Axel, transcriptie weesboek 1491-1505(1522)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet (2005)

het origineel bevindt zich in het Rijksarchief in Kortrijk (B), in het familiearchief d'Ennetières;
een digitale kopie is aanwezig in het archief van de gemeente Terneuzen te Axel, inv.nr. 3001


Het eerste nummer is het nummer van de foto (archief Axel),
het nummer tussen haakjes is het nummer zoals dat voorkomt in de tekst.

- deze transcriptie als Worddocument, incl. persoonsindex (gezipt, 100 KB) -

 

 

DSC08705R (24)
Pieter de Paeu ende Willem de Paeu fs Willem als wettelicke voochden van Calleken Lauwerys Paeus dochtere, van tvaderlijcke sijden. Inghelijx Gillis Stepman ende Jacop Ellewout als wettelicke voochden van den selver weesen ende dat van den moederlicken sijden. Ende hebben te samen overghebracht de versterffte van zijnen vadere ende van zunder moedere de somme van 24 £ gr. havelic goets vlaemscher munten. Ende noch soo heeft de voorsc. weese 4 sc.gr. tjaers arvelicke rente. Versekert op twee ghemete landts ligghende inde parochie van Boostenblie in Houwendijc. Waeraf dat den gront Pieter de Paeu toebehoort. De voorsc. 24 £ gr. rusten onder Martin op scoudre ende anderssins. Ende de voorscreven voochden sun borght elc over den anderen ende een voor al. Aldus ghedaen den 25e dach in meye anno 91

Cornelis de Brune voocht van Willem Wouterssen kinde tgoet. Grot zijnde van den moeders weghe vier pont grooten. Rustende onder Willem Wouterssen. Versekert met zijnen stede daer hij in woont, staende in de Copystrate

DSC08706L
Jan de Muenc ende Cornelis Backere als wettelicke voochden van Jan Lauwaerts kindren, die hij hadde bij Catelyne Pieter Boyes dochtere. Te wetene Hughekint, Copkun, Willekin ende Betkin, alle ghesusters ende broeders. Ende dit van den moederlicke sijden. Ende bringhen over den staet van den selven kinderen goede. Groot sijnde, hoghelijc ghelaest bij eede ghelijc dat behoort, de somme van 9 £ gr. vlaemsscher munten. Havelic goet ghedaen bij huutcoope. Ende waert bij aldien dat de kinderen storven sonder huer, soe sal Jan Lauwaert betaelen met 8 £ gr. binnen vier jaeren daernaer. Dies soe moet Jan voorsc. de voorsc. kinderen houden. onvermindert huers goets. Ende boven desen, soe hebben de selve kindren metten vadere 8 ghemeten arven. Op al dien dat hij se ghelossen can van den renten ende van ghescote, Jan Lauwaert stelt in voormen van sekere sun stede, daer hij nu ter tijt in woent, al soe als se ghestaen ende gheleghen es. Ende voort alle sun goet, ghewonnen ende onghewonnen. Ghedaen den 25e in mey anno 91

DSC08706R (25)
Jan Meeus als voocht van den kinderen van Jan Ni..tuus. Ende dat van tvaders weghe. Ende brinct over den staet van den selver weese goede, hoghelic gheloeft bij eede, ghelijc dat behoort, de somme van 12 £ gr. vlaemsscher munten. Rustende onder Jan Meeus. Ende stelt in voormen van sekere al sun goet, present ende commende. Aldus ghedaen den 18e dach in sprockele anno 91. Dese kinde goet es ghemindert twee pond groten bij causen dat Cornelis Weyne de jongste kindren ghehouden heeft. Ende heeft dese twee ponden groten Jan Meeus wettelic afghewonnen bij rechte voor de wet van Axelambacht. Noch es de selve Jan Meeus ghehouden, can hij dese kindre goet meer bevinden, dat wert hij altoos ghehouden te kercke te bringhen. Ende op zijnen goet ghedaen. Int scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 4e in meye anno 96

Jan Witte vuecht van Wouter Beelaerts outste kindren, die hij wijlen hadde bij Jan Witte suster. Waeraf dat der weesen goet groot es 18 £ gr. ende twee ghemeten erven met zulcken rente als der huuct gaet. Welcke voornoemde 18 £ gr. rusten onder Wouter Beelaerts. Ende de arve gaet Wouter bedriven zonder pacht te gheven, al so langhe alst de kinderen mett hem wonen. Voort heeft Wouter Beelaerts ghestelt de stede daer hij op woont, in den handen van Jan Witte, met allen de ghelaghen diert toe behooren, in vormen van zekere totdat de weesen ten vulle betaelt zullen wesen. Noch hebben de zelve weesen 2 £ 10 sc.gr. commende van haerlieden grotemoeder. Rustenden ooc onder den zelven Wouter. Ende bij aldien dat tcrepel meyskyn sciede huten huuse, zo es Wout Beelaert ghehouden tvoornoemde goet over te legghen ende te betaelene binnen eenen halven jaere daernaer. Noch hebben de zelve weesen bij ghiften van Wouter Beelaerts tweede wive, 30 sc.gr. Rustende onder den zelve. Te betaelen in ghelijcken.
Actum den 12e in desember, 96

DSC08707L
Item Gillis Stepman ende Pieter de Coninc als wettelicke voochden van Pieter Clinckerspoors kindren, die hij hadde wijlen hadde bij Kateryne Joos Veesaerts dochtere, in saligher memorien. Waer af dat den uutcoop ghedaen es van al den havelicken goeden jeghen Pieter Clinckerspoore voorsc. als vadere van den kindren, hoghelic gheloeft bij eede, ghelijc dat behoort, de somme van 11 £ gr. vlaemsscher munten, boven alle commere. De welcke somme sal rusten onder Pieter Clinckerspoore. Dies moet hij de kindren houden etende ende drinckende, ghecleet, ghereet, redelic ende tamelic naer sinen staet, onvermindert haers goets, tot huerder bejaerte. Ende waert bij aldien dat dese kinderen storven voor huer bejaerte, so sal de voorsc. vadere ontstaen met 10 £ gr. en die betaelen binnen 2 jaeren naer toverlijden van den kinderen. Ghedaen den 22e in meye, anno 91

Item noch hebben dese zelve weesen met haeren vadre onverdeelt de heelt van 12 ghemeten woestijne. Ende noch de heelt van 5ghemeten ende noch de heelt van eenen ghemet. Versekert met Pieter Clynckerspore ende Maertin Clinckerspoore zijnder broere. Anno 98, in novembre den 21e. Bij Laureys van der Haghe, Maertin Tac ende huer ghesellen.

DSC08707R (26)
Pieter Hallinc als wettelic voocht van den weduwe van Jan Smet ende Leys Snoer fs Wouter als wettelic voocht van den kinderen Jan Smets van tvaderlicken sijden. Ende bringhen over den staet van den weesen goede, hooghelic ghelaest bij eede, ghelijc dat behoort. Eerst een huus ghelic dat ghestaen ende gheleghen es met vier ghemete land, lettel min ofte meer. Ligghende in de parochie van Boostene in de Vellecopstrate. An de suutsijde ghelant Lauwereys Struvinc ant oostende. An de noortsijde ende an twestende tstrate. tStrate dat hemlieden toecommen ende verstorven es bi den overlijdene van Willem Smet, hueren hoom. Ende noch soe hebben de voorsc. kinderen twee ghemeten arven. Ligghende in de selve jeghenhede. An twesten tsTravenstrate. An de suutsijde ghelant thoir Hughe Boene. Ande noortsijde ghelant Michiel Struvinc. Ende noch soe hebben de voorsc. kinderen anderhaelf ghemet landts dalinghen.

DSC08708L
In scependom van Andries de Munc, Ghysels Lauwaert ende huer ghesellen, anno 94

Laureys de Mytere vuecht van den kinderen van Willemvan den Nyese, van den moedersijde. tGoet groot zijnde onderWillem van den Nyese rustende, acht ponden groten. Den 25e in sporkel 92 naer Utrecht compareerde voor scepenen te wetene Olivier de Vueghelare, Claeys Pierssen, Pauwels Danssen fs Willem, mitgaders Jan de Jonghe in huwelijcke hebbende Paesschine de dochtere van Willem van den Nyesen. Als … de ge vuecht van den somme van vier pond groten te ouden van Hubrecht van der Laere. Voorsc. scelden den voocht duechdelic quite.

tGoet van Jan van den Berghe kindren es groot 2 £ 8 sc.gr. Overghebrocht bij Willem Wouterssen die de moeder van den zelven kinderen in huwelicke begrepen heeft. Ende onder hem rustende. Ghedaen bij Salardin van der Moere, Maertin Tac ende haer ghesellen. Anno 96, den 12e in april

Jan de Vos vuecht van Jan Blye kinderen die hij wijlen hadde bij Marye Blyen zijnen eersten wive was. tGoet groot zijnde 6 £ gr. Hieraf moet van costen 4 sc.gr. Rustende dese voorsc. onder Jan Blye, vadre van den kindren. Versekert op hem ende op al tsijne. Ende wettelic borghe Cornelis de Brouwere
Actum den 12e in maerte anno 96 naer tcours van Uutrecht. In scependom van Salardun van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen

DSC08708R (27)
Ic Ellewout over Jan Danssen als wettelic vuecht van Pieter Dancssen kindren, ende dat van vaders weghe. Ende brinct over den staet van den selven weesen goede, hooghelic ghelaest bij eede ghelic dat behoort, de somme van 12 £ gr. vlaemsscher munten. Toecommende van cope van moere. Rustende onder Jan Dancssen. Te betaelne met 3 £ gr. tsjaers. Waeraf dat teerste payment valt te Ste Jansmisse 91 ende alsoe voort alle Ste Jansmisse 3 £ gr. totten vulder betaelinghen. Te betaelne met alsulken ghelde als dan cuers ende gave hebben sal in Vlaendren.
Item noch 7 £ gr. toecommende van coope van den stede daer de zelve Pieter Dancssen op woende. Te betaelne met eene pondt groten sjaers. Vallende alle jaeren te Ste Jansmisse. Waeraf teerste payment valt te Ste Jansmisse 91. Te betaelne met sulcken ghelde als boven.
Item noch thachste deel van 52 £ gr. Te betaelne binnen achte jaere. Toecommende van den versterften van haerlieder grootvrouwen. Waeraf dat teerste payment valt te Ste Jansmesse 91.
Item noch vier ghemete arven, lettel min ofte meer. Ligghende in diversche perseelen in de heveringhe van Boostene.
Item noch vijf ghemeten landts ligghende an Hoochwaerfdreve. Aan de suutsijde de selve dreve. An hoostende tGravenstrate, an twestende Hoochwaerf. An de noortsijde ghelandt Pieter IJsbaert, in een jeghenhede heet Stockemoer. Welc landt Pieter Boene cochte jeghen Willem Stepman ende gaf daer op 6 £ 4 sc.gr. Ende desen coop staet in der weesen handen. Ende was ghedaen int jaer 86.
Aldus comt de gheheele somme sommarum 31 £ 14 sc.gr. Rustende onder Jan Dancssen.
Item noch 8 £ gr. soude wesen der weesen goet, maer bij fouten van den orloghen, van brande ende andersins soe dat onder huer niet meer te ghecrighen en es. Ende heeft al gheghevene dat soe heeft. Ende om dies wille dat soe moedere es van den kinderen van ons ontsien van den sonden, sun de vrienden tevreden. Ende soe heeft de kindren ghehouden ende al soe vercoevert de kindren sullent vinden.

DSC08709L
Item den coop van den 5 ghemete lands ende dander sijde ghescreven staen groot 6 £ 4 sc.gr. Ghecocht jeghen Willem Stepman als vercooper ende Pieter Boone als coopere. Jan Pinsaert ende Coppen Pinsaert, vervanghen bij eede, dat hemlieden wel kennelic es dat Willem Stepman voorsc. dit voorscreven landt vercocht Pieter Boone om 6 £ 4 sc.gr. Die WillemStepman ontfanghen heeft van Pieter Boone. tLandt staende nu in den handen van den weesen. Van Pieter danoff ghedaen den 28e in meye anno 91. In scependom Andries de Muenc, Jan Dierman ende huer medeghesellen

Item noch boven desen zo zullen de weesen hebben tghuent dies hem verstorven sal zijn van haerder moeyen, twijf van Heynric Vriesen was, in saligher memorien.

Jan Dancssen over hem zelve ende vuecht van zijn suster kinde Cornelia, die Cornelis Clinckerspoor ghetroudt hadde. Ende noch verwaert hij Jan Hauwaert die zijn sustere ghetrouwt heeft. Scelt quite Pauwels Danchssen als soon van Jan Danchssen van al dat zijn vader soude in muechen sculdich gheweest hebben. Ter presensie van scepen Jan Brune, Olivier de Vueghelaere ende Willem Mul. Dies ghedaen den 3e van mey, 1513 naer Huutrecht

DSC08709R (28)
Jan Dancssen als wettelic voocht van Joos Boone kindren, te wetene Pierken, Caelleken ende Betkun, ghesusteren ende broeders. Ende dat van tvaders weghe. Ende brinct over den staet van den weesen goede dat hemlieden ghebleven ende verstorven es van Joos Boone, hueren vader. Hoghelic gheloeft bij eede, ghelic dat behoort, de somme van 15 £ gr. vlaemsscher munten. Havelic goet rustende onder Pieter Snouc fs Pieter, als begrepen hebbende in huwelijck de moedere van den voorsc. kinderen. Ende noch soe hebben de voorsc. kinderen in arven de helft van 5 ghemeten landt. Ligghende met dier moedre onverdeelt onder bedrijf van Pieter Snouc voorsc. Ende Pieter Snouc stelt in voorme van sekere alle sun goet, ghewonnen ende ongehwonnen, present ende toecommende. Ende dies soe moet de voorsc. Pieter Snouc de voorscr. drie kinderen houden tot hueren bejaerten, onvermindert huers goets, ende tkneckun ter scole gaende. Ghedaen den 20e in maerte, anno 91. Ende hierop heeft Pieter Snouc betaelt den claert om den staet van den goede te makene ende in den bouc te scrivene, eenen gouwen guldene

Noch hebben de voorsc. weesen bij versterften van Jan Dancssen wive was, overghebracht bij Pieter Andriessen als vuecht, de somme van twintich schellinghen groten ende eenen ghemet erven ende tvierde onder tbedrijf van Jan Dancssen. Ende 20 schellinghen groten. Ooc rustende onder den zelven. Hieraf es borghe Pieter Andriessen ende Wouter Scapere. Huutghedaen bij Wouter Scapere als voocht.

DSC08710L
Pieter Maertun als wettelic vuecht van WillemPauwels kindren ende dat van den moederlicke sijde. Ende brinct over den staet van den selver weesen goede dat hemlieden ghebleven ende verstorven es bij den overlijdene van hueren moeder, ende van Steven Gheert ende oec van den versterfte van Andries de Muenc. De somme groot sijnde 12 £ 16 sc.gr. Daeraf dat rust onder Willem Triest 7 £ 15 sc.gr. Ende noch 30 sc.gr. onder Jan Witten in Drientheit. Ende onder stede daer Steven Gheert placht te woenene, commen de voorsc. kinderen 28 sc.gr. Ende tander rustende onder Pieter Maertun. Ende noch soe hebben de voorscr. het vijfste deel van vijf vierden arven. Ligghende in West Saemslacht. Ende moet deelen in vijf perseelen. Te wetene Jan Lems kint, Jan Moenaert kint, Willem Pauwels, Katenelle Moenaerts.
Item dese voornoemde seven pond vijftien schellinghen groten die hier voren staen op Willem Triest, die zijn nu rustende onder Pieter Maertun als vuecht van den voorsc. weesen. Ende noch insghelijcx tghuent dat staet op Steven Gheert, es ooc rustende onder den zelven Pieter Maertun ende Willem Triest. Ende de stede daer Steven Gheert woonde es ooc onsleghen. Dit ghedaen ter kennesse van scepenen. Actum den 26e in april anno 94

Jan Lauwaert als wettelic vuecht van Jan Moenaerts kindren van den moederlicken sijden. Ende brinct over den staet van den selver weesen goede, hoghelic gheloeft bij eede, ghlelic dat behoort. Groot sunde 20 sc.gr. Rustende int ster[f]huus van Steven Gheert ende van Andries de Muenc.

DSC08710R (30)
Gillis Stepman ende Jan Scolpaert als wettelicke voochden van Jan Coecxs kindren. Verstorven van vadere ende moedere. Te wetene Joesyne, Nele ende Maeye. Ende bringhen over den staet van den selven weesen goede, hooghelic ghelaest bij eede, ghelijc dat behoort, de somme van 11 £ 13 sc.gr. vlaemsscher munten ende twee ghemeten twee hondert ende vichtich arven, deelende op de vier kinderen. Welc havelic goet rust onder de hoyrie van Lauwereys de Paeu ende onder de hoyrie van Jan Harent, naer thuutwijsen van eenen wettelicken brieve. Gheseghelt met Wouter Myl en Jacop Stepman seghele. Overghebrocht bij Lauwereys de Paeu ende Jan Harent die vuechden waeren voor Gillis Stepman fs Bouwen ende Jan Scolpaert. Hieraf moet gaen de costen van den eersten vuechden ende van den laesten ende van settinghe ende anders, toet den daghe van nu ghedaen, den 13e in Wedemaent. Gillis Stepman ende Jan Scolpaert borghe over den anderen.

(in de kantlijn: Alle ghehuwet ende gheassisteert)

Jan Scolpaert als wettelic vuecht van Willem Croecxs kinde van den moederlicken sijden, dat hij hadde bij Soeten de dochtere van Jacop Lupsen. Ende brinct over den staet van den selver weese goede, hooghelic ghelaest bij eede, ghelijc dat behoort. De somme van drie groten vlaemsscher munten. Rustende onder Willem Croec. Versekert op hem ende op al tsijne. Ende de weese ghehouden, onvermindert huer goets tot haerer bejaerte. Soe heeft hij 3 jaerdach met eene pond groten tsjaers naer de doot van de kinde. Ghedaen den 13e in wedemaent, anno 91

DSC08711L
Andries Dieraert ende Pieter Scuuf fs Pieter als vuechden van Baerbelken Cornelis Baelsoen dochtere. Ende brinct over den staet, hooghelic ghelaest bij eede ghelijc behoort, de somme van 3 £ gr. vlaemsscher munten. Rustende onder Andries Dieraert. Ende stelt in voormen van sekere al sun goet, ghewonnen ende onghewonnen, present ende toecommende. Ghedaen den 14e in Sporkele anno 93

Pieter Theeus ende Willem van den Nyesen ende Cornelis Tulpin vuechden van Jan Heynssen kinde, van den versterfte van zijnen moeder. Daeraf dat rust onder Pieter de Clerc 37 sc.gr. Ende onder Jacop de Goes 30 sc.gr. Onder Christiaen van den Groe 16 sc.gr. ende 20 roen erven. Ende es ghebrec an de personen daert goet onder rust, zo zijn de vuechden borghe. Ghedaen bij scepenen Andries de Munc ende Jacop Stepman. Actum den 11e in novembre 96.

Willem Witte ende Pieter Willaert vuechden van Ysin sBrouwers kinde. tGoet groot zijnde twintich pont vier scellinghen groten. Waeraf dat rust onder de moeder van den kinde 7 £ 4 sc.gr. Daerboven es borghe Jacop Yssinne haer broedere. Ende onder Willem Knuyt 7 £ gr. naer thuutwijsen van eender wetten kennesse. Te betaelne binnen vijf jaeren. Noch heeft de zelve in kateylen ghescat ter sommen van 6 £ gr. Noch heeft de zelve drie ghemeten erve. Ligghende in West Saemslacht met zulcken renten als der huut gaen. Ghedaen bij Andries de Munc ende zijn medeghesellen, den 12e in hoymaent 97

DSC08711R XXX (30)
Huughe Eeckelaere als vuecht bedeghen van Maeyken, het kint Huughe Brecmans. Ende dit van svadersweghe. Ende brinct over den staet van den selver weesen goede, hooghelic ghelaest bij eede, ghelijc dat behoort. De somme van aecht pondt groten vlaemsscher munten. Havelic goet rustende onder Adryaen Bastaert. Versekert op hem ende op al tsijne. Ghedaen den 28e in Sporkele, anno 93

Jan de Mytere als vuecht bedeghen van den selven Maeyken ende dit van den moederlijcke sijde. Ende brinct over den staet van den selver weesen goede, dat hem bleven ende verstorven es bij den overlijdene van sijnder moedere. De somme van vier pondt groten vlaemsscher munten, hoghelic gheloeft bij eede, ghelijc dat behoort. Ende dit rustende onder Adriaan Bastaert. Versekert op hem ende op al tsijne, ghewonnen ende onghewonnen, present ende toecommende. Ghedaen den 28e in Sporkele, anno 93

DSC08712 L
Jan Dierman als vuecht van Claeysken Pierssen fs Pieter met Claeys Pierssen als vuecht van den voorsc. Claeyskyne. Ende bringhen over den staet van den voorsc. weese. De somme van 74 £ gr. vlaemsscher munten. In havelijcke goede rustende onder Jan de Jonghen 47 £ gr. ende onder Jacop Willaert 27 £ gr. Ende elc van hemlieden stelden in sekere al huerlieder goet, ghewonnen ende onghewonnen, present ende toecommende. Ghedaen den 9e in wedemaent, anno 93. In scependom Salardun van der Moere, Maertin Tac ende huer medeghesellen

Jan Dierman als vuecht van Claeyskun Pierssen fs Pieter met Claeys Pierssen als vuecht van den voorsc. Claeyskyne. Ende bringhen over den staet van den voorsc. weese. De somme van 40 pondt groten vlaemsscher munten. In havelicke goede rustende onder Willem de Waele. Versekert op Willem voorsc. op hem ende op al tsijne ende al voren de stede met al datter toebehoort. Ende noch so heeft de voorsc. weese een stede daer Jacop Willaert uut ghevlucht es. Ende daeraf en vinden de voorsc. vuechden gheen baete af.
Actum den 13e in semptembre 98. In scependom van Pieter Sac, Jan Dierman.
Noch es de selve weese bestorven van Daeneel Pieterse sijnen neve de somme van 2 £ gr.

DSC08712R XXXI (31)
Willem de Jonghe ende Ysun de Jonghe als vuechden van Everdey Jonghe kindren ende Lysbette Wulffaerts, huerlieder sustren. Te wetene Betkin, Grietkin, Glorytun ende Jaenkun. Bringhen over den staet, hooghelic ghelaest ghelijc dat behoort. Elcx kint goet groot sijnde 12 £ gr. Cot. tsame 48 £ gr. Ende noch ses ghemeten erven onder hem vieren onverdeelt. Ligghende in de everinghe van West Saemslacht. Ende de voorscreven kindren houwen van etene, van drinckene, ghecleet, ghereet, redelic ende tamelic, onvermindert haerlieden goets totter tijt dat sij huwelijc doen sullen. Ende de voorsc. vuechden stellen in voormen van sekere al huerlieder goet, ghewonnen ende onghewonnen, present ende toecommende. Ghedaen den 14e in wedemaent, anno 93. In scependom Salerdun van der Moere, Maertun Tac ende huer medeghesellen.
Dese voornoemde weesen sitten in ghemeenen goede bij consente van scepen Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 24e in april, 97

DSC08713L
Pieter Stepman als vuecht van Caelleken sunder sustere. Ende brinct over den staet van den selver weesen goede. Groot sijnde 18 £ gr. vlaemsscher munten. Havelic goet verstorven van vadere ende van moedere. Ende voort het vijfte deel van seven ghemeten erven, ligghende in de heveringhe van Boostene. Ende voort soe moet Pieter Stepman voorsc. de voorsc. weese houden van alle costen, settinghe ende ghescoot, also langhe als de weese met hem sun sal. Ghedaen den 12e in hoymaent, anno 93. Int scependom Salardun van der Moere, Maerten Tac ende huer medeghesellen.

Jan Witte Laureyss blijft zyttende in ghemeene goede met zijnen kindren, in winninghe ende in verliese. Bij consente van scepenen Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen
Actum den 8e in octobre 96

DSC08713R XXXII (32)
Pieter Robin als wettelic vuecht van Jan Robins kindren. Te wetene Betkin ende Maeykin. Verstorven van tvaders sijde. Ende brinct over den staet van den selven kindren goede. Groot sunde seven pondt groten vlaemsscher munten. Havelic goet twelcke hemlieden ghebleven ende verstorven es bij den overlijdene van Jan Robin hueren vadere was, saligher memorien. Hier af rustende vijf pondt groten onder Maes Cappen, als begrepen hebbende twijf van Jan Robin was. Ende twee pondt groten rustende onder Pieter Robin als vuecht. Versekert op hemlieden ende op al tsijne, ghewonnen ende onghewonnen, present ende toecommende. Ghedaen den 20e in hoymaent, anno 93. In scependom Salardun van der Moere, Maertun Tac ende huerlieden medeghesellen. Noch hebben de selve drie coeyen.
Actum den 21e in novembre 98. Bij Laureys van der Haghe, Maertin Tac ende huer ghesellen.

Adryaen Moen ende Jacop Scapere fs Cornelis quamen te boucke den 13e in wedemaent, anno 94. Het tgoet van Maeskin Pieter Gheerts kinde. Hem verstorven van Duuven sunder moedere ses pondt groten vlaemsscher munten. Ende drie pondt tien scellinghen groten vlaemsscher hem verstorven van Lysbette Scapers sunder grootvrouwen. Cot. tsamen 9 £ gr. Al rustende onder Adryaen Moen. Te betaelene binnen aecht baemissen ende aecht paymenten. Ende elc payment bedraecht 23 schellinghen neghen den.gr. tHeerste payment te baemisse 92 bedraeghende 23 sc. 9 den.gr. Ende also voort van baemisse te baemisse totter vulder betaelinghen. Te betaelene met al sulcken ghelde als telcke daghe van paymente mijn gheduchte heere sal doen ontfaen van sijnen renten ende domeynen binnen Vlaendren. Versekert op Adryaen voorsc. ende op al tsijne. Ende voort so heeft de voorsc. weese een ghemet aerven. Hieraf ligghende de tweehondert roeden in West Saemslaecht ende hondert roeden ligghende in Huughe Hemelspoldre

(in de kantlijn): Dese weese es huerselfs vuecht ende es met bewijse tevreden. Ende onslaet de vuechden.

DSC08714L
Den 17e in meye anno 94, zo quam te boucke tgoet van Pieter Maertins kinderen, die hij wijlen hadde bij Lysbette Laureys Sacs dochter, in zaligher memorien. Overghebrocht bij den vuechden, te wetene Boudin Sac ende Laureys Bonte fs Pieters. tWelcke bedraecht zuver net boven allen commere, de somme van tien pond groten vlaemssche munten. Rustende onder Pieter Maertin als vadre van den zelven kindren. Te betaelen tender bejaerte van den kindren. Ende bij aldien dat de kindren aflivich worden voor huer bejaerte, zo sal de selve Pieter betaelen den hoyre van dien met 9 £ gr. Ende dat binnen 8 jaeren. Elc payment ghelijc ghedeelt. tHeerste vallende binnen eenen jaere naer thoverlijden van den leste kinde ende alsoo voort alle jaere achtervolghende. Voort es de selve Pieter ghehouden zijn kindren te houdene van allen oncosten, uuyteghedaen zoenelicke saeken ende sheeren huutvaerden tot dat de weesen bejaert zullen zijn. Voort es noch de zelve ghehouden de kindren ter scolen houden gaende, drie jaeren zonder hueren cost. Ofte hemlieden daervoren gheven ses ponden groten. Voort stelt de zelve Pieter in der vuechden handen als over de voorsc. weesen in voormen van zekere, zijnen behuusde stede met allen den lande ende ghelaeghen diere toebehoren, daer hij nu ter tijt op woont. Boven desen hebben de kindren een half vierde erve, ligghende onder de voorsc. stede

(onderaan geplakt): 38 voort .e…i… insghelijcx. Voort mede noch de rekeninghen, ooc van de ghelijcke jaerschaeren als (weg) van der heerlicheden ende balliunaige van de (onleesbaar)

DSC08714R XXXIII (33)
Den 23e in meye anno 94, zo quam te boucke tgoet over Tellekin Jan Moenaerts dochter. Overghebrocht bij Jan de Paeu als vuecht van zijns vadre zijde. Bedraghende de somme van 3 £ 10 sc.gr.. In havelicken goede zuuvere net boven allen commere. Rustende onder de moeder van den zelve kinde. Die es zu tzelve kint ghehouden te houdene, onvermindert huers goets totter zijnder bejaerte. Ghehuwet.

Jan s ende Pauwels Bant vuechden van Jacop Ghysels kindren. Verstorven van vadere ende moedere. tGoet ghepresen zijnde 2 £ 10 sc.gr. onder hem vijfven. Cot. elc 10 sc.gr. Dat hebben zij an een stede daer zij op woonen. Ende houden die te samen. Ghedaen bij scepenen Pieter Sac, Jan Dierman ende huer ghesellen
Actum 9e in meye 98

Pieter Vrombout ende Pieter Stepman vuechden van Pieter Vesaerts kinde. Groot zijnde 5 £ 3 sc. 4 den.gr. Rust onder Jan Ysbaert 2 £ 10 sc.gr. ende onder Jacop Everdey 2 £ 13 sc. 4 den.gr.
Actum den 15e in hoymaent 98. In scependom Pieter Sac, Jan Dierman ende huer ghesellen. Ende zijn zekere de personen daer tgoet onder rustende es.

DSC08715L
Den 23e in meye anno 94, zo quam ten boucke tgoet van Maerten Basterts dochtere kinderen. Hanneken, Boen ende Neelken, die zij hadde bij Claeys Boene. Waeraf dat goet bedraecht, commende van Margriete haerder moedre, de somme van 24 £ gr. zuver net boven allen commere. Overghebrocht bij Adriaen Bastaert als vuecht van den zelve kinderen. Ende daervoren stelt in vormen van zekere tzijne ende al tsijne. Ende belast breeder zekere te doene alst scepenen believen zal.

DSC08715R XXXIIII (34) Munc
Actum den 6e in hoymaendt anno 94, zo quam te boucke tgoet van Hannekyn Claes Bastaert fs Willem. tWelcke hem bleven es van Maeye Maes zijnen moeder in zalicher ghedachten. Overghebraecht bij den vuechden Jan Steven ende Jacop Jacopssen. Grot zijnde 3 £ 16 sc.gr. vlaemsscher munten. Rustende onder den voorsc. Jacop Jacopssen 18 sc.gr. ende onder Jan Steven 12 sc.gr. Cot. saeme 30 sc. Ende dander 2 £ 6 sc.gr. es noch sculden Gheleyn Moenaert. Te betaelen binnen 4 baemesse. Elc payment ghelijc ghedeelt. Waeraf den eersten baemesse gheviel in tjaer 93. Voort stellen de vuechden in vormen van zekere thuere ende althuere, elc voor de somme alzo verre als hij onder hem heeft ofte hebben sal.

Jacop Huussen vuecht van den kinde van Pieter de But. Waeraf dat rust onder de grotemoeder vier pont vier schellinghen groten. Versekert met eenen sticke lants van 4 ghemeten ofte daerontrent. Ligghende in Hulsterambacht jeghen Maerten Paepen o..rt, nu Michiel Struvinc. Zuut en west sGravenstrate, oost ende nort Claes Boene
Pieter Lauwaert es ooc sculden der zelve weese van eender coe ende van eenen veerse 26 sc.gr. Commende van zijn moedersweghe.
Item noch rust onder Jacob Huusse 26 sc.gr. Commende van eender regghe van moere van Maertin Papen. Item noch heeft de zelve weese 7 ghemeten ondersoucq, commende van den zelve Maertin Paepen zijne grotheere. Item noch heeft de zelve weese twee pont, ooc commende van den moedere weghe. Rust onder Pieter de But, zijne vader.
Actum 95

DSC08716L
Dit naervolghende es den staet van den weesen goede van Pieter Roele, van svaderszijde. Overghebrocht bij Adriaen Moen als vuecht ende Pieter Moenaert als bijstander. Waeraf de zomme bedraecht dertich schellinghen groten vlaemsscher munten. Rustende onder de moedere van den weesen. Voort es de zelve moeder ghehouden huer kindren thouden tot haerder bejaerten, onvermindert huers goets. Voort stelt de zelve in vorme van zekere in den handen van den voorsc. vuechden de stede daer zij op woont met 3 ghemeten lants daeronder ligghende. Dat nyet te belastene noch te beswaerne, voordat de weesen te vulle betaelt zullen werden van den voorscreven zomme, ofte ten waere bij consente van den vuechden ofte op goede suffisante zekere.
Actum dem 28e dach in maerte, anno 95. In scependom Pieter Sac, Jan Dierman, Jan de Cru…. ende huer medeghesellen.
Dese een weese es ghehuwet.

Dit nu volghende es den staet van den weese goede van Jacop de Vos. Overghebrocht bij Willem Lanckere ende Jan Vuerddenoot als vuechden van den zelver weese van svaders zijde ende van den moeders zijde. Te wetene van vaders zijde 6 £ gr. licht ghelt. Te wetene den anders gelden ten 10 sc.gr. Ende andre ghelt in aevenante rustende onder Willem Neuyt. Ende noch 19 sc. rustende onder Willem Lanckere goets ghelts, ghelijc daghelijcx gaet. Ende noch onder den zelve 14 sc.gr. licht ghelt de vierrijsers ten 10 gr.
Item noch diverssche gheweelen? ghescat voor 23 sc.gr. Ende bij aldien dat zij meer ghelden ofte min dat sal zijn ter weesen profijte of te scaede. Item noch heeft de zelve weese van huerder moederzijde ghedaen bij huutcoope jeghen Jan Cleyne, de somme van vijf pond groten. Ende noch een pond groten der zelver weese toegheleyt in kisten mede van zijnen moeder. Cot. saeme ses pond groten.

DSC0816R XXXVIII (38)
Pieter Sac ende Jan Dierman
Pieter Andriessen als vuecht van Joos Bens kindren van svaders zijde.

Dit nu volghende es den staet van den goede van Jan Wulfaerts drie kindren. Overghebrocht bij Jan Dancssen als vuecht van alle tgoet dat den zelven kindren verstorven es van vadre ende moedre, en van Cornelis Wulfaert Christiaens. Al tsaeme bedraghende 27 £ gr. vlaemsscher munten, zuver net boven allen commere. Totten daghe van eedent den 24e in meye anno 95.
Noch hebben de zelve in arven met zulcken renten als daer huut gaet, eerst een busken groot 1 ghemet. Noch 4 roeden meerschlants ligghende met Jan Dancssen onverdeelt. Noch 1 ghemet 32 roeden of 33 roeden, lettel min of meer, ligghende achter Jan Pintsaerts. Noch comt den zelven uuten sterfhuuse van Heyneric Vriese wijf was, huerder moeyen, tsevendeel van 7 ghemeten ende arven. Ende noch tsevendeel in een moerbeslacht toebehorende onsen gheduechte heere, groot een half bunder ofte daerontrent. Jan Dancssen borghe op tzijne ende al tsijne present ende toecommende.

DSC08717L
Dit naervolghende es den staet van den kinde van Jan de Rav….baere. Van tvaderlijcker sijde gheen goet. Ende van den moederlijcker overghebrocht bij Jacop Liefdey als vaderlijcke sijden. Ende Pieter Valcke ende Davit Valcke van den moederlijcke sijden. Ende bringhen over den staet, hoghelijc ghelaest bij eede ghelijc dat behoort, de somme van twaelf pondt groten vlaemsscher munten. Rustende onder Jan Lammen. Te betaelne binnen 9 jaeren. Te wetene 9 Kerssavende. Waeraf den eersten es 95. Versekert met Pieter Moen fs Janss ende Jan Lammen. Ende tsijne ende al tsijne. Ende voort soe heeft de voorsc. weese 25 ghemeten arven ligghende in de parochie van Aendijc, in de heveringhe van Aendijc ende Coppijc ten diversschen persceelen, achtervolghende den vaertboucke ende de wettelicke brieve.
Actum den 20e in wedemaent anno 97

Jan Vossaert ontslaet H…n Bastaert ende es tevreeden met zulcker renten als hij hem ghedaen heeft ter causen van den weese van Jan de Rimmelanaere. Dies sal hem helpen dat hij can ende bewijsen de personen daert rust.

Jan Scoene vuecht van Jan Lauwerss kinde tgoet. Grot zijnde een pont groten. Ghedaen int scependom van Pieter Sacq, Jan Diermans ende huer ghesellen
Actum den 6e in septembre 97

Willem Pit vuecht van Cornelis Pits jonste kindren vervanct bij eede dat zij gheen goet van patrimoynye en hebben. Ghedaen bij scepenen Pieter Sac, Jan Dierman ende huer ghesellen
Actum den 7e in octobre 97

DSC08717R XXXIX (39)
Deus Assaert, Marie Fuyt

Pieter Moen ende Jan de Beer als wettelicke vuechden van .Everdey de Beerss kindren. Ende dat van vaderlijcke zijde. Te wetene Inghele ende Mayken. Ende bringhen over den staet van goede van den zelven weesen goede, hoeghelic ghelast al soet behoordt bij haerlieden. De somme van acht ponden groten vlaemsscher munten. Rustende onder Jan de Beer den ..…en vuecht. Toecommende van den stedeken daer hij op woent. Staende altoos de selven stede contrepant totten vulder betaelinghe. Voort tzijne ende al tzijne, waer dat ghestaen ende gheleghen es.
Actum den 14e dach in hoymaent, anno 95

Maertin Tac ende Jan ue vuechden van Nelleken Bets fa Hanthens. Welcke Nellekyns goet waert es van vadre ende moedre de somme van 16 £ 13 sc. 4 den.gr. Rustende onder Boudin Crabbe fs Pauwels. Te betaelen met zulcken ghelde als de grave sal doen onfaen van zijnen renten ende domeyne in Vlaendren. Ende Boudin Crabbe heeft belast dese voorsc. zomme te betaelen den vuechden met twee pond groten, vallen tallen bamesse. Waeraf den eersten zijn sal te bamesse 96 ende also achtervolghende totter vulder betaelinghen. Ende tlaetste payment zal zijn 2 £ 13 sc. 4 den.gr. Voort zo stelt Boudin Crabbe in der weesen handen in voormen van zekere zijn behuusde stede met 40 ghemeten pachtlants met den ghelaeghen diere toebehoren, totter vulder betaelinghe. Ghedaen in scependom van Salin van Moere, Maerten Tac ende huer gheselle
Actum den 20e in hoymaent anno 97

DSC08718L
Pieter Sac, Jan Dierman
Actum den 12e dach in maerte anno 95, zo quam te boucke tgoet van Adriaen Baenen kindren. Waert zijnde 35 £ gr. havelic goet, verstorven van vadre ende moedre. Noch hebben de zelve 3 ghemeten erve. Ligghende in twee perseelen. Daeraf den pacht den zelven weesen te baten comt.
Item dese voorsc. zomme daeraf rust onder Boudin Sac Laureyssen 23 £ 17 sc.gr. ende sulx lans onder Pieter Bonte totdat de 35 £ gr. vulcommen zijn. Ende hebben zekere ghestelt Boudin Sac met zijnder stede daer hij nu in woont, also verre als zijnen somme ghedraecht. Ende insghelijcx Pieter Bonte stelt onder zijnen stede voort ghuent dat hij onder hem heeft.
Aldus overghebrocht bij den vuechden van den zelve weese, te wetene Pieter Bonte, Philips Baene, Maertin Tac ende Arent Suers.

Actum den 28e in hoymaendt anno 95, zo quam te boucke tgoet van den kinde van Jan van Lent. Hem toecommende van zijnder moeder weghe, van zijnen grottkyne. Bedraghende 10 £ gr. In havelicken goede rusthende onder Pieter Bonte als vuecht van den zelve kinde ende stelt zijn stede in vorme van zekere.

Jan Cleine ende Cornelis Cleine, Mathys Pancten ende Pieter Pancten als vuechden van den kinde van Bouwen Kervinc. Bringhen over een huus staende in de Hye, met al sulken renten alser sculden es huute te ghaene ende drieentwintich schellinghen. Rustende onder Pieter de Laet. Daervooren stelt Pieter de Laet tzijne ende alle tzijne in den handen van den vuechden.
Actum den 14e in hoymaendt.

DSC08718R XL (40)
Pieter Sac ende Jan Dierman, scepenen.

Huughe de Paepe vuecht van Haechte Paepe zijnder zuster brinct over huer havelic goet, groot zijnde van hueren moedre, de somme van acht pond twalf schellinghen groten. Rusthende onder de wedue van Olivier de Paepe 3 £ 5 sc.gr. Ende s…ens rusthende onder den voorsc. Huughe de Paepe. Ende noch heeft de zelve weese noch een halven ghemet erven, onverdeelt met haeren broeders. Voort stelt de zelve Huughe tzijne ende al tsijne in vormen van zekere.
Actum den 12e in hoymaendt anno 95.

Pieter Valken als vuecht van den weesen van Bauwin Pijle, brinct over sulc goet als verstorven es te Brugghe van heer Jan Pijle huerlieder oom. Waeraf de weese voorsc. comdt de somme van acht ponden groten. Waeraf de voornoemde Pieter Valken brinct te laste voor wettelicke costen ende voor tzelven houwenesse ende andersins, vijf pondt achtien schellinghen groten. Aldus comdt de voorsc. weese noch goedt twee pondt twee schellinghen groten. Rustende onder de pachters van Christoffel Pijl. Hier v…conterburghe Pieter Valken tzijne ende al tzijne, ghewonnen ende onghewonnen.
Actum den 14e dach in hoeymaent anno vierentneghentich.

Pieter Sac als vuecht van den weesen van Willem Pierssone brinct over der selven weesen van dat huer hue.ert. Boven alle costen de somme van twee ponden vier scellinghen groten. Ende dat van de versterffenesse van heer Jan Pijlle. Ende es rustende den selve somme onder Pieter Sac. Versekert op tzijne ende al tzijne.
Actum den 15e in hoeymaent anno 95

Pieter Sac ende Lauwereys de Mytere als vuechden van den kindren van Willem Pierssen kindren in Aendijc. Bringhen over der weesen goet. Groot sijnde sestien ponden groten vlaemsscher munte. Verstorven van vadere ende moedere. Rustende onder Christiaen van der Groe. Welcke Christiaen versekert op sun huus daer hij nu ter tijt op woont, ende voort tsijne ende al tsijne.
Item noch soe bringhen de voorsc. vuechden vijf pondt sestien schellinghen groten vlaemsscher munte. Commende van den sterfhuuse van Brugghe. Rustende drie pondt vier schellinghen groten onder Pieter Sac voorsc. ende twee pondt twaelf schellinghen onder Baudin Pierssen, myts dat hij huers selfs vuecht es bij scepenen.
Actum den 22e in ougst 98.

DSC08719L
Jan Crabbe ende Willem Ayman vuechden van den kindren van Jan Panten van der moedre zijde. Mathys Panten ende Pieter Panten vuechden van den zelven kindren van svaders zijde. Ende bringhen over den staet van den weese goede goede. Groot zijnde 23 £ 18 sc. 4 den.gr. Rusthende onder Pieter Panten 4 £ 8 den..gr. Ende onder Mathys Panten 8 £ 4 den.gr. Ende onder Gheleyn Panten 3 £ gr. Ende onder Willem Ayman 17 sc.gr. Onder Jan Crabbe 1 £ 4 den.gr. Ende noch 5 £ gr. rusthende onder Pieter Sac. Ende onder Laureys Ayman 2 £ gr.
Noch hebben de zelve weesen 2 ghemeten erven in Coppyc ende 2 roeden in Bayaerts poldere.
Dese voornoemde vuechden zijn elc borghe over malcanderen. Versekert op thaere ende al thuere. Ende Pieter Sac voor de 5 £ gr. die hij sculden es.
Actum den 12e in hoymaent anno 95. In scependoms Pieter Sac, Jan Dierman ende huer meghesellen.

DSC08719L
Gheleyn Morthaemer ende Dieric Valcke vuechden van svaders sijde ende Cornelis Plasch vuecht van den moeder sijde. Ende dat van den kindren van Jan de Smet. Ende over der weesen goet groot zijnde 3 £ gr. Rusthende onder Adriaen Bastaert. Ende heeft dese 3 £ gr. versekert op hem ende al tsijne.
Actum den 12e in hoymaendt anno 95.
Pieter Sacq, Jan Dierman ende huer meghesellen.

Joos Brant ende Michiel Lammen vuechden van Pieter Brants kinde Berbelken. tGoet groot zijnde twee pont groten. Ghedaen bij scepenen Pieter Sac, Jan Dierman ende huer ghesellen.
Actum den 12e in octobre 97.

DSC08719R XLI (41)
Chent Coppin over Adriaen Chent ende Jan Pauwels vuechden van den kindren van Jan de Wint bringhen over de weesen goet dat hemlieden verstorven es van Jan de Wint haeren vader was. Groot zijnde 20 £ gr. Rusthende onder de moeder van den kindren. Versekert de 10 £ gr. met Jacop Heynssen Jacopssen. Ende de andere 10 £ rusthende onder de moeder. Versekert op thuere ende al thuere.

Jan Cleine als vuecht van Jacop Alabr.. (Allaerdt) kinde Olivierken brinct over der weesen goet voors. totter somme van achtien ponden groten, dat hem verstorven es van zijne moederweghe. Rustende onder Jacop Allaerdt zijnen vader. Versekerdt tzijne ende alle tzijne.
Actum den 12e in hoeymaendt anno 95.

Bouwen Lemssone als vuecht van Jan Lemssens kindren brinct over der weesen goet. Te wetene Maykin ende Callekin, dat huerlieden verstorven es van Jan Lemssens huerlieder vader. Groet zesse ponden groten. Waeraf de drie ponden ende half rusten onder Laureys Bonte. Ende stelter onder tzijne ende al tzijne. Ende dander twee ponden ende half rustende onder Floreyns Jacopssen ende stelt vooren tzijne ende al tzijne in voorme van sekers.
Actum den 12e in hoymaendt anno 95.
Pieter Sac, Jan Dierman ende huer medeghesellen.

DSC08720L
Salardin van der Moere ende zijn medeghesellen.
Actum den 18e in novembre zo gaen te boucke tgoet van Oliviers Vueghelaers kindren, verstorven van vader ende moeder. tGoet grot zijnde van beeden zijden viere ponden groten ende hieraf rust onder Lieven van Hoyen 29 sc.gr. Noch hebben de zelve 10 sc.gr. hemlieden verstorven van Dieric de Brune haeren grotheere. Ende rusten onder Jacop Claeys. Ende noch 10 sc.gr. Cot. al tsame 5 £ 12 sc.gr. Van desen zijnde vuechden Jacop Claeys ende Pieter de Vueghelaere versekert op thuere ende al thuere. Ghedaen in scependom van Salardin van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen.

Huughe Bastaert ende Pieter de Vueghelaere vuechden van Mathys Bens kindren, bringhen over der zelven weesen goet. Grot zijnde vier pond groten. Hemlieden toegheleyt bij Andries de Munc ter causen van lande dat hij den zelven weesen afghewonnen hadt bij rechte van dijcaigen. Dese vier pond groten rusten onder beede vuechden. Ende elc borghe over den andren.
Ghedaen in scependom van Salardin van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen.
Actum den 23e in novembre anno 95.
Ghedaen int scependom van Willem Witte, Dieric Yssoenne ende haere medeghesellen int jaere 1517

DSC08720R XLII (42)
Adriaen Gheert ende Pieter Raes vuechden van Huughe Raes kindren, bringhen over tgoet van haeren vader, hemlieden verstorven. Groot zijnde de drie kindren goet, elc kint 29 sc.gr. Tot samen 4 £ 4 sc.gr. Rusthende onder de moeder van de kindren. De vuechden stellen thuere ende al thuere in vormen van zekere totdat de weesen vul betaelt zullen zijn.
Actum den 14e in lauwe, anno 96 naer tcours van Huutrecht. In scependom Salardin van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen.

Jacop de Paeu als vuecht van den kinde van Andries de Paeu, brinct over tzelve kints goet. Groot zijnde 8 sc.gr. Hem verstorven van Paescyne zijnder moye, twijf was van Jan Wouterssen.
Actum den 13e in sporckle anno 97 naer tcours van Huutrecht.
In scependom Salardin van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen.

Actum den 3e dach in marte anno 96 naer cours van Huutrecht. Zo brachten over Andries de Munc ende Gillis Stepman als vuechden van Michielkin ende Kallekyn Jacop Brouwers kindren, de welcke hij wijlen hadde bij Marthe Jan Pijls dochtere, zijnen wettelicke wive. Den welcken kindren verstorven es bij den overlijdene van Jacop de Brouwere, haeren vader was in saligher memoryen. Bedraghende de somme van vierentwintich ponden groten ende 10 sc. gr. vlaemschen munten. Rustende onder Jan Meyoen, die de moeder van den kindren in huwelicken begrepen heeft. Ende es ghehouden dese weesen te houden van etene, van drinckene, ghecleet, ghereet, redelic ende tamelic tot huerlieden bejaerten ende bovendien Michielke ter scolen gaende tot lesen ende scriven can. Ende al onvermindert haers goets huutghedaen soenelicke
DSC08721R
zaeken. Ende waert dese twee kindren storven vuer haer bejaerten, zo sal Jan Mayoen betaelen de voors. somme met 20 £ gr. Metgaders voors. met 4 £ gr. sjaers ten twee paymenten sjaers. Elc payment eenen groot. tHeerste vallende den eerste meye ofte den eerste bamesse die vallen sal naer toverlijden van den laetsten kinde. Ende voort zo stelt Jan Mayoen zekere met beede steden die hij bedrijft, besayt ende onbesayt ghelijc zij ghestaen ende gheleghen zijn ten daten van desen. Die nyet te belasten noch te vercopen, ten waere bij consente van den vuechden. Ende noch voort op tzijne ende al tzijne waert ghestaen ofte gheleghen zoude moghen zijn buten Vlaendren ofte daerbinnen. Ende noch voort zo es de zelve Jan ghehouden bredere zekere te doen alst den vuechden believen sal. De eerste kennesse van desen was ghedaen den 27e in octobre anno 95 bij scepenen Salardin van der Moere, Maertin Tac, Gillis Stepman ende huer ghesellen.

DSC08721R XLIII (43)
Pieter Valcke als vuecht van Mathys Bouwenssen kinde van vaders zijde. Ende Jan Bouden Arentssen van der moeder zijde Gheleyne Bouden Andriessendochter. Ende bringhen over tzelve kindts goet van vader ende moeder bedraghende de somme van vijf pond groten vlaemscher munten. Waeraf datter zijn rusthende onder Gheert Allaert drie pondt groten ende onder Jan Bouden Arentss twee ponden groten. Ende bij aldien dat dit kint storve voor zijn bejaerte, so sal Gheert Allaert betaelen dese somme van 3 £ gr. binnen 6 jaeren ende 6 paymenten elc even groot naer den overlijdene van den zelve kinde. tEerste payment vallende den eersten bamesse ofte meye naer toverlijden van den kinde. Ende Jan Boudens Arentss moet dit voors. kint houden etende, drinckene, ghecleet, ghereet, redelic ende tamelic, onvermindert zijns goets totten zijnen bejaerten huutghedaen zoenelicken saeken ende sheeren huutvaerden. Ende waert dat dit kint storve voor zijne bejaerte, zo sal Jan Bauwenss Arentssen betaelen dese 2 £ gr. binnen vier jaeren. Ende vier paymenten elck even grot. tEerste paymenten vallende den eerste meye ofte den eersten bamesse naer toverlijden van den kinde. Ende Gheert Allaert stelt zekere met volghende toebehoerende een capelrye van St. Jans te Ghent, ligghende onder zijn bedrijf daer hij es woonachtich. Commende metten westhende an de strate, op de noortsijde van zijnder ofstede. Ende voort versekert op tzijne. Ende voort Jan Bouwen Arentssen stelt zekere voor de 2 £ gr. zijn huus ende hof daer hij in woont.
Ghedaen den 24e van novembre anno 95, int scependom Salardin van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen.

DSC08722L
Gillis Stepman Bouwenss vuecht van Jan Conincx kinde dat hij wijlen hadde bij Jannen Cornelis van Bormes dochtere, zijnen wettelicken wijf was. Ende brinct over den staet van den weese goede bij eede zodat behoort. Groot zijnde twee pond sestien schellinghen groten vlaemscher munten. In havelicke goede commende bij den overlijdene van zijnder moedre in zaligher ghedachten. De welcke somme es rusthende onder den vadere van den kinde. Ende vort es hij ghehouden zijn kint thoudene ghecleet, ghereet, etende, drinckende, onvermindert zijns goets, huutghedaen zoenelicke zaken ende sheeren huutvaerden ons gheduchs heeren sgrave van Vlaenderen. Vort es borghe over Jan de Coninc omme dese somme te betaelne, Pieter de Coninc zijnen broedre. Ende waert dat dese weese storve, zo sal de vader de horye betaelen met 2 £ gr. Aldus ghedaen bij scepenen van Axelambacht Andries de Munc ende Bouwen Ysen. Actum den een ende neghentich, den 20e dach in sprockle naer cours van Huutrecht.

Willem Scapere fs Pieter ende Laureys de Mytere Pieterzone als vuechden van Hanneken Scapere fs Pieter. Ende brachten over der weesen goet. Groot zijnde sestien pond tien schellinghen groten vlaemscher munten. Hem toeghecommen bij den overlijden van zijnen vadre. Waeraf dat rust onder Jan Pierssen fs Janss in Notene de zomme van veertien pond groten ende onder Willem Scapere voors. 2 £ 10 sc.gr.
Noch es den zelven kinde bestorven van zijnen vadre drie vierendeele ende 18 roeden arven, met zulcker renten als daer huutgaet. Ende hout in pachte Willem Scapere. Ende dese voors. somme zullen Jan Pierssen ende Willem Scapere Hannekyn Scapere betaelen met zulcken ghelde als de grave van Vlaendren zal doen onfaen van zijnen renten ende domaynen. Ende Jan Pierssen stelt in den vuechden handen WillemScapere ende Laureys voors. zijn stede, huus ende hof met 25 ghemeten pachtlants met zulcke ghelaechsaemheyt als der toebehoort, voor de somme van 14 £ gr. Die nyet te vercoepen noch te verhanderen, tenzij bij den vuechden. Ende Willem Scapere blijft borghe voor de 2 £ 10 sc.gr. Ghedaen bij Maertin Tac ende Bouwen Crabbe als scepenen van Axelambacht. Actum den 13e in januario anno 96.

DSC09722R XLIIII (44)
Willem van den Nyese als vuecht van Pauwels Heynssen kinderen, Pierken ende Maykyn Heynss ende van svaders zijde. Ende Inghel Maes als vuecht van der moeder zijde van den zelven kinderen. Ende overghebrocht der zelven weesen havelic goet van vadre ende moedre. Groot zijnde seven pond dertthien schellinghen vier penninghen groten. Waeraf Pierken Heynssen voors. heeft huutghecocht huuten huuse ende hof daer zijn moeder huut verstorven es, met al sulcke ghelaechsaemheyt alst daer toebehoert. Ende om ses pond groten. Ende dat Pierken Heynssen zijn goet an heeft in den coop van den huuse voors. ende de andre paymenten alle bamesse achervolghende. Ende Maykyn Heynssen zal hebben an dit voors. huus 2 £ gr. van Pierken voors. Daerop heeft zu ghecocht in lijnwaet ende andre dinghen om 16 sc. gr. Ende noch cot. Maeykyn Heynsse. Ende es nu rusthende onder Willem Pauwels zijnen broedre 26 sc. 8 den.gr.
Ghedaen bij Maertin Tac ende Bouwen Crabbe, scepenen van Axelambacht. Actum den 18e in maerte anno 96 naer tcours van Huutrecht.

Cornelis Veesaert ende Pieter Paytric vuechden van Michielken, Pierken, Bouken ende Grietken Pieter Veesaerts kindren. De welcke hij wijlen hadde bij Margriete Jan Apersdochter, zijnen wettelicke wive in zaligher memorien. Ende hebben overghebracht de zelve weesen goet in haven ende arven. Te wetene de half stede van Pieter Veesaert. Ende voor kateylen inhebbinghe ende ander havelic goet der voors. alver stede volghende. dEen metten andre te same ghebrocht wesende totten somme van neghen pond groten ende 12 sc. gr. vlaemscher munten. Van welcker somme es rusthende onder Cornelis Veesaert haerlieder broedere, 7 sc.gr. In welcke voors. somme van den havelicken goede voors. daer in heeft twee pond acht schellinghen groten, Pierkyns havelic goet groot wesende 2 £ 8 sc.gr., Baukyn 2 £ 8 sc.gr. ende Grietkyn 2 £ 8 sc.gr.
Item noch es den zelver vier kinderen bestorven van haerder moedre twee ghemeten twee hondert ende vichtich roeden arven, lettel min ofte meer. Ligghende in de heveringhe van Boostenblyde in diversche persceelen. Waeraf dat elc kint ghebuert 2e, 12 roeden erven ende een halve. Ghedaen bij Maertin Tac ende Bouwen Crabbe, scepenen van Axelamabcht.
Actum den 7e in aprille anno 96 naer tcours van Huutrecht.

DSC08723L
Michiel Tac ende Christiaen van den Groe vuechden van Michielkyn Wauterssen fs Michiels. Ende brachten over den zelven Michielkyns goet, groet zijnde drieentwintich ponden groten vlaemscher munten. Welcke somme rusthende es onder Wouter Coddin. Ende heeft die belooft te betaelne den voors. vuechden binnen seven paymenten. Te wetene binnen 7 bamesse elc payment eenen groot zijnde. Waeraf den eersten gheviel in jaer drieenneghentich. Ende Wouter Coddin voors. stelt in den handen van den vuechden in vormen van zekere zijn stede daer hij nu op woont. Te wetene huus ende hof met 28 ghemeten lants besayt ende onbesayt. Ende noch voort tzijne ende al tsijne, ghewonnen ende onghewonnen, totter vulder betaelinghe. Ghedaen bij Salardin van der Moere, Maertin Tac ende Bouwen Crabbe, scepenen van den ambacht van Axele int jaer 95.

Laureys Ayman Willemssone wettelic vuecht ende Pieter de Jonghe als bijstander van Hannekyn ende Leynkyn Laureys Lauwaerts kindren. Ende bringhen over der zelven weesen goet, groot zijnde in havelicken goet dertthien pond tien schellinghen groten ende 4 gr. al sulc ghelt als de grave van Vlaendren sal doen onfaen van zijnen renten ende domaynen. Welcke voors. somme es rusthende onder diversche personen. Te wetene onder Pieter Dierman staet 8 £ 17 sc. 4 den.gr. Waeraf dat Pieter Dierman stelt in den handen van den vuechden voor zekere zijn stede daer Laureys Lauwaert plach te wonen met allen den lande ende ghelaghen diere toebehoren. Ende voort tsijne ende al tsijne, ghewonnen ende onghewonnen, in wat plaetsen dat gheleghen zij. Ende en mach hij zijn stede nyet vercoepen noch verminderen voor hij de vulle somme betaelt sal hebben. Ende voort moet Pieter Dierman dese kindren houden van hetene, drincken, ghecleet, ghereet redelic ende tamelic tot haerlieden bejaerten, onvermindert haers goets, huutghedaen zoenelicke saecken ende sheren huutvaerden. Ende onder Jan Dierman rust drie pond acht schellinghen groten. Ende onder Willem Lauwaert
DSC08723R XLV (45)
rust een pond vijf schellinghen groten. Ende twee ghemeten arven en vichtich roeden ende vijf ghemeten leens toebehoorende den outsten kinde, ligghende in Tryneteyt in den Noortpoldre. Ghedaen bij Salardin van der Moere, Maertin Tac ende Bouwen Crabbe, scepenen van Axelambacht.
Actum den 16e in april, 96.

Claeys Crabbe Janss vuecht van Claeys Crabs kinde Gaenkyn Crabs van svaders zijde. Pieter Panten ende Mathys Panten als vuechden van den zelven Gaenkyn van der moeder zijde. Ende dat van Claeys Crabs moeder weghe ende de voors. vuechden zijn vuecht van Gaenkyn Claeys Crabs fs Arentsdochterkyn, die hij hadde bij Jannen Jan Voghelaers dochter, zijn wijf was, de moeder van den kinde voors. Ende de voors. vuechden hebben overghebracht alle thavelicke goet ende arvelic dat desen voors. kinde bestorven es van haeren vadre. De somme van drie pond groten ende 10 sc.gr. ende drie ghemeten arven ende een vierendeel, lettel min of meer. Ende noch es den zelven bestorven van Zoet van der Ghoes zijnder moyen, 4 sc.gr. Ende rusten onder Bauwen Crabbe. Ende de voors. 3 £ 10 sc. rusten onder Jan Theeus Anthoniss. Ende dit goet zal rusten onder Jan Theeus metter moedre tot dat tkint bejaert es, avelic ende arvelic. Ende moetten houden onvermindert zijn goets ende oic van zettinghen. Ende waert dat tkint storve voor zijnen bejaertte ofte eer dat huwelic dede, zo sal Jan Theeus betaelen met 3 £ gr. den deelnamers. Ende stelt borghe met zijnen huus ende hof metten boghaerdt in conterpande. Ghedaen bij Maertin Tac ende Bouwen Crabbe, scepenen van Axelambacht.
Actum den 6e in april anno 96.

DSC08724L
Gheleyn Moenaert vuecht van den kindren van twee kindren van Jan Moers doude ende Jan Witte Willemss als vriendelicke bijstandre. De welcke kindren Jan Moers hadde bij Lisbette Mathyssen, zijn wettelic wijf was. Waeraf den zelven kindren ghebleven es twintich schellinghen groten zuvere ghelt. Dies moet Jan Moers zijn kindren houden onvermindert haer goets tot haerlieden bejaerten, uutghedaen zoenelicken saecken ende sheeren huutvaerden.
Actum den 8e in wedemaendt anno 96, in scependom van Salardin van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen.

Jan Weyns als vuecht van Cornelis Weyns zijn broeders kindren. Ende brinct over den staet van den kindren goede. Groot zijnde 30 £ gr.par. 3 sc.gr. Rusthende onder Willem Trieste die de moeder van den zelven kindren in huwelicke begrepen heeft. Noch hebben de zelve weesen ghedeelt van haeren vader vooren huut een ghemet erven ende vichtich roeden. Noch zo hebben de zelve twee ghemeten 200 roeden erve ligghende in diversche heveringhen met haerlieder moeder onverdeelt. Zekere Willem Triest op al tsijne.
Ghedaen in scependom van Salin van der Moere, Maertin Tac ende huer ghesellen.
Actum den 4e in wedemaendt anno 96.
Van desen voorn. dartich ponden groten heeft Willem Triest betaelt Pieter Willaert die de dochter in huwelick begrepen heeft de vijftien pond groten over zijn handeel. Dies blijft Willem Triest noch sculdich Driesken de andre weese noch 14 £ 17 sc. 6 den.gr.
Ghedaen bij scepenen van Axelambacht Andries de Munc, Laureys Snouc ende hueren ghesellen.
Actum den 8e van wedemaendt anno 97.

DSC08724R
.een de wedue van Jacop op den Houc es bij consente van scepenen ende bij Jan Scolpaert als vriendelic vuecht ghebleven sittende in ghemeenen goede met haeren kindren, in winninghe ende verliese, totten tijden dat de voors. wedue ofte kindren hemlieden thuwelicke stellen.
Aldus ghedaen om dies wille dat men niet bevinden en can dat de weesen eenich voordeel zouden moghen an den uutcoop, mits den groten laste van den sculden.
Ghedaen int scependom Salardyns van der Moere, Maerten Tac en huer ghesellen.
Actum den 12e in meye anno 96.

Jan van den Schoot vuecht van Grietkyn Jan Eekmans kinde, de welcke hij hadde bij Lysbette, zijnen wettelicken wive. Welcke weese goet es grot ghebleven van zijnen vadre de zomme van 10 sc.gr. Rusthende onder de moedre. Dies es zij ghehouden haer kint thouden tot zijnen bejaerten onvermindert zijns goets, ghecleet, ghereet, etende, drinckende, redelic ende tamelic. Ende bij aldien dat dese weese storve voor haer bejaerte zo zijn de 10 sc.gr. den moeder eeghen goet, zonder de horye daer af yet te haelene ofte deelne. Ende heeft dese 10 sc. versekert op thuere ende al thuere, present ende toecommende. Noch boven desen heeft de zelve weese 5 sc.gr. rustende onder Jan van der Scoot. Der weesen toegheleyt bij Philips Eeckman haeren oom. Ende bij aldien ofte zijne horye weder moghen aenvaerden voor zijnen goet. Ende Jan van der Schoot heeft dese 5 sc.gr. versekert op hem ende op al tzijne, present ende toecommende. Ghedaen in scependom Salardin van der Moere, Maertin Tac ende huere ghesellen.
Actum den 13e in april anno 96.

DSC08725L
Mathys Snoyaert als vuecht van Willeken van der Walle fs Thomas heeft gherenonsciert tsterfhuus van Willekyns moedre. Anghesien dat de zelve weese daer gheen profijt an doen en mochten, mits dat in zelve sterfhuus meer sculden ghevonden was dan goets.
Aldus ghedaen bij scepenen Salardin van der Moere, Maerten Tac ende huer gheselle.
Actum den 20e in hoymaendt anno 96.

Willem van den Nyese als vuecht van Maeykyn Pyls Boudin Pylsdochter, van den moeder zijde ende Gheert Tray als vuecht van svaders zijde. Ende hebben overghebrocht alle tgoet dat der zelve weesen bestorven es van vadre ende moedre ende van haeren heeroom te Brugghe. Beede havelic ende ervelic, de somme bedraghende seven pond vier schellinghen ses penninghen groten. Ende es rusthende onder diverssche personen. Eerst onder Willem van den Nyesen 3 £ 16 sc. 6 den. Waeraf hij de 22 sc. onfaen heeft van Pieter Valcken van den goede van Brugghe van zijnen heereoom. Ende noch es rusthende onder Pieter Valcke 29 sc. Die commen ooc van den zelve heere. Ende noch rust onder Boudin Crabbe 30 sc.gr. Ende noch heeft de zelve weese van vader en moeder vier ghemeten erven met zulcken renten alsser huutgaet ende alle de pachten zijn medegherekent totten jaer 96. Ende de vuechden zijn borghe voor de voors. somme.
Actum den 20e in meymaent anno 96.
In scependom van Salin van der Moere, Maerten Tac ende huer ghesellen.

DSC08725R
Jan Zeghers vuecht van Lauwen Mours kindren, brinct over den staet van den zelver weesen, dat hemlieden verstorven es van Lauwen Mours hueren vadre. Groot zijnde twee ponden groten. Rusthende onder de moeder van den kindren. Ende es ghehouden haer kindren the houdene tot haerlieder bejaerten, onvermindert haers goets van allen oncosten. Ende voort eyst voorwaerden, storven dese weesen eer dat zij hemlieden thuuwelicke stelden ofte hemlieden hem zelven anderssins betrocke haer zelfs wesende, zo en zullen de deelnamers van den moedre n. deelen voor tenden haerder doot. Ende voor dit goet es borghe Cornelis Bettissen.
Actum den 29e in octobre anno 96.
In scependom Andries de Munc, Jacop Stepman ende huer ghesellen.

Willem Boene fs Michiel vuecht van Jan Minnaerts kindren gheeft over den staet van den zelve weesen tgoet. Groot zijnde 4 £ 10 sc.gr. Hemlieden toecommende van Johanna, huerder moyen, twijf van Jan Vriende was, zaligher ghedachten. Van desen voors. somme es afghegaen van costen die de weese ghehadt hebben van sgraven renten 8 sc.gr. Noch hebben de zelve te costen ghehadt ter causen van den vuechden in haerlieder goet te boucke te stellen, te minderene ende te meestene 4 sc. 6 den.gr. Noch hebben de zelve twee ghemeten erve, ooc commende van haerder voors. moyen. Ligghende met Laureys Struvinc ghemeene. Voort heeft de moedre van den zelven weesen toegheleyt een pont groten op aldien dat zij hemlieden te huwelicken betrecken, maer anders en es zij nyet daerin ghehouden.
Actum den 18e in april anno 97.
In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen van dese voorn. goede.

DSC08726L
Jan Bouwin ende Theeus Bloc vuechden van Jan van Verren kindren. Ende es groot 1 £ gr. ende eenen ghemet erve, die hij hadde bij Katelyne Wouter Blocq dochtere. Borghe Jan van Verren tsijne ende al tsijne, huus ende hof met datte toebehoort. Die moet Jan van Verren zijnder kindren houden tot dat sij bejaerten zijne, onvermindert huers goets.
Ghedaen den 9e in april anno 97.
In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer gheselle.

Jan Boene fs Willem es vuecht van zijnen tween joncsten broers. Ende gheeft over bij eede dat zij gheen goet en hebben van vadre noch van moedre. Ghedaen bij scepenen Laureys Snouc, Willem Triest, Bouwin Ysen ende Jan de Bree.
Actum den 9e in april anno 97.

Pieter Witte vriendelic vuecht van Gheleyn Witten kindren es te vrede, dat zij bleven sittende in ghemeenen goede bij consente van Gheleyn Witte Gheleynszone.
Ghedaen bij scepenen Laureys Snouc, Willem Triest, Bouwen Ysin ende Jan de Bree.
Actum den 9e in april 97.

DSC08726R (49)
Willem Witte ende Gheleyn de Jonghe vuechden van Jooris de Jonghe kindren die hij hadde bij Pieter van der Walledochter. Waeraf dat den huutcoep ghedaen es jeghen de voors. moeder met haeren vuecht, omme de somme van vier pont groten vlaemscher munten. Rusthende onder de moedre. Versekert op thuere ende al thuere, huus ende ofstede ende al datter ancleeft. Voort es de zelve ghehouden haer kinde ghehouden te houden ende van allen oncosten, onvermindert der weesen goet. Ghedaen bij Laureys Snouc, Bauwen Ysen, Willem Triest ende Jan de Breede.
Actum den 9e in april anno 97.

(in de kantlijn); …grene bij o… van den … wulss

Dese wesen alle vieren compareerden voor scepenen Servaes van Keelandt?, Jan Cleyne ende Pieter Vrombout als vr.den gr…luden te vullen betaelt zesden vr..den lant oo.. Willem Witte van den g… …lic .onst… van .uer state scelde de gra.. de…. t… …te es h.. alle dies quitancien be.oeft mette ..clte consertierde dese hueren staet te roeyeren. Actum den 2e in hoeymaent 1514.

Laureys de Vueghelaere ende Willem Scuerman wettelicke vuechden van Jannekyn Cornelis Bettissendochter was, in zaligher ghedachten. Waeraf dat tzelve Jannekyns goet waert ghebleven de somme van vijf pondt groten. De welcke somme rusthende es onder beede vuechden. Versekert op hemlieden ende op al thuere. Ghedaen in scependom Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 12e in april anno 97.

Pieter Sac wettelic vuecht van den kinde van Jan de Paeu in Saemslacht van den vaderlijcken sijden. Ende brinct over den staet met Pieter de Paeusen wedue der selven weesen goet. Groot sijnde vijf pondt groten vlaemsscher munts. Rustende onder Gheleyn Sac. Versekert op hem ende al tsijne, present ende toecommende. Actum den 12e in april anno 98.

DSC08727L
Gheleyn de Jonghe ende Claeys Crabbe wettelicken vuechden van Claeys Gherrytssen kindren hebben overghebracht der weesen goet bij scepenen op haerlieder eedt in den manieren hier naervolghende.
In den eersten zo es den zelven weesen verstorven van haerlieder vadre de somme van vierenderttich ponden groten vlaemschen munten. Rusthende onder Jan Sceppere die de moedre van den weesen in huwelicke begrepen heeft. In vormen van zekere heeft Jan Sceppere ende zijn wijff haerlieden stede ende alle haerlieden goed, ghewonnen ende onghewonnen, ghestelt in der weesen handen met haeren vuechden, totdat de weesen te vullen betaelt zullen weesen. Item noch zo es den zelven weesen bestorven van Margriete Pieter Eekelaers wijf was, haerlieden moyen, de somme van twintich pond groten. Rusthende onder Laureys Ayman. Die zoe heeft Laureys voors. zijn behuusde stede, ghewonnen ende onghewonnen, ghelijc dat die ghestaen ende gheleghen es, ghestelt in der weesen handen met haeren vuechden in voormen van zekere. Die nyet te vercoepen noch te belastene voor al der tijt dat de weesen te vulle betaelt zullen weesen, ten waere bij consent van den vuechden. Item noch zo es rusthende onder Willem Ayman de somme van 11 £ gr. Dies stelt Willem in vormen van zekere zijn behuusde stede, ghelijc die ghestaen ende gheleghen es. Die nyet te vercoepene noch te belastene, voordat de somme betaelt sal zijn, ten waere bij consente van den vuechden. Item noch zo es rusthende onder Jan Modden de somme van vijf pond groten. Dies zo stelt de zelve Jan in vormen van zeker zijn behuusde stede, ghewonnen ende onghewonnen, ende voort tsijne ende al tsijne totdat de weesen te vulle betaelt zullen weesen.
DSC08727R (49)
Item noch zo es rusthende onder Servaes Keelant de somme van vier pond groten ende noch meer avelicken goets opdat ghecrighelic es. Item noch es den weesen bestorven van haeren vadre vijf ghemeten erven, lettel min ofte [meer]. Ligghende in diverssche heveringhe. Ghedaen in scependom van Salardin van der Moere, Maerten Tac ende huer ghesellen. Actum den 20e in novembre 96.

Gheert de Ruusschere vuecht van Willem Ruusschers kindren gheeft over bij eede dat de weesen van haeren vadre gheen goet en hebben. Actum den lesten in april anno 97, in scependom Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Willem Sceppere vuecht van Pieter Sceppers kinde gheeft over bij eede tgoet grot zijnde 24 sc.gr. Dies was Pieter Scepper Willem zijnen broere sculden 2 £ gr. Actum den lesten in april 97. Bij scepenen Laureys Snouc ende huer ghesellen.

DSC0828L
Item de wedue van Jacop Stepman met haeren kindren Copkyn, Adriaenkyn ende Jannekyn bluven te same sittende in ghemeenen goede. Ten begheertten van hemlieden ende bij vrienden ende maeghen van beede zijden, mits dat de weesen bejaert zijn. Ende dit bij consente van scepenen van Axelambacht ghedaen den 10e in april anno 97. In scependom Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Item de wedue van Pieter Scolpaert blijft sittende in ghemeenen goede met haeren kindren, in winninghe ende in verliese. Bij consente van Willem Scolpaert als vuecht van den weesen, mitsgaders vrienden ende maeghen. Ende over de wedue Arnoud Deyaert haer broedere ende Jan van Hoye. Ende bij aldien dat de wedue huwelic dede, zo es zu ghehouden te deelne jeghen haer kindren of huutcoop te doene, heer dat gemeten zoude moghen commene in tghemeen goet. Ghedaen int scependom van Andries de Munc, Jacop Stepman ende huer ghesellen. Actum den 10e in sporkele anno 97 naer tcours van Huutrecht.

DSC0828R (41)
Pauwels de Goes als vuecht van Jacop Obrechts kinde Christiaen(weg). Brinct over den weesen goet. Groot zijnde van vadre ende moedre de somme van seventien pond groten. Rusthende onder den voors. vuecht. Versekert op tsijne ende al tsijne. Actum den 12e in april anno 97. Ghedaen bij scepenen Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Michiel Sac ende Jan Claeyssen opscaudere vuechden van Copkyne Mathys Bouwenssen kinde, bringhen over der zelven weesen goet. Groot zijnde neghentien pond acht schellinghen groten van vadre ende moedre, mits 2 £ gr. die hem bestorven van Betkyn zijnder zustere. De voorn. somme es rusthende onder Jan Claeyssen als vuecht seven ponden groten vlaems. Ende onder Jacop Scapere, de welcke oic vuecht was, als tgoet te same ghebrocht was 2 £ 14 sc.gr. Ende onder Michiel Sacke es rusthende 9 £ 14 sc.gr. Voort zij dese vuechden ghehouden dit kint te houdene van allen oncosten, zonder sheeren huutvaerden ende zoenlicke zaecken. Elc vuecht naer zijn handeel. Ende bij aldien dat dese weese storve voor haer bejaertte, zo zullen de vuechden betaelen met 2 £ gr. sjaers. tEerste vallende binnen eenen jaere naer thoverlijden van den weesen. Voort zijn dese vuechden borghe voor dese somme, elc voor een heelt, op thuere ende al thuere. Ende breeder zekere te doene alst scepenen believen sal. Item verleyt bij Michiel Sacke op tguent dat hij onder heeft in diversche costen die de weese sculden es te gheldene 30 sc.gr. Ende daeraf cot. Jan Claeyssen goet 20 gr. Actum den 24e in april anno 97. In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

DSC08729L
Pieter Arentssen vuecht van Jacop Ellewauts kinde dat hij hadde bij Belie Willem Rekentsdochtere was. Brinct over den staet van den weese. Hem bestorven bij den overlijdene van zijnder moedre. Groot zijnde in havelicke goede 6 £ gr. Rusthende onder Jacop Ellewaut, vadre van den kinde. Dies moet hij de weese houden, onvermindert zijns goets, tot zijnder bejaertten ende voort te doen leeren lesen ende scrivene, redelic ende tamelic, naer zijnen staet. Ende bij aldien dat de weese sterft onder haer bejaertte, zo sal Jacop Ellewaut betaelne met 4 £ gr. binnen 4 jaeren. Noch heeft dese weese de heelt van 4 ghemeten. Ligghende metten vadre onverdeelt in Boestde. Ende noch heeft de weese commende van haerder moedre een belcxkyn groot 5 vierden. Ligghende in den mersch daer dat sgraven rente huut gaet. Voort stelt Jacop Ellewaut zekere op tzijne ende al tzijne. Actum den 28e in april anno 97. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

DSC08729R (41)
Paeschier Asscheric vuecht van Cornelis Eyerman kindren, met vrienden ende maghen van den zelven weesen bluven te saeme sittende in ghemeenen goede. Bij consente van scepenen Jan Dierman ende Jacop Paytric, ghelijc dat ghebleken es. Bij scepenen op desen tijt Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 28e in sporckele 97 naer tcours van Huutrecht.

Floreys Jacopssen ende Wouter Zac als vuechden van Copkyn Jacopssen fs Jacops. Ende bringhen over den staet van den tzelven goede, groot zijnde 32 £ gr. Daeraf dat rust onder Floreys Jacopssen 20 £ gr. ende onder Wouter Sac 12 £ gr. Noch heeft de zelve 5 ghemeten leens onder Willem Allaert. Ende noch 4 ghemeten leens onder Boudin Ysyn. Ende noch vier ghemeten leens onder de stede van Boenen de Seelandre was. Ende noch een ghemet erven onder Willem Triest. Noch een ghemet erven ligghende bij den dorpe van Saemslacht. Item noch 6 ghemeten erven ligghende onder de stede van Floreys Jacopssen. Versekert metten vuechden. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 28e in april 97.

DSC08730L
Vuecht over Jacop Wiliaecssen Willem Theeus. Van desen weesen borghe Willem van den Nyesen, Mathys Tac ende Maerten Tac. Bij scepenen Bouden Ysin, 1505.

Jacop Wiliaessen vuecht van Bauwin Moenaerts kindren tgoedt grot zijnde van den versterfte van Bauwin Moenaert haeren vadre, de somme van 11 £ gr. Rusthende onder Cornelis Moenaert. Es dese kindren ghehouden te houdene tot haerlieden bejaertten, onvermindert haers goets, te wetene Callekyn, Betkyn ende Zoetkyn. Ende stelt zekere met Jacop Wiliaessen, maer tgoet van Cornelis Moenaert altijts vooren gaende. Noch hebben de selve weesen eenen ghemet vrije erve ende noch een en halve ghemet daer rente huut gaet. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 30e in april anno 97.

Jacop Liefdey ende Gheert Allaert vuechden van Arent Heynssen kinde, gheven over den staet van den weese goede, dat hem toecommende van den bestervenesse van Pieter Jacopssen. Groot zijnde de somme van acht pond groten. Rusthende onder Vintscent Coppin. Versekert op hem ende op al tsijne ende insghelijcx de vuechden. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 30e in april anno 97.

DSC08730R (42)
Jan Wiliaessen vuecht van Pauwels Wiliaessen kindren gheeft over den weesen toebehoerende een couffre ende een bedde. Commende bij versterfte van Lauwertte haerlieden zustere was.

Joes van Houcke over Anthonis van Houcke, vuecht van Jan Cleynen kinde Willekyn Cleyne, dat hij hadde bij Marie Fransce Wouterssendochtere was, in zaligher ghedachten. Waeraf de zelven Willekyn ghebleven es in havelicke goede, de somme van tien pond groten vlaemscher munten. Rusthende onder Jan Cleyne, vadre van den voorn. kinde. Noch heeft de zelve vijf vierden erven, oic commende van zijnder moedre. Versekert dit voorn. goet op Jan Cleyne ende op al tsijne, present ende toecommende. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 4e in meye anno 97. Noch heeft de zelve eenen ghemet erven, oic van den moeder commende.

Gheleyn de Jonghe vuecht van Michiel Jonghen kindren. Waeraf dat tgoet werdich ghebleven es van zijnen vadre, een pond groten. Rusthende onder Jacop Heynderssen. Versekert op hem ende op al tsijne. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 4e in meye anno 97.

DSC08731L
Gheleyn de Jonghe ende Pieter Willaert vuecht van Jacop Wevers kindren. Gheven over den staet van den goede, hemlieden ghebleven bij den overlijdene van haerlieden moedre. Grot zijnde vier pond groten. Rusthende onder den vadre. Versekert op hem ende op al tsijne, present ende toecommende. Ghedaen in scependom Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 4e in meye anno 97.

Gheleyn Moenaert vuecht van Pieter Willaerts kinde, dat hij hadde bij Jossyne Jan Paeusdochter. Waeraf den huutcoop ghedaen es om vier pond tien schellinghen. Rusthende onder den vadre van den kinde. Versekert op hem ende op al tsijne, present ende toecommende. Ende moet voort dese weese houden tot haerder bejaertten, onvermindert zijns goets. Ende sterft dese weese onder haer bejaerte, zo sal hij betaelen de horyen met 4 £ gr. Te wetene met een pond groten sjaers. tHeerste vallende een jaer naer thoverlijden. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 4e in meye anno 97.

DSC08731R (43)
Willem van den Nyese fs Lambrechts ende Jan Benne fs Jans vuechden van Matheeus Heynssen twee jongste kindren. Welcke weesen verstorven es bij den overlijden van haeren vadre de somme van achtien pond groten vlaemsscher munten, boven allen commere. Rusthende onder Pieter de Jonghe, die de moeder van den kinderen in huwelicke begrepen heeft. Ende es ghehouden dese weesen te houden tott haerlieder bejaertten, onverminder haers goets, huutghedaen soenelicke saeken ende sheeren huutvaerden. Noch hebben de selve weesen een vierden erve ligghende in Coppyc. Onverdeelt met zijnen zusteren ende broers. Ende noch een ghemet scoors ende een vierde. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 4e in meye anno 97.

Wouter van der Walle ende Wouter Sac vuechden van Jacop Ha.e..ssen kindren van svaders weghe. Ende Pieter Struvinc vuecht van den moedre zijde. Gheven te kennen scepenen ende andren op haeren eedt dat dese weese nyet vercouvreeren en moghen, van vadre noch van moedre van eenighen goede. Ende scheeden huutgoet ende huutsculden ter kennessen van scepenen.
Actum den 12e in meye 97. In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer meghesellen.

DSC08732L
Jan Moerninc ende Pieter Moerninc vuechden van Marie Moernincx haerlieden zustre. Ende gheven over den staet van den goede, groot zijnde 20 sc.gr. Rusthende onder Maerten Moernincx haeren broedere. Commende van den coepe van den stede. Versekert metten vuechden. Actum den 25e in wedemaendt anno 97. In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Pieter de Ruusschere vuecht van Pieter Ellewouts kinde van der moedre zijde, gheeft over bij eede dat tzelve kint gheen goet en heeft. Actum den 2e in hoymaendt anno 97. In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Ende Willem Brant als vuecht insghelijcx.

Willem de Vueghelaere vuecht van Pieter Vueghelaers zijns broedere kindren, gheeft over den staet van den goeden. Den zelve weesen verstorven van haeren vader. Groot 11 £ 9 sc.gr. Deen heelt rusthende onder den vuecht ende dander heelt onder Jan Spruyten die de moedre van den kindren in huwelicke begrepen heeft. Versekert elc op al tsijne. Actum den 10e in hoymaendt anno 97. In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

(in de kantlijn): ….. ghed..t tgoet van Willekin de Vueghelaere blennic?

(opzij er tussengeplakt): …is ghe….t van tconcept van v…e der partaige ende verdeel van (weg) te o…d de..de ..eder eerste ons daertoe wel van noode waere we(weg) ende bailliu van (onleesbaar)

DSC08732R (44)
Joos Ouwerogghe ende Willem de Paeu Wouterss vuechden van Willem Smets fs Jacops kinde. Ende gheven over der weesen goet. Hemlieden verstorven van Willem Smet haeren vader, zaligher ghedachten, bij eede zo dat behoort. Groet zijnde in havelicken goede de somme van vier pont groten, boven allen commere. Aldus den huutcoop ghedaen jeghen de moedre van den kindren met Joos Everdey haeren hoom ende vuecht in dese zake. Ende es ghehouden haer kindren vrij te houdene van allen oncosten van den daghe van den overlijdene van haeren vadre tot tjoncste kint bejaert sal zijn, huutghesteken zoenelicke saeken. Welcke voorsc. vier pond groten rusten ende zijn vast bewijst onder Joos Ouwerogghe vuecht voorsc. Waeraf dat theerste payment valt int jaer 1501. Ende voort binnen drien jaeren, elc jaer een pont groten. Dat moet Joos versekeren ende versekert op al tsijne. Dies moet hij ghebruken zijn paechs, maer moet de moeder daeraf quiten. Voort hout de moeder metter weese erve tot der bejaerten, mits betaelende tghescot zonder meer, gheleghen binnen den damme 11 vierden, lettel min ofte meer, onverdeelt. Ende in den zelve huutcoop heeft Jan Everdey den weesen grootvadre anghenommen de outste weese in hueren elc jaer om 6 gr. tHeerste jaer 97, boven cleeren ende andere costen tot den vulden beggheerte van Jan Everdey ende van zijnder dochtere met haeren vuechden. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 27e in meye 97.

DSC08733L
Jan Boye vuecht van Willem Roelants kindren dat hij wijlen hadde bij Andries Dieraerts dochtere. tGoet groot van haerlieder moedre drie pondt groten. Ende op allen dat tharen bejaerten nyet ende commen, zo sal de vader betaelen den hoire met twee ponden groten, met 10 sc.gr. tjaers. Versekert op hem ende op al tsijne. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 12e in meye anno 97.

Michiel Lammen vuecht van Heyndric Lammens kindren verstorven van den moeder zijde. tGoet groot zijnde 12 £ gr. Rusthende onder Heyndric Lammen. Te betaelene met 2 £ gr. sjaers al sij huwen zullen. Ende elc boven desen een coe, ooc als in huwelic doen sullen. Ende bij aldien dat Joos Lammen fs Heyndric sterft eer hij hem thuwelicke betrect, zo scelt hij zijnen vader quite ofte dat hij storve voor zijnen vadre. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 28e in hoymaendt anno 97.

DSC08733R (44)
Jacop Ayman ende Wouter van der Walle vuechden van Willem Triest kindren, van Willekyn ende Deykyn, die hij hadde bij Margriete Wouter van der Walle dochter. tHavelic goet grot zijnde 30 £ gr. vlaemscher munten, ghelijc ons gheduechte heere sal doen onfaen van zijne renten ende domaynen. Ende es rusthende onder Willem Triest, vadre van den kinderen. Voort es de zelve ghehouden de kinderen thoudene etende, drinckene, ghecleet, ghereet ende scolen gaende tot haerlieder bejaerten, onvermindert haers goets, huutghedaen zoenelicke zaeken ende sheeren uutvaerden ons gheduchs heere grave van Vlaendren. Noch es den zelve kinderen bestorven vijftien ghemeten arven, lettel min ofte meer. Ligghende in diversche heveringhe met haeren vadre onverdeelt in diverssche persceelen. Voort sal dese vadre dese arve bedriven totten bejaertten van den kinderen zonder pacht af te ghevene. Ende bij aldien dat dese kindren storven onder haer bejaerte, zo sal Willem Triest betaelne met 2 £ gr. sjaers. tHeerste payment vallende binnen eenen jaere naert toverliden van den leste kinde. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.
Actum den 10e in meye anno 97.

DSC08734L
Claeys Pierssen ende Willem Lauwaert vuechden van den weese van Jan de Clerc, verstorven van vadre ende moedre. Waeraf dat rust onder Pieter Meeus 4 £ gr. ende noch onder Maerten Valcke 2 £ 17 sc. 2 den.gr. Noch onder Claeys Pierssen 2 £ gr. Hiervooren zijn borghen de voorn. vuechden. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 23e in meye anno 97.

(in de kantlijn): ghehuwet

Claeys Pierssen vuecht van Nelle Claeys Pierssen dochtere. Daeraf tgoet groot es 15 pont groten. Ende noch van haeren oom 16 sc.gr. Al rusthende onder Claeys Pierssen, broedre van den weese. Versekert op hem ende op al tsijne. Ghedaen den 23e in meye anno 97. In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Jacop Scuuf ende Jan de Coopere vuechden van Franssoys Vueghelaers kindren, gheven over den staet van den weese goede dat huerlieden van haeren vadre verstorven es. Groot zijnde 5 £ 4 sc.gr. vlaems. Rusthende onder diversche personen bij paymenten incommende. Daervooren dat dese vuechden burghe bluven voor de voorsc. somme. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.
Actum den 5e in wedemaendt anno 97.

DSC08734R (46)
Cornelis Cleyne vuecht van den kindren van Willem Cleyne. tGoet groot van haeren vadre verstorven, drie pond sestien schellinghen groten. Rusthende onder Cornelis Cleyne.

Jan Oosterlant ende Arent Bonte vuechden van Inghele de Vuecht. Verstorven van vadre ende moedre, tgoet groot zijnde derttien pont groten. Rusthende onder de voorsc. vuechden. Versekert op thaere ende al thaere. Actum den 10e in hoymaendt anno 97.
In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Cornelis van Ghendt, Jan van Ghent ende Jan Dalschert vuechden van Samsoen van Ghendt kinde. Verstorven van vadre ende moedre. tGoet grot zijnde neghen pond groten. Waeraf dat rust onder de voorsc. Pieter Everaert 6 £ 10 sc.gr. ende surplus onder andre de voorsc. vrienden. Actum den 10e in hoymaent anno 97. In scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Baudin Ysin, Wouter Ysin, Jan Cleyne ende Cornelis Cleyne vuechden van van den kindren van Arent Cleyne, Copkin ende Boukyn. tGoet groot zijnde 7 £ gr. Rusthende onder Cornelis Veldaem. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.
Actum den 10e in hoymaent 97.

DSC08735L
Ysin Keelant, Christiaen van den Groe ende Jacop Huussen vuechden van Jacop Huussen kinde in Saemslacht. tGoet groot zijnde van den moeder zijde vijf pond veerttien schellinghen. Rusthende onder Servaes Keelant. Versekert op hem ende op al tsijne. Ende noch onder Pieter Sac fs Cornelis 25 sc.gr. Noch zo heeft de zelve weese van haeren vadre vijf pond groten. Rusthende onder Bauwin Tac. Versekert op hem ende op al tsijne. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 10e in hoymaendt, anno 97.

Cornelis Everdey ende Cornelis Michiel vuechden van Jan Muncx kindren. tGoet groet zijnde achtien pond groten ende noch drie ghemeten lants preter 1 vierden. Ende Christiaen de Munc, de outste weese heeft de stede ghecocht, bluven te conterpant staende totdat de andere weesen betaelt zullen weesen van haeren andeele. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 10e in meye, anno 97.

Joos Heynaert vuecht van Pieter Cammarts kinde. tGoet groot zijnde drie pond groten van vadre ende moedre. Rusthende onder Joos Heynaert. Versekert op hem ende op al tsijne. Actum den 12e in desembre, 97. In scependom Pieter Sacq, Jan Diermans ende huer ghesellen.

DSC09735R (47)
Nu vuecht Pieter Blye ende Pieter Arentssen. (erboven geschreven).
Laurens van der Haghe ende Pieter Arentssen (doorgestreept) vuechden van Ghyselbrecht Lauwaerts kindren. Daeraf de drie kindren Hannekyn, Jannekyn ende Maeykun hebben ses pond groten. Ende Floorkun heeft zijn leen. Dat moet de moedre lossen zonder den cost van den kinde. Die sal zij tleen besitten. Daeraf de bladinghe totten bejaertten van den kinde. Ende bij aldien dat zij tleen nyet en lost, zo moet Floorkyn hebben twee pond groten, ghelijc de andre. Voort zo moet de moedre dese weesen houden, onvermindert haers goets, tot haerlieder bejaerten, van alle oncosten. Huutghedaen zoenelicke saeken ende sheeren huutvaerden. Versekert op thuere ende al thuere. Actum den 10e in hoymaendt, 97. Ghedaen bij Andries de Munc ende huer ghesellen.

tLipp… in juny, anno 22 compareerden Pieter Hayman, Jacop Tac ende Gheert de Calwe voor scepenen als vrienden van Hannekin Lauwaert ende verclaerden dat tselve Hanneken souffissant ghenoucht was om zijn selfs te zijne. tWelck hiervolghende der begheerte, bij scepenen gheconsenteertwas. Present Willem Witte ende Bartelmeeus Everaert.

Pieter Theeus Theeuss als vuecht van Christiaen van den Groe drie kindren: Michiel, Dierkyn ende Callekyn. tGoet grot zijnde, commende van verstervesse van Cornelis Theeus, de somme van 2 £ 12 sc.gr. Rusthende onder Michiel Tac. Te betaelne binnen 5 jaeren. tHeerste te bamesse 97. Ende also voort alle bamesse totter vulder betale. Elc payment enen groot. Boven desen noch 4 ghemeten erven preter 25 roeden. Michiel Tac stelt borghe met 6 ghemeten erven. Ende es daeran ghebrec, zo es borghe Maertin Tac. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 10e in hoymaendt, 97.

(onderaan geplakt): Nemaer mejoncvrouwe omme dat wij nu hier te Ghend zijnde, ghedrie besoingni doen zouden.

DSC08736L
Cornelis Poppe ende Cornelis Veldaen vuechden van Cornelis Heynderssen kindren. tGoet groot zijnde een pondt groten. Rusthende onder de (niet ingevuld).

Jan Robin ende als vuecht ende Thomas Maet. Als bijstandere van Pieter Horssels kinde, dat hij wijlen hadde bij Katryne Robins, zijnen wettelicken wive. Daeraf tgoet groot es twee pond groten vlaems. Rustende onder den vadre van den kinde. Es ende es ghehouden boven desen zijn kint te houdene totten bejaerten, onvermindert zijns goets. Ende bij aldien, dat tkint storve voor zijn bejaerte, zo heeft Pieter Horssele an de voorsc. scult twee jaerdach naer de doot. Versekert op hem ende op al tsijne. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 10e in junio, anno 97.

Wouter van Berghen ende Adriaen Moen vuechden van France van Berghen kinde. Gheven over tgoet groot sijnde van huerder moedre, de somme van vier ponden groten. In havelicke goede. Rusthende onder de vuechden. Versekert op al thuere.

DSC08736R (48)
Michiel Sac ende Pieter Alluic vuechden van Jan Arentssen kinde. tGoet, wesende een stede daer vadre ende moedre huutverstorven zijn met 18 ghemeten pachtlants den weesen toebehoorende. Welcke verpacht es 6 jaer om 2 £ 14 sc.gr. sjaers. Den eerste vallende 98. Cot. der weesen jaerlicx goet, boven den pacht, 12 £ gr. ofte daerontrent ten goeden rekenen. Hierop es de voorsc. weese schulden 2 £ 12 sc.gr. Ghedaen in scependom van Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen. Actum den 11e in hoymaendt, anno 97.

Jan de Vos vuecht van Michiel Lammens kindren, die hij hadde bij zijnen eersten wive. De welcke Michiel zal zijnen kindren houden, onvermindert haers goets, tot haerlieder bejaerten. Ende als in huwelic doen zullen, dan sal hij elc kint gheven twee coeyen ende twee coppel scaepen ende 6 £ gr. Item de voors. Michiel Lammens vadre van den kindren es zekere vuecht gheworden ende Jan de Vos onsleghen. Ende Michiel heeft tvoorn. goet onder hem. Ende stelt borghe met 8 ghemeten erven hem toebehoorende. Ende voort tsijne ende al tsijne. Ghedaen den 20e in novembre 98, bij scepenen Laureys van der Haghe, Maertin Tac ende huer ghesellen.

DSC09737L
Joes Zoetissen vuecht van Joes Seuys kinde. tGoet groot zijnde 12 £ gr. Rusthende onder Joes Seuy. Versekert op hem ende al tsijne ofte 6 of 7 ghemeten erven daarvoren, onder de stede daer Joest Seuys placht te woenen. Ghedaen den 10e in wedemaendt 97, bij scepenen Andries de Munc ende huer ghesellen.

Willem Bervoet vuecht van Pieter Claeys kinde, vervanct bij eede dat zij gheen goet en hebben. Actum den 10e in hoymaendt, 97. Bij scepenen Andries de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Willem Bervoet ende Pieter Rasschaert vuechden van Joes Loene kinde ende van Pauwel Scheuys kint. Vervanghen bij eede de zelven gheen goet van haeren vaders en hebben. Actum den 10e in hoymaendt, 97. Bij Adriaen de Munc, Laureys Snouc ende huer ghesellen.

Pieter Ayman ende Bastiaen Everaert vuechden van Jacop Stoffen kinde. Bringhen over den staet van den zelven weesen goet dat haer toecommen van den stede ende den goede dat haer anghestat was. Commende van vader ende moeder. tWelcke Jacop Snoer der weesen broedere ghecocht heeft om de somme van vier pond groten, vrij goet boven allen commere. Te betaelne met eenen pont groten sjaers. Te wetene te bamesse 90, 20 sc. Ende voort alle bamesse 20 sc.gr. totten vulder betaelinghe van den voorsc. vier pond groten. Ende elc payment op de boete van 27 gr. eerlicke inninghe, zonder prijs van goede. Ende boven desen een scaep te meye een jaer out wesende. 98 Een hye zijnde quattroye. Voort sturve dese bynnen den tween eersten paymenten, zoe es de voorsc. Jacop ghehouden de somme vul te betaelen binnen eenen jaere daernaer. Noch heeft de selve een bedde.
DSC08737R (49)
Rusthende onder Bastiaen Everaert. Ghedaen in scependom van Pieter Sac, Jan Dierman ende huer ghesellen. Actum den 4e dach in maerte 98, naer cours van Huutrecht.

Cornelis Veldaen ende Pieter Vrombout vuechden van Adriaen Veldaens kindren. tGoet grot zijnde 8 £ 9 sc.gr. Rusthende onder Pieter Snoucke. De welcke de stede ghecocht heeft van den zelven weese, staende in West Saemslacht. Ende vort staet de stede in den weesen handen totter vulden betalinghe. Te betalene binnen 9 bamessen ende neghen paymenten. Waeraf dat theerste payment gheviel te bamesse 96, groot 20 sc.gr. Ende also voort alle bamesse totter vulder betaelinc. Ghedaen den 10e in novembre 97. Present Jan Cleyne ende Adriaen Gheert als scepenen.

(in de kantlijn): Betaelt dese 8 £ 8 sc.gr. bij Pieter Snouck. Ontfaen bij Dries Scuurman ende ende bij Thonis Maerten. Bij kennessen van Pieter Sac, Andries de Munc ende huer ghesellen. Daeromme gheroyeert.

Jan IJsbaert ende Pieter de Rekenaere vuechden van Pieter IJsbaerts kinde. Verstorven van vader ende moeder, tgoet groot zijnde ses pond groten ende twee ghemeten erven of daerontrent. Rust onder Jan de Rekenaere. Ende zijn daervoren borghen Anthonis de Rekenaere ende Pieter de Rekenaere. Ghedaen bij Jacop Paytric ende Franssoys Crooc. Actum den 10e in maerte, anno 98, naer tcours van Huutrecht.

Den 24e septembre 21 naer Utrecht compareerde voor scepenen Margriete Pierssen wedue van Jan IJsbaert, met France van Verren, nu haren voocht. Ende kende haer te vullen vernoucht van den voorsc. int ende van den state van ghelde ende erfve binnen den levene van den voorn. IJsbaert haren man was. Ontslaen mids desen de voochden ende borghe. Present scepenen Jan Cleyne, Pieter Neuyt, Everdey Triest ende Ghysbrecht Daenssen.

DSC08737L
Pieter de Rekenaere ende Antheunis de Rekenaere vuechden van Bouwen de Rekenaers kinderen. tGoet groet zijnde van svaders weghe twee pont veerttien schellinghen groten. De 2 £ gr. rusthende onder Pieter de But ende es daervoren burghe. Ende de 14 sc.gr. rusten onder Pieter de Rekenaere ende es daervoren burghe. Ghedaen bij Jacop Paytric ende Franssoys de Crooc. Actum den 10e in desembre, anno 97.

Heyndric Ellewaut vuecht van Wouter Ellewauts kinde, zijnder zustere. tGoet groot zijnde twee pont groten ende twee coeyen ende twee ghemeten erven ofte daerontrent. Rust onder Heyndric Ellewaut. Versekert op al tsijne. Ghedaen bij Franssoys de Crooc ende Jacop Paytric. Actum den 20e in april, anno 98 naer Paesschen.

Bauwen Bettissen vuecht van Joos Everdeys kinde tgoet grot zijnde 24 sc.gr. Hem verstorven van zijne groettemoedere. Rust onder de voorn. vuecht. Borghe Heyndric Bettissen. Ghedaen bij Jacop Paytric ende Franssoys Crooc. Actum den 20e in april, anno 98, naer Paesschen.

(ertussen geplakt): tZelven zijn ver…te der…. bij den suppliant (weg) gheen zijn .em ter s…ven informatie van den inhouden vooren (weg)

DSC08738R (50)
Franssoys de Crooc ende Maertin Maes vuechden van Willem Rekenaers kinde. tGoet groot zijnde van vadre ende moedre drie pont twee schellinghen ses penninghen groten. Rusthende onder diverssche personen. Borghe de vuechden. Ende noch heeft de zelve weese twintich ghemeten erven ende een half ghelt …s in pachte 32 sc.gr. of daerontrent. Actum den 20e in april, 98.

Pieter Vrombout ende Cornelis Vrombout vuechden van Jacop Huussen kindren, die hij hadde bij Pieter Vrombouts dochtere. tGoet groet zijnde vierentwintich pont groten. Ende elc kint eenen stoc bien. Rust onder Jacop Huussen.

DSC08739L
Jan Lammen ende Willem Scapere vuechden van Pieter Scapers kindren. tGoet groot zijnde verstorven van zijnen vadre 30 sc.gr. Rusthende onder de moeder van den kinde. Ende es ghehouden tkint te houdene, onvermindert zijns goets, naer staet. Ende cot. den kinde soennic ter ghelde. Ende dat sal de moeder verlegghen van den voorn. 30 sc.gr. Ende bij aldien dat de moedre de settinghen nyet betaelen en wilde, zo sal zij oplegghen de vuechden 30 sc.gr. voors. Daermede es zij ontlast van den zettinghe. Ende bij aldien dat kint storve zonder hoyr, zo sal de moeder betaelen de horyen met 20 sc.gr. Ende dat binnen eenen halven jaere naer toverlijden. Actum den 24e dach in meye, 98. Ghedaen bij scepenen Jan Dierman ende Floreys Jacopssen.

Willem de Coc ende Jan Cleine als vuechden van Mathys Snoeyarts kindren. Bringhen te boucke der weessen goedt, hooghelic beloft, alsoo tbehoordt bij scepenen in den eersten tien ghemeten arven. Ende die bedrijft de moedre tot huerlieder bejaerte, sonder eenighe pacht te ghevene. Item boven desen hebben zij in havelijcke goede 7 ponden groten. Rustende onder de moeder. Hiervooren stelt de moedre in voorme van sekeren thaere ende al thaere, ghewonnen ende onghewonnen. Actum bij scepenen Pieter Sac, Floreys Jacopssen, Franssoys Crooc, Adriaen Gendt, den 1e van ougste.

(in de kantlijn): h gheroeyeert. Present der wet… ende voochde, myedts dat in den begragen sttaet van moeder het goet in den eenen boucke ghestelt folio 130.

Jan Stobbelaere vuecht van Raesce Stobbelaers kinde ende hebben gheen goet.

DSC08739R (61)
Jacop de Backere als vuecht van Ysins Backers zijnen broers kinde. Brinct te boucke der weessen goede voorsc. op zijnen eedt hooghelic beloft alsoo tbehoordt, de somme van twee pont vuf schellinghen groten. Die rusten onder de moedre van den voorn. weesen. Ende eyst bij aldien dat ghebrec es an de moedre voors., zoe es Jacop de Backere zelve de man van betalinghen van den voors. somme. Ende voort weet Jacop voorsc. eenich goet meer datter weesse soude moghen te baten commen, tzij onder de moedre of andersins. Dat zal hij bringhen ter kennessen van scepenen als oppervuechden. Dat ter weessen profijte. Hier boven zijn noch huutghesteken cateillen die hier naer volghen. Item een bedde. Rustende onder de moedre. Item een becken, eenen couffre, een lavoer, een zaudvat, drie teynen teljoren, drie tinnen lepels, 2 croessen, een teynen scotele, een soussier, 1 messael. 1 teyne vierden, 1 win vierden, 1 waeffelijsere, 1 nieuwe tycke, 1 h.est puelle, 1 betstede, 2 zittecussene, dwaellen, scoelakenen, 1 oercussen, 1 haeckere, 1 candelare. Rustende onder Jacop de Backere voorn. Hiervooren steldt Jacop de Backere tzijne ende al tzijne in voorme van sekere. Actum dem 1e dach van ougste, anno 98. Bij scepenen in den tijden Pieter Sac, Jan Dierman, Floreys Jacopssen, Jacop Cleine ende huer medeghesellen.
Item hierboven brinct Jacop de Backere te boucke ten behoufe van den selven weessen 1 vierendeel van eenen huusse, staende te Ghendt op de N…de. Item noch 1 half ghemet lands arven, ligghende som buuten Assenede in de Weelde ende som op Royselaere. Actum als boven.

(in de kantlijn): Factie on vers…elten.

Item Ysin de Jonghe ende Jacop van der Groe als wettelicke vuechden van Everdey de Jonghen kinde Jaenkun. Ende bringhen over den staet van den weesen goet. Groot sijnde tien pondt groten vlaemsscher munten ende twee ghemeten arven. Rustende onder Ysin de Jonghe. Versekert op sun huus ende hof ende voort tsijne ende al tsijne, present ende toecommende. Actum den 20e in ougst anno 98.

DSC08740L
Pieter Valcke ende Huughe Eeckelaere als vuechden van Maeyken Pieter Myters dochtere. Ende bringhen over der voors. weesen goet, groot zijnde 12 pond groten vlaemsscher munten. Rustende onder heer Cornelis Puebrouc, priester. Versekert met eender behuusde stede in Aendijc, achter de kercke, daer heer Cornelis nu ter tijt in woent. Actum den 20e in sporkele, 98.

Arent Scuuf als vuecht van Adryaenkun Scuufs fs Jan. Ende brinct over der voorsc. weesen goet. Groot sijnde twee pondt groten vlaemsscher munten. Rustende onder Arent Scuuf. Versekert op hem ende op al tsijne. Actum den daghe als boven.

Pieter Scuuf fs Jan als vuecht van Jan Spruuten kinde. Ende brinct over den voorsc. weesen goet. Groot sunde 24 sc.gr. Rustende onder Jan Spruuten. Ende waert dat de voorsc. weese storve voor sijnder bejaerten, so sal de voorsc. somme bliven onder Jan Spruuten. Actum ten daghe als boven.

DSC08740R (62)
Jan Maertun ende Pieter Bueyen als vuechden van Andries Bueyens kindren. ende bringhen over der voors. weese goet, een stede van 48 ghemeten groot sunde, daer Pieter Michiel nu ter tijt op woont, onverdeelt. Actum ten daghe als boven.

Jan Maertun als vuecht van Pieter Bueyens kinde van den moederlijker sijde. Ende vervanct bij eede dat de voors. weese gheen goet en hebben dat hij weet. Actum ten daghe als voren.

Bouwen Tac ende Jacop Tac als vuechden van Maeykun Tacxs fa Jan. Bringhen over den voorsc. weese goet, groot sunde 20 sc.gr. Rustende onder Jacop Tac voorsc. Borghe Bouwen Tac. Actum ten daghe als voren.

Adriaen Sent ende Bouwen Crabbe als vuechden van Jan Claeyssen kindren, van den moederlijcker sijden. Ende bringhen over der voorsc. weese goet. Groot sijnde 15 pondt groten vlaemsscher munten. Havelic goet de 5 weesen. Rustende onder Jan Claeyssen. Versekert op hem ende al tsijne, waert ghestaen ofte gheleghen es. Actum ten daghe als vooren.

Andries Aeltinc als vuecht van Willem Quistonts kinde van den moederlijcker sijden. Ende brinct over den voorsc. weese goet. Groot sijnde twee pondt groten vlaemsscher munten. Rustende onder Wilem Quistont. Versekert op hem ende al tsijne. Actum ten daghe als voren.

DSC08741R (64)
Dit naervolghende es de beset van Aendijc.

Huughe Eeckelaere ende Pieter Valke als voechden van Maeykin Myters. Bringhen over de somme van 12 £ gr. Verstorven [van] van de vadere ende van moeder. Ende rust dat voorsc. goet onder hem Cornelys Puyebrouc. En kennen hem borghe voor de somme voorsc. ende de voorsc. voechden stellen in den handen van den weese al haeren goet, waert ghestaen of gheleghen es, ghewonnen ende onghewonnen.

Pieter de Jonghe ende Lauwerys Hayman als voechden van Lauwys Lauwarts kindren Ghelein ende Hannekin. Bringhen over tgoet, groot de somme 13 £ 10 sc. 4 den.gr. Hieraf rust onder Pieter Dierman 8 £ 17 sc. 4 den.gr. Hier vooren stelt Pieter Dierman in conterpande de stede daer Pieter voors. op woent. Ende voort tsine ende al tsine, waer tghestaen ende gheleghen es. Ende onder Jan Dierman rust 3 £ 8 sc.gr. Ende onder Willem Lauwart rust 4 £ 4 sc.gr. ende twee ghemeten erve ende noch vijf ghemeten lans, ligghende in Drieneteyt in den Noortpoldre. Item boven de somme van Pieter Dierman bliven borghe Lauwys Hayman ende Pieter de Jonghe. Ende stellen huerlieder goet in den handen van den weesen, waer tghestaen of gheleghen es, tot de somme 4 £ 13 sc.gr.

(in de kantlijn): Dese voechdie behort in Notene.

DSC08742L
Willem Verniessen ende Jan Benne als vuechden van den weesen van Mathys Huuyssen van vader zijde. De somme van 18 £ gr. Rust onder Pieter de Jonghe. Ende storve de voors. weese, zoe luyt Pieter de Jonghe dach vier jaer naer de laaste doot van den [wese] onder haer bejaertheden. Ende noch een vierendeel erven in de everinghe van Coppyc, onverdeelt met haren susteren ende broer. Ende 4 ghemeten scores. Ende een vierendeel deis kent Pieter de Jonghe zun goet in den handen, tsine ende al tsine. Ende dat hij zun goet vercopen en de weesen sullen hebben den eersten penninghen. Maertin Tac ende Jan Thiers als voechden van den weesen van Willem van der Walle, burghe over een huys het Cram wesende ende vijf vierendeel erve in Aendijc.

Jan Thiers fs Dirc als voecht van den weesen van Bouwen Thiers van vaderlijcken sijde. De voecht vervanct bij eede dat hij gheen goet en weet.

Willem Verniessen ende Gheert Tray als vouchden van de weesen van Bouwen Pyl. Bringhen over de somme van 7 £ 4 sc. 6 den.gr. Rustende onder Willem Verniessen 3 £ 16 sc. 6 den.gr. Onder Pieter Valke 1 £ 18 sc.gr. Onder Bouwen Crabbe 4 £ 10 sc.gr. Ende noch vier ghemeten erve in Aendijc. Ende de pachte medegherekent in de somme voorsc. tot den jaer 96. ende noch 200 roeden erve. Ende de voorsc. voechden stellen in den handen van den weesen thuys ende hof ende al thare.

DSC08742R (64)
Jan Cleyne ende Willem de Scot als vouchden van den weesen van Mathys Snoyart. Bringhen over de somme van 7 £ gr. in havelicke goede van den vaderlijke zijde. Ende erve ghelijc een wettelicke purgie m…. maeten ende boven voorsc. stelt in den handen van den weesen huys ende hof met alle de ghelaechaemmeheden datter toebehoort. Dat dese vrieen sonder lant te vercopenen noch te belastene, tensij bij consente van den voorsc. voechden.

Willem Verniessen ende Inghel Moere als voechden van de weesen van Pauwel Heinssen kinde. Van beede zijden de somme van 3 £ 14 sc. 2 den.gr. Hieraf rust onder Willem Pauwels de somme van 18 sc. 4 den.gr. ende tsurpluys an thuys dat Pieter Pauwels toebehort. Staende int dorp van Aendijc. Hier es Willem Pauwels voor 18 sc. 4 den.gr. ende voor tsurpluys staet in den handen thuys van Pieter voors. staende int dorp van Aendijc.

Vinsent Coppin ende Pieter Struvinc als voechden van den weesen van Arent Jacopssone 2 £ gr. Rustende onder Pieter Struvinc. Ende 1 £ gr. onder Vinsent Coppin. Ende de voorsc. voechden stellen in den handen van den weesen al haer goet, war tghestaen ende gheleghen es.
DSC08743L
Pieter Struvinc als voecht van den weesen van Cornelis Struvinc. Vervanct bij eede dat hij gheen goet en waert van vaderlijcke sijde.

Vinsent Coppin als voecht van den weesen van Willem Pauwels. Hieraf de somme van 2 £ gr. Rust onder Willem voorsc. Ende dies stelt Willem Pauwels in den handen van den voechden tsine ende al tsine. Ende moet dese weesen houden, onvermindert haers goet, tot haerder bejaertheden. Ende van de moeder zijde.

Jan de Sayere ende Jan Bouwouterssen als voechden van Callekin Bouwouterssen. Bringhen over de somme van 13 £ gr. Hieraf rust onder Jan de Sayere dese somme van 11 £ 8 sc.gr. tSurpluys onder Jan Bouwouterssen. Hiervoren stelt Jan de Sayere in den handen van den weesen zijn huys ende stede daer hij nu op woent in Coppijc. Ende tsurpluys Jan Bouwouterssen. Ende noch 7 ghemeten erven. Ligghende in de everinghe van Beostenblie op Holendam.

DSC08744
Dit naervolghende es den staet van Grietkin Jan Lauwerts k[inde], die hij wijlen hadde bij Katelyne Pieter Boys dochter (weg). Daeraf tgoet groot es van zijnder moedre drie pont groten. Rustende onder tghemeene sterfhuus van Jan Lauwarts. Noch heeft de zelve weese een pont groten van zijnen vadre. Rustende onder Willem Lauwaert als vuecht van den zelven Grietkin. Borghen tzelve ghemeen sterfhuus voor de 3 £ gr. Ende Willem Lauwaert voor tandere pont groten.

(in de kantlijn): Jan Maerten es ..b, huwelicke moedre s…ocht ende es tevreden vu(weg) zijnen goede van desen 4 £ gr. mitgaders dit de belofte hem van (weg) Lauwart ghedaen heeft.

Willem Lauwaert ende Joes Wygh vuecht van Jan Lauwaerts kindren, die hij hadde bij Lysbetten Christoffels Maes dochtere. Waeraf dat den weesen verstorven es van haeren vadre, ghedaen bij uutcoepe jeghen de moeder in havelicken goede, de somme van vijf pont groten. Ende bij aldien dat de kindren storven voor huer bejaerte, zo sal de wedue onstaen, mits betalende de horye vier pont groten. Te betaelen met eenen pont groten sjaers. Noch hebben de zelve huer erve ghedeel in de ofstede ende huer rentlant in zulcken rechte als staet. Ende es dat ghehouden te vrijene 9 [jae]r van renten ende van gescote. Ende als van den vrije erve in pachte staende 18 gr. elc ghemet alle costen. Ghedaen ende versekert op al thuere. Present Triest ende Vueghelaere. Actum den 2e in april 1503 naer tcours. De arve groot zijnde 7 ghemeten of daerontrent. Item noch verhueriert van pachte 15 sc.gr.

(in de kantlijn): De weesen (weg) ten ghe 6 ponden, onvermindert [huer]s goets.

Pieter de Meyere vuecht van Anthonis Meyers zijns vadre kindren. Waeraf den uutcoop ghedaen es van den versterften van zijnen vadre om vier pont groten. Rusthende onder de moedre. Versekert op al thuere.

(in de kantlijne en ertussen): 3 januari 1505, 1 jaer ghemeyn mede ghelijc noch ghehoocht van re…esse achtere 4 sc. 6 den. (weg) hoochden de voors. voochd der voorsc. weesen goede, eene somme van vijf pond groten verhueriert van (weg)te met 1512 …. in handen van Pieter Maerten. Ende stelt de voorsc. …. zekere 3 ghemeten metten (weg) ghemeene …e… verse… …. Pieter Vrombout ende (weg)awe.

DSC08745L
Jan Cleine

Dirc [Valke] Valke ende Ghelein Morthamere ende Cornelis Plasch voechden van den weesen van Jan Smet Cornelis. Bringhen gheen goet. Ende vervanghen bij eede dat zij gheen goet en weten.

Wouter Coddin als voecht van de weesen Jan Coddin. En weet gheen goet .

Pieter Moen ende Arent Suers als voechden van den weesen van Cornelys Suers. Bringhen over de somme van 8 £ gr. Waeraf rust onder de weduwe van Cornelis Suers. Ende 4 £ gr. rustende onder de voechden. Hiervoren stont borghe huys ende hof met alle de ghelaechsaemmeheden dat daertoe behort. Ende vort al haer erve die achter Cornelis Suers bleef, met te beloftene noch te bezwaerne an wedue bij consent van den voorsc. voechden. Dies hebben de weesen noch 4 ghemeten en half ende een half bundre.

DSC08745R (65)
Pieter Moen ende Jan de Beer als voechden van den weesen van Everdey de Beer. Brinct over de somme van 4 £ gr. Rustende onder Jan de Beer. Dies stelt Jan de Beer in den handen van den voecht zijn stede daer hij nu op woent. Te vercoepene noch te belastene, ten was bij consente van den voorsc. voechden.

Lauwys de Mitere ende Michiel Tac als voechden van den weesen van Willem Verniessen van den moederlijker zijde. Bringhen over de somme van 8 £ gr. ende een vierendeel erven. Ende noch een half ghemet erven met de rente daer huut gaet. Rust onder Willem van der Niessen. Ende Willem stelt in den handen zun stede ghelijc daer hij nu op woent. Te vercopene noch te belastene, tensij bij consente van den voorsc. voechden.

Lauwys de Mitere als voecht van Lauwys de Mitere fs Janss kint. Brinct over de somme van 5 £ gr. ende anderhalf vierendeel erven. Rust onder Inghel Huuchssen. Ende stelt in den handen van de voechden zijn stede daer hij op woent.

DSC08746L
Martin Tac ende Christiaen van der Groe als voechden van den weesen Pauwels Suclart. Bringhen over 35 sc.gr. Rust onder Christiaen van der Groe. Ende es borghe Christiaen van der Groe. Ende stelt in den handen van den voechden tsine ende al tsine.

Gheleyn Pantin als voocht van Mathys Pantins kinde van vaderlic zijde ende en weet gheen goet.

Lauwys Huuchssen als voecht van Maeyen zunder sustere. Brinct over 12 sc.gr. Rust onder de voecht. Ende stelt in den handen tsine ende al tsine.

Jacop Ramont ende Andries Hallinc als wettelicke voochden van den weese van Cornelis Benne. Verstorven van den vaderliker sijde. Den zelven vooghden hoghelijc gheloeft bij eede alsoet behoort. Bringhen over den staet van den zelven weese. In havelicke goet neghen schellinghen groten ende een ghemet erve ende half van den moederlike zijde. Ende dat goet es rustende onder de voorsc. voghden. De voghden stelen thaere ende al thaere in vormen van sekeren. In sprocle 10e dach, bij Triest, Dykere.

DSC08747L
Jan Voordenoot, Andries Allaert, Jan Wyghe, alle drie ghezworene vuechden van den kindren van Joes Wyghe. Verstorven van haerlieder moedre, daer dat de vuechden den huutcoop ghedaen hebben jeghens Joos Wyghe als vadre van den selven weesen. Ende desen huutcoop es ghedaen om de somme van tweendertich ponden groten vlaemschen munten ende een gouden ringne. Zulck als zij es noch boven desen 28 sc.gr. in ghelde dat den weesen quame haren deele. Item noch zoe hebben de voorsc. kindren 6 ghemeten lants erfve, onbegrepen van den justen extimacie. Ligghende onverdeelt metten vadre. Dies es besprec ende voerwaerde dat de vadre zal houden dese 6 ghemeten lants in pachte 6 jaere lanc gheduerende om 30 sc.gr. vrij ghelt. Welcke pacht zal expiererene te kersaavonde 1516 naer Huutrecht. Item voort zoe es besprec ende voerwaerde dat Joos Wyghe zijnen kindren moet houden, onvermindert haers ghoets ende alle oncosten. Ende op aldien dat de kindren niet en consten acorderen, zoe moghen zij zoucken haerlieder profijte te haerlieder costen. Ende bleven zij oock metten vadre, zoe sal hij hemlieden een schaemhede toelegghen ghelijc een ghoet vadre zijn kinders sculdich es te doene. Ende op aldien dat eenich van desen kindren te huwelijke quamen, zoe moet den vadre huerlieder ghoet oplegghen. Item deze voorn. somme van desen ghoede heeft Joos Wyghe verzekert ende verconterpant op tsijne ende op al tsijne. Desen huutcoop was ghedaen den 12e in octobre 1509. In scependom van Pieter Sac, Jan de Vueghelaere, Olivier de Vueghelaere ende haere medeghesellen.

(in de kantlijn er erboven): Den 9e in octobre 1519 compareert voor scepenen Jan Maes ende Gillis Blanckaert ende huerlieden in huwelijcken hebbene elc dochtere van Joos Wyghen. Te wetene 3e van desen weesen de welcke comparanten sceeden voor scepenen over huerlieden huusse van den voorsc. Joos Wyghen vadre ende anvulden vooghd wel g(l)eagiert. Ende huerlieden vulden ancommende twee deelen van den inhouden van deser state. Scelden de vadre ende voochden daerop quite. Consenteren desen staet van 2e valt te doen als over de 2 deelen. Actum als boven. Present burchmeestere Lauwaerts ende Witte. tOorconde Bayaert

DSC0748R (71)
Hubrecht Ellewoudt als vuecht van Jacop Hellewoudts van vader sijde. Gheloeft bij eede alsot behoert. Ende ….. roceren sterfhuus ter kennesse van scepenen.

Mathys Pantin als vooght van Gheleyn Pantins kindren van den moederlicker zijde. tGoet groot 16 sc.gr. Rust onder Gheleyn Pantin. Hiervooren staet borghe Mathys Pantin fs Gheleyns.

Jan Dalsschaert ende Cornelis van Ghendt als voochden van Samsoen van Ghendts kinde. tGoedt groot 16 £ gr. Waeraf dat de voochden tgoet hebben laten de personen huten lande verseckere. Waeraf dat de voochden behoeren ander bewijs te doene.

Cornelys Michiel ende Cornelis Everdey als voochden van Jan de Munc kindren. Verstorven van vadre ende van moedre. tGoet groot 10 £ 4 sc.gr. Rust onder Christiaen de Munc. Dies es Christiaen de Munc borghe voor de somme voorsc. Dies consenterende voechden elc borghe ende stellen haer goet in den handen van den weese, waert ghestaen ende gheleghen es. Item noch hebben de weesen anderhalf ghemeten erve, ligghende in West Zaemslacht.

Gheleyn Sac ende Rasen Wulfart voochden van Willem Claeys Moenes kindren. Bringhen over de somme van 5 £ gr. Verstorven van de moederlijcke zijde. Rust onder Willem Clays Moene. Ende waert dat de kindren storven onder haer bejaertheden, soe sal de voorsc. Willem betalen met 2 £ gr. Te betalenen alle jaere 10 sc.gr. tot der vulder betalinghe. Dies moet de voorsc. Willem houden de kindren tot haerlieder bejaertheden. En de voorsc. Willem stelt in den handen van den voechden tsine ende al tsine.

Jan de Sayere, Raessen Wulfart, Willem Lauwaert als voochden van den weesen van Wulfart Scapere. Ende bringhen over gheen goet.

DSC08749L
Adriaen Moen ende Wouter van Berghen vuechden van Franssoys van Berghen kindren. Adriaen van den moeder zijde ende Wouter van svaders weghe. tGoet groot 4 £ gr. van den moeder zijde. Ende van svaders weghe rust onder Wouter 2 £ ende 2 £ onder Adriaen. Borghe Adriaen Moen.

Pieter Maertin vuecht van Jan Bettis kinde van den moeder zijde. tGoet grot 11 £ gr. Rust onder Pieter voorsc. Versekert op hem ende op al tsijne.

De zelve es vuecht van Willem Pauwels kindren van der moeder zijde. Ende van van vaders zijde Jan Witte in Drienteyt. Van svaders zijde tgoet grot, van den moeder zijde 2 £ gr. Rusthende onder Pieter voorsc. Versekert op hem ende op al tsijne.

Paes Asseric als vuecht van den moeder sijde van Wouter Eyermans kindren. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende sitten in ghemeenen goede metten vadre ten wynninghe ende verliesse.

Jan Vriendt als vuecht ende Ogier Vriendt als bijstandre van Willem Vriendt kindren, van vadere sijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende bringhen den staet bij huutcoppe ghedaen, in havelicke goede de somme van 14 £ 10 sc.gr. Ende noch boven desen hebben noch de weessen 3 ghemeten arven met tsraven rente huutgaende. Ende dit voorsc. goet rust onder de moedre van den kindren. Ende moet kindren houden, ondervermyndert huer goet, tot haerlieder bejaerten, huutghesteken heeren huutvaerden ende soenync saeken. Ende in voorme van sekere, so stelt de weduwe haer stede en thaere, presendt ende toecommende.

(in de kantlijn): besit.,nden beesten. Verset.

DSC08749R (72)
Dit naervolghende zijn de vuechdien van Gheersee ende Westdorpe.

Pieter Maertin van zun tselve kindren die hij adde bij Adriaen Maes zustere g….e tgoet grot zijnde van de 2 kindren die onghehuwet zijn, 10 £ gr. van haerlieden voorsc. moeder. Noch hebben de zelve twee kindren toecommende van haerlieden grootvrouwe Willem Maertin wijf was, twee pond 13 sc. 4 den. 9.. Rusthende onder Pieter Maertin voorsc. vadre van den kindren. Versekert op hem ende op al tsijne.

Adriaen Moen vuecht, Pieter Scapere van svaderszijde van Pieter Gheerts kinde. Verstorven van vadre ende moedre. tGoet groot zijnde 5 £ 10 sc.gr. van den moederlijcke zijde ende van den vadre. Noch heeft de zelve weese 3 £ 10 sc.gr. commende van haerlieden grootvrouwe Bouwin Meeus wijf was. Cot. samen 9 £ gr. Rusthende onder den voorsc. vuecht. Versekert op hem ende op al tsijne. Ende noch heeft dese voorsc. weese hondert roeden erven. Ligghende in Ghersee ende 200 roeden in West Saemslacht, onverdeelt met Joos Pauwelssen zijnen hoem.

Adriaen Moen vuecht van den weesen van Pieter Roel, van svaders zijde. Ende insghelijcx Pieter Moenaert. tGoet grot zijnde van den voorsc. vadre 30 sc.gr. Rusthende onder de moedre van den zelven kindren. Ende heeft zekere ghestelt metten stede daer zij op woonen met 3 ghemeten lants of daerontrent.

Adriaen Moen ende Heynric de Boot vuechden van Jacop Jacopssen kindren. De zelve weesen en hebben gheen goet van vadre noch van moedre op desen tijt.

DSC08750L
Heynric de Boot vuecht van Cornelis Scapers kindren van der moeder zijde Dieric Valcx dochter. tGoet groot zijnde, volghende den huutcoop, 27 £ gr. Ende thoudene de kindren, onvermindert haers goets, tot haerlieden bejaerten. Noch hebben de zelve 3 £ gr. Hemlieden verstorven van Aechte Steemans, haerlieder moeyen. Ende alle rusthende onder Cornelis Scapere, vadre van den voorsc. weesen. Noch hebben de selve weesen 7 ghemeten erven ende noch 32 roeden of daerontrent, ligghende in Boostende, benoorden der kercken, in diverssche plecken. Cornelis Scapere stelt in voormen van zekere huus ende hof metten lande ende ghelaghen diere toebehoeren.

Cornelis Scapere vuecht van Pieter Scapers fs Heynric kindren, van svaders zijde. Ende sit metten moedre in ghemeenen goede bij consente van den vuecht ende van scepenen.

Willem Smet alias Deckere vuecht van Lauweys Strobels kinde. Verstorven van vadre ende moedre. tGoet groot zijnde 20 sc.gr. Rusthende onder Wouter Claeyssen, broedere. Borghe Willem Smet voorsc.

Pieter Maertin vuecht van den kinde van Jan Moenaert van svaders zijde. tGoet grot 20 £ gr. Rustende onder Pieter Maerten. Versekert op hem ende al tsijne.

(in de kantlijn): Pieter Maertin rust 22 sc.

Jan Lauwaert vuecht van Willem Brants kinde. tGoet groot zijnde 20 sc.gr. Rusthende onder Pieter Maertin. Versekert op hem ende op al tsijne.

DSC08750R (73)
Jan Lauwaert vuecht van Jan Wychs kindren. De welcken sitten met haerlieden.

Bouwin Lemssen vuecht van Jan Lemssen kindren. tGoet groot zijnde van Maekyne 2 £ 10 sc.gr. Rust onder Floreys Jacopssen. Ende dandre kindren zijn in huwelicke. Ende Floreys Jacopssen stelt in vormen van zekere tsijne ende al tsijne.

Jacop de Backere vuecht van Ysin sBackers kinde. Waeraf den staet voren in desen boucke verclaert.

Joe. Haerenssen als voecht van Maikun ende Josincken van moeder sijde. Overghebrocht den staet an havelicke goede de somme van 23 £ 10 sc.gr. Rust onder Pieter ende Dieric Aerenssen. Ende verstorven van den moedre sijde een half ghemet erven, ligghende in Sperxspoldre. Item de selve [we]esse noch ech? 8 £18 sc.gr. van huer vader weghe ende een half ghemet erven ligghende int selve polder. De selve comt noch van Bettin haer sustere verstorven, de somme van 12 £ gr. De selve weessen comt noch elc tsevente deel van een vierendeel erven, ligghende in Sperxpoldre.

DSC08751L
Pieter Heyns ende Zegher Wiliamssen vuechden van Augier Futincx kindren. En hebben gheen goet van haeren vadre.

Willem Lancken ende Jan Verdenoot vuecht van Jacop sVos kinde. Verstorven van vadre ende moedre. tGoet groot zijnde van svaders zijde 6 £ gr. licht ghelt. Te wetene den Andriesgulden ten 10 sc.gr. ende andre ghelt in advenanten. Rusthende onder Willem Neuyt. Ende noch 1 £ 18 sc.gr. rusthende onder Willem Lancke, goet ghelt ghelijc daghelijcx gaet. Ende noch 14 sc.gr. licht ghelt, de vyerysers ten 10 gr. Item noch heeft de zelve weese ses pont gr. commende van Jan Cleyne van haerder moedre weghe. Item van desen sommen vooren verclaerst, rust onder Willem Lanckere nyet meer dan 2 sc.gr. goets ghelts ende de voorn. 14 sc.gr. licht ghelt. Aldus heeft Jan Verdenot van den 1 £ 18 sc.gr. die Willem Lancke onder hadde de 36 sc. Ende als van den inw..ken die hij ghegaen in oncosten. Ende noch heeft de zelve weese een dagghe met silver besleghen.

(In de kantlijn): Rust 12 gr.

Willem Lanckere vuecht van Cornelis Smets kinde dat hij adde bij zijne eerste wijfve. tGoet groot zijnde 34 sc.gr. Rust onder Cornelis Smet, vader van den weesen. Versekert op hem ende op al tsijne.

DSC08752R (74)
De vodiejen in Suutdoorpe den 15e dach van sporkele 99.

Maerten de Vueghelaere als vuecht van Jan Vriendt kindren van der moeder sijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet bij huutcop in havelicke goede, de somme van 4 £ gr. Ende dies Jan Vriendt als vader houden de voorsc. weessen, onvermyndert huer goets, tot huer bejaerten. Huutghesteken heeren huutvaerden ende soenelyc saeken. Ende es zeker voor de voors. Ogier Vriendt.

De selve als vuecht van kindren van Huughe Hellewout. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende bleven sittende inne ut ghemeenen goede, te winninghe ende verliesse.

Jan Zegherssen als vuecht van Lauwaerts kindre. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ghedaen bij huutcoppe jeghen moedere om de somme 2 £ gr. Ende ruust onder de moedre. Ende moet houden de weessen, onvermyndert tgoets, tot huer bejaerten. Ende es borghe Cornelis Bettessen huer broeder, voor de somme voorsc.

DSC09753L
Hendric Meeus als vuecht van Jan Andriessen kindren van vaderlijke zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en es gheen goet. Sij wonen metten moedre.

Jan Christiaens als vuecht van Raes Christiaens kindren van vaders zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en es gheen goet.

Jacop van [der Groe] als vuecht van Andries e kinde van vaderlijcke zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Van vaderlijcke zijde een ghemet. Item boven desen es de weesse bestorven van Paesscienine Pitte huer oude moeye, 4 sc.gr. Ende ruust Jacop voorsc. als vuecht. Ende stelt zekere tsine ende al tsine voor den somme voorsc.

De selve als vuecht van Ghys Paeu. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over de staet 2 ghemeten arve ende noch in havelick 2 sc. 6 den.gr. Ende ruust onder Jacop voorsc. Item de weesse comt noch van dat huer a..hie? 5 ghemeten erve van 13 sc.gr. Ende ruust onder Jacop voorsc. Ende stelt in zekere tsine ende al tsine.

Andries Pierssen als vuecht van Jan Neut kindren van der moederlic zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Brinct over den staet. Grot sinde de somme van 36 sc.gr. Ende rust onder Andries voorsc. Ende stelt in zekere tsine ende al tsine, presendt ende toecommende.

DSC08753R (76)
Pieter Swaenaert als vuecht van Heyndric Bets kinde van vaders zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet, grot de somme van 2 £ gr. Te wetene 20 sc.gr. licht ghelt, den andren 10 sc.gr. ende dander 20 sc.gr. de vierijser ten 5 gr. Ende zeker es Pieter Scuerman.

Pieter Scuerman als vuecht ende Pieter Swaenaert als bijstandre van Claeys Swanaert kindren. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende van van den vader en es niet. Item dese weessen es verstorven van Joes Swanaert huer hoom, de somme van 30 sc.gr. Ende ruust onder Pieter Swanaert ende Pieter Scuermans. Ende voorsc. vuechden stellen in zekere thare ende al tare, presendt ende toecommende.

Willem Sceppere als vuecht van Pieter Scuermans kindren van den moederlicke zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ghedaen bij huutcope jeghen Pieter voorsc. om de somme van 4 £ gr. Ende rust onder Pieter voorsc. Ende stelt in zekere zun huus ende of ende tsine ende al tsine, presendt ende toecommenden.

DSC08754L
Joes van den Scoere als vuecht van Moetinc 6 kindren van den moederlic zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ghedaen bij huutcop jeghen Jan voorsc. om de somme van 4 £ 10 sc.gr. Ende rust onder Jan Moetincs als vadre. Ende stelt zekere Jan voorsc. sun huus ende hof ende tsine ende al tsine, presendt ende toecommenden.

Pieter Crabbe als vuecht van vaders sijde ende Pieter Neut als vuecht van den moeder zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende de weesen en hebben niet van vader noch van moeder.

Pieter Maerten als vuecht van Cornelis Maerten kindren van vaders sijde ende Pieter Maerten Corneliss van den moeder zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en es gheen goet, noch van vader, noch van moeder, anders dan 4 ghemeten nie… arve.

Marcus Beuyden als vuecht ende Pieter Maerten van Maerten Beuyden kindren, zunen broeder ende suusteren. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en es gheen goet, noch van vader, noch van moeder.

Cornelis Maerten ende Coppen Maerten Janss zun huer selve vuecht bij Pieter Maerten Willemss ende Pieter Maerten huer broeder.

Pieter Raes als vuecht Huughe Raes kindren van den vadre sijde, van huere suustre ende broeder. Gheloeft bij eede alsot behoort. Verstorven van huerlieder vadre de somme 3 £ 18 sc.gr. Ende rust onder de moedre van den weessen 2 £ 4 sc.gr. Ende ruust onder Pieter voorsc. 34 sc.gr. Ende versekert op huer huus ende op al thare.

DSC08754R (77)
Willem Brandt als vuecht van den vaders zijde ende Pieter de Ruussere van moedere zijde van den kindren van Pieter Hellewout. Gheloeft bij eede. Ende daer en es gheen goet.

Meeus de Voghelaere ende Cornelis de Jonghe als vuecht van Jan Jonghen kindren, van vader ende moeder. Ende gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en es gheen goet.

Willem Lorman als vuecht van vadere sijde ende Hendric Coets van den moeder zijde, van den kindren van Hendric Claeys. Gheloeft bij eede alsot behoort. Overghebrocht de somme in havelicke goede 6 £ gr. Ruustende onder de voorsc. vuechden. Versekert op hemlieden ende in al thare.

Pieter de Voghelaere als vuecht van den vaderlicke zijde ende Willem Lorman van den moeder zijde van den kindren van Ollivier de Voghelaere. Gheloeft bij eede alsot behoort. Overghebrocht van vader ende moeder de somme van 5 £ gr. in havelicke goede. Ende ruust onder de vuechden voorsc. Versekert op thare ende al tare.

Pieter Robben als vuecht van Jan Robben kindren van vader zijde. Gheloeft bij den eede alsot behoort. Ende dat bij huutcoep ghedaen jeghen de moedre van den voorsc. weessen om de somme van 7 £ gr. preter 6 sc.gr. Ruust onder de voorsc. weduwe der weessen moedre, 5£ gr. ende Pieter voorsc. 33 sc. 5 den.gr. Versekert op tsine ende op al tsine.

DSC08755L
Michiel Neut als vuecht van Pieter Neuts kinde van vaders sijde ende Hendric Coets van den moeder sijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Overghebrocht den staet van vader ende moeder de somme van 8 £ 17 sc.gr. Ruust onder Jan Pierssen van coppe van eene huusse 4 £ 8 sc.gr. Ende dandre ruust de voorsc. vuechden noch 4 £ 9 sc.gr. Versekert op thaere ende al thaere. Ende staet noch 10 sc.gr. die toegheleyt waeren van Michiel Coets, huer oom, maer sij en noch niet claer van dienst ende arbeyt.

Michiel Neut als vuecht van Joeskin, zune kinde dat hij hadde bij Lysbetten Huussen, zun wettelicke wijf waes. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ghedaen bij huutcoppe jeghen wijlen Jan Sanders, voors. over de somme van 2 £ gr. Ende dies moet Michiel houden tot zune bejaerten, onvermyndert zun goet. Ruust goet onder Michiel voorsc. Versekert op hem ende al tsine.

Hendric Creve syt so met sinen kindren in ghemeenen goeden, te wynnynghe ende te verliesse.

Willem Baervoet als vuecht van Pieter Claese van beeden zijden. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en [es] gheen goet.

Deselve als vuecht van Joes Boermen kinde. Gheloeft bij [eede] alsot behoort. Ende en es ooc gheen goet.

DSC08755R (78)
Michiel de Brune als vuecht van Willem Wouters kindren, die hij hadde bij Maedeleenne heer Jan Daen dochtere. Gheloeft bij eede alsot behoort. Eerst bij huutcoppe ghedaen Willem Wouterssen als vadre, van den moeder weghe om de somme van 4 £ gr. Ende ruust onder Willem voorsc. Versekert op tsine ende al tsine. Item de selve es noch bestorven Zoet Ruuschers huer grotvrouwe, de somme van 6 £ gr. Ruust onder twee personen in toecommende paymenten. Te wetene onder Thomas Daenssen 3 £ gr. ende dandre 3 £ gr. ruusten onder Meeus van Ghussen, ooc beede toecommende paymenten. Item de voorsc. hebben 13 ghemeten [w]oesstinen ligghenden in Paerredijs, daer Ollivier Neut plach te wonene, met 2 gr. ende 2 den.gr. tjaers huut tsraeven rente. Item heeft zo heeft de weesse noch drien van 4 ghemeten aerven met Mychiel de Brune onverdeelt. Ligghende daer Jacop Marsjon plach te wonene. Item noch 500 roeden aerven met Mychiel voorsc. sun derde. Daeraf ligghenden up Hoghe Of. Noch heeft de voorsc. huer derde van 7 sc.gr. tsjaers met Mychiel onverdeelt ende 200 roeden van Jacop Dieraert.

Mychiel de Brune als vuecht van Saeker de Brunes kindren van vader zijde ende Jan Bouwen van der moeder zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Zo hebben 2 weessen van vaeder ende moedere van zunen grotheere de somme van 6 £ 13 sc. 4 den.gr. Daeraf ruust onder Pieter Verscric 4 £ gr. Ende onder Jan ende Willem Couwen ruusten dandre 2 £ 13 sc. 4 den.gr., ghelic ghedeelt. Ende bekent zeker deen voor den andren Willem ende Jan voorsc.

DSC08756L
Willem Wouterse als vuecht van Jan van den Baersche kindren van den vaders zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet grot 48 sc.gr. Ende ruust onder Willem voorsc. Versekert up hem ende up al tsine.

Jan Cappe sijt met sunnen kindren in ghemeenen goede ten wynhinghe ende te verliese.

Jan Cappe als vuecht van drie andere kinderen van moederlicke zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet de somme van 6 £ gr. Ende goet ruust onder Jan Cappe. Versekert Jan Cappe up te stede die Jan Cappe heeft van drie andre. En Jan Cappe moet dese voorsc. 6 £ gr. betalen met 30 sc.gr. tsame, ten bejaerten van den weesse oft als se sterft.

De selve es noch vuecht Mynkun Mussaert van vaders ende moeders zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer ende es goet.

Mychiel Lammen als vuecht van Joes Cappe kindren van den moeder zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet van den huutcoppe 6£ 5 sc.gr., de vierhijsser ten 5 gr. ende den andren te 5 sc.gr. stic. Versekert op hem ende al tsine. Ende dit goet ruust onder Joes
Cappe voorsc.

DSC08756R (79)
Mychiel Lammen als vuecht van Mychiel de Brune kindren van den moederlic zijde, die hij hadde bij Lysbette Haymans Jan dochtere. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct den staet bij huutcoppe om de somme van 14 £ gr. Ende ruust onder Mychiel de Brune. Item noch heeft de weesse 1 ghemet aerven. Ligghende in den Seldic. Versekert up hem ende al tsine. Ende waert bij aldien dat storve voor huer bejaerte, so sal Mychiel betalen met 3 £ gr. tjaers ende soude hebben 3 £ gr. voor sun hauden.

Mychiel Lammen als vuecht van sijne selve kindren die hij hadde bij Margriet Olleviers. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet bij huutcoppe in ghelde de somme van 6 £ gr. Ende elc kindt heeft twee coeyen ende 2 scaeppen. Ende daer en sun maer twee kindren. Ende dit goet ruust onder Mychiel voorsc. Waert bij aldien dat weessen storven vor huer bejaerten, so sal Mychiel betalen met 1 £ gr. tsjaers. Versekert up hem ende al tsine.

De selve als vuecht van Heyndric Lammens kinde van moederlicke zijde. Bij huutcoppe 6 £ gr. ende een coe. Ende ruust onder Heyndric voorsc. Ende te betalen met 20 sc.gr. tsjaers. Waert bij aldien dat weesse storve ofte huwede. Versekert up hem ende al tsine.
Alle ghehuwet.

DSC08757L
Heyndric Lammen als vueht van Jan Soetecrinte kinde, van den moederlicke sijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet naer de dot Jan Soetecrindt de somme van 3 £ gr. Versekert up hem ende al tsine.

Mychiel van Haeghe als vuecht van Jan Pierssen kindren, van den moeder sijde ende Lippen Pierssen van den vader sijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende brinct over den staet Grietkun, boven alle betalen 2 £ 3 sc. 8 den.gr. Ende onder Vaes Pierssen hueren broedere 21 sc. 8 den.gr. ende dandre 32 sc.gr. Ruust onder Mychiel als vuecht 22 sc.gr.
Item Pierkin goet blieft boven alle betalen 25 sc. 6 den.gr. Ende ruust 10 sc.gr. onder Pieter Pit ende 15 sc. 6 den.gr. ruust onder Mychiel voorsc. Versekert up 10 ghemeten aerven neffens Willem Scepper.

Jan de Coppere als vuecht van Zegher Coppers kinde van vaders zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en es gheen goet.

Pieter Bueydin es ooc vuecht.
Jan Maerten als vuecht van Pieter Bueydins kindren van moeders sijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende daer en es goet.

Pieter Bueydin als vuecht van Andries Bueydin kindren van vader zijde ende Jan Maerten van den moeder zijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende bringhen den staet. Te wetene een stede met 5 ghemeten lans, daer Pieter Mychiel nu ter tijt in woendt, daer Andries Bueyden plach te woonene.

DSC08757R (80)
Jan de Voes ende Willem Saesseric als vuechden van Hannekun de Muelenaere fs Jacop. Ende bringen over den staet, grot boven alle rekeninghe, de somme van van 9 £ 20 sc.gr. Daermede es ghecot 18 sc. tsjaers loosrente. Daerom ghevielen 6 £ 16 sc.gr. Alduus heeft de voorsc. weesse noch in havelic goede 3 sc.gr. Daeraf ruust onder Willem Aesseryc 8 sc.gr. ende onder Jan de Voes 2 £ 15 sc.gr. Ende deerste rente vaelt te Ste Janmesse anno 1510, der weessen toebehoerende. Item de weesse heeft 1 ghemet lans ligghende, ligghende onder Willem Aesseric stede, ghelt 2 sc. 2 den.gr. tsaers. Den eersten pacht vaelt 1510. Hiervooren stelt Jan de Voes borghe met 5 ghemeten herven .o.dende voorsc. somme. Dit goet en es nu 6 £ 16 sc. Mits costen daeraf zijn ghegaen.

(in de kantlijn): dese renten betaelt es van onwaerden.

Jan Bouwen als vuecht van Lauwereys Neut kinde dat hij hadde bij Baetelinne Cornelis Bouwens dochtere. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ende de weesse en heeft gheen goet van huer moeder, maer huer es bestorven van Cornelis Bouwen huer grotheere, de somme van 4 £ gr. Ruust de 2 £ gr. onder Jan Bouwen voorsc. ende dander 2 £ gr. onder Willem Bouwen. Versekert up hemlieden ende up al tsine.

DSC08758L
Jacop van den Hulte als vuecht van Willem van der Haeghe kinde dat hij hadde bij Zoete Jacop van den Hulte dochtere. Overghebrocht de staet van 20 sc.gr. Ende dies moes.. kint houden onvermyndert zijn goet, tot tsinen bejaerten. Versekert op Jan Lammens ende tsine, al tsine.

Jan Smet als vuecht van Heyndric Smets jonxste kindren brinct over gheen goet.

Pieter Scoutaete als vuecht van Pieter van Ghendt vier kindren, van den moeder sijde. Gheloeft bij eede alsot behoort. Ghedaen bij huutcoepe om de somme van 2 £ gr. Ende Pieter voorsc. moet houden de kinderen tot huer bejaerten, ghecleet, ghereet naer den staet, onvermyndert huer goets.

Joes Neut als vuecht van Jan Clinckerspoere kinde. Verstorven van den moeder zijde. Gheloeft bij [eede] alsot behoort. Ende bringhen over den staet bij huutcoppe, de somme van 30 sc.gr. Ende Jan voorsc. moet houden de kinde ghecleet, ghereet, onvermyndert sun goet, tot bejaertten. Ende nu es Jan Clinckespore voecht ende Joes Neut ontsleghen. Ende ut sekere stelt Jan voorsc. in handen van den weesse sijn huus met alle den ghelaeche, alsso se ghestaen ende gheleghen es ende tsine ende al tsine.

DSC08758R (91)
Jan Sprute als vuecht van Jan Wielmakers kinde. tGoet groot zijnde twee ponden groten. Ende dat up dese adv..re dat kint sterft eer dat te huwelicke sal commen, zo sal de moeder van den kinde onstaen met 20 sc.gr. der horyen te betaelne. Ende boven desen heeft tzelve kint bij versterften van Claere, Roege Boogaerts wijf was, twintich schellinghen groten. Rustende onder de voorsc. moeder van den kinde. versekert tvoorn. Goet up thuere ende al thuere, present ende toecommende. Actum den (niet ingevuld) in sporcle 99 naer tcours van Huutrecht.

(in de kantlijn): dochtere van Pieter Jans.

Maertin Maes Janss ende Cornelis Dirck vuechden van Jan Brabanders kinde. tGoet grot 10 sc.gr. Hieraf ghegaen van costen 18 gr. Borghe deen over dandre.

DSC08759L
Pieter Waele (nu Marten Waele) vuecht van Jan Buts kinde ende Martin Waele bijstandre. Gheven over de grotte van den weessen goede, verstorven van den moeder zijde. Daeraf tgoet groot es twee pont ses schellinghen groten, commende van avelicken goede ende van lantpachte, verhueriert tot desen daghe. Voort heeft de weese twee ghemeten erven, die ghelt in pachte 2 sc.gr. tghemet scot afgaenden. Ligghende metten hueren homes ende vuechden onverdeelt. Daeraf zij jaerlicx rekeninghe doen zullen, zo dat behoort. Voort sal Jan de But zijn kint houden onvermindert zijns goets, tot dat bejaert es. Ghedaen den 14e in decembre 1505. Present Jacop Huussen, Joris de Dyckere ende Jan de Vos.

Den 13e in Sporkel 13 naer Utrecht. Compareert voor scepenen Marten Wale voochd. Ende hoochde dese goet van 8 sc.gr., toecommende van pachte van lande over de jare 1510, 11 ende 12 boven costen. Es rustende onder den voorsc. voocht ter …erden zekeren ga… Present scepenen Pieter Sac, Olivier de Vueghelare ende Jan Brune. Adriaen Raes kent hem borghe over Marten Wale voor den 8 sc.gr. Present de selven scepenen.

Den 23e in sporckele 13 naer Utrecht compareerde de selve voochden ende hoochden der selve weessen goet. Toecommende van pachte van lande, zes schellinghen groten. Rustende onder Jan de But vadre, alzo hij voor scepenen kende, stelt in vorme van zekere 5 ghemeten erven den selven vadre toebehoorende. Ligghende zuut an Jan Bot..s huus, oost tsGravenstrate, dat nyen hut de Noorthouc. Present scepenen Pieter Sac, Jan Maes ende huer ghesellen.

Den 16e in octobre 13 compareerde voor scepenen Martin Wale ende Adriaen Raes voochen nu van den voorsc. weesen. Bringhen over als voochden de selve weese goet, dertich schellinghen groten ghereets gelts. Rustende onder Martin Wale. Ende bovendien hondert roeden erven, ligghende westen strate van Bette Lambers. Ende comt tselve bate van den versterfte van Lysbette voors. houde moeye van den weese. Ghedaen, present scepenen Jan Bouwen Arentssen, Jan Cleyne ende meer anderen.

Den 10e junius 1515 compareerde voor scepenen den voorn. Martin Waele voochd. Ende hoochde desen weesen goet eenendertich groten, over den pacht van twee ghemeten lants ende dorij boven costen. Ende dit over tjaer 1514. Present scepenen Pieter Hayman, Willem Witte ende huere ghezellen ten daghe alvooren.

DSC08759R (82)
Dit naervolghende es de beset van Besuyden.

Pieter Clincspoere ende Martin Clincspoere als vuechden van Jan Wits jonxste kindren. bringhen over, gheloeft alst behort, de somme van 24 £ gr. Toecommende van den moedre. Ende noch de helft van zesse buyndre ostine. Noch de helft van twee buyndre erven, noch de helft twee buyndre. Ende noch de helft van vijf ghemeten ende noch de helft van anderhalf ghemet. In den buch es noch de helft van vier ghemeten die Jan Witte cochte jeghen zun vier outste kindren. Ende hiervooren staet borghe voor dese voorsc. somme Pieter Witte fs Jans. Ende noch 3 ghemeten ligghende in drie perseelen, ooc toecommende van haerder grootmoer. Ende noch alsoe vele als staet in den anderen bouc bescreven. Ende noch vier guldene onder Jan Clincspore. Hiervooren borghen de voochden voorsc.

Heyndric Vrombout ende Martin Clinckespore als vuechden van Jan Sprutes kindren. Gheloeft alst behoort, de somme van 18 sc.gr. Te houdene onvermindert huers hoets. Hiervooren staet borghe de voochden voorsc. Ende stellen in den handen huer goet. Dit voorsc. goet rust onder Jan Sprute.

Heyndric Vrombout ende Martin Clinckespore als voochden van Jan Vrombout van vaders zijde ende Cornelis de Brouwere van der moeder weghe, draecht vijf ghemeten erve ende een vierendeel.

(ertussen geplakt): Is ghehoort hebbende. Es van advise ende zoude ter raden (weg)ven van den zelve rekenin te Brugghe, hier te roerene.

DSC0760L
Pieter Witte ende Martin Clinckspore als vuechden van Jan Hauwarts kindren. Bedraecht de somme van 4 £ 10 sc. Rust onder de voochden. Ende dies de vorsc. voochden int huere ende al thare. Ende noch twee ghemeten erven. Ende noch vier ghemeten ligghende Boostende in Hulsterambacht. Ende noch twee ghemeten half. Ende noch anderhalf ghemeten ostine.

Pieter Witte als vuecht van Jan Bettissen kinde, de somme 14 sc. Hiervooren staet borghe Pieter Witte.

Jacop Boene als vuecht ende Jan IJsbart als voochden over Jan Thoebast kinde. Bringhen over 6 £ gr. van vaderlijke zijde. ende noch 4 £ gr. van den moeder sijde. Ende hiervooren stellen de voochden al haer goet, ghewonnen ende onghewonnen.

Heyndric Elewout als voecht van zinder sustere, brinct over de somme van 2 £ gr. ende twee ghemeten arven ende een half, ende twee coeyenen. Dies stelt de voecht tsine ende al tsine.

Roelant Maes ende Lauwyes Snoer als voechden van Jan Smets kint. Roelant Maes van den moeder weghe ende Lauwys Snoer van tfader zijde bringhen over 2 £ gr. Rust onder Hughe van der Walle. Ende es borghe de voochden voorsc. Ende de voorsc. weesen hebben noch een half huys, staende onverdeelt, met vier ghemeten erven de weese toebehoerende. De selve weese heeft noch in renten tsjaeres 8 gr. beset op Sponciaen Huuchssen huys in de parochie van Suydorpe.

DSC08760R
Lauwyts Snoer als voecht van de weese van Willem Snoer van vader sijde ende van den moeder sijde, grot zijnde 5 sc.gr. Rust onder de voechden voorsc. Ende noch heeft de weese vier en half ghemeten lants. Ende es borghe de voecht.

De selve es voecht van den weese van Domaes Moes van den moederlijcke zijde. Ende drie ghemeten ghoet.

Jan Zeghers als voecht van de kinde Lauwys Mathys, van tfaders sijde. Ende sij en hebben gheen goet.

Willem Wale ende Meeus Witte als vuechden van Maykin Witte, van vader ende moeder. Bringhen over 7 sc.gr. ende de selve weese heeft noch drie ghemeten erve en half. Ligghende met Willem Wale ongedeelt. Rust 1 £ gr. onder Willem voorsc. Barthelmeeus voorsc. 2 £ 10 sc.gr. tSurpluys cot. Jacop Witte huer vadre. Zekere borghe de voorsc. voechden haerlieden guent wart ghestaen of gheleghen es.

Jan als voecht van Willem Boene kindren. Ende en es gheen goet.

Jan IJsbart als voecht van den moeder sijde. Ende brinct over de somme van 4 £ gr. Hiervooren staen borghe de voorsc. voechden.

Pieter Hay ende Heyndric Schoene als vuechden van Christoffel Hayes kindren. Daer en es gheen goet.

DSC0761L
Pieter Lauwart als vuecht van vaderlicke van Pieter Lauwarts kinde. Brinct over 12 scilde Rust onder Paes Lauwart. Ende es borghe Paes Lauwart.

Yman de Voghelaere als voecht van Heyndric Sprute kindren ende de houdrighe. Sit in ghemeenene goede. Ende dies rust onder Yman de Voghelaere de 18 sc.gr. toecommende van Claeys Sprute, sijnen oem.

Willem de Voghelaere als voocht van tkindt van Jan Wulfart. Brinct over de somme van 9 £ 10 sc.gr. Rustende onder de voocht. Ende dies stelt de vorsc. voocht al tsine ende al tsine in den voorsc. weesen [handen]. Ende noch een ghemet erven ende 30 roeden. Ligghende in de diverssche perseelen ontrent de Gherichte, met de voochden onghedeelt.

Pieter Witte als voecht van Bouwen de .ri… van den moederzijde. Ende voor weesen bliven te winninghe ende ten verliesse in ghemeene goede.

Bouwen Bettessen als voocht van de weesen van Joes Everdey. Brinct over 24 sc.gr. Rustende onder Bouwen Bettissen. Ende es borghe voor de voorsc. somme Hendric Bettessen.

Andries de Munc

DSC08761R (84)
Willem Seuy als vuecht van Claeys Wittes kinde. Verstorven van den moeders sijde. Gheloeft bij eede alsot behoert. Ende brinct over den staet bij huutcoppe om de somme van 8 £ gr. in de maenieren hiernaer volghende. Waert bij aldien dat weesse storve vor huer bejaerte, so sal Claeys betalen der horhien met 6 £ gr. met 20 sc.gr. tjaers, naer thoverliden van den weessen. Ende Claeys moet houden de weesse tot huer bejaerten, onvermyndert huer goet. Verseckert up hem ende up al tsine. Ende noch boven dessen, so heeft de weesse bestorven van huerder moeder in herven 3 ghemeten. Ligghende onverdeelt met Claeys huer vadre, in diversce plecken.

Pieter Scuerman als vuecht ende Jan Boene als bijstandre van Jacop Heverdey kindren van den moeder sijde. Gheloeft bij eede alsot behort. Ende bringhen over den staet bij uutcoppe om de somme van 4 £ gr. haevelic goets. Ende waert bij aldien, dat kindt storve vor sun bejaerte, so sal Jacop betaelen binnen 3 jaeren naert thoverluden van den weesse. tHeerste payment met 20 sc.gr. 1 Sc. totte somme vul betaelt sal sun. Ende sekere stelt Jacop voorsc. zun huus ende hof ende tsine ende al tsine, presendt ende toecommende. Overghebroch den 4e in houst 19.

Gillis Stepman ende Willem van den Nyssen als vuechden van kindren van Jacop Stepman van vader ende moeder zijde. Ende bringhen over staet daer drie kindren blieven sittende in ghemeene goede. Te wetenen Jan, Jacop ende Adriaen Stepman.

Symoen de Meestere vuecht, Jan de Meestere bijstandre van Pieter de Meester kinde van den moeder sijde. Ende de weessen en hebben gheen goet.

DSC08762L
Pieter Lauewert als vuecht van Wouter Lauewert kindren van vaders sijde. Overghebrocht den staet van den goede, verstorven van den relicta van Ollevier Louwert huer grotvrouwe. In havelick goet de somme van 3 £ 8 sc.gr. Ruust onder Willem Lauwaert Ollevierss. Versekert up hem ende up al tsine. Te betalen binnen vijf jaeren. waeraf dat teerste paymendt te meye 1513, ende te meye 1514 ende also voort taelten 13 sc.gr. tot somme voorsc. vul betaalt sal sin. Ende laeste meye maer 12 sc.gr.

Lauwereys Snouc ende Jan Sac als vuecht van Pieter Merssen kindere. Jan Sac van vader sijde, Lauwereys Snouc van den moeder sijde. Ende bringhen over de staet de somme van 12 sc. 4 den.gr. van vader ende moeder. Noch es de weesse verstorven van heer Jan Merssen, priester, 1 £ gr. licht ghelt. Hieraf ruust onder Stoffel Huussone van den eerste somme 7 £ 10 sc.gr. ende es ghevlecht? Ende noch 7 sc. 10 den.gr. onder relicta van Pieter de Viesscere. Ende onder Jan Sac 15 sc. 6 den.gr. Ende onder Laureys Snouc ruust 1 £ gr. Borghe ghestelt tguent dat ruust onder Willem Triest. Dat es betaelt ende blijct bij quitancie die hij daeraf scepenen ghetooch heeft.

Pieter Clinckespoore als voecht van Jan Clinckespoere kinde van den vader sijde. Het goet overghebrocht op rekeningh 2 £ 10 sc.gr. ende eenen half ghemet erve, ligghende onder den voorsc. Pieter als grotheere. Ende Pieter voorsc. es borghe.

DSC08762R (86)
Dit naervolghende es in de parochie van Zaemslacht.

Willem Verniessen als voecht van Luyc van der Niessen kindren van tfader zijde. Brinct over de somme 12 £ 9 sc.gr. Rustende onder Jan Byoen. Hiervooren staen borghe Willem Verniessen ende Jan Byoen. Ende noch tsjaers in pachte 14 sc.gr. toecommende van scorre ende andere pachte.

Willem Verniessen ende Willem Hayman als voechden van den weesen van Pieter Moen jonxste kindren die hij hadde bij Maeye Jan Ogiers dochtere. Bringhen over de somme van 9 £ gr. Rustende onder Pieter Moen. Ende noch de helft van 400 roeden ende 86 roeden erven ende noch de helft van drie ghemeten en half erve, met alsulcker renten alser huutgaet. Dies moet Pieter Moen bedriven tot der bejaertheden sonder pacht af te ghevene. Ende dies moet hij Pieter voorsc. houden ongemindert haers goets. Hiervooren stelt Pieter Moen in den handen van den voochden zine stede met 20 ghemeten lants, ghelijc daer sij ghestaen ende gheleghen ende de erve daeronder ach.. leghen. Ende wart dat Pieter storve, soe sullen de weesen goet verschunen sun.

DSC08763L
Jan Steven ende Jan Everart voechden van Jan Martines kindren. bringhen over de somme van 32 £ gr. Waeraf dat rust 20 £ gr. onder Jan Everart ende 12 £ gr. onder Jan Steven. Ende consenteert Jan Everart borghe voor 20 £ gr. Ende stelt in vorme van sekere tsine ende al tsine in den handen van den weesen. Ende voor de sekere van 12 £ gr. es borghe Jan Steven ende stelt in den handen van den weesen tsine ende tsine. Ende dese voorsc. somme comt toe van de moederlijcke zijde.

Jan Steven ende Jan Everart als vuechden van Jan Martinis kindren voor van tfaders sijde. Bringhen over de somme van 10 £ gr. Rust onder Jan Everart. Ende staet borghe Pieter Willart fs Willem

(in de kantlijn staat): 1 den.? facit.

Lauwereys de Mytere ende Willem Claeys als voochden van Pieter Claeys Scapere kinde. Bringhen over van tvaderlijcke zijde. tGoedt groot 16 £ 10 sc.gr. Rust onder Jan Pierssen 14 £ gr. ende onder Willem Claeys Scapere 2 £ 10 sc.gr. Ende hiervooren stelt Jan Pierssen als voor sun 14 £ gr. zun stede met 25 ghemeten lants ende al de ghelaechsaemicheit dier toebehoort. Ende Willem Scapere stelt voor de 2 £ 10 sc.gr. huus ende hof ende voort tsine ende al tsine, present ende toecommende. Ende voort isser ghebrec an eenich van desen voorsc. weesen, zoe blijft Lauwereis de Mytere ende Willem Claeys borghe, elc een voor al. Ende noch heeft de voorsc. weese drie vierendeel en 18 roeden erven met alsulker renten alsser uutgaet. Hout in pachte Willem Claeys Scapere voorsc.

(in de kantlijn): Dit artikle moesste in Notene.

DSC08763R (87)
Jacop Jacop ende Jan Steven de Smet als voochden van de weesen van Willem Claeys Clays. Bringhen over 3 £ 16 sc.gr. van der moeder zijde. Rust onder Jan Steven ende Jacop Jacop. Ende de voochden stellen in den handen van den weesen al haer goet, wart ghesaten of gheleghen es.

Jan Smet als vuecht van den weese van Pieter Elewouts kindren. brinct over 4 £ gr. Rust onder de voocht. Ende dies stelt de voecht in den handen van den weesen zijn huys daer hij nu in woent ende al sin goet, wart ghestaen of gheleghen es.

Willem de Bree ende Jan Joores als voechden van Willem Domaes van der Walle kinde. Bringhen over de somme van 11 £ gr. Rust onder Jan Mallegheen 7 £ gr. Ende waert dat selve Jan Mallegheen ghebrec waere, soe es borghe Jan Theeus doude. Ende Willem Beyart orconden eenen wettelicken brief. Onder Willem de Bree rust 36 sc.gr. ende onder Jan Joores 2 £ 4 sc.gr. Ende vor de vuechden voorsc. zin borghe elc over den andren de voorsc. voechden. Ende stellen in den handen van den weese thaere ende al thaere wart ghestaen of gheleghen es, ghewonnen ende onghewonnen.

DSC08764L
Andries Hallinc als vuecht ende Willem Quistont als bijstandre van den weesen van Willem Quistont. Bringhen over de somme van 2 £ gr. Bij alsoe dat sij huwelic dede, soe sal Willem Quistont betalen 2 £ gr. Ende dat de weesen storven, soe sal Willem Quistont betalen met 10 sc.gr. binnen eenen jaere naer de doot van den weese voorsc. Ende dies stelt Willem Quistont tsine ende al tsine in den handen van den weesen. Ende de voorsc. weese heeft noch anderhalf vierendeel erven, ligghende in West Saemslacht.

Andries Hallinc ende Jacop de Backere als vuechden van Cornelis Bens kindren. Bringhen over 14 sc.gr. Rust onder de voecht. Hiervooren staet borghe de voocht ende stelt in den handen tsine ende al tsine.

Andries Hallinc ende Lauwys Snoer als vuechden van den weesen van Pieter Hallinc. Bringhen over gheen goet claer staet Ende wart de voochden eenich goet te vinden, op haerlieden te bringhene te (onleesbaar).

DSC08764R (88)
Pieter Willaert als voocht van Andries Sac kindren. Bringhen over de somme van 11 £ gr. Rust onder de weduwe van Pieter Meeus. Die es borghe Pieter Willaert voor de somme voorsc. ende stelt tsine ende al tsine.

Pieter Willart als [vuecht] van den weesen van Olivier Bogaert ende Clays Bogart van den moeder sijde. Gheen goet.

De selve van den weese Christiaen Willart. Brinct over gheen goet.

Pieter Benne ende Willem Scapere als vuechden van den weesen van Joes Bens kinde. Bringhen over de somme van 22 £ gr. van tfader zijde ende noch 10 sc.gr. bestorven van den wive van Jan Danssen. Ende noch vier en half ghemeten erven. Ligghende onverdeelt met Pieter Danssen. Ende noch 12e de ghedeel in 5 ghemeten. Ligghende de onguerde met alsulker renten alser huut gaet. Hiervooren staet conterpant de stede Pieter Snouc in woent ende tsine ende al tsine.

Willem Scapere als voocht van den weesen van Mathyes Bones kindren. Brinct over een ghemet erve. Ende een sesten deel in vijf ghemeten met alsulken renten alser huutgaet.

DSC08765L
Jan Byon ende Jan Bone als voochden van den weesen van Theeus Bogart. Bringhen over gheen goet.

Willem van Berghen ende Adriaen Moen als vuechden van den weesen van Fransce van Berghen. Brinct over de somme van 4 £ gr. Rust onder de vuechden. Ende stellen in den handen van den weesen haerlieder goet, wart ghestaen of gheleghen es.

Pieter Valke als voecht van Mathys Bouwenssen van vaders sijde ende Jan Bouden Arenssen van der moeder sijde. Bringhen over de somme van 5 £ gr. Daeraf dat rust onder Gheert Alart 3 £ gr. Dies stelt Gheert Alart borghe 5 ghemeten capelrie lants van St Jans te Ghent. Ligghende onder zun bedrijf. Comt metten westende an de strate, op de noortzijde van zunder hofstede. Ende vort versekert op tsiene ende op al tsine. Ende waert dat dese voorsc. weese storve vor zun bejaerthede, soe sal Gheert betalen binnen 6 jaeren. Ende Bouwen Arenssen rust de somme van 2 £ gr. Ende storve de voorsc. weese voir haren bejaerthede, soo sal Jan Arenssen betalen binnen vier jaeren. Ende Jan Arenssen voorsc. moet dese vorsc. weese houden ghecleet, ghereet zonder sunen cost. Ende de voorsc. 2 £ stelt de Jan Bouden Arenssen tsine ende al tsine in den handen van den weesen.

DSC08765R (89)
Pieter Arenssen als voecht van Ghelein Moenarts kindren van den moederlijke zijden. Brinct over 4 £ gr. Rust onder Ghelein Moenart. Dies moet hij de weesen houden, onghemindert haer goets. Ende stelt Ghelein tsine ende al tsine in den handen van den weesen.

Item van den eenen tien schellinghen groten kenne hem Jan Moenaert van sinen vadre tevreden ende scelt hem daeraf quite ter kennesse van scepenen meestere Jan de Munck ende zijn medeghesellen.
Item nu es vuecht Jan Moenaert Gheleynsone, vuecht selve van sijnder zustere Callekun. Ende daermede es Gheleyn Moenaert ontsleghen ter kennesse van scepenen als boven.

Ghelein Moenaert als voecht van Pieter Willarts kint, bringhen over de somme van 4 £ 10 sc. Ende storve kint voor zijn bejaerthede, soe sal de voorsc. Pieter betalen met 4 £ gr. Ende moet tkint houden ongemindert zijns goets tot zunder bejaertheden. Rust onder Pieter Willart. Ende stelt in conterpant tsine ende al tsine.

Ghelein Moenart als voecht van Calleken Moenarts. Brinct over 3 £ 10 sc. Rust onder Lisbette Oesterlant. Ende stelt Ghelein tsine ende al tsine.

DSC08766
Vuecht Marten Andries van den kinde van eenen huusse van den moeder zijde, vier pont van Jacop Tac Janss. Christiaen van der Groe ende Jacop Huuchssen van den [] Cornelis Huuchssen bringhen over de somme van 8 £ gr. Rust onder Bouwen Tac huer vader. Stelt borghe Bouwen Tac tsine ende al tsine.

De selve ende Jacop Huuchssen als voechden van Jacop Huuchssen kinde. Brinct over 10 £ gr. Rust 5 £ gr. Onder Faes Keelant 33 scilde. Rust onder Bouwen Tac 3 £ gr, onder Ysin Keelant 13 sc. Rust onder Christiaen van der Groe. Christiaen van der Groe es over [] 3 sc.gr. Ysin Keelant over 4 £ gr. Ende Bouwen es borghe voor 33 scilde. Ende noch de selve Bouwen Tac es borghe vor 8 £ gr. ende stelt in den handen van den weesen tsine ende al tsine.

Christiaen van der Groe ende Jacop van der Groe als voochden van den weesen van Cornelis van der Walle. Gheen goet.

Jacop van der Groe, Ysin de Jonghe als voechden van Everdey de Jonghe kindren. Bringhen over de somme van 10 £ gr. Rust onder Ysin de Jonghe. Ysin stelt in den handen van den weesen tsine ende al tsine.

DSC08767L
Jan Cleyne ende Cornelis Cleyne als voechden van Bouwen Kervinxs kindren van tfader sijde ende Pieter Pantin van den moeder sijde. Bringhen over 2 £ 10 sc.gr. Rusten onder Pieter Pantin 10 sc. Om de 2 £ gr. rust onder Pieter Liem d'oude. Stelt Pieter voorsc. zin huys in conterpande van den weesen.

Cornelys Cleyne als voecht van den weesen van Willem Cleins kindren. Bringhen over 2 £ 10 sc.gr. Rust Cornelis Cleyne. Hier voren staet borghe Cornelis Cleyne.

Pieter Arenssen ende Martin Stepman als voechden van den weesen van Jan Stepman vader zijde ende Wouter Ysin ende Ghelein de Jonghe van der moeder zijde. tGoet grot de somme van huutwijsen van den ouden boucke.

Ghert Scapere als voocht van Willem Curts kinde van der moeder sijde ende Cornelis Scapere als vuecht van den selve weesen. Bringhen over 6 £ 10 sc. Rust onder Willem Curt. Ende Willem Curt stelt borghe ende conterpant zinen stede daer hij nu op woent ende tsine ende al tsinen Ende noch heeft de weese twee ghemeten erven, ligghende in West Zaemslacht, met zulker renten alsser huutgaet. Ende wart dat de weese storve voor zinen bejaerthede, soe sal de voorsc. Willem betalen met 5 £ 10 sc.

DSC08767R (91)
Willem Curt ende Jan Benne voochden van Michiel Bens kindren. Goet groot zijnde 14 £ gr. Rustende onder Willem Curt 7 £ gr. ende onder Jan Benne 7 £ gr. Dies heeft Jan Benne verkogt van den 7 £ gr. voorsc. van soennighe ende andere saken 1 £ gr. Dies blijft der goet groet 13 £ gr. Ende Willem voorsc. stelt tsine ende al tsine voorsc. voor de … 7 £ gr. Ende metten anderen es Jan Benne tevreden.

Jacop Tac als voecht van Maeye zunder sustere brinct over 1 £ gr. Rust onder Jacop Tac. Ende stelt Jacop voorsc. tsine ende al tsine in den handen van den weesen.

Jan Bogart ende Bouwen Tac als voechden van de weesen van Clays Bogart kint van tfaders sijde. Ende brinct over de somme van 18 £ gr. Rust onder Cornelys Veldam. Ende de voorsc. zinen borghe Jan Bogart, Bouwen Tac. Ende de voorsc. voochden stellen in den [handen] van den weesen haer goet, wart ghestaen of gheleghen es. Ende noch 2 £ gr. rust onder Gheert Alart.

Hughe Eeckelaere als voecht van den weesen Cornelys Buyen. Een Hughe heyst bij scepenen ghew.st ende w.. consenten huutstel tot ghefonden es van den sterfhuyse Cornelis Buyen.

DSC08768L
Huughe Eecklaere als voecht van den weesen van Hughe Brecman. Gheen goet. Ende scepenen hebben hem beloft, vint hij eenich goet, dan hijt bringhe ter kennessen.

Jan Benne vuecht van Laureys Pauwelsen Daenelss kindren van svader zijde. tGoet 4 £ gr. Te wetene elc kindren te houdene met zijne goede tot zijnder bejaerten ende vort van alle oncosten ende anderen 9 ghemeten arven ofte daerontrent, onbegrepen van dien van h.. min of meer. Rust metten moeder onverdeelt, te bedrivene elcken kints goet totter zijnder bejaerten, zonder pacht. Borghe Michiel Williaessen vor de somme van den goede. Actum den 12e in lauwe 1503.
Acheles Dancaert, Andries de Vueghelare ende Jan Henssen.

DSC08768R (92)
Vuechden Pieter Clinckespore ende Willem de Ryke. Den weesen goet van Cornelis Clinckerspore groot 4 ghemeten erven ende 2 £ gr. Rust een onder Maes Gheert ende eenen onder Pieter Clinckerspore andere pont groten. Borghe Claeys Boone. In scependom van Pieter Sac

Den 4e decembre 22 compareerde Jacop Brecman weese voor desen state bij scepenen ende kende hem vernoucht van den inhouden van desen state. Gheldende ooc van erfven van achterstellinghe ende principale erfve. Present meestere Jan de Munc, Jacop Witte ende Andries Jacopssen.
Gheroyeert.
(hoort bij de onderstaande akte)

Pieter Paytric ende Jan Neuyt vuechden van Jan Paytric kinde. Verstorven van den vadere. Daeraf tgoet groot es 20 sc.gr. upgaende rentkens. Borghe de zelve vuechden. Present Jan Brune ende Cornelis Clinckerspore. Actum 18e in april 1504.

Item Jan Neuyt als voocht voorn. brinct ten weesenboucke boven tghent dies voorsc. es, noch eenen somme ten 16 sc.gr. Ende bovendien 16 of 17 roeden erfven, ligghende in den meersch der voorsc. weesen toecommenden bij den doot van Pieter Paytric. Rustende onder gh…we…. voocht. Borghe Bouwen Veesaert. Actum den 2e in octobre, 14. Present scepenen ad..chent Pieter Haeyman ende Heyndric Yssen.

Pieter Scoutheete vuecht van Salin Scoutheten kindren. Verstorven van den vadere. De welcken weesen bluvende staende in ghemeenen goede in winninghen en in verliese, bij consente van scepenen. Present Jan Brune ende Cornelis Clinckerspoere. Actum den 18e in april 1504.

Jacop Bouwin ende Matheus Bloc vuechden van Gilles Stepmans kinde dat hij hadde bij Berbel Jan Blocx dochtere ende van den kinde dat Boudin Bouwouterssen hadde bij den zelver Berbele. Welcken twee kindren es verstorven van den moedere, ghedaen bij huutcoepe jeghen Gillis Stepman, de somme van twintich pond groten, cot. elcke weese 10 £ gr. Te betalen in deser manieren. Te wetene an de 10 £ gr. van Gillis kinde, daeran heeft hij gheenen dach anne van betalene, dan ghelijc hij met zijnen kinde overcommen can. Ende als van den 10 £ gr. van Hannin Bouwouterssen zal de selve Gillis betalen met eenen pont groten sjaers. tHeerste vallende te Zte Martinmesse ter sc.yde in jaer 1504 ende alle jaere te Zte Martinmesse 1 £ gr. totter vulden betalen van den voorsc. 10 £ gr. Borghen voor dese voorn. 20 £ gr. Jan Pauwelssen, Jacop Stepman, Jacop Pieterssen. Noch hebben de zelve twee weesen van haerder moedere 8 ghemeten arven ligghende in diversche pertseelen. De voorn. Gillis beloft zin borghen te quitene. Versekert up hem ende up al tsyne. Storve ooc Gillis Stepmans kint, zo kende hij dorye betalen met eenen pont groten sjaers, theerste eenen jaer naer toverlijden.

(ertussen geplakt):
Angaende tleen van uwer rekeningh. Te Brugghe, dat u zo zee(onleesbaar) hier …velt den welcken Jan van den Varent, den zelven (weg)

DSC08769L
Willem Andries vuecht van Pieter Maertins kindren renonsiert goet ende scult van svaders zijde, mits datter meer sculden es dan goets. Present scepenen Jan Lammen, Jan Bruin, Jan de Bree ende Cornelis Clinckerspore. Actum den 17e in maerte 1505 naer tcours van Huutrecht.

Huughe de Pape ende Willem Andries vueht van Pieter Roels kinde. verstorven van vadre ende moedre. tGoet groot zijnde een pont groten van svaders weghe ende van den moeder zijde niet. Present de voorn. scepenen ten zelven daghe.

Jan Wiliaessen fs Pauwel vuecht van Pauwels Smets kinde. Verstorven van den moeder waeraf den huutcoepe ghedaen es jeghen den vadre om de somme van zeven pont groten. Rust onder den vadre. Ende moet zijn kint houden totten zijnder bejaerten, uutghedaen zoenelicke saecken en sheeren uutvaerden. Ende voort van costen van scepenen ende andre ghelijcken costen, zal Pauwels betalen zonder den weesen cost. Ende salt ter scolen doen gaen naer staet van den goede. Noche es der erve ten goede bevinde. Ende bij aldien dat dit kint storve voor zijn bejaerte, soe sal Pauwels Smet betalen deen heelt binnen eenen jaere naer toverlijden ende dandre heelt binnen eenen jaere daer tenden. Borghe Michiel Wiliaessen. Actum den 20e in april 1504. Item desen staet es hier gheroyeert ende tverclaers van dien selven vinden in den nieuwe bouc folio (niet ingevuld).

Andries Scuuf vuecht van Jan Scuufs kinde. tZelve kint es noch verstorven van zijnen vader 10 sc.gr. Moet bij den andren gheset zijn. Rusten onder Andries voorsc. Voocht Jan Scuuf.

DSC08769R (93)
Jacop Scuuf fs Arents ende Andries Scuuf vuecht van zijnder zustere. Verstorven van vadre ende moedre tgoet grot 10 sc.gr. Rust onder Andries Scuuf. Voocht Jacop Scuuf. Actum den 19e in meye 1505.

DSC08770 (94)
Dit naervolghende es dbeset van Notene.

Cornelis Sac ende Jan Danckart fs Luyxssen als voochden van Clays Loens kindren van der moederlijcker zijde. Bringhen over de somme van 9 £ gr. Rustende onder Clays Loen. Ende bij alsoe dat de voorsc. weese storve onder haer bejaerhede, soe sal Clays Loen betalen met 7 £ gr. Dies moet de vorsc. weesen ter scole gaende drie jaeren. Item noch noch den vorsc. Clays moet de vorsc. weese houden. De vorsc. weese quite houden van allen van settinghen ende van soenelicke saken. Dies stelt Clays Loen alle zun goet in den handen van den weesen, waer ghestaen of gheleghen es.

Pieter Huichssen fs Pieter als voecht van Pieter Clays kinde van der moeder zijde. Brinct over gheen goet.

Clays Loen fs Pieter als voecht van den weesen van Clays Loen. Brinct over gheen goet.

Jan Danckart Luyxssen als voecht van Jan Bouts kinde van tfader zijde. Brinct over gheen goet.

Pieter Arenssen als voocht van den weesen Ghyselbrecht Lauwert. Brinct over de drie kindren elc 2 £ gr. Rust onder Wulfart Hye. Dies moet Wulfart voorsc. quitene den outsen kinde Floreys, van sinen leene van allen achterstellinghen ende van toecommende sey[n]se. Dies sal de vorsc. Wulfart houden dleen termin ghelijc den bouc mensioen maect. Dies stelt Wulfart voorsc. in den handen tsine ende al tsine.

Also verre desen staet angaet den doot van den weessen vadre. Daeraf es Hanneken zijn selfs voocht ghemaact bij verclaerst van vrienden ende maghen. Present scepenen Willem Witte ende Bartelmeeus Everaers. Den 20e juny, anno 22.

(tussen de bladzijden in geplakt): Ende dat hij hem gherepercusseert heeft zijn verclaers, ten waere dat hij bij v.. mijne heeren bij brieven requi(onleesbaar).

DSC08771L
Cornelis Moenaert van weessen van Bouwen Moenaert van vaders sijde. Ghedaen bij huutcoppe om de somme van 11 £ gr. Ende rust onder Cornelis voorsc. Ende moet de voorsc. weessen ouden onvermindert huer goets, ghecleet ende ghereet naer den staet. Item de selve weessen een ghemet vrij erven ende noch een half ghemet daer rente huutgaet. Ende Cornelis stelt in den handen van den weessen sin stede met alle den ghelaegheden, also ghestaen ende gheleghen es.

DSC08771R (94)
Arent Reven kent onfaen hebbene van Bouwen Seuy als vuecht van hem gheweest hebbene, de somme van viere pont 11 sc. 19 gr. in ghelde van viere pont veerttien schellinghen ende 8 gr. Dies comt noch den zelven Arent 16 sc. 3 den.gr.


Gepubliceerd met toestemming van de gemeentearchivaris van Terneuzen  

De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net