Assendelft, register van transportakten 1592-1597

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1997

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 24-07-1592 blz. 1    
Baert Jansz Gaellen schuldich
aen Vrerick Jacobsz
een jaerlicxe losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande drie hondt lants meed leggende in Heijntgen Derck Heijnen
weer.
NO    Huijch Claesz
NW endt  Cornelis Willemsz met Frerick Jacobsz
ZW    Cornelis Willemsz
ZO endt  Jonge Derck Heijn.
Noch een tuijn camp leggende int zelve weer groet 200 roeden.
NO    Cornelis Nijelsz ende Jacob Jansz
NW endt  Roeloff Jaspers
ZW    Huijch Claesz
ZO endt  Baert Jansz zelffs.
 
 28-06-1592 blz. 2    
Foockel Willems weduwe wijlen Maerten Jansz geassisteert mit Allert
Cornelisz haeren neeff ende voocht ten overstaen van Willem Maertsz
haeren zoon schuldich
aen Ceellij Claes dochter weduwe wijlen Comen Pouwels
een jaerlicxe losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande die gerechte helft van drie koeven genaempt "tNijeuwe
landt" oft anders genaempt " die Campen" leggende in Jancke Maerts
weer, streckende voorts van Neel Jan Dercken weduwe wijlen Pieter
Floren ende haer zoons lant off tot Jan Floren lant toe.
NO    Jan Floren
ZW    Gerit Brantges.
 
 09-08-1592 blz. 3    
Vercoop, Jan Pouwelsz woenende tot Wormerveer buijerman tot
Westzaenen
aen Galaeijn Aerntsz
een stucke lants leggende opte Watersloot int noort eijnde bij
Crommenije groot 950 roeden.
N     Neel Claes die Witten
O endt  Dingnum Cornelisz
W endt  voors. Neel
Z     die weduwe ende kinderen van Meijnert Cornelisz.
 
 12-08-1592 blz. 3 v   
Testament van Jacob Pouwelsz ende Aellidt Cornelisdr zijn
huijsvrouwe, die voors. Aellidt Cornelis leggende sieck te bedde.
Dat die langstlevende sal hebben die lijfftocht ende usufructus
vande goeden bijde eerststervende achter te laeten. Midts dat nae
doode vande laeststervende die selve goeden zullen gaen ende
devolueren aende gerechte erffgenaemen vande voors. eerststervende.
 
 08-09-1592 blz. 4    
Maerten Roeleven schuldich
aen Griet Claes Jacobszoons weduwe
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts leggende inde Kerckbuijert groot een
koeven.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Maerten Roeleven
NW endt  Dirck Rissen kinderen werff.
 
 18-09-1592 blz. 5    
Garbrant Florisz schuldich
aen Geert, Jan, Dirck ende Harmen Joostens naegelaeten kinderen
wijlen Joost Jansz Backer tot Aemstelredam
een jaerlicxe losrenten van 21, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Stickel" groot twee
maeden lants.
NO    die Vlietssloot
ZO    Cornelis Lourisz vant Hoff
ZW    Huijch Maertsz vant Hoff
NW    Cornelis Derck Jan Barents.
 
 29-09-1592 blz. 6    
Derck Willemsz Panvis oudt omtrent 74 jaren, Claes Jan Baerts oudt
omtrent 66 jaren Engel Claesz Clous oudt omtrent 50 jaren Jan
Woutersz Doude oudt omtrent 47 jaren, Jan Willem Aerians oudt
omtrent 39 jaren Jan Claes Jan Baerts oudt omtrent 36 jaren ende
Derck Sijmonsz oudt omtrent 29 jaren, alle gebuijeren inde noorder
Kerckbuert, rechtelijcken verdaecht ende daer toe versocht zijnde
van weegen Adriaen Aerntsz omme der waerheijt getuijchenisse te
geven. Ende hebben bij eede verclaert waerachtich te weesen dat zij
nu 14 daegen nae doude alreheijligen toecomende geleeden drie jaeren
altesamen tegenwoordich zijn geweest ten huijse vande voors. Adriaen
Aerntsz voort siecke bedde van Marijtgen Jacobsdr huijsvrouwe vande
selve Adriaen. Ende verclaerde die voors. Marijtgen Jacobsdr haeren
uijterste wille ende begeeren te weezen dat soe zij quam toverlijden
haeren man maecte alle die goeden die zij mitter doot ontruijmen
ende achter laeten souden teenen vrijen eijgen te behouden waer op
zij Marijtgen Jacobs tot eenen teijken van haeren ernstich begeeren
hemluijden getuijgen die handt daer op altsamen ende elcx int
bijsonder gegeven heeft. Alsoe waerachtich moste God almachtich
helpen.
 
 02-10-1592 blz. 6 v   
Gerit Pieter Geritszs schuldich
aen Ceellij Claesdr weduwe wijlen Comen Pouwels Reijersz
een jaerlicxe losrente van 3, hooftgelt 50.
Onderpande zijn huijs ende erff daer hij tegenwoordich in woondt
leggende ende staende inde Kerckbuert.
NO endt  Allert Ghijssen
ZO    Pieter Cornelis Aerians
ZW endt  Pieter Cornelis Aerians
NW    Davidt die Smidt.
 
 07-10-1592 blz. 7 en 7 v 
Vercoop, Michiel Jansz
aen Cornelis Henricxz Timmerman
eerst een stucke lants groot 329 roeden hebbende twee sackslooten
leggende in Hillegundt Roeloffs weer rontsom beslooten in Warnaer
Harmensz lant.
NW endt  Meijnert Geritsz.
Noch een acker lants groet 128 roeden leggende int zelve weer.
NO    Jan Claes Dercken
ZO endt  Maerten Roeleven
ZW    Meijnert Geritsz
NW endt  Roeloff Ballen.
Noch een acker landts leggende int zelve weer.
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Allert Claes Allerden
ZW    Jan Vit
NW endt  Jan Claes Dercken.
Midts dat die voors. Cornelis Henricxz tot zijnen laste sal neemen 
73 hooftpenningen staende op losrenten de penning 16, competerende
Griet Bestemaetenst haer kinderen.
Voor de coopsomme van 488.10.-. Te betalen op Lucas marcten annis
92, 93, 94, 95, 96, 97 ende 98.
Onderpande de voors. perceelen.
 
 16-10-1592 blz. 8    
Gerrit Warnaersz onsse buijervrijer bekende ontfangen te hebben van
Jan Cornelisz van den Dam onsse buijervrijer
vier duijsent lijnsaets coecken, op conditie ende voorwaerde dat tot
welcker tijt Jan Cornelisz voors. geweest sal hebben in Italien
binnen der stadt van Roma soe sal hij comperandt daer voore betaelen
die somme van 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Veen van Aernt Claesz"
groot 340 roeden leggende in Hillegundt Roeloffs weer.
NO    Warnaer Harmensz mit Meijnert Geritsz
ZO endt  Stoffel Warnaersz
ZW    Claes Jan Costers
NW endt  Baertssen Jan Gaellen.
 
 30-10-1592 blz. 8 v   
Lijsbeth Goessensdr geassisteert met Maerten Roeloffsz haeren voocht
schuldich 
aen Jan Henricxz alias Baertsen bierstecker alhijer
die somme van 150 uijt sake van geleverde Delftze bieren genaempt
Delfts Engels.
Te betaelen op drie die eerstachtereenvolgende halffjaeren telcken 
50.
Onderpande een huijs ende worff twelck zij comparante jegenwoordich
bewoondt leggende ende staende inde Kerckbuijert, streckende voorts
van Roeloff Ballen erff totte Wechsloot toe.
NO    Roeloff Ballen huijs
ZW    Maerten Roeleven huijs.
 
 10-11-1592 blz. 9 v   
Vercoop, Cornelis Jacobsz 
aen Pieter Claesz woenende aen den Dijck
een stucke landts groot een half morgen meed lants leggende in
Lijclaes Pieter Jan Aernts weer.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZO endt  Roeloff Zijmons kinderen
ZW    Machtelt Huijgen nacomers ende die voors. Jan Gerit
     Huijgen
NW endt  Jan Allerts volck.
Borg is Cornelis Jacobsz.
 
 25-11-1592 blz. 10 v   
Testament van Maerten Allertsz mit Nijes Claesdr zijn jegenwoordige
huijsvrouwe. Maerten Allertsz leggende sieck te bedde.
Hebben malcanderen gemaeckt ende besproecken midtsdezen reciproce,
dat die langstlevende sal hebben die lijfftocht ende usufructus van
alle die goeden bij de eertstervende achter te laeten tot zijne ofte
haere leven lanck.
Welverstaende nochtans dat die voors. Maerten Allertsz wilde dat
dien onvermindert naet overlijden vande laetst stervende van hem
testanten alsulcke testamentaire dispositie als testateur gemaeckt
ende geordonneert heeft voor Maerten Claesz notarius ende getuijgen
all residerende inde Beverwijck volle effect sal sorteren.
 
 01-12-1592 blz. 11 v   
Vercoop, Comen Jan Jansz
aen Jan Henricxz alias Baertzen
een stucke landts genaempt "die Halve Baghijnen meed" wesende
topperendt groot negen hont landts.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZO endt  Nijel Janszs kinderen
ZW    Mathijs Jacobsz
NW endt  Huijch Claesz.
 
 01-12-1592 blz. 12    
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten woenende tot Saerdam
aen Comen Jan Jansz
een stucke landts genaempt "tBlockweer", groot twee morgen
streckende vande Uijtwech off totte Meer toe gelegen Buijten
huijssen.
NO    Derck Jan Claessen
ZW    Jan Claes Louckes volck.
Midts dat Comen Jan Jansz tot zijnen laste neempt 130
hooftpenningen competerende Cornelis Bening tot Amsterdam staende
gemeen mit gelijcke somme in eenen brieff tot laste van Guerte
Wiellemakers.
 
 18-12-1592 blz. 13    
Pieter Claesz Nommelen schuldich
aen Cornelis Henricxz
een jaerlicxe losrente van 30, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Marcken" groot 1444
roeden leggende in Sijmon Heijnen weer, waer Sijmon Conincx nu ter
tijt op woondt.
NO    Roeloff Henricxz
ZO endt  Sijmon Conincx
ZW    Jacob Jan Coppen
NW endt  Nijel Claesz Beerten.
Borg is Cornelis Claes Nommelen zijnen broeder.
 
 08-01-1593 blz. 14    
Claes Jansz Reael schuldich 
aen Gerit Ham Warnaersz onsse buijervrijer
die somme van 245 uijt saecke van deuchtelijcken verschoeten ende
geliende penningen dien hij comparant daer voore bekende ontvangen
te hebben, te debourscheren op Alreheijligen anno 1594.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Wilde Hem" groot een
morgen landts.
NO    Cornelis vant Hoff
ZW    die Hornsloot
NW    Huijch Maertsz vant Hoff
ZO    Nel Jan Franssen mit haer kinderen.
 
 08-01-1593 blz. 14 v   
Vercoop, Gerit Claesz poorter tot Haerlem
aen Engel Claesz Jutten
het vierndeel van een stucke lants genaempt "Willem Jutten
achterven" leggende in Willem Jutten weer, streckende vande worff
off tot Gerit Snijers lant toe.
NO    Thonis Jacobsz ende Maerten Jansz
ZW    Henrick Roeleven.
Noch tachte paert van "Willem Jutten Darp", streckende vande Wech
off tot Pieter Copges weer.
NO    Comen Jan
ZW    Jacob Ghijssen ende Jan Braer.
Noch een perceeltgen uijterdijck wesende tvierndeel vande Willem
Jutten uijterdijck leggende over Griet Jacobs vier geers, streckende
vande Dijck off totte Meer toe.
N     Griet Jacobs
ZW    Roeloff Louwen.
Midts dat Engel Claesz tot zijnen laste sal neemen 20 hooftgelt
competerende Pieter Jan Barents.
 
 12-01-1593 blz. 15    
Evert Pietersz woenende opten Nuwendam schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schaegen woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Uijterdijc" leggende
achter zijn werff.
Z     Cornelis Willemsz cum socijs
N     Jan Pietersz Clompmaker.
Borg is Claes Baertsz ende heeft tot verseckerheijt vandien
verbonden een stucke landts genaempt "die Corte acker" groot een
madt leggende opte Caijck.
Z     Guerte Claesdr
N     Claes Jan Vrericxz woenende te Crommenie.
 
 13-01-1593 blz. 16 v en 17 v 
Vercoop, Mr. Cornelis vander Hooch woenende inden Haeghe Derck
vander Hooch, Michiel Jansz Sasbout voor zijn huijsvrouwe poorter
tot Delft ende Mathijs Jacobsz van Holierhouck poorter tot Schiedam
voor zijn huijsvrouwe alltsamen vervangende Herebert vander Hooch
gesamentlijc erffgenamen van Mr. Aernt vander Hooch ende Jouffrou
Maris de Jonge conthoralen in haer leven mede woenende inden Haeghe
aen Cornelis ende Derck Dercxzoonen vande Lange Laen, Willem
Nijelsz, Jan Claesz ende Jacob Claesz
negen gaerden lants leggende int Lange Laeners weer gemeen ende
onverscheijden met derffgenamen van Mr. Derck van Beeckensteijn Mr.
Cornelis Duijst ende Cornelis Dercxs cum socijs, streckende vande
Meer off tottet Twisch toe.
NO    Wilke Ballen
ZW    Steffens weer.
Voor de coopsomme van elck gaerde voor 868, beloopende tsamen ter
somme van 7812. Te betaelen op drie eerstcomende meijdaegen
telcken een gerechte derdendeel ende sullen die leste twee termijnen
moegen houden op rente die penning sesthien.
 
 26-01-1593 blz. 18 v   
Vercoop, Derck Jan Claessen als man ende voocht van Lijsbeth Gerits
aen Jan Geritsz Braer ende Aeff Geritsdr des voors. comparants
schoonbroeder ende schoonsuster
tgerechte vierdepaert van alle alsulcke landen huijssinge werffve
beesten actien crediten incomende ende uijtgaende schulden als die
voors. comparants huijsvrouwe mit haeren broeder ende susters gemeen
ende onverscheijden beseeten gepossideert ende van haeren vader ende
moeder mitsgaders van haeren oom ende moeije aengeerft is leggende
aen verscheijden perceelen int zuijt endt sulcx alle die selve van
buijeren bekendt ende belendt.
 
 09-02-1593 blz. 19    
Testament van Derck Maertsz ende Aeff Fransdr zijn huijsvrouwe. Die
voors. Derck Maertsz leggende sieck te bedde.
Aenmerckende dat zijluijden geen van beijden kinderen noch
descendenten in neergaende lijnie en hebben, hebben malcanderen
gemaect reciproce dat die langstlevende sal hebben die lijfftocht
ende usufructus vande goeden bijde eerststervende achter te laeten.
Dvoors. Derck Maertsz testateur maecte ende legateerde dien
onvermindert midtsdezen voor uijt zijnen goeden tot eenen vrijen
eijgen Engel Maertsz zijnen zusters zoon dat gerechte halve huijs
ende worff twelck zij testanten jegenwoordich bewoonen staende ende
leggende aenden Dijck. Nomineerde voorts tot zijnen universaele
erffgenaemen mede onvermindert die voors. tochte van zijn
huijsvrouwe Henrick Maertsz zijnen broeder inde een helft ende die
voors. Engel Maertsz, Pieter Dercxz ende Maerten Dercxz, kinderen
wijlen Lacije Maertens zijnen overleden zuster ende Maerten
Roeloffsz naegelaten kindt wijlen Cornelia Maerts mede zijn
overleden zuster tesamen met hem vieren hooft voor hooft ende effen
nae inde ander helft van alle zijnen ongedisponeerde goeden.
Ende die voors. Aeff Fransdr maecte ende legateerde mede
onvermindert die tochte van haeren man mitsdezen Frans Garbrantsz
haeren broeders zoon die weder helft vant voors. huijs ende worff.
Item maecte ende legateerde noch bij dezen die drie kinderen van
Derck Fransz haeren broeder elcx de somme van 100. Nomineerde
voorts mede onvermindert alsboven tot haeren universale erffgenamen
van haeren ongedisponeerde goeden alle haeren broeders kinderen soe
wel die voors. Frans mitsgaders die kinderen van Derck Fransz als
die kinderen van Huijch ende Gerit Frans zoonen.
 
 13-02-1593 blz. 20    
Claes Jansz Reael bekende tontfangen van Claes van Quadijck poorter
der stede van Edam de somme van 1500, een derdendeel gereet ende
die reste op twee die naestcomende meijen telcken mede een
derdendeel. Op conditie ende voorwaerde tot welcker tijt die voors.
Claes van Quadijck binnen der stede van Jherusalem geweest sal
hebben ende van daer weder thuijs gecomen sal zijn, soe beloeffde
die voors. comparandt voor hem ende zijnen erven alsdan daer voore
te betaelen ende restitueren aen handen vande voors. Claes van
Quadijck die somme van 3450.
Onderpande een stucke landts genaempt "Alkens ven" groot vier
koeven.
NO    Ghijsbert Cornelisz
ZO endt  Pieter Geritsz
ZW    Pieter Geritsz mit Jacob Dercxz
NW endt  Errem Gerit die Boets mit haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Heijnen hem" groot een madt lants.
NW    Garbrant Florisz
ZO    Garbrant Florisz
NO    Cornelis Florisz
ZW    Jacob Jonge Jans weduwe ende kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Costers hem" groot twee maeden.
NW    Pieter Claesz
ZO    Wouter Jacoppen
ZW    Nijes Jan Coennen
NO    Wouter Joosten.
Noch een stucke landts genaempt "Wilde hem" groot anderhalff madt.
NW endt  Huijch vant Hoff
ZW    Huijch vant Hoff
NO endt  Cornelis Lourisz vant Hoff
ZW    Wouter Claesz.
 
 21-02-1593 blz. 21 en 22 
Vercoop, die Regenten vanden Heijligen Geesthuijse der stadt Haerlem
aen Willem Claesz Overdijck
drie vierndelen in een stucke landts bij Assendelver veerhuijs
waervan het ander vierde paert toecompt Willem Claesz voors. groot
int geheel drie margen drie hondt ende 50 roeden.
O     Cornelis Bening tot Amsterdam
Z     tIJe
W     Jan Jansz van Assendelft
N     die Uijtwech.
Voor de coopsomme van 1625, te betaelen op drie eerstcomende Lucas
marcten.
Die leste termijn sal Willem Claesz Overdijck moegen houden op
renten tegen den penning sesthien.
Borgen voor Willem Claesz Overdijck zijn zijn schoonvader Jan
Henricxz ende Wouter Claesz oudt Schepen.
 
 15-03-1593 blz. 23    
Sijmon Anthonisz Blau poorter tot Enchuijsen schuldich
aen Aeffgen Ghijsbertsdr woenende tot Alcmaer
een jaerlicxe losrente van 48, hooftgelt 800.
Onderpande vier margen lants leggende aen twee perceelen eijndt aen
eijndt int noort eijnde, deene genaempt"Cuijpers ven" ende dander
"Jaep Cuijpers ven".
Z     Cornelis Geritsz van Crommenie
N     Dingnum Cornelisz van Crommenie
W     Dingnum Cornelisz van Crommenie
O     Claes Jansz.
Borg is Jan Nannicxz te Crommenie ende verbindende hijer voor teenen
onderpande twee maeden lants genaempt "die Groote ven".
N     Aecht vande Heijd
O     Dingnum Cornelisz
Z     Dingnum Cornelisz
W     Claes Jansz.
 
 28-02-1593 blz. 25    
Claes Jansz Reael bekende gecoft te hebben van
Claes van Caedijck
die somme van 1500 op conditie soe warnaer Claes voors. zelffs in
persoone geweest es binnen Jhruzalem in Palestina en weer binnen der
stede van Edam sal zijn mede brengende behoerlijcke attestatie
vander plaetse als andere pilgroms zijn doende, soe beloeffde hij
comparant die voors. Claes van Cadijck voor de voors. 1500 op te
leggen ende te betaelen die somme van 3550. Dat hij comparant opte
selve betaelinge sal moegen corten 50 van wijncoop ende 8 voor
de armen.
Onderpande een stucke landts genaempt "Alkens ven" groet vier
koeven.
NO    Ghijsbert Cornelisz
ZO endt  Pieter Geritsz
ZW    Pieter Geritsz met Jacob Dercxz ende Gerit Dercxz
NW endt  Errem Gerit die Boets mit haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Heijnen hem"
NW    Garbrant Florisz
ZO    Garbrant Florisz
NO    Cornelis Florisz
ZW    Jacob Jonge Jans weduwe ende kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Costers hem" groot twee maeden.
NW    Pieter Claesz
ZO    Wouter Joosten
ZW    Nijes Jan Coenen
NO    Wouter Joosten.
Noch een stucke landts genaempt "Cornelis van Zaenen boeveech" groot
vijff hont lants leggende voor Claes Sijmonszs deur.
NO    Derck Jonckclaessen huijs ende werff mit zijn bruijcklandt
ZO endt  Derck Jonckclaessen huijs ende werff mit zijn bruijcklandt
ZW    Sijmon Henrick Geritszs
NW endt  die Wechsloot.
Noch drie hondt lants leggende opte Hoornsloot.
ZO    Claes Coen mit zijn kinderen
NO endt  Claes Derck Wijves
NW    Claes Nijelsz
ZW endt  die Hornsloot.
 
 05-03-1593 blz. 26 v   
Vercoop, Cornelis Geritsz als man ende voocht van Lijsbeth
Goessensdr
aen Jan Henricxz alias Baertsen biersteecker
een huijs ende erff inde Kerckbuert.
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Maerten Roeleven
NW endt  die Wechsloot.
Midts dat die voors. cooper tot zijnen laste sal neemen 1 sjaers
competerende die Armehuijssitteren tot Assendelft, staende tegen de
penning twintich. Noch 30 hooftpenningen competerende Griet
Bestemaetten, staende tegen de penning sesthien. Noch 50 aen
custinge competerende Michiel Jansz al opt voors. huijs
veronderpandt.
 
 06-03-1593 blz. 27 
Claes Jansz Reael schuldich
aen Aeffgen Ghijsbertsdr weduwe wijlen Pieter van Sonnevelt woenende
tot Alcmaer
een jaerlicxe losrente van 48, hooftgelt 800.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Vlietsven" groot twee
margen.
NW    die Pastorije dezes dorps
NO endt  die Wijevliet
ZO    Huijch vant Hoff ende Jan Gerit Nijessen kinderen
ZW endt  Jan Havicxz.
Ende noch een stucke landts genaempt "die Paerdecamp" groot een
morgen.
NO    Claes Coen cum socijs
ZO endt  den Dijck
ZW    Roeloff Pietersz
NW endt  Jan Claes Louckes volck.
 
 12-03-1593 blz. 28 v   
Vercoop, Willem Nijelsz 
aen Cornelis ende Derck Dercxzoonen vande Lange Laen
twee gaerden lants leggende int Lange Laeners weer gemeen ende
onverscheijden met derffgenamen van Mr. Derck van Beeckesteijn, Mr.
Cornelis Duijst ende dvoors. Cornelis Dercxz cum socijs, streckende
van de Meer off tottet Twisch toe.
NO    Wilke ballen weer
ZW    Steffens weer.
Midts dat die voors. Cornelis ende Derck Dercxzoonen daer mede
thaeren laste zullen neemen tweenegendendeelen vande custingen die
Mr. Cornelis vander Hooch inden Haeghe mit zijn consorten voorde
geheele coop vande negen gaerden int voors. weer volgende haeren
custing penning brieff van date den 13e januarije laestleden
spreeckende hebben mitte consorten vande vercoop veijl gelt mit
zijnen aencleeven naer advenant daer van ende van elck vandien
bijsonder dvoors. coopers dselve comparant gehouden wesen
tindempneren costeloos ende schadeloos te houden.
 
 11-04-1593 blz. 29    
Vercoop, Jacob Reijersz voor hem zelve voorde eene helft ende Harmen
Sijmonsz ooc voor hem zelve ende vervangende Claes Sijmonsz ende
Stijn Sijmonsdr zijn respective broeder ende zuster voor dander
helft
aen Sijmon Anthonisz Blau poorter tot Enchuijssen
een stuck lants genaempt "die Oosterlins ven" groot twee margen
leggende opt noort endt.
N     Derck van Zaenen weduwe ende kinderen
O endt  Jan Nannicxz
Z     die Watersloot
W endt  Dingnum Cornelisz.
 
 13-04-1593 blz. 30    
Testament van Warnaer Harmensz mit Duijff Claesdochter zijn
huijsvrouwe.
Hoewel zij testanten den 23-09-1577 voor notaris ende getuijgen
binnen der stede van Aemstelredam seckere testament gemaect ende
geordonneert hebben dat zij testanten nochtans willen dat naede
laest stervenden van hem beijden die een helft vande goeden soe wel
in echte als eijgendoem geseten die de laest stervende mitter doot
ontruijmen ende achter laeten sal comen aen Stoffel Warnaersz des
voors. Warnaers wettige zoon geprocreert bij Aeff Geritsdr s.g.
Ende aengaende die ander helft willen ende begeren zij testanten dat
Gerit Warnaersz mede wettige soone vande voors. Warnaer geprocreert
bij Aeff Geritsdr voors. affstaen sal mit eens 50 gelijck die
voors. Warnaer testateur voors. den zelven daer inne instituerende
bij dezen voor zijn wettige portie. En soewes die voors. helft
meerder soude moegen bedraegen hebben zij testanten daer inne
geinstitueert die kinderen die de voors. Gerit Warnaersz soude
moegen hebben geprocreert oft bij gebreecke dat hij Gerit kindt noch
kinderen heeft soe substitueeren zij testanten daer inne Stoffel
voors. ofte zijnen descendenten, midts dat Gerit Warnaersz naede
laeststervende van hem beijden tot hem ende zijne kinderen (indien
hij eenige heeft)nootelicke alimentatie hebben ende genijeten sal
die lijfftocht ende usufruct der goederen zijn voors. kinderen oft
zijnen broeder ende dvoors. descendenten uijt crachte van dese
laeste gedeelte eenichsins aencomende. Sonder nochtans dat Gerit
Warnaersz voorz. wijens rigement hem testanten Godt betert
grootelijcx mishaecht die selve off die vruchten vandien sal moegen
regeeren deelen versetten vercoopen beswaeren ofte alieneren int
minste willende tot verhoedinge vandien dat dese voors. laeste
gedeelte van hem testanten goedern bij Weesmeesteren van Assendelft
sullen werden geinventariseert geregeert ende geadministreert.
 
 22-04-1593 blz. 32    
Dit sijn die namen vande persoonen die Schepenen ende Schotvangers
mijnre heerlicheijt van Assendelft wesen sullen beginnende vrijdaege
toecomende ende eijndende vrijdaege naer paessche anno 1594.
            Schepenen,
Int Brouckvierndeel   Sijmon Claesz Conincx
Int Kerckvierndeel   Wouter Claesz
            Jan Cornelisz vanden Dijc
Int Woudtvierndeel   Willem Woutersz
Int Nesvierndeel    Gerit Havicxz
            Schotvangers,
Int Brouckvierndeel   Cornelis Henricxz
Int Woudtvierndeel   Allert Cornelisz
Int Nesvierndeel    Adriaen Jansz
     CORNELIS Heere van Assendelft.
 
 22-04-1593 blz. 32 v   
Vercoop, Jan Florisz voor hem zelve ende vervangende alle zijne
susters ende broeders kinderen ende bekende hoe hij mit zijn mede
consorte oft haeren predecesseurs voors. eertijts vercoft hadde ten
behoeve van Baert Jansz de naevolgende perceelen van landen, dan
overmidts dzelve bannen daer waeren staendt deze binnen lantse
oorloche verbant zijnde, soe heeft hij comparant dzelve vercoopinge
vernijeet bij dezen ende alsulcx noch opgedraegen mitsdezen die
kinderen van de voors. Baert Jans.
Eerst vier ackeren veens leggende tesaemen beslooten tusschen Jan
Willems kinderen ende Cornelis Coijten kinderen lants.
NO    Derck Heijn
NW    Willem Allerden.
Noch een perceel meed lants leggende onderdeel ende gemeen mit Jan
Jansz Peet, streckende van Claes Jaspers lant off tot Camptge.
NO    Derck Lijcken lant
ZW    Cornelis Henricxz. 
 
 23-04-1593 blz. 33    
Bouwen Claesz schuldich 
aen Annitgen, Jan ende Pieternella nagelaeten kinderen wijlen Jelis
van Henssen geprocreert bij Pieternella Jans Verwer tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot een madt lants leggende over den
Delft in Claes Bouweszs weer, streckende voorts vanden Wech off tot
Bouwen Pieterszs ackers toe.
NO endt  Jan Aeriansz
ZW    Jan Aeriansz.
Noch twee koeven geleegen achter des voors. comparants huijs ende
werff int zelve weer, streckende vande voors. werff off totte Caijck
toe.
N     Maerten Geritsz
Z     Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs.
Borgen zijn Pieter Allerden vande Laen ende Bouwen Pietersz.
Onderpande van Pieter Allerden vande Laen drie ackers leggende op
Twisch groot dselve ackers een halff madt lants, streckende van
Engel Heijntkes Lant off tottet Twisch toe
N     Pieter Hartoegen
Z     Sijmon Jacobsz voors.
Onderpande van Bouwen Pietersz een omloopgen geleegen in Mannen
weer, groot een halff madt.
NO    Claes Jonge Bouwes
NW endt  Claes Jonge Bouwes
ZW    Maerten Henrick Ghijssen
ZO endt  Pieter Nommelen.
 
 11-05-1593 blz. 34 v   
Jacob Cornelisz Cuijper schuldich
aen Michiel Jansz
die somme van 200 uijt saecke van custinge, te betaelen op meij 94
 100, ende op meij 95 gelijcke 100.
Onderpande een huijs ende werff staende ende leggende bezuijden die
Kerck, streckende met zijn erff vande Heerenwech off tot Cornelis
Geritszs lant toe.
NO    Roeloff Gerit Nonnen.
ZW    Nelle Willem Jan Baers weduwe mit haer kinderen ende die
     kinderen van Cornelis Baert Jannen.
 
 11-05-1593 blz. 35    
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen
aen Gerit ende Pieter Jonckclaessen gebroeders
die gerechte helft van een perceel uijterdijck wesende die
zuijderste zijde aen de Sluissloot leggende over die hooftbreete van
Jaep Heijnen weer buijtens dijck daer die weder helft off competeert
Marij Cornelis weduwe wijlen Jonge Jaep Heijn haer eerste man te
weten in lijfftochte, streckende voorts vanden Hoogendijck off totte
Canael ofte Kill toe.
Z     Jan Maijckes
N     Marij Cornelis inder qualijte voors.
 
 14-05-1593 blz. 35 v   
Testament van Claes Huijbertsz op zijn siecke bedde.
Institueert ende maect tot zijne universaele eenige erffgename zijn
seer beminde broeder Cornelis Huijbertsz in alle die goeden dien hij
testant soe roerende als onroerende present ende toecomende egeen
daervan ter werlt buijten gehouden oft uijtgesondert dien hij
testandt mitter doot ontruijmen ende achterlaeten sal.
 
 22-05-1593 blz. 36    
Willem Geritsz Nijels oudt Schepen woenende omtrent den Nuwendijck
schuldich
aen Frans Fransz poorter tot Haerlem 
een jaerlicxe losrente van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande zijn huijs hoeijhuijs ende werff mittet lant daer achter
aen geleegen groot twee koeven leggende ende staende omtrent den
Nuwendijck hetwelck hij comparant tegenwoordich bewoondt, streckende
voorts vande Heerenwech off tot Jan Derck Huijgen lant toe.
NO    Claes Havicxz
ZW    Baelich Maerten Allertszs weduwe mit Ockers leedige worff.
Borg is Sijmon Henrick Roeleven.
 
 23-05-1593 blz. 37 v en 39 
Cornelis Jaep Heijnen schuldich
aen Joncffrou Agate van Berckenroe Zijbrantsdr woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Achterven" achter aen
zijn huijs geleegen in Baelich Jaep Heijnen weer groot twee margen
lants, streckende vande voors. worff off totten Delft toe.
NO    Claes Nommelen ende Derck Steffens
ZW    Jacob Lijclaesz mit Marij Pieters.
Borgen zijn Michiel Jansz, Jan Willem Aedriaensz ende Adriaen Jansz.
Ende omme henluijden daer van wel ende getrouwelijck te verseeckeren
soe heeft hij comperant daer voore teenen onderpande gestelt de
voors. Achterven.
 
 25-05-1593 blz. 39 v   
Griet Jacobsdr weduwe wijlen Jan Dercxz geassisteert mit Comen Jan
Jansz haeren voocht schuldich
aen Aechte Pietersdr poortersse van Haerlem 
een jaerlicxe losrente van 28.2.8., hooftgelt 450.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Vier geers" groot drie
koeven leggende int zuijt endt.
O endt  Cornelis Lourisz vant Hoff
Z     Jan Geritsz Braer
W     den Hoogendijck
N     Griet Jacobs selver.
 
 28-05-1593 blz. 40 v   
Claes Jaep Claesz schuldich
aen Comen Jan Jansz
een jaerlicxe losrente van 18, hooftgelt 300.
Onderpande twee derde paerten van een stucke lants genaempt "Roelen
voorven" leggende Buijtenhuijssen mit Pieter Duijsz onderdeel ende
gemeen streckende voorts vanden Uijtwech off tot aen Roelen
achterven toe.
NO    Jan Claes Caijcx ven
ZW    Barre weer Mr. Willem Bardesz.
 
 28-05-1593 blz. 41 v   
Vercoop, Gerit Gerbrantsz 
aen Maerten Dercxz Schoenmaeker
die worff daer des voors. comparants moeder op plach te woenen mit
noch die worff daer bij bezuijden aen geleegen besuijden die Kerck,
streckende voorts van de Wechsloot off tot Jan Gerit Huijgen ende
Cornelis Henrick Geritszs boeffveechgen toe.
NO    Maerten Dercxz voors. mit zijn huijs ende erffe zelver
ZW    Gerit Isbrantsz worff.
 
 28-05-1593 blz. 41    
Vercoop, Pieter Willemsz voor hem zelve en voor Haes ende Trijn
Willems dochteren zijn susters
aen Claes Geritsz van Dijck zijn oom
alle alsulcke gerechte achtepaert als hem comparant mit zijn susters
in een stucke landts genaempt "tSant landt" toebehoort.
Noch haer eijgendoem in een stucke landts genaempt "die Croft".
Noch een gerechte vierdepaert in een stucke landts genaempt "het
Madt" mitsgaders alsulcke eijgendoem als hij comparandt buijten
dijcx mede heeft leggen sulcx dzelve perceelen van buijeren bekent
ende belent zijn, leggende int zuijt endt onderdeel ende gemeen
mitte voors. Claes Geritsz cum socijs ende voorts alles soe wes hem
comparants vader aldaer eenigsins op ende aen besturven soude moegen
wesen niet uijtgesondert midts dat die voors. Claes Geritsz daer
mede tot zijnen laste sal neemen 63 hooftpenningen staende op des
voors. comparants mit zijn susters pertie opt selve lant
gehypotequeert daer van jaerlicx betaelende te rente 3.5.-.
competerende Willem Pouwelsz tot Amsterdam.
 
 06-06-1593 blz. 41 v   
Vercoop, Comen Jan Jansz
aen Maerten Ghijssen
een campen veens groot 289 roeden leggende achter Maerten Ghijssen
uijt aent Twisch.
NO    Engel Claus
ZO endt  Twisch
ZW    Pieter Joosten
NW endt  Jan Neelen.
 
 08-06-1593 blz. 42    
Vercoop, Comen Jan Jansz
aen Mathijs Jacobsz
een stucke landts genaempt "Paeters" oft anders "die Wevers meede"
wesende topperendt, streckende voorts van Trijngen Moellenaers lant
off noortwestwerts tot Michiel die Wevers lant toe.
NO    die Baeghijnen meed
ZW    Mathijs Jacobsz Sekuer.
 
 08-06-1593 blz. 42 v   
Cornelis Claes Janzoen schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrente van 17.5.-., hooftgelt 300.
Onderpande een koeven leggende mitte kinderen van Jan Engelsz gemeen
in Willem Mathijszs weer.
NO    Maerten Machtelden kinderen
ZO endt  die Caijck
ZW    Ghijs Cornelisz
NW endt  Comparant mitte voors. Ghijs.
Noch een madt veens leggende int zelve weer.
NO    Ghijs Cornelisz
ZO endt  Trijn Ghijssen mit haer kinderen mit hem comparant
ZW    Trijn Ghijssen mit haer kinderen mit hem comparant
NW endt  Jacop Jansz.
 
 15-06-1593 blz. 43 v en 44 
Vercoop, de Regenten van Sinte Barberen Gasthuijs binnen de stadt
Haerlem
aen Jonge Aerent Maertsz
dat gerechte vierdepaert van "Jancke Maerts ses maed" wesende die
helft van drie maeden van oudts gemeen met Willem Eijmbertsz in
Roele Maertens soet ende nu gemeen mitte voors. cooper Jan Dirck
Tamissen Willem Maertsz ende Willem Woutersz leggende in Jancke
Maerts weer.
NW    Neel Pieter Flooren weduwe mit haer zoon
ZW    Maerten Allertsz mit zijn voorkinderen
ZO endt  Jan Dirck Tamissen cum socijs.
Voor de somme van 725, op conditie dat comparant indien them
beliefft daer van sal moegen houden op rente 200 tegen den penning
sesthien.
 
 15-06-1593 blz. 44 v en 45 
Vercoop, de Regenten van Sinte Barberen Gasthuijs binnen der stadt
Haerlem
aen Dirck Jonck Claessen 
een madt landts van oudts geleegen onderdeel ende gemeen met Willem
Eijmbertsz ende lach soe tsaem ende gemeen met Claes Dercxz Ockers
ende Hesen Dercxz tot Amsterdam ende nu mitten voors. cooper.
NO endt  Huijch vant Hoff
ZW endt  die Langesloot
ZW    Jan Franssen
NW    Engel Jan Franssen.
Voor de somme van 435, op conditie dat comparant indien them
beliefft daervan sal moegen houden op rente 100 tegen den penning
sesthien.
 
 15-06-1593 blz. 45 v   
Vercoop, de Regenten van Sinte Barberen Gasthuijs binnen der stadt
Haerlem
aen Claes Maertsz van Zanen
een halff vierendeel vande gerechte helft van "Gerit Ghijssen croft"
onder lange jaere gebruijckt bij Gerit Claesz van Dijcken ende
daernae bij haeren naecomelingen groet 2/3 vierndeel van een morgen
ende een halff hont geleegen mit die voors. cooper gemeen.
NW    die Ramer ven
NO    die Ramer ven
ZO    Griet Aerians
NW endt  Claes Maertsz selffs.
 
 15-06-1593 blz. 46    
Vercoop, de Regenten van Sinte Barberen Gasthuijs binnen der stadt
Haerlem
aen Gerit Roeloffsz alias Schipper een tweedendeel, Jonck Claes
Geritsz drie vierdendeel ende Cornelis Geritsz een vierendeele van
anderhalff vierendeel vande gerechte helft van "Gerit Ghijssen
croft" over lange jaeren gebruijckt bij Gerit Claes van Dijcken ende
daer nae bij haeren nacomelingen groet 1/3 vierndeel van een morgen
ende een halff hont gelegen met die voors. coopers gemeen.
ZO    Griet Aerians
ZW endt  tSant landt toe comende die voors. coopers cum socijs
NW    Huijch vant Hoff
NO endt  Claes Maertsz.
 
 15-06-1593 blz. 46 v   
Vercoop, Derck Vrericxz
aen Gerit Willemsz
een stucke landts groet 233 roeden inde Kerckbuert over den Delft,
streckende van den Delft off tot Cornelis Dirck Jan Baerens ende Jan
Costers landen toe.
NO    Albert Willems
ZW    Roeliff Ballen.
 
 15-06-1593 blz. 48    
Derck Jansz alias Leijder schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Willem van Foreest tot
Aemstelredam
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande zijn huijs ende erff mit een stucke landts genaempt "het
Affterlant" leggende achter aen zijn huijs groot 400 roeden,
streckende vande werff voors. off tot Huijberden binnen dijckgen
toe.
ZW    Aelbert Aerentsz
NO    Mr. Willem Baerdesz.
 
 15-06-1593 blz. 49 en 49 v 
Galeijn Aerentsz schuldich
aen Maritgen Cornelis dochter weduwe wijlen Willem van Foreest tot
Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 9.10.8., hooftgelt 150.
Onderpande twee koeven weesende topperendt vande "Marcken" int
saijts.
ZO endt  Schipper Gerit
ZW    Claes Jaspers
NW endt  Cornelis Pieter Everts
NO    Pieter vande Laen.
Borg is Derck Egbertsz ende daer onder verbindende een stucke landts
groet twee maeden meets, leggende inde Moelenbuert, streckende
voorts van Jan Derck Cievert lant off aent noert west werts doet die
ander halff mat toe.
NO    Thijs Jacobsz
ZW    Heijn Gerit Jans erffgenamen.
 
 15-06-1593 blz. 50    
Foeckel Willemsdr weduwe wijlen Maerten Jansz mit Allert Cornelisz
haeren voocht ten overstaen van Willem Maertensz haeren zoon
schuldich
aen Ceelij Claes dochter weduwe wijlen Comen Pouwels Reijert
een jaerlicxe losrente van 16.10.-., hooftgelt 225.
Onderpande een stucke lants genaempt "die Buijtcaijck" groet drie
koeven leggende in Jancke Maerts weer.
NO    de Schout
ZO endt  die Caijck
ZW    Jan Aerent Maerts
NW endt  Willem Woutersz.
 
 15-06-1593 blz. 50 v   
Vercoop, Claes Cornelis Gorter ende Engel Cornelis gebroeders ende
erffgenamen wijlen Hillegindt Bieren haeren moeder
aen Gerit Dercxz Boets
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Duijter ven"
leggende in Bieren weer groet 1394 roeden onverdeelt ende gemeen met
Wijeberich Bieren.
NO    Willem Jongelincx
ZO endt  Trijn Jan Roeloffs Cornelia Ghijsberts met haer kinderen
     tesaemen
ZW    Ghijssen ven met Trijn Jan Roeloffs madt
NW endt  Derck Bieren volck.
Midts dat die voors. Gerit Dercx tot zijnen laste sal neemen die
helft van 180 hooftgelt competerende derffgenamen van Claes
Lantsmer tot Amsterdam.
 
 22-06-1593 blz. 51    
Sijmon Anthonisz Blau poorter tot Eenichuijssen schuldich
aen Aeffgen Ghijsbertsdr weduwe wijlen Pieter van Sonnevelt woenende
tot Alcmaer
een jaerlicxe losrente van 100, hooftgelt 1666.
Borg is Jan Nannincxz toe Crommenie.
 [heeft betrekking op actes beginnende blz. 23]
 
 25-08-1593 blz. 51 v   
Vercoop, Claes Cornelisz ende Engel Cornelisz gebroeders
aen Aerian Cornelisz
die helft van vijff hondt meed lants leggende onverdeelt gemeen mit
Wijberich Bieren haeren moeder in Bieren weer.
NO    Anna Duijff Wouters mit haer kinderen
ZO endt  Anna Duijff Wouters mit haer kinderen
ZW    Jan Meijkes
NO endt  Aerent Pieters.
Midts dat die voors. cooper tot zijnen laste sal neemen 116
hooftpenningen staende tegen de penning achtien competerende
Vergulde Fonteijn tot Amsterdam.
 
 07-09-1593 blz. 52    
Vercoop, Griet Jacobsdr weduwe wijlen Jan Derck Jongejans
geassisteert mit Coemen Jan Jansz haeren voocht
aen Machtelt Louris vandt Hoff ende Cornelis Engelsz haer soen
een stucke landts genaempt "die Middelste ven" groet twee maeden
leggende in Pieter Jutten weer.
NO    Huijch vant Hoff
O endt  Machtelt Louris mit haer zoon
ZW    Cornelis van Zaenen kinderen
NW endt  Machtelt vant Hoff mit haer kinderen.
Noch die Dijck veen int zelve weer groet een madt lants.
NO    Gerit Oetgers mit haeren kinderen
ZO endt  tIJe
ZW    Cleijn veen
NW endt  Machtelt mit haer zoon.
Voorts duijterdijck daer toe behoerende.
Midts dat die voors. Machtelt ende haeren zoon tot haeren laste
neemen 130 hooftgelt van twintich penningen een.
 
 07-09-1593 blz. 52 v   
Griet Jacobsdr weduwe wijlen Jan Derck Jongejans geassisteert mit
Comen Jan Jansz haeren voocht schuldich
aen Jaecob Engelsz
een jaerlicxe losrente van 18, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants genaempt "die Boeveech" groet derdalff
madt lants in Claes van Zaenen weer, streckende vande Wechsloot off
tot Cornelis van Zaenen kinderen lant toe.
NO    Machtelt Louris mit haer zoon
ZW    Aelbert Gerridde kinderen.
Borg is Comen Jan Jansz.
 
 13-11-1593 blz. 53    
Evert Pietersz vanden Dam voor hem zelve ter eenre
ende Claes Baertsz als oom ende voocht van Pieter Evertsz naegelaten
weeskint van Trijn Baertsdr geprocreert bij Evert Pietersz ten
overstaen van Pieter Jansz den Ouwe ende Pieter Geritsz
weesmeesteren ter andere zijde bekende mitten anderen veraccordeert
te weezen inden naevolgende maenieren.
Eerst dat Evert Pietersz bewezen heeft midtsdezen die voors. Pieter
Evertsz zijnen kindt tot zijn moeders erffve 600 in gereede
penningen ende noch een betgen mit zijn toebehoeren welcke 600
ende bedde mit zijn toebehooren die voor. Evert Pieters onder hem
sal moegen houden.
Onderpande een madt landts onverdeelt ende gemeen mit Cornelis Engel
Heinricx zoonen ende Maeritgen mit haeren vorderen consorten,
streckende van Claes Jaspers lant off toten Leegendijck toe.
NO    Pieter ende Jan vande Laen
ZW    Anna Sijmons.
 
 18-11-1593 blz. 53 v   
Vercoop, Heijnrick Aerentsz woenende tot tVlielant voor hem zelve
ende Lacije Aerentsdr zijn zuster woenede in Delft landt
geassisteert mit Claes Jan Baerts haeren voocht
aen Derck Heijnricxz haeren oom
eerst een acker landts groot 124 roeden leggende in Derck Heijnen
weer.
NO    Derffgenamen van Claes Cuijper
ZO endt  Oetger Dercx
ZW    Cornelis Joncken
NW endt  Cornelis Coijten kinderen.
Noch een werff eertijts bij Aerent Heijnricxz bewoont leggende inde
Moelenbuert.
N     Oetgers Dercxz
ZO    Oetgers Dercxz
ZW    Cornelis Willem Geritsz
NW endt  die Wechsloot.
 
 12-11-1593 blz. 54    
Jan Jan Claessen schuldich
aen Claes Jantsz Verwer wonende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Beers ven" groet drie koeven
oft 900 roeden leggende int zuijt endt.
N     Coomen Jan
Z     Jacob Jan Roed
O endt  Roeloff Louwen.
Borg is Derck Jan Claessen zijnen broeder.
 
 12-11-1593 blz. 54 v   
Vercoop, Anna Sijmonsdr weduwe wijlen Willem Geritsz haer eerste
man, geassisteert met Aelbert Aerentsz haer tegenwoordige man ende
voocht
aen Sijmon Claes Conincx onssen mede broeder int Schependoom
een madt landts leggende in Aechte Nelen meed mit voors. Sijmon
zelffs onverdeelt ende gemeen, streckende van Pieter Jans ven off
totte Leegendijck toe.
NO    Aechte Neelen weer
ZW    Pieter Allerden vande Laen mit Jan zijn zoon.
 
 21-12-1593 blz. 55    
Vercoop, Aerian Jansz onsse buervrijer voor hem zelven ende voor
zijn moeder ende zuster ende bekende dat Pieter Jacobsz eertijts als
voocht van zijn voors. moeder vercoft hadde
aen Jan Derxz Tamissen
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als Aerian Janszs
naegelaten weeskint Willem Aeriansz Ocker ende Stijntgen Derricxdr
aenbesterven was van moeders zijde inde bruijcklanden vande voors.
Jan Dercxz zulcx dzelve geleegen zijn in den banne van Assendelft
ende van bueren bekent ende belent zijn.
 
 26-12-1593 blz. 55 v   
Claes Jansz Reael bekende ontfangen te hebben van Gerit Warnaersz
die somme van 150 op conditie ende voor waerde dat indien Warnaer
Harmensz, Stoffel Warnaersz ende die voors. Gerit Warnaersz ende
selffs alle drie noch in levende lijffve zijn vierthien daegen voor
St. Jacobs dach anno 1595 soe beloeffde hij comparant te betaelen
die somme van 202.10.-.
Onderpande twee derdendeelen vant huijs ende werff daer hij in
woont, streckende van de Wech off tot Maerten Machtelen kinderen
worff toe.
NO    Huijch vant Hoff mit zijn zuster
ZW    Sijmon Henrick Geritsz.
 
 02-12-1593 blz. 56    
Vercoop, Claes Dercxz
aen Oetger Dercxz zijnen broeder
een stucke landts genaempt "Jaep Heijnen weer" mede leggende in Jaep
Heijnen weer groot twee maeden lants.
NO    Derck Steffens
ZO endt  Cornelis Geritsz
ZW    Roeloff Sijmons
NW endt  Jan Gerit Huijgen.
Oetger Dercxz heeft tvoors. lant weder vercoft 
aen Cornelis ende Derck Dircxzoonen vande Lange Laen.
 
 14-12-1593 blz. 56 v   
Vercoop, Derck Claesz woenende tot Westzanen als man ende voocht van
Marij Geritsdr
aen Jan Gerits Braer ende Aeff Geritsdr zijn zuster des voorn.
comparants respective schoonbroeder ende schoonzuster
tgerechte vierdepaert van alle alsulcke landen huijsinge worff
beesten actien crediten ingecoemen ende uijtgaende schulden
gepossideert ende van haren vader ende moeder midtsgaeders van
haeren oom ende moeije aengeerft is leggende aen verscheijden
perceelen int zuijt endt sulcx alle die zelve van bueren bekent ende
belent zijn.
 
 12-01-1594 blz. 56 v   
Vercoop, Cornelis Claesz alias Cornelis Moeij Duven
aen Jan Jansz Peet
die helft van een stucke lants genaempt "tGroote Mat" groot een
morgen lants mit voors. cooper onderdeel ende gemeen leggende in
Rullen weer.
NO    Aerian Cornelis Aerians
ZO endt  Oetger Dercxz
ZW    Willem Woutersz ende Jan Willemsz
NW endt  Lijsbet Costers mit haer kinderen.
 
 13-01-1594 blz. 57    
Cornelis Geritsz schuldich
aen Angemes van Alckemade woonende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande een stucke lants groot drie koeven leggende in Claes
Maerts weer, streckende zulcx eensdeels vande worffven tot aen
Aellit Peetges lant toe.
NO    Pieter Cornelis Aerians Cruijss ven mit Cornelis ende
     Dirck Baert Jannen naecomers werff tesamen
ZW    Aerent Jonkers.
Noch thuijs, hoeijhuijs ende werff dat hij comparant jegenwoordich
bewoont, streckende vande Wechsloot off tot Jan Banningen Boeffveech
toe.
NO    Sijmon Jacobsz van Oostzaenen
ZW    Cornelis mit Jan Gerbrantssoenen.
 
 14-01-1594 blz. 58    
Cornelis Huijbertsz onsse buerman bekende nu onlancx int openbaer
binnen der stede van Haerlem vande gecomenteerde vande Heeren
Staeten van Hollant ende Westvrieslant gecoft te hebben
dat gerechte derdepaert van elf gaerden ende een halve gaerden van
een weer lants leggende voor twaelff gaerden der van die andere
halve gaerde competeert den Huijsarmen van Assendelft ende is
genaemt Claes Vaerts weer wesende onverdeelt ende gemeen ende is
tzelve geheele weer groet boehouden bijde laeste gedaen meetinge
vierthien margen een halff morgen mit een achtepaert van een morgen
ende vier roeden compt over sulcx de Pastorije voor zijn voors.
derdepaert vier morgen een halff morgen mit een achtepaert van een
morgen achendartich roeden een halve mit drie voet ende een halve
geleegen mee voors. Ambochte gecommen vande Pastorije van Assendelft
wesende tvoors. geheel weer belent te weeten
NO    Heijn Roelven weer
ZW    het Groote weer.
Streckende vande Meer off Meerdijck totte waetringen genaemt het
Twisch volgende de brijeffen van cortinge daer van verleent in date
den 01-12-1593 ende bekende voorts de voorn. comparant ende cooper
opt tzelve landt boven dandere penningen daer vooren opt sekere
termijnen belooft tzijnen lasten gehouden te hebben een erffelijcke
onlosbaere rente van vijfftich ponden van 40 grooten tpont sjaers te
betaelen jaerlicxe opten eersten novembris ten comteerde vande
ontfanger Cornelis van Coolwijck.
Onderpande vande voors. erffelijcke onlosbaere renten tvoors.
gecofte landt.
 
 23-08-1594 blz. 58 v   
Cornelis Hubertsz bekende dat hoewel die coop brieff vandie Heeren
Staten int wille gemenchioneert alleen vermeldt dat hij in zijn
prive name coop man soude wesen vande Pastorije landen aldaer
geroet, dat nochtans hij tselve gecofte lant gecoft heeft tot baete
ende schaede van alle die bruijckers vandien. Te weeten voor hem
twee vijffde paerten van een derde paert ende Claes Jansz Claes
Vaers drie vijffde paerten van een derde paert voor Derck vande
Lange Laen een derde paert ende voor Schipper Gerit die voors. Jan
Claes Vaers, Claes Jan Baerts ende Derck vande Lange Laen soe zijt
jegenwoordich zijn possederende tsamen voort laeste derde paert. 
Opdraegende ende transporteerde hij comparant dzelve medestanders
die selve gedeelt in alle schijn hem dzelve midtsdezen brieve
opgedraegen zijn. Des soe belieffet die voors. Claes Jan Claes
Vaers, Derck Dercxz, Schipper Gerit ende Claes Jan Baerts elcx in
zijn qualijte ende naer advenant die voors. gedeelten inne voors.
Cornelis Hubertsz zijnen erven ende nacomelingen te bevrijen
indemneren ontheffen ende costeloos ende schuldeloos te houden vande
resterende custing penningen der voors. Pastorije naer proportie
haerder voors. gedeelten.
Maer belovende zijluijden voor ons compererende haeren voors.
proportie opte termijnen inde origineele coop brieff bijde voors.
Cornelis Hubertsz diesaengaende gepasseert zelffs opte leggen ende
te betaelen op peijne van anders mede bij [onleesbaar]
executoriaelen daer inne mede geinsereert daer voore realijcken
geexecuteert te worden. Onder tverbant van alle hem luijden goeden
tot bedwanck van alle rechten ende rechteren.
 
 14-01-1594 blz. 59    
Baerent Nijelen ende Claes Nijelen onsse gebueren bekende nu onlancx
int openbaer binnen der steede van Haerlem vande gecompeteerde vande
Heeren Staeten van Hollant ende Westvrieslandt gecoft te hebben
een stucke landts groot 3053 roeden geleegen over die Vliet inden
voorn. Ambochte gecoemen vanden Pasterije van Assendelft.
NO endt  die Wijevliet
ZO    derffgenaemen van Guert Jan Coenen
ZW endt  Jan Havicxz inde Beverwijck
NW    Pieter Geritsz ende die kinderen van Jan Claes Louckes.
Bekende voorts die voorn. comparanten ende coopers opt zelve landt
boven dandere penningen bij hem daer vooren opsekeren termijnen
belooft thaeren laste gehouden te hebben een erffelijcke onlosbaere
renten van sesthich ponden 40 grooten tpondt tsjaers te betaelen
jaerlicxe opten eersten novembris ten comptoere vande ontfanger
Cornelis van Coolwijck.
Onderpande tvoors. gecofte landt.
 
 14-01-1594 blz. 60    
Pieter Claesz onze buerman ende bekende nu onlancx int openbaer
binnen der steede van Haerlem vande gecommitteerde vande Heeren
Staten van Hollant ende Westvrieslant gecoft te hebben
die helft van 1214 roeden lants genaemt "Derck Huijssers weer"
gelegen inde maede ende Ambochte voors. gecoemen vande Pastorije tot
Assendelft volgende die laeste meetinge alles nochtans mette voet
gest. sonder vanden meerder ofte minder maet ten weder zijde te
moegen quereleeren waer van die weder helft is competerende voors.
Pieter Claesz alias Pieter Jonck Claessen.
NW endt  dAssendelver Dijck
ZW    die Dijckmaeden in Huijch Blockhuijs weer
NO    Cornelis Wijllem Gerits
ZO endt  Maerten Claesz met tlant gecoemen vande voorn. Pastorije
     ende die voors. Cornelis Willem Gerits.
Ende bekende voorts de voorn. comparant ende cooper opt tzelve
boeven dandere penningen bij hem daer vooren op seekere termijnen
belooft tzijne lasten gehouden te hebben erffelijcke onosbaere
renten van twaelff ponden van 40 grooten tpont tsjaers te betaelen
jaerlicxe opten eersten novembris ten comptoere vanden ontfanger
Cornelis van Coolwijck.
Onderpande tvoors. gecofte landt.
 
 14-01-1594 blz. 61    
Maerten Claesz onsse buerman bekende nu onlancx int openbaer binnen
de steede Haerlem vande gecommitteerde vande Heeren Staten van
Hollant ende Westvrieslant gecoft te hebben 
de gerechte helft vande maede in Derck Huijssers weer int geheel
volgende de leste gedaenne meetinge 1186 roeden comende over die
helft 593 roeden gelegen inden voorn. Ambochte gecoemen vande
Pastorije van Assendelft waer van die weder helft competeert
Cornelis Willem Geritsz.
NW endt  Pieter Claesz met tlant gecoemen vande voorn. Pastorije
Z endt  Cornelis Willem Gerits
NO    Gerit Heijnricxz ende Michiel Willemsz
ZW    die maede Huijch Blockhuijs weer.
Ende bekende voorts tvoorn. comparant ende cooper opt selve lant
boven dandere penningen bij hem daer vooren op seekere termijnen
belooft tzijnen laste gehouden te hebben een erffelijcken onlosbaere
renten van thien ponden van 40 grooten tpondt tsjaers te betaelen
jaerlicx opten eersten novembris ten comptoere vanden ontfanger
Cornelis van Coolwijck.
Onderpande tvoors. gecofte landt.
 
 14-01-1594 blz. 62    
Wouter Willemsz onsse buerman bekende nu onlancx int openbaer binnen
der steden van Haerlem vande gecomenteerde vande Heeren Staeten van
Hollant ende Westvrieslandt gecoft te hebben
een vierde paert vant Jan Roon weer ofte Jongelincx weer groot in
als volgende die laeste meetinge 15248 roeden coomt in morgentaelen 
negentien morgen achtentwintich roeden bedraegendt oversulcx tvoors.
vierde paert weesende tvoorn. geheele stuck twelck in verscheijden
campen geleegen inden voorn. Ambochte gecoemen vande Pastorije van
Assendelft.
ZO endt  de Twischdijck ofte die waetrijnge vander Twisch
ZW    Reaelen weer toecomende derfgenaemen van Reaelen tot
     Assendelft
NW endt  Nouwenvliet
NO    derffgenaemen van Derck Jannen.
Ende bekende voorts de voorn. comparant ende cooper opt tzelve landt
boven dander penningen bij hem daer vooren op zeckere termijnne
belooft tzijnen laste te gehouden te hebben een erffelijcke
onlosbaere renten van vijfftich ponden van 40 grooten tpondt tsjaers
te betaelen opten eersten novembris ten comptoere vande ontfanger
Cornelis van Coolwijck.
Onderpande tvoors. gecofte landt.
 
 14-01-1594 blz. 63    
Claes Cornelisz onsse buerman bekende nu onlancx int openbaer binnen
der steede van Haerlem vande gecommitteerde vande Heeren Staeten van
Hollant ende Westvrieslant gecoft te hebben 
een stucke landts groet 895 roeden leggende op hem selven inden
voorn. Ambocht gecoemen vande Pastorije van Assendelft.
ZO endt  Guerte Bouwens
NW endt  Maerten Geritsgens
NO    Guerte Bouwens ende Jan Woutersz
ZW    Cornelis Heijn Roeleven.
Ende bekende voorts de voorn. comparandt ende cooper opt tzelve
landt boven dandere penningen bij hem daer vooren op zeekeren
termijnen belooft tzijnen laste gehouden te hebben een erffelijcke
onlosbaere renten van twaelff ponden van 40 grooten tpondt tsjaers
te betaelen jaerlicxe op den eersten novembris ten comptoere vande
ontfanger Cornelis van Coolwijck.
Onderpande tvoors. gecofte lant.
 
 14-01-1594 blz. 64    
Cornelis Garbrantsz onsse buerman bekende nu onlancx int openbaer
binnen der steede van Haerlem vande gecommitteerde vande Heeren
Staten van Hollant ende Westvrieslandt gecoft te hebben vijff
gaerden landt leggende gemeen met Sijmon Jacobsz van Oossaenen in
verscheijden campen zulcx die in sekere gaerden daer van apart
gemaeckt aff geteeckent ende gedeffeerts zijn geleegen in een weer
genaemt Schout Gabbe weer ende nu genaemt wert Jan Banningen weer
inden voors. Ambochte gecoemen vande Pastorije van Assendelft,
streckende voorts tselve weer vande Meerdijck totte waetringe
genaemt het Twisch.
NO    Hillegint Roeleven weer
ZW    Claes Maerts weer.
Ende bekende voorts die voorn. comparant ende cooper opt zelve landt
boven dandere penningen bij hem daer voorn op seekere termijnen
belooft tzijnen laste gehouden te hebben een erffelijcke onlosbaere
renten van vierenvijfftich ponden van 40 grooten tpondt tsjaers te
betaelen jaerlicx opten eersten novembris ten comptoere vande
ontfanger Cornelis van Coolwijck.
Onderpande tvoors. gecofte landt.
 
 14-01-1594 blz. 64 v   
Heijnrick Dercxz van Santen als procuratie ende last hebbende vande
Heeren Staeten van Hollant ende Westvrieslant representeerende de
Hoege Overicheijt der selver landen blijckende bijde coopbrieff
vandien daer dese onsse letteren duersteecken zijn ende heeft uijt
crachte der zelffe ten behouve van Baerent Nijelen ende Claes
Nijelen onsse buermannen seekere 3053 roeden lants leggende inden
voorn. Ambochte begrepen inden zelffve duersteeken brijeff ende dat
bijden hoop sonder maet met alle sulcke rechten van verbant
renunchiatie ende derogatien als den zelffden duersteeken brieff
inhout.
 
 14-01-1594 blz. 65    
Heijnrick Dercxz van Santen als procuratie ende last hebbende vande
Heeren Staeten van Hollant ende Westvrieslaent representeerende de
Hoege Overicheijt der selver landen blijckende bijde coopbrijeff
vandien daer dese onsse letteren duersteeken zijn ende heeft uijt
crachte der zelve voor ons opgedraegen ten behouve van Coornelis
Hubertsz onsse buerman dat gerechte derdendeel van elf gaerden ende
een halve gaerde leggende inden voorn.Ambochte begrepen inden
zelffve duersteeken brieff met alle alsulcke recht van verbant
renunchiatie ende derogatien als den zelffde duersteeken brieff
inhout.
 
 14-01-1594 blz. 65    
Heijnrick Dercxz van Santen als procuratie ende last hebbende vande
Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant representeerende de
Hoege Overicheijt der selver lande blijckende bijde coop brieff
vandien daer dese onsse letteren duersteecken zijn ende heeft uijt
crachte der zelffde voor ons opgedraegen te behouve van Pieter
Claesz onsse buerman die gerechte helft van 1240 roeden landts
leggende inden voorn. Ambochte begrepen inden zelffde duersteeken
brieff ende dat bijden hoop sonder maet met alle alsulcke recht van
verbant renunchiatie ende derogatien als den zelffde duersteeken
brieff inhout.
 
 14-01-1594 blz. 65 v   
Heijnrick Dercxz van Santen als procuratie ende last hebbende vande
Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant representeerende de
Hooge Overicheijt der zelver landen blijckende bijde coop brieff
vandien daer dese onsse letteren duersteeken zijn ende heeft uijt
crachte der selffde voor opgedraegen ten behouve van Claes Cornelisz
onsse buerman een stucke lants groot 895 roeden leggende inden
voorn. Ambochte begrepen inden zelffde duersteeken brijeff ende dat
bijden hoop sonder maet alle alsulcke recht van verbant renunchiatie
ende derogatien als den zelffde duersteeken brijeff in houdt.
 
 14-01-1594 blz. 66    
Heijnrick Dercxz van Santen als procuratie ende last hebbende vande
Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant representeerende de
Hooge Overicheijt der zelver landen blijckende bijde coop brijeff
vandien daer dese onsse letteren duersteeken zijn ende heeft uijt
crachte der selffde voor ons opgedraegen ten behouve van Cornelis
Garbrantsz onsse buerman seekere vijff gaerden lants leggende inden
voorn. Ambochte begreepen inden zelffde duersteeken brijeff ende dat
bijden hoop sonder maet met alle alsulcke recht van verbant
renunchiatie ende derogatien als den zelffden duersteeken brieff
inhout.
 
 14-01-1594 blz. 66    
Heijnrick Dercxz van Santen als procuratie ende last hebbende vande
Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant representeerende de
Hooge Overicheijt der selver landen blijckende bijde coop brieff
vandien daer dese onsse letteren duersteeken zijn ende heeft uijt
crachte der selffde voor ons opgedraegen ten behouve van Wouter
Willemsz onsse buerman de gerechte vierdepaert vant weer genaemt Jan
Zoon ofte Jongelincx weer leggende inden voorn. Ambochte begreepen
inde zelffde duersteeken brieff ende dat bijden hoop sonder maet met
alle alsulcke recht van verbant renunchiatie ende derogatien als den
zelffden duersteeken brieff inhout.
 
 14-01-1594 blz. 66 v   
Heijnrick Dercxz van Santen als procuratie ende last hebbende vande
Heeren Staeten van Hollant ende Westvrieslant representeerende de
Hooge Overicheijt der selver landen blijckende bijde coop brijeff
vandien daer dese onsse letteren duersteeken zijn ende heeft uijt
crachte der selffde voor ons opgedraegen ten behouve van Maerten
Claesz die gerechte helft vande meede in Derck Huijssers weer
leggende inden voorn. Ambochte begreepen inden zelffde duersteeken
brieff ende dat bijden hoop sonder maet met alle alsulcke recht van
verbant renunchiatie ende derogatien als den zelffden duersteeken
brieff inhout.
 
 12-02-1594 blz. 67    
Vercoop, Thonis Jacobsz als man ende voocht van Trijn Aernts dochter
ende Jelle Anins poorter tot Amstelredam als man ende voocht van
Trijn Geritsdr mede erffgenamen wijlen Dieuwer Jan Aerent Cillen
weduwe was wijlen Jan Henricxz Craen opten Nuwendam haeren moeije
aen Jan Cornelisz wonende opten Nijeuwendam
die twee gerechte derdendeelen van een huijs ende werff staende ende
leggende opten Nuwendam, streckende voorts van den Nijeuwendam off
totte erffgenaemen van Willem Pieter Maerts landt toe.
Z     Jan Cornelisz zelffs
N     derffgenaemen van Willem Pieter Maerts.
 
 15-02-1594 blz. 67 v   
Vercoop, Maerten Geritsz
aen Aerent Pietersz
eerst vijff ackeren landts zijd aen zijde geleegen, streckende
vanden Twisch off totten Delft toe.
NO    Guert Claesz
ZW    Cornelis Geritsz ende Dingnum Cornelisz te saemen.
Noch acht ackeren landts daer van eerst drie zijd op zijde ende den
andere vijff zijd op zijde geleegen zijn, streckende vanden Delft
off tot Baert Nijestsens ende Maerten Derck Claes Pouwels landt toe.
NO    Claes Janttes ende Cornelis Geritsz tsaemen
ZW    Jan Claessen Bening ende Cornelis Dercxz tsaemen.
Noch een campe landts, streckende van de Wechsloot off tot Baert
ende Maertens voorn. landt toe.
O     Claes Janttes
ZW    Baert Niestsens.
Groet alle die voors. perceelen omtrent 1300 roeden.
 
 17-01-1594 blz. 68    
Vercoop, Warnaer Harmensz naemen ende van wegen Gerit Warnaersz
zijnen zoon volgende sijne speciaele procuratie
aen Cornelis Claesz alias Cornelis Moeij Duven
eencampe lant groot 316 roeden leggende in Hillegint Roeloff weer.
NO    Comparant mit Meijnert Geritsz
ZO endt  Stoffel Warnaers
ZW    Claes Jan Costers
NW endt  Baertsen.
 
 15-03-1594 blz. 68 v   
Testament van Trijntgen Cornelisdr weduwe van wijlen Derck Rengers
Moellenaer geassisteert mit Oetger Dercxz haeren tegenwoordige man
ende voocht.
Nomenneert ende institueert tot haeren tot haeren erffgenaemen Jacob
Cornelisz ende Jan Cornelisz beijde haer broeders elcx voor een
derdendeel ende kint ofte kinderen van Louris Willems geprocreert
off te procreeren ende Neel Willemsdr naegelaeten kint ende
kintskinderen van Griet Cornelis haer testatrice overleden suster
midtsgaders Sijbrant Adrianes naegelaeten weeskint wijlen Aerian
Cornelisz haeren overleden broeder gesaementlijck int het laeste
derdendeel van alle die goeden die zij testatrice mitter doot
ontruijmen ende achterlaeten sal. Welverstaende nochtans dat
alsulcke negendendeel van haer testatrices goeden als zij hier
vooren tkindt oft kinderen van Louris Willems gemaeckt heeft die
voors. Louris Willemsz vande gerechte helft vandien sal hebben die
usufructus ende tochte tot zijne leven lanck.
 
 15-03-1594 blz. 69    
Vercoop, Guerte Jansdr woenende te Boeckcarspel weduwe wijlen
Cornelis Dercxz geassisteert met Cornelis Lijclaessen haeren voocht
aen Jan Jans Claessen
een stuck landt groot een halff morgen landts leggende
Buijtenhuijssen in onsse banne binnen die Caedijck omtrent het
Assendelver veer.
NO    Willem Overdijck
ZO endt  die Caedijck
ZW    Cornelis Claesz ende Willem Claesz
NW endt  die Wechsloot.
 
 15-02-1594 blz. 69 v   
Jan Pietersz als broeder ende voocht van Guerte Pietersdr weduwe
wijlen Derck Egbertsz ende Aellebert Aerentsz als voocht in desen
van Claes Dercxz weeskint wijlen Derck Egbertsz ter eenre ende
Aelbert Egbertsz ter andere zijde ende bekende mitten anderen
veraccordeert ende verdraegen te weezen midtsdeezen noopende die
repudiatie ende verlaetinge van des voors. Aelbert Egbertsz vaeders
naegelaeten besnaerde boele dien hij bekende mitte toecomende
erffenisse van zijn moeder overlaeten ende voet gestooten hebben ten
behouffve van zijnen broeders ende susters voor dese gerechte op ten
27e januarije anno 1578 tot coformaetie vandien dat die voors.
Aelbert Egbertsz alsnu vande voors. zijne broeders weduwe wonende
Westvrieslant in coop sal hebben 663 roeden veens landt inde
Moelenbuert ende desen banne geleegen elcke roede van achtien
stuvers acht penningen midts dat die voors. Aelbert Egbertsz voor
hem zijnen erven ende nacoemelingen belooft heeft ende belooft
midtsdezen dat hij nu noch ten eewijdaegen en sal op haellen
eijschen noch eenicsins weder vermaeninge doen in rechte noch te
daerbuijten vande voors. zijn vaederlijcke erffe midtsgaeders noch
vant geemene die hem bijt overleijden van Claes zijnen broeder
opgesturven soude moegen weesen als oock insgelijcx vande toecomende
erffenisse van zijn moeder die hij geheel ende all nu voor alsdan
ende dan voor alsnu repudieert tot proffijt vande voors. weduwe ende
haeren kint oft kindern bijde selve Derck Egbertsz geprocreert
behoudelijcken nochtans dat die voors. Guert ende haer kint mit
haeren voochts hant voor haeren erven ende nacomelingen belooft
hebben ende beloofden midtsdesen die moeder vande voors. Aelbert
Egbertsz haer leven lanck geduerrende in cost cleedingen ende
huijsvestinge eerlijcken te onder houden ende sustenteren onder
tverbant van alle hemluijden goeden tot bedwanck van alle rechten
ende rechteren.
 
 26-03-1594 blz. 69 v   
Mr. Willem Baerdesen burgemeester stadt Amstelredam als man ende
voocht van Aechte Willemsdr ter eenre ende Outger Dercxz ende Jan
Aeriansz vervangen die andere haere mede erffgenaemen van Dirck
Claes Jan Outgersz daer vooren belovende ende vast staende ter
andere zijde bekende aen weer dat alsoe tusschen hemluijden seekere
questie was gereesen op die aenwijssinge van het vierde paert van
drie maeden landts geleegen in banne van ventges ende het vierde
paert van nach een madt landts alles oude maet nae meetinge van Mr.
Louris ende daer te vooren in Gerit Duven maedt ofte soe Mr. Willems
voors. registers inne houden in Derck Claes Jan Oetgers weer binnen
daer nae bij Oetger ende Jan Aeriansz van Mr. Willemsz huijsvrouwe
haer ouders ende Mr. Willem voors. in huijere gebruijckt ende
betaelt soe ist dat elck ander te gerinen ende wech te neemen
seekere ander questie op seker deelinge ende scheijdinge tusschen
die voors. Oetger cum socijs ende Jan Gerit Jans gevallen die voors.
toegevallen groot ses hondert dertien roeden drie vierendeelen van
een roede derthien voet ende seven sestiendendeelen van een voet
ende plus toebehoorende Outger cum socijs groot twee hondert
tsestich roeden seven achtendeelen van een roed drie voet negen
sestiendendeelen van een voet tsaemen.
ZW    Derck vande Lange Laen
NO    Claes Cornelis Pieters
NW endt  Jan Geritsz mittet uijter banne ventgen
ZO endt  Claes Heijn Roeleven.
 
 15-04-1594 blz. 70    
Dit sijn die namen vande persoonen die Schepenen ende Schotvangers
mijnre heerlicheijt van Assendelft wezen zullen beginnende vrijdaege
toecomende ende eijndende vrijdaege naer Paesche 1595.
            Schepenen:
Int Brouckvierndeel   Allert Geritsz
Int Kerckvierndeel   Cornelis Dercxz vande Lange Laen
Int Woudtvierndeel   Gherit Willemsz
Int Nesvierndeel    Huijch Maertsz vant Hoff
            Baert Roeloffsz
            Schotvangers:
Int Brouckvierndeel   Jacob Jan Coppen
Int Kerckvierndeel   Oetger Dercxz
Int Woudtvierndeel   Ghijsbert Jansz.
     CORNELIS Heere van Assendelft.
 
 17-06-1594 blz. 70 v   
Vercoop, Trijn Cornelis dochter weduwe wijlen Pieter van Paenderen
geassisteert mit Jan van Paenderen haeren zoon ende voocht
poortersse ende poorter der steede van Haerlem
aen Henderick Maertsz ende Gerit Jacobsz
eerst alsulcke eijgendoem als hij hadde in een stucke landts genaemt
"die Vier geers" soe buijten als binnen leggende int zuijt endt.
Z     Gerit Jacobsz selver
W endt  den Dijck
N     Cornelis ende Claes Gerits zoon
O     Griet Aerians mit haer kinderen.
Noch alsulcke eijgendoem als hij comparante meede hadde in een
stucke lants genaemt "die Wastijck" leggende int voors. zuijt endt
buijtendijcx.
Z     Jan ende Maerten Derck Huijgen
NW endt  die Poel
NO    Cornelis ende Claes Gerits mit Claes Maertsz van Zaennen
     saemmen
ZO endt  Jan Roeloffsz.
Noch anderhalve geers leggende int "Eijndigelant" mitte Huijsarme
van Assendelft.
Z     Willem Geritsz
W endt  Cornelis vant Hoff
N     die voors. Huijsarmen
O endt  Comen Jan.
Noch een stucke landts groot twee koeven genaemt "Achter ventgen"
leggende int zuijt eijnde, streckende van Jonge Jans worff off tot
Guerte Claes landt toe.
Z     die eijndige lande
N     Ghuert Claes Duves weduwe Claes Cornelisz ende Gerit
     Claes.
 
 20-04-1594 blz. 71    
Vercoop, Derck Harcxz Smit poorter tot Haerlem
aen Ghijsbert Jansz zijn oem
eerst die helft van een stucke landts groot 1390 roeden leggende in
Derck Hannen weer.
NO    Aechte Thijssen mit haer kinderen
NW endt  Allert Cornelisz
ZW    Derck Jannen weer
ZO endt  Derck Hannen worff.
Noch die helft van een stucke landts leggende in Cruven weer groot
490 roeden.
NO    Ghijsbert Jansz ende Cornelis Geritsz Smit
ZO endt  Willem Gerit die Boets
ZW    Jacob Jansz ende Baerent Nijelen
NW endt  Cornelis Claes Jan Roon.
Noch dat vierdendeel vande helft van Willem Mathijssen meed groot
een halff mat landts.
NO endt  die Nouwevliet
ZO    Wouter Joosten Roeloff Pietersz cum socijs
NW    Stijn Havicx ende Jan Cornelisz
ZW endt  Mr. Willem Jaep Snoijgen meed.
Sulcx dzelve hem comparant onlancx inden sterffhuijsen zijn groote
moeder aengedeelt ende te loote gevallen zijn.
 
 09-05-1594 blz. 71    
Ick Cornelis here van Assendelft Eemskerck rch hebbe gecontinueert
ende continueere midtsdezen Pieter Jansz de Jonge Schout tot
Assendelft int Schoutambocht mijnre heerlicheijt van Assendelft den
tijt van twee jaren naer date vrijezen volgende zijne voorgaende
commissie int witte van dezen gemenchioneert. Acten tot Haerlem den
9e dach in meij anno 1500 vierentnegentich onderteijckent
Cdassendelft.
 
 09-05-1594 blz. 71 v   
Vercoop, Garbrant Cornelisz als man ende voocht van Baelich Pieters
aen Derck Maerts Steffens
twee ackertges landts leggende aent Twisch in Lijclaes weer.
ZW    Claes Dercxz Beelij
ZO endt  Twisch
NO    Maerten Geritges
NW endt  Baertsen ende Jacop Claesz.
Noch een ackertgen landts int weer voors.
NO    Baertssen
ZO endt  Baertssen
ZW    Jacob Claesz
NW endt  Derck Dercxz Beelij.
 
 10-05-1594 blz. 72    
Claes Bouwesz woenende int noort eijnde van Assendelft schuldich
aen Frans Adriaensz Kies brouwer ende poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 24, hooftgelt 400.
Onderpande negen veencampen groot tzaemen 1400 roeden ende aen
malckanderen geleegen.
NO    Claes Bouwesz met Cornelis Pieters Jan Baerentsz
     gesamentlijck
ZO endt  die Delft
ZW    Claes Bouwesz
NW endt  Claes Bouwesz.
Borg is Cornelis Pietersz woenende achter de Kerck van Assendelft.
 
 24-05-1594 blz. 73    
Ghijsbert Zijmonsz Cuijper schuldich
aen Jan Dercxz Marcus poorter tot Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een perceel landts leggende achter des voors. comparants
huijs groot een madt landts int zuijt endt, streckende voorts van
comparants werff off zuijtoostwerts tot Claes Pieter Louwen lant
toe.
NO    Claes Pieter Louwen
ZW    Claes Pieter Louwen.
 
 30-05-1594 blz. 74    
Vercoop, Willem Jansz Jongelincx als man ende voocht van Aecht
Rejaelen
aen Mr. Willem Bardesz burgemeester der stede Aemstelredam
een perceel uijterdijcx leggende buijten die Caedaijck van
Buijtenhuijssen groet 300 roeden, streckende vande Caedijck geleegen
over een stucke lants genaempt "Barreweer" toebehoerende die voors.
Bardesens tottet IJe toe.
ZW    Rejaelen buijtendijcx
NO    die Uijterdijck van Claes Tammis ven.
 
 31-05-1594 blz. 75    
Vercoop, Claes Harmensz poorter inde Beverwijck als man ende voocht
van Gaet Aerents ende Cornelis Adamsz poorter tot Haerlem voor hem
zelven
aen Jan Geritsz Maeijkes 700 roeden landts zulcx die voorz. Jan
Geritsz ende zijn voor ouders tselve vande voors. vercoopers ende
haeren predecesseurs in huijere hebben gebruijck leggende in een
stucke landts genaemt "die Twee Lange Maeden", streckende van
Sijmons lant off totte viermaeden toe.
NO    Jan Aeriansz ende Oetger Dercxz cum socijs
ZW    Jan Geritsz mit Zijmon Claes Dirck Maerts.
 
 31-05-1594 blz. 75 v   
Vercoop, Guert Jansdr weduwe wijlen Cornelis Dercxz woenende te
Boeckcarspel geassisteert midt Gerit IJsbrantsz haeren voocht 
aen Beelij Allerts dochter weduwe Jaecob Ghijs Coppes
een stucke landts genaemt "Jan Duves lantgen" groot een morgen
landts geleegen Buijtenhuijssen, streckende van Jaep Rooden
Monincken landt off tot tIJe toe.
NO    Guertgen Jan Huijgen mit haer kinderen
ZW    Mr. Willem Bardesz
 
 31-05-1594 blz. 76    
Vercoop, Meijnert Geritsz voor hem zelve ende Jan Woutersz als man
ende voocht van Aecht Jansdr ende voor zijn huijsvrouwen susters
ende gesaementlijck voorts vervangend haer gemeene erffgenaemen
wijlen Cornelis Joncken Meijnerts
aen Aeff Franssen weduwe van Derck Maertsz ende die kinderen van
Cornelis Ouwe Janne
een stucke buijtendijcx landt groot 300 roeden, streckende vanden
Hoegendijck off tot die voors. coopers landt toe.
NO    die sluijslocke vande Vroonsluijs
ZW    die voors. coopers zelver.
 
 31-05-1594 blz. 76 v   
Oetger Jansz Decker schuldich
aen die Armehuijssitteren meesteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een halff madt veens leggende in Baert Vouden weer.
NO    Jan Maerte Jans
ZO endt  hij comparant zelve
ZW    Pieter Pietersz van Lis
NW endt  Pieter Pietersz van Lis.
Borg is Wouter Claesz oudt Schepenen.
 
 10-06-1594 blz. 78    
Vercoop, Gherit Roeloff Zijmons staende in dezen voorde kinderen van
Claes Cuijper
aen Nijel Pietersz Ham
alle alsulcke eijgendoem van lant als hemluijden aen besturven is
van Marijtgen Engels haer suster dochter leggende tzelve landt
gemeen met Huijch ende Gerit Florissoonen ende Griet Comen Duves in
Huijch Blochuijs weer.
NO    Derck Huijsseers weer
ZW    Jan Gaellen weer.
 
 12-06-1594 blz. 78 v   
Henrick Maerten Heijnen schuldich
aen Stijn Reijers die weduwe van Lambert vander Horst woenende
binnen Haerlem
een jaerlicxe losrente van 21.17.8., hooftgelt 350.
Onderpande een stucke landts genaempt "Cuijpers ven" groot drie
margen lants leggende int zuijt endt.
ZW    Guerte Geritsdr
NW endt  Guerte Geritsdr
NO    Lou Wouters
ZO endt  Willem Gerit Nijels.
Borg is Jan Willemsz schoonsoon van Henrick Maerten Heijnen.
 
 12-06-1594 blz. 80    
Pieter Jansz de Jonge Schoudt ende Dijckgraeff tot Assendelft
bekende vande ingelanden van Aernt Jan Cillen anders mede genaempt
Nijel Sieuwen weer ontfangen te hebben alle alsulcke penningen als
hem bij accoordt toegewezen vande uijtleggen gewin ende boeten
gevallen op een perceel dijcx inde hooftbreete vandt selve weer
geleegen. Dat lange tusschen hem Dijckgraaff ter eenre ende die
voors. ingelanden ter andere ter cause vandien in processe gehangen
hadde daer van albetaelt ende ten vollen vernuecht te wesen den
laesten penning mitten eersten.
Compareerden mede voor ons Comen Jan Jansz, Thonis Jacobsz, Louris
Woutersz, Henrick Maertsz, Derck Claesz ende Willem Cornelisz nu ter
tijt ingelanden vant zelve weer vervangende ende haer starckmakende
voorde andere ingelanden vandien. Ende verclaerden alsoe hemluijden
bij uijtsprake van mannen van leen van date de 3e junij 1500
vijfendetachtich geoorloft was haer particuliere schade te moegen
verhaelen aent verlaeten ende gerepudieerde madt landts int zelve
weer van Anna Huijch Jutten.
Uijt crachte vandien bekende die voors. ingelanden dienvolgende
opgedraegen ende quijtgeschonden te hebben ende opdraegende ende
schelden quijt midtsdesen Jan Dercken mede ingelant vant selve
dat voors. madt lants mette dijck in questie voors. gestaen hebbende
genaempt "Huijch Jutten madt".
NO    Thonis Jacobsz
ZO endt  Jan Cornelisz
ZW    Gerit Snijer
NW endt  Comen Jan.
Ende des soe bekende die voorn. ingelanden voorde coope ende
opdrachte vant voors. lant al betaelt ende ten vollen vernuecht te
wesen.
 
 12-06-1594 blz. 81    
Vercoop, Cornelis Aerntsz woenende tot Haerlem als oome ende voocht
van Jacob Aeriansz zijnen broeders zoon
aen Gerit Willemsz onsse medebroeder int Schependoem
een stucke landts groot een morgen lants leggende in Aernt Claeszs
weer.
NW endt  die Caijck
NO    Cornelis Cornelisz Fons ende Derck Sijmons
ZO endt  Maerten Ghijs
ZW    Maerten Jans weer.
 
 12-06-1594 blz. 81 v   
Vercoop, Cornelis Aerntsz woenende tot Haerlem als oome ende voocht
van Jacob Aeriansz zijn broeders zoon
aen Baert Jansz Gaellen
twee ackeren landts groot 450 roeden leggende in Aernt Claessen
weer.
NO    Oetger Dercxz ende Roeloff Claesz cum socijs
ZO endt  Jan Neelen
ZW    Jonge Wouten
NW endt  Maerten Ghijssen.
 
 12-06-1594 blz. 82    
Vercoop, Gerit Roeloffsz alias Schipper Gherit
aen Derck Dercxz vande Lange Laen
een huijs ende werff, streckende mit zijn erff vande Wechsloot off
totte Derck vande Lange Laens werff toe.
NO    Griet Roeleven
ZW    Jan Gerit Huijgen Boeveech.
 
 14-06-1594 blz. 82 v   
Aeff Geritsdr onsse buervrijester geassisteert mit Jan Geritsz Braer
haeren broeder ende voocht schuldich
aen Marijtgen Cornelis dochter weduwe wijlen Willem van Foreest
woenende tot Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 50, hooftgelt 800.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Uijterven" leggende in
Roeloff Louwen weer groot omtrent 1445 roeden.
NO    Derck Jan Baernts weer
ZO endt  Cornelis Gerit van Dijcken
ZW    Maerten Jan Dercken
NW endt  die Hoogendijck.
 
 14-06-1594 blz. 83 v   
Vercoop, Marij Dercxdr weduwe wijlen Pieter Frericxz haer eerste man
geassisteert met Claes Dercxz haeren broeder ende voocht
aen Tamis Dercxz 
een stucke landts groot een madt landts leggende in Jancke Maerts
weer.
NO    Roeloff Jaspers ende Floeris Pietersz
ZO    Jan Gerit Huijgen
ZW    Jan Aerent
NW endt  Jonge Comen Jan.
Noch een stucke landts groot een morgen landts genaemt "die Twisch
veen" leggende in Floeren weer.
N     dzelfde Maritgen mit zijn kinderen ende Floeris Pietersz.
Tamis Dercxz bekende die voors. perceelen van landen weeder vercoft
te hebben
aen Willem Geritsz Boet.
 
 14-06-1594 blz. 84    
Vercoop, Aeff Fransdr weduwe wijlen Derck Maertsz geassisteert mit
Gerit IJsbrantsz haeren voocht
aen Gerit Fransen cum socijs
eerst het vierndeel van een stucke buijtendijcx lant ende oock
binnendijcx groot twee morgen landts gelegen buijten ende binnen
aenden Nieuwendam.
O     Sijmon Conincx mit zijn consorten
Z     Jaecop Jan Coppen
W     derffgenaemen van Sijbrant van Berckenroet
N endt  Phls Claesz cum socijs binnendijcx.
Noch een vierndeel van een stucke landts genaemt "Gerit Engels camp"
groot int geheel seven dalff morgen ende triedt landt daer geleegen
buijten de Leegendijck naer advenant tsaemen onderdeel ende gemeen
mit Mr. Willem Baerdesen leggende inden banne van Uijtgeest.
NO    Sijmon Geritsz cum socijs
W     Phls Claesz mit zijn consorten
N     Cornelis Rijssen cum socijs
Z endt  die Crommenier.
Noch tvierendeel van twee maeden landts leggende in een stucke
landts genaempt "Aecht moers ven" mittet riet landt daer toe naer
advenant.
W     Phls Claesz cum socijs
O     Gerit Engels camp
N     de Crommenier
Z     Cornelis Rijssen.
Noch tachtepaert van een stucke landts genaemt "die Trimmen" groot
een morgen landts leggende inden banne van Uijtgeest.
O     Sijmon Geritsz
N     Jacob Dercxz
W endt  Cornelis Rissen mit zijn consorten
Z     Gerit Engels.
 
 14-06-1594 blz. 84 v   
Willem Claes Overdijck schuldich
aen Sijmen Jacobsz
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landt genaemt "tCleij weer" groot 1800 roeden
leggende Buijtenhuijssen, streckende voorts van de Wechsloot off
totte Caedijck toe.
NO    Cornelis Bening van Amsterdam
ZW    Jan Claessen.
 
 22-06-1594 blz. 85 en 85 v  
Vercoop, Claes Jansz Reael
aen Jan Jansz Peet
een stucke landts genaemt "Alkes ven" groot vier koeven.
NO    Ghijsbert Cornelisz Claes Jan zoon ende Ghijs Jansz
     tesamen
ZO endt  Pieter Geritsz
ZW    Pieter Geritsz met Jaecop Dercxz ende Gerit Dercxz
NW endt  de Schout met Claes ende Gerit Gerits zoonen tesamen.
Voor de coopsomme van 2050 te betaelen in drie termijnen.
 
 23-08-1594 blz. 86    
Vercoop, Allert Derricxz Coeningen
aen Jan Henricxz alias Baertsen
een huijs tschuijrtgen daer bij zijnde met zijn erffven in de
Kerckbuert.
NO    Lijsbeth Aerians mit Zijmon Jacobsz
ZW    Cornelis Dercxz mit zijn suster.
 
 23-08-1594 blz. 86 v   
Jan Claesz Snijder schuldich
aen Griet Claes Jaecobszs weduwe ende haer kinderen
een jaerlicxe losrente van 1.17.8., hooftgelt 30.
Onderpande het huijs ende erff leggende ende staende inde
Kerckbuert.
O     Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Maerten Roeleven
NW endt  die Wechsloot.
 
 16-08-1594 blz. 87    
Testament van Baert Dirck Baerten.
Maecte ende legateerde midtsdezen zijn jonge kinderen die hij
geprocreert heeft bij Neel Cornelis dochter zijn tegenwoordijge
huijsvrouwe het huijs hoeijhuijs ende werff alst tzelve bij hem
testaent bewoent wordt mitsgaders alle die roerende goeden van
beesten hoij stroij schuijten huijsraet bedde cleeren gelt sulver
gout gemunt ende ongemunt ende alle tgeen opte worff binnen ofte
buijten deurs is ende hem testateur toebehoort hebbende.
 
 23-08-1594 blz. 87 v   
Vercoop, Gerit Roeloffsz alias Schipper
aen Claes Jansz
twee derdendeelen van een Twisch camp leggende in Claes Vaers weer
groot 282 roeden.
NW endt  Schipper zelffs
NO    Machtelt Heijn Roeleven
ZO endt  Twisch
ZW    Maerij Ghijsberden met haer kinderen.
 
 07-10-1594 blz. 88    
Vercoop, Corstiaen Cornelisz wonende tot Dreemgh in Sticht van
Utrecht
aen Claes Cornelisz zijnen broeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hem comparant bijt
overlijden van zijnen vader ende moeder in onsse dorpe aen ende op
besturven is van huijs hoff landt ende sandt soe wel buijtens als
binnen dijcx geleegen int zuijt endt midtsgaders van koe beesten
schuijt schaer huijsraet.
 
 11-10-1594 blz. 88 v   
Vercoop, Elisabeth Jansdr weduwe wijlen Mouris Jansz in zijn leeven
biersteeker woonende tot Sparendam
aen Gerit Pietersz Corffmaeker
een huijs ende erff mitte vrije ganck tusschen Allert Gijssen ende
Pieter Cornelis Aerians worff in welcke ganck die voors. Gerit
Pietersz ende sijnen erven ende nacomelingen mach maecken een duer
tot zijnen wille midtsgaders dat die voors. Gerit Pietersz sal
hebben ende moegen gebruijcken een vrije ganck achter over Allert
Ghijssen worff.
NO    Allert Ghijssen
ZW    Pieter Cornelis Aerians
ZO    Pieter Cornelis Aerians
NW    Jannitgen Heeren.
 
 13-10-1594 blz. 89    
Vercoop, Lambert Claesz woenende tot Edam ende Cornelis Aerisz
woenende tot Middellie erffgenamen wijlen Cornelis Zijmonsz mede in
zijn leven woonachtich tot Edam
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Willem van Foreest nu ter
tijt woenende tot Amstelredam
eenen beseegelde losrentenbrieff, inhoudende eenen jaerlicxe
losrenten van 9 sjaers losbaer mitte hooftsomme van 150,
spreekende op Cornelis Geritsz in date den 8e septembris anno 1500
tseventich.
 
 18-10-1594 blz. 89 v   
Cornelis Dircxz vande Lange Laen onsse mede broeder int Schependoom
schuldich
aen Sijmon Jacobsz
een jaerlicxe losrente van 30, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts geleegen in Jaecob Heijnen weer groot
derdalff morgen.
NO    Dirck Maertsz
ZO endt  Willem Roeloffsz
ZW    Jacob Lijclaesz
NW endt  Roeloff Zijmons kinderen.
 
 18-10-1594 blz. 90    
Allert Claesz Schaep onsse buijerman ende waert schuldich
aen Matheus Fransz brouwer binnen Delft vande Lelie mette Croen
die somme van 400 ter cause van goet Delfts bier bij hem comparant
vande voors. brouwer ontfangen. Welcke penningen hij onder hem sal
moegen houden soe lange hij vande voors. brouwer bierende blijven
sal.
Onderpande zijn huijs ende werff leggende ende staende bijde Kerck.
NO    Maerij Smits huijs
ZW    Pieter Cornelis Aerians huijs.
 
 21-10-1594 blz. 91    
Claes Heijn Roeleven schuldich
aen Mr. Jan Pilorius notaris publijck resideerende tot Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaemt "die Heijn Roeleven weer".
NO    Pieter Cornelis Pieters
ZO endt  die Ceijck
ZW    Claes Jan Baertsz
NW endt  Mr. Willem Baerdesen ende Jan Aeriansz.
 
 13-10-1594 blz. 91 v   
Vercoop, Cornelis Geritsz als man ende voocht van Guerte Claes
Pieter Jutten
aen Jacob Jans Rood
een stucke landts genaemt "die Cragge" leggende bijde Nuwendijck
Buijtenhuijssen, streckende vande Caedijck off tot Jan Claessen huer
ven toe.
NO    Aelbert Gerridden kinderen ende den Nuwendijck
ZW    Jacob Claessen kinderen.
 
 05-11-1594 blz. 92    
Vercoop, Allert Derricx woonende tot Saerdam
aen Derck Jan Claessen
een stucke landts genaemt "Coers landt" groot 900 roeden geleegen
int zuijtwest endt van Assendelft.
NO    Engel Maerts
ZO endt  Cornelis Pietersz
ZW    Jacob Jansz Rood
NW endt  de Wechsloot.
 
 19-11-1594 blz. 92 v   
Testament van Anna Ghijssen weduwe wijlen Pieter Ghijssen.
Soe heeft zij geordineert alsdat Guerte Pieters die huijsvrouwe van
Derck Pietersz, Neel Pieters de huijsvrouwe van Roeloff Baltesers
ende Hillegint Pieters alle 25 voor haer legitima portie sonder
meer om oorsaecke haer testatrice daertoe beweegende ende
institueert voorts tot haeren universaele erffgenaemen in alle haer
vordere ondisponeerde goeden soe roerende als onroerende egeen ter
werlt uijtgesondert Cornelis ende Jan Pieterszoonen haeren kinderen
om oorsaecke ende seekere getrouwe dienstelijcken ende belodige
arbeijde die zij testatrice verclaerde haer bij haeren voors. zoonen
voor haer gedaen te hebben sonder welcke dienste ende arbeijt van
haeren zoonen zij testatrice mede verclaerde soe in deze inlantse
oorlooch als ander sins zij testatrice tot groote armoede ende
allende soude hebben gecoemen.
 
 29-11-1594 blz. 93    
Vercoop, Cornelis Louris vandt Hoff als rechtelijcke voocht van
Jacob Engelsz ten overstaen van Pieter Jansz den Ouwes ende Jacob
Dercxz weesmeesteren
aen Derck Maertsz Steffens
een stucke landts groot 872 roeden leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Cornelis Geritsz mit Dirck Maertsz selver
ZO endt  Cornelis Jaep Heijnen
ZW    Cornelis Cornelisz ende Claes Beerten kinderen
NW endt  Garbrant Cornelisz.
 
 06-12-1594 blz. 93 v en 94  
Vercoop, Sijmon Jaecobsz, Cornelis Heijnricxz, Cornelis Jaecobsz
ende Willem Nijelsz voor hem selven ende Jan Claesz soe voor hem
selven als oock voor Dijrck ende Cornelis Zijboudts zoonen
aen Jan Garbrantsz van Assendelft nu ter tijt woonende tot
Crommenierdijck
een stucke riedt landts geleegen over tLange Laeners weer,
streckende voorts vande Hoogendijck off totte Meer toe.
Z     Claes Jan Baerts mit Sijmon Conincx
N     Cornelis vande Lange Laen.
Voor de somme van 44.
 
 06-12-1594 blz. 95 v en 94v  
Vercoop, Jan Garbrantsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Crommeniedijck
aen Jaecob Cornelisz
een dende schuijte mit toebehooren voor de somme van 250.
 
 23-12-1594 blz. 96    
Vercoop, Willem Claes Overdijck
aen Ghijsbert Claesz Schoon
een stucke landts die zuijt wester helft vande "Groote ven" groot
926 roeden leggende Buijtenhuijssen, streckende voorts vande
Wechsloot off totte Caedijck toe.
ZW    Claes Ceijcx ven
NO    comparant zelffs.
Behoudelijcken dat die voors. Ghijsbert Claesz zijnen erven ende
naecomelingen over die hooft breet vant zelve stucke landts twaelff
voeten dijck off vrije aerde uijte uijterdijck mach delven off slaen
tot repreratie vanden Dijck tottet voors. stucke landts toebehooren
sonder eenich doet gelt oft aert gelt daer van te betaelen. Ende
ingevall inde voors. uijter dijck ende breete van twaelff voeten
nijet aerde genoech tot reperatie vande voors. Dijck ende was tselve
sal als dan die voors. Ghijsbert moegen slaen ende haelen vrij
sonder daer van nijet te betaelen uijte uijterdijck geleegen over
die noort ooster Groote ven hem comparant toebehoerend. Des soe sal
die voors. Ghijsbert Claesz tot zijnen laeste neemen 100
hooftpenningen competeerende Vreerick Gerit Vreericken nu woonende
tot Haerlem daervan gevende te renten 6 sjaers.
 
 03-02-1595 blz. 97    
Vercoop, Jaecob Reijersz poorter tot Hoorn ende Derck Reijersz
buerman tOosthuijssen gebroeders
aen Cornelis Willemsz
650 roeden landts leggende int noort eijnde.
NO    Jan Nannincxz
ZO endt  Jan Claesz Baning
ZW    derffgenamen van Derck Claes Pouwels
NW endt  derffgenamen van Derck Claes Pouwels.
 
 07-02-1595 blz. 97 v   
Derck Jansz Leijder schuldich 
aen Cornelis Willemsz
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een Delft camp groot 330 roeden leggende in Derck
Huijssers weer.
NO    Cornelis Joncken
ZO endt  Cornelis Joncken
ZW    Baert Jan Gaellen
NW endt  die Delft.
 
 10-02-1595 blz. 98    
Vercoop, Jacob Cornelisz
aen die Kerckmeesteren ten behoeffve vande Pastorije
een oude vervallen werff leggende inde Kerckbuert, streckende vandt
kerckhoff off tot Lamberden kinderen huijsgen toe sonder dat dzelve
Lamberden kinderen huijsgen meerder erff heeft voor noch aen bijde
zijden dan alleen totte noosse drop toe, midtsgaeders totte zelve
werff toe hebben de vrije achter uijtganck tot voor bij Aelbert
Willem Jansz achter ender toe ende voorts generaelijcke sulcx dzelve
worff van oudt is gebruijckt geweest.
NW    die Pastorijers werff
ZO    Derck Laeckeman.
 
 10-03-1595 blz. 98 v   
Garbrandt Theensz schuldich
aen die achtergelaeten kinderen Cornelis vandt Laentgen
een jaerlicxe losrente van 7.10.-.,hooftgelt 125.
Onderpande een stuckgen landts genaempt "dat Boeveechgen" leggende
in Ghijssen weer, streckende voorts vande Wechsloot off tot Sijmon
Jaecobsz landt toe.
NO    Wouter Claesz
ZW    Pieter Cornelisz.
Noch drie campges veen groot tsaemen een halff morgen leggende zijd
op zijd int Laentges weer, streckende voorts van hem comparandts
landt off noort west werts tot Aelbert Willem Jansz landt toe.
NO    Lijsbet Costers mit haer kinderen
ZW    Jan Claes Dercken.
Borgen zijn Gerit Allertsz ende Allert Claesz voorde voors. Garbrant
haeren swager.
 
 10-03-1595 blz. 99 v   
Wouter Claesz oudt Schepen als man ende voocht van Hillegindt
Pieters ende Oetger Jansz als man ende voocht van Dieuwer Pietersdr
ende bekende hoe dat Aeff Geridtdr weduwe wijlen Bouwen Pietersz in
zijn leeven comparanten schoonbroeder ende Gerit Bouwes naegelaeten
weeskindt wijlen die voors. Bouwen Pietersz geprocreert bijde voors.
Aeff Geridts dochter uijten gemeenen boel van Pieter Bouwesz hem
comparanten schoonvaeder ontruijmt ende die voors. Oetger Jansz daer
in gelaeten onder expresse condicien ende voorwaerde dat die voors.
Gerit Bouwesz ten overlijden vande voor. Pieter Bouwesz zijn groote
vaeder inde selve zijne groote vaeders achter gelaeten goeden sal
succedeeren in zijn overleden vaeders plaetse bij representatie waer
voore zij comparanten haer selve inne gestelt ende verbonden hebben
omme tselve te doen effectueren. Ende ingevalle van eenige
testamente legaeten oft coedicillen die dvoors. Pieter Bouwesz soude
moegen maecken oft alreede gemaeckt mocht hebben daer bij tvoors.
weeskindt eenichsins inde voors. volle succescie ofte erffenisse
vercordt soude moegen worden tzij cleen ofte groot beloevende zij
comparanten in haeren prive naemen hem Gerit Bouwesz opte rechten
ende te voldoen totdat hij gestelt sal zijn inde voors. volle
successie ende erffenisse. Submitteerende daer voore mede ten
onderpande haere persoenen ende goeden roerende ende onroerende
egeen buijten gehouden tot bedwanck van alle rechten ende rechteren.
Compereerende mede Jan Maertsz als in desen gestaen hebbende als
voocht vande voors. Aeff Geritsdr zijn nichte ende Claes Pietersz
Louwen als voocht vande voors. Gerit Bouwesz zijnen neeff ende
bekennen meede overgegeven te hebben soe sij oock respectivelijck
deede midtsdeezen dat off het saeck waer dat die voors. Gerit
Bouwesz offlijvich worde sonder eenich kindt kinderen oft
descendenten achter te laeten dat alsdan wederomme een koeganck mit
een derde paert van een koeganck sal erven aende voors. Pieter
Bouwesz zijde. Ende voorts dat Pieter Bouwes int gebruijck sal
blijven sitten uijtgenoemen twee koeven buijten ende die Boeveech
ende het derde paert vandt hoeij vandt thuijn veentgen midts dat
Aeff Geridts daer van geen ongelt sal geven. Welverstaende dat een
ijegelijcke zijn portie vande pacht opte voors. landen staende pro
rato betaele.
 
 24-03-1595 blz. 100 v  
Testament van Jan Geridtsz oudt Schepen.
Heeft geordonneert dat oft gebuerden dat hij comparandt quaem te
sterven voor Cornelia Joosten zijn huijsvrouwe dat die selve zijn
huijsvrouwe sal hebben tot eenen vrijen eijgen die beste koe van
zijn comparandts achter gelaeten koegen. Dat mede die voors.
Cornelia zijn huijsvrouwe sal moegen blijven woenen int voor huijs
twelck zij conthoraelen tegenwoordich bewoenen tot haer leven lanck
geduerende. Item dat mede die voors. Cornelia Joosten sal hebben int
gebruijck een stucke landts genaemdt "Cloussen ventgen" groot 767
roeden, streckende van Aechte Joosten Landt off tot Oetgers landt
toe sonder eenige huijere daer van te geven geduerende mede tot haer
leven lanck als voore ende dat alles onvermindert die huwelijcxe
voorwaerde bijde voors. contoraelen gemaeckt boven tgeene die voors.
Cornelia daer inne geroert vande voors. testateurs goeden sal comen
te genijeten.
 
 25-03-1595 blz. 101   
Dit zijn die persoonen die Schepenen ende Schotvangers mijnre
herlicheijt van Assendelft wesen zullen beginnende vrijdaege
toecomende ende eijndende vrijdaege naer paesche 1596.
            Schepenen,
Int Brouckvierndeel   Mathijs Jacobsz
Int Kerckvierndeel   Oetger Dercxz
Int Woudtvierndeel   Baert Claesz Boschman
Int Nesvierndeel    Claes Pieter Louwen
            Willem Geritsz.
            Schotvangers,
Int Brouckvierndeel   Roeloff Engelsz
Int Kerckvierndeel   Cornelis Pietersz
Int Woudtvierndeel   Jan Jansz Peet.
     CORNELIS heere van Assendelft Heemskerck rch.
 
 09-04-1595 blz. 102   
Vercoop, Jan Baertsz
aen Jan Jans Peet
dat gerechte paert vande noort zijde van "tDamweers meetgen" int
geheel groot derdalff madt gemeen mit die voors. Jan Peet ende Jacob
Jan Coppen leggende int Dam weer.
NW endt  die camp bijde Nuwendam
ZW    Aellit ende Jan Peetges mitte zuijt zijde inde selve meed
NO    Claes Jaspers
ZO endt  Claes Jaspers.
 
 25-04-1595 blz. 102 v en 103 
Vercoop, Flooris Cornelisz woenende tot Sperwouden voor hem selven
Engel Claes dochter inde ambochte van Pellaennen ten Halffweegen mit
Pieter Geritsz haeren neeff ende voocht Neel Claes dochter woonende
tot Eemskerck versterckt mit Sijmon Heijnricxz meede haeren neeff
ende voocht universaele erffgenaemen wijlen Maerij Claes dochter
overleden huijsvrouwe van Claes Pieters Heijnen
aen die voors. Claes Pieter Heijnen 
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hemluijden
comparanten respectivelijck bij toverlijden vande voors. Maerij
Claes haeren respective suster ende moeije aen ende op besterven
souden moegen weezen van landt sandt huijs hoff roerende ende
onroerende goeden ter werlt egeen uijtgesondert.
Belovende comparanten voorts dzelve goeden ten vrijen ende waeren
voor haer contingendt oft portie van alsulke codicillern als die
voors. Maerij den Huijsarmen van Assendelft gelegateert ende
besproocken heeft moeteerende ter somme van 825 onder tverbandt
van alle hem comparanten ende haeren erven goeden van roerend ende
onroerend.
De coopsomme is 2000 door Claes Pieter Heijnen te betaelen op meij
anno 96, 97 ende 98 telcken een gerechte derdendeel.
 
 25-04-1595 blz. 103 v en 104 
Vercoop, Matheus Fransz vander Houff brouwer vande Leelije mitte
Croon tot Delft
aen Pieter Jacobsz woonende tot Westzaennen
een huijs staende opten Nuwendijck.
NW endt  Cornelis Ghijs Coppes huijs
ZO endt  Nijes Claes Jan Ceijcken weduwe mit haer kinderen huijs
Borg voor Matheus Fransz is Gerit Havicxz oudt Schepenen.
Voor de somme van 650, te betaelen op vier die eerstcomende meijen
telcken een vierde paert.
Borg voor Pieter Jacobsz is Jan Heijnrijcxz alias Baertssen.
 
 25-04-1595 blz. 105   
Vercoop, Jan Baertsz
aen Heijnrick Pietersz
een campe veens groot 180 roeden leggende in Pieter Bannen weer.
NO    Ouwe Gerit Comes
ZW    Huijbert Pietersz
NW endt  Huijbert Pietersz
ZO endt  de Delft.
 
 02-05-1595 blz. 105 v  
Testament van Gerit Pietersz Corffmaecker leggende doot cranck te
bedde ende Machtelt Geridtdr zijnen huijsvrouwe.
Alsoe zij geen van beijden eenige kinderen ofte andere descendenten
hebben soe hebben wij Schoudt ende Schepenen die voorn. Gerit ende
Machtelt elcx van hem bijsonder affgevraecht off zij malcanderen
begeerde te maecken midtsdezen reciproce dat den langst levende van
hem beijden van eerst stervende sal hebben ende behouden all die
goeden bijde eerste stervende achter te laeten van huijs hoff
huijsraet cleeren cleijn oogen ringen indeelen goudt silver gemunt
pot keetel bed ende betscleett roerende ende onroerende buijten ende
binnen duers.
Waer op die voors. Gerit Pietersz naer hem sulcx affgevraecht ende
voorde geleessen was ons mit zijn hooft toegeknickt heeft ende ons
Schoudt ende Schepenen elcx bijsonder daer op zijn handt gegeven
ende stipulaerijen gedaen gelijck die voors. Machtelt mondelinge
verclaerde haer uijterste wijllen sulcx mede te weezen.
 
 05-05-1595 blz. 106   
Vercoop, Maethijs Jacobsz als voocht van Neel Derck Maerts zijn
moeder onsse broeder int Schepenambocht
aen Derck Maertsz Steffens
een ackertgen landts leggende in Claes Heijnen weer.
NO    die voors. cooper selffs
ZO endt  Twisch
ZW    Pieter Cornelisz ende Jan Claessen
NW endt  Claes Pietersz.
Noch een campgen int zelve weer groot mittet voorgaende ackertgen
tsaemen 174 roeden.
NO    Claesgen Beerten Swaegers
ZO endt  die voors. cooper meede selffs
ZW    Maerten Geritges
NW endt  Claesgen Beellij.
 
 06-05-1595 blz. 106 v  
Vercoop, Mathijs Jacobsz onsse mede broeder int Schepenambochte voor
hem selven ende vervangende zijn moeder broeders ende swaegers
aen Jan Pietersz vande Laen
een halff madt meed landts geleegen in Aechte Neelen meed ende weer
genaempt "Dercx weer", streckende van den Legendijck off tot Aelbert
Pieren ven toe.
NO    Sijmon Conincx inde selve meed
ZW    Pieter Everts volck inden camp.
 
 07-05-1595 blz. 107   
Gerit Engelsz onsse buervrijer bekende gecoft ende ontfangen te
hebben van Aerent Pietersz die somme van 100 op conditie ende
voorwaerden tot welcker tijt die voors. Aernt Pietersz beginnende op
maennendaege te Pijnsteren wesende den 15e dach in meij
eerstcomenden die tijt van ses achter een volgende jaeren buijten
den banne ende jurisdictie van Assendelft geweest sal hebben sonder
eenichsins inde voors. ses jaeren weeder daer in te coemen soe sal
die voors. comparant daer voore betaelen teffens ende teenenmaelen
costeloos schaedeloos sonder eenich offbreck die somme van 600.
Maer indien die voors. Aerendt Pietersz weder in Assendelft oft
binnen den banne vandien quaeme inde voors. ses jaeren soe sal die
voors. Gerit Engels die voors. 100 voor nijet hebben.
Onderpande een stucke landts genaemt "die Boeveech" leggende bezijde
Guerte Baernden landts, streckende van den Wech off tot Maerten
Gerritges landt toe.
NO    Claes Cuijper erffgenaemen
ZW    Mr. Willem Baerdezen.
Borg is Cornelis Cornelis Claes alias Cornelis Moeijduven.
 
 09-05-1595 blz. 107 v  
Aerendt Pietersz schuldich
aen Mr. Jan Piloerius nots. publijcq tot Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 18, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts groot vijff koeven leggende in Crullen
ende tVroon weeren.
NW endt  die Ceijck
NO    Ghijssen sloot
ZO endt  Cornelis Moeij Duven ende Meijnert Geritsz
ZW    tLaentgessloot.
Borg is Willem Wouters oudt Scheepen.
 
 16-05-1595 blz. 108 v  
Vercoop, Jan Wouters alias Jan Neelen als man ende voocht van Griet
Jansdr
aen Maeritgen Claesdr weduwe wijlen Sijmon Claes ende Claes Sijmonsz
haer zoon
een omloop landts groot 202 roeden leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Jan Floeren
ZO endt  derffgenaemen van Derck van Beeckesteijn
ZW    Meijnert Geritsz
NW endt  Jan Gerit Huijgen.
 
 21-05-1595 blz. 109   
Vercoop, Cornelis Heijnricxz Timmerman
aen Aerent Geritsz Jonkers
een stucke landts groot een madt landts leggende achter des voorn.
Aerent werff in Jan Claes Nijelsels weer, streckende vande voors.
Aerent Geritszs ende Jan Schouten werffven off tot Aellidt Peetges
midt haer kinderen landt toe.
NO    Dieuwer Cornelis Gerits weduwe midt haer zoon
ZW    Tamis Dercxz ende die Schoudt.
Welverstaende nochtans dat die voors. Aernt Geritsz tot zijnen laste
uijtescheeren schouwen sal onderhouden alsulcke Twischdijck als tot
een stucke landts genaemdt "Alle Vroeden ventgen" gedijck staecht
ende gestoelt is midts dat die voors. Cornelis Heijnricxz weeder tot
zijnen laste neemdt midtsdezen die Twischdijck tottet voors. zijnen
vercofte landt gedijckstaecht zijnde.
 
 21-05-1595 blz. 109 v  
Cornelis Heijnricxz Timmerman schuldich 
aen Ceelij Claes dochter weduwe wijlen Coemen Pouwels Reijersz 
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaemdt "Montszrs ventgen" groot een
koeven leggende in Claes Maerts weer, streckende voorts vande
Wechsloot off tot die Schoudts landt toe.
NO    Comparandt zelffs
ZW    Comparandt zelffs.
 
 30-05-1595 blz. 110 v  
Maerten Gerit Maert Sijmons schuldich
aen den Heijligen Geest Huijssen binnen der stede van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 43.15.-., hooftgelt 700.
Onderpande een stucke landts genaempt "Damweers ven" groet drie
morgen lants leggende int Dam weer.
NO    Engel Henricxz
ZO endt  Jan Kees Coijten
ZW    Gerit Engelsz
NW endt  Cornelis Henricxz.
Borg is Gerit Anthonissen swager vande comparant ende daertoe
verbindende tot eenen onderpande een madt meedts leggende int huijer
landt gemeen met Thijs Jacobsz.
NW endt  den Dijck
NO    Cornelis Willemsz
ZW    Pieter Jansz den Ouwes
ZO endt  Roeloff Engelsz.
Tevens is borg Cornelis Pieter Jutten poorter tot Haerlem.
 
 12-05-1595 blz. 112 v  
Vercoop, Jonck Claes Geritsz van Dijcken, Cornelis Geritsz van Dijck
elcx voor hem selven Cornelis Lourisz vant Hoff als man ende voocht
van Claesgen Geret van Dijcx dochter Pieter Willemensz soe voor hem
selven als insgelijck hem starckmaeckende voor zijn susters kinderen
ende kindtskinderen wijlen Gerit Claesz van Dijck
aen Trijn Claes weduwe wijlen Havick Jans
eerst die gerechte helft van die landen leggende voor Engel Jan
Franssen groot 555 roeden.
NO    Cornelis Janssen Baning poorter tot Amsterdam
ZO endt  die voors. weduwe van Havich Jansz
ZW    Claes Pieter Louwes ende Heijnrick Allertsz tsaemen
NW endt  Huijch Maertsz vant Hoff ende Engel Jan Franssen worff.
Noch die gerechte helft van een stuckgen veen groot 350 roeden all
mitte voet gestooten.
NO    Cornelis Jan Dullen Meijssen ende Sthijn Havicx tesaemen
ZO endt  Engel Jan Franssen
ZW    Gerit Havicxz
NW endt  Trijn Claes Aeres voors.
 
 04-06-1595 blz. 113 v  
Trijn Pieter Wouters weduwe wijlen Jan Jansz den Ouwes geassisteert
mit Pieter Jansz den Ouwes haeren outste zoon ende voocht schuldich
aen Vrerick Jacobsz onsse buervrijer
een jaerlicxe losrenten van 13.15.-., hooftgelt 230.
Onderpande een stucke landts genaemdt "die Uijter ven" groot twee
maede landts leggende in den Ouwes weer.
NO    Roeloff Engelsz ende Thonis Jacobsz kinderen
ZO endt  Maeritgen Wijllemsdr
ZW    Vrou Pieters ende Jan Cornelisz
NW endt  zij comparanten zelffs.
Borg is Pieter Jansz den Ouwes.
 
 04-06-1595 blz. 114 v  
Wouter Joosten out Scheepen voor hem selven ende voor Jan Joosten 
zijnen broeder schuldich
aen Aechte Thijssen weduwe wijlen Claes Geridts Bosman
een jaerlicxe losrente van 18, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts groot drie koeven genaemdt "Wouters
ven" leggende int zuijt endt.
NO    Jan Havicxz
ZO endt  Nijes Jan Coenen
ZW    Engel Maertsz
NW endt  die Langesloot.
 
 04-06-1595 blz. 115 v  
Swaentgen Harmens dochter weduwe wijlen Nicolae Oosterhorn in zijn
leven predicandt tot Assendelft geassisteert mit Gerit IJsbrantsz
onsse waechmeester ende haeren voocht schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een huijs ende erff
NW    Vrerick Baerentsz glaessemaeker
ZO    Griet Antkes.
Borg is Gerit IJsbrants.
 
 04-06-1595 blz. 116 v  
Jan Claesz Timmerman schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 4.10.-., hooftgelt 75.
Onderpande een stucke landts genaemdt "het Binner Delftgen" groot
een koeven leggende voor Jan Geritsz uijt.
NO    Oetger Dercxz
ZO endt  den Delft
ZW    Michiel Jansz
NW endt  Piet Joosten.
Borg is Claes Jansz vaeder van de voors. Jan Claessen.
 
 04-06-1595 blz. 117 v  
Cornelis Geritsz schuldich
aen Aechte Thijssen weduwe Claes Geritsz Bosman
een jaerlicxe losrenten van 14.10.-., hooftgelt 250.
Onderpande een stucke landt groet drie maede meedts min een hondt
leggende in Jaep Heijnen weer.
ZW    Gerit Roeloff Sijmons
NW endt  Derck vande Lange Laen
NO    Sijmon Conincxz
ZO endt  Claes Havicken.
 
 04-06-1595 blz. 118 v  
Derck Maertsz alias Derck Steffens schuldich
aen Aechte Thijssen weduwe wijlen Claes Gerits Bosman
een jaerlicxe losrente van 7.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts groot twee koeven genaempt "die Henste
Marcken" leggende in Stevens weer.
NO    Cornelis Dercken
ZO endt  Cornelis Geritsz
ZW    Cornelis Dercken ende Willem Roeloff Zijmons
NW endt  hij comparant zelver.
 
 04-06-1595 blz. 119   
Derck Steffens ter eenre ende Cornelis Geritsz zijn suster zoon ter
andere zijde ende bekende zij comparanten dat zij schuldich waere
eenen Sijmon Claes Conincx nom. uxoris 100 hooftpenningen staende
op losrente tegen de penning twintich daer dvoors. Derck drie
vierdeelen ende Cornelis een vierendeel quam te betaelen. Soe ist
dat zij partijen zijn veraccordeert midtsdesen dat die voors. Derck
die geheele 100 tot zijnen laste alleen sal neemen soe hij oock
neempt midtdezen beloevende die voorn. Derck Maertsz voor hem ende
zijnen erven die voors. Cornelis Geritsz zijnen erven vande voors. 
100 ontlasten ontheffen indemneren costeloos schadeloos te houden.
Des soe heeft wederomme de voors. Cornelis Gerit dvoors. Derck
Maertsz opgedraegen quijtgeschonden een vierndeel van een acker
landts daer van Derck te vooren in competeerde drie vierendeelen
groot int geheel 100 roeden leggende int Steffens weer sulcx dselve
van bueren bekendt ende belendt is een camp binnen Twisch. Des soe
sal Derck Maertsz daer mede tot zijne laeste neemen die respective
dijck ende wech over tvoors. tSteffens weers hooftbreete geleegen
ende tegenwoordich tot laeste van Cornelis Geritsz landt dat hij int
selve weer noch leggende heeft.
 
 06-06-1595 blz. 119 v  
Vercoop, Jaecob Engelsz geassisteert mit Cornelis Lourisz vant Hoff
zijn voocht ten overstaen ende consente van Cornelis Willemsz ende
Jaecob Dercxz geordineerde weesmeesteren ende oppervoochden vande
zelve Jaecob
aen Cornelis Jaecobsz
die gerechte helft van een stucke landts groot drie maeden min een
hondt lants leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Sijmon Claesz Conincx
ZO endt  Claes Havicken
ZW    Roeloff Zijmons kinderen
NW endt  Derck vande Lange Laen.
Noch die gerechte vijffdepaert van Oetger Jaep Heijnen worff daer
die voors. Cornelis Jaecobs tegenwoordich op woondt, streckende
voorts vande Wechsloot off tot die voors. Cornelis Jaecobs achter
landt toe.
O     Claes Roeleven
ZW    Jaecop Lijclaesz.
Noch dat vijffdepaert van 200 roeden buijten dijcx landt leggende
over Jaep Heijnen weer.
NO    Claes Nommelen 
ZW    Jan Gerit Meijkes.
Noch een acker veens groot 150 roeden indt voors. weer.
NO    Trijn Heijnen
ZO endt  Cornelis Dercken
ZW    Jaecob Lijclaesz ende Derck Dercxz Beellij
NW endt  Cornelis Jaep selver.
Noch een acker aendt Twisch groet 125 roeden int selve weer.
NO    Derck Maertsz
ZO endt  Twisch
ZW    Cornelis Cornelisz Quast
NW endt  Trijn Heijnen.
 
 06-06-1595 blz. 120   
Vercoop, Cornelis Engelsz vandt Hoff voor hem selven ende
vervangende zijne moeder
aen Cornelis Jonckclaessen
dat gerechte vierendeel van een perceel Kaechlandt van oudts groot
vier maeden en is nu tselve vierendeel groot 418 roeden leggende
gemeen met Jan Claesges volck ende Jonclaes Gerit van Dijcken in de
buijten Kaech.
N     Jan Gerit Huijgen
O endt  die Sluijssloot
Z     Cornelis Pieter Ghijssen bruijcklandt
W endt  die Meer.
 
 06-06-1595 blz. 120 v  
Pieter Jacobs waerdt opte Nuwendijck alhijer schuldich
aen Jan Heijnricx alias Baertssen biersteecker 
die somme van 162.10.-. uijt saecke van verschoten penningen
getelt aengehangen van Maetheus Fransz vander Houff brouwer vande
Leelije mitte Croon.
Onderpande een huijs staende opten Nuwendijck.
NW    Cornelis Ghijs Coppes huijs
ZO    Nijesgen Jan Ceijcken huijs.
 
 06-06-1595 blz. 121   
Vercoop, Cornelis Gerits als man ende voocht van Guerte Claes
aen Cornelis Engelsz vandt Hoff
een stucke landts groot twee maeden leggende achter aen Machtelt
vandt Hoff worff in Pieter Jutten weer.
NO    Heijnrick Maertsz mit Claes Maertsz cum socijs
ZO endt  Machtelt vandt Hoff
ZW    Griet Jacobs
NW endt  het huijs ende werff vande voors. Machtelt vandt Hoff.
Midts die voors. Cornelis Engelsz hijer meede tot zijnen laeste sal
neemen 150 hooftpenningen staende tegen den penning twintich
competeerende Griet Aeriansdr.
Noch 20 hooftpenningen staende in een gemeene consentutie tot last
van Pieter Jutten naecomers competerende die Huijsarmen van
Assendelft van twintich penningen een.
 
 06-06-1595 blz. 121   
Vercoop, Guerte Bouwesdr weduwe wijlen Cornelis Pietersz
geassisteert met Pieter Cornelisz haeren zoon ende voocht
aen Claes Cornelisz haeren ouste zoon
een stucke landts genaempt "het Achter ventgen" groot 700 roeden
leggende achter Cornelis Pieters huijs.
NO    Jan Roeleven
ZO endt  thuijs ende worff voors.
ZW    Claes Heijn Roeleven
NW endt  Willem Gerit Dercxz.
Noch drie veen ackers groot 200 roeden geleegen zijd op zijde in
Claes Heijnen weer.
NO    Maert Geridtges
ZO endt  Pieter Cornelisz ende Jan Claessen
ZW    Claes Cornelisz zelffs
NW endt  Roeloff Heijn Roeleven.
 
 09-06-1595 blz. 122   
Cornelis Dercxz vande Lange Laen oudt Schepen schuldich
aen Franchoijs van Beeckesteijn poorter der stede van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 28, hooftgelt 450.
Onderpande een stucke landts genaemdt "die Boeffveech" leggende int
Lange Laeners weer groot anderhalff morgen.
NO    Duijff Thijssen mit haer kinderen
ZO endt  Trijn Heijnen ende Derck vande Lange Laen tsaemen
ZW    Claesgen Nomelen
NW endt  die Wechsloot.
 
 09-06-1595 blz. 123 v  
Vercoop, Cornelis Jaecobs voor hem selven ende Trijn Heijnen
geassisteert mit Maethijs Jacobsz onsse medebroeder int Schepenaemte
haeren voocht
aen Cornelis Geridtsz
een stucke landts groot drie maede min een hondt leggende in Jaep
Heijnen weer.
NO    Sijmon Claesz Conincx
ZO endt  Claes Havicxz
ZW    Roeloff Zijmons kinderen
NW endt  Derick vande Lange Laen.
 
 09-06-1595 blz. 124   
Vercoop, Cornelis vande Lange Laen, oudt Schepen ende Jonge Derck
Derck van de Lange Laen Armehuijssettemeester des dorps vervangende
voor zijn vaeder broeder ende susters 
aen Aellidt Peetges voor de helft ende Griete Willems mit Aecht
Willems ende haer kinderen tsaemen voor de weer helft
een stucke landts genaempt "die Nollen" groot 1440 roeden,
streckende vande Nauwevliet off tot Mr. Willem Baerdesen landt toe.
NW    Pieter Geritsz
ZO    Stijn Havicx mit haer kinderen ende Jan Cornelisz.
 
 09-06-1595 blz. 124 v  
Vercoop, Cornelis Dercxz vande Lange Laen voor hem selven Jonge
Derck Dercxz meede voor hem selven ende voor zijn vaeder ende
susters
aen Baerendt Nijels
een stucke landts genaemdt "die Opperhort" groot twee maeden landts
leggende in Jacob Havicx weer.
NO    Willem Boet
ZO endt  Huijch Aerendtsz
ZW    Jaep Lou
NW endt  Jaep Lou met Jaecob Jansz.
 
 09-06-1595 blz. 125   
Vercoop, Jan Derck Everts
aen Derck Maertsz Steffens
een campe veendts genaemdt "die Soere veen" groot 135 roeden
leggende in Geritges weer.
NO    Derck Dercxz Beellij
ZO endt  Cornelis Geritsz
ZW    Jacob Claes
NW endt  Willem Gerit Dercxz.
 
 09-06-1595 blz. 125 v  
Vercoop, Maerijtgen Cornelisdr poortersse tot Amsteledam
geassisteert mit Griet Jaecobs mede poorter der selver steede haeren
swaeger ende voocht
aen Guerte Pietersdr weduwe wijlen Derck Egberts mit haer kinderen
twee stucke landts leggende endt aen endt in Derck Aelberts weer
tsaemen groot vierdalff madt meedts.
NO    Aelbert Aelbertsz mit Egberts ven tsaemen
ZO endt  Jan Derck Everts
NW endt  Jan Derck Everts
ZW    Griete Middelen erffgenaemen met Cornelis Zijmons Heelloe
     tsaemen.
Noch een stucke landts groot seven hondt leggende int selver weer.
NO    Mr. Willem Baerdesz van Amsterdam met Cornelis Geritsz
     kinderen
ZO endt  Jan Derck Everts ende Trijn Pieter Wouters
ZW    Jan Dercxz ende die voors. vierdalff madt meedts
NW endt  die voorn. Aelbert.
 
 10-06-1595 blz. 126   
Vercoop, Roeloff Louwen
aen Engel Willemsz
een perceel buijtendijcx landt leggende buijten die Caedijck van
Buijtenhuijssen bijt Assendelver veer groot een halff morgen gemeen
mit Huijch Aerntsz cum socijs, streckende van de Veersloot off totte
Meer toe.
NW    Pieter Duvesz
ZO    Jacob Ghijssen.
 
 16-06-1595 blz. 126 v  
Vercoop, Garbrant Florisz
aen Henrick Allertsz
een stucke landts genaempt "Trijn Ghijssen ven" groot twee koeven
leggende omtrent die Horn.
NW    Claes Pieter Coennen cum socijs
NO endt  Ghijs Jansz
ZO    Marijtgen Jonge Jans
ZW endt  die Hornsloot.
Midts dat die voors. Henrick tot zijnen laste sal neemen 273
hooftpenningen daervan betaelende affslachts gelt te rente 15
competerende Adam Adamsz poorter tot Delft.
 
 16-06-1595 blz. 127   
Vercoop, Garbrant Florisz
aen Wouter Joosten
een stucke landts genaempt "die Vijff hondt landts" groot 601
roeden.
NO    Jaep Lou ende Cornelis Jansz
ZO endt  Claes Aerntsz Montsuer
ZW    Claes Dercxz cum socijs
NW endt  Maerten Maertszs kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "die Ackeren" groot 519 roeden.
ZO endt  die weduwe van Cornelis Florisz
ZW    Maerten Maertensz kinderen
NW endt  die Indam
NO    die Hoornsloot.
 
 16-06-1595 blz. 127 v  
Vercoop, Guerte Pieter dochter weduwe wijlen Derck Egberts haeren
broeder ende voocht bekende dat die voors. haeren overleden man bij
zijn leven vercoft hadde
aen Neel Jaep Mathijssen weduwe ende haeren kinderen
een stucke landts genaemdt "Elcks ven" groot seeven koeven geleegen
in Derck Aelberts weer.
NO    Mr. Willem Baerdesz
ZO endt  Jan Derck Everts ende Trijn Pieter Wouters mit haer
     kinderen
ZW    Jan Derck Everts ende zij comparante zelffs
NW endt  Aelbert Aernts mit broers kinderen.
 
 16-06-1595 blz. 128   
Vercoop, Willem Claes Overdijck
aen Jan Oetgersz ende Maerten Jans
een perceel uijterdijcx van 300 roeden geleegen over die suijer
Groote ven Buijtenhuijssen, streckende vande Caedijck off tottet IJe
toe.
N     Comparant selffs
ZW    Cornelisz cum socijs.
 
 16-06-1595 blz. 128 v  
Vercoop, Guerte Pietersdr weduwe wijlen Derck Egbertsz geassisteert
mit Jan Pietersz haeren broeder ende voocht ende Jan Jansz van
Castricum als man ende voocht van Ouwe Guerte Pietersdr
aen Galeijn Aerntsz
een stucke landts groot twee koeven geleegen int noort endt.
NO    Jan Pietersz vande Laen
ZO endt  Schipper Allert
ZW    Claes Jaspersz
NW endt  Cornelis Pieter Everts.
 
 16-06-1595 blz. 129   
Vercoop, Galeijn Aerendtsz
aen Claes Jansz Reael
een stucke landts groot 963 roeden leggende int noort eijndt.
NO    Duijff Allert Joosten weduwe midt haer kinderen
ZO endt  Dingnum Cornelisz
ZW    die weduwe van Meijnert Cornelisz mit haer kinderen
NW endt  Jaecob Claesz.
Claes Jans Reael heeft het voors. landt weder vercoft aen Willem
Jansz.
 
 16-06-1595 blz. 129 v  
Vercoop, Guerte Willems dochter poortersse tot Haerlem geassisteert
met Jan Heijndericxz Baertssen haeren voocht ende Anne Willemsdr nu
ter tijt woenende tot Spaerendam geassisteert met Claes Heijnricx
haeren voocht
aen Trijn Aeris
een stucke landts genaemdt "dat Cleijne weetgen" groot anderhalff
madt landts mit 200 roeden uijterdijcx leggende Buijtenhuijssen,
streckende vande Wechsloot off totte IJe toe.
NO    Duijff Cock Heijnen
ZW    Cleijweer.
Midts dat Trijn Aeris mit haer kinderen tot haeren laste sal neemen
 135 hooftpenningen van betaelende te rente 7.10.-. sjaers
competeerende Cornelis Bening tot Amsterdam.
 
 01-08-1595 blz. 130   
Trijn Heijndericxdr geassisteert mit Jaecob Claesz haeren ouste zoon
schuldich
aen Sijmon Jacobsz
een jaerlicxe losrente van 21, hooftgelt 350.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Opper meed" groot negen
hondt landts leggende int Lange Laeners weer.
NO    Jan Gaellen volck
ZO endt  Aellit Peetges mit haer kinderen
ZW    Claes Cornelis Pietersz
NW endt  Cornelis Derricx vande Lange Laen.
 
 11-08-1595 blz. 131   
Vercoop, Maerten Ghijsbertsz
aen Claes Sijmonsz
een stucke landts groot 364 roeden leggende in Jan Baningen weer
genaemdt "die Etveen".
NO    Claes Jan Costers cum socijs
ZO endt  Sijmon Jaecobsz van Oostzaenen cum socijs
ZW    Sijmon Jaecobsz ende Cornelis Garbrantsz
NW endt  Pieter Cornelis Aerians.
 
 08-09-1595 blz. 131 v  
Griet Henricx onsse buervrijer schuldich
aen Sijmon Jaecobsz
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaemdt "die Buijtcaijck" groot 1800
roeden leggende in Taemissen weer.
N     hij comparandt zelffs
W endt  Jong Aernt
Z     Jan Jansz Peet
O endt  die Caijck.
 
 08-09-1595 blz. 132 v  
Cornelis Claes Jan Roen schuldich
aen Sijmon Jaecobsz
een jaerlicxe losrente van 27, hooftgelt 450.
Onderpande vier koeven leggende mit noch twee koeven toebehoerende
Ghijs Cornelisz onderdeel ende gemeen.
N     Cornelis Jansz Jacob Henricx Jan Duves
O endt  hij comparandt mit Ghijs Cornelisz
Z     Jan Peet mit Ghijs Jansz
W endt  Jacob Jansz mit Aechte Ghijssen mit haer kinderen.
Borg is Huijch Dercxz schoonbroeder van Cornelis Claes Jan Roen.
 
 19-09-1595 blz. 133 v  
Testament van Aechte Jansdr ende Anna Jansdr gesusters onsse
buijervrijsters.
Ende ons verthoonde dat zijlieden opten 2e dach in meij 1594 voor
Mr. Jaerich Douwer de Monichuijssen openbaer notaris publijc
resideerende te Crommenie ende Claes Dercxz Cillis ende Cornelis
Jaecobsz Noemis buerluijden aldaer als getuijgen seekere testament
gemaeckt hebben.
Zij beijden vercklaeren midtsdezen tzelve testament haeren ernstige
ende uijterste wijlle te weesen.
 
 19-09-1595 blz. 134   
Testament van Cornelis Jansz onsse buervrijer.
Ende ons verthoonde dat hij opten 2e dach in meij 1594 voor Mr.
Jaerich Douwes de Munichuijssen openbaer notaris publijc
resideerende te Crommenie ende Claes Dercxz Cijlles ende Cornelis
Jaecobsz Noemis buerluijden aldaer als getuijgen seekere testamente
gemaeckt heeft.
Hij vercklaert midtsdezen tzelve testament zijn ernstige ende
uijterste wille te wezen.
 
 16-11-1595 blz. 134 v  
Vercoop, Jaecob Willemsz woenende tot uijt Doirgerdam in Waeterlandt
als voocht van Anna Jan Claes Nijels van Assendelft nu woenende
binnen der stede van Hoorn zijn moeije ten overstaen van Claes
Willemsz zijn broeder ende mede broeders zoonen vande voors. Annne
Jans ende bekende tsaemen dat die voors. Anne Jans mit haer suster
Trijn Jans nu overleden voorden trouwe mit haeren voochts handen
vercoft hadden
aen Barent Jansz in zijn leeven Schoudt tot Assendelft
een worff genaempt "Jan Claes Nijels worff".
NO    Aerendt Jonkers
NW endt  Aerendt Jonkers
ZW    Taemis Dercxzs tSmeekoeven
ZO endt  die sHeerenwech.
 
 20-11-1595 blz. 135 en 135 v 
Vercoop, Jan Gerits Meijkes als voocht vande naegelaeten kinderen
wijlen Cornelis Jansz vandt Laentgen ten overstaen Jaecob Dercxz
ende Cornelis Willemsz weesmeesteren
aen Jaecob Cornelisz
een huijs ende worff jegenwoordich bijde voors. Jaecob Cornelisz
bewoendt.
ZW    den Dingstal ende tKerckhoff
NO    Gerit Evertsz.
De somme van 196 wesende tlaeste termijn vandt huijs ende erff sal
comparant moegen onderhouden op rente van 11.
Onderpande tzelve huijs ende werff.
 
 20-11-1595 blz. 136 v  
Claes Bouwesz schuldich 
aen die kinderen van Cornelis vandt Laentgen
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot een koeven leggende bezijden
Claes Bouwesz uijt.
NO    Aellit Peetges mit haer kinderen ende Neel Remmen haer
     zoon ende kintskinderen
ZO endt  Anna Henrick Ghijssen
ZW    hij comparandt zelver
NW endt  Cornelis Pietersz.
Borg is Flooris Aerentsz swaeger vande comparant.
 
 05-12-1595 blz. 137 v  
Engel Cornelisz schuldich
aen die kinderen van Cornelis vandt Laentgen
een jaerlicxe losrente van 3.9.-., hooftgelt 57.10.-.
Onderpande die zuijer worffs van Jan Dirck Jannen worff, streckende
van de Wechsloot off tot Claes Coennen Boeveech toe.
ZW    Jongelincx Boeveech
NO    hij comparant cum socijs mit haer huijs ende werff.
Borg is Derck Cornelisz broeder van comparandt.
 
 06-00-1595 blz. 138 v  
Mr. Willem Bardesz out burgermeester der steede van Amstelredam als
man ende voocht van Aechte Willemsdr ende Reijer vander Horst
poorter tot Haerlem als man ende voocht van Grietgen Zijbrandts van
Berckenroed, Claes Beerten onsse buerman ter eenre 
ende Cornelis Heijnricxz voor hem selven ende als actie ende
transpoort hebbende van weduwe wijlen Mr. Jacob Boll inden Haege
vervangende ende hem starckmakende voor zijn moeder ende broeders
kinderen Egbert Cornelis ende Pieter Cornelis gebroeders onsse mede
gebuijeren ter andere zijde
ende verclaerde hoe dat zij comparanten inder voors. qualijte
gemeder aerde ende voer mit sekere perceelen van landen geleegen
hadde in tSmaijers weer in Pieters weers in Gerit Jans huijs weer
ende Suerts weer in desen banne int noort eijnde tsaemen begroot tot
sesthien end een halve gaerden te weeten
Mr. Willem Baerdese met drie gaerden landts. Daer onder gereeckendt
een vierndeel geerts van Zijbrandt van Berckenroed overgeset ende
die voors. Vander Horst mit vijff gaerden landts ende die voors.
Cornelis Heijnricxz cum socijs zeven gaerden ende een vierendeel.
Ende Claes Dercx Mol met Claes Baertsz een vierendeel van een gaerde
waer inne bij lootinge ende oock cedullen seekere grondt scheijdinge
is gedaen den laesten martier anno 1578 ende bij lootinge
toegevallen Sijbrandt van Berckenroed voors. voors. gaerden den
voors. Mr. Willem voor drie gaerden ende Claes Dercxz cum socijs
voors. voor een vierendeel gaers te weeten eerst een stucke landts
genaempt "die Uijter meed" geleegen in Pieters weer aenden
Legendijck groet gemeeten 1565 roeden 9 duijm belent
Z     Guijert Claes Heijn Gerit Jans ende Guerte Gerits tsaemen
O endt  Egbert ende Pieter Cornelis zoonen
N     Sijmon Conincx ende Duijff Gerits
W endt  die Leegendijck.
Noch een stucke landts genaempt "tMartus ventgen" groot gemeeten
1426 roeden 6 voet 8 duijm.
Z     Guerte Claes cum socijs voors.
O endt  Cornelis Heijnrijcxz
N     Allert Geritsz
W endt  Cornelis Heijnrijcxz cum socijs.
Noch een stucke landts genaempt "tVierduers ventgen" mit noch thien
ackeren landts daer ten zuijt oosten van geleegen streckende tsaemen
vande Wech off totte Delft toe groot mit malcanderen 1831 roeden
seekere voeten.
N     Gerit Jans huijsweer
Z     Duijff Geritsdr Cornelis Heijnricxz ende Aellit Peetges
     mit haer kinderen.
Noch twee ackers over den Delft groot 201 roeden.
NO    Allerts Cornelisz
ZW    Cornelis Heijnricxz
ZO endt  Cornelis Heijnricxz
NW endt  den Delft.
Ende alsoe boven die voors. lootinge pertijen mitten anderen
veraccordeert ende verdraegen zijn dat die voors. Berckenrood ende
nu die voors. Vander Horst voor vijffachtendeelen ende die voorn.
Bardesz voor drieachtendeelen tgeheele Everts weer ende tgemangelde
Calvers ventgen genomen tegen seeker stuck uijt Everts weer aent
voors. ventgen in Pieters weer sullen hebben ende is groot tvoor.
Calvers ventgen 1031 roeden.
Z     Cornelis Heijnricx
O endt  Cornelis Heijnricx
N     Jan Mathijsz
W endt  Allert Gerits.
Noch een stuckgen landts groot 505 roeden ende noch een ander
stuckgen beoosten daer aen groot 505 roeden.
N     Jan Mathijsz
Z     Claes Janttes
W endt  Cornelis Heijnricx Timmermans kinderen
O endt  die Caijck.
Noch vijff ackeren landts streckende vanden Wech off totten Delft
toe groet tsaemen 420 roeden.
N     die voors. Cornelis Heijnricxz
ZW    Claes Dercxz Moll.
Noch twee tuijntgens mit een omloop van drie ackers streckende
vanden Delft off totten Twisch toe tesaemen geleegen in Everts weer
groot 404 roeden ende alle die voors. perceelen van landen becaert
bij Mr. Pieter Bruijnsz geswooeren landt meeter van Rijnlant ende
van Kermerlandt in april 1586 gemeeten.
Waer teegens die verscheijde Mr. Willem voor een gaerde onder die
voorgenoemen gaerden begriepen. Cornelis Heijnricxz cum socijs ende
van wegen Mr. Jaecob Boll mitsgaeders tgeene die voors. Egbert ende
Pieter Cornelisz in besitten tsamen voor zeven gaerden ende een
vierendeel bij lootinge toegevallen zijn die Buijtcaijck ven die
Bincaijck ven die Buijter Delfts veenen all geleegen in Pieters weer
bijden hoop sonder maet ende tgeheele tSmeeviers weer elck landt
respectivelijck mit zijn dijck uijterdijck wech ende zijn waeteringe
daer toebehooren.
Dan die voors. Mr Willem Bardesz ende Cornelis Heijnricxz cum socijs
ter eenre ende die voors. Egbert Cornelis ende Pieter Cornelis ter
andere zijde weder vanden anderen gescheijden ende gegront deelt
sulcx dat die voors. Mr Willem Baerdesz voor een gaerde volgende die
uijtsprake van goede mannen daer pertijen haer aen gesubmiteert
hadde toegevonden hebben sal 975 roeden in een stucke landts
genaempt "die Noorder Buijtcaijck" leggende eendeels in Pieters ende
eendeels int tHuijs weer.
N     Jan Mathijs
O endt  Egbert Cornelisz
Z     Cornelis Heijnricxz voors. cum socijs
W endt  tvoors. Calver ventgen.
 
 18-12-1595 blz. 140   
Engel Roeloffsz schuldich
aen Pieter Aeriansz Cramer 
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts leggende achter aen comparants huijs
groet anderhalff morgen, streckende vanden Heerenwech off totte
Caijck toe.
NO    Aechte Neelen weer
ZW    Pieter Cornelis Egberts.
Borgen zijn Maerten Roeloffsz ende Claes Baertsz.
 
 12-12-1595 blz. 141   
Vercoop, Pieter Jansz de Vries
aen Derck Maertsz Steffens
een acker landts leggende op Twisch.
NO    Pieter Cornelisz ende Jan Claes
ZO endt  Twisch
ZW    Derck Maertsz zelffs
NW endt  Maerten Gerits.
Noch een ackertgen mittet voorgaende groot 174 roeden leggende in
Claes Heijnen weer.
NO    Claes Beerten Swaegers
ZO endt  Pieter Cornelis ende Jan Claesz
ZW    Maerten Geritges
NW endt  Derck Maertsz selffs.
 
 11-01-1596 blz. 141 v  
Willem Claesz Overdijck schuldich
aen den Heijligen Geesthuijssen van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande drie vierendeelen in een stucke landts bij het
Assendelver veerhuijs waervan het andere vierde deel hem comparant
ooc toecoompt groot int geheel drije margen drije hondt ende
vijfftich roeden.
O     Cornelis Baning tot Amsterdam
Z     tIJe
W     weduwe ende kindt wijlen Jan Jansz
N     Assendelver voet wech.
 
 11-12-1596 blz. 142 v  
Cornelis Heijnrijcxz Timmerman schuldich
aen Griet Claes Jacopsz naegelaeten weduwe mit haer kinderen
een jaerlicxe losrente van 4.12.-., hooftgelt 74.
Onderpande een splijt camp groot een hondt landts.
NO    Roeloff Ballen
O endt  Roeloff Ballen
ZW    Jan Bannen weer
NW endt  Aerent Claeszs acker.
Noch een stolp acker groot mede een hondt landts.
NO    Lou Warnaers acker
ZO endt  Trijn Roeleven erffgenaemen
ZW    Trijn Roeleven erffgenaemen
NW endt  Roeloff Ballen.
 
 11-01-1596 blz. 143 v  
Cornelis Derck Goesinnen hebben ons verthoendt ende in handen
gegeven seeckere transpoort waervan den teneur hier inne geinsereert
ende van woorde te woorde volgende is.
Wij ondergeschrevenen erffgenaemen van Mr. Derck van Beekesteijn
versoeken op Schoudt ende Schepenen tot Assendelft dat hemluijden
gelieven van onsendt wegen te transporteeren ende optedraegen op Mr.
Willem Bardesens een stucke landts geleegen in huerluijden
jurisdictie buijtendijcx groot 40 roeden belendt bij oosten aende
Crommenie ende voorts den voors. Baerdesens ende Cornelis Dircxz
Goesinnen aen dandere zijde.
Belovende die voors. transpoort voor goet ende van waerden te houden
cederende de voors. Bardesen den eijgendoem vandien bij desen ende
bekende daer van verneucht ende betaelt te zijn den laesten penning
mitten eersten. Actum onder onsse gewoonlicken signature dezen 6e
Januarij 1596.
Compereerende meede Jacob Lijclaesz als man ende voocht van Trijn
Sijmonsdr, Sijmon Claesz Conincx voor hem selven ende vervangende
zijn swaeger. Cornelis Heijnricx voor hem selven ende vervangende
zijn broeder ende susters ende Cornelis Jansz als man ende voocht
van Trijn Claesdr vervangende zijn swager gesamentlijck erffgenaemen
wijlen Anna Sijmons tot Assendelft ende bekende vercoft te hebben
aen Mr. Willem Baerdeses 
een perceel landts groet mitte voors. 40 roeden daer in gereeckent
326 roeden leggende buijtendijcx.
Z     Mr. Willem voors.
N     Mr.Willem voors.
 
 12-01-1596 blz. 144 v  
Willem Claes Overdijck schuldich
aen Sijmon Jacobsz
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaemt "Allerts ven" groet 1700 roeden
leggende Buijtenhuijssen, streckende vande Wechsloot off totte tIJe
toe.
N     Mr. Willem, Jacob Jansz Rood ende Guerte Reaelen
Z     Jacob Jansz Rood.
 
 12-01-1596 blz. 145 v  
Vercoop, Jacob Maertsz nu ter tijt wonende opten Hoorn inden banne
van Westzaennen
aen Claes Jansz Reael
een stucke landts groot mittet riedt landt daer toe behoorende een
morgen landts leggende buijtendijcx, streckende vanden Hoogendijck
eendeels tottet riedt landt van Cornelis Ouwe Jannen kinderen ende
meestendeel totte Meer toe.
NO    Claes Reaelen zelff
ZW    Cornelis Ouwe Jannen kinderen riedt landt.
 
 26-01-1596 blz. 146   
Claes Jan Baerts bekende alsoe hij ende zijn overleeden broeder
Gerit Jan Baerts ende nu Sijmon Conincx als man ende voocht van
Maerijtgen Gerit Jan Baerts sekere perceelen van landen geleegen
hadde in een weer landts genaempt "Steffens weer" belendt tLange
Laeners weer benoorden ende Jaep Heijnen weer ten zuijden welck weer
landts belast is mit 9 sjaers eeuwige onlosbaere pacht ende renten
competerende deen helft den Kerck van Assendelft ende dander helft
die Huijsarmen aldaer ende dat zijluijden dselve haere gemeene
landen int voors. weer geleegen geparticipeert ende gegrondeelt
hebben. Sulcx dat Sijmon Conincx sal hebben twee maeden meedts
stijff. Ende hij comparandt voorn. "tVennitgen" groot 900 roeden
ende "tLaentgen" groot omtrent een halff madt all int voors. weer
geleegen.
Onder expresse conditie ende voorwaerden dat die voors. comparandt
alleen tot zijnen laste neemen ende supporteeren midtsdezen die
proportie vande voors. onlosbaere renten ende erffpacht soe wel op
Sijmons voors. als hem comparants landt vande voors. somme waer rate
comende ende die selve Sijmons landt daer van te bevrijen
indempineren costeloos ende schadeloos te houden ende hij comparandt
belooffde die voors. proportien vande voors. onlosbare renten tot
last vande voors. drie stucken landts staende alleen in zijn prive
naeme te betaelen.
 
 03-02-1596 blz. 146 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz voor hem selven woenende tot Oosthuijsen
vervangende zijn suster ende broeders ende Jacob Reijersz poorter
tot Hoorn voor hem selven als erffgenaemen wijlen Cornelis Jansz van
Hoorn
aen Jaecob IJsbrants te Crommenie
een stucke landts genaempt "Griete ven" groot gemeeten 1005 roeden
geleegen opte banscheijt van Crommenie.
NO    die voors. banscheijt
ZO    Jacob Ranwaert van Amsterdam
ZW    Jacob Baert Gaenes van Crommenie
NW    Jacob Cornelisz mede van Crommenie.
Jacob IJsbrandtsz bekende tzelve weder vercoft te hebben aen Jan
Derck Everts.
 
 09-02-1596 blz. 147 v  
Vercoop, Cornelis Engelsz voor hem selven ende voor zijn moeder
aen Claes Jansz onsse buervrijer
twee stucken landts groot tsamen een madt landts leggende mede
Hemmen opte Blocksloot.
ZO    Ghijs Cornelis Ghijssen
ZW endt  voorn. comparant
NW    Claes Jansz voors. met zijn consorten
NO endt  Claes Allert ende Jaecob Dercx zoonen tsaemen.
Midts dat die cooper daer mede twee voeten wechx leggende voorde
zuijt worff van Claes Nijellen ende die dijchaige als buijeren
landen neemen sal.
 
 22-03-1596 blz. 148   
Vercoop, Maerijtgen Willemsdr weduwe wijlen Engel Cornelisz
geassisteert mit Gerit Claesz haeren voocht
aen Dirrick Cornelisz haeren schoonbroeder
alle die goeden die haer comparanten eenichsins competeeren inde
landen huijs hoff ende goederen van haeren voors. mans zijde
aengecomen soe ten subssidie vant huwelijck mitte voors. Engel
Cornelisz aengegaen als duer toverlijden van haer kindt bijde voors.
Engel Cornelisz geprocreert ende naer zijn vaeder gesturven sijnde.
 
 29-03-1596 blz. 148 v  
Allert Claesz Schaep schuldich
aen Jan Henricxz alias Baertssen die somme van 250 ter causse van
goet Delffts bier bij hem comparandt vande voorn. Baertssen
ontfangen.
Onderpande zijn huijs ende werff genaempt "tLam" bijde Kerck,
streckende vande Heerenwech tottet achter slootgen toe.
NO    Marij Smits huijs
ZW    Pieter Cornelis Aerians huijs.
 
 02-04-1596 blz. 149   
Vercoop, Henrick Allertsz
aen Willem Geritsz onsse mede broeder int Schepenampte
een stucke landts genaempt "het Cruijslandt" groot een morgen ende
45 roeden leggende int zuijt endt.
ZO    Claes Noemmen cum socijs ende Guert Gerit Jans mit haer
     kinderen
ZW endt  Henrick Maertsz
NW    Louris Woutersz
NO endt  die Vaersloot.
 
 09-04-1596 blz. 149 v  
Jan Adriaensz als man ende voocht van Marij Ghijsberts dochter
weduwe wijlen Henrick Claesz ende Claes Heijnrijcxz voor hem selven 
ende voor zijn broeder naegelaten kinderen vande voors. Henrick
Claesz ende verclaerde hoe dat zij comparanten ter eenre ende Oetger
Dercx met zijn mede consorten ter andere zijde bij lootinge
gegrondeelt ende gescheijden waeren van alsulcke gemeenschap van
landen als zijluijden respectivelijck onverscheijden ende gemeen
hadde leggende. Daer inne die voors. Adriaensz cum socijs
competeerde twee derdendeelen ende die voors. Oetger Dercxz cum
socijs een derdendeel. Maer overmidts zijluijden pertijen gemeender
handt inde voors. gemeene landen gebruijckende waeren in jaerlijcxe
huijere van Mr. Willem Baerdesen omtrent 613 roeden landts nu gemeen
mitte voors. Jan Adriaensz cum socijs in een stucke landts genaempt
"tOpper banne ventgen" belendt
ZW    Derck vande Lange Laen
NO    Claes Cornelis Pieters
NW endt  Jan Geritsz mittet Uijter banne ventgen
ZO endt  Claes Heijn Roeleven.
Welcke stucke landts int geheel behouden een ijegelijck zijns rechts
mede in een lot gestelt ende die voors. Jan Adriaensz te loote
gevallen is soe ist dat die voors. Jan Adriaensz ende Claes
Henrijcxz bekende vande voors. Oetger Dercxz cum socijs tegens
tvoors. bannen ventgen vergoet gebeetert te weezen. Gelijck zij
comparanten daer beneffens oock bekende dat zijluijden alleen tot
haeren lasten genomen hebben ende neemen alsulcke 6.10.-. sjaers
als die voors. pertijen naer advenandt de voors. proportien die
voors. Mr. Willem Baerdezen schuldich te zijn. Belovende die voors.
comparanten soe wel vande voors. losrenten als actie vandt huijer
landt in haer lot begreepen naer meij toecomende die voors. Oetger
Dercxz cum socijs daer van te bevrijen indemneren costeloos en
schadeloos te houden alsoe tzelve naede voors. meij alleen tot
haeren comparanten lasten loop coeurs hebben ende neemen sal voor
welcke respective affcoopen die voors. comparanten beneden [=
bekenden?] vande voors. Oetger Dercx cum socijs al betaelt te wesen.
 
 09-04-1596 blz. 150 v  
Huijbert Geritsz nu ter tijt woenende opten Hoern inden banne van
Westzanen bekende ontfangen te hebben
van Jan Cornelisz vanden Dijck
die somme van 1000 midts dat Jan Cornelis vande voorn. comparandt
daer voore sal gebruijcken eerst die helft van twee stucken landts
genaempt "de Strenten" groot tsaemen derdalff madt landts leggende
mitte Schoudt gemeen int Kerckweer.
NO    Aechte Thijssen mit haer kinderen ende Gerit Willemsz
ZO endt  Cornelis Pietersz
ZW    Sijmom Jacobsz van Oostzanen ende Aellit Peetges cum
     socijs
NW endt  Aechte Thijssen mit Jan Claesges volck.
Noch die helft van een stuck buijtendijcx landt groot int geheel
1000 roeden leggende gemeen mit Cornelis Fons ende is genaempt "die
Wijmerick", streckende van Aeff Franssen ende Cornelis Ouwe Jannen
kinderen Wijmerijck off totte Meer toe.
NW    Wouter Claesz ende Allert Coningen
ZO    Piet Ham ende Gerit Claes cum socijs.
Geduijerende soe lange tot dat die voors. Hubert Gerits die voors. 
1000 wederomme teffens ende tenenmaelen aen handen van Jan Cornelisz
opgebracht ende betaelt sal hebben. Midts dat Jan Cornelisz sal
onderhouden die dijchaigen wech ende wateringen tot laste vandt
voors. landt behoorende ende betaelende dongelden daerop lopende.
Oock is voorwaerden dat die voors. Hubert tvoors. landt nijet en sal
moegen vercoopen voor ende all eer hijt die voors. Jan Cornelisz
gepresenteert heeft in coope tot tseggen van vier goede mannen.
 
 12-04-1596 blz. 151 v  
Vercoop, Claes Jansz Reael
aen Jan Joosten
een stucke landts groot derdalff hondt landts genaempt "Jaspers
Hemtgen" leggende inde Hemmen.
NW    Wouter ende Jan Joosten
NO endt  Wouter ende Jan Joosten mitte erffgenamen Jan Claes Loukes
ZO    Machtelt vant Hoff mit haer zoon
ZW endt  die Vlietsloot.
 
 23-03-1596 blz. 152   
Dit zijn die persoennen die dit jaer beginnende tvrijdaechs naer
Paessche eerstcomende ende eijndende tvrijdaechs naer Paessche 1597
Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft wesen
zullen.
            Schepenen,
Int Brouckvierndeel   Jacob Jan Coppen
Int Kerckvierndeel   Wouter Claesz
Int Woudtvierndeel   Jong Aernt Maertsz
Int Nesvierndeel    Gerit Havicxz
            Adriaen Jansz.
            Schotvangers,
Int Brouckvierndeel   Cornelis Claesz Joncken
Int Kerckvierndeel   Cornelis Heijn Roeleven
Int Woudtvierndeel   Cornelis Claes Jan Roen.
     CORNELIS heere van Assendelft Heemskerck rch.
 
 20-04-1596 blz. 153   
Jan Claesz schuldich 
aen Pieter Claesz zijn swaeger
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 600
roeden leggende in Lange Laeners weer.
NO    Gerit Roeloff Zijmons
ZO    Trijn Heijnen
ZW    Cornelis Geritsz
NW endt  Cornelis vande Lange Laen.
 
 23-04-1596 blz. 154   
Vercoop, Jacob Lijclaesz nomine uxoris Cornelis Henricxz voor hem
selven ende voor zijn broeders ende susters Sijmon Claesz Conincxz
voor hem selven ende voor zijn swaeger Jan Joosten alle erffgenamen
wijlen Anna Zijmons
aen Allert Dercxz Haesserden woenende opten Busch van Crommenie
een perceel uijterdijcx leggende over Maert Zijmons weer groot een
halff hondt landts, streckende vanden Leegendijck off tot Crommenie
toe.
N     derffgenamen van Willem Pouwelsz eertijts gebruijct bij
     Henrick Ghijssen ende Cornelis Sijboutsz
Z     Allert Dercxz selver.
 
 01-05-1596 blz. 154 v  
Vercoop, Bouwen Pietersz
aen Derck Dercxz
een perceeltge landts groet 200 roeden geleegen buijtendijcx.
N     Hoeckmansdijc
Z     derffgenamen van Mr. Derck van Beckesteijn
O     die Leegendijck
W endt  die Crommenier.
Derck Dercxz heeft tvoors. landt weder vercoft aen Claes Pietersz nu
ter tijt woenende opten Dam van Uijtgeest.
 
 03-05-1596 blz. 155   
Bastiaen Baertsz onsse buijervrijer schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schaegen
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande twee stucken landts genaempt "die Boeveech" streckende
vande Heerenwech off totte Laijck toe.
NO    Comen Jan ende Claes Reaelen
ZW    Maerten Maerts zoons kinderen mit Stijn Havicx.
Borg is Baert Dercxz vader vande voors. Bastiaen ende heeft tot
vasticheijt gestelt een halff madt landts.
NO    Claes Sijmonsz van Haerlem
ZW    Claes Sijmonsz van Haerlem
ZO endt  Claes Coen
NW endt  Neeltgen Pieters.
 
 03-05-1596 blz. 156 v  
Derck Jonckclaessen schuldich 
aen Pieter Dircxz
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Hooge meed" groet twee
maeden.
NO    Huijch vandt Hoff
NO    Engel Jansz
ZO    Roellen buijten ven
ZW    Nelle Jansdr.
Borgen zijn Pieter Claesz ende Engel Maertsz.
 
 03-05-1596 blz. 157 v  
Tamis Dercxz schuldich 
aen Pieter Dercxz
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Boeveech" groot
anderhalff morgen geleegen achter des comparants huijs, streckende
vandt voors. huijs off totte Delft toe.
NO    comparant mit Jacob Engelsz
ZW    Jan Peet mit Aellit zijn zuster.
Borgen zijn Gerit IJsbrantsz ende Engel Dercxz.
 
 05-05-1596 blz. 158 v  
Willem Dercxz van Zaenen tot Crommenie ende bekende dat hoewel
Allert Geritsz tot Westzanen uijte name van zijn huijsvrouwe sijn
swager ende Jacob Dercxz van Zaenen zijnen broeder inde deelinge van
haerluijden respective ouders goeden zijn gevallen ende gedeelt
onder andere te weeten Aelbert Geritsz aen een stucke landts
genaempt "die Cleijers" groot drie koeven, ende Jacob Dercx aen een
perceel landts genaempt "Maertens Landt" groot een madt landts.
Welck landt belast zijnde mit 200 hooftpenningen competerende
Claes Doedesz ende Jan Duves naegelaten kinderen van wijlen Cornelis
Jan Duvesz tot Amsterdam daer van gevende te renten den penning
sestien breeder blijckende bijde origineele constitutie daer van
gepasseert voor dese gerechte bij Aecht Derck van Saennen weduwe
haerluijden respective moeder ende schoonmoeder van date den 5e
junij 1588.
Dat nochtans dies nijet tegenstaende hij Willem Dercxz comparandt
voors. die selve hooftpenningen ende jaerlicxe renten bekende tot
zijnen laste genomen te hebben belovende die voors. Aelbert Geritsz
ende Jacob Dercxz vande selve hooftpenningen ende losrente
midtsgaders haeren respective beswaerde landen daer van te bevrijen.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Vennitgen" groot 600
roeden.
Z     Claes Jan Vrericx
O     die Wech
N     Cornelis Claesz
W endt  Izac Dercx.
 
 03-05-1596 blz. 159   
Cornelis heere van Assendelft Heemskerck hebbe gecontinueert ende
continueert midtsdezen Pieter Jansz de Jonge Schoudt tot Assendelft
int Schoutambocht mijnre heerlijcheijt van Assendelft den tijt van
twee eerstcomende jaeren naer experatie van zijn voorgaende
continuatie naer inhoudt ende onder den eedt in zijn commissie
begreepen. Actum tot Assenburch den 3e meij anno 1500 ses ende
tnegentick onderteijckent Cornelis Assendelft.
 
 21-05-1596 blz. 159 v  
Sijmon Heijnricxz schuldich
aen Maritgen Cornelis dochter weduwe wijlen Wijllem van Foreest tot
Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Beveech" groot een halff
morgen, streckende vande Wech off totten graft toe.
NO    Claes Reaelen
ZW    Claes Pieter Louwen.
Noch een stucke landts genaempt "Vrericx Madt" leggende opte
Hornsloot.
NW endt  Wouter Joosten ende Roeloff Pieterz
ZW    Jan Claes Sijmons
ZO endt  Huijch vandt Hoff
NO    die Hornsloot.
Borg is Baert Dercxz.
 
 24-05-1596 blz. 160 v  
Derck Cornelisz voor hem selven ende als voocht van zijn dochter
ende heeft verclaert bij dezen dat hij verbonden gestelt ende
verhipotequeert midtsdezen sijn huijs ende erff.
ZO    Nelle Dercx mit haer kinderen
NW    Engel Corneliszs soons.
Omme daer anne te moegen verhalen alle gebreeke die aende waernisse
oft bevrijdinge van zijn aenpaert namentlijck een gerecht derde
paert vandt landt gegreepen in Schepenen vonnisse van Schellemwoude
in date den 2e aprillis laestleeden eenich sins soude mogen comen.
Verclaerende voorts wij exoffitio dattet voors. gestelde hijpoteeque
Derck Cornelisz met zijn dochter eegentlijck es competeerende soe
Marijtgen Cornelisdr sijn eenige suster voor ons compereerende
verclaerde dat haer nijet daer aen te competeeren oft eenich recht
oft actie bij haer aen te hebben int minste nochte int meeste ende
wel driemael souffisanten genoech es voor 58 ende meerder
versochte die voorn. Derck Cornelisz hijer van in alle betere forme
acte.
 
 24-05-1596 blz. 161   
Claes Heijn Roeleven schuldich
aen Maerten Maertensz onsse buijervrijer
een jaerlicxe lijffrente van 10, hooftgelt 100.
Te betaelen van jaere te jaere soe lange Maerten Maertensz in
leevende lijffve wesen sal.
Onderpande een campe veens leggende in Heijn Roeleven weer groot 250
roeden, streckende vande Delft off tot Cornelis Heijn Roeleven landt
toe.
NO    Roeloff Heijn Roeleven
ZW    Claes Pietersz.
Borgen zijn Michiel Jansz ende Cornelis Heijn Roeleven.
 
 28-05-1596 blz. 162   
Hoochgebooren Duerluchtige Groetmoegende Coningen princhen vorsten
Edele wijse vrome ende sienige heeren. Alle die geene die dezen
onsse opene letteren verthoondt sullen worden saluijt ende onssen
goet willigen dienst eenen ijegelijcken nae zijn staets waerdicheijt
doen wij Schoudt Schepenen ende regierders vande dorpe van
Assendelft geleegen int graeffschap van hollandt te weeten ende
certificeren midtsdezen voorde gerechte waerheijt hoe dat Cornelis
Cornelisz stuijerman van een nijeuwe buijs groot omtrent seven ende
twintich lasten onsse inwoenende buijerman is ende overmidts wij den
voors. stuijerman onsse welbeminde buijerman gaerne geholpen ende
gevordeert saegen in zijnen getrouwe rechtvaerdige saecken, soe es
ons ernstig versoeck ende vriendelijcke begeeren aen alle admiralen
cappiteijnen hopluijden officieren ende alle andere bevelhebberen
hoe zij genoempt moegen wesen daer die voor. stuijerman mit zijn
buijs volck ende goederen toecomen ende arriveren sal. Dat uwer E 
vrome wijsheeden hem terliefte van godt ende ons wilt goetlijck
ontfangen ende geraecelijck tracteeren ghedoegen ende hem voorts
vrij ende veijlich te moegen vaeren passeeren ende converderen in
duer ende voorbij uwer E Crijsvolck wachten ende leegeren te water
ende te lande op alle stroomen rivieren heerlijcheden ende gebijeden
omme zijne getrouwe vischneringe ende handel te moegen doen aldaer
ende soe zijnen goeden raidt gedraegen sal achtervolgende goede oude
constuijme ende ordonnantien twelck doende wij gaerne dienstelijcken 
wederomme willen verschulden alle dinck sonder arch ofte list der
waerheijt oorconde soe hebbe ick Pieter Jansz de Jonge Schoudt vande
voors. dorpe desen brijeff in presentie van Aerendt Maertsz ende
Gerit Havicxz Schepenen tot Assendelft die dezen overmidts sij
selver geen seegel en gebruijcken onderteijckendt hebben ten
versoecke vande voorn. Schepenen beseegelt mit mijnen seegel hijer
beneden aengehangen opten 24e dach in meij anno 1500 ses
endetnegentijch.
 
 29-05-1596 blz. 162 v en 164 v 
Garbrant Willemsz onsse buijervrijer bekende van Jacob Pietersz Can
nomine uxoris poorter tot
Amsterdam gecoft te hebben een huijs hoeijhuijs ende erff leggende
ende staende bijden Moellen.
NO    Guertgen Claes dochter
ZW    Weduwe ende kindt van Cornelis Willem Aernden.
Voor de somme van 340.3.14., te betaelen op drie eerstcomende
achtereen volgende meijdaegen.
Borg is Gerit Garbrants, verbindende daer voore een stucke lants
genaempt "die Middelste ven" groot 1900 roeden.
NO    Willem Overdijck
ZW    Henrick Roeleven erffgenamen.
 
 28-05-1596 blz. 163 v  
Wouter Jacobsz schuldich
aen Maerijtgen Jan Duves poortersse der stede van Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Es" groot twee morgen.
ZW endt  Henrick Allertsz
NW    Huijch vandt Hoff ende Jan Gerit Nijessen kinderen
NO    die Vliet ende Huijch vandt Hoff
ZO    tSchoegors.
Borg is Jan Claesz Sijmons.
 
 30-05-1596 blz. 165   
Duijff Thijssen weduwe wijlen IJsbrant Jongejans haer laeste man
geassisteert mit Gerit Jong Claessen haeren neeff ende voocht
schuldich
aen Guertgen Claesdr
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Hammen ven" groot anderhalff
madt lants .
NO    Sijmon Claes Derck Maerts
ZO endt  Claes Havick
ZW    Gerit Claesz mit Aellit Peetges ende haer kinderen
NW endt  Piet Ham.
Borg is Gerit Jonckclaessen.
 
 30-05-1596 blz. 166   
Gerit Jong Claesse schuldich
aen Guertgen Claes dochter
een jaerlicxe losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landt genaempt "die Lange ven" groot 1500
roeden leggende in Maerten Jans weer.
NO    Jan Pieter Everts Claes Havicken ende Duijff Thijssen mit
     haer kinderen
ZO endt  Jonge Wouten
ZW    Baert Boschmans ende Jan Cornelisz
NW    Gerit Claesz zelffs.
Borg is Claes Claesz vanden Dijck.
 
 30-05-1596 blz. 167   
Cornelis Claes Jan Roen schuldich
aen Cornelis Nijelsz woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente 24, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "Goeten Sluwing" groet drie
maeden een hondt mitte zeven ackertges daer ten eijnde aen geleegen
groot 345 roeden in Goeten weer.
NO    Aellit Peetges mit haer kinderen
ZO endt  Derck ende Gerit Goeten
ZW    Aechte Thijssen mit haer kinderen
NW endt  Gerit Goeten.
 
 04-06-1596 blz. 167 v  
Vercoop, Claes Cornelisz als man ende voocht van Anna Jacobsdr
aen Oetger Dercxz oudt Schepen
een stucke lants groot 237 roeden leggende int Vroon weer.
NO    Ghijssen ven
ZO endt  Oetger Dercxz zelffs
ZW    Lijsbet Willem vant Laentges weduwe mit haer kinderen
     Gerit vant Laentges weduwe ende zijn kinderen tesamen
NW endt  de Schout.
 
 04-06-1596 blz. 168   
Vercoop, Jan Pietersz Neelen als man ende voocht van Imme Wouters
dochter
aen Jacob Jansz Coppen onsse mede broeder int Schependoem
een stucke landts genaempt "het Buijtcaijckgen" groot 1000 roeden
leggende in Aerissen Jan Aeris weer.
NO    Frerick Jacobsz
ZO endt  die Caijck
ZW    Nijel Beerten
NW endt  Claes Jaspersz.
 
 04-06-1596 blz. 168 v  
Vercoop, Gerit Engelsz 
aen Duijff Thijssen weduwe van IJsbrant Jongejans ende haer kinderen
die helft van een stucke landts genaempt "het Boeffveechgen" groot
int geheel 470 roeden leggende in Willem Ballen weer mette coopers
gemeen, streckende vande Wechsloot off totten Delft toe.
NO    Baertssen
ZW    Cornelis vande Lange Laen.
Noch drie campen groot tsaemen 350 roeden leggende int voors. weer,
streckende voorts vande Delft off tot Jan Wouten Lant.
NO    Roeloff Zijmons weer
ZW    Derck vande Lange Laen.
Noch twee tuijntges leggende int voors. weer groot 30 roeden,
streckende vande coopers lant off tot Claes Jan Baerts lant.
NO    Roeloff Zijmons weer
ZW    Cornelis vande Lange Laen.
 
 04-06-1596 blz. 169   
Vercoop, Claes Jan Vrericx van Crommenie als man ende voocht van
Marij Willems dochter
aen Jan Geritsz Maijckes ende Roeloff Henricxz
alle alsulcke goeden als hem comparandt besprocken ende aenbesturven
is van Neel Jan Allertsdr zijn nichte vande landen geleegen inden
banne van Assendelft inde bruijcklanden van Jan Allerts volck sulcx
dzelve van buijeren bekent ende belent zijn.
 
 04-06-1596 blz. 169 v  
Vercoop, Sijmon Jacobsz
aen Aellidt Peetges mit haer kinderen
een stucke landts genaempt "die Broecken ven" groot anderhalff
morgen leggende int Lange Laeners weer.
NO    Neel Derck Maerts mit haer kinderen
ZO endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen
ZW    Jan Geritsz ende Claes Roeloffsz
NW endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen.]
 
 04-06-1596 blz. 170   
Vercoop, Willem Nijelsz
aen Jan Geritsz ende Claes Roeloffsz
een stucke landts genaempt "die Zuijer Kriecken ven" groot
anderhalff morgen leggende int Lange Laeners weer.
NO    Aellidt Peetges mit haer kinderen
ZO endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen
ZW    Sijmon Jacobsz
NW endt  Claes Cornelis Pieters.
 
 04-06-1596 blz. 170 v  
Vercoop, Willem Nijelsz voor hem zelven ende Trijn Heijnen
geassisteert met Henrick Claesz haeren soon ende voocht
aen Claes Cornelis Pieters
een stucke landts groot 1300 roeden leggende int Lange Laeners weer.
NO    Trijn Heijnen mit haer kinderen
ZO endt  Jan Geritsz met Claes Roeloffsz
ZW    Sijmon Conincx ende Cornelis vande Lange Laen
NW endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen.
 
 04-06-1596 blz. 171   
Ghijsbert Jansz schuldich 
aen Sijmon Jacobsz
een jaerlicxe losrente van 24, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts die helft van "Claes Louckes groote
meed" groot drie koeven, streckende van Claes ende Allert Dercxzs
laen off totte Vlietsloot.
ZO    die meed sloot
NW    Jan Claes Louckes ende Maerten Maertenszs kinderen.
 
 04-06-1596 blz. 172   
Vercoop, Jan Geritsz oudt Schepen voor hem selven ende Claes
Roeloffsz als man ende voocht van Trijn Jansdr
aen Allert Geritsz mede oudt Schepen zijnen broeder
een stucke landts genaempt "tOpper endt vande Uijter ven" groot
anderhalff morgen leggende in Heijn Gerit Jans weer.
NO    Meijnerts volck
ZO endt  hij comparandt zelffs
ZW    Mr. Willem Bardesz
NW endt  Allert Geritsz selver.
 
 06-06-1596 blz. 172 v, 179 v en 180 v
Vercoop, derffgenaemen van Willem Pouwelsz van Tenesse s.g. te
weeten Mr. Ghijsbert van Thenesse voor hem selven Adrian van
Duvelant, Aernoudt van Erp ende Willem Willemsz Vriendt als mannen
ende voochden elcx van hem huijsvrouwen
aen Jan Pietersz Neelen
dat gerechte vierendeel van een weer landts daer Jan Pietersz
tegenwoordich op woondt, streckende vande Crommeniervaert off totten
Twisch toe.
NO    Greewerts weer
ZW    Abts weer.
Voor de somme van 2450, te betaelen op drie naevolgende meijdaegen
telckens een derde paert. Midts conditie dat Jan Pieter Neelen de
tweede termijn tegen den penning sesthien op renten sal moegen
onderhouden.
Borgen zijn Jan Adriaensz ende Garbrant Cornelisz.
 
 06-06-1596 blz. 173, 181 v en 182 v 
Vercoop, derffgenamen van Willem Pouwels van Tehenesse s.g. te
weeten Mr. Ghijsbert van Tehenesse, Adriaen van Duvelandt, Aernoudt
van Erp ende Willem Willemsz Vriendt als mannen ende voochden elcx
van hem huijsvrouwen
aen Claes Jan Louwen onsse buijervrijer
een stucke landts die zuijt oost zijde van "Truijencamp" aen die
Caedijck ende die helft van tgeen vande Truijencamp buijten die
Caedijck is geleegen mit Mr. Willem gemeen leggende inde
Buijtencaech groot anderhalff morgen 71 roeden.
ZO    Lou Wouters
NW    Mr. Willem Bardesz toebehoorende die wederhelft vande
     voors. camp.
Voor de somme van 1090, te betaelen op drie naevolgende meijdaegen
telckens een derde paert. Midts conditie dat Claes Jan Louwen de
tweede termijn tegen den penning sesthien op renten sal moegen
onderhouden.
Borgen zijn Govert Jansz ende Jonge Claes Jansz zijnen broeders.
 
 06-06-1596 blz. 173 v, 175 en 176 
Vercoop, derffgenamen van Willem Pouwels van Thenesse s.g. te weeten
Mr. Ghijsbert van Thenesse voor hem selven Adriaen van Duvelant,
Arnout van Erp ende Willem Willemsz Vrient als mannen ende voochden
elcx van hem huijsvrouwen
aen Jan Baerntsz
een stucke landts genaempt "Huijgen ven" groot derdalff morgen 242
roeden, streckende vande Wech off totten Delft.
ZW    Derck Maertsz
NO    Sijmon Claesz Conincx.
Noch een stucke landts genaempt "die Breckacker" streckende vande
Wech off totten Delft groot twee morgen 51 roeden.
ZW    die weduwe van Henrick Willemsz
NO    Pieter Aerntsz.
Voorde somme van 2919.15.-., te betaelen op drie naevolgende
meijdaegen telcken een derde paert. Midts conditie dat die voors.
Jan Baerts den tweeden termijn indient hem belieft tegen den penning
sesthien op rente sal moegen onderhouden.
Borg is Derck Maertsz.
 
 06-06-1596 blz. 174, 177 en 178 
Vercoop, derffgenaemen van Willem Pouwelsz van Thenesse s.g. te
weeten Mr. Ghijsbert van Thenesse voor hem selven Adriaen van
Duvelandt, Arnout van Erp ende Willem Willemsz Vrient als mannen
ende voochden elcx van hem huijsvrouwen
aen Henrick Dercxz
een stucke landts genaempt "die Leege meed" groot twee morgen 26
roeden streckende vande erffgenamen van Jan Henricxz Piets tot aende
Marcken.
NO    Willem Jan ende Aellidt Peetges mit haer kinderen
ZW    Roeloff Henricxz.
Noch een stucke landts genaempt "die Werff camp" oft "Achteruijts
ven" groot 1717 roeden, streckende eensdeel vande Wech eensdeels
vande worffven zuijtoostwerts tot Mr. Willem Bardeszs lant.
NO    Jan Jansz Peet
ZW    Pieter Henricx weduwe ende kinderen Guerte Henricx ende
     Roeloff Henricx worff.
Noch "die Stickel acker", streckende vande Delft of zuijtoostwerts
tot Sijmon Conincx lant toe.
NO    Sijmon Conincx mitte drie ackertges hijer nae volgende
ZW    Stoffel Warnaersz.
Noch drie omloop die drie ackertges mitsgaders noch daer toe mittet
tuijntgen bij malcanderen geleegen, streckende vanden Delft
zuijtoostwerts totte Stolpacker hijer nae volgende.
NO    Stoffel Warnaersz ende Cornelis Heijntkes kinderen
ZW    Gerit Henricxz.
Noch die Stolpacker met het omloopgen leggende zijd aen zijde,
streckende vant voor tuijntgen tot Meester Willemen lant.
NO    Cornelis Heijntkes kinderen
ZW    Sijmon Conincx.
Noch die groote omloop ofte "Bree veen" met het eijnde van Heijntges
acker leggende zijd op zijde, streckende vande drie ackertges ende
tuijntgen tot Mr. Willemen lant.
NO    Stoffel Warnaersz
ZW    Sijmon Conincx.
Noch die noorderste vande hooft campgen wesende "tBijl campgen"
leggende voorts mit beijder eijnden beslooten in Mr. Willemen lant
in Tamissem weer.
NO    Pieter Henricx weduwe ende kinderen
ZW    Mr. Willem voors.
Midts dat Henrick Dercxz sal onderhouden veertich voeten dijcx
voorts noorderts aen noch twintich voeten dijcx midts daer tegen
genijetende tnoorder tderdendeel van de uijterdijc leggende met Mr.
Willem gemeen mitte uijterdijc voorde voors. twintich voeten dijcx
geleegen.
Ende voorts tonderhouden beijde die noorder helften vande Herenwech
ende Twischdijc mit voors. Bardesens gemeen ende zijn waeteringe
ende gemeene houffslachs dijcken als buijeren 
lant.
Voor de somme van 4800, te betaelen op drie naevolgende meij
daegen telcken een derde paert. Midts conditie dat Henrick Dercxz
een tweede termijn tegen den penning sesthien op rente sal moegen
onderhouden.
Borgen zijn Claes ende Stoffel Warnaersz ende Pieter Claesz
Nommelen.
 
 06-06-1596 blz. 183 v, 184 en 185 
Vercoop, derffgenaemen van Willem Pouwelsz van Thenesse s.g. te
weeten Mr. Ghijsbrecht van Thenesse voor hem selven Adriaen van
Duvelant, Arnout van Erp ende Willem Willemsz Vrient als mannen ende
voochden elcx van hem huijsvrouwen
aen Sijbout Cornelisz ende Maerten Henricxz
een weer landts daer die voor. Sijbout ende Maerten tegenwoordich op
woenen genaempt "Henrick Ghijssen weer", streckende vande
Crommeniervaert tottet Twisch toe groet negen morgen ende een
vierndel van een morgen, uijtgesondert een twaelvstendeel vant selve
weer toebehoerende die Huijsarmen van Assendelft.
NO    Mannen weer
ZW    Vasges weer.
Voor de somme van 6000, te betaelen op drie naevolgende meijdaegen
telckens een derde deel. Midts conditie dat die voors. Sijbout
Cornelisz ende Maerten Henricxz den tweeden termijn tegen den
penning sesthien op renten sullen moegen onderhouden.
Borgen zijn Derck Jansz ende Jan Cornelisz vanden Dam.
 
 06-06-1596 blz. 186   
Vercoop, Jonge Derck Dercxz vande Lange Laen ende Henrick Maertsz
Armehuijssitterenmeesteren
aen Sijbout Cornelisz ende Maerten Henricxz
dat twaelfte paert van een weer landts daer die voors. coopers
tegenwoordich op woenen genaempt "Henrick Ghijssen weer", streckende
vande Crommeniervaert tottet Twisch groot int geheel negen morgen
ende een vierndeel van een morgen leggende mitte erffgenaemen van
Willem Pouwelsz van Thenesse gemeen.
NO    Mannen weer
ZW    Vasges weer.
Voor de somme van 475, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen telcken een derdendeel.
Borgen zijn Bouwen Pietersz ende Jan Cornelisz vanden Dam.
 
 06-06-1596 blz. 188   
Vercoop, Frans Fransz vander Horst poorter tot Haerlem als volcomen
volmachtichde vande eersaemen Mr. Cornelis Duijst wonende inden
Haege
aen Willem Nijelsz, Jan Claesz ende Jacob Claesz de naevolgende
perceelen van landen geleegen int Lange Laeners weer.
Eerst een stucke landts het zuijt oost eijnde vandt "Middelmaetgen"
groet wesende een halff morgen.
NO    Cornelis vande Lange Laen
ZO endt  die Oppermeedt
ZW    Derck Steffens ende Sijmon Conincx
NW endt  Cornelis vande Lange Laen.
Noch die "Zuider Oppermaedt" groet wesende een morgen 396 roeden.
NO    Trijn Heijnen mit haer kinderen
ZO endt  die "Suijder Brueken ven"
ZW    Sijmon Conincx ende Cornelis mit Derck vande Lange Laen
NW endt  het zuijt oost eijnde vandt Middelmaetgen.
Noch die "Zuijer Bruecken ven" groot wesende anderhalff morgen 54
roeden.
NO    Aellit Peetges mit haer kindern
ZO endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen
ZW    Sijmon Jacobsz ende Derck vande Lange Laen
NW endt  die voors. Oppermeedt.
Noch twee cleijne Buijtcaijkes groot tsaemen anderhalff morgen 11
roeden.
NO    Roeloff Zijmons kinderen
ZO endt  Jan Claesz
W     Cornelis Geritsz
NW endt  Jan Claesz.
Item die "Boeveech" mettet werff tsaemen groot anderhalff morgen 62
roeden.
NO    Duijff Thijssen mit haer kinderen
ZO endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen ende Derck vande Lange
     Laen
ZW    Claes Nommelen ende Cornelis vande Lange Laens worff
NW endt  die Wechsloot.
Noch "Suijder Binnerder Delft" groet wesende 154 roeden.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZO endt  den Delft
ZW    Derck Steffens
NW endt  Trijn Heijnen mit haer kindern.
Claes Nommelen ende noorder colcke veennen groet wesende 345 roeden.
NO    Jan Woutersz cum socijs
ZO endt  Sijmon Jacobsz Willem Nijelsz ende Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Cornelis vande Lange Laen
NW endt  Derck vande Lange Laen.
Noch die twee noorder Twisch veennen groet tsamen 394 roeden.
NO    Duijff Thijssen mit haer kinderen
ZO endt  Twisch
ZW    Sijmon Jacobsz
NW endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen.
Alle die voors. perceelen tsamen beloopende seven morgen 616 roeden
landts midts dat daer inne begreepen is de zuijder helft vande
uijterdijc groet wesende die selve helft 127 roeden vijff voeten.
 
 06-06-1596 blz. 189   
Vercoop, Frans Fransz vander Horst poorter van Haerlem als
volmachtichde vande erffgenaemen van Mr. Derck van Beeckesteijn in
zijnen tijt burgermeester van Haerlem
aen Willem Allertsz, Jan Adriaensz ende Aernt Pietersz 
een stucke landts genaempt "tGroote Madt" geleegen aende Leegendijck
int noort eijnde.
NO    Cornelis Henricxz
ZO endt  die Armehuijssittemeesteren
ZW    Pieter Henricx volck
NW endt  die Leegendijck.
 
 07-06-1596 blz. 190   
Gerit Engelsz schuldich
aen Gerit Jacobsz Holst poorter van Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "Dammers ventgen" leggende aen
twee perceelen eijnd aen eijnde int Dam weer groot drie margen.
NO    Gerit Thonisz
ZO endt  Piet Nommelen
ZW    Sijmon Conincx
NW endt  Gerit Will.
Borg is Gerit Thonisz.
 
 09-06-1596 blz. 191 en 192
Vercoop, Jan Geritsz Braer nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Ghijsbert Claesz Schoon 
een stucke landts genaempt "die Groote ven" groot 1110 roeden,
streckende van Cornelis vant Hoffs croft off totten Dijck toe.
NW    Griet Jacobs mit haer dochter
ZO    Willem Gerit Nijels.
Resterende custinge van coop 850, te betaelen op twee die
eerstcomende achtereenvolgende meijdaegen telcken 425.
Onderpande tvoors. lant.
 
 09-06-1596 blz. 191 v  
Vercoop, Jan Geritsz Braer nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Bouwen Jansz
twee perceelen landts als tBuijtcaijtgen mettet ventgen leggende
eijnd aen eijnde groot een morgen ende 35 roeden int Roeloff Baerts
weer mit zijn uijterdijck naer advenant, streckende van Roeloff
Baerts achter ven off tot Roeloff Baerts meed toe.
N     Roeloff Baerts volck ende Cornelis van
     Zaennen kinderen
ZW    Comen Jan Claes Havicken ende Jonck Claes.
 
 09-06-1596 blz. 192 v  
Vercoop, Jan Geritsz Braer nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Derck Jan Claessen zijn swaeger
een stucke landts genaempt "die Veen" groot een morgen minder een
roede mitte uijterdijck naer advenant leggende in Roeloff Baerts
weer, streckende van Roeloff Baerts volcx lant off zuijtoostwerts
tot Cornelis van Zaennen kinderen landt toe.
NO    Roeloff Baerts weer
ZW    Comen Jan.
 
 09-06-1596 blz. 193   
Claes Jansz Reael bekende getransporteert te hebben 
aen Gerit Allertsz
tgebruijck vande gerechte helft van een stucke landts genaempt
"Reaelen Vlietsven" groot int geheel negen koeven leggende mit
Willem Woutersz gemeen in Reaelen weer, streckende van Reaelen
Buijtcaijck off totte Nouwevliet toe. Geduijerende (naer die
experatie van twee jaren) soe lange ende ter tijt toe dat hij
comparandt wederomme opgebracht ende betaelt sal hebben aen handen
vande voors. Gerit Allertsz die somme van 1400.
N     Cornelis Jongelincx
Z     Gerit die Boets volck.
 
 09-06-1596 blz. 194   
Vercoop, Gerit Allertsz
aen Gerit Willemsz
een stucke landts groot ende genaempt "tMadt" leggende in Goeten
weer, streckende van Willem Gerit die Boets landt off tot Jan ende
Gerit van Zaennen Lant toe.
NO    Willem Geritsz Boet
ZW    Boschmans weer.
 
 09-06-1596 blz. 194 v  
Vercoop, Roeloff Heijnrijcxz als man ende voocht van Aechte Nijelsdr
aen Allert Maertsz
een perceel landts genaempt "Boven Hem" groot een morgen landts mit
zijn uijterdijc daer toe behoerende.
NW    den Dijck
NO    Cornelis vant Hoff
ZO    Aeff Fransdr
ZW    Jan Tamisz mitte voors. Allert Maertsz.
 
 10-06-1596 blz. 195 en 195 v 
Vercoop, Roeloff Heijnricxz als man ende voocht van Aechte Nijels
aen Jan Gerits Meijkes
alle alsulcke eijgendoemme van landt als hem comparandt toebehoort
in een stucke landts genaempt "die Wijmerick" leggende buijtendijcx
groot int geheel 1000 roeden, streckende van Henrick Aernde
Wijmerick totte Meer toe.
NO    Piet Ham cum socijs
ZW    Cornelis Fons mit Huijbert Geritsz.
Ende noch alsulcke eijgendoemmen als hem competeert in Jan Allerts
worff daer die voorn. Jan Maeijckes tegenwoordich op woondt mitte
voorn. Jan gemeen.
NO    Machtelt Huijgen worff nu toecomende Jan Gerit Huijgen
ZO endt  Jan Geritsz Meijkes zelver
ZW    Jan Geritsz Meijkes zelver
NW endt  den Hoogendijck.
Jan Geritsz Meijkes heeft "die Wijmerick" weder vercoft
aen Wouter Claesz ende Allert Dercxz Coningen.
 
 11-06-1596 blz. 196   
Vercoop, Gerit Garbrantsz als man ende voocht van Aeff Jans dochter
vervangende ende hem starck maekende voor Neel Claes Janszs weduwe
ende haer kindt genaempt Claes Claesz geprocreert bij Claes Jansz
zijnen schoonbroeder
aen Jan Geritsz Maijkes 
een stucke landts genaempt "het Uijterendt vande Ruijgen ven" groet
1350 roeden leggende int Groote weer, streckende vande Hoogendijck
ende Jan Gerit Huijgen worff tottet Opperendt vande Ruijge ven.
NO    Gerit Willem Mathijssen dijcx ven
ZW    Jan Gerit Maijkes zelffs.
 
 11-06-1596 blz. 196 v  
Jan Jansz Floeren als man ende voocht van Aechte Jansdr ende Comen
Jan Jansz als voocht van Griet Jacobs dochter moeder vande voors.
Aecht schuldich
aen Aechte Pietersdr weduwe Cornelis Jacobsz inden Vergulden Helm
tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Worff ven" groet vier
maeden leggende int zuijt endt.
O endt  Guert Heijn Gerit Jans
Z     Louris Woutersz mit Pieter Claesz
W endt  die Caeijck
N     Willem Gerit Nijels cum socijs.
 
 11-06-1596 blz. 197   
Vercoop, Marij Jan Duves poortersse tot Aemstelredam geassisteert
mit Hillebrant Jorissen haeren neeff mede poorter aldaer ende voocht
aen Stijn Havicx dochter weduwe wijlen Jacob Jonge Jans mit haer
kinderen
eerst een stucke landts genaempt "die Es" groet twee morgen.
NO endt  die Vliet mit Huijch Maertsz vandt Hoff
ZO    Schoegers
ZW endt  Heijnrick Allertsz
NW    Huijch Maertsz mit Jan Gerit Nijssen kinderen.
Noch dat gerechte sestepaert van een stucke landts genaempt
"Schoegers" groet int geheel 935 roeden.
O endt  Huijch Maertsz vandt Hoff
ZO    Cornelis Pieter Jan Baernts oude kinderen
ZW endt  Heijnrick Allertsz mitte erffgenamen van Cornelis Floerisz
NW    Wouter Jacobsz.
Noch een stucke landts genaempt "Baerts ven" groet 2057 roeden.
NO endt  die Vlietsloot
ZO    Ghijs Jansz
ZW endt  Pieter Coennen volck
NW    Cornelis Pieter Jan Baerents oude kinderen Pieter Coennen
     volck mit Jacob Dercxz tesaemen.
Noch die helft vant ackertgen int geheel 872 roeden.
NO endt  die Vlietsloot
ZO    die Heerenwech
ZW endt  Garbrant Floeriszs hoffstede
NW    Roeloff Pietersz mit Wouter Joosten.
Noch twee stucken landts genaempt "die Hemmen" tsaemen groot 1416
roeden.
ZO endt  Engel Nijelsz mit Cornelis Derck Jan Baernts aende
     aengraft
ZW    Henrick Allertsz mit Wouter Joosten
NW endt  Stijn Havicx mit haer kinderen ende die Wechsloot.
Noch twee stucken landts genaempt "Gerrit Ghijssen hemmen" groot
1088 roeden.
NO endt  die Blocksloot
ZO    Marijtgen Jonge Jans met Pieter Claesz
ZW endt  die Vlietsloot
NW    Cornelis Floerisz erffgenaemen mit Jan Cornelisz.
Noch een stucke landts genaempt "die Liningen" groot 2077 roeden.
NO endt  die Blocksloot
ZO    Henrick Cornelisz mit Garbrant Florisz
ZW endt  die Vlietsloot
NW    Marijtgen Jonge Jans mit Pieter Claes.
Alle die voors. perceelen van landen leggende omtrent die Horn.
 
 12-06-1596 blz. 198 v  
Vercoop, Gerit Havicxz onsse medebroeder int Schepenambocht als
broeder ende voocht van Stijn Havicxdr zijn suster ende hem starck
maekende voor haer kinderen
aen Derck Jacobsz van Assendelft nu ter tijt woonachtich tot
Sparwoude
eerst die helft van een stucke landts genaempt "die Ees" groot int
geheel twee morgen.
NW    den Indam
ZW endt  die Hornsloot
ZW    Schoegers
NO endt  Huijch Maertsz vandt Hoff.
Noch dat sestepaert van een stucke landts genaempt "tSchoegors"
gemeen mitte Huijsarmen Roeloff Pietersz ende Wouter Joosten cum
socijs groet int geheel 930 roeden.
NW    die voors. Ees
ZW endt  die Hornsloot
ZO    Cornelis Pieter Jan Baerents oude kinderen
NO endt  Huijch vant Hoff.
Noch een stucke landtsgenaempt "die Breelijn" groot vijff hondt
landt.
ZW endt  die Vlietsloot
NW    Marijtgen Jonge Jans
NO endt  die Lijnnen
ZO    Garbrant Florisz.
Noch een stucke landts genaempt "die Smalle Lijn" groot 220 roeden.
NO endt  die Blocksloot
ZO    Stijn Havicx mit haer kinderen
ZW endt  Stijn Havicx mit haer kinderen
NW    Stijn Havicx mit haer kinderen.
 
 12-06-1596 blz. 199   
Vercoop, Derck Jacobsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Sperwoude
aen Huijch Maertsz vandt Hoff oudt Schepen
een stucke landts genaempt "die Breelijn" groot vijff hondt landts.
ZW endt  die Vlietsloot
NW    Marijtgen Jonge Jans
NO endt  die Lijnnen
ZO    Garbrant Floerisz.
 
 12-06-1596 blz. 199 v  
Vercoop, Derck Jacobsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Sparwoude
aen Wouter Joosten oudt Schepen ende Roeloff Pietersz
dat sestepaert van een stucke landts genaempt "tSchoegoers" gemeen
mitte Huijsarmen groet int geheel 932 roeden.
NW    Wouter Jaecobsz
ZW endt  die Hornsloot
ZO    Cornelis Pieter Jan Baernts kinderen vant ouder bedde
NO endt  Huijch Maertsz vant Hoff.
 
 12-06-1596 blz. 200   
Vercoop, Derck Jacobsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Sparwoude
aen Claes Pieter Louwen oudt Schepen
een stucke landts genaempt "die Smalle Lijn" groot 220 roeden.
NO endt  die Blocksloot
ZO    Stijn Havicx mit haer kinderen
ZW endt  Stijn Havicx mit haer kinderen
NW    Stijn Havicx mit haer kinderen.
 
 14-06-1596 blz. 200 v  
Vercoop, Thonis Jaecobsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Haerlem
aen Willem Claesz Overdijck
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck ven" groot vijff koeven
leggende in Aerent Jan Cillen weer.
NO    Maerten Jansz
ZO endt  Lou Woutersz
ZW    Gerit Garbrantsz
NW endt  Maerten Jansz ende Louweris Woutersz.
Mit voorwaerde dat die voors. Willem Overdijck tot zijnen laste sal
neemen veertich voeten dijcx ten IJe int hooftbreet vande voorn.
weer geleegen ende vorder mit zijn werckweere als gebuijeren landen.
 
 14-06-1596 blz. 201   
Vercoop, Thoenis Jacobsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Haerlem
aen Louris Woutersz
een huijs ende worff mittet hoeijhuijs.
NO    Louris Woutersz zelffs
ZO endt  de sHeerenwech
ZW    het Ackertgen.
Z endt  Louris voors. mede zelffs
Noch een stucke landts genaempt "tAckertgen" groet 315 roeden
leggende besuijt westen aendt voors. huijs ende erff.
NO    Louris selffs
ZO endt  die sHeerenwech
ZW    Gerit Garbrantsz
NW endt  Maerten Jan Dercken.
Midts dat die cooper daer mede tot zijnen laste sal neemen negen
roed voeten dijcx ten IJe inde hooftbreete vant weer daer inne
tvoors. landt geleegen is vorder met zijn werckweere als gebuijeren
landt.
 
 09-07-1596 blz. 201 v  
Willem Nijelsz schuldich
aen Joncker Franchoijsz van Bekesteijn tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts genaempt "tBuijtcaijckgen" groot 600
roeden leggende int Lange Laeners weer.
NO    Gerit Roeloff Zijmons 
ZO endt  die Caeijck
ZW    Cornelis Geritges
NW endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen.
 
 09-07-1596 blz. 202   
Roeloff Henricxz verclaerde dat hij hem selven geconstitueert heeft
ende inne gestelt midtsdezen voor Jan Geritsz Braer van Assendelft
nu ter tijt woenende tot Haerlem zijn swaeger als waerborge voorde
opdrachte ende waerenisse van drie huijssen ende twee dworsche
cameren mette erven bijde voors. Braer voor Schepenen van Haerlem
ten behouve van IJsbrant Jansz van Aemsterdam opgedraegen. Daer
onder verbindende 
een stucke landts genaempt "die Bree ven" groot 1000 roeden leggende
int Groote weer.
ZO endt  Jan Geritsz
ZW    dzelve Jan mit Piet Joosten
ZO endt  Jan Geritsz mit Jan Gerit Huijgen
NO    Claes Jantkes.
 
 12-07-1596 blz. 202 v  
Vercoop, Gerit Havicxz onsse mede broeder int Schepenampte als
broeder ende voocht van Stijn Havicx weduwe wijlen Jacob Jonge Jans
aen Wouter Jacobsz
eerst die helft van een stucke landts genaempt "die Es" groot int
geheel twee morgen.
NO endt  die Vliet met Huijch Maertsz vant Hoff
ZO    Schoegors
ZW endt  Henrick Allertsz
NW    Huijch vant Hoff mit Jan Gerit Nijessen kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "die Lange Lijn" groot vijff hondt
landts.
ZO    Henrick Cornelisz mit Garbrant Florisz
ZW endt  Huijch Maertsz vant Hoff
NW    Claes Pieter Louwen
NO endt  die Blocksloot.
 
 13-07-1596 blz. 203 v  
Vercoop, Wouter Jacobsz
aen Engel Nijelsz
een stucke landts genaempt "die Lange Lijn" groot vijff hondt
landts.
ZO    Henrick Cornelisz mit Garbrant Florisz
ZW endt  Huijch Maertsz vant Hoff
NW    Claes Pieter Louwen
NO endt  die Blocksloot.
 
 26-07-1596 blz. 204   
Testament van Maerten Allertsz oudt Schepen.
Institueert tot zijn eenige universeele erffgenamen van alle die
goeden actien crediten die hij metter doot ruijmmen ende achter
laeten sal mogen nijet ter werlt uijtgesondert zijn kinderen van
tjonger bedde geprocreert bij Nijes Claesdr zijn tegenwoordige
huijsvrouwe ende noch bij haer te procreeren. Midts dat zijn voorn.
kinderen uijtkeeren sullen aen Allert Maertsz ende Griete Maertens
dochter zijn testateurs kinderen vant ouder bedde geprocreert bij
Lijsbeth Mathijssen zijn overleden huijsvrouwe elcx die somme van 
200 eens voor haer wettige portie sonder meer.
 
 30-07-1596 blz. 205   
Vercoop, Roeloff Engelsz als man ende voocht van Griet Cornelis
aen Baert Dercxz ende Sijmon Henricxz
te weeten Baert Dercxz een koeven leggende gemeen inde ses koeven in
Derck Baerten ende Roellen weeren.
NO    Claes Reaelen ende Engel Maertsz
ZO endt  Bastiaen Baertsz ende Floer Jan Floren midtsgaders Baert
     Dercxz
ZW    Comen Jan
NW endt  Marijtgen Jonge Jans kinderen.
Noch die helft vande doerschoeten laij groot een halff madt leggende
int Roellen weer.
NO    Claes Sijmonsz Crabinnes
ZO endt  die Laijck
ZW    die voors. Crabinnes
NW endt  Neel Pieter Wouters.
Ende Sijmon Henricxz mede een koeven inde voors. ses koeven belent
als boven ende noch een stucke landts genaempt "Vreecken Madt".
NO    die Hornsloot
ZO endt  Huijch vant Hoff
ZW    Jan Claes Sijmons
NW endt  Wouter Joosten.
 
 24-07-1596 blz. 206   
Vercoop, Gerit Havicxz onsse medebroeder int Schepenambocht als
broeder ende voocht van Stijn Havicxdr zijn suster
aen Henrick Cornelisz
twee perceelen landts groot twee maeden genaempt "Gerit Ghijssen
Hemmen".
NO    die Blocksloot
ZO    Marijtgen Jonge Jans ende Pieter Claes Geritges
ZW endt  Garbrant Florisz mit Jan Claes Louckens volck
NW    Jan Cornelisz ende Cornelis Florissen erffgenaemen.
 
 27-08-1596 blz. 207   
Vercoop, Jan Pietersz als man ende voocht van Imme Woutersdr
aen Willem Jansz ende Cornelis Roeleven
een perceel uijterdijcx leggende over Goellingen ende Aeres Jan
Aeres weeren gemeen mit Jacob Jan Coppen, streckende vande
Hoogendijck off totte Kil toe.
NO    Derck Maertsz ende Jan Baernds
ZW    Jacob Jan Coppen.
 
 27-08-1596 blz. 207 v  
Testament van Aelbert Claesz ende Aechte Claesdr zijn huijsvrouwe.
Volgende haer testament voor Schout ende Schepenen van Brouck in
Waterlant den 17 e februarij 1586 gemaeckt. Welck testament
zijluijden alsnoch ratifeceren ende confirmeren bijdeesen,
uijtgenomen dat zij daer inne tot haeren erffgenamen geinstitueert
hadde haere naeste bloetvrunden.
Twelck zij testateuren voor soe vele dat poinct aengaet renoveren
oock midtsdezen. Ende hebben voorts tot haeren universeele
erffgenamen genomineert ende institueren midtsdezen inde goeden die
bijde laeste overlijdende van hem beijden bevonden sullen worden,
aen elcx zijde van haer testateuren susters ende broeders kinderen
halff ende halff hooft voor hooft ende effen nae.
 
 29-08-1596 blz. 208   
Vercoop, Pompenis Occo Dercxz poorter tot Amsterdam ende als
volmachtichde ende procuratie hebbende van Jan Cornelisz Selling als
man ende voocht van Elisabeth Pieters met zijn behoude zuster
Geertgen Pieters voor haer zelven ende vervangende haer zuster die
ouste (die hij comparant verclaerde genaempt te zijn Aeff Pieters)
geassisteert met Jan Selling haeren voocht
aen Cornelis Bening Jansz poorter van Amsterdam
een stucke landts genaempt "Cleijweer"groot wesende sestalff madt
lants leggende bijt veer, streckende vande Uijtwech off tottet IJe
toe.
N     Trijn Aeris dochter
Z     Willem Claesz Overdijck.
 
 06-09-1596 blz. 209   
Cornelis Claes Jan Roen schuldich
aen die Armehuijssitteren 
een jaerlicxe losrente van 20.5.-., hooftgelt 360.
Onderpnade een stucke landts genaempt "het Achter ventgen" groot
derdalff koeven leggende achter comparants huijs ende werff in
Jongelincx weer, streckende vande weffven off tottet Bincaijckgen
toe.
NO    Derck Jannen weer
ZW    Reaelen weer.
 
 17-09-1596 blz. 210   
Testament van Jacob Ghijsbertsz.
Institueert tot zijnen universeele erffgenamen Ghijsbert Jacobsz
ende Meijns Jacobsdr zijne natuerlijcke kinderen geprocreert bij
Maerten Maertensdr van alle die goeden roerende ende onroerende
actien crediten die hij testateur metter doot ontruijmmen ende
achter laeten sal moegen, nijet ter werlt uijtgesondert. Onder
sulcke restrinctie nochtans dat ten overlijden vande voors.
testateur die voors. zijnen achter gelaeten goeden sullen werden
geinventariseert bij Weesmeesteren van Assendelft. Ende die selve
bij hemluijden Weesmeesteren geregeert ende geadministreert worden
ten meesten oirbaer ende prouffijte vande voors. zijn kindern ende
erffgenamen ter tijt ende wijlen toe tot dat die voors. kinderen
mondich zijnde ende selver huijs ende regement zullen houden.
 
 18-09-1596 blz. 211   
Huwelicxe voorwaerde tusschen Claes Pietersz ter eenre ende Neeltgen
Cornelisdr geassisteert met Allert Jansz haeren oom ende voocht ter
andere zijde.
Inden eersten is huwelicxe voorwaerde dat de voors. conthoralen
sullen brengen ten subssidie van huwelijck haer beijder goeden soe
groet ende cleijn dzelve bij hemluijden respectivelijck gepossideert
ende beseeten worden.
Ten tweede is huwelicxe voorwaert oft gebeurden dat Neeltgen
Cornelisdr quam te sterven voorde voorn. Claes Pietersz sonder kindt
oft kinderen bijden anderen geprocreert achter te laeten, soe sal
elcx affstaen mette goeden van zijn oft haer zijde respectivelijck
aengecomenm zijnde maer wel winst ende verlies staende huwelijck
halff ende halff geen erff voor winst gereeckent.
Ende oft soe gebuerde dat Claes Pietersz quam te sterven voorde
voors. Neeltgen Cornelisdr sonder kindt oft kinderen bij malcanderen
geteelt achter te laeten, soe sal doe voorn. Neeltgen uijten
gemeenen boel hebben het huijs ende worff dat jegenwoordich bijde
voors. Claes Pietersz gepossideert ende bewoondt wordt, ende voorts
die boel deelen van hemluijden meuble ende inmeuble halff ende halff
volgende die constume van Hollandt
 
 28-09-1596 blz. 212   
Testament van Huijch Claesz ende Griet Henricx dochter zijn
hijsvrouwe.
Huijch Claesz institueert Griet Henricx dochter zijn beminde
huijsvrouwe in alle die goeden die hij metter doot ontruijmmen ende
achter laeten sal.
Ende Griet Henricxdr verclaerde te wesen haeren uijterste wille dat
zij besprack midtsdezen voor uijt haeren goeden Trijn Cornelis
haeren susters dochter een madt meedts mit 400 aen gelt.
Item Henrick Lambertsz haeren broeders zoon een halff madt meedts
met 300 aen gelde.
Ende Marij Cornelis mede haeren voors. zusters dochter die somme van
 200.
Ende oft gebuerde dat testatrice quam te sterven voorde voors.
Huijch Claes haeren beminde man, dat zij mede uijt echte minne ende
sonderlinge lieffde die selve haeren man in sulcken gevalle
gemaeckt ende besproecken heeft die ususfructus ende lijfftochte van
alle haeren ongedijsponeerde goeden die sij metter doot ontruijmmen
ende achter laeten sal.
Voorts verclaerde die voorn. Griet Henricxdr van haeren
ongedisponeerde goeden tot haeren erffgenamen genomineert te hebben
die kinderen van Lambert Henricxz, die kinderen van Derck Henricxz,
die kinderen van Cornelis Henricxz haeren overleden broeders mitte
kinderen van Marij Henricx haer overleden zuster.
Welverstaende nochtans dat haeren genomineerde erffgenamen sullen
betaelen die kintskinderen van Jan Henricxz haer overleden broeder
voor haer portie elcx een pont Vlaaems sonder meer.
 
 18-10-1596 blz. 213 v  
Vercoop, Jacob Ghijsbertsz
aen Gerit Wesselsz tot Amsterdam
een halff morgen landts leggende gemeen mit Aernt Huijgen ende Jan
Franszs kinderen buijtendijcx bijt veer.
N     Pieter Duvesz tot Haerlem
O     die Veersloot
Z     het Alicantse landt
W     die Meer.
Noch een morgen landts genaempt "het Alicantse lant" leggende mede
buijtendijcx aent west vant voors. halff morgen.
N     tvoors. halff morgen Aernt Huijgen kinderen ende Jan
     Franszs kinderen
O     die Veersloot
W     het Elisabeths Gasthuijs tot Haerlem.
Borg is Willem Jan Heijnen.
 
 05-11-1596 blz. 213 v  
Vercoop, Jan Geritsz Maijckes
aen Cornelis Claesz alias Cornelis Moeijduves
een stucke landts genaempt "Crullen ventgen" groot 900 roeden
leggende in Crullen weer.
NO    Michiel Jansz ende Jan Neelen
ZO endt  Trijn Willems mit haer kinderen
ZW    Cornelis Claesz zelffs
NW endt  Cornelis Pieter Jan Baernts.
 
 05-11-1596 blz. 214   
Vercoop, Claes Jansz Reael voor hem zelven Willem Woutersz mede voor
hem zelven ende vervangende Aecht Willems zijn dochter geprocreert
bij Trijn Reaelen zijn overleden huijsvrouwe Derck Cornelisz
Jongebaen als zoon ende voocht van Guert Reaellen, Jan Claesz voor
hem zelven ende hem starckmakende voor dandere erffgenamen wijlen
Anna Reaelen zijn moeder Willem Jansz als man ende voocht van Aecht
Reaellen ende Cornelis Geritsz voor hem zelven ende voor zijn kindt
geprocreert bij Guerte Heijnen zijn overleden huijsvrouwe tsaemen
haer starckmakende voor Jan Jansz haeren swaeger erffgenamen wijlen
Aeff Reaelen.
Voorts gesamentlijck haer vervangende ende haer starckmakende voor
Jannitgen Reaelen
aen die kinderen van Trijn Neellen ende die kinderen van Aeffke
Neellen
twee gaerden lants leggende deurgaens gemeen in Aechte Neellen weer,
streckende vant water genaempt die Crommenier tottet Twisch toe.
NO    Greeuwerts weer
ZW    Abts weer.
 
 22-11-1596 blz. 215   
Baernt Nijelsz schuldich
aen Cornelis Maertsz poorter tot Haerlem ende dat als usufructiarius
van Anna Claesdr van Hillegom s.g.
een jaerlixe losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts groot 1452 roeden gecomen van Frans van
Nesse leggende over die Vliet.
ZO    Stijn Havicxdr mit haer kinderen
ZW endt  Jan Havicxz inde Beverwijck
NW    Floris ende Jan Aernts zoonen gebroeders alias Jan Dul
NO endt  den Nouwe Vliet.
Borg is Cornelis Claesz alias Cornelis Jonck Claessen ende
verbindende daer voore een halff madt landts.
ZO    Pieter Dercxz
NW    Maerten Maertenszs kinderen
NO    Maerten Maertenszs kinderen
ZW    Derck Claesz zijnen comparandts broeder.
 
 03-01-1597 blz. 216   
Vercoop, Jan Claesz
aen Cornelis Dircxz vande Lange Laen oudt Schepenen
een stucke landts mitte worff daer inne geleegen genaempt "die
Boeveech" groot tsaemen anderhalff morgen ende een 16e deel leggende
int Lange Laeners weer, streckende vande Wechsloot off tot Truij
Heijnen ende Dirck vande Lange Laens landen toe.
ZW    Claes Nommelen Boeveech ende die voorn. coopers huijs
NO    Duijff Thijssen mit haer kinderen.
 
 03-01-1597 blz. 217   
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen
aen Cornelis Dercxz vande Lange Laen oudt Schepen
een stucke landts groot een morgen leggende int Lange Laeners weer.
NO    die cooper zelffs
ZO endt  Trijn Heijnen
ZW    Dirrick Steffens
NW endt  cooper zelffs
 
 12-01-1597 blz. 217 v  
Vercoop, Henrick Anthonisz Bievreijn als man ende voocht van Trijn
Ghijssen woenende buijten Haerlem
aen Jacob Ghijssen zijnen schoonbroeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als zijn voorn.
huijsvrouwe aen ende op besterven is bij dooden ende overlijden van
Willem Ghijssen ende Jannitgen Ghijssen haeren respective broeder
ende suster.
 
 21-01-1597 blz. 218 en 219 
Vercoop, Claes Jansz Reael
aen Dirck Claesz van Dijck
een morgen landts weesende tdijckeijnde van Derck Jan Baernts
uijterven leggende in Dirck Jan Baernts weer.
NO    Baert Jan Oetgersz
ZO endt  die voorn. Reael
ZW    Aeff Geritsdr
NW endt  die Zijd windt.
Borg is Jannitgen Jansz Reaelen geassisteert mit Adriaen Jansz haer
voocht voor haer broeder Claes Jansz Reael.
Voor de somme van 2100. Op conditie ende voorwaerde tot welcker
tijt die voorn. Claes Jansz Reael binnen der stadt van Roma in
Italien sal hebben geweest ende wederomme sal sijn gecomem binnen
Assendelft soe belooffdt Dirck Claesz van Dijck alsdan die somme van
 2100 te betaelen..
Borg is Aerent Maertsz onsse medebroeder int Schepenampte voor Dirck
Claesz zijn schoonzoon.
 
 04-02-1597 blz. 220   
Aelbert Willemsz schuldich
aen Sijmon Jacobsz
een jaerlicxe losrente van 9, hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts genaempt "tDelfts ventgen" groot een
morgen landts leggende int Kerckweer.
NO    Cornelis Moeijduven
ZO endt  hij comparandt zelffs
ZW    Gerit Willemsz
NW endt  den Delft.
 
 07-02-1597 blz. 221   
Jan Cornelisz alias Jan Keessen woenende op den Nuwendam schuldich 
aen Cornelis Claesz poorter tot Alcmaer
een jaerlicxe losrente van 62.10.-., hooftgelt 1000.
Onderpande zijn huijs ende erve daer hij in woont staende ende
leggende opten Nuwendam.
Z     den Dijck
O     Claes Pietersz
W     Lijsbet Jans
N     Breets ven.
 
 09-02-1597 blz. 222   
Testament van Gerit Dirricxz Comes lenman der heerlijcheijt van
Assendelft.
Maecten ordineerden ende disponeerden midtsdezen dat nae zijn
overlijden Dirck Geritsz, Griete Geritsdr, Trijn Geridtsdr, Marij
Geritsdr zijn kinderen vandt ouer bedde geprocreert bij Aellit zijn
overleden huijsvrouwe midtsgaders Jan Geritsz, Aellit Geritsdr ende
Hillegindt Geritsdr mede zijn kinderen vant jonger bedde geprocreert
bij Stijn Jansdr zijn tegenwoordige huijsvrouwe
alle alsulcke perceelen van landen als hij testateur vande voors.
heere ende huijsse ende hoffstede van Assendelft te leen houdende is
alle geleegen inde heerlijcheijt van Assendelft.
 
 14-02-1597 blz. 223   
Cornelis heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rch doete weeten
eenen ijegelijc diendt behoort dat voor mij gecomen zijn die
gedeputeerden vande welboeren luijden huijsluijden ende anderen
gebuijeren tot Assendelft. Remonstrerende ende te kennen gevende hoe
dat het haerluijden voor alle die gemeene buijeren tot Assendelft
seer bequamelijck ende gerifelijck soude wezen ende oock niet te min
profitelijck om redenen daer van zijluijden mijn ten volle
onderrecht hebben ende oock tot preservatie van mijne gerechticheijt
om de selve in goede ordre te observeren dat mijn gelieven soude
hunluijden inder qualite voors. te verpachten in een eewige
erffpacht die Waghe in mijn voors. heerlijcheijt van Assendelft met
tgeene daer toe tot behoorende ende gerechtijcheijt daer aen
clevende. Ende in consideratie genomen hebbende tvoors. versoeck
ende mijn daer op gedelibereert soe heb ik int voors. versoeck om
redenen mijn daer toe moverende tot tbeste gerijff ende commoditeijt
van mijn voors. ondersaten bewillicht geconsenteert ende
geaccoordeert bewillige consenteren ende accoordeeren hemluijden
midtsdezen voor haer ende haeren naecomelingen mijnen voors.
ondersaeten ende gebuijeren tot Assendelft eenen eeuwigen erffpacht
volgende tvolcomen erffpachts recht daertoe staende die voors. Waghe
tot Assendelft met alt tgeen mijn daer aen behoort midtsgaders
tverbandt van recht daer toe staende ende behoerende volgende dije
bedieningen vande voor. Waghe ende dat jaerlicx voorde somme van ses
ende veertich ponden van 40 grooten tpondt, te betaelen aen
gepermitteerden gelden costeloos schadeloos tot elcken verschijn
dach commer vrij sonder eenich offslach van eenige cortijnge ter
werlt soe alsmen alle mijnen anderen vrije domeijnen tot Assendelft
jaerlicx betaelt ende dat opten Sinte Bartholomeus dach daer van
teerste jaere verschenen sal wezen op Bartholomei 1597. Welcke
voors. erffpacht in qualijte alsboven die Schoudt Schepenen ende
gedeputeersens representeerende dat gemeen corpus vande gemeente
Assendelft voors. wettelijcken met dezen aengenoemen hebben ende
neemen alsnoch aen voor haer ende haeren naecomelingen als
ondersaeten ende gebuijeren des heerlijcheijts van Assendelft.
Bedanckende haeren voorn. heere dat hij in haeren voors. versoeck
alsoe goedertierlick bewillicht ende geconsenteert heeft waer voor
zij bij wettelijcken stipulatien met dezen gedaen specialijcken ende
generalijcken ypoteequeeren ende verbinden ter cause voors. dije
persoonen ende goederen vanden ondersaten ende gebuijeren van
Assendelft als in gelijcke saecken soe naer rechten voorde voors.
jaerlicxe eewighe erffpacht ende dat nae vermoegen van erffpachts
recht oock alle willekeur ende maexel recht met volstaende pandt
ende gereede executie van dien off met ander alsulcken cordt
onverthoegen recht ende expeditie van justitie als die saecke
vereijschen soude moegen met noch verder stipulatien ende conditien,
dat indien daer ijmandt waer van binnen luijden off buijten luijden
dije onwillich waeren tWaechs recht te voldoen ende te obidieren dat
den Officier van Assendelft dije daer van kennisse bij informatie
oft anders van heeft van elcx verschenen sal weezen die boeten van
tweenveertich schellingen mede te moegen innen ende winnen als boven
int lange geschreven.
Renunchierende ende te buijten gaende tot dien eijnde allen
exceptien ende benefitien van Rechten bijsonder trecht dat daer
seijt dat generale renunchiatie nijet en valideert ten zij dat daer 
speciale precedeert.
Alle dinck ter gueder trouwen des toorconde soe hebbe ick Cornelis
heere tot Assendelft dezen erffpacht brieff met mijnen zeegel
uijtgehangen beseegelt ten overstaen van Gerit Dircxz Comes ende
Roeloff Jaspersz mijnen leenmannnen des heerlicheijts van
Assendelft.
Voorts soe hebbe ick Pieter Jansz de Jonge Schoudt tot Assendelft
soe over die Schepenen alls anderen gedeputeerdens representeerende
tcorpus van dije gemeenten als voors. dezen erffpacht brief inde
beseegelt wettelijcken daer toe gerequireert daer aen ende over
waeren als Schepenen elcx in haer vierndeel Jacob Jan Coppen int
Broeckvierndeel Wouter Claesz int Kerckvierndeel Jonge Aerent
Maertsz int Woutvierndeel Gerit Havicxz ende Aedriaen Jansz int
Nesvierndeel midts dat hijer van gemaeckt ende gepasseert zijn twee
erffpachts brieven gelijck luijdende van woorde te woorde deene
gelevert aenden voors. heere dander gelevert aen die van Assendelft
waer van deen so absentie van dander soe veel gelooffs sal hebben
oft noot waer off die selve alle beijde present waeren.
Actum opten huijsse van Assenburch den 14 e dach in febrijuarije
anno 1500 seven ende tnegentich.
 
 18-02-1597 blz. 224   
Vercoop, Cornelis Garbrandtsz nu ter tijt woenende tot Wormaer
aen Jan Jansz woenende tot Crommenie
alle alsulcke erffenisse als hem comparandt competeert inde achter
gelaeten goeden wijlen Cornelis Florisz zijn oom aen huijs werff
ende aen verscheijden perceelen van landen leggende omtrent die
Horn. Behoudelijcken nochtans dat Anna Jansdr weduwe wijlen Cornelis
Florisz die voorn. erffenisse ende besterffenisse heeft in
lijfftochte volgende die voorn. testamente tot haer leven lanck
geduijerrende.
 
 25-02-1597 blz. 224 v  
Vercoop, Cornelis Aerendtsz poorter tot Haerlem als oome ende voocht
van Jacob Adriaensz zijn broeders zoon
aen Claes Cornelis van Zaenen
den erff ofte worff mittet landt daer achter aen geleegen,
streckende totten Delft toe daer die voorn. Claes Cornelisz
tegenwoordich op woendt groot 1351 roeden leggende benoorde die
Kerck.
NO    Claes Jan Costers mit Jan Vincken
ZW    Michiel Jansz mitte weeskinderen van Jan Engelsz.
 
 04-03-1597 blz. 225   
Vercoop, Cornelis Garbrandts nu ter tijt woenende tot Wormaer
aen Willem Garbrandtsz zijnen broeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hem comparandt bij
doode ende overlijden van Griete Claesdr zijn moeder aen ende op
besterven es leggende ende staende omtrent die Horn.
 
 07-03-1597 blz. 225 v  
Claes Jansz Reael schuldich
aen Claes Jansz poorter tot Haerlem
die somme van 313, uijt saecke van custing van een huijs ende erff
leggende ende staende binnen der stadt Haerlem, te betaelen op meij
eerstcomende. Ofte ten waere dat hij comparandt die voors. penningen
noch een jaer daer nae wilde onderhouden twelck hij sal moegen doen
midts alsdan op meij 1598 op leggende ende betaellen die voors. 
313 mitte interesse vandien tegen den penning sesthien sonder langer
vertreck.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Boeveech" voor Pieter
Maersz geleegen groot vijff hondt landts.
NO    Jonck Claessen volck
ZO endt  Dirck Jonck Claessen
ZW    Sijmon Henricxz
NW endt  die Wechsloot.
 
 14-03-1597 blz. 226 v  
Testament van Wouter Joosten
Institueert tot zijn eenige ende universaele erffgename Jan Joostenz
zijns testateurs broeder off bij gebrecke van hem des zelffs zijns
broeders kindt off kinderen geprocreert ofte noch te procreren, op
haer overleden vaders plaetse. Midts dat zijns testateurs voors.
broeder off zijne kindt ende kinderen uijtkeeren zullen aen Henrick
Allertsz de zoone van Allert Joosten zijn testateurs overleden
broeder die somme van 600 eens sonder meer.
 
 29-03-1597 blz. 227   
Jan Adriaensz voor hem selven ende hem starck makende voor zijn mede
consorten daer voore vast staende ter eenre
ende Derck Jansz ter andere zijde
ende verclaerde hoe dat tusschen hemluijden seeckere differenten
ende geschillen waeren gereessen ter cause van seckere vaerte
streckende vande voors. Derck Jans zoons huijs ende worff off bijt
eijnde van Jan Adriaensz cum socijs lant op deen zijde, ende die
Sheerenwech op dander zijde deur een weel heen van outs genaempt
Henrick Ghijssen weel.
Waer van zijluijden int minnelijcke midtsdezen bekende veraccordeert
te weezen te weeten dat die voors. Dirrick Jansz sullen hebben ende
behouden een vrije onverhinderde vaert bij teijnde vant voors. lant
heen deur de voors. weel sonder ijemandts op seggen. Onder sulcke
voorwaerde nochtans oft gebuerde dat tselve landt voors. te coop
viel, soe sal Derrick Jansz (indien hij soe viel will geven als een
ander tselve lant in coope) soet hem Derck voors. belieft, voor een
ander hebben ende geprefereert zijn. Daer voore die voorn. Jan
Adriaensz voor hem verbindende zijne persoon ende goeden tot
bedwanck van alle rechten ende rechteren.
 
 05-04-1597 blz. 228   
Dit zijn die naemen vandie persoonen die dit jaer beginnende
tvrijdaechs naer Paessche eerstcomende ende eijndende tvrijdaechs
naer Paessche 1598 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt
van Assendelft wezen zullen.
            Schepenen,
Int Brouckvierndeel   Sijmon Claesz Conincx
Int Kerckvierndeel   Jan Cornelis Janszoons vanden Dijck
Int Woudtvierndeel   Ghijsbert Jansz
Int Nesvierndeel    Maerten Jansz
            Baert Roeloffsz.
            Schodtvangers,
Int Brouckvierndeel   Vrerick Jacobsz
Int Kerckvierndeel   Jonge Derck Dercxz vande Lange Laen
Int Woudtvierndeel   Wouter Willemsz.
     CORNELIS heere tot Assendelft Heemskerck rch.
 
 22-04-1597 blz. 229   
Willem Pietersz woenende tot Crommenie schuldich
aen Frerick Jacobsz onsse buerknecht
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Vrouwen ackeren" groot een
halff madt landts, streckende vande Benings worff off tot ande
Caeijck.
N     Jan Claesz Bening
Z     Jan Claesz Bening.
 
 25-04-1597 blz. 229 v  
Vercoop, Engel Roeloffsz
aen Cornelis Jaep Heijnen
een worff uijt des voors. comparandts achteruijts ven groot 60
roeden.
NO    Schipper Allert
ZO endt  die sHeerenwech
ZW    tot Engel Roeleven wal toe
NW endt  die voors. Engel.
Welck Slootgen aende zuijtwest zijde vande voors. worff die voors.
cooper int geheel sal toebehooren.
 
 27-04-1597 blz. 230   
Derck Garbrantsz schuldich
aen Frans Jansz buerman tot Santfort
een jaerlicxe losrente van 43.15.-., hooftgelt 700.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Middelste ven" groot vijf
koeven leggende in Willem Jutten weer.
NO    Willem Claesz Overdijck
ZO endt  hij comparant zelffs
ZW    Henrick Roeleven erffgenamen
NW endt  Cornelis Jonckclaessen cum socijs.
 
 09-05-1597 blz. 230 v  
Vercoop, Maerten Dercxz Schoenmaker
aen Floris Pietersz
een stucke landts 635 roeden genaempt "Floren Laentgen" leggende in
Floren weer, streckende van Pieter Janszs worffven off tot Jan
Floris ende die voors. Floris Pieterszs werffven toe.
NO    Engel Henricken twee koeven
ZW    Pieter Jansz de Jonge.
 
 09-05-1597 blz. 231   
Jan Jansz vande Caijck als man ende voocht van Willemtge Cornelis
dochter zijn huijsvrouwe bekende dat het huijs ende hoeijhuijs
twelck Cornelis Jacobsz zijn schoonvader tusschen Schipper Allerts
ende Engel Roeleven huijssen getimmert heeft, twelck hij comparant
vrij ende francq sal moegen bewoenen tottet overlijden vande laest
stervende vande voors. Cornelis Jacobsz ende des zelven Cornelissen
huijsvrouwe. Naer welcken laesten overlijden hij comparandt tvoors.
huijs ende erff voorts in eijgendoemme sal hebben. Midts dat daer
tegens Jacob Cornelisz alias Jaep Heijn mede des voorn. Cornelissen
zoon in sulcken gevallen in eijgendoom sal hebben thuijs hoeijhuijs
ende erff daerde voors. Cornelis Jacobsz tegenwoordich in woondt
ende sullen nu voor alsdan ende dan voor alsnu die selve huijssen
zulcx gedeelt ende gescheijden weezen.
Maer oft gebuerden dat Willemtgen die voors. Cornelissen dochter 
quam te sterven voor haer vader oft moeder, soe sal Jan Jansz
tvoors. huijs ende erff in coope hebben tot seggen van buijeren.
Ende oock in alle gevalle soe hij comparandt van sinne worde tvoors.
huijs ende erff te vermangelen oft vercoopen dat hij Cornelis zijn
wijffs vader tselve huijs ende erff sal moeten betaelen met 500,
affstaende 100 voor boolgaeff waer mede dan oock sullen cesseren
die vorder conditien in dezen verhaelt.
 
 14-05-1597 blz. 231 v  
Testament van Cornelis Dercxz.
Eerst dat hij besprack voor uijt zijnen goeden Nijel Cornelisz
zijnen eenige zoon tot eenen vrijen eijgen die worff daerdie zelve
Nijel Cornelisz tegenwoordich op woondt. Midtsgaders noch een ende
in gerechte vande Boeveech hem testateur toebehoerende achter aende
voors. werff geleegen totte breete vande zelve worff. Welverstaende
nochtans dat die sloot die tusschen die voors. lencte vande roed
ende die voors. Boeveech sal worden gemaeckt, altemael uijte voors.
Boeveech sal worden geschieten ende dit om dvoors. Nijel Corneliszs
werck ende andere trouwe diensten hem testateur totdesen daege toe
gedaen ende bewezen.
Voorts heeft hij testateur gemaect ende besproecken midtsdezen voor
uijt zijnen goeden Marij Cornelis zijn dochter indien zij bij hem
testateur in sulcke staet tot zijn overlijden toe gelijck zij tot
noch toe gedaen heeft blijft woenen ende zijn werck doet die somme
van 100.
Nominerende ende instituerende voorts mede bij dezen tot zijnen
universeele erffgenamen in alle zijne vordere ongedisponeerde goeden
roerend ende onroerend actien credijten geen uijtgesondert die
voorn. Nijel Cornelisz, Neel Cornelisdr, Griet Cornelisdr ende Marij
Cornelisdr zijne vier echte kinderen.
 
 14-05-1597 blz. 232   
Testament van Jan Henricxz.
Nomineert ende institueert tot zijnen universeele erffgenamen
Henrick Jansz zijn zoon in deen helft ende die kinderen wijlen Gerit
Jansz mede zijn zoon in dander helft.
Onder sulcke restrinctie nochtans oft gebuerde dat die voors.
Henrick Jansz quam te overlijden sonder kindt oft kinderen achter te
laeten soe sullen die zelve goeden bij hem vande voorn. testateur
beerft gaen aende voors. Gerit Janszs kinderen.
Maer soe oock die voors. Henrick Janszs overlijden quam te
geschijden voor Lijsbeth Jansdr des voors. Henricken huijsvrouwe,
soe substiteert hij testateur in sulcke gevall die voors. Lijsbeth
Jans zijn schoondochter inde usufructus ende lijfftochte vande
voors. Henrick Janszs portie tot haer leven lanck geduijerende.
 
 16-05-1597 blz. 232 v  
Louris Jansz schuldich
aen Pieter Aeriansz Cramer poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Middellant" groot 924
roeden leggende Buijtenhuijssen.
NO    Roeloff Louwen
NW endt  Willem Gerit Nijels
ZW    Jacob Jansz Roed ende Cornelis Jacobsz cum socijc
ZO    Nijesgen Claes Janszs weduwe mit haer kinderen.
Noch tachter lantgen leggende Buijtenhuijssen groot 290 roeden.
NO    Roeloff Louwen
NW endt  den Dijck
ZW    die weduwe van Jan Jan Claessen
ZO endt  comparants huijs ende worff.
 
 21-05-1597 blz. 233 v  
Oeteger Dircxz oudt Schepen schuldich
aen Anne Gerit Thomaszsdr tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 31.5.-., hoofgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Groote ven" groot zes
koeven leggende int Vroen weer.
NO    Willem Woutersz
ZO endt  comparant zelver
ZW    comparant zelver
NW endt  Trijn Willems weduwe Aerian Cornelisz mit haer kinderen.
 
 27-05-1597 blz. 235   
Roeloff Jaspersz schuldich
aen Gerit Jacobsz van Amsterdam nu ter tijt wonende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande de helft van een stucke landts genaempt "tLeege Landt"
gemeen mit Maerten zijn zoon groot int geheel 1090 roeden leggende
in Aelberts weer.
NO    Roeloff Engelsz
ZO endt  Nijel Janszs kinderen
ZW    Claes Pieter Heijnen
NW endt  Gerit Allertsz.
Noch de helft van een stucke landts genaempt "die Kijff ven" groot
950 roeden gemeen als boven leggende in Cop Rombouts weer.
NO    Derck Claesz ende Cornelis Jaspersz
ZO    Jacob Dircxz ende Cornelis Jansz
ZW    Derck Claesz voors.
NW endt  Henrick Pietersz.
 
 27-05-1597 blz. 236 v  
Aerent Pieters onsse buijervrijer schuldich
aen Pieter Gerritsz
een jaerlicxe losrente van 18.7.8., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "tVennitgen van Sijbout
Cornelis" groot anderhalff morgen leggende in Henrick Ghijssen weer.
NO    Wijllen Allerden Lange ven
ZO endt  Maerten Henricxz
ZW    Gerit Huijgen
NW endt  Willem Cornelis Heijnricx.
 
 29-05-1597 blz. 237 v  
Henrick Jansz Smit schuldich 
aen Jan Bisschop inden ijserberch poorter tot Amstelredam die somme
van 200 uijt saecke van gelevert ijser te betaelen deen helft op
Lichtmisse eerstcomende ende dander helft op meij daer anvolgende.
Onderpand zijn huijs ende erff midtsgaders zijn gereetschap tot
Smits ambacht behoorende leggende ende staende bijde Kerck.
NO    Henrick Jansz Vit
ZW    tLaentgen.
 
 29-05-1597 blz. 238   
Jan Jansz van Castricum onsse buijerman schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Willem van Foreest poortersse
tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "Bessten ven" groot een morgen
lants int noort eijnde.
NO    Jan vande Laen
ZO endt  Galaeijn Geritsz
ZW    Claes Jaspers
NW endt  Claes Jaspers.
Borgen zijn Jan Pieter Everts ende Claes Pieter Everts gebroeders
ende schoonbroeder vande comparant.
Onderpande te weeten Jan Pieter Everts een stucke landts groot een
morgen genaempt "Pouwels ven" leggende aende noort zijde van Maerten
Janssloot.
NO    Engel Claus
ZO endt  Sijmon die Boer
ZW    Gerit Jonck Claessen
NW endt  Claes Havicxz.
Ende die voors. Claes Pietersz een perceel landts groot een halff
morgen.
Z     Jacob Willemsz
W     die Crommenier
N     Claes Willemsz
O     die Leegendijck.
 
 29-05-1597 blz. 239   
Trijn Aeres dochter weduwe wijlen Huijbert Dercxz geassisteert mit
Aelbert Huijbertsz haeren zoon ende voocht in desen ende oock voor
hem selven midtsgaders vervangende zijnen suster schuldich
aen Pieter Jansz de Jonge nu ter tijt onse Schoudt
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "dat Cleijne weetge" groot
anderhalff madt landts mit noch omtrent 200 roeden uijterdijcx
leggende Buijtenhuijssen, streckende vande Wechsloot off tottet IJe
toe.
NO    Duijff Cock Heijnen
ZW    Cornelis Jansz Bening van Amsterdam.
 
 03-06-1597 blz. 241   
Willem Jans Jongelincx schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts leggende omtrent die banscheijt van
Crommenie.
NO    Duijffge Allert Joosten weduwe mit haer kinderen
ZO endt  Dingnum Cornelisz
ZW    Meijnert Corneliszs weduwe ende kinderen
NW endt  Jacob Claesz.
Borg is Cornelis Willemsz Jongelincx zijnen neeff.

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net