Trouwboek Axel 1604-1648 (ref.) 

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de index op de echtelieden van dit trouwboek is hier als zip-file te downloaden (gemaakt in Word) -

 

1604-01-03 (getrouwd binnen der Neusen 11 januari)
Jan Piron j.g. soldaet onder den Capt. Bouillon met
Janneke Philips wed. van Olivier Heyns, van Luyck
Getuijgen: van wegen den man getuijgt Jan Lavernier Luijtenant, dat hij jonghgeselle is, alsoock Hans Vijncke Sergant der selven compagnie, dat de bruijt weduwe zij is de consistorie bekent

1604-01-10 (getrouwd 9 februari)
Cornelis de Soutere j.g. van Steenwout, soldaet onder den Capt. Rassart met
Barbara Verscheuren wed. van Pieter Verscheuren
Getuigen dat beijde persoonen vrij zijn getuijgen den Lieutenant Hoijemakers en Maillart Vendrich van de selve compagnie met de huysvrou van de Vendrich genaemt Maijken

1604-02-22 (getrouwd 11 maart)
Abraham Labeke j.g. van Dordrecht chirurgijn en
Susanne van den Casteele j.d. geb. van Oostende
Getuijgen: van z.w Maijken Cocx zijn moeder consenteert int houwelijck en vanwegen de bruit Jan Gillaert en Margriete, haere ouders

1604-02-22 (getrouwd 14 maart)
Gillis de Wannemaker wedr. van Janneken Souter, won. ...polders met
Jacquemijntken Conincx wed. van Jan van Steene
Getuigen: van z.w. de attestatie van Bollius, Hieronimus voocht; van h.w. is get. alhier bekent

1604-02-22
Lieven van Lee jg. van Gendt, soldaet met
.... Coninck wed. van Pieter Rous..

1604 (getrouwd 28 maart)
(onleesbaar) met
Digna Clays (wed.) ...ams
Getuigen: van z.w. .... en Oricht Krosser, beyde soldaet onder de de compagnie
.... ... Jacob van Gent

1604-03-22 (getrouwd 11 april)
David Hubert j.g. van IJper, soldaet onder Barbari met
Clara Smeekens wed. van Michiel Smill
Getuigen: Hans Govaert, van Mechelen, soldaet onder Cabelliau en Jorchin Steuteling onder Barbarie getuijgen den bruijdegom vrij j.g. is; van h.w. is alhier bekent

1604-03-22 (getrouwd 11 april)
Hans van Wambeke wedr. soldaet onder Capt. Charles Rassaert met
Tanneken Hermans wed. van Symon Blomaert
Getuijgen van beyderwegen is sulcx genoechsaem de consistorie bekent

1604-03-27
Jan Corboye wedr. van Bouloigne, soldaet onder Cabellau met
Mariette Varlin wed. van Jean Hussi, oock van Bouloigne
Getuijgen: van z.w. zijn broeder Pieter Corboye en Cesar Gironne soldaet onder Rassaert en van h.w. Mr. Jan Crauwlaer
Dese persoonen zijn getrouwd met haer tweede gebodt, also de compagnie na Ďt leger moesten vertrecken ende is tzonder het ter contrary vernomen

1604-04-10 (getrouwd 8 mei)
Adriaen Jacobs j.g. van den Briel, soldaet onder Cabelliau met
Mayken Goytsel wed. van Jaques de la Sent
Getuijgen: van z.w. de Sergeant des Armes en van h.w. is alhier bekent geweest

1604-04 (getrouwd 1 mei)
.... Meyssen met
Jaquemijne Ramack wed. van Guill... de Cha...
Getuijgen: van z.w. Malliaert en sergeant .. Roose Schott, van h.w. getuijcht Mr. Jean Vereecke

1604-04-
Daniel Hagedorn j.g. geb. van Santdicq, soldaet onder Rassaert met
Mayken Moses wed. van Robert Jagues, van Schagen
Getuigen: van z.w. Jan Sturms en Laureijs Hage beyde soldaet; van h.w. Christine Pieters

1604-08-19 (getrouwd 12 september)
Jan Stoffels j.g. van Gauwen in Oost Vrieslant, soldaet onder Waes, met
Lyntken Volders wed. van Heijndrick Claijss, van Os.. in Vlaenderen
Getuygen: van z.w. getuygt den Capt. Waes dat hij boven de twee jaren hem als yver j.g. gekent heeft, Fransoys Smit, Corporael; van h.w. Maijken huysvrou van Vendrich Maillart, Susanna Crock

1604-09-11
Niclaes Stevens j.g. van Antwerpen, soldaet onder den Capt. Waes met
Thonijne van Luijke wed. van Pieter Plate
Getuygen: van z.w. getuyght den Sergeant Wouter en van h.w. is alhier bekent

1604-10-23 (getrouwd binnen Isendijcke)
Julian Nouel wedr. soldaet onder Ram met
Janneken Jacques j.d. van Bouloigne, dienstmaegt van den voorn. Capt. de Ram
Getuygen van beyder zijden hebben Capt. de Ram en den Vendrich verclaert haerl. langhe gekent te hebben

1604-11-23 (getrouwd)
Jan Bouwens j.g. van Hulsterambacht met
Maijcken van Hecke j.d. van Axel
getuijgen: Also de vrienden van den bruijdegom won. alhier, zijn aen de zijde van den viant en is niemant verschenen, doch is genoechsaem bekent voor vrij j.g.; van h.w. Jacob Gisel en Margriete van Ho(e)cke hare suster verclaert in thouwelijck te bewilligen

1605-01-27 (getrouwd 22 februari)
Denys Piron j.g. van Brussel, Vendrich onder Bouillon met
Heyndrixken Herbouts wed. van Mattheus Bone
Getuygen: van s.w. zijn suster Isabeau Piron en van h.w. den vader Capt. Herbout en haer moeder

1605-02-22 (getrouwd 13 april)
Jooris Aaffer j.g. ut Switserlandt, soldaet onder Capt. Herbout met
Neelken Cornelis j.d. van Crunigen
Getuygen: van z.w. Hans Dierickssen; van h.w. haren oom Cornelis de Cramere

1605-03-12 (getrouwd 3 april)
Fransoys de Trae wedr. van Martyne Smit, van Luijck met
Jorine Voliagen wed. van Jan van Hecke
Getuygen: van z.w. Lieven Debbout en van h.w. Boudewijn Schaepmeester

1605-04-02 ondertrouw binnen Vlissingen (getrouwd 31 april)
Hans Diericksoon j.g. van Straesborgh, Corporael onder Capt. Herbout met
Philippotte Pignon wed. van Jooris Hoof

1605-04-02 (getrouwd 23 april)
Gabriel Simon j.g. van Calais, soldaet onder Capt. Herbout met
Maria Govaert wed. van Pieter Ja..

1605-04-02
Heyndrick van Ost, j.g. van Ost in Gelderlant, soldaet onder den Capt. Herbout met
Mechlike van Pene j.d. van Biervliet
Getuygen: van z.w. Gillis Pieters, Corporael onder van Damme; van h.w. díouders Fransoys van Peene en zijn huysvrou

1605-04-16 (getrouwd 22 mei)
Randel Jacqson j.g., Engelsman, soldaet onder Capt. Hautain met
Perijne Spiliers wed. van Elias Vermaele
Getuijgen: van z.w. heeft overgelevert attestatie getekent bij den predikant en ouderlingen ut beyder naam hem en zijnen broeder ut Engelant; van h.w. is hier bekent

1605-05 ondertrouw binnen der Neusen (getrouwd 3 juli)
Adriaen de Smit j.g. van Samslach met
Lyntken Swagemants j.d. van Stekene

1605-06-18 (getrouwd 6 juli)
Laurens Dunn j.g., Engelsman, soldaet onder Bouillon met
Thrijne Anthonijs wed. van Andries Machiels
Getuijgen: van s.w. Adriaen Smit en Guillaem Cock; van h.w. is bekent de Consistorie

1605-09 (getrouwd 2 oktober)
Adriaen díOluure j.g. van Bethune in Artois, soldaet onder Capt. Saladin met
Agnete Adriaens wed. van Gillis Bartholomeus, int lant van Luijck
Getuygen: van s.w. Jan Depuij soldaet onder de selve compagnie en van h.w. consenteren díouders Adriaen Cuijte en Lyntken Thomas

1605-09-17 (getrouwd 13 november)
Cornelis Wieshoet van TeÖlentheem ontrent Oostende, soldaet onder Capt. Legier met
Grietken Cornelis, van der Tholen
Den bruijdegom is wettelick door den Magistraet van deser plaetsen gescheyden van zijn voorgaende huysvrouw en vrijgestelt om te mogen en een ander houwelick treden. Zij wed. zijnde ende sonder vrienden en bij den voorn. Cornelis swanger gaende wert toegelaten van den Magistraet te mogen trouwen

1605-10-22 (getrouwd 6 november)
Jooris de Smit j.g. van Gent, soldaet onder Capt. Ram met
Janneken van Langenhove j.d. van Aelst
Getuygen: van z.w. getuyght den Capt. de Ram dat hij hem ontrent een tyt van 2 jaren heeft voor vrij jonghheselle gekent, sulcx seght oock Mr. Abraham Goedeweert Chirurgijn; zij wesende sonder ouders en vrienden wert bijgestaen Hans Roye en Joffr. De Rams wiens dienstmaecht zij alsboven was, verclaert vrije j.d. te wesen

1605-11-03 (getrouwd 6 mei binnen Sluys also de compagnie van hier na Oostburch moet vertrecken)
Gillis van Mortele wedr. van Grietken de Goele, Corporael onder Capt. Gistelle met
Mayken díHonts wed. van Pieter Gijsels
Getuygen: van z.w. Andries de Cuijper; van h.w. Aernout de Hont, haer oom en Mayken Schuijfs als moje

1605-10-05 (getrouwd 4 december)
Frans Gillis wedr. van Clasijnken Palmer, van Watou in West Vlaenderen, soldaet onder Capt. Saladyn met
Heyndrixke Hubrechts j.d. van Nimwegen
Getuygen: van h.w. Philips de Latie en zijn huijsvrouw als maeschap

1605-10-12 (getrouwd 27 november)
Clays Hollander j.g. ut Oostlant, soldaet onder Capt. Ram met
Margriete Geijns wed. van Claijs Pauwels
Getuygen: van z.w. den Sergeant Heyndrick van Belle ende Mr. Abraham Goedeweert; van h.w. de selve persoonen, mitsgaders Jaquemyne Willems van binnen Liefkenshoek

1605-12-31 (getrouwd 30 januari 1606)
Jan Baecke wedr. van Anthonyne Bondel, van Axel met
Fransynke van Wyninghe, wed. van Geraert Christiaensse
Getuijgen van beyderwegen is het hier genoech bekent

1606-01-10 (getrouwd 12 februari)
Vincent líAdmiral j.g. van Maseon in Bourgoigne, Chirurgijn onder Hulst met
Susanna de Chaschoir j.d. van Axel
Getuygen: van z.w. Johan Semean ende Pierre Mouge; van h.w. haer moeder Elisabeth Morielle

1606 (getrouwd te Sluys)
Geeraert Olthof j.g. van Arnhem met
Anthonette Lonchijn j.d. van Dornicke
Dese hebben hier haere uitroepinghe gehadt en zijn daerna met attestatie na Sluys getrocken om aldaer te trouwen

1606 (getrouwd 12 maart)
Jeroen Waucij wedr. van Henegouwe, soldaet onder Capt. La Motte met
Digna Loyes wed. van Gillis Janss
Dese zijn ondertrouwt geweest binnen Bergen op Zoom den 21e mei anno 1605. Als blijckt bij den attestatie van den kerkenraet van aldaer. Waerop dat se hier bij ons haere utcondinge hebben gehadt in den houwelicken bevestigt zijn geworden den 12 maart des navolgenden jaers 1606

1606-04-15 (getrouwd 30 april)
Lenaert Jacobs j.g. ut het lant van Lutsenburgs, soldaet onder Capt. Saladijn met
Levijne Pierings wed. van Christiaen Pieters, ut ít lant van Aelst
Getuygen: van s.w. den Sergeant Christiaen van Itvelt ende Michiel Tamborijn; van h.w. is alhier bekent

1606-05/06 ondertrouw binnen Middelburgh
díHeer Capiteyn Johan Potheij wedr. van Boxtel met
Joffr. Isabeau Piron, van Luyk, wed. van Charles Rassaert
Dese persoonen sijn alhier afgecondigt en getrouwd binnen Cappelle ít Sondaechs na Pinxteren

1606-07-01 ondertrouw binnen der Vere
Adriaen Cornelis j.g. van den Veere, soldaet onder La Bussiere met
Susanne Pieters j.d. van der Gouwe

1606-08-05 (getrouwd 27 augustus)
Pierre de Mars j.g. van Diepe, soldaet onder Saladijn met
Jeanne Claireau j.d. van Monstreuil
Getuygen: van z.w. bewillicht de vader in het houwelick als blijct bij zijn schryftelycke getuijgenisse; van h.w. is de vader jegenwordich gheweest verclaert daermede tevreden te zijn

1606-10-07 (getrouwd 11 november)
Jan Roelss j.g. van geb. van Groeningen, soldaet onder Saladijn met
Elisabeth Crocij j.d. van hier
Getuijgen: van s.w. den Vendrich Lambert Brouwer ende Bertel Geeraerts; de moeder van de bruydt Digna Buts consenteert int houwelick

1606-10 ondertrouw binnen Middelburgh (getrouwd binnen Middelburgh)
Jan Anthonisse j.g. van der Tholen, soldaet in Ďt garnisoen van Axel met
Leuntken Leunis j.d. van Sandwick

1606-10-13 ondertrouw binnen Middelburgh in de Walsche gemeynte (getrouwt binnen Middelburgh)
Claude Cainy geb. van Rouaen, soldaet onder den Capt. de Ram met
Maria Wilton, desgelyck van Rouaen, wed. van Pieter de Pont
Dese persoonen sijn hier utgeroepen ende binnen Middelburgh getrouwt

1606-12-28 (getrouwd 29 januari 1607)
Guillaume Tresou j.g. ut Artois, soldaet onder Baillaert met
Margriete Peene wed. van Jan Huygens, geb. van Hulst
Getuygen: van s.w. den Luytenant Lambrecht Brouwer ende Jacob Janss Tant; van h.w. is het hier bekent

1607-01-07 getrouwd
Marc Allegiet, soldaet onder La Bussiere met
Marta Martine, wed. ut ít lant van Luijck
Dese persoonen nadat se ondertrouwt waren geweest binnen. Axel den 10e september 1605 zijn also ongetrouwt blyven sitten, totdat eyndelicke sij hebben hier laten in den houwelicken staet bevestigen op den 7 januari 1607

1607-05-12 (getrouwd des Sondaegs na Pinxteren)
Jaques Stevens j.g. van Brussel met
Anthonette Geertsen j.d. van Axel
Getuygen: van z.w. zijn vader Pieter Aerens en Martyngen de moeder bewilligen; van h.w. insgelijck hare ouders Jan Geertssen en Sijntgen sijn huysvrouw

1607-05-19 (getrouwd op Pinxterenfeest)
Hans Callo j.g. van Stekene met
Paschyne Jans j.d.
Getuygen: van z.w. zijn schoonvader Frederick Bastiaensse en Mayken Callo de moeder; de bruyt wesende sonder vrienden of voochden is hier bekent tot haren vrijen jaren gecomen te zijne

1607-07-28 (getrouwd 21 augustus)
Boudewijn Moorthamer j.g. van Axele met
Fransijne van de Putte wed. van Marijnis Goethem
Getuygen: van z.w. de moeder Martijne en Jan Baecke zijnen oom; van h.w. is hier kennelijk genouch

1607-10-10 ondertrouw binnen Neusen (getrouwd binnen Axel 10 november)
Benjamin Aernouts j.g. van Arnemuyden met
Margariete Willems j.d. van Alcmaer

1607-11/12 ondertrouw binnen Middelburgh (getrouwd binnen Middelburgh)
Pieter Jansen j.g. van Leijden, soldaet onder Winckelman in garnisoen binnen Axele met
Cathrina Scheldewaerts j.d. van Axele

1608-03-13
Philips Boulandt j.g. van Middelburgh, soldaet onder Ram met
Jaquemyntken Fuijtinckx j.d. van Axele
Getuygen: van s.w. Janneken Schytgat syn moye schriftelyck consent overschyndende ende alhier gesien; van h.w. Adriaen Fuyting mede schryflyk consent overschijndende

1608-04-12 ondertrouw in Baerlandt (getrouwd alhier 5 mei)
Jacob Schuyf j.g. van Axel met
Elisabeth Jonckers j.d. van Heynsdijck
Hier utgeroepen

1608-04-26 (getrouwd 19 mei)
Jacob van der Abeele wedr. van Adriaenken Arentss, soldaet onder Capt. Broucxsault met
Bourdijne Deys wed. van Jacob van Neuffele
Getuijgen: van z.w. den Luytenant Broucxsault ende Claijs van Slasbrugge

1608-12-22
Hubrecht Anthoniss j.g. van Vosmaare, soldaet onder Capt. Lieven Seijs met
Barbel van den Eynde j.d. van Axel
Getuijgen: van z.w. de moeder Lijnken Hubrechts, mitsgaders Geeraerd Domiss en Jan Jochimss ooms en voogden schryftelyck consent overschijdende; van h.w. díouders Heyndrick van den Eynde en Margriete zijn huisvrouwe

1608-12-22 (getrouwd 19 januari 1609
Jaques Buseau j.g. van Mets, soldaet onder Capt. Hoesberge met
Josyne van den Eijnde j.d. van Axel
Getuijgen: van z.w. den Capt. Hoesberghe getuigende hem voor vrij jonckgeselle altyt gekent te hebben en van h.w. díouders hier bij ons bekent

1609-07-17
Jan van den Eynde j.g. van Axele met
Metgen Craens wed. van Frans Hoorn
Getuygen: van z.w. díouders Heyndrick van den Eynde en Margriete sijn vrouw; van h.w. is den herkomst bekent

1609-07-25 (getrouwd 10 augustus)
Tobias de Munck wedr. van Tanneken Huijssens met
Elisabeth Schuijfs j.d. van Axele
Getuygen: van z.w. is alhier bekent,;van h.w. Mayken Schuyfs de moeder

1609-07-25 (getrouwd 10 augustus)
Charles van der Straten j.m. van Heyst, soldaet onder ít Vrie met
Daentgen Willems j.d. van Axele

1609-08-01 (getrouwd 23 augustus)
Thomas Serillo, Schotsman, wedr. soldaet onder Seys met
Catolijne Pieters j.d. van Biervliet
Getuygen: van z.w. getuijght den Luytenant Thomas Hart en Thomas Warrant; van h.w. díouders Hans van Valckenburch en Josyne zyn huysvrou

1609-10-03 (getrouwd 10 november)
Pierre Rose ut ít lant van Lutsenburghs wedr. soldaet onder Capt. L. Seijs met
Leuntken Corijnsen wed. van Anthonis Janss, van Tholen
Getuijgen: van s.w. Lowys de Boule ende Hans Cools soldaeten onder deselve compagnie; van h.w. Josyne Drynis ende Jeanne Francois getrouwde vrouwen onder deselve compagnie

1609-10-12 (getrouwd 30 oktober)
Leunis Leuniss wedr. van Neelken Aertss, won. in Dryentyt met
Neelken Calles j.d. van Stekene
Getuygen: van z.w. de moeder Leyntken Heijndricx , van h.w. Betken van Guysel moye van de bruyt

1610-07-17 (getrouwd 1 augustus)
Lieven van Westhuijse wedr. van Adriaentien Cathoirs met
Tanneke de Pruijt j.d. van Gent
Testes: van z.w. blijckt de consistorie en van h.w. so ist dat Nicasius de Pruyt vader en Fransynken Backers moeder bewilligen

1610-07-17 (getrouwd 8 augustus)
Jacques Hackart wedr. van Geertruyt Essels met
Tanneke Martens wed. van Rogiers Martens
Dat dese persoonen bijde vrije zijn, blijckt den kerckenraet

1610-08-07 (getrouwd 22 augustus)
Hans Martelijnc j.g. van Absdale bij Hulst met
Janneken van der Biest j.d. van Leuven
Testes: van z.w. Cornelis Geertsen bij wie hij dient, zijnde sonder ouders en vooghden; van h.w. Jan Throo en zijn huysvrou als oom en moije van de dochter

1610-08-28 (getrouwd 29 september)
Mechiel van Overloope wedr. van Levijnken Morenhouts, soldaet onder Capt. Brouqsaus met
Soetken Eyermans j.d. van Oosterlandt
Getuijgen: van z.w. Joos Seger verschynende namens zijn styfvader en voogt; van h.w. de moeder Janneken Eyermans en Marten de Rijcke haer swager

1610-09-18 (getrouwd 3 oktober)
Jan de Reek wedr. van Mayken Loens met
Leyntken Heyndricx wed. van Leunis Leuniss
Dat dese beyde vrije persoonen sijn is de consistorie bekent

1610-09-18 (getrouwd 3 oktober)
Marinus Janss j.g. van Vossemare met
Elisabeth Nabbe j.d. ut ít lant van Valckenburch
Testes: de vader van den bruydegom Jan Domeris en Mayken sijn huysvrou moeder; van h.w. Hans Valckenburgh als oom hebben in het houwelyck bewilligt

1610-10-30 (getrouwd 20 november)
Cornelis van der Burgh j.g. van der Goes, soldaet onder Capt. van Damme met
Catelyne de Meck j.d. van Axel
Testes: van z.w. den oom by schryftelijck consent hier gebleken en van h.w. Jean Piron als styfvader in houwelick gehadt hebbende haer moeder

1610-12-04 (getrouwd 19 december)
Wouter Kenemant j.g. ut Schotlandt, soldaet onder Capt. Gistelles met
Elisabeth Lenaertsen j.d. van Masselandt
Dese persoonen also zij ongetrouwt met den anderen huys hielden en de vrouwpersoon alle daghen quam te bevallen van kinde, hebben versocht by de Consistorie te mogen getrouwt werdene en is goet genouch dat men se haer utroepinghen verschunen en daerna in den houwelijcken staet bevestightende ende is tzelve oock also geschiet den 19e decembris daerna

1611-01-28 (getrouwd 16 april)
Jaques Govaerts j.g. van Antwerpen, soldaet onder Capt. Gistelles met
Adriaene de Beijes j.d. van der Goes
Testes: van z.w. is schryftelick consent van zyn moeder huysvrou van Govaert de Cock tot Vlissinghe hier overgebracht, van h.w. den vader Maillart de Beyers int houwelick

1611-07-07 (getrouwd 8 augustus)
Luytenant Maillart de Beije wedr. van Mayken Augustijns met
Janneken de Pruijt j.d. van Gent
Testes: van s.w. blyck van den kerckenraet; van h.w. díouders Nicasius de Pruyt en Fransynken Backers zijn tevreden

1611-08-19 (getrouwd 11 september)
Hyeronymus Wallem j.g. van Axele met
Damaris Arnouts j.d. van Arnemuijden
Testes: van z.w. consenteert de moeder Mane Giltcas blijckende bij haer schryft. Ondertekent: dienaer des woorts binnen Sluijs Florentius Mari; van h.w. díouders de burghmeester Nicolaus Arnouts en Sijntken zijn met thouwelick tevreden

1611-08-06 ondertrouw binnen Sluijs (getrouwd 4 september)
Jacob Schaepmeester j.g. van Axel met
Peryntgien Jaques j.d. van Gent

1611-09-10 (getrouwd 20 oktober)
Quintin Gouthe j.g. van Zierikzee met
Printine Lievens j.d. van Brugge
Testes: de moeder Ticlise Jans consenteert in het houwlick van haer zoone also ooc den styfvader Heyndrick Michielss; Jan de Smit styfvader en Neelken Pieters moeder van de bruijt zijn oock tevreden

1611-09-17
Jooris Ridding j.g. van Bonckourschier in Engelant, soldaet onder Capt. van Damme met
Susanna Willemss j.d. van Axele
Testes: van z.w. Eduward With soldaet onder Muijte ende Eduward Manninck soldaet onder Broucksault; Lenaert Willemss vader van de bruijt en Fransijne sijn huysvrou consenteren in het houwlick. Dese manspersoon heeft zijne bruyt verlaeten ende dieffelijck van hiere bevonden noch een ander getrouwde vrouw te hebben, gelijck gebleken is bij de ackte daervan sijnde, berustende onder Lenaert Willemsen

1611-09-25 ondertrouw tot Middelburgh (getrouwd tot Middelburgh)
Theodoro Geinom, Corporal onder den Capt. van Damme met
Marie Faieulle j.d. geb. van Calais

1611-10-19 bevestigd alhier
Hans Brouwer met
Syntken Backers j.d. van Gent
Welck haer wettelicke afcondingen hadden gehadt ende tot Bieselinge en Sluijs gelijc de attestatie der kercken alhier is gebleken

1611-10-15 (getrouwd 18 december)
Marinus Marien geb van Zeele, won. op Zuijtdorpe met
Margriete Cuijpers j.d. van Zuijtdorpe
Desen manspersoon is bij de Magistraet verclaert vrij te zijn van zijn eerste huysvrou also het gebleken heeft van huere ontrou en verlatinghe bij de lettragien ende bescheeden daervan overgelevert en de Magistraet deser plaetse. En is tegen alle ander aenclachten gedaen wegens hem by een Maijken Boone zijne bysitte vrij gegesproken

1611-11-12 (getrouwd 27 december)
Samuel Pieters j.g. van Leyden, soldaet onder Capt. van Damme met
Mayken Bruggemans j.d. van Wackene bij Cortrycke
Beyde won. binnen Axele
Testes: van z.w. is hier overgeleydt het schryftelyck consent der diakenen en armmeesters van Middelburgh; van h.w. Joos van Nieuwenhuysen stijfvader en de moeder Mayke Bruggemans

1612-01-28 ondertrouw binnen der Neusen
Willem Croyen fs Jans j.g. van Ebestater in West Vlaenderen met
Tanneke Vermaert j.d. van Hulst

1612-05-05 (getrouwd 10 juni)
Marten Andriess j.g. van St. Niclaus int Waesche, soldaet onder de compagnie van Broucsault met
Geertruijt Aenhalt j.d. van Scherpenisse
Testes: van z.w. dat hij vrij j.g. zij is den oom Jan Vernimmen en Maijken Vermaerts by schriftlyke consent hier gesien; van h.w. de vader Court Aenhalts en de moeder Lijntken Courts

1612-05-12 (getrouwd 3 juni)
Lenaert Bastiaenss wedr. van Janneken Pieters, van IJsselmonde bij Rotterdam, Sergeant onder de compagnie van wylent Capt. Bouillon met
Susanne van de Casteele wed. van Abraham Labeke
Dat dese persoonen beyde vrij zijn is den kerckenraet bekent

1612-05-31 (getrouwd 17 juni)
Jan Clinckespoore wedr. van Tanneken van de Putte, geb. van Beoostenblije met
Tanneken Roose j.d. van Axele
Testes: Den bruijdegom wedr. te zijn is den kerkenraet bekent, van desen bruijt consenteert de ouders Lieven Rose en Martijncken zijn huijsvrou, oock den oom Marc Roose

1612-05-31 (getrouwd 17 juni)
Jacob Moorthamer j.g. van Axel met
Elisabeth van de Voorde j.d. van Saffelaer int lant van Waes
Testes: van s.w. consenteert Jooris Verstraate als styfvader en Martijne zyn huysvrou als moeder en van h.w. de vader Pieter van de Voorde by schryftlyck consent hier gesien

1612-07-12 (getrouwd 11 augustus)
Jan Branlij wedr. van Margriete du Croo, geb. van Calais, soldaet onder de compagnie van wijlen Jonker Joos Brouxsous met
Jeanne díOutreleau j.d. geb. ut lant van Boulogne
Dese persoonen zyn by den Magistraet alhier geconsenteert te moghen trouwen also by de gantsche procedure van den selve by de lettragien daervan zyn breeder blijken mach

1612-10-22 (getrouwd 14 november)
Cornelis Leuniss j.g. van Elstdijck in tlant van der Goes met
Josyne Moorthamer j.d. van Axele
Getuijgen: dat de bruydegom vry jonckgeselle is dat getuygt de broeder Adriaen Leuniss en voor so wel hem aengaet is int houwelick tevreden; van weghe bruyt consenteert de styfvader Jooris Verstraten en de moeder Martyne Moorthamers

1613-01-26 (getrouwd 10 februari_
Willem Logier j.g. Engelsman, Corporael onder de compagnie van Jaques Brouxsaut met
Jaquemijntien Lamoels wedr. van Cornelis Claijss, van IJperen
Testes: van z.w. vry jongeselle hy getuijgt den Luytenant Brouxsauct en den Vendrig; van h.w. blijckt by schryftelicken attestatie hier overgelevert

1613-03-24 ondertrouw binnen Baerlant
Jonckheer Lievin van Damme Capiteyn ende Commandeur over de stadt in het garnisoen van Axel, geb. van Dornick met
Jonckvrouwe Maria van Wagtendonck j.d. van Baerlant, aldaer won.

1613-03-30 (getrouwd 28 april)
Abraham Florenson j.g. van den Haghe, soldaet onder Capt. Muijte met
Hamele Tack j.d. van Axele
Dese persoonen vrije zijn om te trouwen, getuijgen de ouders die oock daerin bewilligen vanweghe den bruydegom Pierre Marie ende van h.w. de vader Anthonis Tack ende Anthonyntken hare moeder

1613-03-30 ondertrouw binnen der Neusen (getrouwd Axel 28 april)
Jan Worlson, Schotsman, soldaet onder den compagnie die geleyt wert bij den Luytenant Lavernier, wedr. van Pierijnken Pauwels met
Geertgen Jans j.d. van Velsseijck won. in den Sevenaerpolder onder der Neusen

1613-04-19 (getrouwd 2 juni)
Jan de Makere wedr. van Jaquemyne Brants met
Mayken Swakers j.d. van Wagtebeke
Beyde won. op Suytdorpe
Dese persoonen wesende gebroeders kinderen rechtsweghe also zy met melkanderen langhe tyt in onechte staet hebben geleeft is de vrouw swanger geworden, zyn den Magistraet die gelaten te moghen trouwen

1613-04/05 ondertrouw in de stadt van der Vere ende aldaer oock getrouwt
Joos Pieterss j.g. van Vere, soldaet onder Capt. Muijte met
Levyntken Heyndrick j.d. van der Vere

1613-05-04 (getrouwd 28 mei)
Geeraet Schoemaker j.g. van Hebingen in Zwitserlant, soldaet onder Capt. van Damme met
Susanna de Smit j.d. van Gent
Testes: van z.w. dat hy vry j.g. is zyn Willem Snijder ende Hans Willems, byde zynde lantslieden; van h.w. haer vader Gysebrecht Syvalles, haer moeder Willemyntken Syvalle zyn met het houwelyck tevreden

1613-07-05 ondertrouw binnen der Neusen (getrouwd binnen der Neusen 4 augustus)
Den Burghmeester Jan Crauwelare wedr. van Margrieta Soetaerts met
Mayken Anthonis wed. van Pieter Adriaenssen

1613-07-20 (getrouwd 4 augustus)
Heijndrick van Greijne j.g. ut ít lant van Brunswyk, soldaet onder de compagnie geleyt by den Luytenant Brouxsaus met
Lievyne Corte j.d. van Dendermonde
Getuijgen: dat den bruydegom vrij jonckgeselle is, getuijght den Vendrich Blocqueel en den Corporael Marcus Bergvoet die hem voor negne jaren lanck daervoor hebben gekent; van h.w. nog by den moeder Josyntken Bastaerts is met het houwelick tevreden

1613-08-29 (getrouwd 6 oktober)
Lauryns van Gershove j.g. van Maestricht, soldaet onder den Capt. Muyte met
Mayken Geerts j.d. van Axele
Testes: Jaques van Gershove Lieutenant ende oom gemachticht vanweghe de vader Jan van Gershove consenteert in het houwelick van des bruydegomswegen; van h.w. de moeder Fransynken Danckaert wed. van Geeraert Christians

1613-08-31 (getrouwd 15 september)
Adriaen Verlinde, wedr. van Geertruyt van Opstalle met
Mayken Christans Brans j.d. van Heyst in Vlaenderen

1613-09-21 (getrouwd 6 oktober)
Willem Snyder j.g. geb. van Duijmsch in Switserlant, soldaet onder den Capiteijn van Damme met
Adriaentken Smeets j.d. van Gent
Testes: van z.w. dat hy een vry jonckgeselle zij getuyght den Lieutenant Maillaert de Beije en Geraert Hevingen zynen lantsman; van h.w. bewilligen in het houwelick den vader Gisebrecht Cheval en de moeder Willemijntken

1613-10-12 (getrouwd 3 november)
Blaese Blaesens j.g. geb. ut Baerlant int lant van der Goes, soldaet onder Capt. Muijte met
Susanna Willems, van Axele
Testes: van z.w. Jan Jacobss vader ende Drynen de moeder zijn met het houwelick tevreden; van h.w. is vrygestelt by het Magistraet te moghen trouwen ende van haren eerste ondertrouw met Georghe Riddins onslegen. De ouders zyn ooc met dit houwelick tevreden geweest

1613-11-08 (getrouwd 2 december by Johannes Bollius)
Pieter Paep wedr. van Paulyntken Valckens, won. in de Coudenpolder met
Lydia Moorthamer j.d. van Axele
Testes: dat den bruijdegom wedr. is getuijght Michiel Eeme won. tot Biervliet; van h.w. den vader Jooris Verstrate en zyn huysvrouw Martyne hare moeder zijn met het houwlick tevreden

1613-12-28 (getrouwd 29 januari 1614)
Jan Carrť, van Reijne in Bretagne j.g., soldaet onder compagnie geleyt by den Lieutenant Laverniere met
Margriete Ketue wedr. van Richard du Cei
Testes: dat den bruydegom vrij jongman sy getuyght den Corporael Theodore Genon ende Lapiene van Hemst; van h.w. is ons bekent

1613-12 (getrouwd 26 januari)
Charles van Nieuwenhuyse j.g. geb. van Wakene onder Cortryke, soldaet onder den Capiteijn van Damme met
Elisabeth Schuijf wed. van Tobias de Munck
Testes: van z.w. Joos van Nieuwenhuijse; van h.w. is het bekent de broeders Pieter en Jacob Schuyf bewilligen daerin

1614-02-08
Steven de Hont j.g. ut geboren int lant van Dendermonde, won. binnen Axele met
Catelyne Vereycken j.d. van Wagtebeke
Getuijgen: de vader Jan de Hont en de moeder bewilligen int houwelyijck van zijnentweghe; van h.w. de vader Gillis Vereycken

1614-03-30 (getrouwd 13 april)
Pieter de Moboe j.g. van Axele, soldaet onder de compagnie geleyt door Luytenant Laverniere met
Judith Lanoij j.d. van der Vere
Getuijghen: Jan Piron schoonvader van den bruijdegom em zijn suster Janneken zijn in houwelick tevreden; de moeder van harentweghe bewilligt

1614-04-19 (getrouwd Terneuzen 10 mei)
Olof Jenss j.g. uit Noorweghen, soldaet onder den Capiteyn Harbout met
Martijnken Segers j.d. van Vremdijcke
Getuijgen: Pieter Martens Sergeant getuijght dat den bruydegom vry jongegeselle is en hem sulcx gekent heeft den tyt van 6 jaer lanck; van h.w. Lieven Debbout als ghekozen vooght is in het houwelick tevreden

1614-04-26
Willem de Pauw wedr. van Mayken Keselinge met
Jaquemyntken Blijckx j.d. van Boechoute
Testes: van z.w. is genouchsaem bekent; van h.w. den schoonvader Pieter Michielss en moeder Thonynken zijn int houwelick tevreden

1614-04
Mels Bets j.g. van onder Londen in Engelant, soldaet onder de compagnie geleyt by den Luijtenant Jaques Brouxsaus met
Lijsbeth Goethems j.d. van der Neusen, won. in Drijenteyt
Testes: attestatie is naer der Neusen gesonden om te toonen dat er niets voorgevallen en is

1614-05-07
Nicolaes de Backer j.g. van IJpere, soldaet onder Capt. Herbout met
Josijne Bruggemans j.d. van Wackene
Getuijgen: van z.w. de moeder Anthonette met .epardent mondeling verclaers tevreden te zijne; van h.w. den styfvader Joos van Nieuwenhuysen en de moeder Maijken bewilligt in het houwelick
Dese syn met attestatie naar Tholen vertrocken

1614-05-17 (getrouwd 29 juni)
Adriaen Joosten, van Pittem in Vlaenderen, wedr. van Maetken Pieters, soldaet onder Capt. Muyte met
Tanneke Schuyfs wed. van Willem Geerts, van Zaemslach, won. tot Axele
Getuygen: Zacharias Wybranke, soldaet, getuygt dat hy een vry persoon is, van h.w. is het den kerkenraet bekent

1614-05 ondertrouw te Lillo (getrouwd 25 mei)
Joos Gillis j.g. geb. van Goel
met Susanna de Chat wed. van Willem Nicolas Le Chat
Welke persoonen te Lilloo sijn ondertrouwt ende het volck voorghestelt geweest uytwysende díattestatie van den dienaer aldaer

1614-07-12 ondertrouw binnen Aerdenburgh (getrouwd binnen Axele 27 juli)
Herman Janssen wedr. van Tanneken Matyssen, won. binnen Axele met
Cecilia wed. van Hans Schoebeke, van Antwerpen, won. binnen Aerdenburgh
Dese persoonen sijn binnen Aerdenburgh ondertrouwt uytwysende de attestatie van den 5e juli

1614-07-20 ondertrouw te Zaemslach (getrouwd binnen Axele 10 augustus)
Pieter Joos j.g. van Hulst, won. te Axele met
Mayken Dyricx j.d. van Axel, won. Zaemslach

1614-07-23 (getrouwd 10 augustus)
Francoys Backler j.g. van by Sedyn in Artois, soldaet onder Capt. Muyte met
Adriaenne Öuetue wed. Joos Sanctremon uyt Boulonnois, won. binnen Axele
Van z.w. getuygt de Lieutenant van Capitain Muten dat hy hem over 4 jaeren in de compagnie gekent heeft ongetrouwt; van h.w. is het den kerkenraet bekent

1614-08-14
Francoys Ellart j.g. van Axele, soldaet onder Capiteyn Brucsaux met
Catelyne Tierens j.d. van der Veere won. binnen Middelburch
De getuygen: van z.w. Gillis Wittevrongel oom van moederswegen, Hans van Wambeke voochden; van h.w. Isabeau Tierens de moeder

1614-09-06 (getrouwd 24 september)
Jacob Gesel wedr. van Griete van Ecke, van Assene, won. Axel met
Neelken Kallens wed. van Leunis Leunissen, van Stekene, won. Axel

1614-09-27 (getrouwd 26 oktober)
Pieter de Clerc j.g. van Axel ende won. aldaer met
Perynken Faky wed. van Jacob Schaepmeester, van Gent, won. Axel

1614-11-13 ondertrouw binnen Aernemuyden (getrouwd 23 november)
Claus Arnouts, van Hardoyen, wedr. van Josynken van de Walle met
Janneken Cornelis, van Aernemuyden, wed. van Christoffel Govaerts

1615-01-10 (getrouwd 1 februari)
Frans van Bueren wedr. van Lysken Rombout, soldaet onder de compagnie geleyt door Jan Lavanier met
Christyne Pau wed. van Logier van Hensen, van Yperen, won. binnen Axele
Getuygen: van h.w. ist bekent dat sy een vry persoon is,; van s.w. betuygt Adriaen de Smit ende de Capitayn Muyte

1614-12 ondertrouw te Arnemuyden (getrouwd 10 januari 1615 alhier)
Jan Clerbout j.g. van Valencienne met
Aelken Reynouts j.d. van Vere
Dese persoonen syn binnen Arnemuyden ondertrouw gedaen uutwysende de attestatie van daer gebracht

1615-01-25
Abraham Vale wedr. van Janneken van Druten met
Catelyne van de Varnewijc j.d. van Gent
Van z.w. de moeder Jaquelyne de Backer die getuycht ooc voor den vader
Alzoo dese persoonen hier onbekent zyn en sullen sy de gemeynte hier niet voorgestelt werden

1615-01 ondertrouw Terneusen (getrouwd te Axel 31 januari)
Antoni Egberts wedr. van Catelyne Verbrugge met
Janneken Pouckens j.d. van Wagtbeke

1615-03-21 (getrouwd 20 april)
Guillaume de Backer wedr. van Susanne Pietters, van Gent met
Lisabeth Geleyns wed. van Adriaen Pieter Jooss, van Saftyne, beyde won. binnen Axele
Deze persoonen syn in den kerkenraet bekent

1615-03-21 (getrouwd 3 mei 1615)
Cornelis Claessen j.g. van Iersedamme, won. onder Axele met
Janneken Roose j.d. van Axele
Getuygen: van s.w. waren Heyndryc Heyndryxss, Mayken Simons vader en moeder, van h.w. Lieven Roose de vader

1615-04-04 (getrouwd 26 juni)
Joncker Jan van Baerle j.g. van Rotterdam, won. binnen Middelburch met
Juffr. Mari Muytens j.d. van Bergen op Zoom, won. binnen Axele
Getuygen: van s.w. Burgmeester Crauwelaer op het versoeck van mynheer Pentionaris Bonifacius de jonge; van h.w. vader ende moeder

1615-04-08 (getrouwd 26 april)
Gelaude Prevost, j.g. ut Boulonnois, soldaet onder Capitayn Logier met
Jaquemynken Reyns j.d. van Axele ende won. aldaer
Getuygen: van s.w. de broeder Jeremias Provost; van h.w. de swager Adriaen Wouters de Jonge uyt last van den voogt Jan Letteren

1615-04-11 ondertrouw te Vlissingen (getrouwd alhier met attestatie geteekent door Nicolaus Olivarius 17 mei)
Jan Janss Truyen j.g. uyt het lant van Aelst, won. in Drientheyt met
Perynken Costers j.d. van Aerdenburch, won. te Vlissingen

1615-04-21 (getrouwd 21 juni)
Denys Geertss j.g. van Oost Duijvelant, won. te Suytdorpe met
Catelyne Sents j.d. van Vlissingen, won. te Suytdorpe
Getygen: van s.w. Geraert Jacobs de vader; van h.w. Janneken Sents de suster

1615-04-19 ondertrouw binnen Lilloo (getrouwd alhier 26 april)
Jaques Pieters met
Mayken Pieters
De uitroupingen syn te Lillo geschiet uutwysende díattestatie van daer gebracht van date den 7e meye en onderteeckent Cornelis Bosschart

1615-05-16
Jan Rendel j.g. Engelsman, soldaet onder de compagnie geleyt door Lieutenant Broucsaux, tegenwoordig binnen Axel met
Mayken Gillis j.d. van Koudekerke in Zeeland, won. in Drientheyt
Getuygen: de Lieutenant getuygt van s.w. dat hy hem over elf jaeren voor een vry persoon heeft gekent; van h.w. getuygt de suster Aegtien Gillis de huysvrouwe van Christiaen Pieters utwijsende díattestatie van Vlissingen van Ds. van Laren

1615-05-16 (getrouwd 31 mei)
Lieven Roose wedr. van Martyneke Goris, won. binnen Axele met
Mayken Houck wed. van Jan Bouwenss, won. in den But
Getuygen van beyderwegen ist den kerkenraet bekent dat sy vrie personen sijn

1615-05 ondertrouw te Middelburg (getrouwd alhier 6 juni met attestatie ondertekent door Loys du Dieu Ministre)
Piere Guyot, van Bouderinx wedr. soldaet onder Capt. Logier met
Rachel Genneson j.d. binnen Middelburch

1615-06-13
Jan Hamer, van Wagtbeke wedr. van Pierynken Toorens met
Tanneken Beuls, van Wagtbeke, wed. van Jan Neut
Beide won. op den Overslach
Getuygen van beyderwegen Aernout van de Neste ende Philips Voncke won. op den Overslach

1616-03-19 (getrouwd 4 april)
Geraert Geraertss j.g. van Ryswijck, soldaet onder Capiteyn Herbout met
Mary Sarala wed. van Hans Tansberge, won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. Heyndryck Rysenbeck soldaet onder Capiteyn Herbaut dat de voorn. Geraet vry persoon is als hem gekent hebbende oock drie jaeren ende syne ouders, van h.w. de vader Thomas Sarala

1616-04-09 (getrouwd 1 mei)
Christiaen Fransen, van Schoonhoven, wedr. van Martynken Pieters, Corporael onder Capt. Logť met
Dyngenken Boone j.d. van Saffelaere won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. ist bekent dat hy wedr. is; van h.w. getuycht de vader schriftelyc dat hy in het houwelyc consenteert

1616-04-16 (getrouwd 8 mei)
Hans Pauwels j.g. van by Aelst, soldaet onder Capiteyn Muyte met
Amelken Slabbaert j.d. van Lokeren, won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. de cousyn Hans Tielman won. in de Sevenaer; van h.w. de broeder ende swager by schrifte. Hy sal breede attestatie brengen

1616-04-16 (getrouwd 1 mei)
Marquis Teunissen j.g. van Philippenlant, won. op Beoostenblie met
Willemijne van der Meulens j.d. van Hulst
Getuygen: van s.w. de vader Anteunis Pontiaens; van h.w. Mayken van der Meulens de moeder

1616-04-16 (getrouwd 23 mei)
Cornelis van Kortenboschen j.g. van Eltsdyck, won. binnen Axel met
Tanneken Jobs wed. van Teunis Cornelis, won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. Jacob van der Beke cousyn getuycht schriftelyc; van h.w. Mayken Crauwelaere, Hester P...derlijncx

1616-04-30
Francois Soeter wedr. van Gantjen Willems, soldaet onder Capiteyn Loge met
Leynken Huygens wed. van Jacob Janss Crayer geseyt Vlieger, van der Vere
Beyde won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. blyckt het by attestatie gepasseert voor Notaris te Amsterdam dat hy wedr. is; van h.w. by attestatie van der kerkenraet van de Grave dat zy weduwe als ooc by attestatie van den Capiteyn daer haeren man onder gedient heeft

1616-05-07 (getrouwd 29 mei)
Anteunis Pontiaen, van Steenberge wedr. van Aecht Corins, won. Ter Lucht onder Axel met
Grijtken Gysbers, van de Klundert, wed. van Anteunis van Gils, won. op Absdaele
Getuygen: van s.w. Pieter Teunissen syn sone; van h.w. Cornelis Joppe schoonsoon

1616-05-28 (getrouwd 12 juni)
Piere Boulier geseyt La Roche j.g. van Neuvie in Tourayne, Adelborst onder de compagnie geleijt by Jaques Broucsaux met
Nicole Brillart wed. van Pieter Marq, van HuiŤre, won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. getuycht de Lieutenant dat hy negen jaeren onder de compagnie voor joncman is bekent; van h.w. ist bekent

1616-07-23 (getrouwd 7 augustus)
Carel Verbrugge ut lant van Aelst wedr. van Paulynken van Boterberge, won. op Sauterspey met
Betken de Loy ut lant van Aelst wed. van Bernard Stectels, won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. syn sone en dochter; van h.w. haer vorige mans dochter

1616-08-06 (getrouwd 21 augustsu)
Christiaen Michielss j.g. van Hamburch, soldaet onder de compagnie geleyt by Lieutenant Broucsaux met
Janneken Leyns wed. van Hans Jacobs, van Biervliet
Beyde won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. de Lieutenant dat hy elf jaeren voor vry persoon is bekent; van h.w. ist den kerkenraet bekent

1616-10-08 (getrouwd 30 oktober)
Abraham Wittewrongel j.g. van Axel met
Janneke Vermouwe j.d. van Axel
Beide won. alhier
Getuygen: van beyderwegen syn de ouders present geweest ende consenteren int houwelyck

1617-01-07 (getrouwd 19 februari)
Jan Geraert j.g. van Eperville Enromois, soldaet onder de compagnie van den Heer Commandeur Capt. Muyte met
Susanneke Troye j.d. van Middelburch in Zeelant
Getuygen: van z.w. getuycht Capt. Muyte dat hy onder hem gedient heeft 8 ofte 9 jaeren ende voor jonckman bekent is; van h.w. de vader Jan Troye

1617-01-21 (getrouwd 12 februari)
Adriaen Brouck, van Engeland, wedr. van Jaquemynken Lauwereyns, Adelborst onder de compagnie van den Heer Commandeur Capt. Muyte met
Betken Aerents wed. van Ernouts Dirryck Hermans, van Boostenblie, won. binnen Axel

1617-01 ondertrouw binnen Arnemuyden (getrouwd alhier 19 februari)
Philips Willemss j.g. van Cleeverskerke, won. in den Visserspolder met
Betken Maertens j.d. van Nieuwerkerke, won. in Walcheren

1617-03-11 (getrouwd 27 maart)
Hans Dacwit j.g. van Burburch, soldaet onder de compagnie van de Heer Jaques Brousaux met
Grijtken Hermans, van Axel en won. aldaar
Getuygen: van s.w. de Vendrich van Kolne dat hy ontrent over de vyf jaeren voor joncman is bekent; van h.w. is de vader present

1617-04-01 (getrouwd 15 mei)
Jaques de Mese j.g. van Steenvoorde, soldaet onder de compagnie van de Heer Leonart Heyndrycx met
Neelken Verke j.d. van Kruningen
Beyde won. binnen Axel
Getuygen: van z.w. de Lieutenant dat hy ontrent de 9 jaeren voor jonckman is bekent; van h.w. er is niemand alzoo sy belyt dat sy geen vrienden heeft

1617-04-08 (getrouwd 21 april)
Gillis Boone j.g. van Exarde, won. op de Koewacht met
Joosynken Vogelaer j.d. van Moerbeke, won. binnen Beoostenblij
Getuygen: van z.w. Willem Boone de broeder; van h.w. Anteunis de Vogelaer vader

1617-04-22 (getrouwd 15 mei)
Jan Claus, van Petegem wedr. van Mayken de Clerc met
Mayken de Pauw j.d. uit den Coudenpolder
Get.: van z.w. de broeders der Consistorie; van h.w. Willem de Pauw de vader ende Gillis Gisel de swager

1617-05-05 ondertrouw binnen Middelburch (getrouwd alhier met attestatie 28 mei)
Jacob de Kesel j.g. van Oost Souburch, won. in de Capellepolder met
Willemyntje Pieters j.d. van Grijpskerke

1617-05-13 ondertrouw binnen Terneusen (getrouwd alhier 11 juni)
Willem Leuniss j.m. van Triniteyt met
Susanna van Hecke j.d. van Axel ende won. aldaar

1617-05-28 ondertrouw te Terneusen (getrouwd alhier 27 mei)
Adriaen Damis wedr. van Fleurken Witbooms met
Neelken Lammens j.d. van Hulst
Beide won. in Triniteyt

1617-06-13 (getrouwd 9 juli)
Raphael van Troye wedr. van Neelken van Nuijs, soldaet onder de compagnie van den Heer Jaques Broucksoux met
Catelyne Dontaij j.d. van Brugge, won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. ist bekent dat hy wedr. is; van h.w. getuycht Jan Grenier de oom

1617-06-28
Joncheer Lowys Coignet j.g. van St. Thomas, Vendrich van de compagnie van de Heer Reynier de Camp saliger met
Catelyne Peltins wed. van Hans van Caster
Beide won. binnen Axel

1617-09-05 ondertrouw binnen Lilloo (getrouwd 12 augustus)
Willem Woude j.g. van Gesom in Engelant, Adelborst onder de compagnie van Reynier de Camp saliger met
Anna Aerts j.d. van Naerden, won. binnen Lilloo

1617-08-12 (getrouwd 17 september)
Pieter de Vos, j.g. van Westdorp, won. op Suytdorpe met
Lievynken Duraerts, j.d. van Loocristus, won. op den Overslach
Getuygen: van beyderwegen Matijs Maertens ende Pieter Asscherick van den bruijdegomswege

1617-09-19 (getrouwd 15 oktober)
Pieter van Overlooper wedr. van Joosyne Vogelaer, van Stekene met
Lauweryne Breen wed. van Jan Bax, van Wagtbeke, won. op St. Andries
Getuygen: van s.w. getuycht Jan Steenmaer dat hy vry persoon is; van h.w. ist bekent

1617-10-21 (getrouwd 12 november)
Bernard Sprynge j.g. soldaet onder de compagnie van den Heer Reynier de Camp saliger met
Janneken Cortens j.d. van Selsaete, won. binnen Axel
Getuygen: van s.w. de broeder Jan Springer; van h.w. getuycht de suster alzoo de moeder sieck is

1617-12-30 (getrouwd 21 januari 1618)
Michiel Norman wedr. van Jaquemyntgen Jacobs, van Adenthon in Engelant, soldaet onder de compagnie van Renier de Camp s.m. met
Josijne Nuffels j.d. van Axel en won. ald.
Getuygen: Leenaert Hendrycks Lieutenant bij de compagnie voornt, Boerdijne Deijs moeder van de bruijdt

1618-03-10 (getrouwd 1 april)
Pieter van Schoote wedr. van Catelijne Pijsens, van Belseele, won. aldaar met
Amel de Vogelaers j.d. van Nieuwkercke, won. binnen Axelambacht
Getuygen: van s.w. Loy de Dijckere, won. binnen Belseele; van h.w. Hercules de Vogelare haer vader

1618-03-03 ondertrouw Ter Neusen (getrouwd Terneusen)
Lieven Jansz Faes j.d. met
Rachel Daniel j.d.
Beide van Zierijckzee
Blijckende de attestatie van Mr. Pieter Hondius

1618-03-24 (getrouwd 22 april)
Jan van de Velde j.g. van Hulsterambacht, won. in Axelambacht met
Grietgen Dierycks j.d. van Axel, won. aldaar
Getuigen: Gillis van de Velde broeder van de bruidegom; Lisebeth Hermans moeder van de bruit

1618-03-24 (getrouwd 39 maart)
Jan Marinuss j.g. van Hoedekenskercke, won. in de But met
Grietgen Gisels j.d. van Axel, won. in de But
Getuigen: Jacob Gisels sijn meester getuicht dat den bruijdegom een vrij persoon is en de vader getuijcht hij tselve van zijn dochter

1618-04-07 (getrouwd 22 april)
Toussain Caron j.g. van Brugge, soldaet onder de compagnie van Reinier de Camp s.m. met
Adriaeneken Gisels j.d. van Wachbeke, won. aldaer
Van s.w. getuight den Lieutenant Leonaert Hendricksz; van h.w. Lieven Debbaut haeren vooght

1618-04-17 (getrouwd 13 mei)
Hans Vincke j.g. van Axel, soldaet onder de compagnie van den Heer Capiteyn Cruiningen met
Lijdia Goethems j.d. van Axel, won. aldaar
Van s.w. vader en moeder; van h.w. de moeder ist uut name van de stiefvader Lieven Debbaut

1618-05-04 (getrouwd 27 mei)
Pieter de Clerck wedr. van Pierintgen Fake, van Axel met
Fortgen Marinus j.d. van Hoedekenskerke, won. in Baerlant
Getuigen: van s.w. vader en moeder; van h.w. hare broeders

1618-07-01 (getrouwd 22 juli)
Jan Schaepmeester j.g. van Axel, won. aldaar met
Catelijntje van Basselare j.d. van Loochristus, won. te Lochristi
Getuigen: van s.w Baudewijn Schaepmeester de vader; van h.w. Janneken, Passchijntgen, Betgen hare drie susters

1618-07-28 (getrouwd 26 augustus)
Hans Torens j.g. van Axel aldaer gebooren, soldaet onder Cappeteijn Jaques Broecksauw met
Josijntgen Sweemers j.d. van Moerbeke, won. op Beoostenblije
Getuighen: Christyne van Pees als moeder; van h.w. Neelken Cornelis haer moeije

1618-08-12 (getrouwd 26 augustus)
Jehan Martol j.g. van St. Thomas, soldaet onder den Commandeur Muijte met
Jehanne Mareschal wed. van Jan Springgh, van Jedung
Van s.w. getuicht Jehan Millart; van h.w. den kerckenraet

1618-09-08 (getrouwd 28 oktober)
Eewalt Muite j.g. van Wyswiler uit lant van Gulick, soldaet onder den Heer Commandeur Muite met
Maeijke Geerts wed. van Laurens van Gershove, van Axel, won. aldaar
Van s.w. is niet alleene schriftelycken attestatie van syne moeder, maer oock mondeling de vrienden die tegenwoordig waren; van h.w. getuycht Maeijken Vos ende Tanneken Gershove

1618-10-13 (getrouwd 4 november)
Abraham van Nuffelen j.g. van Axel, soldaet onder de compagnie van Reinier de Camp s. m. met
Neelcke Tacks j.d. van Oostende, won. binnen Axel
Van s.w. getuijgen Jacob van den Abeele sijn stijfvader ende Bordijne Deys syn moeder; van h.w. vader ende moeder

1618-12-15 (dese beyde vrije personen sijn in den kerckenrraet bekent, getrouwd 11 januari 1619
Willem van Haar j.g. van Vichmael, soldaet onder de compagnie van Joncheer Jaques Brouckseaux j.m. met
Cataline Deckers wedr. van Zacharias Segers, van Maseijck, won. op St. Andries

1619-02-16 (getrouwd 3 maart)
Lieven Tacks j.g. van Axel met
Susanna vant Casteele wed. van Lenart Bastiaenss, van Oostende
Beyde won. in Axel
Van s.w. getuigen vader en moeder; van h.w. Jan Gillart haer styfvader en haer eygen moeder

1619-03-09 (getrouwd 14 april)
Leonart Henryckss, Lieutenant van de compagnie van Reynier de Camp s. m. wedr. van Anneke Cornelis, van Ö. met
Sara Pauwels j.d. van Grijpskerke
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. getuigt den kerckenraet; van h.w. vader en moeder

1619-03-09 (getrouwd 17 april)
Thomaes Claess wedr. van Aeltgen Aelbrechts, van Ditmaers, soldaet onder den Commandeur Muite met
Geertgen van Aldenhove wed. van Engel van Aldenhove
Van s.w. getuygt den Lieutenant Gerschue en van h.w. haer broeder en suster

1619-04-20 (getrouwd 26 mei)
Paschier de Kulder j.g. van Frasene, soldaet onder de compagnie van Reynier de Camp s.m. met
Helena Haghemans j.d. van Den Bosch won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Michiel Briseau sijn vader; van h.w. Laurens Haghemans en Livine vader en moeder

1619-04-27 (getrouwd 12 mei)
Anthonis Reboul j.g. van Cassel, soldaet onder de compagnie van Broucsaux met
Josyntgen Robbers j.d. van der Neusen, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight sijnen Capiteijn; van h.w. ghetuight den kerckenraet

1619-05-04 (getrouwd)
Mattheus Devert j.g. van Moerbeke, won. op den Overslach met
Aeltgen Pietermeijns wed. van Joos de Meulenare, van Hoochstraeten
Van s.w. ghetuight Sijntgen Devers sijn suster in absentie van de moeder; van h.w. blyckt den kerckenraet

1619-06-23 (getrouwd 14 juli)
Pieter Tyssen wedr. van Tanneken van den Hoven, soldaet dienende onder de compagnie die geleyt werdt van den Luytenant Brusaux met
Josyne van Nuffels wed. van Michel Noorman
Getuyght: van wederzijden is het den broeders bekent

1619-07-20
Jehan Millart wedr. van Saerken Aerents, van Lorreine soldaet onder de compagnie van de Commandeur Muite met
Marie Jaquet j.d. van Fosse bij Namur, won. binnen Axel
Van s.w. blijckt den kerckenraet; van h.w. ghetuight monsr. Barbe in absentie van de moeder

1619-08-17
Jaques Cousyn wedr. van Hugetta Journe, van Angoulesme, soldaet onder de compagnie van de Commandeur Muite met
Neelken den Deckers j.d. van Maseick, won. binnen Vlissingen
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuijght Catelyne Deckers haer suster

1619-08-31 (getrouwd 6 oktober)
Andries de Vos j.g. van Geertruidenberch, won. op den Overslach met
Tanneken Buile wed. van Jan Hamer, van Assene, won. oock op den Overslach
Van s.w. ghetuight Elysabeth de Vos syn moeder, van h.w. ghetuight Maeijken Buile

1619-09-28 (getrouwd 13 oktoebr)
Jacob Baesen j.g. van Hoedekenskercke, soldaet onder de compagnie van den Capiteyn Spilberche met
Tanneken van Nuffele j.d. van Axele
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. de schoonvader Jacob van de Nabeele

1619-10-05 (getrouwd 27 oktober)
Jacob van de Nabeele wedr. van Bordijne Deijs, van Eerneghem, soldaet onder de Capiteyn Broucksaux met
Teuntghen Wisse j.d. van Steenberghen, won. tot Lillo
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuight Cornelis Wisse haer broeder van den vader gelast

1619-10-12 (getouwd 3 november)
Benjamin Holgraf j.g. van Colchester, soldaet onder Capt. Broucsaux met
Tanneken Wichels j.d. van Vaesbeke, won. in de But
Van s.w. ghetuight de Captiteyn; van h.w. blyckt bij schriftelycken attestatie

1619-11-07
Lieven Erffelijncke wedr. van Janneken Amerlijck, van Gent met
Lijntgen Gijs j.d. van Melssene
Beyde won. op Moerspeije
Van s.w. ghetuight Jan de Bruine; van h.w. blyckt bij wettelycken attestatie
Dese personen sijn ongetrouwt verloopen

1619-11-30 (getrouwd 29 december)
Nicolaes de la Rue, van Veron wedr. van Marie Berckere, soldaet onder de compagnie van de Commandeur Muite met
Barbel Florenson j.d. van Bergen op Zoom, won. binnen Middelburch
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuight Abraham haer broeder

1619-12-21 (getrouwd 19 januari 1620)
Adriaen Reijscher j.g. van Zuydtdorpe, won. aldaer met
Grietghen Dieraerts j.d. van Zuydtdorpe, oock won. aldaer
Van s.w. ghetuijght Jan de Bock sijn schoonvader; van h.w. Cornelis Nootens haer stijfvader

1620-01-04 (getrouwd 26 januari)
Hans Roose wedr. van Neelke Verlucht, van Gent, soldaet onder Capt. Spilberghe met
Catelijne Hendricks wed. van Court Aenhalt, van Antwerpen
Van beijden blyckt den kerckenraet

1620-02-01 (getrouwd 20 april)
Jan Ware wedr. van Janneken Ambres, van Latun, soldaet onder den Capt. Broucsaux met
Maeyke van de Neste j.d. van Wetteren, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Monsr. Broucsaux. Dese sal gehouden syn bovendien den kerckenraet te vertoonen wettelycke attestatie; van h.w. ghetuight de schoonmoeder

1620-03-07 (getrouwd 29 maart)
Pieter de Beer j.g. van Triniteyt, aldaer won. met
Willemijntgen Adriaens wed. van Martinus Ketelaer, van Hoedekenskerke, won. in de But
Van s.w. ghetuighen Isaac Vincents de swager en Adriaen de Beer syn broeder; van h.w. blyckt de kerckenraet

1620-03-28 (getrouwd 10 mei)
Reinier Michielss Verdoen, j.g. van Calishouck, won. op Peirboom met
Susanna Hermans j.d. van Axel, won. aldaer
Van s.w. ghetuight Maerten Lauwe; van h.w. Jan Gillaert als vooght en Grietghen Hermans haer suster

1620-04-04 (getrouwd)
Hendrick Hendrickss, j.g. van Lier in Vlaenderlant, soldaet onder den Capiteyn Broucsaux met
Marie Engels j.d. van Aldenhove, won. binnen Axel
Van s.w. getuigt de Capiteijn Broucsaux; van h.w. Geertgen van Aldenhove, haer moeder

1620-03 ondertrouw in Dierckslant (getrouwd binnen Axel 12 april)
Pieter Lenartss j.g. van Dierickslant, soldaet onder Capt. Broucsaux met
Maeijken Dingemans j.d. van Sielshouck won. in Dierickslant

1620-06-20 (getrouwd 5 juli)
Anthoine Camel, j.g. van Mostiersosam bij Namur, soldaet onder Capiteijn Poteij met
Janneken van Langhenhove j.d. van Westerem int lant van Aelst, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Laurens, Sargeant van de compagnie; van h.w. Francijne Moorthamer, uit name van hare suster moeder van de bruidt

1620-06-20 (getrouwd 26 juli)
Pieter Goossens wedr. van Janneken Walravens, van Zuydtdorpe, won. aldaer met
Tanneken Reins wed. van Simon de Meulenaere, van St. Janssteen, won. op St. Andries
Van s.w. ghetuight Jaques de Cuiper en van h.w. Jossijne Meulenaers

1620-07-25 (getrouwd 9 augustus)
Willem Pauwelss, wedr. van Tanneken Speijckers, van Exaerde, won. op St. Andries met
Maeijken van Assel j.d. van Sele, won. te St. Pauwels
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. getuight Passchier Noens

1620-07-25 (getrouwd 16 augustus)
Pieter Asscherick wedr. van Betgen Snoecks, van Zuydtdorpe met
Janneken Hamers j.d. van Zuijtdorpe
Beyde won. aldaer
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuight Jaquemijne Hamers haer moeder

1620-07-25 (getrouwd 7 september)
Govaert Janss Langhenberghe j.g. van Ceulen, won. op Zuytdorpe met
Magdeleene Cornelis wed. van Antheunis Maertens, van Domburgh, won. binnen Axel

1620-07-25 (getrouwd 9 augustus)
Niclaes Keusken j.g. van Cornelis-Munster bij Aeken, soldaet onder Capiteijn Poteij met
Soetgen Eijermans wed. van Michiel van Overloop, van Oost Duvelant, won. binnen Axel

1620-08-29 (getrouwd 4 oktober)
Jaques Floriss j.g. van Vlissinghen, soldaet onder Capiteyn Poteij met
Maeyken Moorthamer j.d. van Axel, won. in den But
Van z.w. getuight de Lieutenant Lenart Hendrickss; van h.w. getuight Jooris Verstrate

1620-09-12 (getrouwd 4 oktober)
Michiel Crassenaer wedr. van Janneken JacÚ, van Sandersloben, soldaet onder Capiteijn Poteij met
Maeyken Brants wed. van Adriaen van Linden, van Heijst
Van beyden blyckt den kerckenraet

1620-09-19
Willem Boone wedr. van Amel Vergauwe, van Beoostenblije, won. aldaer met
Lauweijntgen Le Breen, wedr. van Pieter van Overloop
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. getuight uut den name van den moeder Daniel Braem

1620-09-19 (getrouwd 11 oktober)
Jan Dijck j.g. van Duren, soldaet onder den Commandeur Mute met
Trijntgen Leeuwe j.d. van Nootberghe, won. binnen Axel
Van s.w. getuight de Lieutenant Gerschove; van h.w. de Sergeant Reinier haer oom

1620-10-03 (getrouwd 18 oktober)
Maerten de Rycke wedr. van Catelijne Eijermans, van Axel met
Betgen Verschore wed. van Marc Rose, van Axel
Beyde won. alhier
Van beyden blyckt den kerckenraet

1620-10-20 (getrouwd 8 november(
Jan Willemss j.g. van Breda met
Martijntgen Claus j.d. van Gent
Beyde won. aldaer
Van s.w. blyckt bij schriftelycken attestatie; van h.w. ghetuighen Guillaume Claus en Jaques Claus hare beyde broeders

1620-10-24 (getrouwd 22 november)
Adriaen Pieterss wedr. van Martijntgen Thomas, van Hulst, won. in Albertuspolder met
Catelyne van de Velde wed. van Jan Antheunis Roscam, van Rijpelmonde, won. op den Overslach

1620-12-05 (getrouwd 31 januari 1621)
Laurents Bollaert wedr. van Lyntgen Isermans, van Bergen op Zoom, soldaet onder den Commandeur Muite met
Geertruit Straetmans wed. van Hendrick Hendrickss, van Vlissinghen
Van beyden blyckt den kerckenraet

1620-12-12 (getrouwd 17 januari)
Dierick Jacobss j.g. van Doevers, won. in den Polder van Namen met
Willemtgen Jacobs j.d. van Goeree, won. in de Capellepolder
Van s.w. ghetuight Jacob Arientsz Hameetman; van h.w. deselve als vader met haer moeder Aertgen Cornelis

1621-01-30 (getrouwd 21 februari)
Marinus de Caluwe j.g. van Ofstae uut lant van Aelst met
Joosijntgen Schaepmeesters j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. getuigt Janneken Brauwers sijn moeder; van h.w. vader en moeder

1621-02-06 (getrouwd 28 februari)
Hans Aenhalt j.g. van Lillo, soldaet met
Magdeleentjen Schaeps j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. ghetuight Catrijne Deinouts sijn moeder; van h.w. Janneken Baerts haer moeder

1621-02-27 (getrouwd 28 maart)
Engel Janss wedr. van Jaquemijntgen Lenaerts, van der Goes, soldaet onder den Commandeur Muite met
Maeijken Willems wed. van Marinus Pieters, van Tongeren uit lant van Luic, won. op Zuijtdorpe
Van s.w. getuigen Jaques Bijsterman en Abraham Florenson; van h.w. Cornelis Pieterss

1621-02-27 (getrouwd 4 april)
Adolf Pieterss j.g. van Groeningen, soldaet onder Capiteijn Poteij met
Janneken Wambeke j.d. van Axel
Hij belooft attestatie te bringen voor den trouwdach van sijn suster; van h.w. getuicht de stijfmoeder

1621-03-13 (getrouwd 12 april)
Francois Blondelle j.g. van Armentierre, soldaet onder den Commandeur Mute met
Ester Le Doux j.d. van Cantelberghe, won. binnen Axel
Van h.w. getuigt haer broeder; van s.w. sal blijcken voor den trouwdach

1621-04-04 (getrouwd 6 juni)
Michiel Janss j.g. van Caudekerkce in West Vlaenderen, won. op Westdorpe met
Lisebeth Geerts wed. van Lenart Crijnss, van Zierickzee, oock won. op Westdorpe

1621-04-04 (getrouwd 2 mei)
Mahiu de Planque j.g. van Steenwercke, soldaet onder Capt. Poteij met
Betgen Baerts j.d. van Wachbeke, won. binnen Axel
Van s.w. getuight Francois Barbier; van h.w. blyckt den kerckenraet

1621-04-17 (getrouwd te Tholen)
Cornelis Wisse j.g. van Tholen, soldaet onder Capiteijn Broucsaux met
Josyntghen van Langenhove j.d. van Westerem uit lant van Aelst, won. binnen Axel
Van s.w. getuight Coste Tavernier sijn stijfvader; van h.w. blijckt bij schriftelycken attestatie
Sijn met attestatie vertrocken naer Tholen om aldaer te trouwen

1621-04-24 (getrouwd 31 mei)
Pieter Janss j.g. van ís Gravenpolder soldaet onder Capt. Poteij met
Madeleene Cornelis wed. van Govaert Janss, van Domburch, won. binnen Axel
Van s.w. getuight Jacob Janss medesoldaet en van h.w. blyckt den kerckenraet

1621-06-19 (getrouwd 1 augustus)
Hans van Uutberchen j.g. van Meenen, soldaet onder Capiteijn Jaques Broucsaux in garnisoene ligghende opt fort Zeelant met
Livine Houcks j.d. van Asten in Vlaenderen, won. binnen Axel
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. getuight Jeroon Waelen

1621-07-10 (getrouwd 18 augustus)
Herman Oostwalt j.g. van Ďs Gravenhage, soldaet onder den Heer van Nassouw met
Susanna Federle j.d. van Cruninghen, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight de Lieutenant Frederic Federle vader van de bruidt

1621-09-11 (getrouwd 17 oktober)
Jacob Kool wedr. van Janneken Jacobs, van Woortsen, soldaet onder den Heer van Nassau met
Maeyken Maertens wed. van Dierick Pieterss, van St. Laurents
Van s.w. ghetuight Paulus Logiers; van h.w. blyckt den kerckenraet

1621-10-23 (getrouwd 7 november)
David Hagens j.g. van Reerkercke, Chirurgijn onder de compagnie van den Heer van Nassau met
Elizabeth Emers j.d. van Berghen, won. binnen Axel
Hij belooft voor den troudagh schriftelick bescheyt van syne ouders te vertoonen; van h.w. getuight Maria Wijlants

1621-10-23 (getrouwd 7 november)
Anthonie Du Four wedr. van Isabeau Beaufort, van Morville, soldaet onder den Commandeur Muite met
Francijntgen Coene wed. van Mr. Jaques Fervenille, van Antwerpen, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Grisolus de Roo; van h.w. blijckt den kerckenraet

1621-11-13 (getrouwd 5 december)
Adriaen Schaepmeester j.g. van Axel met
Adriaeneke Lammens j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. ghetuight Baudewijn Schaepmeester sijn vader; van h.w. Maeijken haer moeder

1621-12-18 (getrouwd 30 januari 1622)
Eewalt Muite wedr. van Maeyken Geerts, soldaet onder den Commandeur Muite, van Wijswiler met
Amel Vermauwe j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuight Maeyken haren moeder

1622-01-01 (getrouwd 30 januari)
Hendrick Gillis j.g. van Sonnemaer met
Martijntgen Cools j.d. van Herpenschaeij int lant van Cleef
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Lambrecht Lambrechtsen; van h.w. Jan de Smit ghetrout hebbende haer moeije

1622-01-26
Jaques de Buvrij j.g. van Valencienne, Apointier onder den Commandeur Muite met
Maria Coorens j.d. van Berchenraet int lant van Gulick, won. binnen Axel
Van beijderweghen ghetuight díHeer Commandeur Muite; van s.w. als schoonvader; van h.w. als oom

1622-03-26 (getrouwd 1 mei)
Hubrecht Bouvij j.g. van Tholen, soldaet onder den Heer van Nassau met
Helena Geersen j.d. van ís Gravenhaghe, won. binnen Axel
Van s.w. getuight de Vendrich Wagheman; van h.w. de huijsvrauwe van de Heer Wijlant

1622-04-30 (getrouwd 17 juli)
Charel Anthoine j.g. van der Tholen, soldaet onder den Capiteijn La Bussiere met
Elisabeth Rutsers wed. van Wolf Hendrickss, van Noortstrande in Oostlant, won. binnen Axel
Van beyderweghen ghetuight den Capiteijn La Bussiere

1622-05-14 (getrouwd 4 juni)
Severijn Crabbenberch j.g. van Wijswiler met
Grietgen Schaeps j.d. van Axel, won. aldaer
Van s.w. blyckt bij schriftelyck attestatie; van h.w. ghetuight Madeleentgen Schaeps haer suster

1622-05-28
Louijs Schelduwaert j.g. van Middelburch in Walcheren, won. binnen Axel met
Catelijntgen Stoffels j.d. van der Neusen, won. in Triniteyt
Van s.w. ghetuight Catelijntgen sijn moeder; van h.w. Betgen de Loose haer moeder

1622-05-25 (getrouwd 17 juli)
Pieter Dierickss j.g. van Nurenburch in Lutsenburgerlant, soldaet onder Capiteijn La Bussiere met
Maeijken Mijndoor j.d. van Diepe won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight de Sergent Julien Cerussen; van h.w. Alison haer moeder

1622-08-13 (getrouwd 18 september)
Jan Mercier wedr. van Phlippe Bonette, van Co..re, soldaet onder de compagnie van den Commandeur Muite met
Fermeine Brisette j.d. van Montreul, won. binnen Axel

1622-08-13 (getrouwd 28 augustus)
Boudewijn Moorthamer wedr. van Francijne van de Putte, van Axel, won. aldaer met
Grietgen Michiels wed. van Hendrick Willemss, van Willemskercke, won. op den Houck

1622-09-10 (getrouwd 25 september)
Jeroon van de Lippe j.g. van Damme, soldaet onder den Commandeur Muite met
Teuntgen Geerts wed. van Hans Court, van Delft
Van beyden blyckt den kerckenraet

1622-09-10 (getrouwd 9 oktober)
Louijs Du Bois j.g. van Visone, Corporael onder den Capt. La Bussiere met
Maeijken Panneel j.d. van Grijpskercke, won. binnen Axel
Van s.w. getuight den Capiteijn; van h.w. haer vader en moeder

1623-02-11 (getrouwd 26 februari)
Cornelis Leuniss wedr. van Sijntgen Moorthamers, van Baerlant met
Grytgen Gijsbrechts wed. van Antheunis Pont van Willemstad
Beyde won. binnen Axel
Van beyden blyckt den kerckenraet

1623-02-25 (getrouwd 12 maart)
Gillis Gijsel wedr. van Susanna Pauws, van Vremdyck met
Lijntgen Vogelaers j.d. van Nieukercke int lant van Waes
Beyde won. binnen Axel
Van beydersyden getuighen vader en moeder

1623-02-25 (getrouwd 23 april)
Niclaas de Coster j.g. van Aerdenburch, won. in de Groede met
Lievijntgen Debbauts j.d. van Axel, won. aldaar
Van beydersyden ghetuighen de ouders

1623-03-12 (getrouwd 26 april)
Jean Mascle j.g. van Hesdam in Artois met
Cathaline Bertau wed. van Joris Milan, sij won. tot Vlissinghen
Getuyghen van s.w. de Capiteyn La Bussiere schriftelijc ende Anthonis Frans Sergeant Mon..hage; van h.w. Maria Francois en Nicole Durand

1623-03-12 (getrouwd 28 mei)
Frederic Gillis j.g. van Oosterlant in Duvelant, soldaet onder den Capiteyn Guillaume van der Muiden met
Pierintghen Michiels wed. van David van de Kerckhove, van de Polder, won. in Oosterlant
Van beyderweghe ghetuight Samuel van den Bussche en Isaac .ranss, beyde syne lantslieden ende mede dienende onder van der Muiden

1623-05-14 getrouwd alhier met attestatie van der Tholen
Cornelis Wilsoet, Corporael onder den Capt. van der Muiden met
Catelijna Geerts wed.

1623-05-20 (getrouwd 4 juni)
Francois Vlaminck j.g. soldaet onder den Commandeur La Bussiere, van Gent met
Susanna Pauwels wed. van Geert Jacobss, van Reisburch, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight de Lieutenant Anthoine Portail; van h.w. blijckt den kerckenraet
Attestatie gegeven 7 oktober aen Susanne op haer vertrecken by sitte van de Panneel geteekent Crauwelaer Mr. Nicolais RÖ.r

1623-05-20 (getrouwd 11 juni)
Pieter Vijncke j.g. van Axele met
Elisabeth Clercks j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
De ouders ghetuighen van wedersyde

1624-03-23 (getrouwd 16 juni)
Rombout Janss j.g. van Gorcum, Apointier onder de compagnie van de Commandeur La Bussiere met
Barbel Willemss wed. van Aernout Pieterss, van Vlissinghen
Van beyden blyckt den kerckenraet

1624-03-30 (getrouwd 28 april)
Christoffel Evertss j.g. van Marvelfeised in Engelant, soldaet onder de Capt. Seraeskercke met
Elisabeth Baerts, wed. van Albert Sas, van Nieuwpoort, won. binnen Axel
Van s.w. get. de Vendrich Pieter Simons; van h.w. blyckt ons

1624-04-13 (getrouwd 12 mei)
Andries Torens j.g. van Axel met
Tanneken Vogelaers j.d. van Nieukercke int lant van Waes
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. get. Christine Pees sijn moeder; van h.w. Hercules de Vogelaer en Tanneken sijn huijsvrouw haer vader en moeder

1624-04-13 (getrouwd 26 mei)
Lieven Deij j.g. van Baerlant met
Janneken Mels j.d. van Nieuwerkercke in Duvelant
Beyde won. binnen Axel
Van beyden getuighen de moeders, weduwen

1624-04-24 (getrouwd 27 mei)
Jonckheer Pauwels Marcelis van Rijswijck, j.g. van Middelburch, Vendrich onder de compagnie van Capiteyn Muite garnisoen houdende binnen Isendycke met
Susanna de la Bussiere j.d. van Middelburch, won. binnen Axel
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. getuight de Heer Commandeur haer vader

1624-05-11 (getrouwd 9 juni)
Hans Hermans j.g. van Axel, won. aldaer met
Jaquemijntge Claus j.d. oock van Axel en won. aldaer
Van s.w. get. Jan Gillart als vooght; van h.w. Hans Claus haer vader

1624-05-11
Pieter Janss j.g. van der Tholen, soldaet onder den Capiteyn van der Muiden met
Sijntgen Stryts j.d. van den Plate, won. binnen Axel
Van s.w. get. de Vendrich Le Duc; van h.w. vader en moeder

1624-06-01 (getrouwd 14 juli)
Robert Grijssen j.g. van der Vere met
Abigail Panneel j.d. van Calis in Vranckryck, won. binnen Axel
Van beydersyden getuighen vader en moeder

1624-06-17 (getrouwd 14 juli)
Jaques Tambermon j.g. van Ferlinguen bij Armentiers, Corporael onder de compagnie van Capiteyn Serooskercke met
Elisabeth Gijssen j.d. van Oosterseele, won. binnen Middelburch
Van s.w. blyckt; van h.w. get. de swager

1624-06-29 (getrouwd 14 juli)
Andries de Rycke j.g. van Axel met
Lievijne Houcks wed. van Hans van Uutberghe, van Asten
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. get. de vooght; van h.w. blyckt den kerckenraet

1624-09-21 (getrouwd tot Oostburch)
Pieter van der Houte wedr. van Lijsbeth Wernaerts, van Oostende, soldaet onder de compagnie van Niclaes Colin met
Tanneken Adriaens j.d. van Axel, won. aldaer
Van s.w. getuyght de Lieutenant Almerijn van Hofwege; van h.w. haer moeder

1624-09-21 (getrouwd 20 oktober)
Pieter Lammens j.g. van Axel met
Elisabeth Smits j.d. van Axel
Beyden won. aldaer
Van beydersyden getuighen de moeders

1625-03-01 (getrouwd 6 april)
Nicolaes Chavalier j.g. van Fecon, soldaet onder de compagnie van Capiteyn Seraeskercke met
Catalyne Gaeverne j.d. van Vosmaer int lant van der Tholen
Van s.w. ghetuighen de vader van de bruit en sijn metgeselte; van h.w. vader en moeder

1625-04-14 (getrouwd 11 mei)
Jan Janss Nobel soldaet onder Capt. Seraeskercke, wedr. van Neeltgen Otten, van Hasselt met
Judith Du Bois wed. van Hans van Herssel, van Amsterdam, won. tot Middelburch
Van beyden blyckt den kerckenraet

1625-05-10 (getrouwd 25 mei)
Pieter Vertommen wedr. van Margriete van Boxel, van Humbeke, soldaet onder de compagnie van den Capt. met
Tanneken Francke j.d. van Sluis
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. getuighen vader en moeder

1625-05-25 (getrouwd 15 juni)
Philippe Caland j.g. van Centfloris, soldaet onder den Heer Commandeur met
Hester Le Blond j.d. van Francfort, won. binnen Axel
Van s.w. getuigt de Lieutenant Portael; van h.w. vader en moeder

1625-06-28
Jooris Verstraten wedr. van Martine Moorthamers, van Oudenaerde met
Neeltgen Coole wed. van Jan Troeije, van Sluis
Beyde won. binnen Axel
Van beyden blyckt den kerckenraet

1625-07-12 (getrouwd Ter Neusen 10 augustus)
Joos de Coster j.g. van Steken, soldaet onder de compagnie van Capt. Muite met
Grietgen Diericks wed. van Jan van de Velde, won. binnen Axel
Van s.w. getuight sijn Capt. Muite; van h.w. blyckt den kerckenraet

1625-07-26 (getrouwd 24 augustus)
Jan Gilliss j.g. van Baerlant met
Susanna Schaepmeesters j.d. van Axel
Beyden won. aldaer
Van s.w. getuight de vader Gillis Jacobss; van h.w. Baudewijn Schaepmeester en Maeijke Schuifs haar vader enmoeder

1625-09-13 (getrouwd in Cadsant)
Adriaen Smit j.g. van Axel, Tambour onder de compagnie van de Commandeur met
Janneken Denys wed. van Guillaume de Visscher, van Marc, won. binnen Axel
Van s.w. blyckt bij schriftelycke attestatie; van h.w. blyckt den kerckenraet

1625-11-15
Francois Ellart wedr. van Cateline Tierens, van Axel met
Tanneken Schaeps j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuight Tanneken haer moeder

1625-11-29 (getrouwd 21 december)
Antheunis Troeije j.g. van Wester Souburch met
Sara Lube j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van beydersyden ghetuighen de moeders

1625-12-20 (getrouwd 11 januari 1626)
Gillis de Voghelaer j.g. van Moerbeke soldaet onder de compagnie van de Commandeur Borssele met
Elysabeth van de Plassche wed. van Adriaen Wouters de Oude, van Balseele, won. binnen Axel
Van beyden blyckt den kerckenraet

1626-01-10 (getrouwd 1 februari)
Jooris van der Schelde wedr. van Maeijken Cents, van St. Cruice, soldaet onder de compagnie van Capt. Thierij met
Tanneken Ramons wed. van Lieven de Grave, van Wachbeke, won. binnen Axel

1626-01-17 (getrouwd 8 februari)
Jan Adriaensen van de Keere, Stollenaer en wedr. van Aechtgen Leijns, van Ellewoutsdijck, won. in Axelambacht met
Laurijntgen de Wilde wed. van Joos van de Wynckel, van St. Margriete bij Aerdenburch, won. binnen Axel
Van s.w. getuight de vader ende van h.w. Adriaen Wouters

1626-01-17
Claus Dieters wedr. van Baeijken Hermans, van Londerseele, soldaet onder Capt. Seraeskerke met
Maeyken Jooris wed. van Sander Nonies, van Herentaels, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Ewalt Simonss; van h.w. Adriaentgen huijsvr. van de Sergeant Laurents
Hij is noch ongetrauwt sijnde na den vijant overgeloopen en sy is hem gevolgt

1626-03-21 (getrouwd 10 mei)
Thomas Losen j.g. van Boulogne, soldaet onder de compagnie van Capt. Serooskerke met
Josijntgen Monier j.d. van Calis, won. alhier
Van s.w. get. Jehan Losen sijn vader; van h.w. Adriaen Monier haer vader

1626-04-04 (getrouwd 19 april)
Louijs Scheldewaert wedr. van Catelijntgen Stoffels, van Middelburch met
Maeijken Vogelaers j.d. van Nieuwkercke int lant van Waes
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Catelijntgen van Stoute sijn moeder; van h.w. Hercules de Vogelaer ende Anna van Hove haer vader en moeder

1626-04-18 (getrouwd 10 mei)
Hendrick Cornelis j.g. van de Klunder, soldaet onder Capt. Thierij met
Lijsebeth Rys j.d. van Nimmeghen, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight de Capt. Thierij; van h.w. Pierre Mercier haer stijfvader ende Catelyne Diericks haer moeder

1626-04-25 (getrouwd 24 mei)
Michiel Hendricks j.g. van Maseijk, soldaet onder de compagnie van Capt. Thierij met
Martijntgen Jacobs j.d. van Beoostenblije, won. binnen Axel
Van s.w. get. de Capt. Thierij; van h.w. Jaques Hout haer vader ende Paulijne haer moeder

1626-04-25
Joos Reiffurt j.g. van Esschewee int lant van Hessen, soldaet dienende te peerde onder de compagnie van de Marquis de Rolliac met
Jannetie Wouters j.d. van Axel, won. aldaer
Van s.w. blyckt bij wettelycken attestatie; van h.w. getuighen vader en moeder

1626-06-06 (getrouwd 21 juni)
Jan Hauwaert j.g. van Knaul in Engelant, soldaet onder de compagnie van de Heer Serooskercke met
Maeijken Roose wed. van Hans Vleders, van Axel, won. aldaer
Van s.w. ghetuight Richart Comby, dienende onder de selve compagnie; van h.w. blyckt den kerckenraet

1626-06-13 (getrouwd 21 juni)
Jan Claus wedr. van Maeijken Pauws, van Peteghem, won. binnen Axel met
Betgen van Peijmerick wed. van Bernart Vossaert, van Hamme, won. binnen Axel
Van s.w. blijckt den kerckenraet; van h.w. getuight Lieven Vossaert

1626-06-27 (getrouwd 26 juli)
Louijs Cassel Sergeant van de Heer Serooskerke, wedr. van Marie Le Blant, van Steeghere met
Nicolken Adriaens j.d. van Teemse, won. binnen Axel
Van s.w. blijckt den kerckenraet; van h.w. getuight uut name van den Capt. Adriaen van de Velde

1626-07-25 (getrouwd 9 augustus)
Laurens van Steenberghe j.g. van Drooghenbosch in Brabant met
Maeijken Wouters j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. blyckt; van h.w. ghetuighen vader en moeder

1626-09-13 (getrouwd 4 oktober)
Lucas Pieterss j.g. van ís Gravenhage, soldaet onder de compagnie van Capiteyn Serooskercke met
Sara Laurens j.d. van Axel, won. aldaer
Van s.w. ghetuight Anna Pieters sijn suster; van h.w. de vader

1627-01-09 (getrouwd 14 februari)
Pierre Mercier wedr. van Catelyne Diericks, van Calis, soldaet onder de Capiteyn Hendrick van Serooskercke ter Neusen, met
Willemijne Gouaerts j.d. van der Neusen
Van s.w. blyckt; van h.w. ghetuighen vader ende moeder

1627-02-16 (getrouwd 10 maart)
Pieter van Overloop wedr. van Tanneken Buisens, van Steken, won. op Westdorpe, met
Tanneken de Wilde j.d. van Bassevelde, won. oock op Westdorpe
Van s.w. getuight Jan Hobbrecht sijn schoonsone; van h.w. Grietgen de Wilde

1627-03-13 (getrouwd 28 mei)
Gillis Stupaert j.g. van Bassevelde, soldaet onder de compagnie van de Commandeur Borssele met
Christijntgen van de Ende wed. van Jan Aertss, van Eerbeek, won. binnen Axel
Van s.w. en mede van h.w. blyckt de kerckenraet

1627-03-28 (getrouwd 2 mei)
Jan Blommaer j.g. van Axel met
Anna Schuifs j.d. van Axel
Beide won. alhier
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuighen Jans Claus haer vooght, Aernout de Hont haer oom ende Betgen Schuifs haer moye

1627-04-03 (getrouwd 2 mei)
Jan Simons j.g. van Winsschester, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Lijntgen Meus wed. van Pieter Jacob, van Boggher int lant van Luick
Van s.w. getuight sijn Capiteyn; van h.w. blyckt den kerckenraet

1627-05-17 (getrouwd 13 juni)
Jan Leuniss j.g. van St. Annelant int lant van der Tholen met
Maeijken Jans j.d. van de Plaete
Beijde won. op Westdorpe
Van beyderweghe ghetuicht Cornelis Pieterss de Recht als wesende haer stijfvader en beijde in sijner dienst hebbende

1627-05-08 (getrouwd 6 juni)
Simon Claess j.g. van Vlissinghen met
Maeijken Clinckespore j.d. van Axel
Beyde won. binnen Axel
Van beyden blyckt den kerckenraet

1627-05-08 (getrouwd 6 juni)
Jooris Verstraten wedr. van Neelken Cool, van Oudenaerde met
Jaquemijne Verbeke wed. van Pieter Antheunis, van Berghen op Zoom, won. tot Zandijck
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghetuight Betgen huijsvr. van Jan Claus

1627-06-05 (getrouwd 1 juli)
Johannes Franckenberghe j.g. van Sleisinghen int lant van Saxen, schrijver onder de compagnie van Capiteyn Nicolaij met
Elisabeth Bringhmans wed. van Thomas Haecksen, van Hamburg, won. ter Tholen

1627-07-31
Mr. Herman van Santen j.g. van Axel, chirurgijn onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Anna Herrebauts wed. van Johannes Cluit, van Alcmar, won. binnen Axel
Van s.w. getuight Mr. Jan Santen sijn vader; van h.w. Benjamin Aernouts

1627-08-14 (getrouwd 12 september)
Charel Barbier j.g. van Saielij in Artois, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Marie le Clercq j.d. van Liler, won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Claes Janss sijn cousijn; van h.w. get. Jan Braule

1627-08-28 (getrouwd 12 september)
Henry Gijblou wedr. van Marie Cista, van Giblou, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Margriete Le Febre wed. van Julius Houst, van Ch..le, won. binnen Axel
Van s.w. blijckt; van h.w. getuicht Simon Du Wout haer schoonsone

1627-09-18 (getrouwd 24 oktoebr)
Jan Janss de Heer j.g. van Auecappell in West Vlaenderen, soldaet onder díHeer Commandeur met
Tanneken Matthijss j.d. van Deijnse, won. binnen Axel
Van s.w. getuicht de Commandeur; van h.w. Jan Matthijsz haer vader

1627-10-02 (getrouwd 7 november)
Cornelis Stolleman j.g. van Capelle soldaet onder de compagnie van Capiteyn Walrave met
Tanneken Michiels wed. van Sander Gijsbrechts, van Axel, won. alhier

1628-02-12 (getrouwd 29 april)
Esaias Jacobss j.g. van Goeree met
Sara Smits j.d. van Axel
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. ghetuight Jacob Aertss ende Aechtgen syn vader en moeder; van h.w. Catelyntgen Smits haer moeder

1628-02-19 (getrouwd 8 maart)
Jooris Binneij j.g. van Linkouchier in Engelant soldaet onder de Capiteyn Ames met
Susanna Jans wed. van Dierick Dierickss, van Sandvitch, won. binnen Axel
Van s.w. getuicht Jan Hallen; van h.w. blyckt bij wettel. attestatie

1628-04-08 (getrouwd 24 april)
Andries Aertss j.g. van Steenberghen, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Lidia Goethems wed. van Hans Vincke de jonge, van Axel, won. aldaer

1628-04-08 (getrouwd 30 april)
Jonckheer Louys van Wachtendonck j.g. van Middelburch, Lieutenant van de Heer Commandeur met
Jonckvrouwe Anna Isabella van Borssele j.d. van ís Gravenhaghe won. binnen Axel

1628-04-16 ondertrouw in Baerlant (getrouwd alhier 14 mei)
Jan Adriaenss j.g. van Baerlant met
Maeijken Michiels j.d. van Axel

1628-04-27 ondertrouw tot Zierickzee (getrouwd alhier 14 mei)
Jacob Jooris j.g. soldaet onder Capt. Amys met
Anna Jans wed. van Son

1628-06-24 (getrouwd 16 juli)
Jan van Arel j.g. van tlant van Lutzenburch, soldaet onder Capt. Nicolaij met
Gooltgen Stortewaghen j.d. van der Neusen, won. binnen Axel
Van s.w. getuight de Lieutenant Baillart in absentie van den Capiteyn; van h.w. Jacob Nieu last hebbende van de moeder

1628-07-01 (getrouwd 30 juli)
Jan Berents j.g. van ít Eijlant van Wicht in Engelant, soldaet onder de Heer Commandeur met
Digne Gouaerts j.d. van Axel, won. alhier
Van s.w. get. de Capt.; van h.w. get. Gouaert haer vader

1628-07-08 (getouwd 6 augustus)
Hans de Vogelaer j.g. van St. Niclaes met
Barbel Gisel j.d. van Axel
Beide won. alhier
Van s.w. get. vader en moeder; van h.w. alsoo

1628-07-22 (getrouwd 13 augustus)
Hans Isebaert j.g. van Cuerglen, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Maeijken Neut j.d. van den Overslach, won. binnen Axel
Van s.w. get. Capt.; van h.w. Jan Neut haer cousijn

1628-07-29 (getrouwd 20 augustus)
Jan Maertens wedr. van Neelken de Vliegher, van de Coudepolder, won. binnen Axel met
Grietgen Jans wed. van Pieter Pieterss, van der Vere
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. is er schriftel. attestatie van Maessluis

1628-07-29 (getrouwd 13 augustus)
NoŽ du Moulin j.g. van Pontdormij in Picardien, soldaet onder de compagnie van de Capt. Nicolaij met
Jehanne Dourlaij j.d. van Nieu, won. binnen Axel
Van s.w. get. de Capt.; van h.w. de vader Martin Dourlaij

1628-09-02 (getrouwd 17 oktober)
Abraham Cesselaer j.g. van Sluis soldaet onder de Capt. Nicolaij met
Tanneken Lubť j.d. van Axel, won. aldaer
De ouders get. van weerssijden

1628-09-16 (get. 16 september)
Christiaen Jacobss j.g. van Isendycke, soldaet onder Capt. Nicolay met
Elisabeth Jans j.d. van Brugghe, won. binnen Axel
Van s.w. get. de Lieutenant Baillart, in absentie van de Capt.; van h.w. blyckt

1628-09-30 (getrouwd 29 oktober)
Hans Tack j.g. van der Neusen met
Anthoinette Hoorens j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. get. de moeder; van h.w. Hans van de Ende haer vader

1628-11-05 (getrouwd 26 november)
Steven de Hont, van Overmeijr int lant van Waes, wedr. van Catelyntje Vereecke met
Neelken Roosens j.d. van Axel
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. getuicht Grietghen Verschore haer moeder

1628-11-05 (getrouwd 26 november)
Pieter Andriess j.g. van Cassel, soldaet onder den Commandeur Borssele met
Geertgen Simons wed. van Andries Philipss, van Grijpskercke, won. binnen Axel
Van s.w. get. Capt.; van h.w. blyckt schriftel.

1628-11-25 (getrouwd 17 december)
Cornelis Lammens j.g. van Axel met
Trijntgen Lambrechts j.d. van Oostvoren int lant van den Briel
Beyde won. tot Axel
Van s.w. get. Pieter Lammens sijn broeder; van h.w. vader en moeder

1628-12-02 (getrouwd 17 december)
Samson Doegles wedr. van Elisabeth Strengs, van Reple in Engelant, soldaet onder de Heer Capt. Amis met
Francijntgen díAnche wed. van Anthoine Widerings, van Delft, won. tot Axel

1628-12-30 (getrouwd 18 februari 1629)
Lieven Adriaenss j.g. van Denderhoute int lant van Aelst, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Neelken síHonts, j.d. van Axel, won. aldaer
Van s.w. get. de Heer Commandeur; van h.w. Steven de Hont uut name van vader en moeder

1629-01-13 (getrouwd 18 maart)
Jacob Wouters j.g. van Axel, Constabel binnen Isendycke, won. aldaer, met
Anna Prince j.d. van der Neusen, won. binnen Axel
Van beydersyden getuighen vader en moeder

1629-02-24
Hans Stevens j.g. van Wirtsberch, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Susanna Antheunis j.d. van Middelburch, won. aldaer
Van s.w. get. Sergant Gooris en Henderick Hendricss; van h.w. de oom en moeder

1629-02-04 (getrouwd 18 maart)
Willem Boldelssen j.g. Sergeant des Armes onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Dina van de Houte j.d. van der Tolen, won. binnen Axel

1629-03-24 (getrouwd 29 april)
Robert Grijssen wedr. van Abigail Panneel, van der Vere, won. aldaer met
Josijntgen Crauwelaers j.d. van Axel, won. aldaer
De ouders van beijdersijden hebben mondel. ghetuight

1629-03-31
Jan van den Eijnde wedr. van Adrianeken Craes, van Axel met
Janneken Tacks j.d. van Axel
Beyde won. aldaer
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. get. de moeder

1629-03-31 (getrouwd 29 april)
Jacob Dey j.g. van Baerlant won. binnen Axel met
Catelijntgen Wouts wed. van Pieter Schockaert, van Axel
Van s.w. blyckt; van h.w. get. Jacob Moorthamer

1629-04-21 (getrouwd 6 mei)
Adriaen van de Walle wedr. van Maeijken Ellebrants, van Letterhoute, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Maeijken Pieters j.d. van Brugghe, won. binnen Axel
Van s.w. blyckt; van h.w. get. de vader Pieter Janss schriftelijc

1629-06-04 (getrouwd op den Houck met attestatie)
Pieter de Layne wedr. van Margriete Segers, van Castere, soldaet onder Capt. Piron met
Margriete Sigelars, wed. van Philips Hof, van Kitsinghen, won. alhier
Van beyden blyckt bij schriftel. attestatie

1629-06-09 (getrouwd 6 juli)
Baudewijn Moorthamer wedr. van Grietgen Hubrechts, van Axel, won. alhier met
Thonette Joque, wed. van Anthonis Amelain, de Valencienne, demeur. a Middelburch

1629-07-14 (getrouwd 29 juli)
Govaert Janss wedr. van Janneken Willems, van Wesel, met
Catharine Saxe j.d. van Muerstet bij Francfort
Beyde won. alhier

1629-09-17
Michiel Fournier j.g. van Pirone ontrent Rijssel, soldaet onder de Capt. Viro met
Johanne Laueine, wed. van Thomas de Losierre, van Wissant
Van s.w. get. de Capt. Viro; sij belooft voor den trouwdach attestatie te bringhen

1629-09-29 (getrouwd 11 november)
Jan Brouckaert wedr. van Janneken Serlootens, van Cassel, soldaet onder de compagnie van Seraskercke met
Joanne Cordierre wed. van Guille Chokette, van Hoeven

1629-10-27 (getrouwd 25 november)
Jacob Geertss j.g. van Axel met
Betgen Matthijs j.d. van Deijnse
Beyde won. binnen Axel
Van s.w. getuighen als bloetvrienden Jacob Leuniss en Adrianeken Schaeps; van h.w. vader en moeder

1629-12-02
Cornelis Driessen j.g. van Hasselt, soldaet onder de Heer Capt. Loosekot met
Elisabeth Claess j.d. van Hasselt, won. binnen Axel
De bruidt is weggeloopen van haeren bruideghom voor de drye uutroepinghe

1629-12-29
Jacob Leuniss wedr. van Barbel van Hecke, van Coudekercke in Walcheren met
Susanna van Boulaere wed. van Baudewin Schaepmeester, van Vlissinghen
Beyde won. alhier
Van beyden blyckt den kerckenraet

1630-01-26 (getrouwd 24 februari)
Servaes Verbrugge j.g. van Middelburch, soldaet onder de Heer Commandeur met
Amel Vermauwe wed. van Ewalt Muite, van Axel, won. alhier
Van s.w. get. de Capt.; van h.w. haer broeder

1630-02-16
Lucas Malfait wedr. van Janneken Biermans, van Gent, soldaet onder de Capt. Pijron met
Janneken van Ackere wed. van Geert Regaert, van Bellem, won. alhier

1630-02-23 (getrouwd 10 maart)
Wernerus Hollant j.g. van Dieren int lant van Gulick, Corporael onder de Capt. Loosekot met
Maeyken Adriaense wed. van Jan van Tore, van ís Hertogenbosch

1630-04-20 (getrouwd te Sluis)
Pierre Damien j.g. van St. Laurents in Lutsenburch, soldaet onder de compagnie van de Capt. Pijron met
Agniete Pieters wed. van Abraham Maillart, van Sluis, won. alhier
Sijn mette compagnie vertrocken naer Sluis met attestatie om daer te trouwen

1630-05-04 (getrouwd 25 mei)
Jan Vermeulen j.g. van Iseringen, soldaet onder de compagnie van Capt. Pijron met
Neelken Jans wed. van Hendrick Jans, van Cruininghen, won. alhier

1630-05-05 (getrouwd 20 mei)
Claes Leuniss j.g. van Stavenisse int lant van der Tholen met
Catelijntgen Jans j.d. van Colliensplate
Beyde won. op Westdorpe

1630-05-17 (getrouwd te Sluis)
Jan de Bouver wedr. van Maeijken Kints, van Engelmunster, soldaet onder de compagnie van Capt. Pijron met
Justine Bevijns wed. van Anthonij Brabander, van Lillo
Sijn met de compagnie naer Sluis vertrocken met attestatie om daer te trouwen

1630-06-08 (getrouwd 23 juni)
Pieter Mercier wedr. van Willemijne Gouaerts, van Calis, soldaet onder de Capt. Hendrick van Serooskercke met
Maeijken díHonts wed. van Gillis van Moortel, van Axel

1630-07-23
Lodewyck Janss j.g. van Heenvliet, soldaet onder de Capt. Hendric van Serooskercke met
Louijse van de Ende j.d. van Axel, won. alhier
Van beydersyden ghetuighen de vaders

1630-09-07 (getrouwd 22 september)
Jacob Cloot j.g. van Doederstat, soldaet onder de Capt. Losecate met
Martina Janss wed. van Jooris Engels, van Cortryck

1630-09-21
Cent Versmisse j.g. van Cadsant, soldaet onder de Commandeur Borssele met
Amel Antheunis j.d. van Heijst, won. alhier
Van s.w. get. de vader Louwrens Smit; van h.w. Maeyken Wouters haer moeder

1630-11-16 (getrouwd 1 december)
Pieter de Bouver wedr. van Catalijntgen Leaucort, van Arnemuiden, apointier onder de Heer Commandeur Borssele met
Rachel van de Houte j.d. van der Tholen, won. alhier
Van s.w. blyckt den broederen; van h.w. get. de broeder en suster

1631-01-24 (getrouwd 9 maart)
Adriaen van Cotors j.g. van Middelburg, Adelborst onder díHeer Commandeur met
Anna Pauwels j.d. van Calis, won. alhier
Van s.w. blyckt den kerckenraet; van h.w. ghet. vader ende moeder

1631-02-15 (getrouwd 9 maart)
Adriaen Jacobss j.g. van Goeree met
Susanna Schaepmeesters wed. van Jan Gillis, van Axel
Beyde won. alhier
Van s.w. getuight Achtgen Cornelis sijn moeder; van h.w. Aernout Schaepmeester

1631-03-15
Cornelis Deij j.g. van Baerlant met
Maeyken Blaes j.d. van Axel
Beijde won. alhier
Van s.w. get. Lieven Deij; van h.w. get. Nicolaes de la Forge en sijn huijsvrouwe als oom en moeije, doch schriftelijck

1631-03-15 (getrouwd 23 november)
Christiaen Lauwerss j.g. van Middelburch, soldaet onder de Heer Commandeur met
Trijntge Reijers j.d. van Amsterdam

1631-04-07 (getrouwd 18 mei)
Abraham Janss van Sweden j.g. van Schrabbenkercke, soldaet onder de Heer Commandeur Borssele met
Catelijne Roose j.d. van Axel, won. alhier

1631-04-07 (getrouwd 18 mei)
Crijn Franss wedr. van Betgen Jans, van Nus, soldaet onder díHeer Commandeur met
Pierijntgen Geerts wed. van Philips de Beer, van Ansbeke, won. te Ellewoutsdijcke

1631-05-03 (getrouwd 17 juni)
Jan Gijsel j.g. van Axel met
Maeijken de Bruine j.d. van Gent
Beyde won. alhier
Van s.w. get. Jacob Gijsel sijn vader; van h.w. Jan de Bruine haer vader

1631-05-25
Pieter van Gootghem wedr. van Maeijken Bastiaens, van Vlissingen, soldaet onder de Heer Commandeur met
Maeijken Cornelis wed. van Pieter Vondel, van Oostburch won. op den Hoeck
De 3e voorstellingh is opt versouck van den kerckenraet van Koudepolder opgehouden

1631-06-07 (getrouwd 20 juni)
Johannes Debbaut j.g. van Axel met
Sara Aernouts j.d. van Axel
Beyde won. alhier
Van wedersyden ghetuighen de ouders

1631-06-21 (getrouwd 6 juli)
Pieter Gijsel j.g. van Axel met
Catelijntgen van Basselare wed. van Jan Schaepmeester, van Loocristus
Beyde won. binnen Axel

1631-07-05 (getrouwd 28 juli)
Hendrick van den Bosch wed. van Tanneken Wijckhuijsen, van Welster bij Hamburch, Adelborst onder de compagnie van de Heer Commandeur met
Philipote Pignon wed. van Hans Dedrij, van Geines, won. alhier

1631-07-12 (getrouwd 17 augustus)
Claes Eeckman j.g. van Lillo, won. te Bergen op Zoom met
Neeltgen Adriaens j.d. van Axel, won. aldaer

1631-08-27 (getrouwd 21 september)
Jehan Carpentier j.g. van Berghen in Henegauwe, soldaet onder díHeer Commandeur met
Marie de la Cloche j.d. van Ďs Gate, won. te Middelburch

1631-12-27 (getrouwd 1 februari 1632)
Gillis de Vogelaer wedr. van Elijsabeth van de Plassche, van Moerbeke met
Maria van de Houte j.d. van Tholen
Beyde won. alhier

1632-04-17
Francois Bartholomeus, onwettich verlaten van Maeijken Daniels, van Meiburch, Corporael onder díHeer Capt. Morignau met
Amel Souton wed. van Willem Moor, van Suthamthon
Van s.w. sijn schriftel. attestatien; van h.w. blyckt den kerckenraet
Vertrocken met bescheyt om te trauwen

1632-04-17 (getrouwd 2 mei)
Adriaen Vereijcken j.g. van Bornem, won. op Souterspeije met
Catelijntgen Seghers j.d. van Antwerpen, won. op Souterspeije

1632-06-19 ondertrouw Ter Neusen (getrouwd te Axel 11 juli)
Pieter Gijsel met
Tanneken Bacx

1632-08-14 (getrouwd 29 augustus)
Jeremias Marissal j.g. van Seraeskercke int lant van der Goes, soldaet onder díHeer Capt. Morignau met
Tanneken de Bruine j.d. van Gent, won. alhier
Van s.w. get. de Capt. Morignau; van h.w. de vader

1632-10-02 (getrouwd 17 oktober)
Adriaen van der Walle wedr. van Maeijken Pieters, van St. Lievenshoute, soldaet onder díHeer Commandeur met
Anna Claes wed. van Hans Coenraet, van Haerlinghen

1632-11-13 (getrouwd 28 november)
Hector le Roij j.g. van Cauler in Artois, soldaet onder díHeer Commandeur met
Margriete Poucale j.d. van Brugghe, won. alhier

1633-01-15 (getrouwd 20 februari)
Dignus Gijss wedr. van Tanneken Dregges, van Hulst, Corporael onder díHeer Commandeur met
Pieternella Roberts j.d. van St. Catelijne, hier won.

1633-04-02 (getrouwd 8 mei)
Adriaen Grindet j.g. van der Tholen soldaet onder díHeer Capt. Seraeskercke met
Betgen Wilders j.d. van Aernem, won. alhier

1633-04-09 (getrouwd 24 april)
George Clout j.g. van Marckgrave Baden in de Phalts, Adelborst onder de Capt. van de Heer Morignau met
Servaes Lenarts j.d. van Wanra in Brabant won. alhier
Van s.w. de Lieutenant; van h.w. getuighen de kinderen uut name en met last van de moeder

1633-04-16 (getrouwd 8 mei)
Hendrick de Coster j.g. van Axel , Lansbassaet onder de compagnie van de Heer Commandeur van Borssele met
Betgen Verhulst j.d. van Axel, won. alhier

1633-05-14 (getrouwd 29 mei)
Francois van Oudenhove j.g. van Marielis int lant van Aelst, soldaet onder de Heer Commandeur met
Jaquemyntgen Bliecks wed. van Willem de Pauw, van Bouchoute, won. alhier
Van s.w. get. de moeder Catelyne van Nuffelen; van h.w. blyckt

1633-06-11 (getrouwd 3 juli)
George Lap wedr. van Anna Hasanen, van Emmedinghem int Graefschap van Dourlach, soldaet onder díHeer Capt. Loosecate met
Christyna Engelbergh wed. van Pieter Schijn, van Meenen, won. alhier

1633-06-18 (getrouwd 3 juli)
Anthoine Gaverne wedr. van Jehanne Peltier van Boulenois, Apointier onder den compagnie van den Heer Capt. Serooskercke met
Maeijken Philips wed. van Lenart Janss, van Tongeren, won. alhier

1633-07-16 (getrouwd 31 juli)
Jan Back wedr. van Maeyken Jacobs, van Aernem, soldaet onder de compagnie van den Heer Capt. Losecate met
Betgen de Loose wedr. van Charel Verbrugghe van Segulshem, won. op Soutespeije

1633-07-29 (getrouwd 7 augustus)
Hans Coenraet Boef j.g. van Oversontheijm, soldaet onder de Heer Capt. Losecat met
Adriane Willemss j.d. van der Vere, won. alhier
Van s.w. getuicht díHeer Losecat; van h.w. de vader ende moeder

1633-07-29 (getrouwd 4 augustsu)
Jan Cove j.m. van Oost Vlaenderlant, won. binnen Axel met
Janneken Bauters j.d. van Aelst, won. in de Sevenare

1633-07-30 (getrouwd 14 augustus)
Jan Janss van Oldenburch wedr. van Neelken Jans, Adelborst onder de compagnie van den Heer Capt. Losecate met
Willemke Diericks j.d. van ís Gravensande, won. binnen Axel
Van s.w. get. de Capt.; van h.w. swager en suster

1633-08-27 (getrouwd 25 september)
Jaques Briseau wedr. van Josyne van de Ende, van Mets met
Janneken Lippens wed. van Mr. Niclas Pits, van Hulst
Beyde won. alhier

1633-09-17 (getrouwd 2 oktober)
NoŽ Savignois j.g. van Wadentuin in Boulenois, soldaet onder de Heer Commandeur met
Pirone Huwel, van Hodein, verlatene huijsvrouwe van Claes Geraert, won. alhier

1633-09-24 (getrouwd 16 oktober)
Baudewijn Bauters j.g. van Balegem int lant van Aelst, soldaet onder de compagnie van de Heer van Wellant met
Magdelena de Bruine j.d. van Gent, won. alhier

1633-10-01 (getrouwd op den Houck 30 oktober)
Anthonij Brulin j.g. van Yperen, soldaet onder de Capt. Serooskercke met
Abigael Maes j.d. van Lijfkenshoeck, won. alhier
Sijn met attestatie vertrocken naer den Houck om aldaer te trouwen

1633-10-08 (getrouwd 23 oktober)
Mr. Noe de Buijse j.g. van Olerin, Chijrurgijn onder de compagnie van de Heer Morignou met
Neelken Jans j.d. van Axel, won. alhier
Van s.w. get. de Lieutenant Baillart; van h.w. Govaert Janss haer vader

1633-10-15 (getrouwd 20 november)
Lieven Crijnss j.g. van Halteren, soldaet onder de Heer Commandeur Borssele met
Anna Schuijfs wed. van Hans Blommaert, van Axel
Van s.w. get. Crijn Fransz de vader; van h.w. blyckt

1634-01-28 (getrouwd 12 maart)
Lenart Dames j.g. van Hekelinge, soldaet onder de Heer Commandeur van Borsele met
Fleure Branlť j.d. van der Neusen, won. alhier

1634-02-18 (getrouwd 20 maart)
Johannes Claus j.g. van Axel met
Maeyken Adriaens j.d. van Axel
Beyde won. alhier
Van beyden syden ghetuighen de vaders

1634-03-11 (getrouwd 26 maart)
Cornelis Geertsen van Nussen wedr. Maeycken Swancke, van Nieu Beijerlant, soldaet onder de Heer Commandeur met
Susanna Gijsels j.d. van Axel, won. in de Sevenare
Van s.w. blyckt; van h.w. getuight Jacob Gijsel haer vader

1634-03-19 (getrouwd 9 april)
Cent Jacobss j.g. van Suidorpe, soldaet onder de Heer Commandeur met
Maeijken Clynckespore wed. van Simon Claesz, van Axel

1634-03-19 (getrouwd 17 april)
Crijn Jacobsz j.g. van Iersendam, soldaet onder de Heer Commandeur met
Janneken Milaerts j.d. van Axel

1634-04-01 (getrouwd 22 april)
Anthoine Soullij j.g. van Montrave in Boulonois, soldaet onder den Capt. Nicolaij met
Marie Gate j.d. van Camerijck, won. binnen Axel
Van s.w. getuicht Lowijs Petit; van h.w. getuicht Glaude Hape in plaets van den vader

1634-03-19
Pieter van de Houce j.g. van Aessele, soldaet onder de Capt. Morignau met
Anna Claes wed. van Adriaen van de Waele, van Haerlinghen, won. binnen Axel

1634-04-08 (getrouwd 23 april)
Francois Hoetbant j.g. van Nevel, soldaet onde de Heer Commandeur met
Lijdia Goethems wed. van Andries Aertsz, van Axel, hier won.
Van s.w. blyckt schriftel.; van h.w. is ons kennel.

1634-04-22 (getrouwd 7 mei)
Jehan Bodart j.g. van Busignij, soldaet onder de compagnie van de Capiteyn Virij met
Jehanne Prot wed. van NoŽ Horval, van Millan, won. alhier

1634-05-20 (getrouwd 11 juni)
Maerten Cieus j.g. van Boesinge in Vlaenderen, won. alhier met
Teuntgen Daelmans wed. van Adriaen Leuniss, van Axel

1634-06-24 (getrouwd te Philippine)
Jan Heijndricksen Amende, j.g. van Sutphen, soldaet onder de compagnie van Capiteijn Drossaert met
Janneken Daniels j.d. van Rotterdam, won. tot Vlissingen
Van h.w. getuijgt haer moeder
Sijn met attestatie vertrocken naer Philippine om daer te trouwen

1634-06-24 (met attestatie getrouwd te Philippine)
Jan van Alcken j.g. van Hasselt, soldaet onder de compagnie van Cap. Matthijs Drossaert met
Anneken Welsjes wed. van Jonas Duyts, van Engelskercke, won. alhier

1634-06-24 ondertrouw tot Crevecuer (getrouwd tot Crevecuer)
Jonckheer Jacob de Virij, Capiteijn met
Joffrouw Dorethea van Cassiopijn

1634-medio ondertrouw tot Rutthem (getrouwd tot Middelburch)
Marthijn de Ridder wedr. geb. van Hulst, Vaendrager onder de compagnie van de Heer Cap. van den Hende, liggende tot Axel met
Joncvrouw Sabijna Jolijt j.d. van Middelburch
Zijn met attestatie vertrocken

1634-06-24
Philips Carels j.g. van Kenoor in Walslant, soldaet onder de Heer Cap. Virij met
Grijtgje Jacobs j.d. van Antwerpen, won. alhier tot Axel

1634-10-07 (getrouwd 12 november)
Pieter Gijsels wedr. van Tanneken Backs met
Saertjen Cornelis j.d. van Axel en won. aldaer

1634-10-14 ondertrouw totter Goes (met attestatie getrouwd totter Goes)
Willem Suyderlant j.m. soldaet onder Capiteijn Remeaux van den Hende met
Susanna de Reijtere j.d. van Aerdenburch

1634-10-21 (getrouwd 19 november)
Isaac Lube j.g. van der Neusen soldaet onder díHeer Commandeur met
Susanna Leunis j.d. van Axel, won. alhier
Van s.w. ghetuicht de grootmoeder; van h.w. de vader Jacob Leunis

1634-11/12 ondertrouw tot Middelburch
Monsieur Pieter Engelsen, Luijtenant onder díHeer Capt. Nicola met
Joffr. Isabeau van der Meers
Met attestatie naar Middelburch

1635-01-31 getrouwd alhier
Thomas Zael j.m. van Londen, soldaet onder Capiteijn Beaumont met
Maiken Pieters j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht Thomas Jensen; van h.w. de moeder

1635-03-18 getrouwd alhier
Thomas de la Hai, soldaet onder de Heer Commandeur, j.g. van bij Calis in Vranckrijck met
Hasje Aelbrechts j.d. van Willemstadt, won. alhier
Van s.w. getuijcht de vader; van h.w. de suster

1634-12-30 (getrouwd 13 maart 1635)
Jan Hoorn j.g. van Axel met
Martijntje Tax j.d. van Axel
Van s.w. getuycht de stijfvader en de suster Lowijse van den Hende; van h.w. de moeder

1635-01-28 getrouwd alhier
Ooswalt Abrahamsen j.g. van Lins, soldaet onder de compagnie van Capt. Jacob Viri met
Margriete Huijsmans wed. van Willem Andriessen, won. alhier tot Axel

1635-02-03 (getrouwd 18 februari)
Antonis Sallome j.g. van Mervijlje in Vranckrijck, soldaet onder de compagnie van Remeaux van den Hende met
Catelijntje Jans j.d. van Weert in Brabant, won. alhier tot Axel

1635-02-10 (getrouwd 4 maart)
Abraham Pieterman j.g. van Neusiatel, soldaet onder de compagnie van Cap. Jacob Viri met
Anneken Willems, van Keysersweert, wed. van Frans van der Beke, won. alhier

1635-03-11 ondertrouw tot Philippine (getrouwd 1 april)
Jehan Branle, wedr. van Calis, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Borsele met
Janneken Torelle wed. van Jan Parman

1635-03-17 (getrouwd 22 april)
Abraham Priester j.g. van der Tolen, soldaet onder Cap. Beaumont met
Lijsabeth Ellaerts j.d. van Middelburch
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. de vader

1635-05-19 ondertrouw ter Neusen (getrouwd binnen der Neusen 10 juni)
Pieter de Rijcke j.g. van Axel met
Jaquemijntken van Nuffelen j.d. van Triniteijt

1635-05-19 (getrouwd 4 november)
Jan Lope wedr. van Anna Provo, soldaet onder de compagnie van wijlen Cap. Van der Hende met
Catelijna Maximiliaens wed. van Francois Jacobs

1635-06-02 (getrouwd 1 juli)
Willem Vosvliet j.g. van Vremdijck, soldaet onder díHeer Cap. Nicolai met
Martijntgien Costers wed. van Heijndric Beerens, won. in Triniteijt
Van s.w. getuijcht Jacob Bras; van h.w. getuijcht Jobje Bras

1635-06-02 (getrouwd 1 juli)
Lauwereins de Vogelaer wedr. van Susanneken Heijns, van Moerbeeck met
Jaquemijnthien Arys j.d. van Mijneersen
Van s.w. getuigt de broeder; van h.w. de moeder

1635-06-09 (getrouwd 15 juli)
Jan de Kocq j.g. van Nieuwkercke int lant van Waes met
Catelijntgien Vernimmen j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht vader en moeder; van h.w. vader en moeder beijde

1635-06-23 (getrouwd 8 juli)
Jeremias Hermansen, Corporael onder de compagnie van wijlen Cap. van den Hende met
Tanneken Ellaerts j.d. van Middelburch, won. alhier
Van h.w. getuycht de vader

1635-06-22 getrouwd alhier
Jan Huge j.g. van Kaster, Adelborst onder de Heer Commandeur Borsele met
Geertjen Marinis wed. van Samuel van Mandau won. alhier

1635-06-30 (getrouwd 22 juli)
Jan van Ouwenhove j.g. dienende onder díHeer Commandeur Borssele met
Neelthien Paues j.d. van Axel, won. alhier
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. de moeder

1635-07-07 (getrouwd 29 juli)
Pieter Moen j.g. van Eklo, soldaet onder díHeer Commandeur Borsele met
Janneken Salaer j.d. van Willemstadt, tegenwoordich won. alhier
Van h.w. getuijcht de oon Cornelis Geersen van Nuijsen

1635-07-21 (getrouwd 12 augustus)
Thomas de Vogelaer j.g. ut lant van Waes, van Nieuwkercke met
Maria Hanalts j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. mede de moeder

1635-07-28
Gerrit van Lochteren j.g. van Sutphen, Vaendrich onder de compagnie van Cap. Merode met
Maria van der Wijne j.d. van Bergen op Soom, won. tegenw. alhier
Van h.w. getuijcht de vader

1635-08-04 (getrouwd 26 augustus)
Joris Tabbaert j.g. van den Oudenman in Vlaenderen, dienende onder de compagnie van wijlen van den Hende met
Magrita Breseau j.d. van Axel, won. alhier
Van h.w. getuijcht de vader

1635-09-22 (getrouwd 28 oktober)
Lieven van Wesenpoel j.g. van Baestero met
Catelijne van Boven j.d. van Assene in Vlaenderen
Van s.w. getuijcht Hans Hermansen goe bekende; van h.w. getuijcht Andries de Rijcke mede goede bekende

1635-09-29 (getrouwd 21 oktober)
Martijn Doerleijn wedr. van Anna Dutri, dienende onder díHeer Cap. Nicolai met
Janna Parij wed. van Piere Roquiliar

1635-10-28 (getrouwd 11 november)
Martijn Louterbarch j.g., soldaet onder de compagnie van Cap. Beaumont met
Sara Pieters j.d. van der Neusen, won. alhier
Van h.w. getuicht de moeder

1635-11-03 (getrouwd 18 november)
Leendert Gillis j.g. van Nivege gelegen naest de stadt van Luijck, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cats met
Catalijne Jans j.d. van Weert
Van s.w. getuijcht Jeremias Hermansen goede bekende; van h.w. Antonijne Daelmans goede bekende

1635-11-17 (getrouwd 16 december)
Abraham van Sweden wedr. van Catelijne Rose met
Lowijseken Wallens j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht Grittien Aernouts goe bekende; van h.w. vader en moeder

1635-12-08 (getrouwd 13 januari 1636)
Paules Geertsz j.g. van Nuijsen, dienende onder díHeer Commandeur Borsele met
Judick Pieters wed. van Hans Koenraet, sij won. tegenwoordig alhier

1636-01-19
Pieter Cornelissen, van Leijden, wedr. van Fijtje Jacobs, dienende onder de compagnie van díHeer Cap. Cats met
Janneken Does j.d. van Middelburch in Seelant, won. alhier
Van h.w. getuijcht de moeder

1636-01-19 (getrouwd 10 februari)
Jacob Masier j.g. van bij Doornijck, soldaet onder díHeer Commandeur Borsele met
Janna Bruijschie wed. van Andries Ruselle won. tegenwoordich alhier

1636-01-26 (getrouwd 10 februari)
Jacob Willemss j.g. van Nimweghen, soldaet onder de compagnie van díHeer Capiteijn Cats met
Jaquemijne Clijncket j.d. van Gent, tegenw. won. alhier
Van s.w. getuijcht Dirick Gijsenbrecht; van h.w. Tuje Jans

1636-02-02 (getrouwd 24 februari)
Jan de Smit j.g. van Axel met
Geertruijt Wouters j.d. van Axel
Van s.w. Pieter Lammens swager; van h.w. de moeder

1636-03 ondertrouw tot Sluijs (getrouwd tot Sluijs met attestatie 12 april)
Lenaert Adriaensen, van Leerdam, soldaet onder díHeer Cap. Merode met
Lijsebeth Bringmans, wed. van Johannes Franckenberge, van Hamburch

1636-03-29 (getrouwd 27 april)
Joos Tack j.g. van Axel, soldaet onder díHeer Commandeur Borsele met
Jerijne Compaingie j.d. van Vosmare, tegenw. won. alhier
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. de vader

1636-03-29 (getrouwd 4 mei)
Cornelis Machielsen wedr. van Catelijnthien Venneloos, diende onder díHeer Cap. Pourquije met
Maicke Nuijts wed. van Hans IJsbert, tegenw. won. alhier

1636-04-05 (getrouwd 27 april)
Dirrick Jansen j.g. van Ierseke int lant van der Goes, soldaet onder Cap. Cats met
Geertjen Jans, wed. van Marten Back, tegenwoordich won. alhier

1636-04-12 (getrouwd 1 juni)
Herman Vos j.g. Werremitkercke, dienende onder Cap. Beaumont met
Susanna Jacobs j.d. van Lillo, tegenw. alhier won.

1636-06-14 (getrouwd 6 juli)
Pieter de Beer j.g. van Wetter met
Jaquemijntjen Lievens wed. van Claes Pietersen, won. tegenw. alhier

1636-06-21 (getrouwd 20 juli)
Thomas Smidt j.g. Norrewits, dienende onder de compagnie van de Heer Cap. Bruyau met
Anneken Jans wed. van Lowijs Bone, tegenwoordich won. tot IJsendijcke

1636-06-12 (getrouwd 24 augustus)
Dirrick Vijncke j.g. dienende onder de compagnie van Cap. Piron met
Rebecca Rutgeers j.d. van Lillo, won. alhier
Van h.w. getuijcht vader en moeder en dat hij vrij is blijct sijne attestatie van de Cap.

1636-06-29 getrouwd alhier met attestatie van Ysendijcke
Gerrit de Bant met
Catelijne Jans

1636-07-26 (getrouwd 31 augustus)
Maerten Jans wedr. van Maicken van den Broucke, Corporael onder de compagnie van díHeer Cap. Cats met
Barbel Meertens j.d. van Scherpenisse int lant van der Tholen
Van s.w. getuijcht de Sergiant goe bekende; van s.w. de suster

1636-08-23 (getrouwd 19 oktober)
Isaack Adriaensen j.g. dienende onder de compagnie van díHeer Capiteijn Cats met
Maria Frans j.d.
Beijde van der Goes, won. aldaer
Van s.w. getuijcht Jonckheer Gilles Cats, Vendrich onder de Commandeur; van h.w. getuijcht Lijsbet Lammens

1636-09-20 (getrouwd 12 oktober)
Robbert Coolman j.g. uut Engelant, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur met
Willemijnthien Schoemakers j.d. vant lant van der Tholen
Van s.w. getuijcht Jan Beerens; van h.w. de moeije

1636-10-18 (getrouwd 9 november)
Johannes Claus met
Berbel Roose j.d.
Beyde van Axel
Van s.w. getuycht de vader; van h.w. de moeder

1636-10 (getrouwd 13 november)
Jonckheer Charles Peeters dijt Cats, Capiteijn geb. van der Goes met
Jufrouw Jacoba de Chantraine dijt Broucqsaut, van Sluijs
Van s.w. de vader; van h.w. de moeder

1637-02-14 (getrouwd 1 maart)
Jacob Masier wedr. van Janna Bruysgie, soldaet onder compagnie van díHeer Commandeur Borsele met
Antonette Pijnjon j.d. van Anders in Vranckrijck, tegenwoordich won. alhier
Van h.w. getuicht de vader

1637 ondertrouw Terneusen(getrouwd Terneusen met attestatie 13 april)
Carel Jansen j.g. van Axel, soldaet onder díHeer Commandeur Borsele met
Grietken Heijndricks j.d. van Liefkenshoeck

1637-02-21 (getrouwd 8 maart)
Hans Joosen j.g. van Dermonde, soldaet onder compagnie van díHeer Commandeur Borsele met
Janneken van Ackeren wed. van Pieter Wellaert, tegenwoordich won. alhier
Van s.w. getuicht de broeder; van h.w. vader en moeder

1637-03-14 (getrouwd 13 april)
Nicolaes Jacobsen j.g. van Axel soldaet onder díHeer Commandeur Borsele met
Grijtjen Gustmus j.d. van mede Axel
Van s.w. getuicht vader en moeder; van h.w. moye, de moeder

1637-03-28 (getrouwd 26 april)
Adriaen Schaepmeester wedr. van Ariaenken Lammens met
Catelijntgjen Maertens j.d. van Sillegem, tegenwoordich won. alhier
Van h.w. getuicht de moije

1637-03/04 ondertrouw te Elstdijck (getrouwd te Elstdijck met attestatie)
Lieven Jansen Clinckespore j.g. van Axel met
Jaquemyntgten Jans j.d. van Schrabbekercke

1637-04-11
Mahieu Colsier wedr. van Catelijne Jans, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Brucsou met
Margriete van Langevelde j.d. van St. Lauwerens in Vlaenderen
Van s.w. blyct by díattestatie van syn Cap.; van h.w. getuijcht Catelyne van de Velde goe bekende

1637 ondertrouw te Isendijcke (getrouwd aldaar met attestatie)
Jan Mensverger j.m. van Francfort, soldaet onder de Cap. Cats met
Catelijne Cornelis j.d. van Isendijcke

1637-05-02 (getrouwd Ter Neusen met attestatie)
Antonij Natens j.g. van Tongerloo in Brabant soldaet onder compagnie van Cap. Brucqsou met
Maeiken Matthijsen Seuw, j.d. van Willemskerke int lant van der Neusen, won. aldaer
Van s.w. dat hij vrij is blijct bij de attestatie van syn Capteijn; van h.w. getuicht de vader

1637-05 ondertrouw Ter Neusen (getrouwd met attestatie Ter Neusen)
Pieter Jansen j.g. soldaet onder díHeer Commandeur Borsele met
Perijntgjen Visschers, van Gent, wed. van Pieter de Mangelaer

1637-05-09
Amant Du Meet geb. tot Isegem in Vlaenderen wedr. van Josijntjen, soldaet de compagnie van díHeer Cap. Brucqsou met
Catelijntjen Fernandus j.d. van Sluijs, won. alhier
Van s.w. dat hy vry is blyct bij de attestatie van synen Cap.; van h.w. getuijcht de meter Tanneken Lois
De bruit is overleden eer sy getrouwt is geweest den 22e november

1637-05-30 (getrouwd 28 juni)
Claude Sabot wedr. van Maiken Roelants, dienende onder de compagnie van Cap. Brucqsou met
Tanneken Ots wed. van Govert van der Burcht

1637-05-30 (getrouwd 21 juni)
Hendrick Cleyte wedr. van Aelken Willems, dienende onder de compagnie van Cap. Pourqui met
Margriet Pions j.d. van Walsant, tegenw. won. alhier

1637-06-13 (getrouwd 11 oktober)
Jan Stoock soldaet j.g. van Gravesende, onder de compagnie van Cap. Cats met
Janneke Jans j.d. uut het lant van der Neusen

1637-06-13 (getrouwd 12 juli)
Cornelis Bauwerinsen j.g. van Iersedam dienende onder de compagnie van díHeer Commandeur Borsele met
Perijntgien Moorthamers, j.d. van Isendijcke, won. alhier
Van h.w. getuicht de vader en moeder

1637-06-13 (getrouwd 5 juli)
Heindrick Adriaensen j.g. van Bassevelde, soldaet onder de compagnie van Cap. Cats met
Lysabeth van Peijmerick wed. van Johannes Claus díoude, won. tot Axel

1637-06-20 (getrouwd 11 juli)
Adriaen Ramant j.g. van den Ouwerslach int ambacht van Axele, dienende onder den Commandeur Borsele met
Maiken Vogelaers j.d. van Mourbeke , tegenw. won. alhier
Van h.w. getuicht de broeder; van s.w. niemant

1637-07-18 (getrouwd 27 september)
Jacob Smidt j.g. uut Engelant, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cats met
Janneke Minnaerts j.d. van Oos-Eclo in Vlaenderen

1637-07-25
Sjaack Pikeet j.g. soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cats met
Myser Hantrijn wed. van Francois Lorein

1637-08-30 getrouwd alhier met attestatie van Baerlant
Hans Heijmant met
Perijntje Jacobs

1637
Pieter Schonck wedr. van Lisebeth Mauris met
Lucia Willems wed. van Abraham de Lyent
Beijde won. tot Vlissingen
Getuijcht van s.w. Cap. Jacob Pietersz, Leutenant Adriaen Jansen Altekorten; van h.w. getuijcht de huysvrouwen van de voornoemde persoonen
Met attestatie vertrocken om elders te trouwen

1637 ondertrouw op den Houck
Jan Antheunissen j.g. van Cloetingen onder díHeer Commandeur Borsele met
Margrietjen Pierssens wed. van Willem Gijssel

1637-10-11 getrouwd
Fransois Ellaert wedr. van Tanneken Schaeps met
Maicken Wouters wed. van Lauwereins van Steenbergen

1637-11-28 (getrouwd 20 december)
Evert Dirricksen j.g. van Wattenschie, soldaet onder Cap. Cats met
Tanneken Bous j.d. van den Houck uut de Kouwepolder
Van h.w. getuijcht de broeder

1638-01-09 (getrouwd 7 februari)
Adriaen Pieterss j.m. van Axel, soldaet onder de compagnie van Cap. Brucqsou met
Catarina Haxen, wed. van Govert Jansen, won. alhier
Van s.w. vader en moeder

1638-01-10 getrouwd alhier met attestatie van het Cruijsfort
Jacob Tervijl met
Catelijntjen Custianus

1638-02-27 (getrouwd 14 maart)
Jacob Snel j.m. van Gent, soldaet onder de Heer Cap. Brucqsou met
Susanna Vriesens wed. van Michael Alter, tegenwoordich won. alhier
Van h.w. getuijcht Francois Grijson goede bekende; van h.w. Trijn Jans

1638-03-06 (getrouwd 21 maart)
Lauwereins de Oigillis, j.m. van St. Lauwereins in Vlaenderen met
Neeltgen Backs j.d. van Axel, won. int lant van der Neusen
Van s.w. getuijcht Maerten Cieus; van h.w. Jan Back broeder

1638-04-10 (getrouwd 3 mei)
Pieter Vermeulen j.g. ut lant van Waes, dienende onder de compagnie van díHeer Cap. Brucqsout met
Christientjgen Michiels j.d. van Middelburch, tegenwoordich won. alhier

1638-04-10 (getrouwd 24 mei)
Jan Gondrij j.g. ut Brabant, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Borsele met
Perijntjgne Couijers j.d. van der Vere, tegenw. won. alhier
Van h.w. getuijcht de moeder

1638-04-18 getrouwd alhier met attestatie van Lillo
Jacob Pieters met
Neeltgen Pieters
Ende sijn in den huwelyck staet bevesticht

1638-04-24 (getrouwd 16 mei)
Jacob de Bruijne j.m. van Gent met
Sara Vogelaers j.d. van Axel
Van s.w. getuicht de vader; van h.w. de moeder

1638-04-25 getrouwd alhier met attestatie van Lillo
Jan Tibaut met
Clara Tenir

1638-05-01 (getrouwd 24 mei)
Etien de Keure, soldaet onder David Orliens wedr. van Antonette Lonsu met
Francoise Lievre wed. van Jaac Logie

1638-05-02 getrouwd alhier (gecomen van Oudelande)
Jan Jacobsen met
Vijntien Jans

1638-05-03 (getrouwd te Bergen)
Pieter Alewijn j.g. van Axel met
Hubrechtje Joos j.d. van Bergen
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. vader ende moeder
Vertrocken met attestatie nae Bergen

1638-05-05 (getrouwd 30 mei)
Heijndrick Cornelissen j.g. van Waerden, soldaet onder díHeer Cap. Cats met
Susannetken Goossens j.d. van Aderen

1638-05-09 (getrouwd 30 mei)
Amand du Meet wedr. van Catelyntjen [Ferdinandus], soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Broucqsout met
Leijntjen Smits wed. van Adriaen van de Capelle

1638-05-15 (getrouwd 30 mei)
Baltasar Huwaert wedr. van Janneken Lobbaert soldaet onder compagnie van díHeer Cap. Broucqsout met
Tanneke de Loys wed. van Jan Machielsen, tegenwoordich won. alhier
Van s.w. getuijcht Daniel Uttenbroecke; van h.w. getuijcht de vader

1638-05-15 ondertrouw tot Middelburch (getrouwd 13 juni)
Pieter de Cocq, van Nieuwkerke in Vlaenderen wedr. van Madeleentjen Pauwels met
Sara van den Bossche, van Westersouburch wed. van Joan van der Hage, sy won. tot Middelburch

1638 ondertrouw tot Middelburch (getrouwd tot Middelburch)
Lieven van der Plaetse, van Dentergem met
Lucretia Vervaeck, van Middelburch, wed. van Willem de Wilde

1638 (getrouwd 4 juli)
Jaques Serlť, van Watervliet in Vlaenderen, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Broucqsout met
Maiken van de Capelle j.d. van Severgem in Vlaenderen
Van h.w. getuijcht de moeder; van s.w. blijct bij syn attestatie

1638-06-12 (getrouwd 4 juli)
Geert Businck j.g. van Breemen, soldaet onder de Heer Commandeur Borsele met
Adriaentjen van Stecchelen j.d.
Van s.w. dat hij vrij is blijct by syn getuijgen van den Cap.; van h.w. getuijcht Madelene Adriaensen

1638-06-12 (getrouwd 18 juli)
Fransois Hermansen j.g. van Viersel, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Broucqsout met
Janneken Pieters wed. van Thomas Lickofle, won. alhier
Van s.w. vader en moeder; van h.w. oock vader en moeder

1638-06-19 (getrouwd 4 juli)
Lieven Emerse j.g. van Bassevelde soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Broucqsout met
Jaquemijntjen Jans j.d. van Dicksmuijden

1638-07-10 (getrouwd 29 augustus)
Pieter van der Heijcke wedr. van Neelken Claes, soldaet onder díHeer Commandeur Borsele met
Grijtjen Halbers j.d. van Vlissingen

1638-07-10 (getrouwd 25 juli)
Claes Vervenne wedr. van Hubrechtjen Jans, soldaet onder de compagnie van Cap. Broucssout met
Jaquemijntje Jacobs j.d. van Bavehove in Vlaenderen

1638-07-17 (getrouwd 8 augustus)
Mijsse Odam j.g. van Heigne in Artois, dienende onder Cap. Broucqsout met
Janneken van der Steene wed. van Sergiant Francois Segaert

1638-07-31 (getrouwd 22 augustus)
Jacob Aersen wedr. van Jaenken Jans, Sergiant onder de compagnie van díHeer Cap. David Orliers met
Lydia Goethems wed. van Francois Hoebant

1638-09-11 (getrouwd 3 oktober)
Matthijs Cornelissen j.g. van Baerlant, dienende onder díHeer Commandeur Borsele met
Jaquemijntjen Jacobs wed. van Sijmon Cornelisse, won. alhier

1638-10-02 (getrouwd 31 oktober)
Cornelis Jacobsen j.g. van Bergen, soldaet onder díHeer Cap. Cromstrijnge met
Sara Lube wed. van Antonis Troie, won. alhier

1638-12-11 (getrouwd 23 januari 1639)
Mels Sijmonsen j.g. van Axel met
Catelijntjen Prince j.d. van Ter Neusen
Van s.w. de moeder; van h.w. vader en moeder

1639-01-08 (getrouwd 30 januari)
Guilliame Gijsele Spille wedr. van Barbel Amand, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Broucqsou met
Geertruijt IJemants j.d. Ruermunde, tegenw. won. alhier

1639-01-08 (getrouwd 6 februari)
Aernout IJs wedr. van Janneken Blommaerts soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Broucqsou met
Janneken Schaepers j.d. van Maldegem in Vlaenderen

1639-02-03 (getrouwd 20 februari)
Carel de Molenare wedr. van Tanneken van Nuffelen soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Broucsou met
Martijntjen Haeks j.d. uut het lant van Waes

1639-03-05 (getrouwd 27 maart)
Hans Vyncke j.m. van Axel, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Borsele met
Jaquemijntgjen Mels j.d. van Schoondijcke, won. alhier
Van s.w. getuijcht de moeder ende sijn oom Majoor Pieter Vyncke; van h.w. de moeder

1639-04-09 (getrouwd 25 april)
Rafel Meeus wedr. van Lysebeth Ebbelincks, soldaet onder de compagnie van díHeer Capiteijn Cromstrijnge met
Tanneken Visschers j.d. van Hulst
Van s.w. getuijcht de Cap.; van h.w. Claes de Visscher

1639-04-09 (getrouwd 8 mei)
Robbert Lijskeijn j.m. soldaet onder de compagnie van wijlen Commandeur Borsele met
Barbel Pijnjon j.d. van Andere

1639-04-30 (getrouwd 22 mei)
Lambrecht Lambrechtsen j.g. Ossenisse ut lant van Hulst met
Martyntjen Moorthamers j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht vader en moeder; van h.w. vader en moeder

1639-04-30 (getrouwd 15 mei)
Pieter van den Eesen j.g. van Lillo, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cromstringe met
Geertruyt Jansen j.d. van Reurmunde

1639 ondertrouw tot Goederede (getrouwd tot Goederede)
Monsr. Johan de Moor, Vaendrager onder de compagnie van Cap. Majoor David Orliens met
Juffrouw Cornelia de Leu j.d. van Goederede

1639-07-09 (getrouwd 31 juli)
Goudaert Samkijn, onder de compagnie van díHeer Cap. David Orliens met
Maria Rose wed. van Jan Lion

1639-07-16 (getrouwd 7 augustus)
Cornelis Adriaensen j.g. van Gastel, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Buijs met
Tanneken Mechij j.d. van Sluijs
Van s.w. getuicht de broeder; van h.w. de suster

1639-07-23 (getrouwd 7 augustus)
Jan de Weert j.m. en soldaet onder de compagnie van den gewesen Commandeur Borsele met
Janneken Gijsels wed. van Passchier Gijsels
Van h.w. getuicht Catelyntjen van de Eijcke

1639 ondertrouw tot Middelburch (getrouwd alhier 4 september)
Adriaen Andriesen wedr. van Tholen, soldaet onder díHeer Commandeur Bersou met
Pieternelleken Aertsen, van Sluijs wed. van Jan van den Bende

1639-07-30 (getrouwd 14 augustus)
Andries van Trier j.m. van Lillo, soldaet onder de compagnie van Cap. Cromstrijnge met
Jorijntgie de Toij j.d. van Berge St. Wijnnock

1639-08-03 (getrouwd 28 augustus)
Cornelis Bernou wedr. van Saerken Teerlincks, soldaet onder de compagnie van Cap. Cromstringe met
Maiken Vinsentsen j.d. ut lant van der Neusen

1639-08-07
Pieter Leendertss j.m. ende soldaet onder de compagnie van díHeer Capt. Steengracht met
Neesken Bleekers j.d. van Onkerzele

1639-09-10
Gillis Christoffel wedr. van Susanne Duijrinck soldaet onder de Heer Cap. Cromstringe met
Tanneken Loijs wed. van Baltasar Uwaert
Met attestatie vertrocken na Isendycke om daer te trouwen

1639-09-17 (getrouwd 2 oktober)
Jacob Breseuw wedr. van Janneken Lippens met
Margriete de Groote j.d. van Wouw in Brabant

1639-09-17 (getrouwd 3 oktober)
Antonij Pieters j.m. van Sevenbergen, soldaet onder díHeer Cap. Paulus Buijs met
Tanneken Matthijsen wed. van Jan de Heere

1639-09-17 (getrouwd 2 oktober)
Lauwereins Bastiaensen wedr. van Adriaentjen Adriaensen, soldaet onder Cap. Buijs met
Vijntjen Wellewers wed. van Heyndrick de Burger

1639 (getrouwd 16 oktober)
Hans van de Velde j.m. van Antwerpen, soldaet onder Cap. Cromstrijnge met
Maetje Jans wed. van Aelbrecht van Paassen

1639-10-03 (getrouwd 23 oktober)
Harman de Coninck wedr. van Adriaentgen Andries, soldaet onder de compagnie van Cap. Paulus Buys met
Grijtjen Jans wed. van Jan Maertensen

1639-10-15 (getrouwd 6 november)
Nicolaes de Vos j.m. van St. Anna in Vlaenderen, soldaet onder de compagnie van Cap. Paulus Buijs met
Maiken Andries j.d. van Kruyningen
Van s.w. getuijcht de oom Nicolaes de Costere; van h.w. de vader

1639-12-10 (getrouwd 15 januari 1640)
Nowe Lammers j.g. van Calis, soldaet onder díHeer Cap. Campen met
Maiken Jooris j.d. van der Goes

1639-12-31 (getrouwd 29 januari 1640)
Jacob Dryvers wedr. van Elsken Pieters, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Paulus Buijs met
Tanneken Matthijs wed. van Antony Pieters

1640-01-14 (getrouwd 29 januari)
Adriaen Philipsen Vermeulen wedr. van Trijntjen Loovers, soldaet onder Cap. Paulus Buijs met
Maria Jooris j.d. van Aerdenburch

1640-03-25 (getrouwd 9 april)
Jan Damman j.m. van Gent, soldaet onder de compagnie van Cap. Paulus Buijs met
Aeltjen Ariaens wed. Nicolaes Willemsen

1640-04-07 (getrouwd 6 mei)
Hans Speelman j.m. van Greunigen, soldaet onder Cap. David Orliers met
Tanneken Robais j.d. van Woelem
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. de vader

1640-04-21 (getrouwd 6 mei)
Michiel Carels j.m. van Mederen, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Paulus Buys met
Naudijntje Pieters j.d. van Axel
Van s.w. blijct bij sijn attestatie; van h.w. vader en moeder

1640-04-21
Sander Heyndricksen j.m., soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cromstringe met
Levijntje Cobons j.d.
Beyde van der Tholen
Van s.w. getuijcht de suster; van h.w. van gelycken
Met attestatie vertrocken tot Ysendycke om aldaer te trouwen

1640-05-26 (getrouwd 17 juni)
Heyndrick Smit j.m. van Axel, soldaet onder de compagnie van Cap. Broucqsout met
Lisebet Jans j.d. mede Axel

1640-06-02 (getrouwd tot Bergen)
Claes Jacobsen j.m. van der Tolen, soldaet onder de compagnie van Steengracht met
Geertjen Aernouts j.d. van Wissekerke
Met attestatie vertrocken en getrouwd tot Bergen

1640-07-29 getrouwd
Daniel Gillisen j.m. van Ekelo, soldaet onder de compagnie van Cromstrijnge met
Catelijne Houvens j.d. uut lant van der Neusen
Van s.w. getuijcht vader en moeder; alsoock van h.w.

1640-06-23 (getrowud 15 juli)
Aelbrecht Jansen j.g. van Hamburch, soldaet Cap. Hart met
Catarijne Visschers wed. van Hans Schate

1640-07-09 (getrouwd 22 juli)
Andries Jooris, van Ravensberch j.m. ende soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Hart met
Mettje Claes j.d. van Hamburch

1640-08-11 (getrouwd 7 oktober)
Steven de Hont wedr. van Neelken Rose met
Geertruijt Hanalts wed. van Mr. Maerten Vernimmen

1640-08-25 (getrouwd 16 september)
Jan de Smit wedr. van Geertruijt Wouters met
Dijna Jans j.d. van Bergen
Van s.w. suster en broeder; van h.w. vader en moeder

1640-09-01 (getrouwd 23 september)
Jacob Timmerman j.g. van Maseick, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Lawick met
Maiken Goosens j.d. van Watervliet

1640-09-08 ondertrouw tot Vlissingen (getrouwd met attestatie tot Vlissingen)
Willem Legier, uyt Engelant, wedr. van Catelyne Dircks, dienende onder de compagnie van Cap. David Orliens met
Rachel Wege, van Santwits, wed. van Mattheus Campioen

1640-09-15 (getrouwd 11 november)
Daniel Danckaert j.g. van Assene, soldaet onder de compagnie van Cap. Broucqsout met
Victoryne Verhage j.d. van Sluijs

1640 ondertrouw in Baerlant (getrouwd met attestatie tot Baerlant)
Michiel Claessen, Sergant des Armes onder de compagnie van díHeer Cap. Campe met
Tanneken Leunis j.d. van Oudelande

1640-09-29 (getrouwd 21 oktober)
Jan Hermansen j.g. van Groeningen, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cromstrijnge met
Geertruijt Cornelis wed. Willem Pape

1640-09/10 ondertrouw tot Aerdenburch (getrouwd tot Aerdenburch met attestatie 30 oktober)
díHeer Philips Campe geb. tot Middelburch, Capiteijn van een compagnie te voete liggende tot Axel met
Juffrouw Lucretia Colve geb. tot Sluijs

1640-10-13 (getrouwd 3 februari 1641)
Herman Heijkens chijrurgijn onder de compaingie van díHeer Cap. Buijs, j.m. van Emden met
Judith Dedie j.d. van Amersfort

1640 ondertrouw tot Zierikzee (getrouwd tot Zierikzee)
Jacob Barthelsen, schipper van díHeer Cap. Campe met
Maiken Cornelis j.d.
Beyde van Zierikzee

1640 ondertrouw tot Goeree (getrouwd tot Goeree 20 januari 1641)
Monsr. Paulus Crauwelare, Comys op Axel, Neusen ende Mauritsfort met
Joffrouwd Geertruyt de Leu
Beyde van Axel

1640-12-29 (getrouwd 10 februari 1641)
Jooris van der Velde j.g. van Waerschut, soldaet onde de compagnie van Capiteijn Cromstrynge met
Lydea Goetheems wed. van Jacob Aertsen

1641-01-05 (getrouwd 3 februari)
Willem Hermansen, wedr. van Lisebeth van de Velde, soldaet onder Capt. Broucqsout met
Catelyne van Hooren wed. van Maerten Goosen

1641-01-05 (getrouwd 20 januari)
Evert Evertsen wedr. van Josyne Pieters, onder Cap. Orliers met
Maiken Claes wed. van Eduart Plaenaert

1641-02-23
Jan Barbier soldaet onder de compagnie van Cap. David Orliers, wedr. van Lysebeth van Steenen met
Susanna Rutgees j.d. van Lillo
Van s.w. getuijcht de attestatie; van h.w. de vader

1641-02-16 (getrouwd 1 april)
Thomas Rossel j.g. soldaet onder de compagnie onder den Commandeur Broucqsout met
Maria Antonij wed. van Josias Hont

1641-03-09 (getrouwd 1 april)
Willem Meertensen j.g. van Schoonhoven, soldaet onder de compagnie van de Heer Commandeur Broucqsout met
Lowyse de Hont j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht en blijct by syn attesatie hem gegeven by die van Schoonhoven; van h.w. de vader

1641-03-16 (getrouwd 12 mei)
Claes Cornelissen Schipper geb. tot Axel met
Josyntje Cornelis j.d. van Axel

1641-03-23 (getrouwd 28 april)
Stoffel Feijl wedr. van Agedeijn Kijmels, soldaet onder de compagnie van Cap. Campe met
Anneken Meelders wed. van Jan Meelder

1641-04 (getrouwd 12 mei)
Geerlof Buijtemans wedr. van Susanneken Braems, won. St. Anne Termuijden met
Janneken Heyndricks wed. van Adriaen Cornelis, op Westdurpe

1641-04-06 (getrouwd 21 april)
Jan Dijck j.g. van Breda, soldaet van Capt. Paulus Buijs met
Catelijne Gijsels j.d. van Axel
Van s.w. alsoock van h.w. getuyghen de moeders

1641-04-06 (getrouwd 28 april)
Philips Wallem j.g. van Axel met
Anna Bouvers j.d. van der Neusen
Van s.w. getuijcht vader en moeder; van h.w. de vader

1641-04-13 (getrouwd 20 mei)
Pieter Schaepmeester j.g. van Axel met
Judich de Abt j.d. van Tholen
Van s.w. getuycht de oom en moije; van h.w. de moeder

1641-04 (getrouwd in den Hage)
Joncheer Ferdinand de Chaintraine dict Broucksout, wedr. van Joffr. Maria de Broucksout met
Joffr. Marie Emilia de Bernus wed. van Joncheer Noel van den Broucke

1641-04-27 (getrouwd 16 juni)
Jan Jansen van Ravenstein j.g. soldaet onder de compagnie van de Heer Cap. Cromstrijnge met
Pieternelle Adriaens j.d. van der Goes

1641-04-27 (getrouwd 12 mei)
Hans Gerritsz j.g. van Tholen, dienende onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucksout met
Maria Gierouw wed. van Sergiant Daniel Uttenbroucke

1641-04-27 (getrouwd 20 mei)
Leendert Mattheussen j.g. van Zierikzee soldaet onder díHeer Cap. Campe met
Grijtjen Bast j.d. uut de Kouwepolder

1641-05-11 (getrouwd 16 juni)
Engel de Beer wedr. van Catelijntjen Jooris met
Leuntjen Ketelaers j.d. van Colijnsplate
Van s.w. en van h.w. getuijgen beyde cader ende moeder

1641-05-25 (getrouwd 28 juli)
Pieter Schuuijf j.g. van Middelburch in Vlaenderen, soldaet onder Cap. Cromstrijnge met
Abigael Oelants j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht de vader; van h.w. de moeder Willemtjen Jacobs

1641-06-15 (getrouwd 7 juli)
Thimote Roseeu j.g. soldaet onder van Mr. David Orliers met
Berbel Conincks j.d. van Merelbeke

1641-06-22 (getrouwd 8 september)
Claes Vervenne wedr. van Jacomyntjen Jacobs, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Jacomijntjen Lievens wed. van Pieter de Beer

1641-06-29 (getrouwd 11 augustus)
Dirrick Schuduijt j.g. soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cromstrynge met
Judith Coubart j.d. van Calis
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. sw vader

1641-06-29 (getrouwd 21 juni)
Heijndrick Cloots wedr. van Ale Sanders, van Talapo, soldaet met
Neeltjen Pieters wed. van Jacob Joosen

1641-06-29 ondertrouw Ter Neusen
Cornelis de Pau wedr. van Catelijntjen van de Brande, soldaet onder de compagnie van Philips Campe met
Lysebeth Jacobs wed. van Jan Danielsen

1641-07-23 (getrouwd 12 september)
Lowijs de Munck, wedr. van Vyntjen de Bruyne, soldaet onder díHeer Commandeur met
Adriaentjen Thomas wed. van Thomas Gillewits

1641 ondertrouw ter Neusen
Macchiel Danielsen soldaet onder díHeer Commandeur Broucqsout met
Catelyntje Wouters

1641-08-24 (getrouwd 29 september)
Philips Lambrechtsen j.g., soldaet onder Cap. Cromstrynge met
Aerjaentje Machiels wed. van Dirrick Claesse

1641-09-07
Gabriel Malet j.m. van Bousijn in Vlaenderen, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Chesar van Cruyningen met
Jaquemijntjen Marinis j.d. van der Tholen
Van h.w. blijct by attestatie; van h.w. de oom

1641-09-14 (getrowud 29 september)
Hans Rutgees wedr. van Lysebeth Frans, Canonier met
Willemtjen Jacobs wed. van Dirrick Jacobs

1641-09-28 (getrouwd 13 december)
Robbert Satteuw j.g. ende soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. David Orliers met
Levyntje Marinis j.d. Doesburch
Van s.w. blyct by attestatie; van h.w. de vader Marinis Brouwer

1641-10-19
Jan van Belle j.g. van Proven, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Campe met
Lysebeth Marelis j.d. van Gent

1641-10-27 (getrouwd tot Aerdenburch)
Antonij de Clerck, soldaet onder de compagnie Campe met
Grijtje Neubels wed. van Jacob Meertensen

1641-10-27 (getrouwd 12 november)
Bernaert Aerts ut lant van Marck, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Campe met
Sara Breseu j.d. van Axel

1641-11-02 (getrouwd 24 november)
Thomas Thomassen j.g. van Leyen, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cromstrynge met
Janneken Mels wed. van Lieven Deij

1641-12-07 (getrouwd 5 januari 1642)
Pieter Pelle wedr. van Marij Barbe met
Susanna van der Houte j.d. van der Tholen

1641-12
Geeraert Sarkelboudt j.g. van Hardoij, soldaet onder de compagnie van Mr. David Orliens met
Janneken Jans j.d. van Sluijs

1641-12-28 (getrouwd 26 januari 1642)
Jan Jansen, soldaet onder de compagnie van díHeer van Cromstrijnge met
Sijntje van der Eet j.d. van Saffelare

1642-03-13 (getrouwd 11 mei)
Jaques Dureje, van Bulongje, soldaet onder de compagnie van díHeer David Orliens met
Judith Lombert j.d. van Kalis

1642-03-01 (getrouwd tot Zierikzee met attestatie)
Pieter Hermansen j.g., soldaet onder díHeer Commandeur Broucqsout met
Lydea Claes j.d. van Zierikzee

1642-04-19 (getrouwd 11 mei)
Pieter Jacobsen de Visscher j.g. met
Tanneken de Kocq j.d.
Beyde van Axel
Van s.w. Albrecht; van h.w. getuygen vader en moeder

1642-04-26 (getrouwd 18 mei)
Jan Gilissen j.g. van ís Gravenpolder, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cromstrijnge met
Maiken van Doris wed. van Nicolaes van Ackeren

1642-05-03 (getrouwd 18 mei)
Jooris Verstrate wedr. van Jaquemijne Verbeke met
Sara Herbouts wed. van Jacob Gijsel

1642-05 ondertrouw tot Neusen (getrouwd met attestatie Ter Neusen)
Geeraert Jansen j.g. van Moerkerke in Vlaenderen, soldaet onder de compagnie van den overleden Cap. Kolve met
Catelijntje Verhoeve j.d. vant lant van der Neusen

1642-05-13 (getrouwd 4 juni)
Dirrick Horstgen, van Munster Eiffel met
Joffr. Elisabeth van Cromstringe, van Oosburch

1642-05-17 (getrouwd 15 juni)
Marinis Geerartsen j.g. van Oudekenskerke, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Clara Verheije j.d. van Sevenheken

1642-06-21 (getrouwd 13 juli)
Rafel Meeus wedr. van Tanneken Visschers, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Cromstringe met
Catelijne van Houte j.d. van Middelburch

1642-07-05 (getrouwd Ter Neusen)
Jaeq Boque j.g. uut Waeslant, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Sijmon van Cromstrynge met
Antonette Soque wed. van Baudewijn Moorthamer

1642 ondertrouw tot Middelburch (getrouwd tot Middelburch)
Coertien Joeriaens wedr. met
Debora Prans wed. van Antoni Joosen

1642-10-19 getrouwd alhier
Bastiaen Cornelissen j.g. van Antwerpen, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Lauwijck met
Steveline de Gnijs j.d. van Deinse

1642-10
Joos de Smit wedr. van Courtryck met
Janneken van de Ende wed. van Michiel Pietersen

1642-10-11 (getrouwd 28 december)
Willem Abrahamsen wedr. van Neeltjen Ariens, soldaet onder de compagnie van wijlen Cap. Colve met
Catelijntje Dous wed. van Antonij Salome

1642-10-11 (getrouwd 2 november)
Jan Meintgte, Sergant van Kolve, wedr. van Gyske Aelbrechts met
Maria Claes wed. van Matthijs Bommij

1642-10-19 (getrouwd 3 november)
Heindrick Syve J.g. Oldenburg, soldaet onder de compagnie van Cap. David Orliens met
Pernelle Dous j.d. van Middelburch
Van h.w. getuycht de moeder

1642-10-18 (getrowud 2 november)
Mail Terbeke j.g. van Aerdenburch, soldaet van wijlen Capiteyn Colve met
Jaquemijnte Meintjens j.d. van Neusen
Van s.w. en van h.w. Jan Meintjes vader

1642-10-25 (getrouwd 16 november)
Jeremias Bonnison Museman soldaet onder de compagnie van wylen Cap. Cruiningen met
Madeleentje Courts j.d. van Axel

1642-10-25 (getrouwd 9 november)
Heindrick Camman j.g. binnen Munsteren, soldaet onder de compagnie van Lawyck met
Catelyne Gijsels wed. van Jan Dijck

1642
Jean Martijn soldaet onder de compagnie van wijlen Heer Cesar van Cruyningen met
Marij Simons [wed.] van Pieter Verbraecken

1642-11-01 (getrouwd 16 november)
Jaeq Moreus wedr. van Angeniete de Groote, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Catelijne Leunis j.d. van Axel

1642-11-01 (getrouwd 16 november)
Heindrick Wyndersen j.m. van Aecken, soldaet onder de compagnie van David Orlier met
Catelyntje Luijck j.d. Middelburch

1642-11-22
Noe Bernard j.g. en soldaet onder de compagnie van wijlen Cesar van Cruyningen met
Francyntje Jans j.d. van uut Vlaenderen
Van h.w. getuycht de vader

1642-11-22 (getrouwd 14 december)
Cornelis Jacobsen wedr. van Sara Lube met
Lijvijntje Eijermans wed. van Baudewijn Martens

1642-11-29 (getrouwd 14 december)
Lieven Emers wedr. van Jaquemijntje Magiels, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Willemijne Leunis j.d. van Axel

1643-02-01 getrouwd
Andries de Rijcke wedr. van Levijntje Houcks met
Janneken Meertens j.d. van Bouchoute

1643-01-03 (getrouwd 1 februari)
Francois van Ouwenhove wedr. van Jaquemijntje Bliecxs met
Neeltje Ketelaers j.d. van Axel
Van h.w. getuycht de moeder

1643-01-10 (getrouwd 25 januari)
Aelbert Sour wedr. van Janneken Sitters, Corporael van de compagnie van díHeer Cap. Lauwijck met
Barbel Nijs j.d. van Wesel

1643-01-31 (getrouwd 22 februari)
Willem Damis j.m. van Reurmunden soldaet onder de compagnie van díHeer Lauwijck met
Judith Krassee j.d. van der Tholen
Van h.w. getuycht vader en moeder

1643-02-28 (getrouwd 22 maart)
Pieter Pietersen wedr. van Tanneken Jacobs, onder de compagnie van wylen Colve met
Ester van Damme wed. Pieter Marinis

1643-03-07 (getrouwd 29 maart)
Peere Aupa, soldaet onder de compagnie van Cap. David Orliens met
Catelijntje Foree wed. van Jan Cantet

1643-03-24 (getrouwd 3 mei)
Daniel Danckaert wedr. van Victorijna Verhage, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Corstijntje Louwijs j.d. van Oldenburch

1643-03-28 (getrouwd 3 mei)
Willem Jansen, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Madelena Snijders j.d. van Axel

1643-04-04 (getrouwd 10 mei)
Cornelis Arentuijsen j.g. van Assene, soldaet onder de compagnie van díHeer Steengraght met
Geertruyt de Pau j.d. van Axel
Van s.w. getuygt de moeder; van h.w. suster en broeder

1643-04-11 (getrouwd 17 mei)
Andries Witterman j.g. van Wesel, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Lauwijck met
Maiken Lauwereins j.d. uut tlant van Cassant

1643-04-11 (getrouwd 10 mei)
Willem Meertensen wedr. van Lowijse de Hont, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Rijse Karels j.d. van Belle in Vlaenderen

1643-04-18 (getrouwd 10 mei)
Jan de Cramer soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Janneken Claes j.d. van Baerlant

1643-04-18 (getrouwd 3 mei)
Christiaen Schrijer j.m. uut lant van Gulijck, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Lauwijck met
Bernardijne de Roo j.d. van Ledegem in Vlaenderen

1643-04-25 (getrouwd 7 juni)
Joannis Cornelis van Swane, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Lauwijck met
Janneken Mariase j.d. van Dicksmuyden
Van h.w. getuycht de vader en moeder; dat hij vrij is blijct attest

1643-05-02 (getrouwd 25 mei)
Jan de Smit wedr. van Dijna Block met
Susanneke Teerlijncks j.d. van Aermuyden
Van h.w. getuycht de moeder; van s.w. is bij ons bekent

1643-05-02 (getrouwd 14 juni)
Jan Schaper, soldaet onder de compagnie van de Heer Cap. Lauwijck met
Margrijte Verser j.d. van Wetter

1643-05-25 (getrouwd 21 juni)
Jan Op en Neer j.g. uut lant van Hulst, soldaet onder de compagnie van Capiteyn Schotte met
Dyngentjen Meertens j.d. van Axel

1643-05-30 (getrouwd 14 juni)
Jacob van Damme, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur, wedr. van Jaquemijntjen Servaes met
Catelijntje Wolfers j.d. ut lant van der Neusen

1643-05-14 getrouwd te Axel
Gelaude Fremineurs wedr. van Lijsbeth Pieters,soldaet onder de compagnie van Cappit. Dubois met
Susanna Metselaers wed. van Adriaen Sijmonsen

1643-06-06 (getrouwd 28 juni)
Johan Benthel j.g. van Liefkenshoeck met
Tanneken Smits j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht de broeder; van h.w. de suster

1643-08-15 (getrouwd 20 september)
Jan van der Helst, soldaet van de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Maiken Vernimme j.d. van Axel

1643-08-29 (getrouwd 27 september)
Stoffel díHollander j.g. van Gent met
Francijntje Vijncke j.d. van Axel
Van s.w. getuycht vader en moeder; van h.w. de moeder

1643-10-03 (getrouwd 16 mei 1644)
Antoni Willems j.g. soldaet onder Cap. Dubois met
Mari Vogelaers wed. Pieter van der Elle

1643-09 ondertrouw tot Ysendijcke (getrouwd met attestatie tot Ysendijcke 27 september)
Willem Bolders wedr. van Dina van den Houte met
Sara Goossens wed. Cornelis Coulon

1643-10-24 (getrouwd 15 november)
Jacob de Kocq j.g. van Moerkerke met
Maiken Schockers j.d. uut lant van der Neusen
Van s.w. getuijcht de broeder; van h.w. de moeder

1643-12-05 (getrouwd 20 december)
Matthijs van der Boot j.g. van Haerlem, soldaet onder de compagnie van Cap. David Orliens met
Madelene Adriaens wed. van Daniel de Mont

1644-04-17 getrouwd te Axel
Pieter de Roo, soldaet van Capp. Du Bois met
Hubrechtjen Marinis wed. van Adriaen Kaimeulen

1644-03-03 (getrouwd 8 mei)
Victor Meijnjaerts j.g. van Coburch soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Tanneken van Hijfte j.d. ut lant van Gavere
Van s.w. sal blycken; van h.w. getuycht de moeder

1644-03-12 (getrouwd 3 april)
Clement Arentsen j.g. van Axel, dienende onder díHeer Cap. Steengracht met
Barbel Gijsel wed. van Hans Herculesen de Vogelaer
Van s.w. getuycht de moeder; van h.w. is ons bekent

1644 ondertrouw tot Aerdenburch (getrouwd)
Willem Teunissen, soldaet onder díHeer Cap. Seraeskerke met
Maiken Clercs wed. van Teunis Hussebout

1644-06-26 (getrouwd 7 augustus)
Johannes Perisel j.m. van ís Gravenhage, soldaet onder de compagnie van díHeer Aert van Seraeskerke met
Madelena Abrahams j.d. uut lant van Cassant
Van s.w. getuycht de vader; van h.w. vader en moeder

1644-09-27 (getrouwd tot Zierikzee)
Jan de Kock wedr. van Catelyntje Vernimmen met
Adriaentgen Jans j.d. van Zierikzee

1644-11-19
Ivon du Lan, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Seraeskerke met
Siscilia Rowel wed. van Jan Bande

1645-05-01
Philipus de Labeke wedr. van Sara Marinis met
Cornelia van Houte j.d. van Tholen
Van s.w. syn broeder; van h.w. ?

1645-05-20 (getrouwd 9 juni)
Jacob Cornelissen j.g. met
Anna Muijts j.d.
Beyde van Axel
Van s.w. getuijcht Johannes Claus oom; van h.w getuijcht vader ende moeder

1645-06-03 (getrouwd 23 juli)
Francisco Fernande j.m. van ít Pas bij Sluijs, soldaet onder compagnie van Commandeur Broucqsout met
Janneken Heij wed. van Pieter Kocqhuijt
Van s.w. blijct bij attestatie van den Commandeur; van h.w. getuijcht de suster Martijntje Heij

1645-07-15 (getrouwd 3 juli)
Bartelmeus Oorman j.g. van Ronse, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Christijna de Cij wed. van Pieter Vermeulen

1645-07-22 (getrouwd 16 augustus)
Abraham Hossepie wedr. van Adriaentje Dirrick, soldaet onder de Heer Cap. Seraeskercke met
Maria Croone j.d. van Baerendrecht

1645-08-26 (getrouwd 8 oktober)
Heyndrick van den Berge wedr. van Janneken de Bije, soldaet onder de compagnie van wylen Cromstringe met
Tenijne Hermans wed. van Maerten Paij

1645-10-07 (getrouwd 5 november)
Cornelis Simonsen j.g. met
Janneken Marinis j.d.
Beyde van Axel
Van s.w. getuijcht de broeder; van h.w. vader en moeder

1645-10-14 (getrouwd 29 oktober)
Lieven Vleeshouwer j.g. uut lant van Waes, soldaet onder de compagnie van den Commandeur Broucqsout met
Jaquemijntje Bijsack j.d. van Oelem uut West Vlaenderen

1645-10 getrouwd tot Hulst
Cornelis Adriaensen Ropsiele, van den Berghe met
Maeiken Bysack wed. van Gillis Buys

1646-02-10 (getrouwd 4 maart)
Clement Arrijs wedr. van Barbel Gijsels met
Sara Torens j.d. van Axel
Van s.w. getuicht de moeder; van h.w. vader en moeder

1646-04-07 (getrouwd)
Bernaert Seur wedr. van Margrijta Wijnberg, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Seraeskerke met
Janneken Jans wed. van Jan de Caliers

1646-04-14 (getrouwd)
Adriaen Thuijsschaver j.m. van Woestmeerbeec, Canonier op de Moerschanse met
Fijtje Muijrs j.d. van Dijsburch

1646-07-01 getrouwd alhier
Salomon Antonissen j.m. soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Seraeskercke met
Geertruijt Dirricks j.d. van Zierikzee
Van s.w. blyct bij getuijgenisse van sijn Cap.

1646-06-16 (getrouwd 1 juli)
Cornelis de Zeeuw j.g. van Biervliet, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Berbel Snijders j.d. van Axel
Van s.w. getuycht de moeder; van h.w. de vader

1646-06-23 (getrouwd 8 juli)
Pieter van der Heijcke wedr. van Grijtjen Halbers, soldaet van wijlen Cap. Steengracht met
Tanneken Visschers j.d. van Axel
Van s.w. getuycht de broeder; van h.w. vader ende moeder

1646-10-13 (getrouwd 4 november)
Thomas Thomassen wedr. van Janneken Mels, soldaet onder de compagnie van wijlen Capt. Cromstrie met
Abigael Hoelands wed. van Pieter Schudduijt
Van s.w. blijct bij attestatie; van h.w. getuijcht de moeder

1646-10-27
Guiliame Obe, wedr. van Geertruy van der Wijn, Sergant van díHeer Commandeur Mannemaker op Moerspeuij met
Barbel Thysbaert wed. van Marten Lauwereins

1646-10-27
Jan Poes j.g. soldaet onder de Heer Commandeur van Mannemaker met
Catelijntje Bartels wed. van Govert Albers
Beyde won. op Moerspuij

1646-11-10
Samson Reinoir j.m., soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Serooskerke met
Anna Roukoure wed. van Jan Leto

1647-01-12
Baltasar Cappers j.g. van der Tholen, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Janneken Costers j.d. van Axel
Van s.w. getuycht den Commandeur; van h.w. moeder en vader

1647-02-09
Baudewijn van Gaveren j.m. van Sinaijen met
Maria van Houte wed. van Gillis de Vogelaer

1647-02-23
Jan Riemens wedr. van Josyne van der Syp, soldaet onder de compagnie van díHeer Commandeur Broucqsout met
Madalena de Bruijne wed. van Boudewijn Boutersen

1647-02-23 ondertrouw ter Neusen
Jacob de Hont j.m. van Axel, soldaet onder de Commandeur Hoemaker met
Lijsebeth Robbers j.d. van Biervliet

1647-02-23
Jan Nojellis j.g. van St. Lauwereins met
Lijntje Vogelaers wed. van Gillis Gijssels

1647-03-03 (getrouwd 28 april)
Adriaen Pieter Joossen wedr. van Catelijne Saxen met
Geertjen Arents j.d. van Axel
Van s.w en van h.w. getuijgen de ouders

1647-03-30 (getrouwd 22 april)
Jan Nonnius j.g. van Vlissingen, soldaet onder de compagnie van Capiteyn Serooskercke met
Dijna de Vissers j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. vader ende moeder

1647-04-13 (getrouwd 10 juni den tweeden Pynxterdach)
Heindrick Smidt wedr. van Arianeke Vereeke met
Margriete Vereeke wed. van Jan Vereeke

1647-04-22
Epfraim Lebeke j.m. van Zierikzee met
Lijsebeth Palle j.d. van Ysendycke
Van s.w. getuijcht Mr. Christiaen ende syne huysvrouwe; van h.w. de vader

1647-04-27
Ritsert Beert wedr. van Janneken van Kraijnist, soldaet onder de compagnie van díHeer Capiteijn Serooskercke met
Jaquemijntje Vlamijncks wed. van Jaques de Pevere

1647-04-27
Remeus Janssen j.m. van Out Vlissingen met
Janneken Frans wed. van Stoffel de Hane
Van s.w. getuijcht de broeder, van h.w. insgelijcs

1647-05-04
Herman Janssen j.m. van Axel met
Lijsebeth van de Velde j.d. van Assenede
Van s.w. getuycht de vader

1647-05-04
Stoffel Rotman j.m. van Doorisele met
Lijsebeth Jans wed. van Heyndrick Smidt

1647-05-18
Jaques van Erwe j.m. van Gent, soldaet onder de compagnie van Seraeskercke met
Lijsebeth Vereeke j.d. van Mourbeke
Van s.w. ende van h.w. blijct by attestatie dat se vrij sijn

1647-08-17
Jan de Pree j.m. uut lant van Enegou, soldaet onder de compagnie van díHeer Cap. Serooskerke met
Neeltje Cornelis j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht de moeder; van h.w. insgelijcs de moeder

1647-09-07
Jan Pierssen j.m. van Kaprijc, Stellenaere op Beoostenblij met
Francijntje Cornelis j.d. van Oosburch, op Moncado Beoostenblij

1647-10-07
Marinis Ellaert j.m. van Axel met
Janneken van Steenbergen j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht de vader; van h.w. de moeder

1647-11-09
Cornelis Mussebroeck geb. van Maldegem, soldaet onder de compagnie van wylen Steengracht met
Tanneken Visschers wed. van Pieter van der Eycken
Van s.w. de broeder Pieter Mussebroeck; van h.w. vader ende moeder

1648-02-13
Johan Ruijsentvelt de jonge, van Vlissingen met
Josina Vijncke j.d. van Axel
Van s.w. getuijcht de vader; van h.w. de moeder

1648-03-21 (getrouwd 13 april)
Antonij Ferdinande j.m. van Bergen Henegou, soldaet onder de compagnie van Cap. Serooskerke met
Josina Antonis j.d. van Mourbeke
Van s.w. getuijcht de broeder; van h.w. Martijna Karels

1648-04-18
Christiaen van Schore j.m. van Ramscappel, dienende onder díHeer Commandeur Broucqsout met
Pieternella Braems j.d. van Berchem
Van s.w. getuijcht de Serjan Messu; van h.w. de moeder

1648-04-18
Jan Kerpentier j.m. van Eklo met
Francijne Adriaens j.d. van Axel
Van s.w. alsoock van h.w. getuijcht de moeder


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net