De bevolking van Edegem in 1693

Dit door Rik Bruloot geschreven artikel verscheen in "De Zonneblusser",
editie juli-sep 1993, het tijdschrift van de Kring voor Heemkunde Edegem.


In naleving van een plakkaat van 7 november 1693 werd door het dorpsbestuur van Edegem een negentien bladzijden tellend document opgesteld. Dit werd ondertekend op 7 december 1693 door Paulus Pletinckx, pastoor van Edegem, Jan Jos De Bruyn, drossaard van Canticrode, Reginaldus Nijs, secretaris, Adriaan Verbist, Jan Wijckmans, Adriaan Aerts, schepenen en Antonius Huysmans, borge-, meester. In dit dokument tekenden zij alle inwoners van Edegem op en verklaren daarbij dat Edegem 566 inwoners telt, namelijk 94 mannen, 97 vrouwen, 41 knechten, 53 meiden en 281 kinderen.

Hierna volgt de transcribtie van de namen van de inwoners en geven wij tevens enkele bijkomende toelichtingen [HdW: bijkomende toelichtingen springen in en zijn cursief in navy-blauw weergegeven].

 

Ierst heer pastoir paulus pletinx
Catarina Bauwdewijns, sijn maerte
thomas Jacobs, sijnen knecht
Den heere Cappellaen Geerinx

Paulus Pletinckx, geboren te Brussel ca. 1659, pastoor te Edegem sinds 10 juni 1692.
Aegidius Geerincx was kapelaan te Edegem sinds 1666.

Adriaen Verbist, schepene
Anna Vandenbosch, sijn vrouw
Clara & Joanna Van Maldere, sijn dochters
peeter Van Schevensteen, knecht
Jan dierickx, knecht

Adriaan Verbist huwde te Edegem met Anna van den Bosch op 31 mei 1672. Anna van den Bosch was de weduwe van de op 15 februari 1672 overleden Jeronimus van Malder.
Clara van Malder werd op 30 juni 1662 en Joanna van Malder op 10 juli 1668 geboren.

Jan Wijckmans, schepene
Catarina Mortelmans, vrouw
Jan & Cornelis, sijn sonen
Anna & Maria, sijn dochters
Lucas schillemans, knecht
Jan Thuijs, knecht
petronella struys,sijn maerte

Joannes Wijckmans huwde.te Edegem op 19 januari 1672 met Catharina Mortelmans. Zijn kinderen werden geboren: Jan op 8 maart 1677, Cornelis op 13 november 1689, Anna op 29 oktober 1673 en Maria op 19 mei 1686.

Adriaen Vanden Aerts, schepene
Anna Van schevelstijn, vrouw
Anna, Joanna & Elisabeth, sijn drij dochters
Jan & peeter Aerts, sonen
gulliam Vanden brande, knecht
Maria Verhagen, Maria Rompaij, twee meijsen

Adrianus Aerts werd geboren op 28 oktober 1653, als zoon van Alexander Aerts en Elisabeth Bostraten. Hij huwde op 20 februari 1678 met Joanna van Schevensteen, geboren op 21 februari 1658, dochter van Joannes Schevensteen en Joanna De Roeij. Anna Aerts werd op 6 juli 1681 geboren, Joanna op 1 augustus 1683, Elisabeth op 21 juli 1686, Joannes Franciscus op 4 maart 1689 en Petrus op 27 september 1691.

Jan Verrept, dorpmeester
Elisabeth someres, sijn vrouw
Jan Rompaij, voorsoon
Elisabeth & Barbara Rompaij, 2 dochters
Jan Ruijsch, knecht

Joannes Verrept was gehuwd met Elisabeth Somers op 22 augustus 1682. Zij was de weduwe van Nicolaus Rompaeij, die overleden was op 24 december 1681 en waarmede zij gehuwd was op 13 juli 1667. Jan Rompaij werd geboren op 2 januari 1676, Elisabeth op 28 november 1669 en Barbara op 22 januari 1674.

Antoni Huijsmans, dorpmeester
Elisabeth de Laet, sijn vrouwe
Elisabeth & Catarina Huijsmans, sijn dochters
peeter Bistmans, knecht
peeter Verhoeven, knecht
Joanna Gijselaers, maerte
Anna Aerts, maerte

Elisabeth Huijsmans werd op 22 november 1689 en Catharina op 1 mei 1693 geboren.

Jan pooters
Jacquemina Van Cauwenbergh, sijn vrouw
Carel, Cornelis & philips pooters, dry sonen
Joanna pooters, maerte

Jan Pooters was herbergier van de Kroon. Zijn zoon Joannes Carolus werd op 17 september 1673 geboren, Cornelius op 25 januari 1676 en Philippus op 7 april 1682.

Mr Jan Bal, custos
Judith peeters, sijn huijsvrouw
Maria Struijff, sijn maerte
Jacobus bal, sijn neffken

Jan Bal koster sinds 2 mei 1675 te Edegem werd geboren te Wilrijk.

Adriaen Huijbrechts
Anna pot, sijn huijsvrouw
Catharina & Maria, 2 dochters
Adriaen Huijbrecgt, sijnen sone

Adrianus Huijbrechts huwde met Anna Pot op 6 juli 1769. Hun dochter Maria werd op 25 oktober 1672 en hun zoon Adrianus op 8 juli 1685 geboren.

peeter thuijs
Cathartina Thijs, sijn vrouw
gommerijn dierx, sijn dochter
Cornelis thuijs, sijnen sone
Elisabeth thuijs, sijn dochter

Petrus Thuijs huwde met Catharina Thijs op 22 februari 1678. Zij was de weduwe van Adrianus Dierckx, waarmede zij gehuwd was op 31 juli 1663 en die overleden was op 19 oktober 1677.
Gommara Dierckx werd geboren op 10 januari 1667, Cornelius Thuijs op 27 mei 1684 en Elisabeth Thuijs op 21 oktober1687.

Gommar Ceulemans
Catharina Lanckpaep, sijn vrouw
Christiaen, Cornelis, Dielis & peeter Ceulemans, sonen

Gommarus Ceulemans huwde op 15 juni 1684 met Catharina Lanckpaep. Christiaen werd geboren op 30 november 1687, Cornelius op 30 oktober 1689, Egidius op 23 februari 1691 en Petrus op 22 januari 1693. Deze laatste overleed op 16 december 1693, enkele dagen na het opmaken van deze telling.

Tanneken Bovijns, weduwe thuijs
Anna thuijs, haar dochter
Adriaen Vanden bosch
Maria Verhoeven, sijn vrouw
Jan Vanden bosch, sijnen sone
Elissabeth Verhoeven, hun meijsen

Joannes van den Bosch werd op 19 oktober 1671 geboren.

Cortnelis de schutter
Joanna Van Robbroeck, sijn vrouwe
Elisabeth Gijs, sijn maerte
Gommar de Wever
Catharina Wegh, sijn vrouwe
Adriaen de Ridder, mede pachter
Cornelis de Clijn, knecht
gulliam de Winter, knecht
Magdaleen keersmaekers, mijsen
Anna Moeijns, meijsen

Gommarus de wever was gehuwd op 9 oktober 1681 met Catharina Wegge, nadat hij op 20 april 1681 weduwnaar was geworden van Barbara de Wever, waarmede hij gehuwd was op 26 juli 1658.

Jan Stuijck, in de swaen
Elisabeth Van Linden, sijn vrouwe
Catlijn Thuijs, sijn moeder
carel de grooff, leerjongen
Elisabeth wachters, maerte
peeter, Jan, Carel, sijn drij sonen

Joannes Stuijck was geboren te Edegem op 10 oktober 1655 als zoon van Adrianus Stuijck en Catharina Thuijs, zij waren gehuwd op 23 augustus 1655. Petrus Stuijck werd geboren op 21 maart 1686, Joannes Jacobus op 18 april 1689 en Carolus op 17 maart 1693.

Adriaen Cools
Elisabeth Van Camp, sijn huijsvrouw
peeter ende Jacques, hun sonen

Adrianus Cools was gehuwd op 9 mei 1649 met Elisabeth van Camp. Hun zoon Jacobus werd geboren op 27 januari 1669.

peeter hellemans
Maria Van Camp, sijn vrouwe
Jan & Marcus de Laet, sijn voorsonen
Anna de Laet voordochter
peeter hellemans, sijnen sone

Petrus Hellemans huwde op 23 februari 1683 met Maria van Camp, weduwe van Petrus de Laet, die overleed op 23 oktober 1682 en waarmede zij gehuwd was op 17 augustus 1676. Marcus de Laet werd geboren op 30 november 1676, Anna Maria op 20 oktober 1678 en Joannes Paulus op 6 juli 1681. Zijn zoon Petrus Hellemans werd geboren op 19 maart 1691.

Adriaen Voet, weduwer
peeter Voet, sijnen sone
Maria, sijn dochter

Adrianus Voet was weduwenaar van Maria Selleslach, die overleed op 7 mei 1693. Hun dochter Maria werd geboren op 11 november 1666.

Marten Vander Aa
Catarina hellemans sijn vrouw
Jan & gommer Vander Aa, hun sonen
Anna, Maria & Magdalena, hun dochters
Joanna frans, arm kint

Martinus Van der Raey huwde op 29 januari 1670 met Catharina Hellemans.

Michiel Van Altenaecken
Anna Jacobs, sijn vrouwe
Jan, Michiel, peeter, drij sonen
Catarina & Jacquemijer Van altenaeken, hun dochters

Joannes Philippus Van Altenaken werd geboren op 19 april 1684, Michael op 13 maart 1688, Petrus op 30 november 1691, Catharina op 12 april 1682 en Jacoba op 13 november 1691.

Joanna Van Croijen, weduwe gillis Voet
Jaspar, Jan, peeter Voet, haer sonen
Maria & Elisabeth, 2 dochters

Gaspar Voet werd geboren op 21 januari 1676, Joannes op 30 december1684, Petrus op 25 juli 1688, Maria op 27 juni 1680 en Elisabeth op 10 oktober 1691.

Sebastiaen Verbeecq
Anna & Elisabeth, 2 dochters
Sebastiaen & Jaspar Verbeecq, sijn 2 sonen

Jan de Roij
Elisabeth schillemans, sijn vrouw
Cornelis, peeter & Jan, drij sonen
Catarina, Magdalena & Anna, sijn drij dochters

Petrus De Roij werd geboren op 31 juli 1684, Joannes op 22 juni 1693, Catharina op 28 februari 1683, Maria Magdalena op 23 oktober 1687 en Anna op 26 april 1690.

Cornelis Cools
Anna Vergauts, sijn huijsvrouwe
melsen, Cornelius & peeter Cools, drij sonen
Joanna, hun dochter

Cornelius Cools huwde met Anna Vergouts op 21 juni 1679. Melchior Cools werd geboren op 28 oktober 1683, Cornelius op 31 maart 1686, Petrus op 6 januari 1688 en Joanna op 30 oktober 1681.

Cornelius Van Ishoven
Cornelius, sijnen sone
Sibilla Van Ishoven, sijn dochter

Cornelius Van Nissenhoven huwde met Gertrudis Vellemans op 1 juni 1660. Gertrudis overleed op 23 oktober 1669. Cornelius hertrouwde op 1 februari 1670 met Catharina Gevaerts, die overleed op 14 mei 1681. Zijn zoon Cornelius werd op 23 november 1677 geboren.

Gulliam Ronge
Joanna Vanden berge, sijn vrouw
gulliam, sijnen sone
thomas Ronge, daer hij grootvader aff is
Magdalena hermans, meijsen

Zoon Guilielmus werd op 26 maart 1673 geboren.

Niclaes de groff
Elisabeth Lenaerts, sijn vrouw
Joachim & peeter, sijn 2 sonen
Jacquemijn & catlijn, 2 dochters
Maria de groff, sijn meijsen
Elisabeth biscops
Gillis Van Reeth, haeren neve

Nicolaus de Grooff huwde op 4 april 1680 met Elisabeth Lenaerts. Joachim werd op 14 februari1683 geboren, Petrus op 22 mei 1686, Jacoba op 26 januari 1681 en Catharina op 24 juni 1688.
Elisabeth Biscops was op 4 juli 1658 met Adrianus Vervaken gehuwd.

peeter Van Schil
maria biscops, sijn huijsvrouw
Jan Bapta, Alexander, Andries, Christiaen Van schevelstijn, sijn voorsonen
Anna & maria Van schevelstijn, 2 voordochters

Petrus van Schil huwde op 26 december 1691 met Maria Biscop. Deze was weduwe geworden op 16 juli 1691 van Joannes van Schevensteen, waarmede zij gehuwd was op 14 juli 1665. Joannes van Schevensteen was geboren op 25 januari 1670, Alexander op 24 september 1676, Andreas op 24 september 1679, Christianus op 25 december 1687, Anna op 4 mei 1666 en Maria op 2 februari 1685.

Jan Brox
Maria de Weyrt, sijn huijsvrouw
francois & Adtiaen, 2 sonen
Elisabeth brox, de dochter
Catarina Verbist & barbara Raijmaeckers, 2 meijsens
thomas Verlinden & Adriaen segers, 2 knechten

Joannes Broeckx was gehuwd op 4 januari 1685 met Maria De Weert. Joannes Franciscus werd op 5 juni 1688 geboren, Elisabeth op 27 september 1689 en Adrianus op 18 juli 1692.

peeter Bal
Anna parqui, sijn vrouw
gillis Bal, sijnen sone

Op 29 mei 1683 huwde Petrus Bal met Anna Parki, hun zoon Egidius werd op 3 december 1690 geboren.

Adriaen de Bie
Elisabeth wegge, sijn huijsvrouwe

Jan de weert
Elisabeth de Bie, sijn vrouwe
peeter, Jan, Adriaen, Cornelis, Jacobus, melchior, Lansloijt, michiel & carel, hun negen sonen
Anna & Elisabeth, sijn dochters
tanneken nagels, meijssen

Jan de Weert was eigenaar van de Grote Buizegemhoeve. Hij was gehuwd op 18 juni 1665 met Elisabeth de Bie. Petrus de Weert werd geboren op 23 augustus 1670, Joannes op 7 juni 1672, Adrianus op 20 juli 1675, Cornelius op 10 oktober 1677, Jacobus op 13 november 1679, Melchior op 7 januari 1682, Lancelotus op 6 maart 1684, Michael op 19 november 1683, Joannes Carolus op 15 oktober 1692.en Elisabeth op 3 september 1689.

Andries Liekens
Cornelia Lanckpaep, huijsvrouwe
niclaes, sijnen sone
magdalena, sijn dochter
gulliam keersmakers, arm kint
Elisabeth Lieckens, arm kint nicht

Andries Liekens was Heilig-Geestmeester. Hij was gehuwd op 3 juli 1661 met Elisabeth van Horck, die overleed op 20 december 1677. Nicolaus werd geboren op 30 december 1668 en Magdalena op 14 september 1670. Hij hertrouwde op 5 maart 1678 met Cornelia Lanckpaep.

Cortnelius de Cock
Maria Claes, sijn vrouw
Adriaen, Jan & Cornelis de Cock, sijn drij sonen

Cornelius De Cock huwde op 14 juli 1672 met Maria Claes nadat hij op 1 april 1671 weduwnaar was geworden van Laurentia Bodtselaers. Adriaan was geboren op 19 januari 1671, Joannes op 30 augustus 1679 en Cornelius op 13 januari 1683.

Jan hermans
Catarina de molder, vrouw
peeter Jacobs, voorsone

Jan Hermans was op 13 mei 1692 gehuwd met Catharina de Meulder, zij was de weduwe van Petrus Jacobs, die overleed op 8 februari 1692 en waarmede zij getrouwd was op 19 augustus 1670. Haar zoon Petrus Jacobs werd op 22 december 1678 geboren.

Adriaen de herde
Cornelia Stuijck, sijn vrouw
Jan de herde, sijnen sone
Catharina & Anna de herde, hun dochters

Adrianus de Herde huwde op 3 juli 1683 met Cornelia Stuijck. Joannes Paulus werd geboren op 21 september 1687, Catharina op 9 oktober 1685 en Anna op 21 januari 1691.

Cornelius thuijs
Elisabeth Dilis, huijsvrouw
peeter, geeraart, cornelis & Adriaen, hun sonen
Elisabeth, maria & catharina thuijs, sijn dochters

Cornelius Thuijs huwde op 15 april 1674 met Catharina de Cleijn, die overleed op 2 november 1679. Hij hertrouwde met Elisabeth Dieles. Petrus werd geboren op 2 maart 1681, Gerardus op 24 oktober 1683, Cornelius op 20 mei 1686, Adrianus op 14 januari 1691 en Elisabeth op 6 juli 1676.

Gulliam Van berckelaer
Joanna Jacobs, sijn vrouwe
Catharina Van horck, voordochter
petronella & maria Berckelaer, 2 dochters

Guilielmus van Berkelaer huwde op 10 mei 1689 met Joanna Jacobs. Petronella van Berckelaer werd geboren op 24 februari 1690 en Maria op 3 februari 1692.

peeter Van Camp
magdalena Geuns, sijn vrouw
Jan Van Camp, sijnen sone
Joanna & magdalena, sijn 2 dochters
francois boelekens, knecht
Elisabeth de Ridder, maerte

Joanna van Camp werd geboren op 30 december 1687 en Magdalena op 31 oktober 1689.

Jan Dijnkens
barbara pooters, sijn vrouwe
peeter, Adriaen & Jan Van put, drij voorsone
Anna, Catharina & Elisabeth Van put, 3 dochters

Joannes Deijntiens huwde met Barbara Pooters op 25 september 1692. Zij was weduwe van Petrus van Put, die overleed op 1 juli 1692 en waarmede zij gehuwd was op 24 januari 1670. Petrus van Put werd geboren op 6 december 1681, Adrianus op 5 april 1684, Joannes op 15 februari 1687, Anna op 12 juni 1676, Catharina op 27 januari 1680 en Elisabeth op 12 oktober 1690.

Laurijs de Vosch
Anna de herde, sijn vrouwe
Jan op de beecq, knecht
martijnken de Roij, maerte
peeter Vermaldere
Catarina Van bosch, sijn vrouw
Adriana Vermaldere, dochter
twee voocht kinders, Jan dispartijn & truijcken Van herck

Petrus van Malder huwde op 10 mei 1670 Catharina Van den Bosch. Hun dochter Adriana van Malder werd op 19 mei 1672 geboren.

Gommar Naulaets
Anna Voet, sijn vrouwe
Jan, Carel, adriaen & Jaspar, sonen

Gommarus Naulaerts huwde op 3 juni 1683 met Anna Voet. Joannes Naulaerts werd op 23 januari 1686 geboren, Carolus op 14 september 1688, Adrianus op 13 oktober 1690 en Gaspar op 13 september 1693.

Adriaen Vellemans
maria Vellemans, sijn suster
Jan hendrix
Joanna Vanden Eijnde, sijn vrouwe
peeter, sijnen sone
maria Vanden Eijnde, meijsen

Joannes Hendrickx huwde op 23 maart 1692 met Joanna van den Eijnde. Hun zoon Petrus werd op 20 mei 1693 geboren.

Goris der kinderen
Elisabeth nijs, sijn vrouwe
Jan & laurijs, 2 kinderen
Catarina, een dochter
michiel hermans, knecht
Adriana hellemans, maerte

Gregorius de Kinder huwde op 12 augustus 1687 Elisabeth Nijs. Joannes Baptista werd op 1 augustus 1688 geboren, Laurentius op 8 maart 1690 en Catharina op 6 april 1692.

Adriaen Vanden bosch
maria Vanden perre, sijn vrouw
Cornelis Vanden bosch, den sone
Elisabeth, barbara, Anna & maria Vanden bosch, sijn 4 dochters

Anna van den Bosch werd op 30 november 1690 geboren en Maria op 21 mei 1693.

peeter de schutter
Elisabeth de groff, sijn vrouw
Anna de Laet & Elisabeth de schutter sijn dochters
Jan Van Camp, Jan thuijs & Jan boen, drij knechten
Elisabeth stuijck, adriana Van Rumst, sijn 2 meijsens

Petrus de Schutter huwde op 1 april 1679 Elisabeth De Grooff, die weduwe was geworden op 22 juli 1678 van Adrianus de Laet. Anna de Laet werd geboren op 15 september 1678 en Elisabeth de Schutter op 27 december 1682.

De weduwe heijns
melchior Vanden bosch haeren sone
peeter Vanden bosch, anderen sone
barbara, maria & magdalena heijns, haere drij dochters

Magdalena Pooters huwde op 26 juni 1663 Joannes van den Bosch, die overleed op 18 juli 1677. Zij hertrouwde met Martinus van Loock op 14 december 1677, die overleed op 17 juli 1678. Zij huwde voor een derde maal op 4 april 1679 met Petrus Heijns, die overleed op 13 januari 1684. Melchior van den Bosch werd geboren op 26 januari 1667, Petrus van den Bosch op 27 mei 1673, Maria Hens op 15 oktober 1680 en Magdalena Hens op 23 juli 1682.

marten Van Camp
maria Verbeecq, sijn vrouw
maria pot, sijn dochter

Maria Verbeeck huwde op 18 juni 1672 Petrus Pot, die overleed op 14 september 1676. Zij hertrouwde met Martinus van Camp op 16 juni 1683. Haar dochter Maria Pot werd op 2 februari 1673 geboren.

peeter nijs
Catarina biscop, sijn vrouwe
Anna Liekens, sijn meijsen
Alexander & peeter nijs, sijn sonen

Petrus Nijs was herbergier in Den Hert. Hij huwde op 13 juli 1660 Catharina Biscops. Alexander Nijs werd geboren op 14 juli 1669 en Petrus Nijs op 20 augustus 1673.

Jan Schoeters
petronella Van dapel, sijn vrouwe
Cortnelis Van Camp, sone
Anna Van Camp, dochter

Petronella van Dapel huwde op 9 maart 1690 met Joannes Schoeters, nadat zij op 14 november 1689 weduwe was geworden van Adrianus van Camp, waarmede zij gehuwd was op 23 mei 1666.

Lansloijt Boijnants
maria Ruijsch, sijn vrouwe
Jan de Laet, schoonsoon
Joanna boijnants, sijn vrouwe
Jan Boinant, kint daer hij oom aff is
Anna & maria de Laet, kinderen
Adriaen maes, knecht
Joanna thijs, meijsen

Lanslotus Boijnants was kerkmeester. Hij huwde op 1 februari 1663 met Maria Ruysch.
Joannes de Laet huwde op 20 december 1687 met Joanna Boijnants, die op 18 oktober 1666 geboren was. Anna Catharina de Laet werd op 16 november 1693 en Maria Petronella op 3 juni 1691 geboren.

Jan dierix
Catarina Vermeiren, sijn vrouw
Gommerijna Dierickx, sijn dochter
magdalena neffs, sijn moeder

Joannes Dierckx huwde op 7 maart 1675 met Catharina Vermeer. Gommara Dierckx werd op 2 februari 1676 geboren.

Niclaes pooters
magdalena Lanckpaep, sijn vrouw
peeter, Jan & michiel pooters, sijn sonen
Elisabeth & catarina, sijn dochters
Anna pooters, meijsen

Nicolaus Pooters huwde op 30 november 1681 met Magdalena Langpaep. Petrus Pooters werd op 29 augustus 1682, Joannes op 24 januari 1689, Michael op 11 oktober 1692, Elisabeth 5 april 1684 en Catharina op 2 februari 1686 geboren.

-------------------------------------

Jan Coijns
clara de Leur, sijn vrouw
Elisabeth & catharina, sijn dochters

Gulliam van Camp
Catarina paradaems, sijn vrouw
geeraert, sijne sone
Adriaen Van Camp, knecht
Anna & Elisabeth, sijn dochters
Jacobus ... voosterkint van Antwerpen

Guilielmus van Camp huwde op 11 januari 1650 met Catharina Paredaems. Gerardus van Camp werd op 9 oktober 1650, Anna op 12 maart 1654 en Elisabeth op 5 februari 1664 geboren.

peeter Vande Velde
Catharina Verbeecq, sijn vrouw
Cornelis & frans, sijne sonen
Jacquemijn, sijn dochter

Petrus van den Velde huwde op 17 juni 1664 met Catharina Verbeeck. Cornelius van de Velde werd op 17 mei 1673, Franciscus op 4 december 1675 en Jacoba op 6 februari 1678 geboren.

peeter Vanden Bempden
Catarina Biscops, sijne huijsvrouwe
peeter, Cornelis, Jan ende Jacob, sijn vier sonen
Elisabeth & Anna, sijn 2 dochters
Jan ... & adriaen Vande Velde, sijn knechts
Joanna Van Walen, sijn meijsen

Zoon Petrus Van den Bemde werd op 9 december 1673, Cornelius op 17 april 1677, Joannes Baptista Cornelius op 11 juni 1679, Jacobus op 20 september 1683, Elisabeth op 31 augustus 1675 en Anna op 10 september 1687 geboren.

Cornelis Van Camp
maria keersmaeckers, sijn vrouw
Adriaen & Cornelis Van Camp met gommar segers, sijn drij sonen
maria & Elisabeth Van Camp, sijn 2 dochters

Adriaen Lanckpaep
Elisabeth de Ridder, sijn vrouwe
philips, melsen & Jan Van Hauten, sijn drij voorsonen
Elisabeth & maria Lanckpaep, sijn dochters
Catarina de molder & catarina Embrechts, sijn 2 meijsen

Philippus van Houdt overleed op 27 december 1680, zijn weduwe Elisabeth de Ridder hertrouwde op 2 maart 1681 met Adrianus Lanckpaep. Zoon Philippus werd op 15 augustus 1672, Melchior op 28 december 1679 en Joannes op 22 juni 1669 geboren. Haar dochter Elisabeth Langpaep werd op 4 juni 1682 en Maria op 14 mei 1684 geboren.

Maria maes, weduwe Vanden berge
Jan Vanden berge, haeren autsten soon
maria Vanden berge, de dochter
Jan schillemans, laurijs stockmans, lansloijt Van Wijngaert, knechten
Catarina bal, haet meijsen

Joannes van den Berghen overleed op 11 maart 1691. Haar zoon Joannes Philippus van den Berghe werd op 19 juli 1671 en haar dochter Maria van den Berghe op 3 april 1674 geboren.

Gulliam schoeters
Christina de backer, sijn vrouw
Corinelis schoeters, den sone
Anna, de dochter
Anna bogmans, sijn moeder
Joanna Vellemans, die van de armen daer wort besteet

Guilielmus Schoeters werd op 16 oktober 1660 geboren als zoon van Judocus Schoeters, die overleed op 7 maart 1689. Hij huwde met Christina de Backer op 5 september 1684. Cornelius Schoeters werd geboren op 7 juli 1686 en Anna op 11 mei 1692.

Adriaen Verhoeven
Cornelis Lanckpaep, sijn vrouw
Jan & Christiaen Verhoeven, kinders
Elisabeth, Anna & Cornelia, sijn dochters
niclaus Lanckpaep, knecht
clara Verhoeven, meijsen

Adrianus Verhoeven huwde op 28 februari 1677 met Cornelia Langhpaep. Joannes werd op 14 december 1682. Christianus op 31 augustus 1685, Elisabeth op 21 september 1687, Anna op 6 maart 1690 en Cornelia op 19 april 1692 geboren.

peeter pooters
Elisabeth de Ridder, sijn vrouw
Jan pooters, sone
Anna & Catarina, sijn dochters
Jan Van Roijsbroeck, knecht
Jan Verrept, kint van den armen
maria Van Camp, meijsen

peeter Van Rompaij
Anna Vanden bempden, sijn huijsvrouw
peeter & Jan biscop, voorsonen
Anna & Catarina biscops, voordochters
frans Lauwers, knecht
barbara mast, meijsen

Petrus van Rompaij, kerkmeester, was op 14 februari 1685 gehuwd met Anna van den Bemde, die weduwe was van Alexander Biscops, ( 23 juli 1683). Alexander Biscops en Anna van den Bemden huwden op 28 juni 1659. Petrus Biscops werd op 1 maart 1664, Joannes op 10 februari 1666, Anna op 12 mei 1678 en Catharina op 7 juli 1680 geboren.

peeter Van Camp
Anna de groff, sijn vrouw
een kint Jan Van Camp
hendrick Vermijlen, knecht
Sander pooters, knecht
petronella Aerts, meijsen
maria weris, meijsen

Joannes Franciscus van Camp werd op 31 mei 1692 geboren.

Jan stuijck op de Jesuite hoeve
Elisabeth gerardi, sijn huijsvrouwe
Jan baptista stuijck, sijnen sone
Elisabeth & maria, sijn dochters
michiel lanckpaep, knecht

Joannes Baptista Stuijck werd op 19 oktober 1684, Elisabeth op 28 oktober 1689 en Maria Catharina op 15 augustus 1692 geboren.

Jan op de beecq
Elisabeth segers, sijn vrouw
Sander Verbeecq, sijnen sone
Anna & petronella, sijn dochters

Joannes op de Beeck huwde Elisabeth Seghers op 3 juli 1669. Alexander op de Beeck werd op 17 november 1678, Anna op 20 april 1675 en Petronella op 8 oktober 1682 geboren.

Antoni fabri
catarina pot, sijn vrouw
Anna fabri, de dochter
Jan, Antoni & peeter fabri, 3 sonen

Antonius Fabri huwde op 23 februari 1683 met Catharina Pot. Anna werd op 11.januari 1684, Joannes op 5 september 1686, Antonius op 28 juli 1689 en Petrus op 6 februari 1692 geboren.

Adriaen berckelaer
Anna Eliaerts, sijn vrouw
merten, peeter, Jan, francois, michiel, Cornelis & Carel, sijn seven sonen
maria, Elisabeth, Anna, 3 dochters

Adrianus Van Berckelaer huwde op 28 oktober 1665 met Anna Eliaerts. Petrus werd op 1 juni 1671, Cornelius op 26 december 1684, Carolus Adrianus op 5 juni 1687 en Elisabeth op 1 september 1672 geboren.

Jan Aerts
Joanna pen, sijn vrouwe
adriaen Aerts, sone
Joanna Aerts, dochter
maria pen, sijn vrouwen suster
Innocent

Joannes Aerts huwde op 19 juni 1674 met Joanna Pen. Adrianus Aerts werd op 3 december 1688 en Joanna op 21 novenber 1686 geboren.

Elisabeth hellemans, weduwe Jans lanckpaep
Jan lanckpaep, haeren sone
Anna Verhoeven, sijn vrouwe
Christiaen, peeter & francois, 3 sonen
Aert Vanden brande, voorsone
Christiaen lancpaep, sijnen sone
Catarina, sijn dochter
maria Verlinden, meijsen

Elisabeth Hellemans huwde met Joannes Lanckpaep op 31 januari 1655. Joannes Lanckpaep, haar zoon, werd op 5 januari 1659, Christianus op 2 augustus 1663, Petrus op 14 september 1665 en Franciscus op 29 september 1673 geboren. Joannes Lanckpaep huwde op 27 april 1689 met Anna Verhoeven, weduwe van Arnoldus van den Branden, die overleed op 15 februari 1684. Haar eerste huwelijk werd op 18 oktober 1681 aangegaan. Aertus van Brande werd op 6 september 1682 geboren. Christiaenus Lanckpaep werd op 18 maart 1690 en Catharina op 29 januari 1692 geboren.

Baltasar Guens
Catarina lanckpaep, sijn vrouw
maria & Catarina hellemans, voordochters
peeter, Jan, Gulliam, Cornelis, Christiaen & adriaen, ses sonen voorkinderen
Anna Van Immerseel, de dochter

Catharina Lanckpaep huwde op 2 september 1665 met Arnoldus Hellemans, die overleed op 18 mei 1671. Maria Hellemans werd op 23 mei 1666 en Catharina op 20 januari 1669 geboren. Catharina Lanckpaep hertrouwde op 2 oktober 1672 met Cornelius van Immerseel, die overleed op 24 mei 1687. Petrus van Immerseel werd op 27 september 1673, Joannes op 12 april 1675, Guilielmus op 20 april 1678, Cornelius op 30 maart 1680, Christianus op 23 augustus 1682 en Adrianus op 12 april 1684 geboren. Catharina Lanckpaep hertrouwde op 6 juli 1688 met Balthasar Geuens.

Jan Pot
Adriaen bal, vrouw
Joanna pot, de dochter

Joanna Maria Pot werd geboren op 15 maart 1674.

Carel Van laken
cornelia lauwers, vrouw
Andries Van laken, sone
Anna Van laken, de dochter

Andreas van Laken werd op 23 november 1688 en Anna op 11 mei 1693geboren.

Jan de herde
adriana Van Esbeen, vrouwe
peeter Dom, voorsone
catarina Dom, voordochter
sebastiaen de hert, sone
Jan de herde, sone
Gili,s de herde, sone

Adriana van Hesbeen werd op 16 mei 1682 weduwe van Gommarus Dom. Petrus Gummarus Dom werd op 24 oktober 1682 en Catharina op 20 januari 1680. Adriana van Hesbeen hertrouwde op 13 januari 1683 met Joannes de Herde. Sebastianus werd geboren op 28 december 1685, Joannes op 23 februari 1688 en Egidius op 31 januari 1691.

Francois de Cock smit
Jacquemijn Van altenaken, vrouw
Jan, michiel & francois, sijne sonen
Catarina de Cock, sijn dochter

Franciscus de Cock huwde op 4 november 1665 met Jacoba van Altena. Joannes werd op 1 maart 1671, Michael op 15 januari 1673, Franciscus op 29 april 1682 en Catharina op 27 november 1666 geboren.

Adriaen de molder
maria pot, vrouw
Eli,sabeth bernauts, sijn moeder
Jan, Adriaen, thomas & Cornelis, sijn 4 sonen
maria, sijn dochter

Elisabeth Bervoets werd weduwe op 8 februari 1663 van Joannes de Molder waarmede zij gehuwd was op 1 juli 1640. Haar zoon Adrianus, geboren op 8 november 1651, huwde op 20 juli 1675 met Maria Pot. Joannes werd op 7 juni 1676, Adrianus op 19 augustus 1684, Tomas op 19 december 1686, Cornelius op 15 augustus 1691 en Maria op 8 maart 1682 geboren.

Jan stuijck begijne lant
Elisabeth smits, sijn vrouw
Catarina stuijck, sijn dochter
noch een kint maria snoeck dat van de armen om niet was gehauden

Catharina Stuijck werd geboren op 18 juni 1673.

Melchior de molder
margiet de Ridder, sijn vrouw
thomas, sijnen sone
Joanna, maria, Elisabeth, 3 dochters
noch een atm voesterkint met naam Elisabeth Lanckpaep

Melchior de Molder huwde op 1 juli 1668 met Margareta de Ridder. Tomas werd op 15 september 1675, Joanna op 8 maart 1681, Maria op 22 februari 1685 en Elisabeth op 12 juli 1688 geboren.

Gilis Verhoeven
Elisabeth biscops, vrouw
Catharina, hun kint
Catarina Verhoeven, sijn suster
maria Biscops, meijsen
merten tielens, knecht

Egidius Verhoeven huwde op 7 april 1692 met Elisabeth Biscops. Hun kind Catharina werd op 20 augustus 1693 geboren.

Jaspar Van schor voster
Anna Wagemans, vrouw
Jan tijs, voorsone
Joanna, Catarina, Elisabeth & Clara Van schor, sijn dochters

Gaspar van Schoor huwde op 15 juli 1651 met Magdalena Teijs, ( 21 oktober 1678). Hij hertrouwde met Anna Wagemans, de weduwe van Petrus Teijs. Joanna Van Schoor werd op14 december 1687, Catharina op 11 juli 1683, Elisabeth op 5 maart 1690 en Clara op 12 augustus 1685 geboren.

Adriaen Vande Velde
maria de backer, sijn vrouw
merten, Joannes, adriaen, peeter, sijn sonen
Anna & Maria, 2 dochters

Adrianus van de Velde huwde op 14 februari 1675 met Maria De Backer. Martinus werd op 8 februari 1670, Joannes op 1 maart 1681, Adrianus op 5 januari 1683, Petrus op 13 april 1687, Anna op 15 oktober 1675 en Maria op 20 november 1684 geboren.

Jan Van Loij
Joanna Van Camp, sijn vrouw
Jan, sijnen sone
Elisabeth & maria, 2 dochters

Joannes van Loij huwde op 27 juli 1683 met Joanna van Camp. Hun zoon Joannes werd op 25 december 1684 geboren, Elisabeth op 16 december 1687 en Maria op 26 september 1691.

Adriaen pooters
Catarina Van soom, sijn vrouw
Jan & peeter, sonen
Anna, sijn dochter

Adrianus Pooters huwde op 6 mei 1674 met Catharina Neefs, die overleed op 30 mei 1689. Hij hertrouwde op 30 mei 1690 met Catarina Struijff, die overleed op 4 november 1690. Hij hertrouwde voor een derde maal op 7 april 1691 met Catharina van Zoom. Joannes werd op 2 januari 1679, Petrus op 27 februari 1692 en Anna op 8 maart 1681 geboren.

Floris Vanden Branden
maria thijs, sijn vrouw
Joanna de Ridder, arm kint

Floris van den Branden huwde op 24 januari 1687 met Maria Thijs uit Antwerpen.

Lansloijt strobbaerts
Catarina Coijns, sijn vrouw
petronella strobbaerts, sijn nichte

Petronella Strobbaerts werd geboren op 13 december 1678 als dochter van Sebastianus Strobbaerts en Catharina Coens.

Jan gevaerts, voster
Joanna seliaerts, sijn vrouwe
peeter & niclaes, sonen

Petrus werd geboren op 6 maart 1679 en Nicolaus op 16 september 1675.
Joanna pot & Cornelia pot, dochters. Zij waren de dochters van Petrus Pot en Elisabeth Palmans, die overleed op 13 mei 1671. Joanna werd op 25 november 1640 en Cornelia op 6 januari 1651 geboren.

Adriaen stuijck, int sterfthuijs van Christiaen lanckpaep
barbara Voet, sijn bruijt
Elisabeth Ceulemans, kint

Christianus Lanckpaep was overleden op 25 november 1693. Adrianus Stuijck en Barbara Voet hadden ondertrouw gedaan op 5 december 1693 en zouden huwen op 17 december 1693.

De weduwe frans neffs wort gehauden vanden armen
met drij kinderen die den armen van alles onderhauden

Anna Van den Eijnde was op 27 mei 1664 gehuwd met Franciscus Neefs, die overleed op 6 december 1689.

Catarina Van altenaken, weduwe perckmans

Catharina van Altenaken was op 1 juli 1684 gehuwd met Joannes Perckmans, die overleed op 8 november 1691.

 

De geboorten, huwelijken en overlijdens waarvan de data zijn vermeld vonden allen plaats in Edegem.

Rik Bruloot Ir.

 

Bronnen:


| gegevens overgetypt door Pierre Hens |
| tot html-pagina bewerkt door Herman de Wit, op 24 augustus 1999 met toestemming van de auteur online gebracht |

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net t.b.v. Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ