Assendelft, register van transportakten 1634-1638

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2006

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 19-07-1634 blz. 1 en 1 v  
Vercoop, Pieter Adriaens buerman tot Assum inde banne van Uijtgeest
aen Heinrick Engels
de gerechte helft van een Olijmolen genaemt de "Haesmolen" met het
derdendeel vant huijs ende erff inde Heid met de koper gemeen.
NO    Isaec Dircxz
ZO    de weduwe ende kinderen van Paulus Pietersz
ZW    de weduwe ende kinderen van Paulus Pietersz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 725.
 
 21-07-1634 blz. 2 v     
Vercoop, Cornelis Roeloffsz uijt naem ende van wegen Claes Engelsz
sijn soon
aen Willem Allertsz Backer tot Crommenie
een acker lants groot 85 roeden gelegen in Tammissen weer genaemt
"Jannitgen Kampen".
NO    Jan Willemsz met Marij Michielen
ZO    Anna Claes Baerts
ZW    Anna Claes Baerts
NW    Harmen Stoffels.
Voor de somme van 74.7.8. gereet gelt.
 
 04-08-1634 blz. 3 en 3 v  
Vercoop, Jan Cornelis Heijloo als oom ende voocht vande vier
voorkinderen van Jan Isbrants als namentlijck Dieuwer Jansdr, Griet
Jansdr, Griete Thijsen ende Cornelis Jansz
aen Jan Isbrantsz voorn. 
575 roeden in een stucke lants genaemt de "Eijck meed" leggende in
Jacob Allerts weer.
NO    Baert Jan Dirck Everts
ZO    Balich Jacob Allerts met haer kinderen
ZW    Pieter Jan Huijberden met Engel Cornelis Joncken
NW    den Hoogendijck.
Voor de somme van 1112.
 
 10-08-1634 blz. 4 en 4 v  
Vercoop, Jan Nielsz Backer
aen Floris Willemsz onse buijervrijer
een stucke veen lant genaemt de "Dijckcamp" groot 211 roeden
leggende in Willem Mathijsen weer.
NO    Jacob Jan Japen
ZO    Griet Heinricx
ZW    Lau vant Hoff kinderen
NW    de Gemeente van Assendelft.
Voor de somme van 60.
 
 25-08-1634 blz. 4 v 
Claes Simonsz ter eenre ende Heinrick Cornelisz nomine uxoris voor
hem selven ende voor Cornelis Simonsz ende Jan Heinricxz Smit sijn
swagers ter andere sijde. Ende sij comparanten bekenden met
malcanderen geschift ende gedeelt te hebben seckere goeden roerend
ende onroerend, soo dat Claes Simonsz tot sijn lot gevallen ende
aengedeelt is het huijs ende erff twelck hij comparant tegenwoordich
met sijn vader bewoont. Dat de voorn. Claes Simonsz bekende voorn.
Heijnrick Cornelisz op den beterschap van sijn lot sal uijt keren de
somme van 175.
 
 25-08-1634 blz. 5      
Maerten Outgersz schuldich
aen Heindrick Cornelisz poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 30, hooftgelt 600.
Onderpande het huijs ende erff twelck hij comparant tegenwoordich
bewoont met het lantgen achter het voors. huijs leggende groot 524
roeden.
ZW    de kinderen van Dirck Pieters
NW    Pieter Ootgersz
NO    Jan Ootgersz
ZO    de Heerenwech.
 
 09-08-1634 blz. 5 v     
Joost Dircxz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe doctor Augusteijn van Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Ventgen" achter Neel Baerts
gelegen in Maerten Jans weer groot 861 roeden.
NO    Pieter Arents Joosten
NW    Pieter Arents Joosten met Dirck Claesz
ZW    Kees Moeij Duven
ZO    Jacob Jan Japen ouwe worff.
 
 02-09-1634 blz. 6 
Vercoop van 6488 roeden vijf voeten lants affgedolven van
verschaijden parceelen lants wesende nu tegenwoordich den
Twischdijck, streckende van Nauwertnae aff tot de banschaijt van
Crommenie
aen de Hooftingelanden, Dijckgraeff ende Hemraeden vande Schermer
door de naevolgende landeijgenaeren:
Adriaen Cornelis (Crommenie),
Pieter Pouwels ende voor sijn moder Anna Claesdr,
Roeloff Claesz Nelen,
Roeloff Gerritsz,
Heinrick Jan Neelen,
Willem Jansz,
Jan Claesz Jantges ende voor Trijn Willems weduwe van Maerten vande
Heijd,
Claes Heintgen,
Jan Claesz voor de erffgenamen van Jan Cornelisz Koijt,
Joosgen Jans,
Maerten Roeloff Engelses,
Gerrit Heinrick Heijten,
Claes Jansz,
Pieter Florisz,
Joost Cornelisz,
Bastiaen Bouwesz ende voor Pieter Bouwesz sijn broder,
Jan Allertsz Duijffes,
Heinrick Jansz Baerses ende voor Claes Gerritsz sijn schoonsoon,
Jan Jansz vant Veer,
Jan Gerrit Neven,
Jacob Claes Jan Baert,
Pieter Jansz Neelen,
Wouter Claesz Mol,
Aemgert Jansz,
Claes Heinricxz ende voor Aechte Claes Jaspers sijn schoonmoder ende
Claesgen Pieters sijn moije,
Heinrick Cornelis Egberts,
Heinrick Cornelis Neelen,
Jan IJsbranden ende voor Engel Kees Heinen,
Pieter Waelicxz,
Claes Pietersz (Crommenie) voor Neeltgen Aecht Jans,
Cornelis Jansz vande Laen ende voor Dirck Cornelis Roeleven,
Engel Cornelisz Joncken,
Engel Dircxz Mol nomine uxoris,
Jan Thijsz,
Aerent Claes Rijs voor Willem Claes Rijs sijn broder,
Claes Cornelis Koijt,
Dirck Claesz Wijves,
Jan Sijmons Coninck ende voor Claes Sijmonsz sijn broder,
Sijmon Claes Gerridden nomine uxoris,
Mathijs Cornelisz ende voor Dirck Nielsz,
Jacob Dirck Maertens ende voor Cornelis Willemsz Egberts,
Claes Dinnumsz (Crommenie),
Albert Engelsz Bieren ende voor sijn oom en broders,
Jan Jansz Peet ende ook voor Cornelis Claes Moij Duven sijn
schoonvader,
Willem Cornelis Vrouwen ende voor Guert Claes den Ouwes ende voor de
weduwe ende kinderen van Claes Jansz den Ouwes,
Sijmon Dircxz Nul,
Heinrick Cornelis Heintges,
Pieter Jansz (Crommenie) vervangende Jan Claesz Vaersgen sijn vader,
Claes Woutersz,
Claes Waelicxz,
Pieter Jan Huijberden,
Dirck Gerrits Han,
Jan Jacobsz Coppen,
Jacob Willemsz ende voor Heindrick Jacobsz sijn soon,
Dirck Gerritsz Boet,
Cornelis Adriaensz,
Jan Jansz Jonges ende voor de medeerffgenamen van Marijtgen Pieters,
Heinrick Gerritsz Boet,
Harmen Stoffelsz,
Willem Egbertsz,
Willem Engelsz Klous voor Crabinus (Haerlem),
Jonge Pieter Heinricxz,
Claes Baertsz Boschman ende voor Cornelis Baertsz Boschman sijn
broder,
Maerten Dircxz Steffens ende voor Niel Jansz Kuijper,
Floris Jansz voor Jacob Jansz sijn schoonvader,
Pieter Cornelis Oomen,
Dirck Cornelis Maijen,
Jan Maertsz voor Heinrick Maertsz sijn broder,
Bouwen Willemsz als soon van Griet Jan Dirck Everts ende voor
Cornelis Thijssen sijn neeff,
Cornelis Pietersz,
Cornelis Pieter Japen,
Jan Jansz Comes,
Gerrit Cornelis Nomen,
Gerrit Heinricxz voor Griet Gerrits ende Aeff Claesdr,
Engel Allerden ende voor Maerten Allertsz sijn broeder,
Pieter Claesz de Winter voor Claes Pietersz sijn vader ende Anna
Claes sijn moije,
Heinrick Jansz Smidt ende voor Willem Simonsz sijn swaeger,
Cornelis Jansz Korver,
Simon Claes Wildeboer ende voor Willem Simonsz sijn oom,
Baert Florisz ende voor Arent Florisz sijn broder,
Willem Willem Allerden,
Claes Jacobsz nomine uxoris,
Mathijs Cornelis,
Baert Jan Dirck Everts,
Simon Laurensz ende voor sijn moder ende Jan Laurensz sijn broder,
Roeloff Engelsz,
Joachem Pietersz,
Jan Baertsz voor Cornelis Baertsz sijn broder,
Neltgen Heinricx,
Marij Gijsen,
Jacob Trijn Heinen,
Willem Gerritsz voor sijn moder ende voor Aecht Willems,
Pieter Arentsz ende voor Jacob Jansz,
Pieter Lakeman ende voor Mr. Jan Auwelsz (Purmereijnde),
Vrerick Jong Claes (Crommenie).
 
 02-09-1634 blz. 7 v     
Vercoop, Jacob Jansz tot Crommenie uijt naem ende van wegen Jan
Maijnertsz sijn vader
aen Jan Claesz tot Crommenie
een acker offte omloop lants gelegen inde noordenste Hondert Gaerden
groot naer de nuwe metinge 81 roeden.
O     de verkoper
W     de koper selver
N     de Kaijck
Z     Cornelis Baertsz.
Voor de somme van 118.9.-. gereet gelt.
 
 15-09-1634 blz. 8      
Vercoop, Pieter Allerden
aen Dirck Claesz, Engel Claesz Mol ende Engel Pietersz des
comparants soon
een Olijmolen huijs ende erff leggende int noort eijnde.
NO    Jan Gerrit Huijgen
NW    Jan Gerrit Huijgen
ZO    Dirck Claesz voorn.
ZW    Heinrick Claesz Heijnen als bruijcker.
Voor de somme van 912.10.-. gereet gelt.
 
 15-09-1634 blz. 8 v en 9  
Vercoop, Roeloff Claesz nomine uxoris
aen Gerrit Huijgen sijn schoonbroeder
een stucke lants genaemt de "Kraggen" groot 622 roeden leggende
Buijtenhuijssen.
NO    de Nieuwendijck
ZO    Jaep Rooden volck
ZW    Jaep Rooden volck met Jaep vant Veer
NW    Gerrit Cornelisz vant Hoff.
Voor de somme van 800.
 
 22-09-1634 blz. 9 v en 10  
Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff uijt naem ende van wegen Gerrit
Cornelisz sijn soon
aen Jan Engelsz
een gerechte vierde paert vant huijs en hoijhuijs en erff dat de
koper tegenwoordich bewoont onverdeelt ende met de koper gemeen.
NO    Trijn Maertens
ZO    sHeerenwech
ZW    Pieter Gijs Schoonen
NW    de koper selver.
(Gerrit Cornelisz is de swager van Jan Engelsz)
Voor de somme van 300.
 
 22-09-1634 blz. 10 v    
Jan Engelsz ter eenre ende Cornelis Engelsz vant Hoff uijt den naem
ende van wegen Pieter Cornelisz ende Gerrit Cornelisz sijn soonen
nomine uxoris, mitsgaders Jacob Claesz als voocht van Neeltgen
Engelsdr ten overstaen vande regierende Weesmeesteren tot Assendelft
ter andere sijden. Ende sij comparanten bekenden met den anderen
geschift geschaijden ende gegrondeelt te hebben sekere parceelen van
landen mitsgaders seker gedeelten van huijs ende erff hen
comparanten op ende aengestorven bij dooden ende overlijden van
Gijsbert Engelsz haere respective broeder ende schoonbroeder, soo
dat de voorn. Jan Engelsz aende voorn. Cornelis Engelsz ende Jacob
Claesz op de beterschap van sijn lot sal uijtkeren de somme van
 600.
 
 25-11-1634 blz. 11     
Evert Laurensz schuldich
aen Steijntgen Frericxdr weduwe wijlen Popias van Panderen poorterse
tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 11, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Achterventgen" gelegen
achter comparants worff groot 283 roeden.
NO    Dirck Cornelisz
ZO    Griet Jan Dirck Everts
ZW    Jan Cornelis Steffens
ZO    Comparants worff.
 
 10-01-1635 blz. 12     
Jan Willemsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Augusteijn van Teijlinge
poorterse tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande sijn huijs ende erff leggende int noort eijnde,
streckende vande Herenwech off tot het achterlant toe.
NO    Jan Heinricxz Backer
ZW    de weduwe ende kinderen van Jong Engel Engels.
Noch twee veenackers lant leggende sijd op sijd genaemt die "Ilp
ackers" groot tsaem 143 roeden.
NO    Jan Peeten volck met Cornelis Thijsen
ZO    Cornelis Thijsen met Claes Pietersz de Winter
ZW    Anna Claes Jan Baerts
NW    Marij Michielen met haer kinderen.
 
 12-01-1635 blz. 12 v en 13 
Vercoop,Wouter Jansz tot Crommenie
aen Cornelis Pieter Jan Japen
een stucke lants genaemt "Dobben hem" groot 370 roeden leggende inde
Hemmen.
NO    Jan Engelsz
ZO    Jan Engelsz
ZW    Gerrit Engelsz
NW    de koper selver.
Voor de somme van 665.
 
 19-01-1635 blz. 13 v    
Vercoop, Huijch Jansz ende Maerten Jansz Armenvoochden alhier ende
samen haer sterck maeckende voor Pieter Claesz haer collega als
voochden vande nagelaten kinderen van Nies Lauwen mitsgaders Pieter
Jansz voor hem selven ende voor de Weled. Heer van Assendelft voor
soo veel als hem selven aengaet
aen Evert Jannen
te weten de voorn. Armevoochden voor een derde paert ende Pieter
Jansz een gelijcke derde paert van twee huijsen ende erven met de
kooper gemeen ende onverdeelt.
NO    Cornelis vande Laen
ZO    de kooper selver
ZW    Jan Thijsz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 432.13.4.-. gereet gelt.
 
 19-01-1635 blz. 14 en 14 v 
Vercoop, Albert Willemsz
aen Jan Jansz Vinck
een huijs ende erff leggende achter de Kerck op Proijen, terff te
roijen naer uijtweijsen vant huijs tot het laentges sloot toe.
NO    het Laentgen
ZO    Dirck Huijgen schoolmeester ende Gerrit Gerritsz den Ouwen
ZW    de Gemeente van Assendelft
NW    de verkooper.
Voor de somme van 350.
 
 02-02-1635 blz. 15 en 15 v 
Vercoop, Pieter Gijsbertsz nu ter tijt woonende op Cnollendam
aen Maerten Willemsz onse buervrijer
een stucke lants genaemt "Maers ven" leggende inde polder van
Buijtenhuijssen groot 1169 roeden met de uijterdijck daer over groot
66 roeden.
NO    Pieter Cornelisz vant Hoff
ZO    de Heerenwech
ZW    Adriaen Jansz
NW    de Meer.
Voor de somme van 1934.
 
 20-02-1635 blz. 16 en 16 v 
Vercoop, Gerrit Gerritsz
aen Jan Claesz
een stucke lants genaemt de "Buijtkeijck" groot 936 roeden leggende
in Jacob Huijgen weer.
NW    des koopers volck
NO    des koopers volck
ZO    de Keijck
ZW    Jan Heijloo.
Voor de somme van 1885.
 
 02-02-1635 blz. 17 en 17 v 
Vercoop, Wouter Jansz tot Crommenie
aen Floris Willemsz onse buervrijer
een stucke lants genaemt de "Schinkel" groot 195 roeden leggende
inde Hemmen.
NO    de Blocksloot
ZO    Marij Engels
ZW    Wijven Claes met haer kinderen
NW    Heinrick Allertsz.
Voor de somme van 338.
 
 09-02-1635 blz. 18 en 18 v 
Vercoop, Jan Claesz als oom ende voocht vande nagelaten kinderen van
Cornelis Claesz sal. sijn overleden broeder
aen Gijsbert Jacobsz
een huijs ende erff leggende inde polder van Buijtenhuijssen met
alsulcke vrijheijt als Aelbert Huijbertsz tselvige in sijn leven
gepossedeert ende beseten heeft.
NO    de voorn. kinderen van Cornelis ende Jan Willemsz
ZO    de voorn. kinderen van Cornelis ende Jan Willemsz
ZW    de voorn. kinderen van Cornelis ende Jan Willemsz
NW    de kinderen van Allert Cornelisz Korssen.
Noch een stucke buijtendijck lant leggende over de "Hardenacker"
Buijtenhuijssen groot volgens het morgenboek 1080 roeden.
NW    de Kadijck
ZO    het IJe.
Voor de somme van 1175.
 
 09-02-1635 blz. 19     
Gerrit Gerritsz den Ouwen schuldich
aen Jan Jansz Vinck
een jaerlijcxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande het huijs ende erff twelck comparant tegenwoordich
bewoont op Proijen.
NO    Dirck Huijgen schoolmeester
ZO    Dirck Claesz Drel
ZW    Neel Jans met haer kinderen
NW    de voorn. Jan Jansz.
 
 09-02-1635 blz. 19 v en 20 
Vercoop, Willem Cornelisz Schimmelpenning uijt naem ende van wegen
Vrerick Jacobsz Schimmelpenning sijn neeff poorter van Alcmaer
aen Frans Claesz uijt naem ende van wegen Claes Gerritz Franssen
sijn vader
502 roeden in een stucke lants genaemt de "Kamp" leggende in het
Dammer weer.
NO    Cornelis Heinricxz ende Heinrick Engelsz
ZO    het Dammer meetgen
ZW    de kooper selver
NW    den Lagendijck.
Voor de somme van 882.
 
 09-02-1635 blz. 20 v en 21 
Vercoop, Willem Cornelis Schimmelpenning uijt naem ende van wegen
Vrerick Jacobsz Schimmelpenning sijn neeff poorter van Alcmaer
aen Heinrick Cornelisz onse buervrijer
twee veenackers leggende sijd op sijd inde Hondert gaerden groot
tsamen 414 roeden.
NO    Pieter Waelichsz ende Isaacq Dircxz
ZO    Jan Jansz woonende in Zeelant met Pieter Pauwelsz
ZW    de weduwe ende kinderen van Cornelis Duijffies sal.
NW    Joost Cornelisz.
Voor de somme van 564.
 
 09-02-1635 blz. 21 v en 22 
Vercoop, Willem Cornelisz Schimmelpenning uijt naem ende van wegen
Vrerick Jacobsz
Schimmelpenning sijn neeff poorter topt Alcmaer
aen Jan Claesz Mol onse buervrijer (Engel Claesz Mol onse buervrijer
voor sijn broeder)
een stucke lants genaemt het "Ventgen" leggende inde Hondert gaerden
groot 651 roeden.
NO    de Watersloot
ZO    Pieter Maertsz
ZW    Claes Jansz Baning
NW    Jan Allertsz.
Voor de somme van 736.
 
 15-02-1635 blz. 22 v en 23 
Vercoop, Cornelis Jan Barenden
aen Claes Jacobsz Tootsen
twee veenackers leggende eijnd aen eijnd in Golingen weer groot
tsamen 223 roeden.
NW    Huijbert Pietersz Ban
NO    Huijbert Pietersz Ban
ZO    Aecht Willems
ZW    Jacob Pietersz.
Voor de somme van 186.
 
 15-02-1635 blz. 23 v en 24 
Vercoop, Cornelis Jan Barenden
aen Jan Heinricxz Backer comparants schoonsoon
een huijs ende erff int noort eijnde, streckende van de Heerenwech
tot het achterslootgen toe.
NO    Nies Lauwen kinderen
ZW    Trijn Jans met haer kinderen en Neeltgen Steffens lant.
Voor de somme van 475.
 
 16-02-1635 blz. 24 v en 25 
Vercoop, Dirck Huijgen schoolmeester
aen Albert Engelsz Bieren
een stucke lants wesende de gerechte helft van "Luttickwechs ven"
leggende in Jan Baningen weer groot de selve helft 1020 roeden.
NO    Floris Pietersz
ZO    Jan Garbrantsz
ZW    de weduwe van Gerrit Willemsz
NW    Griet Simons.
Voor de somme van 2652.
 
 16-02-1635 blz. 25 v en 26 
Vercoop, Mr. Jan Auwelsz Moens poorter tot Purmereijnde nomine
uxoris
aen Dirck Huijgen schoolmeester
een stucke lants genaemt "Ven Lant" groot 1227 roeden leggende
achter de Kerck, streckende van Neel Dircx worff aff tot aen Floris
Pietersz lant toe.
NO    Jan Auwelsz selver met de weduwe van Jan Claesz Vinck
ZW    Cornelis Allertsz.
Voor de somme van 3190.4.-.
 
 16-02-1635 blz. 26 v en 27 
Vercoop, Albert Engelsz Bieren soo voor hem selven als oock voor
Anna Pietersdr sijn schoonsuster
aen Gerrit Jansz 
twee bovegen leggende eijnd aen eijnd binner Delft leggende in Jan
Kemaer weer groot tsamen 924 roeden.
NO    IJsbrant Gerritsz ende Willem Cornelisz Vrouwen
ZO    den Delft
ZW    Griet Simons weduwe met Claes Jan Roon
NW    Willem Simonsz en de koper selver.
Voor de somme van 2402.8.-.
 
 16-02-1635 blz. 27 v en 28 
Vercoop, Cornelis Jan Joosten nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Jacob Jacobsz Leen
een stucke lants in Jan Kemaers weer genaemt de "Achterven" groot
1567 roeden.
NO    Floris Pietersz met sijn kinderen
ZO    Barent de Jonge
ZW    Maerten Jansz ende Trijn Engels met IJsbrant haer soon
NW    Willem Cornelisz Vrouwen.
Noch een stucke lants genaemt de "Kamp van Roeloff Jaspers" leggende
in Floren weer groot 460 roeden.
NO    Willem Cornelisz Vrouwen
ZO    Simon Cornelis Floren
ZW    Anna Pietersdr
NW    Willem Jansz.
Voor de somme van 5680.
 
 16-02-1635 blz. 28 v    
Vercoop, Cornelis Jan Joosten nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Jan Jansz Peeten ende Cornelis Jansz Peeten
een stucke lants genaemt de "Suijder twee maed" groot 500 roeden
leggende in Tamissen weer.
NO    Dirck Claesz kinderen
ZO    Dirck Allerden
ZW    de koopers selver.
Voor de somme van 770 gereet gelt.
 
 16-02-1635 blz. 29     
Vercoop, Cornelis Jansz Joosten nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Jan Claes Simons onse buervrijer
een stucke lants genaemt het "Rietlant" groot 146 roeden gelegen
inde Hemmen.
NO    Arent Engelsz
ZO    Arent Engelsz
ZW    Jan Engelsz
NW    Jan Jansz Coomen.
Voor de somme van 219 gereet gelt.
 
 16-02-1635 blz. 29 v en 31 
Vercoop, Aris Claesz
aen Albert Engelsz Bieren
een huijs ende erff door comparant bewoont inde Kerckbuert,
streckende vande Heerenwech aff tot het achter slootgen.
ZW    de kooper selver
NO    Jan Jansz.
Voor de somme van 1200.
 
 16-02-1635 blz. 30 en 30 v 
Vercoop, Jacob Jan Floren nomine uxoris voor hem selven ende oock
voor Pieter Heinricxz sijn swager en sijn wijffs broeder
aen Jan Jansz Venis
twee ackers leggende sijd op sijd in Gijsen weer groot tsamen 262
roeden.
NO    Claes Wouters
ZO    Cornelis Adriaens
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Claesz Vinck
NW    de koper.
Noch drie ackers leggende sijd op sijd int voors. weer groot tsamen
433 roeden.
NO    Claes voorn.
ZO    de koper selff
ZW    Jan Auwelsz Moens
NW    Baert Jan Gaelen volck.
Voor de somme van 682.
 
 16-02-1635 blz. 31 v    
Vercoop, Cornelis Jan Joosten nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Dirck Cornelis Maijen
een acker lants groot 203 roeden leggende in Jancke Maerts weer.
NO    de kinderen van Dirck Claes
ZO    de kinderen van Dirck Claes
ZW    de kooper selver
NW    Jacob Mathijsz.
Voor de somme van 330 gereet gelt.
 
 16-02-1635 blz. 32 en 32 v 
Vercoop, Jacob Jansz Floren nomine uxoris voor hem selven ende voor
Pieter Heinricxz sijn swager sijnen schoonbroeder
aen Pieter Arentsz Joosten
een stucke lants leggende binner Delft in Maerten Jansz weer groot
302 roeden.
NO    Claes Jan van Sanen
ZO    de Delft
ZW    Griet IJsbranden met haer kinderen
NW    Griet Gerrits met haer kinderen.
Voor de somme van 542.
 
 16-02-1635 blz. 33 en 33v  
Vercoop, Cornelis Jan Joosten nu ter tijt woonende inde Beemster
aen Willem Gerritsz als voocht van Hillegunt Jans sijn moeder weduwe
wijlen Gerrit Willemsz een derdendeel ende Aecht Willemsdr sijn
moeije twee derdendeelen van een legen worff gelegen in Jancke
Maerts weer.
NO    Barent de Jonge Schout
ZO    Barent de Jonge Schout
ZW    Maerten Jansz
NW    Jacob Jacobsz Leen.
Voor de somme van 832.
 
 23-02-1635 blz. 34 en 34 v 
Vercoop, Jan Auwelsz Moens poorter tot Purmereijnde
aen Griete Gerrits weduwe wijlent Jacob Dircxz Smit met haer
kinderen
drie ackers leggende sijd op sijd int Vroon weer groot tsamen 442
roeden.
NO    Baert Jan Gaelen volck
ZO    de verkooper selff met Allert Claesz
ZW    Cornelis Moeij Duven
NW    Jan Gael ende Jan Jansz Venis.
Voor de somme van 442.
 
 23-02-1635 blz. 35 en 35 v 
Vercoop, Jan Auwelsz Moens poorter tot Purmereijnde
aen Allert Claesz
twee veen kampen leggende aen malcanderen int Vroon weer groot 320
roeden.
NO    Jan Jansz Venis
ZO    Dirck Huijgen
ZW    de verkooper selff
NW    de koper wijffs volck.
Voor de somme van 320.
 
 23-02-1635 blz. 36     
Vercoop, Jan Auwelsz Moens
aen Cornelis Adriaensz, Arent Adriaensz ende Jan Adriaensz
een acker lants genaemt de "Acker van Willem Dircxz" groot 120
roeden leggende int Kerck weer.
NO    Jacob de Smit volck
ZO    Jan Jansz Venis
ZW    Heinrick Jans Smit
NW    Cornelis Albertsz.
Voor de somme van 113 gereet gelt.
 
 23-02-1635 blz. 36 v    
Vercoop, Jan Auwelsz Moens
aen Dirck Engelsz Bieren
een ackertgen lants groot 120 roeden leggende in Maerten Jans weer.
NO    Claes Woutersz
ZO    Pieter Arent Joosten
ZW    Dirck Claesz
NW    Dirck Claesz.
Voor de somme van 77 gereet gelt.
 
 23-02-1635 blz. 37 
Vercoop, Jan Auwelsz Moens
aen Jan Jansz Venis
twee veenkampen leggende ten eijnde malcanderen voor de Kerck uijt
groot tsamen 442 roeden.
O     Jacob de Smits volck
ZO    Cornelis Claesz Moij Duijves
Z     Pieter Claesz Hannen
NW    de verkooper selff met Jacob de Smits volck.
Voor de somme van 482.12.-. gereet gelt.
 
 23-02-1635 blz. 37 v en 38 
Vercoop, Jan Auwelsz Moens
aen Jan Allertsz Coninck
twee veenackers lant leggende sijd op sijd int Groote weer groot
tsamen 160 roeden.
NO    Dirck Dickxz vande Lange Laen
ZO    Cornelis Claesz
ZW    Gerrit Cornelisz
NW    Griete Gerrits met haer kinderen.
Voor de somme van 118.
 
 23-02-1635 blz. 38 v en 39 
Vercoop, Jan Auwelsz Moens
aen Jan Cornelisz
drie ackers lant leggende aen malcander in Hillegunt Jan Roeloffs
weer groot tsamen 329 roeden.
NO    Jacob Dircxz Smit volck
ZO    de verkooper selver
ZW    Cornelis Albertsz
NW    Willem Cornelisz Backer.
Voor de somme van 256.
 
 23-02-1635 blz. 39 v en 40 
Vercoop, Gerrit Tijsen soo voor hem selven als oock voor sijn
broeders ende suster
aen Dirck Heinricxz
een huijs ende erff int noort eijnde.
NO    Jannitgen Allerts
ZO    Marij Michielen met haer kinderen
ZW    Cornelis Thijsen
NW    Cornelis Thijsen.
Voor de somme van 666.
 
 23-02-1635 blz. 40 v en 41 
Vercoop, Pieter Allerden
aen Arent Claesz Rijssen
een stucke lants genaemt de "Hooge meed" leggende in Heinrick Gijsen
weer groot 969 roeden.
NO    Heinrick Cornelis
ZO    Dirck Pietersz
ZW    Anna Claes Jan Baerts
NO    de Legendijck.
Noch twee ackers leggende eijnd aen eijnd achter de verkoper uijt
groot tsamen 172 roeden.
NO    Jannitgen Allerts met Bouwen Claesz kinderen
ZO    Jan Thijsen
ZW    Bastiaen Bouwesz met de weduwe ende kinderen van Pieter
     Bouwesz
NW    Claes Bouwesz.
Voor de somme van 1902.
 
 23-02-1635 blz. 41 v en 43 
Vercoop, Jan Auwelsz Moens poorter tot Purmereijnde
aen Maerten Dircxz Steffens
een acker lants groot 136 roeden leggende int noord eijnde achter
Cornelis Dirck Steffens uijt.
NO    Pieter Jansz
ZO    de Twischdijck
ZW    Cornelis Jansz vande Laen
NW    Duijff Claes Rijsen.
Voor de somme van 64.
 
 23-02-1635 blz. 43 v en 44 
Vercoop, Jan Auwelsz Moens
aen Claes Woutersz
twee veenackers leggende ten eijnde aen malcandere in Arent Claesz
weer groot tsamen 339 roeden.
NO    Jan Simonsz
ZO    Pieter Arentsz Joosten
ZW    Dirck Bier met Dirck Claesz Wijves
NW    Roeloff Maertsz.
Voor de somme van 340.
 
 23-02-1635 blz. 44 v    
Vercoop, IJsbrant Dircxz nu ter tijt woonende tot Wormer
aen Claes Cornelisz Vinck sijn swager
een ackertgen lants groot 50 roeden leggende in Claes Heindricx
weer.
NO    Jan Claes Jantges ende Jacob Claes Jan Baerts
ZO    Jacob Trijn Heijnen
ZW    Jan Baertsz
NW    Pieter Conin[?].
Voor de somme van 50 gereet gelt.
 
 23-02-1635 blz. 45     
Vercoop, Jan Auwelsz Moens
aen Pontiaen Dircxz onse buervrijer
een acker lants groot 102 roeden leggende in Bieren weer.
NO    Claes Wouters
ZO    Cornelis Claesz Moeij Duijven
ZW    de koper selver
NW    de Delft.
Voor de somme van 77.
 
 23-02-1635 blz. 45 v    
Vercoop, Pieter Allerden
aen Pieter Jan Claes Jonge Bouwes onse buervrijer
een acker lants groot 70 roeden.
NO    Trijn Pietersdr
ZO    Dirck Pietersz
ZW    Willem Willem Allerden
NW    de Delft.
Voor de somme van 56 gereet gelt.
 
 23-02-1635 blz. 46 en 46 v 
Vercoop, IJsbrant Dircxz nu ter tijt wonende tot Wormer
aen Roeloff Maertsz
een acker lants groot 285 roeden leggende int Arent Claesz weer.
NO    Claes Baertsz Gael ende Jan Baertsz Gael
ZO    Claes Wouten
ZW    Gerrit Heinricxz
NW    de Delft.
Voor de somme van 430.
 
 23-02-1635 blz. 47 en 47 v 
Vercoop, IJsbrant Dircxz nu ter tijt wonende tot Wormer
aen Willem Woutersz
een acker lants genaemt de "Vijvercamp" groot 208 roeden leggende in
Gooltges weer.
NO    Griete Gerrits met haer kinderen
ZO    Griete Gerrits met haer kinderen
ZW    Jan Simons
NW    Dirck Huijgen.
Voor de somme van 176.
 
 23-02-1635 blz. 48 en 48 v 
Vercoop, IJsbrant Dircxz nu ter tijt wonende tot Wormer
aen Pieter Allertsz Coningh
een stucke lants genaemt de "Buijtkeijck" groot 756 roeden leggende
in Lijcklaessen weer.
NO    Guerte Claesdr
ZO    de Keijck
ZW    Gerrit Cornelisz met Jacob Claes Jan Baerts
NW    het weeskindt van Gerrit Gerritsz.
Noch een acker ofte omloop groot 275 roeden leggende in Steffens
weer.
NO    Guerte Cornelis met Dirck Theunusz
ZO    Aecht Cornelis met haer dochter
ZW    Neeltgen Heinrick met haer kinderen
NW    Neeltgen Heinrick met haer kinderen
Voor de somme van 1678.
 
 02-03-1635 blz. 49 en 49 v 
Vercoop, Garbrant Lourensz onse buervrijer uijt naem en van wegen
Willem Garbrantsz sijn bestevader
aen Engel Maertsz
een huijs ende erff bij Willem Garbrantsz bewoont int suijd eijnde,
streckende vande Wechsloot aff tot achter sloot toe.
NO    de kinderen van Simon Gijsbertsz
ZW    de kooper selver.
Voor de somme van 650.
 
 02-03-1635 blz. 50 en 50 v 
Vercoop, Cornelis Jan Joosten nu ter tijt wonende inde Beemster
aen Trijn Arentsdr met haer kinderen (Maerten Huijgen vant Hoff voor
sijn moeder broeders en susters)
drie ackers lant leggende sijd op sijd groot volgende het Morgenboek
639 roeden.
NO    de Blocksloot
ZO    Dirck Claes Wijves ende Jan Claes Wijves
ZW    Wijven Claes met haer kinderen
NW    Jan Engelen met Lourens Cornelisz vant Hoff kinderen.
Voor de somme van 1066.
 
 04-03-1635 blz. 51 en 51 v 
Vercoop, Lambert Jacobsz bode van Nieuwkoop met procuratie van Ed.
heer Johan Buijtenwech heere van Nieuwkoop Noorden
aen Willem Claesz Rijs
een stucke lants leggende inde noorderste Hondert Gaerden groot 500
roeden.
ZW    de kinderen van Thijs Willemsz
NW    de erffgenamen van Gerrit Claes Jan Niels
NO    de erffgenamen van Dirck Claes Pauwelsz
ZO    de erffgenamen van Allert Claesz.
Voor de somme van 750.
 
 04-03-1635 blz. 51 en 51 v 
Vercoop, Lambert Jacobsz bode van Nieuwkoop met procuratie van Ed.
heer Johan Buijtenwech heere van Nieuwkoop Noorden
aen Cornelis Claesz buerman opt Hofflant inden banne van Wijck aen
Duijnen
een half morgen lants int noord eijndt.
NO    Jan Cornelisz
ZO    Jan Cornelisz
ZW    de kinderen van Dirck van Sanen
NW    de kinderen van Claes de Wit.
Voor de somme van 200.
 
 09-03-1635 blz. 52     
Vercoop, Cornelis Baertsz tot Wormerveer
aen Egbert Claesz tot Crommenie een stucke lants genaemt "Lijsbets
ventgen" groot 737 roeden leggende inde noorderste Hondert Gaerden.
N     de banscheijt van Crommenie
O     Pieter Pauwelsz
Z     Claes Waligsz als bruijcker
W     Claes Waligsz als bruijcker.
Voor de somme van 846.8.-. gereet gelt.
 
 09-03-1635 blz. 52 v en 53 
Vercoop, Simon Laurensz
aen Jacob Mathijsz sijn schoonbroeder
een stucke lants genaemt "Comen Jannen meetgen" groot 897 1/2 roeden
leggende in Simon Tijten weer.
NO    Heinrick Jansz Baertses
ZO    Jan Cornelis Heijloo
ZW    Dirck Allertsz
NW    Michiel Willemsz.
Noch een gerechte vierde paert van een huijs en erff bewoont bij de
kooper met de kooper gemeen ende onverdeelt.
NO    de erffgenamen van Jacob Jan Coppen
ZO    Aeff Bouwes met haer dochter
ZW    Aeff Bouwes met haer dochter
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 2015.11.-.
 
 09-03-1635 blz. 53 v en 54 
Vercoop, Willem Claesz Rijs
aen Neeltgen Gerritsdr weduwe van Laurens Laurensz ende aen Simon
Laurensz haer soon
elck de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Buijtkeijck"
groot int geheel 1407 roeden achter Niels Kees Ebben uijt.
NO    de kooper selver
ZO    de Keijck
ZW    de kinderen van Cornelis Neel Remmen
NW    Engel Dircxz Mol.
Voor de somme van 2100.
 
 09-03-1635 blz. 54 v    
Vercoop, Willem Claesz Rijs als broeder ende voocht van Neel Claesdr
weduwe wijlen Pieter Bouwesz
aen Hendrick Maertsz
het uijtereijnde van een stucke lants genaemt "Mannen ventgen" tot
de gerechte helft toe groot int geheel 786 roeden leggende in Mannen
weer.
NW    de koper selver
NO    de kinderen van Bouwen Claessen
ZO    Neel Claesdr selver
ZW    Hendrick Cornelis cum socijs.
Voor de somme van 660 gereet gelt.
 
 09-03-1635 blz. 55 en 55 v 
Vercoop, Cornelis de Jonge als broeder ende voocht van Trijn
Pietersdr weduwe van Garbrant Cornelisz in sijn leven houtkoper
aen Hendrick Engelsz
een gerechte seste paert vande Haesmolen, huijs ende erff onverdeelt
met de koper gemeen.
NO    Isaac Dircxz
ZO    de weduwe ende kinderen van Paulus Pietersz
ZW    de weduwe ende kinderen van Paulus Pietersz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 400.
 
 16-03-1635 blz. 56 en 56 v 
Vercoop, Claes Jan Gerrit Huijgen
aen Trijn Claes Duijves weduwe wijlen Gerrit Havicxz (Claes Gerritsz
Duijvesz voor sijn moeder).
een stucke lants genaemt de "Nes ven" groot 1110 roeden leggende
bijde Nessluijs.
ZW    de Hoogendijck
NW    Marij Cornelis met haer kinderen
NO    de kinderen van Laurens Cornelisz vant Hoff
ZO    Dirck Gerritsz Boet.
Voor de somme van 1916.
 
 16-03-1635 blz. 57     
Vercoop, Jan Claesz soo voor hem selven als oock voor Trijn Engelsdr
sijn moeder
aen Trijn Claes Duijves weduwe wijlen Gerrit Havicxz
een stucke lants genaemt de "Volger" groot 555 roeden leggende in
Jan Lauwen weer.
NW    de weduwe ende kinderen van Havick Gerritsz
NO    Willem Bastiaensz
ZO    Willem Garbrantsz cum socijs
ZW    Havick Jansz weer.
Voor de somme van 1320 gereet gelt.
 
 16-03-1635 blz. 57 v en 58 
Vercoop, Gerrit Jansz nomine uxoris
aen Claes Jan Gerrit Huijgen
een stucke lants genaemt de "Lange twee maed" groot 1593 roeden
leggende int Smalle weer.
NO    Griete Gerrits met haer kinderen ende Pieter Arentsz
     Joosten
ZO    Claes Simonsz
ZW    Claes Simonsz met Gerrit Hendricxz
NW    Pieter voorn.
Voor de somme van 3550.
 
 23-03-1635 blz. 58 v    
Vercoop, Pieter Allerden
aen Claes Cornelisz ende Jan Cornelisz gebroeders
twee ackeren lants leggende ten eijnde van malcanderen achter Jan
Tijsen uijt groot 402 roeden.
NO    Pieter Jansz
ZO    Jan Hendricxz
ZW    de weduwe ende kinderen van Claes Geridden
NW    Dirck Cornelisz Maijen.
Voor de somme van 488 gereet gelt.
 
 26-03-1635 blz. 59     
Vercoop, Jacob Mathijsz
aen Sijmon Claesz Wildeboer
een acker off omloop lants genaemt de "Brood acker" groot 126 roeden
leggende in Floren weer.
NO    Anna Pieter Schouten
ZO    Trijn Engels
ZW    Trijn Engels
NW    Barent de Jonge.
Voor de somme van 160.6.12. gereet gelt.
 
 26-03-1635 blz. 59 v    
Engel Allertsz ende Jan Allertsz ter eenre ende Maerten Allertsz ter
andere sijden bekende met den andere geschift geschaijden te hebben
eenige roerende goederen mitsgaders een huijs ende erff inde
Molenbuert. Soo dat dvoors. Maerten Allertsz opte beterschap van
zijn lodt aen Engel ende Jan Allertsz sal uijtkeeren ende betaelen
de somme van 300 gereet gelt.
 
 26-03-1635 blz. 60     
Vercoop, Jan Cornelisz Baernden nomine uxoris
aen Willem Claesz Rijs
een stucke lants genaemt de "Boeveech" leggende opte Wechsloot groot
1080 roeden int noord eijnde.
NO    Gerrit Huijgen
ZO    Heinrick Claes Heinen als bruijcker
ZW    Claes Bouwesz bruijcklant
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1520 gereet gelt.
 
 03-04-1635 blz. 60 v    
Vercoop, Willem Jacobsz cuijper soo voor hem selven als oock voor
Jan Jacobsz Peet sijn broeder
aen Dirck Jacobsz sijn broeder
twee derdendeelen van drie ackertgens groot int geheel 119 roeden
leggende in Peeten weer met de koper gemeen.
NO    Dirck Cornelisz Maijen
ZO    Jan Peeten volck
ZW    Gerrit ende Hans Jacobsz haere broeders
NW    Jan Peeten volck.
Noch twee derdendeelen van een Reeffcamp[?] groot 201 roeden
leggende int voorn. weer mede mette koper gemeen ende onverdeelt.
ZW    Gerrit ende Hans Jacobsz
NW    Jan Peeten volck
NO    Jan Peeten volck
ZO    Jan Peeten volck.
Voor de somme van 200 gereet gelt.
 
 03-04-1635 blz. 61 en 61 v 
Vercoop, Jan Engelsz Schuijtemaecker
aen Dirck Gerritsz Boet
een stucke lants genaemt de "Vlietsven" groot 1239 roeden leggende
int Madders weer.
N     Trijn Engels
O     Maerten Huijgen
Z     Floris Jan Trijnen
W     de Nauwevliet.
Voor de somme van 3500.
 
 03-04-1635 blz. 62 en 62 v 
Vercoop, Niel Roeloffsz
aen Jan Engelsz Schuijtemaecker
een stucke lants genaemt de "Ouwe Gabbeven" groot 1452 roeden opte
Nauwevliet.
NW    Floris Arentsz
NO    de Nauwevliet
ZO    Claes Jacobsz Jonge Jans
ZW    Trijn Claes Duijves.
Voor de somme van 3800.
 
 03-04-1635 blz. 63 en 63 v 
Vercoop, Heinrick Cornelisz
aen Jan Cornelisz sijn broder onse buervrijer
een huijs ende erff bij comparant bewoont, streckende vande
Wechsloot off tot het achterlant toe.
NO    Jan Claesz Reael
ZW    Pieter Jansz Koen.
Voor de somme van 700.
 
 13-04-1635 blz. 64     
Vercoop, Cornelis Roeloffsz
aen Jan Heinricxz Backer
een ackertgen lants genaemt de "Bril" gelegen achter Cornelis vande
Laen uijt.
NO    Jan Cornelis Steffens
ZO    Pieter Jansz
ZW    Dirck Cornelisz Maijen
NW    Jannitgen Allerts.
Voor de somme van 82 gereet gelt.
 
 13-04-1635 blz. 64 v en 65 
Vercoop, Dirck Engelsz voor hem selven ende Jan IJsbrantsz als oom
ende voocht vande meerder kinderen van Jonge Engel Engelsz ende Anna
Pietersdr sal. in haer leven buerluijden tot Assendelft
aen Dirck Claesz Snijder tot Crommenierdijck
een stucke lants genaemt de "Achterven" leggende achter aen de
Worven groot 984 roeden.
NO    Bieren Volck
ZO    Jan Heinricxz Backers ende Jan Willemszs worven
ZW    Arent Claesz
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1700.
 
 13-04-1635 blz. 65 v en 66 
Vercoop, Dirck Engelsz voor hem selven ende Jan IJsbrantsz als oom
ende voocht vande 
meerder kinderen van Jonge Engel Engelsz ende Anna Pietersdr sal.
aen Jacob Jacobsz Leen
een huijs ende erff int noord eijnde, streckende vande Heerenwech
tot het achterlandt toe.
NO    Dirck Claesz Mol cum socijs
ZW    Roeloff Engel Roeleven.
Voor de somme van 1086.
 
 13-04-1635 blz. 66 v en 67 
Vercoop, Dirck Engelsz voor hem selven ende Jan IJsbrantsz als oom
ende voocht vande meerder kinderen van Jonge Engel Engelsz ende Anna
Pietersdr sal.
aen Dirck Claesz Mol ende Trijn Pieters weduwe wijlen Garbrant
Cornelisz
een huijs ende erff int noort eijnde, streckende vande Heerenwech
off tot het achterlant toe.
NO    Jan Willemsz
ZW    Jacob Jacobsz Leen.
Voor de somme van 180.
 
 20-04-1635 blz. 67 v    
Vercoop, Jacob Heinricxz onse buervrijer als procuratie hebbende van
Claes Cornelis Seijlemaecker tot Saerdam voor hem selven ende voor
Pieter Dircxz sijn swager
aen Michiel Willemsz
vijff ackertgens land leggende sijd op sijd in Willem Gerritsz weer
groot tsamen 366 roeden.
NO    de weduwe ende kinderen van Dirck Cornelisz Huijsers met
     Maerten Roeloffsz
ZO    de kinderen van Claes Garbrantsz
ZW    Roeloff Engelsz
NW    de voorn. weduwe ende kinderen van Dirck Huijser.
Voor de somme van 362 gereet gelt.
 
 18-04-1635 blz. 68     
Pieter Pauwelsz tot Crommenie schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen Augusteijn van Teijlinge tot
Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 250.
Onderpande een stucke lants gelegen inde Hondert gaerden groot 566
roeden genaemt de "Trintven".
O     Cornelis Gerritsz
Z     Claes Waligsz
W     Egbert Claesz
N     de banscheijt van Crommenie.
 
 20-04-1635 blz. 69 en 69 v 
Vercoop, Jacob Heinricxz als hebbende procuratie van Claes Cornelis
Seijlemaecker ende Pieter Dircxz buerluijden op Saerdam
aen Floris Pietersz Schoenmaecker
een ackertgen lant genaemt de "Blagel camp" leggende int Huerlants
weer groot 193 roeden.
NO    Michiel Willemsz
ZO    Claes Jansz den Ouwes weduwe ende kinderen
ZW    Claes Garbrantsz
NW    Willem Cornelis.
Voor de somme van 290.
 
 06-04-1635 blz. 70     
     Schepenen ende Hemraden van Assendelft anno 1635.
     Schepenen:
Int Broeckvierndel       Willem Cornelisz Vrouwen
Int Kerckvierndel        Gerrit Heijndricxz
Int Woutvierndel        Claes Baertsz
                Willem Gerritsz
Int Nesvierndel         Jonge Jan Jacobs Rode Banninx.
     Schodtvangers:
Int Nesvierndel         Wouter Louwen
Int Kerckvierndel        Jan Ariaensz
Int Broeckvierndel       Claes Dirck Martensz.
     Hemraden vande Kaech:
Inde Campen           Sijmon Cornelisz
Inde Volger           Jan Woutersz.
     Nicolaes vrijheer van Assendelft.
 
 20-04-1635 blz. 71     
Vercoop, Jan Gerritsz onse buerman uijt naem ende van wegen Tietsen
Claesz wonende inde Beemster getrouwt hebbende Brechte Cornelisdr
sijn broeders weduwe mitsgaders als voocht vande nagelaten kinderen
van Maerten Gerritsz ende de voorn. Brechte Cornelisdr
aen Cornelis Cornelisz Meussen
een acker lants gelegen int noort eijnde.
NO    de weduwe ende kinderen van Gerrit Willemsz
ZO    de koper selver
ZW    de koper selver
NW    de koper selver.
Voor de somme van 200 gereet gelt.
 
 20-04-1635 blz. 71 v en 72 
Vercoop, Huijbert Laurensz vant Hoff ende Jan Gerritsz nomine uxoris
aen Jan Cornelisz vant Hoff onse buervrijer
de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Kroft" groot int
geheel 1423 roeden leggende inde Nes met Cornelis Laurensz ende
Gerrit Laurensz gemeen ende onverdeelt.
NO    Dirck Gerritsz Boet, Gerrit van Saenen, Claes Gerrit
     Korssen ende Aerian Jansz
NW    Aerian Jansz
ZW    Marij Cornelis, Claes Gerritsz Duves, Dirck Gerritsz Boet
     ende de dochters van Roeloff Louwen
ZO    Maerten Huijgen vant Hoff met Jan Overdijck ende Cornelis
     Overdijck.
Voor de somme van 1400.
 
 20-04-1635 blz. 72 v    
Vercoop, Jan Allertsz Duijfies
aen Anna Claesdr weduwe wijlent Pouwels Pietersz buervrou tot
Crommenie
een ackertgen lants groot 86 roeden ende 8 voeten leggende inde
Hondert Gaerden.
Z     de coopster selver
W     Joost Cornelisz
N     de vercooper selver
ZO    de Twischdijck.
Voor de somme van 172 gereet gelt.
 
 23-04-1635 blz. 73 en 75 v 
Vercoop, Wouter Jansz Backer als vader ende voocht van Pieter
Woutersz Backer brouwer inde Harpen tot Haerlem ende ten overstaen
van Pieter Olican
aen Mr. Martijn Douw advocaet binnen Laijden
een stucke landts inde Kaech inde Campen een morgen ende 227 roeden.
NO    de kinderen van Willem Maerts
ZO    Willem Claes Sijmons
ZW    de Wijckermeer
NW    Claes Cornelis Koijt.
Voor de somme van 1000.
 
 23-04-1635 blz. 74 en 75  
Vercoop, Wouter Jansz Backer als vader ende voocht van Pieter
Woutersz Backer brouwer inde Harpen tot Haerlem ende ten overstaen
van Pieter Olican
aen Frans Huijgensz tot Velsen
een stucke landts op Kaechoort buijten die Kadijck groot 173 roeden.
ZO    de Kadijck
NW    de Wijckermeer
ZW    seker landt tot Amsterdam seker man toebehoorend tselvige
     bij Cornelis Cornelisz gebruijckt wordt.
Voor de somme van 90.
 
 26-04-1635 blz. 76     
Vercoop, Jan Willemsz schuldich 
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlingen tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 3, hooftgelt 50.
Onderpande een huijs ende erff int noord eijnde, streckende vande
Heerenwech tot het achterlandt toe.
NO    Jan Hendricxz kinderen
ZW    de kinderen Jong Engel.
Noch twee veenackers landt leggende sijd op sijd genaemt "Ilp
ackers" groot tsamen 143 roeden.
NO    Jan Peeten volck met Cornelis Tijssen
ZO    Cornelis Tijten met Claes Pieter Winter
ZW    Anna Claes Jong Baerts
NW    Marij [??].
 
 26-04-1635 blz. 76 v    
Cornelis Roeloffsz schuldich 
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlingen
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaemt dat "Delft ventgen" groot 868
roeden leggende in Niel Beerten weer.
NO    Jan Jacob Jan Coppen cum socijs
ZO    de Delft
ZW    Maerten Roeloff Engelses
NW    Aecht Baerts erff.
 
 26-04-1635 blz. 77     
Jan Cornelis Roeleven onse buervrijer schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augustein van
Teijlingen
een jaerlijcxe losrenten van 7.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landt groot 833 1/2 roeden.
NO    de weduwe van Dirck Huijser
ZO    Roeloff Engelsz
ZW    Roeloff Engelsz met Willem Cornelisz Vrouwen
NW    Piet den Ouwes.
 
 27-04-1635 blz. 78 en 78v  
Vercoop, Jan Engelsz
aen Cornelis Willemsz Overdijck sijn swaeger
een huijs ende erff bij comparant bewoont leggende bijde Nuwendijck,
streckende vande Heerenwech aff tot het achterlandt toe.
ZW    Pieter Gijs Schoonen
NO    Trijn Maerten van Saenen.
Voor de somme van 1700.
 
 27-04-1635 blz. 79 en 79 v 
Vercoop, Cornelis Jansz van Saenen soo voor hem selven als oock voor
sijn broeders ende susters
aen Jan Pietersz Koen onse buervrijer
het uijtereijnde van een stucke landsts genaemt "Jaep Jannen ven"
groot 685 roeden leggende besuijden Pieter Koenen sloot, met de
uijterdijck over sijn dijck.
NO    Engel Maertsz
ZO    de koper selver
ZW    Engel Jan Fransen kinderen
NW    de Langesloot.
Voor de somme van 1712.
 
 04-05-1635 blz. 80     
Jan Maerte Roeleven schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke landts genaemt het "Ventgen" groot 873 roeden
leggende in Hillegunt Roeloffs weer achter aen comparants worff.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    Maerten Jansz
ZW    Griet Sijmons van Engel Heinricxz sal.
NW    de worven namentlijck de comparant, de weduwe ende
     kinderen van Jan Vincken met Trijn Pieter ende haer
     kinderen.
 
 08-05-1635 blz. 80 v    
Vercoop, Roeloff Claes Baerten tot Crommenie uijt den naem ende van
wegen Willem Florisz wonende inde Beverwijck getrouwt hebbende
Aechte Heinricx
aen Neltgen Jansdr met Cornelis ende Hillegundt haer kinderen deen
ende Claes Pietersz Willemen dander helft van het rechte vierde
paert van een stucke landts genaemt het "Dijckstal" groot het
selffde vierde paert 371 roeden leggende onverdeelt ende gemeen met
de kopers.
NO    Pieter Dirck Jong Claesen
ZO    Cornelis Pieter Willemen ende Willem Pieter Willemen
ZW    de Hoogendijck
NW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 400 gereet gelt.
 
 16-05-1635 blz. 91     
Lijsbet Gerrits weduwe wijlent Dirck Jansz met Claes Dircxz haer
soon ende voocht schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 11, hooftgelt 200.
Onderpande een huijs ende erff bij comparant bewoont inde
Molenbuert, streckende vande Heerenwech off tot het achterlandt toe.
NO    Albert Egberts kinderen
ZW    Huijbert Pietersz Ban.
 
 08-06-1635 blz. 81 v    
Wechgegeven door Engel Barentsz
aen Niel Roeloffsz sijn susters soon
alle sijn onroerende goederen leggende inde banne van Assendelft.
 
 18-05-1635 blz. 82     
Joost Dircxz schuldich
aen Cornelis Garbrantsz Borst brouwer inde Passer tot Haerlem
de somme van 700 uijt saecke van geleverde bieren, die hij
comparant binnen sjaers belooft te betaelen uijt de koop penningen
van het naegenoemde landt indien hij tselve binnen sjaers vercoopt
te rekenen vanden achten maij anno 1635. Ende indien hij comparant
tselve landt binnen sjaers niet en vercoopt soo belooft die voors.
Joost Dircxz een jaerlijcxe losrenten te betaelen van 35.
Onderpande een stucke landts genaemt "Neel Baerts ventgen" groot 861
roeden.
ZW    Cornelis Claes Moij Duijven
NW    Pieter Arentsz Joosten
ZO    Jacob Jan Japen.
 
 21-05-1635 blz. 83     
Vercoop, Gijsbert Gerritsz Boet nu ter tijt wonende op Saerdam
aen Heinrick Gerritsz Boet sijn broeder onse buervrijer
een gerechte seste paert in een stucke landts genaemt de
"Buijtkaijck" leggende in Gerrit die Boets weer groot int geheel
1550 roeden met de coper cum socijs gemeen ende onverdeelt.
N     Jan Claesz Reael
Z     Cornelis Pietersz cum socijs.
Noch de gerechte derdendeel inde twee rietveenen leggende sijd op
sijd met de koper ende Sijmon Gerritsz Boet sijn broeder gemeen ende
onverdeelt groot int geheel 620 roeden.
NO    Dirck Cornelisz Maijen
ZW    Cornelis Pietersz cum socijs.
Noch die gerechte derdendeel in een stucke landts genaemt de "Suijer
Hoogen veen" leggende int voors. weer gemeen ende onverdeelt als
vooren.
NO    Jacob Cornelisz
ZW    Gerrit Gisbertsz ende Laurus Ootgersz.
Voor de somme van 750 gereet gelt.
 
 25-05-1635 blz. 83 v en 84 
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als procuratie hebbende van E.
de Erentfeste Jonhr Arent van Bardens heere van Warmenhuijssen
aen Cornelis Jansz vander Laen (Jan Cornelisz vander Laen voor sijn
vader)
een stucke landts genaemt de "Legemeed" groot 1290 roeden leggende
in Oukes weer.
NO    Gerrit Gerritsz Huijgen
ZO    Cornelis Cornelis Muesz
ZW    Heinrick Jan Neelen met Wouter Claesz
NW    Wijve Cornelis met haer kinderen.
Voor de somme van 1875.
 
 01-06-1635 blz. 85 en 85 v 
Vercoop, Jan Engelsz Schuijtenmaecker
aen Roeloff Claesz op Nauertnae
een stucke landts genaemt de "Horst" in Cruijven weer groot 548
roeden.
ZW    Barent de Jonge Schout
NW    Jacob Jan Japen
NO    Jacob Jan Japen met Cornelis Claes Jan Roons volck
ZO    de Tocht van de Duijckersluijs.
Voor de somme van 450.
 
 08-06-1635 blz. 86     
Vercoop, Jan Laurusz
aen Simon Laurusz sijn broeder een derdendeel inde naegenoemde
percelen van landen met de koper ende Pieter Laurusz sijn broeder
gemeen ende onverdeelt.
Als eerst een gerechte derdendeel inde "Suijder ven" ende "Manven"
leggende sijd op sijd inde noorderste Hondert Gaerden.
NO    de koper selver met Joost Cornelisz
ZO    Claes Dinnumsz, Claes Jan Bannincx, Jan Duijffges ende
     Joost Cornelisz
ZW    Claes Dinnumsz
NW    de Wechsloot.
Noch de gerechte derdendeel van een stucke landts genaemt het
"Nieuwe landt" mede inde noorderste Hondert Gaerden.
NO    Claes Dinnumsz
ZO    Pieter Kees Gerridden
ZW    Wouter Claesz
NW    de Weduwe van Cornelis Allertsz.
Voor de somme van 1600 gereet gelt.
Vercoop, Cornelis Jansz schoonvader ende voocht van Guert Jans
weduwe wijlent Jan Cornelisz
aen Jan Jansz Kaijck sijn schoondochters broder
een stucke landts genaemt die "Reeffcamp" leggende in Jaep Heinnen
weer groot 180 roeden.
NO    Maerten Steffens ende Jan vant Veer
ZO    Marij Gijsen
ZW    de koper selver
NW    Heinrick Jansz Baerses.
Voor de somme van 200 gereet gelt.
 
 15-06-1635 blz. 87     
Vercoop, Jacob Claesz Snuijff[?] ende Gerrit Willemsz elck voor de
gerechte helft
aen Trijn Claesdr onse buervrijster
een huijs ende erff inde Kerckbuert.
ZW    Cornelis Albertsz
NW    Pieter Dircx Laeckeman
NO    Pieter ende Pons Dircxz Laeckeman
ZO    de gemeene gang.
Voor de somme van 120 gereet gelt.
 
 16-06-1635 blz. 87 v    
Claes Jan Claes Vaers schuldich
aen Maerten Roeloffsz sijn swager
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke lants genaemt de "Buijtkaijck" leggende in
Sijmon Tijten weer groot 1270 roeden.
NO    Neeltgen Heinricx als bruijckster
ZO    de Kaijck
ZW    Claes Pieter Heinricx
NW    Pieter Jan Huijberden.
 
 16-06-1635 blz. 88     
Allert Cornelis Nelen schuldich
aen Pontiaen Dircxz onse buervrijer
een jaerlijcxe losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaemt de "Buijtkaijck ventgen"
leggende achter des comparants worff groot 400 roeden.
NO    Laurissen volck
ZO    de Kaijck
ZW    Heinrick Jan Nelen
NW    comparants broder ende suster.
 
 22-06-1635 blz. 88 v    
Vercoop, Dirck Claesz Mol
aen Jan Willemsz Schuijtvoerder
een gerechte derdendeel van een Olijmolen huijs ende erff int noort
eijnde onverdeelt ende gemeen met Engel Claesz Mol cum socijs.
NO    Jan Gerrit Huijgen
ZO    de verkoper selff
ZW    Heinrick Claes Heijnen
NW    Gerrit Gerrit Huijgen.
Voor de somme van 300 gereet gelt.
 
 29-06-1635 blz. 89     
Jacob Jansz Keijck schuldich
aen Jan Jansz Keijck onse buervrijer sijn broeder
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande sijn huijs ende erff opt noort eijnde, streckende vande
Wechsloot aff tot de achtersloot toe.
NO    Dieuwer Willems van Winckel
ZW    Dirck Pieter Allerden.
 
 22-06-1635 blz. 90     
Vercoop, Aemgert Jansz
aen Heinrick Jansz sijn broder
een gerechte vierde paert in een stucke landts genaemt de "Opper
meed" leggende in Pieters weer onverdeelt ende met de koper gemeen
groot tvoors. paert 298 roeden.
NO    Claes Waelicxz
ZO    Dirck Claes met Jannitgen Allerts
ZW    Anna Bessen.
Voor de somme van 350 gereet gelt.
 
 06-07-1635 blz. 90 v    
Vercoop, Pieter Allerden
aen Maerten Isbrantsz buijerman op Saerdam
een huijs ende erff bij comparant bewoont int noort eijnde.
NO    Willem Willen Allerden
ZW    Claes Bouwesz als bruijcker.
Voor de somme van 300 gereet gelt.
 
 20-07-1635 blz. 91 en 91 v 
Vercoop, Claes Allertsz
aen Jan Cornelisz mollenaer
een stucke landts leggende binner Delft in Heintges weer groot 551
roeden.
NO    Lijsbet Jans weduwe
NW    Lijsbet Jans weduwe
ZO    Engel Cornelisz
ZW    Willem Cornelisz.
Voor de somme van 1120.
 
 10-08-1635 blz. 92 en 92 v 
Vercoop, Dirck Huijgen schoolmeester als broder ende voocht van
Wijven Huijgen
aen Arent Engelsz
vier veen kampen landts leggende twee besijden malcander eijnd aen
eijnd groot tsamen 968 roeden inde Hemmen, streckende vande
Blocksloot off tot die Vlietsloot ofte Hornsloot toe.
ZO    Heinrick Allertsz met de kooper selff
NW    Claes Woutersz met de weduwe van Pieter Claesz.
Voor de somme van 1200.
 
 17-08-1635 blz. 93 en 93 v 
Vercoop, Jan Cornelisz onse buijervrijer soo voor hem selven als
oock voor sijn Stiefmoeder broeders ende susters
aen Claes Cornelisz Steffens
een stucke landts genaemt de "Leenmeed" groot 1290 roeden leggende
in Oukes weer.
NO    Gerrit Gerrit Huijgen
ZO    Jacob Dircxz ende Cornelis Cornelisz Mieussen
ZW    Wouter Claesz ende Heinrick Jan Neelen
NW    Wijven Cornelis.
Voor de somme van 1875.
 
 18-08-1635 blz. 94     
Vercoop, Dirck Claesz Mol voor hem selven ende voor Jan Willemsz
aen Abram Lorijn brouwer inde Drie Sterren tot Haerlem
een leegen erff int noort eijnde, streckende vande Heerenwech aff
tot het achterlandt toe.
NO    Jan Willemsz selff
ZW    Trijn Pieter Schouten.
Voor de somme van 130 gereet gelt.
 
 24-08-1635 blz. 94 v    
Jan Cornelisz Visser schuldich
aen Jan Jansz ende Jan Maerten Roeleven
een jaerlijcxe losrenten van 6, hooftgelt 125.
Onderpande sijn huijs ende erff benoorden de Kerck, streckende vande
Heerenwech tot het achterlandt toe.
NO    Willem Jansz
ZW    Jan Engelsz met sijn suster.
 
 14-09-1635 blz. 95 en 95 v 
Vercoop, Jacob Claesz Pieters
aen Floris Willemsz, Jan Gerritsz ende Willem Huijgen
elck een gerechte derdendeel van een stucke landts genaemt de
"Heuvel" leggende opte Claes Louckes braeck groot 403 roeden.
NO    de voorn. Braeck
ZO    de Hoogendijck
ZW    Foris Willemsz selff
NW    Claes Pietersz.
Voor de somme van 650.
 
 03-01-1648 blz. 95
Compareerde ter Secretarie alhier Roeloff Claesz, Gerrit Jansz ende
Dirck Heindricxz onse buijerluijden ende bekende sij comparanten dat
sij met Jacob Claes Pietersz geaccordeert hebben dat sij comparanten
den dijck van dese bovenges. parthijen landt genaemt de "Heuvel"
sullen houden ende maken ende doen houden voor haer ende haere erven
tot twaelff voeten dijck ende dat tot verlichtinge van Jacob Claesz.
 
 26-09-1635 blz. 96     
Laurens Maertsz schuldich
aen Jan Jansz Backer houtkooper tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande sijn huijs ende erff inde Woutbuert, streckende vande
Heerenwech aff tot het achterslootgen toe.
NO    de weduwe Jan Cornelisz
ZW    Cornelis Baertsz Boschman.
 
 27-09-1635 blz. 96 v    
Jan Jansz vant Veer schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge
en jaerlijcxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaemt "Jaep Heinen meed".
NO    Jan Allertsz Coninck
ZO    Claes Jacobsz Jonge Jans
ZW    Claes Maerten Roeloff Simons
NW    de weduwe van Cornelis Jannen[?].
 
 09-11-1635 blz. 97 en 97 v 
Vercoop, Claes Cornelisz Steffens
aen Willem Claesz Rijs ende Jacob Gerritsz
elck een gerechte helft van een stucke landts genaemt het "Achter
ventgen" groot 511 roeden leggende in Neel Gijsen weer.
NO     de voorn. Jacob Gerritsz
ZO    de Worven
ZW    Jan Jansz Jonges
NW    de Laijck.
Voor de somme van 550.
 
 29-11-1635 blz. 98     
Vercoop, Willem Gerritsz onse collega int Schepenampt als voocht van
Hillegondt Jans sijn moeder mitsgaders Aecht Willems sijn moeije
aen Barent de Jonge Schout
een leege worff in Jancke Maerts weer.
NO    Barent de Jonge
ZO    Barent de Jonge
ZW    Maerten Jansz
NW    Jacob Jacobsz Leenen.
Voor de somme van 430.
 
 14-12-1635 blz. 98 v    
Vercoop, Tomas Rogiersz
aen de Huijsarmen tot Assendelft
de gerechte helft van een huijs ende erff achter de Kerck gemeen met
sijn kinderen.
ZW    Neel Dircken
NW    Neel Jan Barenden met haer kinderen
NO    Frederick Willemsz
ZO    de Gemeente Assendelft.
Voor de somme van 100 gereet gelt.
 
 20-01-1636 blz. 99     
Willem Jan Barenden schuldich
aen Maria Vlaming weduwe wijlen Cornelis van Meeckeren in sijn leven
brouwer binnen Haerlem inde Twee Lelijen
een jaerlijcxe losrenten van 16.5.-., hooftgelt 325.
Onderpande een huijs ende erff twelck hij tegenwoordich bewoont int
noordt eijnde, streckende vande Wechsloot aff tot het achterslootgen
toe.
NO    Jan Sijboutsz
ZW    Tijs Cornelisz.
 
 14-12-1635 blz. 99 v en 100
Vercoop, Jan Jansz Venis
aen Gerrit Baertsz 
een huijs ende erff staende inde Molenbuert.
NO    Michiel Willemsz
NW    Michiel Willemsz
ZO    de Heerenwech
ZW    Jasper Roeloffsz.
Voor de somme van 650.
 
 15-01-1636 blz. 100 v    
Vercoop, Piet Allerden
aen Rem[?] Claes Heijnen onse buervrijer
een acker landts groot 69 roeden leggende aghter Dirck Claessen
Moll.
NO    [??] Claes Rijssen
ZO    Bastiaen Bouwesz
ZW    Wijve Allerts
NW    Duijf Claes Rijsen.
Voor de somme van 52 gereet gelt.
 
 15-01-1636 blz. 101     
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als oom ende voocht vande
naegelaten kinderen van sal. D. Joannes Junius in sijn leven dienaer
des goddelijcke woorts binnen de stadt sHertogebosch
aen Joachem Jacobsz Leen
een huijs ende erff.
NO    Gerrit Jansz
ZO    de Heerenwech
ZW    Cornelis Pietersz selver
NW    Floris Pietersz.
Voor de somme van 1650.
 
 01-02-1636 blz. 102 en 102 v
Vercoop, Pieter Dircxz Jong Claesen
aen Willem Bastiaensz
de gerechte helft van een binnenkaech genaemt "Claes Simonsz Kaech"
groot dselfde helft 320 roeden onverdeelt ende gemeen met de kooper.
ZO    Claes Dircxz Pieters
ZW    Manneks ven
NW    Claes Duijves met Piet Laen
NO    de Hoogendijck.
Voor de somme van 600.
 
 15-02-1636 blz. 103     
Bastiaen Bouwesz schuldich
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een huijs ende erff int noort eijnde, streckende van het
achterlant tot de Wechsloot.
NO    Arent Floren ende Baert Floren
ZW    Dieuwer van Winckel.
Noch twee veen ackers leggende in Hendrick Gijsen weer groot tsamen
229 roeden.
NO    Arent Claes Rijsen
ZO    Jan Tijssen
ZW    Claes Jacob Claes Jan Baerts
NW    Claes Heijnen.
Noch een veen acker leggende in Oukes weer groot 103 roeden.
NW    Arent Claes Rijsen
NO    Piet Bouwesz
ZO    Jacob Dirck Maertens
ZW    Jacob Dirck Maertens
Noch een acker in Oukes weer groot 62 roeden.
NW    Jacob Dircxz Maertens
NO    Jacob Dircxz Maertens
ZO    de Twischdijck
ZW    Willem Willem Allerden.
 
 15-02-1636 blz. 103 v en 104
Vercoop, Hendrick Cornelis Nelen
aen Engel Pietersz een acker landts leggende aghter Claes Heijnen
uijt groot 140 roeden.
NO    Jacob Gerritsz
ZO    de Delft
ZW    Hendrick Jan Neelen
NW    Allert Cornelisz.
Voor de somme van 154.
 
 15-02-1636 blz. 104 v en 105
Vercoop, Claes Allertsz nu ter tijt wonende op het Calff
aen Jan Allertsz
een huijs hoijhuijs ende erf, streckende vande Wechsloot aff tot het
aghterlant toe.
NO    Jan Claessen de Winter
ZW    Joachem Pietersz.
Voor de somme van 516.
 
 15-02-1636 blz. 105 v en 106
Vercoop, Engel Dircxz Mol
aen Gerrit Hendricxz onse collega int Schepenampt
een veenkamp genaemt de "Halve acker" groot 117 roeden leggende in
Claes Heijnen weer.
NO    Jan Claes Jan Baerts weduwe ende kinderen met Claes
     Huijberden
ZO    de kooper selver
ZW    Maerten Dirck Steffens
NW    de Delft.
Voor de somme van 167.8.-.
 
 15-02-1636 blz. 106 v en 107
Vercoop, Jacob Gerritsz
aen Gerrit Hendricxz Schoenmaecker
de gerechte helft van een stucke venlandt leggende met de kooper
gemeen int Blockhuijs weer groot dselfde helft 315 roeden.
NO    Engel Cornelisz
ZO    Dirck Huijgen
ZW    Cornelis Baertsz Gael
NW    Claes Baertsz Gael ende Jan Baertsz Gael.
Voor de somme 550.
 
 19-02-1636 blz. 107 v en 108
Vercoop, Pieter Olversz ende Claes Olversz wonende tot Lansmoer
aen Griet Simons weduwe wijlent Engel Hendricxz (voocht is Hendrick
Engelsz)
een derdendeel van twee morgen ende 50 roeden leggende in ander
vijff morgen onverdeelt ende gemeen met de koopster in Jan Banning
weer.
NO    Hillegont Roeloffs weer
ZW    Claes Maerten weer.
Voor de somme van 875.
 
 22-02-1636 blz. 108 v en 109
Vercoop, Wouter Maertsz
aen Engel Maertsz
een stucke lants genaemt het "Laijckveentgen" groot 437 roeden
leggende in Ouwe Jans weer.
NO    Cornelis Bastiaensz
ZO    comparant
ZW    Jan Maertsz
NW    de Laijck.
Voor de somme van 674.
 
 22-02-1636 blz. 109 v en 110
Vercoop, Pieter Allertsz Coninck
aen Hendrick Hendricxz
een stucke lants genaemt de "Ven" leggende int Lange laeners weer
binnen de Caijck groot 1224 roeden.
ZO    Dirck Teues
ZW    Jan Jansz vant Veer
NW    de Caijck
NO    Engel Cornelisz.
Voor de somme van 2424.
 
 22-02-1636 blz. 110 v en 111
Vercoop, Simon Claesz ende Simon Allertsz soo voor haer selven haer
sterckmaekende voor de kinderen ende erffgenamen wijlent Claes
Garbrantsz ende Guert Claes sal. vader ende moeder
aen Hillegondt Teunis met haer kinderen
een huijs ende erff.
NO    Claes Dircksz
ZO    de Heerenwech
ZW    de koopers selver
NW    Jan Cornelis Coppes.
Voor de somme van 875.
 
 22-02-1636 blz. 111 v    
Vercoop, Dirck Piet Allerden
aen Cornelis Meussen
een ackertge oft omloopge groot 59 roeden leggende in Hendrick
Gijsen weer.
NO    Wouter Claesz Mollen
ZO    Willem Willem Allerden
ZW    Cijtge Maertens
NW    Willem Willem Allerden.
Voor de somme van 36 gereet gelt.
 
 22-02-1636 blz. 112 en 112 v
Vercoop, Pieter Gijsbertsz nu ter tijt wonende op Knollendam
aen Jan Claesz Wijves onse buervrijer
een stucke lants genaemt "Dobben Hem" groot 454 roedenleggende inde
Hemmen.
NO    Engel Baertsz
ZO    Piet Jan Japen kinderen
ZW    Jan Maerts Backer
NW    de Heerenwech.
Voor de somme van 1200.
 
 22-02-1636 blz. 113 en 113 v
Vercoop, Roeloff Maertsz
aen Jan Baertsz Gael
een stucke lants genaemt de "Buijtcaijck" gelegen in Jan Galen weer
groot 846 roeden.
NO    de Huijsarmen
ZO    de Caijck
ZW    Neltgen Hendricx kinderen
NW    Jan Willemsz Gael.
Voor de somme van 825. 
 22-02-1636 blz. 114 en 114 v
Vercoop, Niel Roeloffsz
aen Jan Ootgersz
een stucke veenlandt groot 490 roeden leggende in Roeloff Lauwen
weer.
NO    Dirck Pieters volck
ZO    de kooper selver
ZW    Engel Cornelis vant Hoff
NW    Govert Jansz.
Voor de somme van 326.
 
 22-02-1636 blz. 115 en 115 v
Vercoop, Simon Claesz Schipper
aen Maerten Allertsz
een stucke landts genaemt de "Buijtcaijck" leggende in Jacob Allerts
weer groot 922 roeden.
NO    Piet Heijn
ZO    de Kaijck
ZW    Neltge Hendricx bruijcklandt
NW    Pieter Jan Huijberden.
Voor de somme van 1600.
 
 22-02-1636 blz. 116     
Vercoop, Claes Simonsz onse buerman Jan Simonsz ende Engel Cornelisz
ende Pieter Jansz buerluijden tot Crommenie voor haer selven ende
gesamentlijck voor Jan Simonsz haer respective broeder ende
schoonbroeder mede woonagtig tot Crommenie
aen Jan Oenesz haer respective swaeger 
alsulcke eijgendom als haer comparanten bij sterven ende overlijden
van Simon Jansz haer respective vader ende schoonvader op ende
aengestorven is mitsgaders alles wat nog bij sterven sal mogen van
Marij Jansdr haer respective moeder ende schoonmoeder op ende
aensterven een huijs ende erff voorts generalijck alles wat de
voorn. Marij Jansdr mede door ruijmen ende achterlaten sal onder
conditie nogtans dat Marij Jansdr alle voors. goeden mitsgaders
huijs ende erff soo lang sal mogen gebruijcken ende besitten.
NO    Claes Jan Banning
ZO    de Heerenwech
ZW    Jan Maijnertsz
NW    Jan Maijnertsz.
Voor de somme van 185 gereet gelt.
 
 22-02-1636 blz. 117 en 117 v
Vercoop, Pieter Govertsz onse buervrijer uijt naem van Govert Jansz
sijn vader
aen Jan Hendricxz
een stucke landts genaemt de "Koeven" leggende in Claes van Sanen
weer groot 520 roeden.
N     Gerrit Havicx kinderen
O     de kooper selver
Z     de weduwe ende kinderen van Havick Gerritsz
W     de Kaijck.
Voor de somme van 1236.
 
 22-02-1636 blz. 118     
Vercoop, Gerrit Hendricxz
aen Simon Allertsz
een acker landts groot 78 roeden in Blockhuijs weer.
NO    Trijn Remgers kinderen
ZO    Roeloff Claesz
ZW    Dirck Huijser
NW    Pieter Heer Florisz.
Voor de somme van 48 gereet gelt.
 
 22-02-1636 blz. 118 v    
Vercoop, Dirck Pieter Allerden
aen Jan Dircxz Mol
een acker landts leggende in Hendrick Gijsen weer groot 94 roeden.
NO    Trijn Pieters
ZO    Willem Willem Allerden
ZW    Cornelis Meussen
NW    Aegt Claes Jaspers.
Voor de somme van 68 gereet gelt.
 
 22-02-1636 blz. 119 en 119 v
Vercoop, Niel Roeloffsz
aen Jan Engelsz Schuijtenmaecker
een stucke landts genaemt het "Madt" groot 525 roeden leggende opte
Leijck inde Hemmen.
ZW    Cornelis Bastiaensz
NW    Trijn Arents
NO    Trijn Arents
ZO    Trijn Arents.
Voor de somme van 920.
 
 22-02-1636 blz. 120 en 120 v
Vercoop, Jan Baertsz Gael nomine uxoris
aen Gerrit Gijsbertsz ende Hillegondt Gijsberts sijn schoonbroeder
ende schoonsuster
twee veencampen genaemt "Half maden" leggende sijd op sijd in Willem
Mathijssen weer en Gerrit Gijsbertsz het noordelijcke ende Hillegont
Gijsberts het suijdelijcke, groot samen 724 roeden.
N     Cornelis Pietersz
ZO    Jacob Jansz
ZW    Jacob Jong Willemen
NW    Cornelis Jan Trijnen.
Voor de somme van 921 boven een opstal van 3 sjaers onlosbaer
concernerende seecker persoon tot Leijden.
 
 22-02-1636 blz. 121     
Gerrit Huijg schuldich
aen Claes Adriaensz poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaemt de "Veen" leggende in Roeloff
Baerts weer groot 399 roeden.
NO    Roeloff Cornelissen
ZO    Wouter Louwen
ZW    Cornelis Cornelisz.
 
 29-02-1636 blz. 121 v en 124
Vercoop, Jan Engelsz
aen Dirck Cornelis Roeleven
een stucke landts genaemt "Floren ventgen" leggende in Tammesis weer
groot 601 roeden.
NO    Jannitgen Allerts
ZO    Gerrit Simonsz Coninck
ZW    de kooper selver
NW    Stoffels kinderen.
Voor de somme van 1000.
 
 29-02-1636 blz. 122 en 122 v
Verruijld, Allert Jansz onse buervrijer uijt naem ende van wegen Jan
Allertsz sijn vader
aen Dirck Arisz tot Crommenie
een stucke landts leggende benoorden Jan Allerts huijs groot 547
roeden.
N     Joost Cornelisz
O     Baert Pietersz
Z     Jan Allertsz
W     de Heerenwech.
Noch een stucke landts gelegen aen Jan Allerts worff groot 335
roeden met het huijs ende erff daer het voorn. huijs op staet.
N     Jan Allertsz selver
O     Pieter Maertsz
Z     Laurens Laurensz weduwe
W     de Heerenwech.
Noch twee tuijntgens leggende aen malcander groot samen 56 roeden.
N     Trijn Guert Jans
O     de Twischdijck
Z     Dirck Arisz selver
W     de weduwe van Cornelis Allertsz met haer kinderen.
Daertegenover geeft Dirck Arisz aen Allert Jansz
een Olijmolen huijs ende erff staende ende leggende inde ban van
Crommenie dat getaxeert wordt op een waerde van 900. Voorts
belooft Dirck Arisz aen Allert Jansz uijt te keren een bedrag van
 300.
 
 29-02-1636 blz. 124 v en 125
Vercoop, Jacob Jansz nomine uxoris tot Crommenie
aen Dirck Simonsz Coninck nu ter tijt wonende tot Crommenie
een stucke landts genaemt het "Uijteroosten weer" groot 592 roeden
leggende in Hendrick Gerrit Jans weer.
NO    Jannitgen Allerts
ZO    Aegt Niels
ZW    Claes Waligsz
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 800.
 
 29-02-1636 blz. 125 v en 127
Vercoop, Jan Cornelis Barenden
aen Claes Hendricxz
een huijs ende erff, streckende vande Heerenwech aff tot het
achterlandt toe.
NO    Dirck Jelen kinderen
ZW    Simon Gerrit Jelen.
Voor de somme van 790. 
 29-02-1636 blz. 126     
Vercoop, Dirck Claesz Wijves als voocht voor Wijven Claes sijn
suster ende haer kinderen mitsgaders vervangende Jan Jacobsz
aen Simon Jansz Joosten ende Jacob Jansz Joosten
de gerechte helft van een stucke landts gelegen inde Buijtenkaech
groot int geheel 839 roeden.
NO    Gerrit Engelsz
ZO    Jan Bouwesz cum socijs
ZW    de Meer
NW    Trijn Claes Duijves.
Voor de somme van 450.
 
 07-03-1636 blz. 127 v    
Vercoop, Hendrick Jacobsz
aen Willem Jacobsz sijnen broeder
een stucke landts leggende in Jan Pieters weer genaemt het "Viercant
camp" groot 226 roeden.
NO    Dirck Antonisen
ZO    Jan Peeten volck
ZW    Jan Peeten volck
NW    Dirck ende Hans Jacobsz.
Voor de somme van 310 gereet gelt.
 
 07-03-1636 blz. 128 en 128 v
Vercoop, Pieter Hendricxz
aen Engel Pieter Allerden
een huijs ende erff int noordt eijnde.
NW    Heijnrick Jan Nelen
NO    Heijnrick Jan Nelen
ZO    de Heerenwech
ZW    Claes Bouwesz.
Voor de somme van 750
 
 07-03-1636 blz. 129 en 129 v
Vercoop, Pieter Jansz
aen Pieter Dircxz Laeckeman
een acker landts groot 230 roeden.
NO    Dirck Claesz Mol
ZO    Garbrant Cornelisz
ZW    Claes Kees Steffens
NW    Pieter Gijsen.
Voor de somme van 460.
 
 20-02-1636 blz. 130     
Vercoop, Pieter Jansz
aen Jan Gerritsz ende Pieter Claesz de Winter
een acker landts groot 148 roeden.
NO    Teunis Gerritsz
ZO    Garbrant Cornelisz
ZW    Garbrant Cornelisz
NW    Dirck Claesz Mol.
Voor de somme van 152 gereet gelt.
 
 07-03-1636 blz. 130 v en 131
Vercoop, Pieter Jansz Huijberden
aen Pieter Claesz de Winter
de gerechte helft van een suijd sijd van een dijckmeed leggende in
Jacob Allerden weer onverdeelt ende gemeen met Engel Kees Joncken
groot 460 roeden.
NO    Jan IJsbranden
ZO    Balig Jacob Allerts
ZW    het Almus landt
NW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 966.
 
 07-03-1636 blz. 131 v en 132
Vercoop, Joachem Jacobsz Leen nomine uxoris
aen Gerrit Jans Jonge Jans sijn schoonbroeder
de gerechte helft van een stucke landts genaemt "Smeecke met het
ventge van Arent Joncken" onverdeelt ende gemeen in Jan Claes Engels
weer groot dvoorn. helft 735 roeden.
NO    Willem Vrouwen
ZO    de Worven ende de Heerenwech
ZW    Floris Pieters
NW    Trijn Pieters.
Voor de somme van 2265.
 
 07-03-1636 blz. 132 v en 133
Vercoop, Maerten Jansz Pachter soo voor hem selven ende voor
Cornelis ende Gerrit Engelsz sijn schoonbroeders onse buervrijers
insgelijcxs voor Claes Gijsbertsz voor Frans Dircxz wonende opde
Suijtdijck inde banne van Westzanen mitsgaders ooc voor Engel
Cornelisz sijn schoonvader
aen Jan Engelsz Boeff sijn schoonbroeder
een huijs ende erff dat bij de cooper cum socijs wordt bewoont inde
Woutbuert.
NO    Griet Simons
ZO    Cornelis Garbrantsz
ZW    Cornelis Garbrantsz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 600 boven een opstal van seven stuijvers sjaers
concernerende de Huijsarmen.
 
 07-03-1636 blz. 133 v en 135
Vercoop, Jan Engelsz ende Willem Wouters samen voor de meerder
voochden ende kinderen van Engel Cornelisz Boeff
aen Maerten Jansz Pachter schoonsoon vande voorn. Engel Cornelisz
een stucke landts genaemt "Ventge" groot 543 roeden leggende in
Claes Maerts weer.
NO    Aelbert Engelsz Bier
ZO    koopers ende Marij Willems worven
ZW    de kinderen van Willem Cornelisz ende Gerrit Jansz
NW    Willem Cornelis Vrouwen.
Noch twee ackers leggende sijd op sijd groot samen 434 roeden.
NO    Jan Garbrantsz
ZO    Jan Garbrantsz
ZW    Claes Claesz Wijves
NW    Griet Simons.
Voor de somme van 1996.
 
 18-03-1636 blz. 134     
Jan Maerten Roeleven schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent Augusteijn van Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaemt het "Achterventgen" in
Hillegunt Roeloffs weer achter comparants worff groot 873 roeden.
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    Maerten Jansz met de Olijmolen
ZW    de comparant en Neel Jans worff
ZO    Griet Simons.
Noch een stucke landts genaemt het "Brevoor" leggende in Hillegunt
Roeloffs weer groot 442 roeden.
NO    Hendrick Jansz Smits
ZO    Jan Cornelisz
ZW    Willem Willemsz Kors
NW    Isbrant Gerritsz Gael.
 
 25-03-1636 blz. 135 v en 139
Vercoop, Cornelis Dircxz
aen Claes Dirck Pieters sijn broeder
de gerechte helft van een stucke landts genaemt de "Booveech" groot
int geheel 1050 roeden leggende in Dirck Jan Barenden weer met Trijn
Dircx onverdeelt ende gemeen.
NO    Pieter Maertses kinderen met Neel Maertens
ZO    Trijn Jans met Anna Gerrits
ZW    Jan ende Trijn Dircx
NW    Gerrit Havicx kinderen.
Voor de somme van 1025.
 
 28-03-1636 blz. 136 en 136 v
Vercoop, Engel Laurensz soo voor hem selven als voor sijn broeder
ende swagers derffgenamen ende kinderen van Laurens Noom sal.
aen Jan Laurensz
een stucke veenlandts genaemt het "Halve madt" leggende in Jong
Claessen weer groot 252 roeden.
NO    Henrick Allertsz
ZO    Claes Jacobsz
ZW    Anna Gerrits
NW    Maerten Maertsz.
Voor de somme van 364.
 
 21-03-1636 blz. 137     
     Schepenen ende Hemraden van Assendelft anno 1636.
     Schepenen:
Int Broeckvierndel       Claes Dirck Martensz
                Willem Cornelis Vrouwen
Int Kerckvierndel        Cornelis Willem Arentsz
Int Woutvierndel        Willem Gerritsz
Int Nesvierndel         Jan Claesz Reael.
     Schotvangers:
Int Kerckvierndel        Dirck Willemsz
Int Woutvierndel        Jan Jansz Peet
Int Nesvierndel         Jan Bouwensoon.
     Hemraden:
Inde Camp Pieter Pietersz Lis
Inde Kaegh           Jan Marten Keesen.
     Nicolaes vrijheere van Assendelft.
 
 03-05-1636 blz. 138     
Nicolaes de Renesse des Barons van Ederen Mansuij, rs. Vrijheer van
Assendelft, Baron van Haerlem, heere vander Aa, Beverweijck,
Vosmaer, Heemskerck, Castricum, De Marken, rs. Doen te weten, alsoo
ende midts den overlijden van wijlen Cornelis Adriaensz bij ons
opten 26e Martij lestleden gecommitteert tot Schepen onser vrije
heerlicheijt van Assendelft, desselffs ampt es coomen te vaceren.
Soo ist dat wij uijt onse absoluijte macht ende met volcomen
kennisse van saecken bij dese in sijne plaetse geordineert, gestelt
ende gesubstitueert hebben tot Schepen onser voors. vrije
heerlicheijt voorden lopende jare van 1636 den persoon van Aelbert
Engelsz Bieren, authoriserende onsen Schout aldaer, omme hem den
behoorl. eedt daer toe staende, in onsen name te staven ende aff te
nemen.
Oircondt onse hant ende gewoonl. signature. Gegeven op onsen Slot
Assumburch desen 3e Maij 1636.
 
 03-04-1636 blz. 139 v    
Vercoop, Gerrit Gerritsz den Ouwes
aen Jan Jan Jansz Vinck
een huijs ende erff inde Kerckbuert
NO    Kees Dircx Huijgen
ZO    Gerrit Claesz
ZW    Neel Jans met haer kinderen.
Voor de somme van 275 gereet gelt.
 
 04-04-1636 blz. 140 en 140 v
Vercoop, Simon Claesz als soon ende voocht van Aeff Claes ende
boelhouster wijlent Claes Gerritsz
aen Griet Jan Dirck Everts (Frans Claesz voor sijn schoonmoeder
Griet Jans ende sijn schoonbroeder Bouwen Willemsz)
de gerechte helft van een veencamp binner Delft in Roeloff Hendricx
weer met de verkoopster gemeen groot int geheel 463 roeden.
NO    Neeltge Steffens
ZO    de Delft
ZW    Jacob Dircxz
NW    Michiel Willemsz.
Voor de somme van 347.
 
 05-04-1636 blz. 141     
Claes Lourensz schuldich
aen Jacob Jansz Scouten
een jaerlijcxe losrenten van 17.10.-., hooftgelt 350.
Onderpande een stucke landts genaemt de "Vijff hont landts" groot
536 roeden leggende inde Hemmen.
NW    Claes Claesz Wijves
NO    de Blocksloot
ZO    Comparant selver met sijn broeders ende susters
ZW    Maerten Huijgen cum socijs.
 
 09-04-1636 blz. 142
Pieter Pauwelsz tot Crommenie schuldich
aen Maritgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 250.
Onderpande een stucke landts genaemt de "Trint ven" 666 roeden
leggende aende Clamdijck.
O     Cornelis Gerritsz
Z     Joost Cornelisz
W     Egbert Claesen
N     de Banscheijt.
Noch een stucke veenlandts groot 352 roeden leggende mede inde
voorn. Hondert Gaerden.
NO    Aerian Cornelisz cum socijs
ZO    de Twischdijck
ZW    Heinrick Cees Neelen
NW    de Delft.
 
 25-04-1636 blz. 143     
Vercoop, Cornelis Bastiaensz onse buervrijer uijt naem ende van
wegen Bastiaen Bouwesz sijn vader
aen Frans Claesz
een stucke landts genaemt het "Vengen" groot 336 roeden leggende
opte Kaijck achter Engel Roeleven uijt.
NO    de koper selver
ZO    de Kaeck
ZW    de weduwe ende kinderen van Havick Gerritsz
NW    Claes Engel Roeleven.
Voor de somme van 484 gereet gelt.
 
 25-04-1636 blz. 143 v    
Cornelis Heinricx soo voor hem selven ende voor Willem Heinricxz
sijn swager ende voor Trijn Cornelisdr ter eenre ende Allert
Cornelisz ter andere sijde. Ende bekende sij comparanten met den
ander geschift geschaijden ende gegrontcavelt te hebben seecker
landt huijs ende erff. Soo dat Cornelis Heinricxz opte beterschap
van sijn lodt aen Willem Heinricxz sal uijtkeren de somme van
 27.10.-. Ende de voorn. Trijn Cornelisdr sal uijtkeeren opte
verbeterschap van haer lodt aen Allert Cornelisz de somme van
 42.10.-.
 
 25-04-1636 blz. 143 v    
Arent Engelsz soo voor hem selven als voor Guert Heinricx weduwe ter
eenre ende Maerten Heinricxz ter andere sijde hebben met den ander
geschift geschaijden ende gegrondtdeelt seecker huijs ende erff ende
landen.
Soo dat Arent Engelsz opte beterschap van sijn lodt sal uijtkeeren
aen Maerten Heinricxz de somme van 68.
 
 25-04-1636 blz. 144 en 144 v
Vercoop, Claes Jacobsz Stose
als voocht van Pieter Jacobsz sijn sal. broeders dochter geprocreert
bij Lijsbet Evertsdr ende Cornelis Baertsz opte Niewendam nomine
uxoris
aen Willem Claesz Rijs
251 roeden genaemt het "Halff madt" opte noort hoeck leggende vande
camp onverdeelt ende gemeen met Dirck Everts in Dam weer.
NO    Aechte Nelen
ZO    Heinrick Engelsz
ZW    Cornelis Heinricxz
NW    de Leegendijck.
Voor de somme van 450.
 
 25-04-1636 blz. 145 en 145 v
Vercoop, Claes Woutersz
aen Jan Jansz Comens
een stucke landts genaemt de "Hem" groot 374 roeden leggende inde
Hemmen.
ZO    Jan Engelen 
ZW    de kinderen van Lau vant Hoff
NW    de kooper selver
NO    de Blocksloot.
Voor de somme van 800.
 
 29-04-1636 blz. 146 en 146 v
Vercoop, Willem Jansz
aen Barent de Jonge onse Schout
twee veencampen leggende sijd op sijd in Floren weer groot tsamen
523 roeden.
NO    Willem Cornelis Vrouwen
ZO    Jacob Jacobsz Leen
ZW    de kooper selver
NW    de kooper selver met Kees Roeloff Jaspers.
Voor de somme van 826.
 
 29-04-1636 blz. 147 en 147 v
Vercoop, Willem Jansz
aen Jacob Jacobsz Leen
een stucke landts genaemt de "Bincaijck" groot 1243 roeden in Jancke
Maerts weer.
NO    Cornelis Pietersz de Jonge Scouten
ZO    Wouter Willemsz kinderen met Willem Vrouwen
ZW    Trijn Engelsdr met IJsbrant haer soon
NW    Simon Claesz Wildeboer met Cornelis de Jonge.
Voor de somme van 2600.
 
 29-04-1636 blz. 148 en 148 v
Vercoop, Willem Jansz
aen Willem Jansz Smidt
een stucke landts genaemt "Ses Maed" groot 677 roeden in Jancke
Maerts weer.
NO    Floris Pietersz
ZO    Cornelis Claesz op Halffwegen
ZW    Gerrit Engelsz
NW    Claes Maertsz.
Voor de somme van 1200.
 
 29-04-1636 blz. 149 en 149 v
Vercoop, Floris Pietersz uijt naem ende van wegen Maerten Jansz sijn
swager
aen Trijn Arents en haer kinderen (Maerten Huijgen voor sijn moeder
broeders ende suster)
een stucke landts genaemt de "Seven maed" met het uitereijnde vande
"Buijtcaijck" groot 1629 roeden leggende in Schouten weer.
NO    Isbrant Gerritsz met Willem Vrouwen ende Cornelis Pietersz
ZO    de kinderen van Dirck Claesz van Dijck
ZW    Baert Claes Boschman kinderen met Floris Jan Trijnen
NW    de coopers selver.
Voor de somme van 3662.
 
 02-05-1636 blz. 150 en 150 v
Vercoop, Garbrant Pietersz onse buervrijer uit naem ende van wegen
Arent Pietersz sijn broeder
aen Engel Danielsz wonende inde Beemster
een stucke landts genaemt het "Ventgen" groot 519 roeden leggende in
Claes Heinnen weer.
NO    Claes Roeloff Simons
ZO    Dirck Willemz en Gerrit Kees Gerritges worven
ZW    Niel Jansz Cuijper
NW    Dirck Willemsz.
Voor de somme van 1410.
 
 10-05-1636 blz. 151 en 151 v
Vercoop, Gijsbert Jacobsz voor hem selven Willem Gerritsz onse
collega int Schepenampt als voochden van Cornelis Allertsz ende Jan
Cornelis Boer als voocht van Meijns Allertsdr
aen Claes Gijsbertsz Schoon
sekere roeden uijtedijck leggende Buijtenhuijssen over Claes Gijsen
Gerrits lant te roijen nae binnen slootien tusschen Gerritgens lant
ende Gerritgens ven ten halver sloot het IJe toe off tot een sekere
pael dimen daer toe maken toteen teijken setten sal.
Z     Comen Jan Heinricsz
W     de Kadijck
N     Cornelis ende Meijns Allerts
O     het IJe.
Voor de somme van 250.
 
 10-05-1636 blz. 152     
Jan Pauwelsz tot Crommenie wedunaer wijlent Duijff Jansdr ende
Nanich Jansz oom ende voocht vande nagelaten kinderen van Duijff
Jansdr mede buerman tot Crommenie schuldich
aen Maritge Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts gelegen aende Sijtwindt groot 533
roeden inde Hondert Gaerden.
N     de banscheijt van Crommenie
W     Hillegunt Thijsen met haer kinderen
Z     Hillegunt Thijsen met haer kinderen
O     Willem Gerritsz.
 
 10-05-1636 blz. 153 en 153 v
Vercoop, Heinrick Engelsz Duvessen onse buervrijer als soon ende
voocht van Griet Sijmonsdr sijn moeder weduwe ende boelhouster van
Engel Heinricx Duvessen
aen Barent de Jonge onse Schout
een acker landts groot 215 roeden leggende in Claes Maerts weer.
NO    Maerten Jansz met Jan Garbrantsz
ZO    Sijmon Claes Wildeboer
ZW    Dirck Claesz van Dijck kinderen
NW    Claes Claesz Wijves.
Voor de somme van 286.
 
 23-05-1636 blz.154 en 154 v 
Vercoop, Pieter Heinrick Dircksz soo voor hem selven ende ook voor
Jacob Heinricxz sijn broeder mitsgaders voor Jan Cees Steffens
aen Jan Dirck Huijser
204 roeden uijterdijck leggende buijten dijck over Willem Gerriden
weer.
ZW    de coopers moeder
NW    de nieuwe Togt
NO    Magtelt Cornelis, Willem Cornelisz ende Joachem Pietersz
ZO    den Hoogendijck.
Voor de somme van 225.17.-.
 
 23-05-1636 blz. 155 en 155 v
Vercoop, Dirck Dircxz vande Lange Laen ende Jan Simonsz den Boer
aen Dirck Anthonisz haer comparantens swager
de helft in een stucke lands met de kooper onverdeelt ende gemeen
genaemt de "Ven" groot 1709 roeden leggende aende Wech.
NO    Jacob Jan Japen met Teet Jans weduwe
O     de Heerenwech
ZW    Jan Jaep Louwen met Trijn Jacobs met haer kinderen
NW    Cornelis Claes Jan Roons kinderen.
Voor de somme van 2400.
 
 23-05-1636 blz. 156     
Vercoop, Dirck Thenisz
aen Dirck Jacobsz
een acker landts leggende binner Delft inde Lange Laeners weer groot
164 roeden.
NO    Jan Isbranden
ZO    Cornelis Baertsz Gael
ZW    de kooper selver
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 281.4.-. gereet gelt.
 
 23-05-1636 blz. 156 v    
Vercoop, Dirck Dicxz vande Lange Laen ende Dirck Anthonisz soo voor
haer selven ende voor Claes Dirck Huijberden ende Jan Simonsz de
Boer
aen Jan Jaep Louwen
een stucke lants oft omloop genaemt "Jan Broerses camp" groot 530
roeden leggende in Alkes weer.
NO    Jacob Cornelis Hoos
ZO    Jacob Jan Japen, Willem Jacobsz Cuijper en Claes Pietersz
ZW    Laurens Ootgers
NW    Wouter Jong Willemen kinderen.
Voor de somme van 700.
 
 24-05-1636 blz. 157     
Anna Vrericxdr weduwe ende boelhouster wijlent Jan Allertsz met
Allert Jansz haer soon ende voocht schuldich
aen Jan Jansz Houtcooper poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrente van 35, hooftgelt 700.
Onderpande een stucke lants genaemt de "Ven" groot 1196 roeden
leggende inde noorderste Hondert Gaerden.
ZW    Willem Claesz Rijs
NW    Pieter Cornelisz tot Crommenie
NO    Harmen Dircxz van Dirck Huijsen
ZO    Engel Claesz Mol.
 
 10-06-1636 blz. 157 v 
Gerrit Jansz Huijgen als broeder ende voocht van Teet Jansdr sijn
suster Claes Jacobsz Jonge Jans als neeff ende voocht van Duijff
Jans, Cornelis Jansz ende Jan Jansz elck voor haer selven als drie
kinderen van Teet Jansdr weduwe wijlen Jan Cornelisz sal. Ende heeft
Teet Jansdr volcomenlijck haere drie kinderen haere vaders erven
bewesen, mits haer gedeelt aen haer behoudende het halve huijs ende
erff dat sij tegenwoordich bewoont met de laen in Gooten weer "Marcx
meed" met het Ventgen over de Nauwevliet. Mits dat sij daer op aen
haer soon Cornelis Jansz sal uijtkeeren de somme van 669.10.-.
ende voorn. Duijff en Jan Jansz sullen voor de reste van haer vaders
erff aen waerden gelijcken sij doen bij desen de Laen voor Gijsen
met den derde paert vant huijs ende erff twelck sij tegenwoordich
met haer moeder bewoonen ende hebben daerop belooft aende voorn.
Cornelis Jansz haeren broeder uijt te keeren de somme van 287.
Noch hebben de voorn. Duijff Jansdr ende Jan Jansz belooft aende
voorn. Cornelis haer broeder uijt te keeren voort gerechte seste
paert vant voors. huijs ende erff de somme van 200 als vooren ende
hebben de voor. Gerrit Jansz, Claes Jacobsz en Jan Jansz alsvooren
belooft de voors. somme aende voorn. Cornelis Jansz oft sijne erven
te betalen.
 
 29-05-1636 blz. 158 en 158 v
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als oom ende voocht van de
naegelaten kinderen van sal. D. Johanes Junius in sijn leven dienaer
des goddel. woorts binnen der Stadt sHertogenbosch
aen Griet Gerritsdr weduwe wijlen Jacob Dircxz Smit met haer
kinderen (voocht is haer soon Gerrit Jacobsz Smit onse buervrijer)
een stucke lants genaemt het "Vroon meetgen" groot 1012 roeden
leggende int Vroon weer.
NO    Willem Adriaensz met Bieren volck
ZO    de weduwe ende kinderen van Dirck Ootgers
ZW    de weduwe ende kinderen van Dirck Ootgers
NW    Floris Pietersz.
Voor de somme van 2080.
 
 29-05-1636 blz. 159     
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als oom ende voocht vande
nagelaten kinderen van sal. D. Johanes Junius in sijn leven dienaer
des goddel. woorts binnen der Stadt sHertogenbosch
aen Claes Pietersz Jong Claesen
een stucke lants genaemt "Dirck Hannen camgen" groot 208 roeden
leggende in Dirck Hannen weer.
NO    Dirck Hannen volck
ZO    Jacob Willemsz
ZW    Jacob Willemsz
NW    Floris Jan Trijnen.
Voor de somme van 225.8.-. gereet gelt.
 
 29-05-1636 blz. 159 v en 160
Vercoop, Willem Jan Arenden nu ter tijt woonende inde Beemster uijt
naem van Maerten Jansz sijn broeder nu ter tijt woonende inde
Beemster
aen Maerten Dircxz van Dijck alias Maerten Dircxz Jong Claesen
de noorder "Opper Twisch" leggende in Tamisen weer groot 511 roeden.
NO    Cornelis Albertsz met Willem Simonsz
ZO    Engel Heinricken Twisch veen
ZW    de kooper cum socijs
NW    Dirck ende Bastiaen Tamisz.
Voor de somme van 550.
 
 29-05-1636 blz. 160 v en 161
Vercoop, Willem Jan Arenden nu ter tijt wonende inde Beemster uijt
naem van Maerten Jansz
sijn broeder
aen Dirck Thenusz
een stucke lants genaemt "Haviken veen" groot 541 roeden leggende in
Tamissen weer.
NO    Floris Pietersz met de voorn. kooper
ZO    de kooper selver
ZW    Jacob Willemsz
NW    Trijn Engelsdr.
Voor de somme van 840.
 
 29-05-1636 blz. 161 v en 162
Vercoop, Willem Jan Arenden nu ter tijt wonende inde Beemster uijt
naem van Maerten Jansz sijn broeder
aen Simon Claesz Wildeboer
een stucke lants genaemt het "Vennitgen" leggende aende Worff in
Schouten weer groot 1075 roeden.
NO    Jacob Jacobsz Leen met Barent de Jonge Schout
ZO    Maerten Jansz worff voorn.
ZW    Dirck Anthonis
NW    de Beeckestaijners met Trijn Engelsdr weduwe.
Voor de somme van 3800.
 
 10-06-1636 blz. 162 v    
Cornelis Roeloffsz schuldich
aen Jan Jansz Backer poorter tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts binner Delft groot 868 roeden leggende
in Neelen weer.
NO    Jan Jacobsz ende Pieter Jacobsz
ZO    de Delft
ZW    Maerten Engelsz
NW    de erffgenamen van Aechte Baerts.
Noch een acker landts groot 234 roeden genaemt "Veentgen" leggende
over de Delft in Heinricx weer.
NO    Comparant selver
ZO    Heinrick Cees Heijnricx
ZW    Comparant selver met Trijn Willems volck
NW    Comparant selver.
 
 10-06-1636 blz. 163     
Cornelis Jansz nu ter tijt wonende in Zelant binnen de stadt van
Vlissengen ende bekende hij comparant van sijne vaders erven van
Teet Jansdr sijn moeder van Duijff Jansdr ende van Jan Jansz sijn
suster ende broeder ten vollen vernoecht wel voldaen ende betaelt te
wesen.
 
 13-06-1636 blz. 163 v    
Vercoop, Pieter Jansz
aen Jan Jansz Backer poorter tot Haerlem
een stucke lants genaemt het "Ventgen" leggende in Aechte Nelen weer
groot 872 roeden.
NO    Griete Allertsdr
ZO    Claes Walicxz
ZW    de kinderen van Cornelis Weesen tot Graft
NW    Trijn Pietersdr met Trijn Claes Duves.
Voor de somme van 1200 gereet gelt.
 
 13-06-1636 blz. 164 en 164 v
Vercoop, Willem Jan Arenden nu ter tijt wonende inde Beemster voor
Maerten Jansz sijn broeder
aen Dirck Jacob Jong Willemen met Jan Jansz Peet ende Cornelis Jansz
Peet
een huijs hoijhuijs ende erff
te weten Dirck Jacobsz voornt. het heele erff met het achterhuijs
ende schorthien int huijs staende en het hoijhuijs
ende Jan ende Cornelis Jan Peet sullen hebben het voorhuijs tot de
schortien toe sonder erff als de cooper laest bewoont heeft staende
int Woutvierndel.
NO    Barent de Jonge Schout
ZO    Griet Simons
ZW    Dirck Anthonisz
NW    Simon Claesz Wildeboer.
Voor de somme van 650 door Dirck Jacobsz te betaelen ende 400 
door Jan Jansz Peet te betaelen.
 
 14-06-1636 blz. 165     
Floris Willemsz schuldich
aen Jan Jansz Backer tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 26.5.-., hooftgelt 425.
Onderpande 475 roeden lant genaemt "Reaelen Twisch" onverdeelt ende
gemeen met Trijn Pieters ende Heinrick Jacobsz leggende in Reaelen
weer.
NO    Pieter Cornelis Oomen
ZO    Twischdijck
ZW    Dirck Gerritsz Boet
NW    Jacob Cornelis met Cij ende Jannitgen Heinnen.
Noch een acker lants leggende in Huijgen weer genaemt het "Madt"
groot 505 roeden.
NO    Jacob Jan Joosten
ZO    Maerten Huijgen
ZW    Maerten Maertensz
NW    Jan Willemsz.
 
 14-06-1636 blz. 165 v    
Vercoop, Gerrit Gijsbertsz
aen Arent ende Baert Florisz sijn comparants schoonbroeders
de gerechte aghte paert van een stucke landts genaemt de "Booveegh"
bijde Vliets wael groot int geheel 291 roeden.
NO    Marij Engels
ZO    Marij Engels
ZW    Engel Baerten
NW    de Heerenwechsloot.
Noch de gerechte aghte paert in een stucke landts genaemt "Simon
hem" met het hont landts leggende inde Hemmen onverdeelt ende gemeen
met de coopers ende Floris Arentsz haeren vader mitsgaders oock het
"Booveegie" groot int geheel 550 roeden.
NO    de Blocksloot
ZO    Cornelis Pieter Jan Japen cum socijs
NW    Trijn Maertens weduwe.
Voor de somme van 200 gereet gelt.
 
 16-06-1636 blz. 166     
Maerten Engelsz onse buervrijer schuldich
aen Marijtgen Willemsdr onse buervrijster
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande het huijs hoijhuijs ende erff twelck comparant
tegenwoordich bewoont int suijt eijnde.
NO    Trijn Arents met haer kinderen
ZO    Trijn Arents met haer kinderen
ZW    de kinderen van Jan van Sanen
NW    Cornelis Bastiaensz met Trijn Arents met heuren kinderen.
 
 04-07-1636 blz. 167     
Dirck Pieter Allerden schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent Augusteijn van Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 25, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke lants leggende achter aen comparants worff
groot 900 roeden.
NO    Aechte Jaspers
ZO    Heijn Jan
ZW    Cornelis Sibouts
NW    Comparants huijs ende erff.
 
 11-07-1636 blz. 167 v en 168
Vercoop, Cornelis Bastiaensz
aen Gerrit Jansz Jonge Jans
een acker lants leggende in Jancke Maerts weer groot 128 roeden.
NO    Barent de Jonge
ZO    Maerten Dircxz
ZW    Cornelis Baertsz
NW    de Delft.
Voor de somme van 150.
 
 23-07-1636 blz. 168 v    
Vercoop, Claes Pieter Jong Claesen uijt naem ende van wegen Allert
Claesz sijn soon
aen Roeloff Maertensz waert
twee ackers leggende sijd op sijd int Vroon weer groot samen 320
roeden.
NO    Jan Claesz Vinck weduwe
ZO    Dirck Huijch Cramer
ZW    Jan Auwelsz Moens
NW    Jacob de Smits volck.
Voor de somme van 312 gereet gelt.
 
 25-07-1636 blz. 169     
Vercoop, Heindrick Cornelis onse buervrijer als oom ende voocht van
Jan Jansz Neelen voorkint geprocreert bij Marij Cornelisdr sal.
woonende in Seelant op tlant Schouwen
aen Jan Willemsz Schuijtvoerder
een acker lants genaemt de "Delft acker" groot 124 roeden leggende
inde Hondert Gaerden.
NO    Pieter Pouwelsz
ZO    de Delft
ZW    de weduwe ende kinderen van Cornelis Allertsz Duijffies
     sal.
NW    Comparant selver.
Voor de somme van 114 gereet gelt.
 
 22-08-1636 blz. 169 v    
Claes Pietersz schuldich
aen Jan Jansz Backer tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants groot 697 roeden leggende inde
noorderste Hondert Gaerden.
O     Jan Maijndertsz
Z     Joost Cornelisz
W     Cornelis Gerritsz
N     de banscheijt van Crommenie.
 
 04-09-1636 blz. 170     
Jan Bastiaensz schuldich
aen Jacob Jansz Scouten
een jaerlijcxe losrenten van 5, hooftgelt 100.
Onderpande een gerechte derdendeel van een huijs dat comparant
tegenwoordich met sijn schoonsuster bewoont benoorden de Kerck,
streckende vande Heerenwech aff tot het achterlant toe.
NO    Haes Dircxz
ZW    Gerrit Engelsz.
 
 19-09-1636 blz. 170 v    
Vercoop, Huijbert Dircxz buijervrijer tot Crommenie
aen Dieuwer Claesdr weduwe wijlent Cornelis Allertsz tot Crommenie
een gerechte seste paert in een stucke lants groot int geheel 624
roeden met de coopster ende verkooper broeder gemeen leggende inde
noorderste Hondert Gaerden.
NO    de weduwe Laurens Laurensz
ZO    de weduwe Laurens Laurensz
ZW    Pieter Pauwelsz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 150 gereet gelt.
 
 07-11-1636 blz. 171     
Vercoop, Arent Claesz Rijs uijt naem ende van wegen Jan Willemsz
Schuijtevoerder
aen Pieter Pauwelsz tot Crommenie
een acker lants groot 124 roeden leggende inde noorderste Hondert
Gaerden.
NO    de cooper selver
ZO    de Delft
ZW    de weduwe ende kinderen van Cornelis Allertsz
NW    Hendrick Cees Ebben.
Voor de somme van 155 gereet gelt.
 
 13-11-1636 blz. 171 v    
Marij Bouwes weduwe ende boelhouster wijlent Jan Jansz alias Jan
Tijsen nu ter tijt wonende Amsterdam versterckt met Claes Bouwesz
haer broeder schuldich
aen Neel Jansdr weduwe wijlent Jan Claesz
een jaerlijcxe losrenten van 13.15.-., hooftgelt 275.
Onderpande alle haer koijen jong ende out mitsgaders haer bedden
deckens wollen ende linnen ende alle haer huijsraed.
 
 16-11-1636 blz. 172     
Bastiaen Bouwesz schuldich
aen Pieter de Winter ende Jacob Jansz Laeckecooper
een jaerlijcxe losrenten van 6.13.-., hooftgelt 133.
Onderpande het huijs ende erff twelck hij tegenwoordich bewoont int
noort eijnde, streckende vande Wechsloot tot het achterlant toe.
NO    Arent ende Baert Floren
ZW    Dieuwer Winckel.
Nog twee veenackers leggende sijd op sijd in Hendrick Gijsen weer
groot tsamen 229 roeden.
NO    Arent Claes Rijsen
ZO    Jan Tijsen
ZW    Jacob Claes Jan Baerts
NW    Hendrick Claes Heijnen.
Nogh een acker in Auckes weer groot 103 roeden.
NO    Arent Claes Rijsen
ZO    Piet Bouwessen weduwe
ZW    Jacob Dirck Maertens
NW    Jacob Dirck Maertens.
Nogh een acker leggende in Aukes weer.
NO    Jacob Dircxz voors.
ZO    Jacob Dircxz voors.
ZW    de Twischdijck
NW    Willem Willem Allerden.
 
 08-12-1636 blz. 173     
Jan Claesz schuldich
aen Jacob Jansz Lakencooper
een jaerlijcxe losrenten van 7.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke lants groot 310 roeden genaemt "Truijen camp"
inde Buijtencaech.
ZO    Wouter Lauwen met Kees Piet Lissen
ZW    de Meer
NW    Pieter Lissen volck
NO    den Sluijssloot.
 
 21-12-1636 blz. 173 v    
Arent Claesz Rijs als oom ende voocht vande naegelaten kinderen van
Willem Claesz Rijs sal. ter eenre ende Engel Gerritsz ter andere
sijde. Ende bekende met malcander verruijlt gemangelt ende
gepromitteert te hebben de landen hijer nae genoempt. Soo bekende
Arent Claesz aende voorn. Engel Gerritsz gegeven te hebben de
gerechte helft van een stucke lants genaemt het "Ventgen" leggende
aende Worven in Henrick Gijsen weer groot dvoorn. helft 305 
roeden.
NW    Jacob Gerritsz
NO    Jacob Gerritsz
ZO    de Worven
ZW    de weduwe van Jacob Jonges.
 
 21-12-1636 blz. 174     
Engel Gerritsz ter eenre ende Arent Claesz als oom ende voocht
vande naegelaten kinderen van Willem Claesz Rijs sal. ter andere
sijde. Ende bekende met malcander verruijlt gemangelt ende
geproviteert te hebben tot eenen vrijen eijgen aen Arent Claesz Rijs
de landen hijer nae genoemt, een acker lants leggende voor Claes
Bouwesz uijt groot 114 roeden.
NO    Pieter Maertsz erffgenamen
ZO    Pieter Gijsbertsz
ZW    Jacob Gerrit Huijgen
NW    Janitge Engelsdr.
Noch een thuijngen groot 20 roeden leggende in Oukes weer.
NO    Duijff Claes
ZW    Claes Cees Steffens ende tlant dat Arent Claes verruijlt
     heeft met Engel Gerritsz.
NW    Jacob Gerrit Huijgen
NO    Jacob Gerrit Huijgen
ZO    de Worven
ZW    de weduwe ende kinderen van Jan Jansz.
De verruijlde landen sijn getaxeert op 650 gereet gelt.
Voorts beloofde Engel Gerrits aen Arent Claesz opte verbeterschap te
betaelen 517.
 
 04-01-1637 blz. 174 v    
Vercoop, Claes Dircxz onse collega int Schepenampt uijte naem ende
van wegen Jacob Dircxz sijn broeder
aen Pieter Claesz den Ouwes
een ackergen oft omloopgen lants groot 77 roeden leggende in
Jannitgen weer.
NO    Griet Jan Dirck Everts
ZO    Jan vanden Laen
ZW    Jan vanden Laen
NW    de kooper met sijn volck.
Voor de somme van 36 gereet gelt.
 
 09-01-1637 blz. 174 v en 175
Vercoop, Sijboudt Dicxz nu ter tijt wonende inde Beemster en Jan
Bastiaensz
aen Erm Dircx hare comparants suster ende schoonsuster
twee derdendeel vant huijs en erff daer de voors. koopster ende Jan
Bastiaensz in woonen, streckende vande Heerenwech tot het
achterslootgen toe.
NO    Haes Dircken Steffens
ZW    Gerrit Engelsz.
Voor de somme van 220.
 
 09-01-1637 blz. 175 v en 176
Vercoop, Dirck Claesz tot Weszanen
aen Claes Jacobsz Stootse
een acker lants leggende in Huijch Blockhuijs weer groot 155 roeden.
NO    Baert Jan Gaelen volck
ZO    Engel Cees Heijnen cum socijs
ZW    Roeloff Claesz
NW    den Delft.
Voor de somme van 107.5-.-.
 
 23-01-1637 blz. 176 v en 177
Vercoop, Simon Maertsz nu ter tijt wonende inde Beemster
aen Simon Pieters
een stucke lants genaemt de "Meed" leggende in Lijckclaesen weer
groot 920 roeden.
NO    Jan Jansz vant Veer
ZO    Claes Roeloff Simons
ZW    Gerrit Huijgen cum socijs
NW    de cooper selver.
Voor de somme van 2300.
 
 23-01-1637 blz. 177 v en 178
Vercoop, Simon Pieters
aen Engel Allerden sijn swager
een gerechte derdendeel in een stucke lants genaemt de "Meets camp"
leggende in Allerts weer groot int geheel 1526 roeden met de cooper
onverdeelt ende gemeen.
NO    Jan Coppen
ZO    Jacob Tijsz
ZW    Jacob Tijsz
NW    Cornelis Tijs ende Willem Vrouwen.
Voor de somme van 720.
 
 23-01-1637 blz. 178 v en 179
Vercoop, Maerten Gerritsz
aen Engel Allerden sijn swager
de gerechte helft van een stucke lants genaemt de "Achterven"
leggende in Alberts weer onverdeelt ende gemeen met de cooper groot
de voorn. helft 1454 roeden.
NO    Willem Cornelis Vrouwen ende Huijbert Pietersz
ZO    de Worven
ZW    Maerten Allertsz
NW    de Caijck.
Voor de somme van 2675.
 
 30-01-1637 blz. 179 v    
Vercoop, Gerrit Huijgen als soon ende voocht van Trijn Cornelis
aen Niel Roeloffsz
een stucke lants genaemt die "Boeveech" groot 820 roeden leggende in
Allert Gerrits weer.
NO    de cooper selver
ZO    Roeloff Cornelis
ZW    Baert Roeloffsz
NW    de Heerenwech.
Noch de uijterdijck tot het voorn. lant toebehoorend.
Voor de somme van 1675.
 
 30-01-1637 blz. 180     
Willem Cornelis Vrouwen onse collega int Schepenampt als voocht van
Wen Thamisdr weduwe wijlent Simon Jansz schuldich
aen Jan Jacobsz Lakencooper tot Crommenie
een jaerlijcxe losrenten van 5.10.-., hooftgelt 110.
Onderpande en stucke lants genaempt het "Achterventgen" leggende
achter Wen Thamisdrs worff groot 422 roeden.
NO    Willem Cornelis Vrouwen met Roeloff Engels
ZO    Hillegunt Thenis met haer kinderen
ZW    Pieter Jansz den Ouwes met Baert Jan Dirck Everts
NW    de Worven.
 
 30-01-1637 blz. 180 v    
Vercoop, Huijch Huijchens
aen Claes Jacobsz
een acker lants groot 168 roeden leggende in Blockhuijs weer.
NO    Jacob Roeloffsz
ZO    Trijn Rengers kinderen
ZW    Pieter Florisz
NW    Dirck Jacobsz.
Voor de somme van 132 gereet gelt.
 
 13-02-1637 blz. 181 en 181 v
Vercoop, Claes Jansz Vinck soo voor hem selven als voor Neel Jans
sijn moeder
aen Dirck Huijch schoolmeester
een stucke lant genaemt "Pletten ventgen" groot 460 roeden gelegen
achter de Kerck, streckende van Huijbert Jansz, Teus Vrerick Coopen
ende Tomas Rogiersz worven aff tot aen Mr. Jan Auwelsz Moens lant
toe.
NO    Cornelis Maertsz met Proijen
ZW    de cooper selver.
Voor de somme van 1150.
 
 13-02-1637 blz. 182 en 182 v
Vercoop, Claes Jansz Vinck soo voor hem selven als oock voor Jan
Claesz, Heinrick Jacobsz, ende Pieter Claesz altesamen sijn swagers
aen Roeloff Maertsz
een acker lants leggende int Vroon weer groot 330 roeden.
NO    de weduwe ende kinderen van Jan Jansz Venus
ZO    Baert Jan Gaelen volck
ZW    Cees Maerten Gijsen
NW    Ariaen Cornelis Aerians kinderen.
Voor de somme van 440.
 
 16-02-1637 blz. 183 en 183 v
Vercoop, Claes Jansz Vinck soo voor hem selven als oock voor Jan
Claesz, Heinrick Jacobsz ende Pieter Claesz sijn swagers
aen Griete Floren weduwe Jan Jansz Venus (voocht is Roeloff Maertsz)
een veencampgen groot 276 roeden int Vroon weer.
NO    Baert Jan Gaelen volck
ZO    Gijsbert Allerts
ZW    Roeloff Maertsz
NW    Jan Ariansz cum socijs.
Noch een acker lants leggende in Gijsen weer groot 130 roeden.
NO    de cooper
NW    de cooper
ZO    Jan Adriaensz cum socijs
ZW    Roeloff Maertsz.
Voor de somme van 134.
 
 18-02-1637 blz. 184     
Vercoop, Claes Jansz Vinck soo voor hem selven als oock voor Jan
Claesz, Heinrick Jacobsz ende Pieter Claesz sijn swagers
aen Simon Claes Wildeboer
een veencampgen leggende in Hillegunt Roeloffs weer groot 156
roeden.
NO    Cornelis Albertsz
ZO    Jan Willem Ceesen
ZW    Albert Engelsz Bieren
NW    Griet vant Laentgen.
Voor de somme van 138.14.-. gereet gelt.
 
 13-02-1637 blz. 184 v en 185
Vercoop, Dirck Dircxz ende Nan Dircksz broeders op Crommenierdijck
ende voochden vant nagelaten weeskint wijlent Jan Hendricxz Backer
aen Isbrant Claesz
een huijs ende erff leggende int noort eijnde, streckende vande
Heerenwech tot het achterslootgen toe.
NO    Abram Lorijn brouwer inde drie Sterren tot Haerlem
ZW    Jan Willem Jannen.
Voor de somme van 1025.
 
 13-02-1637 blz. 185 v    
Vercoop, Arent Claesz Rijs als broeder ende voocht van de weduwe van
Pieter Claesen de Winter sal.
aen Engel Cornelis Jonken
de gerechte helft van een suijd sijd van de dijckmeed leggende in
Jacob Allerts weer onverdeelt en met de cooper gemeen groot 460
roeden.
NO    Jan Isbranden
ZO    Baligh Allerts
ZW    Neeltgen Heinricx als bruijckster ende Pieter Jan
     Huijberden
NW    de Hoogendijck.
Voor de somme van 910 gereet gelt.
 
 13-02-1637 blz. 186 en 186 v
Vercoop, Nan Dircxz ende Dirck Dircxz als oomen ende voochden vande
kinderen van Jan Heinricxz Backer sal.
aen Frans Claesz van wegen Griet Jan Dirck Everts sijn schoonmoeder
een Delft acker lants leggende achter Evert Lauwen groot 217 roeden.
NO    Dirck Cornelis Maijen
ZO    de Scoter Marcken
ZW    Engel Claesen Mol
NW    de Delft.
Noch twee tuijntgens groot tsamen 56 roeden.
Noch een acker genaemt de "Bril".
NO    Jan Kees Steffens
ZO    Scooter Marcken voorn.
ZW    Dirck Cornelis Maijen
NW    Jannitgen Allerts.
Voor de somme van 290.
 
 13-02-1637 blz. 187 en 187 v
Vercoop, Gerrit Janz Jonge Jans nomine uxoris
aen Gerrit Jansz Huijgen sijn comparants schoonvader
het dijckeijnde van een stucke lants genaemt de "Ruijgen ven" groot
tvoorn. eijnde 1347 roeden leggende in Piet Jong Claesen weer.
NO    Anna Pieters Jong Claesen
ZO    de cooper selver
ZW    de vercooper
NW    de Hoogendijck.
Noch de uijterdijck vant voorn. lant groot 37 roeden leggende met
Simon Pietersz onverdeelt ende met de cooper gemeen.
Voor de somme van 4000.
 
 13-02-1637 blz. 188 en 188 v
Vercoop, Nan Dircxz ende Dirck Dircxz tot Crommenierdijck als oomen
ende voochden vande nagelaten kinderen van Jan Heinricxz Backer sal.
aen Jan Sijboutsz
een acker lants leggende in Evert Lauwen weer groot 290 roeden.
NO    Claes Simonsen
ZO    Jan Jansz Jonges volck
ZW    Griet Jan Dirck Everts
NW    Jan Kees Steffens.
Voor de somme van 202.
 
 20-02-1637 blz. 189 en 189 v
Vercoop, Roeloff Maertsz soo voor hem selven als oock voor Simon
Maertsz ende Claes Maertsz sijn broeders
aen Gerrit Roeloffsz
een huijs hoijhuijs ende erff alst bij hem tegenwoordich gebruijckt
is, streckende vande Wech off tot het achterslootgen toe.
NO    Claes Baertsz Gael ende Jan Baertsz Gael
ZW    Claes Willemsz.
Voor de somme van 500.
 
 20-02-1637 blz. 190 en 190 v
Vercoop, Jan Willemsz als broeder ende voocht van Guerten Heinricxdr
weduwe wijlent Gerrit Bouwesz
aen Marij Cornelisdr met haer soon
479 roeden vande suijt sijt vande achterven leggende achter de
coopers worff.
N     de coopster
O     de coopster
Z     Trijn Havicx
W     Claes Gerritsz Cors cum socijs.
Voor de somme van 1500.
 
 20-02-1637 blz. 191     
Vercoop, Claes Dircxz onse collega int Schepenampt uijt naem ende
van wegen Willem Egbertsz sijn schoonvader
aen Pieter Allerts Coninck
twee ackers lant genaemt de "Rietveen" int Lange laeners weer.
NO    Heinrick Jan Baertses
ZO    Heinrick Hendricxz
ZW    Heinrick Hendricxz
NW    Heinrick Hendricxz.
Noch een acker leggende aent Twischdijck int voors. weer groot 139
roeden.
NO    Jan Isbranden
ZO    de Twischdijck
ZW    Marij Gijsen
NW    Marij Gijsen.
Voor de somme van 218 gereet gelt.
 
 20-02-1637 blz. 191 v en 192
Vercoop, Jacob Jansz als voocht van sijn moeder Guerte Gerrit en des
selfs jonge kinderen geteelt bij Willem Cornelisz Gooten / Stooters
aen Dirck Allertsz
een stucke lants leggende inde gemeene Kaijch groot 943 roeden
onverdeelt ende gemeen met Claes Maertsz.
NW    Kees Piet Lissen
NO    de Sluijssloot
ZO    Claes Woutersz
ZW    de Meer.
Voor de somme van 1124.
 
 20-02-1637 blz. 192 v en 193
Vercoop, Simon Gerritsz Boet van wegen Claes Gerritsz sijn broeder
aen Garbrant Laurens onse buervrijer
een huijs ende erff soo alst betimmert ende behect staet, streckende
van het achterlant tot de Wechsloot toe.
NO    Jacob Jan Schouten
ZW    Jan Jansz Baning.
Voor de somme van 745.
 
 27-02-1637 blz. 193 v en 194
Vercoop, Willem Jansz Smidt uijt naem ende van wegen Jan Garbrantsz
sijn vader
aen Neel Jans met haer kinderen weduwe wijlent Jan Garbrantsz[?]
(voocht is Jan Jansz Clous haer broeder)
een huijs hoijhuijs ende erff daer het voorn. huijs hoijhuijs en
Neel Jans huijs op staen.
NO    Cornelis Garbrantsz
ZO    Cornelis Garbrantsz
ZW    Trijn Pieter Schouten
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 285.
 
 27-02-1637 blz. 194 v en 195
Vercoop, Jan Jansz uijt naem ende van wegen Jan Garbrantsz sijn
vader
aen Willem Jansz Smidt sijn broeder
een seekere gedeelt in een stucke lants genaemt de "Delft camp"
groot 809 roeden leggende int Kerckweer.
NO    Kees Moeij Duijven
ZO    Cornelis Albertsz
ZW    de kinderen van Jan Pietersz de Jonghe
NW    de Delft.
Voor de somme van 935.
 
 27-02-1637 blz. 195 v en 196
Vercoop, Willem Jansz Smidt uijt naem en van wegen Jan Garbrantsz
sijn vader
aen Jan Jansz Baning sijn broeder
seeker gedeelt in een stucke lants genaemt "Voorventgen" leggende in
Jan Jan Baningen weer groot 736 roeden.
NW    Albert Engelsz Bieren
NO    Cornelis Albertsz
ZO    Cornelis Garbrantsz
ZW    Aecht Willems.
Noch een acker lants gelegen int voorn. weer groot 164 roeden.
ZO    Albert Engelsz Bieren
NO    Isbrant Gerritsz Gael ende Jan Willem Keesen
ZW    Barent de Jonge Schout
NW    de cooper selver.
Voor de somme van 1205.
 
 27-02-1637 blz. 196 v en 197
Vercoop, Jan Jansz Baning
aen Cornelis Jan Trijnen
een stucke lants genaemt de "Noorder Alkes camp" leggende op Delft
in Alkes weer groot 770 roeden.
NO    Jan Cornelis kinderen
ZO    Willem Jacobsz Cuijper
ZW    Gerrit Engelsz
NW    de Delft.
Voor de somme van 1700.
 
 27-02-1637 blz. 197 v en 199
Vercoop, Pieter Heinricxz soo voor hem selven ende voor Jacob
Heinricxz sijn broeder
aen Jacob Tijsz
een stucke lants genaemt "Besses meed" leggende in Willem Gerrits
weer groot 1180 roeden.
NO    Aeff Bouwes
ZO    Claes Kees Steffens
ZW    Cornelis Claes op Halffwegen ende Jan Kees Steffens
NW    Machtelt Kees Dircken.
Voor de somme van 2306.17.-.
 
 27-02-1637 blz. 199 v en 200
Vercoop, Jan Jacobsz Peet soo voor hem selven ende voor Dirck
Jacobsz sijn broeder mitsgaders voor Claes Louwen ende Arian Claesz
sijn swagers kinderen ende erffgenamen van Lou Nomen
aen Jan Heinricxz onse buervrijer
een stucke lants genaemt het "Harde lant" leggende bijde Nessluijs
groot 1244 roeden.
N     Trijn Claes Deuves
O     Claes Gerritsz Kors
Z     Marij Cornelis
W     Gerrit van Sanen.
Voor de somme van 3000.
 
 27-02-1637 blz. 200 v en 201
Vercoop, Aris Claesz als soon ende voocht van Marij Dircx en voor
Cornelis Isbrantsz
aen Willem Jacobsz Cuijper
een stucke lants genaemt "Catte camp" leggende in Alckes weer groot
463 roeden.
NO    Jan Jansz Keesen ende Cornelis Jan Trijnen
ZO    de cooper selver
ZW    Jan Jaep Lauwen
NW    Cornelis voorn.
Voor de somme van 820 boven een opstal van 15 stuijvers sjaers
concernerende de Pastorije.
 
 27-02-1637 blz. 201 v en 202
Vercoop, Willem Jansz Smit uijt naem ende van wegen Jan Garbrantsz
sijn vader
aen Jan Jansz Baning sijn broeder
een stucke lants genaemt de "Bincaijck" leggende in Jan Baningen
weer groot 930 roeden.
NW    Cornelis Garbrantsz
NO    Floris Pietersz
ZO    Griet Simonsz
ZW    Baert Huijgen.
Noch twee veenackers leggende sijd op sijd int voorn. weer groot
tsamen 309 roeden.
NO    Pons Dircxz
ZO    de cooper selver met Barent de Jonge Schout
ZW    Maerten Jansz Pachter.
Met een laste van 13.10.-. sjaers onlosbaer concernerende de
Pastorije.
Voor de somme van 1350.
 
 27-02-1637 blz. 202 v    
Vercoop, Claes Dircxz onse collega int Schepenampt uijt naem ende
van wegen Willem Egberts sijn schoonvader
aen Roeloff Claesz Heer Floris
een acker lant leggende aent Twischdijck int Lange laeners weer
groot 184 roeden.
NO    Heindrick Baertsz
ZO    Twischdijck
ZW    Maerten Steffens ende Claes Gerrit Neven
NW    Claes Willemsz.
Voor de somme van 160 gereet gelt.
 
 06-03-1637 blz. 203 en 203 v 
Vercoop, Arent Claesz Rijs als voocht van de nagelaten kinderen van
Willem Claesz Rijs ende de weesmeesters Jan Adriaensz ende Simon
Claesz Wildeboer als oppervoochden
aen Jan Simonsz Coninck ende Engel Dircxz Mol
een stucke lant genaemt het "Ventgen" leggende in de noorderste
Hondert Gaerden.
NO    Jan Duijveses weduwe
NW    Jan Maijnert
ZO    Claes Jan Banningen
ZW    Heijndrick Walig, Cornelis Walig, Claes Walig ende Pieter
     Walig.
Voor de somme van 710.
 
 06-03-1637 blz. 204     
Vercoop, Joost Cornelisz tot Crommenie
aen Jacob Jacobsz Leen een vierde paert, Trijn Pieters de Jonge mede
een vierde paert ende Heinrick Dircxz nu wonende tot Wormerveer twee
vierde paerten van een acker lants leggende inde noorderste Hondert
Gaerden groot 108 roeden.
NO    de vercooper selver
ZO    de Twischdijck
ZW    Baert Pietersz
NW    Claes Anna Pieters.
Voor de somme van 140 gereet gelt.
 
 06-03-1637 blz. 204 v en 205
Vercoop, Claes Dircxz onse collega int Schepenampt soo voor hem sel
ven ende voor Willem Egbertsz sijn schoonvader mitsgaders Cornelis
Willem Egbertsz ende Heinrick Willem Egbertsz sijn schoonbroeders
aen Maerten Jacobsz
een huijs ende erff, streckende van de Wechsloot tot het achterlant
toe.
NO    Niel Cornelisz
ZW    Claes Simonsz Backer.
Voor de somme van 700.
 
 13-06-1637 blz. 205 v    
Vercoop, Claes Jacob Claes Jan Baerts
aen Cornelis Cornelisz Mues
een vierde paert in een stucke lants groot de voorn. vierde paert
318 roeden onverdeelt ende gemeen met de cooper leggende in Neel
Gijsen weer aende Leegendijck.
NO    Stijn Havicxdr
ZO    Griet Cornelis
ZW    Claes Jansz vanden Dam
NW    de Leegendijck.
Voor de somme van 480.7.8. gereet gelt.
 
 20-03-1637 blz. 206 en 206 v
Vercoop, Willem Simonsz nu ter tijt wonende inde Beemster
aen Cornelis Jansz Korver onse buervrijer
een stucke lants genaemt "Twischveen" groot 781 roeden.
NO    Claes Cornelis Vinck
ZW    Jan Jansz Koomens
NW    Cornelis Albertsz
ZO    de Twischdijck.
Voor de somme van 952.
 
 20-03-1637 blz. 207 en 207 v
Vercoop, Willem Simonsz nu ter tijt wonende inde Beemster
aen Maerten Dircxz
een huijs hoijhuijs ende erff.
NO    Gerrit Jansz
ZO    Gerrit Jansz
ZW    Claes Cornelis Roon
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 1000.
 
 27-03-1637 blz. 208 en 208 v
Vercoop, Willem Jansz Smit
aen Cornelis Pietersz de Jonge een stucke lant genaemt het
oppereijnde van "Jacke Maerts ses maed" groot 677 roeden.
NO    Aris Pietersz
ZO    Cornelis Claes op Halffwegen
ZW    Thijs Allertsz
NW    Claes Maertsz.
Voor de somme van 1128.
 
 27-03-1637 blz. 209 en 209 v
Vercoop, Willem Jansz Smit uijt naem ende van wegen Jan Garbrantsz
sijn vader
aen Barent de Jonge Schout
twee veencampen leggende sijd op sijd in Jan Baningen weer groot
tsamen 770 roeden.
NO    Jan Jansz Baningen
ZO    de Reeff
ZW    Simon Claesz Wildeboer met de cooper
NW    Maerten Jansz.
Voor de somme van 790.
 
 27-03-1637 blz. 210     
Vercoop, Maerten Dircxz van Dijck uijt naem ende van wegen Claes
Dircxz sijn broeder
aen Simon Claesz Wildeboer
een stucke lants genaemt het "Halff madt" leggende in Jancke Maerts
weer groot 268 roeden.
ZW    Dirck Maijen
NW    Jacob Mathijsz
ZO    Jacob Mathijsz
NO    Trijn Engels met haer kinderen.
Voor de somme van 305 gereet gelt.
 
 27-03-1637 blz. 210 v en 211
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als broeder ende voocht van Anna
Pieters
aen Willem Jansz Smit
een stucke lants genaemt "Buijtkaijck" leggende in Gooten weer groot
1006 roeden.
NO    Jan Peeten volck
NW    Jan Peeten volck
ZO    de Kaijck
ZW    Roeloff Cornelisz
Voor de somme van 2640.
 
 27-03-1637 blz. 211 v    
Vercoop, Maerten Jacob Claes Jan Baerts
aen Claes Simonsz Backer
seven min een vierendel roets tgeen aen de coopers worff daer hij
tegenwoordich op woont verheelt ende vastgemaeckt is.
Voor de somme van 59.1.4. gereet gelt.
 
 27-03-1637 blz. 212     
Vercoop, Cornelis Claes Pieters
aen Claes Jacobsz Claes Jan Baerts
een acker lants gelegen in Claes Heijnen weer.
ZW    Jan Allertsz Coninck
ZO    Jan Baertsz Gael
NW    Jan Claes Pieters kinderen
NO    de cooper selver.
Voor de somme van 85 gereet gelt.
 
 27-03-1637 blz. 212 v en 213
Vercoop, Maerten Dircxz van Dijck
aen Claes Woutersz
een stucke lants genaemt de "Helft vant groote madt" leggende in
Bouwes weer groot 325 roeden.
NO    Gerrit Jacobs kinderen
ZO    Gerrit Jacobs kinderen
ZW    Maerten Ootgers
NW    Kees Piet Lissen.
Noch twee veencampen leggende sijd op sijd.
NO    Trijn Claes Duijves
ZO    Jan Ootgers
ZW    Cees Griet Ariaens
NW    Maerten Jansz Backer.
Voor de somme van 1024.
 
 27-03-1637 blz. 213 v en 214
Vercoop, Pieter Dircxz Jong Claesen uijt naem ende van wegen Cijtgen
Pieters sijn dochter
aen Claes Pietersz sijn soon
een vierde paert van een huijs ende hoijhuijs soo alst tegenwoordich
bijde cooper bewoont wort aen den Hoogendijck aende Hoijpoel.
NW    Jan Anna Gijsen volck
NO    Jan Anna Gijsen volck
O     Cijle Claes met haer kinderen.
Voor de somme van 245.
 
 17-04-1637 blz. 214 v en 217
Vercoop, Dirck Huijgen schoolmeester als voocht vande nagelaten
kinderen wijlen Jan Jansz Korver
aen Pieter Claesz een huijs ende erff inde Kerckbuert.
NW    Jacob Jacobsz Leen
NO    Jacob Jacobsz Leen
ZO    de Heerenwech
ZW    de Peperstraet.
Voor de somme van 1475.10.-.
 
 14-04-1637 blz. 215     
     Schepenen ende Hemraden van Assendelft anno 1637.
     Schepenen,
Int Broeckvierdeel       Claes Dircksz out schepen
                gecontinueert
                Cornelis Mieusz
Int Kerckvierndeel       Gerrit Woutersz
Int Woutvierndeel        Jan Jansz Peet den Ouden
Int Nesvierndeel        Jan Claesz Reaelen gecontinueert.
     Schotvangers,
Int Kerckvierndeel       Hendrick Hendricxz
Int Woutvierndeel        Isbrant Gerritsz
Int Nesvierndeel        Sijmon Jan Joosten.
     Hemraden,
Inde Volger           Jan Baertsz
Inde Kaegh           Claes Engelsz.
     Nicolaes Heere van Assendelft.
 
 03-04-1637 blz. 216 en 216 v
Vercoop, Cornelis Pietersz de Jonge als broeder ende voocht van Anna
Pietersdr de Jonge
sijn suster
aen Nicolaes Heere van Assendelft
een stucke lants genaemt "Alkes ven" leggende in Alkes weer groot
nae douwe meting 503 roeden.
W     Jan Pietersz Koen
N     Jan Pietersz Koen
O     Willem Jacobsz
Z     de Dijck vande Vliet
ZW    de Dijck vande Vliet.
Voor de somme van 1470.
 
 24-04-1637 blz. 217 v    
Vercoop, Jacob Roeloffsz
aen Dirck Huijgen
een acker lants groot 150 roeden.
NO    Roeloff Claessen
ZO    Trijn Rengers kinderen
ZW    Claes Jacobsz
NW    Dirck Jacobsz.
Voor de somme van 132, gereet gelt.
 
 24-04-1637 blz. 218 en 218 v
Vercoop, Jan Cornelissen onse buervrijer
aen Willem Cornelis Vrouwen
een stucke lants groot 833 roeden leggende achter Gerrit Tijssen.
NO    Machtelt Cornelis met haer kinderen met Jacob Tijssen
ZO    Roeloff Engelsz
ZW    Roeloff Engelsz
NW    Pieter den Ouwes.
Voor de somme van 1675.
 
 01-05-1637 blz. 219 en 219 v
Vercoop, Cornelis Tijssen van wegen Gerrit Tijssen sijn broeder
aen Claes Dircxz onse collega int Schepenampt
een stucke lants genaemt "Delft geerde" leggende in Aelberts weer
groot 1237 roeden.
NO    Willem Cornelis Vrouwen
ZO    Engel Allerden met Maerten Gerritsz
ZW    Dirck Dircxz Eck
NW    Wijve Cornelis.
Voor de somme van 1800.
 
 08-05-1637 blz. 220     
Vercoop, Jan Florissen uijt naem ende van wegen Jacob Willemsen sijn
schoonvader
aen Gerrit Jacobsen sijn schoonbroeder
506 roeden in twee veencampen leggende sijd op sijd in Cruijven
weer.
NO    Gerrit Gijsen
ZO    Jan Jaep Lauwen
ZW    Wouter Willemsz
NW    Dirck Claes Jan Huijgen.
Voor de somme van 800 gereet gelt.
 
 27-05-1637 blz. 220 v    
Jan Claesz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrente van 15, hooftgelt 300.
Onderpande twee veenackers leggende sijd op sijd in Heijn Gerrit
Jans weer groot tsamen 688 roeden.
NO    Claes Waelicxz
ZO    de Delft
ZW    Willem Cornelisz
NW    Cornelis Muesz.
Noch een stucke lants genaemt het "Halve Ventgen" groot tselfde 317
roeden leggende inde noorlijcxte Hondert Gaerden.
NO    Dieuwer Claes
ZO    Wouter Claesz Mol
ZW    Jan Maijnnert
NW    de Wechsloot.
 
 31-05-1637 blz. 221 v    
Claes Cornelisz Roon soo voor hem selven als oock voor sijn broeder
ende swaegers ter eenre ende Jan Florisz soo voor hem selven ende
voor sijn huijsvrouwen broeders ter andere sijde. Ende bekende met
den ander geschift geschaijden ende gegrontcavelt te hebben seecker
lant huijs ende erff. Soo dat Claes Cornelis Roon opte verbetering
van haer lodt aen Jan Florisz cum socijs sal uijt keeren de somme
van 1060 gereet gelt.
 
 31-05-1637 blz. 221 v    
Jan Florisz soo voor hem selven als oock voor sijn schoonbroeders
ter eenre ende Willem Jacobsz Cuijper ter andere sijde. Ende
comparanten bekenden met den ander geschift geschaijden ende
gegrontcavelt te hebben seeckere parceelen van landen.
Soo dat Willem Jacobsz Cuijper opt verbeterschap van sijn lodt aen
Jan Florisz cum socijs sal uijtkeeren de somme van 1682 gereet
gelt.
 
 03-05-1637 blz. 222     
Neel Sijmonsdr weduwe wijlent Floris Willemsz verstarckt met
Garbrant Florisz haer soon schuldich
aen Anna Gerrit Havicken met haer kinderen
een jaerlijcxe losrenten van 32.10.-., hooftgelt 650.
Onderpande het huijs ende erff soo alst sij comparanten dat
tegenwoordich sijn bewoonende.
NO    Jan Claesz Reael
ZO    de Heerenwech
ZW    Anna Gerritsdr
NW    Maerten Maertens cum socijs.
Item een stucke lants genaemt "Osse landt" leggende aen de Wech in
Dirck Baerten weer groot 371 roeden.
NO    Jan Claesz Reael met Anna Gerritsdr
ZO    de Afgraft
ZW    Cornelis Bastiaens met Pieter Koen
NW    Jan Holffies huijs.
Noch een stucke lants genaemt die "Middel veen" leggende mede in
Dirck Baerten weer groot 388 roeden.
NO    Engel Maerts
ZO    Jan Heinrick van Zaenen
ZW    Huijch Maertsz volck met Jan Baerten
NW    Pieter Jansz Koen.
 
 27-05-1637 blz. 223     
Vercoop, Hendrick Cornelisz
aen Griete Hendricx sijne dochter
een acker landts genaemt "Twisch Acker" groot 135 roeden leggende
int noort eijnde.
NO    Claes Walighsz
ZO    Twischdijck
ZW    Claes voors.
NW    Laurus Laurissen volck.
Voor de somme van 166 gereet gelt.
 
 29-05-1637 blz. 223 v    
Vercoop, Pontiaen Dircxz als voocht vande weduwe ende kinderen
wijlen Pieter Dircxz sijn broer
aen Claes Claessen Snijder
een acker lants genaemt de "Rietveen" off omloop groot 225 roeden
leggende in Heijn Roeleven weer.
ZW    Jan Claes Pieters kinderen
NW    Cees Pieters
NO    Niel Janssen Cuijper
ZO    Cees voors.
Noch een Reeffacker leggende int voorn. weer groot 87 roeden.
ZW    Claes Jantges
NW    de Reeff
NO    Cees Pieters voorn.
ZO    Jan ClaesPieters kinderen.
Noch een acker leggende aent Twischdijck groot 68 roeden.
ZW    Claes Gerritsz
ZO    Twischdijck
NO    Jacob Claes Jan Baerts
NW    Jan Willem Galen.
Voor de somme van 292 gereet gelt.
 
 31-05-1637 blz. 224     
Gerrit Janssen wonende op Nauwernae schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlen doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants groot 1186 roeden leggende int Hornweer.
NO    Jan Claessen Reael
ZO    Jan Engelsz
ZW    Maerten Huijgen vant Hoff
NW    Jacob Jan Joosten.
 
 13-06-1637 blz. 224 v    
Dirck Cornelis Roeleven schuldich
aen Jan Jansz Houtcooper tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 35, hooftgelt 700.
Onderpande een stucke lants genaemt "Floren Ventgen" groot 601
roeden leggende in Tammissen weer.
NO    Jannitgen Allerts
ZO    Gerrit Simonsz
ZW    Comparant selver
NW    Steffens kinderen.
Noch een acker lants leggende achter Kees Steffens uijt aen de
Twisch groot 170 roeden.
NO    Cornelis vande Laens kinderen
ZO    Twischdijck
ZW    de kinderen van Kees vande Laen
NW    Duijff Claes Rijssen.
 
 05-06-1637 blz. 225 en 225 v
Vercoop, Cornelis Jansz onse buervrijer
aen Maerten Claesz sijn swager
twee derdendeelen vant huijs hoijhuijs ende erff soo alst bijde
cooper ende vercooper wert bewoont onverdeelt ende met de cooper
gemeen opde Nuwendijck.
ZO    Gijs Jacobsz Coppes
NW    Jan Laurensz
Voor de somme van 866.
 
 22-06-1637 blz. 226     
Maerten Roeloffsz ter eenre ende Garbrant Pietersz onse buervrijer
als procuratie hebbende van Joncheer Johan van Egmont vander
Nijenburgh ter andere sijde. Ende bekende Maerten Roeloffsz
vermangelt verruijlt ende getransporteert te hebben twee perceelen
van landen te weten het eene genaemt de "Buijtkeijck" groot 975
roeden getaxeert ter somme van 1267.10.-. tander groot 1344 roeden
getaxeert ter somme van 1612.16.-.
Daerentegen sal Maerten Roeloffs aenvaerden secker cavel landt
gelegen inde Schermer.
Mits conditie dat Maerten Roeloffs aen Johan van Egmont sal
uijtkeren de somme van 1800.
 
 26-06-1637 blz. 227     
Neeltgen Sijmons verstarckt met haer soon Garbrant Florisz schuldich
aen Jacob Adams tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande de helft van een stucke lants leggende in Dirck Baerten
weer groot dvoorn. helft 623 roeden.
N     Engel Maerts
O     Jan Baerten
Z     Jan Heinricxz
W     Cornelis Bastiaensz.
Noch een huijs ende erff.
NO    Jan Claesz Reael
ZO    de Heerenwech
ZW    Anna Gerrits
NW    Maerten Maertsz.
 
 29-06-1637 blz. 228     
Niel Cornelisz schuldich
aen Pieter Verricxz tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande sijn huijs ende erff int noort eijnde.
NO    Claes Walicxz
ZO    de Heerenwech
ZW    Aechte Niels sijn comparants moeder
NW    Aechte Niels.
 
 08-07-1637 blz. 229     
Engel Gerritsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent Augusteijn van Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke lants leggende binner Delft achter Arent
Claesz Rijsen uijt groot 615 roeden.
NO    Aechte Claes Jaspers met Cornelis Muesz
ZO    de Delft
ZW    Jan Kees Steffens
NW    Arent Claesz Rijsen.
 
 11-07-1637 blz. 230     
Jan Cornelisz van Dijck schuldich
aen Sacharias Dircxz tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 15, hooftgelt 300.
Onderpande de gerechte helft in een stucke lants genaemt "Jan
Ootgers Kaech" groot dvoorn. helft 579 roeden leggende buijten dijck
inde Binnenkaech.
NO    Claes Maerten Allertses
ZO    de Bies camp
ZW    de gemeene Kaech
NW    de Wijckermeer.
 
 29-08-1637 blz. 231     
Vercoop, Geerloff Claessen laeckekooper tot Munnickedam als
procuratie hebbende van Joncheer Johan van Egmont van Nijenburgh
residerende tot Alckmaer
aen Jan Jacobsen Coppen ende Pieter Jacobsen Coppen
een stucke lants genaemt de "Buijtcaijck" in Willem Gerritses weer
groot 975 roeden.
NO    Jacob Jan Japen
ZO    de Kaijck
ZW    Hillegont Teunis met haer kinderen
NW    Maghtelt Cornelis met haer kinderen.
Voor de somme van 1648.
 
 01-09-1637 blz. 232     
Oude Roeloffs schuldich
aen Cornelis Garbrantsz Borst brouwer tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 20, hooftgelt 400.
Onderpande sijn huijs ende erff leggende een waijnich benoorden de
Kerck, streckende vande Heerenwech tot het achterlandt toe.
NO    Claes Maertensz
ZW    Willem Jansz.
Noch een acker landts genaemt "Crauweltges" leggende achter Offlaets
uijt groot 88 roeden.
NO    Marij Ghijsen
ZO    Willem Engelsz
ZW    Piet Joosten
NW    Griete Gerrits.
 
 15-09-1637 blz. 233 en 233 v
Vercoop, Laurens Cornelisz tot Eemskerck
aen Claes Gijsbertsz Schoon
een gerechte sestendeel in een stucke lants genaemt het "Sant lant"
onverdeelt met Dirck Claes van Dijck ende Comparant gemeen groot 
int geheel 1410 roeden leggende inde Nes.
NO    Kees te Willemen
ZO    Jan Jansz Vinck
ZW    de Meer
NW    Roeloff Cornelis.
Ende noch aen Claes Pietersz alias Kaman
een derdendeel in een buijtendijck genaemt de "Campen" onverdeelt
ende gemeen met den kooper groot int geheel 950 roeden leggende
bijde Hoijpoel.
NO    de Hoogendijck
ZO    de kooper selver
ZW    de Poel
NW    Claes Duves cum socijs.
Voor de somme van 750.
 
 03-10-1637 blz. 234     
Lijsbet Arents weduwe wijlent Roeloff Claesz verstarckt met haer
schoonsoon schuldich
aen Jacob Jansz Schouten lakencooper
een jaerlijcxe losrenten van 1.12.-., hooftgelt 32.
Onderpande een huijs ende erff door comparante bewoont achter de
Kerck, streckende vande straet off tot de achtersloot toe.
ZO    de Schoolmeesters huijs
NW    Wijven Huijgen dochter.
 
 27-11-1637 blz. 235 en 235 v
Vercoop, Claes Dircxz onse collega int Schepenampt uijte naem ende
van wegen Cornelis Willem Egberts sijn schoonbroeder onse buervrijer
aen Sijmon Allerts
een acker lants leggende in Heijntges weer groot 198 roeden.
NO    Baert Jansz
ZO    Twischdijck
ZW    Joosge Jans met haer kinderen en Floris Schoenmaker
NW    Jan Cornelis Coppes
Voor de somme van 228.
 
 29-12-1637 blz. 236 en 236 v
Vercoop, Gerrit Cornelisz nomine uxoris
aen Allert Cornelisz
308 roeden van uijtereijnden vant Meetgen leggende in Neel Gijsen
weer.
NO    Claes Kees Steffens
ZO    Wouter Claesz Mol
ZW    Cornelis Jansz Peet
NW    Cornelis Cornelisz Muesen.
Voor de somme van 400.
 
 15-01-1638 blz. 237 en 237 v
Vercoop, Maerten Dircxz Poel
aen Dirck Claes van Dijck sijn vader
de rechte helft vant huijs ende erff aende Meerdijck onverdeelt ende
gemeen met de kooper.
NO    Pieter Maertsz kinderen
ZO    Jan Maerten Dircken
ZW    de Hoogendijck.
Noch een stucke lants genaemt de "Buijtkaijck" leggende in Pieter
Gijs Bouwes weer groot 797 roeden.
NO    Trijn Claes Duijves
ZO    Stijn Havicx weduwe
ZW    Gerrit Cornelis van Sanen
NW    Pieter Maertsz kinderen.
Noch uijterdijck tot het voorn. lant.
Onder conditie dat voorn. lant met een losrenten is beswaert van
 4.4.6. sjaers losbaer met 81.
Voor de somme van 1800.
 
 15-01-1638 blz. 238     
Vercoop, Gijsbert Jacobsz als voocht van Marij Jacobsdr sijn ouwe
moeij
aen Jan Claes Japen
een huijs ende erff int suijt eijnde.
NO    Janitgen Flooren met sijn kinderen
ZO    de Heerenwech
NW    de kooper selver
ZW    den Lijsbedden.
Voor de somme van 960 gereet gelt.
 
 05-02-1638 blz. 239 en 239 v
Vercoop, Govert Jansz
aen Claes Dircxz alias Fransman onse buervrijer
een stucke lants genaemt de "Bree veen" leggende in Roeloff Louwen
weer groot 793 roeden.
NO    Anna Gerrit Havicken cum socijs
ZO    Jan Ootgers met Engel Kees vant Hoff
ZW    Claes Jan Dircken
NW    Jan Maerten Jan Dircken.
Voor de somme van 1200.
 
 15-01-1638 blz. 240 en 240 v
Vercoop, Claes Pauwelsz tot Westzanen
aen Claes Pietersz
een stucke lants leggende inde Hondert Gaerden genaemt het "Ventgen"
groot 360 roeden.
NO    Joost Cornelisz
ZW    Isaack Dircxz
ZO    de Heerenwech
NW    Pieter Maertsz.
Voor de somme van 731.
 
 05-02-1638 blz. 241 en 242 
Dirck Allertsz bekende verruijlt vermangelt ende tot eenen vrijen
eijgen opgedraghen te hebben aen Dirck Tamisz onse buervrijer als
eerst een stucke lants genaemt die "Opper drie maed" groot 613
roeden leggende in Tamissen weer.
NO    Dirck Tamisz selff cum socijs
ZO    de Beeckensteijnen
ZW    Aecht Willems
NW    Jan Peeten volck.
Noch een acker lants leggende in Jan Claes Niels weer groot 136
roeden.
NO    Dirck Tamisz selff
ZO    de Schouten
ZW    Floris Pietersz
NW    Cornelis Pietersz.
 
 05-02-1638 blz. 241 v en 242
Dirck Tamisz onse buervrijer bekende verruijlt vermangelt ende tot
eenen vrijen eijgen opgedragen te hebben
aen Dirck Allertsz
de helft van een stucke lants genaemt de "Seven maed" groot dselfde
helft groot 898 roeden leggende bijde Vlietsluijs onverdeelt ende
gemeen met Gerrit Engelsz als man ende voocht van Lijsbet Allerts.
NO    Dirck Allertsz selff
ZO    Coppes meed
ZW    Adriaen Jacobsz
NW    de Hoogendijck
Mits conditie dat Dirck Allertsz aen Dirck Claesz sal uijtkeeren op
de mangelingen vande landen de somme van 1300.
 
 05-02-1638 blz. 242 v    
Schout ende Schependen taxeeren de tusschen Dirck Tamisz ende Dirck
Allertsz vermangelde en verruijlde landen waerdich te wesen
 2357.15.-. gereet gelt.
 
 19-02-1638 blz. 243 en 243 v
Vercoop, Cornelis Cornelisz Mues onse collega als voocht van Elsgen
Jansdr
aen Aecht Claes Jaspers met haer kinderen
een acker veenlants leggende over de Delft in Mannen weer groot 333
roeden.
NO    Claes Waelichs
ZO    Claes voorn.
ZW    Cornelis Mues
NW    de Delft.
Voor de somme van 150.
 
 19-02-1638 blz. 244     
Vercoop, Claes Florisz onse buervrijer soo voor hem selven ende voor
Maijns Claes sijn moeder ende voor sijn broeders
aen Roeloff Claes Heer Florissen
twee veenackers leggende sijd op sijd in Wilkes weer groot tsamen
190 roeden.
NO    Roeloff Simonsz
ZO    Roeloff Claesen
ZW    Dirck Ouwe Gerriden kinderen
NW    Jan Allerts met Kees Gael.
Voor de somme van 180 gereet gelt.
 
 19-02-1638 blz. 244 v en 245
Vercoop, Claes Willemsz onse buervrijer soo voor hem selven ende
voor Anna Claes sijn moeder ende voor sijn suster
aen Roeloff Claes de Winter
250 roeden in een stucke lants genaemt het "Leege meedie" leggende
in Heindrick Gijsen weer gemeen ende onverdeelt met de cooper.
NO    Dirck Pieter Allerden
ZO    De Huijsarmen
ZW    Trijn Willems kinderen
NW    de vercoopers.
Voor de somme van 291.7.-.
 
 19-02-1638 blz. 245 v en 247
Vercoop, Cornelis Cornelisz Mues onse collega int Schepenampt als
voocht van Elsgen Jansdr
aen Dirck Claesz Mol
een acker lants genaemt het "Middelste lant" leggende achter Thijs
Kees Heijnen uijt groot 278 roeden.
NO    de cooper
ZO    Cornelis Heindricks
ZW    Thijs Kees Heijnen
NW    Jan Sijbede.
Voor de somme van 522.
 
 19-02-1638 blz. 247 v    
Vercoop, Arent Claesz Rijs als voocht vande weduwe ende kinderen van
Pieter Bouwesz sijn suster
aen Jan Dircxz Mol
een stucke lants genaemt "Achter Laen" leggende achter Jan Maertses
ende Heindrick Maertses worven groot 401 roeden.
NO    Kees Sijbbede
ZO    Jan ende Heindrick Maertsz worven
ZW    Heindrick Engelsz
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 820.
 
 19-02-1638 blz. 248 v en 249
Vercoop, Cornelis Cornelisz Mues onse collega int Schepenampt als
voocht van Elsgen Jans
aen Bouwen Willemsz
een acker lants genaemt de "Splitcamp" leggende over den Delft
achter Kees Heijnen uijt groot 137 roeden.
NO    Jan Kees Steffens
ZO    Cornelis Thijsen
ZW    Janitgen Allert
NW    de Delft.
Voor de somme van 189.
 
 19-02-1638 blz. 249 v    
Vercoop, Jan Cornelis
aen Albert Engelsz Bieren
twee veenackers leggende sijd op sijd in Hillegont Roeloffs weer
groot 229 roeden.
NO    Gerrit ende Harmen Gerritsz
ZO    Jan Willem Keesen
ZW    Jacob Smits volck
NW    Jan Maersen Roeleven.
Voor de somme van 199 gereet gelt.
 
 19-02-1638 blz. 251     
Vercoop, Pieter Claesz op Crommenie
aen Neeltgen Claes weduwe van wijlent Laurens Laurensz
de gerechte twaelft paert in een acker lants onverdeelt ende gemeen
met de kooper ende haer kinderen leggende achter Claes Jan Baning
uijt groot int geheel 209 roeden.
NO    Jan Claesen van Crommenie
ZO    de Kaijck
ZW    Jan Maijnertsz
NW    Isaack Dircxz.
Voor de somme van 32.10.-. gereet gelt.
 
 19-02-1638 blz. 251 v en 252
Vercoop, Arent Claesz Rijs als voocht vande weduwe ende kinderen van
Pieter Bouwesz sal.
aen Frans Claesz ende Claes Heindricxz
een stucke lants genaemt "Mannen ven" leggende in Mannen weer groot
393 roeden.
NO    Cornelis Mues ende Jan Bouwesz
ZO    Jan Gerrit Theunen
ZW    Heindrick ende Albert Kees Ebben
NW    Heindrick Maertsz.
Voor de somme van 505.
 
 19-02-1638 blz. 252 v    
Vercoop, Cornelis Cornelisz Mues ende Dirck Claesz Mol als voochden
vande weduwe ende kinderen van Pieter Bouwesz
aen Arent Claesz Rijs
een acker lants genaemt "Hoeckmans veen" groot 80 roeden.
NO    Cornelis Heindricxz
NW    Cornelis Heindricxz
ZW    Twischdijck
ZW    Claes Bouwesz.
Noch een acker lants genaemt "Claes Cuijpers campge" leggende achter
Cornelis Mues groot 84 roeden.
NO    Claes Kees Steffens
NW    Claes Kees Steffens
ZO    Jacob Dircxz
ZW    Bastiaen Bouwesz.
Noch een acker gecomen van Bastiaen Cijten groot 90 roeden.
NO    de kooper selver
ZO    Bastiaen Bouwesz
ZW    Heindrick Claes Heijnen
NW    Duijff Claes Rijsen.
Voor de somme van 218 gereet gelt.
 
 26-02-1638 blz. 253 v en 254
Vercoop, Roeloff Engelsz uijt naem ende van wegen Maerten Roeloffsz
sijn soon
aen Roeloff Claes Heer Florissen
twee veenackers leggende achter Baert Jannen uijt groot tsamen 217
roeden.
NO    Engel Allerden
ZO    de kooper selver
ZW    Engel Allerden
NW    Dirck Huijch.
Noch een binner Delft acker leggende op Willem Gerritsz sloot groot
374 roeden.
NO    Cornelis Roeleven cum socijs
ZO    de Delft
ZW    Michielen volck en Jacob Mathijsz
NW    Claes Dircxz Schepen.
Voor de somme van 763.16.-.
 
 26-02-1638 blz. 254 v en 255
Vercoop, Pieter Maertsz Gijsen
aen Cornelis Siboutsz
een acker lants genaemt het "Ventgen" groot 289 roeden leggende in
Allert Jan Gerrits weer.
NO    Jan Kees Steffens
ZO    de Delft
ZW    Jan Jansz Jonges
NW    Duijffgen Pieter Maertsz weduwe.
Voor de somme van 480.
 
 26-02-1638 blz. 255 v en 256
Vercoop, Pieter Jansz van Wanselen soo voor hem selven ende voor
Neel Simons met haer kinderen
aen Jan Engelsz Schoenmaker
een stucke lants genaemt "Dirck Baerten ven" leggende in Dirck
Baerten weer groot 1246 roeden.
NW    Haesien Cornelis weduwe
NO    Engel Maertsz
ZO    Jan Baertsz
ZW    Janitgen Jans met haer soon.
Voor de somme van 280.
 
 26-02-1638 blz. 256 v    
Vercoop, Roeloff Engelsz uijt naem ende van wegen Maerten Roeloffsz
aen Simon Claesz Schipper
twee Twischcampen leggende sijd op sijd in Willem Gerritsz weer
groot tsamen 298 roeden.
NO    Joachem Pietersz
ZO    Twischdijck
ZW    de kooper selver
NW    Machtelt Cornelis met haer kinderen.
Voor de somme van 198 gereet gelt.
 
 26-02-1638 blz. 259 en 259 v
Vercoop, Roeloff Engelsz uijt naem ende van wegen Maerten Roeloffsz
sijn soon
aen Willem Cornelis Vrouwen
een campe veenlant genaemt de "Vier ackers" leggende in den Ouwes
weer groot tsamen 208 roeden.
NO    de verkooper met sijn broeder Jan
ZO    Anna Dircx
ZW    Roeloff Engelsz voorn.
NW    Hillegundt Tuenis met haer kinderen.
Voor de somme van 174.
 
 26-02-1638 blz. 260     
Vercoop, Claes Aemgertsz van Crommenierdijck
aen Huijch Huijgen
de gerechte helft van een stucke lants genaemt "Maijken weer"
groot int geheel vier madt leggende gemeen ende onverdeelt met Claes
Dircxz van Crommenierdijck inde Hondert Gaerden aende Sijdwind.
N     de Sijdwindt
O     Hillegunt Thijsen
Z     Jan Maijnertsz
W     Claes Dircxz Huijberden.
Voor de somme van 800 gereet gelt.
 
 26-02-1638 blz. 260 v en 261
Vercoop, Engel Allerden uijt naem ende van wegen Maerten Allerden
sijn broeder
aen Jan ende Claes Sijmonsz Coninck
een stucke lants genaemt de "Mies meed" groot 1339 roeden int Dam
weer.
NO    Janitgen Engels met Thijs Kees Heijnen
ZO    Jan Jacobsz Coppen
ZW    Aeff Claes Cuijpers met haer kinderen ende met Baert Jansz
     cum socijs
NW    Trijn Willems kinderen.
Noch de uijterdijck daertoe behoorende.
Voor de somme van 2485.
 
 05-03-1638 blz. 261 v en 262
Vercoop, Jan Cornelisz soo voor hem selven als oock voor Cornelis
Garbrantsz sijn vader ende voor sijn broeders ende suster
aen Jan Floris Schoenmaker
een veenacker lants leggende in Jan Baningen weer genaemt de
"Suijder Etveen" groot 117 roeden.
NO    Simon Claesz Wildeboer
ZO    Simon Claesz Wildeboer
ZW    Aecht Willemsdr
NW    Albert Engelsz Bieren.
Voor de somme van 114.
 
 05-03-1638 blz. 262 v    
Vercoop, Jan Cornelisz soo voor hem selven als oock voor Cornelis
Garbrantsz sijn vader ende voor sijn broeder ende susters
aen Pontiaen Dircxz onse buervrijer
een huijs ende erff tegenwoordich bijde verkoopers gebruijckt ende
bewoont, de hoijsloot is in haer eijgen erff gemaeckt, streckende
vande Wechsloot tot het achterlant toe.
NO    Jan Engelsz Boeff
ZW    Neel Jans met haer kinderen.
Noch een stucke lants leggende in Jan Baningen weer groot 737
roeden.
NW    Jan Jansz Baning
NO    Cornelis Albertsz
ZO    Albert Engelsz Bieren cum socijs
ZW    Aecht Willems.
Voor de somme van 2009.6.-. gereet gelt.
 
 05-03-1638 blz. 263 en 263 v
Vercoop, Jan Cornelisz soo voor hem selven als oock voor Cornelis
Garbrantsz sijn vader ende voor sijn broeders ende suster
aen Claes Jacobsz
een stucke lants genaemt de "Binkaijck" groot 837 roeden.
NO    Floris Pietersz met sijn kinderen
ZO    Jan Jansz Baning
ZW    Albert Engelsz Bieren cum socijs
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1146, boven topstal van 7.10.-. onlosbaer
concernerende de Kerck ende Pastorije.
 
 05-03-1638 blz. 264 en 264 v
Vercoop, Claes Jansz Huijgen
aen Jan Adriaensz
een stucke lants genaemt "Napts lant" groot 675 roeden leggende inde
polder van Buijtenhuijsen.
NO    Adriaen Jansz
ZO    de Heerenwech
ZW    Janitgen Flores met haer kinderen
NW    de Kaijck.
Noch de uijterdijck over sijn hooftbreeden.
Voor de somme van 1350.
 
 05-03-1638 blz. 265 en 265 v
Vercoop, Gerrit Baertsz
aen Allert Cornelisz
een acker leggende int noort eijnde inde noorderste Hondert Gaerden
groot 165 roeden.
NO    Weduwe ende kinderen van Heindrick Cornelisz
ZO    Allert Cornelisz voorn.
ZW    Heindrick Cornelisz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 290.
 
 05-03-1638 blz. 267     
Vercoop, Pontiaen Dircxz onse buervrijer
aen Simon Dircxz
een huijs ende erff.
NO    Willem Adriaensz
ZW    Allert Claesz kinderen
Voor de somme van 427.10.-. gereet gelt.
 
 12-03-1638 blz. 267 v en 268
Vercoop, Jacob Jacobsz Leenen
aen Jan Cornelis Barenden
een erff, streckende vande Heerenwech tot het achterlant toe.
NO    de kooper
ZW    Jan Engelsz.
Voor de somme van 400.
 
 12-03-1638 blz. 268 v en 269
Vercoop, Jacob Jacobsz Leen
aen Jan Engelsz Boeff
een huijs ende erff.
NO    Jan Cornelis Barenden
ZO    de Heerenwech
ZW    Roeloff Engelsz
NW    het achter lant.
Voor de somme van 800.
 
 12-03-1638 blz. 269 v en 270
Vercoop, Jan Engelsz Boeff
aen Willem Joosten
een huijs ende erff besuijden de Kerck.
NO    Griet Simons met haer kinderen
ZO    Cornelis Garbrantsz
ZW    Pontiaen Dircxz
NW    de Wechsloot.
Voor de somme van 620.
 
 12-03-1638 blz. 270 v    
Vercoop, Allert Nelen
aen Theunis Tijsz sijn swager
een worff leggende int noort eijnde.
NO    Aechte Nielen
ZW    Wouter Claesz Mol
NW    Aechte Pieters.
Voor de somme van 250 gereet gelt.
 
 19-03-1638 blz. 271     
Vercoop, Claes Dircxz nu ter tijt wonende inde Beemster uijt naem
ende van wegen Kees Pieter Willemen sijn swager
aen Jan Dircxz ende Trijn Dircxdr sijn broeder ende suster
de gerechte helft van en stucke landts leggende in Roeloff Louwen
weer groot 225 roeden met de koopers onverdeelt ende gemeen.
NO    Anna Gerrits jongedochter
ZW    Jan Ootgers
NW    Jan Ootgers
ZO    Jan Claesz.
Voor de somme van 100.
 
 12-03-1638 blz. 271 v en 272
Pieter Jan Jacobsz soo voor hem selven ende voor sijn broeder ter
eenre ende Claes Cornelisz Steffens ter andere zijden. Ende
comparanten bekende met malcanderen verruijlt vermangelt ende
getransporteert te hebben seeckere parceelen van landen te weten
Pieter Jacobsz aen Claes Cornelis Steffens een stucke lants genaemt
de "Buijtkaijck" leggende in Aechte Neelen weer groot 1030 roeden.
NO    Michiel Willems
ZO    de Kaijck
ZW    Frans Claesz
NW    Claes Walicxz.
Daertegen bekende Claes Cornelis Steffens aen Pieter Jacobsz te
geven een stucke lants genaemt de "Maed" leggende in Willem Gerrits
weer groot 1266 roeden.
NO    Maerten Huijgen cum socijs
ZO    Aeff Claes
ZW    Pieter ende Jacob Heinricxz
NW    Jacob Mathijsz.
Met conditie dat Pieter Jacobsz aen Claes Cornelis Steffens sal
uijtkeeren de somme van 640.
Door Schout ende Schepenen sijn de verruijlde landen getaxeert in
gereet gelt waerdich te wesen de somme van 2446.4.-.
 
 19-03-1638 blz. 273 en 273 v
Jan Dircxz soo voor hem selven als oock voor sijn suster ende
bekende verruijlt te hebben tot eenen vrijen eijgen Claes Dircxz
sijn broeder
een stucke lants genaemt de "Boveech" leggende in Jan Barents weer
groot 525 roeden.
NO    Pieter Pietersz Lis
ZO    weduwe ende kinderen van Wouter Engelsz
ZW    Jan Dircxz voorn.
NW    Gerrit Havicxz kinderen.
Ende Claes Dircxz nu ter tijt wonende inde Beemster bekende
verruijlt te hebben tot eenen vrijen eijgen Jan Dircxz sijn broeder
ende Trijn Dircxdr sijn suster de gerechte helft van een stucke lant
genaemt "Halff madt" onverdeelt ende gemeen met Kees Pieter Willemen
leggende in Roeloff Lauwen weer groot int geheel 260 roeden.
NO    Anna Gerrits Jongedochter
ZO    Jan Claesz
ZW    Jan Ootgersz
NW    Jan Ootgersz.
Mits conditie dat Claes Dircxz sal uijtkeeren de somme van 900.
Door Schout ende Schepenen sijn de verruijlde landen getaxeert in
gereet gelt waerdich te wesen de somme van 1010.
 
 19-03-1638 blz. 274 en 274 v
Vercoop, Niel Cornelisz ende Isbrant Claesz
aen Claes Jacobsz Stoose
het opppereijnde van een stucke lants genaemt de "Lange ven" groot
862 roeden leggende in Almis weer.
NO    Jan Kees den Boers cum socijs
ZO    de Huijsarmen
ZW    Jan Maersen
NW    Heindrick Maertsz cum socijs.
Voor de somme van 1218.
 
 19-03-1638 blz. 275 en 275 v
Vercoop, Jan Claesz Reael onse collega int Schepenampt voor hem
selven ende voor Claes Cornelisz sijn swager
aen Anna Claes weduwe van Pieter Jong Claesen met haer kinderen
een stucke lants genaemt "Huijberden Wijmerijck" groot 526 roeden
leggende buijten dijck.
NO    Gerrit Pietersz Ham cum socijs
ZO    Jan Aecht Jans
ZW    Sijmon ende Claes Pietersz
NW    de Meer.
Voor de somme van 835.
 
 19-03-1638 blz. 276     
Vercoop. Engel Gerritsz Thuene
aen Jacob Gerritsz sijn broeder de gerechte helft van een stucke
lants genaemt het "Achter ventgen" het oppereijnde groot 305 roeden
leggende in Neel Gijsen weer.
NO    de kooper selff
NW    de kooper selff
ZO    de Worven
ZW    Jan Jonges kinderen.
Voor de somme van 650 gereet gelt.
 
 19-03-1638 blz. 276 v    
Vercoop, Jacob Willemsz
aen Hans Jacobsz sijn soon onse buijervrijer
een veencamp genaemt het "Reeffgen" leggende in Jong Willemen weer
groot 266 roeden.
NO    Claes Pietersz
ZO    Willem Jansz Smidt
ZW    Dirck Cornelis Maijen
NW    Floris Arentsz erffgenamen.
Voor de somme van 385 gereet gelt.
 
 19-03-1638 blz. 277     
Vercoop, Cornelis Cornelisz Mues onse collega int Schepenampt
aen Cornelis Heinricxz
de suijt sijde van de "Marcken" groot 361 roeden leggende voor
Sijmon Conincx volcx huijs uijt.
NO    de kooper selver
ZO    Jan Sijboutsz
ZW    Jan Jacobsz Coppen
NW    Aeff Bouwes.
Voor de somme van 625 gereet gelt.
           
 19-03-1638 blz. 277 v en 278
Vercoop, Jan Claesz woonende op Akersloot
aen Claes Phillipsz
de gerechte helft vant huijs ende erff bij Claes Phillipsz bewoont.
NW    Dirck Huijberden
NO    Claes Gerrit Fransen
ZO    Claes Gerrit Fransen
ZW    de Dam.
Voor de somme van 333.
 
 26-03-1638 blz. 278 v en 279
Vercoop, Claes Simonsz als soon ende voocht van Wen Tamis ende van
wegen Claes Cornelisz sijn oom
aen Jan Jacobsz Louwen sijn oom met sijn kinderen
466 roeden in een stucke lants genaemt de "Binkaijcks ven" groot
int geheel 1746 roeden leggende in Tamisen weer onverdeelt ende
gemeen met de koopers.
NO    de Beckenstaijnen
ZO    Dirck Teunes
ZW    Jan Peeten volck
NW    de Kaijck.
Voor de somme van 1050.2.10.
 
 26-03-1638 blz. 279 v en 280
Vercoop, Dirck Engelsz Bieren van wegen Jan Engels Dirck Bieren ende
Neel Engels Dirck Bieren sijn broeder ende suster
aen de Schepenen ofte Gemeenten vande dorpen van Assendelft
een huijs ende erff benoorden de Kerck, streckende vande Heerenwech
off tot het achterlant toe.
NO    Jan Cornelis Visser
ZW    de verkoopers selver.
Voor de somme van 300.
 
 05-04-1638 blz. 280 v en 283
Vercoop, Jan Cornelisz soo voor hem selven ende voor Cornelis
Garbrantsz sijn vader ende voor sijn broeders ende suster
aen Trijn Pieters weduwe wijlent Garbrant Cornelisz sal.
een stucke lants genaemt de "Boveech" leggende achter aende Worven
in Jan Baningen weer groot 342 roeden.
NW    de Worven
NO    Griet Simons
ZO    de koopster selven
ZW    de koopster selven.
Noch een acker lant leggende int Kerckweer groot 197 roeden.
NW    Cornelis Allertsz
NO    Cornelis Allertsz
ZO    Heindrick Jansz Smidt
ZW    Willem Willemsz Korsen cum socijs.
Voor de somme van 868.
 
 05-04-1638 blz. 281     
     Schepenen ende Hemraden van Assendelft anno 1638.
     Schepenen,
Int Broeckvierndel       Cornelis Mieussen
                Jan Jacob Copjes
Int Kerckvierdel        Hendrick Hendricksz
Int Woutvierndel        Jan Piet
Int Nesvierndel         Jan Banninx Jacob Rode.
     Schotvangers,
Int Kerckvierndel        Tonis Piet Joosten alias Keijser
Int Woutvierndel        Baert Huijgen
Int Nesvierndel         Sijmon Joosten.
     Hemraden,
Inde Camp Roeloff Cornelissen
Inde Volger           Marten Pieter Maertensz
Inde Kaegh           Gerrit Jan Huijgen.
     Nicolaes heere van Assendelft.
 
 26-03-1638 blz. 282
Jan Gerritsz schuldich 
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 30, hooftgelt 600.
Compareerde Claes Laurensz, Huijbert Laurensz ende Cornelis Laurensz
vant Hoff soo heb sij comparanten tsaem daer vooren ten onderpande
gestelt viernegende paerten in een stucke lants genaemt het
"Haverlant" met het madt groot int geheel 2170 roeden.
NO    Willem Jacobsz met Dirck Claesen
ZO    Claes Baertsz Boschman met Hillegunt Gijsen
ZW    de Heere van Assendelft
NW    de kinderen van Dirck Gerritsz Boet cum socijs.
 
 05-04-1638 blz. 283 v en 284
Vercoop, Jan Cornelisz soo voor hem selven ende voor Cornelis
Garbrantsz sijn vader ende voor sijn broeders ende suster
aen Jan Willemsz Schuijtvoerder
een stucke lants genaemt de "Cruijs camp" leggende opte Delft in Jan
Baningen weer groot 395 roeden.
NW    de Delft
NO    Marten Jansz
ZO    Griet Simonsdr
ZW    Trijn Pieters Schouten.
Voor de somme van 440 boven opstal van 6 sjaers onlosbaer
consernerende de Kerck ende Pastorije.
 
 05-04-1638 blz. 284 v    
Vercoop, Jochem Pietersz
aen Dirck Claesz Mol
een erff off worff.
NO    Balich Jacobs Allerts
ZO    Dieuwer Cornelis met Engel Cornelis worven
ZW    Claes ende Jan Baerts Gael
NW    de verkooper.
Voor de somme van 368 gereet gelt.
 
 05-04-1638 blz. 285 en 285 v
Vercoop, Jacob Jacobsz Leen
aen Joachem Jacobsz sijn soon
een stucke lants genaemt het "Breetgen" groot 416 roeden leggende in
Floren weer.
NO    Willem Cornelis Vrouwen
ZO    Sijmon Cornelisz
ZW    Anna Pietersdr
NW    de Schout.
Voor de somme van 690.
 
 16-04-1638 blz. 286 en 286 v
Vercoop, Allert Cornelisz soo voor hem selven ende voor de weduwe
ende kinderen wijlent Heindrick Cornelisz ende Theunis Tijsz
aen Neeltgen Claesdr weduwe wijlent Laurens Laurensz
een stucke lants genaemt de "Buijtcaijck" leggende in Kees Jan
Neelen weer groot 1344 roeden.
NO    de koopster met haer soon
ZO    de Kaijck
ZW    Broechorst
NW    Pieter Walicxz.
Voor de somme van 2000.
 
 23-04-1638 blz. 287 en 287 v
Vercoop, Theunis Dircxz ende Claes Cornelisz onse gebuijeren ende
Claes Pietersz tot Crommenie
aen Isaack Dircxz ende Guerte Maertens haer comparantens
schoonsuster
twee ackers lants genaemt teen het "Ventgen" en het ander aende
suijtwest zijden daer aen leggende aende coopers worven groot eerst
381 roeden het ander 188 roeden.
NO    Pieter Pauwelsz tot Crommenie
ZO    Isaack voorn.
ZW    Simon Laurensz
NW    de coopers.
Noch een acker leggende ten eijnden vande voorn. ackers groot 286
roeden.
NW    voorn. ackers
NO    Pieter Kees Gerriden
ZW    Isaack Dircxz.
Noch een ackertie ende een tuijnge aenden ander leggende aent
Twischdijck groot 158 roeden.
NO    Claes Anna Pieters
ZO    den Twischdijck
ZW    Dirck Arisz
NW    Isaack voorn.
Voor de somme van 1240.
 
 30-04-1638 blz. 288 en 288 v
Vercoop, Engel Maertsz als oom ende voocht vanden Lijssebeden
Roeloffsdr
aen Gerrit Cornelisz
een huijs hoijhuijs ende erff, streckende vande Heerenwech tot het
achterlant toe.
NO    Jan Dirck Huijgen volck
ZW    Claes Dirck Huijgen dochters. 
Voor de somme van 711.
 
 30-04-1638 blz. 289     
Pieter Claesz tot Wormerveer schuldich 
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 40, hooftgelt 800.
Onderpande een stucke lants groot 879 roeden leggende bewesten de
Wech inde noorderste Hondert Gaerden.
N     Jan Claesz
O     de Kaijch
Z     Claes Walicxz
W     Heindrick Cornelisz.
Noch een acker lants oft omloop groot 178 roeden.
N     Jan Maijnertsz
Z     Heindrick Cornelisz
O     Heindrick Cornelisz
W     de Delft.
 
 03-05-1638 blz. 290 en 290 v
Vercoop, Pieter Jansz
aen Neltgen Jansdr weduwe wijlent Jan Pietersz met Cornelis ende
Hillegunt Jans haer soon ende dochter ende sijn comparants
schoonmoeder ende halven broeder ende suster
een stucke lants genaemt het "Anna Gijsen ventgen" leggende bijde
Blaffsluijs opde Langesloot groot 772 roeden.
NO    Maerten Huijgen
ZO    de Langesloot
ZW    Dirck Maertsz met sijn suster
NW    Cille Claes met haer kinderen.
Voor de somme van 2100.
 
 28-05-1638 blz. 291 en 291 v
Vercoop, Pieter Pietersz nu ter tijt wonende tot Zaerdam
aen Maerten Pietersz, Cornelis Pietersz, Alijt Pietersdr ende
Cijtgen Pietersdr sijn broeders ende susters alsulcke eijgendoom van
huijs ende erff ende landen mitsgaders roerende ende onroerende als
hij comparant met de coopers onverdeelt ende gemeen is hebbende.
Voor de somme van 900.
 
 28-05-1638 blz. 292     
Vercoop, Gerrit Heindricxz Schoenmaker
aen Jan Cornelisz Mollenaer
een stucke lants binner Delft in Heijntges weer groot 228 roeden.
NO    Engel Kees Heijnen
ZO    de Reeff
ZW    Willem Kees Willemen
NW    de kooper selver.
Voor de somme van 485 gereet gelt.
 
 04-06-1638 blz. 292 v    
Claes Lourensz vant Hoff schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 30, hooftsom 600.
Onderpande een stucke lants groot 674 roeden.
NO    Jan Maijnertsz
ZO    de Heerenwech
ZW    Aeff Claes Mollen
NW    de Kaijck.
 
 12-06-1638 blz. 293     
Engel Baerts schuldich
aen Jacob Jacobsz Leen
een jaerlijcxe losrenten van 30, hooftgelt 600.
Onderpande sijn huijs ende erff mitsgaders het achterlant aende
worff gelegen genaemt "Dobben hem" groot 357 roeden.
ZW    Dirck ende Jan Claes Wijves
NW    de Wechsloot met Laurens Ootgers
NO    de voorn. Laurens met de Vlietsloot
ZO    Pieter Jan Japen volck.
 
 04-06-1638 blz. 294     
Vercoop, Laurens Cornelisz van Eemskerck
aen Claes Pietersz Kaman
een vierde paert inde "Vijff swaed" groot de voorn. vierde paert 200
roeden onverdeelt ende gemeen met Jan Bouwesz inde Buijtenkaijch.
NW    Pieter Maertsz kinderen
NO    de Biescamp
ZO    Pieter Jan Trijnen
ZW    de Meer.
Voor de somme van 225 gereet gelt.
 
 09-07-1638 blz. 294 v    
Jan Cornelis Roeleven schuldich 
aen Jan Jacobsz Lakencooper wonende tot Crommenie
een jaerlijcxe losrenten van 1.14.-., hooftgelt 34.
Onderpande dat halve huijs ende de vierde paert vant hoijhuijs ende
erff.Het huijs met Pieter Jansz den Ouwes gemeen het erff met
Dirckie Dircx ende haer kinderen gemeen.
ZW    de Hoogendijck
NW    de Leegendijck
NO    Claes Gerritsz
ZO    Claes Gerritsz.
 
 09-07-1638 blz. 295 en 295 v
Vercoop, Gerrit Dircxz onse buijerman voor Claes Claesz tot
Sparendam sijn schoonbroeder voor Jan Willemsz schuijtvoerder sijn
swager mitsgaders voor de kinderen van Jan Floris woonende in
Seelant opt lant Schouwen geprocreert bij Maritgen Claesdr sal.
aen Simon Claesz Wildeboer
vier vijffdepaerten in een stucke lants genaemt de "Ven" groot int
geheel 952 roeden in Jan Baningen weer.
NW    Aecht Willems
NO    Dirck Anthonisz
ZO    de cooper selver
ZW    de cooper met Willem Simonsz.
Noch vier vijffdepaerten in een stucke lants genaemt de "Twischveen"
leggende in Floren weer.
NO    Neeltgen Neltgen ende Claesje Gerritsdrs Boet
ZO    de Twischdijck
ZW    Cornelis Jan Korver met Cornelis Garbrantsz
NW    Floris Pietersz.
Noch de rechte vierd vijffdepaert vant huijs ende erff soo alst den
kooper bewoont ende met het selffde onverdeelt ende gemeen is
hebbende, streckende vande Heerenwech tot het achterlant toe.
NO    Cornelis Pieterz Schouten
ZW    de Schout.
Voor de somme van 2859.9.-.
   
 09-07-1638 blz. 296     
Claes Engel Roeleven schuldich
aen Jan Jansz Backer tot Haerlem
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaemt het "Marcke" gelegen in Abts
weer groot 447 roeden.
NO    Evert Louwen als bruijcker
ZO    Bastiaen Bouwesz
ZW    Hendrick Cornelisz
NW    Gijsbert Maertssen.
 
 09-07-1638 blz. 296 v en 297
Vercoop, Claes Pauwelsz tot Westzanen
aen Janitgen Pauwels met haer kinderen tot Crommenie sijn suster
een acker lants groot 135 roeden leggende achter Simon Laurensz
uijt.
NO    Pieter Pauwelsz
ZO    Twischdijck
ZW    Jan Claes Vaertgen
NW    Joost Cornelisz.
Voor de somme van 200.
 
 10-07-1638 blz. 297 v    
Cornelis Roeloffsz schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 40, hooftgelt 800.
Onderpande het huijs ende erff, streckende vande Wech off tot het
achterlant toe.
NO    Neel Steffens
ZW    Frans Claesz.
Noch een ventgen binner Delft groot 868 roeden.
NO    Jan ende Pieter Jacobsz Coppen
ZO    de Delft
ZW    Roeloff [??]
NW    Maerten Huijgen cum socijs.
Noch een acker lants genaemt "Kraijen Delft" groot 165 roeden.
NO    Claes Stoffels
ZO    de comparant selver
ZW    de comparant selver
NW    de Delft.
Noch een acker genaemt "Boveech ventgen" groot 200 roeden.
ZW    de comparant
NW    de comparant
ZO    de comparant
NO    Neel Steffens.
Noch de moijen acker groot 150 roeden.
ZW    Anne Kees Heindricx
NW    Anne Kees Heindricx
NO    Anne Kees Heindricx.
 
 16-07-1638 blz. 298 v en 299
Vercoop, Engel Claesz Mol onse buijervrijer
aen Engel Pietersz
een derdendeel van een Olijmolen huijs ende erff onverdeelt en
gemeen met de kooper en Jan Willem Keesen Schuijtvoerder.
NO    Jan Gerritsz
ZO    Dirck Claesz Mol
ZW    Heindrick Claesz Heijnen als bruijcker
NW    Gerrit Gerritsz Huijgen.
Voor de somme van 250.
 
 23-07-1638 blz. 299 v    
Vercoop, Cornelis Bastiaensz
aen het weeskint wijlent Jan Laurensz ende Neeltge Bastiaens sal.
een worff daer voorn. weeskints huijs op staet groot 44 1/4 roeden
leggende inde Horn.
NO    [??] Huijgen
ZO    de verkooper selver
ZW    Jan Engelsz Schuijtvoerder
NW    de Heerenwechsloot.
Voor de somme van 243.7.8. gereet gelt.
 
 23-07-1638 blz. 300     
Vercoop, Simon Laurensz als oom ende voocht van het weeskint van
wijlent Jan Laurensz ende Neeltgen Bastiaensdr sal.
aen Cornelis Bastiaenen
een seste paert van huijs hoijhuijs ende erff bij de kooper
tegenwoordich bewoont ende met de selffde ende Jan Adriaensz
onverdeelt ende gemeen int velt int Nesvierndel.
NO    Jan Baertsz
ZO    het voorn. weeskint
ZW    het voorn. weeskint
NW    het voorn. weeskint.
Voor de somme van 225 gereet gelt.
 
 23-07-1638 blz. 300 v    
Cornelis Bastiaensz als soon ende voocht van Haesie Cornelis sijn
moeder ter eenre ende Simon Laurensz als voocht vant weeskint van
Jan Laurensz ende Neeltie Bastiaensdr ende voor de andere kinderen
van Haesie Cornelis ter andere sijden, ende bekende sij comparanten
met den anderen geschift ende geschaijden te hebben secker huijs
ende erff ende lant, soo dat Cornelis Bastiaensz moet uijtkeeren aen
Simon Laurensz op beterschap van sijn lot de somme van 133.10.-.
 
 23-07-1638 blz. 301     
Cornelis Bastiaensz soo voor hem selven als oock voor Jan Adriaensz
sijn swager ter eenre ende Simon Laurensz als voocht vant weeskint
van Jan Laurensz ende Neeltie Bastiaens sal. ter andere sijden ende
bekende comparanten met den anderen geschift ende geschaijden te
hebben seckere parceelen van landen, soo dat het voorn. weeskint op
beterschap van sijn lot moet uijtkeeren aen Cornelis Bastiaensz ende
Jan Adriaensz de somme van 65.6.-.
 
 30-07-1638 blz. 301 v en 302
Vercoop, Maerten Gerritsz onse buijervrijer als broeder ende voocht
van Jannitgen Gerritsdr met haer kinderen weduwe van wijlent Maerten
Roeloffsz nu ter tijt wonende inde Schermer
aen Roeloff Engelsz
twee derdenpaerten vande vierdepaert int "Ventgen" groot voors.
gedeelte 263 roeden leggende in Jacob Huijgen oft den Ouwes weer
onverdeelt met de kooper gemeen.
NO    Jan Kees Steffens
ZO    Claes Jansz den Ouwes volck
ZW    Joncheer Johan van Egmondt vander Nieuburch
NW    Simon Claesz Schipper.
Noch een acker lants gelegen in Gerritges weer genaemt de "Vijver
camp" groot 62 roeden.
NO    Pieter Heindricxz
ZO    Machtelt Kees Dircken
ZW    Willem Cornelis Vrouwen
NW    Baert Jansz.
Voor de somme van 355.
 
 23-08-1638 blz. 302 v    
Evert Louwen schuldich
aen Marijtgen Cornelisdr weduwe wijlent doctor Augusteijn van
Teijlinge
een jaerlijcxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande sijn halve huijs ende erff.
NO    Cornelis Jansz ende kinderen
ZW    Jan Tijsen.
Noch twee derdendeelen in een ventgen in Ouckes weer groot int
geheel 574 roeden.
NO    Jan Gerritsz
ZO    Maerten Gerrit Huijgen
ZW    Niel Roeloffsz
NW    Jacob Roeloffsz.
Noch een acker over de Delft groot 169 roeden.
NO    Claes Cornelisz Steffens
ZO    Duijff Claes Rijsen
ZW    Janitgen Engelsdr
NW    de Delft. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net