'Nederlanders' in BraziliŽ 1624-1654

- personen die in BraziliŽ zijn geweest (incl. 'buitenlanders' bij de WIC) -

terug naar de startpagina

 


(13 mei 2007 / treffers t/m 1632 trefwoord Parnambuco //  trefwoorden BraziliŽ en Recife NA R'dam gezien >> te doen: Pariba, Toto )

Aernen, Edmont
07/04/1639 - Robbert Monnerocx of Monneracx, 40 jaar oud, en Hendrick Anderss, 40 jaar oud, en Edmont Aernen, 34 jaar oud, die allen bij de West Indische Compagnie in Bresilien gediend hebben, verklaren op verzoek van Joris Stevenss te Amsterdam, dat zij in Bresilien op 't Resiff Tomas Bensch van Lonnen, scheeptimmerman, die in dienst van de compagnie met het schip de Faem in 1632 uitgevaren is, goed gekend hebben en dat Tomas eind 1634 vrijwillig landwaarts is gegaan en door de vijand is doodgeslagen. Monnerocx zegt nog, dat hij met Bensch op de Faem naar Bresilien is gevaren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 327, aktenummer/blz. 104/231

Aertsz, Jasper
19/05/1650 - Jan Jansz Quack 44 jr., luytenant bij Admirael De Wit, Jan Jansz 46 jr., constapel en Lambert Jansz 35 jr., constapel, verklaren op verzoek van Jasper Aertsz, cajuytwachter, dat hij in Brasilien op het schip van admiraal De Wit is gevallen en zodanig gewond raakte dat de chirurgijn het nodig achtte dat hij naar Holland moest om daar behandeld te worden. De admiraal heeft hem met het schip 't Wapen van Dordrecht naar huis gezonden. 
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 47/99

Aertsz, Job
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Abbama, Frederick
01/01/1643 - Henrick van der Knap, oud 39 jaar, verklaart op verzoek van Maria van Abbama, weduwe van wijlen dominee Ysaak Abbama, in leven predikant te Goude dat hij als sargiant gediend heeft onder Graaf Maurits van Nassauw in Brasijl in Mauritiusstat, en dat in dezelfde compagnie diende Frederick Abbama als soldaat, zoon van bovenstaande ouders. Deze Frederick werd overgeplaatst naar de compagnie van capiteyn Bogaert. Deze compagnie ging scheep voor een tocht naar Bahia. Bij de belegering van de stad werd Frederick zwaar gewond, Henrick heeft hem nog gesproken en heeft later gehoord dat hij is gestorven en overboord gezet is.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 204, aktenummer/blz. 103/148

Abramsz, Jan
20/12/1630 - Jan Abramsz van Haerlem, die gediend heeft met schipper Jacob Pietersz Tolcq op het schip 't Jacht den Orangienboom,
machtigt Pieter Havens, schrijver van capiteyn Buys,om namens hem van de West-Indische Compagnie zijn buitgelden in ontvangst te nemen die hij verdiende bij de verovering van Fenabucq.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 137, aktenummer/blz. 233/335

Ackersloot, Lourens Gerritsz van
24/01/1625 - Hendrick Hendricksz van Rotterdam,laatst gevaren hebbend als matroos onder schipper Lourens Gerritsz van Ackersloot Jonghe Spangaert, komende van Bresil, machtigt Lambert Barentsz van Rotterdam, mede vaerentgast, om namens hem van de West-Indische Compagnie te Amsterdam alles te incasseren wat hem als prijs of buitgeld toekomt.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 105, aktenummer/blz. 13/14

Adriaensz, Fop
23/12/1645 - De door schout en schepenen aangestelde voogden van de minderjarige weeskinderen van Hugo Cornelisz Roon, machtigen Pieter Jansz Coning om bij Fop Adriaensz, wonende te Bresyl op het Reciff de goederen te verrekenen door Roon aan hem gezonden ter waarde van 838 gulden. Hij mag hiervan de waarde van 3 kisten suiker, aan Roon geleverd, aftrekken.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 153, aktenummer/blz. 338/487

Adreaensen, Willem
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Albertsz, Isbrant
17/11/1636 - Neeltge Jacobs, vrouw van Aelbert Dircxsz tegenwoordig zijnde ter haring, machtigt Aryen Barentsz die schipper op Zeelant is om
van de Westindische Compangie ter kamer Middelburch in Zeelant gelden te innen die haar overleden zoon Isbrant Albertsz tijdens zijn reis met het schip 'Tertoolen', in 1633 vanuit Zeelant vertrokken naar de Brasylges, verdiend heeft.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 138, aktenummer/blz. 261/417

Alewijns, Jan
04/03/1632 - Jan Alewijns, schipper van de barcke genaamd 'den Orangienboom', vlg. Joost Aryaens Colster groot 100 last, sluit een overeenkomst met Jacob Velthuysen en Johan Roberts, in hun hoedanigheid van bewindhebbers van de West Indische Compagnie, betr. de bevrachting van zijn schip voor een reis vanuit de Maas naar Fernabuco in Brasilien.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 144, aktenummer/blz. 169/361
-----------
10/01/1636 - Adrijaen van der Dussen, schepen alhier, en bewindhebber van de Westindische Compagnie, als bevrachter, en Jan Alewijnsz, schipper van het schip 't Vliegende Hart, groot 100 lasten, komen overeen dat de laatste met een voldoende toegerust schip naar Farnambuco in Brasil zal varen, waar gelost zal worden; na uitlevering van de ingeladen goederen zal de schipper een bedrag van 2.200 gulden ontvangen.
Hij zal gehouden zijn hier of in Brasil een supercargo op zijn schip te nemen, om ook in andere plaatsten aldaar en in Westindien, maar niet op 't eijlant St. Christoffel goederen in te laden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 85, aktenummer/blz. 421/836
-----------
25/09/1637 - Jacob Velthuysen bewindhebber van de West Indische Compagnie, sluit een bevrachtingsovereenkomst met Jan Aleweynsen schipper,
op het schip 't Vliegent Hart, groot 100 lasten voor het vervoer van goederen voor de compagnie naar Farnambuco in Brasil. Verder wordt bedongen dat alleen zout mag worden ingeladen op de terugreis. Ook mogen kapitein en bemanning geen priv} handelen in Brasyl, West Indie en Eylandt St. Christoffel.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 70/132
----------
10/02/1638 - Op verzoek van de Heeren Bewinthebbers van de West Indische Compagnie wordt een verklaring afgelegd door Mathijs Pietersz 20 jr. Hij is als kocksmaet met schipper Jan Alewijnsz uit de Mase vertrokken is naar Pharnambucque in Brasil. Ter hoogte van Lisabona kwamen zij een Turks polackerschip en een fluytschip tegen. Het Turkse schip ging op de vlucht. Het fluytschip dat kort daarvoor door het Turkse schip was veroverd is door Jan Alewijnsz ingenomen. Vier man van voorn. Jan Alewijnsz t.w.
Harmen Mathijsz trompetter
Willem Harpertsz bottelier
Heynrick Pietersz Broeck en
attestant zijn overgebracht op het fluytschip.
Achtervolgt door een Duynkercker zijn zij de haven van Dortmuyen in Engelant binnen gevaren. Hij verklaart dat Jan Alewijnsz Edamse kazen en andere goederen uit het fluytschip heeft genomen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 191/331
----------
23/10/1638 - Op verzoek van Heeren Bewinthebbers van de West Indische Compagnie worden vragen beantwoord door Arent van Capelle 28 jr capitein en zijn vrouw Jannetgen Jansdr 25 jr. Attestanten hadden opdracht van de voorn bewinthebbers om naar Brasilien te gaan. Zij bevestigen dat zij met schipper Jan Alewijnsz met het schip het Vliegende Hert in 1637 vanuit de Mase zijn vertrokken naar Pharnambuecque. Tengevolge van een lek in het schip zijn zij Vaelmuyen in Engelant binnengelopen. Er brak op het schip opstand uit omdat Jan Alewijnsz de soldaten niet goed behandelde 
en onvoldoende eten gaf. Tijdens ziekte van Arent van Capelle is Jan Alewijns zonder overleg vertrokken.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 234/399
----------
12/02/1639 - Jan Alewijnss, schipper, man van Clara Huyberts, draagt een wisselbrief over aan Jan de May, coopman. In de wisselbrief, die d.d. 15-04-1638 in Reciff de Parnambuco geschreven is, geeft Abraham de Bra, coopman te Amsterdam, opdracht 640 gulden te betalen aan genoemde Clara. De brief is ondertekend door Joris Aerdilliaens of Ardilliaens. Tevens wordt als partij Allert Holl genoemd. Op de achterkant staat de notitie het bedrag te betalen aan Jan de May, ondertekend met "Claertgen Huyberts". Jan Alewijnss bekent betaald te zijn. N.B. Jan de May tekent met Johan de Mey.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 327, aktenummer/blz. 54/114

Anderss, Hendrick
07/04/1639 - Robbert Monnerocx of Monneracx, 40 jaar oud, en Hendrick Anderss, 40 jaar oud, en Edmont Aernen, 34 jaar oud, die allen bij de West Indische Compagnie in Bresilien gediend hebben, verklaren op verzoek van Joris Stevenss te Amsterdam, dat zij in Bresilien op 't Resiff Tomas Bensch van Lonnen, scheeptimmerman, die in dienst van de compagnie met het schip de Faem in 1632 uitgevaren is, goed gekend hebben en dat Tomas eind 1634 vrijwillig landwaarts is gegaan en door de vijand is doodgeslagen. Monnerocx zegt nog, dat hij met Bensch op de Faem naar Bresilien is gevaren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 327, aktenummer/blz. 104/231

Aryensz, Albert
07/08/1649 - Claes Baerthoutsz, schipper, wonend te Delfshaven, die vracht vervoerd heeft van Brasyl hierheen voor wijlen Isbrant van Houten, in zijn leven schepen van Schielandt en coopman, met Cornelis Symonsz, Aldert Aryensz, Cornelis Veen en Lieve Fransen in compagnie, verklaart hiervoor betaald te zijn door Van Houten zelf, 1770 gulden, en door zijn weduwe 3074 gulden. Ook Maertgen Joosten, gemachtigd door haar man Albert Aryensz, die naar Bresyl op weg is, vrijwaart de weduwe van Van Houten. Twee wisselbrieven van 900 croonen die Van Houten ten laste van haar man getrokken had, zijn voldaan door Jan van Armeyden en Matthieu Gael. NB: Claes Barthoutsz tekent met de naam Roos. 
Machtiging van Aryensz bij notaris Balthazar Bazius.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 177, aktenummer/blz. 45/67

Arijensz, Allert
Maertgen Juijst (alias Maria Bartholomees Juijst), huisvrouw van Cornelis Arijensz. van der Mij, wonende binnen Schiedam, compareerde 26 Juni 1650, en verleende acte van procuratie aan Allert Arijensz. tegenwoordig coopman op het schip genaamd "de Engel" zeilree liggende om uit te varen naar BraziliŽ, en wel om te informeren naar haar genoemde man, die in 1646 met het schip genaamd "het Wapen van Delft" als ondertimmerman uitgevaren is naar BraziliŽ, en sindsdien niets meer van hem heeft vernomen, en zij niet weet, of haar voornoemde man nog in leven is, alias Maria Bartholomees Juijst, zie aldaar.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 751, blz. 493

Aryensz, Aryen
18/11/1624 - Op verzoek van Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Thomassen, matroos en seylmaecker van Jarmuyen, wordt een verklaring afgelegd door Aryen Aryensz, 22 jr., jonckgesel, matroos, en Ibel Janssen van Groeninghen, 24 jr., matroos, dat zij op het schip, genaamd de Eendracht onder commando van schipper Jan Cornelissen Speulman, met andere schepen zijn gevaren van Texel naar Brasilien; onder het eiland Ste. Vincent is het jacht van capiteyn N.N. Wiltschut, in de vloot opgenomen waarop genoemde Jan Thomassen diende. Op d.d. 9 mei verleden is de vloot, uitgezonderd N.N. van Dort, aangekomen in de Bahije de toto Los Santos. Enige dagen na de inname van de stad aldaar, is Thomassen op het jacht overleden en op een eilandje in de Bahije begraven; attestanten verklaren de man van requirante tijdens zijn ziekte bezocht en hem op het eiland te hebben zien begraven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 78, aktenummer/blz. 201/406

Ariensz, Jan
13/06/1631 - Jan Ariensz van Delft, corporael bij capiteyn Jan Jorisz Munnick, machtigt Jacob Jacobsz, leydecker, en zijn vrouw Dirckge Teunisdr wonende in de Raemstraet om namens hem van de West-Indische Compagnie al zijn buitgeld ŗ 40 gld. per maand te ontvangen, dat hij verdiende bij de verovering van de stad van Farnebock met jacht 'De Orangienboom' met schipper Jacob Pietersz Tolck onder leiding van admirael Henrick Lonck.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 207/268

Bantvoort (Bamford), Jan
17/02/1641 - Ritchard Wattsen, 33 jr. dienend als sargiant onder capitein Alsle en Jan Bantvoort, dienend als soldaet onder capitein Hommewat, 32 jr., beiden in garnizoen te Schiedam, leggen een verklaring af op verzoek van Harman Jorisz van Halteren.
Zij verklaren dat zij allen in mei 1640 op het Recieff in Brasil zijn geweest, waar zij het testament hebben gezien van Jan Maertijns van Barchier, die in Westindien is overleden. In dit testament vermaakt Maertijns aan Jan Bantvoort 100 gulden, aan een waert in Amsterdam die sargiant is geweest jaarlijks 2 maanden gage, aan de huysarmen van Amsterdam 100 gulden. De rest van zijn gage vermaakt hij aan Harman Jorisz. Dit testament is hem door Duynkerckers afhandig gemaakt. N.B.: Bantvoort tekent met John Bamford.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 201, aktenummer/blz. 197/262

Barchier, Jan Maertijns van
17/02/1641 - Ritchard Wattsen, 33 jr. dienend als sargiant onder capitein Alsle en Jan Bantvoort, dienend als soldaet onder capitein Hommewat, 32 jr., beiden in garnizoen te Schiedam, leggen een verklaring af op verzoek van Harman Jorisz van Halteren.
Zij verklaren dat zij allen in mei 1640 op het Recieff in Brasil zijn geweest, waar zij het testament hebben gezien van Jan Maertijns van Barchier, die in Westindien is overleden. In dit testament vermaakt Maertijns aan Jan Bantvoort 100 gulden, aan een waert in Amsterdam die sargiant is geweest jaarlijks 2 maanden gage, aan de huysarmen van Amsterdam 100 gulden. De rest van zijn gage vermaakt hij aan Harman Jorisz. Dit testament is hem door Duynkerckers afhandig gemaakt. N.B.: Bantvoort tekent met John Bamford.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 201, aktenummer/blz. 197/262

Barentsz, Huybert
10/10/1642 - Macheltge Jansdr, weduwe van Barent Huybrechtsz, cuyper, wonende alhier bij de Luytersekerk machtigt Janneken Jacobs, vrouw van Willem Jansz, varende man, alle verdiensten van haar overleden zoon Huybert Barentsz van Rotterdam van de W.I.C. te Middelburg te ontvangen. Hij is als soldaat met het schip Oranigien, onder luitenant colonel Citton, op 31 oktober 1629 van Middelburg naar BraziliŽ gevaren. Machtelt Jansdr is zeer arm en belast met de opvoeding van kleine kinderen van haar overleden zoon.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 204, aktenummer/blz. 16/24

Barentsz, Lambert
24/01/1625 - Hendrick Hendricksz van Rotterdam,laatst gevaren hebbend als matroos onder schipper Lourens Gerritsz van Ackersloot Jonghe Spangaert, komende van Bresil, machtigt Lambert Barentsz van Rotterdam, mede vaerentgast, om namens hem van de West-Indische Compagnie te Amsterdam alles te incasseren wat hem als prijs of buitgeld toekomt.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 105, aktenummer/blz. 13/14

Barnaert, Pieter
26/07/1652 - Pieter Barnaert, gewezen cocxmaet op het schip waar Pouwels Kerckhoven capiteijn op was, machtigt Hilletje Tomasdr, vrouw van Denijs Lamaire, om bij de Admiraliteit zijn maandgeld, dat hij op het voornoemde schip op de reis naar Bresilien heeft verdiend, te eisen en te ontvangen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 339, aktenummer/blz. 277/583

Bartholomeeusz, Cornelis
11/12/1635 - Christiaen Pietersz, opperstierman 32 jaar, Willeboort Willemsz, onderstierman 34 jaar, Jan Claesz, hoochbootsman 31 jaar, Aelbert Gerritsz 31 jaar, Cornelis Bartholomeeusz, 29 jaar en Crijn Pietersz 23 jaar, kwartiermeesters allen gevaren hebbend voor de West-Indische Compagnie, leggen een verklaring af op verzoek van hun schipper Pieter Cornelisz Doncker. Zij zijn uit Brasilien met het schip 'den Gouden Leeuw' met schipper Pieter Cornelisz Doncker van Gorinchem gekomen op rekening van de voorn. compagnie, kamer Delft. Zij kwamen voor het Goereesche Gat en omdat geen piloots uit de Mase of het voorn. Gat kwamen zijn zij op eigen gelegenheid het Goereesche Gat binnengelopen.
In Brasilien aan het Reciff werd op last van admirael Lichthardt uit het jacht 'de Camphaen' van Amsterdam met schipper Jan Beyert, die doodgeschoten was in Porto Calvo, een kist suiker overgenomen. Daar was ook Jan Vos, schipper van het jacht 'Phernambuc'. Hij heeft voor de Vlaemsche Eilanden de suiker overgenomen. De kisten waren in bezit van de schipper en hun coopman Jan Pietersz van Emmerich. Tenslotte wordt nog genoemd commissaris Carpentier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 167, aktenummer/blz. 89/159

Bartolomeeusz, Symon
08/10/1643 - Leendert Andriesz Kortleven, schieman, 38 jaar en Symon Bartolomeeusz uit Breda, hoogbootsmansmaet, 39 jaar, die in deze functies gevaren hebben op het schip " het wapen van Dordrecht ", leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Salomonsz Mey, bootsman, en Pieter Pietersz Bruynsteijn, constapel op hetzelfde schip op de reis naar Bresil. Toen ze met een kaagschip van Rotterdam in Hellevoetsluys kwamen zei de schipper Thijs Cornelisz tegen de coopman van het schip, daar heb je ze met hun goed. Hij kwam kijken waarmee ze aan boord kwamen en dat werd genoteerd; hoewel hij eerder had gezegd dat hij het niet erg vond dat ze iets meenamen om te verhandelen en zo iets extra's te verdienen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 304/598

Bary, David de
14/04/1643 - Hendrick Willemsz van der Graeff, handelend krachtens machtiging hem verleend door Symon Symonsz van Dordrecht uit Brasil opt Reciffo aldaar d.d. 25-09-1642 stelt in zijn plaats zijn broer Johan Willemsz van der Graeff coopman te 's-Hertogenbosch en Theunis Platenaer beurtschipper op Middelburch, samen met Jan van Heul, om van de West-Indische Compagnie te Middelburch in Zeelandt te vorderen een bedrag van 282 gulden 19 stuivers zijnde restant soldij van Jacob Struber, in zijn leven soldaet van Brasil onder capiteyn Robbert Harwijn, volgens rekening ondertekend door W.V. Gaesel en door Struber gelegateerd bij testament gemaakt op 23-05-1640 t.o.v. David de Bary, auditeur, aan Franchoys Pooghop ( alias Waeghop ) soldaet aangekomen met het schip West Wouderkerck, en door laatstgenoemde overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht bij akte d.d. 28-08-1642 t.o.v. Everard Manrique, notaris opt Reciff van Phernambuco in Brasil. Voorts een bedrag van 255 gulden 7 stuivers dat Hans Jurien van Hardersleven, adelborst uitgevaren met het schip Prins Hendrick, toekomt volgens rekening d.d. 03-09-1642 ondertekend door A. van Bullestrate en W.V. Gaesel en op 16-09-1642 eveneens overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 170, aktenummer/blz. 158/241

Bensch van Lonnen, Tomas
07/04/1639 - Robbert Monnerocx of Monneracx, 40 jaar oud, en Hendrick Anderss, 40 jaar oud, en Edmont Aernen, 34 jaar oud, die allen bij de West Indische Compagnie in Bresilien gediend hebben, verklaren op verzoek van Joris Stevenss te Amsterdam, dat zij in Bresilien op 't Resiff Tomas Bensch van Lonnen, scheeptimmerman, die in dienst van de compagnie met het schip de Faem in 1632 uitgevaren is, goed gekend hebben en dat Tomas eind 1634 vrijwillig landwaarts is gegaan en door de vijand is doodgeslagen. Monnerocx zegt nog, dat hij met Bensch op de Faem naar Bresilien is gevaren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 327, aktenummer/blz. 104/231

Blanche, Robbert
30/08/1640 - Op verzoek van Adreaen Jacobsz Musch, schipper op het schip Prins Heynrick, wonend te Schiedam, wordt een verklaring afgelegd door Jacob Willemsz, 37 jaar vaendraeger van London onder commando van capiteyn Robbert, liggend op het fort Pariba en Coenraedt Hemelrijck, 38 jaar, sarjant,van Mechelen, onder commando van capiteyn Charles van Dijck, liggend te Moerbeecq, dat zij evenals vele andere soldaten waaronder: Robbert Blanche, luytenant, en Johan de Vissch, vaendraeger, d.d. 7 mei j.l. in het schip van genoemde Musch gekomen zijn, liggend voor Resiff en tot de aankomst in juli te Schiedam, aan boord zijn gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 47/75

Bogaert (kapitein)
01/01/1643 - Henrick van der Knap, oud 39 jaar, verklaart op verzoek van Maria van Abbama, weduwe van wijlen dominee Ysaak Abbama, in leven predikant te Goude dat hij als sargiant gediend heeft onder Graaf Maurits van Nassauw in Brasijl in Mauritiusstat, en dat in dezelfde compagnie diende Frederick Abbama als soldaat, zoon van bovenstaande ouders. Deze Frederick werd overgeplaatst naar de compagnie van capiteyn Bogaert. Deze compagnie ging scheep voor een tocht naar Bahia. Bij de belegering van de stad werd Frederick zwaar gewond, Henrick heeft hem nog gesproken en heeft later gehoord dat hij is gestorven en overboord gezet is.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 204, aktenummer/blz. 103/148

Bogaert, Davit van den
18/11/1653 - Capitein Adriaen Lieffhebber, transporteert op Coenraet Schaap te Amsterdam een rekening die hij tegoed heeft van Davit van den Bogaert, ter zake van een lening. Deze heeft in Brasilien gediend.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 314, aktenummer/blz. 76/131
-----------
18/11/1653 - Capitein Adriaen Lieffhebber, transporteert op Coenraet Schaap te Amsterdam een rekening die hij tegoed heeft van Davit van den Bogaert, ter zake van een lening. Deze heeft in Brasilien gediend. 
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 275, aktenummer/blz. 40/109

Bollaert, Jan
11/12/1642 - Willem Jansz, koffermaker, wonend te Middelburch in Zeelant, 29 jr, en zijn vrouw Maertje Dircx, 22 jr, verklaren op verzoek van Joris Stevensz(? deels weggevallen) wonend te Amsterdam dat zij enige dagen geleden ten huize van Annetjen Balsem hebben gelogeerd, en dat daar verschillende malen in huis ene Jan Bollaert kwam, die als onderbarbier voor de Westindische Compagnie heeft gevaren op het schip De Sayer naar Bresilien, en was thuisgekomen met het schip Erasmus van Rotterdam, en hem verschillende malen heeft horen zeggen dat Joris hem volledig had voldaan van het transport ten behoeve van hem ten tijde van de heenreis verleden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 330, aktenummer/blz. 380/765

Brand, Eduwart
08/01/1639 - De erfgenamen van Jacob van Bijssum, t.w.: - Cornelis Jacob van Bijssum, - Aechgen Jacobs van Bijssum, vrouw van Gerrit van der Beecq, mede als voogden over de 2 minderjarige kinderen van de erflater, verkopen aan Eduwart Brand, van Londen en laatstelijk verbleven in Brasyl, een huis op de westzijde van de Koestraet aan de zuidzijde van de Nieuwe Haven voor de somma van 2600,--. Met een bepaling t.a.v. Gerrit Dircx, die in het huis woont. Belendingen: Jan de Cruyer.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 133, aktenummer/blz. 104/203
-------------
15/02/1639 - Eduaert Brant, Engels coopman, onlangs gekomen uit Brazil, machtigt Jacob Pouwelsz op Reciff in Pharnambucq in Brasil om
van Pedro Lopes de Vera won. aldaar 1725 gld. te innen, die hij heeft ontvangen van Eduaert Schot, coopman te Amsterdam, volgens wisselbrief d.d. 17-09-1638.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 138, aktenummer/blz. 363/565
-------------
04/12/1648 - Sijmon Daniels Verschuiere, gewezen sergiant bij de West Indische compagnie, onder de oversten-lieutenant Garsman, in Bresilien, machtigt Andries Ketelaer om zijn gage op te eisen en van Eduard Brant 150 gulden, die deze hem schuldig is volgens de obligatie, berustend onder Harman Hagenent.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 336, aktenummer/blz. 329/825

Brande, Cornelis van den, geb. 1603, overleden: 1652, kolonel in dienst der W.I.C. in BraziliŽ
Bron: ZeeuwArchief, Archieftitel: Zelandia Illustrata, Deel IV (Portretten en personalia), 2. Catalogus Unger, inv.nr. 283

Brest, Adriaen Jacobsz 
23/11/1641 - Joris Brest coopman te Middelburch in Zeelant, machtigt NN NN, om rekening te eisen van Adriaen Brest coopman te Resiff in Pharnambucque in Brasil, wegens aan hem geleverde goederen en koopmanschappen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 90, aktenummer/blz. 149/212
---------------
23/11/1641 - Heynrickgen Cornelis weduwe van Jasper Lieffhebber, schepen, machtigt NN NN, om rekening te eisen van Adriaen Jacobsz Brest coopman te Resiff in Pharnambucque in Brasil, wegens aan hem geleverde goederen en koopmanschappen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 90, aktenummer/blz. 148/212

Broeck, Heynrick Pietersz
10/02/1638 - Op verzoek van de Heeren Bewinthebbers van de West Indische Compagnie wordt een verklaring afgelegd door Mathijs Pietersz 20 jr. Hij is als kocksmaet met schipper Jan Alewijnsz uit de Mase vertrokken is naar Pharnambucque in Brasil. Ter hoogte van Lisabona kwamen zij een Turks polackerschip en een fluytschip tegen. Het Turkse schip ging op de vlucht. Het fluytschip dat kort daarvoor door het Turkse schip was veroverd is door Jan Alewijnsz ingenomen. Vier man van voorn. Jan Alewijnsz t.w.
Harmen Mathijsz trompetter
Willem Harpertsz bottelier
Heynrick Pietersz Broeck en
attestant zijn overgebracht op het fluytschip.
Achtervolgt door een Duynkercker zijn zij de haven van Dortmuyen in Engelant binnen gevaren. Hij verklaart dat Jan Alewijnsz Edamse kazen en andere goederen uit het fluytschip heeft genomen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 191/331

Broers (of Broere), Hans
21/02/1631 - Huybrecht Cornelisz 31 jr, Lucas Willemsz 23 jr en Ulrich Jacobsz van Breda 27 jr, verklaren op verzoek van Maritgen Jacobsdr, weduwe van Willem Huygen dat zij weten dat Hans Broers of Broere van Luybeck (Lubik) of Luyebeeck, die is gevaren naar West indiŽ wenst dat genoemde Maritgen Jacobsdr bij wie hij samen met hen heeft gewoond, erfgenaam zal zijn in al zijn gelden en goederen, mits zij borg blijft voor zijn schulden. Hij is vervolgens ter zee gevaren naar West IndiŽ met het jacht de Orangieboom, met schipper Jacob Pietersz alwaar hij bij Fernebock "door de swerten is dootgeslagen".
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 108, aktenummer/blz. 117/212

Bruijn, Ruijsch de
03/04/1651 - Jan Nieuwenburch en Ruijsch de Bruijn, beiden vendrichs, vandaag teruggekomen uit Westindien met het schip de Eendracht, verklaren op verzoek van lieutenant Reijnt van Harke van hetzelfde schip, dat zij meermalen van hem hebben gehoord, dat Huyr Silvants, clercq van de rekenkamer op Reciff in Westindien, hem twee halve anckertjes met suiker had meegegeven voor rekening van ene Willem te Amsterdam en iemand uit Groeningen. Vandaag bleek dat de schipper en Leendert van der Marck, brouwer uit Delft, zeiden dat op alle goederen beslag was gelegd, zodat de suiker niet afgeleverd kon worden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 312, aktenummer/blz. 166/278

Bruyn (Broune), Tomas
08/12/1647 - Tomas Bruyn, Schotsman van Lijt, jonggeselle, matroos bij capiteyn Joost van Coulster die naar Brasyl gaat, benoemt Jacob Gorden en zijn vrouw Maria Foort, bij wie hij logeert, tot erfgenamen in al zijn nagelaten gage en goederen. NB: Tomas Bruyn tekent als Thomas Broune. 

Bruynnincx, Jacob Claessen
08/09/1642 - Harmanaus van der Hagen bewinthebber, van de Camer van de Mase Dordrecht, Jacob Velthuysen bewinthebber, van de Camer van de Mase, en Joost van Lodesteyn bewinthebber, van de Camer van de Mase, wonende te Delft, sluiten een bevrachtingsovereenkomst met Jacob Claessen Bruynnincx van Hoorn schipper, op zijn schip de Bruynvisch. Het schip moet van Delfshaven zeilen naar Luwanna, St. Pauwlo. Vandaar met  1negros of andere koopmanschappen naar Parnambucque in Brasil.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 262/489

Bruynsteijn, Pieter Pietersz
08/10/1643 - Leendert Andriesz Kortleven, schieman, 38 jaar en Symon Bartolomeeusz uit Breda, hoogbootsmansmaet, 39 jaar, die in deze functies gevaren hebben op het schip " het wapen van Dordrecht ", leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Salomonsz Mey, bootsman, en Pieter Pietersz Bruynsteijn, constapel op hetzelfde schip op de reis naar Bresil. Toen ze met een kaagschip van Rotterdam in Hellevoetsluys kwamen zei de schipper Thijs Cornelisz tegen de coopman van het schip, daar heb je ze met hun goed. Hij kwam kijken waarmee ze aan boord kwamen en dat werd genoteerd; hoewel hij eerder had gezegd dat hij het niet erg vond dat ze iets meenamen om te verhandelen en zo iets extra's te verdienen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 304/598

Burch, Cornelis Abrahamsz
10/11/1642 - Cornelis Abrahamsz Burch, als hoochbootsman met het schip de Tijger aangekomen van Brasilyen, machtigt zijn vrouw Ariaentgen Mertensdr om voor de weesmeesters van Delft te compareren en van haar voogd Stoffel Cristyaensz afrekening te verlangen van haar moeders goed, waarna deze uit de voogdijschap kan worden ontslagen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 114, aktenummer/blz. 138/231

Burch, Pieter van den
05/02/1641 - Pieter Jacobs Rabis (of Rabus), hoornbreker 44 jr. en zijn vrouw Sara Willems 43 jr. leggen een verklaring af op verzoek van Anneken Grentier, wonend te Amsterdam, die optreedt namens haar zwager en dochter Pieter van den Burch en Jacomina Grentier.
Deze laatsten wonen op 't Recief in Fernambucco. Zij verklaren dat Van den Burch en zijn vrouw 7 jaar geleden een huis hebben verhuurd aan Jasper Carboney, floretwercker. Deze woont nu ook op het Recief. Zij hebben het huis verhuurd namens hun zuster Tanneken Willems. Het huis heet Besiet Uzelven en staat aan de Oude Princestraet en wordt verhuurd voor 14 ponden Vlaems. Carboney heeft slechts 3 maanden huur betaald.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 201, aktenummer/blz. 175/232

Calorn, Laurens Jans
04/01/1650 - Neeltge Ariens, vrouw van Abraham Sijmons Stout die op 't Reciff in Brasylien is, machtigt Teunis Jans Platenaer, veerschipper op Middelburch, om van de Westindische Compaignie te Middelburch uit de gage van Laurens Jans Calorn, vrijman op 't Reciff, te vorderen 9 pond 3 schellingen vlg. de overdracht van een vordering d.d. 04/09/1649 gedaan voor notaris Jan Pieters Geldorp alhier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 194/392

Capelle, Arent van
23/10/1638 - Op verzoek van Heeren Bewinthebbers van de West Indische Compagnie worden vragen beantwoord door Arent van Capelle 28 jr capitein en zijn vrouw Jannetgen Jansdr 25 jr. Attestanten hadden opdracht van de voorn bewinthebbers om naar Brasilien te gaan. Zij bevestigen dat zij met schipper Jan Alewijnsz met het schip het Vliegende Hert in 1637 vanuit de Mase zijn vertrokken naar Pharnambuecque. Tengevolge van een lek in het schip zijn zij Vaelmuyen in Engelant binnengelopen. Er brak op het schip opstand uit omdat Jan Alewijnsz de soldaten niet goed behandelde 
en onvoldoende eten gaf. Tijdens ziekte van Arent van Capelle is Jan Alewijns zonder overleg vertrokken.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 234/399

Carboney, Jasper
05/02/1641 - Pieter Jacobs Rabis (of Rabus), hoornbreker 44 jr. en zijn vrouw Sara Willems 43 jr. leggen een verklaring af op verzoek van Anneken Grentier, wonend te Amsterdam, die optreedt namens haar zwager en dochter Pieter van den Burch en Jacomina Grentier.
Deze laatsten wonen op 't Recief in Fernambucco. Zij verklaren dat Van den Burch en zijn vrouw 7 jaar geleden een huis hebben verhuurd aan Jasper Carboney, floretwercker. Deze woont nu ook op het Recief. Zij hebben het huis verhuurd namens hun zuster Tanneken Willems. Het huis heet Besiet Uzelven en staat aan de Oude Princestraet en wordt verhuurd voor 14 ponden Vlaems. Carboney heeft slechts 3 maanden huur betaald.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 201, aktenummer/blz. 175/232

Carpentier, Jan Jansz. de
Geboren op 29-10-1609 te Dordrecht, gedoopt (hervormd/gereformeerd) te Dordrecht., zn. van Jan Roelandsz. de Carpentier en Maria Servaesdr. Hellinx, tr. 10-03-1647 te Reciff (Brazilie) met Cornelia van Cuyck
Bron: http://www.geocities.com/rademaker_bezemer/bopg30c.htm [Zie de Nederlandse Leeuw XLIVe jaargang februari 1926.Jan de Carpentier en zijne familie. Eveneens De Nederlandse Leeuw 1904, 1914 en 1916]

Carpentier, Roeland Jansz. de
Geboren op 18-07-1603 te Dordrecht, gedoopt (hervormd/gereformeerd) op 03-08-1603 te Dordrecht, zn. van Jan Roelandsz. de Carpentier en Maria Servaesdr. Hellinx, tr. 23-03-1639 te Reciff (Brazilie) met Adriana Gerritsdr.
Bron: http://www.geocities.com/rademaker_bezemer/bopg30c.htm [Zie de Nederlandse Leeuw XLIVe jaargang februari 1926.Jan de Carpentier en zijne familie. Eveneens De Nederlandse Leeuw 1904, 1914 en 1916]

Casteel, Jan van
08/01/1643 - Dirck Mathijsz, soldaat in de compagnie van colonel Crommel te Utrecht, getrouwd met Anneken Willemsdr, eerder weduwe van Willem Wildouff, machtigt Stijntge Willems, zij nicht wonend op de Schiedamsendijck om in zijn naam bij de bewindhebbers van de W.I.C. alhier een bedrag van 110 gulden te innen van de rekening van Cornelis Willemsz van Montfoort, voorzoon van zijn vrouw. Tevens compareerde Janneken Verwee, wonende opt Reciff in Brasijle om als gemachtigde namens Cornelis Willemsz van Montfoort de rest van het bedrag, (ruim 219 gulden) te innen. Het totaal bedrag was via een machtiging op 9 juni 1642 gepasseerd bij notaris Jan van Casteel in Recif.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 204, aktenummer/blz. 111/160

Kemp, Emanuel
28/07/1648 - Daniel Bosch, zijdereeder te Amsterdam, man van Magdalena Kemp, voogd over hun kinderen, die erfgenamen zijn van hun oom Emanuel Kemp, bekent een schuld van 448 gulden te hebben aan Willem Pieters Smit, ter zake van 3 kisten suiker. Het geld zal betaald worden uit de penningen die Appolonia Koyemans, weduwe van Dirck Everhardusz, te Amsterdam, de kinderen schuldig is. Indien het geld niet in Hollands geld betaalt wordt zal Willem Pieters het geld uit de penningen van Emanuel Kemp op 't Reciff de Pharnambuck ontvangen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 336, aktenummer/blz. 200/477

Kenter, Abraham
10/05/1641 - Jan de Mey en Jan Jacobsz de Mey, coopluyden, namens hun compagnons, machtigen Pieter de Mey, hun neef en broer, om alle openstaande rekeningen van al hun kergasoenen sedert oktober 1639 verzonden aan Abraham Kenter, jonghman, van hier gevaren naar Bresilien op 't Reciff de Pharnambocque te innen, en verder restitutie te eisen van alle onverkochte goederen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 329, aktenummer/blz. 168/360

Kerckhoff, Dirck Adriaensz van de 
05/08/1649 - Willem Heer, Schotsman, ca. 30 jr, verklaart op verzoek van Margrieta van de Kerckhoff, zuster van Jan en Dirck Adriaensz van de Kerckhoff, beiden overleden en doodgeschoten bij 't Resiff boven de de stad Olinde, dat hij samen samen met Jan en Dirck Adriaensz op Goede Vrijdag 1646 uit Hertogenbosch met capitein Overcam of Overcant met het schip Lijsbet van Aemsterdam naar Westindien en Bresilyen zijn gevaren, en dat de beide broers van Margrieta nu omtrent zes maanden geleden daar buiten 't Resiff bij de stad Olinda in zijn aanwezigheid zijn doodgeschoten. Zij zijn de volgende dag samen met vele anderen begraven. Van de 800 man zijn er niet meer dan 50 ontvlucht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 127, aktenummer/blz. 69/136

Kerckhoff, Jan Adriaensz van de 
05/08/1649 - Willem Heer, Schotsman, ca. 30 jr, verklaart op verzoek van Margrieta van de Kerckhoff, zuster van Jan en Dirck Adriaensz van de Kerckhoff, beiden overleden en doodgeschoten bij 't Resiff boven de de stad Olinde, dat hij samen samen met Jan en Dirck Adriaensz op Goede Vrijdag 1646 uit Hertogenbosch met capitein Overcam of Overcant met het schip Lijsbet van Aemsterdam naar Westindien en Bresilyen zijn gevaren, en dat de beide broers van Margrieta nu omtrent zes maanden geleden daar buiten 't Resiff bij de stad Olinda in zijn aanwezigheid zijn doodgeschoten. Zij zijn de volgende dag samen met vele anderen begraven. Van de 800 man zijn er niet meer dan 50 ontvlucht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 127, aktenummer/blz. 69/136

Kerckhoff (Kerckhoven), Pouwels (van de)
18/12/1649 - Jan Cornelisz van Nieu Beyerlant, matroos onder capteyn Pauwels van de Kerckhof die naar Brasylien gaat, benoemt tot zijn erfgenamen zijn behoude oom en tante Jacob Jacobs, veerman en Neeltge Pieters wonende op 't Nieuwe Beyerlantse Veer met legaten voor zijn zuster Ariaentge Cornelisdr, de kinderen van zijn zuster Maertge Cornelisdr.
Hij machtigt zijn oom en tante van de Admiraliteyt zijn gage te vorderen en daarvan uit te reiken aan zijn vrouw Janneken Gijsberts, alleen zolang zij van hem in verwachting blijft en een levend kind baart, anders niet.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 166/342
-------------
19/12/1649 - Aert Aerts Hofwegen of Hofweeghen van Schoonhoven, quartiermeester onder capteyn Paulus van den Kerckhoff, op reis naar Brasylien, benoemt tot zijn erfgenamen zijn neef en nicht Aert Henricx Cnoop en zijn vrouw Geertge Harmans wonende te Aelst.
Om bepaalde redenen krijgt zijn dochter Ariaentgen Aerts te Heusden i.p.v. haar legitieme portie slechts voldoening van door haar geleend geld met een legaat voor haar dochter Neeltge Pieters en een legaat voor Tanneken Henrickx, de vrouw van zijn broer.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 170/350
------------
20/12/1649 - Jan Pieter Tas, seylmaker onder capteyn Pauwels van Kerckhoff, machtigt zijn vrouw Lijntge Claesdr om van de Admiraliteyt zijn gage voor z'n Brasylse reis te vorderen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 174/356
------------
21/12/1649 - Joris of George Levavasseur van Rouan als matroos onder capteyn Van den Kerckhof op reis naar Brasylien, jonggeselle, legateert geldbedragen aan: Maria Charlot, dochter van wijlen Charel Charlot en Franchoyse Petijt wonende in de Vierwindenstraet; en aan
Daniel Gerardon; Anna Boutrijn, Franchois Boutron en Catalijn Boutron, kinderen van Fransoyse Petijt. Hij benoemt tot zijn erfgenamen Franchoyse Petijt en haar man Jacob Boutron bij wie hij logeert.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 178/363
------------
22/02/1650 - Aeltge Daniels, vrouw van capteyn Pauwels van den Kerckhoff, namens haar man vlg. machtiging d.d. 06/07/1641 voor notaris Niclaes Verhagen, verklaart schuldig te zijn aan Frans Jorisz van der Brugge, backer, de somma van pro resto 544 gulden t.z.v. geleverd scheepsbrood voor de reis van haar man naar Brasilie en zij machtigt Van der Brugge dit bedrag uit de gage van haar man van de Admiraliteyt te vorderen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 224/437
-----------
26/07/1652 - Pieter Barnaert, gewezen cocxmaet op het schip waar Pouwels Kerckhoven capiteijn op was, machtigt Hilletje Tomasdr, vrouw van Denijs Lamaire, om bij de Admiraliteit zijn maandgeld, dat hij op het voornoemde schip op de reis naar Bresilien heeft verdiend, te eisen en te ontvangen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 339, aktenummer/blz. 277/583
------------
22/10/1653 - Joris Michielsz, 70 jaar, en zijn schoonzoon Jacob Tomasz, 31 jaar, verklaren op verzoek van Jan Gardner, seevarende man, wonend te Vlissingen, dat deze de halfbroer van moederszijde en enig erfgenaam is van wijlen Davit Morrissen, die onder capteyn Pauwels van de Kerckhoff als matroos naar Brasijl is gevaren, en op de terugreis in Engelant is gestorven. Zij weten dat omdat Davit vůůr zijn reis naar Brasyl een jaar bij hem in huis heeft gewoond, aan de Schiedamsedijck op de hoek van de Varckesteech.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 21/36

Kers, Jacob
24/11/1647 - Jacob Kers, Schots jongman, matroos bij admirael De Wit, legateert als hij tijdens zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn gage en goederen aan Willem Smit, operman, en zijn vrouw Catelijn Kers, zijn neef en nicht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 49/93

Kesselaer van Walburch, Frederick Willemsz
17/06/1641 - Pieter de Vries, schoemaker, Neeltje de Vries en Maria de Vries, ongehuwde dochters, broers en zusters van Catalijntjen de Vries, gewezen vrouw van Frederick Willemsz Kesselaer van Walburch, gewezen kuyper op 't Reciff, en aldus met David en Jacob de Vries, en Cornelis de Vries, hun broers, erfgenamen van Frederick Willemsz, machtigen hun broer Cornelis de Vries om ter kamer van de Westindische Compagnie te Middelburch alle maandgage te innen die Frederick heeft verdiend en nog tegoed heeft, en de schulden ten laste van de boedel te betalen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 329, aktenummer/blz. 235/475

Ketelaer, Andries
15/10/1649 - Allert Adriaens van de Wiel, schipper op het schip 'den Engel', en Andries Ketelaer, coopman op hetzelfde schip, verklaren op verzoek van Jacob Symons van Venroy c.s. dat zij in de haven van Reciff bij Fernabucque van Adriaen van Duynen 6 kisten suiker hebben ingenomen, die zij gelost hebben in 't Westindische huys van de Westindische Compagnie. Zij hebben gezien dat de naam van genoemde Van Duynen in de lijst van suyckeren en andere koopmanschappen, gescheept in genoemd schip, voor kwam.

Ceulen, M. van
Brief gericht aan (de directeuren van de WIC?) afkomstig van M. van Ceulen en Johan Gijseling te Recife, met beschrijving van hun optreden voor de Braziliaanse kust
Bron: Het utrechts Archief, Huis Amerongen, toegangsnummer 1001, inv.nr. 5124

Cuelen, Jacques Jaquesz van
20/09/1643 - NB: Datum (dag) niet ingevuld. Weijntge Vincken (zij tekent: Wintgen Vinck), weduwe en boedelhoudster van Johan Robbertsz, bewindhebber van de Westindische Compagnie, kamer alhier, en directeur in de capitocine en district van de Cabo St. Augustijn in Brasill, machtigt Jacques Jaquesz van Cuelen, nederlant coopman, residerend in Brasill, om voor haar alle zaken te innen en waar te nemen die aldaar geregeld moeten worden rond het sterfhuis van haar man en de administratie af te doen, en zo nodig rechtszaken te voeren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 263, aktenummer/blz. 437/615

Kint, Michiel
10/08/1635 - Andries Fernandus als eiser en Lijntgen Jansdr, weduwe van Michiel Kint, thans gehuwd met Frans Jansz Doetmijnuyt, sluiten een overeenkomst over de betaling van 515 ponden tabak die Kint uit Brasil meebracht om voor Fernandus te verkopen.
De arbiters, Dirck van der Wolff, president schepen, Pauls Timers, schepen en Pieter Verbiest zijn toestemming van Hillebrant Pietersz, reder, overeengekomen dat Lijntgen voor de tabak 260 gulden zal betalen aan Fernandus, en dat zij voor de te gemaake kosten 18 gulden ontvangt. Binnen 3 maanden zal de zaak te Amsterdam voor de reders worden afgehandeld. N.B. Andries Fernandus Peere tekent als Andries Fernandes Pairsz.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 323, aktenummer/blz. 147/362

Cipelinghen, Frans Pietersen
24/10/1644 - Pieter Sonmans out burgermeester en Jacob Jansz Touwloop schipper, machtigen Jacob Pauwelsen coopman in 't Recifo D'Olinda in Brazyl, om gelden te innen van Frans Pietersen Cipelinghen coopman in Mauritsstadt in Brazyl, wegens het opgeld dat zij van hem tegoed hadden van bodemrije en om rekening te eisen wegens verkoop van metale 1sommeseris.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 90, aktenummer/blz. 237/353

Claesz, Andries
24/02/1628 - Andries Claesz, als bootsgesel gediend hebbend op het schip de Tijger met schipper Pieter Walingh en nu hier aangekomen uit West-IndiŽ van de kust van Brasilie, machtigt zijn stiefmoeder Joosge Fransdr het beuytgeld te innen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 163, aktenummer/blz. 6/8

Claesz, Jan
11/12/1635 - Christiaen Pietersz, opperstierman 32 jaar, Willeboort Willemsz, onderstierman 34 jaar, Jan Claesz, hoochbootsman 31 jaar, Aelbert Gerritsz 31 jaar, Cornelis Bartholomeeusz, 29 jaar en Crijn Pietersz 23 jaar, kwartiermeesters allen gevaren hebbend voor de West-Indische Compagnie, leggen een verklaring af op verzoek van hun schipper Pieter Cornelisz Doncker. Zij zijn uit Brasilien met het schip 'den Gouden Leeuw' met schipper Pieter Cornelisz Doncker van Gorinchem gekomen op rekening van de voorn. compagnie, kamer Delft. Zij kwamen voor het Goereesche Gat en omdat geen piloots uit de Mase of het voorn. Gat kwamen zijn zij op eigen gelegenheid het Goereesche Gat binnengelopen.
In Brasilien aan het Reciff werd op last van admirael Lichthardt uit het jacht 'de Camphaen' van Amsterdam met schipper Jan Beyert, die doodgeschoten was in Porto Calvo, een kist suiker overgenomen. Daar was ook Jan Vos, schipper van het jacht 'Phernambuc'. Hij heeft voor de Vlaemsche Eilanden de suiker overgenomen. De kisten waren in bezit van de schipper en hun coopman Jan Pietersz van Emmerich. Tenslotte wordt nog genoemd commissaris Carpentier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 167, aktenummer/blz. 89/159

Claessen, Pieter
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Knap, Henrick van der
01/01/1643 - Henrick van der Knap, oud 39 jaar, verklaart op verzoek van Maria van Abbama, weduwe van wijlen dominee Ysaak Abbama, in leven predikant te Goude dat hij als sargiant gediend heeft onder Graaf Maurits van Nassauw in Brasijl in Mauritiusstat, en dat in dezelfde compagnie diende Frederick Abbama als soldaat, zoon van bovenstaande ouders. Deze Frederick werd overgeplaatst naar de compagnie van capiteyn Bogaert. Deze compagnie ging scheep voor een tocht naar Bahia. Bij de belegering van de stad werd Frederick zwaar gewond, Henrick heeft hem nog gesproken en heeft later gehoord dat hij is gestorven en overboord gezet is.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 204, aktenummer/blz. 103/148

Colster (Coulster), Joost van
15/11/1647 - Franchis Wit, Engelsman van Liuw, matroos bij capiteyn Joost van Colster, jonggeselle, legateert als hij tijdens zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn na te laten gage en goederen aan Jan Hellichdach, zijn slaapbaas, wonend alhier, en zijn vrouw Lijsbet Pietersdr, wonend alhier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 41/83
-----------
08/12/1647 - Tomas Bruyn, Schotsman van Lijt, jonggeselle, matroos bij capiteyn Joost van Coulster die naar Brasyl gaat, benoemt Jacob Gorden en zijn vrouw Maria Foort, bij wie hij logeert, tot erfgenamen in al zijn nagelaten gage en goederen. NB: Tomas Bruyn tekent als Thomas Broune. 

Cornelisz, Bastiaen
25/02/1631 - Bastiaen Cornelisz Voorburch machtigt Claes Dirck Jaspersz Berchschenhoeck West-Indische Compagnie Utrecht Cornelis Claes 't Melckmeysgen van Rotterdam naar West-Indie Farnebocque Opdracht tot het innen van princegelden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 42, aktenummer/blz. 73/111

Cornelisz, Claes
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Cornelisz., Cornelis
Cornelis Kornelisz. (Cornelisz.), hoochbootsman, oud omtrent 22 jaar, compareerde 12 September 1640 met zijn maat, Jan Roelofsz. van Ree, oud omtrent 20 jaar, en legden ten verzoeke van Adriaen Jacobsz. Muts, hun schipper van het Coopvaardijschip, genaamd "de Prins", lest gekomen zijnde van Farnabocho (=Pernambuco) in WestindiŽn, de verklaring af, dat zij in genoemde plaats onder andere goederen ook een kist suiker hebben geladen, die door storm enige waterschade heeft opgelopen.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 755, blz. 461

Cornelisz, Jan
25/01/1631 - Op verzoek van Jacob Franssen Starreman gediend hebbend als stuyrman op het jacht de Salm in dienst van de West Indische Compagnie te Dordrecht, verklaart Jan Cornelisz, oud 28 jaar, schipper op het schip de Overisel in dienst van de West Indische compagnie te Amsterdam, dat requirant op last van de Politicque Rade te Parnambucko op 01.10.1630 met hem attestant van daar is gezeild en in het Goereessegat is aangekomen op 29.12.1630. Voorts dat in de slag door attestant geleverd tussen 23 en 24.11.1630 tegen drie Duinkerker schepen ter hoogte van Pleymuyen en Vaelmuyen de kisten van requirant met al zijn stuurmansgereedschap en kleding geheel verloren zijn gegaan en tenslotte dat requirant zich in deze slag dapper heeft gedragen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 93, aktenummer/blz. 6/8

Cornelissen, Jan
09/06/1642 - Jan Cornelissen en zijn vrouw Ermpgen Huybrechtsdr kock wonende in de Peperstraet, benoemen elkaar over en weer tot universeel erfgenaam, met een legaat van 100 gulden aan de zusters van de eerstoverlijdende. Comparant is afkomstig van Delft, en zal in dienst van de West Indische Cie. aldaar, met het schip de Swaen naar Brasilien vertrekken.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 81, aktenummer/blz. 350/1089
---------------
10/03/1644 - Jan Cornelisz van Delft en zijn vrouw Ermpgen Huybrechtsdr cock Peperstraat. Hij staat op zijn vertrek om in dienst van de West-Indische Compagnie Delft met het schip de Swaen, met schipper Aryaen Henricksz te varen van Delfshaven naar Rouwanne, St. Paulo en Parnambucque in Brasil. Mutueel testament. Dit testament bekrachtigt het testament gemaakt op 09.06.1643 voor notaris Jan Andriesz van Aller.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 82, aktenummer/blz. 4/15

Cornelisz, Jan
18/12/1649 - Jan Cornelisz van Nieu Beyerlant, matroos onder capteyn Pauwels van de Kerckhof die naar Brasylien gaat, benoemt tot zijn erfgenamen zijn behoude oom en tante Jacob Jacobs, veerman en Neeltge Pieters wonende op 't Nieuwe Beyerlantse Veer met legaten voor zijn zuster Ariaentge Cornelisdr, de kinderen van zijn zuster Maertge Cornelisdr.
Hij machtigt zijn oom en tante van de Admiraliteyt zijn gage te vorderen en daarvan uit te reiken aan zijn vrouw Janneken Gijsberts, alleen zolang zij van hem in verwachting blijft en een levend kind baart, anders niet.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 166/342

Cornelisz, Gerrit
20/05/1642 - Gerrit Cornelisz van Rotterdam, wonend alhier in de Raemstraet, machtigt Joosge Jasonsdr, weduwe van Tomas Jansz, wonend alhier, om van de bewindhebbers van de Westindische Compagnie te Amsterdam 132 gld. te ontvangen die hij op 't Reciffo de Mauritio de Pharnambucco heeft verdiend.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 82, aktenummer/blz. 4/15

Cornelisz, Godefroy
24/08/1643 - Godefroy Cornelisz, 49 jaar, die kort geleden uit Brasilien is terug gekomen als sieckentrooster, beantwoordt een aantal vragen op verzoek van Franck van der Does, coopman uit Amsterdam. Het gaat over het overlijden op het schip "de Cameel", onderweg van Gunea, op 20 april van Abraham van der Does, oppercoopman. De dag er voor was een testament getoond door Daniel van der Heyden. Hierbij waren ook aanwezig Dirck Molenaer en Willem Jansz van Megeren. Verder vragen over maken en tekenen van het testament en of er legaten waren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 266/525
---------------
19/12/1643 - Godefroy Cornelisz, 48 jaar, die als zieken trooster heeft gediend op het schip de Camineel en die nu uit Bresil gekomen is, verklaart op verzoek van Franck van der Does, coopman in Amsterdam, dat waar is wat hij voor de burgemeesters alhier heeft gezegd, en wat hij op 14-08-1643 voo notaris Cornelis Hildam heeft gezegd op verzoek van huyssitte meesters van de armen van de nieuwe sijde van de stad Amsterdam. Hierbij werd verklaard, dat hij aan Abraham van der Does, oppercoopman die ziek lag op het schip, gevraagd had, of hij tevreden was met het testament dat gemaakt was. Deze antwoordde: ja. Hij heeft ook een verklaring gezien gepasseerd voor notaris Gerrit Coren in Amsterdam, op 30-09-1643, van Willem van Meeckeren, Daniel van der Heijden, Dirck Hendricxz Molenaer en Pieter Harmensz. Hierin staat dat het testament in zijn aanwezigheid aan de zieke is voorgelezen, maar dat is niet waar. Hij heeft pas een geschrift gezien toen van der Does al overleden was, en dat was ter kwaden trouw opgesteld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 389/795

Kort, Pieter Gerritss
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Kortleven, Leendert Andriesz
08/10/1643 - Leendert Andriesz Kortleven, schieman, 38 jaar en Symon Bartolomeeusz uit Breda, hoogbootsmansmaet, 39 jaar, die in deze functies gevaren hebben op het schip " het wapen van Dordrecht ", leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Salomonsz Mey, bootsman, en Pieter Pietersz Bruynsteijn, constapel op hetzelfde schip op de reis naar Bresil. Toen ze met een kaagschip van Rotterdam in Hellevoetsluys kwamen zei de schipper Thijs Cornelisz tegen de coopman van het schip, daar heb je ze met hun goed. Hij kwam kijken waarmee ze aan boord kwamen en dat werd genoteerd; hoewel hij eerder had gezegd dat hij het niet erg vond dat ze iets meenamen om te verhandelen en zo iets extra's te verdienen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 304/598

Coutau, Jaques
14/06/1656 - Jeronimus van der Linde, gemachtigde van Jaques Coutau van Douvay, draagt over aan Joris van Eeckeren te Den Hage 103 gulden, zijnde het restant van de gage die Jaques Coutau verdiend heeft in Brasil bij de Westindise Compagnie, kamer Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 231, aktenummer/blz. 120/211

Kruykman, Arien Jansz
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Cruyskerck, Dammis Gerritsz
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Crijger, Jan
11/08/1646 - Jan Crijger van Tekenburch, die als soldaet naar Brasil gaat met het schip 'De Liefde', bekent een schuld van 60 gld. 4 st. te hebben aan Margen Joons ter zake van kostgeld. Hij machtigt Margen Joons en diens vrouw Margriet de Mierop om bij de Oostindise Compagnie dit geld te innen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 208, aktenummer/blz. 48/62

Kuyff, Jacob Janssen
23/07/1630 - Jan Gerritsz Jaepval gevaren hebbend als schiemansmaet, 24 jr, verklaart, op verzoek van Jacob Janssen Kuyff, dat zij d.d. 14/10/1627 met 2 jachten van de West Indische Compagnie, in opdracht van schipper Pieter Walingsen op de reede in de baai van Trison aan land gingen om een verversing te halen bij negers of Brasilianen, door Portegesen werden achtervolgd waarbij Kuyff zwaar gewond raakte, en 33 maanden in Pariba in Brasilien gevangen heeft gezeten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 108, aktenummer/blz. 23/39

Cuijper van Roermont, Mathijs
30/07/1654 - Mathijs Cuijper van Roermont, gewesen soldaet en adelborst, machtigt Teunis Jansz Pijl, cuijper, wonend in de Pannecouckstraet om bij de Staten-Generael en de Staten van Holland en Westvrieslant 225 gulden te innen, die hij nog tegoed heeft van de gage die hij als soldaat en adelborst verdiend heeft in 't Reciff, blijkens een stuk van 27-01-1654, getekend door president Schouwenburch en coopman Henrick Reijnbach, en zijn paspoort van die datum, getekend door Martyn Hertsberger, sergeant major van een regiment infanterije op het Reciff. Cuijper vertrekt nu naar Luijck en als hij overlijdt eer hij weer hier is, schenkt hij het geld of de hier gepresenteerde rekening aan Symon en Cornelis Teunisz, de zoontjes van Teunis Jansz Pijl, zijn gewezen baas.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 169/265

Dammisz, Huybrecht
02/09/1630 - Huybrecht Dammisz van Swijndrecht, voornemens te varen naar de Vlaemse eilanden (= Azoren) met schipper Cornelis de Boer, als matroos, machtigt Janneken Willems vrouw van Dirck Wijnants, coolmeter en lijndrayer, wonend achter het Geschuthuys, om van de bewindhebbers der Westindische Compagnie zijn aandeel buitgeld te ontvangen uit Farnebock, die hij als matroos met schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen op het schip Utrecht heeft helpen veroveren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 190, aktenummer/blz. 271/412

Dapper, Jacobus
1624 - Uittreksel uit de notulen van de Classis Zuid-Beveland, vermeldende dat Jacobus Dapper, predikant van de gereformeerde gemeenten te Ellewoutsdijk en Oudelande, zich bereid verklaard had, een jaar te dienen in de West (BraziliŽ) als opvolger van ds Enoch Sterthemius
Bron: ZeeuwArchief, Tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld, toegangsnummer 202.73, inv.nr. 97 (Bron: Archief Classis Walcheren Nederlandse Hervormde Kerk, inv.nr 73)

Dasson, Elias
08-07-1653 - Mr. Elias Dasson, gewezen kapitein in ĎBrasilí, tegenwoordig won. op Hellevoetsluis, machtigt Lucas van Aernem, notaris in Nijmegen, om namens hem de huishuur te ontvangen van drie huizen in Nijmegen, mede voor zijn twee zuster Anna en Maria, won. te (Bommel? Brussel?).
Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Ambacht Het Weergors en de Fortificatie Hellevoetsluis, toegangsnummer 035, inv.nr. 320
---------
28/08/1654 - Elias Dasson, gewezen capt. in Brasil nu wonende in de Westwagenstraet, stelt zich borg voor Estiene La riche voor een bedrag van 50 gulden te betalen aan Pieter de Weert ( of de Waert ) exploictier, als kosten van advocaat Willem van Kerckhove.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 146, aktenummer/blz. 104/408

Deysert, Jan Laurens van
27/11/1638 - Jan Laurens van Deysert, Schotsman, soldaat op het schip Brasilie in dienst van de Camer van Rotterdam, benoemt tot zijn erfgenaam zijn slaapheer Jan Groenheel.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 354, aktenummer/blz. 201/612

Dircxz, Cornelis
25/06/1631 - Cornelis Dircxz van Leyden die als botteliersmaat met het schip de Gouden Leeuw naar Pernabock zal varen, en zijn vrouw Grietgen Andriesdr wonende in de Nieuwe Princestraet, benoemen de langstlevende van hen beiden tot universeel erfgenaam.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 128, aktenummer/blz. 369/977

Does, Abraham van der
24/08/1643 - Godefroy Cornelisz, 49 jaar, die kort geleden uit Brasilien is terug gekomen als sieckentrooster, beantwoordt een aantal vragen op verzoek van Franck van der Does, coopman uit Amsterdam. Het gaat over het overlijden op het schip "de Cameel", onderweg van Gunea, op 20 april van Abraham van der Does, oppercoopman. De dag er voor was een testament getoond door Daniel van der Heyden. Hierbij waren ook aanwezig Dirck Molenaer en Willem Jansz van Megeren. Verder vragen over maken en tekenen van het testament en of er legaten waren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 266/525
---------------
19/12/1643 - Godefroy Cornelisz, 48 jaar, die als zieken trooster heeft gediend op het schip de Camineel en die nu uit Bresil gekomen is, verklaart op verzoek van Franck van der Does, coopman in Amsterdam, dat waar is wat hij voor de burgemeesters alhier heeft gezegd, en wat hij op 14-08-1643 voo notaris Cornelis Hildam heeft gezegd op verzoek van huyssitte meesters van de armen van de nieuwe sijde van de stad Amsterdam. Hierbij werd verklaard, dat hij aan Abraham van der Does, oppercoopman die ziek lag op het schip, gevraagd had, of hij tevreden was met het testament dat gemaakt was. Deze antwoordde: ja. Hij heeft ook een verklaring gezien gepasseerd voor notaris Gerrit Coren in Amsterdam, op 30-09-1643, van Willem van Meeckeren, Daniel van der Heijden, Dirck Hendricxz Molenaer en Pieter Harmensz. Hierin staat dat het testament in zijn aanwezigheid aan de zieke is voorgelezen, maar dat is niet waar. Hij heeft pas een geschrift gezien toen van der Does al overleden was, en dat was ter kwaden trouw opgesteld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 389/795

Doncker, Pieter Cornelisz
11/12/1635 - Christiaen Pietersz, opperstierman 32 jaar, Willeboort Willemsz, onderstierman 34 jaar, Jan Claesz, hoochbootsman 31 jaar, Aelbert Gerritsz 31 jaar, Cornelis Bartholomeeusz, 29 jaar en Crijn Pietersz 23 jaar, kwartiermeesters allen gevaren hebbend voor de West-Indische Compagnie, leggen een verklaring af op verzoek van hun schipper Pieter Cornelisz Doncker. Zij zijn uit Brasilien met het schip 'den Gouden Leeuw' met schipper Pieter Cornelisz Doncker van Gorinchem gekomen op rekening van de voorn. compagnie, kamer Delft. Zij kwamen voor het Goereesche Gat en omdat geen piloots uit de Mase of het voorn. Gat kwamen zijn zij op eigen gelegenheid het Goereesche Gat binnengelopen.
In Brasilien aan het Reciff werd op last van admirael Lichthardt uit het jacht 'de Camphaen' van Amsterdam met schipper Jan Beyert, die doodgeschoten was in Porto Calvo, een kist suiker overgenomen. Daar was ook Jan Vos, schipper van het jacht 'Phernambuc'. Hij heeft voor de Vlaemsche Eilanden de suiker overgenomen. De kisten waren in bezit van de schipper en hun coopman Jan Pietersz van Emmerich. Tenslotte wordt nog genoemd commissaris Carpentier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 167, aktenummer/blz. 89/159

Drillenburch, Vincent
Johan van der Dusse, gewezen schepen en koopman te Reciff in Brazilie, tegenwoordig wonende te Schiedam, verklaart op verzoek van de weduwe van Floris van Oijen, gewezen kapitein te water, dat voorn. kapitein op 1 februari 1652 in zee of omtrent Reciff is overleden. Tegen de avond is hij aan land gebracht en op order van hem, van der Dusse, de tweede februari d.a.v. begraven, welke begrafenis door hem werd bezorgd en bijgewoond. 5 februari 1655.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 770, blz. 1794 Gewezen schepen van Maurisstadt en kapitein van de burgerij op 't Recif de farnabuco in BraziliŽ, tegenwoordig wo. te Rotterdam, verklaart op verzoek van Vincent Drillenburch, wo. te Zierikzee, dat hem ten volle bekend is, dat diens vrouw en kinderen in 1645 tijdens een aanval van de vijand op Tamarica of door die vijand zijn meegevoerd of zijn zoekgeraakt, Hij verklaart voorts dat voorn. Drillenburch, daaraan ontkomen, nadien enige notabele ambten heeft bekleed. 12 november 1656. O.N.A. inv. no.: 771 blz.: 214

Drooch, Adreaen Aedreaensz
07/03/1640 - Sarich Jansz Hairwijck burgemeester en bewinthebber, van de West Indische Compagnie, Adreaen van der Dussen bewinthebber van de West Indische Compagnie, en Jacob Velthuysen bewinthebber van de West Indische Compagnie, sluiten een overeenkomst met Adreaen Aedreaensz Drooch schipper te Schiedam, voor een reis met het schip de Jager, groot 175 lasten en bewapend met 18 gotelingen naar Phernabucq in Brasyl. Bij terugkomst zal het schip afmeren aan de Maas of Goedereessegat. In de akte worden nog genoemd de taxateurs van het schip Jan Salomonsen scheepstimmerman van de admiraliteyt, Jan Harmensen Kels alias Witte scheeptimmerman, Jan Cornelisz Speelman coopman, en Evert Hendricksen de Lieffde equipagiemeester, en de camer te Amsterdam.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 171/305
---------------
10/11/1641 - Op verzoek van de bewindhebbers van de West-Indise Compagnie verklaren Pieter Jansz van Rotterdam, 31 jaar, hoochbootsman, en Arien Jansz van Rotterdam, 19 jaar, matroos, dat Adryaen den Drooch van Schiedam, schipper op het schip den Jager van de West-Indise Compagnie, voortdurend waarschuwingen van scheepsvolk en officieren in de wind sloeg aangaande de slechte staat en lekkages van het volgeladen schip.Het schip voer van Spiritus Sancto naar baai Totos los Sanctos, daarna naar Resiff en 't Roodelant bij Pariba. De schipper weigerde naar Rio Grande te varen om het te laten repareren. Uiteindelijk heeft men het schip moeten verlaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 113/185

Duynen, Adriaen van
15/10/1649 - Allert Adriaens van de Wiel, schipper op het schip 'den Engel', en Andries Ketelaer, coopman op hetzelfde schip, verklaren op verzoek van Jacob Symons van Venroy c.s. dat zij in de haven van Reciff bij Fernabucque van Adriaen van Duynen 6 kisten suiker hebben ingenomen, die zij gelost hebben in 't Westindische huys van de Westindische Compagnie. Zij hebben gezien dat de naam van genoemde Van Duynen in de lijst van suyckeren en andere koopmanschappen, gescheept in genoemd schip, voor kwam.

Dusse, Johan van der
Johan van der Dusse, gewezen schepen en koopman te Reciff in Brazilie, tegenwoordig wonende te Schiedam, verklaart op verzoek van de weduwe van Floris van Oijen, gewezen kapitein te water, dat voorn. kapitein op 1 februari 1652 in zee of omtrent Reciff is overleden. Tegen de avond is hij aan land gebracht en op order van hem, van der Dusse, de tweede februari d.a.v. begraven, welke begrafenis door hem werd bezorgd en bijgewoond. 5 februari 1655.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 770, blz. 1794 Gewezen schepen van Maurisstadt en kapitein van de burgerij op 't Recif de farnabuco in BraziliŽ, tegenwoordig wo. te Rotterdam, verklaart op verzoek van Vincent Drillenburch, wo. te Zierikzee, dat hem ten volle bekend is, dat diens vrouw en kinderen in 1645 tijdens een aanval van de vijand op Tamarica of door die vijand zijn meegevoerd of zijn zoekgeraakt, Hij verklaart voorts dat voorn. Drillenburch, daaraan ontkomen, nadien enige notabele ambten heeft bekleed. 12 november 1656. O.N.A. inv. no.: 771 blz.: 214

Fips, Laurens
30/12/1642 - Patricx Magnus, wonend te Amsterdam, machtigt Joris Stevensz, wonend te Amsterdam om van Laurens Fips, sergiant, onlangs uit Bresilien gekomen, 40 gulden te innen die hij aan hem schuldig is.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 330, aktenummer/blz. 395/792

Florissen, Jan
05/03/1628 - Jan Florissen, als onder-timmerman gediend hebbend op het schip de Tijger, met schipper Pieter Walings, en nu gearriveerd uit West IndiŽn van de kust van Brasilien, machtigt zijn moeder Willemptgen Jacobsdr, om het buitgeld te innen van de West Indische Compagnie.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 163, aktenummer/blz. 8/10

Fonteyn, Antonis
04/09/1654 - Antonis Fonteyn van Valenchijs, gewezen adelborst bij de Westindische Compagnie in Brasijl, machtigt het echtpaar Fortuyn Depree en Maria Langloij, wonend in de Raemstraet om 95 gulden te innen bij Staten of de bewindhebbers van Westindische Compagnie alhier, uit zijn resterende verdienste in Brasijl, volgens de rekening van 12-08-1654 bij de burgemeesters Adriaen Hartman en Hugo du Bois en hun secretaris Joris Vos.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 182/294

Forant, Job
25/11/1647 - Pieter Jansz van Middelburch, jongeselle, die als matroos onder capiteyn Job Forant naar Brasijl gaat, benoemt tot universeel erfgenamen Boudewijn Harmansz en zijn vrouw Lijsbet Davitsdr, wonend ter Gouw, op de Nieuwehaven op de hoek van de Vestesteech.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 50/94
-------------
13/01/1648 - Joost Petersz van Antwerpen, jonggeselle, matroos bij capiteyn Job Forant die naar Brasyl gaat, legateert in geval van zijn overlijden al zijn na te laten goederen aan Evert Barentsz, sackedrager, en zijn vrouw Annitge Jorisdr, bij wie hij logeert.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 92/159
--------------
07/06/1650 - Henrik Heyndricxz van Luyck die van capiteyn Job Forant in Brasyl is overgegaan op het schip van admirael De With machtigt Maddeleentge Bellan, weduwe, om bij de Admiraliteyt zijn gage ŗ 10 gld. per maand die hij als matroos verdiende in ontvangst te nemen en die hij aan haar overdraagt wegens genoten kost en inwoning.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 61/124

Fransz, Tijs
18/01/1631 - Tijs Fransz van Weert wonende alhier, varendeman, machtigt zijn vrouw Volcktge Henrickxdr wonende in de Raemstraet om van de West Indische Compagnie te Delft zijn buitgeld te ontvangen van 30 gld. per maand, dat hij verdiende met de verovering van de stad Farnebock toen hij als quartiermeester diende op het schip 'De Goude Leeu' onder schipper Jacob Teunisz.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 71/89

Frere, Diogo
12/10/1633 - Joost Adriaensz Colster, raet en vroetschap alhier, als reder en participant in het schip Den Engell Gabriell voor een vierde part, Andries Ferdinandes Pays, ook reder voor een vierde part, Poulo Pintes, reder voor een vierde part en Symon Gomes de Pas voor een achtste part ter ene zijde en Frans Pietersz, schipper en medereder voor een achtste part van het schip geladen met carsayen en Diogo Frere, schipper ter andere zijde komen overeen dat Frans Pietersz zo snel mogelijk met genoemd schip zal varen naar de eijlanden van Fajaell, en aldaar gekomen zal hij afstand doen van zijn schipperschap en deze overdoen aan Diogo Frere, die als schipper en coopman de reis zal voortzetten naar Bresijll. Als het schip onverkocht mocht blijven, zal Frans Pietersz het schip van Fajaell weer naar hier varen. Frans Pietersz en Diogo Frere zullen beiden een maandloon van 60 gulden ontvangen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 256, aktenummer/blz. 211/336

Gaech, Jan Diecxsz. van der
Cornelis Dircxsz. van der Gaech, broeder en universeel erfgenaam van Jan Dircxsz. van der Gaech,overleden in Westindien, BraziliŽ ("overleden tot Farnubucko (Pernambuco) in BraziliŽ"), compareerde 5 November 1644, en bekende wel en deugdelijk schuldig te wezen aan Jan Brantwijk, zeevarend man, tegenwoordig wonende tot Dordrecht, de somma van 255 Car. guldens, ter zake van zekere obligatie bij de voorschreven Jan Dircxsz. van der Gaech ten behoeve van genoemde Brantwijk gepasseerd, inhoudende de somma van 300 Car.guldens ter zake van verstrekte penningen bij de voorschreve Brantwijk ten behoeve van de genoemde Jan Dircxsz. van der Gaech in zijn uiterste ziekte en armoede tot Farnubucko (=Pernambuco) in BraziliŽ verstrekt, zijnde deze obligatie van dato 9 Januari 1641, en bij deze werd vernietigd.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr 756,  blz. : 935

Gallawa (Gallois?), Jacob (Jacque)
08/12/1654 - Jacob (Jacque) Gallawa (Gallois?), Frans soldaet, teruggekomen uit Brasilijen, bekent 150 gulden schuldig te zijn aan Laurens Lalema, ook soldaet, voor levensmiddelen en lening. Deze en zijn vrouw Maddelena Belang, mogen gebruik maken van een rekening van 229 gulden die hij nog voor de Staten-Generaal heeft voor verdiende gage in Westindie in Brasijl.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 204/330

Garsman (overste-luitenant)
04/12/1648 - Sijmon Daniels Verschuiere, gewezen sergiant bij de West Indische compagnie, onder de oversten-lieutenant Garsman, in Bresilien, machtigt Andries Ketelaer om zijn gage op te eisen en van Eduard Brant 150 gulden, die deze hem schuldig is volgens de obligatie, berustend onder Harman Hagenent.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 336, aktenummer/blz. 329/825

Gelder, Tomas Hansz van
11/03/1643 - Robbert Nisbit, schotsman, 36 jaar, die ziek ligt, verklaart op verzoek van Jan Hansz van Gelder, dat hij in 1632 voor de kamer Delft met het schip de Gouden Leeuw naar Bresilien is uitgevaren en dat daar toen ook, onder capiteijn Robbert een zekere Tomas Hansz van Gelder als soldaat aan boord was, de broer van Jan Hansz van Gelder. Hij is aan boord en daarna met hem omgegaan. Na enkele maanden is Tomas Hansz van Gelder als ruijter aangenomen en hij is in het laatst van 1636 doodgeschoten. NB. Robbert Nisbit tekent niet.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 120/238

Gent, Pieter Willemsz van
10/12/1639 - Geertge Jansdr, die beweert weduwe te zijn van Hubert Moro, en nu zwanger van Pieter Willemsz van Gent, verklaart dat er een kwestie is ontstaan voor de heren Vredemaeckers alhier vanwege kraamkosten en alimentatie voor haar(nog ongeboren) kind.
Pieter zou 30 gulden kraamkosten betalen en het kind tot zich nemen. Geertge wil het kind niet afstaan en annuleert het akkoord.
Zij zal nu zelf de zorg op zich nemen; Pieter belooft te betalen 18 ponden vlaems en jaarlijks 2 maanden van zijn gage die hij als cock zal verdienen op het schip de Tijger waarmee hij naar Bresilien gaat. Aan de West-Indische Compagnie verzoekt hij het geld aan Geertge te betalen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 262, aktenummer/blz. 302/490

Gerritsz, Aelbert
11/12/1635 - Christiaen Pietersz, opperstierman 32 jaar, Willeboort Willemsz, onderstierman 34 jaar, Jan Claesz, hoochbootsman 31 jaar, Aelbert Gerritsz 31 jaar, Cornelis Bartholomeeusz, 29 jaar en Crijn Pietersz 23 jaar, kwartiermeesters allen gevaren hebbend voor de West-Indische Compagnie, leggen een verklaring af op verzoek van hun schipper Pieter Cornelisz Doncker. Zij zijn uit Brasilien met het schip 'den Gouden Leeuw' met schipper Pieter Cornelisz Doncker van Gorinchem gekomen op rekening van de voorn. compagnie, kamer Delft. Zij kwamen voor het Goereesche Gat en omdat geen piloots uit de Mase of het voorn. Gat kwamen zijn zij op eigen gelegenheid het Goereesche Gat binnengelopen.
In Brasilien aan het Reciff werd op last van admirael Lichthardt uit het jacht 'de Camphaen' van Amsterdam met schipper Jan Beyert, die doodgeschoten was in Porto Calvo, een kist suiker overgenomen. Daar was ook Jan Vos, schipper van het jacht 'Phernambuc'. Hij heeft voor de Vlaemsche Eilanden de suiker overgenomen. De kisten waren in bezit van de schipper en hun coopman Jan Pietersz van Emmerich. Tenslotte wordt nog genoemd commissaris Carpentier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 167, aktenummer/blz. 89/159

Gerritsz, Aelbert
25/06/1631 - Aelbert Gerritsz machtigt zijn oom en tante Pieter Pietersz Haechdoorn en Claesge Jansdr om van de West-Indische Compagnie te Delft zijn buitgeld in ontvangst te nemen die hij als busschieter verdiende bij de verovering van de stad van Farnebock met schipper Jacob Teunisz.
Van het buitgeld komt 80 gld. toe aan zijn oom en tante voor genoten kost en inwoning.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 217/283

Gerritsz, Jan
23/11/1647 - Jan Gerritsz van Lieuwaerden, matroos bij admirael Witte Cornelisz de With, die naar Brasyl gaat, en zijn vrouw Maria Willemsdr van Noort, wonend alhier, benoemen elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam. NB: Maria Willemsdr van Noort tekent als Maria Wylems van der Nordt.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 48/92

Goliadt, Corndlis Bastiaensz.
Corndlis Bastiaensz. Goliadt, jonckgesel, geboortig van Schiedam, in de jaren 1634 en 1635 in Brazilie ten dienste van de Westindische Compagnie, als schrijver van de Admiraal Jan Cornelisz. Lichthert, compareerde 20 September 1637, en verklaarde van mening te zijn zich opnieuw naar Brazilie te begeven, en om orde op zijn te innen gagie te stellen, verleent hij acte van procuratie aan zijn moeder Maertgen Cornelisdr., om deze gelden te innen.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 748, blz. 1681 Op 22 Dec. 1640 zijnde in Brazilie, zie Maertgen Cornelisdr. O.N.A. inv.nr.: 748, blz. 1889

Goude, Jan Pietersz van der
24/12/1624 - Jan Pietersz van der Goude, 44 jr., als adelborst op het schip Utrecht, waarop Arent Jansz schipper is, naar Oost-IndiŽ vertrekkend, benoemt tot universele erfgen. Geertruyt Wijnantsdr vrouw van Jan Isaacxz schipper.
Hij machtigt Geertruyt tevens om namens hem van de bewindhebbers van de West Indische Compagnie alles te incasseren wat hem toekomt als buitgeld enz. bij de inname van Baya Todo Los Santos en de stad St. Salvador in Brasilien op de door hem als bootsgesel gemaakte reis met het schip Den Orangienboom, aangekomen van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 156, aktenummer/blz. 23/46

Graft, Floris Jansz van der
15/06/1641 - Jacob Velthuysen bewindhebber van de West Indische Compagnie, en Sarach Jansz Hayrijck bewindhebber van de W.I.C., sluiten een overeenkomst voor het vervoer van passagiers en vracht, met Floris Jansz van der Graft schipper, op het schip genaamd St. Pieter, liggende in de Maese. De bestemming van het schip is Pharmanbuque in Brasil, het schip mag geen anderen plaatsen aan doen; met name genoemd zijn West Indie en St. Christoffel.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 218/404

Greeff, Guilliaem ( of Guiliame) de
18/12/1649 - Jan van Hogeveen van Brouckkercke, Guilliaem of Guiliame de Greeff van Bruyssel en Charel Vinceret of Vicerete van Bergen Heenegauw, jongesellen, matrozen onder capteyn Plips Schooneman die op reis gaan naar Brasylien, vermaken aan Andries Daniels, spijckermaker en zijn vrouw Passchijna Croye wonende in de Pannecouckstraet al hun goederen. Zij machtigen hen 1 of 2 maanden gage te vorderen van de Admiraliteyt ter voldoening van hun schuld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 167/345

Groot, Jan Dircksen de
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Gijseling, Johan
Brief gericht aan (de directeuren van de WIC?) afkomstig van M. van Ceulen en Johan Gijseling te Recife, met beschrijving van hun optreden voor de Braziliaanse kust
Bron: Het utrechts Archief, Huis Amerongen, toegangsnummer 1001, inv.nr. 5124

Haesbergen (majoor)
22/06/1655 - Olon Olderickx van Christiaenstadt in Denemarken en Sijmon Pijckaert van Luyck, soldaten onder collonel Lastraette vertrekkende naar Campen, machtigen Jan Gillisz en zijn vrouw Anneken Jans bij wie zij logeren in de Baenstraet in 't Wapen van Luyck om van de Staten Generaal 6 maanden gage te innen. Zij zijn van Brasyl gekomen, respectievelijk van het eiland Tammerijck onder capteyn Rogier Jans en het Clooster van 't Reciff onder major Haesbergen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 231, aktenummer/blz. 3/5

Hadde, Robbert
11/04/1643 - Robbert Hadde, die heeft gevaren voor de West-Indissche Compagnie naar Brasil, nu wonend in Sgravenhage machtigt Bernardi, bouckhouder van de maandgeldboeken van de W.I.C. te Middelburch, om gelden te innen die hem krachtens testament door Zeger Pouwelsz, die is overleden te Brasyl, zijn toegevallen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 138, aktenummer/blz. 470/710

Halffhooren, Heynrick Pietersz
09/12/1642 - Heynrick Willemsz Nobel bewinthebber van de West Indische Compagnie, Willem Crijger bewinthhebber, van de W.I.C., en Jacob Velthuysen bewinthebber van de W.I.C. Sluiten een bevrachtingsovereenkomst met Heynrick Pietersz Halffhooren schipper van Enckhuysen, op het schip Juffrouw Elysabet, voor het vervoer van goederen en passagiers naar Parnambucque in Brasyl. Het schip mag op de reis geen andere plaatsen aandoen met name genoemd West Indie en Eylant St. Christoffel.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 269/505

Harke, Reijnt van
03/04/1651 - Jan Nieuwenburch en Ruijsch de Bruijn, beiden vendrichs, vandaag teruggekomen uit Westindien met het schip de Eendracht, verklaren op verzoek van lieutenant Reijnt van Harke van hetzelfde schip, dat zij meermalen van hem hebben gehoord, dat Huyr Silvants, clercq van de rekenkamer op Reciff in Westindien, hem twee halve anckertjes met suiker had meegegeven voor rekening van ene Willem te Amsterdam en iemand uit Groeningen. Vandaag bleek dat de schipper en Leendert van der Marck, brouwer uit Delft, zeiden dat op alle goederen beslag was gelegd, zodat de suiker niet afgeleverd kon worden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 312, aktenummer/blz. 166/278

Harckema, Ludolff van
Akte van aanstelling door prins Maurits van Ludolff van Harckema tot kapitein van de compagnie der Verenigde Nederlanden in BraziliŽ, 1640
Bron: Groninger Archieven, Catalogus van de verzameling van losse stukken aangelegd door het Rijksarchief in Groningen, 15e-20e eeuw, toegangsnummer 833, inv.nr. 1042

Harlingen, Jacob Jansz. van 
Arien Lourisz., bootsgezel, wo. te Schiedam en Theunis Jansz, bootsman, wo. te Schiedam, leggen op verzoek van Jacob Jansz. van Harlingen een verklaring af over de door hen geconstateerde gevangenneming van laatstgenoemde door de Portugezen in Lissabon. Eveneens dat hij gedurende vele jaren in Brazilie als soldaat zou hebben gediend. 18 december 1653.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 770, blz. 1212

Harmansz, Dirck
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Harpertsz , Willem
10/02/1638 - Op verzoek van de Heeren Bewinthebbers van de West Indische Compagnie wordt een verklaring afgelegd door Mathijs Pietersz 20 jr. Hij is als kocksmaet met schipper Jan Alewijnsz uit de Mase vertrokken is naar Pharnambucque in Brasil. Ter hoogte van Lisabona kwamen zij een Turks polackerschip en een fluytschip tegen. Het Turkse schip ging op de vlucht. Het fluytschip dat kort daarvoor door het Turkse schip was veroverd is door Jan Alewijnsz ingenomen. Vier man van voorn. Jan Alewijnsz t.w.
Harmen Mathijsz trompetter
Willem Harpertsz bottelier
Heynrick Pietersz Broeck en
attestant zijn overgebracht op het fluytschip.
Achtervolgt door een Duynkercker zijn zij de haven van Dortmuyen in Engelant binnen gevaren. Hij verklaart dat Jan Alewijnsz Edamse kazen en andere goederen uit het fluytschip heeft genomen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 191/331

Harwijn, Robbert
14/04/1643 - Hendrick Willemsz van der Graeff, handelend krachtens machtiging hem verleend door Symon Symonsz van Dordrecht uit Brasil opt Reciffo aldaar d.d. 25-09-1642 stelt in zijn plaats zijn broer Johan Willemsz van der Graeff coopman te 's-Hertogenbosch en Theunis Platenaer beurtschipper op Middelburch, samen met Jan van Heul, om van de West-Indische Compagnie te Middelburch in Zeelandt te vorderen een bedrag van 282 gulden 19 stuivers zijnde restant soldij van Jacob Struber, in zijn leven soldaet van Brasil onder capiteyn Robbert Harwijn, volgens rekening ondertekend door W.V. Gaesel en door Struber gelegateerd bij testament gemaakt op 23-05-1640 t.o.v. David de Bary, auditeur, aan Franchoys Pooghop ( alias Waeghop ) soldaet aangekomen met het schip West Wouderkerck, en door laatstgenoemde overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht bij akte d.d. 28-08-1642 t.o.v. Everard Manrique, notaris opt Reciff van Phernambuco in Brasil. Voorts een bedrag van 255 gulden 7 stuivers dat Hans Jurien van Hardersleven, adelborst uitgevaren met het schip Prins Hendrick, toekomt volgens rekening d.d. 03-09-1642 ondertekend door A. van Bullestrate en W.V. Gaesel en op 16-09-1642 eveneens overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 170, aktenummer/blz. 158/241

Heer, Willem
05/08/1649 - Willem Heer, Schotsman, ca. 30 jr, verklaart op verzoek van Margrieta van de Kerckhoff, zuster van Jan en Dirck Adriaensz van de Kerckhoff, beiden overleden en doodgeschoten bij 't Resiff boven de de stad Olinde, dat hij samen samen met Jan en Dirck Adriaensz op Goede Vrijdag 1646 uit Hertogenbosch met capitein Overcam of Overcant met het schip Lijsbet van Aemsterdam naar Westindien en Bresilyen zijn gevaren, en dat de beide broers van Margrieta nu omtrent zes maanden geleden daar buiten 't Resiff bij de stad Olinda in zijn aanwezigheid zijn doodgeschoten. Zij zijn de volgende dag samen met vele anderen begraven. Van de 800 man zijn er niet meer dan 50 ontvlucht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 127, aktenummer/blz. 69/136

Hemelrijck, Coenraedt
30/08/1640 - Op verzoek van Adreaen Jacobsz Musch, schipper op het schip Prins Heynrick, wonend te Schiedam, wordt een verklaring afgelegd door Jacob Willemsz, 37 jaar vaendraeger van London onder commando van capiteyn Robbert, liggend op het fort Pariba en Coenraedt Hemelrijck, 38 jaar, sarjant,van Mechelen, onder commando van capiteyn Charles van Dijck, liggend te Moerbeecq, dat zij evenals vele andere soldaten waaronder: Robbert Blanche, luytenant, en Johan de Vissch, vaendraeger, d.d. 7 mei j.l. in het schip van genoemde Musch gekomen zijn, liggend voor Resiff en tot de aankomst in juli te Schiedam, aan boord zijn gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 47/75

Henricksz, Aryaen
29/02/1644 - Alewijn Halewijn bewinthebber van de West Indische Compagnie camer te Dordrecht, Willem Krijger bewinthebber, van de W.I.C. te Rotterdam, sluiten een overeenkomst met Gerrit de Graeff bewinthebber, van de W.I.C. te Delft, betreffende de bevrachting van het schip de Swaen, van 200 lasten waarop schipper is Adriaen Heynricksen, van Delfshaven om vanuit de Mase te varen naar Louwanno St. Paulo. Na de ontlading aldaar met een nieuwe lading goederen of 1negros naar Pharnambucque in Brasil en vandaar met 1suycker terugkeren naar de Mase.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 313/596
----------------
10/03/1644 - Jan Cornelisz van Delft en zijn vrouw Ermpgen Huybrechtsdr cock Peperstraat. Hij staat op zijn vertrek om in dienst van de West-Indische Compagnie Delft met het schip de Swaen, met schipper Aryaen Henricksz te varen van Delfshaven naar Rouwanne, St. Paulo en Parnambucque in Brasil. Mutueel testament. Dit testament bekrachtigt het testament gemaakt op 09.06.1643 voor notaris Jan Andriesz van Aller.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 82, aktenummer/blz. 4/15

Henricxz, Claes
25/06/1631 - Cornelis Lievensz van der Strande of Strandt, die als busschieter met schipper Jacob Teunisz op het jacht 'De Goude Leeu' naar West-Indien vertrekt, machtigt zijn vrouw Maertge Jansdr, wonend alhier in 't Waterhontsteechge, om van de West-Indische Compagnie zijn buitgeld te ontvangen dat hem toekomt van de stad Fernebock die hij met schipper Claes Henricxz met het schip 'De Vos van Groeningen' heeft helpen veroveren en daarboven nog jaarlijks twee maanden gage.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 218/284

Heynrickss, DaniŽl
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Heynricksz, Gijsbrecht
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Hendricksz, Hendrick
24/01/1625 - Hendrick Hendricksz van Rotterdam,laatst gevaren hebbend als matroos onder schipper Lourens Gerritsz van Ackersloot Jonghe Spangaert, komende van Bresil, machtigt Lambert Barentsz van Rotterdam, mede vaerentgast, om namens hem van de West-Indische Compagnie te Amsterdam alles te incasseren wat hem als prijs of buitgeld toekomt.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 105, aktenummer/blz. 13/14

Heyndricxz, Henrik
07/06/1650 - Henrik Heyndricxz van Luyck die van capiteyn Job Forant in Brasyl is overgegaan op het schip van admirael De With machtigt Maddeleentge Bellan, weduwe, om bij de Admiraliteyt zijn gage ŗ 10 gld. per maand die hij als matroos verdiende in ontvangst te nemen en die hij aan haar overdraagt wegens genoten kost en inwoning.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 61/124

Hertsberger, Martyn
30/07/1654 - Mathijs Cuijper van Roermont, gewesen soldaet en adelborst, machtigt Teunis Jansz Pijl, cuijper, wonend in de Pannecouckstraet om bij de Staten-Generael en de Staten van Holland en Westvrieslant 225 gulden te innen, die hij nog tegoed heeft van de gage die hij als soldaat en adelborst verdiend heeft in 't Reciff, blijkens een stuk van 27-01-1654, getekend door president Schouwenburch en coopman Henrick Reijnbach, en zijn paspoort van die datum, getekend door Martyn Hertsberger, sergeant major van een regiment infanterije op het Reciff. Cuijper vertrekt nu naar Luijck en als hij overlijdt eer hij weer hier is, schenkt hij het geld of de hier gepresenteerde rekening aan Symon en Cornelis Teunisz, de zoontjes van Teunis Jansz Pijl, zijn gewezen baas.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 169/265

Hofwegen (of Hofweeghen), Aert Aerts
19/12/1649 - Aert Aerts Hofwegen of Hofweeghen van Schoonhoven, quartiermeester onder capteyn Paulus van den Kerckhoff, op reis naar Brasylien, benoemt tot zijn erfgenamen zijn neef en nicht Aert Henricx Cnoop en zijn vrouw Geertge Harmans wonende te Aelst.
Om bepaalde redenen krijgt zijn dochter Ariaentgen Aerts te Heusden i.p.v. haar legitieme portie slechts voldoening van door haar geleend geld met een legaat voor haar dochter Neeltge Pieters en een legaat voor Tanneken Henrickx, de vrouw van zijn broer.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 170/350

Hogeveen, Jan van
18/12/1649 - Jan van Hogeveen van Brouckkercke, Guilliaem of Guiliame de Greeff van Bruyssel en Charel Vinceret of Vicerete van Bergen Heenegauw, jongesellen, matrozen onder capteyn Plips Schooneman die op reis gaan naar Brasylien, vermaken aan Andries Daniels, spijckermaker en zijn vrouw Passchijna Croye wonende in de Pannecouckstraet al hun goederen. Zij machtigen hen 1 of 2 maanden gage te vorderen van de Admiraliteyt ter voldoening van hun schuld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 167/345

Huybertsz, Claes
08/12/1647 - Claes Huybertsz van Rotterdam, 17 jaar, die als matroos onder commandeur Dirck Vijgh naar Brasyl gaat, benoemt zijn moeder Beatris Jansdr, nu vrouw van Tomas Campeljoen, wonend alhier in de Pannecouckstraet, of bij haar vooroverlijden zijn zuster Susanneken Huybertsdr tot universeel erfgename.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 63/113

Huygen, Pleun
09/12/1639 - Pleun Huygen, jongeman, wonende te Leckerkerck, die naar Bresylien vertrekt met het schip de Eendracht van Dordrecht, benoemt zijn halfbroer Cornelis Huygen, voor de helft van zijn goederen tot zijn erfgenaam. Zijn vader Huygen Pleunen zal tot aan zijn dood het vruchtgebruik daarvan hebben. De andere helft van zijn bezittingen zijn voor zijn familie van moederszijde.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 262, aktenummer/blz. 301/488

Jaepval, Jan Gerritsz
23/07/1630 - Jan Gerritsz Jaepval gevaren hebbend als schiemansmaet, 24 jr, verklaart, op verzoek van Jacob Janssen Kuyff, dat zij d.d. 14/10/1627 met 2 jachten van de West Indische Compagnie, in opdracht van schipper Pieter Walingsen op de reede in de baai van Trison aan land gingen om een verversing te halen bij negers of Brasilianen, door Portegesen werden achtervolgd waarbij Kuyff zwaar gewond raakte, en 33 maanden in Pariba in Brasilien gevangen heeft gezeten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 108, aktenummer/blz. 23/39

Jacobs, Cornelis
21/11/1647 - Cornelis Jacobs, gereed om met het gaillioot van schipper Dirck Vijch naar Bresijll te varen, machtigt zijn moeder Crijntge Fransdr. en de moeder van zijn eerste vrouw Grietge Engels om zijn gage te innen als zijn voorkind Aeltge Cornelisdr. niet bij zijn vrouw kan blijven, maar elders verzorgd moet worden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 266, aktenummer/blz. 1/1

Jacobsz, Dirick
19/02/1631 - Dirick Jacobsz voornemens als constabel naar Oost IndiŽ te varen met schipper Percepier, machtigt, Jan Gerritsz van Woerden zijn zwager, om gedurende zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen, en al zijn buytgelt te ontvangen, wegens het veroveren van Fernebock.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 108, aktenummer/blz. 115/208

Jacobsz, Willem
27/07/1630 - Jan Jansz van Alckmaer, en Willem Jacobsz van Wijck, machtigen Jan Jansz Span en Janneken Coninck, zijn vrouw wonend in de Lange Lijnstraet alhier, om hun aandeel in het buitgeld uit de stad en 't Casteel van Farrebock te ontvangen, die zij als busschieters onder hun schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen, schipper op het schip Utrecht hebben helpen veroveren. Zij machtigen nog gen. Jan Jansz om het buitgeld te innen van Cornelis Cornelisz Boederpas van Schoonhoven.

Jansz, Arien
10/11/1641 - Op verzoek van de bewindhebbers van de West-Indise Compagnie verklaren Pieter Jansz van Rotterdam, 31 jaar, hoochbootsman, en Arien Jansz van Rotterdam, 19 jaar, matroos, dat Adryaen den Drooch van Schiedam, schipper op het schip den Jager van de West-Indise Compagnie, voortdurend waarschuwingen van scheepsvolk en officieren in de wind sloeg aangaande de slechte staat en lekkages van het volgeladen schip.Het schip voer van Spiritus Sancto naar baai Totos los Sanctos, daarna naar Resiff en 't Roodelant bij Pariba. De schipper weigerde naar Rio Grande te varen om het te laten repareren. Uiteindelijk heeft men het schip moeten verlaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 113/185

Jansz, Claes
20/08/1630 - Claes Jansz matroos machtigt zijn zuster Anna Jansdr Cornelis Claesz Melckmeysgen capiteyn Catelina Simonsdr Leentgen Roelendr Opdracht tot het innen van de West-Indische Comp van het princegeld door de verovering van Farnebocque en om zijn schulden te betalen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 41, aktenummer/blz. 147/257

Jansz, Jan
27/07/1630 - Jan Jansz van Alckmaer, en Willem Jacobsz van Wijck, machtigen Jan Jansz Span en Janneken Coninck, zijn vrouw wonend in de Lange Lijnstraet alhier, om hun aandeel in het buitgeld uit de stad en 't Casteel van Farrebock te ontvangen, die zij als busschieters onder hun schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen, schipper op het schip Utrecht hebben helpen veroveren. Zij machtigen nog gen. Jan Jansz om het buitgeld te innen van Cornelis Cornelisz Boederpas van Schoonhoven.

Jansz, Jan
30/12/1639 - Jan Jansz cuyper van Delft, gereed om als soldaat in dienst van de West-Indische Compagnie van Rotterdam met het schip Prins Maurits te vertrekken naar Pharnambuco in Brasil, bekent voor de aanschaf van zijn uitrusting 150 gld. schuldig te zijn aan zijn zwager, Pieter Cornelisz, besemmaker te Delft. Hij machtigt zijn voorn. zwager om gedurende zijn reis jaarlijks 2 maanden van zijn gage bij de voorn. compagnie in ontvangst te nemen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 135, aktenummer/blz. 254/347

Jan, Jan [wellicht identiek aan de volgende Jansz, Jan, 36 jr., constapel]
27/12/1649 - Crispijn Michiels van Geertruydenberch, matroos onder capteyn Flips Schooneman, op reis naar Brasylien verklaart schuldig te zijn aan Jan Jan, constapel onder dezelfde kapitein, de somma van 30 gulden t.z.v. kostgeld en geldlening. Hij machtigt hem en zijn vrouw Henrickge Aerts dit bedrag van de Admiraliteyt te vorderen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 183/375

Jansz, Jan
19/05/1650 - Jan Jansz Quack 44 jr., luytenant bij Admirael De Wit, Jan Jansz 46 jr., constapel en Lambert Jansz 35 jr., constapel, verklaren op verzoek van Jasper Aertsz, cajuytwachter, dat hij in Brasilien op het schip van admiraal De Wit is gevallen en zodanig gewond raakte dat de chirurgijn het nodig achtte dat hij naar Holland moest om daar behandeld te worden. De admiraal heeft hem met het schip 't Wapen van Dordrecht naar huis gezonden. 
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 47/99

Janssen van Groeninghen, Ibel
18/11/1624 - Op verzoek van Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Thomassen, matroos en seylmaecker van Jarmuyen, wordt een verklaring afgelegd door Aryen Aryensz, 22 jr., jonckgesel, matroos, en Ibel Janssen van Groeninghen, 24 jr., matroos, dat zij op het schip, genaamd de Eendracht onder commando van schipper Jan Cornelissen Speulman, met andere schepen zijn gevaren van Texel naar Brasilien; onder het eiland Ste. Vincent is het jacht van capiteyn N.N. Wiltschut, in de vloot opgenomen waarop genoemde Jan Thomassen diende. Op d.d. 9 mei verleden is de vloot, uitgezonderd N.N. van Dort, aangekomen in de Bahije de toto Los Santos. Enige dagen na de inname van de stad aldaar, is Thomassen op het jacht overleden en op een eilandje in de Bahije begraven; attestanten verklaren de man van requirante tijdens zijn ziekte bezocht en hem op het eiland te hebben zien begraven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 78, aktenummer/blz. 201/406

Jansz, Lambert
19/05/1650 - Jan Jansz Quack 44 jr., luytenant bij Admirael De Wit, Jan Jansz 46 jr., constapel en Lambert Jansz 35 jr., constapel, verklaren op verzoek van Jasper Aertsz, cajuytwachter, dat hij in Brasilien op het schip van admiraal De Wit is gevallen en zodanig gewond raakte dat de chirurgijn het nodig achtte dat hij naar Holland moest om daar behandeld te worden. De admiraal heeft hem met het schip 't Wapen van Dordrecht naar huis gezonden. 
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 47/99

Jansz, Pieter
10/11/1641 - Op verzoek van de bewindhebbers van de West-Indise Compagnie verklaren Pieter Jansz van Rotterdam, 31 jaar, hoochbootsman, en Arien Jansz van Rotterdam, 19 jaar, matroos, dat Adryaen den Drooch van Schiedam, schipper op het schip den Jager van de West-Indise Compagnie, voortdurend waarschuwingen van scheepsvolk en officieren in de wind sloeg aangaande de slechte staat en lekkages van het volgeladen schip.Het schip voer van Spiritus Sancto naar baai Totos los Sanctos, daarna naar Resiff en 't Roodelant bij Pariba. De schipper weigerde naar Rio Grande te varen om het te laten repareren. Uiteindelijk heeft men het schip moeten verlaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 113/185

Jansz, Pieter
25/11/1647 - Pieter Jansz van Middelburch, jongeselle, die als matroos onder capiteyn Job Forant naar Brasijl gaat, benoemt tot universeel erfgenamen Boudewijn Harmansz en zijn vrouw Lijsbet Davitsdr, wonend ter Gouw, op de Nieuwehaven op de hoek van de Vestesteech.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 50/94

Jans, Rogier
22/06/1655 - Olon Olderickx van Christiaenstadt in Denemarken en Sijmon Pijckaert van Luyck, soldaten onder collonel Lastraette vertrekkende naar Campen, machtigen Jan Gillisz en zijn vrouw Anneken Jans bij wie zij logeren in de Baenstraet in 't Wapen van Luyck om van de Staten Generaal 6 maanden gage te innen. Zij zijn van Brasyl gekomen, respectievelijk van het eiland Tammerijck onder capteyn Rogier Jans en het Clooster van 't Reciff onder major Haesbergen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 231, aktenummer/blz. 3/5

Jansz, Symon
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Jansz (Muys), Willem
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Jemsen (Jamesone?), Willem
08/01/1640 - Wouter Jemsen van Edenburg in Schotland, gediend hebbend bij capiteyn Sier de Liefde, herroept zijn zijn procuratie op Jan Pordij, drogegasterijhouder te Amsterdam, gepasseerd op 22 maart 1639 voor notaris Gijsbert van Vliet te Amsterdam, en machtigt Robbert Hardij, zijn slaepbaes, wonende in de Trousteech, om alle gelden en gage te innen die zijn zoon Willem Jemsen, uitgevaren naar Brasyl voor de kamer van Enckhuysen in 1635, op het schip De Maecht van Medenblik en overleden voor de Bahia, heeft nagelaten. N.B. : Wouter Jemsen tekent met Walter Jamesone.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 200, aktenummer/blz. 3/3

Jeroensz, Willem
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Jes, Jan Claesz
18/07/1645 - Johan van de Luffel, coopman, verkoopt aan Jannes van Kerrebroek diverse wijnen en brandewijnen voor 2.041 gulden. De helft van de wijnen zijn in december 1644 met het schip genaamd "Den Elias", met schipper Jan Claesz Jes, verscheept naar Joannes Moris, coopman op het Reciffo de Phernambuco in Brasilien.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 475, aktenummer/blz. 63/84

Jocchems, Aelbert
28/04/1633 - De Westindische Compagnie en Aelbert Jocchems van Rotterdam, schipper van het schip 'de Fortuyn', groot 140 lasten, sluiten een overeenkomst betreffende een reis van het schip naar Pharnambuco in Brasill.
Op de terugreis mag hij zout vervoeren, o.a. van het eiland St. Martijn of Maarten, of bij gebreke daarvan mag hij hout hakken o.a. op de Boneseyeres of de andere eilanden. Ook is er een bepaling over de opbrengst van eventueel te veroveren schepen ("prijzen").
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 144, aktenummer/blz. 251/504

Jochemsz, Arien
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7
-----------------
02/07/1650 - Aryen Joachimss, 22 jaar, die als constapelsmaet gediend heeft bij schipper Jopaerts op het schip de Liefde, en Willem Muys, 21 jaar, die als cuyper op eerdergenoemd schip gediend heeft, wonende in Schiedam, verklaren op verzoek van Jan Joppen, die timmerman was op hetzelfde schip, wonende te Schiedam, dat hij ( Joppen ) in dec. 1648 in Reciff in Brasil heeft helpen banken om naar de Caribise eylanden te gaan en de sloep op kundige wijze heeft gerepareerd, waarna hij in Brasil is gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 215/351

Jopaerts (schipper)
02/07/1650 - Aryen Joachimss, 22 jaar, die als constapelsmaet gediend heeft bij schipper Jopaerts op het schip de Liefde, en Willem Muys, 21 jaar, die als cuyper op eerdergenoemd schip gediend heeft, wonende in Schiedam, verklaren op verzoek van Jan Joppen, die timmerman was op hetzelfde schip, wonende te Schiedam, dat hij ( Joppen ) in dec. 1648 in Reciff in Brasil heeft helpen banken om naar de Caribise eylanden te gaan en de sloep op kundige wijze heeft gerepareerd, waarna hij in Brasil is gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 215/351

Joppen, Jan
02/07/1650 - Aryen Joachimss, 22 jaar, die als constapelsmaet gediend heeft bij schipper Jopaerts op het schip de Liefde, en Willem Muys, 21 jaar, die als cuyper op eerdergenoemd schip gediend heeft, wonende in Schiedam, verklaren op verzoek van Jan Joppen, die timmerman was op hetzelfde schip, wonende te Schiedam, dat hij ( Joppen ) in dec. 1648 in Reciff in Brasil heeft helpen banken om naar de Caribise eylanden te gaan en de sloep op kundige wijze heeft gerepareerd, waarna hij in Brasil is gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 215/351

Jorisz , Karel
13/05/1650 - Karel Jorisz van Heusden, gewesen hooghbootsman op het schip "De hoop", 32 jaar, en Jan Jacobsz Maes, seylmaker, die op dit schip gevaren heeft, 23 jaar, verklaren op verzoek van Jan Cornelisz Hasevoet, dat toen zij in 1648 naar Bresilien zouden varen de requirant wat goederen had meegegeven om te verhandelen. Enige maanden later bleek de Gerrit Lambertsz, schipper te Madera, van 3 mensen geld in ontvangst te hebben genomen voor goederen die de attestant verhandeld had, samen ter waarde van 162 gulden. Hij weigerde dit aan Karel Jorisz over te dragen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 338, aktenummer/blz. 315/791

Laurensz, Leendert
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Leeuw, Cornelius de
13/08/1640 - Cornelius de Leeuw dienaer des Goddelijcken Woorts, te Wijck te Duyrste, bekrachtigt eerst de procedures die Johan Bosch procureur, in zijn naam gevoerd heeft en machtigt vervolgens Johanna van Isendooren, zijn vrouw, wonende te Wijck te Duyrste, om gedurende zijn afwezigheid zijn zaken in rechte waar te nemen en het proces te Utrecht te vervolgen die hij voert tegen Guert van Isendoren en Johan van isendoren, zijn zwagers; genoemde De Leeuw was aangenomen om in dienst van de West-Indische Compagnie op het schip St. Jacob te varen naar Brasilien.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 90, aktenummer/blz. 93/123

Levavasseur, Joris (of George)
21/12/1649 - Joris of George Levavasseur van Rouan als matroos onder capteyn Van den Kerckhof op reis naar Brasylien, jonggeselle, legateert geldbedragen aan: Maria Charlot, dochter van wijlen Charel Charlot en Franchoyse Petijt wonende in de Vierwindenstraet; en aan
Daniel Gerardon; Anna Boutrijn, Franchois Boutron en Catalijn Boutron, kinderen van Fransoyse Petijt. Hij benoemt tot zijn erfgenamen Franchoyse Petijt en haar man Jacob Boutron bij wie hij logeert.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 178/363

Lichthert, Jan Cornelisz. 
Corndlis Bastiaensz. Goliadt, jonckgesel, geboortig van Schiedam, in de jaren 1634 en 1635 in Brazilie ten dienste van de Westindische Compagnie, als schrijver van de Admiraal Jan Cornelisz. Lichthert, compareerde 20 September 1637, en verklaarde van mening te zijn zich opnieuw naar Brazilie te begeven, en om orde op zijn te innen gagie te stellen, verleent hij acte van procuratie aan zijn moeder Maertgen Cornelisdr., om deze gelden te innen.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 748, blz. 1681 Op 22 Dec. 1640 zijnde in Brazilie, zie Maertgen Cornelisdr. O.N.A. inv.nr. : 748, blz. 1889

Lonck, Henrick [Cornelisz]
13/06/1631 - Jan Ariensz van Delft, corporael bij capiteyn Jan Jorisz Munnick, machtigt Jacob Jacobsz, leydecker, en zijn vrouw Dirckge Teunisdr wonende in de Raemstraet om namens hem van de West-Indische Compagnie al zijn buitgeld ŗ 40 gld. per maand te ontvangen, dat hij verdiende bij de verovering van de stad van Farnebock met jacht 'De Orangienboom' met schipper Jacob Pietersz Tolck onder leiding van admirael Henrick Lonck.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 207/268
[Hendrik Corneliszoon Loncq is bevelhebber van de Nederlandse vloot die in februari 1630 Recife, Olinda, en het eiland Antonio Vaz veroverde van de Portugezen]

Loyersz, Jan
16/10/1630 - Jan Loyersz constapelsjonge Spijckenis machtigt Robbert Donny, om van de heren bewindhebbers der West Indische Compagnie zijn aandeel in het buitgeld in ontvangst te nemen wegens het veroveren van Fernambucco onder schipper Cornelis Claesz Melkmeysgen op het schip Utrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 89, aktenummer/blz. 61/94

Lubbertsz, Willem
28/10/1626 - Jacob Jansz van Glabbeeck, 29 jr, verklaart op verzoek van de rentmeester van het Weeshuis te Leyden, dat Willem Lubbertsz die met het schip Sael uit Amsterdam was vertrokken aan boord van een Spaans schip genaamd admiraal van Bosschadge bij Farnabocq in Bersilien is overleden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 140, aktenummer/blz. 191/318

Maes, Jan Jacobsz
13/05/1650 - Karel Jorisz van Heusden, gewesen hooghbootsman op het schip "De hoop", 32 jaar, en Jan Jacobsz Maes, seylmaker, die op dit schip gevaren heeft, 23 jaar, verklaren op verzoek van Jan Cornelisz Hasevoet, dat toen zij in 1648 naar Bresilien zouden varen de requirant wat goederen had meegegeven om te verhandelen. Enige maanden later bleek de Gerrit Lambertsz, schipper te Madera, van 3 mensen geld in ontvangst te hebben genomen voor goederen die de attestant verhandeld had, samen ter waarde van 162 gulden. Hij weigerde dit aan Karel Jorisz over te dragen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 338, aktenummer/blz. 315/791

Man, Matheus de
14/11/1647 - Matheus de Man van Vlaenderen, matroos bij admirael De With, vermaakt als hij op zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn nagelaten goederen aan Pietertge Jansdr en haar man Pieter Jansz, schrijver aan de Hooftpoort.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 40/82

Manrique, Everard
14/04/1643 - Hendrick Willemsz van der Graeff, handelend krachtens machtiging hem verleend door Symon Symonsz van Dordrecht uit Brasil opt Reciffo aldaar d.d. 25-09-1642 stelt in zijn plaats zijn broer Johan Willemsz van der Graeff coopman te 's-Hertogenbosch en Theunis Platenaer beurtschipper op Middelburch, samen met Jan van Heul, om van de West-Indische Compagnie te Middelburch in Zeelandt te vorderen een bedrag van 282 gulden 19 stuivers zijnde restant soldij van Jacob Struber, in zijn leven soldaet van Brasil onder capiteyn Robbert Harwijn, volgens rekening ondertekend door W.V. Gaesel en door Struber gelegateerd bij testament gemaakt op 23-05-1640 t.o.v. David de Bary, auditeur, aan Franchoys Pooghop ( alias Waeghop ) soldaet aangekomen met het schip West Wouderkerck, en door laatstgenoemde overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht bij akte d.d. 28-08-1642 t.o.v. Everard Manrique, notaris opt Reciff van Phernambuco in Brasil. Voorts een bedrag van 255 gulden 7 stuivers dat Hans Jurien van Hardersleven, adelborst uitgevaren met het schip Prins Hendrick, toekomt volgens rekening d.d. 03-09-1642 ondertekend door A. van Bullestrate en W.V. Gaesel en op 16-09-1642 eveneens overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 170, aktenummer/blz. 158/241

Martin, Pierre
16/03/1655 - Pierre Martin, van Coudebeecq, gewezen adelborst, draagt aan Laurens Laleman, soldaet onder de Compagnie van collonel de Strade van het garnizoen alhier, de 270 gulden over die hij nog tegoed heeft als gage van de Staten-Generael van zijn dienst als adelborst in Brasil. Hij machtigt Laurens Laleman en zijn vrouw Maddelena Belangh om dit te innen, voor de genoten kost, inwoning en kleding.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 247/408

Mathijsz, Harmen
10/02/1638 - Op verzoek van de Heeren Bewinthebbers van de West Indische Compagnie wordt een verklaring afgelegd door Mathijs Pietersz 20 jr. Hij is als kocksmaet met schipper Jan Alewijnsz uit de Mase vertrokken is naar Pharnambucque in Brasil. Ter hoogte van Lisabona kwamen zij een Turks polackerschip en een fluytschip tegen. Het Turkse schip ging op de vlucht. Het fluytschip dat kort daarvoor door het Turkse schip was veroverd is door Jan Alewijnsz ingenomen. Vier man van voorn. Jan Alewijnsz t.w.
Harmen Mathijsz trompetter
Willem Harpertsz bottelier
Heynrick Pietersz Broeck en
attestant zijn overgebracht op het fluytschip.
Achtervolgt door een Duynkercker zijn zij de haven van Dortmuyen in Engelant binnen gevaren. Hij verklaart dat Jan Alewijnsz Edamse kazen en andere goederen uit het fluytschip heeft genomen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 191/331

Mechelen, Ambrosius van
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Mij, Cornelis Arijensz. van der
Maertgen Juijst (alias Maria Bartholomees Juijst), huisvrouw van Cornelis Arijensz. van der Mij, wonende binnen Schiedam, compareerde 26 Juni 1650, en verleende acte van procuratie aan Allert Arijensz. tegenwoordig coopman op het schip genaamd "de Engel" zeilree liggende om uit te varen naar BraziliŽ, en wel om te informeren naar haar genoemde man, die in 1646 m et het schip genaamd "het Wapen van Delft" als ondertimmerman uitgevaren is naar BraziliŽ, en sindsdien niets meer van hem heeft vernomen, en zij niet weet, of haar voornoemde man nog in leven is, alias Maria Bartholomees Juijst, zie aldaar.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 751, blz.: 493

Mey, Pieter de
11/05/1641 - Pieter de Mey, als superchergo thuisgekomen van Brasilien met het schip St. Jacob, waarop schipper was Jacob Pietersz Stort, machtigt Jan Bartelsz de jonge, coopman te Amsterdam, om bij de kamer der Westindische Compagnie aldaar alle maandgage te ontvangen die hij van hen tegoed heeft.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 329, aktenummer/blz. 169/362
-----------
Mey, Pieter Salomonsz
08/10/1643 - Leendert Andriesz Kortleven, schieman, 38 jaar en Symon Bartolomeeusz uit Breda, hoogbootsmansmaet, 39 jaar, die in deze functies gevaren hebben op het schip " het wapen van Dordrecht ", leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Salomonsz Mey, bootsman, en Pieter Pietersz Bruynsteijn, constapel op hetzelfde schip op de reis naar Bresil. Toen ze met een kaagschip van Rotterdam in Hellevoetsluys kwamen zei de schipper Thijs Cornelisz tegen de coopman van het schip, daar heb je ze met hun goed. Hij kwam kijken waarmee ze aan boord kwamen en dat werd genoteerd; hoewel hij eerder had gezegd dat hij het niet erg vond dat ze iets meenamen om te verhandelen en zo iets extra's te verdienen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 304/598

Mijndertsz van Alckmaer, Gerrit
01/02/1639 - Henderick Gerritsz coopman machtigt Jacob Pouwelsz wonende in Fernabocco op 't Resiff een vordering te innen van Gerrit Mijndertsz van Alckmaer wonende aldaar. De vordering van 800 gulden betreft aandeel in de winst op goederen door comparant in Amsterdam meegegeven aan genoemde Gerrit Mijndertsz.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 112, aktenummer/blz. 170/275

Melckmeysgen, Cornelis Claesz 't
27/07/1630 - Jan Jansz van Alckmaer, en Willem Jacobsz van Wijck, machtigen Jan Jansz Span en Janneken Coninck, zijn vrouw wonend in de Lange Lijnstraet alhier, om hun aandeel in het buitgeld uit de stad en 't Casteel van Farrebock te ontvangen, die zij als busschieters onder hun schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen, schipper op het schip Utrecht hebben helpen veroveren. Zij machtigen nog gen. Jan Jansz om het buitgeld te innen van Cornelis Cornelisz Boederpas van Schoonhoven.
--------------
15/08/1630 - Arien Jansz van Sittert of Sijttert, gediend hebbend als cocxmaet bij schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen op het schip Utrecht, machtigt Mayken Laurensdr, zijn vrouw, wonend op de Hoochstraet bij de Engelsse Kerck om zijn buitgeld te ontvangen als gevolg van de verovering van Farnebock.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 190, aktenummer/blz. 257/392
--------------
20/08/1630 - Claes Jansz matroos machtigt zijn zuster Anna Jansdr Cornelis Claesz Melckmeysgen capiteyn Catelina Simonsdr Leentgen Roelendr Opdracht tot het innen van de West-Indische Comp van het princegeld door de verovering van Farnebocque en om zijn schulden te betalen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 41, aktenummer/blz. 147/257
--------------
02/09/1630 - Huybrecht Dammisz van Swijndrecht, voornemens te varen naar de Vlaemse eilanden (= Azoren) met schipper Cornelis de Boer, als matroos, machtigt Janneken Willems vrouw van Dirck Wijnants, coolmeter en lijndrayer, wonend achter het Geschuthuys, om van de bewindhebbers der Westindische Compagnie zijn aandeel buitgeld te ontvangen uit Farnebock, die hij als matroos met schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen op het schip Utrecht heeft helpen veroveren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 190, aktenummer/blz. 271/412
-------------
16/10/1630 - Jan Loyersz constapelsjonge Spijckenis machtigt Robbert Donny, om van de heren bewindhebbers der West Indische Compagnie zijn aandeel in het buitgeld in ontvangst te nemen wegens het veroveren van Fernambucco onder schipper Cornelis Claesz Melkmeysgen op het schip Utrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 89, aktenummer/blz. 61/94
-------------
25/02/1631 - Bastiaen Cornelisz Voorburch machtigt Claes Dirck Jaspersz Berchschenhoeck West-Indische Compagnie Utrecht Cornelis Claes 't Melckmeysgen van Rotterdam naar West-Indie Farnebocque Opdracht tot het innen van princegelden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 42, aktenummer/blz. 73/111

Melsen (Maddison), Teodor
08/08/1634 - Teodor Melsen, Engelsman, die als adelborst op het schip Dordrecht onder kapitein Nicolaes Verhouven naar Brasil of West-IndiŽ zal varen, benoemt tot erfgenamen Thomas Janson en Lijsbeth Jansdr, zijn ouders, wonend te Delft. NB: Hij tekent als Thedor Maddison.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 129, aktenummer/blz. 91/282

Michiels, Crispijn
27/12/1649 - Crispijn Michiels van Geertruydenberch, matroos onder capteyn Flips Schooneman, op reis naar Brasylien verklaart schuldig te zijn aan Jan Jan, constapel onder dezelfde kapitein, de somma van 30 gulden t.z.v. kostgeld en geldlening. Hij machtigt hem en zijn vrouw Henrickge Aerts dit bedrag van de Admiraliteyt te vorderen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 183/375

Molijn, Jacob de
26/09/1641 - Jacob de Molijn, won. te Haerlem en voornemens naar Brasilien te vertrekken, machtigt Loedewick Bormans, coopman te Amsterdam, om namens hem alles in ontvangst te nemen en voor hem te bewaren wat hij zal overzenden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 114, aktenummer/blz. 47/81

Monchy, Renť de, Paspoort van vrije doorgang voor bij zijn ontslag als kapitein van de militaire troepen in BraziliŽ
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Familie De Monchy, toegangsnummer 73.01, inv.nr. 22

Monnerocx (Monneracx), Robbert 
07/04/1639 - Robbert Monnerocx of Monneracx, 40 jaar oud, en Hendrick Anderss, 40 jaar oud, en Edmont Aernen, 34 jaar oud, die allen bij de West Indische Compagnie in Bresilien gediend hebben, verklaren op verzoek van Joris Stevenss te Amsterdam, dat zij in Bresilien op 't Resiff Tomas Bensch van Lonnen, scheeptimmerman, die in dienst van de compagnie met het schip de Faem in 1632 uitgevaren is, goed gekend hebben en dat Tomas eind 1634 vrijwillig landwaarts is gegaan en door de vijand is doodgeslagen. Monnerocx zegt nog, dat hij met Bensch op de Faem naar Bresilien is gevaren.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 327, aktenummer/blz. 104/231

Montanier, Francois
23/10/1648 - Daniel Bosch, sijdereeder te Amsterdam, bezit een handschrift waarin Francois Montanier verklaart dat een schuld van 235 gulden heeft aan voorn. Daniel Bos, die hij betalen zal voor hij naar het buitenland gaat. Het document wordt naar Bresilien gezonden, waar de schuld geÔnd zal worden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 336, aktenummer/blz. 309/763

Moris, Joannes
18/07/1645 - Johan van de Luffel, coopman, verkoopt aan Jannes van Kerrebroek diverse wijnen en brandewijnen voor 2.041 gulden. De helft van de wijnen zijn in december 1644 met het schip genaamd "Den Elias", met schipper Jan Claesz Jes, verscheept naar Joannes Moris, coopman op het Reciffo de Phernambuco in Brasilien.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 475, aktenummer/blz. 63/84

Morrissen, Davit
22/10/1653 - Joris Michielsz, 70 jaar, en zijn schoonzoon Jacob Tomasz, 31 jaar, verklaren op verzoek van Jan Gardner, seevarende man, wonend te Vlissingen, dat deze de halfbroer van moederszijde en enig erfgenaam is van wijlen Davit Morrissen, die onder capteyn Pauwels van de Kerckhoff als matroos naar Brasijl is gevaren, en op de terugreis in Engelant is gestorven. Zij weten dat omdat Davit vůůr zijn reis naar Brasyl een jaar bij hem in huis heeft gewoond, aan de Schiedamsedijck op de hoek van de Varckesteech.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 21/36

Muys, Willem
02/07/1650 - Aryen Joachimss, 22 jaar, die als constapelsmaet gediend heeft bij schipper Jopaerts op het schip de Liefde, en Willem Muys, 21 jaar, die als cuyper op eerdergenoemd schip gediend heeft, wonende in Schiedam, verklaren op verzoek van Jan Joppen, die timmerman was op hetzelfde schip, wonende te Schiedam, dat hij ( Joppen ) in dec. 1648 in Reciff in Brasil heeft helpen banken om naar de Caribise eylanden te gaan en de sloep op kundige wijze heeft gerepareerd, waarna hij in Brasil is gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 215/351

Mulder van Bremen, Jan 
Akte van overdracht, gepasseerd voor notaris Walterus Rietraet te 's-Gravenhage, door Jan Mulder van Bremen, gewezen adelborst in BraziliŽ, ten behoeve van Josue la Marche, van een afrekening van eerstgenoemde, groot 273 guldens en 15 stuivers
Bron: Haags Gemeentearchief, Waals-hervormde gemeente te 's-Gravenhage en Voorburg, toegangsnummer 0241-01, inv.nr. 970

Musch, Adreaen Jacobsz
30/08/1640 - Op verzoek van Adreaen Jacobsz Musch, schipper op het schip Prins Heynrick, wonend te Schiedam, wordt een verklaring afgelegd door Jacob Willemsz, 37 jaar vaendraeger van London onder commando van capiteyn Robbert, liggend op het fort Pariba en Coenraedt Hemelrijck, 38 jaar, sarjant,van Mechelen, onder commando van capiteyn Charles van Dijck, liggend te Moerbeecq, dat zij evenals vele andere soldaten waaronder: Robbert Blanche, luytenant, en Johan de Vissch, vaendraeger, d.d. 7 mei j.l. in het schip van genoemde Musch gekomen zijn, liggend voor Resiff en tot de aankomst in juli te Schiedam, aan boord zijn gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 47/75

Muts (Mul), Arien Jacobsz.
Abraham Thonisz., schipper, wonende binnen Schiedam, compareerde 10 juli 1648, en legde mede een verklaring af betrekkelijk 27 rollen tabak uit BraziliŽ gehaald door schipper Arien Jacobsz. Muts, zie aldaar.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 770, blz. 41
---------------------
Cornelis Kornelisz. (Cornelisz.), hoochbootsman, oud omtrent 22 jaar, compareerde 12 September 1640 met zijn maat, Jan Roelofsz. van Ree, oud omtrent 20 jaar, en legden ten verzoeke van Adriaen Jacobsz. Muts, hun schipper van het Coopvaardijschip, genaamd "de Prins", lest gekomen zijnde van Farnabocho (=Pernambuco) in WestindiŽn, de verklaring af, dat zij in genoemde plaats onder andere goederen ook een kist suiker hebben geladen, die door storm enige waterschade heeft opgelopen.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 755, blz. 461
----------------
31/08/1647 - Willem Crijger burgemeester en bewinthebber van de W.I.C., sluit ook namens de kamers van Dordrecht en Delft een overeenkomst met Adriaan Jacobsz Muts schipper, geassisteerd door Bruyn van der Dussen reder, en Leendert Pietersz Kruyt reder, om met het schip de Prins Henrick te Paert, groot 180 lasten, vracht te brengen naar Pharnambucques in Brasyll St. Christoffel. Op de heenweg bestaat de lading o.a. uit  1soldaten. Het schip moet terugvaren met 1zout. West Indische Compagnie. Adriaan Jacobsz Muts tekent met Aryen Jacobs Mul.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 87, aktenummer/blz. 61/117

Nanningsz, Barent
20/07/1645 - Willem Cornelisz Wiltschut, jonggezel van Dordrecht vertrekkend naar Angola en Brasilien als quartiermeester in dienst van de West-Indische Compagnie op het schip 't Huis te Merwe, waarop schipper is Barent Nanningsz, benoemt tot universeel erfgename zijn moeder Aeltgen Crijnen, weduwe van Cornelis Willemsz Wiltschut, vader van comparant.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 159, aktenummer/blz. 108/282

Nieuwenburch, Jan
03/04/1651 - Jan Nieuwenburch en Ruijsch de Bruijn, beiden vendrichs, vandaag teruggekomen uit Westindien met het schip de Eendracht, verklaren op verzoek van lieutenant Reijnt van Harke van hetzelfde schip, dat zij meermalen van hem hebben gehoord, dat Huyr Silvants, clercq van de rekenkamer op Reciff in Westindien, hem twee halve anckertjes met suiker had meegegeven voor rekening van ene Willem te Amsterdam en iemand uit Groeningen. Vandaag bleek dat de schipper en Leendert van der Marck, brouwer uit Delft, zeiden dat op alle goederen beslag was gelegd, zodat de suiker niet afgeleverd kon worden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 312, aktenummer/blz. 166/278

Nieupoort, Willem Jansz van de
02/09/1630 - Willem Jansz van de Nieupoort Amsterdam machtigt Janneken Willemsdr vrouw van Dirck Wijnen lijndrayer Vosken Jacht Ommelanden van Groningen heen van 3 Amsterdam naar 3 West-Indie en terug naar Groningen. Opdracht tot het innen van princegelden verdiend bij de verovering van Farnebocque voor de West-Indische Comp 
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 41, aktenummer/blz. 155/273

Nisbit, Robbert
11/03/1643 - Robbert Nisbit, schotsman, 36 jaar, die ziek ligt, verklaart op verzoek van Jan Hansz van Gelder, dat hij in 1632 voor de kamer Delft met het schip de Gouden Leeuw naar Bresilien is uitgevaren en dat daar toen ook, onder capiteijn Robbert een zekere Tomas Hansz van Gelder als soldaat aan boord was, de broer van Jan Hansz van Gelder. Hij is aan boord en daarna met hem omgegaan. Na enkele maanden is Tomas Hansz van Gelder als ruijter aangenomen en hij is in het laatst van 1636 doodgeschoten. NB. Robbert Nisbit tekent niet.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 331, aktenummer/blz. 120/238

Noort, Thomas
08/12/1642 - Willem Jansz, wonend te Middelburch, draagt een bedrag van 13 ponden, 1 schelling en 4 grooten vlaems over aan Joris Stevensz, die hij tegoed heeft van Thomas Noort, die nu in Bresilien is met het schip Dort, vanwege het feit dat zijn vrouw Elisabet Bruyne te zijner huize ziek heeft gelegen, aldaar is overleden, en een behoorlijke begrafenis heeft gekregen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 330, aktenummer/blz. 375/756

Olderickx, Olon
22/06/1655 - Olon Olderickx van Christiaenstadt in Denemarken en Sijmon Pijckaert van Luyck, soldaten onder collonel Lastraette vertrekkende naar Campen, machtigen Jan Gillisz en zijn vrouw Anneken Jans bij wie zij logeren in de Baenstraet in 't Wapen van Luyck om van de Staten Generaal 6 maanden gage te innen. Zij zijn van Brasyl gekomen, respectievelijk van het eiland Tammerijck onder capteyn Rogier Jans en het Clooster van 't Reciff onder major Haesbergen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 231, aktenummer/blz. 3/5

Oosterhoff, Gerrit Cornelisz van
05/02/1642 - Abraham Velthuysen  coopman, machtigt Gerrit Cornelisz van Oosterhoff comys van de commissaris van de West Indische Compagnie op 't Resiff van Pharnambucque in 't koninkrijk Brasil, om gelden te innen van zijn debiteuren aldaar, en voorts om rekening te eisen van Johannes Velthuysen en Willem Bierboom, in verband met aan hen gezonden 1cargisoenen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 90, aktenummer/blz. 155/220

Oosthuysen, Jacob Cornelisz van
23/12/1640 - Sebastiaen Francken raet v/h Hof van Holland en bewindhebber van de West Indische Compagnie ter Camere van Mase, te Dordrecht, sluit een overeenkomst met Jacob Cornelisz van Oosthuysen schipper, op het schip het Wapen van Dordrecht, voor het vervoeren van passagiers en vracht van Helvoetssluys naar Parnambuco in Brasil. Op de terugreis mogen geen andere plaatsen worden aangedaan, met name genoemd West Indie en St. Christoffel.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 197/357

Overcam ( of Overcant) (kapitein)
05/08/1649 - Willem Heer, Schotsman, ca. 30 jr, verklaart op verzoek van Margrieta van de Kerckhoff, zuster van Jan en Dirck Adriaensz van de Kerckhoff, beiden overleden en doodgeschoten bij 't Resiff boven de de stad Olinde, dat hij samen samen met Jan en Dirck Adriaensz op Goede Vrijdag 1646 uit Hertogenbosch met capitein Overcam of Overcant met het schip Lijsbet van Aemsterdam naar Westindien en Bresilyen zijn gevaren, en dat de beide broers van Margrieta nu omtrent zes maanden geleden daar buiten 't Resiff bij de stad Olinda in zijn aanwezigheid zijn doodgeschoten. Zij zijn de volgende dag samen met vele anderen begraven. Van de 800 man zijn er niet meer dan 50 ontvlucht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 127, aktenummer/blz. 69/136

Oijen, Floris van
Johan van der Dusse, gewezen schepen en koopman te Reciff in Brazilie, tegenwoordig wonende te Schiedam, verklaart op verzoek van de weduwe van Floris van Oijen, gewezen kapitein te water, dat voorn. kapitein op 1 februari 1652 in zee of omtrent Reciff is overleden. Tegen de avond is hij aan land gebracht en op order van hem, van der Dusse, de tweede februari d.a.v. begraven, welke begrafenis door hem werd bezorgd en bijgewoond. 5 februari 1655.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 770, blz. 1794 Gewezen schepen van Maurisstadt en kapitein van de burgerij op 't Recif de farnabuco in BraziliŽ, tegenwoordig wo. te Rotterdam, verklaart op verzoek van Vincent Drillenburch, wo. te Zierikzee, dat hem ten volle bekend is, dat diens vrouw en kinderen in 1645 tijdens een aanval van de vijand op Tamarica of door die vijand zijn meegevoerd of zijn zoekgeraakt, Hij verklaart voorts dat voorn. Drillenburch, daaraan ontkomen, nadien enige notabele ambten heeft bekleed. 12 november 1656. O.N.A. inv. no.: 771 blz.: 214

Pael, Jan Denijsz
10/12/1647 - Jan Denijsz Pael, matroos bij commandeur Dirck Vijgh, die naar Brasyl gaat, legateert in geval van zijn overlijden gedurende zijn voorgenomen reis naar Brasyl al zijn na te laten gage aan zijn vader Denijs Jansz Pael.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 66/118

Penningh, Jan
16/11/1647 - Jan Penningh van Carin in Schotlant, matroos bij admirael De With, jonggeselle, vermaakt als hij tijdens zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn na te laten gage en goederen aan zijn slaapbaas Jacob Randel en zijn vrouw Janneken Pietersdr, wonend alhier in de Varckesteech.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 42/84

Pietersz, Christiaen
11/12/1635 - Christiaen Pietersz, opperstierman 32 jaar, Willeboort Willemsz, onderstierman 34 jaar, Jan Claesz, hoochbootsman 31 jaar, Aelbert Gerritsz 31 jaar, Cornelis Bartholomeeusz, 29 jaar en Crijn Pietersz 23 jaar, kwartiermeesters allen gevaren hebbend voor de West-Indische Compagnie, leggen een verklaring af op verzoek van hun schipper Pieter Cornelisz Doncker. Zij zijn uit Brasilien met het schip 'den Gouden Leeuw' met schipper Pieter Cornelisz Doncker van Gorinchem gekomen op rekening van de voorn. compagnie, kamer Delft. Zij kwamen voor het Goereesche Gat en omdat geen piloots uit de Mase of het voorn. Gat kwamen zijn zij op eigen gelegenheid het Goereesche Gat binnengelopen.
In Brasilien aan het Reciff werd op last van admirael Lichthardt uit het jacht 'de Camphaen' van Amsterdam met schipper Jan Beyert, die doodgeschoten was in Porto Calvo, een kist suiker overgenomen. Daar was ook Jan Vos, schipper van het jacht 'Phernambuc'. Hij heeft voor de Vlaemsche Eilanden de suiker overgenomen. De kisten waren in bezit van de schipper en hun coopman Jan Pietersz van Emmerich. Tenslotte wordt nog genoemd commissaris Carpentier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 167, aktenummer/blz. 89/159

Pietersz, Crijn
11/12/1635 - Christiaen Pietersz, opperstierman 32 jaar, Willeboort Willemsz, onderstierman 34 jaar, Jan Claesz, hoochbootsman 31 jaar, Aelbert Gerritsz 31 jaar, Cornelis Bartholomeeusz, 29 jaar en Crijn Pietersz 23 jaar, kwartiermeesters allen gevaren hebbend voor de West-Indische Compagnie, leggen een verklaring af op verzoek van hun schipper Pieter Cornelisz Doncker. Zij zijn uit Brasilien met het schip 'den Gouden Leeuw' met schipper Pieter Cornelisz Doncker van Gorinchem gekomen op rekening van de voorn. compagnie, kamer Delft. Zij kwamen voor het Goereesche Gat en omdat geen piloots uit de Mase of het voorn. Gat kwamen zijn zij op eigen gelegenheid het Goereesche Gat binnengelopen.
In Brasilien aan het Reciff werd op last van admirael Lichthardt uit het jacht 'de Camphaen' van Amsterdam met schipper Jan Beyert, die doodgeschoten was in Porto Calvo, een kist suiker overgenomen. Daar was ook Jan Vos, schipper van het jacht 'Phernambuc'. Hij heeft voor de Vlaemsche Eilanden de suiker overgenomen. De kisten waren in bezit van de schipper en hun coopman Jan Pietersz van Emmerich. Tenslotte wordt nog genoemd commissaris Carpentier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 167, aktenummer/blz. 89/159

Pietersz, Jacob
21/02/1631 - Huybrecht Cornelisz 31 jr, Lucas Willemsz 23 jr en Ulrich Jacobsz van Breda 27 jr, verklaren op verzoek van Maritgen Jacobsdr, weduwe van Willem Huygen dat zij weten dat Hans Broers of Broere van Luybeck (Lubik) of Luyebeeck, die is gevaren naar West indiŽ wenst dat genoemde Maritgen Jacobsdr bij wie hij samen met hen heeft gewoond, erfgenaam zal zijn in al zijn gelden en goederen, mits zij borg blijft voor zijn schulden. Hij is vervolgens ter zee gevaren naar West IndiŽ met het jacht de Orangieboom, met schipper Jacob Pietersz alwaar hij bij Fernebock "door de swerten is dootgeslagen".
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 108, aktenummer/blz. 117/212

Petersz, Joost
13/01/1648 - Joost Petersz van Antwerpen, jonggeselle, matroos bij capiteyn Job Forant die naar Brasyl gaat, legateert in geval van zijn overlijden al zijn na te laten goederen aan Evert Barentsz, sackedrager, en zijn vrouw Annitge Jorisdr, bij wie hij logeert.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 92/159

Pietersz , Mathijs
10/02/1638 - Op verzoek van de Heeren Bewinthebbers van de West Indische Compagnie wordt een verklaring afgelegd door Mathijs Pietersz 20 jr. Hij is als kocksmaet met schipper Jan Alewijnsz uit de Mase vertrokken is naar Pharnambucque in Brasil. Ter hoogte van Lisabona kwamen zij een Turks polackerschip en een fluytschip tegen. Het Turkse schip ging op de vlucht. Het fluytschip dat kort daarvoor door het Turkse schip was veroverd is door Jan Alewijnsz ingenomen. Vier man van voorn. Jan Alewijnsz t.w.
Harmen Mathijsz trompetter
Willem Harpertsz bottelier
Heynrick Pietersz Broeck en
attestant zijn overgebracht op het fluytschip.
Achtervolgt door een Duynkercker zijn zij de haven van Dortmuyen in Engelant binnen gevaren. Hij verklaart dat Jan Alewijnsz Edamse kazen en andere goederen uit het fluytschip heeft genomen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 191/331

Pooghop ( alias Waeghop ), Franchoys
14/04/1643 - Hendrick Willemsz van der Graeff, handelend krachtens machtiging hem verleend door Symon Symonsz van Dordrecht uit Brasil opt Reciffo aldaar d.d. 25-09-1642 stelt in zijn plaats zijn broer Johan Willemsz van der Graeff coopman te 's-Hertogenbosch en Theunis Platenaer beurtschipper op Middelburch, samen met Jan van Heul, om van de West-Indische Compagnie te Middelburch in Zeelandt te vorderen een bedrag van 282 gulden 19 stuivers zijnde restant soldij van Jacob Struber, in zijn leven soldaet van Brasil onder capiteyn Robbert Harwijn, volgens rekening ondertekend door W.V. Gaesel en door Struber gelegateerd bij testament gemaakt op 23-05-1640 t.o.v. David de Bary, auditeur, aan Franchoys Pooghop ( alias Waeghop ) soldaet aangekomen met het schip West Wouderkerck, en door laatstgenoemde overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht bij akte d.d. 28-08-1642 t.o.v. Everard Manrique, notaris opt Reciff van Phernambuco in Brasil. Voorts een bedrag van 255 gulden 7 stuivers dat Hans Jurien van Hardersleven, adelborst uitgevaren met het schip Prins Hendrick, toekomt volgens rekening d.d. 03-09-1642 ondertekend door A. van Bullestrate en W.V. Gaesel en op 16-09-1642 eveneens overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 170, aktenummer/blz. 158/241

Poolvoet, Joris 
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Poort, Jan Janssen
23/06/1646 - Dirck Symons van Schiedam, varend als cock onder schipper Jan Poort naar Brasijl, bekent een schuld van 90 gld. te hebben aan Trijntge Wouters, weduwe van Arien Lodewijcx, straetmaker, ter zake van kostgeld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 208, aktenummer/blz. 15/17
------------
24/06/1646 - Willem Crijger burgemeester en bewinthebber van de W.I.C., en Heynrick Nobel oud-burgemeester en bewinthebber van de W.I.C., sluiten een overeenkomst met Joost van Coulster burgemeester, eigenaar van het schip de Gecroonde Liefde, groot ongeveer 200 lasten, met als schipper Jan Janssen Poort, wonende in Schiedam, om vracht te brengen naar Pharnambucques in Brazilie St. Christoffel West Indische Compagnie.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 87, aktenummer/blz. 22/43

Poort, Louris
Louris Poort, gewezen schipper op het koopvaardij-fleuijtschip genaamd "de Jonge Prins", wo. te Schiedam, verklaart op verzoek van Jaques van Loenen, koopman te Amsterdam, dat het engelse schip "de Koopman van Venetie", welk koopvaardijschip met o.a. voorn Louris Poort uit BraziliŽ onder zeil was gegaan, na ongeveer twee dagen door kapers werd overmeesterd en veroverd. in dato 15 december 1653.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 770 blz. 1208 (zie verklaring van Abraham van Cleeff e.a. reders in dato 3 maart 1655. O.N.A. inv.nr. 770 blz. 1536 in dato 29 maart 1655. O.N.A. inv.nr. 770 blz. 1560)

Pouwelsz, Ary
20/06/1637 - Maertgen Cornelisdr, vrouw van Ary Pouwelsz toont de notaris een brief van haar man uit Resiff van Fernebock. Hij schrijft haar daarin dat hij met Casparus van Huysen een vordering heeft gekocht die in Amsterdam inbaar is. Zij vraagt de notaris hiervan een akte te maken om deze te overhandigen aan Joris Livens van Haemstede.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 122, aktenummer/blz. 24/44

Pouwelsz, Jacob
01/02/1639 - Henderick Gerritsz coopman machtigt Jacob Pouwelsz wonende in Fernabocco op 't Resiff een vordering te innen van Gerrit Mijndertsz van Alckmaer wonende aldaar. De vordering van 800 gulden betreft aandeel in de winst op goederen door comparant in Amsterdam meegegeven aan genoemde Gerrit Mijndertsz.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 112, aktenummer/blz. 170/275
---------------
15/02/1639 - Eduaert Brant, Engels coopman, onlangs gekomen uit Brazil, machtigt Jacob Pouwelsz op Reciff in Pharnambucq in Brasil om
van Pedro Lopes de Vera won. aldaar 1725 gld. te innen, die hij heeft ontvangen van Eduaert Schot, coopman te Amsterdam, volgens wisselbrief d.d. 17-09-1638.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 138, aktenummer/blz. 363/565
---------------
24/10/1644 - Pieter Sonmans out burgermeester en Jacob Jansz Touwloop schipper, machtigen Jacob Pauwelsen coopman in 't Recifo D'Olinda in Brazyl, om gelden te innen van Frans Pietersen Cipelinghen coopman in Mauritsstadt in Brazyl, wegens het opgeld dat zij van hem tegoed hadden van bodemrije en om rekening te eisen wegens verkoop van metale 1sommeseris.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 90, aktenummer/blz. 237/353

Pouwelsz, Zeger
11/04/1643 - Robbert Hadde, die heeft gevaren voor de West-Indissche Compagnie naar Brasil, nu wonend in Sgravenhage machtigt Bernardi, bouckhouder van de maandgeldboeken van de W.I.C. te Middelburch, om gelden te innen die hem krachtens testament door Zeger Pouwelsz, die is overleden te Brasyl, zijn toegevallen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 138, aktenummer/blz. 470/710

Puyt, Cornelis Pietersz
30/10/1647 - Willem Crijger burgemeester en bewinthebber van de W.I.C., Henrick Nobel out- burgemeester en bewinthebber van de W.I.C., en
Adriaen Hartman raidt en vroetschappe en bewinthebber van de W.I.C., sluiten met Cornelis Pietersz Puyt schipper, wonende in Cijpecastell, een overeenkomst om met het schip de Orangen Boom, groot 160 lasten, vracht te brengen naar Brasyl. St. Christoffel. Op de heenweg bestaat de lading o.a. uit 1soldaten. Op de terugreis moet het schip 1zout meebrengen. West Indische Compagnie.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 87, aktenummer/blz. 63/126

Pijckaert, Sijmon
22/06/1655 - Olon Olderickx van Christiaenstadt in Denemarken en Sijmon Pijckaert van Luyck, soldaten onder collonel Lastraette vertrekkende naar Campen, machtigen Jan Gillisz en zijn vrouw Anneken Jans bij wie zij logeren in de Baenstraet in 't Wapen van Luyck om van de Staten Generaal 6 maanden gage te innen. Zij zijn van Brasyl gekomen, respectievelijk van het eiland Tammerijck onder capteyn Rogier Jans en het Clooster van 't Reciff onder major Haesbergen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 231, aktenummer/blz. 3/5

Quabuyr, Frans
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Quack, Jan Jansz
19/05/1650 - Jan Jansz Quack 44 jr., luytenant bij Admirael De Wit, Jan Jansz 46 jr., constapel en Lambert Jansz 35 jr., constapel, verklaren op verzoek van Jasper Aertsz, cajuytwachter, dat hij in Brasilien op het schip van admiraal De Wit is gevallen en zodanig gewond raakte dat de chirurgijn het nodig achtte dat hij naar Holland moest om daar behandeld te worden. De admiraal heeft hem met het schip 't Wapen van Dordrecht naar huis gezonden. 
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 47/99

Ree, Jan Roelofsz. van
Cornelis Kornelisz. (Cornelisz.), hoochbootsman, oud omtrent 22 jaar, compareerde 12 September 1640 met zijn maat, Jan Roelofsz. van Ree, oud omtrent 20 jaar, en legden ten verzoeke van Adriaen Jacobsz. Muts, hun schipper van het Coopvaardijschip, genaamd "de Prins", lest gekomen zijnde van Farnabocho (=Pernambuco) in WestindiŽn, de verklaring af, dat zij in genoemde plaats onder andere goederen ook een kist suiker hebben geladen, die door storm enige waterschade heeft opgelopen.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 755, blz. 461

Rues, Jacob de
06/02/1636 - NN. de Reus, als gemachtigde van Balthasar Wijntgers, raedt in Brazyl, man van zijn zuster Barbera de Rues, eerder weduwe van Jacob de Rues, verzoekt de notaris Weyntgen Jacobsdr en Maerten Euwoutsz de Rues, moeder en broer van genoemde Jacob de Rues, te manen de 1000 gld te betalen, vermaakt volgens diens testament gepasseerd op het schip Erasmus te Brazil d.d. 04-03-1635.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 99, aktenummer/blz. 77/150

Rues (Rees), Jop Corneliss
06/12/1647 - Job Cornelisz Rees, secretaris bij admirael Witte Cornelisz de With, die naar Brasyl gaat, bekent 409 gld. schuldig te zijn aan zijn schoonzuster Hadewij Jacobsdr. Tot zekerheid van terugbetaling draagt hij aan haar al zijn huisraad over.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 57/105
-------------
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Reijersz., Jan
29/03/1641 - De notaris begeeft zich, op verzoek van Jean Vegas, Portugees coopman, gemachtigde van Antonij Franchisoo, coopman te Amsterdam, (doorgestreept staat Diego Martinis) naar het pakhuis van de Westindische Compagnie. Daar onderzoekt hij suikerkisten die uit Brasijl gekomen zijn met het schip West Wouderkerck onder schipper Jan Reijersz. Vijf kisten waren beschadigd door het water en werden gewogen, Vijf met een ander merkteken eveneens. De notaris protesteert in aanwezigheid van de Bouckhouder tegen de schade, die verhaald moet worden op degene die door de rechter wordt aangewezen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 263, aktenummer/blz. 44/77
----------------
29/03/1641 - De notaris begeeft zich, op verzoek van Antonij Caulier, bouckhouder van de Westindische Compagnie kamer Rotterdam, naar het pakhuis van de Compagnie en onderzoekt een suikerkist, die uit Brasijl gekomen is met het schip West Wouderkerck onder schipper Jan Reijersz, en die volgens Caulier toekomt aan Franchois Bouduwijn, coopman te Amsterdam. De kist blijkt leeg te zijn. De notaris protesteert daarom, in aanwezigheid van de bouckhouder. De schade die door Franchois Bouduwijn is geleden zal vergoed moeten worden door degene die door de rechter zal worden aangewezen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 263, aktenummer/blz. 43/76
---------------
16/06/1642 - Jean Viegas, Portugees coopman, legt een verklaring af op verzoek van Antony Francisco de Castro, coopman te Amsterdam. Hij verklaart dat hij in het pakhuis van de Westindische Compagnie diverse suikerkisten uit Bresijll heeft gezien, die voor rekening van de requirant met het schip West Wouderkerck onder schipper Jan Reijersz waren vervoerd, waarvan sommige leeg en andere beschadigd waren. Daartegen heeft hij bij de Westindische Compagnie geprotesteerd en vergoeding geŽist van de ontbrekende suiker en restitutie van de daarvoor betaalde vracht. Hij heeft alleen het laatste ontvangen voor de verdwenen suiker. De notaris voegt toe, dat hij met 2 getuigen de beschadigde en lege kisten gezien heeft en daarover namens Viegas bij de bewindhebbers heeft geprotesteerd en schadevergoeding heeft geŽist.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 263, aktenummer/blz. 285/418

Rembach, Henricus
24/02/1651 - Rusge Jansdr, vrouw van Henricus Rembach, opperclerck op het Reciffo in Brasyl op het Hollants comptoir, machtigt haar zuster Anneken Jansdr, weduwe van admirael Jan Cornelisz Lichthart wonende te Amsterdam, om van de rekenmeesters van het Hollantse comptoir 120 gld.van haar mans gagetegoed in ontvangst te nemen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 215/396

Robbert (kapitein)
30/08/1640 - Op verzoek van Adreaen Jacobsz Musch, schipper op het schip Prins Heynrick, wonend te Schiedam, wordt een verklaring afgelegd door Jacob Willemsz, 37 jaar vaendraeger van London onder commando van capiteyn Robbert, liggend op het fort Pariba en Coenraedt Hemelrijck, 38 jaar, sarjant,van Mechelen, onder commando van capiteyn Charles van Dijck, liggend te Moerbeecq, dat zij evenals vele andere soldaten waaronder: Robbert Blanche, luytenant, en Johan de Vissch, vaendraeger, d.d. 7 mei j.l. in het schip van genoemde Musch gekomen zijn, liggend voor Resiff en tot de aankomst in juli te Schiedam, aan boord zijn gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 47/75

(Roos), Claes Baerthoutsz
07/08/1649 - Claes Baerthoutsz, schipper, wonend te Delfshaven, die vracht vervoerd heeft van Brasyl hierheen voor wijlen Isbrant van Houten, in zijn leven schepen van Schielandt en coopman, met Cornelis Symonsz, Aldert Aryensz, Cornelis Veen en Lieve Fransen in compagnie, verklaart hiervoor betaald te zijn door Van Houten zelf, 1770 gulden, en door zijn weduwe 3074 gulden. Ook Maertgen Joosten, gemachtigd door haar man Albert Aryensz, die naar Bresyl op weg is, vrijwaart de weduwe van Van Houten. Twee wisselbrieven van 900 croonen die Van Houten ten laste van haar man getrokken had, zijn voldaan door Jan van Armeyden en Matthieu Gael. NB: Claes Barthoutsz tekent met de naam Roos. 
Machtiging van Aryensz bij notaris Balthazar Bazius.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 177, aktenummer/blz. 45/67

Ruytevelt, Willem Gerritsz van
22/10/1624 - Willem Gerritsz van Ruytevelt, varende als scheeptimmerman op het schip Dordrecht naar Brasilien of West-IndiŽ, en zijn vrouw Annetgen Huygensdr benoemen elkaar tot universeel erfgen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.156, aktenummer/blz. 16/31

Sanders, Jan
03/07/1639 - Jan Sanders, Schotsman, soldaet in dienst van de Camer van Rotterdam om naar Brasil te gaan, benoemt tot zijn erfgename zijn nicht Margrieta Willems, j.d., wonende op de Nieuwe Haven ten huize van zijn tante Grietge Sanders.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 354, aktenummer/blz. 245/737

Schaeff (kapitein)
13/11/1649 - Catelijntge Jacobs, weduwe van capteyn Jan Lucasz Schut, machtigt haar neef Cornelis Ariens Waert wonende buiten St. Antonispoort van Amsterdam om van de Admiraliteyt te Amsterdam of van capteyn Schaeff, luitenant van haar man, te vorderen alle buitgelden waarop haar man recht heeft voor de verovering van het oorlogsschip St. Bartholomeeus in Brasylien bij welke slag haar man is gesneuveld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.210, aktenummer/blz. 138/286

Schagen, Daniel
Stukken betreffende de detachering van ds. Daniel Schagen te Lopik bij de hervormde gemeente te Pernambuco in BraziliŽ op kosten van de Kamer Amsterdam van de W.I.C., 1635-1637
Bron: Het Utrechts Archief, Nederlandse hervormde kerk classis Utrecht, toegangsnummer 24-1, inv.nr. 257

Scheffer, Philippus Henricus 
Zoon van: Joan George Scheffer en Anneken Verhouwen
Kapitein in het regiment van kolonel Carpentier in dienst van de West Indische Compagnie in BraziliŽ
Paspoort voor Philips Henrik Scheffer, 1650 in BraziliŽ: gehuwd met Agneta Gansepoel (1618-.)
Kinder: Wilhelmus Fredericus
Bron  Het Utrechts Archief, Familie Grothe en aanverwante families, toegangsnummer 750, inv.nr. 1497

Schellinger, Cornelis Jansz 
01/08/1640 - Sarach Jansz Hairwyck bewindhebber van de West Indische Compagnie, en Jacob Velthuysen bewindhebber van de West Indische  Compagnie, sluiten een overeenkomst met Cornelis Jansz Schellinger schipper, voor het vervoer van vracht en 100 passagiers met zijn schip St. Jacob naar Parnambucq in Brasil. Op de reis nogen geen andere plaatsen worden aangedaan, met  name zijn genoemd; West Indie en St. Christoffel.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.86, aktenummer/blz. 183/328

Schellinger, Meindert Jansz
19/12/1640 - Sarich Jansz Hairwijckbewindhebber van de W.I.C., en Jacob Velthuysen bewindhebber van de West Indische Compagnie, sluiten een overeenkomst met Meindert Jansz Schellinger schipper, van het schip de Lieffde, voor het vervoer van passagiers en lading naar Parnambuco in Brasyl, het schip mag geen andere plaatsen aandoen met namge genoemd zijn: St. Christoffel en West Indie.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 198/365

Schenk van Toutenburg, Wolf 
Brief, ingekomen van Wolf Schenk van Toutenburg uit Olinda de Pernambuco, 1631
Bron: Tresoar, Stadhouderlijk archief: Ernst Casimir, toegangsnummer 7-03, inv.nr. 60

Schonenborch, Wolter van
Commissiebrief van stadhouder Frederik Hendrik voor Wolter van Schonenborch als 'president van de Hooge Regiering in Brasil' op verzoek van de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie, 1645
Bron: Het Utrechts Archief, Familie de Geer van Jutphaas, toegangsnummer 68, inv.nr. 970

Schooneman, Flips
18/12/1649 - Jan van Hogeveen van Brouckkercke, Guilliaem of Guiliame de Greeff van Bruyssel en Charel Vinceret of Vicerete van Bergen Heenegauw, jongesellen, matrozen onder capteyn Plips Schooneman die op reis gaan naar Brasylien, vermaken aan Andries Daniels, spijckermaker en zijn vrouw Passchijna Croye wonende in de Pannecouckstraet al hun goederen. Zij machtigen hen 1 of 2 maanden gage te vorderen van de Admiraliteyt ter voldoening van hun schuld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 167/345
-----------
27/12/1649 - Crispijn Michiels van Geertruydenberch, matroos onder capteyn Flips Schooneman, op reis naar Brasylien verklaart schuldig te zijn aan Jan Jan, constapel onder dezelfde kapitein, de somma van 30 gulden t.z.v. kostgeld en geldlening. Hij machtigt hem en zijn vrouw Henrickge Aerts dit bedrag van de Admiraliteyt te vorderen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 183/375

Schot, Willem
Barent Hollaer, 40 jaar oud, wonende in Schiedam, verklaart op verzoek van Maerten Eeuwitss de Rues, schepen , dat toen hij met laatstgenoemde en Willem Schot, oud hoogen raet in Brasil, in de herberg het Vlies te Delft over de independenten of puriteynen in Engeland spraken, Maerten Eewitss de Rues vertelde dat hij in Lonnen gehoord had dat om het Heilig Avondmaal te vieren geen predicant nodig was bij de independenten, wat ook gezegd was door de independent sir Cornely, ridder . Maerten vertelde ook dat vrouwen daar preekten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.96, aktenummer/blz. 29/42

Schouten, Pouwels 
03/08/1649 - Claes Schoutens, wijnverlater, mede namens zijn broer Pouwels Schouten die op reis naar Brasyl is, ratificeert de verkoop van het huis te Buyren tegenover het kerckhoff dat zijn moeder Maria Pouwels, weduwe van Andries Schouten, heeft verkocht aan Gerrit Heuff vlg. contract d.d. 04/01/1639. Hij machtigt zijn moeder Maria Pouwels en zijn zuster Geertruyt Schoutens wonende te Buyren om deze zaak te regelen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.60, aktenummer/blz. 60/124

Schulperoort, Michiel Gijsbrechtsz
06/01/1631 - Dirck Govertsz Thoen stuyrman van de W.I.C., legt een verklaring af voor Deliaentgen Jacobsdr weduwe van Michiel Gijsbrechtsz Schulperoort, schipper. Schulperoort was schipper op het jacht Muyen en heeft op 13.02.1630 op schrift gesteld dat, indien hij voor Pharnambucco zou omkomen, hij aan de voorn. Thoen zijn kist en kleding naliet. Schulperoort is echter pas lange tijd daarna t.w. op 10.06.1630 in de baai van Capo St. Tubaroen in West Indie vermoord. Op grond hiervan heeft comparant het document verscheurd en de stukken aan voorn. Deliaentgen overgedragen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.85, aktenummer/blz. 107/215

Thoen, Dirck Govertsz
06/01/1631 - Dirck Govertsz Thoen stuyrman van de W.I.C., legt een verklaring af voor Deliaentgen Jacobsdr weduwe van Michiel Gijsbrechtsz Schulperoort, schipper. Schulperoort was schipper op het jacht Muyen en heeft op 13.02.1630 op schrift gesteld dat, indien hij voor Pharnambucco zou omkomen, hij aan de voorn. Thoen zijn kist en kleding naliet. Schulperoort is echter pas lange tijd daarna t.w. op 10.06.1630 in de baai van Capo St. Tubaroen in West Indie vermoord. Op grond hiervan heeft comparant het document verscheurd en de stukken aan voorn. Deliaentgen overgedragen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.85, aktenummer/blz. 107/215

Schut, Jan Lucasz
13/11/1649 - Catelijntge Jacobs, weduwe van capteyn Jan Lucasz Schut, machtigt haar neef Cornelis Ariens Waert wonende buiten St. Antonispoort van Amsterdam om van de Admiraliteyt te Amsterdam of van capteyn Schaeff, luitenant van haar man, te vorderen alle buitgelden waarop haar man recht heeft voor de verovering van het oorlogsschip St. Bartholomeeus in Brasylien bij welke slag haar man is gesneuveld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.210, aktenummer/blz. 138/286

Symonsz van Dordrecht, Symon
14/04/1643 - Hendrick Willemsz van der Graeff, handelend krachtens machtiging hem verleend door Symon Symonsz van Dordrecht uit Brasil opt Reciffo aldaar d.d. 25-09-1642 stelt in zijn plaats zijn broer Johan Willemsz van der Graeff coopman te 's-Hertogenbosch en Theunis Platenaer beurtschipper op Middelburch, samen met Jan van Heul, om van de West-Indische Compagnie te Middelburch in Zeelandt te vorderen een bedrag van 282 gulden 19 stuivers zijnde restant soldij van Jacob Struber, in zijn leven soldaet van Brasil onder capiteyn Robbert Harwijn, volgens rekening ondertekend door W.V. Gaesel en door Struber gelegateerd bij testament gemaakt op 23-05-1640 t.o.v. David de Bary, auditeur, aan Franchoys Pooghop ( alias Waeghop ) soldaet aangekomen met het schip West Wouderkerck, en door laatstgenoemde overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht bij akte d.d. 28-08-1642 t.o.v. Everard Manrique, notaris opt Reciff van Phernambuco in Brasil. Voorts een bedrag van 255 gulden 7 stuivers dat Hans Jurien van Hardersleven, adelborst uitgevaren met het schip Prins Hendrick, toekomt volgens rekening d.d. 03-09-1642 ondertekend door A. van Bullestrate en W.V. Gaesel en op 16-09-1642 eveneens overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 170, aktenummer/blz. 158/241

See, Jureaen Janss van der
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Segers, Cornelis
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Silvants, Huyr
03/04/1651 - Jan Nieuwenburch en Ruijsch de Bruijn, beiden vendrichs, vandaag teruggekomen uit Westindien met het schip de Eendracht, verklaren op verzoek van lieutenant Reijnt van Harke van hetzelfde schip, dat zij meermalen van hem hebben gehoord, dat Huyr Silvants, clercq van de rekenkamer op Reciff in Westindien, hem twee halve anckertjes met suiker had meegegeven voor rekening van ene Willem te Amsterdam en iemand uit Groeningen. Vandaag bleek dat de schipper en Leendert van der Marck, brouwer uit Delft, zeiden dat op alle goederen beslag was gelegd, zodat de suiker niet afgeleverd kon worden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 312, aktenummer/blz. 166/278

Sittert ( of Sijttert), Arien Jansz van 
15/08/1630 - Arien Jansz van Sittert of Sijttert, gediend hebbend als cocxmaet bij schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen op het schip Utrecht, machtigt Mayken Laurensdr, zijn vrouw, wonend op de Hoochstraet bij de Engelsse Kerck om zijn buitgeld te ontvangen als gevolg van de verovering van Farnebock.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 190, aktenummer/blz. 257/392

Sijmons, Abraham
13/06/1651 - Jan Cornelisz Krooswijck, brandewijnbrander, machtigt Willem Joppen Neuteboom, schipper, om 81 gulden 11 stuivers en 4 penningen volgens rekeningen voor geleverde brandewijnen te vorderen en te innen van Abraham Sijmons, die tegenwoordig verblijft in Westindien op 't Reciff.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 339, aktenummer/blz. 73/139

Symons, Dirck
23/06/1646 - Dirck Symons van Schiedam, varend als cock onder schipper Jan Poort naar Brasijl, bekent een schuld van 90 gld. te hebben aan Trijntge Wouters, weduwe van Arien Lodewijcx, straetmaker, ter zake van kostgeld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 208, aktenummer/blz. 15/17

Symonsz van Dordrecht, Symon
14/04/1643 - Hendrick Willemsz van der Graeff, handelend krachtens machtiging hem verleend door Symon Symonsz van Dordrecht uit Brasil opt Reciffo aldaar d.d. 25-09-1642 stelt in zijn plaats zijn broer Johan Willemsz van der Graeff coopman te 's-Hertogenbosch en Theunis Platenaer beurtschipper op Middelburch, samen met Jan van Heul, om van de West-Indische Compagnie te Middelburch in Zeelandt te vorderen een bedrag van 282 gulden 19 stuivers zijnde restant soldij van Jacob Struber, in zijn leven soldaet van Brasil onder capiteyn Robbert Harwijn, volgens rekening ondertekend door W.V. Gaesel en door Struber gelegateerd bij testament gemaakt op 23-05-1640 t.o.v. David de Bary, auditeur, aan Franchoys Pooghop ( alias Waeghop ) soldaet aangekomen met het schip West Wouderkerck, en door laatstgenoemde overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht bij akte d.d. 28-08-1642 t.o.v. Everard Manrique, notaris opt Reciff van Phernambuco in Brasil. Voorts een bedrag van 255 gulden 7 stuivers dat Hans Jurien van Hardersleven, adelborst uitgevaren met het schip Prins Hendrick, toekomt volgens rekening d.d. 03-09-1642 ondertekend door A. van Bullestrate en W.V. Gaesel en op 16-09-1642 eveneens overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 170, aktenummer/blz. 158/241

Slingerlandt, Bouwe Sibertsz van
21/12/1632 - Bouwe Sibertsz van Slingerlandt, quartiermeester op het Jacht Davidt van Dordrecht dat gaat varen naar Pharabock in WestindiŽ, en Claesken Mathijsdr, zijn aanstaande bruid, maken hun testament. Hij legateert aan wettelijke erfgenamen ieder 6 gulden en benoemt Claesken Mathijsdr tot erfgename, en bij vooroverlijden haar moeder Geertgen Ariensdr, weduwe van Mathijs Claesz. Zijn eigen ouders zijn overleden. Zij vermaakt hem 80 gulden en benoemt hem tot erfgenaam. Mocht de bruidegom op reis ziek worden, dan krijgt de maat die hem verzorgt 1 of 2 maanden gage. Zij beloven dit testament slechts met wederzijds goedvinden te veranderen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 185, aktenummer/blz. 75/88

Speulman, Jan Cornelissen
18/11/1624 - Op verzoek van Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Thomassen, matroos en seylmaecker van Jarmuyen, wordt een verklaring afgelegd door Aryen Aryensz, 22 jr., jonckgesel, matroos, en Ibel Janssen van Groeninghen, 24 jr., matroos, dat zij op het schip, genaamd de Eendracht onder commando van schipper Jan Cornelissen Speulman, met andere schepen zijn gevaren van Texel naar Brasilien; onder het eiland Ste. Vincent is het jacht van capiteyn N.N. Wiltschut, in de vloot opgenomen waarop genoemde Jan Thomassen diende. Op d.d. 9 mei verleden is de vloot, uitgezonderd N.N. van Dort, aangekomen in de Bahije de toto Los Santos. Enige dagen na de inname van de stad aldaar, is Thomassen op het jacht overleden en op een eilandje in de Bahije begraven; attestanten verklaren de man van requirante tijdens zijn ziekte bezocht en hem op het eiland te hebben zien begraven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 78, aktenummer/blz. 201/406

Stamet, Pieter
19/02/1655 - Pieter Stamet van St. Malo, soldaet, draagt aan Laurensz Laleman, soldaet, zijn vordering van 159 gulden over aan nog uit te betalen gage, verdiend op het Reciffo de Parnambucq, volgens de rekening van 27-01-1654, te innen bij de Staten Generaal of de Staten van Holland.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 228/372

Starreman, Jacob Franssen
25/01/1631 - Op verzoek van Jacob Franssen Starreman gediend hebbend als stuyrman op het jacht de Salm in dienst van de West Indische Compagnie te Dordrecht, verklaart Jan Cornelisz, oud 28 jaar, schipper op het schip de Overisel in dienst van de West Indische compagnie te Amsterdam, dat requirant op last van de Politicque Rade te Parnambucko op 01.10.1630 met hem attestant van daar is gezeild en in het Goereessegat is aangekomen op 29.12.1630. Voorts dat in de slag door attestant geleverd tussen 23 en 24.11.1630 tegen drie Duinkerker schepen ter hoogte van Pleymuyen en Vaelmuyen de kisten van requirant met al zijn stuurmansgereedschap en kleding geheel verloren zijn gegaan en tenslotte dat requirant zich in deze slag dapper heeft gedragen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 93, aktenummer/blz. 6/8

Stertemius, Enoch
Dec. 1623 - De Classis Walcheren van de Nederlandse Hervormde Kerk stelde reeds vroeg speciale gedeputeerden aan voor de verzorging der kerkelijke zaken in West-IndiŽ (waarmee in de eerste tijd voornamelijk BraziliŽ bedoeld werd). Bij deze akte benoemden zij ds. Enoch Stertemius te Middelburg tot predikant in West-IndiŽ en op de daarheen varende schepen. Ds. Stertemius was voorgedragen door Joos van der Hooge, burgemeester, en mr. Simon Schotte, secretaris van Middelburg, namens de Kamer Zeeland van de WIC.
Bron: Zeeuws Archief, Tentoonstelling Zeeland en de West, inv.nr. 11 (Archief Classis Walcheren, inv.nr 73 (stukken van de gedeputeerden uit de Classis Walcheren tot de West-Indische zaken, 1623-1641))
--------
1624 - Uittreksel uit de notulen van de Classis Zuid-Beveland, vermeldende dat Jacobus Dapper, predikant van de gereformeerde gemeenten te Ellewoutsdijk en Oudelande, zich bereid verklaard had, een jaar te dienen in de West (BraziliŽ) als opvolger van ds Enoch Sterthemius
Bron: ZeeuwArchief, Tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld, toegangsnummer 202.73, inv.nr. 97 (Bron: Archief Classis Walcheren Nederlandse Hervormde Kerk, inv.nr 73)

Stoop, Claes Cornelisz
09/11/1648 - Claes Cornelisz Stoop, j.g. onderstuurman Jaep Quaeckenstege, benoemt tot erfgename zijn moeder Neeltgen Ariensdr, en bij haar vooroverlijden Joosgen Cornelisdr, zijn zuster. Hij vaart met het schip de Eendracht naar Brasilien.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 82, aktenummer/blz. 108/367

Stort, Jacob Pietersz
11/05/1641 - Pieter de Mey, als superchergo thuisgekomen van Brasilien met het schip St. Jacob, waarop schipper was Jacob Pietersz Stort, machtigt Jan Bartelsz de jonge, coopman te Amsterdam, om bij de kamer der Westindische Compagnie aldaar alle maandgage te ontvangen die hij van hen tegoed heeft.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 329, aktenummer/blz. 169/362

Stout, Abraham Sijmons
04/01/1650 - Neeltge Ariens, vrouw van Abraham Sijmons Stout die op 't Reciff in Brasylien is, machtigt Teunis Jans Platenaer, veerschipper op Middelburch, om van de Westindische Compaignie te Middelburch uit de gage van Laurens Jans Calorn, vrijman op 't Reciff, te vorderen 9 pond 3 schellingen vlg. de overdracht van een vordering d.d. 04/09/1649 gedaan voor notaris Jan Pieters Geldorp alhier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 194/392

Strande ( of Strandt), Cornelis Lievensz van der
25/06/1631 - Cornelis Lievensz van der Strande of Strandt, die als busschieter met schipper Jacob Teunisz op het jacht 'De Goude Leeu' naar West-Indien vertrekt, machtigt zijn vrouw Maertge Jansdr, wonend alhier in 't Waterhontsteechge, om van de West-Indische Compagnie zijn buitgeld te ontvangen dat hem toekomt van de stad Fernebock die hij met schipper Claes Henricxz met het schip 'De Vos van Groeningen' heeft helpen veroveren en daarboven nog jaarlijks twee maanden gage.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 218/284

Struber, Jacob
14/04/1643 - Hendrick Willemsz van der Graeff, handelend krachtens machtiging hem verleend door Symon Symonsz van Dordrecht uit Brasil opt Reciffo aldaar d.d. 25-09-1642 stelt in zijn plaats zijn broer Johan Willemsz van der Graeff coopman te 's-Hertogenbosch en Theunis Platenaer beurtschipper op Middelburch, samen met Jan van Heul, om van de West-Indische Compagnie te Middelburch in Zeelandt te vorderen een bedrag van 282 gulden 19 stuivers zijnde restant soldij van Jacob Struber, in zijn leven soldaet van Brasil onder capiteyn Robbert Harwijn, volgens rekening ondertekend door W.V. Gaesel en door Struber gelegateerd bij testament gemaakt op 23-05-1640 t.o.v. David de Bary, auditeur, aan Franchoys Pooghop ( alias Waeghop ) soldaet aangekomen met het schip West Wouderkerck, en door laatstgenoemde overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht bij akte d.d. 28-08-1642 t.o.v. Everard Manrique, notaris opt Reciff van Phernambuco in Brasil. Voorts een bedrag van 255 gulden 7 stuivers dat Hans Jurien van Hardersleven, adelborst uitgevaren met het schip Prins Hendrick, toekomt volgens rekening d.d. 03-09-1642 ondertekend door A. van Bullestrate en W.V. Gaesel en op 16-09-1642 eveneens overgedragen aan Symon Symonsz van Dordrecht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 170, aktenummer/blz. 158/241

Tas, Jan Pieter
20/12/1649 - Jan Pieter Tas, seylmaker onder capteyn Pauwels van Kerckhoff, machtigt zijn vrouw Lijntge Claesdr om van de Admiraliteyt zijn gage voor z'n Brasylse reis te vorderen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 174/356

Thonisz, Cornelis
20/07/1649 - Frans Quabuyr, 44 jaar, Claes Cornelisz, 35 jaar, Willem Jeroensz, 20 jaar, Arien Jochemsz, 20 jaar, Ambrosius van Mechelen, 20 jaar, Willem Jansz, 43 jaar, Cornelis Thonisz, 18 jaar, allen bootsgesellen, gevaren hebbende en alhier gearriveerd met schipper Job Aertsz op het schip de Liefde, verklaren op verzoek van Dirck Harmansz, dat de laatste aug. j.l. als cock op genoemd schip is gevaren naar Phernambuco in Brasilien en vandaar naar de Cribus eylanden, en daarna naar Diepen in Franckrijck, waar zij hun lading tabacq enige maanden geleden hebben gelost. De schipper zond Dirck Harmansz van boord omdat hij van de tabak had genomen. NB: Willem Jansz tekent als Willem Muys.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 172, aktenummer/blz. 5/7

Thonisz, Jacob
19/04/1626 - Jacob Thonisz, j.g. als oppercuyper vertrekkend met het jacht David van Dordrecht naar Brasilien of West- IndiŽ, benoemt tot universele erfgen. zijn moeder Neeltgen Galeynsdr.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 156, aktenummer/blz. 49/103

Teunisz, Jacob
18/01/1631 - Tijs Fransz van Weert wonende alhier, varendeman, machtigt zijn vrouw Volcktge Henrickxdr wonende in de Raemstraet om van de West Indische Compagnie te Delft zijn buitgeld te ontvangen van 30 gld. per maand, dat hij verdiende met de verovering van de stad Farnebock toen hij als quartiermeester diende op het schip 'De Goude Leeu' onder schipper Jacob Teunisz.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 71/89
----------
25/06/1631 - Aelbert Gerritsz machtigt zijn oom en tante Pieter Pietersz Haechdoorn en Claesge Jansdr om van de West-Indische Compagnie te Delft zijn buitgeld in ontvangst te nemen die hij als busschieter verdiende bij de verovering van de stad van Farnebock met schipper Jacob Teunisz.
Van het buitgeld komt 80 gld. toe aan zijn oom en tante voor genoten kost en inwoning.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 217/283
-----------
25/06/1631 - Cornelis Lievensz van der Strande of Strandt, die als busschieter met schipper Jacob Teunisz op het jacht 'De Goude Leeu' naar West-Indien vertrekt, machtigt zijn vrouw Maertge Jansdr, wonend alhier in 't Waterhontsteechge, om van de West-Indische Compagnie zijn buitgeld te ontvangen dat hem toekomt van de stad Fernebock die hij met schipper Claes Henricxz met het schip 'De Vos van Groeningen' heeft helpen veroveren en daarboven nog jaarlijks twee maanden gage.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 218/284

Tobyasz, Arien
23/05/1640 - Op verzoek van Trijntgen Pieters vrouw van Dammis Gerritsz Cruyskerck, barbier of chirurgijn, in dienst van de West-Indische Compagnie, 3 1/2 jaar geleden uitgevaren met het schip het Wapen van Rotterdam naar West-Indie verklaren diens mede-schepelingen, Gijsbrecht Heynricksz, 31 jaar stuyrman,Symon Jansz, 36 jaar bottelier, Leendert Laurensz, 35 jaar schieman, Pieter Claessen 39 jaar kock, Arien Jansz Kruykman 26 jaar hoochbootsmansmaet, Arien Tobyasz 31 jaar quartiermeester, en Joris Poolvoet 28 jaar botteliersmaet, dat Jan Dircksen de Groot, sarjant, ook aan boord was, en na enige tijd te Resiff te zijn geweest, tijdens de belegering van de baai de Toto Les Sanctos zwaar gewond is geraakt en vlak daarna overleden; hij heeft genoemde Cruyskerck enige kledingstukken nagelaten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 33/51

Thoen, Dirck Govertsz
06/01/1631 - Dirck Govertsz Thoen stuyrman van de W.I.C., legt een verklaring af voor Deliaentgen Jacobsdr weduwe van Michiel Gijsbrechtsz Schulperoort, schipper. Schulperoort was schipper op het jacht Muyen en heeft op 13.02.1630 op schrift gesteld dat, indien hij voor Pharnambucco zou omkomen, hij aan de voorn. Thoen zijn kist en kleding naliet. Schulperoort is echter pas lange tijd daarna t.w. op 10.06.1630 in de baai van Capo St. Tubaroen in West Indie vermoord. Op grond hiervan heeft comparant het document verscheurd en de stukken aan voorn. Deliaentgen overgedragen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr.85, aktenummer/blz. 107/215

Tolck, Jan Pieterss
20/12/1630 - Jan Abramsz van Haerlem, die gediend heeft met schipper Jacob Pietersz Tolcq op het schip 't Jacht den Orangienboom,
machtigt Pieter Havens, schrijver van capiteyn Buys,om namens hem van de West-Indische Compagnie zijn buitgelden in ontvangst te nemen die hij verdiende bij de verovering van Fenabucq.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 137, aktenummer/blz. 233/335
------------------
13/06/1631 - Jan Ariensz van Delft, corporael bij capiteyn Jan Jorisz Munnick, machtigt Jacob Jacobsz, leydecker, en zijn vrouw Dirckge Teunisdr wonende in de Raemstraet om namens hem van de West-Indische Compagnie al zijn buitgeld ŗ 40 gld. per maand te ontvangen, dat hij verdiende bij de verovering van de stad van Farnebock met jacht 'De Orangienboom' met schipper Jacob Pietersz Tolck onder leiding van admirael Henrick Lonck.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 191, aktenummer/blz. 207/268
-------------------
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Touloop, Jacob Janssen (van)
09/06/1642 - Jacob Janssen (van) Touloop schipper, op het schip Jeems groot 100 lasten, mede als gemachtigde van Gerrit Smit coopman te Amsterdam, welke machtiging is gepasseerd voor Heynrick Wevering notaris Amsterdam, krijgt volmacht, verleend door Jacob Velthuysen bewinthebber van de West Indische Compagnie, en Adriaen van der Dussen bewinthebber van de W.I.C. Voor een reis naar Brasyl. De reis gaat vanaf de Mase naar Pleymyden-Engelant, waar Jan Martijn een credietbrief zal verstrekken op Terneuff voor een scheepslading vis met bestemming Pharnambucque-Brasyl. Voor de terugreis mag worden ingeladen 1hout, sout of toubacq ook mogen andere havens worden aangedaan met name St. Christoffel, met uitzondering van Carocao. Terneuff wordt ook geschreven als Terneuve (=Terreneuve?)
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 86, aktenummer/blz. 257/477

Thiel, Lambrecht Henricxz van 
10/01/1625 - Johan Walcker van Oxford in Engelant, wed., als bootsgezel aangenomen voor de reis naar Brasilien in West-IndiŽ met schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen, legateert aan:
- Evert Jansz, Engelsman, drapenier, 50 gld.,
- Joan Wing, predicant van de Engelse kerck te Vlissingen, 50 gld.,
- Joan Andriesz, Engelsman, laeckenbereyder, 50 gld.,
- Robert Fretten, Engelsman, 5 gld., en
- zijn broer Thomas Walcker eveneens 5 gld.
De rest van zijn na te laten goederen vermaakt hij aan de armen van de Engelsche kerck te Rotterdam en te Vlssingen, elk de helft.
Voorts vermaakt hij aan Everts Jansz nog een bedrag van 16 gld. indien deze het buitgeld dat comparant tegoed heeft van admirael Lambrecht Henricxz van Thiel, niet kan incasseren met de bepaling dat Evert Jansz alsdan aan Willem Hout, leertouwer een bedrag van 8 gld. zal betalen, welk bedrag testateur aan laatstgenoemde schuldig is.
In verband met bovenbedoelde buitgeld is Evert Jansz procuratie verleend bij akte gepasseerd t.o.v. notaris Huybrecht Balis.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 156, aktenummer/blz. 24/48

Thomassen, Jan
18/11/1624 - Op verzoek van Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Thomassen, matroos en seylmaecker van Jarmuyen, wordt een verklaring afgelegd door Aryen Aryensz, 22 jr., jonckgesel, matroos, en Ibel Janssen van Groeninghen, 24 jr., matroos, dat zij op het schip, genaamd de Eendracht onder commando van schipper Jan Cornelissen Speulman, met andere schepen zijn gevaren van Texel naar Brasilien; onder het eiland Ste. Vincent is het jacht van capiteyn N.N. Wiltschut, in de vloot opgenomen waarop genoemde Jan Thomassen diende. Op d.d. 9 mei verleden is de vloot, uitgezonderd N.N. van Dort, aangekomen in de Bahije de toto Los Santos. Enige dagen na de inname van de stad aldaar, is Thomassen op het jacht overleden en op een eilandje in de Bahije begraven; attestanten verklaren de man van requirante tijdens zijn ziekte bezocht en hem op het eiland te hebben zien begraven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 78, aktenummer/blz. 201/406

Thonisz., Abraham
Abraham Thonisz., schipper, wonende binnen Schiedam, compareerde 10 juli 1648, en legde mede een verklaring af betrekkelijk 27 rollen tabak uit BraziliŽ gehaald door schipper Arien Jacobsz. Muts, zie aldaar.
Bron: Gemeentearchief Schiedam, O.N.A. inv.nr. 770, blz. 41

Tijenhoven, Jan
04/08/1640 - Willem Phillips, van Engelant, machtigt Margriet Demierob, wettige vrouw van Margen Joons, wonend in de Boogaertstraet, om in zijn naam van de Heeren bewinthebberen van de Westindise compagnie te Delft, te ontvangen 100 gulden die hem toekomen van Jan Tijenhoven van Wormen, overleden te Lantcastel in Brasilien, in dienst van de Westindise compagnie, volgens testament van 23 juli j.l. die hij aan de Westindise camer te Delft heeft overgeleverd.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 200, aktenummer/blz. 251/366

Vallans, Guilliam
24/05/1655 - Guilliam Vallans van Champange, soldaet, bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Laurens Laleman, soldaet, voor kost en inwoning en kleding. Hij machtigt Laleman en diens vrouw Maddelena Belangh om dit bedrag te innen bij de Westindische Compagnie, waar hij dit bedrag tegoed heeft uit zijn dienst als soldaet in Brasil, volgens zijn afscheid in Amsterdam 12-05-1655.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 230, aktenummer/blz. 273/452

Veen, Jan Cornelisz van
03/07/1632 - Jacobo Lansbergio, doctor in de medecijnen, en Steven van Wassenburch, chirurgijn, leggen op verzoek van Jan Cornelisz van Veen, derde stierman of waak op het schip De Maecht van Dordrecht een verklaring af. Van Veen is in dienst van de Westindische Compagnie in 1631 uitgevaren vanuit het Goereeschegat en thuisgekomen uit Phernambuco met het schip 't Wapen van Delff. Steven verklaart dat Jan van Veen tijdens een gevecht met de Spaensche Vlote gewond is geraakt. Hij verzoekt de kamer Dordrecht de dokterskosten te betalen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 164, aktenummer/blz. 93/140

Verhouven, Nicolaes
08/08/1634 - Teodor Melsen, Engelsman, die als adelborst op het schip Dordrecht onder kapitein Nicolaes Verhouven naar Brasil of West-IndiŽ zal varen, benoemt tot erfgenamen Thomas Janson en Lijsbeth Jansdr, zijn ouders, wonend te Delft. NB: Hij tekent als Thedor Maddison.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 129, aktenummer/blz. 91/282

Verschuiere, Sijmon Daniels
04/12/1648 - Sijmon Daniels Verschuiere, gewezen sergiant bij de West Indische compagnie, onder de oversten-lieutenant Garsman, in Bresilien, machtigt Andries Ketelaer om zijn gage op te eisen en van Eduard Brant 150 gulden, die deze hem schuldig is volgens de obligatie, berustend onder Harman Hagenent.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 336, aktenummer/blz. 329/825

Verwee, Janneken
08/01/1643 - Dirck Mathijsz, soldaat in de compagnie van colonel Crommel te Utrecht, getrouwd met Anneken Willemsdr, eerder weduwe van Willem Wildouff, machtigt Stijntge Willems, zij nicht wonend op de Schiedamsendijck om in zijn naam bij de bewindhebbers van de W.I.C. alhier een bedrag van 110 gulden te innen van de rekening van Cornelis Willemsz van Montfoort, voorzoon van zijn vrouw. Tevens compareerde Janneken Verwee, wonende opt Reciff in Brasijle om als gemachtigde namens Cornelis Willemsz van Montfoort de rest van het bedrag, (ruim 219 gulden) te innen. Het totaal bedrag was via een machtiging op 9 juni 1642 gepasseerd bij notaris Jan van Casteel in Recif.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 204, aktenummer/blz. 111/160

Vinceret ( of Vicerete), Charel
18/12/1649 - Jan van Hogeveen van Brouckkercke, Guilliaem of Guiliame de Greeff van Bruyssel en Charel Vinceret of Vicerete van Bergen Heenegauw, jongesellen, matrozen onder capteyn Plips Schooneman die op reis gaan naar Brasylien, vermaken aan Andries Daniels, spijckermaker en zijn vrouw Passchijna Croye wonende in de Pannecouckstraet al hun goederen. Zij machtigen hen 1 of 2 maanden gage te vorderen van de Admiraliteyt ter voldoening van hun schuld.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 210, aktenummer/blz. 167/345

Vissch, Johan de
30/08/1640 - Op verzoek van Adreaen Jacobsz Musch, schipper op het schip Prins Heynrick, wonend te Schiedam, wordt een verklaring afgelegd door Jacob Willemsz, 37 jaar vaendraeger van London onder commando van capiteyn Robbert, liggend op het fort Pariba en Coenraedt Hemelrijck, 38 jaar, sarjant,van Mechelen, onder commando van capiteyn Charles van Dijck, liggend te Moerbeecq, dat zij evenals vele andere soldaten waaronder: Robbert Blanche, luytenant, en Johan de Vissch, vaendraeger, d.d. 7 mei j.l. in het schip van genoemde Musch gekomen zijn, liggend voor Resiff en tot de aankomst in juli te Schiedam, aan boord zijn gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 47/75

Vijch, Dirck
21/11/1647 - Cornelis Jacobs, gereed om met het gaillioot van schipper Dirck Vijch naar Bresijll te varen, machtigt zijn moeder Crijntge Fransdr. en de moeder van zijn eerste vrouw Grietge Engels om zijn gage te innen als zijn voorkind Aeltge Cornelisdr. niet bij zijn vrouw kan blijven, maar elders verzorgd moet worden.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 266, aktenummer/blz. 1/1
-----------
08/12/1647 - Claes Huybertsz van Rotterdam, 17 jaar, die als matroos onder commandeur Dirck Vijgh naar Brasyl gaat, benoemt zijn moeder Beatris Jansdr, nu vrouw van Tomas Campeljoen, wonend alhier in de Pannecouckstraet, of bij haar vooroverlijden zijn zuster Susanneken Huybertsdr tot universeel erfgename.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 63/113
-----------
10/12/1647 - Jan Denijsz Pael, matroos bij commandeur Dirck Vijgh, die naar Brasyl gaat, legateert in geval van zijn overlijden gedurende zijn voorgenomen reis naar Brasyl al zijn na te laten gage aan zijn vader Denijs Jansz Pael.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 66/118

Vijve, Jan Abrahamsz van
05/10/1639 - Op verzoek van de Bewinthebbers van de West Indische Compagnie worden vragen beantwoord door Robbert Gerritsen kock geweest bij schipper Jan Abrahamsz van Vijve op het schip Den Tijger op de reis naar Angola en Pieter Willemsz Gent eveneens cock op het voorn. schip, Franck Claessen geweest bottelier en Govert Cornelisz van Breda geweest constapel. Voorn. schipper Abrahamsz zou aan een constapel van het schip Den Pelgrom leggende op 't Reciff oliphantstanden verkocht hebben. Verder zou hij aan schipper Cloottendrajer van Hoorn Brasilienhout en aan de schipper van de Keyserinne pijppen en suycker geleverd hebben, en tabakspijpen hebben verkocht te Berrer Grando Van de Prinse zijn twee cassen gelicht waarvan een gemerckt als nr. 13.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 94, aktenummer/blz. 284/477

Wachteloo, Christianus
Brief van de kerkeraad van Amsterdam over problemen met het getuigschrift van Christianus Wachteloo, voormalig predikant in BraziliŽ, 1637
Bron: Groninger Archieven, Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951, toegangsnummer 692, inv.nr. 187

Walcker, Johan
10/01/1625 - Johan Walcker van Oxford in Engelant, wed., als bootsgezel aangenomen voor de reis naar Brasilien in West-IndiŽ met schipper Cornelis Claesz 't Melckmeysgen, legateert aan:
- Evert Jansz, Engelsman, drapenier, 50 gld.,
- Joan Wing, predicant van de Engelse kerck te Vlissingen, 50 gld.,
- Joan Andriesz, Engelsman, laeckenbereyder, 50 gld.,
- Robert Fretten, Engelsman, 5 gld., en
- zijn broer Thomas Walcker eveneens 5 gld.
De rest van zijn na te laten goederen vermaakt hij aan de armen van de Engelsche kerck te Rotterdam en te Vlssingen, elk de helft.
Voorts vermaakt hij aan Everts Jansz nog een bedrag van 16 gld. indien deze het buitgeld dat comparant tegoed heeft van admirael Lambrecht Henricxz van Thiel, niet kan incasseren met de bepaling dat Evert Jansz alsdan aan Willem Hout, leertouwer een bedrag van 8 gld. zal betalen, welk bedrag testateur aan laatstgenoemde schuldig is.
In verband met bovenbedoelde buitgeld is Evert Jansz procuratie verleend bij akte gepasseerd t.o.v. notaris Huybrecht Balis.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 156, aktenummer/blz. 24/48

Walings, Pieter
05/03/1628 - Jan Florissen, als onder-timmerman gediend hebbend op het schip de Tijger, met schipper Pieter Walings, en nu gearriveerd uit West IndiŽn van de kust van Brasilien, machtigt zijn moeder Willemptgen Jacobsdr, om het buitgeld te innen van de West Indische Compagnie.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 163, aktenummer/blz. 8/10
---------
24/02/1628 - Andries Claesz, als bootsgesel gediend hebbend op het schip de Tijger met schipper Pieter Walingh en nu hier aangekomen uit West-IndiŽ van de kust van Brasilie, machtigt zijn stiefmoeder Joosge Fransdr het beuytgeld te innen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 163, aktenummer/blz. 6/8
--------
23/07/1630 - Jan Gerritsz Jaepval gevaren hebbend als schiemansmaet, 24 jr, verklaart, op verzoek van Jacob Janssen Kuyff, dat zij d.d. 14/10/1627 met 2 jachten van de West Indische Compagnie, in opdracht van schipper Pieter Walingsen op de reede in de baai van Trison aan land gingen om een verversing te halen bij negers of Brasilianen, door Portegesen werden achtervolgd waarbij Kuyff zwaar gewond raakte, en 33 maanden in Pariba in Brasilien gevangen heeft gezeten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 108, aktenummer/blz. 23/39

Walthouwer van Lindou, Jurjen
25-4-1655/1656 - 971 Akte van overdracht, gepasseerd voor notaris Walterus Rietraet te 's-Gravenhage, door Jurjen Walthouwer van Lindou "om lansmissaet in Brasil gedient hebbende", ten behoeve van Josue le Marche, van een afrekening van eerstgenoemde, groot 342 guldens, 7 stuivers.
Bron: Gemeentearchief Den Haag, Waals-hervormde gemeente te 's-Gravenhage en Voorburg, toegangsnummer 0241-01, inv.nr. 971

Warnsinck, Albert
18/09/1652 - Dirck Verhaven, Dirck Burghvliet en Gerrebrant Prins, machtigen Hendrick Hamel, coopman te Amsterdam om uit hun naam en namens crediteuren van wijlen Albert Warnsinck, te vorderen van Gilles Croll (gehuwd met de weduwe Warnsinck) om alle goederen die daar van deze Warnsinck berusten, ter verkoop naar Amsterdam te sturen om een schuld van 1.083 gulden te delgen wegens aan Warnsinck geleverde koopmanschappen door Cornelis Jansz Speelman** cq bij Crol te vorderen van hetgeen al verkocht is.
Dirk Verhaven is getrouwd met Maertge Jans (Speelman), terwijl Dirck Burghvliet voogd is van Pieter Speelman, en Gerrebrant Prins voogd is over Cornelis Jansz Speelman; allen kinderen van Jan Cornelisz Speelman. Wijlen Albert Warnsinck is overleden in Brasiel (Brazilie).
NB:** Waarschijnlijk wordt hier bedoeld Jan Cornelisz Speelman.(GAR).
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 274, aktenummer/blz. 146/243
-------------
18/09/1652 - Dirck Verhaven, Dirck Burghvliet en Gerrebrant Prins, machtigen Hendrick Hamel, coopman te Amsterdam om uit hun naam en namens crediteuren van wijlen Albert Warnsinck, te vorderen van Gilles Crol (gehuwd met de weduwe Warnsinck) om alle goederen die daar van deze Warnsinck berusten, ter verkoop naar Amsterdam te sturen om een schuld van 1.083 gulden te delven wegens aan Warnsinck geleverde koopmanschappen door Cornelis Jansz Speelman** cq bij Crol te vorderen van hetgeen al verkocht is.
Dirk Verhaven is getrouwd met Maertge Jans (Speelman), terwijl Dirck Burghvliet voogd is van Pieter Speelman, en Gerrebrant Prins voogd is over Cornelis Jansz Speelman; allen kinderen van Jan Cornelisz Speelman. Wijlen Albert Warnsinck is overleden in Brasiel (Brazilie).
NB:** Waarschijnlijk wordt hier bedoeld Jan Cornelisz Speelman.(GAR).
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 313, aktenummer/blz. 150/250

Wattsen, Ritchard
17/02/1641 - Ritchard Wattsen, 33 jr. dienend als sargiant onder capitein Alsle en Jan Bantvoort, dienend als soldaet onder capitein Hommewat, 32 jr., beiden in garnizoen te Schiedam, leggen een verklaring af op verzoek van Harman Jorisz van Halteren.
Zij verklaren dat zij allen in mei 1640 op het Recieff in Brasil zijn geweest, waar zij het testament hebben gezien van Jan Maertijns van Barchier, die in Westindien is overleden. In dit testament vermaakt Maertijns aan Jan Bantvoort 100 gulden, aan een waert in Amsterdam die sargiant is geweest jaarlijks 2 maanden gage, aan de huysarmen van Amsterdam 100 gulden. De rest van zijn gage vermaakt hij aan Harman Jorisz. Dit testament is hem door Duynkerckers afhandig gemaakt. N.B.: Bantvoort tekent met John Bamford.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 201, aktenummer/blz. 197/262

Wesselsz , Teunis
28/06/1637 - Teunis Wesselsz bekent over de aanschaf van een uitrusting voor zijn reis naar Brasil, 150 car. gld. schuldig te zij aan zijn broer Jan Wesselsz van Ruynen en draagt hem een vordering van 111 gld. over van 2.4.1635 t.l.v. de West-Indische Compagnie te Amsterdam om aldaar te innen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 135, aktenummer/blz. 196/267

Wiel, Aldert Arienss van der
30/11/1639 - Aldert Arienss van der Wiel, varent gesel, die met het schip Prins Hendrick naar Bresil gaat, benoemt zijn moeder Aechjen Aldersdr tot zijn erfgenaam.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 327, aktenummer/blz. 304/677
-----------
15/10/1649 - Allert Adriaens van de Wiel, schipper op het schip 'den Engel', en Andries Ketelaer, coopman op hetzelfde schip, verklaren op verzoek van Jacob Symons van Venroy c.s. dat zij in de haven van Reciff bij Fernabucque van Adriaen van Duynen 6 kisten suiker hebben ingenomen, die zij gelost hebben in 't Westindische huys van de Westindische Compagnie. Zij hebben gezien dat de naam van genoemde Van Duynen in de lijst van suyckeren en andere koopmanschappen, gescheept in genoemd schip, voor kwam.

Willemsz, Jacob
30/08/1640 - Op verzoek van Adreaen Jacobsz Musch, schipper op het schip Prins Heynrick, wonend te Schiedam, wordt een verklaring afgelegd door Jacob Willemsz, 37 jaar vaendraeger van London onder commando van capiteyn Robbert, liggend op het fort Pariba en Coenraedt Hemelrijck, 38 jaar, sarjant,van Mechelen, onder commando van capiteyn Charles van Dijck, liggend te Moerbeecq, dat zij evenals vele andere soldaten waaronder: Robbert Blanche, luytenant, en Johan de Vissch, vaendraeger, d.d. 7 mei j.l. in het schip van genoemde Musch gekomen zijn, liggend voor Resiff en tot de aankomst in juli te Schiedam, aan boord zijn gebleven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 95, aktenummer/blz. 47/75

Willemsz, Willeboort
11/12/1635 - Christiaen Pietersz, opperstierman 32 jaar, Willeboort Willemsz, onderstierman 34 jaar, Jan Claesz, hoochbootsman 31 jaar, Aelbert Gerritsz 31 jaar, Cornelis Bartholomeeusz, 29 jaar en Crijn Pietersz 23 jaar, kwartiermeesters allen gevaren hebbend voor de West-Indische Compagnie, leggen een verklaring af op verzoek van hun schipper Pieter Cornelisz Doncker. Zij zijn uit Brasilien met het schip 'den Gouden Leeuw' met schipper Pieter Cornelisz Doncker van Gorinchem gekomen op rekening van de voorn. compagnie, kamer Delft. Zij kwamen voor het Goereesche Gat en omdat geen piloots uit de Mase of het voorn. Gat kwamen zijn zij op eigen gelegenheid het Goereesche Gat binnengelopen.
In Brasilien aan het Reciff werd op last van admirael Lichthardt uit het jacht 'de Camphaen' van Amsterdam met schipper Jan Beyert, die doodgeschoten was in Porto Calvo, een kist suiker overgenomen. Daar was ook Jan Vos, schipper van het jacht 'Phernambuc'. Hij heeft voor de Vlaemsche Eilanden de suiker overgenomen. De kisten waren in bezit van de schipper en hun coopman Jan Pietersz van Emmerich. Tenslotte wordt nog genoemd commissaris Carpentier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 167, aktenummer/blz. 89/159

Wiltschut (kapitein)
18/11/1624 - Op verzoek van Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Thomassen, matroos en seylmaecker van Jarmuyen, wordt een verklaring afgelegd door Aryen Aryensz, 22 jr., jonckgesel, matroos, en Ibel Janssen van Groeninghen, 24 jr., matroos, dat zij op het schip, genaamd de Eendracht onder commando van schipper Jan Cornelissen Speulman, met andere schepen zijn gevaren van Texel naar Brasilien; onder het eiland Ste. Vincent is het jacht van capiteyn N.N. Wiltschut, in de vloot opgenomen waarop genoemde Jan Thomassen diende. Op d.d. 9 mei verleden is de vloot, uitgezonderd N.N. van Dort, aangekomen in de Bahije de toto Los Santos. Enige dagen na de inname van de stad aldaar, is Thomassen op het jacht overleden en op een eilandje in de Bahije begraven; attestanten verklaren de man van requirante tijdens zijn ziekte bezocht en hem op het eiland te hebben zien begraven.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 78, aktenummer/blz. 201/406

Wiltschut, Willem Cornelisz
20/07/1645 - Willem Cornelisz Wiltschut, jonggezel van Dordrecht vertrekkend naar Angola en Brasilien als quartiermeester in dienst van de West-Indische Compagnie op het schip 't Huis te Merwe, waarop schipper is Barent Nanningsz, benoemt tot universeel erfgename zijn moeder Aeltgen Crijnen, weduwe van Cornelis Willemsz Wiltschut, vader van comparant.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 159, aktenummer/blz. 108/282

Wit, Franchis
15/11/1647 - Franchis Wit, Engelsman van Liuw, matroos bij capiteyn Joost van Colster, jonggeselle, legateert als hij tijdens zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn na te laten gage en goederen aan Jan Hellichdach, zijn slaapbaas, wonend alhier, en zijn vrouw Lijsbet Pietersdr, wonend alhier.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 41/83

Wit, Witte Wittenss de (Witte Corneliss de Witte)
14/11/1647 - Matheus de Man van Vlaenderen, matroos bij admirael De With, vermaakt als hij op zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn nagelaten goederen aan Pietertge Jansdr en haar man Pieter Jansz, schrijver aan de Hooftpoort.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 40/82
------------
16/11/1647 - Jan Penningh van Carin in Schotlant, matroos bij admirael De With, jonggeselle, vermaakt als hij tijdens zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn na te laten gage en goederen aan zijn slaapbaas Jacob Randel en zijn vrouw Janneken Pietersdr, wonend alhier in de Varckesteech.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 42/84
-------------
23/11/1647 - Jan Gerritsz van Lieuwaerden, matroos bij admirael Witte Cornelisz de With, die naar Brasyl gaat, en zijn vrouw Maria Willemsdr van Noort, wonend alhier, benoemen elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam. NB: Maria Willemsdr van Noort tekent als Maria Wylems van der Nordt.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 48/92
--------------
24/11/1647 - Jacob Kers, Schots jongman, matroos bij admirael De Wit, legateert als hij tijdens zijn voorgenomen reis naar Brasyl komt te overlijden al zijn gage en goederen aan Willem Smit, operman, en zijn vrouw Catelijn Kers, zijn neef en nicht.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 49/93
---------------
06/12/1647 - Job Cornelisz Rees, secretaris bij admirael Witte Cornelisz de With, die naar Brasyl gaat, bekent 409 gld. schuldig te zijn aan zijn schoonzuster Hadewij Jacobsdr. Tot zekerheid van terugbetaling draagt hij aan haar al zijn huisraad over.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 209, aktenummer/blz. 57/105
--------------
16/12/1647 - Jan Gerritss Hetseroy, 34 jaar, collecteur en medestander van de impost van het bestiael, en Jan Arentss van Haghen, 36 jaar, die collecteur van de accijs van het bestiael is geweest, verklaren op verzoek van Abraham Teerling en Jan DaniŽlsen van Spijck, medestanders van de impost van het bestiael in Dordrecht, dat over alle beesten, die geslacht en naar Brasil of West-IndiŽn gezonden worden, impost en accijs wordt betaald. Dit is volgens Hetseroy ook gedaan door admirael Witte Wittenss de Wit en zijn capiteyns, die nu naar BrasiliŽn op weg zijn.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 141/228
--------------
19/05/1650 - Jan Jansz Quack 44 jr., luytenant bij Admirael De Wit, Jan Jansz 46 jr., constapel en Lambert Jansz 35 jr., constapel, verklaren op verzoek van Jasper Aertsz, cajuytwachter, dat hij in Brasilien op het schip van admiraal De Wit is gevallen en zodanig gewond raakte dat de chirurgijn het nodig achtte dat hij naar Holland moest om daar behandeld te worden. De admiraal heeft hem met het schip 't Wapen van Dordrecht naar huis gezonden. 
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 211, aktenummer/blz. 47/99
-------------
24/08/1650 - Jop Corneliss Rues, 48 jaar, secretaris van Witte Corneliss de Witte, gewezen admirael van de Vloot van Sekours, die naar Brasyl is gezonden, en nu vice admirael is van Holland en West Vrieslant, Pieter Gerritss Kort, 41 jaar, schipper, Willem Adreaensen, 40 jaar, stuyrman, Jureaen Janss van der See, 28 jaar, hoochbootsman, DaniŽl Heynrickss, 36 jaar, constapel, Jan Pieterss Tolck, 50 jaar, oppertimmerman, en Cornelis Segers, 56 jaar, corporael, worden op verzoek van de vice admirael voornoemd ondervraagd. Zij zijn kerstmis 1647 uit het Goereese gat met het schip Brederode naar BrasiliŽn vertrokken. In oktober 1646 is er in Pariba door scheepstimmerluyden en schippers van de West-Indise Compagnie worm in de huid van het schip geconstateerd, waardoor zij 3 maanden niet konden varen. Zij worden o.a. ondervraagd over de vracht, een magazijn van de W.I.C. het plan om Angola te ontzetten, een engels schip, een portugese oostindiŽnvaerder, en de aankoop van voedsel in Brasyl. Als plaatsen worden Reciff, Torre en de Bahye Totos Les Sanctos genoemd.Verder wordt de zoon van admirael Houttebeen genoemd, die schipper van de W.I.C. was. Bij terugkomst in april 1650 zijn zij ondervraagd over de toestand van het schip en of er opdracht door de heren Raden van de Admiraliteyt was gegeven het schip naar Hellevoetsluys te halen.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 96, aktenummer/blz. 218/354

Wijntgers, Balthasar
06/02/1636 - NN. de Reus, als gemachtigde van Balthasar Wijntgers, raedt in Brazyl, man van zijn zuster Barbera de Rues, eerder weduwe van Jacob de Rues, verzoekt de notaris Weyntgen Jacobsdr en Maerten Euwoutsz de Rues, moeder en broer van genoemde Jacob de Rues, te manen de 1000 gld te betalen, vermaakt volgens diens testament gepasseerd op het schip Erasmus te Brazil d.d. 04-03-1635.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.nr. 99, aktenummer/blz. 77/150

 


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net