Assendelft, register van transportakten 1581-1585

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1994

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 17-07-1581 blz. 1   
Neel Heijnrick Egbertszs weduwe geassisteert met Jan Heijnricxz
haeren ouste zoone ende voocht dat eertijts Heijnrick Egbertsz
haeren overleden man, schuldich 
aen Pieter Ghijsbertsz te Amsterdam een jaerlicxe losrenten van 6,
hooftgelt 100.
Onderpande twee maeden landts ende een vierndel gelegen in het noort
eijnde leggende beoosten die Wech.
ZW    Griete Gerits weduwe met haer kinderen
N     Claes Pietersz
ZO endt  Pieter Allertsz ende Heijnrick Ghijssen tesaemen
NW endt  die Wech.
Beginnende die rentenbrieve:
Ick Jan Baerentsz Schout tot Assendelft in date den 20 Martie anno
1560. Op welcke renten brieve inden jaere 1571 affgelost ende op
betaelt is 60 tgeene tegenwoordich opte rugge vande zelve renten
brieve geschreven staet. Tis nu soe dat voorn. comparante met haeren
voocht handt bekende wederomme vande voors. Pieter Ghijsbertsz Ruijs
kinderen gelijcke 60 van verloopen renten van dezelve brieve ende
anders inne gehouden hebben ende van dezelve Pieter Ghijsbertsz
Ruijs kinderen off gequiteert is midts dat dzelve renten brieve
wederom zijn volle effect soude sorteren.
 
 19-07-1581 blz. 2   
Maerten Allerts, schepen tot Assendelft voocht van Jan Jansz,
weeskint wijlen Jan van de Kaijck, ten overstaen Dirck Jansz Reiael
ende Aelbert Aerntsz weesmrn. tot Assendelft schuldich 
aen Mr. Willem Bardesz burgermr. van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van dertich stuvers, hooftgelt 30. 
Uijt zeeckere oude rente brieven tot zes int getalle bedraegende
tesaemen 16.10.- sjaers. Als te weeten eerst van een rente brieff
van 6 sjaers losbaer met 108 op Oude Dirck Haessert van dato 6
April 1501. 
Noch een rente brieff van 1 sjaers losbaer den penning zeventien
opten zelve persoon van date den op 5 November 1508. 
Noch een rente brieff van 1.10.- sjaers losbaer den penning
achtien in date den 22 Februarij 1514 op des zelffs weduwe Aelidt.
Noch van een rente brief van 2 sjaers losbaer den penning
zeventhien in date 14 Meert 1517. Noch van een renten brieff op den
zelven van 2 sjaers losbaer den penning achtien in date 2 Junij
1520.
Noch van een renten brieff van 4 sjaers losbaer den penning
achtien op Ouwe ende Jonge Claes Dircxsz in date 28 Mae 1525. Welcke
brieven midts dezen alle doot ende te nijet sullen zijn ende voor
voors. Mr. Willem Bardesz crachteloos ende onwaerden om uijt te
moegen ageren.
Onderpande stuckgen landts genaempt "Die Busken" groot een koeven
leggende int noort endt.
 
 24-07-1581 bl z. 3 v 
Vercoop, Claes Aertsz coopman ende poorter van Amstelredam 
aen Cornelis Heijnricxz oudt schepen van Assendelft
anderhalff madt meedts landt in Nellen maed in Sijmon Heijnen weer.
NO    Gerit ende Roeloff Heijnricxz
ZO endt  Nijel Claesz Beerten
ZW    Volkert Muetsz tot Horn ende Willem Pouwelsz tot Amsterdam
NW endt  den Hoogendijck.
Noch een stucke landts genaempt "Het Leege lant", groot anderhalff
morgen gelegen in tDam weer.
NO    Pieter Everts kinderen
ZO endt  Cornelis Heijntkes
ZW    Cornelis Heijnricxz zelve
NW endt  Sijmon Aernts.
 
 25-07-1581 blz. 4 v  
Vercoop, Dirck Claesz Outkes ende Louris Harmensz 
aen Waelich Evertsz 
twee ackeren landts aen de suijt zijde van die Waelsloot bezuijden
Claes Bouwensz worff, streckende van den Delft off uit waer aen
naeden Twisch toe.
Z     Gerit Roeloff Zijmons cum socijs
N     Machtelt Heeren.
 
 25-07-1581 blz. 5   
Vercoop, Dirck Claesz Outkes en Louris Harmensz 
aen Machtelt Heeren weduwe wijlen Adriaen Allerden 
een acker landts benoorden die Waelsloot, streckende van den Delft
off tot Claes Dircx alias Jongerts volckx lant toe.
N     Bouwen Claesz
Z     Waelich Eevertsz.
 
 26-07-1581 blz. 5 v  
Vercoop, Jan Pietersz als man en voocht van Maerij Jansdr en voor de
andere broeders en zusters van zijn vrouw 
aen Lacije Claesdr 
het gerechte derdepaert van een stuck landts genaempt "Cop van
Dijcken craegen", groot een madt in de Moelenbuert.
NO    Trijn Louwen
ZO endt  Cornelis ende Dirck vande Lange Laen
ZW    Gerit Heijnric Geritsz
NW endt  die Dijck.
 
 27-07-1581 blz. 6   
Vercoop, Jan Geritsz in de Wildeman poorter tot Haerlem als oome en
voocht van Gerrit Claesz weeskint wijlen Claes Geritsz ende Nijes
Huijgen dochter 
aen Engel Claesz Jutten 
het vierde paert van een oude vervallen werff genaempt "Jan Jutten
werff" int suijt eijnde.
ZW    Heijnrick Roeleven
ZO endt  sHeerenwech
NO    Cornelis Pieter Jutten
NW endt  die Achter ven.
 
 28-07-1581 blz. 6 v  
Vercoop, Cornelis Jansz Bening poorter van Amstelredam 
aen Claes Dirck Maerts 
het derdepaert van een stucke landts genaempt "Huijch Thijssen ven",
groet negen koeven gelegen over den Nuwendijck Buijtenhuijssen,
streckende voorts met zuijtoostend aende sHeerenwech ende Huijch
Thijssen werff ende mettet noortwesteijnde aende Meer toe.
ZW    Machtelt Claes Lots tot Haerlem
NO    Griet Aerians met haer kinderen.
 
 28-07-1581 blz. 7   
Vercoop, Claes Aerntsz Montsuer ende Cornelis Claes Jan Roen als
ouste zoone en voocht van Katrijn Cornelisdr zijn moeder als
erffgenaemen van wijlen Aernt IJsbrantsz Backer ende Meijns
Cornelisdr 
aen Cornelis Jansz Bening poorter van Amstelredam 
een stucke landts groet vijff maeden soe binnen als buijten leggende
Buijtenhuijssen bijt Veer, streckende voorts vande sHeerenwech off
noortwestwerts totte Meer toe.
NO    Machtelt Claes Lots tot Haerlem
ZW    die Kaedijck.
Borg is Huijch Dircxz voor Cornelis Claes Jan Roen zijn swager.
 
 15-08-1581 blz. 8   
Vercoop, Anna Pietersdr weduwe Louris Cornelisz geassisteert met
Dirck Lourisz haeren zoone ende voocht, 
aen Garbrant Florisz 
een werff, streckende voorts van Heijnrick Cornelisz lant off totte
Wechsloet.
N     Willem Garbranden met zijn voorkinderen
ZW    Cornelis ende Claes Huijberts zoonen.
 
 15-08-1581 blz. 8 v  
Vercoop, Cornelis Heijnricxz Wever van Assendelft nu ter tijt
woenende tot Haerlem 
aen Jacob Cornelisz Cuijper 
een huijs ende werff besuijden die Kerck, streckende voorts die
voorn. werff vande sHeerenwech off tot Cornelis Geritsz lant toe.
NO    Roeloff Gerit Nonnen
ZW    de erffgenaemen van Dirrick Baert Jannen ende Cornelis
     Baert Jannen tesaemen.
 
 01-09-1581 blz. 9   
Vercoop, Gerit Heijnrick Geritsz 
aen Heijnrick Willemsz 
een stuckgen landts groet ruijm een vierndeel van een morgen in
Sijmon Heijnen weer, besloeten in Maerij Claes Zijmons Heijnen lant.
NO    Gerit vant Laentgen cum socijs
ZW    Jan Pierke Neelen.
 
 10-09-1581 blz. 9 v  
Vercoop, IJsbrant Willemsz als zoene ende mede erffgenaem wijlen
Willem Jansz Soutman s.g. poorter van Amstelredammme 
aen Elbert Woutersz poorter van Amstelredamme een losrenten
sprekende op Jan Dircxz van 28 sjaers, hooftgelt 500.
Ick Heijnrick Geritsz Schout tot Assendelft op 29 Novenber jaer
1547.
Onderpande een stucke landts gelegen Buijtenhuijssen genaempt
"Hardenaercx ven".
ZW    Claes Jansz Ghijssen volck
NO    een stuck landts genaempt "Burch weer".
 
 20-09-1581 blz. 10 v 
Dirck Derricxz Beellij ende Cornelis Dirricxz Beellij gebroederen,
schuldich 
aen Jan Jansz Verwer een jaerlicxe losrenten van 6.10.-.,
hooftgelt 100.
Onderpande drie campges veen leggende zijde onder zijde groet een
morgen landts in Lijclaesz weer.
NO    Aerian Aernt Claesz
ZO endt  Pieter Lijcken kinderen Baertzen Jan Gaelen tesamen
NW endt  Baertzen Jan Gaelen voors. met Jaep Lijck tesamen.
 
 14-10-1581 blz. 11 v 
Aellewer Aernt Claes dochter geassisteert met Aerian Aernt Claesz
haren broeder ende voocht schuldich 
aen Jacob Adriaensz poorter tot Haerlem 60, uuijt zake van
geleende penningen.
Onderpande een koeven leggende achter haer comparante vaders huijs
uuijt.
NO    Claes Jan Costers
ZO endt  Aernt Claesz
ZW    Jan IJsbrantsz kinderen
NW endt  Heijnrick Claesz.
 
 13-10-1581 blz. 12 v 
Vercoop, Gerit Claesz woenende aende Meerdijck als man en voocht van
Griet Engel van Zanen weduwe van Nijel Jacop Hammen vervangende ende
hem starckmakende voor Cornelis Jansz van Wormer als man en voocht
van Maerijtgen Engel van Zaenen 
aen Cornelis Pieter Jutten 
die gerechte twee derdendelen van een werff ende erff int suijt endt
genaempt "Engel van Zaenen werff", streckende van Griet Maerten van
Zaenen landt off totte Wechsloot toe .
NO    Heijnrick Roeleven
ZW    Machtelt vandt Hoff.
Ende soe bekende Gerit Claesz soe de coepe vande voorn. twee derden
delen werffs als van sekere testamentare dispotie ende legatie dat
die voorn. Nijel Jaep Hammen gemaect was van Guertgen Pieter Jutten
weduwe zijn groete moeder daer in gesmolten tgeen hem Pieter Jut
zijn groete moeder besproecken was. Van Cornelis Pieter Jutten
albetaelt.
 
 27-10-1581 blz. 13 v 
Vercoop, Jan Willem Aerians bekende hoe dat zijn vader in zijn leven
vercoft heeft 
aen Meijnert Jancke Meijnerts mede nu overleden ende daerdoor aen
Cornelis Jancke Meijnerts broeder ende universale erffgenaem van de
voorn. Meijnert 
een acker landts genaempt "Die Stolp acker", groot 116 roeden int
Ghijssen weer.
NO    Claes Allertsz
ZO endt  Baert Jan Gaelen
ZW    Cornelis Pieterz cum socijs
NW endt  Claes Ghijssen kinderen.
 
 27-10-1581 blz. 14 v 
Vercoop, Cornelis Jancke Meijnerts verklaert, hoe dat Meijnert
Jancke Meijnerts zijn broeder in zijn leven vercoft heeft
aen Willem Adriaensz nu mede overleden ende daer door aen die
kinderen ende erffgenamen van Willem Aerian 
een koeven leggende int Vroon weer, streckende van Pieter Heeren
landt off tot Caijck toe.
NO    Trijn Jan Cornelis Aerians weduwe
ZW    Gerit vant Laentgen.
 
 14-11-1581 blz. 15 v 
Claes Willemsz Jongelincx schuldich
aen Machtelt Dirck Ouwe Jans een jaerlicxe losrenten van 9.7.8.,
hooftgelt 125.
Onderpande anderhalff koeven leggende gemeen in de Buijtcaijck in
Jan Willem Gerits weer.
NO    Wouter Willemsz cum socijs
ZO endt  die Caijck
ZW    Reijnout Reiaelen met haer kinderen
NW endt  Jan met Cornelis Jongelincx tesaemen.
Noch een halff madt veens genaempt "Die Vijver camp" leggende int
voorn. weer.
NO    Wouter Willems cum socijs
ZO endt  Jan ende Cornelis Jongelincx
ZW    comparant zelffs
NW endt  Allert Cornelisz.
 
 17-11-1581 blz. 16 v 
Tames Dircxz schuldich 
aen Joost Jansz Backer poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke lants genaempt "Het Smeekoe ven" groot ruijm
twee koeven leggende bezuijden die Kerck, streckende van de
sHeerenwech off totte Schouten landt toe.
NO    Cornelis Heijnrick Geritsz
ZW    Maerten Dirck Cillen.
Borg is zijn broeder Jan Dircxz tegenwoordig schepen. 
 
 14-11-1581 blz. 17 v 
Vercoop, Claes Dircxz 
aen Aelbert Egbertsz 
een worff gelegen in de Moelenbuert, streckende van de sHeerenwech
off totte Vleert toe zoe de zelve van oudts geleegen is.
NO    Pieter Piet Jannen
ZW    Lacije Outkes.
 
 24-11-1581 blz. 18 v 
Vercoop, Pieter Geritsz Ham als rechtelijk gecooren voocht van
Fijtgen Jan Gerit Roelen dochter weeskint ten overstaen van weesmrn.
Dirck Jansz Reiael ende Aelbert Aerntsz. 
aen Cornelis Claesz 
eerst dat halve huijs mette halve werff twelck de voorn. Cornelis
Claesz nu ter tijt bewoenende ende besittende is met dat croftgen
daer aende suijt zijde van voors. werff gelegen groot tvoorn.
kroftgen een halff koeven, streckende voorts tvoors. kroftgen ende
werff beijde van de voors. Fijtgen Jans achter ven off totte voors.
Cornelis Claesz laen toe.
Z     Ouwe Jans volcx werff
N     Baert Dirck Baerten cum socijs.
Noch die gerechte helft van "Het Spaens twee maedtgen" groot 204
roeden leggende mette voorn. Cornelis Claesz onderdeel ende gemeen
mettet riedt landt daer toe behoerende.
NO    die Zeven maedt
ZO endt  Huijch Maertsz vant Hoff
ZW    Tvennitgen
NW endt  Allerdt Dircxz.
Noch het halve camgen kaechs met Engel Ouwe Jans gemeen groot dzelve
helft een halff morgen leggende buijtendijcks in de Kaech.
ZO    Comen Jan Jansz
NW    die Volger
NO    Aellidt Gerits kaech
ZW    die Meer.
 
 24-11-1581 blz. 19 v 
Cornelis Claesz verklaert overgenomen te hebben tot zijnen laste van
Fijtgen Jan Gerit Roeloen eerst een jaerlicxe losrenten van 3,
opten naegenoemde huijs competerende Cornelis Hendricxz Bas tot
Amsterdam.
Noch een jaerlicxe losrenten van 8, competerende Trijn Floris.
Onderpande het halve huijs met een vrije uijtganck ende inganck zal
hebben, werff ende landts. 
Z     Ouwe Jans volcx werff
N     Baert Dirck Baerten cum socijs.
Noch die gerechte helft van "Het Spaens twee maedtgen" groot 208
roeden leggende mettet riedt landt daer toe behoerende.
NO    die Zeven maed
ZO endt  Huijch Maertsz vant Hoff
ZW    tVennitgen
NW endt  Allert Dircxz.
Noch die Kaech leggende met Engel Ouwe Jans onderdeel gemeen
buijtendijcx.
ZO    Comen Jan Jansz
NW    die Volger
NO    Aellidt Gerits kaech
ZW    die Meer.
 
 24-11-1581 blz. 20 v 
Vercoop, voor ons compareerde Mr. Heijnrick Spoirwater die ons
vertoende zijne procuratie daerven den teneur hier nae volcht. Mij
Michiel van Woerden secretaris der stadt Haerlem ende notaris tot
exercitie vanden notarisschappe bij wezen vanden ondergenommineerden
getuijge. Eerbaere Jonckvrouwe Margaretha vander Merwen weduwe van
Dirck van Nuijssenburch poortersse van Haerlem opten houck van St.
Jans Strate aen tKerckhoff ende Dirck van Nuijssenburch haeren soon
en voocht in dese
aen Cornelis ende Willem Jacop Heijnen zoenen 
zestalve gaerden landts gelegen gemeen ende onverdeelt in Baelich
Jaep Heijnen weer, streckende van wijck [weg gevallen] totten Twisch
toe, voor 2310.
N     Dirck Steffensz ende Sijmon Jacopsz cum socijs
Z     Jacop Lijclaesz ende Gerit Roeloff Zijmons cum socijs.
Getuigen Jacob Dircxsz ende Lucas Andriessz beijde cleermaeckers
ende poorters van Haerlem.
 
 15-12-1581 blz. 23  
Vercoop, Willem Jacob Heijnen schoenmacker nu ter tijt woenende tot
Haarlem 
aen Dirck Heijnricxz moellennaer tot Assendelft 
een stucke landts genaempt "Het Groote madt" leggende int Heijntgen
Dirck Heijnen weer, streckende voorts vande voors. moellennaers
landt off totten Delft toe.
NO    die Moelensloot
ZW    Outger Dircxz.
 
 15-12-1581 blz. 23 v 
Dirck Heijndricxsz onsse moellenaer is schuldich
aen Willem Jacob Heijnen woenende der stede Haerlem de somme 240
uit landcustinge van een stucke landt genaempt "Het Groote madt"
leggende in Heijntgen Dirck Heijnen weer. Daer voore bijde voorn.
moellenaer gecoft ende eertijts bij Maerten Heijndricxsz gecoft van
Mr. Aernt van der Hooch inden Haege. Ende wederomme bijde voorn.
Maerten Heijnricxsz tzelve landt vercoft eenen Pieter Jaep Heijnen
s.g. broeder vande Willem jacobsz.
Onderpande tvoorn. "Groote madt" ende voorts noch een stucke landts
leggende achter des voorn. comparants huijs groot twee koeven,
streckende van zijn werff off tot aen Outgers landt toe int voorn.
weer.
NO    die Moellensloot
ZW    Cornelis Willem Gerits.
 
 05-01-1582 blz. 24 v 
Vercoop, Sijbout Cornelisz voor hem zelve ende Dirck Jansz als man
en voocht van Lijsbeth Cornelis dochter als universaele erffgenamen
van wijlen Guert Dirck Hannen haer overleden moeder ende bekende,
dat haer overleden vader Cornelis Zijboutsz als man en voocht van
Guert Dirck Hannen vercoft heeft 
aen Griet Willem Jutten weduwe van Cornelis Dirck Hannen met haer
kinderen ende Marij Jacopsdr weduwe wijlen Guert Dirck Hannen
[onjuist ?] met haer kinderen, alle sulcke acten ende eijgendommen
van landen als Guert Dirck Hannen eenichsins competeerde ende
toebehoerde in een weer landts genaempt "Dirck Hannen weer",
streckende van Twisch off tot die Nuwevliet toe.
NO    Claes Geritsz Boschman ende Guert Geritsdr tesaemen
ZW    Dirck Jannen weer.
Noch alsulcke eijgendommen van huijs hoff ende werff op tzelve weer
staende ende leggende midtsgaders alsulcke eijgendoom als die voorn.
Guert Dirck Hannen haer comperanten moeder competeerden ende
toebehoerden in een stucke landts genaempt "Dirck Hannen meed"
leggende over die Nuwevliet.
NO    Claes Geritsz Boschman
ZW    Aecht Dirck Maerts kinderen.
 
 05-01-1582 blz. 25 v 
Vercoop, Engel Ouwe Jans voor hem zelve ende Maerten Dircxz zijn
overleden broeder ende Machtelt Dirck Ouwe Jans geassisteert met
Comen Jan haeren voocht
aen Pieter Geritsz ende Anna Jan Claesz weduwe met haer kinderen 
een stucke landts genaempt "Vrou Beerten meed" groot vier koeven.
NW    Claes Pieter Louwen
ZO    die Kercke oft die Papelijcke Proeve
ZW endt  Jan Havicxz woenende in de Beverwijck
NO endt  Engel Nijelsz met Jaep Lou.
Midts dat Pieter Geritsz ende Anna Jan Claes Loukes weduwe met haer
kinderen tot haeren laste sullen nemen een jaerlicxe losrenten van 
14 aflosbaer met 252 opt voors. landt gehypoteequeert,
competerende tot Amsterdam.
 
 07-01-1582 blz. 26 v 
Vercoop, Crijn Jansdr geassisteert met Maerten Allertsz woenende aen
de Meerdijck haeren rechtelijck gecooren voocht 
aen Cornelis Gerit Dirck Hannen
eerst drie hont landts in Vrericx maeden aen den Dijck, streckende
van de Mes camp totten Hoogendijck toe.
NO    Trijn Pieters Wouters met haer kinderen
ZW    Cornelis ende Dirck vande Lange Laen. 
Noch een stucke landt genaempt "Mes camp" groot anderhalff madt,
streckende van Mr. Willem Bardessz landt off totte Vrericx maedt
toe.
NO    Trijn Pieter Wouters met haer kinderen
ZW    Aelbert Aerntsz.
Noch een stucke landts groot vier koeven genaempt "Die Bincaijck"
mette werff daer in gelegen, streckende van de Wech off
noortwestwerts totte Caijck toe.
NO    Jacop Huijgensloot
ZW    Mr. Willem Bardesz.
Noch een stucke landts groot twee koeven, streckende voorts vande
Caijck off tot Vrou Pieter Jacops landt toe.
NO    Jacob Willem Geritsz
ZW    Jacop Huijgensloot.
Noch die gerechte helft vande Boeveech leggende met Engel Jan
Aereszs kinderen onderdeel ende gemeen, streckende van Engelen
kinderen werff off tzaemen totte middelste stuckgen toe.
NO    Jan Jongelincx
ZW    Aelbert Aerentsz.
Noch een stucke veen landts genaempt "Het Middelste stuckgen" groot
een half madt landts, streckende voorts vande voorn. Boeveech off
tot Engel Jan Aereszs kinderen toe.
NO    Jan Jongelincx
ZW    Aelbert Aerentsz.
Noch een campgen veen genaempt "Harthaeck" met het ackertgen aen de
zuijdt zijde daer van gelegen, groot anderhalff hont, streckende
voorts van Mr. Willem Bardessen voors. landt off totte Delft toe.
NO    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster
ZW    Sijmon Aerntsz.
Noch een ackergen opten Delft gelegen groot een hont.
NO    Engel Jan Aeresz kinderen voors.
ZW    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster voors.
Noch vier campges veen leggende bij de anderen groot schaers een
morgen landts leggende aen beijde enden in Mr. Willem Bardessz landt
besloten.
NO    Jan Dirck Everts ende Huijch Claesz tesamen
ZW    Sijmon Aerntsz.
Noch een omloopgen leggende in Sijmon Aerntsz landt aen beijde enden
beslooten.
NO    Trijntgen Willems
ZW    Mr. Willem Bardesz.
Noch een ackertgen Landts groot een half hont.
NO    Trijn Pieter Wouters met haer kinderen
ZW    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster voors.
 
 07-01-1582 blz. 28 en blz. 29 v 
Cornelis Gerit Dirck Hannen schuldich 
aen Crijn Jans dochter van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Haerlem 1000 uuijt sake van landcusten en jaerlicxe 62.10.-. 
eerst drie hont landts in Vrericx maeden aen den Dijck, streckende
van de Mes camp totten Hoogendijck toe.
NO    Trijn Pieters Wouters met haer kinderen
ZW    Cornelis ende Dirck vande Lange Laen. 
Noch een stucke landt genaempt "Mes camp" groot anderhalff madt,
streckende van Mr. Willem Bardessz landt off totte Vrericx maedt
toe.
NO    Trijn Pieter Wouters met haer kinderen voorn.
ZW    Aelbert Aerntsz.
Noch een stucke landts groot vier koeven genaempt "Die Bincaijck"
mette werff daer in gelegen, streckende van de Wech off
noortwestwerts totte Caijck toe.
NO    Jacop Huijgensloot
ZW    Mr. Willem Bardesz.
Noch een stucke landts groot twee koeven, streckende voorts vande
Caijck off tot Vrou Pieter Jacops landt toe.
NO    Jacob Willem Geritsz
ZW    Jacop Huijgensloot
Noch die gerechte helft vande Boeveech leggende met Engel Jan
Aereszs kinderen onderdeel ende gemeen, streckende van Engelen
kinderen werff off tzaemen totte middelste stuckgen toe.
NO    Jan Jongelincx
ZW    Aelbert Aerentsz.
Noch een stucke veen landts genaempt "Het Middelste stuckgen" groot
een half madt landts, streckende voorts vande voorn. Boeveech off
tot Engel Jan Aereszs kinderen toe.
NO    Jan Jongelincx
ZW    Aelbert Aerentsz.
Noch een campgen veen genaempt "Harthaeck" met het ackertgen aen de
zuijdt zijde daer van gelegen, groot anderhalff hont, streckende
voorts van Mr. Willem Bardeszs voors. landt off totte Delft toe.
NO    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster
ZW    Sijmon Aerntsz.
Noch een ackergen opten Delft gelegen groot een hont.
NO    Engel Jan Aeresz kinderen voors.
ZW    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster voors.
Noch vier campges veen leggende bij de anderen groot schaers een
morgen landts leggende aen beijde enden in Mr. Willem Bardeszs landt
besloten.
NO    Jan Dirck Everts ende Huijch Claesz tesamen
ZW    Sijmon Aerntsz.
Noch een omloopgen leggende in Sijmon Aerntsz landt aen beijde enden
beslooten.
NO    Trijntgen Willems
ZW    Mr. Willem Bardesz.
Noch een ackertgen landts groot een half hont.
NO    Trijn Pieter Wouters met haer kinderen
ZW    Gerit Heijnrick Geritsz met zijn wijffs zuster voors.
 
 15-01-1582 blz. 31  
Vercoop, Warnaer Harmensz 
aen Cornelis Claesz 
een stucke landts groot een madt genaempt "Het Vennetge", achter
thuijs leggende in de Kerckbuijert achter hem comparants huijs,
streckende voorts vande werffven off tot Neel die Costers kinderen
landts toe.
NO    Cornelis Moeij Duves
ZW    Sijmon Hacopsz.
Borg voor zijn vader is Stoffel Warnersz.
 
 15-01-1582 blz. 31 v 
Cornelis Claesz nu ter tijt woenende tot Assendelft is schuldich
aen Waernaer Harmensz onsse inwoenende buijerman tot welcker tijt
deselve Warnaer in Italien binnen der stede van Roma geweest sal
sijn en daer van goet bescheijt geinstificeert naer behoiren
gebracht sal hebben, die somma van 750 van lantcustingen. 
Onderpande een stucke landts groot een madt genaempt Het Vennetge",
achter thuijs leggende in de Kerckbuijert achter hem comparants
huijs, streckende voorts vande werffven off tot Neel die Costers
kinderen landts toe. 
NO    Cornelis Moeij Duven
ZW    Sijmon Hacopsz.
Noch een stucke landts leggende inde Kerckbuert achter aen Roeloff
Ballen worff voorn. groot een koeven, streckende voorts vande voors.
worff tot Roeloff Ballen landt toe.
NO    Sijmon Jacobsz
ZW    Trijn Roeloff die backers met haer kinderen.
Noch een veen acker genaempt "Die Split camp" leggende in Hillegundt
Roeloffs weer,
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs
NW endt  Aernt Claesz.
Noch een stolp acker leggende int voorn. weer.
NO    Louris Harmensz
ZW    Trijn Roeloff die backers met haer kinderen
ZO endt  Trijn Roeloff die backers met haer kinderen
NW endt  Roeloff Ballen.
Borg Jan Willem Aerians.
 
 19-01-1582 blz. 32 v 
Warnaer Harmenensz schuldich 
aen Cornelis ende Dirck Dircxsz vande Lange Laen 100 te betaelen
als hij comparant zijn voorgenoemde reijsse tot Roma volbracht sal
hebben mette behoirlijcke intereste van dien. Indien nijet soe sal
hij comparant dzelve penningen moegen houden op rente midts daer van
alle jaers op Sinte Louris dach te rente 6 wordt betaelt.
Onderpande een stucke landts genaempt "Het Laege" groot zes koeven
leggende in Maerten Keijsers weer.
NO    Outger Dircxz ende Claes Dircxz
ZO endt  Warnaer zelffs
ZW    Sijmon Claesz 
NW endt  Jan Geritsz met Jan Allerts volck.
Borg Stoffel Warnaersz voor zijn vader.
 
 21-01-1582 blz. 33 v 
Vercoop, Crijn Jansdr geassisteert met Maerten Allertsz woenende aen
de Meerdijck haer rechtelijcke gecooren voocht 
aen Willem Geritsz Boet 
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Willem Mathijsz
vliets ven" groot dzelve helft vier koeven leggende onderdeel en
gemeen met Jacop Jan Jaepen in Willem Mathijsz weer
NW    Guert Engelen weduwe
NO endt  Cornelis Claes Jan Roon met Ghijsbert Cornelis Ghijssen
     tesaemen
ZO    Trijn Ghijssen weduwe met haer kinderen ende Errem Gerit
     die Boet met haer kinderen
ZW endt  die Nouwevliet.
Noch die gerechte helft van een acker landts leggende int zelve weer
groot derdalff hondt leggende met hem Willem Geritsz zelffs
onderdeel en gemeen, leggende voorts aen beijde enden beslooten in
Trijn Ghijssen met haer kinderen landt. 
NO    Jacop Jan Jaepen
ZW    Dirck Vrericxz met zijn dochter.
Noch tgerechte thiende paert vant dijck camp leggende met Jacop Jan
Jaepen voors. ende Willem Geritsz zelffs gemeen int voorn. weer,
streckende van Trijn Ghijssen cum socijs landt off totten
Hoegendijck toe.
NO    Jan Jansz met zijn kinderen ende Jan Gerit Huijgen tesamen
ZW    Gerit Boets volcx dijck camp.
 
 03-02-1582 blz. 34 v 
Testament van Brecht Roeloffsdr weduwe Sijmon Maertensz.
Erffgenaemen Sijmon Claesz haer comparantes dochters zoone,
geprocreert bij Claes Dirck Maertses haeren swaeger s.g. in den
somme van eens 300.
Item alzoe Gerit Jan Baertsz met des voors. comperantes dochter
 100 min ten huwelijck gehadt heeft als die voors. Claes Dirck
Maertses. Soe institueert zij comparante Marije Gerrits haer
comperants dochters dochter bij den zelve Gerit Jan Baertses
geprocreert inde somme van 400. Verder zijn erffgenamen van haer
ongedisponeerde goederen Trijn Sijmonsdr huijsvrou van Cornelis
Dircxz, Guerte Sijmonsdr huijsvrou van Allert Geritsz. Ende die
[stond zes] vier kinderen van Roeloff Zijmonsz haeren zoon
geprocreert bij Aechte Willemsdr, elcke stam in een derde paert.
 
 03-02-1582 blz. 35 v 
Huwelicxe voirwaerden tussen Gerit Roeloffs Zijmons ter eenre ende
Katrijn Jacopsdr ter andere zijde.
 
 08-02-1582 blz. 36 v 
Vercoop, Aernt Claesz van Haerlem als mede erffgenaem van Duijffken
Neelen
aen Jan Pietersz ende Jan Woutersz
het gerechte derthienste paert van de landen eertijts toebehoert
hebben Duijffken Neelen voors. int Aechte Neelen weer int noort
endt, als in den landen totte hofstede van Duijffken Neelen behoort
hebbende ooc buijten tzelve weer gelegen. Midtsgaders alle alsulcke
acte als hem comparant soude moegen competeren aen vier gaerden
landts int voorn. weer in erffpachte uijtgegeven.
 
 16-02-1582 blz. 37  
Testament van Cornelis Jancke Meijnerts onse buerknecht
Soe verre hij testateur streft sonder kindt of kinderen achter te
laeten Aeff Nijelendr zijn dienst maeijt duer sonderlinge trouwe
ende meenige goede diensten 100.
 
 16-02-1582 blz. 37 v 
Guerte Bouwens dochter weduwe van Cornelis Pietersz geassisteert met
Pieter Cornelis Pietersz haere zoon ende voocht, schuldich
aen Jacop Jacopsz poorter tot Haerlem als curateur van den
sterffhuijsse ende boele van Meijnert van Huessen ende zijn
huijsvrouwe beijde s.g. die somme van 400 te betalen in drie
termijnen. Die des voorn. Meijnert van Huessens boel resteeren van
eenen Nijel Jacobsz van seeckere custinge van eenen huijsse en boomp
gelegen inde Moelensteege binnen die vrijheijt Haerlem bij akcte op
10 Februarij laestleden in Haerlem voor notaris gemaect.
Borg is Claes Cornelis Pietersz, broeder van Pieter Cornelis Pieters
ende zoene van Guerte Bouwensdr.
Onderpande een stucke landts groot derdalff madt meedts (uijtgenomen
thien swaerden over dwars landt toebehoren Gerit Jonckclaessen cum
socijs) leggende in Claes Heijnen weer.
NO    Huijch Maertsz vant Hoff cum socijs ende Jan Jansz Peet
ZO endt  Outger Dircxz
ZW    Heijn Roeleven volck
NW endt  Jan Maijckes cum socijs.
 
 20-02-1582 blz. 38 v 
Vercoop, Jan Jansz Coman
aen Garbrant Florisz 
een stucke landts genaempt "Het Breedtgen" leggende beneffens die
lange laen groet een koeven in Lijclaes Pieter Jan Aernts weer.
NO    Outger Jaep Heijnen erffgenamen
ZO endt  die Achter ven hijer onder geschreven
ZW    Cornelis Maerte Keijsers erffgenamen
NW endt  Aelbert Aerntsz.
Vercoop, Garbrant Florisz
aen Joost Jansz Backer poorter tot Amstelredam het voorz landt
genaempt "Het Breedtgen". Noch die gerechte helft van een stucke
landts genaempt "Die Achter ven", groet drie koeven leggende in
Lijclaes Pieter Jan Aernts weer, streckende voorts van Lijclaessen
werff off totte voorn. Breedtgen toe.
NO    Jaep Heijnen weer
ZW    Maerten Geritges cum socijs.
 
 20-02-1582 blz. 39  
Vercoop, Joost Jansz Backer poorter van Amstelredam 
aen Garbrant Florisz 
een stucke landts groet twee maeden landts genaempt "Die Stickel"
leggende inde Hemmen.
NO endt  Jacob Jansz
ZW endt  Maerten Dirricxz.
 
 23-02-1582 blz. 40 v 
Guerte Bouwesdr weduwe Cornelis Pietersz geassisteert met Cornelis
Claesz Snijer haeren voocht schuldich 
aen Aelbert Dircxz als curator van den boel van Hillegundt Jans
dochter ende Heijn Kech tot Haerlem die somme van 250 uijt zake
ende voor dactie van 500 die de voorn. boelle ten achteren is aen
Maerijtgen Pieters dochter ende Cornelis pietersz beijde s.g. als
principaele borghen nu te betalen 250 op twee eerst volgende meij
daeghen. 
Onderpande een stucke landts groot een halff morgen genaempt "Het
Meedtgen" leggende in Vroen weer.
NO    Claes Allerden kinderen
ZO endt  Pieter Heeren met Maerij Hubert Heeren
ZW    Willem vant Laentgen 
NO endt  Pieter Jansz de Jonge.
Ende noch een stucke landts groet een halff morgen leggende inde
zelve weere.
NO    Jan Maijckes cum socijs
NW endt  Meijnert Gerit Meijnerts
ZW    Katrijn Jan Cornelis Aerians weduwe met haer kinderen
ZO endt  Pieter Heeren met Maerij Huberts.
Borg is Claes Cornelis Pietersz voor zijn moeder.
 
 07-03-1582 blz. 41 v 
Vercoop, Mr. Dirck Jacobsz als procuratie hebbende van Jan Jacobsz
int boterhuijs coopman ende poorter van Delft voocht vande
naegelaten weeskinderen van Claes Jacobsz zijn broeder s.g. in zijn
leven tollenaer inde Beverwijck
aen Coman Jan Jansz 
een warff leggende bij den Moellen genaempt "Gerit Heijntges warff",
leggende voorts besloeten in Heijntges Dirck Heijnen laen
toecommende Outger ende Claes Dircxzonen.
NO    Gerit Heijnrick Geritsz.
 
 07-03-1582 blz. 42  
Vercoop, Mr. Dirck Jacobsz als procuratie hebbende van Jan Jacobsz
int boterhuijs coopman ende poorter van Delft voocht vande
naegelaten weeskinderen van Claes Jacobsz zijn broeder s.g. in zijn
leven tollenaer inde Beverwijck
aen Baert Jan Gaelen 
die thuijncamp mettet varnings campgen groet stijff een hont landts
leggende in Heijntgen Dirck Heijnen weer, streckende voorts vande
stolpackers off tot Trijn Jonge Jan Willem Huijgen weduwes landt
toe.
NO    Nijel Jansz kinderen
ZW    Griet Heijnde Wevers.
Ende noch topper Bree veen groet een hondt landts, streckende van
Oude Dirck Heijnen kinderen lant off tot Dirck Heijnen lant toe.
NO    Griet Heijnde Wevers
ZW    Roeloff Heijnricxz.
 
 13-03-1582 blz. 42 v 
Cornelis Pietersz als man en voocht van Aellidt Jans dochter ende
voor Hillegundt Jans dochter zijn huijsvrouwen zuster schuldich
aen Claes Janz Coster ende Claes Jansz Backer gebroeders een
jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande drie hondt lants leggende op ten Delft.
NO    Claes Allerden volck
ZO endt  hij Comparant zelffs
ZW    Cornelis Duijff Wouters
NW endt  Comen Jan.
 
 08-03-1582 blz. 43 v 
Aecht Dirck van Saenen weduwe gassisteert Claes Dircxz haeren zoon
ende voocht ende voor haer kinderen geprocreert bij Dirck van Zaenen
s.g. schuldich
aen Pieter Lambrechtsz woenende tot Crommenie een jaerlicxe losrente
van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Schaebouwen ven" groot twee
maeden landts leggende opt noort eijnde.
N     de erffgenamen van Pieter vande Hoern
O     Claes Jan Vrericx met haer comparante ende haer kinderen
Z     Guerte Nannincx met haer kinderen
W     Jan Vrericx Duves.
 
 28-03-1582 blz. 44 v 
Vercoop, Guerte Pieterdr van Amsterdam geassisteert met Claes
Havicxz haer voocht en voor Cornelis, Aeffgen, Lijsbeth, Katrijn
ende Jong Aeff saemen Pieter Pietersz zoon ende dochteren haer
broeder ende zusters, erffgenamen van Guerte Benings
aen Cornelis Bening van Amstelredam 
een stucke landts genaempt "Cleij weer" groot zestalff madt landts
in Buijtenhuijssen bijt Veer, streckende van den Uijtwech off tottet
IJe toe.
NO    die kinderen van Jan Willemsz alias Wiellemaecker met
     Guert Willems ende Anna Willemsdrs beijde de voors.
     Wiellemaeckers zusters tesaemen. 
ZW    die Heijligen Geest tot Haerlem met Claes Cornelisz
     Overdijck.
Ende noch een stucke landts leggende in de Kaech genaempt "Die
Zijtwindt" groot dardalff madt landts, streckende van den Dijck off
totte Wijckermeer toe.
ZW    zijn Goetges twee maedt ende dat Groote madt
NO    Jaep Claes Coppes erffgenamen.
 
 08-04-1582 blz. 45 v 
Vercoop, Claes Maertsz van Zanen als man en voocht van Trijn Claesdr
ende Bouwen Jan Claessen als man en voocht van Engel Claesdr
aen Reinou Claesdr weduwe van Jan Dircksz Reiael
eerst het opperendt van de "Vliets ven" groot dardalff koeven in
Dirck Jannen weer.
NO    Griet Cornelis Dirck Hannen ende Maerij Gerit Dirck Hannen
     elcx met haer kinderen tesaemen.
ZO endt  die kinderen van Willem Willemsz
ZW    Cornelis Jongelincx met Jan Jansz cum socijs
NW endt  Maerij Cornelis Jan Dirck Jannen weduwe met haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Het Uijterste van de Achter ven"
groot twee koeven.
NO    Griet voors. met haer kinderen
ZO endt  Maerij Cornelis weduwe met haer kinderen voors.
ZW    Trijn Claes Jan Roon weduwe cum socijs
NW endt  die Caijck.
Noch die gerechte helft van Jan Dirck Jannen werff mette helft vandt
Boeveechgen daer achter aen gelegen, groot een halff morgen daer de
weder helft off toebehoert Maerij Cornelis weduwe met haer kinderen
voors., streckende mette voors. werff vande Wech off tot Delft toe.
NO    Maerij Gerits weduwe met haer kinderen voors.
ZW    Claes Jongelincx.
Noch een stucke landts genaempt "Het Delftgen" groot een half madt
leggende int selve weer, streckende van Willem Willemsz kinderen
landt off totte Delft toe.
NO    Maerij Gerits weduwe met haer kinderen voors.
ZW    Cornelis Jongelincx cum socijs.
Noch een split camp groot een half madt leggende int voors. weer op
te noort zijde vande sloot.
NO    Griete Cornelis weduwe met haer kinderen
ZO endt  Maerij Cornelis weduwe met haer kinderen
ZW    Maerij Cornelis weduwe met haer kinderen
NW endt  Willem Willemsz kinderen.
Noch een stucke landts leggende opte Reeff groot een vierndel van
een morgen int zelve weer.
NO    Willem Willemsz kinderen
ZO endt  Willem Willemsz kinderen
ZW    Jan Jansz
NW endt  Maerij Cornelis Jansz weduwe met haer kinderen.
Noch twee stucken landts genaempt "Die Hooge veenen" groot vijff
hondts landts leggende int voors. weer.
NO    Griet Cornelis weduwe
ZO endt  Willem Willemsz kinderen
NW endt  Willem Willemsz kinderen
ZW    Allert Cornelisz.
Alle de voors. perceelen lants sijn gelegen in Dirck Jannen weer.
 
 10-04-1582 blz. 47  
Jan Jansz Roen schuldich
aen Joost Jansz Backer poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrente van 16, hooftgelt 200. 
Onderpande eerst drie vierndeel van een stucke landts genaempt "Die
Vliets ven" groot drie koeven leggende gemeen mette Papelijcke
Proeve oft Kercke van Assendelft in Jongelincx weer, streckende
voorts van Jongelincx volck landt off totte Nouwevliet toe.
NO    Maerij Steffens met haer kinderen
ZW    Reinout Jan Reiaelen weduwe met haer kinderen.
Ende noch drie vierndeel vande laen int zelve weer, groot een
koeven, streckende voorts van hem comparants werff off tot
Jongelincx ende Trijn Claes Jan Roen werffve toe.
NO    Willem Willemsz kinderen
ZW    Reinout Jan Reiaelen met haer kinderen.
Borgen Jan Floren, Pieter Floren ende Cornelis Claes Jan Roen.
 
 10-04-1582 blz. 48  
Vercoop, Cornelis Pieterz onsse medebroeder in raede ende voor Vrou
Pieters ende Jacoptgen Pieters zijn zusters als kinderen erffgenamen
van Griete Thijssen weduwe van Pieter Jacopsz Copges die oock
erffgename was van Wijven Engelsdr naegelaeten weeskindt van Engel
Pietersz ende Trijn Geritsdr haeren zoons dochtergen
aen Jan Geritsz Maijckes woenende aen de Meerdijck alle alsulcke
erffenisse als Wijven Engelsdr in zijn leven competeerde in die
landen ende goeden van de voors. Jan Geritsz Maijckes met zijn
evenknijn als oome ende moeije vandt voors. weeskindt.
 
 16-04-1582 blz. 48 v 
Die crediteuren van den desoelaten boel van wijlen Claes Jansz Corff
in zijn leven schuijtemaecker bekenden ontfangen te hebben van Gerit
Geritsz Boet die somme van 342 als wesende die totaele cope van
twee maeden meedts onderdeel en gemeen met Engel Jan Aresz kinderen
leggende in den Ouwes weer.
NO    Cornelis Willem Geritsz
ZO endt  Neel Jacop Mathijsz weduwe met haer kinderen
ZW    Trijn met haer kinderen ende Vrou Pieter Jacops met haer
     kindt
NW endt  die drie vierndeel.
 
 17-04-1582 blz. 49  
Die crediteuren van den desoelaten boel van wijlen Claes Jansz Corff
in zijn leven schuijtemaecker bekenden ontfangen te hebben van Joost
Jansz Backer poorter tot Amstelredam die somme van 238 als wesende
die totaele cope 
van twee koeven gelegen in den Ouwes weer, streckende voorts van
Trijn Pieter Wouters met haer kinderen met Trijntgen Willems landt
off zuijtoostwerts totte Caijck toe. Daer voore bij eenen Garbrant
Floresz uijte naeme van Joost Jansz Backer gecoft zijnde.
NO    Cornelis Willem Geritsz
ZW    Thonis Jacop Huijgen kinderen.
 
 17-04-1582 blz. 49 v 
Die crediteuren van den desoelaten boel van wijlen Ghijsbert Claes
Ghijssen bekenden ontfangen te hebben van Jacop Cornelisz Cuijper
die somme van 43 als wesende die totaele coope van die werff van
den voors. boel leggende bij Assendelver Kerck soe die selve laest
bij Hillegundt Claes Ghijssen ende haer kinderen beseeten is. Daer
voore bij Janne Jochems die huijsvrouwe vande voors. Jacop gecoft
zijnde.
NO    Anna Mr. Ponciaen Willemsz weduwe
ZW    Melchiors worff.
Compareerde mede die voors. Jacop Cornelisz ende bekende die voors.
werff weder vercoft te hebben aen Anna Mr. Ponciaen Willemsz weduwe.
 
 22-04-1582 blz. 51  
Maerten Cornelisz Fons schuldich
aen Adriaen Sijmons Cnijn woenende tot Haerlem met zijn consorten
een jaerlickxe losrenten 
 
 13-05-1582 blz. 51 v 
Jan Nannincx tot Crommenie heeft lant gecoft van
Volkert Meutsz, poorter tot Hoorn en is daerom schuldich
aen Volkert Meutsz de somme van 710.
Hiervan mag 200 op interest blijven staen tegen 12 sjaers.
Onderpande een stucke landts groot vier maeden min een verndel opt
noort eijnde.
O     die Caijck
W     Claes Jansz
Z     Jan Mathijsz
N     Guerte Nannincxdr.
 
 13-05-1582 blz. 52  
Vercoop, Volkert Muetsz poorter des stede van Horn 
aen Jan Nannincxz woenende tot Crommenie 
een stucke landts groot vier maeden min een verndel opt noort
eijnde.
O     die Caijck
W     Claes Jansz
Z     Jan Mathijsz
N     Guerte Nannincxdr.
 
 13-05-1582 blz. 52 v 
Cornelis Claesz van Saenen is schuldich
aen Cornelis Jacopsz van Amsterdam een jaerlickxe losrente van 
12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande thuijs met een hoeijberch daer hij in woent met twee koe
weijdt daer achter aen leggende int zuijt endt.
NO    Heijndrick Roeleven
ZW    hij comparant zelffs
NW endt  hij comparant zelffs
ZO endt  die sHeerenwech.
 
 15-05-1582 blz. 53 v 
Claes Dercxz is schuldich
aen Stijn Aernts dochter een jaerlicxe losrenten van 15, hooftgelt
 200.
Onderpande een stucke landts groet zeven hont landts leggende in
Dirck Huijsseers weer.
NO    Outger ende Claes Dercxz
ZO endt  Trijntge Heijnricxdr ende Pieter Claesz werff
ZW    Griet Comen Duven met haer consorten
NW endt  Cornelis Joncken.
Borg is Outger Dircxsz onsse medebroeder in Raede ende broeder van
comparant.
 
 25-05-1582 blz. 54 v 
Claes Heijn Roeleven is schuldich
aen Aerian Aernt Claessen 450, welcke hij comparant sal moegen
onderhouden op rente van jaerlicx 31, uijt saecke ende coope van
een stucke landts groot een morgen leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Dirck Maertsz Steffens
ZO endt  Cornelis Jaep Heijnen
ZW    Gerit Geritsz Boet
NW endt  die Lange Laenners.
Onderpande eerst zijn voors. gecofte landt ende noch een stucke
landts genaempt "Die Buijtcack" NW endt Jan Geritsz.
 
 27-05-1582 blz. 55  
Vercoop, Allert Roeloffsz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Gerit Roeloffsz alias Schipper zijne broeder 
een stucke landts groot 1004 roeden bij de laesten meetinge in Claes
Vaers weer.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZO endt  Gerit Roeloffsz zelve
ZW    die weeskindt van Cornelis Ouwe Jannen ende Jan Geritsz
     met zijn kinderen
NW endt  Aechte Claes Vaers.
Midts dat Gerit Roeloffsz tot zijne laste sal nemen 200
hooftpenningen als Claes Roeloff Claes Vaers off zijn kinderen daer
op gehypothekeert hebben staende.
 
 01-06-1582 blz. 56  
Claes Geritsz Boschman schuldich
aen Mr. Ghijsbert vander Nesse poorter tot Haerlem een jaerlicxe
losrente van 21.17.8, hooftgelt 350.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Laen" groet vier koeven
leggende in Boschmans weer, leggende voorts aen beijde enden
besloeten tusschen des zelffs comparants werffve ende after ven.
NO    Willem Geritsz Boet ende Aechte Goeten met haer kinderen
     tesaemen
ZW    Katrijn Ghijssen met haer kinderen ende Griet Cornelis
     Dirck Hannen weduwe met haar kinderen tesaemen.
 
 01-06-1582 blz. 57  
Vercoop, Cornelis Jancke Meijnerts
aen Allert Jan Cloussen 
een oude vervallen werff leggende in de Kerckbuijert mette
gewoontelijcke after uijt ganck vierdalff voet breet leggende ende
streckende tuijteijnde van de werff genaempt "Claes Gelden werff"
aen de zuijt zijde van dien.
NO    Allert Jan Cloussen
ZW    Lijsbeth Jacob Dircxz weduwe met haer kinderen.
 
 01-06-1582 blz. 57 v 
Heijnrick Maerten Heijnen als zoone ende voocht van Lijsbeth Jans
dochter weduwe van Maerten Heijn zijne moeder ende bekende hoe dat
Claes Cortensz in zijn leven 100 op renten gehaelt ende gelicht
heeft van Jan Duvesz Smoor tot Amstelredam ende die op zijn prive
name ende eijgen landt heeft laten versegelen hoewel nochtans
Maerten Heijn voors. dzelve penningen genooten ontfangen ende tot
noch toe die renten vandijen bij hem oft Lijsbeth Jans nu zijn
nagelaeten weduwe betaelt is geweest. Gelijck hij comparant inde
name ende van wegen alsvooren voortaen noch beloeffde die zelve
renten te betalen. Midtsgaders die kinderen ende erffgenamen van
Claes Cortensz voors. daervan schaedeloos te houden.
Onderpande die gerechte helft van vijff hont lants leggende
onderdeel ende gemeen met Claes Corssen kinderen int zuijt endt,
streckende van de sHeerenwech zuijtwerts totte Caijck toe.
NO    Comen Jan Jansz
ZW    Pieter Jacobsz kinderen.
 
 05-06-1582 blz. 58  
Willem Gerit Dircxsz schuldich 
aen Jan Florisz Koeck woenende tot Haerlem een jaerlicxe losrente
van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts drie koeven vrij landt hem competerende
in een stucke landts genaempt "Die Uijterste ven" groot vier koeven
leggende in Claes Hennen weer, streckende voorts van Dirck van de
Lange Laen off noortwestwerts tot Heijn Roeleven landt toe.
NO    Claes Dirxsz Beelen ende Jan Gerit Huijgen
ZW    Cornelis Hen Roeleven met Machtelt zijn zuster.
Noch die helft van drie koeven gelegen achter Willem Gerit Dircxz
waer aff die andere helft toecompt Willem voors., streckende van
Maerten Geritges landt off noortwestwerts tot Heer Florissen
kinderen landt toe.
NO    Joost Jansz tot Amsterdam
ZW    Willem Gerit Dircxz ende Claes Dircxz.
Borg is Claes Dircxz Beel.
 
 04-06-1582 blz. 59 v 
Vercoop, Cornelis Claesz als man ende voocht van Guertgen Jans
dochter weduwe van Engel Allertsz
aen Cornelis Zijmonsz van Heeloe een stucke landts genaempt "Het
Groote madt" groet 621 roeden leggende in Alberts weer.
NO    Cornelis Bening van Amsterdam
ZO endt  Griete Middelen
ZW    Cornelis Zijmonsz selver
NW endt  Jan Dirck Aernts.
 
 04-06-1582 blz. 60  
Vercoop, Maerten Claesz als man ende voocht van Trijntge Heijnricxdr
aen Cornelis Willem Geritsz een stucke landts genaempt "Het Vijff
hontgen" met zijn uijterdijck daer toe behoerende groet vijfftalff
hont landts leggende in Heijntgen Dirck Heijnen weer.
NO    Gerit Heijnrick Geritsz met Wijven Willemsdr
ZO endt  Jacob ende Cornelis Willems zoonen tesaemen
ZW    Claes Jan Baerts mette pastorije oft Kerck alhijer
NW endt  die Meer.
 
 04-06-1582 blz. 60 v 
Vercoop, Maerten Claesz ende Cornelis Claesz elcx voor hem zelve
ende voor haer zusters, Cornelis Aerntsz voor hem zelve ende voor
zijn kinderen geprocreert bij Neel Jacobs zijn overleden huijsvrouwe
ende Gerit Jacobsz mede voor hem zelve
aen Jan Gerit Huijgen 
een stucke uterdijcx groet een halff hont leggende over Geritges
weer buijtendijcx, streckende voorts van den Dijck off totte Meer
toe.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZW    Jan Gerit Huijgen.
 
 05-06-1582 blz. 61  
Vercoop, Claes Allertsz tSchaep
aen Garbrant Florisz 
een stucke landts groet een morgen leggende in Ghijssen weer,
streckende voorts van Luttichwech off tot Claes Ghijssen kinderen
lant toe.
NO    Anna Duijff Wouters met haer kinderen
ZW    Jannitgen Derck Maerts.
 
 05-06-1582 blz. 61 v 
Garbrant Florisz is schuldich
aen Claes Allertsz tSchaep 250 hooftgelt tegen een jaerlicxe
losrente van 15, wegens coope 
 
 05-06-1582 blz. 62 v 
Vercoop, Nelle Dircxdr weduwe van Willem Jan Broersz geassisteert
met Claes Pietersz Coen haren voocht ende Aelbert Aerntsz weesmr.
tot Assendelft vervangende voer Jacob Jansz zijne broeder in offitie
die qualijck ter pas is als voochden van de weeskinderen van de
voorn. Nelle geprocreert bij de voors. Willem Jan Broersz
aen Jan Jansz Corffmaker 
alsulcke eijgendommen van lant als die voorn. Nelle met haer
kinderen toebehoert in drie vierndelen ongedeelt ende gemeen in een
stucke landts genaempt "Claes Schouten ven" leggende in Jan
Baninghen weer, streckende eensdeels van de Caijck ende eensdeels
van Cornelis van Zaenen cum socijs lant off tot Heijnrick Aernden
lant ende die laeghe maed toe.
NO    Maerijtgen Gerit Jan Baerts Cornelis van Zanen met zijn
     kinderen ende Aellidt Jans met haer kinderen
ZW    Cornelis Claes Jan Roen ende Aellidt Jans met haer
     kinderen.
Noch een stucke landts groet een madt meedts mette voors. Jan Jansz
gemeen leggende in voors. weer, streckende van Cornelis van Zanen
ende Aellidt Jans cum socijs off tot die Hooghe maed toe.
NO    Jan Joosten ende Cornelis Jan Floren
ZW    Pieter Jansz de Jonge, Schout ende Gerit Brantges.
Midts dat de voors. Jan Jansz tot zijnen laste sal nemen 68
hooftgelt competerende die erffgenamen van Jan Heijnricxz Peet ende
noch 50 hooftgelt competerende Cornelis Claesz staende op losrente
opt vooz. landt.
 
 05-06-1582 blz. 63 v 
Engel Claesz Jutten is schuldich
aen Heijndrick Maertensz woenende tot Haerlem die jaerlickxe
losrenten 14, hooftgelt 200, als reste van custinge van de
gecofte helft van een stucke landts genaempt "Willem Jutten uterven"
daer dandere helft toebehoert Griet Willem Jutten met haer kinderen
groet die helft derdalff koeven leggende in Willem Jutten weer
streckende voorts van Claes Jutten lant off totte Dijck toe.
NO    Maerten Jan Dircken met zijn zusters ende Louris Woutersz
     tesaemen
ZW    Heijnrick Roeleven.
Noch die gerechte helft vande uterven groet een halff morgen daer
dander helft off toebehoert Griet Willem Jutten cum socijs leggende
in voors. weer, streckende voorts van Foockel Willem Jutten landt
off tottent toe. 
NO    Cornelis Jongelincx met zijn zoon 
ZW    Guerte Gerits met haer kinderen ende Claes Jan Jutten met
     zijn zuster.
 
 05-06-1582 blz. 64 v 
Vercoop, Griete Dircx dochter met Baertzen Jan Gaelen haeren voocht
aen die Arme Huijssitteren tot Assendelft eenen losrenten brieff van
 3 sjaers, hooftgelt 50, houdende op Dirck Claes Rombouts,
gehypothekeert op een werff genaemt "Commen Duven werff", streckende
van Trijntgen Jonge Jan Willem Huijgen werff off totte sHeerenwech
toe.
NO    Neel Willem Aernden
ZW    Gerit Comes.
 
 10-06-1582 blz. 65  
Vercoop, Claes Cornelisz als oome ende rechtelijcke besturven voocht
van Bouwen Jansz naegelaten weeskint van wijlen Guert Jacopsdr ende
Jan Jansz Corffmaecker als man ende voocht van Aellewer Jacopsdr
aen Jacop Jonge Jans 
die gerechte sestepaerten van twee stucken maed landts groet vier
maeden tesaemen leggende onderdeel en gemeen met Roeloff Pieter
Wouters, Brechte Joosten met haer kinderen ende Jan Cornelisz over
den Nouwenvliet, streckende voorts van den Nouwenvliet off totte Mr.
Willem Bardesz burgermr. tot Amsterdam landt toe.
NW    Trijn Ghijssen met haer kinderen ende Ghijs Cornelisz
     tesaemen
ZO    Cornelis Jan Dullen erffgenamen.
 
 10-06-1582 blz. 66  
Schout ende Schepenen hebben geleessen sekere acte van versoeninge
van den nederslach die Jan Pietersz geperpetreert heeft inden
perzoon van Cornelis Pietersz. Soe zijn vergadert geweest Pieter
Cornelisz ende Garbrant Cornelisz gebroeders ende kinderen van
Cornelis Pietersz nedergeslaegene met haer andere vrunden ende
maeghen ter eenre. Ende die vrunden ende maeghen van Jan Pietersz
perpetrandt ter andere zijde. Omme naer alle behoirlijcke oetmoedige
supplicatie te moegen vercrijgen vrundtzoone van den nederslach die
de voorn. Jan Pietersz in den persoon vande voors. Cornelis Pietersz
zijne broeder, God beterte, geperpetreert heeft.
Inden eerste hebben de voorn. Pieter ende Garbrant Cornelisz zoonen
met haer vrunden ende maeghen die voors. Jan pietersz ende
geremitteert ende vergeven remitteren ende vergeven om Goodts willen
midts dezen den nederslach bij haer inden persoon vande voors.
Cornelis Pietersz gedaen. Dat eerst ende al vooren die voors. Jan
Pietersz gehouden sal wezen binnen den tijt van vijff off zes jaren
zijn woonplaetze nijet te moegen begrijpen benoorden die Kerck van
Assendelft inden banne aldaer. Tot geene plaetze van dijen
desgelijcx sal die voorn. Jan Pietersz in den voorn. tijt ooc nijet
moeghen woenen aende Wech besuijden die voorn. Kerck. Ten waere op
die laenen oft aen den Meerdijck. Alwaer hem toegelaten wordt opte
naevolgende mijdinge ende schouwinge te moegen woenen. Ende zulcx
die voors. vijff off zes jaren geexpereert zijnde sal hij benoorden
die Kerck tot Jan Aertszs sloot woenen tot sulcke plaetzen ende
hoffstede als die voorn. Pieter ende Garbrant Corneliszn voors. met
haer vrunden ende maeghen hem sullen vergunnen. Item dat ooc die
voorn. Jan Pietersz perpetrant nijet int velt nochte veen sal
moeghen comen tot gheenen tijden benoorden Goelingen weer. Ten dat
ooc dzelve perpetrant tot geenen tijden hem en sal vervorderen om in
eenige herreberghen binnen die jurisdictie van Assendelft staende te
comen verkeren oft converseren.
Item dat ooc den voors. perpetrandt expresselijck gehouden sal wezen
die voors. Pieter ende Garbrant Cornelisz met al haer vrunden ende
maeghen ende elcx vandijen bijsonder tot alle plaetze tijden stonden
wegen passages veeren ende stroomen te mijden schouwen ende uijt
haer ooghen ende ooc elcx bijsonder ten eeuwigen daeghen te moeten
blijven. Item dat mede die voors. perpetrandt oft zijn vrunden ende
maeghen sullen betalen oft ten minsten die kinderen vande voors.
Cornelis Pietersz in betalingen te doen streckende in minderinge van
tgeen die voors. kinderen van Cornelis Pietersz schuldich zijn
Pieter Vrericxz secretaris tot Hoochtwoude totte somme van twee
ende twintich caro. guldens te 40 groeten elc waermede sal cesseren
mitsdezen die queste eertijts gestaen hebbende tusschen die voorn.
perpetrant ende nedergeslaghe.
Aldus gedaen ende besloeten ten huijsse van Lijsbeth Aerians dochter
staende bij de Kerck van Assendelft.
 
 01-07-1582 blz. 67  
Cornelis Jaep Heijnen voor hem zelve ende als rechtelijcke besturen
voocht van de weeskinderen van Willem Jaep Heijnen s.g. ende Gerit
Roeloffsz als voocht van Neel Jacobsdr weduwe van Willem Jaep
Heijnen verklaren alsoe hem luijden gelaten was haeren keure off zij
den tweeden off derden termijn vant gecofte landt in date den 27-11-1581
breeder begrepen, op renten begeerden te houden tegens een penninck zesthijen,
dat zij daeromme verkoossen hebben den tweeden termijn op rente over te houden.
 
 01-07-1582 blz. 67 v 
Vercoop, Heijnrick Maertsz woenende tot Spaerwoude als eertijts
getroudt hebbende Maerij Jacobs dochter van Assendelft zijn
overleden huijsvrouwe als erffgename van Maerten Heijnricxz zijn
overleden zoone geprocreert bij Maerij Jacobs dochter
aen Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen alsulcke
erffenisse van lant sant ende werffve mette laste daer op staende
als die voors. comparants overleden huijsvrouwe in de naegelaten
staet lants van Claes Michels dochter eertijts woonachtich
Buijtenhuijssen tot Assendelft soe buijten als binnen dijcx gelegen.
 
 13-07-1582 blz. 68  
Maerij Louwen geassisteert met Pieter Heeren haren oome ende voocht
is schuldich
aen Jacob Willem Geritsz tot Wormer een jaerlixe losrente van 
7.10.-., hooftgelt 125.
Onderpande een madt meedts in Heern maed leggende int Vroen weer.
NO    Claeds Allertsz ende Claes Ghijssen kinderen 
ZO endt  Aerian Cornelis Aerians
ZW    Willem vant Laentgen
NW endt  Claes Cornelis Pieters.
 
 23-07-1582 blz. 69  
Vercoop, Pieter Claesz die Wits van Crommenie
aen Claes Gouwesz van Crommenie woenende tot Ghisp 
een stucke landts genaempt "Lammeren ven" groet een morgen landts
leggende int noort endt.
Z     Jan Nannincxz
O endt  Jan Nannincxz
N     Jacob Reijwert van Amstelredam
W endt  Mr. Willem Bardessen burgermr. tot Amstelredam.
 
 24-07-1582 blz. 69 v 
Maerten Jacobsz als voocht van Neel Jansdr naegelaten weeskindt van
Jan Heijnricxz ende Duijff Cornelisdr ten overstaen van weesmrn.
Aelbert Aerntsz ende Jacob Jonge Jans ende oppervoochden schuldich
aen Jan Claesz als man ende voocht van Cornelia Jan Baernden weduwe
ende Cornelia naegelaten weeskindt van wijlen Cornelia Jan Barenden
een jaerlicxe losrenten van 3.12.-., hooftgelt 60. Te betalen
aen handen van Jan Claesz ende Cornelia Cornelsdr.
Onderpande een stucke landts groet drie vierndeel van een morghen
genaempt "Het After uijts ventgen" leggende Cornelis Maert Sijmons
weer, streckende voorts van Maert Zijmons volck ende Gerberich
Sieuwen werffven off noortwestwerts tot Jan ende Claes Dirck Huijgen
lant toe.
NO    Havick Jansz erffgenamen
Z     Baelich Maerten Allertsz met haer kinderen.
 
 24-07-1582 blz. 70 v 
Vercoop, Jan Willem Aerians en hem starckmakende voer Willems zijn
zuster ende voor alle dandere erffgenamen van Willem Aerians zijn
vader s.g. 
aen Jan Geritsz Maijckes 
een stucke landts groet vijff maeden leggende in Ghijssen weer,
streckende voorts van Aerian Cornelis Aerians lant off
noortwestwerts totten Dijck toe.
NO    comparandt cum socijs zelffs 
ZW    Claes Geritsz Boschman met Cornelis Jancke Meijnerts ende
     Jan Brechten kinderen tesaemen.
Midts dat Jan Geritsz tot zijne laste zal nemen 1500
hooftpenningen staende op losrenten van 106.10.-. sjaers
competerende het Heijlige Geesthuijs tot Haerlem staende opt voorn.
lant. 
 24-07-1582 blz. 71  
Gerit Geritsz Boet als zoone ende voocht van Errem Claesdr weduwe
ende boelhouster van Gerit Geritsz Boet s.g. schuldich
aen Guert Willemsdr poortersse tot Haerlem een jaerlicxe losrenten
van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groet een koeven genaempt "Die Laen"
leggende in Gerit die Boets weer, streckende voorts van Gerit die
Boets werff off tot Dirck die Boets kinderen voor laentgen toe.
ZW    Guert Gerit Claes Baerts
NO    Reijnout Claes Reiaelen weduwe met haer kinderen.
 
 25-07-1582 blz. 71 v 
Claes Jansz Reael heeft betaelt die somme van 210 wesende die
totale coope van een stucke landts genaempt "Die Buijtcaijck" groet
twee koeven leggende in Lijclaes Pieter Jan Aernts weer, streckende
voorts vant uijterendt van de Buijtcaijck off totte Caijck toe.
NO    Jaep Heijnen volck
ZW    Maerten Geritges cum socijs.
Welcke voors. custing penningen gedistribueert zijn volgende sekere
sententien in date den 20 Octobris anno 1579 ende dander in date den
20 deser lopende maent Julius. In handen van de crediteuren van de
desoelaten boel van wijlen Dirck Jan Lijclaesz ende Guert Jan
Lijclaes dochter.
Akte in de kantlijn:
Vercoop Baert Jan Duves poorter tot Haerlem als oome ende
rechtelijcke besturven voocht vande weeskinderen wijlen Heijnrick
Jan Duves geprocreert bij Anna Engelsdr. s.g., Jacob Jansz Roed als
man en voocht van Aeff Engelsdr, Jacob Dircxsz als man ende voocht
van Neel Jan Engelsz weduwe huijsvrou vervangende en starckmakende
voer zijn huijsvrous voer kinderen geprocreert bijde voors. Jan
Engelsz, Cornelis Dircxsz vande Lange Laen voor hem zelve
vervangende ende hem starckmakende voor Dirck Dircxsz vande Lange
Laen zijn broeder als erfgenamen van Havick Pietersz haer zuster
zoone die universaele erfgenamen was van Pieter Havicxsz zijn vader
Jacob Havicxsz zijn oome ende Marij Havicxdr. zijn moeije respective
erffgenaeme Imme Claes dochter weduwe Jacob Havicxsz
aen Maerten Geritsz, Gerit Engelsz ende Anna Zijmons weduwe Willem
Geritsz ende haere erven alle alsulcke perceelen van landen als hem
luijden comparanten toebehoerde ende competeerde in de saet off
bruijcklanden van Gerit Maerts Zijmons gelegen int noort eijnde van
Assendelft met zijn werckweere daer toebehoerend. 
 31-07-1582 blz. 72  
Vercoop, Trijn Jansdr van Haerlem geassisteert met Claes Claesz
Cuijper haren voocht als mede erffgename van Duijffken Neelen
aen Jan Woutersz 
dat gerechte derthienste paert vande landen eertijts toebehoort
hebbende Duijffken Neelen voors. gelegen int noort endt in Aechte
Neelen weer deurgaens gemeen als in de landen totte hoffstede van
Duijffken Neelen voorn. behoert hebbende ooc buijten tzelve weer
gelegen.
 
 10-08-1582 blz. 72 v 
Vercoop, Willem Gerit Dircxz
aen Baert Jansz Gaellen 
een stucke landts genaempt "Die Marcken" groot drie koeven gelegen
in Dirck Huijsseers weer.
NO    Roeloff Claesz
ZO endt  Neel Willemsdr
ZW    Heer Florissen volck
op losrenten 6 sjaers competerende Duijff Claes Wouters van
Haerlem staende opt voors. land.
 
 10-08-1582 blz. 73  
Vercoop, Baert Jan Gaelen als man en voocht van Duijff Cornelis
Aerians
aen Jannitgen Dircxdr weduwe van Maerten Dirck Maerts 
een stucke landts genaempt "Die Bincaijck" groot vier koeven
leggende int Vroon weer.
NO    Garbrant Florissen met Claes Allerden volck
ZO endt  Pieter Cornelisz
ZW    Nel Claes Allerden met het Laentges volck
NW endt  Jonge Wouter cum socijs.
 
 10-08-1582 blz. 73 v 
Jannitgen Dircxdr weduwe van Maerten Dirck Maerts geassisteert met
Willem Gerit Dircxz haeren neeff ende voocht schuldich
aen Baert Jan Gaelen een jaerlicxsz losrenten van 18.15.-,
hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Bincaijck" groot vier
koeven leggende int Vroon weer.
NO    Garbrant Florissen met Claes Allerden volck
ZO endt  Pieter Cornelisz Aerians
ZW    Nel Claes Allerden met het Laentges volck
NW endt  Jonge Wouter cum socijs.
 
 10-08-1582 blz. 74 v 
Vercoop, Cornelis Claes Grietges
aen Baert Jan Gaelen 
een stucke landts groot drie koeven in Bieren weer.
ZW    Claes Ghijssen kinderen met Claes Allertsz tSchaep
ZO endt  Anna Duijff Wouters met haer kinderen
ZW    Jan IJsbrantsz kinderen
NW endt  Wijberich Bieren.
Midts dat Baert Jan Gaelen te zijne laste sal nemen alsulcke 327
hooftgelt opt voors. landt op losrenten sjaers tegen de penning
zesthien, competerende Mr. Dirck Doctoir inder medecijnen tot
Haerlem.
 
 10-08-1582 blz. 75
Gerit Claes Pieren schuldich
aen Griet Woutersdr een jaerlicxe losrente van 4.10.-., hooftgelt
 60.
Onderpande twee campen veen landts groot drie hondt landts leggende
in Jan Claes Heijntkes weer.
NO    Aeff Janningen
ZO endt  Gerit Claesz zelffs
ZW    Trijn Aernt Nellen
NW endt  Jonge Dirck Heijn.
 
 18-08-1582 blz. 75 v 
Testament van Machtelt Geritsdr die Boets weduwe van Maerten
Maertsz.
Institueert midts dezen tot haeren universaele erffgenamen Maerten
Maertsz, Trijn Maertsdr ende Jan Maertsz naegelaten weeskinderen van
Maerten Maertsz haeren testatrice overleden zoene alle die goeden
soe roerende als onroerende haer comparante bij Gode Almachtich
verleent.
 
 24-08-1582 blz. 76  
Schout ende Schepenen Claes Pietersz Scoen, Pieter Heijnricxsz,
Aernt Maertsz, Jan Jansz Peet ende Oetger Dircxsz mitsgaders Claes
Pietersz, Jacob Lijclaesz ende Cornelis Willemsz Kerckmeesteren
bekenden schuldich te wesen 
aen Frerick Garbrantsz Laijdecker, poorter tot Alcmaer de somme van
 610, uijt zake van verdient arbeijtsloon ende andere materialen
gedestineert tot reparatie vande Kercke van Assendelft.
 
 27-08-1582 blz. 76 v 
Schout en Schepenen verklaren dat Cornelis Dircxz vande Lange Laen
betaelt heeft die somme van 450 wesende die totale coope van een
gaerde landts gelegen is deurgaens onderdeel ende gemeen int Lange
Laenners weer, streckende vanden Twisch off totte Meer toe.
NO    Wiltken Ballen weer
ZW    Steffens weer.
Daer voore bij Claes Geritsz Boschman ende Comen Jan Jansz gecoft
ende die voorn. Cornelis Dircxz vande Lange Laen overgedaen zijnde. 
Was in handen van de crediteuren van de desoelaten boel van wijlen
Nijel Willemsz vande Lange Laen gesteld.
 
 27-08-1582 blz. 77  
Schout en Schepenen verklaren dat Gerit Geritsz Boet betaelt heeft 
140 wesende die totale coope van een stucke landts genaempt "Die
Buijcaijck" groet anderhalff koeven leggende in Lijclaes Pieter Jan
Aernts weer benoorden die Kerck. 
NO    erffgenamen van Oetger Jaep Heijnen
ZW    Katrijn Claes Geritges weduwe erffgenamen
ZO endt  Claes Jansz Reael
NW endt  Jannitgen Claes erffgenamen.
Was in handen van de crediteuren van de desoelaten boel van wijlen
Dirck Jan Lijclaesz ende Guert Jan Lijclaes dochter gesteld.
 
 31-08-1582 blz. 77 v 
Vercoop, Cornelis Jacobsz als oome ende voocht van de kinderen van
Willem Jaep Heijnen ende Gerit Roeloffsz als voocht van Neel Willem
Jaep Heijnen weduwe ende bekende hoe dat Willem Jaep Heijnen in zijn
leven vercoft heeft gehadt
aen Jacob Jansz Roed 
een stucke landts groet een madt genaempt "Het Voorendt van Aerntken
weer" leggende int zuijt endt, streckende voorts vande Wech off tot
Jacob Jansz Roedts lant toe.
Midts dat die voorn. Jacob Jansz Roed tot zijnen laste zal nemen
alsulcke 100 hooft penningen als opt landt gehypothekeert zijn,
staende op losrenten van twintich penningen een, competerende
Aellidt Peetges.
N     Jacob Jansz Roedts werff met Jan Claessen landt
Z     Griet Maerten van Zanen weduwe met haer kinderen.
 
 31-08-1582 blz. 78  
Vercoop, Cornelis Jacobsz als oome ende voocht van de kinderen van
Willem Jaep Heijnen ende Gerit Roeloffsz als voocht van Neel Willem
Jaep Heijnen weduwe
aen Jan Gerit Huijgen 
een stuckge uijterdijcx groet tzestich roeden leggende over Gerit
Claes Pouwels weer, streckende vande Dijck off totte Meer toe.
N     Jan Gerit Huijgen zelffs.
Z     Jan Gerit Huijgen zelffs.
 
 08-09-1582 blz. 78 v 
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten voor hem zelve en voor zijn kinderen
geprocreert bij Marij Geritsdr zijn overleden huijsvrouwe
aen Machtelt vant Hoff [later inde akte genoemd Machtelt Louris
dochter vant Hoff] weduwe van Engel Pieter Jutten
eerst een ackertgen landts groet een halff vierndeel van een morgen
leggende in Claes van Zanen tsmalle weertgen.
NO    Comen Jan cum socijs
ZO endt  Griet Maerten van Sanen weduwe met haer kinderen
ZW    Machtelt zelffs
NW endt  Jan Dirck Jonge Jans.
Noch zijn comparants anpaert van Pieter Jutten werff, leggende int
zuijt endt.
NO                   Maerten van Zanen volck cum socijs 
ZW    Machtelt zelffs met haer aenpaert van de werff
ZO endt  Machtelt zelffs met haer aenpaert van de werff
NW endt  die Wechsloot.
 
 02-10-1582 blz. 79 v 
Jan Gerit Huijgen schuldich
aen Gerberich Claesdr poortersse tot Haerlem een jaerlicxe losrente
van 6, hooftgelt 100.
Onderpande het gerechte derde paert van een stucke landts genaempt
"Die Meede" groot twee maeden leggende in Jaep Heijnen weer,
streckende voorts van Cornelis Jaep Heijnen cum socijs landt off
totte Dijck toe.
ZW    Jan Nijelsz met Cornelis Jaep Heijnen cum socijs
NO    Dirck Steffens.
 
 13-10-1582 blz. 80 v 
Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit schuldich
aen Mouris Jansz biersteecker woenende tot Spaerndam die somme van 
100 ter causse van geleverde bieren, genaempt Faro.
Een somme van 60 sal blijven staen soe lange Gerit Roeloffsz van
de voorn. Mouris Jansz alle zijne slijtende bieren ontfanct ende van
nijemandt anders.
Onderpande huijs ende worff daer zijn huijs nu ter tijt op staet,
streckende van Dirck vande Lange Laen tot anden Wechsloot toe. 
N     Engel Roeloffsz
Z     Jan Gerit Huijgen.
 
 08-10-1582 blz. 81 v 
Vercoop, Aecht Jan Baninge weduwe Jan Claes Caijcx geassisteert met
Claes Jansz haeren zoon en voocht
aen Cornelis Heijndricxsz Timmerman 
een koeven besuijden die Kerck met Aellidt Willem Geritsz weduwe
onderdeel ende gemeen.
NO    Cornelis ende Jan Garbrantsz zoenen
ZO endt  Cornelis Geritsz Bueff
ZW    Jan Claesz Nijels ventges
NW endt  Aellidt Willem Geritsz weduwe met haer kinderen voors.
Vercoop, Cornelis Heijndricxsz 
aen Aellidt Willem Geritsz weduwe met haer kinderen 
ZO endt  Cornelis Heijndricxsz.
 
 07-11-1582 blz. 82  
Vercoop, Heijndrick Jansz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Haerlem
aen Maerten Allertsz zijn oom tot Assendelft
tgerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "Die Vliets
meed" groet vierdalff madt leggende in Schouten weer.
NO    Maerten Allertsz zelve
ZO endt  het Poltge
ZW    Guert Engelen
NW endt  die Nouwevliet.
Midts dat Maerten Allertsz tot zijne laste sal nemen alsulcke 
56.15.-. hooft penningen als Baert Jan Duves op tvoors. lant
gehypothekeert heeft.
 
 19-11-1582 blz. 83  
Vercoop, Dirck Remmen woenende tot Haerlem als man ende voocht van
Guert Jansdr weduwe Jan Willemsz Leesten
aen Jan Mathijsz
eerst een madt lants leggende onderdeel ende gemeen met noch twee
maeden lants toebehorende die voors. Jan Mathijsz genaempt "Cantges
ven" opt noort endt.
N     Maerten Dirrick Claes Pouwels te Crommenie
O endt  dat Twisch
Z     Claes die Wits kinderen te Crommenie
W endt  die Wechsloot.
Noch een derde paert van een madt lants daerde ander twee derde
paerten mede van Jan Mathijsz voors. leggende int noort endt
genaempt "Het Rondt".
N     Cantges ven
O endt  het Twisch
Z     Claes die Wits kinderen
W endt  Claes die Wits kinderen.
 
 20-11-1582 blz. 83 v 
Huwelicxe voorwaerden tusschen Cornelis Mijensz van Bovckcarspel nu
woenende tot Assendelft ende Guerte Baerntsdr van Assendelft ten
overstaen van haer vader ende voocht Barent Jansz.
Genoemd wordt de voor dochter van Guerte baerntsz.
 
 21-11-1582 blz. 85 v 
Vercoop, Huijbert Geritsz Rombouts
aen Claes Geritsz Boschman 
een stucke landts genaempt "Die Zuijderhelft van die drie maed"
leggende in Cop Rombouts weer.
NO    Claes Jacob Rombouts
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Cornelis Willem Geritsz
NW endt  Neel Dirck Maerts met haer kinderen.
 
 23-11-1582 blz. 86  
Vercoop, Bouwen Pietersz
aen Aernt Pietersz 
drie ackertges veen daer van die twee zijn eijnde aen eijnde gelegen
ende tderde een camp bezuijden dandere twee groot tesamen derdalff
hont landts leggende in Claes Bouwesz weer. Die twee eijnde aen
eijnde gelegen.
NO    Bouwen Claesz
ZO endt  Neel Roelen met haer kinderen
ZW    Bouwen Pietersz zelffs
NW endt  Bouwen Claesz.
Ende tderde ackertge
NO    Bouwen Pietersz
ZO endt  Bouwen Pietersz
ZW    Bouwen Claesz
NW endt  Machtelt Gerit Jongerden.
 
 23-11-1582 blz. 86 v 
Vercoop, Mr. Dirck Jacobsz poorter tot Delft als volmachtichde van
Jan Jacobsz int boterhuijs tot Delft als oudtste oome en voocht van
de naegelaten onmondige weeskinderen van wijlen Claes Jacobsz
tollenaer inde Beverwijck
aen Oetger Dercxz onsse medebroeder in Raede 
een stucke landts genaempt "Die Buijtcaijck" groet twee koeven
gelegen in Heijntges Derck Heijnen weer, leggende voorts aen beijde
enden besloeten in Derck Heijnen lant.
NO    Pieter Heijnricxz
ZW    Cornelis Willem Geritsz.
 
 29-11-1582 blz. 87  
Vercoop, Jannitgen Dirck Maertsdr met Sijmon Claesz haeren voocht
aen Willem Geritsz 
een koeven leggende in Claes Heijnen weer buijt Caijck met Willem
zelffs gemeen.
NO    Maerten Geritges met zijn consorten
ZO endt  die Caijck
ZW    Cornelis Pieters volck
NW endt  Maerten Geritges.
 
 29-11-1582 blz. 88  
Vercoop, Jannitgen Dirck Maertsdr met Willem Geritsz haren voocht
aen Sijmon Claes Dirck Maerts 
een halff madt meedts gelegen in een maede landts genaempt Gerit
Nijelen maed toecomende Zijmon Claesz voors. leggende in Joosten
weer.
NO    Jan Allerts volck
ZO endt  Sijmon Claesz zelffs
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Jan Gerit Huijgen.
Noch een stuckgen worffs leggende annex die noort zijde vande werff
van Sijmon Claesz.
 
 04-12-1582 blz. 88  
Vercoop, Jan Dirck Everts als voocht van Marij Corssen 
aen Cornelis Dircxz vande Lange Laen 
een warff genaempt "Heijnde Wevers worff" benoorden de Kerck,
streckende voorts vande Wechsloot off tot Maerij Jonge Jacob Heijnen
weduwe lant toe.
NO    Sijmon Jacobsz
ZW    Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen.
 
 07-12-1582 blz. 89  
Aerian Aernt Claesz voor hem zelve ende voer Cornelis Aerntsz zijne
broeder ende Aellewer Aerntsdr zijne zuster, erffgenamen van Aernt
Claesz haeren overleden vader schuldich
aen Guertgen Adriaensdr een jaerlicxe losrente 3.1.-., hooftgelt 
61.
Onderpande twee campen veens groet een halff morgen leggende over
die henste Reeff in Aernt Claessen weer.
NO    Jannitgen Dirck Maerts
ZO endt  Jan Wouten cum socijs
ZW    Michiel Jansz cum socijs
NW endt  Aernt Claessen kinderen voors.
 
 07-12-1582 blz. 90  
Vercoop, Aerian Aernt Claesz voor hem zelve ende voor zijn zuster
ende broeder, erffgenamen van Aernt Claesz haeren overleden vader
aen Jonge Aernt Maertsz onsse medebroeder in Raede 
een stuckgen landts genaempt "Twisch veentgen" groot drie hont
landts leggende in Hillegundt Roeloffs weer, streckende voorts van
Warnaers lant off tottet Twisch toe.
NO    Willem Costers
ZW    Sijmon Jacobsz tOostzanen cum socijs.
 
 17-12-1582 blz. 90 v 
Vercoop, Jan Willem Aerians voor hem zelve ende voor zijn mede
erffgenamen van Willem Aeriansz zijn vader bekende hoe dat zijn
vader in zijn leven vercoft heeft gehadt Willem Dirck Claes Heijnen
nu mede overleden
aen Maerten Claesz ende zijn kinderen geprocreert bij Aechgen Gerit
Dirck Claes Heijnen als erffgenaem in desen van Dieuwer Willem Dirck
Claes Heijnen weduwe 
een stuckgen landts genaempt "Het cleijne Boeffveechge" groot drie
hont lants leggende in Ghijssen weer, streckende voorts van Claes
Hiltges lant off totten Delft toe.
ZW    Jan Jansz Comen ende Jan Jansz Peet
NO    Dirck Bieren.
 
 17-12-1582 blz. 91  
Vercoop, Sijmon Pietersz als man ende voocht van Allewer Claes
Heijnen ende Pieter Jansz die Vriessen voor hem zelve vervangende
ende hem starckmakende voor zijn evenknien
aen Maerten Claesz 
drie vierde paerten van een stucke lants genaempt "Het Uijterendt
van de Buijtcaijck" gemeen met Dieuwer Claes Heijnen diet ander
vierde paert toebehoert leggende in Claes Heijnen weer, streckende
voorts van Cornelis Pieters volck landt off tot Willem Gerit Dircx
lant toe.
NO    Maerten Claesz cum socijs
ZW    Cornelis Pieters volck.
 
 14-01-1583 blz. 91 v 
Vercoop, Claes Jan Costers als man ende voocht van Dieuwer Claes
Dircxdr
aen Dirck Dircxz vande Lange Laen 
een koeven leggende met Willem Gerit Dircxz onderdeel ende gemeen in
Claes Heijnen weer.
NO    Claes Dircxz met Gerit Jacobsz
ZO endt  Dirck Dircxz voors.
ZW    Cornelis Pieters volck ende Cornelis Heijn Roeleven
     tesaemen
NW endt  Willem Gerits.
Compareerden mede Dirck Dirxz vande Lange Laen ter eenre ende Willem
Gerit Dercxsz ter andere zijde ende bekenden geroijlt te hebben. Dat
die voors. Willem Gerit Dircxsz sal hebben NW endt   Willem Gerit Dircxz.
 
 27-01-1583 blz. 92 v 
Vercoop, Pieter Claesz van Crommenie woenende tot Alcmaer
aen Claes Claesz zijnen broeder 
twee stucken lants leggende zijd aen zijde int noort endt daer van
teen is genaempt "Die Goorn" ende tandere "Louwelant", streckende
voorts van die weduwe van Dirck van Zanen met haer kinderen lant
off totte sHeerewech toe.
N     die weduwe van Pieter vande Hoorn
Z     die weduwe van Dirck van Zanen met haer kinderen.
Noch het huijs ende werff gelegen opt noort endt, streckende voorts
vande sHeerenwech off Akersloot toe.
N     die banscheijt van Crommenie
Z     die Goorn voors.
 
 02-02-1583 blz. 93  
Vercoop, Cornelis Jacob Heijnen
aen Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen woenende tot
Haerlem 
die gerechte helft van een stucke landts groet vier koeven gelegen
in Jaep Heijnen weer.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Gerit Roeloffsz
ZW    Vrerick Jacob Willemsz
NW endt  Cornelis Claesz ende Ghijs Cornelisz.
Noch die gerechte helft van een stucke landts groet twee maeden
meedts gelegen int weer voors.
NO    Dirck Steffens
ZO endt  Jacob Engelsz ende Trijn Heijnen tesaemen
ZW    Gerit Roeloffsz
NW endt  Jan Gerit Huijgen.
 
 02-02-1583 blz. 93 v 
Vercoop, Neel Willem Jacob Heijnen weduwe bij haer hebbend Jan
Jacobsz haren broeder en voocht ende voor haeren kinderen
aen Cornelis Jaep Heijnen 
eerst die gerechte derdepaert van een stucke landts genaempt "Die
Voor ven" groet drie koeven gelegen in Jaep Heijnen weer, streckende
vande Wech off tot Trijntgen Heijnen lant toe.
NO    Claes Jan Baerts ende Dirck Steffens tesaemen
ZW    Joost Jansz Backer tot Amsterdam.
Noch die gerechte helft van een stucke lants genaempt "Die Achter
ven" groet twee koeven leggende int voors. weer, streckende voorts
van Cornelis Jaep Heijnen werff off tot Trijntgen Heijnen lant toe.
NO    Marij Jaep Heijnen weduwe cum socijs
ZW    Jacob Lijclaesz.
Noch een stuckgen landts groet een halff morgen gelegen binner Delft
ende opten Delft, streckende voorts van Trijntgen Heijnen lant off
totte Delft toe.
NO    Dirck Steffens
ZW    Pieter Lijclaesz kinderen.
 
 02-02-1583 blz. 94 v 
Cornelis Jaep Heijnen is schuldich 
aen Neel Willem Jacob Heijnen weduwe ende haer kinderen woenende tot
Haerlem die somme van 104 als reste van de custinge van de voors.
percelen van landen.
Te weten die gerechte derdepaert vande Voor ven groet drie koeven
gelegen in Jaep Heijnen weer, streckende voorts vande Wech off tot
Trijntgen Heijnen lant toe.
NO    Claes Jan Baerts ende Dirck Steffens tesaemen
ZW    Joost Jansz Backer tot Amsterdam.
Noch die gerechte helft vande Achter ven groet twee koeven leggende
int voors. weer, streckende voorts van Cornelis Jaep Heijnen werff
off tot Trijntgen Heijnen lant toe.
NO    Marij Jaep Heijnen weduwe cum socijs
ZW    Jacob Lijclaesz.
Noch een stuckgen landts groet een halff morgen gelegen binner Delft
ende opten Delft, streckende voorts van Trijntgen Heijnen lant off
totte Delft toe.
NO    Dirck Steffens
ZW    Pieter Lijclaesz kinderen.
 
 06-02-1583 blz. 95 v 
Gerit Geritsz Boet schuldich
aen Cornelis Jacob Cornelissoen zoon van Amstelredam die somme van 
400 te onderhouden met een jaerlicxe losrenten van 25.
Onderpandt een stuck landts genaempt "Die After ven" groet drie
Koeven mettet huijs hoeijberch ende warff leggende en staende in
Gerit die Boets weer, streckende vande Laen off totte Caijck toe.
NO    Reijnout Claes weduwe van Jan Dircxz Reael s.g. met haer
     kinderen
ZW    Ghijs Cornelis.
Borgen Willem Geritsz Boet, Jan Jansz alias Jan Heijn.
 
 18-02-1583 blz. 96 v 
Vercoop, Jan Henricxz Vit
aen Huijch van Rijcken brouwer tot Delft 
het huijs ende werff nu ter tijt bewoont door comparant leggende en
staende in de Kerckbuijert. Dat die voors. Jan Henricxsz Vit ende
Marij Jacobsdr zijn tegenwoordige huijsvrouw ende elcx van hem
bijsonder het voors. huijs ende erff noch vrij ende vrancx zullen
moegen bewoenen soe lange als zijluijden oft eenich van beijden
leven.
NO    Lijsbet Jan de Vaessen
ZW    tLaentgen.
 
 02-03-1583 blz. 97  
Gerit Florisz schuldich
aen Cornelis Jansz Kosgen van Amsterdam nu ter tijt woenachtich
binnen Haerlem een jaerlicxe losrenten van 9, hooftgelt 162.
Onderpande een morgen lants leggende ende onderdeel ende gemeen in
Huijch Blockes weer, streckende voorts vande Twisch off totte Meer
toe.
NO    Dirck Huijssers weer
ZW    Jan Gaellen weer.
Borg is Huijch Florisz zijn broeder.
 
 02-03-1583 blz. 98  
Vercoop, Dirck Claesz voor hem ende Aelbert Egbertsz als man ende
voocht van Aellewer Claes dochter
aen Willem Garbrantsz 
dat gerechte derdendeel van een stucke lant genaempt "Die Kijff ven"
groet derdalff koeven leggende mette voors. Willem onderdeel ende
gemeen in Sijmon Tijtten weer.
NO    Henrick Jan Duves kinderen
ZO endt  Cornelis ende Dirck vande Lange Laen
ZW    Comparanten zelver
NW endt  Nijel Janszs kinderen met Thijs Jacobsz tesaemen.
Weder verkocht Willem Garbrants
aen Claes Jansz Reael het voors. geheele stucke lants genaempt "Die
Kijff ven".
 
 04-03-1583 blz. 99  
Vercoop, Baernt Jan Gerits als voocht van Claes Cornelisz naegelaten
weeskint van Cornelis Woutersz ten overstaen van Jacob Jonge Jans
ende Allert Geritsz weesmrn. ende oppervoochden vant zelve weeskindt
aen Jan Mathijsz 
een omloopge landts leggende voor Thijs Willemszs uijt int noort
endt.
N     Jan Geritsz
Z     Jan Geritsz
O endt  Jan Geritsz
W endt  Jan Mathijsz.
Noch een stuckgen landts groot anderhalff hondt lants.
Z     Jan Geritsz
ZO endt  tvoors. omloopgen
N     Marij Gerits
NW endt  Willem Mathijs.
 
 08-03-1583 blz. 99 v 
Margriete Adriaensdr weduwe van Cornelis Claesz van Zaenen
geassisteert met Jan Jansz Corffmaeker haeren voocht beloeffde bij
dezen voor haer ende haeren erven, dat alle gebreecken die
teengertijt aende waernisse van zeeckere twee ackeren geestlandts
met een strengeken annex gelegen in de banne van Heemskerck groot
een morgen landt met noch van een campken hoijlandts mede een morgen
groet ende oock in Heemskerck gelegen die Cornelis Jacob Heijnen
omtrent twee jaeren geleden vercoft heeft 
aen Jan Jacobsz coopman poorter tot Alcmaer sullen moegen gebueren
hoe ende in wat manieren dat oock waere zelver als borghe voorde
voors. Cornelis Jacobsz in allen gevallen den voorn. Jan Jacobsz
costeloos ende schaedeloos op te rechten ende voldoen.
Stellen ende verbindende daer voore teenen onderpande ende speciale
hypoteecke een stucke landts groet twee maeden genaempt "Het Endige
landt" leggende int zuijt endt.
NO endt  Comen Jan Jansz
NW    Gerberich Sieuwen
ZW endt  Cornelis vant Hoff
ZO    Gerit Corsges met zijn consorten.
 
 08-03-1583 blz. 100  
Cornelis Jaep Heijnen schuldich
aen Gerberich Sieuwen een jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt 
100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die binner Delft" groet een
halff morgen leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Dirck Steffens
ZO endt  die Delft
ZW    Pieter Lijclaes kinderen
NW endt  Trijn Heijnen.
 
 08-03-1583 blz. 101  
Cornelis Jacobsz bekende hoe dat Margriete Adriaensdr weduwe van
Cornelis Claesz van Zaenen op huijden in gelijcke date als dezer
haer zelver voor haer ende haeren verbonden heeft alle gebreecke die
te eeniger tijt aende waernisse van zeeckere twee ackeren geestlants
met een strengeken annex gelegen inden banne van Heemskerck groot
een morgen landts met noch van een campgen hoeij landt mede een
morgen groot ende ooc in Heemskerck gelegen die hij Cornelis Jacobsz
comparant voors. omtrent twee jaeren geleden vercoft heeft 
aen Jan Jacopsz coopman poorter tot Alcmaer zullen moegen gebueren
hoe ende in wat maniere dattet ooc waere zelver als borge van de
voors. Cornelis Jacobsz in alle gevalle den voorn. Jan Jacopsz
costeloos ende schadeloos opte rechten ende voldoen. Ende dat onder
tverbant van zeeckere gestelde hypoteecke genaempt "Het Eenige
landt" voorts haer persoens ende haeren erven goedenrecht, daervan
Cornelis Jacopsz comparant voors. voor hem zijne erven ende
naecomelingen beloeffden midts dezen dvoors. Margriete Adriaensdr
haeren erven ende naecomelingen weder van te bevrijen indemneren
costeloos ende schaedeloos te houden daer voore mede verbindende
teenen onderpande ende speciale hypoteecke een stucke landts
genaempt "Die Achter ven" groet 700 roeden leggende in Jaep Heijnen
weer binnen den ban van Assendelft.
NO    Maerij Jaep Heijnen
ZO endt  Trijn Heijnen met haer kinderen
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Jaep Heijnen werff.
 
 12-03-1583 blz. 102  
Testament van Griet Jacobsdr weduwe van Gerit Heijndricxz.
Inden eersten naer behoirlijcke recommandatien van siel ende
lichaem, heeft geapprobeert midts dezen de affstandt van alsulcke
goeden als zij comperante met haeren voochts handt inden jaere '74
laestleden gedaen hadde ten prouffijt van haeren kinderen voors.
geschiedt den 22 April anno ut zup. ende wilde expresselijck dat die
zelve lootinge effect sal sorteeren volgende treguster van Jan
Geritsz haer comparante outsen soene. Institueert Anna Claesdr haer
comperantes zoens natuerlijcke dochter geprocreert bij Marij
Willemsdr een losrenten brieff van 400 hooft penningen onder
derffgenamen van Willem Jacobsz. 
Tot universaele erffgenamen van haer over gegeven ende
ongedisponeerde goeden. Jan Geritsz, Allert Geritsz, die drie
kinderen van Willem Geritsz geprocreert bij Aelidt Jansdr, Guerte
Gerits weduwe van Claes Duvesz, Maerij Gerits weduwe van Claes
Zijmon Heijnen, Duijff Geritsdr ende die twee kinderen van Claes
Geritsz deene geprocreert bij Neel Claesdr ende dander geprocreert
bij Maerij Willems voors. Elcke stam een zevende paert. 
Verclaerde zij testatrice voorts dat alsoe Guertgen Claes dochter
van Claes Geritsz haere comparante overleden zoene boven zijn quoto
portie ende loetinge van de voors. overgegeven goeden genoten ende
ontfangen heeft een halff madt landts genaempt "Die Uuijter
hondtlantssen" in de Mient in voldoeninge van tgeene tzelve Guertgen
Claes bij doode van haer testatrice noch zoude moegen opsterven.
Welcke halff madt landts zij comparante expresselijcken wilde dat
Guertgen Claes wederomme inde gemeene boele van goeden bij haer
testatrice achter te laeten sal inbrengen ofte tselve halff madt
landts moegen houden voor haer aenpaert van goeden dien hem bij
doode van haer comparante in vougen voors. sal moegen opsterven daer
van Guertgen Claes zijn kuere ende optie sal hebben om een van tween
te willen doen oft laeten. 
 
 15-03-1583 blz. 103  
Vercoop, Claes Jaspersz
aen Aernt Maertsz mede broeder in Raede 
drie ackeren veens leggende in Hillegundt Roeloffs weer.
 
 15-03-1583 blz. 103 v 
Vercoop, Roeloff Jaspersz ende Cornelis Jaspersz gebroederen
aen Aernt Maertsz mede broeder in Raede 
eerst een stuckgen lants genaempt "Het Breetgen" groot drie hondt
landts. Noch het uijter endt van de halve acker groet 100 roeden
gelegen aen de zuijt zijde vant Breetgen voors.
Noch een stuckgen lants mede genaempt "Het Breetgen" groot mede drie
hondt landts gelegen aent zuijt oost vant voors. ander Breetgen in
Floeren weer.
NO    Willem Woutersz
ZO endt  Jan Floeren
ZW    Claes Jaspersz met Allert Claes Allerden tesaemen
NW endt  Claes met Roeloff Jasperssoen beijde voors.
Noch een omloopgen leggende int voors. weer genaempt "Jaspers
veentgens", groot een hondt landt.
NO    Claes Jaspersz
ZO endt  Roeloff Jaspers voors.
ZW    Aernt Maertsz voors. met Willem Maertsz voors. tesaemen
NW endt  Allert Claes Allerden.
Midts dat Aernt Maertsz tot zijnen laste sal nemen 150
hooftpenningen staende op losrenten van 9 sjaers competeerende
Sijmon Claes Dirck Maerts gehypoteeckeert opt zelve Breetgen.
 
 21-03-1583 blz. 104  
Claes Cornelisz van Zaenen als outste zoene van s.g. Cornelis Claesz
van Zaenen geassisteert met Claes Maertsz van Zaenen zijnen neeff
ende voocht in dezen midtsgaders zijnen andere vrunden ende maegen
ter eenre. Ende Dirck Allertsz verstarck met zijnen andere vrunden
ende maegen ter andere zijde. Ende hebbende bij interssessie van
Nicolaes Oosterhoorn predicant tot Assendelft ende Claes Geritsz
Boschman buijerman aldair metten anderen int vrundtelijck versoenen
vanden nederslach die Gerit Allertsz (God betert) geperpetreert
heeft in den persoon van Cornelis Claesz van Zaenen verdraegen inder
manieren hijer nae volgende.
Eerst ende alvoren dat die vrunden ende maegen van Cornelis Claesz
van Zaenen uijt grondt haers herten vergeven ende geremitteert
hebben vergeven ende remitteeren midts dezen om Goodts willen die
voors. Gerit Allertsz den nederslach bij hem inden voors. persoen
van Cornelis Claesz van Zaenen gedaen. Mit expresse conditie ende
voirwaerde omme te verhoeden alle vorder inconvenienten dat die
voorn. Gerit Allertsz die daegen zijns levens nijet zal moegen
woenen binnen den dorpen van Assendelft ende Wormer. Ende dat ooc
vorder die voorn. Gerit Allertsz sal schouwen ende mijden alle die
vrunden ende maegen vande voors. Cornelis Claesz van Zaenen op alle
veeren stroemen passages. Item op alle waghens in alle schepen
schuijten in alle herbergen op alle marckten op peene zoe voors.
Gerit Allertsz in eenige poincten van dezen sal werden bevonden
overte treden op versteck van dese vrundtsoene in welck gevalle nu
alsdan ende dan alsnu voors. vrundtsoene zal wezen crachteloos
gecasseert negeen ende van onwaerden.
Alles ter goeder trouwen sonder arch ende list der waerheijt
oirconden, soe hebbe ick Schout enz.
 
 27-03-1583 blz. 104 v 
Dirrick Claesz Coppes schuldich
aen Cornelis Jansz Kosgen van Amsterdam nu ter tijt woenende tot
Haerlem een jaerlicxe losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants groot vier koeven leggende int zuijt
endt.
NW    Jaep Snuijgen craggen 
ZO endt  Jonck Claes Dircken
ZW    Pieter Ghijssen Dijck
W endt  den Hoogendijck.
Borgen zijn Ouwe Claes Dircxz Coppes vader van voors. Dirck Claesz
Coppes ende Oude Cornelis Claes Coppes broeder van voors. Dirck
Claesz Coppes.
 
 15-04-1583 blz. 106  
Vercoop, Dirck Claesz woenende tot Spaerendam voor hem zelve ende
voor zijn andere susters ende broers zoene erffgenamen van Claes
Claesz van Dijck
aen die kinderen ende erffgenamen van Havick Jansz 
een stucke landts genaempt "Het Weer" groot een madt landts in Claes
van Dijck weer.
NO    Roeloff Baerts volck
ZO endt  Comen Jans
ZW    Pieter Jacobsz kinderen
NW endt  Gerit van Dijcken kinderen.
Noch tgerechte vierndel in de Laen leggende voor Jan Franszs huijs
groot twee koeven.
NO    Cornelis Bening tot Amsterdam
ZO endt  Havick Jansz erffgenamen
ZW    Wouter Joosten
NW endt  Jan Franssen.
Noch tgerechte vierndel van drie hondt lants veen leggende achter
Jan Louwen uijt over die Caijck.
NO    Jacob Jonge Jans
ZO endt  Jan Franssen
ZW    Havick Janszs weer
NW endt  Havicken erffgenamen zelffs.
En voor ons compareerende Claes Havicxsz voor de mede erffgenamen
van Havick Jansz.
 
 30-04-1583 blz. 107  
Testament van Roeloff Geritsz ende Katrijn Geritsdr zijn huijsvrouwe
beijde sieckelijck waeren maer nochtans cloeck vers starck ende
machtich in haer memorie verstandt en vijff sinnen.
 
 17-05-1583 blz. 108  
Lijsbeth Aeriansdr met Adriaen Dircxz haeren voocht schuldich
aen Jan Aerntsz houtcooper poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 3, hooftgelt 48.
Onderpande haer huijs ende werff in de Kerckbuijert.
ZW    Dirck Cornelisz Coninck
NO    Allert Jan Cloussen. 
 
 17-05-1583 blz. 109  
Vercoop, Guert Jans dochter mede erffgename van Jan Willemsz
Wiellemaecker tot Haerlem haren vader geassisteert met Jan Jansz
Corffmacker haeren voocht bekende dat haer vader in zijn leven
vercoft heeft gehadt aen Willem Aeriansz gelijck zij alsnoch
vercofte
aen die erffgenamen van de voors. Willem Aeriansz 
een stucke landts genaempt "Die Marcken" groet twee maeden in Jan
Willems weer, streckende voorts van Derck Bieren lant off
noortwestwerts tot Cornelis Moeij Duven lant toe.
NO    Cornelis vant Laentgen
ZW    Cornelis Pieter Jan Barents met zijn wijffs zuster.
Midts dat die erffgenamen van Willem Aeriansz tot hooren laste
sullen nemen 6.10 sjaers staende tegen den penning twintich
competeerende die erffgenamen van Mr. Mathijs tot Haerlem.
 
 27-05-1583 blz. 110  
Vercoop, Thijmen Claesz als man ende voocht van Aecht Willemsdr
weduwe van Dirck Pieter Maerts van de Dam nu ter tijt woenende tot
Castricum
aen Willem Claesz ende Gerit Thijssen woenende opten Dam 
een stucke riedt lants groet vijff hondts landts leggende bij de
Dam.
NO    Maerten Geritsz met zijn consorten
Z     die sluijstocht vande sluijs bij Willem Claes Heijntkers
W     die sluijstocht van de Damsluijs
NO    die Dam.
Noch een oude vervallen werff mettet tgeen daer op zijnde daer Derck
Pieter Maerts huijs op plach te staen leggende bij den Dam.
O     Frans Garbrantsz
N     Frans Garbrantsz
W     die Sluijstocht naerde Crommenie
ZW    die Dam.
 
 05-06-1583 blz. 111  
Vercoop, Cornelis Claes Jan Roen als man ende voocht van Baerte
Cornelis dochter ende Trijn Heijnen geassisteert met Cornelis Dircxz
vande Lange Laen haeren voocht
aen Cornelis Geritsz Smit nu ter tijt woenende tot Haerlem. 
Te weten Cornelis Claesz een stucke lants genaempt "Die Marcken"
groet een morgen lants.
Ende Trijn Heijnen meede een stucke lants ande zuijt zijde daeran
gelegen groet een madt lants leggende tesaemen in Sijmon Heijnen
weer.
NO    Henrick Willem Henricx volck
ZO endt  Sijmon Heijnen volck
ZW    Aecht Aeres dochter
NW endt  Nijel Claesz.
 
 05-06-1583 blz. 112  
Vercoop, Cornelis Geritsz Smit woenende tot Haerlem
aen Willem Geritsz Boet 
een madt meedts in Dirck Hannen meed onderdeel ende gemeen,
streckende voorts van de Nouwevliet off tot Jan Copges volcx meed
toe.
NW    Claes Geritsz Boschman
ZO    Willem Woutersz met Guerte Woutersdr.
Vercoop, Willem Geritsz Boet bekende tzelve madt lants wederom
vercoft te hebben
aen Aellidt Willem Geritszs weduwe.
 
 10-06-1583 blz. 113  
Vercoop, Cornelis Jansz woenende tot Wormer als man ende voocht van
Marijtgen Engel Claes van Sanen dochter
aen Ghijsbert Cornelisz 
eerst die gerechte derdepaert van een stucke landts genaempt "Engel
Claes van Zanen ven" groet drie koeven in Claes van Zaenen weer.
NO    Griet Maerten van Zanen weduwe met haer kinderen
ZO endt  die kinderen van Cornelis van Zaenen met Pieter Dirck
     Jannen
ZW    Roeloff Baerts volck
NW endt  Griet Jan van Sanen weduwe met haer kinderen.
Noch die gerechte derdepaert van een stucke veen lants groet zeven
hont landts int voors. weer.
NO    Guert Claes Duves weduwe met haer kinderen
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    Griet Maerten van Zanen weduwe met haer kinderen
NW endt  de kinderen van Cornelis van Saenen.
Noch tgerechte derdepaert van een stucke lants groet een madt lants
leggende Buijtenhuijssen.
NO    Jan Claessen
ZO endt  die Uijtwech
ZW    Dieuwer Goeten
NW endt  die Caedijck.
Midts dat die coper tot zijnen laste zal nemen tderddeel van 250
hooftpenningen competerende op de erffgenamen van Jan Henricxz Peet
staende op losrenten tegen de penning twintich.
 
 10-06-1583 blz. 114  
Gerit Henricxz schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 12, hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Buijtcaijck" groet 1800
roeden leggende in Henricx weer.
NO    de Erffgenamen van Jan Henricxz Peet
ZO endt  Cornelis Henricxz
ZW    Stoffel Warnaers
NW endt  Roeloff Henricxz.
Borg is Pieter Henricxz des comparants broeder.
 
 10-06-1583 blz 115  
Vercoop, Maerten Allertsz van den Dijck als oome ende voocht in
dezen van Aecht Aeresdr
aen Oetger Dercxz 
een stucke lants groet derdalff madt lants leggende in Claes Heijnen
weer.
NO    Maerten Geritsges ende Claes Dercxz
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Heijn Roeleven meed
NW endt  Cornelis Pieters volck.
 
 10-06-1583 blz. 116  
Vercoop, Maerten Allertsz van den Dijck
aen Trijn Claes van Roen met haer kinderen 
eerst een stucke lants genaempt "Die Boeveech" groet een morgen
landts leggende in Nijel Sieuwen weer, streckende van de Wechsloot
off tot Thonis Jacobzs lant toe.
NO    Maerten Jan Dercken cum socijs
ZW    Cornelis Pieter Jutten.
Noch een stucke lants groet ende genaempt "Het Madt" leggende int
zelve weer.
NO    Maerten Jan Dercken met zijn consorten
ZO endt  Thonis Jacobz
ZW    Jacob Jonge Jans
NW endt  Thonis voors.
Noch een stucke lants genaempt "Het Spleetgen" groet een halff madt
leggende in Claes van Sanen weer.
NO    Engel van Zaenen kinderen met Ghijs Cornelisz
ZO endt  den Dijck
ZW    Claes Maertsz van Zanen cum socijs
NW endt  Claes Maertsz van Zanen cum socijs.
Noch een stuckgen lants genaempt "Het Worffgen" groet een halff madt
leggende in Claes van Zaenen weer.
NO    Claes Maertsz cum socijs voors.
ZO endt  Claes Maertsz cum socijs voors.
ZW    Claes Pieter Jutten kinderen
NW endt  Claes Maertsz cum socijs voors.
Noch een perceeltgen uijterdijc gelegen over Claes van Zaenen weer,
streckende van den Dijck off tottet IJ toe.
NO    Engel van Sanen kinderen met Ghijs Cornelisz
ZW    Jan Dirck Jonge Jans.
Noch een perceeltgen uijterdijc leggende over die Nes ven,
streckende van den Dijck off totte Meer toe met Huijgen kinderen
gemeen.
ZO    Comen Jan met Jan Oetgersz
NW    Willem Gerit Nijels cum socijs.
Noch een perceeltgen uijterdijc gelegen over Jan Dircken sloot,
streckende van den Dijck off tot Henrick Roeleven uijterdijck toe.
NO    Gerit Roeloff Baerts kinderen
ZW    Maerten Jan Dercken cum socijs met Thonis Jacobz.
 
 12-06-1583 blz. 117 v 
Jan Gerits Huijgen schuldich
aen Joost Jansz Backer poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 20, hooftgelt 250
Onderpande die gerechte helft van een stucke lants wesende
tsuijtoostersse endt genaempt "Cleijgront" groet drie koeven
leggende achter comparants huijs uijt.
NO    Jan Jansz Peet
NW endt  comparant zelffs
ZW    Piet Ham
ZO endt  Sijmon Claes Dirck Maerts.
 
 14-06-1583 blz. 118 v 
Vercoop, IJsbrant Jonge Jans
aen Gerit Claesz woenende aen den Dijck 
die gerechte vierde paert van een stucke lants genaempt "Hammen
meed" groet drie maeden.
NO    Sijmon Claes Dirck Maerts
ZO endt  die comparant met Cornelis Moeij Duven
ZW    derffgenamen van Jan Henricxz Peet
NW endt  Piet Ham.
 
 14-06-1583 blz.119  
Vercoop, Willem Claes Jutten als man ende voocht van Griete Thijssen
ende voor Gerit Thijssen haeren broeder
aen IJsbrant Jonge Jans 
alle alsulcke eijgendoome van landen als hem luijden comparanten
toebehoerde inde landen eertijts bij Gerit Willem Mathijsz volck
beseeten.
 
 18-06-1583 blz. 119 v 
Jan Muetsz poorter van Amstelredam heeft hem zelven inne gestelt
ende geconstitueert voor Claes Muetsz van Stienwijck zijnen broeder
nopende sekere opdrachte ende waerenisse vande Coornmoelen staende
tot Assendelft die die voors. Claes Muetsz gedaen heeft ten behouffe
van Derck Henricxz moellenaer als principale waerborge.
Garbrant Florisz heeft hem zelven inne gestelt ende geconstitueert
voor de voors. Jan Muetsz als principale waerborge.
 
 19-06-1583 blz. 120  
Vercoop, Jacob Jan Coppes voor hem zelven ende voor Engel Jansdr
zijn zuster
aen Wouter Joosten onsse broeder in Raede 
een stucke lants groet drie hont landts gelegen after Wouter Joosten
werff inde Horn.
NO    Wouter Joosten
ZO endt  Wouter Joosten
ZW    Claes Nijels cum socijs
NW endt  Wouter Joosten werff.
 
 11-07-1583 blz. 120 v 
Pieter Henricxz Timmerman schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 16, hooftpenningen 200.
Onderpande een stucke landts groet vier koeven leggende in Heijntgen
Dirck Heijnen weer.
NO    comparant zelve
ZO endt  die Caijck
ZW    Cornelis Willemsz
NW endt  Jonge Dirck Heijn.
 
 13-07-1583 blz. 121 v 
Vercoop, Henrick Maertsz van Assendelverdijck nu poorter tot Haerlem
aen Errem Claes dochter weduwe van Gerit Geritsz Boet 
een stucke lants groet twee maeden leggende in Piet Jan Roeloffs oft
nu genaempt Floris weer.
NO    Cornelis Claes Jan Roen met Aelidt Willem Geritszs weduwe
     ende haer kinderen
ZO endt  derffgenamen van Havick Jansz
ZW    Willem Wouters met Guerte Wouters
NW endt  Jan Floris.
 
 17-07-1583 blz. 122  
Vercoop, Claes Jan Baerts
aen Maerten Allertsz vande Meerdijck 
een stucke landts groet twee [niet vermeld] genaempt "Griet Jan
Baerts meedtgen", streckende voorts van Jan Floren lant off totten
Meerdijck toe.
NO    Errem Gerit die Boets weduwe met haer kinderen
ZW    Huijch Dercxz.
 
 10-06-1583 blz. 122 v 
Gerrit Jansz heeft in huijere genomen tot eenen erffelicken ende
onversterffelijcke erffhuijere jegens Jan Aerntsz op Bakenesse tot
Haerlem 
een stucke lants genaempt "Vrouckelant" gelegen int zuijt eijndt
groet elftalffhondert [niet vermeld] soe dat daer tusschen zijn
lantgen gelegen is ende Jan Aerntsz nu ter tijt toebehoert.
W     die Darperwech
O     Griet Adriaensdr
Z     die zelve Griet Adriaens
N     Dieuwer Goeten ende die kinderen van Aernt Jonge Neelen.
Voor de somme van 12.10.- te betalen alle jaer commervrij in
handen van Jan Aerntsz tot sijnen huijse binnen Haerlem.
Borg is Jan Heijnricxz alias Baertsz vader van Gerit Jansz.
 
 21-07-1583 blz. 123 v 
Guerte Bouwesdr weduwe Cornelis Pietersz met Claes Cornelisz haeren
outste zoone ende voocht schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 16, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt "Die Meed" groet derdalff madt
(minder elff swaede die Gerit Jong Claessen cum socijs in leggen
hebben) in Claes Heijnen weer.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZO endt  Oetger Dircxz
ZW    Heijn Roeleven volck
NW endt  Jan Maijckes.
Borg is Claes Cornelisz voors. in zijn prive naeme hem stellende.
 
 21-07-1583 blz. 124 v 
Vercoop, Cornelis Geritsz Bueff
aen Maerten Claesz 
twee veen campen leggende over den Delft int weer naest besuijden
Jan Baningen weer groet een morgen landts, streckende voorts van den
Delft off tot Cornelis Claes Jan Roen lant toe.
NO    Cornelis ende Jan Garbrantszn ende comparant zelffs
     tesaemen
ZW    Willem Woutersz met Guerte Wouters.
Midts dat Maerten Claesz tot zijnen laste zal nemen 125
hooftpenningen competerende Jan Kuechges tot Edam, staende van
achtalve gulden sjaers.
Noch 25 hooftpenningen die staen van dertich stuvers sjaers
toebehoerende Cornelis Geritsz comparant voors. ende noch 50
hooftpenningen competerende Cornelis Claes Jan Roen van 
 2.10.-. sjaers.
Maerten Claesz bekende tvoors. lant weder vercoft te hebben 
aen Oetger Dircxz.
 
 26-07-1583 blz. 125 v 
Vercoop, Cornelis Gerit Dirck Hannen
aen Allert Cornelis Dirck Hannen 
een stucke landts groet een madt landts leggende in Dirck Hannen
weer, streckende voorts van Griet Cornelis Dirck Hannen landt off
tot Gerit die Boets ende Marij Gerit Dirck Hannen landt toe.
NO    Claes Geritsz Boschman
ZW    Marij Steffens.
Midts dat Allert Cornelisz tot zijnen laste zal nemen 60
hooftpenningen competerende Cornelis Adriaenszs kinderen.
 
 26-07-1583 blz. 126  
Vercoop, Sijmon Thonisz poorter van Enchuijssen
aen Pieter Henricxz ende Cornelis Henricxz gebroeders 
twee stucken landts leggende eijnd aen eijnde groet tesamen vier
margen anden Lagendijck.
NO    Henrick Ghijssen erffgenamen
ZW    Allert Jan Gerits volck. 
 26-07-1583 blz. 126 v 
Vercoop, Cornelis Gerit Dirck Hannen
aen Huijg Maertensz vant Hoff 
een stucke landts groet een madt landts leggende in de Hemmen.
NO    Jacob Jonge Jans.
 
 28-07-1583 blz. 127  
Vercoop, Mr. Frans van der Nesse als vader ende voocht van zijnen
weeskinderen geprocreert bij s.g. Marijtgen Pietersdr zijn eerder
huijsvrouwe als erffgename van s.g. Engel Sijmonsdr tot Haerlem haer
groote moeder
aen Garbrant Florisz ende Cornelis Florisz zijnen broeder tezamen
voor een derdepaert Ghijsbert Zijmonsz ende Guerte Gerits weduwe
wijlen Oude Claes Geritsz elcx voor een derdepaert. 
Eerst thien hondt landts opt suijt endt in "De Wilde Hem" ende
"Pieter Cobben hem".
NW    Huijch Maertensz vandt Hoff met zijn zuster
ZW endt  Huijch Maertensz vandt Hoff met zijn zuster
NO endt  Machtelt vandt Hoff
ZO    Huijch Dircxz Wijves. 
Noch een halff madt landts gelegen in Costers hem.
Noch drie hondt landts gelegen in Pieter Claesz hem.
Noch een madt lants gelegen in Heijnen hem tesamen belendt.
NW    Marijtgen Jan Duves tot Amsterdam
ZO    Dieuwer Jan Gerits Nijessen weduwe met haer kinderen
ZW endt  die Vlietsloot
NO endt  Garbrant Florisz voors. Wouter Joosten, Dirck Lourisz,
     Lijsbet Floren kinderen Claes Pieter Louwen ende Henrick
                    Cornelisz.
Noch drie vierndelen van een koeven gelegen in ackeren aenden Indam.
NO    Marijtgen Jan Duves kinderen voors.
ZW    Maerten Maertsz kinderen
NW endt  die Indam
ZO endt  Cornelis Florisz.
Noch het vierndeel van drie hondt landts gelegen in Hemmen int riedt
landt.
ZO    Marijtgen Jan Duves voors.
NW    Machtelt vant Hoff voors.
ZW endt  die Vlietsloot
NO endt  Ghijs Cornelisz ende Jan Cornelisz.
Noch een koe weijde, streckende vande Wech off tot aende Vliet toe.
NW    die Vliet
ZO    die Wech
NW    Wouter Joosten ende Roeloff Pietersz 
ZW endt  Garbrant Florisz.
Noch vier koeven genaempt "Ossen ven".
ZO    Jacob Jan Coppen met zijn zuster
NW    Lijsbet Floren kinderen
NO    die Vlietsloot
ZW    Jan Havicxz.
 
 28-07-1583 blz. 128 v 
Garbrant Florisz schuldich
aen de kinderen van Mr. Frans vander Nesse geprocreert bij s.g.
Marijtgen Pietersdr van Haerlem een jaerlicxe losrenten van 24,
hooftgelt 400.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts groot vier
koeven genaempt "De Ossen ven" 
ZO    Jacob Jan Coppen met zijn zuster
NW    Lijsbet Floren kinderen
NO    die Vlietsloot
ZW    Jan Havicxz.
Noch tgerechte derdendeel vande ackeren opten Indam. 
NO    Marijtgen Jan Duves tot Amsteldam 
ZW    Maerten Maertsz kinderen
NW endt  die Indam
ZO endt  Cornelis Florisz.
 
 28-07-1583 blz. 129 v 
Cornelis Florisz schuldich
aen de kinderen van Mr. Frans vander Nesse geprocreert bij s.g.
Marijtgen Pieters dochter van Haerlem een jaerlicxe losrenten van 
12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landt gelegen inde Hemmen het riedtlant.
ZO    Marijtgen Jan Duves tot Amsterdam
NW    Machtelt vant Hoff
ZW endt  die Vlietsloot
NO endt  Ghijs Cornelisz ende Jan Cornelisz.
Noch een stucke landts genaempt "Pieter Claesz Hem".
ZW endt  die Vlietsloot
NW    Cornelis Garbrantsz
ZO    Guert Ouwe Claes Geritsz weduwe
NO endt  Lijsbeth Floren kinderen ende Claes Pieter Louwen.
 
 28-07-1583 blz. 130 v 
Guerte Gerits weduwe Oude Claes Geritsz met Pieter Claesz haeren
zoon ende voocht schuldich
aen die kinderen van Mr. Frans vander Nesse geprocreert bij
Marijtgen Pietersdr tot Haerlem een jaerlicxe losrenten van 24,
hooftgelt 400.
Onderpande die gerechte helft van een stucke lants groet vier koeven
genaempt "Ossen ven".
ZO    Jacob Jan Coppen met zijn zuster
NW    Lijsbet Floren kinderen
NO    die Vlietsloot
ZW    Jan Havicxz.
Noch een stucke landts genaempt "Cobben hem", streckende van de
Hornsloot tot die Blocksloot.
ZO    Wilde hem
Z     Huijch Wijves.
Noch een stucke landts genaempt "Pieter Claesz hem".
NW    Cornelis Florisz
ZO    Ghijsbert Sijmonsz ende Cornelis Garbrantsz
NO endt  Dirck Lou
ZW endt  die Vlietsloot.
 
 28-07-1583 blz. 131 v 
Ghijsbert Zijmonsz Cuijper schuldich
aen die kinderen van Mr. Frans vander Nesse een jaerlicxe losrenten
van 12, hooftgelt 200.
Onderpande eerst een stucke landts genaempt "Wilde hem".
NW    Huijch Maertsz vant Hoff
ZW endt  Huijch Maertsz vant Hoff
NO endt  Machtelt vant Hoff
ZO    Cobben hem.
Noch een stucke landts genaempt "Costers hem".
NW    Pieter Claeszs hem
ZO    Dieuwer Jans
ZW    Vlietsloot
NO    Wouter Joosten.
 
 06-08-1583 blz. 132 v 
Jan Gerit Huijgen schuldich
aen Mr. Lambrecht Reijersz woenende binnen Haerlem een jaerlicxe
losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Bincaijck ven" groet
tweede [niet vermeld] lants leggende int Groote weer.
NO    Jan Geritsz
ZO endt  Jan Geritsz met zijn consorten voorn.
ZW    Jan Cloussen volck met Wouter Joosten
NW endt  die Caijck.
Borgen zijn Jan Jansz Roen ende Huijch Dercxz.
 
 26-08-1583 blz. 133 v 
Vercoop, Claes Geritsz als man ende voocht van Crijn Cornelisdr
aen Thonis Jacobsz 
eerst die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Die
Middelste ven" groet drie koeven leggende in Claes Louwen weer.
NO    Jan Baerents weer
ZO endt  Jan Roeloff Louwen
ZW    Maerten Jan Dircken
NW endt  Gerit Roeloff Baerts kinderen.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Die
Boeveech" int zelve weer.
NO    Havick Jans kinderen
ZO endt  Aeff Baerts van Westzaenen
ZW    Maerten Jan Dircken
NW endt  Maerten Jan Dircken.
Noch die gerechte helft van vier campen veens leggende mede int
voors. weer groet vier maden.
NO    Jan Baernts weer
ZO endt  den Dijck
ZW    Maerten Jan Dircken
NW endt  Roeloff Baerts volck.
Midts de voors. cooper tot zijnen laste zal nemen 100 hooftgelt
competerende Marijtgen Adams met zijn consorten tot Haerlem.
Noch die helft van 145 hooftpenningen competerende Jan Bening tot
Amsterdam.
 
 26-08-1583 blz. 134 v 
Vercoop, Thonis Jacobsz
aen Cornelis Gerit van Dijcken 
een stucke landts genaempt "Die Middelste ven", groet drie koeven
leggende in Claes Louwen weer.
NO    Jan Baerents weer
ZO endt  Jan Roeloff Louwen
ZW    Maerten Jan Dircken
NW endt  Gerit Roeloff Baerts kinderen.
Midts dat Cornelis Geritsz tot zijnen laste zal nemen 250
hooftpenningen competerende sekere weeskinderen tot Heemskerck
staende op 14.10.-. sjaers.
 
 26-08-1583 blz. 135  
Vercoop, Maerten Lourisz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Cornelis Pieter Jutten 
die gerechte helft van een campe landts groet een halff madt
leggende achter den Ouwes met Huijch Claesz gemeen.
NW endt  Aelbert Aerntsz
ZW    Mr. Willem Bardesz
ZO endt  Claes Pieter Heijnen
NO    Aelbert Pietersz met Thonis Jacob Huijchen kinderen.
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten met Huijch Claesz ende bekende elcx
een gerechte helft den voors. campen weder vercoft te hebben
aen Jan Derck Everts. 
 
 07-09-1583 blz. 136  
Maerten Allertsz van den Dijck schuldich
aen Aeff Cornelisdr een jaerlicxe losrenten van 12.10.-.,
hooftgelt 250.
Onderpande die gerechte helft van die ven achter zijn huijs gelegen
groet acht koeven leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Willem Geritsz weduwe met haer kinderen ende Pieter Floren
ZW    comparant met Jan Floren.
Borgen Cornelis Lourensz vant Hoff ende Jan Floren.
 
 30-09-1583 blz. 137  
Testament van Willem Claes Jutten ende Griete Thijssen dochter zijn
huijsvrouwe.
Soe heeft Willem Claesz geinstitueert tot zijn universaele
erffgenamen Engel Claes Jutten zijn broeder ende die kinderen van
Hillegundt Claes Jutten zijn overleden zuster als Thijs Geritsz ende
Duijff Geritsdr elcke stam in de gerechte helft ende ofter ijmandt
van zijns comparants broeder, broeders kinderen oft zusters kinderen
voor hem testatuer quaemen te sterven. 
Ende voors. Griete Thijssen institueert naer toverlijden vanden
langstlevende van haeren testatueren voors. Duijff Thijssen haeren
zuster in de somme van 60. Ende tot haeren universaele erfgenamen
van haer Thijs geritsz ende Duijff Gerritsdr. beijde voors. haeren
broeders kinderen.
 
 04-10-1583 blz. 138 v 
Nelle Claesdr weduwe van Gerit vandt Laendtgen met Allert Claesz
haeren broeder ende voocht schuldich
aen Annitgen Ponciaens weduwe een jaerlicxe losrenten van 6,
hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts een madt meedt leggende in tLaentgen
weer.
NO    den voors. Schout
ZO endt  Willem vant Laentgen
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Outger Dircxz.
Vercoop, Claes Gouwesz woenende tot Jisp
aen Dingnum Cornelisz tot Crommenie 
een stucke lants genaempt "Het Lammmeren ventgen" groet zeven hondt
landts gelegen int noort endt.
N     Walich Pietersz cum socijs als bruijckers
O endt  die gemeene vaert
Z     Sijmon Thonis tEnchuijssen 
W endt  Mr. Willem Bardesz.
 
 04-10-1583 blz. 140  
Vercoop, Jacob Huijgen van Heemskerck als man ende voocht van
Claesgen Cornelisdr, Claes Heijnricxz als man ende voocht van
Marijtgen Cornelisdr, Dirck Allertsz als man ende voocht van Fije
Cornelisdr, Engel Claesz voor hem zelve ende als vader ende voocht
van zijn kinderen geprocreert bij Baeff Cornelisdr zijn overleden
huijsvrouwe
aen Michiel Jansz van Langedijck onsse mede buijerman alle
erffenisse als hem luijden comparanten huijsvrouwen voors.
opgesturven zijn duer den doot van Cornelis Maertsz s.g. haeren
vader, mede van Aeff Aerntsdr haeren moeder en mede alsulcke
erffenisse als haer voors. huijsvrouwen oft haer kinderen op sal
moegen sterven duer den doot van Grietgen Thonisdr geprocreert bij
Thonis Jacobsz ende Aeff Cornelisdr.
Dat van als tzij van huijssinge hoffstede ende landen.
 
 06-10-1583 blz. 141  
Testament van Dieuwer Aernt Cillen weduwe van Jan Heijnricxz Craeij
vanden Nuwen Dam.
Zij institueert tot haeren universaele erffgename die Arme
Huijssitteren van den dorpe Assendelft in alle haeren goeden.
 
 01-11-1583 blz. 141 v 
Jan Bazart als man ende voocht van Aecht Aerisdr schuldich
aen Adriaen de Lang poorter tot Haerlem 1025 uijt saecke van coope
ende custinge van een boomgaert gelegen binnen der stede van
Haerlem.
Onderpande drie morgen landts van den Dijck in zuijtoostwerts in
Aeris Jan Aeris weer, streckende voorts van Hoogendijck off tot des
zelffs Jan Bazarts lant toe.
NO    Sijmon Heijnen weer
ZW    Baertgen Claes Tammis weer.
 
 08-11-1583 blz. 142  
Vercoop, Jan Pietersz Deijman, Meijnert Dircxz van Huessen ende voor
Pieter Olij Heijligengeest meesteren tot Haerlem
aen Roeloff Pietersz ende Wouter Joosten 
de helft van negen geerssen landts leggende bijden Horn.
NO endt  die Vlietsloot
ZO    Marijtgen Jan Duves van Amsterdam met Jacob Jonge Jans
     ende die Horn werffven
ZW endt  die Vaersloot after die Horn
NW    Garbrant Florisz, Huijch Maertsz met Cornelis Dirck Jan
     Baerts.
Noch een groot geers landts leggende omtrent die Vliet gemeen mette
Arme Huijssitteren van Assendelft.
NW    Marijtgen Jan Duves voors.
NO endt  Huijch Maertsz
ZO    Cornelis Pieter Jan Baernts
ZW endt  die Horn Vaersloot.
 
 08-11-1583 blz. 143  
Roeloff Pieterz ende Wouter Joosten tesaemen ende elcx als
principael sonder eenige splissinge schuldich
aen de Heijligengeest huijssen tot Haerlem die somme van 634.14.-.
als custinge te weeten twee derdendeelen van de totaele coope eerst
van die helft van negen geerssen landts ende noch een groet geers
landt leggende bijden Horn.
NO endt  die Vlietsloot
ZO    Marijtgen Jan Duves van Amsterdam met Jacob Jonge Jans
     ende die Horn werffven
ZW endt  die Vaersloot after die Horn
NW    Garbrant Florisz, Huijch Maertsz met Cornelis Dirck Jan
     Baerts.
Noch een groot geers landts leggende omtrent die Vliet gemeen mette
Arme Huijssitteren van Assendelft.
NW    Marijtgen Jan Duves voors.
NO endt  Huijch Maertsz
ZO    Cornelis Pieter Jan Baernts
ZW endt  die Horn Vaersloot.
 
 08-11-1583 blz. 144  
Roeloff Pietersz schuldich 
aen den Heijligengeest huijssen van Haerlem een jaerlicxe losrenten
van 20, hooftgelt 320 als resterende custing penningen.
Onderpande een stucke landts groet zes geerssen leggende achter die
Horn.
ZO    die Horn werffven
ZW endt  die Vaersloot achter die Horn
NW    Garbrant Florisz ende Huijch Maertsz
NO endt  Wouter Joosten met zijn volck.
Borg is Wouter Joosten.
 
 08-11-1583 blz. 145  
Vercoop, Henrick Willemsz
aen Marij Claes Sijmon Heijnen weduwe 
een split camp groot 240 roeden genaempt "Die Uijter Boenacker" in
Sijmon Heijnen weer.
NO    Cornelis Heijnricxsz
ZO endt  Marij voors. zelffs
ZW    Jan Piercke Neelen
NW endt  Marij voors. zelffs.
 
 08-11-1583 blz. 145 v 
Vercoop, Cornelis Heijnrick Geritsz 
aen Henrick Willemsz 
een stucke landts groet een halff morgen gelegen bij Janningen.
NO    Willem Pouwels van Amsterdam
NW endt  Willem Pouwels van Amsterdam
ZW    de voors. werff Jannigen achter lantgen
ZO endt  Pieter Nommelen.
 
 11-11-1583 blz. 146  
Claes Allertsz schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een losrenten brieff van 15 sjaers losbaer met 250,
spreeckende op Garbrant Florisz in date 5 Junij anno 1582.
 
 14-11-1583 blz. 147  
Vercoop, Cornelis Pieter Mackes woenende tot Wijck an Duijn
aen Claes Jacob Claessen 
een stucke lants groet een morgen gelegen in Buijtenhuijssen.
W endt  die Kaedijck
N     Griet Aerians
O endt  Noem Corssen volck
Z     Claes Jan Caijcken.
 
 26-11-1583 blz. 147 v 
Vercoop, Pieter Jansz de Jonge onsse Schout Willem Claeszoon Jutten
als rechtelijck gecooren voocht van Willemtgen Huijch Jutten
dochter, Allert Cornelis Dirck Hannen als rechtelijck gecooren
voocht van Antgen Huijch Jutten dochter ende Jan Aerntsz van Jisp
als man ende voocht van Guert Huijch Juttendr ende bekende
zijluijden comperanten te weeten die Schout voors. voor deen helft
ende dander comperanten voor dander helft
aen Tamis Dircxz 
een werff gelegen in Jan Tamissen weer genaempt "Jan Tamissens
werff" leggende besloeten in Jan Tamissen Boeffveech.
NW endt  die sHeerenwech
NO    Tamis zelffs.
Ende daer en boven soe bekenden dvoors. Willem Claes Jutten, Allert
Cornelis Dirck Hannen ende Jan Aerntsz als voochden mede vercoft te
hebben
aen Tamis Dircxz 
eerst die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Jan
Tamissen Boeffveech" groet anderhalff morgen leggende in Tamissen
weer, streckende voorts van Delft off totte voors. werff ende
eensdeels aende Wech toe.
NO    Aelidt Willem Geritsz weduwe met haer kinderen
ZW    Tamis voors. mette kinderen van Henrick Jan Duves.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "Het Smeec koeven"
groet een morgen landts, streckende van Tamissen landt off tot
Henrick Maertsz landt toe.
NO    Aelidt Willem Geritsz weduwe met haer kinderen
ZW    Pieter Floren.
Noch die helft van een stuckgen landts genaempt "Pol", streckende
van Jaegers camp off tot Tamissen Foppen meedtgen toe.
NO    Cornelis Pietersz met zijn wijffs zuster
ZW    Sijmon Claesz.
 
 07-12-1583 blz. 147 v 
Cornelis Claesz Duijff Wouters schuldich 
aen Pieter Heeren een jaerlicxe losrenten van vierntwintich stuvers,
hooftgelt 20.
Onderpande een stucke lants genaempt "Die Twisch veen" groot
anderhalff vierendel van een morgen gelegen in tLaentges weer,
streckende voor van zijn comparantes landt off tottet Twisch toe.
NO    Jonge Jan Wouter
ZW    Jacob Pouwelsz.
 
 10-12-1583 blz. 148  
Vercoop, Jan Dirck Jonge Jans als voocht van de naegelaeten
weeskinderen van Engel Jan Aerisz ende Aecht Jacobsdr s.g. ten
overstaen van Jacob Jonge Jans ende Allert Geritsz weesmrn. tot
Assendelft
aen Dirck Thonisz, Gerit Thonisz ende Guerte met Hillegundt Thonis
drs. 
die gerechte derdepaert van een werff gelegen benoorden die Moelen
genaempt "Jacob Huijgen werff", streckende voorts van sHeerenwech
off totte after ven toe.
NO    Claes Garbrantsz
ZW    Cornelis Gerit Dirck Hannen.
 
 13-12-1583 blz. 148 v 
Vercoop, Cornelis Gerit Dirck Hannen vervangende en hem
starkmaeckende voor Jan Cornelisz zijn voor zoene geprocreert bij
Aecht Jan Coppen s.g.
aen Jacop Dircxz 
die gerechte helft van een stucke landts groet 1910 roeden genaempt
"Die Groote ven" leggende opte Vliet.
 
 16-12-1583 blz. 149  
Vercoop, Jasper Geritsz woenende an Heemskercker Duijn 
aen Outger Jansz ende Jan Maertsz 
een stucke lants groet een madt lants leggende in Jan Outgersz weer.
NO    Havick Jansz volck
ZO endt  Havick Jansz volck
ZW    Pieter van Lissen kinderen
NW endt  Jan Outgersz.
 
 16-12-1583 blz. 149 v 
Vercoop, Cornelis Jansz vant Laentgen 
aen Sijmon Jacobsz 
een stucke landts groet een halff madt gelegen in tLaentges weer.
NO    Comen Jan ende Jan Peet
ZO endt  die Delft
ZW    Neel Duijffges kinderen
NW endt  Cornelis Moeij Duven.
 
 16-12-1583 blz. 150  
Vercoop, Cornelis Pietersz als man ende voocht van Aelidt Jansdr
ende hem starckmakende voor Hillegundt Jansdr haeren zuster
unversaele erffgenamen van Jan Aerntsz
aen Cornelis Jansz vant Laentgen 
een oude werff leggende in de Kerckbuijert benoorden den Dingstal,
streckende voorts van sHeerenwech off totten Vrouwen werff toe.
NO    Cornelis Jansz Meijnerts
ZW    tKerckhoff.
 
 17-12-1583 blz. 150 v 
Vercoop, Cornelis Jacop Heijnen
aen Cornelis Claes Jan Roen ende Ghijsbert Cornelisz 
een stucke landts groot drie maeden met een hondt in Jaep Heijnen
weer.
NO    Marijtgen Gerit Jan Baerts ende Cornelis ende Dirck vande
     Lange Laen
ZO endt  Neel Willem Jacop Heijnen weduwe met haer kinderen
ZW    die kinderen van Roeloff Zijmonsz
NW endt  Trijn Heijnen met Jacop Engelsz.
 
 06-01-1584 blz. 151  
Vercoop, Garbrant Florisz
aen Sijmon Claes Dirck Maerts
een stucke landts groot een morgen leggende in Maerten Keijsers
weer.
NW endt  Warnaer Harmensz
NO    Marijtgen Gerit Jan Baerts dochter
ZO endt  die Caijck
ZW    Sijmon zelffs.
Dan midtsdien tvoors landt belast is jaerlicx met vijff
elffdorstssen en een doijt, competeerende Arme Huijssitteren tot
Assendelft, die de gemeene erffgenaemen van Cornelis Maerte Keijsers
in vijff deelen jaerlicx moeten betalen ende dvoors. Sijmon Claesz
midts dezen daervan tot zijne laste neempt een gerechte
vijffdendeel. Ende daer en boven tot zijnen laste zal nemen
tweeendertich stuvers sjaers competerende zeeckere weeskinderen tot
Haerlem ende noch vierntwintich stuvers sjaers competerende H
Cornelisz.
 
 06-01-1584 blz. 151 v 
Vercoop, Ghijsbert Claesz Schoon
aen Jacob Jansz Roed
een werff genaempt "Hemmen Landts werff" leggende Buijtenhuijssen.
NO    Allert Strens werff
ZO endt  Jacob Jansz zelffs
ZW    Ghijs Claesz zelffs
NW endt  die sHeerenwech.
 
 10-01-1584 blz. 152  
Cornelis Pieter Jan Baernts voor hem zelve ende voor Hillegundt
Jansdr zijn huijsvrouwen zuster schuldich
aen Willem Geritsz, Claes Geritsz ende Allert Jansz een jaerlicxe
losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande die helft van een stucke landts genaempt "Bouwen ven"
gemeen met Huijch Maertsz vant Hoff.
NO    Jan Baningen weer
ZO endt  Pieter Vrericxzs erffgenamen
ZW    Heijndrick Geritsz kinderen
NW endt  Pieter Cornelis Aerians.
 
 20-01-1584 blz. 152 v 
Vercoop, Dieuwer Claes Heijnen geassisteert met Dirck Vrericxz
haeren oom ende voocht
aen Gerit IJsbrants waechmeester alhijer
het gerechte vierndeel van een werff genaempt "Claes Heijnen werff",
daer de andere drie vierndeelen van toebehoeren voornt. Gerit
IJsbrantsz mette ganck over Cornelis Jongelincx landt, streckende
van Allevroeden lant off tot Gerit IJsbrants zelffs werff toe.
NO    Jan Jansz Roen ende Jan Gerit Huijgen
ZW    Cornelis Jongelincx.
 
 04-02-1584 blz. 153  
Ghijsbert Cornelisz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe van Willem van Foreest poortersse
tot Haerlem een jaerlicxe losrenten van 18, hooftpenningen 300.
Onderpande die gerechte helft van zeven hondt landts meed, gemeen
met Trijn Jan Dirck Nijels ende haer kinderen in Willem Mathijssen
meed, streckende van Mr. Willem Bardeszs landt off noortoostwerts
tot Nouwevliet toe.
ZO    Wouter Joosten met zijn volck, Roeloff Pietersz, Jacob
     Jansz met Jan Cornelisz te saemen.
NW    Jacob Jansz ende Jan Cornelisz beide voors.
Noch een stucke landts groot anderhalff madt leggende in Gerit Claes
Baerts oft anders madders weer genaempt.
NO    Dirck die Boets kinderen
ZO endt  Jacob Dircxz met zijn huijsvrous voorkinderen
ZW    Cornelis Claes Jan Roen
NW endt  Guerte Gerits weduwe van Engel Jacobsz.
Borg is Jacob Dircxz alias Jaep Lou.
 
 14-02-1584 blz. 154  
Gerit Claesz ende Jan Claesz gebroeders verclaerden dat zijluijden
opdragen mits deze 
aen Pieter Claesz heuren broeder 
Alle alsulcke recht, actie ende toesegge uijt crachte vande
notariael acte daer doer dese onsse letteren getransfixeert
bezeegelt zijn eenichsins soe generalijck als specialijck,
gecompeteert heeft of noch competeren soude moegen op aen of totte
goeden van Anna Geritsdr heuren moeije van svaders zijde. 
Midts dat die voorn. Pieter hemluijden comparanten daer voeren
ontlasten vrij costeloos ende schaedeloos houden zal (zulcx hij
present zijnde oick beloeffde) van alsulcke lasten van alimentatie
ofte onderhout ende anders als inde voors. notariael acte begrepen
staen. Den teneur van welcke voors. acte die voors. comparanten
hielden ende houden mitsdezen voir alhijer ten vollen geinsereert,
met expresse beloften, bij belijenen consent ende auctoriteit vande
voors. Anna Gerits hier ende present zijnde geassisteert voir soe
veel des noodich mocht weezen met Sijmon Jacobsz haer voocht in
desen gecooren, dat zij nu noch ten euwige daegen tegens die voors.
opdracht cessie transpoort ende quijtscheldinge nijet en sullen
doen, noch laeten geschieden directelijck noch indirectelijck in
geender maenieren ondert verbant van heurluijden ende elcx heuren
persoonen. Ende alle haeren goeden stellende de zelve tot bedwanck
van alle rechten. Ende tot alle meerder sekerheijt van de voors.
Pieter Claesz soe heeft die voors. Anna Geritsdr met haer voors.
voochts handt de voors. cessie opdracht ende quijtscheldinge voir
soe veele die haer eenichsins aen gaen mach geratificeert ende
geapprobeert willende over zulcx wel expresselijck dat die voors.
Pieter Claesz alle haer goeden inde voors. notariael acte ende onder
die conditie van dien soe generalijck als specialijck begrepen uijt
crachte vandijen sal hebben ende genijeten sonder ijmandt van zijn
broeders ofte eenige haere anderen vrunden ende maeghen paert oft
deelinge te doen. Ende off dzelve notariael acte mette cessie
opdracht ende quijtscheldinge daer op hijer voerens gevolcht bij
avontuijere verstaen soude moegen werden nijet vast genuch te
weezen, omme daer uijt bijde voors. Pieter alle haer Anna voors.
goeden int generael ende speciael te moegen genijeten ende behouden.
Soe verclaerde zij Anna voorn. haer wille ende ernstige meeninge te
wezen dat die voors. Pieter alle tselve onder die conditien ende
mette laste inde voors. acte gestelt alle evenwel sal hebben ende
genijeten tsij bij maeniere van contract onder de leevendige ofte
van uijterste wille legaet institutie ofte anders in alle betere
forme stile maniere ende recht alst eenichsins vastelijcxt can of
mach geschieden.
Belovende bij trou ende eere in plaetze van eede geen andere
contracten uijterste willen codicillen testamenten noch eenige acten
ofte overgiften an te gaen off te maecken den effect ofte voortganck
van desen eenichsins int geheel ofte deel prenidicerende off
derognerende, ijmmers willende dat all tgeene zij ter contrarie
eenichsins mochte attenteren ofte doen onder wadt dexel ofte name
dattet oock waere dat all tselve nu voer alsdan ende dan voir alsnu
sal weesen ende gehouden werden nul ende van onwaerden. Al twelck
voors. staet, die voors. Pieter Claesz present zijnde met
behoerlijcke stipulatie accepteerde. Belovende die conditien ende
lasten inde voors. acte begreepen te voldoen naer behooren.
 
 17-02-1584 blz. 155  
Jacob Jan Coppen schuldich
aen Crijn Jansdr een jaerlicxe losrenten van 13.10.-., hooftgelt 
225.
Onderpande die helft van een stucke lants groet drie maeden.
ZW    Jan Claes Loukes volck
ZO endt  Boschmans cruijgen maed, met Dirck Hannen meed
NO    die zeven maed
NW endt  Mr. Willem Bardesz.
Borg Cornelis Gerit Dirck Hannen.
 
 19-02-1584 blz. 156  
Vercoop, Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit
aen Dirck Dicxz van de Lange Laen
een stucke landts genaempt "Die Uuijter ven" groot 1250 roeden
leggende gemeen in Claes Vaers weer. Noch gemeen ende onderdeel
leijt mette kerck oft paepelijcke proeven oock een deels mette Armen
van Assendelft ende Claes Vaers volck
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZO endt  Schipper Gerit voors. als bruijcker
ZW    Cornelis Ouwe Jannen kinderen
NW endt  Aecht Jan Claes Vaers met haer consorten.
Noch twee derden deelen ende die reste in huijer waer daer toe van
een stuckgen veen lants genaempt "Die Stolp acker" groot 80 roeden
leggende int voors. weer.
ZW    Jannitgen Maertens
NW endt  Aecht cum socijs voors.
NO    hij comparant zelffs.
ZO endt  hij comparant zelffs.
Midts dat Dirck Dircxz te zijnen lasten zal nemen 200
hooftpenningen, compteerende Claes Roeloff Claes Vaers kinderen.
Noch 25 compteerende Cornelis Heijn Roeleven.
Noch 80 compteerende St. Anna Gilde tot Assendelft, alle staende
opte voors. Uijter ven.
 
 19-02-1584 blz. 157  
Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit als man ende voocht van Trijn
Jansdr weduwe van Jan Jansz van Haerlem schuldich
aen Marij Jans zijn huijsvrouwen voordochter geprocreert bij voors.
Jan Jansz ten overstaen van Baernt Gerits poorter tot Haerlem als
neeff ende voocht van voors. Marij Jansdr. Midtsgaders Dirck Claesz
inden Otter mede van Haerlem als oome van voors. Marij Jansdr, die
beijde mede daer present waeren, tot haer vaders erffve beweezen
heeft ende bewees als noch midts dezen die somme van 100,
berustende onder voors. comparant. Welcke 100 Marij Jansdr. zal
moegen lichten als zij tot haeren mondige jaeren of ten huwelijcke
gecomen zal wezen.
Onderpande twee derde deelen van een stucke landts groot drie hondts
landts leggende gemeen mette Kercke oft Paepelijcke Proeve eensdeels
mette Arme Huijssitteren tot Assendelft in Claes Vaers weer,
streckende van Dirck van de Lange Laens worff tot Aecht Jans cum
socijs landt toe.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Jan Gerit Huijgen.
 
 28-02-1584 blz. 158  
Maerten Allertsz van den Dijck schuldich
aen Marijtgen Cornelis dochter weduwe Wijllem van Foreest poortersse
tot Haerlem een Jaerlicxe losrenten van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts groet twee maeden lants genaempt "Griet
Jan Baerts meedtgen" in Flores weer, streckende van Jan Floren meed
off tot Cornelis Fonssen erff toe.
NO    Errem Gerits die Buets met haer kinderen
ZW    Huijch Dircxz.
Borg Jan Florisz.
 
 28-02-1584 blz. 160  
Dirck Maertsz Steffens ende Maerten Claesz als oom ende voocht van
Cornelis Geritsz zijnen broers zoone schuldich
aen Brecht Zijmons weduwe een jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt
 100.
Te weten Dirck Maerts voors. drie vierndelen ende voors. weeskindt
een vierndeel.
Onderpande twee perceeltges landts leggende endt aen endt genaempt
"het Verste Buijtcaijckgen" ende "Het Henste Marckentgen" gelegen in
Steffens weer tesamen groet drie koeven, beslooten tusschen die
comparantes zelffs landt.
NO    Trijn Heijnen ende Cornelis van de Lange Laen
ZW    Aerian Aernt Claesz met Cornelis Dircxz voors.
 
 28-02-1584 blz. 161  
Machtelt Louris vant Hoff geassisteert met Cornelis Louris vant Hoff
haeren broeder ende voocht in desen schuldich
aen Brecht Sijmons weduwe een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt
 108.
Onderpande seven hondt landts leggende aen drie perceeles in de
Hemmen genaempt "Schoonmakerslandt".
NW    Huijch Maertsz vant Hoff met zijn zuster
NO endt  Aellidt Willem Geritszs weduwe met haer kinderen ende
     Claes Aerntsz
ZO    Guert Gerit Nonnen weduwe met haer kinderen
ZW endt  Claes Reiaelen.
 
 04-03-1584 blz. 162  
Jan Jansz Peet voor hem zelven, Gerit Willemsz voor hem zelven als
ooc ouste zoon ende voocht van Aellidt Jans dochter weduwe van
Willem Geritsz vervangende ende hem starck makende voor Hillegundt
Willems ende Aecht Willems zijn zusters, Willem Dircxz van Zanen
ende Claes Maertsz van Zaenen, als neeffven ende rechtelijck
besturven voochden van de naegelaten weeskinderen van wijlen
Cornelis Claesz van Zanen als eertijts getroudt hebbende Cornelia
Jansdr s.g. respective erffgenamen Jan Henricxz Peet ende Imme
Gerits zijn huijsvrouwe ende bekende zijluijden comparanten inder
qualijte voors. voor haer haeren erven ende nacomelingen, wel ende
wettelijcken geschift gescheijden ende gegrondeelt te wezen
mitsdezen inder maenieren hiernae volgende.
Eerst dat Jan Jansz Peet sal hebben die gerechte helft vanden worff
daer hij tegenwoordich op woendt mitsgaders noch die voer werff
daerde camer plach te staen, totte niersijl toe, met noch omtrent
vijfthien morgen landts int weer daer hij nu ter tijt op woendt
inden ban van Assendelft.
Noch een stucke landts genaempt "Ruijckebier" met het andere stuck
daeran gelegen soet Jan Henricxz voors. in zijn leven toebehoort
heeft groet omtrent drie morgen, leggende in de ban van Overveen.
Noch die gerechte helft vant landt dat bij Barent Jan Gerits
gebruijct werdt, noch dat lant dat bij Trijn Aernt Jan Nellen
gebruijct werdt, noch een halff koeven ende een halff calffs gors
inde vier koeven gelegen ande noort zijde van de Ruijche ven mette
gerechte vijffde paert voor inde worff aen den Dijck daer Huijch
Allertsz eertijts plach te woenen aent noortwest endt van de Ruijche
ven voors. alle die perceelen leggende inden ban van Assendelft
voors. 
Noch een losrenten brieff houdende op een man inde achter woude van
 4. Noch die renten brieff spreeckende op Comen Jan van 10
sjaers, noch een rentenbrieff spreeckende op Pieter Copges van 15
sjaers, noch een rentenbrieff spreeckende op Gerit Thunesz op die
Stierop van 5 sjaers, noch een rentenbrieff spreeckende op Pieter
Florisz van 12.10.-. sjaers, ende is tgeen dat Jan Jansz voors. te
loote ende deele gevallen is.
Ende Aellidt Jans met haer kinderen sullen hebben die Noorder Vliets
ven in Goeten weer opte Nouwevliet, noch het Uuijterendt van die
Groote ven int zelve weer, noch die Boeffveech int zelve weer,
nochaenen die werff voer ande wech daer aff geroit ende gede.... 
zijnde, noch thalff madt mette noorder acker veen daer besuijden an
gelegen int zelve weer, noch dat werffgen ande noort zijde van
Aellidtdes huijs ande wech, noch dat landt dat eertijts bij Dirck
Everts ende nu bij Jan Jongelinck gebruijct werde, noch dat landt
dat eertijts bij Jan Broerszs volck ende nu bij Sus Willem Jan
Broerszs weduwe gebruijct werde, noch die meed groet 3 madt oft
daer omtrent die eertijts Maerten Keijsers volck ende nu bij Aerian
Aernt Claesz ende Maerten Ghijsberden gebruijct werde, noch die
gerechte helft van tlandt dat eertijts bij Jan Allerts volck ende nu
bij Jan Maijckes cum socijs gebruijckt werde, alle gelegen inden ban
van Assendelft, noch een stucke lants genaempt "Heijke Vaers ven"
met zijn twee ackeren gelegen tot Akersloot, noch een stucke landts
genaempt "Het Campgen" eertijts gebruijct bij Aerian Kuijskes
gelegen tegen Colster over die Dije inden ban van Heeloe, noch die
gerechte helft van dat landt dat bij Baernt Jansz voors. gebruijct
werdt, noch die gerechte Kaech die bij Maerten Jan Dircken gebruijct
werdt, noch die gerechte helft van twee halve maedtges die bij
Pieter Nommelen gebruijckt werde, alle gelegen in de voors. ban van
Assendelft. Noch 400 aen gelt, noch die pacht brieff onder Jan
Floren van 12.10.-. sjaers, noch die rentenbrieff onder Jacob
Jannen van 5 sjaers, noch 100 nijet tegenstaende dzelve in haer
huwelicxe voorwaerde staet, noch een losrenten brieff onder Claes
Schouten volck van 6.10.-. sjaers ende is tgeen dat Aellidt Jans
met haer kinderen te loote ende gevallen ende angedeelt is.
Ende die kinderen van Cornelis van Zanen sullen hebben het meedtgen
leggende in Goeten weer, noch een stucke landts genaempt
"Luttichwech" int zelve weer, noch tworffgen voor die Boeffveech int
zelve weer, noch dackeren genaempt "Die Crommesloot oft turffcampen"
int zelve weer, noch dat uuijterendt van de Hooge veen int zelve
weer, noch dat gebruijck landt dat Evert Bouwesz bruijct groet
omtrent zes morgen, noch dat madt landts dat Gerit Jong Claessen met
zijn broers bruijct, noch die van ande wech eertijts bij Claes
Maerten Keijsers ende nu bij Aerian Aernt Claessen ende Maerten
Ghijsberden gebruijct werde, noch die gerechte helft van dat bruijct
landt dat eertijts bij Jan Allerts volck ende nu bij Jan Maijckes
cum socijs voors. gebruijckt werde, noch dat landt tot Saerdam inden
ban van Oostzaenen dat eertijts bij Hillegundt Claes tHooffs ende nu
bij Jannitgen Pieter Backers die weduwe van Allert Claesz gebruijckt
werde, is groet soe hoeijlant als ven landt tesamen vijff maeden oft
daeromtrent, noch een stucke landts genaempt "Die Aijlkes" groet
omtrent drie morgen ende 30 roeden leggende inde achter woude inden
ban van Akersloot, noch een stucke landts groet omtrent een morgen
leggende inden ban van Oostzanen, noch een rentenbrieff onder Claes
Schouten volck van 4.10.-. sjaers, noch 400 aen gelde, noch die
rentenbrieff van Engel van Zaenen kinderen van 12.10.-. sjaers,
noch die rentenbrieff onder Nijel Pietersz van 10 sjaers, noch al
die pacht brieffkens onder Evert Bouwesz. Ende is tgeen dat die
kinderen van Cornelis van Zaenen te loote gevallen ende angedeelt
is.
Welverstaende nochtans dat elck die goeden hem ten huwelijcke
gegeven zijnde boven haer voors. looten sullen behouden.
 
 06-03-1584 blz. 164  
Testament van Hillegunt Willems dochter. 
In den jaere 1574 heeft zij tot haeren eenige ende universele
erffgenamen gemaect ende geinstitueert gehadt, die kinderen van
Willem Willemsz haeren broeder, Neel Tammis die eenige dochter van
Marijtgen Willems s.g. haer zuster ende Engel Cornelisz die zoone
van Dieuwer Willems mede haer zuster ende dat elcx op zijn ouders
plaetze.
Welverstaen nochtans dat die kinderen van Willem Willemsz voor haer
paert ende deel van de goeden, bij haer testatrice achter te laten,
sullen hebben ende behouden alsulcke paert ende deel als haer
testatrice toebehoert int huijs ende werff daer zij in woont,
mitsgaders noch eens die somme van 250 hooftpenningen aende
rentenbrieff die zij heeft op Willem Willemsz haer broeder.
Ende dat die voors. Neel Tammisdr ende Engel Cornelisz sullen hebben
elcx eens 300 aende voors. losrentebrieff sonder meer.
Dieuwer Willems haeren voors. zuster sal haer leven lanck de
jaerlicxe renten ontfangen van de 300 hooftpenningen daer Engel
Cornelisz inne geinstitueert es, sonder dat Cornelis Geritsz, die
man van Dieuwer haer zuster daervan eenich sal hebben.
 
 10-03-1584 blz. 165  
Vercoop, Claes Bouwesz
aen Huijch Fransz van den Dam 
drie hont landts meed leggende gemeen met anderhalff toebehoerende
die kinderen van Roeloff Zijmonsz s.g.
ZW    Maerten Geritsz
NO    Jan Geritsz met zijn zuster
NW endt  den Laegendijck.
 
 10-03-1584 blz. 165 v 
Vercoop, Claes Bouwesz
aen Cornelis Pietersz
anderhalff madt meedts leggende gemeen met Maerten Geritsz genaempt
"Die Opper meedt".
ZW    genaempt "Mannen ven"
NO    genaempt "Alkenbusch"
NW endt  genaempt "Mannen Kaech"
ZO endt  die Corte ven.
Noch dopper noorder veencamp int zelve waer.
 
 10-03-1584 blz. 166  
Jan Willemsz Jongelincx schuldich
aen die Arme Huijssitteren tot Assendelft
een jaerlicxe losrenten van 7, hooftgelt 100.
Onderpande een madt lants leggende achter Jonge Bouwes uuijt,
streckende voorts van den Delft off tot Trijn Dirck Everts lant toe.
N     Willem Allerden
Z     Claes Jonge Bouwes.
Noch zijn huijs ende werff dat hij nu tertijt bewoent.
NO    Sijmon Jacobsz cum socijs van Oostzanen
ZO endt  Evert Bouwes
ZW    Baernt Jansz
NW endt Peetges volck.
 
 23-03-1584 blz. 166 v 
Warnaer Harmensz schuldich
aen Nelle Dercx weduwe van Willem Jan Broersz met haer kinderen een
jaerlicxe losrenten van 9, hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts groet derdalff hondts leggende achter
Warnaers huijs uuijt.
NO    comparant zelffs
ZO endt  Stoffels Warnaers
ZW    Jong Aernt
NW endt comparant zelffs.
 
 23-03-1584 blz. 167  
Maerten Allertsz van den Dijck schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe van Willem van Foreest poortersse
tot Haerlem een jaerlicxe losrenten van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts groet twee maeden genaempt "Griet Jan
Baerts meedt" leggende in Flores weer, streckende voorts van Jan
Floren meed off tot Cornelis Fonssen werff toe.
NO    Errem Gerit die Buets met haer kinderen
ZW    Huijch Dircxz.
Borg is Jan Florisz.
 
 24-03-1584 blz. 168  
Vercoop, Engel Claes Jutten
aen Comen Jan Jansz
een stucke landts genaempt "Boers ven" mette uuijterdijck daer toe
zijnde groot drie koeven leggende int zuijt endt.
NO    Henrick Maertsz
ZO endt  Jaep Claessen kinderen
ZW    Jan Claessen
NW endt  Gerit Claesz.
Mit expresse conditie ende voorwaerde dat Comen Jan met dit landt
zal hebben ende nemen midts dezen vierentwintich voeten dijcx in de
weel van oudts met noch twaelff voeten dijcx over Boers ven met noch
twee roeden wechs.
Daer en boven zal dvoors. Comen Jan mede tot zijn laste draegen alle
alsulcke 220 hooftpenningen die die kinderen van Willem Willemsz
opt voors landt gehypoteecqueert hebben van twintich penningen een
te renten.
 
 27-03-1584 blz. 168 v 
Vercoop, veijling ten prouffijte van de gemeene crediteuren van
Cornelis Jansz Smoer
aen Mr. Jan Duvesz van Amsterdam nu tertijt residerende tot Haerlem
die gerechte thiende paert van een weer landts (uuijtgenomen die
Boeffveech int zelve weer toebehoerende Havick Jan Duves erffgenamen
hijer nijet onder begrepen) genaempt "Dirck Jan Baernts weer",
streckende van tIJe off totte Meer toe, groot achtien morgen,
onderdeel ende gemeen met Brecht Henrick Jan Duves oft haer kinderen
ende mette kinderen van Jan Duvesz Smoer, welcke thiende paert
competeerend is Anna Henricx weduwe van Cornelis Jansz Smoer.
NO    Pieter Ghijs Bouwens weer
ZW    Roeloff Louwen weer.
In veijling geboden ten huijssen van Dirck Cornelisz Coninck waert,
door
Jan Jansz Peet, Wouter Claesz, Cornelis Bening, Baert Roeloffsz,
Willem Geritsz, Dirck Lijclaesz, Sijmon Claes, Comen Jan, Claes
Overdijck en Mr. Jan Duvesz tot die totaele coopsomme van 580.
Borg is Gerit Havicxz.
 
 30-03-1584 blz. 170  
Huwelicxe Voorwaerden tusschen Sijmon Claes Dirck Maerts ter eenre
ende Marijtgen Jansdr zijn huijsvrouwe ter andere zijde.
 
 07-04-1584 blz. 172  
Pieter Cornelisz Hartogen schuldich
aen Katrijn Dircxdr woenende tot Haerlem
die somme van 128. Betaelende van de voors. 100 in plaetze van
renten derdalve sacken Haerlemmer maet van de beste Assendelver
winter taruwe ende van de voors. 28 een losrente van 2.5.-.
sjaers.
Onderpande drie ackeren landts groot tsamen 300 roeden leggende in
Willem Bouwensz weer aent Twisch, streckende voorts van Aernt
Pietersz ende Bouwen Pietersz landt off tottet Twisch toe.
NO    Pieter Claes Nommelen
ZW    Bouwen Pietersz ende Claes Claesz.
Borg is Neel Ghijssen weduwe van Willem Bouwesz geassisteert met Jan
Jansz haeren ouste zoon.
 
 28-04-1584 blz. 173  
Baert Dircxz schuldich
aen Joost Jansz Backer poorter tot Amsterdam een jaerlicxe losrenten
van 8, hooftgelt 100.
Onderpande twee koeven leggende in Dirck Baerten Groote ven.
NO    Guert Jan Coenen
ZO endt  Dieuwer Jan Louwen
ZW    Comen Jan Jansz
W endt  Marijtgen Jonge Jans.
 
 29-04-1584 blz. 174  
Vercoop, Claes Jan Baertsz verclaerde hoe dat hij eertijts in
minderinge van custinge die hij Jan Jansz die Vries als man ende
voocht van Willemtgen Steffens naegelaten weduwe van IJsbrant Jansz
Braer schuldig was, genomen hadde seeckere constitutie van 150
hooftpenningen die eenen Waelich Pietersz tot Amsterdam opte landen
daer uuijt de voors. custing pennningen spruijtende waeren als op
Steffens worff gehypoteequeert hadde. Ende naerdien de voors.
comparant nijet wel die voors. renten naer behoeren en mochte
betaelen noch betaelt en heeft (gelijck hij expresselijck voor ons
bekende) daer duer dvoors. Waelich Pietersz bij executie sHooffs van
Hollant doen vercoopen hadde onder anderen dvoors. Steffens werff
aen eenen Mota. Welck perceel landts ende werff die voors. Mota hem
wederom getransporteert heeft gehadt gelijck hij comparant wel ende
wettelijck midtsdezen cedeerde ende transporteerde teenen vrijen
eijgen
aen Dirck Maertsz Steffens
de voors. Steffens werff, streckende voorts van Claes Jan Baerts
landt off tot des voors. Dirck Maertsz ouders werff toe.
NO    Trijn Heijnen
ZW    Cornelis Jaep Heijnen.
 
 30-04-1584 blz. 174 v 
Vercoop, Jan Jansz de Vries als man ende voocht van Willemtgen
Steffens naegelaten weduwe van IJsbrant Jans Braer van Spaerwoude
ende bekende IJsbrant Jansz Braer in zijn leven vercoft heeft gehadt
gelijck comparant alsnoch vercofte midts dezen
aen Claes Jan Baerts
eerst die gerechte helft van een stucke landts groot zeven hondt
landts genaempt "Die Opper meed" in Steffens weer.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Cornelis Dircxz vande Langhe
ZW    Cornelis Claes Jan Roen, Ghijs Cornelisz, Cornelis Jacobsz
     ende Trijn Heijnen tesamen
NW endt  Dirck Maertsz.
Noch die gerechte helft van "De Uuijterste ven" groot een morgen
leggende int voors. weer.
NO    Cornelis Dircxz
ZO endt  Dirck Maerts
ZW    Cornelis Jacobsz, Gerit Roeloffsz, Cornelis Dircxz tesamen
NW endt  Sijmon Jacobsz.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Het
Laentgen" groot een half madt leggende int zelve weer, genaempt
"Steffens Laentgen", streckende voorts van wech off tot Dirck
Steffens werff toe.
NO    Trijn Heijnen
ZW    Cornelis Jaep Heijnen.
Alles onder zulcke conditie ende voorwaerde nochtans dat de voors.
Claes Jan Baerts opte voors. laen aende Wech nijet en zal moegen
timmeren dan een huijs met een hoeijhuijs achter aen aende noort
zijde vande voors. laen zonder meer. Midts dat Claes Jan Baerts
voors. tot zijnen laste zal nemen die gerechte helft van 25 stuvers
erffpacht als die Kerck tot Assendelft daer op staen heeft.
 
 30-04-1584 blz. 175 v 
Vercoop, Engel Roeleven
aen Claes Jan Baerts
twee derdendeelen van een stucke landts groot twee koeven
uuijtgenomen dat den Armen van Assendelft daer zij tportie in heeft
van een halve gaerde duergaens int geheele weer, leggende mette
Pastorije oft Kercke van Assendelft onderdeel ende gemeen in Claes
Vaers weer.
NO    Claes Heijn Roeleven
ZO endt  die Caijck
ZW    Marijtgen Claes Jan Baerts
NW endt  Dirck vande Lange Laen.
 
 01-05-1584 blz. 176  
Willem Garbrantsz schuldich
aen Cornelis Henricxz die somme van 180 uuijte saecke van een
dende voijr schuijt van omtrent drie last met zijn taeckel ende
toebehoeren. Beloevende de voors. somme te betaelen op vier
deerstcomende halff jaeren.
Onderpande de voors. schuijt met zijn taeckel met alle zijn andere
goeden.
 
 11-05-1584 blz. 176 v 
Willem Jansz vant Laentgen schuldich
aen Joost Jans Backer poorter tot Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groet twee koeven leggende in tLaentges
weer achter thuijs.
NO    Pieter ende Aerian Cornelis Aerians zoonen
ZO endt  tLaentges werff
ZW    Lijsbeth Huijgen
NW endt  Nel Gerit vant Laentgen weduwe met haer kinderen.
 
 15-05-1584 blz. 177  
Vercoop, Jan Gerit Huijgen
aen Garbrant Florisz ende Cornelis Florisz gebroeders
een stucke landts genaempt "Die Ackeren" groet twee koeven leggende
achter de Horn.
ZW    Maerten Maertszs kinderen
NW endt  den Indam
NO    die Vaersloot
ZO endt  Huijch Maertsz vant Hoff.
 
 25-05-1584 blz. 177 v 
Vercoop, Ael Damen dochter geassisteert met Jan Duvesz haeren oom
ende voocht in desen ende voor Lijsbeth Damen haeren zuster alle
woonachtich tot Amstelredam
aen Ael Jans weduwe van Garbrant Eggesz
die gerechte thiendepaert van een weer landts (uuijtgenomen die
Boeffveech int zelve weer, toebehoerende Havick Jan Duves
erffgenamen hijer niet onder begrepen) genaempt "Dirck Jan Baernts
weer", streckende van tIJe off totte Meer toe, groet achtien morgen,
onderdeel ende gemeen met Brecht Henrick Jan Duves ende die kinderen
van Jan Duvesz Smoer. 
NO    Pieter Ghijs Bouwes weer
ZW    Roeloff Louwen weer.
 
 25-05-1584 blz. 178  
Vercoop, Jan Duvesz poorter tot Amstelredam
aen Mr. Jan Duvesz zijnen broeder ende Ael Jans weduwe van Garbrant
Eggesz zijnen zuster
die gerechte thiende paert van een weer landts (uuijtgenomen die
Boeffveech int zelve weer toebehoerende Havick Jan Duves erffgenamen
hijer nijet onder begrepen) genaempt "Dirck Jan Baernts weer",
streckende van tIJe off totte Meer toe, groet in als achtien morgen,
onderdeel ende gemeen met Brecht Henrick Jan Duves ende die kinderen
van Jan Duves Smoer.
NO    Pieter Ghijs Bouwes weer
ZW    Roeloff Louwen weer.
 
 24-05-1584 blz. 178 v 
Willem Maertsz soe voor hem zelve als ooc uuijten name ende voocht
van Foockel Willems dochter zijne moeder schuldich
aen Ghijsbrecht van Beresteijn poorter tot Haerlem een jaerlicxe
losrenten van 9.5.-., hooftsomme 150.
Onderpande een stucke landts groot vier koeven.
ZW    Cornelis Pietersz
NO    Jan Roeloffsz
ZO    Griet Aerians dochter
NW    den Dijck.
 
 29-05-1584 blz. 179 v 
Vercoop, Nelle Dircxdr weduwe van Willem Jan Broersz geassisteert
met Warnaer Harmensz haeren voocht ende Claes Pietersz Coen als
voocht van de achtergelaeten weeskinderen van voors. Willem Jan
Broersz, ten overstaen van Allert Geritsz ende Allert Cornelisz
weesmrn. ende als oppervoochden vande voors. weeskinderen
aen Jan Aerntsz Houtcooper poorter tot Amstelredam
een oude vervallen werff genaempt "Willem Broerszs werff" leggende
in de Kerckbuijert, streckende voorts van sHeerenwech off
noortwestwerts tottet Kerckhoff toe.
NO    Cornelis Claesz Grietges met Claes Dircxz van Saerdam
ZW    de Peeperstraet.
 
 29-05-1584 blz. 180  
Jan Aerntsz Houtcooper tot Amstelredam schuldich
aen Nelle Willem Jan Broersz weduwe met haer kinderen die somme van
 100 als custing penningen van dezen nabeschreven worff. Welcke
custing penningen dvoors. Jan Aerntsz sal moegen onderhouden op
renten om 7 sjaers.
Onderpande een werff genaempt "Willem Jan Broerses werff" leggende
in de Kerckbuijert streckende voorts van sHeerenwech off
noortwestwerts tottet Kerckhoff toe.
NO    Cornelis Claesz Grietges met Claes Dircxz van Saerdam
ZW    de Peeperstraet.
 
 02-06-1584 blz. 180 v 
Stoffel Warnaersz bekende ontfangen te hebben van Trijn Dircxdr
woenende tot Haerlem ende mits dezen haer schuldich te wesen 175
de welcke hij comparant sal moegen onderhouden op renten midts alle
jaers betalende in plaetse van dien ses sacken taruw halemermaedt
vande beste Assendelver winter taruw.
Onderpande een stucke landts genaempt "Tamis ven" groet vier koeven
leggende in Sijmon Heijnen weer.
NO    Gerit Henricxz
ZO endt  Vrerick Jacobsz
ZW    den Schout voors. met Jan Pierke Neelen
NW endt  Marij Conincx.
 
 04-06-1584 blz. 181 v 
Vercoop, Dirck Remmen als man ende voocht Guert Jansdr weduwe van
Jan Willemsz Leesten ende Baernt Jansz als voocht van Jan Pietersz
nagelaeten weeskindt van Piet Jan geprocreert bij Griete Leesten
s.g.
aen Claes Dircxz Mol
een stuckgen landts achter Leesten werff groot 350 roeden,
streckende van de voors. werff off totte Caijck toe.
NO    Guerte Claesdr
ZW    Jan Cornelisz ende Egbert Cornelisz tesamen.
Noch een acker landts genaempt "Wouterken acker" groot mede 350
roeden.
NO    Mr. Willem Bardesz mette erffgenamen van Sijbrant van
     Berckenroed tesamen
ZW    Marij Conincx ende derffgenamen van Thijs Willemsz
ZO endt  Jan Mathijsz
NW endt  Mr. Willem Baerdesz cum socijs.
 
 04-06-1584 blz. 182  
Claes Dircxz Mol bekende schuldich te wesen 
aen Dirck Remmen ende Jan Pietersz beijde woonachtich tot Haerlem
die somme van 230 als custing penningen te betaelen op vier meij
daegen.
Van eerst een stucken landts leggende achter Leesten werff groot 350
roeden, streckende van de voors. werff off totte Caijck toe.
NO    Guerte Claesdr
ZW    Jan Cornelisz ende Egbert Cornelisz tesamen.
Noch van een acker landts genaempt "Wouterken acker" groot mede 350
roeden.
NO    Mr. Willem Bardesz mette erffgenamen van Sijbrant van
     Berckenroed tesamen
ZW    Marij Conincx ende derffgenamen van Thijs Willemsz
ZO endt  Jan Mathijsz
NW endt  Mr.Willem Bardesz cum socijs.
 
 08-06-1584 blz. 182 v 
Vercoop, Maerten Claesz als man ende voocht van Trijntgen Henricxdr
weduwe van Jonge Jan Willem Huijgen
aen Claes Claesz Cuijper
een stucke landts groet twee koeven gelegen in Heijntgen Dirck
Heijnen weer.
NO    Roeloff Jaspersz
ZO endt  Jonge Derck Heijn
ZW    Baert Jan Gaelen
NW endt  Claes Claesz Cuijper.
 
 08-06-1584 blz. 183  
Testament van Walich Evertsz
Erffgenamen Bastiaen Bouwesz ende Pieter Bouwesz nagelaeten
weeskinderen van Anna Walichs zijn overleden dochter geprocreert bij
Bouwen Pietersz in de goeden dien hij testateur deser werlt
overlijdende achter laeten sal bij representatie ende plaetze van
Anna Walichs haeren overleeden moeder.
 
 11-06-1584 blz. 184  
Vercoop, Evert Claesz woenende tot Crommenie
aen Derck Jansz
een stucke landts genaempt "Het Uuijterendt van de Ooster ven" groet
een halff morgen leggende int noort eijnde.
NO    Claes Maij
ZO endt  Marij Claes die Wit met Aernt Pietersz
ZW    Neel Remmen
NO endt  Neel Remmen.
 
 11-06-1584 blz. 184 v 
Vercoop, Jacob Cornelisz woenende tot Berghen als man ende voocht
van Aechte Pietersdr van Crommenije
aen Claes Jansz
drie ackeren landts leggende eijnd aen eijnd met noch een acker
landts besuijden daer an gelegen tesamen groet twee maeden landts
min een vierndeel leggende int noort eijnde, streckende van Jan
Geritszs lant off tottet Twisch toe.
NO    Meijnert Cornelis ende Claes Louwen
ZW    dzelve ooc met Aeff Jannigen ende Dirck van Zaenen volck.
 
 11-06-1584 blz. 185  
Vercoop, Jan Nannicxz woenende tot Crommenie
aen Claes Jansz
een stucke landts genaempt "Swardt deell" groet vijff hont landts
leggende int noort endt.
NO    Maerij Claes die Wits ende Willem Allerden
ZO endt  den Delft
ZW    Allert Geritsz ende Maerten Henrick Ghijssen
NW endt  Marij Claes die Wits ende Aernt Pietersz tesaemen.
 
 07-06-1584 blz. 185 v 
Vercoop, Bouwen Pietersz
aen Jan Jansz Peet
twee ackeren landts leggende zijd aen zijde groet 93 roeden leggende
in Claesgen Nommelen weer bij de Ackersloot inden banne van
Assendelft.
NO    Pieter Hartogen
ZO    Twisch
ZW    Gerit Jacobsz inde Rijp
NW endt  Claesgen Nommelen.
 
 12-06-1584 blz. 186  
Cornelis Willemsz Jongelincx schuldich
aen Louris Woutersz een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 
200.
Onderpande drie koeven inde Oppervliets ven leggende in Jongelincx
weer.
ZO    Derck Jansz Reael
ZW endt  Jan Jansz Roen
NW    Wouter Willemsz
NO endt  Allert Cornelisz met Claes Willemsz.
Borgen zijn Claes Willemsz Jongelincx ende Jan Willemsz Jongelincx
gebroeders.
 
 15-06-1584 blz. 187  
Vercoop, Cornelis Henricxz als man ende voocht van Lijsbeth
Willemsdr
aen Willem Geritsz Boet
een stucke landts genaempt "Die Buijtcaijck" groot twee morgen ende
een vierndel leggende in Goeten oft Pieter Gerits weer.
NO    Jan Jansz Peet
ZO endt  die Caijck
ZW    Guert Gerit Claes Baerts
NW endt  Jan Goeten dochters. 
 19-06-1584 blz. 187 v 
Vercoop, Sijbrant Cornelisz woenende tot Edam
aen Allert Geritsz alias Schipper Allert
een werff gelegen int noort endt met een vrije achtersloot dat men
met een groot schuijt in mach vaeren tonderhouden moegen.
NO    Garbrandt Claes Pieren erffgenamen
ZW    Engel Roeleven.
 
 22-06-1584 blz. 188  
Vercoop, Pieter Jansz de Jonge Schout tot Assendelft
aen Allert Geritsz
een stucke landts groot anderhalff madt genaempt "Die Markus meed"
leggende in Leesten weer.
NO    Jan Geritsz met Guert zijn zuster
ZO endt  Claes Louwen
ZW    Allert Geritsz
NW endt  Mr. Willem Bardesz.
Midts dat Allert Geritsz voors. tot zijnen laste zal nemen 6
sjaers die Mr. Gerit van Berckenroed Balliu van Kermerlandt daer op
gehypoteequeert heeft. Te moegen lossen den penning achtien.
 
 04-07-1584 blz. 188 v 
Dirck Willemsz Panvis schuldich
aen Cornelis Jansz van Amsterdam woenende tot Haerlem een jaerlicxe
losrente van 18, hooftgelt 324.
Onderpande een stucke landts groot een morgen leggende in Gerit
Duven ende tSmalle weeren.
NO    Jan Geritsz
ZO endt  Maerij Henrick Claesz weduwe met haer kinderen
ZW    Joosten volck
NW endt  Wouter Joosten.
Noch twee stolpackeren groot een vierndel van een morgen leggende in
Gerit Duven weer voors.
NO    hij comparant zelffs
Z endt  hij comparant zelffs
ZW    Sijmon Claes Dirck Maerts
NW endt  Sijmon Claes Dirck Maerts.
Borg is Engel Claes Cloussen voor Dirck Willemsz Panvis zijn oom.
De borg Engel Claes Clousen stelt als onderpande een stucke landts
groot omtrent drie hondt landts leggende in Keijsers weer.
NO    hij comperant zelffs
ZO endt  Aerian Cornelisz
ZW    Joosten volck
NW endt  Joosten volck
Borgen Maerten Ghijsberden ende Sijmon Claes Dirck Maerts voor Dirck
Willemsz Panvis en Engel Claesz zijn borghe.
 
 09-07-1584 blz. 189 v 
Lambrecht Henricxz schuldich 
aen Mouris Jansz biersteecker tot Spaerndam bij assingnatie van
Claes Dercxz die somme van 40, uuijt zake van resterende custinge
van dit nageschreven huijs ende werff, te betaelen op vier die
eerstcomende Maij daegen telcken een gerechte vierndeel.
Onderpande tvoors. huijs ende erff leggende inde Kerckbuijert.
NO    Pieter Claesz
ZW    Aelbert Willemsz.
 
 10-07-1584 blz. 190  
Vercoop, Jacob Lijclaesz als oome ende besturven voocht van Pieter
Lijclaeszs kinderen, Cornelis Lourisz vant Hoff als voocht van Jacob
Engelsz ende Pieter Geritsz Ham als voocht van Fijtgen Jansdr ten
overstaen van weesmrn. Allert Geritsz ende Allert Cornelisz als
oppervoochden vande zelve weeskinderen ende Engel Roeloffsz
aen Cornelis Jaep Heijnen ende Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met
haer kinderen
eerst die voors. drie voochden ten overstaen ende bij consente
alsvooren alsulcke acte opseggen ende toeseggen als zijluijden inder
qualijte voors. eenichsins hadde ofte hebben mochte aende landen
bijde voors. Cornelis ende Willem Jaep Heijnen gerft vande
Jouffrouwe vande Marwe weduwe wijlen Dirck van Nuijssenburch
universale erffgenaeme van Josijne van de Marwe haeren zuster,
gelegen in Baelich Jaep Heijnen weer, streckende van de Meer off
totte Twisch toe.
NO    Steffens weer
ZW    Lijclaeszs weer.
Ende voors. Engel Roeloffsz alle alsulcke eijgendoom als hem
toebehoert in de werff ende Outger Jaep Heijnen int zelve weer
gelegen.
 
 10-07-1584 blz. 190 v 
Henrick Willemsz schuldich
aen Duijff Heijn Gerit Jans een jaerlicxe losrente van
vijffenvijftich stuvers, hooftgelt 50.
Onderpande een stuckgen landts groot een halff morgen leggende int
noort eijnde achter Baernden huijs, streckende van Baerenden worff
off totte Caijck toe.
NO    Peetges erffgenaemen
ZW    Mr. Willem Bardesz met Willem Pouwelsz van Amstelredam.
 
 15-07-1584 blz. 191 v 
Claes Jan Jutten schuldich
aen Joost Jan Backer poorter van Amstelredam een jaerlicxe losrenten
van 16, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Middelste ven" groot
vijff koeven leggende in Willem Jutten weer.
NO    Thonis Jacobsz
ZO endt  Engel Claesz ende Maerten Jan Dircken
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  Griet Willem Jutten met Engel Claesz voors.
 
 20-07-1584 blz. 192 v 
Roeloff Jaspersz schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 16, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Het Leege Landt" groot 1090
roeden leggende Aelberts weer.
NO    Engel Jan Aeriszs kinderen
NW endt  Aelbert Aernts
ZW    Claes Pieter Heijnen
ZO endt  Nijel Jan Dirck Nijels kinderen.
Borg Cornelis Jaspersz voor sijn broeder
 
 20-07-1584 blz. 193 v 
Vercoop, Jacob Jonge Jans
aen Claes Jansz Reael
een stucke landts genaempt "Het Leege Landt" groot 1090 roeden.
NO    Engel Jan Aereszs kinderen
NW endt  Aelbert Aerntsz
ZW    Claes Pieter Heijnen
ZO endt  Nijel Jan Dirck Nijels kinderen.
Compareerden mede Claes Jansz Reael en bekende tzelve landt weder
vercoft te hebben midts dezen aen Roeloff Jaspersz.
 
 20-07-1584 blz. 194  
Compareerde Mr. Jacob van der Bouckhorst die welcke verthoonde zijne
acte van auctorisatie daer van de teneur hier nae volcht.
Weesmeesteren der stadt Haerlem als oppervoochden van alle
weeskinderen binnen derzelver stadt hebben Mr. Jacob van der
Bouckhorst als voocht ende curateur van Marijtgen ende Baertgen
Roelen dochteren met Claes ende Pieter Roeloffs zoonen alle vier
onmondige weeskinderen van Roeloff Claesz Olijslaeger alst blijct
bij voorgaende acte van curatele, ten versouke van Cornelis
Cornelisz als man ende voocht van Trijntgen Roelen dochter, aen
Weesmeesteren gedaen, wesende in date de 17e decembris 1583
geauctoriseert hem mitsdezen, omme vanwegen des zelven weeskinderen
ende erffgenaemen van voorn. Roel Claesz in alle behoirlijcke forme
te transporteren ende onder beseegelde brieve op te draegen ende
quijteschelden alle alsulcke pertijen ende gedeelten ofte portie van
landen als die voors. kinderen aldaer tot Assendelft metten zelven
Comen Jan cum socijs gemeen hebben leggende ende bij den voors.
Coman gecoft ende betaelt volgende dacte van vercoopinge daer van
zijnde. Gedaen ter weescamere allen de Weesmeester Pieter die
Vrijesse opten 6e Julij anno 1584.
Volgende welcke soe verclaerde hij comparant met Cornelis Cornelisz
Schipper als man ende voocht van Trijntgen Roelen mede des voors.
Roeloff Claeszs dochter die welcke mede voor ons compareerde wel
ende wettelijcke opgedraegen getransporteert te hebben midtsdezen
teenen vrijen eijgen
Comen Jan Jansz, alle die partijen van landen in den banne van
Assendelft gelegen, die voors. weeskinderen competerende ende bij
Mr. Willem Hedae als voocht ende curateur van de voors. Coman
vercoft volgende dacte van vercoopinge waer de teneur hijer inne
geinsereert ende van woorde te woorde seker extract vandien
uuijtdruckende is.
Extract den 16 september anno 81. Pieter Vrijesse ende Nichaes Jansz
heeft Coman Jan van Assendelft van Mr. Willem Hedae als voocht ende
curateur van de naegelaeten kinderen van Roeloff Claesz Oolijslaeger
met consorten ende in tegenwoordichheijd van Trijtgen Roelen ende
Marijtgen Jansdr huijsvrou van Pieter Allerts Houck naeste vanden
bloede der zelver kinderen alle die pertijen van landen in den banne
van Assendelft gelegen hemluijden competerende ende gemeen zijnde
metten voorn. Coman Jan gecoft voorde somme van f 512, te betaelen
in Lucas marct 62. Ende die reste op drie eerstcomende Meijen daer
inne gereekent die ses jaeren verloop huijers bereijt zijnde die
zelve Coman bij zijne mannen waerheijt te verclaren tzelve landt
nijet meer waerdich te wezen landen in Assendelft daer inne Roel
Claeszs kinderen deel hebben.
Dat gerewerts lant 1424 roeden, dhalve meedt ven 555 roeden, die
Achter ven 1566 roeden, dat Cruijs lant 395 roeden, dat lantgen opte
Braeck 220 roeden, tVentgen voor Henrick Roeleven 536 roeden, die
Kaech 445 roeden, dUuijterdijck 133 roeden, die Croft 1636 roeden,
die Ven int weer 1926 roeden, dat paert van Coman Jan in de meedt
ven 623 roeden, die Kaech 612 roeden. Aldus geextraheert uuijten
memoriae boucken gehouden opte Weescamere der stadt Haerlem.
 
 20-07-1584 blz. 195  
Claes Jansz Reael schuldich
aen Aeff Geritsdr een jaerlicxe losrenten van 17, hooftgelt 275.
Onderpande een stucke landts groet twee koeven leggende in Reaelen
weer, streckende voorts van de Wech off tot Claes Janszs oude werff
toe.
NO    Jan Jansz Roen
ZW    Gerit ende Derck die Buets kinderen.
Borg is Dirck Jansz Reael zijnen broeder.
 
 09-07-1584 blz. 196  
Vercoop, Claes Dercxz 
aen Lambrecht Henricxz
een huijs ende werff soe groot alst nutertijt binnen zijn roijl
paelen leggende ende staende es bij de Kerck met zijn Kerckpadt ende
zijn vrije uuijtganck.
NO    die voors. worff Pieter Claesz
ZW    Aelbert Willemsz.
Met alsulcke vorder vrijdomme annex die voors werff als in sekere
acte van accoorde waervan den teneur hijer nae geinsereert van
woorde te woorde verclarende is.
Kennelijcken zij allen den geene die dese jegenwoordige letteren
zullen sien ofte hooren leessen hoe dat Thomas Anthonisz ter eenre
ende Jan Jacobsz ter andere met malcanderen uuijt vrundtschap
geaccordeert ende overeengecomen zijn aengaende van dat gescheel dat
zijluijden hadden van dat erff geleegen voor Thomas Anthonisz deur
ofte huijs ende dit zelffde accoordt geschijedt zijnde bij twisschen
spreecken van Willem Jansz huerluijder gebuierman ende Jan Cornelisz
als doen tertijt de voorn. Jan Jacobsz knecht wesende als
minnelijcke arbeijters ende thuijgen van hemluijden hier toe
gebeeden, soe ist bevorwaert als hijer nae verclaert staet wel
verstaende dat die voors. Jan Jacobsz ende noch zijnen erven zal
mits desen gehouden wesen in geenrehande manieren te moegen
betimmeren noch te doen betimmeren dat voors. erff gelegen voorde
voors. Thomas Anthones huijs tot in dat duorsslootgen toe daer an
teijndt an geleegen is.
 
 10-07-1584 blz. 197  
Vercoop, Jacob Lijclaesz als oome ende besturven voocht van Pieter
Lijclaeszs kinderen, Cornelis Lourisz vant Hoff als voocht van Jacob
Engelsz ende Pieter Geritsz Ham als voocht van Fijtgen Jansdr, ten
overstaen van Weesmrn. Aelert Geritsz ende Allert Cornelisz ende
Engel Roeloffsz
aen Cornelis Jaep Heijnen ende Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met
haer kinderen, ende eerst die voors. drie voochden inder qualijte
voors. eenichsins hadde ofte hebben mochte aende landen bij de
voors. Cornelis ende Willem Jaep Heijnen gecoft vande Jonffrou van
de Marwe weduwe van Dirck van Nuijssenburch universale erfgename van
Josijne vande Marwe haeren zuster, gelegen in Baelich Jaep Heijnen
weer, streckende van de Meer off tottet Twisch toe.
NO    Steffens weer
ZW    Lijclaes weer.
Ende voors. Engel Roeloffsz alle alsulcke eijgendoem als hem
toebehoert inde werff van Outger Jaep Heijnen int zelve weer.
 
 20-07-1584 blz. 197 v 
Vercoop, Willem Geritsz Buet
aen Claes Geritsz Boschman
die gerechte helft van een stucke landts groot acht koeven,
onderdeel ende gemeen met Jacob Jan Jaepen, gelegen in Willem
Mathijsz ende Cruven weeren.
NO endt  Cornelis Claesz ende Ghijs Cornelisz
ZO    Trijn Ghijssen met haer kinderen ende Errem Gerit die
     Buets met haer kinderen
ZW endt  die Nauwevliet
NW    Guert Gerit Claes Baerts.
Midts dat Claes Geritsz Boschman tot zijnen laste zal nemen 
346.30.6. hooftpenningen die Griete Middelen onder anderen in
seeckere rentenbrieff opte gemeene erffgenaemen van Willem Jacobsz
voors., Willem Geritszs huijsvrouwen vader spreeckende heeft. Te
moegen lossen tegen den penning twintich.
Onderpande een stucke landts genaempt "Pieter Gerits oft Goeten
Laen", groot drie koeven gelegen in Goeten oft Pieter Gerits weer,
streckende voorts van de Wech off tot Goeten ende zijns comparants
worffven toe.
NO    Jan Peet
ZW    Boschman zelffs.
 
 21-07-1584 blz. 198 v 
Gerit Henrick Geritsz ende Michiel Willemsz van Crommenie schuldich
aen Cornelis Jan Jansz
een jaerlicxe losrente van 17.10.-., hooftgelt 350.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Bincaijck" groet drie
koeven leggende in Heijntgen Derck Heijnen weer.
NO    Gerit ende Michiel voors.
ZO endt  Oetger Marij Heijnen
ZW    Cornelis Joncken
NW endt  die Caijck.
Ende een stucke landts groet derdalff madt meedts leggende int zelve
weer.
NO    Cornelis ende Derck van de Lange Laen, Huijch Claesz,
     Claes Jacobsz ende Lacije Claes altesamen
ZO endt  Huijch Claesz
ZW    Cornelis Willemsz ende Frerick Jacob Willemsz
NW endt den Dijck
 
 23-07-1583 blz. 199 v 
Huijch Claesz voor deen helft ende Gerit Henrick Geritsz ende
Michiel Willemsz van Crommenie tsamen voor dander helft schuldich
aen Comen Jan Jansz een jaerlicxe losrente van 17, hooftgelt 
350.
Onderpande, eerst dvoors. Huijch Claesz een stucke landts genaempt
"Die Bincaijck" groot drie koeven leggende in Heijntgen Dirck
Heijnen weer.
NO    Gerit ende Michiel voors.
ZO endt  Oetger Marij Heijnen
ZW    Cornelis Joncken
NW endt  die Caijck.
Ende Gerit ende Michiel beijde voors. een stucke landts groot
derdalff madt meedts .
NO    Cornelis ende Dirck van de Lange Laen, Huijch Claesz,
     Claes Jan Jacobsz ende Lacije Claes altesamen.
ZO endt  Huijch Claesz
ZW    Cornelis Willemsz ende Frerick Jacob Willemsz
NW endt  den Dijck.
 
 27-07-1584 blz. 200  
Vercoop, Claes Jan Jutten 
aen Jan Garbrantsz
een stucke landts genaempt "Die Viergeers" leggende int zuijt endt.
NO endt  Cornelis vant Hoff
ZO    Gerit Roeloff Baerts kinderen
ZW endt  den Dijck
NW    Jan Dirck Jonge Jans met Henrick Maertsz cum socijs.
 
 27-07-1584 blz. 200  
Vercoop, Claes Aerntsz
aen Errem Claesdr weduwe Gerit Geritsz Buet
die helft van een stucke landts genaempt "Duijfges meed" groot
dzelve helft twee maeden leggende gemeen en onverdeelt mette voors.
Errem ende haer kinderen, gelegen in Piet Jan Roeloffsz nu anders
genaempt Floren weer.
NO    Pieter Cornelisz
ZO endt  Sijmon Claesz ende Jan Floren
ZW    Maerten Allertsz
NW endt  die Meer.
Midts dat Errem Claes ende haer kinderen tot haeren laste sullen
hebben alsulcke 100 hooftpenningen van 6 sjaers als Sijmon
Jacobsz opt voorn. lant staende heeft.
Ende noch alsulcke 112 hooftpenningen staende van 6.15.-. die
Ceellij Pouwels weeze mede gehypothequeert opt voors. lant.
 
 29-07-1584 blz. 200 v 
Cornelis Aerntsz nu tertijt woenende tot Haerlem schuldich
aen Marijtgen Pieters weduwe van Jan Baertsz poorter tot Haerlem die
somme van 225 uuijt sake van verschoeten ende geleende penningen.
Belovende dzelve somme van penningen wederomme te betaelen ende
restitueren tot vermaninge vande voors. Marijtgen Pieters.
Onderpande een stucke landts groet anderhalff koeven.
NO    Maerte Jans weer
ZO endt  Wouter Jan Baerts volck
ZW    Anna Duijff Wouters
NW endt  Wouter ende Claes Jan Baerts zoonen werffven.
 
 29-07-1584 blz. 201  
Vercoop, Cornelis Aerntsz nutertijt woenende tot Haerlem
aen Claes Dircxz Beellijen
eerst die helft van een stucke landts genaempt "Die Meed" groot een
morgen leggende in Geritges weer.
NO    Roeloff Zijmons volck
ZO endt  Maerten Claesz
ZW    Oetger Dircxz
NW endt  Jan Gerit Huijgen.
Noch die helft van een stucke landts van vier koeven leggende int
zelve weer.
NO    Jacob Lijclaesz
ZO endt  Cornelis Pieters volck
ZW    Dirck vande Lange Laen ende Willem Geritsz
NW endt  Jan Gerit Huijgen.
Noch die helft van de binner Delfts veen groot een halff madt int
zelve weer.
NO    Pieter Lijclaesz kinderen
ZO endt  den Delft
ZW    Claes Vaers volck
NW endt  Maerten Claesz.
Noch die helft van uuijter Delfts veen groot 131 roeden int zelve
weer.
NO    Willem Geritsz
ZO endt  Cornelis Claesz
ZW    Maerten Claesz
NW endt  die Delft
Noch die helft van een acker landts van 130 roeden int zelve weer.
NO    Sijmon Jacobsz
Z endt  Jannitgen Maertens
ZW    Cornelis Claesz
NW endt  Cornelis Claesz.
Noch die helft van twee ackeren tesamen 132 roeden int zelve weer.
NO    Jannitgen Maertens
ZO endt  Claes ende Gerit
ZW    Cornelis Pieters volck
NW endt  Dirck vande Lange Laen.
Noch die helft van de Reeffcamp int zelve weer van 99 roeden.
NO    Pieter Lijclaesz kinderen
ZO endt  Aerian Dircxz
NW endt  Claes met Gerit
ZW    Cornelis Pieters.
Noch de helft van Twischcamp int zelve weer groot 196 roeden.
NO    Pieter Lijclaeszs kinderen
ZO endt  de Twisch
ZW    Maerten Claesz
NW endt  Maerten Claesz.
Al de perceelen gemeen met Gerit Jacobsz. Midts dat de voors. Claes
Dircxz Beelijen tot zijne laste zal nemen midts deze die helft van 
375 hooftpenningen, competeerende Wijven Claes Louckes volck, te
moegen lossen den penning twintich.
Noch die helft van 150 competeerende Pieter Geritsz tot Haerlem
van dhondert zes gulden sjaers.
 
 04-08-1584 blz. 202  
Cornelis Jacob Heijnen voor hem zelve voor deen helft, voorts als
oome ende besturven voocht van de weeskinderen van Willem Jaep
Heijnen ende Neel Willem Jaep Heijnen weduwe geassocieert met Willem
Garbrants haeren voocht indeze saecke ter andere voor dander helft,
schuldich
aen Trijn Heijnen een jaerlicxe losrenten van 5.10.-., hooftgelt 
100.
Onderpande twee ackeren landts tsamen groot een half morgen leggende
in Jaep Heijnen weer.
ZW    Jan Dercxz met Willem Geritsz
NW endt  de Delft
NO    Neel voors. met haer kinderen
ZO endt  Jacob Engels ende Trijn Heijnen.
 
 04-08-1584 blz. 202 v 
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen als oomme ende besturven voocht van
naegelaten weeskinderen van Willem Jaep Heijnen ende Neel Willem
Jaep Heijnen weduwe geassisteert met Willem Garbrantsz haeren voocht
in dezen
aen Cornelis Dircxz vande Lange Laen
eerst een stucke landts genaempt "Die Uuijter ven" groet vijff
koeven leggende in Jaep Heijnen weer.
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Gerit Roeloffsz
NO    Derck Maertsz Steffens
ZO endt  tMarcktventgen.
Ende noch een acker groet een hont landts leggende int zelve weer.
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Neel met haer kinderen voors.
NO    Trijn Heijnen
ZO endt  Cornelis Jacobsz.
 
 04-08-1584 blz. 203  
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen als oome ende besturven voocht van de
weeskinderen van Willem Jaep Heijnen ende Neel Willem Jaep Heijnen
weduwe geassisteert met Willem Garbrantsz haeren voocht in desen
saecke
aen Gerit Roeloff Zijmonsz
een stucke landts genaempt "Dat Uuijter endt van de ven" groot twee
koeven leggende in Jaep Heijnen weer.
ZW    Henrick Roeleven volck
NW endt  Neel met haer kinderen
NO    Claes Jan Baerts
ZO endt  Cornelis Dercxz vande Lange Laen.
 
 10-08-1584 blz. 203 v 
Cornelis Claesz Snijder schuldich
aen Aechte Remmen woenende tot Brouck in Waterlant een jaerlicxe
losrenten van 5, hooftgelt 80.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Twisch ven" groet een
half morgen lants leggende in Bieren weer, streckende voorts van
Duijff Wouters volckx lant off tottet Twisch toe.
NO    Derck Bieren
ZW    Claes Allertsz tSchaep.
 
 10-08-1584 blz. 204 v 
Vercoop, Tamis Dercxz als man ende voocht van Marij Nijels
aen Claes Jan Jutten 
Inden eersten tuuijterendt vande Boeveech groet drie hont landts
gelegen in Willem Jutten weer.
NO    Anna Huijch Jutten madt
ZO endt  Foockel Willem Jutten
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  comparant zelffs.       
Noch anderhalff hont lants leggende in Aernt Jan Cillen weer.
NO    Anthonis Jacobsz
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Griet Willem Jutten met Engel Claesz
NW endt  Jan Cornelisz.
Noch die helft van de middelste ven in Willem Jutten weer groet
dzelve helft derdalff koeven.
NO    Anthonis Jacobsz
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  Griet Willem Jutten met Engel Claesz.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "Die Vier geers".
 
 10-08-1584 blz. 205 v 
Vercoop, Neel Willem Jaecop Heijnen weduwe geassisteert met Jan
Jacobsz haeren broeder ende voocht in dezen ende Cornelis Jaep
Heijnen als oome ende besturven voocht van de weeskinderen van
Willem Jacob Heijnen
aen Jan Claessen
een stucke landts genaempt "het Achteruuijts landt", streckende van
de Meer off totte werff toe, groot een morgen landts met haer
aenpaert van de werff alsse bij Claes Michiels laest bewoont ende
beseeten is geweest leggende Buijtenhuijssen.
NO    Jan Franssen met Aernt Huijgen kinderen
ZW    Aecht Jan Claes Caijcx met haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Verdolven landt" groot een madt
landts leggende mede in Buijtenhuijssen.
NO    Jan Claes zelffs
ZO endt  Aernt Huijgen kinderen met Jan Franssen
ZW    Gaeijllen ven
NW endt  die Meer.
Noch die helft van twee maden landts leggende met Jan Franssen ende
Aernt Huijgen kinderen onverdeelt ende gemeen Buijtenhuijssen
buijten die Kaedijck.
ZO endt  die Veersloot
NO    Duijff Jans tot Haerlem
ZW    Taelecantse landt
NW endt  die Wijckermeer.
Midts dat Jan Claessen tzijnen laste zal nemen eerst 50
hooftpenningen, daervan betaelende de penning twintich,
competeerende Philips Lieversz tot Amstelredam, staende opt
Verdolven landt.
Ende noch 100 hooftpenningen, competeerende Dirckgen Pieters tot
Haerlem, daer van betaelende 6 sjaers, staende opt voors.
Achteruuijt landt.
 
 17-08-1584 blz. 206  
Vercoop, Jacob Jansz Roed
aen Willem Garbrantsz
een stucke landts groot anderhalff madt, streckende van Engel Jan
Aeriszs kinderen landt off totte Meer toe.
NO    Jan Huijberden als bruijcker
ZW    Huijch Claesz met Comen Jan.
 
 17-08-1584 blz. 206 v 
Willem Garbrantsz schuldich
aen Jacob Jansz Roed een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 
100, als reste van custinge spruijtende uuijt coope van landt.
Onderpande een stucke landts groot anderhalff madt, streckende van
Engel Jan Aeriszs kinderen landt off totte Meer toe, mette
uuijterdijck daer toe behoerende groot een half madt.
NO    Jan Huijberden als bruijcker
ZW    Huijch Claesz met Comen Jan.
 
 24-08-1584 blz. 207  
Jan Gerit Huijgen schuldich
aen Mr. Lambrecht Reijersz woenende tot Haerlem een jaerlicxe
losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Claeijgrondt" groot drie
maeden leggende achter zijn Borgen zijn Cornelis Claesz Roen ende
Huijch Dircxz.
 
 24-08-1583 blz. 208  
Allert Cornelis Dirck Hannen als zelve ende voocht van Griet Willem
Jutten dochter vervangende ende voor zijn zusters, ende Willem
Maertsz als zoene ende voocht van Foockel Willem Jutten dochter mede
vervangende ende voor zijn zusters, schuldich
aen Jan Dircxz Tamissen ende Marij Dircxdr Tamissen zijn zuster een
jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande eerst Allert Cornelis een koeven leggende in Willem
Jutten weer met Engel Claesz onverdeelt ende gemeen.
NO    Maerten Jan Dircken ende Louris Woutersz tesamen
ZO endt  Claes Jan Jutten met zijn zuster
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  den Dijck.
Ende Willem Maertsz twee ackeren landts gelegen in Jancke Maerts
weer genaempt "Jan Duves ackers".
NO    Jong Aerent met Roeloff Jaspersz
ZO endt  Jan Peet ende Comen Jan
ZW    Jaep Lou
NW endt  Jong Aernt voors.
 
 24-08-1584 blz. 209  
Vercoop, Willem Maertsz als zelve ende voocht van Foockel Willem
Jutten zijne moeder
aen Claes Jan Jutten
de helft van de Boeveech wesende topperandt groot drie hondt lants
in Willem Jutten weer.
Noch die helft van de werff int zelve weer daer Claes Jansz nu
tertijt tegenwoordich op woendt aen de voors. Boeveech.
NO    Cornelis Pietersz
NO endt  comparant zelffs
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  die Wechsloot.
Midts dat Claes Jansz tot zijne laste zal nemen 100
hooftpenningen, toebehoerende Huijch Maertsz vant Hoff ende Cornelis
Pietersz cum socijs, te moegen lossen den penning twintich.
 
 28-08-1584 blz. 209 v 
Vercoop, Aerian Aernt Claessen
aen Cornelis Jacob Heijnen
eerst een stucke landts genaempt "Het Marckentgen" groot 725 roeden
leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Dirck Steffens
NW endt  Cornelis vande Lange Laen
ZW    Garbrant Florisz ende Gerit die Boets volck cum socijs
ZO endt  Trijn Heijnen.
Noch een veen camp int zelve weer over den Delft groot 200 roeden,
streckende voorts van Trijn Heijnen landt off totte Delft toe.
NO    Neel Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen
ZW    Neel Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen.
Noch twee omloopges met een acker daerin beslooten groot 200 roeden
gelegen int zelve weer, streckende voorts van Cornelis vande Lange
Laens landt off tot Neellen met haer kinderen landt toe.
NO    Cornelis Jaep Heijnen
ZW    Claes ende Dirck Aechte Beellijen.
Midtsgaders alle erffenisse als hem comparants overleden zoene Jacob
Aeriansz opgesturven was bij doode ende overlijden van Jonge Jaep
Heijn ende Pieter Jaep Heijnen beijde zijn oomen van all is all
egeen goeden ter werlt uuijtgesondert.
 
 28-08-1584 blz. 210  
Cornelis Jacob Heijnen schuldich
aen Aerian Aernt Claessen die somme van 355 uijt saecke van
lantcustinge 
van een stucke lants genaempt "Het Marckentgen" groot 725 roeden
leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Dirck Steffens
NW endt  Cornelis vande Lange Laen
ZW    Garbrant Florisz ende Gerit die Boets volck cum socijs
ZO endt  Trijn Heijnen.
Noch een veen camp int zelve weer over den Delft groot 200 roeden.
NO    Neel Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen
ZW    Neel Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen.
Noch twee omloopges met een acker daer in besloeten groot 200 roeden
gelegen int zelve weer, streckende voorts van Cornelis vande Lange
Laen landt off tot Neelen met haer kinderen voors. landt toe.
NO    Cornelis Jaep Heijnen
ZW    Claes ende Dirck Aechte Beellijen.
te betaelen 55 te meij eerstcomende en die reste op twee Lucas
marcten daer eerst anvolgende telckens 150. Onderpande die voors.
perceelen van landen.
Borg is Griet Adriaens dochter geassisteert met Maerten Allertsz
haeren voocht.
 
 05-09-1584 blz. 211 v 
Vercoop, Claes Jacobsz als universaele erffgenaeme van heer Cornelis
Claesz zijn overleden oome
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam
een besegelde losrenten brieff spreeckende op Cornelis Claesz van 
6 sjaers losbaer met 100 voort hooftgelt.
Inhoud rentenbrieff: Ick Jan Baerntsz Schout tot Assendelft.
Gehypoteekeert op een stucke landts ende is gelegen achter Gerit
Dirck Claes Heijnen huijs binnen die Caijck binnen den ban van
Assendelft groot wesende een groot koeven.
Z     Gerit Dirck Claes Heijnen 
N     Lijclaes Pieter Jan Aernts weer.
Ende die voors. renten jaerlicx verschijnende op St. Jacobs dach oft
veertich daegen daer nae onbegrepen. Wesende dzelve losrenten brieff
in date den 25e dach in Julij int jaer ons heeren dusent vijff
hondert negen ende vijftich.
 
 05-09-1584 blz. 212  
Vercoop, Claes Jacobsz als universaele erffgenaeme van heer Cornelis
Claesz zijn overleden oome
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam
een besegelde losrente brieff spreeckende op Hillegundt Claes weduwe
ende haeren erven van 3 sjaers losbaer met 50 voort hooftgelt
behalven tvorder onbetaelde verloop vandijen.
Inhoud rentenbrieff: Ick Jan Baerntsz Schout tot Assendelft.
Gehypotekeert op een stucke landts genaempt "Die Kaijcxven" groot
wesende omtrent drie koeven leggende in den ban van Assendelft opte
Caijck recht achter den voors. Hillegundt Claes huijs, streckende
vande Kaijck off tot Jan Claes Dircxzs lant.
 
 07-09-1584 blz. 212 v 
Cornelis Jansz vant Laentgen schuldich
aen Dieuwer Jansdr weduwe van Meijnert Pouwelsz poortersse tot
Alcmaer die somme van 100 uijt saecke van geleende ende
duechtelijcke verschoten penningen, beloevende dzelve comparant
dvoors. 100 wederomme te deboursseeren ende te betaelen aen handen
van de voors. Dieuwer Jans tot haeren vermaningen.
Onderpande een stucke landts genaempt "Het Groote madt" leggende in
Dirck Maerts weer.
ZO endt  Sijmon Claes Dirck Maerts
NO    Aerian Cornelis Aerians
NW endt  Willem vant Laentgen
ZW    Willem Aerians erffgenaemen.
Borg is Willem vant Laentgen, zijn broeder.
 
 14-09-1584 blz. 213 v 
Vercoop, Machtelt Lourisdr geassisteert met Cornelis Louris vant
Hoff haeren broeder ende besturven voocht, Cornelis Pietersz Jut als
oome ende voocht van Cornelis Engelsz naegelaeten weeskindt van
Engel Pietersz Jut
aen Gerit Dircxz, Haes Dirricxdr ende Trijn Dirricx dochter broeder
ende zusters
die helft van een stucke landts genaempt "Die Groote Vlietsven"
leggende onderdeel ende gemeen met Jacob Dircxz, groot dvoors. helft
drie koeven.
ZO    Alidt Willem Geritsz weduwe met haer kinderen
ZW endt  die Vliet
NW    Errem Gerit die Boets met haer kinderen ende Claes Jansz
     Reiael
NW endt  Pieter Geritsz met Cornelis ende Dirck van de Lange Laen.
Midts dat die voors. coopers tot haeren laste nemen alsulcke
jaerlicxe losrenten van 12 sjaers verschijnende te mitwinter
losbaer met 216 voort hooftgelt, competerende Cornelis Jansz
Bening tot Amsterdam.
 
 14-09-1584 blz. 214  
Gerit Dircxz Boet voor hem zelven Gerit IJsbrantsz als man ende
voocht van Haes Dircxdr ende Trijn Dircxdr geassisteert met Cornelis
Pieter Jutten haeren neeff ende voocht in dezen schuldich.
aen Machtelt Lourisdr vant Hoff een jaerlicxe losrenten van 11,
hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Laen" groot een halff
morgen leggende in Gerit die Boets weer, streckende voorts van
sHeerenwech off tot Errem Gerit die Boets laen toe.
ZW    Guerte Gerits
NO    Reijnout Jan Dircxzs met haer kinderen.
Ende noch een stucke landts genaempt "Die Boeffveech" een halff
morgen leggende int zelve weer achter thuijs.
NO    Reijnout Jan Dircxz weduwe met haer kinderen
ZW    Jacob Dircxz Lou met zijn wijffs voorkinderen.
 
 14-09-1584 blz. 215  
Claes Cornelisz Noemmen schuldich
aen Marijtgen, Elisabeth ende Neeltgen Pieter Cornelis Noemmen
dochters die somme van 75 uijt saecke van uijtcoope van de
erffenisse haer aenbesturven bij doode ende overlijden van Cornelis
Cortensz Noem haeren groote vader. Die welcke hij comperant zal
moegen houden op renten midts daervan betaelende op Maij 4.12.-.
Off tot welcke tijt die voors. kinderen ende elcx van dijen
bijsonder ten huwelijcke wezende sullen alsdan moegen opnemen.
ZO endt  Jan Dircxz cum socijs. 
 
 18-09-1584 blz. 215 v 
Machtelt Louris dochter vant Hoff weduwe van Engel Pieter Jutten
verstarct met Cornelis Lourisz vant Hoff haeren broeder ende voocht
in desen ende Cornelis Pieter Jutten als oome ende voocht van
Cornelis Engelsz naegelaeten weeskindt van voors. Engel Pieter
Jutten schuldich
aen Pieter Claesz voor twee derdendeelen ende Gerit Claesz
gebroeders voor een derdendeel van een jaerlicxe losrenten van 4.-.8. sjaers,
hooftgelt 70.
Onderpande haer huijs ende werff dat bij de voorn. Machtelt ende
haer zoen bewoendt werdt.
NO endt  Griet Maerten van Saenen met haer kinderen
ZO    Claes Pieter Jutten kinderen
ZW endt  Jan Dircxz
NW    die sHeerenwech.
 
 28-09-1584 blz. 216 v 
Nicolaes Oosterhorn predicant ende Mr. Leenert Henricxz
schoolmeester tot Assendelft rechtelijcken versocht zijnde ter
instantie ende van wegen Jan Aeresz Houtcoper ende poorter der stede
van Amstelredam omme der waerheijt getuijchenisse te geven ende
hebben zijluijden getuijgen bij haeren mannen waerheijt in plaetze
van eede verclaert waerachtich te wezen dat zij nu inde naeste
verleden soemer daer bij over ende jegenwoordich geweest zijn ten
huijsse van Aerian Dircz alias Aerian Maet. Welcke Aerian Maet
verclaerde voor hemluijden getuijgen hoe dat hij sekere groote somme
naer zijn qualite schuldich was den voors. Houtcoper. Dat hij
daeromme mitsdien opdroech teenen vrijen eijgen Jan Aeresz voors.
zijnen erven ende nacomelingen alle alsulcke portie ende gedeelte
als hem Aerian Maet competeerde aen eenen rentenbrieff dien hij met
zijnen andere broeders hadde bedraegende voor zijn quote portie ter
somme van 30 hooftpenningen.
Compareerde mede voor ons Schout ende Schepenen voors. Guerte
Willemsdr weduwe van Aerian Maet, ende tselve zulcx voors. is mede
bevestichde waerachtich te weezen. Ende gelijde voor haer ende haer
starckmakende voor haer kinderen geprocreert bij Aerian Maet wel
ende wettelijcken gecedeert te hebben midts dezen tot eenen vrijen
eijgen Jan Aeresz voors. die voors. 30 hooftpenningen, staende van
twintich penningen een, verschijnende alle jaers op Kermisse tot
laste van Lijsbeth Dirck Aelberts tot Nouwernae, gehypotequeert op
secker stucke lants gelegen inde ban van Westzanen.
 
 29-09-1584 blz. 217  
Vercoop, Henrick Maertsz nu ter tijt woenende tot Haerlem nomine
uxoris
aen Engel Claes Jutten
die helft van "De Uuijterven" groot dzelve helft derdalff koeven
leggende in Willem Jutten weer onderdeel ende gemeen met Griet
Willem Jutten, streckende voorts van Claes Jan Jutten lant off totte
Dijc.
NO    Maerten Jan Dercken ende Louris Woutersz
ZW    Henrick Roeleven.
Noch die helft van "De Uuijterveen" groet tesamen anderhalff madt
leggende int zelve weer gemeen als vooren, streckende voorts van
Willem Maertszs moers lant off totten Hoogendijck toe.
NO    Derck Jonck Claessen ende Cornelis Jongelincx tesamen
ZW    Claes Jan Jutten met Guert Claes Duves.
 
 29-09-1584 blz. 217 v 
Vercoop, Engel Claes Jutten voor hem zelve ende Henrick Maerts nu
tertijt woenende tot Haerlem nomine uxoris
aen Cornelis Pieter Jutten
elcx een huijs als zij comparanten respective eertijts bewoondt
hebben met Willem Jutten ande geheele werff daer toebehoerende
leggende int zuijt endt.
NO    Engel Claesz voors.
ZW    Henrick Roeleven.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "Willem Jutten Darp"
groet die zelve helft derdalff mat leggende gemeen met Griet Willem
Jutten ende die voors. Engel Claes int zuijt eijndt, streckende
voorts van de Wech off tot Pieter Copges weertgen toe.
NO    Comen Jan
ZW    Jacob Ghijssen ende Gerit Roeloff Baerts kinderen.
[het gaat hier o.a. over de verkoop van twee huizen]
 
 05-10-1584 blz. 218  
Claes Heijn Roeleven schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 7.10.-., hooftgelt 100. 
Onderpande een stucke landts groot anderhalff koeven leggende in
Heijn Roeleven weer, streckende voorts van Roeloff Heijnricxzs landt
off totte Wech toe.
NO    Cornelis volck
ZW    Claes Vaers volck.
Borgen zijn Aerian Aernt Claessen ende Dirck Allertsz Goeten.
 
 07-10-1584 blz. 219  
Claes Jacob Snuijven schuldich
aen Claesgen Ghijbertsdr woenende tot Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande zijn werff mettet lantgen daer achter aen gelegen, groot
een madt landts leggende in de Kerckbuijert, streckende voorts van
de Wechsloot off tot Roeloff Ballen lantgen toe.
NO    Roeloff Ballen, Sijmon Jacobsz ende Claes Jan Costers
ZW    Trijn Roeloff die Backers.
Borg is Dirck Cornelisz Coninck.
 
 09-10-1584 blz. 220  
Testament van Claes Claesz Cuijper.
Erffgenaemen zijn Marij Claes ende Jannitgen Claes beijde zijn
dochters, om meenige sonderlinge trouwe dienste die zij hem
testateur gedaen hebben ende noch in God wil doen zullen voor uijt
zijn goeden 
eerst dat huijs ende werff dat hij tegenwoordich bewoont.
NO    Brecht Sijmons weduwe
ZW    Isbrant Jonge Jans.
Noch een stucke landts genaempt "Het Heele vennitgen" groot drie
koeven in Heijntgen Dirck Heijnen weer met zijn opstal daer op
staende.
NO    Roeloff Jaspersz
ZO endt  Jonge Dirck Heijn
ZW    Baert Jan Gaelen
NW endt  Pieter Claes Florissoenen.
Noch een veen camp leggende int voors. weer.
ZW    Oetger Dircxz
NW endt  Cornelis Coijt
 
 15-10-1584 blz. 221  
Leen Pietersdr weduwe van Cornelis Willemsz Vinck geassisteert met
Jacob Cornelisz Cuijper haer zoen ende voocht in deze schuldich
aen Machtelt Claesdr poortersse tot Haerlem die somme van 13.12.-.
uuijt saecke van bereeckende laeckenschulden, waervoren zij ten
overstaen als boven verbonden heeft midts dezen haer persoon ende
alle haer goeden en het halve huijsgen ende werve bij haer
tegenwoordelijck bewoondt leggende en staende in de Kerckbuijert op
Proijen.
ZO    Jan de Vriessen volck
NW    Jan Vinck met Guert Willem Hippen.
Onder conditie nochtans dat die voors. Machtelt Claesdr geen recht
en sal moegen spreecken dan na haer comparants overlijden.
 
 16-10-1584 blz. 221 v 
Vercoop, Jan Jacobsz van Laijen voor hem zelve ende Pieter Claesz
als zoene ende voocht van Guert Gerit Nonnen zijn moeder
aen Cornelis Willemsz Smit
een werffgen gelegen in Gerit Rossens werffgen.
ZW    comparant zelver
NO    Willem Offelaets werff.
 
 16-10-1584 blz. 222  
Vercoop, Allert Geritsz voor Brecht Sijmons zijn huijsvrouwen
moeder, Cornelis Henricxz voor hem zelve ende voor zijn andere
zusters ende broeders als mede erffgenaemen van Melchior Roeloffsz,
Jan Joosten ende Cornelis Jan Floren beijde nomine uxoris als
erffgenaemen van Guerte Claes weduwe van die voors. Melchior
Roeloffsz
aen Mr. Lenert Henricxz
een werff gelegen bij de Kerck daer die voors. Melchior plach te
woenen, met een vrije waterganck over off op Jannitgen Heeren werff.
N     Jan Braer
Z     Pieter Lamberts.
 
 06-11-1584 blz. 222 v 
Roeloff Pietersz schuldich
aen Claes Goeverts woenende tot Oestdorp een jaerlicxe losrenten van
 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts leggende achter Garbrant Floriszs huijs
groot zes koeven.
NW    Garbrant Florisz ende Huijch Maertsz
ZO    die Horn werffven
NO endt  Wouter Joosten
ZW endt  Cornelis Pietersz.
Borg is Pieter Jansz den Ouwes.
 
 06-11-1584 blz. 223 v 
Gerit Roeloffsz alias Schipper schuldich
aen Dirck Dircxz vande Lange Laen een jaerlicxe losrenten van 
3.5.-., hooftgelt 50.
Onderpande twee huijssen ende werff daer hij comparant nu tertijt
mede op woendt.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZO endt  Dirck voors. zelffs
ZW    Jan Gerit Huijgen
NW endt  die Wechsloot.
 
 20-11-1584 blz. 224  
Dirck Allertsz van Assendelft nu tertijt woenende inde Beverwijck
voor hem zelve en vervangende zijn voorsoene Allert Dircxz daer
voore hij beloeffde vast te staen ende verclaerde hoe dat hij voor
Schout ende Schepenen van deze dorpe verleen ende gepasseert heeft
zeeckere quijtscheldinge van diversche perceelen van landen gelegen
in onssen banne voors. ten behouve
van Cornelis Sijmonsz ende zijn erven.
Midts dat dzelve Cornelis zoude supporteeren alle die pachten renten
ende belastinge daer onder tvoors. landt gehypothekeert stonde,
breeder blijckende bij de zelve originale quijtscheldinge in date
den 3e dach in martie anno 1578. Midtsgaders noch andere perceelen
van landen mede ten behoeffve alsvooren bij den zelven comperant hem
Cornelis Sijmonsz gecedeert ende vercoft zijnde teenen vrijen eijgen
voor de gerechte voors. breder blijckende bijde zelve besegelde
quijtscheldinge in date den 13e octobris anno 1579 ende alsoe dzelve
comperant hem tegens den voors. Sijmonsz beclagen van zijne lesie
hem inde voors. twee coopen ende opdrachten geschiet Driegende in
gevalle de zelven Cornelis Sijmonsz hem nijet verstaen en wilde omde
rechtvaerdige prijse (soe hij comperant zeijde) te supplereeren, soe
wilde hij comperant de voors. Cornelis Sijmonsz in materie van
rescissie van coope relijff ofte anders met processe bejegenen. 
Sulcx dat dvoors. Cornelis Sijmonsz mede voor ons compareerende
meerder genegen zijnde tot vreede dan veel processen tegen dvoors.
Dirck Allertsz zijne huijsvrouwen broeder te sustineren soe hij
expresselijck zeijde, heeft boven alle voldoeninge tot genoegen
vande voors. Dirck Allertsz, die rechtvaerdige prijse vande voorn.
twee waernissen gesupplereert, gelijck dzelve Dirck Allertsz soe
voor hem zelven als voor soe veele het zijn voorzoene Allert Dircxz
soude moegen competeeren bekende gesupplereert ende voldaen te wezen
den laesten penning metten eerste. 
 
 30-11-1584 blz. 225  
Cornelis Claes Jan Roon schuldich
aen Mr. Lambrecht Reijersz woenende binnen Haerlem een jaerlicxe
losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "Marcx ven" groot twee morgen
ende een vierndel gelegen in Jan Claes Nijels ende Claes Maerts
weeren.
NO    Jan Joosten ende Cornelis Jan Floren met Aecht Willems
ZO endt  Aelidt Peetges met haer kinderen
ZW    Erm Gerit die Boets weduwe met Jan Floris tesamen
NW endt  Cornelis Pietersz met Hillegundt zijn wijff zuster ende
     Sijmon Claesz.
Borgen zijn Ghijs Cornelisz ende Huijch Dircxz
 
 22-11-1584 blz. 226  
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten voor zijn voorkinderen geprocreert
bij Marij Geritsdr
aen Jan Dircxz
eerst een stucke landts genaempt "Die Middelste ven" groot twee
maeden leggende achter Pieter Jutten uuijt, streckende van Claes
Pieter Jutten kinderen landt off tot Machtelt vant Hoffs landt toe.
NO    Comen Jan
ZW    Cornelis van Saenen kinderen.
Noch een stucke landts groot 500 roeden leggende mede achter Pieter
Jutten uuijt mettet riedtlandt daer over gelegen, streckende voorts
van Machtelt vant Hoffs landt off tottet IJe toe.
NO    Griet Maertens met haer kinderen
ZW    Jan Claessen.
Midts dat Jan Dircxz tot zijnen laste zal nemen die somme van 150
hooftpenningen, staende op losrenten tegen de penning twintich,
competeerende Griet Aerians dochter.
 
 22-11-1584 blz. 227  
Vercoop, Jan Willem Aerians
aen Roeloff Jaspersz
een stucke landt genaempt "Die Lange ven" groot vier koeven gelegen
in Roelke Baerts weer.
NO    Maerten Jans Uuijterven
ZO endt  Jonge Jan Wouten cum socijs
ZW    Wijberich Bieren
NW endt Jannitgen Dirck Maerts.
Midts dat Roeloff Jaspersz tot zijnen laste zal nemen die somme van
 500 hooftpenningen, staende op losrente hondert ses gulden sjaers,
competeerende derffgenaemen van Jonge Jansz int hart van
Amstelredam.
Compareerde mede Roeloff Jaspersz ende bekende tselve landt mette
lasten daer op staende weder vercoft te hebben aen Claes Jans Riael.
 
 11-12-1584 blz. 228  
Compareerde Engel Jan Franssen die welcke ons in handen gaff seecker
beschreven uuijtspraecke ende accoordt waervan den teneur hijer inne
geinsereert ende van woorde te woorde uuijtdruckende is.
"Op ten dach van huijden soe hebben Fije Jacobsdr weduwe wijlen Jan
Franssen geassocieert met Jacob Jacobsz haeren broeder ende
rechtelijcke besturven voocht, Engel Jan Franssen voor hem zelven,
Maerten Jacobsz als oome ende voocht van Nelle Jan Franssen dochter
ter eenre. Engel Nijelsz als oome ende voocht van Aechte Claes Jan
Franssen dochter ten overstaen van Maerten Cornelisz jegenwoordich
man ende voocht van Jannitgen weduwe wijlen Claes Jan Franssen ter
andere zijde, vergadert geweest omme int minnelijck accoordt te
verdraegen haer onderlinge differenten alreede gereessen ende omme
te eviteren alle vordere geschillen ende apparenttelijcke geschapen
processen die ter oirsaecke van seeckere accoorden tusschen dvoors.
Jan Fransz met zijn huisvrouwe ter eenre ende Jannitgen met zijn
voors. voocht ter andere gemaect als van seeckeren verscheijden
testamenten bij de voors. Jan Franssen ende Fije Jacobs gedisponeert
zijnde comen zoude moegen.
Soe verclaerde eerstelijck die voors. Fije Jacobsdr met haeren
voochts handt haeren ernstelijcke wille ende begeren te wezen, dat
dvoors. haeren kinderen ende kindts kindt met vrundtschappe zoude
over een comen, naemelijck dat zij wilde dat dvoors. Aechte haeren
zoons dochter zoude terstondt toegevoecht worden tgeen haer zoe wel
van Jan Franssen alreede opgesturven als tgeene in toecommende
tijden tzelve kindt bij haeren doode zoude moegen opsterven. Niet
jegenstaende nochtans dat haeren man ende zij malcanderen tgoet tot
haeren leven gemaect hebben om vreede ende eendracht tussen haeren
descendenten te houden.
Waer toe dvoors. Engel Jansz genegen zijnde omme zijne moeders goede
affectie te helpen starcken ende volcomen nochtans soe dat dies
nijettemin die wille van zijn vader ende moeder namentlijck dat die
langstlevende die usufructus ende tochte van de eerststervende alle
zijne goeden zoude hebben, onvermindert mochte blijven.
Soe presenteerde Engel Jansz voors. twee koeven van zijn wijffs
landt met zijn opstal hijer na gespecificeert Aechte Jannen in te
laeten in rechter eijgendoom behouden zeeckere resttrincties te
laeten volgen voor tgundt haer van haeren bestevader ende
bestemoeder voors. opsterven zoude moegen. Midts blijvende aen deze
naebeschreven arbijters wie toehebben oft uuijtkeeren zal ende daer
mede doot ende te nijet tgeen Aechte Claes voors. alreede bij haeren
grootevader voors. opgesturven ende bij doode van Fije haeren
grootemoeder opsturven zoude moegen.
Gelijck dvoors. partijen elcx in zijn qualijte mede te vrede zijnde
ende hebben tesamen ende elcx een bijsonder voor zoe veele des noot
zijnde haer clack aeling ende al gebleven ende gesubmitteert gelijck
zij alle bleven ende submitteerden midts dezen aende uuijtspraecke
vanden eersamen Nicolaes Oosterhoorn predicant, Pieter Jansz de
Jonge Schout, Roeloff Pietersz ende Gerit Havicxz buijerluijden tot
Assendelft, ende naerdien wij arbijters seeckere twee testamenten
gevisenteert ende tgundt van beijde die partijen ten weder zijde
gesustineert gehoort hebbende ende op als ripelijck gelet ende die
saecke overwegen hebbende, soe hebben wij arbijters voor
uuijtspraecke verclaert ende verclaeren midts dezen dat Aechte Claes
voors. zal hebben dvoors. twee koeven leggende onverdeelt ende
gemeen met Ghijsbert Claesz ende Claes Dircxz. 
ZO    Claes Pieter Louwen
NO    die Vlietssloot
ZW endt  Jan Havicxz
NW    Jacob Jan Coppen.
Welck landt Aecht voors. op meij eerstcomende zal moegen aentasten
ende possideren. Midts dat Aechte Claes tot haeren laste zal nemen
ende draegen die somme van 46.13.5. hooftpenningen staende op
losrenten, midts dat daer en boven dvoors. Engel Jan Franssen zal
opleggen ende betaelen aen handen ende prouffijte van dvoors. Aechte
Claes die somme van 150.
Onder sulcke restrinctie nochtans oft dvoors. Aechte Claes quam te
sterven zonder kindt ofte kinderen achter te laeten, soe sullen
dvoors. twee koeven mette voors. 150 midtsgaders noch 250 bij
Claes Jan Franssen te boelgaeffve ontfangen weder gaen ende
devolteren aen Jan Franssoens zijde zonder daervan te moegen
vervreemden, behoudelijck nochtans dat dzelve restrinctie geen
plaets en sal hebben soe die voors. Aechte Claes ten houwelijcke
quaeme te comen tegen haeren man.
Maer aengaende die goeden gecomen van Aechte Claes moeders zijde soe
zij sonder kindt ofte kinderen quaeme te sterven wedergaen ende
succederen aen haer moeders zijde. Met twelck voors. zal cesseeren
ende cesseert midts dezen alle voorgaende contracten, testamenten,
uuijterste willen eenichsins ten saecke van dezen gemaect ende
geordonneert, midtsgaders tgeene Aechte Jannen alreede bij haeren
grootevaders opgesturven ende voor tgeene haer bij haer grootemoeder
opsturven soude moegen ende zal hijer mede voorts alle haer questie
ende crackeel doot ende nijet wezen ende zullen goede vrunden zijn
naer behoiren.
Toirconde zoe hebben wij arbijters dese onsse uuijtspraecke met
onsse gewoontelijcke hanteijckens bevesticht opten 20e dach in
augustus anno 1584 ende was 
ondergeteijckent PJ de Jonge Schout bij Niclaes Aerensz predicant,
tmerck van Roeloff Pietersz, Gerit Havicx zoon".
Volgende welcke ende onder die clausule ende restrinctie daer inne
begrepen dvoors. comparant nomine uxoris cedeerde droech op ende
schelde quijt midts dezen teenen vrijen eijgen Aechte Claesdr alias
Aechte Jannen voors. dvoors. twee koeven met zijn opstal alsvooren
leggende in den banne van Assendelft. 
Ende gelijde hem zulcx daer van al voldaen te wezen. Beloevende
dzelve twee koeven voorts te vrijen ende te waeren gelijck als men
vrij landt ende eijgen erff inden banne van Assendelft schuldich
zijn te vrijen ende te waeren als vrij landt zonder meerder
belastinge anders dan voors. zijn met zijn werckweere als gebueren
landen daer toe behoeren.
Ende waert saecke dat er aent voors. landt eenich gebreck quam soe
zal dvoors. Aechte Claes ende haeren kinderen ende nacomelingen
altijt vrij vast ende wel gehouden wezen omme thaer te moegen
verhaelen aen alle die voors. Engel Jan Franssen zijne erven ende
nacomelingen goeden roerende ende onroerende tegenwoordiche ende
toecommende leggende binnen de ban van Assendelft ende daer buijten
ter werlt egeen uijtgesondert.
Der waerheijt oirconde zoe hebbe ick Schout voors. deze brieff in
presentie van Maerten Allertsz ende Claes Jansz Reael Schepenen tot
Assendelft die dezen midts zij zelver geen zegel en zijn
gebruijckende onderhantteijckent hebben ter requisitie van hem
comparant beseegelt met mijne zeegel hijer beneden aengehangen op
ten 6e decembris anno 1584. 
 
 11-12-1584 blz. 230  
Compareerde Engel Nijelsz als oome ende rechtelijcke besturven
voocht in dezen van Aechte Claes Jan Franssen dochter die welcke ons
in handen gaff seeckere beschreven uijtspraecke ende accoordt
waervan den teneur hijer inne geinsereert ende van woorde te woorde
uijtdruckende is.
 [zie de inhoud tussen aanhalingstekens van acte blz. 228] 
Vogende welcke ende omme tgeene voore gemechioneert dvoors.
comparant als voocht voors. cedeerde droech op ende schelde quijt
midts dezen ten behouffve van de voors. Engel Jan Franssen ende
Nelle Jan Franssen dochter ende haeren erven alle alsulcke
erffenisse ende besterffenisse met alle actien ende recht eenichsins
competeerende Aechte Claes alreede bij toverlijden van haeren voors.
grootevader aenbesturven is ende in toecomende tijden bij
toverlijden van haeren voors. grootemoeder soude moegen opsterven. 
Gelijdende ende bekende comparant als voocht voors. hem daervan al
betaelt ende ten volle verneucht te wezen den laetsten penning
metten eersten. Schellende daerom dvoors. Engel Jan Franssen met
Nelle Jan Franssen dochter haeren erven ende naecomelingen daervan
vrij ende quijt onder verbant van alle des voors. Aechte Claes
goeden tot bedwanck van alle rechte ende rechteren.
Des oirconde soe hebbe ick Schout enz.
 
 18-12-1584 blz. 232  
Vercoop, Henrick Roeloffsz als vader van Aecht, Roeloff ende Gerit,
zijn kinderen geprocreert bij Aechgen Roeloffsdr zijn overleden
huijsvrouwe ten overstaen en bij consente van Gerit Roeloffsz ende
Engel Roeloffsz als oomen ende besturven voochden van de zelve
kinderen
aen Claesgen Ghijsbertsdr woenende binnen Amstelredam seeckere rente
brieff dvoors. kinderen aengecomen bij zeeckere bespreck van Jan
Henricxz, naegelaeten zoene van Henrick Jan Duves die zoene was van
Jan Duves.
De losrente brieff is op Pieter Dircksz van 3 sjaers, losbaer den
penning vijfthien.
Beginnende dzelve losrentenbrieff, Ick Gerit Geritsz Schout tot
Assendelft, gehypothekeert op die gerechte helft van een stucke
landt genaempt "Nanincke ven" groot dzelve geheele ven twee maeden
leggende binnen den ban van Assendelft ende inde Kaech opte
Sluijssloot.
Ende dvoors. renten verschijnende op onsse Lieve Vrouwen dach
visitationis off acht daegen daernae onbegrepen.
Wesende dzelve losrentebrieff in date den thiensten dach van Julio
int jaer ons heeren 1508.
 
 21-12-1584 blz. 233  
Vercoop, Cornelis ende Dirck Dircxsz zoene van de Lange Laen 
aen Taemis Dircxsz 
een stucke landts genaempt "Piet Haeff ven boeffveech" groot een
madt leggende in Schouten weer, streckende voorts van Wechsloot off
tot Henrick Jan Duves kinderen landt toe.
NO    Sijmon Claesz ende Pieter Cornelisz
ZW    Thaems Dircxsz zelve
 
 22-12-1584 blz. 233 v 
Vercoop, Trijn Heijnen geassisteert met Cornelis Dircxz van de Lange
Laen haeren voocht in dezen 
aen Cornelis Jacobsz
eerst een stucke landts genaempt "Die Middelste binner Delft" groot
een half morgen leggende in Jaep Heijnen weer.
ZW    Pieter Lijclaesz kinderen
NW endt  Cornelis Jacobsz voors.
ZO endt  Cornelis Jacobsz voors.
NO    Dirck Maertsz.
Noch een stucke landts genaempt "Die Bincaijck" groot 300 roeden
leggende in tzelve weer.
ZW    Joost Jan Backer van Amsterdam
NW endt  Jacob Engelsz
NO    Dirck Maertsz
ZO endt  Cornelis voors. met zijn cum socijs.
Noch dat gerechte vierndel in Oetger Jaep Heijnen buijtendijcx
landt, ende noch dat gerechte vierndel van Oetger Jaep Heijnen werff
daer Cornelis voors. nu tertijt op woent.
 
 22-12-1584 blz. 234  
Vercoop, Cornelis Jacobsz
aen Trijn Henricxdr weduwe van Claes Jacobsz van Purmerendt mede
onse inwoenstersse
een stucke landts genaempt "Die Marcken" groot een morgen.
ZW    Gerit Geritsz Boet
NW endt  Cornelis Dircxz vande Lange Laen
NO    Dirck Maertsz ende Cornelis Geritsz tesamen
ZO endt  Katrijn Heijnen voors. zelffs.
 
 22-12-1584 blz. 234 v 
Vercoop, Cornelis ende Dirck Dircxz van de Lange Laen
aen Cornelis Petersz
een stucke landts genaempt "Die Lange meed" leggende in Jan Claes
Nijels weer, streckende voorts van Thames Dircxzs landt off tot
Cornelis Claes Jan Roons lant toe.
NO    Gerit Brantges ende Sijmon Claesz
ZW    Jan Floren Jan Jansz Roon met zijn kinderen, die Schout
     ende Claesgen Dirck Sillen tesamen.
Noch een stucke landts genaempt "Havicx ven" groot vijff koeven.
ZO    Pieter Coenen volck
ZW endt  die Hornsloot
NW    tSchoegors
NO endt  Huijch Maertsz met Greuwerts ven.
 
 28-12-1584 blz. 234  
Vercoop, Claes, Roeloff ende Cornelis Jaspers zoene gesaemenderhant
vercoft
aen Gerit IJsbrantsz
een stucke landts groot derdalff koeven leggende in Jancke Maerts
weer.
ZW    Henrick Jan Duves kinderen
NW endt Jan Tamissen
NO    Foockel Willem Jutten met haer kinderen
ZO endt  Willem Wouters met zijn suster.
Midts dat Gerit IJsbrants tot zijne laste zal nemen 400
hooftpenningen competeerende Heijn Roeleven volck. Ende noch 150
hooftpenningen competeerende Pieter Huijbertsz weduwe van
Amstelredam.
 
 05-01-1585 blz. 234 v 
Vercoop, Cornelis Claesz als man ende voocht van Lacije Aerntsdr
aen Sijmon Claes Dirck Maerts
die gerechte helft van een stucke landts groot drie maeden genaempt
"Hammen meed".
NO                   Sijmon zelffs
ZO endt  Cornelis Claesz zelffs met IJsbrant Jonge Jans
ZW    Aelidt Peetges
NW endt  Piet Ham.
Midts dat Sijmon Claesz tot zijne laste zal nemen 200
hooftpenningen competeerende Huijch Maertsz vant Hoff ende Cornelis
Pietersz cum socijs, staende op 11 sjaers.
 
 05-01-1585 blz. 235  
Testament van Maerten Cornelisz Fons ende Jannitgen Nijels dochter
zijn huijsvrouwe.
Erffgenaemen zijn de kinderen: Claes Maertsz haer beijder zoene uijt
elcx hem testateuren goeden voor uijt 50, om seeckere oirsaecke
hem daer toe moverend. Voorts verclaerden Maerten Cornelisz zijn
uijterste wille aen testament te wezen dat nae zijn overlijden Jacob
Maertensz zijn zoene zal eijgelijck een erffelijck hebben dat halve
huijs dat hij tegenwoordich bewoont mette halve koeijen ende alle
tgeene dat in thuijs bij hem testateur achter zal worden gelaeten.
Midts dat Trijn Maertens zijn dochter daer tegen zal behouden tgeene
haer vader voors. voor tsmoeders erff bewezen ende ten boelgave
toegenoecht es. Voorts is haer beijde uijterste wille ende begeeren
dat naer overlijden van Jannitgen zijn huijsvrouwe voors. (indien
zij voor hem compt te sterven) Claes Maertsz haeren zoen voors. die
ander helft van thuijs koeijen ende tgeen daer in zijn alsbooven zal
hebben ende eijgelijck behouden boven tgeene hen inder manieren
voors. gemaect.
 
 08-02-1585 blz. 236  
Vercoop, Maerten Dircxz Cillen
aen Sijmon Claesz
een stucke landts groot derdalff madt leggende in Floren weer.
NO    Tuus Dircxz
ZO endt  Claes Dircxz
ZW    Jan Floris
NW endt  Errem Gerit die Boets met haer kinderen.
 
 22-02-1585 blz. 236  
Allert Claesz die Wit woenende tot Crommenie schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter tot Amstelredam een jaerlicxe
losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Everts weer" groot een morgen
landts.
N     Jan Mathijssen
O endt  Jan Mathijssen
Z     Maerten Dirck Claes Pouwels
W endt  die sHeerenwech.
Borg is Jan Centen van Crommenie.
 
 24-02-1585 blz. 237 v 
Testament van Lijsbeth Dircx dochter weduwe van Dirck Aelbertsz.
Ende die voors. Lijsbeth in haer siecke bedde.
Verclaerde te wesen haer uijterste wille, dat naer haer overlijden
Henrick Dircxz haeren outste zoon voor uijt soude hebben dat
huijsgen twelck zij jegenwoordich bewoendt uijt sonderlinge oorsake
haer testatrice daer toe porrende. Te meer haer s.g. man Derck
Aelbertsz zulcx op zijn doodt bedde van haer testatricie ende
begeert hadde.
 
 24-02-1585 blz. 238  
Vercoop, Marij Ghijsberts dochter weduwe van Henrick Claesz
verstarckt met Maerten Ghijsbertsz haeren broeder ende voocht in
dezen
aen Aechte Joosten
een koeven leggende onverdeelt ende gemeen met Jan Engelsz in Claes
Maerte Keijsers weer.
NO    Aecht voors. met haer mede consorten
ZO endt  Maerten Ghijsberden met Cloussen volck
ZW    Maerten Jans volck
NW endt  Aellewer Aernts dochter.
 
 08-03-1585 blz. 239  
Cornelis Claes Jan Roen schuldich
aen Mr. Lambrecht Reijersz woenende binnen Haerlem een jaerlicxe
losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande vier koeven leggende met noch twee ander koeven gemeen
achter Willem Mathijsz uijt.
NO    Maerten Maertszs kinderen
ZO endt  die Caijck
ZW    Ghijsbert Cornelis Ghijssen
NW endt  Ghijsbert Cornelis Ghijssen.
Noch twee maeden in Willem Mathijsz weer.
NO    Jaep Lou met Guert Engelen
ZO endt  Ghijs Cornelisz voors. met Trijn Jan Dirck Nijels met haer
     kinderen
ZW    Willem Geritz Boet met Maerten Maertenszs kinderen
NW endt  Jacob Jansz.
Borgen zijn Huijch Dircxz ende Ghijsbert Cornelisz.
 
 08-03-1585 blz. 240  
Allert Claesz die Wit woenende tot Crommenije schuldich
aen Haesgen Willems van Foreest woenende tot Amstelredam een
jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Everts weer" groot een
morgen.
N     Jan Mathijsz
O endt  Jan Mathijsz
Z     Maerten Derck Claes Pouwels
W endt  die sHeerenwech.
Borg is Claes Claesz die Wit.
 
 08-03-1585 blz. 241  
Vercoop, Jan Cornelisz
aen Jan Aeriansz
drie veen campen leggende die twee zijd aen zijde ende die derde ten
ende daer aen groot tesamen een madt landts int noort endt.
NO    Zijbout Cornelisz
ZO endt  Engel Roeleven
ZW    Gerit Engelsz
NW endt  die Delft.
 
 15-03-1585 blz. 241 v 
Cornelis Jacob Heijnen schuldich
aen Cornelis Jacoo Cornelisz van Amsterdam die somme van 400 dien
te onderhouden met een jaerlicxe losrente van 25.
Onderpande twee morgen landts, streckende van zijn comparants werff
off totten Delft toe.
NO    Dirck Steffensz ende Claes Nommelen
ZW    Pieter Lijclaeszs kinderen met Jacob Lijclaesz.
Noch een halff morgen landts int zelve weer.
NO    Dirck Steffens
ZO endt  Claes Nommelen
ZW    Joost Jansz Backer van Amsterdam
NW endt  comparant.
Borg is Griet Adriaens dochter weduwe van Jonge Jan Jan Heijnen.
 
 15-03-1585 blz. 242 v 
Compareerde Cornelis Jaep Heijnen ende verclaerde hoe dat Griet
Aerians dochter haer zelven gestelt hadde voor hem comparant als
borge competeerende in een losrentenbrieff van 400 hooftgelt, den
penning zesthien, toebehoerende Cornelis Jacob Cornelisz van
Amsterdam.
Soe ist dat hij comparant beloeft die voors. Griet Aerians daervan
te bevrijen van de voors. borchtochte. 
Tot dien eijnde verbindende teenen onderpande twee morgen landts
leggende aen verscheijden ackers ende weijdt lant in Jaep Heijnen
weer tusschen Twisch ende die Caijck gelegen behalve tlant werff.
NO    de voors. twee morgen Derck Steffens weer
ZW    Lijclaessen weer.
 
 15-03-1585 blz. 243  
Vercoop, Machtelt Louris dochter vant Hoff verstarckt met Cornelis
Lourisz vant Hoff haeren broeder ende voocht
aen Louris Woutersz haer neeff
een beseegelde losrenten brieff van 11, losbaer met 200
hooftpenningen op Gerit Dircxz Boet, Gerit IJsbrantsz nomine uxoris
ende Trijn Dercx dochter.
 
 15-03-1585 blz. 243 v 
Vercoop, Henrick Maertsz als man ende voocht van Guert Claes Jan
Roen
aen Cornelis Claes Jan Roen
een stucke landts groet drie koeven in Pieter Gerits oft anders
genaempt Goeten weer, streckende voorts van Cornelis van Zanen
kinderen lant off noortwestwerts totte Nouwevliet toe.
NO    Aellidt Willem Geritszs weduwe met haer kinderen
ZW    Claes Geritsz Boschman.
 
 15-03-1585 blz. 244  
Vercoop, Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met Jan Jacobsz haeren
broeder ende voocht in dezen ende Cornelis Jaep Heijnen als oom ende
voocht vande achter gelaten kinderen vande zelve Willem Jaep Heijnen
aen Henrick Maertsz
een stucke ofte perceel landts genaempt "Bucxlant", streckende van
de Wech off tot Gerit Claes Meijnssen buijtendijcx lant toe, groot
twee morgen landts leggende int zuijt endt.
NO    Jacob Claessen kinderen met Jan Claessen werf
ZW    Jacob Claessen kinderen, Comen Jan, Gerit Claes Meijnssen
     met Roeloff Louwen kinderen, wel verstaen dit lants
     uijterdijck roeijende ter halver sloot tesamen.
Midts dat Henrick Maertsz tot zijne laste zal maecken ende
onderhouden drie roeden dijcx over Maert Zijmons weer gelegen, ende
die wech ter halversloot van Jan Claeszs worff off zuijt aen tot aen
Derck Joncken wech toe.
Noch sal die voors. Henrick Maertsz tot zijnen laste nemen een
jaerlicxe losrenten van 10 sjaers, losbaer met 180 voor de
hooftpenningen, competeerende Jan Jansz Soutman van Amsterdam.
 
 29-03-1585 blz. 245  
Vercoop, Cornelis Bening Jansz poorter van Amstelredam
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe van Willem van Foreest nu ter tijt
woenende tot Haerlem
twee stucken landts leggende endt aen endt in Derck Aelberts weer
groot vierdalff madt meedts.
NO    Aelbert Aerntsz met Eckges ven tesamen
ZO endt  Jan Dirck Everts
NW endt  Jan Dirck Everts
ZW    Griete Middelen met Cornelis Sijmonsz Heeloe.
Noch een stucke landts groot zeven koeven leggende int zelve weer.
NO    Mr. Willem Bardesz van Amstelredam met Cornelis Geritsz
ZO endt  Jan Dercxz ende Claes Garbrantsz
ZW    Jan Dercxz ende die voors. vierdalff madt meedts
NW endt  Aelbert Aerntsz.
 
 29-03-1585 blz. 246  
Maritgen Cornelisdr weduwe van Willem van Foreest geassisteert met
Gerit Havicxz haeren neeff ende voocht schuldich
aen Cornelis Baning Jansz haeren neeff poorter tot Amsteredamme die
somme van 1000, spruijtende uijt sacke ende als reste van meerder
somme van coop van twee percelen lants, waer van het eene perceel
groet es vierdalff madt lants ende het ander zeven koeven, geleegen
benoorden de Moellen in Dirck Aelberts weer.
Des belooffde zij comparante die somme te betaelen op twee
termijnen.
 
 23-03-1585 blz. 247  
Engel Roeloffsz schuldich
aen Meijnert Henricxz poorter tot Haerlem een jaerlicxe losrenten
van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande zijn huissinge werff mette ven daer achter aen gelegen
groot derdalff koeven staende ende leggende int noort endt,
streckende voorts van sHeerenwech off totte Caijck toe.
ZW    Pieter Cornelis Egberts
NO    Pierke Neelen weer.
Borg is Waelich Evertsz schoonvader van Engel Roeloffsz.
Waelich Evertsz verbindende teenen onderpande een koeven leggende
achter die huissinge voors. over die Caijck, streckende voorts van
die Caijck off totte kinderen van Lijclaes Evertszs lant toe.
NO    Gerit Jacobsz in de Rijp
ZW    Jan vande Caijck.
Borg is Allert Roeloffsz poorter tot Haerlem voor zijn broeder Engel
Roeloffsz ende voor Waelich Evertsz.
 
 28-03-1585 blz. 248  
Pieter Ghijs Bouwes schuldich 
aen Henrick Maertsz een jaerlicxe losrenten van 3.10.-., hooftgelt
 70.
Onderpande een koe ganck leggende duergaens onverdeelt ende gemeen
in Pieter Ghijs Bouwes weer, streckende van de Meer off tottet IJe
toe.
ZW    Jan Baernts weer
NO    tweer daer Jan Oetgersz op woent.
Borg is Oetger Jansz.
 
 27-03-1585 blz. 249  
Dirck Lijck schuldich
aen Ghiers Warnaersdr van Enscheijt die somme van 150 te
onderhouden met een jaerlicxe losrenten van 9.
Onderpande eerst het gerechte derdendeel van een morgen landts
geleegen buijten die Laegendijck bij den Nuwendam genaempt "De
Uijterdijck", streckende voorts vanden Laegendijck off totte
Crommenier toe.
Z     Marijtgen Willem Claeszs weduwe
N     Pieter Allerden vande Laen.
Noch tgerechte derdendeel van de hoeij ven groot een morgen leggende
omtrent den Nuwendam.
NO    Anna Naijster
ZO endt  Pieter Everts kinderen
ZW    Marij Conincx met haer consorten
NW endt  Jan vande Caijck.
Noch tgerechte derdendeel van een stucke lants genaempt "Het Marcken
lantgen" groot een morgen gelegen als vooren omtrent den Nuwendam.
NO    Gerit Jacobsz inde Rijp
ZO endt  Walich Evertsz
ZW    Pieter ende Cornelis Henricx zoonen
NW endt  Pieter Everts kinderen.
Noch tgerechte derdendeel van een huijs ende werff staende anden
Lagendijck bij den Nuwendam.
N     Pieter Everts kinderen
ZW    comparant met zijn zuster ende broeder.
Borg is Henrick Maertsz.
 
 04-04-1585 blz. 250  
Testament. Ons gevonden hebben voort siecke bedde van Guertgen
Adriaens dochter.
Dat zij testatrix institueerde ende nomineerde tot universaele
erffgenamen van alle haeren goeden die kinderen van Cornelis
Adriaensz haeren overleden broeder als Pieter Cornelisz, Adriaen
Cornelisz, Duijff Cornelisdr die huijsvrouwe van Baert Jan Gaelen.
Cornelis Jansz ende Antgen Jansdr tesamen inde plaetze van Jan
Cornelisz haeren overleden vader, bij representatie.
Ende die kinderen van Willem Adriaensz mede haer testatrice
overleden broeder als Jan Willemsz, Marij Willemsdr ende Aernt
Pietersz in de plaetze van Pieter Willemsz zijn overleden vader.
Nochtans dat Aernt Pietersz hen sal affstaen met een gerecht
vierendeel vande een helft de voors. goeden ende Jan Willemsz met
Marij Willemsdr beijde voors. tsamen die drie vierendeel van de
voors. helft. Ende wilde zij testatrix dat zulcx elcke stam van
haeren voors. twee broeders haeren goeden halff ende halff.
 
 05-04-1585 blz. 251  
Claes Jansz Reael Schepen van Assendelft schuldich
aen Cornelis Jansz van Amsterdam tot Haerlem een jaerlicxe losrenten
van 12, hooftgelt 216.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Lange ven" groet vier
koeven leggende in Roelke Baerts weer.
NO    Maerten Jans uijterven
ZO endt  Jonge Jan Wouten cum socijs
ZW    Wijberich Bieren
NW endt  Jannitge Dirck Maerts.
Borgen zijn Claes Pietersz Coen ende Reijnout Jan Dircxzs weduwe
verstarct bij haer hebbende Allert Cornelisz haeren voocht voor de
voors. Claes Jansz Reael haeren schoonbroeder ende zoone.
 
 12-04-1585 blz. 252  
Cornelis Willemsz Jongelincx schuldich 
aen Griet Adriaensdr een jaerlicxe losrenten van 6.10.-.,
hooftgelt 100.
Onderpande een morgen landts gelegen inde Twisch veen onverdeelt
ende gemeen in Jongelincx weer, streckende voorts van Cornelis Jan
Roons off tottet Twisch toe.
NO    Maerij Steffens met haer kinderen
ZW    Reijnout Reaelen weduwe met haer kinderen. 
 
 12-04-1585 blz. 253  
Cornelis Willemsz Jongelincx als eertijts getroudt hebbende Zieuwe
Nijelsdr zijn overleden huijsvrouwe ende Willem Cornelisz zijn zoone
geprocreert bijde zelve Zieuwe verstarct ende bij hem hebbende
Cornelis Jaep Heijnen zijne neeff ende voocht, schuldich
aen Griet Adriaensdr een jaerlicxe losrenten (te weten Cornelis
Willemsz voor deen vierndel ende Willem zijn zoon voor drie
vierndelen) van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot drie koeven gelegen achter Claes
van Zaenen uijt aen de Meerdijck, streckende voorts van Claes
Maertsz landt off totte Dijck toe.
NO    Henrick Roeleven
ZW    Griet Jan van Zaenen weduwe met haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "De Uijterveen" groot drie maeden
min een hondt leggende in Nijel Sieuwen oft Aernt Jan Cillen weer,
streckende voorts van Thoenis Jacobsz landt off tot eensdeels aende
Dijck toe.
NO    Engel Claes Jutten
ZW    Dirck Jonclaessen met Engel Claes Jutten ende Griet Willem
     Jutten met haer kinderen.
 
 17-04-1585 blz. 254  
Vercoop, Henrick Aerntsz nu ter tijt woenende opt Vlielant als
beneficiandt van den boell van Jannitgen Claes Jan de Waeckers zijn
halve zuster
aen Mouris Jansz Biersteecker tot Spaerndam
een stucke landts groot een madt lants gelegen in Lijclaessen weer.
NO    Cornelis Jaep Heijnen
NW endt  Jacob Lijclaesz
ZW    Cornelis Pieters volck ende Maerten Geritges
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven.
Compareerde Mouris Jansz en bekende weder vercoft te hebben
aen Garbrant Florisz ende Jan Jansz Peet het voors. lant.
Borgen zijn Claes Jan Baertsz ende Claes Dirck Marij Heijnen.
 
 23-04-1585 blz. 254 v 
Vercoop, Jan Jansz Braer
aen Annitgen Ponciaens weduwe
een huijs ende erff ofte werff leggende ende staende in de
Kerckbuijert.
NW    Annitgen zelffs
ZO    Mr. Leenert Henricxz
ZW endt  Mr. Leenert Henricxz
NO endt  het Kerckhoff.
 
 03-05-1585 blz. 256  
Griet Adriaens dochter weduwe van Cornelis van Saenen verstarct ende
bij haer hebbende Cornelis Jaep Heijnen haeren neeff ende voocht
schuldich
aen Cornelis Jacob Cornelisz van Amsterdam die somme van 200 te
onderhouden met een jaerlicxe losrenten van 12.10.-.
Onderpande een stuck landts genaempt "Vrouwen ven" groot drie koeven
gelegen Buijtenhuijssen,
streckende voorts vande sHeerenwech off totte Wijckermeer toe.
N     Guertgen Jan Huijgen met haer kinderen
Z     Aernt Huijgen kinderen met Jan Franssen.
Borg is Jan Dircxz Tamissen, Schepen dezer dorpe.
 
 03-05-1585 blz. 257  
Vercoop, Cornelis Muetsz uijt Bovckarspel onsse buijerman
aen Henrick Willemsz
een acker landts groot 183 roeden leggende int noort endt aen beijde
eijnden besloeten in Claes Cuijpers landt.
NO    Sijbout Cornelisz
ZW    Piet Nommelen.
 
 07-05-1585 blz. 257 v 
Claes Jacop Claessen ende voor zijn andere zusters ende broeders
schuldich
aen Evert Lijclaesz een jaerlicxe losrenten van 2.10.-., hooftgelt
 50.
Onderpande een stucke landts groot vier koeven leggende achter Jan
Claessen, streckende voorts van de Wech off totte Dijck toe.
N     Aernt Huijgen kinderen met Jan Franssen
Z     Henrick Maertsz.
 
 07-05-1585 blz. 258 v 
Guertgen Bouwesdr weduwe van Cornelis Pietersz verstarckt met Claes
Cornelisz haeren oudtste zoene ende voocht schuldich
aen Haesgen Willemsdr van Foreest een jaerlicxe losrenten van 40,
hooftgelt 500.
Onderpande derdalff madt meedts leggende in Claes Heinen weer.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZO endt  Oetger Dircxz
ZW    Heijn Roeleven erffgenamen
NW endt  Jan Allerts volck.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Die Marcken"
onverdeelt ende gemeen met Mr. Willem Bardesen.
NO    Guertgen voors.
ZO endt  Guertgen voors.
ZW    Guertgen voors.
NW endt  die Elssers ven ende Jan Geritsz.
Borgen zijn Claes Cornelisz voors. ende Pieter Cornelisz gebroeders.
 
 28-05-1585 blz. 259 v 
Compareerden Comen Jan Jansz ende Cornelis Pieter Jacobs vervangende
en haer starckmakende voor dandere ingelanden contribuerend int
sluijsgen gelegen inde braeck achter Pieter Copges ende denuchieerde
hoe dat op alle voorwaerde ende voorsproecken woorden tusschen
hemluijden comparanten in der qualijte voors. ter eenre ende Griete
Adriaensdr ter andere zijde gedaen. Gemaeckt ende geschooten is die
colck oft sluijs tochten vandt zelve sluijsgen dwars deur een stucke
landts genaempt "Cranebrouck" toebehoerende die voors. Griet
Adriaensdr midts haer daervan gedaen hebbende goet contentement tot
discretie van goede mannen. Onder sulcke restrinctie ende belofte
nochtans gelijck zij comparanten inden naemen ende venwegen
alsvooren alsnoch vernijeuwende ende beloeffde midts dezen die
voors. colck ende tochte te maecken ende onderhouden met een
dwarsche balck daer over omtrent den oever van tIJe. Ofte bij
gebreecken vandien soe sal die voors. Griet Aeriansdr haeren erven
ende nacomelingen die voors. colck ende tochte effectuelijcken
moegen toewerpen ende appliceren tot lant oft rietlant soe veere
haer eijgendoem streckende is. Twelck alsdan weder sal comen ende
wezen tot prouffijte van de voors. Griet Aeriansdr haeren erven ende
nacomelingen als haeren vrijen goeden sonder ijemandts opseggen oft
toeseggen.
 
 31-05-1585 blz. 260  
Trijn Pieter Wouters weduwe van Jan Jansz Ouwes verstrackt met
Sijmon Jansz haeren zoone [er stond Pieter Jansz haeren outste zoone
dit was doorgehaald] ende voocht schuldich
aen Vrerick Jacobsz een jaerlicxe losrenten van 7.10.-., hooftgelt
 120.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Uijterven" groot 1066
roeden leggende in Ouwes weer.
NO    Thonis Jacob Huijgen kinderen met Thijs Jacobsz cum socijs
ZO endt  Cornelis Geritsz
ZW    Cornelis Geritsz met Mr. Willem Bardesz
NW endt  comparant zelffs.
Borg is Roeloff Pieter Woutersz.
 
 31-05-1585 blz. 261  
Jan Geritsz Huijgen schuldich
aen Mr. Lambrecht Reijersz woenende binnen Haerlem een jaerlicxe
losrenten van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "Jaep Heijnen dijck meede"
groot twee maeden lants leggende in Jaep Heijnen weer, streckende
voorts van Neel Willem Jaep Heijnen weduwes lant off totten Dijck
toe.
NO    Derck Steffens
ZW    Cornelis Jaep Heijnen met Jan Allerts volck tesamen.
Noch twee morgen buijtendijcx landt, leggende voorts beslooten
tusschen den Dijck ende Meer.
NO endt  Jan Geritsz
ZW endt  Heijn Roeleven volck.
Borgen zijn Cornelis Claes Jan Roon ende Huijch Dercxz.
 
 31-05-1585 blz. 262  
Cornelis Claes Duijff Wouters schuldich
aen Haesgen Willemsdr van Foreest een jaerlicxe losrente van 32,
hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "Die Bincaijck" groot zeven
koeven leggende in tLaentges weer.
NO    Baernt Claesz van den Dam
NW endt  die Caijck
ZW    Claes ende Cornelis Jaspers zoonen
ZO endt  Nelle Gerit van tLaenges weduwe met haer kinderen.
Borgen zijn Wouter Claes Duijff Wouters ende Baert Claes Duijff
Wouters gebroeders.
 
 04-06-1585 blz. 263  
Griet Jacobs dochter weduwe van Jan Derck Jonge Jans verstrackt met
Cornelis Jan Jansz haeren voocht schuldig
aen Lambrecht Reijersz woenende tot Haerlem een jaerlicxe losrenten
van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groet twee maeden leggende achter
Pieter Jutten uijt, streckende
voorts van Claes Pieter Jutten kinderen lant off tot Machtelt vant
Hoffs lant toe.
NO    Comen Jan cum socijs
ZW    Cornelis van Zanen kinderen.
Borg is Jan Gerit Huijgen.
 
 04-06-1585 blz. 264  
Vercoop, Griet Jacob Huijgen dochter weduwe van Jan Derck Jonge Jans
verstrackt met Comen Jan Jansz haeren voocht haer starck makende
voor Aecht Jans dochter haeren kindt geprocreert bij voors. Jan
Derck Jonge Jans
aen Jan Gerit Huijgen
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Die Rulste oft
Peetten meed" midtsgaders die gerechte helft van Jan Aernts meetgen
leggende zijd aen zijde tsamen groot vier maeden ende een hondt
landts leggende in Gerit Claes Pouwels weer, onderdeel ende gemeen
met Huijch Maertsz ende Cornelis Pietersz cum socijs.
NO    Cornelis Jaep Heijnen, Roeloff Heijn Roeleven ende Roeloff
     Sijmons kinderen tsamen
ZO endt  Jan Geritsz voors. met Jan Jansz Peet
ZW    Cornelis Pieters volck met Jan Allerts volck tesamen 
NW endt  den Dijck.
Noch die gerechte helft van een stucke landts groet twee maeden
onverdeelt ende gemeen alsvooren leggende int weer.
NO    Vrerick Jacobsz met Cornelis Heijn Roeleven
ZO endt  Claesgen Beellijen
ZW    Willem Geritsz ende Cornelis Heijn Roeleven tesamen
NW endt  Adriaen Dircxz.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Luddolffs
ventgen" groot derdalff madt onverdeelt ende gemeen alsvoren
leggende in Heijn Roeleven weer.
NO    Heijn Roeleven volck met Oetger Dicxz tesamen
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven 
ZW    Cornelis Heijn Roeleven met Geritges volck
NW endt  Heijn Roeleven.
Noch een hont buijtendijcx lant leggende in Heijn Roeleven weer,
belendt ten wederzijde Jan Gerit Huijgen voors. zelffs leggende
voorts beslooten tusschen den Dijck ende Meer.
 
 04-06-1585 blz. 265  
Jan Gerit Huijgen schuldich
aen Anna Floris dochter een jaerlicxe losrenten van 5.15.-.,
hooftgelt 100.
Onderpande die helft van twee maeden ende een hont landts leggenden
onderdeel ende gemeen met Jan Jansz Peet in Gerit Claes Pouwels
weer, streckende voorts van zijn comparants cum socijs lant off tot
Gerit Jacobszs Claesgen Beellijen lant toe.
NO    Roeloff Zijmons kinderen
ZW    Guertgen Cornelis Pieters met zijn kinderen ende Oetger
     Dircxz tesamen.
 
 07-06-1585 blz. 266  
Jan Geritsz out Schepen schuldich
aen Marijtgen Jans weduwe van Huijbert Claes Vaers een jaerlicxe
losrente van 11, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt "Dat Uijter bannen ventgen"
groot twee koeven leggende in Heijn Roeleven weer.
ZW    Roeloff Claes Vaers volck
NO    Cornelis Pieters volck
ZO endt  Jan Geritsz zelver
NW endt  Heijn Roeleven volck.
 
 07-06-1585 blz. 267  
Vercoop, Allert Claes Allerden als man ende voocht van Aechte
Baltzers dochter
aen Tamis Dircxz
een stucke landts groet zeven hont mettet tuijntgen daer voor inden
Delft gelegen genaempt "Ballen Breecamp" in Floren weer.
NO    Pieter Jansz de Jonge ende Jong Aernt Maertsz tesamen
ZO endt  Pieter Jansz de Jonge ende Jong Aernt Maertsz tesamen
ZW    Jong Aernt Maertsz voors. met Foockel Maerten Jancke
     Maerts weduwe met haer kinderen tesamen
NW endt  den Delft.
Midts dat Tamis Dercxz tot zijnen laste sal nemen 12 als Cornelis
Bening Jansz daer op staende heeft, losbaer den penning achtien
bedraegende 216 hooftpenningen. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net