman. Kapitein der Schutterij

1796  
  278 David van Heijst

Cassier. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

   
  279 Jan Drever

Suiker Raffinadeur

1787  
  280 Elias Hambeek

Koopman. Vaandrig der Schutterij. In 1796 Kapitein bij de Gewapende Burgermagt. In 1798 Lid van de Administratieve Municipaliteit

1804  
  281 Joan Christiaan Volcker

Koopman

  1820
  282 Jan Elie Volcker

Koopman

   

 

[folio 34]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 283 Gijsbertus Abraham Verster

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Lid der Nationaale Vergadering

1801  
  284 Jean Francois Dutilh

Koopman. In 1797 Lid van den Raad der Gemeente. In 1798 Lid van de Administratieve Municipaliteit

1799  
  285 Pieter Kantelaar

Makelaar

1799  
  286 Jacques Degalz

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

  1797
  287 Hermanus Griethuijsen

Makelaar. Luitenant der Schutterij

1787  
  288 Mr. Leonard Rutgers

Raad in de Vroedschap dezer Stad                       Uitlandig Sedert
                                                                                                Zie 415

1787  
  289 Dr. Frederik Kleinhof

Med. Doctor

1787  
  290 Wouter Smit

Koopman. Kapitein der Schutterij

1787  
  291 Nicolaas van Bleijenburgh

Koopman. Vaandrig der Schutterij. In 1798 Lid van den Raad der Gemeente

1787  

 

[folio 35]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 292 Henri Kuijper

Collecteur der Generaliteits Loterije

  1796
  293 Augustinus Lorla

Koopman

1787 1799
  294 Hendrik van der Putt

Koopman. In 1796 Kapitein bij de Gewapende Burgermagt

  1799
  295 Abraham de Veer Jacobsz

Koopman

  1799
  296 Martinus Huizinga Slesschert

Koopman

1787  
  297 Hendrik Stockentrift

Koopman

  1789
  298 Leonard Daniel Bongard

Kpopman

  1795
  299 Cornelis Ignatius Branger

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1797 Lid der Nationaale Vergadering

  1803
  300 Theodorus Petrus Schonck

Apotheker                                   Titulair overleeden

   

 

[folio 36]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 301 Jean Nepreu

Koopman

  1792
  302 Abraham van Poot

Koopman

1800  
  303 Reinier van Hulst

Koopman

1790  
  304 Hendrik Geweld

Koopman

  1806
  305 Jean Pierre St. Martin

Koopman. Sedert 1796 te Haarlem woonachtig

   
  306 Barend Zurmuhlen

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

1800  
  307 Jacob Hoffman

Koopman

  1796
  308 Abraham Hoffman

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

1798  
  309 Johan Diderik Koch

Koopman

   
  310 Barend de Harde Swart

Makelaar

1796  

 

[folio 37]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 311 Pieter Slaap

Cassier

1792  
  312 Cornelis ten Cate

Koopman

  1798
  313 Jacobus van Pembroek

Koopman. Sedert 1787 in Utrecht woonachtig. In 1796 Lid van 't Provinciaal Bestuur van Utrecht

1802  
  314 Christiaan Fraser

Koopman. In 1798 Vendumeester der Meubilaire Goederen      Zie N. 34

  1802
  315 Jean Philippe Du Quesne

Koopman. Raad der Stad                        Zie N. 417

1787 1795
  316 Joseph Mandrillon

Koopman

1787  
  317 Jan Bax

Koopman. In 1798 Lid van de Administratieve Municipaliteit

1787  
  318 Willem Thimmen

Koopman. Lid van den Raad der Gemeente in A° 1797

  1834
  319 Jacob de Haan Ab.z

Koopman

  1788

 

[folio 38]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 320 Gerrit Moll Junior

Suiker Raffinadeur. In1795 Lid van het Committé van Oproeping. In 1797 Lid van het Provinciaal Bestuur van Holland           Titulair 1807

   
  321 Jacob Matthijs Simons

Koopman. In 1796 Lid van 't Committé van Justitie         Titulair 1801

   
  322 Robert Daniel Crommelin

Koopman. In 1796 Lid van den Raad der Gemeente

  1808
  323 Gulian Crommelin

Koopman

  1809
  324 Mr. Balthazar Jan Carel van der Meulen 

Kerkmeester van de Zuider kerk

1794  
  325 Thomas Hendrik Weijmar

Koopman

  1806
  326 Jean Elie Valeton

Koopman. In 1797 Lid van de Provinciaale Beleenbank van Holland

  1802
  327 Philippe Jean Cavellier van Adrichem

Koopman

  1791
  328 Jan Baptist van Ceulen

Koopman

1796  
  329 Matthijs Jacob Baumhauer

Koopman

  1789

 

[folio 39]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 330 Maurits Dreijer

Koopman

1802   
  331 Maurits ten Brink 

Koopman                                                                  Titulair 1803

   
  332 Benjamin Hoogenbergh

Koopman

  1788
  333 Nicolaas Kiere

Koopman. In 1797 Lid van de Provinciaale Beleenbank van Holland
                                                                                                            Zie N. 408

1787  
  334 Simon Ronsieres

Koopman

  1788
  335 Paulus Bernardus Duirveld

Capitein der Schutterij. In 1795 Colonel der gewapende Burgermagt. In 1797 Lid van 't Committé tot den O.I. Handel en Bezittingen. In 1800 Lid van den Aziatischen Raad

  1802
  336 Gijsbert Mulder

Koopman. Capitein der Schutterij. In 1797 Lt. Colonel der gewapende Burgermagt

   
  337 Jacob van Son

Koopman. Luitenant der Schutterij

  1788
  338 Mr. Angelus Jacobus Cuperus

Advocaat. Secretaris van den Krijgsraad. In1796 Auditeur Militair bij de gewapende Burgermagt                     Zie N. 649

1787  

 

[folio 40] 

Inkom   Bedankt Obiit
1787 339 Dirk van Bergen

Koopman. In 1797 Lid van den Raad der Gemeente

1787  
  340 Hermanus Everard Scholten

Koopman

  1788
  341 Barent Meijer Junior

Makelaar

1800  
  342 Hendrik Nobbe

Onderschout van 't Waterrecht. Sedert 1787 uitlandig. In1795 terug gekeerd ene hersteld. In 1798 Maire dezer Stad

  1804
  343 Abraham Valentijn

Koopman. Kap. der Schutterij

1789  
  344 Hendrik Jan Schorn

Koopman

1801  
  345 Antonij van den Bergh van Lexmond

Koopman

1799  
  346 Francois de Carli

Koopman

1795  
  347 Hendrik Jacob Koopman

Koopman. In 1795 Colonel van 't Corps Artilleristen        Zie N° 402

1787  
  348 Boudewijn Nostheer

Makelaar

  1803
  349 Jan Nostheer

Makelaar

  1798

 

[folio 41]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 350 Arnoldus Dupper

Koopman

1796 1798
  351 Frederik van Beek

Koopman

  1798
  352 Jacobus van Beek

Koopman

   
  353 Amos van Langerak

Makelaar

1787  
  354 Jan ten Broeke Willink

Koopman                                       Titulair 1810

   
  355 Nicolaas van der Biet

Cassier. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. In 1798 Regent van het Burger Weeshuis

  1802
  356 Isaac Lodewijks

Cassier                                           Zie N. 443

1787 1809
  357 Anthonij Daniel Loofs

Cassier

1810  
  358 Mr. Jan Pieter Farret

Raad in de Vroedschap. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

1787  
  359 Hendrik ten Broek

Notaris. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. Directeur voor 't Kweekschool voor de Zeevaart

  1806

 

[folio 42]

Inkom   Bedankt Obiit
1787 360 Mr. Jacob van Neck

Advocaat. Naar Leijden vertrokken 1787                Zie N. 398

1793 1795
  361 Leonard La Coudré

Koopman                                                                      Titulair 1799

   
  362 Hendrik Hooft Danielsz

Burgemeester dezer Stad

1787 1794
  363 Mr. Quirijn Willem van Hoorn

Burgemeester dezer Stad

1787 1798
  364 Steven Daniel Cartier

Koopman                                                                     Titulair

   
  365 Mr. Jaques Teijsset

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente. Directeur van 't Kweekschool voor de Zeevaart

  1828
  366 Mr. Johannes Barrevelt

Advocaat                                                                     Titulair afgeschreeven

   
  367 Mr. Willem Carel Horneer

Advocaat. In 1796 Lid van 't Committé van Justitie

  1806
  368 Jean Courtiau

Koopman

1787  
  369 Isaac Alting

Koopman. In 1795 Lid van den Raad der Gemeente

1799  
  370 Daniel de Heijder

Koopman

1807  
  371 Cornelis Swartwout

 

  1791

 

[folio 43]

Inkom   Bedankt Obiit
    

1787

Tot dusverre was de Vaderlandsche Societeit in Leden aangegroeid, wanneer dezelve, na de voorgevallene omwenteling van zaaken in September dezes Jaars voorgevallen, en het daarop gevolgd herstel des Stadhouders, bij Resol. van de Staaten van Holland, gerechtelijk wierd vernietigdl derzelven Huizen geslotenl en Commissarissen derzelve geinsinueerd om gemelde Huizen, het eigendom der gezamenlijke Leden zijnde, ten behoeve derzelve te doen verkoopen.
Terwijl inmiddels het grootste aantal der Leden besloten onder hen een nieuw Genootschap opterichten, toegewijd aan Letter- en Natuurkundige oeffeningen, onder de Zinspreuk Doctrina & Amicitia en na gezamenlijk een daartoe benodigd Fonds bijeen gebracht te hebben, door aankoop weder meesters wierden van de Huizen der gewezene Vaderlandsche Societeit waarin zij ook Sedert 1789, hunne dagelijksche bijeenkomsten gehouden hebben, en hun getal door den aanwinst den hierachter volgende Leden, van tijd tot tijd hebben zien vermeerderen
 

   
   

Bestuurderen van het Genootschap
Doctrina et Amicitia
1788-1789

Prćses      Dr. Theods Rud. Corns Kraijenhoff
Assessor   Dr. Casparus Rensing
Secretaris  Cornelis van Maarsseveen
Bibliothecaris  Jacob van Oosterwijk Bruin
Thesaurier  David van Heijst

   

 

[HdW: de hierna volgende inschrijvingen van de leden onder Doctrina et Amicitia zijn niet getranscribeerd]

 


Deze pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net