Assendelft, register van transportakten 1638-1641

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2007

Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

Folio   : 1 en 1v
Verkoper : Jan Simonsz, uit naam van zijn zuster Jannetje
      Simons met haar kinderen wonende in Zeeland op
      Schouwen
Koper   : Claas Simonsz
Betreft  : helft van acht veenakkers, ten volle gemeen met de koper, de
      eerste twee akkers in Marij Harms weer, samen 425 roe, nog twee
      akkers of kampjes in Joosten weer, samen 150 roe, verder twee
      akkers in Marij Heijnen weer samen 215 roe en tenslotte twee
      akkers in Maarten Jans weer 360 roe
Belendend : de eerste twee akkers NW Roelof Engelsz NO Claas Roelof Simons ZO
      weduwe en kinderen van Pieter Arent Joosten met Roelof Engelsz ZW
      Jan Peten volk, de derde en vierde akker NO Jan Peten volk NO
      Roelof Engelsz ZW Maarten Dirk Steffens ZO Jan Simonsz met Willem
      Engelsz, de vijfde en zesde akker NO Roelof Engelsz NO+ZW Willem
      Engelsz ZO weduwe en kinderen van Dirk Outgersz, de zevende en
      achtste akker NW Roelof Claasz NO Willem Engelsz ZO Claas de
      Winter ZW Pier Joosten volk
Bedrag  : 635 gulden 12 stuivers
Datum   : 06-11-1638
 
Folio   : 2 en 2v
Verkoper : Jan Claasz Wijves, buurvrijer, zich sterk
      makend voor de meerdere erfgenamen van zekere
      "Ried-bod" liggende bij de Duijckersluis bij
      Nauerna
Koper   : Gerrit Maartensz
Betreft  : Ried-bod
Belendend : ZW Kolk van de Duijckersluis NW de Braeck NO
      verkoper cum socys ZO Hoogendijk
Bedrag  : 55,-
Datum   : 17-12-1638
 
Folio   : 4 en 4v
Verkoper : Jan Willemsz Gael
Koper   : Jan Jansz Keijk
Betreft  : huis en erf in de Molenbuurt
Belendend : NO Simon Maartsz ZO verkoper ZW Jan IJsbranden
      NW Wegsloot
Datum   : 07-01-1639
 
Folio   : 5 en 5v
Verkoper : Pieter Gijsbertsz, wonende Knollendam
Koper   : Hillegond Gijsberts, zijn zuster, buurvrijster,
      bijgestaan door Gerrit Gijsbertsz
Betreft  : stuk meedland gelegen bij de Aagtendijk 760 roe
Belendend : NO Claas Maarten Allertses ZO Claas Jacobsz
      Jonge Jans NW kinderen van Adriaan Jansz
Datum   : 14-01-1639
 
Folio   : 6
Hyp.-gever: Guurt Jans, weduwe van Jan Cornelisz,
      geassisteerd met Jacob Jansz haar broer,
      mitsgaders Cornelis Jansz, grootvader en voogd
      van Niesje Jans, dochter van Guurt Jans
Hyp.-nemer: Jan Jansz Keijck
Betreft  : hypotheek, 25,- jaarrente
Onderpand : huis en erf, door Guurt bewoond, staande
      benoorden de kerk
Belendend : NO Claas Roelof Simons ZO+ZW Jan Allertsz
      Coning NW Wegsloot
Datum   : 14-01-1639
 
Folio   : 6v
Hyp.-gever: Dirk Simonsz
Hyp.-nemer: Gerrit Jacobsz Smit
Betreft  : hypotheek, 5,- jaarrente
Onderpand : huis en erf aan de Legendijk
Belendend : NO kinderen Cornelis Jansz van der Laen ZO
      Lagendijk ZW+NW Dirk Evertsz
Datum   : 21-01-1639
 
Folio   : 7 en 7v
Verkoper : Cornelis Allertsz Coning
Koper   : Barent Christiaansz
Betreft  : stuk land genaamd "de Boveegh" in Gijsen weer
      807 1/2 roe
Belendend : NO+ZW Cornelis Claasz Moeijduijven ZO Jacob
      Jacobsz Leen NW Wegsloot en de werf van Wouter
      Gijsen
Datum   : 29-01-1639
 
Folio   : 8 en 8v
Verkoper : Roelof Maartsz
Koper   : Grietje Floris, weduwe en boedelhoudster van
      Jan Jansz Vennis
Betreft  : veenkamp land 350 roe in de Kerkweer
Belendend : NO+ZO koper ZW Cornelis Maartsz NW Arent
      Adriaansz
Datum   : 28-01-1639
 
Folio   : 9 en 9v
Verkoper : Maarten Jansz, zich sterk makend voor zijn
      zwager Jan Cornelisz van Dijk
Koper   : Jacob en Laurens Outgersz
Betreft  : stuk land genaamd "het smalle Meetje" 511 roe
      in Jan Lauwes weer
Belendend : ZW Laurens Outgersz NW Hoogendijk NO Jan
      Baartsz met de weduwe en kinderen van Jan
      Maartsz ZO het kind van Cijtje Pieters
Datum   : 04-02-1639
 
Folio   : 10 en 10v
Hyp.-gever: Pieter Cornelisz van Dijk, lakenkoper
Hyp.-nemer: Jan de Peijster, koopman van wollen lakens
Betreft  : hypotheek, 40,- jaarrente
Onderpand : huis en erf, door Pieter Cornelisz van Dijk
      bewoond, staande in de Horn
Belendend : NO Allert Hendriksz met de dochters van Jan
      Garbrantsz ZW Arent Engelsz, strekkende voorts
      van de Heerenweg af, tot aan de erf van Gerrit
      Engelsz toe
 
Folio   : 11
Verkoper : Hans Jacobsz, buurvrijer
Koper   : Jacob Laurensz
Betreft  : een omloopje land 330 roe in Madders weer
Belendend : NO Jan Jacobsz Lauwen ZO kinderen van Germe
      Jacobsz Rede ZW Cornelis en Floris Jansz
      Trijnen NW Laurens Outgersz
Bedrag  : 460,-
Datum   : 04-02-1639
 
Folio   : 11v en 12
Verkoper : Hendrik Jansz Smit
Koper   : Cornelis Hendriksz Smit, zijn zoon
Betreft  : huis en erf in de Kerkbuurt
Belendend : NO Wouter Gijsen ZO+ZW Jan Claasz Loo,
      burgemeester van Haarlem met Jacob Jacobsz Leen
      NW Wegsloot
Datum   : 10-02-1639
 
Folio   : 12v en 13
Verkoper : Jan Pietersz Ketelboeter
Koper   : Barent Christiaansz
Betreft  : huis in de Kerkbuurt op het Laantje
Belendend : NO+ZW verkoper ZW Dirk Huijgen Schoolmeester
      wonende op Proijen NW Cornelis Maartsz
Datum   : 11-02-1639
 
Folio   : 13v en 14
Verkoper : Claas Jacobsz Tootses
Koper   : Hendrik Hendriksz onze collega in het
      schepenambt
Betreft  : stuk meedland in Lange laner weer 600 roe
Belendend : NW Jan Jansz van 't Veer ZO Marij Gijsen ZW+NW
      Aagt Cornelis met haar dochter
Datum   : 11-02-1639
 
Folio   : 14v
Verkoper : Grietje Dirks, weduwe en boedelhoudster van
      Claas Theunisz, mitsgaders Simon Claasz en Jan
      Cornelisz wonende te Beverwijk, uit naam van
      zijn kinderen
Koper   : Dirk Claasz
Betreft  : huis en erf, tegenwoordig door Dirk Claasz en
      Griete Dirks bewoond, liggende in de Woudbuurt
Belendend : NO Baart Huijgen ZW Guurte Pieters, voorts
      strekkkende van de Wegsloot af tot aan Aagt
      Willems' land aan toe
Bedrag  : 517,-
Datum   : 16-02-1639
 
Folio   : 15 en 15v
Verkoper : Simon Cornelisz Floren, zich sterk makend voor
      Pieter Jansz Boer en de kinderen van Dieuwer
      Cornelis Floren
Koper   : Simon Claasz Wildeboer
Betreft  : stuk land in Floren weer
Belendend : NO IJsbrant Gerritsz ZO Cornelis Pietersz de
      Jongh ZW Cornelis Pietersz de Jongh met Willem
      Cornelisz Brouwer, Jan Peten en Claas Dirk
      Pieters NW koper
Datum   : 18-02-1639
 
Folio   : 16 en 16v
Verkoper : Pieter Cornelisz Onnes
Pachter  : Jan Willemsz
Betreft  : stuk land genaamd "de Twischven" 967 roe
Belendend : NO Dirk Cornelisz Maijes ZO Twiskdijk ZW
      Hendrik Jacobsz, Trijn Pieters en Floris
      Willemen NW Willem Cornelisz Roon
Onderpand : zijn land in dezelfde weer gelegen, het eerste stuk stuk land
      genaamd "Dopper Vliet" 1536 roe, de tweede "de Buijtkeijck" groot
      1701 roe, de derde "Boveech" 555 roe, de vierde "de Delftkamp"
      groot 3000 roe, ten vijfde "de Uijterdelfjes" 386 roe, ten zesde
      "het Tuijntge" 316 roe, ten zevende "de Splitten" 843 roe en als
      laatste "de Hoge ven" 786 roe.
Bedrag  : jaarlijkse erfpacht van 50,-
Datum   : 18-02-1639 
 
Folio   : 17 en 17v
Verkoper : Arent Engelsz
Koper   : Claas Gerritsz Kerssen, buurvrijer
Betreft  : leeg erf in het Zuideinde
Belendend : NO Simon Jan Joosten ZW kinderen en weduwe van
      Cornelis Claasz Nomen ZW+NW koper
Datum   : 18-02-1639
 
Folio   : 18
Verkoper : Willem Allert Backers, wonende te Krommenie
Koper   : Jan Simonsz Coning
Betreft  : akkertje land genaamd "Jannetjes Campje" in
      Tammissen weer 85 roe
Belendend : NO Marij Michiels ZO+ZW Anna Claas NW Stoffels
      kinderen
Bedrag  : 60,-
Datum   : 18-02-1639
 
Folio   : 18v en 19
Verkoper : Pieter Claasz, wonende in Wormerveer
Koper   : Engel Pieter Allerden
Betreft  : stuk land genaamd "het Omloopje" 188 roe achter
      Hendrik Kees Neelen uit
Belendend : NO Jan Meijnertsz ZO+ZW Hendrik Cornelisz NW de
      Delft
Datum   : 18-02-1639
 
Folio   : 19v en 20
Verkoper : Pieter Claasz, wonende in Wormerveer
Koper   : Claas Walichsz
Betreft  : stuk land genaamd "de Leversen" 879 roe,
      liggende voor Hendrik Kees Neelen uit
Belendend : NO Jan Claasz ZO de Keijk ZW koper NW de
      Marcken
Datum   : 18-02-1639
 
Folio   : 20v
Verkoper : Claas Gerritsz Kerssen
Koper   : weduwe en kinderen van Cornelis Claasz Nomen
Betreft  : helft van leeg erf, laatst door wijlen Stijn
      Maartens bewoond, in het Zuideinde
Belendend : NO Simon Jan Joosten ZO koper ZW+NW verkoper
Bedrag  : 61,-
Datum   : 25-02-1639
 
Folio   : 21 en 21v
Verkoper : Claas Walichsz
Koper   : Pieter Walischsz, zijn broer
Betreft  : helft van stuk land genaamd "Lutticke ven", dat
      deel 427 roe, liggende in de Heijd voor Aemgers
      uit
Belendend : NO Jan Simonsz Coning en Engel Dirksz ZO
      Hendrik Cornelisz ZW Cornelis Cornelis Mieusz
      NW Jan Meijnertsz
Datum   : 25-02-1639
 
Folio   : 22
Verkoper : Pieter Pauwelsz, wonende in Krommenie
Koper   : Jannetje Pauwels, weduwe van Claas Cornelisz,
      wonende in Krommenie
Betreft  : akkertje land achter Simon Laurensz uit 88 roe
      gelegen, bij de Hoop sonder Maet
Belendend : NO Anna Freriks ZO Twiskdijk ZW Jannetje
      Pauwels NW Joost Cornelisz
Bedrag  : 140,-
Datum   : 25-02-1639
 
Folio   : 22v en 23
Verkoper : Claas Gerritsz Jong Claassen
Koper   : Jan Pieter Jong Claassen
Betreft  : akkertje land 732 roe aan de Meerdijk
Belendend : NO Huijgen Jan Gerrit Huijgen en Claas
      Cornelisz Vinck ZO Anna Claas met haar kinderen
      ZW Claas Dirk Huijberden NW voornoemde Anna
      Claas en de Hoogendijk
Datum   : 04-03-1639
 
Folio   : 23v
Verkoper : Roelof Claasz de Winter
Koper   : Claas Jan Huijgen, buurvrijer
Betreft  : stuk land genaamd "het leege Meetje" 504 roe in
      Heijnrick Gijsen weer
Belendend : NW Dirk Pieter Allerden NO Huisarmen ZO+ZW
      Trijn Willems
Bedrag  : 674,-
Datum   : 04-03-1639
 
Folio   : 24 en 24v
Hyp.-gever: Dieuwer Claas, weduwe van Cornelis Allertsz,
      wonende in Krommenie, geassisteerd met haar
      broer Jan Claasz, voogd in dezen
Hyp.-nemer: Jacob Been, poorter van Haarlem
Betreft  : hypotheek, 15,- jaarrente
Onderpand : stuk land genaamd "het Steck achter Cleij" 228
      roe, alsmede een stuk land 317 1/2 roe
Bedrag  : NO Isaac Dirksz ZO Schipper Dirk NW Jan
      Cornelisz
Datum   : 08-04-1639
 
Folio   : 25 en 25v
Verkoper : Hendrik Dirksz
Koper   : Jan Claasz, wonende in Krommenie
Betreft  : stuk land 286 roe in de Noorderhonderd gaarde
Belendend : Z Claas Walichsz W Pieter Maartensz N+O koper
Bedrag  : 357,- custingbrief
Datum   : 18-04-1639
 
Folio   : 26 en 26v
Verkoper : Cornelis Baartsz
Koper   : IJsbrant Gerritsz Gael
Betreft  : stuk land 155 roe in Tames weer
Belendend : NO koper ZO Dirk Teunen ZW Jan Jansz Peet NW
      Dirk Taamsz
Bedrag  : 105,- custingbrief
Datum   : 25-04-1639
 
Folio   : 27
Verkoper : Jan Jansz Peet, schepen
Koper   : Dirk Jacobsz
Betreft  : stuk van huis en erf staande benoorden de
      Schouten laan
Belendend : Z Dirk Theunisz N Simon Claasz Wildeboer ZO
      Engel Hendriksz
Bedrag  : 143,-
Datum   : 25-04-1639
 
Folio   : 27v
Verkoper : Gerrit Dirksz
Koper   : Claas Dirksz, wonende in de Beemster
Betreft  : vierde deel van een stuk land, het geheel 1400
      roe, gelegen bij de Hoop sonder Maet in Dirk
      Pieter Jan Barents weer
Belendend : NO Maritje Cornelis weduwe van Doctor Augustijn
      van Teijlingen NW weduwe van Havick Gerritsz ZW
      Pieter Dirksz ZO de Weg
Bedrag  : 1005,-
Datum   : 28-04-1639
 
Folio   : 28 en 28v
Verkoper : Mr. Jan Auwelsz Moens, thans wonende in
      Purmerend
Koper   : Hendrik Jansz Smit
Betreft  : huis en erf in de Kerkbuurt, tot zijn
      overlijden door Gerbrant Florisz zaliger
      bewoond
Belendend : NO Dingstal ZO Dingstal met Jacob Jacobsz Leen
      ZW Jacob Jacobsz Leen NW Kerkhof
Datum   : 04-03!-1639
 
Folio   : 29 en 29v
Verkoper : Mr. Jan Auwelsz Moens, wonende in Purmerend
Koper   : Jan Pietersz Ketelboeter
Betreft  : huis in de Kerkbuurt op 't Laantje, laatstelijk
      door Barent Christiaansz bewoond
Belendend : NO Willem Adriaansz ZO+NW Cornelis Maartsz ZW
      Dirk Huijgen Schoolmeester op Proijen
Datum   : 04-03-1639
 
Folio   : 30 en 30v
Verkoper : Pieter Jansz
Koper   : Andries Jansz
Betreft  : een erf
Belendend : NW Cornelis Aelbertsz (erffgenamen?) NO
      verkoper ZO Aelbert Bieren ZW de Cruijsven
Datum   : -
 
Folio   : 31
Verkoper : Cornelis Engelsz van 't Hoff, voogd van Trijn
      Louwen, weduwe van Engel Maartensz
Koper   : Willem Woutersz, voogd van de kinderen van Dirk
      Gerritsz de Ridder
Betreft  : hoekje land met de koper gemeen 223 roe
Belendend : NO+NW koper ZO Ariaan Jansz ZW weduwe van
      Havick Gerritsz
Datum   : 06-05-1639
 
Folio   : 32 en 32v
Hyp.-gever: Jan Engelsz
Hyp.-nemer: Jacob Adamsz, wonende in Amsterdam
Betreft  : hypotheek, 30,- jaarlijks
Onderpand : stuk land genaamd het "Acht Pentien" 860 roe,
      alsmede een stuk land waar Maritje van
      Teijlingen honderd gulden op heeft, genaamd
      "het Madt" 480 roe
Belendend : N Trijn Maartens O de werf van Kees te Willemen
      Z Adriaan Jansz W Hoogendijk, het tweede stuk
      land N+O Claas Jan Huijgen Z Adriaan Jansz W Heerenweg
Datum   : 01-06-1639
 
Folio   : 33 en 33v
Hyp.-gever: Dirk Cornelisz
Hyp.-nemer: Jan Jansz Backer, wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek, jaarrente 40,-
Onderpand : huis en erf in Noordeinde met stukje land
      achter het huis 269 1/2 roe, alsmede een akker
      land achter de Laan 290 roe
Belendend : ZO Pieter Ghijsz ZW Cornelis Steffens NW
      Kaagsloot NO Leen Heijn en kinderen? NO Kees
      Steffens ZW Griet Jan Dirk Evers NW de Laan
Datum   : 15-06-1639
 
Folio   : 34
Verkoper : Dirk Cornelisz
Koper   : Jan Jansz Backer, wonende in Haarlem
Betreft  : twee stukjes land, het eerste genaamd "Uijtter
      ven" in het Noordeinde, het tweede genaamd
      "Flooren ventje" liggende naast elkaar, samen
      1380 roe
Belendend : NO Jannetje Allerts met Stoffels kinderen en
      Gerrit Simonsz ZW Cornelis Hendriksz en Jan
      Siboutsz NW kinderen van Hendrik Roelofsz
Bedrag  : 1600,-
Datum   : 15-06-1639
 
Folio   : 34v
Hyp.-gever: Maarten Engelsz
Hyp.-nemer: Wouter Maartsz, als vader en voogd van zijn
      kinderen
Betreft  : hypotheek 275,-
Belendend : huis en erf staande op de hoek van ..ds Jans
      Laen
Bedrag  : NW Cornelis Jansz van Sanen met zijn cumsocys
      NW Maarten Huijgen N Cornelis Bastaansz ?
Datum   : 01-05-1639
 
Folio   : 35 en 35v
Verkoper : Abraham Sereijn, brouwer te Haarlem
Koper   : Guurt Jans, weduwe van Maarten Thijsen
Betreft  : huis en erf, tegenwoordig door de koopster zelf
      bewoond
Belendend : NO+NW Aelbert Bieren ZW IJsbrant Claasz ZO
      Heerenweg
Bedrag  : 450,-
Datum   : 02-05-1639
 
Folio   : 36
Verkoper : Cornelis Claasz Neelen, wonende in Spaarndam
Koper   : kinderen van Dirk Huijgen zaliger
Betreft  : stukje buitendijks land 90 roe
Belendend : NO Engel Kees Heijnen ZO Hoogendijk ZW Jan
      Galen's huis NW de Kil
Datum   : 15-07-1639
 
Folio   : 36v
Verkoper : Lijsbeth en Aagt Jans, zusters
Koper   : Jacob Jansz, hun broer
Betreft  : deel van huis in de Kerkbuurt
Belendend : NO Claas Schelden werf ZO Claas Gijsen ZW Marij
      Cornelis met haar kinderen NW Heerenweg
Bedrag  : 140,-
Datum   : 15-07-1639
 
Folio   : 37
Verkoper : Gerrit Jaap Jonge Willemen
Koper   : Hans Jaap Jonge Willemen
Betreft  : halve werf
Belendend : NO Jan Peeten Laansloot ZO Heerenweg ZW Jan
      Peeten's huis NW koper en verkoper
Bedrag  : 140,-
Datum   : 15-07-1639
 
Folio   : 37v
Verkoper : Jan Willemsz
Koper   : Gerrit Hendriksz
Betreft  : stukje land genaamd "de Lange Akker" 128 roe
Belendend : NO+ZO koper ZW Niel Jacobsz NW Hendrik Jansz
Bedrag  : 125,-
Datum   : 22-07-1639
 
Folio   : 38 en 38v
Hyp.-gever: Cornelis Roelofsz
Hyp.-nemer: Jan Jansz Backer, houtkoper te Haarlem
Betreft  : hypotheek 700,-, jaarrente 35,-
Onderpand : huis en erf in het Noordeinde in Heijnriks weer, alsmede twee
      stukjes land aan de Delft liggende naast elkaar, het eerste
      genaamd "Keijen delft camp" in Jan Sijmens weer, het tweede
      genaamd "'t Corte delft campje", samen 408 roe, nog twee stukjes
      land liggende in elkaars verlengde, het eerste genaamd "het
      Bobelveentje", het tweede genaamd "Moeijen akker", samen 340 roe,
      alsmede een stukje land genaamd "het Vennitje" 234 roe
Belendend : het huis en erf NO Claas Simonsz ZO Pieter Duijfkens cum socys ZW
      Bouwen Willemsz NW de Heerenweg, de eerste twee stukjes land NO
      Claas en Jans Stoffelsz ZO Hyp.-gever ZW Baart Jan Dirk Everts NW
      de Delft, het derde en vierde stukje land NO Claas Heijnen ZO+NW
      Hyp.-gever ZW Anna Cornelis, het laatste stukje land NO+NW ZO Anna
      Kees Hendriks ZW de kinderen van Willem Cornelisz
Datum   : 11-08-1639
 
Folio   : 39
Hyp.-gever: Jan Allertsz Coninck
Hyp.-nemer: Maritje Cornelis, weduwe van Augustijn van
      Teijlingen, inwoonster van Haarlem
Betreft  : hypotheek 300,-, jaarrente 15,-
Onderpand : stuk land genaamd "Sijmen Bennink meedt" in
      Steffens weer 1076 roe
Belendend : NO Aagt Cornelis met haar dochter ZO Cornelis
      Claasz ZW Jan van't Veer NW Dirk Steffens
Datum   : 19-08-1639
 
Folio   : 39v
Hyp.-gever: Theunis Thijssen
Hyp.-nemer: Maritje Cornelis, weduwe van Augustijn van
      Teijlingen, wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek 200,-, jaarrente 10,-
Onderpand : stuk land genaamd "de Delft camp" 348 roe
Belendend : NO Pieter Kalis ZO Hendrik Cornelisz ZW Dirk
      Pietersz NW de Delft
Datum   : 19-08-1639
 
Folio   : 42
Verkoper : Thijs Cornelisz van der Laen
Koper   : Gerrit Thijssen van der Laen, zijn zoon wonende
      in Wormer
Betreft  : stuk land genaamd "de Uijtter ven" 730 roe
Belendend : NO Jan Jacobsz Koppen ZO Pieter Jansz den
      Nouwes ZW Claas Simonsz de Coninck NW Jannetje
      Engels
Bedrag  : 900,-
Datum   : 04-09-1639
 
Folio   : 42v
Verkoper : Thijs Cornelisz van der Laen
Koper   : Cornelis Thijssen van der Laen, zijn zoon
Betreft  : stuk land genaamd "het Achterlant" 468 roe, ten
      tweede een stuk land genaamd "het Middel lant"
      258 roe, ten derde "het Delft campje" 258 roe
Belendend : het eerste stukje land NO Jan Siboutsz ZO+NW
      koper ZW Jannetje Allerts, het tweede stukje
      land NO Dirk Claasz Mol ZO+NW koper ZW Jannetje
      Allerts, het derde NO Cornelis Hendriksz ZO de
      Delft ZW Jannetje Allerts NW koper
Bedrag  : 900,-
Datum   : 04-09-1639 
Folio   : 43
Verkoper : Engel Gerrit Huijgen
Koper   : Armenvoogden van Assendelft
Betreft  : stuk land in het Damweer genaamd "het vijftig
      eijnd van de buijtkeick"
Belendend : O Jacob Gerritsz Z Marij Michiels W Baart Jansz
      N Anna Kees Hendriks
Bedrag  : 1430,-
Datum   : 09-09-1639
 
Folio   : 43v en 44
Verkoper : Jan Cornelisz, buurvrijer
Koper   : Pieter Jansz den Nouwen
Betreft  : helft van een huis met een vierde deel van de
      werf, staande aan de Nieuwendam
Belendend : NO de Lagendijk ZO de Cam ZW de Hogendijk NW de
      Hogendijk en de Lagendijk
Datum   : 16-09-1639
 
Folio   : 45
Verkoper : Cornelis Roelofsz
Koper   : Jan Jansz Backer, houtkoper te Haarlem
Betreft  : stuk land in Nielen weer genaamd "het Delft"
      868 roe
Belendend : NO Jan Jacobsz Koppen ZO de Delft ZW Roelof
      Claas Neelen NW Maarten Huijgen
Bedrag  : 1200,-
Datum   : 14-10-1639
 
Folio   : 45v en 46
Verkoper : Jan Jan Willemsz, wonende in Schoterweg
Koper   : Jan IJsbrantsz
Betreft  : stuk land 648 roe
Belendend : NO Simon Maartensz ZO de Delft ZW koper NW Jan
      Jansz Keick
Datum   : 19-10-1639
 
Folio   : 46v en 47
Verkoper : Claas Simonsz
Koper   : Jan Cornelisz
Betreft  : stukje land genaamd "de Omloop" in Jan van der
      Laan weer 226 roe
Belendend : NO Dirk Cornelis Roelofsen ZO weduwe van Willem
      Gerritsz ZW Jan Siboutsz NW kinderen van Willem
      Claas Rijssen
Datum   : 04-11-1639
 
Folio   : 47v
Verkoper : Jan Florisz, alsmede voor zijn erfgenamen
Koper   : Cornelis Jansz Peedt
Betreft  : strekkende percelen van landen als huizingen in
      Jan Peeten weer
Bedrag  : 3736,-
Datum   : 23-12-1639
 
Folio   : 49 en 49v
Verkoper : Evert Bouwensz en Pieter Hendriksz
Koper   : Gerrit Ghijssen
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : NO Jannetje Allerts ZO de Heerenweg ZW Jan
      Bouwensz NW Marij Michiels
Datum   : 06-01-1640
 
Folio   : 50 en 50v
Verkoper : Jonker Jan van Egmondt van den Nieuwenburg
Koper   : Dirk en Gerrit Baartsz
Betreft  : stuk land genaamd "het Lage lant" liggende
      bezuiden de Nouwes weer, 1344 roe
Belendend : NO Roelof Engelsz ZO Jasper Roelofsz ZW Jan
      IJsbrantsz NW Cornelis Thijssen
Datum   : 20-01-1640
 
Folio   : 51 en 51v
Verkoper : Claas Laurensz van Hooff
Koper   : Cornelis Pietersz
Betreft  : stuk land genaamd " het Haver lant met de
      Madt", samen 2170 roe
Belendend : NO Willem Jacobsz en Dirk Wijvens ZO Claas
      Baartsz Bosman ZW het Hoff en de erfgenamen van
      Hillegond Gijssen NW kinderen van Dirk Gerritsz
Datum   : 27-01-1640
 
Folio   : 52 en 52v
Verkoper : Claas Pietersz met zijn vrouw's zuster Jannetje
      Laurens
Koper   : Dirk en Jan Claasz
Betreft  : stuk land genaamd "het Schoenmakers lant" 839
      roe
Belendend : NO Bloksloot ZO Griet Aagt Jannen met haar
      kinderen ZW Menheer Buillin Johan Dammisz NW
      Jacob Claasz
Datum   : 03-02-1640
 
Folio   : 53 en 53v
Verkoper : Jacob Claasz
Koper   : Dirk en Jan Claasz
Betreft  : stuk land genaamd "het Schoenmakers lant" 225
      roe
Belendend : NO Bloksloot ZO+ZW kopers NW Maarten Huijgen
Datum   : 03-02-1640
 
Folio   : 54 en 54v
Verkoper : Jan Floren
Koper   : Gerrit Simonsz Coninck
Betreft  : stuk land genaamd "de Buijtkeijck met de Bent
      akker" 145 roe
Belendend : NO Jacob Gerritsz ZO de Keijk ZW de weduwe van
      Willem Gerritsz NW koper
Datum   : 03-02-1640
 
Folio   : 55 en 55v
Verkoper : Hendrik Gerritsz Boet, voogd van zijn zuster
      Aagt Gerrits, zich sterk makend voor Willem
      Jansz Smit, voogd over de kinderen van zijn
      broer zaliger
Koper   : Maarten Huijgen van 't Hoff
Betreft  : stuk land genaamd "de Keickven" in Jan
      Banningen weer
Belendend : NO Floris Pietersz met zijn kinderen ZO Griet
      Simons met haar kinderen ZW Baart Huijgen en
      Albert Bieren NW Claas Jacobsz Glasemaker
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 56 en 56v
Verkoper : Hendrik Gerritsz Boet en Willem Jansz Smit
Koper   : Jan Cornelisz Boer
Betreft  : stuk land genaamd "de Voorven" 736 roe in Jan
      Banningen weer
Belendend : NO weduwe van Cornelis Albertsz met haar
      kinderen ZO Pons Dirksz ZW Aagt Willems NW
      Albert Engelsz
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 57 en 57v
Verkoper : Jan Cleijne
Koper   : Claas Hendriksz
Betreft  : stuk land genaamd "het Achterventje" 451 roe in
      Taemessen weer
Belendend : NO Jannetje Allerts ZO+ZW koper NW Cornelis
      Hendriksz' werf
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 58
Verkoper : Jan Cleijne
Koper   : Dirk Teunisz
Betreft  : stuk land genaamd "de Edt veen" 114 roe in Jan
      Banningen weer
Belendend : NO+ZO Simon Claasz Wildeboer ZW Aagt Willems NW
      Aelbert Bieren
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 58v en 59
Verkoper : Jan Cornelisz
Koper   : Jacob Dirksz, Jan Jansz, Cornelis Jansz en
      Jacob Louwen
Betreft  : stuk land genaamd "de Ven" 1191 roe in Roeloff
      Louwen weer
Belendend : NO Gerrit van Sanen ZO Jan Jacobsz ZW Claas
      Cornelisz NW Jan Maartsz
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 59v en 60
Verkoper : Jan Coutgersz
Koper   : Jacob Jansz
Betreft  : stuk land genaamd "de Boveegh" 600 roe in Jan
      Jan Coutgers weer
Belendend : NO Claas Duijvesz ZO Maarten Jansz ZW Maarten
      Pietersz NW Claas Jacobsz
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 60v en 61
Verkoper : Claas Pietersz met Jannetje Lourens zijn
      vrouw's zuster
Koper   : Hendrik Pietersz
Betreft  : stuk land genaamd "het Rietland" 300 roe
      liggende aan de Voorendijk
Belendend : NO Griet Hendriks met haar kinderen ZO+ZW de
      Hogendijk NW de werf van Willem Jansz
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 61v en 62
Verkoper : erfgenamen van Lourens Cornelisz vant Hooff
Koper   : Cornelis Hendriksz
Betreft  : stuk land genaamd "de Boven Hem" 868 roe met de
      Uiterdijk daar tegenover, liggende aan de
      Vlietsluis
Belendend : NO de Nouwen Vliet ZO Koper ZW Dirk Allerden NW
      de Hogendijk
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 62v en 63
Verkoper : Jan en Cornelis Cornelisz, zich sterk makend
      voor de mede erfgenamen van wijlen Griet
      Allerts
Koper   : Jan Jansz Backer, houtkoper te Haarlem
Betreft  : stuk land genaamd "de Ven achter IJsbrant
      Jongens" 1614 roe
Belendend : NO Niel Roelof Engels ZO Bouwen Willemsz ZW
      koper NW Menheeren Burgemeesters van Haarlem
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 63v en 64
Verkoper : Erfgenamen van Griet Allerts
Koper   : Claas Pietersz
Betreft  : twee stukjes land genaamd "de Akkertjens"
      liggende eind aan eind, samen 296 roe, liggende
      achter IJsbrant Jongens
Belendend : NO weduwe van Jan Claasz ZO Jannetje Allerts ZW
      Trijn Pieters NW de Delft
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 64v en 65
Verkoper : Willem Joosten
Koper   : Claas Jacobsz
Betreft  : huis en erf bezuiden de kerk
Belendend : NO Jan Maarten Roelofsen ZO Pons Dirksz ZW
      Wegsloot NW Aelbert Bieren
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 65v en 66
Verkoper : Simon Gerritsz
Koper   : Jan Dirksz Mol
Betreft  : werf liggende in het Noordeinde
Belendend : NO Arent Claasz Rijssen ZO+ZW Gerrit Gerritsz
      NW de Wegsloot
Datum   : 10-02-1640
 
Folio   : 66v en 67
Verkoper : Jan Jansz Vincken
Koper   : Cornelis Dirksz Keijken
Betreft  : huis en erf staande op proijen
Belendend : NO het Laantje ZO Gerrit Claasz Drel ZW "Peeten
      ventje" NW Huisarmen van Assendelft
Datum   : 11-02-1640
 
Folio   : 67v en 68
Verkoper : Jan Jansz Vincken
Koper   : Wijnant Pietersz
Betreft  : huis op Proijen
Belendend : NO het Laantje ZO Cornelis Dirksz ZW Huisarmen
      van Assendelft NW Aelbert Willemsz Comen
Datum   : 11-02-1640
 
Folio   : 68v en 69
Verkoper : erfgenamen van Lourens Cornelisz vant Hoff
Koper   : Floris Willemsz
Betreft  : stuk land genaamd "Pieters Madt en Hem" 690 roe
Belendend : NO Claas Claas Wijvens ZO Simon Jansz en Jan
      Willemsz ZW Maarten Huijgen NW Claas Lourensz
      vant Hoff
Datum   : 17-02-1640
 
Folio   : 69v en 70
Verkoper : Theunis Gerritsz, als voogd van de kinderen van
      Maarten Gerritsz en zich daarvoor sterk makend
Koper   : Dirk Claasz Mol
Betreft  : stuk land genaamd "Jong Claessen ventje" 942
      roe in Nouwes weer
Belendend : NO Hendrik Maartsz ZO Claas Cornelis Steffens
      ZW Griet Allerts NW Evert Louwen
Datum   : 17-02-1640
 
Folio   : 70v en 71
Verkoper : Simon Cornelisz
Koper   : Pieter Jansz Trijnen
Betreft  : stuk land genaamd "de Heijmerick" 250 1/2 roe
      liggende voor koper's deur met Claas Baartsz
      Bosman gemeen
Belendend : NO de Hogendijk ZO Willem Gerritsz ZW Simon
      Pietersz NW Jan Pietersz
Datum   : 17-02-1640
 
Folio   : 71v en 72
Verkoper : Jacob Jansz
Koper   : Simon Cornelisz
Betreft  : helft van een huis en erf aan de Hogendijk
Belendend : NO+ZO+ZW+NW Pieter Jansz Trijnen
Datum   : 17-02-1640
 
Folio   : 72v en 73
Verkoper : Simon Cornelisz
Koper   : Adriaan Jansz Ascooper
Betreft  : zesde deel van een stuk land genaamd "het
      Rietland" liggende buitendijks, het geheel 869
      1/2 roe
Belendend : NO Hogendijk ZO Thijs Allertsz ZW de Meer NW
      Pieter Jansz
Datum   : 22-02-1640
 
Folio   : 73v en 74
Verkoper : Claas Maartsz, als voogd van Marritje Cornelis
      en zich daarvoor sterk makend
Koper   : Dirk Allertsz
Betreft  : huis en erf aan de Meerdijk
Belendend : NO Claas Cornelisz ZO de Vlietsluis ZW Claas
      Maartsz NW Thijs Allertsz
Datum   : 18-02-1640
 
Folio   : 74v
Verkoper : erfgenamen van Aagt en Teet Jan Peet
Koper   : Griete Claas met haar kinderen en Claas Duijves
      als voogd in dezen en zich voor hen sterk
      makend
Betreft  : stuk land genaamd "Krullen Madt" 824 roe in het
      Laentgen weer
Belendend : NO Arent Trijn Wilmes ZO+NW koper ZW Claas
      Woutersz
Bedrag  : 1379,-
Datum   : 02-03-1640
 
Folio   : 75
Verkoper : Hans Jacobsz
Koper   : Gerrit Jacobsz, zijn broer
Betreft  : stuk land genaamd "het Reefjen" in Jong
      Willemen weer 226 roe
Belendend : NO Claas Pietersz ZO Willem Smidt ZW Arent
      Floren NW Dirk Meij
Bedrag  : 385,-
Datum   : 02-03-1640
 
Folio   : 75v
Verkoper : Jan Cleijne cum socys
Koper   : Claas Tootsen
Betreft  : akkertje land 108 roe
Belendend : NO Heijn Jan Neelen ZO Cornelis Thijssen ZW
      Dirk Eck NW Cornelis Hendriksz
Bedrag  : 36,-
Datum   : 02-03-1640
 
Folio   : 76 en 76v
Verkoper : Hillegont Cornelis, weduwe van Jonge Jan Louwen
      met haar voogd Jan Jacobsz Banning, regerend
      schepen
Koper   : Wouter Louwen
Betreft  : stuk land genaamd "Carsen ven" in Buitenhuizen
Belendend : NO Claas Ghijsen ZO de Kadijk ZW Roelof
      Gerritsz en Gerrit van Sanen NW de Heerenweg
Datum   : 02-03-1640
Folio   : 77 en 77v
Verkoper : Engel Engelsz met zijn cumsocys
Koper   : Aelbert Engelsz met zijn cumsocys
Betreft  : gedeelte van landen onverdeeld met koper gemeen
Datum   : 09-03-1640
 
Folio   : 78 en 78v
Verkoper : voogden van het weeskind van Jan Louwen,
      alsmede de weesmeesters
Koper   : Jan Engelsz
Betreft  : huis en erf in het Zuideinde
Belendend : NO Maarten Huijgen ZO Cornelis Bastiaansz ZW
      Jan Engelsz NW Heerenweg
Datum   : 09-03-1640
 
Folio   : 79
Verkoper : Lourens Maartsz, voogd van de erfgenamen van
      zaliger Willem Garbrantsz
Koper   : Govert Jansz
Betreft  : stuk land genaamd "de Lage Veen" in Jan Maerts
      weer 124 roe
Belendend : NO+ZW Lourens Coutgersz ZO+NW koper
Bedrag  : 100,-
Datum   : 23-03-1640 
 
Folio   : 79v
Verkoper : Cornelis Hendriksz, zich sterk makend voor
      Seeger Jacobsz wonende te Neck
Koper   : Aafje Claas
Betreft  : derde deel van een stuk land in de Hondert
      Gaarde 427 roe
Belendend : NO koopster ZO Hendrik Cornelisz ZW Cornelis
      Mieusz NW Pieter Walichsz
Bedrag  : 495,-
Datum   : 23-03-1640
 
Folio   : 80
Verkoper : Jan Simonsz Coninck en Engel Dirksz
Koper   : Aafje Claas
Betreft  : stukje land genaamd "het Ventjen" in de Hondert
      Gaarden 623 roe
Belendend : NO Anna Freriks ZO Claas Jansz Banning ZW
      koopster NW Jan Meijndertsz
Bedrag  : 700,-
Datum   : 23-03-1640
 
Folio   : 80v
Verkoper : Claas Lourensz vant Hoff
Koper   : Jan Claasz Rijael
Betreft  : twee stukjes land genaamd "Comes campjens" 299
      1/2 roe
Belendend : NO Bloksloot ZO Trijn Maartens ZW Neeltje en
      Marij van Dijck NW Dirk en Jan Claasz Wijves
Bedrag  : 396,-
Datum   : 23-03-1640
 
Folio   : 81
Verkoper : Claas Lourensz vant Hoff
Koper   : Jan Claasz Rijael
Betreft  : stuk land genaamd "de Vijff Hondt" 536 roe
Belendend : NO Bloksloot ZO Floris Willemsz ZW Hornsloot NW
      Claas Claasz Wijves
Datum   : 23-03-1640
 
Folio   : 81v, 82 en 82v
Verkoper : Maarten Jansz
Koper   : Jacob Jacobsz Leenen en Trijn Pieters
Betreft  : aan beide een achtste deel van een oliemolen
      aan de Delft
Belendend : NO Griet Simons ZO de Delft ZW IJsbrant
      Gerritsz NW Trijn Pieters
Datum   : 23-03-1640
 
Folio   : 83
Hyp.-gever: Willem Huijgen, wonende in Nauerna
Hyp.-nemer: Jan Maartsz, wonende in Nauerna
Betreft  : hypotheek 200,-, jaarrente 10,-
Onderpand : stuk land genaamd "het Madt" 535 roe
Belendend : NO Jacob Joosten ZO Maarten Huijgen ZW Maarten
      Magtelden NW Cornelis Bastiaansz
Datum   : 20-04-1640
 
Folio   : 83v
Hyp.-gever: Maarten Engelsz
Hyp.-nemer: Jan Claasz, wonende in Westzaan
Betreft  : hypotheek 100,-, jaarrente 5,-
Onderpand : huis en erf
Belendend : NO+ZO+NW Maarten Huijgen ZW Cornelis Jansz
Datum   : 01-05-1640
 
Folio   : 84 en 84v
Verkoper : Engel Pietersz
Koper   : Jan Willemsz
Betreft  : tweederde deel van een oliemolen
Bedrag  : 700,-
Datum   : 09-05-1640
 
Folio   : 85 en 85v
Verkoper : Dirk Gerritsz, als voogd van Dieuwer Wilms,
      zijn moeder
Koper   : Pieter Gleinsz
Betreft  : huis en erf
Belendend : NO Bastiaan Bouwensz ZO Aagt Claas ZW Jacob
      Jansz NW Heerenweg
Datum   : 05-05-1640
 
Folio   : 87
Verkoper : Allert Cornelisz
Koper   : Cornelis Cornelisz Mieusz
Betreft  : stuk land genaamd "het Maetjen" 308 roe
Belendend : NO Claas Kees Steffens ZO Wouter Claasz ZW
      "Rijsen ven" NW koper
Bedrag  : 429,-
Datum   : 23-03-1640
 
Folio   : 87v
Verkoper : Jan Cleijne
Koper   : Dirk Jacobsz
Betreft  : stukje land genaamd "Veen campe", samen 632
      roe, naast elkaar
Belendend : NO Jan Cornelisz ZO Hendrik Boedt ZW kinderen
      van Dirk Gerritsz NW Floris Woutersz
Bedrag  : 615,-
Datum   : 24-05-1640
 
Folio   : 88
Verkoper : Jan Cleijnen
Koper   : Gerrit Jacobsz
Betreft  : huis en erf met een stuk land achter het huis
Belendend : ZO+ZW Wouter Jan Willemen
Bedrag  : 850,-
Datum   : 24-05-1640
 
Folio   : 88v
Verkoper : Jan Engelsz
Koper   : kinderen van Claas Engel Fransz
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "Baerten ven"
      623 1/2 roe
Belendend : NO erfgenamen van Engel Maartsz ZO Jan Baartsz
      ZW Jan Hendriksz met zijn moeder NW Haasje
      Cornelis
Bedrag  : 1392,-
Datum   : 24-05-1640
 
Folio   : 89 en 89v
Verkoper : voogden van de erfgenamen van Dirk Gerrit
      Gerritsz
Koper   : Jan Willemsz
Betreft  : stukje land
Belendend : NO Gerrit Dirksz ZO Willem Smidt en Willem
      Woutersz ZW Pieter Cornelisz Coomen NW de Delft
Bedrag  : 185,-
Datum   : 25-05-1640
 
Folio   : 90 en 90v
Hyp.-gever: Maarten Engelsz, buurvrijer
Hyp.-nemer: Soutje Willems, weduwe van Mourits Reget,
      wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek 200,-, jaarrente 12,-
Onderpand : huis en erf in het Zuideinde
Belendend : NO+ZO+NW Maarten Huijgen ZW Cornelis Jansz van
      Sanen
Datum   : 28-05-1640
 
Folio   : 91
Hyp.-gever: Cornelis Bastiaansz
Hyp.-nemer: Simon Simonsz, wonende in Amsterdam
Betreft  : hypotheek 200,-, jaarrente 12,-
Onderpand : stuk land 290 roe, liggende naast verkoper's
      huis
Belendend : NO+ZO+NW weduwe Isaac Dirksz ZW Simon Lourensz
Datum   : 12-06-1640
 
Folio   : 91v
Hyp.-gever: Andries Jansz
Hyp.-nemer: Gerrit Jacobsz Smit
Betreft  : hypotheek 100,-, jaarrente 5,-
Onderpand : huis en erf in de Kerkbuurt
Belendend : NO Pieter Jansz ZO+ZW Aelbert Bieren NW weduwe
      van Cornelis Allertsz
Datum   : 25-06-1640
 
Folio   : 92
Verkoper : Barent Christiaansz
Koper   : Jacob Jacobsz Leenen
Betreft  : stuk land genaamd "de Boveegh" 808 roe, voor de
      koper een stuk van 728 roe
Belendend : NO+ZW Keesmen Duijven ZO koper NW verkoper
Bedrag  : 1200,-
Datum   : 25-06-1640
 
Folio   : 92v en 93
Verkoper : Willem Huijgen, Gerrit Jansz en Dirk Hendriksz
Koper   : Cornelis Jansz Trijnen
Betreft  : stuk land genaamd "Pieter Madt en Hem" 690 roe
Belendend : NO Bloksloot ZO Simon Jan Joosten ZW Hornsloot
      NW Jan Claasz Rijael
Datum   : 03-08-1640
 
Folio   : 93v
Verkoper : Joost Cornelisz, wonende in Krommenie
Koper   : schepenen van Assendelft
Betreft  : huis en erf op de Banscheiding met Krommenie
Belendend : NO Ariaan Cornelisz ZO kopers NW Jan
      Meijndertsz ZW Pieter Walichsz
Bedrag  : 650,-
Datum   : 03-08-1640
 
Folio   : 94
Verkoper : Allert Jansz, wonende in Naarden, zoon en voogd
      van Anna Freriks
Koper   : Simon Lourensz
Betreft  : twee akkertjes land naast elkaar, samen 279 roe
Belendend : NO Claas Dingenoms ZO Claas Pietersz ZW Neeltje
      Aagt Jans NW Simon en Pieter Lourensz
Bedrag  : 356,-
Datum   : 10-08-1640
 
Folio   : 94v
Verkoper : Allert Jansz, wonende in Naarden, zoon en voogd
      van Anna Freriks
Koper   : Jan Gerritsz vant Kalff, wonende in Knollendam
Betreft  : stuk land genaamd "de Ven" 1200 roe
Belendend : NO Theunis Gerritsz ZO+ZW Engel Claasz NW
      Pieter Cornelisz
Bedrag  : 1710,-
Datum   : 10-08-1640
 
Folio   : 95
Verkoper : Jan Willemsz
Koper   : Arent Claasz Rijs
Betreft  : een molenwerf groot 30 roe
Belendend : NO Jan Gerrit Huijgen ZO Dirk Claasz ZW
      erfgenamen Pieter Maartsz NW Gerrit Gerritsz
      Huijgen
Bedrag  : 30,-
Datum   : 21-08-1640
 
Folio   : 95v
Hyp.-gever: Barent Christiaansz
Hyp.-nemer: Aafje Huijberts
Betreft  : hypotheek 100,-, jaarrente 5,-
Betreft  : huis en erf in de Kerkbuurt op 't Laantje
Belendend : NO Jan Pietersz Ketel boeter ZO 't Laantje ZW
      Dirk Huijgen Schoolmeester NW Cornelis Maartsz
Datum   : 01-10-1640
 
Folio   : 96
Verkoper : Barent Christiaansz
Koper   : Arent Pieter Joosten
Betreft  : werf 80 roe hard land
Belendend : NO Kees Moijduijven ZO Jacob Jacobsz Leenen ZW
      Wouter Ghijsz NW Wegsloot
Bedrag  : 450,-
Datum   : 02-11-1640
 
Folio   : 96v
Verkoper : Pieter Claasz, als voogd van Neel Jans, zijn
      schoonmoeder
Koper   : Claas Jansz Stam, zijn zwager
Betreft  : huis en erf in de Kerkbuurt
Belendend : NO Trijn Pieters ZO Jan Maarten Roelofsen ZW+NW
      Heerenweg
Bedrag  : 600,-
Datum   : 02-11-1640
 
Folio   : 97 en 97v
Verkoper : Claas Loo en Thomas Jacobsz beide wonende
      Haarlem, regenten van het Elisabeth's Gasthuis
Koper   : Joost Cornelisz
Betreft  : derde deel van stuk land gemeen met de koper,
      het geheel 2670 roe
Belendend : NO Claas Pietersz ZO Nieuwenvaart ZW Claas
      Dingenomsz NW Heerenweg
Datum   : 22-11-1640
 
Folio   : 98 en 98v
Verkoper : Jan Jansz Comes
Koper   : Jochem Jacobsz
Betreft  : stuk land genaamd "Sus en Maetjien" 675 roe
Belendend : NO Jan Claasz Reaal en Claasje Aagt Jans ZO
      Simon Claasz Wildeboer en Dirk Theunisz ZW
      Trijn Engels NW Jan Jacobsz Coppen en Marritje
      Kees Maarten Allers
Datum   : 07-12-1640
 
Folio   : 99
Verkoper : Arent Claasz Rijs
Koper   : Gerrit Gerritsz
Betreft  : werf 30 roe
Belendend : NO Jan Gerrit Huijgen ZO Dirk Claasz ZW
      erfgenamen van Dirk Claasz NW koper
Bedrag  : 30,-
Datum   : 19-12-1640
 
Folio   : 99v
Hyp.-gever: Gerrit Jansz, wonende in Nauerna
Hyp.-nemer: Pieter Jansz
Betreft  : hypotheek 250,-, jaarrente 12,-
Onderpand : stuk land genaamd "het Neske land"
Belendend : NO Jan Claasz Reaal ZO Jan Engelsz ZW+NW
      Maarten Huijgen
Datum   : 11-01-1641
 
Folio   : 100
Verkoper : Cornelis Jansz Peedt
Koper   : Claas Jacobsz Toots
Betreft  : akkertje land
Belendend : NO Dirk Ecke ZO Cornelis Thijssen ZW Cornelis
      Cornelisz NW Jan Willem Jannen
Bedrag  : 30,-
Datum   : 11-01-1641
 
Folio   : 100v
Verkoper : Jan Allertsz
Koper   : Engel Allertsz, zijn broer
Betreft  : stuk land genaamd "het Loopjen" 153 roe
Belendend : NO Roelof Claasz ZO+NW koper ZW Simon Lourensz
Bedrag  : 100,-
Datum   : 11-01-1640
 
Folio   : 101
Verkoper : Jan Engelsz
Koper   : Cornelis Willemsz
Betreft  : stuk land genaamd "het Madt" 460 roe, alsmede
      stuk land genaamd "het Achterlant" 800 roe
Belendend : NO Claas Jansz ZO Jan Ariaansz ZW Heerenweg NW
      koper, het tweede stuk land NO "Ghijsen ven" ZW
      Jan Ariaansz
Bedrag  : 1710,-
Datum   : 11-01-1640
 
Folio   : 101v
Verkoper : Cornelis Willemsz
Koper   : Jan Engelsz
Betreft  : stuk land genaamd "het Braecker lant" 760 roe
Belendend : NO Maarten Huijgen ZO+ZW Cornelis Havicksz NW
      Cornelis Bastiaansz
Bedrag  : 500,-
Datum   : 11-01-1641
 
Folio   : 102
Verkoper : Maarten Gerritsz
Koper   : Engel Allertsz
Betreft  : huis, hooihuis en erf
Belendend : NO Huijbert Pietersz ZO Simon Claasz ZW Maarten
      Allertsz NW koper
Bedrag  : 880,-
Datum   : 11-01-1641
 
Folio   : 102v
Verkoper : Jan Ariaansz
Koper   : Cornelis Bastiaanz, zijn zwager
Betreft  : zesde deel van een huis en erf
Belendend : NO Jan Baartensz ZO+ZW+NW weeskind van Jan
      Lourensz
Bedrag  : 225,-
Datum   : 18-01-1641
 
Folio   : 103 en 103v
Verkoper : Kees te Heijken
Koper   : Willem Adriaansz
Betreft  : huis en erf achter de kerk staande op Proijen
Belendend : NO het Laantje ZO Gerrit Claasz Drel ZW "Peeten
      ventje" NW Armenhuis
Datum   : 18-01-1641
 
Folio   : 104 en 104v
Verkoper : Niel Jansz als voogd van Wijventje Cornelis en
      Bouwen Cornelisz, zich sterk makend voor zijn
      moeder, zusters en broer, ten overstaan van de
      weesmeesters als oppervoogden van Wijventje
      Cornelis
Koper   : Jan Jansz Vincken
Betreft  : stuk land genaamd "het Loopjen" in Hillegond
      Roelofs weer 248 roe
Belendend : NO Hendrik Jansz Smit ZO Pons Dirksz en
      IJsbrant Gerritsz NW Maarten Jansz
Datum   : 25-01-1641
 
Folio   : 105 en 105v
Verkoper : Niel Jansz als voogd van Wijventje Cornelis en
      Bouwen Cornelisz, zich sterk makend voor zijn
      moeder, zusters en broer, ten overstaan van de
      weesmeesters als oppervoogden van Wijventje
      Cornelis
Koper   : Maarten Jansz
Betreft  : stuk land genaamd "het Breetjen" 250 1/2 roe in
      Hillegond Gijsen/Roelofs weer
Belendend : NO IJsbrant Gerritsz ZO Jan Jansz Vincken ZW
      Hendrik Hendriksz NW Gilles Abrahamsz
Datum   : 25-01-1641
 
Folio   : 106 en 106v
Verkoper : Garbrant Pietersz, als voogd van Lijsbet Jans
Koper   : Jan Cornelisz Molenaer
Betreft  : stuk land genaamd "de Boveegh" in Heijntjens
      weer 780 roe
Belendend : NO Marritje Claas Rijssen ZO Engel Kees Heijnen
      ZW Willem Cornelisz NW werf van Marritje Claas
      Rijssen
Datum   : 25-01-1641
 
Folio   : 107 en 107v
Verkoper : Niel Roelofsz
Koper   : Jan Jansz Backer, poorter Haarlem
Betreft  : stuk land genaamd "het ventje" 751 1/2 roe in
      Oukes weer
Belendend : NO Evert Louwen ZO Engel Dirksz ZW koper NW Jan
      Maartensz
Datum   : 25-01-1641
 
Folio   : 108
Verkoper : Jan Cornelisz Moolenaar
Koper   : Jan Allertsz
Betreft  : tien roeden land liggende aan de werf van
      verkoper
Bedrag  : 50,-
Datum   : 25-01-1641
 
Folio   : 108v en 109
Verkoper : Pieter Claasz Pietsz
Koper   : Jan Jansz Peet
Betreft  : stuk land genaamd "Piet Joosten meedje" in Jan
      Tamisz weer 1075 roe
Belendend : NO Floris Jan Trijnen ZO Claas Baartsz Boschman
      ZW koper NW Dirk Claasz met zijn kinderen
Datum   : 01-02-1641
 
Folio   : 109v
Verkoper : Cornelis Simonsz, als voogd van de weduwe van
      Pieter Claasz
Koper   : Jan Cornelisz Heeloo
Betreft  : akker land in Hollicke weer 267 roe
Belendend : NO Hillegond Theunen met haar kinderen ZO Delft
      ZW Joosien Jans NW Baart Jan(sz)
Bedrag  : 402,-
Datum   : 01-02-1641
 
Folio   : 110 en 110v
Verkoper : Niel Jansz, als voogd van Wijventje Cornelis en
      van Bouwen Cornelisz, als voogd van zijn moeder
      zusters en broer en hun daarvoor sterk makend
Koper   : Hendrik Hendriksz
Betreft  : stuk land genaamd "het halve ackertjen" 57 roe
Belendend : NO Maarten Jansz ZO Pons Dirksz ZW Hendrik
      Jansz Smit NW Gillis Abrahamsz
Bedrag  : 40,-
Datum   : 14-02-1641
 
Folio   : 111
Verkoper : Cornelis Baartsz Boschman
Koper   : Gerrit Jansz Jonge Jan
Betreft  : stuk land genaamd "het Ackertjen" 115 roe
Belendend : NO+NW koper ZO Maarten Dirksz ZW Floris
      Pietersz
Bedrag  : 70,-
Datum   : 15-02-1641
 
Folio   : 111v
Verkoper : Jan Nielsz
Koper   : Jacob Lauwen
Betreft  : huis en erf op de Heijden
Belendend : NO Engel Baartsz ZO kinderen van Jan Maartsz NW
      Heerenweg ZW weduwe van Jan Maartsz
Bedrag  : 850,-
Datum   : 15-02-1641
 
Folio   : 112
Verkoper : Cornelis Jansz Peedt
Koper   : Gerrit Simonsz Coninck
Betreft  : stuk rietland liggende buitendijks omtrent 2400
      roe
Belendend : NO Claas Hendriksz ZO Hoogendijk ZW koper NW
      Pieter Maartsz
Datum   : 15-02-1641
 
Folio   : 112v
Verkoper : Hendrik Simonsz
Koper   : Marij Gerritsz, zijn moeder, weduwe van Simon
      Claasz
Betreft  : stuk land genaamd "'t Uijtter Ooster weer" 592
      roe
Belendend : NO Jannetje Allerts ZO Hendrik Kees Ebben ZW
      Willem Matthijssen NO koopster
Bedrag  : 600,-
Datum   : 20-02-1641
 
Folio   : 113
Hyp.gever : Jan Cornelisz van Dijck
Hyp.nemer : Cornelis Garrebrantsz Bort, brouwer te Haarlem
Betreft  : hypotheek 600,-, jaarrente 30,-
Onderpand : stuk land binnen de Kaagh genaamd "Jan Outgers
      kaegh" 579 roe
Belendend : NO Claas Maarten Allertsen ZO de Bieskamp ZW
      Buitenkaag NW Wijkermeer
Datum   : 22-02-1641
 
Folio   : 113v
Verkoper : Claas Cornelisz Kuijt
Koper   : Claas Jacobsz Toots
Betreft  : stuk land genaamd "de Camp" liggende in
      Heijntjes weer
Belendend : NO weduwe van Jacob Thijsen ZO+ZW weduwe van
      Jochem Pietersz NW Delft
Bedrag  : 630 gulden 10 stuivers
Datum   : 22-02-1641
 
Folio   : 114
Verkoper : Jan Willemsz, als voogd van de weduwe en
      kinderen van Claas Overdijck
Koper   : Jan Jacobsz Banning, buurvrijer
Betreft  : stukje land genaamd "de Boveegh" in Willem
      Jutten weer 936 roe
Belendend : NO Jan Hendriksz van Sanen ZO Cornelis Engelsz
      vant Hoff ZW Guurtje Jans met haar kinderen NW
      Engel Cornelisz vant Hoff
Bedrag  : 1900,-
Datum   : 22-02-1641
 
Folio   : 114v en 115
Verkoper : Cornelis Jansz en Jan Jansz Peedt
Koper   : Jan Jacobsz en Pieter Jacobsz Coppen
Betreft  : stuk land genaamd "Dammens meetjen", onverdeeld
      met de kopers gemeen 732 roe
Belendend : NO Cornelis Engels met Aagt Claas Jaspers en
      haar kinderen ZO Aaf Kuijpers ZW Gerrit Thijsz
      met Hendrik Engelsz NW Frans en Gerrit Claasz
Datum   : 23-02-1641
 
Folio   : 115v
Verkoper : Harrick Michielsz, procuratie hebbend van
      Joncker Arent van Bardeus, heer van
      Warmenhuizen
Koper   : Gerrit Cornelisz, wonende in de Asser woude en
      Engel Claasz Mollen
Betreft  : stuk land genaamd "de Uitterdijck" 686 roe
Belendend : NO weduwe van Pieter Maartsz ZO Lagendijk ZW
      weduwe van Jan Dirksz Korver NW de Vaart
Bedrag  : 760,-
Datum   : 24-02-1641
 
Folio   : 116 en 116v
Verkoper : Jan Pietersz en Claas Dirksz
Koper   : Claas Simonsz alias Claas Reel
Betreft  : Twee stukjes land in Gerritjes weer samen 422
      roe, alsmede in stukje land in Claes Vaers weer
      81 roe
Belendend : de eerste twee stukjes land NO Dirk Willemsz ZO
      Niel Jansz ZW Jan Galen met zijn cumsocis NW
      Claas Simonsz, het derde stukje land NO+ZO+ZW
      Jan Allertsz Coninck NW Claas Jansz
Datum   : 01-03-1641
 
Folio   : 117 en 117v
Verkoper : Gerrit Claas Marten, als voogd van Gerrit en
      Cornelis Laurensz van het Hoff
Koper   : Jan Cornelisz vant Hoff
Betreft  : stuk land genaamd "de Croft" 711 1/2 roe
Belendend : NO Dirk Gerritsz Boedt ZO Jan Overdijck ZW
      Claas Gerritsz Duijvers NW Ariaan Jans
Datum   : 01-03-1641
 
Folio   : 118 en 118v
Verkoper : Gerrit Hendriksz
Koper   : nagelaten kinderen van Dirk Huijgen
Betreft  : stuk land genaamd "de Uijtterven" 628 roe
Belendend : NO Engel Cornelisz ZO koper ZW weduwe van Kees
      Gael NW Jan Baartsz Gael
Datum   : 01-03-1641
 
Folio   : 119
Gebruiker : Jacob Jacobsz Leen
Pachtgever: Welgeboren heer Nicolaas de Renesse, baron d'eldere Manthuijsse,
      vrij heere van Assendelft, baron van Haarlem, heer van Vosmeer,
      Heemskerk, Castricum van der Aa
Betreft  : pacht van drie ponden, voor gebruik van een
      Olijmolen binnen de Heerlijkheid van
      Assendelft, staande op de Caijsloot
Belendend : N Joost Cornelisz O Twiskdijk Z Baart Pietersz
      W Claas Pietersz
Datum   : 08-03-1641
 
Folio   : 119v, 120 en 120v
Verkoper : Jan Cornelisz van Dijck
Koper   : Cornelis Willemsz
Betreft  : helft van een stuk land in Dirck Huijsers weer
      593 roe
Belendend : NO+ZO koper ZW Jacob Jacobsz Leen NW Simon
      Pietersz
Bedrag  : 800,-
Datum   : 08-03-1641
 
Folio   : 121 en 121v
Verkoper : Claas Jansz, wonende in Wormerveer, als voogd
      van Pieter Jansz, zijn broer wonende in
      Krommenie
Koper   : Claas Pietersz, wonende in Assendelft, als
      voogd van Jannetje Pouwels, wonende in de banne
      van Westzaan
Betreft  : stuk land genaamd "de drie Koeven" in de
      Noorder Hondert Gaarden 783 roe
Belendend : NO de Keijck ZO Cornelis Baartsz ZW+NW koopster
Datum   : 08-03-1641
 
Folio   : 122
Verkoper : Jan Baartsz Gael
Koper   : Jan Jansz Comes
Betreft  : stuk land genaamd "de Meed" 562 roe
Belendend : NO Cornelis Pietersz ZO Claas Baartsz Boschman
      ZW Vlietsloot NW Edele heer van Assendelft
Bedrag  : 1176,-
Datum   : 08-03-1641
 
Folio   : 122v
Verkoper : Jan Baartsz Gael
Koper   : Cornelis Pietersz
Betreft  : stuk land genaamd "het Achterventjen" 302 1/2
      roe
Belendend : NO koper ZO weduwe van Barent de Jonge ZW
      Cornelis Jansz NW de Meedtsloot
Bedrag  : 760,-
Datum   : 08-03-1641
 
Folio   : 123 en 123v
Verkoper : Jan Baartsz Gael
Koper   : Joost Claasz, buurvrijer, nomine matris
Betreft  : twee stukjes land genaamd "Aechten Camppen" 440
      1/2 roe
Belendend : het eerste NO Bloksloot ZO Jan Claasz Reaal
      ZW+NW Trijn Maartens, het tweede NO+ZO Trijn
      Maartens ZW Hornsloot NW Neel en Marij van
      Dijck
Datum   : 08-03-1641
 
Folio   : 124 en 124v
Verkoper : Jan Maartsz, gesubsitueerde van de edele Mr.
      Jan Gellinchuijsen, chirurgijn te Haarlem
Koper   : Claas Cornelisz Banck
Betreft  : zeker perceel land, "goet wezende in patronatris de voorszijde van
      der Wolff aangekomen en op hem geconfereert" door Pieter van
      Coeverden, anders genaamd Pieter Duijves, zijn grootvader
Datum   : 15-03-1641
 
Folio   : 125 en 125v
Verkoper : Pieter Govertsz en Jan Engelsz
Koper   : Ghijs Jacobsz vant Veer
Betreft  : stuk land in de banne Buijtenhuizen genaamd
      "IJsbrants ven"
Belendend : NO Jan Jacobsz Banning ZO Het IJ ZW Marij Japen
      NW Pieter Ghijs Schoonen 1770 roe
Datum   : 15-03-1641
 
Folio   : 126 en 126v
Verkoper : Claas Dirksz
Koper   : Pieter Jansz Trijnen
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "de
      Buijtkeijck" 763 roe
Belendend : NO Gerrit Dirksz met zijn zuster ZO de Keijk ZW
      Jan Cornelisz Boer NW Gerrit Woutersz
Datum   : 22-03-1641
 
Folio   : 127 en 127v
Verkoper : Niel Roelofsz
Koper   : Pieter Govertsz
Betreft  : stuk land liggende achter Govert Jansz' werf
      504 roe
Belendend : NO weduwe van Simon Ghijssen ZO Trijn Jan
      Louwen ZW Claas Gerritsz Duijvers NW de werf
      van Govert Jansz
Datum   : 22-03-1641
 
Folio   : 128
Verkoper : Jan Gerritsz
Koper   : Marij Claas, weduwe van Pieter Claasz de Winter
Betreft  : helft van een akkertje land met de koopster
      gemeen 74 roe
Belendend : NO+ZO Theunis Gerritsz ZW kinderen van
      Gerrebrant Cornelisz NW Dirk Claasz Mollen
Bedrag  : 64,-
Datum   : 05-04-1641
 
Folio   : 128v, 129, 129v en 130
Verkoper : Cornelis Hendriksz
Koper   : Dirk Allertsz
Betreft  : stuk land genaamd "de Boven hem" aan de
      Vlietsluis 868 roe, alsmede twee stukjes
      uiterdijk liggende voor het voorgenoemde land
      zijn dijk, het andere in de Hoijpoel voor
      Caman's deur
Belendend : NO Vlietsluis ZO+ZW koper NW de Dijk
Datum   : 19-04-1641
 
Folio   : 130v en 131
Verkoper : Jan Oensen, als man en voogd van Hillegont
      Cornelis
Koper   : Allert Huijgen
Betreft  : huis staande op de Nieuwendijk
Belendend : NO Ariaan Jansz ZO Heerenweg
Bedrag  : 225,-
Datum   : 19-04-1641
 
Folio   : 131v
Verkoper : Willem Claasz Haesses, secretaris te Krommenie,
      procuratie hebbende van Pieter Pauwelsz,
      wonende Krommenie
Koper   : Allert Claas Jan Banningen, mede wonende in
      Krommenie
Betreft  : vermangelen akker land genaamd "Hanssen acker"
      160 roe
Belendend : ZW Pieter Pauwelsz ZO de Delft
Datum   : 03-05-1641
 
Folio   : 132
Verkoper : Pieter Dirksz
Koper   : Jacob Laurensz, zijn schoonzoon wonende in de
      Beemster, samen voor de erfenis van de kinderen
      van Jacob Laurensz, geprocreŽerd bij Cijtje
      Pieters, dochter van Pieter Dirksz
Betreft  : somma van 700,-
Datum   : 03-05-1641
 
Folio   : 133
Hyp.gever : Barent Christaansz
Hyp.nemer : Cornelis Jan IJsbrants, wonende te Jisp
Betreft  : hypotheek 150,-, jaarrente 7,-
Onderpand : huis en erf staande op 't Laantje
Belendend : NO Jan Pietersz Ketelboeter ZO 't Laantje ZW
      Dirk Huijgen Schoolmeester NW Cornelis Maartsz
Datum   : 03-05-1641
 
Folio   : 133v en 134
Verkoper : Simon Pietersz
Koper   : Maarten Dirksz Steffens
Betreft  : vermangelen akker land
Belendend : NO Engel Allertsz ZW Cornelis Thijssen
Datum   : 17-05-1641
 
Folio   : 134 en 133v
Verkoper : Maarten Dirksz Steffens
Koper   : Simon Pietersz
Betreft  : vermangelen stukje uiterdijk
Belendend : NO Claas Roelof Simons ZO Jan Gerrit Neven ZW
      de Dijk NW de Kil
Datum   : 17-05-1641
 
Folio   : 134v
Verkoper : Pieter Dirksz en Dieuwer Claas
Koper   : Wouter Maartsz
Betreft  : huis en erf
Belendend : NO Gerrit Cornelisz ZO+ZW+NW Ariaan Jansz en
      Gerrit Cornelisz
Bedrag  : 244,-
Datum   : 22-05-1641
 
Folio   : 135
Hyp.gever : Pieter Dirksz
Hyp.nemer : Juffrouw Aafje Hendriks van Tesselen
Betreft  : hypotheek 1100,-, jaarrente 55,-
Onderpand : twee stukken land genaamd "de Dijckven" in
      Havicks weer, samen 1800 roe
Belendend : NO Pieter Dirksz en Dirk Maartensz ZO Claas
      Duijversz ZW Cornelis Jansz NW Meerdijk
Datum   : 17-05-1641
 
Folio   : 135v en 136
Verkoper : Dirk Allertsz
Koper   : Jan Cornelisz Steffens
Betreft  : stuk land genaamd "de Boveegh"
Belendend : NO Evert Louwen ZO koper ZW Jan Siboutsz NW
      Wegsloot
Bedrag  : 659,-
Datum   : 14-06-1641
 
Folio   : 136v
Verkoper : Cornelis Jansz Barende
Koper   : Claas Jansz Barende, zijn broer wonende in
      Spaarndam
Betreft  : losrentebrief van 100,-, houdende op Dirk
      Claasz, waard aan de Lagendijk
Datum   : 14-06-1641
 
Folio   : 137
Verkoper : Willem en Jan Jacobsz, zich sterk makend voor
      Hendrik Jacobsz, hun broer wonende in Halfweg
Koper   : Maarten Roelof Jaspers
Betreft  : losrentebrief van 600,-
Datum   : 14-06-1641
 
Folio   : 137v en 138
Verkoper : Jan Cornelisz, als voogd van Hendrik, Dirk,
      Frans en Cornelis Cornelisz en Marij en Anna
      Cornelis en zich daarvoor sterk makend
Koper   : Pieter Cornelisz, zijn broer
Betreft  : huis en werf, strekkende van de weg af tot Jan
      Baarten's werf
Belendend : NO Jan Baartsz ZO Anna Gerrits ZW Willem
      Bastiaansz NW Cornelis Bastiaansz
Datum   : 19-06-1641
 
Folio   : 139
Hyp.gever : Maarten Gerritsz, buurvrijer
Hyp.nemer : Juffrouw Kristijne Vreriks, weduwe van Popius
      van Paendere
Betreft  : hypotheek 350,-, jaarrente 7,-
Onderpand : stuk land genaamd "de Meedcamp" 441 2/3 roe
Belendend : NO Jan Cornelisz ZO Jacob Thijssen ZW Engel
      Allertsz NW Willem Cornelisz
Datum   : 18-08-1641
 
Folio   : 139v
Partij 1 : Maarten Claasz, gemachtigde van Claas
      Maartensz, zijn vader
Partij 2 : Simon Claasz Wildeboer
Betreft  : onderhouden 25 voeten dijk liggende voor "Teet Jan Gerrit Huijgen
      Marcxmeed" tussen de dijk van Simon Eenest bezuiden en de dijk van
      Floris Pietersz ten noorden. Arbiters van de partijen zijn Claas
      Cornelisz, Aagt Jans, Pieter Jan Trijnen, Cornelis Pietersz de
      Jonge, Willem Gerritsz en Claas Baartsz Boschman
Onderpand : stuk land genaamd "Maarten Allerts Achterven"
      2304 roe in Janke Maartsz weer
Belendend : NO Baart Huijgen ZW Thijs Allerts en Simon
      Cornelisz Floren
Datum   : 06-09-1641
 
Folio   : 140
Verkoper : Pieter Ghijssen, buurman te Knollendam
Koper   : Gerrit Ghijssen, zijn broer
Betreft  : stuk land genaamd "het Bree Halff madt" 334 roe
Belendend : NO Bloksloot ZO koper ZW Jan Jansz Comes NW
      Dirk Claasz Wijves met zijn cumsocis
Bedrag  : 500,-
Datum   : 13-09-1641
 
Folio   : 140v
Verkoper : Jan Dirksz
Koper   : Gerrit Hendriksz
Betreft  : akkertje land in Gerritjes weer 923 roe
Belendend : NO Jan Gerrit Neven ZO Claas Gerrit Neeven ZW
      Jan Claasz NW Jan Jansz vant Veer
Bedrag  : 148,-
Datum   : 13-09-1641
 
Folio   : 141, 141v en 142
Koper   : Andries Simonsz Schravenmade en Jan Jansz Houtkoper, ter plaatse
      van de herberg "Schilt van Vranckrijck" aan de zuidzijde van de
      Groote Kerk, als mijners en laatstbiedenden voor de schepenen van
      de stad Haarlem, en als curateurs over de desolate boedel van
      Maarten Outgersz Schoenmaker, gekocht op 02-12-1636. Thans zijn
      als vertegenwoordigers van de edele schepenen van de stad Haarlem
      aanwezig en in dezen optredend als curateurs Andries Simonsz
      Schravenmade en Jacob van Teijlingen.
Betreft  : stuk land in Assendelft, gekomen van Gerrit
      Bouwensz
Belendend : ZO Trijn van Zanen ZW de Meer NW Neel Maartens
      NW Bieskamp
Bedrag  : 300,-
Datum   : 15-01-1637
 
Folio   : 142v, 143 en 143v
Koper   : Andries Simonz Schravemande en Jan Jansz Houtkoper, ter plaatse
      van de herberg "Schilt van Vranckrijck" aan de zuidzijde van de
      Groote Kerk, als mijners en laatstbiedenden voor de schepenen van
      de stad Haarlem, en als curateurs over de desolate boedel van
      Maarten Outgersz Schoenmaker, gekocht op 02-12-1636. Thans zijn
      als vertegenwoordigers van de edele schepenen van de stad Haarlem
      aanwezig en in dezen optredend als curateurs Andries Simonsz
      Schravenmade en Jacob van Teijlingen.
Betreft  : stuk land genaamd "de Dijckveen" in Pieter Gijs
      Bouwes weer
Belendend : NO Trijn Claas Duijves ZO Hoogendijk ZW Dirk
      Pietersz NW Havick Gerritsz
Bedrag  : 535,-
Datum   : 05-01-1637
 
Folio   : 144, 144v en 145
Koper   : Andries Simonsz Schravenmade en Jan Jansz Houtkoper, ter plaatse
      van de herberg "Schilt van Vranckrijck" aan de zuidzijde van de
      Groote Kerk, als mijners en laatstbiedenden voor de schepenen van
      de stad Haarlem, en als curateurs over de desolate boedel van
      Maarten Outgersz Schoenmaker, gekocht op 02-12-1636. Thans zijn
      als vertegenwoordigers van de edele schepenen van de stad Haarlem
      aanwezig en in dezen optredend als curateurs Andries Simonsz
      Schravenmade en Jacob van Teijlingen.
Betreft  : stuk land genaamd "de Laen" in Pieter Gijs
      Bouwes weer
Belendend : NO Jan Outgersz ZO het huis dat mede aan de
      betreffende boedel toebehoort met de Heerenweg
      ZW Dirk Pietersz Huijgen NW Pieter Outgersz met
      zijn zuster
Bedrag  : 500,-
Datum   : 05-01-1637
 
Folio   : 145v, 146 en 146v
Koper   : Andries Simonsz Schravenmade en Jan Jansz Houtkoper, ter plaatse
      van de herberg "Schilt van Vranckrijck" aan de zuidzijde van de
      Groote Kerk, als mijners en laatstbiedenden voor de schepenen van
      de stad Haarlem, en als curateurs over de desolate boedel van
      Maarten Outgersz Schoenmaker, gekocht op 02-12-1636. Thans zijn
      als vertegenwoordigers van de edele schepenen van de stad Haarlem
      aanwezig en in dezen optredend als curateurs Andries Simonsz
      Schravenmade en Jacob van Teijlingen.
Betreft  : stuk veenland in Niel Sienwen weer
Belendend : NO Willem Bastiaansz ZO de IJdijk ZW Marij Jans
      met haar kinderen NW Pieter Outgersz
Bedrag  : 252 gulden 10 stuivers
Datum   : 05-01-1637
 
Folio   : 147, 147v en 148
Koper   : Andries Simonsz Schravenmade en Jan Jansz Houtkoper, ter plaatse
      van de herberg "Schilt van Vranckrijck" aan de zuidzijde van de
      Groote Kerk, als mijners en laatstbiedenden voor de schepenen van
      de stad Haarlem, en als curateurs over de desolate boedel van
      Maarten Outgersz Schoenmaker, gekocht op 02-12-1636. Thans zijn
      als vertegenwoordigers van de edele schepenen van de stad Haarlem
      aanwezig en in dezen optredend als curateurs Andries Simonsz
      Schravenmade en Jacob van Teijlingen.
Betreft  : stuk rietland liggende buitendijks aan de
      IJkant van de Meer, gemeen met Maarten
      Maartensz en Claas Jacobsz
Bedrag  : 36,-
Datum   : 05-01-1637
 
Folio   : 148v en 149
Koper   : Andries Simonsz Schravenmade en Jan Jansz Houtkoper, ter plaatse
      van de herberg "Schilt van Vranckrijck" aan de zuidzijde van de
      Groote Kerk, als mijners en laatstbiedenden voor de schepenen van
      de stad Haarlem, en als curateurs over de desolate boedel van
      Maarten Outgersz Schoenmaker, gekocht op 02-12-1636. Thans zijn
      als vertegenwoordigers van de edele schepenen van de stad Haarlem
      aanwezig en in dezen optredend als curateurs Andries Simonsz
      Schravenmade en Jacob van Teijlingen.
Betreft  : stuk rietland aan de IJkant van de Meer, gemeen
      met Maarten Maartensz en Claas Jacobsz
Datum   : 05-01-1637

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net