Assendelft, register van transportakten 1579-1581

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1993

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 08-06-1579 blz. 1
Heijndrick Claesz schuldich 
aen Marijtgen Gerit Jan Baerts dochter een jaerlicxe losrenten van
 6, hooftgelt 100.
Onderpande een huijs ende erff. 
ZO    Jan Geritsz met zijn kinderen
ZW    Outger ende Claes Dircx zoonen.
 
 08-06-1579 blz. 2
Claes Aerntsz schuldich 
aen Sijmen Jaecobsz een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt
 100.
Onderpande twee maeden lants leggende in Duijffges meed gemeen met
Erm Gerit die Buets weduwe met haer kinderen, streckende van Maerten
Dircx cum socijs lant off noortwestwert totte Meerdijck toe.
NO    Cornelis Aerians kinderen
ZW    Claes Jan Baerts.
 
 08-06-1579 blz. 3
Vercoop, Heijndrick Claesz
aen Jan Geritsz
twee derde deel van een stuck landts genaempt "die Achter ven" groet
twee koeven, leggende achter Jan Geritszs worff, streckende voorts
vande voors. worff off noordwest tot Clorissen volcx landt toe.
ZW    Joosten volck
NO    die "Bree ven".
Noch twee derde deelen vant buijtenendt van de Boeveech.
Mitsgaders twee gelijcke derdendelen vant halff madt leggende endt
aen endt voor Maerij Heijnen uijt, streckende vande Delft off
noortwestwert tot Clorissen landt. 
ZW    Maerij Gerit Jan Baerts
NO    die kinderen van Cornelis Aeriaens.
Noch twee derdepaerten van vier campen veen leggende die drie aent
Twisch ende tvierde aent opperendt aen, groet anderhalff madt,
streckende voorts vant Twisch off tot Jan Geritsz zelffs lant toe.
ZW    Joosten volck
NO    Gerit Willem Mathijsz volck.
 
 11-06-1579 blz. 4
Vercoop, Gerit Allertsz als man en voocht van Lijsbeth Jaecobs
dochter, ende universale erfgename van Pieter Jaecobsz s.g.
aen Maerten Dercxz, Claes Dercxz en Maerij Dircxdr, naegelaeten
kinderen van wijlen Dirck Maertsz tesaemen, alle landerijen hem
comparant naegelaten van Cil Maertens weduwe s.g. als eenichsins
onderdeel ende gemeen inde landen van Derck Maertsz s.g.
 
 11-06-1579 blz. 5
Maerten Dercxz voor hem zelve en zijn broeder en zuster schuldich 
 aen Gerit Allertsz de somme van 106 uit zaecke van het landt
voornoemd [blz. 4].
 
 16-06-1579 blz. 5 v 
Vercoop, Derck Jan Cornelisz woenende tot Crommenierdijc als man
ende voocht van Aeff Aeres. 
aen Maerij Willem Claesz weduwe met haer kinderen wonende op ten
Dam. 
een stuk landts genaempt "de helft van Geers" groet twee koeven int
Damweer.
NO    Sijmon Aernt Cuijpers
NW endt  Aeff Cornelis Heijntkes
ZW    Willem Geritsz met Cornelis van Zaenen
ZO endt  Maerij Willem Claesz weduwe met haer kinderen zelver.
 
 21-06-1579 blz. 6 v 
Jacop Dircxz schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz woenende aen Nijeuwezijde opte
Achterburchwal binnen de stede Amstelredam, een jaerlicxe losrenten
van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke lants genaempt "voor Beerten meede" groet drie
koeven leggende over die Wijgevliet, streckende van Claes Pieter
Louwen lant off totten Nouwenvliet toe.
ZO    Engel Nijelsz
NW    Comen Jan.
Borg Ghisbert Cornelisz mede broeder in Raede voor sijn zwager Jacob
Dircxz.
 
 21-06-1579 blz. 7 v 
Roeloff Heijndricxz schuldich 
aen Gijsbert Gijsbertsz Born poorter tot Amstelredamme, een
jaerlicxe losrenten van 16, hooftgelt 200.
Onderpande een stuck lants genaempt "die Middelste meed" groet
omtrent derdalff mad lants leggende in Heijndrick Willems weer.
NO    Willem Geritsz ende Cornelis van Zaenen
ZO endt  Pieter Heijndricxsz
ZW    Nellen meed
NW endt  Gerit Heijndricxsz 
Borg is zijn broeder Pieter Heijndricxz Schuijtemaecker.
 
 21-06-1579 blz. 8 v 
Thames Dircxz schuldich 
aen Ghijsbert Gijsbertsz woenende aende Nijewezijde opten
Achterburchwal binnen Amstelredam een jaerlicxe losrenten van 8,
hooftgelt 100. 
Onderpande een stuk lants genaempt "Smeer koeven" groet derdalff
koeven.
NO    Cornelis Heijndrick Geritsz
ZO endt  die sHeerenwech
ZW    Dirck Maertsz Cillen kinderen
NW endt  Pieter Jansz de Jonge Huijck Jutten kinderen ende
     Jernnitgen Cornelisdr.
Borg Jan Dircxz zijn broer.
 
 21-06-1579 blz. 9 v 
Machtelt Geritsdr geassisteert met Willem Geritsz haeren broeders
zoene als voocht, Comen Jan Jansz als broeder ende vooch van Wijven
Jansdr. weduwe van wijlen Maerten Maertsz midtsgaders Pieter Geritsz
haeren swaeger Jan Pietersz, Claes Pietersz, gebroeders beijde
woenende tot Schalckwijck. Jan Gerit Nijesen, Gerit Geritsz Boet,
Claes Geritsz Boet ende Gerit Dircxz Boet woenende tot Assendelft
als naaste vrunden ende maegen van Maerten Maertsz s.g. ten eenre.
Ende Claes Claesz Cuijper als voocht van Brecht Zijmons weduwe Jacob
Willemsz, Cornelis Willemsz, Allert Geritsz ende Cornelis Dircxz als
naeste vrunden ende maegen van Gerit Roeloffsz alle van Assendelft
ter andere zijde.
Betreft een nederslaech die voorn. Gerit Roeloffsz geparpetreert
heeft inden persoon van Maerten Maertsz voors. godt betert. Ende dat
in vougen ooc met conditien ende voorwaerden als hier nae volgen es.
Te weeten dat eerst ende alvooren die vrunden ende maegen van
Maerten Maertensz vergeven om goodts willen voors. Gerit Roeloffsz
tnederslach bij hem inden persoon van den zelve Maerten Maertens
zoon gedaen. Des soe sal Gerit Roeloffsz zijn leven lanck gehouden
zal wezen alle die vrunden ende maegen van Maerten Maertensz te
mijden ende te schouwen. Ende dat ooc dezelve Gerit Roeloffsz omme
alle vorder inconvenienten te eviteren zijn leven lanck gehouden zal
wezen te blijven uijte herbergen staende binnen den dorpen van
Assendelft bezuijden die noorderKercke weel op peene van
vijffentwintich gouwen croenen.
Dat mede die voorn. Gerit Roeloffsz gehouden sal wezen in alle
steden dorpen vlecken wegens scheepe schuijten ende waegens te
schouwen ende mijden alle die vrunden ende maegen van Maerten
Maertsz ende off voors. Gerit Roeloffsz waer op eenige der voors.
plaetzen daer eenige vande zelve vrunden quaemen dat hij ter stondt
sal op staen ende van daer gaen soe verre hij kuntschap aende zelve
heeft.
Welver staende nochtans dat die voorn. verpeende tijt soe veel sal
moegen worden vercort ende vermindert als die kinderen van Maerten
Maertsz thaeren mondige jaeren gecommen zijn de voors. Gerit
Roeloffsz sullen willen vergunnen. Midts dat die vrunden ende maegen
van Gerit Roeloffsz sullen betaelen alle die costen ten saecke van
dezen eenichsins gevallen nijet uijtgescheijden. In kennisse der
waerheijt soe zijn hier van gemaect driegelijcke soenbrieven waer
van deen sal hebben die vrinden ende maegen van Maerten Maertsz ende
die ander die vrunden ende maegen van Gerit Roeloffsz ende derde
Armen Huijssittemrn. van Assendelft.
 
 09-07-1579 blz. 10 v 
Vercoop, veijling van de desolaten boel van Dirck Jan Costers s.g. 
aen Pieter Jansz uit naeme van Jan Jansz Corffmaeker zijne broeder. 
een stuk land groet drie hondt lants uijt gedeelt van Jan Costers
Twische veen die als groet is derdalff madt landts leijt onderdeel
een gemeen met Hillegundt Jan Costers in Gerit Willems weer,
streckende voorts van Twisch off tot Aelbert Willem Jansz cum socijs
lant toe.
ZW    Sijmon Claesz ende Aeriaen Dircxz
NO    Sijmon Claesz voors.
"Inden eersten sal die cooper terstondt gereedt betaelen vande
rechtelijcke oncosten die somme van 2.10.-. Noch sal die cooper
betaelen van elcke gulden die hij voorde coop vant zelve landt sal
beloenen een halve stuver waer van een oortgen sal zijn voort gelach
een doijt voorden Schout vant recht van veijlen ende dandere doijt
voorden Armen. Ende voorts van veijlgelt een car. gulden voorts sal
die cooper leveren vrij brieven van coop ende custingen ende dit al
behalven die penningen voorde principaelen coop te beloeven alzoe
dzelve oncosten achter die mast staen. Die penningen voorden
principaelen coop te beloeven zal die cooper betaelen op drie
eerstcomende Lucas marten telcken reijse een gerechte derdepaert der
beloeffder somme des sal die cooper terstondt moeten borge stellen
voor twee eerste termijnen. Ende soe wie gelt neempt oft eenich bodt
doet zal zijn bodt moeten vast staen tot dat hij affgedanckt wordt
nijet jegenstaande al wordet naede gelt nemminge ofte gedaen bodt
noch hooger bij ijmandt anders ingestelt. Ende indien die gelt nemer
oft bodt doender geen borge ende wiste te stellen. Sal men tlandt
terstondt tot zijnen pericule moegen weder herveijlen ende indien
tmeer gelt, tzal zijn prouffijt nijet wezen ende geltet minder
tzelve sal men verhaelen aen zijn persoon ende goeden als nae
rechte. Die Schout houdt int veijlen alle begrip aen zijn zelven.
Naer alle behoerlijcke opveijlingen publicatien subhastaten ende
andere soelemnijteijten diemen in gelijcke vercoopinge van executien
gewoonlijck zijn te observeren soe is tzelve landt ingestelt bij
Willem Geritsz op 30 ende daer nijemandt meer voor biedende en was
soe is tzelve verhoogt duer die gelt neminge van 11 doijts die bij
Claes Jan Costers genomen zijn op noch 10 meerder ende weder
verhoogt deur die gelt neminge van 6 stuvers een blanck op noch 10
meerder die bij Pieter Jansz die Jonge genomen zijn noch weder
verhoocht op noch 5 meerder deur die gelt neminge van 6 stuvers
een branck die bij Willem Geritsz genomen zijn ende weder verhoocht
op 5 meerder deur die gelt neneminge van 5 stuvers een oortgen die
bij Claes Claesz Cuijper genomen zijn ende mitsdien daer nijemandt
voor bieden en was soe is tzelve boven die geboeden somme opgehangen
met noch 140 boven die geboeden somme ende daer van affgeslaegen
bij guldens halve guldens ende oorden ende eijntelijck gecommen zijn
tot 4.15.-. is daer van coeper gebleven Pieter Jansz uijte naeme
van Jan Jansz Corffmaecker zijnen broeder ende is borge geworden
Willem Geritsz. Beloopen zulcx die totaele coope die somme van
 64.15.-. naer alle behoirlijcke soelemnijteijten."
 
 09-07-1579 blz. 12  
Veijling en vercoop, van de desolaten boel van Dirck Jan Costers
s.g. 
aen Baertzen Jan Gaelen. 
een worff in de Kerckbuyert. 
NO    Claes die Backer
ZW    Jasper Roeloffsz kinderen.
In veijling geboden in de herberg van Dirck Cornelisz Coninck door
Dirck Cornelisz Coninck, Baertzen Jan Gaelen, coper Baertzen Jan
Gaelen.
Borg Claes Claesz Cuijper.
 
 09-07-1579 blz. 13  
Veijling en vercoop van de desolaten boel van Dirck Jan Costers s.g. 
aen Baertzen Jan Gaelen. 
vijffde paert drie hondt lants in de vier ackers veen onderdeel en
gemeen met Claes Jan Costers, Claes die Backer ende Hillegundt Jan
Costers zijn broeders en zijn zuster in Jan Baningen weer. Voorts
aen beijde enden besloeten in Cornelis Jan Baningen bruijcklandt.
NO    Waernaer Harmensz
ZW    Maerten Ghijsberden ende Trijn Roeloff die Backers met
     haer kinderen.
In veijling geboden in de herberg van Dirck Cornelisz Coninck:
Willem Geritsz 6, coper Baertzen Jan Gaelen
Borg Claes Claesz Cuijper.
 
 21-06-1579 blz. 14  
Machtelt Geritsdr geassisteert met Willem Geritsz haeren broeders
zone haer rechtelijke gecooren voocht in tegenwoordicheijt van ons
Schout ende Schepen voors. Comen Jan Jansz als broeder ende voocht
van Wijven Jansdr weduwe wijlen Maerten Maertsz, Gerit Geritsz Boet,
Claes Geritsz Boet ende Gerit Dircxz Boets woenende tot Assendelft
als naaste vrunden ende maegen van Maerten Maertsz s.g. ten eenre.
Ende Claes Claesz Cuijper als voocht van Brecht Zijmons weduwe Jacob
Willemsz, Cornelis Willemsz, Allert Geritsz ende Cornelis Dircxz als
naeste vrunden ende maegen van Gerit Roeloffsz alle van Assendelft
ter andere zijde.
Betreft een nederslaech die voorn. Gerit Roeloffsz geparpetreert
heeft inden persoon van Maerten Maertsz voors. godt betert. Ende dat
in vougen ooc met conditien ende voorwaerden als hier nae volgen es.
Te weeten dat eerst ende alvooren die vrunden ende maegen van
Maerten Maertensz vergeven om goodts willen voors. Gerit Roeloffsz
tnederslach bij hem inden persoon van den zelve Maerten Maertens
zoon gedaen. Des soe sal Gerit Roeloffsz zijnen leven lanck gehouden
wezen alle die vrunden ende maegen van Maerten Maertsz te mijden
ende te schouwen. Ende dat ooc dezelve Gerit Roeloffsz omme alle
vorder inconvenienten te eviteren zijn leven lanck gehouden zal
wezen te blijven uijte herbergen staende binnen den dorpen van
Assendelft bezuijden die noorderKercke weel op peene van
vijffentwintich gouwen croenen.
Dat mede die voorn. Gerit Roeloffsz gehouden sal wezen in alle
steden dorpen vlecken wegens scheepe schuijten ende waegens te
schouwen ende mijden alle die vrunden ende maegen van Maerten
Maertsz ende off voors. Gerit Roeloffsz waer op eenige der voors.
plaetzen daer eenige vande zelve vrunden quaemen dat hij ter stondt
sal op staen ende van daer gaen soe verre hij kuntschap aende zelve
heeft.
Welver staende nochtans dat die voorn. verpeende tijt soe veel sal
moegen worden vercort ende vermindert als die kinderen van Maerten
Maertsz thaeren mondige jaeren gecommen zijn de voors. Gerit
Roeloffsz sullen willen vergunnen. Midts dat die vrunden ende maegen
van Gerit Roeloffsz sullen betaelen alle die costen ten saecke van
dezen eenichsins gevallen nijet uijtgescheijden. In kennisse der
waerheijt soe zijn hier van gemaect driegelijcke soenbrieven waer
van deen sal hebben die vrinden ende maegen van Maerten Maertsz ende
die ander die vrunden ende maegen van Gerit Roeloffsz ende derde
Armen Huijssittemrn. van Assendelft.
 
 31-07-1579 blz. 15  
Aecht Jan Willemsz weduwe geassisteert met Cornelis Garbrantsz als
voocht is schuldich 
aen Jan Jansz Verwer poorter van Haerlem een jaerlicxe losrenten van
 3, hooftgelt 50. 
Onderpande een koeven gemeen met Engel Geritsz ende zijn kinderen,
inde zuijder Kerckbuijert.
NO    Garbrant Jan Baningen kinderen
ZO endt  Cornelis Geritsz Boeff
ZW    Cornelis Heijndricxsz
NW endt  Willem Heijn Gerit Jansz.
 
 10-08-1579 blz. 16  
Griete Dircx weduwe van wijlen Huijch Willemsz geassisteert met
Baertzen Jan Gaelen haeren voocht ende Trijntgen Heijndricx weduwe
wijlen Jan Willemsz geassisteert met Outger Dircxz haer voocht,
schuldich 
aen Trijn Cornelis Jansz weduwe woenende aen Meerdijk tot Assendelft
een jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt 104.
Onderpande een madt lants met noch een madt gemeen toecoemend Comen
Jan ende Willem Lourisz cum socijs inden Baghijnen meed in Sijmon
Tijtten weer.
NO    Jacob Hermcxz erffgenamen
ZO endt  Comen Jan
ZW    Cornelis Heijndricxsz met zijn huijsvrous voorkinderen
NW endt  Huijch Willem Heijnen.
 
 10-08-1579 blz. 17  
Landruil tussen Comen Jan Jansz en Baert Dircxz.
Comen Jan Jansz sal hebben die helft van een stuck landt genaempt
"Dackeren" groet twee koeven inde Horn, achter Cornelis Floriszs
huijs.
NO    Nijel Claes Coentges Boeveech
ZO endt  Dirck vant Hoffs veen
ZW    Dirck vant Hoffs Boeveech
NW endt  Cornelis Florisz worff mette sHeerenwech.
Baert Dircxz sal hebben van Comen Jan Jansz een derde paert vant
smalle Laijc veentgen, groet een half madt in Dick Baerten weer.
NO    Griet Dirck Baerten met haer kinderen
ZW endt  Griet Dirck Baerten met haer kinderen
ZO    Pieter Coenen volc
NW endt  die Laijc.
 
 27-08-1579 blz. 18  
Maerten Cornelisz en Cornelis Cornelisz verklaren, dat in de
zeventiger jaren hun overleden vader Cornelis Cornelisz twee
percelen land heeft gekocht van de Deecken Semoers ende vinders van
onse Lieve Vrouwen gilde te Haerlem voor de somme van 1226. Zij
zijn daarop noch schuldich een derde deel zijnde 427.6.-. tegen
een jaerlicxe losrenten van 23.
 
 27-08-1579 blz. 19  
Cornelis Dircxz vande Lange Laen ende Dirck Dircxz vande Lange Laen
gebroeders schuldich
aen Wilhem Pouwelsz van Amstelredamme een jaerlixe losrenten van
 13, hooftgelt 230.
Onderpande een stuk lant genaempt "die Buijtcaijck" groet vier
koeven leggende achter Jacob Havicx uijt, streckende voorts vande
Caijck off tot Machtelt van tHoffs ende Cornelis Gerit Dirck Hannen
lant toe.
NO    Pieter Geritsz
ZW    Willem Geritsz.
 
 27-08-1579 blz. 20  
Jacob Dircxz als man en voocht van Neel Cornelis weduwe van wijlen
Jan Engelsz s.g. en voor zijn huijsvrous kinderen geprocreert bij
voorn. Jan Engelsz schuldich 
aen Wilhem Pouwelsz van Amstelredamme een jaerlicxe losrenten van
 6, hooftgelt 100. 
Onderpande genaempt "die Noort" groet omtrent derdealff koeven
leggende overde Vliet. Voorts beslooten inde Vliets ven toecomende
de Paepelant proeve ofte Kercken tot Assendelft eertijts
geincorporeert die Canonnesie upten Houft tEgmondt.
NW    Engel Nijelsz
NO    die Vliet.
 
 28-08-1579 blz. 21  
Cornelis Claesz als man ende voocht van Aerije Arents zijn schuldich 
aen Isbrant Jonge Jans voor de een helft Jannitgen Jonge Jans ende
Cornelis Ouwe Jannen elcx een vieren van een jaerlicxe losrenten van
 11 in hooftgelt 200.
Onderpande een stuk maed land groet anderhalff madt meedt leggende
in tLaentges weer.
NO    Jan vant t'Laentges kinderen
ZO endt  hij comparant zelver
ZW    Cornelis Pieter Jan Baernts
NW endt  Willem Dircxsz Deijmen cum socijs tot Haerlem.
 
 28-08-1579 blz. 21 v 
Vercoop, Cornelis Dirck Jan Baernts als oome en voocht van Trijn
Engelsdr met consent van Gerit Geritsz ende Huijch Claesz weesmrn.
als opper voochden van het weeskint.
aen Neel Ghijssen ende Trijn Jans haeren dochters.
die helft van een stucke landts genaempt "Mannen ven" groet vier
koeven int noort.
NO    Claes Jonge Bouwes
ZO endt  Claes Jonge Bouwes
ZW    Mr. Dirck van Beeckesteijn tot Haerlem
NW endt  Maerten Heijndrick Ghijssen ende Sijbeth Cornelisz cum
     socijs.
 
 28-08-1579 blz. 22  
Jan Geritsz Huijgen wonende aende Meerdijck tot Assendelft schuldich 
aen Jan Cornelisz mede woenende aldaer een jaerlicxe losrenten van
 15 hooftgelt 200.
Onderpande een hoeijberch oft huijssinge met zijn werve ende een
stucke landts daer achter aen geleegen genaempt "tLeij weer" groet
drie koeven, streckende voorts van Jan Geritsz zelf landt ooff
totten Dijck toe.
NO    Jan Jansz Peet
ZW    Piet Ham met zijn kinderen.
 
 28-08-1579 blz. 23  
Vercoop, Allert Willemsz woenende Oisthuijzen 
aen Dirck Vrericxz 
een stuck landt genaempt "Steeckelijcken acker" geleegen in Vrouwen
weer, streckende van Caijc off de erfgenamen van Jacob Havicx lant
toe.
ZW    Heijndrick Jan Duves kinderen
NO    dr. Trijn Jan Dirck Nijels met haer kinderen.
 
 29-08-1579 blz. 23 v 
Dirck Vrericxz voor hem zelven Gerit Geritsz Boet ende Huijch Claesz
weesmrn. van Assendelft als voochden van Maritgen Dircx, des voorn.
Dirck Vrericxsz dochter, zijn schuldich
aen Pieter IJsbrantsz woenende tot Sloeten, een jaerlicxe losrenten
van 6 hooftgelt 600.
Onderpande een stuck lants genaempt "die Catte camp" groet twee
maeden leggende int groote weer ende Cruijven weer, streckende
voorts van Erm Gerit die Boets weduwe met haer kinderen landt off
zuijtoostwerts tot Wouter Willemsz cum cosijs lant toe.
NO    Willem Geritsz
ZW    Marij Steffens met haer kinderen.
 
 29-08-1579 blz. 24 v 
Dirck Vrericxz voor hem zelve en voor Maerij Dircx zijn dochter
schuldich 
aen Allert Willemsz woenende tot Oosthuijssen een jaerlicxe
losrenten van 4 hooftgelt 89.
Onderpande een stucke lants genaempt "Steeckelijcken acker" geleegen
in Cruven weer, streckende vande Caijck off tot de erffgenaemen van
Janne Jacobs lants toe.
ZW    Heijndrick Jan Duves kinderen
NO    Trijn Jan Dirck Nijels weduwe met haer kinderen.
 
 01-09-1579 blz. 25 v 
Testament van Willem Adraensz woenende tot Assendelft benoorden die
Kercke, op zijn sieke bedde te zijne huijsse.
"Te weeten dat hij testateur zijnen natuelijke als Duijff ende
Haesgen Willems dochters institueert tot zijnen mede erffgenamen
omme alle zijnen naegelaten goeden die hij metter doot ontruijmen
sal met zijn troude kinderen hooft voor hooft. Ende dat Aernt
Pietersz zijn kindts kindt mede soude in zijnen naegelaeten goeden
deelen ende erven naer advenhandt ende hooft voor hooft te reeckenen
soe nae als Jan Willemsz zijn zoons kinderen. Ende dat Neel
Woutersdr moeder vande voorn. Duijff ende Haes Willemsdrs voor uijt
die naegelaeten goeden van hem testateur sal hebben ende genieten
 200. Verclaerden voorts oft gebuerden dat die voorn. Haesgen ende
Duijff Willems zijn testateurs natuerlijcken kinderen beijde oft
elcx bij sonder quame te sterven voor Neel Wouters haeren moeder
voors. sonder blijvende echteleven geboerten achter te laeten soe
zullen die zelve goeden succederen ende erven op Neel Wouters tot
haeren leven lanck ende naer Neel Wouters overlijden wederomme te
gaen aen deze sijns testateurs zijde ende naeste bloed. Ende ooc oft
beijde voors. Duijff ende Haesgen Willemsdrs elcx bijsonder quamen
te sterven na haer moer sonder kindt ofte kinderen achter te laeten
die goeden ooc weder sullen geren succederen erven aen zijn troude
ende naetuerlijcke kinderen zijden sonder te moegen vervreemden."
 
 06-09-1579 blz. 26 v 
Veijling ende vercoop, Evert Claesz te Amstelredam 
aen Gerit Geritsz Boet.
Pieter Reijntsz woenende tot Lantsmoer ende Jacob Thijmonsz woenende
tot Schellingwoude verkopen op 2 maij den 5 junij enden laesten
julij laestleden spruijtende uijt saecke van haeren resterende hooft
penningen ende verloopen renten vandien volgende haeren bezegelde
brieven spreeckende eenige op Jan Lijclaesz en eenige op Dirck Jan
Lijclaesz zijn zoon beijde van Assendelft vercoopen bij decrete van
justitie een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groet
anderhalff koeven, benoorden de Kerck int Lijclaes Pieter Jan Aernts
weer laest geoccupeert in coope bij Evert Claesz van Aemstelredamme.
NO    die erffgenaemen van Outger Jaep Heijnen 
ZW    Katrijn Claes Geritges weduwe erffgenamen
ZO endt  Claes Jansz Reiael
NW endt  Jannitgen Claes
In veijling geboden door
Cornelis Claesz, Comen Jan Jansz, Wouter Claesz, Jacob Willemsz,
Comen Jan, Cornelis Lijclaesz, Jacob Willemsz, Comen Jan, Gerit
Geritsz Boet, die totaele coope somme 140.
Borg Claes Aerntsz.
 
 11-09-1579 blz. 28  
Veijling en vercoop, Pieter Lijclaesz kinderen 
aen Comen Jan Jansz.
Pieter Reijntsz woenende tot Lantsmoer ende Jacob Thijmonsz woenende
tot Schellingwoude verkopen op 2 maij den 5 junij enden laesten
julij laestleden spruijtende uijt saecke van haeren resterende hooft
penningen ende verloopen renten vandien volgende haeren bezegelde
brieven spreeckende eenige op Jan Lijclaesz en eenige op Dirck Jan
Lijclaesz zijn zoon beijde van Assendelft vercoopen bij decrete van
justitie
een stuck landts genaempt "het Breetgen" leggende neffens die lange
laen, groet een koeven in Lijclaes Pieter Jan Aernts weer, laetst
geocoupeert in coope bij Pieter Lijclaesz kinderen.
NO    Outger Jaep Heijnen erffgenamen
ZO endt  Pieter Lijclaesz kinderen
ZW    Cornelis Maerte Keijsers erffgenamen
NW endt  Aelbert Aerntsz.
In veijling geboden door 
Phillips Cornelisz Schout tot Westzaenen, Jacob Pouwelsz, Wouter
Claesz, Comen Jan Jansz, Comen Jan, Pieter Reijntsz, totaele
coopsomme 80.
Borg Baert Roeloffsz.
 
 11-09-1579 blz. 29 v 
Veijling en vercoop, Sijmon Jacobsz 
aen Jan Dircxz onse mede broeder in Raede
Pieter Reijntsz woenende tot Lantsmoer ende Jacob Thijmonsz woenende
tot Schellingwoude verkopen op 2 maij den 5 junij enden laesten
julij laestleden spruijtende uijt saecke van haeren resterende hooft
penningen ende verloopen renten vandien volgende haeren bezegelde
brieven spreeckende eenige op Jan Lijclaesz en eenige op Dirck Jan
Lijclaesz zijn zoon beijde van Assendelft vercoopen bij decrete van
justitie
een stucke landts genaempt "die Delft camp", groet een madt int
Lijclaes Pieter Jan Aernts weer, streckende van de erffgenamen van
Dirck Claesz Vouden landt off totten Delft toe.
NO    Willem Jaep Heijnen
ZW    Cornelis Arntsz ende Gerit Jacobsz.
In veijling geboden door 
Wouter Claesz, Comen Jan Jansz, Mr. Lenert Surghijn, toraele
coopsomme 45.
Borg Wouter Claesz.
 
 11-09-1579 blz. 31  
Veijling en vercoop, Evert Claesz te Amsterdam 
aen Sijmon Jacopsz 
Pieter Reijntsz woenende tot Lantsmoer ende Jacob Thijmonsz woenende
tot Schellingwoude verkopen op 2 maij den 5 junij enden laesten
julij laestleden spruijtende uijt saecke van haeren resterende hooft
penningen ende verloopen renten vandien volgende haeren bezegelde
brieven spreeckende eenige op Jan Lijclaesz en eenige op Dirck Jan
Lijclaesz zijn zoon beijde van Assendelft vercoopen bij decrete van
justitie
een stuck landt genaempt "die Paerde camp", groet een halff madt
landts leggende int voorn. weer, streckende zelve weder helft vande
Paerde camp off tot Jacob Lijclaesz landt toe.
NO    Jacob Lijclaesz
ZW    Cornelis Aerntsz met Gerit Jacobsz
In veijling geboden, in de herberg van Dirck Cornelisz Coninck:
Jacob Pouwelsz, Jan Dircxz, Jacob Willemsz, totaele coope 29.15.-.
Borg Comen Jan Jansz.
 
 15-09-1579 blz. 32 v 
Vercoop, Jan Claesz als enige universaele erffgenaem van Wijlen
Trijn Claes Gelden weduwe zijnen moeder 
aen Cornelis Heijndricxz Timmerman
een rentenbrieve van 140. op Dirck Maertsz Steffens, hem comparant
aenbesturven bij overlijden van zijn moeder voors., die welcke ook
aenbesturven was bijt overlijden van haer vader Maerten Steffensz
een rentenbrieff groet 55 jaerlicx in hooftgelt 1100.
Onderpande eerst op twee maeden ende een hondt meedts leggende in
Steffens weer.
ZW    Cornelis Jacobsz ende Engel Outgers erffgenamen
NO    tLange Laenners weer.
Noch het opper endt van Marcken groet een madt lants leggende in de
zelve weer.
ZW    Willem Jacobsz ende Aeriaen Aerntsz
ZO endt  Gerit Claesz kindt
NO    Jacob Outgers erffgenamen ende Cornelis Dircxsz
NW endt  Dirck Maertsz met Maerij Cornelis Jansz weduwe.
Beseegellt bij Baernt Jansz Schout tot Assendelft den 28 Julij anno
1570. 
 
 15-09-1579 blz. 33 v 
Vercoop, Jan Claesz als enige universaele erffgenaem van wijlen
Claes Dircxz s.g. 
aen Claes Geritsz Boschman 
een oude vervallen worf in de Kerckbuijert mette gewoontelijk achter
uijtganck ende 3 voet breet leggende, streckende tbuijteneijnde
vande worff toecomen Jan Claesz en dat aene zuijtzijde.
NO    Jan Claesz zelver
ZW    Lijsbeth Jacob Dircx weduwe met haer kinderen.
Claes Geritsz Boschman heeft het weder verkocht 
aen Cornelis Jancke Meijnerts.
 
 15-09-1579 blz. 34 v 
Vercoop, Maerten Allertsz, woenende aen de Meerdijck 
aen Guerte Gerits weduwe wijlen Engel Jacobsz
een stuck landts groet drie maeden gelegen es in Schouten weer.
N     Maerten Allertsz
O end   Baert Jan Duves
Z     Jacob Jansz Roedt
W end   Heijndrick Jansz.
 
 15-09-1579 blz. 35  
Vercoop, Sijmon Claesz 
aen Aernt Maertsz ende die naegelaten kinderen van Heijndrick Jan
Duves als Engel, Gerit ende Jacop Heijndricxz
een stuck landt in Tamisz weer, groet vier maeden.
NO    Sijmen Claesz ende Aeriaen Dircsz
ZO end  Twisch
ZW    Jan Jansz Peet
NW end  Taemmissen volck.
 
 22-09-1579 blz. 35 v 
Roeloff Hendricxz schuldich 
aen Maerij Gerit Lijclaesz weduwe, een jaerlicxe losrenten van 9
hooftgelt 150.
Onderpande een stuk land groet een madt meedts leggende in Heijn
Roeleven weer, streckende voorts van Jan Dircxsz ende Huijch Maertsz
lant off totten Dijck toe.
NO    Guertgen Cornelis Pieters met zijn kinderen
ZW    Gerit Willem Mathijsz volck.
 
 02-10-1579 blz. 36 v 
De eersame Baernt Jansz Schout tot Assendelft s.g. in het 42e blat
verso gehouden onder die handt vande geswoeren secretaris tot
Assendelft met Dirck Claesz van Zaenen ende Jan Geritsz Schepenen
tot Assendelft.
Vercoop, IJsbrandt Geritsz 
aen Heijndrick Geritsz
een stuck landts groet twee koeven achter die huijssinge van Baerent
Jansz Schout voors. daer die kinderen van Jan Claes Nijels nu
tertijt in woenen, streckende van de zelve huijssinge noortwestwerts
tot aen Lutkewech toe. 
NO    De erffgenaemen van Jan Baninck ende de erffgenaemen van
     Gerit Cornelisz
ZW    Machtelt Taemsdr ende de erffgenaemen van Jan Taemsz.
Op het land staat nog een renten van 23 jaerlicx, in hooftgelt
 400 geleverd door Willem Pouwelsz tot Amsterdam. Hier voor stelt
hij als onderpand zijn huijssinge, streckende van de Wechsloot
zuijtoostwerts tot aen Claes Heijnen erff toe.
NO    Allevrost Ghijsberts weduwe wijlen Gerit Claesz 
ZW    de erffgenamen van Jan Jansz Roon ende Willem Jansz
     Jongelijck.
Inpresentie van Baernt Jansz Schout op 27-01-1572 werdt deze brieff
ondertekent Pieter Jansz ende Cornelis Heijndrick Geritsz Timmerman
voors. zoone van Heijndrick Geritsz.
 
 02-10-1579 blz. 37 v 
Veijling en vercoop, van de desolaeten boel van wijlen Ghijsbert
Claes Ghijssen 
aen Imme Jochumsdr huijsvrouwe van Jacop Cornelisz Cuijper 
een worff, laest geposseert bij Hillegundt Claes Ghijssen met haer
kinderen, bij de Kerck. 
NO    Anna Mr. Ponssiaen Willemsz weduwe
ZW    De erffgenaemen van Melchior Roeloffsz ende Guerte Claes
     zijn huijsvrouwe.
In veijling geboden, in de herberg van Dirck Cornelisz Coninck door 
Ghijsbert Cornelisz, Cornelis Pieter Jutten, Comen Jan op, Claes
Aerntsz Montsuer, genomen door Junne Jochumsdr die huijsvrouwe van
Jacob Cornelisz Cuijper, totaele coope 43. 
Borg Gerit Jansz.
 
 02-10-1579 blz. 39  
Veijling en vercoop, van de desolaeten boel van wijlen Ghijsbert
Claes Ghijssen 
aen Cornelis Dircxz vande Lange Laen 
de helft van twee ackeren landts leggende endt aen endt in Claes
Heijnen weer, groet een halff morgen landts gemeen met Cornelis ende
Dirck vande Lange Laen.
ZW    Jan Gaelen volck
NO    Cornelis ende Aechte Joncken 
NW endt  Baertzen
ZO endt  Cornelis Aerntsz ende Gerit Jacobsz.
In veijling geboden, in de herberg van Dirck Cornelisz Coninck door 
Cornelis Pieter Jutten, Ghijsbert Cornelisz, genomen door Cornelis
Dircxsz vande Lange Laen, totaele coope 39.
Borg Wouter Claesz.
 
 03-10-1579 blz. 40 v 
Veijling en vercoop, van de boel van wijlen Ghijsbert Claes Ghijsen
s.g. 
aen Outger Dircxz een losrenten den penning twintich, hooftgelt
 419. 
Te weten onder Outger Dircxsz ende Claes Dircxsz 171, onder
Cornelis Duijff Wouters 100, onder Cornelis ende Dirck vande Lange
Laen 50, onder Trijn ende Marijtgen Jan Roeloffs 60, onder
Maerten Claesz 25, onder Trijntgen Hanssen tot Crommenie 14.
Welcke renten de voorn. Ghijsbert Claesz, Guerte Cornelis Pieters
weduwe, Claes Cornelisz als actie hebben tottet aenpaert van Aechte
Luijten ende Cornelis vande Lange Laen cum socijs elcx een gerechte
vierendel in besturven ende gedeelt zijn bij't overlijden van
Heijndrick ende Griet Claes Heijnen s.g.
In veijling geboden, in de herberg van Dirck Cornelisz Coninck door
Comen Jan Jansz, Cornelis van Lange Laen, Willem Geritsz, genomen
door Outger Dircxsz, totaele coope 61.
Borg Claes Pietersz van Dijck.
 
 03-10-1579 blz. 42  
Vercoop, Claes Jansz Coeck van Amstelredam voor Johan Golt als man
en voocht van Guertgen Huijbertsdr 
aen Willem Geritsz onser broeder in de Raede
een losrentenbrieve op Fije Gerit Roeloffsz weduwe met Engel Geritsz
haeren zoon ende voocht van 5 jaerlicxe, hooftgelt 100. besegelt
door Heijndrick Geritsz Schout tot Assendelft met de Schepenen
Willem Geritsz ende Willem Jacobsz in date 7 Augusto 1551.
De brief is weder verkocht door Willem Geritsz
aen Trijn Jacobsdr weduwe Aernt Heijndricsz s.g. ende Guert Jansdr
beijde poorterssen tot Haerlem.
 
 08-10-1579 blz. 43  
Vercoop, Dirck Allertsz 
aen Cornelis Sijmonsz zijn zwager
een stuk landt genaempt "de Delft camp" in Aelberts, streckende
voorts van den Delft off zuijt oostwerts tot Hillegunds met haer
kinderen voors. lant toe.
NO    Jan Dirck Everts ende Hillegundt Egbert Dircxsz weduwe met
     haer kinderen
ZW    Cornelis Sijmonsz voors. met Baelich Allertsdr. 
Noch een veencamp leggende in Garbrandts bruijckweer.
NO    Pieter Heijn
ZW    Garbrants bruijckweer.
 
 08-10-1579 blz. 44  
Vercoop, Maritgen Pietersdr weduwe wijlen Claes Nijelsz,
geassisteert met haer zoon en voocht Nijel Claesz 
aen Trijn Pieters weduwe wijlen Jan Jansz den Ouwen met haer
kinderen
een gerechte derde deel van landen haer man sal. aenbesturven bij
overlijden van Erm Nijels weduwe van Jonge Jan Sijmonsz.
 
 08-10-1579 blz. 44 v 
Willem Geritsz, Jan Dircxz, Wouter Cornelisz, Ghijsbert Cornelisz
ende Baert Roeloffsz, Schepenen van Assendelft, schuldich
aen Claes Pieter Louwen een jaerlicxe losrenten van 5 hooftgelt
 83.18.-.
 
 19-10-1579 blz. 45 v 
Vercoop, Jan Nanninxz ende voor zijn zuster Aechte Nannincx met haer
kinderen alle woenende te Crommenie 
aen Zijmon Tonisz te Enckhuijssen 
een stuk land groet twee maeden ende een half morgen landt genaempt
"Cuijpers ven".
NO    Pieter Claesz die Widts
ZO endt  "die Groote ven"
ZW    die Watersloot
NW endt  Jacob Jacobsz Cuijper.
Noch voor zijn zuster en haer kinderen de gerechte helft van een
stuk land groet vier maeden int twest endt vande Groote ven groet
omtrent vier maeden lants met de coper gemeen.
NO    Aecht Dirck van Saenen met haer kinderen
ZO endt  Cornelis Meus
ZW    Dingnom Cornelisz
NW endt  Cuijpersven.
 
 20-10-1579 blz. 46 v 
Dirck Heijndricxz ende Outgerde Dircxz, schuldich 
aen Brecht Zijmons weduwe een jaerlicxe losrenten van 5 hooftgelt
 100.
Dirck Heijndricxsz verbindt hiervoor een stucke lants die gerechte
helft vande Bincayck groet derdalff koeven leggende in Dirck
Huijsseers weer.
NO    de comparant
ZO endt  Jonge Jan Willem Huijgen worff
ZW    Willem Huijgen achter ven
NW endt  Cornelis Joncken.
Ende Outger Dircxsz een stucke lants genaempt "tSnijer bien" vande
Boeffveech groet een half morgen leggende in Heijtgen Dirck Heijnen
weer.
NO    Dirck Heijn die moellenaer
NW endt  Dirck Heijn die moellenaer
ZW    Cornelis Willem Geritsz
ZO endt  Outger Dircxsz.
 
 22-10-1579 blz. 47 v 
Vercoop, Claes Cornelisz 
aen Cornelis Heijndricxz 
een stuk land groet een half morgen landts genaempt "tMeetgen" int
Vrouwen weer.
NO    Lijsbeth Claes Allerden met haer kinderen
ZO endt  Pieter ende Neel Heeren
ZW    Cornelis van 'tLaentgen
NW endt  Cornelis Claesz.
Noch een stuckgen landts groet een half morgen leggende int zelve
weer.
NO    Jan Maijckes ende Willem van tLaentgen
NW endt  Meijnert Gerit Meijnerts
ZW    Jan Cornelis Aeriaens
NW endt  Pieter met Neel Heeren voors.
 
 04-11-1579 blz. 48 v 
Vercoop, Lijsbeth Maerten Heijnen weduwe geassisteert met haer zoon
en voocht Heijndrick Maertsz 
aen Willem Jacobsz Schoenmaecker nu tertijt woenende tot Haerlem 
een stuck landt genaempt " 'tGroote madt" leggende in Heijntgen
Dirck Heijnen weer op de Delft, groet 700 roeden.
NO    die Moelensloot
ZO endt  die Delft
ZW    Outger Dircxsz
NW endt  Dirck Heijn de moellenaer met Outger Dircxsz voors.
Midts dat Willem Jacobsz tot zijn lasten zal nemen 240 staande op
het land van Mr. Aernt Verhooch inden Haege.
 
 17-11-1579 blz. 49 v 
Gerit Geritsz Boet als zoon en boelhouder ende voocht in deze van
Errem Claes weduwe van Gerit Geritsz Boet s.g. schuldich 
aen Jan Dircxz Schepen te Assendelft een jaerlicxe losrenten van
 12 hooftgelt 240.
Onderpande van een stuk landt genaempt "Alkes camp" groet drie
maeden landts leggende int Groete ende Cruven weeren.
NO    Jan Gerit Huijgen ende Katrijn Ghijssen met kinderen
ZO endt  Derrick Vrericken ende Maerij Cornelis Jan Derck Jannen
     weduwe met haer kinderen
ZW    Cornelis ende Derck vande Lange Laen
NW endt  den Delft.
 
 20-11-1579 blz. 50 v 
Jan Geritsz als ouste oome en voocht van Guertgen Claes Heijn Gerit
Jans weeskint met consent van weesmrn. Gerit Geritsz Boer ende
Huijgen Claesz, schuldich 
aen Willem Geritsz zijnen oome nu Schepen een jaerlicxe losrenten
van 10 hooftgelt 200 dat Claes Geritsz s.g. tvoorn. weeskindts
vader.
Onderpande van een stuk landts genaempt "tSmaeijers ventgen" groet
twee koeven leggende in tSmaeijers weer.
NO    Mr. Willem Baerdensz van Amstelredamme met die weduwe van
     Sijbrant van Berckenroed ende haer kinderen
ZO endt  Neel Remmen met haer kinderen 
ZW    Bouwen Pietersz ende Sijbout Cornelisz elcx met haer
     consorten
NW endt  Jan Geritsz voors.
 
 20-11-1579 blz. 51 v 
Jan Geritsz schuldich 
aen zijn broeder Willem Geritsz Schepen van Assendelft een jaerlicxe
losrenten van 10 hooftgelt 200.
Onderpande een stuk landts genaempt "Alkenbusch" leggende in
tSmaijers weer.
NO    Neel Remmen met haer kinderen
ZO endt  Guertgen Claes
ZW    Cornelis Meutsz ende Cornelis Pietersz tesaemen 
NW endt  Guerte Gerits.
 
 20-11-1579 blz. 52 v 
Guerte Geritsdr weduwe Claes Duvesz, geassisteert met Jan Geritsz
haer broeder ende voocht, schuldich 
aen Willem Geritsz haeren broeder Schepen van Assendelft een
jaerlicxe losrenten van 100 hooftgelt 200.
Onderpande van een stuk landt genaempt "die Maeijeren" gelegen in
tSmaijers weer.
NO    Mr. Willem Baerdesz van Amstelredamme ende die weduwe van
     Sijbrant van Berckenroed ende haer kinderen.
ZO endt  Jan Geritsz voors.
ZW    Allert Geritsz
NW endt  Guertgen Claes.
 
 24-11-1579 blz. 53 v 
Vercoop, Isbrandt Jonge Jans rechtelijck gecooren voocht van Maerten
Maertsz naegelaten weeskindt van wijlen Maerten IJsbrantsz ten
overstaen van Gerit Geritsz ende Huijch Claesz weesmrn. van
Assendelft.
aen Roeloff Claesz. 
die helft van een stuckgen landts genaempt "Gerit Willem Huijgen
ventgen", groet drie hondts landt int Heijntgen Dirck Heijnen weer
met Maritgen Engels gemeen.
NO    Dirck Aechte Beelen kinderen
ZO endt  Trijntgen Heijntges
ZW    Willem Gabben
NW endt  H. Florisz kinderen.
Noch die gerechte helft van een camp genaempt "Gerit Willem Huijgen
veen camp" groet een hondt lants int zelve weer met Maritgen Engels
gemeen.
NO    Maerij Corssen
ZO endt  Trijn Heijndricx
ZW    Aernt Heijnen kinderen
NW endt  Cornelis Cornelisz Coijt.
Midts dat Roeloff Claesz die helft van 100 op losrenten van die
Arme huijssitteren tot Assendelft op het voorn. landt zal dragen.
 
 24-11-1579 blz. 54 v 
Cornelis Lourisz vant Hoff schuldich 
aen Louris Wouters zijn zuster zoone een jaerlicxe losrenten van
 39 hooftgelt 650.
Onderpande van een stucke landts genaempt "Wouters ven" groet drie
koeven.
NO    Jan Havicxsz
ZO endt  Guert Jan Coenen met haer kinderen
ZW    Dirck Claesz
NW endt  die Langesloot.
Noch een koeven leggende onderdeel ende gemeen met Jan Gerit Nijessz
ende Huijch Maertsz van tHoff.
NO endt  die Vliet
ZO    den Indam
ZW endt  Jan Havicxz
NW    Guert Jan Coenen met haer kinderen.
Noch een madt veen genaempt "die Stickel".
NO    Maritgen Jan Duves tot Amstelredamme
ZO    Jacob Jonge Jans met Wouter Joosten 
ZW endt  Wouter Joosten voors.
NW    Dirck Baerten Stickel.
Noch vijff hondt landts veen.
NO endt    die Blocksloot
ZO    Huijch Maertsz voors.
ZW endt  die Hornsloot
NW    Wijven Claes Louckes kinderen.
Borgen Maerten Allertsz ende Cornelis Geritsz.
 
 24-11-1579 blz. 55 v 
Claes Willem Clous schuldich 
aen Brechte Zijmons weduwe een jaerlicxe losrenten van 2 hooftgelt
 44.
Onderpande een halff madt veens leggende in Keijsers weer.
NO    Pieter Claesz Ponssen cum socijs van Oostzaenen
ZO endt  Aerian Cornelisz
ZW    Aechte Joosten cum socijs
NW endt  Aechte Joosten cum socijs.
 
 27-11-1579 blz. 56 v 
Vercoop, Jacop Lijclaes als oome en voocht van de nagelaten kinderen
van Pieter Lijclaes s.g. met consent van Gerrit Geritsz ende Huijch
Claesz weesmrn. van Assendelft
aen Garbrant Florisz te Assendelft ende Joost Jansz Backer poorter
tot Aemstelredamme
een stucke landts genaempt "die Achter ven", groet drie koeven int
Lijclaes Pieter Jan Aernts weer, streckende voorts van Lijclaesz
zijn worff off tot Pieter Lijclaesz kinderen breetge toe.
NO    Jaep Heijnen weer
ZW    Maerten Geritsz cum socijs.
 
 27-11-1579 blz. 57 v 
Bouwen Claesz schuldich 
aen Maerij, Aechte, Neel, Dieuwer, Engel en Trijn Pouwels dochters
woenende tot Crommenie een jaerlicxe losrenten van twintich
brabantse stuvers, hooftgelt 90.
Onderpande huijs ende worff int noort endt van Assendelft.
NO    Maerten Gerit Maert Zijmons
ZW    Neel Willem Bouwensz.
 
 04-12-1579 blz. 58  
Griet Outgers weduwe Maerten Claesz van Zaenen met Claes Maertensz
haeren ousten zoon ende besturven voocht schuldich 
aen de Armen Huijssitteren van Assendelft een jaerlicxe losrenten
van 5, hooftgelt 110.
Onderpande een madt landts leggende achter Engel van Zaenen worff.
NO    Heijnrick Roeleven 
ZO endt  Cornelis van Zaenen
ZW    Comen Jan cum socijs
NW endt  Engel van Zaenen worff.
Borg Cornelis Claesz van Zaenen.
 
 04-12-1579 blz. 59  
Neel Willems dochter met Baernt Jansz haer rechtelijke voocht
schuldich 
aen Cornelis Willemsz, Cornelis Heijnricxz ende Cornelis Claesz een
jaerlicxe losrenten van 2, hooftgelt 40.
Onderpande een stuckgen landts genaempt "die Delft camp" groet twee
hont landts leggende in Dirck Huijsseers weer.
ZW    Jonge Dirck Beellij
NW endt  die Delft
NO    Cornelis Heijnricksz
ZO endt  Cornelis Heijnricksz.
 
 04-12-1579 blz. 60  
Vercoop, Maerij Dircxdr geassisteert met Cornelis Claesz van
Wormerveer haeren oom ende voocht 
aen Maerten Dercxz haer broeder 
alle alsulcke erffenisse als haer bijt overlijden van Derck Maertsz
ende Duijff Claes dochter haeren vader en moeder aenbesturven es van
landt ende werffve leggende binnen den banne van Assendelft als ooc
bij haeren broeder ende zuster. Ende des bekende die voorn. Maerij
Dircx met haeren voors. voochts handt vande voorn. erffenisse ende
besterffnenisse van haeren vader ende moeder broeder ende zuster van
Maerten Dercxsz ende zijnen erven albetaelt te weezen.
 
 04-12-1579 blz. 60 v 
Vercoop, Maerten Dircxsz is schuldich 
aen zijn zuster Maerij Dircx dochter zijn zuster 
Die somme van 88 van uijtcoop van haer ouders erffenisse van
landen en werffve.
 
 08-12-1579 blz. 61 v 
Vercoop, Cornelis Claesz Grietges 
aen Marijtgen Gerit Jan Baerts
een vierde deel van een stucke landts genaempt "die Achter ven"
leggende achter Maerten Dirck Bieren worff eertijts toebehoert
hebbende Neel Baerts s.g., streckende voorts van voorn. worff off
zoe lanck als Cornelis Maerten Jans volcx worff is totte Caijc toe.
NO    Cornelis Maerte Jans weer
ZW    Anna Duijff Wouters met haer kinderen.
Noch een vierde deel van van een stucke landts vande de Delftcamp,
groet een halff madt, streckende voorts van Derck Bieren landts off
totten Delft toe.
NO    Cornelis Maerte Jans weer
ZW    comparandt zelver.
Noch een vierde deel van een stucke landts van de Twisch veen, groet
een madt, streckende voorts van Twisch off tot Cornelis Aerians
kinderen landt toe.
NO    Cornelis Maerten Jans weer voors.
ZW    Dirck Bieren.
 
 09-12-1579 blz. 62 v 
Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit van Assendelft nu wonende tot
Wormer schuldich 
aen die gemeene crediteuren van de desoelaten boel van Wijlen Dirck
Jan Costers s.g. de somme van 100.12.-.
Onderpande een stucke landts groet een koeven leggende in Maerte
Keijers weer.
NO    Wouter Joosten
ZO    Aechte Joosten cum socijs
NW    Aechte Joosten cum socijs
ZW    Maerten Ghijsberden.
Borg Engel Roeloffs voor zijn broeder.
 
 15-12-1579 blz. 63 v 
Vercoop, Claes Aerntsz Montsuer onsse inwoenende buerknecht 
aen Pieter Geritsz 
een stuckgen landts, groet een koeven, streckende voorts vande
Wechsloot off tot Aerrem Gerit die Buets met haer kinderen lant toe.
NO    Katrijn Roeloff die Backers met haer kinderen ende
     Allevroet Ghijsberden tesaemen
ZW    Cornelis Heijndrick Geritsz met Jan Claes Dircken
     tesaemen.
 
 15-12-1579 blz. 64 v 
Claes Jaspersz, Roeloff Jaspersz ende Cornelis Jaspersz gebroeders
schuldich 
aen Roeloff Heijnricxz, Cornelis Heijnricxz, Claes Heijnricxz en
Machteld Heijnricx dochter gebroeders en zuster een jaerlicxe
losrenten van 36, hooftgelt 600.
Onderpande te weten Claes Jaspersz een madt veens leggende in
Hillegundt Roeloffs weer.
NO    Warnaer Harmensz
ZO endt  Neel IJsbrants met haer kinderen
ZW    Warnaer Harmensz voors.
NW endt  Katrijn Roeloff die Backers met haer kinderen.
Noch die gerechte helft van een stucke lants leggende met zijn
wijffs vader onderdeel ende gemeen in het noordeijndt achter die
Smits groet twee koeven.
NO    Cornelis Coijt
ZO endt  den Delft
ZW    Willem Pouwelsz van Aemstelredam
NW endt  Roeloff Heijnricxz.
Ende Roeloff Jaspersz een koeven leggende ende gemeen met zijn
voors. broeders in Jancke Maerts weer.
NO    Foockel Willems met haer kinderen 
ZO endt  Wouter Jansz kinderen
ZW    Heijnrick Jan Duves kinderen
NW endt  Jancke Tamisz.
Noch het gerechte verndel vande zeven maed groet tzelve vierde paert
zeven hondt landts.
ZW    Claes Geritsz Boschman cum socijs
NO    Nijel Jansz erffgenamen
ZO endt  Jan Coppen meedt
NW endt  den Dijck.
Ende Cornelis Jaspersz mede een koeven leggende in Jancke Maerts
weer belend als boven.
Noch een madt veens 
NO    Wouter Jansz kinderen
ZO endt  Roeloff Jaspersz voors.
ZW    Claes ende Cornelis Jaspersz voors.
NW endt  Claes Jaspersz.
Noch een stuk lants genaempt "die Cruijs ven" groet drie coeven.
NO    Cornelis Claesz
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Jan Aerntsz
NW endt  Claes Jaspersz.
 
 15-12-1579 blz. 66  
Vercoop, Claes Jacobsz Rombouts 
aen de kinderen van Floris Claesz
een stucke landts groet een madt landts geleggen in Claes Heijnen
weer.
NO    Nijel Beerten cum socijs
ZO endt  Maerten Geritges
ZW    Huijch Willem Heijnen cum socijs
NW endt  Aernt Claesz.
Onderpande een acker lants leggende in Aernt Claesz weer over die
Delft groet een halff madt landts.
NO    Aernt Claesz
ZO endt  Aernt Claesz
ZW    Maerte Jans weer
NW endt  den Delft.
 
 17-12-1579 blz. 67  
Cornelis Nijelsz voor hem zelve ende Ghijsbert Jansz als oom en
voocht van Hillegundt Nijels dochter, schuldich 
aen Guerte Gerits een jaerlicxe losrenten van 6 hooftgelt 108.
Onderpande een stucke landts leggende over die Caijc in Gerit Jan
Tammis weer groet een madt lants.
NO    Nijel Claesz cum socijs
ZO endt  Neel Jacob Mathijsz weduwe met haer kinderen
ZW    Cornelis Willem Geritsz
NW endt  Roeloff Heijnricxsz.
 
 18-12-1579 blz. 68
Vercoop, Dirrick Dircxz vande Lange Laen voor hem zelve en voor
Cornelis Dircxz zijn broeder. Willem Geritsz voor hem zelve en voor
zijn broeders en zusters. Claes Jansz Costers, Pieter Jansz, Sijmon
Pietersz mede elck voor hem zelve en ook voor Cornelis Willemsz
Corffmaecker, Cornelis Zijmonsz Heeloe, Maerten Allertsz ende
Jannitgen Dirck Maerts, mitsgaeders zijn mede consorten ende de
curateur van de desoelaten boel van Ghijsbert Claes Ghijssen tot
thien erffgenaemen in geslachten wijlen Heijnrick ende Griet Claes
Heijnen 
aen Gerit Claesz woenende aende Meerdijck.
thien twaalffte paerten van omtrent anderhalff hont landts leggende
in Claes Heijnen meed ende weer.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZO endt  Cornelis Pieters volc
NW endt  Cornelis Pieters volc
ZW    Heijn Roeleven volck.
 
 18-12-1579 blz. 69  
Vercoop, Louris Harmensz
aen Pieter Claesz 
een acker landts groet anderhalff hondt lants leggende after
Warnaers uijt.
NO    Gerit ende Willem vandt Laentgen
ZO endt  comparant
ZW    comparant
NW endt  Dirck Harcxsz.
 
 18-12-1579 blz. 70  
Vercoop, Louris Harmensz 
aen Dirck Harcxz woenende tot Haerlem 
drie ackeren landts leggende zijd onder zijde groet een madt lants
achter Warnaers uijt.
NO    Huijch Claesz
ZO endt  comparant en Piet Ban
ZW    Roeloff Ballen
NW endt  Aelbert Willemsz, Cornelis Dirck Jan Baernts ende Neel
     IJsbrandts met haer kinderen tesaemen.
 
 18-12-1579 blz. 71  
Vercoop, Louris Harmensz 
aen Claes Pietersz Louwen
een stucke lants leggende bezijden Walijgen uijt genaempt "Jaep Cocx
ven" groet twee maeden landts.
NO    Walich Evertsz
ZO endt  comparant
ZW    Willem Pouwelsz van Aemstelredamme
NW endt  Maerten Allertsz met zijn kinderen.
Midts dat Claes Pietersz sal supporteren ende draegen 3.10.-.
jaerlicx op het land losbaer met 50 competerende Jan Geritsz tot
Saenredam.
 
 18-12-1579 blz. 72  
Aecht Willem Geritsz weduwe, geassisteert met Jan Dircxz onsse mede
broeder in Raede haer voocht verklaart dat haer man Willem Geritsz
in zijn leven vercoft heeft 
aen Claes Pieter Heijnen een jaerlicxe losrenten van 16 hooftgelt
 250, sprekende op Pieter Claesz alias Pieter Bening beseegelt bij
Jan Baerntsz Schout tot Assendelft en de Schepenen Jan Sijmonsz ende
Dirck Baertsz op 28 Januario 1560.
Gehypotyqueert op een stucke landts ende is genoempt "die drie koe
ven" leggende voor Pieter Claesz ende zijn volck doir, streckende
vande Wech off zuijtoostwert tot aen tSmael toe.
ZW    Gerit Claes Louwen ende Egbert Dercxsz
NO    Aecht Willems woenende tot Aemsteldam.
 
 18-12-1579 blz. 73  
Griete Dercxdr geassisteert met Willem Garbrantsz haer gecooren
voocht schuldich 
aen Floris Claeszs kinderen een jaerlicxe losrenten van 4
hooftgelt 80.
Onderpande een stucke landts genaempt "tMarckentgen" leggende in
Sijmen Tijten weer groet een morgen landts.
NO    Huijberden bruijcklandt
ZO endt  Pieter Heijndricxsz
ZW    Jonge Dirck Heijn
NW endt  Jan Heijnricxsz Vit ende die Lange Laenners.
 
 22-12-1579 blz. 74  
Vercoop, Jan Cornelisz 
aen Claes Garbrantsz 
een stuckgen lants genaempt "tVarckenslantgen" groet een koeven
leggende achter Cijtgens uijt.
NO    Claes Garbrantsz zelve
ZO endt  Trijn Pieter Wouters met haer kinderen ende Jan Dercxsz
ZW    Jan Dercxsz voors.
NW endt  Hillegundt Egbert Dercxsz weduwe met haer kinderen.
 
 22-12-1579 blz. 75  
Vercoop, Willem Garbrantsz als man ende voocht van Lijsbeth Dircxdr,
Griete Dircx dochter geassisteert met Jan Heijnricxz Gael haer
gecooren voocht, erffgenamen van Comen Duijff haeren overleden
moeder 
aen Jacob Willemsz ende Cornelis Willemsz gebroeders
een stucke landts genaempt "die Dijc meed" groet derdalff madt
landts leggende in Dirck Huijsseers ende Heijntges weer.
NO    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster 
ZO endt  Comen Jan ende die voors. Cornelis Willemsz 
ZW    die Kercke ofte Papenlijcke proeven van Assendelft
NW endt  Trijntgen Derck Heijnen.
Borgen Jan Heijnricxsz Gael, Jan Heijnricxsz Baertzen zijn gebroders
ende Claes Garbrantsz. 
 
 22-12-1579 blz. 76  
Jan Willemsz als oome ende rechtelijcke bestorven voocht van Aernt
Pietersz naegelaten weeskint van Pieter Willemsz en Guerte Nijelsdr,
schuldich 
aen Maerten Bitter poorter van Haerlem een jaerlicxe losrenten van
 2.10.-., hooftgelt 50. Hij comperant verclaerde dat Nijel
Pieters s.g. als groete vader van het weeskindt hier voore gelijcke
 50 voorde hooft penningen in gereede gelden ontfangen te hebben.
Onderpande een stucke landt groet een koeven leggende in vierdalff
koeven leggende in Nijel Sieuwen weer.
NO    Maerten Jan Dircken cum socijs
ZO endt  Louris Woutersz
ZW    Maerten Jan Dircken cum socijs
NW endt  Trijn Roel Aernden.
 
 08-01-1580 blz. 77  
Machtelt Heeren geassisteert met Jan Adriaensz haeren soon ende
voocht, in deze vervangende haer andere kinderen, schuldich 
aen Jacob Willemsz woenende tot Wormer een jaerlicxe losrenten van
 7.10.-., hooftgelt 125.
Onderpande haer huijs ende werff leggende in Assendelft.
ZW    Jan Cornelisz Osgen
NO    Waelich Evertsz met Jan Cornelisz te saemen.
Noch een veen camp sonder maet, streckende voorts van den Delft off
zuijt oostwerts tot Jongerden erffgenamen landt toe.
ZW    Waelis Evertsz
NO    Bouwen Claesz cum socijs.
 
 07-01-1580 blz. 78  
Sijmon Jacobsz schuldich 
aen Pieter Geritsz nu woenende tot Haerlem een jaerlicxe losrenten
van 6, hooftgelt 100. 
Onderpande een morgen landts leggende onderdeel ende deurgaens
gemeen inde Lange Laenners weer, streckende van tWisch off totte
Meer toe.
N     Wilken Ballen weer
Z     Steffens weer.
 
 18-01-1580 blz. 79  
Veijling en vercoop, de desoelaeten boel van Griete Nijelen eertijts
huijsvrouwe van Louris Ghijssen van EemsKerck als mede erffgenaeme
van de kinderen van Oude Dirck Heijndricxz van Assedelft aen
besturven
aen Huijch Claesz.
een halff madt meedts sonder maet leggende in die twee maeden
wesende die middel moet op Jacob Romboutssloot, streckende voorts
van Huijch Claesz landt off tot Comen Jan Jansz landt toe.
NO    Jacob Jansz Roet
ZW    Cornelis Heijn de Wevers.
Noch tvierendel van twee ackeren veen landts leggende in Heijntgen
Dirck Heijnen weer groet anderhalff hondt landts sonder maet.
ZW    Dirck Huijsseers weer
NO    Comen Jan Jansz ende Trijn Heijndricx
ZO endt  die tollenaer inde Beverwijck 
NW endt  Aernt Heijnen kinderen met Griet Comen Duven cum socijs.
Noch vierendel van twee ackeren veens leggende int zelve weer groet
anderhalff hondt.
ZW    Dirck Huijsseers weer
NO    Huijch Claesz
ZO endt  Jan Dircxsz Bueffuen cum socijs
NW endt  Dirck Heijn.
Dit al voor een zevendeel vande goeden bij Oude Dirck Heijn
achtergelaeten. De koper zal ten laste nemen de verlopen renten van
 20 competerende Comen Jan Jansz als actie hebben van Borrit
Willemsz poorter tot Haerlem die ooc actie hadde van Claes Jan
Baerts van Assendelft. Noch 13.9.-. als custinge en verlopen
renten competerende Mr. Aernt Verhooch inden Haege.
In veijling geboden door 
Wouter Claesz, Comen Jan Jansz, Outger Dircxsz, Maerten Allertsz,
door Huijch Claesz gekocht voor de somme van 32.10.-.
Borg Cornelis Heijndricxsz Wever.
 
 19-01-1580 blz. 81  
Vercoop, Cornelis Heijndricxz Wever als man en voocht van Lijsbeth
Willems weduwe van Louris Zijmonsz s.g. 
aen Jonge Comen Jan Jansz naegelaeten weeskindt van Jannitgen
Cornelisdr, een stucke landts groet zeven hondt landts in Paters
weer.
NO    Comen Jan
ZO endt  Claes Jacob Rombouts
ZW    Jaep Thijssen volck 
NW endt  Maerten Lourisz met Trijn Lourisdr. 
Midts Jonge Comen Jan Jansz tot zijn laste zal nemen 150 voor
offlossinge toe competerende Aecht Willem Geritsz weduwe met haer
kinderen.
 
 22-01-1580 blz. 82  
Gerit Heijndricxz schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter der stede Amsterdam, een
jaerlicxe losrenten van 24 hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Duijter meedt" groet
anderhalff maed landts leggende in Heijndrick Willem Heijndricx
weer.
NO    Sijmon Aerent Cuijpers erffgenemen van Jan Heijndricxsz
     Peet. Willem Pouwelsz ende Mr. Willem Baerdesz tesamen
ZO endt  Roeloff Heijndricxsz
ZW    Maerij Claes Zijmonsz weduwe met haer kinderen cum socijs
NW endt  den Hoogendijck.
Borg Cornelis Heijndricxz zijne broeder.
 
 22-01-1580 blz. 83  
Roeloff Heijndricxz schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter der stede Amsterdam, een
jaerlicxe losrenten van 20. hooftgelt 250.
Onderpande een stucke landts genaempt "Duijter ven" met Floren
ventgen daer aende noordzijde gelegen groet tsij vier koeven
leggende in Heijndrick Willem Heijndricx ende Tammissen weeren.
NO    Mr. Wilhem Baerdesz ende Wilhem Pouwelsz beijde van
     Amsterdam met Neel Tammisdr te saemen.
ZO endt  Gerit Heijndricxsz de erffgenamen van Jan Heijndricxz Peet 
ZW    Cornelis Claes Jan Roon
NW endt  Pieter Heijndricxz met Mr. Wilhem Bardesz ende Willem
     Pouwelsz.
Borg Pieter Heijndricxz zijne broeder.
 
 29-01-1580 blz. 84 v 
Vercoop, Claes Pietersz van Dijcks 
aen Vroutgen Pieters weduwe van Willem Jansz den Ouwes, met
Maerijtgen Willems haeren kint 
een stucke landts mette buijtendijc genaempt "tSandtlandt" groet
ruijm een morgen int suijtendt van Assendelft.
N     Cornelis Pietersz met zijn zusters
O endt  Comen Jan Jansz
Z     die weduwe van Claes Claesz Laspenning met haer kinderen.
Vroutgen Pieters dochter mede voor ons compareernde en voor
Marijtgen Willems haeren kindt heeft vercoft 
aen Cornelis Pietersz ende Jacobgen Pieters dochter haeren broeder
ende zuster 
twee gerechte derdendelen vant voor verhaelde lant.
 
 29-01-1580 blz. 85 v 
Cornelis Pietersz sterkmakende voor Jacobtgen Pieters dochter zijn
zuster schuldich 
aen Vroutgen Pieters dochter zijn zuster ende Marijtge Willems
dochter, een jaerlicxe losrenten van 14 hooftgelt 271.11.6. 
Onderpande twee derdendeelen van een stucke landts mette buijtendijc
genaempt "tSandtlandt" groet ruijm een morgen int suijtendt van
Assendelft .
N     comparant Cornelis Pietersz met zijn zusters
O endt  Comen Jan Jansz
Z     die weduwe van Claes Claesz Laspenning met haer kinderen.
Noch twee derdendelen van een stucke lants genaempt "die Horn" groet
vijff koeven leggende als booven.
N     Foockel Willems met haer kinderen
O endt  Comen Jan
Z     die weduwe van Laspenning met haer kinderen voors.
W endt  die Meer.
 
 29-01-1580 blz. 86 v 
Vercoop, Engel Geritsz als mede erffgename van Derck Maertsz Rossens
s.g. 
aen Cornelis Willemsz Smit
een worff, streckende voorts van Aechgen Claes Dercxsz lant off
totte Wechsloet toe.
NO Jan van Leijen ende Guert Gerit Nonnen
ZO Cornelis Offelaets kinderen.
 
 29-01-1580 blz. 87  
Veijling, vercoop van de boel van wijlen Nijel Willems Nijels vande
Lange Laen 
aen Claes Gerits Boschman en Comen Jan Jansz
ruim een gaerde landts, geleegen en deurgaens onderdeel ende gemeen
int Lange Laeners weer, streckende vant Twisch off totte Meer toe,
beloopende die somme van 450.
NO    Willem Ballen weer
ZW    Steffens weer.
Borg Willem Nijelsz.
In veiling geboden door
Derck Dircxsz vande Langhe Laen, Willem Willemsz, Jan Jansz Peet,
Cornelis Heijn Roeleven, Willem Geritsz Boet, Wouter Claesz, Claes
Cornelisz Overdijck, Cornelis Heijn Roeleven, Baert Jan Gaelen,
Willem Willemsz, Gerit Geritsz Boet, Ghijsbert Cornelisz, Jacob
Dercxsz, Claes Jansz Reiael.
 
 02-02-1580 blz. 89  
Vercoop, Griete Dercxdr weduwe wijlen Huijch Willemsz geassisteert
met Jan Gael haeren voocht
aen Cornelis Heijnricxz 
een worff in de Kerckbuijert, genaempt "Gerit Willem Huijgen" worff,
streckende van de Wechsloot off tot Jaep Snuijven Boeveech toe.
Compareerden tevens Jan Gael voors. met Claes Claesz Cuijper,
IJsbrandt Jansz ende Jan Dircxz ende hebben haer tesaemen
geconstitueert ende inne gestelt voor de waerenisse van de voorn.
worff, te weten Jan Gael alleen voor de eene helft, Claes Claesz
Cuijper, IJsbrant Jansz ende Jan Dircxz tesaemen voor de wederhelft.
NO    Jan Cornelis Aerians
ZW    Claes Jans Costers.
 
 18-02-1580 blz. 90  
Vercoop, veijling de erffgenaemen van Huich Thijssen op verzoek van
Guert Claesz van Amsterdam ende Claes Quirinensz van Spaerndam
aen Cornelis Jansz Bening te Amsterdam
een stuck landt genaempt "Huijch Thijssen ven", groet 9 koeven,
geleegen over die Nuwendijck Buijtenhuijssen, streckende mettet
zuijtoost eijnde aende sHeerenwech ende mettet noortwest eijnde aen
de Meer toe, beloopende die somme 1300.
NO    Griet Aerians dochter met haer kinderen
ZW    Machtelt Claes Lotssen dochter tot Haerlem.
Geboden in veijling door
Wouter Claesz, Claes Querijnen, Adriaen Gael, Cornelis Jansz Bening,
Comen Jan Jansz, Claes Jansz Reiael, genomen door Cornelis Bening.
 
 19-02-1580 blz. 91 v 
Vercoop, veijling de erffgenaemen en kinderen van Ghijsbrecht
Jacobsz 
aen Meester Wilhem Bardesz, burgermr. van Amsterdam
een stucke lants genaempt "de Leege ven", groet zeven hondt,
leggende Buijtenhuijssen, streckende van Heijntgen Jan Heijnen worff
off tot Jaep Roetges landt toe.
N     Claes Overdijck cum socijs
Z     Claes Overdijck cum socijs.
Noch een stucke landts genaempt "Cille ven" groet derdealff madt,
leggende ter plaetze voorschreven, streckende voorts vande
sHeerenwech off westwerts totte Meer toe.
N     Claes Pieter Jutten kinderen
Z     Guertgen Jan Huijgen met zijn kinderen.
Geboden in veijling door
Willem Geritsz Boet, Mr. Wilhem Bardesz, Wouter Claesz, Garbrandt
Florisz, Willem Geritsz Boet, Huijch Maertsz, Comen Jan Jansz, Claes
Jansz Reiael, Wouter Claesz, Garbrandt Florisz, Mr. Wilhem Baerdesz,
Wilhem Geritsz Boet, Huijch Maertsz, Gerit IJsbrantsz, genomen door
Mr. Wilhem Baerdesz voor de totale coope 820.
 
 12-02-1580 blz. 93 v 
Pieter Claesz die Wits schuldich 
aen Anne Goves weduwe van Jan Claes Loukes een jaerlicxe losrenten
van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stuck landts genaempt "die Goere ", groet derdalff
madt, leggende int noort eijndt van Assendelft.
N     Trijn Waelicx
O     die Wech
Z     comparant zelve
W     Jan Vreerx Duves.
 
 16-02-1580 blz. 94 v 
Vercoop, Cornelis Heijnricxz voor hem zelve als voor de andere
erffgenaemen van Claes Roeloffsz zijn oome, die ooc zoone ende
erffgename was van Wijven Roeloff Claesz weduwe s.g. 
aen Mr. Wilhem Bardesz burgemeester van Amsterdam
een rentenbrieve van vier en twintich nuwe borgonste witte stuvers
jaerlicx op Jaecob Ghijsbertsz, beseegelt bij Gerit Jansz Schout tot
Assendelft in tegenwoordicheijt van Claes Willemsz, Jacob Willemsz
ende Willem Claesz, Schepenen aldaer in date de 21e Octobri int jaer
ons heeren 1524. Gehypotekeert op dat huijs ende worff daer hij doen
ter tijt woenachtich in was.
NO    Claes Jan Ghijssen kinderen
ZW    Jan Pieter Jelis kinderen.
Voorts mede op Barchweer in de zelve ban.
NO    Sijmon Nannensz poorter van Haerlem
NO    Mathijs Jan Heijnricx.
 
 16-02-1580 blz. 95 v 
Vercoop, Thonis Pietersz van Jisp voor hem zelve als eertijds
getrout hebbende Dieuwer Huijgen van Assendelft zijn overleden
huijsvrouwe ende Cornelis Pieter Jutten als voocht in deze van
Dieuwer Thonisdr naegelaten weeskint van Dieuwer Huijgendr 
aen Engel Claes Jutten
een koeven landts leggende met Claes Jan Jutten en Gerit Claesz
onderdeel en gemeen in Willem Jutten weer, streckende van Willem
Jutten worff off tot Claes Jan Jutten lant toe.
NO    Trijn Roel Aernden
ZW    Heijndrick Roeleven.
Noch tachtepaert van een stucke landts genaempt "die Darp" groet
vier maeden int Zuijt endt.
Met riedt landt tottet voors. landt naer advenhant behoerende. Midts
dat Engel Claesz sal tot zijne laste supporteren ende draegen
alsulcke twintich gulden hooftgelt, staende opt voors. landt te
renten van twintich penningen een, competerende Huijch Maertsz vant
Hoff.
N     Jong Aernt Maertsz ende Comen Jan Jansz tesamen
O     Cornelis Pieter Jacops cum socijs
Z     Jacop Ghijs Jannen
W     die Wech.
 
 19-02-1580 blz. 96 v 
Griet Dirck Claes Vouden weduwe geassisteert met Willem Dircxz
haeren sone ende voocht schuldich 
aen Dirck Dircxz Haeling wonende Lantsmoer, een jaerlicxe losrenten
van 12 hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groet anderhalff koeven leggende achter
Willem Gerit Dircxz uijt.
NO    Garbrant Florisz
ZO ent  Dirck Dircxz
ZW    Huijch Claesz
NW ent  Floris Claesz kinderen.
 
 19-02-1580 blz. 97 v 
Vercoop, Jacob Lijclaesz als oome en voocht van Pieter Lijclaesz
kinderen ten overstaen van Huijch Claesz ende Dirck Jansz Reiael
weesmrn. tot Assendelft 
aen Jacop Willemsz te Wormer
een stucke landt groet een morgen landts int Lijclaes Pieter Jan
Aernts weer. Midts dat Jacop Willemsz tzijnen laste sal supporteren
ende draegen alle alsulcke 100 hooftpenningen mette verloopen
renten van den competerende Cornelis Willemsz zijnen broeder
gehypoteeckqueert opt voors. landt.
NO    Jacop Heijnen weer
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Machtelt Huijgen erffgenamen
NW endt  Roeloff Zijmons kinderen. 
 
 19-02-1580 blz. 98 v 
Vercoop, veijling van de desoelaten boel van Willem Jansz Hardt van
Crommenie 
aen Pieter Claesz Nommelen
een stucke lants groet een halff madt landts "tSuijer after campge"
Z     Maerten Geritsz
W endt  Aelbert Aelbertsz
O endt  de erffgenamen Thijs Claesz
N     die voors. desoelaten boele.
In veiling in de harbarch van Dirck Cornelis Coninck geboden door
Jan Dirck Everts, Jacob Willem Gerit.
Beloopende die somme van den coop 52.15.-.
Borg is Allert Geritsz. 
 
 19-02-1580 blz. 100 
Vercoop, veijling van den desoelaten boele van Willem Jansz Hardt 
aen Jacob Willem Geritsz woenende tot Wormer
een halff madt landts leggende achter Dirck Claes van Zanen laest
gepossedeert bij Willem Jansz Hardts s.g. Met sulcke Dijckdamwech
ende werckweere als buijrelanden.
N     Pieter Claesz
Z     Aecht van de Heijde
O     Guerte Nannincxdr
W     Guerte Nannincxdr. 
In veijling bij Derck Cornelisz Coninck in zijn herberg geboden door
Mathijs Dercxsz van Crommenie, Willem Allertsz, Jacob Willem
Geritsz, Thijs Dercxsz, totaele coopsomme 67.
Borg is Pieter Jansz de Jonge. 
 
 19-02-1580 blz. 101 v
Vercoop, veijling vanden desoelaten boele van Willem Jansz Hardt van
Crommenie 
aen Sijbont Cornelisz 
een stuke lants groet een half madt landt. Met alsulcke Dijckdamwech
ende werckweer als buerlanden.
N     Sijbont Cornelisz
O     de erffgenamen van Thijs Claesz
Z     die voors. boele
W     die voors. erffgenamen van Thijs Claesz.
In veijling bij Derck Cornelisz Coninck in zijn herberg geboden door
Bouwen Pietersz, Pieter Jansz, Sijbont Cornelisz, totaele coopsomme
 52. 
Borg is Cornelis Muetsz.
 
 19-02-1580 blz. 103 
Vercoop, veijling vanden desoelaten boele van Willem Jansz Hardt van
Crommenie
aen Cornelis Heijn Roeleven 
een stucke lants groet een half madt, streckende vanden Wechsloot
tot aende erffgenamen van Thijs Claesz. met alsulcke Dijckdamwech
ende werckweer als buerlanden.
Z     erffgenamen van Thijs Claesz
N     Sijbont Cornelisz.
In veijling bij Derck Cornelisz Coninck in zijn herberg geboden door
Jacob Willem Gerits, Cornelis Heijn Roeleven, totaele coope 80.
Borg is Jacob Willem Geritsz.
 
 22-02-1580 blz. 104 v
Vercoop, Cornelis Lourisz te EemsKerck als man ende voocht van Aecht
Jacob Jannen ende Claes Allertsz als getroudt hebbende Haes Jacob
Jannen zijn overleden huijsvrouwe 
aen Willem Jacobsz Schoenmaecker nu ter tijt woenende te Haerlem
Alle erfenisse en landen aengesturven bij overlijden van haeren
vader ende moeder. Midts dat Willem Jacobsen tot zijnen lasten sal
supporteren ende draegen alle pachten ende renten als opt lant
beswaert is.
 
 01-03-1580 blz. 105 
Sijmon Pietersz Schuijtemaecker als man en voocht van Aellewer
Claesdr en ook voor Dieuwer Claes dochter zijn huijsvrouwen zuster.
Ende bekende ende wettelijcken ontfangen te hebben uuijt handen van
Aernt Maertsz de somme van 80. Ende sal Aernt Maertsz hebben int
gebruijck een stuckgen lants genaempt "Claes Heijnen Splitgen" groet
een halff madt, leggende in Gerit Willems weer totdat die voors.
Sijmon Pietersz wederomme betaalt sal hebben die voors. 80.
NO    Maerij Pieter Vrericken weduwe met haer dochter
ZO endt  Aernt Maertsz
ZW    Heijndrick Jan Duves kinderen
NW endt  Jan Jansz Peet met Comen Jan Jansz.
 
 04-03-1580 blz. 106 
Vercoop, Willem Garbrandtsz als man en voocht van Lijsbeth Dercxdr,
Griete Dircxdr geassisteerd met Jan Heijnricxz Gael haer voocht, als
erffgenamen van Comen Duijff haeren overleden moedere 
aen Jacob Willemsz viervijfftendeel ende Cornelis Willemsz zijnen
broeder 
een vijfftendeel van een stucke landts genaempt "die Dijck meed"
groet derdalff madt lants leggende in Derrick Huijsseers ende
Heijntgens weeren. Midts dat Jacob ende Cornelis Willemszn sullen
supporteren alsulcke 6 jaerlicx, losbaer met 100 hooftgelt
competerende Cornelis Claesz Schamelbloet van Lantsmoer,
gehypotekeert opt voors. landt.
NO    Gerit Heijndrick Geritsz met zijn wijffs zuster
ZO endt  Comen Jan ende Cornelis Willemsz
ZW    die Kercke ofte papelijcke proeve van Assendelft
NW endt  die Kercke ofte papelijcke proeve van Assendelft.
Borgen Jan Heijndricxz Gael ende Jan Heijndricxz Baertgen voor
Griete Dircx ende Claes Garbrantsz voor Willem Garbrantsz. 
 
 04-03-1580 blz. 107 
Claes Jan Baertsz schuldich 
aen Jan Jansz Verwer poorter tot Haerlem een jaerlicxe losrenten van
 16.10.-. hooftgelt 250.
Onderpande die helft van vier morgen landts leggende onderdeel ende
gemeen met Marijtgen Gerits zijn broers dochter eertijts toebehoort
hebbende Marijtgen Steffens met zijn kinderen int Steffens weer.
NO    'tLange Laenners weer
ZW    Jaep Heijnen weer.
 
 04-03-1580 blz. 108 
Huijch Maertsz vant Hoff schuldich 
aen Heijnrick Maertsz nu ter tijt woenende tot Haerlem een
jaerlicxee losrenten van 19 hooftgelt 300. 
Onderpande een stucke landts genaempt " 'tMeetgen" groet twee
maeden.
NO    Maerten Cornelisz met Aechte Jannen zijn wijffs dochter
     tesamen
NW endt  Cornelis Jonck Claesz
ZW    die weduwe van Jan Duvesz houtcooper tot Aemsterdam
ZO endt  Jonck Claes Dercken.
 
 08-03-1580 blz. 109 
Vercoop, Jacob Jacobsz Cuijper wonende nu ter tijt tot Hoern 
aen Cornelis Jansz en Aeff Jans dochter naegelaten weeskinderen van
Jan Reijersz van de Beets wonende tot Hoern 
een stucke lants genaempt "die Oosterlings ven" groet twee morgen
opt noort endt.
N     Dirck van Zaenen weduwe met haer kinderen
O endt  Jan Nannincxz
Z     die Watersloot
W endt  Dingnum Cornelisz.
 
 12-03-1580 blz. 110 
Vercoop, Thonis Jacobsz Rombouts van Assendelft nu ter tijt woenende
tot Haerlem 
aen Willem Garbrandtsz 
tweederde delen van een stucke lants genaempt "die Kijff ven" groet
een morgen achter Sijmon Tijt uijt. Midts dat Willem Garbrantsz tot
zijnen laste sal supporteren ende draegen f 100 hooftgelt
competerende Nijel Claesz Beerten gehypoteckeert op de voors. Kijff
ven. 
Borgen zijn Dirck Claesz ende Aelbert Egbertsz zijnen swaegers.
NO    die kinderen van Heijndrick Jan Duves
ZO endt  Cornelis ende Derck vande Lange Laen
ZW    Huijbert Geritsz, Dirrick Claesz ende Aelbert Egbertsz
     tesamen
NW endt  Neel Jacob Mathijsz weduwe met haer kinderen.
Borg Thonis Jacobsz haeren oome.
 
 12-03-1580 blz. 111 
Vercoop, Claes Jacobsz Rombouts als ouste oome en voocht vande
onmondige kinderen van Anna Jacobs zijn overleden zuster die
huijsvrouwe was van Jan Mathijsz, ten overstaen van Thonis Jacob
Rombouts mede oome van de voorn. kinderen. Jan Pietersz als man ende
voocht van Maerij Jans mede dochter van de voorn. Anna Jacobs ende
Griete Jacobs weduwe van Derck Claesz Vouden geassiteert met Willem
Derricxz haeren zoone ende rechtelijcke gecooren voocht 
aen Willem Geritsz ende Claes Dercxz 
twee stucken lants leggende endt aen endt (daer off toebehoerende
Anna Jacobs kinderen tuijterste ende Griete Jacobs voors.
topperste), groet tesamen vier koeven geleegen achter Sijmon Tijtten
uijt.
NO    Cornelis ende Derck vande Lange Laen
ZO endt  Jan Heijnricxz Vit
ZW    Floris Claesz kinderen
NW endt  Huijbert Geritsz, Aelbert Egbertsz ende Derck Claesz.
Borgen zijn Claes Jacobsz ende Thonis Jacobsz voors. haer selve voor
Griete Jacobs haer zuster ende Jan Pietersz voor de kinderen van
Anna Jacobs. 
 
 13-03-1580 blz. 112 
Vercoop, Baernt Rommertsz als getroudt hebbende Trijn Jansdr wonende
te Petten 
aen Jan Jansz Corffmaker 
een koeganck, als Trijn Jan Broerssen zijn voors. huijsvrouwe tzelve
laestmael in eijgendoom gepossedeert heeft gehadt leggende onderdeel
ende gemeen mette erffgenaemen van Jan Heijnricxz Peet, Claes Claes
Schouten kinderen ende Sus Willem Jan Broerssen weduwe met haer
kinderen int Jan Baningen weer genaempt " 'tVen landt" in een stucke
landst, groet negen koeven genaempt "Jan Broerssen ven". Midts dat
Jan Jansz tot zijnen laste sal supporteren ende draegen 2 jaerlicx
van twintich penningen een, competerende derffgenamen van Jan
Heijnricxz Peet gehypotekeert opt voors. koeganck.
NO    Jan Pietersz Dul ende Marijtgen Gerit Jan Baerts
ZO endt  die Caijck
ZW    Willem Geritsz ende Cornelis Claes Jan Roen
NW endt  Heijndrick Aernden volck ende die Leege meed.
Ende 't hoeij landt in een stucke lants genaempt "Jan Broersz meed",
groet vijf maeden.
NO    Claes Geritsz Boschman met Jan Claesges volck, Maerten
     Cornelisz ende Cornelis Cornelisz tesamen.
ZO endt  die Leege meed ende Sijmon Claesz
ZW    Heijnrick Geritsz kinderen ende Baltiser Roeloffsz
     kinderen
NW endt  die Hooghen meed met Heijndrick Aerntsz erffgenamen.
 
 15-03-1580 blz. 113 
Vercoop, Aerian Dircxz voor hem zelve ende voor Dirck Aeriansz zijn
zoon geteelt bij Cornelia Jansdr zijn overleden huijsvrouwe, ten
overstaen van Huijch Claesz ende Dirck Jansz Rijael weesmrn.
aen Cornelis Heijnrick Geritsz timmerman te Assendelft
een stucke lants genaempt "Twisch veentgen", groet een halff morgen
in Gerit Willems weer.
Midts dat Cornelis Heijnricxz tzijnen laste sal supporteren ende
draegen 25 hooftgelt, competerende Hillebrandt in den Otter tot
Aemstelredam ende noch gelijcke 25 hooftgelt, competerende Wouter
Willemsz tot Assendelft met 10 van verloopen renten, staende al
gehypotekeert opt voors. lant.
NO    Hillegundt Jans dochter ende Jan Jansz Corffmaker
ZO endt  Twisch
ZW    Heijndrick Jan Duves kinderen ende Aernt Maertsz
NW endt  Dirck van Beeckesteijn tot Haerlem ende Aelbert Willemsz.
 
 18-03-1580 blz. 114 
Claes Aerntsz Montsuer schuldich 
aen Pieter Pietersz schilder poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 7.10,-., hooftgelt 125.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Haverlandt", groet vier
koeven.
NO    Jacob Dercxz
ZO endt  Wijven Jans met haer kinderen
ZW    Den heere van Assendelft
NW endt  Anna Jan Claes Louckes weduwe.
 
 22-03-1580 blz. 115 
Vercoop, Huijch Claesz als man en voocht van Griet Heijnricx
aen Willem Geritsz en Claes Dercxz
een stucke landts, groet drie koeven leggende achter Jan Roeloffsz
uijt.
Ende bekenden voors. Willem Geritsz ende Claes Dircxz tvoors lant
wederom vercoft te hebben
aen Dirck Haelling tot Lantsmoer.
NO    Dirck Dercxz met Claes Dircxz
ZO endt  Jan Gaelen volck ende Cornelis Pieters volck tesamen
ZW    Roeloff Heijn Roeleven
NW endt  Maerten Allertsz met Jan Floren.
 
 22-03-1580 blz. 116 
Vercoop, Willem Geritsz en Claes Dercxz 
aen Huijch Claesz 
twee stucken landts leggende endt aen endt, groet vier koeven
geleegen achter Sijmon Tijtten uijt.
NO    Cornelis en Dirck vande Lange Laen
ZO endt  Jan Heijnricxz Vit
ZW    Flores Claesz kinderen
NW endt  Huijbert Geritsz, Aelbert Egbertsz ende Dirck Claesz.
Onderpande een koeven leggende over die Caijck met Jannitgen Dercx
onderdeel ende gemeen in Claes Heijnen Buijtcaijck ende weer.
NO    Maerten Geritges
ZO endt  die Caijck
ZW    Guertgen Cornelis Pieters
NW endt  Pieter Jansz ende Sijmon Pietersz.
 
 22-03-1580 blz. 117 
Vercoop, Claes Jacobsz Snuijven
aen Jan Jansz Peet en Comen Jan Jansz
een stucke landt genaempt "die Boeveech" groet drie koeven,
streckende voorts vande worffven off totten Delft toe.
NO    Claes Allerden Boeveech
ZW    't Laentgen volck.
Noch die Zuijder worff laest bewoent bijde voorn. Claes Jacobsz,
leggende in de Kerckbuijert streckende voorts vande Wechsloot off
totte voorn. Boeveech toe.
NO    Claes Jan Costers
ZW    Cornelis Claesz.
Noch een stucke landts genaempt "die Twisch veen", groet drie hont
landts geleegen in Jan Claes Nijels weer, streckende voorts van
Heijnrick Jan Duves kinderen lant off zuijtoostwerts totte Twisch
toe.
NO    Wijberich Bieren ende Aechte Joosten
ZW    Maerij Dercx weduwe Pieter Vrericken met haer dochter.
Noch twee maeden veens genaempt "Gerit nonnen veentges" leggende in
Gerit Willems weer.
NO    Claes Jaspersz
ZO endt  Maerij Pieter Vrericxz weduwe met haer dochter voors.
     Claes Heijnen kinderen ende die kinderen van Heijnrick Jan
     Duves altesamen
ZW    Jan Derck Tamisz
NW endt  Foockel Maertens weduwe met haer kinderen ende Neel Jan
     Engelsz weduwe mede met haer kinderen.
Midts dat die coopers sullen supporteren ende draegen pacht ende
renten wesende gehypotekeert opt voorschr. lants. Eerst 18.15.-.
jaerlicx, losbaer met 300 hooftgelt, competerende zeeckere
weeskinderen tot Haerlem. Noch 15 jaerlicx, losbaer met 250
competerende Baert Jan Gaelen als man ende voocht van Duijff
Cornelis Aerians. Noch 5 jaerlicx, losbaer met 100 hooftgelt
competerende Cornelis Jancke Meijnerts. Ende noch 5 jaerlicx,
losbaer met 100 hooftgelt competerende Trijn Aernt Heijnen weduwe
ende Guerte Wiellemaeckers tot Haerlem.
 
 25-03-1580 blz. 118 v
Claes Dercxz schuldich 
aen de Armen Huijssitteren tot Assendelft
een jaerlicxe losrenten van 7 hooftgelt 90.
Onderpande een stucke landts genaempt " 'tCleijne madt" leggende in
Heijnen Derck Heijnen weer.
NO    Willem ende Cornelis Jaep Heijnen
ZO endt  die Delft
ZW    Cornelis Willem Geritsz
NW endt  hij comparant 
Borg Outger Dercxz broeder van de comparant.
 
 05-04-1580 blz. 119 v
Cornelis Claesz als man en voocht van Lacije Aerntsdr schuldich 
aen Maerij Huijbertsdr alias Maerij Louwen
een jaerlicxe losrenten van 5.10.-., hooftgelt 100 
Onderpande een stucke landts genaempt "Twee madt", leggende in
'tLaentges weer.
NO    comparant zelver
ZO endt  ende ooc mettet 'tLaentges volck
ZW    Aerian Cornelis Aerians
NW endt  tLaentges volck. 
 
 05-04-1580 blz. 120 v
Cornelis Claesz Duijff Wouters schuldich 
aen Gijsbert Gijsbertsz Borren poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 24 hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants genaempt "die Buijcaijck", groet zes
koeven.
NO    Gerit vant Laentgen ende Jan Maijckes cum socijs.
ZO endt  Gerit vant Laentgen cum socijs.
ZW    Cornelis ende Claes Jaspers zoenen
NW endt  Willem Dircxz Daijman burgermr. tot Haerlem cum socijs.
Noch een stucke lants groet anderhalff madt maets.
NO    Claes Dirck Maerts
ZO endt  IJsbrant Jonge Jans met hem comparant
ZW    Claes Maertens volck
NW endt  Piet Ham.
Borg is broer Wouter Claesz.
 
 05-04-1580 blz. 121 v
Vercoop, Cornelis Lijclaesz 
aen de gemeene erffgenamen van wijlen Heijndrick en Griet Claes
Heijnen. 
Welcke lant hij comparant ooc onlancx bij executie van institie
gecoft heeft gehadt volgende zijn beseegelde coop brieff. Ende
compareerde mede voor ons Dirck Dircxz vande Lange Laen voor hem
zelve ende voor Cornelis Dircxz zijn broeder. Pieter Cornelisz voor
hem zelven ende vervangende zijn mede broeder ende zuster ende voor
Claes Cornelisz als actie en transpoort hebbend tottet aenpaert
competerend Aechte Luijten, Gerit Dircxz voor hem zelve ende voor
Jannitgen Dircx zijn zuster. Claes Jan Costers, Sijmon Pietersz,
Pieter Jan Vriessen, Cornelis Willemsz Corffmaecker, Cornelis
Zijmonsz Heeloe ende Maerten Allertsz elck voor haer zelve ende den
curateur van den boel van Ghijsbert Claes Ghijssen alle erfgenamen
vande voors. Heijndrick ende Griet Claes Heijnen en weder vercofte 
aen Sijmon Jacopsz. 
het uijter endt vande "Paerde camp", groet anderhalff hondt in
Lijclaes Pieter Jan Aernts weer, streckende vant opper endt vande
zelfve Paerde camp off tot Jacob Lijclaesz lant toe.
NO    Jacop Lijclaesz
ZW    Cornelis Aerntsz met Gerit Jacopsz.
 
 01-04-1580 blz. 123 
Dit zijn die namen die van dese jegenwoorgige Jaere 1580 sullen
wesen Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van
Assendelft.
                Schepenen.
Broeckvierndel:   Cornelis Heijndricxz.
Kerckvierndel :   Cornelis Pietersz.
Woudtvierndel :   Claes Geritsz Boschman.
Nesvierndel : Comen Jan Jansz, Jacob Jansz Roedt.
               Schotvangers.
Broeckvierndel:   Mathijs Jacopsz.
Kerckvierndel :   Cornelis Heijn Roeleven.
Woudtvierndel :   Jan Dircxz Tamesz.
Aldus Cornelis Heere tot Assendelft te HeemsKerck huijsse
Assumburch. 
 
 07-04-1580 blz. 124 
Cornelis Claesz van Zanen is schuldich 
aen Mr. Willem Bardesz poorter van Amstelredam, een jaerlicxe
losrenten van 12 hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Koers landt" leggende inden
Nes
N     Gerit Gerit Nijels kinderen loeten
Z     Maerts Zijmons kinderen ofte erffgenamen Koers landt
O endt  Pieter Copges kinderen weer
W endt  die sHeerenwech.
Borg Claes Maertsz van Zaenen voor zijn oom.
 
 11-04-1580 blz. 125 
Vercoop, Claes Aertsz coopman en poorter te Amsterdam 
aen Neel Dirck Maerts dochter met haer kinderen
een stucke landt genaempt "die Middel ven" sonder maet.
NW    Neel Derck Maertsdr ende haer kinderen
ZO endt  Neel Derck Maertsdr ende haer kinderen
NO    Sijmon Aerntsz
ZW    Engel Jan Aeresz kinderen.
 
 11-04-1580 blz. 126 
Mathijs Jacobsz eertijts Schepen tot Assendelft voor hem zelve en
als voocht van Neel Dirck Maerts dochter zijn moeder en voor andere
broeder en zuster schuldich 
aen Claes Aertsz coopman ende poorter tot Aemstelredamme, een
jaerlicxe losrenten van 16, hooftgelt 250.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Middel ven".
NW    Neel Derck Maertsdr ende haer kinderen
ZO endt  Neel Derck Maertsdr ende haer kinderen
NO    Sijmon Aerntsz
ZW    Engel Jan Aeresz kinderen.
 
 22-04-1580 blz. 127 
Jacob Jansz is schuldich 
aen Aernt Thonisz poorter tot Amstelredamme, een jaerlicxe losrenten
van 12, hooftgelt 200.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Willem
Mathijsz Vliets ven", groet die zelve helft vier koeven, leggende in
Willem Mathijsz weer.
NO    Guert Engel Jacobsz weduwe
ZO endt  Ghijsbert Cornelisz ende Cornelis Claesz
ZW    Katrijn Ghijssen met haer kinderen ende Errem Gerit die
     Boets weduwe mede met haer kinderen
NW endt  die Vliet.
 
 22-04-1580 blz. 128 
Warnaer Harmensz is schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Aemstelredam, een
jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande eerst een koeven leggende in Maerte Keijsers weer.
NO    Outger Maerij Heijnen
ZO endt  Garbrant Florisz
ZW    Claes Dirck Maerts
NW endt  comparant zelve.
Noch een madt veens, leggende int Kerckweer.
NO    Gerit vant Laentgen
ZO endt  Neel Costers
ZW    Claes Jaspersz
NW endt  comparant zelve.
Borg is Cornelis Claes Duijff Wouters.
 
 22-04-1580 blz. 129 
Dirck Claesz Rombouts is schuldich 
aen Griete Dercksdr een jaerlicxe losrenten van 3, hooftgelt 50.
Onderpande die worff, die comparant nu ter tijt bewoent genaempt
"Comen Duven worff", streckende van Trijntgen Jonge Jan Willem
Huijgen weduwes worff off totte sHeerenwech.
NO    Neel Willem Aernden
ZW    Ouwe Gerit Comes.
 
 24-04-1580 blz. 130 
Vercoop, Johan Goldt van Campen als man en voocht van Guerte
Huijbertsdr 
aen Cornelis Huijbertsz ende Claes Huijbertsz zijn vrouwen broeders 
eerst een gerechte derde deel van een stuck landt genaempt "het
Meetgen", groet anderhalff morgen.
ZW    die Vlietsloot
NW    Wijven Claes Louckes kinderen
NO    Jan Claes Louckes ende Comen Jans volck te samen
ZO endt  Cornelis Jan Dullen volck met Guertgen Jan Maertensz zijn
     kinderen.
Noch tgerechte derdendeel van een stucke lants, groet een madt,
leggende in de Hemmen.
NW    Huijch Dircxz
NO endt  Claes Jaspersz
ZO    Baert Cornelis Jan Dullen
ZW endt  Huijch Maertsz vant Hoff met zijn zuster.
Noch tgerechte derdendeel van een stucke landts genaempt "Dobben
Hem", groet drie hondt lants.
NO    die Vlietsloot
ZO endt  Pieter Geritsz
ZW    Jan Claes Louckes volck
NW endt  die Wechsloot.
Noch tgerechte derdepaert van drie hont landts, leggende onderdeel
ende gemeen met Jan Claes Louckes kinderen bewesten die Nouwevliet.
NO    Jan Coppen ende Claes Claes Coppen kinderen
ZO endt  Havick Jansz
ZW    Cornelis Dirck Jan Baernts
NW endt  Claes Geritsz Boschman met Jan Claesges volck.
Noch tgerechte derdendeel van een halff maedtgen veens.
NO    Jaep Lou ende Jan Engelsz kinderen
ZO endt  Jaep Lou ende Jan Engelsz Kinderen
ZW    Wijves kinderen voors.
NW endt  Claes Aerntsz Montsuer.
 
 24-04-1580 blz. 131 
Testament van Jan Franssz en Fije Jacobs zijn huijsvrouwe. 
Als dat Aechte Claes dochter van Claes Jansz haeren testateuren
overleden zoone sal erven ende intasten van alsulcke goeden als zij
testateurs beijde ende elcx bijsonder metter doot ontruijmen ende
achter laeten sullen inde plaetze van Claes Jansz haeren overleden
zoone. Midts dat die zelve Aechte Claes wederomme inden boel sal
brengen alsulcke 250 als Claes jansz haeren vader uijten boel van
haer testateurs voors. ten boelgave toegevoucht ende genooten heeft.
 
 01-05-1580 blz. 132 
Vercoop, Jasper Geritsz nu ter tijt woenende aen EemsKercker dune. 
aen Maerten Dircxz timmerman 
tgerechte vierndel van een madt landts genaempt "die Volger
buijtendijck" in de Kaech, streckende voorts vande Meer off totte
Sluijssloot toe.
ZO    Guert Claes Duves met haer kinderen ende Trijn Aernt
     Cillen cum socijs.
NW    Aechgen Jan Duves tot Delft cum socijs.
 
 03-05-1580 blz. 132 v
Anna Ghijssen geassisteert met Cornelis Pietersz haeren ousten zoon
en voocht schuldich 
aen Griete Dircxdr een jaerlicxe losrenten van 3, hooftgelt 50. 
Onderpande een stucke lants groet derdalff koeven.
NO    Jan Fransz
NW endt  Willem Gerit van Dijcx
ZW    Jong Claes Dircken
ZO endt  Jan Fransz met Maerten Jacopsz.
 
 03-05-1580 blz. 133 v
Jan Cornelisz, Pieter Cornelisz ende Adriaen Cornelisz, gebroeders
elck voor zich ende Baert Jansz als man ende voocht van Duijff
Cornelis haeren zuster, naegelaten kinderen van Cornelis Adriaensz
en Anna Aerntsdr s.g., komen overeen: 
Dat Jan Cornelisz zal hebben een stucke landts genaempt "die
Bincaijck" groet vier koeven, noch een stuck landts, groet twee
maeden meedts, noch een hont landts in de Boeveech altesamen gelegen
in Ghijssen weer, noch twee campen veen in Baertges weer over die
verste Reeff ende noch drie ackertges int zelve weer binnen die
henste Reeff ende is tgundt dat Jan Cornelisz te loote gevallen ende
aengecavelt es.
Dat Pieter Cornelisz sal hebben eerst een stucke lants genaempt
"Bouwens ven" groet twee koeven, noch een stucke lants genaempt
"Jagers camp" groet twee maeden, noch die twee Boeveeche leggende in
Gerit Willems weer achter Pieter Vrericken, noch een stucke lants
genaempt "die Boeveech" op Maerij Heijnen sloot opten Delft ende is
ooc tgeene dat Pieter Cornelis te loote gevallen ende aengecavelt
es.
Dat Adriaen Cornelisz sal hebben eerst twee maeden meedts in de
oppermeed in Ghijssen weer, noch een stucke landts groet vier koeven
leggende achter Meijnerts uijt, noch een stucke landts groet twee
koeven leggende over Luttichwech in Ghijssen weer, noch twee veen
campges in Joosten weer ende noch die gerechte helft van Cornelis
Aerians worff ende is tgeen dat Adriaen Cornelisz te loote gevallen
ende aengecavelt is.
Dat Duijf Cornelisdr sal hebben eerst een madt meedts in de opper
meedt voors., noch twee stucken lants groet tesamen zes koeven
gelegen achter Claes Meijnerts uijt, noch drie campen veens leggende
binnen die voors. Reeff in Ghijssen weer ende, noch twee campen met
een tuijntgen int selve weer binnen die henste Reeff ende noch
gerechte wederhalft van Cornelis Aerians worff voorn. ende is tgundt
dat Duijff Cornelis te loote gevallen en aengecavelt is.
Op deze landen ligt een borgplicht bij de Heijlige Geestmrs. tot
Haerlem gelegen in Ghijssen weer, welke is aangegaan door Cornelis
Aerians ten behoeve van zijn broer Willem Aeriansz.
 
 04-05-1580 blz. 134 v
Vercoop, Pieter Dircxz van Saerdam nu ter tijt woenende tot
Crommenie 
aen Cornelis Jansz ende Aeff Jansdr naegelaten weeskinderen van Jan
Reijersz van der Beets nu ter tijt woenend tot Hoorn.
een stucke lants groet een morgen genaempt "Griethe ven", leggende
opt noort endt.
N     die achter Kaede
Z     Trijn Waelichges
W endt  Willem Jansz
O endt  Comen Duiff.
Borg is Allert Jansz woenende tot Crommenie.
 
 06-05-1580 blz. 135 v
Claes Pietersz van Dijck schuldich 
aen Trijntge Willems zijn zusters dochter een jaerlicxe losrenten
van 23.05.12 hooftgelt 422.10.-. 
Onderpande een madt landts leggende in Pieter van Dijcks weer
genaempt "'t Smael".
N     Roeloff Baerts volck
Z     Claes Pieter van Dijcx
O endt  Gerit van Dijcken kinderen
W endt  Laspennings worff.
Noch een madt landts leggende in de wasselijck buijten dijcx van de
Hoegendijck off totte Meer toe.
N Mr. Willem Bardesz poorter tot Aemstelredam
Z comparant zelve met Jonge Jans volck.
 
 06-05-1580 blz. 136 v
Landroijl Engel Claesz en voor zijn kinderen geprocreert bij Aeff
Cornelis dochter, Egbert Cornelisz voor hem zelve en zijn kinderen
geprocreert bij Aelidt Claesdr ter eenre ende Wouter Joosten als
ouste zoon ende voocht van Brechte Willems dochter ter andere zijde.
Dat Engel Claesz ende Egbert Cornelisz sullen hebben van Brechte
Willems een stuckgen landts groet 123 roeden, leggende op Maerij
Heijnen sloot.
NO    Heijnrick Claesz cum socijs
ZO endt  Jan Cloussen kinderen
ZW    Derck Willemsz
NW endt  Cornelis Claes Willems erffgenamen.
Ende dat Brecht Willems sal hebben van Engel Claesz ende Egbert
Cornelisz een stucke landts genaempt "die Boeveech" leggende voor
Joosten uijt, groet 511 roeden.
NO    Outger Dercxz met zijn broeder
ZO endt  Piet Ham
ZW    Claes Jan Costers ende Jan Cloussen worff
NW endt  die 'sHeerenwech.
 
 22-05-1580 blz. 137 v
Cornelis Dircxz vande Lange Laen schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter tot Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 16 hooftgelt 200. 
Onderpande anderhalff morgen lants leggende onderdeel ende deurgaens
gemeen int lange Laenners weer, streckende vant Twisch off totte
Meer toe.
NO    Willem Ballen weer
ZW    Steffens weer.
Borg Dirck Dircxz vande Lange Laen.
 
 22-05-1580 blz. 138 v
Nijel Claesz schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz poorter van Aemstelredamme, een jaerlicxe
losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groet zeven hondt leggende in Lijclaes
Pieter Jan Aernts weer.
NO    Jaep Heijnen weer
ZO endt  Garbrant Florisz
ZW    Aernt Claesz
NW endt  die Caijck.
 
 24-05-1580 blz. 139 v
Claes Allertsz alias tSchaep schuldich 
aen Arian Cornelisz een jaerlicxe losrenten van 11, hooftgelt 
200.
Onderpande een stucke lants, groet twee koeven leggende in Ghijssen
weer, streckende van Lijsbet Claes Allerden lant off tot Luttichwech
toe.
NO    Anna Duijff Wouters met haer kinderen
ZW    Baert Jan Gaelen.
Noch zijn worff die hij nu ter tijt bewoent.
ZW    Lijsbeth Claes Allerden met haer kinderen voors.
NO    Adriaen Cornelisz voors. met Baert Jan Gaelen.
 
 24-05-1580 blz. 140 v
Vercoop, Jan Heijnricxz Vit 
aen Gerit IJsbrantsz waechmeester tot Assendelft 
een stucke landts, groet twee koeven landts leggende inde
Moellenbuert in Cop Rombouts weer.
NO    Cornelis ende Dirck vande Lange Laen, Jacob Dircxz mette
     kinderen van Jan Engelsz
ZO endt  Griet Comen Duven
ZW    Trijntgen Heijntges
NW endt  Huijch Claesz.
Midts dat Gerit IJsbrantsz tot zijnen laste zal nemen 200
hooftgelt, staende opt voors. lant competerende Jan Baertsz tot
Haerlem, ende noch 70 hooftgelt staende opt voors. landt
competerende Bartholmeus tot Haerlem.
 
 05-1580 blz. 141 v  
Cornelis Engelsz geassiteert met Maerten Allertsz zijn voocht beijde
woenende aande Meerdijc schuldich 
aen die kinderen en erffgenaemen van Aechte Willem Cuijpers,
eertijts woonachtich in de Beverwijck een jaerlicxe losrenten van 
6, hooftgelt 100.
Onderpandee een koeven als wesende een zeste paert van een stucke
landts genaempt "die Zeven Maed" leggende onderdeel en gemeen met
Claes Geritsz Boschman ende Jan Claesges volck, streckende van de
Meerdijck off zuijtoostwerts tot Jan ende Huijbert Claes Louckes
kinderen lant toe.
ZW    Allert Dirckxz
NO    Jan Tamisz met Roeloff Jaspersz.
 
 28-05-1580 blz. 142 v
Vercoop, Lijsbeth Maerten Heijnen weduwe geassisteert met Heijnrick
Maertsz haeren zoone ende ooc voor hem zelve ende hem sterck
maeckende voor zijn zuster.
aen Dirck Heijndricksz moellenaer 
"die Worff", "die Boeveech", "het Bientge" ende "tBlockgen",
leggende alle achter die voors. worff, groet altesamen twee maeden
landts, eertijts toebehoert hebbende Maerten Heijn.
NO    Aelbert Aerntsz Moellen ven
ZO endt  Gerit Roeloff Zijmons cum socijs
ZW    Cornelis Willem Geritsz ende Outger Dercxz tesamen
NW endt  Cornelis ende Willem Jaep Heijnen.
 
 29-05-1580 blz. 143 v
Vercoop, Hillegundt Jacopsdr weduwe van Egbert Dircxz s.g.
geassisteert met Dirck Egbertsz haeren zoon en voocht voor hem zelve
en ook voor Aelbert Egbertsz zijnen broeder en Marij Egberts zijn
zuster en vervangende Claes Egbertsz en Aecht Egbertsdr, mede de
kinderen ende erffgenamen van voorn. Egbert Dircxz 
aen Cornelis Jansz Bening poorter van Amsterdam.
Eerst twee stucken landts leggende ent aen ent int Dirck Aelberts
weer, groet vierdalff madt meet lants.
NO    Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen
ZO endt  Jan Dirck Everts
ZW    Griete Middelen
NW endt  Jan Dirck Everts voors.
Noch een stucke lants genaempt "die Uuijter ven", groet zeven koeven
leggende int zelve weer.
NO    Mr. Willem Baerdesz van Amstelredam met Engel Jan Aeres
     kinderen
ZO endt  Claes Garbrantsz
ZW    Jan Dirck Everts voors.
NW endt  Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen.
Borgen Aelbert Aerntsz ende Jacop Jonge Jans.
 
 29-05-1580 blz. 144 v
Vercoop, Hillegundt Jacobs weduwe van Egbert Dircxz s.g.
geassisteert met Dirck Egbertsz haeren zoon en voocht voor hem zelve
en ook voor Aelbert Egbertsz zijnen broeder en Marij Egberts zijn
zuster en vervangende Claes Egbertsz en Aecht Egbertsdr, mede de
kinderen ende erffgenamen van voorn. Egbert Dircxz 
aen Jacob Jonge Jans.
een stucke landts genaempt "tLaege landt" groet drie koeven,
leggende in Dirck Aelberts weer.
NO    Engel Jan Aeresz kinderen
ZO endt  Nijel Jansz Kinderen
ZW    Claes Pieter Heijnen
NW endt  Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen.
Noch drie campen veens, waarvan die twee zijn gelegen zijd aen zijde
ende tderde aent endt daer aen, groet tesamen een morgen lants
leggende int zelve weer.
NO    Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen voors. ende Baert
     Jannen kinderen tesaemen
ZO endt  den Delft
ZW    Griete Middelen
NW endt  Jan Dirck Everts met Aelbert Aernts ende zijn broers
     kinderen voors.
Noch een stucke lants genaempt "die Moellen ven", groet een morgen
leggende bijde Moellen.
NO    Jan Huijberdes bruijck landt
ZO endt  die Delft
ZW    Maerten ende Trijn Louwen
NW endt  Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen voors.
Noch een omloopgen over die Delft int voors. weer groet een hondt
lants.
NO    Engel Jan Aeresz kinderen
ZO endt  Jan Dirck Everts
ZW    Jan Dirck Everts
NW endt  die Delft.
Borg is Aelbert Aerntsz.
 
 30-05-1580 blz. 146 
Vercoop, Jacob Jonge Jans 
aen Cornelia Claes dochter weduwe van Joris Fransz uijte Beverwijck 
een stucke landt "die Hooge ven" achter Jan Fransz, groet vijff
koeven, leggende int zuijt endt.
NO    Cornelis Jansz Bening, poorter tot Amsterdam
ZO endt  comparant zelve
ZW    Havick Jansz van Beverwijck
NW endt  Jan Fransz woenende int zuijt endt.
Noch drie campen veens daer van die twee zijn gelegen zijd aen zijde
ende die derde aent eijnde daer aen, groet tesamen een morgen,
leggende benoorden die Moellen.
NO    Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen ende Baert Jannen
     naegelaten kinderen al woenende benoorden die Moellen
ZO endt  den Delft
ZW    Griete Middelen woenende opt endt van Assendelft
NW endt  Aelbert Aertsz met zijn broers kinderen ende Jan Derck
     Everts mede woenachtich benoorden die Moellen.
Jacob Jonge Jans heeft van Cornelia Claesdr voorn. perceelen land in
een erffpacht genomen omme de somme van 42 sjaers.
Borgen voor de jaerlicxe betalingen met betrekking tot deze
erffpacht door Jacob Jonge Jans aen Cornelia Claesdr zijn Cornelis
Jansz Bening ende Claes Pieter Heijnen, verbindende hier voore
tevens onderpande. Eerst een stucke lants genaempt "die Uter ven"
groet zeven koeven voors. benoorden die Moellen in Derck Aelberts
weer.
NO    Mr. Willem Bardesz poorter tot Aemstelredam met Engel Jan
     Aeresz kinderen
ZO endt  Claes garbrantsz
ZW    Jan Derck Everts
NW endt  Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen.
Onderpande van Claes Pieter Heijnen is een stucke lant genaempt "die
Buijtcaijck", leggende benoorden die Moellen in de voors. weer, daer
nu ter tijt naeste lenders van zijn
ZW    Allert Jacobsz kinderen
NO    Roeloff Heijnricxz cum socijs
NW endt  Allert Jacobsz kinderen
ZO endt  Pieter Heijn.
Jacob Jonge Jans sal tot alle tijden dese erffpacht moegen lossen
met 700 hooftgelt.
 
 01-06-1580 blz. 148 v
Aechgen Claes Dircxz weduwe geassisteert met Claes Jan Costers
haeren voocht schuldich 
aen Trijn Heijnen woenende binnen Purmerendt een jaerlicxe losrenten
van 2.12.8 hooftgelt 50.
Onderpandee een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groet twee
koeven leggende in Wiltken Ballen weer.
NO    Gerit Roeloff Zijmons
NW endt  Jan Gael
ZW    tLange Laenners weer
ZO endt  die Caijck.
 
 01-06-1580 blz. 149 v
Jan Gerit Huijgen ter eenre en Jan Jansz Peet als man en voocht van
Maerij Gerit Huijgen ter andere zijde, bekenden geschift,
gescheijden ende gegrondtdeelt te wezen midts dezen van alle
alsulcke perceelen van landen als hemluijden bij doode ende
overlijden van Gerit Huijgen en zijn huijsvrouwe Teet Jans dochter
aenbesturven zijn.
Eerst dat Jan Gerit Huijgen sal hebben die twee cleij gronden
wesende nu tegenwoordich aen malcanderen gedampt groet drie maeden
en een hondt landts leggende in Claes Maertens weer, streckende van
Claes Dirck Maerts landt off totte Dijck toe.
NO Gerit Nijellen ven toebehoerende Jan Jansz voors.
ZW Piet Ham met zijn kinderen.
Noch twee gaerden landts eijgelijc ende een gaerde landts in
erfpachte van die Cimonnestie op ten Houff tot Engmondt competerende
die Papelijcke proeve tot Assendelft leggende onderdeel en gemeen
int Groete weer, streckende vant Twisch off totte Meer toe.
NO    Claes Vaers weer
ZW    Jan Allerts volck aenden Dijck met haer consorten.
Noch twee koeven in Gabben ackeren in de Horn, streckende van
Maerten vant Hoffs erffgenamens landt off totte Indam toe.
ZW    Machtelt Gerits met Wijven Maertens ende haer kinderen
NO    tVennitgen oft Hornsloot.
Noch die gerechte helft van Jacob Jansz uuijterdijc ende noch een
rentenbrieff van 200 hooftgelt. staenden op te Stierop ende is
tgundt dat Jan Gerit Huijgen te looten gevallen. 
Ende dat Jan Jansz Peet sal hebben een stucke landts genaempt "Gerit
Nijelen ven" groet vierdalff madt landts met noch die worff daeraen
geleegen ende dat er die brandt op gelaeten heeft mette uijterdijc
daer toe behoerende leggende in Maerten Keijsers weer, streckende
van Dirck Jan Baernts maed toecommende Jan Geritsz Maijckes cum
socijs lant off totte Meer toe.
ZW    Claij grondt toebehoerende Jan Geritsz voors.
NO    derffgenamen van Jan Allerts volck met haer consorten.
Noch een koeven leggende gemeen met noch ander drie koeven ende een
halff calffs gors genaemt. "die zelve ven" vier koeven leggende int
Groete weer.
ZW    die Ruijge ven
NO    Derck vande Lange Laen met Jan Claes Vaers volck
ZO endt  tCort vennetgen toecommende Cornelis Ouwe Jannen Gerit
     Thijssen ende IJsbrant Jonge Jans cum socijs.
NW endt  Aecht Willem Geritsz weduwe met haer kinderen.
Noch die gerechte helft van Gerit Lijcken meed groet die zelve helft
ruijm een madt landts leggende in Gerit Claes Pouwels weer.
NO    Roeloff Zijmonsz kinderen
ZO endt  Cornelis Aerntsz met zijn wijffs broer
ZW    Guertgen Cornelis Pieters met zijn kinderen
NW endt  Jan Dircxz ende Huijch Maertsz vant Hoff cum socijs.
Noch twee maeden kaechs, genaempt "Goetges twee maeden".
NO    die Zijdwint
ZW    die bedijcte camp
NW endt  Pouwels camp ende eensdeels die Meer
ZO endt  Gerit Dirck Maerts bruijclandt.
 
 01-06-1580 blz. 151 
Cornelis Engelsz woenende aen de Meerdijc schuldich 
aen Jonge Dirck Heijnricxz ende Outger Dircxz mede erffgenaemen van
wijlen Oude Dirck Heijnen kinderen een jaerlicxe losrenten van 
2.10.-., hooftgelt 50.
Onderpande een madt meedts leggende onderdeel ende gemeen in twee
stucken lants elcx groet anderhalff madt met Trijn Cornelis Jansz
weduwe ende haer soene, Claes Geritsz Boschman ende Claes Claesz.
N     Cornelis Pietersz met zijn wijffs zuster
O endt  Claes Geritsz Boschman met Maerten Cornelisz ende Cornelis
     Cornelisz
Z     Jan Joosten met zijn wijffs zuster
W endt  Claes Geritsz Boschman met Jan Claesges volck. 
 
 04-06-1580 blz. 152 
Claes Pietersz van Dijck schuldich 
aen Engel Coenisz woenende op Haerlemerlied een jaerlicxe losrenten
van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groet vijff viernde koevens genaempt
"die Croft" leggende int zuijt endt.
N     Roeloff Baerts volck
O endt  Roeloff Baerts volck
Z     Griet Aerians
W endt  Gerit van Dijcken volck.
 
 04-06-1580 blz. 153 
Vercoop, Harmen Dercxz als oome en voocht van Neel Willems Offelaets
weeskint woenende tot Wormer, als mede erffgenaeme van Lacije ende
Dieuwer Offelaets ende als opdrachte hebbende van Jan Lammertsz
woenende tot Horn als man ende voocht van Maerij Cornelis,mede
vervangende zijn vrouws broeder Claes Cornelisz, met consent van
Jacob Reersz weesmrn. tot Wormer
aen Outger Dircxz twee veen campges met een tuijntgen, groet
anderhalff hont landts leggende achter Offelaets uuijt.
NO    Aechte Joosten cum socijs
ZO endt  Outger Dercxz zelver
ZW    Griet Comen Duves
NW endt  Lijsbet Claes Allerden met haer kinderen.
Borg is Harmen Dircxz hem zelve.
 
 06-06-1580 blz. 154 
Vercoop, Cornelis Heijndrick Geritsz timmerman 
aen Sijmon Claes Sijmonsz
een stucke landt genaempt "tTwisch veentge", groet een halff morgen
int Gerrit Willems weer.
Midts dat Sijmon Claesz tot zijnen laste sal supporteren ende
draeghen 25 hooftgelt, competerende Hillebrandt in den Otter tot
Aemstelredam ende noch gelijcke 25 hooftgelt, competerende Wouter
Willemsz met 10 van verloopen renten, staende al gehypotekeert opt
voors. landt
NO    Hillegundt Jans dochter met Jan Jansz Corffmaecker
ZO endt  Twisch
ZW    Heijnrick Jan Duves kinderen met Aernt Maertsz
NW endt  Dirck van Beeckensteijn tot Haerlem met Aelbert Willemsz.]
 
 07-06-1580 blz. 155 
Sijmon Jacobsz schuldich 
aen Willem Dircxz Deijman burgermr. der stede van Haerlem een
losrenten van 6.5.-. jaerlicx, hooftgelt 100.
Onderpande twee gaerden landts, een daer staet op een brieff van
 100 hooftgelt, leggende deurgaens gemeen int Lange Laenners weer,
streckende vant Twisch off totte Meer toe.
NO    Wilken Ballen weer
ZW    Steffens weer.
 
 10-06-1580 blz. 156 
Willem Gerit Dercxz schuldich 
aen oude Derck Haelling woenende tot Lantsmoer een jaerlicxe
losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts leggende in Lijclaes Pieter Jan Aernts
weer over de Delft.
NO    Willem Jacob Heijnen
ZO endt  Dirck Dircxz Beellij
ZW    Cornelis Aerntsz met Gerit Jacobsz
NW endt  Jan Derck Everts.
 
 10-06-1580 blz. 157 
Jacop Jonge Jans schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 12, hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landt genaempt "die Boeveech" bij Jonck Claes
Dircken, groet een morgen leggende int zuijt endt.
NO    Guert Jan Coenen met haer kinderen
ZO endt  Machtelt Boet cum socijs.
ZW    Claes Dirck Claes Coppes als bruijcker van dien
NW endt  die Wechsloot.
 
 15-06-1580 blz. 158 
Cornelis Claes Jan Roon schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 16, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Marcken" groet twee
koeven leggende in Sijmon Heijnen weer.
NO    Roeloff Heijndircxz
ZO endt  Maerij Claes Zijmon Heijnen weduwe met haer kinderen
ZW    Trijn Heijnen vande Langelaen woenende tot Purmerendt
NW endt  Nijel Claesz cum socijs.
Noch die gerechte helft van "Marcx ven", groet die selve helft
derdalff koeven.
NO    Claes Claes Schouten kinderen
ZO endt  Willem Heijn Gerit Jans
ZW    Jan Floren ende Heijndrick Belij tesamen
NW endt  Cornelis ende Dirck vande Lange Laen.
Borg is Ghijsbert Cornelisz zijn swager.
 
 22-06-1580 blz. 159 
Cornelis Heijndricxz onsse mede broeder in Raede schuldich 
aen Stijn ende Anna naegelaeten kinderen van Jan Willemsz
harinckcooper ende Trijn Claes zijn huijsvrouwe van Amsterdam een
jaerlicxe losrenten van 32, hooftgelt 400.
Onderpande twee stucken landts leggende zijd aen zijde groet tesamen
acht koeven daer off deene is genaempt "die Paerde camp" ende dander
"die Caijck ven" leggende int Dam weer.
NO    Pieter Evertsz kinderen
ZO endt  Cornelis Heijn die timmerman
ZW    Jannitgen Jonge Jans
NW endt  Marijtgen Willem Claes Heijntkes met zijn kinderen.
Noch twee maden meedts genaempt "Nellen meed" leggende in Nellen
weer.
NO    Gerit Heijndricxz
ZO endt  Nijel Claesz
ZW    Wilhem Pouwelsz van Amsterdam
NW endt  den Hoegendijck.
Borgen zijn Roeloff Heijndricxz ende Pieter Heijndricxz, zijn
broeders.
 
 07-07-1580 blz. 160 v
Vercoop, Cornelis Lijclaesz die Blinde 
aen Maerij Gerit Lijclaesz weduwe ende haeren kinderen.
eerst een ackertgen veens, groet hondert roeden leggende int
Lijclaes Pieter Jan Aernts weer.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Jacob Claesz
ZW    Jacob Claesz voorn.
NW endt  Jacob Claesz voorn.
Noch twee ackertges veens leggende zijd aen zijde, groet tesamen
tnegentich roeden leggende int voors. weer.
NO    Aerian Aernt Claesz
ZO endt  Sijmon Jacobsz
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Dirck ende Claes Dircx zoonen.
Noch twee ackertges veens leggende mede zijd aen zijde, groet
tesamen tnegentich roeden int zelve weer.
NO    Jacob Lijclaesz
ZO endt  Derrick ende Claes Dircx zoonen
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Sijmon Jacobsz mette zelve Jacob beijde voors.
 
 13-07-1580 blz. 161 v
Pieter Dircxz van Saerdam tot Crommenie schuldich 
aen Heijndrick Winterswijck poorter van Amstelredamme een jaerlicxe
losrenten van een halff vat koeboetter goet coopmansgoet opte waech
van Amstelredam te leveren, hooftgelt 235
Onderpande een stucke landts groet drie maeden leggende opt noort
endt.
Z     Dingnum Cornelisz
O endt  comparant zelffs
N     Evert Zijmonsz
W endt  die sHeerenwech.
Borg is Dirck Claesz.
 
 22-07-1580 blz. 162 v
Vercoop, Aecht Willemsdr weduwe wijlen Dirrick Claesz van Zaenen
geassiteert met Willem Dircxz haeren outste zoone ende voocht ooc
voor hem zelve ende voor de andere kinderen van Dirck Claesz van
Saenen 
aen Mr. Willem Bardesz poorter van Aemstelredamme 
een stucke landts genaempt "Tuijt ven", groet zeven hondt landts
leggende opt noordt endt.
N     Willem Jan van Hoerns
O endt  Pieter Claes die Wits
Z     Dingnum Cornelisz
W endt  den Indijck.
 
 22-07-1580 blz. 163 v
Vercoop, Sijmon Heijnricxz als man en voocht van Aechte Gerits
weduwe Jacob Joosten 
aen Wouter Joosten 
een madt hem landts genaempt "drie Bree costers hem".
NW    Anna Louris Cornelisz weduwe met haer zoon
NO endt  die Blocksloot
ZO    Wouter Joosten zelver
ZW endt  Oude Gabben erffgenamen.
Noch een huijs ende worff laest bijde voorn. Jacob Joosten bewoendt
ende metter doot ontruijmpt zijnde.
ZW    Roeloff Pietersz
NO    Heijnrick Allert Joosten.
 
 26-07-1580 blz. 164 v
Pieter Jansz Vriessen schuldich 
aen de erffgenaemen van Cornelis Claes Willems een jaerlicxe
losrenten van 2, hooftgelt 40.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Achter ven oft Papen
lantgen" groet anderhalff morgen wesende belast met 130 hooft
penningen, streckende van Huijch Maertsz met zijn zusters landt off
Cornelis Pietersz ende St. Anthonisz worff ven toe. 
NO    Roeloff Ballen ende Maerten Jan Neelen erffgenamen
ZW    Claes Aertsz poorter tot Amstelredam.
 
 26-07-1580 blz. 165 v
Vercoop, Mr. Heijnrick Pietersz Surghijn woenende tot Purmerendt als
man en voocht van Guertgen Jans dochter ende Cornelis Jansz haer
broeder voor hem zelven ende voor Jacob Jansz, Sijmen Jansz, Heer
Jansz ende Marijtge Jans dochter allen erffgenaemen van Cornelis
Claesz Willems s.g. haeren oome
aen Cornelis Pietersz onsse mede broeder ende Hillegundt Jans zijn
huijsvrouwen zuster 
een huijs met werffve in de Kerckbuijert van Cornelis Claesz voors.,
streckende van Pieter Janz de Vriessen landt off tottet voor
slootgen bij de Kerck toe.
NO    St. Anthonis worff
ZW    Claes Aertsz poorter tot Amstelredam.
Midts dat Cornelis Pietersz ende Hillegundt Jans dochter thaeren
laste zullen nemen twee stuijvers jaerlicxe als die Kercke oft
Papelijcke proeve van Assendelft eertijts geincorpereert zijnde den
Canonnesie van Engmondt in jaerlicxe erffpachte op staende hebben. 
 
 26-07-1580 blz. 166 v
Vercoop, Lijsbeth Maerten Heijnen weduwe geassisteert met Heijnrick
Maertsz haeren zoon ende voocht ooc voor hem zelven ende voor zijn
zuster 
aen Jan Dirricxz Bueffuen 
twee campen veen landts groet een vierndel van een morgen leggende
int Heijntgen Dirck Heijnen weer.
NO    Huijch Claesz
ZO endt  Twisch
ZW    Cornelis Heijnricxz
NW endt  Coman Jan Jansz met zijn consorten.
 
 02-08-1580 blz. 167 v
Vercoop, Jan Geritsz ende Allert Geritsz gebroeders voor haer zelve
ende ook voor Griet Gerit Jans weduwe haere moeder ende voor haer
comparanten broeder en zusters met haeren kinderen. 
aen Jan Pietersz als man en voocht van Imme Wouters
alle sulcke eijgendommmen als hem competeert in oft op vijff campen
veens int Goelingen weer, groet anderhalff madt ende in of op
Goelingen madt maedts leggende int zelve weer.
NO    Heijnricx weer
ZW    Aeres Jan Aeres weer.
Noch op oft in een stucke landts leggende aen twee parceelen
genaempt "die Buijtcaijck" groet vier koeven leggende in Aeres Jan
Aeres weer, streckende van de Caijck off tot Aecht Aeres lant toe.
Zulcx gemeen met Wouter Dercxz Graven in zijn leven gebruijckt
beseeten ende metter doot ontruijmpt ende achter gelaeten heeft.
NO    Coelingen weer
ZW    Beertgen Gerit Jan Tammis weer. 
 
 05-08-1580 blz. 168 v
Vercoop, Pieter Geritsz Ham voocht van Fijtgen Jans dochter,
weeskint van Jan Geritsz ende Aecht Outgers dochter, met consent van
Huijch Claesz ende Dirrick Jansz Reiael weesmrn. van Assendelft
aen Willem Jacop Heijnen Schoenmaecker van Assendelft nu ter tijt
woenende tot Haerlem
vijff vierndel gaerde landts onderdeel ende gemeen int Jaep Heijnen
weer, streckende vant Twisch off totte Meer toe.
NO    Steffens weer
ZW    Lijclaes Pieter Jan Aernts weer.
Midts dat die voorn. Willem Jaep Heijnen tot zijnen laste sal
supporteren ende draegen alsulcke jaerlicxe losrenten van 100
hooftgelt, competerende Trijntgen Heijnen van Purmerendt ende noch
een jaerlicxe losrenten van 90 hooftgelt, competerende Andries
Jansz Breeu tot Haerlem staende gehypotekeert opt voors. landt.
 
 07-08-1580 blz. 169 v
Vercoop, Claes Thijsz ende Cornelis Thijsz gebroeders naegelaeten
kinderen van wijlen Thijs Claes Vrericx haeren overleden vader
aen Cornelis Muetsz 
een worff op het noort endt, streckende van de Wechsloot off tot
Claes Cuijpers lantgen toe mette vrije gewoontelijcke ruijmpte van
de sloot leggende aende zuijt zijde van de voors. worff.
NO    Cornelis Muetsz zelver
ZW    Jannitgen Jonge Jans weduwe van Engel Geritsz met haer
     kindt van de Naewarff.
 
 15-08-1580 blz. 170 v
Ick Gert Henrick Schout tot Assendelft doe condt allen luijden dat
voor mij gecome is Jonge Gerit Nijelsz schuldich [op 08-05-1536 en
Schepenen Derck Maertsz ende Mathijs Jansz]
aen Katrijn Jansdr weduwe van Oude Gherit Nijelsz s.g. een jaerlicxe
losrenten van 5, die staen sullen tot eenen vrijen pacht op een
stucke landts int Baert Fouwe maedt.
ZW    Cornelis Maerten Jans maide
NO    Goetgen wel camp.
 
 19-08-1580 blz. 172 
Claes Jansz tot Crommenie schuldich 
aen Wilhem Pouwelsz poorter van Aemstelredam een jaerlicxe losrenten
van 30, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Vorder ven" leggende in
de Heijd opt noort endt.
N     Meijnert Cornelisz
Z     Griete Baerts met haer kinderen.
 
 19-08-1580 blz. 173 
Vercoop, Claes Jan Vrericx tot Crommenie 
aen Pieter Dircxz van Saerdam tot Crommenie 
een stucke landts met een acker landts aent oost ende van voorn.
landt gelegen, groet tesamen vier maeden landts opt noort endt.
Z     Dingnum Cornelisz
O endt  Pieter Derricxz zelver
N     Evert Zijmonsz
W endt  die sHeerenwech.
 
 22-08-1580 blz. 174 
Vercoop, Dirrick Remmen tot Haerlem als man en voocht van Guerte
Jans weduwe wijlen Jan Willemsz Leesten, Baernt Jansz als oome ende
voocht van Jan Pietersz weeskint wijlen Griet Willem Leesten ende
Pieter Pietersz voor hem zelve 
aen Waelich Pietersz 
een worff, genaempt "Leesten worff", streckende van de sHeerenwech
off noortwestwerts tot Dirck Remmen cum socijs landt toe.
NO    Guertgen Claes Heijn Gerit Jans
ZW    Willem Mathijsz met zijn broer en zusters.
 
 23-08-1580 blz. 175 
Gerit Florisz ende Huijch Florisz gebroeders beijde voor haer zelve
ende Louris Harmensz als man en voocht van Fije Cornelisdr weduwe
wijlen Allert Florisz ende voort weeskint van voorn. Allert Florisz
schuldich 
aen Jan Geritsz een jaerlicxe losrenten van 10 hooftgelt 182.
Onderpande een gaerde landts leggende deurgaens gemeen in Blockhuijs
weer, streckende vant Twisch off totte Meer toe.
NO    Dirck Huijsseers weer
ZW    Jan Gaelen weer.
 
 23-08-1580 blz. 176 
Dirck Willemsz alias Panvis schuldich 
aen Gerit Florisz, Huijch Florisz ende Allert Floriszs weduwe met
haer tegenwoordige kindt geprocreert bij Allert Florisz een
jaerlicxe losrenten van 13.16.-., hooftgelt 230.
Onderpande, eerst een stucke landts genaempt "tBoeveechgen" voor
Maerij Heijnen uuijt, groet een koeven leggende in 'tSmalle weer.
NO    Claes Dirck Maerts
ZO endt  Outger ende Heijnrick Maerij Heijnen tesamen
ZW    Outger Dercxz
NW endt  die Wechsloot.
Noch vier Delft campen veens groet een madt landts leggende int
Smalle weer ende Gerit Duven weer zijd aen zijde.
NO    Heijnrick Claesz ende Jan Geritsz
ZO endt  Cornelis Claes Willem erffgenamen
ZW    Joosten kinderen
NW endt  die Delft.
 
 28-08-1580 blz. 177 
Testament van Jonck Claes Claesz van Saerdam. 
Zijn universaele erffgenaem Nijesgen Sijmons dochter, naegelaeten
weeskint wijlen Neel Claesdr zijn overleden zuster.
Indien Nijesgen Sijmons dochter voortijdig overlijdt sonder kindt
oft kinderen van zijn lijve achter te laeten, dan is erfgenaam
Maerten Claesz zijn testateurs oome.
 
 29-08-1580 blz. 178 
Vercoop, Jan Engelsz als outste zoon en voocht van Trijn Jan
Roeloffs dochter zijn moeder, Marijtgen Jan Roeloffs geassiteert met
Jan Gael zijn voocht, Pieter Geritsz Ham als vader en voocht van
zijn kinderen geprocreert bij Anna Jan Roeloffs zijn overleden
huijsvrouwe ende Lijsbet Huijgen mede geassiteert met haer neeff
Gerit Engelsz haeren voocht vervangende haer mede consorten
aen Claes Willemsz, Jan Willemsz, Cornelis Willemsz, Griete
Willemsdr ende Maerij Willemsdr, alle kinderen van Willem Jan Roen
s.g. alle sulcke erffenisse aenbesturven bij overlijden van Griet
Jan Roen.
Van landen werff ende alle andere leggende inde bruijcklanden ende
worff van Willem Jan Roen kinderen voors.
 
 29-08-1580 blz. 179 
Vercoop, Jan Dirck Everts als voocht van Maerij Corssen 
aen Floris Claeszs naegelaten kinderen 
een acker lants genaempt "die Hooghel camp", groet een hondt landts,
leggende int Heijntgen Dirck Heijnen weer.
NO    Nijel Jansz kinderen
ZO endt  Comen Jan Jansz
ZW    Engel Willem Huijgen weeskindt
NW endt  Neel Jacob Mathijsz weduwe met haer kinderen.
 
 29-08-1580 blz. 180 
Testament van Aernt Claesz met Aeff Roeloffs dochter zijn
huijsvrouwe, zij sieck te bedde leggende.
Aerian Aerntsz haeren zoone tot zijn leven lanck sal gebruijcken
ende genijeten een gerechte derdendeel van alle die goeden landen
renten ende incomen. Midts dat na overlijden van de voorn. Aerian
Aerntsz zij testateurs expresselijcke tot haere mede erffgename
justitueeren midts deze Jacob Aerntsz haeren zoons zoone omme tzelve
voors. gerechte derdendeel van alle haeren testateurs achter
gelaeten goeden te beerven.
 
 06-09-1580 blz. 181 
Vercoop, Cornelis Claesz Grietges 
aen Aechte Joosten 
een stuck landts genaempt "die Delft camp" groet een vierndel van
een morgen int Bieren weer, streckende van de Delft off tot Anna
Duijff Wouters met haer kinderen landt toe.
NO    Aechte Joosten zelver
ZW    Sijmon Dirricxz Bieren.
 
 06-09-1580 blz. 182 
Vercoop, Maerten Allertsz woenende aende Meerdijck als getrout
hebbende Lijsbeth Mathijs dochter zijn overleden huijsvrouwe 
aen Neel Jacob Mathijszs weduwe met haer kinderen 
een madt landts oft twee derdendelen van een stucke landt genaempt
"tMarckentgen" groet zeven hont landts in den Ouwes weer.
NO    Cornelis Willemsz
ZO endt  Neel Jacob Mathijszs weduwe met haer kinderen
ZW    Engel Jan Aeresz kinderen
NW endt  Pieter Jansz de Jonge voors. met Errem Gerit die Buets
     weduwe met haer kinderen.
Noch een campgen veens leggende binner Delft groet een halff madt
int Willems weer.
NO    Baert Jan Duves
ZO endt  Cornelis Willemsz
NW endt  Cornelis Willemsz
ZW    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster.
Noch twee campen veen genaempt "die Blaech campen" in den Ouwes
weer.
NO    Jan Derck Everts
ZO endt  Cornelis Willemsz
ZW    Volckert Muesz
NW endt  Trijn Jan Jansz weduwe met haer kinderen ende Gerit
     Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster.
Noch twee turff veentges leggende in Willem Geritsz weer.
NO    Nijel Jansz kinderen
NW endt  Jan Derck Everts
ZW    Cornelis Willemsz
ZO endt  Jacob Willemsz.
 
 03-10-1580 blz. 183 
Vercoop, Jasper Geritsz woenende HeemsKercker duijn voor hem zelve
ende Aelbert Lijclaesz als man ende voocht van Ameerens Geritsdr
zijn huijsvrouwe woenende tot Schoten.
aen Claes Jansz Rijael
een stucke landts groet drie hondt leggende inde Hemmen.
ZO    Machtelt vant Hoff met haer kindt
NW    Wouter Joosten
ZW endt  Pieter Geritsz
NO endt  Maerten Allertsz met Wouter Joosten.
 
 04-10-1580 blz. 183 v
Claes Geritsz Boschman, Comen Jan Jansz, Cornelis Heijndricxsz,
Jacob Jansz Roed ende Cornelis Pietersz Schepenen. Inden dorpe van
Assendelft oorconde dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn
Allert Geritsz, Jonge Dirck Heijndricxz, Roeloff Heijndricxz,
Mathijs Jacopsz, Jan Dirck Everts, Aelbert Aerentsz, Huijch Claesz,
Cornelis Willemsz, alle woenende int Brouck vierendel.
Jan Heijndricxz Gael, Cornelis vande Lange Laen, Cornelis Heijn
Roeleven, Dirck vande Lange Laen, Outger Dircxsz, Jan Geritsz,
Wouter Claesz ende Pieter Cornelis Aerjans, alle woenende int Kerck
vierndel.
Claes Dirck Maerts, Jan Dirck Tamisz, Jan Jansz Peet, Willem
Geritsz, Dirck Jansz Reiael, Cornelis Claes Jan Roon, Gerit Geritsz
Boet ende Jacop Dircxz al woenende int Wout vierndel.
Wouter Joosten, Huijch Maertsz vant Hoff, Claes Jansz Reiael, Claes
Pietersz Coen, Baert Dirck Baerten, Cornelis Claesz van Zaenen, Jan
Fransz ende Baert Roeloffsz al woende int Nes vierendel.
"Alte zamen hooff ingelanden van den voors. banne van Assendelft die
welcke voor ons verclaerden. Dat alsoe binnen der stede van Haerlem
den 3e Martie anno 1568 stilo coj. zeeckeere ordonnantie ende kuere
gemaeckt bij Mr. Jacob du Quesuon Raedt van den Hove van Hollandt
als commiss. ende Willem van Beerndrecht secretaris vanden voors.
hove"
"Waer naer de ingelanden van Assendelft hem gehouden zijn te
reguleren int maecke vande achterkaede ende naerdien duer de voors.
gemaeckte kuere ende ordonnantie onder den zelve ingelanden van
Assendelft questitie ende different inden zelve jaere geschapen was
te rijssen nopende supporteren costen ende lasten vant maecken vande
jaelicxe onderhoudinge ende reperatie. Ende alsoe tdorp van
Assendelft in vier quartieren oft vierendelen gelegen is namelijck
tBrouck vierndel, tKerck vierndel, tWoudt vierndel ende tNes
vierndel.
Sustinerende tzelve Nes vierendel. Dat alsoe zijluijden metten
Hoogen zeedijck swaerlijcker belast zijn dan dandere. Wandt zij
beijde aent oosterse ende westerse eijnden van haeren weeren lants
haeren hooffbreed van dijck hebben leggen daer dandere drie
vierndelen van Assendelft voors. den dijck als haeren hooffbreed
alleenl. aent west eijnde van haeren weeren hebben. Dat daeromme
drie vierndelen als tBrouck vierndel, tKerck vierndel ende tWoudt
vierndel den achterkaede tot haeren lasten behooren te nemen tot
recompensse van swaere dijckage dient Nes vierndel moet onderhouden
naer ouder gewoonte. Ende dat sulcx ter oirsaecke voors. omme alle
questien ende crackelen te duiteren ende omme alle vrundtschappen
ende die bandt des eenicheijts tusschen die gemeene buijerende ende
ingelanden van Assendelt te moegen onderhouden opten 8 Novembris
anno 1568 bijde gemeene ingelanden voors. eendrachtelijcke
gesolveert ende geaccordeert is, waervan thuihouden van dien
volgende tregeren daer van gehouden. Hier nae geinsereert ende
uijtdruckende is"
"Den 8 Novembris anno 1568 geaccordeert ten huijsse van Baerent
Schout tot Assendelft nae dat den Schout ende Schepenen als
Dijckgraeff ende Hemraden alle den Laegendijck beginnende van Dirck
aelbertsz off noortwaerts an tot Everts weer toe tzelve voors.
Everts weer incluijs ende bevonden dat elck margen soude moegen
uijtcomen met tien voet dijck ende schaers een duijm dat elcx margen
sal nemen elff voet dijck ende toverblijffsel sal voorts aen Everts
weer totte Zijdwint toe tmargen mede sal hebben gelden elff voet.
Dat het surplus ofte overblijffsel vande dijck sal voort aen
onderhouden worden metten Zijdwint voor gemeen dijck midts dat alle
costen hieromme gedaen utte gemeene buers betaelt sullen wezen ende
alle questen dien ter causie van dien staen zijn hier mede
gesustineert ende gescheijden. Aldus gedaen bijde meeste stemmen
vande als gedeputeerden.
Ende verclaerde zij comperanten voors. dat het zelve accoordt
eijgelijck hier in bestaet vervattet ende geobserveert is dat het
Brouck vierndel, tKerckverndel ende tWoudt vierndel, Suijt westwerts
streckende tot Madders weer incluijs van elck morgen sullen hebben
elff voeten dijck ende dat het overschot voor gemeene dijck bijde
vier vierndels onderhouden sal worden. In consormte als den
nuwendijck gedaen wordt sonder dat het Nes vierndel om redene voors.
meerder laste aende achterkade voors. gehouden werdt te draegen."
 
 04-10-1580 blz. 185 
Vercoop, Aelbert Aerntsz
aen Neel Jacob Mathijszs weduwe met haer kinderen
drie hondt landts gelegen in een stucke lants onderdeel en gemeen
genaempt "die drie vierndel" in de Ouwes weer.
NO    Maerten Allertsz
ZO endt  Pieter Jansz de Jonge voors. met Errem Gerit die Buets
     weduwe ende haer kinderen
ZW    Thonis Jacop Huijgen kinderen landt oock ooc op zijn
     Doelen inde voorn. drie vierndel gelegen
NW endt  tHuijerlant.
 
 04-10-1580 blz. 186 
Aelbert Aerntsz als getroudt hebbende Anna Zijmonsdr weduwe wijlen
Willem Gerit Maert Zijmons schuldich
aen Claes Geritsz Boschman een jaerlicxe losrenten van 6 hooftgelt
 100.
Onderpande een worff daer die voors. Willem Gerit Maert Zijmons op
plach te woenen mettet laentgen daer achteraen gelegen, groet een
koeven, streckende van sHeerenwech off totte Caijck toe.
NO    Comen Zijmons weeskindt
ZW    Mr. Willem Baerdesz tot Amsterdam.
 
 12-10-1580 blz. 187 
Willem Jacobsz Schoenmaker woenende opte Couhorn tot Haerlem
schuldich 
aen Mr. Aernt vander Hooch Raedt inden leenhove van Hollandt
residerende inden Haeghe, die somme van 240 uuijt saecke van lant
custinge van 
een stucke lants genaempt "tGroote madt" ende twee ackeren leggende
in Heijntgen Dirck Heijnen weer, eertijts bij Maerten Heijnricxz
gecoft van Mr. Aernt vander Hooch ende wederomme bij Maerten
Heijnricxz tselve groote madt vercoft zijnde 
aen Pieter Jacobsz s.g. broeder van de comparant, welcke Pieter
Jacobsz beloeft hadde die voorn. custing penningen te betaelen naer
expiratie van acht jaeren. Jaerlicxe intereste 14.8.-.
Onderpande vier koeven leggende met noch een koeven onderdeel en
gemeen toebehoerende Mr. Willem Bardesz tot Amsterdam, genaempt
"IJsbrants ven" gelegen Buijtenhuijssen.
NO    Mr. Willem Bardesz
ZO endt  die Caedijck
ZW    Claes Overdijck cum socijs
NW endt  Jacob Jansz Roed. 
 
 21-10-1580 blz. 187 v
Vercoop, Cornelis Dercxz als oome en voocht van Trijn Engelsdr, ten
overstaen van Huijch Claes ende Dirk Jansz Reiael weesmrn. van
Assendelft over tzelve weeskint 
aen Aerian Sijbrantsz 
een koeven leggende ende onderdeel en gemeen in Manne weer.
NO    Cornelis Muetsz
ZO endt  Cornelis Pietersz
ZW    Mr. Dirck van Beeckesteijn tot Haerlem
NW endt  Heijnrick Ghijssen volck.
Noch vercoft aen Bouwen Pietersz. 
Een buijtendijckge leggende over Hoeckmansdijck sonder maet leggende
ende onderdeel ende gemeen met Aecht Aerians, streckende van de
Laegendijck off totte binnen Meer toe.
NO    den Dijck
ZW    Mr. Dirck voors.
 
 21-10-1580 blz. 188 
Testament. Ons gevonden hebbende ten huijsse van Cornelis Gerit van
Dijck, staende aen de Meerdijck voort siecke bedde van Jannitge
Geritsdr.
Dat Cornelis Geritsz haeren broeder naer haer overlijden sal hebben
ende behouden haer testatrice aenpaert ende portie vant huijs
hoeijhuijs ende worff, twelcke zij tegenwoordich met haeren voorn.
broeder bewoenende is. Maecte ende besprack zij ooc nae haer
overlijden Thonisgen Cornelis haeren broers dochter haer beste pels
met haer beste rock.
Ende maecte ooc midts desen Willem Geritsz, Cornelis Geritsz ende
Claesgen Geritsdr, haeren broeders en zuster, haeren andere inboel
ende roerende goeden, van welcke inboel zij testatrice om zekere
oirsake haer daer toe moverende expresselijck nijet en wilde dat
Claes Geritsz mede haeren broeder eenich part ofte deel aen soude
genijeten
 
 04-11-1580 blz. 188 v
Testament van Claes Pietersz en Maerij Claes dochter zijn
huijsvrouwe. 
Die langstlevende sal hebben al die goeden hebben en behouden sonder
eenige weder seggen oft becroon van de vrunden ende maegen vande
eerststervende.
 
 08-11-1580 blz. 189 
Cornelis Claes Jan Roon schuldich 
aen Pieter Geritsz een jaerlicxe losrenten van 7 hooftgelt 100.
Onderpande een koeven leggende onderdeel en gemeen met noch vijff
koeven toebehoerende Jacop Dircxz Lou met Jan Engelsz kinderen
genaempt "die Buijtcaijck" leggende in Willem Mathijsz ende Gerit
Claes Baerts weeren.
NO    Machtelt Gerit die Boets
ZO endt  die Caijck
ZW    Ghijs Cornelis Ghijssen
NW endt  voorn. comparant.
Noch een stucke landts genaempt "tBree madt" leggende in Willem
Matijsz weer.
NO    Ghijs Cornelisz
ZO endt  Ghijs Jansz cum socijs mette voorn. comparant 
ZW    Ghijs Jansz cum socijs mette voorn. comparant
NW endt  Jacop Jansz.
 
 11-11-1580 blz. 190 
Vercoop, Aechgen Claes Dircxzs weduwe geassisteert met haeren zoon
ende voocht.
aen Gerit Roeloff Zijmons. 
twee koeven landts, genaempt "'tuijterendt van de Buijtcaijck" in
Wiltken Ballen weer.
NO    Gerit Roeloff Zijmons cum socijs.
ZO endt  comparant selffs
ZW    tLange Laenners weer
NW endt  Jan Gael.
 
 15-11-1580 blz. 190 v
Huijch Claesz schuldich 
aen Claes Quirijnsz van Spaerendam woenende tot Haerlem een
jaerlicxe losrenten van 8 hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groet anderhalff madt meedts leggende
in Heijntges Dirck Heijnen weer.
NO    Neel Jacop Mathijsz weduwe met haer kinderen
ZO endt  Jonge Dirck Heijn
ZW    Jonge Dirck Heijn met Comen Jan
NW endt  Gerit Heijndricxz met Wijven Willems.
 
 18-11-1580 blz. 191 v
Vercoop, Pieter Allertsz als broeder en voocht van Anna Allerts,
naijster zijn suster als grootemoeder en erffgename van Maritge
Cornelis haren soons naegelaten weeskint, geprocreert bij Duijff
Jansdr vanden Dijck s.g.
aen die naegelaten weeskinderen van Cornelis Ouwe Jannen en Lijsbeth
Jansdr van den Meerdijck, alsulcke erffenisse als voors. Duijff
Jansdr. ende nae haer overlijden Maritge Cornelis haeren dochter
ende Anna Allerts voors. competeert inde naegelaten goeden van Jan
Geritsz s.g. des voorn. weeskinderen grootvader.
 
 24-11-1580 blz. 192 
Maerten Allertsz vanden Meerdijck schuldich 
aen Claes Jacopsz tollenaer inde Beverwijck cum socijs een jaerlicxe
losrenten van 12 hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Spaens twee maedtgen" groet
twee maden leggende int Jancke Maerts weer.
NO    Jancke Maerts weer
ZO endt  Jancken Tamisz cum socijs
ZW    Guert Engels weduwe
NW endt  Jan Flores met hem comparant voors. cum socijs.
Borg is Jan Floresz.
 
 28-11-1580 blz. 193 
Jan Geritsz schuldich aen Duijf Geritsdr zijn zuster, een jaerlicxe losrenten
van 21.5.-., hooftgelt 425.
Onderpande twee maeden meedts genaempt "Jan Claesses maed" leggende
in Wouter Willem Louis oft nu genaempt "Leesten weer".
NO    Maerij Gerits
ZO endt  Duijff Gerits
ZW    op Laennen meed
NW endt  Maerij Gerits.
Noch het achter landt groet vijff hondt landts, leggende achter zijn
comparants moers worff int huijs weer, streckende van zijn moers
worff off tot Guertgen Claes Heijn Gerit toe.
NO Thijs Willemsz kinderen
ZW Pieters weer.
 
 02-12-1580 blz. 194 
Roeloff Heijndricxz schuldich 
aen Guerte Willemsdr poortersse tot Haerlem een jaerlicxe losrenten
van 8 hooftgelt 100.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts groet drie
koeven leggende bui Caijck in Heijn Roeleven weer.
NO    Willem Geritsz ende Maerten Allertsz
ZO endt  Claes Heijndricxz
ZW    Aecht Claes Vaers met Dirck Dircxz cum socijs.
NW endt  Claes Heijndricxz.
Borg is Jan Nijelsz van Assendelft nutertijt woenende tot Haerlem.
 
 09-12-1580 blz. 195 
Vercoop, Willem Geritsz uuijt name van Gerit Dircxz zijne vader ende
voor Jannitge Dercx zijn moeije. Claes Jan Costers als man en voocht
van Dieuwer Claes Dircx zijn huijsvrouwe en voorts vervangende zijn
vrouwen broeders en zusters. Cornelis Dircxz vande Lange Laen voor
hem zelve en voor Dirck Dircxz zijnen broeder ende tesamen voor
Cornelis Willem Aerenden. Maerten Allertsz voor hem zelve ende voor
Jan Floren ende Huijch Claesz. Pieter Claes Heijnen voor hem zelve
ende voor Sijmon Pietersz zijn swaeger en Dieuwer Claes zijn zuster.
Pieter Jansz voor hem zelve ende voor zijn zuster ende zijn zusters
kindt, ende Cornelis Jaspersz als man en voocht van Baelich Allerts
dochter ooc mede vervangende voorts zijne huijsvrouwen mede
erffgenaemen, altesaemen erffgenaemen wijlen Heijndrick ende Griet
Claes Heijnen
aen Claes Cornelis Pieters 
negen twaalffte paerten van een hoffstede ende worff genaempt
"tClooster" oft "Claes Heijnen worff".
NO    Cornelis Aernt Claessen met Gerit Jacobsz
ZW    Maerten Geritges met zijn zusters.
 
 20-12-1580 blz. 196 
Maerten Geritsz voor hem zelve ende IJsbrant Jonge Jans als broeder
ende voocht van Jannitgen Jans weduwe Engel Geritsz zijn zuster,
schuldich 
aen Allert Geritsz een jaerlicxe losrenten van 11 hooftgelt 200.
Onderpande twee koeven leggende in de Buijtcaijck in tnoordt endt.
NO    Wilhem Pouwelsz van Amstelredam
ZO endt  Cornelis Muetsz
ZW    Oukes weer
NW endt  Anna Sijmon Heijnen.
 
 23-12-1580 blz. 197 
Vercoop, Comen Jan Jansz onsse medebroeder in Raede als vader en
voocht van Jonge Comen Jan, geprocreert bij Jannitgen Ouw Beerten
zijn overleden huijsvrouwe, 
aen Guerte Gerits weduwe Claes Ouw Beerten 
een koeganck leggende en onderdeel gemeen mette voorn. Guerte
Gerits, eertijts toebehoert hebbende Cornelis Maertsz ende Katrijn
Claes zijn huijsvrouwe, beijde overleden leggende int zuijt endt in
verscheijden parcelen soe groet als die voorn. Comen Jan tselve bij
doode ende overlijden van Jannitgen Ouw Beerten aenbesturven is.
 
 24-12-1580 blz. 197 v
Vercoop, Jacob Jonge Jans 
aen Cornelia Claes dochter weduwe Joris Fransz uuijte Beverwijck
een stuck landts genaempt "Die Hooge ven" achter Jan Franssen groet
vijff koeven leggende int zuijt endt.
NO    Cornelis Jansz Bening poorter van Amstelredam
ZO endt  comparant zelver
ZW    Havick Jansz woenende Beverwijck
NW endt  Jan Fransz woenende int zuijt endt.
Noch twee koeven leggende met noch een koeven toebehorende Jacob
Claes Miennen kinderen onderdeel en gemeen int voors. weer.
NO    Cornelis Bening
NW endt  de voorn. Hooge meed
ZW    Huijch Maertsz vant Hoff woenende in de Horn
ZO endt  Aechgen Aern Joosten poortersse tot Delft.
Noch drie campen veens daer van die twee zijn geleegen zijd aen
zijde ende die derde aent eijnde daer aen groet tesamen een morgen
landts leggende benoorden die Moellen.
NO    Aelbert Aerntsz met zijn broers kinderen ende Baert Jannen
     naegelaten kinderen al woenende benoorden die Moellen
ZO endt  die Delft
ZW    Griete Middelen woenende opt noort endt
NW endt  Aelbert Aelbertsz met zijn broers kinderen voors ende Jan
     Dirck Everts mede woonachtig benoorden die Moellen.
Jacob Jonge Jans heeft van Cornelia Claesdr deze perceelen wederomme
in eenen erffpachte genomen omme een somma van 40 jaerlicx,
hooftgelt 700.
Borgen zijn Cornelis Jansz Bening poorter van Amstelredam ende Claes
Pieter Heijnen.
Verbindende Claes Pieter Heijnen een stucke lants genaempt "die
Buijtcaijck" leggende benoorden die Moellen.
ZW    Allert Jacobsz kinderen
NO    Roeloff Heijnricxz cum socijs
NW endt  Allert Jacobsz kinderen
ZO endt  Pieter Heijn.
 
 28-12-1580 blz. 199 v
Vercoop, Cornelis Zijboutsz woenende tot Saerdam als man en voocht
van Brecht Dircx dochter weduwe Gerit Jan Tamisz en als universale
erffgename van Jannitgen Gerits haeren overleden kindt geprocreert
bij Gerit Jansz voors. 
aen Jan Dirckz Tamisz een madt landts. Met noch twee maeden
toebehoerende Jan Dircxsz voors. in Tamissen weer.
NO    Mr. Derck van Beeckesteijn tot Haerlem ende Aelbert
     Willemsz
ZO endt  Jong Aernt Maertsz
ZW    Jan Jansz Peet ende Willem Geritsz
NW endt  Jong Aernt.
 
 30-12-1580 blz. 200 v
Verklaring van Jacob Willemsz tot Wormer, hoe dat hij van Jacob
Lijclaesz als voocht vande nagelaten kinderen wijlen Pieter
Lijclaesz gecoft heeft gehadt een stucke landts groet een morgen
landts in Lijclaes Pieter Jan Aernts weer op 19-02-1579. En dat een
renten brieff op voorn. weeskinderen van 12 jaerlicx, losbaer met
 200 op zeker stucke landts leggende int voors. weer genaempt "Die
Achter ven" welcke originale rentenbrieff hij comparant verclaerden
staende den voorleden oorlooge hem bij de vrijboijters ontnomen ende
voor zeker costgelt van hem comparants.
NO    Jaep Heijnen weer
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Machtelt Huijgen erffgenamen
NW endt  Roeloff Zijmonsz kinderen.
 
 03-01-1581 blz. 201 v
Dirck Dircxz Bieren voor hem zelve en Cornelis Claesz als man en
voocht van Hillegundt Dircx Bieren ende Wijberich Dircx Bieren met
Baernt Nijelsz haeren voocht, bekenden geaccordeert te weezen te
weten eerst of gebuerden dat Dirck Dircxsz oft Hillegundt Dercxdr
voors. eenich van beijde offlijvich worden voor Wijberich Dircx
dochter ooc voors., dat alsdan die kinderen vande eerst stervende
van Dirck ende Hillegundt sullen succederen inde naegelaten goeden
van Wijber voors. off de zelve Dirck ende Hillegundt beijde
tegenwoordich opt stoel saten bij representatie als heele zusters
ende broeders oft zij van eenen vader ende moeder geprocreert waren.
 
 04-01-1581 blz. 202 v
Guertgen Bouwensdr, boelhouster wijlen Cornelis Pietersz
geassisteert met Pieter Cornelisz haeren zoon ende voocht verclaeren
dat Cornelis Pietersz haer man in zijn leven ontfangen hadde van
Gerit Jan Baerts 100 hooftgelt op een jaerlicxe losrente van 6
schuldich 
aen Marijtgen Gerits universale erffgename van Gerit Jan Baerts
sijnen vader voors.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die
Marcken" groet vier koeven leggende Cornelis Pieters weer.
NO    Pieter Jan de Vriessen
ZO endt  zij comparante zelffs
ZW    Jan Geritsz
NW endt  Mr. Willem Baerdesz.
 
 04-01-1581 blz. 203 
Guertgen Bouwensdr, boelhouster wijlen Cornelis Pietersz met Pieter
Cornelisz haer zoon en voocht verclaeren dat Cornelis Pietersz haer
man in zijn leven heeft ontfangen 
van Dirck Lourisz uuijte Beverwijck 100 hooftgelt op een jaerlicxe
losrente van 6.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die
Marcken" groet vier koeven leggende in Cornelis Pieter weer.
NO    Pieter Jan de Vriessen
ZO endt  sij de Comparante zelffs
ZW    Jan Geritsz
NW endt  Mr. Willem Baerdesz.
 
 04-01-1581 blz. 203 v
Guertgen Bouwensdr, boelhouster wijlen Cornelis Pietersz
geassisteert met Pieter Cornelisz haer zoon en voocht verclaeren dat
Cornelis Pietersz haer man in zijn leven heeft ontfangen 
van Claes Cornelis 60 hooftgelt op een jaerlicxe losrente van 
3.12.-.
Onderpande een madt meedts leggende onderdeel ende gemeen in
Cornelis Pieters meedt ende weer.
NO    Cornelis Aerntsz met Gerit Jacopsz ende Jan Gerit Huijgen
     te saemen
ZO endt  Outger Dircksz
ZW    Heijn Roeleven kinderen
NW endt  Jan Maeijckes.
 
 07-01-1581 blz. 204 
Guertgen Bouwensdr, boelhouster en weduwe Cornelis Pietersz
geassisteert met Pieter Cornelisz haer zoon en voocht, schuldich 
aen Machtelt Claes Lotssen poortersse van Haerlem, een jaerlicxe
losrente van 32 stuvers, hooftgelt 27.
Onderpande een madt meedts leggende onderdeel ende gemeen in
Cornelis Pieters meedt ende weer.
NO    Cornelis Aerntsz met Gerit Jacopsz ende Jan Gerit Huijgen
     te saemen
ZO endt  Outger Dircksz
ZW    Heijn Roeleven kinderen
NW endt  Jan Maeijckes.
 
 09-01-1581 blz. 204 v
Aerian Dircxz schuldich 
aen Mouris Jansz, biersteecker woenen nu ter tijt tot Spaerendam die
somme van 60, dat ter couse van seeckere quantiteijt van Delffs
bieren genaempt Pharodeen.
Onder tverband van hypoteecke zijn huijs ende erve hij nu ter tijt
op woent alsoe groet ende cleijn alst tot Assendelft inden
Kerckbuert staende en gelegen is.
Z Hillegundt Jan Costers cum socijs.
N Peeperstrate. 
 
 10-01-1581 blz. 205 v
Jacop Lijclaesz als oom en voocht van Baelich en Maerij Pietersdrs,
naegelaten weeskinderen van wijlen Pieter Lijclaesz met consent van
Dirck Jansz Reiael ende Aelbert Aerntsz weesmrn. van Assendelft
schuldich 
aen Pieter Claesz Ban een jaerlicxe losrente van zes en dertich
stuvers, hooftgelt 36.
Onderpande een stuckgen landt genaempt "tSoere veentgen" leggende in
Gerit Claes Pouwels weer, groet een hont landts.
NO    Jan Dirck Everts
ZO endt  Maerten Geritges
ZW    Cornelis Aerntsz met Gerit Jacopsz
NW endt  Willem Gerit Dircx.
 
 10-01-1581 blz. 206 
Vercoop, Cornelis Jancke Meijnerts 
aen Aerian Maertsz 
een acker landts genaempt "die Stolp acker", groet 116 roeden in
Ghijssen weer. 
In dezelfde acte doorverkocht 
aen Comen Jan Jansz Schepen tot Assendelft.
NO    Claes Allertsz
ZO endt  Baert Jan Gaelen
ZW    Cornelis Pietersz cum socijs
NW endt  Claes Ghijssen kinderen.
 
 13-01-1581 blz. 207 en 208
Vercoop, Willem Deijman Dircxz out burgermr. als man ende voocht van
zijn huijsvrouwe ende Nanning Jansz voor hem zelve poorter van
Haerlem en voorts voor Maritgen Nannincx weduwe van Mr. Mathijs
Lambrechtsz geassocieert met Lambert Mathijsz haeren zoon ende
voocht ende Philps van Paenderen nomine uxoris tesamen vervangende
die weeskinderen van Claes Nannincxz 
aen Trijn Florisdr weduwe van Cornelis Jansz woenende aende
Meerdijck 
alsulcke perceelen landts als zij comparanten bij executie gecoft
hebben eermaels toebehoort hebbend Maerten Plet.
Eerst een stucke landts groet een morgen leggende in Jan Willems
weer.
ZW    die kinderen van Jan Aerntsz
NW    Aeff Wouter Jan Baerts weduwe met haer kinderen
NO    de achtergelaten kinderen van Aecht Dirck Maerts
ZO    Cornelis Duijff Wouters.
Noch twee stucken lants aen een gelegen tesamen groet drie koeven
leggende int voors. weer.
Z     die Cruijs ven ende Aecht Jan Duves met haer kinderen tot
     Delfft
N     die kinderen van Aecht Dirck Maerts met Jannitgen Maerten
     Dircxz weduwe
W     Dirck Bieren
O     Cornelis Duijff Wouters.
 
 13-01-1581 blz. 209 
Vercoop, Jannitgen Geritsdr universale erffgename van Gerit Heeren
zijn vader, geassiteert met Roeloff Jaspersz haer voocht, 
aen Pieter Heeren.
die gerechte derde paert van landt genaempt "Heernmeed", groet zeven
hont landts int Vroon weer.
NO    Claes Ghijssen kinderen met Claes Allertz Schaep
ZO endt  Adriaen Cornelisz
ZW    't laentges volck
NW endt  Claes Cornelis Pieters.
 
 20-01-1581 blz. 209 v
Thonis Jacopsz schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter tot Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 8 hooftgelt 100. 
Onderpande een stucke landts groet ende genaempt "Die twee maeden"
leggende in Aernt Cillen weer int zuijt endt.
NO    Maerten Jan Dircken cum socijs.
ZO endt  Heijndrick Maerten Heijnen
ZW    Anna Huijgen met haer consorten
NW endt  comparant zelffs met Heijndrick Maerten Heijnen.
Borg Willem Garbrant Florissen.
 
 27-01-1581 blz. 210 v
Pieter Claesz van Ursem schuldich 
aen Willem Geritsz Silverschoon woenende binnen Amstelredam een
jaerlicxe losrente van 4 hooftgelt 60.
Onderpande het huijs ende worff dat hij comparant nu ter tijt
bewoenen is leggende en staende bij de Moelen.
NO    Willem Garbrantz
ZW    Trijntgen Jonge Jan Willem Huijgen weduwe.
 
 28-01-1581 blz. 211 v
Jan Heijndricxz Gael schuldich 
aen den Arme Huijssitteren een jaerlicxe losrente van 7, hooftgelt
 100.
Onderpande een stucke landts groet twee koeven genaempt "Die
Marcken" leggende in Wilken Ballen weer.
NO    Gerit Roeloffsz cum socijs
ZO endt  Gerit Roeloffsz cum socijs
ZW    Trijn Heijnen
NW endt  Gerit Roeloffsz cum socijs.
Borg is Baert Jan Gaelen.
 
 31-01-1581 blz. 212 v
Vercoop, Cornelis Engelsz aende Meerdijck 
aen Trijn Cornelis Jansses weduwe
het gerechte derdendeel van twee maeden kaechs genaempt "Jan
Franssen kaech" leggende buijtendijcx.
W     Jan Havicxz
O     Allert Dircxz ende Maerten Dirck Maerts kinderen
N endt  Die bedijckte camp
Z endt  Claes Zijmonsz.
Midts dat Trijn Cornelis Jansz weduwe thaeren laste sal nemen
tderdendeel van 200 hooftgelt voor hem comparant portie,
competerende Willem Langt tot Velssen staende opt voors. landt.
Noch tseste paert van een stucke landt genaempt "die Wijmerick"
leggende gemeen met Claes Boschman Claes Claesz ende Trijn voors.
buijten inden banne.
N     Heijndrick Aernden volck
W endt  Piet Ham cum socijs.
Z     Claes Geritsz Boschman cum socijs uuijterdijck
O endt  die Hoogendijck.
Noch Cornelis Engelsz portie van hoeij stal mette helft van de zuijt
zijde van de worff daer Trijn Cornelis Jansz weduwes huijs
tegenwoordich benoorden aen staet.
 
 03-02-1581 blz. 213 v
Wij Pieter Jansz, Claes Geritsz Boschman ende Comen Jan Jansz
oirconden ende certificeren midts dezen voorde gerechte waerheijt
hoe wij gesien, gehandelt ende gelessen hebben, een opdrachte
wesende gans gaeff ongerafeert oft gebroecken (uuijtgenomen dat
dzelve tsegel off was) waer van den teneur hier inne van woorde te
woorde geinsereert ende uuijtdruckend es:
"Ic Jan Duijves zoon Schout tot Assendelft doe condt ende kendelijck
allen luijden dat voor mij gecomen is als voor zijnen daegelicxen
rechter Gerit Floris zoon ende hij gelijde voor hem ende zijnen
erven ende naecomelingen vercoft te hebben
aen Huijg Willem zoon zijnen swaeger ende sijnen erven
vier gaerden landts gelegen binnen den banne van Assendelft mit
twintich ghaerden gemijen ende onderdeel in Blockhuijs weer, daer
die lenden off zijn mit eijgen ende mit erve
NO    Dirck Huser
ZW    Jan Jansz Gael".
"Hier hebben bij an ende over gheweest als tuijgen ende buerluijden
ende segsluijden Dirck Huseer, Jan Gael, Dirck Heijndricxsz ende
Dirck Claes zoen. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick Jan
Duijvesz Schout dese brieff besegelt met mijnen segele hier beneden
angehangen op ten 25 Febr.1503". 
Soe compareerde voor ons Schout ende Schepenen Gerit Florisz ende
Huijch Florisz gebroeders ende verclaerde waerachtich te wezen dat
staende dese voorleden allendige binnen lantse oirloge tsegel vande
voors. brieve deurgestadich garnisoen van soldaten binnen Assendelft
leggende de ruine ende destructie vanden voors. dorpe onverhoeffs
affgeraeckt is. Versouckende sulcx aen ons Schout ende Schepenen
voors. onsse letteren van vidinnus te willen verlenen.
 
 03-02-1581 blz. 214 v
Aeff Aerntsdr weduwe en boelhouster wijlen Cornelis Maertsz,
geassiteert met Michiel Jansz haeren swager en voocht verklaart dat
Cornelis Maertsz haer man s.g. al over lange jaeren uijtgecoft heeft
gehadt Jannitgen Maerten Jansdr zijn zuster van alsulcke erffenisse
als haer aanbesturven was van Willem Maertsz Crueppel haeren broeder
s.g. voor de somme van 60. Zij is dit bedrag nu schuldich aan Jan
Jacopsz van Leijen als man en voocht van Baelich Cornelisdr als
erffgename van Jannitgen Maertens voors. haeren overleden moeder;
jaerlicxe losrente 3 hooftgelt 60.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt
"Pouwels ven" groet drie koeven leggende benoorden die Kerck.
NO    Cloussen volck
NW endt  Cornelis Moeij Duven ende IJsbrant Jonge Jans
ZW    Cornelis Maerten Jans weer
NW endt  Cornelis Moeij Duven.
 
 03-02-1581 blz. 215 v
Michiel Jansz van Langedijck ter eenre en Baelich Cornelisdr zijn
huijsvrouwe ter andere zijde inwoenende buijerluijden hun huwelijxe
voorwaerden.
"Bekennende Michiel Jansz ooc midts dezen bijde voors. Baelich
Cornelis dr opte conditie voor inde bant haer huwelicx verclaert int
huwelick bij gebracht ende van haer zijde aengecomen te wesen drie
koegen haer huijssinge ende werffve mette perceelen landen eertijts
bij haer vader in eijgendoom beseten zijnde alle staende ende
leggende binnen den banne van Assendelft".
 
 06-02-1581 blz. 216 v
Vercoop, Cornelis Jacopsz als beneficiant van de achtergelaten boel
van Cornelis Dircxz en Maritgen Claesdr in haerluijder leven geechte
luijden, woenende binnen EemsKerck 
aen Jan Jacopsz als coopman poorter van Alcmaer
eerst zeeckere zaedt landt leggende in den ban van EemsKerck.
Z     Jan Zuijder
W     Claes Splinters
N     die Reguliers uijt die Beverwijck
O     den grooten Houtwech.
Noch een campgen hoeijlandts.
Z     Lambert mijn zoon
W     die commanduer tot Haerlem
N     die Maedtwech
O     Mr. Reijer tot Amsterdam.
Onderpande die gerechte helft van voor ven leggende onderdeel en
gemeen met Willem Jacopsz zijnen broeder groet twee koeven in Jaep
Heijnen weer binnen den ban van Assendelft.
NO    Steffens Laentgen
ZO endt  die sHeerenwech
ZW    Garbrant Florisz met Joost Jansz Backer van Amsterdam
NW endt  comparant met zijn voors. broeder.
 
 06-02-1581 blz. 217 v
Vercoop, Aerian Aerntsz voor Cornelis Jacopsz als beneficiant van
den achtergelaten boel van Cornelis Dircxz ende Maritgen Claes sijn
huijsvrouwe in haer leven van EemsKerck 
aen Louris Pietersz Mes poorter van Alckmaer.
seecker hoeij landt in Helssels camp in de ban van EemsKerck.
Z     Jan Helssels tot Assum
W     Louris Jan Willemsz
N     Louris Jan Willemsz
O     het Dijewater.
Onderpande een stucke landt genaempt "tUuijterent van de
Buijtcaijck" groet twee koeven leggende in Jaep Heijnen weer binnen
de ban van Assendelft.
NO    Dirck Maertsz Steffens
NW endt  Willem Jacopsz
ZW    Heijndrick Aerntsz cum socijs.
ZO endt  Cornelis Jacopsz met Willem Jacopsz.
 
 19-02-1581 blz. 218 v
Testament van Jannitgen Dercx dochter weduwe wijlen Maerten Dercxz.
Om meenige trouwe dienste ende behulpsaemheijt haer sonderlinge
bewesen van haer broeders kinderen, Willem Geritsz, Claes Geritsz,
Baelich Geritsdr ende Dieuwer Geritsdr, de kinderen van haer
broeder. 
Eerst die gerechte helft van zes campges veen oft drie omloopen
groet tesamen drie hondt landts leggende in Joost Maerten Keijsers
weer.
NO    Heijntgen Maerij Heijnen
ZO endt  Aechte Joosten met haer consorten
ZW    Dirck Dircxz Bieren
NW endt  Aelbert Willem Jansz.
Noch die gerechte helft van twee campen veen leggende in Maerij
Heijnen weer aende Reeff.
ZW    Claes Dirck Maerts
NW endt  Outger Dercxz ende Claes Dircxz
NO    Jan Geritsz met zijn kinderen
ZO endt  die Reeff.
Noch die gerechte helft van drie campen veen leggende achter
Ghijsberden uuijt, groet een madt landts.
NO    Adriaen Aernt Claesz
ZO endt  Maerten Jans volck
ZW    Aernt Claesz
NW endt  Adriaen Aernt Claesz.
Noch die gerechte helft van twee campges veen groet een halff madt
leggende in Geritges weer.
ZW    Cornelis Aernt Claesz ende Gerit Jacobsz
NW endt  Cornelis Joncken
NO    Jacob Lijclaesz
ZO endt  Jan Dirck Everts.
Noch die gerechte helft van een campe landts leggende in Claes
Heijnen weer aent Twisch groet een hond landts.
ZW    Cornelis Pieters volck
NW endt  Claes Jan Costers met Claes die Backer
NO    Pieter Jan de Vriessen
ZO endt  Twisch.
Noch die gerechte helft van een campgen gelegen in Claes Heijnen
weer groet een halff hondt landts.
ZW    Maerten Geritges
NW endt  Willem Geritsz
NO    Nijel Beerten
ZO endt  Pieter Jan de Vriessen.
Noch die gerechte helft van vier maeden meedts leggende achter
Willem Aerians uuijt aen den Dijck.
NO    Maerten Jans volck
ZO endt  Jan Willem Aerians cum socijs.
ZW    Duijff Wouters volck
NW endt  den Dijck.
Midts dat die voorn. haere broeders kinderen tot haeren laste sullen
nemen die helft van 500 hooftgelt staende op de voors. vier maeden
meedts, competerende Claes Dirck Maerts.
 
 22-02-1581 blz. 220 
Dat voor ons gecomen ende verschenen zijn Pieter Jansz de Jonge,
Schout oud 30 jaer, Comen Jan Jansz Schepen oud 44 jaer, Claes
Zijmonsz Kerckmeester oud 72 jaer, Claes Dirck Maerts oud 62 jaer,
Roeloff Pietersz oud 51 jaer ende Gerit Geritsz Boet oud 35 jaer.
Des zelve dorps rechtelijcken daer toe geciteert ende versocht zijn
ter instantie ende van wegen Reijer Cornelisz omme der waerheijt
getuijgenissen te geven. Hoe dat zij deposanten geleeden omtrent
twee jaren vergadert zijn geweest ten huijsse van Huijch Maertsz
vant Hoff. 
Alwaer voorsch. Huijch Maertsz voor hem zelve Comen Jan getuijge
voors. als voocht in dezen van Duijff Maertens dochter als van
Huijch voors. daer toe versocht zijnde, Cornelis Pietersz als man
ende voocht van Aellijdt Jans dochter ende Claes Janssen poorter tot
Haerlem als voocht en neeff van Hillegundt Jans dochter. In desen
ten overstaen ende bij consent van Gerit Geritsz Boet voors. ende
Gerit Roeloffsz weesmrn. als oppervoochden van de voors. onmondige
kinderen ter eenre ende Reijer Cornelisz voors. ter andere zijde.
Over een quamen ende veraccordeerde nopende die langduijerige menich
fuldige trouwe dienste voors. Huijch Maertsz cum socijs ende haer
ouders gedaen ende bewezen bijde voors. Reijer Cornelisz. Dat
daeromme Huijch Maertsz met zijn consorten voors. den zelve Reijer
Cornelisz zijn leven lanck geduijerende soude alementeren in coste
huijsvestinge ende cleedinge naer behooren. Onder sulcke voorwaerden
nochtans oft gebuerden dat Huijch Maertsz cum socijs dselve Reijer
ten huijsse uijt woude zetten ende nijet langer begeerden mede omme
te gaen. Welcke zijluijden thaeren vrije wel souden moegen doen.
Midts alle jaers betalende ten lijve vande voors. Reijer Cornelisz
naer date dat zij hem verloff gegeven sullen hebben de somme van
 60. Ende alle vierndel jaers ende halve vierndel jaers des noot
zijn een gerecht vierndel oft achtendeel der voors. somme. En zulcx
uijtgesproecken bij Claes Derck, Maert Claes Zijmonsz, Roeloff
Pieters getuijgen voors. ende Maerten Maertensz nu overleden als
zegs luijden bij pertijen gecooren ende den Schout als overman.
 
 21-02-1581 blz. 221 
Vercoop land. Claes Pietersz Coen voor de andere erffgenamen wijlen
Pieter Claesz Coen zijn vader ende Claes Jansz Reiael als man en
voocht van Marijtge Jan Coenen zijn huijsvrouwe ende voor Guert Jan
Coenen zijn schoonmoeder ende andere haeren kinderen, verklaren dat
voors. Pieter Claesz Coen op 23 meij 1561 aen Nijel Claesz Coen zijn
broeder zekere perceelen landt heeft verkocht. Dit wordt alsnog
bevestigd aan de kinderen van voorn. Nijel Claesz Coen.
Zijnde twee maeden landts leggende int zuijt endt.
Z     die Hoornsloot
N     Roeloff Pieter Wouters.
Noch een madt ende anderhalff hondt landts.
Z     Guert Jan Coenen
N     Dieuwer Jan Gerit Nijessen weduwe met haer kinderen.
 
 21-02-1581 blz. 222 
Claes Nijelsz voor hem zelve en voor zijn andere broeder en zusters
alle erffgenaemen en kinderen van Nijel Claesz Coen schuldich 
aen die kinderen van Pieter Claesz Coen en Guert Jan Coenen weduwe
met haer kinderen een jaerlicxe losrente van 18 hooftgelt 360.
Onderpande twee maeden landts leggende int zuijt endt.
Z     die Hoornsloot
N     Roeloff Pieter Wouters.
Noch een madt ende anderhalff hondt landts.
Z     Guert Jan Coenen
N     Dieuwer Jan Gerit Nijessen weduwe met haer kinderen.
 
 21-02-1581 blz. 223 
Willem Maertsz als ouste zoon en voocht van Foockel Willem Jutten
weduwe van Maerten Jancke Maerts schuldich 
aen Baelich Maerten Allert Maert Zijmons weduwe een jaerlicxee
losrente van 6.9.-., hooftgelt 170.
Onderpande een madt landts leggende onderdeel en gemeen in Jancke
Maerts meed ende weer.
NO    Pieter Floren
ZO endt  Jan Dirck Tamisz
ZW    Maerten Allertz
NW endt  Maerten Allertsz met Jan Floren.
 
 22-02-1581 blz. 224 
Vercoop, Baelich Nijelsdr weduwe van Jan Louwen geassiteert met
Claes Jansz haeren zoon ende voocht 
aen Claes Nijelsz, Baernt Nijelsz, Aeff Nijelsdr, Guerte Nijelsdr,
Baerte Nijelsdr en Maerij Nijelsdr haer broeders en zusters,
alsulcke erffenisse en besterffenisse als haer opgeerffd zijn bij
overlijden van haer vader ende moeder van huijs hoff lant sant.
 
 28-02-1581 blz. 224 v
Dirck Willemsz alias Panvis schuldich 
aen Jan Geritsz een jaerlicxe losrente van 13 hooftgelt 230.
Onderpande eerst een stucke landts genaempt "tBoeveechgen" voor
Maerij Heijnen uuijt groet een koeven leggende in tsmalle weer.
NO    Claes Dirck Maerts
ZO endt  Outger ende Heijndrick Maerij Heijnen
ZW    Outger Dircxz
NW endt  die Wechsloot.
Noch vier campen veens groet een madt landts leggende in tsmalle
weer ende Gerit Duven weer, zijd aen zijde.
NO    Heijndrick Claesz ende Jan Geritsen voors.
ZO endt  Cornelis Claes Willems erffgenamen
ZW    Joosten kinderen
NW endt  die Delft.
 
 07-03-1581 blz. 225 v
Garbrant Florisz ende Cornelis Florisz als oomen en voochden van
Pieter Florisz en Claes Florisz, naegelaten kinderen van Heer Floris
Claesz geprocreert bij Antgen Floris dochter. Teetgen Heijnricx
dochter geassocieert met Gerit Dircxz haer voocht en Gerit Florisz
als neeff en voocht van Antgen Floris mede naegelaten weeskint van
Heer Floris voors. ten overstaen van Aelbert Aerntsz ende Derck
Jansz Reael weesmrn. van Assendelft; verklaring van de comparanten
hoe dat Heer Floris Claesz in zijn siecke bedde mondelinge
verclaerde deur zijn consentie daer toe geporret zijnde. Sal Antgen
Floris zijn voors. broeders zijn portie vant huijs ende worff in
coope laeten volgen tot zegge van buijeren sonder dat het zijn
broeders hinderlijck zal weezen inde bruijckwaere van thuijer landt.
Ende dat Teette Heijnricx voors. sal hebben voor uijten gemeenen
boel van heer Floris die somme 100.
 
 10-03-1581 blz. 226 v
Vercoop, Jan Geritsz voor hem zelve en voor zijn kinderen
geprocreert bij Guerte Claesdr zijn overleden huijsvrouwe, Claes Jan
Baerts ende vervangende mede zijn kinderen, Jan Woutersz voor hem
zelve ende voor zijn andere broeders en zusters. Mitsgaders Aeffke
Neelen weduwe Wouter Jan Baerts ende voorn. Claes Jan Baerts als oom
en voocht van Maritgen Gerit Jan Baerts weeskint, ten overstaen van
Derck Jansz Reael ende Aelbert Aerntsz Weesmrn. van Assendelft,
erffgenaemen van Trijn Huijgen ende Griet Huijgen s.g. 
aen de erffgenaemen van Willem Huijgen en Floris Huijgen 
twee gaerden landts leggende onderdeel ende gemeen in Huijch Blockis
weer, streckende vant Twisch op totte Meer toe.
NO    Derck Huijssers weer
ZW    Jan Gaellen weer.
 
 14-03-1581 blz. 227 
Sijmon Heijndricxz voor hem zelve, Aernt Claesz als man en voocht
van Marijtgen Heijndricxdr ende Aelbert Aerntsz ende Dirck Jansz
Reiael weesmrn. van Assendelft voor Guerte Heijndricxdr, Nelle
Heijndricxdr, Griete Heijndricxdr ende Claes Heijndricxz, alle
kinderen en erffgenaemen van Heijndrick Geritsz s.g. eertijts Schout
van Assendelft schuldich 
aen Mr. Willem Bardesz burgermr. van Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 6 hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts twee maeden meedts leggende bezuijden
Jan Baningen weer.
NO    Jan Jansz Corffmaecker, Willem Geritsz met Cornelis van
     Zaenen ende zijn kinderen
ZO endt  Sijmon Claes Zijmons
ZW    Cornelis ende Dirck vande Lange Laen
NW endt  Pieter Jansz de Jonge, Schout.
 
 17-03-1581 blz. 228 
Vercoop, Pieter Jansz woenende tot Crommenie 
aen Cornelis Jansz ende Aeff Jansdr, nagelaten kinderen van Jan
Reijersz van der Beets.
een stucke landt groet 650 roeden int noordt eijndt. 
NO    Jan Nanningxsz
ZO endt  Jan Claesz Bening
ZWd    erffgenamen van Dirck Claes Pouwels
NW endt  erffgenamen van Dirck Claes Pouwels.
Borg is Jacob Claesz Noemes woenende tot Crommenie.
 
 19-03-1581 blz. 229 
Vercoop, de edele Aernt van der Hooch woenende tot Haerlem met
volmacht van Mr.Aernt van der Hooch residerende in den Haeghe, Raedt
van den leenhove van Hollandt, Cornelis Claesz als man en voocht van
Meijns Allerts zijn huijsvrouwe ende voor Anna Allerts zijn
huijsvrouwen zuster, Comen Jan Jansz ende Claes Jacobsz tollennaer
inde Beverwijck, alle als gesprefereerde crediteuren van de
desoelaten boel van wijlen Gerit Heijndricxz, verklaren ontvangen te
hebben van Dirck Heijndricxz die somme van 164 als wesende die
totale coope van 
een stuck landts genaempt "Die uuijter ven" groet twee koeven in
Heijntges Dirck Heijnen weer, streckende van Cornelis Willem Geritsz
lant off oostwaerts tot Dirck Heijnen ende Griet Heijn de wevers
landt toe.
NO    Huijbert Gerit Rombouts
ZW    Cornelis Heijnricxz.
 
 27-03-1581 blz. 230 
Benoeming van Schepenen en Schotvangers voor het jaer 1581.
                Schepenen,
Broeckvierndel:   Thijs Jacobsz Thijssen.
Kerckvierndel: Jan Geritsz vant Endt.
Woutvierndel: Maerten Allertsz van den Dijck.
        Jan Dirricxz Tamissen.
Nesvierndel:  Cornelis Pieter Jacobs.
               Schotvangers,
Broeckvierndel:   Jan Dirck Everts.
Kerckvierndel: Outger Dircxz.
Nesvierndel:  Huijch Maertsz vant Hoff.
 
 31-03-1581 blz. 231 
Garbrant Florisz schuldich 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter tot Amsterdam een jaerlicxe
losrente van 8 hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groet vijff hondt landts leggende
bezuijden tBlock weer.
NO    Jaep Lou 
ZO endt  Claes Aerntsz Montsuer
ZW    Claes Derricxz Lou
NW endt  Pieter Geritsz.
 
 07-04-1581 blz. 232 
Vercoop, Claes Geritsz Baertses met volmacht van Anna Ghijssendr van
Spaerendam nu woenende in Hoorn weduwe Sijmon Gerritsz met Jan
Geritsz van Bruessel haer voocht, Jan Bonten van Spaerendam als man
en voocht van Maerij Ghijssen zijn overleden huijsvrouwe, Trijn
Ghijssen voor haer zelve, 
aen Guerte Jan Willems zoon Willemaeckers dochter van Haerlem 
een vierde paert van een perceel landt genaempt "Woutersweer", groet
een morgen in de polder van Buijtenhuijssen
NO    Allert Jacopsz kinderen
ZW    Claes Pieter Jutten kinderen
Midtgaeders noch een vierde paert in een perceel landt genaempt "het
Waetghen" groet twee maeden ende een hondt buijten ende binnen dijcx
in de polder van Buijtenhuijssen, streckende van 'tHije off tot
'sHeerenuuijtwech gecomen zijnde van wijlen Willem Cornelisz Heep
ende Guerte Willems zijn huijsvrouwe.
NO    Cock Heijnen kinderen
ZW    het Cleij weer.
 
 16-04-1581 blz. 233 
Maerten Dircxz schuldich 
aen Aecht Jansdr van Wognum mede onsse buijervrou zijn huijsvrouwen
moeder die somme van 800, uuijt saecke van perceelen landt,
huijssinge ende werffve. 
Alle sulcke perceelen van landen huissinge ende werffve als de
voorn. Aecht Jansdr onderdeel ende gemeen heeft gehadt mette voorn.
Maerten Dircxz soe vande coope die zij tesamen van Maerij Dircxdr
ende Claes Dircxz met haeren voochden eertijts hebben gecoft, als
ingelijcks van tgeene dat Aecht Jans inde voorn. landen huijssinge
ende werffve aenbesturven zoude moegen wesen bij doode ende
overlijden vande voorn. comparants overleden huijsvrouw.
 
 16-04-1581 blz. 233 v
Vercoop, Aecht Jansdr geassiteert met Joost Aerntsz poorter tot
Hoeren, haer ousten zoon en voocht ende ooc ten overstaen en bij
consente van Jan Aerntsz haer jongste zoene 
aen Maerten Dircxz haer swager
alle sulcke perceelen van landen huissinge ende werffve als de voorz
Aecht Jansdr onderdeel ende gemeen heeft gehadt mette voorn. Maerten
Dircxz soe van de coope die tesamen van Maerij Dircxdr ende Claes
Dircxz met haeren voochden eertijts hebben gecoft, als ingelijcks
van tgeene dat Aecht Jans inde voors. landen huijssinge ende werffve
aenbesturven zoude moegen wesen bij doode en overlijden van Aellidt
Aents haeren dochter ende overleden huijsvrouwe van Maerten voors.
leggende en staende in de banne van Assendelft. 
 
 27-04-1581 blz. 234 
Outger Dercxz schuldich 
aen Willem Willemsz Rentenaer woenende tot Amsterveen een jaerlicxe
losrente van 14 hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Heijntgen Derck Heijnen laen"
groet twee koeven leggende bij de Moellen, streckende van Huijch
Willem Heijnen lant off totte wech toe.
NO    Brecht Zijmons
ZW    comparant met zijn broer.
Borg is zijn broeder Claes Dircxz.
 
 28-04-1581 blz. 235 
Vercoop, Sijmon Pietersz nu ter tijt woenende tot Santvoert als man
en voocht van Aellewer Claes dochter van Assendelft
aen Jong Aernt Maertsz.
een stuckgen lants genaempt "Claes Heijnen Splitgen", groet een
halff madt int Gerit Willems weer.
NO    Maerij Pieter Vrericken weduwe met haer dochter
ZO endt  Aernt Maertsz zelffs
ZW    Heijndrick Jan Duves kinderen
NW endt  Jan Jansz Peet met Comen Jan.
 
 28-04-1581 blz. 235 v
Vercoop, Sijmon Pietersz nutertijt woenende tot Santvoert als man en
voocht van Aellewer Claes Vrericxdr als mede erffgenaeme van Claes
Vrericxz haer overleden vader, die mede erffgenaem was van Vrerick
Dircxz zijn overleden vader alle van Assendelft. 
aen Gerit IJsbrantsz tegenwoordich waechmr. van Assendelft. 
een huijs en drie vierndelen van de werff daer tselve huijs nu ter
tijt op staende es genaempt "Claes Heijnen werff" bezuijden die
Kerck, met een vrije ganck ende padt daer toe over den Bovege
besuijden thuijs om drie vierndelen van 5 stuvers sjaers volgende
doude besegelde brieve door Gherit Heinricxz Scout tot Assendelft
van date int jaer 11 junno 1532.
N     Cornelis Jan Beningen cum socijs.
W     Allevroet Ghijsberts met haer huijs
Z     Trijn Dirck Everts met haer huijs 
 
 24-04-1581 blz. 236 
Ick Cornelis heere van Assendelft EemsKerck hebbe gecontinueert ende
continuere midts deze Pieter Jansz de Jonge Schout tot Assendelft
int Schout ambachte mijnre heerlijcheijt van Assendelft den tijt van
drie die achtereenvolgende jaeren. Ingaende op meijdach eerstcomende
naede forma ende inhouden van zijnde commissie int witte van deze
genreuchioneert actum tot Amstelredam den 24 dach aprillis anno 1581
ende was onderteijckent Assendelft.
     Gerollt jegens die voorn. continuatie staende geschr. opte
     rugge van zijn originale commissie van date den 22
     aprillis 1579 onderteijckent alsboven een es dese daer
     mede bevonden te accorderen den 3 dach in meij 1581. P. de
     Jonge.
 
 05-05-1581 blz. 236 v
Vercoop, Wijberich Bieren geassiteert met Barent Nijelsz haer
rechtelijck gecooren voocht 
aen Maerten Heijnrick Ghijssen 
vijff campges veen, groet een madt int noort endt, streckende van
den Delft off noortwestwerts tot Claes Jong Bouwes lant toe.
NO    Willem Heijn Gerit Jans
ZW    Claes Jonge Bouwes.
 
 05-05-1581 blz. 237 
Maerten Heijnrick Ghijssen schuldich 
aen Wijberich Bieren een jaerlicxe losrente van 3.10.-., hooftgelt
 54.
Als reste van custingpenningen vant landt hiernaer teenen onderpande
verobligeert.
vijff campges veen, groet een madt int noort endt, streckende van
den Delft off noortwestwerts tot Claes Jong Bouwes lant toe.
NO    Willem Heijn Gerit Jans
ZW    Claes Jonge Bouwes.
 
 07-05-1581 blz. 238 
Jan Gerit Huijgen schuldich 
aen Joost Jansz Backer poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 20 hooftgelt 250.
Onderpande twee koeven leggende onderdeel ende gemeen met Garbrant
Florisz cum socijs in een stucke landts genaempt "Die Ackeren" in de
Horn.
ZW    Machtelt Gerits
ZO endt  Huijch Maertsz
NO    Garbrant Florisz
NW endt  die Indam.
 
 21-05-1581 blz. 239 
Allert Claesz vande Heijd voor hem zelf ende voor Gerit Allertsz
zijn zoon geassiteert met Jan Nannincxz zijn voocht alle woenende
tot Crommenie schuldich 
aen Willem Willemsz Wou poorter van Haerlem een jaerlicxe losrente
van 3 hooftgelt 50.
Onderpande drie hondt landts leggende voor Leesten uuijt aent
Twisch, streckende van Jan Mathijsz landt off zuijtoostwerts tottet
Twisch toe.
N     Allert Heijn Gerit Jans
Z     Allert Heijn Gerit Jans.
 
 23-05-1581 blz. 240 
Vercoop, Severijn Rentfoert, bailliu van Assendelft
aen Claes Muetsz van Stienwijck 
die helfte van de Coernmoelen te Assendelft, nu staende opte oude
stede daer te voorens die Moellen gestaen heeft, welcke andere
helfte vande Moellen voors. Claes Muets voors. zelffs competeert.
Alles onder sulcke voorwaerden conditie ende contract als tusschen
die Schepenen mette gemeene gebuijeren van Assendelft ter eenre ende
Severijn Rentfoert voorn. ter andere nopende tfonderen van dese
voorn. Moellen bevorwaert ende gemaeckt zijn. Volgende die besegelde
brieve daer van zijn in date den 15 Augusti 1578.
Ende compereeren mede voor ons Claes Muetsz van Stienwijck voors.
hij verkoopt de hele Coernmoellen aan Dirck Heijnricxz, de
tegenwoordiche moellenaer.
 
 23-05-1581 blz. 241 
Dirck Heijnricxz onse moellenaer schuldich. 
aen Severijn Rentfoert 300. (restbedrag) voor de koop van de helft
van de Coernmoelen.
 
 23-05-1581 blz. 241 v
Dirck Heijnricxz schuldich 
aen Claes Muetsz van Stienwijck 375. uijt zake van koop van de
helft van de Coernmoelen.
 
 23-05-1581 blz. 242 
Jan Willemsz als oome en voocht van Aernt Pietersz zijn broeders
zoon, ten overstaen van Derck Jansz Reael ende Aelbert Aerntsz
weesmrn. van Assendelft schuldich 
aen Griete Dircxdr een jaerlicxe losrente van 9.10 hooftgelt 
170.
Onderpande een stucke landts groet vierdalff koeven genaempt "Het
uuijterendt" van Nijel Sieuwen achter ven leggende int zuijt endt.
NO    Jan Dircken volck
ZO endt  Louris Woutersz
Z     Jan Dercken volck
NW endt  Trijn Roel Aerenden.
 
 23-05-1581 blz. 242 
Sijmon Heijnricxz voor hem zelve, Aernt Claesz als man en voocht van
Maeritgen Heijnricx, ende Aelbert Arentsz ende Dirck Jansz Reael
weesmrn. van Assendelft voor Guerte Heijnricxdr, Nelle Heijnricx
dochter, Griete Heijnricx dochter ende Claes Heijnricxz, alle
kinderen en erffgenaemen van wijlen Heijnrick Geritsz s.g. eertijts
Schout van Assendelft schuldich 
aen Willem Pouwelsz poorter van Amstelredam een jaerlicxe losrente
van 6 hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groet twee maeden meedts leggende
bezuijden Jan Baningen weer.
NO    Jan Jansz Corffmaker Willem Geritsz met Cornelis van Zanen
     ende zijn kinderen
ZO endt  Sijmon Claes Zijmons
ZW    Cornelis ende Dirck vande Lange Laen
NW endt  Pieter Jansz de Jonge, Schout.
 
 24-05-1581 blz. 243 
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen 
aen Jan Gerit Huijgen 
een stuck landt "Die Dijckmeed" groet twee maeden meedts leggende in
Jaep Heijnen weer, streckende van hem comparants Willem zijn
broeders ende Trijn Heijnen landt off noortwestwerts totten Dijck
toe.
NO    Dirck Steffens
ZW    Jan Nijelsz met hem comparant cum socijs.
Midts dat Jan Gerit Huijgen tot zijne laste sal nemen 150
hooftpenningen, competerende Aelbert van Schaghen tot Haerlem,
staende van 9 jaerlicx. Noch 200 hooftpenningen competerende
Aernt Huijghen weeskinderen van 12 jaerlicx staende. Noch 100
hooftpenningen competerende Heer Florissen kinderen van 5.5.-.
jaerlicx. Noch 100 hooftpenningen competerende eenen Gerberich tot
Haerlem staende van 6 jaerlicx. Noch 40 hooftpenningen
competerende Maerten Geritges staende van 2.10 jaerlicx.
 
 28-05-1581 blz. 244 
Claes Dirck Maerts schuldich 
aen Mr. Willem Bardesz burgermr. van Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 20 hooftgelt 350.
Onderpande eerst een stucke landts genaempt "die Gier" met noch een
stucke landts daer ten eijnden genaempt "die Vlus" groet tesamen
twee morgen landts leggende benoorden die Kerck.
NO    Warnaer Harmenssen met zijn kinderen ende hij Comparant
     tesamen
ZO endt  die Caijck
ZW    Anna Duijff Wouters met haer kinderen ende Maerten Jans
     volck bruijcklandt
NW endt  Maerten Jans volck bruijcklandt met Cloussen volck
     tesamen.
Borg is Jan Geritsz vant Endt, onsse medebroeder in Raede.
 
 30-05-1581 blz. 245 
Vercoop, Engel Gerit Meijnerts eertijts woenende alhijer nutertijt
tot Amstelredam voor hem zelve en voor zijn kinderen geprocreert bij
Maerij Jan Baningen zijn overleden huijsvrouwe 
aen Willem Geritsz 
een gerechte helft van een stuck landt groet een koeven onderdeel en
gemeen met Aecht Jan Caijcken weduwe leggende bezuijden die Kerck.
NO    Cornelis ende Jan Garbrants zoonen 
ZO endt  Cornelis Geritsz den Bueff
ZW    Cornelis Heijnrick Geritsz
NW endt  Willem Geritsz voorn.
 
 31-05-1581 blz. 246 
Vercoop, Jan Willemsz woenende tot Crommenie 
aen Allert Dircxz Haesserden woenende op de Laegendijck bij den Dam 
een stuck landts groet een halff hont landts gelegen buijten den
Laegendijck, streckende van den Laegendijck off totte Crommenie toe.
N     Anna Zijmons
Z     Mr. Dirck van Beeckesteijn tot Haerlem.
 
 02-06-1581 blz. 246 v
Dirck Ouwe Claes Dircxz schuldich 
aen Mr. Willem Bardesz burgermr. van Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 5.12.8., hooftgelt 94.2.8. Uit oude renten brieve
tot zes int getale totaal bedragen te saemen 16.10.-. sjaers, een
van 6 sjaers hooftgelt 108 op oude Dirck Hasert 06-04-1501, noch
een rentenbrief van 1 sjaers hooftgelt 17 op ouwe Dirck Hasert
05-11-1508, noch een rentenbrieff 1.10.-. sjaers op 22-02-1514 op
des zelffs weduwe Aellijdt, noch een rentenbrief van 2 sjaers
hooftgelt 17 op 14-03-1517, noch een rentebrieff op den zelven van
 2 sjaers op 02-06-1520, noch een rentenbrief van 4 sjaers op
oude ende jonge Claes Dercxsz op 28-03-1525. 
Onderpande een werff leggende int noort endt streckende van de
achtersloot off totte sHeerenwech toe.
NO    Aernt Oukes
ZW    Allert Jongerden.
 
 02-06-1581 blz. 247 
Louris Harmensz eertijts getroudt hebbende Katrijn Oude Claes Dircxz
zijn overleden huijsvrouwe en voor zijn dochter, schuldich 
aen Mr. Willeem Bardesz burgermr. van Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 10.10.-., hooftgelt 176.12.8. Uit oude renten
brieve tot zes int getale totaal bedragen te saemen 16.10.-
sjaers, een van 6 sjaers hooftgelt 108 op oude Dirck Haessert
06-04-1501, noch een rentenbrief van 1 sjaers hooftgelt 17 op
ouwe Dirck Haessert 05-11-1508, noch een rentenbrieff 1.10.-.
sjaers op 22-02-1514 op des zelffs weduwe Aellijdt, noch een
rentenbrief van 2 sjaers hooftgelt 17 op 14-03-1517, noch een
rentebrieff op den zelven van 2 sjaers op 02-06-1520, noch een
rentenbrief van 4 sjaers op oude ende jonge Claes Dercxsz op 28-03-1525.
Onderpande een huijs ende werff mette het lange landt leggende een
stuck van de werff achter tvoorz huijs int noort endt, streckende
tselve lange landt van Pietgen Allerten lant off noortwestwerts tot
hem comparants zelffs lant toe.
NO    Aechte Neelen weer
ZW    Anna Naijster met Gerit Jacobsz uuijte Rijp.
 
 02-06-1581 blz. 249 
Pieter Jansz als man en voocht van Guerte Claes Jongerden schuldich 
aen Mr. Willem Bardesz burgermr. van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 6.10.8., hooftgelt 108. Uit oude renten brieve tot
zes int getale totaal bedragen te saemen 16.10.-. sjaers, een van
 6 sjaers hooftgelt 108 op oude Dirck Hasert 06-04-1501, noch een
rentenbrief van 1 sjaers hooftgelt 17 op ouwe Dirck Hasert
05-11-1508, noch een rentenbrieff 1.10.-. sjaers op 22-02-1514 op
des zelffs weduwe Aellijdt, noch een rentenbrief van 2 sjaers
hooftgelt 17 op 14-03-1517, noch een rentebrieff op den zelven van
 2 sjaers op 02-06-1520, noch een rentenbrief van 4 sjaers op
oude ende jonge Claes Dercxsz op 20-03-1525.
Onderpande anderhalff vierndeel van een stucke landts groet vijff
koeven genaempt "die Campen ven" aen de marcken leggende in Oukes
weer.
NO    Maerten Geridden
ZO endt  Dirck Oukes
ZW    Neel Ghijssen ende Roeloff Zijmons volck
NW endt  Mr. Willem Bardesz zelffs.
 
 02-06-1581 blz. 250 
Aellijdt Claes Jongerden weduwe Jelle Jansz geassiteert met Pieter
Jansz haer voocht, schuldich
aen Mr. Willem Bardesz burgermr. van Amsterdam een jaerlicxe
losrente van 6.10.8., hooftgelt 108.10. Uit oude renten brieve
tot zes int getale totaal bedragen 16.10.-. sjaers tesaemen, een
van 6 sjaers hooftgelt 108 op oude Dirck Hasert 06-04-1501, noch
een rentenbrief van 1 sjaers hooftgelt 17 op ouwe Dirck Hasert
05-11-1508, noch een rentenbrieff 1.10.-. sjaers op 22-02-1514 op
des zelffs weduwe Aellijdt, noch een rentenbrief van 2 sjaers
hooftgelt 17 op 14-03-1517, noch een rentebrieff op den zelven van
 2 sjaers op 02-06-1520, noch een rentenbrief van 4 sjaers op
oude ende jonge Claes Dercxsz op 28-03-1525. 
Onderpande anderhalff vierndeel van een stucke landts groet vijf
koeven genaempt "die Caijck ven" aen de marcken leggende in Oukes
weer.
NO    Maerten Geridden
ZO endt  Dirck Oukes
ZW    Neel Ghijssen ende Roeloff Zijmons volck
NW endt  Mr. Willem Bardesz zelffs. 
 
 02-06-1581 blz. 251 
Walich Evertsz als gerechtelijcke gecooren voocht van Machtelt Gerit
Claes Jongerden nagelaten weeskint, schuldich 
aen Mr. Willem Bardesz burgermr. van Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 4.6.-. ende een blanck, hooftgelt 72.
Uit oude renten brieve tot zes int getale totaal bedragen te saemen
 16.10.-. sjaers, een van 6 sjaers hooftgelt 108 op oude Dirck
Hasert 06-04-1501, noch een rentenbrief van 1 sjaers hooftgelt
 17 op ouwe Dirck Hasert 05-11-1508, noch een rentenbrieff 1.10.-.
sjaers op 22-02-1514 op des zelffs weduwe Aellijdt, noch een
rentenbrief van 2 sjaers hooftgelt 17 op 14-03-1517, noch een
rentebrieff op den zelven van 2 sjaers op 02-06-1520, noch een
rentenbrief van 4 sjaers op oude ende jonge Claes Dercxsz op 28-03-1525.
Onderpande anderhalff vierndeel van een stucke landts groet vijf
koeven genaempt "die Caijck ven" aen de Marcken leggende in Oukes
weer.
NO    Maerten Geridden
ZO endt  Dirck Oukes
ZW    Neel Ghijssen ende Roeloff Zijmons volck
NW endt  Mr. Willem Bardesz zelffs.
 
 04-06-1581 blz. 252 
Vercoop, Cornelis Dircxz als oome en voocht van Trijn Engels
dochter, ten overstaen van Derck Jansz Reiael ende Aelbert Aerntsz
weesmrn. van Assendelft
aen Pieter Claesz Nommelen.
twee veen campen binner Delft aen de noort zijde van Mannen weer.
NO    Claes Jonge Bouwes
ZO endt  den Delft
ZW    Guerte Claes Nommelen weduwe
NW endt  Bouwen Pietersz.
Noch een campe veens leggende over den Delft int zelve weer.
NO    Aecht Aerians
ZO endt  Aecht Aerians
ZW    Guerte Claes Nommelen weduwe
NW endt  den Delft.
 
 04-06-1581 blz. 252 v
Cornelis Lourisz vant Hoff als oome en voocht van Louris Wouters,
onmondig weeskint wijlen Wouter Nijel Seuwen ten overstaen van
weesmrn. Aelbert Aerntsz ende Dirck Jansz Reael schuldich 
aen Griete Dircxdr een jaerlicxe losrente van 24.10.-., hooftgelt
 490.
Onderpande een stucke landts genaempt "die halve Vlie Winter" groet
twee koeven leggende int zuijd endt.
Z     Allert Joosten weeskint ende Cuijpers ven
O endt  Duijff Jan Duves tot Haerlem 
N     Duijff Jan Duves tot Haerlem 
W endt  Claesgen Gerit Gabben erffgenamen.
Noch een stucke landts groet twee koeven leggende met Jan Ercken
volck met noch ander twee koeven onderdeel ende gemeen genaempt
"Maerij Claes Louwen ven" 
NO    Jan Dercken kinderen
ZO endt Tonis Jacobsz
ZW    Willem Jutten erffgenamen
NW endt Den Dijck. 
 
 09-06-1581 blz. 253 v
Vercoop, Dirck Ghijs Coppes als man en voocht van Griet Huijch
Tijssen zijn huijsvrouwe ende Hans van der Borcht als man en voocht
van Huijgen Huijch Tijssen dochter zijn huijsvrouwe, kinderen en
erffgenamen van Huijch Thijssen, ten behoeve van gepresenteerde
crediteuren t.w. Evert Claesz poorter tot Amsterdam, Claes
Quijrijnen van Spaerendam nu ter tijt woenende tot Haerlem ende
Jacob Ghijsbertsz van Assendelft
aen Cornelis Jansz Bening poorter tot Amstelredam
negen koeven landts leggende Buijtenhuijssen, streckende van den
Uuijtwech off totte Meer toe.
NO    Griet Aerians met haer kinderen
ZW    Machtelt Claes Lots tot Haerlem.
 
 09-06-1581 blz. 254 
Vercoop, Dirck Ghijs Coppes als man en voocht van Griet Huijch
Tijssen zijn huijsvrouwe ende Hans van der Borcht als man en voocht
van Huijgen Huijch Tijssen zijn huijsvrouwe, kinderen en erffgenamen
van Huijch Thijssen 
aen Cornelis Jansz Bening poorter tot Amstelredam
een werff genaempt "Huijch Thijssen werff" te Buijtenhuijssen bijt
veer, streckende van de Uuijtwech off tot Baningen Huijch Tijssen
ven toe.
NO    Cornelis Baning zelffs
ZW    Machtelt Claes Lots tot Haerlem. 
 
 11-06-1581 blz. 254 v
Vercoop, Jacop Lijclaesz als oom en voocht van Pieter Lijclaesz
kinderen ten overstaen van Dirck Jansz Reiael ende Aelbert Aerntsz
weesmrn. van Assendelft
aen Trijn Heijnen en Jacop Engelsz 
die gerechte vijffde paert van twee gaerden lants in Jaep Heijnen
weer, streckende vant Twisch off totte Meer toe.
NO    Steffens weer
ZW    Lijclaessen weer.
 
 19-06-1581 blz. 255 
Vercoop, Jan Jacopsz alias Jan van Leijen nu ter tijt woenende tot
Haerlem 
aen Pieter Claesz zijn neeff 
een oude vervallen worff in de Kerckbuert, streckende vant Kerckhoff
off suijtwerts tot Tomessen huijsgen toe sonder dat Tomessen
huijsgen meerder werffs heeft voor, nochte aen beijde zijden dan
alleen totte Noessendrop toe, nocht totte voorn. oude werff te
hebben een vrije after uuijtganck tot voorbij Aelbert Willem Jansz
after duer toe. Ende is de voorn. worff belent 
NW    die pastors worff 
ZO    Anna Mr. Poussen weduwe met haer kinderen. 
 
 30-06-1581 blz. 255 v
Cornelis Aernt Claesz nu ter tijt woenende tot Haerlem schuldich 
aen Jacop Adriaensz poorter tot Haerlem, de somme van 200 uuijt
saecke van geleende penningen, die den voorn. Jacop Adriaensz hem
comparant duechtelijcke in zijn noot te dancke bijgeleijt ende
geleent heeft.
Onderpande eerst die helft van een stuckge landts binnen Delft groet
een halff madt leggende in Gerit Claes Pouwels weer, streckende van
Maerten Claesz lants off tot comparants zelffs lants toe.
NO    Pieter Lijcken kinderen
ZW    Jan Claes Vaers volck. 
Noch die helft van een stucke landts genaempt "die Reeff camp" groet
een half madt in de zelve weer, streckende van Aechte Joncken landt
off totte croften toe.
NO    Pieter Lijcken kinderen
ZW    Cornelis Pieters volck.
Noch die gerechte helft van de Twisch veen groet een halff madt int
zelve weer, streckende vant Twisch off tot Maerten Claesz Landt toe.
NO    Pieter Lijcken kinderen
ZW    Maerten Claesz.
Noch die gerechte helft van de werff int zelve weer.
NO    Jacop Lijclaesz
ZW    Cornelis Claesz.
Noch van dat hem van zijns moeders erffenisse aengecomen is ten
overstaen en bij consente van Aernt Claesz des voors. comparants
vader die mede voor ons compareerde ende daerin bewillichde om bij
zijn zoene voors. hier onder verbonden te werden gelijck hij
comparant dede oock midts dezen een stucke lants groet anderhalff
koeven leggende in Claes Heijnen weer, streckende van Claes Heijnen
volcx lant off Heer Florissen kinderen lant toe.
NO    Nijel Beerten
ZW endt  Cornelis Heijn Roeleven.
 
 16-06-1581 blz. 256 v
Vercoop, Jan Claesz als zoone en universale erffgename van Katrijn
Claes Gelden weduwe, zijn overleden moeder
aen Allert Jan Cloussen 
een oude werff in de Kerckbuijert, streckende zelve werff zoe zij
van outs gelegen is vande Wechsloot off tottet achterslootgen toe.
NO    Claes Aerntsz Montsuer
ZW    Cornelis Jancke Meijnerts.

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net