Assendelft, register van transportakten 1620-1624

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2003

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 31-03-1620 blz. 1 en 1 v 
Vercoop, Willem Pietersz van Diemen
aen Nijels Engelsz
een halff huijs ende erffve laest bewoondt bij Trijn Claes
doverleden huijsvrou vande voors. Willem Pietersz, streckende vande
Wechsloot tot Jantges Claes Jan Baerts lant toe.
NO    Aechte Joncken met haer kinderen
ZW    Willem Egbertsz.
Voor de somme van 225.
 
 31-03-1620 blz. 2
Nijel Engelsz als man ende voocht van Guert Willemsdr ter eenre ende
Dirck Willemsz voor hem selven aen dander zijde ende bekende
derffenisse van haer sa. vader ende moeder metter doot ontruijmpt
ende naegelaeten gegrondeelt ende gescheijd te hebben in vougen dat
die voors. Dirck Willemsz aen de voors. Nijel Engelsz op beterschap
van zijn lot sal uijtkeeren die somme van 425.
 
 03-04-1620 blz. 2 v en 3
Vercoop, Jacob Claesz nomine uxoris
aen Jonge Gerit Geritsz den Ouwen
een huijs ende erff daer Jannitgen Gerit Heeren in plach te woenen
met zijn vrije ganck doer die steeg opte Peeperstraet toe inde
Kerckbuijert welverstaende dattet erff vant huijs geen meerder erff
en heeft dan zijn noosedrop, anders nijet dan voor aent selve huijs
midts dat die vercooper selffs mitsgaders Frerick Baerntsz ende
Gerit Heeren ende naecomelingen ende actie van haer hebbende daer
aen behouden een vrije waterganck aent cleijne heckgen opte
waterstoep vant vercofte huijs ende erff. In alles sulcx die voorn.
Jannitgen Gerit Heeren des voorn. comparants schoonmoeder tselve
pleech te possederen ende moeten gehengen.
NO    die vercooper selffs
ZO    die haven
NW    Cornelis Aelberts ende die Sloot benoortoosten
ZW    die Cruijsven.
Voor de somme van 300.
 
 10-04-1620 blz. 3 v     
Vercoop, Claes Havicxz als oom ende voocht van Anna Gerits met haer
kinderen wedue van Maerten Derck Jonck Claessen ende Pieter Derck
Jonck Claessen voor hem selven
aen Willem Maerten Jan Dercken
een perceel landts groot 544 roeden genaempt "die Veen van Anna
Huijgen" leggende in Aernt Jan Cillen weer.
NO    Pieter Ootgers
ZO endt  den Hoogendijck
ZW    Wouter ende Duijff Engels
NW endt  Pieter Ootgers.
Voor de somme van 170 gereet gelt.
 
 10-04-1620 blz. 4 en 4 v
Vercoop, Derck Baerten voor hem selven ende vervangende zijn moeder
broeders ende susters
aen Willem Willemsz
een perceel landts genaempt "dat Dijckcampgen" groot een halff madt
landts, gecomen van Derck Jonck Claessen.
ZO endt  die Hoogendijck
ZW    Stijn Havicx met haer kinderen
NO    Jan ende Maerten Maertsz
NW endt  Pieter Maertsz.
Voor de somme van 124.
 
 14-04-1620 blz. 5 en 5 v   
Vercoop, Gerrit Dircxz Smit nomine uxoris ende Jacob Jong Willemen
als weesmeester vande kinderen van Gerrit Dircxzs huijsvrouwe
geprocreert bij Aernt Jansz
aen Cornelis Jacobsz
een huijs ende erff.
NO    Jan Maertsz
ZW    Marij Willems.
Voor de somme van 470.
 
 14-04-1620 blz. 6 en 6 v   
Vercoop, Garbrant Teeusz
aen Jacob Jacobsz
een perceeltgen landts groot 240 roeden geleegen in Ghijssen weer
genaempt "het Boeveechgen".
NO    Cornelis Moeij Duven
ZO endt  Jan Venus
ZW    Ghijssen Sloot
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 900.
 
 17-04-1620 blz. 7  
     Schepenen tot Assendelft vanden jaere 1620,
Int Broeckvierndeel Jacob Mathijsz
Int Kerckvierndeel Derrick Ootgersz
Int Woutvierndeel  Gerrit Willemsz
        Cornelis Cornelisz Roen
Int Nesvierndeel  Havick Geritsz.
     Schotvangers vande selve jaere,
Int Broeckvierndeel Gerrit Allertsz
Int Kerckvierndeel Sijmon Claes Derck Maerts
Int Nesvierndeel  Claes Jan Huijgen.
     ANNA vrouwe van Assendelft, Eemskerck Castricum.
 
 01-05-1620 blz. 8 en 8v   
Vercoop, Jacob Jansz voor hem selven ende vervangende Jan Jansz zijn
broeder die over zee ende sant is, Gerrit Cornelisz Smit als man
ende voocht van Dieuwer Jansdr
aen Aecht Willemsdr onse buijervrijster [Gerrit Willemsz Schepen als
broeder ende voocht]
een stucke landts groot een morgen landts leggende in Jan Baningen
weer, streckende vande Caijck off noortwest werts tot Cornelis Jan
Floren landt toe.
NO    Aecht Willems selver
ZW    Aecht Willems selver.
Voor de somme van 2190.
 
 01-05-1620 blz. 9 en 9 v   
Vercoop, Claes Claesz
aen Jan Cornelisz
die gerechte derde paert van een stucke landts genaempt "Jan
Franssen Caech" groot int geheel twee maeden.
ZW    Claes Havicxz
ZO endt  Bastiaen Encken
NO    Jacob Jansz
NW endt  die bedijcte camp.
Voor de somme van 750.
 
 01-05-1620 blz. 10      
Vercoop, Maerten Jansz nomine uxoris
aen Jan Cornelisz zijn schoonbroeder
die gerechte helft van een halff madt landts leggende bij Jaep
Louwen braeck.
NO    Jaep Louwen
ZO endt  Jaep Louwen
ZW    Derck Wijves cum socijs
NW endt  Claes Aerntsz Montsuer.
Voor de somme van 154 gereet gelt.
 
 13-05-1620 blz. 10 v en 11  
Vercoop, Jan Nijelsz
aen Gerrit Pietersz Ham zijn oom
dat gerechte achte paert van een perceel lant oft uijterdijck
leggende over Ghijssen weer, streckende vanden Hoogendijck Meerwerts
in gemeen mette vercooper Jacob Nijelsz ende Claes Geritsz.
NO    Maerten Derck Bieren met zijn volck
ZW    Jan Aecht Jans.
Voor de somme van 407.13.5.
 
 14-05-1620 blz. 11 v en 12  
Vercoop, Jan Engelen
aen Aernt Engelen zijn broeder
dat gerechte twaelffte paert van een stucke lants genaempt "Aelberts
ven" groot int geheel 1014 roeden.
ZO    Cornelis Garbrantsz ende Pieter Claesz
ZW endt  Aecht Claes Coppen met haer kinderen
NW    Derck Dercxz
NO endt  die Vlietsloot.
Voor de somme van 256.
 
 12-06-1620 blz. 12 v     
Vercoop, Jan Jansz nu ter tijt woenende in Zeelant int lant van
Schouwen
aen Duijffgen Engels zijn vaders wedue met haer kinderen
een achtiende paert vant huijs ende erff daerde voors. Duijffgen nu
ter tijt in woondt.
Noch een achtiende paert vande gerechte helft van de "Vliets meed"
leggende in Schouten weer groot die selve helft 579 roeden.
Noch een achtiende paert vande helft vande drie koeven leggende in
Floren weer groot die selve helft 963 roeden.
Noch een achtiende paert vande campen opte Reeff int selve weer
groot 235 roeden.
Noch een achtiende paert inde uijterven int selve weer groot 566
roeden.
Noch een achtiende paert vande campe mettet Smal int selve weer
groot 63 roeden.
Noch een achtiende paert vande ackers van Engel Henricken leggende
in Claes Maerts weer groot 285 roeden.
Voor de somme van 307 gereet gelt.
 
 19-06-1620 blz. 13      
Vercoop, Claes Walicxz als man ende voocht van Aecht Jansdr
aen Pieter Jansz zijn wijffs broeder
alsulcke eijgendoem als hij comparant heeft inde huijsinge ende erff
bij Jan Pierke Neelen ende Imme Wouters zijn huijsvrouwen vader ende
moeder achter gelaeten ende metter doot ontruijmt zijn.
NO    Jan Jansz Jonges
ZW    Garbrant Cornelisz.
Voor de somme van 250 gereet gelt.
 
 21-06-1620 blz. 13 v en 14 v 
Vercoop, Pieter Cornelisz van Wormer als voocht van Trijn Pieters
zijn moeder
aen Nijel Engelsz nu ter tijt woenende tot Meerhuijssen [vervangen
door zijn swager Derck Willemsz]
een derdepaert met een vierdepaert inde gerechte helft vande
Bincaijck geleegen in Geritges weer.
NO    Allert Coningen
ZW    die voors. Nijel selver.
Noch een derdepaert ende een vierdepaert van een halff huijs ende
erff noortwestwerts vande Kerck laest bewoondt bij Derck Dercxz
Beellij.
NO    Aechte Joncken met haer kinderen
ZW    Willem Egbertsz.
Voor de somme van 640.10.-.
 
 21-06-1620 blz. 14      
Vercoop, Pieter Cornelisz van Wormer als voocht van Trijn Pieters
zijn moeder
aen Derck Willemsz
een gerechte derdepaert ende een vierdepaert in twee ackeren lants
leggende in Lijclaessen weer.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO endt  Baertsses kinderen.
Noch gelijcke gedeelte in drie ackeren lants int zelve weer.
NO    Maerten Roeloff Zijmons
ZW    Cornelis Claesz.
 
 21-08-1620 blz. 15      
Gerrit Jansz Peet voor hem selven ende als voocht voor Marij Gerits
zijn moeder ende vervangende zijn broeders ende zusters ter eenre
ende Willem Jansz Comen als voocht oock van zijn moeder Hillegundt
Willems in dezen ter andere ende bekende zij pertijen dat
gegrontcavelt ende gedeelt zijn van een stucke lants geleegen in
Goeten weer in onsse banne van Assendelft ende dat Gerrit Jansz in
qualijte voors. op beterschap van zijn lot sal uijtraijcken aen
Willem Jansz Comen mede in qualijte alsvooren die somme van
 27.10.-.
 
 02-10-1620 blz. 15 v
Vercoop, Sijmon Cornelis Heijloo
aen Garbrant Theusz
een acker landts geleegen in Maerten Jans weer groot 121 roeden.
N     Garbrant selver
ZO endt  die Reeff
Z     Wouter Claesz kinderen
NW endt  Baltesar Roeloffs.
Voor de somme 84 gereet gelt.
 
 18-12-1620 blz. 16      
Claes Pieter Everts woenende opte Nuwendam schuldich
aen de kinderen van Dirck Pietersz Laeckenman
een jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Verbonden daer voore een acker landts leggende over Aechte Neellen
weer buijten de Leegendijck groot 170 roeden, streckende vande Meer
Off totte Leegendijck.
NO    Aechte Aerentsdr met haer kinderen
ZW    Evert Pietersz. 
 
 18-12-1620 blz. 17
Henrick Geritsz alias Henrick vande Laen schuldich
aen de kinderen van Dirck Pietersz Laeckenman
een jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Verbonden daer voore zijn huijs ende erff daer hij comparant
tegenwoordich woont, streckende van Marije Michielen erff aff totte
de sHeerenwech.
ZW    Louwen Henricxz de comparants soon
NO    Jan Dircken ven.
 
 18-12-1620 blz. 18 en 19
Vercoop, Jacob Nielsz nomine uxoris
aen Cornelis Jansz
een haelff huijs ende hoijhuijs ende erff mette cooper gemeen daer
de cooper tegenwoordich woont bijde Blocksloot, streckende vant
achterlant off totte Wechsloot.
NO    Cornelis Jansz nu woenende inde Stadt Haerlem
ZW    Henrick Cornelisz van Zaenen.
Voor de somme van 850.
 
 15-01-1621 blz. 19 v en 21 v
Vercoop, Maerten Jansz
aen Aerent Engelsz
een stucke lants genaempt "het Hemmitgen" geleegen inde Hemmen groot
474 roeden.
NO endt  Claes Cornelis Huijben
ZO    Cornelis Henricxz
ZW endt  Hornsloot
NW    Baertgen Claesdr met haer kinderen.
Voor de somme van 875.
 
 16-01-1621 blz. 22 
Jacob Dercxz woenende opde Leegendijck schuldich
aen Huijbert Garbrantsz tot Crommenie
de somme van 200 hooftgelt, die hij comparant bekende aen
bereeckent gelt ontfangen te hebben, welcke 200 met interest
vandien belooft hij comparant wederomme te betaelen met goet loopens
gelt op vier eerstcomende meijdaegen.
Verbint daer voor zijn huijs ende erff daer hij comparant
tegenwoordich woont aenden Leegendijck, streckende vande Leegendijck
off tot het Nouwe Meertgen toe.
NO    Evert Pietersz
ZW    Jan Clomppen uijterdijcken.
 
 19-01-1621 blz. 23 en 24 
Vercoop, Gerit Henricxz Jan Duves eertijts onse buijerman nu
woenende buijten Haerlem
aen Jan Jacob Jonge Jans
een stucke lants genaempt "het Anderhaelff madtgen" geleegen in
Schouten weer groot 718 roeden.
NO    Thijs Allertsz met zijn broeders ende zuster ende Cornelis
     Jan Floren met die wedue ende kinderen van Floris Jan
     Floren
O endt  Claes Cornelisz alias Claes Aecht Jans
Z     die cooper
W endt  die Nouwevliet.
Voor de somme van 2370.
 
 19-01-1621 blz. 24 v en 25
Vercoop, Engel ende Gerit Henrick Jan Duves gebroeders Engel onse
buijerman ende Gerit nu woenende buijten Haerlem
aen Pieter Geritsz [Cornelis Pietersz van weegen Pieter Geritsz]
een stucke veen lants genaempt "het Madt" in Madders weer groot 741
roeden.
NO    Griet Henricx met haer kinderen
ZO endt  Maerten ende Jan Maertsz
ZW    Aechte Ghijssen met haer kinderen ende Cornelis Jansz
NW endt  Aeff Engels met haer kinderen.
Voor de somme van 920.
 
 19-01-1621 blz. 26 en 26 v
Vercoop, Gerit Henrick Jan Duves woenende buijten Haerlem
aen Jan Engelsz
die gerechte helft van een stucke lants genaempt "die Vlietsven" in
Madders weer onverdeelt ende gemeen met de comparants broeder Engel
Henricxz groot int geheel 2479 roeden, streckende van Pieter Geritsz
lant off totte Nouwevliet toe.
N     Jan Jacobsz ende Nijel Engelsz ende Dirck Geritsz met zijn
     moeije
ZW    Jacob Jan Jaeppen.
Voor de somme van 3150.
 
 19-01-1621 blz. 27 en 28
Vercoop, Engel Henrick Jan Duves
aen Jan Maertensz voor tweederde paerten ende Maerten Maertensz zijn
broeder het andere derde paert van een stucke lants genaemt "die
Oppersloepbijnge" geleegen in Madders weer groot 830 roeden.
NO    Dirck Geritsz met zijn moeije
ZO endt  Aechte Ghijssen met haer kinderen
ZW    Jacob Jan Jaeppen ende Aechte Ghijssen voorn.
NW    Pieter Geritsz.
Voor de somme van 984.
 
 22-01-1621 blz. 29 en 30
Vercoop, Henrick Cornelisz
aen Jacop Jan Jaeppen
een worff geleegen in Maerte Jans weer.
NO    Claes Cornelis van Zaenen
ZO endt  Claes Cornelis van Zaenen
ZW    Willem Jansz ende Derck Sijmonsz Cornelis Claesz Moeij
     Duijven
NW endt  Derck Sijmonsz Pieter Aerentsz.
Voor de somme van 704.
 
 22-01-1621 blz. 30 v en 31 v 
Vercoop, Derck Ootgersz Schepen als rechtelijck besturven voocht van
Hillegundt Willem Wouters onse buijervrijster
aen Jan Claesz Riael met zijn twee zusters
een stucke lants genaemt "Riaelen Bovech" groot 582 roeden geleegen
in Riaelen weer.
NO    Foockel Jans met haer soon
ZO endt  die Delft
ZW    Derck Geritsz met zijn moeije
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 2090.
 
 22-01-1621 blz. 32 v en 33 v 
Vercoop, Garbrant Theusz
aen Maerten Jansz
een stucke lants genaempt "die Cruijscamp", die noorder zijdt
leggende in Jan Baningen weer groot 395 roeden.
NO    Allerdt Claes Allerden
ZO endt  Sijmon Jaep Thijmons erffgenamen van Oostzaenen
ZW    Cornelis Garbrantsz
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 414.
 
 29-01-1621 blz. 34 en 35   
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Claes Havicxz, Derck Dercxz ende Trijn Claes wedue wijlen Gerit
Havicxz
een stucke lants genaemt "Henrick Roelven achterven" groot 1350
roeden geleegen in Henrick Roelven weer.
NO    Gerit Garbrantsz met zijn kinderen
O endt  Engel Geritsz worff
ZW    Louris Woutersz Henrick Cornelisz van Zaennen ende Govert
     Jan Louwen
NW endt  Engel Geritsz voors.
Voor de somme van 3800.
 
 29-01-1621 blz. 35 v en 36  
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende hem starckmaeckende
voor zijn broeder Floris Claesz Coen nu woenende inde Beemster
aen Claes Pieter Louwen
een stucke lants genaemt "het Drie hont lants" groot 400 roeden
geleegen inde Hemmen.
NO endt  die vercoopers
ZO    Claes ende Gaeff Jan Claes Louckes
ZW endt  Hornsloot
NW    Jan Claesz Riaelen met zijn zusters.
Voor de somme van 669.
 
 29-01-1621 blz. 36 v en 37  
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende hem starckmaeckende
voor zijn broeder Floris Claesz Coen nu woenende inde Beemster
aen Henrick Allertsz
een ackertgen lants groot 128 roeden geleegen inde Hemmen.
NO endt  Derck Wijves met zijn volck
ZO    die cooper
ZW endt  die Hornsloot
NW    Bastiaen Baertsz.
Voor de somme van 204.
 
 29-01-1621 blz. 37 v en 38  
Vercoop, Maertens Roelffsz
aen Engel Cornelisz
een stucke lants genaemt "het Groote madt" binner Delft in Heijntges
weer groot 671 roeden.
NO    Sijmon Cornelisz Heijloo
ZO endt  den Delft
ZW    Henrick Geritsz
NW endt  Lijsbet Jansdr met haer kinderen.
Voor de somme van 1330.
 
 29-01-1621 blz. 38 v     
Vercoop, Jan Cornelisz
aen Stijn Havicx wedue wijlen Jacob Jansz
de gerechte achtiende paert mette coopster ende haer kinderen gemeen
inden uijterdijck ten IJwert geleegen over tHorn weer, streckende
van tIJe off totten Hoogendijck toe.
NO    Claes Pieter Louwen
ZW    Jan Joosten ende Roeloff Pieter Wouters volck.
Voor de somme van 18 gereet gelt.
 
 29-01-1621 blz. 39      
Vercoop,Willem Jansz als oom ende voocht vande naegelaeten kinderen
van Maerten Cornelis Jonck Claessen
aen Trijn Willems met haer kinderen
twee ackeren lants geleegen sijd op sijd in Ghijssen weer.
NO    Willem Jansz
ZO endt  die Twisch
ZW    die Coopers
NW endt  Hillegunt Willem Wouters.
Voor de somme van 350 gereet gelt.
 
 29-01-1621 blz. 40 en 40 v  
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende hem starck maeckende
voor Floris Claesz Coen zijn broeder nu woenende inde Beemster
aen Willem Jansz onse buijervrijer
een stucke lants genaemt "de Halle Langeveen" groot 380 roeden
geleegen in Roeloff Aerent Jan Cillen weer off anders genaemt Niel
Sijewen weer.
NO    Jan Willemsz Sijmon Henrick Gerits
ZO endt  Gerit Garbrants met zijn kinderen
ZW    Cornelis Engelsz vant Hoff.
NW endt  Gerit Garbrantsz voors.
Voor de somme van 320.
 
 29-01-1621 blz. 41 en 41 v  
Vercoop, Jan Claesz Coen voor hem selven ende hem starckmaeckende
voor zijn broeder Floris Claesz Coen nu woenende inde Beemster
aen Bastiaen Baertsz
een stucke lants genaemt "die Laijck veen" met "die Splitten" groot
tsaemen 915 roeden geleegen in Roelen weer.
NO    Neel Cornelis met haer kinderen ende Sijmon Henrick
     Geritsz
ZO endt  Trijn Aerents met haer kinderen
ZW    Maerten Engelsz
NW endt  die Laijck.
Voor de somme van 1548.
 
 29-01-1621 blz. 42 en 42 v  
Vercoop, Willem Jansz als oom ende voocht vande weeskinderen van
Maerten Cornelis Jonck Claessen
aen Willem Jan Claes Sijmons onse buijervrijer
een stucke lants genaemt "het Twisch veentgen" groot 380 roeden
geleegen in Derck Hannen weer.
NO    Anna Claes Boschmans
ZO endt  die Twisch
ZW    Marij Jacobs met haer kinderen
NW endt  Neel Cornelis met haer kinderen.
Voor de somme van 310.
 
 05-02-1621 blz. 43 en 43 v  
Vercoop, Jacob Jacobsz Leenen
aen Jan Jansz
een stucke lants genaemt "het Boveechgen" in Ghijssen weer.
NO    Kees Moeij Duven
ZO endt  die cooper
ZW    Wouter Ghijssen huijs ende erff
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 975.
 
 05-02-1621 blz. 44 en 44 v
Vercoop, Floris Pietersz als voocht van Duijff Engelsdr wedue wijlen
Floris Jansz ende voor de kinderen van Floris Jansz
aen Cornelis Jansz
twee veenackers leggende besijden den ander groot tsaemen 235 roeden
geleegen in Floren weer.
NO    Willem Cornelis nomine uxoris
ZO endt  die Reeff
ZW    Claes Jan Gerit Huijgen
NW endt  die cooper.
Voor de somme van 346.
 
 05-02-1621 blz. 45 en 45 v
Vercoop, Cornelis Jansz Floren als oom ende voocht van Duijff
Engelsdr wedue ende kinderen van Floris Jan Floren
aen Engel Henricxz
twee veen ackeren lant leggende endt aen endt groot tsaemen 285
roeden geleegen in Claes Maerts weer.
NO    Jan Garbrantsz
ZO endt  die Reeff
ZW    Derck Claesz kinderen
NW endt  die wedue ende kinderen van Cornelis Claes Jan Roon.
Voor de somme van 342.
 
 05-02-1621 blz. 46 en 46 v  
Vercoop, Cornelis Henricxz
aen Cornelis Jan Joosten onse buijervrijer uijt naem ende van wegen
zijn vader Jan Joosten
twee campkes veen geleegen inde Hemmen leggende besijden den ander
genaemt "die Schinckelies" groot tsaemen 513 roeden.
NO endt  Claes Jankes ende Jan Dul
ZO    Jan Maertsz
ZW    die Hornsloot
NW    Aerent Engelsz.
Voor de somme van 846.
 
 12-02-1621 blz. 47 en 48   
Vercoop, Maerten Roeloff Pieter Wouters
aen Joachem Pietersz
een stucke lants genaemt "het Groote madt" groot 836 roeden geleegen
in Sijmon Tijtten weer.
NO    Allert Engelsz
ZO endt  Neel Claesz Duves met haer kinderen
ZW    de cooper
NW endt  Adriaen Jansz.
Voor de somme van 2006.
 
 12-02-1621 blz. 48 v en 49  
Vercoop, Maerten Roeloffsz
aen Henrick Lambertsz ende Sijmon Cornelisz Heijloo
een huijs ende hoijhuijs ende erff geleegen ende gestaen inde
Moellenbuijert, streckende met zijn erff vande Moellenaers wedue
ende kinderen lant off totte Wechsloot toe.
NO    die wedue ende kinderen van Cornelis Jansz Moellenaer
ZW    Joachem Pietersz.
Voor de somme van 950.
 
 12-02-1621 blz. 49 v en 50 v
Vercoop, Maerten Roeloff Pieter Wouters
aen Claes Baertsz, Cornelis Baertsz ende Jan Baertsz gebroeders
een stucke lants genaemt "het Achterventgen" groot 730 roeden in Jan
Gaellen weer.
NO    Mr. Jan Duves erffgenaemen
ZO endt  Baert Jan Gaellen worff
ZW    Maerten Roeloff Sijmons
NW endt  Baert Jansz voors.
Voor de somme van 1840.
 
 12-02-1621 blz. 51 en 51 v  
Vercoop, Maerten Roeloff Pieter Wouters
aen Nijel Pietersz
449 roeden in een stucke lants genaemt "die Suijer dijckmeedt" int
Blockweer onverdeelt ende gemeen met Henrick Heijten ende Trijn
Rengers met haer kinderen, streckende van Pieter Heer Florisz lant
off totte Dijcksloot toe.
NO    Mr. Jan Duves erffgenaemen
ZW    Trijn Allerts met haer kinderen.
Voor de somme van 1100.
 
 12-02-1621 blz. 52 en 52 v  
Vercoop, Jan Claesz Riael onse buijervrijer ende Jacop Thijssen
nomine uxoris Schepen
aen Pieter Dercxz
een huijs ende erff inde Woudtbuijert genaemt "Riaelen huijs".
NW endt  Claes Pietersz
NO    Claes Pietersz
ZO    het ijnder Wechsloot
ZW    Jacop Jong Willemen.
Voor se somme van 1108.
 
 16-02-1621 blz. 53 en 53 v  
Vercoop, Engel Geritsz
aen Claes Cornelis Cors
een stucke lants genaemt "Henrick Roelven Boeveech" groot 876 roeden
geleegen in Henrick Roelven weer.
NO    Gerit Garbrantsz met zijn kinderen
ZO endt  de vercooper
ZW    Henrick Cornelis van Zaenen
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 2649.10.-.
 
 16-02-1621 blz. 54 en 54 v  
Vercoop, Roeloff Maertsz nomine uxoris tot Spaerendam voor twee
derdepaerten ende Claes Cornelis Cors nomine uzoris voort ander
derdepaert
aen Claes Roeloff Sijmons
een stucke lants genaemt "de Buijtcaijck" groot 1244 roeden geleegen
in Ghijssen weer.
NO    Kees Moeij Duven
ZO    die Caijck
ZW    Ootger Dercxz met zijn soon
NW    Hillegundt Willem Wouters.
Voor de somme van 2572.
 
 16-00-1621 blz. 55 en 55 v  
Roeloff Maertsz nomine uxoris woenende tot Spaerendam ende Claes
Cornelis Cors nomine uxoris swaegers soe voor haer selven ende haer
tesaemen starckmaeckende voorde kinderen van Maerten Cornelis Jonck
Claessen
aen Willem Jansz
drije ackertgens lants leggende sijd op sijd in Neelke Baerts weer.
NO    Baltesar Roeloffs
ZO    Hillegundt Willems
ZW    Kees Moeij Duven
NW endt  Cornelis Jansz.
Voor de somme van 81.
 
 16-02-1621 blz. 56 en 56 v  
Vercoop, Roeloff Maertsz nomine uxoris woenende tot Spaerendam ende
Claes Cornelis Cors nomine uxoris
aen Willem Jansz [haeren swaeger]
elck een derde paert in een acker lants genaemt "Hijl Bijeren camp"
met de cooper gemeen groot 261 roeden geleegen in Bijeren weer.
NO    Cornelis Michielsz
ZO    het Twisch
ZW    Cornelis Adriaensz met zijn volck
NW endt  Woudt Moeij Duven volck.
Voor de somme van 154.13.-.
 
 19-02-1621 blz. 57 en 57 v  
Vercoop, Jan Jansz Jonges soe voor hem selven ende hem
starckmaeckende voorde meede erffgenaemen van Engeltgen Jansdr
aen Jan Claesz
een stucke lants genaemt "Pletten ventgen" groot 460 roeden int
Kerck weer.
NO    Cornelis Maertsz
ZO endt  Huijbert Jansz worff met sijn suijer buijer worven.
ZW    Garbrant Theusz
NW    Garbrant Theusz.
Voor de somme van 1100.
 
 19-02-1621 blz. 58      
Vercoop, Jan Cornelisz
aen Jacop Jacopsz Leenen
een acker lants groot 1005 roeden in Neel Baerts weer.
ZW    Hillegundt Willem Wouters
?     Derck Bieren volck.
Voor de somme van 95 gereet gelt.
 
 19-02-1621 blz. 58 v en 59 v 
Vercoop, Sijmon Claesz als man ende voocht van Meijns Cornelisdr
aen Allert Cornelis Cors
dese naegenoemde perceelen lants genaemt "Halve Wouters weer" groot
390 roeden geleegen in Buijtenhuijssen.
NO    die cooper
ZO endt  die Wech
ZW    Cornelis Engelsz vant Hoff
NW endt  die Caedijck.
Noch die geheele "Gerits ven" met het worffken groot 403 roeden in
Buijtenhuijssen.
NO    Claes Jaepen kinderen
ZO endt  die Caedijck
ZW    Ghijs Schoonen
NW endt  Ghijs Schoonen.
Noch die halve uijterdijck over Geritges ven met die cooper gemeen.
Voor de somme van 1710.
 
 19-02-1621 blz. 60 en 60 v  
Vercoop, Jan Jansz Jonges voor hem selven ende hem starckmaeckende
voor de mede erffgenaemen van Engeltgen Jansdr
aen Cornelis Baertsz
een stucke veen lants groot 507 roeden geleegen int Kerckweer.
NO    Cornelis Adriaens met zijn volck
ZO    het Twisch
ZW    Jan Claesz
NW endt  Jan Claesz.
Voor de somme van 350.
 
 05-03-1621 blz. 61 en 61 v  
Vercoop, Willem Jansz Gael ende Henrick Jansz gebroeders voor haer
selven als mede haer starckmaeckende voor de mede erffgenaemen van
Jan Henricxz Baertsse haer overleden vader
aen Roeloff Maertsz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande sHeerenwech
off tot het achterslootgen toe.
NO    Sijmon Geritsz
ZW    Jan Jansz Veenis
Voor de somme van 1300.
Borgen voor Roeloff Maertsz zijn Maerten Roeloffsz zijn vader ende
Jan Claesz Vinck zijn schoonvader.
 
 12-03-1621 blz. 62 v en 63  
Vercoop, Maerten Henrick Ghijssen uijt naem ende van wegen Jan
Maertsz zijn zoon
aen Lijsbet Maertens wedue wijlen Gerit Thoenisz [voocht is Allert
Engelsz]
een acker lants geleegen in Vaskes weer groot 116 roeden.
NO    Gerit Willemsz
ZO    Cornelis Muessen
NW endt  Cornelis Muessen
ZW    Pieter Claesz Nommelen.
Voor de somme van 313.12.-.
 
 16-03-1621 blz. 63 v en 64  
Vercoop, Tammis Stoffels ende Jan Claesz getrout hebbende Marij
Stoffelsdr soe voor haer selven als haer starckmaeckende voor de
mede erffgenaemen van Stoffel Warnaersz
aen Gerit Cornelisz
een ackertgen veen lants groot 140 roeden geleegen in Hillegundt
Roeloffs weer.
NO    Garbrant Theusz
ZO endt  Jan Maerten Roelven
ZW    Jan Garbrantsz
NW    die kinderen van Dirck Laeckenman.
Voor de somme van 210.
 
 16-03-1621 blz. 64 v en 65  
Vercoop, Tammis Stoffelsz ende Jan Claesz getrout hebbende Marij
Stoffels soe voor haer selven als haer starckmaeckende voor de mede
erffgenaemen van Stoffel Warnaersz haer overleden vader
aen Ghijs Claesz
een acker lants genaemt "het Meedtgen" groot 338 1/2 roeden int
Kerckweer.
NO    Joost Willemsz ende Cornelis Maertsz
ZO endt  Garbrant Theusz
ZW    Gerit Hannen [Warnaers] kinderen 
NW endt  Cornelis Aerians met zijn volck.
Voor de somme van 400.
 
 16-03-1621 blz. 65 v en 66  
Vercoop, Tammis Stoffelsz ende Jan Claesz getrout hebbende Marij
Stoffels soe voor haer selven ende haer mede starckmaeckende voorde
mede erffgenaemen van Stoffel Warnaersz
aen Jacop Jacopsz Leenen
een stucke lants genaemt "het Ventgen" groot 527 roeden geleegen int
Kerckweer.
NO    Kees Moeij Duven
ZO endt  Willem Willemsz
ZW    Ghijs Claesz
NW endt  die worven te weeten van Claes Aerentsz Montsuer Willem
     Willemsz ende die kinderen van Gerit Warnaers.
Voor de somme van 1790.
 
 16-03-1621 blz. 66 v en 67  
Vercoop, Tammis Stoffelsz ende Jan Claesz getrout hebbende Marij
Stoffels voor haer selven ende haer starckmaeckende voorde mede
erffgenaemen van Stoffel Warnaers
aen Garbrant Theusz een ackertgen lants groot 114 roeden geleegen in
Hillegunt Roeloffs weer.
NO    die cooper selver
ZO endt  Hillegundt Waellige
NW endt  Hillegundt Waellige
ZO    Derck Sijmonsz.
Voor de somme van 124.
 
 26-03-1621 blz. 67 v     
Garbrant Cornelisz schuldich
aen Derck Jansz woenende tot Koeckengel
die somme van 170 voor ontfangen hennep.
Comparant verbint daer voore een huijs ende erff int noort endt,
streckende vande Heerenwech off tot het achterslootgen toe.
NO    Garbrant Cornelisz zelver
ZW    Maerten Dirck Lijers leege worff.
 
 26-03-1621 blz. 68      
Vercoop, Cornelis Jacopsz
aen Maerten Jansz
een huijs ende erff int Woudtvierndeel, streckende met zijn erff
vande Heerenwech off tot Engel Cornelisz lant toe.
NO    cooper zelffs
ZW    Marij Willems.
Voor de somme van 460.
 
 02-04-1621 blz. 70 en 70 v  
Vercoop, Engel Engelsz nomine uxoris Pieter Geritsz nomine uxoris
ende Cornelis Henricxz nomine uxoris alle drie swaegers ende
buijerluijden tot Westzaenen [tevens swaegers van Albert Geritsz de
overleden schoonvader van Neeltgen]
aen Neeltgen de wedue van Claes Joosten geassisteert met Cornelis
Muessen haer voocht
een stucke lants genaemt "de Claijers" groot 939 roeden inde
noorderste hondert geerden.
NO    de Gal
ZO    Sijmon Thoenisz erffgenaemen tot Enckhuijsen
ZW    Claes Waelichsz als bruijcker
Voor de somme van 1109.3.14.
 
 02-04-1621 blz. 71 en 71 v
Vercoop, Thomas Reijnniersz uijt naem ende van weegen Mr. Adriaen
Ruijteau sijn schoonvader jegenwoordich schoolmeester inde
Beverwijck
aen Cornelis Claesz
een huijs ende erff inde kerckbuijert op Proijen.
NO    Garbrant Theeusz
ZO    het school
ZW    Jan Claesz
NW    Cornelis Jansz.
Voor de somme van 176.
 
 09-04-1621 blz. 72      
Dit zijn de personen die welcke Schepenen ende Schotvangers onsser
heerlijcheijt van Assendelft weessen sullen beginnende tvrijdaechs
naer Paessche toecomende ende eijndende tvrijdaechs naer Paessche
anno 1622.
        Schepenen,
Int Broeckvierndeel Baert Janssoen
Int Kerckvierndeel Jan Janssoen vant Veer
Int Woutvierndeel  Floris Pieterssoen
        Jan Jacob Jonghe Jans deser werlt overleden den 13e
        junij anno 1621
        Willem Jans Comen
Int Nesvierndeel  Marten Huijghen.
        Schotvangers,
Int Broeckvierndeel Willem Cornelissoen
Int Kerckvierndeel Claes Roeloff Sijmonssoen
Int Nesvierndeel  Jan Claessoen Reael.
     ANNA vrouwe tot Assendelft Eemskerck Castrichom.
 
 15-04-1621 blz. 73 en 73 v  
Vercoop, Aeff Geritsdr onsse buijervrijster verstarckt met Jan
Geritsz Braer haer broeder ende voocht
aen Baert Roeloffs
een huijs hoijhuijs ende erff inde Nes, streckende vande coopers
lant tot de Wechsloot toe.
NO    Huijch Allertszs landt
ZW    Engel Jacobs Rood.
Voor de somme van 2000.
 
 30-04-1621 blz. 74      
Vrerick Willems schuldich
aen Pieter Dircx Laeckeman
een jaerlicxe losrenten van 4, hooftgelt 80.
Verbonden daer voore een huijs ende erff staende achter de Kerck,
streckende met zijn erff vant Kerckhoff off tot het achter dvorsche
slootgen toe.
NO    Huijbert Jansz
ZW    Mr. Adriaen Ruijteau.
 
 30-04-1621 blz. 75      
Vercoop, Jan Willemsz
aen Garbrant Teewesz
een halff huijs ende erffgen inde Kerckbuijert op Proijen onverdeelt
ende gemeen met Jan Maertsz sijn comparants swaeger.
NO    de cooper
ZO    de cooper
ZW    Dirck Jansz
NW    Cornelis Maertsz.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 
 30-04-1621 blz. 75 v en 76  
Vercoop, Jacob Jacobsz Leenen
aen Aris Claesz
een huijs ende erff daer de Admirael uijt hangt soe tselvige
tegenwoordich beheijnt ende betimmert is inde Kerckbuijert,
streckende met zijn erff vant achter dvars slootgen off tot
sHeerenwech toe.
NO    Gerit Willemsz
ZW    Trijn Jan Baningen met haer kinderen.
Voor de somme van 1776.
Midts conditie dat hij voor hem ende zijnen erven ende naecomelingen
belooft int voors. huijs te houden gasterie ende bier bijde kan te
vercoopen.
 
 14-05-1621 blz. 77 en 77 v  
Vercoop, Pieter Dircxz
aen Cornelis Jacobsz
een huijs ende erff inde Woutbuijert.
NW    Claes Pietersz
NO    Claes Pietersz
ZO    den Heerenwech
ZW    Jacob Willemsz.
Voor de somme van 1000.
 
 07-05-1621 blz. 78      
Vercoop, Jacob Claesz Veerman
aen Cornelis Claesz zijn broeder
die gerechte helft van een stucke lants genaempt "Vrouwen" groot int
geheel binnen dijcx 919 roeden geleegen Buijtenhuijssen met de
uijterdijck over tselffe landt nae proporsie als binnendijcx,
streckende vande Wech off totte Cadijck toe.
NO    Claes Jan Huijgen
ZW    Adriaen Jansz.
Voor de somme van 714 gereet gelt.
 
 14-05-1621 blz. 78 v
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Jacob Jacobsz Leenen
een ackertgen landts groot 51 roeden.
NO    Anna Jansdr
ZO    Willem Jansz
ZW    Kees Moeij Duven
NW    Maerten Dirck Bieren.
Voor de somme van 40 gereet gelt.
 
 11-06-1621 blz. 79
Vercoop, Jan Claesz
aen Cornelis Claesz zijn broeder
het gerechte halve huijs ende erff daer de cooper tegenwoordich
woont geleegen inde Nes.
NO    de cooper ende vercoopers lant
ZO    de Heerenwech
ZW    Kees Jaep Claesz huijs ende erff.
Voor de somme van 350 gereet gelt.
 
 16-06-1621 blz. 79 v 
Claes Cornelis van Zaennen schuldich
aen Gerit Jacobsz Hulst poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 28.2.8., hooftgelt 450.
Verbonden daer voore een stucke landts groot 1396 roeden geleegen
aende Wech.
NO    Engel Cloussen huijs ende erff ende achterlandt
ZO endt  de Heerenwech
ZW    Willem Jansz
NW endt  Jan Sijmonsz met sijn broeder ende suster Maijns.
 
 16-06-1621 blz. 80 v 
Vercoop, Willem Cornelisz
aen Allert Dircx Coninck
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "de Uijterven"
gemeen mette voors. Allert Dircxz geleegen in Geritges weer groot
int geheel 1560 roeden.
NO    Henrick Steffens ende Cornelis Claesz Clompt
ZO endt  Claes Pieters volck
ZW    Dirck vande Lange Laen ende Dirck Willemsz
NW endt  Gerit Jan Gerit Huijgen.
Voor de somme van 1800 gereet gelt.
 
 16-06-1621 blz. 81 v en 82
Vercoop, Ghijs Claesz
aen Claes Adriaensz, Marij, Allidt ende Aecht Adriaensdr zijn
comparants halve broeders ende zusters alsulcke erffenisse ende
besterffenisse als hem comparant bijt overlijden van Aechte Claes
zijn moeder opgesturven is midtsgaders van zijn comparants broeder
Dirck Adriaensz opgesturven was van alle de landen huijs erff
roerende ende onroerende goederen actien crediten ende mublen die
Aechte Claesdr ende Dirck Adriansz voorn. metter doot ontruijmt ende
naegelaeten hebben.
Voor de somme van 550.
 
 18-06-1621 blz. 82 v 
Claes Cornelis van Zaennen schuldich
aen Aecht Willemsdr onsse buijervrijster
een jaerlicxe losrenten van 14.12.8., hooftgelt 325.
Verbonden daer voore "de Boeveegen" groot 1360 roeden leggende
achter zijn comparants huijs ende erff, streckende vande comparants
worff off tot den Delft toe.
NO    Jan Woutersz ende Jan Vincken
ZW    Ootger Dircxz ende Balteser Roeloffsz.
 
 30-07-1621 blz. 83 v en 84  
Vercoop, Engel Baertsz
aen Louris Ootgers
een huijs hoijhuijs ende erff opte Vlietsloot daer de vercooper
tegenwoordich woont.
NO    die Vlietsloot
ZO    de vercoopers landt
ZW    de vercoopers landt
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1600.
 
 06-08-1621 blz. 84 v     
Cornelis Jacobsz soe voor hem selven ende hem starckmaeckende voor
zijn zuster Marij Jacopsdr ter eenre ende Willem Claesz ter andere
zijde ende hebben zij pertijen geloot gegrondtcavelt ende gedeelt
een stucke landts geleegen Buijtenhuijssen genaemt "Vrou Betges
landt" groot int geheel 1940 roeden. 
Dat Cornelis Jacobsz ende heeft tot zijn gedeelte bij lodt gevallen
tvoorste derdendeel vant voorn. landt met de oostzijde vant
achterendt. Ende Willem Claesz daerteegen tot zijn lodt de west
zijde vant achterendt. Ende Cornelis Jacobsz op verbeteringe van
zijn looten uijtreijcken ende betaelen sal aen Willem Claesz die
somme van 90.
Ende voorts bevorwaert voor soe veel Cornelis Jacobsz van zijn landt
hijer voore geroert is gedijckslaecht over Willem Claeszs landt sal
altijt ten eewigen daegen gehouden weessen den Dijck te maecken met
zijn eijgen aerden soe wel bij grontwaellen off anders ende oock bij
staende Dijck. Item oft gebuerde dat de possessueren vande landen
van Cornelis Jacobsz quamen te ontgaen met delven ofte eenige aerde
uijt Willem Claeszs landt te slaen tsij soeden ofte speeten sullen
dat dese gehouden weesen te betaellen soe veel alst uijtgedulven
landt den gront waerdich is, dat tot taxatien van Dijckgraeff ende
Hemraeden van Buijtenhuijssen inder tijt dan zijnde.
 
 20-08-1621 blz. 85      
Vercoop, Henrick Allersz
aen Maerten ende Jan Maertens soonen zijn comparants schoonbroeders
dat gerechte derdepaert in een stucke veen landts met de voors.
coopers gemeen genaemt "het Halve madt" groot int geheel 250 roeden
geleegen beoosten de Wech in Pieter Coennen weer.
NO    de coopers
ZO endt  Aeff de Baecster met haer kinderen
ZW    de vercooper
NW endt  de vercooper.
Voor de somme van 125 gereet gelt.
 
 27-08-1621 blz. 85 v     
Cornelis Jansz schuldich
aen de Diakonen vande Gemaijnte ende Kerck tot Assendelft
een jaerlicxe losrenten van 4, hooftgelt 100.
Verbonden daer voore een huijs ende erff daer hij comparant
tegenwoordich woent int zuijt endt.
ZW    Pieter Maertsz
NW    de wedue ende kinderen van Baert Dirck Baerten
NO    de wedue ende kinderen van Baert Dirck Baerten
ZO    de Heerenwech.
 
 03-09-1621 blz. 86 v en 87  
Vercoop, Sijbrant Sijmonsz woenende aende Leegendijck
aen Jan Albartsz
een erffgen geleegen aenden Leegendijck, streckende vant Meertgen
off totte Leegendijck toe.
ZW    de comparant
NO    Sijmon Dircxz.
Voor de somme van 27.
 
 10-11-1621 blz. 87 v en 88  
Vercoop, Engel Cornelisz als mede erffgenaem van Cornelis Dircxz in
zijn leven buijerman tot Crommenie soe voor hem selven ende hem
starckmaeckende voorde meerder erffgenaemen vande voorn. Cornelis
Dircxz
aen Pieter ende Allert Jansz gebroeders buijerluijden tot Crommenie
een ackertgen lants groot 66 roeden geleegen beoosten die Wech inde
hondert geerde inde Heijd.
NO    Pieter Waelichsen
ZO    den Delft
ZW    Louris Louris.
Voor de somme van 33.
 
 10-12-1621 blz. 88 v en 89  
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Jacob Jacobsz Leennen
het gerechte vierde paert vant opperent van een stucke landts
genaemt "Trijn Cuijpers Bincaijck" geleegen in Ghijssen weer groot
dvoors. vierde paert 375 roeden.
NO    Wout Moeij Duven erffgenaemen
ZO endt  Cornelis Adriansz met sijn volck
ZW    Garbrant Theuwes ende Neel Dircx kinderen
NW endt  Aecht Trijn Cuijpers.
Voor de somme van 910.
 
 10-12-1621 blz. 89 v     
Thoenis Jansdr wedue wijlent Claes Allertsz verstarckt met Cornelis
Jansz haer broeder ende voocht schuldich
aen Jacop Jansz
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 130.
Verbonden daer voore een huijs ende erff daer zij comparante
tegenwoordich in woont int noort endt, streckende vande Wechsloot
off tot Aecht Claes Jaspers met haer kinderen lant toe.
NO    Louwen Pietersz
ZW    Pieter Allerden.
 
 31-12-1621 blz. 90 v en 91  
Vercoop, Jacop Nielsz nomine uxoris
aen Jan Cornelisz
een stucke veen lant groot 383 roeden geleegen in Cruijnen weer
genaemt "die Vijvercamp".
NO    Cornelis Jan Trijnen
ZO endt  Jacop Jong Willemen
ZW    Aechte Claes met haer kinderen
NW endt  Jacop Dircxz Lou.
Voor de somme van 636.
 
 31-12-1621 blz. 91 v en 92
Vercoop, Gerit Engelsz
aen Dirck Geritsz met Trijn Dircxdr zijn moeije
een stucke lants genaemt "het Laentgen" groot 477 roeden geleegen in
Gerit de Boets weer.
NO    Jacop Thijssen
ZO endt  de cooper
ZW    Aecht Jans met haer kinderen
NW endt  Griet Henricxdr met haer kinderen huijs ende erff.
Voor de somme van 1500.
 
 31-12-1621 blz. 92 v en 93 v 
Vercoop, Jacop Nielsz nomine uxoris
aen Cornelis Jan Trijnen
die naegenoemde perceelen van landen, eerstelijck de gerechte helft
in een stucke lants genaemt "Gerit Henricx ven" onverdeelt ende
gemeen met de cooper groot int geheel 1402 roeden.
NO endt  die Vlijetsloot
ZO    Dirck Dircxz ende Stijn Havicx met haer kinderen.
ZW endt  Henrick Allertsz
NW    Stijn Havicx met haer kinderen.
Daer mede tot zijnen laste neemt met die helft vant voorn. lant
 3.2.8. eewige onlosbaere renten competeerende die Pastorije tot
Assendelft.
Noch een stucke veen lant genaemt "het Zuijer veentgen" groot 400
roeden geleegen in Willem Mathijssen weer.
NO    die cooper
ZO endt  Aechte Ghijssen met haer kinderen
ZW    Jan Cornelisz Huijpen
NW endt  Jan Kees.
Voor de somme van 2228.
 
 31-12-1621 blz. 94 en 94 v  
Vercoop, Jacop Nielsz nomine uxoris
aen Baert Claesz Boschman
een stucke lants genaemt "die Meed" groot 1006 roeden.
NO endt  Aecht Claes Coppen met haer kinderen
ZO    Trijn Jansz met haer kinderen Jan Cornelisz ende Maerten
     Jansz
ZW endt  die Vlietsloot
NW    Claes ende Gaeff Jansz broeders.
Voor de somme van 3100.
 
 31-12-1621 blz. 95 en 95 v  
Vercoop, Jacop Nielsz nomine uxoris
aen Cornelis Trijn Cuijpers
een stucke lants genaemt "het Boon lant" beoosten de Wech int
Blockweer groot 400 roeden.
NO    Cornelis Jan Trijnen
ZO endt  Claes ende Gaeff Jansz
ZW    Jacop Dircxz Lou
NW endt  Dirck Claes Wijves met zijn volck.
Voor de somme van 560.
 
 07-01-1622 blz. 96 en 96 v  
Vercoop, Jan Willemsz
aen Claes Willemsz zijn broeder
een huijs ende erff daer hij tegenwoordich in woondt int noort endt.
NO    Jan Dircken ende Alidt Sijmons tot Oostzaenen
ZO    Marij Michiels met haer kinderen
ZW    Kees Jan Baerenden
NW    Hillegundt Willems.
Noch een ackertgen genaemt "tSchaepen campgen" groot 104 roeden
geleegen in Henrick vande Laens weer.
NO    Hillegundt Willems
NW    Hillegundt Willems
ZO    die cooper
ZW    Stoffels kinderen.
Voor de somme van 836.
 
 14-01-1622 blz. 97 en 97 v  
Vercoop, Sijmon Cornelis Heijloo voor hem selven ende hem
starckmaeckende voor Henrick Lambertsz
aen Claes Allertsz
een huijs hoeijhuijs ende erff inde Moellenbuijert, streckende met
zijn erff vande Wechsloot off tot Lijsbet Jansdr met haer kinderen
lant toe.
NO    Cornelis Cornelisz Moellennaer
ZW    Joachem Pieters.
Voor de somme van 858.
 
 14-01-1622 blz. 98 en 98 v  
Vercoop, Jan Claesz nomine uxoris
aen Marij Adriaensdr onse buijervrijster [voocht is Allert Engelsz]
een sesdepaert van een madt meedts onverdeelt ende gemeen met de
cooper ende Pieter Cornelis de coopers schoonbroeder geleegen in
Lijclaessen weer.
NO    Claes Roeloff Sijmons
ZO endt  Gerit Jan Gerit Huijgen
ZW    Willem Egbertsz
NW endt  Jacop Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 325.
 
 14-01-1622 blz. 99 en 99 v  
Vercoop, Engel Maertsz
aen Claes ende Pieter Ghijs Schoonen
een stucke lants geleegen achter Willem Gerit Niels uijt buijten
dijck groot 670 roeden, streckende vande Hoogendijck off totte Meer
toe.
ZW    Aecht Willems
NO    Henrick Maertsz Claes Gerit Corssen ende Gerit van Zaenen.
Voor de somme van 740.
 
 28-01-1622 blz. 100 en 100 v 
Vercoop, Allert Cornelis Cors
aen Henrick Cornelis van Zaenen ende Engel Jacopsz Rood
een uijterdijck geleegen over Geritges ven Buijtenhuijssen groot 250
roeden, streckende vande Kaedijck tot het IJe toe.
NO    de vercooper
ZW    Ghijs Claes Schoon.
Voor de somme van 270.
 
 28-01-1622 blz. 101 en 101 v 
Vercoop, Allert Cornelis Cors
aen Aeff Engelsdr met haer kinderen [voocht voor zijn moeder is Jan
Jacobsz Rood]
een stucke lants genaemt "Geritges ven" met het worffgen groot
tsaemen 403 roeden geleegen Buijtenhuijssen.
NO    Kees Claes Jaepen
W     Ghijs Claes Schoon
O endt  de Caedijck.
Voor de somme 730.
 
 04-02-1622 blz. 102 en 102 v
Vercoop, Jan Claesz Coen nu woenende inde Beemster voor hem selven
ende hem starckmaeckende voor Floris Claesz Coen
aen Louris Cornelis vant Hoff
twee ackertges landts genaempt "Coomens campen" groot tsaemen 290
roeden geleegen inde Hemmen opte Blocksloot.
NO endt  de Blocksloot
ZO    Henrick Allersz
ZW endt  Claes Jan Louwen met zijn zuster
NW    Aechte Claes met haer kinderen.
Voor de somme van 470.
 
 04-02-1622 blz. 103 en 103 v 
Vercoop, Dirck Willemsz
aen Jan ende Pieter Allersz Coning broeders
twee veenackers landt groot tsaemen 477 roeden geleegen in
Lijclaessen weer.
NO    Claes Roeloff Zijmons
ZO    Henrick Baertses
ZW    Henrick Dirck Steffens
NW endt  Jacob Trijn Heijnen ende Henrick Baertses.
Voor de somme van 506.
 
 04-02-1622 blz. 104 en 104 v 
Vercoop, Dirck Willemsz als volmachtichde van Niel Engelsz zijn
schoonbroeder
aen Allert Dircxz Coninck [volmachtichde voor zijn vader is Pieter
Allersz Coninck]
twee veenackers groot tsaemen 380 roeden geleegen in Geritges weer.
NO    Kees Pieters
ZO endt  de Reeff
ZW    Joncheer Albart Bardenthen
NW endt  Baert Jan Gaellen.
Voor de somme van 436.
 
 04-02-1622 blz. 105 en 105 v 
Vercoop, Dirck Willemsz als gemachtichde van Niel Engelsz zijn
comparants schoonbroeder jegenwoordich woenende buijten Amsterdam te
Meerhuijssen inden banne van Amsterveen
aen Jan Jansz jegenwoordich Schepen
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 788 roeden
geleegen in Claes Heijnen weer.
NO    Kees Gerritges kinderen ende Jacob Claes Jan Baers
ZO endt  die Caijck
ZW    Aechte Cornelis met haer kinderen
NW endt  Jacob Claes Jan Baers voors.
Voor de somme van 1790.
 
 04-02-1622 blz. 106 en 106 v 
Vercoop, Dirck Willemsz als volmachtichde van Niel Engelsz zijn
schoonbroeder
aen Niel Jansz
een huijs ende erff geleegen benoorden de Kerck, streckende met zijn
erff vande Wechsloot off tot Aechte Cornelis met haer kinderen landt
toe.
NO    Claes Aedriaensz
ZW    Willem Egbertsz.
Voor de somme van 684.
 
 04-02-1622 blz. 107 en 107 v 
Vercoop, Cornelis Jansz buijerman tot Gisp als voocht van de
weeskinderen van Wouter Fijllipsz in zijn leven buijerman tot
Crommenie met belijeffven ende ten overstaen van Jan Cornelisz ende
Claes Dingnumsz weesmeesters van Crommenie
aen Pieter Jacopsz ende Aeris Cornelisz buijervrijers tot Crommenie
een ackertgen landts genaempt "Hanssen ackertgen" groot 115 roeden
inde noorderste hondert geerden.
NO    Marij Michiels met haer kinderen
ZW    Aechte Nielsdr met haer kinderen.
Voor de somme van 101.
 
 04-02-1622 blz. 108     
Claes Aeriansz ter eenre ende Jan Claesz nomine uxoris ter andere
zijde ende bekende dat zij gegrontcavelt ende gedeelt zijn van een
gedeelte in een huijs ende erff ende van een hondt meed landt. Soe
dat Claes Aeriansz op beterschap van zijn lodt sal uijtraijcken aen
Jan Claesz de somme van 175.
 
 19-02-1622 blz. 108 v en 109 
Vercoop, Dirck Willemsz als gemachtichde van Niel Engelsz sijn
schoonbroeder jegenwoordich [woenende] buijten Amsterdam aende
Aemsteldijck
aen Gerrit Engelsz
eerst een stucke landts groot 777 roeden genaempt "Alkes Camp"
geleegen in Alkes weer.
NO    Griet Henricx met haer kinderen
ZO endt  Jaep Lou
ZW    Jacob Nielsz
NW endt  den Delft.
Noch die gerechte helft van een stucke landts gemeen met de cooper
groot int geheel 701 roeden geleegen inde buijten gemeene Kaech.
NO endt  de Sluijssloot
ZO    tlandt dat te Velssen wert gebruijckt
ZW endt  Jan Joosten
NW    Jacob Jan Japen ende Anna Gerritsdr.
Voor de somme van 1760.
 
 19-02-1622 blz. 109 v en 110 
Vercoop, Thuenis Jansz nu woenende inde Beemster
aen Thijs Cornelisz
een huijs ende erff int noort endt, streckende vande Wechsloot off
tot Sijmon Claesz Conincx landt toe.
NO    Willem Jan Baernden
ZW    de cooper.
Noch een ackertgen landts geleegen over den Delft in Tammiskes weer.
NO    Hillegundt Willems
ZO endt  Stoffels kinderen
ZW    de cooper
NW endt  Neeltgen Steffens met zijn kinderen.
Voor de somme van 764.
 
 19-02-1622 blz. 110 v en 111 
Vercoop, Jacob Dircx Bruijn nu woenende aen Uijtgeesterdijck
aen Jonge Engel Engelsz waert int noort endt
een huijs ende erff aende Leegendijck, streckende vande Leegendijck
tot het Nouwemeertgen toe.
NO    Evert Pieters
ZW    Jan Clompen uijterdijck.
Voor de somme van 496.
 
 19-02-1622 blz. 111 v    
Vercoop, Engel Muersz
aen Wouter ende Dirck Maertsz broeders een uijterdijck.
NO    Jan Willemsz
ZO    den Hoogendijck
ZW    de Meer
NW    de Meer.
Voor de somme van 202 gereet gelt.
 
 19-02-1622 blz. 112 en 112 v 
Vercoop, Engel Engelsz als gemachtichde van Engel Roeloffsz zijn
vader
aen Cornelis Dircxz Steffens
een ackertgen landts geleegen affter Cornelis Muessens uijt buijter
Delft groot 202 roeden.
NO    Maerten Henrick Ghijssen
ZO endt  de cooper
ZW    Derck Claesz
NW endt  de kinderen van Pieter Jan Aerians.
Voor de somme van 208.
 
 19-02-1622 blz. 113     
Vercoop, Jan Willemsz
aen Willem Jan Baernden
een tuijntgen landts groot 27 roeden geleegen in Henrick vande Laens
weer.
NO    Thijs Kees Heijnen
ZW    Hillegunt Willemsdr.
Voor de somme van 16 gereet gelt.
 
 19-02-1622 blz. 113 v en 114 
Vercoop, Jan Willemsz
aen Tammis Stoffelsz onsse buijervrijer
een acker landts geleegen beoosten de Wech in Tammiskes weer groot
85 roeden.
NO    Claes Willemsz
ZO    Willem Pieter Henricx
ZW    Willem Pieter Henricx
NW endt  Stoffels kinderen.
Voor de somme van 66.
 
 19-02-1622 blz. 114 v en 115 
Vercoop, Engel Engelsz als gemachtichde van Engel Roeloffsz zijn
vader
aen Dirck Claesz Moll
een ackertgen veenlandts geleegen achter Huijch Aerentsz uijt groot
100 roeden.
NO    Cornelis Dircxz Steffens
ZO endt  Bouwen Chijtten
ZW    Gerrit Jelbarsz bruijcker
NW endt  de cooper.
Voor de somme van 100.
 
 19-02-1622 blz. 115 ven 116 
Claes Jansz onsse buijervrijer als volmachtichde ende voocht van
Aechte Cornelisdr weduwe wijlent Jan Claesz sijn moeder ende hem
vorder starck maeckende voor sijn broeders ende susters ter eenre
ende Cornelis Maertsz nomine uxoris ter andere sijde bekende sij
contrahenten geruijlt gemangelt te hebben ende transporteerde
midtdesen de voors. Claes Jansz aende voors. Cornelis Maertsz een
madt meedts groot 527 roeden geleegen in Gerritges weer met de
voors. Cornelis Maertsz ende Anne Melchers gemeen.
NO    Gerrit Huijgen, Huijch Jan Gerrit Huijgen ende Niel ende
     Gerrit Piet Hannen
ZW    Kees Roeleven ende Willem Egbertsz.
Ende de voorn. Cornelis Maertsz aende voors. Claes Jansz een
Buijtcaeckien geleegen in Claes Heinen weer goot 300 roeden.
NO    Jacob Claes Jan Baers
ZW    Kees Claes Clompen.
Het madt meets landts is getaxeert waerdich te weesen 1237.10.- en
het Buijtcaijckien 450.
Cornelis Maertsz sal voorde verbeteringe betaelen aende voors. Claes
Jansz de somme vsan 787.10.-.
 
 25-02-1622 blz. 117 v en 118 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge als gemachtichde van Joncheer Albart
Bardenthen ende uijt cracht van sijn procuratie
[zie copie origineele akte blz. 116 v]
aen Pieter Jan Huijberden onsse buijervrijer
twee maeden veen off ses ackeren twee breet achter malcander.
NO    Taelmis landt off bruijclant van Henrick Maerten Roeloff
     Sijmons
ZO endt  de cooper
ZW    Jan Gaellen erffgenaemen ende Baert Jan Dirck Evers
NW endt  Gerrit Allersz.
Voor de somme van 848.
 
 25-02-1622 blz. 118 v en 119 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge als gemachtichde van Joncheer Albart
Bardenthen ende uijt cracht van sijn procuratie
[zie copie origineele akte blz. 116 v]
aen Ghijs Jacobsz
een perceel landts genaempt "Jan Duves landt" groot met zijn
buijtendijck 1260 roeden geleegen Buijtenhuijssen, streckende van
Monnicken weer off tot IJe toe.
ZW    IJsbrants ven
NO    de cooper.
Voor de somme van 1162.
 
 25-02-1622 blz. 119 v en 120 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge als gemachtichde van Joncheer Albart
Bardenthen 
aen Adriaen Maertsz ende Allert Dircxz Coninck
het gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "IJsbrants
ven" geleegen Buijtenhuijssen, streckende van het Monnicken weer off
tot den IJe toe.
NO    de cooper
ZW    Vrou Betges landt.
Voor de somme van 580.
 
 25-02-1622 blz. 120 v en 121 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge als gemachtichde van Joncheer Albart
Bardenthen
aen Jacob Claesz Pieters
een halff madt veen landt groot 388 roeden.
NO    Willem Gerrit Dircxz kinderen ende Baert Jan Gaellen
ZO endt  die Lange Reeff
ZW    die weduwe van Claes Heijn Roeleven
NW endt  Anna Claes Pieters met haer kinderen.
Voor de somme van 486.
 
 25-02-1622 blz. 121 v en 122
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge als gemachtichde van Joncheer Albart
Bardenthen
aen Garbrant Theuwesz
die gerechte helft in een stucke landts genaempt "Marcken" groot int
geheel 1226 roeden.
NO    Cornelis Pieters volck ende Jacob Claesz
ZO endt  de weduwe ende kinderen van Jan Claes Jan Baers
ZW    Cornelis Roeloffsz
NW endt  Pelsers ven.
Voor de somme van 1240.
 
 04-03-1622 blz. 122 v    
Vercoop, Claes Gerritsz Boet als gemachtichde ende voocht van Griet
Henricxdr sijn moeder
aen Jan Jacobsz Lou
een ackertgen veen landt genaempt "het Tuijntgen" geleegen in Gooten
weer groot 100 roeden.
NO    Marij Gerrits weduwe van Jan Jansz Peet met haer kinderen
ZO endt  Kees Heijn
ZW    Gerrit Willemsz
NW endt  Gerrit Willemsz.
Voor de somme van 104 gereet gelt.
 
 04-03-1622 blz. 123 en 123 v 
Vercoop, Claes Gerritsz Boet
aen Jacob Jansz een huijs ende erff te weten het erff vande noorder
candt tot seven voeten besuijen het voors. huijs uijt te ruijen
lancx duer de werff gelijck het jegenwoordige huijs staet staende
ende leggende besuijen de Kerck, streckende met het erff vande
Wechsloot off tot Cornelis Henricx ende Huijch Janszs landt toe.
NO    Dirck Maersz Schoenmaecker
ZW    de vercoopers.
Midts conditie dat hij comparant nu noch nimmermeer op sijn erff
besuijen aen het voors. erff getimmert nijet verder uijt nae de Wech
sal moegen setten dan het voors. huijs jegenwoordich staet mede op
sulcke ruijingen als tvoors. huijs staet.
Voor de somme van 900.
 
 04-03-1622 blz. 124 en 124 v 
Vercoop, Claes Gerritsz Boet als gemachtichde van Griet Henricxdr
weduwe ende boelhouster wijlent Gerrit Gerritsz Boet zijn comparants
moeder ende voocht in desen
aen Cornelis Claesz Moeij Duven
een stucke landts genaempt "de Acker ven" groot 180 roeden geleegen
in Gooten weer.
NO    Gerrit Willemsz
ZW    Gerrit Willemsz
ZO endt  Dirck Cornelis
NW endt  Jan Cornelis.
Voor de somme van 148.
 
 08-03-1622 blz. 125 en 125 v 
Vercoop, Claes Cornelisz
aen Willem Claesz Overdijck
de gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "IJsbrants
ven" groot het selffve vierde paert 428 1/2 roeden geleegen
Buijtenhuijssen, streckende vant Moncken weer off tot IJe toe.
NO    Ghijs Jacobsz Coppen
ZW    Vrou Betges ven.
Voor de somme van 540.
 
 18-03-1622 blz. 126     
Vercoop, Claes Cornelisz
aen Jacob Claesz Veerman
een uijterdijck geleegen achter Willem Overdijcken uijt
Buijtenhuijssen.
ZW    Hillegundt Jan Claessen
ZO    de Caedijck.
NW    de Meer
NO    de Meer.
Voor de somme van 107.10.-.
 
 18-03-1622 blz. 126 v en 127 
Vercoop, Claes Cornelisz
aen Claes Cornelisz Cors
een stucke veen landt geleegen beoosten de Wech in Claes van Saennen
weer groot 692 roeden.
NO    Neel Claes Duves met haer kinderen ende Gerrit Garbrantsz
ZO endt  de Hoogendijck
ZW    Dieuwer Jacobsdr
NW endt  Ghijs Jacobsz Coppen.
Voor de somme van 530.
 
 18-03-1622 blz. 127 v en 128 
Vercoop, Dirck Pietersz
aen Claes Jan Louwen
een uijterdijck geleegen Buijtenhuijssen over "Cassen ven" groot 150
roeden.
ZW    Gerrit Cornelis van Saennen
NW    Maerten ende Jan Maertensz
ZO    het IJe
NO    de Cassen braeck.
Voor de somme van 175.
 
 18-03-1622 blz. 128 v en 129 
Vercoop, Pieter Dircxz ende Pieter Pietersz als voocht van zijn
overleeden zuster Machtelt weeskinderen
aen Dirck Claesz
het gerechte vierde paert in "Coppes Camp" geleegen inde
Buijtencaech gemeen met de cooper ende Bouwen Jan Claessen
erffgenaemen.
NW    Pieter Duven erffgenaemen ende Claes Havicxz
NO endt  die Sluijssloot
ZO    Maerten Jan Dircken volck ende Baert Roeloff Baers
ZW endt  de Meer.
Voor de somme van 1000.
 
 18-03-1622 blz. 129 v    
Cornelis Jansz schuldich
aen Jan Maerten Machtelen ende Jan Maerten Jan Dircken
een jaerlicxe losrenten van 8.10., hooftgelt 166.3.-.
Daer voor verbonden eerst een halff madt landts in Aechte Neelen
meed.
ZW    Evert Pietersz
NW endt  den Leegendijck
NO    Rijssen ven
ZO    Claes Havicxz.
Midtsgaders zijn huijs ende erff met de laen daeraen geleegen,
streckende vande Wechsloot off tot het achterlant toe.
ZW    Evert Louwen
NO    Kees Steffens ende Griet Pietersdr.
Midtsgaders een acker landts geleegen int Laenner weer groot 226
roeden.
NO    Griete Pieters
ZO endt  de comparant
ZW    Claes Jansz Vet
NW endt  Glaeijn Aerentsz.
 
 18-03-1622 blz. 130 v en 131 
Vercoop, Niel Engelsz woenende tot Meerhuijssen inde banne van
Amsterveen
aen Dirck Willemsz sijn comparants schoonbroeder
een stucke landts genaempt "die Bincaijck ven" groot 1126 roeden
geleegen in Gerritges weer.
NO    Claes Roeloff Sijmons ende Allert Coningen
ZO endt  Maerten Gerritges kinderen
ZW    Jan Roeleven
NW endt  Allert Coningen.
Noch een stucke landts mede genaempt "die Bincaijck" groot 1265
roeden geleegen besijden de voors. in Claes Heijnen weer.
NO    Allert Coningen
ZO endt  Jan Roeleven ende Anna Melchers met haer kinderen
ZW    Jan Roeleven ende Willem Egbertsz.
NW endt  Willem Egbertsz.
Voor de somme van 4850.
 
 24-03-1622 blz. 131 v    
Vercoop, Pieter Roeloffsz onsse buijervrijer voor hem selven ende
hem starck maeckende voor Cornelis Roeloffsz sijn broeder
aen Jan Willemsz
het gerechte vierde paert vant huijs hoijhuijs ende erff daer sij
contrahenten jeegenwoordich woenen inde Horn.
NO    Jan Joosten
ZO    Jan Joosten
ZW    Engel Baerentsz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 200 gereet gelt.
 
 24-03-1622 blz. 132 en 132 v 
Vercoop, Jan Willemsz
aen Ootger Claesz
een huijs ende erff int zuijt endt, streckende vande Wechsloot off
tot Gerrit Garbrantsz landt toe.
ZW    Claes Cornelisz Cors
NO    Henrick Cornelis van Saennen.
Voor de somme van 600.
 
 25-03-1622 blz. 133     
     Schepenen in Assendelft,
Int Brouckvierndeel Jan Jacobsz Cop
Int Kerckvierndeel Henrick Henricxz
Int Woutvierndeel  Gerrit Jansz Peet
        Wouter Willemsz
Int Nesvierndeel  Adriaen Jansz.
     Schotvangers,
Int Brouckvierndeel Dirck Jacobsz
Int Kerckvierndeel Jan Sijmonsz
Int Nesvierndeel  Louris Woutersz.
     Heemraden vande Caech,
Inde Binnencaech  Maerten Maertsz
Inde Volgher  Dirck Jonge Claesz
Inde Campen  Pieter Pietersz Lis.
     ANNA vrouwe van Assendelft Eemskerck Castricum.
 
 08-04-1622 blz. 134     
Pieter Cornelisz soon ende voocht in dezen van Neel Jansdr ter eenre
ende Govert Jansz ende Pieter Ootgers ter andere zijde ende bekende
zij contrahenten soe voor haer selven ende van wegen de meerder
erffgenamen van Claes Pieter Lauwen gedeelt geloot ende
gegrondtcavelt seeckere partijen van landen. Alsdat Pieter Cornelis
opte verbeterschap van sijn lodt sal uijtraijcken ende betaelen aen
Govert Jansz ende Pieter Ootgers ende meerder erffgenamen van Claes
Pieter Lauwen voors. de somme van 140 gereet gelt.
 
 29-04-1622 blz. 134 v
Claes Barentsz buijerman tot Crommenie schuldich
aen Willem Claesz poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 6, hooftgelt 100.
Verbindt daer voore een stucke landts groot 1200 roeden geleegen
inde noorderste hondert gaerden.
W     Kees kinderen
O     Claes Jan Banings
Z     Willem Willem Allerden
N     Tenck Huijsser landt.
 
 29-04-1622 blz. 135 v
Vercoop, Jan Willemsz
aen Louris Woutersz ende Henrick van Zaennen ende Maerten Claesz
alle als besturven ende rechtelijcke voochden vande voorkinderen van
Claes Cornelis Cuijpers
die twee laeste termijnen van een custingbrieff van 836, houdende
op Claes Willemsz in date den 7e januarijo anno 1622.
Voor de somme van 500 gereet gelt.
 
 04-05-1622 blz. 136     
Engel Cornelisz soe voor hem selven ende van weghen Allert Engelsz
sijn broeder ende Jacob Jan Japen ende bekende te saemen vercoft te
hebben een omloop ofte acker landts geleegen inde noorderste hondert
gheerde aen eenen Baert Pietersz buijerman tot Crommenie voor de
somme van 600 te betaelen op drie maeijen daegen.
Den voorn. cooper hem was becklaegende aende voorn. vercoopers dat
hem die coopmanschap nijet was dienende ende haer gebeeden dat de
coop vant voorn. landt wilde te nijet laeten twelck de vercoopers
hem geaccordeert hebben.
 
 14-05-1622 blz. 136
Ghijsbart Claesz Schoon als gemachtichde van Claes ende Pieter
Ghijsbartsz sijn twee soonen ter eenre ende Claes Gerrit Huijgen ter
andere zijden ende bekende zij contrahenten geruelt gegrontdeelt
ende gescheijden te hebben seeckere partijen van landen. Soe dat de
voorn. Claes Jan Gerrit Huijgen opte beteringe van sijn lodt sal
uijtckeeren de somme van [onleesbaar] ende de voors. Claes
Ghijsbartsz opte verbeteringe van sijn lodt de somme van 50.
 
 20-05-1622 blz. 136 v
Vercoop, Henrick Cornelisz
aen Claes Cornelisz zijn comparants broeder
de gerechte helft van een huijs ende erff daer de cooper
tegenwoordich woont aende Meerdijck.
O     den Dijcksloot
ZO    den Dijcksloot
ZW    Cornelis Maertsz ende de kinderen van Allert Maertsz
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 450 gereedt gelt.
 
 20-05-1622 blz. 137 en 137 v 
Vercoop, Henrick Cornelisz
aen Anna Claes weduwe wijllen Pieter Jonck Claessen met haer
kinderen [gemachtichde voor zijn moeder is Claes Pietersz]
een worff aende Meerdijck.
NO    Gerrit Jonck Claessen
ZO    de coopers
ZW    Dirck Dircxz vande Lange Laen
NW    den Dijcksloot.
Voor de somme van 500.
 
 03-06-1622 blz. 138     
Vercoop, Gerrit Willemsz
aen Jacob Jacobsz Leenen
een huijs ende erff inde Kerckbuijert vande Heerenwech tot het
achter dvaersslootgen toe.
ZW    Aris Claesz
NO    de kinderen ende erffgenamen van Claes de Backer.
Voor de somme van 512 gereedt gelt.
 
 11-06-1622 blz. 138 v
Mr. Gerrit de Jonge bekende van weegen Joncheer Arnaudt Bardenthen
ontfangen te hebben de somme van 117 in afflossinge van twee
renten brieven welcke vermist werden ende dat uijt handen van Claes
Allertsz van weegen Trijn IJsbrants tot Crommenije deene van 2
tsjaers loossbaer met 36, dander van 4.10.-. tsjaers loossbaer
met 81 met die verloopen renten vandien.
 
 10-06-1622 blz. 139     
Jan Dircxz soon ende voocht van Lijsbet Gerrits weduwe wijlen Dirck
Jansz Leijder onsse buijervrijer schuldich
aen Baert Jansz
een jaerlicxe losrenten van 5.10.-., hooftgelt 100.
Verbindt daer voore een stucke landts beoosten den Wech binner Delft
in Gerrit Gerridden weer groot 300 roeden.
NO    Huijbert Pieters
ZO endt  Huijbert Pieters
ZW    Gerrit Allertsz
NW endt  Baert Jansz voors.
 
 22-07-1622 blz. 140 en 140 v 
Vercoop, Dirck Heijndricxz ende Cornelis Heijndricxz broeders Dirck
onsse buijerman maer Cornelis Heijndricxz woenende in Westsaenen soe
voor haer selven ende haer starckmaeckende voor Jan Heijndricxz,
Lijsbet ende Beelij Heijndricxdrs haeren comparanten broeder ende
zusters
aen Huijbert Heijndicxz onsse buijervrijer
vijff achte paerten van een huijs ende hoijbarch staende op ende
aenden Hoogendijck tot Nouwernae.
ZW    de huijssinghe van Claes Dircxz
NW    Twisch.
Met sulcke vrijheijt alst bij haere comparanten gepossideert is.
Voor de somme van 197.
 
 13-09-1622 blz. 141     
Vercoop, Jan Aerentsz Dul soe voor hem selven als hem
starckmaeckende voor Floris Aerents sijn broeder midtsgaeders voor
Aerent ende Jan Willemsz broeders woenende tot Haerlem ende voor Jan
Maertsz
aen Govert Jansz vijffachte paert ende Gerrit Bouwes een achte
paerts in een uijterdijck onverdeelt ende gemeen met de voors.
coopers geleegen ten IJwert over de Hemmen.
NO    Floris ende Jan Claes Coennen
Zo    Floris ende Jan Claes Coennen
ZW    Stijn Havicxdr
NW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 51.
 
 01-10-1622 blz. 141 v    
Engel Engelsz alias Jong Engel waert int noort endt schuldich
aen Frans Jacobsz brouwer inde Drie Starren binnen Haerlem
de somme van 600 ter cause vande goede geleeverde bieren.
Verbonden daer voore zijn huijs ende erve int noort endt, streckende
vande Heerenwech tot het achter landt toe.
ZW    Engel Roeloffsz sijn comparants vader
NO    Jan Cornelis Heijloo.
 
 01-10-1622 blz. 142 v en 143 
Vercoop, Cornelis Roeloffsz
aen Engel Engelsz waert int noort endt
twee veenackers besijden den ander in Kees Heijnen weer aende
Twischdijck.
NO    Sijmon Jansz den Ouwes
ZO    Twisch
ZW    Heijn Jan Neellen
NW endt  Ghijs Maerte Ghijssen ende Thijs Kees Heijnen.
Voor de somme van 135.
 
 01-10-1622 blz. 143 v    
Vercoop, Engel Engelsz waert int noort endt
aen Jan Claesz Vinck, Jacob Jacobsz ende Leen Maerte Jansz ende Jan
Cornelisz Huijp
seeckere perceelen van landen, eerst een ackertgen genaempt "tVijver
campen" met bijltgen besuijen aen voorn. midtsgaders noch een
ackertgen genaempt "Kussenbanck" leggende mede besuijen aende voorn.
groot tsaemen 140 roeden in Ghijs Kees Heijnen weer.
NO    Heijntgen Jan Neellen
ZO    Twisch
ZW    Claes Pieter Heijnricx
NW endt  Marij Gerrit ende Jan Jansz Peeten weduwe.
Noch een acker gecomen van Kees Roeleven geleegen int voors. weert
groot 100 roeden.
NO    Sijmon Jansz den Ouwes
ZO    Twisch
ZW    Heijntgen Jan Neellen
NW endt  Ghijs Maerte Ghijssen ende Thijs Kees Heijnen.
Voor de somme van 275.10.-.
 
 07-10-1622 blz. 144     
Huijbert Pieters als man ende voocht van Guerte Pietersdr ter eenre
ende Willem Pietersz den Ouwes als man ende voocht van Dirckien
Dircxdr ter andere zijde. Ende bekende zij contrahenten gedeelt
gegrondtcavelt te hebben een seecker huijs ende erff met noch
seeckere perceelen van landen inde Mollenbuert. Soe dat Huijbert
Pieters voors. opte verbeteringhe van sijn lodt sal uijtkeeren ende
betaelen aende voorn. Willem Pietersz den Ouwes die somme van
 112.10.-. gereedt gelt.
 
 07-10-1622 blz. 144 v    
Huijbert Pietersz als man ende voocht van Guerte Pietersdr ter eenre
ende Claes Dircxz ende Willem Pietersz den Ouwes nomine uxoris ter
andere zijde. Ende bekende zij contrahenten geschijft ende
gescheijden gegrondtcavelt ende geloodt te hebben seeckere perceelen
van landen. Soe dat Huijbert Pieterz sal opte verbeteringe van sijn
lodt uijtraijcken ende betaelen aende voor. Claes Dircxz ende Willem
Pietersz de somme van 40 gereedt gelt.
 
 01-11-1622 blz. 145     
Claes Barentsz buijerman tot Crommenie schuldich
aen Willem Claesz poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Daer voore verbonden een stucke landts groot 1200 roeden geleegen
inde noorderste hondert gaerden.
W     Kees Kinder
O     Claes Jan Bannings
Z     Willem Willem Allerden
N     Tenck Huijsser landt.
 
 20-12-1622 blz. 146
Claes Dircx ende Sijbrant Sijmons woenende aende Leegendijck
schuldich
aen Claes Jansz Vet
een jaerlicxe losrenten te weeten Claes Dircxz een jaerlicxe
losrenten van 3 ende Sijbrant Sijmons een jaerlicxe losrenten van
dertich stuvers, hooftgelt te weeten Claes Dircxz 55 ende Sijbrant
Sijmons 28.4.8.
Daer voor verbonden elck van hem selven sijn huijs ende erff
leggende besijden den ander aende Laegendijck daer comparanten
tegenwoordich in woenen, streckende vande Laegendijck aff tot de
Crommenie toe.
NO    Jan Allertsz
ZW    de Noel vande Crommenie.
 
 23-12-1622 blz. 147     
Vercoop, Jacob Dircxz Bruijn nu woenende inde banne van Uijtgeest
aen Garbrant Theuwesz
vande twee ende laeste termijnen 160 van een custing brieff van
 496 houdende op Engel Engelsz waert int noort endt.
Voor de somme van 150 gereet gelt.
 
 23-12-1622 blz. 147 v en 148 
Vercoop, Dirck Claesz Moll van weghen zijn kinder ende hem
starckmaeckende voor Kees vande Laens voorkinderen
aen Heijndrick Maerts
een stucke landts genaempt "Mannen ventgen" groot 490 roeden
geleegen in Mannen weer.
NO    Harmen Rutgers
ZO    Maerten Heijndrick Ghijssen
ZW    de Huijsarmen tot Assendelft
NW endt  Heijndrick Kees Heijndricx.
Voor de somme van 1132.
 
 23-12-1622 blz. 148 v    
Vercoop, Heijndrick Maerten Heijndrick Ghijssen
aen Dirck Claes Moll
een acker landts geleegen in Cornelis Muessesz weer groot 160
roeden.
NO    de weeskinderen van wijlent Pieter Jan Aerians
ZO endt  de weeskinderen van wijlent Pieter Jan Aerians
ZW    Dirck Steffens
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 150 gereedt gelt.
 
 30-12-1622 blz. 149 en 149 v 
Vercoop, Pieter Willemsz als gemachtichde van Jannitghen Jaep
Thijssen sijn schoonmoeder
aen Dirck Jaep Thijssen sijn comparants oom
een stucke landts genaempt "de Craggen" geleegen in Sijmon Tijten
weer groot 643 roeden.
NO    Neel Claes Duves
ZO    Adriaen Jansz
ZW    Engel Cornelis Joncken
NW    de cooper.
Voor de somme van 1490.
 
 27-01-1623 blz. 150 en 150 v 
Vercoop, Jasper Roeloffsz onsse buijervrijer als voocht ende
gemachtichde van Anna Florijs sijn suster woenende tot Crommenie
weduwe wijlent Willem Willemsz
aen Engel Cornelisz
een stucke landts genaempt "tUijterendt van Heer Florisen ventgen"
geleegen in Heijntges weer groot 640 roeden.
NO    Joachem Pietersz
NW endt  Claes Heer Floerisen
ZO endt  Claes Heer Floerisen
ZW    de cooper.
Voor de somme van 1575.
 
 27-01-1623 blz. 151 en 151 v 
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Cornelis Maerten Allertsz [swaeger van Engel Cornelisz]
52 roeden met de cooper onverdeelt ende gemeen in een stucke landts
inde Binnenkaech buijtendijck ende aen Claes Maerts Allertsz 325
roeden in Cuijpers camp onverdeelt inde coopers landt gemeen
geleegen inde Binnenkaech buijtendijck.
Voor de somme van 462.
 
 27-01-1623 blz. 152 en 152 v 
Vercoop, Ghijs Jacobsz Coppes
aen Pieter Ghijsbarts Schoon
een stucke landts genaempt "Jan Duves lantgen" groot binnendijck 865
roeden met noch sijn uijterdijck daer over geleegen Buijtenhuijssen.
N     tMonnicken weer
NW    tMonnicken weer
NO    de vercoopers Jan Duves landt
ZO    die Kadijck
ZW    IJsbrants ven.
Voor de somme van 1264.
 
 27-01-1623 blz. 153 en 153 v 
Vercoop, Willem Claesz Overdijck
aen Jan Engelsz
tgerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "IJsbrants ven"
met de cooper, Adriaen Maertsz ende de erffgenaemen van wijlent
Allert Coninghen groot int geheel 1712 roeden geleegen
Buijtenhuijssen.
N     Muncken weer
O     Jan Duves lantgen
Z     tIJe vande uijterdijck
W     Vrou Betges landt.
Voor de somme van 600.
 
 03-02-1623 blz. 154 en 154 v 
Vercoop, Jacob Nielsz nu woenende in de banne van Uijtgeest
aen Claes Jan Gerrit Huijgen
een stucke landts genaempt "die Maed van Cornelis Jan Banning" groot
1085 roeden geleegen in Maerten Jans weer.
NO    Gerrit, Claes, Huijch Jan Gerrit Huijgen soonen ende
     Gerrit Jonck Claessen
ZO endt  Ootger Dircxz
ZW    Wouter Claesz kinderen
NW endt  die Hoogendijck.
Voor de somme van 2050.
 
 03-02-1623 blz. 155 en 155 v 
Vercoop, Jacob Nielsz nomine uxoris nu woenende inde banne van
Uijtgeest
aen Jan Jansz Venis
een stucke landts geleegen achter aen Cornelis Jan Trijnnen worff
groot 512 roeden.
NO    Gerrit Engelsz
ZO endt  de Cromme Gou
ZW    Hillegundt Willemsz ende Heijndrick van Saennen
NW endt  Cornelis Jan Trijnnen worff.
Voor de somme van 800.
 
 03-02-1623 blz. 156 en 156 v 
Vercoop, Jacob Nielsz nu woenende inde banne van Uijtgeest
aen Jan Cornelis Janses
de rechte helft in een stucke landts genaempt "Huijberden
Wijmerijck" onverdeelt ende gemeen met Anna Pieter Jonck Claessen
weduwe met haer kinderen groot de selffde helft 520 roeden geleegen
buijtendijck.
NW    Niel ende Gerrit Piet Hammen
NO endt  Jan Aecht Jans
Z     Gerrit Jonck Claessen met sijn consorten
W     de Meer.
Voor de somme van 830.
 
 03-02-1623 blz. 157 en 157 v 
Vercoop, Jacob Nielsz nu woenende inde banne van Uijtgeest
aen Claes Gerritsz sijn halve broeder
de gerechte vierde paert in een stucke landts buijtendijck geleegen
over Ghijssen weer onverdeelt ende gemeen met de cooper ende Jan
Niellen.
NO    Bieren volck
ZO    den Hoogendijck
ZW    die tocht vande Vroonsluijs
NW    de Meer.
Voor de somme van 850.
 
 03-02-1623 blz. 158 en 158 v 
Vercoop, Jacob Nielsz nu woenende inde banne van Uijtgeest
aen Gerrit Claesz sijn stijeffvader
de nuwe worff geleegen besuijden aende coopers worff in sijn landt
aende dijcksloot midtsgaders sijn eijgendoem inde uijterdijck achter
des coopers huijs onverdeelt ende gemeen met den cooper.
Voor de somme van 275.
 
 03-02-1623 blz. 159 en 159 v 
Vercoop, Claes Jan Gerrit Huijgen
aen Dirck Thuenisz
een stucke veen landts geleegen in Jancke Maerts weer groot 567
roeden.
NO    Kees Jan Floren ende Klaijn Floor
ZO endt  Griet Jan Gaellen met haer kinderen ende Maijnnaert
     Gerritses erffgenaemen
ZW    Jacob Tijssen
NW endt  Trijn Engels weduwe.
Voor de somme van 567.
 
 03-02-1623 blz. 160     
Vercoop, Jan Huijgen
aen Floris Pietersz
een ackertgen landts geleegen beoosten de Delft in Heer Florisen
weer groot 83 roeden.
ZW    Dirck Huijgensz
NW endt  Dirck Huijgensz
NO    Claes Heer Florisen
ZO endt  Pieter Heer Florisen.
Voor de somme van 50 gereedt gelt.
 
 03-02-1623 blz. 160 v en 161 
Vercoop, Heijndrick Gerritsz Schoenmaecker als gemachtichde van Jan
Willemsz woenende inde Beemster sijn comparants schoonsoon
aen Roeloff Engelsz
een stucke landts geleegen binner Delft achter Jan Thijssen uijt
groot 833 roeden.
NO    Michiel Willemsz ende Lijsbet Willems met haere kinder
ZO    den Delft
ZW    de cooper ende Willem Vrouwen
NW endt  Kees Roeleven.
Voor de somme van 1400.
 
 03-02-1623 blz. 161 v en 162 
Vercoop, Willem Baertsz vande Nuwendam
aen Cornelis Baertsz, Dieuwer, Aecht ende Marij Baertsdr sijn
comparants broeder ende susters
159 roeden in een stucke landts genaempt "de Laege Maed" onverdeelt
ende gemeen met de coopers geleegen in Tammes Kees weer.
NW endt  Cornelis Heijndricxz erffgenamen
NO    Hillegundt Willems weduwe
ZO endt  Willem Bardenthen erffgenamen ende Stoffels kinder
ZW    Heijndrick Roeleven weduwe.
Voor de somme van 238.10.-.
 
 03-02-1623 blz. 162 v    
Cornelis Claes Pieter Everts voorsoon ende Cornelis Claes Evert soon
vant jonger bedde vande Nuwendam ende Laegendijck gemachtichde ende
voochden van Marij Cornelis weduwe ende boelhouster wijlendt Claes
Pieter Everts comparante moeder ende stieffmoeder schuldich
aen Sara Jans weduwe ende boelhouster wijlendt Jacob Everts in sijn
leven laeckencooper tot Crommenierdijck
een jaerlicxe losrenten van 9, hooftgelt 180.10.-.
Verbonden daer voor een huijs ende erff daer de voorn. Marij
Cornelis in woondt aenden Nuwendam.
NW    Guert Willems met haere kinder
N     Cornelis Adriaens met sijn volck
O     Cornelis Adriaens met sijn volck
ZW    den Dam.
 
 03-02-1623 blz. 163 v en 164 
Vercoop, Claes Jan Gerrit Huijgen
aen Barent de Jonge onsse Schout ende Dirck Huijgensz schoolmeester
twee veen ackers besijden den ander groot tsaem 272 roeden geleegen
in Floeren weer.
NO    Kees Jan Flooren
ZO endt  De Reeff
ZW    Trijn Engels met haer kinder.
NW endt  de voorn. Kees Flooren.
Voor de somme van 322.
 
 10-02-1623 blz. 164 v    
Vercoop, Jan Jansz Veenes waert
aen Jan Aerentsz Dul
een stucke landts beoosten den Wech achter Cornelis Jan Trijnnen
worff groot 512 roeden.
NO    Gerrit Engelsz
ZO endt  die Cromme Gou
ZW    Hillegundt Willems ende Heijndrick van Saennen
NW endt  Cornelis Jan Trijnnen worff.
Voor de somme van 775.
 
 10-02-1623 blz. 165     
Vercoop, Cornelis Heijndricxz
aen Dirck Maertsz Schoenmaecker
een hoecke landts vande comparants ven geleegen achter aen des
coopers worff.
Voor de somme van 70 gereet gelt.
 
 10-02-1623 blz. 165 v en 166 
Vercoop, Claes Thijssen onsse buijervrijer als gemachtichde ende
voocht van Alidt Jan Thijssen sijn moeder weduwe ende boelhouster
van wijlendt Thijs Jans
aen Gerrit Thijssen sijn broeder
een huijs ende erff daer de vercoopsters teegenwoordich in woenen
inde noorder Mollebuijert, streckende vande Wechsloot aff tot
Cornelis Roeleven kinders achterlandt toe.
NO    Pieter Jansz den Ouwes
ZW    Roeloff Engelsz.
Voor de somme van 350.
 
 14-02-1623 blz. 166 v en 167 
Vercoop, Cornelis Dircxz Steffens gemachtichde voor Louris Warnaersz
sijn schoonvader
aen Pieter Cornelisz onsse buijervrijer
de gerechte helft in een stucke landts genaempt "Ouwe Jans ven"
onverdeelt ende gemeen met Dieuwer Pieter Ghijs Bouwes groot int
geheel 1573 roeden geleegen in Ouwe Jans weer.
NO    Claes Havicxz
ZO endt  Dieuwer Wouters ende Maerten Huijgen
ZW    Maerten ende Jan Machtelen
NW endt  Maerten Huijgen cum socijs.
Voor de somme van 1776.
 
 14-02-1623 blz. 167 v en 168 
Vercoop, Cornelis Dircxz Steffens gemachtichde voor Louris Harmens
sijn schoonvader
aen Bastiaen Baertsz ende Dirck Baerts cum socijs
de helft van een stucke landts geleegen buijten dijck ten IJe over
de Hemmen onverdeelt ende gemeen met Dieuwer Ghijs Bouwes groot int
geheel 378 roeden.
ZW    Stijn Havicx
NW    den Hoogendijck
NO    de vercoopers
ZO endt  Govert Jansz.
Voor de somme van 106.
 
 14-02-1623 blz. 168 v en 169 
Vercoop, Cornelis Dirck Steffens gemachtichde voor Louris Warnaersz
sijn schoonvader
aen Jan Ootgers
een acker veen landt geleegen in Pieter Bouwen weer onverdeelt ende
gemeen met Dieuwer Ghijs Bouwes groot 100 roeden.
NO    Maerten ende Jan Maertensz
ZO    Willem Garbranden ende Govert Jansz
ZW    Gerrit Bouwes
NW endt  Stijn Havicx.
Voor de somme van 96.
 
 14-02-1623 blz. 169 v en 170 
Vercoop, Jan Jacob Jan Louwen onsse buijervrijer soe voor hem selven
ende hem starckmaeckende voor sijn susters [kinderen van Jacob Jan
Louwen] voorde kinderen van Dieuwer Jan Louwen mitsgaders voorde
kinderen van Lou Jan Louwen
aen Jan Jonck Claes Jan Louwen meede onsse buijervrijer 
alsulcke erffenisse haer op ende aengesturven is door sterven ende
overlijden van Ouwe Claes Jan Louwen haere oom, eerst drie sevende
paerten in de helft van een stucke landts genaempt "de Volger" groot
de helft 600 roeden.
NO    Maerten Huijgen ende Bastiaen Engelsz
ZW    de weduwe ende kinder wijlendt Gerrit Havicxz.
Noch drie sevende paerten inde helft van twee stucke landts geleegen
achter Baelich Jan Louwen worff groot de selffde helft groot 338
roeden.
NO    de erffgenamen wijlendt Ghijs Sijmons
ZW    de weduwe ende kinderen wijlendt Gerrit Havicxz.
Noch drie sevende paerten inde helft van een stucke landts geleegen
inde Hemmen groot de helft 200 roeden.
ZO    Claes Jan Claes Loukes
NW    Jan Claes Rijael.
Al de voorn. parceelen van landen onverdeelt ende gemeen met Willem
Garbranden nomine uxoris.
Noch twee sevende paerten in een uijterdijck geleegen over "Cassen
ven" Buijtenhuijssen groot int geheel 175 roeden te weeten die
eijgendoom vande kinderen vande voorn. Dieuwer Jan Louwen ende Lou
Jan Louwen kinder.
Voor de somme van 971.
 
 14-02-1623 blz. 170 v en 171 
Vercoop, Heijndrick Sijmonsz poorter tot Haerlem getrout hebbende
Trijn Jans, Sijmon Cornelisz van Albartsberch Roeloff Allertsz
poorter tot Haerlem Engel Engelsz tot Westsaenen ende Jacob Dircxz
tot Spaerndam soe voor haer selven ende haer starck maeckende voorde
meede erffgenaemen wijlent Gerrit Roeloffs Schipper ende Lijsbet
Claes in haer leven echte contoralen
aen Willem Claes Overdijck
een stucke landts genaempt "Croffghen" geleegen int zuijt endt groot
886 roeden.
ZW    Adriaen Jansz
W     Dirck Claesz ende Bouwen Jan Claessen erffgenaemen
N     Trijn Aerents met haer kinderen
O     Trijn Claes van Dijck met haer kinderen.
Voor de somme van 1822.
 
 14-02-1623 blz. 171 v en 172 
Vercoop, Heijndrick Sijmonsz poorter tot Haerlem getrout hebbende
Trijn Jansdr, Sijmon Cornelisz nomine uxoris buijerman tot
Albartsberch Roeloff Allertsz poorter tot Haerlem Engel Engelsz tot
Westsaenen ende Jacob Dircxz tot Spaerndam soe voor haer selven ende
vorder starckmaeckende voorde meede erffgenamen wijlent Gerrit
Roeloffs Schipper ende Lijsbet Claesdr in haer leven echte man ende
wijff
aen Dirck Claesz van Dijck ende Jan Bouwesz cum socijs
een huijs ende erff aende Meerdijck.
ZW    de erffgenaemen wijlent Bouwen Jan Claessen
NW    den Hoogendijck
NO    den Dijcksloot
ZO    den Dijcksloot.
Voor de somme van 394.
 
 14-02-1623 blz. 172 v en 173 
Vercoop, Heijndrick Sijmons poorter tot Haerlem getrout hebbende
Trijn Jans, Sijmon Cornelisz van Albartsberch nomine uxoris Roeloff
Allertsz poorter tot Haerlem Engel Engelsz tot Westsaenen ende Jacob
Dircxz tot Spaerndam soe voor haer selven ende haer starckmaeckende
voor de meerder erffgenaemen van wijlent Gerrit Roeloffsz Schipper
ende Lijsbet Claesdr in haer leven echte contoralen
aen Jan Allertsz Coninck
vier veen ackers, drie geleegen besijden den ander den vierden daer
beenden aen groot saem 450 roeden geleegen in Claes Vaers weer.
NO    vande drie Kees Roeleven
ZW    Claes Roeloff Sijmonsz
NW    Dirck Dircxz Huijberden ende Claes Jantges.
De vierde belendt:
ZW    Dirck Dircxz Huijberden
NO    Jan Roeleven.
Voor de somme van 260.
 
 17-02-1623 blz. 173 v en 174 
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Michiel Willemsz
de helft vant uijterendt aff van een stucke landts genaempt "Marij
Cuijpers ven" groot int geheel 1095 roeden geleegen in Heijntges
weer.
ZO endt  de cooper met het opperendt
ZW    Kees Jaspers
NW    Claes Heer Floerissen
NO    Neel Claes Duves.
Voor de somme van 1450.
 
 17-02-1623 blz. 174 v en 175 
Vercoop, Baert Jan Gaellen
aen Engel Cornelisz
een stucke landts genaempt "die Drie Hondt landts maedts" groot 448
roeden geleegen in Heijntges weer.
NO    de cooper
ZO endt  de cooper
ZW    Willem Kees Willemen
NW endt  de vercooper.
Voor de somme van 1250.
 
 17-02-1623 blz. 175 v en 176 
Vercoop, Willem Pietersz Heijndricx
aen Baert Jan Gaellen
een stucke landts genaempt "tVentgen" in Steffens weer groot 892
roeden .
ZO    Heijndrick Dircxz
ZW    Claes Roeloff Sijmons
NW endt  Claes Roeloff Sijmons
NO    Trijn Heijnnen ven.
Noch de uijterdijck vant voorn. Vengen mitsgaders de uijterdijck
vant Laentgen in Steffens weer geleegen over de hooftbreed vant
voorn. weer.
Voor de somme van 2360.
 
 17-02-1623 blz. 176 v en 177 
Vercoop, Jan Willemsz nu woenende inde Beemster Sijmon Claes Conincx
als voocht van Guertgen Willems ende Baert Jans als voocht van
Michiel Willemsz tsaem erffgenamen wijlent Claes Willemsz, Willem
Claesz Rijs getrout hebbende Griet Jans weduwe wijlent Claes Willems
voorn.
aen Alidt Jan Thijssen weduwe wijlent Thijs Jans [voocht is haer
soon Claes Thijssen]
een huijs hoijhuijs ende erff int noort endt, te weeten van Jan
Willemsz vier twaelffde paerten Sijmon Claes ende Baert Jansz als
voochden voors. twee twaelffde paerten ende Willem Claesz Rijs ses
twaelffde paerten.
NW    Hillegundt Willems
NO    Jan Cornelis Koijt
ZO    Marij Michiels met haere kinderen
ZW    Thijs Cornelisz.
Voor de somme van 670.
 
 17-02-1623 blz. 177 v en 178 
Vercoop, Claes Cornelisz Coppes nu woenende opt veer inden banne van
Velssen
aen Cornelis Jaep Claesz [gemachtichde voor sijn oom is Jan Claes
Jaepen]
een huijs hoijhuijs opten Nuwendijck genaempt "Cornelis Cuijpers
huijs".
Voor de somme van 140.
 
 17-02-1623 blz. 178 v en 179 
Vercoop, Heijndrick Jansz rechte besturven voocht vande kinderen
wijlent Rem Jans ende hem mede starckmaeckende voor Aechte Pieters
[Aecht Trijn Cuijpers] weduwe vande voorn. Rem Jansz
aen Jacob Claesz ende Gerrit Heijndricx
370 roeden landts vant uijterendt in van een stucke landts genaempt
"de Breeven" geleegen in Claes Heijnnen ende Geritges weer.
ZW    Anna Jans ende Garbrant Theeuwes
NW endt  Dirck vande Lange Laen ende Comen Kees
NO    Heijndrick Steffens
ZO    de coopers.
Voor de somme van 800.
 
 21-02-1623 blz. 179 v en 180 
Vercoop, Nanning Jansz woenende tot Crommenie voor de gemeene
erffgenamen van wijlendt Aeff Cornelisdr in haer leven woenende inde
stadt Hoorn
aen Harmen Dircxz poorter inde steede Enckhuijssen
een madt landts aen een stucke landts genaempt "Cuijpers ven" daer
van de zuijer hoeck aende coopers landt geleegen inde hondert
gaerde.
W     de cooper
N     de cooper
O     Claes Dingnumsz
Z     de Waetersloot.
Voor de somme van 696.
 
 21-02-1623 blz. 180 v en 181 
Vercoop, Nanning Jansz woenende tot Crommenie voor de gemeene
erffgenaemen van wijlendt Aeff Cornelisdr in haer leven woenende
inde stadt Hoorn
aen Pieter Heijndricxz ende Sijmon Heijndricxz broeders
buijerluijden tot Crommenie
die gerechte helft van een stucke landts de halve ven vant
uijterendt inde hondert gaerden.
Z     Harmen Dircxz tot Enckhuijssen
W     Harmen Dircxz tot Enckhuijssen
N     Neel Claes Joosten
Z     Claes Dingnums.
Voor de somme van 1016.
 
 21-02-1623 blz. 181 v en 182 
Vercoop, Nanning Jansz woenende tot Crommenie voor de gemeene
erffgenaemen van wijlendt Aeff Cornelisdr in haer leven woenende
inde stadt Hoorn
aen Pieter Jansz woenende tot Westsaenen
een stucke landts groot 222 roeden geleegen inde hondert gaerden
genaempt "tMarcken".
NO    Claes Dingnumsz
ZO    de cooper
ZW    Harmen Dircxz van Enckhuijssen.
Voor de somme van 298.
 
 21-02-1623 blz. 182 v en 183 
Vercoop, Nanning Jansz woenende tot Crommenie voor de gemeene
erffgenaemen van wijlendt Aeff Cornelisdr in haer leven woenende
inde stadt Hoorn
aen Pieter Maerts buijervrijer tot Crommenie
elff twaelffde paerten in een stucke landts genaempt "de Laij" groot
int geheel 456 roeden geleegen inde hondert gaerden.
NW endt  de Heerenwech
NO    de banscheijt tussen Assendelft ende Crommenie
ZO endt  Neel Claes Joosten weduwe
ZW    Pouwels Pietersz.
Voor de somme van 687.15.
 
 21-00-1623 blz. 183 v en 184 
Vercoop, Claes Claesz buijerman tot Westsaenen getrout hebbende
Trijn Gerritsdr, Garbrant Jansz woenende opte Cooch inde ban van
Westsaenen getrout hebbende Willemtgen Gerritsdr soe voor haer
selven als voor de kinderen van Neel Gerritsdr midtsgaders voor
Lijsbet Willems wedue wijlent Gerrit Hendricxz haere comparants
schoonmoeder
aen Sijmon Allertsz
een huijs ende erff leggende inde Moellenbuijert.
NW    Jannitgen Jaep Thijssen met sijn kinderen
NO    Jannitgen Jaep Thijssen met sijn kinderen
ZO    Jannitgen Jaep Thijssen met sijn kinderen
ZW    Michiel Willemsz.
Voor de somme van 1000.
 
 24-02-1623 blz. 184 v
Vercoop, Jacob Jacobsz Leenen
aen Pieter Aerentsz alias Piet Joosten
een ackertgen landts groot 51 roeden geleegen in Neelke Baerts weer.
NO    Anna Jans Trijn Cuijpers met haer kinderen
ZW    Kees Moeij Duven.
Voor de somme van 44.
 
 24-02-1623 blz. 185 en 185 v 
Vercoop, Jan Jansz Veenes
aen Cornelis Allert Coninck
twee Boeveechen landts geleegen in Ghijssen weer groot tsaem 830
roeden, streckende vande Wechsloot off tot Ghijs Claes Boeveechken
toe.
NO    Kees Moeij Duven
ZW    Kees Moeij Duven ende Wouter Ghijssen worff.
Voor de somme van 2250.
 
 03-03-1623 blz. 186     
Vercoop, Jacob Claes Pieters als voocht vande weduwe ende kinderen
wijlendt Jan Claesz sijn overleeden broer
aen Cornelis Claesz
een halve acker.
NW endt  de cooper
NO    Jacob Claesz
ZO endt  Maerten Roeloff Jaspers
ZW    Aechte Pieters met haere kinderen.
Voor de somme van 37 gereedt gelt.
 
 03-03-1623 blz. 186 v en 187 
Vercoop, Allert Engelsz
aen Pouwel Pietersz
twee omloopen landts genaempt "Boeff weer" groot tsaem 446 roeden
geleegen inde hondert gaerden.
NO    Isaeck Dircxz
ZO    Marij Michielen met haer kinderen
ZW    Neeltgen Claes Joosten weduwe
NW endt  de Wechsloot.
Voor de somme van 490.12.-.
 
 03-03-1623 blz. 187 v en 188 
Vercoop, Cornelis Maerten Ghijssen
aen Jacob Jacobsz Leenen
een stucke landts geleegen int Kerck weer groot 507 roeden.
NO    Willem Wouten
ZO endt  de Delft
ZW    Willem Willemsz Kos
NW endt  Willem Willemsz Kos.
Voor de somme van 870.
 
 03-03-1623 blz. 188 v en 189 
Vercoop, Jacob Jacobsz Leenen
aen Aechte Pieters weduwe ende kinderen wijlendt Rem Jansz [voocht
is Heijndrick Jansz broeder van Rem Jansz]
het rechte vierde paert in een stucke landts genaempt "Trijn
Cuijpers binne Caijck ven" groot int geheel 1500 roeden geleegen in
Ghijssen weer.
NO    Wouter Claesz kinderen
ZO    Cornelis Adriaens
ZW    Gerrit Maijnartsz
NW    de coopster.
Voor de somme van 850.
 
 03-03-1623 blz. 189 v en 190 
Vercoop, Huijch Jansz voor hem selven ende voor sijn broeder Claes
Jansz
aen Gerrit Jansz comparants broeder
297 roeden landts in een stucke landts genaempt "Maerten Jans madt"
onverdeelt ende gemeen met de cooper geleegen in Maerte Jans weer.
NO    Gerrit Claesz
ZO endt  Gerrit Claesz
ZW    Claes Jansz
NW endt  den Dijksloot.
Voor de somme van 784.
 
 03-03-1623 blz. 190 v    
Vercoop, Jacob Jacobsz Leenen
aen Garbrant Theuwesz
een acker landts groot 180 roeden geleegen in Neelke Baerts weer.
NO    Cornelis Pietersz de Jonge
ZW    Bieren volck
ZO    Gerrit Heijnricxz
NW    Willem Jansz.
Voor de somme van 96 gereedt gelt.
 
 03-03-1623 blz. 191 en 191 v 
Vercoop, Claes Kees Gerritges cum socijs
aen Huijch Jan Gerrit Huijgen onsse buijervrijer
een stucke landts genaempt "Breedweer" groot 858 roeden geleegen in
Gerritges weer.
NO    de cooper
ZO    Nees Pieters maed
ZW    Kees Roeleven ende Kees Niellen nomine uxoris
NW endt  den Dijksloot.
Voor de somme van 2234.
 
 03-03-1623 blz. 192 en 192 v 
Vercoop, Cornelis Baertsz onsse buijervrijer
aen Neel Dircx met haer kinderen weduwe wijlendt Heijndrick Dircxz
[Claes Heijndricx voor sijn moeder]
een stucke landts genaempt "die Laege maed" groot 851 roeden
geleegen in Tammiskes weer.
NO    Hillegundt Willems
ZO    Willem Bardenthen erffgenaemen ende Stoffels kinderen
ZW    Anna Bessen met haer kinderen
NW endt  de coopers.
Voor de somme van 1200.
 
 03-03-1623 blz. 193     
Jacob Claesz ende Gerrit Heijndricxz ter eenre ende Cornelis Claesz
soe voor hem selven ende hem starck maeckende voor Anna Jans ende
haere kinderen weduwe ende kinderen wijlendt Jan Claesz ter andere
zijde ende bekende zij contrahenten gedeelt ende gegrondtcavelt ende
geloodt seeckeren parceelen van landen, soe dat die voorn. Cornelis
Claesz ende weduwe ende kinderen wijlendt Jan Claesz opte
verbeterschap van haere looten sal uijtraijcken ende betaelen aende
voorn. Jacob Claesz ende Gerrit Heijndricxz de somme van 93.10.-.
gereedt gelt.
 
 07-03-1623 blz. 195 en 195 v 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge met procuratie vande Ed. Erntfeste
Joncheer Johan van Meerten van Abcoude
[zie copie Notarisakte blz. 193 v bij de originele stukken]
aen Willem Cornelis Stooter cum socijs 42 roeden landts onverdeelt
ende gemeen met Cornelis ende Jan Anna Ghijssen cum socijs int
Dijckstal van Coentges offte Jan Vaers weer.
Voor de somme van 46.
 
 07-03-1623 blz. 196 en 196 v 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge met procuratie vande Ed. Erntfeste
Joncheer Johan van Meerten van Abcoude
[zie copie Notarisakte blz. 193 v bij de originele stukken]
aen Jan Louwen ende Jan Cornelis Stooter
een stucke landts genaempt "Wien Aerents Wasselijck" groot 514
roeden geleegen buijtendijcx.
NW    de Meer
ZO    den Hoogendijck
ZW    Dirck Claesz
NO    Jan Louwes cum socijs.
Voor de somme van 270.
 
 07-03-1623 blz. 197 en 197 v 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge met procuratie vande Ed. Erntfeste
Joncheer Johan van Meerten van Abcoude
[zie copie Notarisakte blz. 193 v bij de originele stukken]
aen Dirck Claesz Moll
een stucke landts genaempt "tUijt ventgen" groot 990 roeden geleegen
aende Clamdijck.
ZO    Claes Dingnumsz tot Crommenie
ZW    Claes Dingnumsz tot Crommenie
NW    Hillegundt Jans
NO endt  de Clamdijck.
Voor de somme van 740.
 
 07-03-1623 blz. 198 en 198 v 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge met procuratie van Joncheer Willem
Bardenthen Heere van Warmenhuijssen
[zie copie Notarisakte blz. 194 bij de originele stukken]
aen Glaeijn Aerentsz
een stucke landts genaempt "Caijck ventghen" groot 490 roeden
geleegen in Haessers weer.
NW endt  de Caijck
NO    Kees Jan Peeten
ZO endt  des coopers worff
ZW    Sijt Jelles met haer kinderen.
Midtsgaders noch twee ackers geleegen int voors. weer binner Delft
besijden dander groot 364 roeden.
NO    Lijsbet Maertens met haer kinderen
ZO    Kees Steffens
ZW    Griet Willem Allerden
NW endt  Gerridt Jelles.
Voor de somme van 1175.
 
 07-03-1623 blz. 199 en 199 v 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge met procuratie van Joncheer Willem
Bardenthen Heere van Warmenhuijssen
[zie copie Notarisakte blz. 194 bij de originele stukken]
aen Gerrit Jelbartsz
een stucke landts genaempt "die Boeveech camp" groot 676 roeden
geleegen in Haessers weer.
NW endt  de Wechsloot
NO    Aecht Aerents
ZO endt  Glaeijn Aerentsz
ZW    Pieter Jan Aerians kinderen.
Noch vijff ackers geleegen int voorn. weer besijden den ander groot
tsaem 588 roeden.
NW endt  Evert Louwen ende Heijndrick Engelsz
NO    Dirck Claesz Moll
ZO    Kees Steffens ende Lijsbet Maertens
ZW    Pieter Claesz Nommelen.
Voor de somme van 1396.
 
 07-03-1623 blz. 200 en 200 v 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge met procuratie van Joncheer Willem
Bardenthen Heere van Warmenhuijssen
[zie copie Notarisakte blz. 194 bij de originele stukken]
aen Cornelis Muesen ende Cornelis Dircxz Steffens
een stucke landts genaempt "die Hoeij ven" groot 2975 1/2 roeden
geleegen in Haessers weer.
NW endt  de Laege maed
NO    Anna Sijmons
ZO    Pieter Jans cum socijs
ZW    Willem Allerden erffgenamen.
Voor de somme van 4540.
 
 07-03-1623 blz. 201 en 201 v 
Vercoop, Mr. Gerrit de Jonge met procuratie van Joncheer Willem
Bardenthen Heere van Warmenhuijssen
[zie copie Notarisakte blz.194 bij de originele stukken]
aen Jan Jacobsz Rood
een stucke landts geleegen Buijtenhuijssen groot 816 roeden genaempt
"Leege ven".
NW endt  Albert Huijbertsz
NO    Kees Japen
ZO endt  de cooper
ZW    Willem Claesz Overdijck.
Voor de somme van 1430.
 
 07-03-1623 blz. 202 en 202 v 
Vercoop, Dirck Claesz Moll 
aen Pieter Maertsz buijervrijer tot Crommenie
een stucke landts genaempt "tUijt ventghen" groot 890 roeden
geleegen aende Clamdijck.
ZO    Claes Dingnumsz
ZW    Claes Dingnumsz
NW    Hillegundt Jans
NO    de Clamdijck.
Voor de somme van 768.
 
 10-03-1623 blz. 203 en 203 v 
Vercoop, Maerten Gerritsz nu woenende tot Uijtgeest
aen Willem Cornelisz
550 roeden, streckende lancx de suijd sijde van de huer landts maed
geleegen in Claes Gabben weer.
NO    Roeloff Engelsz ende Peet den Ouwes
Z endt  Claes Trijnen
ZW    Claes Pieter Heijnricx ende Piet Joosten
NW endt  den Dijcksloot.
Voor de somme van 1390.
 
 24-03-1623 blz. 204 en 204 v 
Vercoop, Ghijs Jacobsz Coppes
aen Claes Ghijsbartsz Schoon
een stucke landts genaempt "Jan Duves Lantgen" groot 798 roeden
sonder uijterdijck geleegen Buijtenhuijssen.
N     tMuncken weer
O     Gerritges landt
Z     den Dijcksloot
W     Pieter Ghijsbertsz.
Voor de somme van 1050.
 
 24-03-1623 blz. 205 en 205 v 
Vercoop, Heijndrick Engelsz
aen Heijndrick Kees Heijnricx onsse buijervrijer
een stucke landts genaempt "tLaeghen landt" groot 460 roeden
geleegen achter Nel Wouten uijt.
NW endt  de cooper
NO    Dirck Jellen kinder
ZO    Havick Gerritsz
ZW    Lijsbet Maertens.
Voor de somme van 904.
 
 24-03-1623 blz. 206 en 206 v 
Vercoop, Jelis Thijssen, Reijniert Heijndricxz woenende tot Haerlem
als besturven voochden van de kinderen van Albert Willemsz
geprokreert bij Anna Jans midtsgaders de regeerende Weesmeesteren
tot Assendelft
aen Albert Willemsz voors.
de rechte helft vant huijs ende erff onverdeelt ende gemeen met de
cooper inde Kerckbuijert, streckende vande Schoolstraet tot tachter
slootgen toe.
NW    tSchool
ZO    Lijsbet Aerendts met haer kinder.
Voor de somme van 140.
 
 24-03-1623 blz. 207     
Thuenis Gerritsz ter eenre ende Maerten Gerritsz zijn broeder
woenende tot Uijtgeest ter andere zijde ende bekende sij
contrahenten gegrondtcavelt ende geloodt te hebben seeckere
parseelen van landen. Soe dat dvoors. Thuenis Gerritsz opte
verbeterschap van zijn lodt sal uijtraijcken ende betaelen aende
voorn. Maerten Gerritsz die somme van 275.
 
 01-04-1623 blz. 207 v    
Cornelis Muetsz ter eenre ende Engel Cornelisz als rechte besturven
voocht vande voorn. Cornelis Muetszs voorkindt geprocreert bij
Aechte Jacobs ter andere zijde ende bekende sij contrahenten
gegrondt deelt geloodt ende gecavelt hebben seeckere parseelen van
landen. Soe dat Engel Cornelisz opte verbeterschap van zijn lodt sal
uijtraijcken ende betaelen aende voorn. Cornelis Muetsz die somme
van 103.12.8.
 
 01-04-1623 blz. 208 en 208 v 
Vercoop, Floris Pietersz ende Claes Cornelisz onsse gebuijeren Jan
ende Claes Dircxz gebroeders buijerluijden tot Sparwoud
aen Jan ende Willem Maertsz broeders 
180 roeden uijterdijck in een parceel genaempt "Trijnen madt"
onverdeelt ende gemeen met de coopers geleegen buijtendijck.
NO    den Hoogendijck
ZO    den Hoogendijck
ZW    Dirck Claesz
NW    Baert Roeloff Baerts.
Voor de somme van 180.
 
 01-04-1623 blz. 209 en 209 v 
Vercoop, Floris Pietersz onsse buijerman Jan ende Claes Dircxz
broeders buijerluijden tot Sparwoude
aen Claes Cornelisz ende Jan Maertsz 
die gerechte helft in een stucke landts genaempt "die Uijterven"
onverdeelt ende gemeen met Louris Wouters groot die helft 741 roeden
geleegen in Niel Sieuwen weer.
NO    Jan ende Willem Maertsz
ZO    Willem Overdijck
ZW    Bastiaen Engelsz ende Maerte Keessen kinder
NW    den Dijcksloot.
Midtsgaders noch een stucke landts genaempt "die Tweemaed" groot 860
roeden gemeen met Roeloff Baerts volck geleegen inde Buijtencaech.
ZO    Stijn Havicx Willem Maertsz ende Guert Jan Roeloffs als
     bruijcster
NW    Dirck Claesz ende Bouwen Jans erffgenamen
ZW    Bouwen Jans erffgenamen
NO endt  die Sluijssloot.
Voor de somme van 2815.
 
 01-04-1623 blz. 210 en 210 v 
Vercoop, Jan Cornelisz Coijt
aen Claes Cornelis Coijt sijn broeder ende Willem Maertsz
die darde paert in een stucke landts genaempt "Jan Dircken laen"
onverdeelt ende gemeen met die coopers groot int geheel 1380 roeden
geleegen in Jan Dircken weer.
NO    Dirck Pietersz
ZO endt  die Heerenwech ende Willem Maertszs worff
ZW    Louris Woutersz
NW endt  Claes Cornelisz.
Voor de somme van 1000.
 
 01-04-1623 blz. 211 en 211 v 
Vercoop, Sijmon Cornelisz alias Sijmon Kees Ghijssen buijerman tot
Saerdam als gemachtichde van Trijn Maerte van Saennen sijn
schoonmoeder buijerinne tot Westsaennen
aen Heijndrick Cornelis van Saenen
die helft vant uijterendt in van een stucke landts genaempt "die
Oosterse maed" groot int geheel 1222 roeden geleegen in Kees van
Saennen weer.
NW endt  Jan Maerten Jan Dircken
NO    Engel Huijgen
ZO endt  Govert Jansz
ZW    Claes Havicxz.
Voor de somme van 830.
 
 07-04-1623 blz. 212 en 212 v 
Vercoop, Cornelis Jansz als rechte besturven voocht van Thuenis
Jansdr met haer kinderen sijn comparants suster
aen Dirck Cornelisz
die rechte helft vant uijterendt in van een acker landt genaempt
"tAchter landt" geleegen in Jan vande Laens weer groot 145 roeden.
NO    Kees Steffens
ZO    Engel Roeleven als bruijcker
ZW    Griet Jan Dirck Evertsz
NW endt  Gerrit Pieters.
Voor de somme van 266.8.12.
 
 07-04-1623 blz. 213 en 213 v 
Vercoop, Cornelis Jansz als voocht van Thoenisken Jansdr sijn suster
aen Jan Galaensz
een hoijhuijs ende die suijt zijde vande worff daer die voorn.
Thuenisken Jans teegenwoordich woont gelijck die selffde affgedoelt
staedt genaempt "Louwen Munen worff" int noort endt.
NO    Thuenisken Jans met haere kinderen
ZO    Aechte Claes Jaspers
ZW    Pieter Allerden
NW endt  die Wechsloot.
Voor de somme van 485.
 
 07-04-1623 blz. 214 en 214 v 
Vercoop, Engel Engelsz waert int noort endt
aen Garbrant Theuwesz
een acker landts genaempt "Jaep Bruijnen worff" groot 160 roeden
geleegen buijten aenden Laeghendijck, streckende vande Laeghendijck
off tot tnouwe Meertghen toe.
NO    Evert Pietersz
ZW    Kees Jan vande Laen.
Voor de somme van 320.
 
 11-04-1623 blz. 215 en 215 v 
Vercoop, Jacob Claesz Veerman
aen Cornelis Claesz Japen sijn broeder
die rechte helft in een stucke landts genaempt "Vrou ven" onverdeelt
ende gemeen met den cooper groot int geheel binnen 909 roeden
geleegen Buijtenhuijssen.
ZW    Adriaen Jansz
NW    die weer vande uijterdijck daer mede vercoft
NO    Claes Jan Huijgen
ZO endt  die Heerenwech.
Voor de somme van 700.
 
 19-04-1623 blz. 216     
Garbrandt Cornelis houdtcooper schuldich
aen Anna vrouwe tot Assendelft
een recognitie ende erffpacht van vier ponden elcke pond tot 40
grooten Vlaems van dat haere edele hem geoctroijeert geconsenteert
heeft bijden comparant te erigeeren een Olijmoolen binnen die
heerlijcheijt van Assendelft.
Onderpande die voors. Olijmoolen met sijn erff leggende op Jan
Banningen sloot, tot affschuttinge toe.
ZW    Trijn Engels weduwe van Jan Jacobsz met haere kinder
NO    Engel Heijndricxz cum socijs
ZO    den Delft.
 
 19-04-1623 blz. 216 v    
Garbrandt Cornelisz timmerman schuldich
aen Anna vrouwe tot Assendelft
een recognitie ende erffpacht van drie ponden tot 40 grooten Vlaems
van dat haere edele hem geoctoijeert geconsenteert ende
geacccordeert heeft bijden comparant te eerigeeren een Hennipclopper
moolen binne de voors. heerlijcheijt van Assendelft midtsgaders
tvercrijghen van die gerechtichen windt daer toe noodich.
NO    die kinderen van Sijboudt Cornelisz
ZW    Cornelis Muessz.
Onderpande die voorn. Hennipclopper moollen met zijn erff int noort
endt, streckende van Cornelis Muessz landt off tot die
affhaeinninghe toe.
 
 20-04-1623 blz. 217 en 217 v 
Vercoop, Anna vrouwe tot Assendelft
aen Willem Baertsz woenende op den Nuwendam
een stucke landts genaempt "die Noort" groot 200 roeden geleegen
bijden Laeghendijck.
O     tNouwe meertghen
N     de Hamsloot
W     de cooper
Z     die Huijsarmen tot Assendelft
Voor de somme van 165.
 
 14-04-1623 blz. 218     
     Schepenen tot Assendelft anno 1623.
Int Broeckvierndel Willem Michielsz
Int Kerckvierndel  Claes Dirck Huijberden
Int Woudtvierndel  Gerrit Willemsz
Int Nesvierndel   Cornelis Engels vant Hoff
        Jan Jacobsz Rood.
     Schodtvangers,
Int Broeckvierndel Jacob Thijsz
Int Kerckvierndel  Dirrick Ootgers
Int Woudtvierndel  Cornelis Pieter Jan Japen.
     Hemraden vanden Kaech,
Inde Campen  Dirck Pietersz
Inde Volger  Claes Jan Gerrit Huijgen
Inde Binnenkaech  Jacob Willemsz.
     ANNA Vrouwe tot Assendelft tot Eemskerck tot Castricum.
 
 25-04-1623 blz. 219     
Willem Jan Baernden schuldich
aen Willem Claesz poorter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 5.10.-., hooftgelt 100.
Onderpande een huijs ende erff daer hij comparant jegenwoordich in
woendt int noort endt, streckende vande Wechsloot off tot tachter
landt toe.
NO    Jan Sijboudtsz
ZW    Thijs Cornelisz met zijn kinderen.
 
 25-04-1623 blz. 220     
Dirck Cornelisz soe voor hem selven als voor Baert Jan Dirck Everts
ter eenre ende Dirck Jaep Thijssen ter andere zijde. Ende bekende
gegrondtcavelt te hebben een seecker stucke landts genaempt "Nellen
maed" geleegen in Sijmon Heijnnen weer aende Dijck. Soe dat die
voorn. Dirck Jaep Thijssen opte beterschap van sijn lodt sal
uijtraijcken ende betaelen aende voorn. Dirck Cornelisz enfde Baert
Jacobsz de somme van 275.9.14.
 
 26-04-1623 blz. 220     
Claes Adriaensz Bloem nomine uxoris buijerman tot Heemskerck ter
eenre ende Allert Gerrits onsse buijervrijer soe voor hem selven
ende voor Dirck Gerrits ende Aechte Gerritsdr sijn broeder ende
suster ter andere sijden. Ende bekende sij contrahenten
gegrondtcavelt te hebben seeckere parseelen van landen, soe dat die
voorn. Claes Adriaensz Bloem opte verbeterschap van sijn lodt sal
uijtraijcken ende betaelen aende voorn. Allert Dirck[?] ende Aechte
Gerridtsdr die somme van 100.
 
 05-05-1623 blz. 220 v en 221 
Vercoop, Gerrit Jelbartsz
aen Jan Cornelis Coijt
een stucke landts daer vande helft vant opperendt in genaempt "Dirck
Heijnnen meetghen" groot die helft 505 roeden geleegen in Willem
Gerridden weer.
NO    Willem Pieter Heijndricx
ZO    Lijsbet Maertens
ZW    Claes Gerridt Baernden
NW endt  Pieter Maertsz opten Nuwendam.
Voor de somme van 1075.
 
 05-05-1623 blz. 221 v en 222 
Vercoop, Heijndrick Jansz als voocht van Trijn Allertsdr ende haer
kinderen weduwe ende kinderen van wijlendt Pieter Jansz
aen Jan Cornelisz Coijt
een stucke landts genaempt "tOoster weer" groot 725 roeden binner
Delft in Heijn Gerridt Jans weer.
NW endt  Sijmon Conincx
ZW    Sijmon Conincx
NO    Pieter Waelicxz
ZO endt  Aechte Niels met haer kinderen.
Voor de somme van 580.
 
 05-05-1623 blz. 222 v en 223 
Vercoop, Jacob Jan Japen, Huijch Huijgensz ende Huijbert Pieters als
voochden van Trijn Jan Roeloffs ende haere kinderen weduwe ende
kinderen van Jan Baert Jannen ten overstaen van Weesmeesteren
aen Guert Jan Roeloffs met haer kinderen weduwe ende kinderen
wijlendt Jacob Jan Louwen [zoon is Jan Jacobs Jan Louwen
buijervrijer]
het rechte derdendeel in een stucke landts genaempt "die Achterven"
onverdeelt ende gemeen met die coopster ende Lijsbet Jans groot int
geheel 1110 roeden geleegen in Jan Roeloffs Louwen weer.
NO    Claes Havicxz ende Maerten Keessen kinderen
NW endt  Griet Jan Gooten
ZW    Claes Cornelis Coijt
ZO endt  de coopers worff.
Voor de somme van 600.
 
 09-05-1623 blz. 223 v    
Vercoop, Willem Jan Claes Sijmons onsse buijervrijer als voocht
vande weeskinderen wijlendt Claes Engelsz
aen Bastiaen Engelsz
die rechte helft in een stucke landts genaempt "die Hooge veen"
groot 681 roeden onverdelt ende gemeen met die cooper geleegen
beoosten die wech in Dirck Jan Baerents weer.
NO    Gerrit Bouwes met zijn moeder
ZO endt  Dirck Pieters
ZW    Sijmon Heijndricx erffgenamen
NW endt  die cooper ende Dirck Pieters.
Midtsgaders noch trechte twaelffde paert van een huijs hoijhuijs
ende erff geleegen onverdeelt ende gemeen met die cooper ende Trijn
Jans ende haer kinderen staende int velt int zuijt endt.
NW    Maerten Keessen kinderen
NO    Maerten Keessen kinderen
ZO endt  Dirck Pietersz
ZW    Guert Jan Roeloffs.
Voor de somme van 348 gereedt gelt.
 
 09-05-1623 blz. 224     
Vercoop, Jan Maerten Roeleven nomine uxoris
aen Garbrandt Theuwesz
die rechte helft van een huijs ende erff staende ende leggende op
Proijen onverdeelt ende gemeen met de cooper.
ZO    Meester Gerrit Claes
ZW    die Huijsarmen
NW    Cornelis Maerte Ghijssen.
Voor de somme van 120 gereedt gelt.
 
 17-05-1623 blz. 224 v    
Claes Claesz Wijves nomine uxoris voor hem selven ende voor Floris
Woutersz ter eenre ende Claes Cornelis Roon ter andere zijden. Ende
bekende zij contrahenten geloodt gegrondtcavelt ende gedeelt te
hebben seeckere parseelen van landen. Soe dat die voorn. Claes
Claesz ende Floris Woutersz opte verbeeterschap van huere looten
sullen betaelen aen de voorn. Claes Cornelis Roon die somme van
 100 gereedt gelt.
 
 26-05-1623 blz. 225     
Vercoop, Thuenis Dirck Haesserden, Jan Dirck Haesserden, Jan
Cornelis ende IJsbrant Allert Dirck Haesserden als voochden van
Pieter Adriaens Dirck Haesserden onsse buijervrijer haere neef
aen die Huijsarmen tot Assendelft
een brieff van 100 hooftpenningen, jaerlijcx te renten 6.5.-.,
gepasseert voorde gerechte van Haerlemmerliede houdende op Maerten
Louris buijerman aldaer. Ende Willem Gerrits Boet borch als
principael in date 26-02-1602.
Voor de somme van 100 gereedt gelt.
 
 26-05-1623 blz. 225 v    
Vercoop, Neel Dircx buijerinne tot Aeckersloot Thuenis Jan Jacob
ende Trijn Dirck Haessers, Willem Louwen getrout Neel Dirck
Haesserden, Jan Huijgen getrout hebbende Aecht Dirck Haesers, Jan
Cornelis ende IJsbrant Allert Dirck Haesserden soonen als voochden
ende bloetverwanten van Pieter Adriaen Dirck Haesserden onsse
buijervrijer
aen die Huijsarmen tot Assendelft
een stucke landts genaempt "het Worfge" geleegen binnen die
Nuwendam.
W     Pieter Maertsz
N     die Crommenije
Z     die Nuwendam.
Noch een stucke landts genaempt "Driesalken" groot 200 roeden
geleegen buijtendijck.
NO    die Nuwendam
ZO    Assendelver Hoogendijck
W     Pieter Maertsz.
Voor de somme van 450 gereedt gelt.
 
 10-06-1623 blz. 226 en 226 v 
Vercoop, Jan Gerritsz getrout hebbende Griet Maeijnnert, Pieter
Aerentsz die soon van Marij Maeijnnerts sal. woenende in Seelandt
opt landt van Schouwen
aen Gerridt Maeijnnerts
alsulcke erffenisse ende besterfenisse soe in landen huijs erff alle
roerende goederen ende muebele die haere voorn. comparanten
aengesturven is bijt sterven ende overlijden van Maeijnert Gerritsz
haere comparanten schoon ende bestevader.
Voor de somme van 2000.
 
 13-06-1623 blz. 227 en 227 v 
Vercoop, Lijsbet Gerrits weduwe wijlendt Dirck Jans Laeijder
verstarckt met Allert Gerritsz haer broeder ende voocht
aen Gerrit Dircxz haer comparants soon onsse buijervrijer
alsulcke erffenisse ende besterffenisse als haer bijt sterven ende
overlijden van Marij Jacobs haere moeder op ende aengesturven is in
seeckere parseelen van landen onverdeelt ende gemeen met Allert
Dircxz ende Aechte Gerritsdr haer respective broeder ende suster.
Voor de somme van 970.
 
 13-06-1623 blz. 228 en 228 v 
Vercoop, Cornelis Jan Cornelis Adriaens onsse buijerman
aen Gerrit Claesz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert op Proijen, streckende met
zijn erff van die voor tot die achtersloot toe.
ZO    Mr. Adriaen Ruijtiou
NW    Mr. Gerrit Claes.
Voor de somme van 174.10.-.
 
 06-08-1623 blz. 229     
Garbrant Cornelis Hartoch schuldich 
aen Sacharias Dircxz Witte Cruijs poorter tot Amsterdam
een jaerlicxe losrenten van 24, hooftgelt 400.
Daer voor verbonden twee huijssen ende erven int noort endt leggende
besijden den ander daer die comparant int een jegenwoordich woont,
streckende die erven vande Heerenwech tot die achtersloot.
NO    Pieter Jansz Pierkeneel
ZW    Maerten Dirck Bieren.
Noch een acker landts groot 323 roeden geleegen in Aechte Neellen
weer binner Delft.
NW endt  Pieter Jans
NO    Pieter Jans
ZO endt  den Delft
ZW    Dirck Roeleven ende Willem Rijs.
 
 01-09-1623 blz. 230
Guert Jan Roeloffs weduwe ende boelhouster wijlent Jacop Jan Louwen
verstarckt met Jan Jacopsz haeren soon ende voocht schuldich
aen Hillegundt Jan Claessen weduwe wijlent Roeloff Louwen met haer
kinderen
een jaerlicxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Daer voor verbonden twee derden paerten in een stucke landts
genaempt "die Achter ven" groot int geheel 1120 roeden geleegen in
Roeloff Louwen weer bewesten die Wech.
NO    Claes Havicxz ende Maerte Keessen kinder
ZW endt  Griet Jan Gooten
ZW    Claes Jan Dircken
ZO endt  comparants worff.
 
 11-10-1623 blz. 231 en 231 v 
Vercoop, IJsbrant Cornelis tot Uijtgeest als voocht van Risien
Jansdr, Jan de Witsz als voocht van Maerten Dircxz, weduwe ende soon
van wijlendt Dirck Maertens Cil
aen Floris Pietersz alias Klaeijn Floor
een huijs ende erff midtsgaders met alle getimmert int
Woudtvieredel.
NO    Garbrant Cornelis
ZO    Cornelis Heijndricxz
ZW    Jacop Jans
NW    die Wechsloot.
Voor de somme van 1360.
 
 11-10-1623 blz. 232 en 233  
Vercoop, Jan de Witsz voor Claes sijn broeder woenende tot
Wormerveer als voocht van Griet Jacobsdr weduwe wijlent Maerten
Dircxz
aen Floris Pietersz alias Klaeijn Floor
seeckere parceelen veen ackers groot tsaem 388 roeden geleegen in
ende aenden ander in Floren weer over ende opte Reeff genaempt
"Maertens Tuijntges".
NW    die Reeff
NO    Thamis Dircx ende Duijff Gerrits met haere kinderen
ZO    Kees Jan Floren cum socijs
ZW    de cooper.
Midts dat Floris Pieters tot zijnen lasten sal neemen 3.4.-. 
onlosbaere renten conserneerende die Pastorije tot Assendelft.
Voor de somme van 234.
 
 09-11-1623 blz. 233 v en 234 
Vercoop, Gerrit Claesz Churgijn
aen Jan Jansz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert.
ZW    die Peperstraet
NW    Jacop Jacopsz Leen
NO    Jacop Jacopsz Leen
ZO    die Heerenwech.
Voor de somme van 1900.
 
 01-12-1623 blz. 234 v en 235 
Vercoop, Adriaen Lambertsz als man ende voocht van Aeff Gerritsdr
woenende opte Kooch inde banne van Westsaennen
aen Harmen Gerritsz ende Beatris Gerritsdr sijn suster [Gerrit
Pietersz Ham als voocht van Beatris Gerritsdr ende hem vorder starck
maeckende voor Harmen Gerritsz die over see ende sant is. Ende met
consent van de Weesmeesteren]
tgerechte derdendeel van een huijs ende erff onverdeelt ende gemeen
met de coopers geleegen inde kerckbuijert genaempt "Gerrit Hammen
huijs", streckende vande Wechsloot off tot achter landt toe.
NO    Cornelis Allerts Coninck
ZW    Willem Willemsz Kos.
Voor de somme van 243.6.10.
 
 13-12-1623 blz. 235 v en 236 
Vercoop, Willem Claesz Rijs nomine uxoris [swaeger vande cooper]
aen Jacop Jansz onsse buijervrijer
de gerechte helft vant hoijhuijs ende erff onverdeelt ende gemeen
met die cooper int Kerckvierendeel, streckende vande Wechsloot off
tot tachter lant toe.
NO    Guerte ende Jan Jansz des coopers broeder ende suster Jan
     vande Caijcken onmondige kinderen
ZW    Jan Allertsz Coninck.
Voor de somme van 250.
 
 16-12-1623 blz. 236 v en 237
Vercoop, Adriaen Lambertsz woenende opte Kooch
aen Ghijs Claesz
een stucke veen landt geleegen int Kerckweer genaempt "Nel Warnaers
meed" groot 338 roeden.
NO    die cooper
ZO    Garbrant Theuwes
ZW    Cornelis Heijndricx
NW    Harmen ende Beatris Gerrits.
Voor de somme van 384.
 
 05-01-1624 blz. 237 v en 238 
Vercoop, Claes Adriaensz Bloem woenende tot Heemskerck
aen Gerrit Willemsz Schepen
tgerechte vierde paert in een stucke lants genaempt "Dirck Hallen
meed" onverdeelt gemeen met de cooper, Jan Cornelisz ende Claes
Pietersz groot tvoorn. vierde paert 508 roeden geleegen opte
Nouwevliet.
N     Truijen meed
W     Claes Maertsz
Z     Willem Cornelisz Vrouwen
O     die Nouwevliet.
Voor de somme van 1335.
 
 12-01-1624 blz. 238 v en 239 
Vercoop, Willem Claesz Rijs nomine uxoris Cornelis Engelsz vant Hoff
als voocht van Jacob Jansz onmondige soon van Jan vande Caijck ende
de Weesmeesteren van Assendelft
aen Claes Roeloff Zijmons
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Vooruijts
ven" geleegen in Jaep Heijnen weer aende Wech vant Wecheijnde groot
die selffde helft 695 roeden.
NO    Heijndrick Dircxz Steffens
NW endt  Guert ende Jan Jansz
ZW    die cooper ende Haes Dircxdr met haer kinderen
ZO    die Heerenwech.
Voor de somme van 2120.
 
 12-01-1624 blz. 239 v en 240 
Vercoop, Albert Willemsz alias Comen Albert
aen deersamen Dirck Huijgensz onsse schoolmeester
een huijs ende erff soe alst jegenwoordich bij hem comparant bewoont
wert leggende achter die Kerck, streckende vande straet tot
achtersloot toe.
NW    School
ZO    Moeij Lijs.
Voor de somme van 330.
 
 12-01-1624 blz. 240 v en 241 
Vercoop, Jan ende Jacop Jansz broeders
aen Cornelis Jansz onsse buijervrijer haer comparanten broeder
twee darde paerte van huijs hoijhuijs ende erff onverdeelt ende
gemeen met die cooper leggende besuijen die Kerck int Woutvierndeel.
NO    Willem Cornelis Backer
ZW    Trijn Engels met haer kinderen
NW    Trijn Engels met haer kinderen
ZO    die Heerenwech.
Voor de somme van 600.
 
 12-01-1624 blz. 241 v en 242 
Vercoop, Willem Claes Rijs nomine uxoris Cornelis Engelsz vant Hoff,
Adriaen Jansz als voochden van Jacob Jansz
aen Garbrant Theuwes
een acker veen landt genaempt "tOpper omloopgen" groot 180 roeden
geleegen in Jaep Heijnnen weer over den Delft.
NO    Heijndrick Steffens
ZW    Claes Roeloff Sijmons.
Voor de somme van 126.
 
 12-01-1624 blz. 242 v    
Vercoop, Cornelis Jansz vande Laen als besturven voocht van de
kinderen van Thuenis Jansdr verstarckt met die Armevoochden tot
Assendelft
aen Joost Willemsz Stuijerman
een acker landts geleegen achter Evert Louwen groot 70 roeden.
NO    Claes Jansz Vet
ZW    Griet Jan Dirck Everts.
Voor de somme van 50 gereedt gelt.
 
 12-01-1624 blz. 243     
Vercoop, Cornelis Jansz als voocht vande weeskinderen van Thuenis
Jansdr sijn overleeden suster verstarckt met die Armevoochden tot
Assendelft
aen Cornelis Roeleven
seeckere ackertges lants genaempt "die Tuijntges" in Jan vande Laens
weer.
NO    Kees Steffens
ZW    Dirck Maijen
ZO    Pieter Jansz
NW endt  Jan Dircken.
Voor de somme van 46 gereedt gelt.
 
 12-01-1624 blz. 243 v en 244 
Vercoop, Cornelis Jansz als voocht vande weeskinderen van Thuenis
Jansdr sijn overleeden suster verstarckt met de Armevoochden tot
Assendelft
aen Harmen Rutgersz
een huijs ende erff int noort endt, streckende vande Wechsloot off
tot het achterlandt toe.
NO    Bastiaen Bouwes
ZW    Jan Glaeijnsz.
Voor de somme van 306.
 
 12-01-1624 blz. 244 v    
Vercoop, Engel Cornelisz, Jan Willemsz ende Garbrant Pietersz als
Armevoochden van weghen die arme weeskinderen van Thuenis Jansdr
aen Cornelis Jansz vande Laen
een acker landts groot 115 roeden geleegen voor Nel Wouten uijt.
NO    Dirck Kees Roeleven
ZO    Kees Steffens
ZW    Piet den Ouwes
NW    Griet Jan Dirck Everts.
Voor de somme van 54.14.-. gereedt gelt.
 
 19-01-1624 blz. 245 en 245 v 
Vercoop, Engel Cornelisz, Jan Willemsz ende Garbrant Pietersz als
Armevoochden tot Assendelft
aen Willem Baertsz
een worff met het ackertgen daer achter aen geleegen groot 66 roeden
geleegen aenden Nuwendam.
NW    Pieter Maertsz
ZW    die Nuwendam
N     Gerrit Willemsz Rijs
O     Gerrit Willemsz Rijs.
Voor de somme van 350.
 
 19-01-1624 blz. 246     
Vercoop, Jacop Jacopsz voor hem selven ende voor sijn meede
consorten
aen Jan Claesz Vinck
alsulcke eijgendoom als hem comparant in dese naevolgende parceelen
van landen is competeerende onverdeelt ende gemeen met die cooper.
Eerst een ackertgen genaempt "tVijvercannien" met "het Bijltgen"
besuijden tvoorn.
Noch een ackertgen genaempt "Kusbancken" mede geleegen aende
voorgaende tsaem groot 140 roeden geleegen in Thijs Kees Heijnen
weer.
NO    Heijntgen Jan Neelen
ZW    Claes Pieter Heijnricx.
Noch een acker gecomen van Kees Roeleven geleegen int voorn. weer
groot 150 roeden.
NO    Sijmon Jansz den Ouwes
ZO    Twisch
ZW    Heijntgen Jan Neelen.
Voor de somme van 60 gereedt gelt.
 
 19-01-1624 blz. 246 v    
Vercoop, Engel Engelsz waert int noort endt
aen Jan Jansz Venis
een acker landts groot 122 roeden geleegen achter Kees Steffens
uijt.
NO    Pieter Jans
ZW    Kees vande Laen
ZO    Twisch.
Voor de somme van 53.2.8.
 
 26-01-1624 blz. 246 en 246 v
Vercoop, Willem Jan Heijnnen
aen Arent Engelsz
een stucke veen landts genaempt "Gerrit Heijndicx (Ghijssen) hem"
groot 508 roeden geleegen inde Hemmen.
NO endt  die Blocksloot
ZO    Griete Cornelis met haere kinderen
ZW endt  Cornelis Albarts
NW    Jan Cornelis ende hij comparant.
Voor de somme van 688.
 
 26-01-1624 blz. 247 en 247 v 
Vercoop, Claes Bouwes
aen Roeloff Engel Roeleven
een huijs ende erff, streckende vande Heerenwech off tot tachter
landt toe.
NO    Claes Jansz Backer
ZW    Nel Wouten.
Voor de somme van 366.
 
 09-02-1624 blz. 248 en 248 v 
Vercoop, Pieter Cornelis Oomen
aen Floris Jansz
twee veencampen landts geleegen besijden den ander in Dirck Hannen
weer genaempt "die Splijtten" tsaem groot 493 roeden.
NO    Baert Claesz Boschman
ZO    Allert Gerritsz cum socijs ende Duijff Gerrit
ZW    Dirck Cornelis
NW    Claes Pietersz.
Voor de somme van 500.
 
 09-02-1624 blz. 249     
Vercoop, Gerrit Allertsz
aen Jan Cornelisz Coijt
een acker landts genaempt "die Oostelijcke acker" groot 112 roeden
geleegen inde noorderste hondert gaerden.
NO    Baert Croock
NW    Heijn Jan Neelen
ZW    Pieter Waelicxz
ZO    den Delft.
Noch een acker achter Willem Allerden uijt groot 133 roeden.
NO    Pieter Nommelen
ZO    Pieter Nommelen
ZW    Pieter Allerden
NW    Claes Heijnnen kinderen.
Noch een acker landts geleegen voor Claes Nommelen uijt groot 93
roeden.
NO    Wijven Allerts
ZO    Heijndrick Jansz
ZW    Claes Waelicxz
NW    die cooper.
Voor de somme van 300 gereedt gelt.
 
 09-02-1624 blz. 249 v    
Vercoop, Cornelis Roeloffsz
aen Claes Engelsz comparants swaeger
een acker landts geleegen in Jonge Bouwes weer groot 300 roeden.
O     Pieter Allerden
ZO    die cooper
ZW    Aerent ende Baert Flooren
NW    die Delft.
Voor de somme van 450 gereedt gelt.
 
 09-02-1624 blz. 250 en 250 v 
Vercoop, Adriaen Lourisz ende Jan Jansz kaeskooper inde Stadt
Alckmaer als voochden vande weduwe ende kinderen wijlendt Maerte
Jacop Jonge Jans
aen Claes Jacopsz, Jan Engelsz, Jacop Jansz, Gerrit Jacopsz ende die
weduwe ende kinderen van Havick Jacobsz
alsulcke eijgendoom ende landen als die voorn. weduwe ende kinderen
was competeerende die bijden voorn. kinderen grootvader salijgeer
Jacob Jansz was naegelaeten midtsgaders bij haere grootmoeder Stijn
Havicxdr was gegeven
een gerechte sevende paert in alle die landen dvoorn. Stijn Havicxdr
jegenwoordich in eijgendoom toebehoorden daer van geen uijtgesondert
onverdeelt ende met de voorn. coopers gemeen.
Voor de somme van 3318.
 
 09-02-1624 blz. 251
Gerrit Pietersz Ham als voocht van Beatris Gerritsdr ende hem starck
maeckende voor Harmen Gerritsz ende die reghierende weesmeesters als
oppervoochden ter eenre ende Aerian Lambertsz opte Kooch getrout met
Aeff Gerritsdr ter andere zijde ende bekende partijen datse
gegrontcavelt zijn van seeckere parceelen van landen geleegen int
Kerckweer. Soe dat die voorn. Adriaen Lambertsz sal uijtkeeren opt
verbeterschap van sijn lodt ende betaelen aen Harmen ende Beatris
Gerritsdr die somme van 15.8.10.
 
 15-02-1624 blz. 251 v en 252 
Vercoop, Claes Lourisz voor hem selven Cornelis Engelsz ende Dirck
Claesz van Dijck als voochden van de weduwe ende meerder kinderen
van Louris Cornelis vant Hoff sal. 
aen Claes Maerten Allerses
een stucke landts genaempt "Wouter Jacopen Kaech" groot 578 roeden
geleegen inde Binnenkaech.
ZW    Jan Ootgers kaech
NW    die Meer
NO    die cooper
ZO    die Heijlijgengeest tot Haerlem.
Voor de somme van 882.
 
 23-02-1624 blz. 252 v    
Heijndrick Lambertsz als voocht ende de Weesmeesteren als
oppervoochden van Jacop Claesz de soon van Claes Maertsz ter eenre
ende Jan Maertsz nomine uxoris ter andere zijde. Ende zij
contrahenten bekende geruijlt ende gemangelt te hebben soe dat
Heijndrick Lambertsz ende die Weesmeesteren sullen geven 25 roeden
in een stucke landts genaempt "die Groote meed" daer aen Jan Maertsz
sal geven 25 roeden in een stucke landts genaempt "tKlaijne meetgen"
geleegen aen den ander.
ZW    Maerten Huijgen cum socijs
NO    Maerten Allersz erffgenaemen.
Getaxeert die boven gespecificeerde roeden van landen elcx waerdich
te wesen de somme van 100 gereedt gelt.
 
 23-02-1624 blz. 252 v    
Heijndrick Lambertsz als voocht ende de Weesmeesteren als
oppervoochden van Jacop Claesz die naegelaeten soon van Claes
Maertsz ter eenre ende Jan Maertsz nomine uxoris ter andere zijde.
Ende bekende sij contrahenten gegrontcavelt te hebben seeckere
parceelen van landen geleegen int suijt vierndeel. Soe dat Jan
Maertsz opte beterschap van sijn lodt sal uijtkeeren ende betaelen
aen Jacob Claesz die somme van 22.18.12.
 
 23-02-1624 blz. 253
Vercoop, Jan Maertsz
aen Jacop Claesz onsse buijerknecht
78 roeden in een stucke landts genaempt "tKlaijne meetgen"
onverdeelt ende gemeen met den cooper.
ZW    Maerten Huijgen cum socijs
NO    Maerten Allersz erffgenamen.
Voor de somme van 140.
 
 26-02-1624 blz. 256 en 256 v 
Vercoop, Claes Claesz tot Westsaennen getrout met Trijn Gerritsdr
aen Heijndrick Lambertsz
een acker landts groot 257 roeden geleegen in Heijntges weer
beoosten den Delft.
ZO    die cooper
ZW    Baert Jansz ende Michiel Willemsz
NW endt  Cornelis Roeloff Jaspers
NO    Jan Cornelis Coppes.
Voor de somme van 275.
 
 15-03-1624 blz. 257 en 257 v 
Vercoop, Claes Maertsz nomine uxoris
aen Willem Cornelisz Vrouwen
alsulcke eijgendoom als hij comparant in verscheijde parceelen van
landen boven tverruijlde landt noch met den cooper gemeen ende
onverdeelt hadden daer van geen oock uijtgesondert geleegen inde
Moellenbuijert soe beoosten als bewesten die Wech geen
uijtgesondert.
Voor de somme van 1140.
 
 15-03-1624 blz. 258 en 258 v 
Vercoop, Barent de Jonge onsse Schoudt als gemachtichde van Joncheer
Johan van Abcoude van Meerten woenende tot Alckmaer
[zie copie Notarisakte blz. 254 bij de originele stukken]
aen Pieter Cornelisz, Pieter Jansz ende Willem Pietersz cum socijs
een stucke landts genaempt "dUijterdijck off Wijen weer" groot 1213
roeden geleegen buijtendijck, streckende vande Hoijpoel tot die
Binnenkaech toe.
NO    die Hoogendijck ende Gerrit Havicx weduwe
ZW    die Meer.
Voor de somme van 1000.
 
 15-03-1624 blz. 259 en 259 v 
Vercoop, Barent de Jonge onsse Schoudt als gemachtichde van Joncheer
Johan van Abcoude van Meerten woenende tot Alckmaer
[zie copie Notarisakte blz. 254 bij de originele stukken]
aen Adrtiaen Jansz
een stucke landts genaempt "Lille ven" groot binnen 1300 buijten 54
roeden geleegen inde polder van Buijtenhuijssen, streckende van die
Wech tot die Meer toe.
ZW    Claes Jan Huijgen
NO    Cornelis Engels vant Hoff.
Voor de somme van 2166.
 
 15-03-1624 blz. 260     
Claes Maerten Allerses ter eenre ende Willem Cornelis Vrouwen nomine
uxoris ter andere zijden. Ende bekende sij contrahenten geruijlt
ende gemangelt te hebben seeckere partijen van landen. Soe dat Claes
Maertsz sal geven eerst een stucke landts genaempt "die Uijterven"
groot 1064 roeden.
ZW    Joncheer Arnuht Bardenthen
NO    Roeloff Engels
Noch 366 roeden in een stucke landts genaempt "Vrericx meed"
geleegen aende Meerdijck met teen eijnde gemeen met dvoorn. Joncheer
Arnoudt cum socijs.
Noch 185 roeden in een stucke landts genaempt "die Achterven"
getaxeert in gereedt gelt waerdich te wesen die boven
gespecificeerde parceelen 2830.
Daer tegen sal Willem Cornelisz nomine uxoris geven aen Claes
Maertsz eerst een stucke landts genaempt "tVliets meetgen" groot 938
roeden.
Z     Duijff Gerrits met haere kinderen
N     Gerrit Willems cum socijs.
Noch tgerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "die Ses
maeden" geleegen in Jancke Maerts weer onverdeelt ende gemeen met
Claes Maerts ende Thijs Allertsz cum socijs groot tselffde vierde
paert 577 roeden welcke voorn. Vliets meetgen ende vierde paert
vande ses maed mede getaxeert in gereedt gelt waerdich te wesen die
somme van 2830.
 
 15-03-1624 blz. 260 v en 261 
Vercoop, Jacop Claesz
aen Gerrit Claes Ramp Churghijn
een huijs ende erff daerin hij comparant jegenwoordich in woont inde
Peperstraet, streckende vande Peperstraet tot tachterslootgen toe.
NW    Vrerick Barents
ZO    Guert Adriaen Maets met haer kinderen.
Voor de somme van 700.
 
 26-04-1624 blz. 261 v    
Vercoop, Claes Jans Backer
aen Cornelis Cornelis Keman tot Wormer
een rentenbrieff van 83.4.8. hooftpenningen, jaerlijcx te renten
 4.10.-. houdende op Claes Dircxz ende Sijbrant Sijmonsz in date
20-12-1622.
Voor de somme van 83.4.8.
 
 26-04-1624 blz. 262 en 262 v 
Vercoop, Baltesar Roeloffsz als voocht vande naegelaeten kinderen
van Pieter Roeloffsz sijn comparants overleeden broeder
aen Adriaen Maerts Stuijerman
die gerechte helft in een stucke landts genaempt "tBinner Delft"
geleegen in Hillegundt Roeloffs weer onverdeelt met de cooper gemeen
groot int geheel 444 roeden.
NO    Willem Willemsz Cos
ZO    den Delft
ZW    Engel Heijndrick cum socijs
NW endt  Jan Maerts Roeleven.
Voor de somme van 406.
 
 05-04-1624 blz. 263     
     Schepenen in Assendelft anno 1624,
Int Broeckvierndel Gerrit Allersz
Int Kerckvierndel  Jan Sijmonsz
Int Woudtvierndel  Floris Pietersz
Int Nesvierndel   Maerten Huijgensz
        Roeloff Cornelisz.
     Schodtvangers,
Int Broeckvierndel Cornelis Cornelisz Coijt
Int Kerckvierndel  Gerrit Heijndricxz
Int Woutvierndel  Floris Jan Trijnen.
     Hemraden vande Kaech,
Inde Campen  Willem Cornelis Stooter
Inde Volger  Jan Jacop Jan Louwen
Inde Binnenkaech  Jan Cornelis Janses.
     ANNA Vrouwe tot Assendelft tot Eemskerck tot Castricum.
 
 17-05-1624 blz. 264 en 264 v 
Vercoop, Willem Baertsz soo voor hem selven als voor Maerten
Sijmonsz woenende tot Aeckersloot sijn swaeger
aen Cornelis Baertsz, Aechte Baertsdr ende Marijtgen Baertsdr
comparants broeder ende susters
twee vijffde paerten vant huijs hoijhuijs ende erff soe alst
jegenwoordich vande cooper bewoondt wert opte Nuwendam.
NO    Cornelis Aerians cum socijs
NW    Cornelis Aerians cum socijs
ZO    het Nouwemeertghen
ZW    den Dam.
Voor de somme van 280.
 
 17-05-1624 blz. 265 en 265 v 
Vercoop, Gerrit Jan Gerrit Huijgen
aen Claes Maertsz als voocht vande jonge kinderen van Cornelis
Maerten Allerses
52 roeden in een stucke landts genaempt "Maerten Allerses Caijch"
geleegen inde Binnencaeijch buijtendijck int ven landt onverdeelt
ende gemeen met die voorn. kinderen.
ZW    die weduwe ende kinderen van Pieter Willemen
NW    die vercooper
NO    Engel Jan Franssen
ZO endt  den Hoogendijck.
Voor de somme van 88.8.-.
 
 17-05-1624 blz. 266     
Pieter Pietersz Lis onsse buijervrijer soon ende voocht van Neel
Maertensdr weduwe van Pieter Pietersz ter eenre ende Pieter Dircxz
vader ende voocht van sijn dochter ende vorder meede starckmaeckende
voorde meede erffgenamen van wijlent Pieter Pietersz Lis sal. ter
andere zijde ende bekende zij contrahenten gegrontcavelt te hebben
seeckere parceelen van landen. Soe dat Neel Maertensdr opte
verbeterschap van haer lodt sal uijtkeeren ende betaelen aende
voorn. Pieter Dircxz de somme van 134.
 
 17-05-1624 blz. 266 v    
Dirck Cornelisz reghierende weesmeester tot Assendelft hem
starckmaeckende voor tmeerder college vande Weesmeesters als
oppervoochden vande weeskinderen vant jonger bed van Cornelis
Maerten Allerses ter eenre ende Claes Maertsz Allerses ter andere
zijde. Ende bekende zij contrahenten geruijlt ende gemangelt te
hebben soe dat Claes Maertsz sal geven 52 roeden landts int venlant
van Maerten Allers Kaech geleegen buijtendijck.
ZO    de Hoogendijck
NW    Gerrit Jansz.
Daer tegen Dirck Cornelisz sal geven 53 roeden in "Pouwels camp"
ende 32 roeden in "Cuijpers camp" geleegen met Claes Maerts gemeen
inde Kaech buijten den Dijck.
N     die Meer
Z     die Sluijssloot.
Getaxeert in gereedt gelt waerdich te wesen eerst de 52 roeden lants
de somme van 47. Ende de 53 ende 32 roeden ter somme van 67.10.-.
Ende de verbeterschap van sijn landt sal Claes Maertsz aende
voorn. Dirck Cornelis betaelen 20.10.-. gereedt gelt.
 
 31-05-1624 blz. 267     
Claes Barentsz eertijts buijerman tot Crommenie nu woenende tot
Aeckersloot schuldich
aen Garbrant Valcxz buijerman tot Wormer
een jaerlicxe losrente van 10, hooftgelt 200.
Comparant verbindt daer voore die gerechte derde paert in een stucke
landts onverdeelt ende gemeen met Jan Claesz cum socijs tot
Crommenie groot int geheel 1200 roeden geleegen inde noorderste
hondert gaerde.
W     Keesen kinder
N     Tenck Huijsser landt
O     Claes Jan Baningen
Z     Willem Willem Allerden.
 
 02-08-1624 blz. 268 2n 268 v 
Vercoop, Pieter Allertsz Coninck
aen Garbrant Theuwesz
twee veenackers geleegen beoosten die Wech int Laentges weer groot
300 roeden.
N     Trijn Allerts met haere kinderen
ZO    Jan Claes Vincken
ZW    Kees Moeij Duven
NW    Jan Jonges.
Voor de somme van 275.10.-.
 
 20-09-1624 blz. 269     
Vercoop, Jan Willemsz, Engel Cornelisz ende Garbrant Pietersz
Armevoochden tot Assendelft
aen Gerrit Willemsz Rijs
een stucke landts groot 200 roeden geleegen buijtendijck genaempt
"Pieter Adriaens dristal"
O     den Dam
ZO    den Hoogendijck
ZW    Allert Engelsz erffgenamen cum socijs uijterdijck
NW    Pieter Maertsz.
Voor de somme van 168 gereedt gelt. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net