Taxaties voor het gerecht van De Haar 1707...1802

R.A Utrecht, dorpsgerecht De Haar/Haarzuilens (R 49), inv.nr 712

Transcriptie van Mark Glissenaar


07.09.1707.

Verzoeker: De erfgenamen van mevrouw Verstaten zaliger.
Vier morgen land, gelegen in de Lage Haar, gebruijkt wordende door Jan Tonisz de Hit, op 800 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Jan Tonisz de Hit.
Folio: 1.

 

 

25.09.1709.

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Johan Philip van Stembor, in sijn leven capitain van een compagnie voetknegten.

 1. De riddermatigheijt van den Huijse De Haar, op 2500 gulden, dus voor 1/7 part 357-2-14.
 2. Het Huijs De Haar, met stallinge, bak- en brouwhuijs, hoven, vischerijen, plantagien, boomgaerden en vrijthoff, groot 't samen 5« morgen, op 3000 gulden, voor 1/7 part 428-11-7.
 3. De ambagtsheerlickheijt De Haar met de agterleenen, op 2000 gulden, 1/7 part 285-14-4.
 4. Den tiend ond De Haar, genaemt het Haerveltseblok, op 800 gulden, 1/7 part 114-5-12.
 5. Tins en erfpagten aan selven Huijse dependerende, op 300 gulden 1/7 part 42-17-2.
 6. De wint van de Haare Coornmolen, op 600 gulden, 1/7 part 85-14-4.
 7. De helfte van seekere huijsinge en 8 morgen lant, bestaande in omtrent 2 morgen bouwlant, 4 morgen weijlant en 2 morgen hoijlant, gelegen in de Lage Haar, steckende uijt den Dijksloot van Laag Nieuwcop zuijdwaerts op tot aen 't lant van de Heer Lievendaal, gebruijkt wordende bij Gijsbert Jansz Veen (in ieder geval die laatste 2 morgen), waarvan de wederhelfte competeert de erfgenamen van Gijsbert van Bijlevelt, op 800 gulden, 1/7 part 114-5-12.
 8. Een huijs en hofstede met 8 morgen weij- en hoijlant, gelegen in de Lage Haar, streckende uijt den Dijksloot van Laag Nieuwcop zuijdwaards op, op 1600 gulden, 1/7 part 228-11-8.
 9. Twee campen weijlant, genaemt het Ossenlant, gelegen achter 't Huijs De Haar, groot 8 morgen, op 1250 gulden, 1/7 part 178-11-7.
 10. Een camp van 5 morgen weijlant, met twee henniptuijntjes daar inne, gelegen 't eijnden De Haar, op 750 gulden, 1/7 part 107-2-14.
 11. Vier morgen weijlant, genaemt het Ossenlant, gelegen achter 't Huijs De Haar, op 600 gulden, 1/7 part 85-14-4.
 12. Een hofstede, bergen, schuer, boomgaert, met 12 morgen bouwlant daar 't huijs op staet, waarvan ontrent 2 morgen bouw- off boomgaertlant, ende de vordere 10 morgen weijlant, gelegen aan de oostzijde van 't huijs De Haar, op 2500 gulden, 1/7 part 357-2-14.
 13. Twee morgen hoijlant, gelegen achter 't Huijs De Haar, genaemt het Kescampjen, op 300 gulden, 1/7 part 42-17-2.
 14. Een huijsinge ende tapstede aan De Haar, bewoont wordende bij Gerrit Croes, op 700 gulden, 1/7 part 100-.
 15. Een huijs aan De Haar, bewoont wordende bij Peter Tijsz Decker (van Rooijen?), op 56 gulden, 1/7 part 8-.
 16. Vier morgen weijlant, genaemt den Ossencamp, gelegen achter 't Huijs De Haar, op 600 gulden, 1/7 part 85-14-4.
 17. Twee morgen hoijlant, genaemt het Hoogcampjen, gelegen achter 't Ossenlant, gebruijckt wordende bij Jan Gijsz op Themaat (Middelweerd?), op 300 gulden, 1/7 part 42-17-2.
 18. Het Hartenhock, groot 2 morgen weijlant, leggende in een Cingel achter 't Huijs De Haar, 400 gulden, 1/7 part 57-2-14.

Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jan Tonisz de Hit, Reijer Barentsz.
Folio: 2.

 

 

20.06.1712.

Verzoeker: De erfgenamen van Jonkvrouwe Barnara van Raveswaeij, gewesen huijsvrouw van de Heer Simon Robbert van de Werve.
Zes morgen weij- en hoijlant, in De Haar, gebruikt door Jan Tonisz de Hit, op 900 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jan Tonisz de Hit, Reijer Barentsz.
Folio: 3.

 

 

10.01.1713.

Verzoeker: De erfgenamen van Juffrouw Emmerentia van Raveswaeij.
Een derde deel in 6 morgen weij- en hoijlant, gelegen in De Haar, op 300 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jan Tonisz de Hit, Gerbert Fransz.
Folio: 4.

 

 

1715 (?).

Verzoeker: De erfgenamen van Vrouwe Catharina Theresia van der Burg.
De helfte van 18 morgen bouw-, weij- en hoijlant, onder desen geregte gelegen, waar van bruijker is Jan Ghijsz Middelweert, op 1400 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Willem Jansz Middelweert, Willem Gerritsz van Roijesteijn.
Folio: 5.

 

 

11.08.1717.

Verzoeker: De erfgenamen van wijlen den Here Arnold Isbrand van Ravenswaij, in sijn leven Here van Gerwerscoop, den Breudijk, etc.
Zeven morgen weij- en hoijlant, leenroerig aan den Huijse van De Haar, in huure gebruijkt wordende bij Bart Christaansz Verhaar, op 650 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Sijmen Cornelis de Jongh, Gijsbert Jansz Veen.
Folio: 6.

 

 

11.08.1717.

Verzoeker: De erfgenamen van wijlen den Heere Arnold Isbrand van Ravenswaij.
Zes morgen weij- en hoijlant, in De Haar, in huure gebruijkt wordende bij Jan Tonisz de Hit, op 600 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Sijmen Cornelisz de Jongh, Gijsbert Jansz Veen.
Folio: 7.

 

 

07.12.1718.

Verzoeker: De erfgenamen van Godefrida van Veen.
De helft van 2 hond lands, sijnde uijterdijk, onder den geregte van De Haar, streckende van de Welbrug tot de Hoge Brugh, die over de Heijcoperweteringe leijt, op 50 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Simon Cornelisz de Jongh, Jan Teunisz de Hit.
Folio: 8.

 

 

29.11.1720.

Verzoeker: Jan Jacobsz Cock, weduwnaar van Claassie Laurensdr van der Toll.
De huijsinge, sijnde tapstede, met bergh en schuur ende de gront, waer op 't selve getimmer staat, staende aan De Haar, bewoont wordende bij Jan Buijs, op 275 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Simon Cornelisz de Jongh, Jan Tonisz de Hit.
Folio: 9.

 

 

30.09.1721.

Verzoeker: De erfgenamen van Daam Gijsbertsz Zaal.
Sekere huijse en erve, staande ende gelegen aan 't eijnd van Laagnieukoop, onder de geregte van De Haar, bewoond wordende bij Cornelis van Rossum, sijnde erfpachtgoed van den Huijsse De Haar, jarelijx tot 3 gulden 10 stuijvers, op 250 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Gerbert Fransz.
Folio: 10.

 

 

08.10.1721.

Verzoeker: De erfgenamen van Theodorus Cornelis van Hattum, in sijn leven Heer van Themaat.
Een oud huijse met sijn erfgen, staande in De Haar, daar Antonie Backer, smit, en Arie van Metelt met hare huijsinge ende erven naast gelegen sijn, op 125 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Gerbert Fransz.
Folio: 11.

 

 

29.06.1723.

Verzoeker: De erfgenamen van Wilhelmus van Baarn.
Acht morgen bouw- en weijland, in De Haar, in huure gebruijkt wordende bij Sijmen Cornelisz de Jongh, op 900 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Gerbert Fransz van Dijstel.
Folio: 12.

 

 

20.01.1733.

Verzoeker: De erfgenamen van Jonkheer Fredrik de Stembor.

 1. De riddermatigheijt De Haar, op 2500 gulden, 1/7 part 357-3.
 2. De agterlenen, erfpagten, met de wint van de Haar Coornmolen, tins en tienden, op 2800 gulden, 1/7 part 400-.
 3. Het Huijs De Haar, met de plantagien, te samen groot 5« morgen met de ambagtsheerlijkheijd, 2900 gulden, 1/7 part 414-6.
 4. De huijzinge en tapstede aan De Haar, met het arbeijdshuijsje daar nevens, op 600 gulden, 1/7 part 85-14.
 5. Acht morgen land, met een vervallen huijsje, staande in de Lage Haar, in hure gebruijkt bij de weduwe van Jan Teunisz de Hit op 1000 gulden, 1/7 part 142-17.
 6. De helfte van 8 morgen land, in de Lage Haar, gemeen met de Heer Bijlevelt, die de wederhelfte is competerende, in hure gebruijkt bij Hendrik van Riet, op 500 gulden, 1/7 part 71-8-8.
 7. 21« morgen weij- en hoijland, gelegen achter het Huijs De Haar, op 2687 gulden, 1/7 part 383-19.
 8. Een hofstede, met berg en schuur, neven 18 morgen land, in De Haar, bruijkeresse de weduwe van Jan Teunisz de Hit, op 2250 gulden, 1/7 part 321-8-8.

Schout: Cornelis van Liesvelt.
Schepenen: Jacob Willemsz van Everdingen, Jacobus de Hit.
Folio: 13.

 

 

16.03.1734.

Verzoeker: De erfgenamen van juffrouwe Geertruda van den Berge uijtten Limmingen.
Een vijfde deel in 6 morgen boomgaard, weij- en hoijlant, gelegen onder De Haar, in huure gebruijckt bij de weduwe van Jan Teunisz de Hit, op 120 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Sijmen Cornelisz de Jongh, Jacobus de Hit.
Folio: 14.

 

 

24.06.1734.

Verzoeker: De erfgenamen van Leendert Schijff.
Een zevende deel in de helfte van 4 morgen boomgaart en weijlant, in De Haar, waer van bruijker is Jan Buijs.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Simon Cornelisz de Jongh, Jacob Willemsz van Everdingen
Folio: 15.

 

 

23.02.1735.

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Petrus Josephus Francois.
Acht morgen weij-, hoij- en bouwland, in De Haar, bruijker is Sijmen Cornelisz de Jong, op 1300 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus de Hit, Pieter van Dueren.
Folio: 16.

 

 

15.05.1736.

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Willem de Stembor, in zijn leven Vrijheer van Ischot, Here van De Haar.

 1. De riddermatigheijd De Haar, op 2500 gulden, 4/7 part 1428-12.
 2. De agterlenen, erfpagten, met de wint van de Haar Coornmolen, tins en tienden, op 2800 gulden, 4/7 part 1600-.
 3. De ambachtsheerlijkheijd De Haar, waar onder behoort het aanstellen van schout, secretaris en bode, ampten als anders, op 1500 gulden, 4/7 part 857-3.
 4. Het Huijs of Casteel De Haar, met zijn Vrijthoff, eijgen kerk of capelle, mitsgaders hoven, boomgaarden, plantagien, lanen en stegen, tesamen groot 5« morgen, met de huizinge en tapstede, en het arbeijdershuijsje daar nevens aan De Haar staande, op 1700 gulden, 4/7 part 971-8.
 5. 21« morgen weij- en hoijland, gelegen achter het Huijs De Haar, op 2150 gulden, 4/7 part 1228-12.
 6. Een huijzinge, hofstede, berg en schuur, en nog een apart vervallen huijs, met 26 morgen land, in De Haar, in hure gebruijkt bij de weduwe van Jan Teunisz de Hit, op 2600 gulden, 4/7 part 1485-16.
 7. De helfte van 8 morgen land in de Lage Haar, gemeen met de Heer Bijlevelt, die de wederhelfte is competerende, in hure gebruikt wordende bij Fredrik Witkamp, op 400 gulden, 4/7 part 228-12.

Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus de Hit, Arien Cop.
Folio: 17.

 

 

18.06.1737.

Verzoeker: De erfgenamen van juffrouw van Vulpen.
Acht morgen bouw- en weijland, in De Haar, gebruikt wordende bij Gerrit Spruijt, op 1000 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus Jansz de Hit, Arien Teunisz Kop.
Folio: 18.

 

 

18.04.1738.

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Bijlevelt, in leven pastoor tot Maarssen.
Ontrent 4 morgen weij-, hoij- en bouwland, in de Lage Haar, op 400 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus de Hit, Arien Kop.
Folio: 19.

 

 

12.08.1738.

Verzoeker: De erfgenamen van Jonkvrouwe Cornelia de Stembor.

 1. De riddermatigheijd De Haar, met de ambagtsheerlijkhijd, waar onder behoort het aanstellen van schout, secretaris en bodeampten, als anders, op 4000 gulden, 1/7 part 571-8.
 2. De agterleenen, erfpagten, met de wind van de Haar Coornmolen, tins en tienden, op 2800 gulden, 1/7 part 400-.
 3. Het Huijs of Casteel De Haar, met sijn Vrijthof, eijgen kerk of capelle, mitsgaders hoven, boomgaarden, plantagien, lanen en stegen, tesamen groot 5« morgen, met de huijsinge en tapstede en het arbeijdshuijsje daar nevens aan De Haar, op 1700 gulden, 1/7 part 242-17.
 4. 21« morgen weij- en hoijland, gelegen achter het Huijs De Haar, op 1612 gulden, 1/7 part 230-7.
 5. Een huijzinge, hofstede, berg en schuur, met nog een aparte vervallen huijs, met 26 morgen land, in De Haar, in hure gebruijkt bij de kinderen van Jan Teunisz de Hit, op 2080 gulden, 1/7 part 297-3.
 6. De helfte van 8 morgen land in de Lage Haar, gemeen met de Heer Bijlevelt, die de wederhelfte is competerende, in hure gebruikt bij Fredrik Witkamp, op 320 gulden, 1/7 part 45-14.

Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus de Hit, Arien Cop.
Folio: 20.

 

 

14.04.1739.

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Mr. Willem van Schaik, in leven advocaat 's Hoofs van Utregt.
Vier morgen land, ofte de helfte van een halve hoeve, gelegen in de Lage Haar, zijnde leenroerig aan den Huijse De Haar, in huure gebruijkt door Willem van Veen, op 600 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus de Hit, Arien Cop.
Folio: 21.

 

 

23.10.1739.

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Mr. Arnoud Ram, in sijn leven advocaat voor den Hove van Utrecht.
Een huijsinge, staande aan De Haar, zijnde erfpachtgoed van den Huijse De Haar, op een canon van 8 gulden 10 stuijvers jarelijx, op 100 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus de Hit, Arien Kop.
Folio: 22.

 

 

01.08.1740.

Verzoeker: De erfgenamen van Mevrouwe weduwe wijlen de Heer van Stoetwegen.
Vier morgen weij- en hoijland, in De Haar, in huure gebruijkt bij Arien den Bloklander, op 500 gulden.
Schout: Cornelis van Liesveld.
Schepenen: Jacobus de Hit, Arien Cop.
Folio: 23.

 

 

01.06.1745.

Verzoeker: De erfgenamen van de Hoog Welgeboren Heer Jan Hendrik, Grave van Wassenaar, Heere van Wassenaar, Opdam.
Een hofstede, bestaande in huijs, bergen en schuren, boomgaard, bouw- en weijlanden, tesamen groot 20 morgen, staande en gelegen in verscheijdene percelen aan de zuijdsijde onder de geregte van d'Haar, leenroerig aan huijse d'Haar, in huur gebruijkt wordende bij Cornelis Sijmensz de Jong, op 7100 gulden.
Schout: Willem van Vianen.
Schepenen: Jacobus de Hit, Willem Jacobsz van Everdingen.
Folio: 24

 

 

29.05.1748.

Verzoeker: De erfgenamen van Pieter Jansz van Duren.

 1. De helfte in een huijsinge, bergen en schuren, met 8 morgen weij- en hoijland, leenroerig aan den huijse Rijnauwen, gelegen onder desen gerechte, in hure gebruijkt wordende bij de weduwe van Duren, op 750 gulden.
 2. De helfte in 12 morgen weij- en hoijland, leenroerig aan den huijse d'Haar, mede gelegen onder dese gerechte, in hure gebruijkt wordende als boven, op 750 gulden.
 3. De helfte in een huijsinge, gelegen onder de voorschreven gerechte, in hure gebruijkt wordende bij den schoenmaker

Goijert Schoordijk, op 50 gulden.
Schout: Willem van Vianen.
Schepenen: Arien Kop, Jacobus de Hit.
Folio: 25.

 

 

19.06.1755

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Mr. Johan Tilburg, in leven advocaat 's Hoofs van Utregt.
Een hofstede, bestaande in een huijsinge, berg en schuur, met ontrent 28 morgen zo weij-, hoij-, bouw- als henniplanden, staande ende gelegen onder desen gerechte, waarvan een halve hoeve lands met het voorschreven huijs, berg en schuur, leenroerig is aan den huijze d'Haar, mitsgaders nog 2 percelen lands van 2 morgen, mede leenroerig aan den voorschreven huijze, te samen in hure gebruijkt wordende bij Hendrik van Riet, op 4200 gulden.
Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Cornelis Sijmensz de Jong, Willem Spithoven.
Folio: 26.

 

 

03.05.1758.

Verzoeker: De erfgenamen van Johanna Jansdr van Esch

 1. 8 morgen weij- en hoijland, gelegen onder de Haar, leenroerig aan de huijze en ridderhofstad d'Haar, op 1000 gulden.
 2. 9 morgen weij- en bouwland, gelegen onder de Haar, leenroerig aan den huijze Rijnauwen, op 1200 gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Cornelis Sijmonsz de Jong, Willem Spithoven, Hendrik van Riet.
Folio: 27.

 

 

25.04.1763.

Verzoeker: De erfgenamen van Beatrix van Nes, weduwe van Pieter van Duren.

 1. Een huijsinge, berg en schuur, met 20 morgen lands, staande ende gelegen onder De Haar, waarvan 12 morgen leenroerig aan den huijze d'Haar en 8 morgen aan de huijze Rijnouwen, op 2000 gulden.
 2. 8 morgen weij- en hoijland, gelegen onder dese gerechte in twee percelen, leenroerig aan den huijze d'Haar, op 700 gulden.
 3. 9 morgen weij-, hoij- en bouwland met een daghuurders huijzinge daarop, staande onder deze gerechte, leenroerig aan den huijze d'Haar, op 900 gulden.
 4. Een huizinge, staande in den dorpe van d'Haar, op 900(?)gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Cornelis Sijmensz de Jong, Willem Spithoven, Hendrik van Riet.
Folio: 28.

 

 

24.09.1765.

Verzoeker: De erfgenamen van vrouwe Johanna Louiza de Zwart.

 1. De helfte van 6 morgen zo weij- als hooijland met het boomgaardje daar op gestaan hebbende, gelegen onder deezen geregte agter de Heerlijkheid de Hegge, in hure gebruijkt wordende bij Floor van den Ham, op 150 gulden.
 2. De helfte in 7 morgen lands, gelegen onder den geregte van De Haar op Leeg Hareveld, leenroerig aan den huijze De Haar, in hure gebruijkt bij Gerrit Spaan, op 300 gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem Spithoven, Hendrik van Riet.
Folio: 29.

 

 

24.09.1765.

Verzoeker: De erfgenamen van Pieter Abraham Dekeling van Crombrugge.
Een derde part in een hofstede met 16 morgen lands, staande ende gelegen onder deezen gerechte, in hure gebruijkt wordende bij Gerrit Jansz van Schaik, op 400 gulden.
Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem Spithoven, Hendrik van Riet.
Folio: 30.

 

 

20.02.1766.

Verzoeker: De erfgenamen van Jonkvrouwe Maria Elizabeth de Zwart.

 1. zie folio 29, op 150 gulden.
 2. zie folio 29, op 300 gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem van Spithoven, Court van Kuijk.
Folio: 31.

 

 

22.07.1766.

Verzoeker: De erfgenamen van Juffrouwe Johanna Tilburg.

 1. Een hofstede, bestaande in een huijsinge, berg en schuur, met 16 morgen lands, staande ende gelegen onder desen gerechte, waarvan een halve hoeve met huijs, berg en schuur leenroerig is aan den huijze De Haar, op 2100 gulden.
 2. 8 morgen weij- en hoijland, mede onder De Haar, op 650 gulden.
 3. Twee percelen lands, ider van 2 morgen, mede leenroerig aan den huijse d'Haar, op 200 gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem Spithoven, Hendrik van Riet, Court van Kuijk.
Folio: 32.

 

 

27.04.1767.

Verzoeker: De erfgenamen van de heer Jan Coolhaas.
Een vierde part in circa 300 roeden warmoesiers- en weijland, gelegen onder desen gerechte, op 50 gulden.
Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem Spithoven, Hendrik van Riet.
Folio: 33.

 

 

06.01.1768.

Verzoeker: De erfgenamen van Samuel de Romare, die geweest is erfgenaam van Juffrouwe Johanna Tilburg.

 1. zie folio 32, op 2100 gulden.
 2. zie folio 32, op 650 gulden.
 3. zie folio 32, op 200 gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem Spithoven, Court van Kuijk.
Folio: 34.

 

 

22.11.1768.

Verzoeker: De erfgenamen van Cornelia de Ridder, in leven weduwe van Gerrit Spruijt.
De helfte in 8 morgen bouwland, gelegen onder dese gerechte, op 300 gulden.
Schout: Corstiaan de Jong (schepen Hendrik van Riet representerende).
Schepenen: Willem Spithoven, Court van Kuijk.
Folio: 35.

 

 

10.07.1775.

Verzoeker: De meerderjarigen en voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Hendrik van Riet.

 1. 7 morgen bouwland, gelegen onder De Haar, op 900 gulden.
 2. 5 morgen land, gelegen onder De Haar, op 650 gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem Spithoven, Coert van Kuijk.

Folio: 36.

 

 

22.05.1776.

Verzoeker: De erfgenamen van de Heer Adriaan van Duijnkerken.
8 morgen weij-, hooij- en hennipland, in huure gebruijkt wordende bij Aart Ekerschot, op 1100 gulden.
Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Pieter van Schaik, Coert van Kuijk.
Folio: 37.

 

 

24.04.1781.

Verzoeker: De erfgenamen van Maegje Pas, in leeven huijsvrouw van Jan van Amerongen.
Een vierde part in 8 morgen weij- en bouwland, leggende onder De Haar, op 300 gulden.
Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Coert van Kuijk, Pieter van Schaik.
Folio: 38.

 

 

30.01.1783.

Verzoeker: De erfgenamen van de Hoog Edel Geboren Jonkvrouwe Johanna Frederica van Zuijlen van Nijveld.

 1. Een vierde portie in de Riddermatige Huijsinge en Hofstad De Haar, met zijn getimmerte, capellen, plantagien en laanen, te zamen groot 5« morgen, zijnde leenroerig aan den Huijse van Vianen, op 300 gulden.
 2. Een vierde portie in de Ambagtsheerlijkheid De Haar, met alle zijne praeminentien en gerechtigheden, als aanstellen van schout &a en emolumenten van 18 gulden jaarlijks wegens het regt van de wind van de Haarse Koornmolen, zijnde leenroerig aan den cappittelen van Oudmunster te Utrecht, op 375 gulden.
 3. Een vierde portie in de achterleenen, thins en thienden, leenroerig als vooren, op 610 gulden.
 4. Een vierde part in een huijzing en herberg, staande aan De Haar bewoond bij Gerrit van Maurik, op 100 gulden.
 5. Een vierde part in een huijsinge en hofsteede, genaemt de Bijkorf, neven 8 morgen lands, welke landen zijn leenroerig aan den huijse van Vianen, gebruijkt wordende bij Cornelis Verhoef, op 300 gulden.
 6. Een vierde part in 21« morgen zoo weij- als hooijland, geleegen agter den Huijse van De Haar, leenroerig als voren, op 750 gulden.
 7. Een vierde part in een huijzinge en hofsteede, met bergh en schuur, neven 26 morgen lands, leenroerig aan voornoemde huijze gebruijkt bij Coert van Kuijk, op 650 gulden.
 8. Een vierde part in een huijsje met een ackertje en boomgaardje, groot 1 morgen, mede staande hier, en gebruijkt bij Aart Ekerschot, op 60 gulden.
 9. Eindelijk een vierde part in een huijsje, genaamt het Clooster, gebruijkt bij Klaas Lieftink, en een gelijke part in een huijsje, gebruijkt wordende door Klaas van Spanje, tezamen op 25 gulden.

Schout: Corstiaan de Jong.
Schepenen: Willem Spithooven, Jan van Riet.
Folio: 39.

 

 

(datum: ?)

Verzoeker: De erfgenamen van Jan Verwoert.
Een sesde part in 7 morgen weij- en hooijland, leggende onder De Haar, op ?
Schout: Krijn Hoogeveen.
Schepenen: ?
Folio: 40

 

 

(datum: ?)

Verzoeker: De erfgenamen van wijlen Cornelia van Dijk, den 3 junij laatstleden tot Zuijlen overleeden.
Een vierde part in 8 morgen weij- en bouwland gelegen onder De Haar, op 310 gulden.
Schout: ?
Schepenen: ?
Folio: 41.

 

Folio 42 en 43, als folio 39.

 

11.02.1802

Verzoeker: De erfgenamen van Jan van Amerongen.
Een vierde portie in 8 morgen bouw- en weijland, gelegen onder de Haar, op 300 gulden.
Schout: Willem van Oostrum.
Schepenen: Martinus Versteeg, Jan van Riet.
Folio: 44. (laatste blad van dit inv.nr. 712)


| tot html-pagina bewerkt door Herman de Wit, op 3 februari 2000 met toestemming van de samensteller online gebracht |

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net t.b.v. Digitale Bronbewerkingen Nederland en België