Assendelft, register van transportakten 1588-1592

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1996

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 15-04-1588 blz. 1      
Dit zijn de naemen van de persoenen doe dit jaere beginnende
tvrijdaegs naer paessche 1588 ende eijndende tvrijdaechs naer
paessche 1589 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlijcheijt van
Assendelft weezen sullen.
        Schepenen,
Int Brouckvierndeel Cornelis Henricx zoon
Int Kerckvierndeel Jan Gerits zoon vandt Endt
Int Woudtvierndeel Gerit Willems zoon
        Wouter Willems zoon
Int Nesvierndeel  Huijch Maerts zoon vandt Hoff.
        Schotvangers,
Int Brouckvierndeel Sijmon Claesz Conincx
Int Kerckvierndeel Maerten Roeloffs zoon
Int Nesvierndeel  Claes Jans zoon Reael.
     CORNELIS heere van Assendelft.
 
 03-05-1588 blz. 2      
Wouter Jacobsz schuldich
aen Claes Doedesz ende Jan Duvesz dien naegelaten kinderen van
Cornelis Jan Duveszs
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts groot twee
koeven genaempt "die Ackeren" gecomen van Gerit Nijessen leggende
gemeen mette voors. Wouter Jacobszs huijsvrouwen voorkinderen
geprocreert bij Jan Gerit Nijessen in de Horn.
N     Guert Jan Coennen
ZO endt  Guert Jan Coennen
ZW    Baert Dircxz
NW endt  Baert Dircxz.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "dat Hemtgen" groot
een madt leggende inde Hemmen gemeen met zijn huijsvrouwen
voorkinderen.
ZW endt  Guert Jan Coennen
NW    Ghijs Sijmonsz
NO endt  Comparant met zijn huijsvrouwen voorkinderen
NO    Huijch Maertsz vant Hoff met zijn zuster.
Borg is Jacob Jonge Jans.
 
 11-05-1588 blz. 3      
Dirck Claes Coppes schuldich
aen Cornelis Jansz Cossgen van Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 5.15.-., hooftgelt 108.
Onderpande een madt meed lants leggende gemeen inde Hooge meed mette
Arme Ouwe Vrouwen tot Haerlem.
NO    Bouwen Pietersz
ZO endt  Roellen ven
ZW    Fije Jan Fransz weduwe
NW endt  Huijch Maertsz vant Hoff.
Borg Wouter en Pieter Claes zoone gebroeders en schoonbroeders van
Dirck Claes Coppes.
 
 10-05-1588 blz. 4      
Vercoop, Claes Cornelis Wouters nu ter tijt woenende tot Alcmaer
aen Claes Jansz
zeven ackeren landts leggende zijd aen zijde opten Twisch groot een
madt landts, streckende voorts vande Twisch off tot Meijnert
Cornelis landt toe.
NO    Claes Jansz zelve
Z     Jan Neelen met Claes Baertsz.
Noch een omloopgen leggende opten Delft, streckende voorts van den
Wech off tot Claes Baerten lants toe.
NO    Meijnert Cornelisz
Z     Claes Baertsz.
 
 10-05-1588 blz. 4 v     
Allert Claesz schuldich
aen Jan Henricxz alias Baertsen
de somme van 100 ter causse van geleverde Delftse bieren ende
verschenen penningen.
Onderpande zijn huijs ende worff leggende ende staende in de
Kerckbuijert.
NO    Claes die Backer
ZW    Cornelis Heijnen huijs ende erff.
 
 27-05-1588 blz. 5      
Vercoop, Claes Cornelisz van Wormer als man ende voocht van Trijn
Pieter Vrericken dochter 
aen Aellidt Willem Geritszs weduwe
een stucke landts genaempt "Piet Vrericken ventgen" groot een morgen
landts leggende in Claes Maerts weer besuijden aen Jan Baningen
weer.
NO    Jan Baningen weer
NW endt  Gerit Willemsz met Huijch vant Hoff ende zijn zuster
ZW    Henrick Geritszs kinderen met Henrick Maertsz
ZO endt  Aellidt voors. met haer kinderen zelffs.
 
 31-05-1588 blz. 5 v     
Pieter Claesz als zoone ende voocht van Guerte Gerits weduwe Claes
Geritsz schuldich 
aen de kinderen van Mr. Frans vander Nesse geprocreert bij Marijtgen
Pietersdr tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot twee koeven.
O     Louris Woutersz
N     Henrick Maerts met Griet Jan Dirck Jonge Jans weduwe
Z     Henrick Maerts met Griet Jan Dirck Jonge Jans weduwe
W endt  Comen Jan Jansz met Jan Oetgersz.
Borgen zijn Wouter Claesz ende Dirck Claesz
 
 31-05-1588 blz. 6 v     
Jan Oetgers schuldich
aen Aellidt Jan Duves weduwe van Garbrant Eggesz van Amsterdam nu
ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot een morgen leggende over die
Leeger in Baert Vouden weer.
NO    die kinderen van Havick Jansz
ZO endt  die kinderen van Havick Jansz
NW endt  die kinderen van Havick Jansz
ZW    Jan Oetgersz zelver.
 
 31-05-1588 blz. 7 v     
Vercoop, Maerten Dirck Cillen
aen Adriaen Jacobs
een huijs ende worff als tzelve tegenwoordich bewoondt wordt bijde
voorn. Adriaen Jacobsz, streckende vande sHeerenwech off tot Maerten
Dircxzs lant toe.
N0    de Schout
ZW    de Schout.
 
 31-05-1588 blz. 8      
Vercoop, Jan Claes Dircken
aen Adriaen Jacobsz
een worff bij Maerten Dircxz Cillen bewoent wordt genaempt "Claes
Dircken worff".
NO    Cornelis Henricxzs landt
ZO endt  Cornelis Henricxzs landt
ZW    Gab Gerit Snijers volcx worff
NW endt  die Wechsloot.
Vercoop, Adriaen Jacobsz
aen Maerten Dircxz Cillen
die voors. worff wederomme vercoft.
 
 31-05-1588 blz. 9      
Vercoop, Claes Allertsz Schaep nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Jan Willem Aerians
een stuckgen veen landts genaempt "die Edt veen" groot 350 roeden
leggende in Ghijssen weer.
NO    Wouter Claesz
ZO endt  Aerian Cornelis
ZW    Jan Willemsz zelffs
NW endt  Allert Claes Allerden.
Noch drie ackeren landts leggende aent Twisch in voors. weer groot
650 roeden.
NO    Hillegundt Bieren met haer kinderen
ZO endt  Twisch
ZW    Jonge Wouten
NW endt  Maerij Willem Aerians.
 
 31-05-1588 blz. 10     
Vercoop, Jan Willemsz als man ende voocht van Anna Jan Cloussen ende
hem starck maeckende voor Jan Pietersz als man ende voocht van
Lijsbeth Jan Cloussen
aen Oetger ende Claes Dircx zoonen, gebroeders
een stucke landts groot anderhalff koeven leggende besuijden Marij
Heijnensloot bincaijck.
NO    Jan Gerit Huijgen
NW endt  die Caijck
ZW    Joosten Volck
ZO endt  Joosten volck.
 
 31-05-1588 blz. 11     
Vercoop, Claes Allertsz Schaep nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Cornelis Heijn Roeleven
een veen kamp groot 300 roeden leggende opt Twisch.
NO    Cornelis van Berckenroed tot Haerlem
ZO endt  Twisch
ZW    Maerten Jans volck
NW endt  Wouter Jan Baerts erffgenamen.
Vercoop, Cornelis Heijn Roeleven
aen Comen Jan Jansz
het voors. landt weder vercoft.  
 
 31-05-1588 blz. 12     
Vercoop, Cornelis Heijn Roeleven
aen Claes Allertsz Schaep woenende tot Haerlem
een worff gelegen inde Kerckbuert genaempt "Gerit Willem Huijgen
worff".
NO    Pieter Cornelis Pieters met zijn wijffs kinderen
ZO endt  Comen Jan met Jan Peet
Z     Claes Jan Costers
NW endt  de Wechsloot.
 
 04-06-1588 blz. 12 v    
Vercoop, Jan Pietersz alias Jan Pierke Neelen
aen Huijbert Pietersz met Neel Pietersdr zijn zuster
vijff ackeren tesamen een morgen genaempt "Goelingen veen" in
Goelingen weer.
NO    Marij Conincx met haer kinderen
ZO endt  den Twisch
ZW    Barend Jan Gerits bruijcklandt
NW endt  Anna Sijmon Heijnen.
 
 02-06-1588 blz. 13     
Testament Dieuwer Aernt Cillen weduwe wijlen Jan Henrick Craeij van
den Nijeuwendam.
Zij institueert de Arme Huijssitteren van Assendelft van alle die
goeden, die zij metter doot achterlaeten sall.
 
 04-06-1588 blz. 13 v    
Vercoop, Jan Pietersz alias Jan Pierke Neelen
aen Huijbert Pietersz ende Neel Pietersdr zijn zuster voorde eene
helft ende Cijt Claesdr voor de ander helft
een werff leggende int noort eijnde als dzelve bijde voors. Huijbert
ende Neel mitsgaders die voors. Cijt elcx hun regard voor de helft
jegenwoordich betimmert es ende gepossideert ende bewoent wert,
streckende voorts van de voors. Cijtten landt off totte Wechsloot
toe.
NO    Aelbert Egbertsz
ZW    Dirck Egbertsz.
 
 10-06-1588 blz. 14 v    
Aecht Willemsdr weduwe wijlen Dirck Claes van Zaenen verstarct met
Willem Dircxz van Zaennen woenende te Crommenije haeren ouste zoon
schuldich
aen Claes Doedesz ende Jan Duvesz die naegelaeten kinderen van
Cornelis Jan Duvesz
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande eerst een stucke lants genaempt "die Cleijers" groet drie
koeven leggende int noort eijnde.
N     Mr. Willem Bardesz tot Amsterdam
W     Jacob Wouters tot Amsterdam
Z     Jan Nanninxz
O     Aecht voors. zelffs.
Noch een stucke lants genaempt "Markens lant" groet een madt.
O     Engel Henricxz
N     Allert Gerijtsz
W     Claes Jan Vrericx
Z     Claes Jansz Maij.
Borg is Willem Dircxz van Zaenen.
 
 07-06-1588 blz. 15 v    
Vercoop, Jan Nannincxz woenende tot Crommenije
aen Dingnum Cornelisz mede woenende tot Crommenije
een stucke lants groot derdalff morgen.
O     die Caijck
Z     Jan Mathijssen
W     Claes Jansz
N     Guerte Nannincx met haer kinderen.
 
 07-06-1588 blz. 16     
Vercoop, Aeldert Lijclaesz woenende op Schooter Vlielant 
aen Dirck Maertsz
een stucke lants groot een koevenne leggende int zuijt eijnde achter
Cornelis van Zaenen uijt.
NO    Henrick Roeleven
ZO endt  Cornelis van Zaenen kinderen
ZW    Cornelia Cornelis van Zaenen dochter
NW endt  Claes Maertsz van Zaenen.
 
 09-06-1588 blz. 16 v    
Vercoop, Griet Comen Duven geassisteert met Cornelis Dircxz van de
Lange Laen haeren voocht
aen Frerick Jacobsz
een stucke lants genaempt "dat Marckentgen" groet twee koeven
leggende in Sijmon Tijten weer.
NO    Jan Huijberden bruijcklandt
ZO endt  Pieter Henricx volck
ZW    Jonge Dirck Heijn
NW endt  Roeloff Jaspers met Cornelis ende Dirck vande Lange Laen.
 
 10-06-1588 blz. 17     
Michiel Jansz bekende ontvangen te hebben van
IJsbrandt Jonge Jans als voocht ende van wegen Maerten Maertsz
naegelaeten weeskint wijlen Maerten Maertsz Brechten ten overstaen
van Pieter Floren ende Jan Baertsz weesmeesteren
die somme van 100 welcke penningen hij comparandt ten lijffve van
de voors. Maerten Maertsz sal moegen innehouden den tijt van twee
jaeren lanck nae opt Odulpus dach nu zijnde eerstvolgend met dese
conditie te weten zoe die voors. Maerten Maertsz opt Odulpus dach
anno 1589 noch in levende lijve es, soe heeft hij comparandt beloeft
te betaelen aen voors. weeskints voocht voort innehouden tot
interest ende rente vande voors. penningen die somme van 12
jaerlicx bij tleven van de voors. Maerten Maertsz.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Boeveech" groot 500
roeden leggende in Maerten Jans weer, streckende voorts van Brecht
Henricx tot Oostzaenen off totte Wechsloot toe.
NO    Aerian Aernt Claesz
ZW    Jan Wouten.
Borg is Stoffel Warnaersz.
 
 11-06-1588 blz. 18 v    
Vercoop, Claes Allertsz Schaep nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Pieter Geritsz Ham ende Nijel Pietersz zijn soon
een stucke lants groet vier koeven gelegen in Gijssen weer.
NO    Engel Dirck Bieren met Jan Engelszs weduwe met haer
     kinderen
ZO endt  Willem Wouters
ZW    Aerian Cornelis Aerians ende Heeren meedtgen
NW endt  Claes Allerden kinderen.
Midts dat die coopers tot haeren lasten sullen nemen 382 hooftgelt
staende opt voors. landt daer van betaelende sjaers te rente 21,
competerende den Heijligen Geest tot Haerlem.
 
 11-06-1588 blz. 19     
Vercoop, Nijel Pietersz als man ende voocht van Marij Corssen
aen Jan Henricxz alias Baertsses
een worff met een stucke landts daer achter aen gelegen groot 700
roeden genaempt "Corssen lantgen" gelegen in Wilken Ballen weer,
streckende voorts vanden Delft off totte Wechsloot toe.
NO    Gerijt Roeloff Zijmons
ZW    IJsbrant Jonge Jans met Gerit Engelsz.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal nemen 80 hooftpenningen,
staende tegen den penning twintich.
 
 12-06-1588 blz. 19 v    
Vercoop, Engel Claes Jutten
aen Jonge Cornelis Claesz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Willem Jutten
uijterven" met halve uijterdijck daer toebehoerende leggende in
Willem Jutten weer.
NO    Maerten Jan Dircken met Louris Wouten Nijel Sieuwen
ZO endt  Claes Jan Jutten
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  die Meer.
 
 12-06-1588 blz. 20     
Willem Gerit Dircxzs schuldich
aen Dijeuwer Cornelisdr
een jaerlicxe losrente van 11.7.8., hooftgelt 165.
Onderpande een stucke landts groot anderhalff koeven leggende bin
Caijck achter hem comparants werff uijt.
NO    Cornelis Corneliszs Quasten bruijcklant
ZO endt  Maerten Geritges 
ZW    hij comparant zelffs met Claesgen Beelijs
NW endt  Dirck Dircxz Beelij.
 
 13-06-1588 blz. 20 v    
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten ende Engel Claes Jutten
aen Ghijsbert Claesz Schoon
te weten, Cornelis voors. voor twee vierndeelen ende Engel voor een
vierndeel van een stucke landts genaempt "den Darp", dat vierde
vierndeel toebehoort Cornelis Dirck Hannen volck ende is int geheel
groot 2800 roeden leggende int zuijt endt.
NO    Comen Jan
ZO endt  Cornelis Pieter Jacobs
ZW    Gerit Roeloff Baerts kinderen met Jacob Ghijssen
NW endt  die sHeerenwech.
 
 15-06-1588 blz. 21     
Cornelis Claesz Moeij Duven schuldich
aen Griete Claes Lots weduwe van Jan Verwer tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande twee stucken landts leggende int Laentges weer groot
tesamen drie maeden meed landts.
NO    die weduwe van Gerit vandt Laentgen met die weduwe van
     Willem vandt Laentgen elcx met haer kinderen
ZO endt  Jan ende Marij Willem Aerians
ZW    Gerit Willemsz
NW endt  Jan Cornelisz.
Borg is Wouter Claesz out Schepen zijn broeder.
 
 13-06-1588 blz. 22 v    
Vercoop, Ghijsbert Claesz Schoon als man ende voocht van Trijntgen
Claes Coppen
aen Claes Jan Claes Lonckes
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Claes Coppen ven"
groet in als vier koeven oft 1509 roeden, daer de wederhelft off
toebehoert Aechte Jannen.
ZO    Comen Jan ende Claes Pieter Louwen
ZW endt  Jan Havicxz
NW    Derck Jacob Dircken
NO endt  die Nouwevliet.
 
 14-06-1588 blz. 23     
Vercoop, Jacob Jansz Roed als man ende voocht van Aeff Engels
dochter
aen Claes Havicxz
een stucke landts groot negen hondt landts leggende in Schouten
weer.
ZW    Jong Aerent
NW endt  Henrick Jan Duves kinderen
NO    Guert Engelen met Henrick Jan Duves kinderen
ZO endt  Allert Dircxz.
 
 17-06-1588 blz. 23 v    
Vercoop, Comen Jan Jansz
aen Roeloff Jaspersz
een worff van oudts genaempt "Heijntgen Dirck Heijnen worff"
leggende inde Moellenbuert ront san beslooten in Heijntgen Dirck
Heijnen laen toecomende Oetger ende Claes Marij Heijnen.
NO    Gerit Henrick Geritszs.
Compareerde mede Roeloff Jaspersz ende bekende die voorn. worff
mitte huijssinge bij hem daer op gestelt weder vercoft te hebben aen
Michiel Willemsz van Crommenie.
 
 17-06-1588 blz. 24     
Vercoop, Roeloff Jaspersz eertijts getrout hebbende Cornelia
Maertens zijn overleden huijsvrouwe
aen Dirck Maertensz zijn overleden huijsvrouwen broeder
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Twee Geers"
groot twee maeden landts leggende over die Nouwevliet midt Dirck
Maertsz voors. zelffs onderdeel ende gemeen.
ZO    Aechte Thijssen met haer kinderen
ZW endt  Jan Tamissen cum socijs
NW    Cornelis vant Hoff met Jan Allerts volck
NO endt  die Nouwevliet.
Midts dat Dirck Maertsz tot zijnen laste sal nemen 70
hooftpenningen competerende Henrick Jan Duves kinderen mit Jaep
Roed.
 
 24-06-1588 blz. 25     
Gerit Henrick Geritszs schuldich
aen Ceellij Claes dochter weduwe wijlen Comen Pouwels Reijersz
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande die gerechte helft van drie koeven leggende binner Delft
int noort endt, streckende voorts van Cornelis Willemszs landt off
tot Michiel Willemszs landt toe.
NO    Cornelis Willemsz met Mathijs Jacobsz
ZW    Jan Willemsz Jongelincx.
Borg is Cornelis Henrick Geritszs zijnen broeder, stellende daer toe
mede ten onderpande een stucke landts groot een madt landts leggende
in Jan Claes Nijels weer, streckende van Gerit Willen landt off tot
Jan Janszs ende Aerent Jonckes worffven toe.
NO    Cornelis Geritsz
ZW    Tamis Dircxsz
 
 26-06-1588 blz. 26     
Michiel Jansz schuldich
aen Duijff ende Haes Willems dochteren
een jaerlicxe lijffrente van 13 geduijerende den tijt van vier
jaeren ofte tot dat hij comparandt dzelve lijffrente affgecoft zall
hebben met de somme van 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Maerte Jans laen" groot een
madt leggende in Maerten Jans weer, streckende van voors. Michielen
worffven off totte Wech toe.
NO    Cornelis van Zaenen kinderen
ZW    Jan Willemsz.
Borg is Wouter Claesz Moeij Duven.
 
 01-07-1588 blz. 27     
Vercoop, Frans Garbrandtsz vanden Nuwendam
aen Adriaen Dircxz Haesserden
een huijs ende worff staende en leggende opten Nuwendam
welverstaende dat Willem Claes Heijnkes volck aen de oostzijde vande
voors. worff hebben nijet meer als twee voet sloots ende voors.
worff ses voet sloots, streckende vanden Nuwendam off totte
Crommenije toe.
O     Willem Claes Heijnkes volck
ZW    Willem Claes Jutten.
 
 10-07-1588 blz. 27 v    
Vercoop, Adriaen Maertensz woenende tot Uijtgeest
aen Lubbert Claesz poorter van Haerlem
alle alsulcke eijgendoome van landt ende actie van erffhuijere als
hem comperant competeerde inde achtergelaeten bruijcklanden van
Aechte Neelen volck mitsgaders alle de incomende jaerlicxe losrenten
hem mede competerende indt tzelve Aechte Neelen volcx achtergelaeten
goeden bevonden.
 
 10-07-1588 blz. 28     
Vercoop, Dirck Harcxz poorter van Haerlem
aen Jan Claesz als man ende voocht van Trijn Dircxdr mit Cornelia
Cornelisdr des voors. Trijn Dircxdrs voorkindt
een omloop met een acker daer bezuijden aen gelegen genaempt "Dobben
veen" groot tesamen een half morgen landts gelegen achter Coningen
uijt.
NO    Nel Claes Allerden met haer kinderen
ZO endt  Cornelis Moeij Duven ende Hubert Pietersz met zijn suster 
ZW    Roeloff Ballen
NW endt  Jan die Coster met zijn zuster Aelbert Willemsz ende
     Cornelis Dirck Jan Baerents.
 
 26-07-1588 blz. 29     
Claes Aerntsz Montszr schuldich
aen Griete Claes Lots poortersse van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants genaempt "tHaver lant" groet vijff
koeven gelegen bijt Hoff.
NW endt  Jan Claes Lonkes volck cum socijs
NO    Jacob Dircxz
ZO endt  Maerten Maertszs kinderen
ZW    den Heer van Assendelft.
Borg is Warnaer Harmensz.
 
 26-07-1588 blz. 30 v    
Claes Aerntsz Montszr bekende dat Warnaer Harmensz voor hem
comparant geconstitueert hadde als borge voor een jaerlicxe
losrenten van 18.15.-., losbaer met 300 hooftgelt ten behouve
van Griete Claes Lots poortersse tot Haerlem.
Comparant beloeft Warnaer Harmensz van de voors. borchtochte te
bevrijen ende stellende daer voore ten onderpande eerst een stucke
lants genaempt "Allerts camp" groot drie hont lants leggende int
Blockweer.
NO    Huijch Dircxz
ZO endt  Claes ende Allert Dircxzoonen
ZW    die Blocksloot
NW endt  Aellidt Jans mit haer kinderen.
Noch een halff madt lants leggende in Dirck Oetgers weer.
ZO endt  Cornelis Huijbertsz
NO    Jaep Lou
ZW    Claes ende Allert Dircxzoonen
NW endt  Garbrant Florisz.
Noch zijn huijs ende erff gelegen tegen den Dingstal over.
NO    Warnaer voors.
ZO endt  Jan die Costers
ZW    Allert Jan Cloussen
NW endt  die Wech.
 
 29-07-1588 blz. 31     
Vercoop, Cornelis Henricxz als man ende voocht van Lijsbeth
Willemsdr
aen Michiel Willemsz van Crommenie
een stucke lants groot een morgen lants leggende achter Cop van
Dijcken worff.
NO    Huijch Claesz ende Comen Jan
ZO endt  Comen Jan
ZW    Lacije Oukes, Huijch Claesz, Dirck Claesz ende Aelbert
     Egbertsz
NW endt  Cop van Dijcken worff.
 
 29-07-1588 blz. 31 v    
Michiel Willemsz van Crommenie onsse buijerman schuldich
aen Cornelis Henricxz woenende tot Sparendam
die somme van 290 als reste van custinge ende coope van een stucke
lants groot een morgen leggende achter aen Cop van Dijcken worff.
NO    Huich Claesz ende Comen Jan
ZO endt  Comen Jan
ZW    Lacije Oukes, Huijch Claesz, Dirck Claesz ende Aelbert
     Egbertsz
NW endt  Cop van Dijcken worff.
Te betaelen die voors. custing penningen op twee die eerstcomende
meijdaegen telcken die grechte helft. Onderpande tvoors. stucke
landts ende daerenboven alle des voorn. comparandts andere landen
ende goeden.
 
 02-08-1588 blz. 32     
Vercoop, Dirrick Lourisz
aen Bouwen Pieter Ghijs Bouwes
een stucke lants groot 300 roeden genaempt "dat Achter vennitgen"
leggende in Pieter Ghijs Bouwes weer, streckende voorts van Pieter
Ghijs Bouwes worff off totte Caijck toe.
NO    Jan Oetgersz
ZW    Dirck Jan Barents weer.
Noch een halff madt veen landts gelegen in Baertsden weer.
ZW    Jonge Claes Geritsz
ZO endt  Jan Oetgers
NW    Jan Oetgers
NO    Havick Janszs volk.
Midts dat die cooper tot zijn laste sal neemen vijffendeveertich
stuijvers sjaers staende den penning twintich opt voors.landt
competeerende Aerij Jan Duves kinderen tot Amsterdam.
 
 09-08-1588 blz. 32 v    
Gerit Henricxz schuldich
aen Guijert Jans dochter van Amstelredam nu woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 10, hooftgelt 150.
Onderpande derdalff madt landts genaempt "die Hoege meed".
NW endt  den Hoegendijck
ZW    Nellen meed
NO    Ouwe Sijmon Aerntsz
ZO endt  Roeloff Henricx met een stucke landts genaempt "die Middel
     moedt"
Borgen zijn Roeloff Henricxz ende Cornelis Henricxz comparants
broeders.
Tot dien einde ten onderpande een stucke landts genaempt "die
Middelste camp" hemluijden tesaemen toebehoerende groot 200 roeden
ofte een halff madt.
W     Sijmon Claesz Conincx
N     Roeloff voors.
O     Cornelis voors.
Z     Guijerte Henricx.
 
 12-08-1588 blz. 33 v    
Stoffel Warnaersz schuldich
aen Griete Claes Lots poortersse van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants groot twee morgen genaempt "Tamissen
Buijtcaijck ven" leggende in Sijmon Heijnen weer.
NO    Gerit Henricxz
ZO endt  Frerick Jacobsz
ZW    Jan Pietersz met Claes Jaspersz
NW endt  Sijmon Conincx.
Borgen zijn Warnaer ende Louris Harmens zoonen gebroeders onsse
gebuijeren des voorn. Stoffels respective vader ende oome.
 
 12-08-1588 blz. 35     
Comen Jan Jansz als man ende voocht van Aellidt Jan Duves ter eenre
ende Aechte Baertsdr eenige erffgename Baert Jan Duves haeren
overleden vader geassisteert met Aernt Maertsz haeren oom ende
voocht ter andere zijde,
bekenden zijluijden geroeijlt gemangelt ende gepermitteert te hebben
dat de voors.
Aechte Baerts van de voors. Comen Jan sal hebben een stucke landts
genaempt "dat Opperendt vande Dijck meed" groot twee maeden leggende
in Nijel Beerten weer mette uijterdijck daer an gedeelt zijnde als
twee derdendeelen vandie breete vant noortwestese eijnde vant voors.
geheele weer, streckende voorts Frerick Jacobszs lant off tot Nijel
Beerten Dijck meed toe.
NO    Jacob Jan Coppen
ZW    Cornelis Willemsz.
Daer voore sal hebben die voorn. Comen Jan Jansz vande voorn. Aechte
Baerts een stucke landts genaempt "dat Uijterendt van Jan Duves
zeven maed" gelegen in Schouten weer, streckende voorts van Henrick
Jan Duves landt off tot Guert Engelen lant toe.
NO    Maerten Allertsz mit Jan Dircxz
ZW    Allert Dirck Beelllijen.
 
 14-09-1588 blz. 36     
Vercoop, Cornelis Willemsz Smit nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Duijff ende Haesgen Willems dochteren
een huijsgen met zijn worff inde noorder Kerckbuert gelijck hij
comparandt dzelve worff vande respective erffgenamen van Dirck
Maertensz Rossen aen twee perceelen gecoft heeft volgende zijn twee
beseegelde brieve van opdrachte voor dese gerechte gepasseert.
Deerste in date den 29-01-1580 ende die tweede in date den 16-10-1584.
Streckende van de Wechsloot off Claes Jan Costers lant toe.
NO    Jan Pieter Everts
ZW    Jan Wouten.
 
 20-09-1588 blz. 37     
Vercoop, Ghijsbert Claesz Schoon als man ende voocht van Trijn Claes
Coppen
aen Wouter Joosten
een stucke landts groot 515 roeden leggende inde Horn.
NO    Marijtgen Jan Duves
ZO endt  Garbrant Florisz
ZW    Claes Nijelsz cum socijs
NW endt  Wouter Joosten cum socijs.
 
 21-09-1588 blz. 37 v    
Pieter Jansz Tooch woenende besuijen die Kerck schuldich
aen Claes ende Elisabeth Mr. Pieter vander Hooch kinderen
een jaerlicxe lijffrente van 24 te betaelen soe lange de voorn.
Claes ende Elisabeth tsamen oft eenich van beijden in levende lijven
wesen sullen, sonder dat doer toverlijden van ijmant van haer
beijde, die renten meede voorde helft aferfven zal dan beijde
gesturffven zijnde sal die voorn. Pieter Jansz Thooch los vrij ende
quijt wezen midts betaelende na advenant vande tijt dat de langst
levenste geleeft sal hebben.
Des is bevorwaert soe die voors. Pieter Jansz dese voorn. renten
drie jaer na date van dezen begeerden te lossen dat hij tzelffde
alsdan sal moegen doen midts te vooren waerschouwende een halff jaer
ende alsdan opleggende ende betalende teffens ende teenenmale 200.
Onderpande eerst die helft vaneen ven groot anderhalff morgen,
streckende van Willem Boeten landt off tot Aellidt Peetges met haer
kinderen lant toe benoorden Boschmans vaersloot.
NO    Jan Jansz Peet
ZW    derffgenamen van Guerte Gerits.
Noch die helft van een stucke veen lants genaempt "die Hooge veen"
groot vijfftalff hont landts, streckende van Cornelis van Zaenen
kinderen lant off tot Cornelis Claes Jan Roen lant toe.
NO    Aechte Goeten met haer kinderen
ZW    Aechte Thijssen Boschmans weduwe met haer kinderen.
Noch die helft van een stucke lants genaempt "het Reeffgen" groot
vier hont lants, streckende van Huijch Wijves lant off tot Cornelis
Claes van Zaenen kinderen lant toe.
NO    Aechte Goeten met haer kinderen
ZW    Aechte Boschmans weduwe met haer kinderen.
Noch die helft vant madt ende ackerveen gelegen zijd aen zijde groot
tsamen vijff hont lants, streckende van Willem Boeten Lant off tot
Cornelis van Zaenen kinderen lant toe.
NO    Aellidt Peetges met haer kinderen
ZW    Aechte Boschmans weduwe met haer kinderen.
Noch die helft van tuijntgen groot een hont lants, streckende van
Aechte Goeten met haer kinderen lant off tot Aechte Peetges met haer
kinderen lant toe.
NO    Jan Jansz Peet
ZW    Aechte Goeten met haer kinderen.
Noch die helft vant worffge besijden Dirck Goeten geleegen,
streckende voorts van de Wechsloot off tot Aellidt Peetges met haer
kinderen Boeffveech toe.
NO    Derck Goeten
ZW    Cornelis van Zaenen kinderen.
Noch die helft vande worff daer hij comparant tegenwoordich op
woondt, streckende van Aechte Goeten after ven off tot Willem Boeten
laen toe.
NO    Gerit Goeten
ZW    Willem Boet.
Altsamen gelegen inden banne van Assendelft gemeen met zijn
comperants wijffs zuster genaempt Jannitgen Jansdr, altsamen vrij
onbelast lant nijet daer op staende als met tvierndeel van f 270
hooftpenningen competerende Cornelis Bening tot Amsterdam, noch 90
custingen competerende die kinderen van Hillegundt Jansdr ende noch
 43.10.-. competerende Rommer Heijnen van Amsterveen als reste van
custingen zulcx hij comperant op eer ende vromicheijt verclaerden.
Borg is Claes Aerntsz.
 
 27-09-1588 blz. 39     
Cornelis Dirck Jan Bierentszone schuldich
aen Dirck Willemsz woenende tot Schoeten
een jaerlicxe losrenten van 3, hooftgelt 50.
Onderpande zijn huijs ende worff dwelcke hij jegenwoordich
bewoenende is leggende ende staende inde Horn, streckende voorts van
de sHeerenwech off tot Roeloff Pieter Wouters ven toe.
NO    Engel Nijelsz
ZW    Wouter Jacob Dircken.
 
 28-10-1588 blz. 40     
Ghijsbert Sijmonsz woenende int zuijt eijnde schuldich
aen Pieter vander Hooch woenende tot Haerlem
die somme van hondert ende acht ponden te restitueeren inden Maert
negen ende tachtich op Lucas marckt tot Haerlem. 
Onderpande een stucke lants groot een madt.
O     Wouter Jacobsz
W     comparandt zelffs
N     Claes Pietersz
Z     Claes Pietersz
Noch een stucke landts leggende Buijtenhuissen groot een morgen
streckende voorts vende Wech off tot aenden Dijck toe.
NO    Claes Havicken
ZW    Cornelis Claes Corssen.
 
 08-11-1588 blz. 40 v    
Testament van Jan Geritsz onse mede broeder int Schependoem.
Institueert mitsdezen Trijn Jansdr in een gerechte helft van zijn
testateurs erffenisse ende goeden. Ende aengaende die ander helft
wil ende begeert hij testateur dat Henrick Jansz affstaen sal met
eens hondert guldens den zelven daer inne instituerend bijdezen voor
zijn wettige portie. 
Ende soe wes die voors. helft meerder soude moegen bedraegen heeft
hij testateur daerinne geinstitueert het kindt ofte kinderen vande
voors. Henrick Jansz. Midts dat Henrick voors. nae doode van hem
testateur tot hem ende zijnen kinderen die lijfftochte ende usufruct
der goederen zijn voors. kinderen uijtcrachte vandezen eenichsins
aencomende sonder nochtans dat Henrich Jansz voors. (wijens regiment
hem testateur zijn vader Godt betert grootelicx mishaecht) die zelve
off die vruchten vandien sal moegen regeeren deelen versetten
vercoopen beswaeren oft alieneren int minste off int meeste.
Willende tot verhoedinge vandien dat die voors. kinderen deel ende
goeden bij weesmeesteren van Assendelft sullen werden
geinventariseert.
 
 16-11-1588 blz. 41 v    
Vercoop, Claes Allertsz Schaep
aen Willem Woutersz als man ende voocht van Marij Willems weduwe
wijlen Baert Claesz
een hoeij huijs, huijs ende werff, streckende van de Wech off tot
Allert Claes Allerden landt toe.
NO    Pieter Cornelisz met zijn huijsvrouwen voorkinderen
ZW    Allert Claes Allerden.
Noch tgerechte vierde paert vande uijterdijck leggende over Ghijssen
weer, streckende voorts vanden Dijck off totte Meer toe.
NO    Bieren weers uijterdijck
ZW    Meijnerts volck.
 
 18-11-1588 blz. 42     
Cornelis Claesz schuldich
aen Harmen Jansz woenende tot Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 5, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "tOpper lange madt" leggende
int Laentges weer.
NO    Cornelis Jansz.
Leggende voorts rontsom in zijne comparandts eijgen landen
beslooten.
 
 18-11-1588 blz. 43     
Vercoop, Claes Garbrants als man ende voocht van Guerte Claesdr
aen Neel Jacob Mathijssen weduwe
drie hondt landts leggende onderdeel ende gemeen met Trijn Pieter
Wouters Thonis Jacob Huijgen kinderen ende Cornelis Willemsz inde
huijerlants meed.
NO    Cornelis Willemsz
ZW    Cornelis Willemsz
ZO endt  Trijn Pieters voors. Trijn Willems
NW endt  den Hoogendijck.
 
 24-11-1588 blz. 43 v    
Vercoop, Jan Willemsz voor hem zelve ende Willem Woutersz als man
ende voocht van Marij Willems dochter vervangende ende hem starck
makende tesamen voor Aernt Pietersz haeren neeff daer voore zij
beloeffde te caveren de rato als erffgenaemen wijlen Guertge
Aeriansdr
aen Duijff ende Haesgen Willems dochteren
een losrentebrieff van twintich stuijvers sjaers losbaer een penning
twintich.
Beginnende, Ick Jan Baerntsz Schout tot Assendelft rch gedateert
5.2.1563. 
Mitsgaders noch een besegelde losrente van 3.1.-. mede losbaer
metten penning twintich.
Beginnende, Ick Pieter Jansz de Jonge Schout tot Assendelft rch
gedateert 7.12.1582.
Die eerste spreeckende op Dirck Dircxz, die ander op Aerian Aerntsz.
 
 24-11-1588 blz. 44     
Jan Willemsz schuldich
aen Duijff ende Haesgen Willems dochteren zijn halve zusters
een jaerlicxe losrente van 7, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Laen" groot een madt
landts leggende achter zijn worff, streckende voorts van zijn
comparanten worff off tot Neel Baerts oude worff toe.
NO    Michiel Jansz
ZW    Bieren laen.
 
 25-11-1588 blz. 45     
Testament van Sijmon Jacobsz ende Aechte IJsbrants zijn huijsvrouwe.
Verclaerden zijluijden te weezen haeren uijterste wille dat zij elcx
anderen den langstlevende van hem beijden gemaect ende geinstitueert
hebben in alle die goeden.
Aechte IJsbrants nomineert tot haren erffgenamen alle broeders ende
zusters kinderen hooft voor hooft.
 
 25-11-1588 blz. 46     
Vercoop, Claes Allertsz Schaep
aen Sijmon Jacobsz
een stucke landts genaempt "die Boeveech" leggende in Ghijssen weer.
NO    Anna Duijff Wouters met haer kinderen
ZO endt  Sijmon zelffs
ZW    Comen Jan mit Jan Peet
NW endt  Pieter Cornelis Pieters mit zijn huijsvrouwen voorkinderen
     ende Nelle Claes Allerden mit haer kinderen tesamen.
 
 09-12-1588 blz. 46     
Vercoop, Jacob Jan Coppel als oome ende voocht van Jan Cornelisz
naegelaten weeskindt wijlen Cornelis Geritsz geprocreert bij Aecht
Jans dochter
aen Vrou Pietersdr ende Willem Cornelisz haren zoon mede naegelaten
weeskindt wijlen die voors. Cornelis Geritsz.
Eerst tgerechte vierndeel van drie hont lants leggende in Vrerick
meed aenden Dijck, streckende voorts van de Mescamp off totte
Hoogendijck toe.
NO    Trijn Pieter Wouters met haer kinderen
ZW    Cornelis mit Dirck vande Lange Laen.
Noch tgerechte vierndeel vande "Mescamp" groot anderhalff madt,
streckende van Mr. Willem Bardeszs lant off tot Vrericx maed toe.
NO    Trijn Pieter Wouters met haer kinderen
ZW    Aelbert Aerntsz.
Noch tgerechte vierndeel van een stucke landts groot vier koeven
genaempt "die Bincaijck" mitte worff daer in gelegen naer advenant
mitsgaders die gerechte helft vant getimmert daer op staende,
streckende tzelve lant mitte worff vande wech off noortwestwerts
totte Kaijck toe.
NO    Jacob Huijgen oude worff ende sloot
ZW    Meester Willem voorschreven.
Noch tgerechte vierndeel van een stucke lants groot twee koeven,
streckende vande Caijck off totte Vrou Pieters lant toe.
NO    Vrerick Jacobsz
ZW    Jacob Huijgen sloot.
Noch tgerechte achtendeel vande Boeveech mit Engel Jan Aeris
kinderen onderdeel ende gemeen , streckende van Engelen kinderen
worff off tottet middelste stuckgen toe.
NO    Jan Jongelincx
ZW    Aelbert Aerntsz.
Noch tgerechte vierndeel van een stucke lants genaempt "tMiddelste
stuckgen" groot een halff madt lants, streckende vande voors.
Boeveech off tot Engel Jan Aeres kinderen lant toe.
NO    Jan Jongelincx
ZW    Aelbert Aerntsz.
Noch tgerechte vierndeel van een campgen veen genaempt "Hart haeck"
ende naer advenhant van tackertge aende suijt zijde daer van gelegen
groot tsamen anderhalff hont, streckende vande voors. Mr. Willems
lant off totten Delft toe.
NO    Gerit Schouten mit Michiel Willemsz
ZW    Claes Jaspersz.
Noch een gerechte vierndeel van een ackertgen opten Delft groot een
hondt lants .
NO    Engel Jan Aeres kinderen
ZW    Gerit Schouten Michiel voorschreven.
Noch tgerechte vierndeel van vier campen veens, groot een morgen
landts leggende aen beijde enden beslooten inde voors. Mr. Willems
lant.
NO    Jan Dirck Everts mit Huijch Claesz tsamen
ZW    Claes Jaspersz.
Noch tvierndeel van een omloopgen.
NO    Trijntgen Willems
ZW    Mr. Willems.
Ende noch tgerechte vierndeel van een ackertgen landts groot een
hondt lants.
NO    Trijn Pieter Wouters mit haer kinderen
ZW    Gerit Schouten mit Michiel Willems.
 
 09-12-1588 blz. 47 v    
Vrou Pieters dochter geassisteert mit Cornelis Pietersz haeren
broeder ende voocht, Allert Geritsz als oome ende voocht van Willem
Cornelisz nagelaten weeskindt wijlen Cornelis Geritsz geprocreert
bij de voors. Vrou Pietersdr schuldich 
aen Jan Cornelisz mede naegelaten weeskindt van Cornelis Geritsz
geprocreert bij Aecht Jansdr
een jaerlicxe losrente van 11.2.-., hooftgelt 185.
Onderpande anderhalff madt meedts leggende in Vrericx meed indt
noort endt, streckende van Bardeszs lant off totten Hoogendijck toe.
NO    Mr. Willem Bardesz van Amsterdam
ZW    Aelbert Aerntsz.
 
 16-12-1588 blz. 48     
Vercoop, Guert Gerit Nonnen weduwe wijlen Claes Geritsz mit Pieter
Claesz haeren zoon ende voocht
aen Baernt Nijelsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Ossen ven" groot
vier koeven, streckende vande Vlietsloot off tot Jan Havicxzs ven
toe.
ZO    Jacob Jonge Jans
NW    Floris mit Jan Aernts zoonen.
 
 16-12-1588 blz. 48 v    
Gerit Claesz als man ende voocht van Griet Engels dochter weduwe
wijlen Nijel Jacobsz ter eenre ende Pieter Geritsz Ham oudtoome ende
Pieter Jansz oome van Jacob Nijelsz ende Marijtgen Nijels dochter
des voors. Griet Engels voorkinderen geprocreert bijde voors. Nijel
Jacobsz ter anderen zijde ende heeft die voors. Gerit Claesz die
voors. zijnen huijsvrouwen voorkinderen in desen tot haeren vaders
erffve beweezen, eerst 109.8.8. 
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Baert Fouden
ven" groot twee morgen lants mette halve worff ende thalve huijs
daer op staende uijtgenomen nochtans het camertge twelck Gerit
voors. alleen toecompt, streckende huijs worff ende ven van Aellidt
Peetges met haer kinderen lant off totten Hoogendijck toe.
ZW    Brechte Henricx van Oostzaenen
NO    Pieter Geritsz Ham.
Noch tgerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "die
Noort Horn" groot een morgen gelegen inde Wijmerick.
N     die Meer
O endt  Henrick Aernden Wijmerick
Z     Jan Allerts volck
W endt  die Meer.
Noch dat gerechte vierndeel van een stucke landts genaempt "die
Zuijt Horn" mede inde Wijmerick gelegen.
O endt  Jan Claesges volck
Z     die Meer
N     Cornelis ende Maerten Fonzen volck
W endt  die Meer.
Noch die gerechte helft van een hondt meed lants leggende in
Heijntgen Claes Heijnen meed beslooten.
NO    Jan Gerit Huijgen.
Noch die gerechte helft van de uijterdijck voor Jan Gerit Huijgen
deur gelegen tusschen Hammen Sluijssloot ende Joosten Volcx
uijterdijck.
Noch die halve uijterdijck geleegen voor Gerit Claeszs kinderen
huijs tusschen Joosten ende Claes Maerts volcx uijterdijcken.
Mits dat oock die voors. Gerit Claesz die voors. kinderen sal houden
inde cost ende cleedinge van linnen ende wollen eerlijcke naer
behooren tot haeren mondige jaren toe met behoorlijcke goeden.
 
 20-12-1588 blz. 49 v    
Allert Claesz die Wits woenende tot Crommenie schuldich
aen Marijtgen Geritsdr van Amsterdam woenende tot Haerlem oudt
omtrent 32 jaren
een jaerlicxe lijffrenten van 7, te betalen soe lange als die
voors. Marijtgen Gerits in levende lijve is oft tot dat die
lijffrenten gelost zullen weezen met die somme van 50 hooftgelt.
Onderpande een stucke lants groot een morgen landts leggende int
noort endt.
N     Aechte Willems met haer kinderen
O     Aechte Willems met haer kinderen
Z     Evert Claesz
W     die Wechsloot.
Borg is Mr. Gerit Jansz van der Laen woenende tot Crommenie.
 
 23-12-1588 blz. 50 v    
Gerit ende Huijch Florissoonen beijde voor hem zelven ende voor haer
mede erffgenamen van Floris Huijgen ende Griete Dircx weduwe wijlen
Huijch Willemsz vervangende haer mede erffgenamen wijlen Willem
Huijgen
ende bekende dat zijluijden misdezen bewilligen zeeckere accoordt
ende groont scheijdinge midt Arme Huijssitteren van Assendelft
gedaen vande onderlinge gemeenschap van landen in Huijch Blockhuijs
weer, breeder gementioneert in sekere besegelde certificatie.
Beginnende, Wij Pieter Jansz de Jonge Schout tot Assendelft Claes
Pietersz Coen ende Wouter Claesz schepenen aldaer geschreven in
franssijn in date den 3e Martie 1587.
Ende soe bekende zij comparanten inder voors. qualiteit van twee
mael twintich guldens inde zelve certificatie gespecificeert
albetaelt ende ten vollen vernuecht te wezen.
 
 27-12-1588 blz. 51     
Testament van Claes Claesz Cuijper mit Marij ende Jannitgen Claes
zijn dochters.
Claes Claesz Cuijper gerenoceert ende renoceert mit desen zijn
testament mede voor dese gerechte verleeden den 15e Octobris 1584. 
Verclaerden zijluijden te wezen haeren uijterste willen ende
testament dat zij elcx anderen den langstlevende van hem drijen
gemaect ende geinstitueert hebben mitsdezen die usufructus ende
lijfftocht van allen die goeden egeen uijtgesondert die de eerst
overlijdende van hem drijen mitter doot ruijmen ende achter laeten
sullen.
Ten waere nochtans dat voors. Marij oft Jannitgen Claes dochteren
eenich van beijden ten houwelijcke quamen te gaen in welcke gevalle
vande goeden vande eerststervende die usufruct ende lijfftochte
alleen sal hebben den langstlevende ende ongehijllicte. Ende dat
Marij oft Jannitgen voors. ten huwelijcke gaende voor uijt des
voors. Claes Claesz haeren vaders goeden sal hebben eijgelijck ende
erffelijck tot eenen vrijen eijgen een veen camp leggende in
Heijntgen Dirck Heijnen weer.
ZW    Oetger Dircxz
NW endt  Cornelis Coijten kinderen
NO    Pieter ende Claes Florissen
ZO endt  Comen Jan.
Ende dat die ongedesponeerde goeden vande voors. Claes Claesz ende
zijnen dochters testateuren voornt. nae toverlijden vande laest
stervende ende ongehijllicte respective alsdan sullen gaen ende
succedeeren aen hem Claes Claeszoons kinderen ende Marij ende
Jannitgen Claes dochteren broeders ende susters.
 
 30-12-1588 blz. 52     
Cornelis Jaep Heijnen schuldich
aen Ceellij Claes dochter weduwe wijlen Comen Pouwels
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande drie ackeren veen lants leggende zijd aen zijde twee
campen overden Delft groot een halff morgen geleegen in Jaep
Heijnen weer.
NO    Dirck Steffens
ZO endt  Trijn Heijnen ende Cornelis vande Lange Laen
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Jacob Engelsz Trijn Heijnen ende die kinderen van Pieter
     Lijclaesz.
 
 20-01-1589 blz. 53     
Vercoop, Claes Cornelis Wouters alias Claes Louwen nu ter tijt
woenende tot Alcmaer
aen Egbert Cornelisz
een acker landts groot 153 roeden leggende in de noorderste hondert
gaerden.
NO    Aerent Heijn
ZO endt  Meijnert Cornelis
ZW    Claes Janttes
NW    Claes Louwen voors.
 
 03-01-1589 blz. 53 v    
Vercoop, Claes Cornelis Wouters alias Claes Louwen nu ter tijt
woenende tot Alcmaer
aen Frerick Jacobsz
twee ackeren landts groot tsaemen een madt landts leggende in de
noorderste hondert gaerden.
NO    Claes Jan Frericx 
ZO endt  Egbert Cornelis
ZW    Claes Janttes
NW endt  Jan Geritsz.
 
 03-01-1589 blz. 54     
Nelle Claes dochter weduwe wijlen Gerit Jansz vant Laentgen ende
voor haer kinderen geprocreert bijde zelve Gerit, met Allert Claesz
haeren broeder ende voocht schuldich
aen Pieter Heeren
een jaerlicxe losrenten van 3, hooftgelt 50.
Onderpande twee veencampges groot een halff madt landts leggende
achter Duijffgen Backers uijt.
NO    zij comparante met haer kinderen zelffs
ZO endt  zij comparante met haer kinderen zelffs
ZW    Jan Claes Dircken
NW endt  Aelbert Willemsz.
 
 05-01-1589 blz. 55     
Vercoop, Aerian Aerntsz
aen Cornelis Cornelisz
een stucke landts groot 475 roeden leggende achter Willem Gerit
Dircxzs uijt opte Caijck, streckende voorts van Cornelissen
Ghijsberden ende die voors. Cornelis Corneliszs landt off totte
Caijck toe.
NO    Nijel Beerten
ZW    Cornelis Heijn Roeleven.
Midts dat die voors. Cornelis Cornelisz tot zijnen laste sal nemen 
50 hooftpenningen competerende Guertgen Pieter Ruijssen tot
Amsterdam .
Compareerden mede Claes ende Pieter Cornelis zoonen ende bekenden
vercoft te hebben
aen Cornelis Cornelisz
een worff genaempt "Larpen Werff", streckende vande Wech off totte
Backers van Amsterdam ven toe.
NO    Cornelis Jaep Heijnen ven
ZW    Pieter Lijcken kinderen worff.
 
 17-01-1589 blz. 56     
Ghijsbert Cornelisz schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot een madt leggende in de Hemmen.
ZO    Jan Cornelisz
ZW endt  Jan Joosten
NW    Machtelt vant Hoff
NO endt  die Blocksloot.
 
 04-02-1589 blz. 57 en 57 v 
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen als oome ende voocht van de kinderen
wijlen Willem Jaep Heijnen ende Neel Willem Jaep Heijnen weduwe
geassisteert mit Jan Jacobsz haeren broeder ende voocht
aen Claes Dircxz alias Claes Oetgers
een stucke landts groot twee maeden meedts leggende in Jaep Heijnen
weer.
NO    Dirrick Steffens
ZO endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen
ZW    Gerit Roeloff Zijmons cum socijs
ZW endt  Jan Gerit Huijgen.
Voor de somme van 1042, te betaelen op drie eerstcomende Meij
daegen telckens een gerechte derdepaert.
 
 04-02-1589 blz. 58 en 59  
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen als oome ende voocht van de kinderen
wijlen Willem Jaep Heijnen ende Neel Willem Jaep Heijnen weduwe
geassisteert mit Jan Jacobsz haeren broeder ende voocht
aen Cornelis Ghijs Coppes Cuijper
drie vijffde paerten ende drie vierendeel van een vijffde paert van
een stucke landts genaempt "IJsbrants ven" groot in als soe buijten
als binnendijck 1800 roeden. Daert andere vijffde paert ende
tvierndeel vant vijffdepaert van toebehoort Mr. Willem Bardesz tot
Amsterdam ende leggende zulcx onderdeel ende gemeen Buijtenhuijssen.
O     Mr. Willem Bardesz
Z endt  tIJe
W     Claes Nommelen
N endt  Jaep Roed.
Voor de somme van 645, te betaelen op drie eerstcomende meij
daegen telckens een gerechte derdepaert.
 
 04-02-1589 blz. 60 en 61  
Vercoop, Neel Willem Jaep Heijnen weduwe mit Jan Jacobsz haeren
broeder ende voocht ende voor haer kinderen geprocreert bij Willem
Jaep Heijnen
aen Cornelis Jaep Heijnen
eerst drie ackeren landts leggende over den Delft zijd aen zijde
groot tsamen 600 roeden gelegen in Jaep Heijnen weer.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Jacob Lijclaesz Trijn Heijnen ende Jacob Engelsz
ZW    Willem Gerit Dircxzs ende Jan Dirck Everts
NW endt  den Delft.
Noch een acker landts groot 200 roeden leggende over die Reeff int
voorn. weer.
NO    Trijn Heijnen
ZO endt  Cornelis Cornelisz
ZW    Maerten Claesz ende die acker toebehoerende die desoelaten
     boell wijlen Dirck Jan Lijclaesz
NW endt  cooper zelver.
Noch een halve acker gelegen mitte voors. cooper onderdeel ende
gemeen tsamen 200 roeden int zelve weer.
NO    Claes Nommelen
ZO endt  Trijn Heijnen
ZW    cooper zelver
NW endt  Trijn Heijnen.
Noch een acker landts geleegen inde "Colcke veen" groot 150 roeden
int zelve weer.
NO    cooper zelver
ZO endt  Cornelis vande Lange Laen
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Jacob Engelsz.
Voor de somme van 440 te betaelen op drie eerstcomende meij daegen
telckens een gerechte derdepaert.
Borg is Aerian Aerentsz.
 
 14-02-1589 blz. 62     
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen
aen Cornelis ende Dirck Dircxz vande Lange Laen
een acker landts groot 200 roeden leggende over die Reeff in Jaep
Heijnen weer.
NO    Trijn Heijnen
ZO endt  Cornelis Cornelisz
ZW    Maerten Claesz ende die ackeren toecomende die desoelaten
     boell Willem Dirck Jan Lijclaesz
NW endt  Comparant zelver.
Noch drie ackeren veen landts leggende zijd aen zijde twee campen
over den Delft int weer voors. tsamen groot een halff morgen.
NO    Dirck Steffens
ZO endt  Trijn Heijnen ende Cornelis vande Lange Laen
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Jacob Engelsz Trijn Heijnen ende die kinderen van Pieter
     Lijclaesz tesamen.
 
 14-02-1589 blz. 63     
Cornelis Jaep Heijnen schuldich
aen Ceellij Claes dochter weduwe wijlen Comen Pouwels
een jaerlicxe losrenten van 7.15.-., hooftgelt 125.
Onderpande drie ackeren veen leggende over den Delft in Jaep Heijnen
weer groot tsamen 600 roeden.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  die kinderen van Pieter Lijclaes mit Trijn Heijnen ende
     Jacob Engelsz
ZW    Willem Gerit Dircxz mit Jan Dirck Everts
NW endt  den Delft.
 
 14-02-1589 blz. 64     
Testament van Aechte Jans dochter geassisteert met Huijch Maertsz
vant Hoff haeren neeff.
Dat zij tot haeren universaele erffgenamen geinstitueert heeft
haeren seer lieve ende beminde moeder Griete Jacobs dochter.
 
 23-02-1589 blz. 64 v    
Vercoop, Nijel Geritsz als eenige soon ende erffgenaem wijlen Gerit
Henricxz zijnen vader ende bij hem hebbende Barent Jansz zijne
voocht, hoe dat zijnen vaders boell tzijnen overlijden desoelaet
gebleven is ende vande crediteuren vanden gerechte alhijer bij
executie van justitie is doen vercoopen onder andere aen Comen Jan
Jansz bij twee decreet brijeven deene in date 23e Augusij 1577 ende
dandere 17e Octobris 1578, sekere perceelen van landen staende int
lange met haer belendingen inde zelve voors. brieffven. Midts dat
Comen Jan tot zijne laste houdende tgeene inde brieff vande 17e
Octobris vercklaert zijnde.
Borg is Maerten Allertsz.
 
 24-02-1589 blz. 65 v    
Cornelis Louris vant Hoff bekende ontfangen te hebben van Marij
Jacobs Haspelaers weduwe wijlen Gerit Dirck Hannen ende van de
kinderen van voors. Marij geprocreert bijde voorn. Gerit Dirck
Hannen alle alsulcke penningen voor seecker madt meets leggende
onderdeel ende gemeen in Dirck Hannen meed over die Nouwevliet,
streckende van de Nouwevliet tot Coppen volcx meed toe eertijts door
comparandt vande selve Marij gecoft. Daer voor gegeven en uijt
gekeert heeft gehadt. Alsoe die voors. coope bij sententie vanden
Hove van Hollandt te nijet gedaen is in blijckende bijde zelve
sententie in date 20e Julij 1588, soe heeft die voors. comparandt
affstandt gedaen vant voors. madt landts.
NO    Aechte Bosmans wedue mit haer kinderen
ZO    Willem Woutersz
 
 04-03-1589 blz. 66     
Sijmon Claes Dirck Maerts schuldich
aen Cornelis Jansz Kosgen van Amsterdam nu tet tijt woenende tot
Haerlem
een jaerlicxe losrente van 11.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot twee maeden genaempt "die Twee
Geers" leggende in Maerten Keijsers weer.
NO    Jan Maijckes cum socijs
ZO endt  Jan Geritsz
ZW    IJsbrant Jansz ende Cornelis Claesz
NW endt  Comparandt zelffs.
Borgen zijn Derck Willemsz Panvis ende Allert Jan Cloussen.
 
 23-03-1589 blz. 67     
Gerit Jong Claesz woenende aenden Dijck schuldich
aen Haes Jans Werwers dochter poortersse der stede van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot een madt landts genaempt
"tOpperendt van Maerten Jans meed" leggende in Maerten Jans weer,
streckende voorts van Jan Brechten kinderen cum socijs landt off tot
Brechte Henricx van Oostzaenen landt toe.
NO    Aellidt Peetges mit haer kinderen
ZW    Jannitgen Dircxdr.
Noch twee derdendeelen van een koeven leggende gemeen mit hem
comparandts broeders ende ooms weduwe inde Dijck ven, streckende van
de vier koeven toebehoerende Jan Gerit Huijgen ende Jan Peet cum
socijs off totten Hoogendijck toe.
NO    Dirck vande Lange Laen
ZW    die Ruijche ven.
 
 24-03-1589 blz. 68     
Testament van Elisabet Allerts dochter ende Neel Louris dochter.
Dat Elisabeth Allerts dochter institueert tot haeren universaele
erffgename haeren seer lieve ende beminde moeder Lacije Cornelis
dochter die tegenwoordiche huijsvrouwe van Louris Harmentsz in alle
die goeden die zij Elisabeth voors. mitter doot ruijmen ende achter
laeten sal.
Ende Neel Louris dochter institueert tot haeren universaele
erffgename haeren zeer lieve ende beminde vader die voors. Louris
Harmensz in alle die goeden die zij Neel voors. mitter doot ruijmen
ende achter laeten zal.
 
 24-03-1589 blz. 68 v    
Testament van Marijtgen Willems dochter ruijm twaelff jaeren.
Institueert tot haeren universaele erffgename haeren seer lieve ende
beminde moeder Vrouwe Pieters dochter in alle die goeden die zij
testatersse mitter doot ruijmen ende achter laeten zal.
 
 24-03-1589 blz. 69     
Warnaer Harmensz schuldich
aen Cornelis Jacobsz van Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Twisch veen" groot 1233
roeden.
NO    Cornelis Claesz
ZO endt  Twisch
ZW    Comparandt zelver
NW endt  Comparandt zelver.
Borgen zijn Louris Harmensz ende Stoffel Warnaersz des voorn.
Warnaers respective broeder ende zoone.
 
 25-03-1589 blz. 70 v    
Vercoop, Ghijsbert Cornelisz als man ende voocht van Guerte Dercxdr
aen Willem Geritsz
een madt landts genaempt "Maert Sijmons" buijtendijcx leggende,
streckende voorts van Jan Claessen volcx uijterdijck totte Meer toe.
Z     Willem Geritsz voors. met zijn zuster
N     Roeloff Louwen met zijn zuster.
 
 25-03-1589 blz. 71     
Vercoop, Nijel Geritsz als eenige erffgenaem wijlen Gerit Henricxz
zijnen vader ende met Baernt Jansz zijnen voocht
aen Oetger Derricxz
die helft van een stucke landts genaempt "die Uijterven" groot twee
koeven leggende in Heijntgen Dirck Heijnen weer, streckende van
Cornelis Willem Geritszs lant off tot Jonge Dirck Heijn ende Huijch
Claeszs landt toe.
NO    Dirck Claes Rombouts cum socijs
ZW    Comen Jan Jansz.
Borg is Maerten Allertsz.
 
 23-03-1589 blz. 72     
Dit zijn die persoenen dit Jaer beginnende tvijdaechs naer paesche
teerstcomende ende eijndende tvrijdaechs naer paesche anno 1590 die
Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlijcheijt van Assendelft
weesen sullen.
        Schepenen,
Int Brouckvierndeel Sijmon Claesz Conincx
Int Kerckvierndeel Maerten Roeloff Zijmonsz
        Wouter Claesz
Int Woudtvierndeel Jan Jansz Peet
Int Nesvierndeel  Claes Jansz Reael
        Schotvangers,
Int Brouckvierndeel Jan Dircxz Everts
Int Woudtvierndeel Ghijs Jansz
Int Nesvierndeel  Claes Havicxz
     CORNELIS heere van Assendelft.
 
 07-05-1589 blz. 73     
Vercoop, Roeloff Henricxz als man ende voocht van Aechte Nijels
dochter, Claes Jansz voor hem zelven ende Willem Claes Jutten als
voocht van Aeff Jans dochter nagelaeten kinderen van Duijff Nijels
dochter gesamelijcke erffgenamen wijlen Nijel Jan Allerts
aen Jan Geritsz Meijckes
die derdepaert van Jan Allerts worff leggende beslooten in Jan
Allerts volcx achterven.
NO    Jan Gerit Huijgen
NW endt  den Dijck.
 
 09-05-1589 blz. 73 v    
Ick Cornelis heere van Assendelft Eemskerck rch. hebbe gecontinueert
ende continuere midtsdezen Pieter Jansz de Jonge onze Schout tot
Assendelft int Schoutambochte mijnre heerlijcheijt van Assendelft
den tijt van vijff achter eenvolgende jaeren ingaende naer date van
deses, volgende zijne voorgaende commissie indt witte van deses
gemenchioneert. Actum tot Assenburch den 9e dach in Meij anno 1500
negen ende tachtich ende was onderteijkent 
C Assendelft.
        Gecollationeert jegens die principaele continuatie bij
        zijnre edele onderteijkent alsboven es dese daer mede
        bevonden te accorderen. Bij mij
        w.g. P.J.de Jonge.
 
 12-05-1589 blz. 74     
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen 
aen Griet Adriaensdr weduwe wijlen Cornelis van Zaenen
een stucke landts genaempt "die Voorven" groot een morgen leggende
in Jaep Heijnen weer, streckende voorts van de Wech off tot Marij
Jonge Jaep Heijnen weduwes landt toe.
NO    Claes Jan Baerts ende Dirck Steffens
ZW    Joost Jansz Backers erffgenamen tot Amsterdam.
Noch een stucke landts groot een halff morgen leggende int zelve
weer, streckende voorts van Maerijen landt tot Jacob Engelszs landt
toe.
NO    Dirck Steffens
ZW    Derffgenamen van Joost Jansz voors.
 
 16-05-1589 blz. 75     
Vercoop, Cornelia Ghijsberts dochter weduwe wijlen Jan Engelsz
verstarckt mit Cornelis Cornelisz haren voocht
aen Maerten Ghijsberden haeren broeder
een koeven leggende onderdeel ende gemeen met Aechte Joosten in
Claes Maerte Keijsers weer.
NO    Joosten ende Cloussen volck
ZO endt  Maerten Ghijsberden zelver
ZW    Maerten Jans weer
NW endt  Aellewer Aerendts.
 
 23-05-1589 blz. 76     
Vercoop, Sijbrant Cornelisz woenende tot Edam als man ende voocht
van Trijn Allertsdr ende voor Aecht Allerts zijn huijsvrouwen zuster
aen die kinderen van Cornelis Cornelisz Coijt
eerst een vierndeel vande veenacker groot een hondt landts leggende
in Graeff Bijllen weer mit Lijclaes Cornelis Coijt onderdeel ende
gemeen.
NO    Claes Jaspers
ZO endt  Claes Jaspers
NW endt  Claes Jaspers
ZW    Aelbert Aernts.
Noch een vierndeel van drie ackeren landts leggende opt Twisch int
zelve weer, gemeen als boven, groot drie hondt landts.
NO    Gerit Comes
ZO endt  Twisch
NW endt  Claes Jaspers
ZW    Claes Pieter Heijnen.
Noch tworffgen leggende opte Caijck.
NO    Engel Roeleven
ZO endt  die Caijck
ZW    Maerten Geritges
NW endt  Jan Jansz vande Caijck.
 
 23-05-1589 blz. 77     
Vercoop, Jan Bazart als man ende voocht van Aecht Aeresdr
aen Maerten Allertsz
seeckere perceelen van landen met een worff daerin gelegen in Aeres
Jan Aeres weer, groot in als twaelff morgen, streckende eerst vande
Meer off tot Claes Jaspers ventgen toe ende dan weder vande Caijck
off tottet Twisch toe.
Behoudelijck nochtants dat Maerten Allertsz tot zijnen lasten sal
nemen 300 hooftpenningen competerende Claes Geritsz Boschman met
noch 120 hooftpenningen competerende Huijch Fransz vanden Dam.
 
 23-05-1589 blz. 78     
Maerten Allertsz schuldich
aen Jan Bazart poorter der stede van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 56, hooftgelt 900.
seeckere perceelen van landen met een worff daerin gelegen in Aeres
Jan Aeres weer, groot in als twaelff morgen, streckende eerst vande
Meer off tot Claes Jaspers ventgen toe ende dan weder vande Caijck
off tottet Twisch toe.
 
 26-05-1589 blz. 79     
Cornelis Michielsz schuldich
aen Michiel Jansz zijnen vader
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpand die noorder helft van Bieren Laen groot anderhalff koeven
mette worff daeraen gelegen, streckende voorts van de Heerenwech tot
Anna Duijff Wouters worff toe.
NO    Jan Willem Aerians
ZW    Maerten ende Engel Dirck Bieren.
 
 27-05-1589 blz. 80     
Vercoop, Jan Pietersz vande Laen als man ende voocht van Aechte
Claes
aen Maerten Claesz zijnen huijsvrouwen broeder
een half madt meedts leggende mette voors. Maerten Claesz onderdeel
ende gemeen in Gerit Claes Pouwels weer, streckende voorts van Aernt
Dircxzs lant off tot Maerten Claeszs ende Claesgen Beellen lant toe.
NO    Roeloff Zijmons kinderen
ZW    Cornelis Heijn Roeleven.
Noch twee ackeren veens leggende eijnd aen eijnde groot tsamen 200
roeden int zelve weer.
NO    Pieter Lijclaeszs kinderen
ZO endt  Claesgen Boel
ZW    Aerian Dircxz
NW endt  Pieter Lijclaeszs kinderen.
Midts dat Maerten Claesz tot zijnen laste zal nemen 80 hooftgelt
staende den penning twintich, competerende Claes Louckes
erffgenamen.
 
 27-05-1589 blz. 80 v    
Vercoop, Dirrick Jansz 
aen Marijtgen ende Vroutgen Cornelis dochteren mit Cornelis
Cornelisz naegelaten kinderen wijlen Cornelis Meutsz
een stucke landts groot een madt genaempt "tCort ventgen" leggende
in Claes Bouweszoons weer.
NO    Allert Geritsz
ZO endt  die voors. kinderen
ZW    die voors. kinderen
NW endt  Cornelis Geritsz alias Cornelis Lijfges.
 
 03-06-1589 blz. 81     
Jan Claesz als man ende voocht van Trijn Dircxdr weduwe wijlen
Cornelis Jan Baernden ende Jan Jansz als oome ende voocht van
Cornelis Cornelis dochter naegelaten weeskindt wijlen Cornelis Jan
Baernden geprocreert bijde voors. Trijn Dircxdr schuldich
aen Trijn Baerntsdr, Jan Baerntsz ende Griete Baerntsdr naegelaten
weeskinderen wijlen Baernt Jansz eertijts Schout van Assendelft
die somme van 100 te onderhouden op renten van 6.
Met expresse conditie nochtans dat alsoe dvoorn. comparanten sekere
renten brieffven hebben spreeckende op Dirck Huijgen mit zijn
kinderen ende Neeltgen Corck Heijnen, monterende tsamen ter somme
van 180 hooftpenningen tot lossinge geraeckende, soe sullen voors.
kinderen die hooftpenningen van 100 moegen opneemen thaeren vrije
wille.
Onderpande een halff morgen veen lants leggende achter Coningen
uijt.
ZW    Roeloff Ballen
ZO endt  Cornelis Moeij Duven ende Huijbert Piet Bannen
NO    Nel Claes Allerden mit haer kinderen
NW endt  Cornelis Derck Jan Barents mit Jan Costers.
 
 04-06-1589 blz. 82     
Vercoop, Jan Claesz als man ende voocht van Trijn Dircxdr ende Jan
Jansz als oome ende voocht van Cornelia Cornelisdr naegelaten
weeskindt wijlen Cornelis Jan Baernden geprocreert bij voors. Trijn
Dircxdr
aen Jan Willemsz Jongelincx
het Twisch veentgen tMiddel omloopgen ende die tuijnen gelegen
eijnde aen eijnde groot drie hont landts, streckende van des zelven
Jan Jongelincx lant off tot het Twisch toe int noort endt.
NO    Aellidt Peetges met haer kinderen Claes Jonge Bouwes ende
     Willem Allerden tesamen
ZW    dzelve Claes Jonge Bouwes.
 
 04-06-1589 blz. 82 v    
Vercoop, Lubbert Claesz als man ende voocht van Guert Jansdr
woenende tot Haerlem
aen Claes Derricxz ende Pieter Cornelisz
een vierndeel ende een 16e deel van een morgen lants leggende
onderdeel ende gemeen soe wel inde erffhuijere als eijgendoome van
Aechte Neelen weer ende bruijcklandt in als groot zeventhien morgen
leggende aen verscheijden perceelen int noort eijnde met alsulcke
lasten van uijtgevende ende als ontfangende schulde als Duijffken
Neelen ende Cornelis Jan Neelen tzelve beseeten ende metter doot
ontruijmpt zijn weest. 
Voor de somme van 277.2.-. te betaelen op drie Meijdaegen.
Claes Dercxz heeft de coop over gedaen aen Engel Dircxz Bieren.
 
 06-06-1589 blz. 83 v    
Vercoop, Trijn Cornelisdr geassisteert met Jan Pietersz van
Paenderen haren outsten zoon ende voocht poortersse ende poorter der
stede van Haerlem
aen Dirck Pietersz buijervrijer tot Assendelft
een stucke landts genaempt "die Spleetcamp" leggende inde
Buijtencaijch.
NW    Cornelis Pieter Jacobsz
ZO    Bouwen Jan Claesz
ZW endt  Pieter Duvesz
NO endt  die Sluissloot.
 
 06-06-1589 blz. 84     
Vercoop, Bouwen Pietersz als man ende voocht van Aeff Geritsdr
aen Cornelis Huijbertsz
een stucke landts genaempt "die Haech" groot een madt landts gelegen
inde Hemmen.
ZO    Gerit Willemsz
ZW    Cornelis Jan Dullen Meijssen
ZW endt  Cornelis Huijbertsz voors. met zijn broer
NO endt  Claes ende Allert Dircx zoonen.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal nemen 50 hooftpenningen,
daervan gevende 2.10.-. sjaers te rente, gemeen mit Cornelis Jan
Dullen Meijssen in als constitutie competerende derffgenamen van Jan
die Wael tot Haerlem.
 
 06-06-1589 blz. 84 v    
Vercoop, Willem Geritsz als man ende voocht van Aecht Willemsdr
aen Bouwen Jansz
dat gerechte vierndeel van een stucke buijtendijcx lant genaempt
"Copges Camp" leggende inden Kaech, streckende vande Sluijssloot off
totte Meer toe.
NW    Dirck Pietersz ende Pieter Duves
ZO    Baert Roeloffsz ende Maerten Jansz cum socijs.
 
 06-06-1589 blz. 85     
Vercoop, Evert Lijclaesz voor hem zelve ende Henrick Maertsz als man
ende voocht van Lijsbeth Lijclaesdr ende tsamen voor Derck Lijclaesz
haeren respective broeder ende schoonbroeder
aen Evert Pietersz
een stucke landts genaempt "die Uijterdijck" groot een morgen landts
mitte worff daerin gelegen ende thuijsgen daerop staende buijten die
Leegendijck bijden Nuwendam, streckende vanden Leegendijck off totte
Crommenie toe.
NO    Pieter Allerden
ZW    Willem Claes Heijntkes kinderen.
 
 06-06-1589 blz. 85 v    
Vercoop, Evert Lijclaesz voor hem zelve ende Henrick Maertsz als man
ende voocht van Lijsbeth Lijclaesdr ende voor Dirck Lijclaesz haren
respective broeder ende schoonbroeder
aen Schipper Allert
een stucke lants groot een madt lants leggende int Abts weer.
NO    Gerit Jacobsz uijt Rijp
ZO endt  Waelich Evertsz
ZW    Cornelis ende Engel Henricx zoonen
NW endt  Pieter Everts kinderen.
 
 06-06-1589 blz. 86     
Vercoop, Evert Lijclaesz voor hem zelve ende Henrick Maertsz als man
ende voocht van Lijsbeth Lijclaesdr ende voor Derck Lijclaesz haren
respective broeder ende schoonbroeder
aen Jan Cornelisz
een stucke landts genaempt "die Hoeijven" groot twee maeden lants
leggende int Abts weer.
NO    Mr. Willem Bardesz burgemeester tot Amstelredam
ZO endt  Pieter Evertszs kinderen
ZW    Floren oft nu genaempt Baernden meedtgen
NW endt  Jan Jansz vande Caijck.
 
 10-06-1589 blz. 86 v    
Warnaer Harmensz schuldich
aen Ceellij Claesdr weduwe wijlen Comen Pouwels
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande twee campen veen leggende zijd aen zijde groot 680 roeden
int Kerck weer.
NO    Nel Claes Allerden met haer kinderen
ZO endt  Comparant zelffs
ZW    Jong Aernt Maertsz
NW endt  Comparant zelffs.
Noch een campe veens genaempt "het Breed eijnde" groot 320 roeden
leggende int zelve weer.
NO    Comparant zelffs
ZO endt  Comparant zelffs
ZW    Maerten Roeloffsz Cornelis Geritsz
NW endt  Jan Claes Dircken cum socijs.
 
 11-06-1589 blz. 87     
Vercoop, Claes ende Cornelis Jaspers zoonen ende voor Roeloff
Jaspersz haren broeder
aen Allert Claesz alias Allert Ghijssen
een worff jegenwoordich bewoent bijde zelve Allert mitte huijsgen
daer achter op staende in de Kerckbuert, streckende van Jannitgen
Heeren worff off totte sHeerenwech toe.
ZW    Cornelis Henricxzs worff mit Pieter Cornelis Aerians
     Cruijsven
NO    Willem Willemsz Costers ende Claes die Backer.
 
 13-06-1589 blz. 87 v    
Vercoop, Gerit Jong Claesz als man ende voocht van Griet Engelsdr
voor twee derdendeelen ende Ghijsbert Cornelisz voor een derdendeel
aen Claes Havicxz
een stucke landts groot derdalff madt lants leggende in Claes van
Zaenen weer.
NO    Claes Maertsz van Zaenen
ZO endt  die Caijck
ZW    Roeloff Baerts volck
NW endt  Jan Claes van Zaenen weduwe met haer kinderen.
Midts dat Claes Havicxz tot zijnen laste sal nemen 250
hooftpenningen staende op losrenten tegen den penning twintich
competerende die kinderen van Cornelis van Zaenen.
 
 13-06-1589 blz. 88     
Vercoop, Gerit Jong Claesz als man ende voocht van Griet Engelsdr
voor twee derdendeelen ende Ghijsbert Cornelisz voor een derdendeel
aen Claes Havicxz
een stucke landts groot een madt lants leggende Buijtenhuijssen.
NO    Jan Claesses volck
ZW    Ghijs Sijmonsz
ZO    die Wech
ZW    den Dijck.
 
 13-06-1589 blz. 88 v    
Baert Jansz Gaellen schuldich
aen Neel Claes dochter naegelaten weeskindt wijlen Claes van Slooten
een jaerlicxe losrenten van 18, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts groot twee morgen genaempt "Uijterven"
leggende in Huijch Blockhuijs weer, streckende voorts van Griet
Comen Duven lant off totte meeden toe.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZW    Comparant zelve.
 
 02-07-1589 blz. 89 v    
Vercoop, Engel Roeloffsz
aen Aelbert Pouwels poorter tot Haerlem
een besegelde losrentebrieff inhoudende een jaerlicxe losrente van 
5 losbaer met 100 hooftsomme.
Beginnende Ick Henrick Geritsz Schout van Assendelft rch,
spreeckende op Henrick Ghijssen ghehypotequeert eerst op die helft
van Mannen ven.
Z     dat Aelmis lant
N     Jonge Bouwen.
Noch een halff madt meedts leggende in Bommen maed .
Z     Henrick Willemsz
N     Comen Heijn met Trijn Bouwes weduwe.
Besegelt ten overstaen van Jan Henricxz ende Henrick Willemsz als
Schepenen tot Assendelft. In date den 14e Januarij 1551.
 
 13-07-1589 blz. 90     
Adriaen Aernt Claessen schuldich
aen Griete Claes Lots poortersse van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande twee koeven lants gemaempt "die Boeffveech" leggende
achter comparants huijs.
NO    Jonge Wouten
ZO endt  den Delft
ZW    Michiel Jansz
NW endt  Comparant zelver.
Borg is Cornelis Jaep Heijnen.
 
 20-07-1589 blz. 91     
Vercoop, Gerit Engelsz als man ende voocht van Guerte Claesdr
aen Claes Garbrantsz zijnen swaeger
eerst die helft van een stucke lants genaempt "die Cleijcamp" groot
twee margen leggende mit Claes Garbrantsz onderdeel ende gemeen int
noort ende.
NO    Engel Jan Aereszs kinderen
ZO endt  Engel Jan Aereszs kinderen
ZW    Jan Dirck Everts
NW endt  Pieter Jansz de Jonge.
Noch die helft van drie hont landts meed leggende inde huijer landts
meed mit Thijs Jacobsz gemeen, streckende van den Dijck off tot
Trijn Willems ende Thonis Jacobszs kinderen lant toe.
NO    Cornelis Willemsz
ZW    Trijn Pieters.
Noch des comparants aenpaert vande worff die Claes Garbrantsz
tegenwoordich bewoondt. Mitsgaders noch die helft van zes veen
campges all mede mit Claes Garbrantsz gemeen onderdeel.
 
 25-07-1589 blz. 92     
Vercoop, Michiel Jansz van Langedijc onze buijerman
aen Jan Jansz Peet onze broeder int Schependoem
"die Zuijer Opperveen camp" groot 158 roeden leggende in Maerte Jans
weer.
NO    Brechte Henricx Joostz
NW endt  Jonge Wouten cum socijs
ZW    Willem Woutersz
ZO endt  Brechte Henricx voors.
Onderpande voorde waerenisse thuijs werff ende schuijere twelck
comparant nu ter tijt bewoent.
NO    Cornelis van Zaenen kinderen
NW endt  Jonge Wouten cum socijs
ZW    Maerten Dirck Bieren
ZO    Michiel zelffs.
 
 28-07-1589 blz. 93     
Vercoop, Jacob Jansz Roed 
aen die kinderen van Claes Pieter Jutten
een stucke landts genaempt "die Craggen" leggende bijden Nuwendijc
Buijtenhuijssen, streckende vande Caedijck off tot Jan Claessen
kinderen huijerven toe.
NO    den Nuwendijc mit Allert Geridden kinderen
ZW    Jaep Claessen kinderen.
 
 01-08-1589 blz. 93 v    
Vercoop, Baert Jansz Gaellen
aen Cornelis Jaspersz
een stucke landts groot drie koeven leggende in Dirck Huijsseers
weer.
NO    Claes Cuijper
ZO endt  Vrerick Jacobsz
ZW    Mr. Jan Duvesz van Amsterdam
NW endt  Cornelis Joncken.
Midts dat die voors. Cornelis Jaspersz te zijnen laste sal nemen 
100 hooftpenningen competerende Duijff Claes Wouters tot Haerlem.
 
 01-08-1589 blz. 94     
Vercoop, Wouter Joosten
aen Aechte Joosten
eerst een stucke landts genaempt "Vennitge" groot 677 roeden
leggende achter Oetgers uijt op Marij Heijnensloot.
NO    Jan Gerit Huijgen ende die Bree ven
ZO endt  Jan Gerits
ZW    Aecht Joosten cum socijs zelver
NW endt  Oetger Dircxz.
Noch een stucke landts groot 511 roeden genaempt "dat Boeffveechgen"
leggende voor Aechte Joosten deur.
NO    Oetger Dircxz mit Gerit Jan Baerts oude worff 
ZO endt  Piet Hammen Boeveech
ZW    Claes Jan Costers ende Jan Jacobszs worff
NW endt  die Heerenwech.
 
 01-08-1589 blz. 94 v    
Vercoop, Cornelis Jaspersz
aen Cornelis Pietersz
een stucke landts genaempt "het Opperendt vande Cruijsven" groot
drie koeven.
NO    Cornelis Moeij Duven
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Huijch vant Hoff mit zijn zuster
NW endt  het Uijterendt vande Cruijsven.
Midts dat Cornelis Pietersz tot zijnen laste zal neemen 300
hooftpenningen competerende die Regulieren inde Beverwijck daervan
gevende te rente 8 sjaers.
 
 01-08-1589 blz. 95     
Vercoop, Garbrant ende Cornelis Floris zoonen
aen Baert Jansz Gaellen
een stucke lants genaempt "die Uijterven" groot vier koeven leggende
in Huijch Blockhuijs weer.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZO endt  Floris Huijgen volck cum socijs
ZW    Baert voors. zelffs
NW endt  Gerit mit Pieter Florisz.
 
 08-08-1589 blz. 95 v    
Louris Jansz schuldich 
aen Claes Hooft woenende opte Hoern
een jaerlicxe losrente van 7, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke lants genaempt "dat Middellant" groot een
morgen lants leggende Buijtenhuijssen.
NO    Jacob ende Jan Claes zoonen kinderen
ZO endt  Nijesgen Claes Janszs weduwe
ZW    Jacob Roed
NW endt  Willem Geritsz.
 
 12-08-1589 blz. 96 v    
Willem Gerit Nijels schuldich
aen Claes Claesz anden Dijck
een jaerlicxe losrente van 7.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een madt buijtendijcx lant leggende int zuijt eijnde.
Z     comparant cum socijs
O endt  den Dijck
Z     Lou Roeloff Louwen kinderen
W endt  die Meer.
 
 19-08-1589 blz. 97     
Claes Jan Jutten onsse buijervrijer bekende ontfangen te hebben uijt
handen van
Cornelis Moeij Duven
die somme van 150, op conditie ende voorwaerde dat indien Aechte
Cornelisdr des voorn. Cornelis Claeszs jongste dochter over een jaer
naer date van dessen int leven is. Soe sal die voorn. comparant daer
voore betaelen ende de bourseren aen handen vande voors. Cornelis
Claesz die somme van 200. Maer indien die voorn. Aechte Cornelis
binnen tvoorn. quame te sterven ende afflijvich te worden soe sal
hij comparant die voorn. ontfangen 150 voor nijet hebben sonder
eenen penning daer voore te restitueren.
Onderpande een stucke lants genaempt "dat Uijterendt vande Middelste
ven" groot derdalff koeven leggende in Willem Jutten weer.
NO    Thonis Jacobsz
ZO endt  Aeff Jan Jutten
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  Cornelis Dirck Hannen erffgenamen mit Cornelis
     Jonckclaessen.
Ende noch het halve huijs hoeijhuijs ende werff daer hij comparant
nu ter tijt in woent, streckende vande sHeerenwech off tot Engel
Claes Jutten achter ven toe.
NO    Engel Claes Jutten
ZW    Henrick Roeleven.
Borg is Cornelis Pieter Jutten woenende tot Saerdam. 
Opten negenthienden dach in Augustij nae middach te twee uren.
 
 19-08-1589 blz. 98     
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten woenende tot Saerdam
aen Claes Jan Jutten ende Aeff Jan Jutten zijn zuster
een huijs hoeijhuijs ende werff int zuijt eijnde, streckende van de
sHeerenwech off tot Engel Claes Jutten achter ven toe.
NO    Engel Claes Jutten
ZW    Henrick Roeleven.
 
 27-08-1589 blz. 98 v    
Pieter Geritsz Talman schuldich
aen Mr. Jan Noems woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 3.10.-., hooftgelt 50.
Onderpande zijn huijs ende worff leggende ende staende benoorden die
Kerck.
NO    tLaentges volck
ZW    Preijen.
Borgen zijn Mr. Gerit vander Laen secretaris ende notaris publijcx
residerende tot Crommenie ende Comen Jan Jansz elcx voorde helft.
Beloeffde die voors. Pieter Geritsz die voors. borghen van haeren
borchtochte te indemneren onder tverbandt als nae rechte tot dien
eijnde mede specialijck zijn huijs ende worff verhypothequeerende
mitsdezen.
 
 04-09-1589 blz. 100     
Testament van Guerte Pietersdr mit Claes Claesz ende Pieter Claesz
beijde haer zoonen.
Als dat zij comparanten Marijtgen Pieters des voorn. Pieter
Claeszoons dochter geprocreert bij Marij Geritsdr overmidts zij haer
gesonde leeden nijet en heeft ende andere oorsaken daer toe
moverende voor uijt haeren respective goeden die zij testateuren
mitter doot achter laeten zullen gemaect ende besproocken hebben
midtsdezen. Te weeten uijt Guerts Pieters goeden die somme van 
100, uijt Claes Claeszs ende Pieter Claeszs elcx 50.
 
 13-09-1589 blz. 101     
Testament van Cornelis Huijbertsz woenende te Westzaenen.
Dat oft gebuerden dat hij testateur quam te sterven voor Jacob
Huijbertsz zijne broeder, dat alsdan dzelve Jacob Huijbertsz sal
hebben die usufructus ende tochte vant huijs ende lantgen daer
achter aen gelegen daer hij (testateur) nu ter tijt in woent.
ten Noorden Papenweer en ten Zuijden Jacob Huijbertsz voors.
 
 26-09-1589 blz. 102     
Pieter Claesz schuldich
aen Claes Maertsz naegelaten weeskindt wijlen Maerten Cornelisz Fons
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Beertges madt" leggende in de
Hemmen.
ZW endt  Marijtgen Maerten Dercxzs weduwe mit haer kinderen
ZO    Wouter Jacob Dercken
NO endt  die Blocksloot
NW    Jacob Jonge Jans bruijcklandt.
Borg is Cornelis Derck Jan Baerents schoonvader van Pieter Claesz.
 
 26-09-1589 blz. 103     
Vercoop, Lubbert Claesz poorter tot Haerlem als man ende voocht van
Guert Jans dochter
aen die kinderen van Jan Claes Loukes
die helft van een stucke landts genaempt "Maertsvennitgen" groot
1169 roeden mitte uijterdijck naer advenhandt daertoe behoerende
leggende mitte voors. kinderen gemeen Buijtenhuijssen, streckende
van Twisch off totte Meer toe.
NO    Cornelis Pieter Jutten kinderen
ZW    Griet Aerians mit haer kinderen.
Midts dat die voors. coopers tot haeren laste sullen nemen 100
hooftpenningen competerende die Heijligen Geest tot Haerlem als
actie ende transport hebbende van Lijsbeth Jan Duves weduwe daer van
gevende te rente 5 sjaers.
 
 26-09-1589 blz. 104 v    
Vercoop, Jacob Ghijssen
aen Claes Dircxz Roed
een huijs alst staende is ende bij hem comparant beseeten wordt
opten Nijeuwendijck.
NW endt  Cornelis Ghijs Coppes huijs
ZO endt  Nijes Claes Jan Caijcken weduwes huijs met haer kinderen.
Voor de somme van 375 te betalen op drie termijnen ende meijdagen.
[zie acte blz.104]
 
 03-10-1589 blz. 105     
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten woenende tot Saerdam
aen Dirck ende Jan Jansz mit Hillegundt Jans dochter gebroeders ende
zuster
een stucke landts genaempt "die Suijerhelft van Gaellen ven" groot
vier koeven, streckende van de Uijtwech off totte Meer leggende
Buijtenhuijssen.
NO    Machtelt vant Hoff mit haer zoon
ZW    Cornelis Pieter Jutten kinderen.
Midts dat de coopers tot haeren laste sullen nemen 60
hooftpenningen competerende die Arme Huijssitteren, daervan gevende
te rente 2.16.8. sjaers.
 
 10-10-1589 blz. 106     
Jan Pietersz Neelen schuldich
aen Willem Pouwelsz poorter van Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 104.15.-., spruijtende
uijt sake van achterstallige ende onbetaelde lanthuijre.
Onderpande een stucke landts genaempt "tVennitgen" in Aerssen weer
over die Caijck groot derdalff koeven, streckende voorts vande
Caijck off tot Claes Jaspers landt toe.
NO    Stoffel Warnaersz ende Frerick Jacobsz
ZW    Nijel Claesz Beerten.
 
 10-10-1589 blz. 107     
Pieter Cornelisz Hartogen schuldich
aen Willem Pouwelsz poorter van Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 6.10.-., hooftgelt 115.
Onderpande een morgen landts leggende onderdeel ende gemeen in
Aechte Neelen weer, streckende vant Twisch off totte Crommenier toe.
NO    Greeuwerts weer
ZW    Piet Allerden vande Laen met zijn meede consorten.
 
 20-10-1589 blz. 108     
Vercoop, Pieter Heeren onsse buijervrijer
aen Aerendt Pietersz mede buijervrijer
een stucke landts groot een koeven, leggende int Vroonweer.
NO    Pieter Cornelisz mit zijn huijsvrouws voorkinderen
ZO endt  Claes Cornelis Pieters
ZW    Aerendt Pietersz zelver
NW endt  Aerendt Pietersz zelver.
 
 27-10-1589 blz. 109     
Vercoop, Garbrandt Florisz
aen Barent Nijelsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Ossen ven" daer
die wederhelft mede die voors. Barent Nijelsz toebehoert tsamen
groot vier koeven, streckende vande Vlietsloot off tot Jan Havicxzs
landt toe.
ZO    Jacob Jonge Jans
NW    Floris ende Jan Aerents zoonen.
 
 27-10-1589 blz. 109 v    
Vercoop, Comen Jan Jansz als man en voocht van Aellidt Jan Duvesdr
en meerder erffgenamen wijlen Griete Baerts weduwe wijlen Jan Duvesz
haere moeder ende nae huijsvrouwe van Claes Dercxsz was
aen Wilhem Pouwelsz poorter van Aemsteledam
een lijfrente brieff van 15 sjaers verschijnt op St. Jans dach
groot 250
Beginnende ick Adriaen Jansz schout tot Assendelft doe condt
spreeckende op Aecht Henrick Willemsz weduwe Gerit Henricxsz ende
Roeloff Henricxsz des voors. Aechte zoonen, verantwoord op drie
koeven leggende gemeen met noch Neel ende is genaempt "Die
Vooruijtsven"
NO    Wilhem Pouwelsz ende Mr. Wilhem van An?? tessen Baert
     Claes Tammis weer
ZO    Den Delft
ZW    Wilhem Pouwelsz ende Mr. Wilhem Voorsz. mit Claes Sijmonsz
NW    Die Wechsloot
besegelt door Pieter Jacobsz en Jan Geritsz in date 25e Junij 1566 
Borg Aecht Willem Henricxsz weduwe mit Gerit en Roeloff Henricxsz
haer zoonen.
 
 27-10-1589 blz. 110     
Vercoop, Elisabeth Maertensdr geassisteert mit Roeloff Gerritsz
haeren oom ende voocht
aen Maerten ende Engel Dircx zoonen
alsulcke eijgendoome van landen ende actie van erffhuijeren als haer
comparante competeerde inde achtergelaeten bruijcklanden van
Cornelis Jan Neelen ende Aechte Neelen volcx respective leggende int
noort eijnde mitsgaders alle incomende jaerlicxe losrenten haer mede
competeerende int zelve Neelen volcx achter gelaeten goeden.
 
 17-11-1589 blz. 110 v    
Cornelis Dircxz vande Lange Laen schuldich
aen Ceellij Claesdochter weduwe wijlen Comen Pouwels Reijersz
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot derdalff morgen leggende in Jaep
Heijnen weer.
NO    Dirck Steffens
ZO endt  Willem Roeloff Sijmons
ZW    Jacob Lijclaes
NW endt  Roeloff Sijmons kinderen.
 
 07-12-1589 blz. 111 v    
Vercoop, Maerten Allertsz 
aen Cornelis Pietersz
een huijs ende erff leggende ende staende inde Horn genaempt "Jan
Coppen huijs", streckende vande Heerenwech off tot Roeloff Pieterszs
ven toe.
NO    Jan Garbranden ende Allert Henricxz
ZW    Engel Nijelsz.
 
 08-12-1589 blz. 112     
Vercoop, Cornelis Pietersz 
aen Claes Nijelsz
die camer staende vast inde noort zijde van hem comparants huijs
mitte worff tot gelijcke breete, streckende vande Heerenwech off tot
Roeloff Pieterszs ven toe naer uijt wijste. Die noossedrop vant
voors. huijs mitsgaders noch die achter werff vande noort zijde
daert oude huijs noortwestwerts toe plach te strecken naer uijt
wijssen ende roeijende vant oude slootge totte voors. ven toe. Ende
expresse conditie tot welcker tijt Claes Nijelsz voors. dzelve camer
wilde affbreecken soe sal Claes voors. gehouden wesen tot enen ter
causse vandien aen Cornelis Pieterszs huijs voors. gevallen weerom
tot zijne Claes zelffs coste weder reparreren ende doen opmaecken.
NO    Jan Garbranden ende Allert Henricxz
ZW    Comparant zelffs mit Engel Nijelsz.
 
 12-12-1589 blz. 113     
Louris Harmensz schuldich
aen Griete Claes Lots poortersse van Haerlem
een jaericxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants groot drie koeven leggende in Oukes
weer.
NO    Cornelis Meutszs kinderen
ZO endt  Mr. Willem Bardesz
ZW    Bouwen Claesz
NW endt  Claes Dircxz Oukes.
Borgen zijn Warnaer Harmensz ende Stoffel Warnaers.
 
 12-12-1589 blz. 114     
Vercoop, Claes Adriaensz als man ende voocht van Aeff Gerit Dirck
Hannen
aen Allert ende Dirck Gerits zoonen mit Lijsbet ende Aecht Gerits
dochteren des comperants schoonbroeders ende zusters onsse
buijervrijers ende vrijsters
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als die voors.
comparants huijsvrouwe op ende aenbesturven is bij doode ende
overlijden wijlen Gerit Dirck Hannen haeren respective vader als
wesende een achtendeel vandes zelven Geridden achter gelaeten goeden
van huijs hoff landt sant van all is all ter werlt egeen
uijtgesondert.
 
 24 12-1589 blz. 114 v    
Vercoop, Bouwen Pietersz als man ende voocht van Aeff Geritsdr
aen Henrick Cornelisz
een stuckgen genaempt (landts groot die helft van vijff hondt landts
leggende bij Nouwertnae int Blockweer.
NO    Ghijs Jansz
NW endt  Ghijs Jansz
ZW    die Blocksloot
ZO endt  Cornelis Jan Dullen dochters.
Midts dat Henrick Cornelisz tot zijnen laste sal nemen 1 sjaers
staende opt voors. landt tegen den penning twintich competerende
Jacob Canters dochters van Amsterdam nu woenende te Haerlem.
 
 25-12-1589 blz. 115     
Vercoop, Dirck Steffensz Soutman burger binnen Haerlem met
procuratie. Op huijden soe compareerde inden secretaris der stadt
Haerlem voor mij Michiel jansz van Woerden secretaris en notaris van
Haerlem in bij weezen vande getuijgen alhijer ondergenoempt. De
eersame Lourens Gael Huijgensz burger der stadt Leijden verclaerd en
volmachtich bij dezen Dirck Steffensz Soutman ende Gerit Dircxsz de
Vriesse zijnen swaegers burgers van Haerlem. Om het volgende te
vercoopen. Gedaen op 21e Novembris 1589.
aen Engel Jansz
430 roeden landts leggende gemeen in Aelberts ven daer die weeder
helft Engel Jansz voors. cum socijs van toebehoert
ZO    Engel Nijelsz met zijn zuster
NO endt  die Vlietsloot
NW    Trijn Ghijssen met haer kinderen
ZW endt  Marij Jonge Jans met haer kinderen.
 
 01-01-1590 blz. 116     
Vercoop, Cornelis Jansz vant Laentgen voor hem zelven ende oock als
oome ende voocht vande kinderen wijlen Gerit vant Laentgen zijnen
broeder ende Garbrandt Theensz als man ende voocht van Nele Claes
weduwe wijlen Gerit voors. 
aen Pieter Jansz die Vriesse
een splitcamp groot 142 roeden daert zuijer Bientgen Willem Vantges
weduwe met haer kinderen toebehoort leggende in Laentges weer.
NO    Jonge Wouten
ZO endt  Cornelis Moeij Duven
ZW    Willem vant Laentges weduwe ende kinderen
NW endt  Willem vant Laentges weduwe ende kinderen.
 
 11-01-1590 blz. 116 v    
Willem Willemsz Costers schuldich
aen Jan Henricxz alias Baertzen Biersteecker
die somme van 102 uijt zaecke van geleverde Delftze bieren
genaempt Pharo.
Dzelve somme te betaelen tot vermaeninge van Jan Henricxz voors.
Onderpande zijn huijs ende werff daer hij jegenwoordich in woendt
leggende ende staende inde Kerckbuijert tusschen Claes Jansz Backers
ende Allert Claeszs Schaeps huijssen.
 
 12-01-1590 blz. 117     
Vercoop, Machtelt Louris dochter vant Hoff mit Dirck Cornelisz
haeren gecooren voocht ende Cornelis Engelsz haeren zoon voor hem
zelven
aen Cornelis Lourisz vant Hoff
drie stuckges landts leggende zijd aen zijde groot mit malcanderen
seven hondt landts genaempt "Schevenmaeckers landt" gelegen in de
Hemmen, streckende voorts van de Blocksloot off totte Claes Reaelen
landt toe.
NW    Huijch Maertsz vant Hoff met zijn zuster
ZO    Pieter Claesz mit Wouter Claesz ende Dirck Jonck Claessen.
Midts dat Cornelis Lourisz tot zijnen laste sall neemen 108
hooftpenningen staende opt voors. landt tegen den penning achtien
beloopende sjaers 6 competerende Brecht Sijmons weduwe.
 
 20-01-1590 blz. 118     
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten nu ter tijt woenende tot Saerdam
aen Cornelis Gerits van Dijcx
de helft van een stucke landts genaempt "het Zant landt" groot die
zelve helft mittet riedtlandt naer advenhandt daer toe behoerende
anderhalff madt gelegen onderdeel ende gemeen met Gerit Claes van
Dijcx volck int zuijt endt, streckende voorts van Lijsbet Claes ende
Comen Jannen Landt off tot die Meer toe.
Z     Griet Jan Dircxzs weduwe ende Henrick Maertsz cum socijs
     als bruijckers
N     Cornelis Pieter Jacobs.
Midts dat Cornelis Geritsz tot zijnen laste sal nemen 250
hooftpenningen staende van 30 sjaers competerende Willem Pouwelsz
tot Amsterdam.
 
 26-01-1590 blz. 119     
Vercoop, Engel Claesz Jutten ende Claes Jan Jutten elcx voor hem
zelven ende Claes Jan voors. daer en boven voor Aeff Jan Jutten zijn
zuster
aen Jong Claes Gerit van Dijcx
een madt landts gelegen onderdeel ende gemeen in een stucke landts
genaempt "Copges Camp" in de buijten Caech, streckende vande Wech
off totte Cruijssloot toe.
ZO    Roeloff Baerts volck mit Maerten Jan Dircken
NW    Dirck Pietersz ende Pieter Duvesz.
 
 02-02-1590 blz. 120     
Testament van Jannitgen Nijels weduwe wijlen Maerten Cornelis Fons
haeren laeste man.
Overmidts zij testatrice eertijts Aechte Claes haeren dochter
geprocreert bij Claes Jansz haeren eersten man bij haeren consent
toegelaeten hadde ende terstondt naer toverlijden van Claes Jansz
voors. in rechte eijgendoome laten volgen heeft dat gerechte halve
goet sulcx zij testatrice dat mitte zelve Claes haeren man beseeten
ende hij Claes voors. mitter doot ontruijmpt was. Nijet tegenstaende
nochtans dat naer doode vande zelve Claes haeren man mede overleden
was Nijel Claesz haeren kindt geprocreert bij de voors. Claes Jansz
daervan derffenisse vandien gesucceert ende gecomem was aende voors.
testatrice dat daer omme die voors. Aechte Claes dochter voor haer
wettige legittima portie ende ooc trebelliannica [is vierde portie]
uijt haer testatrice goeden die zij mittter doot ontruijmen ende
achter laeten sal nijet meer ende sal hebben dan het gerechte vierde
paert.
Verclaerde voorts te weezen haeren testament ende uijterste wille.
Als dat naer haer overlijden Claes Maertsz haeren zoon geprocreert
bij de voors. Maerten Cornelis Fons sal succederen ende beerffven
die andere drie vierde paerten die insgelijck zij testatrice mitter
doot ontruijmen ende achter laeten sal instituerende dzelve Claes
daer inne mitsdezen. Onder sulcke restrintie nochtans indien Claes
Maertsz voors. quam te stervan sonder kindt ofte kinderen achter te
laeten dat alsdan dzelve goeden weder sullen gaen ende keeren aen
haeren testatrices naeste bloet.
 
 09-02-1590 blz. 121     
Pieter Allerden vande Laen schuldich
aen die Arme Huijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 4, hooftgelt 60.
Onderpande een stucke landts genaempt "tLange Landt" groot een halff
madt landts leggende int noort endt.
NO    Willem Pouwels van Amsterdam
ZO endt  Jan Jansz Caijck
ZW    Louris Pietersz
NW endt  Louris Warnaersz.
Noch een omloopgen landts groot anderhalff hondt landts leggende
mede int noort endt.
NO    Willem Pouwels
ZO endt  Jeller kinderen
ZW    Louris Pietersz
NW endt  Louris Harmensz.
Borg is Claes Claesz Nommelen.
 
 11-02-1590 blz. 122     
Claes Jansz Reael mede broeder int Schependoem schuldich
aen Pieter Heeren
een jaerlicxe lijffrenten van 6.10.-., te betaelen soe lange
geduijerende als die voors. Pieter Heeren int leven wesen zal ende
nijet langer.
Comparandt heeft voor de coope van dese lijffrenten ontfangen die
somme van 50.
Onderpande een stucke landts genaempt "Wilde Hem" groot anderhalff
madt landts leggende inde Hemmen.
NW    Huijch vant Hoff
ZW endt  Huijch vant Hoff
ZO    Oude Claes Gerit Gabben
NO endt  Cornelis vant Hoff.
 
 15-02-1590 blz. 123     
Dirck Cornelisz Coninck schuldich
aen Cornelis Jansz biersteecker woenende te Haerlem
de somme van 80 uijt sake van geleverde Delftze bieren genaempt
Pharo, te betaelen op mey telcken een gerechte derdendeel.
Onderpande een huijs ende worff soe hij dit tegenwoordich bewoont
leggende ende staende inde Kerckbuijert, streckende vande Wechsloot
tot Sijmon Jacobszs lant toe.
NO    Lijsbeth Aerians mit haer kinderen ende Simon Jacobsz
ZW    Cornelis Dircxz mit zijn zuster.
 
 23-02-1590 blz. 123 v    
Jan Cornelisz en voor zijn andere broeders ende susters hebben
gecoft
van Lijclaes Cornelisz zijnen oom 
die gerechte helft van eerste acker lants in Graeff Bijllen weer
gemeen met voors. Jan Cornelisz ZW Aelbert Aerentsz
     voorts ronts om beslooten in Claes Jaspers landt
Noch die gerechte helft van drie ackeren landts groot drie hondt opt
Twisch in zelve weer gemeen als voors., streckende van Claes Jaspers
landt off tottet Twisch toe.
NO    Gerit Comes
ZO endt  Twisch
NW endt  Claes Jaspersz
ZW    Claes Pieter Heijnen
Noch die gerechte helft vant worffgen, streckende van de wech off
tottet achter slootgen toe
NO    Claes Jaspersz
ZW    Jan Cornelisz cum socijs voors.
Ende dit voor 12 sjaers soe lange Lijclaes Cornelisz int leven sal
weesen
 
 23-02-1590 blz. 124     
Vercoop, Lijclaes Cornelisz onsse buijervrijer
aen die kinderen wijlen Cornelis Cornelisz Coijt zijnen overleden
broeder
eerst die heldft van een acker landts groot een hondt landts
leggende in Graeff Bijllen weer mitte voors. kinderen onderdeel ende
gemeen.
NO    Claes Jaspersz
ZO endt  Claes Jaspersz
NW endt  Claes Jaspersz
ZW    Aelbert Aerentsz.
Noch die helft van drie ackeren landts leggende opt Twisch int selve
weer, gemeen als booven groot in als drie hont landts.
NO    Gerit Comes
ZO endt  Twisch
NW endt  Claes Jaspersz
ZW    Claes Pieter Heijnen.
Noch die helft vant warffgen gelegen benoorden die voors. kinderen
huijs, streckende voorts vande Wech off tottet achterslootgen toe.
NO    Claes Jaspersz
ZW    die voors. kinderen.
 In de acte van blz. 123 v wordt een van de kinderen genoemd te weten
Jan Cornelisz buijervrijer en is de coope gedaan voor de somme van
een jaerlicxe lijffrente van 12 soe lange Lijclaes Cornelisz int
leven weessen sal.
 
 30-03-1590 blz. 125     
Testament van Maerten Roeloffsz onsse buijerknecht.
Institueert tot zijnen universaele erffgenaem Roeloff Jaspersz zijn
lieve ende beminde vader in alle zijne achtergelaeten goeden egeen
ter werlt uijtgesondert. 
 
 30-03-1590 blz. 125 v    
Testament van Antgen Floris dochter onsse buijermaecht.
Overmidts Teete Henricxdr haer lieve ende zeer beminde moeder haer
testatrice den tijt van seven jaeren in cost ende cleedingen van
wollen ende linnen mitsgaders huijsvestingen eerlijcken onderhouden
ende gealimenteert heeft, sonder daer meerder voor te genijeten dan
eens omtrent 26 sjaers ten aller hoochsten comende jaerlicx uijt
haer testatricen goeden ende sulcx dat zij testatrice verclaerde een
merckelijke somme ter causse vandien haeren voors. moeder schuldich
te weezen, begerende haeren beminde moeders getrouwe hulpe
danckbaerhijt te herkennen heeft daeromme tot recompensse vandien
indien zij testatrice quame te sterven sonder kindt ofte kinderen
van haere lijffve gedescendeert achter te laeten, dat zij alsdan
maect ende institueert tot haeren universaele erffgenaem die voors.
Teete Henricx haeren zeer beminde moeder.
 
 30-03-1590 blz. 126     
Engel Dircxz Bieren schuldich
aen Lambrecht Reijersz Verhorst woenende Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande anderhalff morgen landt leggende onderdeel ende gemeen in
Aechte Neelen weer.
NO    Greeuwerts weer
ZW    Abts weer.
Borg is Maerten Dircxz Bieren comparants broeder die daer voor als
onderpande stelt
een halff morgen landts leggende onderdeel ende gemeen int voors.
Aechte Neelen weer ende NO     Greeuwerts weer
ZW    Abts weer.
 
 06-04-1590 blz. 127 v    
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten nu ter tijt woenende tot Saerdam
aen Ghijsbert Claesz Schoon
een stucke landts genaempt "het Vrij lant" groet 624 roeden leggende
int zuijt endt, streckende voorts van de Wechsloot off tot Gerit
Roeloff Baerts kinderen lant toe.
NO    Jacob Ghijs Jannen
ZW    Guert Jan Huijgen weduwe mit haer kinderen.
Midts dat Ghijsbert Claesz tot zijnen laste sal neemen 100
hooftpenningen staende opt voors. lant. Compareerde die voors.
Ghijsbert Claesz ende bekende tvoors. stucke landts weder vercoft te
hebben aen Griet Adriaensdr.
 
 06-04-1590 blz. 128 v    
Vercoop, Huijch Allertsz Geridden voor hem zelven ende voor zijn
zuster Allidt
aen Comen Jan Jansz
een stucke landts genaempt "Remke acker" groot een madt landts
leggende int zuijt eijnde.
NO    Comen Jan Jansz zelffs
ZW    Cornelis Pieter Jacobs
NW endt  Cornelis Pieter Jacobs
ZO endt  des zelven Cornelis Pieter Copges Brack.
Ende noch hiertoe die uijterdijck daerover gelegen, streckende
vanden Dijck off tottet IJe toe tusschen Comen Jan Jansz ende
Cornelis Pieter Copges uijterdijcken.
 
 23-04-1590 blz. 129 v    
Vercoop, Vrerick Jansz ende Claes Dircxz woenende tot Crommenije,
rechtelijcke voogden vande kinderen van Claes Louwen geprocreert bij
Aeff Pietersdr genaempt Jannitgen Claes ende Cornelis Claesz ende
Jacob IJsbrantsz mede van Crommenie vervangende ende hem starck
makende voor Claes Louwen voornt.
aen Vrerick Jacob Willemszs zoon woenende tot Assendelft
een stucke landts genaempt "die Leegerven" groot drie maeden
leggende int noort eijnde.
W     die Wech
N     Evert Claesz
O     Wentgen Vrericx
Z     Dingnum Cornelisz.
 
 16-04-1590 blz. 130     
Dit zijn die namen van die geene die dit tegenwoordige jaere
beginnende op vrijdaege naer paessche eerstcomende ende eijndende
tot vrijdaechs naer paessche anno 1591 Schepenen ende Schotvangers
mijnre heerlijcheijt van Assendelft weezen sullen.
        Schepenen:
Int Brouckvierndeel Allert Geritsz vandt Endt
Int Kerckvierndeel Jan Cornelisz vande Dijck
Int Woudtvierndeel Jong Aernt Maertsz
        Ghijsbert Jansz
Int Nesvierndeel  Baert Roeloff Baerts.
        Schotvangers:
Int Brouckvierndeel Cornelis Willem Geritszs
Int Kerckvierndeel Oetger Dircxz
Int Nesvierndeel  Willem Gerit Nijels.
     CORNELIS heere tot Assendelft.
 
 27-04-1590 blz. 131     
Vercoop, Maerten Boll woenende inden Haege met procuratie van zijn
moeder Catherina de Jonge weduwe wijlen Mr. Jacob Boll Zij machticht
haer zoon Maerten Boll om te transporteren ten behoeve vande coopers
het navolgende.
een stucke landts groot 854 roeden genaempt "Het Meedtgen" leggende
bijden Nuwendam.
Noch een gaerde lants geleegen en onverdeelt in weer genoempt
"Pieter Sneer" 
Noch vier stucken landts aen diverse ackeren gelegen int oosteijnde
van Assendelft tusschen die Twisch en de Kerck wech
aen Maerten Geritsz
een stucke landts groot 854 roeden genaempt "Bannen Meetgen"
leggende bijden Nuwendam.
NO    Allert Geritsz
ZO endt  Cornelis Muetsz kinderen
ZZW    Cornelis Henricxz
NW endt  Allert Geritsz.
 Dit voor de somme van 570 [zie acte blz. 133 v], te betaelem op
drie naestvolgende meijdaegen telcken een derdepaert.
 
 27-04-1590 blz. 132     
Vercoop, Maerten Boll woenende inden Haege met procuratie van zijn
moeder Catherina de Jonge weduwe wijlen Mr. Jacob Boll
aen Cornelis Henricxz alias Keesgen Neelen mit zijn broers kinderen
drie vierendeelen ende Egbert Cornelis mit Pieter Cornelisz
gebroeders tsamen voor een vierendeel van een gaerde landt leggende
gemeen ende onverdeelt in Pieter weer.
NO    Thuijs weer
ZW    tSmaeijers weer.
 Dit voor de somme van 330 [zie acte blz. 133] , te betaelem op
drie naestvolgende meijdaegen telcken een derdepaert.
 
 06-05-1590 blz. 134     
Michiel Jansz schuldich
aen Maerten Maertensz buijervrijer
een jaerlicxe lijffrente van 24 te betaelen soe lange die voors.
Maerten Maertensz int leven weezen zal oft tot dat dese jaerlicxe
lijffrenten over drie jaeren naer date affgelost sal weezen met die
somme van 200 hooftgelt.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Boeveech" groot 550
roeden leggende in Maerten Jans weer, streckende voorts vande
Wechsloot off tot Brecht Henricx van Oostzaenen landt toe.
NO    Aerian Aerent Claesz
ZW    Claes Jan Baerts worff mit Jan Wouten landt.
Borgen zijn Cornelis Michielsz des voors. Michiels zoon ende Allert
Claesz.
 
 06-05-1590 blz. 135     
Testament van Huijch Claesz ende Griet Henricx zijnen huijsvrouwe
die sieckelijck was.
Dat wij ons zelven gevonden hebben ten huijsse van Huijch Claesz
staende bijde Moellen.
Ende eerst die voors. Huijch Claesz seide te weezen zijn uijterste
wille ende testament dat oft gebuerden dat hij quam te sterven
voordie voors. zijne huijsvrouwe dat hij alsdan om sonderlinge
lieffde ende uijt rechte echte minne ende andere oorsake hem daer
toe moverende geinstitueert heeft tot zijnen universaele erffgename
die voors. Griet Henricxdr zijn beminde huijsvrouwe in alle die
goeden die hij comparandt metter doot ontruijmen ende achter laeten
sal.
Ende verclaerde die voors. Griete Henricxdr te wesen haeren
testament ende uijterste wille, dat zij gemaect heeft voor uijt
haeren goeden midtsdezen Trijn Cornelis haeren zuster dochter die
somme van 400. Ende besprack mede Henrick Lambertsz haeren
broeders zoontgen die somme van 300. Ende gelijck zij mede
besprack Marij Cornelis haeren zusters dochter die somme van 100.
Ende dat oft gebuerden dat zij quam te sterven voor Huijch Claesz
voors. dat zij alsdan dselve haeren lieve ende seer beminde man uijt
echte minne ende sonderlinge lieffde mede gemaect ende besproecken
heeft midtsdezen die usufructus ende lijfftochte van alle haeren
goeden bedraegende boven die voors. legaten omme die vruchten ende
jaerlicxe prouffijten vandien bij hem te ontfangen.
Ende dat zij testatrice naet overlijden van haeren voors. man
institueert ende maect midtsdezen van haeren ongedisponeerde goeden
tot haeren erffgenamen alle haere susters ende broeders kinderen
(soewel die voors. Trijn Marij ende Henrick als dandere).
Indien Dirck Henricxsz haer broeder haer testatrice.
 
 14-05-1590 blz. 136 v    
Vercoop, Willem Cornelisz poorter van Delft als man ende voocht van
Lijsbeth Jannen dochter
aen Claes Pieter Louwen onsse buijervrijer
een stucke landts groot 1573 roeden leggende int zuijt eijnde.
NO    Floris Jan Floris
ZO endt  Aem Aemsz tot Delft ende Huijch Maertsz vant Hoff
ZW    Dirck Meijertszs weertgen
NW endt  Comen Jan mit Huijch Maertsz vant Hoff.
 
 18-05-1590 blz. 137     
Oetger Dircxz schuldich
aen Mr. Jan Pilorms tot Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts in tLaentgen weer genaempt "Dirck
Maertszs oppermeede".
NO    Huijch Maertsz vant Hoff mit zijn zuster
ZO endt  Neel vant Laentgen mit haer kinderen
ZW    Jan Cornelisz mit Jan Wouten cum socijs
NW endt  Sijmon Claes Dirck Maerts.
Borg is Claes Dircxz comparants broeder.
 
 13-05-1590 blz. 138     
Vercoop, Gerit Roeloffsz als man ende voocht van Lijsbeth Claesdr
aen Claes Geritsz van Dijck
een halff madt lants leggende buitendijcx onverdeelt ende gemeen mit
Claes Maertsz van Zaenen, streckende voorts vande Hoogendijck off
totte Meer toe.
NO    Mr. Willem Bardesz
ZW    Henrick Maerten Heijnen.
 
 17-05-1590 blz. 138 v    
Vercoop, Cornelis Geritsz
aen Warnaer Harmentsz
een splitcamp groot 300 roeden.
NO    Warnaer Harmentsz zelffs
NW endt  Maerten Roeleven
ZW    Warnaer voors. zelffs
ZO endt  Maerten Roeleven voors.
 
 18-05-1590 blz. 139     
Vercoop, Jong Aernt Maertsz onsse mede broeder int Schependoom
aen Warnaer Harmentsz
een stucke landts groot 403 roeden.
NO    Warnaer zelffs
NW endt  Warnaer zelffs
ZW    Pieter Cornelis Aerians ende Cornelis Geritsz
ZO endt  Twisch.
 
 20-05-1590 blz. 139 v    
Pieter Jansz Vries schuldich
aen Haesgen Willemsdr van Foreest woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke weij lants groot 1130 roeden leggende achter
die Kerck.
NO    Huijch Maertsz vant Hoff ende Roeloff Ballen
NW endt  Huijch Maertsz vant Hoff mit zijn zuster
ZW    die kinderen van Claes Aertsz tot Amsterdam
ZO endt  Cornelis Pieterszs werff.
Borgen zijn Warnaer Harmensz ende Cornelis Moeij Duven.
 
 25-05-1590 blz. 141     
Vercoop, Allert Claesz vande Heijd woenende tot Crommenije voor hem
zelven en voor Peete Allertsz zijnen zoon
aen Gerit Fransz woenende opten Nuwendam
die helft van een stucke landts groot twee maeden lants daer die
voors. Gerit Fransz al van te voore die wederhelft van twee vierde
[heeft], leggende int noort eijnde.
N     Meijnert Cornelisz
Z     Jan Mathijsz
W endt  Dingnum Cornelisz
O endt  die Caijck.
 
 25-05-1590 blz. 141 v    
Cornelis Pietersz schuldich
aen Frans Adriaensz Kies brouwer ende poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 24, hooftsomme 400.
Onderpande twee stucken landts aen malcanderen met een sloot
doorgeschoeten groot wesende in als drije morgen 187 roeden.
NW    Aem Aemsz
NO    Cornelis Claesz
ZW    Huijch Maertsz mit zijn zuster, Jan Florisz ende Pieter
     Florisz
ZO    Roeloff Ballen ende Neel Claes Allerden.
 
 25-05-1590 blz. 143     
Vercoop, Engel Henricxz 
aen Claes Willemsz
een worff bijde voorn. Claes tegenwoordich bewoendt genaempt "Gerit
Jongerden werff" leggende int noort eijnde, streckende voorts van de
Wechsloot off tot des zelven Engel Henricxzs landt toe.
ZW    Willem Allerden
NO    Bouwen Claesz.
 
 25-05-1590 blz. 143 v    
Vercoop, Marij Sijmonsdr geassisteert mit Dirck Maerts haeren neeff
ende voocht
aen Engel Henricxz
een stucke landts genaempt "Comen Sijmons ventgen" groot twee koeven
leggende int noort endt.
NO    Willem Pouwelsz van Amsterdam
ZO endt  sHeerenwech
ZW    Anna Sijmons
NW endt  die Caijck.
 
 01-06-1590 blz. 144     
Michiel Jansz schuldich 
aen Andries Lambertsz vander Horst woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftsomme 400.
Onderpande eerst een morgen lants genaempt "die Laen" leggende in
Maerten Jans weer.
ZW    Jan Willem Aerians
NO    Derffgenamen van Cornelis Claes van Zaenen
ZO endt  die Heerenwech
NW endt  Michiel Jansz mit zijn huijs ende werff.
Ende noch een morgen lant dicht aent ander gelegen int zelve weer.
ZO    Brecht Henricx tOostzanen
ZW    Jan Woutersz
NO    Aerian Aernt Claessen
NW    die Heerenwech.
Borgen zijn Cornelis Michielsz des voors. Michielen zoon ende Engel
Roeloffsz.
Onderpande, eerst door die voors. Cornelis Michielsz een morgen
lants genaempt "Bieren Laen" in Bieren weer.
ZW    Engel Dircxz Bieren mit Maerten zijn broeder
NO    Jan Willem Aerians
ZO    Cornelis Michielsz mit zijn huijs ende erffve
NW    Wouter Claesz.
Ende door Engel Roeloffsz een madt ackerlants.
NW    Willem Pouwels tot Amsterdam
ZO    het Twisch
ZW    Louris Warnaersz
NW    Louris Warnaersz
 
 03-06-1590 blz. 146     
Vercoop, Sijmon Jacobsz woenende tot Oostzanen
aen die kinderen van Cornelis Cornelisz Coijt
die helft van een stucke landts genaempt "die Bincaijck ven" groot
in als vier koeven onverdeelt ende gemeen mit Aellidt Pieters mede
van Oostzanen zijns comparants huijsvrouwen zuster, leggende int
noort endt.
NO    Pieter Cornelisz
NW endt  die Caijck
ZW    Cornelis van Zanen kinderen
ZO endt  die Heerenwech.
Ende noch die helft van een stucke landts groot in als twee koeven
onverdeelt ende gemeen als booven int noort endt.
NO    Cornelis Heijn die timmerman
NW endt  die Heerenwech
ZW    die erffgenamen van Jan Henricxz Peet
ZO endt  Cornelis Corneliszs kinderen zelver.
 
 03-06-1590 blz. 147     
Vercoop, Allert Maertsz vanden Dijck voor hem zelven ende voor
Griete Maertens zijn zuster
aen Mathijs Jacobsz
een stucke meet lants groot negen hont lants leggende in Willem
Gerit Jaeppen weer.
NO    Nijel Beerten Aechte Baerts ende Frerick Jacobsz
ZO endt  Cornelis Willemsz
ZW    Mathijs Jacobsz ende die Schout mit zijn wijffs moeder
NW    Cornelis Willemsz.
 
 03-06-1590 blz. 147 v    
Vercoop, Mathijs Jacobsz
aen Engel Henricxz
drie hont landts meed leggende inde Camp gemeen mit den voors. Engel
ende Cornelis zijn broeder.
NO    Pieter Everts volck
ZO endt  Claes Jaspersz
ZW    die voors. Engel mit zijn broeder
NW endt  den Dijcksloot.
 
 05-06-1590 blz. 148     
Vercoop, Jacob Jan Coppen als man ende voocht van Jacoba Pietersdr
aen Cornelis Pietersz zijnen huijsvrouwen broeder
een derdendeel van alle alsulcke landen goeden huijs ende werff
actien crediten als zijns comparants huijsvrouwe bij doode ende
overlijden van haer vader ende moeder aen ende op besturven zijn
geleegen in verscheijden perceelen van landen soe buijten als binnen
dijcx int zuijt eijnde sulcx dzelve van buijeren bekent zijn.
 
 05-06-1590 blz. 148 v    
Vercoop, Vrou Pieters weduwe wijlen Cornelis Geritsz haeren laeste
man geassisteert mit Jacob Jan Coppen haeren swager ende voocht ende
Allert Geritsz als oome ende rechtelijcke besturven voocht van
Willem Cornelisz naegelaten weeskindt vande voors. Cornelis
geprocreert bijde voors. Vrou Pieters dochter
aen Cornelis Pieter Jacobsz
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als haer ende haeren
kindt aenbesturffven ende competerende is (naementlijck een gerecht
sestendeel) inde goeden bijde voors. Vrous vader ende moeder deser
werlt ontruijmpt ende achtergelaeten zijn leggende in verscheijden
perceelen van landen soe binnen als buijten dijcx int zuijt eijnde
mitte schulde ende pachte daer op staende naer advenhant mitsgaders
tderdendeel vant huijs ende worff dat tegenwoordich nu bijde zelve
Cornelis Pietersz beseeten wordt, midts dat die voors. Cornelis
Pietersz tot zijnen laste sal nemen 500 hooftpenningen
competerende Crijn Jans weduwe.
 
 05-06-1590 blz. 149     
Vercoop, Jacob Jan Coppen 
aen Maerten Allertsz
eerst een stucke lants genaempt "die Kaijch" groot derdalff madt
lants leggende inde Binnenkaech, streckende voorts vanden
Hoogendijck off totte Meer toe.
NO    Maerten Allertsz
ZW    Cornelis Beningen tot Amstelredam.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "Jacob Claes Coppen
meed" groot die zelve helft twee maeden.
ZW    Jan Claes Loukes volck mit Huijpen kinderen
ZO endt  Mr. Willem Bardesz
NO    Derck Hannen meed mit haer consorten
NW endt  Tamissen meed.
Midts dat Maerten Allertsz tot zijnen laste neemen sal 150
hooftpenningen competerende Marij Louwen.
 
 05-06-1590 blz. 149 v    
Vercoop, Maerten Allertsz
aen Jacob Jan Coppen
sekere perceelen van landen groot twaelff morgen lants genaempt
"Aerissen weer", streckende eerst vande Meer off tot Claes Jasperszs
ventgen toe ende voorts weder vande Caijck off tottet Twisch toe.
Midts dat Jacob Jan Coppen tot zijnen laste sal neemen 300
hooftpenningen daervan betalende sjaers 16 competerende Boschmans
volck. Ende noch 120 hooftpenningen competerende Huijch Fransz
staende van twintich penningen een.
 
 09-06-1590 blz. 150     
Vercoop, Dirck Jacobsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Spaerwoude als man ende voocht van Engel Jan Coppen
aen Jacob Jonge Jans s.g. ende Stijn Havicxdr weduwe wijlen dselve
Jacob mit haer kind
eerst een stucke landts genaempt "Jan Coppen uijter ven" groot vier
koeven.
NO endt  die Vlietssloot
ZO    Jan Claes Loukes volck mit Jan Maertsz
ZW endt  Jan Havicxz
NW    Baernt Nijelsz.
Noch een vierndeel van een stucke landts genaempt "Aellerts ven".
NO endt  die Vlietssloot
ZO    Engel Nijelsz mit Jannitgen Nijels zijn zuster
ZW endt  Marijtgen Jonge Jans mit zijn kinderen
NW    Jan Ghijsz mit haer kinderen.
Noch een derdepaert van een koeven leggende gemeen met noch twee
koeven achter Jan Franszs uijt.
NO    Cornelis Baning tot Amsterdam
ZO endt  Huijch Maertsz vant Hoff cum socijs
ZW    derffgenamen van Aechgen Aem Joosten tot Delft
NW endt  de Indam.
Noch twee stucken veen landts genaempt "die Croft mitte Stickel"
groot tsamen een madt landts.
NO endt  die Vlietssloot
ZO    die Laijck
ZW endt  die Hornsloot
NW    Stijn Havicx mit haer kinderen.
Noch een stucke veen landts groot een hont landts genaempt
"sHeerencamp" 
NO endt  die Blocksloot
ZO    Claes Wijnes
ZW endt  Pieter Coenen volck mit Claes Nijelsz
NW    Claes Wijnes
Noch een stucke veen landts groot een hont landts genaempt "die
Spijcker camp".
NO    Guert Jan Coennen
ZO endt  die Tijdijck
ZW    Cornelis Pieter Jan Baerents
NW endt  Roeloff Pietersz.
Noch een stucke veen genaempt "die Dijck camp" groot drie hont
lants.
NO    Jonge Claes Dircken erffgenamen
ZO endt  die Tijdijck
ZW    Oude Cornelis Jonck Claessen
NW endt  Dirck Jonck Claessen.
Noch die helft van Jan Coppen uijterdijck leggende tesije mit
Maerten Allertsz onverdeelt ende gemeen, streckende voorts vande
Dijck off tottet IJe toe.
NO    Jonge Pietersoonen volck
ZW    Stijn Havicx mit haer kinderen.
Noch tgerechte derdepaert van huijs hoeijhuijs ende erff staende
ende leggende in de Horn, streckende voorts vande Heerenwech off tot
Roeloff Pieters ven toe.
ZW    Baernt Nijelsz
NO    Cornelis Dirck Jan Baernts.
Midts dat die voors. Stijn Havicxdr mit haer kinderen tot haeren
laste sal neemen 465 hooftpenningen staende onder verscheijden
persoonen op losrente opt voors. lant.
 
 12-06-1590 blz. 151     
Vercoop, Gerit Allertsz
aen die kinderen van Thonis Jacob Huijgen
een stucke landts genaempt "Jan Duves Camp" groot 618 roeden,
streckende van Comen Jannen lant off tot Oetger Marij Heijnen lant
toe.
NO    Foockel Maertens mit haer kinderen
ZW    Jan Dirck Tamissen ende Jong Aernt Maertsz.
 
 12-06-1590 blz. 151 v    
Vercoop, Jan Cornelisz alias Jan Dircken voor hem zelven ende voor
broers ende zuster
aen Claes Jaspersz
een acker lants groot 86 roeden leggende in Graeff Bijllen weer.
ZW    Aelbert Aerntsz
     voorts rontsom beslooten in des zelven Claes Jasperszs
     lant.
 
 12-06-1590 blz. 152     
Vercoop, Claes Havicxz
aen Allert Maertsz
die helft van een stucke lants genaempt "die Halve suijer
sevenmaed".
NO    Boschmans volck mit Jan Tamissen
ZO endt  Jannitgen Aechte Jannen mit zijn dochter
ZW    Marij Allert Dircxzs weduwe mit Ouwe Cornelis Jonck
     Claessen
NW endt  die Dijcksloot.
 
 12-06-1590 blz. 152 v    
Vercoop, Claes Dercxz
aen Willem Geritsz
een stucke lants groot twee koeven leggende in Maert Zijmons weer.
NO    Havicken volck
ZO    Maert Zijmons volck ende Griet Aerians worffven
ZW    Baelich Brechten
NW    Jan ende Claes Dercx zoonen.
 
 12-06-1590 blz. 153     
Vercoop, Nijesgen Cornelis dochter weduwe wijlen Claes Jan Caijcken
ten overstaen van Willem Geritsz als neeff ende voocht vande
naegelaeten weeskinderen vande zelve Claes Jan Caijcken mit
bijweezen ende consente van Cornelis Claesz ende Claes Jansz
weesmeesteren ende oppervoochden vande zelve weeskinderen
aen Jacob Jansz Roed
een stucke buijtendijcx lant groot 700 roeden leggende
Buijtenhuijssen buijten die Caedijck, streckende van de Caedijck
tottet IJe toe.
Z     Jacob Jansz zelve
N     Claes Jacobsz.
 
 12-06-1590 blz. 153 v    
Dirck Jan Claessen schuldich
aen die Armenhuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt "Gaeijllen ven" groot vier
koeven leggende Buijtenhuijssen, streckende voorts vande Uijtwech
off totte Meer toe
NW    Machtelt vant Hoff
ZW    Cornelis Pieter Jutten kinderen.
Borg is Bouwen Jansz broeder van Dirck Jan Claessen.
 
 12-06-1590 blz. 154     
Vercoop, Maerten Ghijsberden
aen Dirck Dircxz vande Lange Laen
twee campen veens leggende achter Claes Heijnen worff uijt over die
Reeff groot 207 roeden.
NW endt  Guertgen Cornelis Pieters
NO    Aerian Dercksz mit Claes Dercxz
ZO endt  Nijel Claesz
ZW    Baertzen.
 
 12-06-1590 blz. 155     
Vercoop, Lijsbeth Huijgen weduwe wijlen Maerten Jan Neelen Plet
geasssisteert mit Gerit Engelsz haeren neeff ende voocht
aen Huijch Maertsz vant Hoff
een stucke lants genaempt "Pletten ventgen" groot 460 roeden
leggende inde Kerckbuijert.
NO    Lijsbeth Costers mit haer kinderen ende Proeijen tsamen
ZO endt  Pletten ende Pieter Heeren worffven
ZW    Pieter Jan de Vriessen
NW endt  Roeloff Ballen.
Midts dat die voors. Huijch Maertsz tot zijnen laste sal neemen 50
hooftpenningen competerende St. Anna Gilde ofte die Kercke daer van
gevende vijfftich stuvers sjaers.
 
 12-06-1590 blz. 155 v    
Vercoop, Allert Dercxz woenende tot Saerdam als man ende voocht van
Anna Cornelisdr
aen IJsbrant Jansz een sestendeel
die weeskinderen wijlen Cornelis Ouwe Jannen twee sestendeelen
Gerit, Pieter ende Jan Claes zoonen elcx een sestendeel
van een madt lants ofte alsulcke eijgendoom als hij comperant heeft
leggen onverdeelt ende gemeen mit noch vijff maeden competerende die
voors. coopers in Heijn Roeleven weer, streckende vanden Dijck off
tot Cornelis Heijn Roeleven lant.
NO    Jan Gerit Huijgen mit Heijn Roeleven Volck
ZW    Claes weer.
 
 12-06-1590 blz. 156     
Vercoop, Guertgen Jan Maertens geassisteert mit Jonge Jacob Jacobsz
haeren voocht ende Jan Willemsz haer zoon voor hem zelven ende hem
starck maekende voor Aernt Willemsz zijnen broeder
aen Huijch Dercxz
een stucke landts groot vier koeven mitte worff daerin gelegen
genaempt "Jan Dullen ven", streckende vande Wech off tot Cornelis
ende Claes Huijberts zoonen lant toe.
Midts dat die voors. Huijch Dercxz tot zijne laste sal neemen 9
sjaers in verscheijden pacht brieven gemelt.
 
 12-06-1590 blz. 156 v    
Jan ende Claes Dercx zoonen schuldich
aen Jan Claes Dercken ende Cornelia Cornelis dochter zijn
huijsvrouwen voor dochter
een jaerlicxe losrenten van 3.12.-., hooftgelt 60.
Onderpande twee koevennen lants leggende in Maert Zijmons weer.
O     Willem Geritsz
W     Gerit Claesz
Z     Baelich IJsbrants mit haer kinderen
N     Havicken volck.
 
 15-06-1590 blz. 157     
Vercoop, Griet Claes Jacobszs weduwe verstarckt mit Mr. Leenert
Henricxz onsse schoelmeester haeren voocht ende Dirck Cornelisz
Coninck als out oome ende voocht vande naegelaeten weeskinderen
vande zelve Claes Jacobsz geprocreert bijden voors. Griet
aen Gerit IJsbrantsz
een stucke landts leggende inde Kerckbuijert groot een koeven.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Maerten Roeleven
NW endt  Rissen worff.
Midts dat die voors. Gerit IJsbrants tot zijnen laste sal neemen 
100 hooftpenningen staende opt voors. landt van 8 sjaers.
 Voor de coopsomme van 320. [zie acte blz. 158 v]
 
 15-06-1590 blz. 157 v    
Vercoop, Griet Claes Jacobszs weduwe verstarckt mit Mr. Leenert
Henricxz onsse schoelmeester haeren voocht ende Dirck Cornelis
Coninck als out oome ende voocht vande naegelaeten weeskinderen
vande zelve Claes Jacobsz geprocreert bijden voors. Griet 
aen Michiel Jansz
eerst een splitcamp groot een hondt lants.
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Sijmon Jacobsz tOostzanen cum socijs
NW endt  Aerent Claeszs acker.
Noch een stolpacker groot een hondt landts .
NO    Lou Warnaers acker
ZO endt  Trijn Roeleven erffgenamen
ZW    Trijn Roeleven erffgenamen
NW endt  Roeloff Ballen.
 Voor de somme van 148. [zie acte blz. 159 v]
 
 15-06-1590 blz. 158     
Vercoop, Griet Claes Jacobszs weduwe verstarckt mit Mr. Leenert
Henricxz onsse schoelmeester haeren voocht ende Dirck Cornelisz
Coninck als out oome ende voocht vande naegelaeten weeskinderen
vande zelve Claes Jacobsz geprocreert bijden voors. Griete
aen Michiel Jansz
een huijs ende worff gelegen inde Kerckbuijert.
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Maerten Roeleven
NW endt  die Wechsloot.
Midts dat die voors. Michiel Jansz tot zijnen laste sal neemen 20
hooftpenningen staende opt voors. huijs ende worff op losrente tegen
de penning twintich competerende die Armehuijssitteren.
 Voor de coopsomme van 160. [zie acte blz. 160 v]
 
 18-06-1590 blz. 161 v    
Cornelis Geritsz schuldich 
aen Lambert Reijersz vander Horst woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot twee maeden leggende omtrent die
Kerck, streckende voorts vande Heerenwech off tot Aelllidt Peetges
ende haer kinderen lant toe.
NO    Pieter Cornelis Aerians
ZW    Aernt Jonckers.
Borg is Pieter Cornelisz ende stelt als 
onderpande drie ackeren landts groot tsamen 300 roeden leggende in
Willem Bouwenszs weer, streckende voorts van Aernt ende Bouwen
Pieters zoonen lant off tottet Twisch toe.
NO    Pieter Nommelen
ZW    Bouwen Pietersz ende Claes Claesz.
 
 18-06-1590 blz. 163     
Pieter Cornelisz Hartoegen verclaerde dat hoewel Cornelis Geritsz op
ofte in zijn prive name voor ons Schout ende Schepenen all ten
behouve van Lambert Reijersz vander Horst verleeden ende gepasseert
heeft seckere brieve van constitutie inhoudende een jaerlicxe
losrenten van 
 12.10.-., losbaer met 200 hooftsomme. Ende al ist soe dat hij
comparant in die zelve brieve hem nijet verder als principaele borge
geconstitueert ende inne gestelt heeft voor de voors. Cornelis
Geritsz heeft nochtans die helft als 6.5.-.van de voors. renten
van 12.10.-. tot zijnen laste genomen, gelijck hij alsnoch tot
zijnen laste neempt alste hij expresselijck bekende die helft als 
100 van die voors. hooftsomme van 200 ontfangen genooten ende tot
zijnen profijt beheert te hebben.
Onderpande drie ackeren lants groot tsamen 300 roeden leggende in
Willem Bouweszs weer, streckende voorts van Aernt ende Bouwen
Pieters zoonen lant off tottet Twich toe.
NO    Pieter Nommelen
ZW    Bouwen Pietersz ende Claes Claesz.
 
 22-06-1590 blz. 164     
Jan Pieter Everts schuldich
aen Aelbert Pouwelsz poorter van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Pouwels ven" groot twee
koeven.
NO    Derck Willemsz Panvis
ZO endt  Aechgen IJsbrants cum socijs
ZW    Cornelia Ghijsberden ende Gerit Claes
W endt  Claes Havicken.
Borg is Cornelis Pieter Everts broeder van Jan Pieter Everts.
 
 24-06-1590 blz. 165     
Vercoop, Claes Havicxz onsse buijervrijer
aen Lijsbeth Willemsdr weduwe wijlen Willem vant Laentgen mit haer
kinderen
een stucke landts groot 1144 roeden in Floren weer sulcx dzelve
Lijsbeth Willems ende haeren predecesseurs in erffhuijere gebruijct
hebben gehadt.
NO    Aellidt Peetges mit haer kinderen
ZO endt  die Caijck
ZW    Foockel Willems mit haer kinderen
NW endt  Errem Gerit die Boets mede mit haer kinderen.
Compareerde Lijsbeth Willems dochter geassisteert mit Jan Willemsz
haeren broeder ende voocht ende Jan Geritsz Maeijckes als neeff ende
voocht vande zelve voors. kinderen wijlen Willem vant Laentgen ende
bekende tvoors. stucke landts weder vercoft te hebben
aen Errem Gerits die Boets weduwe mit haer kinderen.
 
 31-07-1590 blz. 166     
Wij Allert Geritsz, Aernt Maertsz, Ghijsbert Jansz, Baert Roeloffsz
ende Jan Cornelisz Schepenen tot Assendelft mit Jan Geritsz oudt
Schepen ende Comen Jan Jansz gedeputeerde vanden zelven dorpe
verclaeren ende bekennen midtsdezen hoe inden jaere tweentseventich
laestleden bijde Schepenen ende Regeerders van Assendelft inden
naeme ende van weegen tCorpus aldaer vercoft is geweest eenen Willem
Pouwelsz poorter tot Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 138 breeder blijckende bijde
constitutie deur die welcke dese onsse letteren getransfigeert
deursteecken ende bezeegelt zijn. Dan overmidts dzelve constitutie
menichionerende datmen dzelve losrente soude tallen tijden moegen
lossen mit 2300 voort hooftgelt ofte bij 600 teffens voort
gerechte derdendeel. Welck verhael van eenderdendeel aldaer wat
duijster gestelt zijnde. Ende omme te eviteren alle querelen die
daeruijt mit verloop van tijden soude moegen ontstaen te rijssen,
soe verclaeren wij voor ons zelven als inden naeme ende van wegen
tCorpus van Assendelft dat die meeninge nijet en is een derdendeel
van 2300 mit 600 te moegen lossen, maer dat wij tallen tijden
die voors. hooftsomme op vier termijnen soude moegen lossen, te
weeten deerste drie termijnen elcx mit 600 teffens ende tvierde
termijn mit 500. 
Doch altijts daer beneffens mede betaelende tonbetaelde verloop
vandien naer advenhant pro rata.
Alsoe wij bekennen gelijck die voors. Jan Geritsz een vande
origineele constituanten inde voors. Constitutie ende Comen Jan
Jansz als gedeputeerde voors. verclaerden die voors. 2300 zelffs
in gereede penningen uijt handen vande voors. Willem Pouwels
ontfangen ende in des voors. Corpus noothoirbaer weder beheert te
hebben.
Interpreterende overzulcx ten overstaen ende bij consente vande
voors. Willem Pouwelsz dselve meeninge vande lossinge zulcx te
weezen.
 
 02-08-1590 blz. 167     
Testament. Dat wij op huijden date van desen ons zelven gevonden
hebben ten huijsse van Elisabeth Willemsdr weduwe wijlen Cornelis
Henricxz Wever haeren laeste man staende in onsse dorpe besuijden
die Kerck op Goeten Laen, allwaer voor ons verschenen Dirck Henricxz
Wever gesondt ende Emerents Arentsdr die sieck te bedde lach.
Ende eerst die voors. Dirck Henricxz testateur verclaerde te wesen
zijnen uijterste wille dat oft gebuerden dat hij quam te sterven
voorde voors. Emerents Arentsdr, soe wilde hij dat die voors.
Emerents terstondt uijt zijnen goeden eerst zal ontfangen die somme
van 600 die welcke hij testateur vande goeden die voors. Emerents
toebehoerende onder hem heeft. Mit noch gelijcke andere 600 uijt
de gereetste goeden vande voors. testateur. Midtsgaders besprack hij
testateur daerenboven noch dzelve Emerents Arentsdr een vrije
woeninge uijte huijssinge hem toebehoerende staende zoe binnen der
stede van Haerlem als inden dorpe van Sparendam die zij zelffs daer
uijt verkiesen sal, omme vande zelve laeste genoemde 600 ende
vrije woeninge respective voore gementioneert te hebben die
usufructus ende lijfftochte tot haeren leven lanck geduijerende.
Midts dat die voors. 600 ende oock d'woeninge respective nae
toverlijden vande voors. Emerents Arentsdr weder sullen gaen keeren
ende succederen aende descendenten vande voors. Dirck Henricxz.
Ende verclaerde die voors. Emerents Arentsdr te weesen haeren
uijterste wille indient gebeurde dat zij quam te sterven voorde
voors. Dirck Henricxz die voors. 600 wesende eens wechdraegende
alle haer goet ende onder den voors. Dirck berustende. Onder
restrinctie nochtans dat nae toverlijden vande zelve Dirck Henricxz
uijte voors. 600 haer testatrice competerende sullen ontfangen
Tjaert Phoppisz, Jannitgen Phoppisdr, kinderen van Griete Arents
haer testatricen zuster woenende in Eemderlandt, Jannitgen,
Marijtgen, Aeltgen ende Annitgen Cornelis dochteren, die kinderen
van IJtgen Arents mede haer trestatricen zuster woenende tot
Amsterdam, elcx die somme van 50.
 
 01-08-1590 blz. 168     
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten nu ter tijt woenende tot Saerdam
aen Arent Pietersz onsse buijervrijer
eerst een stucke landts groot 612 roeden genaempt "het Bincaeijcgen"
in Crullen weer, streckende voorts van Barent Claeszs landt off
totte Caijck toe.
NO    Cornelis Pieter zelver ende Heeren vennitgen mit Claes
     Cornelis Pieters tsamen
ZW    Cornelis Moeij Duven.
Midts dat Arent Pietersz tot zijnen laste sal nemen 120
hooftpenningen staende van twintich penningen op losrenten
competeerende Boschmans volck.
Noch een stucke landts groot een halff morgen 6 roeden leggende int
Vroon weer.
NO    Pieter Cornelis Pieters mit zijn wijffs voorkinderen
ZO endt  Heeren Vennitgen.
 
 01-08-1590 blz. 169     
Vercoop, Aernt Pietersz onsse buijervrijer als eenige zoone ende
universaele erffgename van Guert Nijel Sieuwen zijn moeder 
aen Cornelis Pieter Jutten nu ter tijt woenende tot Saerdam
een stucke landts genaempt "die Uijterhelft van Nijel Sieuwen
achterven" leggende in Nijel Sieuwen weer.
NO    Maerten Jan Dercken cum socijs
ZO endt  Lou Wouters
ZW    Maerten Jan Dercken cum socijs mit Engel Claes Jutten
NW endt  Thonis Jacobsz.
Midts dat die voors. Cornelis Pieter Jutten tot zijnene laste sal
neemen 50 hooftpenningen staende opt voors. landt.
 
 11-08-1590 blz. 169 v    
Claes Havicxz onsse buijervrijer als zoone ende mede erffgename van
Havick Jan Duves zijn overleden vader die mede erfgename was wijlen
Anna Jan Duves zijn zuster ende bekende van de erffgenamen wijlen
Jannitgen Claes Claeszs van Dijck tot Osdorp albetaelt te wezen soe
wel van de jaerlicxe losrenten van 6 sjaers als die hooftsomme
vandien bedragende tot 108 uijt sake van seeckeren brieve van
constitute. Dwelcke veronderpandt stonde op vijff maeden lants
gelegen inden ban van Osdorp inde Heijning streckende van
Heijninchswech off tot aen Jannitgen voors. zijn lant toe.
W     die stede van Amsterdam
O     Willem Claesz.
Welcke constitutie ten tijde vande beleegeringe der stadt van
Haerlem inde aerde verbercht ende gevlucht was ende aldaer vergaen
ende te nijet gecomen is soe hij comparant bij trouwe ende eere
expresse verclaerde.
 
 11-08-1590 blz. 170     
Vercoop, Pieter Geritsz
aen Cornelis Henrick Geritszs
een stuckgen landts groot omtrent een koeven gelegen besuijden die
Kerck, streckende voorts vande Wechsloot off tot de Schouts landt
toe.
NO    Cornelis Henrick Geritszs zelffs
ZW    Cornelis Henrick Geritszs zelffs.
 
 25-08-1590 blz. 170 v    
Vercoop, Cornelis Henricxz
aen Engel Henricxz
een acker landts groot een halff madt leggende int noort endt,
streckende voorts vande Wech off tot Cornelis Thijssen bruijcklant
toe.
ZW    Claes Cuijper
NO    Sijbout Cornelisz.
 
 27-08-1590 blz. 171     
Vercoop, Stijn Havicxdr weduwe Jacob Jonge Jans geassisteert mit Jan
Havicxz haeren outste broeder ende voocht ende Dirck Maertsz als
neeff ende voocht vande voors. Jacob Jonge Jans achtergelaeten
kinderen
aen Claes ende Gerit Havicx zoonen
een stucke landts genaempt "die Hooge ven" groot vijfftalff koeven
leggende in Vrerick Oetgers ende Lourissen weeren.
NO    Cornelis Jansz Bening met zijn zuster
ZO endt  den Indam
ZW    Havick Janszs weer
NW endt  Engel Jan Franssen.
 
 27-08-1590 blz. 171 v    
Vercoop, Stijn Havicxdr weduwe Jacob Jonge Jans geassisteert mit Jan
Havicxz haeren outste broeder ende voocht ende Dirck Maertsz als
neeff ende voocht vande achtergelaeten kinderen vande zelve Jacob
Jonge Jans ende Engel Jan Franssen voor hem zelven
aen Trijn Claes Aeris weduwe Havick Jansz
een stucke landts genaempt "Aelbertsven" groot twee koeven leggende
achter die Horn. Te weeten Stijn Havicx mit haer kinderen voor een
vierndeel ende Engel Jan Franssen voor drie vierndelen.
NO endt  die Vlietssloot
ZO    Engel Nijelsz mit Jannitgen Nijels zijn zuster
ZW endt  Marijtgen Jonge Jans mit zijn kinderen
NW    Trijn Ghijssen mit haer kinderen.
 
 31-08-1590 blz. 172     
Louris Jansz schuldich
aen Lamberts Reijersz vander Horst
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Middellant" groot drie
koeven.
N     Roeloff Louwen
O     die kinderen van Claes Jansz
Z     Cornelis Jacobsz cum socijs
W     Willem Gerits.
Noch zijn huijs mit zijn erve ende tlant daer achter aen gelegen
groot een koeven.
N     Roeloff Louwen
O     die Uijtwech
Z     Derck Jansz
W     den Dijck.
 
 28-08-1590 blz. 173     
Wij Pieter Jansz de Jonge Schout tot Assendelft, Henrick Roeloffsz
ende Jan Jansz inwoenende buijerluijden binnen Assendelft voorn.
attesteren midts dezen ten versoucke van Henrick Reijersz
jegenwoordich dienaer des Goddelijcken woorts tot Ter Aer
waerachtich te zijn hoe dat geleden sekere jaeren die selve Henrick
Reijersz ooc dienaer des Goddelijcken woorts binnen onssen dorpe
voors. is geweest hebbende ten zelve tijde een huijsvrouwe genaempt
Hillegund Willems welcke alhijer overleden ende gesturven is
achterlaetende een zoone bijden zelven Henrick Reijers geprocreert
genaempt Willem Henricxz.
Soe heeft die voors. Henrick Reijersz terstondt naer tzelve
overlijden zijner huijsvrouwe ten overstaen van Reijer IJsbrantsz
zijnen vader zijn voors. kindt midts dat zelve kindts bloetverwanten
absent waren bewesen ende bewijst alsnoch midtsdesen voren zijns
moeders erve 27 daelders tstuc tot 30 stuvers welcke penningen hij
verclaerdt op goeden trouwen te leen gedaen te hebben eenen Casper
van Remunde woenende tot Emmerick.
Attesteren voorts dat ons ten tijden vant overlijden des voors.
Henrick Reijerszs huijsvrouwe den staet van zijnen goeden zeer wel
bekent was ende over sulcx dat hij zijn zoone mitte voors. somme van
penningen zijn moeders erffve getrouwelijcken ende oprechtelijck
bewesen gehad heeft.
Doorconde soe hebben wij dese attestatie mit onsse gementelijcke
signature respective bevesticht opten 28e Augustus anno 1590
ondertekent.
 
 27-08-1590 blz. 173 v    
Vercoop, Claes ende Gerit Havicx zoonen als zoonen ende voochden in
dezen van Trijn Claes Aeris weduwe wijlen Havick Jansz
aen Engel Jan Franssen
zeven achtendeelen van een stucke landts genaempt "tLaentgen"
gelegen voor Jan Franszs worff mitte voors. Engel gemeen in Vrerick
Oetgers weer.
NO    Cornelis Jansz Bening
ZO endt  Havick Janszs weduwe
ZW    Wouter Joosten ende Roeloff Pietersz
NW endt  Huijch Maertsz cum socijs met Engel Jan Franszs worff.
Ende noch zeven achtendeelen van een stuckgen landts veen leggende
mede mit Engel gemeen in Lourissen weer.
NO    Stijn Havicx mit haer kinderen
ZO endt  Engel Jan Franssen voors. zelffs
ZW    Havick Janszoons weer
NW endt  Havick Janszoons weduwe.
 
 25-09-1590 blz. 174 v    
Testament van Sijmon Jacobsz ende Aechte IJsbrantsdr zijn
huijsvrouwe.
Voorts verclaerden zijluijden te weezen haeren testament ende
uijterste wille dat zij elckander des langstlevende erffgenaem vande
eerststervende geinstitueert hebben ende instituerten bij dezen
welverstaende dat die selve langst levende des eerst gesturven
vrunden die naede nijeuwe ordonnantie hadden moegen succederen eens
voor all uijt keeren sal die somme van 600 daer aff die zelve
langst levende tweejaeren nae des eerst overledens doot deene helft
ende twee jaeren daer nae dander helft sal uijtkeeren.
 
 10-10-1590 blz. 175     
Vercoop, Hillegunt Claesdr weduwe wijlen Willem Claes Zijmons
geassisteert mit Gerit Dercxz haeren neeff ende voocht ende Claes
Sijmonsz als groote vader ende voocht van Marijtgen Willems,
Cornelis Willemsz ende Willem Willemsz naegelaten weeskinderen vande
voors. Willem Claes Sijmons geprocreert bij de voorn. Hillegundt
ende verclaerden hoe dat zij opten 8e dach in Decembris anno 1578
seeckere perceelen van landen ende werffve vercoft hadde ten behouve
van Sijmon Claesz s.g. 
Dan overmidts die voors. Hillegundt Claesdr mit haeren mede
consorten haer seer beclagende was dat zij haeren voors. perceelen
van landen ende werffve tot vijlen prijsen wech geworpen ende
grootelicx bijde voors. coopen geledeert waeren poegende zulcx haer
vande zelve coope ende opdrachte te willen laeten reliveren. Ten
waere die weduwe ende kinderen van Sijmon Claesz des rechtvaerdige
prijse nijet en hadde willen suppleeren. 
Gelijck die voorn. comparanten inder qualiteijt voors. voor haer
haeren erven ende naecomelingen alsnu bekende ander mael vercoft
ende opgedraegen te hebben midtsdezen tot eenig vrijen eijgen
Marijtgen Claes weduwe wijlen die voors. Sijmon Claesz ende haeren
kinderen alle diezelve perceelen van landen ende worffve als inde
orineele opdrachte vande 8e decembris voors. int lange met zijne
belendingen gespecificeert staen.
 
 23-10-1590 blz. 176     
Testament van Pieter Heeren onse buijervrijer.
Institueert midtsdezen alle zijne broeders ende susters kinderen.
Nochtans indien Machtelt Heeren die voors. testateur overleeffde dat
alsdan die voors. Machtelt Heeren tgeene haeren kinderen ofte
kintskinderen uijt crachte vandesen soude hebben moegen genijeten
alsdan die voors. Machtelt sal hebben ende beerffven. Daer inne hij
dzelve Machtelt zijnen zuster in sulcke gevalle institueert
bijdesen.
 
 06-11-1590 blz. 176     
Testament van Gerit Roeloffsz mit Elisabeth Claesdr zijn
echtehuijsvrouwe.
Maecten ordineeren ende disponeerden midtsdezen malcanderen
reciproce alsdat die langstlevende sal hebben ende behouden alle die
goeden die de eerststervende van hem testateuren mitter doot
ontruijmen ende achterlaeten sal.
Bespraecken midtsdezen dat naet overlijden vande laaststervende
Aechte Cornelis des voorn. Gerit Roeloffszs susters dochter voor
uijte goeden die bijde laest stervende achtergelaeten sal worden die
somme van 100.
Idem dat die ongedisponeerde goeden sullen gaen succederen ende
erffven aende rechte erffgenamen vande voors. testateuren helff ende
helff.
 
 06-11-1590 blz. 177     
Vercoop, Cornelis Claesz alias Cornelis Moeij Duven als man ende
voocht van Lacije Aerntsdr
aen Trijn Claes Aerisdr weduwe wijlen Havick Jansz
een stucke landts groot drie koeven genaempt "Hammen ventgen".
NO    Sijmon Claes Dirck Maerts
ZO endt  Brechte Henricx tOostzanen mit Jan Pieter Everts
ZW    Gerit Jong Claesz
NW endt  IJsbrant Jonge Jans.
 
 15-11-1590 blz. 177 v    
Vercoop, Comen Jan Jansz 
aen Claes Pieter Louwen
een madt lants gelegen in Roeloff weer.
NO    Sijmon Henrick Geritszs
ZO endt  Cornelis Jonck Claessen mit Floris Floren
ZW    Cornelis Jonck Claessen mit Floris Floren
NW endt  de Wechsloot.
 
 16-11-1590 blz. 178     
Vercoop, Jan Geritsz voor hem zelve ende voor Aeff ende Marij Gerits
dochteren zijn zusters
aen Bouwen Jansz
die helft van een stucke landts genaempt "die Camer ven" groot die
zelve helft twee morgen leggende int zuijt endt onderdeel ende
gemeen mit Roeloff Baerts kinderen, streckende voorts van den Dijck
off totte Caijck toe.
ZW    Bouwen Jansz mit Claes Maertsz ende Griet Aeriansdr
NO    Cornelis Pieter Jacobs.
 
 30-11-1590 blz. 178 v    
Vercoop, Claes Jan Jutten onse buijervrijer
aen Ghijsbert Claesz Schoon
een stucke landts genaempt "dat Uijterendt vande Boeveech" in Willem
Jutten weer groot een madt landts.
NO    Anna Huijch Jutten madt mit Comen Jan Jansz tsamen
ZO endt  Foockel Willems mit haer kinderen
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  Aeff Jan Jutten.
Midts dat Ghijsbert Claesz tot zijnen lasten sal neemen 50
hooftpenningen competerende Huijch Maerts vant Hoff opt voors. landt
veronderpandt.
 
 22-12-1590 blz. 179     
Testament van Annitgen Mr. Ponciaen Willemszs weduwe, wesende
sieckelijck sittende op haer stoel.
Verclaerende haeren testament ende uijterste wille te weezen dat
Maria Ponciaens ende Imme Ponciaens haeren dochters van haere
testatrice erffenisse affstaen zullen mettet tgeen zij ten huwelicke
gehadt hebben daer zij dzelve haeren dochters ende elcx van hem
institueerde bijdezen voor haer wettige portie.
Ende voorts die ander goeden die zij testatrice metter doot ruijmen
ende achterlaeten zal heeft daerinne geinstitueert bijdezen die
kinderen van Maria Ponciaens voors. in deen helft ende die kinderen
van Imme Ponciaens mede voors. in dander helft.
Midts dat die voors. Maria ende Imme Ponciaens dochteren sullen
hebben ende genijeten die lijfftochte ende usufruct der goeden halff
ende halff haere voors. kinderen uijt crachte ven desen eenichsins
aencomende sonder nochtans dat Jan Jansz Braer ende Dirck Pietersz
haeren swaegers die zelve ofte die vruchten vandien souden moegen
regeren, versetten vercoopen ofte alienere int minste nochte meeste.
Willende tot verhoedinge vandien dat die voors. haeren
achtergelaeten goeden bij Weesmeesteren van Assendelft sullen werden
geinventarieert.
 
 28-12-1590 blz. 180     
Maerten Jan Dercken voor hem zelven ende voor Dieuwe ende Aellidt
Jan Dercken zijn zusters schuldich
aen Derck Jan Dercken zijnen broeder woenende int Hoffambocht
een jaerlicxe losrenten van 30, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke lants genaempt "Foppe Lant" groot twee maeden
met noch die helft van vier maeden onderdeel ende gemeen mit Roeloff
Baerts volck die die medehelft vande zelve vier maeden toebehoert
leggende tselve Foppelant ende viermaeden zijd aen zijde
buijtendijcx inde Caech.
NW    van de viermaeden Bouwen Jan Claesz mit zijn consorten
ZO    van de viermaeden Jacob Jonge Jannen volck
ZO    van Foppenlant die Poel
NW    die viermaeden
NO    Jacob Jonge Jannen
ZW    Roeloff Louwen mit Claes Sijmons.
 
 28-12-1590 blz. 180 v    
Vercoop, Derck Jan Dercken voor hem zelve ende Pieter Floren als man
ende voocht van Neel Jan Dercken
aen Maerten Jan Dercken, Dieuwer ende Aellidt Jan Dercken dochteren
hem comparanten respective broeder ende zusters ende schoenbroederen
ende schoenzusters
alle alsulcke erffenisse ende besturvenisse als haer bij Jan Dercken
ende Errem Claesdr zijn huijsvrouwe mitsgaders Claes Dercken haeren
broeder mitter doot ontruijmpt ende achtergelaeten zijn van lant
sant huijs hoff koe ende calff van roerende ende onroerende goeden
van all is all ter werlt egeen uijtgesondert.
 
 04-01-1591 blz. 181     
Jan Florisz schuldich
aen Jan Henricxz ende Guertgen Henricxdr naegelaeten weeskinderen
wijlen Lacije Jacobsdr geprocreert bij Henrick Jansz tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 300.
Onderpande die helft van een stucke landts genaempt "die Drie
koeven" groot vier koeven leggende in Floren weer.
NO    Cornelis Claes Jan Roen
ZO endt  Errem Gerit die Boets
ZW    Willem Wouters ende Willem Maertsz cum socijs
NW endt  Jan Floren cum socijs.
Borg is Maerten Allertsz swaeger van Jan Florisz.
 
 04-01-1591 blz. 182     
Claes Jan Costers schuldich
aen Gerit Claesz Braer nomine uxoris woenende tot Saerdam
een jaerlicxe losrenten van 2, hooftgelt 50.
Onderpande zijn huijs ende erff inde Kerckbuijert soe hij tselve nu
ter tijt bewoondt, streckende tzelve erff vande Wechsloot off tot
Cornelissen ende Jacoppen lant toe.
NO    Claes Allertsz Schaep
ZW    Cornelis Moeij Duven mit Jacob Jong Willemen als
     eijgenaers van Jaep Stuijffven werff.
 
 04-01-1591 blz. 183     
Vercoop, Thonis Jacobsz
aen Cornelis Pieter Jutten
een stucke landts genaempt "Aernt Jan Cillen Boeffveech" groot twee
maeden landts.
NO    Trijn Claes Jan Roen weduwe
ZO endt  Anna Huijch Jutten
ZW    Aeff Jan Jutten
NW endt  die Wechsloot.
Compareerde mede Cornelis Pieter Jutten ende bekende tzelve landt
weder vercoft te hebben
aen Comen Jan Jansz.
 
 03-01-1591 blz. 183 v en 184
Vercoop, Michiel Jansz
aen Lijsbeth Pieter Lambertszs weduwe
een huijs ende worff gelegen inde Kerckbuijert.
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Maerten Roeleven
NW endt  die Wechsloot.
Midts dat die voors. Lijsbeth tot haeren laste sal nemen eerst 20
hooftpenningen competerende die Arme Huijssitteren, staende op
losrente tegen de penning twintich.
Noch 30 hooftpenningen competerende Griet Bestemaetges staende op
losrente tegen de penning zesthien. [Voor de somme van 192 blz. 184]
 
 09-01-1591 blz. 185     
Testament van Guert Jan Coennen weduwe leggende cranck in haer
bedde.
Dat oft gebuerden dat Sebastiaen Baertsz haeren dochters zoone quam
te overlijden sonder kindt ofte kinderen achter te laten, dat alsdan
die goeden die welcke hij van haer testatrice beerft sal hebben
wederomme sullen gaen aen haer testatrice zijde.
 
 21-01-1591 blz. 185 v    
Vercoop, Engel Jansz woenende tot Uijtgeest als zoon en mede
erffgenaem van Griete Maerten Jan Neelen zijne moeder en voor Griet
Jansdr zijn zuster daer voore hij beloeffde te caveren
aen Pieter Cornelisz ende Claes Derricxz geswaechers
een vierde paert van een morgen landts leggende onderdeel ende
gemeen inde bruijcklanden van Aechte Neellen volck mit schult ende
onschult zulcx hij comparant inder voors. qualite tzelve te
erffgenoemen heeft geleegen int noort eijnde van Assendelft in
verscheijden perceelen sulcx tzelve van buijeren bekent ende belendt
is.
 
 30-01-1591 blz. 186     
Vercoop, Allert Geritsz onsse mede broeder int Schepen ampte voor
hem zelven ende voor zijn andere broeder, broeders kinderen ende
zusters ende Maerten Geritsz oock mede voor hem zelve ende voor zijn
zusters ende broeders kinderen ende verclaerden hoe dat
predecesseurs ofte voorsaeten. Eertijts voor dese gerechte vercoft
hebben ten behouffve
van Pieter, Adriaen ende Willem Allerts zoonen gebroeders
een gaerde lants leggende in Gabben weer beoosten die Wech onderdeel
ende gemeen, streckende vanden Wech off totten Delft toe.
NO    Engel Henricxz ende Maerten voors.
ZW    Aechte Neellen weer.
Die oude brieff van waerenisse is inden voorleeden trouble
verlooren.
 
 23-01-1591 blz. 186 v    
Vercoop, Maerten Boll residerende inden Haeghe met procuratie van
zijn moeder Joncfr. Catherina de Jonge weduwe wijlen Mr. Jacob Boll
aen Maerten Geritsz
eerst vijff ackeren lants zijd aen zijde, streckende vanden Twisch
off totten Delft toe.
NO    Evert Claesz
ZW    Cornelis Geritsz ende Dingnum Cornelis tsamen.
Noch acht ackeren lants daer van deerste drie zijd aen zijde als ten
andere vijff zijd op zijde gelegen zijn, streckende vanden Delft off
tot Baert Nijeskes ende Maerten Derck Claes Pouwels lant.
NO    Claes Janttes ende Cornelis Geritsz tsamen
ZW    Jan Claesz Beningen, Cornelis Dercxz.
Ende noch een campe lants, streckende vande Wechsloot off tot Baert
ende Maertens voors. lant.
NO    Claes Janttes
ZW    Baert Nijeskes.
Groot alle drie die voors. perceelen tsamen 1200 roeden.
 
 23-01-1591 blz. 187     
Vercoop, Maerten Geritsz bekende gecoft te hebben van Jouffrouwe
Catherina de Jonge weduwe wijlen Mr. Jacob Boll in zijn leven
ontfanger Generael van tGemeen Lant van Hollandt ten overstaen van
Maerten Boll haeren zoon
seckere vier stucken lants aen diversche ackeren gelegen int noort
eijnde tusschen die Twisch ende Kerckwech tsamen groot 1300 roeden
ende dit voorde somme van 420 te betaelen op twee die eerstcomende
meijdaegen telcken die gerechte helft.
 
 29-01-1591 blz. 187 v    
Vercoop, Lijsbeth Pieter Lambertszs weduwe, geassisteert mit Jan
Jansz Braer haeren voocht
aen Michiel Jansz
een beseegelde losrenten brieff van 6, hooftgelt 100.
Beginnende: Ick Baernt Jansz Schout tot Assendelft doe condt rch
besegelt in presente van Willem Geritsz ende Jan Jansz den Ouwes
Schepenen tot Assendelft in date 10e Octobris 1570.
Compareerde mede Michiel Jansz ende bekende dzelve losrenten brieff
wederomme vercoft te hebben aen Jan Aernt Maertsz tegenwoordich
Schepen dezes dorpe.
 
 25-01-1591 blz. 188 v    
Huwelicxe voorwaerden. Jan Pietersz vande Laen ter eenre ende Aechte
Claesdr zijn huijsvrouwe mit Maerten Claesz haeren broeder ende
voocht ter andere zijde.
Ende gelijde zij comparanten dat in tsamen comen ende bant van
huwelijck tusschen die voors. Jan Pietersz ende Aechte Claesdr
bevorwaert is gelijck zij alsnoch bevorwaerden midtsdezen alsdat oft
gebuerden dat bij staende huwelick hemluijden eenich van beijden
eenich goet op sturffe ende te erffnaemen (soe wel aen deen als
danders zijde) dat tselve goet nijet en sal comen noch wesen in
gemeenschap van huwelick maer wel die jaerlicxe incomen vandien
geduijerende tot dattet bedde geschuert ende eenich van beijden
overleeden sal weezen ende verder noch anders nijet.
Ende oock mede tot welcker tijt zij eenich van beijden comen te
sterven soe sal Aechte Claesdr oft haer erffgenamen voort geene zij
aen Jan Pietersz haeren man gebracht sal hebben vande voors. Jan
Pietersz oft zijn kinderen ontfangen eens 150 mit een bedde ende
zijn tuijch ende die huijsraet die zij daer gebracht heeft. Ten
waere nochtans soe dat bij staende huwelick (twelck God gelieve te
verhoeden) dat haer huijssinge affbrande dat in sulcken gevalle die
schaede vandien sal comen (tot discretie van mannen) tot laste
vandie voors. conthoralen halff ende halff.
 
 29-01-1591 blz. 189     
Vercoop, Cornelis Willemsz Jongelincx ende Willem Cornelisz zijn
zoon
aen Gerit Engelsz Schoenmaker
een stucke landts groot anderhalff morgen leggende in Claes van
Zaenen weer, streckende voorts van Claes Maertszs lant off totten
Dijck toe.
NO    Henrick Roeleven
ZW    Havick Janszs volck.
Midts dat Gerit Engelsz tot zijnen laste sal neemen 300
hooftpenningen staende op losrenten tegen den penning twintich,
competerende Cornelis Pieter Jan Baernts cum socijs.
 
 29-01-1591 blz. 190     
Willem Maertsz voor hem zelven ende voor zijn zusters ende in dezen
als voocht van Foockel Willems zijnen moeder schuldich
aen Claes Claesz woenende aen den Dijck
een jaerlicxe losrente van 5.10.-., hooftgelt 100.
Onderpande twee campen veens leggende zijd onder zijde in Jancke
Maerts weer groot tesamen een halff madt lants, streckende van den
Delft off tot Jong Aernden lant toe.
NO    Tamis Dercxz
ZW    Oetger Dercxz.
Borg is Jong Aernt Maertsz onsse broeder int Schependoem.
 
 31-01-1591 blz. 191     
Waelich Evertsz oudt omtrent 80 jaeren ende Baernt Jansz oudt
omtrent 72 jaeren, rechtelijcken verdaecht ende daertoe versocht
zijnde ter instantie ende van weegen Pieter Allertsz vande Laen omme
der waerheijt getuijchenisse te geven. Dat geleeden omtrent 38
jaeren eenen Allert Pieter Haesserden vande Laen des voors.
producents vader (ende hemluijden getuijgen buijerman) gecoft heeft 
van Derck Claesges van Assendelverdijck doen ter tijt woonachtich
binnen Haerlem
dat gerechte achtepaert van een stucke lants eertijts genaempt
"Dercxten Diemen" nu genaempt "die Lange ven" groot in als vier
koeven daer zij van outs voor geleegen is leggende int noort eijnde
van Assendelft.
NO    Aechte Neelen weer
ZO endt  Aechte Neelen volck
NW endt  Claes Jaspersz ende Pieter Everts kinderen Anna Zijmons
     mit Michiels Convente tot Haerlem.
Verclarende voor redene van wetenschap noch mede dat eenen Claes
Jansz vande Dijck mit Cornelis Jan Neellen segxluijden waeren vande
coop vandt voors. achte paert landts ende dat zulcx die voors.
Allert Pietersz als eijgenaer ende naer zijn overlijden die voors.
producent mit zijn zuster vreedtsamich int gebruijck vandt zelve
gecofte paerte lants altijts gebleeven zijn ende noch tegenwoordich
bennen. Alste waaerlijck helpe hem getuijge Godde almachtich.
 
 05-02-1591 blz. 192     
Vercoop, Rengger Dircxz moellenaer tot Oosthuijssen als eenige
erffgename van Derck Renggersz in zijn leven moellenaer tot
Assendelft zijne vader.
aen Jan Huijbertsz
die gerechte halve coornmoellen tot Assendelft daerde weder helft
toebehoort Trijntge die weduwe vande voors. Derck Renggersz.
 
 05-02-1591 blz. 192 v    
Testament van Gerit Geritsz onsse buijerknecht.
Institueert tot zijne universaele erffgename Griet Jans dochter zijn
lieve ende beminde moeder in alle zijne achter gelaten goeden. Maer
indien des voors. testateurs moeder tzijns testateurs overlijden all
gesturven waere, soe substitueert hij testateur zijne voors. moeders
andere kindt oft kinderen geprocreert ofte noch te procreeren.
 
 22-02-1591 blz. 193     
Gerit Henricxz schuldich
aen Allert Pouwelsz Cuijper poorter der stede van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een morgen lants leggende in Claes Pieren weer,
streckende vanden Delft off tot Claes Jaspers lant nu gecoft bij
Schipper Allert ende daer toe.
NO    Waelich Evertsz
ZW    Pieter vande Laen mit zijn zuster als bruijckers Louris
     Warnaersz ende Jan vande Laen.
Borgen zijn Roeloff ende Cornelis Henricxz broeders van comparant.
 
 23-02-1591 blz. 194 v    
Vercoop, Garbrant Floris
aen Jan Jansz Peet
die helft van een stucke lants groot een madt lants daer die weder
helft van toebehoort die voors. Jan Janszs breeder blijckende bijde
beseegelde letteren van date 17e Aprillis 1585, leggende in
Lijclaessen weer.
NO    Jacob Heijnen weer
NW endt  Jacob Lijclaesz
ZW    Cornelis Pieters volck ende Maerten Geritsz
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven.
 
 03-04-1591 blz. 195     
Testament van Dieuwer Aerntsdr weduwe wijlen Jan Henricxz Claeij.
Voort siecke bedde vande zelve Dieuwer.
Ende verclaerde zij testatrice tot haeren universaele erffgenamen
midtsdezen Catrijn Geritsdr, Anthony Geritsdr haeren zusters
kinderen ende Catrijn Roeloffsdr die huijsvrouwe van Anthonis
Jacobsz haeren broeders dochter hooft voor hooft.
 
 05-04-1591 blz. 195 v    
Testament van Sebasthiaen Baertsz onsse buijervrijer.
Institueert tot zijne universaele erffgename Baert Dircxz zijn lieve
ende zeer beminde vader. Maer indien die voors. testateurs vader
tzijne overlijden all gesturven waere, soe substitueert ende
institueert hij testateur zijn voors. vaders andere kinderen
(wesende zijn halve broeders ende zusters) geprocreert ofte noch te
procreeren.
 
 11-04-1591 blz. 196     
Testament van Aellidt Cornelisdr onsse buijervrijster wesende
sieckelijck.
Zij institueert tot haeren universaele erffgename Cornelis Cornelisz
haeren lieve ende zeer beminde vader.
 
 12-04-1591 blz. 196 v    
Vercoop, Jacob Claes Cuijper
aen Willem Gerit Nijels
een stucke lants groot een morgen lants leggende Buijtenhuijssen,
streckende vande Wechsloot off tot Lou Jan Louwen lant toe.
NO    Jan Jan Claessen mit Roeloff Louwen
ZW    Jacob Jansz Roed.
 
 17-04-1591 blz. 197 en 197 v
Vercoop, Cornelis Geritsz Smit nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Pieter Claesz Nommelen
een stucke landts genaempt "die Marcken" groot 1444 roeden in Sijmon
Heijnen weer.
NO    Roeloff Henricxz
ZO endt  Sijmon Conincx
ZW    Jacob Jansz
NW endt  Nijel Claesz.
Ende noch alsulcken paert ende gedeelte als hem comparant inde
zuijer werff van zijn ouders erff gelegen is, streckende vande
Wechsloot off tot Peetten erffgenamen lant toe.
NO    Pieter Claesz zelffs mit Willem Claesz
ZW    Stoffel Warnaersz.
 [Voor de somme van 1065, te betaelen in drie termijnen. blz. 197
v]
 
 20-04-1591 blz. 198     
Dit zijn de persoonen die toecomende jaere beginnende tvrijdaechs
naer paessche ende eijndende tvrijdaechs naer paessche 1592
Schepenen ende Schodtvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft
weessen zullen.
        Schepenen:
Int Brouckvierndeel Jan Derck Everts
Int Kerckvierndeel Oetger Dercxz
Int Woudtvierndeel Jan Dercxz Tamissen
        Baert Claesz Boschman
Int Nesvierndeel  Willem Gerit Nijels
        Schotvangers:
Int Brouckvierndeel Cornelis Claesz Joncken
Int Kerckvierndeel Cornelis Dircxz vande Lange Laen
Int Nesvierndeel  Claes Pieter Louwen
     CORNELIS heere van Assendelft.
 
 30-04-1591 blz. 199     
Vercoop, veijlinge Comen Jan Jansz als geordineerde curateur van den
desoelaten boel van Cornelis Henricxz ende Guerte Cuijpers
aen Michiel Jansz ende bijde zelve Michiel weder overgedaen Pieter
Cornelis Aerians
een huijs ende erff leggende ende staende inde Kerckbuijert
benoorden aende zuijer Kerckweel.
NO    Allert Ghijssen
NW endt  Gerit Pietersz
ZW    Pieter Cornelis cruijs ven
ZO endt  die Heerenwech.
In veijlinge werd geboden door Jan Willem Aerians, Comen Jan,
Michiel Jansz, Maerten Roeleven, Jacob Pouwelsz ende Jan Braer.
Beloopende die totale coope 405.
Borg is Gerit IJsbrantsz.
 
 02-05-1591 blz. 199 v    
Testament van Fije Jansdr. Ten huijse van Jan Florisz voort bedde
van Fije Jansdr zijn schoondochter leggende cranck in haer kinder
bedde.
Zij institueert tot haeren universaele erffgename Aechgen Floris
haeren eenige kindt ende dochter geprocreert bij Floris Jansz haeren
jegenwoordigen man. Onder sulcke restrintie nochtans dat oft
gebuerden dat die voors. haeren dochter mede quam te overlijden
sonder kindt ofte kinderen achter te laeten dat alsdan die zelve
erffenisse sullen devolueren ende erven opte voors. Floris Jansz
haeren lieve ende zeer beminde man.
 
 03-05-1591 blz. 200     
Willem Garbrant Floriszs schuldich
aen Allert Pouwels poorter der stede van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande de helft van een stucke lants genaempt "Ossen ven"
leggende gemeen met Cornelis Jan Dullen Meijssen.
ZO    Aernt Jan Dullen kinderen
ZW endt  Jan Havicxz
NW    Stijn Havicx mit haer kinderen Wouter Joosten ende Roeloff
     Pietersz tsamen
NO endt  die Nouwevliet.
Noch een stucke lants genaempt "die Cleijne ackeren" groot
anderhalff koeven.
ZO endt  Cornelis Florissen
ZW    Maerten Maertsz kinderen
NW endt  den Indam
NO    die Hornsloot.
Borgen zijn Garbrant Florisz ende Jan Garbrantsz als vader ende
broeder van comparant.
 
 08-05-1591 blz. 201     
Testament van Fije Jans dochter leggende zeer cranck in haer kinder
bedde.
Zij renoceerde alle haere voorgaende testamenten ende besprack die
Huijsarmen van Assendelft die somme van 50 eens. Ende dat zij
voorts om sonderlinge lieffde ende affectie die zij heeft tot haeren
lieve ende zeer beminde man Floris Jansz, dzelve haren man gemaect
ende geinstitueert heeft midtsdezen tot haeren universaele
erffgename.
 
 05-05-1591 blz. 202     
Vercoop, Frans Fransz poorter tot Haerlem met procuratie van Mr. Jan
Berck woenende tot Dordrecht als man ende voocht van Jonffrouwe
Erckenraet van Berckenroede
aen Claes Pietersz ende Jan Dercxz
een gaerde lants gelegen gemeen in Gerit Claes Louwen weer.
Z     Gerit van Noortwijcx kinderen
N     Duijff Jan Huijsseers weduwe.
Ende noch een vierndeel mit een derdendeel van een gaerde lants
gemeen ende onverdeelt leggende in Maerten Claes Geritszs weer.
NO    Gerit Duves weer
ZW    Goetges weer.
 
 10-05-1591 blz. 204     
Vercoop, Cornelis Garbrantsz
aen Claes Jansz Reael
een stucke lants genaempt "Heijnen Hem" groet een madt landts.
ZO    Cornelis Florisz
NW    Garbrant Florisz
NO endt  Garbrant voors.
ZW endt  Stijn Havicxdr mit haer kinderen.
 
 10-05-1591 blz. 204 v    
Vercoop, Claes Jan Jutten
aen Derck Lourisz
thuijs ende werff dat die voors. Derck jegenwoordich bewoondt.
NO    Comen Jan
ZO endt  Aeff Jansdr
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  die Wechsloot.
 
 10-05-1591 blz. 205     
Compareerden voor Schout ende Schepenen Maerten Jacobsz mit
Jannitgen Henricxdr zijn huijsvrouwe ende verclaerde overgegeven
ende bewillicht te hebben midtsdezen dat oft gebuerden dat Trijntgen
Dercxdr, Willem Dercxz ende Elisabeth Dercxdr achtergelaeten
kinderen wijlen Derck Maertsz haer beijder comparanten overleeden
zoon geprocreert bij Marij Willemsdr tot Saerdam alle drie quamen te
sterven sonder kindt ofte kinderen achter te laeten, dat zij
comparanten haeren kinderen nochte haeren naecomelingen nijet en
sullen succederen nochte verbeetert weezen van eenige goeden gecomen
vande zijde vande zelve Marij Willemsdr. Maer dat dzelve goeden
alttijts zullen devolueren aende zijde vande voors. Marij Willemsdr
sonder daer van te moegen vervreemden tot bedwanck van alle recht
ende rechteren.
 
 27-05-1591 blz. 205 v    
Vercoop, Gerit Jongclaesen nomini uxoris ende Ghijsbert Cornelisz,
te weeten Gerit voor twee derdendeelen ende Ghijsbert voor een
derdendeel
aen Derck Lourisz
een stucke landts groot zeven hont lants genaempt "die Uijterveen"
leggende in Claes van Zaenen weer.
NO    Aeff Jan Jutten mit Guerte Gerits
ZO    den Dijck
ZW    Claes Maertsz ende Comen Jan
NW endt  Cornelis van Zaenen kinderen.
 
 28-05-1591 blz. 206     
Vercoop, Cornelis Lourisz vant Hoff als man ende voocht van Claesgen
Geritsdr
aen Claes Geritsz van Dijcx zijn schoonbroeder
alle alsulcke gerechte achtepaert als hem comparant toebehoort in
een stucke landts genaempt "tSant lant".
Noch zijn eijgen paert in een stucke landts genaempt "die Croft".
Noch een gerechte vierdepaert in een stucke landts genaempt "het
Madt" mitsgaders allsulcke eijgendoem als hij comparant buijtendijcx
mede heeft leggen alle int zuijt endt van Assendelft onverdeelt ende
gemeen mitte voors. comparandt cum socijs ende voorts generalijcken
ende specialijcken alles soe wes hem comperant mit zijn wijff aldaer
eenichsins op ende aenbesturven soude moegen weesen nijet
uijtgesondert. Ende sal Claes Geritsz daer mede tot zijnen laste
neemen 62.10.-. hooftpenningen staende voor des comperants portie
opt zelve lant gehypotequeert daervan jaerlicx betaelende te rente 
3.5.-., competerende Willem Pouwelsz tot Amsterdam.
 
 29-05-1591 blz. 206 v en 207
Vercoop, Claes Dercxz Roed buijerman tot Akedam
aen Pieter Pietersz van Schoeten bierstecker van de Leelije mitte
Croon woenende tot Alcmaer
een huijs staende tot Assendelft opten Nuwendijck daer Jacob
Ghijssen althans inne woondt.
NW endt  Cornelis Ghijs Coppes huijs
ZO endt  Nijes Claes Jan Caijcken Claes Jan Caijcken weduwes huijs
     mit haer kinderen.
Borg is Dirck Claesz houtcooper ende poorter tot Haerlem, vader van
comparant.
Voor de somme van 456, te betaelen op vier eerstcomende karmissen
telcken een vierde paert.
Borg voor Pieter Pietersz is Matheus Fransz brouwer tot Delft vande
Leelije mitte Croon.
 
 04-06-1591 blz. 208     
Testament van Henrick Roeloffsz ende Claes Claesz Cuijpers.
Dat alleen Aechte Cornelis, Engel Cornelisz, Jacob Cornelisz,
Duijffgen Cornelis ende Marijtgen Cornelis kinderen van Cornelis des
voors. Henrick Roeloffszs zoon geprocreert bij Guerte Cuijpers des
voors. Claes Claeszs dochter sullen beerffven vande goeden bijde
voors. testateuren achter te laeten ende bij elcx van hem int
bijsonder inde plaetse van die voors. Cornelis ende Guerte Cuijpers
bij representatie instituerende ende substituerende zij testateuren
dzelve voors. haeren kindts kinderen, daer inne midtsdezen uijt
wittige oorsake hem testateuren daer toe moverende. Maer indien
eenich vande voors. vijff kinderen ten huwelicke quaeme te comen
voor ende alleer die jongste van hem vijffven tzijne mondige jaeren
gecomen sal weesen, soe sal die selve ghehijllcte ofte gehijllicken
vande voors. erffenisse moeten affstaen mit een gerechte achtepaert
ende sal die reste vant voors. vijffde paert ofte vijffde paerten in
sulcke gevalle alsdan comen tot proeffijte vant ander ongehijllicte
kindt oft kinderen.
 
 04-06-1591 blz. 209     
Vercoop, Hillegundt Dercxdr weduwe wijlen Cornelis Claesz
geassisteert mit Engel Cornelisz haeren zoon ende voocht
aen Claes Jan Baerts
een acker landts groot 102 roeden leggende in Heren weer, streckende
van den Delft off tot Wouter Moeij Duven lant toe.
NO    Joosten Volck
ZW    Wijberich Bieren.
 
 04-06-1591 blz. 209 v    
Vercoop, Claes Havicxz onsse buijervrijer
aen Jonge Aernt Maertsz oudt Schepen
een stucke lants groot negen hont lants.
NO    Jacob Jansz Roed mit Gerit Dirck die Boets cum socijs ende
     Jan Floren
ZO endt  Marij Jans
ZW    Jong Aernt Maertsz zelver mit Henrick Jan Duves kinderen
NW endt  Henrick Jan Duves kinderen.
 
 04-06-1591 blz. 210     
Vercoop, Galaeijn Aerntsz nomine uxores
aen Allert Geritsz alias Schipper Allert
een stucke landts genaempt "het Marckentgen" groot 363 roeden
leggende int Abts weer.
NO    Aechte Neellen volck
ZO endt  Schipper zelffs
ZW    Cornelis Henricxz
NW endt  Pieter Everts kinderen.
 
 08-06-1591 blz. 210 v    
Vercoop, Cornelis Sijmonsz Heeloe ende Pieter Jansz tHooch nu ter
tijt woenende tot Spaerndam
aen Jan Jansz Peet ende Willem Woutersz
een stuck landts drie koeven genaempt "Opperendt van de Groote ven"
leggende in Goeten weer.
NO    Jan Jansz Peet
ZO endt  Willem Geritsz Boet
ZW    Jacob Jansz Roed
NW endt  Aellidt Peetges met haer kinderen.
Midts dat die coopers tot haeren laste neemen 135 hooftpenningen
competerende Cornelis Jansz Beningen tot Amsterdam.
 
 09-06-1591 blz. 211     
Vercoop, Michiel Jansz
aen Baert Jan Gaellen
een stucke lants genaempt "Pouwels ven" groot twee koeven.
NO    Derrick Willemsz Panvis
ZO endt  Aechte IJsbrants cum socijs
ZW    Cornelia Ghijbertsdr ende Gerit Claesz
NW endt  Claes Havicken.
Compareerde mede Baert Jan Gaellen ende bekende tzelve lant weer
vercoft te hebben aen Jan Pieter Everts.
 
 11-06-1591 blz. 212     
Vercoop, Henrick Maertsz als man ende voocht van Guert Claes Jan
Roen 
aen Pieter Florisz
een stucke landts groet een morgen 88 roeden genaempt "Drie
vennitges".
NO    Aellidt Peetges mit haer kinderen
ZO endt  die Schout
ZW    Pieter ende Jan Floren
NW endt  Henrick Geritszs kinderen.
Midts dat Pieter Florisz tot zijnen laste sal neemen dertich stuvers
sjaers erffpachte competerende Die Groete Hoff tot Haerlem.
 
 11-06-1591 blz. 212     
Vercoop, Pieter Cornelisz alias Pieter Duvesz poorter der stede van
Haerlem
aen Henrick Maertsz ende Griet Jacobsdr
een stucke landts genaempt "die Worff ven" groet ses koeven leggende
int zuijt endt.
ZO    Louris Woutersz ende Claes Gerit Gabben kinderen
W endt  Jan Oetgersz mit Comen Jan
NW    Willem Gerit Nijels
O endt  Guerte Gerits mit Trijn Cornelis van Haerlem.
 
 11-06-1591 blz. 213     
Vercoop, Marijtgen Cornelis weduwe wijlen Willem van Foreest
geassisteert mit Pieter Cornelisz haeren broeder ende voocht poorter
ende poortersse tot Haerlem
aen Bouwen Pietersz ende Aellidt Vrericxdr 
dat gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "die Negen
maeden" gelegen inden Buijtencaech onderdeel ende gemeen mitte ander
drie vierndeelen.
O     die Sluijssloot
Z     Marijtgen Jonge Jans mit haer kinderen ende Henrick
     Cornelisz
W     die Meer
N     Henrick Roeloffsz mit Lou Woutersz.
 
 11-06-1591 blz. 213 v    
Aellidt Vrericx mit Pieter Pietersz van Lis haeren schoonzoon ende
voocht schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Willem van Foreest
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande dat achte paert van een stucke lants genaempt "die Negen
maeden" inden Buijtenkaech.
O     die Sluissloot
Z     Marijtgen Jonge Jans mit haer kinderen ende Henrick
     Cornelisz
W     die Meer
N     Henrick Roeleven mit Louris Woutersz.
 
 13-06-1591 blz. 214     
Vercoop, Maerten Dercxz Bieren onsse buijervrijer
aen Michiel Jansz 
een werff gelegen zuijtwesten des zelven Michielen huijs ende erff
mit zijn vrije ganck ende Kerckpadt over Jan Willem Aerians laen
ende die noort zijde van des zelven Jans werff.
NO    Michiel Jansz zelver
ZO endt  Jan Willem Aerians laen
ZW    Anna Duijff Wouters mit haer kinderen
NW endt  Aechte Joosten.
 
 13-06-1591 blz. 214 v    
Vercoop, Hillegundt Dercx weduwe Cornelis Claessen geassisteert mit
Claes Cornelisz haeren zoon ende voocht
aen Jan Willem Aerians ende Baert Jan Gaellen
een veen camp lants leggende aent Twisch in Bieren weer groet een
halff madt, streckende van Wouter Moeij Duven lant off tottet Twisch
toe.
NO    Maerten Derck Bieren
ZW    Jan Willemsz zelffs.
Noch een veen campe lants groet een vierndeel van een morgen int
voors. weer.
NO    Maerten Derck Bieren
ZO endt  Wouter Moeij Duven
NW endt  Wouter Moeij Duven
ZW    Baert Jan Gaellen zelffs.
 
 13-06-1591 blz. 215     
Vercoop, Claes Jaspersz
aen Cornelis Pietersz
een stucke landts genaempt "die Cruijs ven" groot drie koeven
leggende omtrent die Kerck.
NO    Cornelis Moeij Duven
ZO endt  Cornelis Pietersz selver
ZW    Huijch vant Hoff mit zijn zuster, Jan ende Pieter Floren
     tesamen
NW endt  die Caijck.
Midts dat Cornelis Pietersz tot zijnen laste sal nemen 200
hooftpenningen competerende Baerendt Wiggersz brouwer tot Haerlem.
 
 13-06-1591 blz. 215 v    
Vercoop, Jan Geritsz Braer onsse buijervrijer vervangende ende hem
starck makende voor Aeff Geritsdr zijn suster
aen Jacob Jansz Roed
een stucke landts genaempt "die Acker" groet 444 roeden leggende int
zuijt eijnde van Assendelft, streckende vande Wech off tot Pieter
Copgessloot toe.
 
 13-06-1591 blz. 216     
Vercoop, Claes Pieter Louwen
aen Bouwen Jansz
een stucke landts genaempt "die Campen" groot 950 roeden leggende
buitens dijcx, streckende voorts van den Hoogendijck off totte Poel
toe.
ZO    Bouwen Jansz zelver
NW    die Crommeniers ende Derck Jan Baernts volcx
     uijterdijcken.
 
 13-06-1591 blz. 216 v    
Vercoop, Jan Cornelisz oudt Schepen
aen Claes Jaspersz
een stucke landts genaempt "die Hoeijven" groot twee maeden bij den
Nuwendam.
NO    Mr. Willem Bardesen
ZO endt  Pieter Everts kinderen
ZW    Sijmon Conincx ende Jan Jansz Peet
NW endt  die Camp.
 
 17-06-1591 blz. 217     
Vercoop, Harmen Jansz waechdraeger tot Aemstelredam als man ende
voocht van Aechte Luijten
aen Claes Cornelisz, Pieter Cornelisz ende Jan Claesz
eerst die gerechte helft van vijff honden landts meed lant leggende
in Claes Heijnen weer.
Z     Heijn Roeleven volck
W endt  Roeloff Heijn Roeleven
N     Jan Gerit Huijgen ende Jan Jansz Peet
O endt  Claes Dercxz.
Noch twee veen campen groet 170 roeden leggende in Grietges weer,
streckende voorts van Cornelis Joncken lant off tot Maerten Geritges
lant toe.
NO    Cornelis Joncken
ZW    Cornelis ende Derck vande Lange Laen.
Mitsgaders twaelfte paert in Claes Heijnen oude werff.
ZW    Maerten Geritges
NO    Jan Claesz.
Mitsgaders alle alsulcke vordere eijgendoomen van landen ende
gronden als hem comparant competeert aende achtergelaeten landen bij
doode van Jan, Henrick ende Griet Claes Heijnen.
 
 30-07-1591 blz. 218     
Vercoop, Willem Woutersz als man ende voocht van Marij Willem
Aerians, Pieter Cornelis Pieters als man ende voocht van Trijn Claes
weduwe Jan Cornelis Aerians haer eerste man vervangende ende hem
starck makende voor zijn huijsvrouwen voor kinderen Aerian Cornelis
Aerians ende Allert Claes Allerden elcx voor hem zelven
aen Jan Willem Aerians
drie vierndeelen van een stucke uijterdijcx groet een morgen lants
daert ander vierde paert van toebehoort dzelve Jan Willem Aerians
leggende over Ghijssen weer, streckende voorts vande Dijck off totte
Meer toe.
ZW    Derck Beellij mit Cornelis Ouwe Jannen kinderen
NO    Derck Bieren volck.
 
 06-08-1591 blz. 219     
Vercoop, Maerten Claesz
aen Michiel Jansz
een stucke veen lants groot 166 roeden leggende benoorden Duijff
Wouterssloot.
NO    Brechte Henricx van Oostzaenen
ZO endt  den Delft
ZW    Maerten ende Engel Derck Bieren
NW endt  Jan Neelen.
 
 06-08-1591 blz. 219 v    
Vercoop, Maerten Claesz
aen Claes Dirricxz
drie veen campen mit een tuijntgen leggende int Groote weer groet
550 roeden, belendt aen die twee zuijderste vandien met het
tuijntgen ten noortwesten daeraen gelegen:
NO    Oetger ende Claes Dercx zoonen
ZO endt  Gerit ende Huijch Floors zoonen
ZW    Jan Geritsz
NW endt  Sijmon Claes Dirck Maerts Oetger Dircxz mit Willem
     Woutersz tsamen.
Belent die derde wesende die noorderste camp:
NO    Claes Jansz
ZO endt  Roeloff Heijn Roeleven
ZW    Oetger ende Claes Dercx zoonen
NW endt  Jan Geritsz.
Ende noch een veen camp leggende bezuijden Marij Heijnensloot groot
175 roeden.
NO    Sijmon Claes Derck Maerts
ZO endt  Jan Geritsz
ZW    Sijmon voors. mit Cloussen volc
NW endt  Joosten volc.
 
 23-08-1591 blz. 220     
Cornelis Claes Jan Roen schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrente van 20.5.-., hooftgelt 360.
Onderpande een stucke lants genaempt "Goeten ventgen" groot drie
koeven leggende in Goeten weer.
N     Aellidt Peetges mit haer kinderen
O endt  Cornelis van Zaenen kinderen
Z     Baert Claesz cum socijs
W endt  die Nouwevliet.
 
 01-09-1591 blz. 221     
Vercoop, Aernt Maertsz oudt Schepen
aen Michiel Jansz van Langedijck mede onse buijerman
drie ackeren lants groet tsamen drie hont lants leggende in
Hillegundt Roeloffs weer daer nu Maerten Roeleven huijs op staet.
NW endt  Meijnert Geritsz
NO endt  Warnaer Harmensz
ZW    Warnaer Harmensz
ZO endt  Warnaer Harmensz.
 
 24-09-1591 blz. 221 v    
Testament van Cornelis Jancke Meijnertsz onsse buijervrijer leggende
sieck te bedde.
Heeft belooft midtsdezen dat naerdien Jan Woutersz man van Aechte
Jans zijn nichte Griet Brecht ende Engeltgen Jans dochteren susters
vande voor. Aechte ende mede nichten van hem comparant seeckere
lange tijt zijns comparants werck ende andere meenichfuldige
behulpsaemheijt ende trouwe dienste gedaen ende beweezen hebben dat
hij daeromme als hij van sijn siecte ende crancheijt weder opstaet
dzelve Jan Woutersz met zijn huijsvrouwen susteren alle voors. daer
van eerlijcken ende trouwelijcken sal contenteren dat zij zijner
bedancken sullen. Maer soe ter contrarie de heere almachtich hem
comparant van dese siecte laet stervan ende overlijden soe
verclaerde hij comparant voor zijn testament besprack ende maecte
midtsdezen die voors. Jan Woutersz, Griet, Brecht ende Engeltgen
Jans dochteren
drie veencampen leggende op Ghijssensloot zijd op zijde.
NO    Baert Jan Gaellen
ZO endt  Testateur zelffs
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Jan Woutersz met zijn huijsvrouwen zusters.
 
 05-11-1591 blz. 223     
Vercoop, Louris Florisz jegenwoordich weesmeester der stede van
Beverwijck vervangende ende hem starck makende voor Jan Baerntsz
zijne mede broeder in officij ten overstaen ende bij consente van
Jacob Jansz ende Dirck Garbrantsz Burgemeesteren der voors. stede
aen Sijmon Henricxz
een stucke landts leggende opte zuijdt candt vande Volger groet een
morgen 1/16 deel gelegen inde Buijtencaech.
NO    Errem Claes Gerit Nijels mit haer kinderen
ZO    Bouwen Jan Claessen Engel Ouwe Jansz ende Mr. Derck van
     Beeckesteijn
NW    Jacob Jan Jaeppen mit Derck Jonck Claessen
ZW    die Wijckermeer.
 
 05-11-1591 blz. 224     
Vercoop, Louris Florisz jegenwoordich weesmeester der stede van
Beverwijck vervangende ende hem starck makende voor Jan Baerntsz
zijne mede broeder in officij ten overstaen ende bij consente van
Jacob Jansz ende Derck Garbrantsz Burgemeesteren der voors. stede 
aen Maerten Allertsz
een stucke landts genaempt "het Cleijne Caechgen" leggende buijten
dijcx.
ZW    Engel Jan Fransz mit zijn consorten
NW    die Meer
NO    Aellert Ghijs kinderen
ZO endt  die Hogendijck.
 
 17-11-1591 blz. 224 v    
Vercoop, Claes Derck Cillen nu ter tijt woenende tot Enchuijssen
aen Jan Floren ende Neel Jans weduwe wijlen Pieter Florisz
een stucke landts groot een morgen landts leggende in Pieter Jan
Roeloffs anders mede gemaempt Floren weer.
NO    Gerit Willemsz
ZO endt  die Schoudt
ZW    die voors. Jan Floren mit Jan Jansz
NW endt  Marijtgen Claes Costers mit haer kinderen.
 
 17-11-1591 blz. 225     
Vercoop, Maerten Dercxz Cillen onse buijerman
aen Neel Jansdr weduwe wijlen Pieter Floren
vier ackeren landts leggende zijd op zijde groet 350 roeden landts
int Pieter Jan Roeloffs anders genaempt Floren weer.
NO    Jan Dercxz
ZO endt  Marijtgen Sijmon Claeszs weduwe mit haer kinderen
ZW    Jan Floren
NW endt  Jan Floren.
 
 13-12-1591 blz. 225 v    
Vercoop, Ghijsbert Claesz Schoon
aen Claes Jaep Claessen
een stucke landts wesende het halve Boeffveechgen groot 500 roeden
leggende in Willem Jutten weer, streckende voorts van Foockel Willem
Jutten lant off tot Gerit Snijers lant toe.
NO    Comen Jan ende Huijch Jutten kinderen Ruijche madt
ZW    Henrick Roeleven.
Midts dat Claes Jaep Claessen tot zijnen laste sal neemen 50
hooftpenningen, competerende Huijch vant Hoff.
 
 03-01-1592 blz. 226     
Warnaer Harmensz schuldich
aen Pieter ende Claes Floris zoonen mit Anna Floris dochter
naegelaeten kinderen wijlen Heer Floris Claesz
een jaerlicxe losrente van 4.8.-., hooftgelt 73.
Onderpande een halff madt landts leggende aent Twisch int Laentges
weer, streckende van Lijs Costers lant off tottet Twisch toe.
 
 07-01-1592 blz. 227     
Testament van Trijn Cornelis jonge dochter oudt 12 jaren
geassisteert met Maerten Claesz haeren oom ende voocht.
Institueerde Neel Claes dochter haeren lieve ende seer beminde
moeder die usufruct ende lijfftochte van alle die goeden roerende
ende onroerende egeen ter werlt uijtgesondert die zij testatrice
mitter doot ontruijmen ende achter laeten sal. Behoudelijcken dat
naer doot vande zelve haeren moeder dzelve goeden wederomme sullen
gaen ende devolueeren aen haeren erffgenamen van haer testatricen
vaders zijde.
 
 07-01-1592 blz. 227 v    
Vercoop, Lubbert Claesz poorter tot Haerlem als man ende voocht van
Guerte Jansdr
aen Maerten ende Engel Dercx zoonen gebroeders
anderhalff morgen minder 50 roeden zulcx zijn huijsvrouwe
aenbesturven onverdeelt ende gemeen in 17 morgen lants soe wel in
erffhuijere als eijgendoem genaempt "die Bruijcklanden van Duijffken
Neelen" mit laste ende incompste schaede ende baete opte zelve
bruijcklanden staende, leggende int noort eijnde van Assendelft in
veel verscheijden perceelen zulcx dzelve van buijeren bekent ende
belent zijn.
 
 14-01-1592 blz. 228     
Vercoop, Griete Pietersdr weduwe wijlen Jan Claes van Zaenen
geassisteert mit Claes Jansz van Zaenen haeren outsten zoon ende
voocht ende oock voor hem zelven tesamen vervangende ende haer
starck makende voor Pieter Jansz van Zaenen haeren respective zoone
ende broeder altesamen nu ter tijt woenende tot Westzanen
aen Trijn Claes Aeres weduwe wijlen Havick Jansz haer laetste man
een stucke landts groet vier koeven gelegen mit zijn uijterdijck
daer toe behoerende leggende in Claes van Zaenen weer.
NO    Gerit Engelsz
ZO endt  Claes ende Gerit Havicken
ZW    Dirrick Pietersz
NW endt  die Meer.
 
 25-01-1592 blz. 229     
Vercoop, Lijsbeth Goessensdr weduwe wijlen Pieter Leenertsz mit
Maerten Roeloffsz haer voocht
aen Derck Pietersz alias Derck Laeckenman
een beseegelde losrenten brieff houdende op Claes Jacobsz van
derdalve gulden sjaers losbaer de penning twintich.
Beginnende, Ick Henrick Geritsz Schout van Assendelft wesende
veronderpandt op een koeven leggende gemeen in drie maeden in Jacob
Claes Rombouts weer.
Z     die kinderen van Henrick Derck Heijnen als bruijckers
N     Vrerick Derck Huijsseers als eijgennaer.
Beseegelt in presentie van Derck Maertsz ende Havick Jansz Schepenen
date 17e Janrijuari 1549.
 
 31-01-1592 blz. 230     
Vercoop, Jan Geritsz woenende tot Saerdam nomine uxoris vervangende
ende hem starck makende voor alle dandere erffgenamen van Jan
Mijnsoon van Westzaenen als erffgenaem van Aerian Zijbrantsz
aen Bouwen Pietersz
alle alsulcke erffenisse ende besterffenissse als hem comparant mit
zijn mede consorten aen ende op besturven is van landt sandt huijs
ende hoff mit schult ende onschult zulcx tzelve inde zaedt oft
bruijcklanden van Pieter Mannen gelegen int noort endt van
Assendelft.
 
 02-02-1592 blz. 230 v    
Vercoop, Gerit Claesz Braer woenende tot Saerdam als man ende voocht
van Marij Hubertsdr alias Marij Louwen
aen Oetger Dercksz onsse medebroeder int Schependoem
een stucke landts genaempt "Heeren meedtgen" groot seven hondt
landts leggede int Vroon weer.
NO    Ghijssen ven
ZO endt  Aerian Cornelis Aerians
ZW    Lijsbeth Costers weduwe wijlen Willem vant Laentgen
NW endt  Claes Cornelis Pieters. 
 
 04-02-1592 blz. 231     
Vercoop, Willem Geritsz als voocht van de kinderen wijlen Claes Jan
Caijcken ten overstaen ende bij consente van Pieter Cornelisz ende
Pieter Geritsz geordonneerde weesmeesteren van Assendelft ende
oppervoochden vande zelve weeskinderen ende Jan Claes Dercken als
voocht van Nijesgen Claes Jan Caijcken weduwe
aen Louris Jansz
dat gerechte halve "Middellant" geleegen mitte voors. Louris gemeen
voor Jan Caijcken hoffstede groet dzelve helft 450 roeden leggende
Buijtenhuijssen, streckende voorts van Willem Geritszs lant off
totte voors. weduwe ende kinderen lant toe.
NO    Jan Jan Claessen Roeloff Louwen ende Claes Jacobsz tsamen
ZW    Jaep Roed ende Cornelis Jaep Claesz.
Midts dat Louris voors. tot zijnen laste genomen heeft 50
hooftpenningen gestaen tot laste vant voors. landt.
 
 07-02-1592 blz. 232     
Testament van Claes Pietersz.
Dat oft gebuerden dat hij comparant quam te sterven voor Marij Jans
zijn huijsvrouwe dat alsdan die kinderen van Jan Louwen dan int
leven zijnde sullen hebben int gebruijck eerst een stucke landts
genaempt "die Volger" groot 1543 roeden. 
Noch een stucke landts geleegen achter Jan Louwen werff groot 847
roeden ende 
Noch dat uijterlant ten eijnde daer aen geleegen groot 677 roeden,
streckende tsamen vande voors. werff totte Caijck toe leggende int
zuijt eijnde van Assendelft ende dat te 36 sjaers geduijerende soe
lange als die voors. Marij in levende lijffve blijfft midts dat die
voors. kinderen sullen onderhouden zijn werckweere ende betalende
alle ongelden daer op loopende. Ende naet overlijden vande voors.
Marij sullen dzelve kinderen tvoors. lant hebben in coope tot seggen
van buijeren. Welverstaende oock oft gebuerden dat eenich van Jan
Louwen kinderen nae Claes Pietersz comparant ende voor Marij Jans
voors. quame te sterven soe sullen die kindts kinderen vandien nijet
succederen int voors. gebruijck maer sal elleen blijven opte voors.
kinderen van Jan Louwen in levende lijffve zijnde. Welcke 36
sullen worden gedeelt ende jaerlicx ontfangen alleen bijde
susterlingen van zijns comparants vaders zijde hooft voor hooft ende
altsamen effen veel welverstaende dat zijn voors. huijsvrouwe uijt
crachte vande lijfftochte haer gemaect daer aen eenige portie off
gedeelte sal hebben.
[In de kantlijn wordt gesproken over de wederroepinge van
bovengenoemde codicille]
 
 07-02-1592 blz. 233     
Testament, van Claes Pietersz.
Gemaect ende gelegateert midtsdezen zijn susterlingen ende
susterlings kinderen van zijn smoeders zijde die somme van 600 die
zij luijden onder malcanderen sullen deelen hooft voor hooft effen
veel welverstaende dat die susterlingen tzijnder overlijden noch int
leven zijnde ende haere kinderen mede inde voors. 600 een gedeelte
naer proportie der hooffden hebben ende genijeten zullen mette
andere susterlings kinderen in gedeelte. Te betaelen die voors.
somme uijt zijn goeden eerst 200 een jaer naer dat die voors.
Claes Pietersz overleden sal weezen nijet tegenstaende sijns
huijsvrouwen lijfftochte die hij comparant verstaet soe veele dese 
200 aengaet te sullen cesseren ende die reste als 400 naet
overlijden van Martij Jansdr zijn comparants huijsvrouwe.
 
 07-02-1592 blz. 234     
Testament van Claes Pietersz ende Marij Jans dochter zijn
huisvrouwe.
Hebben malcanderen gemaect reciproce dat die langstlevende sal
hebben die lijfftocht ende usufructus vande ongedisponeerde goeden
bijde eerst stervende achter te laeten.
Voorts dat naet overlijden van een van hem beijden deijgendoem der
goeden onvermindert die voors. lijfftocht gaen ende comen sal an
elcx zijde soe hijer nae volgt. 
Te weeten ande voors. Marij Jansdr off haere erffgenamen eerst een
stucke landts genaempt "die Vlietsven" groot 1029 roeden gecomen van
haer vaders zijde. 
Noch die Hem acker groot 248 roeden. 
Noch 338 roeden uijterdijcx gemeen mit Aernt Janszs kinderen mit 
noch 800 aen gelde sonder meer. Te betaelen bijde voors. Claes off
zijn erffgenamen over een jaer naer die laest stervendes overlijden.
Waertegens die voors. Claes Pietersz off zijn erffgenamen hebben
ende genijeten zullen eerst een stucke landts genaempt "die Volger"
groot 1543 roeden. 
Noch een stucke landts geleegen achter Jan Louwen werff groot 847
roeden. 
Noch dat uijterlandt ten eijnde daer aen geleegen groot 677 roeden,
streckende tsamen vande voors. worff off totte Laijck toe. 
Noch die ven achter Ouwe Jans groot 1574 roeden. 
Noch Jaep Jannen campgen over die Laijck groot 234 roeden. 
Noch teerste stuckgen achter haer testanten huijs groot 364 roeden. 
Noch tander stuckgen groot 485 roeden. 
Noch "die Wijnacker" groot 481 roeden. 
Ende noch "Cocxven" int noort endt groot twee maeden ende thuijs
mette worff ende 
noch alsulcken losrenten als hem conthoralen vant dorp van
Assendelft comen.
Item indien Claes Pietersz compt te sterven voor Marij Jansdr soe
sal zij hebben alle die roerende goeden van beesten hoij stroij
schuijten huijs landt bedden cleederen gelt silver gout gemunt
ongemundt ende generalijck alle tgeen opte worff binnen ofte
buijtens deurs is midts betaelende een jaer nae date van Claes
Pieterszs overlijden ten behouffve van zijn geinstitueerde
erffgenamen 200. Maer soe ter contrarie Marij Jans dochter compt
te sterven voor Claes haeren man soe sal hij Claes Pietersz meede in
gelijcke voughe alsboven alle die voors. roerende goeden binnen
tvoors. huijs oft daer buijten bevonden hebben voor 100 te
betaelen een jaer nae haer overlijden ten proeffijte van Pieter
Dercxz haeren broeders dochter kindt.
Voorts soe verclaerde die voors. Marij Jans van haere voors.
ongedisponeerde goeden tot haeren universaele erffgenamen
genomineert te hebben alle haeren broeders ende zusters kinderen
hooft voor hooft ende effen nae. Welverstaende nochtans dat Pieter
Derkxz haeren broeders dochter kindt mede sal intasten ende
succederen in zijn overleden moeders plaetse bij representatie.
Ende die voors. Claes Pietersz indien hij quam te sterven sonder
kindt ofte kinderen achter te laeten dat hij in sulcke gevalle
onvermindert die voors. tochte van zijn huijsvrouwe bespreckt Trijn
Jan Louwen off haer rechte erffen alle alsulcke losrenten als hem
vant dorp van Assendelft coomen.
Item alle zijn susterlings kinderen van svaders zijde wijens ouders
voor hem testateur overleden sullen wesen dan int leven zijnde elcx
die somme van 50 eens aen gelde te betalen alsboven.
Nominerende ende instituerende voorts inde verder reste van zijn
ongedisponeerde goeden alle sijn susterlingen van svaders zijde die
nae doode vande laestlevende van hem testateur in leven zullen
weezen.
Ende oft ijmandt soe wel erffgenamen als legatarissen hier tegens
wille opposeren soe wilde die voors. testateur dat des zelven
opposants oft opposanten portie comen sal ande Armehuijssitteren.
 
 17-03-1592 blz. 236 v    
Derck Cornelisz Coninck waert, bekende schuldich te weezen
aen Baertsen Jan Gaellen
die somme van 140 uijt saecke van Delftze bieren, te betaelen op
vier halff jaeren telcken een gerechte vierde paert.
Onderpande zijn huijs ende erff staende ende leggende inde
Kerckbuert, streckende voorts vande Wechsloot off tottet
achterslootgen toe.
NO    Lijsbeth Aerians mit haer kinderen
ZW    Cornelis Dercxz mit zijn zuster.
 
 20-03-1592 blz. 237 v    
Testament van Maria Claes dochter onsse buijervrijester (en was
blindt).
Ende bespreckt midtsdezen die Huijsarmen van Assendelft alle haere
roerende goeden van cleeren wollen ende linnen bedde ende
diergelijcken daer van nijet buijten gehouden die zij thaeren
overlijden achter laeten sall.
Item heeft voorts dien onvermindert tot haeren universeele
erffgename genomineert Huijbert Pietersz ende Neel Pieters dochter
haeren broeders kinderen om meenige trouwe diensten ende nootelijcke
behulpselen in haere blintheijt haer testatrice daer van gedaen ende
noch in God will gedaen ende beweesen sal moegen worden, in alle
haere onroerende goeden.
 
 24-03-1592 blz. 238 v    
Testament van Jan Huijbertsdz ende Aeff Roeloffs dochter zijn
huijsvrouwe.
Ende eerst die voors. Aeff Roeloffs dochter heeft voor uijt haeren
goeden besproecken Roeloff Geritsz haeren zusters zoon die somme van
 200, welcke penningen zij wilde belegt hebben op renten ten
meesten nut ende oorbaer vande zelve Roeloff totdat hij tot zijnen
mondigen jaren staete gecomen sall weezen ende begeerde zij
testatrice dat die voors. Roeloff bijde voors. Jan Huijbertsz haeren
beminde man sal blijven woennen tot kennelijck wederseggen van Gerit
Jansz des voorn. Roeloffs vader.
Item hebben die voors. testanten malcanderen gemaect reciproce dat
die langstlevende sal hebben die lijfftocht ende usufructus vande
ongedisponeerde goeden bij eerst stervende achter te laeten tot
zijnen ofte haeren leven lanck.
Item indien Aeff Roeloffs dochter compt te sterven voor Jan
Huijbertsz soe sal hij hebben alle haer ongedisponeerde goeden soe
roerende als onroerende beesten stroe schuijten huijsraet bedde
cleeren gelt silver goudt gemunt ende ongemunt ter werlt egeen
uijtgesondert midts betalende ten behouve van haeren geinstitueerde
erffgenamen 300.
Maer soe ter contrarie Jan Huijbertz compt te sterven voor Aeff zijn
huijsvrouwe soe sal zij Aeff Roeloffs meede in gelijcke voeghen
alsboven hebben alle die voors. roerende ende onroerende goeden
midts betaelende zijnen geinstitueerde erffgenamen 500.
Voorts verclaerde die voors. Aeff Roeloffs dochter van haeren
ongedisponeerde goeden tot haeren universale erffgenamen genomineert
te hebben Guerte ende Baeff Roeloffs dochteren haeren beminde
zusters.
Ende die voors. Jan Huijbertsz indien hij quam te sterven sonder
kindt ofte kinderen achter te laeten dat hij nomineert tot zijnen
universale erffgenamen Trijntgen Huijberts zijnen zuster.
 
 27-03-1592 blz. 240     
Testament van Abraham Claesz onsse buijervrijer.
Institueerde tot zijnen universale erffgename zijn lieve ende zeer
beminde moeder Sebaentge weduwe wijlen Nicolaes Aerntsz in zijn
leven predicant tot Assendelft.
 
 03-04-1592 blz. 241     
Dit zijn die naemen vande persoonen die Schepenen ende Schotvangers
mijnre heerlicheijt van Assendelft wesen sullen geginnende vrijdage
toecomende ende eijndende vrijdaege naer paessche anno 1593.
        Schepenen,
Int Brouckvierndeel Mathijs Jacobsz
Int Kerckvierndeel Jan Geritsz vant Endt
Int Woudtvierndeel Wouter Willemsz
Int Nesvierndeel  Pieter Joosten
        Jacob Jansz Roed.
        Schotvangers,
Int Brouckvierndeel Claes Jaspersz
Int Kerckvierndeel Sijmon Claesz
Int Woudtvierndeel Claes Jansz.
     CORNELIS heere van Assendelft.
 
 25-04-1592 blz. 242     
Claes Jansz Reael bekende ontfangen te hebben van
Cornelis Jansz onsse buijervrijer
die somme van 1000, op conditie ende voorwaerde indien die selve
Cornelis Jansz in dit tegenwoordiche jaere die teelt uijt ten
haering vant toe steecken tottet affsnijden toe gevaeren ende
geweest sal hebben, soe sal hij comparant ende zijne erve gehouden
weezen daer voore weder te betaelen ende restitueren die somme van 
1260 aen handen vande voors. Cornelis Jansz oft zijne erven.
Onderpande een stucke landts groot vier koeven.
NO    Ghijsbert Cornelisz
ZO endt  Pieter Geritsz
ZW    Pieter Geritsz voors. mit Jacob Dercxzoon ende Gerit
     Aeriansz
NW endt  Errem Gerit die Boets mit haer kinderen.
 
 25-04-1592 blz.243     
Testament van Baerte Cornelisdr weduwe wijlen Cornelis Geritsz,
Nijesse Cornelisdr ende Dieuwer Cornelisdr gesusters.
Dat zij geen van drien kindt noch kinderen ofte andere descendenten
in neergaende lijnie en hebben.
Dat zij daeromme elckandere den langst levende van hem drien
erffgename vande eerst stervende haer goeden soe wel roerende als
onroerende geen buijten gehouden gemaect ende geinstitueert hebben.
 
 25-04-1592 blz. 244     
Vercoop, Gerit Jansz Baertssen
aen Claes Jansz Reael
twee derden paerten van een stucke landts groot drie coeven genaempt
"Roelen voor veen" leggende Buijtenhuijssen.
N     Rassen ven
O endt  Roellen ven
Z     Mr. Willem Baerdesz
NW endt  die Wechsloot.
Claes Jansz Reael bekende dzelve twee derden paerten weder vercoft
te hebben aen Claes Jacobsz.
 
 12-05-1592 blz. 245     
Elisabeth Goessens dochter weduwe wijlen Pieter Leenertsz
geassisteert mit Maerten Roeloffsz haeren voocht schuldich
aen Hans vander Laene poorter van Haerlem
die somme van 94.10.-. uijt saecke van gelevert oosters vlas, te
betaelen elcke twee maenten tot viermael naer date van desen een
gerechte vierde paert.
Onderpande een huijs ende erff staende ende leggende bijde Kerck
genaempt "Anna Lamberts huijs".
N     Comen Jan Jansz
Z     Guert Aerian Maets ende Claes die Backers werff.
 
 13-05-1592 blz. 245 v    
Vercoop, Aerian Aerntsz
aen Nijel ende Gerit Pieters zoonen gebroeders woenende aenden Dijck
51 roeden uijterdijcx gelegen voor Gerit Jong Claessen anders
genaempt "Jaep Hammen ven", streckende voorts van den Dijck off
totte Meer toe.
N     Gerit Jong Claessen ende Cloussen volck
Z     Maerten Ghijssen.
 
 19-05-1592 blz. 246     
Vercoop, Cornelis Dercxz vande Lange Laen als man ende voocht van
Trijn Sijmonsdr als mede erffgename van Brecht Sijmons haeren
overleden moeder
aen Ceellij Claesdr
een besegelde losrente brieff van 6 sjaers losbaer de penning
achtien spreckende op Machtelt Louris vant Hoff 
Beginnende ick Pieter Jansz de Jonge schout met Claes Geritsz
Boschman ende Aelbert Aerntsz Schepenen tot Assendelft van date 28e
Februarij 1584.
 
 24-02-1592 blz. 246 v    
Galaeijn Aerntsz heeft hem zelven als borch gestelt voor Jan
Cornelisz hijer voore geschreven onder verbant van een stucke landts
geleegen aende noort zijde vande Watersloot groot twee maeden.
O     Dignum Cornelisz van Crommenije
Z     die weduwe van Meijnert Cornelisz van Crommenije
NW    die weduwe van Allert Joosten van Crommenije.
 
 27-05-1592 blz. 247     
Vercoop, Rengger Dercxz moellenaer tot Oosthuijssen
aen Trijntgen Cornelis moellenaerinne alhijer
alle alsulcke perceelen van landen mitte huijssinge ende werffve als
hem comperant bij testament despositie aen ende op besturven zijn
van wijlen Derck Renggersz in zijn leven laest moellenaer tot
Assendelft zijnen natuerlijcken vader van al is al nijet daervan
buijten gehouden leggende ende staende inde Moellenbuert zulcx
dzelve van bueren bekent ende belent zijnde.
Midts dat Trijntgen Cornelis daer mede tot haeren laste neempt
alsulcke laste aen losrente als bijden voors. Derrick Renggersz
haeren overleden man daer op achtergelaeten zijn.
 
 29-05-1592 blz. 247 v    
Vercoop, Gherit Claes Corssen als man ende voocht van Griet Jan
Claessen
aen Dirck Jansz, Jan Jansz ende Hillegundt Jansdr zijnen
schoonbroeders ende schoonzuster
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hem van Jan
Claessen ende Lijsbeth Bouwes hemluijden respective vader ende
moeder schoonvader ende schoonmoeder van lant sant huijs hoff ende
alle andere goeden egeen daer van uijtgesondert aen ende op
besturven zijn leggende int zuijt endt ende Buijtenhuijssen zulcx
dzelve van buijeren bekent ende belent zijn mit alle alsulcke laste
ende pachten als bijde voors. Jan Claessen ende zijne huijsvrouwe
daer op achter gelaeten zijn.
 
 29-05-1592 blz. 248     
Vercoop, Derck Jan Claessen voor hem zelven inden naeme ende van
weegen Jan Jansz zijnen broeder ende Roeloff Louwen zijnen swaeger
aen Gerit Claes Corssen ende ooc zijn swaeger
een stucke landts genaempt "die Middelste ven" achter Maert Sijmons
groet drie koeven gelegen in Maert Sijmons weer.
NO    Havick Janszs volck
ZW    Sijmon Henricxz
W     Derck Jansz comparant voors
O     Jan Derck Huijgen.
 
 04-06-1592 blz. 249     
Michiel Jansz schuldich
aen Andries Verhorst Lambertsz
een jaerlicxe losrente van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande eerst een morgen landts genaempt "die Laen" leggende in
Maerte Jans weer mit zijn huijs ende werff ten noortwesten daer aen
staende ende geleegen.
ZW    Jan Willem Aerians
NO    derffgenamen van Cornelis van Zaenen
ZO    die Heerenwech
NW    dachterventges in Maerte Jans ende Roelke Baerts weeren.
Ende noch een morgen landts dicht aent ander geleegen int zelve
weer.
ZO    Brecht Henricx tOostzaenen
ZW    Jan Wouters
NO    Aerian Aernt Claessen
NW    die Heerenwech.
Borgen zijn Claes Jansz Reael ende Cornelis zoone vande voors.
Michiel Jansz.
Claes Jans Reael daer onder verbindende teenen onderpande een stucke
lants genaempt "Heijnnen hem" groot een madt landts.
ZO    Cornelis Florissen
ZW    Stijn Havicx mit haer kinderen
NW    Garbrant Florisz
NO    Garbrant Florisz.
Ende door Cornelis Michielsz een morgen landts genaempt "Bieren
laen" leggende in Bieren weer.
ZW    Maerten ende Engel Derck Bieren
NO    Jan Willem Aerians
ZO    Cornelis Michielszs huijs ende werff
NW    Wouter Claesz.
 
 04-06-1592 blz. 250 v    
Claes Jansz Reael schuldich
aen Lambert Verhorst Reijersz
een jaerlicxe losrente van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande eerst die helft van een stucke landts genaempt "die
Vliets ven" groot acht koeven, streckende van Marijtgen Reaelen
erffgenamen lant off totte Nouwevliet toe.
ZW    Errem Gerit die Boets mit haer kinderen ende Derck die
     Boets kinderen
NO    Jan Jansz ende Cornelis Jongelincx.
Noch die helft vande Boeveech groot vijff hont lants, streckende
vande Wech off totte Delft toe.
NO    Jongelincx volck
ZW    Derck die Boets kinderen.
Noch die helft vant "Uijter Delftge" ende "Cleijne Splitgen" groot
anderhalff madt lants leggende eijnde aen eijnde, leggende voorts
aen beijde eijnden beslooten in Jacob Claeszs landt.
NO    Jan Jansz ende Jongelincx volck
ZW    Maerten Maertszs kinderen.
Noch die helft van drie stucken veen lants genaempt "die Slubben",
"Hooge veen" ende "Opper Twisch" groet mit malcanderen drie morgen,
streckende vande uijter Twisch off tot Jacob Claeszs lant toe,
leggende onderdeel ende gemeen mit Willem Wouters in Reaelen weer.
NO    Jongelincx volck ende Jan Jansz
ZW    Gerit ende Derck die Boets.
Borgen zijn Michiel Jansz ende Sijmon Claes Derck Maerts.
Onderpande eerst Michiel Jansz een perceel landts genaempt "Jaspers
lant" groot een madt landts int Kerck weer, leggende rontsom
besloeten in Warnaer Harmenss lant.
NW    Maerten Roeloffsz
Ende Sijmon Claes Derck Maerts een madt lants genaempt "Kaegen madt"
leggende voor Cloussen uijt.
ZO endt  Derck Bieren volck
ZW    Michiel Jansz
NW endt  Baert Jan Gaellen
NO    Aelbert Willemsz.
 
 09-06-1592 blz. 252 v    
Vercoop, Cornelis Garbrantsz woenende tot Wormer
aen Willem Garbrantsz zijnen broeder
een huijs ende werff.
NO    Ghijs Cuijper
ZW    Engel Maertsz.
 
 08-06-1592 blz. 253     
Vercoop, Claes Dircxz Roed buijerman tot Ake Dam
aen Matheus Fransz vander Houve brouwer vande Leelij mitte Croen tot
Delft
een huijs staende opten Nuwendijck.
NW endt  Cornelis Ghijs Coppes huijs
ZO endt  Nijes Jan Caijcken mit haer kinderen.
Beijde mede opten Nuwendijck staende.
Borg is Dirck Claesz houtcooper zijnen vader ende poorter tot
Haerlem.
 
 09-06-1592 blz. 254     
Cornelis Garbrantsz nu ter tijt woenende tot Wormer ende gelijde
voor hem ende zijnen erven dat hoewel die brieve van constitutie bij
Willem Garbrantsz onsse buijerman zijnen broeder voor de gerechte
deses Dorps gepasseert ten behouve van Aelbert Pouwelsz poorter der
stede van Haerlem inhoudende een jaerlicxe losrenten van 25,
losbaer mit 400, in date 03-05-1591 ende dat soet schijnt tot
laste van zijne prive name alleen, bekende hij comparant nochtans
die gerechte helft als 12.10.-. vande voors. renten van 25 tot
zijnen laste genomen te hebben. Bekende mede die helft als 200
vande voors. hooftsomme van 400 ontfangen genooten ende tot zijnen
proeffijte beheert te hebben.
 
 09-06-1592 blz. 255     
Vercoop, Pieter Cornelisz ende Pieter Geritsz weesmeesteren tot
Assendelft ende oppervoochden van Maerten Maertsz
aen Gerit Comen Duven
een derde paert van een gaerde lants leggende in Huijch Blockis
weer.
NO    Derck Huijsseers weer
ZW    Jan Gaellen weer.
 
 09-06-1592 blz. 255 v    
Vercoop, Pieter Cornelisz ende Pieter Geritsz weesmeesteren tot
Assendelft ende oppervoochden van Maerten Maertsz
aen Jonge Jan Woutersz ende Cornelia Ghijberts weduwe wijlen Jan
Engelsz
alle alsulcke eijgendoem van landen als Maerten hadde in Maerten
Jans bruijcklanden.
ZW    Neeltgen Baerts weer
NO    Claes Maerten Keijsers weer.
 
 09-06-1592 blz. 256     
Vercoop, Allert Claesz als man ende voocht van Aechte Ballen
aen Gerit Allertsz
drie campen veens leggende zijd op zijde groet 618 roeden in Claes
Maerts weer.
NO    Maerten Ghijssen, die Pastorije ende Sijmon Jacobsz van
     Oostzaenen tesamen
ZO endt  Claes Jan Costers ende Claes die Backer
ZW    Jan ende Tamis Dercx zoonen
NW endt  Sijmon Jaep.
Gerit Allertsz heeft voors. lant weder vercoft aen Jan Dercxz
Tamissen.
 
 09-06-1592 blz. 256 v    
Vercoop, Jacob Jacobsz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Jan Oetgersz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Cragge" groot
een morgen lants leggende mitte voors. Jan Oetgersz gemeen.
ZW    Derck Jonck Claessen
ZO endt  Jan Oetgers zelffs
NO    Marij Jans weduwe wijlen Allert Dercxz
NW endt  den Hoogendijck.
 
 12-06-1592 blz. 257     
Vercoop, Cornelis Louris vant Hoff
aen Wouter Joosten onssen mede broeder int Schependoem
een stucke landts genaempt "Wouters ven" groet 1122 roeden.
NO    Jan Havicxz
ZO endt  Nijes Jan Coennen
ZW    Engel Maertsz
NW endt  de Langesloot.
 
 12-06-1592 blz. 257 v    
Vercoop, Willem Geritsz als man ende voocht van Aechte Willems
dochter
aen Comen Jan Jansz
een stucke landts groet een madt landts genaempt "het Vennitgen"
leggende in Jan Baningen weer.
NO    die Pastorije ende Sijmon Jaep tOostzaenen
ZO endt  Cornelis Jan Floren ende Jan Joosten
ZW    Cornelis Claes Jan Roen ende Marijtgen Claes Costers mit
     haer kinderen
NW endt  dzelve Marijtgen mit zijn kinderen.
 
 12-06-1592 blz. 258     
Vercoop, Claes Jan Costers nomine uxoris ende voor alle dander
erffgenamen wijlen Jannitgen Derck Maerts ende Sijmon Claes Derck
Maerts voor hem zelven en voor alle dandere erffgenamen wijlen Derck
Maerts
aen Cornelis Henrick Geritszs 
een huijs ende erff leggende ende staende in de Kerckbuijert
welverstaende dattet Havenslootgen tusschen die voors. werff ende
die werff vande kinderen van Jan IJsbrantsz geleegen stoijttende
tegens Gerit Sijmonszs worff aen alleen behoort aende werff die
voors. Cornelis.
NO    Gerit Sijmonsz ende Jan IJsbrantszs kinderen
NW endt  Pieter ende Aerian Cornelis Aerians tsamen
ZW    Henrick Jan Vitten
ZO endt  die Heerenwech.
 
 12-06-1592 blz. 258 v    
Vercoop, Willem Geritsz als man ende voocht van Aechte Willemsdr
aen Derck Maertsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Henrick Aernden
wijmerick" groet anderhalff morgen leggende buijtendijcx.
NO    Derck Maertsz zelffs
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    Jan Cornelisz Aechte Thijssen cum socijs mit Jan Claesges
     wijmerick
NW endt  Piet Ham mit zijn consorten.
Midts dat Derck Maertsz tot zijnen laste sal neemen eerst 100
hooftgelt competerende Henrick Jansz tot Haerlem daervan gevende te
rente 6 sjaers. Noch 135 hooftpenningen thuijs comende tot
Wormer daervan betaelende te rente 7.10.-.
 
 12-06-1592 blz. 259     
Vercoop, Claes Aerntsz Montszr
aen Cornelis Lourisz vant Hoff
een stucke landts genaempt "het Haverlandt" groet 5 koeven.
ZW    die Heere van Assendelft mit die weduwe ende kinderen van
     Claes Louckes
NW endt  Maerten Maertensz ende Jan Claes Louckes kinderen
NO    Jacob Claes ende Allert Dercx zoonen
ZO endt  Maerten Maertszs kinderen.
Midts dat Cornelis Lourisz vant Hoff tot zijnen laste genomen heeft
eerst 125 hooftgelt competerende Mr. Pieter Schilder tot
Aemstelredam daervan gevende te renten 7.10.-. sjaers. Noch 120
hooftgelt competerende St. Barbaren gasthuijs tot Haerlem daervan
gevende te renten 7.4.-. sjaers mit vijfftich eijeren oft vijff
stuvers daer voor. Noch 200 hooftpenningen competerende die
kinderen van Wigger Kousseban tot Haerlem daervan gevende te renten
12 sjaers ende nog 300 hooftpenningen competerende Griet Claes
Lots tot Haerlem daervan gevende te renten 18.15.-. sjaers.
Dat nochtans Cornelis Lourisz vant Hoff tot zijnen prive laste mede
neempt een bondtgen dijcx leggende wadt bezuijden Claes Willemszs
huijs mit noch die derde paert vande Waterdijck die daer bijde
voors. Claes Aerntsz onderhouden wert mit noch vier voeten wechs
leggende over tBlock weer. 
Noch een bon wechs streckende van Cornelis Huijbertszs stoep noort
aen dat Claes voors. mede aldaer plach te onderhouden.
 
 12-06-1592 blz. 260     
Vercoop, Willem Geritsz als man ende voocht van Aechte Willems
aen Jan Cornelisz
een stucke landts genaempt "het Groote madt" groot anderhalff
morgen, geleegen in Jan Baningen weer.
NO    Aechte Thijssen mit haer kinderen
ZO endt  Cornelis Jan Floren ende Jan Joosten
ZW    die Pastorije ende Sijmon Jaep tOostsanen
NW endt  die Dijck.
 
 12-06-1592 blz. 260 v    
Wouter Claesz schuldich
aen Jan Cornelisz naegelaten weeskindt wijlen Cornelis Gerit Derck
Hannen
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een madt lants genaempt "Neel Baerts ventgen" leggende in
Roelke Baerts weer.
NO    Jan IJsbrantszs kinderen
ZO endt  Aechte Joosten
ZW    Anna Duijff Wouters mit haer kinderen
NW endt  die Caijck.
Borg is Cornelis Claesz broeder van Wouter Claesz. 
 
 14-06-1592 blz. 261 v    
Vercoop, Cornelis Jacobsz als oom ende voocht vande kinderen wijlen
Willem Jaep Heijnen ende Jan Jacobsz woenende tot Sparwoude als
broeder ende voocht van Neel Willem Jaep Heijnen
aen die kinderen van Roeloff Zijmonsz
een stucke landts groet 1418 roeden leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Roeloff Zijmons kinderen
ZW    Frerick Jacobsz ende Roeloff Zijmons kinderen
NW endt  Claes Havicken.
Noch een werff leggende int zelve weer.
NO    Cornelis vande Lange Laen
ZO endt  Cornelis Jaep Heijnen
ZW    Cornelis Jaep Heijnen
NW endt  die Heerenwech.
Onder conditie dat Marij Cornelis dochter weduwe wijlen Jonge Jaep
Heijnen sal moegen en hebben indien zij op haer landt achter die
voors. werff geleegen tuijnniert een vrije ganc over die voors.
worff tot haer leven lanck geduijerende.
 
 16-06-1592 blz. 262 v    
Vercoop, Cornelia Ghijsberts weduwe wijlen Jan Engelsz geassisteert
mit Jan Geritsz onsse mede broeder int Schependoem haeren voocht
aen Jonge Jan Woutersz
een stucke landts genaempt "tBoeveechge binner Delft" leggende
achter Oude Jan Wouten uijt groet 350 roeden.
NO    Michiel Jansz
ZO endt  den Delft
ZW    Aerian Aernt Claesse
NW endt  Jan IJsbrantszs kinderen.
 
 16-06-1592 blz. 263     
Vercoop, Claes Dercxz nomine uxoris
aen Baert Jansz Gaellen
een stucke landts genaempt "Schauers ven" groot 1400 roeden leggende
Buijtenhuijssen mitte uijterdijck daertoe zijnde, streckende voorts
vande Uijtwech off totte Meer toe.
NO    Jacob Ghijssen
ZW    Derck Jan Claessen.
Baert Jan Gaellen heeft die voors. Schauers ven weder vercoft aen
Derck Jan Claessen.
 
 17-06-1592 blz. 263 v    
Vercoop, Jan Aerntsz poorter van Haerlem
aen Gerit Jansz
twee derdendeelen van een stucke landts eertijts genaempt "Tamis
Jutten ven" nu "Roel Claes Tamis ven" geleegen Buijtenhuijssen
gemeen met Pieter Duvensz van Haerlem
NO    Cassen ven
ZW    Mr. Willem Bardesz
NW endt  die Uijtwech
ZO endt  tIJe.
 
 20-06-1592 blz. 264 en 264 v
Vercoop, Claes Dercxz Scheepel ende Henrick Pietersz Opmeer
poorteren van Amstelredam als oomen ende voochden vande naegelaeten
kinderen van Claes Aerntsz in zijn leven mede poorter der voors.
stede
aen Pieter Jansz den Ouwes
1000 roeden lants geleegen bijde Kerck, streckende voorts vande
predicants werff off tot Luttichwech toe.
ZW    Cornelis ende Jan Garbrants zoonen mit Pieter Cornelisz
NO    Pieter Jande Vriessen.
Voor de somme van 850, te betaelen 212.10.-. mit gereede penningen ende op
Lucas marcten 93, 94, ende 95 telcken mede 212.10.-. [blz. 264 v]
 
 20-06-1592 blz. 265 en 265 v
Vercoop, Claes Dercxz Scheepel ende Henrick Pietersz Opmeer
poorteren van Amstelredam als oomen ende voochden vande naegelaeten
kinderen van Claes Aerntsz in zijn leven mede poorter der voors.
stede
aen Cornelis Jacobsz
een halff morgen lants geleegen omtrent Jaep Heijnensluijs.
ZW    Jan Gerit Huijgen cum socijs
NW endt  Jan Maijckesz cum socijs
NO    Jan Gerit Huijgen voors.
ZO endt  Roeloff Zijmons kinderen.
Voor de somme van 320, te betaelen 80.5.-. mit gereede penningen
ende op Lucas marcten 93, 94 ende 95 telcken mede 80.5.-. [blz. 265 v]
 
 21-06-1592 blz. 266     
Testament van Derck Claesz ende Aellidt Claesdr zijn huijsvrouwe.
Ende opdat tusschen hemluijden testanten respective erffgenamen geen
moeijten questien noch quereelen nae haer doot sullen rijsen, soe
verclaerden zij testanten haer ernstige wille ende begeerte te
weezen dat den boel van hemluijden sal geregeert worden alleen tot
schaede ende baete vande voors. Derck Claesz als offer noijt
huwelijck tusschen hem testanten waere geschiet ende dat zulcx alst
bedde geschuert wert ende eenich van beijde die voors. testanten
overleeden sal wesen, soe sal die voorn. Aellidt Claes oft haeren
erffgenamen affstaen mit alsulcke goeden als van haer zijde
angecomen zullen zijn. Behoudelijck nochtans soe die voors. Aellidt
Claes compt te sterven voorde voors. Derck haeren man soe heeft zij
dselve gemaect ende besproecken die lijfftocht ende usufructen van
alle die goeden die zij mitter doot ontruijmen ende achter laeten
sal tot zijn leven lanck geduijerende.
Maer soe ter contrarie die voors. Derck Claesz compt te overlijden
voor die voors. zijn beminde huijsvrouwe, soe sal die voors. Aellidt
Claes hebben uijt des zelven Dercken goeden voor tgeene zij van
roerende goeden aende voors. Derck gebracht heeft die somme van 
100 mitsgaders noch daer en boven eenen jaerlicxe lijffrenten van 
25 voor haer onwaergere tot haer leven lanck geduijerende. Midts dat
die kinderen oft erfgenamen van Derck Claesz nae zijn doot die
voors. Aellidt Claes nijet uijt zijn huijs moegen setten oft zij sal
eerst een ander bequaeme woeninge hebben tot coste vande voors.
Dercken kinderen oft erffgenamen oft ten allerminsten zijn halve
huijs mede tot haer leven lanck.
Nomineerde zij testanten voorts onvermindert die voors. respective
tochte ende onwaegere, te weeten Derck Claesz zijn kinderen
geprocreert bij Lacije Maertens dochter zijn overleeden huijsvrouwe.
Ende die voors. Aellidt Claes dochter haeren broeders oft zoe eenich
derzelver overleeden zijnde voor haer testatrice, het kindt oft
kinderen in zijn overleeden vaders plaetse bij representatie tot
haer respective erffgenamen.
 
 30-06-1592 blz. 267     
Jan Geritsz Maijcken woenende aenden Dijck onsse buuijerman
schuldich 
aen Aelbert Pouwelsz Cuijper poorter van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot twee koeven leggende in Crullen
weer.
NO    Cornelis Moeij Duven
ZO endt  Neel Derck Maerts
ZW    Jan Neelen ende Meijnert Geritsz tesamen
NW endt  Aernt Pietersz.
 
 21-06-1592 blz. 268     
Vercoop, Bouwen Pietersz als man ende voocht van Aeff Geritsdr
aen Engel Jansz
een stucke landts genaempt "Jan Maertens meed".
NO    Stijn Havicx mit Mr. Willem Bardesz
ZO endt  die Langesloot
ZW    Derck Jonck Claesz
NW endt  Cornelis Derck Jan Barentsz.
Midts dat die voors. cooper tot zijnen laste sal neemen 13.16.-.
sjaers losrente mit 270 losbaer competerende Mr. Jan Duvesz tot
Amsterdam.
 
 28-06-1592 blz. 268 v    
Vercoop, Jacob Pouwelsz 
aen Ceellij Claesdr zijn vaders naegelaeten weduwe
dat gerechte halve huijs ende erff daerde voors. Ceellij
jegenwoordich in woondt leggende ende staende inde Kerckbuijert.
NO    den Dingstal ende Pieter Jan de Vriessen
NW endt  tKerckhoff
ZW    Cornelis Grietges kinderen
ZO endt  die Heerenweg

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net