Assendelft, register van transportakten 1628-1634

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 28-12-1628 blz. 1     
Willem Egbertsz schuldich
aen Marijtgen Cornelis poorterse tot Haerlem weduwe wijlent
Augusteijn van Teijlingen
een jaerlijcxe losrenten van 7.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een acker lants genaempt die "Riet veen" groot 130 roeden
leggende int Lange Laeners weer.
NO    Willem Gael
ZO    Heijnrick Baertses
ZW    Heijnrick Heijnricxz
NW endt  Heijnrick Heijnricxz.
Noch een acker lants gelegen int voors. weer groot 184 roeden.
NO    Heijnrick Maerts
ZO    Twisch
ZW    Maerten Dircxz
NW    Claes Willemsz.
 
 28-12-1628 blz. 1 v    
Vercoop, Pieter Claesz alias Pieter Heijn
aen Engel Allertsz met sijn broders onse buijervrijer
twee ackers lants geleegen sijd op sijd in Baert Jan Dirck Everts
weer aent Twisch groot tsaem 324 roeden.
NW    de coopers
NO    de coopers
ZO    Twisch
ZW    Jan Isbranden.
Voor de somme van 291.12.-.
 
 29-01-1629 blz. 2 en 2 v  
Vercoop, Jan Isbranden
aen Sijmon Claesz Schipper
het uijter eijnde van een stucke landts genaempt die "Buijtcaijck"
groot 461 roeden geleegen achter Engel Allerden uijt.
NO    Pieter Heijn
ZO    de cooper
ZW    Heijnrick Maertsz als bruijcker
NW    Pieter Jan Huijberden.
Voor de somme van 880.8.8.
 
 02-02-1629 blz. 3 en 3 v  
Vercoop, Pieter Claesz alias Pieter Heijn
aen Gerrit Gerritsz
een acker off omloop landts groot 142 roeden geleegen opten Delft in
Pieter Heijnnen weer.
NO    Claes Gerridden
ZO    Baert Jansz
ZW    Willem Pietersz den Ouwes
NW    den Delft.
Voor de somme van 120.
 
 02-02-1629 blz. 4 en 4 v  
Vercoop, Jan Baertsz Gael nomine uxoris
aen Jannitgen Ghijsbertsdr onse buijervrijster
een stucke veen landts genaempt "Dobben hem" groot 360 roeden
geleghen met het eijnde opte Vlietsloot.
ZO    Jan Engelen
ZW    Wouter Jansz nomine uxoris
NW    Cornelis Pietersz cum socijs
NO    de Vlietsloot.
Voor de somme van 600.
 
 02-02-1629 blz. 5 en 5 v  
Vercoop, Jan Baertsz Gael
aen Dirck Huijgen onse schoolmeester
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt die
"Vlietsven" groot int geheel 1218 roeden geleghen met de cooper
gemeen achter het Hoff.
N     die Kaijck
O     Willem Jacobsz
Z     Cornelis Ghijsen op Saerdam
W     die Vliet.
Voor de somme van 700.
 
 03-02-1629 blz. 6     
Pieter Allertsz schuldich
aen Steijntgen Fredricxdr weduwe wijlent Popias van Paenderen sal.
poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande een veenacker landts achter Jan Koijten uijt groot 252
roeden.
NO    Kees Neel Remmen
ZO    Claes Jansz
ZW    Claes Engelsz
NW    den Delft.
Noch de gerechte helft van twee ackers offte omloopen lants geleghen
achter Guert Louwen uijt groot de voorn. helft 205 roeden.
NO    Pieter Jansz
ZO    Jan Heijnricxz Backer
ZW    Claes Gerridden
NW    Dirck Cornelis Maijen.
Noch een veenacker landts geleghen achter Kees vande Laens uijt
binner Delft genaempt "Koppes Camptgen" groot 135 roeden.
ZW    Heijnrick Engelsz
NW    Evert Louwen
NO    Willem Rijs
ZO    den Delft.
 
 03-02-1629 blz. 6 v    
Vercoop, Willem Jansz
aen Jan Heijnrick Smidt
een huijs ende erff waer hij comparant tegenwoordich in woont,
streckende vande voorsloot off tot het achter landt toe.
NO    Jacob Willems
ZW    Wouter Willems.
Voor de somme van 885 gereet gelt.
 
 09-02-1629 blz. 7 en 7 v  
Vercoop, Joost Willemsz Stuijerman
aen Claes Wouters
twee veenackers sijd op sijd geleghen aent Twisch in Maerten Jans
weer groot tsaem 456 roeden.
NO    Piet Joosten
ZO    Twisch
ZW    Dirck Claes Wijves
NW    Willem Engelsz Clous.
Voor de somme van 400.
 
 09-02-1629 blz. 8     
Vercoop, Willem Jansz nomine uxoris soo voor hem selven ende voor de
kinderen ende mede erffgenamen van Beert vande Laen sal.
aen Jan Cornelis Roeleven onse buijervrijer
een ackertgen landts groot 58 roeden geleghen voor Nel Wouten uijt.
NO    Stoffels kinderen
ZO    Stoffels kinderen
ZW    Stoffels kinderen
NW    Claes Trijnnen.
Voor de somme van 26 gereet gelt.
 
 09-02-1629 blz. 8 v en 9  
Vercoop, Joost Willemsz Stuijerman als voocht vande kinderen wijlent
Ghijs Maertsz
aen Griet Jan Dirck Everts met haer kinderen (voocht voor sijn
suster is Baert Jansz)
twee veenackers geleghen sijd op sijd aent Twisch in Waelighen weer
groot tsaem 218 roeden.
NO    de erffgenamen van Beert vande Laen
ZO    Twisch
ZW    Stoffels kinderen
NW endt  de coopers selver.
Voor de somme van 180.
 
 09-02-1629 blz. 9 v en 10 
Vercoop, Claes Jacobsz onse buijervrijer als voocht voor Stijn
Havicxdr sijn moder ende voor de kinderen van wijlent Gerrit Havicxz
aen Maerten Roeloff Sijmons 
een gerechte helft ende de kinderen ende erffgenamen wijlent Trijn
Jacobsdr Jannen haer respective moder ende grootmoder 646 1/2 roeden
landts leggende in Roeloff Sijmons weer duergaens int geheele weer
mette coopers ende vercoopers int maecken van desen coopmanschap
gemeen daer nae met den andere geseepereert ende geschaijden.
NO    Jan Gaellen weer
ZW    Wilcke Ballen weer.
Voor de somme van 960.7.1.
 
 09-02-1629 blz. 10 v    
Vercoop, Aecht Jans weduwe ende boelhouster wijlent Heijndrick
Lamberts verstarct met Claes Cornelisz tot Crommenie als voocht
aen Barent de Jonge onse Schout
een losrentebrieff van 300 hooftsomme jaerlijcxe renten van
 16.10.-. houdende ende spreckende op Cornelis Jansz vande Laen 
voor de somme van 290.
 
 09-02-1629 blz. 11 en 11 v 
Vercoop, Cornelis Jan Floren als oom ende voocht van Allert Jansz nu
ter tijt over see over sant mitsgaders Pieter Jansz ende IJsbrant
Gerritsz als weesmeesteren
aen Wouter Willemsz
de gerechte helft van een stucke landts genaempt het "Vennitgen"
geleghen in Floren weer groot die selfde helft 472 1/2 roeden met de
uijterdijck daertoe behoorende.
NO    Gerrit Willems
ZO    Cornelis Jansz voorn. met sijn broders weduwe ende
     kinderen
ZW    de erffgenamen van Willem Maertsz met Flortis Pieters
NW    Cornelis Pietersz.
Voor de somme van 842.
 
 09-02-1629 blz. 12     
Vercoop, Cornelis Dircxz buijerman op Saenredam
aen Joachim Pieters
een dijckmeed geleghen in Heijntges weer groot 664 roeden.
NO    Cornelis ende Jasper Roeloffsz Jaspers
ZO    Michiel Willems
ZW    de cooper selffs
NW    den Hooghendijck.
Voor de somme van 1200 gereet gelt.
 
 16-02-1629 blz. 12 v en 13 
Vercoop, Jan Willems onse buijerman in desen vervangende Gerrit
Bouwesz sijn swager wonende inde Beemster
aen Maerten Ootgersz
een hoecke lants groot 310 roeden geleghen inde Buijtencaech
onverdeelt ende gemeen met Jan Moeij Trijntges ende Maerten Huijgen
cum socijs.
ZO    Neel Maertens met de weduwe ende kinderen van Louris
     Woutersz
ZW    de Meer
NW    Pieter Pietersz Lis
NO    de Sluijssloot.
Voor de somme van 300.
 
 16-02-1629 blz. 13 v en 14 
Vercoop, Jan Willemsz
aen Sijmon Jansz Joosten
het noordtwest eijnde vant hoijhuijs met de worff gelijck tselvige
bij de comparant tegenwoordich gebruijct ende beseten wordt.
NO    Heijnrick Allertsz
ZO    de cooper selff
ZW    Engel Barentsz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 492.
 
 16-02-1629 blz. 14 v    
Vercoop, Sijmon Jansz
aen Heijnrick Allertsz
een leegh erff inde Horn, streckende van de Wechsloot tot het achter
lant toe.
NO    de cooper 
ZW    de vercooper.
Voor de somme van 255 gereet gelt.
 
 15-02-1629 blz. 15 en 15 v 
Vercoop, Maerten Ghijsbertsz soo voor hem selven als oock voor sijn
broder ende susters
aen Pieter Maertsz sijn oom
een acker lants genaempt de "Lange Acker" groot 147 roeden gelegen
achter Thijs vande Laens.
NO    Thijs vande Laen
ZO    Jan Cornelis Heijloo
ZW    Heijntgen Jan Neelen
NW    Neeltgen Steffens.
Voor de somme van 100.
[In de acte 15 v staat, dat Pieter Maerten Ghijsen de acker koopt
van de kinderen van zijn overleden broeder Gijs Maertsz.]
 
 16-02-1629 blz. 16 en 16 v 
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff als voocht van Willem
Bastiaensz, Lourus Claesz Nomen voor sijn kinderen, Jan Maerte
Keesen voor hem selven ende voor Claes Dircx sijn swaeger, Maerte
Jans voor hem selven ende voor sijn swagers alle erffgenamen van
Willem Maertsz
aen Jan ende Cornelis Jansz Peet
490 roeden landts in een stucke landts genaempt de "Campen ende
tNuwe landt" gelegen in Jancke Maerts weer onverdeelt ende gemeen
met 670 roeden leen, welcke in leen wert gehouden vande Ed. Heer van
Assendelft.
NO    Wouter Willemsz ende Cornelis Jan Floren met sijn broders
     weduwe
ZO    Cornelis Jan Floren met sijn broders weduwe, Cornelis
     Pieter de Jonge ende Willem Cornelis Vrouwen
ZW    IJsbrant Gerrits Gael ende Jancke Maerts ventgen
NW    Floris Pieters met sijn kinderen.
Voor de somme van 814.
 
 16-02-1629 blz. 17 en 17 v 
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff als voocht van Willem
Bastiaensz, Lourus Claesz Nomen van weghen sijn kinderen, Jan
Maertsz soo voor hem selven als oock voor Claes Dircxz sijn swaeger,
Maerte Jansz voor hem selven als oock voor sijn broder ende swaegers
mitsgaders voor de kinderen van Dirck Jong Claesen altesaemen
erffgenamen wijlen Willem Maertsz
aen Sijmon Claesz Wildeboer
een stucke lants genaempt de "Buijtcaijck" groot 1149 roeden
geleghen in Jancke Maerts weer.
NO    Cornelis Pieters
ZO    de Caijck
ZW    de kinderen van Dirck Claes
NW    Cornelis Pieters met Willem Cornelisz Vrouwen.
Voor de somme van 1928.
 
 16-02-1629 blz. 18     
Vercoop, Engel Engelsz
aen Cornelis Heijnricxz 
een ackertgen landts gelegen voor Cornelis Jan Baernden uijt groot
62 roeden.
NO    Heijnrick Jan Neelen
ZO    Willem Pietersz den Ouwes
ZW    Heijndrick vande Laen
NW    Claes Heijn cum socijs.
Voor de somme van 50 gereet gelt.
 
 16-02-1629 blz. 18 v    
Vercoop, Maerten Ghijsbertsz
aen Cornelis Cornelis buijerman tot Graft
een stucke landts genaempt het "Ventgen" gelegen achter Nel Wouten
uijt groot 400 roeden.
NO    Pieter Jansz
ZO    Claes Engels
ZW    Heijnrick Kees Heijnricx
NW    Aecht Claes Jaspers
Voor de somme van 460 gereet gelt.
 
 16-02-1629 blz. 19 en 19 v 
Vercoop, Claes Maerts nu ter tijt woonende inde Beemster soo voor
hem selven als oock voor Huijch Maerts, Jan Maerts ende Roeloff
Maerts sijn broders
aen Jan Willemsz sijn oom
alsulcke eijgendoom ende gedeelten als hem comparanten competeerde
int huijs hoijhuijs ende erff daer de cooper tegenwoordich in woont
inde Horn.
NO    Heijnrick Allertsz
ZW    Engel Barents.
Mitsgaders alsulcke eijgendoom ende gedeelten hem comparanten
competeerde ende behoorde inde lege worff mede leggende inde Horn.
NO    Steijn Havicx
ZW    Heijnrick Allertsz.
Bekende noch hij comparant van weghen Huijch ende Jan Maertssoonen
vercoft te hebben aen Jan Willems voorn.
een gerechte achte paert in alle die landen welcke Cornelis Roeloffs
haere oom met der doot ontruijmpt ende achtergelaeten heeft gelegen
onverdeelt ende gemeen met de koper misgaders met hem comparant ende
Roeloff Maerts voorn.
Voor de somme van 1746.
 
 23-02-1629 blz. 20 en 20 v 
Vercoop, Willem Cornelis Stoters nomine uxoris voor hem selven Engel
Cornelisz als voocht vande kinderen van Engel Gerrits als oock
Maerten Maertsz ende Pieter Jansz als reghierende weesmeesteren
aen Trijn Claes Duves weduwe wijlent Gerrit Havicxz (voocht voor
zijn moeder is Claes Gerritsz alias CLaes Duvesen)
een huijs ende erff leggende int suijt eijnde, streckende vande
Heerenwech off tot Garbrant Gerrits lant toe.
NO    Trijn Cornelis van Saenen met haer kinderen
ZW    Garbrant Gerritsz.
Voor de somme van 410.
 
 17-02-1629 blz. 21     
Engel Engelsz alias Jong Engel schuldich
aen het Heijlichgeesthuijs Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 30, hooftgelt 600.
Onderpande een stuck lants genaempt die "Ven" groot 900 roeden
gelegen int noort eijnde achter aen comparants worff, streckende van
de worff off tot aende Kaijck toe.
NO    de kinderen van Engel Dirck Bieren
ZW    Nel Wouten met haer dochter.
 
 23-02-1629 blz. 21 v    
Vercoop, Willem Jansz voor hem selven ende voor de kinderen ende
meerdere erffgenamen van Beert vande Laen sijn comparants
schoonmoeder
aen Dirck Claesz Moll
een acker landts groot 147 roeden gelegen voor Nel Wouten uijt.
NO    Jan Heijnricx Backer
ZO    Griet Jan Dirck Everts
ZW    Jan Kees Steffens
NW    den Delft.
Voor de somme van 95.
 
 23-02-1629 blz. 22 en 22 v
Vercoop, Engel Cornelisz als voocht vande kinderen van Engel
Gerritsz en Ghijsbert Jacobsz als voocht vande kinderen van Dieuwer
Jacobsdr sijn suster
aen Willem Cornelis Stoters
een gerechte sesde paert in een stucke landts genaempt die "Twee
maed" groot int geheel 959 roeden gelegen met de kooper gemeen in
Niel Sieuwen weer.
NO    Claes Cornelis met Jan Maertsz
ZO    Jan Willemsz
NW    Jan Willemsz
ZW    Marij Jansdr met haer kinderen.
Voor de somme van 150.
 
 26-02-1629 blz. 23 en 23 v 
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff als voocht van Willem
Bastiaensz, Lourus Claesz Nomen van weghen sijn kinderen, Jan
Maerten Keesen voor hem selven ende oock vervangende Claes Dircxz
sijn swaeger, Maerten Jansz soo voor hem selven ende oock voor sijn
broders ende swaegers midtsgaders oock voor de kinderen van Dirck
Claesz altesamen erffgenamen wijlent Willem Maertsz
aen Barent Pietersz de Jonge
een huijs ende erff soo 't selvighe tegenwoordich affgeroijt is ende
beheckt sal worden bij Willem Maertsz sal. bewoont ende met der doot
geruijmt is inde Woudbuijert.
ZW    Cornelis Jan Joosten
NW    Cornelis Jan Joosten
NO    Floris Pieters
ZO    de kooper selver.
Welverstaende dat de kooper sal gedoeghen dat de meerdijckers opt
selvighe weer woenende gang offte padt over die selve worff sullen
hebben mitsgaders dat alle deijgenaers die eenich landt int selveghe
weer hebben haer genodt daer over sullen moghen haelen.
Voor de somme van 700.
 
 23-02-1629 blz. 24 en 24 v 
Vercoop, Engel Cornelis als oom ende voocht vande kinderen van Engel
Gerritsz mitsgaders Maerten Maertsz ende Pieter Jansz als
weesmeesteren ende Ghijsbert Jacobsz als oom ende voocht van Dieuwer
Jacob sijn susters kinderen
aen Jan Maerten Jan Dircken
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Gerrit Engels
twee maed" groot die selve helft 479 1/2 roeden gelegen in Niel
Sieuwen weer.
NO    Claes Cornelisz ende de kooper selffs
ZO    Jan Willemsz
NW    Jan Willemsz
ZW    Willem Cornelisz.
Voor de somme van 568.
 [In de acte van blz. 24 v staat dat Jan Maerten Jan Dircken het land
koopt van de kinderen van Engel ende Claes Gerrits soonen, zodat men
mag aannemen dat Dieuwer Jacobsdr de weduwe is van wijlen Claes
Gerritsz]
 
 23-02-1629 blz. 25 en 25 v 
Vercoop, Roeloff Gerritsz nomine uxoris
aen Roeloff Gerritsz alias Roeloff Sijmonsz sijn comparants swaeger
die gerechte paert in verschaijden partijen van landts hem comparant
op ende aengesturven bijt sterven ende overlijden wijlent Gerrit
Roeloff Sijmonsz ende Trijn Jacobsdr sijn schoon vader ende moder
meest gelegen in Roeloff Sijmons weer ende andere weren soo beoosten
als bewesten die Wech.
Voor de somme van 1975.
 
 23-02-1629 blz. 26 en 26 v 
Vercoop, Dirck Claes Mol
aen Jan Cornelisz
een huijs met erff, streckende vande Heerenwech tot het achter landt
toe.
Voor de somme van 850.
 
 23-02-1629 blz. 27 en 27 v 
Vercoop, Jacob Ghijsberts nu woenende tot Westsaennen ende Gerrit
Gerritsz nomine uxoris voor haer selven ende voor Engel Ghijsbertsz
haere respective broder ende schoonbroder
aen Ghijsbert Jacobsz haer comparanten vader ende schoonvader
een stucke landts genaempt het "Madtlandts" groot 600 roeden gelegen
in Claes van Saennen weer.
NO    Cornelis Engelsz
ZO    Gerrit van Saennen
ZW    Huijch Allertsz
NW    Heijndrick van Saennen.
Voor de somme van 446.
 
 23-02-1629 blz. 28 en 28 v 
Vercoop, Claes Engel Roeleven
aen Claes Heijnricxz
twee veenackers landts groot tsaem 374 roeden ten eijnde aen den
andere gelegen in Claes Bouwes of Jonge Bouwes weer.
NO    Aecht Claes Jaspers
ZO    Twisch
ZW    Claesgen Piet
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 374.
 
 23-02-1629 blz. 29     
Vercoop, Pieter Pietersz Lis onse buijervrijer uijt naem ende van
wegen Gerrit Pieters sijn swaeger nu woenende inde Beemster
aen Jan Ootgers Stuijerman
een stucke landts genaempt het "Hondt lants" gelegen beoosten de
Wech achter Claes Jan Dircken uijt groot 144 roeden.
NO    Dirck Pietersz met Willem Bastiaens
ZO    Sijmon Heijndrick Gerrits kinderen
ZW    Hillegunt Barents
NW    Hillegunt Barents.
Voor de somme van 30 gereet gelt.
 
 23-02-1629 blz. 29 v en 30 
Vercoop, Willem Claes Rijs voor hem selve ende voor Aecht Arents
sijn moder mitsgaders voor sijn broder ende susters
aen Dirck Claes Mol
een huijs ende erff int noort eijnde.
NO    Pieter Allerden met sijn moder
ZO    Engel Heijnkes volck
ZW    Claes Heijnnen weduwe ende kinderen
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 600.
 
 02-03-1629 blz. 30 v en 31 
Vercoop, Cornelis Jansz
aen Engel Engelsz alias Jong Engel
een huijs ende erff bij hem comparant bewoont int noort eijnde,
streckende vande Heerenwech tot het achter slootgen toe.
NO    de kooper selver
ZW    Roeloff Engelsz.
Welverstaende dat de kooper tot zijnen last sal nemen seecker
besteck brieff van 250 die Abraham Loreijn brouwer inde Drie
Sterren tot Haerlem daerop spreckende heeft.
Voor de somme noch daer boven van 780.
 
 03-03-1629 blz. 31 v en 32 
Vercoop, Pieter Aresz buijerman inde Rijp soo voor hem selven als
oock voorde meerdere erffgenamen wijlent Willem Arisz Brouwer
aen Jacob Jacobsz Leen
een stucke landts genaempt die "Buijtcaijck" groot 1273 roeden
gelegen achter Jong Engels uijt.
NO    Jacob Pieters met haer kinderen
ZO    die Kaijck
ZW    Bastiaen Bouwesz
NW    Cornelis Roeloff Jaspers.
Voor de somme van 1404.
 
 03-03-1629 blz. 32 v en 33 
Vercoop, Jan Arisz buijerman inde Rijp soo voor hem selven als oock
voor Arent Cornelis Kistemaecker inde Rijp
aen Jan Maertsz
een stucke landts groot 672 roeden gelegen in Mannen weer.
NO    Heijnrick Jansz als bruijcker
ZO    die Kaijck
ZW    Aecht Claes Jaspers met haer kinderen
NW    Heijnrick Maertsz.
Voor de somme van 782.
 
 05-03-1629 blz. 33 v    
Vercoop, Dirck Cornelis Roeleven schuldich
aen Jan Jansz Bachter poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 16.10.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Twee Veentgen" groot 269 1/2
roeden gelegen achter des comparants worff.
NO    Claes Heijnnen weduwe ende kinderen
ZO    Pieter Maerten Ghijsen
ZW    Kees Steffens
NW    comparants huijs ende erff.
 
 09-03-1629 blz. 34 en 34 v 
Vercoop, Engel Baerts soo voor hem selven als oock voor Sijmon
Ghijsberts sijn swager mitsgaders voor Cornelis Bastiaens met sijn
susters zijn broders kinderen
aen Jan Baerts sijn broder
alsulcke eijghendoem als hem comparant hem competeerde in een stucke
landts genaempt die "Buijten ven" groot int geheel 1243 roeden
gelegen in Dirck Baerten weer.
NO    Jan Reael
ZO    Maerten Huijgen cum socijs
ZW    Heijnrick van Saennen
NW    Sijmon Heijndricxzs dochters.
Voor de somme van 750.
 
 16-03-1629 blz. 35 en 35 v 
Vercoop, Cornelis Baerts Gael
aen Jan Jansz Vinck [oomzegger van Cornelis Baerts Gael]
een huijs ende erff bij hem comparant bewoont inde Kerckbuijert,
streckende vande Heerenwech off tot aent erff vande school.
NO    Engel Paengen met Mr. Andries Hoffner chirurgijn
ZW    tRechthuijs ende Kerckmuer.
Voor de somme van 1600.
 
 16-03-1629 blz. 36     
Vercoop, Aecht Jansdr weduwe ende boelhouster wijlent Heijndrick
Lamberts verstarckt met Bouwen Aeriansz tot Crommenie haer voocht
aen Maerten Jansz
een huijs ende erff bij haer comparante bewoont inde Molenbuijert.
NO    Allert Engels kinderen
ZW    Jannitgen Jaep Thijsen met sijn kinderen
NW    Jannitgen Jaep Thijsen met sijn kinderen
ZO    de Heerenwech.
Voor de somme van 953 gereet gelt.
 
 16-03-1629 blz. 36 v    
Vercoop, Claes Dircxz nomine uxoris voor hem selven en voor Cornelis
ende Heijnrick Willemsz soonen sijn schoonbroders
aen Willem Egbertsz sijn schoonvader
de gerechte helft van een acker landts groot int geheel 198 roeden
leggende int Lange Laeners weer onverdeelt gemeen met de cooper.
NO    Jan IJsbrandts
ZO    Twisch
ZW    Marij Ghijsen met haer kinderen
NW    Marij Ghijsen met haer kinderen.
Voor de somme van 90 gereet gelt.
 
 23-03-1629 blz. 37 en 37 v 
Vercoop, Cornelis Jan Floren als oom ende voocht van Allert Jansz
Floren nu ter tijt wesende over see over sant mitsgaders Maerten
Maertensz ende Pieter Jansz als weesmeesteren
aen Marijtgen Cornelis Maerten Allertsdr (Claes Maerten Allerts als
oom ende voocht)
de gerechte helft in een stucke landts genaempt die "Twee Maed"
groot die selfde helft 606 roeden onverdeelt ende gemeen met Wouter
Willemsz in Floren weer.
NO    Floris Pieters Willem Sijmons Gerrit Pieters Ham ende
     Sijmon Claes Wildeboer
ZO    Cornelis Pietersz de Jonge
ZW    Floris Pieters voorn.
NW    de koopster selver.
Voor de somme van 1304.
 
 23-03-1629 blz. 38 en 38 v 
Vercoop, Dirck Huijgen schoolmeester als voocht vande weduwe ende
kinderen van Mr. Pieter Pieters sal.
aen Mr. Jan Claesz van Akersloot chirurgijn onse buijerman
een huijs ende erff bewoont door de voorn. weduwe ende kinderen inde
Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech aff tot de stincksloot
toe.
NO    de kinderen van Claes Jans Backer
ZW    Aris Claes.
Voor de somme van 430.
 
 23-03-1629 blz. 39     
Vercoop, Willem Jan Baernden soo voor hem selven als oock voor Claes
Allertsz, Sijmon Maerts ende Jan Jansz alle nomine uxoris
erffgenamen van Beert vande Laen
aen Jacob Jan Kaijcken onse buijervrijer
drie ackertges gelegen sijd op sijd in Kees vande Laens weer groot
tsaemen 182 roeden.
NO    Jong Engels
ZO    Twisch
ZW    Griet Jan Dirck Everts
NW    Jan Heijndricx.
Voor de somme van 75 gereet gelt.
 
 23-03-1629 blz. 39 v    
Vercoop, Pieter Jansz als voocht van Wen Tamusdr met haer kinderen
aen die kinderen van Allert Engels, Anna Dircxdr ende Sijmon Claesz
Schipper
elck een gerecht derde deel in een stucke landts genaempt die
"Buijtcaijck" gelegen achter Claes Gabben uijt groot int geheel 1159
roeden.
NO    Maerten Roeloffs met Dirck Huijsers weduwe
ZO    Claes Jansz
ZW    Roeloff Engels
NW    de comparanten selver.
Voor de somme van 2058.2.8. gereet gelt.
 
 29-03-1629 blz. 40     
Vercoop, Niel Roeloffsz
aen Pieter Arentsz
een ackertgen landts gelegen achter Ouwe Jan Wouten uijt.
NO    de cooper selver
ZO    Willem Engels Klous als bruijcker
ZW    de cooper met Griet IJsbranden met haer kinderen
NW    Ootger Dircxz
Voor de somme van 62 gereet gelt.
 
 29-03-1629 blz. 40 v    
Marij Waelicx weduwe wijlent Lourus Pieters verstarckt met Evert
Louwe haer soon ende voocht schuldich
aen Stijntgen Fredericxdr weduwe wijlent Popijas van Paenderen sal.
poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een veenacker landts genaempt het "Madt" groot 405 roeden
gelegen binner Delft in Willem Allerden weer.
NO    Pieter Ghijs cum socijs
ZO    de Delft
ZW    Gerrit Huijgen kinderen
NW    Pieter Maertsz.
 
 30-03-1629 blz. 41   
Vercoop, Jan Jansz Korver
aen Dirck Huijgen schoolmeester sijn swaeger
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "Alkes ven"
in Alkes weer met Anna Pieters tot Haerlem ende Jacob Jan Japen
gemeen groot int geheel 1083 roeden.
NW    Adriaen Jansz 
NO    Cornelis Cornelisz Roon cum socijs ende Jacob Jansz
ZO    Dirck Gerrits Boedt met Jan Jacobs Louwen
ZW    die Vliet.
Voor de somme van 650 gereet gelt.
 
 30-03-1629 blz. 41 v    
Vercoop, Engel Barentsz
aen Anna Gerritsdr weduwe wijlen Bastiaen Engelsz
een huijs hoijhuijs ende erff int zuijt eijnde, streckende vande
Wechsloot aff tot het achter landt toe.
NO    Jan Engelsz
ZW    Anna Gerrits voor kinderen.
Voor de somme van 658 gereet gelt.
 
 30-03-1629 blz. 42     
Vercoop, Aecht Jansdr weduwe wijlent Heijnrick Lambertsz verstarckt
met Bouwen Aeriansz tot Crommenie haer voocht
aen Jan Cornelis Koppes
een acker landts gelegen in Heijntges weer groot 257 roeden.
NO    de kooper selver
ZO    de verkoopster
ZW    Baert Jan Gaellen met Michiel Willems
NW    Cornelis Roeloff Jaspers.
Voor de somme van 245 gereet gelt.
 
 30-03-1629 blz. 42 v en 43 
Vercoop, Albert Engels regeerende Armenvoocht met wille ende consent
van de regeerende Schepenen
aen Willem Baerts
een stucke landts genaempt de "Noort" groot 200 roeden gelegen
buijtendijcx.
NO    de kooper
NW    de kooper
ZW    de kooper
ZO    het Nauwe meertgen.
Voor de somme van 275.
 
 30-03-1629 blz. 43 v    
Vercoop, Willem Jacobsz
aen Heijnrick, Gerrit ende Hans Jacobs soonen sijnen broders
een gerechte seste paert in een stucke lants genaempt "Jaep Snuijven
boeveech" leggende onverdeelt ende gemeen met de koopers int Vroon
weer groot int geheel 648 roeden.
NO    Cornelis Allertsz Coninck met de kinderen van Ghijsbert
     Claes
ZO    de Delft
ZW    Willem Cornelis
NW    Cornelis Claes Moij Duven.
Voor de somme van 200 gereet gelt.
 
 06-04-1629 blz. 44     
Claes Jan Claes Vaers schuldich
aen het Heijlichgeesthuijs tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke lants genaempt die "Buijtcaijck" groot 1261
1/2 roeden gelegen in Sijmon Tijten weer.
NO    Heijnrick Maertsz als bruijcker
ZO    de Kaijck
ZW    Claes Pieters
NW    Aechte Pieters met haer kinderen.
 
 06-04-1629 blz. 44 v    
Vercoop, Pieter Cornelis
aen Claes Cornelis Alidts Claes Aecht Jans
een uijterdijck groot 30 roeden gelegen voor de Kercksluijs,
streckende vande Hoogendijck tot de Meer toe.
ZW    de kooper
NO    de tocht vande Kercksluijs.
Voor de somme van 80 gereet gelt.
 
 10-04-1629 blz. 45     
Vercoop, Jan Allertsz Coninck soo voor hem selven als oock voor de
kinderen van Gerrit Meijnnertsz sijn swaeger geprocreert bij Marij
Gerritsdr sal.
aen Roeloff Sijmonsz sijn schoonbroeder
een ackertgen lants groot 90 roeden gelegen in Roeloff Sijmon weer.
NO    de erffgenamen van Claes Havicx
ZO    Maerten Roeloff Sijmons
ZW    Maerten Roeloff Sijmons
NW    Maerten Roeloff Sijmons.
Voor de somme van 60 gereet gelt.
 
 10-04-1629 blz. 45 v en 46 
Vercoop, Lourus Claes Nomen van weghen sijn kinderen ende Jan Maerte
Keesen voor hem selven
aen Claes Dirck Pietersz nu ter tijt woonende inde Beemster
alsulcke eijgendom als hem comparanten competeerde in 670 roeden van
een stucke landts genaempt die "Kampen ende tNieuwe landt" welck
landt in leen gehouden werden vande Heere van Assendelft leggende in
Jancke Maerts weer onverdeelt ende gemeen met Jan Jansz Peet cum
socijs.
NO    Wouter Willems, Cornelis Jan Floren met sijn broders
     weduwe
ZO    Cornelis Jan Floren met sijn broders weduwe met Cornelis
     Pieters cum socijs
ZW    IJsbrandt Gerritsz ende Cornelis Claes op Halffweghen
NW    Floris Pieters met sijn kinderen.
Voor de somme van 200.
 
 13-04-1629 blz. 46 v    
Louris Maertsz schuldich
aen Jan Jansz Houdtcooper
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt
"Kleijnne meetgen" groot int geheel 517 roeden.
NO    Claes Maerts met Pieter Ghijs
ZO    Engel Jan Fransen
ZW    Maerten Huijgen
NW    Jacob Claes.
Noch die rechte helft van een stucke lants gelegen achter Jan Maerts
Backer groot int geheel 218 roeden.
ZW    Maerten Maertens
NW    Jan Maerts Backer
NO    Engel Jan Fransen
ZO    Jan Maerts.
Opte Heijd beijde gemeen met Pieter Cornelis sijn swaeger.
 
 13-04-1629 blz. 47     
Bouwen Pietersz ende Sebastiaen Bouwesz sijn soon schuldich
aen Ghijsbert Claesz nu woonende tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 18.10.-., hooftgelt 370.
Onderpande, eerst de voorn. Bouwen Pietersz drie ackertges lant
groot tsamen 332 roeden leggende in Claes Bouwesz weer, twee sijd op
sijd ende tander ten eijnde daer aen.
NO    Pieter Allerden
ZO    Jan Thijsen
ZW    Jan Jonges met Pieter Allerden
NW    Aecht Arents.
Noch die dijck meetges groot 100 roeden leggende in Claes Nommelen
weer.
NO    Jan Thijs
ZO    Twisch
ZW    Willem Claes Rijsen
NW    Jan Jonges.
Item noch vier ackertges leggende sijd op sijd in Oukes weer.
NO    Lourus Warnaers erffgenamen
ZO    Aecht Claes Jaspers
ZW    Aecht Claes Jaspers
NW    Aecht Claes Jaspers.
Item noch sijn huijs ende worff, streckende van Sebastiaens worff
off tot het achter slootghen.
NO    Arent ende Baert Floren
ZW    Dieuwer van Winckel
Ende de voorn. Sebastiaen Bouwesz een stucke lants genaempt het
"Vennitgen" groot 333 roeden.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    die Kaijck
ZW    Havick Gerrits
NW    Claes Engel Roeleven.
 
 13-04-1629 blz. 48     
     Schepenen ende Hemraden inde Vrije Heerlijckheijt van
     Assendelft.
                Schepenen,
Int Broeckvierndel       Baert Jansen
Int Kerckvierndel        Cornelis Aeriaensen
Int Woudtvierndel        Jan Jansen Peet
                Willem Gerritsen
Int Nesvierndel         Jan Maertensen.
                Schodtvangers,
Int Broeckvierndel       Engel Allerts
Int Kerckvierndel        Jan Baertsen Gael
Int Nesvierndel         Wouter Laurensen.
                Hemraden vande Kaech,
Inde Campen           Dirck Claesz van Dijck
Inde Volger           Jan Huijghen
Inde Binnenkaech        Claes Engel Jan Fransen.
     Nicolaes Heere van Assendelft.
 
 24-04-1629 blz. 49 en 49 v 
Vercoop, Roeloff Claesz nomine uxoris soo voor hem selven als oock
voor Sijmon Jansz sijn swaeger
aen Jacob Mathijsz sijn schoonbroeder
het halve huijs hoijhuijs ende erff daer de kooper tegenwoordich in
woondt onverdeelt ende gemeen met de kooper ende Hillgundt Mathijsdr
sijn suster int noort eijnde.
NO    Jacob Pieters met haere kinderen
ZO    Aeff Bouwes met haer dochter
ZW    Aeff Bouwes met haer dochter
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 518.
 
 04-05-1629 blz. 50     
Willem Baertsz woonende op den Nieuwendam schuldich
aen het Heijlichengeesthuijs Haerlem
een jaerlijcxe losrente van 30, hooftgelt 600.
Onderpande een stucke landts genaempt den "Hoeckmeed" groot 830
roeden.
N     Dirck Huijberden ende Jacob Mathijssen.
O     Cornelis Cornelis Mieusen
Z     Henrick Cornelisz ende Jan Thijssen
W     de Legendijck.
Noch twee ackeren lants groot tsamen 695 roeden.
NO    de Hamsloot
ZW    Cornelis Adriaensz cum socijs.
 
 04-03-1629 blz. 50 v    
Pieter Jansz schuldich 
aen Jan Jansz Houtkooper tot Haerlem
een jaerlijcxe losrente van 45, hooftgelt 900.
Onderpande een stucke lants genaempt die "Halve Breeven" gelegen in
Aechte Neelen weer groot die selve helft 872 roeden.
NO    Griet Allerts
ZO    Claes Waelichsz
ZW    Cornelis Cornelisz Seijlemaker inde Rijp
NW    Nel Wouten.
Noch sijn huijs ende erff, streckende vande Heerenwech off tot het
achterslootgen toe.
NO    Jan Jansz
ZW    Garbrant Cornelis Hertogen.
 
 04-05-1629 blz. 51     
Engel Baerts schuldich
aen Jan Jansz Houdtkooper tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke lants gelegen beoosten die Wech inde Hemmen
genaempt het "Haechien" groot 303 roeden.
NO    Cornelis Albertsz
ZO    Comparant selver
ZW    die Vlietsloot
NW    Floris Arents met de erffgenamen van Jan Dul.
Noch een stucke lants genaempt het "Haechien" gelegen aende sijd
vant voorn. groot 470 roeden.
NO    die Blocksloot
NW    comparant ende Cornelis Albertsz met Kees Heijn
ZO    Hillegundt Willems met haer kinderen
ZW    die Vlietsloot.
 
 05-05-1629 blz. 51 v    
Maerten Ootgers schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent Augusteijn van Teijlingen
poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 35, hooftgelt 700.
Onderpande een stucke landts genaempt die "Laen" gelegen achter
comparants worff in Pieter Ghijs Bouwes weer groot 524 roeden.
NO    Jan Ootgers
ZO    Comparants worff met de Heerenwech
ZW    Dirck Pietersz
NW    Pieter Ootgers met Griet sijn suster.
 
 05-05-1629 blz. 52     
Vercoop, Jan Jansz Peet onse collega int Schepenampt van weghen
Cornelis Jansz sijn broder, Gerrit Dircxz ende Gerrit Arisz beijde
buijerluijden tot Crommenie soo voor haer selven mitsgaders haer
oock voorde meerdere erffgenamen wijlent Hillegundt Gerrit Aris
haere respective sal. moije.
aen Willem Claesz Rijs
ende Jan Jansz Peet het erff met deene helft ende Gerrit Dircxz ende
Gerrit Arisz dander helft vant huijs twelck Hillegundt Gerrit in
haer leven bewoondt heeft, streckende met sijn erff vande Heerenwech
off tot het achter slootgen toe.
NO    Heijnrick Jan Neelen
ZW    Thuenis Gerrit Huijghen.
Voor de somme van 222.
 
 11-05-1629 blz. 52 v    
Vercoop, Pouwels Pietersz
aen Pieter Adriaensz, Jacob Jansz Kaijcken ende Bouwen Jansz
50 roeden voor van een acker lants gelegen inde Heijd inde Hondert
Gaerden.
ZO    de verkooper selffs
ZW    de verkooper selffs
NW    de Wechsloot
NO    Isack Dircx.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 
 11-05-1629 blz. 53     
Willem Cornelisz schuldich
aen Marijtgen Cornelis weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrente van 15, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Gerrit Engels twee maed"
daervan die suijtwest sijde groot die sijd 479 1/2 roeden gelegen
beoosten die Wech in Niel Sieuwen weer.
NO    Jan Maerten Jan Dircken
ZO    Jan Willemsz
NW    Jan Willemsz
ZW    Marij Jans met haer kinderen.
 
 11-05-1629 blz. 53 v    
Gerrit Gerritsz den Ouwes schuldich
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een jaerlijcxe losrente van 5, hooftgelt 100.
Onderpande het huijs ende erff inde Kerckbuijert.
ZO    Frerick Barentsz glaesemaecker
ZW    Cornelis Albertsz
NW    Pieter Dircxz selffs
NO    de Peperstraet.
 
 18-05-1629 blz. 54 v    
Jan Nielsz schuldich
aen Zacharias Dircxz poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 18, hooftgelt 300.
Onderpande sijn huijs ende erff twelck hij tegenwoordich bewoont int
suijt eijnde, streckende vande Wechsloot off tot het achter landt
toe.
NO    Pieter Cijten
ZW    Jan Maertsz.
 
 18-05-1629 blz. 54     
Dirck Claesz waert aende Legendijck schuldich
aen Cornelis Jan Barenden biervoerder
de somma van 100 twelck hij sal mogen onderhouden soo lange hij
vande voorn. Cornelis Jansz bierende blijven sal tegen jaerlijcxe
renten den penning twintich.
Onderpande sijn huijs ende erff, streckende vande Legendijck tot het
Nauwe meertgen toe.
NO    Dirck Claesz Mol
ZW    Lijsbet Everts.
 
 18-05-1629 blz. 55     
Willem Egbertsz bekende gecoft te hebben van Claes Cornelisz Huijpen
eertijts onse buijerman nu ter tijt woonende tot Wormer
twee melck koeijen voor de somme van 204, te betaelen een jaer
naer datum deses indien de voorn. Claes Cornelisz Huijpen ende zijn
huijsvrou alsdan baijde noch in levende lijve zijn maer ingevalle
een van hun beijden binnen de voors. tijt deser werlt overleden is,
soo sal die gerechte helft vande belooffde somme affgesturven ende
betaelt wesen. Ende in gevalle dvoorn. Claes Cornelisz ende zijne
huijsvrouw beijde binnen tsjaers deser werlt overleden sijn, soo sal
de voorn. comparant de voors. koeijen voor niet hebben.
Onderpande twee veenackers gelegen sijd op sijd in Heijn Roeleven
weer over den Delft groot 290 roeden.
NO    Cornelis Roeleven
ZO    Cornelis Roeleven
ZW    Claes Huijberden
NW    Niel Jansz.
 
 18-05-1629 blz. 55 v    
Sijmon Jansz ter eenre ende Jan Claesz onse buijervrijer als broder
ende voocht vande kinderen van Wijven Claes sijn suster ter andere
sijde ende bekende met malcanderen geschift geschaijden ende
gegrondtcavelt te hebben een stucke landts genaempt die "Ven"
gelegen bijde Vliets weel, soo dat Jan Claesz opte verbeterschap van
zijn lot aen Sijmon Jansz sal uijtkeeren de somme van 54 gereet
gelt.
 
 18-05-1629 blz. 56 en 56 v 
Jan Engelsz ter eenre ende Cornelis Engelsz vant Hoff van weghen
Gerrit Cornelisz sijn soon ter andere sijde ende bekende zij
comparanten geschift geschaijden ende gegrontcavelt te hebben
seeckere parceelen van landen die sijluijden met malcanderen gemeen
hadden. Soodat Jan Engels tot sijn lodt nemen sal een stucke lants
genaempt het "Madt" gelegen binnendijcx voor sijn duer groot 461
roeden met de seste paert vande uijterdijck over de suijt sijde van
"Vechters ven" gelegen Buijtenhuijssen.
Daerentegen sal Gerrit Cornelis tot sijn lodt nemen een stucke
landts genaempt de "Suijder Vechters ven" geleghen Buijtenhuijssen
groot 1670 roeden, streckende vande Wech aff tot de Kaedijck toe.
NO    de broder ende suster van Jan Engelsz
ZW    Jan Maertsz.
Noch die halve uijterdijck over tvoors. landt geleghen mits conditie
dat de voorn. Cornelis Engelsz aen Jan Engelsz opt verbeterschap van
sijn lodt sal uijtkeeren de somme van 800.
 
 28-05-1629 blz. 57     
Pieter Cornelisz schuldich
aen Stijntgen Vrerijcx weduwe wijlent Popias van Panderen poorterse
tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt
"Klaijne meetgen" groot int geheel 558 roeden.
NO    Claes Maerts met Pieter Ghijs
ZO    Engel Jan Fransen
ZW    Maerten Huijgens
NW    Jacob Claesz.
Noch die rechte helft in een acker landts gelegen achter Jan Maerts
Backers uijt groot int geheel 218 roeden.
ZW    Maerten Maertensz
NW    Jan Maerts Backer
ZO    Jan Maerts opte Heijd
NO    Engel Jan Fransen.
 
 29-05-1629 blz. 57 v    
Dirck Pietersz schuldich
aen Marijtgen Cornelis weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt die "Boveech" gelegen in Jan
Roeloffs weer achter aen Claes Jan Dircken worff groot 636 roeden.
NO    Comparant met Havick Gerritsz
ZO    Comparant
ZW    Jan Maerten Jan Dircks
NW    Claes Jan Dircken.
 
 29-05-1629 blz. 58     
Willem Egbertsz schuldich
aen Gerrit Jacobsz Hulst poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 118.15.-., hooftgelt 1900.
Onderpande eerstelijck een stucke landts genaempt die "Meed" gelegen
in Heijn Roeleven weer groot 1138 1/4 roeden.
NO    Kees Maerten Allerts dochter
ZO    Cornelis Allertsz Coninck
ZW    Anna Pieter Jong Claesen weduwe
NW    Kees Roeleven erffgenamen.
Noch een stucke landts genaempt die "Lap" groot 794 roeden geleghen
bin Kaijck mede in Heijn Roeleven weer.
NO    Comparants kinderen
ZO    Wouter Ghijsen
ZW    Jan Sijmons met Claes Dircx Huijberden
NW    die Kaijck.
 
 31-05-1629 blz. 58 v    
Vercoop, Dirck Huijghen schoolmeester
aen Jacob Jansz
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt "Alkes ven"
geleegen in Alkes weer met Anna Pieters tot Haerlem ende die kooper
gemeen groot int geheel 1083 roeden.
NW    Adriaen Jansz
NO    Cornelis Cornelisz Roon met de kooper selff
ZO    Dirck Gerritsz Boet ende Jan Jaep Louwen
ZW    de Vliet.
Voor de somme van 650 gereet gelt.
 
 16-06-1629 blz. 59     
Maerten Roeloffsz schuldich
aen Jan Jansz Houdtcooper poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaempt het "Leege landt" groot 1334
roeden in Alberts weer.
NO    Roeloff Engelsz
ZO    Jasper Roeloffs
ZW    Jan IJsbranden
NW    Thijs Corneliszs kinderen.
 
 10-07-1629 blz. 59 v    
Vercoop, Cornelis Ghijsbertsz nu ter tijt woonende op Saerdam
aen Jannitgen Ghijsbertsdr onse buijervrijster sijn suster
een stucke landts genaempt het "Kampgen van Maerten Allertsz" groot
224 roeden inde Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    Pieter Ghijsbertsz
ZW    de kinderen van Jan Joosten
NW    de kinderen van Jan Joosten.
Voor de somme van 350 gereet gelt.
 
 13-07-1629 blz. 60     
Vercoop, Engel Barentsz tot Crommenie
aen Cornelis Allertsz mede tot Crommenie
een gerechte seste paert in een stucke landts genaempt "Everts weer"
groot int geheel 500 roeden.
NO    Laurens Laurensz
ZO    Laurens Laurensz
ZW    Pouwels Pietersz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 125 gereet gelt.
 
 20-07-1629 blz. 60 v    
Claes Woutersz ter eenre ende Cornelis Baertsz Gael ter andere
zijden ende bekende comparanten met malcanderen gemangelt ende
geruijlt te hebben seckere parceelen van landen. Eerst bekende Claes
Woutersz opgedraegen te hebben aen Cornelis Baertsz ses ackertgens
leggende drie op drie sijd op sijd in Wilke Ballen weer groot tsamen
250 roeden daer en tegen soo bekende Cornelis Baertsz opgedraegen te
hebben aen Claes Wouters een acker landts groot 192 roeden gelegen
in Bieren weer midts conditie dat Claes Wouters aen Cornelis Baertsz
sal uijt keeren de somme van 30 ende is voorts het vermangelde
landt bij Schout Secretaris ende Schepenen getacxeert in gerede
gelde waerdich te wesen ter somme van 258.
 
 23-07-1629 blz. 61     
Claes Gerrits Boet schuldich
aen Cornelis Claesz woonende aenden Rhijndijck tot Halffweghen ende
Cornelis Jansz onse buijervrijer
een jaerlijcxe losrenten van 15, hoogtgelt 300, competerende
Cornelis Claesz twee derdendeelen ende Cornelis Jansz een
derdendeel.
Onderpande het huijs ende erff twelck hij comparant beoondt inde
Woudtbuijert, streckende vande Wechsloot off tot aen Jan Floriszs
landt toe.
NO    Jacob Jansz
ZW    Jan Jansz Banning.
 
 28-07-1629 blz. 61 v    
Jan Thijsen schuldich
aen Jan Jansz Houdtcooper poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Bannen meetgen" gelegen
achter Heijnrick Jan Neelen uijt groot 852 1/2 roeden.
NW    Wijven Allertsdr met Willem Baerts
NO    Wijven Allertsdr met Willem Baerts
ZO    Cornelis Muesen
ZW    Heijnrick Kees Heijnricx.
 
 10-08-1629 blz. 62     
Vercoop, Claes Jan Claes Vaers
aen Maerten Roeloff Jaspers
een acker landts groot 100 roeden gelegen in Claes Heijnnen weer.
NO    Dirck Willemsz
ZO    Dirck Willemsz
ZW    de cooper selffs
NW    Jacob Claesz.
Voor de somme van 90 gereet gelt.
 
 10-08-1629 blz. 62 v en 63 
Vercoop, Maerten Roeloffsz
aen Jan Isbrants
een gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "Pieter
Heijnen dijck" gelegen int Huijs weer inde zuijt sijde vande voorn.
meed onverdeelt ende gemeen met Pieter Jan Huijberden groot tselffde
vierde paert 461 roeden.
NO    de kooper selffs
ZO    Kees Jaspers weduwe
ZW    Heijnrick Maertsz als bruijcker
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 710.
 
 17-08-1629 blz. 63 v    
Jan Claesz chirurgijn van Akersloot onse buijerman schuldich
aen Dirck Joachim apoteker poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande de gerechte helft van een stucke landts genaempt de "Lege
meed" gelegen in Heijntges weer onverdeelt ende gemeen met sijn
swaegher tot Akersloot groot int geheel 1557 roeden.
NO    Cornelis Roeloff Jaspers
ZO    Claes Pietersz
ZW    Pieter Jan Huijberden
NW    Joachim Pietersz.
 
 31-08-1629 blz. 64     
Vercoop, Cornelis Jansz nu ter tijt woonende tot Crommenierdijck
aen Jelisgen Fransen weduwe wijlen Jan Allerts in sijn leven
Stadtsboede tot Alcmaer
seecker custingbrieff spreckende op Engel Engelsz. Inhoudende
suijver de somme van 585 te betaelen op drie deerstkomende maij
daeghen.
Voor de somme van 518 gereet gelt.
 
 31-08-1629 blz. 64 v en 65 
Vercoop, Pieter Jan Huijberden vervangende Aecht Jan Garbranden
weduwe wijlent Heijnrick Lamberts
aen Claes Allertsz
een acker landts groot 220 roeden geleghen in Heijntges weer.
NO    Baert Jansz
ZO    Twisch
ZW    Joostgen Jansdr ende Floris Pietersz Schoenmaecker
NW    Jan Cornelis Coppes.
Voor de somme van 240.
 
 31-08-1629 blz. 65 v    
Claes Cornelisz van Saennen schuldich
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande twee stucke landts genaempt die "Boeveeghen" geleghen aen
den ander achter des voorn. comparants worff groot tsaem 1351
roeden.
NO    Griet Isbranden met haer kinderen ende Jan Claes Vinck
ZO    den Delft
ZW    Ootger Dircx met Joost Willemsz
NW    comparants huijs ende erff.
 
 14-09-1629 blz. 66 en 66 v 
Vercoop, Jan Jacobsz Louwen
aen Dirck Cornelisz Maijen
het oppereijnde van een stucke landts genaempt "Gooten achter ven".
Die helfft groot 638 roeden gelegen in Gooten weer.
NO    Gerrit Jansz Peet
ZW    Baert Claes Boschman
ZO    Kees Heijn met Teet Jansdr met haer kinderen
NW    Claes Cornelis Roon.
Voor de somme van 1320.
 
 20-09-1629 blz. 67 en 67 v 
Vercoop, Jan Arisz ende Aerent Cornelisz Kistemaecker buijerluijden
inde Rijp
aen Evert Lourensz
drie veenackers twee gelegen ende aen ende binner Delft achter Kees
vande Laens uijt groot tsaem 446 roeden.
NO    Dirck Cornelis
ZO    Pieter Allerden
ZW    Griet Jan Dirck Everts
NW    Kees Steffens.
Noch een acker landts groot 174 roeden gelegen over den Delft achter
Kees Steffens uijt.
NO    Thuenis Gerrit Huijghen
ZO    Jan Kees Steffens
ZW    Jan Cornelisz Koijt
NW    den Delft.
Voor de somme van 697.10.-.
 
 20-09-1629 blz. 68     
Pieter Jansz ter eenre ende Cornelis Jansz soo voor hem selven ende
vervangende sijn moder, broder ende suster ter andere sijde. Ende
hebben comparanten geschift geschaijden ende gegrontcavelt seeckere
parselen van landen met een huijs ende erff. Soo dat Pieter Jansz
aende voorn. Cornelis Jansz opte verbeterschap van zijn lodt sal
uijtkeeren de somme van 100.
 
 05-10-1629 blz. 68 v en 69 
Vercoop, Wouter Ghijsen soo voor hem selven ende vervangende Niel
Jansz sijn schoonbroeder, Niel Cornelisz soo voor hem selven ende
voor sijn broder ende susters, ende Isbrant Dircxz nomine uxoris soo
voor hem selven ende voor sijn schoonbroeders ende die comparanten
tsamenlijck voor de kinderen van Marij Roeloffsdr haere respective
moije woonende tot Haerlem
aen Claes Cornelis Vinck onse buijervrijer (voocht ende oom is Jan
Claesz Vinck)
alsulcke eijgendoom sij comparanten in verschaijde parseelen van
landen met den cooper ende zijn moder onverdeelt ende gemeen hadden
uijt cracht vant Testament ende uijterste wille van Machtelt
Heijnricxdr haere overleede ouwe moije.
Voor de somme van 430.
 
 12-10-1629 blz. 69 v en 70 
Vercoop, Engel Cornelisz nomine uxoris
aen Claes Maerten Allertsz ende Marijtgen Cornelisdr
die gerechte helft in een stucke landts genaempt "Maerten Allertses
ven" met de koopers gemeen groot die voorn. helft 1152 1/2 roeden
geleghen in Jancke Maerts weer.
NO    Gerrit Willemsz met Floris Pieters
ZO    de koopers
Z     Cornelis Jan Floren met Thijs Allertsz cum socijs
NW    de Dijcksloot.
Competeerende Claes Maertsz ander halff vierde paert ende Marijtgen
Cornelisdr dardalf.
Voor de somme van 2756.
 
 09-11-1629 blz. 70 v    
Niel Roeloffsz schuldich
aen Willem Roeloffsz jongesel sijn broder
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande het huijs ende erff twelck comparant tegenwoordich
bewoonende is benoorden de Kerckbuijert, streckende vande Heernwech
tot het achterlandt toe.
NO    Claes Maertsz
ZW    Willem Jansz.
 
 08-12-1629 blz. 71 en 71 v 
Vercoop, Claes Pietersz ende Lourus Ootgersz
aen Floris Willemsz onse buijervrijer
een stucke veenlandts genaempt het "Maetgen" geleghen int Block weer
groot 609 roeden.
NO    de kinderen van Lou vant Hoff
ZO    den Hoogendijck
ZW    Dirck Heijn met Cijtgen ende Jannitgen Heijnnen
NW    Claes Claesz Wijves.
Voor de somme van 548.
 
 12-12-1629 blz. 72     
Vercoop, Claes Gerritsz Boet
aen Cornelis Claesz woonende aende Rijndijck tot Halffweghen ende
Cornelis Jans Korver onse buijervrijer
die gerechte derdendeel in een stucke landts genaempt "Haessemoijs
ven" onverdeelt met Jan ende Alit Cornelisen gemeen groot het voorn.
derdendeel 675 roeden gelegen int noort eijnde.
NO    Piet Waelicx als bruijcker
ZO    Heijnrick Maerts
ZW    Aechte Niels met Heijntge Remmen
NW    Gerrit Huijghen kinderen.
Competeerende Cornelis Claesz twee derdendeelen ende Cornelis Jansz
een derdendeel vant voorn. lant.
Voor de somme van 900 gereet gelt.
 
 31-12-1629 blz. 72 v en 73 
Vercoop, Daniel Engelsz nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Trijn Engelsdr met haer kinderen weduwe wijlent Jan Jacobsz sijn
suster (compareert IJsbrant Gerritsz Gael voor sijn moder Trijn
Engelsdr)
die gerechte helft van een stucke landts genaempt die "Vlietsven"
leggende onverdeelt ende gemeen met de coopers in Gerrit die Boets
weer groot die selfde helft 650 roeden.
N     Cornelis Pieters de Jonge
O     Dirck Gerritsz Boet
Z     Jan Engelsz
W     de Nouwevliet.
Voor de somme van 1400.
 
 04-01-1630 blz. 73 v en 74 
Vercoop, Cornelis Jan Joosten nu ter tijt woenende inde Beemster
aen Sijmon Jansz sijn broder
seeckere parceelen veen landt, als eerstelijck twee veen campen
genaempt de "Kosters hemmen" gelegen sijd op sijd inde Hemmen groot
tsaem 569 roeden.
ZO    Gerrit Engelsz
ZW    Jan Reael
NW    Heijnrick Allertsz
NO    de Blocksloot.
Noch een stucke landts genaempt "Pieter Matten hemmitgen" mede
gelegen inde Hemmen groot 370 roeden.
NO    de kooper selver
ZW    Jan Willemsz
NW    die kinderen van Louris Cornelis vant Hoff
NO    de Blocksloot.
Voor de somme van 1300.
 
 04-01-1630 blz. 75 v en 76 
Vercoop, Jan Willemsz onse buijerman ende Cornelis Jansz Joosten nu
ter tijt woonende inde Beemster
aen Sijmon Jansz
een stucke landts genaempt het "Meetgen" opde Langesloot groot 1043
roeden.
NO    Teet Jansdr met haer kinderen
ZO    Haes Cornelis met haer kinderen
ZW    Joncheer Arnoult Bardenten
NW    Jacob Jansz.
Voor de somme van 1700.
 
 04-01-1630 blz. 76 v en 77 
Vercoop, Sijmon Jan Joosten
aen Dirck Dircxz Huijberden
een stucke landts genaempt de "Maijer" gelegen in Smaijers weer
groot 1193 roeden.
NO    Jan Maertsz
ZO    Anna Bessen met haer kinderen
ZW    Wijven Allerts met Willem Baertsz
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 1927.10.-.
 
 11-01-1630 blz. 77 v    
Vercoop, Pieter Aerentsz alias Piet Joosten
aen Jacob Jacobsz Leen
een gerechte derdendeel van een stucke landts genaempt "Maijnnerts
meed" leggende onverdeelt ende met de kooper gemeen int Vroon weer
groot tvoorn. derdendeel 417 1/3 roeden.
NO    Bastiaen Baerts
ZO    Floris Pietersz met sijn kinderen
ZW    Sijmon Claes den Boer
NW    de voorn. Sijmon met Baert Claes Boschman.
Voor de somme van 880 gereet gelt.
 
 18-01-1630 blz. 78 en 78 v 
Vercoop, Jacob Jacobsz Leen
aen Cornelis Aeriansz onse collega int Schepenampt met Arent ende
Jan Aerians zoonen sijnen broders
een stucke landts genaempt "Aechtgens meetgen" groot 661 roeden
gelegen in Ghijsen weer.
ZW    Floris Pieters met sijn kinderen
NO    Albert Engelsz Bieren cum socijs
ZO    de kooper selver
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 1450.
 
 11-01-1630 blz. 79     
Pieter Jansz ter eenre ende Cornelis Jansz ende Jan Claes Rijael
nomine uxoris soo voor haer selven ende vervangende de meerder
kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelis Janses ter andere zijden.
Ende bekende de voorn. contrahenten met den anderen gedeelt geloedt
ende gegrondtcavelt te hebben seeckere parseelen van landen
midtsgaders huijs ende erff. Soo dat Pieter Jansz aen Cornelis Jansz
ende Jan Claesz Rijael sal uijtkeeren opte beterschap van zijn lodt
de somme van 400.
 
 11-01-1630 blz. 79 v    
Jan Jansz Peet onse collega int Schepenampt als voocht voor Maerten
Willemsz ter eenre ende Arent Engelsz nomine uxoris soo voor hem
selven ende voor Gerrit Bouwesz sijn swaegher ter andere zijden ende
bekende zij contrahenten met den andere gedeelt geschijft
geschaijden ende gegrondtcavelt te hebben seeckere parseelen van
landen met een huijs ende erff soo dat Jan Jansz opte beterschap van
zijn lodt aen Arent ende Gerrit Bouwes sal uijtkeeren de somme van
 300.
 
 18-01-1630 blz. 80 en 80 v 
Vercoop, Baert Jansz onse collega int Schepenampt als voocht van
Joosgen Jansdr weduwe wijlent Jan Willemsz
aen Floris Pietersz Schoenmaecker
een binner Delft camp groot 217 roeden geleghen in Pieter Jan Tammis
weer.
NO    Pieter Heijn
ZO    Joosgen voorn.
ZW    Huijbert Pietersz
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 347.
 
 18-01-1630 blz. 81 en 81 v 
Vercoop, Arent Engels nomine uxoris voor hem selven ende voor Gerrit
Bouwesz mede nomine uxoris nu ter tijt woonende inde Beemster sijn
swaegher
aen Claes Gerritsz Corssen onse buijervrijer
een stucke landts genaempt "Cruijs hem" geleghen voor de
Wasselijcken groot 727 roeden ende wordt rontom bevloijt ende
becinghelt vande Meer, midts conditie dat tvoorn. landt sijn notwech
sal hebben over "Gerrit van Saenen Wasselijck".
Voor de somme van 160.
 
 18-01-1630 blz. 82 en 82 v 
Vercoop, Jan Willemsz
aen Engel Cornelis vant Hoff
een stucke landts genaempt "Bocxlandt" met de uijterdijck daer over
gelegen groot binnen dijck 816 roeden ende de uijterdijck 195 roeden
geleghen bij Maerten Dirck Huijghen.
N     Marij Japen
O     Gerrit Cornelis van Saennen met sijn kinderen
Z     Adriaen Jansz met Maerten Dirck Huijghen
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 1500.
 
 18-01-1630 blz. 83 en 83 v 
Vercoop, Jan Baertsz Gael nomine uxoris
aen Cornelis Pieter Jan Japen met sijn broders ende susters
de noortsijde van een stucke landts genaempt de "Ses koeven" groot
die noortsijde 829 roeden in Kruijven weer.
NO    de kooper cum socijs
ZO    mede de voors. coopers
ZW    Cornelis Claes Jan Roons volck
NW    Jacob Jansz.
Met een laste ofte opstal van 1 tsjaers onlosbaer met andere
landen int selve weer.
Voor de somme van 1240.
 
 18-01-1630 blz. 84 en 84 v 
Vercoop, Claes Lourisz vant Hoff voor hem selven ende Cornelis
Engelsz vant Hoff als voocht van dandere kinderen van Louris
Cornelisz vant Hoff sal.
aen Arent Engelsz
een stucke landts genaempt die "Stickel" groot 588 roeden geleghen
inde Hemmen.
NO    de Vlietsloot
ZO    Claes Jacobs met Sijmon Jans
ZW    de Hornsloot
NW    Gerrit Jacobsz Rood.
Voor de somme van 1000.
 
 18-01-1630 blz. 85 en 85 v 
Vercoop, Jacob Jacobsz Leen als gemachtichde van Jan Claesz Loo
Bouwer burgermeester van Haerlem
aen Aelbert ende Dirck Engelsz Bieren
de rechte helft van een stucke landts genaempt "Bieren meed" van
welcke helft Aelbert Engels sal hebben een vierdepaert ende Dirck
Engels drie vierde paerten groot de selfde helft 631 1/2 roeden
gelegen in Bieren weer.
NO    Adriaen Jansz
ZO    de koopers met Dirck Gerrits
ZW    Cornelis Aerians cum socijs
NW    Cornelis Claesz Moij Duven.
Voor de somme van 1350.
 
 18-01-1630 blz. 86 en 86 v 
Vercoop, Arent Engelsz nomine uxoris voor hem selven ende voor
Gerrit Bouwes sijn swaeger nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Gerrit Cornelisz van Saenen
een stucke landts genaempt de "Wasselijck" groot 1306 roeden
geleghen buijten dijck.
NO    Maerte Claes cum socijs
ZO    Jan Jacob Jan Louwen
ZW    Jan Dirck Huijgen volck
NW    de Meer.
Midts conditie dat de possesseurs ofte bruijckers vant eijlant
"Cruijshem" haer notwech daerover sullen hebben.
Voor de somme van 1625.
 
 18-01-1630 blz. 87     
Vercoop, Jan Willemsz Overdijck
aen Engel ende Pieter Cornelis soonen vant Hoff sijne schoonbroeders
een gerechte derdendeel van een stucke landts genaempt "Geelen ven"
groot tvoors. derdendeel 423 roeden gelegen Buijtenhuijssen.
NO    Bouwen Jan Claesen volck
ZO    de Wech
ZW    de koopers vader
NW    die Meer.
Voor de somme van 412 gereet gelt.
 
 18-01-1630 blz. 87 en 87 v 
Vercoop, Arent Engelsz uijt naem ende van weghen Gerrit Bouwes sijn
swaeger nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Trijn Cornelis van Saenen met haer kinderen (Wouter Lourensz
voor sijn moder)
de rechte helft van een stucke landts genaempt "Kuijpers ven" groot
de selfde helft 1247 roeden gelegen inde Nes.
N     Griete Cornelis met haer kinderen
O     Aecht Willems ende Cornelis Claes Nomen
Z     Trijn Claes Duves
W     de Kaijck.
Voor de somme van 2650.
 
 18-01-1630 blz. 88 v en 89 
Vercoop, Floris Claesz voor hem selven als oock voor sijn andere
broders ende medeeijgenaers van het landt hier naer genoempt
aen Engel Cornelis Joncken
een stucke landts genaempt het "Uijter ventgen" groot 621 roeden
gelegen in Heijntges weer.
NO    Jacob Mathijssen
ZO    Michiel Willemsz
ZW    de kooper selfs
NW    de kooper selfs.
Voor de somme van 1200.
 
 18-01-1630 blz. 89 v en 90 
Vercoop, Pieter Cornelisz van Dijck uijt naem ende van weghen Pieter
Jansz ende Maerten Nielsz nu ter tijt woonende tot Langedijck ende
Cnolledam
aen Arent Engels
een stucke landts genaempt de "Hem" groot 563 roeden gelegen achter
Jan Nielen.
NO    Pieter Ghijsen met Pieter Jan Japen volck
ZO    Gerrit Engelsz Kuijper
ZW    Jan Maertsz
NW    Jan Nielen worff.
Voor de somme van 1044.
 18-01-1630 blz. 90 v en 91 
Vercoop, Engel Cornelisz vant Hoff ende Cornelis Engelsz vant Hoff
soo voor hem selven als oock voor sijn andere kinderen
aen Bastiaen Baertsz Boschman
de helft of het dijckeijnde van een stucke landts genaempt de
"Geltwolff" groot de selve helft 1130 roeden gelegen in Ghijsen
weer.
N     Jan Trijnen kinderen
O     de kooper selver
Z     de koopers vader
W     de Hoogendijck.
Voor de somme van 2500.
 22-01-1630 blz. 91 v en 92 
Vercoop, Jan Maerts nu ter tijt woonende inde Beemster soo voor hem
selven als oock voor Claes ende Roeloff Maertens soonen sijnen
broders mede wonende inde Beemster
aen Jan Willemsz sijn oom
in alsulcke achte paerten ofte eijgendommen als hem comparant
competeerende was in verscheijden parseelen van landen leggende
onverdeelt ende gemeen mette koper.
Voor de somme van 1400.
 25-01-1630 blz. 92 v en 93 
Vercoop, Cornelis Allertsz Coninck
aen Jan Nielsz
een stucke landts genaempt "Heijn Roeleven meed" groot 1230 roeden 
gelegen in Heijn Roeleven weer.
NO    Jacob Jansz inde Beverwijck
ZO    Gerrit Huijghen
ZW    Jan Cornelis van Dijck
NW    Willem Egberts.
Voor de somme van 2350.
 25-01-1630 blz. 93 v en 94 
Vercoop, Sijmon Jan Joosten uijte naem ende van weghen Cornelis Jan
Joosten nu ter tijt woonende inde Beemster sijn broder
aen Maerten Maertsz met sijn broders weduwe ende kinderen
een stucke landts genaempt die "Buijten ven" van Cornelis vant Hoff
groot 622 roeden in Maerte Machtelden weer.
NO    "Jan Havicxzs ven"
ZO    Jan Reael
ZW    Engel Maertsz
NW    de Langesloot.
Voor de somme van 2787.10.-.
[In acte 94 worden genoemd Maerten Jansz onse buijervrijer voor sijn
moeder broder ende suster mitsgaders voor Maerten Maertensz sijn
oom]
 25-01-1630 blz. 94 v en 95 
Vercoop, Engel Baerts
aen Jacob Claesz
een stucke landts genaempt het "Leijck veentgen" groot 366 roeden
gelegen in Jong Claessen weer.
NO    Maerten Maertensz
ZO    de Leijck
ZW    Pieter Cornelis
NW    de Eijgraft.
Voor de somme van 550.
 25-01-1630 blz. 95 v en 96 
Vercoop, Jacob Claesz
aen Engel Jan Fransen (Claes Engelsz voor sijn vader)
een stucke landts genaempt het "Meetgen" groot 461 roeden geleghen
bijde Blaff met de uijterdijck daertoe behoorende.
NO    Claes Maerten
ZO    Lourens Maertsz met Pieter Cornelis van Dijck
ZW    Maerten Huijgen
NW    Adriaen Jansz.
Voor de somme van 820.
 01-02-1630 blz. 96 v en 97 
Vercoop, Dirck Huijgen schoolmeester
aen Claes Claesz Wijven ende Wijven Claesdr
een stucke landts genaempt die "Vlietsven" groot 719 roeden gelegen
achter het "Hoff".
N     Gerrit Willemsz
O     Willem Jacobsz
Z     Cornelis Ghijsberts op Saerdam
W     die Vliet.
Met een jaerlijcxe opstal ofte erffpacht van vijfftich stuvers
sjaers concerneerende de Pastorije ofte Kerck.
Voor de somme van 3100.
 01-02-1630 blz. 98 en 98 v 
Vercoop, Willem Jan Baernden onse buijerman soo voor hem selven als
oock voor Claes Allertsz mede onse buijerman Jan Jansz Thijsen ende
Sijmon Maertsz eertijts mede onse buijerluijden nu ter tijt woonende
inde Beemster sijn swaegers ende gesamentlijcke erffgenamen van
Beert Pieters vande Laen haer respective schoonmoeder
aen Claes Cornelis
een stucke landts genaempt het "Achter ventgen" groot 611 roeden
gelegen in Neel Ghijsen weer.
NO    Gerrit Huijghen kinderen
ZO    de worven
ZW    Jan Jansz Jonges
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1035.
 01-02-1630 blz. 99 en 99 v 
Vercoop, Maerten Engelsz onse buijervrijer als voocht van Duijff
Engelsdr weduwe wijlen Floris Jansz sijn suster met haer kinderen
aen Cornelis Jan Floren
die gerechte helft in een stucke landts genaempt die "Vliets meed"
gelegen in Schouten weer onverdeelt ende met de kooper gemeen groot
die selfde helft 529 roeden.
NO    Claes Maertsz met sijn broders dochter
ZO    Dirck Gerrits
ZW    Trijn Engels met haer kinderen
NW    Mathijs Allertsz cum socijs.
Voor de somme van 1370.13.-.
 05-02-1630 blz. 100 en 100 v  
Vercoop, Willem Jacobsz, Dirck Jacobsz ende Jan Jacobsz Peet
gebroders elck voor een gerecht derdendeel
aen Jan ende Cornelis Jansz Peet haere oomen te weten Jan Jansz drie
vierndeel ende Cornelis Jansz een vierndeel van een stucke landts
genaempt die "Vliets meed" groot int geheel 744 roeden gelegen in
Peeten weer.
N     Tamis Dircxz cum socijs met Claes Aecht Jans
O     de koopers selver
Z     Hillegunt Willems
W     de Nouwevliet.
Voor de somme van 3200.
[Uijt acte 100 v blijkt dat Willem, Dirck en Jan kinderen sijn van
de suster van Jan en Cornelis Jansz Peet].
 
 08-02-1630 blz. 101 en 101 v  
Vercoop, Claes Jan Gerrit Huijghen nomine uxoris
aen Claes ende Pieter Ghijsberts soonen sijn schoonbroders
412 1/3 roeden in twee stucken landts genaemt "Hemmen lant" ende
"Grooten ven" beijde gelegen Buijtenhuijssen mitsgaders alsulcke
eijgendoom als hem comparant in het voorn. landt bijt overlijden van
Ghijsbert Claesz sijn schoonvader aengeerft ende opgesturven souden
moghen wesen.
Voor de somme van 680.7.-.
 08-02-1630 blz. 102 en 102 v  
Vercoop, Engel Barents
aen Pieter Jansz Coen
twee stucken veen landts genaempt de "Half Maetges" teen groot 211
roeden gelegen in Roelen weer.
NO    Jan Baerts als bruijcker
ZO    de Leijck
ZW    Jan Baertsz
NW    de weduwe van Bastiaen Baerts.
Het ander groot 263 roeden gelegen schuijnst tegen het ander over.
NO    Willem Garbrants
ZO    Neeltgen Sijmons met haer suster
ZW    de weduwe van Bastiaen Baerts
NW    de Laijck.
Voor de somme van 676.
 08-02-1630 blz. 103 en 103 v  
Vercoop, Jacob Willemsz uijt den naem ende van weghen Dirck ende Jan
Jacobsz Peet sijn soonen cum socijs
aen Engel Barents
een stucke landts gelegen inde Hemmen groot 525 roeden.
NO    Trijn Aerents met haer kinderen
ZO    Trijn Aerents met haer kinderen
NW    Trijn Aerents met haer kinderen
ZW    die Vlietsloot.
Voor de somme van 840.
 08-02-1630 blz. 104 en 104 v  
Vercoop, Pieter Cornelisz Omen ende Maerten Ootgers soo voor haer
selven als oock voorde meerdere erfgenamen wijlen Trijn Jan Ootgers
s.g.
aen Willem Jansz onse buijervrijer
een stucke landts gelegen in Jan Ootgers weer beoosten de Wech groot
428 roeden.
NO    Trijn Claes Duves
ZO    Trijn Claes Duves
ZW    Dirck Claesz van Dijck cum socijs
NW    Jan Maerts Backer.
Voor de somme van 354.
 08-02-1630 blz. 105 en 105 v  
Vercoop, Pieter Cornelisz Omen ende Maerten Ootgersz soo voor haer
selven als oock voorde meerdere erfgenamen wijlen Trijn Jan
Ootgersdr s.g.
aen Pieter Jansz Koen
de gerechte helft van een stucke landts genaempt "Jan Ootgers Kaech"
groot deselve helft 529 roeden geleghen inde Binnenkaech met Jan
Maerts Backer gemeen.
NO    Claes Maerts
ZO    de Bieskamp
ZW    de Buijtenkaech
NW    de Meer.
Voor de somme van 830.
 08-02-1630 blz. 106 en 106 v  
Vercoop, Gerrit Ghijsbertsz soo voor hem selven als oock voor Arent
ende Baert Floris zoonen sijne schoonbroders
aen Claesgen Pieters weduwe wijlen Bouwen Claesz
een stucke landts groot 457 roeden gelegen in Claes Bouwes weer.
NO    Anna Bessen
NW    Cornelis Cornelisz Mieussen
ZO    Cornelis Cornelisz Mieussen
ZW    Willem Claesz Rijs.
Voor de somme van 565.
 08-02-1630 blz. 107 en 107 v  
Vercoop, Maerten Ootgersz ende Pieter Cornelisz Oomen soo voor huer
selven als oock voor haer mede erfgenamen wijlen Trijntgen Jan
Ootgers
aen Cornelis Pieters de Jonge
de gerechte helft van een stucke landts genaempt "Jan Ootgers ven"
groot de selve helft 796 roeden gelegen in Jan Ootgers weer met Jan
Maerts Backer gemeen.
NO    Trijn Claes Duijves
ZO    Claes Wouters
ZW    de weduwe ende kinderen van Pieter Pietersz Lis
NW    de Dijck ende Langesloot.
Voor de somme van 1740.
 08-02-1630 blz. 108 en 108 v  
Vercoop, Pieter Cornelis van Dijck uijt naem ende van weghen Maerten
Nielen ende Pieter Jansz nu ter tijd woonende op Cnollendam ende
Langedijck sijn swaegers
aen Heijnrick Allertsz
een stucke landts groot 190 roeden gelegen in Jong Claes Dircken
weer.
NO    Maerten Maertsz
ZO    Maerten Maertsz
ZW    Pieter Cornelisz
NW    de kooper selff.
Voor de somme van 261.
 08-02-1630 blz. 109 en 109 v  
Vercoop, Jan Cornelis Huijpen uijt den naem ende van weghen Claes
Cornelis Huijpen nu ter tijt woonende tot Wormer sijn broder
aen Heijnrick Allertsz
twee veenkampen genaempt "Laffges hemmen" groot tsamen 467 roeden
gelegen sijd op sijd inde Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    Wouter Jansz tot Crommenie
ZW    Arent Engelsz
NW    Wijven Huijgen.
Voor de somme van 710.
 08-02-1630 blz. 110 en 111 
Jan Maerts ter eenre ende Arent Engels ter andere zijde bekende
gepermuteert ende vermangelt te hebben in manieren hier naer
volgende. Soo bekende Jan Maerts opgedraegen te hebben tot eenen
vrijen eijgen Arent Engels de gerechte helft van een stucke landts
genaempt "Aelberts ven" groot deselfde helft 507 roeden gelegen inde
"Sijd vennen" onverdeelt met Arent Engels gemeen.
NW    Claes Jacobsz
NO    de Vlietsloot
ZO    Griet Cornelis Aechte Jannen cum socijs
ZW    Wijven Claes cum socijs.
Daer en tegen bekende Arent Engels getransporteert ende opgedraegen
te hebben tot eenen vrijen eijgen Jan Maerts een stucke landts
genaempt de "Hem" gelegen achter Jan Nielen Backers worf groot 563
roeden.
NO    Pieter Ghijs op Knollendam
ZO    Gerrit Engels
ZW    Jan Maerts 
NW    de voorn. Jan Nielszs worff.
Welcke verruijlden landen bij ons Schout ende Schepenen getacxeert
in gereet gelt waerdich te wesen elck partij vande voorn. landen de
somme van 746.4.-. Compt tsaem tot 1492.8.-.
Daer boven Arent Engels opte verbeterschap vant landt aen Jan Maerts
sal uijt keeren de somme van 450.
 12-02-1630 blz. 111 v en 112  
Vercoop, Jan Allertsz Coninck als gemachtichde van Gerrit
Maijnnertsz nu ter tijt woonende in Zeelant opt lant te Schouwen
sijn swaeger
aen Roeloff Sijmonsz sijn swaeger
een acker landts gelegen buijter Delft in Roeloff Sijmons weer groot
314 roeden.
NO    de kooper selver
ZO    Roeloff Claessen
ZW    Jan IJsbranden
NW    de Delft.
Voor de somme van 284.
 15-02-1630 blz. 112 v en 113  
Vercoop, Arent Claesz Rijs onse buijervrijer uijt naem ende van
weghen Willem Claes Rijs sijn broder
aen Jan Gerrit Thuenis mede onse buijervrijer
een acker landts groot 190 roeden gelegen achter Aecht Arents uijt.
NO    de kooper selver
ZO    Jacob Dircxz
ZW    Dirck Claesz
NW    Sijmon Gerritsz.
Voor de somme van 237.10.-.
 15-02-1630 blz. 113 v en 114  
Vercoop, Gerrit Arisz tot Crommenie soo voor hem selven als oock
voor sijn mede erffgenamen van Hillegunt Gerrit Arisdr sijne
overleden moeije
aen Jan Sijboutsz
een veencampe landts gelegen in Janningen weer binner Delft.
NW    Sijmon Claesz Conincx
NO    Sijmon Claesz Conincx
ZO    Marijtgen Pietersdr
ZW    Thijs Cornelisz.
Voor de somme van 655.
 15-02-1630 blz. 114 v en 115 v 
Vercoop, Aelbert Engelsz Bieren nomine uxoris
aen Willem Adriaens
de gerechte helft van een stucke lants genaempt het "Ventgen" groot
331 roeden gelegen int Vroon weer onverdeelt ende met de kooper
gemeen.
NO    de weduwe ende kinderen van Allert Claes Allerden
ZO    Jacob Smits volcx worff
ZW    Cornelis Maerten Ghijsen cum socijs
NW    de verkoper selver.
Voor de somme van 628.18.-.
 15-02-1630 blz. 116 en 116 v  
Vercoop, Jan Allerts Coning voor hem selven ende oock voor Gerrit
Meijnertsz sijn swaeger nu ter tijt woonende in Zeelant opt lant te
Schouwen
aen Hendrick Hendricxz
een stucke landts genaempt de "Uijter ven" groot 883 roeden gelegen
in Roeloff Sijmons weer.
NO    Baert Jan Gaelen
ZW    Dirck Allerden met Roeloff Claesz
NW    Claes Willem Roeloff Sijmons met sijn suster.
Voor de somme van 1440.
 15-02-1630 blz. 117 en 117 v  
Vercoop, Wouter Jansz nomine uxoris tot Crommenie
aen Gerrit Ghijsbertsz ende Cornelis Adriaensz nomine uxoris sijn
swaegers.
Als eerstelijck aen voorn. Gerrit Ghijsbertsz alleen een stucke
lantts genaempt "Anderhalf madt" groot 995 roeden gelegen in Madders
weer 
NO    Dirck Cornelis
ZO    Louris Ootgersz
ZW    Jacob Cornelissen cum socijs
NW    Maerten Maertsz cum socijs.
Noch de voorn. Gerrit Ghijsbertsz ende Cornelis Adriaensz te saemen
elck de gerechte helft van 
een stucke landts genaempt de "Marcken" groot int geheel 1220 roeden
int "Kruijven" van Alkes weer.
NO    de kinderen van Pieter Jan Japen
ZO    de weduwe van Cornelis Claes Jan Roon
ZW    de weduwe van Cornelis Claes Jan Roon
NW    de weduwe van Cornelis Claes Jan Roon.
Voor de somme van 3100.
 15-02-1630 blz. 118    
Vercoop, Jan Allertsz Coninck soo voor hem selven als oock voor
Gerrit Meijnertsz nu ter tijt woonende in Seelant opt lant te
Schouwen
aen Roeloff Claesz
veenackers gelegen in Roeloff Sijmons weer. Als eerst een omloop met
ven acker groot tsamen 344 roeden.
NO    Maerten Roeloffsz
ZO    Maerten Roeloffsz
ZW    Neel Jan Tijsdr met haer kinderen
ZW    Roeloff Sijmons.
Noch een omloop groot 582 roeden.
NW    Roeloff Sijmons
NO    Roeloff Sijmons
ZO    Roeloff Sijmons
ZW    Jan vant Veer.
Voor de somme van 285 gereet gelt.
 15-02-1630 blz. 118 v en 123  
Vercoop, Cornelis Allertsz tot Crommenie
aen Jan Allertsz
de gerechte helft van een stucke lants onverdeelt ende gemeen met de
kooper inde Hondert Gaerden.
NO    Isaeck Dircxz
ZO    Joost Cornelis
ZW    Lourens Lourensz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 75.
 15-02-1630 blz. 119    
Claes Claesz Wijves ter eenre ende Dirck Claesz Wijves sijn broder
als voocht van Wijven Claes sijn suster ter andere zijden ende
bekende zij comparanten met den anderen geschift geschaijden ende
gegrontkavelt te hebben twee partijen landt die sij onder den ander
gemeen hadde leggen. Soo dat de voorn. Dirck Claesz opte
verbeterschap van zijn lodt aen Claes Claesz sal uijtkeeren de
somme van 665.12.-.
 22-02-1630 blz. 119 v en 120  
Vercoop, Sijmon Jansz Joosten nomine uxoris
aen Jacob Mathijssen sijn schoonbroeder
het uijtereijnde van een stucke landts genaempt die "Anderhalff
madt" groot tselve uijteijnde 435 roeden gelegen in Alberts weer.
NO    Maerten Roeloff Engelses
ZO    Baert Jansz met Griet sijn suster
ZW    de weduwe ende kinderen van Cornelis Jaspers
NW    Baert Jansz.
Voor de somme van 650.
 22-02-1630 blz. 120 v   
Vercoop, Engel Baertsz
aen Claes Engelsz
een stucke landts genaempt het "Haechgen" groot 303 roeden leggende
inde Hemmen.
NO    Cornelis Albertsz
ZO    de verkooper selver
ZW    de Vlietsloot
NW    Floris Arentsz.
Voor de somme van 600 gereet gelt.
 22-02-1630 blz. 121    
Vercoop, Sijmon Jansz Joosten nomine uxoris
aen Claes Waelicxz
drie veenackers gelegen sijd op sijd in Heijn Gerrit Jans weer
beoosten de Wech groot tsamen 407 roeden.
NO    Sijmon Claesz Conincx
O     de Twisch
ZW    Heijnrick Cornelisz
NW    Anna Bessen met Trijn Allerts.
Voor de somme van 427 gereet gelt.
 01-03-1630 blz. 121 v en 122  
Vercoop, Jan Sijmonsz Verwael nomine uxoris tot Westzanen
aen Willem Jansz Smidt sijn schoonsoon
die gerechte helft van een stucke lants genaempt het "Madt" groot
int geheel 678 roeden gelegen in Alkes weer onverdeelt ende met de
cooper gemeen.
NO    Dirck Claesz
ZO    Wouter Willemsz
ZW    Floris Arentsz
NW    Jan Jacobsz Louwen.
Voor de somme van 350.
 01-03-1630 blz. 122 v en 124  
Vercoop, Pieter Pietersz hennipklopper nomine uxoris tot Westzanen
aen Jan Sijmonsz Verwael mede tot Westzanen sijn schoonsoon
een gerechte derdendeel in een stucke landts genaempt de "Ven" groot
int geheel 1011 roeden gelegen in Jong Willemen weer onverdeelt met
de kooper gemeen.
NO    Claes Pietersz
ZO    Jacob Willemsz
ZW    Pieter Cornelis Oomen
NW    Baert Claesz Boschman.
Voor de somme van 590.
 05-02-1630 blz. 123 v   
Vercoop, Dirck Jacobsz onse buijervrijer als soon ende voocht van
Griete Gerritsdr weduwe ende boelhouster wijlen Jacob Dircxz Smit
aen Oetger Dircxz
een stucke landts genaempt het "Meetgen" in Laentges weer.
NO    Jan Pietersz de Jonge
ZO    de kooper selver
NW    de kooper selver
ZW    Cornelis Claesz Moeij Duijven.
Voor de somme van 1170 gereet gelt.
 01-03-1630 blz. 124 v en 125  
Vercoop, Engel Engelsz waert int noort eijnde
aen Griet Jan Dirck Evertsdr met haer kinderen (Baert Jansz als
voocht voor sijn suster)
als eerstelijck een acker lants gelegen achter Cornelis vande Laens
uijt binner Delft groot 220 roeden.
NW    Dirck Cornelis Roeleven
NO    Cornelis Steffens
ZO    Evert Louwen
ZW    de kopers selver.
Noch twee ackers gelegen sijd op sijd groot tsamen 122 roeden.
NW    Cornelis vande Laen
NO    Dirck Cornelis Roeleven
ZO    Twischdijck
ZW    Jaep Heijn.
Voor de somme van 439.
 01-03-1630 blz. 125 v en 126  
Vercoop, Claes Ghijsbertsz onse buijervrijer voor Jacob Woutersz
zijn swager als man ende voocht van Anna Ghijsberts woonende inde
Wormer
aen Garbrant Theusz
twee veen kampen lants gelegen sijd op sijd int Kerckweer groot
tsamen 672 roeden.
NO    Joost Willemsz met Cornelis Maertsz
ZO    de kooper selver
ZW    de kooper selver
NW    de kinderen van Gerrit Warnaersz met Willem Adriaensz.
Voor de somme van 622.
 01-03-1630 blz. 126 v en 127  
Vercoop, Claes Ghijsbertsz onse buijervrijer voor Jacob Woutersz
sijn swager woonende inde Wormer
aen Jacob Jacobsz Leen
een stucke lants genaempt de "Binner Delft" groot 445 roeden gelegen
in Ghijsen weer.
NO    Dirck Engelsz Bieren
ZO    de Delft
ZW    Jacob Willemsz
NW    Cornelis Allertsz Coninck.
Voor de somme van 540.
 01-03-1630 blz. 127 v   
Vercoop, Claes Jansz vande Nuwendam nu ter tijt buijerman tot
Crommenie voor hem selven ende voor Reijn Pieters cum socijs
aen Pieter Heijnricxz buijerman opte Nuwendam
een stucke lants gelegen buijten dijck groot 210 roeden.
NO    de Nuwendam
ZO    de Hoogendijck
ZW    de kooper selver
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 165 gereet gelt.
 01-03-1630 blz. 128    
Vercoop, Cornelis Allerts Coninck
aen Wouter Ghijsbertsz
7 1/2 roeden landts van sijn boveech leggende achter de koopers
worff. Welcke voors. roeden lants aende voors. Wouter Ghijsberts
worff verheelt ende vastgemaeckt sijn met expresse conditie dat de
kooper de sloot tot de wijte acht voeten alleen toecomen ende
gebruijcken sal. Dan in gevalle de voors. Cornelis Allerts vier
voeten van haer lant aff steecken soo sal de sloot tot de wijte van
acht voeten te weeten vande voorn. Cornelis Allertszs sijde aff
evennae wesen.
Voor de somme van 44 gereet gelt.
 05-03-1630 blz. 128 v en 129  
Vercoop, Wouter Jansz nu ter tijt woonende in Zeelant opt lant te
Schouwen ende Jan Jansz gebroeders voor haer selven ende oock voor
de kinderen van Bastiaen Jansz haer overleden broder
aen Garbrant Theusz
drie veen ackers groot tsamen 492 roeden gelegen int Vroon weer.
NO    Baert Jan Gaelen met Joost Willems
ZO    de kooper selver
ZW    Cornelis Claes Moij Duven
NW    Baert Jan Gaelen met de kooper.
Voor de somme van 450.
 08-03-1630 blz. 129 v   
Vercoop, Jan Allertsz Coninck
aen Cornelis Baertsz Gael
een stucke lants genaempt het "Buijtkaijckgen" groot 669 1/2 roeden
gelegen in Wilkes weer.
NO    Roeloff Sijmonsz
ZO    Claes Willemsz
ZW    Aecht Kees Dircken met Marij Ghijsen
NW    Jan Jansz vant Veer.
Voor de somme van 932 gereet gelt.
 08-03-1630 blz. 130 en 130 v  
Vercoop, Gerrit Pietersz Ham
aen Griete Gerritsdr weduwe wijlen Jacob Dircxz Smidt met haer
kinderen ( Dirck Jacobsz Smidt voor sijn moeder broders ende
susters)
het uijtereijnde van een stucke ven landts groot 400 roeden gelegen
in Ghijsen weer.
NO    Bieren volck
ZO    de koopers selver
ZW    Ootger Dircxz
NW    Griet IJsbranden met haer kinderen.
Voor de somme van 889.10.-.
 15-03-1630 blz. 131    
Vercoop, Adriaen Cornelisz Molenaer nu ter tijt woonende op
Wormerveer soo voor hem selven als voort naegelaten weeskindt van
Cornelis Cornelisz Molenaer sijn overleden broder
aen Joachem Pietersz
twee veenackers gelegen sijd op sijd groot tsamen 250 roeden.
NO    Pieter Florisz
O     Cornelis Roeloff Jaspers
ZW    Engel Allertsz met sijn broders
NW    Claes Cornelis Koijt.
Voor de somme van 201.8.-. gereet gelt.
 15-03-1630 blz. 131 v en 132  
Vercoop, Adriaen Cornelisz Molenaer nu ter tijt woonende op
Wormerveer soo voor hem selven als voort naegelaten weeskindt van
Cornelis Cornelisz Molenaer sijn overleden broder
aen Pieter Claesz de Winter
een stucke landts groot 313 roeden genaempt "Blockgen" gelegen
binner Delft in Sijmon Tijten weer.
NO    Gerrit Allerts kinderen
ZO    Engel Kees Joncken
ZW    Lijsbet Jans
NW    Gerrit Allerts kinderen.
Voor de somme van 626.
 15-03-1630 blz. 132 v   
Garbrant Cornelis Hertogen schuldich
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants gelegen in Aechte Neelen weer.
NO    Cornelis Jan Peeten
ZO    Nel Wouten
ZW    Cornelis vande Laen als bruijcker
NW    Maerten Dirck Bieren.
 22-03-1630 blz. 133 en 133 v  
Vercoop, Gerrit Gerritsz nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Heijnrick Jansz Baertses
een acker landts ofte omloop gelegen in Baert Jannen weer groot 142
roeden.
NO    Claes Gerridden
ZO    Baert Jansz
ZW    de weduwe van Willem Pietersz
NW    de Delft.
Voor de somme van 124.
 22-03-1630 blz. 134 en 134 v  
Vercoop, Heijnrick Jansz Baertses
aen Claes Heijnricx
twee veen ackers gelegen sijd op sijd achter Aemgerts uijt groot
tsamen 207 roeden.
NO    Heijnrick Cornelisz
ZO    Twisch
ZW    Sijmon Claesz Conincx
NW    Heijnrick Cornelisz.
Voor de somme van 201.16.8.
 
 22-03-1630 blz.135 en 135 v
Vercoop, Dirck Cornelisz soo voor hem selven als oock voor Joost
Dircxz sijn swager
aen Niel Jansz sijn swager
twee derdendeelen van een huijs ende erff inde Kerckbuijert,
streckende vande Wechsloot off tot het achtterslootgen toe.
NO    Jan Dircxz Laeckeman
ZW    de weduwe van Roeloff Ballen.
Voor de somme van 196.13.-.
 22-03-1630 blz. 136    
Vercoop, Claes Willemsz
aen Maerten Dircxz Steffens
de gerechte helft van een acker landts leggende met de kooper gemeen
int Vroon weer groot de selve helft 115 roeden.
NO    Cornelis Baertsz Gael
ZO    de Twisch
ZW    Cornelis Claesz Moij Duven
NW    Garbrant Theusz.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 28-03-1630 blz. 136 v en 137  
Vercoop, Jan Allertsz Coning
aen Baert Jansz Gael (Jan Baertsz Gael voor sijn vader)
een stucke landts genaemt de "Opper meed" gelegen in Roeloff Sijmons
weer groot 1355 roeden.
NO    de kooper selver
ZO    Claes Willemsz
ZW    Jan Jansz vant Veer met Willem Jansz Gael
NW    Maerten Roeloff Sijmons.
Voor de somme van 2600.
 05-04-1630 blz. 137 v   
Vercoop, Jan Willemsz soo voor hem selven als oock voor sijn moder
broders ende suster mitsgaders Jan Dircxz voor hem selven ende voor
sijn moder ende broder
aen Claes Gerrit Fransen
van Jan Willemsz 35 roeden uijterdijck ende
van Jan Dircxz 72 1/2 roeden uijterdijck beijde gelegen over Nellen
meed, streckende van Assendelver Hoogendijck aff tot de nuwe Kanael
toe.
NO    de kooper selver
ZW    Jan Jansz Joncken.
Voor de somme van 96.15.-. gereet gelt.
 12-04-1630 blz. 138    
Vercoop, Jonge Gerrit Gerritsz den Ouwes ende Heertgen Pietersz
buijerman tot Westsaennen uijt den naem ende van weghen Heijnrick
Gerritsz den Ouwes sijn schoonsoon
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande straet off
tot achter het erff vande erffgenamen van Gerrit Heeren.
NW    de kooper selver
ZO    Vrerick Barentsz glaesemaecker.
Voor de somme van 275 gereet gelt.
 19-04-1630 blz. 138 v   
Vercoop, Jan Jansz Jonges ende Claes Stoffelsz
aen Dirck Heijnricxz
57 roeden uijterdijck gelegen over de "Hooge meed" met de kooper
onverdeelt ende gemeen.
NO    Claes Gerridden
ZO    de Hoogendijck
ZW    de kooper met sijn volck
NW    de Oude kanael.
Voor de somme van 57 gereet gelt.
 19-04-1630 blz. 139    
Vercoop,Heijnrick Cornelisz
aen Sijmon Claesz Wildeboer
442 roeden in een stucke lants genaemt de "Noorder Buijtkaijck"
onverdeelt ende met Joncheer Arnoult Bardenthen gemeen achter Aechte
Niels uijt.
NO    Lourens Lourensz
ZO    de Caijck
ZW    vercooper cum socijs
NW    de kinderen van Acht Pietersdr.
Voor de somme van 518 gereet gelt.
 19-04-1630 blz. 139 v en 140  
Vercoop, Sijmon Claesz Wildeboer
aen Cornelis Jansz
een lege worf gelegen over Jan Banningen weer.
NW    de Hoogendijck
ZO    de Dijcksloot.
Voor de somme van 40.
 19-04-1630 blz. 140 v   
Vercoop, Jan Jansz Jonges ende Claes Stoffelsz
aen Frans Claesz onse buijervrijer
een stucke buijten landts groot 164 roeden gelegen over Nellen Meed.
NO    de kooper selver
ZO    den Hoogendijck
ZW    Aecht Niels cum socijs
NW    de Ouwe kanael.
Voor de somme van 168.2.-. gereet gelt.
 19-04-1630 blz. 141 en 141 v  
Vercoop, Cornelis Cornelisz Mieusen soo voor hem selven als oock
voor Claesgen Pietersdr weduwe wijlen Bouwen Claesz zijn
schoonsuster
aen Jan Jansz Jonges sijn swager
twee derdenpaerten van een veen acker groot int geheel 333 roeden
onverdeelt met de kooper gemeen in Mannen weer.
NO    Claes Waelicxz
ZO    Claes Waelicxz
ZW    de verkooper
NW    de Delft.
Voor de somme van 277.10.-.
 26-04-1630 blz. 143    
Vercoop, Garbrant Theusz
aen Dirck Huijghen schoolmeester
een huijs schuer ende erff met een ganck ofte Kerckpadt over erff
van School inde Kerckbuijert.
NO    het Laentgen
ZO    Grietgen Melten met de kooper selver
ZW    Proijen
NW    Proijen.
Voor de somme van 300 gereet gelt.
 26-04-1630 blz. 144    
Albert Huijbertsz onse buijervrijer schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctoer Augustijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaemt het "Achteruijts ventgen"
gelegen Buijtenhuijssen groot 600 roeden.
NO    het Monicken weer
ZO    Jan Jacobsz Rood
ZW    Cornelis ende Jan Overdijck
NW    Comparant selver met de Wechsloot.
 05-05-1630 blz. 144 v   
Jan Allertsz alias Jan Duijfges schuldich
aen Jan Jansz Houdtkooper poorter van Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 16.10.-., hooftgelt 300.
Onderpande sijn huijs ende erff met het achter landt daer achter aen
gelegen groot 335 roeden inde Heijd inde Hondert gaerden.
NO    Kees Egberts erffgenamen
ZO    Pieter Maertsz
ZW    Lourens Lourensz
NW    de Wechsloot.
 29-03-1630 blz. 145    
     Schepenen ende Hemraden inde Heerlijcheijt van Assendelft
     anno 1630.
     Schepenen,
Int Broeckvierndel       Willem Cornelis Vrouwen
Int Kerckvierndel        Cornelis Ariaensz
Int Woudtvierndel        Willem Gerritsz
Int Nesvierndel         Jan Claesz Reael
                Wouter Louwen.
     Schodtvangers,
Int Broeckvierndel       Engel Cornelisz Joncken
Int Woudtvierndel        Claes Baertsz Boschman
Int Kerckvierndel        Dirck Willemsz.
     Hemraden vande Kaech,
Inde Campen           Jan Bouwens
Inde Volger           Pieter Pietersz Lis
Inde Binnenkaech        Pieter Jansen Koen.
     Nicolaes vrijheere van Assendelft.
 [In de volgende acten t/m blz. 147 v worden op 10 Augustus 1630 tot
schepenen benoemd Jacob Thijsz en Sijmon Joosten in de plaats van
Cornelis Ariaensz en Willem Gerritsz]
 12-05-1630 blz. 149
Pieter Allertsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe doctoer Augusteijn van Teijlinge
poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 50, hooftgelt 1000.
Onderpande een stucke lants genaemt die "Ven van Sijboudt" gelegen
in Heijnrick Ghijsen weer groot 1180 roeden.
NO    Aechte Niels
ZO    Gerrit Huijgen kinderen
ZW    Gerrit Willemsz
NW    Trijn Willems met haer kinderen.
Noch het huijs ende erff daer comparant tegenwoordich in woont
leggende int noort eijnde, streckende vande Wechsloot aff tot het
achter landt toe.
NO    Willem Willems
ZW    Dirck Claesz Mol.
 16-05-1630 blz. 149 v   
Vercoop, Willem Jan Baernden nomine uxoris
aen Willem Claesz Rijs ende Jan Gerrit Huijghen
een gerechte vierdepaert van twee de leste termijnen van seecker
custingbrieff monterende int geheel van 1035, spreckende op Claes
Cornelisz te betalen op drie deerst comende maij daghen.
Voor de somme van 151.10.-.
 17-05-1630 blz. 150 en 150 v  
Vercoop, Willem Claesz Rijs vervangende Reijm Pietersz buijerman tot
Uijtgeest
aen Claes Jansz tot Crommenie
alsulcke eijgendoom ende aenpaert als Reijm Pietersz competeerde in
een stucke lants genaemt het uijtereijnde van "Rijssen ven" groot
tselvige uijtereijnde 998 roeden gelegen in Claes Heijnnen weer
onverdeelt met de kooper gemeen.
NO    Cornelis Mieusen
ZO    Aecht Arents met haer kinderen
ZW    Sijmon Claes Conincx
NW    de Leegendijck.
Voor de somme van 900.
 24-05-1630 blz. 151    
Vercoop, Sijmon Pietersz ende Engel Allertsz
aen Maert Gerrits haere schoonbroeder onse buijervrijer
twee derdendeelen van een huijs ende erff inde Moelenbuijert,
streckende vande Heerenwech off tot de achtersloot toe.
NO    Allert Engelsz kinderen
ZW    Allert Engelsz kinderen.
Voor de somme van 533.6.12.
 24-05-1630 blz. 151 v   
Albert Willemsz alias Comen Aelbert schuldich
aen Huijbert Jansz
een jaerlijcxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande zijn twee huijsen ende erven achter de Kerck op Proijen.
NO    het Laentgen
ZO    Dirck Huijch schoolmeester met Grietge Melten
ZW    het huijs door Kors Heijnricx bewoont
NW    Cornelis Maertsz.
 31-05-1630 blz. 152    
Pieter Claesz schuldich
aen Anna Cornelisdr Pollenbergh poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 250.
Onderpande het huijs ende erff benoorden de Kerck, streckende vande
Wechsloot aff tot het achterlandt toe.
NO    Maerten Roeloffsz
ZW    Aeff Claes.
Borgh is Claes Jansz voor sijn soon.
 01-06-1630 blz. 152 v   
Willem Egbertsz schuldich
aen Jacob Danielsz poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 42, hooftgelt 700.
Onderpande een stucke landts genaemt die "Meed" gelegen in Heijn
Roeleven weer groot 1188 roeden.
NO    Cornelis Maerten Allertsesdr
ZO    Jan Nielen
ZW    Anna Pieter Jong Claesen weduwe
NW    Claes Cornelis Vinck.
Noch een stucke landts genaemt de "Lap" groot 794 roeden gelegen
binne Kaijck in Heijn Roeleven weer.
NO    de kinderen vande comparant
ZO    Wouter Ghijsen
ZW    Jan Sijmons met Claes Dircxz Huijberden
NW    de Kaijck.
Noch twee veenackers sijd op sijd gelegen in Heijn Roeleven weer
groot tsamen 289 roeden.
NO    Claes Cornelis Vinck
ZO    Claes Cornelis Vinck
ZW    Claes Huijberden
NW    Niel Jansz Cuijper.
Noch die rechte helft vant huijs hoijhuijs ende erff daer comparant
in woont onverdeelt met zijn kinderen gemeen, streckende vande
Wechsloot aff tot het achterlandt toe.
NO    de kinderen van Cornelis Willem Nielses
ZW    Sijmon Cornelis Backer.
 05-06-1630 blz. 153    
Maerten Ootgersz schuldich
aen Sacharias Dircxz poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 27.10.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaemt die "Dijckveen" gelegen in
Pieter Ghijs Bouwes weer groot 574 roeden.
NO    Trijn Claes Duves
ZO    den Hoogendijck
ZW    Dirck Pietersz
NW    Havick Gerrits.
Noch thuijs hoijhuijs ende erff daer comparant woont.
NO    Jan Ootgers
ZO    de Heerenwech
ZW    comparant selver
NW    comparant selver.
 05-06-1630 blz. 153 v en 154  
Vercoop, Pieter Cornelis van Dijck soo voor hem selven als oock voor
sijn broder ende susters
aen Claes Pieters van Dijck poorter tot Haerlem
een stucke landts genaemt de "Wijnacker" met het halve madt daer
groot int geheel 727 roeden gelegen in Bastiaen Baerten weer.
NO    de kinderen van Sijmon Heijnricxz
ZO    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baerts
ZW    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baerts
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1725.
 07-06-1630 blz. 154 v   
Heijnrick Cornelisz schuldich
aen Sacharius Dircxz poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande de gerechte helft in een stucke landts genaemt de
"Klaijert" gelegen in Everts weer groot int geheel 1294 roeden
onverdeelt met sijn twee voordochters gemeen.
NO    Claes Jan Bannincx
ZO    Lourens Lourensz met Guerte Schoenmaeckers
ZW    Trijn Claes Duves ende Cornelis Mieusz
NW    Pieter Claes Waelicxz.
 11-06-1630 blz. 155    
Engel Baertsz schuldich
aen Jan Jansz Houdtcooper poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaemt "Dobben hem" gelegen inde
Hemmen groot 357 roeden.
NO    de Vlietsloot
ZO    Pieter Jan Japen kinderen
ZW    Pieter Ghijs op Knollendam
NW    Comparants huijs.
Noch een stucke landts genaemt de "Haech" groot 470 roeden mede
gelegen inde Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    Hillegundt Willems met haer kinderen
ZW    de Vlietsloot
NW    Engel Jan Cornelis Allerts met Cornelis Heijnricxz.
 12-06-1630 blz. 155 v   
Willem Cornelisz Stooter schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe doctoer Augusteijn van Teijlinge
poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande thuijs hoijhuijs ende erff int zuijt eijnde, streckende
vande Heerenwech off tot het achterlant toe.
NO    Jannitgen Koomen Jannen met sijn soon
ZW    Maerten Claesz met sijn broder ende susters.
Noch een stucke landts genaemt "Gerrit Engels twee maed" daervan de
suijtwest sijde groot 479 1/2 roeden gelegen in Niel Sieuwen weer.
NO    Jan Maerten Jan Dircken
ZO    Jan Willemsz
NW    Jan Willemsz
ZW    Marij Jans met haer kinderen.
 07-06-1630 blz. 156    
Dirck Clercq van Zutphen soo voor hem selven als oock gemachticht
vande momboir ende voocht Karel Clercq sijn broder mede woonende tot
Zutphen blijckende bij procuratie van date den 22e maij anno 1630,
tsamen erffgenamen van Arent te Wal haer oom, soo van Machtelt te
Wal in haer leven getrouwt wesende met Freijderick Barents Rouftas
van Zutphen onse buijerman. Welcke Arent te Wal noch stonde te
ontfangen van Frederick Barents 110 van weghen sijn moederlijcke
erve hem van Machtelt te Wal opgesturven. Ende Dirck Clercq bekende
de voors. actie van 110 vercoft ende tot eenen vrijen eijgen
opgedragen te hebben
aen de Diaconen der Kerck van Assendelft voor de somme van 66
gereet gelt.
Compareerde noch Frederick Barentsz omme de Diaconen vande
restitutie ende betaelinge vande voors. 66 te verseeckeren ende
heeft daer vooren ten onderpande gestelt het huijs ende erff twelcke
hij tegenwoodich bewoont inde Kerckbuijert, streckende vande
Peperstraet aff tot aen het erff van de erfgenamen van Gerrit
Heeren.
ZO    Pieter Jansz met sijn suster
NW    Pieter Dircxz Laeckeman.
 07-06-1630 blz. 156 v   
Vercoop, Barent de Jonge Schout ende Cornelis de Jonge sijn broder
elck voor hem selven ende tsamenlijck voor Cornelis Claes van
Halfweghen haer swager midtsgaders voor Anna ende Trijn Pietersdr
haer susters
aen Johannis de Jonge onse predicant haer broder
vijffseste paerten van een huijs ende erff gelegen inde
Woudtbuijert, streckende vande Heerenwech off tot de achtersloot
toe.
NO    Trijn Engels met haer kinderen
ZW    de voorn. Cornelis de Jonge.
Met expresse conditie dat de gang tusschen Cornelis de Jonges huijs
ende het voors. huijs gemeen ende ten weder zijden halff ende halff
omderhouden worden ende sal de selve gang oock moeten blijven tot
alsulcke wijte als de selvige tegenwoordich is sonder dat deze off
dander dselvige sal moghen verminderen. Ende sal oock Cornelis de
Jonge een vrije uijt water gank achter over tvoors. vercofte erff
hebben mitsgaders sijn melckschuijt aende wal setten ende sijn
genodt daer over haelen. Ende de erven sullen achter gesepareert
ende gescheijden worden naer uitwijsen van het riede deck van
Cornelis de Jonges melck kamer.
Voor de somme van 916 gereet gelt.
 07-06-1630 blz. 157 v   
Vercoop, Pieter Willemsz Duijffges nu ter tijt woonende inde
Beemster als man ende voocht van Aechte Cornelis mitsgaders voor
sijn wijffs voorsoon geprocreert bij Cornelis Cornelisz Molenaer
sal.
aen Jan Cornelisz Molenaer
een gerechte achte paert vande Meelmolen huijs ende erff met de
kooper gemeen.
NO    de weduwe van Jan Huijberden met Heijnrick Maertsz als
     bruijcker
ZO    Heijnrick Maertsz in qualijte voors.
ZW    Engel Allerden
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 425 gereet gelt.
 07-06-1630 blz. 158    
Vercoop, Jan Maerten Roeleven
aen Lucas Bastiaensz ende Heijnrick Jacobsz beijde poorters der
stadt Haerlem
twee derdendeelen van een erff leggende op de noortoost sijde vande
suijer Kercksloot daer de oliemolen hem comparant met de voorn.
coopers competeerende op staende is met een vrije gang nae ende
vanden voors. oliemolen over des voors. comparants worff ende landt.
Voor de somme van 144.13.6. gereet gelt.
 10-06-1630 blz. 159    
Jan Jansz vant Veer schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctoer Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts in Jaep Heijnnen weer genaemt de "Meed"
groot 1246 roeden.
NO    Sijmon Claesz Conincx
ZO    Stijn Havicx
ZW    Maerten Roeloff Sijmons met Roeloff Sijmons
NW    Cornelis Jan Engelsz.
 07-06-1630 blz. 159 v   
Vercoop, Gerrit Dircxz nomine uxoris soo voor hel selven als oock
voor Jan Willemsz sijn swager
aen Sijmon Claes Wildeboer sijn schoonbroeder
een gerechte derdendeel in een stucke landts genaemt "Dirck Cillen
meed" groot tselffde derdendeel 444 roeden gelegen in Floren weer
onverdeelt ende met Gerrit Pieter Ham ende Willem Sijmons gemeen.
NO    Flores Pieters met sijn kinderen
ZO    Flores Pieters met sijn kinderen
ZW    Wouter Willemsz ende Marijtgen Cornelisdr
W     Barent de Jonge met Griet Heijnricx.
Voor de somme van 954.
 30-06-1630 blz. 160    
Vercoop, Cornelis de Jonge als gemachtichde van Joncheer Arnout
Bardens ridder woonende tot Alcmaer blijckende bij procuratie alhier
ter protocoll geregistreert van date den 28e maij ouden stijl anno
1630 gepasseert voor de gerechte van Vreeswijck genaemt de Vaert
aen Sijmon Claesz Wildeboer
976 roeden in een stucke landts genaemt de "Noorder Buijtkaijck"
gelegen met de kooper gemeen achter Aechte Niels uijt.
NO    Lourens Lourensz
ZO    de Kaijck
ZW    Heijnrick Cornelis cum socijs
NW    de kinderen van Aechte Pieters.
Voor de somme van 977.14.14. gereet gelt.
 30-06-1630 blz. 160 v en 162  
Vercoop,Cornelis de Jonge als gemachtichde van Joncheer Arnout
Bardenten ridder woonende tot Alcmaer
aen Claes Pietersz ende Pieter Pouwelsz buijerluijden tot Crommenie
twee parceelen landts genaemt de "Trint vennen" gelegen sijd op sijd
aen de Klamdijck bewesten de sluijs groot tsaemen 2304 roeden.
NO    de banscheijt van Crommenie ende Assendelft
ZO    Jan Maijnnerts
ZW    Joost Cornelisz
NW    Cornelis Baerts op Wormerveer.
Voor de somme van 1875.
 30-06-1630 blz. 162 v en 163  
Vercoop, Cornelis de Jonge als gemachtichde van Joncheer Arnout
Bardens ridder woonende tot Alcmaer
aen Willem Heijnricxz onse buijervrijer cum socijs
een stucke landts genaemt de "Twee maed" groot 1210 roeden gelegen
achter Willem Mathijssen uijt.
NO    Heijnrick Jansz Baertses met Cornelis Mieusen
ZO    Willem Baertsz
ZW    Heijnrick Jan Neelen met Claes Waelisz
NW    Trijn Claes Duves.
Voor de somme van 1242.
 30-06-1630 blz. 163 v en 164  
Vercoop, Cornelis de Jonge als gemachtichde van Joncheer Arnout
Bardenten ridder woonende tot Alcmaer
aen Trijn Arentsdr weduwe wijlen Huijch Maerts vant Hoff met haer
kinderen
een stucke landts genaemt de "Hooge meed" groot 1978 roeden gelegen
onder de Blaffsluijs met de uijterdijck daer toe soo breet als den
dijck tot het selve landt behoorende.
Z     Jan Havicxzs ven
O     de Eijndige meeden
N     Claes Maerts met Gerrit Huijghen kinderen
W     Pieter Jansz Koen.
Voor de somme van 3450.
 07-07-1630 blz. 164 v   
Sijmon Pietersz Block schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctoer Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 9, hooftgelt 150.
Onderpande een gerechte vierde paert van een stucke landts genaemt
het "Laijck veentgen" groot int geheel 437 roeden gelegen in Ouwe
Jans weer.
NO    Floris ende Jan Claesz Koen
ZO    Bastiaen Baertsz weduwe ende kinderen
ZW    Wouter Maertsz
NW    Jan Maertsz ende Engel Jan Fransen.
Noch een gerechte vierde paert vant huijs ende erff twelck comparant
bewoont int selve weer.
NW    Trijn Arents met haer kinderen
NO    Trijn Arents met haer kinderen
ZO    Trijn Arents met haer kinderen
ZW    de kinderen van Jan van Zaenen.
 09-07-1630 blz. 165    
Aembert Jansz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctoer Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaemt het "Ventgen" groot 444 roeden.
NO    Marij Wouten ende Wouter Claesz Mollen worven
ZO    de Heerenwech
ZW    Heijndrick Jansz.
 12-07-1630 blz. 165 v en 166  
Vercoop, Cornelis Cornelisz onse buijervrijer
aen Dirck Claesz
een eijlandt genaemt de "Kleijne heuvel" groot 225 roeden gelegen
inde Hoijpoel rontsom met de voors. Hoijpoel beslooten.
Voor de somme van 130.
 19-07-1630 blz. 166 v
Vercoop, Gerrit Jacobsz Rood
aen Jan Cornelisz van Dijck
30 roeden landts affgedolven ende aende coopers worff verheelt ende
vastgemaeckt.
NO    de kooper
ZO    de verkooper
ZW    Allewer ende Alijt Jans dochters
NW    Jan Willems.
Voor de somme van 50 gereet gelt.
 16-08-1630 blz. 167    
Lijbet Aerentsdr gesterckt met Arent Jacobsz haer soon ende Niel
Roeloffsz haer schoonsoon haere voochden mede vervangende Lijsbet
Heijnricxdr haere respective suster ende schoonsuster schuldich
aen Dirck Huijghen schoolmeester
een jaerlijcxe losrenten van 6, hooftgelt 120.
Onderpande het huijs ende erff twelck zij tegenwoordich bewoont inde
Kerckbuijert achter de Kerck, streckende vande straet aff tot de
achtersloot toe.
ZO    het huijs van Dirck Huijghen
NW    het huijs van Wijven Huijghen.
 30-08-1630 blz. 167 v en 168 v 
Vercoop, Neel Sijmonsdr weduwe wijlen Heijnrick Cornelisz woonende
buijten Alcmaer gestarckt met Cornelis Engelsz vant Hoff haer en
haere kinderen voocht 
aen Jan Barentsz schout tot Westsaenen ende Crommenie [neef van
Barent de Jonge onse schout]
een gerechte derdendeel van een stucke landts genaemt de "Boeveech"
groot tselfde derdendeel 445 1/3 roeden inde Woutbuijert met Trijn
Pieters weduwe wijlent Garbrant Cornelisz gemeen.
NO    Cornelis Garbrantsz
ZO    Isbrant Gerritsz Trijn Pieters ende de Delft
ZW    Jan Florisz
NW    Jan Floris met Trijn Pieters.
Welverstaende dat het padt ofte gang nae ende van de Oliemolen
tegenwoordich op den Delft staende overt selve landt sal blijven.
Voor de somme van 750.
 13-09-1630 blz. 168 en 169 v  
Vercoop, Sijmon Pietersz Blocq nu ter tijt woonende tot Haerlem
aen Maerten Engelsz sijn schoonbroeder onse buijervrijer
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaemt het "Laijck
veentgen" groot int geheel 436 roeden gelegen in Ouwe Jans Weer.
NO    Wouter Maertsz
ZO    Cornelis Bastiaens cum socijs
ZW    Dieuwer Woutersdr
NW    Engel Jan Fransen.
Noch een gerechte vierdepaert van een huijs ende erff in Ouwe Jans
weer onverdeelt met de cooper cum socijs gemeen.
NW    Trijn Arents met haer kinderen
NO    Trijn Arents met haer kinderen
ZO    Trijn Arents met haer kinderen
ZW    de Kinderen van Jan van Saennen.
Voor de somme van 375.
 13-09-1630 blz. 169    
Jacob Claesz Schoenmaecker schuldich
aen Sijmon Jansz onse collega int schepenampt
een jaerlijcxe losrente van 5.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaemt het "Laijck veentgen" groot 367
roeden gelegen in Jonge Claes Dircken weer.
NO    Maerten Maertensz
ZO    de Laijck
ZW    Pieter Cornelis nu inde Beemster woonende
NW    de Aengraft.
 13-09-1630 blz. 170    
Vercoop, Claes Claesz nomine uxoris
aen Pieter Jansz sijn schoonbroder
een gerechte derdendeel in een stucke landts gelegen inde
Buijtenkaech inde vijffthien maed onverdeelt ende gemeen met Claes
Claesz ende Griet Allerts cum socijs.
NW    Jan Gerrit Huijgen
ZO    Jan Gerrit Huijgen
NO    de Sluijssloot
ZW    de Meer.
Noch een gerechte sestepaert int buijtendijckgen groot tselve
sestepaert 170 1/2 roeden bij Claes Claeses onverdeelt ende gemeen
met Adriaen Jans ende Griet Allerts.
N     de Wijmerick
O     de Hoogendijck
Z     Thijs Allerts
W     de Meer.
Voor de somme van 425 gereet gelt.
 20-09-1630 blz. 170 v   
Niel Cornelis schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctoer Augusteijn van
Theijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande het gerechte vierde paert in een stucke landts genaemt
die "Lange ven" gelegen in Willem Allerden weer onverdeelt met
comparants broder ende suster gemeen groot tvoors. vierdepaert 460
roeden.
NO    Jan Cornelisz den Boer cum socijs
ZO    Heijn Jan Neelen als bruijcker
ZW    Pieter Allerden
NW    Heijn Jan Neelen.
 08-11-1630 blz. 171    
Alidt ende Alewer Jans dochters verstarckt met Jacob Claes, Alidt
Jans soon ende Alewer Jans neef haere bijstaende voocht schuldich
aen Bartholomeus Dircxz poorter tot Amsterdam
de somme van 300 aen goede geleverde waere.
Onderpande het huijs ende erff twelck tegenwoordich bij de
comparanten wert bewoont inde Horn.
NO    Jan Cornelis van Dijck
ZO    Jan Cornelis van Dijck met de Heerenwech
ZW    de kinderen van Neel Jan Louwen
NW    Jan Willems.
 15-11-1630 blz. 171 v   
Vercoop, Heijnrick Engels onse buijervrijer uijt naem van Griet
Sijmonsdr sijn moder
aen Sijmon Claesz Wildeboer
een tuijntgen ofte ackertgen landts binnen de Reef in Jan Banningen
weer.
NO    Jan Garbrantsz
ZO    de Reeff
ZW    Dirck Claes van Dijck kinderen
NW    de verkoopster.
Voor de somme van 49 gereet gelt.
 20-11-1630 blz. 172 en 172 v  
Vercoop, Cornelis Ghijsbertsz nu woonende tot Saerdam
aen Dirck Gerrits Boet
een stucke landts genaemt de "Vlietsven" gelegen bijt Hoff opte
Vliet groot 1124 roeden.
N     Claes Claesz
O     Willem Jacobsz
Z     de kinderen van Lourens Cornelis vant Hoff
W     de Vliet.
Voor de somme van 3000.
 20-11-1630 blz. 173 en 173 v  
Vercoop, Willem Egberts
aen Gerrit Pieters Ham
een stucke meed landts groot 1133 roeden geleegen in Heijn Roeleven
weer.
N     Marijtgen Cornelisdr
O     Jan Nielen
Z     Anna Pieter Jong Claesen weduwe
W     Claes Cornelis Vinck.
Voor de somme van 2450.
 20-11-1630 blz. 174 en 174 v  
Vercoop, Gerrit Pietersz Ham
aen Sijmon Claes Wildeboer
dat gerechte derden deel in een stucke landts genaemt "Dirck Collen
meed" groot tvoorn. derden deel 444 roeden onverdeelt met de
comparant ende Willem Sijmons gemeen gelegen in Floren weer.
N     Floris Pieters met sijn kinderen
O     Floris Pieters met sijn kinderen
Z     Wouter Willemsz met Marijtgen Cornelisdr
W     Duijffies meed.
Met de uijterdijck naer proportie.
Noch een stucke landts genaemt "Trijn Claes Backers ventgen" groot
555 roeden gelegen in Jan Bannningen weer.
N     Dirck Thuenisz
O     Cornelis Jan Floren
Z     Gerrit Willemsz, Willem Sijmonsz met de comparant
W     Griet Jan Gaelen.
Voor de somme van 1930.
 20-12-1630 blz. 175 en 175 v  
Vercoop, Dirck Michielsz tot Westsaenen
aen Willem Sijmonsz sijn comparants swaeger nu ter tijt woonende
inde Beemster (Abraham Claesz Oosthoorn secretaris tot Westsaenen
met procuratie van Willem Sijmonsz sijn schoonbroeder)
174 roeden in een stucke landts genaemt "Bouwes ven" onverdeelt met
de cooper ende Sijmon Claesz Wildeboer gemeen gelegen in Claes
Maerts weer.
O     Gerrit Willemsz
Z     Gerrit Willemsz
W     Trijn Engels weduwe
N     Griet Jan Gaellen.
Voor de somme van 339.17.-.
 27-12-1630 blz. 176    
Vercoop, Heijnrick Gerritsz als groot vader ende voocht vande
naegelaeten kinderen van Bouwen Heijndricxz sijn overleden soon
aen Cornelis Thijsz
een ackertghen landt groot 60 roeden gelegen in Dam weer.
NO    de comparant
ZO    Gerrit Jansz Peet
ZW    Marij Michiels
NW    Neeltgen Steffens.
Voor de prijs van 30 gereet gelt.
 05-01-1631 blz. 176 v   
Vercoop, Willem Egbertsz
aen Roeloff Claesz
een stucke landt genaempt "Lapgen" groot 806 roeden gelegen in Heijn
Roeleven weer bin Kaeijck.
NO    de vercoopers twee soonen
ZO    Wouter Ghijsen
ZW    Jan Sijmonsz
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1340 gereet gelt.
 11-01-1631 blz. 177    
Vercoop, Jonge Gerrit Gerritsz den Ouwes
aen Pieter Jansz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert.
NO    de cooper selff
ZO    Aris Claesz met Albert Engels Bieren cum socijs
ZW    Albert Bieren voors.
NW    Cornelis Alberts ende thuijsgen door Betgen Gerrits
     bewoont.
Voor de somme van 250.
 11-01-1631 blz. 177 v   
Vercoop, Griet Melten weduwe wijlen Mr. Gerrit Claesz Ramp
chirurgijn nu ter tijt woonende tot Alcmaar gestarckt met Jan Jansz
onse buijerman haer soon ende voocht
aen Jonge Gerrit Gerritsz den Ouwes
een huijs ende erff achter de Kerck op Proijen.
NO    Dirck Huijch schoolmeester
ZO    Gerrit Claesz Drel
ZW    Jan Claes Vinck
NW    Dirck Jans met de huijsinge van Jorisgen ende Comen
     Albert.
Voor de somme van 275 gereet gelt.
 24-01-1631 blz. 178    
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge voor Cornelis Claesz sijn
swaeger woonende op Halffwegen
aen IJsbrant Gerritsz Gael
een veenacker landts genaemt "Ouwe Kessen acker" groot 141 roeden
gelegen in Hillegundt Jan Roeloffs weer.
NO    Willem Willemsz Kos
ZO    Heijnrick Jansz Smidt
ZW    Cornelis Claesz Pieters
NW    Gerrit Willemsz.
Voor de somme van 123 gereet gelt.
 24-01-1631 blz. 178 v   
Vercoop, Cornelis Bastiaensz onse buijervrijer uijt naem ende van
wegen Haesgen Cornelisdr weduwe wijlent Bastiaen Baerten sijn moder 
aen Willem Bastiaensz mede onse buijervrijer
de gerechte helft in een stucke landts genaemt "Niesges Veen" groot
de selfde helft 325 roeden gelegen inde polder van Buijtenhuijssen
onverdeelt met de kooper gemeen.
ZW    Muncken weer
NW    Claes Jan Huijgen
NO    Marij Japen
ZO    den Dijcksloot.
Voor de somme van 512.10.-. gereet gelt.
 24-01-1631 blz. 179 en 179 v  
Vercoop, Claes ende Bastiaen Baertsz Boschman soo voor haer selven
als oock voor Cornelis Baerts haer broeder
aen Pieter Cornelis vant Hoff
een stucke landts genaemt het "Block weer" met den uijterdijck
daerover gelegen groot binnendijcx 1480 roeden gelegen
Buijtenhuijssen, streckende van de Heerenwech off tot de Wijckermeer
toe.
NO    des koopers vader
ZW    Pieter Ghijsen op Knollendam.
Voor de somme van 1850.
 24-01-1631 blz. 180 en 180 v  
Vercoop, Pieter Jansz nomine uxoris
aen Pieter Dircxz ende Engel Dircxdr (Dirck Claesz voor sijn soon
ende dochter)
80 roeden uijterdijck leggende over Niel Sieuwen weer.
NO    Wouter Louwen cum socijs met Jan Maerts
ZO    den Hoogendijck
ZW    de weduwe van Willem Maerts
NW    Wouter Louwen.
Voor de somme van 100.
 24-01-1631 blz. 181 en 181 v  
Vercoop, Pieter Jansz nomine uxoris
aen Jan Ootgersz
twee parceelen van landt. Als eerst een stuck veenlant genaemt
"Dobben Veen" groot 754 roeden gelegen in Aerent Jan Cijllen off
Niel Sieuwen weer.
NO    Claes Cornelis Koijt
ZO    Pieter Ootgers cum socijs
ZW    Willem Jansz met Garbrant Gerrits
NW    Jan Willemsz.
Het ander genaemt "Drie hondt lant" groot 440 roeden gelegen in Jan
Dircken weer.
NO    de kooper selver
ZO    Dirck Pieters
ZW    Claes Cornelisz Koijt
NW    Engel Cornelisz vant Hoff.
Voor de somme van 750.
 24-01-1631 blz. 182 en 182 v  
Vercoop, Claes ende Bastiaen Baertsz Boschman soo voor haer selven
als oock voor Cornelis Baerts haere broder
aen Jan Dircxz
een stucke landts gelegen opt Assendelver veer groot 848 roeden.
W     het Veer
N     Vander Wolff
O     de kooper selff
Z     het voors. Veer.
Voor de somme van 225.
 24-01-1631 blz. 183    
Vercoop, Cornelis Jansz tot Spaerwou
aen Jan Dircxz sijn schoonbroeder
het gerechte derdendeel van een huijs ende erff met de kooper ende
sijn suster gemeen ende onverdeelt, streckende vande Heerenwech off
tot het achterlandt toe.
NO    Adriaen Jansz
ZW    Gerrit Cornelis van Saenen.
Voor de somme van 250 gereet gelt.
 31-01-1631 blz. 183 v en 184  
Vercoop, Pieter Jansz nomine uxoris
aen Dirck Pietersz (Pieter Dircxz voor sijn vader)
een stucke veenlandt groot 262 roeden gelegen in Claes Jan Dircken
weer.
NO    Anna Gerrits kinderen
ZO    Willem Willemsz
ZW    Jan Ootgersz
NW    Jan Ootgersz.
Voor de somme van 200.
 31-01-1631 blz. 184 v en 185  
Vercoop, Allert Cornelis Kors ende Jan Jansz Venis als rechte
besturven voochden van de weduwe ende kinderen wijlent Claes
Cornelisz Kors
aen Pieter Ghijs Schoonen
een stucke landts genaemt "Dirck Louwen veentgen" gelegen in
Cornelis van Saenen weer groot 692 roeden.
NO    Sijmon Joosten met Garbrant Gerrits
ZO    den Hoogendijck
ZW    de kooper selver
NW    Gijsbert Jacobsz.
Voor de somme van 478.
 31-01-1631 blz. 185 v   
Vercoop, Allert Cornelis Kors ende Jan Jansz Venis als rechte
besturven voochden van de weduwe ende kinderen wijlent Claes
Cornelis Kors
aen Willem Jansz onse buijervrijer
een stucke landts genaemt het "Stooffgen" groot 200 roeden gelegen
opte Groote Braeck.
NO    Anna Gerrits
ZO    den Hoogendijck
ZW    Havick Gerritsz
NW    de Groote Braeck.
Voor de somme van 21.10.-. gereet gelt.
 31-01-1631 blz. 186 en 186 v  
Vercoop, Allert Cornelis Kors ende Jan Jansz Venis als rechte
besturven voochden van de weduwe ende kinderen wijlent Claes
Cornelis Kors
aen Jan Bouwesz cum socijs onse buijervrijer
een stucke landts genaemt "Geijlen ventgen" groot binnendijcx 754
roeden met die uijterdijck daer over gelegen groot 52 roeden
Buijtenhuijssen, streckende vande Heerenwech off tot de Meer toe.
NO    Jan Dircxz ende Claes Jan Huijgen
ZW    de kooper selver.
Voor de somme van 1042.
 31-01-1631 blz. 187 en 187 v  
Vercoop, Jan Lourens uijt den naem ende van weghen Cornelis Jacobsz
van Mijsen getrout met Anna Cornelisdr sijn swaeger
aen Pieter Jansz onse buijervrijer
een gerechte vierdepaert in een stucke landts genaemt "Anna Ghijsen
ventgen" groot int geheel 772 roeden gelegen bij de Blaffsluis
onverdeelt ende met de kooper gemeen.
NO    Maerten Huijgen cum socijs
ZO    de Langesloot
ZW    Anna Gerrits voorkinderen met Cijtgen Pieters
NW    Cil Claesdr.
Voor de somme van 520.
 31-01-1631 blz. 188 en 188 v  
Vercoop, Jan Lourens nomine uxoris soo voor hem selven als ook voor
Cornelis Jacobsz van Mijsen mede nomine uxoris sijn swaeger
aen Cil Claesdr met haer kinderen ende de weduwe ende kinderen van
Jan Pieter Gijsen te samen een gerecht derdepaert van een
uijterdijck gelegen opte Hoijpoel groot int geheel 1236 roeden
onverdeelt met de koopers gemeen.
NO    de Hoogendijck
ZO    de Hoijpoel
ZW    de Hoijpoel
NW    Claes Dircxz.
Voor de somme van 436.
 [In acte blz.188 v wordt gesproken van: Pieter Jansz uijte naem van
Neeltgen sijn stieff moeder met haer kinderen mitsgaders Claes
Pieters uijt den naem ende van weghen Cil Claesdr sijn moder ende
sijne broders als koopers].
 01-02-1631 blz. 189 en 189 v  
Vercoop, Jan Cornelisz alias Jan Aerians nu ter tijt woonende op
Wormerveer
aen Jan Cornelisz Molenaer sijn broder 
een achtepaert vande Meelmolen huijs erff ende laen met de kooper
ende sijn moder onverdeelt ende gemeen.
NO    Aecht Jan Huijberden met Neltgens bruijcklandt
ZW    Engel Allerden nomine uxoris.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaemt "Suijer been"
gelegen in Heijntges weer met de kooper gemeen groot 551 roeden.
NO    Pieter Claes de Winter
ZO    Engel Cornelis cum socijs
ZW    Willem Cornelis
NW    des koopers ende verkoopers moder.
Voor de somme van 1150.
 07-02-1631 blz. 190    
Vercoop, Claes ende Bastiaen Baertsz Boschman voor haer selven ende
oock voor Cornelis Bastiaens haer broder Jan Jansz Comen ende Sijmon
Cornelis nomine uxoris vervangende Willem Jansz
aen Jan Heijnricx onse buijervrijer
te weten de voorn. Boschmans een derde deel ende Jan Jans cum socijs
een seste paert vant huijs hoijhuijs ende erff onverdeelt met de
coopers moder ende Maerten Huijgen cum socijs gemeen leggende int
Nesvierndel, streckende vande Wechsloot off tot het achterlandt toe.
NO    Baert Roeloffs
ZW    Stijn Maerten Heijnnen.
Voor de somme van 450 gereet gelt.
 07-02-1631 blz. 190 v en 191  
Vercoop, Jan Adamsz nomine uxoris tot Hoorn soo voor hem selven ende
oock voor Jan Dircxz sijn swaegher
aen Jan Engelsz
de rechte vierdepaert in een stucke landts genaemt "IJsbrants ven"
groot int geheel 1712 roeden onverdeelt met de kooper ende Pieter
Goverts gemeen gelegen in Buijtenhuijssen.
NO    Jan Duves landt
ZO    tIJe
ZW    Vrou Betges landt
NW    tMuncken weer.
Voor de somme van 550.
 10-02-1631 blz. 191 v en 192  
Vercoop, Griete Melten weduwe wijlen Mr.Gerrit Claesz Ramp nu ter
tijt woonende tot Alcmaer gestarckt met Jan Jansz haer soon ende
voocht
aen Dirck Huijgen schoolmeester
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech
aff tot des koopers erff,
NO    het Laentgen
ZW    Mr. Andries Hoffnaer chirurgijn.
Voor de somme van 1100.
 14-02-1631 blz. 192 v   
Vercoop, Claes Allertsz
aen Jan Cornelisz Moelenaer
een veenacker landts gelegen in Heijntges weer groot 220 roeden.
NO    Baert Jansz
ZO    Twisch
ZW    Joostgen Jans weduwe
NW    Jan Cornelis Coppes.
Voor de somme van 175 gereet gelt.
 14-02-1631 blz. 193 en 193 v  
Vercoop, Jan Cornelisz Moelenaer
aen Claes Allertsz
een stucke landts groot 550 roeden gelegen binner Delft in Heijntges
weer.
NW    Lijsbet Jansdr comparants moder
NO    Lijsbet Jansdr comparants moder
ZO    Engel Cornelisz
ZW    Willem Cornelisz.
Voor de somme van 1000.
 21-02-1631 blz. 194 en 194 v  
Vercoop, Maerten Jansz
aen Lenert Pietersz
een huijs met het erff aent suijtwest tot opt midden vant hoij off
saeck slootgen daer gelegen recht duer tot het achterlandt toe inde
Molenbuijert, streckende vande Heerenwech tot het achterlandt toe.
NO    Allert Engelsz kinderen
ZW    de verkooper selver.
Voor de somme van 680.
 21-02-1631 blz. 195    
Bastiaen Bouwesz schuldich
aen Jacob Jansz laeckecooper
een jaerlijcxe losrenten van 5.10.-., hooftgelt 110.
Onderpande een stucke landts genaemt het "Buijtcaijck ventgen"
gelegen achter Jong Engels uijt groot 336 roeden.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    de Kaijck
ZW    Havick Gerritsz
NW    Claes Engel Roeleven.
Noch sijn huijs ende erff int noort eijnde, streckende vande
Wechsloot of tot comparants vaders erff toe.
NO    Aerent ende Baert Floren
ZW    Dieuwer van Wijnckel.
 21-02-1631 blz. 195 v en 196  
Vercoop, Maerten Engelsz onse buijervrijer
aen Jan Maertsz
een stucke veenlandts genaemt het "Laijckveentgen" groot 437 roeden
in Ouwe Jans weer.
NO    Wouter Maertsz
ZO    Cornelis Bastiaenen cum socijs
ZW    Dieuwer Woutersdr
NW    de Laijck.
Voor de somme van 609.10.-.
 21-02-1631 blz. 196 v en 197  
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff vader ende voocht van sijn
onmondighe soon Jan Cornelis vant Hoff midtsgaders voor Gerrit
Cornelisz vant Hoff mede sijn soon
aen Gerrit Jans Huijghen ende Bastiaen Baerts Boschman
de gerechte helft van een stucke landts genaemt die "Ruijge ven"
vant oppereijnde off tot het heck toe groot deselfse helft 1337
roeden gelegen int Groote weer.
N     Claes Jansz ende Jan Peeten volck
O     Neel Jansdr met haer kinderen
Z     Gerrit Willemsz ende Bastiaen Baerts
W     Bastiaen Baertsz.
Noch de uijterdijck tot het voors. landt behoorende.
Voor de somme van 3415.
 28-02-1631 blz. 197 v   
Vercoop, Pieter Allerden
aen Cornelis Sijboutsz met sijn twee ongehoude susters
een stucke landts groot 498 roeden gelegen aende Wech.
NO    Aecht Claes Jaspers met Heijnrick Jan Nielen
ZO    de Wech
ZW    Heijnrick Maerts met Pieter Bouwesz
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 931.3.8. gereet gelt.
 28-02-1631 blz. 198 en 198 v  
Vercoop, Harmen Gerrits onse buijervrijer
aen Gerrit Cornelisz sijn swaeger
de gerechte helft van een huijs ende erff twelck tegenwoordich bij
de cooper ende Heijnrick Snijder bewoont wordt inde Kerckbuijert,
streckende vande Wechsloot off tot het achterlandt toe.
NO    Cornelis Allerts Coninck
ZW    Willem Willemsz Kosters.
Midts conditie dat de kooper sal gedogen dat deijgenaers vant achter
landt over de voors. worff vrij op ende van haer landt sullen mogen
gaen.
Voor de somme van 325.
 28-02-1631 blz. 199 en 199 v  
Vercoop, Claes Maertsz
aen Pieter Gijsbertsz nu ter tijt woonende op Cnollendam
de gerechte helft van een stucke landt genaemt "Huijpen meetgen" met
de uijterdijck daertoe behoorende groot de selve helft 380 roeden
onverdeelt met de kooper gemeen.
NO    de verkooper selver
ZO    Claes Jacobs
ZW    Lourens Maerts met Pieter Cornelis van Dijck ende Engel
     Jan Fransen
NW    Adriaen Jans.
Voor de somme van 684.
 07-03-1631 blz. 200 en 200 v  
Vercoop, Cornelis Jacobsz Leen
aen Jan Willemsz
een huijs ende erff staende inde Woutbuijert.
NO    Claes Pietersz
NW    Claes Pietersz
ZO    de Heerenwech
ZW    Jacob Willemsz.
Voor de somme van 1200.
 07-03-1631 blz. 201    
Vercoop, Huijch Huijgen
aen Dirck Huijgen sijn broder
een gerechte vierdepaert van een stucke landts genaemt het
"Uijterventgen" groot int geheel 1256 roeden int Blockweer.
NO    Engel Cornelis Joncken
ZO    Baert Jan Gaelen
ZW    Baert Jan Gaelen
NW    Baert Jan Gaelen.
Voor de somme van 530 gereet gelt.
 14-03-1631 blz. 201 v   
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff als voocht van de weduwe ende
kinderen wijlent Heijnrick Cornelisz woonende buijten Alcmaer ende
Cornelis Pietersz de Jonge als voocht van Trijn Pieters sijn suster
ende haere kinderen weduwe ende kinderen wijlent Garbrant Cornelis
in sijn leven houtcooper tot Assendelft saijt mede procuratie te
hebben van Jan Cornelisz nu ter tijt woonende tot Meedenblijck
aen Jacob Jacobsz Leen
de gerechte thiendepaert vande Oliemolen ende huijs staende opten
Delft in Jan Banningen weer onverdeelt ende gemeen met de voorn.
Trijn Pieters cum socijs.
NO    Griet Sijmonsdr
ZO    den Delft
ZW    Isbrant Gerrits Gael
NW    Trijn Pieters.
Voor de somme van 300 gereet gelt.
 14-03-1631 blz. 202 en 202 v  
Vercoop, Cornelis Jansz nomine uxoris soo voor hem selven als oock
voor sijn wijffs broder susters ende voor de naegelaten kinderen
wijlent Guert Florisdr sal.
aen Sijmon Claes Wildeboer
de gerechte helft van het uijtereijnde van een stucke lants genaemt
de "Drie Koeven" groot dvoorn. helft 963 roeden gelegen in Floren
weer. Noch de uijterdijck nae proportie.
NO    Gerrit Willems
ZO    Cornelis Jan Floren
ZW    Claes Dircxz met Jan Peet
NW    Wouter Willems.
Voor de somme van 1845.
 14-03-1631 blz. 203 en 203 v  
Vercoop, Wouter Gijsbertsz soo voor hem selven ende voor Pieter
Gijsbertsz sijn broeder mitsgaders voor de kinderen van sijn
overleden suster Engel Gijsbertsdr
aen Jacob Jacobsz Leen
een stucke landts gelegen Buijtenhuijssen genaemt het "Ventgen"
groot binnen 800 roeden, noch die uijterdijck daer voor groot 62
roeden, streckende vande Heerenwech off tot de Meer toe.
NO    Trijn Claes Duves
ZW    Allert Cornelisz Kors.
Voor de somme van 1600.
 14-03-1631 blz. 204    
Vercoop, Pieter Dirckz Laeckeman uijt den naem ende van wegen Jan
Dircxz Laeckeman sijn broder nu ter tijt woonende tot Amsterdam
aen Griete Harcken weduwe ende boelhouster wijlen Mr. Pieter Pieters
sal.
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Wechsloot
off achter tot op de sloot toe.
NO    Pieter Jansz voorwaer wonende op Langedijck
ZW    Niel Jans.
Met expresse conditie ende voorwaerde dat tselvige huijs niet
voorwaerts vorder uijtgetimmert sal mogen worden alst selvige
tegenwoordich getimmert staet.
Voor de somme van 237.10.-. gereet gelt.
 14-03-1631 blz. 204 v   
Vercoop, Pieter Jansz
aen Claes Cornelisz sijn swaeger
de gerechte helft van een stucke landts genaemt "Jan Ootgers Kaech"
groot de voorn. helft 566 roeden onverdeelt met Jan Maerts Backer
gemeen gelegen inde Binnenkaech.
NO    Claes Maertsz
ZW    de Gemeene Kaech
ZO    de Biestcamp
NW    de Wijckermeer.
Voor de somme van 830 gereet gelt.
 14-03-1631 blz. 205 en 205 v  
Vercoop, Garbrant Cornelisz Hertogen
aen Simon Claesz Coninck
een stucke landts genaemt de "Uijter" groot 1357 roeden gelegen in
Aechte Neelen weer.
NO    Kees Jan Peete
ZO    Nel Wouten
Z     Cornelis Jansz vande Laen cum socijs
NW    Aecht Neele meed.
Voor de somme van 2740.
 14-03-1631 blz. 205 v   
Sijmon Ghijsbertsz ter eenre ende Wouter Ghijsbertsz sijn broder soo
voor hem selven ende voor Pieter Ghijsbertsz sijn broder mitsgaders
voor de kinderen van Engel Ghijsen sijn overleden suster ter andere
sijde bekende geschift geschaijden ende gegrontkavelt te hebben
seeckere parseelen van landen mitsgaders huijs ende erff. Soo dat
dvoorn. Sijmon Ghijsberts opte verbeterschap van sijn lodt sal
uijtkeren aen dvoorn. Wouter Ghijsberts de somme van 500.
 14-03-1631 blz. 206 en 206 v  
Vercoop, Claes Jan Huijgen onse buijervrijer
aen Jan Jacobsz Rood
een stucke landts genaemt "Niesgens veen" groot 727 roeden gelegen
in Buijtenhuijssen.
N     Marij Japen
O     Willem Bastiaensz
Z     Jacob Claesz Veerman
W     Jonge Jan Louwen als bruijcker.
Voor de somme van 1370.
 14-03-1631 blz. 207 en 207 v  
Vercoop, Claes Jansz Huijgen onse buijervrijer
aen Jan Dircxz
een stucke lants genaemt het "Verdolven lant" groot 531 roeden
gelegen Buijtenhuijssen.
NW    de kooper selver
NO    de kooper selver
ZO    de Heerenwech
ZW    Jan Bouwesz.
Voor de somme van 968.
 21-3-1631 blz. 208 en 208 v
Vercoop, Auwel Jansz Molenaer nomine uxoris tot Wormer
aen Cornelis Jansz van Saenen sijn schoonbroeder
een gerechte sevendepaert van een huijs ende erff mitsgaders alle
alsulcke gedeelten van landen als hij comparant met de koper cum
socijs gemeen hadde leggen geen daer van uijtgesondert.
Voor de somme van 1100.
 
 28-03-1631 blz. 209 en 209 v  
Vercoop, Claes Sijmonsz onse buijervrijer uijt den naem ende van
wegen Wen Tamusdr sijn moder weduwe wijlen Sijmon Jansz den Ouwes
aen Dirck Allertsz
de gerechte helft van een stucke landts genaemt de "Vlietsmeed"
gelegen in Tamissen weer onverdeelt met de kooper gemeen groot
dvoors. helft 669 roeden.
N     Trijn Engels
O     Claes Cornelis
Z     Jan ende Cornelis Jansz Peet
W     de Nauwevliet.
Voor de somme van 1739.
 28-03-1631 blz. 210 en 210 v  
Vercoop, Jan Dircxz onse buijervrijer uijt den naem ende van wegen
Dirck Pietersz sijn vader
aen Sijmon Cornelisz Floren
een stucke veen landts genaemt het "Reeffgen" groot 462 roeden
gelegen in Goten weer.
NO    Cornelis Heijnricxz
ZO    Floris Wouters
ZW    Baert Claesz Boschman
NW    Dirck Cornelis Maijen.
Voor de somme van 500.
 28-03-1631 blz. 211 en 211 v  
Vercoop, Jan Cornelisz Molenaer als oom ende rechte besturven voocht
vandt naergelaeten kindt wijlen Cornelis Cornelisz sijn overleden
broeder
aen Jan Claesz
een leege worff inde Molenbuert.
NO    Trijn Rengers
ZO    comparants moeder
ZW    Claes Allertsz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 345.
 28-03-1631 blz. 212    
Vercoop, Jan Cornelisz Moelenaer als soon ende voocht van Lijsbet
Jansdr
aen Jan Claesz
32 roeden landt van een ven gelegen achter aende worven in Heijntges
weer.
NW    de kooper selff met Trijn Rengers
NO    Pieter Claes de Winter
ZO    Lijsbet Jans
ZW    Lijsbet Jans.
Onder conditie dat de voorn. Lijsbet Jansdr haer leven lang haer op
ende affgang op ende van haer voorn. ven over Pieter Claesz de
Winters "Blockgen" sal hebben.
Voor de somme van 71.10.-.
 01-04-1631 blz. 212 v en 213  
Vercoop, Maerten Huijgen onse buijervrijer als procuratie hebbende
van Aechte Baerts ongehoude dochter woonende tot Haerlem
aen Gerrit Gerritsz
de gerechte helft vant oppereijndt in van een stucke landt genaemt
de "Dijckmeed" in Niel Beerten weer gelegen met de kooper gemeen
groot dselfde helft 1000 roeden met noch 33 roeden uijterdijck tot
het selfde landt behoorende.
ZW    Jannitgen Jaep Thijssen
NW    de kooper selff
NO    Jacoba Pieters
ZO    Machtelt Cornelis met haer kinderen.
Voor de somme van 1900.
 01-04-1631 blz. 214 en 214 v  
Vercoop, Jan Jacobs Louwen
aen Cornelis Pietersz de Jonge een acker landts groot 63 roeden
gelegen in Floren weer.
NW    Floris Pietersz
NO    Floris Pietersz
ZO    Floris Pietersz
ZW    Cornelis Jan Floren.
Voor de somme van 66 te betaelen vrij costeloos schadeloos soo
verre de voorn. Jan Jacobsz binnen tsjaers ingaende den eersten
martio lestleden wettelijcken getrout is, soo sal de voorn. koper de
voors. acker landt voor niet hebben.
 01-04-1631 blz. 215    
Cornelis Pieters de Jonge bekende verruijlt vermangelt ende
getransporteert te hebben Dirck Thamisz een acker landts voor een
vaere koe met drie schuijte soden leggende die acker in Floren weer.
NW    Floris Pietersz
NO    Floris Pietersz
ZO    Floris Pietersz
ZW    Cornelis Jan Floren.
 01-04-1631 blz. 215 v en 216  
Vercoop, Jan Jacobsz Louwen nomine uxoris
aen Dirck Thamusz sijn schoonbroder onse buijervrijer
drie veen ackers off omloopen gelegen aen malcanderen in Claes
Maerts weer groot tsamen 358 roeden.
NO    Willem Cornelis Backer
ZO    Sijmon Claesz Wildeboer met Jan Bieren
ZW    Barent de Jonge
NW    Claes Cornelis Roon met Thijs Allertsz.
Voor de somme van 340.2.-.
 04-04-1631 blz. 216 v en 217  
Vercoop, Jan Willemsz
aen Jan Heijnricxz Backer ende Engel Engelsz alias Jong Engel
als eerstelijck 316 roeden in een stucke landts genaemt de
"Kleijert" gelegen in Tamiskes weer onverdeelt ende gemeen met Marij
Michiels ende Hillegunt Willems.
NO    Hillegunt Willems met Engel Allerden
ZO    Neeltgen Steffens
ZW    Anna Claes weduwe
NW    de Hoogemeed.
Noch 191 roeden in een stucke lant genaemt de "Buijtkaijck" gelegen
in Dam weer mede met Marij Michiels gemeen.
NO    Jacob ende Engel Gerrit Huijgen
ZO    de Kaijck
ZW    Gerrit Jans Peet
NW    Marij Michiels.
Voor de somme van 864.11.8.
 04-04-1631 blz. 217 v en 218  
Vercoop, Engel Engelsz waert
aen Jan Willemsz
een huijs ende erff int noort eijnde door kooper tegenwoordich
bewoont.
NO    Jan Heijndricxz Backer
ZO    de Heerenwech
ZW    de verkooper selver
NW    de verkooper selver.
Voor de somme van 300.
 04-04-1631 blz. 218 v en 220  
Vercoop, Pieter Allertsz Coninck
aen Cornelis Baertsz Gael
dat oppereijnde van een stucke landt gelegen in Wilkes weer genaemt
het "Meetgen" groot tvoors. oppereijnde 537 roeden.
NW    Jan vant Veer
NO    de coopers vader
ZO    Dirck Allerden
ZW    Jacob Trijn Heijnnen met Marij Ghijsen.
Noch sijn aenpaert van sijn uijterdijck over tvoors. weer gelegen.
Voor de somme van 1040.
 01-04-1631 blz. 219 en 219 v  
Vercoop, Cornelis Jans van Saennen nomine uxoris voor hem selven
ende voor de kinderen ende meerder erffgenamen wijlen Floris Jan
Florisz
aen Jan Jacobsz Louwen
een acker landts groot 64 roeden gelegen in Floren weer.
NW    Floris Pietersz
NO    Floris Pietersz
ZO    Floris Pietersz
ZW    Cornelis Jan Floren.
Voor de somme van 44.
 09-04-1631 blz. 221    
Jan Claes chirurghijn schuldich
aen Maerten Sijmons buijerman tot Aeckersloot
een jaerlijcxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaemt de "Marcken" met het
oppereijnde vande Buijtkaijck gelegen in Heijntges weer groot int
geheel 1557 roeden.
NO    Pieter Jansz Claes Pieters
ZO    Engel Cornelis
ZW    Joachem Pieters
NW    Cornelis Roeloffs.
 11-04-1631 blz. 221 v en 222  
Vercoop, Dirck Huijgen als procuratie hebbende van Maerten Codden
coopman tot Amsterdam
aen Jan Allertsz Coninck
een acker landts groot 180 roeden gelegen in Huijch Blockhuijs weer.
NO    Floris Pieters met Dirck Huijch voorn.
ZO    Claes Florisz weduwe
ZW    Heijnrick Jansz Baerses
NW    den Delft.
Met de uijterdijck tot het voors. landt behoorende.
Voor de somme van 156.
 11-04-1631 blz. 222 v en 223  
Vercoop, Dirck Huijgen als procuratie hebbende van Maerten Codden
coopman tot Amsterdam
aen Gerrit Heijnricxz
een acker landts ofte omloop groot 248 roeden gelegen in Huijch
Blockhuijs weer.
NO    Claes Heer Florisen kinderen
ZO    Twisch
ZW    Cornelis Baerts Gael
NW    de voorn. Heer Florisen kinderen
Voor de somme van 126.
 11-04-1631 blz. 223 v en 224  
Vercoop, Dirck Huijgen als procuratie hebbende van Maerten Codden
coopman tot Amsterdam
aen Engel Cornelis Joncken
een stucke landts genaemt de "Boveech" ofte het achterlandt groot
444 roeden gelegen in Blockhuijs weer.
NO    Willem Cornelisz
ZO    Pieter Florisz
ZW    Heijndrick Jans Baerses
NW    de worven.
Voor de somme van 840.
 11-04-1631 blz. 224 v en 225  
Vercoop, Dirck Huijgen als procuratie hebbende van Maerten Codden
coopman tot Amsterdam
aen Joachem Pietersz 
een stucke landts genaemt de "Achterven" groot 1096 roeden int
Blockhuijs weer.
NO    de weduwe ende kinderen van Claes Dircxz Eck
ZO    de worven
ZW    Baert Jan Gaelen
NW    de weduwe van Claes Florisz.
Noch de uijterdijck tot het selve landt behoorende.
Voor de somme van 2280.
 11-04-1631 blz. 225 v en 226  
Vercoop, Dirck Huijgen als procuratie hebbende van Maerten Codden
coopman tot Amsterdam
aen Jacob Jacobsz Leen
eerstelijck een stucke landts genaemt de "Dijkmeed" groot 1342
roeden gelegen in Huijch Blockhuijs weer.
NO    Sijmon Pietersz met Jan van Dijck
ZO    de weduwe van Claes Florisz
ZW    Heijnrick Heijten met Trijn Rengers ende Jan Nielen
NW    de Hoogendijck
Noch de uijterdijck daer toe behoorende.
Noch een stucke landts gelegen int selve weer genaemt "Ossen ven"
groot 1500 roeden.
NO    Cornelis Jaspers weduwe met haer kinderen
ZO    Pieter Florisz
NW    Claes Dirck Huijberden met Baert Jan Gael.
Voor de somme van 5167
 25-04-1631 blz. 226 v en 227  
Vercoop, Jan Pietersz de Jonge preducandt
aen Cornelis Pietersz de Jonge sijn broder
een stucke landts groot 1004 roeden genaemt "Heijndrick Gerritses
ventgen" gelegen in Jan Claes Niels weer.
NO    Albert Engels met Gerrit Willems
ZO    Floris Pietersz
ZW    Wouter Willemsz met Willem Jansz
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1650.
 15-04-1631 blz. 228    
Jan Claesz cururgijn schuldich
aen Cornelis Adriaensz
een jaerlijcxe losrenten van 7.17.8., hooftgelt 150.
Onderpande de gerechte helft van een stucke landts genaemt "Marcken"
met het oppereijnde vande Buijtkaijck gelegen in Heijntges weer.
NO    Pieter Jansz met Claes Pietersz
ZO    Joachem Pietersz
ZW    Engel Cornelis Joncken
NW    Cornelis Roeloffs.
 11-04-1631 blz. 229 en 229 v  
Vercoop, Dirck Huijgen als procuratie hebbende van Maerten Codden
coopman tot Amsterdam
aen Jacob Claesz alias Jacob Trijn Heijnnen
seecker ackers landts genaemt de "Cruijs veenen" groot tsamen 590
roeden gelegen sijd op sijd int Blockhuijs weer.
NO    Engel Allerden
ZO    Huijch Huijgen Pieter Florisz ende Floris Claesen
ZW    Jan Baerts Gael
NW    Pieter Florisz ende de weduwe van Claes Floris Engel
     Cornelis ende de weduwe van Jan Ouwe Gerridden.
Noch de uijterdijck tot het landt behoorende.
Voor de somme van 318.
 18-04-1631 blz. 230    
     Schepenen ende Hemraeden vande Vrije Heerlijcheijt van
     Assendelft anno 1631.
     Schepenen,
Int Broeckvierendel       Sijmon Claesz Coninck oudt schepen
Int Kerckvierendel       Gerrit Heijndricxz oudt schepen
                Aelbert Engelsen Bieren
Int Woutvierendel        Jan Jansen Peet den Ouden oudt
                schepen
                Dirck Gerritsz Ridder.
     Schotvangers,
Int Broeckvierendel       Cornelis Cornelisz Mieusen
Int Woutvierendel        Dirck Claesz
Int Nesvierendel        Jan Marten Jan Dircken.
     Hemraeden vande Kaech,
Inde Campen           Gerrit Cornelisz van Saenen
Inde Volger           Roeloff Cornelisz
Inde Binnenkaech        Jan Claesz Moij Trijnen.
     Nicolaes heere van Assendelft.
 02-05-1631 blz. 231 en 231 v  
Vercoop, Jan Willemsz onse buijervrijer
aen Heijndrick Jansz Baertses sijn oom
de rechte helft van een stucke landts genaemt dat "Bincaijck
ventgen" groot int geheel 540 roeden onverdeelt met de cooper gemeen
gelegen in Huijch Blockhuijs weer.
NO    Engel Cornelis Joncken
ZW    Baert Jan Gaelen
ZO    Claes Floris weduwe
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 540.
 02-05-1631 blz. 232    
Vercoop, Maerten Huijgen onse buijervrijer als soon van Trijn
Aerentsdr
aen Jannitgen Jans weduwe wijlent Heijndrick van Saenen met haer
soon
de gerechte sestepaert van een huijs ende erff onverdeelt ende
gemeen met de kooper int suijt eijnde, streckende vande Wechsloot
tot het achterlandt toe.
NO    Baert Roeloffsz
ZW    Stijn Maerten Heijnnen.
Voor de somme van 150 gereet gelt.
 02-05-1631 blz. 232 v en 233  
Vercoop, Heijndrick Jansz Baertses
aen Thuenis Gerritsz
twee veenackers landt groot 118 roeden leggende sijd op sijd in
Graeuwers weer.
NO    Jan Jansz Jonges
ZO    Willem Rijs met sijn kinderen
ZW    Claes Waelicxz
NW    Wijven Allertsdr.
Voor de somme van 106.4.-.
 08-05-1631 blz. 233 v   
Claes Willemsz schuldich
aen Marijtgen Cornelis weduwe doctor Augusteijn van Teijlinge
poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 50, hooftgelt 1000.
Onderpande als eerstelijck een stucke landts genaemt de "Leege meed"
groot 566 roeden gelegen in Roeloff Sijmons weer.
NO    Baert Jan Gaelen
ZO    Heijnrick Heijnricxz
ZW    Dirck Allerden
NW    Jan Allertsz Coninck.
Noch die rechte helft van een stucke landts genaemt het "Marcken"
gelegen in Wilke Ballen weer groot dvoors. helft 334 1/2 roeden.
NO    Maerten Roeloff Sijmons
ZO    Engel Kees Heijnnen
ZW    Jacob Claes Pieters weduwe
NW    Cornelis Baerts Gael.
Noch thuijs ende erff int Kerckvierndel.
NO    Maerten Roeloffs voorn.
NW    Maerten Roeloffs voorn.
ZO    de Heerenwech
ZW    Jannitgen Cornelisdr.
 11-05-1631 blz. 234 en 234 v  
Vercoop, Dirck Heijndricx Groen poorter der stadt Alcmaer als
procuratie hebbende van joffrouwe Cornelia van Swieten weduwe wijlen
Mr. Nicolaes Doedesz poorterse der stadt Haerlem
aen Sijmon Claesz Wildeboer
een stucke landts genaemt "Houtkoopers meed" groot 1102 1/2 roeden
gelegen aende Meerdijck daer Albert Claesz plach te woonen.
ZW    Jan Baerten
NW    de Hoogendijck
NO    Jacob Jan Japen
ZO    Engel Jan Fransen.
Voor de somme van 1660.
 11-05-1631 blz. 235 en 235 v  
Vercoop, Dirck Heijndricx Groen als procuratie hebbende van
joffrouwe Cornelia van Swieten weduwe wijlen Mr. Nicolaes Doedesz
aen Gerrit Cornelisz vant Hoff (Cornelis Engelsz vant Hoff voor sijn
soon)
een stucke landts genaemt de "Ses geers" groot 804 roeden gelegen
Buijtenhuijssen.
NO    Pieter Cornelis
ZO    Huijch Allert Gerridden weduwe ende kinderen
ZW    Jacob Claesz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1414.
 11-05-1631 blz. 236 en 236 v  
Vercoop, Dirck Heijndricx Groen als procuratie hebbende van
joffrouwe Cornelia van Swieten weduwe wijlen Nicolaes Doedesz 
aen Engel Jan Fransen (Claes Engelsz voor sijn vader) 
een stucke landts genaemt het oppereijnd van "Jan Duijveses
houtkopers meed" groot 1102 1/2 roeden gelegen aende Meerdijck daer
Albert Claesz plach te woonen.
ZW    Jan Maertsz
NW    Sijmon de Wildeboer
NO    Maerten Huijgen cum socijs
ZO    Maerten Huijgen.
Voor de somme van 1988.
 11-05-1631 blz. 237 en 237 v  
Vercoop, Dirck Heijndricx Groen als procuratie hebbende van
joffrouwe Cornelis van Swieten weduwe wijlen Nicolaes Doedesz
aen Lourens Claesz Nomen, die kinderen van Gerrit Claes Korsen ende
Marij Cornelis weduwe wijlen Willem Heijndricx
eerst twee koeven inde drie "Harde landen" de twee gelegen sijd op
sijd ende tander aent oppereijnde daer aen inde "Sijdelinge landen"
inde Nes onverdeelt ende gemeen met de koopers.
N     Havick Gerrits ende Dirck Gerrits
O     Marij Cornelis met haer soon
Z     Stijn Havicx
W     de Dijck met Heijntges ven.
Noch een halffgras int "Eijndige landt" mede gelegen inde voorn.
Sijdelinge landen met de voors. coopers gemeen als vooren.
Z     Gerrit van Saenen
W     de kinderen van Lourens Cornelisz vant Hoff
N     Adriaen Jansz
O     Jannitgen Comen Jannen met haer soon.
Voor de somme van 1600.
 16-05-1631 blz. 238 en 238 v  
Vercoop, Cornelis Baertsz nomine uxoris soo voor hem selven als oock
voor Pieter Evertsz tot Uijtgeest
aen Dirck Evertsz
seven twaelffde paerten van een huijs ende erff onverdeelt ende met
de kooper gemeen.
NO    Dirck Sijmonsz
NW    de coopers ende verkoopers landt
ZW    de coopers ende verkoopers landt
ZO    de Leegendijck.
Noch twee derdendeelen in een stucke landts genaemt de "Uijterdijck"
groot int geheel 800 roeden gelegen buijten de Leegendijck mede met
de coopers gemeen ende onverdeelt.
NO    Cornelis vande Laen ende tvoors. huijs ende erff
ZO    de Leegendijck
ZW    Reijm Pietersz tot Uijtgeest
NW    het Nauwemeertgen.
Voor de somme van 1082.13.8.
 16-05-1631 blz. 239    
Vercoop, Wouter Ghijsen
aen Sijmon Pietersz
seker uijterdijck, streckende van de Hoogendijck aff tot de Meer toe
NO    Gerrit Jan Gerrit Huijgen met Marijtgen sijn dochter
ZW    Aeff Roeleven net haer soon.
Voor de somme van 140 gereet gelt.
 22-05-1631 blz. 239 v   
Vercoop, Claes van Dijck poorter tot Haerlem
aen Pieter Jansz Koen
een stucke landts genaemt die "Wijnacker" met het halff madt daeraen
gemaeckt groot tsamen 727 roeden gelegen in Roelen weer.
O     de weduwe ende kinderen wijlen Bastiaen Baerts
Z     de weduwe ende kinderen wijlen Bastiaen Baerts
W     de Wechsloot
N     Neeltgen Sijmons met haer kinderen.
Voor de somme van 1700 gereet gelt.
 23-05-1631 blz. 240 en 240 v  
Vercoop, IJsbrant Dircxz nomine uxoris
aen Gerrit Cornelis sijn schoonbroeder onse buijervrijer
de gerechte helft van een huijs ende erff met de kooper gemeen ende
onverdeelt, streckende vande Heerenwech aff tot het achter landt
toe.
ZW    Dirck Willemsz
NO    Heijnrick Gerrits.
Voor de somme van 332.
 31-05-1631 blz. 241    
Willem Egbertsz ter eenre ende Sijmon Cornelisz Backer ter andere
sijde. Soo bekennen partijen int minnelijcke veraccordeert ende
verdraeghen te wesen als dat de voorn. Sijmon Cornelis haer huijs
een vack voorwaert uijt nae de Wechsloot mach timmeren off setten
ende verder niet.Noch vorder nijet sal moghen hecken noch beplanten
tot naedeel vande voorn. Willem Egbertszs gesicht suijtwestwert voor
bij dvoorn. Sijmon Corneliszs huijs. Voor welcke uijt timmeringe
dvoorn. Willem Egbertsz es betaelt ende voldaen met 11.
Des soo beloofde die voorn. Willem Egbertsz indien dat Sijmon
Cornelis quam te vaeren een voerschuijt van ontrent de groote van
een Wormer voerschuijt dat alsdan die selve Willem sijn worff soo
veel sal opruijmmen dat met die selve voerschuijt daer duer tot voor
aende voors. Sijmons worff mach vaeren. Des soo sal oock die voors.
Sijmon de noortsijde van sijn voorworff soo verre opruijmen om die
voors. schuijt daeraen te moghen leggen inder voeghen dat Willem
Egberts met een groote koeschuijt daer voorbij mach vaeren.
 
 06-06-1631 blz. 241 v   
Cornelis Cornelisz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge te Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande 341 1/4 roeden in een stucke landts genaemt "Anna Gijsen
Dijckstal" gelegen bijde Blaffsluijs.
NO    Pieter Dircxz
ZO    Pieter Cornelis met sijn moije
ZW    de Voor ven met de Hoogendijck
NW    Aechte Heijndricken inde Wijck.
Noch 190 roeden in een stucke landts genaemt het "Madt" onverdeelt
ende gemeen met Cil Claes met haer kinderen gelegen inde gemeene
Kaech.
ZO    Pieter Pietersz Lis weduwe met haer kinderen
ZW    de Meer
NW    Dirck Claes van Dijck cum socijs
NO    de Sluijssloot.
 
 06-05-1631 blz. 242    
Maerten Ootgers Schoenmaecker schuldich
aen Andries Sijmonsz Scravemae poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 55, hooftgelt 1000.
Onderpande thuijs ende erff twelcke comparant tegenwoordich bewoont.
NO    Jan Ootgers
ZO    de Heerenwech
ZW    comparant selver
NW    comparant selver.
Noch een stucke landts genaemt de "Dijckveen" groot 574 roeden
gelegen in Pieter Ghijs Bouwes weer.
NO    Trijn Claes Duves
ZO    de Hoogendijck
ZW    Dirck Pietersz
NW    de weduwe ende kinderen wijlen Havick Gerritsz.
Noch een stucke landts genaemt de "Laen" groot 524 roeden mede
gelegen int voors. weer.
NO    Jan Ootgersz
ZO    de Heerenwech ende comparant selff
ZW    Dirck Pietersz
NW    Pieter Ootgersz cum socijs.
 
 11-06-1631 blz. 242 v   
Vercoop, Dirck Claesz Moll
aen Cornelis Sijbouts onse buijervrijer
een acker ofte omloop landts groot 144 roeden gelegen over de Delft
in Oukes weer.
NO    Pieter Jans Aerians kinderen
ZO    Willem Claesz Rijs
ZW    Willem Claesz Rijs
NW    Claes Kees Steffens.
Voor de somme van 125 gereet gelt.
 
 11-06-1631 blz. 243    
Jan Dircxz onse buijervrijer uijt den naem ende van wegen Dirck
Pietersz sijn impotente vader schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaemt de "Uijter Boveech" groot 1050
roeden gelegen in Dirck Jan Barents weer.
NO    de weduwe ende kinderen van Pieter Pietersz Lis
ZO    de jonge kinderen van Anna Gerrits ende Trijn Jans
ZW    Dirck Pietersz selver
NW    Gerrit Havicxz kinderen.
 
 13-06-1631 blz. 243 v   
Cornelis Jansz van Saenen ende Allert Huijghen nomine uxoris ter
eenre ende Cornelis Jan Floren als voocht vande onmondighe kinderen
wijlent Floris Jansz Floren sijn overleden broeder ter andere sijde.
Ende zij comparanten bekenden met malcanderen geschift geschaijden
ende gegrontdeelt te hebben seker landt huijs ende erff. Soo dat de
voorn. Cornelis Jansz ende Allert Huijgen op de beterschap van haer
lodt aende voorn. Cornelis Jans sullen uijtkeren de somme van 112
gereet gelt.
 
 13-06-1631 blz. 243 v   
Cornelis Jansz van Saenen ende Allert Huijghen nomine uxoris soo
voor haer selven ende tsamen haer starckmaeckende voor de ander
kinderen wijlent Floris Jansz ende Duijff Engelsdr ter eenre ende
Cornelis Jan Floren ter andere sijde. Ende bekende comparanten met
malcanderen geschift geschaijden ende gegrondtdeelt te hebben seker
landt. Soo dat Cornelis Jan Floren aende voorn. Cornelis Jansz van
Saenen ende Allert Huijgen opte verbeterschap van sijn lodt sal
uijtkeren de somme van 100 gereet gelt.
 
 13-06-1631 blz. 244    
Willem Jan Baernden schuldich
aen Claes Allertsz onse buijerman Sijmon Maerts ende Jan Jansz
eertijts onse buijeren nu woonende inde Beemster alle des comparants
swaegers
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande sijn huijs ende erff int Broeckvierndeel, streckende
vande Wechsloot tot het achterlandt toe.
NO    Jan Sijboutsz
ZW    Tijs Cornelis met sijn kinderen.
 
 14-06-1631 blz. 244 v   
Vercoop, Jan Ouwelsz Moens poorter der stede Purmereijnde
aen Willem Albertsz
een huijs ende erff leggende achter de Kerck op Proijen.
NW    Gerrit Claes Drel
NO    Dirck Huijgen schoolmeester
ZO    de School
ZW    Jan Claesz Vinck.
Voor de somme van 93.
 
 05-07-1631 blz. 245    
Pieter Allerden schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlingen poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 35, hooftgelt 700.
Onderpande een stucke landts genaemt de "Hooge meed" gelegen in
Heijndrick Gijsen weer groot 983 roeden.
NO    Heijndrick Cornelisz
ZO    Heijndrick Jan Neelen
ZW    Anna Claes met haer kinderen
NW    de Leegendijck.
 
 16-07-1631 blz. 245 v   
Cornelis Baertsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlingen te Haerlem 
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande de rechte helft vant huijs ende erff daer comparant
tegenwoordich in woont.
NW    Cornelis Adriaensz cum socijs
NO    Cornelis Adriaensz cum socijs
ZO    de Sluijstocht
ZW    de Dam.
Noch 251 roeden in een stucke landts genaemt de "Camp" gelegen in
Damweer.
NW    de Leegendijck
NO    Aechte Neelen meed
ZO    Machtelt Gerrits ende Cornelis Heijnricx
ZW    Machtelt Gerrits ende Cornelis Heijnricx.
Noch een acker lants gelegen aende ende buijten de Leegendijck groot
871/2 roeden, streckende vande Leegendijck tot het Nauwemeertgen
toe.
NO    Dirck Claesz de waert
ZW    Dirck Evertsz.
 
 16-07-1631 blz. 246 en 246 v  
Vercoop, Wouter Gijsbertsz
aen Roeloff Claesz
het oppereijnde van een stucke landts genaemt het "Lapgen" groot
tvoorn. oppereijnde 397 roeden gelegen in Heijn Roeleven weer.
NO    Dirck Willems
ZO    Aeff Claes
ZW    Maerten Roeloff Jaspers
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 770.
 
 25-07-1631 blz. 247    
Vercoop, Jan Allertsz Coninck
aen Dirck Gerritsz Schoenmaecker
een acker landts groot 100 roeden gelegen in Jan Isbranden weer.
NO    Maerten Roeloff Sijmons
ZO    Neel Jan Thijssen met haer kinderen
ZW    Neel Jan Thijssen met haer kinderen
NW    Jan Jansz vant Veer.
Voor de somme van 72 gereet gelt.
 
 15-08-1631 blz. 247 v   
Cornelis Engelsz vant Hoff als voocht van Jan Jans vande Kaijck ende
voor de mede voochden vande selfde ter eenre ende Jan Cornelis
nomine uxoris ter andere sijde. Ende sij comparanten bekende met
den andere geschift geschaijden ende gegrontdeelt te hebben seecker
huijs erff ende landt. Soo dat dvoorn. Jan Cornelisz aen Cornelis
Engelsz sal uijtkeeren opte beterschap van sijn lodt de somme van
 150.
 
 25-09-1631 blz. 247 v   
Pieter Jansz den Ouwes ter eenre ende Frans Claesz ter andere sijde.
Ende sij comparanten bekende met den andere geschift ende
geschaijden te hebben seecker huijs ende erff. Soo dat Pieter Jansz
den Ouwes aen Frans Claes moet uijtkeeren de somme van 75.
 
 29-08-1631 blz. 248    
Vercoop, Willem Egberts
aen Pieter Dircxz Laeckeman
twee veenackers groot tsaem 270 roeden gelegen in Heijn Roeleven
weer.
NO    Claes Cornelis Vinck
ZO    Claes Cornelis Vinck
ZW    Claes Dircxz Huijberden
NW    Niel Jansz Kuijper.
Voor de somme van 260 gereet gelt.
 
 05-09-1631 blz. 248 v   
Willem Jan Baernden schuldich
aen Claes Jan Baernden sijn broder woonende op Spaerndam
een jaerlijcxe losrente van 5, hooftgelt 110.
Ende aen Guerte Heijnricx weduwe wijlent Thuenis Jan Baernden sijne
overleden broder woonende inde Beemster
een jaerlijcxe losrenten van 2.10.-., hooftgelt 67.10.-.
Onderpande thuijs ende erff twelck hij comparant tegenwoordich
bewoont int noort eijnde, streckende vande Wechsloot aff tot het
achterlandt toe.
NO    Jan Sijbouts
ZW    Mathijs Cornelis met sijn kinderen.
 
 12-09-1631 blz. 249 en 249 v  
Vercoop, Ghijsbert Engelsz onse buijervrijer
aen Govert Jansz
de gerechte vierdepaert in een stucke landts genaemt "Isbrants ven"
groot tvoorn. vierdepaert 425 1/2 roeden onverdeelt met Pieter
Goverts ende Jan Engelsz gemeen gelegen inde polder van
Buijtenhuijssen.
NO    Pieter Gijsen
ZO    de Kadijck
ZW    Vrou Betges lant
NW    Jaep Roeden volck.
Voor de somme van 550.
 
 26-09-1631 blz. 250 en 250 v  
Vercoop, Willem Claesz Rijs
aen Engel Gerritsz
een huijs ende erff opt noort eijnde, streckende vande Heerenwech
off tot het achterlandt toe.
NO    Heijndrick Jan Neelen
ZW    Thuenis Gerrits.
Voor de somme van 305.
 
 03-10-1631 blz. 251    
Pieter Jansz schuldich
aen Pieter Pietersz Korver coopman tot Amstelredam
een jaerlijcxe losrenten van 6.10.-., hooftgelt 130.
Onderpande een acker landts groot 178 roeden gelegen in Aechte
Neelen weer aent Twisch.
NO    Claes Waelisz
ZO    Twisch
ZW    Jan Ouwelsz tot Purmereijnde
NW    Nel Wouten.
 
 16-10-1631 blz. 251 v en 252  
Vercoop, Frans Isbrantsz poorter tot Haerlem uijte naem ende van
weghen Isbrant Claesz sijn vader
aen Pieter Gijsbertsz Schoon
een stucke landts genaemt het "Worff ven" groot 731 roeden gelegen
Buijtenhuijssen.
NO    de Nuwendijck met Cornelis Claesz Nomen
ZO    de Uijtwech
ZW    Willem Overdijcken kinders worff met Gijs Koppes
NW    de Meer.
Voor de somme van 1000.
 
 17-10-1631 blz. 252 v   
Vercoop, Pieter Dircxz Laeckeman
aen Niel Jansz Cuijper
twee veenackers gelegen sijd op sijd in Heijn Roeleven weer groot
270 roeden.
NO    Aeff Roeleven
ZO    Aeff Roeleven
ZW    Claes Dircxz Huijberden
NW    de kooper self
Voor de somme van 270 gereet gelt.
 
 22-10-1631 blz. 253    
Gerrit Cornelisz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem een jaerlijcxe losrenten van
 7.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts genaemt de "Buijtkaijck" groot 420
roeden gelegen in Gerritges weer.
NO    Isbrant Dircx
ZO    de Kaijck
ZW    Dirck Ouwe Gerridden
NW    Jacob Claes Jan Baerts.
 
 05-12-1631 blz. 253 v en 254  
Vercoop, Heijnrick Cornelisz onse buijervrijer als voocht vant
naegelaten kindt van Marij Corneliszdr sijn overleden suster
mitsgaders oock voor Jan Jansz Neelen woonende in Zeelant
aen Jan Allertsz Duijfges
een stucke landts groot een madt gelegen inde Hondert Gaerden.
NO    Joost Cornelisz
ZO    Claes Dingnums
ZW    de kooper selver
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 637.10.-.
 
 12-12-1631 blz. 254 v   
Vercoop, Jan Willemsz
aen Claes Engel Roeleven
een acker landts groot 80 roeden gelegen in Tammiskes weer.
NO    comparant met Marij Michielsdr
ZO    Anna Claes Jan Baernden
ZW    Anna Claes Jan Baernden
NW    Stoffels kinderen.
Voor de somme van 50 gereet gelt.
 
 02-01-1632 blz. 255 en 255 v  
Vercoop, Sijmon Claesz Wildeboer
aen Willem Claes Rijs (Arent Claes Rijs onse buijervrijer voor sijn
broder)
een stucke landts groot 1407 1/2 roeden gelegen achter Niel Kees
Ebben uijt over de Kaijck.
NO    de weduwe ende de kinderen van Lourens Lourensz
ZO    de Kaijck
ZW    Kees Neel Remmen kinderen
NW    de dochters van Rem Jansz.
Voor de somme van 1689.
 
 02-01-1632 blz. 256 en 256 v  
Vercoop, Arent Claesz Rijs onse buijervrijer uijt den naem ende van
wegen Willem Claesz Rijs sijn broder
aen Heijnrick Maertsz
de rechte helft van een stucke landts genaemt "Harmens ven" vant
uijtereijnd in groot dvoors. helft 583 roeden gelegen voor de voorn.
Rijssen uijt.
NW    de kooper selver
NO    Gerrit Willemsz
ZO    Duijff Claes Rijssen
ZW    Claes Cornelisz Steffens.
Voor de somme van 1056.13.12.
 
 02-01-1632 blz. 257    
Vercoop, Claes Engelsz
aen Pieter Jacobsz onse buijervrijer
133 roeden uijterdijck gelegen over Golinghen ende Jan Aris weer,
streckende vande Hoogendijck tot de oude Kanael toe.
NO    Jacob Dircxz
ZW    de kooper cum socijs.
Voor de somme van 165.-.8. gereet gelt.
 
 30-01-1632 blz. 257 v en 258  
Vercoop, Michiel Willems onse buijervrijer soon ende voocht van
Marij Michielsdr weduwe wijlen Willem Jansz Jongelincx
aen Pieter Waelicxz
een acker landts groot 176 roeden gelegen inde Hondert Gaerden.
NO    Isaeck Dircxz
ZO    Isaeck Dircxz
ZW    Heijnrick Kees Ebben
NW    Pouwels Pietersz.
Voor de somme van 186.
 
 30-01-1632 blz. 258 v en 259  
Vercoop, Sijmon Cornelisz Floren
aen Marij Michielen weduwe wijlen Willem Jansz Jongelincx met haer
kinderen
verschaijden veenackers groot 670 roeden gelegen int Dam weer.
NO    Thijs Cornelisz vande Laen
ZO    de koopers selver
ZW    Stoffels kinderen Thijs Cornelisz voorn. ende Jan Cornelis
     Koijt met de koopers selffs
NW    Heijnrick vande Laen met Claes Heijn cum socijs.
Voor de somme van 500.
 
 30-01-1632 blz. 259 v   
Vercoop,Theunis Gerritsz
aen Pieter Maerten Gijsen
seeckere roeden landts gelegen achter aen de koopers worff.
NW    de verkooper
ZO    de verkooper.
Voor de somme van 40 gereet gelt.
 
 18-01-1632 blz. 260 en 260 v  
Vercoop, Cornelis Gijsbertsz nu ter tijt woonende op Saenredam voor
hem selven ende oock voor Pieter Gijsen sijn broder woonende op
Qnollendam
aen de kinderen van Pieter Gerritsz alias Pieter Jan Japen sal.
(compareert Cornelis Pietersz onse buijervrijer)
een huijs hoijhuijs ende erff daer Claes ende Gaef Jan Claes Louwes
in haer leven plachten te woonen.
NO    de koopers selffs
ZO    Barent de Jonge met sijn wijffs suster
ZW    Jan Baerts Gael
NW    de voorn. Jan Baerts met de koopers selver.
Voor de somme van 790.
 
 30-01-1632 blz. 261    
Vercoop, Lourens Maerts Backer soo voor hem selven als oock voor
Pieter Cornelis van Dijck sijn swager
aen Marijtgen Gerritsdr weduwe wijlen Jan Maerts Machtelen met haer
kinderen
een stucke landts groot 218 roeden gelegen achter Jan Maerts Backer
uijt.
NO    Engel Jan Fransen
ZO    Jan Dirck Maertens
ZW    de koopers selver
NW    Jan Maerts Backer.
Met noch 5 roeden uijterdijck daertoe.
Voor de somme van 230 gereet gelt.
 
 30-01-1632 blz. 262    
Vercoop, Baert Pietersz tot Crommenie
aen Heijnrick Cornelisz sijn swaeger
een acker landts groot 124 roeden gelegen inde Hondert Gaerden.
NO    de kooper selff
ZO    de Twisch
ZW    Heijnrick Cornelisz
NW    Jan Maijnnerts.
Voor de somme van 124 gereet gelt.
 
 30-01-1632 blz. 262 v en 263  
Vercoop, Gerrit Gerritsz Huijghen onse buijervrijer
aen Claes Waelichs een stucke landts groot 601 1/2 roeden gelegen in
Willem Mathijs weer.
NO    Cornelis Cornelis Muessen
ZO    Jan Cornelis Koijt
ZW    Heijnrick Jan Neelen
NW    Anna Bessen.
Voor de somme van 640.
 
 30-01-1632 blz. 263 v en 264  
Vercoop, Michiel Willemsz onse buijervrijer als soon ende voocht van
Marij Michielsdr
aen Claes Waelicxz
twee ackeren landts gelegen sijd op sijd inde noorderste Hondert
Gaerden.
NO    Jan Claes tot Crommenie
ZO    de Delft
ZW    Pieter Pouwelsz tot Crommenie
NW    Heijnrick Cornelis.
Voor de somme van 230.
 
 30-01-1632 blz. 264 v en 265  
Vercoop, Willem Baertsz Jonge Dircken onse buijerman
aen Jan Cornelisz Koijt (Cornelis Cornelisz onse buijervrijer voor
sijn oom)
een stucke landts genaemt het uijtereijnd van "Schouten meed" groot
890 1/2 roeden gelegen in Willem Mathijs weer.
NO    Cornelis Mieuses dochter
ZO    Wijven Allerts
ZW    Dirck Claes Schoenmaecker
NW    Claes Waelicxz ende Heijn Jan Neelen.
Voor de somme van 1122.
 
 30-01-1632 blz. 265 v   
Vercoop, Maerten Jans
aen die vier kinderen van Engel Dirck Bieren sal. als namelijck
Albert, Dirck, Jan ende Neel de noort sijd ofte helft van een stucke
landts genaemt "Bieren Laen" groot dselfde helft 510 1/2 roeden
gelegen in Bieren weer.
NO    Sijmon Dircxz
ZO    Jan Dirck Cornelis soonen
ZW    Maerten Dirck Bieren met de koopers selff
NW    Wout Moij Duijven kinderen.
Voor de somme van 575 gereet gelt.
 
 30-01-1632 blz. 266 en 266 v  
Vercoop, Lourens Maertsz Backer uijt den naem ende van wegen Pieter
Jansz sijn swaeger woonende op Langedijck
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een huijs ende erff inde kerckbuijert, streckende vande Wechsloot
tot het achterslootgen toe.
NO    Trijn Japen met haer kinderen ende de kinderen van
     Gijsbert Claesz
ZW    Griete Harcken met haer kinderen.
Voor de somme van 720.
 
 06-02-1632 blz. 267 en 267 v  
Vercoop, Cornelis Jan Trijnen
aen Claes Cornelis sijn swaeger
de gerechte helft van een stucke landts genaemt de "Twee Maed" groot
die selfde helft 473 roeden gelegen int Kerckweer onverdeelt ende
gemeen met Baert Claesz Boschman.
NO    de weduwe ende kinderen van Claes Claesz ende de voorn.
     Baert Claes
ZO    de Strenten
ZW    Griete Cornelisdr met Marijtgen Cornelisdr met de kooper
     selffs
NW    de kinderen van Sophia Claesdr.
Voor de somme van 1105.
 
 06-02-1632 blz. 268 en 268 v  
Vercoop, Claes Roeloff Sijmons
aen Pieter Jansz sijn schoonbroeder onse buijerman
de gerechte helft van een stucke landts genaemt de "Buijtkaijck"
groot de selfde helft 758 roeden gelegen in Laentges weer onverdeelt
ende gemeen met Claes Dircxz.
NO    Griete Gerrits met haer kinderen
ZO    de Kaijck
ZW    de Kaijck met Willem Cornelisz
NW    Gerrit Wouten.
Voor de somme van 1275.
 
 08-02-1632 blz. 269 en 269 v  
Vercoop, Cornelis Gijsbertsz nu ter tijt woonende op Saenredam
aen Lourens Ootgersz (Jacob Lourens onse buijervrijer voor sijn
vader)
een splitcamp groot 424 roeden gelegen int Blockweer.
NO    Cornelis Jansz
ZO    de kinderen van Pieter Jan Japen met Cijtgen ende
     Jannitgen Heijnen
ZW    de Blocksloot
NW    Arent ende Baert Floren met Jan Claes Wijven.
Voor de somme van 400.
 
 08-02-1632 blz. 270 en 270 v  
Vercoop, Cornelis Gijsbertsz nu ter tijt woonende op Saenredam
aen Jan Engelsz Schuijtemaecker
een stucke landts genaemt "Dobben hem" groot 366 roeden gelegen opte
Vlietsloot.
NO    de Vlietsloot
ZO    de kooper
ZW    Wouter Jansz tot Crommenie
NW    de kinderen van Pieter Jan Japen.
Voor de somme van 700.
 
 08-02-1632 blz. 271 en 271 v  
Vercoop, Cornelis Gijsbertsz nu ter tijt woonende op Saenredam
aen Jan Claes Wijves onse buijervrijer
een stucke landts gelegen inde Hemmen groot 224 roeden.
NO    de Blocksloot
ZO    Pieter Gijsen
ZW    Wijven Claes met haer kinderen
NW    Cornelis Jan Joosten.
Voor de somme van 360.
 
 08-02-1632 blz. 272 en 272 v  
Vercoop, Claes Gijsbertsz onse buijervrijer
aen Jacob Jacobsz Leen
een stucke lants genaemt het "Ventgen" gelegen achter Heijnrick
Jansz Hacksteens worff groot 313 roeden.
NO    Jan Claesz Vinck
ZO    Willem Willemsz Kos
ZW    Jan Maerten Roeleven
NW    Heijnrick Jansz Hacksteen.
Voor de somme van 825.
 
 13-02-1632 blz. 273    
Vercoop, Cornelis Adriaens uijt den naem ende van wegen Mr. Jan
Claesz van Aeckersloot chirurgijn nu ter tijt woonende tot Winckel
aen Maerten Sijmons tot Akersloot
de gerechte helft van een stucke landts genaemt de "Buijtkaijck ende
Marcken" groot de selve helft 778 1/2 roeden in Heijntges weer met
de kooper gemeen.
NO    Pieter Jan Huijberden
ZO    Claes Pieters
ZW    Engel Cornelisz met Joachem Pieters
NW    Roeloff Jaspers kinderen.
Voor de somme van 974 gereet gelt.
 
 13-02-1632 blz. 273 v en 274  
Vercoop, Cornelis Adriaens uijt de naem ende van wegen Jan Claesz
van Akersloot chirurgijn nu ter tijt woonende tot Winckel
aen Jan Jansz
een huijs ende erff inde Kerckbuijert, streckende vande Heerenwech
off tot het achterslootgen ende Claes Claesz Vincks padt toe.
NO    Claes Claesz Vinck met sijn suster
ZW    Aris Claesz.
Voor de somme van 318 ende dat met een opstal van 6.5.-. sjaers
losbaer met 125 hooftsomme.
 
 20-02-1632 blz. 274 v en 275  
Vercoop, Jan Jansz Comen uijt den naem ende van weghen Willem Jansz
Comen nu ter tijt woonende aende Rijndijck mitsgaders Jan Henricxz
Backer soo voor hem selven als oock voor Jong Engel Engelsz
aen Henrick Cornelis ende Baert Jansz
te weten de voorn. Jan Jansz Comen 476 1/2 roeden ende die voorn.
Jan Henricx Backer 316 roeden monterende tsamen 792 1/2 roeden in
een stucke landts genaemt de "Klaijert" gelegen in Tammiskes weer
onverdeelt ende gemeen met Marij Michiels met haer kinderen.
NO    Jan Allertsz
ZO    Neel Steffens met haer kinderen
ZW    Anna Bessen met haer kinderen
NW    de Hoogemeed met Claes Gerridden ende Dirck Huijberden cum
     socijs.
Voor de somme van 1220.
 
 20-02-1632 blz. 275 v en 276  
Vercoop, Dirck Sijmons soo voor hem selven als oock voor sijn moder
broeders ende susters ende Pieter Claesz tot Westsanen
aen Willem Claes Rijs ende Jan Cornelis Roeleven
een huijs ende erff gelegen aende Leegendijck.
NO    Cornelis Claes
ZO    de Leegendijck
ZW    Sijmon Claes Conincx ende het thuijnheckie
NW    het Nouwemeertgen.
Voor de somme van 144.
 
 20-02-1632 blz. 276 v   
Vercoop, Roeloff Claesz nu ter tijt woonende tot Crommenie
aen Claes Henricxz
een acker landts groot 177 roeden gelegen in Smaijers weer.
NO    Wouter Claesz
ZO    Wouter Claesz
ZW    Jan Cornelisz Koijt
NW    Aeff Claes Mollen.
Voor de somme van 125.15.-. gereet gelt.
 
 20-02-1632 blz. 277 en 277 v  
Vercoop, Heinrick Maertsz
aen Aecht Claes Jaspers met haer kinderen (Claes Heinricxz voor sijn
schoonmoder)
een stucke landts genaemt het "Ventgen" groot 316 roeden gelegen in
Mannen weer.
NO    de huijer ven
ZO    de koopster selver
ZW    de Huijsarmen tot Assendelft
NW    Haesse moijs ven.
Voor de somme van 525.
 
 20-02-1632 blz. 278 en 278 v  
Vercoop, Lijsbet Gerritsdr weduwe wijlent Cornelis Heinrickz met Jan
Cornelisz haer soon ende voocht
aen Sij ende Jannitgen Heinnendr onse buijervrijsters (Cornelis
Albertsz voor sijn schoonsusters)
een veen stucke landts groot 300 roeden genaemt het "Haege" gelegen
inde Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    Engel Baerten
ZW    Cornelis Albertsz
NW    de koopsters selver.
Voor de somme van 600.
 
 20-02-1632 blz. 279 en 279 v  
Vercoop, Jan Jansz Comen uijt den naem ende van weghen Willem Jansz
Comen nu ter tijt woonende aende Rijndijck
aen Jan Jacobsz Coppen
een stucke landts groot 1493 roeden gelegen int Damweer.
NO    Pieter Jansz den Ouwes
ZO    Jan Cornelis Koijt
ZW    de Klaijert ende Dirck Heijnen leegemeed
NW    Mieus meed.
Voorde somme van 2416.
 
 27-02-1632 blz. 280 en 280 v  
Vercoop, Jan Nielsz
aen Claes Pietersz nu ter tijt woonende tot Eemskerck sijn
schoonbroder
167 1/2 roeden in een stucke landts gelegen in Huijch Blockhuijs
weer onverdeelt ende gemeen met de kooper.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    Heinrick Gerritsz met Trijn Rengers
ZW    Trijn Allerts met haer kinderen
NW    den Dijcksloot.
Voor de somme van 334.
 
 03-03-1632 blz. 281    
Vercoop, Heindrick Gerritsz vande Laen als grootvader ende voocht
vande naegelaten kinderen wijlen Bouwen Heindricxz ende Nies Louwen
aen Jan Jansz Jonges
een ackertgen landts in Tammiskes weer.
NO    Neel Steffens met haer kinderen
ZO    Marij Michielen met haer kinderen
ZW    Jan Cornelis Koijt
NW    den Delft.
Voor de somme van 30 gereet gelt.
 
 03-03-1632 blz. 281 v   
Vercoop, Engel Allertsz uijte naem ende van weghen Jan Allertsz sijn
broder
aen Sijmon Claesz Schipper
een gerechte derde paert in een stucke landts genaemt die
"Buijtkaijck" gelegen inden Ouwes weer groot tselve derdendeel 386
1/2 roeden met de kooper ende Anna Dircxdr gemeen ende onverdeelt.
NO    Machtelt Cornelisdr met haer kinderen
ZO    Claes Jansz
ZW    Claes Jansz
NW    Pieter Jansz den Ouwes.
Voor de somme van 645 gereet gelt.
 
 05-03-1632 blz. 282 en 282 v  
Vercoop, Pieter Cornelisz van Dijck soo voor hem selven als oock
voor Lourens Maerts Backer sijn swaeger
aen Claes Engel Jan Fransen
een stucke landts genaemt het "Meetgen" groot 517 roeden gelegen
bijde Blaffsluijs.
ZW    Maerten Huijgen
NW    de koopers vader
ZO    de koopers vader
NO    Pieter Gijsen op Knollendam.
Mitsgaders noch die uijterdijck tot het selve landt behoorende.
Voor de somme van 900.
 
 05-03-1632 blz. 283    
Vercoop, Jan Maerten Jan Dircken onse buijerman
aen Claes Cornelisz Koijt sijn neef
een vierdepaert van een uijterdijck groot int geheel 146 roeden
gelegen over de Groote ven Buijtenhuijssen.
NO    Claes Willems met Cornelis van Saenen
ZO    het IJe
ZW    Pieter Outgersz
NW    de Kadijck.
Voor de somme van 36.10.-. gereet gelt.
 
 05-03-1632 blz. 283 v   
Vercoop, Joost Willemsz Stuijerman
aen Barent de Jonge onse schout
een ackertgen lant groot 89 roeden gelegen int Laentges weer.
NW    de weduwe ende kinderen van Jacob Dircxz Smidt
NO    de weduwe ende kinderen van Jacob Dircxz Smidt
ZO    Cornelis Maerte Gijsen
ZW    Mr. Jan Auwelsz tot Purmereijnde.
Voor de somme van 72 gereet gelt.
 
 05-03-1632 blz. 284 en 284 v  
Vercoop, Jan Baertsz Gael nomine uxoris soo voor hem selven als oock
voor Wouter Jansz sijn swager woonende tot Crommenie
aen Gerrit Gijsen ende Hillegundt Gijsendr sijn schoonbroder ende
suster
een stucke landts genaemt de "Hem" groot 536 roeden gelegen inde
Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    de weduwe van Jan Cornelisz
ZW    Arent Engelsz
NW    Jan Jansz Comen met Cornelis Aerians.
Voor de somme van 930.
 
 05-03-1632 blz. 285 en 285 v  
Vercoop, Lourens Cornelis nomine uxoris woonende Eemskerck
aen Roeloff Cornelisz
een stucke landts genaemt het "Ventgen" groot 568 roeden gelegen in
Roeloff Baerts weer.
NO    de kooper selver
ZO    Barent Roeloffs
ZW    Stijn Havicx met Bouwen Jan Claesen kinderen
NW    Niel Roeloffsz.
Voor de somme van 1056.
 
 05-03-1632 blz. 286 en 286 v  
Vercoop, Jan IJsbrantsz uijt den naem ende van weghen Claes Florisz
tot Jisp ende Engel Gerrits beijde zijn schoonsoonen 
aen Jan Cornelisz Heijloo
een stucke lants genaemt het "Ventgen" groot 419 1/2 roeden gelegen
achter des verkoopers huijs.
NO    Baert Jansz
ZO    Roeloff Claesen
ZW    Neltges bruijcklant
NW    Engel Cornelis Joncken ende de koopers worven.
Voor de somme van 920.
 
 05-03-1632 blz. 287    
Vercoop, Jan Cornelisz Stoters als oom ende rechte besturven voocht
vande kinderen van Willem Cornelisz Stoters sijn overleden broder
mitsgaders Jan Jansz Vinck als voocht van Guerte Gerritsdr sijn
schoonmoeder
aen Claes Cornelis Koijt
een stucke landts genaemt de suijtsijd van "Gerrit Engels twee maed"
groot 471 roeden gelegen beoosten de wech in Niel Sieuwen weer.
NO    Jan Maerten Jan Dircken
ZO    Jan Willemsz
NW    Jan Willemsz
ZW    Marij Jans met haer kinderen.
Voor de somme van 574 gereet gelt.
 
 05-03-1632 blz. 287 v   
Vercoop, Baert Roeloffsz ende Jan Cornelisz Stoters als wettige
voochden van Guerte Gerritsdr met haer kinderen geprocreert bij
Willem Cornelisz Stoters sal.
aen Jan Jansz Vinck
de rechte helft van een uijterdijck gelegen over de Vier geerden
vande noort sijde in groot deselfde helft 195 roeden, streckende
vande Hoogendijck off tot de Meer toe.
N     Dirck Claes ende Jan Bouwes
ZO    de kooper selver.
Voor de somme van 160 gereet gelt.
 
 12-03-1632 blz. 289    
Vercoop, Gerrit Heinricxz uijt den naem ende van weghen sijn vader
ende oock voor Trijn Rengers sijn moije
aen Floris Claesz
een leege erff gelegen op Heer Florisen laentgen.
NO    Willem Cornelisz
ZO    des koopers volck
ZW    de kooper selver
NW    Gerrit Wiggersz.
Voor de somme van 52 gereet gelt.
 
 12-03-1632 blz. 289 v en 290  
Vercoop, Floris Claes Heer Florissen soo voor hem selven als oock
voor sijn broeders mitsgaders oock voor sijn susters kinderen
aen Willem Cornelisz
een stucke landts genaemt de "Meed" groot 940 roeden gelegen in
Huijch Blockhuijs weer.
NO    de kooper selver
ZO    Engel Cornelis met Dieuwer Peetemoijtges
ZW    Pieter Florisz
NW    Jacob Jacobsz Leen.
Voor de somme van 1606.
 
 19-03-1632 blz. 290 v en 291  
Vercoop, Pieter Jansz nomine uxoris
aen Heinrick Cornelisz
een huijs ende erff int Nesvierndel.
NO    Jan Claesz Reael
ZO    Neeltgen Sijmons met haer kinderen
ZW    Pieter Jans Koen
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 500.
 
 19-03-1632 blz. 291 v en 293  
Vercoop, Pieter Heinricxz als soon ende voocht van Jannitgen Jaep
Thijsen
aen Jacob Mathijsz
een acker landts groot 246 roeden gelegen over den Delft in Willem
Gerritges weer.
NO    Haes Bouwes met Joachem Pieters
ZO    Baert Jan Dirck Everts
ZW    Claes Pietersz de Winter
NW    den Delft.
Voor de somme van 319.10.-.
 
 19-03-1632 blz. 293 v   
Vercoop, Raeijn Pietersz tot Uijtgeest
aen Pieter Jansz den Ouwes
het gerechte vierdepaert vant ende de achtepaert vant hoijhuijs ende
erff daer Gerrit Rijssen laest gewoont ende uijtgesturven is aende
Leegendijck onverdeelt met de coper cum socijs gemeen.
NW    de Leegendijck
NO    de Campen
ZO    de Campen
ZW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 76 gereet gelt.
 
 26-03-1632 blz. 294    
Vercoop, Claes Baertsz Boschman ende Cornelis Pieters de Jonge soo
voor haer selven als oock voor haer meerdere colleges vande
regierende kercken raet als curatuers vande uijterste wille van
Vrerick Barents glasemaecker mitsgaders als voochden van Adriaentgen
Gerritsdr weduwe vande voorn. Vrerick Barents
aen Pontiaen Dircxz onse buijervrijer
een huijs ende erff soo alst selve tegenwoordich beheckt ende
betuijnt is met de watergang achter opte Kercksloot.
NW    Pieter Dircxz Laeckeman
NO    de Peperstraet
ZO    Pieter Jansz
ZW    de gemeene watergang.
Voor de somme van 195 gereet gelt.
 
 26-03-1632 blz. 294 v   
Vercoop, Cornelis Dircxz onse buijervrijer soo voor hem selven als
oock voor Jan Dircxz sijn broder
aen Allert Huijgensz
een huijs ende erff achter de Kerck op Proijen.
NO    de gemeente tot Assendelft
ZO    de gemeene gang
ZW    Jan Claesz Vinck
NW    Cornelis Maerts Gijsen.
Voor de somme van 110 gereet gelt.
 
 01-04-1632 blz. 295    
Willem Egbertsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlingen poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 125.
Onderpande een halve huijs hoijhuijs ende erff twelck comparant
bewoont benoorden de Kerck, streckende vande Wechsloot aff tot de
achtersloot.
NO    de kinderen van Kees Niels
ZW    Simon Cornelisz Backer.
 
 02-04-1632 blz. 295 v   
Vercoop, Lijsbet Jansdr weduwe wijlen Cornelis Jansz Moelenaer
verstarckt met Pieter Aerents haere neef ende voocht
aen Pieter Claesz de Winter
een stucke lants gelegen beoosten de wech in Heijntges weer daer de
voorn. koper al betimmmert een huijs op geset heeft.
NW    Jan Claesz de Winter met Trijn Rengers
NO    de koper selver
ZO    de verkoopster
ZW    de verkoopster.
Welverstaende dat die sloot daer mede dvoorn. roeden vant landt sijn
affgeschooten koomt die kooper alleen toe.
Voor de somme van 188.15.-. gereet gelt.
 
 02-04-1632 blz. 296 en 296 v  
Vercoop, Dirck Gerritsz Boet
aen Jan Nielsz Backer
een stucke landts genaemt de "Dijckcamp" groot 200 roeden gelegen te
Nouwernae binnen onse banne.
NO    Jacob Jan Japen met Cornelis Jan Trijnen
ZO    Griet Heinricx met haer kinderen
ZW    de kinderen wijlen Lourens Cornelis vant Hoff
NW    Maerten Maertensz.
Voor de somme van 61.
 
 02-04-1632 blz. 297    
Vercoop, Claes Jansz vanden Dam tot Crommenie
aen Willem Claesz Rijs
een vijfdepaert vant huijs ende erff leggende aende Leegendijck
onverdeelt ende gemeen met de kooper ende Pieter Jansz den Ouwes.
NW    de Leegendijck
NO    de Camp
Z     de Camp
W     de Hoogendijck.
Voor de somme van 36 gereet gelt.
 
 02-04-1632 blz. 297 v en 298  
Vercoop, Niel Cornelisz ende Claes Dircxz
     nomine uxoris
aen Pieter Arentsz alias Piet Joosten
drie veenackers groot 364 roeden gelegen twee sijd op sijd in
Kaijssers weer dander daer besijden aen.
NO    Griete Gerrits met haer kinderen
ZO    de kooper selver met Pieter ende Jan Coninck
ZW    Maerten Dirck Bieren
NW    de Beeckestaijnnen met Jan Sijmons.
Voor de somme van 310.
 
 02-04-1632 blz. 298 v en 299  
Vercoop, Willem Claesz Rijs soo voor hem selven als oock voor Jan
Cornelis Roeleven
aen Jan Sijmonsz nu ter tijt woonende tot Crommenie
een huijs ende erff aende Leegendijck.
ZW    Sijmon Claes Coninck
NW    het Nouwemeertgen
NO    Cornelis Claes Pieter Everts
ZO    de Leegendijck.
Voor de somme van 180.
 
 02-04-1632 blz. 299 v   
Claes Pietersz nu ter tijt woonende tot Eemskerck soo voor hem
selven als oock voor Jan Ootgersz sijn swaeger ter eenre ende Jan
Nielsz ter andere sijden. Ende sij comparanten bekende met den ander
geschift geschaijden ende gegrontcavelt ende geloot te hebben
seeckere huijs ende erff ende verschaijden parceelen van landen. Soo
dat Jan Nielsz opte verbeeterschap van sijn lodt aen Claes Pietersz
sal uijtkeeren de somme van 360.
 
 02-04-1632 blz. 300    
Vercoop, Dirck Cornelisz Leep onse buijervrijer
aen Jan Engels Bieren
een huijs ende erff.
ZW    de kooper selver
NW    Bieren laen
NO    Jan Cornelis Visser
ZO    de Heerenwech.
Welverstaende vande voorn. Vissers voor vande steenen voet off
suijtwest wert sullen ruijen drie met een vierdepaert lantvoeten
ende achter vande voors. steenen voet vier min een halff soo langx
de erven duer te ruijen. Voorts dat de verkooper tvoorn. huijs ende
erff sijn leven lang vrij sal mogen bewoonen sonder daer voor
eenighe huijer schuldich off gehouden te wesen.
Voor de somme van 60 gereet gelt.
 
 16-04-1632 blz. 300 v en 301  
Vercoop, Gerrit Cornelis soo voor hem selven als oock voor Neel
Jansdr sijn schoonmoeder weduwe wijlen Jan Claes Vet met haer
kinderen
aen Jan Allerts Coninck
een stucke landts groot 436 roeden genaemt het "Boveechgen" gelegen
achter Jacob Claes Jan Baerts uijt binner Delft.
NO    de kinderen van Jan Claes Pieters
ZO    Cornelis Pietersz
ZW    comparant met de kinderen van Willem Egberts
NW    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Jan Baerts.
Met een opstal van 4 tsjaers erffpacht onlosbaer concerneerende de
Pastorie alhier.
Noch twee veenackers gelegen ten deele sijd op sijd in Wilkes weer
groot tsamen 264 roeden.
NO    de weduwe ende kinderen van Dirck Gerrits Schoenmaecker
ZO    Jacob Claes met Floris Arents
ZW    Pieter Allertsz Coninck
NW    Jan vant Veer.
Voor de somme van 782.
 
 16-04-1632 blz. 301 v en 302  
Vercoop, Gerrit Cornelis soo voor hem selven als oock voor Neel
Jansdr sijn moeder weduwe wijlen Jan Claes Vet met haer kinderen
aen Pieter Allerts Coninck
een stucke landts genaemt "Schippers ventgen" groot 713 roeden in
Claes Vaers weer.
NO    Heijndrick Hendricxz met Claes Cornelisz
ZO    Claes Dirck Huijberden
ZW    Griete Gerrits met haer kinderen
NW    Jan Simonsz.
Met een opstal ofte erffpacht van 8 sjaers concerneerende de
Pastorie alhier.
Voor de somme van 1050.
 
 16-04-1632 blz. 302 v en 304  
Vercoop, Willem Adriaens nomine uxoris
aen Simon Cornelisz Floren sijn schoonbroeder
de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Vlietsmeed" groot
int geheel 1158 roeden in Schouten weer onverdeelt ende gemeen met
de kooper.
NO    Claes Maerts
ZO    Dirck Gerritsz
ZW    Trijn Engels met Claes Aecht Jans
NW    Tijs Allerts.
Voor de somme van 1447.10.-.
 
 02-04-1632 blz. 303    
     Schepenen ende Hemraeden van Assendelft anno 1632.
     Schepenen,
Int Kerckvierndel        Claes Roeloff Sijmonsz
                Gerrit Wouters Moeij Duven
Int Broeckvierndel       Cornelis Cornelisz Mieusz
Int Woutvierndel        Jan Claesz Wijves
Int Nesvierndel         Wouter Louwen.
     Schotvangers,
Int Broeckvierndel       Claes Dircksz Martensz
Int Woutvierndel        Dirck Allertsz, aende Meerdijck
Int Nesvierndel         Jan Maertensz Vinck.
     Hemraeden vande Kaech,
Inde Campen           Gerrit Engelsen Cuijper
Inde Volger           Marten Pietersz
Inde Binnenkaech        Pieter Dircksz Jonge Claes.
     Nicolaes heere van Assendelft.
 
 16-04-1632 blz. 304 v en 305  
Vercoop, Pieter Jansz Koen nomine uxoris
aen Dirck Thuenisz ende Dirck Huijgen schoolmeester
tesamen een gerechte derdepaert in een stucke lants genaemt "Claes
Schouten ven" groot int geheel 2144 roeden gelegen in Jan Banningen
weer met de voorkinderen vande voorn. Dirck Huijgen ende Claes
Cornelisz Floren onverdeelt ende gemeen.
NO    Neel Dircxdr
ZO    Aecht Willemsdr
ZW    Gerrit Willemsz weduwe
NW    Dirck Thuenisz met Sijmon Claes Wildeboer.
Voor de somme van 1357.17.5.
 
 14-05-1632 blz. 305 v   
Vercoop, Cornelis Heinricxz onse buijervrijer soo voor hem selven
als oock voor Neel Jans sijn moder weduwe wijlen Heijnrick Cornelisz
mitsgaders voor sijn broders ende suster
aen Claes ende Huijch Jan Gerrit Huijgen sijne oomen
seeckere roeden lants soo als die tegenwoordich affgedolven ende
aende voorn. koopers worven verheelt sijn.
NO    de comparant cum socijs
ZO    de comparant cum socijs
ZW    Piet Hammen volck
NW    de koopers selff.
Voor de somme van 48.15.-. gereet gelt.
 
 14-05-1632 blz. 306 en 306 v  
Vercoop, Dirck Dircxz vande Lange Laen
aen Jan Sijmonsz sijn swaeger
een stucke lants genaemt het "Buijtkaijckgen" groot 865 roeden
gelegen in Claes Vaers weer.
NO    Aeff Claesdr ende Wijve Cornelis
ZO    de Kaijck
ZW    Sijmon Claes Conincx
ZW    Claes Dircx Huijberden.
Met een opstal ofte erffpacht van 4.2.-. sjaers onlosbaer
conserneerende de Pastorie alhier.
Voor de somme van 1050.
 
 21-05-1632 blz. 307    
Niel Cornelisz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande het huijs hoijhuijs ende erff twelck hij comparant
tegenwoordich bewoont benoorden de Kerck, streckende vande Wechsloot
tot de achtersloot toe.
NO    Jan Claesz
ZW    Willem Egbertsz met sijn kinderen.
 
 21-05-1632 blz. 307 v   
Neeltgen Sijmonsdr weduwe wijlen Floris Willems gestarckt met
Garbrant Florisz haer soon ende voocht schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande de gerechte helft van een stucke lants groot deselfde
helft 623 1/2 roeden gelegen in Dirck Baerten weer.
NO    Engel Maertsz
ZO    Jan Baerts
ZW    Jannitgen Jans met haer soon
NW    Cornelis Bastiaens.
 
 11-06-1632 blz. 308    
Vercoop, Thuenis Gerritsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Augusteijn van Teijlinge
poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 30, hooftgelt 600.
Onderpande de gerechte helft van een stucke lants genaemt de
"Uijterven" groot dselfde helft 805 1/2 roeden gelegen in Oukes
weer.
ZW    Jacob Dircx
NW    Jan Dircken
NO    Trijn Willemsdr
ZO    Jan Gerritsz.
 
 21-06-1632 blz. 308 v   
Vercoop, Adriaen Jansz
aen Trijn Claes Duijves met haer kinderen
een parceeltgen uijterdijck groot 65 roeden leggende
Buijtenhuijssen.
NO    tMunnicken weer ende Jan Claes Japen
ZO    de Kadijck
ZW    Jacob Jacobsz Leen
NW    de Meer.
Voor de somme van 60 gereet gelt.
 
 09-06-1632 blz. 309    
Heindrick Cornelisz schuldich
aen Sacharias Dircxz poorter der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 33, hooftgelt 600.
Onderpande een stucke lants genaemt de "Uijterven" groot 747 roeden
gelegen int noort eijnde.
ZW    Aechte Cornelis met de weduwe van Gerrit Havicxz
ZO    Remmen Jansdr met Lourissen volck
NO    Claes Jan Banningen met Willem Willemsz
NW    Pieter ende Claes Waelicxz.
Noch een stucke lants genaemt het "Peerken landt" groot 339 1/2
roeden.
ZW    Jan Claes van Crommenie
NW    Claes Dingnumsz
NO    Claes Dingnumsz
ZO    den Delft.
Noch een stucke landts genaemt "Willem Mathijsen acker" groot 318
roeden.
NW    den Delft
NO    de comparant selver
ZO    Claes Anna Bessen
ZW    Trijn Allerts.
 
 21-05-1632 blz. 309 v   
Vercoop, Cornelis Willem Nielses nu ter tijt woonende op Spaerendam
aen Niel Cornelisz sijn soon
de gerechte helft van een huijs ende erff met de kooper gemeen,
streckende vande Wechsloot aff tot het achterslootgen toe.
NO    Jan Claes Jantges
ZW    Willem Egbertsz met sijn kinderen.
Voor de somme van 212.10.-. gereet gelt.
 
 21-05-1632 blz. 310 en 310 v  
Vercoop, Jan Willemsz nomine uxoris
aen Gerrit Heijnricx sijn schoonbroder
alsulcke eijgendom als hem comparant van weghen zijn huijsvrouw bij
doode ende overlijden van Heijnrick Gerritsz sijn schoonvader soo in
huijs erff ende lant niets daer voor uijtgesondert op ende
aenbesturven is.
Voor de somme van 600.
 
 11-06-1632 blz. 311 en 311 v  
Vercoop, Jan Jansz onse buijervrijer uijte naem ende van weghen Teet
Jansdr sijn moder weduwe Jan Cornelisz
aen Cornelis Jansz Peet ende Jan Jansz alias Jonge Jan Peet
een worff in Goeten weer genaemt "Willem Boeten worff".
NO    Lijsbet Gerrits met haer kinderen
ZO    de verkooper selver
ZW    de kinderen van Baert Claesz Boschman sal.
NW    Dirck Cornelis Maijen.
Voor de somme van 550.
 (In de acte blz. 311 v compareert Gerrit Jansz Peet onse
buijervrijer uijte naem ende van weghen Cornelis Jansz Peet sijn
broder mitsgaders Jan Jansz Peet sijn broders soon.)
 
 11-06-1632 blz. 312 en 312 v  
Vercoop, Claes Pietersz nomine uxoris nu ter tijt woonende tot
Eemskerck aen Sint Aechtendijck
aen Jan Ootgersz Stuijerman sijn swaeger (Pieter Jansz onse
buijervrijer voor sijn vader)
250 roeden in een stucke lants genaemt "Jan Ootgers achterven" met
de kooper cum socijs onverdeelt ende gemeen gelegen in Jan Ootgers
weer.
NO    Trijn Claes Duves met de voorn. kopers worff
ZO    de Heerenwech
ZW    Maerten Ootgersz ende Pieter Ootgersz met Trijn Claes
     Duves.
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 400.
 
 13-06-1632 blz. 313    
Dirck Cornelisz schuldich
aen Jan Jansz Houdtcooper poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 27.10.-., hooftgelt 500.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Achterlant" gelegen in
Vande Laens weer achter Kees vande Laens worff groot 290 roeden.
ZW    Griet Jan Dirck Everts met haer kinderen
ZO    Griet Jan Dirck Everts met haer kinderen
NO    Kees Steffens
NW    Kees vande Laens worff.
Noch een acker lants groot 140 roeden gelegen achter Kees Steffens
uijt.
ZW    Evert Louwen
ZO    Willem Claes Rijs
NO    Garbrant Cornelis Hartoech
NW    Kees Steffens.
Noch een ackertgen genaemt het "Boon veentgen" groot 115 roeden
gelegen int voorn. weer.
ZW    Cornelis Thijssen
ZO    Willem Claesz Rijs
NO    Trijn Pietersdr
NW    Kees vande Laen.
Noch een acker gelegen voor Nel Wouten uijt genaemt het "Korte
ackertgen" groot 115 roeden.
ZW    Kees vande Laen
ZO    Kees vande Laen
NO    Claes Gerridden
NW    Griet Jan Dirck Everts.
Noch een stucke lants achter ende ter sijde des comparants worff
groot 269 roeden gelegen in Aechte Neelen weer.
ZW    Kees Steffens met comparants worff
ZO    Pieter Gijs
NO    Griet Willem Allerden met haer kinderen
NW    de Wechsloot.
 
 04-07-1632 blz. 313 v   
Vercoop, Maerten Claesz nu ter tijt woonende op Spaerendam
aen Lijsbet Claesdr sijn suster onse buijervrijster
de gerechte helft van een huijs hoijhuijs ende erff tegenwoordich
bij Lijsbet Claesdr bewoont int suijt eijnde opten Nieuwendijck.
NO    de Dijcksloot
ZW    Pieter Ghijs Schonen landt.
Voor de somme van 175 gereet gelt.
 
 06-07-1632 blz. 314 en 314 v  
Vercoop, Mr. Andries Hoffner chirurgijn
aen Dirck Huijgen schoolmeester
een huijs ende erff met desulcke vrijheijt als hij tselvige gecoft
heeft van Adriaen Maertsz inde Kerckbuijert, streckende vande
Heerenwech off tot aen des kopers erff toe.
NO    de kooper selver
ZW    Engel Paengen.
Voor de somme van 1168.
 
 16-07-1632 blz. 315    
Vercoop, Claes Simonsz onse buijervrijer soo voor hem selven als
oock voor sijn broders ende susters mitsgaders oock als voocht van
Wen Tamus sijn moder
aen Dirck Tamusz sijn oom mede onse buijervrijer
twee veenackers gelegen teen in Jan Claes Niels weer opte Reeff
genaemt het "Omloop" groot 124 roeden.
NO    Aecht Willemsdr
ZO    Cornelis Pieters
ZW    Floris Pietersz
NW    de Reeff.
Tander gelegen in Tamussen weer genaemt "Gijsen madt" groot 172
roeden.
NO    de kooper selver
ZW    Maerten Jan Aernden
ZW    Jan Peeten volck
NW    Dirck Cornelis Maijen.
Voor de somme van 181 gereet gelt.
 
 16-07-1632 blz. 315 v   
Vercoop, Claes Sijmonsz onse buijervrijer soo voor hem selven als
oock voor sijn broders ende susters ende oock als voocht van Wen
Tamusdr sijn moder
aen Pieter Dircxz Laeckeman
twee ackertgens landt teen gelegen achter de vercoopers uijt genaemt
de "Camp van Trijn Willems" groot 152 roeden.
NO    Willem Vrouwen
ZO    Claes Pietersz de Winter
ZW    Jan Cornelis Coppes
NW    Jan Cornelis Coppes.
Dander gelegen aende Twischdijck int Dam weer.
NO    Claes Jansz den Ouwes
ZO    het Twisch
ZW    Claes Stoffelsz
NW    Claes Stoffelsz.
Voor de somme van 155.3.-. gereet gelt.
 
 16-07-1632 blz. 316 en 316 v  
Vercoop, Roeloff Maertsz soo voor hem selven als oock voor sijn
broders
aen Claes Willemsz sijn neeff
een hoijhuijs metten erff.
NO    de verkoopers met Roeloff Sijmons
ZO    de coper
ZW    Jannitgen Cornelisdr
NW    het achterslootgen.
Voor de somme van 189.
 
 03-08-1632 blz. 317 en 317 v  
Vercoop, Maerten Jansz
aen Lenert Pietersz
een leege erff.
NO    de koper selver
ZO    de Heerenwech
ZW    Jannitgen Jaep Thijssen
NW    Jannitgen Jaep Thijssen.
Voor de somme van 200.
 
 06-08-1632 blz. 318    
Vercoop, Maerten Claesz onse buijervrijer als voocht van Lijsbet
Claesdr ende oock vervangende Maerten Claesz sijn neef nu ter tijt
woonende op Spaerendam
aen Jacob Claesz Veerman
vijff negende paerten in een stucke landts genaemt de "Goeren" groot
de voorn. vijff negende paerten 457 1/2 roeden gelegen buijten dijck
onverdeelt ende gemeen met Gijsbert Engelsz op het Veer.
NW    de Veersloot
NO    de Kadijck
ZO    Willem Overdijcken volck
ZW    het Veer.
Voor de somme van 99.11.2. gereet gelt.
 
 06-08-1632 blz. 318 v   
Vercoop, Albert Engels Bieren
aen Gerrit Jansz
eenige roeden landts.
ZO    de vercoper
NW    aende copers worff verheelt.
Voor de somme van 25 gereet gelt.
 
 20-08-1632 blz. 319 en 319 v  
Vercoop, Jacob Jansz
aen Jan Cornelisz sijn swaeger
een leege worff.
NO    de kooper selver
ZO    Jan Allertsz Coninck
ZW    Jan Allertsz Coninck
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 200.
 
 26-08-1632 blz. 320    
Vercoop, Jan Jacobsz tot Crommenie
aen Guert Willemsdr met haer kinderen tegenwoordich getrout met
Claes Gerrit Fransen
een huijs ende erff leggende aende Nuwendam.
NO    Cornelis Adriaensz cum socijs
ZO    Cornelis Adriaensz cum socijs
ZW    de Nuwendam
NW    de koopster selver.
Voor de somme van 80 gereet gelt.
 
 03-09-1632 blz. 320 v   
Vercoop, Cornelis Adriaensz soo voor hem selven als oock voor sijn
broders
aen Willem Baertsz sijn neeff 92 roeden ende twee voeten landts
gelegen achter de Dam.
ZW    de verkooper selver
NW    de kooper
NO    de kooper
ZO    het Nauwemeertgen.
Voor de somme van 184.
 
 10-09-1632 blz. 321    
Pieter Allerden schuldich
aen Gerrit Jansz Schipper tot Spaeredam
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een Oliemolen met een huijs ende erff ende landt daer de
Oliemolen ende huijs op staen gelegen int noort eijnde.
NO    Jan Gerrit Huijgen
ZO    Jan Kees Steffens
ZW    Claes Heijnnen weduwe ende kinderen
NW    Gerrit Jellen kinderen.
Noch twee veenackers off omloopen leggende ten eijnde van den ander
in Jan vande Laens weer groot tsaem 410 1/2 roeden.
NO    Pieter Jansz met Cornelis Thijsz
ZO    Jan Heijnricx Backer
ZW    Claes Gerridden
NW    Dirck Cornelis Maijen.
 
 02-10-1632 blz. 321 v   
Vercoop, Jan Cornelis Roeleven onse buijervrijer
aen Jan Heijnricxz Backer cum socijs
twee veenackers leggende sijd op sijd voor Albert Ecken uijt groot
tsaem 130 roeden.
NO    Claes Pietersz de Winter
ZO    de Twisch
ZW    Claes Cornelisz
NW    Engel Cornelisz met Dieuwer Cornelisdr.
Voor de somme van 65.
 
 15-10-1632 blz. 322    
Vercoop, Jacob Jansz schuldich
aen Alidt Meermans weduwe wijlent Francoijs Hermansz poorterse van
Amstelredam
een jaerlijcxe losrenten van 16.10.-., hooftgelt 300.
Onderpande een gerechte derdepaert in een Oliemolen huijs ende erff
met andere luijden onverdeelt ende gemeen gelegen int noort eijnde.
NO    Isaeck Dircxz
ZO    de weduwe ende kinderen van Pouwels Pietersz
ZW    de weduwe ende kinderen van Pouwels Pietersz
NW    de Wechsloot.
 
 12-11-1632 blz. 322 v   
Vercoop, Claes Jan Huijgen onse buijervrijer
aen Engel Barentsz
een beseegelde rentebrieff van vijff en veertich ponden ses
schellinghe drie denier tsjaers losbaer met seven hondert
vijffentwintich ponden tot 40 grooten Vls pont spruijtende uijt
aencoop van billetten vande tweehonderste penning spreckende op het
gemeene landt van date den 28e Julij anno 1625.
Ende dat voor de somme van 675.
 
 19-11-1632 blz. 323 en 323 v  
Vercoop, Cornelis Roeloffsz
aen Frans Claesz
een huijs ende erff gelijck hij comparant tselve bewoont gelegen int
noort eijnde.
NO    Comparant selver
ZO    Jannitgen Jaep Tijssen
ZW    Sijmon Claesz Conincx
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 835.
 
 19-11-1632 blz. 324    
Vercoop, Cornelis Thijsz
aen Jan Cornelisz Heijloo
een acker of omloop landts groot 206 roeden gelegen in Sijmon Tijten
weer.
ZW    Cornelis Roeloff Jaspers
NO    Jan Cornelis Heijloo selver.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 
 19-11-1632 blz. 324 v   
Vercoop, Jan Cornelis Heijloo
aen Cornelis Thijsz
eerst twee veenackers landt leggende sijd op sijd achter Stoffels
uijt tsaem groot 125 roeden.
NO    Heijn Jan Neelen
ZW    Claes Pietersz de Winter.
Noch twee ackertges groot tsaem 150 roeden gelegen achter de cooper
uijt.
ZW    Heijn Jan Neelen
NO    Pieter Dircxz Laeckeman.
Voor de somme van 160 gereet gelt.
 
 24-12-1632 blz. 325 en 325 v  
Vercoop, Jacob Mathijsz
aen Floris Willemsz onse buijervrijer deen helft
ende aen Heindrick Jacobsz ende Trijn Pietersdr houtkoopster dander
helft
van een stucke landts genaemt "Reaelen Twisch" groot int geheel 1167
roeden gelegen in Reaelen weer.
NO    Pieter Cornelis Oomen
ZO    de Twisch
ZW    Dirck Gerritsz Boet
NW    Cijtgen ende Jannitgen Heindricxdrs met Jacob Cornelis
     Claes Jan Roon.
Voor de somme van 1983.18.-.
 
 07-01-1633 blz. 326 en 326 v  
Vercoop, Dirck Huijgen schoolmeester
aen Mr. Andries Hoffnaer chirurgijn alhier een huijs ende erff inde
Kerckbuijert, streckende van de Heerenwech aff achter tot des
vercoopers erff.
NO    het Laentgen
ZW    de verkooper selffs.
Voor de somme van 1025.
 
 14-01-1633 blz. 327 en 327 v  
Vercoop, Willem Huijgensz
aen Willem Jan Claes Sijmons onse buijervrijer
een stucke landts genaemt de "Dijckveen" groot 791 roeden gelegen in
Allert Gerridden weer.
NO    Gijsbert Jacobs Coppes met Gerrit Cornelis van Saenen
ZO    de Dijck
ZW    Trijn Cornelis van Saenen met haer kinderen
NW    Roeloff Cornelisz.
Noch 55 roeden uijterdijck over het voors. landt gelegen.
Voor de somme van 485.
 
 14-01-1633 blz. 328 en 328 v  
Vercoop, Willem Jan Claes Sijmons onse buijervrijer
aen Pieter Heinricxz mede onse buijervrijer
een Twisch campgen landts groot 383 roeden gelegen in Dirck Hannen
weer.
NO    Claes Baerts Boschman
ZO    de Twisch
ZW    Dirck Gerrit Han cum socijs
NW    Sijmon Gijsbertsz.
Voor de somme van 545.15.8.
 
 14-01-1633 blz. 329    
Vercoop, Claes Baertsz Boschman soo voor hem selven als oock voor
Cornelis Baerts Boschman sijn broder
aen Willem Jan Heijnen
een stucke landts genaemt de "Nollen" groot 594 roeden gelegen in
Madders weer.
NO    Dirck Gerrits Boet met de dochters van Gerrit Gerrits Boet
ZO    Wouter Willemsz met sijn kinderen
ZW    Jan Baertsz Gael
NW    Trijn Jacobs met haer kinderen.
Voor de somme van 250 gereet gelt.
 
 28-01-1633 blz. 329 v   
Vercoop, Cornelis Claes Raguels tot Crommenie soo voor hem selven
als oock voor de meerder erffgenamen wijlent Gerrit Sijmons Gues
aen Griete Gerritsdr weduwe wijlen Jacob Dircx Smidt met haer
kinderen
een huijs ende erff inde Kerckbuijert.
NW    de kopers selver
NO    de kopers selver
ZO    de Heerenwech
ZW    Floris Jansz.
Voor de somme van 306 gereet gelt.
 
 28-01-1633 blz. 330 en 330 v  
Vercoop, Jan Claesz Koen nu ter tijt wonende inde Beemster voor hem
selven ende oock voor Floris Claesz Koen sijn broder mede wonende
inde Beemster
aen Anna Gerritsdr weduwe wijlen Bastiaen Engelsz (Claes Gerrit
Duijvesen als voocht voor sijn suster Anna Gerritsdr)
een stucke lants genaemt "Pieter Koenen laentgen" groot 817 roeden
leggende in Jong Claes Dircken weer.
NO    Neel Sijmons met haer kinderen met Maerten Maerts cum
     socijs
ZO    de Heerenwech
ZW    Jan Baertsz als bruijcker
NW    Jan Baertsz als bruijcker.
Voor de somme van 3540.
 
 28-01-1633 blz. 331 en 331 v  
Vercoop, Jan Maerts
aen Cornelia Cornelis van Zaenen weduwe wijlen Havick Gerritsz met
haer kinderen (Adriaen Jansz ende Claes Gerrit Duijvesen als
voochden vande weduwe ende kinderen van Havick Gerritsz)
een stucke lants genaemt het "Vennitgen" groot 1129 roeden leggende
in Jan Barents weer.
NO    Trijn Claes Duves
ZO    de kinderen van Dirck Pieters
ZW    Engel Claes Jutten worff met Guert Jan Roeloffs
NW    de kinderen van Gerrit Havicxz.
Voor de somme van 3212.
 
 28-01-1633 blz. 332    
Bastiaen Bouwesz schuldich
aen Jacob Jansz Schouten
een jaerlijcxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande het huijs ende erff twelck comparant bewoont op noort
eijnde.
NO    Arent ende Baert Floren
ZO    Aecht Claes Jaspers
ZW    Dieuwer van Winckel
NW    de Wechsloot.
Noch twee ackers landt ofte omloop in Oukes weer groot 82 roeden.
NO    Jacob Dircxz
ZO    Twisch
ZW    Willem Willem Allerden
NW    Jacob Dircxz
Noch een omloop int selve weer groot 112 roeden.
NO    Pieter Bouwesz
ZO    Jacob Dircxz
ZW    Jacob Dircxz
NW    Willem Claesz Rijs.
 
 04-02-1633 blz. 332 v en 333  
Vercoop, Heijndrick Willemsz noch minderjarich geassisteert met
Gerrit Cornelisz sijn neeff ende voocht midtsgaders de regierende
weesmeesteren
aen Dirck Willems tegenwoordich weesmeester tot Assendelft
een stucke landts genaemt de "Binnekaijck ven" groot 1028 roeden
leggende in Claes Heijnen weer.
NO    Pieter Allertsz Coninck
ZO    de koper selver
ZW    Roeloff Claessen
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1800.
 
 04-02-1633 blz. 333 v en 334  
Vercoop, Roeloff Maertsz
aen Jan Baerts Gael
429 roeden in een stucke landts genaemt die "Dijckmeed" vant
oppereijnde in, gelegen in Jan Gaelen weer met de koper cum socijs
gemeen.
NO    Claes Pieters met Pieter Floris
ZO    de koper selff
ZW    Jacob Maertsz met sijn broders kinderen
NW    Trijn Allerts.
Noch een ackertgen groot 77 roeden gelegen int Molen weer.
NO    de koper selff
ZO    Jan Cornelis Heijloo
ZW    Trijn Rengers
NW    Jan Willemsz Gael. 
Voor de somme van 1170.17.-.
 
 04-02-1633 blz. 334v en 335
Vercoop, Sijmon Cornelisz Floren nomine uxoris
aen Gerrit ende Jan Engelsz
een stucke landts genaemt "Koomen Jannen ventgen" groot 996 roeden
leggende opde Nauwevliet.
ZO    Trijn Claes Duves
ZW    de erffgenamen van Jan Arents Dul
NW    Gerrit Gijsen
NO    de Nauwevliet.
Voor de somme van 2352.
 
 04-02-1633 blz. 335 v en 336  
Vercoop, Gerrit Heinricxz soo voor hem selven als oock voor Trijn
Rengersdr sijn moije
aen Claes Pietersz nu ter tijt wonende aende Wijckerdijck
de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Dijckmeed" vant
oppereijnde in groot de selfde helft 673 roeden leggende in Huijch
Blockhuijs weer.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    Pieter Florisz
ZW    Jan Baerts Gael
NW    de kooper selff.
Voor de somme van 1414.
 
 11-02-1633 blz. 336 v   
Vercoop, Engel Gerritsz
aen Sijmon Gerritsz onse buijervrijer
een ackertgen lants groot 100 roeden leggende achter Willem Willemsz
Allerden uijt.
NO    Claes Kees Steffens
ZO    Willem Willemsz voorn.
ZW    de kooper selff
NW    de kooper selff.
Voor de somme van 54 gereet gelt.
 
 11-02-1633 blz. 337 en 337 v  
Vercoop, Engel Gerritsz
aen Pieter Maertsz Ghijsen
een acker landts groot naer uijtwijsen van het morgenboeck 247
roeden gelegen achter Dirck Claes Moll uijt.
ZW    Jacob Gerritsz
NW    de verkoper
NO    Evert Louwen
ZO    de Delft.
Voor de somme van 364.6.8.
 
 11-02-1633 blz. 338 en 338 v  
Vercoop, Mr. Jan Auwels poorter der stadt Purmereijnde
aen Griete Gerritsdr weduwe wijlen Jacob Dircxz Smidt met haer
kinderen (Gerrit Jacobs Smidt voor sijn moder broders ende susters)
een acker lants genaemt het "Splitkampgen" groot 140 roeden gelegen
achter Cornelis Claes Duven uijt.
NO    Jan Jacobsz Venis
ZO    Cornelis Moij Duven
ZW    de verkooper selver
NW    Marij Gijsen ende Cornelis Maertsz.
Noch twee ackers genaemt "Sussen meetgens" groot tsaem 683 roeden
gelegen sijd op sijd int Kerckweer.
NO    Barent de Jonge schout met Cornelis Maertsz
ZO    de verkooper selff
ZW    de verkooper selff
NW    Willem Aerians.
Voor de somme van 766.
 
 11-02-1633 blz. 339 en 339 v  
Vercoop, Roeloff Maertsz uijt den naem ende van weghen Jan Claesz
Vinck sijn schoonvader seer kranck te bedde leggende
aen Jacob Jan Floren
een huijs met een erff met het kleijne huijsgen daer achter
mitsgaders noch de legen worff aende suijtwest sijde vande voors.
huijsinge inde kerckbuijert soo het tegenwoordich aende suijtwest
sijde affgeheckt ende affgedoelt is met een vrije ganck suijtwest
waert tot op de Stincksloot toe, streckende vande Heerenwech aff
achter tot Pieter Jansz erff.
Voor de somme van 825.
 
 11-02-1633 blz. 340 en 340 v  
Vercoop, Jacob Jansz Floren
aen Jannitgen Jansdr weduwe wijlen Heijndrick Cornelis van Saenen
met Jan Heijndricx haer soon
een stucke landts genaemt de "Worff ven" leggende inde Nes inde
Sijdelinge landen groot 1157 1/2 roeden.
O     Sijmon Joosten
Z     Wouter Louwen cum socijs
W     Jan ende Cornelis Willemsz Overdijcken
N     Dirck Gerrits Boet.
Voor de somme van 3060.
 
 11-02-1633 blz. 341 en 341 v  
Vercoop, Jan Nielsz Backer soo voor hem selven als oock voor sijn
broeder ende susters als erffgenamen van Marij Cornelisdr haer
overleden moeije
aen Engel Baertsz
de gerechte derdepaert vande gerechte helft van een stucke lants
genaemt "Aelberts ven" groot deselve helft 498 1/2 roeden gelegen
opde Vlietsloot met de cooper cum socijs gemeen.
ZO    Sijmon Jan Joosten
ZW    Wijve Claes met haer kinderen
NW    Arent Engelsz
NO    de Vlietsloot.
Voor de somme van 433.6.12.
 
 11-02-1633 blz. 342 en 342 v  
Vercoop, Mr. Jan Auwels Moens poorter der stadt Purmereijnde
aen Cornelis Garbrantsz (Jan Cornelisz voor sijn vader)
twee veen ackers leggende sijd op sijd in Hillegondt Jan Roeloffs
weer groot tsaem 128 1/2 roeden.
NO    Gerrit Warnaers kinderen
ZO    Willem Cornelis Backer
ZW    Jacob Smits volck
NW    Jan Maerten Roeleven.
Voor de somme van 208.
 
 11-02-1633 blz. 343 en 343 v  
Vercoop, Mr. Jan Auwelsz Moens poorter der stadt Purmereijnde
aen Claes Gerritsz (Willem Claesz onse buijervrijer voor sijn vader)
een acker landts genaemt "Jaep Bruijnen worffgen" gelegen buijten de
Legendijck.
ZO    de Legendijck
ZW    Cornelis Jansz vande Laen
NW    het Nauwemeertgen
NO    Dirck Evertsz.
Voor de somme van 211.
 
 11-02-1633 blz. 344 en 344 v  
Vercoop, Jan Claesz Koen nu ter tijt woenende inde Beemster voor hem
selven als oock voor Floris Claesz Koen sijn broder
aen Dirck ende Jan Claesz Wijves
twee veencampen landts leggende sijd op sijd inde Hemmen genaemt de
"Zullen" groot tsamen 584 roeden.
NO    de Blocksloot
ZO    de koopers selver
NW    de koopers selver
ZW    Jan Dirck Maertens.
Voor de somme van 802.
 
 11-02-1633 blz. 345 en 345 v  
Vercoop, Jan Claesz Koen nu ter tijt woonende inde Beemster soo voor
hem selven als oock voor Floris Claesz Koen sijn broder
aen Trijn Aerents met haer kinderen (Maerten Huijgen voor sijn moder
broders ende suster)
een stucke landts genaemt de "Uijter madt" met de uijterdijck daer
toe nae proportie van den Dijck leggende in Roelen weer groot 518
roeden.
NO    Jannitgen Jansdr met haer soon
ZO    Jan Baerten
ZW    de koopers met de kinderen van Gerrit Havincxz
NW    Jan Maerts Backer met Pieter Jansz.
Voor de somme van 646.
 
 11-02-1633 blz. 346    
Vercoop, Jan Baerts onse buijervrijer soo voor hem selven als oock
voor Simon Gijsbertsz sijn swaeger
aen Engel Baertsz sijn broeder
twee negende paerten vande gerechte helft van een stucke lants
genaemt "Aelberts ven" groot de selve helft 498 1/2 roeden leggende
opte Vlietsloot met de kooper cum socijs gemeen.
ZO    Simon Jan Joosten
ZW    Wijven Claes met haer kinderen
NW    Arent Engelsz
NO    de Vlietsloot.
Voor de somme van 220 gereet gelt.
 
 11-02-1633 blz. 346 v en 347  
Vercoop, Hendrick Jacobsz
aen Willem Cornelis Backer
een stucke landts genaemt "Jaep Snuijven booveech" groot 648 1/2
roeden gelegen in Vroon weer.
NW    Cornelis Claesz Moeij Duven
NO    Cornelis Allertsz Coninck ende Jacob Jacobsz Leenen
ZO    den Delft
ZW    de kooper selver.
Voor de somme van 1550.
 
 11-02-1633 blz. 347 v en 348  
Vercoop, Pieter Jansz Koen nomine uxoris
aen Simon Cornelis Floren sijn schoonbroeder
twee veenackers leggende sijd op sijd in Floren weer groot tsamen
223 roeden.
NO    Willem Cornelisz Vrouwen
ZO    Claes Cornelisz Floren
ZW    de kooper selver
NW    Cornelis Jan Joosten.
Voor de somme van 290.
 
 11-02-1633 blz. 348 v   
Vercoop,Jan Auwelsz Moens poorter der stede van Purmereijnde
aen Jan Jansz Venus
een acker lants gelegen in Vroon weer groot 100 roeden.
NO    Jan Gaelen volck
ZO    de verkooper selff
ZW    de verkooper selff
ZW    Jan Claessen Vinck.
Voor de somme van 68 gereet gelt.
 
 11-02-1633 blz. 349 en 349 v  
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff, Dirck Claesz van Dijck ende
Dirck Claes Swarten als voochden van seven onmondige kinderen van
Laurens Cornelisz vant Hoff ende in desen vervangende ende haer
sterckmakende voorde meerdere voochden vande voorn. kinderen
aen Claes Laurensz broder vande voors. kinderen
twee ackers lants genaemt "Comens campgens" leggende sijd op sijd
inde Hemmen groot tsamen 289 1/2 roeden.
NO    Hendrick Allertsz
ZW    Marij ende Neel Cornelis van Dijcken
NW    Dirck ende Jan Claesz Wijves
NO    de Blocksloot.
Voor de somme van 425.
 
 11-02-1633 blz. 350 en 350 v  
Vercoop, Jan Claesz Koen nu ter tijt woonende inde Beemster soo voor
hem selven als oock voor Floris Claesz Koen sijn broder
aen Pieter Jansz Koen sijn neeff
een huijs hoijhuijs ende erff tegenwoordich bijde kooper bewoont int
suijt eijnde.
NO    Maerten Maertsz cum socijs ende Pieter Koenen laentgen
ZO    Maerten Maertsz cum socijs ende Pieter Koenen laentgen
ZW    Jan Baerts als bruijcker
NW    weduwe ende kinderen van Bastiaen Baerts.
Noch een stucke landts genaemt de "Paerdekamp" groot 703 roeden
leggende tot Nauernae bijde sluijs.
NO    de Blocksloot
ZO    de Dijck
ZW    Jan Reael
NW    Cornelis Adriaensz.
Item noch een stucke lants genaemt de "Dijckkamp" leggende in Jan
Koenen weer groot 590 roeden.
NO    Maerten Huijgen
ZO    de Dijck
ZW    Maerten Maertensz
NW    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baerts.
Noch een uijterdijck genaemt "Buijssen ven" groot 200 roeden.
NO    het IJe
ZO    het IJe
ZW    Stijn Havicx kinderen
NW    Cijtgen ende Jannitgen Henricx met Govert Jans Backer.
Voor de somme van 2400.
 
 11-02-1633 blz. 351 en 351 v  
Claes Baertsz Boschman soo voor hem selven als oock voor Cornelis
Baertsz Boschman sijn broder ter eenre ende Claes Cornelisz alias
Claes Aecht Jans ter andere sijde ende bekende comparanten met
malcanderen gepermuteert ende verroijlt te hebben de parceelen
landts hier naer genoemt.
Aen de voors. Claes Cornelisz een stucke landts genaemt het "Vroon
madt" groot 430 roeden leggende int Vroon weer aende Meerdijck.
O     Jacob Jacobsz Leen
Z     Willem Engel Claes
W     de Hoogendijck
N     Marijtgen Gerrits.
Noch de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Twee maed"
leggende in Hillegundt Roeloffs weer met de voors. Claes Cornelis
gemeen groot de selfde helft 473 roeden.
NO    de weduwe ende kinderen van Claes Claesz ende met de
     voorn. Claes Baertsz selffs
ZO    de Strenten
ZW    Griete ende Maritgen Cornelisdr
NW    Adriaen Jansz.
Getacxeert door Schout ende Schepenen voor de somme van 1553.12.-.
Aen de voors. Claes ende Cornelisz Boschman een stucke lants gelegen
in Tammissen ende Schouten weeren genaemt het "Meetgen" groot 971
roeden.
ZO    Jacob Mathijsz met Dirck Claesz kinderen
ZW    Jan Peeten volck
NW    Dirck Allerden met Trijn Engels
NO    Sijmon Cornelis Floren met Dirck Gerrits.
Getacxeert door Schout ende Schepenen voor de somme van van
 1580.5.-.
 
 18-02-1633 blz. 352 en 352 v  
Vercoop, Engel Allerden
aen Jacob Maertsz
twee ackers lants leggende sijd op sijd int Molen weer groot tsamen
304 roeden.
NO    Neelgen Hendricxdr als bruijckeresse
ZO    Pieter Jan Huijberden met Jan Heijloo
ZW    Jan Willemsz Gael
NW    de Delft.
Voor de somme van 350.
 
 18-02-1633 blz. 353 en 353 v  
Vercoop, Mr. Jan Auwelsz Moens poorter der stadt Purmereijnde
aen IJsbrant Gerritsz Gael
twee veenackers leggende sijd op sijd in Hillegundt Jan Roeloffs
weer groot tsamen 309 roeden.
NO    Pontiaen Dircxz
ZO    Jan Maerten Roeleven met Willem Cornelis Backer
ZW    Jan Garbrantsz
NW    Pontiaen Dircxz met Cornelis Claes Pieters.
Voor de somme van 338.
 
 18-02-1633 blz. 354 en 354 v  
Vercoop, Mr. Jan Auwelsz Moens poorter der stadt Purmereijnde
aen Sijmon Claesz Wildeboer
twee veenkampen leggende sijd op sijd in Neel Baerts weer groot
tsamen 493 roeden.
NO    Pieter Arentsz
ZO    Claes Sijmons
ZW    Dirck Engel Bieren
NW    Willem Jan Willem Arians.
Voor de somme van 366.
 
 18-02-1633 blz. 355    
Vercoop, Garbrant Florisz soo voor hem selven als oock voor Neel
Sijmonsdr sijn moder mitsgaders oock voor sijn susters
aen Laurens Ootgers ende Jan Maerten Keessen
een stucke lants genaemt de "Stooff" leggende in Roelen weer groot
789 roeden.
NO    Jan Baerts als bruijcker
ZO    den IJdijck
ZW    Trijn Claes Duves met Maerten Huijgen cum socijs
NW    Marijtgen Sijmons.
Voor de somme van 437.10.-. gereet gelt.
 
 18-02-1633 blz. 355 v en 356  
Vercoop, Sijmon Claesz Wildeboer
aen Claes Pietersz Kaeman
een stucke lants genaemt het uijtereijnde van "Houtkopers meed"
groot 1102 roeden gelegen aenden Dijck bij het erff waer Albert
Claesz placht te woonen.
N     Jacob Jan Japen
Z     Jan Baertsz
O     Engel Jan Fransen
W     den Hoogendijck.
Voor de somme van 1600.
 
 18-02-1633 blz. 356 v en 357  
Vercoop, Roeloff Maerts
aen Joachem Pietersz een acker landts gelegen in Jan Gaelen weer
groot 287 roeden.
NO    Henrick Baertses
ZO    Baert Jan Gaelen volck
ZW    Roeloff Sijmonsz
NW    de Delft.
Voor de somme van 475.
 
 18-02-1633 blz. 357 v en 358  
Vercoop, Gerrit Jansz
aen Gerrit Jans Huijghen sijn schoonvader met sijn kinderen
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaemt de "Ruijge
ven" vant oppereijnde in leggende met de koper gemeen int Groote
weer soo alst van Cornelis Engelsz vant Hoff gecomen is met de
uijterdijck daer toe behoorende naer proportie.
NO    Jan Peeten volck met Claes Jan Gerrit Huijghen
ZO    Neel Jans met haer kinderen
ZW    derffgenamen van Gerrit Willems met de vercoper selver
NW    de vercoper selffs.
Voor de somme van 1607.10.-.
 
 18-02-1633 blz. 358 v en 359  
Vercoop, Mr. Jan Auwelsz Moens poorter der stadt Purmereijnde
aen Pieter Arents alias Piet Joosten
een acker ofte omloop lants gelegen in Jaep Heijnnen weer groot 137
roeden.
NO    Jan Jansz Kaijck
ZO    Cornelis Claessen
ZW    Claes Roeloffs
NW    de weduwe ende dochter van Jacob Claes Pieters.
Voor de somme van 82.
 
 18-02-1633 blz. 359 v en 360  
Vercoop, Engel Gerritsz nomine uxoris soo voor hem selven als oock
voor Claes Florisz sijn swaeger buijerman tot Jisp
aen Engel Cornelisz Joncken
die gerechte helft van de suijtsijde van een stucke landts genaemt
die "Dijckmeed" gelegen in Jacob Allerts weer onverdeelt ende gemeen
met Pieter Jan Huijberden groot de selfde helft 461 roeden.
NO    de kinderen van Jan Isbranden
ZO    Balich Jacob Allerts met haer kinderen
ZW    Neeltgen Heinricxdr als bruijckeresse
NW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 920.
 
 18-02-1633 blz. 360 v en 361  
Vercoop, Floris Willemsz onse buijervrijer uijte naem ende van
weghen Willem Willemsz sijn vader
aen Jan Claesz
de dijckveen gelegen in Roeloff Lauwen weer groot 700 roeden.
NO    Trijn Jans met Anna Gerrits jongste dochter
ZO    de IJdijck
ZW    de kinderen van Dirck Pieters
NW    de kinderen van Dirck Pieters.
Voor de somme van 250.
 
 18-02-1633 blz. 361 v en 362  
Vercoop, Roeloff Gerritsz alias Roeloff Sijmons
aen Sijmon Pieters
het uijtereijnde van een stucke landts gelegen in Lijclaesen weer
groot 900 roeden.
NW    de koper selver
NO    Cornelis Jan Engelses tot Haerlem
ZO    Sijmon ende Claes Maertensz
ZW    Huijch Jan Gerrit Huijgen.
Voor de somme van 2414.
 
 18-02-1633 blz. 362 v   
Jacob Jansz onse buijervrijer soo voor hem selven als oock voor sijn
moder ende susters ter eenre ende Claes Gijsberts mede onse
buijervrijer ter andere sijde. Ende bekende sij comparanten met
malcanderen geschift gescheijden ende gegrondtdeelt te hebben sekere
huijsinge ende erve. Al soo dat Jacob Jansz voor sijn lot soude
aennemen het halve huijs ende erff dat sij comparanten tegenwoordich
met malcanderen bewoonen waer van Jacob Jans dander helft is
competerende staende ende leggende inde Kerckbuijert, streckende
vande Wechsloot aff tot aen Heinrick Jansz Hacksteens ende sijn
kinderen erff toe.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZW    Pieter Dirck Laeckeman.
Daer en tegen Claes Gijsberts voor sijn lodt soude aennemen het
leege erffgen mede leggende inde Kerckbuijert.
ZO    Jacob Jacobsz Leen
NW    de huijsinge van Heinrick Jansz Hacksteen met sijn
     kinderen.
Midts conditie dat die voorn. Jacob Jans opte verbeterschap van sijn
lot sal uijtkeeren ende betaelen aen Claes Gijsbertsz de somme van
 300.
 
 18-02-1633 blz. 363 en 363 v  
Vercoop, Claes Willemsz soo voor hem selven als oock voor Brecht
Willemsdr sijn suster
aen Cornelis Baertsz Gael
een stucke landts genaemt die "Buijtkaijck" groot 669 1/2 roeden
leggende in Wilke Ballen weer.
NO    Neeltgen Heinricx met haer kinderen
ZO    Engel Cornelisz
ZW    Aechte Cornelis met haer dochter
NW    de koper selver.
Voor de somme van 1286.8.6.
 
 18-02-1633 blz. 364 en 364 v  
Vercoop, Claes Willemsz soo voor hem selven als oock voor Brecht
Willemsdr sijn suster
aen Roeloff Sijmonsz sijn neeff
een stucke lants genaemt het "Leege meetgen" gelegen in Roeloff
Sijmons weer groot 596 roeden.
NO    Claes ende Jan Baerts Gaelen
ZO    Heinrick Heinricxz
ZW    Dirck Allerden
NW    Cornelis Baerts Gael.
Voor de somme van 986.
 
 25-02-1633 blz. 365 en 365 v  
Vercoop, Maerten Roeloffs Engelses
aen Jacob Mathijssen
het oppereijnde van een stucke landts genaemt "Eckijes meed"
leggende in Alberts weer groot 970 roeden.
ZO    Baert Jan Dirck Everts
ZW    de voors. Baert Jan met de kooper selffs
NW    de weduwe ende kinderen wijlen Willem Pieters
NO    de koper selffs met de kinderen van Gerrit Allerts.
Voor de somme van 1856.
 
 25-02-1633 blz. 366 en 366 v  
Vercoop, Sijmon Pietersz Jong Claesen
aen Engel Allertsz sijn schoonbroeder
de gerechte helft van een stucke lants genaemt die "Achter ven"
gelegen in Alberts weer
onverdeelt ende gemeen met Maerten Gerritsz groot de selfde helft
1452 roeden.
NO    Huijbert Pieters Ban met Willem Cornelis Vrouwen
ZO    de Worven
ZW    Maerten Allertsz
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 2650.
 
 22-02-1633 blz. 367 en 367 v  
Vercoop, Willem Sijmonsz nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Sijmon Claes Wildeboer sijn broders soon
een gerechte derdedeel in een stucke lants genaemt Dirck Cillen meed
in Floren weer met de koper gemeen groot het derdendeel 444 roeden.
NO    Floris Pieters
ZO    Floris Pieters
ZW    Wouter Willemsz met Marijtgen Cornelisdr
NW    Duijffges meed.
Noch de uijterdijck tot het lant behoorende.
Voor de somme van 999.
 
 25-02-1633 blz. 368 en 368 v  
Vercoop, Maerten Gerritsz
aen Roeloff Claesz
een veenacker landts leggende in Alberts weer groot 177 roeden.
NO    Cornelis Thijsen
ZO    Maerten Allerts
ZW    Jan Allerts
NW    Maerten Roeloffs.
Voor de somme van 177.
 
 25-02-1633 blz. 369    
Vercoop, Cornelis Jansz nu ter tijt woonende tot Vlisinghen in
Zeelant
aen Jan Jansz ende Duijff Jansdr sijn broder ende suster
een stucke lants genaemt de "Suijer Rietveen" leggende in Goten weer
groot 500 roeden.
NO    de kopers selver
ZO    de kopers selver
ZW    de kinderen van Baert Claesz Boschman
NW    Jan Engelen Schuijtmaecker.
Voor de somme van 600 gereet gelt.
 
 11-03-1633 blz. 369 v en 370  
Vercoop, Dirck Huijghen schoolmeester als voocht van Lijntgen Jansdr
aen Pieter Jansz (broeder van Lijntgen Jansdr.)
de gerechte helft van een huijs ende erff met de koper gemeen inde
Kerckbuijert.
NO    de Peperstraet
ZO    Jacob Jan Floren
ZW    de koper
NW    de gemeene gang.
Voor de somme van 375.
 
 11-03-1633 blz. 370 v en 371  
Vercoop, Jan Jansz Comens uijte naem ende van weghen Willem Jansz
Comens nu ter tijt woonende overt IJe sijn broeder
aen Engel Barentsz
372 1/2 roeden in een stucke lants genaemt de "Hooghe meed" soo alst
afgedoelt is leggende bijde Nuwendam.
NO    Dirck Huijberden met de weduwe ende kinderen van Claes
     Gerrits
ZO    Marij Michielen met haer kinderen
ZW    de weduwe van Claes Gerrits met Griet Jan Dirck Everts
NW    de weduwe van Claes Gerrits met Griet Jan Dirck Everts.
Met noch 24 roeden uijterdijck over de voors. Meede gelegen ende 6
roeden uijterdijck over Claes Bouwes weer.
Voor de somme van 722.
 
 11-03-1633 blz. 371 v en 373  
Vercoop, Jacob Jansz alias Jaep Heijn
aen Jan Jansz Jonges
drie ackertges lant leggende achter Kees vande Laen uijt tsamen 170
roeden.
NO    Griet Jan Dirck Everts
ZW    Griet Jan Dirck Everts
ZO    Twisch
Voor de somme van 80.
 
 11-03-1633 blz. 372    
Vercoop, Lambert Jacobsz tot Nieuwkoop als procuratie hebbende van
de heer Willem Nooms heer tot Aerlanderveen
aen de heer Johan van Buijtenwech heer tot Nieuwkoop, Noorden ende
Achtienhoven
de gerechte helft van vijff honden lants mitsgaders noch een halff
morgen veenlandt daer bruijcker off is Willem Willemsz.
Voor de somme van 360 gereet gelt.
 
 11-01-1633 blz. 373 v   
Vercoop, Jacob Claesz
aen Jan Maertsz
een stucke lants genaemt het "Laijck veentgen" groot 367 roeden.
NO    Maerten Maertensz
ZO    de Laijck
ZW    Anna Gerritsdr
NW    Anna Gerritsdr.
 
 11-03-1633 blz. 374    
Vercoop, Jan Maertsz
aen Jacob Claesz Schoenmaecker
twee parceelen landts genaemt het "Verdolven landt" leggende sijd op
sijd opte Groote Braeck groot tsamen 400 roeden.
NO    de weduwe ende kinderen van Havick Gerrits
ZO    Sijmon Gijsbertsz
ZW    Engel Jan Fransen
NW    Pieter Pietersz Lis.
 
 11-03-1633 blz. 374 v   
Jan Maertsz ter eenre ende Jacob Claesz Schoenmaecker ter andere
sijden bekende met malcanderen geruijlt gemangelt ende geparmitteert
te hebben de parceeltgens landt hier naer genoemt.
Eerst Jacob Claesz aen Jan Maerts een stucke landts genaemt het
"Laijck veentgen" ende Jan Maertsz aen Jacob Claesz seker landt
genaemt "Verdolven landt".
Midts conditie dat Jan Maerts opde verbeterschap vande verruijlde
landen aen Jacob Claesz sal uijtkeeren 430.
 
 11-03-1633 blz. 375 en 375 v  
Vercoop, Jan Baertsz Gael nomine uxoris
aen Cornelis Adriaensz sijn neeff als man ende voocht van Hillegundt
Gijsen
een stucke landts genaemt de suijder sijde vant "Achter ventgen"
leggende achter de hoffstede daer Claes ende Gaeff Jan Claes Louckes
in haer leven plachten te woonen groot 303 roeden.
NO    de kinderen van Pieter Gerrits Jan Japen
ZO    de voorn. kinderen met Barent de Jonge en sijn wijffs
     suster
ZW    de voorn. Barent de Jonge met sijn wijffs suster
     mitsgaders Jan Huijgen ende Maerten Jansz
NW    de Nodtsloot.
Voor de somme van 846.
 
 11-03-1633 blz. 376 en 376 v  
Vercoop, Jan Cornelisz onse moelenaer
aen Cornelis Willemsz
een acker landts groot 220 roeden gelegen in Heintges weer.
NO    Baert Jansz
ZO    Twisch
ZW    Joostgen Jans
NW    Jan Cornelis Koppes.
Voor de somme van 283.5.-.
 
 11-03-1633 blz. 377    
Vercoop, Claes Cornelisz alias Claes Aecht Jans
aen Pieter Jan Trijnen sijn schoonbroeder
een stucke landts genaemt het "Madt" gelegen int Vroon weer groot
430 roeden.
NO    Gerrit Jans
ZO    Jacob Jacobsz Leen
Z     Willem Claesz
W     de Hoogendijck.
Voor de somme van 1087.10.-. gereet gelt.
 
 11-03-1633 blz. 377 v   
Vercoop, Sijmon Jan Joosten uijt den naem ende van weghen Cornelis
Jan Joosten sijn broeder nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Claes Cornelisz alias Claes Aecht Jans
een stucke landts genaemt de "Dijckmeed" gelegen in Jan Banningen
weer groot 1288 roeden.
N     de koper selver met Jan Claes Realen
ZO    Claes Dircx tot Oostzaenen met Griet Sijmons met haer
     kinderen
Z     de koper selver
W     de Hoogendijck.
Voor de somme van 2100 gereet gelt.
 
 18-03-1633 blz. 378 en 378 v  
Vercoop, Cornelis Roeloffsz
aen Trijn Willemsdr met haere kinderen weduwe wijlent Willem
Willemsz (Jan Willemsz voor sijn moder)
171 1/2 roeden landts leggende buijtendijck bijde Nuwendam met de
kopers gemeen ende onverdeelt.
NO    Claes ende Dirck Jonge Dirck Heijnnen cum socijs
ZO    den Hoogendijck
ZW    Claes Gerrit Fransen
NW    de weduwe van Pieter Heinricxz.
Voor de somme van 260.9.5.
 
 01-04-1633 blz. 379 en 379 v  
Vercoop, Joost Willemsz uijt den naem ende van weghen Adriaen
Maertsz sijn schoonbroder nu ter tijt woonende tot Haerlem buijten
Schalckwijcker poort
aen Maerten Jansz
een stucke landts genaemt het "Binnerdelft kampgen" in Hillegundt
Roeloff weer groot 440 roeden.
NO    Willem Willemsz Kos
ZO    den Delft
ZW    Griet Sijmons
NW    Jan Maerten Roeleven.
Voor de somme van 750.
 
 01-04-1633 blz. 380    
     Schepenen ende Hemraeden inde Vrije Heerlijcheijt van
     Assendelft anno 1633.
     Schepenen,
Int Kerckvierndel        Hendrick Hendicxz
                Jan Ariaensz
Int Noordtendt         Jan Sijmons Coninck
                Willem Cornelisz (Schimmelpenningh)
Int Woutvierndel        Floris Jan Trijnen.
     Schotvangers,
Int Kerckvierndel        Roeloff Claes Sijmonsz
Int Woutvierndel        Hendrick Gerritsz Boet
Int Suijtvierndel        Claes Pietersz Jongeclaes.
     Heemraeden vande Kaech,
Inde Campen           Dirck Claesz van Dijck
Inde Volger           Claes Cornelisz Koijt
Inde Binnenkaech        Gerrit Huijgen.
     Nicolaes heere van Assendelft.
 
 08-04-1633 blz. 381 en 381 v  
Vercoop, Engel Barentsz
aen Jan Willemsz
een stucke landts genaemt de "Ackeren" gelegen int Horn weer groot
544 roeden.
NO    de verkoper selver
ZO    Heinrick Allertsz
ZW    Maerten Huijgen cum socijs
NW    Jannitgen Jans met haer soon.
Voor de somme van 1020.
 
 08-04-1633 blz. 382 en 382 v  
Vercoop, Jan Willemsz
aen Gerrit Jansz tot Westzaenen
een stucke landts genaemt het "Neske landt" leggende int Horn weer
groot 986 roeden.
NO    de Hornsloot
ZO    Jan Engelen Schuitmaecker
ZW    Maerten Huijgen cum socijs
NW    Maerten Huijgen cum socijs.
Voor de somme van 1020.
 
 11-04-1633 blz. 383    
Willem Egbertsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Theijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 7.10.-., hooftsom 125.
Onderpande het halve huijs hoijhuijs ende erff door comparant
bewoont leggende benoorden de Kerck.
NO    Neel Cornelis
ZW    Sijmon Cornelisz Backer
NW    de Wechsloot
ZO    het achterlandt.
 
 15-04-1633 blz. 384    
Vercoop, Heinrick Jans Hacksteen voor deen helft, Jacob Jansz
Schouten als voocht van Trijn Heinricxdr, Pieter Dircxz Laeckeman
als voocht van Celij Heinricxdr verstarckt met Jan Cornelisz den
Boer Armehuijssittemeester ende die voor Pieter Dircxz hem mede
starckmaeckende voor Pontiaen Dircxz sijn broder als voocht Jan
Heinricxz ende Jacob Jacobsz Leen als voocht van Marij Heinricxdr
voor dander helft
aen Claes Gijsbertsz Backer onse buijervrijer
een huijs ende erff alst door de voorn. Heinrick Jansz wort bewoont
inde Kerckbuijert.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    de koper selver
ZW    Pieter Dircxz Laeckeman
NW    Trijn Japen met haer kinderen.
Voor de somme van 295 gereet gelt.
 
 15-04-1633 blz. 384 v   
Vercoop, Jan Cornelisz Visscher
aen Pontiaen Dircxz onse buijervrijer
een acker landts groot 170 roeden gelegen in Bieren weer.
NO    Jan Auwelsz
ZO    Cornelis Moij Duven
ZW    Allert Claes volck
NW    de Delft.
Voor de somme van 160 gereet gelt.
 
 15-04-1633 blz. 385 en 385 v  
Vercoop, Jan Cornelisz Heijloo nomine uxoris
aen Pieter Jan Huijberden sijn schoonbroder
de gerechte helft van een huijs hoijhuijs ende erff onverdeelt ende
gemeen met de koper, streckende vande Wechsloot aff tot Neltges
Heinricx bruijcklandt toe.
NO    Engel Cornelisz
NW    de Molenlaen
Voor de somme van 762.10.-.
 
 22-04-1633 blz. 386    
Vercoop, Cornelis Jansz Korffmaecker onse buijervrijer soo voor hem
selven als oock voor Cornelis Claesz woonende aende Rijndijck tot
Halffweghen
aen Jan Cornelisz Boer ende Jan Claesz sijn swaeger
een gerechte derdepaert in een stucke landts genaemt "Haesse moijs
ven" leggende in Claes Bouwesz weer onverdeelt ende gemeen met de
kopers, groot tselffde derdendeel 675 roeden.
NO    Pieter Waelicxz als bruijcker
ZO    Aecht Claes Jaspers
ZW    de Huijsarmen tot Assendelft met de kinderen van Cornelis
     Egberts
NW    Gerrit Thuenis kinderen.
Voor de somme van 860 gereet gelt.
 
 26-04-1633 blz. 386 v   
Vercoop, Allert Huijgen
aen Jacob Jacobsz Leen, Pieter Dircxz Laeckeman, Pontiaen Dircx
Laeckeman ende Jacob Jansz als voochden vande kinderen van Heinrick
Jansz Hacksteen geprocreert bij Marij Jan Braers sal.
een huijs ende erff achter de Kerck op Proijen.
NO    de Huijsarmen
ZO    Gerrit Gerritsz den Ouwes
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Vinck met Cornelis
     Maerten Ghijssen
NW    de weduwe ende kinderen van Jan Claes Vinck met Cornelis
     Maerten Ghijssen.
Voor de somme van 106. 
 
 06-05-1633 blz. 387 en 387 v  
Vercoop, Engel Baertsz soo voor hem selven als oock voor Griete
Cornelis sijn schoonmoeder weduwe van Pieter Claesz ende voor Claes
Pietersz sijn schoonbroder
aen Jan ende Cornelis Willemsz Overdijck
een stucke landts genaemt het "Ventgen" groot als int Morgenboeck te
sien is inde Sijdelinge landen inde Nes.
N     de kopers selver
O     Trijn van Saenen met haer kinderen
Z     Trijn van Saenen met haer kinderen
W     Maerten Huijgen com socijs.
Voor de somme van 1775.
 
 07-05-1633 blz. 388    
Sijmon Cornelisz Backer ter eenerer ende Cornelis Simonsz sijn soon
nu ter tijt woonende op Sparendam ende Jan Heinricxz sijn schoonsoon
woonende op Wormerveer elck voor hem selven ende tesamen voor Claes
Simonsz ende Heinrick Cornelis haere respective broder schoonbroder
ende swager ter andere sijden bekende veraccordeert te sijn dat de
voorn. Simon Cornelisz aen sijn voorz. kinderen soude opdraghen ende
laeten volgen alle die goederen roerende ende onroerende soo hij die
selvighen met Wijven Cornelisdr sijn huijsvrouwe sal. beseten ende
gepossideert heeft ende in dorso deses gespecificeert staen. Midts
conditie ende expresse voorwaerde dat de voors. kinderen aen Simon
Cornelisz haeren vader jaerlijcx de usufruct ende lijftocht vande
voors. goederen sullen uijtkeren sijn leven lang geduijerende
conform het testament ende uijterste wille vande voorn. Wijven
Cornelisdr gepasseert voor Schout ende Schepenen alhier in date den
28e aprilijs anno 1623. Twelck de voorn. Cornelis Simonsz ende Jan
Heinricxz belooffden nae te komen ende te voldoen.
Inventaris vande goederen int witte van desen geroert.
Eerst seventhien hondert kars. guldens tot 40 groot Vls tstuck aen
verscheijden obligatien.
Noch het huijs het erff twelck de voorn. Simon Cornelisz met sijn
soon Claes Simonsz tegenwoordich bewoont.
Huijsraet, twee bedden, noch seven oorkussens, vijff deeckens, een
kasjen, een spinnitgen.
 
 26-05-1633 blz. 389 en 389 v  
Vercoop, Jacob Maertsz
aen Simon Maertsz sijn broder nu ter tijt woonende inde Beemster
een stucke landts genaemt die "Binkaijck" gelegen in Roeloff Sijmons
weer groot 830 1/2 roeden.
NO    Baert Jan Gaelen volck
ZO    Stijn Havicx
ZW    Engel Cornelisz
NW    Neltgen Heinricx met haer kinderen.
Voor de somme van 1400.
 
 06-06-1633 blz. 390
Maerten Ootgersz schuldich
aen Stijntgen Vrericxdr weduwe wijlen Ponchias van Paenderen poorter
der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 45, hooftgelt 900.
Onderpande 359 roeden veenlandt leggende in Niel Sieuwen weer.
NO    Willem Bastiaens
ZO    den IJdijck
ZW    Marij Jansdr met haer kinderen
NW    Pieter Ootgers.
Noch een stucke lants inde gemeene Kaech gecomen van Gerrit Bouwes
groot 310 roeden.
ZO    Trijn van Saenen met haer kinderen
ZW    de Meer
NW    Neel Maertens met haer kinderen
NO    de Biescamp.
Noch een stucke landts genaemt de "Dijckveen" gelegen in Bouwes weer
groot 544 roeden.
NO    Trijn Claes Duves
ZO    de IJdijck
ZW    Dirck Pietersz kinderen
NW    de weduwe ende kinderen wijlen Havick Gerritsz.
Item noch thuijs ende erff dat hij comparant tegenwoordich bewoont,
streckende vande Heerenwech aff tot des comparants achterlandt toe.
NO    Jan Ootgers
ZW    de kinderen van Dirck Pieters.
 
 16-06-1633 blz. 390 v   
Claes Willemsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande vier ackeren veenlandt leggende int Lange Laeners weer
groot tsamen 671 roeden.
NO    Marij Gijsen met haer kinderen
ZO    Heinrick Baerses cum socijs
ZW    Maerten Dircks Stoffels met Jan vant Veer
NW    Hillegundt ende Aechtkes Dircken.
Noch het huijs ende erff twelck hij comparant tegenwoordich bewoont,
streckende vande Heerenwech aff tot het achterlandt toe.
NO    de kinderen van Maerten Roeloff Sijmons
ZW    Jannitgen Cornelisdr.
 
 24-06-1633 blz. 391 en 391 v  
Vercoop, Engel Baertsz uijt den naem ende van weghen Simon
Gijsbertsz sijn swaeger
aen Jan Baertsz onse buijervrijer des comparants broder
396 roeden landts van het uijtereijnde in off tot het ouwe slootgen
toe van een stucke lants genaemt de "Uijterven" leggende in Dirck
Baerten weer.
NO    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Dirck Baerten
ZO    Claes Simonsz Crabmuis tot Haerlem
ZW    Claes Stijnnen
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 660.
 
 03-07-1633 blz. 392    
Jan Engelsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Madt" leggende voor des
comparants duer bijde Nuwendijck groot 461 roeden.
NO    Claes Jan Huijgen
ZO    Claes Jan Huijgen
ZW    Adriaen Jansz
NW    de Wechsloot.
 
 05-08-1633 blz. 393    
Vercoop, Jan Heinricxz Backer ende Jan Gerritsz Thuenen
aen Pieter Claesz den Ouwes
twee veenackers lants leggende sijd op sijd achter Claes Pieter
Heinricx uijt groot tsamen 120 roeden.
ZW    Claes Cornelis Koijt
ZO    Twisch
NO    Claes Pietersz de Winter
NW    Dieuwertgen Peetemoijs cum socijs.
Voor de somme van 70 gereet gelt.
 
 12-10-1633 blz. 393 v 
Vercoop, Sijmon Gerritsz Gues soo voor hem selven ende voor de
meerdere kinderen ende erffgenamen wijlent Gerrit Sijmons Gues sal.
sijn vader
aen Roeloff Maertsz
twee veenackertges het een groot 50 roeden gelegen in Offelaets weer
genaemt "Tuijntgen".
NO    Maerten Dircx Steffens
ZW    Griet Gerrit Havicken met haer kinderen.
Noch een ackertgen mede genaemt het "Tuijntgen" groot 20 roeden
gelegen in Marij Heijnnen weer.
NO    Heinrick Heinricxz
ZW    Roeloff Engelsz.
Voor de somme van 36 gereet gelt.
 
 17-08-1633 blz. 394    
Jan Cornelis Visscher schuldich
aen Sacharias Dircxz poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande sijn huijs ende erff benoorden de Kerck, streckende vande
Heerenwech tot het achterlandt toe.
NO    Willem Jansz
ZW    Jan ende Neel Engel Dirck Bieren.
Noch een ackertgen landt leggende in Bieren weer groot 103 1/2
roeden.
NO    Engel Dirck Bieren
ZO    Engel Dirck Bieren
ZW    Willem Jansz
NW    Woudt Moij Duven.
 
 26-08-1633 blz. 394 v en 395  
Vercoop, Cornelis Cornelisz
aen Jacob Claesz Schoenmaecker
een gerechte sestepaert in een stucke lants genaemt het "Madt"
leggende inde gemeene Kaech groot het sestepaert 200 roeden met de
Huijsarmen ende anderen gemeen ende onverdeelt, streckende vande
Sluijssloot tot de Meer toe.
NW    Dirck Claes van Dijck cum socijs
ZO    de weduwe ende kinderen van Pieter Pietersz Lis.
Met een pacht ofte opstal van 28 stuijvers sjaers competeerende
seecker poorter der stadt Amstelredam.
Voor de somme van 184.
 
 02-09-1633 blz. 395 v   
Vercoop, Bouwen Jansz
aen Heinrick Engelsz ende Trijn Pieters Houtcooper weduwe wijlen
Garbrant Cornelisz 
te samen een gerechte sestepaert van een Olijmolen ende erff inde
Heijd met de kooper cum socijs gemeen ende onverdeelt.
NO    Isaeck Dircxz
ZO    Paulus Pietersz
ZW    Paulus Pietersz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 400 gereet gelt.
 
 01-10-1633 blz. 396    
Jan Cornelis Roeleven onse buijervrijer schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Ventgen" gelegen achter
Gerrit Thijsen worff groot 833 roeden.
NO    de weduwe ende kinderen wijlent Dirck Cornelisz Huijser
ZO    Roeloff Engelsz
ZW    Roeloff Engelsz met Willem Cornelis Vrouwen
NW    de Worven.
 
 07-10-1633 blz. 397 en 397 v  
Vercoop, Arent Claes Rijs ende oock voor Willem Claes Rijs sijn
broder
aen Jan Cornelis Roeleven onse buijervrijer
de gerechte helft van Gerrit Rijssen huijs de vierdepaert vant
hoijhuijs met een gerechte vierdepaert vande worff aende Leegendijck
met Pieter Jansz den Ouwes cum socijs gemeen ende onverdeelt.
NW    de Leegendijck
NO    de Camp
ZO    de Camp
ZW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 200.
 
 14-10-1633 blz. 398    
Pieter Allertsz schuldich
aen Maerten IJsbrants buijerman op Saerdam
een jaerlijcxe losrenten van 78, hooftgelt 1300.
Onderpande een stucke lants genaemt de "Hooge meed" groot 983 roeden
in Heinrick Gijsen weer.
NO    Heinrick Cornelisz
ZO    Heinrick Jan Neelen als bruijcker
ZW    Anna Claes Jan Baerts met haer kinderen
NW    den Leegendijck.
Noch twee ackers leggende eijnd aen eijnd achter des comparants uijt
groot tesamen 172 roeden.
NO    Jannitgen Allertsdr
ZO    Jan Thijssen
ZW    Pieter ende Bastiaen Bouwesz
NW    Claes Bouwesz.
Noch een acker int selfde weer groot 89 roeden.
NO    Pieter Bouwesz
ZO    Bastiaen Bouwesz
ZW    Jannitgen Allertsdr
NW    Willem Claesz Rijs.
Noch een ackertgen in Heinrick Ghijsen weer.
NO    Trijn Pieters
ZO    Dirck Pieter Allerden
ZW    Willem Willem Allerden
NW    de Delft.
 
 22-10-1633 blz. 399    
Vercoop, Joost Cornelisz tot Crommenie
aen Heinrick Cornelisz
een ackertgen lants groot 85 roeden genaemt het "Lammerenventgen"
gelegen inde Hondert gaerden.
NO    Pieter Waelicxz
ZO    Engel ende Jan Claesz Moll
ZW    Engel ende Jan Claesz Moll
NW    Engel ende Jan Claesz Moll.
Voor de somme van 55.5.-. gereet gelt.
 
 02-12-1633 blz. 400    
Jacob Claesz Schoenmacker schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe van doctor Augusteijn van Teijlinge
poorterse der stadt Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke veenlant groot een halff morgen gelegen
ontrent de Groote Braeck.
ZW    Engel Jan Fransen met Claes Woutersz
NW    Pieter Pietersz Lissen weduwe ende kinderen
NO    de weduwe ende kinderen van Havick Gerritsz
ZO    Simon Gijsbertsz.
 
 30-12-1633 blz. 400 v en 401  
Vercoop, Engel Baertsz 
aen Jan Cornelisz Huijpen sijn schoonbroeder
een stucke lants genaemt de "Haegh" groot 470 roeden leggende inde
Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    Jan Jansz Comen
ZW    de Vlietsloot
NW    Marij Engels, Cornelis Allertsz ende Cijtgen ende
     Jannitgen Heinricxdr.
Voor de somme van 1250.
 
 30-12-1633 blz. 401 v en 402  
Vercoop, Claes Jacobsz als broeder ende voocht van Alijt Jacobsdr
met haer soon
aen Jacob Jansz Keijck een huijs ende erff int noort eijnde.
NO    Dieuwer van Winckel
ZO    Aecht Claes Jaspers
ZW    Dirck Pieter Allerden
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 550.
 
 13-01-1634 blz. 402 v   
Vercoop, Jacob Jansz Kaijck
aen Heinrick Engelsz
een gerechte derdendeel van een Olijmolen huijs ende erff inde Heijd
met de koper cum socijs gemeen ende onverdeelt.
NO    Isaeck Dircxz
ZO    Pauwels Pietersz volck
ZW    Pauwels Pietersz volck
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 600 gereet gelt.
 
 13-01-1634 blz. 403    
Vercoop, Jan Jansz Coomen
aen Cornelis Mathijssen
een stucke lants genaemt het "Achterventgen" groot 454 roeden
leggende achter Alijt Jans Thijssen uijt int Dam weer.
NO    de weduwe ende kinderen van Jan Cornelisz Koijt
ZO    Alijt Jan Thijssen 
ZW    de koper selver
NW    de Keijck.
Voor de somme van 716 gereet gelt.
 
 27-01-1634 blz. 403 v en 404  
Vercoop, Pieter Cornelisz vant Hoff
aen Pieter Dirck Jong Claessen
een huijs hoijhuijs ende erff bij hem comparant bewoont int suijt
eijnd.
NO    Stijn Havicken
ZO    Roeloff Cornelisz
ZW    Roeloff Cornelisz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1306.5.-.
 
 27-01-1634 blz. 404 v   
Vercoop, Pieter Dircxz Laeckeman
aen Willem Cornelisz Vrouwen
een ackertgen lants groot 152 roeden gelegen in Holcken weer.
NO    de koper selver
ZO    Roeloff Engelsz
ZW    Aecht Claes Jaspers
NW    Jan Cornelisz Koppes.
Voor de somme van 174.16.-. gereet gelt.
 
 27-01-1634 blz. 405 en 405 v  
Vercoop, Jacob Jacobsz Leen
aen Jan Engel Jan Banningen ende Cijtgen Jaep Roeden
een stucke lants genaemt het "Ventgen" groot 800 roeden met de
uijterdijck daer over groot 62 roeden gelegen Buijtenhuijssen,
streckende vande Wechsloot off tot de Meer toe.
NO    Trijn Claes Duves
ZW    de kinderen van Allert Cornelisz Korssen.
Voor de somme van 1708.
 
 27-01-1634 blz. 406 en 406 v  
Vercoop, Jan Outgers
aen Cornelis, Jan ende Arent Adriaensz
een stucke lants genaemt het oppereijnde van "Schapenven" groot 1710
roeden gelegen in Gijsen weer.
ZO    Jacob Jacobsz Leen
ZW    de koper selff met Griete Gerritsdr
NW    Jacob Smits volck
NO    Dirck Bieren volck.
Voor de somme van 3500.
 
 27-01-1634 blz. 407 en 407 v  
Vercoop, Jacob Maertsz
aen Claes Jacobsz
twee veenackers leggende sijd op sijd in Simon Tijten weer groot
tsamen 304 roeden.
NO    Neeltgen Heinricx als bruijckster
ZO    Jan Heijloo
ZW    Jan Willem Gaelen
NW    den Delft.
Voor de somme van 355.
 
 27-01-1634 blz. 408 en 408 v  
Vercoop, Frans Claesz uijt den naem ende van weghen Claes Gerritsz
Franssen sijn vader
aen Jacob Claes Jan Baerts sijn oom
1381 roeden lants leggende met de kooper gemeen ende onverdeelt in
verschijden perceelen.
Voor de somme van 2071.10.-.
 
 27-01-1634 blz. 409 en 409 v  
Vercoop, Jacob Claes Jan Baerts
aen Dirck Willemsz
een stucke lants genaemt het "Binner Delftien" groot 236 roeden
gelegen in Gerrit Claes Pauwels weer.
NO    Jan Allertsz Coninck
ZO    de koper selver
ZW    de verkoper
NW    Jan Claesz.
Voor de somme van 500.
 
 27-01-1634 blz. 410 en 410 v  
Vercoop, Pieter Claesz alias Pieter Heijn
aen Dirck Baertsz
een stucke lants genaemt de "Uijterven" groot 920 roeden gelegen in
Jacob Allerts weer.
NO    Baert Jansz
O     de weduwe ende kinderen van Cornelis Jaspers
ZW    Engel Allerden
NW    de verkoper selff.
Voor de somme van 1634.
 
 27-01-1634 blz. 411 en 411 v  
Vercoop, Jacob Jacobsz Leen
aen Frans Claesz
een stucke lants genaemt de "Buijtkeijck" groot 1273 roeden gelegen
achter Jong Engel uijt.
NO    Jacob Jan Koppen volck
ZO    de Keijck
ZW    Bastiaen Bouwesz en Claes Engel Roeleven
NW    Cornelis Roeloff Jaspers.
Voor de somme van 1720.
 
 10-02-1634 blz. 412 en 412 v  
Vercoop, Pieter Claesz alias Pieter Heijn
aen Claes Jacobsz ende Pieter Claesz de Winter
elck de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Meed" groot
int geheel 1750 roeden leggende in Jacob Allerts weer.
NO    Baert Jansz
ZO    Dirck Baertsz
ZW    Trijn Cornelis Jaspers
NW    Baligen meed.
Voor de somme van 2625.
 
 10-02-1634 blz. 413    
Vercoop, Baert Pietersz tot Crommenie
aen Dirck Arisz tot Crommenie
een stucke lants genaemt het "Leij veentgen".
W     Joost Cornelisz
N     Joost Cornelisz
O     de banscheijt van Westzaenen
Z     Claes Dignums.
Voor de somme van 505 gereet gelt.
 
 10-02-1634 blz. 413 v en 414  
Vercoop, Pieter Claesz de Winter
aen Theunis Gerritsz
een stucke lants genaemt "Enkes meed" groot 1022 1/2 roeden gelegen
in Enkes weer.
NO    de weduwe van Pieter Maerts
ZO    Wijven Cornelisdr met haer kinderen
ZW    Stijn Havicken
NW    den Leegendijck.
Voor de somme van 2142.
 
 10-02-1634 blz. 414 v en 415  
Vercoop, Engel Allertsz
aen Pieter Claesz de Winter
een stucke lants genaemt "Molen ventgen" groot 618 roeden leggende
in Simon Tijten weer.
NO    de Molenlaen met Neeltgen Heinricx als bruijckster
ZO    Floris Pieters met de koper selff
ZW    de koper met Trijn Rengers kinderen
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1775.
 
 10-02-1634 blz. 415 v en 416  
Vercoop, Claes Aemgersz van Crommenierdijck
aen Cornelis Heinricxz van Crommenie
een gerechte derdendeel van een stucke lants genaemt "Pieter
Barenden ven" leggende aende Klamdijck met Jan Aemgers kinderen
gemeen en onverdeelt groot int geheel drie maeden.
Z     Jacob Claesz kinderen
O     Pieter Maertsz
N     de banscheijt van Crommenie.
Voor de somme van 789.
 
 10-02-1634 blz. 416 v en 417  
Vercoop, Cornelis Heinricxz van Crommenie
aen Dirck Aris woonende inde ban van Westzanen
een stucke lants genaemt de "Groote ven" groot 991 roeden leggende
inde Hondert gaerden.
N     Joost Cornelisz
O     de Enchuijsers
W     de Enchuijsers
Z     Claes Dignums.
Voor de somme van 1600.
 
 10-02-1634 blz. 417 v   
Vercoop, Claes Jansz Huijgen onse buijervrijer
aen Engel Baerts
een losrentenbrieff van 1455 hooftsomme spruijtende uijt de twee
honderste staende tegen den penning sesthien houdende opt Gemeene
lant van Hollant ende Westvrieslant in date den 22 junio anno 1625
ende dat voor de somme van 1455.
 
 10-02-1634 blz. 417 v   
Jan Cornelisz soo voor hem selven als oock voor sijn swaegers ter
eenre ende Gijsbert Jacobsz ende Willem Gerritsz als voocht van
Cornelis Allertsz ende Claes Roeloffsz als voocht van Maijns
Allertsdr ter andere sijde. Ende bekende sij comparanten met den
ander geschift geschaijden ende gegrontcavelt te hebben seeckere
parceelen van landen. Soo dat Jan Cornelisz opte verbeterschap van
sijn lodt sal uijtkeeren aen Gijsbert Jacobsz, Willem Gerritsz ende
Claes Roeloffsz de somme van 316.5.-.
 
 10-02-1634 blz. 418 en 418 v  
Vercoop, Claes Pietersz nu ter tijt woonende aen Sintaechtendijck
aen Jan Baertsz Gael
een stucke lants genaemt het "Marcken" groot 420 roeden leggende in
Huijch Blockhuijs weer.
NO    Joachim Pieters
ZO    de Huijsarmen
ZW    Jan Willems Gael
NW    Engel Cornelisz ende Dieuwertgen Ouwe Keessen.
Voor de somme van 662.10.-.
 
 10-02-1634 blz. 419 en 419 v  
Vercoop, Engel Baertsz
aen Dirck Dircxz vande Lange Laen met de weduwe ende kinderen wijlen
Claes Gerritsz
372 1/2 roeden in een stucke lants genaemt de "Hooge meed" alst hem
comparant bij Willem Jansz Komen opgedraegen ende getransporteert is
leggende bij den Nieuwendam.
NO    de koopers selver
ZO    Marij Michielen met haer kinderen
ZW    de voorn. weduwe met haer kinderen Griet Jan Dirck Everts
NW    de voorn. weduwe met haer kinderen Griet Jan Dirck Everts.
Met noch 24 roeden uijterdijck over de voors. meed gelegen ende 6
roeden uijterdijck over Claes Bouwensz weer.
Voor de somme van 780.
 
 10-02-1634 blz. 420 en 420 v  
Vercoop, Jan Simonsz Coninck collega int Schepenampt intervenierende
voor Jacob Jansz sijn swager van Crommenierdijck
aen Jan Allertsz Coninck
een stucke lants genaemt de "Meed" groot 1074 roeden leggende int
Steffens weer.
NO    Aecht Cornelis met haer dochter
ZO    Heinrick Heinricxz
ZW    Jan Jansz vant Veer
NW    Maerten Dircxz Steffens.
Voor de somme van 2306.
 
 10-02-1634 blz. 421    
Vercoop, Gijsbert Jacobsz nomine uxoris Willem Gerritsz als voocht
van Cornelis Allertsz ende Claes Roeloffsz als voocht van Maijns
Allertsdr deen ende vande voorn. Gijsbert Jacobsz Willem Gerritsz
ende Claes Roeloffsz in qualijte voors. met Jan Claes Japen ende
Willem Adriaensz nomine uxoris ende tesamen voor Jannitgen
Cornelisdr haer schoonsuster dander helft
aen Jan Claesz Reael
van een stucke lants genaemt de "Hornven" groot int geheel 1260
roeden leggende int Horn weer.
NO    Wijven Claesdr met haer kinderen ende Jan Willemsz
ZO    de Heerenwech
ZW    Maerten Huijgen cum socijs met Maerten Maerts cum socijs
NW    Maerten Maerts cum socijs.
Voor de somme van 4516.
 
 10-02-1634 blz. 421 v en 422  
Vercoop, Thuenis Gerritsz
aen Pieter Maerten Ghijssen
een stucke lants leggende achter des copers worff groot 716 roeden.
NO    Heinrick Engelsz
ZO    de koopers worff cum socijs
ZW    Jacob Gerrits
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1503.12.-.
 
 17-02-1634 blz. 422 v en 423  
Vercoop, Jan Maertsz uijt den naem ende van wegen Pieter Cornelis
sijn schoonsoon nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Willem Bastiaensz onse buervrijer
een huijs hoijhuijs ende erff int suijt eijnde, streckende vande
Wech off tot Jan Baerten achterworff toe.
NO    Jannitgen Heinricxdr met haer kinderen
ZW    de weduwe ende kinderen van Bastiaen Baertsz.
Voor de somme van 1220.
 
 17-02-1634 blz. 423 v en 424  
Vercoop, Jacob Heinricxz poorter van Haerlem als natuerlijcken
besturven voocht van Aeff Claesdr sijn moeije onse buervrijster
aen Claes Claes Roeloff Simons
een stucke landts genaemt het "Ventgen" groot 566 roeden gelegen in
Heijn Roeleven weer.
NO    Cornelis Pietersz
ZO    de Heerenwech
ZW    Aeff Roeleven Worffen met Claes Jantges
NW    Roeloff Claessen.
Voor de somme van 1600.
 
 17-02-1634 blz. 424 v en 425  
Vercoop, Jan Simonsz onse collega int Schepenampt intervenierend
voor Jacob Jansz sijn swager buerman op Crommenierdijck
aen Roeloff Claesz
een stucke lants genaemt de "Buijtkeijck" groot 1234 roeden gelegen
int Groote weer.
NO    Jan Simonsz
ZW    Jan Simonsz
NW    Claes Dircksz
ZO    de Keijck
Voor de somme van 2032.
 
 17-02-1634 blz. 425 v en 426  
Vercoop, Jan Heinricxz Backer
aen Jacob Gerrit Huijgen onse buervrijer
het oppereijnde vande "Buijtkeijck" leggende int Damweer groot 191
roeden.
NO    de koper selver
ZO    de Keijck
ZW    Gerrit Jansz Peet
NW    Marij Michielen.
Voor de somme van 300.6.8.
 
 22-02-1634 blz. 426 v   
Vercoop, Pieter Allertsz soo voor hem selven als oock voor hem sijn
consorten
aen Pieter Jacobsz onse buervrijer
een uijtdijckjen leggende over noord sijd van Nellen meed,
streckende vande Hoogendijck off tot de ouwe Kil toe groot 41
roeden.
NO    Claes Gerrit
ZW    Jan Jacobsz cum socijs.
Voor de somme van 41 gereet gelt.
 
 17-02-1634 blz. 427    
Vercoop, Claes Cornelisz Steffens soo voor hem selven als oock voor
consorten
aen Pieter Heinricxz alias Pieter Janningen
27 roeden uijterdijck leggende over Willem Gerrits weer, streckende
vande Dijck off tot de nieuwe Canael toe.
NO    Machtelt Cornelisdr met haer kinderen
ZW    de kooper selver.
Voor de somme van 24 gereet gelt.
 
 17-02-1634 blz. 427 v en 428  
Vercoop, Jan Maertsz uijt den naem en van wegen Pieter Cornelisz
sijn schoonsoon nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Cornelis ende Willem Pietersz nu ter tijt mede woonende inde
Beemster
een stucke lants genaemt het "Meetgen" groot 574 1/2 roeden gelegen
bijden Blaffsluijs.
NW    Pieter Dircxz
NO    Anna Gerrits met haer kinderen
ZO    de Langesloot
ZW    de koopers moeders huijs ende erff met het Dijckstal.
Voor de somme van 1448.
 
 17-02-1634 blz. 428 v en 429  
Vercoop, Jan Maertsz uijt naem ende van wegen Pieter Cornelisz sijn
schoonsoon nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Floris Willemsz onse buervrijer woonende op Nauertnae
een stucke lants genaemt het "Madt" groot 505 roeden leggende in
Huijgen weer.
NO    Jacob Jan Joosten
ZO    Maerten Huijgen
ZW    Maerten Maertsz
NW    Jan Willemsz.
Voor de somme van 790.
 
 17-02-1634 blz. 429 v en 430  
Vercoop, Jan Maertsz uijt naem ende van wegen Pieter Cornelisz sijn
schoonsoon nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Trijn Arentsdr met haer kinderen
een stucke lants genaemt "Ouwe Jans veen" groot 780 1/2 roeden
leggende in Ouwe Jans weer met noch de uijtdijck het selve lant
behoorende.
NO    Stijn Havicxdr
NW    de kopers selver
ZW    de weduwe ende kinderen van Havick Gerrits
ZO    Laurens Ootgers.
Voor de somme van 1828.
 
 17-02-1634 blz. 430 v en 432  
Vercoop, Jan Maertsz uijt naem ende van wegen Pieter Cornelisz sijn
schoonsoon nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Claes Jacobsz Jongejans met Aecht Pieters sijn broeders weduwe
(Gerrit Jans voor Claes Jacobsz ende Aecht Pieters sijne oom ende
moeije)
een stucke lants genaemt het "Lange lant" met hond lants daer aen
groot tsamen 382 roeden leggende in Jong Claes Dircken weer.
NW    Jan Maerten Keessen
ZO    Jan Maerten Keessen
NO    Heijnrick Allertsz
ZW    Willem Jan Claes Simons.
Noch een stucke lants genaemt het "Dijck kampge" groot 257 1/2
roeden gelegen benoorden Jong Claes Dircken weer.
ZO    Willem Jansz
ZW    de kooper selver met Laurens Claes Noomen
NO    Heinrick Allertsz.
Voor de somme van 780.
 
 17-02-1634 blz. 431 en 432 v  
Vercoop, Jan Maertsz uijt naem ende van wegen Pieter Cornelisz sijn
schoonsoon nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Cornelis Bastiaensz
een stucke lants genaemt het "Halff madt" groot 275 roeden gelegen
voor Jan Baerts uijt.
NO    Jan Maertsz
ZO    de Keijck
ZW    Jan Baertsz als bruijcker
NW    Anna Gerrits voorkinderen.
Voor de somme van 490.
 
 17-02-1634 blz. 431 v   
Floris Jansz schuldich 
aen de naegelaten kinderen van Jan Luijten in sijn leven buerman tot
Westzanen
een jaerlijcxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande sijn huijs ende erff inde Kerckbuert, streckende vande
Heerenwech off tot het achterlant toe.
NO    de kinderen van Jacob Dircken
ZW    Roeloff Maertsz.
 
 24-02-1634 blz. 433 en 433 v  
Vercoop, Dirck Gerritsz Boet
aen Pieter Heinricxz tegenwoordich wonende binnen Amsterdam
300 roeden van het uijtereijnde van een stucke lants genaemt de
"Uijter Twischveen" temeten op gelijcke voet als andere landen bij
den Heeren vande Schermer tot Twischdijck affgemeten sijn leggende
in Boets weer.
ZO    de Twisch
ZW    Willem Claesz met Wouter Willemsz
NW    de verkoper
NO    Floris Willemsz cum socijs.
Voor de somme van 900.
 
 03-03-1634 blz. 434    
Vercoop, Pieter Maerten Gijsen
aen Jan Jansz Jonges
een acker lants groot 757 roeden leggende achter Thijs Kees Heijnen
uit.
NO    Thijs Cornelisz
ZO    Cornelis Tijssen
ZW    Heinrick Jan Neelen
NW    de lange dwarssloot.
Voor de somme van 140 gereet gelt [onjuist in de acte?].
 
 03-03-1634 blz. 434 v   
Vercoop, Pieter Allertsz Coninck ende oock voor Jan Allertsz Coninck
sijn broeder
aen Pieter Arentsz Joosten
twee ackertgen lants leggende voor Gerrit Heinricx Jan Gerritsz uijt
groot 212 roeden.
NO    Griete Gerrits met haer kinderen
ZO    Simon Dircxz Nul
ZW    de koper selver
NW    de koper selver.
Voor de somme van 176 gereet gelt.
 
 03-03-1634 blz. 435 en 437 v  
Vercoop, Maerten Roeloff Jaspers
aen Jan Nielsz Ham deen en Griet Gerrit Havicken weduwe wijlen Dirck
Outgers met haer kinderen dander helft
van een stucke lants genaemt de "Uijterven" groot int geheel 1785
roeden leggende in Claes Vaers weer.
NO    Jan Cornelis van Dijck
ZO    Jan Simonsz
ZW    Neel Jan Gerrit Huijgen met Jan Peeten volck
NW    Claes Dircxz Huijberden met Jan Simonsz.
Voor de somme van 5000.
Met een jaerlijcxe pacht van 6.12.-. conserneerende de Pastorie
alhier.
 
 03-03-1634 blz. 435 v   
Vercoop, Cornelis Roeloff
aen Gerrit Simonsz Coninck
34 roeden uijterdijck over Nielen weer buijtendijck met Aeff
Bouwesdr ende Maerten Huijgen cum socijs gemeen.
NO    Jacob Jan Japen
ZW    Willem Pieters.
Voor de somme van 16 gereet gelt.
 
 03-03-1634 blz. 436 en 438 v  
Vercoop, Maerten Roeloff Jaspers
aen Claes Gerrit Jong Claessen
een stucke lants genaemt "Dircken meetgen" groot 1010 roeden
leggende int Breet weer.
NO    Jan Simonsz
ZO    Neel Jan Gerrit Huijgen
NW    Neel Jan Gerrit Huijgen
ZW    Claes Jan Gerrit Huijgen.
Voor de somme van 2590.
 
 03-03-1634 blz. 436 v en 437  
Vercoop, Maerten Roeloff Jaspers
aen Jan Baertsz Gael
een omloopgen met noch een ackertgen daer aen gelegen in Claes
Heijnen weer groot tsamen 303 roeden.
NO    Dirck Willemsz
ZO    den Delft
ZW    Cornelis Claes Pieters
NW    Jacob Claes Jan Baerts.
Voor de somme van 410.
 
 03-03-1634 blz. 439 en 439 v  
Vercoop, Pieter Heijnricksz als oom ende besturven voocht van de
naegelaten kinderen van Bouwen Heijnricksz sijn broeder sal.
aen Jan Jansz Jonges
een acker ofte omloop lants groot 415 roeden leggende achter Willem
Willem Allerden uijt.
NO    Pieter Maerten Gijsen
ZW    Pieter Maerten Gijsen
ZO    de Delft
NW    Claes Heijnen volck als bruijckers.
Voor de somme van 490.
 
 08-03-1634 blz. 440    
Pieter Allerden schuldich
aen Jan Cornelis Backer ende Arent Claesz Rijs
een jaerlijcxe losrenten van 21.5.-., hooftsom 427.5.-.
Onderpande een Olijmolen met het huijs daerbij mitsgaders het lant
daer voors. Olijmolen ende huijs op staen int noort eijnde.
NO    Jan Gerrit Huijgen
ZO    Jan Cornelisz Steffens
ZW    Heinrick Claes Heijnen
NW    Gerrit Gerrit Huijgen.
Noch een omloop lant leggende achter Evert Lauwen uijt groot 410 1/2
roeden.
NO    Pieter Jansz met Cornelis Gijsen
ZO    Jan Heinrick Backer
ZW    Claes Gerridden weduwe en kinderen
NW    Dirck Cornelisz Maijen.
Noch het huijs ende erff daer comparant in woont int noort eijnde.
NO    Willem Willem Allerden
ZO    Pieter Jans Adriaens kinderen
ZW    de Bekesteijnen tot Haerlem
NW    de Wechsloot.
 
 10-03-1634 blz. 441    
Vercoop, Heijnrick Jansz uit den naem ende van wegen Pieter Claesz
sijn schoonsoon
aen Simon Claesz Schipper
een huijs ende erff tegenwoordich bij Pieter Claesz bewoont inde
Molenbuert, streckende van de Wechsloot aff tot het achterlant toe.
NO    Baert Jan Dirck Everts
ZW    Jan Cornelis Heijloo.
Voor de somme van 1355 gereet gelt.
 
 10-03-1634 blz. 441 v en 442  
Vercoop, Claes Dircxz als broeder ende voocht van Anna Dircxdr
aen Simon Claesz Schipper
een gerechte derdendeel in een stucke lants genaemt "Buijtkeijck"
groot tvoors. derdendeel 386 1/2 roeden leggende in Ouwes weer
onverdeelt met de koper gemeen.
NO    Maerten Roeloffsz met Machtelt Cornelisdr
ZO    Claes Jansz den Ouwes
ZW    Claes Jansz met Roeloff Engelsz
NW    Pieter Jansz den Ouwes.
Voor de somme van 835.13.-.
 
 10-03-1634 blz. 443 en 443 v  
Vercoop, Jan Allertsz Duijffjes
aen Simon Laurensz
een stucke lants genaemt het "Ventgen" groot 778 roeden inden Heijd.
NO    Isaeck Dircxz en de weduwe Maerten Dircksz
ZO    Joost Cornelis
W     de kooper selven
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1556.
 
 10-03-1634 blz. 444 en 444 v  
Vercoop, Engel Claesz Moll onse buervrijer soo voor hem selven als
oock voor Jan Claesz Moll sijn broeder
aen Jan Allerts Duijfjes
een stucke lants genaemt de "Ven" groot 1196 roeden inde noorderste
Hondert gaerden.
ZO    Frerick Jacobsz
ZW    Willem Willem Allerden
NW    Adriaen Cornelis cum socijs
NO    de Watersloot.
Voor de somme van 2000.
 
 10-03-1634 blz. 445    
Roeloff Maertsz ter eenre ende Jan Jansz Vinck cum socijs ter andere
sijden. Ende bekende comparanten met den andere geschift geschaijden
ende gegrontcavelt te hebben seeckere landt. Soo dat dvoorn. Roeloff
Maertsz opte verbeterschap van sijn lodt sal uijtkeren ende betaelen
aen Jan Jansz Vinck de somme van 225.
 
 15-03-1634 blz. 445 v
Vercoop, Pieter Allertsz
aen Jan Maerten Heinrick Gijssen
een stucke lants groot 1107 gelegen in Heinrick Gijsen weer.
NO    Niel Cornelisz cum socijs
ZO    Hillegunt Jans met haer kinderen
ZW    Jan Gerrit Huijgen
NW    Trijn Willemsdr met haer kinderen.
Voor de somme van 1600 gereet gelt.
 
 17-03-1634 blz. 446 en 446 v  
Vercoop, Maerten Jansz Maghtelen voor hem selven ende voor sijn
broeder ende susters kinderen ende Maerten Maertsz sijn oom
aen Dirck Willemsz, Willem Cornelisz Vrouwen, Jan Claesz Reael ende
Claes Baertsz Boschman geordineerde Molenmeesters alhier ende sij
comparanten bekende uijt kragt van seecker procuratie op haer
gepasseert tot lasten vande gemeene ingeseten van onse dorp
Assendelft
een stucke lants genaemt de "Dijckkamp" groot 442 roeden gelegen in
Kruijven weer.
NO    Jacob Cornelisz ende Cornelis Jan Trijnen
ZO    Jan Nielen Backer
ZW    Trijn Arentsz met haer kinderen
ZW    Jan Engelsz Schuijtemaecker.
Voor de somme van 240.2.-.
 
 19-03-1634 blz. 447    
Vercoop, Pieter Allerden
aen Willem Claesz Rijs
een ackertgen lant genaemt "Koppes kampje" groot 135 roeden leggende
achter Evert Lauwen uijt.
NO    de kooper selver
ZO    de Delft
ZW    Jannitgen Engels
NW    Evert Lauwen.
Voor de somme van 105 gereet gelt.
 
 24-03-1634 blz. 448 en 448 v  
Vercoop, Claes Claesz onse buervrijer Willem Jacobsz ende Claes
Jansz buerluijden tot Assum inde banne van Uijtgeest
aen Dirck Allertsz
de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Dijckven" groot
tselve helft 1047 1/2 roeden int Kerckweer.
NO    Pieter Jan Trijnen
ZO    Hillegundt Jans met Simon Claesz
ZW    Adriaen Jansz kinderen
NW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 3212.10.
 
 24-03-1634 blz. 449 en 449 v  
Vercoop, Claes Claesz onse buervrijer Willem Jacobsz ende Claes
Jansz buerluijden tot Assum inde banne van Uijtgeest
aen Simon Claesz Wildeboer
een stuck lant genaemt de "Meed" groot 944 roeden int Kerckweer.
NO    Hillegundt Jansdr
ZO    Claes Baerts cum socijs
ZW    Claes Cornelisz
NW    Cornelis Claesz ende Dirck Allerden cum socijs.
Voor de somme van 2544.
 
 27-03-1634 blz. 450    
Pieter Allerden schuldich
aen Maerten Isbrantsz
een jaerlijcxe losrenten van 40, hooftgelt 800.
Onderpande een stucke lants genaemt de "Meed" groot 983 roeden
gelegen in Maerten Heinricx weer.
NO    Heinrick Cornelisz
ZO    Heinrick Jan Neelen
ZW    Anna Claes met haer kinderen
NW    de Leegendijck.
Noch een huijs ende erff door comparant bewoont int noort eijnde,
streckende vande Wechsloot tot het achterlant.
NO    Willem Willem Allerden
ZW    de Bekesteijnen.
Noch de Olijmolen met ackertges off omloopges daeraen gelegen groot
410 roeden.
NO    Jan Gerrit Huijgen
ZO    Jan Kees Steffens
ZW    Griet Willem Allerden met haer kinderen
NW    Gerrit Gerritsz.
Noch drie ackergens lant twee eijnd aen eijnd groot tsamen 183
roeden leggende achter comparants huijs uijt.
NO    Jannitgen Allerts
ZO    Jan Tijsz
W     Bastiaen ende Pieter Bouwesz
NW    Claes Bouwesz.
Dander groot 78 roeden.
NO    Pieter Bouwesz
ZO    Bastiaen Bouwesz
ZW    Jannitgen Allerts
NW    Willem Rijsen.
Noch een ackergen groot 66 roeden.
NO    Trijn Pieters
ZO    Dirck Pietersz
ZW    Willem Allerden
NW    den Delft.
 
 01-04-1634 blz. 451    
     Schepenen ende Hemraeden van Assendelft anno 1634.
     Schepenen,
Int Broeckvierndel       Hendrick Cornelis Hendricksz
Int Kerckvierndel        Gerrit Hendricksz
                Jan Baertsen Gael
Int Woudtvierdel        Claes Baertsz Boschman
Int Nesvierndel         Maerten Huijgen vant Hoff.
     Schodtvangers,
Int Broeckvierndel       Cornelis Cornelisz Meusz
Int Woudtvierndel        Jan Jansz Peet
Int Nesvierndel         Cornelis Engelsz vant Hoff.
     Hemraeden vande Kaech,
Inde Campen           Willem Jansz
Inde Volger           Niel Roeloffsen
Inde Binnenkaech        Dirck Allerden
     Nicolaes heer van Assendelft.
 
 24-03-1634 blz. 452    
Vercoop, Cornelis Roeloffsz uijt den naem ende van wegen Claes Engel
Roeliven sijn schoonsoon
aen Claes Heijnricksz
een acker lant groot 286 roeden leggende in Jong Bouwes weer.
NO    Dirck Pieter Allerden
Voor de somme van 429 gereet gelt.
 
 31-03-1634 blz. 452 v en 453  
Vercoop, Gerrit Jansz nomine uxoris
aen Cornelis Heijnricksz onse buervrijer als soon ende voocht van
Neel Jan Gerrit Huijgen met haer kinderen
een stucke lants gelegen buijten Dijck genaemt "Jan Lijcken
uijterdijck" groot 579 1/2 roeden, streckende vande Hoogendijck tot
het nuwe Canaal toe.
NO    Anna Pieters Jong Claesz weduwe
ZW    de kopers selver
Voor de somme van 811.6.-.
 
 31-03-1634 blz. 453 v   
Vercoop, Pieter Jan Trijnen
aen Claes Pietersz
een stucke lants gelegen inde Buijtenkaech met Claes Claesz volck
ende Gerrit Allerts gemeen ende onverdeelt groot 266 roeden.
N     Jan Gerrit Huijgen volck
O     Jan Ootgers kaijch
Z     de Huijsarmen
W     de Meer.
Voor de somme van 291.5.-. gereet gelt.
 
 31-03-1634 blz. 454 en 454 v  
Vercoop, Simon Claesz Schipper
aen Jan Jansz Venus
een huijs ende erff inde Molenbuert.
NO    Michiel Willemsz
NW    Michiel Willemsz
ZO    de Heerenwech
ZW    Jasper Roeloffsz.
Voor de somme van 708.
 
 07-04-1634 blz. 455 en 455 v  
Vercoop, Jan Jansz Vinck soo voor hem selven als oock voor Roeloff
Maertsz ende Claes Claesz sijne swaegers
aen Jacob Jacobsz Leen
een stucke lants genaemt "Warnaers ventgen" groot 529 roeden inde
Kerckbuert.
NO    Cornelis Claesz Duven
ZO    Willem Willemsz Kos
ZW    de koper
Nw    de Werven.
Voor de somme van 1706.
 
 07-04-1634 blz. 456    
Jacob Jansz Keijck schuldich
aen Alijt Meermans weduwe Francois Heermans poorterse tot Amsterdam
een jaerlijcxe losrenten van 16.5.-., hooftgelt 300.
Onderpande een huijs ende erff int noort eijnde, streckende vande
Wech aff tot het achterlant toe.
NO    Dieuwer van Winckel
ZW    Pieter Allerden.
 
 28-04-1634 blz. 456 v en 457  
Vercoop, Jan Barentsz Schout tot Westzanen soo voor hem selven als
oock voor Jan Pietersz sijn neev mitsgaders voor Anna ende Trijn
Pietersdr sijn nigten, Jacob Jacobsz Leen ende Jan Jansz Korver
beijde voor haer selven ende Jan Jansz Klaus als voocht van Neel
Jans sijn suster, alle participanten vande Olijmolen ende thuijs
daerbij staende inde Woutbuert.
NO    Griet Simons
ZO    de Delft
ZW    IJsbrant Gerritsz
NW    Trijn Pietersdr
aen IJsbrant Claesz ende IJsbrant Jansz
dselvige Molen en huijs.
Ende bekende de kopers de voors. koope staende pede wederomme te
hebben overgedaen aende voors. Jacob Jacobsz Leen voor drie
achtepaerten ende aende voorn. Trijn Pietersdr mede drie
achtepaerten ende aen Maerten Jansz een vierde paert.
Voor de somme van 2672, wel verstaende dat roerende goederen tot
de voors. molen behoorend hiermee gesmolten ende gerekent sijn
getaxeert ter somme van 386.10.-.
 
 28-04-1634 blz. 457 v en 458  
Vercoop, Claes Gijbertsz Schoon
aen Pieter Gijsbertsz Schoon sijn broeder
de gerechte helft van een stucke lant genaemt het "Ventgen" groot
int geheel 500 roeden gelegen voor Adriaen Jansz uijt.
O     Roeloff Cornelisz
Z     Cornelia Cornelis met haer kinderen
W     Roeloff Gerritsz
N     Claes Jan Huijgen.
Voor de somme van 375.
 
 02-05-1634 blz. 458 v en 459  
Vercoop, Jan Floren
aen Trijn Pietersdr weduwe wijlen Garbrant Cornelisz
een stucke lants genaemt het "Boeveechen" groot 605 roeden leggende
in Claes Niels weer.
NO    Trijn Pietersdr selff
ZO    de Delft
ZW    IJsbrant Gerrits met Claes Cees Floren worff
NW    de werven van Claes Gerritsz Boet en Jacob Jansz Schouten.
Voor de somme van 1550.
 
 19-05-1634 blz. 459 v en 465  
Vercoop, Claes Cornelis Vinck soo voor hem selven als oock voor
IJsbrant Dircksz ende Jan Roeloffsz respective schoonbroeder ende
swager
aen Gerrit Engelsz
een huijs ende erff, streckende vande Heerenwech off tot het
achterlant toe.
NO    de weduwe van Dirck Schouten
ZW    Gerrit Heinricxz.
Voor de somme van 600.
 
 26-05-1634 blz. 460 en 467 v  
Vercoop, Cornelis Claesz soo voor hem selven als oock voor de
meerdere erffgenamen van Neeltgen Pietersdr sijn overleden
schoonmoeder
aen Floris Pietersz Schoonmacker als broeder ende voocht van Trijn
Pietersdr weduwe wijlen Pieter Roeloffsz sijn suster met haer
kinderen
vier vijffdepaerten van een huijs ende erff inde Kerckbuert gemeen
met Trijn Pietersdr alst selvige lest bewoont is bij Neeltgen
Pietersdr sal., streckende vande Wechsloot aff tot het achterlant
toe.
NO    Niel Jansz
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Claesz Vinck.
Voor de somme van 180.
 
 26-05-1634 blz. 460 v   
Vercoop, Aemgert Jansz als voocht van Marij Centen weduwe wijlen
Claes Dircxz tot Crommenie opt Weij-veer inde banne van Westzanen
aen Gerrit Jellis ende Jan Dircxz naegelaten kinderen van Dirck
Jelis sal.
de gerechte vierdepaert van een huijs ende erff onverdeelt ende
gemeen met de koopers, streckende vande Heerenwech off tot het
achterlant toe.
NO    Theunis Gerritsz
ZW    Jan Cornelis Baernden.
Voor de somme van 76 gereet gelt.
 
 06-06-1634 blz. 461 en 463 v  
Vercoop, Jan Claesz Reael
aen Johan Damius Bailliu der Hooge Heerlijckheijt van Assendelft tot
Haerlem resideerende
een stucke lants genaemt de "Wilde hem" wesende leen vande Hooge
Heerlijckheijt van Assendelft groot 780 roeden leggende inde Hemmen.
NO    de kinderen van Laurens Cornelis vant Hoff
ZO    Claes Woutersz
ZW    de Hornsloot
NW    Trijn Arents met haer kinderen.
Voor de somme van 615.
 
 16-06-1634 blz. 461 v   
Vercoop, Arent Claesz Rijs uijt naem ende van wegen Willem Claesz
Rijs sijn broeder
aen Claes Cornelisz Steffens
twee veenackers leggende achter Cornelis Dircksz uijt sijd op sijd
binner Delft.
NO    Garbrant Cornelis
ZO    de Delft
ZW    de Delft
NW    Dirck Cornelis met Griet Jannen.
Voor de somme van 280 gereet gelt.
 
 16-06-1634 blz. 462 en 462 v  
Vercoop, Willem Woutersz
aen Dirck Claesz Wijven sijn swager
een stucke lants genaemt het "Binnenkeijckjen" groot 808 roeden.
NO    Griet Gerrits met haer kinderen
ZO    Pieter Arentsz Joosten
ZW    Hillegunt Jans met haer kinderen
NW    de Keijck.
Voor de somme van 1650.
 
 01-06-1634 blz. 463    
Niel Cornelisz schuldich
aen de naegelaten kinderen van Jan Luijtsz in sijn leven buerman tot
Westzanen
een jaerlijcxe losrenten van 6, hooftgelt 120.
Onderpande het huijs ende erff daer comparant in woont int noort
eijnde.
NO    Claes Walichsz
ZO    de Heerenwech
ZW    de comparant
NW    de comparant.
 
 13-05-1634 blz. 464    
Jan Cornelis onse buervrijer schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 7.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Ventgen" leggende achter
Gerrit Thijsen worff groot 813 roeden.
NO    Machtelt Kees Dircken
ZW    Roeloff Engelsz met Willem Cornelis Vrouwen
ZO    Roeloff Engelsz
NW    Gerrit Thijsen ende Pieter den Ouwes worven.
 
 13-05-1634 blz. 464 v   
Vercoop, Jan Maerten Roeleven schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Ventgen" gelegen achter de
worven in Hillegundt Roeloffs weer groot een morgen.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    Maerten Jansz, de Oliemolen met Griet Sijmonsdr
NW    de comparant ende Jan Vincken worven.
 
 19-05-1634 blz. 465 v   
Jan Cornelis voor hem selven, Willem Adriaens als man ende voocht
van Aechte Cornelisdr, Jan Claes Japen als getrouwt hebbende Alijt
Cornelisdr, Heinrick Gerritsz Boet van wegen Claes Gerritsz Boet
tegenwoordich over zee ende sant wesende sijn broeder als getrouwt
hebbende Jannitgen Cornelisdr, Claes Maertsz als voocht van Maritgen
Cornelisdr, Gijsbert Jacobsz als getrouwt hebbende Theunis
Allertsdr, Willem Gerrits als voocht van Cornelis Allertsz, Claes
Roeloff als voocht van Meijns Allertsdr. Altesamen erffgenamen van
Cornelis Pietersz sal. haere respective vader, bestevader mitsgaders
mede erffgenamen van Griete Cornelis haere respective suster ende
moeije. Ende sij comparanten bekende tesamen ende elck bijsonder aff
te gaen ende te renuncieren duijterste wille off fidei commis van
Cornelis Pietersz sal. mitsgaders van Griete Cornelis gepasseert
voor Schout ende Schepenen alhier in date den 16e martio anno 1615.
 
 19-05-1634 blz. 466    
Vercoop, Pieter Gijsbert nu ter tijt wonende Cnollendam voor hem
selven ende oock voor Cornelis Gijsbertsz woonende op Saerdam
aen Gerrit Gijsberts
213 roeden in een stucke lant genaemt "Claes Koppes ven" opte
Nauwevliet met de koper ende Hillegunt Gijsen gemeen.
NO    de Nauwevliet
ZO    Jan Engelsz
ZW    Jan Maertsz
NW    Claes Jacobsz cum socijs.
Voor de somme van 400 gereet gelt.
 
 23-05-1634 blz. 466 v en 467  
Vercoop, Jacob Jansz woonende Beverwijck
aen Willem Engel Claus
twee Twisch venen leggende sijd op sijd in Marij Heijnen weer groot
tsamen 419 1/2 roeden.
NO    Simon Dircxz
ZO    Twischdijck
ZW    Claes Simons te Haerlem
NW    Pieter Arentsz Joosten.
Noch een acker lant genaemt de "Reeff" groot 178 roeden gelegen int
Smalle weer.
NO    Jan Simons met Ootger Dircxz erffgenamen
ZO    Ootger Dircxz erffgenamen
ZW    Claes Simonsz cum socijs
NW    Pieter Arentsz Joosten.
Voor de somme van 570.
 
 16-06-1634 blz. 468 en 468 v  
Vercoop, Maerten Engelsz als oom ende besturven voocht van Achte
Floris sijn suster dochter, Cornelis Jansz ende Jan Cornelisz beijde
nomine uxoris soo voor hem selven en samen voor Jan Florisz,
Jannitgen Florisdr ende Engel Florisz mitsgaders voor de naegelaten
kinderen van Griet Florisdr (allen erffgenamen van Floris Jansz)
aen Floris Pietersz
een geheel hoijhuijs met het achtereijnde vant huijs tot het
middelste schoot toe met het erff dvoors. aff te roijen naer
uijt[wijsen] vant voorn. middelste schoot leggende inde Woutbuert
onder conditie soo de voorn. vercoopers ofte heuren nacomelingen
tvooreijnde mede willen vercoopen soo sullen sij gehouden wesen
tselvige dvoorn. Floris Pieters off sijn nacomelingen te doen tot
bueren seggen.
NW    de koper selver
NO    de koper selver
ZO    Engel ende Aechte Floris
ZW    Barent de Jonge.
Voor de somme van 525. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net