Assendelft, register van transportakten 1614-1617

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2001

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 18-03-1614 blz. 1 en 2    
Vercoop, Cors Jansz
aen Maerten Roeloff Jaspers
een acker landts groot 130 roeden leggende int Groote weer.
NO    Henrick Geritsz Schoemaecker
ZO endt  de cooper zelffs
ZW    Claes Roeloff Sijmons met zijn kinderen
NW endt  Guertgen Ootgers.
Voor de somme van 132.
 
 18-03-1614 blz. 2 v en 3   
Vercoop, Willem Jansz ende Henrick Jansz elcx voor hem selven ende
vervangende Cornelis Jansz haeren broeder ende die wedue mette
kinderen wijlen Pieter Jansz haeren overleden broeder
aen Jacob Claesz
een werff genaempt "Claes Dercxzs werff" met een vrijen ganck daer
toe over die zuijdt zijde van Duijff Thijssen met haer kinderen
werff.
NO endt  Roeloff Sijmons volck
NW    Duijff Thijssen met haer kinderen
ZW endt  Derck vande Lange Laen
ZO    Marij Cuijpers met Duijff Thijssen met haer kinderen.
Voor de somme van 300. 
 18-03-1614 blz. 3 v     
Vercoop, Aellidt Henricxdr huijsvrouwe van Claes Dercxz geassisteert
met Galaeijn Aerntsz ende Huijbert Pietersz haeren neeffen ende
voochden
aen Huijch Aerntsz
een veencamp groot 248 roeden leggende in Vasges weer.
NO    Marij Cuijpers
ZO endt  den Delft
ZW    Gerrit Thoenisz
NW endt  Pieter Claesz Nommelen.
 
 18-03-1614 blz. 4 en 4 v   
Vercoop, Aellidt Henricxdr huijsvrouwe van Claes Dercxz geassisteert
met Galaeijn Aerntsz ende Huijbert Pietersz haeren neeffven ende
voochden
aen Derck Jelbrechtsz
een acker landts groot 208 roeden leggende in Vasges weer.
NO    Cornelis Jansz Moellennaer
ZO endt  Derck Claesz Moll
ZW    Evert Louwen
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 167.
 
 18-03-1614 blz. 5 en 5 v   
Vercoop, Derck Jelbrechts
aen Cornelis Maertsz
een acker groot 208 roeden leggende in Vasges weer.
NO    Cornelis Jansz Moellennaer
ZO endt  Derrick Claesz Moll
ZW    Evert Louwen
NW endt  de Delft.
Voor de somme van 187.4.-.
 
 18-03-1614 blz. 6 en 6 v   
Vercoop, Aellidt Henricx huijsvrouwe van Claes Dercxz geassisteert
met Galaeijn Aerntsz ende Huijbert Pietersz haeren neeffven ende
voochden
aen Derck Jelbrechtsz
een huijs ende erff, streckende vande Heerenwech off tot het
achterslootgen toe.
NO    Aeff Galaeijns met haer kinderen
ZW    Derck Claesz Moll.
Voor de somme van 205.17.8.
Midts dat Derck Jelbrechtsz tot zijnen laste sal neemen een
jaerlicxe losrenten van 5.5.8., competerende Joncheer Willem
Bardesen, losbaer 94.2.8. hooftgelt.
 
 18-03-1614 blz. 7 en 8    
Vercoop, Cornelis Henricxz voor hem selven ende vervangende zijn
broeders zusters ende zusters kindt, tsamen kinderen ende kintskint
van Neel Sijmonsdr, Sijmon Claesz Coninck voor hem selven ende
vervangende Derck Maertsz zijn swager met zijn kinderen als zoon
ende kintskinderen van Claes Sijmonsz, Cornelis Jan Floren nomine
uxoris ende vervangende Jan Joosten zijn swager kinderen van Guert
Sijmons, Jacob Dercxz Smit mede nomine uxoris ende vervangende die
kintskinderen van Griet Sijmonsdr, Cornelis Jansz Peet als man ende
voocht van Neltgen Henricx tkintskint van Nelle Sijmonsdr
gesamentlijck erffgenamen wijlen Trijn Sijmons wedue wijlen Jacob
Lijclaesz
aen Allert Dercxz Coninck
een huijs ende erff met een stucke landts daer achter aen geleegen
groot 694 roeden in Lijclaesen weer, streckende tsamen vande
Wechsloot off tot Jacob Claeszs met zijn kinderen lant toe.
NO    Cornelis Jaep Heijnen huijs ende erff mette voors. coopers
     lant
ZW    die voors. coopers huijs ende erff met Aecht Joncken lant.
Voor de somme van 2190.
 
 18-03-1614 blz. 8 v en 9 v  
Vercoop, Cornelis Henricxz voor hem selven ende vervangende zijn
broeders zusters ende zusters kindt, tsamen kinderen ende kintskint
van Neel Sijmonsdr, Sijmon Claesz Coninck voor hem selven ende
vervangende Derck Maertsz zijn swager met zijn kinderen als zoon
ende kintskinderen van Claes Sijmonsz, Cornelis Jan Floren nomine
uxoris ende vervangende Jan Joosten zijn swager kinderen van Guert
Sijmons, Jacob Dercxz Smit mede nomine uxoris ende vervangende die
kintskinderen van Griet Sijmonsdr, Cornelis Jansz Peet als man ende
voocht van Neltgen Henricx tkintskint van Nelle Sijmonsdr
gesamentlijck erffgenamen wijlen Trijn Sijmons wedue wijlen Jacob
Lijclaesz
aen Jacob Claesz
drie ackertges veen lant daer van die twee leggende zijd op zijde
ende tderden daer ten eijnden aen groot tsamen 220 roeden leggende
in Lijclaesen weer, streckende van Derck Beellen lant zuijtoostwerts
tot Baertsses volck lant toe.
NO    Cornelis vande Lange Laen ende Maerten Roeloffsz
ZW    Jacob Claes Jan Baerts.
Ende noch een ackertgen lants groot 40 roeden leggende int selve
weer.
NO    Baertssen volck
ZO endt  Willem Gerit Dercxzs
ZW    Willem Gerit Dercxzs
NW endt  Jacob Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 158.
 
 18-03-1614 blz. 10      
Vercoop, Derck Claes Jannen
aen Pieter Jansz Vries
die twee laeste termijnen van seecker huijs custing brieff
gepasseert bij Jelis Abrahamsz voor dese gerechte mede beginnende
Wij Pieter Jansz de Jonge Schout rcp in date den 26e aprillis anno
1613 bedraegende elck termijn 92.4.-. te verscheijnen op meij anno
1615 ende 1616 ende dit voor de somme van 160 gereede penningen.
 
 25-03-1614 blz. 10 v en 11  
Vercoop, Derck Cornelis Huijsseer
aen Willem Cornelisz, Bruijn Willemsz ende Joachem Pietersz beijde
elcx van weegen haer huijsvrouwen als mede erffgenamen van Cornelis
Willem Geritszs gebooren van Marij Claes
een stucke landts groot 596 roeden leggende in Heijntges weer.
ZO    comparant met Vrerick Jacobsz
ZW    Sijmon Pieter Jonckclaesen
NW    die Meerdijck
NO    Gerrit Henrick Geritszs.
Voor de somme van 850.
 
 25-03-1614 blz. 11 v en 12  
Vercoop, Bruijn Willemsz tot Uijtgeest als man ende voocht van Marij
Cornelisdr
aen Willem Cornelisz zijn schoonbroeder
een halff madt landts inde derdalff madt daer in een gerechte
vijffde paert gemeen met Vrerick Jacobsz in Heijntges ende Derck
Huijsseers weeren.
ZO endt  Willem Cornelisz ende Baert Jan Gaellen
ZW    Jan Aecht Jans
NW endt  Sijmon Pietersz ende Cornelis Willemsz erffgenamen
NO    Michiel Willemsz.
Noch twee Delftcampen geleegen achter Pieter den Ouwes uijt over den
Delft.
NW    den Delft
NO    Willem Vrouwen
ZO    Gerrit Henrick Geritszs
ZW    Roeloff Engelsz.
Voor de somme van 650.
 
 28-03-1614 blz. 12 v en 13  
Vercoop, Mr. Gerrit Churgheijn, Jan Stoffelsz ende Jacob Jacobsz
aen Adriaen Maertsz
te weeten Mr. Gerit ende Jan Stoffelsz voorde eene helft ende Jacob
Jacobsz alleen voorde ander helft een huijs ende erff inde
Kerckbuijert, streckende met zijn erff vande Heerenwech off tot het
achter dworsche slootgen toe.
NO    Meijnert Geritsz
ZW    Trijn Cornelis wedue van Gerrit Evertsz.
Voor de somme van 562.
 
 28-03-1614 blz. 13 v en 14  
Vercoop, Aerian Maertsz
aen Jacob Jacobsz dat gerechte vierde paert van een huijs ende erff
geleegen inde Kerckbuijert, streckende met zijn erff vande
Heerenwech off tot het achter dworsche slootgen toe.
NO    Meijnert Geritsz
ZW    Trijn Cornelis wedue van Gerrit Evertsz.
Voor de somme van 112.4.-.
 
 01-04-1614 blz. 14 en 14 v  
Vercoop, Jan Adriaensz woenende tot Saerdam
aen Vrerick Willemsz een huijs ende erve inde Kerckbuijert achter
die Kerck, streckende met zijn erff vande Kerck off tot het achter
dworsche slootgen.
ZW    Mr. Adriaen Ruteau ende Cornelis Pieter Jan Baernts
NO    Claes Dercxz.
Voor de somme van 275.
 
 12-02-1614 blz. 14 v     
Vercoop, Wouter Cornelisz als man ende voocht van Marij Wouters ende
Wouter Jansz als man ende voocht van Thonisgen Wouters mede
erffgenamen van Wouter Jacobsz
aen Louris Cornelisz vant Hoff
een stucke landts groot 579 roeden inde Binnencaech buijtendijcx.
NO    Cuijpers camp
ZO endt  den Heijligen Geest tot Haerlem
ZW    Jan Cornelisz ende Jan Maertsz Backer
NW endt  die Meer.
Voor de somme van 1010.
 
 28-03-1614 blz. 15      
Dit zijn die naemen vande persoonen die dit aenstaende jaere
beginnende tvrijdaechs naer Paesche toecomende ende eijndende
tvrijdaechs naer Paesche 1615 Schepenen ende Schotvangers mijnre
heerlicheijt van Assendelft weezen sullen.
                Schepenen,
Int Broeckvierndeel       Derck Jacobsz alias Derck Maertsz
Int Kerckvierndeel       Jan Cornelis Janszs aenden Dijck
Int Woudtvierndeel       Gerrit Willemsz
Int Nesvierndeel        Cornelis Engelsz vant Hoff
                Adriaen Jansz.
                Schotvangers,
Int Broeckvierndeel       Henrick Cornelisz
Int Kerckvierndeel       Sijmon Claes Derck Maerts
Int Woudtvierndeel       Louris Cornelisz vant Hoff.
     GERRIT Heere tot Assendelft Eemskerck rcp.
 
 04-04-1614 blz. 16 en 17   
Vercoop, Derck Claesz ende Gerrit Claesz gebroeders elcx voor hem
selven ende vervangende Jannitgen Claes haeren zuster, Cornelis
Geritsz [Egbertsz?] nomine uxoris ende Gerrit Allertsz als voocht
van Trijn Nijelsdr
aen Jan Nijelsz
drie vierden paerten van een derdendeel van een huijs ende erve,
streckende vande Heerenwech off tot Derck Maertszs ende zijn zusters
lant toe.
NO    Cornelis Coijten kinderen
ZW    Derck Maertsz.
Noch soe bekende die voors. Derck ende Gerit Claes zoonen ende van
weegen haer zuster ende Cornelis Egbertsz vercoft te hebben
aen Jan Nijelsz
hemluijden portie vant veen lant leggende in Nijel Claeszs weer
hemluijden aenbesturven bij doode van Aernt Nijelsz hemluijden
respective oom ende schoonbroeder.
Mitsgaders noch 128 roeden lants bewesten die Wech gemeen inde
landen bij Aernt Nijelsz achter gelaeten leggende int voors. weer.
NO    Jacob Jan Coppen weer
ZW    Willem Geritszs weer
Voor de somme van 654.
 
 04-04-1614 blz. 18      
Vercoop, Gerrit Claesz woenende tot Nootdorp voor hem selven
vervangende Jannitgen Claes zijn zuster woenende tot Haerlem
aen Derck Claesz zijnen broeder
twee derdendeelen van een acker lants genaempt "die Kerffomloop"
groot int geheel 188 roeden leggende in Nijel Claeszs weer.
NO    Jan Nijelsz met zijn zuster
ZW    Jan Nijelsz met zijn zuster.
Noch twee derdendeelen van een acker lants genaempt "die Zuijer
Kerffcamp" groot int geheel 144 roeden leggende int zelve weer.
NO    Jan Nijelsz met zijn zuster
ZW    Jannitgen Jaep Thijsen.
Noch twee derdendeelen van 68 roeden buijtendijcx lant leggende
Delffgeerde.
NO    Derck Huijberden
ZW    Neel Claes Duves met haer kinderen.
Voor de somme van 259.14.-. gereet gelt.
 
 04-04-1614 blz. 19      
Vercoop, Cornelis Egbertsz nomine uxoris ende Gerrit Allertsz voor
hem selven 
aen Derck Claesz
40 roeden buijtendijcx leggende over Vrericx.
NO    Jan Cornelisz
ZW    Roeloff Jaspersz.
Voor de somme van 26 gereet gelt.
 04-04-1614 blz. 19 v en 20  
Vercoop, Cornelis Jansz, Jacob Jansz, Foockel Jans, Jan Cornelisz
tegenwoordich Schepen als man ende voocht van Trijn Jansdr, Jan
Maertsz Backer als man ende voocht van Guert Jansdr erffgenamen van
Baert Jan Ootgers
aen Louris Ootgersz ende Jan Ootgersz gebroeders
vijff seste paerte van een huijs ende erff, streckende met zijn erff
vande Heerenwech off tot die wedue ende kinderen van Gerit Havicxzs
lant toe.
NO    die wedue ende kinderen van Ootger Jansz
ZW    derffgenamen van Baert Jan Ootgers.
Voor de somme van 708.16.12.
j
 
 04-04-1614 blz. 20 v en 21  
Vercoop, Cornelis Pietersz als vader ende voocht van Griete Cornelis
zijn dochter vervangende Cornelis Maertsz zijn swaeger met zijn
kindt
aen Maerten Huijgen vant Hoff
een stucke landts genaempt "het Lange lant" met zijn rietlant daer
over geleegen groot tsamen 650 roeden leggende in Maerten vant Hoff
weer.
NO    Roeloff Pieter Wouters volck met Stijn Havicx met haer
     kinderen ende den cooper cum socijs
ZO endt  den IJe
ZW    Floris ende Jan Claes Coennen met den cooper cum socijs
NW endt  Griete Cornelis met Cornelis Maertsz ende zijn kindt.
Voor de somme van 500.
 
 04-04-1614 blz. 21 v en 22  
Vercoop, Cornelis Pietersz als vader ende voocht van Griete Cornelis
zijn dochter ende vervangende Cornelis Maertsz zijn swaeger met zijn
kindt
aen Jan Maertsz
een stucke lants genaempt "Costers lant" groot vijff hont leggende
in Maerten vant Hoff weer.
NO    Pieter Maertsz
ZO endt  Maerten Huijgen
ZW    Bastiaen Baertsz
NW endt  Roeloff Pieter Wouters volck.
Voor de somme van 735.
 
 08-04-1614 blz. 22 v en 23  
Vercoop, Engel Engelsz scheepstimmerman woenende tot Spaerndam als
man ende voocht van Marij Cornelisdr
aen Henrick Maertsz als die coop terstont overgenomen hebbende van
Aerian Maertsz
een stucke landts genaempt "het Middelste van Maert Sijmons
Buijtcaijck" groot 1165 1/2 roeden.
NO    Gerit Willemsz
ZO endt  Vroutgen Cornelis
ZW    Gerit Huijgen
NW endt  Gerit Huijgen.
Voor de somme van 1632.
Borg voor Henrick Maertsz is zijn neeff Claes Geritsz out Schepen.
 
 08-04-1614 blz. 24 en 24 v  
Vercoop, Henrick Maertsz
aen Jan Derck Everts ende Claes Geritsz een perceel lants groot 642
roeden wesende het opperendt van Gerrit Henricx Buijtcaijck leggende
in Henricx weer.
NO    Jan Peeten volck
ZO endt  Cornelis Henricx
ZW    Vrerick Jacobsz
NW endt  die voors. Claes met zijn broers wedue ende kinderen.
Voor de somme van 1284.
 
 11-04-1614 blz. 25 en 25 v
Vercoop, Cornelis Jacobsz
aen Gerrit Jongclaessen ende Anna Claes wedue wijlen Pieter
Jongclaessen ende haer kinderen
een perceel uijterdijckx groot 200 roeden over Jaep Heijnen weer,
streckende vanden Dijck off totte Meer toe.
NO    Steffens weer
ZW    die voors coopers selver.
Voor de somme van 312.
 
 18-04-1614 blz. 26 en 26 v  
Vercoop, Claes Sijmonsz nomine uxoris
aen Jan Claesz Backer
vier campges veen landts leggende in Gaellen weer, groot tsamen 425
roeden.
NO    Blochuijs weer
ZO endt  Baertsses volck
ZW    Roeloff Sijmons weer
NW endt  Baert Jan Gaellen.
Voor de somme van 366.
 
 22-04-1614 blz. 27 en 27 v
Vercoop, Jacob Jansz
aen Aernt Pietersz nu woenende int lant van Schouwen een huijs ende
erff, streckende met zijn erff vande Heerenwech off tot Engel
Boeffven off zijn kinderen lant toe.
Voor de somme van 1000.
Borg voor Jacob Jansz is zijn swaeger Allert Jansz Clous voor de
waerenisse vant huijs.
Omme die vercooper te verseeckeren vande betaelinge der voors.
custinge, soe heeft Aernt Pietersz noch daer voore verbonden een
sestepaert van een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende
vanden Heerenwech off tot het dworsche slootgen.
NO    tLaentgen
ZW    Aerian Maertsz.
Ende noch het sestepaert van een stucke landts genaempt "Meijnerts
maed" groot 1252 roeden leggende int Vroon weer.
ZO endt  Floris Pietersz
ZW    Sijmon Claesz
NW endt  Vechter Jansz tot Haerlem
NO    Jan Maijckes erffgenamen.
Noch het sestepaert van twee stuckges buijtcaijcx lant leggende int
zelve weer.
ZO endt  Garbrant Theensz
NW endt  Cornelis Pieter Jan Baernts
NO    Pieter Cornelis
ZW    Cornelis Moeij Duven.
 
 22-04-1614 blz. 28 v en 29 v
Vercoop, Gerrit Warnaersz Ham
aen Aernt Pietersz woenende in Zeelant ende int lant van Schouwen
een stucke landts groot 990 roeden leggende int Kerckweer.
NO    Trijn Derck Everts
NW endt  Cornelis Henrick Gerits Gerrit Warnaerszs kinderen ende
     Stoffel Warnaerszs kinderen
ZW    die voorn. kinderen van Gerit Ham
ZO endt  het Twisch.
Borg voor Gerit Warnaersz ende dzijnen is Cornelis Claesz Moeij
Duven.
Voor de somme van 1000.
Borgen voor Aernt Pietersz zijn Jan Claes Jan Baerts ende Willem
Jansz.
 
 02-05-1614 blz. 30 v     
Jacob Cornelisz schuldich
aen Anna Pouwels woenende tot Haerlem wedue ende boelhouster wijlen
Jan Pietersz Saeredam
een jaerlicxe losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande zijn huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende met
zijn erff voor vande Heerenwech off noortwest totte halve sloot
vande werff die tegenwoordich bewoont wort bijde Schoolmeester.
NO    Trijn Cornelis wedue Gerit Evertsz met haer kinderen
ZW    den Dingstall ende Kerckmueijr.
 
 05-05-1614 blz. 31 v     
Vercoop, Claes Cornelisz Decker woenende te Crommenie als man ende
voocht van Neel Pietersdr
aen Huijbert Pietersz zijn wijffs broeder
die gerechte helft vant Bincaijckgen groot 345 roeden leggende in
Grains weer, streckende van Lijsbeth Laijders wedue met haer
kinderen lant off totte Caijck toe.
NO    Joncheer Willem Baerdesen
ZW    Gerit Allertsz met zijn kinderen.
Voor de somme van 220 gereedt gelt.
 
 05-05-1614 blz. 32 en 32 v  
Vercoop, Allert Cornelisz nomine uxoris
aen Cornelis Adriaensz voor hem selven ende vervangende Trijn
Willems zijn moeder mitsgaders alle zijn broers
twee ackeren landts leggende in Ghijssen weer.
ZO endt  Floris Pietersz
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Gerrit Willemsz
NO    Gerrit Jan Geritszs
Noch twee ackeren int voors. weer.
ZO endt  Jan Claesz Vinck
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Floris Pietersz
NO    Pieter Cornelis Pieters.
Groot met malcanderen 400 roeden.
Voor de somme van 475.
 
 06-05-1614 blz. 33 en 33 v  
Vercoop, Cornelis Dercxz voor hem selven ende vervangende Neel Dercx
zijn zuster
aen Henrick Derrixz Steffes onse buijervrijer inden naeme ende van
weegen Maerten Dercxz zijn broeder ende Gerrit Geritsz zijn swaeger
een thiendendeele van een huijs hoeijhuijs ende erff daer Derck
Maertsz Steffens ende Neel Henricx zijn huijsvrouwe in pleegen te
woenen ende metter doot ontruijmpt zijn, streckende van Henrick
Dercxzs laentgen off tot Neel Dercx achter ven toe.
NO    die Lange Laen
ZW    Jan Caijcken wedue ende kinderen.
Voor de somme van 300.
 
 16-05-1614 blz. 34 en 34 v  
Vercoop, Willem Claesz Rijssen voor hem selven vervangende zijn
moeder broeder ende zuster
aen Jan Dercxz Haesserden
een perceel uiterdijcx leggende over die Leegendijck groot 123
roeden, streckende vande Dijck off tottet Meertgen toe.
NO    Pieter Maertsz
ZW    Jan Allertsz.
Voor de somme van 150.
 
 20-05-1614 blz. 35      
Vercoop, Henrick Geritsz
aen Henrick Jansz
twee ackeren landts groot tsamen 219 roeden leggende int Dam weer.
NO    Schipper Allert
ZO    het Twisch
ZW    Marij Gerit Huijgen met haer kinderen
NW    die wedue ende kinderen van Henrick Dercxz.
 
 03-06-1614 blz. 35 v     
Vercoop, Cornelis Derricxz poorter inde Beverwijck als man ende
voocht van Dieuwer Jan Havicxzs dochter
aen Claes ende Gerrit Havicxz gebroeders,
die voors. Claes Havicxz ende Trijn Claesdr nu wedue wijlen die
voors. Gerrit Havicxz met haer kinderen, eerst een stucke landts
genaempt "Jan Havicxzs Kaech" leggende inde Binnenkaech groot 1112
roeden.
NO    Jan Cornelisz met zijn kinderen ende Claes Claesz
ZO endt  Pieter Derck Jonckclaessen met zijn kindt Lou Noemmen
     kinderen ende Bastiaen Engeltges kindt
ZW    Ootger Janszs erffgenamen Wouter Claeszs erffgenamen Aeff
     Gerit met haer zoon Gerit Bouwesz Pieter Maertsz Pieter
     ende Derrick van Lis Floris ende Jan Claes Coennen mette
     Nijes Jan Coennen tsamen
NW endt  den Heijlichen Geest tot Haerlem.
Noch een stucke landts leggende aen twee pertijen groot tsamen 3407
roeden, streckende vanden Indam totte Lange sloot.
NO    Floris ende Jan Aernts zoonen Steijn Havicx met haer
     kinderen, Claes Pieter Louwen, Jan Claes Reaelen met zijn
     zusters tsamen
ZO endt  Henrick Allertsz
ZW    Nijes Jan Coennen met Jan Joosten
NW endt  Joncheer Willem Baerdesen.
Ende noch drie stucken veen landt aenden Dijck in Jan Ootgerszs weer
groet tsamen 1340 roeden.
NO    Gerrit Havicxzs wedue met haer kinderen
ZO endt  die Hoogendijck
ZW    Ootgers Janszs erffgenamen ende Wouter Claeszs erffgenamen
NW endt  derffgenamen van Baert Jan Ootgers.
 
 03-06-1614 blz. 36 v     
Vercoop, Tunus Dercxz
aen die wedue ende kinderen van Gerrtit Thoenisz ende Claes Jansz
den Ouwes
alsulcke eijgendoem als hij comparant heeft totte groote van 141
roeden landts geleegen ende gemeen ende onderdeel mette voors.
coopers in een stucke landts groot int geheel 1694 roeden genaempt
"Jancke Maerts ventgen" leggende in Jancke Maerts weer.
Compareerden mede die voors. Claes Jansz den Ouwes nomine uxoris
Derck Thoenisz als oom ende voocht vande naegelaeten kinderen vande
voors. Gerrit Thoenisz zijn overleden broeder ende Allert Engelsz
als voocht van Lijsbeth Maertens wedue wijlen die voors. Gerrit
Thoenisz ende bekende dat die voors. Gerrit Thoenisz in zijn leven
met die voors. Claes Jansz den Ouwes nomine uxoris vercoft hadde
aen Pieter Jansz de Jonge onze Schout
tvoors. geheele stucke landts genaempt "Jancke Maerts ventgen" groot
1694 roeden.
NO    Floris Pieters ende Willem Maertsz
ZO endt  Willem Maertsz met IJsbrant Geritsz
ZW    Jan Jong Aernden met Trijn Aernts met haer kinderen
NW endt  Cornelis Maertsz ende Jancke Maerts ses maeden.
 
 06-06-1614 blz. 37 v     
Vercoop, Derck Cornelisz voor hem selven ende Cornelis Engelsz vant
Hoff als voocht van Jannitgen Cornelisdr
aen Sijmon Henricxz, Engel Cornelisz ende Marij Cornelisdr haeren
oom broeder ende zuster alle alsulcke eijgendoem van landen van
huijs hoeijhuijs ende erff als hem comparanten toebehoort heeft int
bruijckweer eertijts bij Henrick Roeleven haer bestevaer beseeten
leggende in Henrick Roeleven weer soe wel tgeene haer bij haeren
voors. beste vaeder als bij Duijff Cornelis haer zuster aen
besturven is, streckende van dIJe off totte Meer toe.
NO    tvoors. weer Willem Jutten weer
ZW    Claes van Zaenen weer.
 
 06-06-1614 blz. 38 en 38 v  
Engel Baerntsz bekende dit naer volgende lant met Jacob Jacobsz zijn
medestander gecoft te hebben ende die helft vant zelve lant terstont
overgenomen bij Jan Engelsz vande voors. Jacob Jacobsz ende sulcx
bij hem comparant vercoft ende getransporteert soe hij deede bij
dezen die voors. Jan Engelsz die gerechte andere helft vant voors.
lant genaempt "die Delft" groot int geheel 1207 roeden in Goeten
weer.
ZW    Baert Claesz Boschman
ZO endt  Jan Corneliszs rietveenen
NO    Jan Peeten volck
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 679.
 
 08-06-1614 blz. 39      
Allert Jacobsz van Assendelft nu ter tijt woenende in Zeelant int
lant van Schouwen schuldich
aen Cornelis Jan Engelsz nu ter tijt woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 11, hooftgelt 200.
Onderpande met consent van Ghijsbert Jacobsz zijn broeder ende Claes
Geritsz zijn swaeger een stucke landts genaempt "Jan Duves lantgen"
gecomen van Guert Reaelen groot een morgen lants, streckende vanden
IJe off totten Monincken veertgen toe.
NO    Ghijs Schoonen
ZW    Joncheer Willem Bardesen.
 
 08-06-1614 blz. 40      
Jacob Derricxz ter eenre ende Cornelis Jan Engelszs nu ter tijt
woenende tot Haerlem ter andere zijde ende bekende zij comparanten
ten weder zijde geschift gescheijden ende gegrondt deelt te wezen
van alle donroerende goederen die de voorn. Cornelis Jansz bijt
overlijden van Neel Cornelis zijn moeder [die] huijsvrouwe was vande
voorn. Jacob Dercxz aenbesturven zijn. Midts dat Jacob Dercxz sal
uijtraijcken ende betaelen op beterschap van looten vant lant huijs
ende erff die somme van 80 gereet gelt.
 08-06-1614 blz. 40      
Vercoop. Derck Maertsz Schepen, Cornelis Jansz Peet als man ende
voocht van Neltgen Henricxdr vervangende Hillegunt Gerit Aeres zijn
schoonmoeder, Henrick Cornelisz voor hem selven vervangende zijn
vader broeders ende zusters, Gerit Jelbrechtsz als man ende voocht
van Griete Gerits
aen Engel Geritsz tot Uijtgeest
een stucke landts leggende buijtendijcx groot 1160 roeden.
W     Claes Gerit Fransen met zijn mede consorten
Z endt  die Canael
NO endt  Evert Pietersz ende Pieter Maertsz
N     den Nuwendam.
 
 08-06-1614 blz. 40 v     
Vercoop, Nijel Pietersz als neeff ende voocht van Neeltgen Cornelis
Spieckenessen geprocreert bij Hillegundt Jans ten overstaen ende
consent van Sijmon Claesz Conincx ende Jan Maertsz weesmeesteren
aen Aelbert Engelsz onse buijervrijer
die gerechte helft inde lengte van een stucke lants vant opperendt
genaempt "tMarcus ventgen" in Bieren weer groot int geheel 1156
roeden.
NO    Jacob Dercxz Smit
ZO endt  Wouter Claeszs erffgenamen
ZW    Nijel Pietersz
NW endt  Aelbert Engelsz cum socijs.
 
 08-06-1614 blz. 41      
Vercoop, Sijmon Claesz Conincx voor hem selven Derck Maertsz voor
hem selven ende vervangende zijn kinderen geprocreert bij Aellidt
Claes zijn overleden huijsvrouwe
aen Claes Gerit Franssen woenende opten Nuwendam
een perceel buijtendijcx lant groot 400 roeden leggende in Sijmons
weer, streckende vande Kill off zuijtoost werts tot des vercoopers
buijtendijck toe.
NO    Cornelis Henricxz met zijn kinderen
ZW    Cornelis Henricxz met zijn kinderen.
Midts dat die coopers zijn beesten over die vercoopers uijterdijcken
ten eijnde vant voors. vercofte lant geleegen sal moegen drijven.
 
 10-06-1614 blz. 41 v en 42  
Vercoop, Jan Geritsz van Laentgen woenende int lant van Schouwen als
man ende voocht van Griete Meijnerts
aen Gerrit Meijnertsz zijn schoonbroeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse van huijs hoff lant
ende sant als zijn huijsvrouwe aenbesturven bij doode ende
overlijden van Stijn Roeloffs zijn schoonmoeder, leggende tlant in
verscheijden perceelen sulcx die selve ven buijeren bekent ende
belent zijn.
Voor de somme van 650.
 
 10-06-1614 blz. 42 v     
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Derck Jacobsz alias Derck Maertsz Schepen
een stucke lants groot 2170 roeden leggende in Willem Geritszs weer,
streckende eensdeels vande Heerenwech eensdeels van Derck Maertszs
worff off totte Caijck toe.
NO    Derck Maertsz zelffs met zijn zuster
ZW    Jan Coppen lant.
 
 10-06-1614 blz. 43      
Veroop, Claes Cornelis van Saenen
aen Aecht Willemsdr onse buijervrijster
een perceel landts groot 650 roeden, streckende van comparants worff
off tot Aecht Willems lant toe.
NO    Jan Woutersz
ZW    Baelich Cornelis Maerte Jans.
 
 13-06-1614 blz. 43 v     
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Jan Cornelisz zijn swaeger
dat gerechte vierndeel van een stucke lants genaempt "die Bincaijck
ven" groot int geheel 1500 roeden leggende in Ghijssen weer gemeen
met Pieter Cornelisz ende den cooper zelffs.
NO    Wouter Claeszs kinderen
ZO endt  Trijn Willems met haer kinderen
ZW    Cornelis Pieter Jan Baernts
NW endt  Anna Jan Cloussen met haer kinderen.
 
 17-06-1614 blz. 44      
Vercoop, Vrerick Baerntsz glaessenmaecker
aen Jacob Jacobsz
een huijsgen ende erff inde Kerckbuijert, beslooten met Jacob
Jacobszs erff.
ZO    Jan Leckermelcx kinderen
ZW    die Peeperstraet.
Voor de somme van 62.10.-. gereedt gelt.
Midts dat Jacob Jacobsz daer mede tot zijnen laste sal neemen een
losrenten van 2 tsjaers.
 
 17-06-1614 blz. 44 v     
Vercoop, IJve Harmensdr van Roswinckel poortersche tot Amstelredamme
aen Maerten ende Pieter Dercx zoonen, Maerten Cornelisz ende Pieter
Cornelisz met zijn moeije elcx voor sulcken gedeelte als zij
tegenwoordich gebruijcken tsamen groot het vercofte perceel 2549
roeden lants leggende aen verscheijden perceelen beoosten die Wech
in Jong Claes Derck weer.
NO    Stijn Havicx met haer kinderen Jan ende Maerten
     Maertenszoonen Henrick Allertsz met Trijn Gerits met haer
     kinderen tesamen
ZO endt  Derck Jongclaessen
ZW    Willem Jansz Floris ende Jan Claes Coennen Willem
     Garbrantsz Derck Jongclaessen Jan Claes Reaelen met zijn
     zusters
NW endt  Jong Claes Dercken volcx werff.
 
 16-07-1614 blz. 45 en 45 v  
Vercoop, Theunnis Jacobsz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Engel Geritsz voor hem selven vervangende Guerte Claes zijn
moeder wijlen Gerit Engelsz met haer andere kinderen
een stucke landts genaempt "die Twee Maeden" leggende in Aernt Jan
Cillen weer, streckende van Jan Willemszs eene lant tot zijn ander
landt toe.
NO    Maerten Jan Dercken volck
ZW    Maerten Jan Dercken volck met Gerit Garbrantsz.
Noch een stucke landts genaempt "Dobben veen" groot vijff hont lants
leggende int zelve weer.
NO    Maerten Jan Dercken volck
NW endt  Jan Willemsz
ZW    Gerrit Garbrantsz ende Floris Claesz Coen
ZO endt  Foockel Jans met haer kint.
Voor de somme van 1500.
 
 08-08-1614 blz. 46      
Cornelis Dercxz linnenwever schuldich
aen Jan Poellen poorter tot Woorden
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende met
zijn erff vande Wechsloot off zuijtoost werts tot die wedue ende
kinderen van Maerten Roeleven lant.
NO    Derffgenamen van Cornelis Jansz Baertses biersteecker
ZW    die wedue ende kinderen van Roeloff Baltisersz.
 
 19-08-1614 blz. 47 en 47 v  
Vercoop, Cornelis Jansz nu ter tijt poorter tot Haerlem
aen Ghijsbert Jansz
een stucke landts van outs genaempt "Gerrit Nijesses mat ven" ende
nu "Altges mat" groot een madt lants.
NO    Nijes ende Dieuwer Cornelis dochteren
ZO endt  Gerrit Geritsz Cuijper 
ZW    Ghijsbert Jansz zelffs met Jan Claes Louckes kinderen
NW endt  Hillegundt Willems met haer kinderen.
Voor de somme van 1050.
 
 07-09-1614 blz. 48      
Vercoop, Gerrit Jansz voor hem selven Evert Baertsen woenende tot
Haerlem als man ende voocht van Guert Jansdr, Barber Jans oock voor
haer selven gesamentlijck vervangende Frerick Jansz ende Trijn
Jansdr haeren broeder ende zuster schoonbroeder ende schoonzuster
respective mitsgaders voor de naegelaeten kinderen van Jannitgen
Gerits woenende tot Wormer haer halve overleden zuster ende
schoonzuster respective
aen Mr. Gerrit Claesz Curgheijn
een huijsgen ende erff inde Kerckbuijert.
ZO    Mr. Gerrit zelffs
NO endt  Jacob Jaep Leenen
NW    Jacob Jaep Leenen
ZW endt  die Peeperstraet.
Voor de somme van 60 gereet gelt.
Midts dat Mr. Gerit Claesz tzijnen laste sal neemen 29
hooftpenningen tot 2.-.8. tsjaers renten die Jan Jansz Braers
erffgenamen opt huijsgen ende erff hebben te pretenderen.
 
 13-09-1614 blz. 49 en 50   
Vercoop, Claes Dercxz vande Lange Laen nomine uxoris Roeloff Geritsz
voor hem selven ende vervangende zijn broeder zusters ende zusters
kindern oock gesamentlijck vervangende Willem Claesz Overdijck mede
nomine uxoris
aen Willem Jansz, Henrick Jansz ende die wedue ende kinderen van
Pieter Jansz haeren overleden broeder
die gerechte helft vant huijs genaempt "Coningen huijs" mettet
huijsgen daer besaijden aen met haer werffven inde Kerckbuijert,
streckende met zijn erffven vande Wechsloot off tot het
achterslootgen toe.
NO    Lijsbeth Risgen kinderen Henrick Jansz Hacksteen ende
     Ghijsbert Claesz
ZW    Cornelis Dercxz Hes.
Voor de somme van 425.
 
 02-10-1614 blz. 50 v en 51  
Vercoop, Theunus Jacobsz nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Derck Pietersz
een stucke landts genaempt "tBoeveechgen" leggende achter Maerten
Jan Dercken Werff in Roeloff Louwen weer groot vijff hont lants,
streckende vande voorn. Worff tot Derck Pieterszs zelffs lant toe.
NO    Claes Havicxz
ZW    Jan Dercken volck.
Noch een stucke landts genaempt "die Zuijer Dijckveen" leggende int
zelve weer groot mede vijff hont lants, streckende vande Dijcksloot
off tot Theunnus Jacobszs lant toe.
NO    Theunnus Jacobsz selver
ZW    Maerten Jan Dercken volck.
Voor de somme van 1250.
 
 18-10-1614 blz. 51 v en 52  
Vercoop, Derrick Pietersz
aen Jan Cornelisz Schepen zijn swaeger
dat gerechte vierndeel van een stucke landts genaempt "Grewerts
ven", leggende mettet Hoff ende Vliet beslooten.
ZO    Stijn Havicken met haer kinderen
ZW endt  Jan Joosten ende Trijn Aernts met haer kinderen.
Voor de somme van 1750.
 
 21-10-1614 blz. 52 v     
Vercoop, Jan Woutersz alias Jan Neelen nu ter tijt woenende int lant
van Schouwen
aen Claes Baert Jan Gaellen
twee ackeren lants leggende zijd op zijde int Vroon weer.
NO    Baert Jan Gaellen
ZO endt  Jan Jonges
ZW    Jan Vincken oft Comen Garbrant
NW endt  Jan Vincken.
 
 07-11-1614 blz. 53 en 53 v  
Vercoop, Engel Baerntsz als man ende voocht van Neel Cornelisdr
aen Engel Baerntsz
die gerechte helft van en stucke lants groot int geheel 995 roeden 
gemeen met Jacob Jan Jaepen leggende over die Nouwevliet, streckende
vande Nouwevliet off tot Joncheer Baerdesens lant toe.
NW    Stijn Havicken met haer kinderen
ZO    Roeloff Pieters volck Jan Joosten ende Jan Cornelisz.
Voor de somme van 900.
 
 14-11-1614 blz. 54 en 54 v  
Vercoop, Claes Cornelisz onse buijervrijer
aen Engel Baertsz zijn sweaeger
een stucke landts genaempt "Dobben hem" groot een madt landts,
streckende vande Wechsloot off tot Pieter Jan Jaepen lant toe.
NO    de Vlietsloot
ZW    Claes Jan Claes Louckes.
Noch een perceeltgen buijtendijcx leggende over Hillegundt Jan
Claessen nesven gemeen met Jan Willemsz, streckende vande Dijck off
tottet IJe toe.
NW    Willem Geritszs erffgenamen
ZO    Trijn Aernts met haer kinderen.
Voor de somme van 1015.
 
 28-11-1614 blz. 55 en 55 v  
Vercoop, Cornelis Jan Floren voor hem selven oock besturven voocht
vande naegelaeten kinderen wijlen Jan Jan Floren ende Engel Geritsz
als broeder ende voocht van Guerte Gerits wedue vande selve Jan Jan
Floren
aen Floris Jan Floren haeren respective broeder oom ende
schoonbroeder
twee derdendeelen van een huijs hoeijhuijs ende worff soet
tegenwoordich bijde voors. Floris bewoondt wordt, streckende van
Floris Pieterszs laentgen off tot des selffs Florissen achterlant
toe.
NO    Floris Pietersz
ZW    Pieter Jansz de Jonge zijn lant.
Midts dat Floris Jansz daer meede tot zijnen laste neempt aen pachte
van zijn ouders voor twee derdendeelen 193.13.5. hooftpenningen.
Voor de somme van 93.6.-.
 
 19-12-1614 blz. 56 en 56 v  
Vercoop, Cornelis Bening poorter binnen Amsterdam
aen Bastiaen Baertsz ende Maerten Dercxz
een stucke lants groet vijff maeden lants soe binnen als buijten
leggende Buijtenhuijssen bijt veer, streckende vanden Heerenwech off
noortwest werts totte Meer toe.
NO    die kinderen van Machtelt Claes Lots tot Haerlem
ZW    die Caedijck.
Voor de somme van 3258.
Die coopers sullen vermoegen een derdendeel vande selve custing
penningen moegen houden op renten den penning sesthien.
 
 19-12-1614 blz. 57 en 57 v  
Vercoop, Cornelis Geritsz van Buijckesloot
aen Ghijsbert Jacobsz Coppes
een stucke landts groot 234 roeden in Claes van Zaenen weer.
NO    Sijmon Henrick Roeleven ende Gerit Garbrantsz
ZO endt  Claes Cuijpers
ZW    Trijn Aernts met haer kinderen
NW endt  Louris Woutersz.
Voor de somme van 252.
 
 15-01-1615 blz. 58 en 58 v  
Vercoop, Dirrick Huijgen schoolmeester
aen Claes Cornelisz Corssen
een perceel landts leggende opte Groote Braeck groot 200 roeden,
streckende vande Groote Braeck totten Hoogendijck.
ZW    Cornelis Baning van Amsterdam
NO    derffgenamen van Gerrit Havicken.
Voor de somme van 100.
 
 23-01-1615 blz. 59      
Vercoop, Cornelis Baertsz woenende tot Wormerveer
aen Pouwels Pietersz woenende tot Crommenije
drie ackeren lants groot tsamen 405 roeden leggende aent Twisch
binnen die hondert gaerden, streckende van Aernt Pieterszs lant off
tot het Twisch.
NO    Aernt Pietersz
ZW    Aernt Pietersz.
Voor de somme van 314 gereet gelt.
 
 23-01-1615 blz. 59 v en 60  
Vercoop, Pieter Cornelisz onze buijervrijer geassisteert met
Cornelis Jansz zijn oom ende voocht
aen Pieter Ootgersz soe voor hem selven als voor zijn broeder ende
zijn zuster kinderen wijlen Ootger Jansz
een stucke landts groot 1436 roeden geleegen in Nijel Sieuwen weer,
streckende vande wedue ende kinderen van Gerrit Engelsz ende Gerrit
Garbrantsz met zijn kinderen lant off totten Hoogendijck toe.
Voor de somme van 200.
 
 23-01-1615 blz. 60 v en 61  
Vercoop, Cornelis Jan Ootgerszs poorter tot Haerlem
aen Jan Ootgersz zijn broeders zoon
alle alsulcke eijgendoem als hij heeft in een stucke landts genaempt
"die Achter ven" leggende bezijden Jan Ootgers werff, streckende
vande Wech off totte Caijck toe.
NO    die wedue ende kinderen van Gerrit Henricken Jan ende
     Louris Ootgers samen
ZW    derffgenamen van Ootger Jansz met Gerrit Bouwesz.
Voor de somme van 450.
 
 23-01-1615 blz. 61 v     
Cornelis Jan Ootgerszs poorter tot Haerlem met Jan ende Pieter
Ootgers zoonen gebroeders onze buijerluijden zijn broeders zoone
ende verclaerde hoe dat zij luijden ter eenre, Jacob Jansz voor hem
selven Jan Cornelisz ende Jan Maertsz Backer van weegen haer
huijsvrouwen ter andere zijde geprocedeert hebben opte
grontcavelinge vande landen hemluijden respectivelijck aen geerft
bij Baert Jan Ootgers.
Sulcx dat zij comparanten op beterschap van grontcavelinge haerder
looten sullen toegeven aende voors. Jacob Jansz Jan Cornelisz ende
Jan Maertsz die somme van 60 te betaelen op drie toecomende meijen
telcken een gerechte derdendeel.
 
 23-01-1615 blz. 62 en 62 v  
Vercoop, Willem Willemsz als man ende voocht van Fije Claesdr ende
vervangende Allert Claes Jaeppen zijn schoonbroeder woenende tot
Haerlem
aen Jacob Claesz, Jan Claesz, Cornelis Claesz ende Neel Claesdr mede
zijn schoonbroeders ende zijn schoonzuster
alle alsulcken portien ende gedeelten van huijs hoff lant sant als
hem comparant ende die voors. Allert Claesz Jaeppen (boven ende meer
als tvoorendt van Roelen ven met zijn buijtendijck haer toebehoorde)
haer bij Claes Jacobsz ende Anna Allerts hemluijden respective
vaeder moeder schoonvader ende schoonmoeder achter gelaeten zijn int
zuijt endt sulcx hetselve van buijeren bekent ende belent zijn.
Voor de somme van 710.
 
 23-01-1615 blz. 63 en 63 v  
Vercoop, Henrick Cornelisz van Saenen, Maerten Claesz van Saenen
ende Louris Woutersz voochden vande weeskinderen van Lijsbeth
Maerten van Saenen geprocreert bij Claes Cuijper ten overstaen vande
Weesmeesteren als oppervoochden
aen Ghijsbert Jacobsz waert opten Nuwendijck
een stucke landts groot vijff hont landts leggende in Claes van
Saenen weer aenden Dijck, streckende van Maerten Huijgen Lange veen
ende Cornelis Engelszs ackertgen off totte Hoogendijck toe.
Voor de somme van 468.
 
 23-01-1615 blz. 64 en 64 v  
Vercoop, Henrick Cornelisz van Saenen, Maerten Claesz van Saenen
ende Louris Woutersz voochden vande weeskinderen van Lijsbeth
Maerten van Saenen geprocreert bij Claes Cuijper ten overstaen vande
Weesmeesteren
aen Maerten Huijgen onse buijervrijer een stucke landts genaempt
"die Meeworff" groot 1000 roeden leggende int zuijt endt, streckende
eensdeels van achter vande werff ende eensdeels vande Wechsloot
zuitoost werts totte Laijck toe.
NO    Sijmon Henrick Roeleven
ZW    Cornelis Engelsz vant Hoff.
Voor de somme van 2784.
 
 23-01-1615 blz. 65 en 65 v  
Vercoop, Henrick Cornelisz van Saenen, Maerten Claesz van Saenen
ende Louris Woutersz
voochden vande weeskinderen van Lijsbeth Maerten van Saenen
geprocreert bij Claes Cuijper ten overstaen vande Weesmeesteren als
oppervoochden
aen Willem Claesz Overdijck ende Claes Jan Huijgen
een huijs ende erff int zuijt endt.
NO    Sijmon Henrick Roeleven
ZO endt  Maerten Huijgen
ZW    Maerten Huijgen
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 792.
 
 23-01-1615 blz. 66 en 66 v  
Vercoop, Willem Willemsz als man ende voocht van Fije Claes zijn
huijsvrou ende Jacob Claesz van weegen Allert Claes Jaeppen zijn
broeder
aen Gerrit Cornelis van Zaennen
een stucke lants groot 670 roeden met zijn uijterdijck daer toe
behoorende genaempt "het Voorendt van Roellen ven" leggende
Buijtenhuijssen, streckende vande Wech off tot Gerit Baertses
kinderen lant toe.
NO    Jan Caijcken ven
ZW    derffgenamen van Pieter Duvesz tot Haerlem.
Voor de somme van 1390. 
 30-01-1615 blz. 67      
Vercoop, Maerten Derck Jongclaessen bekende die coop van een stucke
lants bij hem ende Bastiaen Baerten gecoft van Cornelis Bening Jansz
poorter tot Amsterdam te weeten zijn comparants portie wesende die
gerechte helft vant naer volgende lant overgadaen te hebben
aen Claes Havicxz die gerechte helft van een stucke landts groot int
geheel vijff maeden landts soe buijten als binnen leggende
Buijtenhuijssen bijt veer gemeen mette voors. Bastiaen Baerten,
streckende vande Heerenwech off totte Meer toe.
NO    die kinderen van Machtelt Claes Lots tot Haerlem
ZW    die Caedijck.
Midts dat Claes Havicxz tot zijnen laste sal neemen 1629 te
betaelen aen Cornelis Bening.
 
 06-02-1615 blz. 67 v en 68  
Vercoop, Claes Geritsz als man ende voocht van Marij Wouters
aen Jacob Jacobsz, Allert Dercxz, Jan Allertsz ende Garbrant Theensz
een stucke meed lants groot 1700 roeden leggende over die
Langesloot, streckende vande Langesloot westwerts tot Mr. Jan
Duveszs lant toe.
Z     Jan ende Cornelis Pieters zoonen met Pieter Willemen
N     Maerten Derck Jongclaesen.
Voor de somme van 3504.
 
 10-02-1615 blz. 68 v     
Cornelis Bening oudt burgermeester van Amstelredam maect machtich
Jan Jacobsz oudt Schepen tot Assendelft omme te compareeren voor
Schepenen van Assendelft ende voor dzelve te passeren behoorlijcke
quijtscheldinge ende opdracht brieven volgende die constumen aldaer
tot behouve van Claes Geritsz oft Gerrit Claesz zijn vader tesaemen
oft elcx bijsonder van een stucke lants groot omtrent twee morgen
bijden hoop sonder maet mette voet te stoeten, geleegen aende
Meerdijck benoorden die woeningen vande voors. Coopers, te ontfangen
een custing brieff over die coop ende custinge vant voors. lant van
 4500.
 
 10-02-1615 blz. 69 en 69 v  
Vercoop, Jan Jacobsz oudt Schepen met procuratie van Cornelis
Bening tot Amstelredam
aen Claes Gerit Jongclaessen 
een stucke landts groot twee morgen, streckende van Gerrit Willemszs
lant off totten Dijck toe.
NO    Marijtgen Geritsdr
ZW    Marij Jan Peetten wedue met haer kinderen.
Voor de somme van 4500.
Borg voor Claes Gerit Jongclaessen is Gerit Jongclaessen zijn
vaeder.
 
 13-02-1615 blz. 70 en 70 v  
Vercoop, Willem Floris woenende inde Beverwijck als man ende voocht
van Aechte Henricxdr
aen Pieter Derck Jongclaessen
een huijs hoeijbarch ende erff gestaen ende geleegen bijde Hoeijpoel
aende Dijck.
N     Jan Anna Ghijssen
O     Pieter Willemen
Z     den Hoogendijck
W     den Hoogendijck.
Voor de somme van 300.
 
 13-02-1615 blz. 71
Adrian Jansz Vijch schuldich
aen Mr. Gerrit Claesz Curghijn
die somme van 112 uijt saecke van coope van een affgebrocken
huijs.
Onderpande een huijs ende erff staende ende leggende op Proeijgen.
ZO    Oude Jan Pietersz
ZW    Jan Annen met Derck Jansz.
 
 13-02-1615 blz. 71 v en 72  
Vercoop, Bruijn Willemsz tot Uijtgeest als man ende voocht van Marij
Cornelisdr
aen Joachem Pietersz zijn swaeger
een stucke landts genaempt "Heijntges ven" leggende in Heijntges
weer groot int geheel 1696 roeden.
NO    Roeloff Pieter Wouters volck
ZO    Roeloff Jaspers met zijn kinderen
ZW    Allert Engels met zijn kinderen ende Willem Cornelisz
NW    Engel Cornelis Joncken.
Noch twee Twisch campen leggende in Derck Huijsseers weer groot
tsamen 360 roeden.
NO    Engel Cornelis Joncken
NW endt  Neel Claes Duves met haer kinderen
ZW    Pieter Florisz
ZO endt  die voorn. Engel.
Noch twee ackeren leggende teijnde malcanderen in Willem Geritszs
weer groot tsamen 230 roeden.
NO    die cooper zelffs
ZO endt  Willem Cornelisz
ZW    Jannitgen Jaep Thijssen
NW endt  Nijel Baerten volck.
Voor de somme van 2437.10.-.
 
 20-02-1615 blz. 72 v en 73  
Vercoop, Engel Engelsz woenende tot Spaerndam als man ende voocht
van Marij Cornelisdr
aen Cornelis Muetsen zijn wijffs broeder
die gerechte helft van een stucke meed landts groot int geheel 2974
roeden leggende int noort endt gemeen met Vroutgen Cornelis haeren
schoonzuster ende zuster respective.
NO    Henrick Roeleven wedue ende kinderen
ZO endt  Claes Bouweszs wedue cum socijs
ZW    Sijbout Cornelisz
NW endt  Allert Geritsz.
Voor de somme van 1557.
 
 20-02-1615 blz. 73 v en 74 v 
Vercoop, Cornelis Muetsz als man ende voocht van Aecht Jacobsdr
aen Louris Woutersz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Cassen ven"
leggende Buijtenhuijssen groot dselve helft 1072 roeden, streckende
vande Uijtwech off totte Caedijck toe.
NO    Ghijsbert Claesz Schoon
ZW    Roelen ven.
Ende aen Louris Woutersz ende Cornelis Engelsz vant Hoff
die gerechte helft van "Cassen uijterdijck" over die voors. ven
geleegen groot dselve helft 450 roeden, streckende vanden Dijck off
tottet IJe toe.
NO    Willem Overdijck ende Jan van Zaenen
ZW    Roelen vens uijterdijck.
Voor de somme van 2390.
 
 20-02-1615 blz. 75 en 75 v  
Vercoop, Allert Dircxz Coninck
aen Sijmon Cornelis Heijloe
een acker landts groet 122 roeden in Maerten Jans weer.
NO    Comen Garbrant
ZO endt  Baltiser Roeloffsz
ZW    Wouter Claesz erffgenamen
NW endt  Wouter Claesz erffgenamen.
Voor de somme van 80.
 
 20-02-1615 blz. 76 en 76 v  
Vercoop, Gerit Meijnertsz van weegen Aerent Pietersz zijn swaeger
woenende int lant van Schouwen
aen Maerten Jansz
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Heerenwech off
tot haer achter slootgen toe.
NO    Trijn Jan Banningen met haer kinderen
ZW    Duijffgen Wullem Gabben.
Voor de somme van 710.
 
 20-02-1615 blz. 77      
Vercoop, Bouwen Henricxz
aen Willem Jansz
die noort hoeck van Guert Bouwes worff, streckende vandt achter
slootgen tot het gemeen vleertgen toe twelck nijet hooger sonder
snoijen te moeten laeten wassen dan totte hoochte van derdalft voet.
NO    Cornelis Coijten kinderen cum socijs
ZW    Willem Jansz zelffs.
 
 20-02-1615 blz. 77 v en 78  
Vercoop, Dirck Jacobsz Schepen als broeder ende voocht van Jannitgen
Jacobs zijn zuster
aen Jacob Thijsz soe voor hem selven als van weegen zijn moeder Neel
Thijs Jacobszs wedue ende voor zijn zusters
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Cuijpers ven"
groot dselve helft 906 roeden in Nijel Beerten weer.
NO    Jacob Jan Coppen wedue ende kinderen
ZO endt  Claes Geridden Cornelis Coijten kinderen ende Jan Nijelszs
     worffven
ZW    Dirck Jacobsz
NW endt  die Caijck.
Voor de somme van 2300.
 
 20-02-1615 blz. 78 v en 79  
Vercoop, Floris Jans
aen Sijmon Henricxz Timmerman een stucke lants genaempt "die Stooff"
groot een morgen in Roelen weer.
NO    die wedue van Baert Dirck Baerten als bruijckster
ZO    die Hoogendijck
ZW    Gerit Havicken volck
NW endt  den cooper zelffs.
Voor de somme van 227.
 
 20-02-1615 blz. 79 v en 80  
Vercoop, Foris Jansz
aen Joost Willemsz, Wouter Ghijssen ende Claes Jans Vet
een stucke landts genaempt "het Halff madt inde Wijnacker" groot 245
roeden in Roelen weer.
NO    Claes Pieter Louwen
NW endt  Claes Pieter Louwen
ZW    Bastiaen Baerten
ZO endt  Bastiaen Baerten.
Voor de somme van 410.
 
 20-02-1615 blz. 80 v en 81  
Vercoop, Floris Jansz
aen Jan Cornelisz van Zaenen
een stucke landts genaempt "dat Laijck veentgen" groot 265 roeden.
NO    Baert Dirck Baerten wedue als bruijckster
ZO endt  Engel Ouwe Jans wedue ende kinderen
ZW    Engel Jan Franssen
NW endt  Maerten Huijgen.
Voor de somme van 312.
 
 20-02-1615 blz. 81 v en 82  
Vercoop, Dirck Jelbrechtsz als man ende voocht van Aelewer Allerts
aen Ghijsbert Maertsz zijn swaeger
die gerechte helft vant huijs ende hoijhuijs ende schoertgen mette
worff sulck Schipper Allert haeren respective schoonvaeder tselve
bewoont beseeten ende metter doot ontruijmpt is int noort endt,
streckende vande Heerenwech off tot het achter dworsche slootgen.
NO    Maerten Dirck Bieren
ZW    Dirck Huijberden die backer.
Voor de somme van 300.
 
 20-02-1615 blz. 82 v en 83  
Vercoop, Dirck Jelbrechtsz
aen Engel Engelsz
een ackertgen landts groot 62 roeden leggende in Janningen weer.
NO    Henrick Jansz
NW endt  Baertses volck
ZW    Jong Heijnne wedue ende kinderen
ZO endt  Cornelis Jan Peeten.
Voor de somme van 51.
 
 20-02-1615 blz. 83 v en 84  
Vercoop, Dirck Jelbrechtsz
aen Jan Thijssensz
een ackertgen landts oft omloop groot 132 roeden genaempt
"Schoetenmarckentgen" leggende int noort endt.
NO    Gerit Huijgen wedue ende kinderen
ZO endt  Cornelis vande Laen
ZW    Claes Allertsz tuijntgen
NW endt  die Rijpers landt.
Voor de somme van 125.8.-.
 
 20-02-1615 blz. 84 v en 85  
Vercoop, Engel Geritsz voor hem selven vervangende sijn moeder Guert
Gerit Engelszs wedue zijn broeder ende zusters
aen Engel Jacobsz soe voor hem selven als vervangende zijn moeder
Aeff Engels wedue Jacob Jansz Roed ende zijn broeders ende susters
een stucke landts genaempt "Trijn Nijels ven" leggende aen den
Hoogendijck groot 1223 roeden, streckende van Trijn Claes van Dijcx
landt off noortwest werts totte voors. Dijck toe.
NO    Sijmon Henricxz
ZW    Dirck Dircxz.
Voor de somme van 2970.
 
 20-02-1615 blz. 85 v en 86  
Vercoop, Pieter Thijssen woenende tot Wormer als man ende voocht van
Griete Willemsdr ende Cornelis Maertsz als man ende voocht van Neel
Willemsdr
aen Willem Willemsz
die gerechte helft vant huijs ende erff daer Willem Willemsz
tegenwoordich bewoont inde Kerckbuijert, streckende vande Wechsloot
off tottet achter slootgen toe.
NO    Gerit Ham
ZW    Claes Aerentsz Montsuer.
Voor de somme van 330.
 
 20-02-1615 blz. 86 v en 87  
Vercoop, Pieter Thijssen woenende tot Wormer als man ende voocht van
Griete Willemsdr ende Cornelis Maertsz als man ende voocht van Neel
Willemsdr
aen Pieter Claesz
een acker landts leggende opte Kercksloot groot 313 roeden.
NO    Cornelis Henricxz
ZO endt  Gerit Warnaersz kinderen
ZW    Claes Sijmonsz
NW endt  Derck Sijmonsz Nullen.
Voor de somme van 280.
 
 20-02-1615 blz. 87 v en 88  
Vercoop, Pieter Thijssen woenende tot Wormer als man ende voocht van
Griete Willemsdr ende Cornelis Maertsz als man ende voocht van Neel
Willemsdr
aen Ghijsbert Claesz die coop overgenomen hebbende van Dirck Claesz
een perceeltgen landts genaempt "het Tarucampgen" groot 235 roeden
leggende int Laentges weer.
NO    Cornelis Moeij Duven
ZO endt  Cornelis Moeij Duven
ZW    Trijn Willemsdr met haer kinderen
NW endt  die vercoopers selver.
Voor de somme van 184.
 
 20-02-1615 blz. 88 v en 88  
Vercoop, Pieter Thijssen woenende tot Wormer als man ende voocht van
Griete Willemsdr ende Cornelis Maertsz als man ende voocht van Neel
Willemsdr
aen Garbrant Theensz
twee stucken veen landts leggende zijd op zijde int Laentges weer
tsamen groot 266 roeden.
NO    Garbrant zelffs
ZO endt  Ghijsbert Claesz
ZW    Claes Aerentsz Montsuer
NW endt  Garbrant voors. met Henrick Claesz tsaemen.
Voor de somme van 224.
 
 20-02-1615 blz. 88 v en 89  
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Jan Stoffelsz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende met zijn erff
vande Heerenwech off tot het achter dworsche slootgen toe.
NO    Claes die backers kinderen
ZW    Jan Stoffelsz selver.
Voor de somme van 531.
 
 20-02-1615 blz. 89 v en 90  
Vercoop, Ouwe Jan Pietersz tHooch onse buijervrijer
aen Cornelis Jansz
een huijs ende erff achter die Kerck op Proijen, streckende vande
deenen sloot tot dander ende ter zijden tot aen Mr. Aerians
neussedrop toe.
ZO    Mr. Adriaen Ruteau
NW    Aerian Jansz Vijch.
Voor de somme van 250.
 
 20-02-1615 blz. 90 v     
Allert Cornelisz nomine uxorus ter eenre ende Cornelis Maertsz voor
hem selven ende voor zijn dochter ter andere zijde ende bekende
metten anderen geroijlt gemangelt ende geparmitteert te hebben, dat
Cornelis Maertsz van Allert Cornelisz sal hebben 751 roeden landts
leggende in Claes Schouten meed in Jan Baningen weer.
NO    Vechter Jansz ende Jan Cornelisz
ZO endt  Aecht Willems
ZW    Jan Jansz kinderen
NW endt  die Hooge meed met Jan Cornelis Jansz.
Waer tegen Allert Cornelisz van Cornelis Maertsz sal hebben 630
roeden landts inde ven geleegen inde Horn benoort oosten Huijch vant
Hoffs wedue ende kinderen huijs ende erff, streckende vande Wech off
noortwest werts tot Maerten ende Jan Maertsz lant.
NO    Engel Baerents worff ende Roeloff Pieter Wouters volcx
     landt
ZW    Huijch vant Hoffs wedue ende kinderen worff ende Maerten
     ende Jan Maertsz lant. 
Midts dat Allert Cornelisz sal toegeven aen Cornelis Maertsz op
beterschap van landt die somme van 100.
 
 20-02-1615 blz. 91 en 91 v  
Vercoop, Allert Cornelisz nomine uxorus
aen Griete Cornelisdr zijn wijffs zuster (oom ende voocht van Griete
is Gerrit Willemsz)
250 roeden landts in Claes Schouten meed in Jan Banningen weer.
NO    Vechter Jansz ende Jan Cornelisz
ZO endt  Aecht Willems
ZW    Jan Jansz kinderen
NW endt  die Hooge meed met Jan Cornelisz.
Voor de somme van 625.
 
 24-02-1615 blz. 92 en 92 v  
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Cornelis Gerritsz tot Crommenie
een acker landts groot 261 roeden inde hondert gaerden int noort
endt.
N     Claes Joosten wedue ende Duijff Allert
     Claes die Widts wedue met haer kinderen
O endt  Pouwel Pietersz
W endt  Pouwel Pietersz
Z     die wedue ende kinderen van Maerten van Saennen.
Voor de somme van 261.
 
 27-02-1615 blz. 93 en 93 v  
Vercoop, Allert Dircxz Coninck
aen Cornelis Geritsz
een stucke landts groot 756 roeden leggende in Lijclaessen weer.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO endt  die Caijck
ZW    Cornelis Geritsz zelffs
NW endt  Gerit Geritsz Schipper.
Voor de somme van 1501.10.-.
 
 27-02-1615 blz. 94 en 94 v  
Vercoop, Claes Bening als voocht van Trijn Willems weduwe ende
boelhouster wijlen Maerten Dircxz van Zaenen
aen Isaec Dercxz van Zaenen broeder van wijlen Maerten
die gerechte helft van een perceel landts groot dselve helft 295 1/2
roeden leggende met Isaec Dircxz gemeen inde hondert geerden int
noort endt.
NO    Pieter Jan Heer Gerridden
ZO endt  die inder Wechsloot
ZW    Claes Jan Vrericx
NW endt  Isaec Dircxz zelffs.
Voor de somme van 428.
 
 27-02-1615 blz. 95 en 95 v  
Vercoop, Claes Jan Vrericxz tot Crommenie
aen Jacob Claesz Schoenmaeker Crommenie
een stucke landts groot anderhalff morgen leggende inde hondert
gaerden int noort endt, streckende vande Heerenwech off totte Caijck
toe.
NO    Jan Meijnertsz
ZW    Wouter Claesz Moll.
Voor de somme van 1150.
 
 04-03-1615 blz. 96 en 96 v  
Vercoop, Floeris Pietersz als zoon ende voocht van Neel Jan Dircken
zijn moeder ende Jan Dircken woenende int Hoff Ambocht soe voor hem
selven als vervangende Claes Dircxz zijn broeder
aen Claes Cornelisz onze buijervrijer
329 roeden landts leggende inde achter ven in Jan Dircken weer.
NO    Guert Jan Roeloffs met haer kinderen
ZO endt  Allidt Jan Dircken
ZW    Louris Woutersz
NW endt  Aellidt voors.
Ende noch 239 roeden landts int Laijck veentgen int selve weer.
NO    Goevert Jansz
NW endt  Goevert Jansz
ZO endt  Aellidt Jan Dircken
ZW    Aellidt Jan Dircken.
Voor de somme van 900.
 
 04-03-1615 blz. 97 en 97 v  
Vercoop, Floeris Pietersz als zoon ende voocht van Neel Jan Dircken
zijn moeder Jan Dircken
buijerman int Hoff Ambocht soe voor hem selven ende vervangende
Claes Dircxz zijn broeder Jan Maertsz voor hem selven als
vervangende voor Willem Maertsz zijnen broeder
aem Claes Cornelisz onze buijerknecht
acht vijffthiende paerten van een huijs ende hoijhuijs ende erffge
int zuijt endt, streckende met zijn erff vande Wechsloot off tot
Dirck Pietersz landt toe.
NO    Claes Haevicken Boeveech
ZW    Jan ende Willem Maertszn Boeveech.
Voor de somme van 533.
 
 04-03-1615 blz. 98 en 98 v  
Vercoop, Floeris Pietersz als zoon ende voocht van Neel Jan Dircken
zijn moeder ende Jan Dircken buijerman int Hoff Ambocht soe voor hem
selven als vervangende Claes Dircxz zijn broeder
aen Jan ende Willem Maertens zoonen gebroeders
een stucke landts Kaech genaempt "Foppenlant" groot 1182 roeden
leggende buijtendijcx inde Buijtenkaech.
NO endt  Stijn Havicken met haer kinderen
ZO    die Hoijpoel
ZW endt  Willem Claes Sijmons ende Guert Jan Roeloffs als
     bruijckers
NW    Roeloff Baerts volck met Allit Jan Dircken.
Voor de somme van 1900.
 
 06-03-1615 blz. 99 en 99 v  
Vercoop, Huijch Aerentsz onze buijervrijer
aen Aecht Jan Claeszs weduwe ende kinderen (voocht is Bouwen Claesz
broeder van de overleden Jan Claesz) een acker landts leggende
binner Delft achter Cornelis Muetssoons uijt groot 248 roeden int
noort endt.
ZW    Lijsbeth Gerit Huijgen wedue ende haer kinderen
NO    Marij Cuijpers
ZO endt  den Delft
NW endt  Pieter Nommelen.
Voor de somme van 372.
 
 06-03-1615 blz. 100 en 100 v 
Vercoop, Cornelis Claesz Moeij Duven
aen Jan Verduijers
een huijs ende erff, streckende met zijn erff van de Wechsloot tot
Guerte Oetgers lant toe met sulcken sarvituijt van een melckpat over
de selve worff met zijn aencleeven gelijck hij comparant tselve
gecoft heeft van Joost Willemsz Stuijerman
NO    Aechte Joosten Boeveech
ZW    Claes Heijn Roeleven.
Voor de somme van 475.
 
 06-03-1615 blz. 101 en 101 v 
Vercoop, Dirck Huijbertsz Backer
aen Claes Jansz
een huijs ende erff int noort endt, streckende met zijn erff vande
Heerenwech off tot het achter dworsche slootgen.
NO    Ghijsbert Maertsz
ZW    Jong Engel.
Voor de somme van 761.
 
 06-03-1615 blz. 102 em 102 v 
Vercoop, Baltesaer Roeloffs als voocht van Neel Pieters wedue
Roeloff Ballen met haer kinderen
aen Jan Claesz Snijder
een hoeijhuijs met zijn erff vande noorder stijllen aff noordtwerts
anderhalff voet erff inde Kerckbuijert, streckende van de voors. Jan
Claeszs huijs ende worff off tottet achter dworsche slootgen.
NO    Neel Pieters voors.
ZW    Hillegunt Waeligen.
Voor de somme van 303.
 
 09-03-1615 blz. 103 en 103 v 
Vercoop, Jacob Pietersz woenende tOostzaenen als man ende voocht van
Grietgen Pieter Schroers
aen Engel Henricxz
dat gerechte twaelfte paert wesende 550 roeden lants leggende in
verscheijden pertijen van landen in Jan Banningen weer gemeen met
Aellidt Pieters Sijmon Jaeppen woenende tot Oostzaenen erffgenamen.
NO    het voors. weer, tKerck oft Hillegundt Roeloffs weer
ZW    Claes Maerts weer.
Voor de somme van 808.
 
 10-03-1615 blz. 104 en 104 v 
Vercoop, Jan Stoffelsz
aen Gerit Willems
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende met zijn erff
vande Wech off tot het achter dworsche slootgen toe.
NO    Claes die backers kinderen
ZW    Jan Stoffelsz.
Voor de somme van 750.
 
 13-03-1615 blz. 105 en 105 v 
Vercoop, Cornelis Jansz Moelenaer
aen Gerit Jelbrechtsz
een perceel landts groot 513 roeden wesende het opperendt van Dirck
Hennen meed.
NO    Willem Pieters Henricx
ZO endt  Gerit Huijgen wedue ende kinderen
ZW    Engel Gerit Baernden met zijn broer
NW endt  Marij Ghijsberden.
Voor de somme van 970. 
 13-03-1615 blz. 106 en 106 v 
Vercoop, Gerrit Jelbrechtsz
aen Claes Geritsz ende Griete Jans die wedue ende kinderen van
Willem Geritsz (broeder ende voocht is Baerts Jansz)
twee vijffde paerten van een stucke landts genaempt "de Dijckmeed"
in Henricx weer groot int geheel 1414 roeden.
NO    de Hooge meed
ZO endt  Henrick Roeleven kinderen
ZW    Nellen meed
NW endt  den Hoogendijck.
Voor de somme van 1420.
 
 20-03-1615 blz. 107 en 107 v 
Vercoop, Bouwen Henricxz nomine uxorus
aen Evert Louwen
dat gerechte paert in een stucke landts genaempt "Outkes ven".
NO    Joncheer Willem Baerdesen
NO endt  die wedue ende kinderen van Gerrit Huijgen
ZW endt  die wedue ende kinderen van Gerrit Huijgen
ZW    Gerrit Jelbrechtsz.
Voor de somme van 337.
 
 20-03-1615 blz. 108 en 108 v 
Vercoop, Claes Dirricxz onderthont 
aen Huijbert Jansz
een huijs ende erff benoorden die Kerck, streckende vant Kerckhoff
off totte dworsche sloot toe.
ZW    Vrerick Willems
NO    die Cruijs worff ende school.
Voor de somme van 300.
 
 31-03-1615 blz. 109     
Vercoop, Claes Dirricxz oudt Schepen ende Willem Claesz Overdijck
beijde uijt naeme van haer huijsvrouwen ende vervangende de kinderen
ende kintskinderen van Gerrit Baertzes
aen Willem Jansz Gael, Henrick Jansz Baertses ende die wedue ende
kinderen van Pieter Jansz Baertses s.g. 
die gerechte helft van 1383 roeden landts geleegen tusschen den
Delft ende Meerdijck haer aengeerft bij Cornelis Jansz Baertses haer
schoonbroeder s.g. in verscheijden perceelen als volgt. Te weeten in
een stucke landts genaempt "die Bagijnen meed" 595 1/2 roeden.
NW endt  Allert Engelsz
NO    die wedue van Jan Huijberden met haer kinderen
ZW    die wedue van Thijs Jaep Thijsen met haer kinderen
ZO endt  die wedue van Thijs Jaep Thijsen met haer kinderen.
Noch inde halve Dijckmeed in Jan Gaellen weer 50 roeden landts. Noch
int selvige weer inde Buijtcaijck tvierndeel groot 211 1/2 roeden.
Noch het vierndeel vande "Marcken" int selvige weer groot 302 1/4
roeden. Noch tvierndeel inde Boeveech int zelvige weer groot 223 3/4
roeden.
NO    het voors. weer met Huijch Blochuijs weer
ZW    Sijmons weer.
Noch tvierndeel vant Bien int zelvige weer geleegen 41 1/4 roeden.
Noch dacker aent Twisch int Lange Laeners weer groot 133 roeden.
Noch daer bezijden int selvige weer groot 164 roeden. Noch
"tCruijsveentgen" int selvige weer 73 roeden al beoosten die Wech.
NO    tLange Laeners weer met Wilken Ballen weer
ZW    Steffens weer.
Noch die ackertges in Sijmon Tijtten weer groot 432 roeden beoosten
die Wech.
NO    het Moellen weer
ZW    Heijntgen Dirck Heijnen weer.
Voor de somme van 1871.3.-.
 
 03-04-1615 blz. 111     
Vercoop, Pieter Henricxz ende Wouter Jansz beijde uijte naeme van
haer huijsvrouwen ende die voors. Wouter Jansz vervangende Jan
IJsbranden zijn schoonbroeder
aen Guert Willems weduwe wijlen Claes Engelsz met haer kinderen
alle alsulcke eijgendoem als zij comparanten hebben aent huijs ende
worf aenden Nuwendam.
NW    Lijsbeth Jans met haer kinderen
NO endt  Baertsen
ZO    Claes Pieter Everts
ZW endt  den Nuwendam.
In de kantlijn: Compareerde Bastiaen Engelsz ende Guert Willemsdr
wedue Claes Engelsz verclaeren present geweest te hebben dat de
erffgenamen van Willem Claes Jutten ende Griete Thijssen die
aenpaerts ende eijgendoem vant huijs daer dese brieff aff verhaelt
inde deelinge worde gedeelt aen Engel Claes Jutten vijff kinderen in
dat dese opdracht nijet moet werden verstaen als bij Pieter Maertsz
cum socijs vercoft maer in plaetsen vandien aen haer gedeelt te
wesen.
 
 06-04-1615 blz. 113 en 114  
Vercoop, Engel Henricxz ende Baert Claesz beijde als volmachticht [zie acte
blz. 111 v enz] van Aechte Baertsdr woenende binnen der Stadt Haerlem
geassisteert met Engel Willemsz Schouten poorter tot Haerlem volgende haere
speciale procuratie
aen Jan Nijelsz twee gerechte derdepaerten ende aen Cornelis
Roeleven een gerechte derdepaert die naevolgende thien campges oft
ackertges landts groet tsamen 1265 roeden int noort endt in Nijellen
weer geleegen, dvoors. Aechte Baerts van Baert Jansz haer vader
opgecomen ende respectivelijck genaempt ende groot zijn als volcht.
Te weeten teerste genaempt "het Bijlackertgen" groot 124 roeden.
Tweede genaempt "die Lange camp" groot 146 roeden. tDerde genaempt
"die Noorder Lange camp" groot 145 roeden. tVierde genaempt "het
Breeveentgen" groot 137 roeden. tVijffde genaempt "die Dworsche
veen" groot 92 roeden. tSesde genaempt "die Schapen camp" groot 121
roeden. tSevende genaempt "het Tuijntgen" groot 20 roeden. tAchtste
genaempt "die Zuijer Twisch camp" groot 199 roeden. tNegende
genaempt "die Middelste Twisch camp" groot 128 roeden. Thiende
genaempt "die Noorder Twisch camp" groot 153 roeden ende is tvoors.
Nijellen weer belent:
NO    Aeres Jan Aeres weer
ZW    Willem Geritszs weer.
Voor de somme van 1201.15.-.
 
 14-04-1615 blz. 115 en 115 v 
Vercoop, Jan Pietersz woenende tot Crommenie voor hem selven als van
weegen ende voocht van Marij Baerts wedue ende boelhouster van
Pieter Hard Jannen
aen Cornelis Dircxz
een stucke landts groot 538 roeden leggende in noort endt,
streckende van Cornelis Dircxzs lant off totte Caijck toe.
NO    Cornelis Dircxz selver
ZW    Derck Dercxz vande Lange Laen.
Voor de somme van 495.
 
 17-04-1615 blz. 116     
Dit zijn de persoonen die dit aenstaende jaere beginnende
tvrijdaechs naer Paessche nu eerstcomende ende eijndende tvrijdaechs
naer Paessche anno 1616 Schepenen ende Schodtvangers mijnre
heerlicheijt van Assendelft wezen zullen.
                Schepenen,
Int Brouckvierndeel       Jan Jacob Jansz Coppen
Int Kerckvierndeel       Claes Dirricxz vande Lange Laen
Int Woudtvierndeel       Jan Jacobsz Jongejans
                Gerrit Jansz Peet
Int Nesvierndeel        Louris Woutersz.
                Schodtvangers,
Int Brouckvierndeel       Cornelis Meutsz
Int Kerckvierndeel       Claes Roeloff Sijmons
Int Nesvierndeel        Maerten Huijgen vant Hoff.
     GERIT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 24-04-1615 blz. 117 en 117 v 
Vercoop, Jacob Cornelisz
aen Cornelis Baertsz Gaell
een huijs ende erff benoorden die Kerck, streckende vande Heerenwech
off tot het achter dworsche slootgen toe.
NO    Trijn Cornelis met haer kindern ende Adriaen Maertsz
     tsaemen
ZW    die Kerckmuer metten Dingstal.
Voor de somme van 1300.
 
 05-05-1615 blz. 118
Vercoop, Jan Claesz Snijder soe voor hem selven als Claes zijnen
broeder ende zusters
aen Cornelis Claesz
die twee suijderlicxte biennen vande twee omloopges groot 200 roeden
leggende in Jan Baningen weer opte Kercksloot.
NO    Claes Jan Costers kinderen met die voors. noorder bientges
ZO endt  Sijmon Jaep Thijmons erffgenamen tot Oostzaennen
ZW    Cornelis Jan Baningen ende Claes Sijmonsz
NW endt  Trijn Jan Baningen met haer kinderen.
Voor de somme van 120 gereet gelt.
 
 08-05-1615 blz. 118 v
Vercoop, Sijmon Dercxz linnenwever
aen Jan Verschuere poorter tot Haerlem
een hoeck van een worff sulcx tselve tegenwoordich affgepaelt is
leggende aenden Leegendijck.
N     het Cleijne Hoeckgen
Z     Sijmon Dercxz zelffs.
Voor de somme van 50 gereet gelt.
 
 10-05-1615 blz. 119
Engel Roeloffsz schuldich
aen Joachem Dercxz poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12. hooftgelt 200.
Onderpande twee omloopen landts leggende bezijden den anderen groet
tsamen 350 roeden landts int noort endt.
NO    Maerten Henrick Ghijssen
ZO endt  Bouwen Cijtten
ZW    Joncheer Willem Baerdesen
NW endt  die kinderen van Pieter Jan Aerians met Derck Claesz Moll.
 
 15-05-1615 blz. 120 en 120 v
Vercoop, Garbrant Cornelisz
aen Aechte Claes wedue ende boelhouster wijlen Jan Claes Bouwesz
(overledem broeder van de de voocht Bouwen Claesz)
een campe veens groot 241 3/4 roeden leggende in Mannen weer.
NO    die wedue van Claes Bouwesz
ZO endt  Maerten Henrick Ghijssen
ZW    Aernt Pietersz
NW endt  die wedue van Claes Bouwesz.
Voor de somme van 398.17.12.
 
 15-03-1615 blz. 121     
Vercoop, Cornelis Roeleven
aen Jan Nijels ende Derck Claesz alias Derck Nijelsz
een gerechte derdepaert van thien campges oft ackerges landts bij
hem comparant gecoft van Aechte Baerts tot Haerlem in date den 6e
Aprillis laestleden.
Midts dat Jan Nijelsz ende Derck Claesz die aenpaert van 1201.15.-. thaeren
laste sullen neemen, die hij comparant schuldich was vande custing penningen.
 
 16-05-1615 blz. 122 en 122 v 
Vercoop, Cornelis Jansz nu ter tijt poorter tot Haerlem
aen Jacob Dercxz Loukes
eerst die gerechte vierdepaert van een stucke landts genaempt "die
Groote ven".
ZO    Gerrit Willemsz
ZW    die Vliet
NO    de Schout ende Gerit die Boets kinderen
NW endt  Pieter Geritsz ende Cornelis Dercxz vande Lange Laen.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "het
Braeckgen".
Noch die gerechte helft van twee halve maedtges leggende ten enden
daer aen.
ZO    Claes Louckes braeck
ZW    Maerten Jansz met Jan Huijpen ende Jacob Dercxz zelffs
NW endt  Cornelis Jansz voors.
NO    Engel Baerntsz ende Bartgen Claes Jan Roed met haer
     kinderen.
Voor de somme van 1700.
 
 23-05-1615 blz. 123     
Cornelis Geritsz schuldich
aen Femmitgen Aelbertsdr woenende tot Haerlem
een jaerlicxe lijffrenten ten lijve vande voors. Femmitgen van 10,
doch elck halff jaer naer date deser te betaelen 5 soe lange
geduijerende als die voorn. Femmitgen Aelbrechts in levende lijffe
wesen sal ende langer nijet. Hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groet 600
roeden leggende in Steffens weer, streckende vande Caijck noortwest
werts tot Aeff Cornelis Geritszs voor dochters lant toe.
NO    Baelich Willem Nijelszs
ZW    Claes Roeloff Sijmons met zijn kinderen.
 
 16-05-1615 blz. 123 v 
Vercoop, Claes Jacobsz Timmerman jegenwoordich Weeshuijs voocht der
Stede Purmereijnde van weegen Cijtgen ende Hillegundt Claes
dochteren weeskinderen der voors. Stede, Jan Cornelisz van
Purmereijnde als voocht van Stijn Aeres ende haer kinderen, Derck
Claesz voor hem selver ende vervangende Jan Claesz ende IJtgen
Claesdr zijn broeder ende zuster, Jan Pietersz van Weegen zijn
onmondige zoon Pieter Jansz als mede erffgenamen van wijlen Aeff,
Guert, Baerten, Marij ende Jannitgen Nijelsdrs
aen Engel Baernts ende zijn twee zusters
het gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "die Vliets
ven".
ZO    Jan Claes Reaelen met zijn zusters
ZW    Claes Havicxz ende Trijn Gerit Havicken wedue met haer
     kinderen
NW    Pieter Jan Jaeppen ende Jan Claes Louckes kinderen ende
     Trijn Gerits met haer kinderen
NO endt  die Vliet.
Noch die gerechte helft van een campe landts genaempt "Aechte lant"
gemeen mette voors. coopers, streckende vande Hornsloot totte
Blocksloot.
ZO    Jan Claes Reaelen met zijn zusters
NW    Floris ende Jan Claesz Coen.
 
 16-05-1615 blz. 124 v    
Vercoop, Ouwe Claes Jansz ende Govert Jansz gebroeders voor haer
selven ende voor haer zusters mitsgaders haer overleden broeders
ende zusters kinderen, als mede erffgenamen van Aeff, Guert,
Baertgen, Marij ende Jannitgen Nijelsdrs
aen Engel Baernts ende zijn twee zusters
een stucke landts genaempt "het Vierlandt" leggende inde Horn,
streckende vande Wechsloot off tot "het Raeppen lant" toe.
NO    Jan Joosten
ZW    Henrick van Zaennen.
 
 29-05-1615 blz. 125     
Aerian Maertsz Stuijerman bekende van Jan Stoffelsz gecoft te hebben
een Gaeijn met zijn toebehoorte voorde somme van 1905, te betaelen
die een helft met gereede penningen ende dander helft op karmisse
eerstcomende. Stellende hijer voore ten onderpande specialijcken die
voors. Visgaeijn met zijn toebehoorte volgende die gemeene
waterrechten.
Borgen zijn Joost Willemsz ende Pieter Allerden.
 
 29-05-1615 blz. 125 v    
Vercoop, Jan IJsbranden voor hem selven vervangende Claes Woutersz
ende Wouter Jansz zijn swaegers, Bastiaen Engelsz voor hem selven
ende vervangende zijn broeder broeders kinderen ende suster ende
bekende dat inde deelinge ende boelscheijdinge vande naegelaeten
goederen van Willem Claesz Jutten ende Griete Thijssen zijn
huijsvrouwe Pieter Maertsz als man ende voocht van Duijffgen
Geritsdr gedeelt is aent thuijs ende erff dat hij tegenwoordich
bewoondt gestaen opten Nuwendam.
N     doude ende laeste sluijstocht vande Damsluijs
Z     Pieter Maertsz.
Bovendien bekende zij comparanten inde selve qualijte als mede
respective erffgenamen vande voors. Willem Claesz Jutten ende Griete
Thijssen aen de voors. Pieter Maerts nomine uxorus ende mede
erffgenaem haerlueden aenpaert van een madt lants leggende buijten
den Nuwendam vercoft te hebben.
O     Pieter Aeriansz
Z     de Kill
W     doude Sluijstocht
N     den Nuwendam.
 
 02-06-1615 blz. 126 v    
Vercoop, Allert Derck Haesserden woenende tot Crommenije als oom
ende besturven voocht van Pieter Adriaensz zijn broeders zoon
aen Pieter Maertsz
een hoeck van des zelffs Pieters worff daer hij nu ter tijt woondt
met thalve slootgen tusschen haer beijder worffven geleegen opten
Nuwendam.
Welverstaende dat dvoors. Pieter Aeriansz nijet sal vermoegen
tslootgen nouwer te maecken dan dat men met een wije koepraem ruijm
uijt ende in vaeren mach.
Voor de somme van 9 gereet gelt.
 
 09-06-1615 blz. 127     
Willem Egbertsz verclaerde hoe dat hij eertijts vercoft heeft
aen Gerrit Geritsz Schipper
seecker perceel lants groot 1107 roeden, breeder geinsereert inde
beseegelde quijtscheldinge daer van voor dese gerechte gepasseert in
date den 6e meij anno 1612.
Ende alsoe bevonden wert een gedeelte vant selve vercofte lant
subject te wesen nijet te moegen vervreemden, soe ist dat hij
comparant tot meerder verseckeringe vande voors. cooper voor die
waerenisse vant voors. lant te volcomen daer voor verbonden heeft
vier campen veen landts leggende int Lange Laeners weer groot tsamen
500 roeden.
NO    Jan IJsbranden
ZO endt  den Delft
ZW    Henrick Dercxz Steffens
NW endt  Trijn Heijnen met haer kinderen.
 
 09-06-1615 blz. 127 v en 128 
Vercoop, Henrick Baertsz als oom ende voocht van Pieter Janszs
(Pieter Baertses) zijn broers kinderen ende hem starckmaeckende in
zijn prive naeme voor Trijn Allerts zijn wedue vande voors. Pieter
aen Bouwen Henricxz
een campe veen leggende over den Delft in Tammissen weer.
NO    die wedue van Henrick Jonge Dercken met haer kinderen
ZO endt  Willem Jan cum socijs
ZW    Cornelis Coijten kinderen
NW endt  den Delft.
Ende noch een ackertgen leggende int selve weer.
NO    Henrick vande Laen
ZO endt  Peetten volck
ZW    Willem Jan
NW endt  die wedue van Henrick Jonge Dercken met haer kinderen.
Voor de somme van 60 eens.
 
 10-06-1615 blz. 128 v    
Vercoop, Engel Baerntsz
aen Jacob Jansz
die gerechte helft van een stucke lants genaempt "die Gemeene meed"
groot dselve helft 500 roeden leggende gemeen mette voors. cooper.
NW    Stijn Havicken met haer kinderen
ZW endt  Joncheer Willem Bardesen
ZO    Jan Cornelisz met Joosten volck
NO endt  die Nouwevliet.
Voor de somme van 900.
 
 16-06-1615 blz. 129 v en 130 
Vercoop, Engel Baertsz als man ende voocht van Neel Cornelisdr
aen Jan Cornelisz zijn wijffs broeder
die gerechte helft vant huijs hoeijhuijs ende erff, streckende met
zijn erff vande Wechsloot off oostwerts tot Jan Duls lant toe.
N     Nijes ende Dieuwer Cornelis dochteren
Z     Jan Aerntsz Duls lant.
Voor de somme van 750.
 
 19-06-1615 blz. 130 v    
Vercoop, Pieter Claesz Ponssen tot Oostzaenen als mede erffgenaem
wijlen Brecht Henrick Jan Duves zijn moeder s.g.
aen Luijt Thijmonsz mede woenende aldaer
eerst elff twaelfte paerten gemeen metten cooper van outs twee
koeven groot int geheel 949 roeden leggende achter Joosten uijt.
NO    Guerte Cornelis met haer kinderen
ZO endt  Sijmon Claesz
ZW    Jan Pieter Everts
NW endt  die wedue van Gerit Havicxz met haer kinderen.
Noch elff twaelfte paerten van die veen van [onleesbaar] Ootger s.g.
van Willem Snier gecoft gemeen als vooren leggende voor Jan Geritszs
uijt wesende drie ackeren groet tsamen 303 roeden.
NO    Sijmon Claesz
ZO endt  Sijmon Claesz
ZW    Engel Clous
NW endt  Engel Clous.
 
 21-06-1615 blz. 131 v  
Vercoop, Jacob Dercxz woenende tot Spaerwoude als man ende voocht
van Baeff Gerits, Cornelis Claesz mede buijerman aldaer voor hem
selven ende van weegen zijn kinderen gebooren van Marij Gerits zijn
overleden huijsvrouwe
aen Roeloff Geritsz haeren schoonbroeder
eerst twee vijffde paerten inde ven genaempt "Roelen ven" groet 2200
roeden met zijn uijterdijck daer over geleegen naer advenant
Buijtenhuijssen, streckende van Gerrit van Saenen lant off totten
IJe toe.
NO    Cassen ven
ZW    Corssen ven als bruijcker.
Noch twee vijffde paerten van tacht vande erffhuijere van Vroutkes
lant groet twee maeden, streckende vande Wechsloot off tot Adriaens
lant to.
NO    Claes Jan Huijgen ende Ghijssen stuckgen
ZW    Adriaen Jansz.
Noch twee vijffde paerten van "Ghijssen stuckgen" groet drie hont
lants, streckende vande Wechsloot off tot Ghijs Schoonen veentgen
toe.
NO    Claes Jan Huijgen
ZW    tvoors. Vroutken landt.
Noch twee vijffde paerten van een stucke landts groet twee koeven
leggende achter Willem Gerit Dercxzs uijt bincaijck.
NO    Willem Gaell ende Derck Ouwe Geridden
ZW    Claes Heijnen sloot.
Noch twee vijffde paerten vant huijs ende hoeijhuijs staende op
Vroutken lant voors.
 
 14-07-1615 blz. 132 v    
Vercoop, Gerrit Warnaersz
aen Marijtgen Cornelis wedue wijlen Willem van Foreest woenende tot
Haerlem
die somme van 120 aen seeckere custing penningen te verscheijnen
op meij eerstcoomende spreckende tot laste van Aernt Pietersz
woenende int lant van Schouwen volgende seckere custing brieff voor
dese gerechte gepasseert in date den 22e aprillis anno 1614.
 
 18-08-1615 blz. 133 en 133 v
Vercoop, Pieter Claesz
aen Cornelis Aelbertsz
die gerechte helft van een stucke ofte campe veen landts groot int
geheel 313 roeden.
NO    Cornelis Henricxz
ZO endt  Gerrit Hammen kinderen
ZW    derffgenamen van Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs
NW endt  Derck Sijmonsz Null.
Voor de somme van 140.
 
 18-08-1615 blz. 134     
Vercoop, Jan Joosten poorter tot Amsterdam
aen Pieter Engelsz mede poorter aldaer
een lossrenten brieff van 12 tsjaers, die nochtans bestaet nu met
 6 in plaets van 12 te moegen betaelen. Losbaer met 100
volgende die rentebrieff voor dese gerechte gepasseert tot laste van
Floris Claesz in date den 8e junij anno 1577.
 
 08-09-1615 blz. 134 v en 135 
Vercoop, Thoenis Jacobsz woenende tot Haerlem
aen Willem Willemsz te Nouwertnae mede onze buijerman
een stucke landts genaempt "die Dijckveen" leggende in Claes Louwen
weer groot vijff hont landts, streckende van Thoenis Jacobszs lant
off totten IJedijck toe.
NO    Bastiaen Engelsz
ZW    Derck Pietersz.
Voor de somme van 200.
 15-10-1615 blz. 135 v    
Vercoop, Derck Claesz Moll
aen Jan Claes Ouwe Jans van Crommenije
twee ackertges landts groot 62 roeden leggende int noort endt.
NO    Louris Lourisz
ZO endt  Jan Claesz zelffs
ZW    Willem Jannen wedue ende kinderen
NW endt  Louris Lourisz.
Voor de somme 18 gereet gelt.
 
 23-10-1615 blz. 136 en 136 v 
Vercoop, Dirrick Claesz
aen Marij Willems onze buijervrijster verstarck met Floris Claesz
haeren voocht
een huijs ende erff door hem comparant tegenwoordich bewoondt.
NO    Duijff Willems met haer kinderen
NW endt  Engel Cornelisz lant
ZW    Engel Cornelisz lant
ZO endt  Marij Willems zelffs.
Voor de somme van 300.
 
 23-10-1615 blz. 137     
Vercoop, Derck Claesz als outste zoon ende voocht van Dieuwer Claes
Jannen
aen Cornelis Claesz Vincken
een ackertgen landts groot 162 roeden leggende in Jan Baningen weer.
NO    Derck Sijmonsz
ZO endt  Cornelis Jan Baningen als bruijcker
ZW    Claes Sijmonsz
NW endt  Trijn Jan Baningen met haer kinderen.
Voor de somme van 77.
 
 27-11-1615 blz. 137 v en 138 
Vercoop, Aellidt Willemsdr verstarct met Derck Willemsz tot
Westzaenen haeren neeff ende voocht
aen Cornelis ende Jan Pieter Ghijssen gebroeders
een huijsgen hoeijhuijs ende erff aende Meerdijck achtergelaeten bij
Aelbert Claesz s.g.
ZO    Jacob Jan Jaeppen landt
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 102.
 
 17-12-1615 blz. 138 v    
Vercoop, Jan Willemsz nu ter tijt woenende tot Saerdam
aen Guert Jansdr wedue wijlen Jacob Jan Louwen
een stucke landts genaempt "het Stoeffgen" leggende achter Jan
Louwen uijt opte Braeck groot 180 roeden, streckende van Claes
Wouters lant off totten IJedijck toe.
ZW    die wedue ende kinderen van Gerrit Havicken.
NO    die Braeck ende Ootger Jans volck.
Voor de somme van 50 gereedt gelt.
 
 29-12-1615 blz. 139 en 139 v 
Vercoop, Cornelis Jan Bening poorter tot Amsterdam
aen Jan Cornelisz van Dijck woenende aende Meerdijck onse
buijervrijer
een stucke landts groot drie maeden leggende inde Buijtencaech,
besloeten mette Meer ofte Hoeijpoel.
ZO    de cooper met Bouwen Jan Claessen als bruijckers
NO    de cooper met Bouwen Jan Claessen als bruijckers.
Voor de somme van 2100.
 
 29-12-1615 blz. 140 en 140 v 
Vercoop, Cornelis Jansz Bening poorter tot Amsterdam
aen Pieter Willemsz
een stucke landts genaempt "die Zijdwindt" leggende inde Binnencaech
groet van oudts drie maeden, streckende vande Hoogendijck off totte
Meer toe.
NO    Nijes Maerten Allertszs wedue met haer kinderen
ZW    Jacob Jong Willemen cum socijs ende Jan van Saenen.
Voor de somme van 2000.
 
 29-12-1615 blz. 141 en 141 v 
Vercoop, Cornelis Bening poorter tot Amsterdam
aen Gerit ende Claes Jan Gerit Huijgen gebroeders
seeckere uijterdijck groot 439 roeden leggende tusschen Jan Gerit
Huijgen ende derffgenamen van Jan Maijckes huijssen, beslooten
metten Hoogendijck ende Meer.
NO    Cornelis Engelsz van Hoff ende Marijtgen Gerits tsamen
ZW    Nijel ende Gerit Piet Hammen.
Voor de somme van 1014.
 
 08-01-1616 blz. 142 en 142 v 
Vercoop, Jan Cornelis ouste zoon ende voocht van Griet Jans wedue
ende boelhouster van Cornelis Gerit van Dijck ten overstaen ende met
consent van Claes Cornelisz zijn swaeger ende haer starckmaeckende
voorde andere mede erffgenaemen vande voors. Cornelis Geritsz
aen Bouwen Jan Claesen ende Derck Claesz van Dijck
een stucke landts genaempt "het Sant lant" met zijn uijterdijck
leggende over tselve Sant lant groot binnen 1414 roeden ende buijten
een madt lants, streckende van Schipper Geridden ende Aerian Janszs
lant off totte Meer toe.
NW    Cornelis Pieter Jacobs
ZO    Guerte Gerits wedue van Janttgen Floren met haer kinderen.
Midts dat die coopers tot haeren laste sullen neemen 345
hooftpenningen opt voors. lant veronderpant.
Voor de somme van 2900.
 
 08-01-1616 blz. 143 en 143 v 
Vercoop, Cornelis Baertsz woenende tot Wormerveer
aen Pouwel Pieters woenende tot Crommenie
een acker landts leggende besuijden Claes Joosten uijt groot 500
roeden, streckende vande Wechsloot off tot Claes Joosten weduwes
lant toe.
N     Aeff van Horn
ZW    die Cruijsven.
Voor de somme van 675. 
 
 12-01-1616 blz. 144 en 144 v 
Vercoop, Adriaen Adriaensz tot Crommenie
aen Claes Waelicx
drie ackeren landts daervan die twee leggende zijd op zijde ende die
darde ten eijnde daer aen leggende in Mannen weer groot 343 roeden,
streckende van Pieter Claesz Nommelen landt off tottet Twisch toe.
NO    Dirck Janttes ende Bouwen Pieters
ZW    Henrick Cornelisz ende Dirck Janttes.
Voor de somme van 275.15.-.
 
 12-01-1616 blz. 145 en 145 v 
Vercoop, Pieter Willemsz nomine uxoris
aen Henrick Maertsz
een stucke landts genaempt "Goesses lant" groot 608 roeden leggende
aende westhoeck vande voors. coopers worff.
ZW    Henrick Maertsz eijgenaer vant worffgen
W endt  vant breed Henrick Maertsz
W endt  vant smal Louris Claesz
N     Marij ende Guerts Gerit Claesz
O endt  Griet Jacobs achter ventgen.
Midts dat die cooper tot zijnen laste neemt twee roeden Hoogendijck
leggende over Willem Geritszs groote ven met twaelff voeten Wechs
leggende tusschen Cornelis Noemmen Cruijshuijs ende Comen Jannen
stoep.
Voor de somme van 1886.
 
 12-01-1616 blz. 146 en 146 v 
Vercoop, Jacob Claesz voor hem selven ende vervangende Jan ende
Cornelis Claes zoonen zijn broeders
aen Bouwen Jan Claessen
een stucke veen landts groot 530 roeden genaempt "het Veentgen van
Claes Pieter Jutten" oft nu van Willem Jan.
NO    Adriaen Jansz
ZO endt  Cornelis Pieter Jacobssloot
ZW    Ghijsbert Claesz Schoon
NW endt  Claes Jan Huijgen.
Voor de somme van 1000.
 
 12-01-1616 blz. 147 en 147 v 
Vercoop, Jan Cornelisz nomine uxoris
aen Jacob, Jan ende Cornelis Claes zoonen zijn wijffs broeders
alle alsulcken eijgendoom ende gedeelte als hem comparants
huijsvrouw van landt sant ende hoff bij doode ende overlijden van
Claes Jacobsz ende Anna Allerts zijn schoonvaeder ende schoonmoeder
aen ende op gesturven is int zuijt endt sulcx van buijeren bekent
ende belent is.
Voor de somme van 1525.
 
 15-01-1616 blz. 148 en 148 v 
Vercoop, Maerten Huijgen onsse buijervrijer
aen Henrick Cornelisz van Saennen
een stucke landts genaempt "die Neeworff" met zijn aenckleeven soe
hij tegenwoordich affgeheijnt ende gesloot is groot 1233 roeden int
zuijt endt achter Engel van Zaenen oude worff.
NO    Sijmon Henrick Roeleven erffgenaemen
ZO endt  die Laijck
ZW    Cornelis Engelsz vant Hoff
NW endt  die voorn. worff eensdeels ende die Wechsloot.
Voor de somme van 3269.
 
 22-01-1616 blz. 149     
Vercoop, Floris Pietersz als man ende voocht van Jannitgen
IJsbrantsdr woenende tot Haerlem
aen Ghijsbert Claesz Schoon
die gerechte sestepaert van een stucke landts genaempt "het
Worffgen" groot int geheel 626 roeden leggende Buijtenhuijssen,
streckende vande Wech off totte Meer toe.
NO    Cornelis Noemmen ende den Nuwendijck
ZW    Willem Overdijck.
Noch anderhalff sesthiende paert van een stucke landts genaempt
"Hemmen landt" groot int geheel 1775 roeden, streckende vande Wech
off totten Dijck toe.
NO    Aeff Engels met haer kinderen
ZW    Aeff Engels met haer kinderen.
Noch een sestepaert vande uijterdijck geleegen over tvoors. Hemmen
landt.
ZW    Willem Overdijck ende Jan van Saenen
ZO    Aeff Engels met haer kinderen.
Voor de somme van 400.
 
 22-01-1616 blz. 150 v en 151 
Vercoop, Garbrant Theensz
aen Willem Jansz Gaell voor hem selven ende vervangende Henrick
Jansz ende die wedue ende kinderen van Pieter Jansz zijnen broeders
die gerechte helft van een huijs ende erff genaempt "die Vier
Heemskinderen" inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech off
tot het slootgen vant laentgen toe.
NO    Jan Jonges
ZW    die leege worff van Cornelis Baertses.
Voor de somme van 850.
 
 28-01-1616 blz. 151 en 151 v 
Vercoop, Garbrant Theensz
aen Henrick Cornelisz
een perceeltgen landts genaempt "dat Omloopgen" groot 130 roeden
inde hondert gaerden opte Ackersloot.
NO    Louris Lourisz
ZO endt  die wedue ende kinderen van Willem Jan
ZW    Cornelis Egbertsz
NW endt  Isaec Dercxz.
Voor de somme van 120.
 
 28-01-1616 blz. 152 en 152 v 
Vercoop, Allert Dercxz Coninck voor hem selven als voor Jan Allertsz
zijn zoon, Garbrant Theensz ende Jacob Jacobsz elcx voor hem selven
aen Maerten Huijgen onze buijervrijer
een stucke lants genaempt "Jan Franssen meed" groot 1700 roeden.
ZW    Anna Ghijssen volck ende Pieter Willemen
NW endt  Mr. Jan Duvesz
NO    Maerten Derck Jonckclaesen
ZO endt  Roelen ven.
Voor de somme van 3582.
 
 28-01-1616 blz. 152 en 152 v 
Vercoop, Jan Stoffelsz
aen Jacob Jacobsz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech
off tot het achter slootgen toe.
NO    Gerritgen Bedtges
ZW    Trijn Garbrants met haer kinderen.
Onder expresse voorwaerde dat Geritges Bedtges noch actie van hem
hebbende in zijn huijs staende aende noortoost zijde van dit huijs
in negen die naest eerstcomende jaeren nijet sal moegen tappen.
Voor de somme van 1425.
 
 29-01-1616 blz. 153     
Vercoop, Jan Lourisz geassisteert met Claes Jansz zijn oom als
voocht vande naegelaten kinderen van Louris Jansz zijn overleden
broeder ende hem starck maeckende voor des zelffs Lourissen wedue
aen Maerten ende Jan Maertszoonen gebroeders
die gerechte helft vande uijterdijck over "Cassen ven" groot int
geheel 700 roeden gemeen met Louris Woutersz ende Cornelis Engelsz
vant Hoff Buijtenhuijssen, streckende vande Caedijck tottet IJe toe.
NO    Jan Dercken volck ende Jan Ootgerszs erffgenamen over die
     Braeck
ZW    Roeloff Geritsz cum socijs.
Voor de somme van 458 gereedt gelt.
 
 29-01-1616 blz. 154 en 154 v 
Vercoop, Jacob Dercxz Louken
aen Derck Dercxz ende zijn broers wedue Trijn Claes met haer
kinderen
een stucke landts groot 955 roeden genaempt "Vrou Baerten meed",
streckende vande Nouwevliet off tot Jan Claes Louckes ende zijn
kinderen lant toe.
NW    Hillegundt Willems met haer kinderen
ZO    Trijn Gerits wedue Engel Nijelsz met haer kinderen.
Voor de somme vsan 2412.
 
 09-02-1616 blz. 155 en 155 v 
Vercoop, Pieter Aerentsz alias Piet Joosten
aen de kinderen van Roeloff Pieters Wouters
een stucke landts leggende achter Baert Jan Gaellen worff groot 730
roeden, streckende vande voors. worff off tot Baert Jan Gaellen lant
toe.
NO    Mr. Jan Duvesz
ZW    Roeloff Sijmons weer.
Voor de somme van 1752.
 
 09-02-1616 blz. 156 en 156 v 
Vercoop, Pieter Aerntsz alias Piet Joosten
aen Jan Thijssen 50 roeden landts inde beveech voor Jan Aeriansz
tot een nijeuwe worff aende noort zijde opte Wechsloot.
NO    Marij Waeligen
leggende mette selve boeveech beslooten ten noortoosten ende
zuijtoosten.
Voor de somme van 187.10.-.
 
 16-02-1616 blz. 157 en 157 v
Vercoop, Pieter Jansz de Jonge onze Schout als oome ende
rechtelijcke besturven voocht van Dieuwer Jans zijn broeders
dochter, Jacob Jansz ende Cornelis Jansz broeders elcx voor hem
selven vervangende ende haer starckmaeckende voor Jan Jansz
aen Aecht Willem Gerits onse buijervrijster
een stucke meed landts groot 510 roeden leggende in Jan Banningen
weer.
NO    Cornelis Maertsz met zijn kindt ende Griete Cornelisdr
ZO endt  Aecht Willems zelffs
ZW    Jan Jacobsz ende die voors. Schout
NW endt  die Hooge meed.
Voor de somme van 1474.
 
 16-02-1616 blz. 158 en 158 v
Vercoop, Gerit Meijnertsz van weegen zijn swaeger Aernt Pietersz
woenende int landt van Schouwen
aen Jacob Jacobsz
een stucke landts genaempt "die Twisch veen " leggende int Kerckweer
groot 990 roeden.
NO    Trijn Jan Claes Dercken wedue
ZO endt  Twisch
ZW    Stoffels kinderen
NW endt  Cornelis Henricxz ende Cornelis Moeij Duven.
Voor de somme van 850.
 
 23-02-1616 blz. 158 en 158 v 
Vercoop, Cornelis Baertsz
aen Engel Henricken
een worff gecoomen van Henrick die smit leggende inde Kerckbuert,
streckende vande Heerenwech off tot het achter dworssche slootgen.
NO    Willem Gaell cum socijs
ZW    tLaentgen.
Voor de somme van 400.
 
 23-02-1616 blz. 159 en 159 v 
Vercoop, Cornelis Muetsz als man ende voocht van Aecht Jaep Cuijpers
ende hem starckmaeckende voor alle dandere erffgenamen van Marij
Cuijpers s.g.
aen Pieter Cornelis Pieters ende Pieter Aerntsz alias Piet Joosten
een stucke landts genaempt "Heijntges ventgen" met zijn uijterdijck
leggende in Heijntges weer groot 1095 roeden, streckende van Roeloff
Jasperszs erffgenamen lant off tot Heer Florisen kinderen lant toe.
NO    Neel Claes Duves met haer kinderen
ZW    Joachem Pietersz met Cornelis Jaspersz.
Voor de somme van 2706.
 
 23-02-1616 blz. 160 en 160 v 
Vercoop, Derck Jelbrechtsz
aen Jan Willemsz onze buijervrijer
een omloopgen met twee tuijntges ten ende vande omloop groot tsamen
270 roeden geleegen achter Thoenis Baernden uijt.
NO    Griet Jan Derck Everts
ZO endt  Pieter den Ouwes 
ZW    Henrick Jonge Dercken wedue met haer kinderen
NW endt  Derck Maertsz.
Voor de somme van 270.
 
 23-02-1616 blz. 161 en 161 v 
Vercoop, Derck Jelbrechts
aen Claes Engelsz
twee ackertges landts leggende aent Twisch groot 160 roeden.
NO    Sijmon den Ouwes
ZO endt  Twisch
ZW    Henrick Jan Neelen
NW endt  Ghijsbert Maerten Ghijssen.
Voor de somme van 120.
 
 23-02-1616 blz. 162     
Vercoop, Jan Dercxz Haesserden
aen Willem Claesz Rijs
een perceeltgen uiterdijcx leggende buijten die Leegendijck, mette
Leegendijck ende Meertgen beslooten. 
NO    Pieter Maertsz
ZW    Jan Allertsz.
Voor de somme van 134 gereet gelt.
 
 25-02-1616 blz. 162 en 162 v 
Vercoop, Gerrit Claesz woenende tot Slooten
aen Pieter Claesz zijnen broeder
een stucke landts genaempt "Pieter Claeszs hemptgen" groot drie hont
lants leggende inde Hemmen, streckende vande Vlietsloot tot Pieter
Jan Jaeppen landt toe.
NW    Trijn Aernts met haer kinderen
ZO    Claes Reaelen kinderen.
Midts dat die cooper te zijnen laste sal neemen 50 hooftpenningen
opt voors. lant veronderpant.
Voor de somme van 400.
 
 26-02-1616 blz. 163 v en 164 
Vercoop, Jacob Dercxz van Zaenen
aen Isaac Dercxz van Zaenen zijn broeder
een stucke lants genaempt "die Vijver camp" groot 480 roeden
leggende inde hondert geerden int noort endt.
ZW    Allert Joosten wedue met haer kinderen
ende voorts rontsom beslooten mette wedue ende kinderen van Maerten
Dercxz van Zaenen lant.
Voor de somme van 546.
 
 26-02-1616 blz. 164 v en 165 
Vercoop, Claes Sijmonsz als man ende voocht van Griet Jan Gaellen
aen Baert Jan Gaellen zijn schoonbroeder
een stucke landts groot een morgen landts leggende in Jan Gaellen
weer aende uijter ven.
NO    die erffgenamen van Griet Comen Duven ende Huijch Floris
     Huijgen
ZO endt  Baert Jansz zelffs
ZW    Maerten Roeloff Sijmons uijter ven
NW endt  Baert Jansz.
Noch die gerechte derde paert vande middelste meed int zelve weer
groot int geheel 1450 roeden.
NO    Gerrit Heijtten ende Floris Huijgen volck
ZO endt  Baert Jansz zelffs
ZW    Maerten Roeloff Sijmons met zijn consorten
NW endt  Trijn Allerts met haer kinderen
voorts met zijn uijterdijck tot het selffde lant behoorende.
Voor de somme van 3200.
 
 26-02-1616 blz. 165 v en 166 
Vercoop, Abraham Claesz als man ende voocht van Thonisgen Sijmons,
Isaac Dercxz van Zaenen als man ende voocht van Baertgen Sijmons
vervangende Derck Jan als man ende voocht van Griet Sijmons als ooc
voor Jan Cornelisz als vader ende voocht voor Trijn Jans weeskindt
geteelt bij Trijn Sijmons gesamentlijck erffgenamen van Marijtgen
Claes Costers s.g.
aen Claes Sijmonsz haeren schoonbroeder voor drie vierdepaerten ende
Gerrit Pietersz Ham haer swaeger voor een vierdepaert van een stucke
landts genaempt "Trijn Claes die Backers ven" groot 1502 roeden
leggende in Jan Baningen weer.
NO    die Leege meed
ZO endt  Cornelis Jan Floren
ZW    Bouwes ven Marcx ven ende Jan Jacobsz 
NW endt  Aecht Willem Geritszs.
Voor de somme van 3358.
 
 08-03-1616 blz. 166 v    
Ghijsbert Jacobsz ter eenre ende Jan Claesz ter andere zijde bekende
gemangelt geroijlt ende geparmuteert te hebben dat Jan Claesz sal
hebben van Ghijsbert Jacobsz een huijs ende hoijhuijs twelck
Ghijsbert Jacobsz nu ter tijt bewoondt opten Nuwendijck aent oppat.
Waervoore Ghijsbert Jacobsz sal hebben van Jan Claesz een huijsgen
mede staende opten Nuwendijck achter tvoorgaende huijs.
Des soe sal Jan Claesz opte beterschap vande voors. huijsen uijt
keeren ende betaelen aen Ghijsbert Jacobsz die somme van 1200.
 
 08-03-1616 blz. 167 v en 168 
Vercoop, Claes Maertsz als man ende voocht van Marij Willems
aen Willem Cornelisz onse buijervrijer
eerst een Twisch camp groot 103 roeden leggende inden Ouwes weer
achter Roeloff Engelsz uijt, streckende van Pieter den Ouwes lant
tot het Twisch toe.
NO    Claes Garbrantsz
ZW    Roeloff Engelsz.
Noch een acker lants genaempt "Tillip acker" leggende achter Sijmon
den Ouwes uijt groot 52 roeden.
NO    Roeloff Engelsz
ZO endt  Roeloff Engelsz
ZW    Sijmon den Ouwes
NW endt  Jan Cornelisz.
Noch den Delft acker groot 263 roeden leggende voor Claes Gabben
uijt.
NO    Pieter den Ouwes
ZO    Jannitgen Jaep Thijsen
ZW    Willem Cornelisz ende Michiel Willemsz
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 459.5.-.
 
 08-03-1616 blz. 168 v    
Cornelis Jansz Peet wewenaer van Neltgen Henricxdr oock vader ende
erffgenaem van Anna Cornelis zijn overleden dochter gebooren vande
voors. Neltgen Henricx aen deen ende Derck Geritsz buijermen tot
Crommenije als broeder ende voocht van Hillegundt Gerits wedue
wijlen Henrick Willemsz ende moeder vande voors. Neltgen Henricxdr
aen dandere zijde ende bekende metten anderen geschift gescheijden
ende gegrontcavelt te wezen van alsulcke goederen als zij pertijen
in qualijte voors. gemeen ende onverdeelt hadde leggen.
Sulcx dat die voors. Cornelis Jansz sal hebben 932 roeden in een
stucke landts genaempt "Rijssen ven". Noch een stucke landts
genaempt "het Meedtgen van Neel Ghijssen" groot 467 roeden met een
rentenbrieff van 100 hooftpenningen houdende op Lijsbeth Jan
Caijcken met haer kinderen. Noch een oblie van 125 houdende op
Cleijn Heijn, midts dat oock die voors. Cornelis Jansz hijer mede
tot zijnen laste sal neemen 100 hooftpenningen competerende Trijn
Aerntsdr wedue wijlen Huijch Maertsz vant Hoff. 
Des soe sal die voorn. Cornelis Jansz boven dien op die beterschap
van looten uijtkeeren ende betaelen aende voors. Hillegundt Geritsdr
die somme van 425. Te betaelen costeloos schadeloos op twee
eerstcomende meijen telcken die gerechte helft ende is tgeene dat
Cornelis Jansz in qualijte voors. te deele gevallen ende met sulcke
lasten aengecavelt is.
Des soe bekende Derck Geritsz als voocht voors. dat die voors.
Cornelis Jansz in qualijte alsboven alleen toecompt die Worff mettet
Bincaijckgen daer achter aen geleegen zijn overleden huijsvrouwe nae
doode van haer vader aen besturven bij doode ende overlijden van
Anna Sijmons haer ouwe moeije. Voorts compt Cornelis Jansz noch toe
thalve getimmert opte voors. worff staende.
Ende die voors. Hillegundt Gerits sal hebben boven die voors.
toegift van beterschap van looten eerst in een stucke landts
genaempt "die Camp" bij den Nuwendam 279 1/2 roeden. Noch het
Bincaijckgen achter Jan Baernden groot 436 roeden. Noch die camp van
Hardt Jan groet 195 3/4 roeden. Noch het halff madt tot Crommenije.
Noch 100 hooftgelt onder Engel Heijntkes ende noch 100 hooftgelt
staende onder Jan Pouwelsz tot Crommenije ende is tgeene dat
Hillegundt Gerits te deele gevallen ende aengecavelt is. Voorts
compt haer noch toe thalve getimmert opte voors. worff staende.
 
 08-03-1616 blz. 169 v en 170 
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Pieter Maertsz
een perceel caeijchs groot vierdalff hont landts leggende inde
Volger inde Buijtencaeijch mette voors. Pieter Maertsz gemeen,
streckende vande Sluijssloot off gemeen met Pieter Loutgen totte
Meer toe.
NW    Guert Gerit Engelszs met haer kinderen ende Claes Maerten
     Allertszs
ZO    Jan Derck Maerts ende Bouwen Jan Claesz.
Voor de somme van 888.
 
 10-03-1616 blz. 170 v en 171 
Vercoop, Jan Claesz van Zaennen woenende tot Crommenije
aen Baert Pietersz woenende tot Crommenie
een stucke landts wesende het opperendt vant "Laijck ventgen" groot
423 roeden leggende int noort endt inde hondert gaerden, streckende
vande "Cruijs ven" off oostwerts totte banscheijt van Assendelft
ende Westzaenen.
N     Claes Joosten wedue
Z     Cornelis Baertsen van Wormerveer.
Voor de somme van 610.18.8.
 
 15-03-1616 blz. 171 v en 172 
Vercoop, Jan Claesz soe voor hem selven als vervangende zijn moeder,
Meus Thoennusz als man ende voocht van Guerte Claes, Claesgen
Claesdr midts die absentie van haer man, voor haer selven, alle drie
kinderen van Claes Jan Caijcken
aen Bastiaen Baertsz ende Bastiaen Engelsz 
een perceel landts wesende tdijckendt van "Cassen ven" leggende inde
polder van Buijtenhuijssen, streckende vant opperendt vande selve
veen totte Caedijck toe,
NO    Cornelis Jacobsz
ZW    Jacob Claesz als bruijcker.
Voor de somme van 1330.
 
 15-03-1616 blz. 172 v en 173 
Vercoop, Jan Claesz soe voor hem selven als vervangende zijn moeder,
Meus Thoennusz als man ende voocht van Guerte Claes, Claesgen
Claesdr midts die absentie van haer man, voor haer selven, alle drie
kinderen van Claes Jan Caijcken
aen Claes Jan Huijchen
een perceel landts wesende topperendt van "Cassen ven" leggende inde
polder van Buijtenhuijssen, streckende van Cassen middelste veen tot
Bastiaen Baerten ende Bastiaen Engelszs lant toe.
NO    Cornelis Jacobsz
ZW    Jacob Claesz als bruijcker [of Jacob Claesz, of Claes
     Jacobsz, of Jan Claesz].
Voor de somme van 1360.
 
 18-03-1616 blz. 173 v en 174 
Vercoop, Lijsbeth Geritsdr huijsvrouwe van Derck Jan Claesen die
sieck ende cranck is
aen Huijch Allertsz
een stucke veen lants groot een morgen landts met zijn uijterdijck
daer toe behoorende leggende in Roeloff Baerts weer, streckende
vande Laijck off tot Louris Wouterszs lant toe.
NO    Cornelis Pieter Jacobs met Huijch Allertsz zelffs
ZW    Hillegundt Willems kinderen ende Guerte Gerits kinderen.
Voor de somme van 1320.
 
 18-03-1616 blz. 174 v en 175 
Vercoop, Huijch Allertsz als man ende voocht van Trijn Cornelisdr
aen Marij Gerits wedue wijlen Jan Jansz Peet, Gerrit Jansz, Jan
Jansz, Cornelis Jansz ende Imme Jansdr haer kinderen
anderhalff koeven gemeen met Willem Geritsz Boet in een stucke
landts genaempt "die Buijtcaijck" in Goeten weer groot tsamen int
geheel vier koeven ende die vercofte anderhalff koeven is 696 roeden
groot, streckende vande selve Marij Gerits haer kinderen ende Wouter
Willemszs lant off zuijtoost werts totte Caijck toe.
NO    Marij Gerits met haer kinderen selver
ZW    Aeff Engels met haer kinderen.
Voor de somme van 1392.
 
 18-03-1616 blz. 175 v en 176 
Vercoop, Thoennus Jansz als oom ende voocht van Marij Garbrants zijn
broeders naegelaten weeskindt, Cornelis Jansz, Claes Jansz ende
Willem Jansz elcx voor hem selven mede erffgenamen van Jan Baernden
aen Sijmon Claesz Conincx
een stucke landts genaempt "die Boeckacker" leggende int Dam weer
groot 802 roeden, streckende vande affgedoolde worffven off
zuijtoost werts tot die voors. Thoenus Janszs lant toe.
NO    Piet Joosten ende Derck Steffens
ZW    Hillegundt Gerit Aeres ende Thijs Cornelisz.
Voor de somme van 1624.1.-.
 
 18-03-1616 blz. 176 v    
Vercoop, Claes Jan Baernden nu woenende tot Spaerndam
aen Sijbout Cornelisz
een worff groot 49 1/2 roeden leggende op zijn doellen tusschen die
"Boeckacker" aent een ende ende die Wechsloot aent ander eijnde.
NO    Piet Joosten boeveech
ZW    Willem Jansz.
Voor de somme van 150.13.12.
 
 22-03-1616 blz. 177 en 177 v 
Vercoop, Joost Willemsz ende Claes Jansz elck voor hem selven ende
tsamen vervangende Wouter Ghijssen
aen Engel Baerntsz
een stucke lants groot een halff madt.
ZW    Bastiaen Baerten
ZO endt  Derck Baerten volck
leggende voorts beslooten met Claes Pieter Louwen Wijnacker.
Voor de somme van 400.
 
 25-03-1616 blz. 178 en 178 v 
Vercoop, Allert Cornelisz als man ende voocht van Duijff Cornelis
aen Engel Jan Franssen
een stucke lants groot 296 roeden genaempt "dat Laijck veentgen".
NO    Engel Jansz zelffs
O endt  Jan Joosten
Z     Bastiaen Baerten
W     Maerten Huijgen.
Voor de somme van 654.
 
 25-03-1616 blz. 179 en 179 v 
Vercoop, Claes Roeloffsz als vader ende voocht vande naegelaeten
kinderen van Trijn Cornelisdr zijn overleden huijsvrouwe ende
vervangende Ghijsbert Jacobsz zijn kinderen gebooren van Meijns
Cornelisdr
aen Allert Cornelisz [broer van Trijn ende Meijns Cornelisdrs]
alsulcke erffenisse ende besterffenisse als die voorn. kinderen bij
doode ende overlijden van Cornelis Claes Corssen haer bestevaeder op
ende aenbesturven is van lant sant huijs hoff sulcx tselve van
buijeren bekent ende belent zijn geleegen ende gestaen
Buijtenhuijssen.
Voor de somme van 1352.
 
 29-03-1616 blz. 180 en 180 v 
Vercoop, Claes Cornelisz woenende tot Wormer
aen Engel Baerntsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Jan Claes Louckes
meedtgen" groet int geheel een morgen landts.
ZO    Stijn Havicken met haer kinderen
NW    Aerian Jansz
NO    Nijes Claes Coppen met haer kinderen
ZW    Jan Maertsz ende Aeff Maertens met haer kinderen.
Voor de somme van 850.
 
 01-04-1616 blz. 181     
Ghijsbert Jacobsz waert opten Nuwendijck aen deen ende Dieuwer
Jacobs wedue ende boelhouster wijlen Claes Geritsz aen dander zijde
bekende beijde dat de voors. Ghijsbert Jacobsz tegens Claes Geritsz
in zijn leven geparmuteert verroijlt ende vermangelt hadde dat
Ghijsbert Jacobsz vande voors. Dieuwer Jacobs voors. dat gerechte
derdepaert van een stucke landts genaempt "Jan Duves landtgen" groet
soe binnen als buijten een morgen landts leggende Buijtenhuijssen.
NO    Ghijs Schoonen
ZW    die heere Bardesens.
Waer voore Dieuwer Jacobs met haer kinderen weder sullen hebben van
Ghijsbert Jacobsz een stucke veen landts leggende binnendijcx in
Claes van Zaenen weer groet vijff hont landts.
NO    Claes Cuijper
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    Cornelis Engelsz
NW endt  Maerten Huijgen cum socijs.
Midts dat Dieuwer Jacobs met haer kinderen sal uijtkeeren aen
Ghijsbert Jacobsz die somme van 45.
 
 01-04-1616 blz. 181 v    
Vercoop, Dieuwer Jacobs wedue ende boelhouster van Claes Geritsz
ende bekende dat haer man in zijn leven vercoft hadde
aen Ghijsbert Jacobs
tgerechte negende paert van een stucke landts genaempt "die Gooren"
leggende tusschen tVeer ende Caedijck groet int geheel een morgen
landts.
NW    die Veersloot
ZO    die Sluijssloot.
Noch die gerechte negende paert vant riedtlant achter Willem
Overdijcken. Midts dat die cooper sal onderhouden die dijckaege ende
werckweere bijt voors. landt lange jaeren gemaect ende gehouden.
NO    Ghijs Schoonen cum socijs
ZW    Hillegunt Jan Claesen met haer kinderen.
Voor de somme van 26 gereet gelt.
 
 04-04-1616 blz. 182 ende 182 v 
Vercoop, Willem Luijtssen als man ende voocht van Trijn Pieters
woenende tot Wormer
aen Pieter Maertsz woenende tot Crommenije
een stucke landts groot 520 roeden leggende inde noorderst hondert
gaerden.
N     Cornelis Baertsz
Z     Louris Lourisz
W endt  Duijff Allert Claes die Widts wedue.
Voor de somme van 650.
 
 01-04-1616 blz. 183     
Dit zijn die naemen vande persoonen die dit aenstaende jaere
beginnende vrijdaege toecomende ende eijndende vrijdaech naer
Paessche 1617 Schepenen ende Schotvangers onser heerlicheijt van
Assendelft wezen sullen.
                Schepenen,
Int Broeckvierndeel       Gerrit Allertsz
Int Kerckvierndeel       Derck Ootgersz
Int Woudtvierndeel       Wouter Willemsz
Int Nesvierndeel        Baert Roeloffsz
                Jan Jacobsz Roed.
                Schotvangers,
Int Broeckvierndeel       Louris Lourisz
Int Kerckvierndeel       Pieter Aerntsz
Int Woutvierndeel        Claes Pietersz.
     GERRIT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 08-04-1616 blz. 184 en 184 v 
Vercoop, Allert Cornelisz als man ende voocht van Duijff Cornelis
ende Cornelis Maertsz als vader ende voocht van Marij Cornelisdr
gebooren van Aellidt Cornelisdr mede erffgenamen van Cornelis
Pietersz
aen Aechte Claes wedue van Jan Claesz met haer kinderen
een stucke landts genaempt "die Zijdven" groet 1395 roeden,
streckende vande Wechsloot off tot Claes Bouweszs wedue ende
kinderen landt toe.
NO    Allert Geritsz
ZW    Aecht Claes Bouweszs wedue met haer kinderen.
Voor de somme van 2475.
 
 19-04-1616 blz. 185 en 185 v 
Vercoop, Claes Jan Huijgen voor hem selven ende Claes Willemsz midts
dabsentie voor Willem Claesz Overdijck zijn vader
aen Ghijsbert Jacobsz
een huijs ende erff vande kinderen van Claes Cuijper gecoft,
streckende vande Wechsloot off tot Henrick van Zaenen lant toe.
NO    derffgenamen van Sijmon Henricxz
ZW    Henrick van Zaenen.
Voor de somme van 792.
 
 19-04-1616 blz. 186 en 186 v 
Vercoop, Claes Willemsz uijt naeme ende van weegen Willem Claesz
zijn vader
aen Ghijsbert Jacobsz
een stucke landts genaempt "het Acheruijtgen off Oude worffgen" bij
Overdijcken leggende Buijtenhuijssen, streckende eensdeels vande
Wech ende eensdeels van Willem Overdijcken worff totte Braeck toe.
NO    Ghijs Schoonen cum socijs
ZW    Claes Jan Huijgen.
Voor de somme van 750.
 
 03-05-1616 blz. 187     
Vercoop, Adriaen Jansz Vijch
aen Mr. Adriaen Ruteau eertijts schoolmeester deses dorps ende nu
ter tijt inde Beverwijck
een huijs ende erff staende op Proijgen, streckende vande voor totte
achtersloot toe.
NW    Cornelis Jansz
ZO    tSchool.
Midts tegehengen een padt voor verbij die doer naer ouder gewoonten.
 
 03-05-1616 blz. 187 v en 188 
Vercoop, Jan Allertsz woenende aende Leegendijck
aen Willem Baertsz, Cornelis Baertsz, Aechte Baerts, Dieuwer Baerts
ende Marij Baerts woenende opten Nuwendam zijn comparants
schoonbroeders ende schoonzusters
dat gerechte sestepaert van een huijs ende erff staende ende
leggende opten Nuwendijk daer de voorn. coopers tegenwoordich in
woenen.
N     Trijn Willems met haer kinderen
NW    Trijn Willems met haer kinderen
ZO    Pieter Maertsz
ZW    den Dam.
Ende noch 50 roeden van overschietent lant inde deelinge leggende
bezuijden den Damsloot sulcx tselve van buijeren bekent ende belent
is.
Voor de somme van 175.
 
 08-05-1616 blz. 188 v    
Garbrant Theensz bekende van Ariaen Huijgen haeringcooper ende
poorter tot Enchuijssen gecoft ende ontfangen te hebben 56 1/2 ellen
monsters laecken op conditie ende voorwaerde indien Garbrant Theensz
binnen die tijt van twee jaeren innegegaen den 6e meij laestleeden
deser werlt overleden is soe sullen die erffgenamen vande voors.
Garbrant Theensz gehouden ende verbonden weezen aende voors. Aerian
Huijgen oft actie van hem hijer toe hebbende restitueren schadeloos
die somme van 223. Maer indien Garbrant Theensz die selve twee
jaeren overleeffde soe sal hij ende zijnen erven tvoors. laecken
voor niet hebben sonder ijet daer voore uijt te keeren. Stellende
hij comparant ten onderpande een stucke landts groot anderhalff
morgen leggende achter die Kerckxtorn, streckende vande wedue
Cornelis Pieter Jan Baernts worff off tot Floris Pieterszs lant toe.
NO    comparant met Jan Jonges
ZW    Cornelis Aelbertsz.
 
 17-05-1616 blz. 189     
Wij Schepenen ende Regeerders des dorps Uijtgeest doe cont allen
luijden, daer dese voor gethoont soude moegen werden als dat wij
geconstitueert geautoriseert ende volmachtich gemaect te hebben
Bruijn Willemsz, IJsbrant Cornelisz ende Claes Geritsz van den
Nuwendam altesamen onze inwoenders ende buijerluijden omme uijt
onsen naeme ende van ons ende van onsen gemeente weegen te moegen
trecken tot Assendelft bijde Schepenen ofte die daer toe mede
gecommitteert soude moegen zijn met haerluijden te handelen ende te
communiseeren belangende utlantsche Schot met haerluijden utcoop te
doen ofte int geheel ende volcomelijck met haer te moegen over een
comen, gelijck alreede met onse andere naebuijerige dorpen es
gehandelt ende gedaen, enz.
 
 17-05-1616 blz. 189 v en 190 
Vercoop, Baernt Pietersz als man ende voocht van Trijn Willemsdr
aen Aecht Willems zijn huijsvrous halve zuster [voocht van Aecht is
haer broer Wouter Willemsz]
225 roeden meed lants leggende gemeen in een stucke landts genaempt
"Jancke Maerts ses maeden" in Jancke Maerts weer.
NO    Floris Pietersz
ZO endt  Pieter Jansz Schout
ZW    Cornelis Maerten Allertsz
NW endt  Marc Meed met Floris Pietersz.
Voor de somme van 610.
 
 21-05-1616 blz. 190 v en 191 
Vercoop, Wouter Claesz nomine uxoris
aen Cornelis Dercxz zijn schoonbroeder
dat gerechte vierde paert van een huijs ende erff opt noort endt
daer Derck Jansz in woont, streckende met zijn erff vande Heerenwech
off tot het achterslootgen toe.
NO    den Grootenhoff te Haerlem
ZW    Neel Pieter Allerden.
Voor de somme van 168.15.-.
 
 21-05-1616 blz. 191 v    
Vercoop, Ghijsbert Jansz
aen Beatris Jans met haer dochter
een huijsgen staende opten Nuwendijck tusschen Jannemans aen deen
ende Dieuwer Jacobs huijs an dander zijde.
Voor de somme van 155 gereet gelt.
 
 02-06-1616 blz. 192 en 192 v 
Vercoop, Allert Jacobsz woenende nu ter tijt int lant van Schouwen
aen Ghijsbert Jacobsz zijnen broeder
die gerechte derdepaert van een stucke landts genaempt "Jan Duves
lantgen" groot int geheel 798 roeden met zijn buijtendijcx naer
advenant leggende mette cooper gemeen, streckende van Jaep Roeden
volcx worffgen off totte IJe toe.
W     Mr. Jan Duvesz docter inde medicinen
O     Ghijs Schoonen.
Voor de somme van 400.
 
 02-60-1616 blz. 193 en 193 v 
Vercoop, Gerrit Engelsz nomine uxoris vervangende zijn swaegers ende
schoonzuster, Jan Jacobsz als outste zoon van Guert Jan Roeloffs
wedue ende boelhouster van Jacob Jan Louwen, Neel Jan Louwen wedue
wijlen Cornelis Pietersz voor haer selven ende Jonge Jan Louwen van
weegen zijn moeder Lijsbet Jans wedue van Lou Jan Louwen
aen Govert Jansz ende Jan Claesz als zoon ende voocht van Trijn
Engels wedue van Jonge Claes Jan Louwen
vier achte paerten vant huijs ende erff van Jan Louwen te weeten aen
Govert een achte paert ende aende wedue van Jonge Claes Jan Louwen
drie achte paerten, streckende met zijn erff vande Wechsloot off tot
het achter lantgen toe toecomende Claes Pieter Louwen.
NO    Engel Maertsz
ZW    die wedue ende kinderen van Gerrit Havicxz.
Voor de somme van 360.
 
 03-06-1616 blz. 194     
Vercoop, Rem Jansz
aen Henrick Thijsen woenende tot Westzaenen inde Middel
een ackertgen lants groet 60 roeden int noort endt aent Twisch,
streckende van Berckenroedts ende Bardesens lant off zuijtoost werts
tottet Twisch toe.
N     Baert Pietersz van Crommenije
Z     Cornelis Henricxz.
Voor de somme van 60 gereet gelt.
 
 09-06-1616 blz. 194 v    
Thoennisgen Jans wedue ende boelhouster van Claes Allertsz
verstarct met Cornelis Jansz vande Laen haer broeder ende voocht
schuldich
aen die Armehuijssitteren
een jaerlicxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande
Wechsloot off tottet achter dworsche slootgen toe.
NO    Bouwen Pietersz ende Bastiaen Bouwesz
ZW    Neel Pieter Allerden.
Noch een croftgen landts groot 125 roeden leggende achter Jannigen,
streckende van Griet Jan Derck Everts lant off tot Louris Harmenszs
lant toe.
N     Griet vande Laen
Z     Pieter den Ouwes.
Ende noch het halve ackertgen leggende int Laenners weer, streckende
van Engel Roeleven bruijcklant off tot Griet vande Laens lant.
N     Louris Harmensz
Z     Griet Jan Derck Everts.
 
 11-06-1616 blz. 195 v
Vercoop, Engel Baerts
aen Claes Pieter Louwen
een stucke landts groet een halff madt.
ZW    Bastiaen Baerten
ZO endt  Derck Baerten volck.
Leggende voorts beslooten inde voors. Claes Pieter Louwen
"Wijnacker".
Voor de somme van 432.10.-.
 
 11-06-1616 blz. 196 v    
Engel Baerntsz aen deen ende Cornelis Maertsz aen dander zijde ende
bekende wel ende wettelijcken geparmuteert gemangelt ende geroijlt
te hebben, te weeten dat Engel Baernts sal hebben van Cornelis
Maerts een stucke landts genaempt "dat Hemtgen" groot 314 roeden,
streckende vande Blocksloot off tot Lou vant Hoffs landt toe.
NW    Claes Wouters
ZO    Jan Joosten.
Daer voore Cornelis Maertsz weder sal hebben van Engel Baerntsz die
gerechte helft van een stucke landts genaempt "Huijpen meedtgen"
groet dselve helft 380 roeden.
NW    Aerian Jansz
ZO    Stijn Havicken met haer kindern
NW    Nijes Maerten Allertszs wedue met haer kinderen
ZW    Aeff Maerten Jans met haer kinderen.
Midts dat Cornelis Maertsz sal betaelen voorde beterschap aen Engel
Baerntsz die somme van 160 gereet gelt.
 
 17-06-1616 blz. 196 197 en 197 v 
Vercoop, Gerrit Henricxz timmerman procuratie hebbende van Willem
Jansz waterscheepsman poorter tot Amstelredam
aen Michiel Willemsz
een stucke landts groet 1233 roeden leggende in Heijntges weer nu
genaempt "Noemmen ven" die voors. Willem Jansz aen besturven van
zijn Sa. vader, streckende vande Caijck off tot Guertgen Ootgers
lant toe.
ZW    Engel Cornelisz
NO    den cooper.
Voor de somme van 2190.
 
 01-08-1616 blz. 198 en 199  
Vercoop, Gerrit Henricxz als procuratie hebbende van Willem Jansz
waterscheepsman tot Amstelredam
aen Henrick Lambertsz
een Twischcampge lants groot 220 roeden.
ZO    Twisch
NO    Trijntgen Moellennaers
NW    Trijntgen Gerits
ZW    Roeloff Jaspers kinderen met Neel Lijcken ende haer
     kinderen.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 
 19-08-1616 blz. 200 en 202 v 
Vercoop, Jan Thijssen
aen Louris Harmensz van weegen Cornelis Dercxz zijn swaeger
een perceeltgen lants genaempt "het Omloopgen van Derck Joll" groot
132 roeden leggende int noort endt.
ZO    Gerrit Huijgen wedue ende kinderen
ZO endt  Cornelis vande Laen
ZW    Claes Allertsz wedue ende kinderen
NW endt  tRijper lant.
Voor de somme van 132.
 
 18-07-1616 blz. 201     
Aernt Pietersz van Assendelft ende present zijnde Marijken Meijnders
zijn huijsvrouwe indese consenterende woenende in Nijewerkercke in
Schouwen, machtich mackende deersame Willem Jansz zijn neeff ende
Roeloff Maertsz woenende tot Spaerendam tsamen ende elcx van hem
bijsondert omme uijt zijne ende hunne constituanten naeme ende
weegen te compareeren voorde gerechte van Assendelft aldaer opte
draegen ende transporteren tot eenen vrijen eijgendoemme aen
Gheraert Meijndersz hunnen broeder alsculcke erffenisse als hem
comparanten van onroerende goederen bij doode ende overlijden van
Stijn Roeloffs des voorn. Marijken Meijnders moeder aenbesturven
zijn.
 
 25-08-1616 blz. 202     
Vercoop, Maerten Jansz tot Westzaenen
aen Pieter Henricxz mede woenende tot Westzaenen
alle alsulcke 5.16.-. jaerlicxe lossrenten als hem comparant
competeert aen een lossrentenbrieff gepasseert bij Sijmon Cornelis
Backer gemeen mette voors. Pieter Henricxz die oock gelijcke renten
daer jaerlicx aen heeft ende dit voorde gerechte in date den 29e
decembris anno 1611.
Losbaer met 93.
 
 04-11-1616 blz. 203     
Vercoop, Willem Jansz als procuratie hebbende van Aernt Pietersz
woenende opt lant van Schouwen in Zeelant in date den 18e Julij 1616
[zie blz.201]
aen Gerrit Meijnertsz
soe daenige erffenisse ende besterffenisse uijtgesondert den inboels
als die voorn. Aernt Pieterszs presente huijsfrouwe Marij Meijnerts
aen ende op besturven is bij Stijn Roeloffs des voorn. Marijs
moeder.
Voor de somme van 650.
 
 23-11-1616 blz. 203 v en 204 v 
Vercoop, Mr. Assuerus Jacobsz van Nuerkercke poorter tot Delft als
man ende voocht van Engeltgen Theensdr met Lijsbeth Theenszdr haer
zuster geassisteert met Claes Havicxz haeren neeff ende gecooren
voocht als erffgenamen van Marijtgen Amen in haer leven poortersse
tot Delft
aen Jan Jansz ende Gerrit Meijnerts
een stucke lants genaempt "Meijnerts ven" leggende int Kerckweer
groot 2773 roeden, streckende vande Caijck off noortwest werts tot
Gerrit Willemszs lant toe.
NO    Maerten Derck Bieren cum socijs Jan Cornelis Janszs met
     zijn kinderen Wouter Claeszs kinderen ende Hillegundt
     Willems.
ZW    die Riedtlanden.
Noch een stucke lants leggende in Schouten weer groot 2725 roeden,
streckende van Jan Jong Aernden voorkinderen achter ventgen off
totte Caijck toe.
NO    Jan Jong Aernden voorkinderen Aecht Willems Derck Claesz
     ende Willem Jan Jong Aernden
ZW    de erffgenamen van Francoijs van Beeckesteijn.
Voor de somme van 9600.
 
 23-11-1616 blz. 205 v en 206 
Vercoop, Dieuwertgen Wouterdr verstarct met Gerrit Engelsz haeren
swaeger ende gecooren voocht
aen Claes Havicxz
dat gerechte derde paert wesende topperendt van een stucke landts
genaempt "Roelen achterven" gemeen met Claes Havicxz voors. groet
int geheel 1650 roeden leggende in Roelen weer, streckende van
Bastiaen Baertes worff off tot Claes Havicxzs twee derdendeelen int
zelve lant toe.
NO    Bastiaen Baerten
ZW    derffgenamen van Marijtgen Amen vander Burch in haer leven
     poortersse tot Delft.
Voor de somme van 1175.
 
 23-11-1616 blz. 206 v en 207 
Vercoop, Mr. Assuerus Jacobsz van Nuerkercke poorter tot Delft als
man ende voocht van Engeltgen Theensdr ende Lijsbeth Theens haer
zuster verstarct met Claes Havicxz haeren neeff ende gecooren voocht
als erffgenamen van Marijtgen Amen vander Burch in haer leven
poortersse tot Delft
aen Dieuwertgen Wouters onse buijervrijster
een stucke landts groot 602 roeden leggende in Ouwe Jans weer,
streckende van Engel Ouwe Jans worff off tot Claes Pieter Louwen
toe.
NO    Claes Havicxz
ZW    Trijn Aernts wedue wijlen Huijch vant Hoff met haer
     kinderen.
Voor de somme van 1050.
 
 23-11-1616 blz. 207 v en 208 
Vercoop, Mr. Assuerus Jacobsz van Nuerkercke poorter tot Delft als
man ende voocht van Engeltgen Theensdr ende Lijsbeth Theensdr haer
suster verstarct met Claes Havicxz haeren neeff ende gecooren voocht
als erffgenamen van Marijtgen Amen vander Burch in haer leven
poortersse tot Delft
aen Havick Geritsz
een stucke landts groot 1013 roeden leggende in Jan Louwen weer,
streckende van Claes Pieter Louwen lant off totten Indam toe.
NO    Pieter van Lis ende Bastiaen Engelsz
ZW    die wedue ende kindern van Gerrit Havicxz.
Voor de somme van 1500.
 
 06-01-1617 blz. 208 v en 209 
Vercoop, Jan Jansz Jonges ende Gerrit Meijnertsz
aen Jan Jacobsz ende IJsbrant Geritsz zijn wijffs zoone
een stucke landts groet 2725 roeden geleegen in Schouten weer,
streckende van Jan Jong Aernden voorkinderen achter ventgen off
noortwest werts totte Caijck toe.
ZW    de jonge Beeckestein 
NO    Jan Jong Aernden voorkinderen Aecht Willem Wouters
     Derckgen Jonclaessen met zijn kinderen ende Willem Jan
     Jong Aernden tesaemen.
Voor de somme van 5600.
 
 06-01-1617 blz. 209 v en 210 
Vercoop, Jan Jansz Jonges ende Gerit Meijnertsz
aen Willem Cornelisz Backer 
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Meijnerts ven"
groet int geheel 2773 roeden leggende int Kerckweer, streckende
vande Caijck off tot Gerrit Willemszs lant toe.
NO    Jan Cornelis Janszs met zijn kinderen Maerten Derck Bieren
     Wouter Moeij Duven kinderen met Hillegundt Willem Wouters
ZW    die Riedtlanden.
Voor de somme van 2920.
 
 06-01-1617 blz. 210 v en 211 
Vercoop, Cornelis Jansz alias Keesgen Burgers woenende tot Schalwijk
als man ende voocht van Griet Jansdr vervangende ende hem
starckmaeckende voor zijn mede erffgenamen van Marij Jans in haer
leven huijsvrouwe van Claes Pieter Louwen
aen Govert Jansz Backer
alle alsulcke eijgendoem als hij hadde in een stucke landts genaempt
"Maertslaen" groet int geheel 900 roeden gemeen mette voors. Govert
Jansz geleegen int zuijt endt, streckende van Goverts werff off tot
Claes Pieter Louwen lant toe.
NO    Jan Machtelden
ZW    Gerrit Havicxzs wedue ende kinderen.
Voor de somme van 1449.11.14.
 
 06-01-1617 blz. 211 v en 212 
Vercoop, Engel Willemsz Schipper als neeff ende voocht van Beatris
Jansdr wedue Willem Jan Heijnen, Cornelis Engelsz vant Hoff als
voocht van Jonge Jan Heijn ende Jan Jacobsz Roed als voocht van
Aeriantgen Willems naegelaeten weeskindt wijlen Willem Jan Heijnen
aen Jacob Claesz
thuijs ende getimmert staende op Assendelver veer soet die laeste
veerluijden tgebruijct ende beseeten hebben.
NO    Backersven
ZW    die Caedijck oft veer.
Voor de somme van 450.
 
 06-01-1617 blz. 212 v    
Jan Aerntsz Dull ende vervangende Floris Aerntsz zijnen broeder aen
deen ende Cornelis Jansz Burger woenende tot Schalwijck als man ende
voocht van Griet Jansdr ende hem starckmaeckende voor Aernt ende
Jong Willems zoonen gebroeders poorters tot Haerlem aen dander
zijde. Ende bekende als respective erffgenamen van Marij Jans haer
moeije in haer leven huijsvrouwe van Claes Pieter Louwen op gront
cavelinge ende scheijdinge van landen verdraegen te weezen soe zij
doen bij dezen dat Floris ende Jan Aerntsz op beterschap van haer
gedeelte sullen uijt raijcken ende betaelen aende voors. Cornelis
Jansz Burger Jan ende Aernt Willems zoonen die somme van 290.
 
 20-01-1617 blz. 213 en 213 v 
Vercoop, Jan Jacobsz als man ende voocht van Trijn Engelsdr wedue
van Gerrit IJsbrantsz vervangende IJsbrant Geritsz zijn wijffs voor
zoon 
aen Cornelis Engelsz vant Hoff
een stucke landts genaempt "Lilleven" groet binnen 1364 roeden ende
buijten 150 roeden geleegen Buijtenhuijssen.
NO    Allert Cornelisz ende Sijmon Claesz zijn swaeger
ZW    Joncheer Willem Bardesen.
Voor de somme van 2800.
 
 20-01-1617 blz. 214 en 215  
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff als man ende voocht van Griet
Jan Maijckes
aen Marijtgen Gerits zijn wijffs zuster dochter [Claes Baerntsz ende
Cornelis Roeleven als voochden van Marijtgen Gerits ten overstaen
ende wel believen van Gerit Jansz vader vant selve kindt]
die gerechte helft van een stuckgen buijtendijcx lant groet int
geheel 594 roeden genaempt "Jan Lijclaesz uijterdijck".
ZW    Jan Gerit Huijgen met zijn kinderen
NO    Anna Pieter Jongclaessen wedue met haer kinderen ende
     Gerrit Jongclaessen.
Noch al sulcke eijgendoem als hij comparant heeft inde twee lange
maeden groet zijn portie 412 roeden.
ZW    Sijmon Claesz
NO    Ootger Dirricxz ende Derck vande Lange Laen met zijn
     kinderen.
Noch zijn comparants eijgendoem vande uijterdijck voor Jan Maeckes
doer.
NO    Jan Gerit Huijgen met zijn kinderen
ZW    Gerrit ende Claes Gerit Huijgen tsamen.
Voor de somme van 1950.
 
 20-01-1617 blz. 216 en 216 v 
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff
aen Derck Pietersz
alle alsulcke uijterdijck ende gedeelte als hem comparant
toegevallen is Buijtenhuijssen over "Cassen ven"
NW    Maerten ende Jan Maertens zoonen
ZW    Gerrit van Zaennen met Gerrit Baertses kinderen.
Voor de somme van 200.
 
 20-01-1617 blz. 217 en 217 v 
Vercoop, Floris Claesz
aen Derck Claesz alias Derck Nijelsz
een huijs ende erff soe hij comparant tselve bewoenende is inde
zuijer Moellenbuijert, streckende met zijn erff vande Wech off tot
Cornelis Jaspers worff toe.
NO    Roeloff Jaspers kinderen
ZW    Dieuwertgen Jan Ouwe Geridden met haer kinderen.
Voor de somme van 585.
 
 20-01-1617 blz. 219 en 219 v 
Vercoop, Jan Jacobsz als speciale procuratie hebbende van Joncheer Joachim van
Nierop Ontfanger Generael van Hollant ende Westvrieslant in date den 10e
januarij 1617 [acte blz.218]
aen Havick Geritsz voor de eene helft ende Jan Maertsz zijn swaeger
voor twee derdendeelen ende Maerten Maertensz des voorn. Jans
broeder voor een derdendeel vande ander helft van een weer landts
metten Dijckweer ende eijgendoem vandien tot nochtoe gebruijct bij
Pieter Pietersz, streckende vanden IJedijck totte Langesloot.
NO    Derck Maertszs oft tSmalle weer
ZW    tweer daer Engel Jan Franssen op woondt.
Voor de somme van 10.000.
 
 27-01-1617 blz. 220 en 220 v 
Vercoop, Derck Gerit Aeres woenende tot Crommenije als broeder ende
voocht van Hillegunt Gerit Aeres wedue van Henrick Sijmonsz
aen Thijs Cornelisz
een stucke lants leggende achter Cornelis Baernden, streckende groet
zijnde 436 roeden van Cornelis Baernden worff off tot Caijck toe.
NO    Hillegundt Willems
ZW    Joncheer Willem Baerdesen.
Voor de somme van 870.
 
 27-01-1617 blz. 221 en 221 v 
Vercoop, Derck Gerit Aeres woenende tot Crommenije als broeder ende
voocht van Hillegunt Gerit Aeres wedue van Henrick Sijmonsz
aen Jan Maertsz
een acker landts leggende achter Henrick Engelszs uijt groet 195 1/2
roeden beijde enden beslooten met Cornelis Muetszs landt.
NO    Sijbout Cornelisz
ZW    Pieter Nommelen.
Voor de somme van 310.7.2.
 
 27-01-1617 blz. 222 en 222 v 
Vercoop, Willem Bouwesz voor hem selven vervangende zijn broeder
Pieter Bouwesz
aen Jan Maertsz
een ventgen uijt Jongerden oft Outkes ven gedolven, groet 428 roeden
leggende in Outkes weer.
NO    derffgenamen van Pieter Jansz
ZO endt  Gerrit Jellen
ZW    derffgenamen van Neel Ghijssen
NW endt  Joncheer Willem Baerdesen.
Voor de somme van 652.14.-.
 
 31-01-1617 blz. 223 en 224  
Vercoop, Jan Maertsz Machtelden vervangende Maerten Maertsz zijn
broeder
aen Derck Geritsz Buets onse buijervrijer
een perceel landts genaempt "die Riedtveen" groot 525 roeden,
streckende van Griet Henrick Geritszs met haer kinderen landt off
tot Jan Dullen oft zijn wijffs vaers lant toe.
NO    Jan Claes Reaelen met zijn zusters ende Baernt Pietersz
     tsamen
ZW    Aeff Engels met haer kinderen.
Welverstaende dat die cooper uijt saecke van dese coope geen actie
sal hebben te pretenderen inde sloot besuijden Gerrit die Buets weer
geleegen te moegen visschen. Alsoe zij vercoopers haer
gerechticheijt diesaengaende te voorens vercoft hebben mette
Buijtcaijck aen Willem Geritsz Buets.
Voor de somme van 1050.
 
 31-01-1617 blz. 224 v en 225 
Vercoop, Govart Jansz Backer
aen Engel Baerntsz
die gerechte helft vande zuijt zijde van "Truijgen camp" leggende
met Gerrit Bouwesz ende Trijn Jonge Claes Jan Louwen wedue met haer
soon gemeen inde Buijtencaeijch groet dit vercofte landt 602 roeden,
streckende vande Sluijssloot off totte meer toe.
Z     Louris Woutersz cum socijs
NO    Joncheer Willem Baerdesen.
Voor de somme van 1216.
 
 31-01-1617 blz. 225 v en 226 
Vercoop, Roeloff Geritsz voor hem selven ende hem starckmaeckende
voor Jan Geritsz zijn broeder ende voor Jacob Dercxz ende Cornelis
Claesz nomine uxoris woenende tot Spaerwoude zijn swaegers ende
susters kinderen respective
aen Willem Jansz Gael
een stucke landts groet 735 roeden leggende in Gerrit Claes Pouwels
weer, streckende vande Caijck off zuijtoost werts tot Henrick
Heijtten landt toe.
NO    de cooper zelffs met Derck Ouwe Geridden
ZW    Willem Egbertsz.
Voor de somme van 1540.
 
 31-01-1617 blz. 226 v en 227 
Vercoop, Willem Jansz Gaell
aen Henrick Jansz zijn broeder
die gerechte helft van een stuckgen lants gemeen mette voors.
Henrick zelffs groet dselve helft 231 roeden leggende in Huijch
Blochuijs weer, streckende van Henrick Janszs lant off tot Claes
ende Piet Florissen lant toe.
NO    Mr. Jan Duvesz
ZW    Trijn Allerts wedue van Pieter Jansz met haer kinderen.
Voor de somme van 500.
 
 03-02-1617 blz. 227 v en 228 
Vercoop, Cornelis Dercxz
aen Wouter Claesz zijn swaeger
die gerechte helft van een campe veen landts mette voors. Wouter
gemeen groot 186 roeden int noort endt inde hondert gaerden.
N     Louris Lourisz
ZO endt  Jan Claes Ouwe Jans
Z     Neel Pieter Allerden
W endt  Claes Jansz.
Voor de somme van 111.12.-.
 
 03-02-1617 blz. 228 v en 229 
Vercoop, Wouter Claesz nomine uxoris
aen Cornelis Dercxz zijn schoonbroeder
dat gerechte vierndeel van een huijs ende worff daer Derck Jansz
haer vader ende schoonvader respective in plachte te woenen ende
metter doot ontruijmpt is, streckende vande Heerenwech off tottet
achterslootgen toe.
NO    een stuckgen geestel landt
ZW    Neel Pieter Allerden.
Voor de somme van 168.15.-.
 
 03-02-1617 blz. 230 v    
Pieter Claesz aen deen ende Claes Woutersz ende Claes Geritsz zijn
swaeger nomine uxoris aen dander zijde ende bekende zij comparanten
dat zij op seeckere grontcavelinge ende scheijden van landen
veraccordeert zijn dat Claes Woutersz op beterschap van looten sal
toegeven ende uijtraijcken die somme van 81.15.-. Te betaelen op
drie toecomende meijen elcke meij een gerechte derdendeel.
Welverstaende nochtans dat Pieter Claesz sal ontfangen voor vande
eerste custinge 54.10.-. ende Claes Geritsz vande laeste
verschijnende custinge 27.5.-. 
Verclaerde noch die selve pertijen voor ons compereerende ten voors.
daege dat tusschen die grontcavelinge ende ander lootinge van
pertijtges lants Claes Woutersz ende Claes Geritsz zijn swaeger noch
sullen toegeven ende uijtraijcken aen Pieter Claesz voorn. op
beterschap van looten die somme van 20 gereet gelt.
 
 03-02-1617 blz. 231 en 231 v 
Vercoop, Roeloff Claesz voor hem selven ende vervangende Henrick
Willemsz zijn swaeger nomine uxoris, Cornelis Michielsz als voocht
in dezen van Marijtgen Michielen zijn zuster
aen Henrick Cornelisz met zijn kinderen gebooren van Hillegundt
Michiels
die drie vierndeelen van een huijs ende erff gemeen mette voors.
coopers ende bij Baelich Maerte Jans metter doot ontruijmpt is.
NO    Claes van Zaenen ven
ZW    Biernsloot.
Midts dat die voors coopers sullen hebben tottet voors. huijs ende
erff een vrije Kerckganck over die voors. Roeloff Claeszs erff.
Voor de somme van 732.
 
 03-02-1617 blz. 232 en 232 v 
Vercoop, Claes Geritsz nomine uxoris
aen Claes Woutersz zijn schoonbroeder
dat gerechte vierndeel van een stucke landts genaempt "dat Stoep
landt" groot int geheel vijff hont landts.
ZO    Beertgen Claes Jan Roen
ZW    Jan Claes Realen met zijn zusters.
Voor de somme van 249.
 
 03-02-1617 blz. 233 en 233 v 
Vercoop, Henrick Engelsz
aen Pieter Bouwesz
een huijs ende erff int noort endt, streckende vande Wechsloot off
tottet voors. huijs toe ende achter tselve huijs zijn erff halff soe
lang als voor thuijs.
NO    Sijbout Cornelis
ZW    Cornelis Meutsz.
Voor de somme van 570.
 
 03-02-1617 blz. 234 en 234 v 
Vercoop, Pieter Claesz uijte naeme van Gerrit Claesz zijnen broeder
daer voore vast staende ende beloeffde te caveren
aen Dirck Jongclaesen
een halff koeven leggende metten cooper zelffs gemeen, streckende
van Lou Ootgers ende Jan Maertszs lant off totte Langesloot toe.
NO    Cornelis ende Anna Pieter Ghijsen met Pieter Willemen
ZW    Pieter Maertsz met Pieter Dirck Jongclaesen.
Voor de somme van 410.7.1.
 
 10-02-1617 blz. 235 en 235 v 
Vercoop, Claes Bouwesz als zoone ende voocht van Beert vande Laen
wedue ende boelhouster wijlen Bouwen Claesz
aen Henrick Maertsz
"die tSmall acker" aent Twisch op Lou Warnaers sloot groot 128
roeden, streckende vant Twisch tot Engel Heijntkes lant toe.
NO     Pieter Jan Pierke Neelen
ZW    Cornelis vande Laen.
Voor de somme van 70.
 
 10-02-1617 blz. 236 en 236 v 
Vercoop, Claes Bouwesz als zoon ende voocht van Beert vande Laen
wedue ende boelhouster wijlen Bouwen Claesz
aen Louris Harmensz uijte naeme ende van weegen Cornelis Dercxz
Steffens zijn swaeger
"het Lange Landt" groet 175 roeden, streckende van Louwen Lant off
tot Griet vande Laens lant toe.
NO    Garbrant Cornelisz
ZW    Engel Roeleven.
Voor de somme van 200.
 
 10-02-1617 blz. 237 en 237 v 
Vercoop, Claes Bouwesz als zoon ende voocht van Beert vande Laen
wedue ende boelhouster wijlen Bouwen Claesz
aen Cornelis Henricxz
een omloop landts groet 158 roeden, streckende van Galaeijs Aerntszs
lant off tot Jan Pierke Neelen lant toe.
NO    Griet vande Laen
ZW    Neel Pieter Allerden.
Voor de somme van 190.
 
 17-02-1617 blz. 238 en 238 v 
Vercoop, Cornelis Michielen ende Cornelis Claesz elcx voor hem
selven Willem Jansz Gaell nomine uxoris ende gelijckelijck
vervangende alle andere erffgenamen wijlen Michiel Jansz ende
Baelich Cornelis zijn huijsvrouwe
aen Garbrant Theensz
een stucke Landts genaempt "Peetemoeijs ventgen" groet 550 roeden
leggende int Vroon weer.
ZO endt  Trijn Willems met haer kinderen
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW endt  Garbrant Theensz selffs
NO    Trijn Willems met haer kinderen.
Voor de somme van 1034.
 
 17-02-1617 blz. 239 en 239 v 
Vercoop, Cornelis Michielsz, Cornelis Claesz elcx voor hem selven
Willem Jansz Gaell
nomine uxoris ende gelijckelijck vervangende alle andere erffgenamen
wijlen Michiel Jansz ende Baelich Cornelis zijn huijsvrouwe
aen Pieter Aerntsz alias Piet Joosten
een stucke landts groot 336 roeden leggende in Maerten Jans weer,
streckende van Cornelis Maerten Jans werff off noortwest werts tot
Aechte Joosten Lant toe.
NO    Claes van Zaenen
ZW    Aechte Joosten.
Voor de somme van 740.
 
 17-02-1617 blz. 240 en 240 v 
Vercoop, Cornelis Michielsz ende Cornelis Claesz elcx voor hem
selven Willem Jansz Gaell nomine uxoris vervangende alle andere
erffgenamen wijlen Michiel Jansz ende Baelich Cornelis zijn
huijsvrouwe
aen Gerrit Henricxz een veen acker ofte Delft camp leggende buijter
Delft in Maerten Jans weer groot 331 roeden, streckende noortwest
werts van Wout Moeij Duven kinderen lant off totten Delft toe.
NO    Jan Allert Coningen
ZW    Piet Joosten.
Voor de somme van 502.
 
 17-02-1617 blz. 241 en 241 v 
Vercoop, Cornelis Michielsz ende Cornelis Claesz elcx voor hem
selven Willem Jansz Gaell nomine uxoris tesamen vervangende alle
dandere erffgenamen wijlen Michiel Jansz ende Baelich Cornelis zijn
huijsvrouwe
aen Wouter Jansz Schoemaker
een binner Delftgen leggende in Baertkes weer groot 165 roeden,
streckende van oude Jan Wouten lant off totten Delft toe.
NO    Baltiser Roeloffsz
ZW    Bieren binner Delft.
Voor de somme van 328.
 
 17-02-1617 blz. 242 en 242 v 
Vercoop, Cornelis Michielsz ende Cornelis Claesz elcx voor hem
selven Willem Jansz Gaell nomine uxoris tesamen vervangende alle
dandere erffgenamen wijlen Michiel Jansz ende Baelich Cornelis zijn
huijsvrouwe
aen Derck Ootgersz Schepen 
een stucke landts leggende in Maerten Jans weer genaempt "het
Boeveechgen" groet 611 roeden, streckende vande Wechsloot off
zuijtoost werts tot Baltiser Roeloffszs lant toe.
NO    Claes van Zaenen worff met Aecht Willem Geritszs lant
ZW    Jan Claes Jan Baerts werff met ouwe Jan Wouten.
Voor de somme van 1304.
 
 17-02-1617 blz. 243 en 243 v 
Vercoop, Cornelis Michielsz ende Cornelis Claesz elcx voor hem
selven Willem Jansz Gaell nomine uxoris tesamen vervangende alle
dandere erffgenamen wijlen Michiel Jansz ende Baelich Cornelis zijn
huijsvrouwe
aen Jan Allertsz Coninck
een perceel lants leggende buijter Delft in Aernt Claessen weer
groet 300 roeden, streckende vande Delft off tot Gerrit Henricxzs
lant toe.
NO    Aecht Aerians met haer kinderen
ZW    Gerrit Henricxz.
Voor de somme van 510.
 
 17-02-1617 blz. 244 en 244 v 
Vercoop, Willem Jansz Gaell
aen Trijn Allerts wedue ende boelhouster van zijnen overleden
broeder Pieter Jansz [voocht is haer broeder Gerit Allertsz Schepen]
215 roeden meed lants inde Dijckmeed in Jan Gaellen weer, streckende
vanden Hoogendijck off tot Baert Jan Gaellen ende Maerten Roeloff
Sijmons lant toe.
NO    Floris Huijgen volck
ZW    Roeloff Zijmons volck.
Voor de somme van 516.
 
 17-02-1617 blz. 245 en 245 v 
Vercoop, Jacob Jacobsz als voocht van Trijn Cornelis zijn moeije
wedue ende boelhouster van Gerrit Jansz alias Gerrit Evertsz
aen Engel Paensz haeren swaeger
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende met zijn erff
vande Heerenwech off tottet dworssche heck toe.
NO    Aerian Maertsz
ZW    Cornelis Baertsz Gaell.
Midts conditie ende voorwaerde nochtans dat die voors. Trijn
Cornelis int voors. huijs mach blijven woenen sonder huijer te geven
haer leven lanck geduijerende. Gelijck oock haer kinderen mede int
voors. huijs moegen woenen ende elck vandien bijsonder soe lange zij
ongehijllict blijven.
Voor de somme van 300.
 
 24-02-1617 blz. 246 en 246 v 
Vercoop, Thoennis Derck Hasserden
aen Sijbrant Sijmonsz
een huijs ende erff staende bijden Nuwendam, streckende vanden
Leegendijck off tottet Meertgen toe.
NO    Evert Pieterszs lant
ZW    Cornelis vande Laens lant.
Voor de somme van 440.
 
 24-02-1617 blz. 247 en 247 v 
Vercoop, Cornelis Michielsz, Roeloff Claesz elcx voor hem selven
tsamen vervangende alle dandere erffgenaemen van wijlen Michiel
Jansz ende Baelich Cornelis zijn huijsvrouwe
aen Claes Cornelisz, Cornelis Maertsz ende Mathijs Allertsz woenende
aende Meerdijck
een stucke landts genaempt "Maerten Jans Laentgen" groot 635 roeden
leggende in Maerten Jans weer, streckende van Roeloff Claeszs worff
off tot Maerten Jans worff toe.
Voor de somme van 1490. 
 
 24-02-1617 blz. 248 en 248 v 
Vercoop, Jan Maertsz als broeder ende besturven voocht van Duijffgen
Maertens wedue ende boelhoudter wijlen Jan Cornelisz van Zaenen
aen Maerten Cornelisz
een stucke landts genaempt "het Laijckveentgen" groot een halff madt
lants leggende in Roellen weer, streckende vande Laijck off tot
Maerten Huijgen lant toe.
NO    die wedue ende kinderen van Baert Derck Baerten
ZW    Engel Jan Franssen.
Voor de somme van 334.
 
 24-02-1617 blz. 249 en 249 v 
Vercoop, Gerrit Jansz, Roeloff Engelsz ende Derck Theunusz
geordineerde weesmeesteren in dezen als testamenteurs van Roeloff
Heijn Roeleven ende van weegen Marij Roeloffs kinderen
aen Garbrant Theensz
twee ackertges lants groot 160 roeden int Groote weer.
ZW    Cornelis Geritsz met zijn kinderen
ZO endt  Claes Roeloff Zijmons
NO    Derck Huijberden met zijn kinderen
NW endt  Guertgen Ootgers.
Voor de somme van 140.
 
 24-02-1617 blz. 250 en 250 v 
Vercoop, Gerrit Geritsz Schipper
aen Jan Jansz vant Veer
die gerechte helft van thuijs ende erff sulcx Derck Maertsz Steffens
in zijn leven dat bewoondt ende metter doot ontruijmpt is in
Steffens weer, streckende van Steffens Laentgen off tot Neel
Maertens lant toe. Midts dat die cooper een vrij pat ende Kerckganck
sal hebben over die zuijt zijde vande selve worff.
NO    die Lange Laen
ZW    die wedue ende kinderen van Jan vande Caijck.
Voor de somme van 735.
 
 24-02-1617 blz. 251 en 251 v 
Vercoop, Cornelis Geritsz
aen Jan Jansz vant Veer zijn swaeger
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 614 roeden
leggende in Steffens weer.
NO    Baelich Willem Nijelsz
ZO endt  die Caijck
ZW    Claes Roeloffsz
NW endt  Gerrit Geritsz Schipper.
Voor de somme van 1500.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen negen stuvers acht
penningen jaerlicx aen renten competerende die Kerck ende Huijsarmen
van Assendelft halff ende halff.
 
 24-02-1617 blz. 252
Vercoop, Derck Sijboutsz
aen Gerrit Geritsz Schipper
seecker erff leggende tusschen hem pertijen haer huijsen die zij
respectivelijck bewoenende zijn, roeijende recht van Derck Sijboutsz
oosendrop totter halver slootgen twelck Gerrit Geritsz voors. nu in
zijn eijgen worff geschoeten heeft ende hem Schipper voors. alleen
toecompt.
Voor de somme van 90 gereet gelt.
 
 24-02-1617 blz. 252 v
Vercoop, Derck Sijboutsz
aen Derck Geritsz Schoemaker
dat uijterste hoeckgen van hem comparants worff comende inde voors.
coopers worff sulcx dat die voors. Derck Geritszs worff nu aende
noortzijde van zijn huijs recht uijt gaet tot aent achterslootgen
toe.
ZW    die voors. cooper.
Voor de somme van 42 gereet gelt.
 
 01-03-1617 blz. 253 en 253 v 
Vercoop, Anna Jans wedue wijlen Jan Willem Aerians geassisteert met
Allert Jansz Clous haeren broeder ende voocht
aen Willem Jansz haer zoon
dat huijs hoeijhuijs ende werff twelck zij nu tegenwoordich
bewoondt, streckende met zijn erff vande Heerenwech off tottet
achterslootgen toe. Mitsgaders noch haer koebeesten schuijten ende
gereetschap totte koe behoorende.
Voor de somme van 500 mitsgaders voor de koebeesten schuijten ende
gereetschap totte koe behoorende de somme van 300.
 
 03-03-1617 blz. 254 en 255  
Vercoop, Cornelis Jacobsz Heijnen
aen Claes Roeloffsz
secker erff leggende tusschen Cornelis Jacobszs aen deen ende Claes
Roeloffszs huijs aen dander zijde, streckende vande Wechsloot off
voorts bij Cornelis Jacobszs oosendrop van zijn huijs heen tottet
achterslootgen toe. Onder sulcke conditie ende voorwaerde nochtans
dat die voors. Claes Roeloffsz op zijnen costen sal maecken ende
onderhouden een heck vande Wechsloot off tot Cornelis Jacobszs huijs
toe. Gelijck die voors. Cornelis Jacobsz op zijnen costen sal
maecken ende onderhouden een heck met een deur (bij thuijs) daer
inne beginnende van Cornelisen huijs off tot het achterslootgen toe.
Voorts soe sal Claes Roeloffsz wel vermoegen te vaeren door die
sloot aent eijnde vande respective worffven geleegen oock voorbij
Cornelis Jacobszs worff gints ende weer. Midts dat ingevalle
Cornelis Jacobsz ofte de zijnen zijn schuijt ofte schuijten inde
wech laegen soe sal Claes Roeloffsz die selve schuijt ofte schuijten
moegen losmaecken ende daer deur zijnde dzelve terstont weder vast
te maecken. Item sal Cornelis Jacobsz zijn huijs moegen soe veel
voorwaert te setten met consent ende wel believen van Claes
Roeloffsz opdat die voors. Claes tgesicht ende licht daer door nijet
beleth worden. Maer sal die voors. Cornelis Jacobsz zijn hoeijhuijs
soe nae aende Wechsloot moegen seten oft timmeren als hem believen
sal sonder tegenspreecken van Claes Roeloffsz.
Voor de somme van 312.
 
 03-03-1617 blz. 255 v en 256 
Vercoop, Havick Geritsz nomine uxoris
aen Adriaen Jansz zijn schoonbroeder
1312 roeden lants leggende gemeen inde andere landen bij Griet
Jansdr haeren respective overleden schoonzuster ende zuster achter
gelaeten leggende int zuijt endt in verscheijden perceelen sulcx
tselve van buijeren bekent ende belent zijn.
Voor de somme van 2900.
 
 03-03-1617 blz. 256 v en 257 
Vercoop, Cornelis Henricxz woenende opte Hoorn ende Cornelis
Roeloffsz beijde van weegen haer huijsvrouwen tsamen vervangende
Trijn Maertensdr haer schoonmoeder wedue wijlen Huijbert Geritsz
aen Jan Cornelisz
die gerechte helft van twee stucken landts genaempt "die Strentten"
leggende mette Schout gemeen groot 737 roeden.
NO    Gerrit Willemsz ende Vechter Jansz
NW endt  Jan Cornelisz cum socijs
ZW    Aecht Willems ende Sijmons Jaep Thijmons tOostzaenen cum
     socijs
ZO endt  die wedue ende kinderen van Cornelis Pieter Jan Baernts.
Voor de somme van 1800.
 
 03-03-1617 blz. 257 v en 258 
Vercoop, Cornelis Henricxz woenende opte Hoorn ende Cornelis
Roeloffsz beijde van weegen haer huijsvrouwen tsamen vervangende
Trijn Maertensdr haer schoonmoeder wedue wijlen Huijbert Geritsz
aen Aelbert Engelsz onze buijervrijer
die gerechte helft van een stucke landts buijtendijcx genaempt "die
Wijmerick" groot 500 roeden leggende gemeen met Cornelis Pieter
Maertens, streckende van Jan Aecht Jans Wijmerick off totte Meer
toe.
NO    Nijel ende Gerit Piet Hammen
ZW    Gerrit Jonclaessen met Nijel ende Gerit Piet Hammen.
Voor de somme van 1022.
 
 03-03-1617 blz. 258 v en 259 
Vercoop, Cornelis Henricxz woenende opte Hoorn ende Cornelis
Roeloffsz beijde van weegen haer huijsvrouwen tsamen vervangende
Trijn Maertensdr haer schoonmoeder wedue wijlen Huijbert Geritsz
aen Sijmon Claesz onze buijervrijer
thuijs getimmert ende erff van Huijbert Geritsz geleegen aenden
Dijck sulcx Huijbert tselve beseeten ende gepossideert heeft over
Jan Baningen weer.
Voor de somme van 95.
 
 07-03-1617 blz. 259 v en 260 
Vercoop, Henrick Cornelisz als zoone ende van weegen Cornelis
Cornelisz woenende int lant van Schouwen
aen Jan Jansz vant Veer [Gerrit Geritsz Schipper compareert voor
zijn neeff Jan Jansz vant Veer] een stucke landts genaempt "het
Marckentgen" groot 867 roeden leggende in Wilke Ballen weer.
NO    Roeloff Zijmons
ZO endt  Roeloff Zijmons
ZW    Cornelis Dercxz vande Lange Laen
NW endt  Cornelis Dercxz vande Lange Laen.
Voor de somme van 2016.
 
 07-03-1617 blz. 260 v [en blz.1 van O.R.A. 2002]
Vercoop, Henrick Cornelisz als zoone ende van weegen Cornelis
Cornelisz woenende int lant van Schouwen
aen Gerrit Geritsz Schipper
die gerechte helft van een stucke landts groet 535 roeden leggende
in Wilke Ballen weer gemeen met Willem Jansz Gaell.
NO    Maerten Roeloff Zijmons
NW endt  Neel Claes wedue van Thijs Jacobsz
ZW    Trijn Heijnen met haer kinderen
ZO endt  Derck Maertsz.
Voor de somme van 1224. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net