Assendelft, register van transportakten 1600-1607

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1999

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 06-06-1600 blz. 1     
Vercoop, Cornelis Roeloffsz voor hem zelven ende voor zijn kinderen
geprocreert bij Marij Janszdr zijn overleden huijsvrou
aen Sijmon Claesz Conincxz
een madt meedts geleegen int uijterendt van Aechte Neelen meed int
Aechte Neelen weer.
NO    Gerrit Willemsz Rijssen
ZO endt  Jan Pierke Neelen
ZW    Sijmon Claesz zelffs
NW endt  die Leegendijck.
 
 06-06-1600 blz. 1 v    
Vercoop, Jan Adriaensz voor hem zelven ende Claes Henricxz soe mede
voor hem selven als voor Pieter Henricxz zijnen broeder
aen Cornelis Heijn Roeleven
een stucke landts genaempt "tOpper bannenventgen" groot 913 roeden
geleegen in Heijn Roeleven weer.
NO    Mr. Willem Bardesz
ZO endt  Claes Heijn Roeleven
ZW    Derck vande Lange Laen
NW endt  Jan Geritszs erffgenamen.
 
 06-06-1600 blz. 2 v    
Guerte Pietersdr geassisteert met Jan Pietersz haeren broeder ende
voocht schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrente van 3.2.8., hooftgelt 50.
Onderpande seecker veen landt groot 330 roeden genaempt "het Bree
ende Schellinckenacker" leggende in Aelberts weer.
NO    Huijbert Pietersz
ZO endt  den Delft
ZW    comparante zelffs
NW endt  Gerrit Allertsz.
 
 06-06-1600 blz. 3 v    
Derck Jansz Laijder schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Vooruijtslant" groot 700
roeden leggende voor zijn huijs uijt.
NO    Huijbert Pietersz
ZO endt  Huijbert Pietersz
ZW    Gerrit Allertsz
NW endt  Jan Derck Evertsz.
Noch een stucke landts genaempt "die Delftcamp" in Derck Huijssers
weer groot 336 roeden.
NO    Cornelis Joncken
ZO endt  Cornelis Joncken
ZW    Baert Jan Gaellen
NW endt  den Delft.
Borgen zijn Derck Geritsz Han ende Jan Baert Jannen.
 
 21-06-1600 blz. 5     
Vercoop, Willem Geritsz Buet
aen Pieter Jansz de Jonge Schout zij swager
een stucke landts groot 1074 roeden leggende in Floren weer.
NO    Aecht Willems jongedochter ende Engel Henricken
NW endt  Jan Floren
ZW    Willem Woutersz met Aecht Willems zijn dochter
ZO endt  de Schout zelffs.
 
 25-06-1600 blz. 6     
Vercoop, Willem Garbrantsz voor hem zelven ende Adriaen Jacobsz als
man ende voocht van Dieuwer Garbrants zijn huijsvrouw
aen Sijmon Henricxz Timmerman
een stucke landts groot een halff madt lants leggende in Roellen
weer.
NO    die weduwe van Cornelis Florisz
ZO endt  Claes Coen cum socijs
ZW    Jan Maertsz
NW endt  Baert Dercxz.
Midts dat die voorn. Sijmon Henricxz tot zijnen laste sal neemen
 13 hooftgelt staende op losrenten van twintich penningen een, in
eenen gemeene rentenbrieff opt voors. weer veronderpandt
competerende Cornelis Henricxz Bas.
 
 25-07-1600 blz. 7     
Jan Baertsz schuldich
aen die weduwe van Aelbert Pouwelsz tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een huijs ende erff leggende ende staende int noort endt,
streckende terff van sHeerenwech off tot Hillegundt Gerit Aeres lant
toe.
NO    Jan Baernden
ZW    Mr. Willem Bardesens ven.
Noch drie hont lants veens.
NO    Henrick vande Laen
ZO endt  Twisch
ZW    Willem Jansz
NW endt  Jonge Derck Heijn.
Noch een perceeltgen landts genaempt "tCroftgen van Lou Warnaers"
groot 176 roeden landts.
NO    Gerit Henricxz
ZO endt  Jan vande Laen met Derck Pietersz
ZW    Schipper Allert
NW endt  Derck Maertsz ende Bouwen Claesz.
Borgen zijn Gerrit Engelsz ende Derck Jansz Laijder.
 
 25-07-1600 blz. 8 v    
Cornelis Jansz schuldich
aen Griete Pietersdr poortersse van Aemstelredam
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een madt landts genaempt "het Veersse landt" leggende in
Everts weer.
NO    Aernt Heijn met zijn zusters
ZO endt  Allert Geritsz Waelich Pietersz Mr. Willem Bardesz ende
     Reijnier Verhorst
ZW    Mr. Willem Bardesz ende Reijnier Verhorst
NW endt  Cornelis Henricxz.
Borg is Cornelis Henricxz zijn neeff daer voore verbindende een
stucke landts genaempt "die Oosterven" groot een morgen lants
leggende int zelve weer.
ZW    Mr. Willem Bardesz ende Reijnier Verhorst
ZO endt  Cornelis Jansz.
NO    de borg zelffs
NW endt  Cornelis Jansz.
 
 25-07-1600 blz. 10    
Vercoop, Gerrit Engelsz onze buijervrijer
aen Engel Roeloffsz ende Bouwen Pietersz
seeckere ackertges landts groot 214 roeden leggende in Maert Zijmons
weer.
NO    die voorn. coopers selver
ZO endt  Louris Warnaers
ZW    Louris Harmensz ende Pieter Jansz
NW endt  Gerit Engelsz selver.
 
 25-07-1600 blz. 10 v   
Claes Jansz Reael bekende ontfangen te hebben van Gerrit Engelsz
onze buijervrijer
die somme van 300. Op conditie ende voorwaerde indien die voorn.
Gerrit Engelsz noch leeft den 26e dach in martie anno 1605, soe sal
ende belooft hij comparandt voor hem zijnen erven ende nacomelingen
daer voore vrij costeloos schaedeloos ende sonder eenige affcortinge
alsdan te betaelen ende restitueren aen handen vanden voorn. Gerrit
Engelsz die somme van 525.
Maer soe ter contrarie die voorn. Gerrit Engelsz voorde voorn. 26e
marty compt te sterven ende deser werlt te overlijden, soe sal hij
comparandt die voorn. gecofte ende ontfangen penningen voor nijets
hebben.
Onderpande een stucke landts genaempt die Boeveech leggende voor
Claes Zijmonsz groot vijff
hondt lants.
NO    Claes Derck Claes Coppes weertgen
ZO endt  Derck Jonck Claessen
ZW    Sijmon Henrick Geritszs
NW    die Wechsloot.
 
 28-07-1600 blz. 11 v   
Gerrit Allertsz Goeten schuldich
aen Pieter Aerisz Cramer poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Hoogeveen" groot 606
roeden mitsgaders die halve Hoogeveen daer benoorden aen geleegen
groot 303 roeden leggende in Goeten weer.
NO    Jan Peetten weduwe ende kinderen
NW endt  Cornelis Claes Jan Roen
ZW    Boschmans kinderen
ZO endt  Cornelis van Zaenen kinderen.
Ende noch twee binnen Reeff campen int zelve weer tsamen groot 900
roeden.
NO    Jonge Comen Jan
ZO endt  Cornelis Claes Jan Roen
ZW    Boschmans kinderen
NW endt  Gerrit Allertsz zelffs.
 
 29-07-1600 blz. 13    
Joncheer Aelbrecht van Schaegen residerende binnen Haerlem bekende
gecoft te hebben van
Claes Jansz Reael
twee stucken landts teene genaempt "die Oppertwisch" ende tander
"die Hoogeveen" groot tsamen drie margen ende twintich roeden
leggende in Reaelen weer.
NO    Cornelis Claes Jan Roen, Wouter Willemsz Jan Jan Roen ende
     Jongelincx volck
ZO endt  Floris ende Jan Claes zoonen mit Jan Aerntsz ende zijn
     kinderen
ZW    Willem Geritsz Buets cum socijs
NW endt  Willem Woutersz.
Voor die somme van 2068.
 
 29-07-1600 blz. 14    
Claes Jansz Reael schuldich
aen Gerrit Allertsz Goeten
die somme van 1940, uijt saecke van resterende custing penningen
van meerder somme van coop van landt bijde voorn. Reael vande voorn.
Gerrit Allertsz gecoft, te betaelen op acht eerstcomende meijen
telcken een gerechte achtepaert.
Onderpande een stucke landts genaempt "dat Opperendt vande Vliets
ven" groot 2000 roeden leggende in Reaelen weer, streckende van
Claes Reaelen Buijtcaijck off tot Willem Wouters lant toe.
NO    Jongelincx volck
ZW    Gerrit ende Derck die Buets volck.
 
 01-08-1600 blz. 15    
Claes Jan den Ouwes schuldich
aen Jannitgen Jacobsdr onze buijervrijester
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande thuijs ende worff daer hij comparandt tegenwoordich op
woondt, streckende vande Heerenwech off tot Vrou Pieters ven toe.
NO    Claes Garbrantsz
ZW    Vrou Pieters cum socijs.
Borg is Sijmon Jansz den Ouwes onze buijervrijer.
 
 01-08-1600 blz. 16    
Cornelis Michielsz schuldich
aen die Armehuijssitteren 
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Noortzijde van Bieren
laen" groot een madt landts leggende in Bieren weer achter zijn
huijs, streckende van de worff off tot Wouter Claeszs worff toe.
NO    Jan Willem Aerians weduwe ende kinderen
ZW    Maerten Derck Bieren.
Borg is Michiel Jansz voor zijn zoon.
 
 01-08-1600 blz. 17    
Vercoop, Gerrit Willemsz voor hem zelven ende vervangende zijn
moeder ende susters, Henrick Roeloffsz als man ende voocht van Anna
Claes
aen Cornelis Sijmonsz
die gerechte helft van drie margen ende een vierndeel landts. Sulcx
dselve Cornelis Sijmonsz ende zijn eerder huijsvrouwen voorsaten
tzelve vande voorn. comparanten ende haeren predecessers gebruijct
hebben gehadt leggende inde Molenbuert mette voorn. Cornelis
Sijmonsz onverdeelt ende gemeen in verscheijden perceelen sulcx van
buijeren bekent ende belent is.
 
 11-08-1600 blz. 18    
Vercoop, Gerrit Willemsz Rijssen voor hem zelven Pieter Jansz als
man ende voocht van Aecht Willemsdr vervangende tzamen haeren
broeder ende suster in dezen, Engel Henricxz voor hem zelven ende
Henrick Cornelisz mede voor hem zelven ende vervangende zijn broeder
ende bekende zij comparanten, te weeten Gerrit Willemsz ende Pieter
Jansz in haer qualijte voor een derdendeel ende Engel Henricx met
Henrick Cornelisz voor twee derdendeelen
aen Jan Cornelisz woenende opten Nuwendam
een perceel landts groot 200 roeden leggende inde noort buijtendijcx
binnen den Nuwedam.
Z     Jan Cornelisz
W     die Hamsloot
N     die Huijsarmen
O     die Crommenije.
 
 15-08-1600 blz. 19    
Garbrant Cornelisz schuldich 
aen Cornelis Jansz Bening poorter der stadt Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van  9, hooftgelt 150.
Onderpande een campe landts genaempt "die Drie Ackers" met noch een
acker daer benoorden groot een halff morgen leggende in Aechte
Neelen weer.
NO    Jan Pierke Neelen
NW endt  Jan Pierke Neelen
ZO endt  den Delft
ZW    Guert Allertsdr.
 
 22-08-1600 blz. 20    
Vercoop, Aeff Geritsdr onze buijervrijester geassisteert met Jan
Geritsz Braer woenende tot Haerlem haeren broeder ende voocht
aen Maerten Jan Dercken
alleen voor een derdendeel ende oock dzelve Maerten mit Aellidt ende
Dieuwer Jans dochters zijn zusters voor die ander twee derdendeelen
van een stucke landts genaempt "die Uijter ven"groot 1445 roeden
ende noch zijn uijterdijck daer over geleegen groot 273 roeden in
Roeloff Louwen weer, belent tbinnenlandt:
NO    Claes Reaelen met Derckgen Jonckclaessen
NW endt  die Hoogendijck
ZW    die coopers selver
ZO endt  Cornelis Gerit van Dijcken wedue met haer kinderen.
Ende is buijten belendt:
ZW    Jonck Claes Geritsz
NW endt  Guert Roeloff Baerts wedue met haer kinderen
NO    den Hoogendijck
ZO endt  den Hoogendijck.
Midts dat die voors. coopers thaeren laste zullen neemen 37 voeten
dijck leggende over die noortoost zijde vant voors. lant meerwaert,
voorts houffslachdijck wech ende waeteringe als buijere landen.
 
 01-09-1600 blz. 21    
Vercoop, Gerrit Wesselsz poorter tot Haerlem
aen Aernt Heremaels bleecker tot Haerlem
een perceel landts groot twee morgen landts leggende buijtendijcx
bijde Veersloot.
O     Pieter Duvesz tot Haerlem
W     Ste Elisabeth Gasthuijs aldaer
N     die Wijckermeer
Z     tIJe.
 
 19-09-1600 blz. 22    
Cornelis Huijbertsz schuldich
aen den Edelen welgebooren heere Gerard Heere tot Assendelft
Heemskerck rcp
een recognitie ende erffpacht van vier ponden elcke pondt te 40
grooten uijt saecke van dat zijnre Edele hem geoctroeijeert
geconcenteert ende geaccordeert heeft bijden comparandt te erigeren
een houtsaegers moellen binnen die voors. heerlicheijt van
Assendelft mitsgaders tvercrijgen van die gerechticheijt vande windt
daertoe noodich zijnde.
Onderpande die voors. houtsagers moellen met zijn erff leggende ende
staende opte Blocksloot, streckende vande Blocksloot totte
affschuttinge toe.
ZO    Gerrit Willemsz
NW    Willem Garbranden.
 
 29-09-1600 blz. 23    
Vercoop, Sijmon Henricxz ende Sijmon Jansz den Ouwes,
Armehuijssitterenmrn ende bij consente vande regeerders van
Assendelft
aen Engel Nijelsz
die gerechte derdepaert van een stucke landts genaempt "Schoegors".
NO endt  Huijch Maertsz vant Hoff
ZO    Jan Joosten
ZW endt  derffgenamen van Cornelis Florisz met Henrick Allerden
NW    Henrick Allerden.
 
 30-09-1600 blz. 23    
Vercoop, Huijbert Pietersz woenende tot Cnollendam ende vervangende
alle erffgenamen van Marijtgen Claesdr in haer leven huijsvrouwe van
Piet Cocx s.g.
aen Louris Harmensz
den rechten helft van een worff genaempt "Piet Cocx Worff",
streckende vande Wechsloot zuijtoostwerts inde voors. Lourissen
landt.
NO    Claes Dercxz Moll
ZW    Louris Harmensz
 
 01-10-1600 blz. 24    
Willem Dercxz van Zaenen buijerman tot Crommenie schuldich
aen den Edelen Welgebooren heere Gerard Heere tot Assendelft
Emskerck rcp
een recognitie ende erffpacht van twee ponden elcke pondt te 40
grooten uijt saecke dat zijnre Edele hem geoctroeijeert
geconsenteert ende geaccordeert heeft bijden comparandt te erigeren
een hennipclopper moellentken binnen die voors. heerlicheijt van
Assendelft mitsgaders tverkrijgen van die gerechticheijt vande windt
daer toe noodich zijnde.
Onderpande die voors. hennipclopper moellen mit zijn erff leggende
ende staende omtrent den banscheijt van Crommenije, streckende vande
inner Wechsloot off totte affschuttinge.
N     Cornelis Claes Vincken
Z     Claes Jan Vrericx.
 
 03-10-1600 blz. 25    
Testament van Marij Geritsdr, Aechte Geritsdr ende Guerte Geritsdr
gesusters. Guerte Gerits leggende sieck te bedde.
Maecken disponeeren ende ordineeren midtsdezen inde maenieren als
volcht ende considerende dat zij testatricen geen van drien kinderen
noch eenige descendenten en hebben, daeromme genomineert ende
geinstitueert midtsdezen onvermindert nochtans die lijfftochten ende
usufructus die zij voor date van dezen van haeren goeden
gedisponeert ende geordineert hebben, tot haeren universeele
erffgenamen in alle die goeden die zij testatricen metter doot
ontruijmen ende achter laeten zullen Willem Geritsz haeren lieve
beminde broeder in deen helft ende Derck Geritsz haeren beminde
neeff die zoon van Trijn Gerits haeren overleden zuster in dander
helft. 
 24-10-1600 blz. 26    
Vercoop, Sijmon Henricxz ende Sijmon Jansz den Ouwes
Armehuijssittemrn ende bij consent vande Regeerders van Assendelft
aen Gerit Cornelisz van Zaennen
alle alsulcke eijgendoem als die voorn. Huijsarmen toebehoorde in
een stucke landts "tEndige landt" geleegen int zuijt endt.
Z     Willem Geritsz mit zijn zusters
O endt  Comen Jan
N     Corssen Endigelant
W endt  Cornelis Lourisz vant Hoff.
 
 10-11-1600 blz. 27    
Testament van Roeloff Jaspersz.
Maect disponeert ende ordineert midtsdezen als dat Maerten Roeloffsz
zijn ouste zoon geprocreert bij Cornelia Maertensdr s.g. eens die
somme van 100 sonder meer.
Ende heeft voorts uijt crachte van zijne beseegelde octroeije daer
van vercreegen vande Edele Welgeboeren Heere die Heere tot
Assendelft in date den eersten dezer loopende maent novembris van
zijne leen goederen vande zelve Heere te leen houdende oock
gedisponeert sulcx volcht. Te weeten dat hij testateur besprack ende
maecte Cornelis Roeloffsz zijn zoon geprocreert bij Teete Henricxdr
zijn presente huijsvrou een stuckgen leen lants genaempt "dat
Hemmitgen" groot een halff morgen landts, streckende voorts vande
Blocksloot tot Cornelis Huijbertszs landt toe.
NW    Huijch Dercxz
ZO    Wouter Jacob Dercken.
Mitsgaders noch een omloopgen leen landt leggende in Floren weer
groot een halff madt landts, streckende van den Delft off tot Jan
Jong Aernden lant toe.
NO    Willem Woutersz
ZW    de Schout.
Item besprack ende maecte Jasper Roeloffsz zijn jongste zoon mede
geprocreert bijde voors. Teete Henricx twee perceelen leen lants
leggende tenden van malcanderen groot tsamen 650 roeden leggende int
zelve weer, streckende van Jong Aernden landt tot Floris Pieterszs
lant toe.
NO    de Schout ende Cornelis Jan Floren
ZW    Jonge Comen Jan.
Midts oft die voors. Cornelis Roeloffsz off Jasper Roeloffsz eenich
van beijden quamen te sterven sonder kindt ofte kinderen achter te
laeten dat die voors. leen goederen deen opt ander sterven ende
devolueren sal. Ende oft mede gebuerde dat zij oock eenich van
beijden zelve leenen int geheel oft deel wilde vercoopen off
alieneren soe sal dander tselve in coope hebben ende volgen moeten
tot gebuijeren seggen.
Nomineerde en institueerde hij testateur voorts mede midtsdezen tot
zijnen universaele erffgenamen die voors. Cornelis Roeloffsz ende
Jasper Roeloffsz zijn kinderen in alle zijne vorder ongedisponeerde
goeden.
 
 27-11-1600 blz. 28 v   
Vercoop, Henrick Martensz van Amburch als man ende voocht van
Margriet Maertensdr erffgenaem van Anna van Neussenburch
aen Mr. Harpart Stalpaert vande Wielle tot Haerlem zijnen neeff
een besegelde losrentenbrieff inhoudende een jaerlicxe losrenten van
 25, hooftgelt 400.
 
 01-12-1600 blz. 29    
Anna Henrick Ghijssen geassisteert met Henrick Ghijssen haeren neeff
ende voocht schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 3.2.8., hooftgelt 50.
Onderpande seeckere vijff perceeltges oft ackeren veen landt groot
tsamen 476 roeden genaempt "die Veen van Wijber Bieren" leggende
bijden anderen int noort eijnde.
ZW    Claes Bouwesz
NW endt  Claes Bouwesz
NO    Aellidt Peetges wedue wijlen Willem Geritsz
ZO endt  Jonge Derckgen vande Lange Laen ende Claes Bouwesz.
 
 01-12-1600 blz. 30    
Derck Jansz Laijder schuldich
aen die wedue van Aelbert Pouwelsz tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een huijs ende erff daer hij comparant tegenwoordich in
woondt leggende ende staende inde Moellenbuert, streckende vande
Heerenwech off totte achterven toe.
NO    Aelbert Egbertsz
ZW    Huijbert Pietersz met zijn suster.
Noch een stucke landts genaempt "die Vooruijtven" groot twee koeven.
NO    Huijbert Pietersz met zijn suster
ZO endt  Huijbert Pietersz met zijn suster
ZW    Gerrit Allertsz
NW endt  Jan Derck Everts.
Borg is Jan Baertsz.
 
 05-12-1600 blz. 31    
Derrick Pietersz schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande die gerechte helft wesende topperendt van een perceeltgen
landts groot 250 roeden leggende achter zijn huijs int noort eijnde.
NO    Louris Harmensz
ZO endt  Jan vande Laen
ZW    Louris Pietersz
NW endt  die Worffven.
Ende noch tnoorder bien vande croft groot 120 roeden int noort
eijnde geleegen.
NO    Gerrit Henricxz
ZO endt  Louris Harmensz
ZW    Pieter Jansz den Ouwes
NW endt  Jan Baert Jannen.
Borg is Jan Pietersz vande Laen voor zijn swager.
 
 05-12-1600 blz. 32    
Vercoop: Jan Dercxz onze outste broeder int Schepenampte ende Sijmon
Jansz den Ouwes Armehuijssittemeester ende bekende bijde
predecesseurs vande Armehuijssittemeesters bij consente vande
Regenten van Assendelft vercoft is
aen Sijmon Henricxz mede jegenwoordich Armehuijssittemeester
die gerechte helft van een perceeltgen Kaechs groot int geheel 390
roeden leggende inde Buijtenkaech zulcx hij ende zijn voorsaten
eertijts tzelve vande voorn. Huijsarmen sulcx hebben gebruijct
gehadt leggende met hem selffs gemeen.
NW    Pieter van Lis
ZO endt  Louris Woutersz
NO endt  Cornelis Pieter Jacobs met zijn consorten 
ZW endt  die Meer.
 
 28-12-1600 blz. 33    
Vercoop, Jan Cornelisz
aen Baert Jansz ende Floris Claesz
een stucke landts genaempt "die Lange veen" groot 740 roeden
leggende in Aernt Jan Cillen weer.
NO    Jan Willemsz
ZO endt  Gerrit Garbrantsz
ZW    Foockel Willems met haer kinderen
NW endt  Maerten Jan Dercken.
Met zijn dijck inde hooftbreete vant zelve weer bij hem comparant
onderhouden ende vorder zijn werckweere als buijeren landen.
 
 30-01-1601 blz. 33 v   
Vercoop, Floris Pietersz als man ende voocht van Duijff Maertens
vant Hoff
aen Gerrit Willemsz
die gerechte helft vant opperendt van "Bouwes ven" groot int geheel
twee koeven leggende in Claes Maerts weer.
NO    Sijmon Jacobsz van Oostzaenen met zijn wijffs zuster ende
     Jan Garbrantsen
ZO endt  Gerrit Willemsz zelffs
ZW    Gerrit Geritsz Boet
NW endt  Pieter Cornelis Aerians.
 
 06-02-1601 blz. 34 v   
Gerrit Jellen bekende dat hij hem selven geconstitueert ende inne
gestelt heeft voor Gerrit Henricxz zijn schoonvader in seeckere
losrenten brieff in date den 10e meij anno 1587.
Ende heeft hij comparandt tot vasticheijt vandien ende ten speciaele
hypoteecque gestelt ende verbonden een koeven leggende gemeen met
Pieter Jansz in Outkes weer.
NO    Gerit Huijgen
ZO endt  Claes Dercxz Slucken
ZW    Allert Geritsz
NW endt  Willem Bardesz de Jonge.
Noch een omloop veen landts groot 133 roeden leggende achter
Walichen uijt.
NO    Pieter Hartogen
ZO endt  Jan vande Laen
ZW    Jan vande Laen
NW endt  derffgenamen van Gerrit Jacobsz vande Rijp.
Borg is Cornelis Henricxz.
 
 06-02-1601 blz. 35 v   
Testament van Aernt Geritsz Jonkers sieck te bedde.
Maect disponeert ende ordonneert als dat Lijsbet Aernts zijn eenige
dochter van zijn testateurs erffenisse affstaen zal met eens 25
den zelven daer inne instituerende bij dezen voor haer wettige
portie ende soe wes dvoors. erffenisse meer soude moegen bedragen
heeft hij testateur daer inne geinstitueert die kinderen vande
voors. Lijsbeth Aerntsdr. Midts dat die voors. Lijsbeth Aerntsdr tot
haer ende haer kinderen nootelijcke alimentatie hebben ende
genijeten zal die lijfftochte ende usufruct der goeden haer voors.
kinderen uijt crachte van dezen eenichsins aencomende. Sonder dat
nochtans Jacob Pietersz hem testateurs swaeger (wijens regiment hem
Godt beetert grootelijcx mishaecht) dzelve ofte die vruchten vandien
sal moegen regeeren, versetten vercoopen ofte alieneren.
 
 16-02-1601 blz. 36 v   
Testament van Neel Ghijssen wedue wijlen Willem Bouwesz haer laeste
man.
Maect disponeert ende ordonneert als dat Jan Jansz, Trijn Jansdr,
Lijsbet Willemsdr ende Griet Willemsdr haer testatricen kinderen
elcx uijt haer goeden sullen affstaen mette somme van 25. Ende wes
haer testatricen goeden boven die voors. viermael 25 meerder
bedragen heeft daerinne geinstitueert tot haeren universaele
erffgenamen haeren kindts kinderen elcx op haer ouders plaetsse
midts dat haer testatrice voors. vier kinderen elcx een vierde paert
vande voors. goeden zullen genijeten die tocht ende usufruct tot
haeren nootelijcke alimentatie tot haer levenlanck geduijerende.
 
 21-02-1601 blz. 37 v en 38
Vercoop, Baert Jan Sijmons woenende tot Crommenierdijck als man ende
voocht van Anna Pieters
aen Louris Lourisz
een stucke landts groot een halff madt landts leggende int noort
endt, streckende vande Caijck off tot Isaac Dercxzs lant toe.
NO    Dingnum Cornelisz van Crommenie
ZW    Jan Meijnertsz mede tot Crommenije
Voor de somme van 295, te betaelen op meij toecomende.
 
 09-03-1601 blz. 39 en 40 
Vercoop, Claes Willemsz als man ende voocht van Aechtgen Aerntsdr
aen Huijch Aerntsz zijn wijffs broeder
die gerechte helft van twee perceelen landts leggende ten ende aen
malcanderen groot drie maeden genaempt "Louwen landt" met zijn
uijterdijck leggende int zuijt endt, streckende vande Wech off tot
Willem Geritszs ende Claes Geritszs kinderen buijtendijcx landt toe.
NO    Aerian Jansz Sijmon Henricxz ende Engel Maertsz tsamen
ZW    Jacob Claesz kinderen.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen midtsdezen 216
hooftgelt op tzelve landt veronderpandt competerende Guerte Huijpen
kindt.
Huijch Aerntsz heeft tzelve weder vercoft aen Aerian Jansz voor de
somme van 2.185, te betaelen 785 op meij toecomende ende die
reste op twee meijdagen daer eerst aenvolgende elcke meij 700.
 
 26-03-1601 blz. 40 v   
Pieter Cornelis Hartogen schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande drie ackeren landts groot tsamen 300 roeden leggende
achter Claes Rijssen uijt, streckende van Bouwen Pietersz ende Aernt
Heijnen landt off tottet Twisch toe.
NO    Pieter Claesz Nommelen
ZW    Bouwen Pietersz ende Pieter Nommelen.
Borgen zijn Garbrandt Cornelisz ende Pieter Jansz voor Pieter
Cornelisz haeren respective broeder ende neeff.
 
 27-03-1601 blz. 41 v   
Vercoop, Aernt Heeremaels poorter tot Haerlem
aen Comen Jan Jansz
dese quijtantien mettet landt daer inne begreepen groot twee morgen
leggende buijtendijcx bijde Veersloot.
O     Pieter Duves tot Haerlem
W     Sinte Elisabethsgasthuis aldaer
N     die Wijckermeer
Z     tIJe.
 
 27-03-1601 blz. 42    
Vercoop, Cornelis Engelsz
aen Claes Claez
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Twee Maeden"
leggende met hem Claes zelffs gemeen int Kerck weer.
W endt  hij Claes ende Cornelis zelffs
O endt  Anna Claes
N     Gerit Willemsz
Z     Jan Cornelisz met Anna Claes.
 
 10-04-1601 blz. 42 v   
Derck Dercxz Haesten woenende aen den Leegendijck bijden Nuwendam
schuldich
aen Jan Jansz biersteecker vande Drie Starren tot Alcmaer
die somme van 100, waervan 50 spruijtende es uijt saecke van
geliende penningen ende 50 uijt saecke van geleverde ende gehaelde
Delftse bieren. Welcke penningen hij comparandt onder hem sal moegen
houden ende renteloos blijven soe lange hij vande voors.
biersteecker bierende sal zijn. Onderpande zijn huijs ende erve daer
hij nu ter tijt in woondt staende en leggende bijden Nuwendam.
N endt  Mr. Willem Bardens uijterdijck
Z endt  Claes Willemsz.
Noch een stuckgen landts geleegen buijtendijcx genaempt "het
Uijterlandt" groot een koeven.
Z     Pieter Maertsz
W     den Meer
N     den Meer.
 
 21-04-1601 blz. 44    
Dit zijn die persoonen die in desen toecomende jaere beginnende
vrijdaege eerstcomende ende eijndende vrijdaege naer Paessche 1602
Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft wezen
sullen.
                Schepenen,
Int Brouckvierndeel       Sijmon Claesz Conincx
Int Kerckvierndeel       Cornelis Derricxz vande Lange Laen
                Jan Cornelisz aenden Dijck
Int Woudtvierndeel       Jong Aernt Maertsz
Int Nesvierndeel        Jan Jacobsz Roed.
                Schodtvangers,
Int Brouckvierndeel       Jacob Jan Coppen
Int Woudtvierndeel       Wouter Willemsz
Int Nesvierndeel        Bastiaen Baertsz.
     GERARD Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum.
 
 01-05-1601 blz. 44 v   
Op huijden den eersten meij anno 1601 hebbe ick Gherart Heer tot
Assendelft Eemskerck rcp gecontinueert en van nieuws gecommitteert
ende committere midtsdezen Pieter Jansz de Jonge tot het
Schoutambachte van Assendelft voorden tijt van drie jaeren, ingaende
den 10e maije eerstcomende op sulcken conditien ende pacht als in
zijn tweede commissie verclaert staen. Welverstaende dat hij
naerstich sien zal tot mijnen recht vande Coerrewage goederen ende
oock tot die Swaendrifte, waervan den voorn. Pieter Jansz omme
tselve getroue te doen den behoorlijcken eedt in mijnen handen
gedaen heeft. 
Ordonneere daeromme mijnre ondersaeten van Assendelft dat zij met
den voorn. Schoudt partijen justhe administreren sonder hem te dien
hinder ofte letsele ter contrarie.
Actum tot Eemskerck op mijnen huijsse van Assenburch onder mijn
hantteijcken datum en jaere als boven, ondertekent Geerrardt van
Assendelft.
 
 08-05-1601 blz. 45    
Vercoop, Jan Jansz vande Caijck
aen Griet Adriaensdr
een stucke lants genaempt "die Busken" groot 509 roeden.
NO    Waelich Evertsz
ZO endt  Cornelis Coijten kinderen
ZW    Allert Engelsz
NW endt  Engel Heijntkes.
 
 22-05-1601 blz. 45 v   
Pieter Aerntsz als man ende voocht van Griete Maertens mede
erffgename van Lijsbeth Maertendr haer moeder ter eenre
ende Claes Pieter Louwen ter andere zijde
verclaerden dat haeren predecesseurs een stucke lants genaempt
"Copven" leggende int noort endt eertijts gemeen leggende hebben
gehadt, ende oock bijde zelve haere voors. predecesseurs gedeelt
ende gegrondtcavelt soe zij comparanten tselve van nijens oock
grondt cavelen bij dezen. Midts voorwaerde alsoe die voors. Pieter
Aerntsz ten deele gevallen is tOpperendt aende Wech ende Claes
Pietersz tUijterendt opten Delft.
Soe sal nochtans Pieter Aerntsz van zijn lant betaelen int
morgengelt ende andere ommeslagen mitsgaders tgeen daer vorder aen
dependeert 900 roeden.
Onderpande gestelt door Pieter Aerntsz tzelve lant, streckende vande
Wechsloot totte voors. Claes Pieterszs lant toe.
NO    Waelich Evertsz
ZW    Jan Baernden.
 
 31-05-1601 blz. 46 v   
Derck Jansz schuldich
aen Jan Henricxz Baertzen biersteecker
die somme van 100, uijt saecke van geleverde Delftze bieren.
Onderpande een campe landts leggende in Derck Huijsseers weer.
NO    Cornelis Claesz
ZO endt  Cornelis Claesz
ZW    Baert Jan Gaellen
NW endt  den Delft.
 
 10-06-1601 blz. 47    
Vercoop, Jan Garbrantsz nu ter tijt woenende tot Crommenierdijck
aen Willem Garbrantsz zijnen broeder alsulcke erffenisse ende
besterffenisse als bij doode ende overlijden van Cornelis Florisz
zijn oom op ende aen besturven is van huijs hoff landt ende sandt,
leggende van buijeren bekent ende belent.
 
 10-06-1601 blz. 47 v   
Vercoop, Willem Garbrantsz, Jan Garbrantsz gebroeders elcx voor hem
selven Sijmon ende Gerrit Cornelis zoonen mede gebroeders elcx oock
voor haer selven als vervangende ende haer starck maeckende voor
haer andere broeders ende zusters ende Adriaen Jacobsz als man ende
voocht van Dieuwer Garbrantsdr gesamentlijck erffgenamen wijlen
Garbrant Florisz
aen Claes Dercxz
een stucke landts groot 1732 roeden genaempt "Waerenaers ven".
ZO    Roeloff Pietersz
NW    Jan Derck Maerts
ZW endt  die Hornsloot
ZW endt  Cornelis Dercxz ende Engel Nijelsz.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen 300
hooftpenningen competerende Cornelis Bas tot Amsterdam ende 100
hooftpenningen competerende de Schout ende Willem Geritsz Boet.
 
 12-06-1601 blz. 48 v   
Vercoop, Jan Adriaensz
aen Claes Lambertsz
een stuckgen landts groot 300 roeden.
NO    Willem Bardesens
ZO endt  die Wech
ZW    Gerrit Thonisz
NW endt  Willem Bardesens.
 
 20-06-1601 blz. 49    
Vercoop, Claes Dercxz als man ende voocht van Aecht Claes Coppes
aen Maerten Allertsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Claes Coppes
meed" groot twee maeden.
NO    Baert Boschmans ende Derck Hannen
ZO endt  Willem Bardesens ende Pieter Coenen volck
ZW    Cornelis Huijbertsz ende Aecht Ghijssen cum socijs
NW endt  Jan Derck Tamisz met Allert Maertsz.
 
 20-06-1601 blz. 49 v   
Vercoop, Allert Claesz Schaepen nu ter tijt woenende tot
Crommenierdijck
aen Jan Stoffelsz zijn swager
een huijs ende erff genaempt "int Laen" leggende ende staende inde
Kerckbuert
sulcx tselve comparant tselve laest bewoondt ende beseeten heeft,
streckende vande Heerenwech off tot achter slootgen toe.
NO    Henrick Ghijssen oft nu Garbrant Theensz
ZW    Pieter Cornelis Aerians.
 
 12-06-1601 blz. 50    
Vercoop, Jan Adriaensz, Pieter Jansz zijn zoon elcx voor hem selven
ende Cornelis Jansz Moellennaer als man ende voocht van Lijsbeth
Jans des voorn. Jan Adriaenszs dochter
aen Jan Jansz vande Caijck
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" leggende in Aechte
Neelen weer groot 1036 roeden.
NO    Claes ende Pieter Nommelen
ZO endt  die Caijck
ZW    derffgenamen van Gerrit Jacobsz inde Rijp.
NW endt  Jan Pierke Neelen.
 
 20-07-1601 blz. 51    
Vercoop, Derck Jan Claessen
aen Jan Jacobsz onze medebroeder int Schepenampte
een stucke landts groot 1379 roeden leggende Buijtenhuijssen,
streckende vande Wech off totte Meer toe.
NO    Jacob Ghijssen
ZW    Derck Jansz zelffs.
 
 03-08-1601 blz. 51 v   
Vercoop, Maerten Maertsz onze buijervrijer voor hem selven ende voor
Jan Maertsz zijn broeder
aen Cornelis Louris vant Hoff
een perceel landts groot een madt landts.
ZO    Ghijs Jansz
NW    Cornelis Lourisz zelffs
ZW    Claes ende Gaeff Jans zoonen met Wijnen haer suster
NO    Claes ende Allert Dercx zoonen.
Mitte derdepaert vande Wech met Pieter Geritsz gemeen leggende over
Huijch Wijnes ven beginnende ter halver heijninge van Cornelis Jan
Dullen volcx ven.
 
 17-08-1601 blz. 52 v   
Vercoop, Henrick Cornelisz van Zaennen als voocht van Trijn Claesdr
wedue wijlen Claes Maertsz van Zaenen met Maerten Claesz van Zaenen
haer zoon soe voor hem zelven als oock vervangende zijn broeders
ende susters
aen Bouwen Jansz
die gerechte helft van een perceel uijterdijcx groot int geheel 300
roeden leggende over Camer ende Tamis vennen, streckende voorts
vande Hoogendijck off totte Poell toe.
Z     Willem Bardesens
N     Claes Henricxz.
Midts dat die voors. Bouwen Jansz daer mede tot zijnen laste sal
neemen omtrent twee roeden dijcx die bijde voors. wedue ende
kinderen plach onderhouden te worden leggende benevens Schipper
Geridden opganck. Daer tegens die voorn. wedue ende kinderen weder
van Bouwen Jansz sullen nemen ende onderhouden een roede dijcx
leggende gemeen met haer drie roeden over die vijff geers.
 
 17-08-1601 blz. 53 v   
Derck Jansz soe voor hem selven ende oock als actie ende transport
hebbende van Bouwen Jansz zijn broeder, Roeloff Louwen als man ende
voocht van Hillegundt Jansdr, ende Bouwen Jansz voors. als voocht
van zijn broeders kindt gebooren van Marij Jansdr ende oock in desen
vervangende die zelve Marij.
Ende verclaerden zij eendrachtelijck dat zijluijden die landen
hemluijden inde voors. qualijte bij haeren overleden ouders
achtergelaeten hebben, geperticipeert ende gedeelt, ende oock
malcanderen beloeft elcx andere lant te bevrijen ende ontlasten.
Gelijck die voorn. Derck Jansz voor twee vierdepaerten ende Roeloff
Louwen ende Bouwen Jansz elcx voor een vierdepaert beloven te
lossen ende bevrijen.
 
 13-10-1601 blz. 54 v
Vercoop, Baert Jan Sijmonsz woenende tot Crommeniedijck
aen Claes Jansz opte Heijd
een acker landts, streckende van Jan Baningen werff off tot Louris
Lourisz lant toe.
N     Jan Baningen
Z     Jan Baningen.
 
 20-11-1601 blz. 55
Cornelis Claesz alias Cornelis vande Heijd buijerman tot Crommenie
schuldich
aen Leffert alias Leenert Jansz Snijder woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt "het Ventgen" groot seven
vierndeel lants leggende int noort eijnde.
O     die Wech
Z     die wedue van Willem van Zaenen
W     Isaac Dercxz
N     Claes Joosten.
Noch een acker lants genaempt "het Block" groot een derdepaert van
een madt leggende aldaer.
W     Claes Joosten
N     Maerten Dercxz
Z     Allert Geritsz van Westzaenen
O     Jan Claessen.
 
 23-11-1601 blz. 56 v   
Vercoop, Sijmon Henricxz ende Cornelis Jansz Armehuijssittemrn deses
dorp bij consente vande Regeerders vande voors. dorpe
aen Jan Cornelisz woenende opten Dam
een perceeltgen lants leggende buijtendijcx binnen den Nuwendam
groot 90 roeden.
Z     Baert Dercxz
N     Jan Cornelisz zelffs
W     Jan Cornelisz zelffs
O     den Heere van Assendelft.
 
 11-12-1601 blz. 57    
Testament van Duijff Geritsdr onze buijervrijster.
Maect ende legateert voor uijt haeren goeden Anna Claes haeren
broeders natuerlijcke dochter het huijs ende worff daer zij
testatrice nu ter tijt in woondt, leggende ende staende int noort
eijnde.
Onder restrinctie alles nochtans oft die voors. Anna Claes quam te
sterven voor Henrick Roeloffsz haeren jegenwoordigen man, dat alsdan
die voors. Henrick geen ander wijff int voors. huijs en sal moegen
haellen buijten wille ende danck van zijne kinderen gebooren vande
voors. Anna Claes.
 
 14-12-1601 blz. 57 v   
Engel Cornelisz Bieren schuldich
aen Gerrit Guertsz Dootshooft poorter der stadt Amsterdam
die somme van 163.4.-. ter cause van geleende wel bereeckende
penningen ende geleverde hennip, te betaelen op meij eerstcomende
 54.8.-. Op Amsterdammer kermis gelijcke 54.8.-. ende op meij
anno 1603 die resterende 54.8.-.
Onderpande een huijs ende erff leggende ende staende inde
Kerckbuijert, streckende met zijn erff vande Wech off totten
Kerckhoff toe.
NO    Ceellij Pouwels
ZW    Jan Jansz Braer.
 
 04-01-1602 blz. 58    
Vercoop, Ghijsbert Claesz Schoon
aen Cornelis Engelsz vant Hoff
die gerechte helft vant voor endt van een stucke landts genaempt
"Willem Jutten darp" groot int geheel 1200 roeden. Midts dat die
cooper tot zijnen laste sal onderhouden dat gerechte vierndeel vant
werckweer tot Willem Jutten darp behoorende.
Z     Jacob Ghijssen met Comen Jan
N     Comen Jan
O endt  Ghijsbert Claesz zelffs
W endt  die Wechsloot.
 
 04-01-1602 blz. 59    
Vercoop, Henrick Ghijssen nu ter tijt woenende op Spaerendam
aen Gerrit Willemsz
een stucke landts genaempt "tUijterendt vande Buijtcaijck" leggende
in Henrick Ghijssen weer, streckende van Maerten Henricxzs lant tot
Aernt Pieterszs lant toe.
Z     Cornelis Meutszs kinderen
NO    die Armehuijssitteren.
Noch twee campen veens binner Delft int voors. weer, streckende van
Sijbetges ventgen tot Sijbedden Delft camp toe.
NO    die Huijsarmen
ZW    Hillegundt Gerits met Sijbout Cornelisz tesamen.
 
 15-01-1602 blz. 60    
Ootger Dercxz oudt Schepen voor hem selven ende als voocht van
Guertgen Claes zijn broeders dochter, Claes Dercxz vande Lange Laen
voor hem selven ende voor zijn vader broeder ende zusters, Pieter
Aerntsz alias Piet Joosten voor hem zelven, Jan Claes Jan Baerts
voor hem zelven ende voor zijn vader broeder ende zusters, Jacob
Claesz voor hem zelven ende voor zijn moeder broeders ende zusters,
Claes Roeloff Zijmons nomine uxoris, Cornelis Dercxz vande Lange
Laen jegenwoordich onze medebroeder int Schepenambocht als vader
ende voocht van Guerte wedue wijlen Henrick Jan Geritszs ende haer
kinderen, alle possesseurs vande landen van Derck Claes Jan Oetgers
volck.
Jan Maijckes voor hem selven ende voor Gerrit Jansz zijn swaeger,
Roeloff Heijn Roeleven voor hem selven ende voor zijn kinderen als
possesseurs vande landen van Jan Allerts volck.
Pieter Cornelis Aerians voor hem zelven, Louris Harmensz als voocht
van Lijsbeth Allert Floris Huijgen dochter, Gerrit Gerrits Floris
Huijgen voor hem zelven ende voor zijn moeder broeder ende zuster
eensdeels mede possesseurs vande landen van Jan Claes Nijels veen.
Gerrit Jonck Claessen voor hem zelven ende voor Pieter Jonck
Claessen, Jan Jonck Claessen mitsgaders Aecht Jans met haer
kinderen, Jan Cornelisz voor hem selven ende voor zijn broeders, Jan
IJsbranden voor hem selven zijn moeder ende zusters, Sijmon Claesz
Conincx onze medebroeder int Schepenampte, Gerrit Jan Peetten oudt
Schepen voor hem zelven ende voor zijn moeder broeders ende zusters,
possesseurs vande landen van Gerrit Willem Mathijsz volck.
Jan Gerit Huijgen ende Sijmon Claes Derck Maerts, altesamen
ingelanden eijgenaers ende possesseurs vant Groote weer.
Ende verclaerde hoe dat seeckere differenten ende geschillen
tusschen hemluijden waeren gereessen ter cause vant onderhouden
vande Hooftdijck te Meerwaert, over tselve weer geleegen mettet
geene daer aen dependeert ende omme alle onutte costen van processen
te eviteren ende schouwen, soe zijn zij comparanten inde voors.
qualijte geaccordeert ende verdragen midtsdezen,
dat die voors. Oetger Dercxz ende Guerte Claes van de halve
"Grieteven" groot 1423 roeden, Ootger voors. van een perceel lants
genaempt "Haensworff" groot 752 roeden van het "Viercante campgen"
groot 435 roeden, Guertgen Claes voors. van het suijderste ackertgen
vande "Vijff campen" groot 111 roeden, Claes Dercxz vande Lange Laen
cum socijs van een stucke lants genaempt "die Marcken" groot 1530
roeden, Pieter Aerntsz voors. vande twee middelste ackertges vande
"Vijff campen" groot 222 roeden, Jan Claes Jan Baerts inde voors.
qualijte vande twee noorderste vande "Vijff campen" groot 322
roeden, Jacob Claesz vande twee Twisch campges groot 333 roeden,
Claes Roeloff Zijmons vande halve "Griete ven" groot 1340 roeden,
noch vande "Buijcaijck" groot 700 roeden, noch vande "Breeven" aende
Wech groot 1861 roeden, noch van "Maertenscamp" groot 333 roeden,
noch vant "Tuijntgen" inden Delft groot 45 roeden, noch vande
"Drieackertges" over den Delft groot 285 roeden, noch vande drie
zuijer vande "Vijffcamp" groot 365 roeden, noch van dat noorder
"Reeffcampgen" groot 153 roeden, noch van dat halve "Sack veentgen"
groot 185 roeden, Cornelis Dercxz vande "Uijter Delftges" groot 233
roeden, vande twee noorder vande "Vijff campen" groot 275 roeden,
noch vant "Reeffcampgen" groot 160 roeden, noch vande helft vande
"Sackveentges" groot 175 roeden, wesende tlant begreepen onder die
naem der possesseurs vande landen van Derck Claes Jan Oetgers,
sullen vande Dijck thaeren laste onderhouden elcx naer groote van
zijn lant eerst vant noort endt in drie roeden twaalff voeten acht
duijmen vande roeden daert Twischdijck mede gemeeten is.
Dat oock die voors. Jan Maijckes mit Gerrit Jansz zijn swaeger vande
"Ruijche ven" groot 2694 roeden voor drie vierde paerten ende
Roeloff Heijn Roeleven vant uijterendt vande "Breeven" groot 900
roeden ende vande "Vier Ackertjes" groot 323 roeden voor een
vierdepaert sullen onderhouden negen gelijcke roeden ende twee
voeten dijcx midts dat zij egeen wech en sullen onderhouden maer
daervan bevrijt zijn, die nochtans sal comen ten laste vande
possesseurs van Derck Claes Jan Oetgers. Item dat die zelve
possesseurs van Derck Claes Jan Oetgers landen mitsgaders Guertgen
Claes van twee "Reeffcampges" met een tuijntgen groot 352 roeden,
noch vande "Griete camp" groot 108 roeden, noch van een acker
benoorden daer aen groot 195 roeden, Louris Harmensz als voocht
voors. ende Gerrit Geritsz oock inde voorn. qualijte van twee
ackertges groot 200 roeden ende Pieter Cornelis Aerians vande
"Boeveech" opten Delft groot 440 roeden tsamen noch sullen
onderhouden twee der voors. roeden ende seventhien voeten dijcx elcx
naer groote vant lant daer onder begreepen sullen onderhouden. Des
sullen Guertgen Claes, Louris Harmensz, Gerrit Geritsz ende Pieter
Cornelisz van haer laeste gespecificeerde landt geen wech
onderhouden maer sullen blijven tot laste vande geene dieste tot
noch toe onderhouden hebben.
Item dat die landen van Gerrit Willem Mathijssen volck voors. groot
acht morgen anderhalff vierndeel, acht roeden ende een voete dijcx
sullen onderhouden mitsgaders die wech bij hemluijden tot noch toe
gehouden. Welverstaende nochtans dat Gerrit Willem Mathijssen volck
bij consent van Sijmon Claesz Coninck sullen eijgel. behouden hem
Sijmons portie vande Uijterdijck over tselve weer geleegen. Des
neemen zijluijden daer tegens weder tot haeren laste alsulcke portie
vande Hooftdijck als Sijmon inde voors. acht roeden ende een voet
soude competeren ende beloeven hem daer van te bevrijden. Midts dat
Sijmon Conincx mede tot zijnen laste neempt bij dezes ses voeten van
de wech bij Gerrit Willem Mathijssen volck onderhouden.
Dat oock Jan Gerit Huijgen voort "Corte meedtgen" groot 986 roeden
voorde vier koeven groot 955 roeden van zijn paert van "Machtelt
Huijgen Worff" groot 74 roeden, van dat "Buijtcaijck ventgen" groot
1041 roeden, van dat "Boeveechgen" groot 433 roeden, gelijck hij
mede tot zijne laste neempt van Sijmon Claes Derck Maerts van een
stuckgen achter Sijmons huijs groot 270 roeden, noch vant stuckgen
opte Reeff groot 300 roeden waeronder mede begreepen tgeene Oetger
voors. daer inne heeft ende bij Jan Gerit Huijgen tot zijne laste
wordt genomen. Gerit Jan Peeten voors. van zijn paert inde voors.
worff groot 18 roeden, noch van 477 roeden inde vier koeven tsamen
vier roeden ende negen voeten dijcx sullen houden.
Welverstaende dat dat Jan Gerit Huijgen eijgelijck sal hebben tgeen
Sijmon ende Oetger vande uijterdijck beneffens dit perceel dijcx
soude moegen competeren. Des sullen Sijmon ende Oetger elcx naer
groote van dit lant van Jan Gerit Huijgen sullen meenemen acht
voeten wechs dat oock Jan Geritsz Maijckes noch elff voeten dijcx
aent zuijt endt vande voors. hooftbreete beneffens zijn uijterdijck
sal houden.
Belovende zij comparanten malcanderen dit vastelijck te onderhouden
op peijne van eenige boeten uitleg ende gewan dier soude moegen
vallen aen die geene te verhaellen die in gebreecke vante
onderhouden tgeene voors. bevonden sal worden. Onder tverbant van
alle die voors. landen ende goeden tot bedwanck van alle recht ende
rechteren.
 
 19-02-1602 blz. 63    
Testament van Jan Roeloffsz leggende sieck te bedde ende seeckere
verleeden jaeren zijn gesicht all verlooren.
Maect disponeert ende ordonneert bij dezen, dat alsoe hij hadde vier
kinderen als Lijsbet, Guert, Trijn ende Marij zijn dochteren
geprocreert bij Griete Claes zijn overleden huijsvrouwe. Als dat die
voors. Trijn Jans zijn dochter van zijn testateurs erffenisse
affstaen sal met eens 20 den zelven daer inne instituerende bij
dezen voor haer wettige portie. Ende heeft voorts van zijn
ongedisponeerde goeden genomineert ende geinstitueert tot zijnen
wettige erffgenamen die voors. Lijsbeth, Guert, die kinderen van
Trijn voors. geprocreert ofte noch te procreeren ende Marij zijne
respectieve kinderen ende kindtskinderen elcx een gerechte vierde
portie.
Welverstaende dat die voors. 20 sullen gaen uijtet vierde paert
van Trijn Jans kinderen voors. Midts oock die voors. Trijn Jansdr
tot haer ende haeren kinderen nootelicke alimentatie hebben ende
genijeten sal, die lijfftochte ende usufruct der goederen haer
voors. kinderen uijt crachte van dezen eenichsins aencomende, sonder
dat nochtans Jan Baertsz man vande voors. Trijn Jans (wijens
regiment hem Godt betert grootelicx mishaecht) die selve ofte die
vruchten vandien sal moegen regeeren versetten vercoopen ofte
alieneren.
 
 19-02-1602 blz. 64    
Vercoop, Claes Jan Vrericx woenende tot Crommenie
aen Michiel Jansz
seecker ackerlandt genaempt "dat Omloopgen" groot 160 roeden
geleegen int noort endt, streckende vande "Paerdecamp" totte
Aelberden Landt toe.
NO    Aelbert Geritsz van Westzaenen
ZW    Vrerick Jacobsz.
 
 19-02-1602 blz. 64 v   
Vercoop, Claes Jan Vrericx woenende tot Crommenie
aen Michiel Jansz
twee ackeren landts teene genaempt "die Paerdecamp" ende dat
ackertgen opte Vaersloot groot tsamen 252 roeden, streckende vanden
Delft off tottet omloopgen toe.
NO    Jan Baning
ZW    Aernt Heijn.
 
 19-02-1602 blz. 65    
Vercoop, Claes Jan Vrericx woenende tot Crommenie
aen Garbrant Theensz
seecker acker landt genaempt "het Tweebien" ofte omloopgen opten
Delft groot 160 roeden, geleegen int noort endt, streckende van Jan
Baningen landt off totten Delft toe.
NO    Cornelis Dercxz
ZW    Jan Baningen.
 
 08-03-1602 blz. 65 v   
Vercoop, Jonge Derck Dercxz vande Lange Laen als man ende voocht van
Guertgen Claes Heijn Gerit Jans
aen Guerte Geritsdr wedue wijlen Claes Duvesz 
eerst tgerechte vierde paert in een stucke landts leggende in
Aellerts Aernts weer.
ZW    Guerte Pieters vande Dam Claes Pieter Heijnen ende
     Cornelis Jaspersz
NW endt  Cornelis Sijmonsz Heijloo
ZO endt  Jan Derck Everts.
Noch die gerechte helft van 600 roeden leggende binner Delft achter
Heijloos.
NW endt  Cornelis Sijmonsz van Heijloe
ZO endt  Cornelis Sijmonsz van Heijloe
ZW    Cornelis Sijmonsz van Heijloe ende Jan Derck
     Everts
NO    Jan Derck Everts.
Noch die gerechte helft van twee veencampen, teen genaempt "Groote
Block" tander "Cleijne Block" int selve weer achter Heijloos
geleegen.
ZO endt  Claes Pieter Heijnen
NW endt  Claes Pieter Heijnen met Cornelis Jaspersz
ZW    Cornelis Joncken met Heijloo voors.
NO    Cornelis Joncken met Gerrit Allertsz.
 
 08-03-1602 blz. 66 v   
Vercoop, Derck Pietersz
aen Gerrit Cornelisz van Zaennen
een stucke landts genaempt "die Middelmoet" in Derck Jan Baernts
weer groot 1800 roeden.
ZW    Griete Goeten met haer kinderen
NO    Derck Jonck Claes Gerit van Dijcx
ZO endt  Claes Havicken
NW endt  Claes Reaelen.
 
 15-03-1602 blz. 67    
Vercoop, Jan IJsbrantsz woenende tot Oostzaenen als man ende voocht
van Aeff Jansdr
aen Claes Jansz onze buijervrijer zijne schoonbroeder
alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hem comparandts
huijsvrouwe van vader ende moeder op ende aen besturven is van huijs
hoff landt sandt gestaen ende leggende int zuijt endt zulcx van
buijeren bekent ende belent is.
 
 26-03-1602 blz. 67 v   
Vercoop, Louris Jan Louwen
aen Anna Gerit Thomanszsdochter poortersse tot Haerlem
een stucke landts genaempt "het Middellant" groot 924 roeden
leggende voor Cassen uijt Buijtenhuijssen.
NO    Roeloff Louwen
ZO endt  Claes Jan Caijcken kinderen
ZW    Aeff Engels met haer kinderen ende Jaep Claessen kinderen
     tesamen
NW endt  Willem Gerit Nijels.
 
 02-04-1602 blz. 68 en 69 
Vercoop, Bouwen Jansz
aen Pieter Cornelisz ende Jacob Claesz zijne respectieve oome ende
neeff
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Marcken"
groot int geheel 1240 roeden gemeen met Willem Baerdesen leggende
bezuijden aen Claes Heijnen weer.
NW    die "Breeven" toecomende Claes Pieters volck
ZO endt  die "Buijtcaijck" toecomende Claes Pieters volck
ZW    Cornelis Heijn Roeleven
NW endt  die voors. Baerdessen.
Midts dat die coopers tot haeren laste zullen neemen ende draegen
 133.6.-. voort capitael ende die voors. comparants aenpaert vande
pachten op Cornelis Pieters volcx lant staende.
Voor de coopsomme van 895.15.-., te betaelen drie toecomende
meijdaegen.
 
 04-04-1602 blz. 70    
Dit zijn de persoonen die in dezen toecomende jaere beginnende
vrijdaege naer Paessche toecomende ende eijndende vrijdaege naer
Paessche 1603 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van
Assendelft wezen zullen.
                Schepenen,
Int Brouckvierndeel       Jacob Jan Coppen
Int Kerckvierndeel       Claes Dercxz vande Lange Laen
Int Woudtvierndeel       Gerrit Willemsz
Int Nesvierndeel        Sebastiaen Baertsz
                Baert Roeloffsz.
                Schotvangers,
Int Brouckvierndeel       Cornelis Claesz Joncken
Int Kerckvierndeel       Sijmon Claesz
Int Woudtvierndeel       Pieter Geritsz.
     GERERDT Heere tot Assendelft Eemskerck.
 
 12-04-1602 blz. 71    
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Jan Pietersz
een worff leggende inde Kerckbuijert, streckende vande Wech off
tottet Kerckhoff toe met een vrijen ganck achter besijden thuijs van
Claes Jaep Snuijven kinderen.
NO    Ceellij Pouwels wedue
ZW    Jan Braer mitte kinderen van Jan Soetemelck ende die
     kinderen van Claes Jaep Snuijven
Waer mede Jan Pietersz tzijnen laste sal neemen 163.4.-. opte
zelve worff gehypotequeert.
 
 30-04-1602 blz. 72    
vercoop, Jan Baertsz nomine uxoris
aen zijn kinderen geprocreert bij Trijn Jans zijn huijsvrouwe oft
noch bij haer te procreeren tgeene hem comparant inde voors.
qualijte noch competeert aende erffenisse van zijn wijffs moeder
vande onroerende goeden van huijs hoff van lant ende sant sulcx
tselve geleegen is inde bruijcklanden van Jan Roeloff Louwen zijn
schoonvader int zuijt endt zulcx tselve van buijeren bekent ende
belent is.
 
 30-04-1602 blz. 72 v   
Vercoop, Claes Jaspersz ende Gerrit Henricxz geordonneerde
weesmeesteren ende testamenteurs vande gedeelte vande goeden van Jan
Roeloffsz gemaect opte kinderen van Trijn Jans zijn dochter, ten
overstaen van Jan Baertsz man vande voors. Trijn ende vader vande
voors. kinderen
aen Jacob Jansz
dat gerechte vierndeel vant thuijs hoeijhuijs ende werff bij Jan
Roeloffsz achter gelaeten ende metter doot ontruijmpt mettet
gerechte vierndeel vande koegen, huijsraedt ende tgeene daer
aencleeft.
NO    Aechte Claes met haer kinderen
ZW    Maerten Jan Dercken.
 
 10-05-1602 blz. 73 v   
Testament van Aecht Jans wedue wijlen Willem Geritsz.
Maect disponeert ende ordonneert Griet Willems haer dochter 20
eens voor haer wettige portie. Midts dat oock die voors. Griet
Willems wes deen helft van haer testatrices goeden meerder
bedraecht, daer van sal hebben die usufruct ende lijfftochte tot
haer nootelijcke alimentatie haer leven lanck geduerende sonder dat
zij testatrice will ofte begeert dat Jan Dercxz man van haer voors.
dochter wijens regiment haer grootelicx (Godt betert) mishaecht,
dselve goeden sal moegen regeeren ofte administreren.
Nomineert ende institueert voorts van haer ongedisponeerde goeden
tot haeren universeele erffgenaem Marijtgen Willems haeren dochter.
 
 27-05-1602 blz. 74 v   
Vercoop, Machtelt Geritsdr woenende nu ter tijt tot Spaerendam
verstarckt met Willem Geritsz Buet haeren voocht
aen Pieter Cornelisz
een huijs ende erff leggende ende staende inde Kerckbuijert.
NO    Jan Stoffelsz
NW    Jannitgen Heeren met haer kinderen
ZO    Pieter Cornelisz zelffs
ZW    Pieter Cornelisz zelffs.
 
 29-05-1602 blz. 75    
Vercoop, Jan Jansz vande Caijck
aen Claes Jaspersz
een stucke landts groot een koeven achter Derck Janttes uijt over
die Caijck.
NO    Gerit Jacobsz uijtte Rijps erffgenamen
NW endt  Claes Dercxz Moll
ZW    die Armehuijssitteren
ZO endt  die Caijck.
 
 31-05-1602 blz. 75 v   
Vercoop, Comen Jan Jansz als man ende voocht van Aellidt Jan Duves,
Jong Aernt Maertsz als man ende voocht van Neel Jan Duves, Engel
ende Gerrit Henrick Jan Duves zoonen voor hem zelven ende oock
ratificerende voor Jacob Henricxz haeren inosente broeder ende
gesamentlijck vervangende Aechte Baert Jan Duves haeren respective
nichte
aen Jacob Jansz ende Cornelis Nijelsz
twaelff eenentwintichste deelen van een worff in Biert Claes Tammes
weer zulcx dzelve tegenwoordich bij Mathijs Jacobsz bewoondt wordt,
leggende besloeten in des voors. Aechte Baerts landt.
NO    Jacob Jansz voors.
NW    die Wechsloot.
 
 02-06-1602 blz. 76 v   
Ponciaen Jansz nomine uxoris schuldich
aen Cornelis Bening Jansz oudt burgermeester der Stadt Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een koeven leggende in Huijch Thijssen ven bijt veer
Buijtenhuijssen gemeen mette voors. Bening ende des voorn.
Ponciaensz huijsvrouwe zusters.
NO    Griet Aerians met haer kinderen
ZW    Machtelt Claes Lots erffgenamen.
Borg is Cornelis Claes Corssen.
 
 04-06-1602 blz. 77 v   
Vercoop, Cornelis Cornelisz Stuijerman
aen Jan Henricxz alias Baertssen zijn oom
een stucke landts groot 750 roeden leggende achter Willem Gerit
Dercxzs uijt.
NO    Willem Gael, Henrick Heijtgen ende Derck Geritsz
ZO endt  Henrick Heijten Derck Geritsz voors.
ZW    Cornelis Heijn Roeleven
NW endt  die Caijck.
 
 19-06-1602 blz. 78 v   
Testament van Nijes Cornelisdr ende Dieuwer Cornelisdr gesusters
onze buijervrijesters. Nijes Cornelis leggende sieck te bedde.
Hebben eerst ende allvooren zij testateuren geaffineert ende
geinformeert bij dezen alsulcke dispositie ende uijterste wille ofte
testament ende reciproce als zij voors. testateuren met haeren
overleden zuster Baerte Cornelisdr voor deze gerechte gemaect
gedisponeert ende geordonneert hebben. Dien onvermindert hebben zij
testatricen beijde ende elcx bijsonder naet overlijden vande laest
stervende van hem beijden genomineert ende geinstitueert tot haeren
universeele erffgenamen alle haer broeders ende susters kinderen.
 
 28-06-1602 blz. 79 v   
Testament van Jan Derck Tamisz oudt Schepen met Marij Derck Tamissen
zijn zuster. Marij Dercx leggende sieck te bedde.
Eerst dat zij renoveren ende wederroepen alsulcke uijterste wille
ende testament als zij comparanten gemaect ende gedisponeert hebben
voor Michiel Jansz van Woorden notrs. publijcq residerende tot
Haerlem. Maer aengaende die reciproce ende lijfftochte ofte
usufructus elcx anderen den lancxlevende van hem voors. comparanten
voor deze gerechte daer te vooren gepasseert begeeren dat tselve sal
stadt grijpen.
Soe hebben zij gelegateert ende oock terstondt den gerechte
eijgendoom vandien gegeven Risgen Tamis wesende haeren broeders
dochter voor uijt haeren goeden een perceel landts wesende die
suijderste camp leggende bezijden Jan Claes Nijels camp, bijde
voors. Jan Dercxz eertijts gecoft van Gerrit Goeten ende sulcx van
buijeren bekent ende belent is.
Ende noch 50 hooftpenningen hem testateuren toebehoerende onder
Aeff Cornelis Derck Hannen.
Ende hebben zij mede gelegateert Derck, Gerrit, Guert ende
Hillegundt kinderen van haeren zuster Anna, voor uijt haeren goeden
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Jancke Maerts
vennitgen" groot int geheel twee morgen landts leggende in Jancke
Maerts weer.
NO    Foockel Willems met haer kinderen ende Floris Pietersz
ZW    Jong Aernt ende Baert Claesz Boschman.
Noch dat huijs hoeijhuijs ende erff twelck zij testateuren
tegenwoordich bewoonen.
NO    Jong Aernden huijs
ZW    Gerrit Henricken huijs.
Behoudelijcken nochtans dat die voors. Derck, Gerrit, Guert ende
Hillegundt daer op uijt sullen keeren ende betaelen aen Tamis
Dercxzs kinderen die somme van 200. Hebben oock gemaect Tamis
Dercxz haeren broeder eens 34 voor zijn wettige portie.
Item hebben zij tot haeren universeele erffgenamen genomineert ende
geinstitueert die kinderen van Tamis Dercxz haeren broeder in deen
helft ende die kinderen van Neel Dercx haeren overleden suster inde
ander helft. Welverstaende nochtans dat Tamis Dercxz haeren broeder
vande goeden op zijn kinderen gemaect sal hebben die usufruct ende
lijfftochte tot zijn leven lanck geduijerende.
 
 30-07-1602 blz. 81 v   
Vercoop, Garbrant Theensz
aen Louris Lourisz
een stucke landts genaempt "het Twee bien" ofte omloopgen opten
Delft groot 160 roeden int noort endt, streckende van Jan Baningen
lant off totten Delft toe.
NO    Cornelis Dercxz
ZW    Jan Baning.
 
 30-07-1602 blz. 82    
Vercoop, Trijn Ames geassisteert met Warnaer Harmensz
aen Jacob Cornelisz
een huijs ende terff eertijts gecoft bij Claes Nijelsz van Maerten
Jan Molenplet in de Kerckbuert.
N     Pieter Pietersz
Z     Cornelis Pietersz.
Jacob Cornelisz heeft tzelve weder vercoft aen Thomas Regiersz.
 
 31-07-1602 blz. 83    
Testament van Henrick Roeloffsz.
Dat hij tnaegelaeten eenige kindt van Gerrit Henricxz zijn overleden
zoon genaempt Thomas gemaect heeft eens die somme van 50 voor zijn
wettige portie. Welcke 50 nochtans zijn testateurs erffgenamen
sullen moegen houden op renten tot dattet voors. kindt achtien
jaeren oudt sal zijn. Midts daer van betaelende jaerlicx te rente
den penning sesthien.
Item heeft mede gemaect Roeloff Henricxz zijn outste zoon eens 6
voor zijn wettige portie.
Item heeft voorts genomineert ende geinstitueert tot zijnen
universeele erffgenaem in alle zijn vordere ongedisponeerde goederen
Aechte Henricx zijn dochter om seeckere getrouwe diensten hem vande
selve inde daege zijns ouderdoms bewezen ende noch bij Goods genade
daegelicx te bewijsen.
 
 12-08-1602 blz. 84    
Vercoop, Maerten Henricxz voor hem selven ende Jan Jansz woenende
tot Crommenie als oom ende voocht vande naegelaeten kinderen wijlen
Trijn Jans zijn zuster geprocreert bijde voors. Maerten Henricxz
aen Gerrit Willemsz
een stucke landts genaempt "het Opperendt vande Buijtcaijck" groot
550 roeden leggende in Henrick Ghijssen weer.
ZW    Cornelis Meutszs kinderen
NO    die Armehuijssitteren
ZO endt  die Caijck
NW endt  Gerrit Willemsz zelffs.
 
 13-08-1602 blz. 85    
Vercoop, Henrick Ghijssen nu ter tijt woenende tot Spaerndam
aen Garbrant Theensz
een huijs ende erff leggende ende staende inde Kerckbuert.
NO    Trijn Claes die Backers met haer kinderen
ZO endt  die Heerenwech
ZW    Jan Stoffelsz
NW endt  tachter haeffentgen. 
 19-08-1602 blz. 86    
Testament van Louris Dercxz onse buijervrijer.
Dat oft gebuerde dat hij testateur deze werlt quam te overlijden
sonder kindt ofte kinderen achter te laeten dat hij alsdan tot zijne
universeele erffgenamen maect nomineert ende institueert zijn
testants geheele broeders ende susters hooft voor hooft ende effen
nae. 
 18-08-1602 blz. 87    
Vercoop, Gerrit Willemsz onze mede broeder int Schepenampte uijt
name ende van weegen zijn moeder, Gerrit Thonisz nomine uxoris
vervangende ende hem starckmaeckende voor zijn swaeger ende Willem
Jansz mede voor hem selven ende vervangende zijn kinderen mitsgaders
Claes Pieter Henricx vervangende zijn moeder broeder ende zusters
aen Aerian Derck Haesserden
een perceeltgen buijtendijcx landt groot 210 roeden.
NW    den Nuwendam
W     Pieter Maertsz
O     Assendelver Hoogendijck.
 
 03-09-1602 blz. 87 v   
Vercoop, Engel Claesz Reael voor hem selven vervangende ende hem
starckmaeckende voor Claes Jansz Reael zijn vader mitsgaders voor
zijn broeders ende zusters
aen Trijn Aeris mit haer kinderen
een stucke buijtendijcx landt groot 1080 roeden geleegen buijten die
Caedijck van Buijtenhuijssen over die hardenacken, leggende voorts
beslooten tusschen die voors. Caedijck ende tIJe.
ZW    Cornelis Jaep Claessen cum socijs
NO    Willem Baerdesz.
 
 26-10-1602 blz. 88    
Testament van Jan Oetgersz ende Nelle Jacobsdr zijn huijsvrouwe.
Dat zij maecken ende bespreecken voor uijt Jacob Jansz ende Trijn
Jansdr haere beminde kinderen om meenige trouwe diensten ende
bijstandt haer testanten inde daegen haers ouderdoms gedaen ende in
God wille haer noch sullen moegen doen thuijs hoeijhuijs ende worff
twelck zij testanten tegenwoordich bewoenen mitsgaders die cas int
zelve huijs staende.
 
 25-11-1602 blz. 89    
Vercoop,Cornelis Allertsz ende Ghijsbert Allertsz gebroeders voor
hem selven vervangende ende haer starckmaeckende voor haer swager
ende broeders kinderen erffgenamen wijlen Aellert Ghijssen haer
vader in zijn leven woonachtich tot Haerlem
aen Maerten Allertsz woenende aende Meerdijck
die derde paert (vande zuijtwest zijde aff) vande uijterdijck
leggende over "tSpaens twee maede" buijtendijcx, streckende voorts
vande Hoogendijck totte Meer toe.
NO    Neel Pieter Wouters met haer kinderen
ZW    Maerten Allertsz.
 
 01-12-1602 blz. 89 v   
Willem Roeloffsz schuldich
aen Jacob Pieters dochter
een jaerlicxe losrenten van 15.12.-., hooftgelt 250.
Onderpande twee gaerden lants leggende doergaens in Sijmons weer,
streckende vande Twisch off totte Meer toe.
NO    Jan Gaellen weer
ZW    Wilken Ballen weer.
 
 03-12-1602 blz. 90 v   
Vercoop, Cornelis Jansz ende Floris Claesz Armehuijssittemeesteren
aen die gemeene Ingelanden van Claes Vaers weer ende elcx van hem
naer advenant tzij int zelve weer gelandt zijn te samen een halve
gaerde landts gemeen leggende int voorn. Claes Vaers weer,
streckende vandt Twisch off totte Meer toe.
NO    Heijn Roeleven weer
ZW    tGroote weer.
 
 11-12-1602 blz. 91 v
Vercoop, Roeloff Geritsz
aen die Armehuijssitteren
een huijsgen ende erff leggende ende staende inde zuijer
Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech off tot Engel die Boeffven
toe.
NO    Pieter Cornelis Aerians Crijsven
ZW    Aernt Jansz Wever.
Ende noch alle thuijs raet bed ende bedts cleet ende alle tgeene wes
tzijne comparants overlijden int voors. huijsgen sal worden daer van
nijet uijtgesondert.
 
 12-12-1602 blz. 92    
Testament van Jan Claessen ende Marij Claes zijn huijsvrouwe. Marij
Claes leggende sieck te bedde.
Maecken disponeren ende ordonneren malcanderen reciproce dat die
langxt levende van hem testanten sal hebben die usufruct ende
lijfftochte van alle die goederen die de eerststervende metter doot
ontruijmen ende achter laeten zal.
 
 18-12-1602 blz. 93    
Testament van Griete Gerits onze buijervrijster.
Nomineert ende institueert bij dezen tot haeren universeele
erffgenamen alle haer geheele ende halve broeders ende susters hooft
voor hooft ende effen nae in alle die goeden die zij testatersse
metter doot ontruijmen ende achter laeten sal.
 
 03-01-1603 blz. 94    
Vercoop, Baert Dercxz als man ende voocht van Neel Cornelis Derck
Jan Baernts
aen Pieter Jansz de Jonge Schout
een acker landts groot 140 roeden leggende int Kerckweer.
NO    Duijff Costers
ZO endt  Jan Claes Dercken
ZW    Allert Claes Allerden ende Roeloff Baltesersz
NW endt  Gerit Willemsz.
Midts dat die voors. Pieter Jansz de Jonge tot zijnen laste sal
neemen 11 hooftpenningen voor zijn contingent competerende
Cornelis Bening oudt burgermeester tot Amsterdam.
 
 10-01-1603 blz. 94 v   
Vercoop, Gerrit Allertsz woenende tot Crommenie voor hem selven
vervangende ende hem starckmaeckende voor Allert Claesz zijn vader
aen Dingnum Cornelisz mede woenende tot Crommenie
een stucke landts genaempt "Mouwenten" groot een halff morgen
landts.
NO    Claes die Wrt met Duijffgen Allert Claes die Wrts wedue
ZO endt  Twisch
ZW    Dingnum Cornelisz zelffs
NW endt  Claes die Wrdt ende Duijffgen.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen 200
hooftpenningen staende opt voors. landt veronderpandt daervan die
renten jaerlicx betaelt worden aen Maerten Ruijchaver tot Haerlem in
dezen als rentmr.
 
 11-03-1603 blz. 95    
Jacob Ghijsbertsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr wedue wijlen Willem van Foreest nu ter tijt
woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "dat Achterlandt" groot 815
roeden leggende int zuijt endt, streckende van comparants worff off
totten Hoogendijck.
NO    derffgenamen van Griet Oetgers weduwe wijlen Maerten van
     Zaennen
ZW    Griet Adriaens met haer kinderen.
 
 16-03-1603 blz. 96 v   
Testament van Derck Maertsz Timmerman die welcke sieck te bedde
leggende.
Seijde te hebben twee kinderen deene genaempt Pieter Dercxz
geprocreert bij Imme Jans ende tander genaempt Lucie Dercx
geprocreert bij Haes Roeloffsdr. Wilde begeerde ende maecte hij
testateur oock bij dezen die voors. Lucie zijn dochter voor uijt
zijn goeden tot een legaet dat gerechte vierndeel van alle zijne
goederen die hij achter laeten sal. Nomineert ende institueert mede
van alle zijne ongedisponeerde goederen tot zijn universaele
erffgenamen die voors. Pieter Dercxz ende Lucie Dercxdr zijn
kinderen.
 
 21-03-1603 blz. 98    
Testament van Roeloff Pietersz ende Baelich Cornelis zijn
huijsvrouwe.
Seijden dat zij lieden bijden anderen hebben geteelt Pieter,
Cornelis, Maerten Roeloffs zoonen ende Griete Roeloffs haeren
kinderen mitsgaders Lucie Dercx haeren kintskindt.
Dat zij daeromme haere voors. vier kinderen ende kintskindt hooft
voor hooft ende evennae nomineren ende institueren tot haeren
universaele erffgenaemen in alle die goederen die zij testateuren
metter doot ontruijmen ende achter laeten zullen.
Onder sulcke restrinctie nochtans oft gebuerde dat Lucie Dercxdr
deser werlt quam te overlijden sonder kindt kinderen oft
descendenten achter te laeten dat zij voor haer wettige portie nijet
meer vrij en sal hebben dan 100. Ende wes die goederen die Lucie
van haer testateuren erft meerder soude moegen bedraegen alst voors.
wettige portie dat die zelve sullen subiet blijven restitutie ende
dienvolgend gaen devolueren ende succederen aen haer testateuren
andere voors. kinderen ofte descendenten.
 
 21-03-1603 blz. 99    
Vercoop, Derck Dercxz als voocht van Guerte Claes zijn huijsvrou 
aen Claes Baerntsz woenende aen Wijckerdijck
dat gerechte achte paert van een stucke landts genaempt "Outkes
meed" groot int geheel 265 roeden leggende in Outkes weer,
streckende van Willem Bardesens lant off totten Leegendijck toe.
NO    Jan Aeriansz
ZW    Jan Aeriansz met Claes Heijn.
 
 26-03-1603 blz. 100    
Testament van Wijberich Dercxdr wesende qualijck te voet.
Maect disponeert ende ordonneert tot haeren universaele erffgenamen
die kinderen van Derck Dercxz Bieren haer broeders kintskinderen in
haer ouders plaetse in deen helft. Claes Cornelisz mettet kindt van
Engel Cornelisz geprocreert oft zijn kinderen noch te procreren,
haeren susters kinderen in dander helft. Behoudelijcken nochtans dat
die voors. Engel Cornelisz van zijn kindt oft kinderen gedeelte
voors. sal hebben die usufruct tot zijn nootelijcke alimentatie zijn
leven lanck geduijerende. Sonder dat nochtans die voors. Engel
Cornelisz wijens regiment haer testatrice grootelicx (God betert)
mishaecht daer van sal moegen hebben eenige regeeringe oft
administratie willende tot verhoedinge vandien dat nae haer
overlijden die goederen bij haer achter te laeten sullen bij
Weesmeesteren worden geinventariseert.
Mede dat oock die voors. Engel Corneliszs kindt genaempt Cornelis
die voors. goeden nijet sal moegen regeeren voor ende aleer hij 28
jaeren oudt sal zijn.
 
 27-03-1603 blz. 101    
Testament van Trijntgen Cornelisdr geassisteert met Ootger Dercxz
haeren echteman.
Ende aengemerct dat zij testatrice geen kinderen noch eenige
descendenten en heeft daerom voor haer uijterste wille ende
testament gemaect gedisponeert ende geordonneert bij dezen dat zij
testatrice gelegeert ende besproecken heeft Trijn Renggersdr 100
aen gelt mitsgaders die gerechte helft vant huijs ende erff.
NO    die Moellensloot
ZW    Aernt Heijnen oude worff met Maerten Roeloffsz.
Maer oft gebuerde dat die voors. Trijn Renggers quam te sterven
sonder kindt oft descendenten achter te laeten voor Gerrit Geritsz
haeren tegenwoordigen man dat dzelve Gerrit alsdan evenwel tselve
mach besitten ende gebruijcken tot zijn leven, maer daer nae dvoors.
 100 mettet halve huijs ende worff weder sal gaen ende devolueren
aen haer testatrice naegenomineerde ende geinstitueerde erffgenamen
zijde.
Item heeft zij testatrice gelegeert ende besproecken Cornelis
Cornelisz die zoon van Cornelis Jansz Moellennaer die ander helft
vant voors. huijs ende erff.
Nomineert ende institueert van haer vordere ongedisponeerde goederen
die kinderen van Jan Cornelisz haeren broeder, die kinderen van
Jacob Cornelisz haeren broeder elcx in derdedeelen. Ende Neeltgen
Willems haeren suster dochter voor soe veel delen als zij kinderen
heeft, Willem Louwen dvoors. Neeltges broeders kindt soe nae als een
deel vant getal vande voors. Neeltges kinderen ende Sijbrant
Aeriansz haer testatrice broeders zoone tesamen int laeste
derdendeel. Doch oft gebuerde dat Willem Louwen quam te sterven
sonder kint oft descendenten achter te laeten soe sullen die selve
goederen van hem weder succederen ende devolueren aende voors.
Neeltgen Willemsdr ende bij gebrecke der zelver aen haeren kindt
ofte kinderen.
Maer overmidts zij testatrice begeerte ende will datter naer haer
overlijden geenen querelen questien noch geschillen en moegen
causeren int perticiperen ende deelen onder haer geinstitueerde
erffgenamen van haer testatrice onroerende goederen leggende inden
banne van Assendelft, soe sullen die kinderen van Jan Cornelisz haer
broeder voor haer gedeelte hebben een stucke landts genaempt "die
Boeveech" groot 600 roeden leggende achter die worff met twee
biennen daer ter zijde aen geleegen, tnoorder groot 285 roeden ende
tzuijder groot 511 roeden, streckende vande werff off tot het groote
madt toe.
ZW    Cornelis Willem Geritszs
NO    die Moellensloot.
Noch een Twischcamp int zelve weer groot 208 roeden.
NO    Jacob Jan Jaeppen met Cornelis Nijelsz
ZO endt  Twisch
ZW    Huijch Claesz
NW endt  Baert Jan Gaellen.
Item die kinderen van Jacob Cornelisz haeren broeder voor haeren
deel sullen hebben een stucke landts gecomen van Claesgen Cuijt
leggende in Sijmon Tijt weer groot 793 roeden.
NO    Jannitgen Jaep Thijssen met haer kinderen
ZO endt  Aerian Aecht Aelberts
ZW    Aerian Jansz
NW endt  Derck Maertsz ende Jannitgen zijn zuster.
Noch "tMoellenventgen" groot 568 roeden.
NO    Jan Huijberden mette wedue van Cornelis Zijmonsz Heijloo
ZO endt  den eerste
ZW    Cornelis vande Lange Laen
NW endt  Gerrit All.
Noch een acker landts aen Derck Huijsseers zijde geleegen groot 100
roeden.
NO    Roeloff Jaspers
ZO endt  Baert Jan Gaellen
ZW    Neeltgen Ouwe Keessen
NW endt  zij testatrice zelffs.
Noch dat Illip ackertgen groot 43 roeden in Roeloff Jaspers acker
geleegen.
NW endt  Pieter Heer Florissen
wesende voorts naest beleegen mitte voors. Roeloff Jaspers landt.
Item Neeltgen Willems mette voors. Willem Louwen sullen voor haer
gedeelte hebben dat "Blockgen" in Sijmon Tijten weer groot 313
roeden.
NO    Gerrit All
ZW    die Moellensloot
ZO endt  Cornelis vande Lange Laen
NW endt  Gerrit All.
Noch een acker opte Moellensloot van Jonge Derck Heijn groot 172
roeden.
NO    Baertssen, Jan Dercxz
ZO endt  Roeloff Jaspersz
ZW    Jacob Jansz ende Cornelis Nijelsz
NW endt  Jannitgen Jaep Thijssen.
Noch een perceeltgen landts genaempt "het Omloopgen" groot 98
roeden.
NO    Huijch Claessen
ZO endt  Aelbert Egbertsz
ZW    Roeloff Henricxz
NW endt  Baert Jan Gaellen.
Noch die camp van Henrick Aerntsz groot 124 roeden.
NO    Marij Cuijpers
ZO endt  zij testatrice
ZW    Cornelis Claesz Joncken
NW endt  Cornelis Coijten kinderen.
Item Sijbrant Aerians sal hebben een stucke landts genaempt "het
Groote Madt" groot 671 roeden.
NO    die Moellensloot
ZO endt  den Delft
ZW    Guertgen Claes
NW    testatrice
Mitsgaders noch 200 aen gelt met het sterckste bedde ende twee
overcussens ende soe Sijbrant Aerians oock quam te sterven sonder
kindt oft descendenten dat alsdan tselve landt ende gevolchde
vandien weder sal keeren ende gaen aen haer testatrice zijde.
Ende alles watter meer valt te deelen sal inde ende aende
gemenchioneerde drie paerten werden gedeelt. Welverstaende datte
voors. Sijbrant aent laeste deel sal genijeten een derdedeel.
 
 29-03-1603 blz. 103    
Dit zijn die persoonen die in dezen toecommende jaeren beginnende
vrijdaege naer Paessche toecomend ende eijndende tvrijdaechs naer
Paessche 1604 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van
Assendelft wezen zullen.
                Schepenen,
Int Broeckvierndeel       Allert Gerritsz
                Cornelis Henricxz
Int Kerckvierndeel       Wouter Claesz
Int Woudtvierndeel       Willem Woutersz
Int Nesvierndeel        Cornelis Pietersz.
                     Schotvangers,
Int Kerckvierndeel       Cornelis Pietersz
Int Woudtvierndeel       Claes Jansz
Int Nesvierndeel        Maerten Maertensz.
     GHERART van Assendelft.
 
 05-04-1603 blz. 104    
Vercoop, Jan Cornelisz vanden Dam
aen Pieter Henricxz alias Pieter Maertsz mede woenende opten
Nuwendam
een huijs hoeijhuijs ende erff staende ende leggende opten Nuwendam.
Z     den Dam
W     Lijsbeth Jans met haer kinderen
N     Trijn Willems met haer kinderen
O     Claes Pietersz.
 
 05-04-1603 blz. 105    
Vercoop, Jan Cornelisz vanden Dam
aen Baert Dercxz mede woenende opten Dam
drie ackeren landts leggende zijd op zijde benoorden den Nuwendam
groot tsamen een madt lants.
Z     Trijn Willems met haer kinderen
N     den Hamsloot
W     den Hamsloot
O     die Huijsarmen.
 
 07-05-1603 blz. 106    
Vercoop, Engel Roeloffsz
aen Cornelis Jansz Moellennaer
een campe veens groot 256 roeden leggende int noort endt.
ZW    Gerrit Henricxz
ZO endt  Maerten Roeleven wedue ende kinderen
NO    Jan vande Laen cum socijs
NW endt  den Delft.
 
 12-05-1603 blz. 106 v   
Vercoop, Ponciaen Jansz als man ende voocht van Adriaentgen Geritsdr
aen Cornelis Bening Jansz oudt burgemr der Stadt Amstelredam
een koeven leggende onderdeel ende gemeen mitte voors. Bening ende
mette voors. comparants schoonzusters in een stucke landts van outs
genaempt "Huijch Thijssen ven" leggende Buijtenhuijssen, streckende
eensdeels vande Uijtwech ende eensdeels vande voors. Benings werff
tot aende Meer toe.
NO    Griet Aerians met haer kinderen
ZW    derffgenamen van Machtelt Claes Lots tot Haerlem.
 
 12-05-1603 blz. 107    
Testament van Aecht Willemsdr die huijsvrou van Willem Geritsz Buet.
Alsoe zij egeen kinderen noch andere descendenten in neergaende
linie en heeft.Ende heeft voor uijt haeren goederen besprecken ende
gelegateert Jan Cornelisz haeren broeders zoon een koeven leggende
inde laen voor haer testatrices ouders werff in Willem Mathijssen
weer. Noch dat omloopgen ofte ackertgen vande "Varckens veentgen" in
Pieter Gerits oft anders genaempt Goeten weer ende dat om die wille
dat die voors. Jan Cornelisz naer Aesdooms recht eertijts nijet bij
representatie van zijn vader in haer testatricen vaders ende
broeders goeden respective en heeft moegen succederen.
Nomineerde voorts van haeren ongedisponeerde goeden haer van Godt
almachtich verleent tot haeren universeele erfgenamen die voors. Jan
Cornelisz, die kinderen van Maerten Lourisz in haer vaders plaetse,
die kinderen van Barber Cornelis in haer moeders plaetse, Willem
Cornelisz, Trijn Cornelisdr ende Anna Cornelisdr haer susters
kinderen hooft voor hooft ende effen nae. Behoudelijcken ende onder
sulcke restrinctie nochtans soe zij testatrice compt te sterven voor
Lijsbet Willems haer suster soe will zij testatrice dat die selve
Lijsbet Willems sal hebben die usufructus ende lijfftochte tot haer
nootelijcke alimentatie van die goederen haeren kinderen bij dezen
gemaect tot haer leven lanck geduijerende.
Item will ende begeert zij testatrice dat Maerten Lourisz ende
Barber Cornelisdr soe hem lieden moeder voor haer compt te
overlijden oock sullen hebben die usufructtus ende lijfftochte vande
respective goederen haeren kinderen bijde uijterste wille van haer
testatrice gemaect tot elcx respective van hem beijden levenlanck
geduijerende.
 
 30-05-1603 blz. 108
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen
aen Nijel Pietersz ende Gerrit Pietersz gebroeders
een stucke riedtlandts geleegen in Roelke Baerts weer, streckende
vanden Dijck off totte Meer toe.
ZW    Wouter Claesz oft zijn broeder
NO    voorn. coopers.
 
 30-05-1603 blz. 108 v   
Gerrit Joll schuldich
aen Cornelis Jaep Heijnen
die somme van 375 van custinge van een huijs ende erff bijde
voorn. comparant in januarije 1601 vande voorn. Cornelis Jacobsz
gecoft. Midts dat hij die voors. custinge noch mochte inhouden op
lossrenten die tijt van acht jaeren jegens den penning sesthien
bedraegende 23.8.12. sjaers.
Onderpande tvoors. gecofte huijs ende erff.
NO    Schipper Allert
ZW    Bouwen Jansz
NW endt  Engel Roeleven
ZO endt  die Heerenwech.
 
 11-06-1603 blz. 109    
Vercoop, Claes Roeloffsz getrout hebbende Trijn Jan Geritszs zijn
overleden huijsvrou voor hem selven vervangende ende hem
starckmackende voor zijn kinderen
aen Claes Claesz de Wit
een perceel landts genaempt "Dienkers lant" groot 602 roeden
leggende int noort eijnde, streckende vande Wech off tot Claes
Jantkes lant toe.
NO    Cornelis Dercxz van Crommenie
ZW    Guert Heijn Gerit Jans.
 
 17-06-1603 blz. 110    
Anna Henrick Ghijssen geassisteert met Maerten Henrick Ghijssen
haeren broeder ende voocht schuldich
aen Anna Pietersdr woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200. 
Onderpande seeckere vijff perceeltges oft ackeren veen lant groot
476 roeden genaempt "die Veen van Wijberich Bieren" leggende bijden
anderen int noort endt.
NW endt  Claes Bouwesz
ZW    Claes Bouwesz
NO    Aellidt Peetges wedue
ZO endt  Claes Bouwesz met Jonge Derck vande Lange Laen.
Borg is Maerten Henrick Ghijssen, verbindende ten onderpande een
perceel landts groot 268 roeden leggende achter Bouwes.
NW    Garbrant Cornelisz
NO    Gerrit Engelsz
ZO    Claes Nommelen
ZW    die Huijsarmen cum socijs.
 
 19-06-1603 blz. 111    
Testament van Foockel Jans wedue wijlen Cornelis Willems Jongelincx
leggende sieck te bedde.
Maect disponeert ende ordonneert dat zij tot haer erffgenaem
genomineert ende geinstitueert heeft haeren eenich kindt ende
beminde zoon Pieter Cornelis in alle die goederen.
Onder sulcke restrinctie nochtans oft gebuerde dat die voors. Pieter
Cornelisz quam te overlijden sonder kindt kinderen oft andere
descendenten achter te laeten dat alsdan dzelve goederen wederomme
sullen keeren gaen ende devolueren aen haer testatrice broeders ende
susters.
 
 15-07-1603 blz. 112    
Vercoop, Aecht Jans wedue wijlen Willem Geritsz geassisteert met Jan
Dercxz ende Cornelis Aelbertsz woenende tot Wimmenum haeren swaegers
ende voochden
aen Pieter Jong Claessen woenende aenden Dijck
alle alsulcke eijgendoom ende gemeenschap van landen als comparante
eenichsints heeft met haeren mans volck onderdeel ende gemeen
leggende beoosten bewesten die Wech ende oock buijtendijcx sulcx
tselve van buijeren bekent ende belent is met sulcke lasten van
erffpacht als tCapittel van Houff tot Engmondt daerop spreeckende
hebben.
 
 15-07-1603 blz. 112 v
Vercoop, Aecht Jans wedue wijlen Willem Geritsz geassisteert met Jan
Dercxz ende Cornelis Aelbertsz haeren swaegers ende voochden
aen Jan Jonck Claessen een huijs ende erff staende ende leggende aen
den Dijck, streckende vanden Dijckven totten Dijck toe.
NO    Derck Huijberden lant
ZW    Die Dijckven.
 
 15-07-1603 blz. 113  
Bouwen Pietersz schuldich
aen Jan Baertsz biersteecker
die somme van 150, die hij comparant den tijt van vier jaeren
alleen sal moegen onderhouden op renten midts betaelende alle jaers
te renten 9.7.8.
Onderpande drie campen veens leggende twee zijd op zijde ende die
derde ten ende daeraen groot tsamen 358 roeden.
NO    Aernt Heijn
ZO endt  Pieter Hartoegen
ZW    Claes Nommelen
NW endt  Engel Heijntkes ende Aernt Heijn.
Noch die Dijck meeden groot tsamen 100 roeden.
NO    Pieter Hartoegen
ZO endt  Twisch
ZW    Allert Jongerden kinderen
NW endt  Pieter Nommelen.
Noch vier ackeren leggende zijd op zijd daer van drie gecomen zijn
van Gerit Engelen ende tvierde van Claes Cuijpers volck groot 200
roeden.
NO    Maerten Henricxz
ZO endt  Engel Roeleven met Lou Warnaers
ZW    Lou Warnaers
NW endt  Engel voors.
Noch een ackertgen lants genaempt "Heckemans meentgen" groot 95
roeden.
NO    Derck Jantkes
ZO endt  Twisch
ZW    Aerian Aerntsz van Crommenie
NW endt  Derck Jantkes.
Noch een omloopgen in Outkes weer groot mede 95 roeden.
NO    Lou Warnaers
ZO endt  Twisch
ZW    Pieter Jansz
NW endt  Lou Warnaers.
 
 13-10-1603 blz. 114    
Testament van Pieter Dercxz Keijser onze buijervrijer.
Dat oft gebuerde dat hij testateur deser werlt quam te overlijden
sonder kindt oft kinderen achter te laeten, dat hij alsdan tot zijne
universaele erffgeaem maect nomineert ende institueer oock bij dezen
zijn testants geheele broeders ende zusters hooft voor hooft ende
effen nae in alle die goeden sulcx hij testant dzelve metter doot
ontruijmmen ende achter laeten sal.
 
 15-07-1603 blz. 115    
Schout en Schepenen verklaren: Dat wij gesien ende geleessen hebben
eenen lossrentenbrieff gants gaeff ende ongeraseert waer van de
teneur hijer inne van woorde te woorde geinsereert als volgt. Ick
Gherit Henricxz Schout tot Assendelft doe condt allen luijden dat
voor mij gecomen is Roeloff Louwen ende hij bekende ende belijde
voor hem ende zijnen erven ende nacomelingen schuldich te wezen
Meester Jan Willem Pieters ofte den houder des brieffs bij zijne
wille 5.10.-. sjaers gereckent jaerlicxe renten ende pacht die
staen zullen tot eenen vrijen pacht ende renten op twee koeven
geleegen inden ban van Assendelft int weer daer Roeloff Louwen nu
ter tijt op woondt daer lenders off zijn 
NO    Henrick Jan Duves ende Lijsbeth Jan Duvesz wedue
ZW    Jan Dercken.
Dese pacht is gecoft om 100 die welcke Roeloff Louwen ende zijnen
erven altoos wederom afflossen mach.
Soe hebbe ick Gherit Henricxz Schout voors. desen brieff beseegelt
met mijnen seegel hijer beneden aengehangen opten 28e dach julio int
jaer ons heeren 1540.
Ende alsoe die voors. lossrentenbrieff geschapen was te verouden
verduisteren ende onleesbaer te worden, soe heeft Baert Jan Gaellen
nomine uxoris houder des zelven brieffs versocht dese onze letteren
van vidimus.
 
 18-07-1603 blz. 116 v   
Vercoop, Jan Willemsz onze buijervrijer
aen Cornelis Engelsz vant Hoff
een perceel lants genaempt "het Worffgen" groot 275 roeden leggende
int zuijt endt.
NO    Claes Cornelisz Cuijper
ZO endt  Claes Cornelisz Cuijper
NW endt  Claes Cornelisz Cuijper
ZW    Cornelis Engelsz zelffs.
 
 05-08-1603 blz. 117    
Engel Cornelisz schuldich
aen Jan Henricxz Baertssen bierstecker
die somme van 185 uijt saecke van verschoten penningen die hij
comparant sal mogen onderhouden op renten die tijt van vier
eerstcomende jaren ten intereste van 11.11.4. tsjaers.
Onderpande "tNoorder Bien" vande veen over ende opten Delft
geleegen, groot 400 roeden benoorden aen Jan Baningen weer.
NO    Jan Baningen
ZO endt  Cornelis Claes Jan Roon
ZW    Dieuwer Willems zijn moeder
NW endt  den Delft.
 
 23-09-1603 blz. 118    
Vercoop, Frerick Jansz woonende tot Crommenie als outste broeder
ende voocht van Marij Jans wedue Willem van Zaennen ende vervangende
haer kinderen
aen Maerten ende Isaac van Zaennen
een perceel lants groot 600 roeden leggende int noort endt.
NO    Cornelis Claesz
ZO endt  die Moollen mit zijn woorf
ZW    Claes Jan Vrericxz
NW endt  die voors coopers zelffs.
Midts die coopers tharen laste genomen hebben ende nemen 400 in
capitael.
 
 18-11-1603 blz. 118 v   
Vercoop, Gerit Engelsz onze buijervrijer
aen Willem Jansz Jongelincx
een stucke lants groot 1250 roeden gelegen int Dam weer, streckende
vande Caijck off totte weergae vant voors. lant toe.
 
 18-11-1603 blz. 119 v   
Vercoop, Gerit Garbrantsz soo voor hem selven ende vervangende sijn
kinderen
aen Gerit Havijcxz
een stucken lants genaempt "die Middelste ven" oft anders "die Halve
Buijcaijck" groot 923 roeden leggende in Willem Jutten weer.
N     Willem Overdijck
ZO endt  die voors. vercooper
NW    Derck Dercxz
ZW    Cornelis Heijnnen kinderen.
 
 19-11-1603 blz. 120 v   
Vercoop, Willem Jan Jongelincx
aen Sijmon Jansz den Ouwes
een perceel uijterdijcx groot 149 roeden leggende benoorden den
Ouwes weer over die huijerlandts meed, streckende van den
Hoogendijck off totte Kil toe.
NO    Michiel Willemsz ende Gerrit Henricxz
ZW    Trijn Pieter Wouters met haer kinderen.
 
 25-11-1603 blz. 121    
Vercoop, Aelbert Willemsz voor hem selven ende als voocht van Aechte
Jelis wedue Willem Vrericxz Coopall haer laeste man ende vervangende
zijn broeders
aen Comen Aelbert
een huijs ende erff staende ende leggende bijde Kerck, streckende
mit zijn erff vant Schoolsteech tot aende achtersloot toe.
ZO    Lijsbet Jacob Pieterszs wedue ende kinderen
ZW    tSchool.
 
 06-01-1604 blz. 121 v   
Vercoop, Cornelis Henrick Egbertszs
aen Aernt Nijelsz onze buijervrijer
een stucke landts genaempt "die Lange ven" groot 1818 roeden
leggende int noort endt.
NO    Maerten Henrcxz Claes Rijssen ende Cornelis Pietersz
     tsamen
ZO endt  die Armehuijssitteren
ZW    Aernt Heijn ende Willem Cornelisz
NW endt  Pieter Henricx volck mette voors. Huijsarmen.
 
 06-01-1604 blz. 122    
Testament van Jan Dercxz alias Jan Mathijssen onze buijervrijer.
Maect disponeert ende ordonneert soe hij testateur compt te sterven
sonder kindt ofte kinderen achter te laeten voor zijn uijterste
wille ende testament bij dezen.
Eerst dat hij besprack ende gelegateert heeft midt dezen Derck
Jansz zijn halve broeder inde somme van 400 aen gelden.
Item heeft van gelijcken besproecken ende gelegateert Marijtgen
Wouters zijn halve broeders dochter mede in gelijcke 400.
Item heeft oock besproecken ende gelegateert Claes Jansz mede zijn
halve broeder oock mede 400. Midts dat aende selve penningen in
affcortinge betaelinge sal strecken tgeen hij Claes Jansz hem
testateur schuldich is.
Item besprack ende legateerde dselve Claes Jansz noch een acker
lants genaempt "die Zuijderste acker van Muij Guerten veen" groot
een derdepaert van een madt lants leggende int noort endt.
ZW    Cornelis Henricxz ende Claes Baertsz
NO    Claes Jansz zelffs.
Item heeft mede besproecken ende gelegateert Marij Dercxdr zijn
geheele zuster in een jaerlicxe lijffrenten van 24 tsjaers haer
leven lanck geduijerende.
Item heeft hij testateur voorts genomineert ende geinstitueert tot
zijne universeele erffgenaem midtsdezen Louris Lourisz zijn voors.
susters eenige kindt ende zoone in alle zijne vordere
ongedisponeerde goederen die hij testateur mitte doot ontruijmmen
ende achter laeten sal.
 
 15-01-1604 blz. 123 v   
Testament van Jong Aernt Maertsz ende Neel Jansdr zijn huijsvrou.
Maecten ende ordonneerden inde naevolgende manieren. Eerst hebben
zij comparanten gerenoveert ende renoveren midtsdezen haeren
testament voor date van dezen gemaect waer ende voor wien tselve
oock gemaect ende gepasseert mochte weezen.
Ende verclaerde zij testateuren te hebben eenen zoon genaempt Jan
Aerntsz ende een dochter genaempt Engel Aerntsdr ende een dochters
dochter genaempt Marij Louwen.
Ende dat haer testateuren uijterste wille ende begeerte is dat die
voors. Marij Louwen haeren voors. kindts kindt voor haer erffenisse
van hem testateuren sal hebben haer wettige legittime portie sonder
meer.
Ende hebben zij testateuren voorts genomineert ende geinstitueert
tot haeren universeele erffgenamen die voors. Jan Aerntsz ende Engel
Aerntsdr haeren kinderen in alle haer vorder ongedisponeerde
goederen.
 
 09-04-1604 blz. 125    
Foockel Willemsdr wedue wijlen Maerten Jansz bij haer hebbende ende
verstarct zijnde met Willem Maertsz haeren zoon ende voocht
aen Pieter Aeresz Cramer poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Jancke Maerts ses maeden"
groot tzelve vierndeel vierdalffvers van een morgen leggende in
Jancke Maerts weer.
NO    Floris Pietersz
NW endt  dzelve met Maerten Allertsz
ZW    Maerten Allertsz ende Piet Joosten
ZO endt  Gerit Thonisz met Claes Jansz den Ouwes.
Borgen zijn Jan Henricxz Baertssen ende Claes Jansz Reael.
 
 09-04-1604 blz. 126 v   
Vercoop, Foockel Willemsdr geassisteert met Willem Maertsz haeren
zoon ende voocht
aen Cornelis Engelsz vant Hoff
een stucke landts genaempt "die Middelste veen" groot 860 roeden in
Willem Jutten weer, streckende van Gerrit Garbrantszs lant off
zuijtoostwerts tot Engel Claes Jutten kinderen ende Cornelis Derck
Hannen volcx lant toe.
ZW    Sijmon Henricxz cum socijs
NO    Maerten Jan Dercken.
 
 14-04-1604 blz. 127 v   
Testament van Pieter Geritsz ende Guertgen Pieters leggende sieck te
bedde.
Maecken ende ordonneren bij dezen malcanderen reciproche dat die
langstlevende sal hebben die usufructus ende lijfftochte van alle
die goederen die de eerststervende van hem beijden mitter doot
ontruijmen ende achter laeten sal.
 
 17-04-1604 blz. 129    
Dit zijn die namen vande persoonen die welcke dit toecomende jaere
beginnende tvrijdaechs toecomende ende geduijerende tot vrijdaechs
nae Paessche 1605 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt
van Assendelft wezen sullen.
                Schepenen,
Int Broeckvierndeel       Jan Derck Everts
Int Kerckvierndeel       Gerrit Jansz aenden Dijck
Int Woudtvierndeel       Floris Pietersz
                Gerit Jansz Peet
Int Nesvierndeel        Jan Joosten.
                Schotvangers,
Int Broeckvierndeel       Jonge Derck Dercxz vande Lange Laen
Int Kerckvierndeel       Cornelis Moeij Duven
Int Nesvierndeel        Adriaen Jansz.
     GERARDT Heere tot Assendelft Eemskerck rcp.
 
 23-04-1604 blz. 130    
Vercoop, Jan Adriaensz ende Claes Henricxz
aen Claes Jansz onze buijervrijer
een stucke landts groot 1019 roeden genaempt "Claesgen meed"
leggende int noort endt.
NO    derffgenamen van Willem Baernden
ZO endt  Willem Bardesen
ZW    Claes Nommelen
NW endt  den Leegendijck.
 
 04-05-1604 blz. 130 v   
Cornelis Cornelisz Quast schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr wedue wijlen Willem van Foreest poortersse
tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 62.10.-., hooftgelt 1000.
Onderpande eerst drie ackeren lants leggende zijd op zijde in Jaep
Heijnen weer over den Delft.
NO    Aechgen Sijmon Jacobs
ZO endt  comparant zelffs ende Trijn Heijnen met haer kinderen
ZW    Baert Jan Gaellen ende Willem Gerit Dercxz
NW endt  den Delft.
Noch twee ackeren landts (daer tusschen Trijn Heijnen compt met een
acker) groot tsamen die voors. vijff ackeren landts 850 roeden int
voors. weer geleegen.
NO    Aechgen Sijmon Jacobszs
ZO endt  Cornelis vande Lange Laen
ZW    Derck Beellij
NW endt  die voors drie ackeren lants.
Tot meerdere verseeckerheijt soe compareerde mede Jan Henricxz Gael
schoonvader van Cornelis Cornelisz Quast ende heeft zelffs mede
hijer voore ten onderpande verobligeert een stucke landts genaempt
"die Marcken" groot een morgen landts leggende in Wilke Ballen weer.
NO    Trijn Gerit Roeloff Sijmons wedue met haer kinderen
ZO endt  Trijn Gerit Roeloff Sijmons wedue met haer kinderen
ZW    Cornelis vande Lange Laen
NW endt  Cornelis vande Lange Laen.
Ende noch een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot een
morgen landts leggende in Jan Gaellen weer.
NO    Pieter ende Claes Floris soonen
ZO endt  Jan Gael zelffs
ZW    Trijn Gerit Roeloff Zijmons wedue met haer kinderen
NW endt  Baertssen.
Borgen zijn Jan Henricxz Gaell ende Maerten Roeloff Zijmons. Daer
voore die voors. Maerten Roeloffsz ten onderpande stelde twee
ackeren landts leggende in Aernt Claessen weer twee campen over den
Delft groot 339 roeden.
NO    Aecht Maerten Ghijssen met haer kinderen
ZO endt  Aecht Maerten Ghijssen met haer kinderen
ZW    Wouter Claesz met zijn kinderen ende Jonge Jan Woutersz
NW endt  Baelich Maerte Jans.
 
 28-05-1604 blz. 132    
Vercoop, Jan Stoffelsz waert tot Assendelft bijde Kerck
aen Jan Henricxz Baertssen bierstecker
een huijs ende erff leggende ende staende inde Kerckbuert,
streckende met zijn erff vande Heerenwech off tot aent
achterslootgen toe.
NO    Garrebrant Theensz
ZW    Pieter Cornelisz Aerians.
 
 04-06-1604 blz. 132 v   
Vercoop, Jonge Jan Woutersz nu ter tijt woenende op tlant te
Schouwen in Zeelandt
aen Sijmon Claes Derck Maerts
vijff veencampen leggende drie in Aerent Claessen ende twee in
Maerte Jans weer groot tsamen 936 roeden.
NO    Joosten volck
ZO endt  Aecht Aerians met haer kinderen ende Cornelia Geijsberts
     kinderen tsamen
ZW    Pieter Cornelis Pieters
NW endt  Oude Jan Woutersz ofte eerste.
 
 09-06-1604 blz. 133 v   
Vercoop, Willem Garbrantsz, Jan Cornelisz van Dijck, Pieter Florisz,
Cornelis Pieter Jan Baerents nomine uxoris onse gebuijren ende
Cornelis Pietersz buijerman tot Crommenie elcx voor haer selven
vervangende ende haer sterckmaeckende voor haer mede erffgenamen
belijden Cornelis Florisz
aen Jan Cornelisz
een stucke landts groot 414 roeden leggende inde Hemmen.
NW    Cornelis Jonckclaesz
ZO    Pieter Claesz
ZW endt  die Laijck
NO endt  Claes Pieter Louwen.
 
 09-06-1604 blz. 134 v   
Vercoop, Willem Garbrantsz, Jan Cornelisz van Dijck, Pieter Florisz,
Cornelis Pieter Jan Baerentsz nomine uxoris onze buijerluijden ende
Cornelis Pietersz buijerman tot Crommenie elcx voor haer selven
vervangende ende haer sterckmaeckende voor haer mede erffgenaeme van
wijlen Cornelis Floorisz
aen Cornelis Lourisz vant Hoff
twee perceelen lants genaempt "die Hemmen" groot tsamen anderhalff
madt.
ZO    Jan Joosten
NW    Hillegunt Willems wedue van Jonge Comen Jan met haer
     kinderen
ZW endt  Pieter Geritsz
NO endt  Maerte Allertsz met Jan Fransen ende haer kinderen.
 
 12-06-1604 blz. 135 v   
Vercoop, Claes Cornelisz van Zaennen ende Gerit Cornelisz van
Zaennen gebroeders
aen Gerit Henricxz
een stucke landts wesende twee vijffde paerten van een stucke landts
genaempt "die Hoege veen" groot tvoors. gedeelte 600 roeden geleegen
in Pieter Gerits oft Goeten weer.
ZW    Jan van Zaenen Henrick van Zaenen mit Louris Woutersz haer
     swaeger
NW endt  Derck ende Gerit Goeten
NO    Jan Peten volck
ZO endt  Aellidt Peetges met haer kinderen.
 
 16-06-1604 blz. 136 v   
Vercoop, Thonis Henricxz woenende tUtrecht als man ende voocht van
Marij Geritsdr
aen Maerten Derck Huijgen
die gerechte helft van thuijs op Assendelver Dijck midtsgaders noch
die gerechte helft van twee perceelen landts ten weder zijden vant
voors. huijs te weten teen buijten ende tander binnen dijcx
geleegen.Ende tbinnendijcx stuckgen genaempt "het Buijntgen" belent:
NO    Jan Willemsz
ZO endt  Comen Jan
ZW    Marij Willems met haer kinderen
NO    den Hoogendijck.
Ende dat buijtendijcx stuckgen genaempt "Abbenoort" is belent:
NW endt  Willem Geritsz
NO    Jan Willemsz
ZW    die Meer
ZO endt  hij voors. comparant.
 
 16-06-1604 blz. 137 v   
Vercoop, Jan Cornelisz woenende inde Rijp voor hem selven ende oock
als voocht van Aeff Baertsdr zijn moeder woenende tot Westzaenen
aen Derck Pietersz een stucke landts genaempt "Claes Louwen lerren"
leggende int weer oock wel genaempt Roeloff Louwen weer, streckende
vande Heerenwech off tot Roeloff Louwen oft nu Jacop Jan Louwen
worff toe, die voors. laen groot 700 roeden.
NO    Derck Pietersz voors.
ZW    Maerten Jan Dercken met zijn zuster.
Noch een perceeltgen veen landts int zelve weer genaempt "het Hont
Lants" groot 178 roeden.
ZW    Maerten Jan Dercken met zijn zuster
NW endt  Thonis Jacopsz
NO    Derck Pietersz zelffs
ZO endt  Jacop Jan Louwen.
 
 18-06-1604 blz. 138    
Vercoop, Willem Roeloffsz
aen Trijn Jacopsdr weduwe Gerit Roeloffsz met haer kinderen
913 roeden landts leggende duergaens gemeen in Roeloff Zijmons weer
bewesten die Wech.
NO    Jan Gaelen weer
ZW    Wilke Ballen weer.
 
 18-06-1604 blz. 139 v   
Vercoop, Willem Roeloffsz
aen Claes Roeloffsz zijn broeder
een stucke landts genaempt "die Marcken" leggende in Jaep Heijnen
weer groot 725 roeden.
NO    Cornelis Geritsz
ZO endt  Claes Roeloffsz zelffs
ZW    Willem Egberts
NW endt  Cornelis Dercxz vande Lange Laen.
 
 26-06-1604 blz. 140    
Vercoop, Lijsbet Gerits wedue ende boel houster wijlen Derck Jansz
Leijder geassisteert met Allert Geritsz haeren broeder ende voocht
aen Allert Dercxz Cooningen
een stucke landts genaemt "die Delft camp" groot 330 roeden geleegen
in Derck Huijseers weer.
NO    Cornelis Joncken
ZO endt  Cornelis Joncken
ZW    Willem Geritsz
NW endt  den Delft.
 
 07-07-1604 blz. 141    
Vercoop, Pieter Geritsz eertijts Schout vant Hoffambacht
aen Roeloff Jaspersz, Claes Jansz Reael ende Sijmon Claesz Coenincx
alle leenmannen der heerlicheijt van Assendelft
een beseegelde losrenten brief inhoudende een jaerlicxe losrenten
van 36, losbaer mette hooftsomme van 600, beginnende Wij Coen
Claesz Schout inden banne van Spaerwoude in date den achten dach in
februarie anno 1500 achten sestich rch.
Borgen zijn Aellebert Pietersz ende Cornelis Dercxz voor Pieter
Gerits haeren respective vaeder ende schoonvader.
 
 16-07-1604 blz. 142    
Vercoop, Aerian Jacopsz als man ende voocht van Dieuwer Garbrantsdr
aen Trijn Gerits wedue Engel Nijels met haer kinderen
een stucke landts genaemt "die Noortwester helft vande stucke" groet
een madt landts.
ZW endt  die Hoornsloot
NO endt  die Vlietsloot
NO    die eijgcaest
ZO    Willem Garbranden.
 
 22-07-1604 blz. 143    
Vercoop, Marij IJsbrantdr geassisteert met Cornelis Pieter Jutten
poorter tot Amsterdam haeren swaeger ende voocht
aen Trijn Engels wedue wijlen Gerit IJsbrantsz met IJsbrant Geritsz
naegelaetem weeskint wijlen dzelve Gerit IJsbrantsz
alle alsulcke actie recht ende achter wesen met alle tgeene daer an
dependeert als zij comparanten eenichsints te eijschen ofte te
predendeeren heeft gehadt opte person ende nagelaeten goeden bijde
voors. Gerit IJsbrantsz achter gelaeten ende jegenwoordich noch bij
sijn voors. wedue ende kint gepossideer werdt.
 
 28-07-1604 blz. 143 v   
Vercoop, Claes Jansz Reael
aen Engel Henricxz
een stucke landts genaempt "die Dijck meed" leggende in Jan Baningen
weer groot derdalff madt lants.
NO    Jan Cornelisz
ZO endt  die Hooge meed
ZW    Claes Cornelisz
NW endt  den Hoogendijck.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen 15 tsjaers
onlosbaere renten in een gemeene brieff met meer andere ingelanden
van Jan Baningen weer competerende die Pastorije tot Assendelft.
Noch twee perceelen nesck buijtendijcx landt mette buijtendijck daer
toe behoorende leggende over tvoors. weer.
NO    Jan Cornelisz met zijn mede consorten
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    die voors. Claes Cornelisz
NW    die Meer.
 
 08-08-1604 blz. 144 v   
Claes Jan Vrericx tot Crommenie schuldich
aen Mr. Ghijsbert van Thenesse woenende binnen Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een perceel lants genaempt "die Vorde ven" groot 2799
roeden leggende nu ter tijt aen twee perceelen int noort endt.
NO    Jan Meijnertsz met zijn broer
ZO endt  die Wech
ZW    Derck vande Lange Laen
NW endt  die Caijck.
 
 20-08-1604 blz. 146    
Vercoop, Jan Neellen
aen Jacob Claesz onze buijervrijer
een perceel landts genaempt "dat Boeveechgen" achter Claes Heijnen
worff groot 420 roeden.
NO    Aerian Dercxz
ZO endt  Claes Jan Baerts erffgenaemen
ZW    Pieter Cornelisz ende Jan Claessen
NW endt  Claes Heijnen werff.
 
 24-08-1604 blz. 146 v   
Vercoop, Biertgen Pieters weduwe wijlen Aernt Jonckers haer laeste
man geassisteert met Floris Pieterz haeren voocht Baert Jan Gaellen
ende Jan Aerntsz weesmeesteren tot Assendelft ende oppervoochden
vande kints kinderen vande selve Aernt Jonckers
aen Trijn Engels wedue Gerrit IJsbrantsz met IJsbrant Geritsz haer
kindt
een stucke landts groot 535 roeden leggende in Jan Claes Nijels
weer.
NO    Engel Cornelisz
ZO endt  Aecht Willems
ZW    Trijn Engels met haer kinderen ende den Schout
NW endt  Pons Jansz ende Jan Janszs kinderen werffven.
 
 27-08-1604 blz. 147 v   
Vercoop, Willem Roeloff Zijmons
aen Jan Henricxz Baertssen ende Claes Dercxz zijn swaeger
een stucke landts genaempt "die Bincaijck" groot 750 roeden geleegen
int Groote weer.
NO    Derck Huijberden
ZO endt  Roeloff Heijn Roeleven
ZW    Jan Gerrit Huijgen
NW endt  die Caijck.
 
 27-08-1604 blz. 148    
Testament van Foockel Willems wedue wijlen Maerten Jancke Maerts
voor haer siecke bedde.
Heeft gelegateert ende besproecken voor uijt haeren goeden teenen
vrijen eijgen Willem Maertsz, Griete Maertens ende Marij Maertensdr
haer drie ongehoude kinderen thuijs ende erff twelck zij
tegenwoordich bewoondt mette koebeesten die thaeren overlijden
sullen wezen ende zij testatrice mitter doot ontruijmen ende achter
laeten zal.
 
 27-08-1604 blz. 148 v   
Testament van Willem Maertsz, Griete Maertens ende Marij Maertens
broeder ende zusters.
Maecken ende ordonneren bij dezen dat zij genomineert ende
geinstitueert hebben tot haeren universeele erffgenamen die
langstlevende van hem testateur oft testatricen in alle die goederen
die de eerststervende metter doot ontruijmen ende achter laeten sal.
Maer na doode vande laest stervende van hem drie comparanten dat
alle die goederen die de laest stervende mede metter doot ontruijmen
ende achter laeten sal, alsdan ooc universeel gaen ende succedere
sal aen Neel Maertensdr haer comparanten zuster. Ofte bij gebreecke
van haer aende kinderen ende kintskinderen der zelver elcx in zijn
ouders plaetse bij representatie naer uijt wijsen die doode hant.
 
 29-09-1604 blz. 149 v   
Testament van Cornelis Cornelisz Fons ende Anne Joosten zijn
huijsvrouwe.
Maecken ordineren ende disponeren malcanderen reciproce, dat is dat
de langstlevende van hem testanten sal hebben die usufruct ende
lijfftochte van alle die goeden die de eerst stervende mitter doot
ontruijmen ende achter laeten sal tot sijn ofte haeren leven lanck
geduijerende ende nae dooden van de laest stervende sal elcx goeden
van haer testatueren gaen ende succedeeren aen elcx sijde naer uijt
wijsen die doode hant.
 
 12-10-1604 blz. 150 v   
Testament van Cornelis Ghijs Coppes
Testateur heeft genomineert ende geinstitueert tot zijne universaele
erffgenaeme Claes Cornelisz zijn soon, die kinderen van Dieuwer
Cornelis zijn dochter geprocreert ende noch te procreren ende Neel
Cornelis mede zijn dochter elcx in zijn gerechte derdendeel.
Welverstarende nochtans dat die voors. Dieuwer Cornelis sal hebben
die usufructus ende lijfftochte vant derdendeel van hem testateurs
goeden haeren kinderen voors. bij desen gemaect haer leven lanck
geduijerende.
 
 05-11-1604 blz. 151 v   
Vercoop, Willem Jansz Jongelincx
aen Aecht Willem Woutersdr een stucke landts "die Uijter Bovech"
leggende voor Schouten uijt in Floren weer, streckende van Trijn
Engels lant off tot den Delft toe.
NO    Trijn Engels
ZW    Pieter Cornelis Aeriaens.
 
 05-11-1604 blz. 152    
Vercoop, Willem Jansz Jongelincx
aen Trijn Engelsdr wedue wijlen Gerit IJsbrantsz
een stucke lants genaempt "dat Bovechgen" leggende voor Schouten
huijs in Floren weer groot een madt lants, streckende vande
Wechsloot off totte Uijter Bovech toe.
NO    Trijn Engels zelffs
ZW    Pieter Cornelis Aeriaens.
 
 17-11-1604 blz. 152 v   
Claes Jansz Reael voor hem selven ende voor zijn kinderen schuldich
aen Mr. Ghijsbert van Thenesse woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 62.10.-., hooftgelt 1000.
Onderpande een stucke landts genaemt "die Vlietsven" groot twee
morgen leggende op de Wijevliet.
NO    die Wijevliet
ZO    die erffgenamen van Huijch Dercxz vant Hoff ende Gerit
     Engelsz
ZW    Jan Havicxz
NW    Claes Nijelen cum socijs.
Noch een Stucke landts genaemt "Ackeren" groot een morgen.
NW    Baestiaen Baertsz
NO    Baestiaen Baertsz
ZO    Baert Derck Baerten bruijckeven
ZW    Baert Derck Baerten bruijckeven.
 
 17-11-1604 blz. 154 v   
Sijmon Jansz woenende op de Heijdt schuldich
aen Mr. Ghijsbert van Thenesse woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25., hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaemt "Schaepe landt" groot vijff
vierndeel, streckende vande [?] tot die Kaijck toe.
Z     Jan Meijnertsz
N     Claes Jansz.
Noch een acker landts genaemt "Wennes acker" groot een haelf madt,
streckende tot die Delft toe.
W     Frederick Jacobsz
N     Aecht Jansdr.
Noch een acker lants groot ander haelf vierndeel.
Z     Louris Lourisz
N     Aerent Heijn.
 
 10-12-1604 blz. 155 v   
Vercoop, Ghijsbert Aellertsz woenende tot Haerlem als man ende
voocht van Aechte Cornelisdr
aen Bouwen Jan Claesz
een stucke landts genaemt "Gaellen ven" groot soe binnen als buijten
die Caedijck twee morgen landts leggende Buijtenhuijssen, streckende
vanden Uijtenwech off totte Meer toe.
NO    Cornelis Claes Corssen
ZW    Machtelt vant Hoff met haer soon.
 
 11-12-1604 blz. 156    
Testament van Machtelt Henricxdr onse buijervrijester leggende sieck
te bedde.
Maect disponeert ende ordineert tot haeren universaelen erffgenaemen
Roeloff Henricxz haeren ouste broeder, Aechte Cornelis die dochter
van Cornelis Henricxz haeren overleden broeder ende die kinderen van
Claes Henricxz haeren presenten broeder elcke stam in een gerechte
derdepaert vande goederen die zij testanten gemeen met Cornelis
Henricxz haeren broeder beseten heeft ende zij metter doot
ontruijmmen ende achterlaeten sal midts dat Claes Henricxz voors.
sal hebben van tgeen zijn kinderen uijt crachte van desen gemaect
die usufructus ende lijfftochte tot sijn levenlanck geduijerende.
Aldus gedaen ten huijsse vande voors. Machtelt Henricx in
tegenwoordicheijt van Adriaen Dercxz, Claes Dercxz Beelij, Sijmon
Claesz, Claes Jansz, Claes Dercxz Huijberden, Maerten Roeloffsz ende
Jan Claes Pieters gebuijren tot Assendelft.
 
 17-12-1604 blz. 157    
Vercoop, Claes Dercxz vande Lange Laen oudt Schepen
aen Allert Dercxz Cooningen
een stucke landts groot 750 roeden leggende in Lijclaesz weer
buijtcaijck, streckende vande Caijck off noortwestwerts tot Willem
Egbertsz lant toe.
NO    Claes Roeloffsz
ZW    Cornelis Geritsz.
 
 21-12-1604 blz. 157 v   
Testament van Claes Dercxz ende Guerte Lambertdr.
Dat die langstlevende van hem testanten sal hebben usufructus ende
lijfftochte van alle die goederen die de eerststervende van hem
beijden metter doot ontruijmen ende achterlaeten sal tot zijn oft
haer leven lanck geduijrende. Item voorts nae doode vande laest
stervende van hem testanten dat oock alsdan Willem Claesz haer
jongste kint van haeren voors. testanten beijder goeden meden sal
hebben die usufruct ende lijfftochte tot zijn mondige jaeren toe
ende tot sijn jaeren gecoemen wesende nomineren alsdan bij desen tot
haeren universaelen erffgenaemen alle haere kinderen hooft voor
hooft ende effen nae.
 
 28-12-1604 blz. 158 v   
Gerit Henricxz voor hem selven ter eenre ende Gerit Jansz Peet onse
medebroeder int Schepenampte als broeder ende voocht in desen ter
andere sijden ende verclaerde dat die voorn. Gerit Henricxz ende
Aecht Jansdr inde echtelijcke staet zijn vergadert twelck Godt den
heere haere verleenen te geschiede tot haeren beijden salicheijt.
Dat oft gebuerde dat die voors. Gerit Henricxz off Aecht Jansdr
quaeme te sterven sonder kint kinderen off decendenten uijtet voors.
huwelijck bijden andere geprocreert achter laeten dat alsdan elcx
goeden weder sullen gaen ende keere aende zijde daer sij van daen
gecomen zijn.
 
 31-12-1604 blz. 159    
Engel Jan Fransen ter eenre ende Maerten Allertsz ter andere zijde
bekende metten anderen gepermuteert geruijlt ende vermangelt te
hebben te weten, dat Maerten Allertsz sal hebben van Engel Jan
Fransen dat gerechte vierndeel van een stucke landts genaemt
"Pouwels camp" groot int geheel 940 roeden leggende inde binnen
Caech beslooten mitter Meer.
ZW    Aeff Jan Fransen
ZO    die bedijcte camp.
Waer tegens Engel Jan Fransen weder sal hebben van Maerten Allertsz
een stuckgen landts genaemt "Cleijn Kaechgen" groot 380 roeden
leggende mede buijtendijcx aende voors. Kaech.
ZW    Engel Jansz selffs
ZO    den Hoogendijck
NW    die Meer
NO    Maerten Allertsz voors.
 
 25-01-1605 blz. 160    
Vercoop: Claes Pietersz als oom ende voocht van sijn broeders
kinderen geprocreert bij Jannitgen Jacopsdr ende vervangende in
desen dselve Jannitgen Jacops ende bekende inder qualijte vercoft te
hebben tot seggen van Cornelis vande Lange Laen, Gerit Roeloff
Sijmons, Baert Jan Gaellen ende Huijch Claesz als gebuijren tot
Assendelft daer toe geroepen
aen Mathijs Jacopsz ende Derck Jacopsz gebroeders vande voorn.
Jannitgen
die gerechte derde buert van vier stucke landts leggende mitte
voors. coopers gemeen in Wilke Ballen weer groot mit malcanderen int
geheel 3375 roeden.
NO    Sijmons weer
ZW    Lange Laeners weer.
Vande drie stucken leggende tende den anderen:
ZO endt  Cornelis vande Lange Laen
NW endt  Jan Gaellen.
Ende oock vant vierde stuck:
ZO endt  Jan Gaellen
NW endt  Cornelis vande Lange Laen.
 
 15-03-1605 blz. 161    
Vercoop, Bouwen Pietersz ende Bastiaen Bouwesz sijn soon
aen Claes Jaspersz
een perceel landts leggende een camp besuijden Ackersloot opten
Delft groot 128 roeden.
NW    den Delft
NO    Bouwen voors.
ZO    Allert Geritsz
ZW    Allert Geritsz.
 
 25-03-1605 blz. 162    
Vercoop, Cornelis Henricxz Timmerman
aen Derck Pietersz Laeckeman
twee ackeren landts groot 250 roeden leggende in Hillegundt Roeloffs
weer.
NO    Roeloff Ballen ende Cornelis Moeij Duven
ZO    Hillegundt Waelichen met haer kinderen met Gerrit Ham
ZW    Meijnert Geritsz met zijn kinderen Pieter Jan de Vriessen
     ende Jan Garbrantsz
NW endt  Jan Claes Dercken ende Roeloff Ballen.
 
 01-04-1605 blz. 163    
Testament van Cornelis Garbrantsz ende Marij Cornelisdr zijn
huijsvrou.
Maecken ordonneren ende disponeren bij dezen eerst ende alvooren
hebben zij testanten gerenoveert ende wederroepen haeren huwelicxe
voorwaerden voor soe veel die selve tegens dese haer uijterste wille
soude moegen strijden maer vorder noch anders nijet. Ende heeft die
voors. Cornelis Garbrantsz indien hij compt te sterven voorde voors.
Marij Cornelisdr zijn beminde huijsvrou, soe heeft hij testateur die
zelve zijn huijsvrouwe gelegateert ende besproecken uijt zijnen
goeden die somme van eens 200.
Ende die voors. Marij Cornelisdr indien zij compt te sterven voorde
voors. Cornelis Garbrantsz haeren beminde man, soe heeft zij
testatrice dselve haeren voors. man gemaect die usufructus ende
lijfftochte van alle die goederen die zij testatrice mitter doot
ontruijmen ende achter laeten sal tot zijn leven lanck geduijerende.
 
 09-04-1605 blz. 164    
Dit zijn die persoonen die Schepenen ende Schotvangers mijnre
heerlicheijt van Assendelft wezen zullen beginnende tvrijdaechs naer
Paessche toecomende ende eijndende tvrijdaechs naer Paessche 1606.
                Schepenen,
Int Broeckvierndeel       Derck Jacobsz
Int Kerckvierndeel       Claes Roeloff Zijmons
Int Woudtvierndeel       Gerrit Willemsz
Int Nesvierndeel        Bouwen Jan Claessen
                Jan Jacobsz.
                Schotvangers,
Int Broeckvierndeel       Gerrit Thonisz
Int Kerckvierndeel       Willem Egbertsz
Int Woudtvierndeel       Jacob Dercxz.
     GEERARDT Heere tot Assendelft Eemskerck rcp.
 
 30-04-1605 blz. 165    
Claes Jan Vrericx woenende tot Crommenie schuldich
aen Garbrant Theensz
een jaerlicxe losrenten van 10.18.12., hooftgelt 175.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Vennitgen" bij Jan
Mathijsz huijs groot seven vierndeel van een madt landts int noort
endt.
NO    comparant
ZO    die Heerenwech
ZW    Jan Mathijssen
NW    Isaac Dercxz.
 
 17-05-1605 blz. 166 en 167
Vercoop, Claes Jan Huijgen onze buijerknecht
aen Ghijsbert Claesz Schoon een stucke landts genaempt "Gerrits
lant" groot 975 roeden met zijn buijtendijcx groot 150 roeden
leggende Buijtenhuijssen, streckende van Cornelis Claes Corssen ende
Beellijs lant off totten IJe toe.
NO    Cornelis Claes Corssen
ZW    Beellij Allerts.
Welverstaende dat het Speeltgen binnen aent lant leggende in desen
coope oock begreepen is.
Voor de somme van 800 te betaelen op drie naestcomende
achtereenvolgende Lucas Marcten telcken een gerechte derdendeel.
 
 24-05-1605 blz. 168 en 169
Vercoop, Claes Baerntsz woenende aen St.Aechtendijck inden banne van
Eemskerck soe voor hem selven als vervangende zijn moeder broeder
ende zuster
aen Huijch Aerntsz onze buijervrijer
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Outkers meed"
groot int geheel 2045 roeden leggende in Outkers weer, streckende
van Joncker Willem Bardesens lant off totten Leegendijck toe.
NO    Jan Adriaensz
ZW    Claes Havicxz.
Voor de somme van 1.450, te betaelen op vier nae volgende meij
daegen telcken een gerechte vierde paert.
 
 27-05-1605 blz. 170    
Vercoop, Hillegundt Pieter Ghijssen nu ter tijt woenende tot Haerlem
geassisteert met Claes Havicxz haer voocht
aen Cornelis Pietersz ende Jan Pietersz haeren broeders
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse van lant sant huijs
hoff ende alle andere goederen als haer comparante bij doode ende
overlijden van haeren vader ende moeder aen ende opbesturven zijn.
 
 03-06-1605 blz. 170 v   
Vercoop, Gerrit Thonisz voor hem selven ende Claes Jansz den Ouwes
als man ende voocht van Hillegundt Thonisdr erffgenaemen van Jan
Derck Tamissen
aen Pieter Jansz de Jonge Schout
een stucke landts groot 140 roeden leggende in Jan Claes Nijels
weer.
NO    Risgen Thamisdr
ZO endt  Cornelis Henrick Geritszs
ZW    Guerte Thonis met haer kinderen
NW endt  die voors. Schout.
 
 14-06-1605 blz. 171 v   
Vercoop, Engel Maertsz ende Aeff Franssen geassisteert met Frans
Dercxz haeren voocht
aen Henrick Cornelisz aende Meerdijck
een huijs hoeijhuijs ende worff staende ende leggende aende
Meerdijck.
ZW    Maerten Allertsz mitte wedue van Allert Maertsz ende haer
     kinderen
NO    leegen worff toebehoerende die voors. cooper gecoemen van
     Marij Jans.
 
 19-06-1605 blz. 172 v   
Vercoop, Willem Jansz
aen die kinderen van Cornelis Muetsz
een stucke landts groot 180 roeden leggende int noort endt.
NO    Marij Cuijpers
ZO endt  Pieter Nommelen
ZW    Gerit Engelsz
NW endt  Marij Cuijpers.
 
 20-06-1605 blz. 173 v   
Vercoop, Claes Jan Costers
aen Garbrant Theensz
een stucke landts genaemt "het Binner Delftgen" geleegen achter
Sijmon Jacobsz inde Kerckbuert groot een halff morgen, streckende
van Aechtghen Sijmon Jacopsz lant off totden Delft toe.
NO    Duijfgen Costers
ZW    Hillegundt Maerten Roeleven wedue mit haer kinderen ende
     Roeloff Ballen.
Midts dat die cooper tot zijnen laste nemen sal 100 hooftgelt.
 
 18-07-1605 blz. 174 v   
Willem Maertsz ende Griete Maertens zijn zuster ten overstaen vande
voors. Willem Maertsz haeren broeder ende voocht schuldich
aen Engbert Leenertsz van Bosvelt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande eerst hemluijden huijs mitten erve ende werve, streckende
terff vande Schouts lant off tot Tamis Dercxzs lant toe.
NO    Floris Pieterszs achterven
ZW    Willem Wouterszs huijs ende erff.
Item tvierndeel vande ses maeden.
NO    Floris Pietersz
ZO endt  Tamissen ventgen
ZW    Maerten Allertsz
NW endt  Maerten Allertsz.
Noch twee derdepaerten vant Nuwelant ende campen mede aldaer tsamen
groot int geheel 1160 roeden, streckende van Willem Wouters lant off
tot Floris Pieterszs lant toe.
NO    Jan Floren
ZW    Trijn Engels.
Die twee Jan Duves ackers groot 246 roeden, streckende van
Hillegundt Willems lant off tot Jong Aernden lant toe.
NO    Roeloff Jaspersz
ZW    Derck Theensz.
Die henste ackeren aen Tamissen groot 131 roeden, streckende vande
zelve Floris Pieterszs lant off totten Delft toe.
NO    Floris Pietersz
ZW    Tamis Dercxz.
Hem comparanten tesamen vrij eijgen toebehoerende wesende tvierndeel
vande ses maeden belast met 200 capitael, anders alle die voors.
landen all vrij sonder vorder belasting van pacht ofte renten off
custingen.
 
 15-07-1605 blz. 176 v   
Vercoop, Pieter Cornelisz Hartoegen
aen Gerrit Thonisz alias Gerrit Huijgen
die Delftcamp groot 290 roeden leggende buijter Delft in Aechte
Neelen weer.
NO    Maerten Derck Bieren
ZO endt  Maerten Derck Bieren
ZW    derffgenamen van Gerit Jacobsz uijte Rijp
NW endt  Garbrant Cornelisz.
Noch een acker landts genaempt "die Cromacker" groot 108 roeden
leggende int zelve weer.
NO    Jan Aeriansz
ZO endt  den Delft
ZW    Jan Pierke Neelen
NW endt  Maerten Derck Bieren.
Midts dat Gerrit Thonisz tot zijnen laste sal neemen 115 hooftgelt
competerende Mr. Ghijsbert van Thenesse daervan gevende te rente
 6.10.-. tsjaers.
 
 22-07-1605 blz. 177 v   
Willem Roeloff Sijmons waert tot Assendelft schuldich
aen Jan Henricxz Baertssen bierstecker
die somme van 300 uijt saecke van geleverde Delftse bieren. Welcke
penningen hij comparant sal moegen houden soe lange hij vande voors.
bierstecker bierende blijven sal.
Onderpande zijn huijs ende erff staende ende leggende inde
Kerckbuijert.
NO    Cornelis Henrick Geritszs
ZW    Henrick Jansz die smit.
 
 22-07-1605 blz. 178 v   
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Engel Henricxz
een stucke landts genaempt "die Noorder Cruijscamp" leggende in Jan
Baningen weer groot 395 roeden, streckende van Sijmon Jacobszs van
Oostzaenen lant off totten Delft toe.
NO    Allert Claesz Allerden
ZW    Cornelis Jan Baningen.
Midts dat die voors. Engel Henricxz tot zijnen laste sal neemen 6
tsjaers onlosbaere rente staende in eenen gemeene brieff mitte
andere coopers vande landen geleegen int voors. weer eertijts
toebehoort hebbende die Pastorije van Assendelft. 
 02-09-1605 blz. 179 v   
Testament van Warnaer Harmensz mit Duijff Claes zijn huijsvrouwe.
Ende seijde die voors. Warnaer dat hij hadde twee kinderen
naementlijck Stoffel Warnaersz ende Gerrit Warnaersz maer dat die
voorn. Duijff Claesdr seijde geen kinderen noch eenige descendenten
te hebben.
Hebben eerst ende allvooren gerenoveert ende wederroepen alle
voorgaende testamenten ende uijterste wille.
Ende comende tot dispositie van haer goeden hebben eerst gemaect
Gerrit Warnaersz een gerechte vierde paert vande goeden die zij
testateuren nae doode vande laest stervende van hem beijden achter
laeten zullen. Midts dat Gerrit Warnaersz sal dragen ende
supporteren die gerechte helft vande schulden bij hem testateur nae
doode alsvooren achter te laeten ende dit voor zijn wettige portie.
Maer aengaende die ander drie vierdepaert hebben zij testateuren
daer van nae doode alsvooren geinstitueert ende genomineert tot
haeren universaele erffgename die voors. Stoffel Warnaersz oft bij
gebreecke van hem zijn kindt oft kinderen in zijn plaetse in twee
vierdepaerten midts dragende dander helft vande voors. schulden.
Ende Harmen, Aeffgen ende Beatris kinderen vande voors. Gerrit
Warnaersz inde laeste vierde paert sonder eenige laste van schulden
van alle die goeden die zij testateuren nae doode vande laest
stervende achter laeten sullen.
 
 03-11-1605 blz. 181    
Sijmon Cornelisz backer schuldich
aen Claes Baertsz tarvcooper woenende tot Wormerveer
die somme van 273.10.-. uijt saecke van geleverde tarv, te
betaelen tot vermaeninghen vande voors. Claes Baertsz.
Onderpande het huijs daer hij comparant tegenwoordich in woont mitte
helft vande woorff daer tvoors. huijs op staet. Wesende vrij huijs
ende worff nijet meer belast dan met 68 die Aechte Cornelis zijn
schoonsuster daer op staende heeft, streckende vande Wechsloot off
zuijtoostwerts tot Derck vande Lange Laens woorff toe.
NO    Willem Egbertsz
ZW    Derck vande Lange Laen.
 
 03-11-1605 blz. 182    
Vercoop, Maerten Allersz voor hem selven ende voorde
Gasthuijsmeesteren inde Beverwijck
aen Marij Geerits wedue wijlen Jan Jansz Peet met haer kinderen
een hoeckgen landts van "Pouwels camp" geleegen ende vande voors.
Pouwels camp affgedolven inden Caech beslooten met Cornelis
Penningen landt ende Meer.
N     Pouwels camp
Z     Goetges twee maedt.
 
 08-11-1605 blz. 183    
Vercoop, Sijmon Cornelisz
aen Gerit Cornelisz, Wouter Cornelisz ende Guerte Cornelisdr zijn
broeders ende suster
een gerechte derde paert van een huijs ende erff, streckende met
zijn erff vande Wech off tot Roeloff Pieter Wouters volcx lant toe.
N     tlant toecoemende Stijn Havicken met haer kinderen
Z     Jan Garbrants kinderen met Allert Henricxz tsamen.
 
 14-11-1605 blz. 184    
Vercoop, Pieter Cornelisz
aen Jan Pietersz Neellen
een campe veens groot 118 roeden in Aechte Neelen weer een camp vant
Twisch.
NO    Jan Pierke Neelen zelfs
ZW    Jan Pierke Neelen zelfs
NW endt  Derck Bieren cum socijs
ZO endt  Derck Bieren cum socijs.
 
 17-11-1605 blz. 185    
Pieter Geritsz lantmeter schuldich
aen Gerit Henrick Jan Duves
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs ende erff staende ende leggende inde
Kerckbuert.
NO    Garbrant Theensz ende Lijsbet Willems met haer kinderen
ZW    Proeijen
NW endt  Proeijen
ZO endt  Meijnert Geritsz ende Jacop Dercxz Smit.
 
 16-12-1605 blz. 186    
Cornelis Jansz als oom ende voocht vande kinderen wijlen Gerit Jansz
ter eenre ende Claes Havicxz als neeff ende inden naeme van Pieter
Duvesz daer voere hij beloeffde te coveren ten overstaen ende bij
advijse van Cornelis Claes Corssen pachter vant lant toecoemende die
voors. Pieter Duvesz onder geschreven ter andere zijde ende bekende
geschift ende gescheijde ende gegrondeelt te wesen vande gemeenschap
die zij pertijen in qualijte voors. hadde in stucke landts genaemt
"Roelen ven" leggende Buijtenhuijssen sulcx dat die kinderen van
Gerit Jansz tot haeren gedeelte sullen hebben die noort sijde vande
ven sulcx die selve met een nijeuwe heijning nu gescheijde ende
gesepereert is, streckende van Claes Jaeppen landt tot IJe toe ende
die brete vanden Dijck tottet selve landt toe.
Die voors. Pieter Duvesz is te deelen gevallen die zuijt zijde vande
selve ven, streckende vande Wechsloot tot het voors. IJe gesepereert
als vooren mitte uijterdijck tot die breete van seventhien ene roede
dijcx coemende een eijnde wechs over die noort zijde vande voors.
kinderen ven.
 
 16-12-1605 blz. 187    
Vercoop, Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit
aen Jan Claesz
een perceel landts genaemt "Schippers Ventgen" groot 713 roeden
geleegen in Claes Vaers weer.
ZO endt  Derck vande Lange Laen
NO    Willem Ebben ende Henrick Jan kinderen
NW endt  Derck vande Lange Laen
ZW    Ootger Dercxz ende Guertgen Claeses.
 
 16-12-1605 blz. 188    
Derck Jan Claesz schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaemt "Koerslant" groot een morgen
landts int zuijt endt, streckende vande Wech off tot Cornelis
Pietersz landt toe.
NO    Engel Maertsz
ZW    Jan Jacopsz cum socijs.
 
 25-12-1605 blz. 189    
Willem Engelsz jongman ter eenre ende Sijmon Claesz als vader van
Griet Sijmons jongedochter ter andere sijden ende bekenden zij
comparanten dat naerdien die voorn. Willem Engelsz ende Griet
Sijmonsdr vergaderen sullen inde echtelijcke staet onder expresse
huwelijcxe voorwaerden.
 
 03-01-1606 blz. 190    
Derck Jansz ende Claes Jansz gebroeders elcx voor hem selven ende
Wouter Jansz soe van wegen zijn dochter Maritgen Wouters als oock
voor hem selven ende bekende wel ende duechtelijcken ontfangen te
hebben uijt handen van Louris Lourisz haeren neeff alle alsulcke
legaten van penningen als hem luijden respective bij uijterste wille
van Jan Mathijssen haeren respective halve broeder ende oom gemaect
was.
 
 20-01-1606 blz. 190 v   
Vercoop, Claes Derck Huijgen
aen Jan Derck Huijgen zijn broeder
die gerechte helft van een stucke landts groot twee koeven geleegen
int zuijt endt.
O endt  Willem Geritsz
W endt  Gerit Claesz Corssen
NO    Claes Havicxz
Z     Aerian Jansz.
 
 27-01-1606 blz. 191    
Derck Pieter Laeckeman als voocht van Guert Willemsdr wedue ende
behouster wijlen Aerian Dercxz alias Aerian Moret eijscher ter eenre
ende Jan Claes Snijder soe voor hem selven als van wegen sijn andere
broeders ende susters midsgaders voor Hillegunt Jans zijn moeije in
dese genoechdesse voor haer intresse ged ? ter andere zijde ende
verclaerde zij comparanten soe dat tusschen hem luijden seeckere
differente geressen waeren voor dese gerechte van Assendelft waer
inne soe verre geprocreert was datter sententie ? is geweesen tot
voordeel vande voors. Guert Willems ende tot achterdeel vande voors.
Jan Claessen cum socijs.
Soe ist dat die voors. Guert Willemsdr sal hebben annex haer huijs
ende erff een vrije ganck over die erven vande ged ? ende
genoechdesse van vier rij voeten breet om aldaer privaet te moegen
stellen ende tselve daer toe te moegen gebruijcken begaen ende
beslaen en hebbende gelijck oock die voors. Jan Claessen cum socijs
daer oock over moegen gaen ende eijgendoom onvermindert die voors.
servituijt nochtans mede behouden. Welverstaende dat Guert Willems
alleenlijck voor soe veel die voors. Jan Claessen cum socijs aengaet
mach aenleggen een schuijt voorde plaetsse daer over haer servituijt
uijt cracht van desen is streckende.
 
 31-01-1606 blz. 192    
Warnaer Harmensz schuldich
aen Gerit Jacopsz van Amsterdam woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande zijn huijs ende erff mettet ventgen daer achter aen
geleghen groot twee koeven staende ende leggende inde Kerckbuert,
streckende tsamen vande Wechsloot off tot Duijffgen Costers landt
toe.
NO    Allert Jan Claussen huijs ende Cornelis Moeij Duven landt
     toe
ZW    Aechgen Duijffgens landt met Duijffgen Costers huijs.
 
 31-01-1606 blz. 193    
Vercoop, Gerit Jonck Claessen nomine uxoris ende voor Jacop Melsz
zijn huijsvrouwe voorsoon
aen Jan Gerit Huijgen
een perceel buijtendijcx landt groot 90 roeden leggende aende
Meerdijck, streckende vanden Hoogendijck totte Meer toe.
NO    Joosten volck
ZW    Gerit Ham.
 
 24-02-1606 blz. 193 v   
Claes Jansz Reael schuldich
aen den erntfeste Joncker Willem Bardesen woenende tot Alcmaer
een jaerlicxe losrenten van 87.10.-., hooftgelt 1.400.
Onderpande eerst een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot
930 roeden leggende in Reaelen weer, streckende vande Caijck off
totten Reaelen zelffs landt toe.
NO    Jongelincx volck
ZW    Willem ende Gerit Gerit zoonen.
Noch vier perceelen landts leggende int zelve weer ende genaempt
"tOpperdelftgen" "Duijterdelftgen" "Cleijne Splitgen" ende
"Middelste Splitgen" groot tsamen derdalff morgen landts leggende
int voors. Reaelen weer, streckende vanden Delft off tot Willem
Wouters landt toe.
NO    Jongelincx weer
ZW    Gerit de Buets weer.
Noch een stucke landts genaempt "die Slubben" int zelve weer groot
een morgen landts, streckende vande Reeff off tot Willem Wouters
landt toe.
NO    Jongelincx weer
ZW    Gerit Buets weer.
Noch een stucke landts genaempt "die Costers hem" groot twee maede
landts leggende inde Hemmen, streckende vande Vlietsloot tot aen Jan
Joosten ende Henrick Allertszs landt toe.
ZO    die wedue van Huijch Maertsz vant Hoff mit haer kinderen
NW    Pieter Claessen.
Compereerde mede Jan Claesz out 25 jaere, Hillegundt Claesdr oudt 22
jaere ende Jannitgen Claesdr oudt 20 jaere, alle kinderen van voors.
Claes Jansz Reael ende verclaerde hoe dat zijluijde mette voors.
haeren vaeder noch van moeders erve onbewesen onbescheijde ende
ongedeelt metten voors. haeren vader hem eensdeels sittende de
voorn. haere vader dvoors. penningen mit huerluijden wille ende
consent gelicht ende op renten genomen heeft.
 
 28-02-1606 blz. 195 v   
Testament van Cornelis Garbrantsz ende Marij Cornelisdr zijn echte
huijsvrouwe.
Renoveeren ende wederroeppen haeren voorgaende huwelijcxe voorwaerde
uijterste wille ende legaten die zij malcanderen voor dese
gelegateert hebben.
Ende heeft die voors. Cornelis Garbrantsz indien hij comt te sterven
voorde voors. Marij Cornelis zijn beminde huijsvrouwe gelegateert
ende besproecken uijt zijnen goede die somme van eens 200 daer in
gesmolten sal wesen alle tgeene zij van penningen doer huwelijck aen
haer voors. man anders eenichsints soude hebbe moegen genijeten.
Ende die voorn. Marij Cornelisdr indien zij comt te sterven voorde
voors. Cornelis Garbrantsz haeren beminde man soe heeft testatrice
dzelve haeren voors. man gemaect die usufructus ende lijffrochte van
alle die goederen die zij testatrice metter doot ontruijmen ende
achter laeten sal tot zijn leven lanck geduerende sonder dat zij
testatrice wil dat haeren erffgenaemen meerder vande voors. Cornelis
haeren beminde man off zijn erffgenaeme sullen moegen eijschen dan
alleen tgeene zij testatrice van onroerende goederen aenden voors.
Cornelis haeren man gebracht sal hebben midtsgaders die cleeren ende
huijsraet haer toebehoerende.
 
 14-03-1606 blz. 196 v   
Vercoop, Claes Jan Vreericx toe Crommenie
aen Garbrant Theensz
een omloopgen groot 133 roeden leggende inde hondert geerde.
N     die Vaersloot
Z     Freerick Jacopsz
W     Albert Geritsz tot Westzaenen
O     Willem Jans.
 
 14-03-1606 blz. 197 v   
Vercoop, Jan Baert Jannen
aen Thonis Jan Baernden
seecker ackerlandt int noort endt.
ZW    Schipper Allert
NO    Gerit Henricxz
ZO    Jan vande Laen
NW    Derck Maertsz.
 
 14-03-1606 blz. 198 v   
Vercoop, Jan Baert Jannen
aen Albert Pietersz die waert
seecker landt int noort eijnde.
ZW    Willem Jan
NO    Henrick vande Laen
ZO endt  Jan Baert Jannen zelffs
NW endt  Henrick Jonge Dercken.
 
 21-03-1606 blz. 199 v   
Vercoop, Garbrant Theensz
aen Dirrick Geritsz ende Trijn Geritsdr kinderen van Gerit Ghuertsz
int Dootshooft tot Amstelredam op Ruck
een beseegelde lossrenten brieff, inhoudende een jaerlicxe losrenten
van 10.18.12., losbaer met 175 hooftpenningen spreeckende tot
laste van Claes Jan Vreericx woenende tot Crommenie.
 
 25-03-1606 blz. 201    
Dit zijn die persoonen die dit toecomende jaere beginnende
tvrijdaechs naer Paesche toecomende ende eijndende tvrijdaechs naer
Paesche 1607 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van
Assendelft wesen sullen.
                Schepenen,
Int Broeckvierndeel       Gerrit Allertsz
Int Kerckvierndeel       Jan Cornelisz vanden Dijck
Int Woudtvierndeel       Jan Jacobsz
                Wouter Willemsz
Int Nesvierndeel        Baert Roeloffsz.
                Schotvangers,
Int Broeckvierndeel       Sijmon Claesz Conincx
Int Kerckvierndeel       Sijmon Claes Derck Maerts
Int Nesvierndeel        Louris Woutersz.
     GHERAERD Heere tot Assendelft Eemskerck rcp.
 
 04-05-1606 blz. 202    
Vercoop, Derck Cornelisz woenende tot Uijtgeest ouste zoon ende
voocht van Neel Waelighen wedue wijlen Cornelis Jansz oock voor hem
selven ende voor zijn zusters
aen Floris Huijgen
die gerechte helft van een stucke landts groot int geheel 816 roeden
leggende int noort endt achter Waeligen, streckende van Marij
Waelijgen landt off zuijtoostwerts tot Louris Warnersz lant toe.
ZW    Claes Pieter Louwen
NO    Jan vande Laens volck
 
 05-05-1606 blz. 202 v   
Huijch Florisz ende Floris Huijgen zijn soon schuldich
aen Jacopa Pietersdr poortersse der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpanden een stucke landts groot 816 roeden leggende int noort
endt achter Waeligen, streckende van Marij Waeligen landt
zuijtoostwerts tot Louris Harmensz lant toe.
ZW    Claes Pieter Louwen
NO    Jan vande Laens erffgenamen.
Noch een morgen landts leggende duergaens onverdeelt ende gemeen 
mette wedue ende kinderen wijlen Gerit Floris wat besuijden
Coornmoolen in een weer landts genaemt Huijch Blockhuijs weer.
ZW    Jan Gaellen weer
NO    Derck Huijsers weer.
 
 09-05-1606 blz. 204    
Ponciaen Jansz schuldich
aen Trijn Reijers Branten wedue wijlen Lambert vander Horst woenende
tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een huijs ende erff staende ende leggende bezuijden die
Kerck. streckende vande Heerenwech off tot aen Trijn Engels met haer
kindts lant toe.
NO    Baertgen Pieters ende die Boeffven weijde tsamen
ZW    die kinderen van Jan Jansz Schouten.
Borgen zijn Jan Jansz Braer onze buijerman ende Jan Geritsz Braer
woenende tot Haerlem.
 
 09-05-1606 blz. 205    
Vercoop, Jan Baert Jannen
aen Marij Gerits wedue wijllen Jan Jansz Peet, Gerit Jansz, Jan
Jansz, Cornelis Jansz ende Imme Jansdr haer kinderen
Een acker landts groot 108 roeden leggende int noort endt.
NO    Henrick vande Laen
ZO endt  hij comparant zelffs
ZW    Willem Jan
NW endt  hij comparant.
Noch een ackertgen groot 81 roeden mede aldaer gelegen.
NO    Willem Jan
ZO endt  Pieter Henricx volck
ZW    Willem Jan
NW endt  Aelbert Pietersz.
 
 09-05-1606 blz. 206    
Vercoop, Derck Lourisz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Jan Willemsz onze buijervrijer
een huijs ende erff leggende ende staende int zuijt endt op Willem
Jutten weer.
NO    Comen Jannen Bovech
ZO endt  Gerit Garbrantsz met zijn kinderen
ZW    Sijmon Henricxz
NW endt  die Heerenwech.
 
 17-05-1606 blz. 207    
Vercoop, Egge Willemsz woenende tot Amsterdam als man ende voocht
van Nijes Claes Laspennings
aen Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit
alle alsulcke erffenisse besterffenisse als hem comparandt inde
voorn. qualijte op ende aenbesterven es bij doode ende overlijde van
Lijsbet Claes Laspennings zijn schoonzuster ende overleden
huijsvrouwe vande voors. Gerit Roeloffsz
van landt sant huijs hoff roerende ende onroerende nijet ter werlt
uijtgesondert.
 
 26-05-1606 blz. 208    
Jannitgen Jansdr Reaele van Assendelft nu ter tijt woenende binnende
streeck tot Bovencarspel ende verclaerde dat zij mit haeren
welbedachte sinnen ende rijpe deliberatie van raede uijter hant
gegeven heeft ende geeft alsnoch bij desen tot eenen vrijen eijgen
die kinderen van Claes Jansz Reael haer broeder, die kinderen ende
kints kinderen van Anna Jans haer overleden zuster, het kint van
Guert Jans haer tegenwoordigen suster, dat kint ende kints kinderen
van Aeff Jans haer overleden zuster ende het kint van Trijn Jans
mede haer overleden zuster
alle alsulcke lande ende goederen roerende ende onroerende als zij
comperante jegenwoordich heeft oft noch soude moegen vercrijgen geen
ter weerelt uijtgesondert omme dzelve bij haer respective broeders
zusters kinderen ende kindts kinderen terstont aengevaert
gepossideert ende gebruijct te worden als hemluijden vrije eijgen
goederen.
 
 26-05-1606 blz. 209    
Vercoop, Dirck Lourisz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Claes Cornelis Cuijpers 
een stucke landts genaemt "die Dijckven" leggende in Cornelis van
Zaennen weer beoosten die Wech.
ZW    Claes Cornelisz zelffs
NW endt  Dirck Lourisz ende kinderen
NO    Guert Claes Duveszs weduwe mit haer kinderen ende Gerit
     Garbrantsz
NW endt  den Hoogendijck.
 
 02-06-1606 blz. 210    
Vercoop, Claes Cornelis Cuijpers
aen Gerrit Havicxz
die gerechte helft van een stucke landts genaemt "Griet Ootgers
ventgen" leggende in Oetger Baerts oude weer bewesten die Wech.
NO    Gerit Havicxz zelffs
ZO endt  Gerit Havicxz zelffs
NW endt  Gerit Havicxz
ZW    Pieter Maertsz.
 
 03-06-1606 blz. 211    
Aelbert Willemsz Coopen onse buijervrijer schuldich
aen Derck Pietersz Laeckeman
de somme van 30 uijt zaecke van gelevert wollen laecken, te
betaelen op meij toecoemende.
Onderpande dat gerechte halve huijs ende worff twelck hij comperandt
tegenwoordich bewoondt, leggende ende staende op Proeijgen.
ZO    Vreerick Willemsz
NW    Trijn Ame.
 
 06-06-1606 blz. 212    
Vercoop, Maerten Roeloffsz ende Floris Claesz weesmeesteren ende
geordonneerde curatuers ofte testamentuers van Aerent Jonckers ende
oppervoochden van zijn kints kinderen Baertgen Pieters wedue wijlen
dzelve Aerent Jonckers haere laeste man geassisteert met Floris
Pietersz haeren voocht
aen Ponciaen Jansz Braer
een huijs ende erffve soe groot ende cleijn soe goet ende quaet alst
die voorn. Aerent Geritsz bewoondt heeft ende metter doot onruijmt
is, welverstaende nochtans dat Baert Pieters voors. aen haer selven
hout het huijs mette worff recht uijt totte lengte vant voors. huijs
van Aerent Jonckers daer Marij haer zuster in plach te woonen. Zulcx
dat het voorn. huijs gecoemen vande voorn. Aerent aende noortoost
zijde geen meerder erff houdt dan zijn noosedrop dat Baertgen
Pieters oock geen licht voor noch achter vant voors. huijs nijet en
sal moegen betimmeren des soe ende sal Ponciaen Jansz int voorn.
huijs nijet moegen tappen soe lange als die voors. Baertgen Pieters
leeft, streckende vande Heerenwech tot aen achter slootgen toe.
NO    Baertgen Pieters ende Bouffen ventgen tsamen
ZW    die kinderen van Jan Jansz Schouten.
Midts dat Ponciaen Jansz tot zijnen lasten genomen heeft vier
vijffde paerten van een losrenten van 3 tsjaers losbaer mit 50
competerende derffgenaemen van Machtelt Claes Loots.
 
 06-06-1606 blz. 213    
Vercoop, Jan Adriaens voor hem selven ende Gerit IJsbrantsz zoon
ende voocht van Jannitgen Heeren ende voorts tesamen voor alle
dandere erffgenaemen van Pieter Heeren
aen Jonge Jan Woutersz
een huijs ende erff leggende ende staende benoorden het Kerckhoff
sulcx Pieter Heeren tselve bewoondt ende mitter doot geruijmt is.
NO    die Cruijs woorff ende tschool
ZW    Trijn Lijsgen Neelen.
 
 11-06-1606 blz. 214    
Vercoop, Claes Claesz woenende aenden Dijck
aen Gerit Jansz ende Claes Jansz kinderen van Jan Gerit Huijgen
een stucke lants groot 598 roeden gelegen in Maerten Jans weer.
Z     Cornelis Bening
ZO endt  Gerit Jonck Claesz
NO    Jacop Nijelsz zijn wijffs soon
ZW endt  den Hoogendijck.
 
 11-06-1606 blz. 215    
Vercoop, Jonge Jan Woutersz als man ende voocht van Aecht Jan
Brechten
aen Meijnert Geritsz
een stucke landts groot int geheel derdalff madt leggende mitte
selve Meijnert gemeen genaemt "Meijnerts meed" int Vrouweer.
NO    Jan Maijckes met zijn kinderen
ZO endt  Floris Pieters
ZW    Sijmon Claes Derck Maerts
ZW endt  dzelve Sijmon met Vechter Jansz van Haerlem.
 
 11-06-1606 blz. 216    
Vercoop, Cornelis Jan Engelsz voor hem selven voorde eenen helft
ende Jan Cornelisz van Zaennen mede voor hem selven ende voor Gerit
Cornelisz van Zaennen zijnen broeder voorde ander helft
aen Marij Gerits wedue wijlen Jan Jansz Peet, Gerit Jansz, Jan
Jansz, Cornelis Jansz, Imme Jansdr ende Aecht Jansdr haer kinderen
een stucke lants genaemt "Pieter Geritsz meedt" leggende in Pieter
Gerits off anders genaemt Goeten weer groot 1472 roeden.
NO    Marij Gerits mit haer kinderen
ZO endt  Hillegundt Willems mit haer kinderen
ZW    Baert Claesz Boschman
NW endt  Hillegundt Willems mit haer kinderen.
 
 11-06-1606 blz. 217    
Vercoop, Allert Jacopsz nomine uxoris woenende tot Spaerendam
aen Cornelis Jan Engelsz
een stucke landts groot 660 roeden in Dirck Outgerts weer.
NO    Nijes ende Dieuwer Cornelisdrn
ZO endt  Gerit Engelen
ZW    Ghijs Jansz ende Jan Claes Loukes kinderen
NW endt  Hillegunt Willemsdr met haer kinderen.
 
 21-06-1606 blz. 218
Vercoop, Jan Joosten poorter tot Amstelredam voor hemselven Jacop
Willemsz ende Tonis Jansz mede poorteren aldaer beijde nomine uxoris
respective erffgenaemen wijlen Joost Jansz Backer haere respective
vader ende groot vader
aen Allert Dercxz Coningen
een stucke landts genaemt "die Achter ven" in Lijckclaessen weer
groot drie koeven, streckende vande worffven tot Willem Gaellen
Derck Onwegende ende Henrick Heijten lant toe.
NO    Cornelis Jaep Heijnen
ZW    Maerten Geritsz ende Baertssen.
 
 23-06-1606 blz. 219 
Vercoop, Claes Jan Vrericx woenende tot Croemmenie nomine uxoris
aen Willem Jansz
een stucke landts genaemt "Vlier" groot 174 roeden leggende int
noort endt.
Z     Vrerick Jacopsz
W     Cornelis Dercxz
N     Cornelis Dercxz ende Aelbert Geritsz
O     Aelbert Geritsz.
 
 02-07-1606 blz. 220
Claes Nijelsz onze buijervrijer oudt 75 jaeren ter eenre ende
Cornelis Henricxz tot Westzaenen als vader ende voocht Barber
Cornelis jongedochter ter andere zijde. Sulcx dat die voorn. Claes
Nijelsz ende Barber Cornelisdr vergaederen sullen inde echtelijcke
staet.
Ende hebben zij comperanten huwelijcxe vorwaerde gemaect als hijer
verclaert zijn. Dat oft gebuerde dat Claes Nijelsz quam te sterven
voor Barber Cornelisdr sonder kint oft kinderen bijden anderen
geprocreert achter te laeten soe sal Barber Cornelisdr eijgelijck
ende erfflijck behouden alle die goederen egeen uijtgesondert die
bijden voorn. Claes Nijelsz mitter doot ontruijmt ende achter
gelaeten zullen worden. Instituerende hij Claes Nijelsz in sulcke
gevallen die voors. Barber Cornelisdr tot zijn universeele
erffgenaem, ten anderen oft gebuerde dat Barber Cornelisdr quam te
sterven voor Claes Nijelsz sonder kint oft kinderen bijden anderen
geteelt alsvooren achter te laeten, soe sal Claes Nijelsz alle die
goederen ten subssidie van dese huwelijcke gebracht blijven sitten
die vruchten ende jaerlijcxe incomen vandien tzijnen vrijen eijgen
behouden tot zijnen leven lanck geduijerende maer naet overlijden
vande voors. Claes Nijelsz sullen die voorn. goederen alsdan keeren
gaen naer uijt wijssen die doode hant.
 
 02-08-1606 blz. 221
Vercoop, Engel Roeloffsz
aen Cornelis Dercxz Steffens
een acker landts groot 98 roeden leggende int noort endt, streckende
van Bouwen Pieterszs lant off tottet Twisch toe.
ZW    Louris Harmensz
NO    comperant zelffs.
 
 18-08-1606 blz. 221 v   
Testament van Claes Nijelsz.
Renoveert ende wederroept specialijck tselve testament in date 01-06-1578 voor
Schout ende Schepenen van Assendelft gepasseert ende generalijcken alle zijn
uijterste wille voor date van dezen gepasseert.
Nomineert ende institueert tot zijnen universaele erffgenaem Barber
Cornelisdr zijn tegenwoordige huijsvrou in alle zijn goeden geen
uijtgesondert die hij testateur mitter doot ontruijmen sal.
 
 20-08-1606 blz. 222 v   
Vercoop, Jan Nannincxz woenende tot Crommenije
aen Claes Claesz de Widt
drie ackertges lants genaempt "tNoortoosterse vande Leij veenen"
leggende bezijden malcanderen aende achter kade int noort endt groot
527 roeden.
N     die banscheijt van Westzaenen
Z     Claes Dercxz van Zaennen
W endt  Aeff Cornelis woenende tot Hoorn
O endt  die banscheijt van Westzanen.
 
 22-08-1606 blz. 223    
Vercoop, Claes Havicxz voor hem selven ende Jan Jacobsz mede voor
hem selven ende voor zijn moeder broeders ende zusters, Pieter
Ghijsbertsz midts die quade dispositie van Ghijsbert Zijmonsz zijn
vader inde naeme ende van weegen die selve, ende Wouter Jacobsz elcx
voor hem zelven ende verclaerde hoe dat zij comparanten all lange
voor date vande instellinge vande veertichste penning hadde vercoft
aen Henrick Roeloffsz, Cornelis Pietersz, Jan Pietersz ende Pieter
Willemsz
seecker gedeelte in het Dijckstal genaempt "Pieter Ghijssen
Dijckstal", te weeten Claes Havicxz drie svaden ende drie vierndeel
van een svadt, Jan Jacobsz inder voors. qualijte derdalff svadt,
Pieter Ghijsbertus inde voors. qualijte thien voeten, Jan Claesz
ende Wouter Jacobsz drie vierndeel vaneen svadt.
Welverstaende nochtans dat die voorn. comparanten haer dijckaige
aldaer leggende uijte voors. respective Dijckstallen sullen moegen
maecken ende repereeren sonder van eenich aerdt gelt te geven.
ZO endt  die voorn. coopers
ZW    die Hoogendijck
NW endt  Cornelis Bening
NO    Cornelis Jonck Claesz.
 
 29-08-1606 blz. 224    
Claes Roeloffs oudt Schepen voor hem zelven ter eenre ende Trijn
Cornelisdr geassisteert met Cornelis Claes Corssen haeren vader ende
voocht ter andere zijde ende bekenden dat die voorn. Claes Roeloffsz
ende Trijn Cornelisdr tsamen vergaederen sullen inde echtelijcke
staet onder huwelicxe voorwaerde.
 
 12-09-1606 blz. 225    
Vercoop, Jan Stoffelsz
aen Willem Roeloff Zijmons
een worff geleegen inde Kerckbuijert.
NO    thuijs ende worff van Cornelis Henricxz nu gecoft bijde
     voorn. Willem Roeloffsz
ZW    Henrick die smit.
 
 08-10-1606 blz. 225 v   
Testament van Jannitgen Nijels naegelaten wedue van Maerte Cornelisz
Fons haer laeste man.
Legateert voor uijt haeren goeden Jacob Claesz haeren zoons zoon die
somme van 100.
Ende heeft voorts van haeren ongedisponeerde goederen tot haeren
universale erffgenaemen genomineert ende geinstitueert Aechte Claes
haer dochter in deen helft ende Jacob Claesz haeren zoons zoon inde
ander helft van alle die goederen die zij testatrice mitter doot
ontruijmmen ende achter laeten sal.
 
 10-10-1606 blz. 226 v   
Gerit Cornelisz van Zaennen schuldich
aen Pieter Dercxz onze buijervrijer
een jaerlicxe losrente van 18, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts groot 1800 roeden leggende in Derck Jan
Baerents weer.
NO    Derck Claesz vanden Dijck ende Pieter Maertsz
ZO endt  Claes Havicxz
ZW    Cornelis Gerit van Dijcken wedue ende kinderen
NW endt  Claes Reaelen.
Borg is Henrick Cornelis van Zaenen zijn broeder.
 
 14-11-1606 blz. 228    
Vercoop, Engel Henricxz
aen Gerit Willemsz
een stucke landts groot 1800 roeden genaemt "Marcx ven" leggende in
Claes Maerts weer besuijden Jan Baningen sloot.
NO    Cornelis Jan Flooren ende Marijtgen Claes Coosters mit
     haer kinderen
ZO endt  Aecht Willems
ZW    Pieter Jansz de Jonge Schout ende Jan Floren
NW endt  Gerit Willemsz mit Marijtgen Claes Coosters ende haer
     kinderen.
 
 15-11-1606 blz. 229    
Vercoop, Jan Gerits Braer als man ende voocht van Marij Roeloffs
woenende tot Haerlem
aen Jan Roelven, Cornelis Roelven, Aeff Roeloffs, Wijven Roelffs
ende Duijff Roelffs oft nu midts haer overlijden die hij in plaets
succederen onze gebuijre respective schoonbroeders ende
schoonsusters vande voors. comperandt inde voors. qualijte bij doode
ende overlijden van Aechte Niels zijn schoonmoeder aenbesturven ende
te deelen gevallen is leggende inde bruijcklanden vande selve
sterffhuijsse sulcx tselve van buijren bekent ende belent is.
 
 12-12-1606 blz. 230    
Warnaer Harmensz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr poorterse van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs ende erve staende ende leggende inde
Kerckbuert.
ZW    die huijssen van Duijff Coosters
NO    thuijs van Allert Jan Clauses.
Ende noch die ven achter thuijs groot twee koeven.
NO    Cornelis Claesz
ZW    Aecht Isbrants.
 
 05-12-1606 blz. 231    
Vercoop, Allerdt Geridtsz oudt Schepen als vader ende voocht van
Griet Allerdts wedue Cornelis Engelsz ende Jan Cornelisz
jegenwoordich Schepen als voocht vande kinderen van selve Cornelis
Engelsz
aen Claes Claesz
een gerechte derdepaert van een stucke landts groot seven koeven
leggende aenden Hoogendijck int Kerckweer.
ZW    Vechter Jansz tot Haerlem
ZO endt  Claes Claesz zelffs
NO    Jan Cornelisz voors.
NW endt  den Hoogendijck ende worffven.
Midts dat Claes Claesz tzijnen lasten sal nemen 150 competerende
Aellidt Peetges ende noch 100 hooftpenningen competerende Pieter
Meijnert tot Haerlem.
 
 24-12-1606 blz. 232    
Vercoop, Jan Pierke Neelen
aen Sijmon Claesz Conincx
een madt landts gelegen in Aechte Neelen meedt.
NO    Gerit Rijssen
ZO endt  Maerten Derck Bieren
ZW    Sijmon Claesz zelffs
NW endt  Sijmon Claesz zelffs.
 
 19-01-1607 blz. 232 v en 233
Vercoop, Claes Sijmonsz als voocht van Lijsbet Aerents wedue van
Henrick Jansz haer laeste man
aen Claes Cornelisz Cuijpers
een turf pontgen mit alle zijn toebehoort sulcx die voorn. Henrick
Jansz tselve schip in zijn leven ghevaeren heeft.
Voor de somme van 312, te betaelen 166 op St. Jacop eerstcomende
ende die reste bedraegende 146 op twee deerst daer aen volgende
meijdaegen.
 
 19-12-1607 blz. 233 v   
Vercoop, Cornelis Jan Baertssen onze buijervrijer voor hem selven
ende voor zijn broeders ende susters bekende dat zijn vader in zijn
leven al vercoft [had] 
aen Ghijsbert Jacopsz waert opte Nuwendijck
thuijs staende opte Nuwendijck tusschen Louris Janszs huijs ten
Westen ende Claes Jan Caijcken kinderen huijs ten oosten.
 
 19-01-1607 blz. 234
Ghijsbert Jacopsz waert opte Nuwendijck schuldich
aen die kinderen van Jan Henrick Baertssen in zijn leven biersteker
tot Asendelft die somme van 150 als reste van meerdere somme over
die coop ende custing van een huijs staende opte Neuwendijck
tusschen Louris Janszs huijs ten westen ende Claes Jan Caijcken
kinderen huijs ten oosten. Welcke 150 die voorn. comparant onder
hem sal moegen houden sonder interesse daer van te geven soe lange
hij vande voorn. Baertssen kinderen zijn bier haellen sal.
 
 04-02-1607 blz. 234 v
Vercoop, Frans Cornelisz woenende inde vrijdoeme van Haerlem als man
ende voocht van Cornelia Geritsdr
aen Maerten Derck Huijgen
die gerechte helft vant huijs staende op Assendelver dijck
midtsgaders noch die helft van twee perceelen landts ten weder
zijden vant voors. huijs geleegen te weten teenen buijtendijcx ende
dander binnendijcx ende binnendijcxz stuckgen genaemt "het
Buentgen".
NO    Jan Willemsz
ZO endt  Comen Jan
ZW    Marij Willems met haer voor kint
NW    den Hoogendijck.
Ende dat buijtendijcx genaemt "Alsvenoort".
NW    Willem Geritsz
NO    Jan Willemsz
ZW    die Meer
ZO endt  die Meer.
 
 08-03-1607 blz. 235 v   
Pieter Cornelis Hartoegen schuldich
aen den Huijsarmen
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs ende erve staende int noort endt.
NO    Jan Pietersz
ZW    Garbrant Cornelisz zijn broeder.
Borg is Jan Cornelisz.
 
 09-03-1607 blz. 236 v   
Vercoop, Pieter Cornelisz Hartoegen
aen Jannitgen Gerits onze buijervrijster
seeckere ackertges landts leggende achter Claes Rijssen uijt op
Twisch groot 266 roeden. streckende van Bouwen Pieterszs lant off
tottet Twisch toe.
NO    Pieter Nommelen
ZW    Pieter Nommelen ende Bouwen Pietersz.
Midts dat die coopster thaeren lasten sal nemen 100 hooftpenningen
competerende die Huijsarmen.
 
 11-03-1607 blz. 237 v   
Testament van Maritgen Otto woenende tot Uijtgeest.
Verclaerende haer middelen waer voor zij Godt dancte suffisant
genoech te zijn om haer in dit tijdelijcke leven te onderhouden ende
dat zij hadde vijff zoonen bij name Jan, Cornelis, Claes, Gerit ende
Otto Dercx zoonen met een dochter genaemt Mijtgen Dercxdr van haers
vaders zijde besturven zijnde op dat die selvige te beter middelen
soude hebbe haer eerlijck ende wel in alle handelingen te quijten
ende alle nootwendijge lasten tot dit leven te bequamelijcken te
kunnen dragen. Soe ist dat zij comperante voor haer kinderen ??
heeft gerenunchieert gerepudeert ende vrijwillich affstant gedaen
alle die goederen die haer voors. kinderen ende kints kinderen
sullen moegen opsterven off nu tegenwoordich opgesturven zijn sonder
eenighe distructie door wat rechten haer de selvighe soude
competeeren maer te vreden dat die selvige sullen gaen aen de
overledens broeders zusters haeren kinderen off zijn omen ende
moeije die stervende dan naest int bloet bestaende sonder dat zij
comparante haer daer tegen van wegen haer wettige portie sal
beclagen. Daer toe haer bij desen verbindende.
 
 24-03-1607 blz. 238 v   
Vercoop, Cornelis Claesz Spiekenes voor hem selven ende Balteser
Roeloffsz nomine uxoris
aen Jan IJsbrantsz
een omloop landts groot 161 roeden leggende in Jan Gaellen weer.
NO    Engel Derck Bieren kinderen
ZO endt  Pieter Cornelis Pieters ende Jan Roelven
ZW    die voors. Jan Roelven
NW endt  die voors. Jan Roelven.
 
 24-03-1607 blz. 239 v   
Vercoop, Cornelis Claesz Spiekenes
aen Derck Geritsz Schoenmaker
een acker landts leggende achter Jan Wouten uijt genaemt "die Wijver
camp" groot 108 roeden leggende twee campen over den Delft.
NO    Ootger Dercxz
ZO endt  Ootger Dercxz
ZW    Brecht Aerians mit haer kinderen
NW endt  Griet Comen Duijven mit haer kinderen.
 
 28-03-1607 blz. 240 v   
Testament van Guerte Henricxdr sieck zijnde, ten huijse van Cornelis
Henricxz ende zijnen kinderen.
Ende legateert om sonderlinge redene haer gemoet daer toe porrende
Willem, Henrick ende Anna Cornelisdr haer broeders kinderen een
Twisch camgen groot 200 roeden mit die uijter camp in Sijmons weer
groot 180 roeden. Noch een boutgen uijterdijck leggende aen weder
zijden vande Kil. Item heeft gelegateert Willem Willemsz die zoone
van Willem Cornelisz een lijffrente spruijtende uijt die capitale
leeninge staende op zijnen lijffve van vier ponden, vijff schell.
acht penningen.
Ende voorts tot haer universale erffgename alle haer broeders off
bijt overlijden van haer haer kinderen ende kints kinderen.
 
 14-04-1607 blz. 242    
Dit sijn dije naemen vande personen die welcke Schepenen ende
Schotvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft wezen sullen
beginnende tvrijdaechs naer Paessche eerstcomende ende eijndende
tvrijdaechs naer Paessche 1608.
                Schepenen,
Int Brouckvierndeel       Sijmon Claesz Conincx
Int Kerckvierndeel       Wouter Claesz
Int Woudtvierndeel       Jan Jonge Aernden
Int Nesvierndeel        Louris Woutersz
                     Willem Geritsz
                Schotvangers,
Int Brouckvierndeel       Henrick Cornelisz
Int Kerckvierndeel       Cornelis Aerians
Int Woudtvierndeel       Willem Woutersz.
     GERAERDT Heere tot Assendelft Eemskerck rcp.
 
 24-04-1607 blz. 243    
Vercoop, Maerten Henrick Ghijssen onze buijerman Henrick Ghijssen
woenende tot Spaerndam, Jacob Pietersz, Pieter Claesz ende Claes
Dercxz vervangende ende haer starckmaeckende voor Cornelis Pietersz
all woenende tot Jisp gesamentlijck erffgenaemen van Anna Henrick
Ghijssen onze overleden buijervrijster
aen Derck Jansz, Wouter Claesz ende Cornelis Dercxz
seeckere vijff ackeren landts leggende tusschen Claes Bouweszs ende
Allert Geritszs uijt groot tsamen 476 roeden.
ZW    die wedue ende kinderen van Claes Bouwesz
NW endt  die wedue ende kinderen van Claes Bouwesz
NO    Aellist Peetges
ZO endt  den Delft.
 
 05-05-1607 blz. 243 v   
Jan Aerntsz jegenwoordich Schepen dezes dorps voor hem selven ter
eenre ende Duijff Willemsdr geassisteert met Derck Thonisz haeren
voocht ter andere zijde ende verclaerde die voors. Jan Aerntsz ende
Duijff Willemsdr, dat zij sullen vergaderen in echtelijck huwelijck
onder huwelicxe voorwaerde.
Caveren ende stipuleren alsdat tusschen haer beijden geen
gemeenschap van goederen en sal zijn, maer willen dat elck zijn
goederen, soe tegenwoordige die zij comparanten tot onderstant van
huwelijck sullen conserveren als toecomende die haer een ijgelijck
int bijsonder sullen moegen opsterven, nae gebroecken ende
gescheijden huwelijck tot haer off haeren erffgenamen weder sullen
devolueren.
 
 21-05-1607 blz. 244 v   
Testament van Vrerick Roeloffsz met Claesgen Geritsdr zijn
huijsvrouwe.
Legateren malcanderen reciproche dat die langst levende vande eerst
stervende sal hebben usufructus van alle die goederen die welcke die
eerst stervende mitter doot ontruijmmen ende achter laeten sal.
 
 25-05-1607 blz. 245 v   
Jacob Jan Louwen schuldich
aen Cornelis Maertsz eertijts moutmaecker tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande die helft van twee morgen weijlants genaempt "die Horn"
waer aff die ander helft gemeen ende onverdeelt toebehoort Elisabeth
ende Marij Jans dochteren wesende zusters van hem comparants
huijsvrouwe.
NO    die kinderen van Griet Aeriansdr
ZO    Cornelis Jonck Claessen
NW    die Assendelver Meerdijck
ZW    die voors. Meerdijck.
 
 27-05-1607 blz. 246 v   
Gerrit Allertsz Goeten schuldich
aen Cornelis Geritsz Schoemaker poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts groot 1454 roeden leggende in Goeten
weer.
NO    Marij Jan Peetten wedue ende haer kinderen
ZO endt  Tamis Dercxz
ZW    Aerian Jansz
NW endt  Vechter Jansz tot Haerlem.
 
 03-06-1607 blz. 247 v   
Vercoop, Ootger Dercxz
aen Claes Jansz Reael
twee campen veen lants groot 887 roeden geleegen in een weer landts
van outs genaempt Claes Maerts weer.
NO    Jan Baningen volck
ZO endt  Cornelis Claes Jan Roen
ZW    Aecht Willem Wouters
NW endt  den Delft.
Claes Jansz Reael heeft tzelve lant weder vercoft aen Roeloff
Jaspersz ende Roeloff Jaspersz heeft tzelve lant weder vercoft aen
Dieuwer Willemsdr wedue Cornelis Geritsz Boeff ende Engel Cornelisz
haer zoon.
Midts dat zijluijden thaeren laste sullen nemen een losrenten van
 2.10.- tsjaers competerende Cornelis Jan Roen mit zijn consorten
losbaer den penning twintich. Noch een losrenten van 7.10.-.
tsjaers competerende Jan Jeroensz tot Horn mit 125.
 
 05-06-1607 blz. 248 v   
Vercoop, Sijmon Jacobsz tot Oostzaenen nomine uxoris ende
vervangende Aellidt Pieters zijn schoonzuster
aen Jan Pietersz vande Laen s.g. ende alsnoch aen die naegelaeten
kinderen vande zelve Jan vanden Laen
alle alsulcke perceelen van landen soe beoosten als bewesten die
Wech int noort endt bezuijden Aechte Neelen weer gelegen sulcx die
selve Jan vande Laen deze vande voors. comparant ende zijn
schoonzuster in huijere gebruijct hebbe gehadt.
 
 05-06-1607 blz. 249    
Vercoop, Cornelis Jansz vande Laen voor hem zelven ende vervangende
Thoenisgen ende Anna zijn zusters kinderen ende erffgenamen van Jan
vande Laen
aen Claes Havicxz ende Gerrit Havicxz gebroeders
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Lange ven"
groot int geheel 2300 roeden onderdeel ende gemeen met Ste Michiels
convent tot Haerlem leggende int noort endt.
NO    Garbrant Cornelisz ende die wedue wijlen Pieter Cornelis
     Egberts mit haer kinderen
ZO endt  Jan Pierke Neelen
ZW    Claes Jaspersz ende Galaeijs Aerntsz
NW endt  Aechte Neelen weer.
 
 05-06-1607 blz. 249 v   
Vercoop, Roeloff Jaspersz
aen Claes Jansz Reael
een stucke landts genaempt "het Hemmitgen" groot 377 roeden leggende
inde Hemmen .
ZO    Wouter Jacobsz
ZW endt  Cornelis ende Claes Huijbertszoonen
NW    Huijch Dercxz
NO endt  die Blocksloot.
Claes Jans Reael heeft tselve landt weder vercoft aen Cornelis
Huijbertsz.
 
 07-06-1607 blz. 250    
Vercoop, Bastiaen Bouwesz
aen Pieter Jan Aerians een veen campe landts groot 176 roeden
leggende int noort endt.
NO    Henrick die backers kinderen
ZW    Claes Jaspers
NW endt  die Delft
ZO endt  Allert Geritsz.
 
 07-06-1607 blz. 250 v   
Vercoop, Jonge Jan Woutersz nu ter tijt woenende int lant van
Schouwen in Zeelant
aen Jacob Dercxz van Zaenen smit
een stucke landts genaempt "het Cort vennitgen" groot 634 roeden
leggende in Maerte Jans weer.
NO    Jan Pieter Everts
ZO endt  Cornelis Moeij Duven
ZW    Cornelis Spieckenes met zijn kinderen
NW    Adriaen Jansz met Gerit Jonck Claesz.
 
 14-06-1607 blz. 251    
Vercoop, Jacob Willemsz Rijssen woenende opt lant te Schouwen in
Zeelant
aen Thonis Dercxz
een huijs ende erff leggende ende staende bijden Nuwendam aende
Leegendijck mettet huijs van Jan Pietersz van Castricum, streckende
met zijn erven vande Leegendijck off tot Crommenije toe.
NO    Evert Pieterszs lant.

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net