Assendelft, register van transportakten 1624-1628

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 11-10-1624 blz. 1 v en 2    
Vercoop, Garbrant Pietersz onse buijervrijer als gemachtichde van Pieter
Arentsz zijn vader aen Garbrant Theusz een acker veen lant groot 100 roeden
geleegen in Bieren weer.
NO    Dirck Sijmonsz
ZW    Cornelis Michielsz erffgenamen
NW endt  den Delft.
Voor de somme van 80.
 
 21-11-1624 blz. 2 v en 3    
Vercoop, Gerrit Pietersz Ham voor hem selven ende voorde weduwe ende kinderen
wijlen Niel Pietersz zijn broeder
aen Heinrick Heinricxz
een uijterdijck ofte buijtendijcx lant geleegen int Lange Laeners weer,
streckende vande Hoogendijck totte Kil toe.
NO    de kooper
ZW    de kooper.
Voor de somme van 410.
 
 03-01-1625 blz. 3 v en 4    
Vercoop, Engel Claesz onse buijervrijer als voocht van Marij Woutersdr zijn
moeder ende boelhouster wijlen Claes Dircxz Moll
aen Heinrick Maertsz
een stucke lants genaempt "het Korte Ventgen" groot 316 roeden geleegen in
Mannen weer.
NO    die Huer ven
ZO    Aecht Claes Jaspers met haer kinderen
ZW    Heinrick Jansz
NW    Neel Dircx met haer kinderen.
Voor de somme van 620.15.-.
 
 03-01-1625 blz. 4 v      
Vercoop, Heinrick Engelsz
aen Engel ende Dirck Claesz Moll
eerst een stucke lants genaemt "den Hoogen veen" off omloop groot 150 roeden
geleegen achter Lau Warnaers uijt.
NO    Nel Wouters met haer dochter
ZW    Cijt Jellesdr met haer kinderen.
Noch een ackertgen lants groot 101 roeden geleegen achter Claes Rijssen uijt.
NO    Baert vande Laen
ZW    Aecht Claes Jaspers met haer kinderen
NW endt  Cornelis Mieuses.
Voor de somme van 303.10.-. gereedt gelt.
 
 05-01-1625 blz. 5 en 5 v    
Vercoop, Willem Jansz Comen nu ter tijt woenende aende Rhijndijck op een buert
genaemt Spierincxhorn
aen Jan Jansz Coomen zijn broeder
die gerechte helft in een stucke lants genaemt "de Nollen" onverdeelt ende
gemeen met Gerrit Willemsz cum socijs groot die helft 720 roeden.
NO    die Nauwevliet
NW    die kinderen van wijlen Pieter Gerritsz
ZW    Joncheer Arnout Bardenthen
ZO    Jacob Jan Joosten.
Voor de somme van 1520.
 
 10-01-1625 blz. 6 en 6 v    
Vercoop, Theunis Jan Barenden nu ter tijt woenende inde Beemster
aen Claes Jansz Vet
een stucke lants genaemt "die Bockacker", geleegen achter Jan Sijboutsz uijt.
ZO endt  den Delft
ZW    Pieter Claes Nommelen
NW endt  Sijmon Conincx
NO    Cornelis Steffens ende Heinrick Engelsz.
Voor de somme van 1050.
 
 17-01-1625 blz. 7 en 7 v en 8v 
Vercoop, Claes Gerritsz als gemachtichde van Aecht Baertsdr ongehouden maecht
ten overstaen van Engel Willem Schouten haeren neeff bijstaende voocht in
desen woenende tot Haerlem
aen Jan Nielsz
een stucke weijdtlants genaemt "die Boveech" groot 1375 roeden geleegen in
Niel Beerten weer.
ZW    Dirck Cornelisz Huijsser
ZO    Aechte Baertsdrs lant, welck lant over tvercofte lant zijn nodtwech
     hebbe ende behouden sal
NO    Jan Jacobsz Kop met sijn moeder ende broeder
NW    de Heerenwech.
Voor de somme van 2845.
 
 17-01-1625 blz. 9 en 9 v    
Vercoop, Garbrant Theusz
aen Aelbert Willemsz alias Comen Aelbert
een huijs ende erff genaemt "Kees Lijcken Huijs" inde Kerckbuijert op Proijen.
ZO    de verkooper
NO    de verkooper
NW    Cornelis Maerten Gijsen
ZW    die Huijsarmen van Assendelft.
Voor de somme van 325.
 
 24-01-1625 blz. 10 en 10 v   
Vercoop, Cornelis Jansz alias Cornelis Trijn Cuijpers
aen Dirck ende Jan Claesz Wijves
een stucke lants genaemt "den Boon Camp" groot 400 roeden geleegen int Block
weer.
NO    Cornelis Jansz
ZW    Jacob Dircxz Lau cum socijs ende Willem Jansz Heijnen
NW    die Kromme Gauw.
Voor de somme van 540.
 
 24-01-1625 blz. 11 v en 12   
Vercoop, Gerrit Heinrick Jan Cuijpers als man ende voocht van Aecht Jan
Peetendr nu ter tijt woenende buijten der stadt Haerlem
aen Gerrit Jansz, Jan Jansz, ende Cornelis Jansz
eerstes alsulcke eijgendom als hem comparant competeerde int gemeene lant dat
tot Engel Clausen gebruijct wert hem comparant met den coopers toebehoorende.
Noch het gerechte vierde paert inde "Binnen Caijckven" mitsgaders inde
"Luttickwechs ven", inde "Binner Delft veen", noch inde ackers, noch inde
"Suijder Twisch veen". Item in het "Ooster binnen Twischdijck", in alle die
voorgenoemde parceelen van landen tgerechte vierde paert leggende met de
coopers gemeen in Peeten weer.
NO    Tamissen weer
ZW    Gooten weer.
Noch een stucke lant genaemt "de Buijtcaijck" groot 1600 roeden mede geleegen
int Peeten weer.
NO    Baert Claesz Boschman met zijn kinderen
ZW    Duijff Gerrits met haer kinderen met comparant selver
NW    die Marcus ven
ZO    die Caijck.
Voor de somme van 5496.
 
 24-01-1625 blz. 12 en 12 v   
Vercoop, Gerrit Heinrick Jan Duijves nomine uxoris nu woenende buijten Haerlem
ende Jacob Willemsz van weghen zijn kinderen
aen Jan Jansz Peet [compareerde Gerrit Jansz Peet voor zijn broeder]
alsulcke eijgendom als hem comparanten competeerde aent huijs hoijhuijs ende
erff dat Jan Jansz tegenwoordich bewoont inde Woutbuert opte laen in Tamissen
weer.
NO    Dirck Theunisz
NW    Dirck Theunisz
ZW    Cornelis Jansz Peet cum socijs
ZO    Engel Heinricxz.
Voor de somme van 280.
 
 24-01-1625 blz. 13 en 13 v   
Vercoop, Gerrit Heinrick Jan Duijves nu woenende buijten Haerlem als man ende
voocht van Aecht Jan Peeten
aen Jan ende Cornelis Jansz Peeten
een stucke lant genaemt "die Buijter Delft" groot 867 roeden geleegen in
Peeten weer.
NO    Trijn Engels met haer kinderen
ZO    de coopers
ZW    Jan Engelsz
NW    die Delft.
Voor de somme van 1300.
 
 24-01-1625 blz. 14 en 14 v   
Vercoop, Gerrit Heinrick Jan Duijves nu woenende buijten Haerlem als man ende
voocht van Aecht
Jan Peeten
aen Gerrit ende Cornelis Jansz Peet
tgerechte vijffde paert van het huijs hoijhuijs ende erff alst tegenwoordich
bijde koopers bewoont ende beseten wort in Peeten weer, streckende vande Laen
tot die achter ven toe.
ZW    Jan Cornelisz ende Cornelis Heinricxz
NO    Engel Heinricxz.
Voor de somme van 325.
 
 24-01-1625 blz. 15 en 15 v   
Vercoop, Jan Jansz Comen voor hem selven ende voor Hillegunt Willemsdr zijn
moeder mitsgaders oock voor Willem Jansz zijn broeder
aen Havick Gerritsz
een stucke lants achter oude Comen Jans huijsinge groot 1602 roeden.
NW endt  Roeloff Cornelisz, Claes Gerritsz cum socijs ende Engel Jacobsz
NO    Huijch Allertsz ende Neel Claes Duijves
ZO endt  Pieter Koppes braeck
ZW    Roeloff Cornelisz cum socijs.
Noch een stucke lants genaemt "den Bod" groot 108 roeden geleegen aent suijdt
oost van het voorgaende lant.
NO    Neel Claes Duijves
ZW    die voorn. braeck met die Bodden daer voor aen gelegen.
Noch de uijterdijck over het voors. lant geleegen groot 162 roeden, streckende
vande Hoogendijck tot het IJe toe.
NO    Claes Gerritsz Korsen cum socijs
ZW    Roeloff Cornelisz.
Voor de somme van 1794.
 
 24-01-1625 blz. 16       
Gerrit Jansz Peet soe voor hem selven als oock voor Cornelis Jansz Peet ende
Jan Jansz Peet zijne broeders mitsgaders voor Gerrit Heinricxz zijn swaeger
ter eenre ende Jacob Willemsz van weghen zijn kinderen ter andere zijden ende
bekende geschift gescheijden ende gegrondeelt te hebben seeckere perceelen van
landen soe dat die voorn. Cornelis Jansz op zijn loten aen Jacob Willemsz sal
uijtkeren
 167.
 
 29-01-1625 blz. 16 v      
Vercoop, Jacob Dercxz Smit
aen Claes Walicxz
een stucke veenlant genaempt "Marckelant" groot 542 roeden gelegen inde
noorderste hondert gaerden.
NO    Neel Claes Joosten weduwe
ZW    Neel Claes Joosten weduwe
ZO endt  Engel Heijntges erffgenamen
NW endt  de Heerenwech.
Voor de somme van 829.4.-. ghereet gelt.
 
 31-01-1625 blz. 17 en 17 v   
Vercoop, Garbrant Theusz
aen Jacob Dircxz Smit
een stucke lants genaemt "Petemoeijs ventgen" met het koeven daer aen tsamen
groot 1000 roeden geleegen inde Vroon weer.
ZO    Cornelis Aerians
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW    Gerrit Meijnertsz
NO    Cornelis Aerians.
Voor de somme van 1860.
 
 31-01-1625 blz. 18 en 18 v   
Vercoop, Niel Jansz [swaeger van Cornelis Willemsz]
aen Cornelis Willemsz ende Nijel Cornelisz zijn soon
een huijs ende erff door comparant nu tegenwoordich bewoont benoorden de
Kerck, streckende van de Wechsloot off tot het achterlant toe.
NO    Claes Adriaensz
ZW    Willem Egbertsz met zijn kinderen.
Voor de somme van 900.
 
 31-01-1625 blz. 19 en 19 v   
Vercoop, Cornelis Willemsz ende Niel Jansz nomine uxoris voor haer selven ende
voor heure medeerffgenamen van wijlen Balich Gerrit Dircxdr haer respective
moeder ende schoonmoeder
aen Dirck Dircxz vande Lange Laen [schoonvader van Jan Sijmonsz schepen]
een huijs hoijhuijs ende erff leggende int velt int Lange Laeners weer.
ZO    de kooper selffs
ZW    Neel Steffens met haer kinderen
NW    Pieter Allert Koninghen
NO    Pieter Allert Koninghen.
Voor de somme van 394.
 
 31-01-1625 blz. 20 en 20 v   
Vercoop, Cornelis Allertsz Coningh nomine uxoris soe voor hem selven als oock
voor Neel Adriaensdr sijn schoonsuster
aen Jan Claesz Vinck
een huijs ende erff met noch een cleijn huijsgen daer achter staende inde
Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech tot Mr. Gerrit Claeszs huijsinghe
toe.
NO    de Peperstraet
ZW    de kooper selffs.
Voor de somme van 456.
 
 31-01-1625 blz. 21 en 21 v   
Vercoop, Jacob Claes Pieters als wettighe voocht vande weduwe ende kinderen
van wijlen Jan Claes Pieters sijn broeder sal.ged.
aen Cornelis Adriaensz met sijn broeders
die gerechte helft in een stucke lants ghenaemt "Trijn Cuijpers meed" vant
oppereijnd in, groot die selfde helft 661 roeden geleegen in Ghijssen weer.
NW    de weduwe ende kinderen van Rem Jansz
NO    de kinderen van Cornelis Michiels ende Bieren volck
ZO    Bieren volck
ZW    Duijff Gerritsdr ende Floris Pietersz.
Voor de somme van 1370.
 
 31-01-1625 blz. 22 en 22 v   
Vercoop, Cornelis Willemsz ende Niel Jansz als voocht van des voors. Cornelis
Willemszs kinderen
aen Engel Cornelisz alias Engel Kees Heijnen
een stucke lants ghenaemt "Wilckes Binnencaijcx ventgen" groot 781 roeden
gheleegen in Wilckes weer.
NO    Roeloff Sijmonsz
ZO    Wouter Jansz
ZW    Pieter Allertsz Koninck
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1416.
 
 31-01-1625 blz. 23       
Vercoop, Jacob Claes Pieters als wettighe voocht vande weduwe ende kinderen
van wijlent Jan Claes Pieters zijn broeder saligher
aen Pieter Arentsz alias Piet Joosten
een stucke lants groot 50 roeden geleghen in Neelke Baerts weer.
ZW    de kooper
NW    Bieren volck
NO    die weduwe ende kinderen van Jan Claes Jan Baerts
ZO    Willem Jansz.
Voor de somme van 40 gereet ghelt.
 
 31-01-1625 blz. 23 v en 24   
Vercoop, Huijch Jansz Gerrit Huijghen onse buervrijer
aen Jan Florisz [vader is Floris Pietersz, schepen]
een stucke lants ghenaemt "de Boveech" groot 605 roeden gelegen binner Delft
in Claes Niels weer, streckende van Claes Gerritszs ende Jacob Jansz Schouten
worven aff tot de Delft toe.
NO    Cornelis Heijnricxz
ZW    IJsbrant Gerritsz.
Voor de somme van 1190.
 
 31-01-1625 blz. 24 v en 25   
Vercoop, Garbrant Pietersz, Cornelis Dircxz ende Gerrit Gijsbertsz
Armehuijssitte meesteren tot Assendelft als voochden vande naegelaten
weeskinderen van Cors Jansz ende Lijsbet Fij Nomen
aen Heinrick Wijngertsz
een huijs ende erff op Heer Florissen laentgen.
NW    Jan Huijgen
NO    Willem Cornelisz
ZO    Floris Claesz ende Trijn Rengers
ZW    Baertses volck.
Voor de somme van 156.
Borgen voor Heinrick Wijngertsz zijn Roeloff Sijmonsz, Claes Baertsz, Jan
Allertsz Coninck ende Claes Willem Roeloff Sijmons.
 
 07-02-1625 blz. 25 v en 26   
Vercoop, Jan Galeijnsz intervenierende in desen voor Galeijn Arentsz zijn
vader
aen Aecht Claes Jaspers weduwe wijlen Jan Claes Jonge Bouwes, [Sijmon Jansz
onse buijervrijer voor zijn moeder]
een stucke venlant groot 760 roeden gelegen achter Nel Wouten uijt.
NO    Claes Havicxz cum socijs
ZO    Heinrick Kees Heijnricx
ZW    Gijsbert Maerten Gijsen
NW    Aecht Claes selff met Claes Gerritsz.
Voor de somme van 1570.
 
 07-02-1625 blz. 26 v en 27   
Vercoop, Garbrant Theusz
aen Anna Jans met haer kinderen weduwe ende kinderen van Jan Claes Pietersz [
voocht ende oom is Jacob Claesz]
die gerechte helft in een stucke lants ghenaemt "tMarcken" onverdeelt ende
gemeen mette coopers groot int geheel 743 roeden geleegen in Gerritges weer.
NO    Dirck Huijberden ende Dirck Willemsz
ZO    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Jan Baerts
ZW    Cornelis Roeleven
NW    Pelsers ven.
Voor de somme van 1100.
 
 07-02-1625 blz. 27 v      
Vercoop, Cornelis Meijnertsz
aen Sijmon Claesz Wildenboer ende Cornelis Pietersz de Jonge
een stucke venlant groot 705 roeden gelegen over den Kaijck int Laentges weer.
NW    Gerrit Willemsz
NO    Wout Moeij Duven volck
ZO    Willem Cornelis Backer
ZW    Neel Dircxdr met haer kinderen.
Voor de somme van 1080.
 
 07-02-1625 blz. 28 en 28 v en 29
Vercoop, Willem Jansz Baertses ende Heinrick Jansz Baertses gebroeders
aen Pieter Jansz woonende tot Haerlem
een huijs metten erve inden Kerckbuijert eertijts genaemt "Coninghen huijs"
ende het cleijne huijsgen daer besijden mette erven vandien, streckende vande
Wechsloot tot het achterslootgen toe.
NO    Gijsbert Claesz
ZW    Cornelis Dircxz.
Voor de somme van 1300.
 
 07-02-1625 blz. 29 v en 30   
Vercoop, Sijmon Gerritsz Geus
aen Floris Jansz
een huijs ende erff inde kerckbuert, streckende met zijn erff vande Heerenwech
off tot het achterslootge toe.
ZW    Roeloff Maertsz
NO    Gerrit Sijmonsz de Geus.
Voor de somme van 610.
 
 12-02-1625 blz. 30 v en 31   
Vercoop, Paulus Jongh Willemen buerman tot Crommenie als voocht van Neel
Pauwelsdr zijn moeder weduwe van wijlent Jong Willem
aen Claes Pietersz buerman tot Crommenie
vier ackeren lants aenden anderen groot tsamen 507 roeden gelegen aenden
Twischdijck inde noorderste hondert gaerden.
ZW    Kees Gerridden kinderen
NO    Claes Dignums
NW    Jan Duijfjes cum socijs
ZO    de Twisch.
Voor de somme van 120.11.8.
 
 14-02-1625 blz. 31 v en 32   
Vercoop, Pieter Allertsz
aen Cornelis Allertsz alias Kees Duijfjes buerman tot Crommenie
twee ackers lants groot tsamen 210 roeden gelegen eijnd aen eijnd inde
noorderste hondert gaerden.
NO    Pieter Walicxz ende Lauris Laurisz
ZO    den Delft
ZW    Pieter Jansz
NW    Jan Meijnertsz.
Voor de somme van 114.3.12.
 
 14-02-1625 blz. 32 v en 33   
Vercoop, Pieter Allertsz
aen Jan Meijnertsz buerman tot Crommenie
een acker lants groot 280 roeden gelegen inde noorderste hondert gaerden.
NO    Claes Jantes
ZO    Jan Claesz tot Crommenie
NW    de Wechsloot
ZW    Cornelis Baertsz tot Wormerveer.
Voor de somme van 464.
 
 14-02-1625 blz. 33 v en 34   
Vercoop, Pieter Allertsz
aen Pieter Walichsz
een acker lants genaemt "de Broodt Acker" groot 250 roeden gelegen inde
noorderste hondert gaerden.
ZO    de Twisch
ZW    Paulus Pietersz
NW    de Delft
NO    Heinrick Cornelisz.
Voor de somme van 385.
 
 14-02-1625 blz. 34 v en 35   
Vercoop, Cornelis Jan Floren als voocht vande weduwe ende kinderen van wijlen
Floris Jan Floren zijn broeder sal. ghed.
aen Aelbert Engelsz Bier
twee veencampen leggende zijd op zijd in Floren weer groot tsamen 566 roeden.
NO    Floris Pietersz met zijn kinderen
ZO    Floris Pietersz met zijn kinderen
ZW    de Bekensteijnen
NW    de comparant.
Voor de somme van 594.
 
 14-02-1625 blz. 35 v      
Vercoop, Floris Jan Claes Jan Baertsz onse buerman
aen Jacob Dircxz Smit
een hoeck worfs soe die selfde affgeschoten wort, welverstaende dat die nieuwe
sloot tusschen haer contrahenten worven Jacob Dircxz Smit voors. alleen
toebehooren sal, gelegen inde Kerckbuert.
NO    koopers worff
ZW    de comparant
NW    Cornelis Aerians cum socijs
ZO    Gerrit Sijmonsz Geus.
Voor de somme van 59.10.-. gereet gelt.
 
 14-02-1625 blz. 36 en 36 v   
Vercoop, Ouwe Jan Claesz tot Crommenie voor hem selven ende voor Claes
Barentsz ende derffgenamen van Neel Claesdr
aen Engel ende Jan Claesz Moll onse buervrijers
een stucke lants gelegen inde noorderste hondert gaerden groot 1200 roeden.
NO    die Watersloot
NW    Cornelis Gerritszs erffgenamen
ZW    Willem Willemsz Allerden
ZO    Claes Jantes.
Voor de somme van 1460.
 
 21-02-1625 blz. 37 en 37 v   
Vercoop, Cornelis Jansz van Zaenen voor hem selven ende Jan Maertsz als oom
ende voocht vande onmondighe kinderen van Jan Cornelisz van Zaenen sal. mem.
aen Claes Woutersz
den gerechte helft van een stucke lants genaemt "Ouwe Jans Kaech" onverdeelt
ende gemeen met Heinrick van Zaenen ende Pieter Maertszs weduwe groot de
selfde helft 471 1/2 roeden gelegen inde gemeene Buijtenkaech.
ZO    Trijn Jansdr met haer kinderen ende Jan Bouwensz
ZW    die Meer
NW    Claes Maertsz cum socijs
NO    die Sluijssloot.
Voor de somme van 624.
 
 21-02-1625 blz. 38 en 38 v   
Vercoop, Claes Woutersz nomine uxoris
aen Claes Gerritsz zijn swaeger
als eerstelijck een gerechte derdendeel inde ven gelegen aen des voors.
koopers huijs ende werff groot int geheel 1580 roeden.
NO    Hammen ven
ZO    Aecht Willemsdr
ZW    Gerrit Huijgen cum socijs
NW    den Hoogendijck met des voors. koopers worff.
Noch tgerechte derdendeel in een stucke lants genaemt "die Meed" gelegen
achter Anna Pieter Jong Claessen weduwe groot int geheel 694 roeden.
NO    Heijn Roeleven meed
ZO    de voorn. weduwe
ZW    Dirck Dircxz vande Lange Laen
NW    den Hoogendijck.
Noch tgerechte derdendeel in een stucke riet lants gelegen buijtendijcx voor
des koopers huijs, streckende vande Meer aff tot den Hoogendijck toe.
NO    Willem Claus
ZW    Hammen volck.
Welcke voors. parceelen van landen altesamen onverdeelt ende gemeen leggen met
den voors. kooper ende Niel Gerritsz zijn broeder.
Voor de somme van 1920.
 
 21-02-1625 blz. 39 en 39 v   
Vercoop, Jan Jansz Peet voor hem selven ende oock voor Cornelis Jansz Peet
zijn broeder
aen Jan Jacobsz Koppen
een stucke lants genaemt "tHalff madt" groot 305 roeden leggende onverdeelt
ende gemeen met Aecht Willemsdr in Golingen weer met zijn aenpaert vande
uijterdijck.
NO    Dirck Jacobsz met zijn kinderen
ZO    Baert Jan ende Dirck Marij Steffens
ZW    die kooper selff met zijn broeder
NW    die Hoogendijck.
Voor de somme van 700.
 
 28-02-1625 blz. 40       
Vercoop, Claes Gerritsz
aen Claes Pieter Jong Claessen
een perceeltgen uijterdijck gelegen buijtendijck over den "Ruijghen ven",
streckende van den Dijck tot de Meer toe.
NO    Jan Roeleven erffgenamen
ZW    Jan Jong Claessen. Voor de somme van 57 gereet gelt.
 
 05-03-1625 blz. 40 v en 41   
Vercoop, Adriaen Jacobsz tot Akersloot als man ende voocht van Guert Evertsdr
aen Laurus Laurusz
een stucke lants genaemt "die Mauven" groot 535 roeden gelegen inde noorderste
hondert gaerden.
NO    Jan Allertsz
ZW    de kooper.
Voor de somme van 770.
 
 07-03-1625 blz. 41 v      
Vercoop, Gerrit Jansz Peet als gemachtichde van Gerrit Heinricxz zijn swaeger
woenende binnen Haerlem
aen Jan ende Cornelis Jansz Peeten zijn comparantes broeders
een stucke lants genaemt "tHoogen ven" groot 1280 roeden gelegen in Gooten
weer.
ZO    Duijff Gerrits met haer kinderen
ZW    Aeff Engels met haer kinderen
NW    Hillegunt Willemsdr
NO    de koopers.
 
 07-03-1625 blz. 42 en 42v   
Vercoop, Engel Barentsz cum socijs
aen Bastiaen Baertsz
een stucke lants genaemt "Ossenven" groot 1271 roeden.
NW    Jan Cornelisz cum socijs
NO    de Nauwevliet
ZO    Floris ende Jan Arentsz Dul
ZW    Claes Havicxz.
Voor de somme van 2424.
 
 07-03-1625 blz. 43       
Bastiaen Baertsz ter eenre ende Engel Barentsz cum socijs ter andere zijde
taxeren de selve bij desen in gereet gelt waerdich te wesen eerstels een
stucke lants genaemt "Ossenven" groot 1271 roeden ter somme van 2900.-.6.
Noch twee veen campen teen groot 400 en tander groot 150 roeden gelegen inde
Hemmen, belent
teerst
NW    Heinrick Allertsz
ZO    Arent Engelsz.
tander
NW    Jan Reael
ZO    Heinrick Allertsz,
ter somme van 653.17.-.
 
 07-03-1625 blz. 43 v      
Vercoop, Garbrant Theusz
aen Jan Jansz Venus
twee veenkampen gelegen eijnd aen eijnd int Laentges weer groot 441 roeden.
NO    Comparant selffs
ZO    Cornelis Moeij Duijven
ZW    Claes Arentsz Monsieur
NW    Jacob Dircxz Smit.
Voor de somme van 460.
 
 07-03-1625 blz. 44 en 44 v   
Vercoop, Gerrit Jansz Peet als gemachtichde voor sijn swaeger Gerrit Heinricxz
woenende binnen Haerlem
aen Jan Jansz Peet soe voor hem selven als voor Cornelis Jansz Peet mede
swaegers van Gerrit Heinricxz
een stucke lants gelegen over die Kaijck groot 1282 roeden in Gooten weer
ZO    derffgenamen van Pieter Jansz Schout (Duijff Gerritsdr met haer
     kinderen)
ZW    derffgenamen van Jaep Rood (Aeff Engels met haer kinderen)
NW    Hillegunt Willemsdr
NO    de koopers selff.
Voor de somme 2950.
 
 21-03-1625 blz. 45 v      
Vercoop, Maerten Gerritsz
aen Jan, Jacob ende Engel Gerritsz onse buijervrijers sijn broeders
een acker lants groot 200 roeden gelegen achter Claes Rijssen uijt.
NO    Lijsbet Maertens haer moeder
ZO    de koopers selff
ZW    Claes Heijnen volck
ZW    die lange acker.
Voor de somme van 225 gereet gelt.
 
 27-03-1625 blz. 46 en 46 v   
Vercoop, Garbrant Pietersz, Cornelis Dircxz ende Gerrit Gijsbertsz als
voochden van het naegelaten weeskint van wijlen Jan Verduersz s.g.
aen Pieter Claesz Vaers
een huijs ende erff, streckende met zijn erff vande Wechsloot tot Outger
Dircxzs boveech toe.
NO    Maerten Roeloffsz
ZW    erffgenamen van Claes Heinricxz.
Met conditie dat deijgenaer ofte bruijcker vande voors. boveech een melckpat
over die voors. worff mag hebben.
Voor de somme van 528.
 
 28-03-1625 blz. 47       
     Schepenen in Assendelft anno 1625,
Int Broeckvierndel                  Jan Jacobsz
                           Coppen
                           Baert Jansz
Int Kerckvierndel                  Gerrit
                           Heijndricxz
Int Woutvierndel                   Maerte Jansz
Int Nesvierndel                   Adriaen
                           Jansz.
                           Schodtvangers,
Int Kerckvierndel                  Claes
                           Roeloffsz
Int Woutvierndel                   Wouter
                           Willemsz
Int Nesvierndel                   Maerten
                           Maertsz.
                           Hemraden vande Kaijch,
Inde Campen                     Claes Jan Dircken
Inde Volger                     Gerrit Bouwesz
Inde Binnenkaech                   Gerrit Jan
                           Gerrit
                           Huijgen.
     ANNA vrouwe tot Assendelft tot Eemskerck tot Castricum.
 
 11-04-1625 blz. 48 en 49    
Vercoop, Cornelis Roeloffsz, Cornelis Willemsz, Niel Jansz ende Dirck Willemsz
als besturven ende rechte voochden vande voorn. Cornelis Willemsz ende zijn
overleden huijsvrouwe Wijve Roeloffsdr haer vier kinderen
aen Huijch Jan Gerrit Huijgen onse buervrijer
een derde deel van een stucke lants genaemt "Heijn Roeleven dijckmeed" vant
uijter off dijck eijnde in vande voors. meed groot tselffde derdepaert 555
roeden gelegen in Heijn Roeleven weer.
NO    die cooper
ZO    Cornelis Roeloffsz
ZW    derffgenamen van Gerrit Jonck Claessen
NW endt  de Hoogendijck.
Tot meerder verseeckerheijt vande waernisse vant voorn. lant soo stelde zij
comparanten als eerstelijck drie veenackers geleegen besijden den andere
tsamen groot 300 roeden in Joosten weer.
ZO    Piet Joosten
NO    Ootger Dircxz
NW    die Beeckesteijnen
ZW    Maerten Dirck Bieren.
Noch die gerechte helft van een huijs ende erff leggende weijnnich benoorden
die Kerck, streckende met zijn erff vande Wechsloot tot tachter landt toe.
ZW    Willem Egbertsz
NO    Claes Adriaensz.
Ende stelde die voorn. Niel Jansz hem selffve borge voorde somme van 100.
Voor de coopsomme van 1085.
 
 18-04-1625 blz. 49 v      
Vercoop, Willem Claesz Rijs
aen Pieter Ghijsbertsz
een acker landts groot 70 roeden geleegen achter Jan Souboutsz uijt.
NO    Claes Jans Vet
ZO    Kees vande Laen
ZW    Griet Jan Dirck Everts
NW    Pieter Allerden.
Voor de somme van 30 gereedt gelt.
 
 11-04-1625 blz. 50 en 50 v   
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Aris Claesz sijn swager
een huijs ofte hoijhuijs hoe dat tselffde genaemt mach werden inde Woudtbuert.
ZW    Claes Jansz Cijen op wiens erff tvoorn. huijs staedt.
Voor de somme van 150.
 
 18-04-1625 blz. 51       
Vercoop, Heijndrick Engelsz
aen Willem Claesz Rijs
een ackertgen lants groot 50 roeden geleegen in Oukes weer.
NO    Jannitgen Engelsdr
ZO    Claes Heijnnen weduwe
ZW    Claes Heijnnen weduwe
NW    den Delft.
Voor de somme van 25 gereedt gelt.
 
 18-04-1625 blz. 51 v en 52   
Vercoop, Cornelis Jansz vande Laen
aen Claes Jansz Backer
twee veenackers landt geleegen achter de comparant uijt zijd op sijd.
ZO    Twisch
ZW    Beert vande Laen
NW endt  de vercooper
NO    Dirck Cornelisz.
Voor de somme van 138.
 
 25-04-1625 blz. 52 v en 53   
Vercoop, Claes Pietersz nomine uxoris soo voor hem selven als voor Louris
Oothgersz sijn swaeger
aen Dirck Heijndricxz
een hoecke landts groot 106 roeden geleegen aenden Dijck int Blockweer.
ZO    de Hoogendijck
ZW    die Blocksloot
NW endt  Cij Heijnnen met haer suster
NO    de vercoopers.
Voor de somme van 106.
 
 09-05-1625 blz. 53 v      
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff voor hem selven ende voor sijn kinderen
aen Bastiaen Baertsz Boschman
die rechte helft van een worff genaempt "Jan Maijkes worff" onverdeelt ende
gemeen met de cooper
geleegen aende Meerdijck.
ZO    de cooper
ZW    de cooper
NW endt  den Hoogendijck
NO    Gerrit Jan Gerrit Huijgen met zijn kinderen.
Voor de somme van 275 gereedt gelt.
 
 23-05-1625 blz. 54 v en 55   
Vercoop, Niel Cornelisz nomine uxoris voor hem selven ende voor Dirck Pieters
Allerden zijn swaeger
aen Willem Claesz Rijs
een ackertgen ofte ommelopgen landts groot 161 roeden geleegen achter Kees
Steffens uijt.
NO    Dirck Claesz Moll
ZO    Cornelis Jansz vande Laen
ZW    Pieter Allerden
NW endt  Thijs Cornelisz.
Voor de somme van 162.
 
 23-05-1625 blz. 55 en 55 v   
Vercoop, Bouwen Jansz woenende inden banne van Westsaenen als man ende voocht
van Guerte Glaijnesdr soo voor hem selven ende voorde meerder erffgenamen van
wijlent Glaijn Aerentsz sijn comparants overleeden schoonvader
aen Jan Glaijnsz sijn swaeger
eerstelijck een stucke landts genaemdt "tAchter ventgen" groot 440 roeden
geleegen achter aende worven in Oukes weer.
NO    Kees Jan Peeten
NW endt  de Caijck
ZW    Lijsbet Maertens
ZO    die worven.
Noch vijffseste paerten in twee veenackers leggende besijden den ander groot
tsaem 350 roeden geleegen in Oukes weer.
NO    Lijsbet Maertens ende de nae worff
ZO    Kees Steffens
ZW    Claes Heijnnen weduwe ende kinderen
NW endt  Gerrit Jellen kinder.
Voor de somme van 1183.
 
 30-05-1625 blz. 56       
Vercoop, Engel Baertsz soo voor hem selven ende voorde erffgenamen van Sijmon
Heijndricxz sal.
aen Pieter Arentsz alias Piet Joosten
een houdtsagersmolen sonder erff staende op een stucke landts op die
Blocksloot.
Voor de somme van 500 gereedt gelt.
 
 14-06-1625 blz. 56 v      
Garbrandt Cornelis Hartoch schuldich
aen Willem Claesz poorter der stadt Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 9, hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landt genaempt "die Ven" groot 1500 roeden geleegen
achter Neelen weer.
NO    Kees Jan Peeten
ZO endt  Nel Wouten
ZW    Kees vande Laen als bruijcker
NW    Maerten Dirck Bieren.
 
 14-06-1625 blz. 57       
Bastiaen Engelsz vader ende Cornelis Engelsz vant Hoff als voocht van Willem
Bastiaensz ter eenre ende Jan Jansz Venis als voocht van zijn overleden suster
Trijn kinderen ter andere zijde ende bekende met den anderen geschijft
gescheijden ende gegrontcavelt te hebben seecker stucke landts
genaempt "Willem Jutten dijckven" geleegen in Willem Jutten weer. Soo dat
Bastiaen Engelsz ende
Cornelis Engelsz opte verbeeterschap van haer lodt sullen uijt keren aen Jan
Jansz Venis de somme
van 12 gereedt gelt.
 
 14-06-1625 blz. 57 v en 58   
Vercoop, Niel Cornelis nomine uxoris soo voor hem selven ende oock voor Dirck
Pietersz sijn swaeger
aen Lijsbet Maertens weduwe Gerrit Thuenis
een stucke landts groot 270 roeden geleegen in Oukes weer.
NO    Jan Glaijnsz
NW    Jan Glaijnsz
ZO    Pieter Gijsbertszs worff
ZW    de coopster.
Voor de somme van 584.
 
 13-06-1625 blz. 58 v      
Gerrit Cornelis onse buijervrijer Claes Cornelis zijn broeder wonende inden
banne van Westzanen opte Kooch ende IJsbrant Dircxz haere swaeger nomine
uxoris, welcke comparanten kinderen ende swaeger sijn van wijlent Cornelis
Gerritsz ende Duijff Roeloffsdr haere respective overleeden vader ende moeder.
Ende zij comparanten accordeeren voor doet ende houden van waerden tgeen dat
bij Cornelis Roeloffsz haere oom ende rechte voocht gedaen is int vercoopen
ende opdraegen ende transporteeren een seecker stucke landts daer in een darde
deel genaempt "Heijn Roeleven meed"
groot 556 roeden geleegen in Heijn Roeleven weer.
NO    Cornelis Pieters volck
ZO    Claes Heijn Roeleven erffgenamen
ZW    Pieter Jonck Claessen weduwe
NW    Cornelis Roeloffsz.
Welck stucke landts bijde voorn. Cornelis Roeloffsz als oom ende voocht vande
comparanten aen een Willem Egbertsz is vercoft, gepasseert voor Pieter Jansz
de Jonge Schout in date den eersten februarij anno 1619.
 
 14-06-1625 blz. 59 en 59 v   
Vercoop, Claes Pietersz nomine uxoris soo voor hem selven ende voor Louris
Ootgersz sijn swaeger
aen Jan Jacobsz Louwen
twee vierde paerten vant huijs hoijhuijs ende erff inde Woudtbuijert
onverdeelt ende gemeen met de cooper ende Willem Jacobsz nomine uxoris.
ZW    Aeff Engelsdr met haer kinderen
NW endt  Aeff Engelsdr met haer kinderen
NO    Dirck vande Lange Laen met sijn kinderen
ZO    die Heerenwech.
Voor de somme van 900.
 
 14-06-1625 blz. 60       
Jan Dirck Hasers schuldich
aen Vrerick Claesz tot Crommenie
een jaerlijcxe losrenten van 4, hooftgelt 84.10.-.
Onderpande zijn huijs ende erff daer hij jegenwoordich in woondt aende
Leegendijck, streckende vande Leegendijck tot Nouwemeertgen toe.
NO    Joncheer Arnoudt Bardenthen
Z     Willem Bouwesz.
 
 14-06-1625 blz. 60 v      
Jan Jaep Louwen ter eenre ende Willem Jacopsz sijn swaeger ter andere sijde
bekende dat hij met den andere geschijft gescheijden ende gegrondtcavelt
hebben een huijs hoijhuijs ende erff genaempt "Jaep Louwen Hooffsteede" in
Alkes weer soo dat Willem Jacopsz opte beterschap van sijn lodt sal uijtkeeren
ende betaelen aen Jan Jaep Louwen de somme van 50.
 
 14-06-1625 blz. 61 en 61 v   
Vercoop, Jan Glaijnsz soo voor hem selven als voorde meerder erffgenamen van
wijlendt Glaijn Arentsz sijn overleeden vader
aen Thuenis Gerritsz
een huijs ende erff int noort eijnde, streckende vande Heerenwech tot tachter
landt toe.
NO    Kees Jan Peeten
ZW    Dirck Jellen kinderen.
Voor de somme van 634.
 
 11-07-1625 blz. 62 en 62 v   
Vercoop, Jan Cornelisz nomine uxoris
aen Jan Maertsz
drie achtepaerten vant huijs ende erff bijde cooper bewoont ende met deselffde
onverdeelt ende gemeen is inde Kerckbuijert, streckende vande Wechsloot off
tot het achter landt toe.
NO    Jan Claesz Vinck
ZW    Engel Heijndricxz cum socijs.
Voor de somme van 262.
 
 08-08-1625 blz. 63       
Vercoop, Dirck Huijgensz onsse schoolmeester als man ende voocht van Dieuwer
Jansdr soo voor hem selven als oock voor Trijn Pieter weduwe ende boelhouster
wijlent Garbrant Cornelis houdtcooper in sijn leven
aen Heijndrick Engelsz
die gerechte helft vande Hennipklopper moelen onverdeelt ende gemeen met de
cooper staende op een stucke landts int noort eijnde beooste de Wech achter
Pieter Bouwesz uijt.
Voor de somme van 788.11.10. gereedt gelt.
 
 08-08-1625 blz. 63 v      
Vercoop, Willem Maertsz voor hem selven ende Bastiaen Engelsz als vader ende
voocht van Willem Bastiaensz sijn soon ende voorde meerder kindts kinderen van
wijlent Neel Maertensdr
aen Cornelis Jan Joosten
terff soo ver als Cornelis Jansz huijs met sijn vrij haer comparanten soude
moegen competeeren ofte raecken alst jegenwoordich staedt in Jancke Maerts
weer, midts dat de gang tusschen Cornelis Jansz voorn. ende de comparanten
huijs sal blijven voortaen tot laste vande voorn. comparanten die de selffde
tot discretie vande maghijstraten altijt sullen moeten opruijmen. Voor de
somme van 50 gereedt gelt.
 
 15-11-1625 blz. 64       
Maerten Jansz onse collega in Schepen Ampt ter eenre ende Mathijs Allertsz ter
andere zijde verclarende metten andere gegrondeelt te hebben seecker lant
genaemt "de Ses Maeden" gelegen in Jancke Maerts weer ende dat die voorn.
Maerten Jansz aen Mathijs Allertsz op zijn lot soude uijt keeren de somme van
 12.10.-. gereedt gelt.
 
 15-11-1625 blz. 64       
Dirck Huijgen onse schoolmeester ende verclaerde met zijn swaeger ende suster
geschift gescheijden ende gegrondeelt te hebben seecker percelen van landen.
Ende dat hij Dirck Huijgen voornt. op zijn lot aen zijn suster soude uijtkeren
ter somme van 300.
 
 15-11-1625 blz. 64 v      
Jacob Willemsz ter eenre ende Willem Jansz Smit ter andere zijde. Ende
verclaerden zij comparanten metten anderen veraccordeert ende verdragen te
sijn nopen het stellen ende setten van des voorn. Willem Janszs smitshuijs als
te weten dat de voorn. Willem Jansz sijn smitshuijs sal mogen stellen ende
setten opte suijderhoeck van zijn voorworff doch onder conditie ende expresse
voorwaerden dat hij het oude huijs geduerende soo lange tvoors. smitshuijs
opte voorworff staet niet sal mogen vorder uijt timmeren dan het tegenwoordich
betimmert staet. Maer het voors. smitshuijs vande voorworff wech genomen
zijnde sullen de voorn. contrahenten wederom gebruijck ende genieten moghen
elck alsulcke vrijheijt als zijet voor dat van dit contract hebbem mogen
gebruijcken.
 
 18-11-1625 blz. 65       
Vercoop, Vrerick Jacopsz poorter inde stadt Alleckmaer
aen Machtelt Cornelisdr met haer kinderen weduwe wijlent Dirck Cornelis
Huijser
vier veen ackers landts drie geleegen zijd op zijd ende de vierde opte Reeff
algeleegen in Willem
Gerritsz weer groot tsaem een madt landts, belent die drie
ZO    Roeloff Engelszs voorkinderen
ZW    Gerrit Heijndricx erffgenamen
NW    Roeloff Sijmonsz
NO    de coopers ende Neel Claes Duves.
Dander belent
ZO    Gerrit Heijndricx erffgenamen
ZW    Roeloff Engelsz
NW    Dirck Jaep Thijssen
NO    Roeloff Sijmonsz.
Voor de somme van 490 gereedt gelt.
 
 30-12-1625 blz. 65 v en 66   
Vercoop, Engel Engelsz Bieren nu wonende tot Sparendam
aen Albert, Jan, Dirck ende Neel Engelsdr zijne broeders ende suster
alsulcke eijgendoom in parceelen van landen als hem comparant bij doode ende
overloijden van zijne vader ende moeder op ende aengesturven zijn sal is all
nijet uijtgesondert leggende alhijer onverdeelt ende gemeen met zijn voors.
broeders ende suster.
Voor de somme van 1750.
 
 31-12-1625 blz. 66 v en 67   
Vercoop, Cornelis ende Pieter Jacopsz nomine uxoris buijerluijden opte Marcken
ende Niel Gerritsz buijerman tot Wormerveer als oom ende voocht van Pieter
Jacobsz zijn susters soon
aen Wouter Jansz
een stucke landts genaempt "die Lange ven" groot 1483 roeden geleegen in
Maerte Jans weer.
NO    Aecht Willemsdr ende Claes Wouten
ZO    Jacob Smidt
ZW    Adriaen Jansz met zijn kinderen
ZW    Anna Claes met haer kinderen.
Voor de somme van 3398.
 
 31-12-1625 blz. 67 v en 68   
Vercoop, Cornelis ende Pieter Jacopsz nomine uxoris buijerluijden opte Marcken
ende Niel Gerritsz buijerman tot Wormerveer als oom ende voocht van Pieter
Jacobsz zijn susters soon
aen Gerrit Jan Gerrit Huijgen
een stucke landts genaempt "tMadt" groot 598 roeden geleegen in Maerte Jans
weer.
NO    Claes Gerritsz
ZO    Anna Claes met haer kinderen
ZW    Claes Jansz
NW    de cooper.
Voor de somme van 1640.
 
 31-12-1625 blz. 68 v en 69   
Vercoop, Cornelis ende Pieter Jacopsz nomine uxoris buijerluijden opte Marcken
ende Niel Gerritsz buijerman tot Wormerveer als oom ende voocht van Pieter
Jacobsz zijn susters soon
aen Claes Pieter Jonck Claesen voor hem selven ende vervangende zijn moeder
Anna Claes midtsgaders voor zijn heele broeder
eerstelijck een stucke landts genaempt "tMadt" groot 602 roeden geleegen in
Maerte Jans weer.
NO    Aecht Willemsdr
ZO    Wouter Jansz
ZW    Ootger Dircxz met zijn soon
NW endt  die coopers.
Noch een uijterdijck groot 182 roeden onverdeelt ende gemeen met de coopers
buijtendijck geleegen over Jaep Heijnen weer.
NO    Steffens weer uijterdijck
ZW    die tocht van Jaep Heijnnen sluis.
Voor de somme van 1596.
 
 09-01-1626 blz. 69 v en 70   
Vercoop, Ootger Claesz
aen Engel Cornelisz
een huijs ende erff int zuijt eijnde, streckende vande Wechsloot off tot Claes
Willemsz landt toe.
NO    Heijndrick van Saennen
ZW    Claes Cornelis Kors.
Voor de somme van 750.
 
 09-01-1626 blz. 70 v en 71   
Vercoop, Pieter Cornelisz soo voor hem selven als voor Floris Claesz Coen sijn
swaeger
aen Jan Allertsz Coninck
de rechte helft in een stucke landts genaempt "tVentgen" onverdeelt ende
gemeen met Claes Aeriansz ende Jan Claesz groot die helft 440 roeden geleegen
in Gerritges weer.
NO    de cooper
ZO    Jacop Claes Jan Baerts
ZW    Anna Jans met haer kinderen
NW endt  Niel Jansz ende Pieter Allertsz Coninck.
Voor de somme van 1248.
 
 09-01-1626 blz. 71 v      
Jan Jansz Peet soo voor hem selven ende voor Cornelis Jansz Peet zijn broeder
ter eenre ende Cornelis Cornelisz ende Jan Florisz ter andere zijde hebben
verruijlt ende vermangelt als eerstelijck die rechte helft van een stucke
landts genaempt "Gerrit Nielen ven" groot die helft 950 roeden met die halve
uijterdijck daer over geleegen groot 99 roeden.
NO    Claes Gerritz
ZW    Heijndrick Cornelisz.
Getaxeert in gereedt gelt waerdich te wesen met de uijterdijck de somme van
1979. Noch tlandt toebehoorende Cornelis Cornelisz ende Jan Floren genaempt
"Alkes ven" groot 1236 roeden geleegen in Alkes weer.
Z     Pieter Gerritsz kinderen
N     Gerrit Ghijsen cum socijs.
Getaxeert in gereedt gelt waerdich te wesen de somme van 1660. tGeen dat de
voorn. Jan Jansz Peeten landt beter is dan Cornelis Cornelisz ende Jan Florisz
 319.
 
 09-01-1626 blz. 72 en 72 v   
Vercoop, Jan Florisz
aen Cornelis Cornelisz sijn swaeger die rechte vierdepaert in een stucke
landts genaempt "Alkes ven" groot int geheel 1236 roeden onverdeelt gemeen met
de cooper ende vercooper geleegen in Alkes weer.
Z     Pieter Gerrits kinderen
W     Griet Heijndricx met haer kinderen cum socijs
NW    Gerrit Ghijssen cum socijs.
Voor de somme van 695.
 
 09-01-1626 blz. 73 en 73 v   
Vercoop, Cornelis Garbrantsz als man ende voocht van Marij Cornelisdr
aen Willem Jan Claes Sijmons onsse buijervrijer
een stucke landts groot 393 roeden genaempt "die Hem" geleegen achter Jan
Engelen uijt.
NO    Pieter Claesse weduwe
ZW    Gerrit Jacopsz Rood
NW    Jan Engelsz.
Voor de somme van 658.
 
 09-01-1626 blz. 74 en 74 v   
Vercoop, Pieter Cornelis nomine uxoris soo voor hem selven ende voor Floris
Claesz Coen sijn swaeger
aen Cornelis Baertsz Gael
een stucke landts genaempt "Aecht Joncken meetgen" groot 527 roeden geleegen
in Gerritges weer.
NO    Claes Roeloff Sijmons
ZO    Claes Jan Gerrit Huijgen
ZW    Willem Egberts
NW    Jacop Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 1048.
 
 16-01-1626 blz. 75 en 75 v   
Vercoop, Jan Claesz onsse buijervrijer uijt naem ende van weegen Cornelis
Jacopsz zijn oom
aen Jan Engelsz een huijs ende hoijhuijs opten Nuwendijck.
ZO    Louris Jansz kinderen huijs.
Voor de somme van 90.
 
 16-01-1626 blz. 76       
Vercoop, Vrerick Willemsz Koop
aen Thomas Regiersz
een hoecke worffs, streckende vande voorn. Thomas Regiersz huijs tot
achterslootgen toe.
ZW    de weduwe ende kinderen van Cornelis Pieter Jan Barent
NO    Vrerick Willemsz.
Voor de somme van 85 gereedt gelt.
 
 16-01-1626 blz. 76 v en 77   
Vercoop, Jan Engelsz
aen Pieter Cornelisz zijn swaeger
die rechte vierdepaert vant huijs hoijhuijs ende erff daer comparant
tegenwoordich woont int zuijt eijnde bijde Nuwendijck onverdeelt met de cooper
cum socijs, streckende met terff vande Heerenwech
off tot achterlandt toe.
NO    Trijn Maerten van Saennen
ZW    Ghijsbert Claesz Schoon.
Voor de somme van 425.
 
 23-01-1626 blz. 77 v en 78   
Vercoop, Garbrant Engelsz onsse buijervrijer soo voor hem selven ende voor
Thuenis Gerritsz zijn swaeger
aen Engel Engelsz waert zijn comparants broeder
een huijs ende erff genaempt "Engel Roeleven huijs" int noort endt, streckende
vande Heerenwech tot tachterlandt toe.
NO    de cooper
ZW    Claes Jansz Backer.
Voor de somme van 260.
 
 23-01-1626 blz. 78 v en 79   
Vercoop, Claes Jan Gerrit Huijgen
aen Claes Ghijsbertsz Schoon zijn comparants swaeger
een stucke landts genaempt "de Groote ven" groot 926 roeden geleegen inde
polder van Buijtenhuijssen.
O     Aeff Engels met haer kinderen
ZO    de Kaedijck
ZW    Lou Wouters erffgenamen cum socijs
NW    de Heerenwech.
Voor de somme van 1650.
 
 23-01-1626 blz. 79 v en 80   
Vercoop, Jan Willemsz nomine uxoris soo voor hem selven als voor Pieter
Cornelisz zijn swaeger
aen Claes Jan Gerrit Huijgen
een stucke landts groot 1260 roeden genaempt "die Drie maed"geleegen in Jan
Gerritses weer.
NO    Gerrit Willemsz cum socijs
ZO    Sijmon Claesz den Boer
ZW    Sijmon Claesz den Boer
NW    Jan ende Kees Jan Peeten.
Voor de somme van 3250.
 
 30-01-1626 blz. 80 v      
Gerrit Jansz als gemachtichde ende voocht van Theet Jans sijn suster ende haer
kinderen aen deen zijde ende Wouter Willemsz ter andere zijde bekende zij
contorenten met den ander geschijft geschaijden gegrondtcavelt ende gedeelt te
hebben een seecker stucke landts genaempt "die Dijckcamp" geleegen in Maders
weer anden IJdijck, soe dat doe voorn. Gerrit Jansz opte verbeterschap van
zijn lodt aen Wouter Willemsz sal uijtkeeren de somme van 6 gereedt gelt.
 
 30-01-1626 blz. 81 en 81 v   
Vercoop, Heijndrick Engels, Engel Cornelis vant Hoff ende Jan Jansz Comen
nomine uxoris soo voor haer selven als oock voor Griet Sijmons haere
respective moeder ende schoonmoeder midtsgaders oock voor Pieter Pieters haer
swaeger ende als voochden van Trijn Engelsdr haer respevtive suster
aen Trijn Arents met haer kinderen [Maerten Huijgen als soon ende voocht voor
sijn moeder]
een stucke landts genaempt "Oppereijnde vande Vlietsven" in Madders weer
geleegen groot 1239 roeden.
Z     Jacop Jan Japen
N     Dirck Gerrits
O     de weduwe van Cornelis Claes Jan Roon cum socijs
W     Jan Engelsz.
Voor de somme van 3350.
 
 30-01-1626 blz. 81 v      
Roeloff Engelsz nomine uxoris ter eenre ende Willem Engelsz Clous ter andere
zijde bekende zij contorenten met den ander gegrondtcavelt te hebben seecker
parceel van landen ende huijs ende erff, soo dat Willem Engelsz opte
beeterschap van sijn lodt aen Roeloff Engelsz sal uijtkeeren 30 gereedt
gelt.
 
 30-01-1626 blz. 82 en 82 v   
Vercoop, Engel Barentsz soo voor hem selven als oock vervangende Hillegundt
Barentsdr sijn suster
aen Wijven Claesdr met haer kinderen [voocht voor sijn suster is Dirck Claesz
Wijves]
een huijs ende erff dat Baerent Nielsz bewoondt heeft midtsgaders noch de
hoofstede daer Claes Nielsz in sijn leven wonende plach te weesen aen ex aen
malcanderen geleegen ende staende inde Horn.
ZW    Allert Cornelisz Korssen
NW    Allert Cornelisz Korssen
NO    Willem Jansz ende Dieuwer Wouter
ZO    de Heerenwech.
Voor de somme van 1200.
 
 30-01-1626 blz. 83 en 83 v   
Vercoop, Engel Barentsz
aen Claes Woutersz
twee veencampen geleegen inde Hemmen deen genaempt "Rueden hem" groot 394
roeden.
ZO    Arent Engelsz
NW    Heijndrick Allertsz
NO    Jan Reael
ZW    Sijmon Jan Joosten.
Tander genaempt "tAckertgen" groot 148 roeden.
NO    Dirck Claesz Wijves
ZW    Sijmon Jan Joosten
ZO    Heijndrick Allertsz
NW    Jan Reael.
Voor de somme van 750.
 
 30-01-1626 blz. 84 en 84 v   
Vercoop, Gerrit Heijndricxz onse collega int Schepenampt
aen Jacop Claesz Pieters zijn oom
die gerechte helft van een stucke landts groot int geheel 1300 roeden genaempt
"die Meed" leggende onverdeelt met de cooper gemeen int Lange Laeners weer.
NO    Jacop Trijn Heijnen ende Marij Ghijsen met haer kinderen
ZO    Cornelis Claesz
ZW    Sijmon Claes Conincx
ZW    Heijndrick Heijndricxz.
Voor de somme van 1025.
 
 30-01-1626 blz. 85 en 85 v   
Vercoop, Claes Gerrit Jonck Claessen
aen Gerrit Pietersz Ham ende Jan Nielsz
de rechte helft van een stucke landts genaempt "Jan Willem Aerians buijten
dijckien" geleegen over Ghijssen weer groot int geheel 1160 roeden leggende
met de coopers onverdeelt ende gemeen, te weeten die voorn. Gerrit Pieters de
drie vierde paerte vande voors. helft ende Jan Nielen een vierde paert.
ZW    de tocht vande Vroonsluis
NW    de Meer
NO    Maerten Dirck Bieren cum socijs
ZO    den Hoogendijck.
Voor de somme van 1400.
 
 30-01-1626 blz. 86 en 86 v   
Vercoop, Cornelis Claes Roeloff Sijmons
aen Jacop Claesz
een stucke landts genaempt "het Buijtkaijckgen" geleegen int Langelaeners weer
groot 590 roeden.
NO    Roeloff Gerritsz
ZW    Jan Jansz vant Veer
NW    Marij Ghijsen
ZO    de cooper selver.
Voor de somme van 1350.
 
 30-01-1626 blz. 87 en 87 v   
Vercoop, Jacop Claesz
aen Cornelis Claesz zijn broeder
een veencamp geleegen int Groote weer groot 160 roeden.
NO    de cooper selffs
ZO    Twisch
ZW    Claes Wouters
NW    Heijndrick Heijndricxz.
Voor de somme van 161.
 
 06-02-1626 blz. 88       
Vercoop, Dirck Huijgensz onse Schoolmeester uijt name ende van weghen Thomas
Rogiersz onmachtich ende Sara Ruteau sijn huijsvrouwe
aen Garbrant Theuwesz een huijs ende erff achter de Kerck op Proijen,
jegenwoordich bewoont bij Cornelis Dircxz, streckende van de sloot tot die
achtersloot toe.
NW    Gerrit Claesz Drell
ZO    Schoel.
Voor de somme van 100 gereedt gelt.
 
 06-02-1626 blz. 88 v en 89   
Vercoop, Jacop Willemsz
aen Cornelis Jansz
twee ackers landts geleegen in Golinge weer eijnd aen eijnde groot tsaem 223
roeden met noch 12 roeden uijterdijck geleegen over tselve weer.
NO    Huijbert Pietersz
ZO    Aecht Willems
ZW    Jacop Pietersz
NW    Huijbert Pietersz.
Voor de somme van 190.
 
 06-02-1626 blz. 89 v en 90   
Vercoop, Wouter Jansz
aen Trijn Allertsdr met haer kinderen [voocht is Heijndrick Jansz Baerstses]
een stucke landts genaempt "tAchter ventgen" geleegen achter Jacop Trijn
Heijnen worff in Wilkes weer groot 803 roeden.
NO    Roeloff Sijmons
ZO    Jacop Trijn Heijnen worff
ZW    Dirck Huijberden erffgenamen
NW    Engel Kees Heijnnen.
Voor de somme van 1626.
 
 06-02-1626 blz. 90 v en 91   
Vercoop, Jan Sijmonsz Verwael tot Westsaenen getroudt hebbende Trijn Jong
Willemen soo voor hem selven als oock voor Willem Jansz ende die meerder
kinderen vande voorn. Trijn Willemsdr
aen Willem Jansz Smidt sijn schoonsoon
vijffthien sesthiende deelen van een huijs ende erff inde Woudtbuijert,
streckende vande voorsloot tot achterlandt toe.
NO    Jacop Willems met sijn kinderen
ZW    Wouter Willemsz.
Doch onder conditie oft gebuerde dat dvoorn. Trijn Willemsdr haer man
verleeffden soo salse thaeren believe in tvoors. huijs moegen komen woonen
sonder dat voorn. Willem Jansz Smidt daer ijet teghen sal hebben te seggen.
Voor de somme van 544.
 
 06-02-1626 blz. 91 v en 92   
Vercoop, Jacop Claesz als vader ende voocht van Alijt Jacopsdr met haer kindt
aen Lijsbet Maertens weduwe wijlent Gerrit Thuenisz [voocht voor zijn moeder
is Gerrit Gerritsz]
een stucke landts genaempt "tVentgen" geleegen in Oukes weer, groot 478
roeden, streckende vande worven off tot die Kaijck toe.
NO    Cornelis Jansz Peet
ZW    Lijsbet Maertens selffs.
Voor de somme van 1090.
 
 06-01-1626 blz. 92 v en 93   
Vercoop, Jacop Claesz als vader ende voocht van Alijt Jacopsdr met haer kindt
aen Willem Claesz Rijs
twee veenackers geleegen in Oukes weer sijd op sijde groot tsaemen 340 roeden.
NO    Aecht Aerentsdr
ZO    Cornelis Dircxz Steffens
ZW    Pieter Maertsz
NW    Gerrit Jellen kinderen.
Voor de somme van 518.
 
 06-02-1626 blz. 93 v en 94   
Vercoop, Jan Maertsz
aen Willem Cornelisz Backer
twee veenackers geleegen in Hillegundt Jan Roeloffs weer deen genaempt "tHalff
madt" groot 250 roeden.
NO    Gerrit Hammen kinderen [kinderen Gerrit Warnaersz Ham]
ZO    Cornelis Heijndricx
ZW    de weduwe ende kinderen van Derck Sijmonsz
NW    Garbrandt Theuwesz.
Dander groot 133 roeden.
NO    Garbrant Theuwesz
ZO    Willem Willemsz Kos
ZW    Jan Garbrantsz
NW    Cornelis Heijndricxz.
Voor de somme van 400.
 
 06-02-1626 blz. 94 v en 95   
Vercoop, Jan Claesz Vinck
aen Jan Cornelis Heijloo
seeckere parseeltges landtgen algeleegen zijd op sijd aen Twisch. Een genaempt
"tVijver campgen" tander genaempt "tBijltgen" ende "tCousebantgen" tsaem groot
142 roeden in Thijs Kees Heijnnen weer.
NO    Heijn Jan Neelen
ZO    Twisch
ZW    Claes Pieter Heijnricx.
Noch een ackertge genaempt "Acker van Kees Roelen" ["Broodtacker"] groot 150
roeden int voors. weer.
NO    Sijmon den Ouwes weduwe ende kinderen
ZO    Twisch
ZW    Heijn Jan Neelen
NW    Ghijs Maertsz cum socijs.
Voor de somme van 212.
 
 06-02-1626 blz. 95 v en 96   
Vercoop, Wouter Jansz
aen Dirck Gerritsz Schoenmacker
drie veenackers mette uijterdijck daer toe naer advenant geleegen zijd op zijd
in Wilkes weer groot tsaem 464 roeden.
NO    Roeloff Sijmons
ZO    Claes Wouten
ZW    Marij Ghijsen met haer kinderen
NW    Claes Wouten.
Voor de somme van 510.
 
 06-02-1626 blz. 96 v en 97 v  
Vercoop, Jacop Jansz als man ende voocht van Guerte Claesdr woenende inde
Beverwijck
aen Ootger Dircxz zijn oom ende Dirck Ootger sijn soon
alsulcke parceelen van landen als volgt.
Als eerstelijck die rechte helft in een stucke landts genaempt "Griete ven"
onverdeelt ende gemeen met de coopers groot int geheel 1423 roeden geleegen
int Groote weer.
NO    Neel Jan Thijssen met haer kinderen
ZO    derffgenamen van Dirck vande Lange Laen
ZW    Bastiaen Baertsen
NW    Pieter Aerentsz.
Noch die rechte helft in een stucke lants genaempt "tBincaijck ventgen" mede
gemeen met de coopers groot int geheel 652 roeden geleegen in Marij Heijnnen
weer, streckende vande Caijck off tot Pieter Arents landt toe.
NO    Gerrit Huijgen met sijn kinderen
ZW    Hillegundt Willems.
Noch een stucke landts genaempt "tHalff madt" groot 236 roeden geleegen int
voors. weer binner Delft, streckende vande Delft tot Gerrit Heijndricx landt
toe.
NO    Albert Engels Bier
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Jan Baertsen.
Noch vijff veenackers met een thuijn leggende zijd op zijd int Groote weer
groot tsaem 1032 roeden.
NO    Claes Jans
ZW    de cooper
NW    de Reeff
ZO    Roeloff Claes, Maerten Roeloffs, Heijndrick Heijten, Cornelis
     Gerrits kinderen ende Garbrant Theuwes.
Noch een veen acker genaempt "die Zuijer acker" groot 110 roeden mede geleegen
int voors. Groote weer.
NO    Pieter Arentsz
ZW    Pieter Arentsz
NW    Roeloff Claesen
ZO    Sijmon Claesz.
Noch die rechte paert vande uijterdijck leggende buijtendijck voor Jantgen
Jonck Claesen, streckende vande Dijck totte Meer toe.
NO    derffgenamen van Dirck vande Lange Laen
ZW    Gerrit Heijndricx cum socijs.
Voor de somme van 3600.
 
 13-02-1626 blz. 98 v en 99   
Vercoop, Roeloff Engelsz als vader ende voocht van zijn voorkinderen
aen Pieter Aerentsz alias Piet Joosten
die zuijt zijde van een stucke landts genaempt "het Corte meedtgen" geleegen
inden Ouwes weer groot de selffde helft 312 1/2 roeden.
NO    de cooper selffs
ZO    Claes Pieter Heijnricx
ZW    Willem Vrouwen
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 650.
 
 13-02-1626 blz. 99 v en 100  
Vercoop, Jacop Jacopsz Leen
aen Willem Willemsz Koster
een stucke landts genaempt "Duijff Kosters Delftgen" groot 505 roeden geleegen
int Kerckweer.
ZW    de cooper
NW    de cooper
NO    Willem Wouten
ZO    de Delft.
Voor de somme van 930.
 
 13-02-1626 blz. 100 v     
Vercoop, Cornelis de Jonge
aen Sijmon Claesz Wildeboer onsse buijervrijer
de rechte helft van een vierndeel van een stucke landts genaempt "die
Slobbinge ven" geleegen int Laentges weer onverdeelt met de kooper gemeen.
NO    Gerrit Wouten
ZW    Neel Dircx met haer kinderen
NW    Gerrit Willemsz
ZO    Willem Cornelisz.
Voor de somme van 550 gereet gelt.
 
 13-02-1626 blz. 101 en 101 v  
Vercoop, Cornelis de Jonge
aen Jacop Jacopsz Leen
een stucke landts genaempt "Jan Willem Aerians Marcken" groot 1400 roeden
geleegen in Ghijsen weer.
NO    Claes Wouten ende Dirck Wijves
ZO    Claes Roeloff Sijmons met sijn kinderen
ZW    Ootger Dircxz
NW    die weduwe ende kinderen van Niel Piet Hammen.
Voor de somme van 2960.
 
 13-02-1626 blz. 102 en 102 v  
Vercoop, Jacop Jacopsz Leen
aen Mr. Pieter Pietersz Churgijn
een huijs ende erff twelck bijde cooper selffs tegenwoordich bewoont wordt
inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech tot achter aen Claes de Backers
kinderen erff toe.
ZW    Ares Claesz
NO    de kinderen van Claes de Backer.
Voor de somme van 530.
 
 13-02-1626 blz. 103  
Vercoop, Wouter Jansz
aen Jan IJsbrantsz sijn swaeger
een acker landts geleegen in Wilkes weer groot 97 roeden.
NO    Maerten Roeloff Sijmons
ZO    Twisch
ZW    de cooper selffs
NW    Claes Woutersz.
Voor de somme van 87 gereet gelt.
 
 13-02-1626 blz. 103 v en 104  
Vercoop, Jacop Claesz als schoonvader van Lijsbet Evertsz met haer kindt
aen Haes Dircxdr Steffens met haer kinderen [ voocht voor sijn moeder is
Gerrit Gerritsz]
een veenacker lant geleegen in Lijclaessen weer groot 155 roeden.
NO    Heijndrick Jansz Baerses
ZO    de cooper selffs
ZW    Jacop Claes Jan Baerts
NW    Jacop Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 168.
 
 13-02-1626 blz. 104 v en 105  
Vercoop, Cornelis de Jonge
aen Joost Willemsz
twee veenackers zijd op zijd geleegen in Ghijsen weer groot 265 roeden.
NO    Claes Woutersz
Z     Cornelis Aeriansz cum socijs
ZW    Claes Jan Vincken
NW    de cooper selffs.
Voor de somme van 234.
 
 13-02-1626 blz. 105 v en 106  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge
aen Jan Claes Vinck een veenacker groot 130 roeden geleegen in Ghijsen weer.
NO    Joost Willemsz
NW    Joost Willemsz
ZO    Cornelis Aerians cum socijs
ZW    Trijn Allerts met haer kinderen.
Voor de somme van 92.
 
 13-02-1626 blz. 106 v en 107  
Vercoop, Wouter Jansz
aen Pieter Allertsz Coninck
vier veenackers groot 258 roeden geleegen twee zijd op zijd aen den ander in
Wilkes weer.
NO    Maerten Roeloff Sijmons
ZO    Neel Jan Thijssen
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Willem Nielsz
NW    den Delft.
Voor de somme van 332.
 
 13-02-1626 blz. 107 ven 108  
Vercoop, Jan Claesz Vinck
aen Dirck Huijgensz alias Dirck Griet Comen Duves
een veencampe landts geleegen int Vroon weer groot 225 roeden.
NO    Cornelis Aerians cum socijs
ZW    Maerten Dirck Steffens ende Claes Willems
ZO    Cornelis Baert Jan Gaelen
NW    Trijn Allerts met haer kinderen.
Voor de somme van 200.
 
 13-02-1626 blz. 108 v en 109  
Vercoop, Jacop Jacopsz Leen
aen Jan Claesz Vinck
een stucke landts genaempt "Warnaers ventgen" groot 527 roeden int Kerckweer.
NW    die worven van Willem Willems Kos ende Gerrit Hannen kinderen
NO    Kees Moeij Duven
ZO    Willem Willemsz Kos
ZW    die kinderen van Ghijsbert Claesz.
Voor de somme van 1800.
 
 13-02-1626 blz. 109 v en 110  
Vercoop, Jan Claesz Vinck
aen Maerten Dircxz ende Claes Willemsz
een acker landts geleegen int Laentges weer groot 230 roeden.
NO    Cornelis Baert Gael
ZO    Twisch
ZW    Kees Moeij Duven
NW    Garbrant Theuwesz.
Voor de somme van 258.
 
 20-02-1626 blz. 110 v en 111 v 
Vercoop, Jacop Willemsz, Willem Cornelisz, Heijndrick Allertsz ende Claes
Sijmonsz tsamen regierende weesmeesteren in dese vervangende Engel Cornelisz
ende Sijmon Claes besturven voochden vande naegelaten weeskinderen van wijlent
Engel Gerritsz
aen Claes Woutersz
een stucke lant genaempt "tLaijck veentgen", noch het "Uijter veentgen" aent
eijnde vant voorgaende groot tsaem 889 roeden geleegen in Heijndrick Roelen
weer.
NO    Cornelis Engelsz vant Hoff
ZO    Garbrant Gerritsz
ZW    Trijn Cornelis met haer kinderen
ZO    Claes Cornelis Kors.
Noch uijterdijcx nae proporti vant lant int voorn. weer.
Voor de somme van 1128.
 
 20-02-1626 blz. 112      
Claes Dircxz, Dirck Dircxz vande Lange Laen, Dirck Thuenisz man ende voocht
van Guerte Dircxdr, Cornelis Jansz man ende voocht van Marijtgen Dircxdr, Jan
Sijmonsz als man ende voocht van Machtelt Dircxdr onder den ander swaeger ende
bekende zij comparanten met den andere geschift gescheijden ende
gegrondtcavelt te hebben seeckere parceelen van landen huijs ende erven twelck
haer bijt sterven ende overlijden van haere respective vader ende schoonvader
Dirck Dircxz sal. op ende aengesturven ende gedeelt als volcht. Soo dat die
voorn. Claes Dircxz ende Jan Sijmonsz een stucke landt genaempt "Dick meed"
groot 1500 roeden geleegen aenden Dijck in Claes Vaers weer. Noch Claes een
stucke landts genaempt "tMarcken" groot 650 roeden. Noch die "Gehaeckte acker"
met die acker daer besijden aen geleegen int voorn. weer. Ende de voorn. Dirck
Dircxz die "Buijtcaijck" groot 850 roeden. Noch die acker genaempt die
"Stoppel acker" groot 80 roeden al meede geleegen int voorn. weer. Noch Jan
voorn. die "Binnecaijck ven" groot 750 roeden. Welcke voorn. parceelen van
landen sijn verbonden onder tseegel voor een jaerlijcxe renten van 20.10.6.
onlosbaer conserneerende die Kerck off Pastorije tot Assendelft. Welcke lasten
ende renten die is off naemaels ter oorsaeck vandien daer uijt soude moegen
onstaen ende bekende sij voorn. die gelijckelijc elcx voor een recht vijffde
paert te voldoen. Ende tot alle seeckerheijt soo verbinde wij Dirck Thuenisz
ende Cornelis Jansz specialijcke elcx voor ons vijffde paert vande voorn.
lasten. Als eerstelijc Dirck Thuenisz die "Achterven" geleegen achter aen sijn
worff groot 1300 roeden in Thamissen weer.
ZW    Jan Peeten kinderen
NO    Maerten Jan Jong Aernden.
Ende Cornelis Jansz een stucke landts genaempt "Jaep Heijnnen meed" groot 1057
roeden.
NO    Steffens meed
Z     Roeloff Sijmons.
 
 20-02-1626 blz. 112 v     
Claes ende Dirck Dircxz, Dirck Thuenisz, Cornelis Jansz ende Jan Sijmonsz onse
gebuijere, dan Cornelis Jansz nu woenende tot Haerlem ende bekende zij
comparanten met den andere geschift gescheijden ende gegrondtcavelt te hebben
seeckere parceelen van landen huijs ende erven. Soe dat dvoorn. Claes Dircxz
opt verbeeterschap van zijn lodt aende andere vier voorn. parsoonen sal
uijtkeeren de somme van 300. Ende Jan Sijmons voorn. aende andere vier
voorn. sal uijtkeeren 250 ende dat all gereect gelt.
 
 20-02-1626 blz. 113 en 113 v  
Vercoop, Jacop Willemsz, Willem Cornelisz, Heijndrick Allertsz ende Claes
Sijmonsz tsaem regierende weesmeesteren vervangende in dese Engel Cornelisz
ende Sijmon Claesz als besturven voochden vande naegelaeten weeskinderen van
wijlent Engel Gerritsz
aen Heijndrick Cornelis van Saenen
een stucke landts genaempt die "Buijtcaijck" geleegen in Heijndrick Roeleven
weer groot 991 roeden.
NO    Claes Havicxz
ZO    Claes Havicxz
ZW    Maerten Claesz cum socijs
NW    de cooper selffs.
Met noch die uijterdijck naer proportie vant lant int voorn. weer.
Voor de somme van 2250.
 
 20-02-1626 blz. 114 en 114 v  
Vercoop, Claes Lourisz onsse buijervrijer als ouste zoon ende voocht van zijn
moeder weduwe ende boelhouster van wijlent Louris Cornelisz vant Hoff
aen Willem Jansz 60 roeden lant vant riedtlant vant westeijnde geleegen tot
Nouwernae.
NW    de vercoopers
ZO    de vercoopers
O     Dirck Gerritsz
ZW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 48.
 
 28-02-1626 blz. 115 en 115 v  
Vercoop, Ghijsbert Jacopsz Coppes onse buijerman hem starck maeckende voor
Dirck Arisz sijn swaeger buijerman tot Westsaenen
aen Pieter Ghijsbertsz
een stucke landts genaempt "Dijck veentgen" groot 600 roeden geleegen in Claes
van Saennen weer, streckende van Trijn Aerents met haer kinderen lant off tot
den Hoogendijck toe.
NO    Claes Cornelis Kors
ZW    Cornelis Engelsz vant Hoff.
Voor de somme van 336.
 
 28-02-1626 blz. 116 en 116 v  
Vercoop, Pieter Ghijsbertsz als gemachtichde van Ghijsbert Claes Schoon zijn
vader
aen Engel Jacopsz Rood
die gerechte helft in een stucke landts genaempt "Hardenack" leggende inde
polder van Buijtenhuijssen onverdeelt ende gemeen met Aeff Engelsdr de voors.
coopers moeder groot int geheel
875 roeden.
NO    Willem Claesz Overdijck
ZO    Willem Claesz Overdijck
ZW    Cornelis Jacopsz cum socijs
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 800.
 
 28-02-1626 blz. 117 en 117 v  
Vercoop, Jacop Jansz buijerman inde Beverwijck als man ende voocht van Guerte
Claes Ootgers
aen Michiel Willemsz
een stucke lant genaempt "tLaentgen" groot 860 roeden geleegen in Heijntges
weer aende Heerenwech.
NO    Jannitgen Jaep Thijssen met sijn kinderen ende de cooper selffs
ZO    de Wech ende Schipper Sijmon
ZW    de vercooper
NW    de cooper selffs.
Voor de somme van 2100.
 
 06-03-1626 blz. 118      
Vercoop, Jan Pietersz de Jonge onse predicant
aen Barent de Jonge onsse Schout des comparants broeder
twee veenackers lant groot tsaem 219 roeden geleegen ten eijnde den ander in
Floren weer over den Delft.
NO    Cornelis Roeloffsz ende Willem Jansz
ZO    Willem Jansz
ZW    Balle camp
NW    den Delft.
Voor de somme van 350.8.-. gereedt gelt.
 
 06-03-1626 blz. 118 v en 119  
Vercoop, Claes Gerritsz Boedt als soon ende voocht van Griet Heijndricx zijn
moeder weduwe ende boelhouster wijlent Gerrit Gerritsz Boet sal.
aen Claes Cornelisz
een parceeltgen uijterdijck groot 50 roeden onverdeelt ende gemeen leggende
met de cooper over die "Verlis kamp", streckende vande Dijck tot de Meer toe.
NO    Pieter Cornelis
ZW    Albert Engelsz Bier cum socijs.
Voor de somme van 145.
 
 06-03-1626 blz. 119 v en 120  
Vercoop, Floris Pietersz Schoenmaecker
aen Claes Gerritsz
het uijter eijnde van Gerrit Heijndricx "Buijtcaijck" groot 380 roeden
geleegen in Heijnricx weer.
NO    Sijmon Claesz Conincx
ZO    de cooper selffs
ZW    Sijmon Claesz Conincx
NW    Cornelis Roeleven met zijn kinderen.
Voor de somme van 800.
 
 06-03-1626 blz. 120 v en 121  
Vercoop, Jan Claesz ende Claes Stoffelsz als voochden van Aeff ende Jannitgen
Stoffels haere respective schoonsuster ende suster
aen Jacop Pietersdr onsse buijervrouw weduwe wijlent Jacop Jansz Coppen
[voocht voor zijn moeder is Jan Jacopsz Coppen]
een stucke lants genaempt die "Buijtcaijck" geleegen in Sijmon Heijnen weer
groot 796 roeden.
NO    Claes Gerridden
ZO    Machtelt Cornelis met haer kinderen
NW    Jacop Pieters selver
ZW    Jacop Pieters selver.
Voor de somme van 1712.
 
 06-03-1626 blz. 121 v     
Vercoop, Claes Heijndricxz onsse buijervrijer als ouste soon ende voocht van
Neel Dircxdr weduwe ende boelhouster wijlent Heijndrick Dirricxz
aen Haes Dircxdr zijn moeije met haer kinderen
drie veenackers te weten twee geleegen zijd op zijd in Claes Heijnnen weer
groot 250 roeden.
NO    Aechte Remmen
ZO    Twisch
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Jan Baerts
NW    Cornelis Claes Pieters.
Ende noch een acker in Steffens weer groot 255 roeden.
NO    de cooper selffs
O     Maerten Dirck Steffens
ZW    Heijndrick Jansz Baerses cum socijs
NW    Jacop Claesz.
Met een erffpacht conserneerende de Kerck ende Huijsarmen naer proportie van
zijn groote als andere landen in het voorn. weer.
Voor de somme van 550 gereedt gelt.
 
 13-03-1626 blz. 122 en 122 v  
Vercoop, Niel Gerritsz nu tertijt woenende op Wormerveer
aen Claes Gerritsz zijn broeder
de rechte derde paert vande achteruijts ven geleegen achter des coopers huijs
groot int geheel 1600 roeden onderdeel ende metten cooper gemeen in Claes
Maerts weer.
NO    Hammen ven
ZO    Aecht Willems
ZW    Gerrit Huijgen
NW    den Hoogendijck ende des coopers worff.
Noch de rechte derde deel in een stucke landts genaempt "de Meed" groot int
geheel 700 roeden geleegen achter Anna Pieter Jonck Claesen worff.
NO    Heijn Roeleven dijckmeed
ZO    de weduwe van Pieter Jonck Claesen
ZW    Claes Dircx ende Jan Sijmons
NW    den Hoogendijck.
Noch de rechte derde paert van een parseel uijterdijck gemeen onverdeeld met
den cooper leggende voor zijn duer. Item noch een parceeltgen uijterdijck mede
met den cooper gemeen leggende benoorden Jan Allerts sluijstocht.
Voor de somme van 2050.
 
 13-03-1626 blz. 123 en 123 v  
Vercoop, Thijs Jacopsz tot Crommenie als soon ende voocht vande weduwe van
Jacop Claes Schoenmaecker ende oock vervangende Barent Claesz zijn oom aen
Dirck Claes Moll twee campen landts geleegen inde hondert gaerden bewesten de
Wech zijd op zijd groot tsaemen 670 roeden, streckende vande Heerenwech off
tot die Kaijck toe
NO    Jan Maijnnertsz
ZW    Engel Claesz.
Voor de somme van 1350.
 
 13-03-1626 blz. 124 en 124 v  
Vercoop, Dirck Claesz Moll nomine uxoris ende voorde kinderen van zijn
huijsvrouw geprocreert bij Rem Jans s.g.
aen Neel Claes Duijves weduwe ende boelhouster van wijlent Mathis Jacopsz
[voocht voor zijn schoonmoeder is Roeloff Claesz]
een stucke landts genaempt die "Bincaijcx ven" groot 1501 roeden geleegen in
Ghijsen weer.
NO    Willem Wouters
ZO    Cornelis Aerians cum socijs
ZW    Neel Dircxdr met haer kinderen
NW    die Caijck.
Voor de somme van 3002.
 
 13-03-1626 blz. 125 en 125 v  
Vercoop, Claes Heijndricxz onsse buijervrijer als ouste soon ende voocht van
Neel Dircxdr weduwe ende boelhouster van wijlent Heijndrick Dircxz s.g.
aen Dirck Dircxz vande Lange Laen
die gerechte helft van een stucke lants genaempt die "Hooge meed" geleegen in
Tammiskes weer onverdeelt ende gemeen met Claes Jaspers erffgenamen groot die
selffde helft 695 roeden.
NO    Allert Engels kinderen
ZO    Marij Michiels
ZW    Claes Gerriden cum socijs
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 1808.
 
 13-03-1626 blz. 126 en 126 v  
Vercoop, Claes Heijndricxz onsse buijervrijer als soon ende voocht van Neel
Steffens zijn moeder weduwe wijlent Heijndrick Dircxz s.g.
aen Jan Jansz vant Veer
een stucke lants genaempt "tAchter ventgen" groot 956 roeden geleegen in
Steffens weer.
NO    Dirck Thuenisz
ZW    die kinderen van Jan vande Kaijck
NW    de cooper
ZO    de cooper.
Met sulcke erffpacht conserneerende de Huijsarmen ende Kerck naer zijn
proportie als andere landen int selve weer schuldich zijn te houden.
Voor de somme van 2437.16.-.
 
 13-03-1626 blz. 127 en 127 v  
Vercoop, Thijs Jacopsz tot Crommenie als ouste soon ende voocht van zijn
moeder weduwe ende boelhouster wijlent Jacop Claesz Schoenmaecker ende oock
voor Barent Claesz zijn oom
aen Engel Claesz Moll onsse buijervrijer
een stucke landts genaempt die "Zuijer acker" van Claes Jan Vrericx groot 533
roeden geleegen inde noorderste hondert gaerden bewesten de Wech, streckende
vande Heerenwech off tot die Kaijck toe.
NO    Dirck Claesz
ZW    Wouter Claesz Moll.
Voor de somme van 1024.
 
 13-03-1626 blz. 128 en 128 v  
Vercoop, Aris Jacopsz tot Crommenie soo voor hem selven ende voor Cornelis
Arisz zijn oom
aen Pieter Pouwelsz tot Crommenie
een acker lants genaempt "Hanses acker" groot 116 roeden geleegen inde
noorderste hondert gaerden.
NO    Marij Michiels met haer kinderen
ZW    Aechte Niels met haer kinderen.
Voor de somme van 80.
 
 13-03-1626 blz. 129 en 129 v  
Vercoop, Dirck Claesz Moll nomine uxoris ende voor de kinderen van Aechte
Pieters sijn huijsvrouw geprocreert bij Rem Jansz
aen die kinderen Neel Jan Thijssen
een stucke landts genaempt die "Binner Delft" groot 460 roeden geleegen achter
Jacop Claes Jan Baerts uijt.
NO    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Pieters
ZO    Kees Claes Pieters
ZW    Willem Egberts met zijn kinderen
NW    de weduwe ende kinderen van wijlent Jan Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 658, met een lasten van 4 jaerlijcx conserneerende de
Kerck oft Pastorije.
 
 13-03-1626 blz. 130 en 130 v  
Vercoop, Jan Jansz vant Veer ende Jan Dircxz
aen Jacop Claesz Veerman
een stucke landts genaempt "Nielen ven" geleegen inde polder van
Buijtenhuijssen groot 2008 roeden.
NO    Cornelis Jaep Claesen
ZO    het IJe
ZW    Beatris met haer dochter
NW    de Wech.
Voor de somme van 2965.
 
 13-03-1626 blz. 131 en 131 v  
Vercoop, Dirck Claesz Moll als man ende voocht van Aechte Pietersdr ende oock
voor de kinderen van Aechte Pietersdr geprocreert bij Rem Jans
aen Cornelis Aeriansz ende zijn broeders
een huijs hoijhuijs ende erff benoorden de Kerck, streckende vande Heerenwech
off tot het achterlant
toe.
ZW    Kees Sijbouden kinderen
NO    de cooper selver.
Voor de somme van 720.
 
 13-03-1626 blz. 132 en 132 v  
Vercoop, Dirck Claesz Moll nomine uxoris ende voor de kinderen van zijn
huijsvrouw geprocreert bij Rem Jans s.g.
aen Jacop Jacopsz Leen
de helft van een stucke lants genaempt "Trijn Cuijpers meed" vant uijter
eijnde in tot die affdoelinge toe groot 661 roeden in Ghijsen weer.
NO    Bieren volck
ZO    Cornelis Aerians cum socijs
NW    Cornelis Aerians cum socijs
ZW    Floris Pieters met sijn kinderen.
Voor de somme van 1550.
 
 13-03-1626 blz. 133 en 133 v  
Vercoop, Claes Heijndricxz onsse buijervrijer ouste soon ende voocht van Neel
Dirck Steffens weduwe ende boelhouster wijlent Heijndrick Dircxz
aen Maerten Dirck Steffens zijn oom
de gerechte helft vant oppereijnde in een stucke lants genaempt de "Meed"
leggende onverdeelt ende gemeen met den cooper in Steffens weer groot die
selffde helft 361 roeden.
NO    Guerte Cornelis cum socijs
ZO    Sijmon Conincx
ZW    Cornelis Jansz nomine uxoris
NW    Heijndrick Steffens.
Met een erffpacht conserneerende die Kerck ende Huijsarmen naer proportie van
sijn groote als andere landen int selffve weer.
Voor de somme van 936.
 
 20-03-1626 blz. 134 en 134 v  
Vercoop, Louris Cornelisz tot Eemskerck als man ende voocht van Lijsbet
Bouwesdr
aen Baert Roeloffs
een stucke lants genaempt "tHalff madt" in Roeloff Baerts weer.
ZO    de cooper selff
ZW    Engel Jacopsz Rood
NW    de Kaijck
NO    Heijndrick van Saennen.
Voor de somme van 594.
 
 20-03-1626 blz. 135 en 135 v  
Vercoop, Louris Cornelisz tot Eemskerck nomine uxoris
aen Pieter Dirck Jong Claesen
een stucke lants genaempt "tMeetghen" groot 603 roeden geleegen in Havick
Jansz weer.
NO    Anna Gerrits voorkinderen cum socijs
NW    de cooper selff
ZO    Pieter Cornelis
ZW    Anna Ghijsen dijckstal.
Voor de somme van 1304.
 
 24-03-1626 blz. 136 en 136 v  
Vercoop, Claes Gerritsz woenende aende Dam in de banne van Uijtgeest ende
Evert Pieters als vader ende voocht van Lijsbet Pietersdr
aen Pieter Maertsz opten Nuwendam te weten Claes Gerritsz voorn. 361 roeden
ende Evert Pietersz
29 1/2 roeden landts geleegen aenden ander buijtendijck.
NO    den Dam
ZO    den cooper
W     die nuwe sluijstocht
NW    die nuwe sluijstocht.
Voor de somme van 668.13.8.
 
 27-03-1626 blz. 137 en 137 v  
Vercoop, Baert Roeloffsz
aen Engel Cornelisz vant Hoff [Cornelis Engelsz uijt name van zijn soon]
een stucke lants in Roeloff Louwen weer.
NO    Hillegundt Barents met haer soon
ZO    Neel Sijmonsdr
ZW    Claes Corenelis Koijt
NW    Govert Jansz.
Voor de somme van 460.
 
 27-03-1626 blz. 138 en 138 v  
Vercoop, Huijch Maertsz soo voor hem selver als voor zijn broeders, naegelaten
kinderen van wijlent Maerten Roeloffsz
aen Cornelis Roeloffsz ende Jan Willemsz sijn comparants oomes
alsulcke eijgendoom in verscheijden parseelen van landen mitsgaders een huijs
ende erff daer de coopers jegenwoordich in woonen all twelck de vercoopers
aengeerft ende opgesturven bij toverlijden ende sterven van Pieter Roeloffs
haer oom sal.
Voor de somme van 1462.
 
 27-03-1626 blz. 139 en 139 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Gerrit Pietersz
een stucke lants genaempt "tHondt lants" in Roeloff Louwen weer.
ZW    Neel Sijmons
NW    Hillegundt Barents met haer soon
NO    Bastiaen Engels
ZO    Neel Sijmons.
Voor de somme van 100.
 
 27-03-1626 blz. 140 en 140 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Claes Havicxz
een stucke landts genaempt die "Buijtcaijck" groot 1381 roeden geleegen in
Pieter Ghijs Bouwes
weer.
NO    Trijn Claes Duves
ZO    Pieter Ootgers cum socijs
ZW    de kooper selffs
NW    Dirck Claesz.
Voor de somme van 3212.
 
 27-03-1626 blz. 141 en 141 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Havick Gerritsz
een stucke landts genaempt die "Tuijnveen" groot 598 roeden geleegen in Bouwes
weer.
NO    Dirck Claesz van Dijck cum socijs
ZO    Maerten Ootgers
ZW    Bastiaen Engelsz
NW    de cooper selffs.
Voor de somme van 614.
 
 27-03-1626 blz. 142 en 142 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Trijn Claes Duves weduwe ende boelhouster wijlent Gerrit Havicxz
een stucke landts genaempt "tAchter ventgen" groot 426 roeden geleegen in
Bouwes weer, streckende van Ootgers Jansz kinderen worff tot Claes Havicxz
lant toe.
NO    de kinderen van Ootger Jansz
ZW    de kinderen van Maerten Cornelisz.
Voor de somme van 1050.
 
 27-03-1626 blz. 143 en 143 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Jan Maertsz Backer
een stucke landts genaempt "Jaep Jannen campgen" groot 236 roeden geleegen
achter Sijmon Ghijsen uijt.
ZW    de weduwe ende kinderen van Gerrit Havicxz
NW    de weduwe van Ghijs Sijmons met haer kinderen
NO    Willem Garbrantsz
ZO    Govert Jans.
Voor de somme van 236.
 
 27-03-1626 blz. 144 en 144 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Dirck Claesz aende Dijck
een stucke landts genaempt het "Halff madt" groot 281 roeden geleegen in
Pieter Ghijs Louwes weer.
NO    Trijn Claes Duves
ZO    Jan Ootgers
ZW    de cooper selffs
NW    Jan Maertsz Backer.
Voor de somme van 332.
 
 27-03-1626 blz. 145 en 145 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Pieter Cornelis vant Hoff
een huijs hoijhuijs met een erff jegenwoordich bij den vercooper bewoent.
ZO    vercoopers lant
ZW    vercoopers lant
NW    de Wechsloot
NO    Claes Havicxz.
Voor de somme van 1250.
 
 27-03-1626 blz. 146 en 146 v  
Vercoop, Jan Engels
aen de voorkinderen van Claes Cornelis Kuijpers [voocht is Havick Gerritsz]
een huijs ende hoijhuijs aen malcanderen opten Nuwendijck.
ZO    de kinderen van Louris Jansz
Voor de somme van 92.
 
 27-03-1626 blz. 147 en 147 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Maerten Pietersz ende Pieter Pietersz van Lis
een gerecht vierde paert in een stucke lants genaempt "Nannicken ven"
onverdeelt ende gemeen met Pieter Ootgers cum socijs groot int geheel 800
roeden buijtendijcx inde Binnenkaech.
NO    Maerten Keesen kinderen
ZO    de Hoijpoel
ZW    de Sluijssloot
NW    Trijn Claes Duves.
Voor de somme van 310.
 
 27-03-1626 blz. 148 en 148 v  
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff als gemachtichde voor Pieter Cornelis zijn
soon
aen Jan Engelsz
de rechte helft van een huijs hoijhuijs ende erff bijden Nuwendijck onverdeelt
ende gemeen met de coopers broeder ende suster, streckende vande Heerenwech
off tot het achterlandt toe
NO    Trijn Maerten van Saennen
ZW    Ghijsbert Claesz Schoon.
Voor de somme van 950.
 
 27-03-1626 blz. 149 en 149 v  
Vercoop, Griete Meltesdr verstarckt met Jan Jansz haer soon ende bijstande
voocht
aen Jannitgen Jansdr onsse vroevrou
een huijs ende erff daer de comparanten jegenwoordich in woonen inde
Peperstraet, streckende vande Peperstraet tot tachterslootgen toe.
ZO    Jan Vincken
NW    Vrerick Baerentsz.
Voor de somme van 800.
 
 01-04-1626 blz. 150 en 150 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardentgen Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Joostgen Jansdr weduwe wijlent Jan Willemsz met haer kinderen
twee binner Delft campen groot tsaem 425 roeden geleegen in Pieter Jan Tammis
weer.
NO    Pieter Heijn
ZO    die Delft
ZW    Huijbert Pietersz
NW    Floris Pietersz Schoenmaecker.
Voor de somme van 602.
 
 01-04-1626 blz. 151 en 151 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachrichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardens Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Claes Jansz den Ouwes
een stucke lants genaempt de "Paerdecamp" groot 878 roeden geleegen in Pieter
Jan Tammis weer.
NO    Willem Cornelis Vrouwen
ZO    de weduwe ende kinderen van Claes Garbrantsz
ZW    Neel Claes Duves met haer kinderen
NW    Jan Cornelis Coppes.
Noch 35 roeden uijterdijck.
Voor de somme van 1226.
 
 01-04-1626 blz. 152 en 152 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardens Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Engel Cornelisz ende Dieuwer Cornelisdr weduwe wijlen Jan Gerritsz niet
tegenstaende dselvighe procuratie luijt op IJsbrandt Dircxz welcke de landen
voorde voors. Dieuwer Cornelis ende Engel Cornelis gecoft hadde twee
veenackers lants geleegen zijd op sijd in Pieter Jan Tammis weer groot tsaem
349 roeden.
NO    Aecht Claes Jaspers met haer kinderen
ZO    Jan Cornelis
ZW    Claes Gerridden
NW endt  Jan Cornelis Koppes.
Voor de somme van 258.
 
 01-04-1626 blz. 153 en 153 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardens Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Gerrit Heijndricxz onsse collega int Schepenenampt
een stucke lants genaempt "Pelsers ven" geleegen in Cornelis Pieters weer
groot 1083 roeden.
NO    Dirck Dircxz ende Dirck Willemsz
ZO    Anna Jans met haer kinderen
ZW    Heijndrick Heijndricxz
NW    Willem Egbertsz.
Voor de somme vsan 2378.
 
 01-04-1626 blz. 154 en 154 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardens Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Pieter Jansz Koen
een stucke lants genaempt die "Riedige meed" groot 676 roeden.
NO    de coopers vader
ZO    de Langesloot
ZW    Engel Jan Fransen met zijn kinderen
NW    Claes Jacopsz.
Met noch 25 1/2 roeden uijterdijck.
Voor de somme van 1510.
 
 01-04-1626 blz. 155 en 155 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardens Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Jan Maertsz
676 roeden in een stucke lants genaempt "Vrericx meed" gemeen ende onverdeelt
met Willem Cornelis Vrouwen geleegen in Pieter Jan Tammis weer.
NO    Pieter Aerents Joosten cum socijs
ZO    Jan Cornelis Koppes ende Gerrit Alles erffgenamen
ZW    Thijs Cornelisz ende Dirck Thuenisz cum socijs
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 1440.
 
 01-04-1626 blz. 156 en 156 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardenten Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Willem Cornelisz Vrouwen
een stucke lants genaempt die "Binnecaijck" geleegen achter aende worven in
Pieter Jan Tammis weer groot 811 roeden.
NO    de cooper selffs
ZO    de worven
ZW    Lijsbet Gerrits met haer kinderen
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1816.
 
 01-04-1626 blz. 157 en 157 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardens Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Jan Cornelis Roeleven onsse buijervrijer
twee veencampen geleegen sijd op zijd in Pieter Jan Tammis weer groot tsaem
130 roeden.
NO    Claes Pietersz Heijndricx
ZO    Twisch
ZW    Hillegundt Cornelis Koijten
NW    Engel Cornelis cum socijs.
Voor de somme van 110.
 
 01-04-1626 blz. 158 en 158 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardenthen Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Dirck Gerritsz
drie veenackers groot tsaem 165 roeden geleegen in Pieter Jan Tammis weer.
ZO    Jan Cornelis Koppes
ZW    Claes Gerridden
NW    Willem Cornelis Vrouwen
NO    Michiel Willemsz.
Voor de somme van 216.
 
 01-04-1626 blz. 160 en 160 v  
Vercoop, Jan Maertsz
aen Willem Cornelisz
676 roeden in een stucke lants genaempt "Vrericx meed" gemeen met de cooper in
Pieter Jan Tammis weer.
NO    Pieter Aerents Joosten cum socijs
ZO    Jan Cornelisz Koppes met Gerrit Alles erffgenamen
ZW    Dirck Thuenisz cum socijs
NW    den Hoogendijck.
Noch 35 roeden uijterdijck.
Voor de somme van 1365.
 
 01-04-1626 blz. 161 en 161 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardenthen Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Floris Pietersz Schoenmaecker
een stucke lants genaempt die "Boeveech" groot 779 roeden geleegen in Pieter
Jan Tammis weer.
NO    Baert Jansz ende Pieter Jansz den Ouwes
ZO    Joosgen Jansdr
ZW    Huijbert Pietersz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1780.
 
 03-04-1626 blz. 162 en 162 v  
Vercoop, Dirck Cornelis nomine uxoris
aen Cornelis Jansz
een schuer metten erff int noort eijnde.
ZW    de cooper
NW    de cooper
ZO    de vercooper
NO    Cornelis Dircxz Steffens.
Voor de somme van 290.
 
 03-04-1626 blz. 163      
Vercoop, Engel Baertsz
aen Dirck Baertsz, Jan Baertsz, Sijmon Ghijsbertsz ende Cornelis Jansz zijn
respective broeders ende swaegers alsulcke eijgendoom van landen als hem
comparant bijt sterven ende overlijden van Baert Dircxz sijn sal. vader op
ende aengesturven is.
Voor de somme van 580 gereedt gelt.
 
 06-04-1626 blz. 163 v en 164  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde vande Erntfeste Joncheer
Arnout Bardenthen Ridder uijt cracht van zijn procuratie
aen Claes Sijmonsz ende Claes Heijndricxz
die gerechte helft vande "Hooge meed" nu gemeen met Claes Gerrit Heijndricx
die swaeger van Claes Jaspers.
Noch die helft vande "Marcken" gemeen met derffgenamen van Stoffel Warnaers.
Item die voor uijts off "Binnekaijck ven".
Item het "Binner Delfts ventgen", noch die "Hooftcamp", noch die "Bijlcamp",
noch drie campen daer ten zuijtoosten aen, noch die "Breeveen" aen Twisch,
noch twee derde paerte vande uijterdijck langs duer vande zuijt zijd alle
geleegen in Tammiskes weer.
Voor de somme van 8450.
 
 06-04-1626 blz. 164 v en 165  
Vercoop, Claes Heijndricx onsse buijervrijer
aen Jannitgen Stoffelsdr onsse buijervrijster met Claes Stoffelsz haer broeder
ende bijstaende voocht
die rechte helft van een stucke lants genaempt de "Marcken" groot int geheel
1080 roeden onverdeelt ende gemeen met Jan ende Claes Stoffels geleegen in
Thammiskes weer.
NW    de vercooper selffs
NO    Hillegundt Cornelis cum socijs
ZO    Cornelis Roeleven
ZW    Cornelis Roeleven.
Voor de somme van 540.
 
 09-04-1626 blz. 165 v en 166  
Vercoop, Gerrit Jansz als gemachrichde van Teet Jansdr sijn suster weduwe ende
boelhouster van wijlent Jan Cornelis
aen Willem Claesz
een stucke lants groot 200 roeden genaempt de "Bod" geleegen in Madders weer.
ZO    de coopers vader ende Hoogendijck
ZW    Wouter Willems
NW    de vercoopster
NO    Dirck Gerritsz.
Voor de somme van 100.
 
 21-04-1626 blz. 166 v en 168  
Vercoop, Jacop Jansz eertijts onse buijerman nu poorter tot Haerlem
aen Jan Maertsz Backer zijn swaeger
een stucke lants genaempt de "Veen" groot 400 roeden geleegen in Baert Vonden
weer.
NW    de weduwe ende kinderen van Gerrit Havicx
NO    de weduwe ende kinderen van Gerrit Havicx
ZO    Trijn Jan Ootgersdr
ZW    Jan Ootgersz.
Voor de somme van 410.
 
 10-04-1626 blz. 167      
     Schepenen van Assendelft anno 1626,
Int Broeckvierndel                    Claes Gerritsz
Int Kerckvierndel                     Gerrit Jan
                             Gerrit
                             Huijgen
Int Woutvierndel                     Gerrit
                             Willemsz
                             Jan Jansz
                             Peet
Int Nesvierndel                      Cornelis
                             Engelsz vant
                             Hoff.
       Schodtvangers van Assendelft,
Int Broeckvierndel                    Dirck Jacobsz
Int Kerckvierndel                     Cornelis
                             Adriaensz
Int Nesvierndel                      Bastiaen
                             Engelsz.
      Hemraeden vande Kaech,
In de Campen                       Niel Roeloffsz
In de Volger                       Jan Bouwesz
In de Binnenkaech                     Pieter Jansz.
     NICOLAES de Renesse Vrijheere van Assendelft.
 
 21-04-1626 blz. 168 v en 169  
Vercoop, Willem Cornelisz Vrouwen nomine uxoris
aen Claes Cornelis Roon
een stucke lants genaempt "Slobbinghe" groot 476 roeden in Rijalen weer.
NO    de cooper selffs
ZO    Floris Wouters ende Cornelis Claesz volck
ZW    Dirck Gerritsz
NW    Jan Claesz Rijael.
Voor de somme van 476.
 
 01-05-1626 blz. 169 v en 170  
Vercoop, Dirck Claesz Moll als soon ende voocht van Marij Wouten weduwe
wijlent Claes Dircxz Moll s.g. ende oock voor zijn broeder ende susters
aen Dirck Cornelis Roeleven
270 roeden van een stucke lants genaempt de "Boeveech" geleegen in Aechte
Neelen weer.
NO    Claes Heijnnen weduwe ende kinderen
ZO    die vercooper
ZW    Cornelis Dircxz Steffens
NW    de Wechsloot.
Onder conditie dat die nuwe sloot aende noort sijde tusschen Dirck Cornelis
ende des comparants lant de voorn. Dirck Cornelis alleen toe compt tot op
dardalve voet aen des comparants zijde.
Voor de somme van 800.
 
 01-05-1626 blz. 170 v     
Lijsbet Gerritsdr weduwe ende boelhouster van Dirck Jansz Laijder s.g.
geassisteert met Jan Dircxz haer ouste zoon ende voocht schuldich
aen Gerrit Willemsz Betghes
een jaerlijcxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande het huijs ende erff dat zij tegenwoordich bewoont inde
Moelenbuijert, streckende vande Heerenwech aff tot het achter lant toe.
NO    Albert Egbertsz
ZW    Huijbert Pieters.
 
 02-05-1626 blz. 172 en 172 v  
Vercoop, Hans van Doorne als gemachtichde van Joncheer Florens van Alckemaden
poorter van Haerlem ende Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde van
Joncheer Arnout Bardens Ridder
aen Wouter Claesz Moll ende Roeloff Claesz
te weten Hans van Doorne vijff achte paerten ende de voorn. Cornelis de Jonge
drie achte paerten van naergenoemde percelen van landen in Everts ende Pieters
weeren. Als eerste een stucke lants genaempt den "Meed" groot 1621 roeden.
Noch een stucke lants genaempt het "Calverventgen" groot 1070 roeden. Noch een
stucke lants genaempt den "Leversoo" groot 994 roeden. Noch een stucke lants
genaempt het "Smaijers ventgen" goot 1409 roeden. Noch een stucke lants
genaempt den "Boveech" met het eijnd op den Wechsloot groot 764 roeden. Noch
een ackertgen groot 81 roeden. Noch daer benoorden den grooten thuijn 78
roeden. Noch daer benoorden het uijter kamgen groot 91 roeden. Noch daer
benoorden 25 roeden. Noch dat cleijne tuijntgen 43 roeden. Noch dat Dircx
lantgen groot 177 roeden. Noch dat tuijntgen in Everts weer groot 21 roeden.
Noch die Twisch camp groot 222 roeden. Noch dat thuijntgen groot 38 roeden.
Noch dat Dircx lantgen groot 132 roeden. Noch daer besijden 110 roeden. Noch
daer besijden aen groot 80 roeden. Noch dat ackertgen binner Delft in Everts
weer groot 70 roeden. Noch dat smal ackertgen groot 77 roeden. Noch daer
bewesten 49 roeden. Noch daer bewesten 68 roeden. Noch Hammen thuijn aende
Wech groot 130 roeden. Noch een uijterdijck overt voors. weer groot 21 roeden.
Voor de somme van 9500.
 
 02-05-1626 blz. 173 en 173 v  
Vercoop, Roeloff Claesz
aen Jan Maertsz
den gerechte helft van een stucke lants genaempt den "Dijckmeed" gelegen in
Pieters weer groot
dselve helft 810 1/2 roeden.
NO    Dirck Dircxz Huijberden
ZW    Dirck Dircxz Huijberden
ZO    de cooper selff met Engel Claesz Moll
NW    den Leegendijck.
Voor de somme van 1514.
 
 02-05-1626 blz. 174      
Vercoop, Roeloff Claesz
aen Pieter Walichsz
twee ackertges gelegen zijd op zijd in Pieters weer over den Delft groot
tsamen 199 roeden.
NO    Jan Cornelis Koijt
ZO    Aemgert Jansz
ZW    Cornelis Neel Remmen
NW    den Delft.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 
 02-05-1626 blz. 174 v en 175  
Vercoop, Roreloff Claesz
aen Heinrick Cornelisz sijn swaeger
drie vierde paerten van en stuck lants genaempt den "Twisch veen" groot int
geheel 222 roeden geleghen in Everts weer.
NO    Laurens Laurensz cum socijs
ZO    den Twisch
ZW    Heinrick Cornelisz ende Heinrick Baertses
NW    den vercooper.
Voor de somme van 322.
 
 02-05-1626 blz. 175 v en 176
Vercoop, Roeloff Claesz
aen Aeffgen Claesdr onse buervrijster
een stucke lants genaempt den "Boveech" groot 764 roeden geleghen in Pieters
weer.
NO    Anna Bessen
ZO    Wouter Claesz
ZW    Jan Cornelis Koijt
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1584.
 
 02-05-1626 blz. 176 v en 177  
Vercoop, Roeloff Claesz
aen Dirck Claesz Moll
die gerechte helft van een stucke lants genaemt het "Smaijers ventgen" groot
dselve helft 700 roeden
gelegen met den cooper gemeen in Pieters weer.
NO    Willem Baerten
ZO    den cooper selff
ZW    Aecht Claes Jaspers
NW    Heinrick Jan Neelen.
Voor de somme van 1250.
 
 02-05-1626 blz. 177 v en 178  
Vercoop, Roeloff Claesz
aen Claes Walichsz
eerst de gerechte helft van een stucke lants genaemt den "Leversoo" groot 497
roeden gelegen in Everts weer.
NO    Laurens Laurensz
ZO    de Kaijck
ZW    Claes Jantes
NW    Dirck Claesz Moll.
Noch vier veen ackers geleghen zijd op zijd in Pieters weer groot tsamen 332
roeden.
NO    Anna Bessen
ZO    den Delft
ZW    Jantes
NW    Wouter Claesz.
Voor de somme van 684.
 
 11-05-1626 blz. 178 v     
Sijmon Dircxz woonende aenden Legendijck schuldich aen de kinderen ende
erffgenamen van Claes Pietersz vant Kalff sal. tot Westzaenen de somme van 
181, ter cause van goeden gheleverde wel bereeckende materialen van hout hem
comparant te dancken tot opbouwinghe van het huijs twelck hij tegenwoordich
bewoont.
Onderpande sijn huijs ende erff aende Legendijck, streckende vande Legendijck
aff tot de Nauwen meer toe.
NO    Cornelis Claesz
ZW    het thuijnheck.
 
 15-05-1626 blz. 179      
Vercoop, Gerrit Jansz Huijgen onse collega int Schepenampt als voocht van Teet
Jansdr sijn suster weduwe ende boelhouster wijlen Jan Cornelisz
aen Wouter Willemsz
de gerechte helft vanden noordt zijde in, van een stucke lants genaemt den
"Dijckamp" groot dselve helft 410 roeden ghelegen in Madders weer.
ZW    de kooper selff
NW    Baert Claesz Boschman
NO    Dirck Gerritsz
ZO    Willem Claesz.
Voor de somme van 100 ghereet gelt.
 
 15-05-1626 blz. 179 v
Vercoop, Jan Jaep Lauwen
aen Dirck Cornelisz
een kampgen veenlant genaemt het "Tuijntgen" groot 100 roeden in Goten weer.
NO    Jacop Willemsz
ZO    Cornelis Heinricxz
Z     Gerrit Willemsz
NW    Gerrit Willemsz.
Voor de somme van 100 ghereet gelt.
 
 01-06-1626 blz. 180 en 180 v  
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Jan Banning Jacobsz ende Roeloff Cornelisz
een stucke lants genaemt het "Boveechgen" van Dirck Lauw groot 436 roeden met
noch een Boveechgen daer aengemaect groot 422 roeden gelegen in Pieter Ghijs
Bouwes weer, streckende van de weduwe ende kinderen van Pieter Maertszs lant
aff eensdeeld tot den worff van Gerrit Bouwesz en andersdeels tot Wechsloot
toe.
NO    Claes Havicxz
ZW    Claes Havicxz.
Voor de somme van 2000.
 
 05-06-1626 blz. 181      
Veroop, Harmen Rutgersz voor hem selven ende de Weesmeesteren als
oppervoochden van 't dochtertgen van Harmen Rutgersz
aen Cornelis Cornelis Mieussen
een stucke lants groot 1487 roeden geleegen in Jonge Bouwes weer.
NO    de koopers voordochter
ZO    weduwe ende kinderen van Jonge Bouwen
ZW    Heinrick Maertsz
NW    Jan Thijssen.
Voor de somme van 2020 gereet gelt.
 
 09-06-1626 blz. 181 v     
Jan Allertsz Coningh schuldich
aen Maria Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augustijn van Teijlingen poorterse
van Haerlem een jaerlijcxe losrenten van 65, hooftgelt 1300.
Onderpande een stucke lants genaemt die "Ven van Cornelis Jaep Heijnen" groot
1300 roeden geleegen in Jaep Heijnen weer, streckende vande worven aff tot den
Delft toe.
NO    Heinrick Cornelisz ende Heinrick ende Maerten Dirck Steffenszn
ZW    Jan Allersz selff ende Jacob Claesz.
 
 09-06-1626 blz. 182      
Vercoop, Jan Jacobsz Lauwen
aen Dirck Tamusz sijn schoonbroeder onse buervrijer
een veencamp met drie beenen geleegen in Tamissen weer.
NO    Maerten Jansz als bruijcker
ZO    Dirck Claesz
ZW    des koopers volck
NW    Dirck Cornelisz.
Voor de somme van 125 ghereet ghelt.
 
 09-06-1626 blz. 182      
Vercoop, Claes Cornelisz woonende opten Overtoom van Westzaenen
aen Jan Lauwen sijn schoonbroeder buervrijer tot Assendelft
een gerechte derdendeel van de huijsinghe welcke Jan Lauwen jegenwoordich
bewoont opten Nieuwendijck.
ZO    Jan Claesz Janneman met sijn kinderen
NW    de huijsinghe van de kinderen van Claes Cornelisz Kuijpers.
Voor de somme van 55 ghereet ghelt.
 
 17-06-1626 blz. 183
Vercoop, Frans Jacobsz brouwer inde drie Sterren tot Haerlem
aen Claesgen Gerritsdr poortersse binnen Haerlem
seecker bestect brieff inhoudende de somme van 600, spreeckende op Engel
Engelsz.
Voor de somme van 600 gereet gelt.
 
 10-07-1626 blz. 183 v en 184  
Vercoop, Harmen Rutgersz ende Cornelis Cornelisz alias Cornelis Mieusen als
voocht van Guertgen Harmensdr sijn susters dochter ten overstaende van
Heinrick Allertsz ende Willem Cornelisz wegens Weesmeesteren
aen Dieuwer van Winckel onse inwoonende buervrouw [voocht is Heinrick Maertsz]
een huijs hoijhuijs ende erff, streckende vande achtersloot aff voor tot de
Wechsloot toe.
NO    Bouwen Pietersz ende Bastiaen Bouwesz
ZW    Jan Galeijns weduwe.
Voor de somme van 310.
 
 10-07-1626 blz. 184 v en 185  
Vercoop, Harmen Rutgersz voor hem selven Cornelis Cornelisz alias Cornelis
Mieussen als voocht van Guertgen Harmensdr sijn susters dochter en ten
overstaende van Weesmeesteren
aen Aecht Arents weduwe wijlent Claes Willemsz Rijssen ende Willem Claesz Rijs
haer soon
elck die gerechte helft van een stucke lant genaemt die "Buijtkaijck ven"
gelegen achter Heijnrick Engelsz uijt groot 1164 1/2 roeden.
NO    Gerrit Willemsz
ZO    de Kaijck
ZW    Cornelis Dirck Steffens
NW    Heijnrick Maertsz.
Voor de somme van 2312.
 
 10-07-1626 blz. 185 v en 186  
Vercoop,Claes Jacobsz als gemachtichde van Alijt Jacobsdr sijn suster
aen Jan Allertsz Coningh
een hoecke lants groot 322 1/2 roeden geleegen in Lijclaessen weer.
NO    de cooper selffs
ZO    Claes Jacobsz
ZW    Dirck Willemsz ende Jacob Claesz
NW    de cooper voorn.
Voor de somme van 660.
 
 10-07-1626 blz. 186 v     
Willem Pietersz den Ouwes soo voor hem selven als oock in dese vervangende
Claes Dircxz sijn schoonbroeder ter eenre ende Claes Jacobsz als gemachtichde
van Huijbert Pietersz sijn schoonvader ter andere zijde ende bekende zij
contrahenten met malcanderen geschift gescheijden ende gegrondtdeelt te hebben
seeckere percelen van landen. Ende dat Willem Pietersz aen Claes Jacobsz op
zijn lot souden uijtkeeren 550.
 
 10-07-1626 blz. 186 v     
Claes Jacobsz als gemachtichde van Huijbert Pietersz sijn schoonvader ter
eenre ende Willem Pietersz den Ouwes ter andere zijde, ende bekende zij
contrahenten metten kinderen geschift gescheijden ende gegrondtdeelt te
hebben seecker huijs ende erff. Soo dat Claes Jacobsz aen Willem Pietersz op
sijn lot sal uijtkeren die somme van 33.
 
 24-07-1626 blz. 187 en 187 v  
Vercoop, Jan Cornelisz Coijt soo voor hem selven als oock voor Claes Cornelisz
zijn broeder
aen Dirck Claesz alias Dirck Niels
een huijs ende erff benoorden de Meelmoelen, streckende voor vande Heerenwech
off tot het achterlandt toe.
NO    Claes Gerritsz Heijnricx
ZW    Aeff Bouwes met haer dochter.
Voor de somme van 1000.
 
 07-08-1626 blz. 188 en 188 v 
Vercoop, Jan Jansz Venis
aen Garbrant Theuwesz
drie parceelen van landen die twee gelegen int Laentges weer ten eijnden den
andere groot tsaem 340 roeden.
NW    de kooper
NO    de kooper
ZO    Cornelis Claesz Moeij Duven
ZW    Claes Aerentsz Monsuer.
Ende tander gelegen int noort eijnde achter Lourus Warnaers uijt groot 50
roeden.
NO    Pieter Jansz
ZO    Twisch
ZW    Cornelis Jansz vande Laen.
Voor de somme van 550.
 
 28-08-1626 blz. 189 en 189 v  
Vercoop, Dirck Claesz alias Dirck Nielsz
aen Claes Jacobsz een huijs ende erff jegenwoordich bijde cooper bewoont.
ZW    Dieuwertghen Ouwe Keessen met haer kinderen
NO    Kees Roeloff Jaspers
NW    de weduwe ende kinderen van Cornelis Jaspersz
ZO    de Heerenwech.
Voor de somme van 862.
 
 28-08-1626 blz. 190      
Vercoop, Gerrit Willemsz Betges
aen Jan Claesz Loo brouwer inde drie Lelijen oudt burgermeester der stadt
Haerlem
een rentebrieff van 100 te renten 5 houdende op Lijbet Gerritsdr weduwe
ende boelhouster wijlent Dirck Jansz Laijder in date 1 mei 1626.
Voor de somme van 100 ghereet gelt.
 
 23-10-1626 blz. 190 v en 191  
Vercoop, Gijsbert Dircxz alias Gijs vant Veer, Maerten Dircxz ende Gijsbert
Jacobsz als rechte bestorven voochden van Dieuwer ende Trijn Claesdrs
naegelaten kinderen van Claes Dirck Huijgen, Maerten Roeloff Sijmons voor hem
selven ende voor Claes Roeloffsz sijn broeder als rechte bestorven voochden
vande jonge kinderen van wijlent Willem Roeloff Sijmons bij Sijbrech Dircx
geprocreert achtergelaten met consent van weesmeesteren
aen de Huijsarmen tot Assendelft
elck een gerechte derdendeel van een stucke landts genaemt het "Cleijn Landt"
geleghen Buijtenhuijssen groot 309 roeden, streckende vande Kaedijck tot den
Wechsloot toe
ZO    de erffgenamen van Willem Claesz Overdijck
NW    Ankemoeijen werff.
Voor de somme van 400.
   
 15-11-1626 blz. 191 v     
Jan Allertsz Coningh schuldich
aen Jacob van Teijlinghen poorter van Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 35, hooftgelt 700.
Onderpande een stucke lants genaemt de "Ven van Cornelis Jaep Heijnen" gelegen
in Jaep Heijnen weer groot twee morgen, streckende van Cornelis Jaep Heijnen
erffgenaemen worff aff tot den Delft toe.
NO    Heijnrick Cornelisz.
Noch een Boveech leggende ten suijt westen tvoorgaende achter aen des voors.
comparants worff groot een morgen.
ZO    comparant met Jacob Trijn Heijnen
ZW    comparant. 
 20-11-1626 blz. 192 en 192 v  
Vercoop, Heijnrick Jansz Baertses als voocht van Trijn Allertsdr sijns
broeders weduwe ende haer kinderen
aen Garbrant Theuwesz
twee veenackers gelegen zijd op zijd int Vroon weer groot 320 roeden.
ZW    de kooper
NW    Jan Schoenmaecker
NO    Joost Willemsz met Jan Claesz Vinck
ZO    Dirck Huijch.
Voor de somme van 300.
 
 22-12-1626 blz. 193 en 193 v  
Vercoop, Jacop Jansz tot Beverwijck nomine uxoris
aen Claes Dircxz Eck
een stucke landts geleegen achter Cornelis Jaspers huijs groot 920 roeden in
Dirck Huijsers weer.
NO    Michiel Willemsz
ZO    des koopers schoonmoeder
ZW    derffgenamen van Mr. Jan Duijvesen
NW    Engel Cornelis Joncken.
Voor de somme van 2369.
 
 08-01-1627 blz. 194 en 194 v  
Vercoop, Jan Claesz als besturven voocht vande weduwe ende kinderen van Jan
Claes Pieters sijn
overleden broeder
aen Huijch Jansz onse buijervrijer
het uijter eijnde van een stucke landts genaempt "Claes Pieters meed" gelegen
in Claes Heijnen weer groot wesende 528 roeden.
NW    de kooper selffs
NO    de kooper selffs
ZO    de jonge kinderen van Cornelis Maerten Allertsz
ZW    Heijn Roeleven meed.
Voor de somme van 1200.
 
 15-01-1627 blz. 195 en 195 v  
Vercoop, Dirck Cornelisz onse buijervrijer voor hem selven ende voor Jan
Cornelisz zijn broeder
aen Aelbert, Dirck, Jan ende Neel Engel Bieren
alle alsulcke eijgendoom in verscheijden landen ende worff als hem comparant
met zijn broeder was competeerende in seeckere landt ende worff geleegen met
de voorn. koopers gemeen int noort eijnde in Aechte Neelen ende Hartogen weer.
Voor de somme van 428.
 
 15-01-1627 blz. 196 en 196 v  
Vercoop, Claes Adriaensz
aen Jan Claesz zijn swaeger
eerst het huijs ende erff dat hij comparant tegenwoordich bewoont, streckende
vande Wechsloot aff tot het achterlandt toe.
NO    Jacop Claes Jan Baerts
ZW    Cornelis Willem Nielsz met Niel zijn soon.
Noch die gerechte helft vant uijtereijnde van een stucke landts genaempt
"Aecht Joncken ventgen" gelegen onverdeelt ende gemeen met de kooper achter
Allert Coningen uijt binner Delft groot 484 roeden.
NO    Jan Allertsz Koninck
NW    Jan Allertsz Koninck
ZO    Anna Trijn Cuijpers met haer kinderen
ZW    Jacop Claes Jan Baerts
Noch een acker landts geleegen mede achter Allert Coningen uijt over de Reeff
groot 124 roeden.
ZW    Claes Dirck Huijberden
ZO    Claes Dirck Huijberden
NW    Jacop Claes Jan Baerts
NO    de cooper selffs.
Voor de somme van 1408.
 
 15-01-1627 blz. 197 en 197 v  
Vercoop, Sijmon Cornelisz Heiloo
aen Dirck Huijgen alias Dirck Griet Comen Duven
twee veenackers geleegen achter Baert Jan Dirck Everts uijt groot tsaem 214
roeden.
NO    derffgenamen van Gerrit Allertsz
ZO    derffgenamen van Gerrit Allertsz
ZW    derffgenamen van Gerrit Allertsz
NW    Jacop Jan Japen.
Voor de somme van 222.
 
 15-01-1627 blz. 198 en 198 v  
Vercoop, Sijmon Cornelis Heiloo
aen Engel Cornelis Joncken
een acker lants geleegen in Sijmon Tijten weer binner Delft groot 322 roeden.
NO    Floris Pietersz Schoenmaecker
ZO    den Delft
ZW    Engel Kees Heijnen
NW    Cornelis Jansz Moellenaers weduwe.
Voor de somme van 644.
 
 15-01-1627 blz. 199 en 199 v  
Vercoop, Sijmon Cornelis Heiloo
aen Engel Cornelis Heijnnen
een Twisch kamp groot 325 roeden geleegen in Huijsweer.
NO    Jan IJsbranden
ZO    de Twisch
ZW    Heijndrick Maertszs bruijcklant
NW    Pieter Heijn.
Noch twee ackers geleegen in Jacop Allerts weer zijd op zijd groot tsaem 184
roeden.
NO    Jacop Thijssen
ZO    Jan IJsbranden
ZW    de voors. Twisch camp
NW    de kinderen van Allert Engelsz.
Voor de somme van 547.
 
 15-01-1627 blz. 200 en 200 v  
Vercoop, Sijmon Cornelis Heiloo
aen Pieter Claesz alias Pieter Heijn
een stucke lants genaempt de "Uijter ven" geleghen in Jacop Allerts weer groot
920 roeden.
NO    Baert Jansz
ZO    Cornelis Jaspers erffgenamen
ZW    de kinderen van Allert Engelsz
NW    de cooper selffs.
Voor de somme van 1912.
 
 15-01-1627 blz. 201 en 201 v  
Vercoop, Sijmon Cornelis Heiloo
aen Schipper Sijmon Claesz een stucke landts genaempt het "Buijt Kaijckgen"
geleegen in Jacop
Allerts weer over de Kaijck groot 461 roeden.
NO    Pieter Heijn
ZO    die Kaijck
ZW    Heijndrick Maertsz bruijcklandt
NW    Jan IJsbranden.
Voor de somme van 844.
 
 15-01-1627 blz. 202 en 202 v  
Vercoop, Sijmon Cornelis Heiloo
aen Baert Jansz Dirck Everts
een stucke lants genaempt het "Madt meets" groot 620 roeden geleegen in
Alberts weer.
NW    de kooper selffs
NO    Claes Dircxz Eck
ZO    Jacop Thijssen
ZW    derffgenamen van Cornelis Jaspers.
Voor de somme van 1300.
 
 22-01-1627 blz. 203 en 203 v  
Vercoop, Gerrit Jansz onse collega int Schepenampt als voocht van Teet Jansdr
met haer kinderen zijn suster
aen Gerrit Willemsz mede onse collega int Schepenampt
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "Dirck Hannen meed"
leggende onverdeelt mette kooper ende Claes Pietersz gemeen groot tselffde
vierde paert 508 roeden.
O     de Nouwevliet
Z     Claes Maertsz
W     de voorn. Gerrit Jansz met zijn kinderen
N     Baert Claes Boschman met zijn kinderen.
Voor de somme van 1200.
 
 22-01-1627 blz. 204 en 204 v  
Vercoop, Garbrant Jansz buijerman opte Kooch inden ban van Westsanen nomine
uxoris
aen Jacop Thijssen
een stucke lants genaempt de "Huijerlants ven" geleghen in Willem Gerrits weer
binner Delft groot 1466 roeden.
NO    Dirck Maertsz
ZO    Michiel Willemsz
ZW    Roeloff Engelsz
NW    Machtelt Cornelisdr met haer kinderen.
Noch de uijterdijck nae zijn proportie als andere landen int selve weer.
Voor de somme van 2550.
 
 22-01-1627 blz. 205      
Garbrant Jansz vande Kooch bekende met de voochden vande naegelaeten kinderen
van Dirck Pietersz ende Neel Gerritsdr gedeelt ende gegrondtcavelt te hebben
seeckere parceelen van landen.
Soo dat dvoorn. Garbrant Jansz opte verbeterschap van zijn lodt sal uijtkeeren
ende betaelen aende voors. voochden de somme van 29.7.8. gereedt gelt.
 
 22-01-1627 blz. 205 v en 206  
Vercoop, Claes Wout Moeij Duven nomine uxoris
aen Cornelis Baertsz Gael
een huijs ende erff genaempt "Duijff Thijssen huijs" inde Molenbuert.
NO    Engel Kees Heijnnen lege worff
ZO    de Heerenwech
ZW    Marij Ghijsen met haer kinderen
NW    Jacop Trijn Heijnen.
Voor de somme van 400.
 
 22-01-1627 blz. 206 v en 207  
Vercoop, Thuenis Claes Heer Florissen onsse buijervrijer soo voor hem selven
als oock voor zijn moeder broeders ende susters
aen Jacop Maerten Roeloff Sijmons
een stucke landts ofte worff genaempt "Heer Florissen laentgen" in Heer
Florissen weer.
NO    Willem Cornelis
ZO    de huijsen ende erven van Pieter ende Claes Heer Florissen cum
socijs
ZW    Trijn Allerts met haer kinderen
NW    de Wechsloot met Engel Kees Heijnnen.
Voor de somme van 450.
 
 29-01-1627 blz. 207 v en 208  
Vercoop, Pieter Florisz
aen Willem ende Heijndrick Jansz Baerses
een stucke landts genaempt het "Bincaijck ventgen" geleegen in Huijch
Blockhuijs weer groot 540 1/2 roeden.
NO    Engel Cornelis Joncken
ZO    Claes Floris weduwe ende kinderen
ZW    Baert Jan Gaelen
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1130.
 
 29-01-1627 blz. 208 v     
Vercoop, Gerrit Bouwesz
aen Havick Gerritsz
een stucke landts genaempt het "Laijck veentgen" groot 560 roeden geleegen in
Pieter Ghijs Bouwes weer.
NO    Jan Maerts Baecker ende Pieter Ootgers cum socijs
ZO    de cooper selffs
ZW    Bastiaen Engelsz cum socijs
NW    de weduwe ende kinderen van Pieter Pietersz Lis.
Voor de somme van 675 gereet gelt.
 
 29-01-1627 blz. 209 en 210 v  
Vercoop, Joosgen Jans weduwe ende boelhouster wijlent Jan Willemsz versterckt
met Jan Maertsz haer swaeger ende bijstaende voocht
aen Heijndrick Heijndricxz
drie veenackers genaemt die "Kolcken veentges" groot tsaem 293 roeden gelegen
int Lange Laeners weer.
NO    Pieter Allert Coninghen
ZO    Willem ende Heijndrick Baertses met Willem Egbertsz
ZW    des koopers moeder
NW    Dirck Thuenisz.
Voor de somme van 236.
 
 29-01-1627 blz. 209 v     
Jacob Dircxz als gemachtichde van Dirck Jacobsz sijn vader ter eenre ende Jan
Sijboutsz ter andere zijde ende verclaerden zij comparanten met malcanderen
geaccordeert ende bevoorwaert te hebben als volcht. Te weten dat vande sloot
aende noortoost zijde vande voorn. Jan Sijbouts worff tusschen dvoorn. worff
ende des voorn. Dirck Jacobsz landt vande Wechsloot aff tot op twintich voeten
aent zuijtoost eijnde van des voorn. Jan Sijboutsz worff competeerende ende
behooren sullen de twee derdendeelen ende het rechte derdendeel aen des voorn.
Dirck Jacobsz zijde. Ende dat voorn. sloot sal blijven tot sulcke wijte als
die tegenwoordich is ofte ten minsten datmer met een geladen koeschuijt
bequaemelijc uijt ende in mach varen.
 
 29-01-1627 blz. 210      
Vercoop, Jan Jansz alias Jan Thijssen als soon ende voocht van Neel Jan Jans
aen Heijndrick Heijndricxz
twee veenackers geleegen int Lange Laeners weer groot tsamen 250 roeden.
NO    Willem Egbertsz
ZO    Hillegundt Cornelis
ZW    Heijndrick ende Haes Dirck Steffens met Jacob Claes Pieters
NW    Heijndrick Heijndricxzs moeder.
Voor de somme van 203 gereet gelt.
 
 05-02-1627 blz. 211 en 211 v  
Vercoop, Jan Cornelis Visscher
aen Jan Claesz Loo burgermeester der stadt Haerlem
de gerechte helft in een stucke landts genaempt "Bieren meed" onverdeelt ende
gemeen met Bieren volck leggende in Bieren weer groot dselffde helft 631 1/2
roeden.
NO    Adriaen Jansz
ZO    Bieren volck
ZW    Jacob Jacobsz Leen ende Cornelis Aeriaens cum socijs
NW    Cornelis Moeij Duven.
Voor de somme van 1392.
 
 05-02-1627 blz. 212 en 212 v  
Vercoop, Govert Jansz Backer uijt te naem van Pieter Govertsz zijn soon
aen Trijn Claes Duijves weduwe wijlent Gerrit Havicxz s.g. [voocht voor zijn
moeder is Claes Gerritsz alias Claes Duijvesen]
een huijs ende erff genaempt "Claes Pieter Louwen huijs" met het achter
lantgen daer achter aen geleegen groot tselve lantge 334 roeden.
NO    Maerten Maertsz cum socijs
ZO    Neel Jan Louwen
ZW    de weduwe van Ghijsbert Sijmons
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1778.
 
 05-02-1627 blz. 213 en 213 v  
Vercoop, Floris Pietersz uijt den naem van weghen Maerten Florisz sijn soon
nomine uxoris
aen Cijtgen ende Jannitgen Heijndricxdochters onse buijervrijsters [voocht
voor zijn susters is Cornelis Heijndricxz]
een gerechte vijffde paert in een stucke lants genaempt "Cornelis Jan Dullen
ven" groot tselffde vijffde paert 309 1/5 roeden leggende met de coopers ende
Cornelis Albertsz gemeen, streckende vande Heerenwech tot Jan Cornelisz
Huijpen ende Maerten Jansz landt toe.
NO    derffgenamen van Huijgh Wijves
ZW    de Vlietsloot.
Voor de somme van 807.
 
 05-02-1627 blz. 214 en 214 v  
Vercoop, Gerrit Allertsz
aen Jan Heijndricxz alias Jan van Oosten
een huijs ende erff leggende opt noort eijnde, streckende vande Heerenwech tot
het achterlant toe.
NO    Lijsbeth Maerten
ZW    Beert vande Laen met haer kinderen.
Voor de somme van 432.
 
 05-02-1627 blz. 215 en 215 v  
Vercoop, Engel Cornelis ende Schipper Sijmon Claes als voochden vande
naegelaten kinderen wijlent Engel Gerritsz ende Marij Cornelisdr beijde s.g.
mitsgaders de regierende Weesmeesteren
aen Claes Willemsz Overdijck
een huijs ende erff int zuijt eijnde, streckende vande Wech off tot het
achtersloot toe.
NO    de kooper selffs
ZW    Gerrit Cornelisz van Saenen.
Voor de somme van 1092.
 
 05-02-1627 blz. 216      
Willem Cornelisz Stooters ter eenre ende Cornelis Jansz Floren ende Floris
Pietersz als voochden vande kinderen van Jan Jansz Floren mitsgaders de
regierende Weesmeesteren ter andere zijde ende bekende sijluijden met
malcanderen geschift gescheijden ende gegrondtdeelt te hebben seecker lant
ende huijsinge. Ende dat Willem Cornelis aende voors. kinderen sal uijtkeren
de somme van 162.110.-.
Voorts is noch tusschen Willem Cornelisz mitsgaders de voochden vande kinderen
geaccordeert ende beslooten dat de kinderen sullen hebben alsulcke gedeelte
als haer moeder ofte de jonge kinderen sullen comen te erven ende te besterven
int huijs ende erff van haer bestemoeder, mits conditie dat Willem Cornelisz
wederom sal hebben alsulcke gedeelten als de voorkinderen sal moghen opsterven
doort overlijden van haer moeder aent huijs ende erff twelcke Willem Cornelis
tegenwoordich bewoont.
 
 12-02-1627 blz. 216 v en 217  
Vercoop, Claes Cornelisz nomine ucoris tot Westsaenen
aen Jan Claes Japen onse buijervrijer
een stucke lants genaempt het "Ventgen" met de worff daeraen tsaem groot 382
roeden met de uijterdijck daer toe binnen ende buijten dijcx geleghen inde
polder van Buijtenhuijssen, streckende vande Heerenwech off tot de Meer toe.
NO    Hillegunt Jan Claesen dochters
ZW    Jacop Claesz Veerman.
Voor de somme van 700.
 
 12-02-1627 blz. 217 v en 218  
Vercoop, Jan Lourisz nomine uxoris
aen Pieter Jansz onse buijervrijer
een gerechte vierdepaert in een stucke landts genaempt "Anna Ghijsen ventgen"
leggende opte Langesloot met den kooper cum socijs gemeen en onverdeelt groot
772 roeden.
NO    Maerten Huijgen cum socijs
ZO    de Langesloot
ZW    Pieter Dircxz met Maerten Dircxz kinderen
NW    de weduwe ende kinderen van Pieter Willemen s.g.
Voor de somme van 525.
 
 12-02-1627 blz. 218 v en 219  
Vercoop, Jan Lourisz nomine uxoris ende Pieter Jansz als voocht van Anna
Cornelisdr
aen Pieter Cornelisz haer respective schoonbroeder ende broeder
een stucke landts ofte eijlandt inde Hoijpoel genaempt de "Cleijne Heuvel".
Voor de somme van 100.
 
 12-02-1627 blz. 219 v     
Pieter Cornelisz onse buijervrijer voor hem selven ende voor zijn broeder ende
suster ter eenre ende Jan Louwen nomine uxoris ter andere zijde. Ende bekende
zij comparanten met dan ander geschift gescheijden ende gegrondtkavelt te
hebben seeckere parceelen van landen mitsgaders een huijs ende erff. Soo dat
Pieter Cornelisz opte verbeeterschap van sijn lodt aen Jan Lourusz sal
uijtkeeren de
somme van 77.10.
 
 12-02-1627 blz. 219 v     
Pieter Jansz onse buijervrijer voor hem selven ende voor zijn broeder ende
susters mitsgaders zijn stiefmoeder ter eenre ende Pieter Cornelisz ende Jan
Louwrusz nomine uxoris soo voor haer selven ende voor haer susters ende
broeder ter andere zijde. Ende bekende met den ander geschift gescheijden ende
gegrondtkavelt te hebben seker huijs ende erff ende verschaijden parceelen van
landen int zuijt vierndel. Soo dat Pieter Jansz opte verbeterschap van zijn
lodt uijtkeren sal aen Pieter Cornelisz ende Jan Lourusz de somme van 240.
 
 12-02-1627 blz. 220      
Claes Pietersz Clerck, Olfver Pietersz Pet, Claes Dircxz ende Pieter Jansz
alle buijerluijden tot Oossanen als mede erffgenamen van wijlent Alijt Pieter
Couwers s.g. in haer leven wonende tOostsanen ende haer tsaem starck maeckende
vorde meerder erffgenamen vande selve Alijt ter eenre
ende Jan Cornelisz Coijt ter andere zijde. Ende bekende zij met den ander
gedeelt gegrondtcavelt
ende geloodt te hebben twee parceelen van landen als namentlijck de "Damweers
ven" gelegen int Dam weer aende Wech groot 1855 roeden, tander genaempt
"Haesies ven" groot 1010 roeden geleegen in Heijndrick vande Laens weer aende
Wech. Ende is bij lodt de voors. erffgenamen toegevallen de Damweers ven, daer
opt dat dvoorn erffgenamen sullen uitkeeren opte verbeeterschap aende voorn.
Jan Cornelisz Koijt de somme van 550.
 
 12-02-1627 blz. 220 v en 221  
Vercoop, Willem Claesz Rijs nomine uxoris
aen Willem Pieters den Ouwes
een veenacker groot 112 roeden geleghen in Heijndrick vande Laens weer.
NO    Gerrit Jansz Peet
ZW    Jan Cornelis Heiloo
ZO    Jan Cornelis Heiloo
NW    Jong Engel Engelsz.
Voor de somme van 70.
 
 12-02-1627 blz. 221 v en 222  
Vercoop, Joost Dircxz
aen Claes Woutersz
een acker landts groot 200 roeden gelegen in Bieren weer.
NO    Pieter Aerentsz
ZO    Cornelis Claes Moeij Duven
ZW    Garbrant Theusz
NW    den Delft.
Voor de somme van 416.
 
 12-02-1627 blz. 222 v en 223  
Vercoop, Willem Claesz Rijs
aen Marij Michiels weduwe met haer kinderen wijlent Willem Jans [voocht voor
Marij is Heijnrick Cornelisz. Sijmon Claes Conincx als voocht van Guert
Willemsdr, Baert Jan Dirck Everts als voocht van Michiel Willemsz des voors.
Marij Michiels kinderen.]
een acker landts genaempt het "Schapen kampgen" groot 106 roeden gelegen
achter Piet Nomelen uijt.
NO    Marij Michiels selffs
ZO    Claes Engelsz
ZW    Stoffels kinderen
NW    Marij Michiels selffs.
Voor de somme van 28. 
 12-02-1627 blz. 223      
Vercoop, Maerten Roeloffsz
aen Pieter Jansz zijn swaeger
de rechte helft van een acker lant leggende met de kooper gemeen groot int
geheel 265 roeden.
NO    die weduwe ende kinderen van Cornelis Jaspers
ZO    Pieter Heijn
ZW    het "Aelmoes landt"
NW    Maerten Gerritsz.
Voor de somme van 70 gereet gelt.
 
 19-02-1627 blz. 224 en 224 v  
Vercoop, Willem Woutersz
aen Jacob Dircxz Smidt
een veenkamp groot 316 roeden geleegen beoosten den Wech in Hillegundt
Roeloffs weer.
NO    Garbrant Theusz
ZO    Jan Vincken
ZW    Aeff Roeleven met haer soon
NW    Willem Willemsz Kos.
Voor de somme van 346.
 
 19-02-1627 blz. 225 en 225 v
Vercoop, Jacob Willems als voocht van Griet Jans zijn susters dochter ende
voor Maerten Florisz nomine uxoris
aen Engel Barentsz
een stucke veenlant gelegen beoosten den Wech opte Vlietsloot groot 303
roeden.
NW    Floris Arentsz met Jan Dul
NO    Cornelis Aelbertsz
ZO    Engel Baertsz met zijn kinderen
ZW    de Vlietsloot.
Voor de somme van 648.
 
 23-02-1627 blz. 226 en 226 v  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge nomine uxoris
aen Garbrant Theuwesz
een stucke landts genaempt het "Halff madt" groot 300 roeden geleghen in
Aechte Baerts weer.
NO    Piet Joosten
ZO    Gerrit Heijnricxz
ZW    de kooper selver
NW    Willem Jansz.
Voor de somme van 300.
 
 26-02-1627 blz. 227      
Vercoop, Maerten Florisz nomine uxoris soo voor hem selven ende voor Griet
Jansdr zijn schoonsuster
aen Jan Arentsz Dul
een acker ofte omloopgen landts genaempt "Kroffken" groot 117 roeden gelegen
in Block weer.
NO    Dirck Claesz Wijves
ZO    Aechte Ghijsen
ZW    de Blocksloot
NW    Willem Jacobsz.
Voor de somme van 69.
 
 26-02-1627 blz. 227 v en 228  
Vercoop, Jan Florisz nomine uxoris
aen Cornelis Cornelisz Roon zijn swaeger
het gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "Alkes ven" onverdeelt
met de cooper gemeen groot het vierde paert 309 roeden gelegen in Alkes weer.
NO    Aechte Ghijsen
ZO    Pieter Jan Japen erffgenamen
ZW    Gerrit die Boets Alkes ven.
Voor de somme van 660.
 
 26-02-1627 blz. 228 v     
Vercoop, Dirck Cornelisz onse buijervrijer
aen Albert, Dirck, Jan ende Neel Engels Dirck Bieren
een acker landts genaempt "Twisch campgen" in Bieren weer.
NO    de coopers selvers
ZO    Twisch
ZW    Willem Jansz
NW    Jan Cornelis Visser.
Voor de somme van 50 gereedt gelt.
 
 05-03-1627 blz. 229 en 229 v  
Vercoop, Sijmon Dircxz Nul onse buijervrijer
aen Griet Jan Gaelen weduwe wijlent Claes Sijmons [soon ende voocht van Griet
is Sijmon Claesz Wildeboer onse buijervrijer]
een stucke veenlandts genaempt die noortzijde van "Wijber Bieren Twisch"
geleghen in Claes Maerts weer groot 535 roeden.
NO    Jan Bannings volcx Twisch veen met Cornelis Heijndricxz
ZO    Twisch
ZW    Bieren volck
NW    Tamis Dircxz.
Voor de somme van 416.
 
 05-03-1627 blz. 230 en 230 v  
Vercoop, Ghijsbert Maertsz als oom ende voocht vande kinderen van Dirck
Jelbertsz mitsgaders Heijndrick Allertsz ende Cornelis Cornelisz regerende
Weesmeesteren
aen Claes Engel Roeleven
een stucke landts genaempt het "Marcken" gelegen in Abts weer groot 497
roeden.
NO    Evert Louwen als bruijcker met Cornelis Roeloff Jaspers
ZO    Bastiaen Bouwesz
ZW    Heijndrick Cornelisz
NW    Ghijsbert Maertsz.
Voor de somme van 637.
 
 05-03-1627 blz. 231 en 231 v  
Vercoop, Jan Allerts Coningh
aen Cornelis Claes Roeloff Sijmons
twee veenackers gelegen zijd op zijd in Lijclaessen weer groot tsaem 470
roeden.
NO    Claes Roeloff Sijmons
ZO    Heijnrick Baertses ende Heijnrick Steffens
ZW    Heijnrick Steffens
NW    Heijnrick Baertses.
Voor de somme van 550.
 
 05-03-1627 blz. 232 en 232 v 
Vercoop, Claes Willemsz Overdijck
aen Garbrant Gerritsz zijn swaeger
de zuijtzijde vande worff daer des voorn. Garbrant Gerritszs huijs
tegenwoordich op staedt gelegen tusschen des koopers ende vercoopers
huijsinghe, streckende voor vande Heerenwech tot het achter landt toe.
Voor de somme van 345.
 
 19-03-1627 blz. 233 en 233 v  
Vercoop, Govert Jansz Backer
aen Claes Cornelis Nomen
een huijs ende erff tegenwoordich bij comparant bewoont, streckende vande
Heerenwech off tot des comparants landt toe.
NO    Trijn Claes Duijves met haer kinderen
ZW    Trijn Claes Duijves met haer kinderen.
Voor de somme van 900.
 
 19-03-1627 blz. 234      
Vercoop, Jacob Jacobsz Leen
aen Floris Pietersz apoteecker ende poorter der stadt Haerlem
een losrentenbrieff van 1600 hooftsomme staende tegens drie ten hondert ende
den penning sesthien respective gepasseert inden Haghe houdende opte gemeene
middelen vande landen van Hollandt ende West Vrieslandt in date 30-06-1625.
 
 19-03-1627 blz. 234 v en 235  
Vercoop, Claes Willemsz ende Baert Woutersz buijerluijden tot Wormer soo voor
haer selven als oock voor haer meerder mede erffgenamen van Alijt Kousters in
haer leven woonachtich tot Oostzaenen
aen Jan Jansz Jonges
een stucke landts genaempt de "Ven" groot 1035 roeden geleegen in Claes
Nommelen weer, streckende vande Heerenwech tot die Kaijck toe.
NO    Beert vande Laen met haer kinderen
ZW    Engel Dirck Bieren kinderen.
Voor de somme van 1759.10.-.
 
 19-03-1627 blz. 235 v en 236  
Vercoop, Joost Dircxz
aen Pieter ende Jan Allerts Coningen
twee veenackers gelegen in Jan Allerts weer groot tsaem 212 roeden.
NO    Outger Dircxz
ZO    derffgenamen van Dirck Sijmons
ZW    Pieter Arentsz
NW    de kinderen van Cornelis Willem Nielses.
Voor de somme van 180.
 
 19-03-1627 blz. 236 v en 237  
Vercoop, Willem Woutersz
aen Willem Cornelis Backer
een acker landts groot 303 roeden geleghen binner Delft int Vroon weer.
NO    Jacob Jong Willemen met zijn kinderen
ZO    den Delft
ZW    Willem Kos
NW    Cornelis Claes Moeij Duven.
Voor de somme van 508.
 
 19-03-1627 blz. 237 v     
Gerrit Jansz Peet ende Jan Jansz Peet zijn broeder onse collega int
Schepenenampt ende tsaem haer starck maeckende voor Cornelis Jansz Peet haer
broeder ter eenre ende Jacop Willemsz haere swaeger ter andere zijde. Ende
verclaerde zij comparanten met malcanderen geaccordeert ende beslooten te
hebben de voorwaerden ende conditien hijer naer volgende.
Te weten dat Jacob Willems sal hebben ende gebruijcken al alsulcke eijgedomen
als Gerrit, Jan ende Cornelis Janssoonen competerende is seecker stucke landts
gelegen in Jan Peeten weer daer den Twischdijck tegenwoordich op leijt onder
conditie dat Jacob Willemsz daer voor tot zijn laste sal nemen ende
onderhouden al alsulcke Twischdijck als Jan, Gerrit ende Cornelis Janssoonen
van desen naer beschreven parceelen van landen over het voors. Jan Peeten weer
tegenwoordich onderhoudende zijn. Als namentlijc vande oppermeed vande "Markes
ven" vande "Buijtkaijck" vande "Binkaijck" vande "Luttickwech ven" vande
"Achter ven" vande "Binner Delft" vande "Suijer rietveen" vande drie
"Vierkante Kampges" groot 806 roeden, vande "Drie Maetges" 859 roeden, noch
vande vier "Twisch veenen", leggende altsamen in het Jan Peeten weer.
Ende sal dit accoort soo lange gedueren stand hebben ende effect sorteren als
de voors. landen haer Twischdijck over het voors. Jan Peeten weer off een roed
off twee daer besuijden off benoorden houdende zijn ende langer nijet.
Als te weten soot gebuerde dat de voorn. Twischdijck verstoelt werde ende dat
de voors. landen haer Twischdijck buijten de lemiten vooren verhaelt mosten
onderhouden, soo sal dit accoordt nul crachteloos ende van geender waerden
wesen. Ende sal Jacob Willemsz de voorn. Gerrit, Jan ende Cornelis Janssoonen
wederom op draeghen ende vrij leveren die drie vijffde paerten van het voors.
landt daer de Twischdijck op laijt.
 
 19-03-1627 blz. 238 en 238 v  
Vercoop, Dirck Theunisz nomine uxoris
aen Wijven Cornelisdr weduwe wijlen Engel Gerritsz met haer kinderen woonende
opten Nuwendam inde banne van Uijtgeest [voocht voor zijn schoonsuster is
Claes Gerritsz woonende opten Nuwendam inden banne van Uijtgeest]
de gerechte helft in een stucke landts genaempt de "Elff Geerden" met die
uijterdijck naer zijn proportie daer toe behoorende groot deselffde helft 609
roeden gelegen in Gerrit Gerritsz weer onverdeelt met de voorn. Wijven
Cornelisdr ende haer kinderen gemeen.
NO    Willem Cornelisz
ZO    Thijs Cornelisz met zijn kinderen
ZW    Baert Jansz
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 1400.14.-.
 
 26-03-1627 blz. 239 en 239 v  
Vercoop, Gerrit Maijnertsz
aen Cornelis Adriaensz met zijn broeders
een stucke lants genaempt het "Ventgen" groot 884 roeden gelegen bincaijck int
Vroon weer.
NO    Neel Claes Duijves met haer kinderen
ZO    Jacob Dircxz Smit
ZW    Cornelis Claes Moij Duven cum socijs
NW    Neel Dircx met haer kinderen.
Voor de somme van 1620.
 
 26-03-1627 blz. 240      
Vercoop, Gerrit Maijnertsz
aen Grietghen Meltghen weduwe ende boelhouster wijlen Mr. Gerrit Claes Ramp
s.g.
een huijs ende erff door Gerrit Maijnertsz bewoont inde kerckbuijert,
streckende vande Heerenwech off tot het dworsslootghen voor het huijs daer
Pieter Gerritsz in zijn leven plechte woonen.
NO    het Laentghen
ZW    Adriaen Maertsz Ghijsen.
Voor de somme van 520 gereedt gelt.
 
 26-03-1627 blz. 240 v en 241
Vercoop, Gerrit Maijnertsz
aen Cornelis Pietersz de Jonge
vier veenackers groot tsamen 670 roeden geleghen zijd op zijd in Jancke Maerts
weer.
NO    Griet Jan Gaellen met haer kinderen
ZO    de Beckesteijnen
ZW    Dirck Claesz met zijn kinderen
NW    Dirck Thuenisz met Jacop Thijsz.
Voor de somme van 700.
 
 07-04-1627 blz. 241      
Vercoop, Gerrit Willemsz onse collega int Schepenampt
aen Aecht Willemsdr zijn suster onse buijervrijster
die gerechte vierdepaert van een stucke landts genaempt die "Nollen"
onverdeelt ende gemeen met de koopster ende Jan Komes groot int geheel 1440
roeden gelegen met het een eijnd opde Nauwevliet.
Z     Jacob Jan Joosten
W     Arnout Bardenthen
N     de kinderen van Pieter Jan Jaepen
O     de Nauwevliet.
Voor de somme van 735 gereet gelt.
 
 16-04-1627 blz. 241 v en 243  
Vercoop, Cornelis Jan Ootgers poorter van Haerlem, Jacob Claes Jan Baertsz
ende Jan Cornelis Aecht Jans te samen erffgenamen van Marij Claesdr s.g. ende
voorde meerder erffgenamen vande selve, Claes Gerrit Jonck Claesen erffgenamen
van Jan Jonck Claesen zijn oom s.g. ende hem mede starck maeckende voorde
meerder erffgenamen vande selve
aen Anna Claesdr met haer kinderen [voocht voor zijn moeder Anna en zijn
broeder Jan Pietersz is Claes Pietersz]
vierhondert roeden in een stucke landts genaempt de "Dijck ven" gelegen int
Groote weer onverdeelt met de coopers gemeen.
NO    Claes Dircxz ende Jan Sijmonsz
ZO    Claes Jan Gerrit Huijgen
ZW    Bastiaen Baertsz Boschman
NW    den Hoogendijck.
Met noch het halve huijs ende erff in haer leven bewoont door dvoorn. Jan
Claesz ende Marij Claesdr leggende int voorn. weer met Zijmon Pietersz gemeen.
NO    de voorn. Claes Dircxz ende Jan Zijmons
ZO    de voorn. Ven
ZW    de voorn. Ven
NW    den Hoogendijck.
Noch een uijterdijck over de "Ruijge ven" over tvoors. weer groot 7 roeden.
Voor de somme van 1075.
 
 02-04-1627 blz. 242      
       Schepenen anno 1627,
Int Broeckvierndel                    Hendrick
                             Cornelissen
Int Kerckvierndel                     Hendrick
                             Hendricksen
Int Woudtvierndel                     Floris
                             Pietersen
                             Bastiaen
                             Baersen
                             Boschman
Int Nesvierndel                      Engel
                             Jacobsen
                             Rood.
                             Schodtvangers,
Int Broeckvierndel                    Willem
                             Cornelissen
Int Kerckvierndel                     Pieter Jansen
                             Trijn
Int Nesvierndel                      Jan Claessen
                             Real.
                             Hemraden
                             vande Kaech,
Inden Campen                       Huijch Jan
                             Gerrit
                             Huijchgen
Inden Volger                       Willem Jan Claes
Sijmonsen
Inden binnen Kaech                    Maerten
                             Maertensen.
     NICOLAES van Assendelft.
 
 16-04-1627 blz. 243 v en 244 v 
Vercoop, Cornelis Jan Ootgers poorter tot Haerlem Jacob Claes Jan Baerts ende
Jan Cornelis erffgenamen wijlen Marij Claesdr gesamentlijck haer starck
maeckende voorde meerder erffgenamen vande selve, Claes Gerrit Jonck Claesen
erffgenaem van Jan Jong Claesen zijn overleden oom ende hem starck maeckende
voorde meerder erffgenamen vande selffde
aen Sijmon Pietersz onse buijervrijer
330 roeden in een stucke landts genaempt "Claes Bellien meetgen" gelegen in
Gerritges weer onverdeelt metten kooper gemeen groot int geheel 400 roeden.
NO    Claes Roeloff Zijmons met zijn kinderen
ZO    Jacob Claes Jan Baerts
ZW    Jacob Jans burger der stede Beverwijck
NW    Jan Peeten volck met Gerrit Huijgen.
Noch het halve huijs ende erff bijde voorn. Jan Claesz ende Marij Claesdr
bewoont ende metter doot ontruijmt is leggende int Groote weer.
NO    Claes Dircxz ende Jan Sijmons
ZO    de Dijckven vande voorn. erffgenamen met Anna Claes met haer
     kinderen
ZW    de Dijckven vande voorn. erffgenamen met Anna Claes met haer
     kinderen
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 641.14-.
 
 16-04-1627 blz. 245 en 245 v  
Vercoop, Pieter Jansz tot Oostzaenen als oom ende voocht van Wijven Claesdr
zijn moeder weduwe wijlent Jan Pietersz mede wonende tot Oostzaenen
aen Jan Cornelisz Coijt
een stucke landts genaempt de "Damweer ven" gelegen int Dam weer groot 1855
roeden.
NO    Nel Wouten met haer dochter
ZO    de Heerenwech
ZW    Heijndrick vande Laen Marij Michiels Alijdt Jan Thijsen worven met
     Hillegundt Willems landt
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 3501.6.4.
 
 16-04-1627 blz. 246 en 246 v  
Vercoop, Gerrit Willemsz oudt Schepen
aen Jan Cornelisz Koijt
de gerechte helft van een stucke landts genaempt die "Buijtkaijck" groot die
selve helft 1026 1/2 roeden gelegen in Heijn Gerrit Jans weer onverdeelt met
de kooper gemeen.
NO    Claes Jantges
ZO    de Kaijck
ZW    Lourus Lourus
NW    Trijn Claes Duves met haer kinderen.
Voor de somme van 1900.
 
 24-04-1627 blz. 247 en 247 v  
Vercoop, Dirck Pietersz
aen Cornelis Heijnricxz zijn swaeger
een stucke landts genaempt de "Hooghe veen" groot 690 roeden geleegen in
Gooten weer.
NO    de cooper selver
ZO    Dirck Cornelis ende Claes Pietersz
ZW    Baert Claesz Boschman
NW    Cornelis Claes Jan Roon Slobbinge.
Voor de somme van 662
 
 24-04-1627 blz. 248 en 248 v  
Vercoop, Claes Pieter Jong Claesen
aen Gerrit Willemsz
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "Dirck Hannen meed"
groot die selve vierde paert 508 roeden, streckende vande Nauwevliet aff tot
aen Jan Coppen meed toe.
NO    Truijen meed
Z     Claes Maerten Allertses.
Voor de somme van 1250.
 
 30-04-1627 blz. 249      
Vercoop, Arent Claes Rijs onse buijervrijer uijt naem van Willem Claes Rijs
zijn broeder
aen Dirck Claesz Mol
twee veen campen deen gelegen in Oukes weer binner Delft groot 140 roeden.
NO    Willem Claes selffs
ZO    Jacob Dircxz
ZW    Griet Willem Allerden
NO    Gerrit Jellen kinderen.
Ende dander over den Delft groot 65 roeden int selffde weer.
NO    Heijndrick Engelsz
ZW    Claes Heijnnen weduwe ende kinderen.
Voor de somme van 160 gereedt gelt.
 
 30-04-1627 blz. 249 v en 250  
Vercoop, Roeloff Sijmons uijt de naem ende van weghen Gerrit Meijnertsz zijn
swaeger
aen Pieter Arents alias Piet Joosten, Willem Egbertsz ende Jacob Jacobsz Leen
elck een gerecht derdendeel in een stucke landts genaempt "Maijnerden meed"
groot 1252 roeden int Vroon weer.
NO    de Gelt Wolff ende Cornelis Aerians cum socijs.
ZO    Gerrit Pietersz
ZW    Sijmon Claesz den Boer ende Baert Claesz Boschman
NW    de voorn. Sijmon.
Voor de somme van 3040.
 
 07-05-1627 blz. 250 v     
Vercoop, Jan Arentsz
aen Arent ende Baert Floren broeders onse buijervrijers des comparants
broeders soonen
een acker landt ofte omloopengen lant genaempt "Krofghen" groot 117 roeden
geleegen int Block weer.
NO    Dirck Claes Wijves
ZO    Aecht Ghijsen weduwe
ZW    de Blocksloot
NW    Willem Jacobs.
Voor de somme van 69.
 
 14-05-1627 blz. 251      
Vercoop, Sijmon Claes Wildeboer onse buijervrijer
aen Griet Jan Gaellen weduwe wijlent Claes Sijmonsz zijn moeder
een losrentebrieff van 800 hooftsomme tegens drie ten hondert ende den
penninck sesthien houdende opte Gemeene middelem vande landen van Hollandt
ende Westvrieslandt.
 
 21-05-1627 blz. 251      
Vercoop, Dirck Huijgen onse Schoolmeester
aen Maerten Florisz
een veenacker landts groot 136 roeden geleegen in Floren weer.
NO    Cornelis Jan Floren met zijn kinderen
NW    Cornelis Jan Floren met zijn kinderen
ZO    de Reeff
ZW    Barent de Jonge met de voorn. Cornelis Jan Floren.
Voor de somme van 160 gereedt gelt.
 
 21-05-1627 blz. 252      
Sijmon Ghijsbertsz nomine uxoris ter eenre ende Cornelis Jansz nomine uxoris
ter andere zijde. Ende bekende met den andere geschift gescheijden ende
gegrondtcavelt te hebben seeckere parceelen van landen. Soo dat dvoorn. Sijmon
Ghijsbertsz opte verbetering van sijn lodt aen Cornelis Jansz sal
uijtkeeren ende betaelen de somme van 46 gereedt geldt.
 
 21-05-1627 blz. 252      
Claes Dircxz tot Oostzaenen ende Jacob Cornelisz Swart van Langsmaer uijte
naem ende van weghen haer meerder erffgenamen van Alijdt Pieter Kouster ter
eenre ende Pieter Jansz voocht van Wijven Claes ter andere zijde. Ende bekende
met malcanderen geschift geschaijden ende gegrondtdeelt te hebben seker landt.
Soo dat Pieter Jansz opde verbeterschap van zijn lodt sal uijtkeren aen Claes
Dircxz ende Jacob Cornelisz de somme van 434.18.-.
 
 24-05-1627 blz. 252 v     
Jan Claesz van Akersloot woonende tot Westzaenen schuldich aen Popras van
Paenderen Claesz poorter van Haerlem een jaerlijcxe losrenten van 12.10.-.,
hooftgelt 200.
Onderpande de gerechte helft van een stucke lants genaempt de "Marcken" ende
de "Buijtcaijck" vast aenden anderen gelegen in Heijntges weer groot int
geheel 1557 roeden.
NO    Pieter Jansz
NW    Cornelis Roeloff Jaspers
ZW    Joachim Pietersz
ZO    Claes Pietersz.
     
 28-05-1627 blz. 253 en 254   
Vercoop, Claes Dircxz tot Oostzaenen als wettige voocht vande naegelaten
kinderen van wijlen Willem Pietersz Schroor ende ook als gemachtichde van
Olphert Pietersz Pet ende Outger Luijts als mede wettighe gekoren voochden
vande voorn. kinderen mitsgaders oock als gemachtichde van Jacob Pietersz als
man ende voocht van Griete Pieters alle buijerluijden tot Oostzaenen
blijckende bij procuratie alhier ter protocol geregistreert an date
26-05-1627, Jacob Cornelis Swart tot Langsmoer als wettige voocht vande
naegelaten kinderen wijlen Olphert Pietersz Schroor, Cornelis Engelsz vant
Hoff als voocht van Griet Sijmons weduwe wijlen Engel Heijnricxz, als oock hem
starck maeckende voor Engel Cornelisz zijn soon, Jan Jansz Komen soo voor hem
selven als oock voor Heinrick ende Trijn Engels zijn respective schoonbroeder
ende schoonsuster, Pieter Pietersz alias Pieter Risscher woonende te
Spierincxhorn voor hem selven
aen Aelbert Engelsz Bieren
seker veenlant als naemelijck de gerechte helft van een stucke lants genaempt
de "Twischveen" leggende mette koper gemeen in Jan Banningen weer groot
deselfde helfft 238 roeden.
NO    Harmen Gerritsz
ZO    de Twisck
ZW    Griet Jan Galen met haer kinderen
NW    Griet Sijmons.
Noch ses ackertgens genaempt de "Korte ackertgens" gelegen int selve weer
groot 440 roeden.
NO    Cornelis Aelbertsz
ZO    Cornelis Heinricxz met Griet Sijmons
ZW    Thijs Allertsz
NW    Cornelis Roeleven ende Griet Jan Galen.
Voor de somme van 480.
 
 27-05-1627 blz. 253 v     
(Copie) Wij Jacob Andriesz Clouck Schout Jan Aertses, Cornelis Jansz Schepenen
inden Ambachte van Oostzaenen doen kont alle dient behoort, dat op huijden
dato ondergeschreven voor ons compareerden d'eersame Olphert Pietersz Pet
ende Outger Luijtsz als wettige gekoren voochden vande naegelaten kinderen van
wijlen Willem Pietersz Schroor ende Jacob Pietersz als man ende voocht van
Griet Pieters onse geburen van Oostzaenen ende hebben geconstitueert ende
machtich gemaect mitsdesen d'eersame Claes Dircxz mede buerman van Oostsaenen
omme van haer constituantes wegen tot Assendelft alsulcke custinge te
ontfangen als zij van wegen de naegelaten goederen van Alijt Pieter Kouwers
van Oostsaenen sal. daer uijtstaende hebben ende dienvolgens wetteloijcke
opdracht ende quitantie daer van uijt haeren constituantes naeme te passeren
als nae behooren enz.
 
 28-05-1627 blz. 254 v en 255  
Vercoop, Claes Dircxz van Oostsaenen als voocht vande naegelaten kinderen van
wijlen Willem Pieters Schroor ende oock als gemachtichde van Olphert Pietersz
Pet ende Outger Luijtsz gekoren voochden vande voorn. kinderen, mitsgaders
oock als gemachtichde van Jacob Pietersz als man ende voocht van Griet Pieter
alle buerluijden tot Oostzaenen. Blijckende bij procutratie als ter prothocoll
geregistreert in date 26-05-1626, Jacob Cornelisz Swart woonachtich tot
Langsmoer als gecooren voocht vande naegelaten kinderen wijlen Olphert
Pietersz Schroor, Cornelis Engelsz vant Hoff als gekoren voocht van Griet
Sijmons weduwe wijlen Engel Heijndricxz, als oock hem starckmaeckende voor
Engel Cornelisz zijn soon nomine uxoris, Jan Jansz Komen nomine uxoris voor
hem selven als oock in desen hem starckmaeckende voor Heijndrick ende Trijn
Engels sijn respective schoonbroeder ende schoonsuster alle onse bueren,
Pieter Pietersz alias Pieter Risscher nomine uxoris woonende tot Spierincxhorn
voor hem selven ende bekende zij comparanten te weten Claes Dircxz ende Jacob
Cornelisz Swart voor deen ende Cornelis Engelsz vant Hoof, Jan Janz Komen ende
Pieter Risscher voor dander helft
aen Dirck Theunisz
een stucke landts genaempt de "Lege meed" groot 1521 roeden gelegen in Jan
Banningen weer.
NO    Jan Cornelis Janses
ZO    Cornelis Jan Floren
ZW    Gerrit Pietersz Ham
NW    Aecht Willems.
Voor de somme van 370.
 
 30-05-1627 blz. 255 v     
Willem Egbertsz bekende gecoft te hebben van Cornelis Allertsz Coningh de
somme van 2000, op conditie als volcht, te weten soo Cornelis Allertsz
voorn. selve in persoon geweest is binnen Jerusalem in het Palestijnsche landt
ende wederom binnen Assendelft sal zijn gecomen mede brengende behoorlijcke
attestatie als andere pelgrims zijn doende, soo beloofft hij comparant voorn.
Cornelis Allertsz voor de voors. 2000 op te leggen ende betalen 4000 in
gereede gelden.
Onderpande een stucke landts genaempt de "Binkaijcx ven" groot 2000 roeden
gelegen in Heijn Roeleven ende Claes Heijnen weeren.
NO    Willem Jansz Gael
ZO    Dirck Willems ende Wouter Gijsen
ZW    Jan Sijmons
NW    derffgenamen van Claes Heijn Roeleven met de weduwe ende kinderen
     van Jan Claes Jan Baerts.
Noch een madt meedts gelegen in Claes Heijnen weer.
NO    de jonge kinderen van Cornelis Maerten Allertsz
ZO    derffgenamen vande voors. Claes Heijn Roeleven
ZW    de weduwe ende kinderen van Pieter Jong Claessen
NW    Cornelis Roeleven.
 
 04-06-1627 blz. 256      
Jan Maerten Roeleven schuldich
aen Luijt Bastiaensz poorter van Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 24, hooftpenningen 400.
Onderpande een huijs ende erff twelck hij tegenwoordich bewoont inde
Kerckbuert, streeckende vande Wechsloot aff tot het achter landt toe.
NO    Jan Claesz Vinck
ZW    de Suijder Kerck weelsloot.
 
 04-06-1627 blz. 256 v en 257  
Vercoop, Jan Cornelis Risscher nomine uxoris soo voor hem selven als oock voor
de naegelaten kinderen van Roeloff Maertsz ende Nies Maertens sal. zijn
overleden schoonbroeder ende schoonsuster
aen Jan Maertsz Roeleven [ broer van Roeloff ende Nies]
drie vierde paerten in een stucke lants genaempt het "Achter ventgen" groot
int geheel 800 roeden leggende met de kooper gemeen in Hillegont Jan Roeloffs
weer.
NO    de kinderen van Gijsbeert Claesz sal.
ZO    Adriaen Maertsz
ZW    Griet Sijmons met haer kinderen
NW    de kooper selff.
Voor de somme van 600.
 
 06-06-1627 blz. 257 v     
(Copie) Jacob Andriesz Clouck Schout, Jan Aertsz ende Cornelis Jansz Schepenen
in den Ambachte van Oostsaenen doen kondt dient behoort dat voor ons
compareerde d'eersame Dirck Pietersz, Pieter Pietersz Hoijer, Pieter Pietersz
Clercq ende Claes Willemsz allen gebueren tot Wormer ende hebben
geconstitueert ende machtich gemaeckt Baert Woutersz buerman tot Wormer, omme
uijt haer constituantes name ende van haerent wegen tot Assendelft te
vervoegen ende aldaer te ontfangen alsulcke custingen vande vercofte landen
van Alijt Pieter Kouwers sal. als zij constituanten aldaer uijt staende hadden
enz.
 
 06-06-1627 blz. 258    
(Copie) Cornelis Claesz, Outger Claesz als zoonen van Claes Pietersz Clerck
ende voochden vande naegelaten kinderen van Gerrit Claesz Clercq ende voor
Claes Aelbertsz als man ende voocht van Marij Claes ende Pieter Jansz als man
ende voocht van Brecht Claes, oock alle drie voochden vande naegelaten
kinderen van Jacob Claesz Clerck, Barent Heinricxz als man ende voocht van
Griet Claes, Jacob Sijmonsz, Thijmons Pieter Cornelisz Sterckman ende Cornelis
Pietersz haer oock sterck maeckende voor Cornelis Allertsz, Gerrit Dircxz,
Pieter Dircxz ende Jan Jansz Ridder als man ende voocht van Griet Dircxz haer
oock sterck maeckende voor Cornelis Dircxz haer broeder, alle voochden vande
naegelaten kinderen van Marij Pieter Clerckes ende hebben geconstitueert ende
maecken machtich d'eersamen Claes Pietersz Clerck buerman van Oostsaenen omme
van haer constituanten wegen tot Assendelft ende uijt haeren naeme aldaer te
ontfangen alsulcke custingen ende gelden als zij constituanten uijt die
naegelaten ende vercofte landen van Alijt Pieter Kouwers sal. daer uijt
staende hebben enz.
 
 11-06-1627 blz. 258 v en 259  
Vercoop, Claes Pietersz Clercq tot Oostsaenen als gemachtichde van Cornelis
Claesz ende Outger Claesz zijn soonen ende voochden vande naegelaten kinderen
van Gerrit Claesz Clercq, haer oock sterck maeckende voor Claes Aelbertsz als
man ende voocht van Marij Claes ende Pieter Jansz als man ende voocht van
Brecht Claes oock alle drie voochden vande naegelaten kinderen van Jacob
Claesz Clercq, Barent Heinricxz als man ende voocht van Griet Claes, Jacob
Sijmonsz, Tijmons Pieter Cornelisz Sterckman ende Cornelis Pietersz haer oock
sterckmaeckende voor Cornelis Allertsz, Gerrit Dircxz, Pieter Dircxz ende Jan
Jansz Ridder als man ende voocht van Griete Dircx haer oock sterckmaeckende
voor Cornelis Dircxz haer broeder alle voochden vande naegelaten kinderen van
Marij Pieter Clercques alle van Oostsaenen ende erffgenamen van Alijt Pieter
Kouwers sal., compareerden noch Baert Woutersz tot Wormer als gemachtichde van
Dirck Pieterz, Pieter Pietersz Hoijer, Pieter Pietersz Clercq ende Claes
Willemsz allen van Wormer ende erffgenamen van Alijt Pieter Kouwers
aen Heijnrick Engelsz onse buijervrijer
die gerechte helft van een stucke lants genaempt de "Luttickwechs ven" groot
deselve helft 1020
roeden gelegen in Jan Banningen weer.
NO    Floris Pietersz met zijn kinderen
ZO    Cornelis Aelbertsz ende Jan Garbrantsz
ZW    Gerrit Willemsz
NW    Griet Sijmons des voors. Heijnrick Engelszs moeder met haer
     kinderen.
Voor de somme van 1810.10.-.
 
 11-06-1627 blz. 259 v en 260  
Vercoop, Heijnrick Engelsz onse buervrijer gesterct met Jan Jansz Coomen sijn
swaeger ende bijstaende voocht in desen
aen Dirck Huijgen onse schoolmeester
de gerechte helft vant oppereijnd off van een stucke landts genaempt de
"Luttickwechs ven" groot deselve helft 1020 roeden gelegen in Jan Banningen
weer.
NO    Floris Pietersz met zijn kinderen
ZO    Cornelis Aelbertsz ende Jan Garbrantsz
ZW    Gerrit Willemsz
NW    Griet Sijmons des voors. Heijnrick Engelszs moeder met haer
     kinderen.
Voor de somme van 2078.
 
 12-06-1627 blz. 260 v     
Jan Allertsz Coningh schuldich
aen Jacob van Teijlinghen poorter van Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 30, hooftgelt 600.
Onderpande een stucke landts genaempt de "Boveech van Trijn Sijmons" met het
lant van Jacob Trijn Heijnen daer aen vast gelegen groot tsamen 1270 roeden
gelegen achter comparants huijs binner Delft in Lijclaessen weer.
NW    Trijn Heijnen
NO    Trijn Heijnen
ZW    Dirck Willemsz
 
 15-06-1627 blz. 261 en 261 v  
Vercoop, Claes Pietersz Clercq buerman tot Oostzaenen als gemachtichde van
Cornelis Claesz ende Outger Claesz zijn soonen ende voochden vande naegelaten
kinderen van Gerrit Claesz Clercq haer oock sterck maeckende voor Claes
Albertsz als man ende voocht van Marij Claes ende Pieter Jansz als man ende
voocht van Brecht Claes oock allen die voochden vande naegelaten kinderen van
Jacob Claesz Clercq, Barent Heinricxz als man ende voocht van Griet Claes,
Jacob Sijmonsz Zijmons, Pieter Cornelis Sterckman ende Cornelis Pietersz haer
oock sterck maeckende Cornelis Allertsz, Gerrit Dircxz, Pieter Dircxz ende Jan
Jansz Ridder als man ende voocht van Griete Dircxdr haer oock sterck maeckende
voor Cornelis Dercxz haer broeder alle voochden vande naegelaten kinderen van
Marij Clercques al te samen buerluijden tot Oostzaenen ende erffgenamen van
Alijt Pieter Kouwers sal. Compareerde nog Baert Woutersz tot Wormer als
gemachtichde van Dirck Pietersz, Pieter Pietersz Hoijer, Pieter Pietersz
Clercq alle buijerluijden tot Wormer ende erffgenamen van Alijt Pieter Kouwers
aen Jan Jansz Jonges een stucke landts genaempt de "Ven" groot 1035 roeden
gelegen in Claes Nommelen weer, streckende van de Heerenwech off tot de Keijck
toe.
NO    Beert vande Laen ende haer kinderen
ZW    Engel Dirck Bieren kinderen.
Voor de somme van 1759.
 
 18-06-1627 blz. 262 en 262 v  
Vercoop, Jacob Dircxz voor hem selven ende voor Dirck Allertsz ende Jan
Cornelisz nomine uxoris, beijde zijn swagers
aen Claes Dircxz comparants broeder
drie vijffde paerten vant huijs hoijhuijs ende erff waer de cooper
tegenwoordich in woont onverdeelt met den selven ende Anna Dircx zijn suster
gemeen benoorden den Meelmolen.
NO    Jan Nielsz weduwe ende dochter met Trijn Nielsdr
ZO    de Heerenwech
ZW    de cooper selver
NW    de cooper selver.
Voor de somme van 500.
 
 18-06-1627 blz. 263 v en 264  
Vercoop, Claes Cornelisz nomine uxoris
aen Maerten Roeloffsz zijn swager
als eerstelijck een gerecht sestepaert in de acker landts groot int geheel 370
roeden gelegen achter Machtelt Cornelis met haer kinderen huijs uijt met de
cooper cum socijs gemeen.
NO    Cornelis Roeloffsz
ZO    Michiel Willemsz
ZW    Jacob Thijssen
NO    Claes Dircxz.
Noch een gerecht twaelffde paert in een stucke landts "tKorte ventgen" groot
int geheel 1584 roeden gelegen in den Ouwes weer met de cooper ende zijn
vaeder cum socijs gemeen.
Voor de somme van 270.
 
 30-07-1627 blz. 264      
Cornelis Jan Barenden schuldich
aen Sijmon Mathijssen brouwer der stadt Haerlem inden Roode Vos
een jaerlijcxe losrenten van 78, hooftgelt 1300.
Onderpande zijn huijs ende erff door comparant tegenwoordich bewoont int noort
eijnde, streckende vande Heerenwech tot het dworsslootgen toe.
NO    Nies Lauwen met haer kinderen Marij Michiels ende Alijt Jan
     Thijssen.
ZW    Trijn Jans met haer kinderen ende Neel Steffens landt.
Noch twee veenackers gelegen in Golingen weer eijnd aen eijnd groot tsamen 223
roeden.
NO    Huijbert Pietersz
ZO    Aecht Willems
ZW    Jacob Pietersz
NW    Huijbert Pietersz.
 
 30-07-1627 blz. 264 v en 265  
Vercoop, Baert Jansz
aen Cornelis Roeliven
171 1/2 roeden uijterdijck gelegen over Heinricx weer.
NO    Neel Steffens met haer kinderen
ZO    den Hoogendijck
ZW    Claes Gerrit Fransen
NW    Pieter Maertsz.
Voor de somme van 235.
 
 30-07-1627 blz. 265 v     
Dirck Claesz Moll ter eenre ende Arent Claesz als voocht van Aecht Arentdr
zijn moeder ter andere zijde. Soo heeft Dirck Claesz vermangelt ende
getransporteert aende voorn. Arent Claesz vier veenackers deerste gelegen
achter Kees Steffens uijt groot 160 roeden. De tweede achter Willem Rijsen
uijt groot 101 roeden. De derde voor Dirck Claesz uijt groot 153 roeden, De
vierde genaempt de "Halve veen van Gerrit Engelen" groot 172 roeden compt
tsaem tot 586 roeden. Daer aen dvoorn. Dirck Claesz van de voorn. Arent Claesz
vermangelt ende getransporteert wert een stucke landts genaempt de "Neske
uijterdijck" gelegen over "Rijsen ven" bijtendijck groot 420 roeden.
ZO    de Leegendijck
NO    tNouwe meertgen.
Getacxeert bij desen in gereedt gelt waerdich te wezen de somme van 
801.10.-.
 
 05-08-1627 blz. 266 en 266 v  
Neel Jan Louwen weduwe van wijlent Cornelis Pietersz van Dijck verstarckt met
Jan Cornelisxz haer oudste soon schuldich
aen Heijlichgeesthuijs tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt de "Wijnacker" met het half madt daer
aen vast groot tsaem 727 roeden gelegen int zuijt endt.
NO    de kinderen van Sijmon Heijndrick Gerrits
NW    de Heerenwech
ZW    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baertsz
ZO    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baertsz.
 
 06-08-1627 blz. 266 v     
Vercoop, Claes Jansz Backer
aen Dirck Claesz Mol
een stucke landt genaempt de "Broeckacker" gelegen binner Delft achter Jan
Sijboutsz uijt.
NO    Heinrick Engelsz
ZO    den Delft
ZW    Pieter Claes Nommelen erffgenamen
NW    Sijmon Claesz Conincx.
Voor de somme van 1000 gereedt gelt.
 
 06-08-1627 blz. 267 en 267 v 
Vercoop, Dirck Cornelisz onse buijervrijer
aen Maerten Jansz
de noordtzijde van de "Bieren laen" vande noordt kant in tot de zijp toe, met
welcke zijp tvoors. landt tegenwoordich gescheijden is, groot dselve helft
511 roeden in Bieren weer.
NO    Sijmon Dircxz
ZO    de comparant ende zijns broeders werven
ZW    Bieren volck
NW    Wout Moeij Duijven volck.
Voor de somme van 1300.
 
 20-08-1627 blz. 268 en 268 v  
Vercoop, Engel Barentsz
aen Engel Baertsz
een stucke landts genaempt de "Haegh" groot 303 roeden gelegen opte
Vlietsloot.
NO    Cornelis Aelbertsz
ZO    de cooper selff
ZW    de cooper selff
NW    Floris Arentsz ende Jan Arentsz Dull.
Voor de somme van 650.
 
 03-09-1627 blz. 269 v en 270  
Vercoop, Jacob Claesz Veerman
aen Jan Claesz zijn broeder onse buervrijer
de gerechte helft van een stucke landts genaempt het "Monicken oft Canonicken
weer" gelegen Buijtenhuijssen groot int geheel 303 roeden met dhalve
uijterdijck daer over gelegen, streckende van sHeerenwech off tot de Meer toe.
NO    de cooper selff
ZW    Trijn Claes Duijves met haer kinderen.
Voor de somme van 350.
 
 01-10-1627 blz. 271      
Vercoop, Jan Heijndricxz Backer
aen Jan Cornelisz Heijloo
een huijs met de erve met de geheele sloot aen de zuijt zijde alst bij
comparant bewoont wort leggende int noort eijnde, streckende van de Heerenwech
off tot het achterlandt toe.
NO    Gijsbert Maertsz
ZW    Jong Engel.
Voor de somme van 775.
 
 15-10-1627 blz. 271 v     
Ouwe Gerrit Gerritsz den Ouwes schuldich
aen Pieter Dircxz Laeckeman een jaerlijcxe losrenten van 4.10.-., hooftgelt
 90.
Onderpande zijn huijs ende erff staende ende leggende inde Kerckbuert.
ZO    Frederick Barentsz Glasmaecker
ZW    Cornelis Aelbertsz
NW    Pieter Dircxz selffs
NO    de Peperstraet.
 
 05-11-1627 blz. 272 en 272 v 
Vercoop, Cornelis Jansz Joosten nomine uxoris soo voor hem selven als oock
voor Jacob Mathijssen zijn swager
aen Maerten ende Willem Jan Arenden sijne schoonbroeders
elck een gerecht vierdepaert vant huijs ende erff twelck voorn. coopers
tegenwoordich bewoonen.met de coopers gemeen.
NO    Barent de Jonge Schout
ZO    Griet Sijmons met haer kinderen
ZW    Dirck Thuenisz
NW    Maerten Jansz selffs.
Voor de somme van 300.
 
 12-11-1627 blz. 273      
Jacob Claesz Snuijft schuldich
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een jaerlijcxe losrenten van 3.10.-., hooftgelt 70.
Onderpande het halve huijs inde Kerckbuijert onverdeelt met Betgen gemeen.
NO    Gerrit Gerritsz den Ouwes
ZO    de gemeene gangen
ZW    Cornelis Albertsz
NW    Pieter Dircxz voorn.
 
 25-11-1627 blz. 273 v     
Engel Baertsz schuldich
aen Jan Jansz Backer houdtcooper der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt "tHaechgen" groot 470 roeden leggende
inde Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    Hillegunt Willems met haer kinderen
ZW    de Vlietsloot
NW    Comparant selffs.
 
 10-12-1627 blz. 274      
Cornelis Engelsz vant Hoff als vader ende voocht van Gerrit ende Jan Cornelis
soonen zijne onmondighe kinderen mitsgaders Engel ende Pieter Cornelisz met
Jan Willemsz als man ende voocht van Marijtgen Cornelisdr zijne mondige
kinderen geprocreert bij wijlent Griet Jansdr ter eenre, mitsgaders Bastiaen
Baertsz Boschman onse collega int Schepenaempt als getrout hebbende Marijtgen
Gerritsdr ter andere zijde. Ende vercklaerde dat zijluijden rijpelijck
geexamineert ende overwoeghen hebben ende daerop gehadt hebben het advijs van
rechts gheleerde de testamentare dispositie ende uijterste wille van wijlent
Jan Gerritsz in zijn leven gewoont hebbende aen Assendelverdijck vader vande
voors. Griet Jansdr ende grootvader nomine matris vande voors. Marijtgen
Gerritsdr gepasseert voor Jan Garbrantsz van Dijck notaris tot Castricum ende
seeckere getuijgen in date den 25e maert anno 1604 daer bij de voors. Griet
Jansdr ende Marijtgen Gerritsdr werden gejustitueert tot sijns testateurs
eenighe ende unijversaele erffgenamen met wille ende begeerte dat die goeden
die hij testatuer metter doot sal ruijmen ende achterlaeten hetzij roerende
ofte onroerende gheen buijten gehouden nijet moghen vervreemden maer altijt
moeten blijven aende naeste vruijnden daer se van gecomen zijn. Dat zijluijden
comparanten voorn. willende ende ghenegen zijnde de voors. uijterste wille
vande voors. Jan Gerritsz zoo veel dit naer rechten van bestaen naer comen
ende achtervolghen.
Ende den andere in cas dat het fideicommies mochte comen te vervallen
verseeckere dat zijluijden met den anderen zijn verdraeghen ende geaccordeert
dat zij comparanten ten wedersijden een stucke landts soude stellen ende
specialijck verbinden ende soo des eens ofte anders staecke ende descendenten
mochte comen te deficieren daer aen te verhaelen tgundt dander uijt crachten
vande dvoors. testament ende verbandt daermede begreepen mocht comen te
competeren daer vooren de overblijvende staecke ofte descendenten ter stondt
naer het versterven van deene staecke tselve landt alsvooren verbonden sullen
moghen aentasten ende [onleesbaar].
Volgens soo verclaerde de voors. Cornelis Engelsz nomine quo supri mitsgaders
Engel ende Pieter Cornelisz met Jan Willemsz gesaementlijck voor ons Schout
ende Schepenen compareerde tot verseeckerheijt vandt tvoors. fideimommissaire
verbandt gestelt ende opgedraeghen te hebben een stucke landts genaempt
"Lilleven" gelegen Buijtenhuijssen groot met den uijterdijck 1500 roeden,
streckende van de Heerenwech tot aende Meer toe.
ZW    Adriaen Jansz
ZO    Allert Cornelisz Cors.
Ende voors. Bastiaen Baertsz Boschman mede comparerende droegh op ende stelde
tot verseeckerheijt als vooren in een stucke landts genaempt de "Twee lange
maeden" 1425 roeden van het noortwest ofte dijckeijnde in groot int geheel
hetselve stucke landts 1593 roeden.
NW    Piet Joosten
NO    de weduwe ende kinderen van Heijndrick Aecht Jans met de voorn. Piet
     Joosten
ZO    Sijmon Claes Dirck Maerts
ZW    de voorn. Sijmon Claesz met Gerrit Heijndricx.
 
 03-12-1627 blz. 275 en 275 v  
Vercoop, Claes Jansz Backer
aen Cornelis Jansz tot Crommeniedijck
een huijs ende erff int noort eijnde, streckende vande Heerenwech tot het
achterlandt toe.
NO    Jong Engel
ZW    Roeloff Engel Roeleven.
Voor de somme van 850.
 
 10-12-1627 blz. 276      
Vercoop, Dirck Nielsz
aen Willem Pietersz den Ouwes
78 roeden uijterdijck gelegen over de elff gaerden, streckende vande
Hoogendijck aff tot de Canael
toe.
ZW    derffgenamen van Neel Claes Duves
NO    Wijven Cornelis met haer kinderen.
Voor de somme van 72 gereet gelt.
 
 24-12-1627 blz. 276 v     
Vercoop, Bastiaen ende Sijbout Cornelis zoonen soo voor haer selven als oock
voor Joachem Sarvaesz haer swagher
aen Pontiaen Dircxz onse buijervrijer
een huijs ende erff alst tegenwoordich beheijnt ende betimmert staet,
streckende vande Heerenwech aff tot het achterlandt toe.
NO    Cornelis Aerians met sijn broeders
ZW    de Weduwe ende kinderen van Allert Claes Allerden.
Voor de somme van 335 gereet gelt.
 
 05-02-1628 blz. 277 en 277 v  
Vercoop, Cornelis Jansz Peet
aen Heijnrick Engelsz
een stucke landts genaempt het "Achterventgen" groot 443 roeden gelegen achter
Hillegundt Gerrit Ares.
NO    de weduwe van Engel Heijndricxz
NW    die Kaijck
ZW    Lijsbet Maertens
ZO    Comparant selver.
Voor de somme van 868.15.-.
 
 05-02-1628 blz. 278 en 278 v  
Vercoop, Garbrant Pietersz onse buijervrijer als gemachtichde van Jacob
Heijndricxz poorter der stadt Haerlem
aen Claes Cornelisz Vinck onse buijervrijer
een stucke landts genaempt het "Breetghen" gelegen in Heijn Roeleven weer
groot 150 roeden.
NO    Jacob Claes Pieters
ZO    Wouter Ghijsen
ZW    Aeff Claes cum socijs
NW    Cornelis Roeleven.
Voor de somme van 125.
 
 05-02-1628 blz. 279 en 279 v  
Vercoop, Garbrant Pietersz onse buijervrijer als gemachtichde van Jacob
Heijndricxz poorter der stadt Haerlem
aen Niel Jansz Cuijper een acker ofte omloop gelegen in Heijn Roeleven weer
groot 243 roeden.
NO    Haes Dirck Steffens met haer kinderen
ZO    Willem Egbertsz
ZW    Jan Sijmonsz
NW    den Delft.
Voor de somme van 346.
 
 05-02-1628 blz. 280 en 280 v  
Vercoop, Garbrant Pietersz onse buijervrijer als gemachtichde van Jacob
Heijndricxz poorter der stadt Haerlem
aen Dirck Willemsz een ackertgen landts gelegen in Gerritges weer groot 99
roeden.
NO    de cooper selffs
ZO    de cooper selffs
NW    de cooper selfs
ZW    Cornelis Claes Pieters.
Voor de somme van 80. 
 05-02-1628 blz. 281 en 281 v  
Vercoop, Garbrant Pietersz onse buijervrijer als gemachtichde van Jacob
Heijndricxz poorter der stadt Haerlem
aen Maerten Claesz onse buijervrijer
een ackertgen landts gelegen in Heijn Roeleven weer.
NO    Dirck Claes Moll
ZW    den coopers vader
ZO    Wouter Ghijsen
NW    de Reeff.
Voor de somme van 60.
 
 05-02-1628 blz. 282 en 282 v  
Vercoop, Isbrant Gerritsz Gael
aen Jan Jansz Banning
een lege worff inde Woudtbuijert.
NO    Claes Gerritsz Boedt
ZW    de vercooper selver
ZO    Cornelis Jan Floren
NW    die Wechsloot.
Voor de somme van 575.
 
 05-02-1628 blz. 283 en 283 v  
Vercoop, Balthasar Roeloffs
aen Roeloff Claesz
een ackertgen landts genaempt "Korte kantgen" met die "Bril" daer aen groot
tsaem 132 roeden.
NO    Pieter Arentsz
ZO    Pieter Arentsz
ZW    Willem Jansz
NW    Dirck Claesz Wijves.
Noch een acker genaempt die "Thuijn kamp" met die thuijn daer achter groot
tsaem 158 roeden.
NO    Griet Isbranden
ZO    Sijmon Claesz den Boer
ZW    Pieter Arentsz voorn.
NW    Pieter Arentsz voorn.
Voor de somme van 220.
 
 05-02-1628 blz. 284 en 284 v  
Vercoop, Balthasar Roeloffs
aen Cornelis Engelsz Bieren
een huijs ende erff bij die comparant bewoont, streckende vande Heerenwech aff
tot het achterslootgen toe.
NO    die weduwe wijlen Jan Claesz Vet met haer kinderen
ZW    Cornelis Claes Pieters.
Voor de somme van 474.
 
 05-02-1628 blz. 285 en 285 v  
Vercoop, Balthasar Roeloffs
aen Joost Willems
twee Twisch ackers gelegen zijd op zijd in Maerte Jans weer groot tsamen 456
roeden.
NO    Pieter Arents
ZO    Twisch
ZW    Dirck Claesz Wijves
NW    Willem Engels.
Noch een "Boeveechgen" gelegen in Maerte Jans weer groot 302 roeden.
NO    Claes Cornelis van Zaenen
ZO    de Delft
ZW    Griet IJsbranden met haer kinderen
NW    Outgher Dircxz.
Voor de somme van 902.
 
 05-02-1628 blz. 286 en 286 v  
Vercoop, Garbrant Pietersz onse buijervrijer als gemachtichde van Jacob
Heijndricxz poorter der stadt Haerlem
aen Haes Dircxz Steffens met haer kinderen
een acker landts gelegen in Heijn Roeleven weer.
NO    Gerrit Heijndricxz met Aecht Trijn Cuijpers
ZO    Cornelis Roeleven
ZW    Niel Jans Cuijper
NW    de Delft.
Voor de somme van 340.
 
 11-02-1628 blz. 287      
Vercoop, Claes Jansz als soon ende voocht van Neel Jansdr weduwe wijlen Jan
Claesz Vet
aen Claes Baerts Gael onse buijervrijer
drie veenackers gelegen zijd op zijd in Jan Gaellen weer groot tsamen 420
roeden.
NO    Huijch Huijgen
ZO    Trijn Allerts
ZW    Roeloff Sijmonsz
NW    des coopers vader.
Voor de somme van 210 gereet gelt.
 
 11-02-1628 blz. 287 v     
Vercoop, Claes Jansz als soon ende voocht van Neel Jansdr weduwe wijlen Jan
Claesz Vet
aen Roeloff Sijmonsz
een ackertgen landts gelegen in Wilkes weer groot 103 roeden.
NO    de cooper
ZO    de voorn. weduwe ende kinderen
ZW    de voorn. weduwe ende kinderen
NW    Jan vant Veer.
Voor de somme van 90.
 
 10-12-1627 blz. 288      
Pieter Cornelisz nomine uxoris soo voor hem selven als voor Maerte Nielsz,
Cornelis Maerts ende Pieter Jansz sijn swaeghers ter eenre ende Jan Nielsz ter
andere zijde verclaerende dat se met den andere geschijft geschaijden ende
gegrondtcavelt hebben seeckere parceelen van landen mitsgaders een huijs ende
erff. Soo dat Jan Nielsz opte verbeterschap sal uijtkeeren aen Pieter Cornelis
de somme van 300.
 
 11-02-1628 blz. 289 en 289 v  
Vercoop, Lijsbet Gerritsdr weduwe wijlent Dirck Jansz Laijder s.g.
aen Huijbert Pietersz Ban [Claes Jacobsz uijt naem van zijn schoonvader]
een veen kamp gelegen binner Delft voor Willem Pietersz den Ouwes uijt groot
329 roeden.
NO    de cooper selver
ZO    de cooper selver
NW    de cooper selver
ZW    Pieter Jan Huijberden.
Voor de somme van 470.
 
 11-02-1628 blz. 290 en 290 v  
Vercoop, Lijsbet Gerritsdr weduwe wijlent Dirck Jansz Leijder
aen Willem Cornelisz Vrouwen
een stucke lants genaempt het "Achter ventgen" gelegen aen des comparantes
worff groot 352 roeden.
NO    de kooper selffs
ZO    des vercoopers worff
ZW    Maerten Gerritsz cum socijs
NW    Huijbert Pietersz Ban.
Voor de somme van 602.
 
 11-02-1628 blz. 291      
Vercoop, Baltasar Roeloffsz
aen Sijmon Claesz Wildeboer onse buijervrijer
een veen camp lant gelegen over den Delft in Hillegundt Roeloffs weer groot
274 1/2 roeden.
NO    Gerrit Willemsz
ZO    de weduwe ende kinderen wijlent Allert Claes Allerden
ZW    de weduwe ende kinderen wijlent Allert Claes Allerden
NW    den Delft.
Voor de somme van 335.17.-. gereedt gelt.
 
 11-02-1628 blz. 291 v en 292  
Vercoop, Jan Cornelisz getrout hebbende Guert Jansdr, Cornelis Engelsz vant
Hoff ende Adriaen Jansz als rechte gekoren voochden van Jan Jansz Kaijck ten
overstaen van Weesmeesteren
aen Haes Dirck Steffens met haer kinderen
een stucke lants gelegen in Jaep Heijnen weer genaempt de "Ven" groot 696
roeden.
NO    Jan Jansz vant Veer
NW    Maerten Dirck Steffens
ZO    Claes Roeloff Sijmons
ZW    Pieter Allert Coning.
Voor de somme van 1460.
 
 12-02-1628 blz. 292 v     
Jan Nielsz schuldich
aen Sacharias Dirricxz poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een huijs ende erff daer hij comparant tegenwoordich bewoondt int
Nesvierndel, streckende vande Wechsloot aff tot achter lant toe.
NO    derffgenamen van Aecht Jansdr
ZW    Jan Maertsz.
 
 18-02-1628 blz. 293 en 293 v
Vercoop, Pieter Allertsz Coninck
aen Dirck Willemsz
een stucke lants genaempt het "Halve vennitgen" gelegen in Gerritges weer
groot 260 roeden.
NO    hij comparant selff
ZO    de cooper
ZW    de cooper
NW    Willem Gael.
Voor de somme van 533.
 
 18-02-1628 blz. 294      
Vercoop, Cornelis Heijndricxz tot Westsanen
aen Isaeck Dircxz
drie ackertges landt geleghen aen malcander inde hondert gaerden tsaem groot
een halff madt.
NO    Lourus Lourusz
ZW    Marij Michiels
ZO    Heijndrick Cornelis cum socijs
NW    die Wechsloot.
Voor de somme van 165 gereet gelt.
 
 23-02-1628 blz. 294 v en 295  
Vercoop, Pieter Allertsz Coninck
aen Jan Jansz vant Veer
vier veenackers landt leggende twee zijd op zijd ten eijnde den andere in
Wiltges weer groot tsamen 258 roeden.
NO    Roeloff Sijmonsz
ZO    Roeloff Sijmonsz met Neel Jan Thijsen
ZW    Heijndrick Heijndricxz
NW    Jan IJsbranden.
Voor de somme van 320.
 
 23-02-1628 blz. 295 v en 296  
Vercoop, Dirck Gerritsz Schoenmaecker
aen Pieter Allertsz Coninck
een stucke ven landt genaempt het "Halve binnen Kaijckgen" gelegen in
Lijclaessen weer groot 464 1/2 roeden.
NO    Maerten Dirck Steffens
ZO    de kooper selver
ZW    Willem Jansz Gael
NW    Willem Jansz Gael.
Voor de somme van 860.
 
 23-02-1628 blz. 296 v en 297  
Vercoop, Jan Allertsz Coninck
aen Jan Jansz vant Veer
twee veenackers gelegen zijd op zijd in Claes Heijnnen weer groot tsaemen 380
roeden.
NO    Cornelis Claes Pieters
ZO    Roeloff
ZW    Jacob Claes Pieters
NW    Baert Jan Gaellen.
Voor de somme van 420.
 
 23-02-1628 blz. 297 v en 298  
Vercoop, Jan Jansz vant Veer
aen Dirck Gerritsz
een stucke landts genaempt die "Buijtkaijck" gelegen in Claes Heijnnen weer
groot 788 roeden.
NO    Cornelis Gerritsz kinderen
ZO    de Kaijck
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Jan Baerts
NW    Jacob Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 1450.
 
 25-02-1628 blz. 298 v en 299  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde van Joncheer Johan van
Abcoude van Meerten wonende binnen de stadt Utrecht
aen Pieter Pietersz Lis onse buijervrijer
een stucke landts genaempt "Truijen kamp" groot 1230 roeden inde gemeene
Buijtenkaech, streckende vande Sluijsloot tot de Meer toe
NW    die vijffthien maed
ZO    Maerten Huijgen cum socijs.
Voor de somme van 1425.
 
 25-02-1628 blz. 299 v en 300  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde van Joncheer Johan van
Abcoude van Meerten wonende binnen de stadt Utrecht
aen Jan Cornelis Goten ende Maerten Claesz
een stucke landts genaempt "Jan Dirckz Wasselijck" groot 690 roeden
buijtendijck, streckende vande Hoogendijck tot de Meer toe.
NO    Dirck Claesz
ZO    de voorn. Maerten Claesz cum socijs.
Voor de somme van 420.
 
 25-02-1628 blz. 301 v en 302  
Vercoop, Willem Cornelisz Vrouwen
aen Dirck Cornelisz Maijen
twee veencampen gelegen zijd op zijd in Rijalen weer genaempt de "Splijtten"
groot tsaem 883 roeden.
NO    Wouter Willemsz
ZO    Jan Claes Reael
NW    Jan Claes Reael
ZW    de kinderen van Gerrit Gerritsz Boet.
Voor de somme van 900.
 
 25-02-1628 blz. 302 v en 303  
Vercoop, Pieter Claesz alias Pieter Heijn
aen Pieter Waelicxz
een stucke landts genaempt het "Uijter vennitgen" groot 950 roeden gelegen
achter Cornelis Neel Remmen uijt.
NO    Dirck Claesz Moll
ZO    Cornelis Neel Remmen
ZW    die cooper als bruijcker
NW    Aecht Claes Jaspers.
Voor de somme van 944.
 
 25-02-1628 blz. 303 v en 304  
Vercoop, Claes Gerritsz als voocht van Trijn Cornelisdr met haer kinderen
weduwe wijlen Claes Dircxz Eck s.g. geassisteert met Maerten Maertsz ende
Pieter Jansz Weesmeesteren
aen Maerten Roeloffsz
de gerechte helft van een stucke lants genaempt "Eckges meed" met Willem
Pieters gemeen ende onverdeelt leggende in Eckges weer groot die selffde helft
970 roeden.
NW    Baert Jansz
ZW    Baert Jansz
ZO    Baert Jansz
NO    Thijs Cornelisz ende Maerten Gerrits cum socijs.
Voor de somme van 1670.
 
 25-02-1628 blz. 304 v en 305  
Vercoop, Claes Gerritsz als voocht van Trijn Cornelisdr met haer kinderen
weduwe wijlen Claes Dircxz Eck s.g. geassisteert met Weesmeesteren
aen Huijbert Pietersz Ban
ses vijfthiende paerten int huijs ende erff twelck de voors. Huijbert Pietersz
tegenwoordich bewoont leggende inde Molenbuert, streckende vande Heerenwech
aff tot het achterlant toe.
NO    Willem Pietersz
ZW    Gerrit Allertsz kinderen.
Voor de somme van 219.18.-.
 
 03-03-1628 blz. 305 v en 306  
Vercoop, Claes Jansz Backer
aen Jan Heijndricxz Backer
twee veenackers leggende aen malcanderen groot tsamen 220 roeden leggende
achter Evert Louwen uijt.
ZW    Griet Jan Dirck Everts met haer kinderen
NW    Pieter Allerden.
Voor de somme van 192.
 
 03-03-1628 blz. 306 v en 307  
Vercoop, Claes Cornelis nomine uxoris
aen Trijn Cornelis van Saenen met haer kinderen [Wouter Lourusz onse
buijervrijer soo voor hem selven als voor zijn moeder ende zuster]
de gerechte achte paert in een stucke landts genaempt "Cassen ven" groot
tselve achte paert 273 roeden gelegen Buijtenhuijssen met de koopers ende
Jonge Jan Louwen gemeen.
NO    Claes Ghijsen
ZO    de Caedijck
ZW    Roeloff Gerritsz met Gerrit van Saenen
NW    de Heerenwech.
Midts conditie dat het voors. vercofte landt zijn dijck uijt de uijterdijck
over het voors. landt gelegen sal moghen maecken sonder ijet daer te betaelen.
Voor de somme van 449.10.-.
 
 10-03-1628 blz. 307 v en 308  
Vercoop, Adriaen Maertsz Ghijsen nu ter tijt wonende tot Haerlem
aen Mr. Andries Hoffner Chirurgijn
een huijs met erff tegenwoordich bij den kooper bewoondt in de Kerckbuijert.
Midts conditie dat de gang aen de zuijtwest zijde van het voors. huijs vande
duer aff soo die tegenwoordich int heck aldaer staende gemaeckt is tot de wech
toe met Engel Paengen gemeen sal wesen ende moeten blijven tot sulcke wijtte
als die tegenwoordich is sonder dat deen buijten consent van dander dselve
gang in eeniger handen manieren sal moghen betimmeren behecken ofte
versparren, streckende vande Heerenwech aff tot het achter dworsslootgen toe.
ZW    Engel Paenghen, Cornelis Baerts Gael, tschool huijs, Lijsbet Arents
     thuijs dat Wijven Huijgen bewoont ende de Schoop
NO    Griet Melten met haer kinderen.
Voor de somme van 1417.
 
 17-03-1628 blz. 308 v     
Vercoop, Cornelis Claesz opte Nuwendam voor hem selven ende oock voor zijn
broeders
aen Jan Jacobsz tot Crommenie
een huijs met een erff opte Nuwendam bij de verkoopers tegenwoordich bewoondt.
NO    Cornelis Aeriansz cum socijs
ZO    Cornelis Aeriansz cum socijs
ZW    de Dam
NW    Guert Willems met haer kinderen.
Voor de somme van 180.10.-. gereedt gelt.
 
 17-03-1628 blz. 309 en 309 v  
Vercoop, Willem Egbertsz
aen Jan Cornelis Janses
een stucke landts genaempt "Wiggers meed" groot 1126 roeden geleghen in Claes
Heijnnen weer.
NO    Cornelis Baertsz Gael
ZO    Dirck Willemsz
ZW    Gerrit Jan Gerrit Huijgen
NW    Jacob Jans inde Beverwijck.
Voor de somme van 2120.
 
 17-03-1628 blz. 310 en 310 v  
Vercoop, Willem Egbertsz
aen Jacob Jacobsz Leen
een gerechte derdedeel in een stucke landts genaempt "Meijnerts meed" groot
int geheel 1252 roeden leggende int Vroon weer onverdeelt met de kooper ende
Pieter Aerentsz Joosten gemeen.
NO    Bastiaen Baertsz ende Cornelis Aerians cum socijs
ZO    Floris Pieters
ZW    Ootger Dircxz ende Sijmon Claes
NW    Sijmon Claes met Baert Claesz Boschman.
Voor de somme van 920.
 
 17-03-1628 blz. 311      
Vercoop, Pieter Jansz Verwer
aen Jan Dircxz Laeckeman
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Wechsloot aff achter
tot het lange sloot toe.
ZW    de weduwe van Cornelis Dircxz Hes
NO    de vercooper selver.
Voor de somme van 220 gereedt gelt.
 
 24-03-1628 blz. 311 v     
Vercoop, Engel Baerts
aen Engel Barentsz
twee stucken lant, als eerstelijck een stucke lants genaempt het "Laijck
veentgen" gelegen in Jan Claes Sijmons weer groot een halff madt.
NO    Willem Garbrantsz
ZO    Sijmon Heijndricx dochters
ZW    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baertsz
NW    de Laijck.
Noch een stucke veen lants genaempt "Halff madt" gelegen in Roelen weer binnen
de Laijck groot een halff madt.
NO    Jan Baerts
ZO    de Laijck
ZW    Jan Baerts als bruijcker
NW    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baertsz.
Voor de somme van 800 gereet gelt.
 
 24-03-1628 blz. 312      
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge
aen Dirck Thamisz onse buijervrijer
een acker lants gelegen in Jan Claes Niels weer groot 140 roeden.
NO    die koopers vader
ZO    Cornelis Heijndricxz
ZW    Dirck Allertsz
NW    de verkooper.
Voor de somme van 145 gereedt gelt.
 
 24-03-1628 blz. 312 v en 313  
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde van Joncheer Johan van
Abcoude van Meerten wonende binnen de stadt Utrecht
aen Jan Willemsz Overdijck
een stucke lants genaempt "Barre weer" gelegen inde polder van Buijtenhuijssen
groot binnendijcx 2202 roeden ende uijterdijck daer over groot dselve
uijterdijck volgende tmorgen boeck 380 roeden, streckende vant IJe aff tot
sHeerenwech toe.
NO    Claes Willemsz
ZW    Roelen ven.
Voor de somme van 3000.
 
 24-03-1628 blz. 313 v     
Vercoop, IJsbrant Gerritsz Gael
aen Cornelis Jan Floren
10 roeden vande noortoost kant van "Jongelincx Boeveech" leggende inde
Woudtbuert, waer over de kooper van haer huijs aff tot aende Wech toe haer
gangh ende Kerckpadt gehouden sullen wesen, streckende vande Wechsloot aff tot
beneffens de coopers worff.
NO    Jan Banningen
ZW    de verkooper selffs.
Voor de somme van 14 gereedt gelt.
 
 24-03-1628 blz. 314 en 314 v  
Vercoop, Claes Dircxz nomine uxoris
aen Engel Barentsz
een huijs ende erff bij de verkooper bewoont, streckende vande Wechsloot aff
tot dachterslootgen.
ZW    Anna Gerrits met haer kinderen
NO    Jan Engelsz cum socijs.
Voor de somme van 634.
 
 24-03-1628 blz. 315 en 315 v  
Vercoop, Claes Dircxz nomine uxoris
aen Engel Baerts
een stucke landts genaempt het "Laijck veentgen" groot 367 roeden in Jong
Claes Dircken weer.
NO    Maerten Maerts cum socijs
ZO    die Laijck
ZW    Pieter Cornelisz met zijn moije
NW    Anna Gerrits voorkinderen.
Voor de somme van 587.
 
 31-03-1628 blz. 316 en 316 v  
Vercoop, Claes Dircxz nomine uxoris voor hem selven, Cornelis Willemsz
verstarckt met Cornelis Roeloffsz, Niel Jansz ende Cornelis Roeloffsz als
voochden van Heijndrick Willems mitsgaders Cornelis Jansz ende Pieter Jansz
als Weesmeesteren
aen Baert Jan Gaellen
twee veenackers lants gelegen zijd op zijd binner Delft int Lange Laeners weer
groot tsamen 286 roeden.
NO    Jan IJsbranden met zijn kinderen
ZO    de Delft
ZW    Heijndrick Heijndricxz
NW    Dirck Thuenisz ende Jacob Trijn Heijnnen.
Voor de somme van 308.
 
 31-03-1628 blz. 317      
Vercoop, Claes Dircxz nomine uxoris voor hem selven, Cornelis Willemsz
verstarckt met Cornelis Roeloffsz, Niel Jansz ende Cornelis Roeloffsz als
voochden van Heijndrick Willems mitsgaders Cornelis Jansz ende Pieter Jansz
als Weesmeesteren
aen Cornelis Allerts Coninck
een stucke landts genaempt de "Oppermeed" gelegen in Claes Heijnnen weer groot
1216 roeden.
NO    Jacob Jansz inde Beverwijck
ZO    Gerrit Jan Gerrit Huijgen
ZW    Jan Aecht Jans
NW    Willem Egbertsz.
Voor de somme van 2220 gereet gelt.
 
 31-03-1628 blz. 317 v     
Vercoop, Claes Dircxz nomine uxoris voor hem selven, Cornelis Willemsz
verstarckt met Cornelis Roeloffsz, Niel Jansz ende Cornelis Roeloffsz als
voochden van Heijndrick Willems mitsgaders Cornelis Jansz ende Pieter Jansz
als Weesmeesteren
aen Heijnrick Heijnricxz onse collega int Schepenampt
een omloop ofte acker landts gelegen int Lange Laeners weer binner Delft groot
271 roeden.
NO    Baert Jan Gaellen met zijn kinderen
ZO    de Delft
ZW    Dirck Steffens volck
NW    Jacob Trijn Heijnnen.
Voor de somme van 285.
 
 31-03-1628 blz. 318      
Vercoop, Roeloff Claes Roeloff Sijmons
aen Heijnrick Heijnricxz onse collega int Schepenampt
een ackertgen genaempt de "Thuijn" gelegen int Groote weer groot 45 roeden.
NO    Verkoopers vader
ZO    de cooper selver
ZW    Roeloff Engelsz
NW    de Delft.
Voor de somme van 50 gereedt gelt.
 
 07-04-1628 blz. 318 v en 319  
Vercoop, Engel Cornelis
aen Pieter Heijndricxz
een huijs ende erff bij de vercooper bewoont int noort eijnde.
NW    Heijndrick Jan Neelen
NO    Heijndrick Jan Neelen
ZO    de Heerenwech
ZW    Claes Bouwesz.
Voor de somme van 542.
 
 07-04-1628 blz. 319 v en 320  
Vercoop, Jan Engelsz
aen Govert Jansz zijn schoonvader
de gerechte helft van een stucke landts genaempt "IJsbrants ven" groot
dselffde helft 858 roeden leggende gemeen met Ghijsbert ende Guert Engels des
comparants broeder ende suster inde polder van Buijtenhuijssen.
NO    Jan Duves landt
ZO    het IJe
ZW    Marij Jaep Claesen
NW    Jaep Rooden volck.
Voor de somme van 1160.
 
 14-04-1628 blz. 320 v     
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als gemachtichde van Joncheer Johan van
Abcoude van Meerten wonende binnen de stadt Utrecht
aen Willem Ruijchaver regerend Hemraedt van Rhijnlandt
de gerechte helft van twee parceelen landts, deen genaempt de "Korte kamp"
dander de "Lange Kamp" groot dselffde helft 1024 roeden gelegen inde
Buijtenkaech met de kooper gemeen ende onverdeelt.
ZO    de Cappelrije van heer Claes Swart met de Huijsarmen
NW    Kaechoort ende de Meer.
Voor de somme van 1130 gereedt gelt.
 
 18-04-1628 blz. 321 v en 322  
Vercoop, Garbrant Pieters onse buijervrijer als gemachtichde van Jacob
Heijndricxz poorter der stadt Haerlem
aen Willem Egbertsz
een stucke landts genaempt die "Meed" groot 582 1/3 roeden gelegen in Heijn
Roeleven weer.
NO    Cornelis Maerten Allerts jonge kinderen
ZO    de kooper met zijn kinderen
NW    de kooper met zijn kinderen
ZW    Anna Pieter Jonck Claesen met haer kinderen.
Voor de somme van 1092.
 
 21-04-1628 blz. 322      
     Schepenen van Assendelft,
Int Broeckvierendel                    Jan Jacobsz
                             Coppen
Int Kerckvierendel                    Claes
                             Sijmonsz
Int Woutvierendel                     Jacob
                             Willemsz
Int Nesvierendel                     Arian Jansen
                             Roeloff
                             Cornelisz.
     Schotvangers,
Int Broeckvierendel                    Claes
                             Heijndricx
Int Kerckvierendel                    Cornelis
                             Ariansz
Int Woutvierendel                     Dirck Claes
                             Wijves.
     Heemraden,
Inde Camp Claes Woutersz
Inde Volger                        Marten Claesz
Inde Binnenkaech                     Claes
                             Martensz.
     NICOLAES vrijheere van Assendelft.
 
 28-04-1628 blz. 323      
Jan Allertsz alias Jan Duijffies schuldich
aen Gerrit Jan Holst poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande twee veenackers landt groot tsaem 330 roeden leggende zijd op zijd
inde noorderste hondert gaerden.
NO    Claes Dingnum tot Crommenie
ZO    Neeltgen Aecht Jans
ZW    Lourijs Lourusz
NW    Lourijs Lourusz.
 
 28-04-1628 blz. 324 en 324 v  
Vercoop, Huijch Maertsz
aen Claes Jansz zijn schoonvader [Willem Claesz voor zijn vader]
een huijs hoijhuijs ende erff bij de cooper tegenwoordich bewoont.
NO    Kees Roeleven
ZO    de cooper selver
NW    de cooper selver
ZW    Roeloff Claesen.
Voor de somme van 340.
 
 05-05-1628 blz. 325 en 325 v  
Vercoop, Willem Woutersz
aen Dirck Claesz zijn swaeger
een stucke landts genaempt "Neel Baerts ventgen" groot 480 roeden in Neel
Baerts weer.
NO    Piet Joosten
ZW    Joost Dircxz
ZW    de cooper selver
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 800.
 
 05-05-1628 blz. 326      
Vercoop, Claes Gerrits alias Claes Duvesz onse buijervrijer als voocht van
Anna Gerrits zijn zusters jonge kinderen
aen Willem Bastiaensz onse buijervrijer
drie paerten van vijff twaelffde parten in een worff met de cooper ende Trijn
Jans haer kinderen onverdeelt ende gemeen genaempt "Engel Claes Jutten worff"
int suijt eijnde.
NW    Jan Maerten Keesen
NO    Jan Maerten Keesen
ZO    Dirck Pietersz
ZW    Guert Jan Roeloffs met haer kinderen.
Noch trechte derden deel van 122 roeden uijterdijck gelegen buijtendijck over
Ghijs Schoonen groote ven met Trijn Jans ende cooper onverdeelt ende gemeen,
streckende vande Hoogendijck tot die Meer
toe.
NW    Heijndrick Maertsz
ZO    Hillegundt Jan Claesen dochters.
Voor de somme van 209.4-. gereedt gelt.
 
 06-05-1628 blz. 326 v 
Dirck Pietersz schuldich
aen Jacob van Teijlingen poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 100.
Onderpande sijn huijs ende erff int zuijt eijnde.
NO    Ootger Jansz volck
ZO    de Heerenwech
ZW    comparant selver
NW    comparant selver.
 
 19-05-1628 blz. 327      
Vercoop, Claes Gerritsz Boet
aen Jacob Jan Japen
de gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "Alkes ven" onverdeelt
ende gemeen met Anna Pieter Schouten groot tvoorn. vierde paert 270 roeden
gelegen in Alkes weer.
N     Adriaen Jansz met de cooper
O     Cornelis Cornelisz Roon
Z     Dirck Gerritsz met Jan Jaep Louwen
W     de Vliet.
Voor de somme van 650.
 
 19-05-1628 blz. 327 v     
Vercoop, Adriaen Cornelisz eertijts onse buijerman nu moelenaer op Wormerveer
aen Jan Cornelisz Moelenaer
die gerechte achte paert vande meelmoelen met erff met de moelen laen
mitsgaders de achte paert vant moelenhuijs hoijhuijs ende erff met de cooper
ende vercoopers moeder gemeen.
NO    Jan Huijberden weduwe met Heijndrick Maertsz als bruijcker
ZO    de kinderen ende erffgenamen van Gerrit Allertsz
ZW    de kinderen ende erffgenamen van Gerrit Allertsz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 400 gereedt gelt.
 
 26-05-1628 blz. 328 en 328 v  
Vercoop, Mr. Andries Hoffner Chirurgijn
aen Dirck Huijgen onse schoolmeester
een eijnde worffs alst tegenwoordich geheckt is leggende achter die Kerck,
streckende van des vercoopers worff aff tot het dworsslootgen toe.
NO    Griete Melten met haer kinderen
ZW    die School met het huijs tot de School behoorende, Lijsbet Arents
     met haer kinderen ende thuijs dat bij Wijven Huijgendr bewoont wort.
Midts conditie indien de voorn. cooper off zijn naecomelingen tvoors. erff
soude willen betimmeren soo sullen sij gehouden wesen haer timmeragie twaelff
voeten van des vercoopers erff te setten.
Voor de somme van 60.
 
 30-05-1628 blz. 329      
Vercoop, Jan Cornelisz nu ter tijt wonende tot Medemblijck voor hem selven
Cornelis Heijndricx wonende tot Alcmaer voor hem selve ende voor zijn broeders
ende susters ende Cornelis de Jonge als voocht vande kinderen van Trijn
Pietersdr zijn suster geprocreert bij Garbrant Cornelisz s.g.
aen Barent de Jonge onse Schout
een veencampgen landts genaempt het "Breetgen" groot 265 roeden gelegen in Jan
Claes Niels weer.
NO    Tamis Dircxz
ZW    Dirck Jan buijerman tot Westsaenen.
Voor de somme van 266.
 
 30-05-1628 blz. 329 v     
Vercoop, Jan Cornelisz nu ter tijt wonende tot Medemblijck voor hem selven
Cornelis Heijndricx wonende tot Alcmaer voor hem selven ende voor sijn
broeders ende susters ende Cornelis Pietersz de Jonge als voocht vande
kinderen van Trijn Pietersdr zijn suster [erffgenamen van Cornelis Heijndricx
sal. in zijn leven waechmeester]
aen Willem Cornelisz Backer
twee veenackers gelegen zijd op zijd in Jan Banningen weer groot 354 roeden.
NO    Griet Sijmons
ZO    Albert Bieren
ZW    Tamissen volck
NW    Albert Bieren.
Voor de somme van 344.
 
 30-05-1628 blz. 330 en 330 v  
Vercoop, Jan Cornelisz nu ter tijt wonende tot Medemblijck voor hem selven,
Cornelis Heijndricxz woonende tot Alcmaer voor hem selven ende voor zijn
broeders ende susters
aen Trijn Pieters weduwe wijlen Garbrant Cornelisz [gemachtichde is Cornelis
Pietersz de Jonge] haer respective schoonsuster en moije twee derden deelen
van een stucke landts genaempt het "Boveechgen" leggende met de koopsters
kinderen gemeen in Jan Banningen weer groot int geheel 342 roeden, streckende
van Cornelis Garbrants landt off tot de Delft toe.
NO    Griet Sijmons met haer kinderen
ZW    Trijn Engels.
Onder conditie dat daer over de gang ofte padt sal wesen tot aende Olijmolen
opt tvoors. landt staende midts dat die voors. Trijn Pietersdr daer vooren
jaerlijcx vande participanten vande Olijmolen sal genieten 7.10.-.
Item noch twee derden deelen vant huijs ende erff laest bij Cornelis
Heijndricxz bewoont ende metter doot geruijmpt inde Woudtbuijert mede met de
koopsters kinderen gemeen, streckende vande Wechsloot off achter tot het
dworse slootgen toe.
NO    Jan Garbrantsz
ZW    de koopster met haer kinderen.
Midts conditie dat tvoorn. erff mede een gang nae die Olijmolen sal wesen
midts jaerlijcx daer vooren vande participanten genieten 4 soo lange
geduijerende als die Olijmolen opt voors. lant sal staen.
Voor de somme van 1142.13.4.
 
 30-05-1628 blz. 331 en 331 v  
Vercoop, Jan Cornelisz nu ter tijt wonende tot Medemblijck
aen Trijn Pietersdr weduwe wijlen Garbrant Cornelis zijn schoonsuster
een rechte derdendeel van een stucke landts genaempt die "Achter ven" groot
int geheel 1250 roeden leggende in Claes Maerts weer, streckende van Jan
Florisz, Jacob Jansz Schouten ende Trijn Pieters worven aff eensdeels tot de
Delft andersdeels tot aen Trijn Engels met haer kinderen ende Trijn Pieters
landt toe.
NO    Cornelis Garbrants
ZW    Jan Florisz.
Belovende het voors. landt te vrijen ende te waeren met een gang ofte padt
daer over nae ende vande Olijmolen midts daer vooren te jaerlijcx vande
participanten vande Olijmolen voorde geheele ven te genieten 3.
Voor de somme van 750.
 
 30-05-1628 blz. 332 en 332 v  
Vercoop, Jan Cornelisz nu ter tijt wonende tot Medemblijck voor hem selven,
Cornelis Heijnricxz wonende tot Alcmaer voor hem selven ende voor zijn
broeders ende susters ende Cornelis Pietersz de Jonge als voocht vande
kinderen van Trijn Pietersdr zijn suster
aen Garbrant Theuwesz
drie veenackers gelegen zijd op zijd in Hillegundt Jan Roeloffs weer groot
tsaem 329 roeden.
NO    de kinderen van Ghijs Claesz
ZO    de cooper selff
ZW    Jan Claesz Vinck ende Cornelis Albertsz
NW    Willem Cornelisz.
Item noch een kamghen leggende int weer voors. groot 140 roeden.
NW    Pontiaen Dircxz
ZO    Willem Cornelisz.
Voor de somme van 432.
 
 04-06-1628 blz. 333      
Dirck Cornelisz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctoer Augusteijn van Teijlinge
wonende binnen de stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 30, hooftgelt 600.
Onderpande het uijtereijnde van een stucke landts genaempt die "Uijter ven"
groot 691 roeden gelegen in Heinricx weer.
NO    Stoffels kinderen
ZO    de comparants vader
ZW    Cornelis Heinricxz
NW    Anna Claes met haer kinderen.
 
 04-06-1628 blz. 333 v     
Roeloff Gerritsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent dotoer Augusteijn van Teijlinge
wonende binnen de stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 250.
Onderpande een stucke landts genaempt het "Madt" groot 462 roeden gelegen
bijde Nuwendijck.
N     Claes Jan Huijgen
O     Ghijsbert Claesz Schoon
Z     Comparants achter landt met zijn huijs ende erff
W     de Wechsloot.
 
 07-06-1628 blz. 334      
Vercoop, Cornelis Claesz IJsercramer buijerman tot Westsaenen
aen Dirck Huijgen onse Schoolmeester
een losrentenbrieff van 385 hooftsomme staende tegens drie ten hondert de
ses eerste jaeren ende nae die voors. ses jaeren tegens den penninck sesthien
spruijtende uijt den twee hondersten penninck houdende op de gemeene landts
middelen van date 16-06-1625.
 
 10-06-1628 blz. 334 v     
Adriaen Maertsz nu woonende buijten Haerlem buijten Schalwijcker poort
schuldich
aen Sacharias Dircxz poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande het "Binner Delft" groot 440 roeden in Hillegundt Roeloffs weer.
NO    Willem Willemsz Cos
ZO    den Delft
ZW    Griet Sijmon
NW    Jan Maerte Roeleven
 
 10-06-1628 blz. 335      
Jan Lourisz schuldich
aen Sacharius Dircxz poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande drie achte paerten in een stucke landts genaempt "Cassen ven"
onverdeelt ende gemeen met Trijn van Zaenen groot tvoorn. gedeelte 804 roeden
gelegen inde polder van Buijtenhuijssen.
NO    Claes Ghijsen
ZW    Roeloff Gerrits met Gerrit van Saenen
ZO    de Kadijck
NW    de Heerenwech.
 
 12-06-1628 blz. 335 v     
Claes Engelsz schuldich
aen Jan Jansz Houdtcooper poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande als eerstelijck een acker landts groot 286 roeden gelegen achter
Jonge Bouwes genaempt die "Delftcamp".
NO    Pieter Allerden
ZO    comparant selver
ZW    Arent Floren met zijn broeder
NW    den Delft.
Noch thalve huijs ende erff bij comparants schoonvader bewoont int noort
eijnde, streckende vande Wechsloot off tot het achterlandt toe.
NO    Cornelis Roeleven
ZW    Sijmon Claes Conincx.
 
 14-06-1628 blz. 336      
Huijch Allerts schuldich
aen Claes Adriaensz buijerman tot Spaerendam
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt die "Craggen" groot 622 roeden gelegen
inde polder van Buijtenhuijssen.
N     den Nuwendijck
O     Jaep Rooden volck
Z     Jaep Rooden volck met Roeloff Gerritsz
W     Pieter Cornelis vant Hoff cum socijs.
 
 15-06-1628 blz. 336 v     
Cornelis Jansz waert opt noort eijnde schuldich
aen Abraham Loreijn brouwer inde drie sterren tot Haerlem
de somme van 250 uijt saecke van goede geleende penningen.
Onderpande zijn huijs ende erff int noort eijnde, streckende met zijn erff
vande Heerenwech off tot het achter landt toe.
NO    Jong Engel Engelsz
ZW    Roeloff Engel Roeleven.
 
 15-06-1628 blz. 337      
Hillegunt Allertsdr weduwe wijlent Ghijsbert Maerts Ghijsen sal. versterckt
met Pieter Ghijsberts haer schoonbroeder ende voocht, Maerten Ghijsbertsz voor
hem selven onse buijerknecht, Adriaen Maerts nu wonende buijten
Schalckwijckerpoort tot Haerlem als rechte besturven voocht vande onmondige
kinderen vande voors. Ghijs Maertsz zijn overleden broeder schuldich aen
Abraham Loreijn brouwer inde drie sterren tot Haerlem de somme van 400 uijt
saecke van goede geleende penningen. Onderpande het huijs met het huijsgen aen
de noortwest zijde daer aen midtgaders het erff aen behoorende int noort
eijnde, streckende van sHeerenwech tot de voorn. kinderen lant toe.
NO    Engel Dirck Bieren kinderen
ZW    Jan Heijndrick Backer.
 
 22-06-1628 blz. 337 v     
Claes Bouwesz, Willem Jans Baernden ende Claes Allertsz soo voor haer selven
als oock voor Beert Pietersdr weduwe Bouwen Claesz haer respective moeder ende
schoonmoeder mitsgaders oock voor Sijmon Maertsz ende Jan Jansz Thijsen nu ter
tijt wonende inde Beemster beijde mede schoonsoonen van Beerte Pietersdr
schuldich
aen Sacharias Dircx poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 11, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt "Claes Bouwesz ventgen" groot 611 roeden
int noort eijnde, streckende van Claes Bouwesz worff tot de Kaijck toe.
NO    Lijsbet Maertens
ZW    Jan Jansz Jonges.
 
 24-06-1628 blz. 338      
Jan Cornelis Roeleven schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctoer Augusteijn van Teijlingen
wonende binnen Haerlem een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt het "Ventgen" groot 833 1/2 roeden
gelegen achter Gerrit Thijsen binner Delft.
NO    Machtelt Cornelis met haer kinderen
ZO    Roeloff Engelsz
ZW    Roeloff Engelsz met Willem Cornelis Vrouwen
NW    de voorn. Gerrit Thijssen.
 
 09-07-1628 blz. 338 v     
Evert Lourus schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctoer Augusteijn van Teijlingen
poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25. hooftgelt 500.
Onderpande twee derden deelen in een stucke land genaempt de "Ven" groot int
geheel 862 roeden onverdeelt met Pieter Jans gemeen gelegen in Oukes weer.
NO    Lijsbet Maertens
ZO    Lijsbet Maertens
ZW    Jan Maertsz met Gerrit Jellen kinderen
NW    Kees Steffens.
Noch een acker landts gelegen in Oukes weer groot 169 roeden.
NO    Kees Steffens
ZW    Engel Heijndricx weduwe
ZO    Dirck Claesz Moll
NW    den Delft.
Noch het halve huijs ende erff door de moeder van comparant bewoont int noort
eijnde, streckende vande Wechsloot off tot tachterlandt toe.
NO    comparant selver
ZW    Jan Thijsz.
 
 09-07-1628 blz. 339 en 339 v  
Vercoop, Leenert Pietersz nu ter tijt wonende tot Crommenie broeder ende
voocht in dese van Anna Pieters sijn suster weduwe wijlen Willem Maerts
aen Maerten Jan Aernden ende Jan Maertsz mitsgaders dander erfgenamen wijlent
Willem Maertsz sal. alsulcke eijgendoom als dvoorn. Anna Pieters hadde ende
competerende inde naegespecificeerde parceelen van landen huijs ende erff als
eerstelijck een stucke landts genaempt die "Buijtcaijck" groot 1149 roeden in
Jancke Maerts weer.
NW    Cornelis Pietersz
NO    Cornelis Pietersz
ZO    de Kaijck
ZW    Dirck Claesz kinderen.
Noch 430 roeden in een stucke landts genaempt de "Campen" mede gelegen int
voors. weer.
NO    Cornelis Jan Floren cum socijs
ZO    Cornelis Pieters met Willem Vrouwen
ZW    IJsbrant Gerritsz met Cornelis Claesz van Assendelft
NW    Floris Pieters.
Noch thuijs hoijhuijs ende erff daer de voorn. Willem Maertsz in gewoont ende
uijtgesturven is meede int voors. weer.
NO    Floris Pietersz
ZO    Barent de Jonge
ZW    Cornelis Jansz
NW    Cornelis Jansz.
Voor de somme van 400.
 
 09-07-1628 blz. 340 en 340 v  
Vercoop, Engel Cornelisz
aen Jannitgen Cornelisdr onse buijervrijster sijn comparants suster [voocht
voor Jannitgen is Roeloff Sijmonsz]
een leege worff, streckende vande Heerenwech tot Jacob Trijn Heijnnen worff
toe.
NO    de cooper selver
ZW    Cornelis Baertsz Gael.
Voor de somme van 215.
 
 10-07-1628 blz. 341 en 341 v  
Vercoop, Claes Claesz Schoenmaecker nu ter tijt wonende tot Sparendam voor hem
selven ende voor Jan Floren sijn swaegher nu ter tijt wonende in Seelandt opt
landt te Schouwen aen Sijmon Claesz Wildeboer zijn broeder eerstelijck twee
derdendeelen van de helft van een stucke landts genaempt "Bouwes ven" groot
deselve helft 610 roeden gelegen in Claes Maerts weer.
NO    Griet Jan Gaellen
O     Gerrit Willems
Z     Gerrit Willems
W     Trijn Engels met haer kinderen.
Noch twee derdendeelen van twee stucken landts genaempt die "Etveenen" gelegen
in Jan Banningen weer eijnd aen eijnde groot tsaemen 367 roeden.
NO    Cornelis Roeloffsz
NW    Albert Engels Bieren
ZO    Albert Engels Bieren
ZW    Cornelis Garbrantsz.
Noch twee derdendeelen van een stucke landts genaempt "Meijnerts acker" groot
int geheel 202 roeden gelegen in Jancke Maerts weer.
NW    Dirck Thuenisz
NO    Albert Engels Bieren
ZO    de Beeckesteijnen tot Haerlem
ZW    Cornelis Pietersz de Jonge.
Voor de somme van 1000.
 
 12-07-1628 blz. 342      
Willem Egbertsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctoer Augusteijn van Teijlingen
poorter tot Haerlem een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande twee veenackers landt beijde gelegen int Lange Laeners weer. De
eene groot 198 roeden.
NO    Jan IJsbranden
ZW    Marij Ghijsen
NW    Marij Ghijsen
ZO    Twisch,
Dander groot 202 roeden geleegen aent Twisch int voorn. weer.
NO    Heijnrick Jansz Baertses
ZO    Twisch
ZW    derffgenamen van Heijndrick Steffens
NW    Claes Willem Roeloff Sijmons.
 
 21-07-1628 blz. 342 v     
Vercoop, Claes Jans nu ter tijt wonende tot Crommenierdijck aen Heijndrick
Jansz van Kockenghen in Sticht van Uijtrecht een custing brieff spreckende op
Cornelis Jansz nu woonende tot Assendelft, daer voor verbonden is seecker
huijs met sijn erff daer in breder geextendeert in date den 3e decembris lest
leden gepasseert voor dese gerechte.
Voor de somme van 300. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net