Assendelft, register van transportakten 1597-1600

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1998

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 03-06-1597 blz. 2    
Roeloff Jaspers schuldich
aen Gerit Jacobsz van Amsterdam nu ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt " die Cragge" groot twee
koeven in Sijmon Tijtten weer.
NO    Michiel Willemsz
ZO endt  Cornelis Sijmonsz Heeloe
ZW    Gerit Henrick Gerritsz
NW endt  den Hogendijck.
Borg is Maerten Roeloffsz Cuijper voor zijn vader, daer voore
verbindende die helft van een stucke landts genaempt "tLeege landt"
leggende gemeen mitte Roeloff Jaspersz zijn vader in Alberts weer
groot int geheel 1090 roeden.
NO    Roeloff Engelsz
ZO endt  Nijel Jansz kinderen
ZW    Claes Pietersz Heijnen
NW endt  Gerit Allertsz.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "die Kijff ven" groot
int geheel 950 roeden gemeen als boven leggende in Cop Rombouts
weer.
NO    Derck Claesz Rombouts
ZO endt  Jacob Dercxz ende Cornelis Jansz
ZW    die voors. Derck Claesz
NW endt  Henrick Pietersz.
 
 06-06-1597 blz. 2 v   
Vercoop, Willem Cornelisz als man ende voocht van Trijn Willemsdr
Ouwes
aen Roeloff Engelsz 
een perceeltgen landts genaempt "die Drie Vierndeel" in den Ouwes
weer met Gerit Huijgen ende Mathijs Jacobsz.
NO    Derck Maertsz ende Cornelis Willemsz
ZO endt  Willem Geritsz, Pieter Jansz de Jonge ende Roeloff Engelsz
     tsaemen
ZW    Trijn Pieter Wouters mit haer kinderen
NW endt  die huijerlandts meed.
 
 06-06-1597 blz. 3    
Jan Jansz van Castricum onsse buijerman schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Willem van Foreest poortersse
tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 30.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "Bessen ven" groot een morgen
lants leggende int noort eijnde.
NO    Jan vande Laen
ZO endt  Galaeijn Aerntsz
ZW    Claes Jaspersz
NW endt  dzelve Claes.
Borgen zijn Jan Pieter Everts ende Claes Pieter Everts gebroeders
ende schoonbroeders van voors. Jan Jansz, verbindende daer voore
Jan Pieter Everts een stucke landts genaempt "Pouwels ven" groot een
morgen leggende aende noordoost zijde van Maerten Jans sloot.
NO    Engel Clous
ZO endt  Gerit Jong Claessen
ZW    Gerit Jong Claessen
NW endt  Claes Havicken.
Ende die voorn Claes Pietersz een perceel landts groot een halff
morgen.
Z     Jacob Willemsz
W     die Crommenier
N     Claes Willemsz
O     die Leegendijck.
 
 03-06-1597 blz. 4 v   
Gerit Anthonisz nomine uxoris ende vervangende zijn wijffs suster
schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 10.18.-. ende een blanck, hooftgelt
 175.
Onderpande een stucke landts genaempt "dat Achter Landt" groot 440
roeden int Maert Sijmons weer, streckende van hem comparandts worff
off totte Caeijck toe.
NO    Jan Aeriansz
ZW    Bouwen Claesz.
Borg is Maerten Roeloffsz jegenwoordich Armehuijssitteren deses
dorps.
 
 03-06-1597 blz. 5 v   
Dirck Pietersz schuldich
aen Govert Jansz Backer
een jaerlicxe losrenten van 28, hooftgelt 440.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Laen" groot 1400 roeden
leggende in Dirrick Baernts weer, streckende voorts vande Wech ende
zijn comparandts worff off tot Engel Claes Jutten ende Cornelis van
Saenen kinderen landt toe.
NO    Pieter Ghijs Bouwes erffgenamen
ZW    Aeff Baerts van Westzaenen.
Borg is Jan Cornelis onsse mede broeder int Schepenambacht voor
zijne schoonbroeder.
 
 06-06-1597 blz. 6 v   
Vercoop, Sijmon Claesz Conincx onsse mede broeder int Schepenambacht
aen Cornelis Pietersz
een stucke landts genaempt "het Rietlandt" groot vijff hondt landts.
NO    Meijnerts volck
ZO endt  Sijmon Henrick Roeleven
ZW    Cornelis Jan Floeren
NW endt  Pieter Jansz de Jonge mit Huijbert Geritsz tsaemen.
 
 06-06-1597 blz. 7    
Vercoop, Jan Gerrit Huijgen
aen Jan Huijbertsz
een perceel landts groot anderhalff madt leggende int meed voort
Sluijs mitte voors. Jan Huijberden gemeen, streckende voorts van Jan
Huijberden halff madt off totten Hoogendijck.
NO    Jan Huijberden zelff
ZW    Huijch Claesz ende Baertssen.
Noch die uijterdijck tottet voors. landt gehoorende, streckende
vande Hoogendijck off totte Bull toe.
NO    Jan Huijberden zelff
ZW    die Sluijs colck.
 
 08-06-1597 blz. 7 v   
Vercoop, Sijmon Claesz Conincx onsse mede broeder int Schepenampte
als man ende voocht van Maeritgen Geritsdr
aen Pieter Aerntsz 
een stucke landts genaempt "het Boeveechgen" groot 330 roeden
leggende voorde Jan Gerit zoont uijt.
NO    Guerte Cornelis mit haer kinderen
ZO    Claes Jan Baerts
ZW    Jan Henricxz Baertssen
NW    Oetger Dercxz.
 
 08-06-1597 blz. 8, 9 en 10     
Vercoop, Claes Cornelisz van Zaenen, Henrick Cornelisz van Zaennen,
Gerit Cornelisz van Zaennen gebroeders ende te samen vervangende
ende haer starck maeckende voor Jan Cornelis van Zaennen haer
broeder Louris Woutersz als man ende voocht van Trijn Cornelis van
Saennen ende Allert Dercxz als man ende voocht van [onleesbaar]
Cornelis van Zaennen, kinderen ende ervgenaemen wijlen Cornelis van
Zaennen kinderen ende erffgenaemen wijlen Cornelis Claesz van
Saennen
aen Henrick Geritsz, Haes Evertsdr, Aeff Evertsdr ende Jannitgen
Jacobsdr
eerst die gerechte twee derdendeelen van een stucke landts genaempt
"die Cleijert" groot twee maeden leggende in Tamissen.
NO    Gerit Thonis mit zijn wijffs suster ende Willem Jan
ZO endt  Jonge Dirck Heijn
ZW    Roeloff Henricxz
NW endt  Mr. Willem Berdesen, Claes Jaspersz ende Willem Jan.
Noch een stucke landts genaempt "die Buijtcaeijck ven" leggende int
zelve weer groot 2 1/2 morgen 70 roeden.
NO    Gerit Engelsz
ZO endt  Jan Peet
ZW    Gerit Henricxz
NW endt  Roeloff Henricxz.
Noch die worff waer Evert Bouwesz op plachte te woonnen midtsgaders
daer toe alle recht ende actie van losrenten ende pachten daer op
eenichsins bijde voorn. comparanten tot dese daegen toe
gepretendeert alsoe dselve int vercoopen van dezen perceelen van
landen gesmolten zijn. Dvoors. worff belendt
NO    Cornelis Coeijten kinderen cum socijs
ZO endt  die sHeerenwech
ZW    Jan Baernden
NW endt  Willem Jan .
Noch een stucke landts genaempt "tVennitgen" in Gollingen weer groot
1464 roeden, streckende vande Wechsloot off totten Delft toe.
NO    Jan Baernden
ZW    Jacob Jan Coppen.
Noch een ackertgen landts genaempt "tDelft camptgen" in Tamissen
weer groot 70 roeden, streckende vande Delft tot Dirck Heijnen landt
toe.
NO    Gerit Henricxz
ZW    Dirick Heijn.
Noch een ackertgen landts genaempt "het Leege zeijtgen", streckende
van Jonge Dirick Heijnen landt off tot Stoffels landt toe.
NO    Stoffel Warnaersz ende Piet Nommelen
ZW    Dirrick Heijn.
Noch een stucke landts genaempt "het Schaepenlantgen" groot 100
roeden leggende int Dam weer, streckende van Willem Jannen eenen
landt tottet ander.
NO    Aellit Peetges
ZW    Stoffel Warnaersz.
Noch die twee Illipackers mit Jannitges campges groot 300 roeden
leggende in Tammissen ende Dam weeren, streckende van Willem Jannen
landt off tot Pieter Henrick kinderen landt toe.
NO    Jan Baertsz
ZW    Pieter Henricx kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Heijntges acker" groot 112 roeden
leggende int Dam weer.
NO    Jan Baertsz
ZW    Jan Baertsz mit Pieter Henricx kinderen.
Noch dOpper tuijn groot 30 roeden leggende int Dam weer.
NO    Henrick Cornelisz
ZW    Willem Jan.
Noch dUijter tuijn groot 20 roeden.
N     Jan Baertsz
ZW    Jan Baertsz.
De coopers hebben de volgende perceelen weder vercoft aen Willem Jan
te weeten,
die twee derdendeelen van die Cleijert, het Schaepen lantgen, die
twee Illipackers, Heijntges acker ende dOpper tuijn.
Het Vennitgen hebben zij weder vercoft aen Dirck Jacobsz alias Dirck
Maertsz ende die Buijtcaeijcx ven, t Delft Campgen ende het Leege
Sijtgen aen Sijmon Claesz Conincx onnse mede broeder int Schepen
ambacht.
 
 08-06-1597 blz. 11   
Vercoop, Willem Claesz Overdijck
aen Louris Woutersz
een stucke landts genaempt "die Achter Bincaeijcx ven" leggende in
Nijel Sieuwen weer.
NO    Maerten Jan Dircken
ZO endt  Louris Woutersz zelffs
ZW    die voors. Maerten Jansz
W endt  die Caeijck.
 
 08-06-1597 blz. 11 v  
Vercoop, Jacob Lijclaesz als man ende voocht van Trijn Sijmonsdr,
Cornelis Henricxz voor hem selven vervangende ende hem starck
maeckende voor sijn broeders ende swaegers kinderen wijlen Neel
Sijmons, Sijmon Claesz Conincx mede voor hem selven vervangende ende
hem starck maekende voor zijn swaeger kinderen wijlen Claes
Sijmonsz, Cornelis Jan Floren als man ende voocht van Trijn Claesdr
vervangende ende hem starck maeckende voor sijn swaeger kinderen 
wijlen Guert Sijmonsdr, Jan Geritsz Maeijckes als rechtelijcke
besturven voocht van de kindts kinderen wijlen Griete Sijmonsdr ende
oock als volmachtichte vande weesvaders der stede van Amstelredam
oppervoochden vande onmondige kindt kinderen der voors. Griete die
bij tvoors. weeshuijs worden onderhouden.
Altesaemen inder qualijte erffgenaemen wijlen Anna Sijmonsdr weduwe
Willem Gerit Maert Sijmonsz
aen Gerit Thonisz mit Trijn Maertens zijn schoonsuster
een stucke landts genaempt "die Uijter ven" groot twee morgen landts
leggende in Maert Sijmons weer.
NO    Cornelis Heijnricxz
ZO endt  die voors. coopers
ZW    Mr. Willem Baerdesen
NW endt  Jan Aerians.
 
 08-06-1597 blz. 12   
Vercoop, Jacob Lijclaesz als man ende voocht van Trijn Sijmonsdr,
Cornelis Henricxz voor
hem selven vervangende ende hem starck maeckende voor sijn broeders
ende swaegers kinderen
wijlen Neel Sijmons, Sijmon Claesz Conincx mede voor hem selven
vervangende ende hem
starck maekende voor zijn swaeger kinderen wijlen Claes Sijmonsz,
Cornelis Jan Floren als
man ende voocht van Trijn Claesdr vervangende ende hem starck
maeckende voor sijn swaeger
kinderen wijlen Guert Sijmonsdr, Jan Geritsz Maeijckes als
rechtelijcke besturven voocht van de
kindts kinderen wijlen Griete Sijmonsdr ende oock als volmachtichte
vande weesvaders der stede
van Amstelredam oppervoochden vande onmondige kindt kinderen der
voors. Griete die bij
tvoors. weeshuijs worden onderhouden. Altesaemen inder qualijte
erffgenaemen wijlen Anna
Sijmonsdr weduwe Willem Gerit Maert Sijmonsz
aen Willem Cornelisz
een stucke landts genaempt "die Juddijcken" groot 712 roeden
leggende bijden Nuwendam.
NO    die Camp
ZO endt  Gerit Huijgen mit zijn wijffs suster
ZW    Dirck Heijn
NW endt  den Hoogendijck.
 
 08-06-1597 blz. 13   
Vercoop, Jacob Lijclaesz als man ende voocht van Trijn Sijmonsdr,
Cornelis Henricxz voor
hem selven vervangende ende hem starck maeckende voor sijn broeders
ende swaegers kinderen
wijlen Neel Sijmons, Sijmon Claesz Conincx mede voor hem selven
vervangende ende hem
starck maekende voor zijn swaeger kinderen wijlen Claes Sijmonsz,
Cornelis Jan Floren als
man ende voocht van Trijn Claesdr vervangende ende hem starck
maeckende voor sijn swaeger
kinderen wijlen Guert Sijmonsdr, Jan Geritsz Maeijckes als
rechtelij besturven voocht van de
kindts kinderen wijlen Griete Sijmonsdr ende oock als volmachtichte
vande weesvaders der stede
van Amstelredam oppervoochden vande onmondige kindt kinderen der
voors. Griete die bij
tvoors. weeshuijs worden onderhouden. Altesaemen inder qualijte
erffgenaemen wijlen Anna
Sijmonsdr weduwe Willem Gerit Maert Sijmonsz
aen Louris Pietersz
een stucke landts genaempt "die Omloop" groot een madt lants
geleegen int noort endt.
NO    Jan Aerians cum socijs
ZO endt  den Delft
ZW    Gerit Huijgen mit zijn wijffs zuster
NW endt  Jan Aerians cum socijs.
 
 08-06-1597 blz. 14   
Vercoop, Jacob Pietersz als man ende voocht van Lijsbeth Aernts
aen Engel Henricxz
twee ackeren landts leggende eijnde aen eijnde in Claes Maerte weer
groot 285 roeden.
NO    Jan Baningen weer
ZO endt  Sijmon Jacobsz
ZW    Aernt Maertsz
NW endt  Cornelis Claes Jan Roen.
 
 09-06-1597 blz. 14 v  
Vercoop, Claes Cornelisz van Zaennen als man ende voocht van Neel
Maertens
aen Derck Maertsz Timmerman
dat vierde paert van een stucke landts genaempt "Roellen ven" groot
acht koeven leggende in Roellen weer.
NO    Jan Gerit Nijessen kinderen, Floris Jansz mit zijn
     kinderen ende Jan Maertsz
NW endt  die Langesloot
ZW    Derck Maertszs weer
ZO endt  Comen Jan cum socijs.
Noch een stucke landts groot een madt veens mit noch een perceeltgen
van 200 roeden daer ten enden aen geleegen in Derck Maerts weer.
NO    Cornelis Louris vant Hoff, Comen Jan mitte kinderen van
     Boockel Aerntsz tot Delft
NW endt  Wouter Jacobsz
ZW    Cornelis Jansz Bening tot Amstelredam
ZO endt  die Groote Braeck.
Midts dat die cooper daer mede tot zijnen laste sal neemen het
vijffde paert van een losrenten brieff van 580, competerende die
erffgenamen van Jan Duvesz Houtcooper tot Amstelredam.
 
 09-06-1597 blz. 15 v  
Vercoop, Derck Maertsz
aen Roeloff Pietersz zijn wijffs vader
dat vierde paert van een stucke landts genaempt "Roellen ven" groot
acht koeven leggende in Roellen weer.
NO    Jan Gerit Nijessen kinderen, Floris Jansz mit zijn
     kinderen ende Jan Maertsz
NW endt  die Langesloot
ZW    Derck Maertszs weer
ZO endt  Comen Jan cum socijs.
 
 10-06-1597 blz. 16   
Vercoop, Jan Jong Aernden als man ende voocht van Trijn Claes
Coennen
aen Gerit Dercxz
een stucke landts genaempt "die Splitcamp" groot 324 roeden leggende
in Dirrick Jannen weer.
ZW    Marij Steffens mit Derrick haer zoon
ZO endt  dzelve persoonen
NO    Aef Derck Hannen mit haer suster zoon
NW endt  Wouter Willemsz.
Noch een stuckgen landts genaempt "het Delft campgen" groot 274
roeden leggende int zelve weer.
NO    Marij Gerit Derck Hannen mit haer kinderen
ZO endt  Cornelis Jong Willemen mit Jan Heijn
ZW    Cornelis Jongelincx
NW endt  den Delft.
Midts dat die voors. cooper daer mede tot zijnen laste sal neemen
vierthien stuijvers sjaers eeuwige onlosbare renten competerende
Sint Anthonis Autair.
 
 10-06-1597 blz. 17   
Vercoop, Ghijsbert Sijmonsz Cuijper
aen Jan Henricxz alias Baertssen
een stucke landts groot 462 roeden leggende bijden Nuwendijck,
streckende vande Wechsloot off tot Claes Rijssen lantge toe.
NO    Claes Jan Huijgen
ZW    Gerit Baertsses.
 
 10-06-1597 blz. 17 v  
Vercoop, Louris Woutersz als man ende voocht van Trijn Cornelis van
Zaennen
aen Aellidt Peetges
dat vierde paert van een stucke landts genaempt "die Vijff thalff
madt" int geheel soe zijn naem mede brengt leggende in Jan Allerts
weer gemeen mitte voors. Aellidt voor twee vierndeel ende Henrick
van Zaennen voor een vierndeel.
NW endt  Cornelis Bening ende Jan Maijckes
ZW    Jan Maijckes
ZO endt  Cornelis Bening
NO    Jan Maijckes ende Gerit Willem Mathijszs volck.
 
 10-06-1597 blz. 18   
Cornelis Claes Jan Roen schuldich
aen Pieter Dercxz
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Uijter achter ventgen"
groot derdalff koeven leggende in Jongelincx weer, streckende vande
Caijck off tot zijn comparants Opper achter ventgen toe.
NO    Claes Coennen volck ende Marij Steffens
ZW    Reaelen volck.
Noch een morgen acker oft veen lant leggende in Claes Maerts weer.
NO    Jan Baningen weer
ZO endt  die Schout mit Engel Henricken ende Jong Aernt
ZW    Willem Woutersz
NW endt  Engel Cornelisz.
Borgen zijn Jan Gerit Huijgen ende Henrick Maerten Heijnen.
 
 12-06-1597 blz. 19 v  
Vercoop, Derck Jacob Dercken nu ter tijt woenende tot Spaerwoude
aen Wouter Jacobsz zijnen broeder
die helft van een stucke lants genaempt "die Es" groot int geheel
twee morgen lants leggende gemeen mitte voors. Wouter Jacobsz opte
Vliet.
NO endt  dzelve Vliet
ZO    Wouter Joosten, Roeloff Pietersz mitten Huijsarmen
ZW endt  Henrick Allertsz
NW    Jan Gerit Nijessen kinderen mit Huijch Maertsz vant Hoff.
 
 12-06-1597 blz. 20   
Vercoop, Wouter Jacobsz voor hem zelven ende vervangende zijne
kinderen
aen Huijch Maertsz vant Hoff
een stucke landts leggende in de Hemmen.
ZW endt  Claes Reaelen
NW    Claes Reaelen
NO endt  Jan Gerit Nijessen kinderen
ZO    Huijch Maertsz vant Hoff.
 
 13-06-1597 blz. 20 v  
Vercoop, Gerit Roeloffsz alias Schipper Geridt
aen Derck Dercxz vande Lange Laen
een stucke landts genaempt "het Boeffveechgen" leggende achter die
voorn. Dercken huijs in Claes Vaers weer groot 371 roeden.
NO    Roeleven volck
ZO endt  Claes Vaers volck
ZW    Jan Gerit Huijgen ende Oetger Dercxz tsaemen
NW endt  Derck vande Lange Laen zelffs.
Welverstaende nochtans dat alsoe die Huijsarmen van Assendelft een
halve gaerde landts deurgaens gemeen int voors. weer hebben leggen
ende oock naer advenhant in dit voors. lant daer hij comparant
tzelffde zulcx mitte voet gestoetten mede vercoft heeft ende tot
laste ende schaede vande voors. cooper daer mede ontfangen ende
gehouden zal worden.
 
 13-06-1597 blz. 21 v  
Wij Pieter Jansz de Jonge Schout Ghijsbert Jansz ende Sijmon Claesz
Conincx Schepenen tot Assendelft doe condt allen luijden dat wij
gesien gehandelt ende geleessen hebben seckere auctentijcque copie
vande keuren ende gevolchde vandien geauctentseert bijden Secretaris
vanden Nijeuwendam ende Schairdamschedijck waervan den teneur hijer
inne van woorde tot woorde geinsereert als volgt.
Copie vande keuren. Op huijden den 17e martie anno 1597 wesende
Geertruijdendach. Soe hebben Dijckgraeff ende Heemraeden vanden
Nuwendamschedijck gevisenteert ende beschouwen naer ouder gewoonten
naer uijtwijsen haer previlegen ende hebben voorts ten zelve daege
gekuert ende geordonneert midtsdezen dat alle huijssinge schuttinge
ende beplantinge staende opte Nijeuwendamschedijck altsamen
ruijminge sullen doen voorden tijt van vijer weecken te weeten
smanendaechs aen beloocken paesch wesende den 14e aprill ende dat
soe veele zij van Graeffelicheijt gront ende opt gemeene landts
dijck sitten ten waere zij eenige tijtel van Dijckgraeff ofte
Heemraeden vande Nudamschedijcken hadden ende te comen bijden
Dijckgraeff om te accorderen ende bekennen dat zij op
graeffelicheijts grondt ende tgemeene landts dijck sitten ende dat
is vande Heemraeden onderteijckent. Actum alsboven.
Antwoordt vande Nuwendammers. Alsoe die vande Nijeuwendam hebben
gesien seeckere keuren ende ordonnantien vanden Dijckgraeff ende
Heemraeden vande Nijeuwendamschedijck daer bij hemluijden hadde
belieft dat alle huijssingen schuttingen ende beplantingen staende
opte Nijeuwendamschedijck altsaemen ruijminge souden moeten doen
breeder blijckende bijde zelve keure van date den 17e martie
laestleeden. Waerinne die voors. Nijeuwendammers hem bevoelen
grootelijck beswaert deurdien dat nijet alleen zijluijden maer oock
haeren predecesseurs den tijt van vijfftich, tsestich jare hondert
ende langer jaeren van geslachte tot geslachte tselve zulcx
rustelijck ende vreedelijck hadde beseeten ende gepossideert. Sulcx
dat altijts bij Dijckgraeff ende Heemraeden dselve Nuwendam mit
sulcke huijssen schuttinge ende beplantinge voor goet hadde
beschouwen als bij haeren wille ende consent zulcx gestelt ende
beseeten te weezen. Ende oock sonder twijffel die sonder behoorlijck
consent aldaer opte voors. Dijck ijet hadde geattenteert bijde
voors. ordinaris schouwen ter oorsaecke vandien is gecauseert ende
over bestraft geweest. Dan nijet te min dattet hemluijden ongeleegen
is ende nijet wel vernoegens en zijn om haer tegens tgemeene lant
met processen te decenderen. Sullen te vreede zijn te consenteren
indien tquame dat zij eenige vande voors. huijssen soude vertimmeren
dat zij geen ander timmerage opte voors. Nuwendamschedijck en sullen
moegen stellen voor ende alleer zij vande voors. Dijckgraeff ende
Heemraeden hebben geimpetreert behoorlijcke admissie consent ende
roeijinge hoe nae zij aende selve Dijck inde redelijcheijt sullen
moegen timmeren. Waermede sal cesseren doot ende te nijet weessen
die voors. keure ende gevolchde vandien. 
Toorconde dezen bij ons ondergeschreven voor ons zelve ende ons
starck makende voor Willem Claesz int geteijckent den 14e aprillis
anno 1597 onder stondt Baert Dircxz, tmerck van Gerit Franssen,
tmerck van Phillips Claesz, tmerck van Jan Cornelisz, tmerck van
Frans Dercxz.
Gesien bijden Dijckgraeff ende Heemraeden vanden Nuwendamschedijck
die prsentatie ofte antwoordt vande Nijeuwendammers naer voorgaende
deliberatie hebben daer inne bewillicht ende bewilligen midtsdezes.
Onvermindert nochtans die previlegie vanden zelve Dam ende volle
exercitie vant Dijckgraeffschap ende Heemraedschap vandien als oock
voorgaende consenten van timmerages voor date van dezen gevallen
ende sonder tselve te moegen trecken in eenige consequentie maer
sullen tvoors. Collegen blijven in haer volle gerechticheijt die
haer voorsaeten ende zijluijden vanden beginne tot dezen daege toe
hebben gehadt.
Toorconde dezen bij pertijen ten weder zijden onderteijckent. Actum
ut supr.
Onder stondt bij mij Geerloff Dijeloffsz Dijckgraeff vanden Neudam,
Derck Jacobsz Haling, Derck Sijmonsz, Aernt Sijmonsz, Claes Jansz,
Derck Aelbertsz. Dit is Jan Corneliszs merck. Dit is Claes
Corneliszs merck. Dit is Frans Corneliszs merck. Baert Dercxz. Phls.
Claeszs merck. Dit is Jan Corneliszs merck. tMerck van Frans Dercxz.
Gecollationeert naede principael vrijte voors. Heemraedts acte
genomen, van pertijen gemaeckt ende is in Heemraedt banck gestelt
ende daer mede bevonden taccorderen bij mijn Secretaris vanden
Nuwendam ende Schaerdamschedijck.
Actum den 20e aprill anno 1597, onderteijckent JCssz. 
Ende alsoe die voorn. Nuwendammers waeren besorcht dat die voors.
copie als is papier geschreven haest soude vergaen versochte daerom
dese onsse letteren van vidimus dien wij hem geaccordeert hebben.
Toorconde soe hebbe ick Schout voors. dese vidimus in presentie
vande voor. Schepenen die dezen onderteijckent hebben beseegelt met
mijnen zeegel hijer beneeden aengehangen opten 13e dach in junij
anno 1597.
 
 13-06-1597 blz. 23   
Wij Pieter Jansz de Jonge Schout Ghijsbert Jansz ende Sijmon Claesz
Conincx Schepenen tot Assendelft doe condt allen luijden
certificerende midtsdezen voorde gerechte waerheijt dat voor ons
gecomen ende gecompareert zijn in haere propere persoonen Waelich
Evertsz oudt omtrent 86 jaeren, Roeloff Henricxz oudt omtrent 73
jaeren, Gerit Henricxz oudt omtent 71 jaeren ende Aernt Claesz oudt
omtent 66 jaeren all woenende in onssen banne int noort eijndt,
rechtelijcken verdaecht ende daertoe versocht zijnde ter instantie
ende van wegen Gerit Fransz ende Jan Cornelisz woenende opten
Nuwendam in onsse voors. banne, omme der waerheijt getuijchenisse te
geven. Ende hebben zij getuijgen bijden eede hem volcomelijck
affgenomen zijnde getuijcht verclaert ende gedeposeert. Seggende
waerachtich te weezen dat zij vanden jaere haerer discreetie
respective tot dezen daege toe om op ende omtrent den Nuwendam
verkeert hebben ende gesien die huijssinge schuttinge ende werffven
den Nuwendammers toebehoerende soe wel voorden inlantsche oorlooge
als naer datum vandien tot dezes daege toe, ende dat die selve
huijssinge schuttinge ofte beplantinge altijts inden zelve graet soe
nae den Nuwendam gestaen hebben als die naeste aldaer tegenwoordich
staende zijn. Welcke Nuwendammers altijts zulcx rustelijck ende
vreedelijck gepossideert ende beseeten hebben. Nijet alleen die
geene die daer tegenwoordich woenen, maer oock haer ouders ende
overouders van geslachte tot geslachte dien zij getuijgen wel tot
inde derde ende vierde graet zelffs gekent hebben. Ende oock boven
dien dat zij getuijgen van haer ouders oock wel verstaen hebben
vande selve stammen boven die voors. graeden daer van ouder tijden
lange te vooren mede gewoondt hebben, sonder contradictie ofte tegen
zeggen van ijemande, jae dat noijt gesien gehoort ofte verstaenen is
boven nieuwere van menschen dat die voors. Nuwendammers ten saecke
vandien in rechte oft daer buijten gemolesteert zijn. Ende altijts
bijden Dijckgraeff ende Heemraeden vanden Nuwendam zulcx voor goet
beschouwen ende begaen zijn. Verclaerende voorts die voors. Walich
Evertsz alleen hem seer wel te gedencken dat die oude sluijs
eertijts geleegen tusschen die hoffsteden die om bij Willem Claes
Jutten aen deen zijde ende Aerian Dercxz aen dander zijde bewoondt
werden, ter ordonnantie vande voors. Dijckgraeff ende Heemraeden
worde opgenoemen. Ende een ander nuwe sluijs geleijt inde voors.
Nuwendam ter plaetse daer Pieter Maertsz plach te woenen ende dat
die huijssinge vanden voors. Pieter Maertsz worde affgebroecken.
Midts dat die voors. Dijckgraeff ende Heemraeden een ander nuhuijs
op haeren costen deede timmeren opt tfondement als men noch
tegenwoordich mach sien opte hoffstede van Baert Dercxz ende
beloeffde hem die voors. Heemraeden boven tvoors. getimmerde huijs
te contenteren voortschijeten vande nuwe sluijs colck ofte tocht
duerde voors. Pieter Maertszs worff gelijck hij getuijge wel heeft
hooren zeggen van oude lijden dat Pieter Maertsz daer van genieten
heeft vant gemeene lant 75 seggende voor redenen van wetenschap
selver voor man alsdoen aent uijtnemen vande oude sluis ende aent
leggen vande nuwe sluijs gewrocht te hebben.
Alsoe waerachtich most hem getuijgen (elcx in haere respective
verclaeringe) Godt almachtich helpen.
Toorconde soe hebbe ick Schout voors. dezen brieff in
tegenwoordichheijt van de voorn. Schepenen die dezen midts zij zelve
geen zeegel en gebruijcken onderteijckent hebben ten versoucke vande
voors. Schepenen beseegelt mit mijnen zeegel hijer beneeden
aengehangen opten 13e dach in junij anno 1597.
 
 02-07-1597 blz. 24 v  
Testament van Jan Geritsz oudt Schepen, leggende sieck te bedde.
Alsoe hij anders geen kinderen nochte descenten in neergaende
lijnieen heeft dan Trijn Jans zijn dochter, Gerit ende Henrick
Heijnricx zoonen zijn kindtskinderen dat hij daeromme tot zijnen
erffgenaemen genomineert heeft mistdezen dvoors. Trijn Jans zijn
dochter in deen helft ende die voorn. Gerrit ende Henrick Henricx
zoonen zijn kintskinderen tsaemen in dander helft van alle die
goeden die hij testateur mitter doot ontruijmmen ende achter laeten
sal. 
 
 15-07-1597 blz. 25 v  
Testament van Trijn Jansdr onsse buijervrijster, leggende sieck ende
cranck te bedde.
Dat zij tot haeren universaele erffgenamen nomineert Sijmon Henricxz
haeren beminde oom inde een helft ende Engel Cornelisz, Jacob
Cornelisz, Duijff Cornelisdr ende Marij Cornelisdr haeren ooms
kinderen in dander helft van alle die goeden die zij testatrice
mitter doot ontruijmmen ende achterlaeten zal. Behoudelijcken
nochtans dat die voors. Engel, Jacob, Duijff ende Marij Cornelis van
haeren voors. helft sullen uijtkeeren ende laeten volgen Aechte
Cornelisdr hemluijden zuster ende meede ooms dochter vande voors.
testatrice een gerechte achtepaert vande zelve helft.
 
 22-07-1597 blz. 26 v  
Roeloff Pietersz schuldich aen
Cornelis Heijn Roeleven
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts groot ses koeven leggende achter die
Horn.
NW    Garbrant Florisz
NO endt  Wouter Joosten
ZO    die Horner werven
ZW endt  die Hornvaersloot.
 
 23-07-1597 blz. 27 v  
Vercoop, Jan Cornelisz woenende tot Haerlem voor hem selven
vervangende ende hem starck makende voorde ander erffgenamen wijlen
Cornelis Willemsz in zijn leven smit tot Assendelft zijn vader
aen Marij die weduwe van Jan Kelder
een huijs ende erff leggende ende staende bijde Kerck, streckende
vande Peperstraet off tot Engel Bieren erff toe.
Z     Jan Braer
N     die kinderen van Claes Jacobsz Lestemaet.
Midts dat die voors. Marij daermede tot haeren laste sal nemen 29
hooftpenningen competerende Jan Braer, daervan gevende 2.18.-.
losrente sjaers.
 
 07-08-1597 blz. 28   
Jong Claes Geritsz van Dijcx mit Derck Claesz zijn zoon schuldich
aen Gerrit Jacobsz van Amsterdam nu ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 93.15.-., hooftgelt 1.500.
Onderpande eerst een stucke landts leggende inde Wasselijck,
streckende vanden Dijck off totte Meer toe.
ZW    Henrick Maertsz
NO    Mr. Willem Bardesz.
Noch twee maeden landts mede geleegen inden voorn. Wasselijck,
streckende vanden zelven Hoogendijck off totte Meer toe.
NO endt  Mr. Willem Bardesz
ZW    Mr. Willem Bardesz.
Noch een morgen landts leggende in Derck Jan Baernts weer.
NO    Baert Jan Oetgerszs
ZO endt  Claes Jansz Reael
ZW    Aeff Geritsdr
NW    den Hoogendijck ende Zijdwindt.
Ende noch thuijs ende erff dat zij comparanten tegenwoordich
bewoenen leggende ende staende aenden Dijck.
ZO    den Dijcksloot
NO    Aellidt Stijnen.
Wesende voorts beslooten mitten voors. Dijck.
Borg is Jong Aernt Maertsz oudt Schepen.
 
 08-08-1597 blz. 30   
Willem Garbrandtsz ende Adriaen Jaecobsz schuldich
aen Aelbrecht Pouwelsz cuijper ende poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande, eerst die voors. Willem Garbrandtsz een madt landts
leggende inde Hemmen genaempt "Heijnen Madt".
NW    Huijch vandt Hoff
ZW endt  die Vlietsloot
ZO    Cornelis Jonckclaessen
NW endt  Aedriaen Jacobsz ende Heijn Cornelisz.
Ende die voorn. Adriaen Jaecobsz zijn huijs ende worff, streckende
vande sHeerenwech off tot Floeren laen toe.
NO    de Schoudt
ZW    Janckemaerts laen mede toebehoorende die voors. Schoudt.
Borg is Garbrandt Florisz voor zijnen respectiven soon ende
schoonzoon.
 
 08-08-1597 blz. 31   
Vercoop, Huijch Aerntsz
aen Ghijsbert Claesz Schoon
een stucke landts genaempt "dat Veentgen" leggende omtrent den
Nuwendijck groot 505 roeden.
NO    Claes Jacobsz
ZO endt  PieterCopges
ZW    Griet Aerians met haer kinderen ende Gerit Baertsz
NW endt  Jan Henricxz alias Baertssen.
 
 12-08-1597 blz. 31 v  
Testament van Haesgen Evertsdr ende Aeff Evertsdr mit Jannitgen
Jacobs haeren zusters dochter.
Maecken ordonneren ende disponeeren eerst die voors. Haesgen ende
Aeff Everts dochteren. Oft gebuerden dat zij eenich van beijden
quamen te sterven sonder kindt oft kinderen achter te laeten dat
alsdan alsulcke goeden als zij van Pieter Geritsz haeren oom beerft
hebben opte langstlevende van hem beijden erven ende succederen
zall. Maer soet oock gebuerden dat den langstlevende van hem beijden
mede sonder kindt oft kinderen achter te laeten overleidt dat alsdan
die voors. goeden sullen gaen ende devolueren haer testatrices
moeders zijde.
Verclaerende voorts alle drie voors. drie comparanten te wesen haer
uijterste wille ende testament dat soe wijen van hem drien comt te
sterven ende overlijden sonder kindt oft kinderen alsboven dat
alsdan zijluijden gemaeckt ende besproocken hebben den langstlevende
van hem het huijs ende werff dat zij testatrices gesamentlijck
tegenwoordich besitten ende bewoenen mitsgaders alle die huijsraedt
bijde eerststervende van hem testatrices achter te laeten ende
mitter doot ontruijmmen sullen. Nominerende ende institueerende
voorts bij dezen tot haeren universeele erffgenamen die
langstlevende van hem drien elcx mit een handt ende die kinderen van
Griet Everts haeren respective suster ende moeije.
 
 15-08-1597 blz. 32 v  
Aellidt Ghijssen geassisteert met Engel Willemsz haeren zoon ende
voocht, Nelle Ghijssen geassisteert met Baert Dercxsz vanden Dam
haeren voocht, Derck Allertsz als man ende voocht van Griete
Ghijssen ende Marij Ghijssen verstarck met Willem Jansz haeren
voocht ende bekenden gesaemenderhant wel ende wettelijck bij handen
van Jacob Ghijssen haeren broeder van alsulck contingent als hem
comparanten respectivelijck gecompeteert heeft vande erffenisse ende
besterffenisse inde achter gelaeten goeden wijlen Willem Ghijssen
ende Jannitgen Ghijssen haeren respective broeder ende suster, daer
van albetaelt ende ten vollen vernuecht te wesen.
 
 15-08-1597 blz. 33 en 34
Vercoop, Jacob Ghijsbertsz
aen Griete Ghijssen, Aellidt Ghijssen, Nelle Ghijssen ende Marij
Ghijssen te weten Nelle ende Aellidt elcx een derdendeel, Griet ende
Marij tsamen een derdendeel van vier negenste paerten van een stucke
landts genaempt "Vechters ven" leggende Buijtenhijssen mitte
uijterdijck daer over leggende ende naer advenhant, streckende
vanden Uijtwech off totte Meer toe.
NO    Jan Franszs wedue ende kinderen
ZW    Derck Jan Claessen.
Noch vier negende paerten van een worff genaempt "Ghijs Jannen
worff", streckende vande Heerenwech off tot hem comparants achter
ven toe.
NO    Griet Maerten van Zaenen mit haer kinderen Ghijben ven
ZW    Ghijs Schoonen.
De coopers hebben landt ende worff weder vercoft aen Engel Willemsz.
 
 26-08-1597 blz. 35   
Vercoop, Willem Jansz Jongelincx als man ende voocht van Aechte
Claes zijn overleden huijsfrou
aen Claes Jacobsz
een stucke landts groot een madt lants leggende int zuijt endt.
Z     Ghijs Schoonen
W endt  Claes Jan Huijgen
N     Comen Jan
O endt  Cornelis Pieter Copges.
 
 07-09-1597 blz. 35 v  
Vercoop, Lubbert Claesz poorter der stadt Haerlem als man ende
voocht van Guert Jans Wiellemakers
aen Cornelis Claes Corssen
een stucke landts genaempt "Wouters weer" groet een morgen landts
leggende Buijtenhuijssen, streckende voorts vande Uijterwech off
totte Meer toe.
Z     Gerit IJsbrantsz
N     Cornelis Claes Corssen selver.
Midts dat Cornelis Claes Corssen tot zijnen laste sal neemen twee
soudaten van Hartoch Willem eertijts Graeff van Hollandt in een
eeuwige jaerlicxe penssioen betaelt heer Derck Cornelisz Deijman
ende zijnen voorsaet als possessors vant beneficie van heer Claes
Robbertsz gefundeert op Ste Maertens alter binnen Haerlem int jaer
1459 met veertich stuvers brabants.
 
 09-09-1597 blz. 36 v  
Vercoop, veijling vande desoelaten boel wijlen Lijsbeth Piet Lammers
aen Abraham Claesz
huijs ende erff staende ende leggende bijde Kerck.
NW    Vrerick Baerntsz Ghaessemaker
ZO    Guert Aerian Maets.
De totale coopsomme is 276. Borg is Gerit IJsbrantsz.
Geboden werd door Derck Pietersz Laeckeman, Comen Jan Jansz, Jan
Braer ende Abraham Claesz.
Veijling ten huijsse van Allert Jansz waert bijde Kerck.
 
 24-09-1597 blz. 38   
Vercoop, Pieter Jacobsz waert opten Nuwendijck
aen Jan Henricxz Baertssen biersteecker
een huijs staende opten Nuwendijck.
NW    Cornelis Ghijs Coppes huijs
ZO    Nijesgen Claes Jan Caijcken huijs.
Midts dat die voors. Jan Henricxz tot zijnen laste sal neemen twee
resterende custing termijnen als Mathens Fransz brouwer tot Delft
daer op noch resterende zijn.
 
 02-10-1597 blz. 38 v en 39 v    
Vercoop, Jannitgen Jans Reael geassisteert met Cornelis Lijclaesz
haer voocht
aen Claes Jansz Reael haeren broeder
eerst dat sestepaert vant opperendt vande "Vlietsven" groot int
geheel 600 roeden leggende in Reaelen weer, streckende van Claes
Reaelen ende Willem Wouters lant off totte Buijtcaijck toe.
NO    Jongelincx volck
ZW    Gerit Boeten weer.
Noch die sestepaert van een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck"
leggende int selve weer groot 929 roeden, mede ten beijde zijden
belent als boven, streckende voorts vande voors. 600 roeden totte
Caijck toe.
Noch die sestepaert vande oude worff mette laen groot in als 744
roeden mede leggende int selve weer, streckende van haer comparante
achterven off totte Wech toe.
ZW    Engel Nijelsz met Derck die Boets kinderen
NO    derffgenamen van Jan Jansz Roen mit Jongelincx worff.
Noch die sestepaert vande halve "Noortooster split" leggende int
selve weer.
NO    Jongelincx volck
ZW    zij comparante zelffs.
Noch die sestepaert vande "Uijter Twisch" int zelve weer, streckende
vant Twisch off tot Gerit Goeten lant toe.
NO    Jongelincx volck
ZW    Gerit die Boets weer.
Noch het twaelftepaert van Reaelen huijs ende werff.
NO    Cornelis Derck Hannen volck
ZW    Jacob Jong Willemen.
Ende dat voorde somme van 650, te betaelen op drie
achtereenvolgende meijdaegen.
 
 02-10-1597 blz. 41   
Cornelis Henricxz woenende int noort ende schuldich
aen Griete Pieters Ruijske poortersse tot Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 18.15.-., hoofgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Meed" groot derdalff madt
lants leggende in Pieters weer.
NO    Mr. Willem Bardesz
ZO endt  Mr. Willem Bardesz mitte erffgenamen van Sijbrant van
     Berckenroed
ZW    Henrick Roeleven
NW endt  Egbert ende Pieter Cornelis zoonen gebroeders.
 
 17-10-1597 blz. 42   
Vercoop, Derck Pietersz
aen Claes ende Gerit Havicx zoonen gebroeders
een stucke landts genaempt "die Spleetecamp" groet 1700 roeden
leggende inde Buijtencaech, streckende vande Sluijssloot off totte
de Appelrije gepossideert bij Pieter Dinies.
NW    Cornelis Pieter Jacobs
ZO    Bouwen Jan Claessen Derck Jonck Claessen ende Jonck Claes
     Gerit van Dijcken.
 
 03-11-1597 blz. 42 v  
Vercoop, Cornelis Jansz Bening poorter tot Amstelredam
aen Cornelis Pieter Jacobs
vier sesendertichste paerten van een stucke landts groot int geheel
3772 roeden genaempt "die negen Maed" leggende inde Buijtencaech
sulcx die voorn. Cornelis Pietersz tselve eertijts in huijer ware
vande voorn. comparant gebruijct heeft.
NW    Louris Woutersz ende Sijmon Henricxz
NO endt  die Sluijssloot
ZO    Derck Maerts cum socijs
ZW endt  die Meer.
 
 04-11-1597 blz. 43   
Jan Gerit Huijgen schuldich
aen Aelbert Pouwelsz Cuijper poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande die helft van een stucke landts genaempt "Cleijgrondt"
leggende achter aen zijn huijs.
NO    Jan Jansz Peet
ZO endt  Sijmon Claes Derck Maerts
ZW    Pieter Geritsz Ham
NW endt  comparants huijs ende werff.
Borg is Cornelis Claes Jan Roen voor Jan Gerit Huijgen zijn swager.
 
 05-11-1597 blz. 44 v  
Vercoop, Stijn Havicxdr geassisteert met Jan Jacobsz haeren ouste
zoon ende voocht, Jan Claesz nomine uxoris ende Wouter Jacobsz voor
hem zelven te weeten Stijn Havicx voor twee derdendelen ende Jan
Claesz met Wouter Jacobsz tsamen voor een derdendeel 
aen Claes ende Evert Henricxzoonen gebroeders
een stucke landts groot drie koeven leggende in Engel Jan Franszs
weer.
NO    Cornelis Bening van Amsterdam
ZO endt  Huijck vant Hoff ende Cornelis Pieter Jan Baernts oude
     kinderen
ZW    Cornelis Cornelisz Schaegen tot Delft
NW endt  Claes Havicxz.
 
 11-11-1597 blz. 45   
Claes Jan Vrericx buijerman tot Crommenie schuldich
aen Claes Rachels mede buijerman tot Crommenie
die somme van 400 van duechtelijcke custinge, te betaelen op meij
naestcomende 200 ende op meij 1589 [zal bedoeld zijn 1599]
gelijcke 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Pierkemadt" leggende beoosten
die Wech groot 500 roeden.
NO    Dingnum Cornelisz
O     den Delft
Z     Jan Claesz
W     comparant zelffs.
 
 14-11-1597 blz. 46   
Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit schuldich
aen Aelbert Pouwelsz Cuijper poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Croft" groot een morgen
ende een halff viers leggende int zuijt endt.
ZW    die wedue ende kinderen van Cornelis Gerit van Dijck
NW    Huijch Maertsz vant Hoff
ZO    Griet Aerians mit haer kinderen
NO    Claes Maertsz van Zaennen.
Borg is Derck Jonck Claessen van Dijck.
 
 25-11-1597 blz. 47 v  
Vercoop, Stoffel Warnaersz
aen Sijmon Jacobsz
een stucke landts groot 324 roeden leggende in Hillegundt Roeloffs
weer opte Kercksloot.
NO    Meijnert Geritsz ende Cornelis Henricxz
ZO endt  Warnaer Harmensz
ZW    Sijmon Jaep Thijmons
NW    Derck Sijmonsz.
 
 25-11-1597 blz. 48   
Baert Dirck Baerten schuldich
aen Jan Pietersz Saenredam onsse buijerman
een jaerlicxe losrenten van 6 ende een stoetter, hooftgelt 100.
Onderpande een koeven leggende in Dirck Baerten groote ven gecomen
van Roeloff Engelsz.
ZW    Comen Jan
NW endt  Sijmon Henricxz
NO    Claes Reaelen
ZO endt  comparant zelffs.
Noch een halff madt landts leggende opte Laijck gecomen alsvooren.
NO    Claes Sijmonsz Crabinuijs
NW endt  Neel Pieters
ZW    die voors. Crabinuijs
ZO endt  Claes Coen cum socijs.
 
 25-11-1597 blz. 49   
Vercoop, Gerrit Allertsz
aen Gerrit Engelsz onsse buijervrijer
een huijs ende erff staende ende leggende opt noort endt, streckende
tvoors. erff van de Wechsloot off aende noort zijde vandt voors.
huijs naer uijt wijsen die noessedrop vandt selve huijs tottet
achterslootgen toe.
NO    Duijff Heijn Gerit Jansz
ZW    Sijbrandt van Berkenroots erffgenamen landt.
 
 25-11-1597 blz. 49 v  
Cornelis Henrick Geritsz schuldich
aen Anna Pieters, Maerij Pieters, Trijn Pieters ende Leenerts
Pietersz kinderen wijlen Pieter Lenertsz
een jaerlicxe losrente van 4.10.-., hooftgelt 71.19.8.
Onderpande twee ackeren landts leggende eijndt aen eijnde in
Hillegint Roeloffs weer.
NO    Roeloff Ballen ende Cornelis Moeij Duijven
ZO endt  Maerten Roeleven
ZW    Meijnert Geritsz mitte voors. Maerten Roeleven
NW endt  Roeloff Ballen.
Borg is Cornelis Garbrantsz voor zijn swaaeger Cornelis Henricxz.
 
 12-12-1597 blz. 50 v  
Baert Dercxz schuldich
aen Mr. Aandrie vander Horst woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande eerst een stucke landts groet anderhalff morgen genaempt
"die Groote ven" leggende in Derck Baerten weer.
ZW    Comen Jan
NW endt  Sijmon Henrick Geritsz
NO    Nijes Jan Coennen
O endt  comparandt zelffs.
Noch een koeven leggende in Roelen weer.
ZW    Floris Jansz mit zijn kinderen
NW endt  hij comparandt zelffs
NO    Bastiaen Baertsz
ZO endt  Claes Sijmonsz Crabinuijs.
Noch een madt landts leggende int zelve weer.
ZW    Comen Jan
NW endt  Pieter Coenen volck
NO    Comen Jan
ZO endt  Sijmon Henrick Geritsz.
Noch een halff madt landts leggende duer die Leijck in Derck Baerten
weer.
ZW    Pieter Coennen volck
NW endt  die Laeijck
NO    Garbrandt Florisz
ZO endt  die voors. Sijmon Henricxz
Noch een halff madt landts meede geleegen int Roelen weer.
ZW    die voors.Crabinuijs
NW endt  Neel Pieter Wouters
NO    die voors. Crabinuijs
ZO endt  die Laeijck.
Borg is Bastiaen Baertsz voor zijn vader Baert Dercxz.
Stellende daer voore ten onderpande een madt landts wesende
tuijterste in Jan Coennen weer.
ZW    Maerten Maertensz kinderen
ZO endt  Pieter Coennen volck
NO    Cornelis Pieter Jan Baernts oude kinderen
NW endt  Bastiaen Baertsz zelffs.
 
 16-12-1597 blz. 52   
Claes Jan Vrericxz hem stellende cautionaris voor Claes Rachels te
Crommenie in een constitutie brieff voor de gerechte van Crommenie
ten behouve van Jacob Cornelisz die zoon van Cornelis Jacobsz ende
Trijn Jansdr van Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 31 sjaers verschijnt de 16e decembris
losbaer met 500 hooftgelt.
Stellende hij comparant mede ten ypoteeque een stucke landts
genaempt "Piecke madt" leggende int noort eijnde in onssen ban van
Assendelft beoosten die Wech groot omtrent een madt lants.
NO    Dingnum Cornelisz
O     den Delft
Z     Jan Claessen
W     comparant zelffs.
 
 19-12-1597 blz. 52 v  
Vercoop, Jan Jansz Braer ende Dirck Pietersz Laeckeman voor hem
zelven ende vervangende haer kinderen ten overstaen van
Weesmeesteren als oppervoochden vande selve kinderen
aen Pieter Jansz Keettel Bootter
een huijs ende erff leggende ende staende bijde Kerck.
ZO    Frerick Baerntsz Glaessemaecker
NW    Dirck Pietersz Laeckeman.
 
 30-12-1597 blz. 53   
Vercoop, Jan Baertsz als man ende voocht van Trijn Jansdr
aen Jacob Jansz zijn swaeger
dat vierde paert van een stucke landts genaempt "Jan Roeloffszoons
horn" groot int geheel twee morgen 29 roeden mitte uijterdijck daer
over geleegen genaempt "Sijmons acker".
ZO    Foockel Willem Jutten mit haer kinderen
ZW endt  die Meer
NW    den Hoogendijck
NO endt  Griet Aerians mit haer kinderen.
Midts dat die voors. Jacoo Jansz daer mede 50 hooftpenningen aen
pacht tot zijnen laste sal nemen. 
 
 06-01-1598 blz. 53 v  
Claes Pietersz wonende opten Nieuwendam schuldich
aen Pieter Harmensz Clock biersteker ende poorter tot Alcmaer
die somme van 50, ter cause van goede delfse bieren bij hem Claes
Pietersz te dancke ontfangen welcke voors. somme hij Claes Pietersz
onder sich sal moegen houdende ende gebruijcken soe lange als hij
van hem Pieter Harmens biersteker blijven sal.
Onderpande sijn huijs ende erve daer hij tegenwoordich in woont.
Z     den Dijck
W     Jan Cornelis
N     Jan Cornelis ende Baert Dercxz tsaemen
O     Baert Dercxz.
 
 16-01-1598 blz. 54 v  
Vercoop, Henrick Dircxz
aen Pieter Claesz Nommelen
"die Groet omloop" leggende in Tammisges weer groot 255 roeden mit
noch die uijter helft vande acker daer besuijden aen groot die selve
helft 75 roeden.
Z     Sijmon Conincx
N     Stoffel Warnaersz, Henrick Cornelisz mit zijn broer ende
ZO endt  Mr. Willem Bardezen
NW endt  Henrick Dircxz zelffs.
 
 16-01-1598 blz. 55   
Vercoop, Henrick Dercxz
aen Stoffel Warnaersz
een campe landts groot 113 roeden leggende in Tammisges weer.
Z     Pieter Claes Nommelen
N     Stoffel selver
O endt  Pieter Henricx kinderen
W endt  Henrick Cornelisz mit zijn broer.
Noch een campe landts leggende int selve weer groot 113 roeden.
Z     Mr. Willem Baerdesen
N     Pieter Henricx volck
O endt  Mr. Willem voors.
W endt  Pieter Claesz voors.
Noch een halve acker groot 75 roeden leggende int selve weer.
NW endt  Dirck Heijnen thuijn
ZW    Sijmon Conincx
ZO endt  Pieter Claesz
NO    Pieter Claesz.
 
 16-01-1598 blz. 56   
Pieter Claesz Nommelen ende Stoffel Warnaersz ter eenre ende
Henrick Dircxz ter andere zijde.
Ende verclaerden zij comparanten eendrachtelijcken dat hoe wel die
perceelen van landen bijde voors. Henrick Dircxz als origineel
cooper vande erffgenaemen wijlen Willem Pouwelsz van Thenesse gecoft
ende hem alleen voor ons die gerechte van Assendelft quitantie ende
opdrachte offgepasseert is, dat nochtans dies nijet tegenstaende
dselve coope maer deen helft voorde voors. Henrick Dercxz ende
dander helft voorde voors. Pieter Claesz ende Stoffel Warnaersz
geschiet is ende sulcx tot haerder allerschade ende bate. Ende om
alle misverstandten questien ende crackeelen voor te comen die daer
uijt naemaels souden moegen out rijssen, soe bekende die voors.
Pieter Claesz ende Stoffel Warnaersz naer haer pertijen gedaen
[onleesbaar] vercoft opgedragen ende uijtgeschouden te hebben
vercofte droochen op ende schelde quit midtsdezen die voors. Henrick
Dircxz ende zijnen erven dhelft van een stucke landts genaempt "die
Leege meed" groot twee morgen 26 roeden streckende vande
erffgenaemen van Jan Henricxz Peets landt tot aende Marcken.
NO    Willem Jan ende Allidt Peetges mit haer kinderen
ZW    Roeloff Henricxz.
Ende die helft van noch een stucke landts genaempt "die Werff camp"
oft "Achteruijt ven" groot 1712 roeden, streckende eensdeels vande
Wech, eensdeels vande worffven zuijtoost werts tot Mr. Willem
Baerdesen landt.
NO    Jan Jansz Peet
ZW    Pieter Henricx wedue ende kinderen Guerte Henricx ende
     Roeloff Henricx worff.
 
 23-01-1598 blz. 57   
Cornelis Geritsz tot Crommenie schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts leggende opte Watersloot int noort endt
groot zevendalff vierndeel van een madt.
Z     Willem Allerden
W endt  Meijnert Cornelisz kinderen woonende te Crommenie
N     Sijmon Thonisz van Enchuijssen
O endt  Claes Dirck Claes Pouwels te Crommenie.
 
 27-01-1598 blz. 58   
Vercoop, Maerten Jansz onsse medebroeder int Schepenampte Baert
Dircxz elcx inde naeme van haer huijsvrouwen Cornelis Pietersz als
voocht van Trijn Willems wedue wijlen Aerian Cornelisz ende Pieter
Cornelisz als oom ende rechtelijcke besturven voocht vande kinderen
vande voors. Aeriaen geprocreert bijde voors. Trijn Willems
gesamentlijck erffgenaemen wijlen Willem Pieter Maerts
aen Allert Geritsz
drie hondt landts meed gemeen mitte voors. Allert Geritsz leggende
int noort endt.
NO    Guerte Gerits
ZO endt  Guerte Baernde
ZW    Gerit Engelsz
NW endt  den Leegendijck.
 
 27-01-1598 blz. 58 v  
Vercoop, Gerit Engelsz onsse buijervrijer
aen Claes Dirricxz
een campe veens groot 248 roeden leggende binner Delft in Maert
Sijmons weer.
NO    Claes Cuijpers volck
ZO endt  den Delft
ZW    Gerit Thonisz mit zijn schoonsuster
NW endt  Pieter Nommelen.
Noch een acker landts buijter Delft int zelve weer groot 208 roeden.
NO    Jan Aeriansz
ZO endt  Gerit zelffs
ZW    Pieter Jansz
NW endt  den Delft.
 
 27-01-1598 blz. 59   
Vercoop, Claes Dirricxz als man ende voocht van Dieuwer Jan Huijgen
aen Claes Jan Huijgen zijn schoonbroeder onsse buijervrijer
alle alsulcken erffenisse ende besterffenisse als die voorn.
comparandts huijsvrouwe aen ende op besturven is bij doode ende
overlijden van haeren vader ende moeder van landt sandt huijs ende
hoff van all is all nijet ter werlt uijtgesondert leggende ende
staende int zuijt endt sulcx tselve van buijeren belent ende bekent
is.
 
 30-01-1598 blz. 59 v  
Vercoop, Dirrick Jan Claessen
aen Claes Jansz Reael een stucke landts genaempt "Gaijllen ven"
groot vier koeven leggende Buijtenhuijssen, streckende vande
Uijtwech off totte Meer toe.
NO    Machtelt vandt Hoff mit haer zoon
ZW    Comen Jan Jansz.
Claes Jansz Reael heeft de vier koeven weder vercoft aen Guerts
Jansdr zijn suster wedue wijlen Cornelis Dircxz Baeman tot Boeck
Carspel.
 
 04-02-1598 blz. 60   
Testament van Derck Oetgersz oudt 16 jaeren onsse buijervrijer.
Institueert tot zijnen universael erffgenaemen tkindt oft kinderen
die hij wettelijck procreert naelaten sal. Ende soe hij tot
eenigertijt sonder kinderen sterft soe substitueert hij bij dezen
zijn vader Oetger Dercxz, soe verre die selve zijne vader tsijner
overlijden noch int leven es, off indien sijnder ontbraecke zijns
testateurs halve susters ende broeders. Midtsgaders die kinderen
vanden overleden over haer overleden ouders plaetse.
 
 17-03-1598 blz. 61 v
 
Testament van Garbrant Florisz.
Institueert Willem Garbrantsz, Jan Garbrantsz ende Dieuwer
Garbrantsdr zijne kinderen elcx een vierde paert van zijn testateurs
erffenisse ende goeden. Ende aengaende het laeste vierdepaert will
ende begeert hij testateur dat Cornelis Garbrantsz zijn jongste zoon
affstaen sal met eens 25 dselve daer inne instituerende midtsdezen
zijn wettige portie. Item dat hij testateur oock dies onvermindert
will ende begeert dat terstondt nae zijn overlijden uijte voors.
laeste vierde paert van zijn goeden sal worden betaelt alsulcke
 150 als die voorn. Willem Garbrantsz aende voors. Cornelis
Garbrantsz verschoeten ende gelient heeft, ende daer en boven alle
die onbetaelde verschenen interesse vandien totte effectuele
betalinge toe.
Midtsgaders noch aende erffgenamen van Joost die Backer tot
Amsterdam mede te betaelen  150 eenswechdraegend als haer mede
vande voors. Cornelis Garbrantsz uijtsaecke van verschoeten ende
verleijde penningen resterende zijn.
Ende soe wes het voors. vierde paert meer soude moegen bedragen
heeft hij testateur daer inne geinstitueert midtsdezen het kindt
ofte kinderen vande voors. Cornelis Garbrantsz geprocreert ofte noch
te procreren. Midt dat die voors. Cornelis tot zijne nootelijcke
alimentatie hebben ende genijeten sal die lijfftocht ende usufruct
der goeden zijn voors. kinderen.
 
 17-03-1598 blz. 62 v  
Vercoop, Cornelis Jansz Bening poorter tot Amstelredam
aen Jan Claes Sijmons
dat gerechte derde paert van een perceel landts leggende inde
Buijtencaech inde campen groot int geheel 1050 roeden.
NW    Jan Roeloffsz
NO    Maerten Jan Dercken
ZO    Bouwen Jan Claessen ende Gerit van Dijcx volck cum socijs
ZW    die Meer.
 
 20-03-1598 blz. 63 v  
Willem Allerts schuldich
aen Neeltgen Aernts naegelaten weeskindt van Aernt Stoffelsz
geprocreert bij Neeltgen Jan Boutendr woenende Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 50, hooftgelt 800.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Lange ven" groot vier
koeven leggende int noort eijnde.
NO    Claes Bouwesz ende Maerten Henrick Ghijssen
ZO endt  die Huijsarme
ZW    Aernt Pietersz ende Cornelis Henricx kinderen cum socijs
NW endt  die Huijsarmen.
Borgen zijn Cornelis Henricxz onsse buijerman ende Jan Willemsz
Backer buijerman tot Wormer voor Willem Allertsz haeren respective
schoonvader ende vader.
Cornelis Henricxz heeft tot onderpande gestelt een perceel landts
groot derdalff koeven leggende int noort endt.
NO    Jan Henricxzs kinderen
ZO endt  Pieter Cornelisz
ZW    Derck Janttes
NW endt  Cornelis Henricxz zelffs.
 
 19-03-1598 blz. 65   
Dit zijn die persoonen die in deze toecomende jaere beginnende
tvrijdaechs nae paessche eerstcomende ende eijnde vrijdaechs nae
paessche 1599 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van
Assendelft wezen zullen.
                             Schepenen,
Int Brouckvierndeel                    Allert
                             Geritsz
Int Kerckvierndeel                    Jonge
                             Derck
                             Dercxz
                             vande
                             Lange Laen
Int Woudtvierndeel                    Willem
                             Woutersz
                             Gherrit
                             Willemsz
Int Nesvierndeel                     Henrick
                             Allertsz.
                             Schotvangers,
Int Brouckvierndeel                    Derck
                             Jacobsz
Int Kerckvierndeel                    Pieter
                             Aerntsz
Int Nesvierndeel                     Cornelis
                             Pieter
                             Jacobs.
     CORNELIS heere tot Assendelft Heemskerck rch.
 
 27-03-1598 blz. 66   
Vercoop, Thijs Dercxz buijerman tot Crommenie
aen Claes Claesz die Wit
dat gerechte derde paert van vijff maeden lants genaempt "die
Crijsven" groot int geheel vijff maeden lant leggende gemeen mit
Pieter Buijermans te Crommenie cum socijs int noort endt, streckende
vande Wechsloot off tot Claes van Zaenen lant toe.
NO    Baert Nijeskes van Wormerveer
ZW    Cornelis Egbertsz.
 
 05-04-1598 blz. 66 v  
Gerit Engelsz onsse buijervrijer bekende ontfangen te hebben van
Claes Jansz Reael die somme van 300 in gereede penningen. Op
conditie ende voorwaerde soe die voorn. Claes Jansz Reael in levende
lijffve is den 22e dach in martije anno 1603, soe sal ende beloeft
hij comparandt voor hem zijnen erven ende nacomelingen daer voore
aen handen vande voorn. Reael oft die gerechte houder van dezen te
restitueren ende betaelen die somme van 550.
Maer soe dvoors. Claes Jansz Reael voorde 22e martij 1603 quam te
overlijden soe sal hij comparant die voorn. ontfangen penningen voor
nijet hebben.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Boeffveech" groet een
morgen landts leggende int noort eijndt.
NO    Guerte Baerden worff mit Claes Cuijpers kinderen
ZO endt  Gerit Thonisz mit zijn wijffs zuster
ZW    Mr. Willem Bardesz burgermr. tot Aemsterdam
NW endt  die Wechsloot.
 
 07-05-1598 blz. 67 v  
Galaeijn Aerntsz schuldich
aen Lucas Bastiaensz zeijlemaecker opde Coudehoren tot Haerlem die
somme van 100 uijt saecke van goede duechtelijcke verschieten ende
geliende penningen. Te restitueren ende betaelen op Sint Jacobs dach
oft 14 daegen daer nae onbegrepen nu eerstcomend.
Onderpande een stucke lants groot een morgen lants leggende int
noort endt.
NO    Jan Pietersz vande Laen
ZO endt  Schipper Allert
ZW    Claes Jaspersz
NW endt  Claes Jaspersz.
 
 07-05-1598 blz. 68   
Op huijden den 7e meij anno 1598 soe hebbe ick Cornelis heere tot
Assendelft tot Eemskerck rch gecontinueert ende oock van nijeuws
gecontinueert ende continuere midtsdezen Pieter Jansz de Jonge
tottet Schoutambochte van Assendelft voorde tijt van drie jaeren
ingaende den 10e meij eerstcomende op sulcke conditie ende pacht als
in zijn [onleesbaar] commissie verclaert staen welverstaende dat hij
naerstich toesien zal tot mijnen vande coeremorige goederen ende
oock vande swaendrifte waer van die voorn. Pieter Jansz omme tselve
getrouwelijck te doen den behoorlijcken eedt in mijnen handen gedaen
heeft.
Ordinere daeromme ende beveele mijnen ondersaten van Assendelft dat
zij metten voorn. Schout pertije justitie.
Actum op mijnen huijsse van Assenburch onder mijn hant ten daege
ende jaere alsboven ondertekent CDassendelft.
 
 07-05-1598 blz. 68 v  
Pieter Jan Aerians schuldich
aen Aelbrecht Pouwelsz poorter van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Vennitgen van Jan Kees"
goot een halff morgen leggende over den Delft int noort endt.
NO    Sijbout Cornelisz
ZO endt  Engel Roeleven
ZW    Jan Aerians
NW endt  den Delft.
Borgen zijn Pieter Cornelisz ende Cornelis Jansz voorde voorn.
Pieter Jan Aerians haeren respective schoonsoone ende schoonbroeder.
 
 08-05-1598 blz. 70   
Testament van Willem Pietersz Coen ende Dieuwer Pietersdr zijn
suster leggende sieck te bedde.
Ende considerende dat zij testateuren geen van beijden kinderen noch
eenige descendenten en hebben, sulcx dat zij malcanderen gemaeckt
hebben reciproce dat is dat den langstlevende van hem testateuren
sal hebben ende behouden die usufructus ende tochte van alle die
goeden die de eeststervende van hem beijden mitter doot ontruijmen
ende achter laeten zal tot zij oft haer leven lanck geduijerende.
Ende naet overlijden vande laest stervende hebben zij testateuren
dien onvermindert tot haeren universele erffgenamen genomineert ende
geinstitueert Dirrick Pietersz, Trijn Pietersdr, Floris Claesz,
Trijn Claesdr ende Jan Claesz haeren respective susters ende
broeders kinderen.
Welverstaende nochtans dat indien Claes Pietersz Coen hem
testateuren broeder ende vader vande voors. Floris, Trijn Claes ende
Jan Claesz naet overlijden vande voors. laest stervende noch int
leven es sal genijeten drie vijffde paerten vande voors. achter
gelaeten goeden zijn kinderen bijdezen gemaect tot zijn leven lanck
geduijerende.
 
 13-05-1598 blz. 71   
Vercoop, Maerten Henricxz
aen Cornelis Henricxz
een stucke landts genaempt "het Veersse lant" groot 500 roeden
leggende int noort endt.
NO    Aernt Pietersz mit zijn susters
NW endt  Cornelis Henricxz cum socijs zelffs
ZW    Claes Dercxz Moll
ZO endt  Willem Mathijsz.
 
 21-05-1598 blz. 71 v  
Jan Pietersz Neelen schuldich
aen Pieter Aerisz Cramer poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrente van 18.15.-.,hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "dije Bree ven" groot twee
morgen een halff vers leggende in Aechte Neelen weer.
NO    Allert Geritsz
ZO endt  Pieter Cornelisz Hartoegen
ZW    Schipper Allert
NW endt  Pieter Cornelis Egberts.
Borgen zijn Jan Adriaensz ende Garbrant Cornelisz.
 
 21-05-1598 blz. 73   
Vercoop, Jan Pietersz Neelen
aen Garbrant Cornelisz zijn broeders zoon
die gerechte helft wesende tuijterendt mit noch een halff madt
meedts ten eijnde daer aen groot tsamen anderhalff morgen 157 roeden
leggende in Aechte Neelen weer.
ZW    Jan vande Laen mit zijn consorten
ZO endt  Pieter Cornelis Egberts
NO    Hillegundt Gerit Aeris mit haer kinderen ende Jan vande
     Laen cum socijs
NW endt  Derck Bieren volck.
 
 21-05-1598 blz. 74   
Garbrant Cornelisz Hartoegen schuldich
aen meester Ghijbert van Thenesse nu ter tijt woenende binnen
Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande in den eersten zijn helft vande uijterven ende noch een
halff madt meedts aen malcanderen leggende in Aechte Neelen weer
groot tsamen een morgen 557 roeden.
ZW    Jan vande Laen mit zijn consorten
ZO endt  Pieter Cornelis Egberts
NO    Hillegundt Gerit Aeris mit haer kinderen ende vande Laen
     cum socijs
NW endt  Derck Bieren volck.
Borg is Jan Pietersz Neelen.
 
 22-05-1598 blz. 75 v  
Baert Claesz Boschman voor hem zelven Adriaen Jansz als man ende
voocht van Fije Claesdr zijn huijsvrouwe ende Anna Claesdr
geassisteert mit Cornelis Claes Jan Roen haeren behoude neeff ende
rechtelijcke gecooren voocht als kinderen ende universele
erffgenamen wijlen Claes Geritsz Boschman ende Aechte Thijssen zijn
huijsvrouwe hemluijden vader ende moeder ende bekenden gedundeert
gescheijden ende gegrondeelt te wezen inder vouge als volcht.
Eerst dat Baert Claesz sal hebben thuijs, hoeijhuijs ende werff
vanden voors. boell.
ZW    Aeff Cornelis Derck Hannen mit haer suster zoon
NO    Willem Gerit die Boets laen in Goeten weer.
Noch een stucke landts genaempt "die Laen"leggende achter die voors.
worff groot twee morgen.
Noch die "Vliets ven"groot derdalff morgen.
Noch die "Boeffveech" leggende voort voors. huijs groot 700 roeden.
Noch die gerechte helft vande "Lange ackers" mittet "Cleijne
Delftgen" groot int geheel 600 roeden.
Noch het "Campgen" leggende aent uijterendt vande voors. Lange
ackers groot 300 roeden.
Noch het "Bufflant" leggende aent uijterendt vant voors. Campgen
groot 200 roeden.
Noch beijde "die Hooge veennen" groot tsamen twee morgen alle
leggende ende staende in Boschmans weer.
ZW    Derck Hannen weer
NO    Goeten weer.
Noch een stucke landts genaempt "tRuijgen meed" groot drie maeden.
ZO    Derck Hannen meedt
NW    Aeff Fransen twee geers.
Noch tgerechte derdepaert van een perceel landts genaempt "die
Waert" groot int geheel seven morgen leggende buijten Sint
Aechtendijck inden banne van Uijtgeest.
Z     Jan Havicxz cum socijs
N     Frans Garbrantsz mit Cornelis Dercxz Goesinnen.
Noch een derdepaert van een morgen landts leggende in Groff weer
inden banne van Heemskerck sulcx tselve van buijeren bekent ende
belent is.
Ende noch een gerechte derdepaert van 1100 roeden landts leggende
onderdeel ende gemeen mit Jan Cornelisz cum socijs inden banne van
Velssen genaempt "die Sluijs camp" sulcx tselve mede van buijeren
bekent ende belent is.
Ende is tgeene die voors. Baert Claesz voor zijn gedeelte ende lot
aengedeelt ende toegevallen es.
Item Adriaen Jansz nomine quod supra sal hebben een stucke landts
genaempt "die Bincaijck" oft van outs "die Achter ven" groot 1400
roeden.
Noch "die Groote Delft" groot een halff morgen.
Noch het "Binnen Reeffgen" groot mede een halff morgen.
Noch het "Over Reeffgen" oock mede groot een halff morgen.
Noch "die Slubbing" groot twee maeden all leggende mede int voors.
Boschmans weer.
Noch een stucke landts genaempt "Willem Mathijsz Vliets ven" groot
1400 roeden leggende in Willem Mathijsz ende Cruijven weren.
ZW    Trijn Ghijssen kinderen ende Gerit die Buets kinderen.
NO    Jacob Jan Jaeppen.
Noch een stucke landts genaempt "Jan Claesges seven maed" groot
vierdalff madt leggende aenden Hoogendijck.
W     Marij Jans ende Neel Pieter Wouters
O     Jan Derck Tamissen mit Allert Maertsz cum socijs.
Noch een stucke landts genaempt "die Lange ven" groot twee morgen
leggende in Roelke Baerts weer.
NO    Gerit Jonck Claessen
ZW    Bierens weer.
Noch een stucke landts gecomen van Huijbert Gerit Rombouts groot een
morgen leggende inde Moellenbuert.
NO    Trijntgen Moellennaers
ZW    Jonge Derck Heijn.
Noch een gelijck derdendeel vande voors. perceelen in Uijtgeest
Heemskerck ende Velsser bannen gelegen voore verhaelt.
Noch een losrentenbrieff onder Cornelis Geritsz daer van die
hooftsomme es 250.
Noch een losrentenbrieff onder Gerrit Willemszs kinderen inde
Beverwijck van 100 hooftsomme.
Noch een losrentebrieff onder Claes Cornelisz tot Velssen daer die
hooftsomme van is 90.
Noch die gerechte helft van een losrentenbrieff gemeen mit Sijmon
Claes Derck Maerts daer de hooftsomme van is 100.
Ende noch aende custinge van Pieter ende Jan IJsbrants zoonen opte
"Marcken" die somme van 915 te ontfangen op drie achtereenvolgende
maij daegen.
Ende is tgeene dat Adriaen Jansz inden naeme alsboven aengedeelt
geloot ende toegevallen is.
Ende Anna Claesdr sal hebben. Eerst die "Twischveen" groot twee
morgen.
Noch het "Viercant" groot een hont landts.
Noch het "Diepe slootgen" groot derdalff hont landts.
Noch die weergae vande voors. halve Lange Ackers mettet Cleijne
Delftgen all mede geleegen int voors. Boschmans weer.
Noch een Bincaijck ven genaempt "Luttichwech" leggende in Goeten
weer groot anderhalff morgen.
NW    die Caijck
ZO    Cornelis van Zaennen kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Thijs Janszoons Dijckven" groot
vierdalff madt lants leggende int Kerckweer.
ZW    Jan Cornelis Janszoons
NO    Claes Claesz ende Cornelis Engelsz.
Noch die gerechte helft vande twee maed daer ten eijnden aen
geleegen groot int geheel twee maeden gemeen met Jan Claesges volck.
ZW    Cornelis Pieter Jan Baernts voor kinderen
NO    Jan Claesges volck.
Noch een stucke lants groot twee maeden genaempt "Aerntges meed".
ZW     de Schout met Huijbert Geritsz
NO    Gerit Willemsz.
Noch een stucke landts genaempt "het Vroon madt" leggende int Vroon
weer aenden Hoogendijck.
ZW    Sijmon Claes Derck Maerts
NO    Jan Maijckes.
Noch die gerechte helft vande "Wijmerick" mitte uijterdijck annex
leggende naer advenant groot int geheel twee morgen leggende
buijtendijcx over tvoors. Kerckweer gemeen mittet voors. Jan
Claesges volck.
N     Cornelis Ouwe Jannen kinderen cum socijs
Z     Anna Claes voors. zelffs mit Jan Claesges volck.
Noch een perceel uiterdijcx groot 300 roeden leggende onderdeel ende
gemeen mette voors. Jan Claesges volck.
N     die voors. Wijmerick
Z     Claes Jansz Reael.
Noch het gerechte derdendeel vande perceelen in Uijtgeest Heemskerck
ende Velsser bannen geleegen hijer voorens gespecificeert.
Noch een rentenbrieff onder Derck Steffens tot Assendelft daer die
hooftsomme van is 150.
Noch een losrentenbrieff onder Wouter Joosten daer die hooftsomme
van is 300.
Noch een losrentenbrieff onder die wedue van Jacob Jansz Roed daer
die hooftsomme van is 100.
Noch een losrentenbrieff onder Cornelis Pieter Jan Baernts daer die
hooftsomme van is 120.
Noch twee losrentenbrieffven onder Jacob Jan Coppen daer de
hooftsommen tsamen van zijn 300.
Ende noch aende custinge onder Pieter ende Jan IJsbrantszoonen vande
"Marcken" voors. die somme van 630 te ontfangen opte voore
verhaelde termijnen.
Midtsgaders noch 80 gulden vande voors. Baert Claesz Boschman
haeren broeder op verbeteringen van lot gestelt.
Ende is tgeene dat die voors. Anna Claesdr ten deel ende loote
aengedeelt ende toegevallen is.
 
 22-05-1598 blz. 79   
Henrick Pietersz schuldich
aen Vrericxk Jacobsz onsse buijervrijer
een jaerlicxe losrente van 30. hooftgelt 500.
Onderpande die helft van een stucke landts genaempt "Eckges ven"
groot int geheel 2700 roeden leggende in Aelberts weer.
ZO endt  Trijn Pieter Wouters mit haer kinderen
NO    Mr. Willem Bardesz
ZW    Jan Derck Everts
NW endt  Gerit Allertsz.
 
 22-05-1598 blz. 80   
Vercoop, Mr. Jan Duvesz doctor inde medecijnen tot Amsterdam ende
Aell Jan Duves zijn suster geassisteert met Jan Aerntsz haeren
behoude neeff ende gecooren voocht mede poortersse ende poorter tot
Amsterdam
aen Engel Claesz ende Derck Pietersz
die gerechte helft van tweer landts met zijn dijckage wech
werckweere ende uijterdijck daertoe behoerende genaempt "Derck Jan
Baernts weer" (uijtgesondert die Boeffveech toebehoerende Havick
Janszs kinderen) midtsgaders die eijgendoemme tvoors. Mr.
competerende inde Zijdwindt daer die Crommeniers in Assendelft
gelant zijnde haer dijck uijt maecken, bijde voors. coopers tot noch
toe gebruijct groot na uijt wijssen die laeste meetinge 14.513
roeden.
NO    Pieter Ghijs Bouwes weer
ZW    Roeloff Louwen weer
ZO    den IJe
NW    die Meer.
Ende noch die halve werff daer Engel Claesz jegenwoordich op woondt
int zelve weer geleegen.
 
 28-05-1598 blz. 81   
Vercoop,Garbrant Cornelisz als man ende voocht van Baelich Pietersdr
aen Jan Geritsz
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 600 roeden
leggende in Jaep Heijnen weer.
NO    Cornelis Geritges mit zijn voor kindt
ZO endt  die Caijck
ZW    Derck vande Lange Laen
NW endt  Claes Roeloffsz.
 
 28-05-1598 blz. 81 v  
Guerte Allerts wedue wijlen Pieter Allerden vande Laen geassisteert
mit Jan Pietersz haeren zoon ende voocht schuldich
aen Cornelis Jansz Bening poorter der stadt Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 2, hooftgelt 40.
Onderpande een acker landts wesende die zuijderste groot een hondt
lants leggende aent Twisch achter Lou Warnaers uijt int noort
eijnde.
NO    comparante zelffs
NW endt  Engel Heijntkes
ZW    Anna Allerts Naijster
ZO endt  Twisch.
 
 29-05-1598 blz. 82 v  
Maerten Henrick Ghijssen schuldich
aen Mr. Ghijsbert van Thenesse nu ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 31.5.-., Hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Uijter Mannen ven" groot
een madt lants leggende in Mannen weer.
NO    Cornelis Meuszs kinderen
NW endt  Sijbout Cornelisz
ZW    Willem Allerden
ZO endt  Claes Rijssen.
Noch "Mannen Marcus ven" int zelve weer groot een morgen lants.
NO    Cornelis Meuszs kinderen
NW endt  Claes Willemsz
ZW    Willem Allerden
ZO    Cornelis Pieter Jan Baernts.
Noch die gerechte helft vande "Buijtcaijck ven" in Henrick Ghijssen
weer groot 1139 roeden int geheel.
NO    die Huijsarmen van Assendelft
NW    Henrick Ghijssen
ZW    Cornelis Meuszs kinderen
ZO    die Caijck.
Noch die Twisch ackeren groot een halff morgen leggende in Henrick
Ghijssen weer, streckende van Sijbout Corneliszs lant off tottet
Twisch toe.
NO    Allert Jan Gerits volck
ZW    Engel Roeleven.
Borg is Henrick Ghijssen woenende tot Saerdam, daer onder
verbindende mede ten onderpande die weergae vande voors. halve
Buijtcaijck ven mette voors. Maerten Henrick Ghijssen gemeen ende
belent alsboven.
 
 29-05-1598 blz. 84   
Engel Roeloffsz schuldich
aen Guerte Willemsdr ende Jonge Guerte die huijsvrouwe van Aerian
Blau haer dochter poorterssen van Haerlem te weten Oude Guert voor
viervijffden paerten ende Jonge Guert voor een vijffde paert van een
jaerlicxe losrenten van 7.16.4., hooftgelt 125.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Achter ven" groot 1030
roeden leggende achter zijn huijs int noort endt.
NO    Derck Bieren volck
ZO    die Wech
ZW    Pieter Cornelis Egberts
NW    die Caijck.
Borgen zijn Bouwen Pietersz ende Adriaen Dercxz vanden Dam.
 
 02-06-1598 blz. 85 v  
Jan Gerit Huijgen schuldich 
aen Stijn die wedue van Lambert Reijersz vander Horst woenende tot
Haerlem
een jaerlixe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts groot derdalff madt leggende in Heijn
Roeleven weer.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Cornelis Ouwe Jannen kinderen ende Duijff Thijssen mit
     haer kinderen
NW endt  Heijn Roeleven volck.
Borgen zijn Cornelis Claes Jan Roen ende Jan Cornelisz voorde voors.
Jan Gerit Huijgen haeren respective swager ende schoonvader.
 
 02-06-1598 blz. 87   
Anna Claesdr wedue wijlen Pieter Henricxz geassisteert met Claes
Pietersz haeren zoon ende voocht schuldich
aen Jan Pieter Saenredam mede onsse buijerman
een jaerlicxe losrenten van 27.5.-., hooftgelt 450.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck ven" groot
1500 roeden leggende Heijntges weer, streckende vande Caijck off tot
Jonge Dirck Heijnen lant toe.
NO    zij comparante zelffs
ZW    Cornelis Willem Geritsz ende Neel Cornelis Willem Aernden
     wedue mit haer kindt.
 
 05-06-1598 blz. 88   
Trijn Aeresdr geassisteert met Albert Huijbertsz haeren zoon ende
voocht schuldich
aen het Vrouwen Gasthuijs van Bakenesser Kerck inde Clercksteech
binnen Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "tWeetgen" groot seven hondt
landt leggende Buijtenhuijssen, streckende vande Uijtwech off totten
IJe toe.
NO    Duijff Coeck Heijnen
ZW    Cornelis Bening tot Amsterdam.
Borgen zijn Gerit Jonc Claessen ende Pieter Jonc Claessen gebroeders
woenende aenden Dijck.
 
 05-06-1598 blz. 89   
Vercoop, Jacob Jansz als man ende voocht van Hillegundt Nijels
vervangende ende hem starck makende voor Cornelis Nijelsz zijn
schoonbroeder
aen Mathijs Jacobsz ende Dirck Jacobsz gebroeders
een stucke landts groot drie hondt landts leggende in Cop van
Dijcken weer.
NO    Jan Huijberden
ZO endt  Roeloff Jaspers mit zijn voor soon
ZW    Trijntgen Moellennaers
NW endt  Jan Henricxz alias Baertssen.
Noch een worff genaempt "Nijel Jansz worff".
NO    Jacob Jansz Coppen
ZO endt  Jacob Jansz Coppen
ZW    Aecht Baerts tot Haerlem
NW endt  die Wechsloot.
 
 05-06-1598 blz. 89 v  
Vercoop, Pieter Geritsz, Maerten Roeloffsz Armehuijssitteren tot
Assendelft ende mit consendt ende wel believen van Schepenen ende
Regurders aldaer
aen Geridt Claesz voor deen helft ende Nijel Pietersz mit Gerrit
Pietersz voor dander helft
alle alsulck recht actie oft eijgendoeme als die voors. Huijsarmen
eenichsins hebben tot een derdendeel van een stucke landts genaempt
"Hammen Wijmerick" groot int geheel een morgen landts leggende
buijtendijcx.
NO    Cornelis Cornelisz Huijbert Geritsz
ZW    die Meer
ZO    Jan Claesges volck cum socijs
NW    die Meer.
 
 05-06-1598 blz. 90   
Cornelis Engelsz schuldich
aen die  Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een madt landts leggende gemeen met Jan Cornelisz ende
Claes Claesz in Kerck weer.
NO    Gerit Willemsz
ZO endt  Anna Boschmans
ZW    Cornelis Pietersz voorkinderen
NW ent  hij comparandt met Claes Claesz.
Borg is Allert Geritsz onsse medebroeder int Schepenampte voor
Cornelis Engelsz zijn swager.
 
 05-06-1598 blz. 91   
Pieter Dercxz alias Pieter Maertsz schuldich 
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een madt landts leggende opte Hornsloot.
NO    Wouter Joosten
NW    Wouter Joosten mit Roeloff Pietersz
ZW    Cornelis Pieters Jan Baernts voor kinderen
ZO    Huijch Maertsz vandt Hoff.
Borg is Cornelis Jonck Claessen voorde voors. Pieter Dircxz zijn
swaeger.
 
 05-06-1598 blz. 92   
Jan Florensz schuldich
aen Jan Basert zijnen neeff poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts van outs genaempt "die Drie koeven"
leggende in Floren weer.
NO    Engel Henricxz
ZO endt  Willem Geritsz Boet
ZW    Willem Woutersz ende Willem Maerts cum socijs
NW endt  comparant zelffs mit zijn consorten.
 
 05-06-1598 blz. 93   
Testament van Griete Geritsdr wedue wijlen Baert Vreericxz sieck
ende cranck te bedde.
Maeckt ende ordineerde midtsdezen dat Claes Baertsz haeren beminde
zoon voor uijt haeren goeden sal hebben die worff mittet "tMintge"
daer achter aen leggende, streckende vande Heerenwech off tot Pieter
Cornelis Egberts landt toe.
NO    Cornelis Neel Remmen ende Egbert Cornelisz cum socijs
ZW    Claes Dercxz Moll mit Cornelis Neel Remmen cum socijs
     landt.
Nomineerde voorts tot haeren universeele erffgenamen in haere
vordere ongedisponeerde goeden die voors. Claes Baertsz, Marij
Baertsdr ende Guerte Baertsdr haeren kinderen ende bij gebreecke van
eenich van haeren voorgenoemde kinderen die kinderen der selveren in
haer ouders plaetse.
 
 05-06-1598 blz. 93 v  
Vercoop, Maerten Heijnricx ende Sijboudt Cornelisz
aen Anna Pieter Henricx wedue
derdalff madt landts genaempt "die Hooge ende Leege meed" leggende
in Henrick Ghijssen weer.
NO    Aerendt Pietersz cum socijs mitte Huijsarmen
NW endt  den Leegendijck
ZW    Coopster zelffs
ZO endt  Willem Cornelisz.
 
 08-06-1598 blz. 94   
Vercoop, Aerendt Pietersz nu ter tijt woenende tot Sparwoude
aen Cornelis Pieter Jan Baernts
een stucke landts groot 1440 roeden leggende in Crullen ende tVroon
weere, streckende van Meijnert Geritszs ende Cornelis Moeij Duven
landt totte Kaijck toe.
NO    Pieter Cornelis Pieters mit zijn wijffs voor kinderen
ZW    Cornelis Moeij Duven.
Midts dat die cooper daer mede tot zijnen laste sal neemen 120
hooftpenningen competerende Anna Boschmans.
 
 08-06-1598 blz. 94 v  
Vercoop, Aernt Pietersz nu ter tijt woenende tot Sparwoude
aen Jan Cornelisz oudt Schepen
een stucke landts genaempt "Bieren Meed" groot 1200 roeden,
streckende van Dirck Bieren volcx cum socijs landt off totten
Hoogendijck toe.
NO    Wouter Claesz
ZW    Jan Geritsz Maijckes.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen 279
hooftpenningen daer van te betaelen een losrenten van 15.10.-.
 
 08-06-1598 blz. 95   
Vercoop, Gerit Thonisz nomine uxoris vervangende ende hem starck
makende voor zijn schoonsuster
aen Jan Cornelisz woenende opten Nuwendam
een perceel landts groot 200 roeden.
W     die Hamsloot
O     die Huijsarmen
Z     Trijn Willems breetsven
N     Jan Cornelisz selffs.
 
 09-06-1598 blz. 95 v  
Vercoop, Maerten Henricxz
aen Willem Cornelisz
een stucke landts genaempt "die Cleijert" leggende in Henrick
Ghijssen weer.
NO    Willem Allerden
ZO endt  Aerndt Pietersz
ZW    Cornelis Henricxz
NW endt  Pieter Henricx wedue.
 
 08-06-1598 blz. 96   
Aerent Pietersz onsse buijervrijer schuldich
aen die Huijsarmen 
een jaerlicxe losrente van 40.12.8., hooftgelt 650.
Onderpande eerst een campe landts groot 280 roeden leggende voor
Spoelkens worff, streckende vande Wechsloot off tot Baert Nijesges
van Wormerveers landt toe.
NO    Claes Janttes
Z     Maerten Dirck Claes Pouwels.
Noch thien ackeren landts leggende bij malcanderen, streckende vande
Twisch tot Baert Nijesges ende Maerten Dircxz landt toe groot 1000
roeden.
N     Evert Claesz Jantes ende Cornelis Gerit Claes Pouwels
Z     Dingnum Cornelisz, Cornelis Derckxz ende Jan Bening.
Borg is Baert Dircxz woenende opten Dam.
 
 09-06-1598 blz. 97   
Vercoop, Pieter Claessen Ponssen voor hem selven Jan Pietersz van
wegen zijn huijsvrou beijde woenende tot Oostzaennen ende Derck
Vennissen woenende tot Lantsmoer ook van wegen zijn overleden
huijsvrou erffgenamen wijlen Brecht Henricx van Oostzaennen
aen Engel Claesz ende Deerick Pietersz
drie vierde paerten vande gerechte helft van tweer lants met zijn
dijckaige wech werckweere ende uijterdijck daertoe behoerende
genaempt "Derck Jan Baernts weer" uijtgesondert die Boeffveech
toebehoerende Havick Janszs kinderen midtsgaders vande eijgendoome
tvoors. weer competerende inde Zijdwindt daer die Crommeniers in
Assendelft gelant zijn haer Dijck uijt maecken bij de voors. coopers
tot noch toe gebruijct groot nae uijtwijsen die laeste meetinge
14.513 roeden midtsgaders drie vierde paerten vande worff int zelve
weer na advenant geleegen, die bijde voors. Engel nu ter tijt
bewoondt wordt.
NO    Pieter Ghijs Bouwes weer
ZW    Roeloff Louwen weer
ZO    den IJe
NW    den Meer.
 
 09-06-1598 blz. 98   
Vercoop, Sijmon Jacobsz woenende tot Oostzaenen
aen Engel Claesz
dat gerechte achte paert van tweer landts met zijn dijckaige wech
werckweere ende uiterdijck daertoe behoerende genaempt "Derck Jan
Baernts weer" uijtgesondert die Boeffveech toebehoerende Havick
Janszs kinderen midtsgaders vande eijgendoemme tvoor. weer
competerende inde Zijdwindt daerde Crommeniers in Assendelft gelant
zijnde haer dijck uijt maecken bijde voors. cooper cum socijs tot
noch toe gebruijct groet nae uijtwijsen die laeste meetinge 14.513
roeden midtsgaders die gerechte achte paert vande worff int zelve
weer geleegen die bijde voors. Engel nu ter tijt bewoondt wordt.
NO    Pieter Ghijs Bouwes weer
ZW    Roeloff Louwen weer
ZO    den IJe
NW    den Meer.
 
 09-06-1598 blz. 98 v  
Engel Claesz ter eenre ende Derck Pietersz ter andere zijde
bekenden gegrondeelt geschift gegrondtcavelt ende gescheijden te
wezen inder manieren soe volcht van allsulcke gemeenschap van landen
als zij hebben leggen in Derck Jan Baernts weer.
Eerst dat Engel Claesz sal hebben die "Uijterven" groot 1600 roeden,
streckende vande middelste ven tot den Dijck ende Zijdwindt toe.
NO    Oetger Jansz ende Wouter Claesz
ZW    Maerten Jan Dercken.
Noch een stucke landts leggende Buijtcaijck groot 1400 roeden,
streckende vande achterven totte middelste ven toe.
NO    Baert Jan ende Gerit Bouwesz
ZW    Jan Roeloffsz.
Noch een stucke landts dat "Achter ventgen" groot 1129 roeden.
NO    Baert Jan ende Gerit Bouwesz
ZW    Jan Roeloffsz.
Noch die werff daer Engel Claes jegenwoordich op woondt leggende ten
noortoosten ende noortwesten mittet Achter ventgen beslooten.
Noch een stucke landts genaempt "die Laijck veen" groot 758 roeden.
NO    Baert Jan ende Gerit Bouwesz
ZW    Jan Roeloffsz
NW endt  Derck Pietersz
ZO endt  Engel Claesz ende Jan Claesz.
Noch een stucke landts genaempt "dat Henste halff madt aende Laijck
veen" groot 350 roeden, leggende ten beijde enden mit Engel Claeszs
lant beslooten.
NO    Baert Jan ende Gerit Bouwesz
ZW    Jan Claes Sijmons.
Noch een stucke lants genaempt "tVerste Halff madt" groot 370
roeden, leggende ten beijde ende mit Engels zelffs lant beslooten.
NO    Baert ende Gerit voors.
ZW    Derck Pietersz.
Noch een stucke landts genaempt "die Hooge veen" groot 720 roeden,
leggende ten beijde enden mit haer comparanten lant beslooten.
NO    Baert ende Gerit voors.
ZW    Thonis Jacobsz.
Noch die "Halve leege veen" mit die "Halve Dijck veen" wesende die
zuijtwesterse zijde groot tsamen 1100 roeden, streckende vande Hooge
veen off tot den Hoogendijck toe.
NO    Derck Pietersz
ZW    Thonis Jacobsz.
Noch drie vijffde paerten vande uijterdijck ten IJe ende 214 roeden
vande uijterdijck te Meerwaert. 
Ende is tgeene die voors. Engel Claesz voor zijn gedeelte ende lot
aengedeelt ende toegevallen is.
Ende Derck Pietersz sal hebben eerst die "Middelste ven" groot 1800
roeden.
NO    Jong Claes ende Aellidt Stijnen
ZO endt  nu Claes Havicken
ZW    Griet Goeten mit haer kinderen
NW endt  Claes Reaelen.
Noch een stucke lants genaempt "Derck Jan Baernts laen" groot 1400
roeden, streckende vande wech off tot Engel Claeszs worff toe ende
Cornelis van Zaenen kinderen lant.
NO    Oetger Jansz ende Wouter Claesz
ZW    Aeff Baerts tot Westzaennen.
Noch een stucke landts genaempt "die Boeffveech" groot 1000 roeden.
NO    Pieter van Lis
ZO endt  Engel Claesz
ZW    Thonis Jacobsz ende Aeff Baerts
NW endt  Claes Havicxz.
Noch een stucke landts genaempt "die Splitveen" groot 550 roeden.
NO    Engel Claesz
ZO endt  Engel Claesz
ZW    Baert Roeloffsz
NW endt  Jan Claes Sijmons.
Noch twee perceelen.
Noch die weergae vande halve leege ende Dijck veen groot tsamen 1100
roeden.
NO    Oetger Jansz ende Wouter Claesz
ZO    den Dijck
ZW    Engel Claesz
NW endt  Engel Claesz.
Noch twee vijffden paerten vande uijterdijck ten IJe ende vande
uijterdijck te Meerwaert groot 700 roeden.
Ende is tgeen die voors. Derck Pietersz voor zijn gedeelte ende lot
aengedeelt ende toegevallen is.
 
 09-06-1598 blz. 100   
Vercoop, Engel Claesz Jutten
aen Gerit Garbrantsz
een stucke landts genaempt "die Achterven" groet twee morgen
leggende in Willem Jutten weer.
ZW    Sijmon Henricxz cum socijs
NW endt  Comparant zelffs
NO    Louris Woutersz
ZO endt  zijn comparants huijs ende worff.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen 100
hooftpenningen staende op losrenten den penning twintich.
 
 09-06-1598 blz. 100 v  
Derck Pietersz schuldich
aen Jan Jansz Coninck woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 72, hooftgelt 1200.
Onderpande eerst een stucke landts genaempt "die Middelste ven"
groot 1800 roeden leggende in Derck Jan Baernts weer.
NO    Jong Claes ende Aellidt Stijnen ende haer kinderen
ZO endt  Claes Havicken
ZW    Griete Goeten mit haer kinderen
NW endt  Claes Reaelen.
Noch een stucke landts genaempt "Derck Jan Baernts laen" int zelve
weer groet 1400 roeden, streckende vande sHeerenwech off tot Engel
Claes Jutten worff ende Cornelis van Zaenen kinderen lant toe.
NO    Oetger Jansz ende Wouter Claesz
ZW    Aeff Baerts tot Westzaenen.
Noch thuijs ende worff daer hij comparant jegenwoordich in woondt
gestaen ende leggende opt voors. weer.
ZO    sHeerenwech
ZW    die voors. laen
NW    die voors. laen
NO    Oetger Jansz ende Wouter Claesz laen.
 
 09-06-1598 blz. 102   
Vercoop, Sijbout Cornelisz
aen Claes Claesz Nommelen
een stucke landts genaempt "het Achter ventgen" groot 404 roeden
leggende in Henrick Ghijssen weer, streckende van Maerten Henrick
Ghijssen worff off totte Caijck toe.
NO    Aerent Pietersz
ZW    Engel Henricxz.
 
 09-06-1598 blz. 102 v  
Vercoop, Willem Cornelisz als man ende voocht van Trijn Willems den
Ouwes
aen Trijn Pieter Wouters
eerst twee koeven leggende inde Buijtcaijck inden Ouwes weer.
NO    Cornelis Willemsz met Roeloff Engelsz
ZO endt  die kinderen van Joost Jansz Backer tot Amsterdam
ZW    Thonis Jacob Huijgen kinderen mit Roeloff Engelsz
NW endt  Coopster zelffs.
Noch een acker landts leggende int zelve weer groot 148 roeden.
NW    Claes Jaspers
NW endt  Thonis Jacob Huijgen kinderen
NO    Vrou Pieters
ZO endt  Cornelis Sijmonsz Heeloe.
Noch een acker landts groot 58 roeden leggende meede int zelv weer.
NO    Claes Garbrantsz
ZO endt  Vrou Pieters
ZW    Roeloff Engelsz
NW endt  Gerit Henricxz.
 
 09-06-1598 blz. 103   
Vercoop, Cornelis Pietersz eertijts getrout hebbende Aellidt Jans
zijn overleden huijsvrou ende Floris Pietersz als man ende voocht
van Duijff Maertens vant Hoff zijn huijsvrouw
aen Jan Gerit Huijgen
eerst die gerechte helft van een stucke landts groot int geheel vier
maeden ende een hondt landts geleegen in Gerit Claes Pouwels weer
gemeen mitte voors. cooper.
ZW    Cornelis Pieters volck met Roeloff Heijn Roeleven
ZO endt  die cooper zelffs
NO    Gerit Roeloff Sijmons Pieter Jonckclaessen mit Jan
     Meijckes
NW endt  den Hoogendijck.
Noch die gerechte helft van twee maeden landts leggende int zelve
weer.
ZW    Willem Gerit Dercxzs
ZO endt  Claes Dercxz Beellij
NO    Frerick Jacobsz
NW endt  Aerian Dercxz.
Noch die gerechte helft van derdalff madt landts leggende in Heijn
Roeleven oft Cornelis Pieters weer gemeen als boven.
ZW    Duijff Tijssen haer kinderen mitte kinderen van Cornelis
     Ouwe Jannen
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven
NO    Cornelis Heijn Roeleven
NW endt  Heijn Roeleven meed.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen die gerechte helft
van 4 sjaers als erffhuijere vant zelve landt.
Noch die gerechte helft van 200 roeden uijterdijck leggende over
Heijn Roeleven weer, streckende vande Hoogendijck off totte Meer
toe.
ZW    cooper zelffs
NO    cooper zelffs.
 
 09-06-1598 blz. 104   
Jan Baerntsz schuldich
aen derffgenamen wijlen Willem Pouwelsz van Thenesse in zijn leven
woenende tot Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 100.
Onderpande het huijs ende worff daer hij nu ter tijt in woondt.
N     Evert Bouwesz kinderen
Z     Jan Baertsz.
Ende noch een stucke landts genaempt "die Bouck acker" groot twee
morgen, streckende van de Wechsloot off tot Delft toe.
NO    Piet Joosten mit Claes Pieter Louwen
ZW    Henrick Sijmonsz wedue ende Claes Claesz Nommelen.
 
 09-06-1598 blz. 105   
Meijnert Geritsz Timmerman schuldich
aen Mr. Jan Pilorius notaris publijcq, residerende tot Aemstelredam
een jaerlicxe losrente van 18, hooftgelt 300.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts groot int geheel
1254 roeden gemeen mit Jonge Jan Woutersz leggende int Vrou weer.
NO    Jan Geritsz Maijcke
ZO endt  Floris Pietersz
ZW    Sijmon Claes Dirck Maertsz
NW endt Sijmon Claes Dirck Maertsz mit Anna Boschmans.
Noch een morgen landts leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Claes Sijmonsz
ZO endt  derffgenamen van Mr. Dirck van Beeckesteijn tot Haerlem
ZW    Jong Aerendtsz
NW    Jan Gerit Huijgen.
Borg is Jan Willem Aerians.
 
 09-06-1598 blz. 106   
Gerit Engelsz onsse buijervrijer schuldich
aen Gerit Jacobsz van Aemstelredam woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 28.2.8., hooftgelt 450.
Onderpande een stucke landts genaempt "Dammers ventgen" leggende aen
twee perceelen eijnd aen eijnde int Dam weer groot drie margen.
NO    Gerit Thonisz
ZW endt  Pieter Nommelen
ZW    Sijmon Conincx
NW endt  Gerit Will.
Noch een stucke landts genaempt "Bannen meedtgen" leggende bijden
Nuwendam groot 854 roeden.
NO    Allert Geritsz
ZO endt  Cornelis Meutszs kinderen
ZW    Cornelis Henricxz
NW endt  Allert Geritsz.
 
 09-06-1598 blz. 107   
Vercoop, Jan Pierke Neellen
aen Cornelis Roeloffsz
een madt meedts geleegen in Aechte Neellen meed ende weer.
NO    Gerit Rijssen
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Sijmon Conincx
NW endt  die Leegendijck.
 
 09-06-1598 blz. 107 v  
Vercoop, Derrick Henricxz
aen Cornelis Willemsz
een perceel landts groot 840 roeden leggende in Heijntges Derck
Heijnen weer.
NO    Adriaen Jansz
ZO endt  cooper zelffs
ZW    cooper zelffs mit Cornelis Joncken
NW endt  Huijch Claesz mitte Cornelis Joncken.
Midts dat die cooper mede voor ons compareerende bekende 28 inde
handt vande custinge gehouden te hebben van dat hij seijt tvoors.
lant soe groot nijet te wesen als die veijlcedulle vermelt.
 
 09-06-1598 blz. 108 v  
Vercoop, Engel Claesz Jutten
aen Cornelis Claesz ende Derrick Claesz gebroeders een stucke landts
genaempt "Claes Sijmonsz Kaechven" groot een morgen lants leggende
inde Binnenkaech.
ZO    Cornelis Claesz zelffs
ZW endt  Oetger Jansz
NW    Jan Cornelisz cum socijs
NO endt  den Hoogendijck.
 
 09-06-1598 blz. 109 v  
Vercoop, Jan Baernts ende Sijbout Cornelisz inde naeme van haer
huijsvrouwen
aen Schipper Allert Geritsz
een huijs ende erff leggende ende staende int noort eijnde,
streckende vande Wech off tot Schippers werff toe.
NO    Derck Bieren volcx worff
ZW    Schipper Allert zelffs.
 
 09-06-1598 blz. 110   
Vercoop, Willem Jansz Jongelincx voor hem selven ende hem starck
maeckende voor sijn kinderen geprocreert bij Aechte Claes zijn
overleden huijsvrou
aen Baert Claesz, Fije Claes ende Anna Claesdr kinderen wijlen Claes
Geritsz Boschman
een stucke landts genaempt "die Lange ven" groot twee margen
leggende in Roelke Baerts weer.
NO    Gerrit Jong Claessen
ZO endt  Jonge Jan Woutersz
ZW    Gerit Derck die Boets mit Maerten Derck Bieren cum socijs
NW endt  Oetger Dercxz mit zijn zoon.
 
 09-06-1598 blz. 111   
Vercoop, Wouter Jacobsz
aen Bastiaen Baertsz
een stucke landts genaempt "die Ackeren" groot twee koeven leggende
besuijden Pieter Coennen sloot.
NO    cooper zelffs
NW endt  Baert Derck Baerten
ZW    Baert Derck Baerten mit Sijmon Claesz Crabinuijs kinderen
     geprocreert bij Trijntgen van Berckenroed tot Haerlem
ZO endt  Claes Reaelen.
 
 09-06-1598 blz. 111 v  
Vercoop, Sijbout Cornelis
aen Aernt Pietersz onsse buijervrijer
een stucke landts groot 1179 roeden genaempt "die Uijter
Buijtcaijck" leggende in Henrick Ghijssen weer.
NO    Willem Allerden
ZO    Henrick Ghijssen
ZW    Gerit Huijgen met zijn wijffs suster
NW endt  Willem Cornelisz.
 
 09-06-1598 blz. 112   
Vercoop, Cornelis Pietersz als man ende voocht van Aechgen Egberts
aen Guerte Pieters wedue wijlen Derck Egbertsz ende haer kinderen
een stucke landts groot een morgen 49 roeden leggende in Aelberts
weer.
NW endt  Jan Derck Everts
ZW    Cornelis Sijmonsz Heeloe
ZO endt  Guert mit haer kinderen zelffs
NO    Neel Aernts mit haer kinderen.
 
 09-06-1598 blz. 112 v  
Vercoop, Derrick Henricxz
aen Trijntgen Moellennaers
eerst een stucke landts genaempt "die Lange camp" leggende opten
Moellensloot in Heijntgen Derck Heijnen weer groot 172 roeden.
NO    Baert Jan Gaellen ende Baertssen
ZO endt  Roeloff Jaspersz
ZW    Nijel Janszs kinderen
NW endt  Henrick Pieter Henricx.
Noch een stucke landts genaempt "die Acker van Henrick Aernts"
leggende int zelve weer groot 127 roeden.
NO    Marij Claes Cuijpers
ZO endt  die coopster zelffs
ZW    Cornelis Joncken
NW endt  Cornelis Coijten kinderen.
Noch het omloopgen int zelve weer groot 160 roeden.
NO    Huijch Claesz
ZO endt  Roeloff Jaspersz mit Aelbert Egbertsz
ZW    Roeloff Henricxz
NW endt  Baert Jan Gaellen.
 
 09-06-1598 blz. 113 v  
Vercoop, Pieter Claes Ponssen voor hem zelven Sijmon Jacobsz ende
Jan Pietersz elcx inde naeme van haer huijsvrouwen all woenende tot
Oostzaennen ende Derck Vennissen van Lantsmoer mede inde naeme van
zijn overleden huijsvrouwe erffgenamen wijlen Brecht Henricx van
Oostzaennen
aen Jonge Jan Woutersz ende die kinderen wijlen Cornelia
Ghijsbertsdr wedue wijlen Jan Engelsz
eerst een stucke landts genaempt "die Dijckmeed" leggende in Maerte
Jans weer groot twee maeden.
NO    Gerit Jonck Claessen
ZO endt  Engel Derrick Bieren kinderen
ZW    Gerrit IJsbrantsz
NW endt  den Dijck.
Noch een stucke landts genaempt "het Vlusgen" groot 200 roeden int
zelve weer.
NO    Sijmon Claes Derck Maerts
ZO    die Caijck
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Cornelis Moeij Duven.
Noch een stucke landts genaempt "het Bincaijckgen" groot 450 roeden.
NO    Gerrit Willemsz
ZO endt  Pieter Joosten
ZW    Wouter Claesz
NW endt  die Caijck.
Noch een Boeffveechgen leggende int zelve weer opten Delft groot 300
roeden.
NO    Claes van Zaennen
ZO endt  den Delft
ZW    Michiel
NW endt  Michiel.
Noch een acker landts binnen die Hengste Reeff groot 120 roeden int
zelve weer.
NO    Gerit ende Maerten Sijmons
ZO endt  die Hengste Reeff
ZW    Wouter Claesz
NW endt  Wouter Claesz.
Noch een campgen binnen die Veerste Reeff int zelve weer groot 150
roeden.
NO    Jan Wouten
ZO endt  die Veerste Reeff
ZW    Jonge Jan Woutersz
NW endt  Jonge Jan Woutersz.
Noch twee ackeren landts over die Veerste Reeff groot 350 roeden int
zelve weer.
NO    Jonge Jan Woutersz
ZO endt  Cornelis Ghijsberden kinderen
ZW    Pieter Cornelisz
NW endt  die Veerste Reeff.
Noch twee ackeren int zelve weer leggende aent Twisch groot 450
Roeden.
NO    Piet Joosten
ZO endt  Twisch
ZW    Wouter Claesz
NW endt  Jonge Jan Woutersz.
 
 10-06-1598 blz. 114 v  
Vercoop, Engel Claesz ende Dirck Pietersz
aen Jan Claes Sijmons
eerst een stucke landts genaempt "die Zijdwindt" uijtgenomen tgeen
die Crommeniers in Assendelft belendt daer in competeert om haer
dijck uijte maecken groot int geheel 1260 roeden leggende in Dirck
Jan Baernts weer.
NO    Pieter Pietersz
ZO endt  Dirck Claesz
ZW    den Hoogendijck
NW endt  den Hoogendijck.
Noch een stucke landts genaempt "die Drie hondt landts" groot 450
roeden leggende int zelve weer.
NO    Engel Claesz
ZO endt  Dirck Pietersz
ZW    Baert Roeloffsz
NW endt  Engel Claesz.
 
 10-06-1598 blz. 115   
Vercoop, Jan Claes Sijmons
aen Jan Aerntsz
een stucke landts genaempt "die Zijdwindt" uijtgenomen tgeen die
Crommeniers in Assendelft gelant op zijn roeijinge aende dijck zijde
daer in competeert groot int geheel 1260 roeden leggende in Dirck
Jan Baernts weer.
NO    Pieter Pietersz van Lis mit zijn broer
ZO endt  Dirck Claesz
ZW    den Hoogendijck
NW endt  den Hoogendijck.
 
 10-06-1598 blz. 116   
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Claes Jansz Reael 
een stucke landts groot derdalff madt lants leggende in Jan Baningen
weer.
NO    Jan Cornelisz
ZO endt  Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs
NW    den Hoogendijck
ZW    Cornelis Ouwe Jannen kinderen.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen een eeuwige
onlosbaere renten van 15 sjaers staende gemeen in een eeuwige
pacht van 54 sjaers mit Cornelis Garbrantsz cum socijs op seeckere
perceelen van landen gemeen int voors. weer van out begroet tot
sestalve gaerde verscheijnende den eersten novembris competerende
die Pastorije tot Assendelft.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "het
Buijtendijcx" over tvoors. weer groot int geheel een morgen landts,
streckende van den Hoogendijck off totte Meer toe
NO    Jan Claesges volck
ZW    Claes Jansz Reael zelffs.
 
 10-06-1598 blz. 117 v  
Vercoop, Gerit Allertsz
aen Tamis Dercxz
een stucke landts groet anderhalff morgen leggende in Coenen weer
genaempt "die Achter ven", streckende van comparants ende Willem
Gerit die Boets worffven off tot Cornelis van Zaenen kinderen lant
toe.
ZW    Baert Claesz Boschman
NO    Jan Jansz Peet.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen 135
hooftpenningen in eenen gemeenen brieff mitte possesseurs van Jan
Goeten ven competerende Cornelis Bening tot Aemstelredam.
 
 10-06-1598 blz. 119
Vercoop, Tamis Dercxz
aen Floris Pietersz
een stucke landts genaempt "Foppen meedtgen" groot 921 roeden.
NO    de Schout ende Gerit Willemsz
ZO endt  Gerit Willemsz
ZW    Marijtgen Claes Costers met zijn kinderen
NW endt  Pieter Cornelis Aerians.
 
 10-06-1598 blz. 120   
Gerit Garbrantsz schuldich
aen Derck Vennissen woenende tot Lantsmoer
een jaerlicxe losrenten van 40.12.8., hooftgelt 650.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Achter ven" groot twee
morgen leggende in Willem Jutten weer.
ZW    Sijmon Henricxz cum socijs
NW endt  comparant zelffs
NO    Louris Woutersz
ZO endt  zijn comparants huijs ende worff.
 
 10-06-1598 blz. 121   
Claes Pieter Everts woenende opten Nuwendam schuldich
aen IJsbrant Jacobsz Dobbius van Amsterdam woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een halff morgen landts genaempt "die Uijterdijck".
NO    Claes Willemsz
ZW    Jacob Willemsz.
Noch zijn huijs ende erve daer hij nu ter tijt in woondt staende en
leggende opten Nuwendam.
ZO    Baert Dercxz
NW    Jan Cornelisz.
Borg is Evert Pieter Evertsz des comparants broeder ende verbindende
hijer voore ten onderpande een madt meedts leggende inde Camp.
ZW    Engel Heijntkes met zijn broers kinderen
ZO    Jan vande Laen.
 
 12-06-1598 blz. 122 v  
Vercoop, Jonge Jan Woutersz voor hem selven Jan Aerians als oome
ende voocht van Cornelisgen Ghijsberden kinderen ende Michiel Jansz
mede voor hem selven
aen Gerit Jong Claesz ende Claes Claesz
een stucke landts genaempt "die Dijckmeed" groot twee maeden landts
leggende in Maerte Jans weer.
NO    Gerit Claesz zelffs mit zijn wijffs voor zoon
ZO endt  Engel Dirck Bieren wedue ende kinderen
ZW    Gerit IJsbrantsz
NW endt  den Hoogendijck.
 
 12-06-1598 blz. 123   
Vercoop, Jan Adriaensz als oome ende voocht vande naegelaten
kinderen wijlen Cornelisgen Ghijsberden 
aen Dirck Geritsz ende Henrick Geritsz
een stucke landts groot 265 roeden leggende in Gerit Claes Pouwels
weer.
NO    Cornelis Cornelisz Quast
ZO endt  Claesgen Beellijen
ZW    Willem Gerit Dircx
NW endt  Baertssen ende Baert Jan Gaellen.
 
 12-00-1598 blz. 123 v  
Vercoop, Derck Sijmonsz
aen Aernt Maertsz
seker acker landt groot 286 roeden leggende int weer besuijden Jan
Baningen weer van outs genaempt Claes Maerts weer.
NO    Floris Jansz
ZO endt  Sijmon Jacobsz
ZW    die Schout met Willem Woutersz
NW endt  Cornelis Claes Jan Roen.
 
 12-06-1598 blz. 124   
Vercoop, Pieter Jansz den Ouwes
aen Aelbert Willemsz
een stucke landts genaempt "het Vennitgen" leggende int Kerckweer.
NO    Pieter Jan de Vriessen
ZO endt  de Pastoors worff
ZW    Pieter Cornelisz mit Cornelis ende Jan Garbrantszoonen
NW endt  Floris Pietersz.
 
 12-06-1598 blz. 124 v  
Aelbert Willemsz schuldich 
aen Sijmon Jacobsz
een jaerlicxe losrenten van 24, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Vennitgen" leggende int
Kerckweer.
NO    Pieter Jans de Vriessen
ZO endt  de Pastoors worff
ZW    Pieter Cornelisz mit Cornelis ende Jan
     Garbrantszoonen
NW endt  Floris Pietersz.
Borg is Cornelis Aelbertsz onsse buijervrijer.
 
 12-06-1598 blz. 126   
Claes Bouwesz schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een perceel landts groet 220 roeden leggende achter Derck
Janttes huijs.
NO    Bouwen Claesz
ZO endt  Derck Janttes worff
ZW    Aernt Pietersz
NW endt  Jan Jansz vande Caijck.
Borg is Baert Jan Gaellen.
 
 12-06-1598 blz. 127   
Sijbout Cornelisz schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 14.16.6., hooftgelt 237.10.-.
Onderpande zijn huijs ende werff met het vennitgen daer achter aen
geleegen groot tselve landt 670 roeden leggende in Henrick Ghijssen
weer, streckende vande Wechsloot off tot zijn comparants ende
Henrick Ghijssen lant toe.
NO    Aernt Pietersz
ZW    Engel Henricxz.
Borg is Jan Baerntsz voor zijn swaeger Sijbout Cornelisz.
 
 12-06-1598 blz. 128   
Jan Claes Dercken schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een halff morgen landts genaempt "die Dobber camp"
leggende achter Montshrs uijt.
ZW    Roeloff Ballen
NW endt  Cornelis Derck Jan Baernts, Jan Costers mit zijn zuster
     ende Aelbert Willemsz
NO    Garbrant Theensz ende Cornelis Moeij Duven
ZO endt  Sijmon Jacobsz.
Borg is de Schout.
 
 12-06-1598 blz. 129   
Vercoop, Jonge Jan Woutersz voor hem selven ende Jan Adriaensz als
oome ende voocht van Cornelisgen Ghijsberden kinderen
aen Oetger Dercxz
een stucke landts genaempt "het Vlusgen" groot 279 roeden leggende
in Maerte Jans weer.
NO    Sijmon Claes Derck Maerts
ZO endt  die Caijck
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Cornelis Moeij Duven.
 
 12-06-1598 blz. 129 v  
Vercoop, Derck Geritsz als man ende voocht van Aechte IJsbrantsdr
vervangende ende hem starck maeckende voor Henrick Geritsz zijn
swaeger
aen Sijmon Claes Derck Maerts
een perceeltgen landts genaempt "Pouwes ven" groot 245 roeden
leggende opte noort zijde van Maerte Jans sloot.
NO    Pieter Claesz van Oostzaenen met zijn consorten
ZO endt  Sijmon zelffs
ZW    Jonge Wouten
NW endt  Jan Pieter Everts.
 
 12-06-1598 blz. 130   
Willem Maerts onsse buijervrijer schuldich
aen Sus Willem Jan Broerszs wedue mit haer kindern
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die
Horn" leggende int zuijt endt groot int geheel 1300 roede,
streckende van Griet Aerians lant off totten Hoogendijck toe.
Z     Cornelis Pieter Jacobs
N     Jan Roeloff Louwen.
 
 12-06-1598 blz. 131   
Vercoop, Claes Pieter Heijnen
aen Gerit Allertsz
een stucke landts groot 1077 roeden leggende achter aen Gerit
Allertszs worff in Aelberts weer.
NO    cooper zelffs
ZO endt  cooper zelffs
ZW    Cornelis Joncken
NW endt  cooper zelffs.
 
 12-06-1598 blz. 131   
Vercoop, Jan Henricxz Vit
aen Henrick Jansz Smit
een huijs ende erff staende ende geleegen inde Kerckbuijert.
NO    Henrick Jansz Vitten
ZW    tLaentgen.
 
 12-06-1598 blz. 132   
Vercoop, Jonge Jan Woutersz voor hem selven ende Jan Adriaensz als
oome ende voocht vande kinderen wijlen Cornelisgen Ghijsberden
aen Pieter Aerntsz
een stuckgen landts groot 233 roeden leggende in Maerte Jans weer.
NO    cooper zelffs
NW endt  cooper zelffs
ZW    cooper zelffs
ZO endt  Michiel Jansz.
 
 16-06-1598 blz. 133   
Vercoop, Derck Henricxz
aen Roeloff Jacobsz
een stucke landts genaempt "dat Cromme ventgen" leggende in Derck
Heijnen weer groot twee koeven.
ZW    Cornelis Willem Geritszs
ZO endt  comparant zelffs
NO    Frerick Jacobsz
NW endt  Marij Cuijpers.
 
 16-06-1598 blz. 134   
Vercoop, Roeloff Jaspersz
aen Engel Cornelisz
een perceel veen landts groot 885 roeden leggende int weer besuijden
Jan Baningen weer van outs genaempt Claes Maerts weer.
NO    Cornelis ende Jan Garbrants zoonen
ZO endt  Claes Jan Roen
ZW    Willem Woutersz
NW endt  den Delft.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen 125
hooftpenningen competerende Jan Gaerst tot Amsterdam daer van
gevende te rente achtalve gulden sjaers.
Noch 50 hooftpenningen competerende Cornelis Claes Jan Roen cum
socijs daer van gevende te rente den penning twintich.
 
 16-06-1598 blz. 135   
Vercoop, Ghijsbert Claesz Schoon 
aen Griet Aeriansdr
een stucke landts groot 900 roeden leggende int zuijt endt,
streckende van comparants worff off totte Meer toe.
NO    Jacob Ghijssen
ZW    Claes Noemmen mitten Hoogendijck.
 
 16-06-1598 blz. 136   
Vercoop, Engel Henricxz
aen Floris Jansz
seecker acker lant groot 286 roeden leggende int weer besuijden Jan
Baningen weer van outs genaempt Claes Maerts weer.
ZW    Jong Aernt
ZO endt  Sijmon Jacobsz
NO    Jan Garbrant Jan Baningen
NW endt  Cornelis Claes Jan Roen.
 
 20-06-1598 blz. 137   
Vercoop, Jan Pietersz Neelen
aen Claes Pieter Everts
een stucke landts genaempt "die Uijterdijc" groot 348 roeden
geleegen over Aechte Neelen weer, streckende vanden Leegendijck off
totte Crommenie toe.
NO    Claes Rijssen
ZW    Jacob Willemsz.
 
 24-06-1598 blz. 138   
Vercoop, Ghijsbert Sijmonsz Cuijper
aen Henrick Allertsz onsse medebroeder int Schependoem ende Derck
Jonck Claessen
een perceel landts groot 445 roeden leggende onderdeel ende gemeen
mit Claes Jan Duves inde Buijtencaech, streckende vande Sluijssloot
off totte Meer toe.
N     Jacob Jan Louwen mit Marijtgen Jonge Jans erffgenamen
Z     Jacob Jan Jaeppen mit Derck Jong Claessen
     zelffs.
 
 28-07-1598 blz. 139   
Foockel Willemsdr wedue wijlen Maerten Jansz bij haer hebbende ende
verstarckt zijnde met Willem Maertsz haeren soon ende gecooren
voocht schuldich
aen Pieter Aerisz Cramer poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Middelste veen" groot 860
roeden leggende in Willem Jutten weer, streckende van Gerrit
Garbrantszs lant off zuit oost werts tot Engel Claes Jutten ende
Cornelis Derck Hannen volcx lant toe.
ZW    Sijmon Henricxz cum socijs
NO    Maerten Jan Dercken cum socijs.
Noch een acker landts groot een hondt landts leggende in Jancke
Maerts weer over den Delft, streckende vanden Delft off zuijt oost
werts tot haer comparante zelffs lant toe.
NO    comparante zelffs
ZW    Tamis Dercxz.
Borgen zijn Jan Henricxz Baertssen ende Claes Jansz Reael.
 
 28-07-1598 blz. 140 v  
Claes Jansz Reael schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schagen
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "Derck Jan Baernts Uijter ven"
groot een morgen ende 20 roeden leggende in Derck Jan Baernts weer,
streckende van Derck Pieterszs lant off noortwest werts tot Derck
Claeszs lant toe.
ZW    Maerten Jan Dercken
NO    Aellidt Stijnen met haer kinderen.
Noch een halff morgen lants leggende voor Jan Coennen uijt,
streckende van Comen Jannen lant off zuitoost werts tot comparants
lant toe.
NO    Roeloff Pieters
ZW    Bastiaen Baertsz.
 
 28-07-1598 blz. 142   
Bouwen Pietersz schuldich
aen Jan Henricxz alias Baertssen biersteecker
die somme van 150, uijt saecke van Delftze bijeren te betaelen op
drie achter eenvolgende halff jaeren nae dat hij comparant ter eenre
ende die voorn. biersteecker ter andere zijde met bijeren vanden
anderen gescheijden sullen wezen.
Onderpande zijn huijs ende erff daer hij tegenwoordich in woondt
leggende ende staende int noort endt, streckende vande Wechsloot off
tot Claes Jonge Bouwes lant toe.
NO    Claes Jonge Bouwes Noomke lant
ZW    Aernt Pietersz.
 
 07-08-1598 blz. 142 v  
Vercoop, Derck Jacobsz alias Derck Maertsz als man ende voocht van
Aellidt Claesdr Conincx
aen Henrick Pietersz zijn swager
die gerechte helft wesende Twisch endt van een stucke landts
genaempt "Sijmon Tijtten laen" leggende in Sijmon Tijtten weer,
streckende vande Heerenwech off totte weergae vande voors. Sijmon
Tijtten laen toe.
 
 05-08-1598 blz. 143   
Claes Heijn Roeleven schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schagen
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande eerst twee maeden meed lants leggende gemeen mit ander
vier maeden toecomende Roeloff ende Cornelis Heijn Roeleven zijn
comparants broeders in Heijn Roeleven weer, streckende van Jan Gerit
Huijgen lant noortwest werts totten Dijck toe.
NO    Cornelis Pieters volck
ZW    Pieter Jonck Claessen cum socijs.
Noch een stucke landts groot 900 roeden genaempt "die Buijtcaijck"
int selve weer, streckende vande Caijck off noortwest werts tot
Cornelis Heijn Roeleven Bannen ventgen toe.
NO    Cornelis Pieters volck
ZW    Claes Jan Baerts.
Noch een stucke landts genaempt "tVentgen" leggende aen de Wech int
selve weer groot een morgen landts, streckende vande Heerenwech off
noortwest werts tot des zelffs Roeleven lant toe.
NO    Claes Cornelis Pieters
ZW    Lijsbeth Jan Claes Vaers mit haer kinderen.
 
 07-08-1598 blz. 145   
Vercoop, Jan Aerntsz als man ende voocht van Trijn Claes Coennen
aen Gerit Henricxz onsse buijervrijer
eerst twee perceeltges lants genaempt "die Hooge veentges" groot 743
roeden leggende in Derck Jannen weer.
NO    Aeff Cornelis Derck Hannen mit haer susters zoon
ZO endt  Jong Willemen kinderen
ZW    Marij Jongelincx
NW endt  Jong Willemen kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "het Reeff Campgen" leggende int
zelve weer groot 201 roeden.
NO    Jacob Jong Willemen
ZO endt  Jong Willemen kinderen
ZW    Jan Jan Roen erffgenamen
NW endt  Marij Steffens.
Midts dat die cooper daer mede tot zijnen laste sal neemen sesthien
stuvers sjaers eeuwige onlosbaere renten competerende Snt Anthonis
Autair verschijnende karmis off daer omtrent. Welverstaende dat
tvoors. weer gelegen voor acht gaerden waer van die vijff gaerden
begreepen zijn onder die onlosbaere renten. Sulcx dat die cooper
vant voors. lant vijffachte paerten aende voors. onlosbaere renten
mach corten tmorgengelt nuwesluijssen ende grontwaellen.
 
 06-08-1598 blz. 146   
Vercoop, Gerit Roeloffsz alias Schipper
aen Derck Dercxz vande Lange Laen
een perceeltgen uijterdijcx wesende een derde paert vande uijterdijc
geleegen over Claes Vaers weer, streckende vande Hoogendijck off
totte Meer toe.
NO    Jonck Claessen volck
ZW    Marij Heijnen volck cum socijs.
 
 05-09-1598 blz. 146 v  
Gerit Allertsz Goeten schuldich
aen Pieter Aerntsz Cramer poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Opper Twisch" groot twee
maeden leggende in Reaelen weer.
NO    Cornelis Claes Jan Roen
ZO endt  die kinderen van Claes Coen
ZW    Gerit ende Derck die Buets kinderen
NW endt  comparant zelffs.
 
 08-09-1598 blz. 148   
Cornelis Willemsz Jongelincx schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 120.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Twisch veen" groot
anderhalff morgen leggende in Jongelincx weer.
NO    Marij Steffens mit haer soon
ZO endt  Twisch
ZW    Claes Coennen kinderen
NW endt  Cornelis Claes Jan Roen.
 
 09-09-1598 blz. 149   
Testament van Bouwen Jansz onsse buijervrijer.
Nomineert ende institueert midtsdezen tot zijnen universaele
erffgenamen Derrick Jacobsz, Wouter Jacobsz, Dieuwer Jacobsdr ende
Aelewer Jacobsdr zijn testateurs oomen ende moeijgen van smoeders
zijde.
 
 15-09-1598 blz. 150   
Jan Pietersz universeele erffgename van wijlen Griet Willem Leesten
zijn moeder in haer leven woonende tot Assendelft ende verclaerde
hoe wel Derck Remmen als man ende voocht van Guert Jans wedue wijlen
Jan Willemsz Leesten hadde vercoft
aen Jan Mathijssen
een madt landts in een stucke landts genaempt "Cantkes ven" mit een
derde paert van een madt lants genaempt "het Rondt" breeder
verclaert in seckere besegelde quijtscheldinge van date den 19e
novembris anno 1580.
 
 15-09-1598 blz. 150 v  
Jan Pietersz universeele erffgename van wijlen Griet Willem Leesten
zijn moeder in haer leven woonende tot Assendelft ende verclaerde
hoe dat hij eenen Waelich Pietersz questie gemoveert hadde ter
causse van een worff breeder gemenchioneert inde besegelde
quijtscheldinge in date den 22e augustij anno 1580 genaempt "Leesten
Worff". Welcke coope vande voors. worff geschiet die wijle hij een
weeskindt was sonder decreet vande Rechter. Daerom voor soe veel hem
competeerde nijet soude moegen valideren, soe bekende nochtans hij
comparant, nu mondich ende tot zijnen jaeren gecomen zijnde die
voors. halve worff van nijeus vercoft te hebben aen die voors.
Waelich Pietersz.
 
 22-09-1598 blz. 151   
Jan Pietersz universeele erffgename van wijlen Griet Willem Leesten
zijn moeder in haer leven woenende tot Assendelft ende verclaerde
hoe wel dat hij comparant Claes Dercxz Mol seeckere questie
gemoveert hadde ter causse van twee pereeltges lants breeder
gemenchioneert inde beseegelde quijtscheldinge in date den 4e junij 
1584. Welcke coope vande voors. landen geschiet die wijle hij een
weeskindt was sonder decreet vande Rechter nijet mochte valideren.
Soe bekende nochtans hij comparant nu mondich ende tot zijnen jaeren
gecomen zijnde van nijens die voorn. Claes Dercxz opgedragen ende
quijtgeschonden te hebben nidts dezen tot eenen vrijen eijgen trecht
ende eijgendoemme hem comparant aende voors. landen competerende.
 
 25-09-1598 blz. 151 v  
Vercoop, Henrick Allertsz onsse medebroeder int Schepenampte ende
Roeloff Pietersz
aen Claes Pieter Louwen
een stucke landts genaempt "Maertslaen" groot 886 roeden leggende in
Louris Jansz weer.
NO    Engel Jan Franssen ende Havick Janszs erffgenamen
ZO endt  Havick Janszs erffgenamen
ZW    Claes Pieter Louwen zelffs
NW endt  Claes Pieter Louwen zelffs.
 
 26-09-1598 blz. 152   
Testament van Marij Jans wedue wijlen Allert Dercxz Beellijen
wesende sieckelijck.
Nomineert ende institueert tot haeren universeele erffgename
Lijsbeth Jacobs haer testatrice lieve ende beminde dochters dochter.
Onder sulcke restrinctie nochtans dat oft gebuerden dat die voors.
Lijsbeth Jacobs haer testatricen kindts kindt deser werlt quam te
overlijden sonder kindt oft kinderen noch eenige descendenten
geprocreert achter te laeten dat haere testatrice goeden alsdan
sullen weeder keeren gaen ende devolueren aen haer testatrice
broeders ende susters kinderen.
 
 27-09-1598 blz. 153   
Cornelis Jansz Moellennaer bekende gecoft te hebben van Derck Jansz
die Coornmoellen met zijn toebehoorten staende in dezen banne van
Assendelft voor de somme van 1785 te betaelen op meij eerstcomende
 400 ende meij anno 1600, 1601, 1602, 1603 telcken 300 ende op
meij anno 1604 185. Borgen zijn Jan Adriaensz ende Trijntgen
Moellennaers geassisteert mit Oetger Dercxz haeren man ende voocht.
 
 27-10-1598 blz. 154   
Vercoop, Waelich Evertsz
aen Louris Pietersz zijn swager
het huijs ende erff leggende ende staende int noort endt.
NO    Pieter Allert Pieren laentgen
ZW    Pieter Arerntszs Boeveech.
Midts datter noch een resterende 100 vande custinge onder die
voorn. Louris Pietersz renteloos sal blijven staen soe lange Waelich
Evertsz int leven is.
Des soe sal Walich Evertsz hebbe het middelste vack int voors. huijs
mitsgaders vier ende licht tot laste vande voors. cooper. Ende dat
oock Louris Pieterszs huijsvrou oft kinderen gehouden sullen wezen
die voorn. comparandt te moeten benaijgen bewasschen ende andere
hantreijckinge doen gelijck zij tot dezen daege gedaen hebben alles
mede tot des voorn. Waelich Evertszs leven lanck geduijerende.
 
 28-10-1598 blz. 155   
Vercoop, Derck Harcxz Smit poorter tot Haerlem
aen Ghijsbert Jansz oudt Schepen zijn oom
dat gerechte sestepaert vant huijs hoeijhuijs ende erff dat
Ghijsbert tegenwoordich bewoondt, streckende vande Wechsloot off tot
aen des voors. coopers erffs lant toe.
NO    Cornelis Jan Engelszs huijs ende erff
ZW    Comen Jans lant.
 
 01-11-1598 blz. 156   
Cornelis Geritsz schuldich
aen Jacob Cornelisz die zoon van Cornelis Jacobsz ende Trijn Jansdr
woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een venne landts groot twee maeden leggende opte
Watersloot.
O     Claes Derck Claes Pouwels
Z     Willem Allerden
W     Jan Meijnertsz
N     Sijmon Anthonisz van Enchuijssen.
Noch een stucke landts groot een madt genaempt "die Breeven".
O     die Twisch
Z     Evert Claesz
W     die Delft
N     Comparant zelffs.
Noch een acker landts genaempt "Claesges lant" groot een halff madt.
O     Claes Jan Vrericx
Z     Maerten Dercxz
W     Claes Janttes
N     Dingnum Cornelisz.
Borgen zijn Claes Geritsz tot Westzaennen ende Claes Dercxz tot
Crommenie.
 
 03-11-1598 blz. 157 v  
Claes Jansz Reael ter eenre ende Jannitgen Jans Reaelen geassisteert
met Cornelis Lijclaesz haeren voocht ter andere zijde bekende metten
anderen wel ende wettelijcken geroeijlt gemangelt ende gepermuteert
te hebben midtsdezen dat die voorn. Claes Jansz Reael vande voors.
Jannitgen Jans zijn zuster sal hebben eerst een stucke landts
genaempt "tOpperdelftgen" groot drie hont lants leggende in Reaelen
weer.
NO    Cornelis Jongelincx
ZO endt  Claes Jansz Reael zelffs
ZW    Derck die Boets kinderen
NW endt  Willem Woutersz.
Noch drie vierndeel vande middelste "Splitten" groot int geheel
zeven hont leggende mette voors. Claes Jansz gemeen int zelve weer.
NO    Cornelis Jongelincx
ZW    Maerten Machtelden kinderen
ZO    Willem Woutersz
NW    Claes Jansz Reael selver.
Noch die "Groot Slubbing" leggende int zelve weer groot vijff hont
lants.
NO    Jan Jan Roen kinderen
ZO endt  Willem Woutersz
NW endt  Willem Woutersz
ZW    Derck die Boets kinderen.
Noch dat gerechte halve huijs ende erff genaempt "Reaelen
huijssinge".
ZW    Jacob Jong Willemen
NO    Aeff Cornelis mit haer susters zoon.
Waer voor Jannitgen Jans sal hebben vande voorn. Claes Jansz Reael
midtsdezen drie koeven leggende onderdeel ende gemeen inde Harderack
groot int geheel vijff koeven leggende Buijtenhuijssen.
NO    Guert Jans Reaelen
ZO    die Caedijck
ZW    Jacob Claessen kinderen
NW endt  die Uijtwech.
Midts dat die voors. Claes Jansz sal uijt raijcken ende beloeft daer
en boven te betaelen aen handen van Jannitgen Jans die somme van
 400 te betaelen op drie eerstcomende Lucas Marcten telcken een
derdendeel.
 
 18-11-1598 blz. 159   
Claes Jan Vrericx tot Crommenie schuldich
aen Willem Willemsz Vriendt poorter van Amstelredam
een jaerlicxe losrente van 11, hooftgelt 176.
Onderpande een stucke landts groot vier maeden, streckende vande
Wech off totte Caijck toe.
Z     Jonge Derck vande Lange Laen
N     comparant zelffs.
 
 25-11-1598 blz. 160   
Testament van Aecht Jansdr ende Anna Jansdr onsse buijer vrijesters.
De langstlevende van hem testanten sal hebben die usufruct ende
lijfftochte van alle alsulcke goeden die de eerst stervende mitter
doot ontruijmen ende achter laeten sal tot haeren leven lanck
geduijerende. Dien onvermindert hebben zij testateuren genomineert
ende geinstitueert tot haeren eenige ende universale erffgename
haeren lieve ende seer beminde broeder Ghijsbert Jansz. Midts dat
oock naet overlijden vande laest stervende van hem testanten
Ghijsbert Jansz off zijne kindt ofte kinderen uijt keeren zullen aen
Marij Jansdr haer testatricen zuster die somme van 700. Item aen
Cornelis Nijelsz ende Hillegundt Nijelsdr kinderen van Nijel Jansz
haeren overleden broeder die somme van 300, ende aen Derck Harcxz
eenige soon van Guert Jans haeren overleden zuster die somme van
 150.
 
 28-11-1598 blz. 162   
Testament van Sijmon Jacobsz ende Aecht IJsbrantsdr zijn echte
huijsvroue.
Dat zij elcx andere den lancxt levende van hem beijde reciproce
gemaect ende geinstitueert hebben midtsdezen in alle die goeden die
de eerst stervende metter doot ontruijmen ende achter laeten sal.
Midts dat naet overlijden vande laest stervende van hem testateuren
alle alsulcke overgebleven onvercofte ende ongedisponeerde goeden
sullen gaen erven ende devolueren aen haer testanten respective
erffgenamen zijde , hijer nae te nomineren halff ende halff.
Dienvolgende soe heeft die voorn. Sijmon Jacobsz van zijn
ongedisponeerde goeden aen zijn zijde tot zijne universeele
erffgenamen naet overlijden vande laest stervende genomineert ende
geinstitueert alle zijn susterlingen ende oock susterlingen kinderen
uijtgenomen alleen Aechte Cornelis zijn susterlincx dochter die
welcke hij testateur om seeckere redenen hem daer toe beweegende
daer van secludeert ende buijten sluijt. Maer institueert inde
plaetse vandien oock expresselijck die achtergelaeten kinderen van
Errem Jansdr zijn overleden susterling sulcx dat die zelve Errem
Jans kinderen in hem testateurs goeden in vougen voors. sullen
deelen ende erven twee susterlincx deelen.
Ende die voorn. Aecht IJsbrantsdr aen haer zijde onvermindert
alsvooren voor uijt haer gedeelten besprack midtsdezen Claes Aerntsz
die eenige zoon van Aernt IJsbrantsz haeren overleden broeder die
somme van 400.
Voorts soe heeft zij van haeren ongedisponeerde goeden tot haeren
universeel erffgenmen genomineert ende geinstitueert Claes Aerntsz
mit Jan Willemsz, Duijff Willemsdr ende Lijsbeth Willemsdr kinderen
wijlen Neel IJsbrants haeren overleden zuster midtsgaders die
kinderen van Willem Willemsz des zelffs haeren susters
kintskinderen.
 
 04-12-1598 blz. 164   
Vercoop, Jan Geritsz oudt Schepen
aen Henrick Roeloffsz
een stucke landts genaempt "Alkenbusch" groet negen hont lants
leggende in Tsmaeijers weer.
NO    Cornelis Henricxz mit zijn broers kinderen Egbert
     Cornelisz ende zijn broer
ZO endt  Derck Dercxz
ZW    Claes Bouwesz met Cornelis Meuszs kinderen
NW endt  Guerte Geritsdr.
 
 05-12-1598 blz. 165   
Jan Naningsz woenende te Crommenie schuldich
aen Jan Dercxz Druijvesteijn woenende tot Haerlem
die somme van 216 uijt saecke van geliende ende verschieten
penningen, wederom te betaelen ende restitueren over een jaer nae
date van dezen.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Laen" groot 526 roeden.
Z     Claes Dercxz van Zaenen
O     comparant selver
N     die banscheijdinge van Assendelft ende Crommenie
W     Claes Jansz.
 
 15-12-1598 blz. 165 v  
Vercoop, Jonge Claes Jan Louwen als man ende voocht van Trijntgen
Engelsdr
aen Bouwen Pietersz
een stucke landts groot 248 roeden leggende in Mannen weer.
NO    den Grooten Begijnen Hoff tot Haerlem
ZO endt  Claes Jonge Bouwes
ZW    Aernt Pietersz mit zijn consorten
NW endt  die Caijck.
Bouwen Pietersz heeft tselve landt weder vercoft aen Claes Dercxz,
gelijc ooc dselve Claes Dercxz het selve lant weder vercoft heeft
aen Cornelis Jacobsz.
 
 23-11-1598 blz. 166 v  
Jacob Claesz, Henrick Claesz gebroeders elcx voor hem selven ende
Willem Roeloffsz als man ende voocht van Brecht Claesdr haeren
suster wesende kinderen ende erffgenamen wijlen Claes Jacobsz ende
bekende metten anderen geaccordeert ende overgecomen te weesen dat
naet overlijden van Trijn Henricxdr hem comparanten respective
moeder ende schoonmoeder teenen vrijen eijgen sullen hebben die
voorn. Jacob ende Henrick Claesz een stucke landts genaempt "die
Uijterste ven" groot 2061 roeden leggende int Lange Laeners weer.
NO    Neel Derck Maerts met haer kinderen
ZO endt  Cornelis vande Lange Laen
ZW    Claes Jan Baerts
NW endt  Claes Roeloffsz met Aellidt Peetges met haer kinderen.
Noch een stucke landts leggende int zelve weer.
NO    Jan Gaell ende Baertssen
ZO endt  Aellidt Peetges met haer kinderen
ZW    Claes Cornelis Pieters
NW endt  Cornelis vande Lange Laen.
Waertegens die voorn. Willem Roeloffsz nomine uxoris sal hebben
eerst 400 roeden meed lants inde "Middel meed" int zelve weer.
NO    Cornelis vande Lange Laen
ZO endt  Claes Cornelis Pieters
ZW    Sijmon Conincx ende Derck Steffens
NW endt  Cornelis vande Lange Laen.
Noch een stucke lants genaempt "het Marckentgen" in Jaep Heijnen
weer groot 725 roeden.
NO    Derck Steffens ende Cornelis Geritsz
ZO endt  Claes Roeloffsz
ZW    Cornelis Heijn Roeleven mit Gerit ende Maerten Roeloffs
     zoonen
NW endt  Cornelis Dercxz vande Lange Laen.
Ende noch een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" leggende int
voors. Lange Laeners weer groot 600 roeden.
NO    Gerrit Roeloff Zijmons
ZO endt  Willem Nijelsz
ZW    Cornelis Geritsz
NW endt  Claes van Zaenen.
 
 29-12-1598 blz. 167 v  
Vercoop, Michiel Jansz 
aen Jan Heinricxz Baertssen
een stucke landts groot vijff hondt landts leggende voor Joosten
uijt opten Delft.
NO    Claes Jan Baerts
ZO endt  den Delft
ZW    Jan Claesz Vincken
NW endt  Engel Clous.
 
 31-12-1598 blz. 169   
Vercoop, Cornelis Jansz poorter tot Haerlem als ouste zoon ende
volmachtichde van Entgen Huijgen weduwe wijlen Jan Jansz
sluijswachter met Gerit Jansz haeren zoon ende voocht volgende zijne
speciale procuratie
aen Gerrit Wessels mede poorter tot Haerlem
een perceel landts groot een halff morgen geleegen bijt Veer,
streckende vande Meer off totte Veersloot toe.
ZW    Gerit Wessels zelver
NO    Pieter Duvesz tot Haerlem.
 
 04-01-1599 blz. 170   
Vercoop, Dirck Jansz Laijder als man ende voocht van Lijsbeth
Geritsdr
aen Allert Geritsz, Dirck Geritsz ende Aechte Geritsdr hem
comparandts schoonbroeders ende susters
alle alsulcke eijgendoem van landen als hem comparandt inde voors.
qualijte voor sijn aenpaert aen ende opbesturven is bij doode ende
overlijden van Gerit Dirck Hannen zijn schoonvader ende vader vande
voors. coopers. Als oock insgelijcx zijn gedeelte vande lande gecoft
van Claes Adriaensz woenende tot Eemskerck als man ende voocht van
Aeff Geritsdr mede hemluijden respective swaeger sulcx dzelve
gedeelte van landen van buijeren bekendt ende belendt zijn . Ende
bekende hij comparant noch mede bij dezen vercoft te hebben
aen die voors. Allert ende Dirck Gerits soonen
zijn aenpaert hem tegenwoordich competerende als oock insgelijcx
mede tgeene hem bijt overlijden van Marij Jacobsdr hemluijden
respective schoonmoeder ende moeder soude moegen opsterven aen
thuijs hoeijhuijs ende worff dat tegenwoordich bijde voors. coopers
mit haeren moeder ende suster bewoont wert, midtsgaders alle tgeene
ten overlijden voors. daerop die voors. worff oft int huijs ende
hoeijhuijs sal worden bevonden hijer onder mede begreepen sullen
weezen koe calff schuijt ende schar.
 
 04-01-1599 blz. 171   
Vercoop, Jan IJsbrantsz uijt Swaech woenende tot Oostzaenen als oom
ende voocht van Marij IJsbrants achter gelaeten kinderen geprocreert
bij Derck Lourisz ten overstaen van Weesmeesteren
aen Baert Jansz
een stuckre landts genaempt "het Boveechgen" groot 500 roeden
leggende in Pieter Ghijs Bouwes weer, streckende van de Wechsloot
off tot Aellidt Stijnen mit haer kinderen landt toe.
NO    Baert Jansz selver
ZW    Claes Havicxz.
Midts dat Baert Jansz tot zijne laste sal neemen tgerechte vierndeel
van 324 hooftpenningen competerende Sijmon Claesz Conincx.
 
 09-01-1599 blz. 172   
Dirck Maertsz ter eenre ende Nelle Jansdr geassisteert met Engel
Jansz haeren broeder ende voocht ter andere zijde ende bekende die
voorn. Dirck Maertsz ende Nel Jansdr vereenicht te zijn inde
echtelijcke staet. Onder sulcke huwelicxe voorwaerde soe volcht
inden eersten oft gebuerden dat Nel Jansdr quaem te sterven voorde
voors. Dirck Maertsz sonder kindt oft kinderen bij malcanderen
geprocreert achter te laeten soe sal Dirck Maertsz hebben die
usufruct ende lijfftochte vandie gerechte helft vande goeden die
zijluijden conthoralen tesamen sullen hebben gebracht tot zijn leven
lanck geduijerende midts dat die selve goeden nae zijn overlijden
weder sal gaen ende devolueren aen elcx zijde daer se van gecomen
zijn. Ten tweeden is mede huwelicxe voorwaerde of ter contrarie
gebuerden dat Dirck Maertsz quaem te overlijden voorde voors. Nel
Jansdr sonder kindt ofte kinderen bijden anderen geprocreert achter
te laeten dat alsdan die voors. Nel Jans wederomme alle alsulcke
goeden als zij aende voors. Dirck Maertsz gebracht sal hebben nae
haer sal neemen ende oock boven dien soe sal Nel Jans in dien
gevalen het halve huijs ende erff daer Dirck Maertsz nu ter tijt in
woondt hebben bewoennen ende besitten moegen tot haeren leven lanck
geduijerende midt oock nae haer overlijden weder gaende ende
devolueren aen Dirck Maertsz erffgenamen maer altijt winst ende
verlies bij staernde huwelijck halff ende halff. Ten laesten oft
gebuerden dat zij luijden te samen een kindt ofte kinderen teelde
achter lieten dat het een kindt op tander erffven sal ende tlaeste
kindt stervende sonder eenige descendenten achter te laeten dat
alsdan die zelve goeden weder ende succederen aen elcx zijde daer se
respectivelijck van daen gecomen sullen weezen midts oock wijnst
ende verlies alsboven halff ende halff.
 
 08-01-1599 blz. 173   
Heinrick Jansz ter eenre ende Jan Claesz van Crommenierdijck als
rechtelijcke besturven voocht vande achtergelaeten kinderen wijlen
Gerit Jansz ten overstaen van Jacob Cornelisz oome van smoeders
zijde vande selve kinderen ter andere zijde ende deminchieerde hoe
dat tusschen hem comparanten seeckere differenten gereessen waeren
ter causse vande valuatie van seeker testament van Jan Heinricxz des
voorn. pertijen respective vader ende groote vader in date den 14e
meij 1597 daer bij dvoors. Jan Heinricxz s.g. testant hadde belieft
te institueren tot zijnen universeele erffgenaemen Heinrick Jansz
ende die kinderen van Gerit Jansz onder sulcke restrinctie nochtans
dat nae doode vande selve Henrick die voorn. erffenisse soude
devolueren ande voors. Gerit Jansz kinderen midts oock off dselve
Henrick quaem te overlijden voor Lijsbet Jans zijn huijsvrou dat
alsdan die voors. Lijsbeth daer van soude hebben die usufruct tot
haer leven.
Dan overmidts uijten selven testamendt groote oneenicheijt ende
schueringe tusschen die voors. pertijen geschaepen was te weessen
ende omme tselve voor soe veer doennelijck es te verhoede, soe
heeft die voors. Jan Claesz als voocht vande voorn. kinderen
gedesisteert ende affstandt gedaen vandt recht dat die voors.
kindern uijt crachte vant voors. testamendt op Heinrick Jansz goeden
hadden te pretenderen ende sal midtsdien tselve testamendt doot te
nijet ende gecasseert weezen. Onder silcke voorwaerde nochtans ten
overstaen ende consenten van Pieter Jansz die Vries als voocht in
dezen vande voors. Lijsbeth Jans zijn suster ende huijsvrou vande
voors. Heinrick mede voor ons compareerende dat voors. Henrick Jansz
goederen nu ter tijt wesende 225 toverblijffsel, daer van tzijnen
overlijden gaen ende devolueren sal aende voors. zijnen broeders
kinderen sonder die selve bij eenigen testamendt oft codicille
geheel ofte deel daer van te moegen versteecken oft ontvreemden. Des
soe zal oock insgelijcx die voors. Lijsbeth Jansdrs goeden weesen
die gerechte helft vandt huijs ende erff dat zij tegenwoordich
bewoondt leggende ende staende tusschen Cornelis Heinricxz ende
Heinrick Smitten huijssen ende oock gaen ende succedeeren sal aende
voors. Lijsbeth Jans erffgenamen zijde sonder die selve oock daer
van te moegen vervreemden inder manieren voors. maer wel winst ende
verlies bij staende huwelijck van Henrick Jansz ende Lijsbet Jans
halff ende halff.
 
 24-02-1599 blz. 174   
Derck Dercxz Corver woenende bijde Nuwendam heeft hem borge gestelt
voor Baernt Claesz te Crommenije.Belovende alle gebreecke die ende
betaelinge van een rente van 25 sjaers ende lossinge van dien
tegen den penning sesthien die welcke die voorn. Baernt Claesz voor
Schout ende Schepenen van Westzaenen ten behouffve van Angenies van
Alckemaede geconstitueert heeft. Comparant bekende 200 vande zelve
hooftpenningen tzijne laste zelffs oock ontfangen te hebben. Soe
heeft comparant daer voore verbonden zijn uijterdijck.
O     die Leegendijck
Z     Pieter Maertsz vande Dam
W     die Crommenije
N     die Crommenije.
Ende noch zijn huijs ende erve.
O     die voors. Dijck
Z     Claes Rijssen
W     die Crommenije
N     Mr. Willem Bardesz.
Welcke hypoteeque hij comparant verclaerde voor geen 600 te willen
geven.
 
 26-02-1599 blz. 175   
Vercoop, Jan Baerntsz
aen Dirck Jacobsz alias Dirck Maertsz
een stucke landts genaempt "Huijgen ven" groot 2100 roeden mit noch
een campe landts daer in geleegen groot 200 roeden leggende in
Sijmon Heijnen weer, streckende vande Wechsloot off totten Delft
toe.
NO    Sijmon Claesz mit Henricx volck
ZW    Dirck Jacobsz zelffs.
 
 05-03-1599 blz. 176   
Gerit Engelsz Schoenmaker schuldich
aen Adriaen Willemsz poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200. Onderpande
een stucke landts groot anderhalff morgen geleegen in Claes van
Zaenen weer aende afteren Dijck.
ZW    die kinderen ende erffgenaemen van Havick Jansz
NO    Sijmon Henrick Roeleven
ZO    Griet Oetgers wedue van Maerten Claes van Zaenen met haer
     kinderen
NW endt  die voors. Dijck.
 
 07-03-1599 blz. 177   
Testament van Marij Claes Cuijpers onsse buijervrijster.
Dat zij tot haere universaele erffgenamen genomineert ende
geinstitueert heeft Claes Claesz, Trijn Claesdr haeren broeder ende
suster mitsgaders Aechte Claesdr tkindt van Jacob Claesz haeren
overleeden broeder Engel Cornelisz, Jacob Cornelisz, Duijff
Cornelisdr ende Marij Cornelisdr kinderen van Guerte Claes haeren
suster, elcke stam in een gerechte vierndeel van alle die goeden die
zij testatrice mitter doot ontruijmen ende achter laeten sal.
Behoudelijcken nochtans dat die voors. Engel, Jacob, Duijff ende
Marij van haer aenpaert sullen uijt keeren ende laeten volgen Aechte
Cornelis hemluijden suster jegenwoordich gehijllickt mede haer
testatrice susters dochter een gerechte achte paert. Gelijck oock
soe wie vande voors. vier kinderen van Guerte Claes voorn. thaerder
testatrice overlijden gehijllickt zijn haer oock sullen contenteeren 
mit een gelijck achte paert sonder meer.
 
 07-03-1599 blz. 178   
Testament van Duijff Cornelisdr, Engel Cornelisz, Marij Cornelisdr
ende Jacob Cornelisz broeders ende susters.
Dat oft gebuerde dat wies van hem vier quam te overlijden aleer zij
ten huwelijcke staet waeren gecomen, dat zij testatuere in sulcken
gevalle tot haeren universeele erffgenaemen genomineert ende
geinstitueert hebben die langslevende ongehijllickte van hem
vieren. Behoudelijcken nochtans dat die selve ongehijllicticte daer
van sullen uijt keeren ende laeten volgen Aechte Cornelis haeren
suster jegenwoordich gehijllict midtsgaders die van hem vieren ten
selven respective overlijden mede gehijllickt sal ofte sullen moegen
weesen elcx een gerecht achtepaert vande selve ongehijllicte
overleedens goeden.
 
 07-03-1599 blz. 179   
Testament van Sijmon Heinricxz.
Dat hij tot zijne universaele erffgenaeme genomineert ende
geinstitueert heeft Engel Cornelisz, Jacob Cornelisz, Duijff
Cornelisdr ende Marij Cornelisdr zijne broeders kinderen van alle
die goederen die hij testateur mitter doot ontruijmen ende achter
laeten sal. Behoudelijcken nochtans die voors. zijne erffgenamen
daer van sullen uijt keeren ende laeten volgen Aechte Cornelis
hemluijden suster jegenwoordich gehijllickt mede zijn testateurs
broeders dochter een gerechte achtepaert vande zelve erffenisse,
Gelijck oock soe wije vande voors. zijne vier genomineerde
erffgenaemen tsijn testateurs overlijden gehijllict zijnde haer oock
sullen contenteeren mit een gelijck achtepaert sonder meer.
 
 17-03-1599 blz. 180   
Dirck Dircxz Corver woenende bijden Nuwendam heeft hem borge gestelt
voor Baert Claesz te Crommenie. Belovende alle gebreecke die aende
betaelinge van een losrente van 25 sjaers losbaer tegen den
penning sesthien ten behouffve van Mr. Ghijsbrecht van Thenesse.
Comparant bekende 200 vande selve hooftpenninge tzijne laste
zelffs oock ontfangen te hebben. Soe heeft hij comparant daer voore
verbonden zijn uijterdijck groot een koeven.
O     die Leegedijck
Z     Pieter Maertsz vanden Dam
W     die Crommenie
N     die Crommenie.
Noch zijn huijs ende erve.
O     den Dijck
Z     Claes Rijssen
W     die Crommenie
N     Mr. Willem Bardesz.
Welcke hypoteecque hij comparant verclaerde bij zijnen mannen
waerheijt voor geen 600 te willen tgeven ende zijn vrij eijgen
goet ende alles onbelast ende beswaert te zijne.
 
 26-03-1599 blz. 181   
Vercoop, Derck Lourisz
aen Baert Jansz zijn huijsvrouwen voor zoon
dat gerechte vierndeel van een stucke landts leggende inde
Binnencaech genaempt "Nannicken ven" groot 835 roeden.
NW endt  Pieter Coennen volck
NO    Cornelis Jonck Claessen met zijn broer
ZW    die Sluijssloot
ZO endt  die Poell.
 
 29-03-1599 blz. 181 v  
Warnaer Harmensz schuldich
aen Michiel Sijmonsz Crabbenmors als vader ende voocht van zijn twee
kinderen Elisabeth ende Erckenraidt geprocreert bij Katerina van
Berckenroed
een jaerlicxe losrenten van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Twischveen" groot 1400
roeden leggende int Kerckweer, streckende van des comparandts
mitsgaders Sijmon Jacobszs ende Cornelis Henricxzs lant off tottet
Twisch toe.
NO    Jan Claes Dercken
ZW    Sijmon Jacobsz ende Pieter Cornelisz.
Borg is Stoffel Warnaersz voor zijn vader, stellende teenen
onderpande twee campen veens groot 250 roeden leggende achter
Waeligen uijt.
NO    Schipper Allert
ZO endt  Twisch
ZW    Pieter Jansz den Ouwes
NW endt  Jan vande Caijck.
 
 29-03-1599 blz. 183   
Stoffel Warnaersz schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schaegen woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 31.5.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot twee
morgen landts leggende in Coellingen ende Sijmons weeren.
ZW    Claes Jaspersz ende Jacob Jan Coppen tsamen
NW endt  Sijmon Conincx
NO    Gerrit Henricxz
ZO endt  Vrerick Jacobsz.
Noch een madt landts leggende gemeen met Mr. Willem Bardesz in een
stucke landts genaempt "die Marcken" leggende in Tamissen weer.
NO    Gerrit Engelsz
ZO endt  Roeloff Henricxz
ZW    Roeloff Henricxz
NW endt  Derck Heijn.
Borg is Warnaer Harmensz voor zijn zoon ende stellende daer voore
teenen onderpande een perceel landts genaempt "Nel Warnaertsmeed"
leggende int Kerckweer groot 350 roeden rontssom in Warnaers eijgen
lant beslooten.
NO    Lijsbeth Costers
ZO endt  comparant selver.
 
 02-04-1599 blz. 184 v  
Claes Jansz Reael bekende ontfangen te hebben van Gerrit Warnaersz
die somme van 1009 op conditie ende voorwaerde hijer nae volgende.
Te weeten soe wanneer die voors. Gerrit Warnaersz zelffs in persoon
in Italie inde stadt van Roma geweest sal hebben ende van daer weder
thuijs gecomen sal wesen ende daervan nae gewoonte sal doen
blijcken, soe beloeffde die voors. Claes Jansz Reael te restitueren
aen hande vande voors. Gerrit Warnaersz ter stondt alsdan betaelen
die somme van 1586.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 929
roeden mitsdgaders noch 600 roeden lants daer ten eijnde aen
geleegen, streckende vande Caijck off tot des voors. comparandts
ende Willem Wouterszs lant toe.
NO    Cornelis Jongelincx cum socijs
ZW    Willem Geritsz Buet cum socijs.
Ende noch drie hondt lants genaempt "het Uijter Delftgen".
ZW    Gerit ende Derck die Boets kinderen
ZO endt  comparant zelffs
NW endt  comparant zelffs
NO    Cornelis Jongelincx ende Wouter Willemsz cum socijs.
 
 11-04-1599 blz. 186   
Dit zijn die persoonen die in dese toecomend jaere beginnende
vrijdaege eerstcomende ende eijndende vrijdaege naer paessche 1600
Schepenen ende Schodtvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft
wezen zullen.
                             Schepenen,
Int Brouckvierndeel                    Cornelis
                             Claesz
                             Joncken
Int Kerckvierndeel                    Oetger
                             Dirricxz
Int Woudtvierndeel                    Floris
                             Pietersz
                             Baert
                             Claesz
                             Boschman
Int Nesvierndeel                     Cornelis
                             Pietersz
                             Schotvangers,
Int Brouckvierndeel                    Gerrit
                             Allertsz
Int Kerckvierndeel                    Claes
                             Roeloffsz
Int Nesvierndeel                     Jan
                             Jacobsz
                             Roed.
     CORNELIS heere tot Assendelft Eemskerck rch.
 
 20-04-1599 blz. 187   
Vercoop, Mr. Willem Bardesz burgermeester der stadt Amstelredam
aen Jan Adriaensz
630 roeden ende drie vierndeel van een roede leggende in een stucke
lants genaempt "tOpperbannen ventgen" gemeen mette voors. Jan
Adriaensz cum socijs tsamen.
ZW    Derck vande Lange Laen
NO    Claes Cornelis Pieters cum socijs
NW endt  derffgenamen van Jan Geritsz mettet Uijterbannen ventgen
ZO endt  Claes Heijn Roeleven.
 
 20-04-1599 blz. 187 v  
Claes Jan Vrericxzs te Crommenije schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schaegen woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een perceel landts genaempt "Derck Pouwels worff" groot
een morgen leggende int noort endt.
O     die Heerenwech
Z     Jan Mathijssen huijs ende worff
W     comparant zelffs
N     comparant zelffs.
 
 03-05-1599 blz. 188 v  
Vercoop, Cornelis Gerritsz voor hem selven ende Claes Jansz Reael
oudt oome ende voocht van Aeff Cornelis voor dochter vande voors.
Cornelis geprocreert bij Guerte Claes zijn overleeden huijsvrou ten
overstaen van Claes Claesz Nommelen ende Claes Jansz geordineerde
weesmeesteren van Assendelft ende oppervoogden vant voors. weeskindt
aen Guertgen Claesdr naegelaeten weeskindt wijlen Claes Dercxz
een worff genaempt "Gerrit Jan Baerts worff".
NO    Claes Heijn Roeleven
ZO endt  Guertgen Claes zelffs
ZW    Engel Clous mit zijn kinderen
NW endt  die Wechsloot.
 
 15-05-1599 blz. 189 v  
Henrick Gerit Henricx schuldich
aen die wedue wijlen Aelbrecht Pouwelsz poortersse van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Oukes camp" groot 257 roeden
leggende opte Ackersloot int noort endt.
NO    Bouwen Claesz
ZW    Bouwen Pietersz
ZO endt  Engel Heijntkesz
NW endt  Maerten Geritges kinderen.
Noch een acker lants leggende in Waeligen weer groot 218 roeden.
NO    Engel Roeleven
ZO endt  Gerrit Henricxz
ZW    Jan vande Laens bruijcklant
NW endt  Louris Warnaersz.
Borgen zijn Gherrit Henricxz ende Ghijsbert Maertensz voor de voors.
Henrick Gerit Henricx haeren respective zoon ende neeff.
 
 16-05-1599 blz. 190 v  
Jan Jansz vande Caijck schuldich
aen die kinderen van Jouffrou Anna van Nuessenburch tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Busken" groot 600 roeden
leggende over die Caijck int noort eijnde.
ZW    Gerit Thonisz mit zijn schoonsuster
NW endt  Engel Heijntkes
NO    Waelich Evertsz
ZO endt  die Caijck.
Noch een stucke landts leggende in Mannen weer over die Caijck groot
400 roeden.
ZW    die Armehuijssitteren
NW endt  Claes Dercxz Moll
NO    Gerrit Jacobsz inde Rijp
ZO endt  die Caijck.
Borgen zijn Cornelis Jaep Heijnen ende Jan Claesz ende verbindende
tot dien eijnde tot eenen onderpande een stucke landts genaempt "die
Achter ven" mette hofstede ten noort westen daer aen, streckende
tsamen vande Wechsloot off totten Delft toe in Jaep Heijnen weer
groot twee morgen.
ZW    Jacob Lijclaesz ende Jacob Claesz
NO    Derck Steffens ende Claes Nommelen.
 
 18-05-1599 blz. 192   
Vercoop, Gerrit IJsbrantsz waechmeester deses dorps
aen Cornelis Jansz Bening poorter tot Amstelredam
een stucke landts genaempt "tUijterendt van Piette Moeijtges meed"
leggende in Roelke Baerts weer, streckende vanden Hoogendijck off
tot Oetgers meed toe.
NO    Gerrit Claesz met Claes Claesz
ZW    Wouter Moeij Duven.
 
 28-05-1599 blz. 192 v  
Roeloff Baltesersz schuldich
aen Jan Pietersz Saenredam
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts leggende opten Delft in Kerckweer groot
een halff madt lants, streckende vanden Delft off tot Allert Claeszs
lant toe.
ZW    Allert Claesz
NO    Gerrit Willemsz.
Noch een halve acker leggende mette voors. Allert gemeen groot een
hont lants int zelve weer, streckende van Allerts lant off tot
Cornelis Henrick Geritszs lant toe.
ZW    Jan Claesz
NO    comparant zelffs.
 
 31-05-1599 blz. 193 v  
Cornelis Pietersz van Dijck schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een huijs ende erff daer hij tegenwoordich in woondt
leggende ende staende inde Horn.
N     Wouter Jacobsz
NW endt  Wouter Jacobsz
ZW    Engel Nijelsz
ZO endt  die Heerenwech.
Borgen zijn Henrick Allertsz oudt Schepen ende Sijmon Henricxz
Timmerman.
 
 01-06-1599 blz. 194 v  
Cornelis Henricxz Timmerman schuldich
aen Cornelia Jansdr nu ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande "tVennitgen van Allevroet" leggende int weer besuijden
Jan Baningen weer.
NO    Cornelis Jan Baningen
ZO    Gerrit IJsbrantsz
ZW    comparant zelffs
NW endt  die Wechsloot.
 
 04-06-1599 blz. 195 v  
Pieter Jansz die Vries schuldich
aen Mr. Jan Pilorius notaris publijcq residerende tot Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 3, hoofgelt 50.
Onderpande een stucke landts genaempt "Kistemakers ventgen" groot
anderhalff morgen leggende int Kerckweer, streckende van Floris
Pieterszs lant off zuijtoost werts tot Cornelis Pieter Jan Baernts
werff toe.
NO    Roeloff Ballen ende Jonge Woutensz
ZW    Allert Willemsz.
 
 07-06-1599 blz. 196 v  
Pieter Dercxz alias Pieter Maertsz schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Meed" groot twee koeven
leggende bij Pieter Ghijssen.
ZO    Gerit Havicxz
NW    Cornelis Jonck Claessen
NO    Jan Oetgersz
ZW    tDijckstallten.
Borg is Cornelis Jonck Claessen.
 
 07-06-1599 blz. 197 v  
Claes Jan Baerts schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een koeven leggende achter Claes Heijnen.
NO    Maerten Claesz
ZO endt  Claes Jantges
ZW    Claes Pieters
NW endt  Jan Neelen.
Borg is Jan Claesz voor de voors. Claes Jan Baerts zijn vader.
 
 11-06-1599 blz. 198 v  
Galaeijn Aerntsz heeft hem selven inne gestelt voor Jan Jansz van
Castricum voor een 
jaerlicxe losrente van 12.10.-., losbaer met 200 ten behouve van
Haesgen Evertsdr.
Daer onder verbindende een stucke landts groot twee koeven genaempt
"het Opperendt van Bessen ven" leggende int noort endt.
NO    Jan vande Laens bruijcklandt
ZO    Schipper Allert
ZW    Claes Jaspersz
NW    Claes Jaspersz.
 
 11-06-1599 blz. 199   
Aechte Claesdr wedue wijlen Engel Claes Jutten geassisteert met
Claes Engelsz haeren ousten zoon ende voocht schuldich
aen Gerrit Jacobsz van Amsterdam nu ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande eerst een stucke landts genaempt "die Laijck veen" groot
vijff hondt lants leggende in Derck Jan Baernts weer.
NO    Baert Jan ende Gerrit Bouwesz
ZO endt  comparanten zelffs
ZW    Jan Roeloffsz
NW endt  Derck Pietersz.
Noch een perceel landts genaempt "die Twee halve maeden" groot
anderhalff madt lants int zelve weer.
NO    Baert Jan mit Gerrit Bouwesz
ZO endt  comparanten zelffs
ZW    Jan Claesz met Derck Pietersz
NW endt  die voorn. comparanten.
Noch vijff hondt landts genaempt "die Hooge veen" int zelve weer.
NO    Baert Jan ende Gerrit Bouwesz
ZO endt  die comparanten met Derck Pietersz
ZW    Thonis Jacobsz
NW endt  comparanten met Derck Pietersz.
Borg is Jan Claes Sijmonsz voor de voors. Aechte zijn suster.
 
 11-06-1599 blz. 200 v  
Vercoop, Derck Claesz Rombouts
aen Michiel Jansz een campe veen landts groot 285 roeden leggende in
Aernt Claessen weer.
NO    Maerten Ghijssen wedue ende kinderen
ZO endt  Gerrit ende Maerten Roeloff Zijmons
ZW    Michiel zelffs
NW endt  Claes van Zaennen.
 
 11-06-1599 blz. 201   
Vercoop, Aechte Claesdr weduwe wijlen Engel Claesz geassisteert met
Claes Engelsz haeren ouste zoon ende voocht, mitsgaders haer
starckmakende ende vervangende voor haer respective andere kinderen
susters ende broeders
aen Jan ende Gerrit Cornelis zoonen van Zaennen gebroeders
een stucke landts genaempt "die Achter ven" oft "Vennitgen om
thuijs" leggende in Derck Jan Baernts weer groot 1128 roeden.
NO    Baert Jan Oetgerszs mit Gerit Bouwesz
ZO endt  Derck Pietersz
ZW    haer comparanten huijs ende worff ende Jan Roeloffsz met
     zijn achter ven
NW    Claes Havicken.
 
 11-06-1599 blz. 201 v  
Vercoop, Cornelis Claes Jan Roen
aen Aellidt Jansdr wedue wijlen Willem Geritsz
een stucke landts genaempt "tVliets ventgen" in Goeten, streckende
van Cornelis van Zaenen kinderen meed off totte Nouwevliet toe.
NO    die wedue ende kinderen van Willem Geritsz
ZW    Baert Claesz Boschman.
 
 14-06-1599 blz. 202   
Engel Roeloffsz schuldich
aen Mr. Andries vander Horst woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Achter ven" groot 1100
roeden, streckende vande Heerenwech off totten Caijck toe.
NO    Derck Bieren volck
ZW    Pieter Marij Thijssen.
Borg is Bouwen Pietersz ende verbindende teenen onderpande drie
campen veens leggende in Claes Bouweszs weer. Die twee zijd aen zijd
ende die derde aent west endt daer aen groot tsamen 300 roeden,
streckende van Engel Heijntkes lant off tot Pieter Hartogen lant
toe.
NO    Aernt Heijn mit zijn zusters
ZW    Claes Nommelen.
Noch een campe veens genaempt "die Dijckmeed" groot 100 roeden
leggende int zelve weer, streckende van Claes Nommelen landt off
totte Twisch toe.
NO    Pieter Hartoegen
ZW    Allert Jongerden.
Noch vier campen veens leggende zijd op zijde in Maert Zijmons weer
groot 200 roeden, streckende van Engel Roeleven landt off tot Louris
Warnaersz lant toe.
NO    Engel Roeleven
ZW    Louris Warnaersz.
Noch een campe veens groot 100 roeden genaempt "Hoeckmans veentgen"
leggende in Mannen weer, streckende van Derck Janttes landt off
tottet Twisch toe.
NO    Derck Janttes
ZW    Aechte Mannen.
 
 14-06-1599 blz. 203 v  
Bouwen Pietersz verclaerde dat hoewel Engel Roeleven ten behouve van
Mr. Andries vander Horst verleeden ende gepasseert heeft seeckere
brieve van constitutie inhoudende 
een Jaerlicxe losrenten van 25 sjaers losbaer met 400
hooftsomme. Alsoe comparant 200 vande voors. 400 ontfangen
heeft, soe heeft hij 12.10.-. van de voors. 25 tot zijnen laste
genomen.
 
 11-06-1599 blz. 204   
Vercoop, Jonck Claes Geritsz met Derck Claesz zijn zoon
aen Bouwen Jansz
een stucke landts groot 466 roeden leggende in Claes van Dijcx weer.
NO    Bouwen Jansz zelffs
NW endt  Bouwen Jansz zelffs
ZW    Cornelis Pietersz
ZO endt  Claes Havicxz.
 
 11-06-1599 blz. 204 v  
Vercoop, Jonck Claes Geritsz met Derck Claesz zijn zoon
aen Gerrit Roeloffsz alias Schipper
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Croft" groot
int geheel 900 roeden leggende int zuijt endt.
NW    Huijch Maertsz vant Hoff
ZW endt  die wedue van Cornelis Geritsz ende haer kinderen
ZO endt  Griet Aerians met haer kinderen
NO endt  Claes Maertsz van Zaenen.
 
 13-06-1599 blz. 205   
Vercoop, Willem Allertsz
aen Jan Cornelisz Coijt
een campe landts groot 300 roeden leggende int noort eijnde achter
Pieter Nommelen over den Delft.
NO    Willem Jan mit zijn kinderen ende Jan Baertsz
ZO endt  den voors. Willem Jan als bruijcker
ZW    Stoffel Warnaersz als bruijcker
NW endt  den Delft.
 
 13-06-1599 blz. 205 v  
Vercoop, Jonge Derck Henricxz
aen Maerten Roeloffsz Cuijper
een worff geleegen inde Moellenbuert.
NO    Trijntje Moellennaers
NW endt  Trijntje Moellennaers
ZW    Cornelis Willem Geritsz
NW endt  die Wechsloot.
 
 20-06-1599 blz. 206   
Vercoop, Jan Adriaensz ende Claes Henricxz
aen Pieter Maertsz
een stucke uijterdijcx groot 86 roeden leggende buijtendijcx in
Henrick Ghijssen weer, streckende vanden Leegendijck off totte Meer
toe.
NO    Derck Dercxz Haesserden
ZW    Guert Pietersz.
Noch een stuckgen uijterdijcx leggende over Dirck Heijnen meed groot
64 roeden, streckende vande Leegendijck off totte Meer toe.
NO    Allert Dercxz
ZW    Mr. Willem Bardesz.
 
 20-06-1599 blz. 206 v  
Vercoop, Jan Adriaensz met Claes ende Pieter Henricx zoonen sijn
wijffs kinderen
aen Gerrit ende Henrick Henricx zoonen gebroeders weeskinderen
wijlen Henrick Jan Geritszs
drie ackeren landts leggende opten Delft zijd op zijde groot 300
roeden int Groote weer.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO endt  Claes Roeloff Zijmons
ZW    Willem Geritsz ende Engel Clous
NW endt  Claes Roeloff Zijmons.
Noch een Reeffcamp groot 140 roeden leggende int zelve weer.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO endt  Guerte Claesdr
ZW    Oetger Dercxz met zijn zoon
NW endt  Claes Jan Baerts.
 
 20-06-1599 blz. 207   
Vercoop, Jan Adriaensz nomine uxoris met Claes Henricxz ende Pieter
Henricxz zijn wijffs kinderen
aen Derck Dercxz vande Lange Laen
een stucke landts genaempt "die Marcken" groot 1530 roeden leggende
int Groote weer.
NO    Derck Dercxz vande Lange Laen zelffs
ZO endt  Sijmon Conincx
ZW    Jan Maijckes ende Sijmon Claes Derck Maerts
NW endt  Ootger Dercxz met Guertgen Claes zijn broers dochter.
 
 20-06-1599 blz. 207 v  
Vercoop, Jan Adriaensz nomine uxoris met Claes Henricxz ende Pieter
Henricxz zijn wijffs kinderen
aen Claes Cornelis Pieters
twee ackeren landts groot tsamen 320 roeden leggende int Groote
weer.
NO    Lijsbeth Jans met haer kinderen
ZO endt  Twisch
ZW    Duijff Thijssen haer kinderen mit Cornelis Ouwe Jannen
     kinderen
NW endt  Jan Geritszoons erffgenamen.
 
 20-06-1599 blz. 208   
Vercoop, Jan Adriaensz nomine uxoris met Claes Henricxz ende Pieter
Henricxz zijn wijffs kinderen
aen Ootger Dercxz ende Guerte Claes zijn broeders dochter
een stucke landts genaempt "Griete ven" groot 700 roeden leggende
int Groote weer.
NO    Schipper Gerridt
ZO endt  die voors. coopers
ZW    Jan Maijckes
NW endt  Claes Roeloff Zijmons.
Noch een stucke landts aen Ootger Dercxz genaempt "die Haens werff"
mettet viercande campgen daer inne geleegen groot tsamen 1200 roeden
int zelve weer.
NO    Derck vande Lange Laen ende Lijsbeth Jans met haer
     kinderen
ZO endt  Claes Roeloff Zijmons ende Pieter Cornelis Aerians
ZW    Guerte Cornelis met haer kinderen met Joosten volck
NW endt  Jan Gerit Huijgen met Sijmon Claes Derrick Maerts.
Ende noch een werff, streckende vande Heerenwech off totte Henrick
Jan Geritszs kinderen entgen worffs toe.
NO    Oetgers voors. huijs ende worff
ZW    Henrick Jan Geritszs kinderen.
Noch een perceeltgen riedt lants groot 300 roeden leggende int
Groote weer, streckende vanden Hoogendijck off totte Meer toe.
NO    Derck vande Lange Laen
ZW    Jan Geritszs erffgenamen.
 
 27-06-1599 blz. 209   
Guerte Pietersdr wedue wijlen Derck Egbertsz geassisteert mit Jan
Pietersz haeren broeder ende voocht ende Aelbert Egbertsz als oom
ende voocht vande kinderen vande selve Guerte geprocreert bij Derck
Egbertsz zijn overleden broeder 
aen Jacob Adriaensz van Assendelft nu ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 10, hooftgelt 160.
Onderpande een stucke landts groot twee maeden lants leggende in
Aelberts weer.
NO    Gerrit Allertsz ende Henrick Pietersz
ZO endt  Jan Derck Everts met zijn kinderen
ZW    Thijs Jacobsz Jan Derck Everts ende zijn kinderen
NW endt  zij comparante zelffs met haer kinderen.
 
 01-07-1599 blz. 210   
Henrick Ghijssen schuldich
aen Anna Engberts van Swieten van Vranen woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" leggende in
Henrick Ghijssen weer groot 600 roeden.
NO    de Armehuijssitteren
ZO endt  die Caijck
ZW    Cornelis Meutszs kinderen
NW endt  Aernt Heijn.
Noch een campe landts genaempt "die Uijuer camp" groot 180 roeden
leggende int weer voors.
NO    de Armehuijssitteren
ZO endt  Sijbout Cornelisz
ZW    Hillegundt Gerits met haer dochter
NW endt  Sijbout Cornelisz.
Borg is Maerten Henrick Ghijssen voor zijn neeff Henrick Ghijssen,
daer onder verbindende een campe veens groot 300 roeden genaempt
"het Vennitgen achter Bouwes" leggende in Mannen weer.
NO    Bouwen Pietersz
ZO endt  Claes Claesz Nommelen
ZW    de Armehuijssitteren
NW endt  Garbrant Cornelisz.
 
 04-07-1599 blz. 211   
Vercoop, Aechte Claes weduwe wijlen Engel Claes Jutten geassisteert
met Claes Engelsz haeren ousten zoon ende voocht ende vervangende
haeren andere kinderen
aen Claes ende Gerit Havicx zoonen gebroeders
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck ven" groot 1400 roeden
leggende in Derck Jan Baernts weer.
NO    Baert Jan Oetgerszs ende Gerit Bouwesz zijn wijffs zoon
ZO endt  Gerrit Cornelisz van Zaennen
ZW    Jan Roeloffsz met zijn kinderen
NW endt  Jan Cornelisz van Zaennen.
Noch een perceeltgen uijterdijck aen den Dijck groot 70 roeden.
NO    Claes Havicxz
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    die Crommeniers
NW endt  die Poel.
Ende noch die uijterdijck die buijtenoff leijt groot 129 roeden.
NO    die Crommeniers
ZO endt  Bouwen Jansz
ZW    Bouwen Jansz
NW endt  die Poel.
 
 13-07-1599 blz. 212   
Derck Dercxz woenende opte Nuwendam, oudt Schepen schuldich
aen Jan Pietersz Saenredam
een jaerlicxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Lijssen worff" groot drie
morgen leggende in Heijn Gerrit Jans weer.
NO    Claes Jan Vrericx Pieter Jansz ende Jacob Maertsz
ZW    Leesten worff ende Claes Dercxz Moll.
 
 15-07-1599 blz. 213   
Allert Henricxz schuldich
aen Claes Geritsz woenende tot Westzaenen
een jaerlicxe losrenten 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een huijs ende erff soe hij comparant tselve bewoenende
is leggende ende staende inde Horn, streckende vande huijssinge
vande kinderen van Jan Garbrantsz tot Roeloff Pieters ven toe.
 
 17-07-1599 blz. 214   
Vercoop, Frans Fransz vander Horst met procuratie van de Joncheeren
Cornelis ende Franchois van Beeckesteijn gebroeders ende Joncheer
Johan van Persijn als man ende voocht van Jonckvrouwe Johanna van
Beeckesteijn
aen Willem Allertsz ende Aernt Pietersz
een stucke landts genaempt "die Lange ven" groot 1825 roeden.
NO    Maerten Henrick Ghijssen Claes Rijssen ende Cornelis
     Pieter Jan Baernts
ZO endt  die Huijsarmen
ZW    Willem Cornelis ende Aernt Pietersz
NW endt  die Huijsarmen.
Noch een stucke landts genaempt "tBincaijckgen" groot 555 roeden.
NO    Claes Bouwesz ende Jan Jansz vande Caijck
ZO endt  die Heerenwech
ZW    Claes Claesz Nommelen
NW endt  die Caijck.
Noch een stucke landts genaempt "het Vennitgen bezijden Sijbedden"
groot 944 roeden.
NO    Claes Bouwesz ende Garbrant Cornelisz
ZO endt  die Huijsarmen
ZW    Sijbeth Cornelisz ende Anna Henricx
NW endt  die Wechsloot.
Noch ses ackeren landts leggende twee breet over den Delft groot
tsamen 464 roeden.
NO    Pieter Cornelis Marijs ende Derck Janttes
ZO endt  die Huijsarmen
ZW    Sijbout Cornelisz ende Maerten Henricxz
NW endt  den Delft.
 
 17-07-1599 blz. 215 v  
Vercoop, Frans Fransz vander Horst met procuratie
aen Jan Aeriaensz
een stucke landts genaempt "Derck Heijnen meed" groot 917 roeden.
ZO endt  Anna Pieter Henricx wedue ende kinderen ende Maerten
     Geritszs erffgenamen
ZW    Derck Claes Baernden
NO    Anna Pieter Henricx
NW endt de Leegendijck.
Noch een stucke landts genaempt "Claesges meed" groot 990 roeden.
NO    Derck Claesz
ZO endt  Mr. Willem Bardesz
ZW    Claes Nommelen
NW endt  den Leegendijck.
Noch een stuckgen landts genaempt "tBincaijckgen" groot 330 roeden.
NO    Mr. Willem voors.
ZO endt  Mr. Willem voors.
ZW    die erffgenamen van Maerten Geritsz
ZO endt  die Heerenwech.
Noch een stucke landts genaempt "die Ven achter thuijs" groot 1834
roeden.
NO    Mr. Willem Bardesz
ZO endt  Louris Pietersz mitte voors. cooper
ZW    van Beeckesteijn mit Louris Pietersz
NW endt  Allert Jan Gerits hoffstede ende die Wechsloot.
Noch een acker ten eijnde die voors. ven groot 312 roeden.
NO    Louris Harmensz
ZO endt  den Delft
ZW    Louris Pietersz
NW    die voors. ven.
Noch vijff ackeren leggende over den Delft groot 397 roeden.
NO    Mr. Willem Bardesz
ZO endt  Pieter Nommelen ende Allert Geritsz
ZW    Bouwen Claesz
NW endt  den Delft.
Noch 1794 roeden inde ven voor Gabben mitte seven ackers daer ten
eijnde aen gemeen mitte voors. coopers dier in hebben 760 roeden.
NO    Engel Henricxz mit Maerten Geritsz
ZO endt  den Delft
ZW    Pieter Hartoegen Maerten Derck Bieren ende Claes Moll
     tsamen
NW endt  die Wechsloot.
Noch een perceeltgen uijterdijcx groot 86 roeden.
NW endt  die Meer
NO    Derck Dercxz Haesserden
ZO endt  die Leegendijck
ZW    Evert Pietersz.
Noch een stuckgen uijterdijcx groot 64 roeden.
NO    Allert Derck Haesserden
ZO endt  die Leegendijck
ZW    die voors. Bardesz
NW endt  die Meer.
 
 17-07-1599 blz. 216 v  
Vercoop, Jan Adriaensz bekende dat hoewel die quijtscheldinge op
huijden van Joncheren Cornelis ende Franchois van Beeckesteijn
gebroeders ende Jonckheer Jan van Persijn als man ende voocht van
Joncvrouwe Anna van Beeckesteijn alleen ten behouve van hem
comparant gepasseert is dat evenwel nochtans Claes Henricxz zijn
wijffs zoone medestander inde zelve coope is geweest ende pro rata
zijn custing penningen daer van opgebracht ende betaelt heeft
daeromme hij comparant gelijde getransporteert ende quijtgeschonden
te hebben, transporteerde ende schelde quijt midts dezen tot eenen
vrijen eijgen
die voors. Claes Henricxz
drie vierdepaerten van een stucke landts genaempt "die Ven voor
Gabben" int geheel groot 1529 roeden.
Noch drie vierdepaerten van een stucke landts genaempt "Claesges
meed" groot int geheel 990 roeden.
Noch vier vande vijff ackeren leggende achter die ven over den Delft
achter thuijs daer van hij comparant aen hem behout die noorderste
vande voors. vijff ackeren.
 
 17-07-1599 blz. 217 v  
Vercoop, Frans Fransz vander Horst poorter der stadt Haerlem voor
hem en van wegen Joncheeren Cornelis ende Franchois van Beeckesteijn
ende Joncheer Jan van Persijn als man ende voocht van Joncvrouwe
Anna van Beeckesteijn
aen Willem Aerts Jan Gerits, Jan Adriaensz ende Aernt Pietersz
een oude worff genaempt "Allert Jan Gerits worff" groot 219 roeden
die jegenwoordich bijde voors. Willem Allertsz ende Aernt Pietersz
bewoondt wordt int noort eijnde.
NO    die Achteruijts ven
ZO endt  die zelve ven
ZW    die voors. Beeckesteijn
NW endt  die Wechsloot.
 
 17-07-1599 blz. 218 v  
Jan Adriaensz schuldich
aen Joncheer Jan van Persijn nomine uxoris
een jaerlicxe losrente van 56.5.-., hooftgelt 900.
 Onderpande de door comparant gecofte lant.[zie acte blz. 215 en 216
v]
Borg is Claes Henricxz voor zijn stieffvader, stellende daer voore teenen
onderpande het door hem gecofte lant. [zie acte blz. 216 v].
 
 17-07-1599 blz. 220 v  
Jan Adriaensz schuldich
aen Joncheer Jan van Persijn
een jaerlicxe losrenten van 43.15.-., hooftgelt 700.
 Onderpande en borg [zie acte blz. 218 v].
 
 17-07-1599 blz. 221   
Willem Allerts Jan Gerits schuldich
aen Joncheer Cornelis van Beeckesteijn
een jaerlicxe losrenten van 43.15.-., hooftgelt 700.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Lange ven" groot 1825
roeden.
NO    Maerten Henrick Ghijssen Claes Rijssen ende Cornelis
     Pieter Jan Baernts
ZO endt  die Huijsarmen
ZW    Willem Cornelisz ende Aernt Pietersz
NW endt  die Huijsarmen.
Noch drie ackeren veens groot 227 roeden.
NO    Aernt Pietersz
ZW    Sijbeth Cornelisz
NW endt  die Delft
ZO endt  die Huijsarmen.
 
 27-07-1599 blz. 222 v  
Vercoop, Engel Cornelisz voor hem selven ende vervangende zijn
kinderen geprocreert bij Haes Willemsdr zijn overleden huijsvrou
aen Pieter Willemsz zijn schoonbroeder
dat derde paert van een huijs ende worff daer de voors. Pieter
jegenwoordich in woondt.
NW    Pieter Pietersz
NO    Pieter Maertsz
ZO    die Braeck voorde Blaff
ZW    den Dijck.
Noch die derde paert van een stucke landts genaempt "die Ven" groot
een morgen en 20 roeden.
NW    Jan Derck Maerts ende Engel Nijelsz
ZW    Derck Jonck Claessen ende Jan Oetgersz
ZO endt  Anna Ghijssen met haer kinderen
NO    Nel Jan Fransen mit haer kinderen.
Noch tderde paert van 200 roeden landts leggende gemeen mette
Huijsarmen Jan Gerit Huijgen ende met Anna Ghijssen ende haer
kinderen inde Buijtencaech, streckende vande Sluijssloot off totte
Meer toe, mitsgaders tderde paert int Dijckstall.
NW    Cornelis Jonck Claessen ende Jan Cornelisz mit haer
     consorten
ZW    Mr. Willem Bardesz.
 
 27-07-1599 blz. 223   
Vercoop, Jan Jansz van Castricum onsse buijerman nomine uxoris
aen Claes Jaspersz
een stucke landts groot twee koeven geleegen omtrent den Nuwendam.
NO    Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs
ZO endt  Galaeijn Aerntsz
ZW    Claes Jaspersz selver
NW endt  Claes Jaspersz.
 
 10-08-1599 blz. 224   
Claes Jan Vrericx buijerman te Crommenie cautionarie wesende voor
 600 ten behouve van Trijn Claesdr naegelaeten weeskindt wijlen
Claes Derck Muet. In zijn leven mede woenende te Crommenie. Daer
voore verbindende teenen speciale hypoteecque die beteringe van een
stucke landts dattet beter is als die hondert daelders daert mede
beswaert is geleegen in onsse banne van Assendelft genaempt "Derck
Pouwels worff" groot een morgen.
O     den Heerenwech
Z     Dingnum Cornelisz
W     voorn. Claes Jansz
N     voorn. Claes Jansz.
 
 24-08-1599 blz. 224 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz oudt Schepen
aen Claes Bouwesz mede oudt Schepen
ses campen veens groot tsamen 900 roeden leggende in Claes Bouweszs
oft Jonge Bouwens weer.
NO    die voors. vercooper ende cooper
NW endt  die voors. Claes Bouweszs zelffs
ZW    die voors. Claes Bouweszs zelffs mit Bouwen Pietersz
ZO endt  Bouwen Pietersz.
Noch een morgen landts leggende int voorn. Jonge Bouwes weer.
NO    Henrick Roeleven
ZW    Claes Rijssen
NW endt  Guerte Baernden kinderen
ZO endt  Guerte Baernden kinderen.
 
 03-09-1599 blz. 225 v  
Vercoop, Gherrit IJsbrantsz
aen Gerrit Dercxz ende Trijn Derricxdr broeder ende zuster van des
comparants overleden huijsvrou
een stucke landts genaempt "het Poll" groot 368 roeden leggende in
Schouten weer.
NO    Maerten Allertsz ende Pieter Aerntsz
ZO endt  Aeff Engels met haer kinderen
ZW    Jong Aernt ende Gerrit Henricxz
NW endt  Jan Floren.
 
 03-09-1599 blz. 226 v  
Testament van Gerrit IJsbrantsz wezende sieck ende nijet wel te
passe.
Renoveert ende wederroept expres midtsdezen alle voorgaende
testamenten uijtgenomen het codicille bij hem testateur gelegateert
tot proeffijt van Derck Geritsz zijn overleden huijsvrous broeders
zoon dat hij noch will dattet zijn effect volcomelijck sal sorteren.
Ende nu soe heeft hij testateur voorts zijn beminde zuster Trijn
IJsbrantsdr gelegateert uijt zijnen goeden die somme van 25 voor
haer legittima portie sonder meer. Voorts soe legateert hij
testateur zijn bastaert zoon Adriaen Geritsz daer van Beatris
Adriaensdr tot Limmen zijn moeder hem testateur die eere gegeven
heeft die somme van 2500 eens wech. Welverstaende ende met
expresse conditie dat soe verre die voors. Adriaen Geritsz deser
werlt quam te overlijden sonder echte wettachtige kinderen achter te
laeten ofte eenige kinderen oft kindtskinderen achter laetende
dselve mede quame te sterven sonder wettige descendenten dat inder
eeuwicheijt dvoors. 2500 altijt subject zullen blijven ende altijt
sullen moeten gaen ende devolueren aen zijn testateurs naeste bloede
van svaders zijde.
Nomineerde voorts van alle zijne ongedisponeerde goeden tot zijne
universale erffgenamen Derck Cornelisz ende Claes Cornelisz kinderen
vande voors. Trijn IJsbrants zijne suster inde gerechte een helft
maer indien zij eenich van beijden comen te sterven sonder kindt
kinderen ofte andere wettachtige descendenten soe sal deen opten
ander erffven ende alle beijde sucx comende te overlijden soe sullen
die selve goeden gaen ende erven aende voors. testateurs naeste
bloede. Midts oock oft gebuerde dat Cornelis Pieter Jutten voor
Trijn IJsbrants zijn huijsvrou, soe sullen die voorn. Derck
Cornelisz ende Claes Cornelisz jaerlicx daer van die voorn. Trijn
IJsbrants haeren moeder uijt raijcken ende betaelen die somme van
 100 sjaers. Item Marijtgen IJsbrants zijn beminde halve suster in
een gerechte vierdepaert ende die kinderen van Huijch IJsbrantsz
zijn halve broeder int laeste vierdepaert.
 
 04-09-1599 blz. 228   
Vercoop, Jan Claes Sijmons
aen Pieter Dercxz alias Pieter Maertsz
een madt landts geleegen voor Huijch vant Hoffs uijt.
NO    Wouter Joosten
ZO endt  Huijch vant Hoff
ZW    Aellidt Jans kinderen
NW endt  Roeloff Pieters cum socijs.
 
 14-09-1599 blz. 228 v  
Vercoop, Jan Jan Floren als man ende voocht van Aecht Jansdr
vervangende ende haer starckmakende voor Griet Jacobs zijn
schoonmoeder
aen Henrick Maertsz
een stucke landts groot 920 roeden met zijn uijterdijck daer over
geleegen groot 400 roeden te roijgen ten weder zijde ter halver
sloot leggende int zuijt endt.
NO    Comparant met zijn schoonmoeder zelffs
ZO endt  Cornelis vant Hoff ende Griet Aerians mit haer kinderen
ZW    Ghijs Schoonen ende ande uijterdijck Engel Claes Jutten
     wedue ende kinderen
NW endt  die Meer.
Midts dat die cooper zijn dijck daer van sal onderhouden totte
hooftbreette van voors. lant uijtgenomen twee roeden blijvende van
ander lant tot laste van de vercoopers.
 
 24-09-1599 blz. 229   
Cornelis Claes Jan Roen schuldich
aen Stijn die wedue wijlen Lambert Reijersz vander Horst tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Twisch" groot 1200 roeden
leggende in Jongelincx weer.
NO    Jan Heijn
ZO endt  Cornelis Willemsz
ZW    Claes Reaelen
NW endt  derffgenamen van Jan Jan Roen.
Noch een stucke lants genaempt "die Hooge veen" groot 500 roeden
leggende in Willem Mathijsz weer.
NO    Aechte Ghijssen met haer kinderen
ZO endt  Jacob Jansz
ZW    Trijn Ghijssen erffgenamen
NW endt  hij comparant zelffs.
Borg is Jan Gerit Huijgen.
 
 05-10-1599 blz. 230   
Vercoop, Aeff Geritsdr geassisteert mit Jan Geritsz haeren broeder
ende voocht
aen Comen Jan Jansz
een stucke landts genaempt "dat Vrij landt" groot twee maeden
geleegen int zuijt endt.
NO    Willem Jutten darp
O endt  Cornelis Pietersz
Z     Claes Jaeppen
W endt  Griet Aerians mit haer kinderen.
 
 05-10-1599 blz. 230 v  
Claes Pieter Everts ter eenre ende Jan Cornelisz ter andere zijde.
Ende bekende die voorn. Claes gecoft ende die voorn. Jan vercoft te
hebben 
een worff sulcx dzelve vande voors. Jan Corneliszoons worff
jegenwoordich met een schut gerepereert ende afgescheijden is,
leggende opten Nuwendam met een vrije sloot vande voors. worff
gelaeden om met een grootschuijt aen ende off tot inde Hamsloot te
moegen vaeren. Midts conditie dat oft gebuerde dat dvoors. sloot
verdroechde soe sal die voors. Jan Cornelisz tot kennelijck
vermaeninge vande voorn. Claes Pietersz binnen een halff jaer daer
nae behoerlijckerwijs op dieppen. Oft bij weijgeringe ende tvoors.
halff jaer verleeden zijnde dat alsdan die voors. Claes Pietersz die
sloot selffs sal moegen diepen. Te weeten tot keure ende optie vande
voors. Jan Cornelisz oft die voorn. Claes die materialen op des
zelve Jans worff sal ophalen tot Jan Corneliszs voordeel ofte
wechbrenggen tot Claes Pieterszs eijgen proeffijt. Item dat die
voors. Claes Pietersz tvoors. schut oft heck tot vermaeninge vande
voors. Jan Cornelisz altijt een raffter hooch tot die voors. Claes
Pieterszs eijgen costen moeten maecken ende onderhouden omme alsoe
te beletten die ganck ofte loop vande voors. Claes Pietersz ende
zijn huijsgesin over die voors. Jan Corneliszs worff die welcke zij
nijet sullen moegen gebruijcken. Item is mede bevorwaert oft die
voors. Jan Cornelisz meerder werffs uijt zijn worff vercofte soe sal
Claes Pietersz moeten gedoegen dat die zelve coopers die voors.
vaert mede gebruijcken. Welverstaende nochtans datter inne selve
vaert een greppel gedolven sal worden daer inne die Schuijt vande
zelve worff sal leggen ende die sloot daer bij noch spaci houdt dat
Claes Pietersz met zijn schuijt onbelet daer voorbij vaeren mach.
 
 09-11-1599 blz. 231 v  
Allert Claes Allerden schuldich
aen Pieter Aeresz Cramer poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande zijn huijs ende erff mit een stucke landts daer achter
aen geleegen in Ghijssen weer groot 1000 roeden, streckende vande
Wech off totte Trijn Willems ende haer kinderen lant toe.
NO    Derck Bieren volck
ZW    Trijn Willems ende haer kinderen mit Pieter Cornelis
     Aerians.
Noch twee campen veens int selve weer groot 450 roeden.
NO    Jan Wouten
ZO endt  Baert Jan Gaellen
ZW    Floris Pietersz
NW endt  Trijn Willems mit haer kinderen.
Borg is Garbrant Theensz voor Allert Claes Allerden zijn
schoonbroeder.
 
 12-11-1599 blz. 233   
Gherrit Roeloffsz alias Schipper Gerrit schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Croft" groot twee koeven
leggende int zuijt endt.
W     Huijch Maertsz vant Hoff
O     Griet Adriaens met haer kinderen
Z endt  Griet Jans wedue wijlen Cornelis Gerit van Dijcke mit haer
     kinderen
N endt  Claes Maertensz van Zaenen.
Borg is Roeloff Claesz voor Gerrit Roeloffs zijn oom.
 
 24-11-1599 blz. 234   
Willem Nijelsz schuldich
aen Stijn Reijers weduwe wijlen Lambert vander Horst poortersse van
Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" leggende int
Lange Laeners weer groot 600 roeden.
NO    Gerrit Roeloffsz
ZW    Cornelis Geritsz
ZO endt  Jan Claessen
NW endt  Willem Roeloffsz.
Noch een stucke landts genaempt "die Binnerdelft" int zelve weer
groot 154 roeden.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZO endt  Derck vande Lange Laen
ZW    Derck Maertsz Steffens
NW endt  Trijn Heijnen mit haer kinderen.
Borg is Cornelis Willemsz voor zijn vader Willem Nijelsz verbindende
daer voore als
onderpande een stucke landts genaempt "tUijter Jan Allerts Willem
Ballen ventgen" leggende in Wiltke Ballen weer groot een morgen
landts.
NO    Willem Roeloff Zijmons
ZO endt  Cornelis Claes Vincken
ZW    Cornelis Heijn Roeleven ende Jan Claessen
NW    die Caijck.
 
 23-11-1599 blz. 235   
Testament van Gerrit IJsbrantsz.
Wederroept alle testamenten voor date van dezen gemaect uijtgenomen
alleen seecker codicille bij hem comparandt gemaect ten prouffijte
van Derck Geritsz zijn overleden huijsvrouwe broeders zoon. Dat
welcke soe verre hij comparandt compt te overlijden sonder wettich
kindt kinderen oft descendenten achter te laeten will dat zij
volcomen effect alsdan sorteren maer vorder noch anders nijet.
 
 14-02-1600 blz. 236   
Testament van Jong Aernt Maertsz oudt Schepen ende Neel Jansdr zijn
huijsvrouw.
Begerende van haer tijttelijcke goeden haer van God onsse heere
almachtich verleent te disponeren, eerst dat zij testateuren naet
overlijden vande laest stervende van hem beijden legateren Marij
Louwen haer testanten overleeden dochters kindt geprocreert bij
Louris Cornelisz vant Hoff, onvermindert die boelgaeff tselve kindts
moeder bij hem testanten ten subsidie van huwelick gegeven, twee
perceelen landts groot omtrent seven hondt landts oft soe groot ende
cleijn alst geleegen is.
NO    Aelbert Willemsz ende Marijtgen Claes Costers met haer
     kinderen
ZO endt  Engel Henricken
ZW    Marij Jan Peetten wedue mit haer kinderen
NW endt  Jan Derck Tamissen.
Noch een stucke landts leggende in Jancke Maerts weer genaempt "het
Campgen van Engel" groot 200 roeden.
NO    die voors. Marij Louwen
ZO endt  hij testateur zelffs
ZW    Engel Henricken
NW endt  Jan Aerntsz.
Mit noch het gerechte derde paert vande huijsraedt ende cleren die
bij hem testateuren achter gelaeten sullen worden.
Welverstaende geen beesten noch gelt voor huijsraedt gereeckent.
Ende dit voorde voorn. Marij Louwen legitima portie maer soet voorn.
kindt compt te overlijden sonder kindt kinderen oft eenige
descendenten achter te laeten, soe sullen die voors. goeden weder
devolueren aen haer testateuren zijde sonder daer van te moegen
vervreemden. 
Item sal tvoors. kindt soe lange tselven ongehijllict sal wezen sal
moegen woenen tot zijn believen in thuijs vande voors. testateuren.
Nomineerde zij testateuren tot haeren universaele erffgenamen nae
doode vande voors. langstlevende van alle haere ongedisponeerde
goeden actien crediten die den laest stervende mitte doot ontruijmen
ende achter laeten soude moegen haer beminde twee kinderen genaempt
Jan Aerntsz ende Engeltgen Aerntsdr.
 
 01-04-1600 blz. 238   
Dit zijn die persoonen die in dese toecomende Jaere beginnende
vrijdaege eerstcomende ende eijndende vrijdaege nae paessche 1601
Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlijcheijt van Assendelft
wezen zullen.
                             Schepenen,
Int brouckvierndeel                    Jan Derck
                             Everts
                             Gerrit
                             Allertsz
Int Kerckvierndeel                    Wouter
                             Claesz
Int Woudtvierndeel                    Gerrit
                             Jansz
Int Nesvierndeel                     Willem
                             Geritsz.
                             Schotvangers,
Int Kerckvierndeel                    Henrick
                             Dercxz
                             Steffens
Int Woudtvierndeel                    Jong Aernt
                             Maertsz
Int Nesvierndeel                     Adriaen
                             Jansz.
     CORNELIS heere tot Assendelft Eemskerck rch.
 
 18-04-1600 blz. 239   
Hessel Cornelisz woenende tot Uijtgeest ter eenre ende Anna
Willemsdr vanden Nuwendam geassisteert met Cornelis Willemsz haeren
outsten broeder ende voocht ter andere zijde.
Ende bekende die voorn. Hessel Cornelisz met Anna Willemsdr
vereenicht te zijn omme inde echtelijcke staet te vergaederen.
Twelck godt almachtich haer gunne te geschieden tot haerder beijder
welvaeren ende salicheijt onder huwelicxe voorwaerde.
 
 13-05-1600 blz. 240   
Testament van Cornelis Willemsz Jongelincx leggende sieck te bedde
ende Marij Willems zijn zuster.
Ende eerst die voorn. Cornelis Willemsz verclaerde zijn uijterste
wille ende testament te zijn dat hij nomineert ende institueert
midtsdezen tot zijnen universaele ergggenaeme Pieter Cornelisz zijn
eenige kindt in alle die goederen die hij metter doot ontruijmen
ende achterlaeten zall. Onder sulcke restrinctie nochtans oft
gebuerde dat Pieter Cornelis quam te sterven sonder kindt kinderen
ofte andere descendenten achter te laeten dat alsdan die zelve
goeden weder sullen devolueren ende erffven aen zijn testateurs
broeders kindt ende broeders kints kinderen.
Ende die voors. Marij Willemsdr verclaerde mede haer uijterste wille
ende testament te wezen dat zij voor uijt haeren goeden gesproecken
heeft ende besprack midtsdezen Pieter Cornelisz haeren broeders zoon
haer testatrice portie ende gedeelte vant huijs ende erff daer zij
tegenwoordich in woenende is.Nomineerde ende institueerde mede bij
dezen voorts tot haeren universeele erffgenamen van haer
ongedisponeerde goederen die voorn. haeren broeder ende haeren
broeders zoon Willem Jansz mitte kinderen van Marij Jans haeren
broeders dochter in de plaetse van Jan Willemsz haeren overleden
broeder.
Gelijck beijde die voorn. comparanten verclaerde dat Griet Willemsdr
haeren overleeden zuster in haer uijterste mondelinge voor haer
testament oock verclaert ende gewilt heeft dat die goeden die haeren
broeders kinderen van haer soude erffven nijet soude moegen
vervreemden ende bij gebreecke van eenich van haer broeders kinderen
stervende ende kinderen achter te laeten dat alsdan teene kindt opt
ander erffven zoude.
Compareerden mede Willem Jansz voor hem selven ende Cornelis
Roeloffsz als vader ende voocht van zijn kinderen geprocreert bij
Marij Jansdr s.g. ende tgeene voors. gehoort hebbende, hebben elcx
in haer qualijte daer inne ende tgeene voors. is geconsenteert.
 
 24-05-1600 blz. 241 v  
Willem Jansz Jongelincx voor hem selven ende Cornelis Roeloffsz als
vader ende voocht van zijn kinderen geprocreert bij Marij Jan
Jongelincx [bekenden dat] haeren respective vader ende schoonvader
in zijn leven vercoft heeft
aen Cornelis Willemsz Jongelincx
alsulcke eijgendoem van lant ende werff als hem comparanten
respective vader ende schoonvader toebehoort heeft in een weer lants
streckende vanden Twisch off totten Nouwenvliet toe genaempt
"Jongelincx weer".
NO    Derck Jannen weer
ZW    Reaelen weer.
Mitsgaders inde twee Boeffveechgen leggende voor Schouten huijs in
Floren weer, streckende vande Wechsloot off totten Delft toe.
ZW    Pieter Cornelis Aerians
NO    Gerrit Brantges.
 
 24-05-1600 blz. 242   
Gerard Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rch doe te weeten
allen diet behoort dat overmidts het affsterven van mijn heer vader
volgende mijn volcomen macht ende auctoriteijt gecontinueert hebbe
ende ist noodich van nijens aen committere Pieter Jansz de Jonge tot
het Schoutambacht van Assendelft op dat mijne ondersaeten en alle
andere tot expededitie van justitie ende dien [onleesbaar] moegen
geraeckende ende gedient worden waer op mijn des voors. de Jonge eet
van getrouwicheijt gedaen heeft. Actum op mijnen huijsse van
Assenburch den 24e meij anno 1600 stijlo novo ende was ondertekent
Gherard van Assendelft.
 
 26-05-1600 blz. 242 v  
Jan Pietersz Neelen schuldich
aen Pieter Aeresz Cramer poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande 418 roeden lants leggende in Aechte Neelen weer inde
Dijck meed.
NO    Gerrit Rijssen
ZO endt  Maerten Derck Bieren cum socijs
ZW    Sijmon Claes Conincx
NW endt  Sijmon Claes Conincx.
 
 30-05-1600 blz. 243 v  
Vercoop, Allert Dercxz Coningen
aen Jan Pietersz vande Laen
drie ackeren veen lants groot 226 roeden leggende int Sabts weer.
NO    Sijmon Jacobsz van Oostzaenen
ZO endt  Bouwen Claesz
ZW    Gerrit Henricxz
NW endt  Waelich Evertsz.
 
 31-05-1600 blz. 244   
Jan Pietersz vande Laen schuldich
aen Aeff Evertsdr onsse buijervrijster
een jaerlicxe losrente van 15.10.-., hooftgelt 250.
Onderpande drie ackeren veen lants groot 256 roeden leggende int
Sabts weer.
NO    Sijmon Jacobsz van Oostzaennen
ZO endt  Bouwen Claesz
ZW    Gerrit Henricxz
NW endt  Waelich Evertsz.
Noch die gerechte helft vant achter lant groot omtrent int geheel
een halff madt lants leggende int weer van outs genaempt Dercx weer.
NO    Louris Harmensz
ZO endt  derffgenamen van Gerrit Jacobsz uijte Rijp
ZW    Waelich Evertsz
NW endt  Derck Pietersz.
Noch een halff koeven leggende onderdeel ende gemeen in Dercx ven
int selve weer.
NO    Garbrant Cornelisz ende Pieter Cornelisz Marijs
ZO endt  Jan Pietersz
ZW    Claes Jaspersz ende Galaeijn Aerntsz
NW endt  Aechte Neelen meed.
Borg is Allert Dercxz Coningen.
 
 06-06-1600 blz. 245 v  
Vercoop, Baelich IJsbrantsdr woenende tot Spaerwoude geassisteert
met Comen Jan Jansz haeren gecooren voocht
aen Adriaen Jansz
een stucke landts groot anderhalff morgen leggende in Maert Sijmons
weer int zuijt endt.
NO    Willem Geritsz ende Jan Dercxz
ZO endt  die Heerenwech
ZW    Huijch Aerntszs Louwen landt.
 
 06-06-1600 blz. 246   
Vercoop, Derck Cornelisz voor hem selven ende voor zijn moeder
aen Jacob Dercxz
een stucke landts genaempt "die Cattecamp" groot seven hondt landts
leggende in Alkes weer.
NO    Cornelis Jansz ende Jacob Dercxz
ZO endt  Jan Heijn
ZW    Nijes ende Dieuwer Cornelis dochteren
NW endt  Engel Nijelsz.
Midts dat Jacob Dercxz tot zijnen laste sal neemen een erffpacht van
twintich stuvers sjaers competerende die Pastorije tot Assendelft.
 
 06-06-1600 blz. 246 v  
Vercoop, Gerrit Engelsz onsse buijervrijer
aen Bouwen Pietersz ende Willem Roeloffsz
dat gerechte derdepaert van een stucke landts genaempt "Coot
ventgen" leggende gemeen met Gerrit Thonisz in Gerrit Maert Zijmons
weer groot int geheel 1206 roeden.
NO    Aernt Heijn
ZO endt  Cornelis Meutszs kinderen
ZW    Pieter Jansz
NW endt  Cornelis Henricxz ende Gerrit Thonisz.
Bouwen Pietersz ende Willem Roeloffsz hebben het lant weder vercoft
aen Gerrit Thonisz.
 
 06-06-1600 blz. 247 v  
Vercoop, Michiel Jansz van Langedijck onsse buijerman
aen Wouter Claesz onsse medebroeder int Schepenampte
twee veencampen groot tsamen 150 roeden.
NO    Gerrit ende Maerten Roeloff Zijmons
NW endt  comparandt zelffs
ZW    Derck Bieren volck
NW endt  Jonge Wouten ende die acker hijer nae volgende.
Noch een acker landts groot 180 roeden leggende int zelve weer
genaempt "die Lange camp".
NO    Jonge Wouten
ZO endt  Jan Engelszs kinderen
ZW    Pieter Cornelis Pieters
NW endt  Wouter Claesz voors.
 
 09-06-1600 blz. 248 v  
Vercoop, Louris Harmensz
aen Jan Baert Jannen
een stucke landts genaempt "het Croftgen" leggende voor Jan Aerians
uijt groot 176 roeden.
NO    Gerrit Henricxz
ZO endt  Jan vande Laen met Derck zijn swaeger
ZW    Schipper Allert
NW endt  Derck Maertsz.
 
 06-06-1600 blz. 249   
Vercoop, Engel Henricxz
aen Aecht Jansdr wedue wijlen Ghijsbert Cornelisz mit haer kinderen
twee stucken landts genaempt "die Laentges" leggende in Madders weer
groot tsamen 900 roeden, streckende vande Heerenwech off tot
Cornelis Claes Jan Roen leege worff toe.
NO    Gerrit Dercxz Trijn zijn suster ende Engel Nijelsz
ZW    Jacob Jans met Willem Geritsz Boet.
 
 07-06-1600 blz. 250   
Vercoop, Jan Jansz vande Caijck
aen Allert Geritsz vande Laen alias Schipper
drie perceeltgens landts genaempt "die Groote omloop" met twee
tuijntges daer ten ende aen tsamen groot 230 roeden geleegen int
noort endt.
NO    Jan Baertsz
ZO endt  Pieter Jansz
ZW    Derck Henricxz ende Henrick Cornelisz
NW endt  Derck Jacobsz.
 
 09-06-1600 blz. 250 v  
Vercoop, Cornelis Jacobsz
aen Cornelis Cornelisz Stuijerman
eerst drie ackeren landts geleegen in Jaep Heijnen weer groot 550
roeden.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Trijn Henricxdr mit die voors. Cornelis Cornelisz
ZW    Baert Jansz ende Willem Geritsz
NW endt  den Delft.
Noch twee ackeren landts tsamen groot 250 roeden.
ZW    Derck Dercksz ende Jacob Lijclaesz
NW endt  Cornelis Cornelisz
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Cornelis Dercxz.
Noch twee ackeren landts groot 380 roeden.
NO    Derck Maertsz ende Cornelis Geritsz
ZO endt  Trijn Henricxdr
ZW    hij comparant
NW endt  Jan Henricxz ende Maerten Roeloffsz.
 
 09-06-1600 blz. 251 v  
Derck Jansz Laijder schuldich
aen Derck Sijbrantsz
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs ende erff mit dat ventgen daer achter aen
geleegen inden Moellenbuert.
NO    Mr. Willem Bardesz mit Aelbert Egbertsz
ZO endt  den Heerenwech
ZW    Huijbert Pietersz
NW endt  Huijbert Pietersz ende Gerrit Allertsz.
 
 11-06-1600 blz. 252 v  
Vercoop, Sijmon Henricxz Timmerman
aen Wouter Joosten
een stucke landts groot een madst lants genaempt "Vrericken madt".
ZO endt  Huijch Maertsz vant Hoff
ZW    Pieter Maertsz
NW endt  Wouter Joosten met Roeloff Pietersz
NO    die Hornsloot.
 
 12-06-1600 blz. 253   
Sijmon Henricxz Timmerman schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr wedue wijlen Willem van Foreest tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 30, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Boeffveech" groot een
halff morgen, streckende vande Wech off tot aen Graft toe.
NO    Claes Reaelen
ZW    Claes Pieter Louwen.
Noch een stucke landts groot drie koeven genaempt "die Groote ven"
leggende in Derck Baerten weer.
ZW    Comen Jan
NW endt  Floris Jansz
NO    Engel Maertsz
ZO endt  Naert Dercxz.
Borg is Baert Dercxz.
 
 13-06-1600 blz. 254   
Vercoop, Derck Maertsz voor hem zelven, Jan van Zaenen als man ende
voocht van Duijffgen Maertensdr, Floris Jansz voor hem selven ende
vervangende zijn kinderen geprocreert bij Jannitgen Maertensdr zijn
overleden huijsvrou ende die voors. Jan van Zaenen oock mede
vervangende zijn broeder Claes van Zaenen als man ende voocht van
Neel Maertensdr
aen Jan Maertensz haeren respective broeder ende schoonbroeder
vier vijffde paerten van een stucke landts genaempt "tSmaelle ven"
groot twee koeven leggende bijde Horn.
ZO    Claes Dercxz Wijves
NO endt  Stijn Havicken met haer kinderen
ZW endt  Anna Cornelis Floriszoons wedue 
NW    Henrick Allertsz met Ghijs Jansz.
Noch vier vijffde paerten van een stucke landts genaempt "Brantges
Madt" groot een madt lants leggende inde Hemmen.
NW    Henrick Cornelisz
NO    Pieter Claesz
ZO    Huijch vant Hoff
ZW    Adriaen Jacobsz met Engel Nijelsz.
Noch vier vijffde paerten van een halff madt Kaechs leggende inde
Volger gemeen met Jacob Jan Louwen.
ZW    Cornelis Pieter Jacobs met zijn mede consorten
NW    die Meer
ZO    die Sluijssloot
NO    Aellidt Stijnnen Baert Jan met haer consorten.
 
 13-06-1600 blz. 255   
Vercoop, Jan Maertsz
aen Floris Jansz
die gerechte helft van een stucke landts groot vier koeven int
geheel leggende mette voors. Floris gemeen int zuijt endt.
NO    Engel Maertsz
ZO endt  Sijmon Henricxz
ZW    Comen Jan Gerit Nijessen kinderen.
 
 13-06-1600 blz. 255 v  
Vercoop, Jan Maertsz voor hem zelven Jan van Zaennen als man ende
voocht van Duijffgen Maertensdr ende Floris Jansz soe voor hem
zelven als vervangende zijn kinderen geprocreert bij Jannitgen
Maertensdr zijn overleeden huijsvrou
aen Derck Maertsz haeren respective broeder ende schoonbroeder
vier vijffde paerten van een huijs hoeijhuijs ende werff twelck bij
Derck Maertsz tegenwoordich bewoondt wordt, streckende van Derck
Maertszs laen off tot Derck Maertenszs achter ven toe.
ZW    Maerten Jacobsz
NO    Huijch vant Hoff.
 
 13-06-1600 blz. 256   
Vercoop, Baert Jan Gaellen
aen Jan Claesz
twee ackeren landts groot 452 roeden leggende in Aernt Claessen
weer.
NO    Oetger Dercxz ende Roeloff Claesz
ZO endt  Jan Neelen ende Ouwe Jan Woutersz
NW endt  Aecht Maerten Ghijssen met haer kinderen.
Jan Claesz heeft tvoors. landt weder vercoft aen Pieter Aerntsz.
 
 13-06-1600 blz. 257   
Vercoop, Bouwen Pietersz
aen Claes Willemsz Rijs
een stucke landts genaempt "Mannen ven" groot een morgen landts
leggende in Mannen weer.
NO    Cornelis Meutsz kinderen ende Claes Jonge Bouwes
ZO endt  Maerten Henrick Ghijssen
ZW    Willem Allerden
NW endt  Maerten Henrick Ghijssen.
 
 13-06-1600 blz. 257 v  
Vercoop, Floris Jansz
aen Wouter Jacobsz
een stucke landts genaempt "die Achter ven" leggende in Roellen weer
groot twee morgen ende 50 roeden.
NO    Baert Dercxz ende Bastiaen Baertsz
ZO endt  Neel Pieter Wouters huijs ende worff
ZW    Marijtgen Adams tot Delft mit Claes Pieter Louwen
NW endt  Baert Dercxz.
Noch een stucke landts genaempt "dat Laijck veentgen" groot 421
roeden.
NO    Neel Pieter Wouters mit haer dochter
ZO endt  Bastiaen Baertsz
ZW    Maerten ende Jan Maertens zoonen
NW endt  die Laijck.
 
 13-06-1600 blz. 258 v  
Vercoop, Wouter Jacobsz
aen Henrick Allertsz oudt Schepen
een stucke landts genaempt "die Es" groot twee morgen min 5 roeden.
ZW    Henrick Allertsz zelffs
NW    Huijch vant Hoff ende Jan Nijessen kinderen
NO    Huijch vant Hoff
ZO    Schoegors.
 
 13-06-1600 blz. 259   
Vercoop, Ootger Dercxz oudt Schepen
aen Floris Pietersz mede oudt Schepen
een splitcamp groot 200 roeden leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Foockel Willems oft haer kinderen
ZO endt  Jong Aernt
ZW    die voors. Foockel oft haer kinderen
NW endt  den Delft.
Noch een stucke landts genaempt "het Bree veentgen" groot 430 roeden
leggende int zelve weer.
NO    Jong Aernt
ZO endt  Tamissen volck
ZW    Gerrit Henricxz
NW endt  Foockel oft haer kinderen.
 
 13-06-1600 blz. 260   
Vercoop, Derck Jansz Laijder
aen Cornelis Jansz Moellennaer
die Cornmoellen alhijer met sulcke vrijdoemme ende oock restrinctie
als tusschen zijnen predecesseur ende voorsaet ter eenre ende
Schepenen ende regeerders van Assendelft ter andere zijde daer van
gemaect ende overcomen zijn.
 
 13-06-1600 blz. 260 v  
Vercoop, Gerrit Garbrantsz
aen Derck Dercxz onsse buijervrijer
een stucke landts genaempt "dat Uijterendt van de middelste ven"
ofte "Buijtcaijck" in Willem Jutten weer groot 950 roeden.
NO    Willem Overdijcken
ZO endt  Gerrit Garbrantsz zelffs
ZW    Henrick Roeleven erffgenamen
NW endt  Aeff Cornelis Derck Hannen mit Cornelis Jonck Claessen.
 
 13-06-1600 blz. 261   
Vercoop, Henrick Allertsz als man ende voocht van Trijn Maertensdr
aen Willem Geritsz Buet
een stucke landts groot 1564 roeden genaempt "die Buijtcaijck"
leggende in Gerrit die Buets weer.
NO    Claes Reaelen
ZO endt  die Caijck
ZW    Cornelis Jan Engelszs ende Cornelis Claes Jan Roen
NW endt  Gerrit die Buets volcx vliets ven.
Midtsgaders noch het achte paert vande visschgerije van Gerrit die
Buetssloot ende oock het achte paert vande visschgerije vande
Dijckcamp in Cruijven weer.
Compareerde mede voors. Willem Gerritsz Buet ende bekende weder
vercoft ende over getransporteert te hebben teenen vrijen eijgen
Gerrit ende Claes Geritszoonen beijde zijnen broeders dat gerechte
vierde paert vant voors. lant mitsgaders van zijn gedeelten vande
voorn. gecofte visschgerijen naer advenhant.

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net