Assendelft, register van transportakten 1617-1620

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2002

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 10-03-1617 blz. 1 v en 2 
Vercoop, Derck Gerits Aeres woenende te Crommenije als broeder ende
voocht van Hillegundt Gerit Aeres wedue wijlen Henrick Willemsz
aen Gerrit Willemsz Rijssen
260 roeden landts leggende in een stucke landts genaempt "die Camp"
gemeen mette voors. Gerrit Willemsz achter des zelffs huijs.
NO    Vrerick Jacobsz
ZO    Engel Cornelisz
ZW    Trijn Willems wedue van Willem Cornelis Henricx met haer
     kinderen
NW endt  Gerrit Willemsz metten Hoogendijck.
Voor de somme van 676.
 
 10-03-1617 blz. 2 v en 3 
Vercoop, Wouter Cornelisz woenende inde Beverwijck ende Wouter Jansz
woenende int lant van Schouwen beijde uijte naemen van haer
huijsvrouwen
aen Willem Jansz Jongman onse buijervrijer deene helft ende Dieuwer
Wouters onse buijervrijster [nichte van Willem Jansz] een vierndeel
van een huijs ende erff inde Horn gemeen mette voors. Dieuwer
Wouters hem comparantes schoonzuster, belent Gerrit Engelsz aen deen
ende Engel Baerntsz met zijn zuster aen dander zijde.
Voor de somme van 476.
 
 17-03-1617 blz. 3 v en 4 v
Vercoop, Cornelis Jansz woenende tot Spaerwoude als man ende voocht
van Brecht Willemsdr, Gerrit Jansz, Jan Claesz Reael, Roeloff
Engelsz ende Derck Thoennusz weesmeesteren van Assendelft ende
oppervoochden vande weeskinderen ten overstaen ende met consent van
Jacob Claesz oom van tsmoeders zijde ende voocht van Roeloff
Willemsz beijde kinderen van touwer bedde van Willem Roeloff Sijmons
aen Maerten Roeloffsz ende Roeloff Geritsz
alle alsulcke eijgendoem van landen als die voorn. Brecht ende
Roeloff Willems mette voors. coopers ende haer vercoopers broeders
gemeen ende onderdeel hebben sulcx die selve bekent ende belent
zijn.
Voor de somme van 1725.
 
 24-03-1617 blz. 5 en 5 v 
Vercoop, Claes Jan Vrericx woenende tot Crommenije
aen Isaac Dercxz van Zaenen
een acker landts genaempt "Jans Acker" leggende inde noorderste
hondert gaerden, streckende vande inder Wechsloot off tot Claes Jan
Vrericx lant toe.
NO    Isaac Dercxz zelffs
ZW    Isaac Dercxz zelffs.
Voor de somme van 231.10.-.
 
 08-03-1617 blz. 6     
Dit zijn die persoonen die welcke Schepenen ende Schotvangers onser
heerlicheijt van Assendelft weezen sullen beginnende tvrijdaechs
naer Paessche toecomende ende eijndende tvrijdaechs naer Paessche
anno 1617[?].
                Schepenen,
Int Broeckvierndeel       Allert Engelsz
Int Kerckvierndeel       Claes Roeloffsz
Int Woudtvierndeel       Floris Pietersz
                Gerrit Willemsz
Int Nesvierndeel        Maerten Huijgen vant Hoff.
                Schotvangers,
Int Broeckvierndeel       Jacob Mathijssen
Int Kerckvierndeel       Claes Jan Gerit Huijgen
Int Nesvierndeel        Havick Geritsz.
     GERRIT Heere tot Assendelft Eemskerck Castricum rcp.
 
 01-04-1617 blz. 7     
Jan Maertsz als voocht van Duijffgen Maertens zijn zuster wedue ende
boelhouster van Jan van Zaennen ende Henrick van Zaennen als oom
ende voocht vande kinderen wijlen Jan van Zaennen zijn overleden
broeder ter eenre en Pieter Dercxz onse buijervrijer ter andere
zijde ende bekende tegen malcanderen geparmuteert verroijlt ende
vermangelt te hebben, alsdat Duijffgen Maertens met haer kinderen
van Pieter Dercxz sal hebben een huijs hoeijhuijs ende erff daer zij
tegenwoordich in woont.
NO    Maerten Huijgen met zijn consorten
ZW    Henrick Gerits Jan ende Maerten Maertsz.
Waer voore Pieter Dercxz weder van Duijffgen Maertens met haer
kinderen sal hebben twee koeven wesende twee derdendeelen van 1025
roeden lants leggende in Derck Maerts weer, streckende vande
Langesloot off tot die voors. Pieter Dercxzs lant toe.
NO    Roelen ven
ZW    Henrick Geritsz ende Jan ende Maerten Maertsz.
Midts dat die voorn. Pieter Dercxz tot zijnen laste sal neemen 116
hooftpenningen staende opt tselve lant competerende Jan Aeriansz
Ruest tot Amsterdam.
Dat Pieter Dercxz daer en boven noch sal uijtraijcken ende betalen
voor dattet selve lant beter is dan tvoors. huijs ende erff aen
handen van Duijffgen Maertens met haer kindern die somme van 909
gereede penningen
 
 04-04-1617 blz. 8 en 8v  
Vercoop, Claes Jan Vrericxz woenende tot Crommenie
aen Jan Stoffelsz nu ter tijt woenende tot Buijcksloot zijn swaeger
een perceel lants groot 360 roeden leggende inde hondert gaerden.
Z     Jan Claesz
W     Isaac Dercxz
O     Isaac Dercxz
N     Isaac Dercxz.
Voor de somme van 416.
 
 04-04-1617 blz. 9 en 9 v 
Vercoop, Engel Henricxz
aen Jacob Jacobsz ende Cornelis Baertsen Gaellen
een worff die welcke Engel Henricxz soe veele aerde uijt mach
verdelven ende tot zijnen wille wechvaeren datse soe hooch blijft
als Cornelis Allertsz Coningen inde "Vier heemskinderen" alst
hoochste vande twee trappen vande selve waterstoep alder naeste
aende Wechsloot zijnde voorts die worff bijde hoop sonder maet
leggende alhijer inde Kerckbuert, streckende vande Heerenwech off
tot het achterslootgen toe.
NO    die "Vier heemskinderen"
ZW    tLaentgen.
Voor de somme van 212.10.-.
 
 04-04-1617 blz. 10 en 10 v
Vercoop, Sijmon Claesz als man ende voocht van Meijns Cornelis
aen Claes Cornelis Cors zijn schoonbroeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als zijn comparants
huijsvrouwe van Cornelis Claes Corssen haeren vader van onroerende
goederen op ende aen besturven zijn. Sulcx die selve van buijeren
bekent ende belent zijn.
Voor de somme van 275.
 
 07-04-1617 blz. 11 en 11v 
Vercoop, Ghijsbert Jansz
aen Jacob Jansz
een stucke lants genaempt "Alkes ventgen" groet 970 roeden,
streckende van Cornelis Claes Jan Roen lant off tot de Schouts cum
socijs lant toe.
NO    Cornelis Claes Jan Roen ende Aerian Jansz
ZW    de Schout mette wedue ende kinderen van Gerrit Geritsz
     Buet s.g.
Midts dat Jacob Jansz daer mede tot zijnen laste neempt ende belooft
dselve uijt alle heeren schouwen tot zijn perceele te onderhouden
buijten costen van Ghijsbert Jansz omtrent 22 voeten wechs leggende
in Alkes weer.
Voor de somme van 2250.
 
 07-04-1617 blz. 12 en 12 v
Vercoop, Willem Garbrantsz
aen Sebastiaen Baertsz ende Derck Baertsz
een perceel uijterdijcx leggende te Nouwertnae groet 300 roeden
gemeen met Henrick Cornelisz cum socijs.
ZO    die voorn. Bastiaen met zijn mede consorten
NW    den Hoogendijck
ZW    Claes Pieter Louwen
NO    de Sluijssloot.
Midts dat die selve coopers mette selve uijterdijck tot haeren laste
sullen neemen drie voeten Hoogendijcx te onderhouden.
Voor de somme van 350.
 
 07-04-1617 blz. 13 en 13 v
Vercoop, Gerrit Geritsz Schoemaker als voocht van zijn moeder wedue
ende boelhouster wijlen Gerrit Floris Huijgen
aen Floris Claesz
een huijs ende erff op Huijch Blochuijs werff.
ZW    Baertses kinderen
NO    de Vercooper.
Midts dat Floris Claesz een vrije ganck sal hebben over des
comparants worff om schoon water uijte sloot te haellen van vijff
voet breet. Noch dat die comparant achter nijet naerder aen dit
vercofte huijs sullen moegen timmeren dant tegenwoordich is.
Voor de somme van 210.
 
 11-04-1617 blz. 14 en 14 v
Vercoop, Gerrit Geritsz Schipper 
aen Jan Jansz vant Veer
die gerechte helft van een stucke landts groot 535 roeden leggende
in Wilken Ballen weer gemeen met Willem Jansz Gaell.
NO    Maerten Roeloff Zijmons
NW endt  Neel Claes wedue van Thijs Jacobsz
ZW    Trijn Heijnen met haer kinderen
ZO endt  Derck Maertsz.
Voor de somme van 1294.
 
 11-04-1617 blz. 15    
Aelbert Engelsz Bieren aen deen ende Jan Jansz vant Veer aen dander
zijde bekende dat zij vande gemeenschap van landen die zij hadden
gegrontcavelt ende gescheijden zijn, sulcx dat Jan Jansz vant Veer
op beeterschap van lant hem ten deele gevallen sal betaelen aen
Aelbert Engelsz Bieren cum socijs die somme van 90.
 
 21-04-1617 blz. 15 v   
Havick Geritsz voor hem selven Jan Maertsz soe voor hem selven als
vervangende Maerten zijn broeder ende medestander aen deen ende
Pieter Dercxz alleen voor hem selven aen dander zijde ende bekende
geparmuteert verroijlt ende vermangelt te hebben, te weeten dat
Havick Geritsz ende Jan Maertsz cum socijs sullen hebben van Pieter
Dercxz 830 roeden lants leggende in Derck Maerts weer beginnende
achter van die worff noortwest werts. Waer voore Pieter Dercxz sal
hebben van Havick Geritsz ende Jan Maertsz cum socijs gelijcke 830
roeden lants leggende in Jaep Snuenen weer int zuijt endt beginnende
vande Langesloot off zuijtoost werts.
Ende dat zij pertijen metten anderen ondersproecken ende bevorwaert
hebben dat nijettegenstaende die voors. vermangelinge elcx sal
onderhouden zijn oude werckweere, te weeten Havick Geritsz ende Jan
Maertsz cum socijs in Jaep Snuenen weer ende Pieter Dercxz in Derck
Maerts weer.
 
 30-04-1617 blz. 16 en 16 v
Vercoop, Jan Bouwesz voor hem selven ende vervangende zijn moeder
Engeltgen Claes wedue ende boelhouster wijlen Bouwen Jan Claesen
aen Willem Claesz Overdijck
een stucke lants groot een madt lants leggende omtrent den
Nuwendijck achter Claes Jan Huijgen uijt, streckende van Claes Jan
Huijgen lant off tot Pieter Copges weer toe.
NO    Adriaen Jansz
ZW    Ghijs Schoonen.
Voor de somme van 900.
 
 02-05-1617 blz. 17 en 17 v
Vercoop, Jan Jansz vant Veer
aen Claes Woutersz voor hem selven vervangende zijn broeders ende
zuster gesamen kinderen van Wouter Claesz Moeij Duven
een stucke landts groot 1652 roeden leggende int Laentges weer.
NO    Ootger Dercxz
ZO endt  Jan Cornelis Janszs
ZW    Willem Cornelisz Backer Gerrit Meijnertsz ende Jan Jonges
     tsamen
NW endt  die voors. coopers met Hillegundt Willem Wouters.
Voor de somme van 3135.10.-.
 
 05-05-1617 blz. 18    
Pieter Aerntsz aen deen ende Hillegundt Willemsdr midts dabsentie
van haeren man aen dander zijde ende bekende hoe dat zij pertijen op
gront scheijdinge ende deelinge van huijssen ende erven
veraccordeert waeren dat die voors. Pieter Aerntsz soude
uijtraijcken ende betaelen aende voors. Derck Sijmonsz die somme van
 150.
 
 10-05-1617 blz. 18 v en 19
Vercoop, Claes Cornelis Decker tot Crommenije nomine uxoris
aen Huijbert Pietersz zijn wijffs broeder
een derdepaert van een stucke landts genaempt "die Boeveech" met
noch tderdepaert van twee ackeren lants daer ten enden aen groet int
geheel tsaemen een morgen lants leggende inde Moellenbuert,
streckende vande Wechsloot off tot Huijberden acker toe.
NO    Joncheer Willem Baerdesen
ZW    Lijsbeth Leijders met haer kinderen.
Midts dat Huijbert Pietersz daer mede tot zijnen laste sal neemen
 40 capitael aen pacht daer op veronderpandt.
Voor de somme van 600.
 
 10-05-1617 blz. 19 v   
Vercoop, Claes Pieter Louwen
aen Pieter Dercxz onse buijervrijer
een stucke landts genaempt "die Wijnacker" met het halff madt daer
in geleegen groet tsaemen 730 roeden leggende int zuijt endt.
NO    Sijmon Henrick Geritszs
ZO endt  Bastiaen Baerten
ZW    Bastiaen Baerten
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 1400 gereedt gelt.
 
 22-05-1617 blz. 20    
Vercoop, Jan Roeloffsz
aen Cornelis Geritsz zijn swaeger
een stucke lants genaempt "het Breeweer" groot 855 roeden leggende
in Claes Heijnen weer.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZO endt  Cornelis Pieters volck
ZW    Cornelis Nijellen cum socijs
NW endt  den Hoogendijck.
 
 22-05-1617 blz. 20 v   
Cornelis Geritsz cum socijs
aen Jan Roeloffsz zijn schoonbroeder
twee ackeren landts leggende zijd op zijde in Heijn Roeleven ende
Claes Heijnen weeren tsamen groot 345 roeden.
NO    Joncheer Willem Bardesen
ZO endt  Cornelis ende Pieter Cornelis Pieters met haer consorten.
 
 27-05-1617 blz. 21 en 21 v
Vercoop, Cornelis Sijmonsz woenende op Suijtscherwoud tot Langedijck
als man ende voocht van Anna Cornelisdr
aen Jan Cornelisz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Laen" in
Goeten weer groot 900 roeden int geheel mitte worff ten noortwesten
aende voors. laen geleegen ende mittet halve huijs ende getimmerte
daer op staende, streckende eensdeels van Lourisen Maertszs worffven
ende eensdeels vande Heerenwech off tot Jan Jaep Louwen ende Claes
Cornelis Jan Roen lant toe.
ZW    Louris Maertsz ende Baert Claesz Boschman met zijn
     kinderen
NO    Cornelis Henricxz met Marij Jan Peetten wedue met haer
     kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "Scheppen madt" groot een madt
landts leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Floris Pietersz ende Jan Jacobsz 
ZO endt  Jan Gerit Huijgen
ZW    Jan Jong Aernden volck
NW endt  Jan Jong Aernden.
Voor de somme van 3250.
 
 26-05-1617 blz. 22 en 22 v
Vercoop, Ghijsbert Dercxz onse buijervrijer voor hem selven ende als
voocht van Griet Huijgen zijn moeder ende voor Claes Dercxz zijn
swaeger ende zijn kinderen mitsgaders voor Willem Roeloffsz mede
zijn swaeger
aen Claes Cornelis Coppes
dat derde paert van een stucke lants genaempt "die Gooren" leggende
aent Veer.
ZO    Willem Overdijck
ZW    die Veersloot
W     tVeer
N     die Caedijck.
Noch dat gerechte paert vande Braeck mette anwas vandien leggende
achter Willem Overdijcken uijt.
NO    Ghijs Schoonen
ZO endt  Ghijs Coppes
ZW    Hillegundt Jan Claessen
NW endt  die Caedijck.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen tderde paert van
 100 hooftgelt competerende Pieter Jan Geridden.
Voor de somme van 115.
 
 30-05-1617 blz. 23    
Derck Jelbrechtsz getrout hebbende Aellewer Allertsdr ende
verclaerde dat zijn schoonvader Allert Geritsz s.g. wille begeert
dat die goederen die zijn voors. dochter van hem te erven, moste
subject blijven sonder dat die selve van hem comparant veralleneert
te moegen worden, breeder blijckende bijde testamentare dispositie
voor notaris ende getuijgen gepasseert in date den 19e dach in meij
anno 1614. Ende dat bij de voors. achtergelaeten was een huijsgen
met een schuer daer van subject was tvierde paert. Welck vierde
paert onder andere bijde voors. comparant met consent vande naeste
bloet verwanten vercoft is aen Ghijsbert Maertsz zijn comparants
swaeger blijckende bij seeckere beseegelde brieve van
quijtscheldinge in date den 20e februarij 1615, onder expresse
mondelinge conditie ende voorwaerde nochtans dat hij comparant
(alsoe hij bekende) voorde 150 voort aenpaert onder die subjectie
vant voors. testament begreepen, soude stellen goet vast suffisant
onder speciaell hypoteecque. Gelijck hij comparant dienvolgende tot
eenen speciaele hypoteecque stelden sijn huijs ende erff daer hij
tegenwoordich in woont geleegen int noort endt, streckende vande
Heerenwech off tottet achterslootgen.
NO    Galaeijn Aerntsz
ZW    Derck Claesz Moll.
 
 30-05-1617 blz. 23 v en 24
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff ende Jan Claes Reaelen als
naeste blootvrunden ende voochden van Claes Willemsz
aen Jan Willemsz zijn broeder
twee vijffthien paerten vant huijs ende worff bij haers vader metter
doot ontruijmpt ende achter gelaeten.
ZO    Henrick vande Laen ende Bouwen Henricxz
ZW    Cornelis Jan Baernden
NW    Hillegundt Willems
NO    Aellidt Henricx van Oostzaenen met Jan Coijt.
Voor de somme van 175.
 
 06-06-1617 blz. 24 v en 25
Vercoop, Govert Jansz Backer nomine uxoris
aen Pieter Dercxz
die gerechte helft van 400 roeden lants geleegen buijtendijcx ten
IJe, streckende vanden Hoogendijck off tot Claes Pieter Louwen lant
toe.
NO    Derck Baerten volck Bastiaen Baerten ende Henrick
     Cornelisz
ZW    Stijn Havicx met haer kinderen.
Voor de somme van 125.
 
 09-06-1617 blz. 25 v en 26
Vercoop, Jan Jansz vant Veer
aen Cornelis Bening oudt burgermeester tot Amstelredam ende midts
des zelffs Benings overlijden nu aen zijn naegelaeten wedue ende
boelhouster
twee negende paerten van een stucke landts groet negen koeven
genaempt "Huijgen ven" leggende Buijtenhuijssen met zijn uijterdijck
daer toe behoerende gemeen mette voors. wedue, streckende voorts
vande Heerenwech off totte Velser Meer toe.
NO    Adriaen Jansz
ZW    derffgenamen van Machtelt Claes Lots tot Haerlem.
[Schoonvader van Cornelis Bening is Joncheer Joachem van Nierop]
Voor de somme van 1436.
 
 09-06-1617 blz. 26 v en 27
Vercoop, Pieter Thijssen woenende tot Wormer als man ende voocht van
Griet Willems vant Laentgen
aen Cornelis Maerten Ghijssen zijn swaeger
alle alsulcke eijgendoem van lant als die voorn. comparant in dezen
banne heeft leggen ende bijde voorn. Cornelis Maertsz is gebruijct
geweest, sulcx all tselve van buijeren bekent ende belent is.
Voor de somme van 1400.
 
 12-06-1617 blz. 27 v en 28
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Derck Cornelisz
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" in Sijmon Heijnen weer
groet 1300 roeden mette uijterdijck daer toebehoorende, streckende
vande Caijck off noortwest werts tot Stoffels kinderen lant toe.
NO    Griet Willem Gerit Henricx met haer kinderen
ZW    Jacoba Pieters met haer kinderen.
Voor de somme van 2300.
 
 13-06-1617 blz. 28 v   
Vercoop, Vrerick Jacobsz poorter tot Alcmaer
aen Jan ende Pieter Jacobsz Coppes gebroeders van weegen Jacoba
Pietersdr haeren moeder wedue van Jacob Jan Coppes
een stucke landts genaempt "die Meed" leggende in Derck Huijsseers
weer en in Heijntges weer groot 916 roeden.
NO    Michiel Willemsz
ZO endt  Baert Jan Gaellen ende Willem Cornelisz
ZW    Jan van Dijck met zijn wijffs moeder
NW endt  Joachem Pietersz.
Ende noch die helft van een stucke landts genaempt "die Uijterven"
in Derrick Huijsseers weer groot dselve helft 726 roeden.
NO    Joachem Pietersz
ZO endt  Engel Cornelisz
NW endt  Allert Engelsz
ZW    Baert Jan Gaellen.
Voor de somme van 3884.10.-.
 
 15-06-1617 blz. 29 v   
Accoordt ende grondtscheijdinge tusschen die erffgenamen wijlen
Willem Geritsz Buet onder den anderen gemaect in date anno 1600
waeruijt ons gebleecken is dat Pieter Jansz de Jonge nomine uxoris
op beterschap van zijn gedeelte moste uijtkeeren aende kinderen
wijlen Gerrit Geritsz Buet die somme van 493 ende aen Trijn Gerits
Buets 5 gereede penningen.
 
 07-07-1617 blz. 30
Garbrant Cornelisz Hartoegen schuldich
aen Arnout van Erp tot Amstelredam als vader ende voocht van zijn
dochter Geertruijt van Erp daer moeder off was Geertruijt Willems
s.g. 
een jaerlicxe losrente van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Uijterven" groot twee
morgen leggende in Aechte Neelen weer.
NO    Cornelis Jan Peetten
ZO endt  Nel Wouten met haer kinderen
ZW    Cornelis vande Laen als bruijcker
NW endt  Maerten Derck Bieren.
Ende nog zijn huijs ende worff staende opt selvige weer, streckende
met zijn erff vande Heerenwech off tot Maerten Derck Bieren lant
toe.
NO    Imme Wouters wedue van Jan Pierke Neellen
ZW    Maerten Derck Bieren worff.
 
 04-07-1617 blz. 31 en 31 v
Vercoop, Willem Jan Claes Sijmons onse buijervrijer
aen Pieter Derck Jannen ende Pieter Cornelisz zijn zoons zoon
[voocht is Floris Claes Coen]
een huijs ende worff, streckende vande Wech off tot Baert Derck
Baerten wedue ende kinderen lant toe.
NO    Pieter Derck Jannen zelffs
ZW    Bastiaen Baerten laen.
Voor de somme van 700.
 
 20-00-1617 blz. 32    
Jan Jansz Jonges vervangende Pieter Claesz Nommelen zijn schoonvader
als erffgenamen van Claes Claesz Nommelen aen deen ende Cornelis
Jacobsz voor hem selven ende vervangende alle dandere erffgenamen
wijlen Marij Cornelis zijn moeije in haer leven huijsvrou van Claes
Claesz Nommelen haer tweede man aen dander zijde, ende bekende
respectivelijck dat Pieter Claesz voors. op beterschap van
grontscheijdinge van landen tusschen die voors. pertijen gedaen die
voorn. Pieter Claesz sal uijtraijcken ende betaelen aende voors.
Marij Cornelis erffgenamen die somme van 150.
 
 25-00-1617 blz. 32 v   
Cornelis Michielsz als vader ende voocht van zijn kinderen gebooren
van Guert Derck Bieren aen deen ende Aelbert Engelsz Bieren soe voor
hem selven als vervangende zijn broeders ende zusters aen dander
zijde. Ende bekende dat zij partijen gegrontdeelt ende van
malcanderen van seeckere gemeenschap van landen gescheijden waeren.
Sulcx dat Aelbert Dercxz cum socijs op beterschap van gront
cavelingen sullen uijtraijcken ende betaelen aende voors. Cornelis
Michielszs voorkinderen die somme van 110 gereet gelt.
 
 01-09-1617 blz. 33    
Vercoop, Wijven Cornelisdr wedue ende boelhouster van Engel Geritsz
vanden Dam geassisteert met Derck Dercxz vande Lange Laen haeren
neeff ende voocht, Derck Cornelisz als man ende voocht van Machtelt
Cornelis
aen Gerrit Henricxz ende Henrick Henricxz gebroeders
twee morgen meed landts voor haer comparanten quoto portie van tgeen
hemluijden op ende aenbesturven is bij doode ende overlijden van
Cornelis Derricxz vande Lange Laen ende Trijn Sijmons zijn
huijsvrouwe haer vader ende moeder schoonvader ende schoonmoeder
respective als onderdeel ende gemeen mette gemeene erffgenamen vande
selve Cornelis ende Trijn zijn huisvrouwe. Te weeten in vijff hont
lants in Wilke Ballen weer, inde drie ende twee maeden int Lange
Laeners weer, mitsgaders int lant in Steffens weer, leggende die
voors. drie weeren zijd op zijde, sulcx die selve van buijeren
bekent ende belent zijn ende dit met zijn uijterdijck dijckaige wech
ende waeteringe als buijere landen. Welverstaende nochtans dat die
voors. coopers aent lant in Steffens weer groet 1000 roeden belast
met seeckere onlosbaere renten die voors. coopers mette voors. laste
nijet hooger sullen moegen aenschatten dan voor een morgen landts.
Voor de somme van 3000 gereede penningen.
 
 24-11-1617 blz. 34 en 34 v
Vercoop, Willem Cornelisz Backer ende Jacob Nijelsz als
bloetverwanten ende voochden vande kinderen wijlen Pieter Jansz
Vries ten overstaen van Weesmeesteren
aen Garbrant Theensz
een huijs ende erff alhijer inde Kerckbuijert aende Dingstal.
ZO    Jacob Jacobsz Leenen
ZW    Jacob Jacobsz Leenen
NW    die Kerckmuer
NO    den Dingstal.
Voor de somme van 726.
 
 24-11-1617 blz. 35 en 35 v
Vercoop, Willem Claesz Rijssen voor hem selven ende vervangende zijn
moeder
aen Jan Allertsz
een stucke landts groet 123 roeden leggende buijten den Leegendijck,
streckende vande Meer totten Leegendijck toe.
NO    Pieter Maertsz
ZW    den coopers huijs ende worff.
Voor de somme van 145.
 
 01-12-1617 blz. 36    
Jan Jansz vant Veer als eijgenaer vande gerechte helft vant huijs
hoeijhuijs ende getimmert dat Derck Maertsz Steffens metter doot
ontruijmpt hadde ter eenre ende Maerten Dercxz Steffens als
erffgenaem van Derck Maertsz voors. eijgenaer vande weeregae vant
voors. halve huijs hoeijhuijs ende erff ter andere. Sulcx dat die
voors. pertijen vande voors. gemeenschap gescheijden ende gedeelt
waeren indier vouge dat Jan Heijn gevallen was te deele dachter
worff met het huijs ende hoeijhuijs ende Maerten die voorsworff met
het voorhuijs. Nochtans soe dat het hoeijhuijs Jan Heijn te deele
gevallen staet opte erff toecomende Maerten Dercxz. Waeromme die
voors. pertijen zijn verdraegen en overcomen dat Maerten Dercxz van
Jan Heijn sal hebben tvoors. hoeijhuijs staende op Maerten Dercxz
erff midts dat Maerten daer voore sal betaelen aen Jan Heijn vant
Veer die somme van 125 gereedt gelt.
 
 05-00-1617 blz. 36 v   
Gerrit Jansz, Claes Jansz, Huijch Jansz ende Henrick Cornelisz als
man ende voocht van Neel Jans kinderen ende mede erffgenamen van Jan
Gerit Huijgen ter eenre ende Jan Cornelisz als man ende voocht van
Teete Jans mede dochter ende erffgenaem van de voors. Jan Gerit
Huijgen ter andere zijde. Ende verclaerde die voors. pertijen hoe
dat zijluijden int scheijden ende deelen vande onroerende goederen
wijlen die voors. Jan Gerit Huijchen achter gelaeten ongelijcheijt
int setten vande looten ende grontcavelinge ende omme alles wel te
liquideren ende vereffenen soe sullen die voorn. Gerrit Jansz met
zijn broeders ende swaeger Henrick uijt keeren ende betaelen aen
handen vande voors. Jan Cornelisz momine uxoris quod supra die somme
van 1050.
 
 15-12-1617 blz. 37 en 37 v
Vercoop, Engel Roeloffsz uijt naeme ende van weegen Claes Engelsz
zijn zoon
aen Claes Jansz Backer
twee ackeren lants leggende op Twisch groot tsamen een hont landts,
streckende van Ghijsbert Maerten Ghijssen lant off tottet Twisch
toe.
Z     Henrick Neel Remmen
N     den Ouwes volck.
Voor de somme van 155 te betaelen met roggen ende tarwebroot alles
tot des vercoopers daegelincx huijsgesints behoeff.
 
 20-12-1617 blz. 38    
Jacob Claesz Veerman verclaerde gecoft te hebben van Gerrit Geritsz
Schipper ende Sijmon Claesz nomine uxoris een pertijtgen van een
worffgen aenden Dijck bij Assendelver veer voor 28.7.-. gereede
penningen.
 
 06-01-1618 blz. 38    
Claes Willemsz Jongelincx bekende met zijn broeder Jan Willemsz
Jongelincx gegrondtcavelt te hebben midts dat hij comparant soude
toegeven op beterschap van zijn lot 25 gereedt gelt.
 
 12-01-1618 blz. 38 v   
Vercoop, Cornelis Baertsz woenende tot Wormerveer
aen Claes Dingnumsz woenende te Crommenie zijn schoonbroeder
een perceel landts genaempt "Henricx landt" groot 907 1/2 roeden
leggende inde noorderste hondert gaerden, streckende vant Twisch off
tot Cornelis Egben wedue ende kinderen lant toe.
NO    die Cruijsven
ZW    Pieter Maertsz van Crommenie.
Voor de somme van 1361.
 
 16-01-1618 blz. 39 v en 40
Vercoop, Jan Cornelisz
aen Engel Baertsz ende Sijmon Henricxz
een houtsaegers moellen sonder gront gestaen aende Blocksloot.
NW    Henrick Cornelisz
ZO    Jan Jansz Comen.
Midts dat die coopers sullen betaelen alsulcke recognitie vant recht
vande wint als die heerlicheijt van Assendelft daer op te spreecken
heeft.
Voor de somme van 375.
 
 19-01-1618 blz. 40 v en 41
Vercoop, Claes Woutersz
aen Pieter Claesz zijn oom
dat gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "tNesser
ventgen" gemeen mette voors. cooper int zuijt endt, streckende vande
Caijck off tot Lou Wouters lant toe.
Z     Henrick Maerten Heijnen
N     Griet Jacob Huijgen erffgenaemen.
Voor de somme van 350.
 
 30-01-1618 blz. 42    
Vercoop, Claes Cornelis van Zaenen
aen Jan Sijmonsz voor twee derdendeelen ende Claes Sijmonsz met
Maeijns Sijmons zijn broeder ende zijn zuster tsamen voor een
derdendeel van 700 roeden lants vant uijtereijnde in vande ven
leggende voor des comparants duer.
NO    Engel Cloussen bruijcklandt ende Berckenroedts met zijn
     huijs ende erff
NW endt  Piet Joosten
ZW    Piet Joosten
ZO endt  Comparant zelffs.
Voor de somme van 1464.
 
 30-01-1618 blz. 42 v en 43
Vercoop, Maerten Ghijssen soe voor hem selven ende vervangende zijn
broeders ende zijn zusters erffgenaemen van wijlen Maerten Ghijssen
ende Aecht Aerians haeren overleeden vaeder ende moeder
aen Jan Sijmonsz twee derdendeelen ende Claes Sijmonsz ende Meijns
Sijmonsdr zijn broeder ende zijn zuster tsamen voor een derdendeel
van vier ackeren landts leggende twee zijd op zijde ende ten eijnde
malcanderen in Aernt Claessen weer groot tsamen 400 roeden.
NO    Dirck Huijgen ende Dirck Ouwe Gerridden
NW endt  die Hell
ZW    Comen Garbrant
ZO endt  die Criffges.
Voor de somme van 360.
 
 30-01-1618 blz. 43 v en 44
Vercoop, Jan Jansz Jonges
aen Sijmon Geritsz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech
off tot het achter dworssche slootgen toe.
NO    Gerrit Sijmonsz
ZW    die Vier Heemskinderen.
Voor de somme van 725.
 
 30-01-1618 blz. 44 v en 45
Vercoop, Claes Jan Gerit Huijgen
aen Dirck Dircxz vande Lange Laen ende Claes Dircxz zijn
schoonbroeder
een stucke landts genaempt "het Boeffveechen" groot 433 roeden
leggende int Groote weer, streckende vande Wechsloot off tot Ootger
Dircxzs lant toe.
Voor de somme van 1234.
 
 02-02-1618 blz. 45 v en 47
Vercoop, Maerten Roeloffsz Jaspers
aen Huijch Maertsz Cuijper
een huijs hoeijhuijs ende erff alst den voorn. comparant
jegenwoordich bewoonende is, streckende van Claes Janszs erff off
tot des selffs landt toe.
NO    Cornelis Roeleven ende Cornelis Vincken
ZW    Claes Roeloffsz.
Voor de somme van 500.
 
 08-02-1618 blz. 47 v en 48
Vercoop, Jacob Jansz poorter der steede van Beverwijck als man ende
voocht van Guertgen Claesdr
aen Dirck Ootgersz
een worff mette Boeveech daer achter aen geleegen groot 669 roeden
voor Gerit Henricxz beoosten die Wech, streckende vande Wechsloot
off tot aen Piet Joosten landt toe.
ZW    Engel Clous met zijn kinderen
NO    thuijs ende erff van Claes Heijn Roeleven.
Voor de somme van 2332.
 
 08-02-1618 blz. 48 v en 49
Vercoop, Floris Jansz voor hem selven ende voor zijn kinderen
gebooren van Jannitgen Maertens zijn overleeden huijsvrouwe
aen Bastiaen Baertsz
een stucke landts genaempt "Dirck Maertesz ven" groot 1325 roeden
int zuijt endt.
NO    Engel Maertsz
NW endt  Jacob Jan Jaepen
ZW    Roelen ven ende Henrick van Zaennen
ZO endt  Sijmon Henrick Gerritsz.
Midts dat die cooper daer mede tot zijnen lasten neemen sal 220
hooftpenningen staende opt selve landt.
Voor de somme 3500.
 
 13-02-1618 blz. 49 v en 50
Vercoop, Dirck Nijelsz voor hem selven ende vervangende Aecht Nijels
zijn moeije
aen derffgenamen van Jan Dirck Everts
een perceel landts genaempt "Dopper elff geerden" leggende gemeen
met voors. cooper groot 824 roeden.
NO    Willem Vrouwen
ZO endt  Gerit Allertsz
ZW    Huijbert Piet Bannen
NW endt  die Lange Laeners.
Voor de somme van 2018.
 
 13-02-1618 blz. 50 v en 51
Vercoop, Dirck Cornelisz nomine uxoris ende Henrick Henricxz van
weegen Guerte Dircxz zijn moeder erffgenamen wijlen Cornelis Dircxz
vande Lange Laen ende Trijn Sijmons sijn huijsvrouwe ende
vervangende alle dandere erffgenamen vande selve
aen Allert Engelsz tegenwoordich Schepen
een perceel landts groot int geheel 450 roeden leggende gemeen met
Jasper Roeloffs genaempt "Ossen ven" in Sijmon Tijten weer.
NO    Allert Engels zelffs
NW endt  Allert Engels selffs
ZW    Neel Claes Duves met haer kinderen
ZO endt  Aecht Pieter Henricx mit haer kinderen.
Voor de somme van 950.
 
 13-02-1618 blz. 51 v en 52
Vercoop, Jan Willemsz
aen Claes Willemsz zijnen broeder
die gerechte helft van een derdepaert in een stucke landts genaempt
"die Cleijert" groot 235 1/2 roeden gemeen mitte cooper ende
Hillegundt Willemsdr ende Marij Michiellen met haer kinderen.
NO    Allert Engelsz
ZO endt  Heinderick Jonge Dircken kinderen
ZW    Henrick Roeleven kinderen
NW endt  die Hooge Meer.
Voor de somme van 559.
 
 13-02-1618 blz. 52 v en 53
Vercoop, Aerian Maertsz voor hem selven ende vervangende zijn
broeders ende zusters erffgenamen van Maerten Ghijssen ende Aecht
Aeriansdr
aen Pieter Aerentsz alias Piet Joosten
een stucke landts genaempt "die Twee Koeven" leggende in Aerent
Claesz weer groot 828 roeden.
NO    Dirck Sijmonsz ende die cooper
ZO endt  Piet Joosten
ZW    Piet Joosten
NW endt  Gerit Willemsz.
Noch seecker veen landt groot 128 roeden.
NO    Ootger Dircxz
ZO endt  Piet Joosten
ZW    Sijmon Heijloos
NW endt  Comen Garbrant ende Jan Sijmonsz cum socijs.
Voor de somme van 1894.
 
 13-02-1618 blz. 53 v en 54
Vercoop, Willem Egbertsz [oom van Nijel Cornelisz]
aen Nijel Cornelisz voor hem selven vervangende Aechte Nijels zijn
moeder ende haer andere kinderen 
een pertijtgen landts legggende inde meed groot 161 1/4 roeden.
NO    Claes Jantes
ZO endt  Henrick Jansz
ZW    Henrick Roeleven wedue ende kinderen
NW endt  Claes Baerten bruijcklandt.
Noch een perceel landts inde bincaijck groot 795 roeden.
NO    die wedue ende kinderen van Claes Dircxz Moll
ZO endt  die Wech
ZW    die wedue van Pieter Cornelisz
NW endt  die Caijck.
Noch die helft vant binder Delftgen groot 77 roeden.
NO    Pieter Allerden
ZO endt  den Delft
ZW    Claes Jantes
NW endt  Vrerick Jacobsz.
Noch die gerechte helft vande "Twisch" groot 132 roeden altsamen
gemeen mitte coopers leggende int noort endt.
NO    Aemgert Jansz
ZO endt  die Twisch
ZW    Jonge Bouwen ende Kees Neelen
NW endt  Kees Neelen.
Voor de somme van 1774.15.-.
 
 13-02-1618 blz. 54 v en 55
Vercoop, Claes Engelsz nomine uxoris
aen Jan Baertsz onsse buijervrijer
een stucke landts genaempt "die Hooge veen" ofte "Opper Twisch"
groot 943 roeden leggende in Dirck Hannen weer.
NO    Vechter Jans burgermr. tot Haerlem
ZO endt  Wouter Jong Willemen
ZW    Cornelis Jong Willemen
NW endt  Maerten Cornelisz ende Marij Jacobs met haer kinderen.
Voor de somme van 692.
 
 13-02-1618 blz. 55 v en 56
Vercoop, Albert Engelsz Bieren voor hem selven Jan Claesz Coen als
voocht van Pieter Cornelisz met consent vande Weesmeesteren
aen Engel Baerntsz ende Pieter Willem
een stucke landts genaempt "die Wijmerick" leggende buijtendijcx
groot 1042 roeden.
NO    Nijel ende Gerit Piet Hammen
ZO endt  Jan Aecht Jans
ZW    Hammen volck ende naecomers
NW endt  die Meer.
Voor de somme van 2056.
 
 13-02-1618 blz. 56 v en 57
Vercoop, Cornelis Jan Floeren voor hem selven ende vervangende zijn
broeder midtsgaders mede als voocht van Jan Jansz zijn broeders
kinderen ten overstaen ende consent van Weesmeesteren
aen Floeris Pietersz Schepen
een stucke landts genaempt "die Middelste ven" leggende in Floeren
weer groot 911 roeden.
NO    Floerijs Pietersz selffs ende Pieter Jansz de Jonge
ZO endt  Floeris Pietersz selffs
ZW    Jan Jong Aernden voorkinderen
NW endt  Wouter Jong Willemen met Guert Gerit Engelsz.
Voor de somme van 1994.
 
 13-02-1618 blz. 57 v en 58
Vercoop, Jacob Jacobsz waert
aen Pieter Aerentsz alias Piet Joosten
een stucke landts genaempt "die Twischveen" groot 990 roeden
leggende int Kerckweer.
NO    Jan Claes Dircken wedue
ZO endt  Twisch
ZW    Gerit Hammen kinderen
NW endt  Stoffels kinderen Gerit Hammen kinderen ende Cornelis
     Henricxz.
Voor de somme van 1000.
 
 16-02-1618 blz. 58 v en 59
Vercoop, Dirck Huijgensz schoelmeester
aen Dirck Claesz onzen buijervrijer
een stucke landts genaempt "die Hooge veen" leggende in Goeten weer
groot 444 roeden.
NO    die voors. cooper cum socijs
ZO endt  Pieter Geritsz
ZW    Pieter Geritsz
NW endt  Dirck Pietersz.
Voor de somme van 400.
 
 16-02-1618 blz. 59 v en 60
Vercoop, Claes Willemsz onze buijervrijer
aen Marijtgen Michielen zijn stijeffmoeder ende haer kinderen
[voocht is Henrick Cornelisz]
twee perceeltges landts leggende zijd op zijd inde noorderste
hondert gaerden teene genaempt "die Paerdecamp" ende tander "tSmall
ackertgen" groot 249 roeden.
NO    Jan Claesz van Crommenie
ZO endt  den Delft
ZW    Rem Jansz
NW endt  Henrick Cornelisz.
Noch een acker landts genaempt "tBoeffweer" groot 177 roeden.
NO    Isaac Dircxz
ZO endt  Isaac Dircxz
ZW    Cornelis Egbertsz kinderen ende Neel Claes Joosten
NW endt  Cornelis Dircxz.
Voor de somme van 521.
 
 16-02-1618 blz. 60 v en 61
Vercoop, Tammis Stoffelsz voor hem selven ende vervangende zijn
broeders ende zusters [Stoffel Warnaers kinderen]
aen Trijn Willems met haer kinderen [voocht is haer zoon Cornelis
Aerians]
een splitcamp groot 194 roeden leggende int Kerckweer.
NO    Jaecob de Smit
ZO endt  die vercoopers mettet landt dat zij aen Joosten vercoft
     hebben
ZW    Gerit Hammen met zijn kinderen
NW endt  die coopers.
Voor de somme van 146.
 
 16-02-1618 blz. 61 v en 62
Vercoop, Cornelis Jaecobsz voor hem selven ende voor alle dandere
erffgenamen van Marij Cornelis overleden huijsvrouwe van Claes
Nommelen haer tweede man
aen Henrick Cornelisz
een acker landts groot 93 roeden leggende in Mannen weer int noort
endt.
NO    Pieter Claesz Nommelen
ZO endt  Wouter Claesz
ZW    Nell Wouten
NW endt  Pieter Claesz Nommelen.
Voor de somme van 80.
 
 16-02-1618 blz. 62 v en 63
Vercoop, Cornelis Jacobsz voor hem selven ende voor alle dandere
erffgenamen van Marij Cornelis overleden huijsvrouwe van Claes
Claesz Nommelen
aen Pieter Claesz Nommelen [Schoonzoon van Pieter Claesz is Jan
Jansz Jonges]
twee ackeren landts groot tsaemen 263 roeden in Mannen weer deene
ende dander in Gabben weer. Belent dacker in Mannen weer:
NO    Pieter Claesz
ZO endt  den Delft
ZW    darme Huijssitteren
NW endt  Maerten Henrick Ghijssen.
Belent dacker in Gabben weer:
NO    Pieter Claesz selver
ZO endt  Pieter Claesz selver
ZW    Allert Geritsz
NW endt  Allert Geritsz.
Voor de somme van 344.
 
 16-02-1618 blz. 63 v en 64
Vercoop, Bouwen Claesz van weegen Pieter Claesz Nommelen zijn
huijsvrouwen vaeder
aen Jan Jansz Jonges oock swaeger vande voors. Pieter Claesz
Nommelen
thuijs hoeijhuijs erff ende zuijer worff daer Claes Claesz Nommelen
in plach te woenen ende metter doot ontruijmpt is gestaen ende
geleegen int noort eijnde, streckende met zijn erff vande wech off
tot het achterslootgen toe.
NO    Aellidt Pieters lant van Oostsaenen
ZW    Imme Wouters met haer kinderen.
Voor de somme van 675.
 
 16-02-1618 blz. 64 v en 65
Vercoop, Baert Florisz voor hem selven vervangende zijn broeders
ende zuster
aen Bouwen Claesz zijn oom
tgerechte derdendeeel vant huijs ende erff daer hij Bouwen
tegenwoordich in woondt gestaen ende geleegen int noort endt,
streckende vande Wechsloot off tottet achter lantgen toe.
NO    Jan Claes Jonge Bouwes wedue ende kinderen
ZW    die vercoopers.
Voor de somme van 475.
 
 16-02-1618 blz. 65 v   
Baert Florisz voor hem selven ende vervangende zijn broeders ende
zuster gebooren van Engeltgen Claes ter eenre ende Bouwen Claesz
zijn oom ter andere zijde ende bekende dat opte grontscheijdinge
ende looten van landen bij hemluijden geperticipeert op beterschap
van lotcavelinge gestelt was ende bijde voorn. comparant in qualijte
voors. sullen worden uijtgeraijckt ende betaelt aen handen vande
voors. Bouwen Claesz die somme van  150.
 
 16-02-1618 blz. 65 v   
Bouwen Claesz als voocht vande naegelaten kinderen van Jan Claes
Bouwes zijn overleden broeder ende vervangende Aechte Claes wedue
vande selve Jan Claes Bouwes ter eenre ende Baert Florisz voor hem
selven vervangende zijn broeders ende zuster gebooren van Engeltgen
Claesdr ter andere zijde ende bekende dat opte grontscheijdinge ende
looten van landen bij hemluijden geperticipeert op beterschap van
lotcavelinge gestelt was ende bijde voorn. wedue met haer kinderen
sullen worden uijtgeraijckt ende betaelt aende voors. kinderen van
Engeltgen Claes die somme van 35.
 
 16-02-1618 blz. 66 en 66 v
Vercoop, Aerian Maertsz voor hem selven vervangende zijn broeders
ende zusters alle kinderen ende erffgenamen van Maerten Ghijssen
ende Aecht Aerians
aen Baert Jan Gaellen
seeckere ackeren landts genaempt "die Delft ackertges" ende "die
Hell" groot tsamen 296 roeden leggende in Aernt Claesz weer.
NO    Jan Wouten ende Ootgers tuijngen
ZO endt  Jan Sijmonsz cum socijs
ZW    Jan Allert Coningen
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 230.
 
 20-02-1618 blz. 67 en 67 v
Vercoop, Pieter Allertsz als voocht van Neel Pieters zijn moeder
aen Henrick Cornelisz ende Henrick Cornelis Neelen 
vier ackertges landts groet tsamen 425 roeden leggende inde
noorderste hondert geerden.
NO    Evert Claesz van Crommenije
ZO endt  Twisch
ZW    Jan Claesz van Crommenije
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 412.
 
 20-02-1618 blz. 68 en 68 v
Vercoop, Pieter Allerden als voocht van Neel Pieters zijn moeder
aen Pieter Walicxz
twee ackeren lants leggende inde noorderste hondert geerden groot
tsamen 256 roeden.
NO    Cornelis Geritsz van Crommenije
ZO endt  Louris Lourisz
ZW    de vercooper zelffs
NW endt  Pouwel Pietersz van Crommenie.
Voor de somme van 264.
 
 20-02-1618 blz. 69 en 69 v
Vercoop, Pieter Allerden als voocht van Neel Pieters zijn moeder
aen Rem Jansz
een acker landts groet 166 roeden leggende inde noorderste hondert
geerden.
NO    Marij Michielen
ZO endt  den Delft
ZW    Aechte Nijels met haer kinderen
NW endt  Aechte Nijels met haer kinderen.
Voor de somme van 140.
 
 20-02-1618 blz. 70 en 70 v
Vercoop, Pieter Jansz van Crommenie
aen Pouwels Pietersz van Crommenie
een stucke landts genaempt "het Ventgen" groet een morgen landts
leggende in de noorderste hondert gaerden.
NO    Neel Claes Joosten
ZO endt  die Wech
ZW    Isaac Dercxz van Zaenen
NW endt  Isaac Dercxz van Zaenen.
Voor de somme van 1256.
 
 20-02-1618 blz. 71 en 71 v
Vercoop, Claes Woutersz voor hem selven ende vervangende zijn
broeders ende zijn zuster
aen Pieter Ootgersz voor hem selven ende vervangende Dieuwer Pieter
Bouwes zijn moeder broeders ende zuster
alle alsulcke eijgendoem van landen wesende twee vijffdepaerten inde
bruijcklanden eertijts gebruijct ende beseeten bij Pieter Bouwesz
haer beste vader ende nae noch wordt beseeten ende gebruijct bij
Dieuwer Pieters met haer kinderen leggende int zuijt endt sulcx
tselve van buijeren bekent ende belent is.
Voor de somme van 1520.
 
 20-02-1618 blz. 72 en 72 v
Vercoop, Pieter Allerden als voocht van Neel Pieters zijn moeder
aen Gerrit Cornelisz woenende te Crommenije
een acker landts groet 140 roeden leggende inde noorderste hondert
gaerden.
NO    Claes Joosten
ZO endt  Baert Pietersz van Crommenije
NW endt  die wedue van Claes Dercxz Moll
ZW    Henrick Neellen.
Voor de somme van 229.
 
 20-02-1618 blz. 73 en 73 v
Vercoop, Pieter Allertsz als voocht van Neel Pieter zijn moeder
aen Jan Claes Ouwe Jans tot Crommenije
een acker landts groot 310 roeden leggende inde noorderste hondert
gaerden.
NO    Pouwels Pietersz
ZO endt  Twisch
ZW    Claes Janttes
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 492.
 
 20-02-1618 blz. 74 en 74 v
Vercoop, Baert Jan Derck Everts voor hem selven ende vervangende
zijn zuster ende zusters kinderen
aen Neel Claes Joosten wedue (voocht is Cornelis Meutsz)
een stucke landts groot 1005 roeden leggende inde noorderste hondert
gaerden.
ZW    Baert Jacobsz tot Crommenie
NO    die banscheijt van Crommenie ende Assendelft
NW    Jacob Wen
ZO    Jacob Raunerts van Amsterdam erffgenamen.
Voor de somme van 1280.
 
 20-02-1618 blz. 75 en 75 v
Vercoop, Cornelis Jacobs voor hem selven vervangende dandere mede
erffgenamen van Marij Cornelis in haer leven huijsvrouwe van Claes
Claesz Nommelen haer tweede man
aen Huijch Aerntsz
een stucke landts genaempt "het Ventgen" groot 401 roeden leggende
achter aen Maerten Ghijssen worff, streckende vande zelve worff
noortwest werts totte Caijck toe.
NO    Neel Pieter Allerden
ZW    Engel Heijntkes.
Voor de somme van 1030.
 
 20-02-1618 blz. 75 v   
Jan Claesz als voocht van Marij Pieters ende Rem Jansz nomine uxoris
ter eenre ende Cornelis Aerians als voocht van Trijn Claes wedue
wijlen Pieter Cornelisz haer laeste man ter andere zijde ende
bekende ten weerzijden dat opte grontcavelinge van haer landen
bevoorwaert is dat Marij ende Rem sullen uijtraijcken ende betaelen
aen Trijn Claes voors. 58.
 
 23-02-1618 blz. 76 en 76 v
Vercoop, Jan Maertsz Backer van weegen zijn swager Jan Gerit
Baertses
aen Roeloff Gerit Baertses
alsulcke eijgendoem van huijs erff lant ende sant die de voors. Jan
Geritsz heeft inde bruijcklanden van Roeloff Geritsz van buijeren
bekent ende belent.
Voor de somme 1200.
 
 23-02-1618 blz. 77 en 77 v
Vercoop, Jan Jansz Venus
aen Maerten Cornelisz zijn swaeger
een acker landts groot 200 roeden leggende in Ghijssen weer,
streckende van Willem Wouters lant off totten Twisch toe
NO    het Sterffhuijs van Anna Jan Cloussen
ZW    het Sterffhuijs van Anna Jan Cloussen.
Voor de somme van 200.
 
 23-02-1618 blz. 78 en 78 v
Vercoop, Jan Cornelisz alias Jan Trijnen
aen Jan Jansz Venus
een stucke landts genaempt "Boeveechgen" leggende in Ghijssen weer
groot 512 roeden.
NO    Cornelis Moeij Duven ende Maerten Derck Bieren
ZO endt  Ghijsbert Claesz Backer
ZW    Cornelis Moeij Duven ende Jan Peeten wedue met haer
     kinderen
NW endt  Garbrant Theensz.
Voor de somme van 1140.
 
 27-02-1618 blz. 79 en 79 v
Vercoop, Henrick Dercxz Steffens als besturven voocht vande
naegelaeten kinderen van Pieter Cock Heijnen vervangende Jacob Jansz
man van Guertgen Claes naegelaeten kindt van Neel Cock Heijnen
tsamen erffgenamen van Duijff Cock Heijnen, Jan Maertensz Backer
voor zijn neeff Jan Willemsz wewenaer vande voors. Duijff Cock
Heijnen
aen Engel Willemsz Schipper
een stucke landts genaempt "Heijlke weer" met zijn buijtendijcx
tsamen groot 1200 roeden leggende Buijtenhuijssen, streckende vande
Wechsloot off tottet IJe toe.
NO    Adriaen Jansz
ZW    Aelbert Huijbertsz met zijn zuster.
Voor de somme van 1900.
 
 27-02-1618 blz. 80    
Vercoop, Gerrit Allerden Jongerden
aen Jan Cornelisz Coijt
een omloop opten Delft groet 250 roeden leggende int Laenners weer.
NO    Rijper lant
ZO endt  Thonisgen Jans
ZW    Henrick Cornelisz Henricx
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 170.
 
 27-02-1618 blz. 80 v en 81
Vercoop, Gerrit Allerden Jongerden
aen Claes Jansz Backer
een omloopgen landts leggende int Laenners weer groot 142 roeden.
NO    Cornelis vande Laen
ZO endt  Baert vande Laen
ZW    Thonisgen Jans
NW endt  Pieter Allerden.
Voor de somme van 94.
 
 02-03-1618 blz. 81 v en 82
Vercoop, Claes Pietersz ende Willem Pietersz gebroeders
aen Pieter Allerden
seeckere meed landts groot 900 roeden, streckende vande Huijsarmen
lant totten Leegendijck toe.
NO    Pieter Allerden cum socijs
ZW    die voors. Willem Pietersz.
Voor de somme van 2000.
 
 06-03-1618 blz. 82 v en 83
Vercoop, Pieter Allerden als voocht van Neel Pieters zijn moeder
aen Louris Lourisz
een omloopgen ackerlandts groot 216 roeden geleegen inde noorderste
hondert gaerden.
NO    die voors. cooper
ZO endt  den Delft
ZW    den cooper zelffs
NW endt  Pieter Walich.
Voor de somme van 244.
 
 06-03-1618 blz. 83 v en 84
Vercoop, Jan Willemsz
aen Willem Claesz Rijs
een omloop ackerlandts mette tuijntges groet 266 roeden gecomen van
Derck Jell leggende int noort endt.
NO    Griet Jan Derck Everts
ZO endt  Pieter den Ouwes
ZW    Neel Steffens met haer kinderen ende Thijs Cornelisz
NW endt  Derck Maertsz.
Voor de somme van 266.
 
 06-03-1618 blz. 84 v en 85
Vercoop, Willem Pietersz ende Claes Pietersz gebroeders
aen Claes Engelsz voor zijn broeder Engel Engelsz
twee ackeren landts leggende achter Pieter Nommelen uijt groot 120
roeden
NO    Engel Engelsz
ZO endt  Twisch
ZW    die voors. Claes ende Willem Pietersz
NW endt  Jan Peetten volck met Claes Willemsz.
Voor de somme van 104.
 
 06-03-1618 blz. 85 v en 86
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Cornelis Roeleven
een stucke veen landts genaempt "Everts ventgen", leggende in
Tamissen weer, streckende van den Delft off zuijtoost werts tot Neel
Steffens met haer kinderen landt toe.
NO    Neel Steffens met haer kinderen
ZW    Sijmon Conincx.
Voor de somme van 205.
 
 06-03-1618 blz. 86 v en 87
Vercoop, Roeloff Engelsz ende Derck Theunusz elcx voor hem selven
Claes Jansz den Ouwes nomine uxoris ende die voors. Derck ende Claes
vervangende dandere erffgenamen van Griet Jacob Huijgen
aen Engel Baerntsz voor een derdendeel ende Hillegundt Baernts zijn
zuster voor twee derdendeelen van een stucke landts genaempt "die
Boeveech" groot 1217 roeden leggende voor Maerten van Zaenen uijt,
streckende vande Wechsloot off tot Laijck toe.
NO    Cornelis vant Hoff
ZW    Huijch Allertsz.
Voor de somme van 3438.
 
 06-03-1618 blz. 87 v en 88
Vercoop, Roeloff Engelsz ende Derck Theunusz elcx voor hem selven
Claes Jansz den Ouwes nomine uxoris ende die voors. Derck ende Claes
vervangende dandere erffgenamen ven Griet Jacobs Huijgen
aen Willem Claesz Overdijck
die gerechte helft van een stucke landts doch wesende tuijterendt 
ende is genaempt " die Worffven" groet die selve helft 1157 1/2
roeden leggende int zuijt endt.
NW    Guerte Nijels
ZO    Pieter Claesz
NO endt  Guert Gerit Engels zoons
ZW    Maerten Huijgen cum socijs.
Voor de somme van 2646.
 
 06-03-1618 blz. 88 v en 89
Vercoop, Roeloff Engelsz ende Derck Theunusz elcx voor hem selven
Claes Jansz den Ouwes nomine uxoris ende die voors. Derck ende Claes
vervangende dandere erffgenamen van Griet Jacob Huijgen
aen Roeloff Cornelis onse buijervrijer
een stucke landts genaempt "het Achterventgen" groot 678 roeden
leggende achter Henrick Maerten Heijnen worff.
NO    Corsen volck
ZO endt  Henrick Maerten Heijnen worff
ZW    die Endige landen
NW endt  Neel Claes Duves.
Voor de somme van 632.
 
 06-03-1618 blz. 89 v en 90
Vercoop, Roeloff Engelsz ende Derck Theunusz elcx voor hem selven
Claes Jansz den Ouwes nomine uxoris ende die voors. Derck ende Claes
vervangende dandere erffgenamen van Griet Jacob Huijgen
aen Guerte Gerits ende haer kinderen geprocreert bij Jan Jansz
Floren haeren overleden man
die gerechte helft van een huijs hoeijhuijs ende worff laest
bewoondt bij Griet Jacob Huijgen s.g. gestaen ende geleegen int
zuijt endt, streckende vande Wech off tot Henrick van Zaenen landt
toe.
NO    Henrick van Zaenen
ZW    Trijn Claes van Dijcken met haer kinderen.
Voor de somme van 437.10.-.
 
 09-03-1618 blz. 90 v en 91
Vercoop, Derck Sijmonsz
aen Maerten Roeloff Jaspers
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Boeveech"
leggende voor Ootgers uijt wesende topperendt aende Wech groot
dselve helft 165 roeden, streckende vande Wechsloot off totte
weergae vant voors. lant toecomende Pieter Aerntsz alias Piet
Joosten.
NO    Sijmon Claesz
ZW    Jan Verduertsz ende Derck Ootgersz.
Voor de somme van 618.15.-.
 
 09-03-1618 blz. 91 v en 92
Vercoop, Jacob Cornelisz nomine uxoris vervangende Hillegundt
Cornelis, Wijven Cornelis ende Derck Cornelisz man van Machtelt
Cornelis tsamen erffgenamen van Cornelis Dercxz vande Lange Laen
ende Trijn Sijmons zijn huijsvrouwe s.g.
aen Henrick Henricxz
vier vijffde paerten van een worff int Lange Laeners weer daer
Sijmon Jacobsz eertijts op plach te woenen groot 80 roeden lants
maer nijet over noch buijten die wall te moegen meeten.
NO    Duijff Thijssen
ZO endt  die Boeveech int selve weer
ZW    die Boeveech int selve weer
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somma van 200.
 
 13-03-1618 blz. 92 v en 93
Vercoop, Derck Willemsz uijt naeme van Willem Pietersz van Diemmen
getrout hebbende Trijn Claes van Assendelft zijn schoonbroeder
aen Claes Roeloffsz nu Schepen
een stolpacker groot 238 roeden leggende in Lijclaessen weer,
streckende vande Reeff tot Baertses volck lant toe.
NO    Cornelis Jaep Heijnen
ZW    Derck Beellij.
Voor de somme van 272.
 
 13-03-1618 blz. 93 v en 94
Vercoop, Derck Willemsz uijt naeme van Willem Pietersz van Diemmen
getrout hebbende Trijn Claes van Assendelft zijn schoonbroeder
aen Henrick Dercxz Steffens
een stucke landts genaempt "die Twisch camp" groet 200 roeden.
ZW    Cornelis Geritsz
NO    Henrick Dercxz zelffs met Jacob Claesz
NW endt  Jacob Claes Jan Baerts
ZO endt  Twisch.
Voor de somme van 200.
 
 13-03-1618 blz. 94 v en 95
Vercoop, Derck Willemsz uijt naeme van Willem Pietersz van Diemmen
getrout hebbende Trijn Claesdr van Assendelft
aen Claes Derckz Huijberden
een stolpacker genaempt "die Reeffcamp" groot 299 roeden leggende in
Geritges weer.
NO    Jacob Trijn Heijnen
ZO endt  Aechte Joncken
ZW    Derck vande Lange Laen ende Cornelis Pieters
NW endt  Nijel Jansz.
Voor de somme van 324.
 
 13-03-1618 blz. 95 v en 96
Vercoop, Derck Willemsz uijt naeme van Willem Pietersz van Diemmen
getrout hebbende Trijn Claes van Assendelft
aen Nijel Jansz Cuijper
een omloopgen ackerlandts leggende in Gerritges weer groot 132
roeden.
NO    Willem Gerit Dercksz
ZO endt  Claes Huijberden
ZW    Cornelis Pietersz
NW endt  Derck vande Lange Laen.
Voor de somme van 87.
 
 13-03-1618 blz. 96 v en 97
Vercoop, Derck Willemsz uijt naeme van Willem Pietersz van Diemmen
getrout hebbende Trijn Claes van Assendelft
aen Cornelis Claesz
een stolpackerlants groet 99 roeden leggende in Geritges weer.
NO    Derck Beellij
ZO endt  Willem Pietersz zelffs
ZW    Jacob Claes Jan Baerts
NW endt  Willem Gerit Dercx.
Voor de somme van 84.
 
 13-03-1618 blz. 97 v en 98
Vercoop, Pieter Aerntsz alias Piet Joosten
aen Pieter Allertsz
een stucke landts genaempt "die Boeveech" groot 850 roeden leggende
int noort endt, streckende eensdeels vande Wechsloot off tot
Cornelis Steffens lant.
NO    Marij Waeligen met Evert haer zoon
ZW    Sijmon Conincx ende Jan Sijboutsz.
Voor de somme van 1752.
 
 20-03-1618 blz. 98 v en 99
Vercoop, Ghijsbert Aelbertsz poorter tot Haerlem als man ende voocht
van Aechte Cornelis ende Pieter Cornelisz Smacker voor hem selven
vervangende dandere erffgenamen ende kinderen van Cornelis Pietersz
Smacker s.g. buijerluijden tot Eemskerck tsamen erffgenamen voor een
derdepaert van Marij Cornelis huisvrouwe was van Claes Claesz
Nommelen haer tweede man
aen Cornelis Jan Claesen ende Willem Claesz Overdijck
dat gerechte derdendeel van een stucke lants genaempt "Vrou Bedtges
lant" groot int geheel buijten ende binnen 2168 roeden leggende
Buijtenhuijssen, streckende vant Monnicken lant off tottet IJe toe.
NO    IJsbrants ven
ZW    Claes Cuijper ende Engel Sman bruijckers met Jaep Roeden
     volck.
Voor de somme van 1200.
 
 21-03-1618 blz. 99 v en 100     
Vercoop, Willem Claesz Overdijck
aen Claes Jan Huijgen onse buijervrijer
een stucke landts genaempt "het Ventgen" groet 533 roeden leggende
int zuijt endt, streckende van de voors. coopers lant off tot Pieter
Copges weer toe.
NO    Aerian Jansz
ZW    Ghijs Schoonen.
Voor de somme van 1000.
 
 21-03-1618 blz. 100 v en 101    
Vercoop, Louris Cornelisz vant Hoff
aen Derck Cornelisz
seecker landt genaempt "die Varckens veentges" groot 750 roeden
leggende in Tamissen weer.
NO    Jong Aernden volck
ZO endt  Tamis Dercxz ende Jan Jaep Louwen
ZW    Peeten volck
NW endt  Derck Theunisz.
Voor de somme van 846.
 
 24-03-1618 blz. 101 v en 102    
Vercoop, Allert Jansz Clous
aen Jacob Jacobsz zijn swaeger
een worff genaempt "Claes Gelden Worff" mettet worffgen daer
bezuijden aen leggende inde Kerckbuijert, streckende vande Wechsloot
off tottet achterslootgen toe.
NO    Claes Aerntz Montsuer
ZW    Jan Claesz Jannen ende Ghijsbert Claesz Backers mettet
     huijsgen ende erff daer Sijmon Jacobsz plach te woenen.
Voor de somme van 550.
 
 24-03-1618 blz. 102 v en 103    
Vercoop, Allert Jansz Clous
aen Cornelis Alertsz Coninck
een huijs ende erffve inde Kerckbuijert, streckende vande Wechsloot
off tot het achterslootgen toe.
NO    Cornelis Moeij Duven
ZW    Gerrit Warnaersz.
Voor de somme van 1050.
 
 26-03-1618 blz. 103 v   
Vercoop, Pieter Jansz de Jonge Schout als man ende voocht van Duijff
Gerits, Jan Engelsz voor hem selven vervangende Trijn Gerits zijn
moeder ende andere broeders ende zuster, Henrick Gerits mede voor
hem selven ende vervangende zijn andere broeders ende zusters
kinderen van Gerrit Geritsz gesamentlijck erffgenamen van Willem
Geritsz Boet
aen Jan Cornelisz
die gerechte helft vant huijs ende getimmert sonder eenige gront
ende erff gemeen mette zelve Jan Cornelisz eertijts beseeten bij
Willem Geritsz Boet ende Aecht Willemsdr zijn huijsvrouwe.
NO    Cornelis Henricxz
ZW    Baert Claesz Boschman
ZO    Jan Cornelisz zelffs
NW    Tamis Dercxz oft zijn swaegers.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 
 27-03-1618 blz. 104    
Vercoop, Pieter Derck Jonck Claesz
aen Anna Gerits wedue van Maerten Derck Jonck Claessen ende haer
kinderen
dat gerechte vierdepaert van een huijs ende erff daer zij met haeren
smans vader in woondt.
NO    Maerten Cornelis met zijn kinderen
ZO    Anna Gerits met haer kinderen zelffs
ZW    Claes Realen kinderen
NW    die Wechsloot.
Voor de somme van 221.5.-.
 
 27-03-1618 blz. 104 v en 105    
Vercoop, Engel Baerntsz
aen Maerten Huijgen vant Hoff Schepen
die gerechte helft vande zuijtzijde van "Trijntgen camp" groot 620
roeden leggende inde Buijtencaijch met Gerrit Bouwesz ende Trijn
Engels gemeen, streckende vande Sluijssloot off totte Meer toe.
ZO    Louris Wouters ende Pieter van Lis
NW    Joncheer Willem Bardesen.
Voor de somme van 1122.
 
 30-03-1618 blz. 105 v en 106    
Vercoop, Jacob Claesz vant Veer nomine uxoris ende vervangende zijn
wijffs voorzoon
aen Claes Cornelisz Cors
een stucke landts genaempt "Cleijn veen" groot 430 roeden leggende
int zuijt endt.
NO    Cornelis Engelsz vant Hoff
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    Gerrit van Zaenen
NW endt  Cornelis Engelsz vant Hoff.
Voor de somme van 372.
 
 31-03-1618 blz. 106 v   
Sijmon Cornelisz Backer ter eenre ende Willem Egbertsz ter andere
zijde ende verclaerde dat zijluijden zijn: naeste gebuijeren
woenende zijd op zijde doch metten sloot haer worffven gesepereert,
ende omme alle oneenicheijt ende twist die daer door met veranderen
van timmeren soude moegen worden gecauseert te schouwen. Soe bekende
zij pertijen int minnelijck veraccordeert ende verdraegen te weezen
accorderen ende verdraegen midts dezen dat Sijmon Cornelis nijet sal
vermoegen zijn huijs vorder noortwerts aen uijtte timmeren noch
hecken off boomen nijet verder besetten noch beplanten tot naedeel
vande voors. Willem Egbertsz gesicht zuijtwestwerts aen voorbij die
voors. Sijmons huijs heen, meer te moegen verhinderen alst nu
tegenwoordich is, des soe beloeffde die voors. Willem Egbertsz voor
hem indien dat Sijmon Cornelisz quam te voeren een voerschuijt van
omtrent die groote vande Wormer voerschuijten dat alsdan die selve
Willem zijn worff soe veel sal opruijmen dat men mette selve
veerschuijt daer door tot voor aende voors. Sijmons worff mach
vaeren.
Des soe sal oock die voors. Sijmon die noort zijde van zijn
voorworff soe verre opruijmen om die voors. schuijt daeraen te
moegen leggen indier vouge dat Willem Egbertsz met een groote
koeschuijt daer voorbij mach vaeren.
Midts dat Willem Egbertsz daer voor uijtgekeert heeft zes gulden die
de selve Sijmon bekende oock ontfangen te hebben.
 
 06-04-1618 blz. 107 en 107 v    
Vercoop, Jan Aerntsz Dull
aen Pieter Florisz zijn neeff onze buijervrijer
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Wechsloot off
tot Henrick Corneliszs huijs ende erff toe.
NO    Hillegundt Willemsdr
ZW    Floris Aerntsz met zijn voorkinderen.
Voor de somme van 600.
 
 06-04-1618 blz. 108 en 108 v    
Vercoop, Pieter Florisz onse buijervrijer
aen Aernt Florisz ende Baert Florisz zijnen broeders
alsulcke eijgendoem van landen als hem comparant aen ende op
besturven is bij doode van Claes Bouwesz ende Aechte Baerts zijn
bestevader ende zijn beste moeder leggende in verscheijden perceelen
int noort endt sulcx die selve van buijeren bekent ende belent zijn.
Voor de somme van 590.
 
 10-04-1618 blz. 109 en 109 v    
Vercoop, Jan Claesz Coen als voocht van Pieter Cornelisz weeskindt
van Cornelis Pietersz ende voorts vervangende Pieter Dercxz alias
Pieter Maertsz
aen Cornelis Jansz
een huijs ende erff, streckende vande Wech off totte Baert Derck
Baerten wedue worff toe.
NO    Baert Derck Baerten wedue ende kinderen
ZW    Pieter Maertsz met Pieter Cornelisz.
Voor de somme van 460.
 
 13-04-1618 blz. 110    
Dit sijn die namen van de geene, dewelcke Schepenen ende
Schotvangers onser heerlijcheijt van Assendelft wesen sullen,
beginnende vrijdachs nae Paesschen anno 1618 ende eijndigende
vrijdachs nae Paessche anno 1619.
                Scheepenen,
Int Brouckvierndeel       Jan Jacob Janssen Coppen
Int kerckvierndeel       Heijndrick Heijndricksz
Int Woutvierndeel        Jan Jacob Jonghe Janssen
                Willem Janssen Cooman
Int Nesvierndeel        Adriaen Janssen.
                Schotvanghers,
Int Brouckvierndeel       Claes Gerritssen
Int Kerckvierndeel       Cornelis Claessen Moeij Duijven
Int Nesvierndeel        Marten Martenssen.
ANNA, Vrouwe tot Assendelft, tot Eemskerck tot Castrichom , ecp
Vrouwe Douagiere vander Aa Streeffkerck, Nieuwleckerlandt, ecp hebbe
gecommitteert ende committere in ende vermidts desen die bovengesz.
persoonen tot Scheepenen ende Schotvangers in onse voors.
heerlijcheijt van Assendelft, autoriserende ende bevelende onsen
Schout aldaer, dselve persoonen terstont voor hem te ontbieden, omme
haerluijden van onsent wegen den behoorlijcke eedt aff te nemen,
omme des versocht sijnde recht ende justitie te administreren van
alle saecken tharen kennisse behoorende.
 
 20-04-1618 blz. 111 en 111 v    .
Vercoop, Sijmon Pietersz soe voor hem selven als vervangende Jan
Claesz zijn oom ende Anna Claes zijn stieffmoeder ende haer kinderen
aen Claes Jan Gerit Huijgen
240 roeden landts leggende gemeen in een stucke landts genaempt "die
Vier koeven" int Groote weer.
NO    Maerten Roeloff Jaspers ende Claes Huijberden
ZO endt  Henrick Aecht Jans
ZW    Cornelis vant Hoff ende Marijtgen Gerits
NW endt  die voors. Jan Claesen met Anna Claes met haer kinderen.
Midts dat die voors. Claes Jansz daer mede tot zijnen laste sal
neemen -.24.8. als die Pastorije van Assendelft van erffpachte
daer op te spreecken hebben.
Voor de somme van 690.
 
 20-04-1618 blz. 112 en 112 v    
Vercoop, Pieter Aerntsz alias Piet Joosten
aen Maerten Roeloff Jaspers
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "tBoeveechgen"
voor Ootgers uijt groot 165 roeden wesende het uijterendt leggende
gemeen mette voors. cooper, streckende van de voors. Maertens lant
off zuijtoostwerts totte Gerrit Jan Geritszs lant toe.
NO    Ootger Dercxz
ZW    Ootger Dercxz.
Voor de somme van 495.
 
 27-04-1618 blz. 113 en 114
Vercoop, Jacob Dercxz voor hem selven ende vervangende zijn
kinderen, Derck Huijgensz voor hem selven ende vervangende zijn
zusters, Cornelis Jansz voor hem selven ende vervangende zijn
swaeger als erffgenamen van Allert Dercxz voor thienvierthiendeelen
aen die kinderen [w.o. Derck Claesz] van Claes Dercxz Wijves mede
erffgenamen vande voors. Allert
eerst thienvierthien paerten vande halve laen, wesende topperendt
groot 846 1/2 roeden.
NO    Claes Jansz cum socijs
ZW    die Laensloot.
Noch gelijcke thienvierthien paerten van "Grootemoerscamp" groot int
geheel 808 roeden.
NO    Hillegundt Comen Jans
ZW    die Blocksloot.
Noch gelijcke thienvierthien paerten van een stucke landts genaempt
"die Cullens" groot 614 roeden.
ZO    Floris Claesz Coen
ZW    Claes Dercxzs kinderen zelffs.
Noch gelijcke thienvierthiende paerten vande "Zuijer riet veen" int
selve weer groot 700 roeden.
NO    Claes Dercxzs kinderen zelffs
ZW    die Blocksloot.
Ende noch gelijcke thienvierthiende paerten van seeckere uijterdijck
groot 200 roeden leggende te Nouwertnae aende oostzijde vande
Vaersloot vande groote Sluijs. Noch mede daeronder begreepen een
vijffde paert vant tuijntgen ende sloijlger inde Braeck.
Voor de somme van 4195.19.10.
 
 27-04-1618 blz. 114 v   
Jacob Dercxz verclaerde dat zijn kinderen onder malcanderen haers
moeders erve gedeelt ende gegrondtcavelt hebben sulcx dat Jan
Jacobsz zijn zoon sal uijtkeeren op beterschap van looten die somme
van 50 mitsgaders dat Claes Pietersz ende Louris Outgersz mede op
beterschap van looten ende grontcavelinge van weegen haer
huijsvrouwen sullen uijtraijcken ende mede betaelen elcx die somme
van 25.
 
 29-04-1618 blz. 115 en 115 v    
Vercoop, Jan Stoffelsz
aen Isaac Dercxz van Zaennen
het uijterendt van een stucke lants genaempt "Derck Claes Pouwels
worff" groet 188 roeden leggende inde noorderste hondert gaerden,
streckende van dinner Wechsloot off tot Isaac Derricxzs lant toe.
NO    Isaac Dercxz zelffs
ZW    Jan Claes Ouwe Jans.
Voor de somme van 425.
 
 11-05-1618 blz. 116 en 116 v    
Vercoop, Jacob Claesz voor hem selven ende vervangende zijn andere
broeders ende zusters
aen Cornelis Jacobsz haer oom
die gerechte sestepaert van een stucke landts genaempt "Vrou Bedtges
lant" buijten ende binnen.
NO    IJsbrants ven
ZW    Aeff Engels met haer kinderen ende Heere Bardesens.
Voor de somme van 600.
 
 15-05-1618 blz. 117    
Vercoop, Gerrit Allerden Jongerden
aen Gerit Geverts Dootshooft poorter tot Amsterdam
seeckere custingbrieff voor dese gerechte gepasseert van een
lantcustinge van 94, tot laste van Claes Jansz Backer in date den
naest lesten februarij laestleeden.
 
 24-05-1618 blz. 117 v en 118    
Vercoop, Jan Huijgen als man ende voocht van Aecht Derck Haesserden
vervangende alle haer broeders ende zusters gesaementlijck kinderen
ende erffgenamen van Derck Derck Haesserden
aen Jan Derck Haesserden zijn schoonbroeder
ses sevenden paerten van een huis ende erff aenden Leegendijck,
streckende met zijn erff vanden Leegendijck off totte Meer toe.
NO    die heere Bardesens
ZW    Willem Claesz Rijssen.
Voor de somme van 270.
 
 24-05-1618 blz. 118 v en 119    
Vercoop, Gerrit Jansz Peet voor hem selven ende vervangende zijn
moeder broeders ende zusters
aen Gerrit Jan Gerit Huijgen zijnen neeff
dat gerechte vijffde paert vande worff daer de voors. cooper
tegenwoordich op woondt vant voor eindt in leggende aende Meerdijck,
streckende noortwestwerts vande "Ruijge ven" totte Dijcksloot
toe.
NO    die Ruijge ven
ZW    Jan Maijckes erffgenamen.
Voor de somme van 80.
 
 15-06-1618 blz. 119 v en 120    
Vercoop, Jan Jansz Venus
aen Maerten Cornelisz zijn swaeger
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "het Laentgen" in
Roelke Baerts weer gemeen mette selve Maerten groot int geheel 486
roeden, streckende van Willem Janszs worff off tot Roelke Baerts nu
toecomende Henrick Corneliszs worff toe.
NO    Cornelis Maerten Allerts zoons
ZW    Bieren Laen.
Waervan ende in minderinge vande beloeffde custinge Jan Jansz weder
sal hebben vande voors. Maerten Cornelisz die vierde paert van
seecker veen landt groot int geheel 180 roeden leggende int voors.
weer.
Voor de somme van 770.
 
 10-08-1618 blz. 120 v   
Vercoop, Cornelis ende Jan Pieters zoonen
aen Gerrit, Claes ende Huijch Jans zoonen gebroeders
een perceel landts groot 130 roeden geleegen inde vijffthien maeden
inde Buijtencaijck gemeen mette Huijsarmen alhijer mitsgaders die
vercooper ende Pieter Willemen.
ZO    Trijntgen camp
NW endt  Jan Cornelisz ende Bastiaen Engelsz elcx met zijn
     consorten.
Voor de somme van 175 gereede penningen.
 
 17-08-1618 blz. 121 en 121 v    
Vercoop, Jacob Claesz voor hem selven ende vervangende zijn kinderen
Maerten Roeloffsz als oom ende voocht vande naegelaeten en onmondige
kinderen van Willem Roeloffsz zijn overleden broeder geprocreert bij
Brechte Claes s.g. ende hem starckmaeckende voor Cornelis Jansz
woenende tot Spaerwoude getrout hebbende Brechte Willems ten
overstaen ende consent vande presente Weesmeesteren
aen Marij Ghijsen wedue wijlen Henrick Claesz [voocht is Baert
Claesz Boschman] ende haer kinderen
twee derdendeelen van een huijs ende erff gemeen mette selve wedue
ende haer kinderen twelck Trijn Heijnen haer moeder ende grootmoeder
respective metter doot ontruijmpt is, streckende vande Wech off
tottet achterslootgen toe.
NO    Duijff Thijssen
ZW    Derck vande Lange Laen.
Voor de somme van 400.
 
 17-08-1618 blz. 122    
Jacob Claesz voor hem selven ende vervangende zijn kinderen ter
eenre ende Maerten Roeloffsz als voocht vande onmondige kinderen van
Willem Roeloff Zijmons zijn overleden broeder geprocreert bij
Brechte Claesdr ende vervangende Cornelis Jansz van Spaerwoude
getrout hebbende Brecht Willems ter andere zijde ende bekende
seeckere gemeenschap van lant gegrontcavelt te hebben. Midts dat
Jacob Claesz met zijn kinderen sal daerop uijtraijcken die somme van
 12.
 
 24-08-1618 blz. 122 v en 123    
Sijmon Cornelisz Heijloo soe voor hem vervangende zijn moeder ende
broeders ter eenre ende Pieter Cornelisz van Westzaenen als
procuratie hebbende vande Deerbaere Juffe Jannitgen Henricx wedue
van Cornelis van Ruijgen Florisz woenende binnen der Stede
Amstelredamme tbewindt hebbende van seeckere landen tot
onderhoudinge vanden Armen vande geslachte besprocken mette voors.
Sijmon Cornelis Heijloo ende zijnen consorten gemeen in dezen banne
geleegen ter andere zijde, welcke voors. procuratie inden protocolle
dezes dorps geregistreert zijnde. Ende verclaerde die voorn.
comparanten dat zij geprocedeert hebben tot grontdeelinge vande
gemeenschap van lant dat zij hadden gemeen als naementlijck een
stucke landts genaempt "die Moellen ven". Sulcx dat die voors.
Sijmon Cornelisz Heijloo in qualijte voors. te loote ende te deele
gevallen is dat eijnde vande selve ven comende opten Delft,
streckende vande weergae vant selve lant off totten Delft.
NO    hij selver
ZW    Ootger Dercxz.
Ende Jannitgen Henricxdr van weegen die voorn. Armen sal hebben ende
is haer te loote gevallen teijnde vande Moellen ven aende worffven,
streckende vande selve worffven off totte weergae vant voors. toe.
NO    Jan IJsbranden ende Jacob Thijssen
ZW    Gerrit All.
Midts conditie ende voorwaerde nochtans dat zij comparante inde
voors. qualijte tongelt vande selve heele Moellen ven nijet
tegenstaende teen ongelijck grooter is als tander sullen betaelen
halff ende halff van alle tgeene datter op ommegeslaegen sal worden.
 
 04-09-1618 blz. 123 v en 124 
Vercoop, Claes Roeloff Zijmons
aen Pieter Aerntsz ende Henrick Cornelisz alias Henrick Aecht Jans
een stucke landts groot 1340 roeden leggende int Groote weer,
streckende van Ootgers lant off tot Claes Jan Gerit Huijgen ende
Maerten Roeloff Jaspers lant toe.
NO    Derck vande Lange Laen ende Maerten Roeloff Jaspers
ZW    Marijtgen Gerit Huijgen.
Voor de somme van 4047.10.-.
 
 21-09-1618 blz. 124 v en 125    
Vercoop, Wouter Ghijsbertsz
aen Jan Claesz Vincken
een perceel landts gecomen van Sijmon Jacobsz erffgenamen leggende
int Kerck weere groet 163 roeden.
NO    Hillegundt Waeligen
ZO endt  Cornelis Aelbertsz
ZW    die kinderen van Dieuwer Claes Jannen
NW endt  Derck Sijmonsz.
Voor de somme van 142.
 
 01-10-1618 blz. 125 v en 126    
Sijbrant Sijmonsz ter eenre ende Jacob Derck Haesserden ter andere
zijde ende bekende met malcanderen geroeijlt gemangelt ende
geparmuteert te hebben. Te weeten dat Sijbrant Sijmonsz sal hebben
vande voors. Jan Derricxz een huijs ende worff aenden Leegendijck,
streckende vande Leegendijck off totte Meer toe.
NO    Sijmon Conincx uijterdijck
ZW    die uijterdijck leggende annex die Leegendijck.
Daer voore die voors. Jacob Dercxz sal hebben van Sijbrant Sijmons
een huijs ende erff aende Leegendijck voors. geleegen, streckende
vanden Leegendijck off tottet nouwe meertgen toe.
NO    Evert Pietersz
ZW    Jan Clompen uijterdijck.
Midts dat die voors. Jacob Dercxz sal uijtraijcken ende betaelen
aende voors. Sijbrant Sijmons die somme van 164.
 
 12-10-1618 blz. 126 v en 127    
Vercoop, Henrick Maertsz vervangende Gerrit Jelbrechtsz
aen Engel Engelsz die waert
een veen acker gecomen van Baert vande Laen leggende aent Twisch
groot 128 roeden, streckende van Engel Heijntkes omloopgen tottet
Twisch toe.
NO    Pieter Jansz
ZW    Cornelis vande Laen.
Voor te weeten vijff achter volgende jaeren telcken twee sack ende
tseste jaer drie sacken taru.
 
 18-10-1618 blz. 127 v en 128    
Vercoop, Cornelis Baertsz Gaell
aen Jan Jansz Venus
een leege worff leggende alhijer inde Kerckbuijert.
NO    die harberch vande Vier Heemskinderen
ZW    het Laentgen.
Voor de somme van 300.
 
 23-11-1618 blz. 128 v   
Claes Pietersz voor hem selven ter eenre, Jan Maertsz mede voor hem
selven vervangende zijn zuster Duijffgen Maertens ende vervangende
zijn swaeger Claes van Zaenen, Govert Jansz nomine uxoris ende
vervangende Cornelis Jan Burgers zijn swaeger als erffgenamen van
Pieter Dercxz ter andere zijde ende verclaerde hoe dat zij onder
hemluijden seeckere differenten waeren gereessen, noopende die
geconquesteerde goederen bijde voors. Pieter Dercxz in zijn leven
veroevert die de voorn. Claes Pietersz sustineerde, dat volgende
seecker contract aen hem behoorde te devolueren. Ende omme alle
twischte ende quereellen te schouwen soe zijn zij pertijen met
malcanderen int minnelijck veraccordeert, dat die voors. Claes
Pietersz sal genijeten voorde gepretendeerde erffelijcke conqueste
een stucke landts genaempt "die Wijnacker" mettet halff madt daer
inne geleegen. Midts dat Claes Pietersz daerop soude uijtkeeren ende
betaelen aende voors. erffgenamen van Pieter Dercxz die somme van
 500 gereede penningen.
Ende overmidts Marij Jansdr die die overleden huijsvrouwe van Claes
Pietersz soe wel die voorn. Pieter Dercxz heeft onderhouden in cost
huijsvestinge ende andere behoefte als die voorn. Claes Pietersz tot
des zelven Pieter Dercxz mondige jaeren toe, soe est dat die voorn.
Govert Jansz nomine uxoris ende Floris Aerntsz als erffgenamen vande
voors. Marij Jans haer aenpaert vant voors. lant oock over
getransporteert hebben midts dat die voors. Claes Pietersz daer
voore sal betaelen ende uijtraijcken aende erffgenamen van Marij
Jans die somme van 350.
 
 05-12-1618 blz. 129 en 129 v    
Vercoop, Jan Cornelisz Metsselaer nomine uxoris ende Willem Lourisz
voor hem selven woenende beijde inden Haege als mede erffgenamen van
Trijntgen Cornelis huijsvrouwe was van Ootger Dercxz haer laeste man
aen Cornelis Jansz Moellenaer alhijer
een stucke landts genaempt "het Blochgen" groot 313 roeden leggende
in Sijmon Tijtten weer.
NO    Gerrit Allertsz
NW endt  Gerrit Allertsz
ZW    die Moellesloot
ZO endt  Henrick Henricxz.
Noch een veen camp gecomen van Henrick Aerntsz leggende in Heijntges
weer groot 124 roeden.
NO    Pieter Cornelis erffgenamen
ZO endt  tsterffhuijs vande voors. Trijntgen Cornelis
ZW    Allert Cornelis
NW endt  Jan Cornelis Coijt.
Noch en omloopgen int selve weer groot 100 roeden.
NO    Gerrit Henrick Geritszs
ZO endt  Roeloff Jaspers kinderen
ZW    Neel Claes Duves met haer kinderen
NW endt  Baert Jan Gaellen.
Voor de somme van 550.
 
 05-12-1618 blz. 130 en 130 v    
Vercoop, Jan Cornelisz Metsselaer nomine uxoris ende Willem Lourisz
voor hem selven beijde woenende inde Haege als mede erffgenamen
wijlen Trijntgen Cornelisdr huijsvrouwe was van Oetger Dercxz
aen Trijn Renggersdr wedue wijlen Gerit Geritsz Schoenmaecker
een ackertgen landts leggende in Heijntges weer opten Moellensloot
groot 172 roeden.
NO    die Moelensloot
ZO endt  Roeloff Jaspers kinderen
ZW    Nijel Jansz kinderen
NW    Neel Claes Duves met haer kinderen.
Voor de somme van 200.
 
 05-12-1618 blz. 131 en 131 v    
Vercoop, Claes Cornelisz poorter tot Alcmaer als man ende voocht van
Adriaentgen Jans vervangende Claes Jansz, Dirckgen Jans, Dieuwer
Jans ende Pieter Jansz die uijtlandich is ende het weeskint wijlen
Griet Jans alle mede erffgenaemen van Trijntgen Cornelis huijsvrouwe
was van Oetger Dircxz
aen Cornelis Jansz onze moellenaer zijn schoenbroeder sessevenden
paerten van een perceel landts genaempt "die Boeffveech" mette
bijennen leggende in Heijntges weer gemeen mette voors. cooper groot
1436 roeden.
NO    die Moelensloot
ZO endt  Sijbrant Aeresz
ZW    Willem Cornelisz
NW endt  Trijn Renggers ende Maerten Roeleven worffven.
Noch sessevendeelen van een veen camp groot 208 roeden leggende int
selve weer gemeen als vooren.
NO    die Moellensloot
ZO endt  Twisch
ZW    Henrick Lamberden
NW endt  Jan Coppes.
Voor de somme van 2349.
 
 27-12-1618 blz. 132 en 132 v    
Vercoop, Cornelis Jansz woenende inden banne van Heijloe voor hem
selven vervangende de kinderen van Gerit Jacobsz Moellennaer
midtsgaders zijn twee swaegers tsamen mede erffgenaemen van Trijn
Cornelis in haer leven huijsvrouwe van Ootger Dircxz haer laeste man
aen Cornelis Jansz onssen moellennaer
een stucke landts genaempt "het Meedtgen" groot 800 roeden leggende
in Sijmon Tijtten weer.
NO    Neel Claes Duves met haer kinderen
ZO endt  Maerten Cuijper
ZW    Aerian Jansz
NW endt  die voors. Neel met haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "die Moelle ven" int selve weer
groot 550 roeden.
NO    Jannitgen Heijloos met haer kinderen
ZW    Guerte Cornelis
ZO endt  den Delft
NW endt  Gerit Allertsz.
Noch een ackertgen landts groot 99 roeden leggende in Heijntges
weer.
NO    Cornelis Roeloffsz Jaspers
ZO endt  Baert Jan Gaellen
ZW    Allert Engelsz
W endt  den cooper.
Noch een ackertgen int selve weer groot 44 roeden.
NO    Cornelis Roeloff Jaspers
ZO endt  Cornelis Roeloff Jaspers
ZW    Cornelis Roeloff Jaspers
NW endt  Pieter Cornelisz kinderen.
Voor de somme van 2300.
 
 03-01-1619 blz. 133 en 133 v    
Vercoop, Cornelis Jansz onsse moellennaer
aen Aecht Jan Huijberden wedue [voocht is haer zoon Pieter Jansz]
een stucke landts groot 800 roeden leggende in Sijmon Tijtten weer.
NO    Neel Claes Duves met haer kinderen
ZO endt  Maerten Cuijper
ZW    Aerian Jansz
NW endt  Neel Claes Duves met haer kinderen.
Voor de somme van 2180.
 
 04-01-1619 blz. 134 en 134 v    
Vercoop, Pieter Aerentsz
aen Engel Cornelis Joncken
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Claes Cuijpers
ventgen" groot int geheel 1095 roeden leggende gemeen met Claes
Cuijpers naecomers.
NO    Neel Claes Duves met haer kinderen
ZO endt  Cornelis Roeloff Jaspers
ZW    Cornelis Jaspersz ende Joachem Pietersz
NW endt  Pieter ende Claes Floerijs zoonen.
Voor de somme van 1455.
 
 11-01-1619 blz. 135 en 135 v    
Vercoop, Pieter Allertsz
aen Joachem Pietersz
een campe veens groot 333 roeden leggende in Huijssers weer.
NO    Engel Cornelisz
ZO endt  Engel Cornelisz
ZW    Baert Jan Gaellen
NW endt  de Delft.
Voor de somme van 600.
 
 15-01-1619 blz. 136 en 136 v    
Vercoop, Roeloff Wijllemsz onsse buijervrijer voor hem selven ende
vervangende zijn broeders ende zusters gebooren van Brechte Claes
aen Claes Roeloff Zijmons haeren oom
een stucke landts genaempt "het Buijtcaijckgen" groot 591 roeden
leggende int Lange Laeners weer.
NO    Roeloff Sijmonsz cum socijs
ZO endt  Jacob Cornelis Pieters
ZW    Jan vandt Veer
NW endt  Marij Ghijssen met haer kinderen.
Voor de somme van 1572.
 
 22-01-1619 blz. 137 en 137 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Baert Jansz
een acker landts leggende aent Twisch in Heijntges weer groot 208
roeden.
ZW    Henrick Lamberden
NW endt  Jan Cornelis Cop
NO    Cornelis Nijelsz
ZO endt  Twisch.
Voor de somme van 200.
 
 22-01-1619 blz. 138 en 138 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Florijs Pietersz Schoenmaecker
een stucke landts genaempt "die Mollenven" groot 568 roeden leggende
in Sijmon Tijtten weer.
NO    Jannitgen Heijloos met haer kinderen
ZO endt  den Delft
ZW    Guert Cees Dircken
NW endt  Gerrit Alertsz.
Voor de somme van 918.
 
 22-01-1619 blz. 139 en 139 v    
Vercoop, Florijs Pietersz Schoenmaecker
aen Claes Gerridden ende Griet Jans wedue wijlen Willem Geridden
[voocht ende broeder van Griet Jans is Baert Jansz]
dat gerechte vijffdepaert vande dijckmeed in Henricx weer.
ZW    Nellen meed
NW endt  den Hoogendijck
NO    die Hooge meed
ZO endt  Henrick Roeleven kinderen.
Voor de somme van 710.
 
 25-01-1619 blz. 140 en 140 v    
Vercoop, Claes Cornelisz van Saennen als man ende voocht van Neel
Maertensdr, Claes Sijmonsz van weegen Jan Floeren zijn swaeger ende
Claes Jacobsz als voocht van Jannitgen Floeren mede erffgenamen
wijlen Pieter Dircxz
aen Dirck Dircxz ende Claes Havicxz halve broeders
een stucke landts groot 1443 roeden leggende beijde in Jaep Snoeijen
ende Dirck Maerts weeren.
NO    Bastiaen Baertsz Trijn Aerents mit haer kinderen Roeloff
     Pieter Wouters kinderen tsaemen
ZO endt  Havick Geritsz Maerten ende Jan Maertens zoonen
ZW    Jan Cornelisz van Zaenen erffgenamen ende Engel Jan
     Franssen met zijn kinderen
NW endt  die Langesloot.
Voor de somme van 4150.
 
 25-01-1619 blz. 141 en 141 v    
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende vervangende Floerijs
Claes Coen zijn broeder ende Jan Claesz Reael oock voor hem selven
vervangende zijn zusters
aen Trijn Claes wedue wijlen Gerrit Havicxz
een stucke landts genaempt "Nannicken ven" groot 805 roeden leggende
inden Binnencaech.
NO    Claes Havicxz mit Geerrit Havicxzs erffgenamen
ZO endt  Ootger Jansz erffgenamen Pieter van Lis erffgenamen ende
     Dirck van Lis Pieter Maertsz en Gerrit Bouwesz tesaemen
ZW    die Sluijssloot
NW endt  die Heijlige Geest tot Haerlem.
Voor de somme van 1610.
 
 25-01-1619 blz. 142 en 142 v    
Vercoop, Cornelis ende Jan Willem Nijelszoonen gebroeders voor haer
selven ende vervangende Baelich Gerrits haer moeder midtsgaders voor
haer suster ende zusters kinderen
aen Jacob Claesz
een stucke landts genaempt "het Buijtcaijcken" groot 573 roeden
leggende int Lange Laeners weer.
NO    Gerrit Roeloff Zijmons wedue ende kinderen
ZO endt  Allert Coningen
ZW    Jan vant Veer
NW endt  Claes Roeloff Zijmons.
Voor de somme van 1576.
 
 25-01-1619 blz. 143 en 143 v    
Vercoop, Cornelis Willem Nijlsz voor hem selven vervangende Baelich
Gerits zijn moeder ende zijn suster ende susters kinderen
aen Jan Willem Nijelsz zijn broeder
seven achte paerten van seeckere veen landts genaempt "die Colcke
veen" groot int geheel 293 roeden leggende mette cooper gemeen int
Lange laeners weer.
NO    Jan Wouten ende Neel Thijssen met haer kinderen
ZO endt  Willem Gael Henrick Baertsz ende Willem Ebben
ZW    Guert Cees Dircken
NW endt  Dirck Huijberden.
Voor de somme van 252.
 
 25-01-1619 blz. 144 en 144 v    
Vercoop, Jan Maertsz als man ende voocht van Hillegunt Jansdr
aen Jan Willem Nijlsz [zijn swaeger]
die gerechte helft van een huijs ende hoeijhuijs ende erff daer de
voors. pertijen schoonmoeder in plach te woenen daer oock de cooper
tegenwoordich in woont, streckende mit zijn erff vande Heerenwech
tottet achterslootgen toe.
NO    Jan Cop
ZW    Aelbert Egbertsz.
Voor de somme van 359.
 
 25-01-1619 blz. 145 en 145 v    
Vercoop, Cornelis Jansz wewenaer wijlen Nijes Maertensdr vervangende
zijn kinderen
aen Jan Maertsz zijn swaeger
alle sulcke onroerende goeden van huijs hoff landt ende sant als
zijn voorn. huijsvrouwen op ende aengesturven was bij doode van
Maerten Roeloffsz haeren respective schoonvaeder ende vaeder sulcx
dselve van buijeren bekent ende belent zijn.
Voor de somme van 350.
 
 25-01-1619 blz. 146 en 146 v    
Vercoop, Engel Cornelisz als man ende voocht van Lijsbet Maertens
aen Claes ende Cornelis Maertensz gebroeders
eerst 288 roeden landts inden "Achterdijcx ven" leggende achter
Cornelis Maertens huijs in Jancke Maerts weer.
NO    Floris Pietersz ende Gerit Willemsz
ZO endt  die ses maeden ende Cornelis Maertsz
ZW    Jan Floeren erffgenamen Guerte Thoennen met haer kinderen
NW endt  die voorn. Cornelis Maertsz ende Henrick Aecht Jans
     worven.
Noch 208 roeden leggende gemeen in "Copges Kaech", streckende vanden
Hoogendijck tot Claes Maertsz ende Gerit Huijgen landt toe.
NO    Engel Jan Franssen
ZW    Pieter Willemen.
Ende noch tvierde paert van "Cuijpers camp" groot tselve vierde
paert 127 roeden mede buijtendicx.
NO    Pouwels camp
ZW    Lou vant Hoff
ZO endt  die Biestcamp
NW endt  die Meer.
Voor de somme van 1418.10.-.
 
 25-01-1619 blz. 147 en 147 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Henrick Maertsz
een buijter Delft acker groot 160 roeden leggende achter Cornelis
Muetsz uijt.
NO    Pieter Jan Aerians kinderen
ZO endt  Pieter Jan Aerians kinderen
ZW    Cornelis Steffens
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 160.
 
 25-01-1619 blz. 148 en 148 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Michiel Willemsz
een acker oft omloopgen landts groot 100 roeden leggende in
Heijntges weer, streckende van Baert Jan Gaellen landt off tot
Roeloff Jaspers kinderen landt toe.
ZW    Jacob Thijssen cum socijs
NO    Trijntgen Gerits.
Voor de somme van 104.
 
 29-01-1619 blz. 149 en 149 v  
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Cornelis Roeloff Jaspers
seecker veen landt aen twee pertijen leggende in Heijntges weer
groot tsaemen 143 roeden.
Belent tgrooste:
ZW    Allert Engelsz
ZO endt  Baert Jan Gaellen
NO    die cooper
NW endt  die vercooper.
Belent tuijntgen:
NO    comparant selver
ZO endt  comparant selver
ZW    comparant selver
NW endt  Pieter Pietersz kinderen.
Voor de somme van 98. 
 29-01-1619 blz. 150 en 150 v    
Vercoop, Sijbrant Adriaensz poorter tot Haerlem als mede erffgenaem
van Trijntgen Moellennaer verstarckt met Cornelis Jansz Moellennaer
ende Dirck Ootgersz als testamentuers ende curatuers over die
goederen vande voors. Sijbrant
aen Jan Willemsz als man ende voocht van Griete Roeloff vervangende
dandere kinderen van Roeloff Pieter Wouters
een stucke landts genaempt "tGroote madt" groot 671 roeden leggende
in Heijntges weer, streckende vande Moellennaers achter lant off
totten Delft toe.
NO    die Moellensloot
ZW    Jacob Jansz inde Beverwijck.
Voor de somme van 1252.
 
 29-01-1619 blz. 151 en 151 v    
Vercoop, Jacob Willemsz
aen Trijn Willems wedue van Jan Heijndricxz zijn zuster met haer
kinderen [voogden zijn Wouter Willemsz ende Cornelis Henricxz]
tgerechte sestepaert van een huijs ende erff daerde voors. Trijn
Willems mit haer kinderen in woont, streckende met zijn erff vant
inner Wechslootgen off tot het achter dworsche slootgen toe.
NO    vercooper selffs
ZW    Wouter Willemsz cum socijs.
Midts dat oock die voors. Trijn Willems haer kinderen oft actie
tottet voors. huijs ende erff hebbende sullen moegen vaeren door die
sloot voor Jaecoppen voors. worff heen ende partijen die sloot
leggende voorde voors. worffven elcx tzijn moeten opruijmmen om
beijde daer door tot elcx gerijff te moegen vaeren. Des soe en sal
die voorn. Trijn Willems noech die haeren haer huijs nijet vorder
moegen zuijtoost werts naerde Wech betimmeren dan altijts blijvende
een vack binnen die voors. Jacob Willemszs huijs.
Voor de somme van 120.
 
 30-01-1619 blz. 152 en 152 v    
Vercoop, Cornelis Roeleven vervangende zijn kinderen geboeren van
Marij Jansdr
aen Pieter Cornelisz onsse buijervrijer een stucke landts groot 694
roeden leggende in Jongelincx weer, streckende vande Caijck off
totte Pieter Cornelisz zelffs toe.
NO    Trijn Jong Willemen
ZW    Jan Claes Reaelen met zijn zusters.
Voor de somme van 1428.
 
 01-02-1619 blz. 153 en 153 v    
Vercoop, Dirck Claes Wijves voor hem selven ende vervangende zijn
mede consorten
aen Dirrick Cornelisz ende Claes Pietersz
twee perceelen landts leggende zijd op zijd in Goeten weer genaempt
"die Hooge veennen" groot tsaemen 888 roeden.
NO    Pieter Gerritsz
ZO endt  Pieter Gerritsz
ZW    Pieter Gerritsz
NW endt  Dirck Pietersz.
Voor de somme van 810.
 
 01-02-1619 blz. 154 en 154 v    
Vercoop, Dirck Claesz Wijves voor hem selven ende vervangende sijn
mede consorten
aen Claes Jansz ende Jan Aerentsz Dul
twee perceeltges landts genaempt "die Schinkelen" groot tsaemen 400
roeden inde Hemmen.
NO endt  Claes Aerentsz
ZO    den vercooper cum socijs
ZW endt  Dieuwer Cornelis
NW    Claes Cornelisz.
Voor de somme van 745.
 
 01-02-1619 blz. 155 en 155 v    
Vercoop, Cornelis Roeloffsz als oom ende voocht van de kinderen van
Cornelis Geritsz gebooren van Duijff Roeloffs zijn zuster
aen Willem Egbertsz
een madt landts groot 556 roeden leggende in Heijn Roeleven meed int
opperendt.
NO    Cornelis Pieters volck
ZO endt  Claes Heijn Roeleven kinderen
ZW    Pieter Jonckclaessen kinderen
NW endt  die voors. Cornelis Roeloffsz cum socijs.
Voor de somme van 1568.
 
 01-02-1619 blz. 156 en 156 v    
Vercoop, Claes Jansz Backer
aen Willem Claesz Rijs midtsgaders Dirck Cornelisz, Thoenis
Gerritsz, Cornelis Garbrantsz ende Henrick Claesz zijn medestanders
een huijs ende erff daer voors. Backer nu in woont mitte geheele
sloot besuijen aende worff geleegen ende gestaen int noort endt,
streckende van sHeerenwech off tot het achterslootgen toe.
NO    Ghijsbert Maertsz
ZW    Engel Engelsz.
Voor de somme van 1062.
 
 01-02-1619 blz. 157 en 157 v    
Vercoop, Claes Jansz Backer
aen Cornelis Roeloffsz
twee ackertges landts leggende aent Twisch in Janningen weer groot
160 roeden.
NO    Sijmon Jansz
NW endt  Ghijsbert Maertsz
ZW    Henrick Jansz
ZO endt  Twisch.
Voor de somme van 112.
 
 01-02-1619 blz. 158 en 158 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer nomine uxoris vervangende
dandere erffgenaemen van Jan Aerians ende Marij Ghijsberden ten
overstaen ende met consent van Weesmeesteren
aen Cornelis Jansz vande Laen ende Claes Bouwesz
een huijs ende worff gestaen ende geleegen int noort endt,
streckende met zijn erff vande Wechsloot off tot het achterslootgen
toe.
NO    Engel Roeleven
ZW    Nel Wouter.
Voor de somme van 746.
 
 01-02-1619 blz. 159 en 159 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Trijn Pietersdr onse buijervrijster
een acker landts genaempt "het Corte veentgen" leggende in Aechte
Neelen weer groot 95 roeden.
NO    Allert Geritsz
ZO endt  Jan Pierke Neelen erffgenamen
ZW    Maerten Dirck Bieren
NW    Trijn Pietersdr zelffs.
Voor de somme van 94.10.-.
 
 05-02-1619 blz. 160 en 160 v    
Vercoop, Jan Claes Jannen voor hem selven vervangende zijn broeders
ende zusters tsaemen erffgenamen wijlen Claes Jan Costers ende
Dieuwer Claes haer overleden vaeder ende moeder
aen Cornelis Claesz haeren neeff
een stucke landts genaempt "het Twisch veentgen" leggende in Jancke
Maerts weer groot 415 roeden, streckende van Cornelis Jan Baningen
[Cornelis Garbrants] landt off tottet Twisch toe.
NO    Jan Schouten kinderen
ZW    Willem Sijmonsz.
Noch een perceel veens leggende opte Kercksloot groot 112 roeden.
NO    Dirck Sijmonsz
ZO endt  Cornelis Jan Baningen als bruijcker
ZW    Claes Sijmonsz
NW endt  de cooper selffs.
Voor de somme van 484.
 
 08-02-1619 blz. 161 en 161 v    
Vercoop, Jacob Willemsz voor hem selven vervangende zijn broeders
geboeren van Brechte Claes haer overleden moeder
aen Henrick Henricxz Schepen
een perceel meed landts leggende inde "Middelste meed" int Lange
Laenners weer groot 400 roeden.
NO    Jacob Claes Pieters
ZO endt  Anna Melchers met haer kinderen
ZW    Sijmon Conincx Maerten Stoffels ende Neeltgen Steffens
NW endt  Cooper zelffs.
Voor de somme van 1180.
 
 08-02-1619 blz. 162 en 162 v    
Vercoop, Cornelis Jansz vande Laen
aen Claes Jansz Backer
die gerechte helft van een huijs hoeijhuijs ende erff gecomen van
Jan Aerians erffgenamen int noort endt, streckende met zijn erff
vande sHeerenwech off tottet achterslootgen toe.
NO    Engel Roeleven
ZW    Nell Wouten.
Voor de somme van 373.
 
 15-02-1619 blz. 163 en 163 v    
Vercoop, Cornelis Henrickz Neelen
aen Mathijs Cornelisz
een omloopgen landts gecomen van Beert vande Laen groot 168 roeden
leggende achter Jan vande Laens uijt.
NO    Moeij Griet
ZO endt  Galaeijn Aernts
ZW    Pieter Allerden
NW endt  Pieter Jan Pierke Neellen.
Voor de somme van 197.8.-.
 
 15-02-1619 blz. 164 en 164 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Mollennaer
aen Cornelis Henricxz Neelen
een ackertgen landts leggende achter "Claes Heijnen ven" binner
Delft groot 140 roeden.
ZW    Claes Heijnen volck
ZO endt  Cornelis Henricxz seffs
NO    Lijsbeth Maerten Geridden
NW endt  Claes Heijnen ven.
Voor de somme van 180.
 
 15-02-1619 blz. 165 en 165 v    
Vercoop, Govert Jan Louwen van weegen Cornelis Jan Burgers zijn
swaeger woenende Schalwijck ende in zijnnen naemmen
aen Henrick Cornelisz van Zaennen ende Duijffgen Maertens wedue van
Jan Cornelis van Zaennen
een perceel Kaech landts leggende inde buijten inde Volger groot 943
roeden.
NO    Claes Maertsz ende Guert Gerit Engelsz
ZO endt  die Meer
ZW    Jan Maertsz
NW endt  die Sluijssloot.
Voor de somme van 1550.
 
 15-02-1619 blz. 166    
Vercoop, Sijmon Cornelis als man ende voocht van Jannitgen Jansdr
aen Hillegundt Willemsdr zijn wijffs moeder
die gerechte derdepaert van een perceel landts genaempt "die Veen"
over die Laijck groot int geheel 1600 roeden.
Noch die derdepaert vande Bud inde Braeck groot tsaemen 157 roeden
gemeen met Neel Claes Duves mitte uijterdijck buijtendijcx geleegen
naer advenant groot 150 roeden int zuijt endt, streckende van Griet
Comen Jans Claes Gerit Corssen ende Griet Roeloff Baerts met haer
kinderen landt off tot het IJe toe.
NO    Huijch Allert Gerridden
ZW    Griet Roeloff Baerts met haer kinderen.
Voor de somme van 600 gereet gelt.
 
 19-02-1619 blz. 166 v en 167    
Vercoop, Jan Maertsz voor hem selven Claes Sijmonsz van weegen zijn
swaeger Jan Floeren, Claes Cornelis van Zaennen als man ende voocht
van Neel Maertensdr, Claes Jacobs als voocht van Jannitgen ende Jan
Maertsz voors. vervangende Duijffgen Maertens zijn zuster mede
erffgenamen wijlen Pieter Dircxz
aen Claes Pietersz
een stucke landts buijtendijcx groot 388 roeden.
ZO endt  Jan Claes Realen Floris ende Jan Claesz Coen
NO    Bastiaen Baertsz
NW endt  den Hoogendijck
ZW endt  Stijn Havicx met haer kinderen.
Voor de somme van 200.
 
 19-02-1619 blz. 167 v en 168    
Vercoop, Cornelis Jan Floeren als rechtelijk besturven voocht van
Duijff Engels wedue wijlen Florijs Jan Floeren ende haere kinderen
Claes Sijmonsz van weegen zijn swaeger Jan Floeren ende Claes
Jacobsz als voocht van Jannitgen Floeren
aen Jan Maerten Dirck Maerts
een ackertgen landts groot 80 roeden leggende in Claes Pieter Louwen
weer.
NO    Havick Geritsz ende Jan Machtelen cum socijs
ZO endt  Ghijs Sijmonsz
ZW    Cooper selffs
NW endt  Pieter van Lis wedue met haer kinderen.
Voor de somme van 42.
 
 19-02-1619 blz. 168 v   
Claes Cornelis van Zaennen nomine uxoris Claes Sijmonsz van weegen
zijn swaeger ende Claes Jacobsz als voocht van Jannitgen Floeren
mede erffgenaemen van Pieter Dircxz ter eenre ende Jan Maerts oock
mede erffgenaem van zelve Pieter Dircxz ter andere zijden ende
bekende dat opt grondtdelinge ende lotcavelinge bijde voorn. Claes
van Zaennen Jan Floeren ende Jannitgen Floeren sal uijtgeraijckt
worden vrij costeloos schadeloos sonder eenige affcoringe betaelt
aen handen vande voors. Jan Maertsz die somme van 525.
 
 19-02-1619 blz. 169 en 169 v en 170 
Vercoop, Dirck Willemsz als hebbende volcomen procuratie van Willem
Pietersz van Diemmen zijn swaeger alhijer ter protocolle geregistreert
[blz.169]
aen Allert Dircxz Coning ende Willem Cornelisz Backer zijn
medestander
een stucke landts genaempt "Jacob Geritges ven" leggende in Geritges
weer groot 1560 roeden.
NO    Claes Heijn Roeleven kinderen ende Gerit Geritsz
ZO endt  Claes Pieters kinderen
ZW    Willem Geritsz erffgenamen ende Dirck vande Lange Laen
NW endt  Gerit Huijgen.
Voor de somme van 3770.
 
 19-02-1619 blz. 170 v en 171    
Vercoop, Jan Allertsz Coninck
aen Dirck Geritsz Schoenmaecker
een acker landts leggende achter van Zaennen opten Delft groot 300
roeden.
NO    Baert Jan Gallen
NW endt  den Delft
ZW    Gerit Henricxz
ZO endt  Comen Garbrant.
Voor de somme van 525.
 
 19-02-1619 blz. 171 v en 178    
Vercoop, Cornelis Maertsz als man ende voocht van Marijtgen
Pietersdr
aen Cornelis Baertsz die welcke mede voor ons compareerde ende
bekende inde selve nacht dat hijt cofte overgedaen te hebben aen
Cornelis Jansz onse moellennaer
seecker acker landt groot 126 roeden leggende in Heijntges weer.
NO    Pieter Floerijsz
ZO endt  Cornelis Roeloff Jaspers
ZW    die voors. Moellennaer
NW endt  Jan Coijt.
Voor de somme van 110.
 
 19-02-1619 blz. 172 v en 173    
Vercoop, Cornelis Maertsz als man ende voocht van Marij Pieters
aen Cornelis Baertsz
twee ackeren landts leggende in Jan Gaellen weer groot 264 roeden.
NO    Gerrit Heijten wedue ende kinderen mit Henrick Heijten
ZO endt  Twisch
ZW    Jan Roeleven
NW endt  Engel Dirck Bieren kinderen ende Jan IJsbranden tsaemen.
Voor de somme van 250.
 
 19-02-1619 blz. 173 v en 174    
Vercoop, Sijmon Jansz den Ouwes
aen Pieter Aerents
een perceel landts groot 313 roeden meed landt leggende int "Corte
meetgen" opte sloot in Den Ouwes weer.
NO    Lijsbet Gerrit Thoennen mit haer kinderen
ZO endt  Claes Pieter Henricx
ZW    Roeloff Engelsz kinderen
NW endt  den Hoogendijck.
Voor de somme van 820.
 
 19-02-1619 blz. 174 v   
Jacob Jong Willemen ter eenre ende Willem Jansz als voocht van zijn
moeder Trijn Willems wedue ende boelhouster van Jan Henricxz ter
andere zijde ende bekende dat hij metten anderen van seeckere
gemeenschap van landen gegrontdeelt ende gelotcavelt waeren. Sulcx
dat die voors. Jacob Willemsz sal uijtraijcken ende betaelen aen
handen vande voors. Trijn Willems zijn zuster op beterschap van
looten die somme van 83.
 
 22-02-1619 blz. 175 en 175 v    
Vercoop, Jan Huijgen
aen Henrick Geritsz, Lijsbet Gerits ende Trijn Rengers wedue Gerrit
Gerits Schoenmaecker mit haer kinderen
eerst dat vierndeel vande Dijckmede groot int geheel 1344 roeden int
Blochuijs weer, streckende van Pieter Heer Floerijssen landt off
noortwest werts totten Hoogendijck toe.
NO    Griet Comen Duven erffgenamen
ZW    Trijn Pieter Baertsses wedue met haer kinderen.
Noch het vierndeel vande "Uijter ven" int selve weer groot int
geheel 1257 roeden.
NO    Engel Cees Joncken
ZO endt  Dirck Huijgen cum socijs
ZW    Baert Jan Gallen
NW endt  Baert Jan Gallen.
Voor de somme van 1953.
 
 26-02-1619 blz. 176 en 176 v    
Vercoop, Allert Dircxz Coninck van weegen Pieter Allertsz zijn zoon
aen Dirck Jacobsz alias Dirck Maertsz
een stucke landts genaempt "die Boeveech" voor Jan Aerians groot 815
roeden.
NO    Evert Waelichen
ZO endt  Kees Steffens
ZW    Sijmon Claesz Conincx
NW endt  Jan Thijssen worff eensdeels ende die Wechsloot eendeels.
Voor de somme van 1846.
 
 26-02-1619 blz. 177 en 177 v    
Vercoop, Jan Willemsz
aen Claes Jansz den Ouwes
drie ackeren landts leggende achter Jan Thijssen uijt groot 454
roeden.
NO    Jannitgen Jaep Thijssen
ZO endt  Roeloff Engelsz
ZW    Willem Cornelisz
NW endt  Gerit Henricx Geritsz.
Voor de somme van 616.-.4.
 
 26-02-1619 blz. 178 en 178 v    
Vercoop, Henrick Gerits Schoenmaecker
aen Allert Dircxz Coninck
een perceeltgen landts groot 258 roeden leggende achter Willem Gerit
Dircxz uijt.
NO    den cooper selffs
ZO endt  Dirck Beel
ZW    Dirck Willemsz
NW endt  Willem Gaell.
Voor de somme van 520.
 
 26-02-1619 blz. 179 en 179 v    
Vercoop, Cornelis Jansz Moellennaer
aen Roeloff Engelsz
een acker genaempt "het Ventgen" leggende achter Willem Allerden
binner Delft groot 300 roeden.
NO    Kees Steffens
ZO endt  den Delft
ZW    Henrick vande Laen als bruijcker
NW endt  Claes Heijnen wedue met haer kinderen cum socijs.
Voor de somme van 520. 
 01-03-1619 blz. 180 en 180 v    
Vercoop, Jan Claesz, Pieter Claesz gebroeders ende Gerit Willemsz
haer swaeger vervangende haer andere broeders ende susters
gesaementlijc erffgenaemen van Claes Jan Costers haer overleeden
vaeder
aen Jan Claesz Loo brouwer tot Haerlem ende Jacob Jacobsz waert tot
Assendelft
een huijs ende erff mette achtersloot inde Kerckbuijert, streckende
van Cornelis Moeij Duven lant off totte Wechsloot toe.
NO    Henrick Jansz Smidt
ZW    Cornelis Moeij Duven leege worff.
Des soe moet de achtersloot aende worff geleegen wijt weezen acht
voeten ende malcanderen die nijet te versparren sulcx dat die
coopers voors. daer in moegen vaeren met een Laenschuijt ende daer
lossen ende soe lange daer te leggen om tsant drooch is sonder meer
ende in anderen manieren te gebruijcken naer behooren.
Voor de somma van 554.
 
 01-03-1619 blz. 181 en 181 v    
Vercoop, Gerrit Henricxz als zoon ende voocht van Guerte Cornelis
zijn moeder
aen Sijmon Cornelis Heeloo
een acker landts leggende opte Moellensloot groot 322 roeden.
NO    Floerijs Pietersz
ZO endt  den Delft
ZW    Roeloff Pietersz
NW endt  Cornelis Jansz Moellennaer.
Voor de somme van 650.
 
 01-03-1619 blz. 182 en 182 v    
Vercoop, Sebastiaen Baertsz
aen Jacob Claesz Veerman
die gerechte helft van een stucke landts gemeen met Claes Havicxz
genaempt "Backers ven" met zijn uijterdijck naer advenant groot soe
buijten als binnen int geheel drie margen lants leggende
Buijtenhuijssen, streckende vande Uijtwech off totten IJe toe.
NO    Machtelt Claes Lots tot Haerlem haer kinderen
ZW    die Caedijck.
Voor de somme van 1800.
 
 01-03-1619 blz. 183    
Vercoop, Theunnes Jansz als neeff ende voocht van Vroutgen Cornelis
zijn nichte ten overstaen ende met consent vande gerechte
midtsgaders Henrick Allerden ende Jan Sijmonsz, Jacob Willemsz ende
Cornelis Cornelisz weesmeesteren ende oppervoochden vande
voors.Vroutgen
aen Cornelis Cornelisz alias Cornelis Muetssen haer broeder
die gerechte helft vant huijs ende erff daerde voorn. Cornelis
Muetsz nu ter tijt in woont int noort endt, streckende met zijn erff
vande Wechsloot off tot het achterslootgen toe.
NO    Pieter Bouwesz
ZW    Huijch Aerentsz.
Behoudelijcken nochtans oft gebuerde dat die voors. Vroutgen
Cornelis opte zelve worff timmeren wouden dat sij tselve wel sal
vermoegen te doen om daer inne met een persoon bij haer nemende te
moegen woenen geduerende haer leven lanck oft tot dat zij haer inde
huwelijcke staedt begaene ende nijet. Ende sal alsdan tgetimmert bij
haer doen maecken vervallen ten eijgendoomen vande voors. Cornelis
Muetsz.
Voor de somme van 340 gereet gelt.
 
 05-03-1619 blz. 183 v en 184
Vercoop, Ghijsbert Claesz
aen Cornelis Claesz Moeij Duven
een veen camp genaempt "die Taru camp" groot 235 roeden leggende int
Laentges weer beslooten met Cornelis Moeij Duven lant.
NW endt  Cornelis Garbrant
ZW    Cornelis Aeriansz.
Voor de somme van 315.10.-.
 
 08-03-1619 blz. 184 v en 185    
Vercoop, Cornelis Roeloffsz
aen Jan ende Dirck Cornelis zoonen zijn kinderen [voochden zijn
Baert Jansz ende Claes Geritsz]
een perceel landts wesende het uijterendt vande uijterven leggende
in Henricx weer groot 691 roeden.
NO    de Heere Bardesens met Stoffelsz kinderen
ZO endt  Cornelis Roeloffsz
ZW    Pieter Nommelen
NW endt  Henrick Roeloffszs kinderen.
Voor de somme van 1428.
 
 10-03-1619 blz. 185 v en 186    
Vercoop, Willem Jansz
aen Roeloff Maertsz zijn swaeger woenende tot Spaerendam
dat gerechte derde paert van een stucke landts groot int geheel 1244
roeden leggende in Ghijssen weer, streckende vande Caijck off tot
Hillegunt Willem Wouters lant toe.
NO    Cornelis Moeij Duven
ZW    Ootger Dircxz.
Voor de somme van 890.
 
 12-03-1619 blz. 186 v en 187    
Vercoop, Pieter Willemsz
aen Jacob Nijelsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Wijmerick"
gemeen met Engel Baerntsz groot int geheel 1042 roeden geleegen
Buijtenhuijssen.
NO    Gerit Ham
ZO endt  Jan Aecht Jans
ZW    Gerrit Jonk Claessen cum socijs
NW endt  die Meer.
Voor de somme van 1000.
 
 12-03-1619 blz. 187 v en 188    
Vercoop, Jan Jansz Venus
aen Jan Cornelisz alias Jan Aecht Jans
een acker lants groot 190 roeden geleegen achter Derck Sijmonszs
uijt opten Delft.
NO    Hillegunt Willem Wouters
ZO endt  Trijn Cuijpers 
ZW    Derrick Bieren
NW endt  Anna Jan Cloussen erffgenamen.
Voor de somme van 100
 
 12-03-1619 blz. 188 v en 189 en 189 v
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende als speciale
procuratie hebbende gepasseert voor notaris ende getuijgen [zie 188
v] van Floris Claesz Coen zijnen broeder in date den 23e februarij
laest leeden 
aen Baert Claesz Boschman
een stucke landts genaempt "het Oppervlietsventgen" groot 817 roeden
leggende in Derck Jannen weer.
W     Marij Steffens met Derck Cornelisz haer zoon
Z     Wouter Willemsz met zijn wijffs broeder ende Pieter
     Cornelisz met zijn moeder
O     Jacob Willemsz zijn zuster met haer kinderen
N     Marij Jacobs wedue wijlen Gerit Derck Hannen met haer
     kinderen ende Claes Pietersz.
Midts dat die voorn. Baert Claesz Boschman tot zijnen laste nam
eenen jaerlicxen renten van 27 st. onlosbaere erffpachte.
Borg voor de voorn. vercoopers zijn neeffven is Jan Claesz Reael.
Voor de somme van 2370.
 
 12-03-1619 blz. 190 en 190 v    
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende als speciale
procuratie hebbende van Floris Claesz Coen zijnen broeder
aen Derck Geritsz
een stucke landts genaempt "dat Uijterend vande Bincaijck" groot 741
1/2 roeden leggende in Derck Jannen weer.
ZW    Cornelis Claes Jan Roen
ZO    Marij Steffens met Derck haer zoon
NO    Claes Pieters
NW    die Caijck.
Midts dat die voorn. Derck Geritsz tot zijnen laste nam een
jaerlicxe renten van 23 st. onlosbaere erffpacht.
Borg voor de voorn. vercoopers zijn neeffven is Derck Pietersz.
Voor de somme van 1900.
 
 12-03-1619 blz. 191    
Vercoop, Derck Huijgen voor hem selven ende vervangende zijn broeder
ende zuster ende verclaerde hoe dat zijn moeder Griete Dercxdr
boelhouster ende wedue van Huijch Willem Huijgen vercoft heeft
aen Cornelis Henricxz
die worff bij wijlen Gerit Willem Huijgen beseeten volgende die
beseegelde quijtscheldinge in date den 2e februarij anno 1580. Maer
alsoe naerder hant bevonden is dat eenen Jacob Cornelisz inden jaere
1562 die selve worff mettet huijs daerop staende vercoft heeft aende
voors. Gerrit Willem Huijgen hem comparants sa. oom onder voorwaerde
dattet achterslootgen wijt soude blijven acht voeten ende die voors.
worff (in brede, vande noortoost zijde vande vaersloot tot het
middelste huijs ousendrop toe ende voort dat geen vande drie huijsen
daer gestaen hebbende) hender noch vorder naerde Wech en mochte
setten, dan zij doen ter tijt stonde oft het soude alle die drie
huijssen believen. Mede oft gebuerde dat Jacob Cornelis voors. oft
een ander int middelste huijs woenende, wilde een heck maecken off
een tuijn, soe mostet geset worden vier voet vande huijsen ende dat
heck nijet hender dan op vier voet aen Gerit Willem Huijgen zijn
horen deur ende theck nijet hooger te maecken dan een mijent man tot
zijn bort, ende hoe wel tselve inde voors. quijtscheldinge nijet en
is verhaelt, soe heeft nochtans die voorn. worff overgeset ende
gecedeert bij dezen inde voors. qualijte ten eijgendoom vande voors.
Cornelis Henricxzs erven.
Compareerde mede dese nae beschreven persoonen als Willem Egbertsz
als man ende voocht van Aechte Cornelis eenige dochter ende
erffgenaem van Cornelis Henricxz die welcke bekende die voors.
vrijcheijt annex worff weder overgeset ende gecedeert te hebben aen
Claes Allertszs erffgenaemen.
Adriaen Maertsz als weder actie ende transport diesaengaende van
Claes Allertszs erffgenaemen hebbende, bekende die voorn. worff
metten voors. aencleven oock overgeset ende gecedeert te hebben aen
Baltiser Roeloffsz. Ende die voorn. Baltiser Roeloffsz bekende die
voorn. worff metten aencleven nijt tegenstaende tselve inde
quijtscheldinge bij hem int vercoopen vandien soe verder nijet
verhaelt, evenwel overset ende gecedeert heeft bij dezen met sulcke
vrijcheijt ten eijgendoeme van Henrick Jansz Smit.
 
 15-03-1619 blz. 192 en 192 v    
Vercoop, Engel Baerntsz
aen Anna Claes wedue wijlen Pieter Jonk Claessen
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Wijmerick"
gemeen met Jacob Nijelsz groot int geheel 1042 roeden leggende
buijtendijcx.
NO    Nijel ende Gerit Piet Hammen
ZO endt  Jan Aecht Jans
ZW    Gerit Jonk Claessen met zijn mede consorten
NW endt  die Meer.
Voor de somme van 1000.
 
 22-03-1619 blz. 193 en 193 v    
Vercoop, Pieter Cornelisz als voocht van Foockel Jans zijn moeder
aen Dieuwer Pieters wedue Ootger Jansz [voocht is Pieter Ootgers
zoon van Dieuwer Pieters en Foockel Jans is zijn moeij]
dat gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "die Achter
ven" groot int geheel 1004 roeden leggende in Baert Vouden weer.
NO    Trijn Gerit Havicxzs wedue met haer kinderen
ZO endt  die Wech
ZW    die coopster selver
NW endt  Gerit Bouwesz.
Voor de somme van 750.
 
 22-03-1619 blz. 194    
Vercoop, Jan Willem Nijelsz
aen Roeloff Engelsz
een pertijtgen uijterdijcx totte breete van drie ofte vier voeten,
streckende vanden Hoogendijck off totten Canael toe.
NO    Jan Cornelisz Cop
ZW    die voorn. Roeloff Engelszs voorkinderen.
Voor de somme van 5.15.-. gereet gelt.
 
 26-03-1619 blz. 194 v   
Willem Cornelisz als man ende voocht van Aecht Willems ter eenre
ende Wouter Willemsz voor hem selven ende van weegen Hillegundt
Willems zijn zuster ter andere zijde ende verclaerden hoe dat zij
opte boelscheijdinge als erffgenaemen van Trijn Willems haeren
overleeden halve suster ende suster respective metten anderen
veraccordeert waeren dat Willem Cornelisz nomine quod supra soude
hebben een perceel veen landts leggende in Reaelen weer groot 885
roeden midts dat hij daer mede tot zijnen laste aennam te
supporteren aen pachte bijde voors. Trijn Willems zijn halve zuster
achter gelaeten int capitael monterende tot 686, ende dit voor
sijn sestedeel hem aende voors. erffenisse competerende. Waertegens
die voors. Wouter Willemsz met Hillegundt zijn zuster tsamen voor
haer vijffsestendeelen vande selve erffenisse van haer heele suster
voors. soude hebben een stucke landts genaempt "die Vlietsven" int
selve weer groot 1150 roeden.
Sulcx dat Schout ende Schepenen bij dezen getranxeert hebben datte
voors. Willem Cornelis nomine uxoris op beterschap van zijn lot sal
uijtkeren inde voors. pachte begreepen die somme van vierhondert
vijffentwintich ponden.
 
 26-03-1619 blz. 195 en 195 v    
Vercoop, Willem Pietersz van Diemen als wewenaer ende erffgenaem van
Trijn Claes Beellen zijn overleden huijsvrouwe
aen Nijel Jansz Cuijper
een acker landts leggende in Claes Heijnen weer.
NO    Willem Jansz Gaell
ZO endt  Henrick Steffens
ZW    Trijn Cuijpers
NW endt  Jacob Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 94.
 
 26-03-1619 blz. 196 en 197
Vercoop, Willem Pietersz van Diemen wewenaer wijlen Trijn Claes
Beellen zijn overleden huijsvrouwe
aen Nijel Engelsz woenende tot Meerhuijsen ende Derck Willemsz zijn
schoonbroeder
die gerechte helft vande "Bincaijck" wesende het zuijtoost endt daer
Derck Dercxz Beellijen die wederhelft off toebehoort groot dselve
helft 560 1/2 roeden.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO endt  Maerten Geritges kinderen
ZW    Jan Roeleven
NW endt  Derck Dercxz voors.
Noch een binner Delftgen geleegen int selve Geritges weer groot 248
roeden.
NO    Jacob Trijn Heijnen
ZO endt  den Delft
ZW    Claes Jantges
NW endt  Maerten Geritges kinderen.
Ende noch die gerechte helft van twee ackeren landts gemeen mette
voors. coopers groot int geheel 260 roeden leggende int zelve weer.
NO    Maerten Geritges kinderen
ZO endt  die coopers zelffs
ZW    Derck vande Lange Laen
NW endt  Cornelis Claesen ende Cornelis Pieters tsamen.
Voor de somme van 1531.
 
 26-03-1619 blz. 198 en 198 v    
Vercoop, Aerian Jansz wewenaer van Lijsbeth Seegers voor hem selven
Faes Joachemsz ende Willem Aeriansz elcx voor hem selven kinderen
vande voors. Lijsbeth Seegers
aen Mr. Gerit Claesz Churchijn
een huijs ende erff inde Kerckbuijert op Proijgen, streckende vande
eene sloot totte andere ende daer toe zijn oude gewoontelijcke vrije
ganck.
NW    Derck Jansz tSpoel
ZO    Cornelis Jansz alias Cornelis Trijn Cuijpers.
Voor de somme van 250.
 
 26-03-1619 blz. 199 en 199 v    
Vercoop, Ghijsbert Jacobsz
aen Claes Cornelisz Cors
een huijs ende erff int zuijt endt, streckende vande Wechsloot
tottet ander slootgen toe.
NO    Sijmon Henrick Roeleven Boeveech
ZW    Henrick van Zaenen.
Voor de somme van 1050.
 
 27-03-1619 blz. 200 en 200 v    
Vercoop, Engel Geritsz als oom ende voocht vande kinderen wijlen
Claes Geritsz zijn overleeden broeder ende hem starck maeckende voor
Dieuwer Jacobs wedue vande selve Claes Geritsz
aen Ghijsbert Jacobsz haer broeder
een huijs ende hoeijhuijs staende opten Nuwendijck tusschen Beatris
vant Veers huijs ten noortwesten ende Derck Geritszs huijs ten
zuijtoosten.
Voor de somme van 607.10.-.
 
 01-04-1619 blz. 201    
Vercoop, Garbrant Willemsz woenende inde Beemster
aen Sijmon Claesz zijn neeff een huijs hoeijhuijs ende erff inde
Moellenbuijert, streckende vande Wechsloot off tot Guertgen Claes
Ootgers lant toe.
NO    Guertges Claes Ootgers laen
ZW    Cornelis Roeloff Jaspers.
Voor de somme van 850 gereede penningen.
 
 29-03-1619 blz. 201 v   
     Schepenen tot Assendelft vande jaere 1619,
Int Brouckvierndeel       Lourens Lourensz
                Claes Geritsz
Int Kerckvierndeel       Claes Dircksz vande Langelaen
Int Woudtvierndeel       Baert Claessen Boschman
Int Nesvierndeel        Cornelis Engelsz vant Hoff.
     Schotvangers vande selven jaere,
Int Kerckvierndeel       Dirck Outgartsz
Int Woutvierndeel        Wouter Willemsz
Int Nesvierndeel        Lourens Woutersz.
     ANNA Vrouwe van Assendelft, Eemskerck Castricom.
 
 05-04-1619 blz. 202    
Vercoop, Henrick Cornelis van Zaenen nomine uxoris
aen Engel Jacobsz zijn swaeger
die gerechte helft vant huijs ende erff daer in Comen Jan Jansz s.g.
eertijts in plach te woenen int zuijt endt, streckende vande
Wechsloot off totten achterlaentgen toe.
NO    Aeff Gerits
ZW    Henrick Maerten Heijnen.
Voor de somme van 900 gereet gelt.
 
 05-04-1619 blz. 202 v en 203    
Vercoop, Floris Pietersz als voocht van Duijff Engels wedue wijlen
Floris Jansz ende haer kinderen
aen Maerten Engelsz ende Griete Engels zijn zuster
eerst die voorn. wedues ende kinderen portie ende alsulck eijgendoem
als zij hebben int huijs ende erff gestaen ende geleegen op Ouwe
Jans weer daer zij coopers tegenwoordich in woenen.
NO    Bastiaen Baerten huijs
ZW    Duijffgen Maertens huijs.
Ende noch haer aenpaert van twee stucken veen leggende in Ouwe Jans
weer gemeen met Wouter Maertsz haer swaeger groot int geheel 875
roeden.
NO    Floris ende Jan Claes Coennen
ZO endt  Bastiaen Baerten
ZW    Dieuwertgen Wouters
NW endt  Engel Jan Franssen met Maerten Keessen tsamen.
Voor de somme van 375.
 
 09-04-1619 blz. 203 v en 204    
Vercoop, Willem Pietersz buijerman tot Diemen wewenaer van Trijn
Claes Beellen
aen Nijel Engelsz woenende tot Meerhuijsen [swaeger is Derck
Willemsz]
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "het Bincaijckgen"
wesende het zuijtoost eijnde daer Derck Dercxz Beellen die weder
helft off toebehoort groot dselve helft 560 1/2 roeden leggende in
Gerritges weer.
NO    Claes Roeloff Sijmons
ZO endt  Maerten Geritges kinderen
ZW    Jan Roeleven
NW endt  Derck Dercxz Beellen.
Voor de somme van 1200.
 
 09-04-1619 blz. 204 v en 205    
Vercoop, Willem Pietersz van Diemen wewenaer wijlen Trijn Claes
Beellen 
aen Derck Willemsz zijn swaeger
een stucke landts genaempt "het Binner Delftgen" groot 248 roeden
leggende in Geritges weer.
NO    Jacob Trijn Heijnen
ZO endt  den Delft
ZW    Claes Janttes
NW endt  Maerten Geritges kinderen.
Ende noch die gerechte helft van twee ackeren landts leggende mette
cooper gemeen groot int geheel 260 roeden in Geritges weer.
NO    Maerten Geritges kinderen
ZO endt  de cooper zelffs met Nijel Engelsz zijn swaeger
ZW    Derck vande Lange Laen
NW endt  Cornelis Claessen met Cornelis Pieters.
Voor de somme van 330.
 
 12-04-1619 blz. 205 v   
Vercoop, Claes Baertsz
aen Wouter Claesz Moll
een worffgen groot 16 roeden leggende achter Wouter Claeszs worff.
NO    Keesgen Neellen
NW endt  Nel Wouten
ZW    Aemgert Jansz
ZO endt  Wouter Claeszs worff.
Voor de somme van 55 gereet gelt.
 
 12-03-1619 blz. 206 en 206 v    
Vercoop, Thoenus Geritsz onse buijervrijer voor hem selven ende
vervangende zijn mede consorten
aen Jan Cornelisz Heijloe
een huijs ende erff int noort endt daer Claes Vet die Backer nu ter
tijt in woont mette heele sloot aende zuijt zijde gelegen,
streckende vande Wech off tottet achterslootgen toe.
NO    Ghijs Maertsz
ZW    Engel Engelsz.
Voor de somme van 875.
 
 12-04-1619 blz. 207 en 207 v    
Vercoop, Cornelis Claesz Noemmen
aen die kinderen van Gerrit Claes Corssen [Claes Gerit Claes
Corssen vervangt zijn broeders ende zusters]
een stuckgen lants genaempt "het Achterendt van Noemmen
achterventgen" groot 271 roeden leggende int zuijt endt.
NO    Neel Claes Duves met haer kinderen
NW endt  Neel Claes Duves met haer kinderen
ZW    Griet Roeloff Baerts met haer kinderen
ZO endt  die voorn. coopers.
Voor de somme van 836.
 
 19-04-1619 blz. 208 en 208 v    
Vercoop, Willem Pietersz Schroer tot Lantsmeer
aen Engel Henricx
dat gerechte derdepaert van twee morgen landts mette ettelijcke
roeden als hij comparant tselve van zijn beste moeder van tsmoeders
zijde terffgenomen heeft leggende gemeen met seeckere pertijen
landts die sijn voors. beste moeder plach toebehooren in een weer
lants genaempt Jan Baningen weer.
NO    tKerckweer oft Hillegundt Roeloffs weer
ZW    Claes Maerts weer.
Voor de somme van 945.
 
 19-04-1619 blz. 209 en 209 v    
Vercoop, Jan Cornelis Visscher als man ende voocht van Trijn
Maertens vervangende Roeloff Maertsz zijn wijffs broeder
aen Jan Maertsz oock zijn wijffs broeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hemluijden bijt
overlijden van Maerten Roeloffsz haer schoonvader ende vader
respective op ende aenbesturven is van huijs ende erff lant ende
sant egeen onroerent goet uijtgesondert.
Voor de somme van 720.
 
 04-05-1619 blz. 210 en 210 v    
Vercoop, Jan Willemsz voor hem selven ende Cornelis Engelsz vant
Hoff als voocht van Claes Willemsz tsaemen mede erffgenamen van
Derck Willemsz haer overleden halve broeder
aen de kinderen van Marijtgen Michielen geteelt bij Willem Jan
hemluijden overleden vader [voocht is Baert Jan Derck Everts]
eerst een perceel landts leggende inde Buijtcaijck subject zijnde
van seeckere testamentare dispositie van nijet te moegen vervreemden
groot 113 roeden.
NO    Gerrit Thoenen wedue ende kinderen
ZW    Sijmon Conincx
ZO endt  Claes Willemsz
NW endt  Cornelis Cornelisz Coijt cum socijs.
Noch 80 roeden lants int Ventgen van oom Claes leggende inde
noorderste hondert gaerden.
ZW    Jan Meijnertsz
NW    Jacob Claeszs wedue ende kinderen
NO    die kinderen van Claes Meij
ZO    Claes Dingnumsz.
Noch een twintichste paert aent huijs ende erff daer Marijtgen
Michielen nu ter tijt in woont.
Voor de somme van 301.10.-.
 
 01-06-1619 blz. 211    
Vercoop, Cornelis Maertsz als man ende voocht van Marij Pieters
aen Jan Claes Jan Baerts
een derde paert van een acker landts leggende over den Delft metten
voorn, cooper gemeen in Claes Heijnen weer groot int geheel 75
roeden, streckende vanden Delft off zuijtoost werts tot Claes
Dercxzs lant toe.
NO    Jan Claesz zelffs
ZW    Rem Jansz.
Voor de somme van 25 gereet gelt.
 
 19-06-1619 blz. 211    
Vercoop, Jan Derck Haesserden
aen Willem Bouwesz
die gerechte helft van een huijs ende erff wesende die zuijt zijde
aende Leegendijck, streckende met zijn erff vande Leegendijck totte
Meer toe.
NO    die Heere Bardessen
ZW    Willem Claesz Rijs.
Voor de somme van 250.
 
 26-07-1619 blz. 211 v en 212    
Vercoop, Cornelis Jan Engelsz nu ter tijt poorter tot Haerlem
aen Jacob Dercxz zijn stieffvader
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hem comparant bij
doode van Guert Jacobs zijn halve zuster van huijs hoff lant ende
sant op ende aen besturven is. Sulcx tselve van buijeren bekent ende
belent zijnde.
Voor de somme van 200.
 
 27-08-1619 blz. 212 v en 213    
Vercoop, Pieter Aerentsz alias Piet Joosten 
aen Garbrant Theensz
een stucke landts genaempt "Warnaers Twisch veen" groot 990 roeden
leggende int Kerck weer.
NO    Trijn Derck Everts
ZO endt  Twisch
ZW    Gerrit Hammen kinderen
NW endt  Cornelis Henricx Stoffels kinderen ende Gerit Hammen
     kinderen.
Voor de somme van 1018.
 
 17-09-1619 blz. 213 en 213 v    
Vercoop, Claes Cornelisz voor hem selven vervangende Cornelis
Maertsz ende Thijs Allertsz zijn medestanders
aen Willem Jansz
een stucke landts genaempt "Maerten Jans laentgen" groot 586 roeden
leggende in Maerten Jans weer, streckende van Cleijn Roeloffges
kinderen worff off tot Maerten Jans oude worff nu toecomende Henrick
Cornelisz.
NO    Claes Cornelis van Zaennen
ZW    Maerten Cornelis Jonck Claessen.
Voor de somme van 1600.
 
 01-10-1619 blz. 214 v   
Vercoop, Willem Cornelisz alias Willem Vrouwen als man ende voocht
van Aecht Willem Wouters ende vervangende Hillegundt Willems zijn
wijffs halve zuster
aen Wouter Willemsz zijn wijffs halve broeder
drie vierde paerten vant oude huijs hoeijhuijs ende erff daer de
voorn. Wouter jegenwoordich in woont, streckende vande Schouts laen
off totte oude kinderen van Jan Jong Aernden achterven toe.
NO    Willem Maertsz
ZW    die voorkinderen van Jan Jong Aernden.
Voor de somme van 390 gereet gelt.
 
 12-11-1619 blz. 215    
Derck Geritsz voor hem selven vervangende Trijn Dercx zijn mueijge
ter eenre ende Claes Geritsz oock voor hem selven vervangende Griet
Henricx zijn moeder wedue wijlen Gerrit Geritsz Buet ende zijn
andere broeders ende zusters ter andere zijde ende bekenden hoe dat
zij lange jaeren gemeen hadde leggen twee perceelen landts in Gerrit
die Buets weer genaempt tsamen "die twee Uijter Twischken", waervan
pertijen nu gegrondtcavelt gedeelt ende gescheijden zijn.
Te weeten dat Derck Geritsz met zijn muijge nu voor haer gedeelte
sullen hebben "die Uijttwisch" ende Griet Henricx wedue van Gerrit
Geritsz Buet met haer kinderen "die Oppertwisch".
Des zoe sal Derck Geritsz met zijn muijge voor de verbeteringe vande
Uijter Twisch uijtraijcken ende betaelen aende voorn. Griet Henricx
met haer kinderen die somme van 115 in gereede penningen.
 
 06-12-1619 blz. 215 v   
Vercoop, Jacob Cornelis Pieters als oom ende besturven voocht vande
kinderen van zijn overleeden broeder Jan Claes Pieters ende
vervangende Anna Jansdr des zelffs zijn voors. broeders naegelaeten
wedue
aen Cornelis Adriaensz
dat gerechte achte paert van een huijs hoeijhuijs ende erff daer
Pieter Cornelis in plach te woenen ende metter doot ontruijmpt is
inde noorder Kerckbuijert.
NO    Trijn Willems met haer kinderen
ZW    Cornelis Sijboutszs wedue ende kinderen.
Voor de somme van 90 vrij gelt.
 
 13-12-1619 blz. 216 en 216 v    
Vercoop, Maerten Ootgersz nomine uxoris
aen Jan ende Willem Cornelisz zijn wijffs broeders
die gerechte derdepaert van een stucke landts genaempt "die Kaech"
gecomen van Cornelis Bening leggende inde Buijtenkaech.
NO    Foppes lant
NW    Bouwen Jan Claesz cum socijs bruijcklant
ZO    die Hoijpoel.
Voor de somme van 625.
 
 20-12-1619 blz. 217 en 218
Vercoop, Derck Lourisz ende Cornelis Willemsz poorteren tot Haerlem
elcx voor hem selven ende Claes Gerit Franssen als man ende voocht
van Guert Willems tsamen mede erffgenaemen van Dieuwer Cornelis Jan
Dullen
aen die kinderen van Henrick Cornelis Jan Dullen ende die kinderen
van Jan Henricxz zijn overleden zoon mede erffgenaemen vande voors.
Dieuwer Cornelisdr
eerst drie achte paerten van een stucke landts genaempt "Ossenven"
groot 635 1/2 roeden.
ZO    Floer vande Heijd
ZW    Jan Cornelisz.
Noch drie achte paerten van drie vierde paerten inde ven aende Wech
groot 1159 1/2 roeden.
NW    Cornelis Huijpen erffgenaemen
ZO    die Wech.
Noch drie achte paerten van twee perceeltges landts genaempt "die
Schinkelen" groot tsaemen 513 roeden.
ZO    Kees Huijpen erffgenamen
NW    Jan Derck Maerts.
Noch drie achte paerten van een stucke landts genaempt "die Haech"
groot 606 roeden.
ZO endt  Kees Huijpen erffgenamen
NW    Floris ende Jan Aernts zoonen.
Noch drie achte paerten vande "Cleijne Moerscampgen" groot 117
roeden.
NO    Ghijs Jansz
ZW    die Blocksloot.
Noch drie achte paerten van een perceel landts groot 340 roeden.
NO    Jaep Lou
ZW    die Blocksloot.
Noch drie achte paerten vant "Groote Madt" achter Trijn Ghijsen
groot 658 roeden.
ZW    Ghijs Jansz
NO    Jaep Lou.
Noch drie achte paerten vande "Leege veen" achter Pieter Louwen
groot 336 roeden.
ZW    die wedue ende kinderen van Gerrit Havicxz
NO    Pieter van Lis erffgenamen.
Noch drie achte paerten van een vierdepaert vande uijterdijck te
Nouwertnae groot 145 1/2 roeden.
ZW    Claes Pieter Louwen
NO    die Sluijssloot.
Midts dat die coopers tot haeren laste namen drie achtepaerten van
 432 aen pacht daerop competerende Jan Willemsz tot Amsterdam.
Voor de somme van 2868.
 
 27-12-1619 blz. 219 en 219 v    
Vercoop, Jan Cornelisz
aen Jan Jacob Jonge Jans
een stucke landts genaempt "Scheppen madt" groot 537 roeden in
Jancke Maerts weer, streckende van Claes Jan Gerit Huijgen lant off
noortwest werts tot Gerrit Nommen tuijntgen toe.
NO    Jan Jacobsz zelffs met Floris Pietersz
ZW    Derckgen Jong Claessen kinderen.
Voor de somme van 537.
 
 27-12-1619 blz. 220 en 220 v    
Vercoop, Cornelis Henricxz voor hem selven vervangende zijn
ongehoude zusters ende zijn broeders kinderen, Cornelis Aelbertsz
als man ende voocht van Guerte Henricxdr tsamen mede vervangende
dandere erffgenamen van Dieuwer Cornelis Jan Dullen
aen Aernt ende Baert Florissoonen gebroeders
een huijs ende erff.
NO    Henrick Corneliszs kinderen
ZW    Jan Kees Huijpen.
Voor de somme van 612.
 
 03-01-1620 blz. 221    
Gerrit Willemsz Betges waert schuldich
aen de kinderen van Derck Pietersz Laeckeman onsse overleeden
buijerman
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 125.
Verbonden daer voore een huijs ende erff inde Kerckbuijert.
NO    Claes Claesz die Backers met zijn zuster
ZW    Jacob Jacobsz Leenen.
 
 10-01-1620 blz. 222    
Gerrit Engelsz, Jan Engelsz, Aernt Engelsz ende Jan Jacobsz nomine
uxoris voor hem selven ende haer starckmaeckende voor Nijel Engelsz
alle erffgenamen van sa. Engel Nijelsz ende Trijn Geritsdr ende
verclaerde dvoors. erffenisse geschift ende gescheijden te hebben in
voege dat die voors. Jan Engelsz sal uijtkeeren op die beterschap
van zijn lot de somme van 280 . Die voors. Aernt Engelsz 530.
Daer van die voors. Nijel Engelsz sal ontfangen 370, die voors.
Gerrit Engelsz 70 ende die voors. Jan Jacobsz 370.
 
 10-01-1620 blz. 222 v en 223    
Vercoop, Gerrit Engelsz cuijper
aen Aerent Engelsz schoenmaecker zijnen broeder
die gerechte twaelffde paert in een stucke landts genaempt "Aelberts
ven" leggende onder de zijtvennen.
NO endt  die Vlietsloot
ZO    Cornelis Garbrantsz ende Pieter Claesz
ZW    Derck Wijven cum socijs
NW    Stijn Havicx.
Voor de somme van 250.
 
 10-01-1620 blz. 223 v en 224    
Vercoop, Jan Jacobz Jonge Jans nomine uxoris
aen Gerit Engelsz zijn schoonbroeder
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "tSmalle Hem"
leggende affter Aeff Maerte Jans uijt.
ZO endt  Jan Engelsz
ZW    Pieter Claesz
NW endt  Aeff Maerte Jans
NO    Claes ende Gaeff Maerte Jans zoonen.
Voor de somme van 200.
 
 10-01-1620 blz. 224 v en 225    
Vercoop, Jan Claes Coen voor hem selven ende hem starckmaeckende
voor Floris Claesz zijn broeder
aen Trijn Aerents wedue wijlen Huijch Maertens vant Hoff met haer
kinderen
een stucke landts genaempt "die Zijtven" groot 1623 roeden.
ZW endt  die Hornsloot
ZO    Ghijs Jansz ende Henrick Joosten
NO    Stijn Havicx met haer kinderen
NW    Jan Joosten.
Voor de somme van 5504.
 
 10-01-1620 blz. 225 v en 226    
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende vervangende Floris
Claesz Coen zijn broeder
aen Aernt Engelsz
een stucke landts genaempt "Haessen hem" groot 571 roeden.
ZO endt  Jan Claes Reaelen met zijn zusters
ZW    die Hornsloot
NW    Bastiaen Baerten ende Jan Claesz Reael met zijn zusters
NO    die Blocksloot.
Voor de somme van 1068.
 
 10-01-1620 blz. 226 v en 227    
Vercoop, Jan Claes Coen voor hem selven ende vervangende Floris
Claesz Coen sijnen broeder
aen Maerten Cornelisxz
een stucke landts genaempt "Willem Gaijgen madt" groot 551 roeden.
ZO endt  Willem Jansz
ZW    Sijmon Henricxz
NW    Willem Garbranden
NO    Pieter Maertsz.
Voor de somme van 940.
 
 17-01-1620 blz. 227 v en 228    
Vercoop, Jacob Claesz als voocht van Anna Jans wedue wijlen Jan
Claes Pietersz mitsgaders van voorn. Jan Claes Pieters naegelaeten
kinderen ende Cornelis Jansz voor hem selven
aen Rem Jansz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Bincaijck" in
Ghijssen Weer wesende die helft vant Caijckend inne, ende die voors.
Cornelis Jansz noch tvierndeel vant voors. lant geleegen ande voors.
helft.
NO    Wouter Claesz kinderen
ZO endt  die voors. Cornelis Jansz met het andere vierndeel vant
     tselve landt
ZW    Neel Dircx ende Meijnert Gerits
NW endt  die Caijck.
Voor de somme van 2530.
 
 17-01-1620 blz. 228 v en 229    
Vercoop, Jacob Claesz als voocht van Anna Jans wedue wijlen Jan
Claesz Pieters midtsgaders van Jan Claes Pieters kinderen midtgaders
Cornelis Maerten Allertsz nomine uxoris
aen Gerrit Henricxz
een halff madt landts geleegen in Neel Baerts weer beoosten die
Wech.
ZO    Wouter Claesz kinderen
ZW    Wouter Claesz kinderen
NW    Jan Cornelisz
NO    Pieter Aerents.
Voor de somme van 340.
 
 17-01-1620 blz. 229 v en 230    
Vercoop, Rem Jansz nomine uxoris
aen Michiel Willemsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Heijntges
Ventgen" geleegen in Heijntges weer groot die voors. helft 547 1/2
roeden.
NO    Neel Claes Duves met haer kinderen
ZO endt  Cornelis Roeloffsz
ZW    Jochem Pietersz
NW endt  Engel Cornelisz.
Voor de somme van 1600.
 
 17-01-1620 blz. 230 v en 231    
Vercoop, Rem Jansz
aen Wouter Phillipsz tot Crommenie
een acker landts groot 116 roeden leggende int noort endt.
ZO    den Delft
ZW    Aechte Nijels met haer kinderen
NW endt  Aechte Nijels met haer kinderen
NO    Maerij Michielen met haer kinderen.
Voor de somme van 100.
 
 17-01-1620 blz. 231 v en 232    
Vercoop, Cornelis Maerten Allertsz nomine uxoris
aen Rem Jansz zijn swaeger
dat gerechte vierndeel van een meede vant dijckeijndt inne geleegen
in Ghijssen weer.
ZO endt  Anna Jans met haer kinderen
ZW    Kleijn Floer
NW endt  Cornelis Aeriansz met sijn moeder ende broeders
NO    Maerten Dirck Bieren met zijn broeders kinderen.
Noch die gerechte helft van een "Boeveech" geleegen achter Jacob
Claes Jan Baerts.
ZO endt  Anna Jacobs met haer kinderen
ZW    Willem Egbertsz ende Cornelis Geritsz kinderen
NW endt  Jantgen Claes Jan Baerts
NO    Anna Jacobs met haer kinderen.
Noch drie achte paerten van seecker huijs ende erve geleegen
benoorden de Kerckbuijert, streckende vande Wech off tot Allert
Claes Allerden lant toe.
ZW    Engel Spiekenesse met haer kinderen
NO    Trijn Willemsdr met haer kinderen.
Midts dat die cooper tot zijn laste sal neemen 2 tsjaers
onlosbaere renten aen die Kerck.
Voor de somme van 1600.
 
 17-01-1620 blz. 232    
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Rem Jansz
dat gerechte drie achte paerten van een huijs ende erff geleegen
benoorden de Kerckbuijert, streckende vande Wech off tot Allert
Claes Allerden lant toe.
ZW    Engel Spiekenesse met haer kinderen
NO    Trijn Willemsdr met haer kinderen.
Voor de somme van 90 gereet gelt.
 
 24-01-1620 blz. 233 en 233 v    
Vercoop, Jan Maertsz nomine uxoris
aen Jan Willemsz zijn swaeger
een campe veen leggende in Hemtges weer aent Twisch groot 80 roeden.
NO    Henrick Lamberden
ZO endt  Twisch
ZW    Jan Willemsz zelffs
NW endt  Aelbert Egbertsz.
Voor de somme van 228.
 
 24-01-1620 blz. 234 en 234 v  
Vercoop, Jacob Jansz poorter inde Beverwijck als man ende voocht van
Guerte Claes
aen Henrick Geritsz Schoenmaecker
een acker landts leggende in Hemtges weer groot 228 roeden.
NO    Roeloff Pietersz volck
ZO endt  den Delft
ZW    Willem Cees Willemen
NW endt  Cornelis Jansz Moellennaer.
Voor de somme van 515.
 
 31-01-1620 blz. 235 en 235 v    
Vercoop, Mathijs Dircxz woenende tot Slooten voor hem selven ende
vervangende Jan Dircxz zijnen broeder woenende tot Slooterdijck
aen Dirck Willemsz ende Nijel Engelsz woenende tot Meerhuijssen
eerst een gerechte vierde paert vande halve "Buijtcaijck" groot die
selve helft 560 1/2 roeden leggende in Geritges Weer.
ZO endt  die voors. Nijel Engelsz
NO    Allert Coningen
NW    Allert Coningen
ZW    Nijel Engelsz.
Noch dat vierde paert van twee lange campen leggende in Lijclaessen
weer groot int geheel 478 roeden.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO endt  Baertses kinderen
ZW    Henrick Steffens
NW endt  Baertses kinderen ende Jacob Trijn Heijnnen tsamen.
Noch tvierndeel van drie ackeren int selve weer groot 309 roeden.
NO    Maerten Roeloff Zijmons
ZO endt  Jacob Claes Jan Baerts met Jacob Trijn Heijnen
ZW    Cornelis Claes Clompen
NW endt  cooper zelffs.
Noch tachte paert van Dirck Beellen huijs ende erff.
NO    Aechte Joncken met haer kinderen
ZW    Willem Egbertsz.
Voor de somme van 530.
 
 31-01-1620 blz. 236 en 236 v    
Vercoop, Wouter Willemsz
aen Hillegunt Willems wedue wijlen Jonge Comen Jansz [voocht is
Willem Jansz haer zoon]
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "tHoegen ventgen"
gemeen met Jan Peeten volck groot int geheel 1262 roeden leggende in
Gooten weer.
NO    Jan Peeten volck
ZO endt  Jan Peeten volck
ZW    Aeff Engels met haer kinderen
NW endt  die coopster.
Voor de somme van 1862.
 
 31-01-1620 blz. 237 en 237 v    
Vercoop, Jan Jansz Jonges
aen Gerit Willemsz een stucke landts groot 705 1/2 roeden leggende
int Kerck weer.
NO    Woudt Moeij Duven kinderen mit Hillegunt Willem Wouters
ZO endt  Maijnert Geritsz
ZW    Neel Dircx met haer kinderen
NW endt  Gerrit Willemsz zelffs.
Voor de somme van 1340.
 
 13-01-1620 blz. 238 en 238 v    
Vercoop, Willem Jansz als zoon ende voocht van Hillegundt Willemsdr
aen Jan Jansz Jonges van weegen Pieter Claesz Nommelen zijn wijffs
vaeder
een acker landts groot 278 roeden leggende achter Janninge uijt.
NO    Sijmon Conincx ende Thoenis Jan Baernden
ZO endt  Pieter Claes Nommelen zelffs
ZW    Thijs Cornelisz
NW endt  Hillegundt Gerit Aeres.
Voor de somme van 626.
 
 31-01-1620 blz. 239 en 239 v    
Vercoop, Willem Jansz als zoon ende voocht van Hillegundt Willemsdr
wedue wijlen Jonge Comen Jan
aen Jan Claesz vande Heijd
twee Delft campen genaempt "Coppen eijlant" groot tsaemen 691 roeden
leggende int noort endt achter Allert Heijn Gerit Jans uijt.
NO    Bardesens ende Berckenroets
ZO endt  den Delft
ZW    Cornelis Dircxz
NW endt  Cornelis Muetsz.
Ende noch seeckere omloopges veens groot tsaemen 155 roeden geleegen
alsvooren.
NO    Aechte Nijels met haer kinderen
ZO endt  Keesgen Neelen
ZW    Claesgen Engel Roeleven
NW endt  Keesgen Neelen voors. mit Pieter Allerden.
Voor de somme van 1250.
 
 31-01-1620 blz. 240 en 240 v    
Vercoop, Pieter Dircxz Jonck Claessen
aen Jan Baertsz als zoon ende voocht van Neel Cornelisdr wedue
wijlen Baert Dirck Baerten
een dijckcamp groot een halff madt landt leggende in Pieter Coennen
weer, streckende van Pieter Maertsz landt off totten IJe toe.
NO    Maerten ende Jan Maertensz
ZW    Stijn Havicx met haer kinderen.
Voor de somme van 104.
 
 31-01-1620 blz. 241    
Vercoop, Pieter Dircxz Jonck Claessen
aen Neel Maertensdr wedue Pieter Pietersz van Lis
een pertijtgen uijterdijck inde "Paerde camp" weesende een vierndeel
vande geheele camp geleegen Buijtenhuijssen, streckende vande
Cadijck off tottet IJe toe.
ZW    Maerten Cornelisz kinderen ende Anna Gerits
NO    Engel Jan Franssen.
Voor de somme van 50 gereede gelde.
 
 31-01-1620 blz. 241 v en 242    
Vercoop, Pieter Dirck Jonck Claessen
aen de kinderen van Maerten Cornelis onlancx overleeden [voocht en
oom vande kinderen is Willem Jansz swaeger van Maerten Cornelis]
een stucke landts genaempt "het Uijter veentgen" leggende in Dirck
Claes Coppes weer.
NO    Maerten ende Jan Maertens zoonen
ZO endt  Anna Gerits met haer kinderen
ZW    Willem Jansz
NW endt  Maerten Cornelisz kinderen.
Voor de somme van 454.
 
 07-02-1620 blz. 242 v en 243
Vercoop, Rem Jansz
aen Henrick Cornelisz
een stucke landts groot 450 roeden leggende int noort endt.
NO    Nell Wouters met haer kinderen
ZO endt  Aemgert Jansz
ZW    Henrick Jansz
NW endt  die Caijck.
Noch een perceel landt genaempt "die Dooster vennen" groot 130
roeden veen landts leggende als vooren.
NO    Henrick Jansz
ZO endt  Cornelis Henricxz Neellen
NW endt  Joncheer Albert Bardesens met die van Berckenroed ende
     Henrick Jansz tsamen.
Voor de somme van 1146.10.-.
 
 07-02-1620 blz. 243 v en 244    
Vercoop, Rem Jansz
aen Henrick Jansz zijn broeder
dat gerechte vierndeel van een meede landts leggende in Pieters weer
groot int geheel 1192 roeden.
NO    Joncheer Albert Bardesen ende die van Berckenroede
ZO endt  Bardesen met Allert Geritsz cum socijs
ZW    Anna Bessen met haer kinderen
NW endt  Claes Waelichsz.
Voor de somme van 490.
 
 07-02-1620 blz. 244 v en 246    
Vercoop, Cornelis Henricxz voor hem selven ende vervangende zijn
swaeger ende susters kinderen wijlen Henrick Cornelis Jan Dullen
midtsgaders mede vervangende Claes Gerit Franssen als man ende
voocht van Guijert Willems Garbranden, Pieter Floeren oock voor hem
selven vervangende Floeris Aerentsz zijn vaeder ende zijn broeders
zuster
aen Engel Baerentsz
een stucke landts genaempt "Ossenven" groot vier koeven.
NW    Florijs Aerentsz
ZW    die Langesloot
ZO    Claes Huijchsz met zijn mede consorten
NO    die Vlietsloot.
Voor de somme van 3630., daervan Cornelis Henricxz met zijn
consorten drievierde paerten ende Pieter Floerenz cum socijs voor
haer vierde paert competeert.
 
 07-02-1620 blz. 246 v en 248    
Vercoop, Engel Barentsz
aen Jan Engel
een stucke landts genaempt "dat Hemtgen" groot 367 roeden leggende
inde Hemmen.
ZO    Jan Joosten
ZW endt  Lou vant Hoff
NW    Claes Woutersz
NO endt  die Blocksloot.
Voor de somme van 828.
 
 07-02-1620 blz. 248 v en 249    
Vercoop, Engel Barentsz
aen Henrick Allertsz ende Claes Jansz
een perceel landts genaempt "Aechte Campen" groot 881 roeden.
ZO    Jan Claes Realen ende Bastiaen Baerten
ZW endt  Jan Joosten
NW    Florijs ende Jan Claes Coennen
NO endt  Aecht Claes Coppen met haer kinderen.
Voor de somme van 1466.
 
 07-02-1620 blz. 249 v en 250    
Vercoop, Jan Jansz waert
aen Joost Willemsz Stuijerman
drie Reeffackers groot 433 roeden leggende in Ghijssen weer.
NO    Wout Moeij Duven volck
ZO endt  Hillegunt Willem Wouters
ZW    Trijn Pieter Baertses wedue met haer kinderen
NW endt  Baert Jan Gallen.
Voor de somme van 472.
 
 07-02-1620 blz. 250 v en 251    
Vercoop, Jan Jansz waert
aen Cornelis Adriaensz soo voor hem selven ende als voocht van Trijn
Willems zijn moeder ende vervangende zijne broeders
een acker landts leggende aent Twisch groot 230 roeden in Ghijssen
weer.
NO    Maerten Cornelisz kinderen
ZO endt  Twisch
ZW    Engeltgen Jancke Brechten ende Jan Claesz Vinck
NW endt  Wouter Willem Wouters.
Voor de somme van 218.
 
 07-02-1620 blz. 251 v en 252    
Vercoop, Willem Cornelisz van Dijck als man ende voocht van Guert
Geritsdr wedue wijlen Jantgen Floeren haer eerste man
aen Wouter Jong Willemen die gerechte helft van een stucke landts
gemeen met de voors. cooper groot int geheel 854 roeden leggende in
Floeren weer.
ZO endt  Floeris Pietersz
ZW    Willem Vrouwen
NW endt  Willem Jan Jong Aernden
NO    Pieter Jansz de Jonge.
Voor de somme van 908.
 
 07-02-1620 blz. 252 v en 253    
Vercoop, Willem Jansz voor hem selven Claes Cornelisz nomine uxoris
tesamen
aen Jan Nijelsz voor eenen helft Jacob Nijelsz ende Claes Geritsz
tsaemen voor dander helft
een perceel landts ofte uijterdijcx leggende over Ghijssen weer,
streckende vanden Hoogendijck off Meerwaerts.
NO    Maerten Dirck Bieren met zijn volck
ZW    Jan Aecht Jans.
Voor de somme van 3258.
 
 07-02-1620 blz. 253 v en 254    
Vercoop, Willem Jansz als oom ende voocht van zijn zusters kinderen
geprocreert bij wijlen Maerten Cornelisz ende bekende dat Maerten
Cornelisz in zijn leven vercoft heeft gelijck hij comparant als
voocht voors. alsnoch vercofte
aen Joost Dircxz van weegen zijn inpotente vaeder Dirck Sijmonsz
een stucke landts genaempt "Willem Aerians laentgen" groot 491
roeden geleegen in Roelke Baerts weer, streckende van Willem Janszs
worff off tot Henrick Cornelis Heijntges worff toe.
NO    Willem Jansz zelffs
ZW    Cornelis Michielen.
Voor de somme van 1520.
 
 07-02-1620 blz. 254 v en 255    
Vercoop, Engel Geritsz als zoon ende voocht van Guerte Claes wedue
wijlen Gerrit Engelsz
aen Sijmon Henrick Geritsz
een stucke landts genaempt "Dobben veen" leggende in Aerent Jan
Cullen weer groot 763 roeden.
NO    Aellidt Jan Dircken
ZO endt  Dieuwer Bouwes met haer kinderen
ZW    Floeris ende Jan Claes Coennen mit Gerit Garbrantsz
NW endt  Jan Willemsz.
Voor de somme van 502.
 
 07-02-1620 blz. 255 v en 256    
Vercoop, Dirck Cornelisz voor hem selven vervangende Aecht ende
Jannitgen zijn zusters Engel Cornelisz voor hem selven tsamen
vervangende de kinderen van Roeloff Cornelisz haer overleden broeder
Engel Geritsz nomine uxoris gemeene erffgenaemen van Zijmon Henrick
Roeleven
aen Henrick Cornelisz van Zaennen
een stucke landts genaempt "die Craggen" leggende in Henrick
Roeleven weer met zijn uijterdijck daertoe groot 815 roeden,
streckende van Engel Geritsz landt off totte Dijck toe.
NO    Bastiaen Engelsz met Maerten Cornelisz kinderen.
ZW    Aeff Engels met haer kinderen.
Voor de somme van 2272.
 
 07-02-1620 blz. 256 v en 257    
Vercoop, Engel Geritsz als zoon ende voocht van Guerte Claes wedue
wijlen Gerrit Engelsz
aen Gerrit Bouwes
een hondt landts leggende achter Claes Jan Dircken uijt in Roeloff
Louwen weer.
NO    Bastiaen Engelsz cum socijs
ZO endt  Thoenis Jacobsz
ZW    Thoenis Jacobsz
NW endt  Baert Roeloff Baerts.
Voor de somme van 140.
 
 07-02-1620 blz. 257 v
Vercoop, Dirck Cornelisz voor hem selven vervangende Aecht ende
Jannitgen zijn zusters Engel Cornelisz mede voor hem selven ende
tsaemen vervangende die kinderen van Roeloff Cornelisz haeren
overleeden broeder ende Engel Geritsz nomine uxoris tsaemen
erffgenaemen van Sijmon Henrick Roeleven
aen Louris Woutersz ende Aellidt Jan Dircken
een perceeltgen uijterdijcx groot 25 roeden leggende over Nijel
Sieuwen weer ten Meerwaert.
ZO    die coopers selver
ZW    den Hoeij poell.
Voor de somme van 42 gereede penningen.
 
 07-02-1620 blz. 258 en 258 v    
Vercoop, Dirck Cornelisz als oom ende besturven voocht vande
kinderen van Roeloff Cornelisz zijn overleeden broeder ende
vervangende Aecht Cornelis zijn zuster mede erffgenamen van Sijmon
Henrick Roeleven
aen Engel Geritsz sijn swaeger
dat gerechte vierde paert inde "Achter ven" groot int geheel 1350
roeden, streckende vande worff off totte Caijck toe.
NO    Gerit Garbrantsz
ZW    Louris Woutersz Henrick van Zaennen ende Govert Jansz.
Voor de somme van 969.
 
 07-02-1620 blz. 259 en 259 v    
Vercoop, Dirck Cornelisz voor hem selven vervangende de kinderen van
Roeloff Cornelisz midtsgaders Jannitgen ende Aecht zijn zusters mede
erffgenaemen wijlen Sijmon Henrick Roeleven
aen Engel Gerritsz zijn swaeger
een derde paert van een stucke landts genaempt "die Boeveech"
leggende in Henrick Roeleven weer groot int geheel 876 roeden,
streckende vande Wechsloot off totte Laijck toe.
NO    Gerrit Garbrantsz
ZW    Henrick van Zaennen.
Voor de somme van 774.18.-.
 
 07-02-1620 blz. 260 en 260 v    
Vercoop, Dirck Cornelisz ende Engel Cornelisz elcx voor hem selven
vervangende die kinderen van Roeloff Cornelisz haer overleeden
broeder midtsgaeders Aecht ende Jannitgen haer susters als mede
erffgenaemen van Sijmon Henrick Roeleven
aen Engel Gerritsz haer swaeger
vijff sestepaerten in twee perceellen landts leggende ten ende
malcanderen in Henrick Roeleven weer groot tsaemen int geheel 589
roeden.
NO    Cornelis Engels vant Hoff
ZO endt  Gerrit Snijder
ZW    Louris Wouters ende Ghijs Coppes
NW endt  die Laijck.
Voor de somme van 883.6.10.
 
 07-02-1620 blz. 261 en 261 v    
Vercoop, Dirck Maertsz Schoenmaecker
aen Claes Geritsz Buet
een worff geleegen bezuijen hem comparants huijs ende erff,
streckende vande Wechsloot off tot Huijch Jan Gerit Huijgen landt
toe.
NO    Dirck Maertsz selver
ZW    IJsbrant Geritsz.
Voor de somme van 500.
 
 14-02-1620 blz. 262 en 262 v    
Vercoop, Aernt Engelsz
aen Jan Maertsz
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Groote meede"
gemeen mette voors. Jan Maertsz ende zijn wijffs moeder groot int
geheel 705 roeden.
ZO    Pieter Willemen
ZW    Jan Maerte Jansz
NW    Neel Baert Dirck Baerten wedue met haer kinderen
NO    Mr. Jan Duves erffgenaemen.
Voor de somme van 880.
 
 14-02-1620 blz. 263 en 263 v    
Vercoop, Jan Maertsz
aen Wouter Engelsz zijn swaeger
vijff swaeden landts leggende inde Volger inde Buijtencaech gemeen
met Bouwen Jan Claesz volck ende haer mede consorten.
ZO    Anna Gerit Havicken met haer kinderen
ZW    die Meer
NW    Henrick van Zaennen met Duijffgen Jan van Zaennen wedue
NO    die Sluijssloot.
Voor de somme van 356.
 
 14-02-1620 blz. 264    
Vercoop, Theunis Jacobsz eertijts onze buijerman ende nu poorter tot
Haerlem
aen Sijmon Henrick Gerits
twee perceellen landts leggende zijd op zijde genaempt teene "drie
Hont landts" ende tander "dat Halff madt" in Roeloff Louwen weer.
NO    Wouter Engels met Duijff Engels zijn zuster
ZO endt  Willem Willemsz met Dirck Pietersz
ZW    Jan Dircken volck
NW endt  Roeloff Baerts Volck.
Ende noch een perceel uijterdijcx leggende te Meerwaert over Aernt
Jan Cillen weer groot 80 roeden.
NO    Louris Woutersz met Jan Dircken volck
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    Jan Dircken volck
NW    Aellidt Jan Dircken met Louris Woutersz.
Voor de somme van 600 gereede penningen.
 
 14-02-1620 blz. 264 en 264 v    
Vercoop, Willem Jansz van weegen Guerte Dircx zijn wijffs moeder
aen Jan Bouwes soe voor hem selven ende als voocht van Engeltgen
Claes zijn moeder wedue wijlen Bouwen Jan Claessen ende vervangende
zijn zusters
een perceeltgen Caech landts groot 422 roeden genaempt "Ouwe Jans
Caechgen".
NW    Jan Joosten
ZO    Maerten Huijgen ende Engel Jacobsz
NO    Beeckesteijns Caech
NW    die Meer.
Voor de somme van 556.
 
 14-02-1620 blz. 265 v en 266    
Vercoop, Cornelis Henricxz soe voor hem selven als vervangende zijn
swaeger ende susters kinderen van Henrick Cornelis Jan Dullen
aen Claes Pieter Louwen
seeckere perceeltges veen landts genaempt "die Leege veen" leggende
aen vier pertijtges in Claes Pieter Louwen weer groot tsaemen 634
roeden.
NO    Havick Geritsz ende Jan Maerten Machtelen
ZO endt  Stijn Havicxdr
ZW    Willem Garbranden met zijn mede consorten
NW endt  Stijn Havicxdr.
Voor de somme van 666.14.-.
 
 14-02-1620 blz. 266 v en 267    
Vercoop, Rem Jansz
aen Engel Cornelisz
een huijs ende erff int noort endt, streckende met zijn erff vande
Wech off tot Henrick Jansz lant toe.
NO    Henrick Jansz
ZW    den Grootenhoff van Haerlem.
Voor de somme van 800.
 
 14-02-1620 blz. 267 v en 268    
Vercoop, Cornelis Maertsz nomine uxoris
aen Pieter Aerents
een acker landts in Roelke Baerts weer.
NO    Willem Engelsz
ZO endt  Wout Moeij Duven kinderen
ZW    Gerrit Jan Geritsz
NW endt  Hillegundt Willem Wouters.
Voor de somme van 120.
 
 14-02-1620 blz. 268 v en 269    
Vercoop, Cornelis Maertsz nomine uxoris
aen Jan Claesz
een ackertgen landts groot 70 roeden leggende in Roelke Baerts weer.
NO    Wout Moeij Duven kinderen
ZO endt  Roeloff Maertsz Claes Cors ende Maerten Cornelisz kinderen
ZW    Anna Jans met haer kinderen
NW endt  Maerten Dirck Bieren.
Voor de somme van 32.
 
 14-02-1620 blz. 269 v en 270    
Vercoop, Cornelis Maertsz nomine uxoris
aen Cornelis Adriaensz voor hem selven vervangende Trijn Willems
ende haer andere kinderen
een acker landts groot 50 roeden leggende int Vroon weer.
NO endt  die coopers
ZW    die coopers
NW endt  Floeris Pietersz.
Voor de somme van 60.
 
 21-02-1620 blz. 270 v en 271    
Vercoop, Aechte Nijels met haer kinderen
aen Claes Waelichsz
dat halve meetgen leggende mette comparant gemeen groot 282 1/2
roeden leggende in Pieters weer.
NO    Aelbert Bardesens
ZO endt  Henrick Jan Neelen
ZW    Anna Bessen met haer kinderen.
Voor de somme van 480.
 
 21-02-1620 blz. 271 en 271 v    
Claes Waelichsz ter eenre ende Wouter Claesz als neeff ende voocht
van Trijn Pietersdr ter andere zijde ende [bekende] zij comparanten
tegen den anderen gepermiteert geroeijlt ende gemangelt hebben dat
Claes Waelichsz van Trijn Pietersdr sal hebben dat halve meetgen
leggende mit Aechte Nijels haer kinderen gemeen groot die selve
helft 282 1/2 roeden leggende in Pieters weer.
NO    Joncheer Aelbert Bardesens
ZO endt  Henrick Jan Neelen
ZW    Anna Bessen met haer kinderen
NW endt  die voors. Bardesens mette Berckenroets.
Daervooren Trijn Pieters sal hebben vande voors. Claes Waelichsz een
acker landts genaempt "die Zuijer Lange veen" groot 241 roeden
leggende in Aechte Neelen weer.
NO    Claes Waelichsz
ZO endt  Pieter Jansz
ZW    Machtelt Gerrits met haer kinderen
NW endt  Maerten Dirck Bieren cum socijs.
Elcx met zijn werckweere als buijeren landen.
Compareert mede Nijel Cornelisz voor hem selven vervangende zijn
moeder Aechte Nijels met haer kinderen ende bekende vercoft te
hebben aen Claes Waelichsz die andere helft vant meetgen hijer voore
met zijn lenders gespecificeert. [zie blz. 270 v]
 
 21-02-1620 blz. 272    
Cornelis Jansz nomine uxoris ter eenre ende Jacob Nijelsz mede
nomine uxoris ter andere zijde ende bekende dat zij seeckere
pertijen van landen gegrondeelt ende gecavelt hebben. Sulcx dat
Cornelis Jansz op verbeteringe van zijn grontcavelinge sal
uijtraijcken aen handen van Jacob Nijelsz die somme van 230.
 
 21-02-1620 blz. 272 v en 273    
Vercoop, Jacob Cornelis Weij van Crommenie als voocht van Jannitgen
Everts wedue wijlen Engel Willemsz in zijn leven schipper ende Jacob
vant Veer als voocht van Neeltgen Engels naegelaeten weeskindt vande
voors. Engel Willemsz geteelt bijde voors. Jannitgen ten overstaen
ende met consent van Evert Claesz van Crommenie vaeder ende
bestevader van de voorn. Jannitgen ende Neeltgen
aen Jan Engelsz, Trijn Engelsdr, Guerte Engelsdr ende Ghijsbert
Engelsz voorkinderen vande voors. Engel geprocreert bij Neel
Cornelisdr [Cornelis Claesz oom Claes Jansz ende Adriaen Jansz
voochden]
die gerechte helft vant huijs ende erff gelijck Engel Willemsz laest
bewoont heeft ende sulcx het die voorn. Jannitgen aen gedeelt is
ende vande voorn. Neeltgen Engelsdr een tiende paert vant voors.
huijs ende erff soe het hem insgelijck mede aendeelt is geleegen
omtrent die Nuwendijck.
NO endt  Ghijken ven
ZW    Ghijs Schoonen.
Voor de somme van 600.
 
 28-02-1620 blz. 273 v en 274    
Vercoop, Pieter Aerentsz nomine uxoris ende Thijs Allertsz voor hem
selven vervangende zijn broeders ende suster
aen Claes Maertsz, Gerrit Jansz ende Engel Cornelisz
alsulcke eijgendoem als hem comparanten bij doode ende overlijden
van Aechte Maertens haeren overleeden schoonsuster ende moeije
respective aen ende op besturven is eerst inde "Achter ven" groot
int geheel 2305 roeden leggende in Jancke Maerts weer, streckende
vande "Ses maeden" ende "die Spaensche twee maeden" off totten
Worffven toe.
NO    Gerrit Willemsz
ZW    die voorn. Thijs met zijn broeders ende zuster.
Noch in 208 roeden int venlandt vande Caech.
NO    Engel Jan Franssen
ZW    Pieter Willemen.
Noch in 236 roeden landts geleegen in "Pouwels camp".
ZO    die bedijcte camp
NW    die Meer.
Noch in 127 roeden landts in "Cuijpers camp".
ZO    die Biestcamp
NW    die Meer.
Midtsgaeders die uijterdijck voor Thijssen voors. duer.
Voor de somme van 828.
 
 28-02-1620 blz. 274 v en 275    
Vercoop, Roeloff Engelsz
aen Pieter Ghijsbertsz Stuijerman
een acker landts groot 289 roeden genaempt "het Ventgen" achter
Willem Allerden.
NO    Cees Steffens
ZO endt  den Delft
ZW    Henrick vande Laen als bruijcker
NW endt  Claes Heijnnen wedue met haer kinderen cum socijs.
Voor de somme van 600.
 
 06-03-1620 blz. 275 v en 276    
Vercoop, Jan Claesz Coen soe voor hem selven als vervangende Floris
Claesz Coen zijn broeder
aen Pieter Cornelisz [voocht is Bastiaen Baertsz]
een halff madt landts groot 275 roeden leggende voor Pieter Maertsz
uijt binnen de Laijck.
NO    Maerten Cornelisz kinderen
ZO endt  Willem Garbranden
ZW    die wedue van Baert Dirck Baerten met haer kinderen
NW endt  Maerten Dirricxz kinderen.
Voor de somme van 547.
 
 06-03-1620 blz. 276 v   
Vercoop, Pieter Dircxz
aen Anna Gerits met haer kinderen
een gerechte vierde paert van een huijs ende hoeijhuis ende erff
aldaerde voors. Anna Gerrits met haer kinderen tegenwoordich in
woont.
NO    Maerten Cornelisz kinderen
ZO endt  Anna Gerrits met haer kinderen zelffs
ZW    Claes Reaelen kinderen
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 281.5.-.
 
 06-03-1620 blz. 277    
Vercoop, Willem Jansz ende Bastiaen Engelsz als voochden vande
onmondige kinderen van Maerten Cornelisz
aen Anna Gerrits met haer kindern
een halff madt landts groot 323 roeden leggende in Jonck Claes
Dirricken weer.
NO    Maerten ende Jan Maerts zoonen
ZO endt  Maerten Dirricxz kinderen
ZW    Willem Jacobsz
NW endt  Maerten Cornelisz kinderen.
Voor de somme van 436.
 
 06-03-1620 blz. 277 v en 278    
Vercoop, Willem Jansz ende Bastiaen Engelsz voochden vande onmondige
kinderen van Maerten Cornelisz
aen Engel Maertsz
een stucke landts genaempt "Willem Gaijen madt" groot 556 roeden
leggende voor Dirck Baerten uijt.
NO    Pieter Maertsz
ZO endt  Willem Jansz
ZW    Sijmon Henrick Geritsz
NW endt  Willem Garbranden.
Voor de somme van 900.
 
 06-03-1620 blz. 278 v   
Vercoop, Pieter Dircxz
aen Maerten Ootgers
vier perceeltges uijterdijcx leggende ten IJe over Jonck Claes
Dircken ende Machtelen weeren.
Voor de somme van 50 gereet gelt.
 
 06-03-1620 blz. 279 en 279 v    
Vercoop, Jan Dircxz voor hem selven vervangende Lijsbeth Gerits zijn
moeder midtsgaeders voor zijn broeders ende zuster
aen Baert Jansz
seecker Boeveechgen leggende aende zijde van Baert Jannen achter
"Croftgen" groot 295 roeden.
NO    Huijbert Piet Bannen
ZO endt  die vercoopers
ZW    Baert Jansz selver
NW endt  Baert Jansz selver.
Voor de somme van 812.10.-.
 
 06-03-1620 blz. 280    
Vercoop, Cornelis Aeriansz voor hem selven ende vervangende zijn
moeder ende broeders
aen Rem Jansz
dat gerechte achte paert vant huijs ende erff soet Pieter Cornelis
Pieters met zijn aencleven plach te bewoennen.
NO    die vercoopers
ZW    die wedue ende kinderen van Cornelis Sijbedden.
Midt expresse conditie ende voorwaerde dat soe de coopers als
vercoopers tsaemen sullen gebruijcken die sloot leggende aende
noortoost zijde van het gecofte erff midts dat soe zij lieden
gelijckelijc inde sloot incomen tsaemen ofte elckander moeten
opruijmen te weeten Rem Jansz zuijtoost werts totte pael dienmen tot
dien eijnden tot eenen merck teijcken daer sullen setten.
Voor de somme van 90.
 
 13-03-1620 blz. 280 v en 281    
Vercoop, Sijbrant Sijmonsz
aen Claes Dirricxz woenende tot Crommenierdijck
een erffgen.
NO    Sijbrant Sijmonsz zelffs
ZW    die Leegendijck ende die Meer.
Voor de somme van 34.10.-.
 
 17-03-1620 blz. 281 v en 282    
Vercoop, Cornelis Aelbertsz
aen Willem Cornelisz Backer
een huijsgen met een erff ende nijet vorder te betimmeren alst
tegenwoordich staende is ende bij Baerte Pieters des comparants
moeije laest bewoondt is geweest.
NO    Engel Cornelisz
ZW    Willem Cornelisz zelffs.
Voor de somme van 170.
 
 20-03-1620 blz. 282 v   
Vercoop, Sijmon Jansz den Ouwes
aen Claes Jansz zijn broeder
een perceeltgen veen landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 250
roeden leggende inden Ouwes weer.
NO    Roeloff Engelsz kinderen
ZO endt  Claes Jansz zelffs
ZW    Claes Jansz zelffs
NW endt  Sijmon Jansz.
Voor de somme van 720 gereet gelt.
 
 20-03-1620 blz. 283    
Vercoop, Dirck Jacobsz alias Dirck Maertsz
aen Jan Cornelisz Coppes
een pertijtgen lants groot 17 roeden leggende bincaijck.
NO    Dirck Maertsz selver
ZO endt  Jan Cornelisz selver
ZW    Jan Cornelisz selver
NW endt  die Caijck.
Voor de somme van 49.10.-. gereet gelt.
 
 20-03-1620 blz. 283 v   
Vercoop, Dirck Claesz alias Dirck Nijelsz
aen Jan Cornelisz Coppen
een pertijtgen uijterdijcx groot 40 roeden leggende over die zuijt
zijde van Jaerincx meed.
NO    die cooper zelffs
ZW    Jasper Roeloffsz.
Voor de somme van 28 gereet gelt. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net