Assendelft, register van transportakten 1607-1614

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2000

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 12-06-1607 blz. 1    
Vercoop, Ouwe Jan Woutersz, Jonge Jan Woutersz ende Jan Neellen
gebroeders
aen Cornelis Moeij Duven
een stucke landts groot 1400 roeden genaempt "Jan Neellen meed" int
Laentges weer.
ZW    Gerit Lambertsz
NW endt  Jan Cornelis Jansz
NO    Ootger Dercxz
ZO endt  Jan Cornelis Jansz.
 
 12-06-1607 blz. 1 v   
Vercoop, Jan Woutersz woenende int lant van Schouwen in Zeelandt
aen Jan Cornelisz van Zaenen
een stucke landts groot een madt landts leggende opte Hornsloot.
NO    Baernt Nijelsz 
ZO endt  Henrick Joosten
ZW    Trijn Aernts met haer kinderen
NW endt  Comen Jan Jansz.
 
 12-06-1607 blz. 2    
Vercoop, Roeloff Henricxz ende Cornelis Henricxz als curateurs ende
voochden van Claes Henricxz
aen Willem Egbertsz
een gerechte derde paert van een stucke landts genaempt "die Ses
maeden" leggende beneffens Heijn Roeleven Sluijs.
ZW    Gerrit Willem Mathijssen volck
NW endt  die Meerdijck
NO    het Bree weer
ZO endt  Jan Gerit Huijgen.
 
 12-06-1607 blz. 2 v   
Vercoop, Claes Cornelisz Cuijpers nomine uxoris
aen Pieter Maertsz woenende aenden Dijck
die gerechte helft van een stucke landts geleegen in een stucke
landts genaempt "Griet Oetgers ventgen" leggende in Jan Oetgers
weer.
NW endt  Pieter Maertsz zelffs
ZW    Pieter Maertsz zelffs
ZO endt  Derck Claesz
NO    Gerit Havicxz.
 
 12-06-1607 blz. 3    
Vercoop, Roeloff Henricxz voor hem selven ende met Cornelis Henricxz
als curateurs ende voochden van Claes Henricxz haeren respective
broeder ende neeff
aen Willem Egbertsz
dat gerechte derde paert van thuijs ende erff daer hij Willem
Egbertsz nu ter tijt in woondt.
NO    Claes Dercxz Beellij
ZW    Sijmon Cornelisz Backer.
 
 12-06-1607 blz. 3 v   
Vercoop, Jonge Jan Woutersz woenende nu ter tijt int lant van
Schouwen in Zeelant
aen Jan Geritsz vant Laentgen
een huijs ende erff staende ende leggende inde Kerckbuert naest die
noorder Kerckweel.
NO    Allert Claes Allerden
ZW    Gerrit Sijmonsz Goes.
 
 12-06-1607 blz. 4    
Gerrit Jelbertsz als broeder ende voocht van Cijtgen Jelberts ende
voor haer kinderen ende bekende wel ende wettelijcken van Cornelis
Jansz, Thonisgen Jansdr ende Anna Jansdr kinderen ende erffgenamen
van Jan Pietersz vande Laen betaelt te wezen van 150 spruijtende
uijt die huwelicxe voorwaerde gemaect tusschen die voors. Jan
Pietersz vande Laen ter eenre ende Aechte Claesdr s.g. grootmoeder
vande voorn. Cijtgen Jelberts kinderen geprocreert bij Claes
Lambertsz ter andere zijde.
 
 19-06-1607 blz. 4 v   
Claes Cornelisz van Zaenen schuldich
aen Gerrit Jacobsz Hulst tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Voor ven" groot 2200
roeden leggende voor des comparants huijs.
NO    Engel Cloussen huijs ende erff mittet landt toebehoerend
     die kinderen van Claes Sijmonsz Crabenuis tot Haerlem
ZO endt  die Heerenwech
ZW    Baelichgen Maerte Jans
NW endt  Piet Joosten.
Borg is Jan Cornelisz van Zaennen zijnen broeder.
 
 06-06-1607 blz. 6    
Claes Jan Vreericx tot Crommenie schuldich
aen Mr. Ghijsbrecht van Thenesse woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts leggende aen twee perceelen groot 2791
roeden int noort endt, streckende vanden Heerenwech off totte Caijck
toe.
NO    Jan ende Cornelis Meijnertszoonen
ZW    Jonge Derck vande Lange Laen.
Noch een stucke landts leggende benoorden aen Jan Mathijssen
hooffstede groot 721 roeden, streckende van de voorn. Wech off tot
des zelffs comperants lant toe.
ZW    Louris Lourisz huijs ende erff mit Claes Jansz lant
NO    Comparants lant.
 
 24-06-1607 blz. 7 v   
Testament van Roeloff Heijn Roeleven.
Maect ordineert ende disponeert bij desen. Eerst om meenige trouwe
dienste hem testateur bewezen van Cornelis zijn zoon ende Aeff zijn
dochter heeft daerom die selvige gelegateert ende besproecken dat
gerechte halve huijs hoeijhuijs ende worff daer hij tegenwoordich in
woondt. Mitsgaders die gerechte helft vant vleijs ende speck twelck
tot zijn testateurs overlijden in zijn boell sal worden bevonden als
oock thalve hout werck soe wel totte koe als anders behoerende ende
bijden testateur achter gelaeten sal worden, heeft voorts dien
onvermindert genomineert ende geinstitueert tot zijn universaele
erffgenamen dat kindt oft de kinderen van Jan Roeloffsz van Duijff
Roeloffs van Cornelis Roeloffsz van Marij Roeloffs van Aeff Roeloffs
ende Wijnen Roeloffs alle zijn kinderen elcx op zijn ouders plaetse,
midts dat zijn testateurs kinderen tzijnen overlijden int leven
zijnde voor haer wettige portie sullen hebben die usufructus ende
lijfftochte van elcx een sestepaert vande voors. testateurs
naegelaten goederen haer leven lanck geduijerende.
Midts dat alsulcke schulden als ten tijde zijn comparants overlijden
bevonden sal worden dat Jan Braer man van Marij Roeloffs voors.
schuldich te wezen aen hem testateur.
 
 21-08-1607 blz. 8 v   
Vercoop, Garbrant Theensz
aen Engel Jan Franssen
een stucke landts genaempt "het Laijck veentgen" groot 280 roeden.
NO    Claes Nijelsz
ZW    Cornelis Pieter Jan Baernts voor kinderen
ZO    Jan Joosten
NO    die Vlietsloot ende Hoornsloot.
 
 21-08-1607 blz. 9    
Warnaer Harmensz oudt omtrent 73 jaeren Gerrit Warnaersz oudt
omtrent 42 jaeren Neel Allertsdr waertinne oudt omtrent 30 jaeren
Pieter Claes Jannen oudt omtrent 24 jaeren Jan Claesz Vincken oudt
omtrent 38 jaeren Allert Cornelis Jan Floren, Jacob Jaep Lienen elcx
oudt omtrent 23 jaeren ende Maerten Jonge Jans oudt omtrent 22
jaeren alle onse gebuijeren rechtelijcken verdaecht ende daer toe
versocht zijnde ter instructie ende vanwegen Jan Stoffelsz mede onze
buijerman omme der waerheijt getuijchenisse te geven. 
Ende hebben zij getuijgen voor de gerechte waerheijt getuijcht
verclaert ende gedeposeert seggende gelijck uijt eenen monde
waerachtich te wezen dat zij getuijgen opten 27e Julij laestleden
vergadert zijn geweest ten huijse van Neel Allerts waertinne voors.
all waer mede jegenwoordich zijnde eenen Claes Huijbertsz
buijervrijer alhijer tot Assendelft, die welcke onder meer andere
redene die hadde mitte voorn. Jan Stoffelsz seggende: Jan Stoffelsz
geeft een vat biers int gelach ende noot mijn alle jaers eens te
gast als die een vrient dander doet. Soe bespreeck ick weder uijt
mijn goet hondert gulden te ontvangen als Claes voors. overleden 
soude wesen. Twelck die voors. Jan Stoffelsz accepteerde ende aennam
te doen ende gaff daedelijck een halff vat biers int gelach. Soe
waerlijck most hem getuijgen Godt almachtich helpen.
 
 19-10-1607 blz. 9 v   
Testament van Aellidt Willemsdr die dienstmaeijt van Aelbert Claesz.
Maect legateert ende bespract midtsdezen indien zij compt te
overlijden voorde voors. Aelbert Claesz tot eenen vrijen eijgen alle
alsulcke huijer ofte huijeren als zij testatrice aende voors.
Aelbert verdient heeft ende noch onbetaelt sullen wezen.
Compareerde mede die voorn. Aelbert Claesz ende bekende dat indien
hij compt te sterven voorde voors. Aellidt Willemsdr dat zij alsdan
sal hebben voor elck jaer huijers ofte dienst die zij hem gedaen sal
hebben die somme van 30 vrij te goederen bij Aelbert Claesz achter
te laeten.
 
 26-10-1607 blz. 10    
Testament van Claes Henricxz ende Marij Cornelisdr zijn huijsvrouwe.
Maecken disponeren ende ordonneren voor haer uijterste wille ende
testament bij dezen, eerst malcanderen reciproce dat die
langstlevende vande eerst stervende sal besitten ende gebruijcken
alle die goederen die de eerst stervende metter doot ontruijmen ende
achter laeten sal.
Item besproecken ende legateerden zij testateuren dien onvermindert
voor uijt haeren goeden (om sonderlinge oorsake haer daertoe
moeverende) Aeff Claes haer beijder dochter voor uit haeren goeden
een stucke lants leggende besijden Roeloff Heijn Roeleven huijs
aende Wech om tselve te gebruijcken ende possideren tot haer
hijllicken ofte overlijden toe.
Nomineerde ende institueerde voorts van haer ongedisponeerde
goederen tot hare beijder erffgenamen Cornelis Claesz, Aeff Claes
haer kinderen ende Jacob Henricxz haer zoons kindt in alle haer
testateuren goeden.
 
 28-11-1607 blz. 11    
Vercoop, Cornelis Jansz, Gerit Jansz gebroeders ende Claes Jansz
getrout hebbende Guert Jans haeren zuster ende van weghen Engeltje
Huijgen haeren moeder ende schoonmoeder respective alle porteeren
tot Haerlem
aen Claes Jan Huijgen onse buijervrijer
een perceel landts genaemmt "Verdolven landt" groot 500 roeden
gelegen in de polder van Buijtenhuijssen, streckende vande Uijtwech
off tot Derck Jansz lant toe.
ZW    Cornelis Claes Corssen
NO    Derck Jansz.
Noch een perceel lants genaemt "Cleijn Landt" leggende in de voors.
polder, streckende vande Uijtwech off totte voors. Hillegunde ende
haer kinderen lant toe.
N     Willem Overdijck
ZW    Hillegunt Jan Claessen mit haer kinderen.
 
 28-11-1607 blz. 12    
Vercoop, Cornelis Jansz, Gerit Jansz gebroeders ende Claes Jansz
getrout hebbende Guert Jans haeren suster ende van weeghen Engelken
Huijgen haeren moeder respective alle poorteeren tot Haerlem
aen Adriaen Jansz 
een stucke landts genaemt "die Drie koeven" groot 853 roeden gelegen
inde polder van Buijtenhuijssen mitte uijterdijck daer over gelegen
ende tottet voors. landt behoorende, streckende vande Uijtwech off
totte Meer toe.
NO    Jaep Claessen kinderen
ZW    Engel Willems.
 
 30-11-1607 blz. 13    
Vercoop, Henrick Cornelis van Zaennen onse buijervrijer
aen Aechte Willems onse buijervrijster
dat gerechte vierde paert in een stucke lants genaemt "die
Vijfftalff madt" leggende in Jan Allerts ende Smalle weer.
NW endt  Cornelis Baning ende Jan Maijckes
ZW    Jan Maijckes
ZO endt  Cornelis Baning
NO    Jan Maijckes ende Gerit Willem Mathijsz volck.
 
 30-11-1607 blz. 14    
Vercoop, Jan Geritsz vant Laentgen
aen Gerit ende Henrick Henricxz gebroeders
een ackers lants groot 260 roeden leggende achter Jan Pieter Everts
uijt, streckende vande Delft off zuijtoost werts tot Ootger Dercxz
lant toe.
NO    Aecht Joosten
ZW    Jan Wouten.
 
 18-12-1607 blz. 15    
Louris Jan Louwen schuldich
aen Pieter Cornelisz Houtcooper tot Westzaenen
een jaerlicxe losrenten van 4.4.-., hooftgelt 70.
Onderpande een stucke lants genaemt "tAchter ventgen" groot 325
roeden leggende inde polder van Buijtenhuijssen, streckende vande
Uijtwech off totte Dijck toe.
NO    Hillegundt Jan Claessen mit haer kinderen
ZW    Gerit Havicken.
 
 29-12-1607 blz. 16    
Vercoop, Cornelis Jansz nu ter tijt woenende tot Jhisp
aen Jan Aerntsz
hem comparanten aenpaert vant huijs ende erff laest bij Cornelis
Jansz zelffs bewoondt.
ZW    Ouwe Jan Woutersz
NO    Jan Pieter Everts Timmerman.
 
 29-12-1607 blz. 16 v   
Testament van Aecht IJsbrantsdr wedue Sijmon Jacobsz.
Renoveert bij desen tgeene alleen dat zij Lijsbeth Willems haer
suster dochter daerinne hadde gemaect. Cecludeerende dselve (uijt
seeckere oorsake haer tottet selvige bewegende) geheelicke van haer
testatrice erffenisse. Ende dat nu haer testatrice uijterste wille
is dat die kinderen van Lijsbet voors. als Griet Willems ende Neel
Willems dochteren in haer ouders plaetse sullen succederen.
 
 06-01-1608 blz. 17 v   
Engel Roeloffsz als vader ende voocht van Engels Engelsz jonckman
zijn zoon ter eenre ende Cornelis Jaep Heijnen als grootvader ende
voocht van Anna Pietersdr zijn dochters dochter ter andere zijde
ende verclaerde hoe dat die voorn. Engel Engelsz ende Anna Pieters
vergaderen sullen inde echtelijcke staet. Onder sulcke huwelicxe
voorwaerde voor bande van huwelijck nochtans, dat oft gebuerden dat
Anna Pieters quam te sterven sonder kindt oft kinderen achter te
laeten dat alsdan die goederen die zij heeft off naemaels mach
vercrijgen wederom sullen gaen aende zijde van daer gecomen zijn.
 
 25-01-1608 blz. 18    
Vercoop, Jan Baertsz
aen Aelbert Pietersz woenende buijten Haerlem
seecker acker lants groot 83 roeden leggende int noort endt.
NO    Henrich vande Laen ende Jan Baertsz selffs
ZO endt  Jan Peeten erffgenaemen
ZW    Willem Jan
NW endt  Jong Heijn.
Noch Delft campgen groot 60 roeden leggende int noort endt,
streckende vande Delft off tot Willem Jannen blockgen toe.
NO    Jonge Heijn
NO    Cornelis Koijte kinderen.
Aelbert Pietersz heeft tvoorn. lant weder vercoft aen Cornelis ende
Henrick ende Pieter Baertssen zoonen.
 
 30-01-1608 blz. 19    
Derck Claesz als zoon ende voocht van Dieuwer Claesdr wedue wijlen
Claes Jan Coosters schuldich
aen die weeskinderen van Derck Lourisz geprocreert bij Marij
IJsbrantsdr
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke lants groot 600 roeden leggende achter Jan
Wouten ende Jan Pieter Everts worffven, streckende vande selven
worffven tot Jan Claessen lant toe.
NO    Engel Clousz
ZW    Claes van Zaenen.
Borgen zijn Jan Claesz Snijder ende Jan Claes Jannen.
 
 15-02-1608 blz. 20 v   
Vercoop, Jan Baert Jannen
aen Tonis Jan Baernden
een ackertgen lants leggende in Baert Jannen weer.
NO    Henrick vande Laen
ZW    Henrick vande Laen
ZO endt  derffgenamen van Jan Jansz Peet
NW endt  derffgenamen van Jonge Derck Heijn.
 
 18-02-1608 blz. 21 v   
Vercoop, Engel Roelffsz
aen Cornelis Maertsz Steffens
een acker lants groot 131 roeden leggende int noort endt.
NO    Maerten Henrick Ghijssen
ZO endt  Twisch
ZW    Louris Warnersz
NW endt  comparant zelffs.
 
 29-02-1608 blz. 21 v   
Vercoop, Pieter Cornelis Hartoegen
aen Claes Jansz Reael
een stucke lants groot 542 roeden leggende besuijden aen Aechte
Neelen weer.
NO    Jan Pierke Neelen
ZO endt  die Rijper ven
ZW    Schipper Allert
NW endt  Jan Pierke Neelen.
Claes Jansz Reael heeft tselve lant weder vercoft aen Roeloff
Jaspersz.
 
 01-03-1608 blz. 22    
Alsoe seeckere differenten ende geschillen gereesen waeren tusschen
Pieter Roelen ende Cornelis Cornelisz Peetoom nomine uxoris
impetranten van mandamant van relijff contra Comen Jan Jansz
gedaechde voor de gerechte van Assendelft ongedecideert. Ende om
alle vorder ende nodeloosse costen van processen te schouwen, soe
zijn die voorn. impetranten ter eenre ende Baert Claesz Boschman
swaeger vande voorn. Comen Jan ende Gerit Havicxz swager van Guert
Claes Duves tsamen vast staende voorde voorn. Comen Jan daer voore
zij oock in haer prive naem belovende te caveren ende vast staende
ter andere zijde bij arbitrage uijtspraecke vande onder geschreven
arbiters.
De arbitrage (ten huijsse van Allert Jan Cloussen) betreft de coop
vande perceelen van landen gedaen inde jaere 1581.
Aernt Jansz ende Pieter Allertsz Hoeck zijn de voochden vande voorn.
impetranten.
Arbiters zijn Willem Geritsz Boet, Wouter Claesz Schepen, Jan
Cornelisz out Schepen ende Floris Claesz Coen.
Borg is Jan Cornelisz Laeckeman woenende tot Wormer.
 
 17-03-1608 blz. 24    
Huijch Florisz ende Floris Huijgen zijn zoon schuldich
aen die naegelaeten weeskinderen van Tonis Fransz woenende tot
Haerlem als Jan Tonisz ende Jannitges Tonisdr
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een morgen lants leggende doorgaens onderdeel ende gemeen
in Huijch Blockhuijs weer omtrent die Cornmoellen, streckende vande
Meer totte Twisch toe welcke gemeenschap alleen is met andere
naecomers van Huijch Blockhuijs weer.
NO    Derck Huijsers weer
ZW    Jan Gaellen weer.
 
 25-03-1608 blz. 25 v   
Vercoop, Jan Geritsz vant Laentgen voor hem selven Jacob Dercksz als
man ende voocht van Griete Geritsdr ende Henrick Claesz als man ende
voocht van Marij Ghijsbertsdr als kinderen ende erffgenamen van
Nelle Claesdr in haer leven huijsvrou van Garbrant Theensz haer
laeste man
aen Floris Huijch Schoemaecker
een huijs ende erff, streckende vande Heerenwech tottet
achterslootgen staende ende leggende inde Kerckbuijert.
NO    Claes die Backers kinderen
ZW    Baertsses kinderen wesende thuijs int Lam.
 
 07-04-1608 blz. 26    
Vercoop, Cornelis Cornelisz Quast woenende int lant van Schouwen
aen Wouter Phillipsz
een huijs ende erff.
NO    Cornelis Jaep Heijnen voorven
O endt  den Wech
ZW    Derck Sijbeths huijs ende erff
NW endt  Claes Roeloff Zijmons.
 
 04-04-1608 blz. 27    
Dit zijn die naemen vande Schepenen ende Schotvangers mijnre
heerlicheijt van Assendelft die haer dienst beginnen sal tvrijdaechs
naer Paessche eerstcomende ende eijndende tvrijdaechs naer Paessche
1609.
                             Schepenen,
Int Broeckvierndeel                    Henrick
                             Cornelisz
Int Kerckvierndeel                    Claes
                             Dirricxz
                             Huijberden
Int Woudtvierndeel                    Willem
                             Woutersz
                             Gerrit
                             Willemsz
Int Nesvierndeel                     Adriaen
                             Jansz.
                             Schotvangers,
Int Brouckvierndeel                    Derck
                             Jacobsz
Int Kerckvierndeel                    Gerrit
                             Henricxz
Int Nesvierndeel                     Floris
                             Claesz
                             Coen.
     GERAERD Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 13-04-1608 blz. 28    
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Jan Stoffelsz waert alhijer
die gerechte helft van een stucke lants genaempt "Boeffven ventgen"
groot int geheel twee maeden leggende gemeen mette erffgenamen vande
voors. comparants moeder in een weer landts van outs genaempt Claes
Maerts weer, streckende eensdeels van Jacob Jaep Leenen Duijff Aernt
Janszs wedue haer kinderen ende Derck Nellen worff ende eensdeels
vande Wech tot Aecht Willem Geritszs lant toe.
NO    Pieter Cornelis Aerians wedue ende kinderen
ZW    Jan Jacob Jonge Jans.
Jan Stoffelsz heeft tselve halve landt weder vercoft aen Aecht
Willems naegelaeten dochter wijlen Trijn Reaelen.
 
 15-04-1608 blz. 29    
Vercoop, Jan Bueckelsz vanden Burch voor hem selven ende noch dselve
Jan Bueckelsz midtsgaders Aerent Aerentsz Bolgersteijn vervangende
ende haer starckmaeckend voor Adam Jacobsz vande Aa als
gecoordineerde voochden vande onmondige kinderen van Jan Bueckel
Aenisz vander Burch gewonnen bij Joosgens Harmensdr zijn wettelijcke
huijsvrouwe nae voorgaende auctorisatie van mijn ed. heeren
weesmeesteren van Delft.
Den selven voochden gesanctioneert int openbaer naer aengeslagen
biljetten te moegen vercoopen dese naevolgende landen
aen Pieter Dercxz onze buijervrijer
een perceel landts genaemt "die Kaech" leggende gemeen inde negen
maeden groot negen hondert eenenveertichstalve roeden met sijn
dijcke met sijn wech ende werckweeren als oock met zijn waeteringen.
NW    Louris Woutersz ende Sijmon Henrick Roelven
NO endt  die Sluijssloot
Z     Bouwen Jansz met Jan Derck Maerts
ZW    die Meer.
 
 15-04-1608 blz. 30 v   
Vercoop, Jan Bueckelsz vanden Burch voor hem selven ende noch dselve
Jan Bueckelsz
midtsgaders Aerent Aerentsz Bolgersteijn vervangende ende haer
starckmaeckend voor Adam
Jacobsz vande Aa als gecoordineerde voochden vande onmondige
kinderen van Jan Bueckel Aenisz vander Burch gewonnen bij Joosgens
Harmensdr zijn wettelijcke huijsvrouwe nae
voorgaende auctorisatie van mijn ed. heeren weesmeesteren van Delft.
Den selven voochden gesanctioneert int openbaer naer aengeslagen
biljetten te moegen vercoopen
dese naevolgende landen
aen Engel Jansz
twee stucke lants gelegen in Ouwe Jans weer groot 877 roeden,
streckende vande Wech off totte Caijck toe.
NO    Sebastejaen Baertsz ende Comen Jan Jansz met zijn kinderen
     mitsgaders Huijch Maertsz erffgenamen Floris Jansz met
     zijn kinderen
ZO endt  Engel Dercxzs weduwe met haer kinderen
ZW    Jan Derck Maertsz met Nijel Cornelisz ende Jan Maertsz
     Backer
NW endt  Huijch Maertszs erffgenaemen.
 
 15-04-1608 blz. 32    
Vercoop, Jan Bueckelsz vanden Burch voor hem selven ende noch dselve
Jan Bueckelsz midtsgaders Aerent Aerentsz Bolgersteijn vervangende
ende haer starckmaeckend voor Adam Jacobsz vande Aa als
gecoordineerde voochden vande onmondige kinderen van Jan Bueckel
Aenisz vander Burch gewonnen bij Joosgens Harmensdr zijn wettelijcke
huijsvrouwe nae voorgaende auctorisatie van mijn ed. heeren
weesmeesteren van Delft.
Den selven voochden gesanctioneert int openbaer naer aengeslagen
biljetten te moegen vercoopen
dese naevolgende landen
aen Claes Havicxz onse buijervrijer
twee stucke lants leggende in Ouwe Jans weer zijdt onder zijt groot
468 roeden met zijn dijcken met zijn wech ende werckweeren es oock
met zijn waeteringen.
NO    Pieter Coennen volck
ZO endt  Comen Jan Jansz met Huijch Maertsz erffgenaemen
ZW    Pieter Dercxz met Sijtgen Dercx
NW endt  Cornelis Lourisz vant Hoff met Jan Derck Maertsz.
 
 15-04-1608 blz. 33 v   
Vercoop, Jan Bueckelsz vanden Burch voor hem selven ende noch dselve
Jan Bueckelsz
midtsgaders Aerent Aerentsz Bolgersteijn vervangende ende haer
starckmaeckend voor Adam
Jacobsz vande Aa als gecoordineerde voochden vande onmondige
kinderen van Jan Bueckel
Aenisz vander Burch gewonnen bij Joosgens Harmensdr zijn wettelijcke
huijsvrouwe nae
voorgaende auctorisatie van mijn ed. heeren weesmeesteren van Delft.
Den selven voochden gesanctioneert int openbaer naer aengeslagen
biljetten te moegen vercoopen
dese naevolgende landen
aen Jan Jansz anders genaemt Jan Floren
een perceel lants genaemt "die Caech" gemeen leggende inde negen
maeden groot 523 roeden met zijn dijcken met zijn wech ende
werckweeren als oock met zijn waeteringen .
NW    Louris Woutersz ende Sijmon Henrick Roelven
NO endt  die Sluijssloot
ZO    Bouwen Jansz met Jan Derck Maertens
ZW endt  die Meer.
 
 24-04-1608 blz. 35    
Vercoop, Jan Ghijsbertsz geassisteert met Baert Claesz Boschman zijn
curateur
aen Claes Jansz, Gaeff Jansz ende Wijven Jansdr gebroeders ende
zusters zijn oome ende moeije
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hem comparant bijt
overlijden van Ghijsbert Cornelisz zijn vader aen ende op besturven
is van huijs hoff landt sant, bed bulster koegen beesten huijsraet
ende alle dependentie vandien. Sulcx dselve met zijn moeder halve
broeders ende zusters onverdeelt ende leggende ende staende inden
ban van Assendelft sulcx oock bijde gebuijeren aldaer dselve bekent
ende belent zijn.
 
 04-05-1608 blz. 35 v   
Gerrit Engelsz voor hem selven ende Jan Jacobsz nomine uxoris
vervangende ende haer starckmaeckende voor Nijel Engelsz, Jan
Engelsz ende Aernt Engelsz haer respective broeders ende
schoonbroeders ter eenre
ende Gerrit Dercxz soe voor hem selven als vervangende ende hem
starckmaeckende voor Derck Geritsz zijn zoon ende Trijn Dercxdr zijn
zuster ter andere zijde 
ende bekenden zij comparanten gescheijden ende gegrondeelt te hebben
een stucke landts genaempt "die Vlietsven" leggende in Gerrit die
Buets weer.
NO    Reaelen weer
ZW    Gerrit Claes Baerts weer.
Te weeten dat Gerrit Engelsz ende Jan Jacobsz cum socijs sullen
hebben het Vliets endt ende Gerrit Dercxz cum socijs het opperendt
naede wech. Sulcx tselve tegenwoordich met een dwarshening vanden
anderen gesepareert ende gescheijden is. Behoudelijcken nochtans dat
die voors. partijen tsamen sullen draegen ende betaelen alle lasten
van dijckaige wegen inbreck van dijcken nuwe sluijssen nuwe
plaettinge verpondinge ende morgengelt bekent opgestelt ofte
naemaels bekent ende opgestelt sullen moegen werden vande geheele
voors. ven soe hij van outs geleegen is, halff ende halff in alle
schijn oft selve nijet gegrondeelt noch gescheijden es. Ware dat
oock die voors. Gerrit Dercxz cum socijs zijn koegen ende beesten
mach scheepen opte Vliet ende die over Gerrit Engelsz cum socijs
lant tot in zijn landt te moegen drijven. Midts dat oock die voors.
pertijen die plaets vande opschepinge vande beesten in jaerlicxe
sullen gelijckelijck onderhouden mede halff ende halff alsbooven.
 
 13-05-1608 blz. 36    
Testament van Claes Claesz Nommelen.
Verclaerde eerst dat hij legateert ende besprack zijnen broeder
Pieter Claesz Nommelen tot zijn leven die lijfftochte van alle zijne
goederen die hij testateur mitter doot ontruijmen ende naelaten sal.
Voorts nomineerde ende institueerde tot zijne universale erffgenamen
vier kinderen van zijn voors. broeder met name Marij, Claesge,
Guertge ende Marijtge Pieterdrn mitsgaders Cornelis Henricxz zijn
voors. broeders kindtskindt elck in een gerechte vijffde paert.
 
 13-05-1608 blz. 37    
Testament van Pieter Claesz Nommelen.
Verclaerde hij testateur dat hij tot zijn universale erffgenamen
nomineert ende institueert zijn vier kinderen met name Marij,
Claesge, Guertge ende Neeltgen Pieters mitsgaders zijn kintskint met
naeme Cornelis Henricxz gebooren van zijn overleden dochter Elsge
Pieters elck in een gerechte vijffde paert.
 
 16-05-1608 blz. 38    
Pieter Cornelisz schuldich
aen Willem Roeloffsz die somme van 50.
Onderpande een huijs ende worff twelck hij tegenwoordich bewoondt
int noort endt, streckende met zijn erff tot Maerten Derck Bieren
lant toe.
NO    Jan Pierke Neelen
ZW    Garbrant Cornelisz.
 
 30-05-1608 blz. 39    
Vercoop, Ponciaen Jansz
aen Willem Cornelisz
een huijs ende erff soe als hij comparant tselve bewoont heeft.
Welverstaende dattet voors. huijs aende noort zijde geen meerder
erffs en heeft dan zijn noossedrop totte langte vant huijs maer
achter thuijs compt het erff vant selve huijs tottet scheij slootgen
vanden boeven ven toe. Dat oock tvoors. huijs aende selve zijde geen
licht van Baerte Pieters haeren erven nochte nacomelingen nochte
possesseurs van haer worff en sal moegen betimmmert worden,
streckende vande Heerenwech off tot Jan Jacobszs lant toe.
NO    Baerte Pieters huijs ende erff mettet lant van Aecht
     Willems ende Engel Cornelis zoons kinderen tesamen
ZW    die kinderen van Jan Jansz Schouten.
 
 30-05-1608 blz. 39 v   
Vercoop, Floris Pietersz, Floris Jansz ende Jan Jacobsz bijden Hove
van Hollandt geordineerde curateurs van Willem Maertsz, Maerten
Cornelisz als voocht van Griete Maertensdr ten overstaen ende
consent van Oetger Dercxz ende Baert Claesz Boschman weesmeesteren
tot Assendelft ende oppervoochden vande voors. Griete Maertensdr
aen Claes Maerten Allertszs
dat gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "Jancke
Maerts ses maeden" leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Floris Pietersz
NW endt  Nijes Claes met haer kinderen
ZW    Pieter Aerntsz
ZO endt  Gerrit Theeuwusz ende Claes den Ouwes. 
 04-06-1608 blz. 40    
Vercoop, Claes Allertsz onze buijervrijer soe voor hem selven ende
voor zijn andere broeders ende susters
aen Willem Jansz Jongelincx
twee Twisch campen groot tsamen 275roeden leggende int weer van
Claesgen Nommelen int noort endt, streckende van Allert Gerits lant
off totet Twisch toe.
NO    Pieter Nommelen ende Bouwen Pietersz
ZW    Maerten Derck Bieren cum socijs.
 
 04-06-1608 blz. 41    
Vercoop, Hillegunt Waellichsdr geassisteert met Jan Maertsz haeren
soon ende voocht
aen Pieter Allerden
twee omlopen lants groot tsamen 336 roeden leggende in Waelligen
weer.
NO    Marij Waelligen met haer kinderen ende Cijtgen Jelbrechts
     met haer kinderen
ZO endt  Jan vanden Laens erffgenaemen
ZW    Gerit Henricxz met zijn kinderen
NW endt  Henrick Cornelis Henricx.
 
 11-06-1608 blz. 42 v   
Vercoop, Wouter Claesz out Schepen voocht van Jannitgen Gerits
weeskint geassisteert met weesmeesteren
aen Huijch Aerentsz onse buijervrijer
een stucke lants leggende int noort endt in Maert Sijmons weer groot
816 roeden.
NO    Claes Cuijpers kinderen
ZO endt  Gerit Tonisz
ZW    Joncheer Willem Baerdesen
NW endt  die Wechsloot
Noch een omloop met een acker leggende int selvige weer groot 144
roeden.
NO    Jan Adrijans
ZO endt  Engel Roelven
ZW    Joncheer Willem Baerdesen
NW endt  Claes Dercxz.
 
 11-06-1608 blz. 43 v   
Vercoop, Wouter Claesz out Schepen voocht van Jannitgen Gerits
weeskint geassisteert met weesmeesteren
aen Henrick Roelffsz een worff leggende int noort endt.
NO    Henrick Roelffsz zelffs met zijn huijs ende worff
ZW    Pietesmer.
 
 13-06-1608 blz. 44 v   
Vercoop, Engel Henricxz
aen Jan Cornelisz aenden Dijck
een stucke buijtendijcx lant leggende in Jan Baningen weer groot 713
roeden, streckende eensdeels tot Claes Aecht Jans uijterdijck ende
anderdeels tot aende Meer toe.
NO    Guerte Tuenis met haer kinderen
ZO endt  den Hoogendijck.
 
 17-06-1608 blz. 45    
Vercoop, Claes Jan Vrericx tot Crommenie
aen Jan Nannincxz ende Jan Cornelis Gerits zoons tot Westzaenen
een perceel landts genaempt "Pierkelant" leggende int noort endt
beoosten die Wech groot 339 roeden.
NO    Dingnum Cornelisz
O     den Delft
Z     Jan Claesz
W     comparant.
 
 17-06-1608 blz. 45 v   
Vercoop, Willem Roeloff Zijmons
aen Maerten Roeloff Zijmons zijn broeder
een halff huijs ende erff staende inde Moellenbuert, streckende met
zijn erff vande Wech off tottet heck toe.
NO    Maerten Roeloffs
ZW    Marij Cuijpers.
Midts dat Maerten daer beneffens sal gebruijcken die gehele boegaert
soe lange tot dat die voors. comparanta voor kinderen tot haer
mondige jaeren zijn maer langer nijet, ende voorts dan halff ende
halff.
 
 28-06-1608 blz. 46    
Testament van Gerrit Cornelisz van Zaennen leggende in zijnen huijse
sieck te bedde.
Legateerde ende maecte bij desen Jacob Geritsz zijnen natuerlijcke
zoon zijn onderhoudinge van cost ende cleedinge uijt zijn testateurs
goeden te sullen genijeten geduerende tot dat die voors. Jacob
Geritsz achtien jaeren oudt wesen sal. Ende tot zijne achtien jaeren
oudt gecomen wesende noch daerenboven eens die somme van 600 .
Willende begerende ende ordineerde hij testateur dat oft gebuerde
dat die voors. Jacob Geritsz dese werlt quam te overlijden sonder
wettich kindt oft kinderen achter te laeten dat alsdan die voorn.
 600 sullen wederomme succederen devolueren ende keeren aende
erffgenamen vande voorn. testateur sonder daervan te moegen
vervreemden.
 
 07-08-1608 blz. 47 en 47 v
Vercoop, Willem Egbertsz
aen Allert Dercxz Coningen
een stucke landts groot anderhalf morgen leggende inde bincaijck int
Lange Laeners weer.
NO    Cornelis Willem Nijels zoons
NW endt  die Caijck
ZW    Derck Steffens ende Cornelis Geritsz
ZO    Willem Nijelszs weduwe ende kinderen worff.
Voor de somme van 1.756 daer op betaelt is 600.
 
 03-10-1608 blz. 48    
Testament van Allert Claes Allerden leggende sieck te bedde ende
Aechte Baltesersdr zijn huijsvrouwe.
Dat zij elcx andere gemaect hebben reciproche, dat die langstlevende
van hem testateuren sal hebben ende behouden die usufructus ende
lijfftochte van alle die goederen die bijde eerststervende mitter
doot ontruijmpt ende achtergelaeten sal worden.
 
 09-10-1608 blz. 48 v   
Garbrant Theensz van tOlbert in Groningerlant nu onze buijerman ende
bekende voor hem zijnen erven ende nacomelingen dat hij tot eenen
rechten vrije eijgendoemme gegeven heeft Asse Ydema wedue wijlen
Henrick Pietersz mijn moeije, alle alsulcke goederen als mij bij
doode vande voors. Henrick Pietersz zijn oome ende haeren man s.g.
op ende aenbesturven zijn.
 
 14-11-1608 blz. 49    
Vercoop, Cornelis Jansz alias Cleijn Kees nu woenende tot Jhisp
aen Cornelis Jansz Moellennaer nu woenende tot Alcmaer
een perceel landts groot 313 roeden leggende int noort endt achter
Allert Heijn Gerit Jans uijt.
NO    Cornelis Henricxz
ZW    die wedue ende kinderen van Claes Jonge Bouwen
ZO    Aellidt Peetges.
 
 19-12-1608 blz. 49 v   
Testament van Anna Tamis jongedochter leggende sieck te bedde ten
huijse van Tamis Dercxz.
Maecte ordineerde ende disponeerde bij dezen Risgen Tamisdr haer
inosente suster tot haer universaele ende eenige erffgenaeme.
 
 23-12-1608 blz. 50    
Vercoop, Gerrit Allertsz Goeten 
aen Floris Pietersz
twee ackertges landts mitte budden aen weer zijden groot 90 roeden
leggende in Jancke Maerts weer.
NO    cooper zelffs
ZO endt  cooper zelffs
ZW    Tamis Dercxz mette voors cooper
NW endt  den Delft.
 
 102-01-1609 blz. 51   
Engel Roeloffsz schuldich
aen Gerrit Jacobsz Hulst woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande zijn huijs met noch een weijlants daer achter groot 1000
roeden, streckende tsamen van den Heerenwech off totte Caijck toe.
NO    Engel Engelsz ende Derck Bieren volck
ZW    Jan Aeriansz mette wedue ende kinderen van Pieter Marij
     Thijssen.
 
 13-01-1609 blz. 52    
Testament van Jacop Cornelisz ende Imme Jochemsdr.
Maecken ordineeren ende disponeeren bij desen dat alsoe zij drie
kinderen bij malcanderen geteelt hebben ende oock int leven zijn als
Cornelis, Jacop ende Aellit, mitsgaders dat Imme Jochems daer en
boven noch heeft een voor kint bij haer eerder man geprocreert
genaemt Trijn Jacopsdr.
Nomineeren ende institueeren die voors. Trijn Jacops, Cornelis
Jacopsz, Jacop Jacopsz ende Aellidt Jacopsdr in alle die goederen
die zij testateuren mitter doot ontruijmen ende achter laeten sullen
als een vaders ende moeders kinderen hooft voor hooft ende effe nae.
 
 20-01-1609 blz. 53    
Vercoop, Maerten Henrick Ghijssen
aen Gerit Theunisz
een stucke lants groot een morgen lants leggende in Mannen weer.
ZO    Cornelis Pieter Jan Baerents
ZW    Cornelis Egbertsz
NW    Claes Rijssen
NO    Cornelis Meutsz.
 
 23-02-1609 blz. 53 v   
Vercoop, Sijmon Jansz Wendt
aen Jonge Claes Gloubosz tot Crommenie
een stucke acker landts wesende die noorderste vande twee ackers
groot 290 roeden leggende opt noort endt.
W     Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
O     die wedue ende kinderen van Jonge Willem Jan Ganes tot
     Crommenije
N     Aecht Jan van Hoorns tot Crommenije
Z     Claes Jansz Bening.
Onderpande zijn huijs erff ende lant daer achter aen gelegen
hetwelck hij comparant tegenwoordich bewoont ende bruijckende is int
voors. noort endt.
NO    Claes Jans Bening
O     die Heerenwech
Z     Jan Meijnertsz te Crommenije
W     Louris Lourisz.
 
 13-03-1609 blz. 54 v   
Bouwen Pietersz waert tot Assendelft schuldich
aen Tamis Cornelis Geltsack poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een huijs ende erff int noort endt.
NO    Claes Bouweszs wedue ende kinderen lant
ZW    Aerent Heijnen lant.
 
 24-03-1609 blz. 55 v   
Jan Gerit Huijgen ende Gerrit Jansz zijn zoon elcx voor hem selven
ende voor haer respective kinderen broeders ende zusters ter eenre.
Gerrit Claesz, Jan Claesz gebroeders elcx mede voor hem selven Jan
IJsbrants oock voor hem selven Jan Claesz Backer als broeder ende
voocht van Anna Jans wedue wijlen Pieter Claesz gesamentlijck
vervangende ende haer starckmaeckende voorde naecomers van Gerrit
Willem Mathijssen daer voore zij beloeffde te caveren ter andere
zijde.
Ende bekende zij comparante hoedat zij met den anderen onderdeel
ende gemeen hadde leggen in een weer landts genaempt het Groote weer
vijff gaerden landts vande welcke competeerde die voors. Jan Geritsz
ende zijn predecesseurs drie gaerden ende dandere twee gaerden
competeerde die Pastorije of Papelijcke Proeve van Assendelft
eertijts geincorpereert die Canonese ende Capittel vanden huijse van
Engmondt opten Hoeffve. Welke twee gaerden landts nu vercreegen in
coope deen bij Jan Geritsz cum socijs ende dander bijde successeurs
van Gerrit Willem Mathijssen.
Van welcke gemeenschap zij comparanten bekennen bij haer
predecesseurs geschift gescheijden ende gegrondeelt te wezen sulcx
zij comparanten inde voors. qualijte schiften scheijden ende
grontdeelde bij desen te weeten dat die voors. Jan Geritsz cum
socijs voor zijn vier gaerden sal hebben een stucke landts genaempt
"die Bincaijck" groot negen hont landsts. Noch een stucke landts
genaempt "het Cort meedtgen" groot seven hont landts. Noch het
Boeffveechgen leggende benoorden Sijmon Claes Derck Maerts huijs
groot een halff morgen. Ende noch twee koeven leggende inde vier
koeven all int Groote weer, ende is tgeen dat Jan Geritsz voors. te
deele aengecavelt es.
Ende die voorn. Gerrit Willem Mathijssen naecomers voors. sullen
hebben die drie Twischveentges groot twee maeden. Noch een halff
koeven inde voors. vier koeven mede int Groote weer. Ende is tgeen
dat Gerrit Willem Mathijssen volck te deele gevallen ende
aengecavelt es. Dan alsoe die voors. comparanten die twee gaerden
landts voorn. in coope vercreege hebben om een jaerlicxe onlosbaere
renten van 6.5.-. tsjaers competerende die voors. Canonesie oft
Capittel, die nochtans alleen opte voorn. Jan Geritsz cum socijs oft
zijne predecesseurs verseegelt ende specialijcken opt voorn. "Cort
meedtgen" verhypotequeert is. Ende evenwel Gerit Willem Mathijssen
volck die een helft vande voors. 6.5.-. onlosbaere renten
schuldich zijn. Belovende die selve als 3.2.8. tsjaers te betaelen
ende die voors. Jan Geritsz cum socijs daer van te indempneren.
Specialijcken ten onderpande die voorn. drie Twischcampen ende halff
koeven inde vier koeven ende alle haer andere landen ende goeden.
 
 21-04-1609 blz. 57    
Vercoop, Willem Roeloffsz
aen Cornelis Jansz biersteecker ende Garbrant Theensz
een huijs ende erff met zijn oosendrop inde Kerckbuijert genaempt
"die Vier Heemskinderen".
NO    comparant met zijn huijs gecomen van Cornelis Henricxz
ZW    thuijs toecomende Henrick die Smit.
Midts oock inde voors. huijsinge van Cornelis Henricxz hem comparant
toebehoerende nijet sal moegen werden getapt.
 
 17-04-1609 blz. 58    
Dit zijn die naemen vande Schepenen ende Schotvangers mijnre
heerlicheijt van Assendelft die haer dienst beginnen sal vrijdaechs
naer Paessche toecomende ende eijndende tvrijdaechs nae Paessche
1610.
                             Schepenen,
Int Broeckvierndeel                    Derck
                             Jacobsz
Int Kerckvierndeel                    Derck
                             Oetgers
Int Woudtvierndeel                    Gerrit
                             Jansz Peet
Int Nesvierndeel                     Gerrit
                             Havicxz
                             Jan
                             Jacobsz
                             Roed.
                             Schotvangers,
Int Broeckvierndeel                    Willem
                             Cornelisz
Int Kerckvierndeel                    Claes
                             Roeloff
                             Sijmons
Int Woudtvierndeel                    Engel
                             Henricxz.
     GERAERDT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 01-05-1609 blz. 59    
Vercoop, Engel Henricxz 
aen Guerte Theunusdr wedue Allert Maertsz ende haer kinderen
een stucke landts groet 600 roeden, streckende vanden Hoogendijck
off totte Meer toe.
NO    Jan Cornelisz Griet Allerts met haer kinderen ende Claes
     Claesz
ZW    Jan Cornelisz.
 
 15-05-1609 blz. 60    
Vercoop, Gerrit Geritsz Buet als man ende voocht van Griet Henrick
Geritszs
aen Pieter Jansz de Jonge onse Schout
een stucke landts groot 1004 roeden leggende inde Smeekoevennen van
outs genaempt "Claes Heijnnen ventges" ende nu genaempt "Henrick
Geritszs ventges", streckende van Floris Pieterszs lant off totte
Caijck toe.
NO    die wedue ende kinderen van Pieter Cornelis Aerians met
     Gerrit Willemsz
ZW    Jan Floren mette kinderen van Jan Jansz Roen.
Midts dat die cooper daer mede tzijnen laste ophouden sal een
eeuwige ende onlosbaer renten van dertich stuvers tsjaers
competerende die Groote Bagijnnen Hoff tot Haerlem.
 
 26-05-1609 blz. 61    
Vercoop, Jan Jansz vande Caijck
aen Jacob Jan Coppes
een stucke landts groot 1030 roeden leggende in Aechte Neelen weer.
NO    Claes ende Pieter Nommelen
ZO endt  die Caijck
ZW    derffgenamen van Gerrit Jacobsz uijte Rijp
NW endt  Jan Pierke Neelen.
 
 30-05-1609 blz. 61 v   
Vercoop, Derck Ouwe Geridden als voocht van Claes Cornelisz Gorters
kinderen ende Pieter Willemen als voocht van Engel Bieren soon
genaempt Cornelis Engelsz ten overstaen van Baert Claesz Boschman
ende Sijmon Claesz Conincx weesmeesteren
aen Maerten Derck Bieren met zijn broers kinderen
die gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "die
Uijterven" geleegen in Bieren weer groot 1400 roeden.
NO    Adriaen Jansz
ZO endt  Engel Derck Bieren kinderen
ZW    Jan Woutersz met die voors. Engel Bieren
     kinderen
NW endt  Maerten Derck Bieren met zijn zusters ende broers
     kinderen.
Noch het seste paert van Bieren buijtendijck leggende over tvoors.
weer.
 
 29-05-1609 blz. 62 v   
Vercoop, Jan Woutersz ende toegenaempt Jan Neelen van Assendelft
woenende int lant van Schouwen in Zeelant
aen Garbrant Theensz ende Jan Geritsz vant Laentgen zijn schoonzoon
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Wechsloot off
tot Jan Wouterszs achter lantgen toe.
NO    Jan Claes Jan Baerts
ZW    die Boeveech toecomende Wouter Claesz ende Cornelis Claesz
     Moeijduven.
Noch een koeven landts leggende int Vroon weer.
NO    Trijn Aerians Cornelis Aerians wedue ende kinderen
ZO endt  Baelich Maerte Jans
ZW    Cornelis Moeijduven
NW endt  Meijnert Geritsz.
 
 05-06-1609 blz. 63 v   
Vercoop, Derck Claesz van Dijck ende Louris Cornelisz vant Hoff
neven ende voochden in dezen van Willem Florisz naegelaten weeskindt
van Trijn Willems van Dijck ten overstaen van Floris Huijgen vaeder
vant voors. kindt mitsgaders Baert Claesz Boschman ende Sijmon
Claesz Conincx weesmeesteren
aen Pieter Willemen van Dijck
dat gerechte derde paert van een stucke landts genaempt "Willem
Gerit van Dijcx ven" groot int geheel een morgen landts.
NO    Nel Jan Franssen kinderen
NW endt  Trijn Gerits wedue Engel Nijelsz met haer kinderen
ZW    Derck Jongclaessen met zijn kinderen ende die wedue van
     Jan Oetgersz met haer kinderen
ZO endt  Cornelis ende Jan Anna Ghijssen.
Noch het gerechte derde paert van 200 roeden Kaech geleegen gemeen
inde vijffthien maeden met Cornelis ende Jan Anna Ghijssen cum
socijs.
ZO    Cruijngen camp
NW    Jan Cornelis Janszs ende Derck Claesz van Dijck cum socijs
ZW    die Meer
NO    Jan Oetgerszs wedue met haer kinderen.
Mitsgaders tvoors. kindts aenpaert inde Dijckstal ende derdepaert
vant huijs ende erff all vercoft over sesthien jaeren staende ende
leggende bijde Blaffhuijs.
 
 05-06-1609 blz. 64 v   
Testament van Allert Jansz Clous ende Aeff Pietersdr zijn
huijsvrouwe.
Dat alsoe zij geen kinderen bij malcanderen geteelt en hebben maer
dat Allert Jansz bij zijn eerste huijsvrouwe hadde geteelt ende noch
leven Neel, Guertgen, Aellidt ende Dieuwer, ende Aeff Pieters hadde
mede bij haer eerste man geteelt ende noch int leven zijnde een
dochter genaempt Trijn Pancraesdr die alle mondich zijn ende
geconsideert hem testanten ouderdoem ende soevere staet van goeden
hebben malcanderen gemaect ende gelegateert reciproce dat die
langstlevende van hem beijden sal hebben tgebruijck ende lijfftochte
van alle die goederen die de eerst stervende metter doot
ontruijmmen ende achter laeten sal tot zijn ofte haer leven lanck
geduijerende.
Hebben testateuren onvermindert die voors. lijfftochte tot haer
beijder erffgenamen genomineert ende geinstitueert Neel Allerts,
Guerte Allerts, Aellidt Allerts, Dieuwer Allerts ende Trijn
Pancraesdr als een vaeders ende moeders kinderen hooft voor hooft
ende even nae.
 
 09-06-1609 blz. 65 v   
Vercoop, Gerrit Henrich Jan Duves poorter tot Haerlem
aen Jan Jacobsz
drie perceelen landts groot tsamen 653 roeden leggende beoosten die
Wech in Tamissen weer.
NW endt  Tamis Dercxz
NO    Floris Pietersz
ZO endt  Jong Aernt Maertsz
ZW    Jan Peeten volck.
 
 09-06-1609 blz. 66    
Vercoop, Gerrit Henrick Jan Duves poorter tot Haerlem
aen Pieter Geritsz
een stucke veen landts wesende een gedeelte vande "Hooge veen" groot
592 roeden leggende in Goeten weer.
ZO endt  Gerrit Willemsz
ZW    die kinderen van Claes van Zaennen
NW endt  Derck Goeten
NO    Jan Peeten volck.
 
 24-06-1609 blz. 66 v   
Vercoop, Claes Jan Vrericx tot Crommenije
aen Derck Jansz
een stucke landts groot 1575 roeden leggende int noort endt in
Crommenierheijde, streckende vande Heerenwech noortwest werts totte
Caijck toe.
NO    comparant selver
ZW    Jonge Derck vande Lange Laen ende Marij Baerts.
Voor de somme van 1.300.
 
 25-06-1609 blz. 67 v   
Claes Jan Vrericx tot Crommenie schuldich uijt crachte van een oude
renten brieff
aen Mr. Ghijsbert van Thenesse woenende binnen Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts groot anderhalff morgen leggende int
noort endt, streckende vande Caijck off totte Wech toe.
NO    Cornelis Meijnertszs naecomers 
ZW    Derck Janttes.
 
 18-07-1609 blz. 68 v   
Vercoop, Ghijsbert Cornelisz nu ter tijt woenende tot Saerdam als
man ende voocht van Guerte Dercxdr
aen Hillegundt Jan Claessen wedue Roeloff Louwen ende haer kinderen
een huijs ende erff soe hij comparant tselve metter woen ontruijmpt
is leggende ende staende int zuijt endt, streckende met zijn erff
vande Heerenwech off tot Adriaen Janszs lant toe.
NO    Jan Derck Huijgen
ZW    Claes Derck Huijgen.
 
 02-08-1609 blz. 70    
Vercoop, Derck Dercxz Haesserden
aen Pieter Henricxz alias Pieter Maertsz
een stuckgen landts groot 100 roeden leggende buijten den
Leegendijck.
N     die Meer
O     die Leegendijck
Z     die cooper zelffs
W     die Meer.
 
 14-08-1609 blz. 70 v   
Vercoop, Jong Claes Gouwesz tot Crommenije
aen Claes Claesz Widt
een campe landts groot 290 roeden leggende inde hondert geerden inde
veen.
ZO endt  Jonge Willemen erffgenamen
ZW    Claes Jansz Bening
NW endt  Vrerick Jacobsz
NO    Aecht Jans.
 
 27-08-1609 blz. 71    
Vercoop, Pieter Cornelisz ende Cornelis Zijboutsz elcx voor hem
selven ende vervangende haere mede erffgenamen wijlen Bouwen Jansz
ende Neel Sijboutsdr
aen Jan Claesz
een worff groot 40 roeden leggende int noort endt, streckende vande
Wech off tot Engel Roeleven lant toe.
NO    Derck Huijbertsz Backer
ZW    Engel Roeleven.
Jan Claesz heeft die voorn. worff weder vercoft aen Engel Engelsz.
 
 27-08-1609 blz. 71 v   
Engel Engelsz schuldich
aen Cornelis Jacobsz zijn wijffs beste vaer
die somme van 125, die hij voor hem comparant verschoeten heeft.
Onderpande een huijs ende worff leggende ende staende int noort
endt, streckende met zijn erff vande Wech off tottet lant van Engel
Roeleven toe.
NO    Derck Huijbertsz Backer
ZW    Engel Roeleven.
 
 07-10-1609 blz. 72    
Vercoop, Derck Geritsz als voocht vande naegelaten kinderen van
Claes Cornelisz ende Pieter Willemen als voocht van Engel Corneliszs
weeskindt ten overstaen van weesmeesteren
aen Trijn Willems wedue Aerian Cornelisz ende haer kinderen
die helft van een stucke landts genaempt "Bieren meetgen" groot int
geheel vijff honts daer van die voorn. coopers oock die wederhelft
toebehoort leggende in Bieren weer, streckende van Jan Trijnen lant
off zuijtoost werts tot Cornelis Moeijduven lant toe.
NO    Wouter Claesz met zijn kinderen
ZW    Cornelis Engelsz vant Hoff ende Gerrit Huijgen.
Midts dat die voorn. coopers thaeren laste zullen neemen 60
hooftgelt staende met andere laste op Bieren volck.
 
 23-10-1609 blz. 72 v   
Vercoop, Willem Roeloffsz
aen Maerten Roeloffsz ende Trijn Jacobs wedue Gerrit Roeloffsz zijn
broeders ende haer kinderen
alsulcke 961 roeden lants als hij comparant doorsgaens gemeen in
Roeloff Sijmons weer, streckende vande Twisch off totte Meer toe.
NO    Jan Gaellen weer
ZW    Wilke Ballen weer.
Mitsgaders tgeen hem comparant toebehoort soe in Lijclaessen weer
als Wilke Ballen weer onder die voors. 961 roeden begreepen.
 
 23-10-1609 blz. 73    
Vercoop, Floris Dercxz
aen Jan Jansz van Assendelver veer, weeskindt
dat gerechte negende paert van een stucke landts genaempt "Huijch
Thijssen ven", leggende gemeen met Cornelis Bening Burgemeester tot
Amsterdam leggende Buijtenhuijssen mette uijterdijck daer toe nae
advenant, groot die voors. ven negen koeven, streckende vande
Uijtwech off totte Meer toe.
NO    die twee dochters van Griet Adriaens
ZW    die voorn. Bening ende erffgenamen ende kinderen van
     Machtelt Claes Lots tot Haerlem.
 
 11-11-1609 blz. 74    
Claes Geritsz woenende tot Wormerveer bekende gekocht ende ontvangen
te hebben van Willem Pietersz scheepstimmerman
een nijeuwe Dende Schuijt met zijn toebehoorte groot vier laste voor
de somme van 297, te betaelen vrij costeloos schaedeloos ende
sonder cortinge 100 ende resterende 197 op twee die eerstcomende
halff jaeren telcken die gerechte helft.
Onderpande die voors. Dende Schuijt.
 
 27-11-1609 blz. 74 v   
Vercoop, Jan Nannincxz ende Jan Cornelis Gerits buijerluijden tot
Westzaennen
aen Henrick Cornelisz
een perceel veen genaempt "Parkelant" groot 339 roeden leggende inde
hondert gaerden int noort endt.
NO    Dingman Cornelis
ZO endt  Cornelis Geritsz
ZW    Jan Claes Ouwe Jans
NW endt  Dingman ende Cornelis Geritsz.
 
 27-11-1609 blz. 75    
Vercoop, Cornelis Engelsz ende Claes Pietersz
aen Claes Jan Huijgen onze buijervrijer
een stucke lants genaempt "het Voorendt van Willem Jutten darp"
groot 1162 roeden int zuijt endt.
NO    Comen Jan
ZO endt  Ghijsbert Claesz
ZW    Comen Jan met Ghijs Jannen
NW endt  die Wechsloot.
Midts dat die cooper sal onderhouden die gerechte helft van Willem
Jutten darps dijck ende noort endt vande Wech.
 
 27-11-1609 blz. 76    
Vercoop, Derck Cornelisz Baenman woenende tot Bovencarspel ende voor
Guert Jans zijn moeder
aen Cornelis Engelsz
een stucke lants genaempt "Geellen ven" groot 1300 roeden leggende
Buijtenhuijssen vande Uijtwech off totte Meer toe.
NO    Baert Claesz Boschman
NO    Cornelis Engels voors. ende Machtelt vant Hooff zijn
     moeder. [ZW ?].
 
 04-12-1609 blz. 77    
Vercoop, Floris Jansz ende Jan Jacopsz geordineerde curateurs vanden
Hove van Hollandt van Willem Maertsz, Baert Claesz Boschman ende
Sijmon Claesz Conincx geordineerde weesmeesteren van Assendelft
oppervoochden ende Maerten Cornelisz als voocht van Griete
Maertensdr
aen Floris Pietersz
een perceel lants genaemt "Steeckel"met het ackertgen opten Delft
groot 133 roeden in Jancke Maerts weer.
NO    Floris Pietersz selffs
ZO endt  hij selver
ZW    Jan Jacopsz ende Tamis Dercxz
NW endt  den Delft.
 
 04-12-1609 blz. 78    
Vercoop, Floris Pietersz ende Floris Jansz geordineerde curateurs
van den Hove van Hollant van Willem Maertsz, Baert Claesz Boschman
ende Sijmon Claesz Conincx geordineerde weesmeesteren van Assendelft
oppervoochden ende Maerten Cornelisz als voocht van Griete
Maertensdr
aen Jan Jacopsz
twee ackers opten Delft groot 284 roeden leggende in Jancke Maerts
weer.
NO    Tamissen Savaeijers
ZO endt  Jong Aerent
ZW    Floris Pietersz
NW endt  den Delft.
Noch twee ackeren genaemt "Jan Duves Ackeren" groot 246 roeden
leggende int voors. weer.
NO    Jong Aerent ende Roeloff Jaspersz
ZO endt  Hillegunt Willems ende haeren kinderen
ZW    Derrick Tonisz
NW endt  Jong Aerent.
 
 08-01-1610 blz. 79    
Vercoop, Cornelis Willemsz voor hem selven ende voor zijn moeder
broeder ende zusters
aen Willem Egbertsz
een perceel lants genaemt "het Binner Delft" groot 125 roeden
leggende int Lange Laeners weer, streckende van Trijn Heijnen lant
totten Delft toe.
NO    cooper zelffs
ZW    Derck Steffens.
 
 08-01-1610 blz. 79 v   
Vercoop, Cornelis Willemsz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Floris Aerentsz
dat gerechte vierndeel van een stucke lants genaemt "Offen ven"
groot int geheel vier koeven, streckende vande Nouwevliet off tot
Cornelis Dercxz Jan Henricxz swaegers lant toe.
Z     Floris Aerentsz zelffs
NO    Jan Cornelis ende Jan Joosten.
 
 08-01-1610 blz. 80    
Vercoop, Cornelis Willemsz voor hem selven ende voor zijn moeder
zusters ende broeder
aen Henrick Jansz
een acker lants genaemt "het Vlietveentgen" groot 96 roeden leggende
int Lange Laeners weer, streckende vande voorn. vercoopers lant off
tot Cornelis vande Laens lant toe.
NO    die coopers cum socijs
ZW    Willem Egbertsz.
 
 18-01-1610 blz. 80 v   
Vercoop, Jan Claesz Reael voor hem zelven ende voor zijn zusters
gesamenlijck erffgenamen wijlen Claes Jansz Reael
aen Derrick Claesz van Dijck
een stucke lants genaemt "die Middelmoet van Dirck Jan Baerents
uijter ven" groot 820 roeden leggende in Dirck Jan Baerents weer.
NO    Pieter Maertsz ende Ootger Jansz
ZO endt  Gerit Cornelisz van Zaenen
ZW    Maerten Jan Dercken
NW endt  Derck Claesz selffs.
 
 12-02-1610 blz. 81    
Vercoop, Jacop Pietersz woenende opte Marcken als man ende voocht
van Meijns Jacop Ghijssendr
aen Engel Willemsz Schipper
die gerechte helft van een stucke lants wesende "die Suijer ven"
groot int geheel vijff koeven leggende Buijtenhuijssen gemeen met
Ghijsbert Jacopsz alias Ghijs Jannen, streckende vande Uijtwech off
totte Meer toe.
NO    die cooper
ZW    Jan Jacopsz.
 
 02-03-1610 blz. 81 v   
Vercoop, Henrick Roelven
aen Neel Claeses wedue wijlen Mathijs Jacopsz ende haer kinderen
seeckere vier ackeren lants leggende zijde op zijde in Derck
Huijssers weer groot tsamen 720 roeden.
NO    Baert Jan Gaellen cum socijs
ZO endt  Cornelis Willem Gerits zoons cum socijs
ZW    Huijch Floris Huijgen cum socijs
NW endt  Allert Engelsz.
 
 23-03-1610 blz. 82    
Vercoop, Willem Roeloff Sijmons
aen Jan Jansz Schoemaker
een huijs ende erff soe alst die voorn. Willem Roeloffsz ontruijmpt
is leggende ende staende inde Kerckbuert.
NO    Gerrit Sijmonsz
ZW    Cornelis Baertsses met Garbrant Theensz.
 
 23-03-1610 blz. 82 v   
Vercoop, Pieter Dercxz Keijser ende Dirck Dircxz Schotman nomine
uxoris woenende tot Haerlem
aen Engeltgen Dercxdr haeren respective suster ende Schoonsuster
twee vierndeelen van 232 roeden landts leggende in Claes van Zaenen
weer.
ZW    Trijn Aernts met haer kinderen
ZO endt  Claes Cuijper
NO    Sijmon Henricxz ende Gerrit Garbrantsz
NW endt  Lou Wouters.
 
 10-04-1610 blz. 83    
Dit zijn die naemen vande Schepenen ende Schotvangers mijnre
heerlicheijt van Assendelft die haer dienst beginnen sal tvrijdaechs
nae Paessche toecomende ende eijndende tvrijdaechs naer Paessche
1611.
                             Schepenen,
Int Broeckvierndeel                    Claes
                             Gerit
                             Henricx
Int Kerckvierndeel                    Jan
                             Cornelis
                             Janszs
Int Woudtvierndeel                    Baert
                             Claesz
                             Boschman
                             Floris
                             Pietersz
Int Nesvierndeel                     Baert
                             Roeloffsz.
                             Schotvangers,
Int Broeckvierndeel                    Gerrit
                             Allertsz
Int Kerckvierndeel                    Roeloff
                             Geritsz
Int Nesvierndeel                     Henrick
                             Allertsz.
     GERAERDT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 02-05-1610 blz. 84    
Garbrant Theensz bekende wel ende duechtelijcken gecocht ende
ontfangen te hebben van Tamis Dercxz die somme van 150 mitsgaders
daer en boven een Roosse nobel in speci. Op conditie ende voorwaerde
ist saecke dat Tamis Dercxz nijet bij tHoff van Hollandt gestelt
wordt onder curateurs (dat men hijer noempt Steekindt) gemaect te
worden, soe sal hij comparant ten overlijden vande voors. Tamis in
sulcke geval daer voore betalen ende restitueren aen handen vande
voors. Tamis Dercxzs erffgenaemen die somme van 385.4.-. Maer
indien Tamis Dercxz inder maenieren voors. Steekindt gemaect wordt
soe sal hij comparant die voors. ontfangen penningen voor nijet
hebben.
Onderpande een stucke landts groot drie koeven leggende int Laentges
weer.
NO    Trijn Willems met haer kinderen
ZO endt  Willem vant Laentges kinderen
ZW    Comparant zelffs
NW endt  Cornelis Moeijduven met Cornelis Pietersz.
 
 07-05-1610 blz. 84 v   
Claes Jan Vrericx tot Crommenije schuldich
aen Joncheer Willem Bardesen Heere tot Warmenhuijsen
een jaerlicxe losrenten van 3, hooftgelt 48.
Onderpande een acker landts genaempt "Jans Acker" groot 256 roeden,
streckende van Isaacx lant off zuijtwest werts totte Heerenwech toe.
N     Isaac Dircxz van Zaenen
Z     Isaac Dircxz van Zaenen.
 
 07-05-1610 blz. 85    
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Jan Claes Pietersz zijn swaeger
die gerechte helft van 662 roeden landts meed leggende mette voors.
cooper gemeen in Ghijssen weer.
NO    Cornelis Michielen ende Maerten Derck Bieren tsaemen
ZO endt  Maerten Derck Bieren
ZW    Floris Pietersz
NW endt  Cornelis Aerians.
 
 21-05-1610 blz. 85 v
Vercoop, Warnaer Harmensz als grootvaeder ende voocht vande
naegelaeten kinderen van Stoffel Warnaersz ende Claes Jansz als
neeff ende voocht van Neel Tammus zijn nichte wedue wijlen dselve
Stoffel Warnaersz
aen Jacob Jan Coppen
dat uiterendt van een stucke landts genaempt "Stoffeltges
Buijtcaijck" groot een morgen landts leggende in Sijmon Heijnen
weer.
NO    Gerrit Henricxz met zijn kinderen
ZO endt  die voors. Neel Tammes met haer kinderen
ZW    Jacob Jan Coppen zelver
NW endt  Sijmon Claesz Conincx.
 
 28-05-1610 blz. 86    
Testament van Aellidt Ghijssen wedue wijlen Willem Jacobsz.
Dat alsoe zij int leven heeft drie kinderen als Engel Willemsz,
Marij Willems ende Luwerich Willems ende dat zij testatrice om
redenen die voors. Luwerich haer dochter tot een legaet voor uijt
haer goeden besproecken heeft eens 100 aen gelde. Ende heeft
voorts van haeren vordere ongedisponeerde goederen genomineert ende
geinstitueert soe zij oock doet midtsdezen tot haeren universale
erffgenamen die kinderen vande voors. Engel Willemsz die kinderen
vande voors. Marij Willems geprocreert ende noch te procreren ende
die voors. Luwerich Willemsdr, elcke stam in een gerechte
derdendeel. Midts dat die voorn. Engel Willems ende Marij Willems
voor haer wettige portie sullen genijeten die vruchten van die
goederen die haerluijden respective kinderen van haer testatrice
sullen beerffven haer leven lanck geduijerende.
 
 30-05-1610 blz. 87    
Testament van Jannitgen Nijels wedue wijlen Maerten Cornelis Fons
haer laeste man.
Ende verclaerde zij testatrice dat zij heeft een dochter genaempt
Aechte Claes ende een soons zoon genaempt Jacob Claesz. Dat zij
daeromme tot haeren universale erffgenamen genomineert ende
geinstitueert heeft die voorn. Aechte Claes in deen helft ende die
voors. Jacob Claesz in dander helft van all haer goederen die zij
metter doot ontruijmen ende achter laeten sal.
 
 07-06-1610 blz. 88    
Vercoop, Pieter Willemsz van Alcmaer als man ende voocht van Neel
Jan Derck Jannen vervangende ende starckmaeckende voor zijn voors.
huijsvrous broeders ende susters gesamentlijck erffgenamen van Jan
Derck Jannen
aen Engel Jan Fransen
dat gerechte vijffdepaert van een perceel uijterdijcx genaempt "die
Paardecamp" groot int geheel 600 roeden leggende Buijtenhuijssen.
N     die Reguliers van Beverwijck
O endt  Aeff Engels met haer kinderen
W     Gerritges ven
Z     tIJe.
Borgen voor Pieter Willemsz zijn Sijmon Henricxz ende Willem
Geritsz.
 
 07-06-1610 blz. 88 v   
Vercoop, Jan Cornelisz alias Jan Aecht Jans
aen Trijntgen Pieters
een huijs ende erff soe goet ende quaet als die voors. Trijntgen
tselve tegenwoordich bewoenende is leggende ende staende inde
Moellenbuert.
ZW    Roeloff Jaspersz
NO    Garbrant Willemsz.
 
 08-07-1610 blz. 89    
Claes Allertsz oudt omtrent 73 jaeren, Warnaer Harmensz oudt omtrent
76 jaeren, Jan Woutersz oudt omtrent 64 jaeren, Allert Claesz oudt
omtrent 60 jaeren ende Nijel Pietersz Ham oudt omtrent 54 jaeren.
Rechtelijcken verdaecht ende daer toe versocht zijnde ter instantie
ende van weegen Gerrit Henricxz omme der waerheijt getuijchenisse te
geven ende hebben zij getuijgen voorde gerechte waerheijt verclaert
seggende waerachtich te wezen.
Eerst Claes Allertsz dat hem wel gedencken mach geleeden omtrent 56
jaeren dat Claes Ghijssen alias Claes Allert cum socijs ter eenre
ende Jong Gerrit Nijelen Ham ter andere zijde accordeerde dat die
voorn. soude hebben ende behouden die uijterdijck ende weder die
dijckaige leggende benoorden die colck tot zijnen laste neemen,
behoerende tot Ghijssen ven geleegen in Keijsers weer ende sedert
tot noch toe bijde voors. Gerrit Nijellen ende zijne naecomers sulcx
die voors. uijterdijck gebruijct ende die dijckaige onderhouden.
Die voorn. Warnaer Harmensz getuijge voors. verclaerde en dochter
vande voors. Gerrit Nijellen tot een huijsvrouwe gehadt te hebben,
ende vande voors. contracte wel verstaen heeft ende oock die voors.
dijckaige van weegen die naesaeten vande voors. Gerrit Nijellen wel
heeft helpen repereeren ende maecken.
Die voors. Jan Woutersz ende Allert Claesz mede getuijgen voors.
verclaerde van haer ouders ende oude luijden vant voors. contract
wel gehoort ende verstaen te hebben ende oock altijts gesien dat den
Dijck vande voors. ven bij Gerrit Nijellen naesaeten onderhouden
ende gerepereert es hebbende.
Ende die voorn. Nijel Pietersz Ham mede getuijge voors. verclaerde
van Pieter Geritsz Ham zijn vaeder wel te hebben hooren seggen dat
zijn vaeder Jonge Gerrit Nijellen Ham van Ghijssen volck hadde die
uijterdijck genoemen midts dat hij die dijckaige weder moste
onderhouden.
Soe waerlijck helpe hem getuijge Godt almachtich.
 
 08-07-1610 blz. 90    
Vercoop, Henrick Jansz
aen Rem Jansz zijn broeder
een nijeuwe worff geleegen int noort endt.
NO    comparant zelffs
NW endt  comparant zelffs
ZO endt  die Heerenwech
Midts dat Rem Jansz alleen toecompt die sloot aende noortoost zijde
vande voors. worff geleegen als alleen uijte voors.gecochte worff
gedolven.
 
 08-06-1610 blz. 90 v   
Vercoop, Ponciaen Jansz, Derck Jansz elcx voor hem selven Henrick
Jansz als man ende voocht van Marij Jansdr ende Jacob Cornelisz
gecoeren voocht van Aellidt Jansdr
aen Engel Henricxz ende Jan Stoffelsz
een huijs ende erff staende ende leggende inde Kerckbuert benoorden
die Peeperstraet.
NO    Anna Pouwels met haer zoon
NW endt  Jan Leckermelcx kinderen noosedrop van haer huijs
ZW    die Peeperstraet
ZO endt  die Heerenwech.
Midts dat die coopers tot haeren laste sullen neemen 122
hooftpenningen aen pacht daer op staende.
 
 08-06-1610 blz. 91    
Vercoop, Gerrit Henricken nu ter tijt poorter tot Haerlem
aen Claes Cornelisz
een stucke landts eertijts aen twee perceelen geleegen groot 971
roeden leggende in Tamissen oft Jan Duves weer.
NO    Trijn Derck die Boets met haer broers zoon ende Jan Floren
     met zijn kinderen
ZO endt  Jong Aernt
ZW    Jan Peet volck
NW endt  Tames Dercxz Guerte Theunes haer kinderen ende Willem
     Geritsz Buet met Jacob Henricxz.
 
 10-06-1610 blz. 91 v   
Vercoop, Engel Maertsz soe voor hem selven als vervangende ende hem
starckmaeckende voor zijn twee broeders, Maerten Roeloffsz mede voor
hem selven mede erffgenamen wijlen Derck Maertensz, Frans Garbrantsz
voor hem selven ende Frans Dercxz soe voor hem selven ende 
vervangende zijn broeder ende broeders wedue ende kinderen, Claes
Geritsz voor hem selven, Gerrit Willemsz nomine uxoris, Huijch
Huijgensz oudt omtrent 17 jaeren voor hem selven ende van weegen
zijn moeder ende zusters gesamentlijck, ende nijettemin haer starck
maeckende voorde wedue wijlen Huijch Fransz ende haer kinderen
gesamentlijck erffgenamen wijlen Aeff Fransdr wedue wijlen Derck
Maertensz, Pieter Henricxz laeckencooper ende poorter tot Haerlem
soe voor hem selven als van weegen ende daer toe speciale procuratie
hebbende die hij ons vertoonde ende in handen gaff van Cornelis
Henricxz voor hem selven, Severijn Mullens man ende voocht van
Thonisge Henricxdr ende Sijmon Cornelisz getrout gehadt hebbende
Marijtgen Henricxdr daer aff hij behouden ende noch int leven heeft
een soontgen genaempt Cornelis Sijmonsz onmondich zijnde voorde
welcke hij beloeffde te caveren gepasseert voor Willem van Trier
notaris publijcq tot Haerlem residerende in date den 13e meij
laestledem. Mitsgaders oock procuratie hebbende soe hij ons mede
verthoonde ende in handen gaff van Maerten Henricxz oudt omtrent 23
jaeren mede in woender van Haerlem voorde voors. notaris ende
getuijgen gepasseert opten 9e junij mede laestleden gesamentlijck
kinderen ende erffgenamen wijlem Henrick Maertensz laeckencooper
ende Neeltgen Joppendr
aen Henrick Cornelisz
een stucke landts genaempt "die Twee geers" groot negen hont landts.
W     Cornelis vant Hoff
NO endt  die Nouwevliet
ZO    Baert Claesz Boschman
ZW    Tamissen seven maed.
 
 09-06-1610 blz. 92 v   
Vercoop, Engel Maertsz soe voor hem selven als vervangende ende hem
starckmaeckende voor zijn twee broeders, Maerten Roeloffsz mede voor
hem selven mede erffgenamen wijlen Derck Maertensz, Frans Garbrantsz
voor hem selven ende Frans Dercxz soe voor hem selven ende
vervangende zijn broeder ende broeders wedue ende kinderen, Claes
Geritsz voor hem selven, Gerrit Willemsz nomine uxoris, Huijch
Huijgensz oudt omtrent 17 jaeren voor hem selven ende van weegen
zijn moeder ende zusters gesamentlijck, ende nijettemin haer starck
maeckende voorde wedue wijlen Huijch Fransz ende haer kinderen
gesamentlijck erffgenamen wijlen Aeff Fransdr wedue wijlen Derck
Maertensz, Pieter Henricxz laeckencooper ende poorter tot Haerlem
soe voor hem selven als van weegen ende daer toe speciale procuratie
hebbende die hij ons vertoonde ende in handen gaff van Cornelis
Henricxz voor hem selven, Severijn Mullens man ende voocht van
Thonisge Henricxdr ende Sijmin Cornelisz getrout gehadt hebbende
Marijtgen Henricxdr daer aff hij behouden ende noch int leven heeft
een soontgen genaempt Cornelis Sijmonsz onmondich zijnde voorde
welcke hij beloeffde te caveren gepasseert voor Willem van Trier
notaris publijcq tot Haerlem residerende in date den 13e meij
laestledem. Mitsgaders oock procuratie hebbende soe hij ons mede
verthoonde ende in handen gaff van Maerten Henricxz oudt omtrent 23
jaeren mede in woender van Haerlem voorde voors. notaris ende
getuijgen gepasseert opten 9e junij mede laestleden gesamentlijck
kinderen ende erffgenamen wijlen Henrick Maertensz laeckencooper
ende Neeltgen Joppendr
aen Jan Cornelisz alias Jan Aecht Jans
die gerechte helft van een stucke landts leggende met hem gemeen
genaempt "Henrick Aernden wijmerick" groot die selve helft vijff
koeven leggende buijtendijcx.
Z     Jan Claesges volcks wijmerick
Z     den Hoogendijck
N     die colck vande Vroonsluijs
W     Pieter Hammen volck Cornelis Corneliszs erffgenamen ende
     Huijbert Geritsz.
 
 10-06-1610 blz. 94    
Vercoop, Engel Maertsz soe voor hem selven als vervangende ende hem
starckmaeckende voor
zijn twee broeders, Maerten Roeloffsz mede voor hem selven mede
erffgenamen wijlen Derck
Maertensz, Frans Garbrantsz voor hem selven ende Frans Dercxz soe
voor hem selven ende 
vervangende zijn broeder ende broeders wedue ende kinderen, Claes
Geritsz voor hem selven,
Gerrit Willemsz nomine uxoris, Huijch Huijgensz oudt omtrent 17
jaeren voor hem selven ende
van weegen zijn moeder ende zusters gesamentlijck, ende nijettemin
haer starck maeckende
voorde wedue wijlen Huijch Fransz ende haer kinderen gesamentlijck
erffgenamen wijlen Aeff
Fransdr wedue wijlen Derck Maertensz, Pieter Henricxz laeckencooper
ende poorter tot
Haerlem soe voor hem selven als van weegen ende daer toe speciale
procuratie hebbende die hij
ons vertoonde ende in handen gaff van Cornelis Henricxz voor hem
selven, Severijn Mullens
man ende voocht van Thonisge Henricxdr ende Sijmin Cornelisz getrout
gehadt hebbende
Marijtgen Henricxdr daer aff hij behouden ende noch int leven heeft
een soontgen genaempt
Cornelis Sijmonsz onmondich zijnde voorde welcke hij beloeffde te
caveren gepasseert voor
Willem van Trier notaris publijcq tot Haerlem residerende in date
den 13e meij laestledem.
Mitsgaders oock procuratie hebbende soe hij ons mede verthoonde ende
in handen gaff van
Maerten Henricxz oudt omtrent 23 jaeren mede in woender van Haerlem
voorde voors. notaris
ende getuijgen gepasseert opten 9e junij mede laestleden
gesamentlijck kinderen ende erffgenamen
wijlem Henrick Maertensz laeckencooper ende Neeltgen Joppendr
aen Nijes Claes wedue wijlen Maerten Allertsz ende Claes Maertsz
haer soon
een stucke kaech landts genaempt "Cuijpers camp" groot een madt
landts leggende binnen Caijch.
ZW    Wouter Jacobsz met zijn kinderen
ZO endt  die Biestcamp
W endt  die Meer
NO    Pouwelscamp.
 
 10-06-1610 blz. 94 v   
Vercoop, Gerrit Henricxz poorter tot Haerlem
aen Baert Claesz Boschman onze medebroeder int Schepenampte
twee stucken landts leggende eertijts zijd op zijde ende nu eijnd op
eijnde in Tamissen ende Schouten weeren groot tsamen vijff morgen
landts.
O     die Caijck
Z     Jan Peeten
W     Claes Pietsen Aeff Cornelis zijn moeije ende Jacob Jan
     Jaeppen
N     Jong Aernt Maertsz.
 
 23-06-1610 blz. 95    
Sijmon Jansz linnenwever schuldich 
aen Seeger Thoenisz woenende tot Wormer
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs ende worff.
NO    Claes Jansz Bening
ZO endt  die Heerenwech
ZW    Jan ende Cornelis Meijnerts zoonen
NW endt  Jan ende Cornelis Meijnerts zoonen.
 
 24-06-1610 blz. 96    
Vercoop, Claes Jansz nu ter tijt woenende tot Spaerndam als man ende
voocht van Lijsbeth Jansdr
aen Anna Claes wedue wijlen Pieter Jonckclaessen met haer kinderen
een madt lants groot 600 roeden leggende in Maerten Jans oppermeed
wesende tuijter endt.
NO    Aellidt Peetges
ZO endt  Gerrit Jonckclaessen
ZW    Ootger Dercxz
NW endt  Gerrit Jonckclaessen.
 
 28-09-1610 blz. 96 v   
Testament ten huijse van Aecht Jansdr wedue wijlen Ghijsbert
Cornelisz voort siecke bedde van Pieter Ghijsbertsz haer zoon oudt
omtrent 22 jaeren seer cranck.
Nomineert ende institueert tot zijn universale erfgename die voorn.
Aecht Jansdr zijn lieve ende seer beminde moeder in alle zijn goeden
die hij testateur metter doot ontruijmen ende achter laeten sal.
 
 04-10-1610 blz. 97    
Vercoop, Claes Cornelis van Zaenen
aen die kinderen van Aellidt Peetges
die twee uijter Boeveechges groot tsamen 700 roeden leggende achter
die voors. comparants uijt in Maerten Keijsers weer, streckende
vande Delft off noortwest werts totte voors. comparants lant toe.
ZW    Baelich Maerte Jans ende Balteser Roeloffsz
NO    Jan Claes Vincken.
 
 26-10-1610 blz. 97 v 
Vercoop, Trijn Pieters lintwerkster
aen Roeloff Jaspersz
een huijs ende erff staende ende leggende inde Moelenbuert.
NO    Garbrant Willemsz
ZW    Roeloff Jaspersz selver.
Midts dat Roeloff Jaspers tot zijnen laste neempt 100
hooftpenningen staende onder Neel Lijcken, noch 100 hooftpenningen
staende onder Jan IJsbrantsz tot Oostzaenen.
 
 03-12-1610 blz. 98    
Vercoop, Claes Cornelis Decker tot Crommenie als man ende voocht van
Neel Piet Bannen
aen Sijmon Claesz Conincx
twee omloopen veen lants groot 448 roeden leggende in Coelingen
weer.
NO    Cornelis Henricxzs kinderen
ZO endt  Huijbert Piet Bannen
ZW    Jaecob Jaep Coppen
NW endt  den Delft.
 
 03-12-1610 blz. 98 v   
Vercoop, Cornelis Jong Willemen onze buijervrijer
aen Ghijbert Jansz ende Claes Dercxz
een stucke landts groot 765 roeden leggende in Cruijven ende Alkes
weeren.
Te Ghijsbert Jansz tgeen in Cruijven ende Claes Dercxz tgeen daer
van in Alkes weer leijt.
NO    Ghijsbert Jansz zelffs cum socijs
ZO endt  Jacob Jong Willemen
ZW    Trijn Jong Willemen met haer kinderen
NW endt  Jacob Dercxz Loucken.
 
 31-12-1610 blz. 99    
Vercoop, Jacop Pietersz woenende opte Marcken als man ende voocht
van Meijns Jacop Ghijssendr
aen Ghijs Jannen zijnen schoonbroeder
die gerechte helft vant madt voort huijs.
NO    Claes Jan Huijgen
ZO endt  Claes Jan Huijgen
ZW    Aerian Jansz
NW endt  die Heerenwech.
Noch die gerechte helft van Jacop Ghijssen worff.
NO    Engel Willemsz
ZO endt  die voors. Wech
ZW    Ghijs Schoonen
NW endt  tAchterlant.
Noch het halve "Achterventgen" groot twee koeven.
NO    Trijntgen Maerten van Zaennen met haer kinderen
ZO endt  Ghijsken Jannen ouwe worff
ZW    Aerian Jansz
NW endt  den Hoogendijck.
Noch die helft vande uijterdijck Jacop Ghijssen eertijts
toebehoorende geleegen over Vechters ven Buijtenhuijssen, streckende
vande Cadijck off totte Meer toe.
NO    Engel Willemsz
ZW    Ghijs Jannen zelffs.
 
 04-02-1611 blz. 100   
Vercoop, Sijmon Henrick Roelven
aen Jan Joosten
een perceel lants leggende inde buijten Caijch groot 839 roeden.
NW    Derck Jonckclaesz Dercken ende Jacop Jan Jaeppen
NO endt  Trijn Gerit die Boets met haer kinderen
ZO    Comparant selffs met Bouwen Jan Claessen ende die
     Bekesteijn
ZW endt  die Meer.
 
 12-02-1611 blz. 101   
Vercoop, Engel Roeloffsz
aen Cornelis Jaep Heijnen
een stucke lants groot 1033 roeden leggende achter die voors. Engel
zijn huijs, streckende van des voors. Engels lant off totte Caijck
toe.
ZW    Nel Venten met haer kinderen
NO    Maerten Derck Bieren cum socijs.
 
 24-02-1611 blz. 102   
Vercoop, Bouwen Pietersz
aen Claes Allertsz
een huijs ende erff naer uijtwijsen die roijpaellen soe voorts als
achter daer tegenwoordich staende, streckende vande Wechsloot off
tot Claes Jonge Bouwes wedue ende kinderen lant toe.
NO    Bouwen Pietersz huijs ende erff
ZW    Aerent Heijnen lant.
Bevoorwaert dat hij comparant noch actie van hem hebbende int huijs
dat hij nu bewoont staende benoorden dit vercofte huijs ende erff
nijet in sullen moegen tappen.
 
 17-03-1611 blz. 102 v  
Testament van Aernt Pietersz ende Neel Pietersdr broeder ende
zuster.
Maecken ordonneren ende disponeren bijdezen als dat Derrick Pietersz
haeren respective susters zoons zoon ende soons kindt, naet
overlijden vande laest stervende van hem testateuren sal hebben voor
een legaet tgerechte derdendeel van alle die goederen die zij
testateuren beijde metter doot ontruijmen ende achter laeten sullen.
 
 25-03-1611 blz. 103 v  
Willem Allertsz oudt omtrent 82 jaeren ende Bouwen Pietersz oudt
omtrent 64 jaeren, rechtelijcken verdaecht ende daer toe versocht
zijnde ter instantie ende van weegen Jan Cornelisz als man ende
voocht van Griet Willems omme der waerheijt getuijchenisse te geven.
Ende hebben zij getuijgen voorde waerheijt getuijcht verclaert ende
gedeposeert, seggende waerachtich te weesen dat zij getuijgen langer
geleeden als 20 jaeren sonder den perfecten dach onthouden te
hebben, tegenwoordich zijn geweest ten huijse van Neel Ghijssen int
noort endt dat dselve Neel Ghijssen wedue wijlen Willem Bouwesz haer
laeste man haer twee dochters geteelt bijde voorn. Willem Bouwesz
haer vaders erve bewees. Ende dat Griet Willems een vande voors.
twee dochters worde beweezen ende bij haer ende haer voocht
aengenomen tot haeren vaderlicke erffenisse een stucke landts
genaempt "het Meetgen" leggende in Willem Bouwes zoons weer.
NO    Willem Baerdesen
NW endt  Derck Janttes
ZW    Greewerts ven daer bruijckers aff zijn Allert vande Laen
     cum socijs
ZO endt  Lijsbet Willems wedue Pieter Hartoegen.
Ende dienvolgende tselve landt bijde voors. Griet Willemsdr
alsvooren aengevaert ende vreesamich gepossideert tot desen daege
toe.
 
 29-03-1611 blz. 104   
Claes Jansz ende Derck Dercxz vande Lange Laen weesmeesteren tot
Assendelft die welcke ons verthoonde ende overgaven om te leesen
seecker accoordt waer vanden teneur hijer inne geinsereert ende van
woordt tot woordt volgende es.
Op huijden hebben Gerrit Warnaersz voor hem selve ter eenre, Jan
Aeresz tot Westzaenen, Derck Aeriansz mede buijerman aldaer ende
Gerrit Pietersz Ham voochden vande kinderen vande voors. Gerit
Warnaersz geprocreert bij Anna Aeresdr ten overstaen van
weesmeesteren ende oppervoochden vande voors. kinderen ter andere
zijde geschift, gescheijden ende verdraegen midtsdezen bij
grontcavelinge, dat alsoe die gerechte helft vande goederen bij
Warnaer Harmensz haeren respective vader ende grootvader bij
testamentare dispositie gedevolueert waeren op die voors. Gerrit
Warnaersz ende zijn voors. kinderen, soe ist dat zij pertijen
verdraegen zijn dat die voors. helft der voors. goederen gecloeft
ende gedeelt zijn bij dezen aen tween. Daer van Gerit Warnaers sal
hebben teen vande twee midts betaelende alle die schulden die hij
ende zijn voors. kinderen mette voors. erffenisse van Warnaer
Harmensz tot haeren laste vervallen zijn. Waer voor Geridden paert
vant voors. lant oock verbonden sal blijven ende tot welcker tijt
tselve vercoft wordt, twelck Gerit oock mette eerste sal doen ende
sal oock die custinge daer voore verbonden wesen ende sal die nijet
moegen ontfangen oft die voors. schulden nu tzijnen laste staende 
moet daer aff betaelt worden.
Voorts soe sal Gerrit Warnaers hebben die kinderen portie vande
paerten scheeps bij Warnaer voors. achter gelaeten ende oock alleen
thuijs met inboel mitsgaders tot zijnen laste nemen die schulden soe
wel bij teerste huwelijck als anders vervallen. Ende het ander twede
deel vande helft vande voors. landen bij Warnaer achter gelaeten
sullen Geridden kinderen voors. hebben van suver landt sonder eenige
laste tot eenen vrijen eijgendoem.
Toorconde ende in kennisse der waerheijt dese ondertijckent opten
14e dach in jannuarijo anno 1611 endae was onderteeckent ende
gemerct aldus, tmerck van Gerrit Warnaersz, Jan Aeresz, tmerck van
Derck Aeriansz, tmerck van Gerit Pietersz Ham, Claes Jansz, Derck
Derckz.
Compareerde mede voor ons Schout ende Schepenen voors. Gerrit
Warnaersz ende heeft naer dat het voors. accoordt hem perfectelijck
voorgeleesen was in conformiteijt vandien voorde lste bij hem int
voors. accoordt aengenomen te draegen verbonden ende specialijcken
gehypoteqeert soe hij doet bij dezen eerst die gerechte helft vande
"Groote Twischveen" groot int geheel omtrent 995 roeden leggende int
Kerckweer, streckende van voors. Gerits ende zijn kinderen, Stoffels
kinderen ende Cornelis Henricxzs lant off totten Twisch toe.
NO    Jan Claes Dercken
ZW    Gerit Warnaersz zelffs.
Noch die gerechte helft vande Twischveen leggende aende zuijtwest
zijde vande voors. Groote Twischveen, groot int geheel 402 roeden,
streckende van Duijfgen Costers lant off totten Twisch toe.
NO    die Groote Twisch
ZW    Jan Baningen weer.
Noch die gerechte helft vant "Zuijer meedtgen" groot int geheel 336
roeden.
NO    Stoffels kinderen
ZO    die voors. Groote Twisch
ZW    Gerit Warnaersz zijn kinderen ende Breet endt.
Ende noch die helft vant "Bree endt" groot int geheel 300 roeden.
NO    Stoffels kinderen
ZW    Stoffels kinderen
ZO endt  tvoors. meedtgen
NW endt  Jan Claesz voors. met Trijn Willems ende haer kinderen.
 
 29-03-1611 blz. 105 v  
Testament van Gerrit Warnaersz Ham.
Maect ordineert ende disponeert dat hij vooruijt zijnen naegelaten
goeden gelegateert ende besproecken heeft zijn jongste kindt
geprocreert bij Anna Allerts zijn tegenwoordige huijsvrouwe die
somme van 400.
 
 01-04-1611 blz. 106   
Dit zijn die persoonen die dit aenstaende jaere Schepenen ende
Schotvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft wesen sullen
beginnende tvrijdaechs naer Paessche eerstcomende ende eijndende
tvrijdaechs naer Paessche 1612.
                             Schepenen,
Int Broeckvierndeel                    Gerit
                             Allertsz
Int Kerckvierndeel                    Claes
                             Dercxz
                             vande
                             Lange Laen
Int Woudtvierndeel                    Jan
                             Jacobsz
                             Gerrit
                             Willemsz
Int Nesvierndeel                     Louris
                             Woutersz.
                             Schotvangers,
Int Broeckvierndeel                    Cornelis
                             Cornelisz
Int Kerckvierndeel                    Baert Jan
                             Gaellen
Int Nesvierndeel                     Bastiaen
                             Baertsz.
     GERAERT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 13-04-1611 blz. 107   
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Allert Dercxz Conincx
een stucke landts groot 1500 roeden leggende in Jaep Heijnen weer,
streckende vande worffven off zuijtoost werts totten Delft toe.
Voor de somme van 2400, te betaelen op drie naevolgende ende
eerstcomende meijdaegen elcke meij een gerechte derdendeel.
 
 30-05-1611 blz. 108   
Vercoop, Jan Franssen tot Jisp
aen Jan Stoffelsz
een schip genaempt "een Gaeijnge" groot 22 lasten met alle zijn
toebehoorte ende viswande daervan nijet uijtgesondert.
 
 07-06-1611 blz. 108 v  
Vercoop, Derck Cornelisz Baenman woenende tot Bovencarspel
aen Aelbert Huijbertsz onze buijervrijer
een stucke landts mette oude worff daerinne geleegen groot 500
roeden leggende Buijtenhuijssen.
NO    Reguliers vande Beverwijck
ZO endt  Joncheer Willem Baerdesen
ZW    Willem Claesz Overdijck ende Cornelis Claes Corssen ende
     die voors. Aelbert worffven tsamen
NW    die Wechsloot.
Ende voor dees tijt daer geen dijck van tonderhouden, behoudelijcke
nochtans trecht van verstoelinge. Maer te moeten onderhouden die
wech die daer laest van onderhouden is.
 
 07-06-1611 blz. 109   
Vercoop, Tamis Dercxz
aen Jan Jong Aernden
een stucke landts groot 1567 roeden leggende in Jancke Maerts weer,
streckende van Willem Maerts zoons ende Willem Wouters zoons
worffgen off tot Aecht Willem Wouters lant toe.
NO    Floris Pietersz ende Jan Floren
ZW    Jan Aerntsz zelffs met die wedue van Cornelis Cornelisz
     tot Delft.
 
 07-06-1611 blz. 109 v  
Vercoop, Willem Garbrantsz
aen Trijn Aerntsdr ende haer kinderen
een stucke landts genaempt "Heijnen hem" groot 444 roeden.
NW    die voors. coopers
ZO    Cornelis Jonckclaessen
NO endt  Henrick Cornelisz
ZW endt  die Vlietsloot.
Noch een stucke landts groot wesende 260 roeden leggende in Roeleven
weer.
ZW    Louris Cornelisz vant Hoff
NO    Sijmon Henrick Geritsz
NW endt  Floris ende Jan Claes Coenen
ZO endt  die wedue van Baert Derck Baerten met haer kinderen.
 
 07-06-1611 blz. 110   
Vercoop, Willem Garbrantsz
aen Stijn Havicxdr met haer kinderen
een stucke landts groot 471 roeden leggende inde Hemmen.
NW    Engel Nijelszs wedue ende kinderen
ZO    Louris Cornelis vant Hoff
ZW endt  die Hoornsloot
NO endt  die Vlietsloot.
Midts dat die coopers tot haeren laste sullen neemen 200
hooftpenningen staende opt voors. lant competerende Joost Janszs
kinderen tot Amsterdam.
 
 07-06-1611 blz. 110 v  
Vercoop, Baert Jan Gaellen inden jaere 1606
aen Cornelis Roeleven
een campe landts groot 269 roeden leggende in Heijntges weer,
streckende van Roeloff Jaspers lant off tot Trijntgen Moellennaers
lant toe.
NO    Cornelis Nijelsz met zijn zuster
ZW    Huijch Claesz.
Cornelis Roeleven heeft tselve lant weder vercoft aen Cornelis
Dercxz Goesinnen tot Uijtgeest.
 
 09-06-1611 blz. 111   
Vercoop, Pieter Thijssen woenende tot Wormer als man ende voocht van
Griete Willems vant Laentgen ende Cornelis Henricxz als voocht van
Neel Willems vant Laentgen
aen Ootger Dercxz
een stucke meed lants groot 548 roeden leggende in Crullen weer
benoorden opt Laentges sloot.
NO    Ootger Dercxz zelffs
ZO endt  Jan Peeten wedue ende kinderen
ZW    Cornelis Moeijduven
NW endt  Jacob die smit.
 
 10-06-1611 blz. 111 v  
Vercoop, Maerten Roeloff Jaspers
aen Allert Engelsz
een stucke landts genaempt "die Kijff ven" groot 964 roeden leggende
in Cop van Dijcken off Sijmon Tijtten weer.
NO    Cornelis Jaspersz ende Aerian Derck Claeszs wedue
ZO endt  Roeloff Jaspersz ende Cornelis vande Lange Laen
ZW    Huijch Claesz ende die wedue van Derck Claesz
NW endt  Jannitgen Jaep Thijssen cum socijs.
 
 17-06-1611 blz. 112   
Engel Henricxz schuldich
aen Gerrit Jacobsz Hulst woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Laen" groot twee morgen
landts leggende achter comparants huijs ende worff, streckende vande
Wech off ende eensdeels vande comparants worff noortwest werts totte
Laenners werffven toe.
NO    de Schout
ZW    Marij Jan Peetten wedue ende kinderen.
 
 17-06-1611 blz. 113   
Vercoop, Cornelis Jansz woenende inde Beverwijck als man ende voocht
van Guerte Dercxdr ende Engel Cornelisz als man ende voocht van Aeff
Dercxdr kinderen van Derck Allertsz Goeten
aen Aechte Willemsdr onse buijervrijster
een stucke landts genaempt "die Boeveech" groot vijff hondt lants
leggende in Goeten weer, streckende van Claes Theenszs worff off
totten Delft toe.
NO    Hillegunt Willems met haer kinderen ende Marij Jan Peeten
     met haer kinderen
ZW    Achte Willems selver.
 
 06-07-1611 blz. 113 v  
Vercoop, Vechter Jansz poorter tot Haerlem als man ende voocht van
Anna Claes Boschmansdr
aen Claes Pietersz
een stucke landts genaempt "Luttichwech" groot anderhalff morgen
leggende in Goeten weer, streckende van Gerrit Goeten lant off
noortwest werts totte Caijck toe.
NO    de wedue ende kinderen van Jan Jansz Peet
ZW    Adriaen Jansz.
Borgen voor Vechter Jansz haeren swaeger zijn Baert Claesz Boschman
ende Adriaen Jansz.
 
 16-08-1611 blz. 114 en 115
Vercoop, Claes Huijbertsz
aen Claes Cornelisz, Jan Cornelisz, Marij Cornelisdr ende Neel
Cornelisdr zijn comparants broeders kinderen
die gerechte helft vande worff die zijluijden tegenwoordich met
malcanderen bewoennen.
ZW    Aernt Jan Dullen kinderen landt
NO    Nijes ende Dieuwer Cornelis dochteren.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Ven"
groot vier koeven.
ZO    Dieuwer ende Nijes Cornelis met die kinderen van Huijch
     Wijves
NW    Ghijs Jansz met zijn kinderen
NO    Claes Jansz met zijn broeder ende zuster met Pieter
     Geritsz
ZW    die Vlietsloot.
Noch dat gerechte vierdepaert van "Cleijne Meedtgen" groot drie
hondt lants.
NO    Maerten Allerts zoons volck
ZW    Jan ende Aeff Maerten Jans
ZO    Stijn Havicken met haer kinderen
NW    Aerian Jansz.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Dobben Hem"
bij de Vliets weel.
ZW    Claes Jansz met zijn broeder ende zijn zuster
ZO endt  Pieter Geritsz
NO    die Vlietssloot
NW endt  die Wechsloot.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "het Hemtgen"
groot een madt landts.
NW endt  die wedue ende kinderen van Huijch Wijves
ZO endt  Dieuwer ende Nijes Cornelis dochters
NO    die voors. coopers selver
ZW    Jan Joosten.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Nollen"
groot een halff madt leggende in Derck Ootgers weer.
ZW    Claes ende Allert Dercx zoonen
ZO endt  Jacob Dercxz
NO    Jacob Dercxz
NW endt  Claes Aernts Montseur.
Noch voorts generalijcken alle des voorn. comparants vordere goeden
roerend ende onroerende sulcx hij die tegenwoordich besit
(uitgenoemenen van zijn cleeren ende bed met zijn toebehoeren).
Ende dit voor een jaerlicxe lijffrenten vande voors. Claes
Huijbertsz van 150.
 
 21-08-1611 blz. 116   
Testament van Derck Claesz ende Aellidt Claesdr zijn huijsvrou.
Dat zij geen kinderen bijden anderen geprocreert en hebben.
Opdat tusschen hemluijden testanten respective erffgenamen geen
moeijten questien noch quereelen nae haer doot soude rijsen, soe
verclaerde zij testanten haer ernstige wille ende begeeren te wezen
dast den boel van hemluijden sal geregeert worden alleen tot schaede
ende baete vande voors. Derck Claesz als off noijt huwelijck
tusschen hem testanten en waere geschiet ende dat sulcx alst bedde
geschuert wordt ende eenich van beijden die voors. testanten
overleden sal weezen. Soe sal die voors. Aellidt Claes oft haer
erffgenamen affstaen met al sulcke goeden als van haer zijde
aengecomen sullen zijn. Behoudelijcken nochtans soe die voors.
Aellidt Claes compt te sterven voorde voors. Derck haeren beminde
man, soe heeft zij dzelve gemaect ende besproecken die lijfftochte
ende usufructus van alle die goeden die zij metter doot ontruijmmen
ende achter laeten sal tot zijn leven lanck geduijerende. Maer soe
ter contrarie die voors. Derck Claesz compt te overlijden voorde
voors. zijne beminde huijsvrouwe, soe sal die selve Aellidt Claes
hebben uijt den zelven Dercken goeden voor tgeene zij van roerende
goederen aende voors. Derck gebracht heeft die somme van 100.
Midtsgaders noch daer en boven eenen jaerlicxen lijffrenten van 50
voor douwaegiere [?] tot haer leven lanck geduijerende. Midts dat
oock die kinderen ende erffgenamen van Derck Claesz nae zijn doot
die voors. Aellidt Claes nijet uijt zijn huijs en sullen moegen
setten oft zij sal eerst een ander bequame woeninge hebben tot coste
vande voors. Dercken kinderen oft erffgenamen. Oft ten alder minsten
zijn halve huijs ende erff mede tot haer leven lanck.
Nomineerde zij testanten voors. voorts onvermindert die voors.
tochte ende douwaegiere tot haer erffgenamen respective, te weten
Derck Claesz zijn kinderen geprocreert bij Lucije Maertensdr zijn
overleden huijsvrouwe. Ende die voors. Aellidt Claesdr haer broeder
ende haer broeders kinderen elcx in zijn ouders plaetse bij
representatie.
 
 05-10-1611 blz. 117 v  
Testament van Jan Henricxz Gaell leggende op zijn sieckebedde oudt
omtrent 84 jaeren.
Dat hij testateur tot een legaet voor uijt zijn goet gemaect heeft
bijdezen Baert Jansz zijn zoon het huijs ende worff sulcx hij
testateur tselve beseeten heeft ende metter doot ontruijmmen sal.
Ende bekende hij testateur dat hij midts zijn uijterste ouderdoem
geen koebeesten aengeboet noch aengekocht en heeft ende sulcx met
lancheijt van tijt geconsumeert ende versleeten zijn, ende deurdien
die beesten die tot zijn testateurs huijse zijn alleen toebehooren
die voors. Baert Jansz zijn zoon. Dat oock met tvoors. legaet Baert
Jansz voldaen is van alle tgeene hij eenichsints op hem testateur
zijn vader te eijschen off te pretendere heeft. Dies alles
onvermindert doe heeft hij testateur van zijn ongedisponeerde goeden
tot zijn universale errffgenamen genomineert ende geinstitueert soe
hij oock deede bijdezen die voorn. Baert Jansz, Trijn Jansdr, Griet
Jansdr ende Engeltgen Jansdr zijn beminde kinderen hooft voor hooft
ende effen nae.
 
 13-10-1611 blz. 118   
Garbrant Cornelisz Hartoegen schuldich
aen Mr. Ghijsbert van Thenesse woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Uijter ven" leggende in
Aechte Neellen weer.
NO    Hillegunt Gerit Aeres met haer dochter
ZO endt  Nell Wouten met haer kindern
ZW    Ste. Michiels Convent tot Haerlem met Claes ende Gerit
     Havicx zoonen
NW endt  Maerten Derck Bieren.
Noch thuijs ende worff gecomen van des comparants broeder Pieter
Hartoegen, streckende met zijn erff vande Wech off tot het achter
slootgen toe.
NO    Jan Pietersz
ZW    Comparant zelffs.
Noch een veen camp leggende in Mannen weer groot 300 roeden.
NO    Claes Bouweszs wedue ende kinderen
ZO endt  Maerten Henrick Ghijsen
ZW    Aernt Pietersz
NW endt  Claes Bouweszs wedue ende kinderen.
 
 24-10-1611 blz. 119   
Cornelis Dercxz woenende tot Crommenije schuldich
aen Cornelis Geritsz woenende tot Saerdam
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Bever" groot 446 roeden
leggende int noort endt, streckende vande Wechsloot oostwerts tot
Willem Jan Jongelincx lant toe.
N     Albert Geritsz van Westzaenen
Z     Claes Claesz Widt
 
 14-11-1611 blz. 120   
Vercoop, Maerten Cornelisz als man ende voocht van Trijn Jan Willem
Aerians
aen Gerrit Henricxz
seecker veen lant leggende aen twee perceelen zijd op zijde genaempt
"het Veen" ende "Comen Jans Acker" groot tsamen 463 roeden leggende
in Ghijssen weer.
NO    Cornelis Moeijduven
ZO endt  Trijn Willems met haer kinderen
ZW    Floris Pietersz met Allert Cornelisz
NW endt  Allert Claes Allerden.
 
 06-12-1611 blz. 120 v  
Bouwen Pietersz ende Sebastiaen Bouwesz zijn zoon schuldich
aen Jan Claesz van Spaerwoude
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande, eerst die voors. Bouwen Pietersz drie ackeren landts
leggende in Claes Bouwes weer tsamen groot 332 roeden leggende twee
zijd op zijde ende een daer ten ende aen.
NO    Aernt Heijn ende Jannitgen Geritsdr
ZW    Claes Nommelen ende Aernt Heijn
NW    Engel Henricxz.
Noch drie dijckmeetges in Claes Nommelen weer groot tsamen 100
roeden, streckende van Piet Nommelen lant off tottet Twisch toe.
NO    Jannitgen Gerits
ZW    Willem Jan.
Noch vier ackeren landts leggende zijd op zijde in Outkes weer groot
tsamen 245 roeden.
NO    Louris Warnaersz
ZO endt  Louris Warnaersz
ZW    Louris Warnaersz
NW endt  Engel Roeleven.
Ende noch zijn huijs ende worff dat hij tegenwoordich bewoondt
staende ende leggende int noort endt, streckende van Bastiaens huijs
ende worff off tottet achterslootgen toe.
NO    Claes Jonge Bouwes volck
ZW    Claes Allertszs huijs ende worff.
Ende Bastiaen Bouwesz een stucke landts genaempt "het Vennitgen" in
Abts weer groot 333 roeden.
NO    Jacob Jansz uijte Rijp
ZW    Cornelia Claesdr van Zaenen
NW endt  Schipper Allert
ZO    die Caijck.
 
 11-12-1611 blz. 122   
Vercoop, Allert Jacobsz woenende tot Spaerndam
aen Aeff Engels wedue wijlen Jacob Jansz Roed ende haer kinderen
een stucke landts geleegen Buijtenhuijssen genaempt "die Groote ven"
groot 947 roeden, streckende vande Wechsloot off zuijtoost werts
totte Caedijck toe.
NO    Ghijsbert Claesz Schoon
ZW    Ghijsbert Claesz Schoon.
 
 29-12-1611 blz. 122 v  
Sijmon Cornelisz Backer schuldich
aen Pieter Henricxz ende Maerten Jansz buijerluijden tot Westzaenen
een jaerlicxe losrenten van 14.10.-., hooftgelt 246.
Onderpande zijn huijs ende erff.
ZW    Derck vande Lange Laen
NO    Willem Egbertsz.
 
 31-12-1611 blz. 123 v  
Vercoop, Cornelis Jaep Heijnen nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Jan Jansz vande Caijck zijn swaeger
"die Voorven" streckende vande Wech off tot Marij Cornelis weduwe
Jonge Jaep Heijn lant toe.
NO    Derck Steffens
ZW    Claes Roeloff Zijmons.
Noch een veen acker groot 180 roeden, streckende van deen tot dander
Reeff.
NO    die voors. Marij
ZW    Cornelis voors.
 
 20-01-1612 blz. 124   
Derck Sijmonsz woenende opten Leegendijck bijden Nuwendam schuldich
aen Jan Jansz van Castricum mede onze buijerman
die somme van 238, uijt saecke van huijscustinge vant naegenoemde
huijs ende erff. Te betaelen 100 op meij nu eerstcomende ende die
resterende 138 op vier eerstcomende alreheijligen telcken een
gerechte vierndeel.
Onderpande een huijs ende erff staende ende leggende aenden
Leegendijck.
N     Kees vande Laens lant
Z     Evert Pieterszs cleijne huijsgen.
 
 12-02-1612 blz. 124 v  
Testament van Derck Dercxz vande Lange Laen oudt Schepen.
Nomineert ende institueert tot zijnen universaele erffgenamen zijn
lieve ende beminde kinderen als Derck Dercxz, Claes Dercxz, Guerte
Dercx, Marij Dercx ende Machtelt Dercx in alle zijne goeden die hij
testateur metter doot ontruijmen ende achter laeten sal.
 
 25-02-1612 blz. 125 v  
Testament van Trijn Sijmonsdr wedue wijlen Jacob Lijclaesz.
Eerst maecte ende legateerde zij testatrice die kinderen van Claes
Sijmonsz haer overleden broeder, die kinderen van Guert Sijmons, die
kinderen van Neel Sijmons beijde haer overleden zusters, mitsgaders
Neeltgen Henricx haer suster zoons kindt elcke der voors. vier
stammen 240. Item besprack ende legateerde mede Jacob Garbrantsz
haer voors. mans broeders dochters zoon gelijcke 240, welcke 240
zij testatrice wilde dat zij op losrenten onder die regeeringe vande 
Weesmeesteren beleijt sullen worden tot des zelffs Jacob Garbrants
zoons mondige jaeren. Onder sulcke restrinctie nochtans indien
dselvige Jacob Garbrantsz quam te sterven sonder kindt oft kinderen
dat alsdan dselve 240 sullen devolueren ende gaen aen zijn andere
broeders ende zusters gebooren van zijn moeder Baelich Pietersdr.
Item besprack ende legateerde Engel Jansz ende Marijtgen Jans
kinderen van Jan Lijclaesz haer smans broeders kinderen elcx 50.
Item besprack ende legateerde die Huijsarmen 200 midts dat ijmant
van haer testatrice ende haer voors. mans bloede tot armoede comende
ende die renten vande voorn. 200 om Goods willen begeerde te
genijeten daer inne voor alle andere geprefereert sullen wezen.
Voorts soe verclaerde zij testatrice van alle haer vordere
ongedisponeerde goederen tot Haeren universaele erffgenamen Pieter
Jacobsz, Aellidt Jacobsdr, Claes Jacobsz ende Derck Jacobsz haer
smans broeders dochters kinderen hooft voor hooft ende effen nae.
 
 01-03-1612 blz. 127   
Claes Jansz Baning woenende opte Heijd int noort endt schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr wedue Willem van Foreest poorterse tot
Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande eerst dacker achter die ven groot 314 roeden leggende int
noort eijnde opte Heijd.
Z     Cornelis Geritsz van Crommenije
W     Vrerick Jacobsz Schimmelpennick tAlckmaer
N     Claes Joosten
O     Gaeff Jong Willemen van Crommenije.
Noch een perceel lants genaempt "het Kerckenlant" groot 414 roeden.
N     Vrerick Jacobsz Schimmelpenning voors.
W     Willem Willemsz Allerden
Z     Henrick Cornelisz
O     Pieter Maertsz van Crommenie.
Noch het ackertgen achter Claes Janttes opte voors. Heijd groot 120
roeden.
N     Jan Claesz van Crommenie
W     Jan Claesz van Crommenie
Z     comparant zelffs
O     Claes Janttes.
 
 13-03-1612 blz. 128 v  
Testament van Claes Claesz de Widt ende Neel Claesdr zijn
huijsvrouwe.
Eerst hebben zij testateurs den lancxtlevende van hem beijde
reciproce besproecken ende gelegateert deen helft van thuijs ende
erve daer zij testateurs nu ter tijt in woenen, elckander zijn
portie van alle die beesten met het gereetschap tot die beesten
dienstich, die huijsraet gout silver gemunt ende ongemunt actien
crediten ende alle andere roerende goederen. Ende noch die
lijfftochte van twee derdepaerten van donroerende goederen die
deerst stervende van beijde metter doot ontruijmmen sal.
Voorts hebben zij testateurs genomineert ende geinstitueert tot
haere universale erffgenamen Maerten Pietersz ende Joost Cornelisz
haer kindtskinderen in alle die vorder ongedisponeerde goederen.
Indien die twee voors. erffgenamen sonder kindtskinderen off
descendenten comen te sterven, dat alsdan alle die voors. goederen
van haer testateurs gecomen in twee gedeelt ende geklooft sullen
worden ende deen helft vande voors. goederen sullen comen aen de
voors.Claes Claesz zijn naeste vrunden ende dander helft aen die
voors. Neel Claesdr haer naeste vrunden.
Welcke voors. erffenisse ten behouve vande voors. erffgenamen totdat
die selve mondich zullen zijn geregeert ende geadministreert sal
worden bij Frans Claesz woenende op Crommenierdijck ende Baernt
Claesz woenende tot Crommenie.
 
 03-04-1612 blz. 130 en 130 v
Vercoop, Jan Stoffelsz Stuijerman
aen Vrerick Willemsz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech
off totte nosedrop van Jan Leckermelcx kinderen huijs.
NO    Pouwelszs huijs ende erff
ZW    die Peeperstraet.
Voor de somme van 480, te betaelen op acht toecomende meijdaegen.
 
 10-04-1612 blz. 131 en 131 v 
Vercoop, Allert Engelsz
aen Gerrit Theunisz alias Gerit Huijgen
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" int Dam weer groot 2334
roeden, streckende van Cornelis Henricxzs ende zijn kinderen lant
off zuijtoost werts totte Caijck toe.
NO    Engel Heijntkes ende Cornelia Cornelis van Zaennen
ZW    Willem Jan ende Keesgen Coijten kinderen.
Voor de somme van 2815.7.4., te betaelen op drie eerstcomende
meijen.
 
 10-04-1612 blz. 132   
Vercoop, Engel Henricxz
aen Jan Jacobsz Louckes
drie ackertges landts groot tsamen 118 roeden leggende in Tamissen
oft Jan Duves weer.
NO    Jong Aernt
ZO endt  Jong Aernt
ZW    Tamis Dercxz
NW endt  Lou vant Hoff.
Voor de somme van 140, te betaelen op meijdach toecomende.
 
 10-04-1612 blz. 132 v  
Engel Claesz Clous ter eenre Pieter Aernts alias Piet Joosten als
voocht van Aecht Joosten zijn moeije ter andere zijde ende
verclaerde dat geleeden 23 jaeren zij comparanten hadden vermangelt
geroijlt ende gepermiteert twelck zij noch gestant doen bij dezen.
Dat Engel Claesz ende zijn erven van Aechte Joosten sal hebben een
stucke landts genaempt "het Boeffveechgen" groot ruijm een madt,
streckende vande Wechsloot off tot Willem Gaellen lant toe.
NO    Ootger Dercxz
ZW    Jan Wouten lant met Jan Pieter Everts huijs ende worff.
Daer tegen die voorn. Aecht Joosten ende haeren erven sullen hebben
vande voorn. Engel Claesz een stucke landts genaempt "het
Boeffveechgen" voor Ootgers groot 330 roeden, streckende vande
Wechsloot tot Henrick Jan Geritszs lant toe.
NO    Sijmon Claesz ende Ootger Dercxz
ZW    Ootger Dercxz met Joost Willemszs worff.
Noch een campe veens genaempt "het Campgen van Wouter Joosten" groot
125 roeden, streckende van Sijmon Claeszs lant off oostwerts tot
Ootger Dercxzs lant toe.
[In de kantlijn:] Jan Woutersz oudt 70 jaeren ende Maerten Dercxz
oudt 69 jaeren, gehoort zijnde opt inhouden van dese vermangelinge
vandie landen hijer inne verhaelt, verclaeren haer wel bekent te 
wesen tselve all seeckere jaeren voort opstellen vande 40e penning
geschijet te wesen.
 
 10-04-1612 blz. 133 en 133 v
Vercoop, Engel Henricxz
aen Louris Cornelisz vant Hoff
seeckere acker lant genaempt "die Varkens meentges" groot 750 roeden
in Jan Duves oft Tamissen weer.
NO    Jong Aernt
ZO endt  Tamissen ackertges ende Jan Jaep Louwen
ZW    Jan Peeten volck
NW endt  Derck Theunen.
Voor de somme van 775, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 10-04-1612 blz. 134 en 134 v
Vercoop, Aernt Nijelsz onze buijervrijer als oom ende voocht van
zijn broeders Claes Nijelszs kinderen
aen Jan IJsbrantsz
een stucke landts groot 1411 roeden genaempt "die Claijcamp"
leggende in Jan Derck Everts weer.
NO    Jan Derck Everts
ZO endt  Pieter Heijn
ZW    Cornelis Jaspersz met zijn consorten
NW endt  Jan Derck Everts.
Voor de somme van 2407.13.6., te betaelen op drie eerstcomende
meijen.
 
 10-04-1612 blz. 135 en 135 v
Vercoop, Allert Dercxz Haesserden ende Engel Henricxz soe voor haer
selven ende voorde andere gemeene erffgenamen wijlen Aerian Dercxdr
aen Pieter Roeloffsz onze buijervrijer
een stucke landts genaempt "het Groote madt" groot 836 roeden
leggende in Sijmon Tijtten weer.
NO    Allert Cornelisz
ZO endt  Huijch Claeszs uijter ven
ZW    Cornelis Willemsz ende Roeloff Jaspersz
NW endt  Trijntgen Moellennaers met Adriaen Jansz.
Voor de somme van 1000, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 10-04-1612 blz. 136 en 136 v
Vercoop, Engel Henricxz
aen Jan Jong Aernden
een stucke landts genaempt "die Dijckmeed" leggende in Jan Baningen
weer groot 1284 roeden.
NO    Jan Trijnen
ZO endt  die Hooge meed
ZW    Claes Cornelisz
NW endt  die Hoogendijck.
Voor de somme van 1820, te betaelen op drie eerstcomende meijen.
 
 10-04-1612 blz. 137 en 137 v
Vercoop, Engel Baerntsz
aen Henrick Cornelisz van Zaennen
een stucke landts genaempt "Snijers ackeren" groot drie koeven
geleegen int zuijt endt, streckende van Griet Jacobs worff off totte
Caijck toe.
NO    cooper zelffs met Cornelia zijn halve zuster
ZW    die wedue van Claes Maertsz ende haer kinderen mitte
     voors. cooper.
Voor de somme van 1890, te betaelem op drie toecomende meijen.
 
 10-04-1612 blz. 138 en 138 v
Vercoop, Floris Pietersz
aen Floris Claesz zijn neeff
een huijs ende erff inde Moellenbuert, streckende met zijn erff
vande Wech off tot Cornelis Jasperszs werff toe.
NO    Roeloff Jaspersz
ZW    Derck Huijsserssloot.
Voor de somme van 450, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 14-04-1612 blz. 139 en 139 v
Vercoop, Gaeff Jacobsz tot Westzaenen als voocht van Barber Cornelis
zijn nichte wedue wijlen Claes Nijelsz
aen Engel Baerntsz
dat gerechte vierndeel in een stucke landts genaempt "die Vlietsven"
groot int geheel 3050 roeden.
ZO    Jan Claes Reaelen met zijn zusters
ZW endt  Gerrit ende Claes Havicken
NW    Pieter Jan Jaeppen ende Claes Jan Claes Louckes
NO endt  die Wijge Vliet.
Mitsgaders noch een huijs ende erff staende ende leggende inde Horn,
beslooten in Cornelis Pieter Jan Baernts oude kinderen ven.
N     Baernt Nijelsz
ZO    die Heerenwech.
Landt voor de somme van 800.
Huijs voor de somme van 665.
Te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 13-04-1612 blz. 140 en 140 v 
Vercoop, Cornelis Jansz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Cornelis Pietersz onze buijervrijer
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 2856 roeden.
NO    Willem Geritsz ende die wedue ende kinderen van Gerrit
     Geritsz
ZO endt  die Caijck
ZW    Aechte Ghijssen met haer kinderen
NW endt  Aechte Ghijssen met haer kinderen met Jacob Henricxz.
Voor de somme van 4270, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 13-04-1612 blz. 141 en 141 v 
Vercoop, Gerrit Jelbrechtsz nomine uxoris
aen Cornelis Jansz onze moellennaer
een Delft campe landts genaempt "Guertsveentgen" groot 172 roeden
leggende int noort endt.
NO    Henrick Jonge Dercken
ZO endt  Henrick Jonge Dercken
ZW    Sijmon Conincx
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 156, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 13-04-1612 blz. 142 en 142 v 
Vercoop, Gaeff Jacobsz tot Westzaenen als voocht van Barber Cornelis
zijn nichte wedue wijlen Claes Nijelsz
aen Maerten Huijgen onze buijervrijer
een stucke landts groot 300 roeden leggende int Bree weer.
ZW    Bastiaen Baerten
ZO endt  Engel Jan Franssen ende Allert Cornelis Claes Corssen
NO    Jan Claes Reaelen
NW endt  Henrick Joosten met Jan Cornelisz.
Voor de somme van 470, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 14-04-1612 blz. 143 en 143 v 
Vercoop, Gaeff Jacobsz tot Westzaenen als voocht van Barber Cornelis
zijn nichte wedue wijlen Claes Nijelsz
aen Pieter Dercxz onse buijervrijer
een veencamp groot 328 roeden leggende inde Hemmen.
ZO    die voors. Pieter zelffs
ZW    Jan Joosten
NO    Nies ende Dieuwer Cornelis Jan Dullen
NW    Claes Wijves
Voor de somme van 355, te betaelen op drie toecomemde meijen.
 
 15-04-1612 blz. 144 en 144 v 
Vercoop, Rem Jansz
aen Henrick Jansz zijn broeder
die noorder acker vande omloop leggende in Everts weer groot 171
roeden.
NO    Cornelis Henricxz
ZO endt  Cornelis Henricxz
ZW    die vercooper zelffs
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 192, te betaelen op twee toecomende meijen.
 
 15-04-1612 blz. 145 en 145 v 
Vercoop, Jan Maertsz tot Crommenie als man ende voocht van Griete
Pietersdr
aen Claes Pietersz ende Willem Pietersz
alsulcke portie ende gedeelte vande perceelen van landen mitsgaders
int huijs ende erff twelck hem comparandt inde qualijte voors. op
ende aenbesturven es bij doode ende overlijden van Pieter Henricxz
ende Anna Claes zijn huijsvrouwe hem comparants schoonvader ende
schoenmoeder sulcx dselve respectivelijck van buijeren bekent ende
belent zijn.
Voor de somme van 1650, te betaelen op drie Karstmissen.
 
 15-04-1612 blz. 146 en 146 v 
Vercoop, Claes Jansz als man ende voocht van Marij Pieters
vervangende Aechte Pieters met haer kinderen mitsgaders voor
Jannitgen de wedue ende kinderen van Henrick Pietersz
aen Claes Pietersz ende Willem Pietersz zijn schoonbroeders
drie vijffden paerten vande huijssinge ende worff daer de voors.
coopers tegenwoordich woenen staende ende leggende inde
Moellenbuert.
NO    Sijmon Jansz den Ouwes
ZW    Joncheer Willem Bardeses lant.
Voor de somme van 270, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 15-04-1612 blz. 147   
Vercoop, Wouter Jansz nomine uxoris vervangende Duijff Thijssen zijn
schoonmoeder Jan IJsbranden zijn schoonbroeder ende Claes Woutersz
zijn swaeger ende Claes Cornelisz, te weeten Wouter Jansz voor een
derdendeel ende Claes Cornelisz voor twee derdendeelen
aen Maerten Roeloffsen
een stucke landts genaempt "Dercken meedtgen" leggende int Groote
weer, groot twee maeden.
NO    Claes Huijberden ende die coopers
ZO endt  Claes Roeloff Sijmons
ZW    die selvige Claes met Jan Gerit Huijgen
NW endt  Cort vennitgen.
 
 16-04-1612 blz. 147 v en 148 
Vercoop, Huijch Claesz
aen Henrick Lambertsz
een huijs ende worff soe als comparant tselvige tegenwoordich
bewoenende is leggende ende staende inde Moellenbuert, streckende
met zijn erff vande Heerenwech off tot Jannitges lant toe.
NO    Allert Engelszs ven
ZW    Jannitgen Jacobs met haer kinderen.
Voor de somme van 595, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 16-04-1612 blz. 148 v en 149 
Vercoop, Huijch Claesz
aen Allert Engelsz
een stucke landts genaempt "die Bagijnen meed" groot 1188 roeden
leggende inde Moellenbuert, streckende van Baertses volcx lant off
totten Hoogendijck toe.
NO    Jan Huijberden wedue ende kinderen
ZW    Michiel Willemsz.
Voor de somme van 2300, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 16-04-1612 blz. 149 v en 150 
Vercoop, Gerrit Henricxz woenende tot Haerlem
aen Jan Engelsz scheepstimmerman
een stucke landts genaempt "die Hooge veen" leggende in Jan Derck
Jannen weer groot 743 roeden.
NO    Aeff Cornelis Derck Hannen ende Wouter Willemsz
ZO endt  Jong Willemen kinderen
ZW    Foockel Cornelis Jongelincx wedue met haer zoon
NW endt  Jong Willemen volck.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen een onlosbaere
erffpacht van twaelff stuvers tsjaers competerende St Anthonus
Altaer tot Assendelft.
Voor de somme van 620, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 16-04-1612 blz. 150 v en 151 
Vercoop, Gerrit Henricxz
aen Baert Claesz Boschman oudt Schepen
een stucke landts genaempt "die Nollen" groot 592 roeden leggende in
Madders weer.
NO    die wedue ende kinderen van Gerrit Geritsz Trijn Dercx met
     haer broeders zoon
ZO endt  Wouter Willemsz ende Jan Gerit Huijgen
ZW    Aechte Ghijssen met haer kinderen
NW endt  Jaep Roeden wedue ende kinderen.
Voor de somme van 320, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 16-04-1612 blz. 151 v  
Vercoop, Gerrit Henricxz nu woenende tot Haerlem
aen Floris Aerntsz
een stucke landts genaempt "het Reeffcampgen" groot 200 roeden
leggende in Jan Derck Jannen weer.
NO    Jacob Willemsz
ZO endt  Jong Willemen volck
ZW    Wouter Jong Willemen
NW endt  Derck Maeij Steffens.
Voor de somme van 220, te betaelen op drie maeij daegen.
 
 16-04-1612 blz. 152   
Vercoop, Floris Aerntsz vervangende Willem Willemsz zijn swaeger
aen Henrick Dercxz Steffens onse buijervrijer
een stucke landts genaempt "het Laentgen" in Steffens weer groot 252
roeden, streckende vande Heerenwech off tot Derck Steffens lant toe.
NO    Derck vande Lange Laen
ZW    Jan Caijck.
 
 16-04-1612 blz. 152 v en 153 
Vercoop, Gerrit Henrick Jan Geritsz
aen Henrick Roeloffsz
een stucke landts genaempt "het Achterendt" groot 703 roeden
leggende achter des voors. coopers ven.
NO    Claes Waelicxz
ZO endt  cooper zelffs
ZW    Joncheer Willem Baerdesen ende Berckeroets volck
NW endt  coopers worff.
Voor de somme van 843.12.-., te betaelen op drie toecomende
meijen.
 
 17-04-1612 blz. 153 v en 154 
Vercoop, Henrick Roeleven
aen Henrick Jonge Dercken
een stucke landts groot 600 roeden met zijn uijterdijck daertoe
behoerende.
NO    Jan Dercken cum socijs
ZO endt  Claes Jaspersz
ZW    cooper zelffs
NW endt  Jan Peeten volck met Jan Dercken cum socijs.
Voor de somme van 700, te betaelen op twee toecomende meijen.
 
 17-04-1612 blz. 154 v en 155 
Vercoop, Henrick Roeleven voor hem selven ende vervangende Cornelis
Roeleven zijn broeder
aen Henrick Cornelisz
een perceel buijtendijcx lants groot 196 roeden leggende omtrent den
Dam, streckende vande Hoogendijck off totte Canael toe.
Z     Claes Gerit Franssen
N     Pieter Claesz met Henrick Jonge Dercken.
Voor de somme van 196, te betaelen op twee toecomende meijen.
 
 24-04-1612 blz. 155 v en 156 
Vercoop, Balteser Roeloffsz
aen Henrick Jansz smit
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende met zijn erff
vande Wechsloot off tot Cornelis Moeijduven lant toe.
ZW    Dieuwer Claes Jan Costers wedue ende haer kinderen
NO    Ghijssensloot.
Voor de somme van 500, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 24-04-1612 blz. 156 v en 157 
Vercoop, Jacob Nijelsz
aen Gerrit Jongclaessen zijn stieffvader/schoonvader
dat gerechte vierndeel ende een achte paert (die nuwe affgedolven
werff hijer buijten gehouden) in een stucke landts leggende achter
des voors. vercooper ende cooper respective werffven mette voorn.
Gerit Jongclaessen gemeen groot int geheel vijff koeven, streckende
van Aecht Willems meed off totte voors. twee worffven toe.
NO    Nijel ende Gerit Piet Hammen
ZW    Jan Gerit Huijgen Gerit zijn zoon ende de voors. cooper
     zelffs.
Voor de somme van 1420, te betaelen op drie toecomende meijdaegen.
 
 25-04-1612 blz. 157 v  
Vercoop, Ghijsbert Sijmonsz Cuijper
aen Aecht Willems onze buijervrijster
een worff in Goeten weer.
NO    Aeff Jan Goeten met haer kinderen
ZO endt  coopster selver
ZW    Baert Boschmans boeveech
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 347, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 21-04-1612 blz. 158   
Dit zijn die naemen van degeene die Schepenen ende Schotvangers
onser heerlicheijt van Assendelft wesen sullen beginnende
tvrijdaechs naer Paesche toecomende ende eijndende tvrijdaechs naer
Paesche anno 1613.
                             Schepenen,
Int Brouckvierndeel                    Jan Jacob
                             Jan Coppen
Int Kerckvierndeel                    Derreck
                             Outgersz
Int Woudtvierndeel                    Gerrit
                             Jansz Peet
                             Wouter
                             Willemsz
Int Nesvierndeel                     Gerrit
                             Havicxz.
                             Schotvangers,
Int Brouckvierndeel                    Henrick
                             Cornelisz
Int Kerckvierndeel                    Claes
                             Roeloff
                             Zijmons
Int Nesvierndeel                     Engel
                             Jacobsz.
     GERAERDT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 27-04-1612 blz. 159 en 159 v 
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Aechte Pieters wedue Jan Huijberden met haer kinderen
(geassisteert met haer zoon Huijbert Jansz)
een stucke landts groot 777 roeden leggende in Sijmon Tijtten weer.
NO    coopers bruijcklanden
ZO endt  die selvige coopers
ZW    Roeloff Jaspersz
NW endt  die selve Roeloff met Jacob Mathijssen.
Voor de somme van 1165.10.-., te betaelen op twee toecomende
meijdaegen.
 
 27-04-1612 blz. 160 en 160 v 
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Neel Lijcken wedue wijlen Jan Dercxz, geassisteert met Cornelis
Lijclaesz haer broeder ende voocht
twee campen genaempt "die Boebel campen" groot 272 roeden leggende
in des Ouwes weer.
NO    Willem Cornelisz Vrouwen
ZO endt  Jan Cornelisz
ZW    Jan Derck Everts ende Roeloff Engelsz
NW endt  Jan Cornelisz.
Voor de somme van 334, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 27-04-1612 blz. 161 en 161 v 
Vercoop, Claes Cornelisz woenende tot Crommenie als man ende voocht
van Trijn Cornelisdr ende Henrick Lambertsz voor hem selven
aen Engel Cornelis Joncken
een stucke landts genaempt "het Oppermeedtgen" leggende in Heintges
Derck Heijnen weer groot 888 roeden.
NO    Jannitgen Jacobs met haer kinderen
ZO endt  Cornelis Willem Geritszs
ZW    Baert Jan Gaellen mette cooper zelffs
NW endt  Michiel Willemsz.
Voor de somme van 1489.12.-., te betaelen op drie toecomende
meijen.
 
 30-04-1612 blz. 182   
Vercoop, Wouter Phillipsz
aen Gerrit Geritsz Schipper
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Heerenwech off
tot Claes Roeloff Sijmons landt toe.
NO    Jan vande Caijcx ven in Jaep Heijnen weer
ZW    Derck Sijbrantsz.
Voor de somme van 600 gereedt gelt.
 
 01-05-1612 blz. 162 v en 163 
Vercoop, Cornelis Jansz alias Baning poorter tot Amstelredam
aen Jacob Nijelsz
een stucke landts groot twee maeden eertijts gekocht van Gerrit
Brantges geleegen aende Meerdijck in Roelke Baerts weer, streckende
vande Dijcksloot off tot Oetgers lant toe.
NO    Jan Gerit Huijgen Gerit zijn zoon ende Gerit Jongclaessen
     tsamen
ZW    Wouter Claesz Moeijduven.
Voor de somme van 2700, te betaelen op vier achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 01-05-1612 blz. 163 v en 164 
Vercoop, Cornelis Claesz Vincken nomine uxoris
aen Duijff Thijsen wedue wijlen IJsbrant Jonge Jans (geassisteert
met haer zoon ende voocht Jan IJsbrantsz)
een stucke landts genaempt "Wilkes Ven" groot een morgen leggende in
Wilke Ballen weer.
ZW    Derck vande Lange Laen
NW endt  Cornelis Willem Nielsz
NO    Roeloff Sijmons volck
ZO endt  Claes Dercxzs oude worff.
Voor de somme 1225, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 04-05-1612 blz. 164 v en 165 
Vercoop, Beert Sijmons huisvrouwe van Luijt Thijmonsz tot Oostzaenen
geassisteert met Engel Henricxz haeren swaeger ende voocht
aen Marij Gerits wedue wijlen Jan Jansz Peet, Gerrit Jansz, Jan
Jansz, Cornelis Jansz ende Imme Jansdr ende des selffs Marijs
kinderen
een stucke landts groot 949 roeden leggende int weer achter Joosten
uijt.
NO    Guerte Cornelis met haer kinderen
ZO endt  Sijmon Claesz
ZW    Jan Pieter Everts
NW endt  Gerrit Havicxz.
Ende noch drie ackeren landts leggende voor Jan Heijn Gerit Jans
uijt groot tsamen 303 roeden.
NO    Sijmon Claesz
ZO endt  Sijmon Claesz
ZW    Engel Claesz Clous
NW endt  Engel Claesz Clous.
Voor de somme van 1350, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 06-05-1612 blz. 165 v en 166 
Vercoop, Willem Egbertsz nomine uxoris
aen Gerrit Geritsz Schipper
een stucke landts eertijts geleegen aen twee nu aen een perceel
genaempt "die Marcus" groot 1108 roeden in Lijclaessen weer.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO endt  Allert Coningen
ZW    Jacob Claes Jan Baerts
NW endt  Trijn Sijmon Heijnen.
Voor de somme van 1625, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 11-05-1612 blz. 166 v en 167 
Vercoop, Jan IJsbrandtsz voor hem selven ende voor zijn moeder
Duijff Thijssen ende zijn twee zusters
aen Henrick Cornelisz
een gerechte derdepaert in een stucke landts genaempt "het Cort
ventgen" leggende int Groote weer gemeen mette cooper groot 1445
roeden.
NO    Roeloff Jaspersz
ZO endt  dselvige met Jan Gerit Huijgen
ZW    Gerrit Willemsz
NW endt  die Ruijge ven mette vier koeven.
Voor de somme van 973.7.-., te betaelen op drie achtereenvolgende
meijen.
 
 11-05-1612 blz. 167 v en 168 
Vercoop, Claes Sijmonsz neeff ende voocht vande naegelaeten kinderen
wijlen Claes Engelsz ten overstaen Guert Willems wedue vande selve
Claes Engelsz ende moeder vande voors. kinderen
aen Wouter Engelsz met Duijff Engels zijn zuster
dat gerechte vierde paert vande portie van huijs erff ende landen
die de voorn. kinderen aenbesturven bij doode ende overlijden van
Marij Engels haer moeij gestaen ende leggende int zuijt endt mette
voors. coopers gemeen ende sulcx dselve van buijeren bekent ende
belent zijn. 
Voor de somme van 180, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 11-05-1612 blz. 168 v  
Jan Claesz Snijder ter eenre ende Cornelis Jansz zijn swaeger ter
andere zijde ende bekende verruijlt vermangelt ende gepermuteert te
hebben, te weeten dat Jan Claesz voors. sal hebben van de voorn.
Cornelis Jansz die gerechte helft vande worff geleegen tusschen
Claes die Backers kinderen huijs ten zuijden ende Guert Aerian Maets
huijs ten noorden inde Kerckbuijert.
Daertegen Cornelis Jansz sal hebben van Jan Claesz dat gerechte
derdepaert vant huijs ende erff daerde voors. Cornelis Jansz
tegenwoordich in woondt int noort endt.
N     Bouwen Henricxz ende Willem Jan Jongelincx
Z     Jan Baert Jannen.
 
 17-05-1612 blz. 169 en 169 v 
Vercoop, Leenert Pietersz als man ende voocht van Thoonnisgen Jansdr
aen Willem Jansz onze buijervrijer zijn schoonbroeder
dat gerechte negende paert in een stucke landts geleegen inde
Buijtencaijch groot int geheel 1080 roeden.
NW    Jacob Jan Louwen
NO    Bouwen Jan Claessen met zijn consorten.
Noch een stucke veenlandts groot 400 roeden leggende in Claes
Sijmonszs weer.
ZO endt  Bastiaen Baerten
NW endt  cooper zelffs
ZW    Henrick van Zaenen
NO    Pieter Dercken.
Voor de somme van 425, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 25-05-1612 blz. 170 en 170 v 
Vercoop, Aernt Pietersz woenende in Zeelant int lant van Schouwen
aen Paen Jansz uijt naeme van zijn zoon Engel Paenen buijervrijer
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, met een vrije ganck benoort
westen aent school.
NO    tLaentgen
ZO endt  Meijnert Geritsz
ZW    tProijgen
NW endt  tProijgen.
Voor de somme van 306, te betaelem op ses toecomende karsmisdaegen
telcken 51.
 
 25-05-1612 blz. 171 en 171 v 
Vercoop, Wouter Cornelisz woenende inde Beverwijck
aen Jan Cornelisz een huijs ende erff.
NO    Stijn Havicken met haer kinderen
NW    Roeloff Pieters volcx lant
ZW    Jan Garbranden kinderen ende Allert Henricxz
ZO endt  die Heerenwech.
Voor de somme van 462.10.-., te betaelen 150 gereet ende die
reste op drie achtereenvolgende meijen.
 
 25-05-1612 blz. 172 en 172 v 
Vercoop, Cornelis Jansz Baertses biersteecker
aen Jan Stoffelsz Stuijerman
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech
off tottet achterslootgen toe.
NO    Cornelis Jansz
ZW    die wedue ende kinderen van Pieter Cornelis Aerians.
Voor de somme van 900, tebetaelen op vijff toecomende meijen.
 
 25-05-1612 blz. 173   
Jan Stoffelsz ter eenre ende Vrerick Baerntsz glaessenmaecker ter
andere zijde ende bekende tegen malcanderen geroijlt vermangelt ende
gepermuteert te hebben, te weeten dat die voors. Jan Stoffelsz sal
hebben van Vrerick Baerntsz een vierentwintichste paert van een
haeringschuijt met zijn toebehoorte die gevaeren wordt bij Henrick
Jansz Hacksteen mede woenende in onze dorpe.
Daervoore die voorn. Vrerick Baerntsz sal hebbren van die voorn. Jan
Stoffelsz een huijsgen ende erff staende opt eijnde vande
Peeperstraet bijde Kerck, streckende vande Peeperstraet off tot
Pouwelsz huijs ende erff toe.
O     Jan Leckermelcx kinderen
W     die uijtganck van Pouwelszs huijs.
Midts dat Vrerick Baerntsz tot zijnen laste sal neemen een losrente
van 2 tsjaers.
 
 31-05-1612 blz. 173 v en 174 
Vercoop, Thenus Thoennisz van weegen Barber Cornelis zijn
huijsvrouwe Anna Cornelis voor haer selven ende tsamen voor Willem
Cornelisz ende Trijn Cornelis alle kinderen van Cornelis Henricxz,
Henrick Pietersz ende Jacob Oliviersz uijt naeme van haer
huijsvrouwen Henrick Lambertsz voor hem selven vervangende ende haer
starckmackende voor haer schoonzusters ende susters respective
kinderen van Lambert Henricxz, Huijbert Dercxz oock voor hem selven
ende voor zijn boeder ende zusters kinderen van Derck Henricxz,
Jacob Willemsz ende Claes Cornelisz van weegen haer huijsvrouwen
kinderen van Marij Henricxdr. Gesaementlijck vervangende die
kintskinderen van Jan Henricxz alltsamen erffgenamen wijlen Griet
Henricx in haer leven Vroevrouwe tot Assendelft
aen Neel Claes wedue Mathijs Jacobsz ende haer kinderen
een stucke landts genaempt "die Uijterven" groot 2115 roeden
leggende in Sijmon Tijtten weer.
NO    Roeloff Jaspersz Cornelis Dercxz vande Lange Laen ende
     Allert Engelsz
ZO endt  Aecht Jan Huijberden wedue ende haer kinderen
ZW    Marij Claes Cuijpers met Pieter ende Claes Floris soonen
NW endt  Pieter Roeleven.
Voor de somme van 3450, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 31-05-1612 blz. 174 v en 175 
Vercoop, Jan Geritsz Braer woenende tot Haerlem nomine uxoris als
vader van zijn kinderen geprocreert bij Marij Roeloffs zijn
huijsvrouwe ten overstaen ende consente van Jonge Derck vande Lange
Laen ende Jan Claesz Coen weesmeesteren ende oppervoochden vande
selve kinderen
aen Willem Egbertsz
die twee derdendeelen van een stucke landts genaempt "het Lap"
beginnende vant Caijck ende is leggende in Heijn Roeleven weer groot
dselve tweederdendeelen een morgen landt.
NO    Willem Egberts zelffs met Willem Gerit Dercx zoons
ZO endt  Jan Roeleven
ZW    Derck vande Lange Laen ende Maerten Roeloff Jaspers
NW endt  die Caijck.
Voor de somme van 1375, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijen.
 
 03-06-1612 blz. 175 v en 176 
Vercoop, Pieter Jansz de Jonge onse Schout als oudt oom ende
rechtelijck besturven voocht van Pieter Jansz naegelaeten weeskindt
wijlen Jan Pietersz Saenredam vervangende ende hem starckmackende
voor Anna Pouwels weduwe vande selve Jan Pietersz
aen Aerian Maertensz
een huijs ende erff bij de Kerck met zijn muerage boomen ende
ancleven vandien met een vrije uijtganck aende Kerckstraet ende noch
een uijtganck van zijn erff bijde glaessemaeckers huijsgen tot inde
Peeperstraet, streckende vande Heerenwech tot die Kerckmuer toe.
NO    Pieter die Vries
ZW    Vrerick Willemsz Coop Jan Leckermelcx kinderen ende
     Vrerick die glasemaecker tsamen
Voor de somme van 1260, te betaelen op ses achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 03-06-1612 blz. 176 v  
Vercoop, Allert Geritsz ende Derck Dercxz vande Lange Laen beijde
oudt Schepenen
aen Jacob Dercxz Bruijn
een perceeltgen uiterdijcx groot 67 roeden geleegen buijten den
Leegendijck.
NO    Sijmon Conincx
ZW    toude Sluijscolckgen.
Midts dat hij comparant die voorn. Allert Geritsz daer voore sal
geven een vaetgen haering ende die voorn. Derck Dercxz op twee
eerstcomende jaeren vande voorn. cooper sal ontfangen telcken een
vaertgen haering ende een vaetgen visch sonder meer.
 
 03-06-1612 blz. 178   
Sijmon Jansz Wever schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs ende erff ende schaepenworff, streckende vande
Heerenwech off tot Jan ende Cornelis Meijnerts zoons lant toe.
NO    Claes Baning
ZW    Jan ende Cornelis Meijnerts zoons.
Noch een campgen veens groet 53 roeden, noch een campgen daer
besijden groet 62 roeden leggende int noort endt.
N     Cornelis Dercxz
O endt  Louris Lourisz
Z     Derck Claesz
W endt  Jan Meijnertsz.
 
 05-06-1612 blz. 179   
Vercoop, Claes Allertsz ende Gerit Allertsz beijde uijt naeme van
haer huijsvrouwen
aen Cornelis Jansz vande Laen haeren schoonbroeder
twee derdepaerten van een huijs ende erff mitte twee derdepaerten
vande geheele laen gelijck Cornelis Jansz tselve bewoenende ende
besittende is, streckende vande Wechsloot off tot Griet vande Laens
lant toe.
NO    Louris Harmensz ende Griete Pieters
ZW    Marij Waeligen.
Noch een acker landts genaempt "Ouwe Aechten campges" groot 112
roeden leggende int noort endt.
NO    Maerten Derck Bieren
ZO endt  Griet vande Laen
ZW    Marij Waeligen
NW endt  Derck Jellen.
Noch twee derdendeelen van een halff madt meedts leggende in Aechte
Neellen meed gemeen met Ste Michiels Convente tot Haerlem.
NO    Sijmon Conincx
ZO endt  Cornelis Jansz zelffs
ZW    Evert Pietersz ende Engel Henricxz
NW endt  De Leegendijck.
 
 05-06-1612 blz. 179 v  
Vercoop, Henrick Lambertsz
aen Gerrit Allertsz oudt Schepen
ses of seven roeden uijterdijcx geleegen buijtendijcx omtrent die
Cop van Dijckensluijs.
NO    Jan Derck Everts
ZW    Baertses volck.
Voor de somme van eens 2.
 
 08-06-1612 blz. 180   
Cornelis Jansz vande Laen schuldich
aen Huijch Claesz een jaerlicxe losrente van 16.10.-., hooftgelt
 300.
Onderpande zijn huijs ende erff mettet Laentgen daer aen gestaen
ende geleegen int noort endt, streckende vande Wechsloot off tot
Griete Pieters lant toe.
NO    Louris Warnaersz ende Griete Pieters
ZW    Marij Waeligen.
 
 08-06-1612 blz. 181 en 181 v 
Vercoop, Pieter Jansz Vries voor hem selven Jacob Nijelsz als voocht
van Marij Pieters ende Jan Stoffels als voocht van Jan Pietersz
kinderen vande voors. Pieter Jansz Vries
aen Garbrant Theensz
een stucke landts genaempt "Kistemaeckers ventgen" groot anderhalff
morgen 27 roeden leggende achter Cornelis Pieter Jan Baernts,
streckende vande voors. Cornelis Pieter Jan Baernts worff off tot
Floris Pieterszs ende die voors. coopers lant toe.
NO    Engeltgen Jancke Brechten
ZW    Cornelis Aelbertsz.
Voor de somme van 400 te onderhouden op eenen jaerlicxe losrenten
van 24.
 
 08-06-1612 blz. 182 v  
Vercoop, Claes Cornelisz voor hem selven ende voor zijn broeders
ende zusters
aen Maerten Roeloff Jaspers
een stucke landts groot 1096 roeden met zijn uijterdijck leggende in
Claes Vaers weer.
NO    Duijff Thijsen
ZO endt  Derck vande Lange Laen
ZW    Henrick Aecht Jans
NW endt  Aechte Claes Vaers.
 
 11-06-1612 blz. 183   
Vercoop, Willem Willemsz als man ende voocht van Griet Claes Jan
Baerts ende Floris Aerntsz als man ende voocht van Maeijns Claes Jan
Baerts
aen Derck Dercxz vande Lange Laen ende Claes Dercxz zijn zoon
een stucke landts met zijn uijterdijck groet 867 roeden leggende in
Claes Vaers weer.
NO    Claes Heijn Roeleven
ZO endt  die Caijck
ZW    Sijmon Conincx
NW endt  Derck Dercxz voors.
 
 12-06-1612 blz. 183 v  
Vercoop, Claes Claesz Nommelen nomine uxoris Jan Claesz Backer ende
Cornelis Geritsz elcx voor hem selven respective erffgenamen ende
haer starckmaeckende voorde andere erffgenamen wijlen Sijmon Jacobsz
aen Aechte Willemsdr onse buijervrijster
seeckere ackeren veens geleegen bijde anderen zijd op zijde in Claes
Maerts weer groot 860 roeden.
NO    die weduwe ende kinderen van Pieter Cornelis Aerians met
     haer consorten in Jan Baningen weer
ZO endt  Tamis Dercxz ende Guerte Thoenen met haer kinderen
ZW    Pieter Jansz de Jonge ende Tamis Dercxz
NW endt  Jan Jong Aernden met Floris Jan Floren.
 
 12-06-1612 blz. 184   
Vercoop, Claes Claesz Nommelen nomine uxoris Jan Claesz Backer ende
Cornelis Geritsz elcx voor hem selven ende respective erffgenamen
wijlen Sijmon Jacobsz vervangende ende hem starckmaeckende voor
dandere erffgenamen van dselve Sijmon
aen Wouter Claesz oudt Schepen
een stucke landts genaempt "tBinner Delftgen" leggende int Laentges
weer groot 203 roeden.
NO    Marij Jan Peetten met haer kinderen
ZO endt  den Delft
ZW    Duijffgen Costers
NO endt  Cornelis Moeijduven.
 
 12-06-1612 blz. 184 v  
Vercoop, Claes Claesz Nommelen nomine uxoris Jan Claesz Backer ende
Cornelis Geritsz elcx voor hem selven ende respective erffgenamen
wijlen Sijmon Jacobsz
aen Jan Cornelis Janszs oudt Schepen
een stucke landts leggende binner Delft groot 514 roeden in Ghijssen
weer.
NO    Cornelis Moeijduven
ZO endt  Ghijsbert Claesz
ZW    Marij Jan Peetten met haer kinderen ende Cornelis
     Moeijduven
NW endt  Ghijsbert Theensz.
 
 12-06-1612 blz. 185   
Vercoop, Claes Claesz Nommelen nomine uxoris Jan Claesz Backer ende
Cornelis Geritsz elcx voor hem selven ende respective erffgenamen
wijlen Sijmon Jacobsz vervangende ende haer starckmaeckende voorde
andere erffgenamen vande selve Sijmon Jacobsz
aen Ghijsbert Claesz
die gerechte helft vant huijs ende erff bij Sijmon Jacobsz bewoondt
ende metter doot ontruijmpt gestaen ende geleegen inde Kerckbuijert,
streckende van Jacop Stijnen kinderen worff off tottet achter
lantgen toe.
NO    Allert Claessen worff
ZW    Cornelis Baertsses.
Noch het achter lantgen daer achter aen geleegen groot 313 roeden,
streckende vande worff off tot Neel Roeloff Ballen met haer kinderen
lant toe.
NO    Stoffels kinderen
ZW    Hillegundt Waeligen met haer kinderen.
Noch een stucke landts groot 445 roeden leggende in Ghijssen weer.
NO    Jonge Jan Heijn vant Veer
ZO endt  den Delft
ZW    Marij Jan Peetten met haer kinderen
NW endt  Jan Cornelis Janszs.
 
 12-06-1612 blz. 186   
Vercoop, Derck Claesz Stuijerman als zoon ende voocht van Dieuwer
Claesdr wedue wijlen Claes Jan Costers
aen Wouter Jansz Schoemaecker
een stucke landts groot 600 roeden leggende achter des selffs
Wouters huijs ende erff.
ZO endt  Jan Vincken
ZW    Aecht Willems
NW endt  die voors. worff
NO    Engel Claesz Clous.
Onder conditie dat Derck Claesz met een schuijt mach in comen vaeren
achter Jan Pieters Everts worff heen tot Derck Claesz worff toe
sonder ijemandts weder seggen.
 
 12-06-1612 blz. 186 v  
Derck Claesz Stuijerman als zoon ende voocht van Dieuwer Claesdr
wedue wijlen Claes Jan Costers schuldich
aen Engeltgen Dercx mette erffgenamen van Louris Dercxz kinderen van
Derck Lou 
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "Twisch veentgen" groot een
halff morgen landts leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Jan Schouten kinderen
ZO endt  Twisch
ZW    Marijtgen Claes Costers met zijn kinderen
NW endt  Aelbert Willemszs kinderen.
 
 17-06-1612 blz. 187 v en 188 en 188 v 
Vercoop, Huijch Allertsz als man ende voocht van Trijn Cornelisdr,
Henrick Lambertsz voor hem selven ende voorde andere erffgenamen van
wijlen Griet Henricxdr in haer leven Vroemoeder tot Assendelft
aen Garbrant Theensz
een acker landts groot 100 roeden leggende achter Claes Pieter
Henricx uijt.
ZO endt  Jan Derck Everts
NO    Neel Lijcken
NW endt  Roeloff Engelsz
ZW    Jan Cornelisz.
Voor de somme van 84, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijen.
Garbrant Theensz heeft tvoors. landt weder vercoft aen Roeloff
Engelsz op conditie ende voorwaerde indien die voors. Garbrant,
Jannitgen zijn dochter ende Neeltgen zijn tegenwoordige huijsvrouwen
dochter int leven zijn den 14e aprill anno 1613, soe zal hij
comparant daer voore betaelen 45. Ende oock bij aldus dselve drie
persoonen noch leven den 14e aprill anno 1614 soe sal hij comparant
daer noch eens voor betaelen gelijcke 45.
 
 17-06-1612 blz. 189 en 189 v 
Vercoop, Engel Henricxz
aen Garbrant Theensz
een stucke landts genaempt "die Halve Noorder Cruijscamp" leggende
in Jan Baningen weer groot 395 roeden.
NO    Allert Claes Allerden
ZO endt  Sijmon Jaep Thijmons erffgenamen
ZW    Cornelis Garbrantsz
NW endt  den Delft.
Midts dat Garbrant Theensz tot zijnen laste sal neemen 6 tsjaers
eeuwige onlosbaere renten competerende die Pastorije tot Assendelft.
Voor de somme van 192.
 
 17-06-1612 blz. 190   
Vercoop, Claes Aerntsz Montseur voor hem selven Cornelis Pietersz
als gecooren voocht van Duijffgen Willemsdr vervangende ende haer
starckmaeckende voor haer andere mede erffgenamen wijlen Aechte
IJsbrants wedue was van Sijmon Jacobsz
aen Cornelis Dercxz vande Lange Laen ende Claes Roeloff Zijmons
beijde oudt Schepenen
een stucke landts groot 1007 roeden leggende in Steffens weer.
NO    Claes Roeloff Sijmons
ZO endt  Willem Pieter Henricx
ZW    Claes Roeloffsz voors. met Claes Havicxz tsamen
NW endt  Cornelis Dercxz vande Lange Laen.
Midts dat die coopers tot haeren laste neemen sullen een eeuwige
onlosbaere renten van twintich stuvers tsjaers competerende de Kerck
ende Huijsarmen.
 
 17-06-1612 blz. 190 v  
Vercoop, Claes Aerntsz Montseur voor hem selven ende Cornelis
Pietersz als gecooren voocht van Duijffgen Willems vervangende ende
haer starckmaeckende voor haer andere mede erffgenamen wijlen Aecht
IJsbrants wedue was van Sijmon Jacobsz
aen Jacob Claes Pieters
seeckere veen campges lants te weeten drie zijd op zijde geleegen
groot tsamen 211 roeden leggende in Steffens weer.
NO    Jan Claesen ende Cornelis Dercxz
ZO endt  Derck Steffens
ZW    Maerten Roeloffsz
NW endt  Derck Ouwe Geridden.
Noch een omloopgen groet 166 roeden leggende int zelve weer.
NO    Derck vande Lange Laen
ZO endt  Derck Ouwe Geridden
ZW    Maerten Roeloffsz
NW endt  den Delft.
Midts dat die cooper tot zijne laste sal neemen drie stuvers tsjaers
competerende de Kercke ende Huijsarmen.
 
 17-06-1612 blz. 191   
Vercoop, Claes Aerntsz Montseur voor hem selven ende Cornelis
Pietersz als gecooren voocht van Duijffgen Willems vervangende ende
haer starckmaeckende voor haer andere mede erffgenamen wijlen Aecht
IJsbrants wedue was van Sijmon Jacobsz
aen Derck Ouwe Geridden Schoemaker
twee campen veens leggende zijd op zijde in Steffens weer.
ZO endt  Jacob Claes Pieters
ZW    Maerten Roeloff Zijmons
NW endt  Jacob Claes Pieters
NO    Cornelis ende Derck vande Lange Laen.
 
 23-06-1612 blz. 191 v  
Vercoop, Cornelis Jansz alias Cornelis Trijn Cuijpers
aen Wouter Ghijsbertsz Cuijper
een huijs ende erff inde noorder Kerckbuert, streckende vande
Wechsloot off tot Comen Garbranden lant toe.
NO    Comen Garbrant
ZW    Henrick Smit.
 
 10-07-1612 blz. 192   
Maerten ende Pieter Dercxz gebroeders ter eenre ende Maerten
Cornelisz ter andere zijde bekende ter weder zijde dat die landen
die zij gecoft hebben van IJbe Harmens Roswinckels van Amsterdam
gegrondeelt hebben, dat nijt tegenstaende nochtans dat Maerten
Corneliszs gedeelt grooter is dan Maerten ende Pieter Dercxzs
gedeelte zijn, dat zij pertijen evenwel nochtans die dijckaige wech
ende werckweere tottet voors. lant behoorende sullen onderhouden
halff ende halff.
 
 10-07-1612 blz. 192   
Maerten Dercxz ter eenre ende Pieter Dercxz zijn broeder ter andere
zijde, bekende dat zij die landen haer van haer smoeders zijde
aengecomen als oock vande landen bij hemluijden met Maerten Dercxz
[Maerten Cornelisz ?] gecoft van IJbe Harmens Roswinckels van
Amsterdam gegrondeelt ende gescheijden te hebben met conditie ende
voorwaerde nochtans dat vande voors. gecofte landen Maerten Dercxz
te deele gevallen is die Boeveech achter thuijs voor anderhalff madt
lants. Ende Pieter Dercxz sal hebben die Splitven voor een halff mat
lants. Ende sulcx te weeten Maerten voor anderhalff ende Pieter voor
een halff madt lants dijck noch elcx naer advenant sullen
onderhouden.
 
 17-07-1612 blz. 192 v en 193 
Vercoop, Jan Jong Aernden
aen Maerten Jansz, Anna Jansdr ende Griet Jansdr zijn kinderen
geprocreert bij Trijn Claes s.g. 
eerst dat gerechte sestepaert in een stucke landts genaempt "die
Laen" leggende in Reaellen weer, streckende vande Wech off totte
achter ven toe.
NO    Wouter Willemsz
ZW    Trijn Gerits met haer kinderen Trijn Dercx ende Derck
     Geritsz.
Noch dat gerechte sestepaert in een stucke landts genaempt "die
Twischveen" leggende int selve weer.
NO    Foockel Jans met haer zoon
ZO endt  Twisch
ZW    Trijn Dercx met Derck Geritsz ende die wedue ende kinderen
     van Gerit Geritsz Buet
NW endt  derffgenamen van Joncheer Aelbert van Schaegen.
Voor de somme van 480, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijen.
Compareert Floris Claesz Coen als oome ende voocht van Maerten Jansz
Anna Jansdr ende Griet Jansdr kinderen van Trijn Claes zijn zuster.
 
 27-07-1612 blz. 193 v  
Vercoop, Jan Claesz Vincken soe voor hem selven ende voor zijn
andere broeders ende zusters mitsgaders voor zijn moeije Dieuwer
Claes Jan Costers wedue ende haer kinderen daer voore hij beloeffde
te caveren
aen Tamis Dercxz
drie ackertges ofte bientges landts aen malcanderen vast, geleegen
in Claes Maerts weer groet een half morgen landts.
NO    Cornelis Henrick Geritszs
ZW    Cornelis Henrick Geritszs
ZO endt  Maerten Derck Bieren ende Aechte Joosten
NW endt  Tamis Dercxz met zijn kinderen.
 
 03-08-1612 blz. 194   
Vercoop, Aelbert Willemsz
aen Aerian Jansz
een huijs ende erff staende ende leggende op Proeijgen.
NW    Trijn Amen
ZO    Mr. Adriaen Ruteau schoolmeester.
 
 03-08-1612 blz. 194 v  
Vercoop, Aerian Jansz
aen Jan Pietersz onse buijervrijer
een huijs ende erff staende ende leggende op Proeijgen.
NW    Adriaen Jansz zelffs
ZO    Mr. Adriaen Ruteau schoolmeester.
Voor de somme van 250, te betaelen op vier toecomende meijen.
 
 10-08-1612 blz. 195 v  
Vercoop, Cornelis Dercxz met procuratie van Pieter Pietersz van
Assendelft inwoonder der stadt Campen voor hem selven ende inden
naeme ende van weegen zijner huijsvrouwe Trijn Jansz erffgenamen van
Johan Adriaensz van Saerdam ende Trijne Claes zijn Huijsvrouwe
aen Jan Aeriansz woenende tot Saerdam
een huijs ende erff staende tusschen Cornelis Pieter Jan Berents
aende eene ende Claes Dercxz aen dandere zijde, streckende vant
Kerckhoff tot aen een slieth van seecker lant daer achter aen
geleegen.
Voor de somme van 240 gereet gelt.
 
 10-08-1612 blz. 197   
Vercoop, Jan Joosten poorter tot Amsterdam vervangende ende hem
starckmaeckende voor Jacob Willemsz ende Mr. Anthonij mede poorter
tot Amsterdam erffgenamen wijlen Joost Jansz Backer in zijn leven
oock poorter aldaer
aen Pieter Sijmon ende Claes Jans zoonen den Ouwes gebroeders
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groet ruijm 900 roeden
leggende inden Ouwes weer.
ZW    Gerrit Theunisz
NW endt  Sijmon Jansz voors.
NO    Roeloff Engelsz
ZO endt  die Caijck.
 
 25-08-1612 blz. 197 v  
Vercoop, Cornelis Claesz Moeijduven
aen Jan Cornelisz oudt Schepen
een stucke landts genaempt "Jan Neellen meed" groet 1397 roeden
leggende in Jan Neellen oft Laentges weer.
NO    Ootger Dercxz
ZO endt  Jan Cornelisz zelffs
NW endt  Jan Cornelisz zelffs
ZW    Gerrit Willemsz.
 
 25-08-1612 blz. 198 en 198 v 
Vercoop, Claes Sijmonsz als oom ende voocht van Trijn Jans weeskindt
wijlen Trijn Sijmons ten overstaen van ende consent van Jan
Cornelisz buijrman tot Uijtgeest vader vant zelve weeskindt
aen Willem Sijmonsz onse buijervrijer mede des selven kindts oome
alle alsulcke eijgendoem portie ende gedeelte in alle die perceelen
van landen beoosten die Wech mitsgaders int zuijer ventgen bewesten
die Wech genaempt "Bouwes ventgen" alst kindt daer in toebehoort
twelck tegenwoordich bij Maertgen Claesdr des voors. kindts
groetmoeder gebruijckt worde leggende inde Woudtbuijert zulcx die
selve perceelen van landen van buijeren bekent ende belent zijn.
Voor de somme van 510, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 15-11-1612 blz. 199   
Vercoop, Louris Cornelis vant Hoff
aen Bastiaen Baertsz
een perceel landts genaempt "de tVeennen" leggende aen twee
perceelen zijde op zijde in Ouwe Jans weer groet anderhalff madt.
NO    Trijn Aernts met haer kinderen ende Baert Derck Baerten
     wedue met haer kinderen
ZO endt  Jan Derck Maerts met Claes Havicxz
ZW    Pieter Dercxz Lou met Wouter Jaecoppen met zijn kinderen.
Midts dat Bastiaen Baertsz tot zijnen laste sal neemen 39
hooftpenningen competerende Cornelis Bas.
 
 07-12-1612 blz. 199 v  
Baert Claesz Boschman als vader ende voocht van zijn kinderen
gebooren van Neel Jansdr ter eenre ende Aerian Jansz als man ende
voocht van Fije Claes Boschmans ter andere zijde ende bekende tegen
den anderen geroijlt vermangelt ende gepermuteert te hebben.
Eerst dat Baert Claesz sal hebben vande voors. Aerian Jansz een
stucke landts genaempt "die Achterven" groot 1452 roeden leggende in
Boschmansweer, streckende vande Caijck off totte Laen int zelve
weer.
NO    Cornelis Henricxz ende Claes Pietersz
ZW    Claes Pietersz.
Noch een stucke landts genaempt "die Groote Delft" int zelve weer
groot 472 roeden, streckende vanden Delft off tot Baert Claeszs
eijgen lant toe.
NO    Willem Gerit die Boets
ZW    Marij Gerit Derck Hannen met haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "tBinnen Reeffgen" groot 426 roeden
leggende int zelve weer, streckende vande Reeff off tot Vechter
Janszs lant toe.
NO    Gerrit Goeten
ZW    Marij Gerit Derck Hannen met haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "tVuer Reefgen" int zelve weer groot
406 roeden, streckende vande Reef off tot Aerian Jansz Slubbing toe.
NO    Cornelis Claes Jan Roen.
ZW    Marij Gerit Derck Hannen met haer kinderen.
Waer tegens die voors. Aerian Jansz weder sal hebben van Baert
Claesz een stucke landts genaempt "Boersven" groot 1051 roeden met
zijn uijterdijck groot 174 roeden leggende int zuijt endt.
NO    dselve ven
ZW    Jan Willemsz
NW endt  Jacob Claesz met zijn wijffs voor zoon
ZO endt  Maerten Derck Huijgen.
Ende noch een perceel landts leggende int zuijt endt genaempt "het
Vrij lant" groot 1072 roeden, streckende van Pieter Copges sloot off
tot Aerian Janszs vrij lant toe.
NO    Ghijs Schoonen
ZW    Claes Jaeppen.
 
 21-12-1612 blz. 200 v en 201 
Vercoop, Willem Jansz onse buijervrijer
aen Cornelis ende Jan Pieters zoonen
een perceel buijtendijcx landt genaempt "die Cleijne Hoebel" groot
100 roeden leggende inde Hoeijpoel belent rontsom mette Hoijpoel.
Voor de somme van 60, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 21-12-1612 blz. 201 v  
Aerian Jacobsz ter eenre ende Claes Sijmonsz ter andere zijde
bekende metten anderen geroijlt vermangelt ende gepermuteert te
hebben, alsdat Aerian Jacobsz van Claes Sijmonsz sal hebben thuijs
dat Claes Sijmonsz nu bewoondt omme tselve aff te breecke ende oock
alle die materialen vandien tot eenen vrijen eijgen naer hem te
neemen. Waer tegens die voorn. Claes Sijmonsz sal hebben vande
voorn. Aerian Jacobsz een huijs ende erff, streckende vande
Heerenwech off tot het achterslootgen toe.
NO    die Schouts huijs ende erff volgende die roijinge
ZW    die selve Schouts lant.
Mitsgaders daertoe een sacke rogg.
Midts dat Claes Sijmonsz voor de verbeteringe aen handen van Aerian
Jacobsz soude toe geven die somme van 800, te betaelen op drie
toecomende meijdaegen.
 
 11-01-1613 blz. 202 v en 203 
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Claes Roeloffsz
een stucke landts groot een morgen 32 roeden leggende in Lijclaesen
weer.
NO    Claes Roeloffsz zelffs
ZO endt  Claes Heijn Roeleven
ZW    Jan Gerit Huijgen
NW endt  Claes Roeloffsz zelffs.
Voor de somme van 1372.16.-., te betaelen op drie
achtereenvolgende Karsmissen.
 
 11-01-1613 blz. 203 v en 204 
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Louris Lourisz
een stucke landts genaempt "die Leegen ven" groot 1800 roeden
leggende int noort endt inde hondert gaerden beoosten die Wech,
streckende vande Wechsloot off tot Claes Joosten Jong Willemen
kinderen Claes Jan Baningen ende Aecht Jan van Hoorns ackerlant toe.
NO    Evert Claesz
ZW    Dingnum Cornelisz.
Voor de somme van 1800, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 17-01-1613 blz. 204 v  
Vercoop, Aerian Jacobsz
aen Garbrant Willemsz Kistemaker
alle thoutwerck ende materialen vant huijs daer Claes Sijmonsz nu
tegenwoordich in woondt aff te breecken ende van daer naer hem te
nemen ende dit voor de somme van 157, te betaelen met gereet gelt.
 
 23-01-1613 blz. 205   
Henrick Geritsz vande Laen schuldich
aen Derck Bancken ende Cornelis Corssen beijde woenende tot
Vinckenveen die somme van 560, uijt saecke van hennip die hij
comparant bekende ven hemluijden daer voore gecoft ende ontfangen te
hebben, te betaelen op twee eerstcomende St Jacobsdaegen.
Onderpande zijn huijs ende worff int noort endt.
N     Cornelis Coijten kinderen cum socijs
Z     Bouwen Henricxz.
 
 26-01-1613 blz. 205 v en 206 v
Vercoop, Ghijs Jacobsz alias Ghijs Jannen woenende opte Marcken
aen Engel Willemsz Schipper mede onse buijerman
eerst die gerechte helft van stijff drie maeden landts leggende
mette voors. Schipper gemeen Buijtenhuijssen, streckende vande
Uijtwech off tot Velssermeer toe.
NO    Cooper zelffs
ZW    Jacob Roeden volck met zijn uijterdijck tottet selve lant
     behoerende.
Noch een perceeltgen genaempt "Ghijs Jannen madt" leggende int zuijt
endt, streckende van Claes Jan Huijgen lant off totte Wechsloot
toe.
NO    Claes Jan Huijgen
ZW    Aerian Jansz.
Noch vijffnegende paerten van Ghijs Jannen worff leggende mede
aldaer, streckende vande Heerenwech off tottet achter lantgen toe.
NO    Trijntgen van Saenen lant
ZW    Ghijs Schoonen worff.
Noch die achter ven groot een morgen leggende tusschen Ghijs Jannen
worff aent een endt ende den Hoogendijck aent ander endt.
NO    Trijntgen van Saenen
ZW    Aerian Jansz.
Voor de somme van 2300, te betaelen op drie toecomende meijdaegen.
 
 01-02-1613 blz. 207 v en 208 
Vercoop, Cornelis Henricxz, Sijmon Claesz Conincx ende Garbrant
Cornelisz als voochden ende vrunden van Trijn Sijmons wedue wijlen
Jacob Lijclaesz haeren respective impotente moeije
aen Gerrit Geritsz Schipper
een stucke landts groot 1334 roeden genaempt "die Marcus ven"
leggende in Lijclaessen weer, streckende van Claes Heijn Roeleven
lant off tot des voors. coopers lant toe.
NO    Cornelis vande Lange Laen
ZW    Cornelis Pieters volck.
Voor de somme van 2510, te betaelen op drie toecomende meijdaegen.
 
 01-02-1613 blz. 208 v en 209 
Vercoop, Gerrit Geritsz Schipper
aen Cornelis Claes Corssen
een stucke landts genaempt "Gaijllen ventgen" groot 748 roeden
leggende Buijtenhuijssen, streckende vande Uijtwech off totte Meer
toe.
NO    Derck Jan Claessen ende Claes Jan Huijgen
ZW    Bouwen Jan Claessen.
Voor de somme van 1150, te betaelen op drie toecomende meijdaegen.
 
 01-02-1613 blz. 209 v  
Vercoop, Henrick Cornelisz van Zaenen als man ende voocht van
Jannitgen Jans vervangende ende hem starckmakende voor Griet Jans
zijn schoonsuster Maerten Huijgen als voocht van Trijn Aernts zijn
moeder Willem Jansz voor hem selven vervangende ende hem
starckmaeckende voor zijn broeder ende zuster gesamentlijck mede
erffgenamen van Jan Jansz ende Aellidt Jans zijn laeste huijsvrou
aen Baert Claesz Boschman wewenaer van Nies Jansdr
drie vierdepaerten van een losrentenbrieff van elff ponden vijff
schellingen te lossen den penning twaelff bedraegende voort capitael
hondertvijffendertich ponden.
 
 08-02-1613 blz. 210 en 210 v 
Vercoop, Cornelis Henricxz
aen Pieter Claesz alias Pieter Heijn weeskindt
een stucke landts genaempt "het Uijter ventgen" groot 950 roeden
geleegen in Smaeijers ende Pieters weeren.
NO    die van Berckenroets ende Bardesens
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Joncheer Bronchorst
NW endt  Claes Jaspers erffgenamen, die van Berckenroed ende
     Bardesens.
Voor de somme van 960, te betaelen deen helft op meij eerstcomende
ende dander helft op twee meijen daer anvolgende.
 
 08-02-1613 blz. 211 en 211 v 
Vercoop, Willem Claesz Overdijck als man ende voocht van Trijn Jans
aen Cornelis Jansz, Willem Jansz, Henrick Jansz ende Pieter Jansz
zijne schoone broeders
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 848 roeden
leggende in Jan Gaellen weer, streckende vande voorn. coopers tot
Maerten Roeloff Zijmons lant toe.
NO    die Huijssitteren
ZW    Roeloff Sijmons volck.
Voor de somme van 1325, te betaelen op drie toecomende meijdaegen.
 
 08-02-1613 blz. 212   
Vercoop, Sijmon Henricxz
aen Pieter Maertsxz
een perceel landts groot 392 roeden leggende inde buijten Caech.
NW    Pieter van Lis
NO endt  Lou Woutersz
ZO    die negen maed
ZW endt  die Wijckermeer.
 
 12-02-1613 blz. 212 v en 213 
Vercoop, Evert Lourisz nomine uxoris
aen Henrick Maertsz zijn swaeger
een perceel landts groot 321 roeden leggende in Gerrit Henricx
Buijtcaijck mette voors. cooper gemeen.
NO    Jan Peetten erffgenamen
ZO endt  Henrick Cornelis Henricx
ZW    Vrerick Jacobsz Schimmelpenning
NW endt  Griet Jans met haer kinderen ende Claes Geritsz.
Voor de somme van vijff [hondert ?] veertich gulden, te betaelen op
twee toecomende meijen.
 
 12-02-1613 blz. 213 v  
Vercoop, Claes Pietersz
aen Pieter Cornelisz onze buijervrijer
een perceeltgen landts genaempt "het Splitveentgen" groot 113 roeden
leggende in Derck Hannen weer.
NO    Vechter Jansz van Haerlem.
ZO endt  die cooper selffs
ZW    die cooper selffs
NW endt  comparant zelffs.
Voor de somme van 125 gereet gelt.
 
 15-02-1613 blz. 214 en 214 v 
Vercoop, Claes Pietersz
aen Engel Jan Franssen
een stucke landts groot 502 roeden leggende in Gerrit die Buets
weer.
NO    Jan Claesz Reaelen met zijn zusters
ZO endt  Maerten ende Jan Maertsz
ZW    Aeff Engels met haer kinderen
NW endt  Griet Henricx met haer kinderen.
Voor de somme van 542, te betaelen op drie toecomende meijdaegen.
 
 15-02-1613 blz. 215 en 215 v 
Vercoop, Claes Pietersz
aen Maerten Cornelisz
een stucke landts genaempt "die Twischveen" groot 331 roeden
leggende in Derck Hannen weer.
NO    Vechter Jansz tot Haerlem
ZO endt  Twisch
ZW    Maerij Jacobs met haer kinderen
NW endt  Cornelis Roeleven voor kinderen.
Voor de somme van 300, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 15-02-1613 blz. 216 en 216 v 
Vercoop, Jan Cornelis van Zaenen soe voor hem selven als vervangende
Louris Woutersz zijn swaeger
aen Derck Claesz onze buijervrijer voor hem selven ende voor Derck
Huijgen zijn neeff
een stucke landts genaempt "die Hooge veen" groot 888 roeden
leggende in Goeten weer.
NO    Pieter Geritsz
ZO endt  Pieter Geritsz
ZW    Pieter Geritsz
NW endt  Gerrit Goeten.
Voor de somme van 600, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 15-02-1613 blz. 217 en 217 v 
Vercoop, Jan Cornelis van Zaenen
aen Claes Jansz alias Claes Joosten onse buijervrijer
een huijs hoeijhuijs ende erff daer comparant tegenwoordich in
woondt geleegen inde Horn. streckende met zijn erff vande Wechsloot
off tot Henrick van Zaenen lant toe.
NO    Engel Baerntszs lant
ZW    Henrick van Zaenen landt.
Voor de somme van 826, te betaelen op drie toecomende meijdaegen.
 
 15-02-1613 blz. 218 en 218 v 
Vercoop, Jan Cornelis van Saenen
aen Engel Baerntsz
een stucke landts genaempt "die Slootackeren" groot 544 roeden
leggende inde Horn.
NO    Engel Baerntsz zelffs
ZO endt  Henrick Allertsz
ZW    Trijn Aernts met haer kinderen
NW endt  Henrick van Zaenen.
Voor de somme van 806, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 19-02-1613 blz. 219 en 219 v 
Vercoop, Cornelis Maertsz als man ende voocht van Aellit Cornelisdr
vervangende ende hem starckmaeckende voor Griete Cornelisdr zijn
wijffs zuster
aen Bastiaen Engelsz
een stucke landts genaempt "die Leege ven" groot 900 roeden leggende
achter Engel Jan Franssen uijt.
NO    Cornelis Bening
ZO endt  Trijn Aernts met haer kinderen
ZW    Claes Pieter Louwen
NW endt  Pieter Pietersz.
Voor de somme van 689, te betaelen op vier toecomende meijen.
 
 19-02-1613 blz. 220 en 220 v 
Vercoop, Claes Gerit Franssen vande Dam als man ende voocht van
Trijn Maertensdr
aen Jacob Claesz zijn swaeger
anderhalff morgen landts leggende gemeen inde landen bij Maerten
Claesz hemluijden respective schoonvader in zijn leven gebruijct
ende metter doot ontruijmpt heeft in diverse perceelen sulcx die
selve van buijeren bekent ende belent zijn.
Voor de somme van 1625, te betaelen 200 op meij eerstcomende
ende die reste op twee die naest daeraenvolgende Alreheijlijgen.
 
 19-02-1613 blz. 221 en 221 v 
Vercoop, Henrick Jansz Smit
aen Trijn Claesdr onse buijervrijster [voocht ende broeder is Jan
Claesz Snijder]
een huijs ende erff inde kerckbuert, streckende vande Heerenwech off
tottet slootgen gelegen tusschen terff ende tLaentgen.
NO    Cornelis Jansz ende Garbrant Theensz
ZW    tLaentgen.
Voor de somme van 325, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 20-02-1613 blz. 222 en 222 v 
Vercoop, Engel Paenen geassisteert met Paen Jansz zijn vader
aen Garbrant Theensz seecker huijs ende erff volgende seeckere
quijtscheldinge voor dese gerechte gepasseert bij Aerent Pietersz
woenende in Zeelant int lant van Schouwen in date den 25e meij anno
1612.
Welck huijs ende erff gestaen ende geleegen inde Kerckbuert,
streckende van Meijnerts volck worffve tot Cornelis Neellijcken
worff toe.
NO    Garbrant Theensz met Willem vant Laentgen kinderen
ZW    Mr. Adriaen Rutean Jan Pietersz Hooch ende Aerian Vijch
     tsamen.
Voor de somme van 311, te betaelen een seste paert gereet ende
tresterende op vijff Karsmisse telcken mede een seste paert.
 
 25-02-1613 blz. 223 en 223 v 
Vercoop, Henrick Maertsz woenende tot Haerlemerlije vervangende ende
hem starckmaeckende voor Claes Maertsz zijn broeder woenende tot
Spaerwoude ende die kinderen van zijn overleden broeder Derck
Maertsz woenende tot Saerdam
aen Pieter Pietersz zijn swaeger
drie vierdepaerten van een stucke landts groot int geheel 1100
roeden leggende achter Engel Jan Franssen uijt.
NO    Cornelis Bening
ZO endt  Bastiaen Engelsz
ZW    Claes Pieter Louwen
NW endt  Claes Havicxz.
Noch drie vierdepaerten van twee stucke lants leggende endt aen endt
groot tsamen 933 roeden leggende int zelve weer voor Engel Jan
Franssen uijt.
NO    Cornelis Bening
ZO endt  Jan Derck Maerts
ZW    Engel Jan Franssen
NW endt  Stijn Havicxdr.
Voor de somme van 1100, te betaelen op drie de eerstcomende
meijen.
 
 01-03-1613 blz. 224 v en 225 
Vercoop, Claes Dercxz Moll, Cornelis Jansz Moellenaer ende Pieter
Aerntsz als voochden vande naegelaeten kinderen wijlen Pieter Jan
Aerians ten overstaen ende consent van Jan Claesz Coen ende Cornelis
Jansz Biersteecker weesmeesteren
aen Willem Claesz Rijssen onse buijerknecht
een omloopgen groot 125 roeden leggende int noort endt.
NO    Garbrant Cornelisz
ZW    Aernt Pietersz
NW endt  Griet vande Laen
ZO endt  den Delft.
Voor de somme van 80, te betaelen op twee toecomende meijen.
 
 01-03-1613 blz. 225 v en 226 
Vercoop, Huijch Aerntsz
aen Derck Claesz [vader is Claes Dercxz Moll]
een acker landts groot 144 roeden gecomen van Gerrit Engelsz
leggende int noort endt.
NO    Pieter Jan Aerians kinderen
ZO endt  Engel Roeleven
ZW    Joncheer Willem Baerdesen
NW endt  Aellidt Henricx met haer kinderen.
Voor de somme van 85, te betaelen op twee toecomende meijen.
 
 01-03-1613 blz. 226 v  
Vercoop, Bruijn Willemsz woenende tot Uijtgeest nomine uxoris
aen Derck Cornelisz zijn schoonbroeder
een stucke landts genaempt "Jonge Jans meedtgen" groot 595 roeden
leggende in Heijntges weer.
NO    Gerrit Henrick Geritszs
ZO endt  Vrerick Jacobsz
ZW    Sijmon Pietersz
NW endt  den Hoogendijck.
Voor de somme van 700 gereet gelt.
 
 01-03-1613 blz. 227 en 227 v 
Vercoop, Bruijn Willemsz woenende tot Uijtgeest nomine uxoris
aen Willem Cornelisz zijn schoonbroeder ende Joachem Pietersz zijn
swaeger
een stucke landts groot 1081 roeden leggende in Derck Huijssers
weer.
NO    Claes Pieter Henricx
ZO endt  Engel Kees Joncken
ZW    Pieter ende Claes Florissen zoonen
NW endt  die voors. Engel.
Voor de somme van 1600, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 11-03-1613 blz. 228 en 228 v 
Vercoop, Jan Geritsz vant Laentgen
aen Garbrant Theensz
eerst een stucke ackerlandts groot 169 roeden leggende in Hillegundt
Roeloffs weer.
NO    Derck Laeckeman
ZO endt  Hillegundt Waeligen
ZW    Gerit Ham ende Hillegundt voors.
NW endt  Neel Roeloff Ballen.
Noch een stucke landts groot 433 roeden.
NO    Cornelis Aerians
ZO endt  Baelich Cornelis
ZW    Cornelis Moeijduven
NW endt  Meijnert Geritsz.
Voor de somme van 822, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 11-03-1613 blz. 229 en 229 v 
Vercoop, Jan Geritsz vant Laentgen
aen Jan Stoffelsz, Mr. Gerit Claesz churghijn, Jacob Jacobsz ende
Aerian Maertsz
een huijs hoeijhuijs ende erff inde Kerckbuert, streckende met zijn
erff vande Wech off tot achterslootgen toe.
NO    Allert Claes Allerden
ZW    Gerrit Sijmonsz ende Jan Jonges.
Voor de somme van 742, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 11-03-1613 blz. 230   
Jan Stoffelsz, Mr.Gerit Claesz churghijn, Jacob Jacobsz ende Aerian
Maertsz ter eenre ende Jacob Dercxz Smit ter andere zijde bekende
dat zij comparanten geroijlt vermangelt ende gepermuteert hebben,
alsdat die voors. Jacob Dercxz Smit van haerluijden sal hebben een
huijs ende erff inde Kerckbuert, streckende vande Wechsloot off tot
het achter dworsslootgen toe.
NO    Allert Claes Allerden
ZW    Gerit Sijmonsz ende Jan Jonges.
Waer voore die voorn. Jan Stoffelsz met zijn consorten van Jacob
Dercxz Smit sullen hebben een huijs ende erff inde Kerckbuert,
streckende vande Wechsloot off tot het achter dworsslootgen toe.
NO    Meijnert Geritsz
ZW    Trijn Cornelis met Jacob Cornelisz cum socijs.
Midts dat Jacob Dercxz sal toegeven voorde verbeteringe aen Jan
Stoffelsz cum socijs die somme van 260, te betalen op drie
toecomende meijen.
 
 11-03-1613 blz. 230 v en 231 
Vercoop, Jan Geritsz vant Laentgen
aen Joost Willemsz Stuijerman
een acker landts groot 90 roeden leggende int Laentges weer.
NO    Jacob Dercxz Smit
ZO endt  Lijsbeth Costers
ZW    Stoffel Warnaers kinderen
NW endt  die voors. Smit.
Voor de somme van 95, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 11-03-1613 blz. 231 v en 232 
Vercoop, Garbrant Theensz
aen Derck Sijmonsz
een huijs ende erff streckende vande Wechsloot off tot het achter
dworsslootgen toe.
NO    Jantgen Claes Jan Baerts
ZW    Wouter Claeszs erffgenamen.
Voor de somme van 800, te betaelen op vier toecomende meijen.
 
 22-03-1613 blz. 232 v en 233 
Vercoop, Cornelis Claesz
aen Henrick Cornelisz
een veenacker genaempt "het Block" groot 152 roeden leggende inde
Heijd beoosten die Wech.
NO    Pouwels Pietersz ende Jan Claesz
ZW    Aelbert Geritsz
ZO endt  Jan Claesz voors.
NW endt  Claes Joosten.
Voor de somme van 165.6.-., te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 22-03-1613 blz. 233 v en 234 
Vercoop, Roeloff Maertsz woenende tot Spaerndam
aen Gerrit Woutersz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Wellemaeckers
Marckentgen" groot int geheel 1098 roeden leggende gemeen met Willem
Woutersz in Jan Neellen weer.
NO    Gerrit Jan Peeten cum socijs
ZO endt  Maerten Derck Bieren cum socijs
ZW    Meijnerts ven met Gerrit Willemsz
NW endt  Cornelis Moeijduven.
Voor de somme van 938, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 29-03-1613 blz. 234 v  
Vercoop, Jan Maertsz nomine uxoris
aen Govert Jansz Backer
negen roeden landts leggende aen de noortoost zijde van Govert
Janszs huijs ende erff ende voorts beslooten vande zelve laen dan
comende ten zuijt oosten aende Heerenwech.
Voor de somme 20 gereet gelt.
 
 02-04-1613 blz. 235   
Compareerde Allert Dercxz inde naeme van Derck Claesz zijn broeders
zoone ende Derck Huijgensz mede zijn broeders zoon voor hem selven
ter andere zijde. Ende verclaerde hoe dat zij gesamentlijck hadde
gecoft een stucke landts genaempt "die Hooge ven" groet 888 roeden
van Jan Cornelisz van Zaenen ende Louris Woutersz. Welck lant zij
comparanten bekende gegrontcavelt te hebben aen tween elck zijn
gedeelte. Midts dat Derck Huijgensz sal toegeven opte verbeteringe
van zijn lot ten proeffijte vande voors. Derck Claesz die somme van
 14 gereet gelt.
 
 09-04-1613 blz. 235 v en 236 
Vercoop, Abraham Claesz Oosterhorn secretaris tot Westzaenen nomine
uxoris
aen Claes Sijmonsz zijn schoonbroeder
alle alsulcke eijgendoom portie ende gedeelte in alle die perceelen
veen landen beoosten die Wech mitsgaders int zuijer ventgen bewesten
die Wech genaempt "Bouwes ventgen" als hem comparant in qualijte
voors. daer in toebehoort twelck tegenwoordich bij Marijtgen Claes
des voorn. comparants schoonmoeder gebruijct worden leggende inde
Woutbuijert sulcx dselve perceelen van landen bij buijeren bekent
ende belent zijn.
Voor de somme van 510, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 09-04-1613 blz. 236 v en 237 
Vercoop, Derck Jelbrechtsz
aen Gerrit Jelbrechtsz Stuijerman
die gerechte helft van een stucke landts groot int geheel 750 roeden
gemeen met zijn voors. broeder leggende in Outkes weer.
NO    Gerrit Huijgen
ZO endt  Gerrit Huijgen
ZW    Allert Geritsz
NW endt  Maerten Henrick Ghijssen.
Voor de somme van 512.10.-., te betaelen op drie toecomende
meijdaegen.
 
 01-04-1613 blz. 238   
Dit zijn de naemen vande persoonen die dese toecomende jaere
beginnende tvrijdaechs naer Paessche toecomende ende eijndende
tvrijdaechs naer Paessche 1614 Schepenen ende Schotvangers onser
heerlicheijt van Assendelft wezen sullen.
                             Schepenen,
Int Broeckvierndeel                    Allert
                             Engelsz
Int Kerckvierndeel                    Maerten
                             Roeloffsz
Int Woudtvierndeel                    Floris
                             Pietersz
                             Baert
                             Claesz
                             Boschman
Int Nesvierndeel                     Baert
                             Roeloffsz.
                             Schotvangers,
Int Broeckvierndeel                    Sijmon
                             Claesz
                             Conincx
Int Kerckvierndeel                    Gerrit
                             Henricx
Int Nesvierndeel                     Adriaen
                             Jansz.
     GERRIT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 12-04-1613 blz. 239   
Vercoop, Trijn Jans wedue ende boelhouster wijlen Jan Baert Jannen
aen Engel Engelsz
een tuijntgen landts groot 20 roeden leggende aent Twischdijck,
streckende van Jan Peetten volcx lant off tottet Twisch toe.
NO    Henrick Jansz
ZW    Willem Jansz.
Voor de somme van 15 gereet gelt.
 
 12-04-1613 blz. 239 v en 240 
Vercoop, Huijbert Jansz nomine uxoris
aen Derck Claes Jannen
een huijs ende erff.
NO    Duijff Willems met haer kinderen
ZO    Marij Sussen
ZW    Engel Boeffven landt
NW    Engel Boeffven landt.
Voor de somme van 287, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 16-04-1613 blz. 240 v  
Willem Pietersz nomine uxoris ter eenre ende Jacob Claesz voor hem
selven ende bekende van de gemeenschap van tlant die zij tsamen
gemeen hadde gegrontcavelt te weezen midtsdezen, te weeten dat
Willem Pietersz sal hebben "tVentgen" in Derck Steffens weer groot 
894 roeden.
ZW    Claes Roeloff Sijmons
NO    Trijn Heijnen met haer kinderen.
Daer tegen sal Jacob Claesz hebben twee veencampen groot 321 roeden.
NO    Claes Jansz
ZW    Piet Joosten
NW endt  Gerit Henricx
ZO endt  Claes Roeloff Sijmons.
Noch een binner Delft groot 287 roeden in Claes Heijnen weer.
NO    Allert Coningen
ZW    Cornelis Pieters volck.
Midts dat Willem Pietersz voor verbeteringe van lant aen Jacob
Claesz sal toe geven die somme van 150, te betaelen op drie
toecomende Alreheijligendaegen, mitsgaders dat Willem Pietersz daer
mede oock tot zijnen laste sal neemen een erffpacht opt voors.
Ventgen staende van ses stuvers tsjaers competerende den Huijsarmen
ende Kercke tot Assendelft halff ende halff, des soe sal Willem
Pietersz weder hebben die Uijterdijck tottet voors. Ventgen
behoorende.
 
 26-04-1613 blz. 241   
Vercoop, Henrick Lambertsz
aen Derck Pietersz Laeckeman
een huijs ende erff bijde Kerck met een vrije eijgen ganck tusschen
des Predicants erff ter eenre ende Derck Pieterszs ter andere.
NO    die Predicants worff
ZW    Jannitgen Heeren oft Gerrit haer zoon
NW    Cornelis Aelbertsz
ZO    die dworsche sloot.
 
 26-04-1613 blz. 241 v en 242 
Vercoop, Derck Claes Jannen
aen Jeelis Abrahamsz
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Wechsloot off
tot Jan Wouten lant toe midts dat men inde achter dworsche sloot met
een laen schuijt sal moegen varen aen dese worff.
NO    Jan Pieter Everts
ZW    Jan Wouten.
Voor de somme van 370, te betaelen op vier eerstcomende
meijdaegen.
 
 02-05-1613 blz. 242 v  
Vercoop, Cornelis Henricxz als man ende voocht van Aecht Jans
aen Maerten Roeloffsz
een stucke meed lants groot vijff hont lants leggende in Claes Vaers
weer.
NO    Jan Aecht Jans
ZO endt  cooper zelffs
ZW    Jan ende Marij Gerit Huijgen
NW endt  Derck Dercxz vande Lange Laen.
Voor de somme van 900 gereet gelt.
 
 11-05-1613 blz. 243 v  
Vercoop, Claes Sijmonsz vande Marcken, Willem Willemsz, Pieter Jansz
ende Bouwen Henricxz alle van Assendelft elcx in de naeme van zijn
huijsvrouwe ende Pieter Bouwesz voor hem selven ende vervangende
zijne broeder gesamentlijck erffgenamemen van Pieter Jansz
aen Evert Lourisz elff twaelfte paerten, daer dzelve Evert oock in
twaelefte paert in toequam in een acker landts genaempt "die Delft
camp" groot 169 roeden leggende in Outkes weer opten Delft.
NO    die huijsvrouwe van Claes Dercxz
ZO endt  Joncheer Willem Bardesen
ZW    Engel Henricxz
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 163.5.-. om gereet gelt.
 
 13-05-1613 blz. 244 en 244 v 
Vercoop, Cornelis Cornelisz Quast woenende int lant van Schouwen
nomine uxoris
aen Baert Jan Gaellen zijn swaeger
eerst een acker landts leggende in Sijmon Tijtten weer groot 87
roeden.
NO    Joncheer Willem Baerdezen
ZW    Maerten Roeloffsz.
Noch drie ackeren landts leggende in Jan Gaellen weer groot 312
roeden leggende zijd op zijde.
NO    Claes Heer Florissen
ZO endt  Claes Sijmonsz
ZW    Maerten Roeloffsz
NW endt  Maerten Roeloffsz met Baertses volck.
Noch 350 roeden lants in een stucke landts genaempt "die
Buijtcaijck" in Jan Gaellen weer geleegen met Baert Jansz voors.
gemeen.
NO    Claes Heer Florissen.
ZW    Roeloff Sijmons.
Voor de somme van 1050, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 24-05-1613 blz. 245   
Jan Cornelisz nomine uxoris die welcke ons verthoonde ende in handen
gaff seeckere certificatie mitsgaders een attestatie waer van den
teneur hijer inne geinsereert ende van woordt tot woordt uijtgedruct
is als volcht. Wij Pieter Jansz de Jonge Schout Baert Roeloffsz ende
Claes Geritsz Schepenen tot Assendelft doe condt alle luijden
certificerende midtsdezen voorde gerechte waerheijt dat voor ons
gecomen ende gecompareert zijn Willem Allertsz oudt omtrent 82
jaeren ende Bouwen Pietersz oudt omtrent 64 jaeren, rechtelijcken
verdaecht ende daer toe versocht zijnde ter instantie ende van
weegen Jan Cornelisz als man ende voocht van Griet Willems zijn
huijsvrouwe mede onse buijerman omme der waerheijt getuijchenisse te
geven. Ende hebben zij getuijgen voorde waerheijt getuijcht
verclaert ende gedisponeert seggende waerachtich te weezen, dat zij
getuijgen langer geleeden als twintich jaeren, sonder den perfecten
tijt onthouden te hebben tegenwoordich zijn geweest ten huijsse van
Neel Ghijssen int noort endt van Assendelft. Dat dzelve Neel Gijssen
wedue wijlen Willem Bouwesz haer laeste man haer twee dochters
geteelt bijde voorn. Willem Bouwesz haer vaders erve bewees ende dat
Griet Willems een vande voors. twee dochters worde beweezen ende bij
haer ende haer voocht aengenomen tot haer vaderlicke erffenisse een
stucke landts genaempt "het Meedtgen" leggende in Willem Bouweszs
weer.
NO    Willem Baerdesen
NW endt  Derck Janttes
ZW    Griewerts ven daer bruijckers van zijn Allert vande Laen
     cum socijs
ZO endt  Lijsbeth Willemsdr wedue Pieter Hartoegen.
Ende dienvolgende tselve lant bijde voors. Griet Willemsdr alsvooren
aengevaert ende vreesamich gepossideert tot desen daege toe. Soe
waerlijck helpe hem getuijgen Godt almachtich. Opten 25e martie anno
1611 geteeckent.
Compareerde Lijsbeth Willemsdr oudt omtrent 55 jaeren rechtelijcken
verdaecht ende versocht zijnde ter instantie ende van weegen Jan
Cornelisz als man ende voocht van Griet Willemsdr om der waerheijt
getuijgenisse te geven ende naerdien haer die beseegelde
certificatie daer in getuijcht hebben Willem Allertsz ende Bouwen
Pietersz van date den 25e martie 1611 ter versaecke alsvoore beleijt
was voorgeleesen, seijde ende verclaerde voorde waerheijt dselve
waerachtich te wesen, als dat Griet Willems haer suster dat heele
meedtgen daer in verhaelt bij haer smoeders tot haer vaders erff
beweezen is. Soe waerlijck helpe haer Godt almachtich.
Ende bekende die voors. Jan Cornelisz tvoors. meedtgen groot 467
roeden aen
Hillegundt Gerit Aeres ende Neeltgen Henricx haer dochter vercoft te
hebben.
 
 27-05-1613 blz. 246 v  
Vercoop,Derck Willemsz, Abraham Willemsz, Jan Willemsz ende Jacob
Willemsz kinderen ende erffgenamen wijlen Willem Derck van Zaennen
ende Marijtgen Jan Vrericx haer overleden vader ende moeder in haer
leven buijerluijden tot Crommenie ende vervangende haer andere
broeders
aen Rem Jansz
een hennipcloppermoellen met zijn toebehoorte ende erff volgende die
roijpaelen gestaen ende gelegen opt noort endt, streckende met zijn
erff vande inner Wechsloot off tot Isaac ende Maerten Dercxz wedue
ende kinderen lant toe.
NO    Cornelis Claesz
ZW    Claes Jan Vrericx.
 
 28-05-1613 blz. 247   
Vercoop, Jan Roeloffsz voor hem selven Jan Geritsz Braer woenende
tot Haerlem Cornelis Willemsz beijde van weegen haer huijsvrouwen
ende Cornelis Geritsz van weegen zijn kinderen geprocreert bij
Duijff Roeloffsdr s.g.
aen Cornelis Roeloffsz ende Cornelis Claesz zijn swaeger
vier seste paerten van een halff huijs ende erff sulcx die voorn.
coopers tselve bewoonnen ende possideren.
NO    Claes Heijn Roeleven lant
ZW    Claes Jansz met Maerten Roeloff Jaspers.
 
 28-05-1613 blz. 247 v  
Vercoop, Jan Claesz Backer
aen Henrick Claesz alias Henrick Trijn Heijnen
een stucke landts groot 600 roeden leggende buijtcaijck int Lange
Laeners weer.
NO    Roeloff Sijmon
ZO endt  Trijn Heijnen met haer kinderen
ZW    Cornelis Geritsz off zijn voordochter
NW endt  Cornelis vande Lange Laen.
 
 31-05-1613 blz. 248   
Vercoop, Pieter Claesz als erffgenaem van Claes Pietersz zijn
overleden kindt geprocreert bij Fij Cornelisdr zijn overleden
huijsvrou
aen Cornelis Claesz Corssen zijn overleden huijsvrouwen vaeder
alsulcke portie ende gedeelte alst voors. kindt ende hem comparant
als zijn erffgenaem competerende inde onroerende goederen die bijde
voorn. Cornelis Claesz beseeten worden geleegen Buijtenhuijssen in
verscheijden perceelen sulcx dzelve van buijeren gekent ende belent
zijn.
Voor de somme van 190, te betaelen met gereet gelt.
 
 31-05-1613 blz. 248 v  
Ootger Dercxz ter eenre ende Claes Roeloffsz voor hem selven
vervangende ende hem starckmaeckende voor zijn kinderen gebooren van
Trijn Jan Geritszsdr daer voore vast staende ende beloeffde te
caveren ter anderen zijde ende verclaerde hoe dat seeckere
verschillen tusschem hem pertijen hadde geweest noopende roeijinge
vande sloot geleegen tusschen des zelven Ootgers huijs ende worff
aen deen ende Claes Roeloffsz met zijn voors. kinderen lant aen
dandere zijde, ende zijn daer van int minnelijck veraccordeert.
Te weeten dat die voors. Ootger Dercxz met twee groote geladen
schuijten aenden anderen gecoppelt voor zijn hoeijhuijs moegen
leggen blijven, vrij ende vast sonder te wijcken voor ijmandt. Ende
oft daer ijmandt voor bij begeerden te vaeren dat die selve sloot
soe moet onderhouden worden op sulcke wijte dat zij benoortoosten
ende aen des zelffs Claes Roeloffszs met zijn kinderen lant voor bij
te moegen vaeren. Sulcx dat die voors. Claes Roeloffs ende zijn
kinderen sullen gehouden wesen altijt ten eeuwigen daegen tot sulcke
wijte te moeten onderhouden.
Voor welck opruijmmen affdelven ende verminderinge die voors. Ootger
Dercxz aende voors. Claes Roeloffsz heeft betaelt met gereede
penningen in speci twaelff Reaelen van achten tstuck tot
sevenenveertich stuvers gereeckent.
 
 07-06-1613 blz. 250   
Vercoop, Baert Jan Ootgers als broeder ende voocht van Foockel Jan
Ootgers onse gebuijeren Cornelis Jan Ootgers met Jacob Jan Ootgers
poorteren tot Haerlem elcx voor hem selven mede kinderen ende
erffgenamen wijlen Jan Ootgersz ende Nelle Jacobs
aen Maerten Dercxz
een perceel lants genaempt "die tSmoele meedtgen" groot 630 roeden
leggende metten coopers vader ende broeder gemeen.
NO    Cornelis ende Jan Anna Ghijsen
ZO endt  Engel Jan Franssen
ZW    Pieter Maertsz ende Pieter Dercxz
NW endt  Louris Ootgers.
 
 07-06-1613 blz. 250 v  
Vercoop, Baert Jan Ootgers als broeder ende voocht van Foockel Jan
Ootgers onse gebuijeren Cornelis Jan Ootgers met Jacob Jan Ootgers
poorteren tot Haerlem elcx voor hem selven mede kinderen ende
erffgenamen wijlen Jan Ootgers ende Nelle Jacobs
aen Maerten Huijgen vant Hoff onse buijervrijer
een perceel landts wesende die helft vande "Meedt ven" gemeen met
zijn moeder broeders ende zuster hier toe oock die halve uijterdijck
over tselve landt.
Z     Gerit Havicken
O endt  Pieter Claesz Henrick Maerten Heijnen cum socijs
N     Hillegundt Jan Claessen met haer kinderen
W endt  den Hoogendijck.
 
 09-06-1613 blz. 251   
Vercoop, Claes Jan Huijgen onse buijervrijer als oom ende voocht
vande naegelaeten kinderen van Dieuwer Jan Huijgen geprocreert bij
Claes Dercxz Flinck
aen Gerrit Theunusz alias Gerrit Huijgen
een stucke landts groot 950 roeden leggende in Outkes weer
buijtcaijck.
NO    Engel Engel Bieren
ZO endt  Louris Warnaersz
ZW    Allert Geritsz
NW endt  Evert Louwen.
Noch een camp landts vant Twisch groot 100 roeden leggende int zelve
weer buijter Delft 
NO    Louris Warnaersz
ZO endt  Willem Willem Allerden
ZW    Joncheer Willem Bardesen
NW endt  Joncheer Willem Bardesen.
Noch een tuijntgen genaempt "het Vijer" groot 25 roeden leggende int
zelve weer.
ZW    Louris Warnaersz
NW    Joncheer Willem Bardesen
NO    Engel Roeleven
ZO    Louris Harmensz.
 
 11-06-1613 blz. 252 en 252 v 
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Cornelis Egbertsz
een stucke landts genaempt "die Veersse ven" leggende in Gerrit Jans
weer.
ZO    Henrick Roeleven
ZW    Louris Lourissen
NW endt  Sijmon Conincx
NO    Henrick Roeleven.
Voor de somme van 660, te betaelen op drie toecomende meijen
daegen.
 
 26-07-1613 blz. 253
Vercoop, Cornelis Claesz Noemmen 
aen Adriaen Jansz
een perceeltgen landts genaempt "die Binnen Craggen".
NO    Adriaen Jansz zelffs
NW endt  beslooten metten Nuwendijck
ZW    beslooten metten Nuwendijck
ZO endt  Adriaen Jansz zelffs.
Ende bekende hij comperant tot zijnen laste te neemen om uijt zijn
Buijten Craggen die gerechte helft vande aerde die men gebruijcken
sal tot onderhoudinge vanden Nuwendijck vant noortwest endt vanden
selven dijck off totte naeste vlierdeboom staende opten Dijcksloot
vanden voors. Nuwendijck sal slaen ende haellen voorts tvoors. lant
sonder dijckaigie vercoft te hebben.
Onderpande een perceeltgen lants genaempt die Buijten Craggen
leggende Buijtenhuijssen, streckende vande Caedijck off
zuijtoostwerts totte erffgenamen van Hillegundt Schoonen lant toe.
NO    die Nuwendijck
ZW    derffgenamen van Hillegundt Schoonen.
 
 09-08-1613 blz. 254   
Vercoop, Claes Jan Vrericx tot Crommenie
aen Isaac Dercxz van Zaennen
een stucke landts leggende inde hondert gaerden int noort endt.
NO    Claes Jan Vrericx zelffs
ZO endt  die Heerenwech
ZW    Louris Lourisz ende Claes Ouwejans
NW endt  Claes Jan Vrericx zelffs.
 
 08-10-1613 blz. 254 v  
Vercoop, Floris Huijgen nu ter tijt woenende tot Eemskerck
aen Pieter Jansz Vries
een huijs ende erff in de Kerckbuijert, streckende met zijn erff
vande Heerenwech off.
NO    Claes die Backers kinderen
ZW    Jan Stoffelsz met zijn kinderen.
Pieter Jansz Vries heeft tselve huijs ende erff weder vercoft aen
Cornelis Jansz.
 
 05-11-1613 blz. 255   
Vercoop, Gerit Henricxz soe voor hem selven als vervangende Henrick
Henricxz zijn broeder
aen Cornelis Cornelisz alias Cornelis Muetsz
een stucke landts genaempt "die Marcus ven" groot 1405 roeden
leggende in Gerit Jans weer, streckende van Allert Geritszs lant off
tot Gerrit Havicken lant toe.
NO    Pieter ende Claes Waelich zoonen
ZW    Joncheer Willem Bardesen.
 
 12-11-1613 blz. 255 v en 256 
Vercoop, Willem Cornelisz nu ter tijt woenende tot Harlingen
Vrieslant
aen Anna Cornelis onze buijervrijster zijnen zuster
die gerechte vierde paert van een stucke landts groot int geheel
1485 roeden genaempt "die Laen" in Goeten oft Pieter Gerits weer.
NO    Marij Jan Peetten wedue met haer kinderen
ZO endt  die Heerenwech ende Louris Maertszs worff
ZW    Baert Claesz Boschman
NW endt  Anna Cornelis worff.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Delft"
groot int geheel 1205 roeden leggende int zelve weer.
NO    Marij Jan Peetten met haer kinderen
ZO endt  die twee rietveenen
ZW    Baert Claesz Boschman
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 1200, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 03-12-1613 blz. 256 v  
Vercoop, Jan IJsbrantsz woenende tot Oostzaenen als man [?] ende
voocht van Louris Dercxz uijtlandich ten overstaen ende bij consent
van Sijmon Claesz Conincx ende Jan Claesz Coen geordineerde
weesmeesteren ende oppervoochden vande selve Louris
aen Engeltgen Dercxdr suster vande voors. Louris
dat gerechte tweede paert van een stucke lants genaempt "het
Dijckventgen" leggende in Claes van Zaennen weer groot int geheel
232 roeden.
NO    Sijmon Henricxz ende Gerit Garbrantsz
ZW    Claes Cuijpers kinderen ende Trijn Aernts met haer
     kinderen
NW endt  Louris Woutersz
ZO endt  Claes Cuijper.
Voor de somme van 35 gereet gelt.
 
 06-12-1613 blz. 257 en 257 v 
Vercoop, Leenert Pietersz als man ende voocht van Anthonette Jansdr
aen Willem Jansz zijn schoonbroeder onse buijervrijer
die gerechte helft van een huijs hoeijhuijs ende worff geleegen
mette voors. cooper gemeen.
NO    Pieter Maertsz
ZW    Bastiaen Baerten laen.
Voor de somme van 225, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 28-12-1613 blz. 258   
Vercoop, Cornelis Claesz woenende tot Crommenierdijck als man ende
voocht van Guert Derck van Zaenen
aen Pieter Jansz buijerman tot Crommenije
een stucke landts genaempt "het Vennitgen" groot 819 roeden leggende
inde hondert gaerden int noort endt.
NO    die wedue van Claes Joosten
NW endt  Isaac Dercxz
ZW    Isaac Dercxz
ZO endt  die Heerenwech.
Noch een tuijntgen bezuijden Isaacx ventgen.
Voor de somme van 744.2.-. gereet gelt.
 
 08-01-1614 blz. 258 v en 259 
Vercoop, Joncheer Christoffel van Schaegen
aen Cornelis Claes Jan Roen
twee stucken landts deene genaempt "die Oppertwisch" ende die andere
"die Hooge veen", groot tsamen drie morgen ende 20 roeden bijden
cooper gebruijct.
NO    Wouter Willemsz Jan Jan Roen ende Jongelincx volck
ZO endt  Floris Jan Claes ende Jan Aerntsz met zijn kinderen
ZW    Willem Geritsz Buet cum socijs
NW endt  Willem Woutersz.
Voor de somme van 1637.10.-., te betaelen op drije eerstcomende
ende achtereenvolgende meijdaegen.
 
 13-01-1614 blz. 260   
Louris Claesz als vader ende voocht van zijn kinderen geprocreert
bij Griete Cornelisdr s.g. Sebastiaen Engelsz als vader ende voocht
vande kinderen van Marijtgen Cornelisdr s.g. all kinderen ende
kintskinderen respective van Neel Maertens haer moeder schoonmoeder
ende grootmoeder ten overstaen van Jong Aerent Maerts halve broeder
vande voors. Neel Maertensdr ende denuchierende soo bij Willem
Maertsz met zijn twee overleden zusters als Griete Maertens ende
Marij Maertens gelieft hadden bij haer testamentare dispositie te
dispooneren ordineren dat den langst levende soude universalijcke
succedeeren in alle die goeden die de eerst stervende metter doot
ontruijmen ende achterlaeten souden maer dat die laest stervende
overleden zijnde die goeden soude devolueeren opte voors. Neel
Maertens oft haer kinderen ende descendenten breeder blijckende bij
voors. origineelen testament voor Schout ende Schepenen deses dorps
gepasseert in date den 27e augusti anno 1604. Ende nadien die voorn.
Griete Maertensdr ende Marij Maertens beijden overleden zijnde ende
die goede volgende die voors. testamentare dispositie tegenwoordich
gepossideert worden bij Willem Maertsz, dan overmidts die voorn.
goederen zijnde beswaert met diversche groote schulden indier voege
datse sonder vande landen te vercoopen nijet connen betaelt worden,
soe ist dat die voors. comparanten geaccordeert ende bewillicht
hebbende dat die curatuers vande voors. Willem Maertsz sullen moegen
vercoopen twee hemmen leggende voor twee maede, dat te leen gehouden
wordt vande huijse van Assendelft opt wel believen vande Ed. Heere
van Assendelft te moegen vercoopen om daer mede die schulden vande
voorn. testateuren te moegen remidieeren. Midts dat in plaetse vant
leen voors. dat voor vrije goeden vercoft sal worden den voors.
Heere van Assendelft soe veel waerdije van lant tot estimatie van
die vande gerechte van Assendelft sal opgedragen worden in een
stucke lants genaempt "die Campen" ende tzelve lant leggende inde
Jancke Maerts ende Floren weeren groot omtrent 1100 roeden.
Omme tzelve den voors. Willem Maertsz mede bij zijne Edele te leenen
van een nature als die voors. hemmen zijn geweest gegeven te worden,
des soe hebben die voors. comparanten voor soe veel voors. testament
hijer tegen disponerende is vande restitutie vandien gerenunchieert
ende renunchieeren midtsdesen beloevende onder trouwe ende eere haer
meettet voors. testament hijer tegens nijet te behelpen.
 
 13-12-1614 blz. 261 en 261 v 
Vercoop, Henrick Jansz Smit als man ende voocht van Cornelia
Cornelis ende hem starckmaeckende voor Trijn Dercx zijn wijffs
moeder ende oock voor Marij Henricx zijn wijffs dochter erffgenaem
van Jan Claesz zijn schoonmoeders tweede man
aen Jan Jacobsz
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Wechsloot off
tot het achter dworsslootgen toe.
ZW    Jan Jacobszs huijs ende erff
NO    IJsbrant Geritszs Boeveech.
Voor de somme van 520, te betaelen op drie achter eenvolgende
meijdaegen.
 
 14-01-1614 blz. 262 en 263  
Vercoop, Huijch Allertsz als man ende voocht van Trijn Cornelisdr,
Theens Thoenusz als man ende voocht Barbar Cornelisdr, Sijmon Claesz
Conincx ende Jan Maertsz weesmeesteren ende oppervoochden vande
kinderen van Barbar Cornelis, Anna Cornelis met consent vande Schout
haeren voocht ende oock als transport hebbende van Willem Corneliszs
gedeelte haeren broeder, Louris Maertsz voor hem selven Jan Claesz
van Spaerwoude als man ende voocht van Cornelia Maertensdr ende haer
tsamen starckmaeckende voor Aechte Maertensdr kinderen van Maerten
Lourisz gesamentlijck mede erffgenamen van Aecht Willem Jacobszs
aen Jan Cornelisz haeren neeff 
elff twaelffte paerten, te weeten Huijch Allertsz nomine uxoris
voorde eene helft ende voorts mette andere comparanten in qualijte
voors. voor vijff elff twaelfte paerten van een stucke landts
genaempt "die Zuijer Riedtveen" groet 450 roeden gemeen mette voors.
Jan Cornelisz geleegen in Goeten weer.
NO    die Noorder Riedtveen
ZO endt  Jan Cornelisz zelffs
ZW    Baert Claesz Boschman.
Ende een stucke landts genaempt "die Delft" gecomen vande selve
sterffhuijse aent noortwest endt.
Voor de somme van 550, te betaelen op drie achtereenvolgende
meijdaegen.
 
 14-01-1614 blz. 264 en 265  
Vercoop, Louris Maertsz voor hem selven Jan Claesz van Spaerwoude
als man ende voocht van Cornelia Maertens vervangende ende haer
starckmaeckende voor Aechte Maertens haer repective zuster ende
schoonzuster mede erffgenaemen van Aecht Willem Jacobs
aen Jan Cornelisz haeren neeff
een stucke landts genaempt "die Noorder Riedtveen" groet 450 roeden
leggende in Goeten weer.
NO    Jan Peetten volck
ZO endt  Jan Cornelisz
ZW    Jan Cornelisz.
Ende een stucke landts genaempt "de Delft" gecomen vande zelve
sterffhuijsse aent noortwest endt.
Voor de somme van 522, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 14-01-1614 blz. 266 en 267  
Vercoop, Theens Tuenisz als man ende voocht van Barbar Cornelis ten
overstaen ende consent van Sijmon Claesz Conincx ende Jan Maertsz
weesmeesteren ende oppervoochden van zijn kinderen geboren vande
zelve Barbar, Louris Maertsz voor hem selven ende Jan Claesz als man
ende voocht van Cornelia Maertens tsaemen vervangende Aechte
Maertens haeren respective zuster ende schoonzuster
aen Jan Cornelisz haeren neeff
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Laen" in
Goeten weer gemeen met Anna Cornelisdr groot dselve helft 732
roeden.
NO    Jan Peetten volck
ZO endt  die Wech ende Lourissen worff
ZW    Baert Claesz Boschman ende Lourissen worff
NW endt  Anna Cornelisdr met Gerit Goten wedue.
Voor de somme van 1720, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 14-01-1614 blz. 268 en 269  
Vercoop, Thuens Thoenisz als man ende voocht van Barbar Cornelis,
Sijmon Claesz Conincx ende Jan Maertsz weesmeesteren ende
oppervoochden van des zelven Theens Tiniszs kinderen geprocreert
bijde voorn. Barbar Cornelis ende Anna Cornelis met consent vande
Schout haeren voocht
aen Engel Baerentsz
een stucke landts genaempt "die Delft" groet 1207 roeden leggende in
Goeten weer.
ZW    Baert Claesz Boschman
ZO endt  die Rietveenen
NO    Jan Peetten volck
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 1320, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 31-01-1614 blz. 269 v en 270 v
Vercoop, Baltisaer Roelffsz soe voor hem selven als voor zijn moeder
broeder ende zusters
aen Willem Willemsz Costers onse buijervrijer [Pieter Roelffsz is
neeff ende voocht van Willem Willemsz Costers]
een stucke landts groot 316 roeden leggende int Kerckweer binner
Delft.
NO    Duijff Costers
ZO endt  den Delft
ZW    Roeloff Ballen wedue met haer kinderen
NW endt  Ghijs Claesz.
Voor de somme van 525, te betaelen op twee eerstcomende meijen.
 
 04-02-1614 blz. 271   
Vercoop, Claes Pietersz voor hem selven ende Juriaen Jansz voor hem
selven nomine uxoris buijerluijden tot Crommenije
aen Neel Claesdr wedue ende boelhouster wijlen Claes Joosten
dat gerechte derdepaert in een stucke landts genaempt "die
Cruijsven" leggende int noort endt inde hondert gaerden gemeen mette
voors. Neel Claesdr, streckende vande Wechsloot off tot Jan Claes
van Saennen cum socijs lant toe.
Z     Cornelis Egbertsz
N     Cornelis Baertsz van Wormerveer.
 
 04-02-1614 blz. 271 v en 272 
Vercoop, Jan Cornelisz
aen Maerten Huijgen
een stucke landts groot 343 roeden.
ZW    cooper zelffs met Roeloff Pieters volck
NW endt  die cooper zelffs
NO    Henrick Joosten
ZO endt  die cooper zelffs.
Noch een perceel lants genaempt "Pieter Claes Hemtgen" groot 414
roeden.
ZW    Jan Claesz Reael
NW    Cornelis Jonckclaessen erffgenaemen
ZO    Pieter Claeskes
NO endt  Claes Pieter Louwen.
Voor de somme van 1050, te betaelen op twee toecomende meijen.
 
 07-02-1614 blz. 272 v en 273 v
Vercoop, Claes Cornelisz als man ende voocht van Martij Tamisdr ende
Jan Jacobsz als man ende voocht van Anna Tamisdr
aen Pieter Jansz de Jonge als die coop overgenomen hebbende van Jan
Pietersz tHooch
een stucke landts genaempt "Ballen Camp"mettet tuijntgen aent noort
west endt groot 957 roeden leggende in Floren weer.
NO    Pieter Jansz de Jonge met Jan Jong Aerenden
ZO endt  die selve oock tsamen
ZW    Jan Jong Aerenden met Jan Jacobsz
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 1020, te betaelem op drie toecomende meijen.
 
 07-02-1614 blz. 274 en 275  
Vercoop, Roeloff Jaspersz
aen Jan Jacobsz
twee perceelen lants leggende in Floren weer ten eijnde van
malcander groot tsamen 700 roeden.
NO    de Schout met Cornelis Jan Floren ende Jan Cornelisz
ZO endt  Floris Pietersz
ZW    Anna Cornelis Hillegunt Willems met haer kinderen ende Jan
     Jacobsz zelffs
NW endt  Jan Jong Aerenden.
Voor de somme van 802, te betaelen op drie eerstcomende meijen.
 
 12-02-1614 blz. 275 v en 276 
Vercoop, Wouter Cornelisz woenende inde Beverwijck als man ende
voocht van Marij Woutersdr ende Wouter Jansz als man ende voocht van
Tonisgen Woutersdr mede erffgenaem wijlen Wouter Jacobsz
aen Claes Dercxz [Allerdt Dercxz compareert van wegen Claes Dercxz
zijn broeder blint ende jegenwoordich swack ende impotent]
een perceel lants genaempt "die Schinkel" leggende inde Hemmen groot
197 roeden.
ZO    Claes Dercxz zelffs
ZW endt  Cornelis Jan Dullen Meijssen
NW    Cornelis Huijbertszs kinderen
NO endt  die Blocksloot.
Voor de somme van 358, te betaelen op drie eerstcomende meijen.
 
 12-02-1614 blz. 276 v en 277 
Vercoop, Wouter Cornelis als man ende voocht van Marij Wouters ende
Wouter Jansz als man ende voocht van Tonisgen Wouters mede
erffgenaem van Wouter Jacobsz
aen Claes Havicxz onse buijervrijer
twee derdendeelen van een stucke lants beginnende vant uijter endt
in van Wouter Jacob Dercken ven achter Bastiaen Baerten in Roelen
weer groot int geheel 1649 roeden.
NO    die kinderen van Claes Sijmonsz Crabinuijs mit de wedue
     ende kinderen van Baert Derck Baerten
ZO endt  Diewer Wouters derdepaert
ZW    Marijtgen Aenmen tot Delft met Claes Pieter Louwen
NW endt  die kinderen van Baert Derck Baerten.
Voor de somme van 2140, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 12-02-1614 blz. 277 v en 278 
Vercoop, Wouter Cornelisz als man ende voocht van Marij Wouters ende
Wouter Jansz als man ende voocht van Tonisgen Wouters mede
erffgenaem van Wouter Jacobsz
aen Henrick Allertsz
een stucke lants genaempt "het Laijckgen" groot 421 roeden leggende
voor Jan Coomen uijt.
NO    Bastiaen Baerten
ZO endt  Bastiaen Baerten
ZW    Maerten ende Jan Maertsz
NW endt  die Laaijck.
Voor de somme van 732, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 12-02-1614 blz. 278 v
Vercoop, Wouter Cornelis als man ende voocht van Marij Wouters ende
Wouter Jansz als man ende voocht van Tonisgen Woutersdr erffgenamen
van Wouter Jacobsz
aen Derck Huijgen
een stucke lants genaempt "het Stoefgen" groot 200 roeden leggende
in Derck Maerts weer.
NO    Gerit Havicxzs wedue ende kinderen
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    Cornelis Jansz Bening
NW endt  die Groote Braeck met Cijtgen Dercx.
Voor de somme van 62.15.-. gereet gelt.
 
 14-02-1614 blz. 280 en 280 v 
Vercoop, Jacob Willemsz voor hem selven ende als voocht van zijn
moeder Neel Jacobs wedue wijlen Willem Jaep Heijnen, Claes Henricxz
ende Willem Jansz elcx van wegen haer huijsvrouwen poorteren ende
poorterse tot Haerlem kinderen ende erffgenamen wijlen Willem Jaep
Heijnen haeren vader ende schoonvader respective, Huijch Aerentsz
voor hem selven ende vervangende Aecht Aerents weduwe Claes Rijssen
met haer kinderen onse inwoonderen kinderen kintskinderen ende
erffgenamen wijlen Imme Jaep Heijnen
aen Cornelis Dercxz vande Lange Laen
een stucke landts groot 450 roeden leggende in Steffens weer.
NO    de cooper zelffs
ZO endt  Derck Steffens erffgenamen
ZW    Allert Coningen
NW endt  de voors. Cornelis vande Lange Laen.
Compareert tevens Gerrit Henricxz uijte naeme van zijn oude blinde
inpotente grootvader Cornelis Dercxz vande Lange Laen.
Voor de somme van 1296, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 24-02-1614 blz. 281 en 281 v 
Vercoop, Cornelis Jansz Bening poorter tot Amstelredam
aen Pieter Aerentsz
een stucke lants genaemt ende groot "Vierdalff madt".
NO    Jan Gerit Huijgen ende tCoorte ventgen
ZO endt  Henrick Jan Geritszs kinderen ende Marijtgen Gerti Huijgen
ZW    die twee maeden
NW endt  Gerit Willemsz oft zijn zuster.
Voor de somme van 3188, midts dat die Pieter Aerentsz deen helft
vande voors. custinge sal moegen houden op renten tegen den penning
sesthien.
 
 24-02-1614 blz. 282 en 282 v 
Vercoop, Cornelis Jansz Bening poorter tot Amstelredam
aen Sijmon Claesz, die coop overgenomen hebbende van Henrick
Cornelis
een stucke lants groot twee maeden.
NO    Pieter Aerentsz
ZO endt  Henrick Jan Geritszs kinderen
ZW    Sijmon Claesz zelffs
NW endt  Jan Maijckes erffgenamen.
Voor de somme van 1764, midts dat Sijmon Claesz die helft vande
custinge sal moegen houden op renten tegens den penning sesthien.
 
 28-02-1614 blz.283 en 283 v 
Vercoop, Maerten Roeloffsz onse medebroeder int Schepenamte
aen Garbrant Theensz
twee ackeren lants leggende eijnde op eijnde in Aerent Claessen
weer.
NO    Aecht Aerjans met haer kinderen
ZO endt  Aecht Aerjans met haer kinderen
ZW    Wouter Claeszs kinderen
NW endt  Balich Cornelis.
Voor de somme van 347.9.-., te betaelen op twee eerstcomende
meijen.
 
 28-02-1614 blz. 284 en 284 v 
Vercoop, Engel Geritsz tot Uijtgeest voor hem selven ende
vervangende Claes Geritsz zijn broeder, Claes Henricxz onze
buijervrijer vervangende zijn broeders ende susters
aen Cornelis Roelven
drie vierde paerten van een huijs ende erff soe Vrerick Roelven met
zijn huijsvrouwe in haer leven beseten ende metter doot ontruijmt
zijn, streckende met zijn erff vande Wechsloot off tot Jannitgen
Jaep Ghijssen lant toe.
NO    die wedue ende kinderen van Jonge Heijn
ZW    Cornelis Roelven selver.
Voor de somme van 450, te betaelen op meijdach eerstcomende.
 
 28-02-1614 blz. 285 en 285 v 
Vercoop, Cornelis Roelven
aen Claes Jansz den Ouwes
een stucke lants groot een madt lants leggende in Nijel Baerten weer
wesende tweede stuck over die Caijck.
NO    Nijel Beerten kinderen
ZO endt  Jacob Jan Jaepen met zijn wijffs broer
ZW    Roeloff Engelsz ende Derck Cornelisz
NW endt  Nijel Beerten kinderen.
Voor de somme van 932.15.-., te betaelen die helft op meij
toecomende ende dander helft op twee deerste meijen.
 
 28-02-1614 blz. 286 en 286 v 
Vercoop, Claes Roelffsz voor hem selven ende voor zijn kinderen
gebooren van Trijn Jan Geritses s.g.
aen Ootger Dercxz
een stucke landts genaempt "Panvis ventgen" groot 767 roeden
leggende achter Ootgers uijt.
NO    Claes Roelffsz met zijn kinderen ende Cornelis Roelffsz
ZO endt  Ootger Dercxz zelffs
ZW    Aechte Joosten ende Piet Joosten
NW endt  Piet Joosten.
Voor de somme van 1445, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 28-02-1614 blz. 287 en 288 en 288 v 
Vercoop, Gerit Henricxz voor hem selven ende vervangende Henrick
Henricxz
aen Ootger Dercxz
een worff leggende achter Ootger Derxzs worffven.
NO    Claes Roeloffsz met zijn voor kinderen
ZO endt  Ootger Dercxz zelffs
ZW    die voors. vercoopers selver
NW endt  Ootger Dercxz zelffs.
Voor de somme van 200, te betaelen op meij 1615 deen helft ende op
meij 1616 dander helft.
 
 28-02-1614 blz. 289 en 289 v 
Vercoop, Aerjan Maertsz als voocht van Aecht Aerjans zijn moeder
aen Joost Willemsz zijn swaeger
een huijs ende erff als Aecht Aerjans [schoonmoeder van Joost
Willemsz] tegenwoordich bewoenende es, streckende met zijn erff
vande Wechsloot off tot Aecht Willem Gerits lant toe.
NO    Jan Woutersz
ZW    Claes van Zaennen.
Voor de somme van 700, te betaelen 200 op meij eerstcomende ende
die reste op drie meijdaegen daer eerst aenvolgende.
 
 28-02-1614 blz. 290 en 290 v 
Vercoop, Pieter Roelven ende Henrick Allertsz
aen Aerent Engelsz
twee derde paerten van een stucke landts genaempt "Schoegors" met
Aerent Engelsz gemeen groot int geheel 936 roeden.
NO endt  Maerten Huijgen
ZO    Jan Joosten
ZW endt  die Hornsloot
NW    Henrick Allertsz.
Voor de somme van 1565, te betaelen op drie eerstcomende
meijdaegern.
 
 28-02-1614 blz. 291 en 291 v 
Vercoop, Gaeff Willemsz buijerman tot Crommenie
aen Jan Allertsz mede buijerman tot Crommenie
twee ackeren lants leggende zijd op zijde inde hondert gaerden int
noort endt groot tsamen 290 roeden.
NO    die kinderen van Dingnum Cornelisz
ZO endt  Neel Pouwels
ZW    Ouwe Aecht Jan van Horns
NW endt  Louris Lourisz.
Voor de somme van 323.10.-., te betaelen deen helft gereet gelt
ende dander helft over een jaer naer date van desen.
 
 03-03-1614 blz. 292 en 292 v 
Vercoop, Vrerick Willemsz
aen Mr. Gerit Claesz
een huijs ende erff in de Kerckbuijert.
NO    Aerjan Maerte Ghijssen
ZO endt  die Heerenwech
ZW    die Peeperstraet
NW endt  Jan Leckermelcx kinderen.
Midts dat Mr. Gerit Claesz tot zijnen laeste neemt 100
hooftpenningen competerende Sus Stijnges erffgenamen, noch 80
hooftpenningen competerende Jan Aerents erffgenamen tot Amsterdam,
noch vier jaeren custinge competerende Jan Stoffelsz te betaelen op
vier eerstcomende meijen telcken meij 42.
De coop voor de somme van 202, te betaelen 100 gereet gelt ende
op meijdach 1618 ende 1619 telcken 51.
 
 07-03-1614 blz. 293 en 293 v 
Vercoop, Cornelis Dercxz
aen Henrick Dercxz, Maerten Dercxz ende Neel Dercxdr zijnen broeders
ende zuster ende Gerrit Geritsz zijn swaeger
alle alsulcke eijgendoem van landen als hem comparant bij doode ende
overlijden van Derck Maerts ende Neel Henricxdr zijne vader ende
moeder op ende aenbesturven is soe wel ten weder zijde als in
Steffens weer geleegen is ende dzelve van buijeren bekent ende
belent zijn.
Midts dat die coopers tot haeren laste sullen neemen twintich
stuvers tsjaers voor des vercoopers portie van een eeuwige erffpacht
staende op Stoffels weer competerende die Kercke ende Armen van
Assendelft halff ende halff.
Voor de somme van 800, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 07-03-1614 blz. 294 en 294 v 
Vercoop, Willem Maertsz geassisteert met Floris Jansz, Floris
Pietersz ende Jan Jacobsz zijne geordineerde curateurs bijde hove
van Hollandt gestelt
aen Hillegindt Willems wedue Jonge Comen Jan met haer kinderen
[voocht is Gerrit Willemsz]
een perceel lants leggende aen twee perceelen zijd op zijd groot
twee maeden.
NO endt  Claes Jan Claes Louckes
ZO    die wedue ende kinderen van Ghijs Cornelis Ghijssen
ZW endt  die Vlietsloot
NW    Jan Joosten met Claes Jan Claes Louckes.
Voor de somme van 1324,te betaelen op drie toecomende maeijdaegen.
 
 07-03-1614 blz. 295 en 295 v 
Vercoop, Pieter Aerntsz nomine uxoris
aen Cornelis Maerten Allertsz
een stucke landts genaempt "tSpaens twee maedtgen" groot 952 roeden
leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Jancke Maerts ses maeden
ZO endt  Pieter Jansz de Jonge
ZW    die wedue ende kinderen van Jaep Roed met Trijn Dercx ende
     haer broeders zoone
NW endt  die wedue ende kinderen van Maerten Allertsz.
Voor de somme van 2300, te betaelen op twee die eerstcomende
meijdaegen telcke 900 ende die derde meije mede toecomende 500.
 
 11-03-1614 blz. 296 en 297
Jan Claesz als broeder ende voocht van Anna Claes zijn zuster wedue
wijlen Pieter Jonckclaessen ter eenre ende Maerten Roeloff Jaspers
voor hem selven ter andere zijde ende bekende zij comparanten metten
anderen geroijlt ende gemangelt te hebben als dat Maerten Roeloffsz
sal hebben tot eenen vrijen eijgen van Anna Claes twee campen veens
leggende int Groote weer op twee campen nae aent Twisch groot tsamen
512 roeden, streckende van Floris Huijgen volcx lant off tot Jan
IJsbranden met zijn swaegers lant toe.
NO    Gerit Henricxz
ZW    Claes Roeloffsz met zijn kinderen.
Daer tegen Anna Claes weder sal hebben van Maerten Roeloffsz tot
eenen vrijen eijgen een perceel uijterdijcx leggende over Claes
Vaers weer groot 80 roeden, streckende vande Hoogendijck off totte
Meer toe.
Midts dat dselve Maerten daer mede tot zijnen lasten sal neemen
twaelff stuvers tsjaers competerende die Kerck offt Pastorije tot
Assendelft.
Voorts sal Maerten Roeloffsz noch boven dien betaelen aen Anna Claes
die somme van 350, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 14-03-1614 blz. 298 en 298 v 
Vercoop, Aerian Maertsz
aen Jacob Jacobsz
een huijs ende erff met zijn muerage boomen met een uijtganck achter
door die Kerckmuer, mitsgaders noch een uijtganck bewesten die
Glaessemaeckers cleijne huijsgen tot opte Peeperstraet.
NO    Pieter die Vries ende eensdeels den Dingstal
ZO endt  die Heerenwech
ZW    Mr. Gerrit Churghijn, Jan Leckermelcx kinderen ende
     Vrerick Baerntsz
NW endt  die Kerckmuer.
Voor de somme van 1950, te betaelen op drie toecomende meijen.
 
 18-03-1614 blz. 299 v en 300 v 
Vercoop, Joost Willemsz Stuijerman
aen Cornelis Claesz alias Cornelis Moeijduven
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Wechsloot off
tot Guertgen Ootgers Boeveech toe.
NO    Aechte Joosten Boeveechgen
ZW    Claes Heijn Roeleven.
Midts dat deijgenaer van Guertgen oft bruijcker een melckpat over
die voors. werff mach hebben.
Voor de somme van 450, te betaelen op vier toecomende meijen.
 
 18-03-1614 blz. 301 en 301 v 
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Willem Jansz Gaell
een stucke landts groot 462 roeden leggende in Huijch Blochuijs weer
binner Delft.
NO    doctor Mr. Jan Duvesz
ZO endt  Pieter ende Claes Heer Florissen
ZW    Baertsses kinderen
NW endt  Mr. Jan Duvesz.
Voor de somme van 162, te betaelen op twee toecomende meijen.

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net