De Hoge Heerlijkheid IJzendoorn

Regesten en transcripties van oude stukken

1281 – 1793

 

 

 

Frank IJzendoorn, Mook 2006

 

 

 

 

 

Op verzoek van de maker van deze webpagina’s betreffende de Hoge Heerlijkheid IJzendoorn
zijn in december 2007 deze pagina’s overgedragen aan Herman de Wit te Maarssen, met het doel deze
op zijn domein de-wit.net te plaatsen om de informatie op deze wijze voor het internet te behouden.
Helaas kan ik (Herman de Wit) geen aanvullende informatie verstrekken over de gegevens op deze pagina’s.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Menu

 

Inleiding

De instellingen van de heerlijkheid IJzendoorn

Het slot

De Hof te IJzendoorn

De Pottum

Regesten

Regesten 1281 - 1413  Regesten 1413 – 1458

 Regesten 1458 - 1521  Regesten 1521 - 1586

 Regesten 1586 - 1664  Regesten 1664 - 1793

IJzendoorn in de Banken van Nederbetuwe en retroacta uit het gerichtssignaat van IJzendoorn (1666-1700)

Zaakindex

Naamindex: dorpsbewoners en geërfden

Transcripties

Wapens en genealogische aantekeningen

 

 

***

 

Gelderse charters in het archief van de heerlijkheid IJzendoorn

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regesten

 

(1) 1281 DECEMBER 13 Schepenen van Tiel maken een schepengetuigenis bekend, in hun aanwezigheid op 17 april 1280 door hun voorgangers afgelegd, inzake een verkoop van goederen gelegen te IJzendoorn door de edelen Hendrik van Ochten met zijn vrouw Jutta, zijn broer Godfried, alsmede hun moeder Jutta, aan Rudolf de Cock, ridder, en geven vervolgens een opsomming van enige bijkomende bepalingen.

Regest: Sloet, Oorkondenboek, no 1040; voorts Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1100.  Transcripties: Sloet, Oorkondenboek, no 1040 en Harenberg, Oorkondenboek Gelre en Zutphen tot 1326 (1980), nr op datum. Bewaarplaats van het origineel: Ostenfelde (Kreis Warendorf), archief huis Vornholz, Nederlands gedeelte, inv.nr.1100.  Het origineel heeft aan de achterzijde een aantekening uit de 16e eeuw: een vertichbrieff van den heren van Ochten opten tijnden, ackeren ind ander goet tot Ysendoren tot behoeff heren Roelff die Coch.

 

(2) 1318 NOVEMBER 13 Verdrag tusschen Gerard van Weerdenberg heer van Puiflik en de weduwe van Willem de Kok, aangaande voogdij van Willem de Kok van Yzendoren, zoon der laatstgenoemde, aangegaan ten overstaan van Otto heer van Asperen, Gijsbert van Malsen, Arnold van Hoekelem, Jan de Kok, Steeske van Brakel, Herbert van Hoekelem en Ricoud zoon van Gijsbert de Kok.                                                  

Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland, deel I, no 181. Verblijfplaats origineel: onbekend

 

(3) 1332 JANUARI 21 Reinoud II, graaf van Gelre, verleent vergunning aan Willem van IJzendoorn en de geërfden van IJzendoorn en Ochten om een watergang met sluis door de bandijk te maken. De ambtman mocht, blijkens dezelfde brief, deze zwakke plek in de bandijk dichtstoppen, als hij dat voor de veiligheid van de Neder-Betuwe noodzakelijk achtte.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz. Transcriptie: Brennecke, Inventar der nichtstaatliche Archive, blz 208. Bewaarplaats: archief Huis Vornholz. Er zijn verschillende (18e eeuwse) afschriften te vinden o.a. in het archief van de Heerlijkheid IJzendoorn

 

(4) 1335 APRIL 27 Akte waarbij Mabeli, weduwe van heer Willam, heer van Isenderen, ridder, aan de kapel van IJzendoorn en de kapelaan 7 morgen land in den rechte van Ochten opten Hoenninck, naast het land van de erfgenamen van Baer enerzijds en dat van Koppart Scorre anderzijds, alsmede de tiend van 20 morgen land in het gericht van IJzendoorn, gend. de Rijswerd, schenkt, onder verplichting van het houden van zielsmissen voor haarzelf, haar gestorven echtgenoot en "onser vriende", 1335 des donredaechs na sinte Marcus daghe ewangeliste. Met een afschrift. 1 charter en 1 stuk.

Regesten: Schilfgaarde, Vornholz, no 1111, tevens Brennecke, Inventar der nichtstaatliche Archive, blz 186. Bewaarplaats origineel: archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief (Huis Vornholz, no 1111)

 

(5) 1345 NOVEMBER 11 Hertog Reinoud van Gelre beleent Willem de Koc van IJzendoorn met het huis en de heerlijkheid van IJzendoorn.

Regest en transcriptie: Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland, deel II, no 12. Verblijfplaats origineel: onbekend

 

(6) 1350 OKTOBER Hertog Reynold geeft heer Willem van Isendoirn toestemming een windmolen te plaatsen in IJzendoorn, met bijkomende bepalingen dat de inwoners van Echteld geen molenrecht zullen krijgen, en dat de hertog zich het recht voorbehoudt zelf een molen te IJzendoorn te plaatsen.

Afschrift op papier van verdwenen origineel: Gelders Archief, Hof (0124), invr nr 4922, omslag 19, Herman Pieck contra Jasper van Wijhe. Dwangmolen te IJzendoorn, 1551

           

            (7) 1369 MEI 1 Eduard van Gelre, Reinouds broeder en vijand, die (Eduard) de zijde der Bronkhorsten hield, verklaart zich met Wouter van IJzendoorn te hebben verzoend en hem te hebben bevestigd "in synen gerichte tot Isendoren, hoge ende lege, utgenomen onse halve hoge heerlickheydt, dat aen 't lijff draeget". Blijkbaar was Wouter na den dood van zijn vader door Reinoud III met de heerlijkheid Yzendoorn beleend. Van die belening is ons echter geen acte overgeleverd.

Bovenstaand regest: L.J. Veen, De hoge heerlijkheid IJzendoorn: in Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 1949. Afschriften van het verdwenen origineel: Gelders Archief, ORA IJzendoorn, invr nr 2, Gerichtelijk Signaat van IJzendoorn 1666-1700; idem (0002), Leenkamer van Gelderland, invr nr 375 (boekje met enige oude leenbrieven)

 

In beide bronnen trof ik tevens aan de confirmatiebrief d.d. 4 juli 1378 van Willem oudste zoon van Gulick, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (…dat wij confirmeren und stedigen alsulcken brieven alse heer Wolter van Isendoren heeft van onse lieve oem heer Eduwart…..)

 

            (8) 1369 herfst De jaarlijkse schatting van het land van Gelre voor het Overkwartier en de Betuwe, genaamd de herfstbede, uitgezet door Henric van Steenbergen, proost tot Zutphen en rentmeester van de hertog. Hierbij o.a. IJzendoorn.

Transcriptie: Doorninck, Schattingen van het land van Gelre 1369

 

            (9) 1370 FEBRUARI 21 Gerechtsbrief van Ysenderen, waarbij Wouter van Ysenderen en Haze van Montforde, vrouwe van Ysenderen en Hoelensteyn, overdragen aan Heynric den Rover van Montforde ten behoeve van Sweder, heer van Montforde, den eigendom eener weide aldaar. 1370. 1 charter Sa. Vgl. R 89, 21 Februari 1370.

Bovenstaand regest:Fruin, Heren van Montfoort, no 432. Origineel: Utrechts Archief,  Heren van Montfoort, toegnr 8, invr nr 432

 

            (10) 1378 Item een gewinsbrieff de dato 1378 van onrechte pandtkeringen. Sig 46

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(11) 1384 APRIL 6 Stichtingsbrief der parochiekerk te IJzendoorn. Heer Wouter van IJzendoorn en zijn zoon Willem maken met toestemming van den proost en den pastoor der kerk te Echteld de kapel te IJzendoorn, die tot dusver onder Echteld behoord heeft, tot een parochiekerk en wijzen goederen tot haar onderhoud aan.

Twee originele charters  in het Gelders Archief: Heerlijkheid Haaften (0397), invr nr 13; Heerlijkheid IJzendoorn (0446), charters nr 1

 

(12) 1385 OKTOBER 3 Dominus concessit Wilhelmo de IJsendaren ad vitam suam suas insulas et arenas, sitas in Walo, de insula Vossenis infra IJsendaren inferius usque locum transfret acionis in Wamel, quolibet anno in ferto Remigij pro otto scutis antiquis solvendis.

Tekst: Doorninck, Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392, blz 8

 

(13) 1386 APRIL 30 Acte waarbij Wouter, heer van IJzendoorn, ridder en zijn zoon Willem aan Lijbken Vaeck het recht geven om alles, wat hij aan het huis, door hem gekocht van Jan van Haffen, verbeterd heeft, te behouden, 1386.

Regesten: Schilfgaarde, Huis  Vornholz, no 1110; tevens Brennecke, Inventare Nichtstaatliche Archive, blz 187. Bewaarplaats origineel: Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1110

 

(14) 1387 Item een besegelde brieff gedateert ao 1387, waerin bij diverse gelooffweerdige getuijgen gedeposeert wort diverse excecutien het leven concernerende bij de richter van Nederbetuwe & de heerlijkheid Isendoirn sijn uijtgevoert, waer in mede te sien, dat seeker delinquant ’t lijff verbeurt hebbende & dair enboven depisdonuert sijnde, breuck betaelt heeft ain de Heer van Isendoirn & mier aen: Amptman.

Regest van verdwenen origineel: Register van eenige brieven, Sig 27; Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446).

 

(15) 1389 Item een openen besegelden brieff, ten verzoeke Heer Willems van Isendoorn beswooren, wair in sekere pregorativen der heerlickheijdt Isendoirn te sien, gedateert ao 1389. Sig 29

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(16) 1391-1392 Uit de rekeningen van de ambtman van Neder-Betuwe Herman van Wye over het jaar 1391-1392. Hieruit de rekeningen die betrekking hebben op de heerlijkheid IJzendoorn.

Bron: Gelders Archief, HA (0001), microfilm

 

(17) 1394 Schatting uit het jaar 1394 van de Neder-Betuwe, uitgevoerd door Deric van Groetvelt en Bor van Aelst.

Bron: Gelders Archief, HA (0001), microfilm 1210, nr  677. Hieruit IJzendoorn (folio 13 ev), Echteld en Ochten.

 

(18) 1396 JUNI 25 Willem van IJzendoren, ridder, ontvangt uit handen van Alphar van Lichtenbergh, proost van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, de pachtbrief van de tienden van Oudmunster te IJzendoorn voor de tijd van tien jaar. 2 charters. Van het eerste charter zijn van de eerste 2 (van oorspronkelijk 5) zegels fragmenten bewaard.

Origineel: Utrechts Archief, Kapittel van Oudmunster, toeg nr 223, inv no 1782-1 en 1782-2.

 

(19) 1396 AUGUSTUS 29 Wolter, heer te Ysendoorn, ridder, bevestigt en erkent alle giftmakingen, opdrachten en testamenten van wijlen zijne overledene moeder Arnt van Keppel, vrouwe van Ysendoorn, en zijn overleden broeder Otto van Ysendoorn, in tegenwoordigheid zijner broeders. Orig. Nr. 6. Deutsch; drei Siegel (dreifaches Pfahlfeh; bei Walter und Rolof ausserdem im Schildeshaupt leopardierter Lowe; bei letzterem das Siegelfeld verziert mit einem Engel und zwei Vogeln, und zwei wilde Männer als Schildhalter.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1112; Brennecke, Nichtstaatliche Archive Westphalen, Munster, Arch. Angeren, S. 275. Bewaarplaats origineel: archief Huis Vornholz. Fotocopie aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1112

 

(20) 1397 MEI 15 Verklaring van Liisbeth van Kersberch, dat Willem van Isendoorn Alaertsz. van haar gelost heeft 7 morgen land in de maelscap Ysenderen, gelegen in den broeck, die zij van zijn vader in onderpand had, 1397 des dinxdaghes na sunte Servacius dach bisscop.

Regest: Schilfgaarde, Verzameling Vornholz, no1103. Bewaarplaats origineel: archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1103

 

(21) 1398 Item seker extract des signaets van Isendoirn ener affirmatie, waerbij te sien, dat de Heerlickheijdt Isendoirn, soo veel het lijff aengaet, eensdeels raekt den hertog van Gelre, anderdeels den Heere tot Isendoirn, en daer enboven alle hooge en leege Jurisdictie alleen excerceert blijckende uijt seker Instrument de dato 1398. Sig IJ

 

Item een attestatie van Bales pastoor tot Isendoin ende Jacob Pieters, Vicarius aldair, waerin te sien is, Dat de Heerlickheijdt Isendoirn voor desen te lheen ontfangen is van ’t Rijck, & naderhandt om dat sich de Heeren van Isendoirn hair niet konden beschermen tegen t geroelt van eenige naburige hair om dese reden hebben gegeven onder die van Gelder, die sij mede, om beschermt te worden het halve lijff in: Heerlijkheijdt hebben overgegeven, & daernae de heerlijkheid van die van Gelder [verso] te leen ontfangen. Sig. 34.

 

Item noch seker open besegelden brieff de anno 1398, wairin te sien, dat de Heeren van Gelder & de heeren van Isendoirn in saeken het lijff aendraegende elcx door hairen Richter recht hebben doin administreren & in saeken ’t leven niet aengaende de Heer van Isendoirn alleen die jurisdictie gehadt heeft. Sig 35.

 

Item een besegelden brieff van getuijgenis, waerin verclaert & getuijght wort van Heijmerick van Drueten Heer Claes soon, Henrick van Puijffelick, datter eenen dieff op het Coesandt gericht is die verckens gestolen had, & getuijgen, dattet halve lijff, den Hertoch van Gelre, & d’ andere helft hebben gehadt de Heeren van Isendoirn, actum anno 1398. Sig 43.

Regesten van verdwenen  origineel: Register van eenige brieven;  Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446)

 

(22) 1400 DECEMBER 9  Willem van Ysendoorn, ridder, wordt door de hertog van Holland beleend met de rechte eigendom van een uiterwaard, De Koesant, gelegen in den gerechte van Isendorne, daarboven naast oostwaarts de Heer van Muers en noordwaarts de uiterdijk.

Bron: Gen. en Heraldische bladen CB 1913

 

(23) 1406 FEBRUARI Willem, heer van Ysendoren, ridder, beleent Willem van Ysendoren Alaertssone, zijn neef, met alle goederen, die zijn voorouders bij broederscheiding waren toebedeeld, gelegen in het gericht van Ysendoren, ten Zutphenseen rechte, voorbehouden de lijftocht van jonkvrouw Voleswiin, moeder van Willem vnd., 1406.

Regest: Wartena, Huis Cannenburch, oorkonden nr 7. Afschrift van verdwenen origineel: Gelders Archief, Huis Cannenburch (0407,) inv. nr. 682

 

(24) 1406 DECEMBER 6 Jan die Haze e.a. verkoopen aan Otten van Loenresloot 8 1/2 hond en 7 roeden land, gelegen te Yzendoorn in den Rijsweerd. Op perkament met uithangend zegel van den getuige Jorden van den Hone in bruin was. De zegels van verkoopers en den tweeden getuige ontbreken. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 409. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 409. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(25) 1408 Rekeningen van Johan van Meerten, ambtman in de Neder-Betuwe. Restanten tot Ysendoren.

Bron: Gelders Archief,  HA ( 0001), microfilm 1208, inv nr 585

 

(26) 1408 MEI 7 Willem van Ysendoren en zijne gemalin Elsebe, elkander weederkerig het vruchtgebruik van zekere leengoederen verzekerd hebbende, bekennen dat de hertog van Gelre als leenheer daardoor niet zou benadeeld worden. De oorspronkelijke perkamenten brief no 819 is bezegeld door Willem en door Elsebe in groen was.

Regest en  transcriptie: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, nr 291. Verblijfplaats origineel: onbekend

 

(27) 1410 na JUNI 5 Wij Lysbeth van Wye, by die ghenaden godts abdis ter Hunnepe, doen kondt dat wij verpacht hebben aan Johan den Roeden de hofstede in IJzendoorn, afkomstig van Walraven van Wye, ridder, voor 3 Franse schilden, ‘daer boven ende beneden naist gelant is heer Willem van Isendoern Ritter streckende oistwaert op die ghemeijn straet und Nordwardt die straet dair die Broickdyck aen er get’. 1410, den maenendachs nae Ste Bonifatius dach. N.B. zie voor afschriften ook invr nr 2143. 1 charter, bezegeld door de oorkonder.

Origineel: Nationaal Archief, Archief Van Wassenaar van Duvenvoorde (03.20.87), inv nr 2574

 

Terug naar boven

 

(28) 1413 NOVEMBER 6 Pachtbrief van de tienden te IJzendoorn van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. 1 charter. Van de oorspronkelijk 8 zegels ontbreekt het zegel van de vierde oorkonder.

Origineel: Utrechts Archief, Kapittel van Oudmunster (223), invr nr 1782-3

 

(29) 1414 APRIL 15 Jacob Peterssoen, priester, verklaart een hofstad gelegen te IJzendoorn gekocht te hebben, dat Heer Willem van IJzendoorn hem tot betimmering van genoemd huis en ten bate van St Ewouts ziel 48 gulden geschonken heeft, en dat na zijn dood de renten uit de hofstad gebruikt moeten worden voor het houden van zielsmissen voor Heer Willem en hemzelf. Origineel op perkament, verkeert in slechte staat. Het zegel van de oorkonder is afgevallen.

Origineel: Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), charters nr 2

 

(30) 1415 APRIL zat na 25 Acte van overdracht door de weduwe van Willem die Smit aan Jan die Haze van land onder IJzendoorn, 1423. Met een oudere acte van overdracht, 1415 (die hieronder volgt). 2 charters.

Origineel: archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1105A

 

(31) 1417 FEBRUARI 20 Schuldbekentenis van Jorden van Ham en Jan die Smit voor Willem van Isendoorn Aellertsz., groot 50 rijnsche guldens, 1417.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1116. Origineel: archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1116

 

 

(32) 1418 DECEMBER 13 Acte waarbij Alert van Ysendoorn Herberensz., bastaard, en zijn vrouw Margriet aan Herman Lambertsz 8 1/2 hont en 5 roeden land op de Ochtense waard overdragen, 1418. 1 charter. Het zegel van de eerste oorkonder is afgevallen.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1127. Origineel: archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1127

 

(33) 1423 op sint Adolphus dag Acte van overdracht door de weduwe van Ot die Smit aan Jan die Haze van het land onder IJzendoorn, 1423. Met een oudere acte van overdracht, 1415 (zie daar).

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1105 B. Origineel: Ostenfelde (Warendorf), Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1105 B

 

(33A) 1427 Heer Willem van IJsendoren verkoopt zijn weerd buitendijks gelegen te IJzendoorn, voor de leenkamer van Gelre, aan zijn neef  Willem van IJsendoren Alerts, met voorbehoud dat hij het wederom mag lossen binnen zes jaar voor 1140 oude schilden. Voorts tuchtigt heer Willem zijn vrouw aan zijn goederen te IJzendoorn. 2 stukken.

Gelders Archief, Leenkamer (0002), no 104 (afschriften), fol 83.

 

(34) 1427 JULI 31 Gherit- en Henric Scultinc met hunne vrouwen Alijt en Gheertrut verkoopen aan Willem van Ysendoren 4 morgen land, gelegen in het kerspel van Yzendoorn. Op perkament met vijf uithangende zegels in bruin was, nl. van verkoopers en Wouter van Ysendoren als getuige. Het zegel van den eersten getuige Wouter die Haze ontbreekt. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 410. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 410. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(35) 1428 AUGUSTUS 11 Alert van Ysendoren en diens vrouw Margriet van Weylhuyssen dragen op aan Willem van Ysendoren de helft van twee akkers land, groot ongeveer 10 hond en gelegen in het kerspel van Yzendoorn. Op perkament met 4 uithangende zegels in bruin was, nl. van verkoopers en van Jorden van Hove en Henric Block als getuigen. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 411. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 411. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(36) 1430 MEI 23 Acte waarbij Jan van Rossem, richter van Nederbetuwe, verklaart dat hij te IJzendoorn Otto van Echtelt in het bezit heeft gesteld van 11 morgen land gend. Dailsem.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1106. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1106

 

(37) 1431 Acte waarbij Willem, heer van IJzendoorn, zijn vrouw Elsabe van Loenresloot en Jacob van Isendoorn aan Willem van Isendoorn Aelertsz. 10 hofsteden en enig land te Ochten overdragen, 1431. Gelijktijdig afschrift. 1 stuk. Het papier is beschadigd.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1128. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1128

 

(38) 1431 DECEMBER 22 Acte waarbij Folswijn van Drueten, weduwe van Aelert van Isendoorn, aan haar zoon Willem van Isendoorn kwijtschelding geeft van het aan haar verschuldigde, en hem 20 morgen land in Wamel op de Liefter, haar aanbestorven van haar zoon Wouter van Isendoorn, en een huis en hofstad te IJzendoorn aan het kerkhof overdraagt, 1431.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1104. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1104

 

(39) 1437 Item eenen leenbrieff Jacobs Heere van Isendoirn van tien mergen gelegen in den Hoeve, dair oost en zuijdt naest gelegen is die gemeijne straedt, noort den Broeckdijck & westwarts Wolter Smits hoffstadt de dato 1437. Sig 81. P.S. Origineel ontbreekt.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446) “Register van eenige brieven”, nr 81. Origineel ontbreekt.

 

(40) 1437 donderdag na de eerste zondag na Pasen Willem van IJsendoren, Alardsz., bezet en verkoopt de goederen van Otten, de weduwe, en kinderen van Willem van IJsendoren Hermansz., gelegen in het kerspel van IJsendoren. Ten overstaan van Hendrik van Loenresloot, Jansz., regter te IJsendoren. 1437, dond. na beloken Paaschdag.

Regesten: Kronijk Hist. Gez. Utrecht, VII, blz 75 en Kort, Huis Matenesse, no 524. Origineel: Hoge Raad van de adel, archief Huis Matenesse.

 

(41) 1437 DECEMBER – 1438 JANUARI In de Tielse kronieken wordt gewag gemaakt van een dreigende dijkdoorbraak te IJzendoorn tussen kerst en oudjaar 1437. Met man en macht, zowel boeren als edelen, wordt gewerkt aan het verhogen en verstevigen van de dijk. Uiteindelijk zorgt het bevroren krui-ijs voor een natuurlijke blokkade tegen het water, dat bovendien iets zakt nadat aan de overkant van de Waal, bij Leeuwen, de dijk het begeeft. Toch gaat het ook bij IJzendoorn tenslotte fout.

Navorscher 1876, blz 527 en Jan Kuys e.a. De Tielse Kroniek

 

(42) 1438 MEI 12 Al de geërfden van IJzendoorn en Ochten komen, ten overstaan van Johan Trant, ambtman van Nederbetuwe en Henrick van Louresloten Jansz, richter van IJzendoorn, overeen om de waarden te bedijken, en maken verdere bepalingen omtrent het beheer. Dit stuk, door ambtman en richter bezegeld, is bekend onder de naam de "oude weerdbrief".

Afschrift (ca 1900) Gelders Archief,  Heerlijkheid IJzendoorn (0446)

 

(43) 1439 JULI 2 Jacob van IJsendoeren, heer van IJsendoren, verpandt de wind- en rosmolen te IJsendoren aan Willem van Lyenden, Johan Vossen van Avezait en Johan van Meerten “alsoe laenge thent si mith pacht vande vursegde moelen betaelt sin twee hondert ende tsoeventich overlanscher riinscher gulden die ick hoen sculdich bin van geloende gelde”, en belooft Willem van IJsendoeren Alardsz., Wolter van IJsendoeren Willemsz., bastaard, en Hendrik van Loenresloot Johansz., zijn borgen, schadeloos te houden. 1439, op Onzer Vrouwe Visitatie. 

Regesten: Kronijk Hist. Gez. Utrecht, VII, blz 75 en Kort, Matenesse, no 525. Origineel: Hoge Raad van de Adel, Archief Huis Matenesse

 

(43A) 1439 AUGUSTUS 28 Jacob van IJsendoren wordt beleend met huis en heerlijkheid IJzendoorn.

Gelders Archief, Leenkamer (0002), no 104 (afschriften), fol 98v (regest).

 

(44) 1439 SEPTEMBER 17 Opdracht van de heerlijkheid IJzendoorn door Jacob van IJzendoorn, die de heerlijkheid van de hertog van Gelre had ontvangen, aan de hertog, ten behoeve van jonker Willem zoon van Egmond, broeder van Gelre. De zegels van Jacob van IJzendoorn en de mannen van leen van Gelre Johan van Wije en Johan van Wije Henricxzoon afgevallen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446),Charters, nr 3

 

(45) 1440 Item copie van octroij, waerbij Jacob van Isendoirn noots halve vergunt wort, het huijs en heerlickheijd Isendoirn aen Jacob van Riemsdijck te vercopen, met noch twee copijen van leenbrieven, den eene bij hertog Adolph, & den andere bij Jas Pieck Raidt en Amptman sampt stadholder van de leenen in Gelderlant, ten behoeve van die van Riemsdijck. Sig z.

 

Item getuijgenis van Jr Willem soon van Egmont, & broeder toe Gelder, de heerlickheijd Isendoorn ast beleent heeft volgens compromis van Jacob van Isendoirn, de selve heerlickheijd wederom ouergevende aan sijnen getrouwen vriend Jacob van Riemsdijck ao 1440. Sig p.

 

Item seker besegelinge, waer ijn te sien hoe de heerlickheijdt Isendoirn gekommen is op die van Rijmsdijck. Sig 23.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446) “Register van eenige brieven”. Originelen ontbreken.

 

(46) 1440 DECEMBER 13 Otte van Yzendoren verkoopt aan Willem van Ysendoren 8 hond land, gelegen in het kerspel van Yzendoorn. Op perkament met 4 uithangende zegels in bruin was, nl. van verkooper, alsmede van Gherit van Wese, Claes van Ysendoren en Gherit van Boeningen. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 412. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 412. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(47) 1441 FEBRUARI 3 Gherit van Boningen, Dirck Block, buurmeesters van Ysendoren en Wilhelm Gelrisch, pastor en Wolter van Ysendoren, kerkmeesters van Yzendoorn, verkoopen, met machtiging van Jacobs-, Otten-, Claes-, Hermanus Wouter- en Jorden van Ysendoren, Hermanus Willems, Henrix van Loenresloot, Janss Arnt die Haze en Jacob van Sunten, ten behoeve der kerk aldaar aan Willem van Ysendoren en diens vrouw een kamp land gelegen in het kerspel van Yzendoorn, geheeten "Die kleyne Runne" en groot ongeveer 2 1/2 morgen. Op perkament met 10 uithangende zegels van partijen in bruin was. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 413. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 413. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(47A) 1441 FEBRUARI 10 Jacob van IJsendoren verkoopt de heerlijkheid IJzendoorn, voor de leenkamer van Gelre, aan Jacob van Riemsdijk.

Gelders Archief, Leenkamer (0002), no 104 (afschriften), fol 103v.

 

(48) 1446 JUNI 4 Gijsbrecht van Brederode, proost van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, verpacht, voor de tijd van tien jaren, de tienden van Oudmunster te IJzendoorn aan Jacob van Rijmsdijck. 1 charter. Met het zegel van Jacob van Riemsdijk (een adelaar). Zie ook bij 1396 en 1413.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1782-4

 

(48A) 1448 JUNI 15 Wolter van Ysendoren bastert draagt een stuk land genaamd het Koesant, voor de leenkamer van Gelre, op aan zijn zwager Michiel van Riemsdijk.

Gelders Archief, Leenkamer (0002), no 104 (afschriften), fol 108 (regest).

 

(49) 1451 NOVEMBER 15 Gosen die Haese verklaart dat hij met de erfgenamen van Willem van Ysendoren een scheiding heeft aangegaan omtrent zekere goederen van diens nalatenschap. Op perkament met 2 uithangende zegels in bruin was, nl. van Gosen die Haese voornoemd en diens broeder Willem als getuige. Het zegel van den tweeden getuige Wouter dan Smyt ontbreekt.. 1 charter en 1 stuk. 

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 414. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 414. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(49A) 1453 JUNI 15 Jacob van Riemsdijk draagt de heerlijkheid IJzendoorn, voor de leenkamer van Gelre, op aan zijn zoon Michiel van Riemsdijk.

Gelders Archief, Leenkamer (0002), no 104 (afschriften), fol 111v. (regest).

 

(50) 1454 SEPTEMBER 3 Derck, Claes-, en Bartholomeus- en Gheertruyt van Echtelt verkoopen aan Rutger- en Dyrck van Loenresloot “de rechte helft van een acker landts in den kerspel en gericht van Ysendoeren opten Weert in den Rysweert daar Rutger en Dyrck voors die ander helft was toebehoort en daar R en D voors boven naast geland zyn en beneden Ghysbert van Ysendoeren streckende van den grave die leegt tusschen den voorg ackerlants en Dybbert Sroden Pasch, voirt tot den Koelhoff Ghysbert voors die Jorden Janssoin te wesen plach, mit eggen mit enden en mit allen synen rechten toebehoer voir een benoemde sume gelts enz enz”. Op perkament met 6 uithangende zegels, nl. 4 in bruin- en 2 in groen was. De eersten zijn van de verkoopers. De laatsten van Gelys van Ryemsdyck en Arnt Deuys van Voern als getuigen. 1 charter.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 415. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 415. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(51) 1455 NOVEMBER 7 Wolter van Ysendoren, heer Willems zoon, bastaart, en zijn twee kinderen Wolter en Bele verkopen hun tijnsen te IJzendoorn aan Gelis van Riemsdijck, heer van IJzendoorn. Twee zegels ontbreken, van het derde is een fragment bewaard waarop het chatillonwapen te onderscheiden is. Het origineel is beschadigd, de tekst is deels onleesbaar.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Charters, nr 4

 

(52) 1456 MEI op ons Heren Hemelvaerts avont Wolther van Yssendoren en zijn vrouw Katrijn van Starckenboerch geven een hoeve te IJzendoorn in erfpacht uit aan Willem die Haze Claerbartsz., die in het verleden toebehoorde aan Wolter de smid van Amerongen.

Afschrift (16e eeuws): CBG, Familiearchief De Haas (000134) uit een oud thijnsboekje van de Hof te IJzendoorn fol. 11 et 11vso

 

(53) 1457 MAART des vrijdages nae Sunte Gregorius dach ppe (papa?)

Tijnsbrief van de Hof van IJzendoorn.

Afschrift (15e eeuws): Bewaarplaats: CBG, Familiearchief De Haas (000134) thijnsboekje van de Hof te IJzendoorn fol. 1 et 1vso

 

Terug naar boven

 

(54) 1458 DECEMBER 2 Gelis van Riemssdick, heer tot Ysendoren, beleent Wolter van Ysendoren, zijn zwager, met alle goederen, die zijn voorouders bij broederscheiding waren toebedeeld, gelegen in het gericht van Ysendoren, tot een Zutphens leen. Als mannen van leen treden op Coenraet Block Maessoin en Goessen die Haeze Johanszoen. 1 charter. Zegel van de oorkonder is afgevallen.

Regest: Wartena, Huis Cannenburg,inv no 680, oorkonden nr 29. Bewaarplaats origineel: Gelders archief, Huis Cannenburg (0407), inv no 680. Daarnaast een afschrift (16e eeuws) onder inv no 682

 

(55) 1460 Lijst van steden en riddermatigen, circa 1460, waarschijnlijk bedoeld voor de verschrijving van de landdag, de vergadering van de Staten van Gelre. Onder Isendoorn worden vermeld: Gillis van Riemsdiick, Wolter van Isendoorn, Willem de Haze Claerbertsz, Jan van Rutenberch en Alert van Isendoorn.

Overgenomen uit: N. Plomp, Een boer is geen edelman, in Gelre 199?, blz 90 ev.

 

(56) 1460 FEBRUARI na 21 Akte, waarbij Wouter van IJzendoorn (van de Sterkenburg) voor een malder raapzaad Tielse maat per jaar in tijns uitgeeft een huis en hofstede te IJzendoorn aan Otto Willemsz., gehuwd met Aleid van Gesteren, “welcker hoffstat oestwert neest geerft is Herbert Aernts, zuydwert Derick die Smyt Johanss, westwert die ghemeyn straet ende noertwert sunte Johans altaer tot Ysendoeren inde kercken ende Wyllem Vollart Johanssoen”, 1460 des dindsach nae sinte Mathijs dach apli. 1 charter

Regest: Kort, Huis Matenesse, no 527. Origineel: Hoge Raad van de Adel, Archief Matenesse

 

(57) 1464 Rekeningen respectievelijk van de ambtman Johan van Rossem en de schatmeester Ghysbert van Randwijck van ontvangst van de halve-pondsschatting in de Neder-Betuwe, 1464.

Gelders Archief, HA, microfilm 1210, nr 679 fol 9 voor IJzendoorn.

 

(58) 1465 FEBRUARI zat na 22 Acte waarbij Wolter van Isendoorn en zijn vrouw Katherin van Sterkenborch aan Ghijsbert van Sterkenborch 7 huizen en hofsteden onder IJzendoorn, erfpachtsgoed, overdragen, 1465. Zegelaars: Wolter van Ysenderen, Katherijn van Sterkenborch, Willem dye Haze en Aellart van Ysenderen Jordenss.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1108. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1108

 

(59) 1465 JULI 4 Tijnsbrief van de Hof te IJzendoorn, waarin Hubert van den Weijde en zijn vrouw hun hofstad verkopen aan Johan Sonnedach.

Afschrift (16e eeuws): CBG, Familiearchief De Haes (000134), uit een oud thijnsboekje van de Hof te IJzendoorn fol. 2

 

(60) 1466 JULI 25 Kohier van de omslag der pondschatting in de Neder-Betuwe en de Over-Betuwe, gedaan op last van de landrentmeester Gysbert van Randwijck en de schatmeester Aelbert van Bemmel, uitgezet 25 juli 1466. Fol 22: Ysendoeren: Buermeyster Coenrait Block Maess ende Deric Smyt Janss.

Gelders Archief, HA (0001), microfilm 1210, inv.nr 680

 

(61) 1467 MEI 1 Johan van Eldick en Gheertruydt, zijn vrouw, dragen een oude Frankrijksche schild 30 stuivers op aan de pastoor van IJzendoorn, die zij hem schuldig waren. 1467, sint Philips en Jacobs dach geheyten mey dach. Bezegeld door de erfpachters Henrick Mozinck en Ryquyn Jacobs. Namens Gheertruydt zegelt Herman van Drueten Arntssoen “om gebreck wyll myns segels.” Op papier, de zegels ontbreken.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Charter nr 5

 

(62) 1470 Kohier van de omslag der schatting van Nederbetuwe gedaan door Aelbert van Bemmel en Reiner van Wye, 1470. Fol 7 en 8: Ysendoern. Bron: Gelders Archief, HA toeg nr 0001, inv nr 683 (microfilm 1211). Buermeyster te Ysendoern: Willem van Loenresloit ende Dirick Smyt Johanns.

 

(62A) 1473-1481 Uit het leenboek van Maximiliaan van Oostenrijk, Bourgondisch vorst van Gelre.

Gelders Archief, Leenkamer (0002), no 106 (afschriften), fol 94v.

 

(63) 1480 circa Tijnsbrieff van een alde schilt en een capoen jaarlijks aan Gijsbert van IJzendoorn. No 54

NA, archief van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 03.20.87.  Inventaris van het archief van de heerlijkheid IJzendoorn (ca 1760). Het origineel ontbreekt.

 

(64) 1483 MAART 2 Henrick van Zeelen Lottenssz, raad en stadhouder van de lenen van de aartshertog van Oostenrijk, Bourgondië etc, beleent Ernst van Isendoorn op diens verzoek met de Hof te IJzendoorn, na weigering van Gielis van Rymsdijck, heer van IJzendoorn, hem daarmee als leenheer te belenen. Afschrift d.d. 22 februari 1595 van de hand van Ar. van Staende, landschrijver van Veluwe.

CBG, familie-archief De Haas (00134) met transcriptie

 

(65) 1485 JUNI 12 Otth van Wye, richter in Nederbetuwe, draagt over aan Jacob van Apelteren, kannunik ten Dom, ten behoef van het kapittel ten Dom, 3 morgen land te IJzendoorn, afkomstig van wyff ende kynderen zeligen Dyrck Smeetz, goed voor een rente van 1 nobel ’s jaars. Met de (geschonden) zegels van Otth van Wye en de gerichtslieden Johan van Isendoren en Ott Dyrcks. 1 charter.

Regest: Heeringa, Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom te Utrecht, nr 2010; origineel Utrechts Archief 216, Kapittel ten Dom, 2210

 

(66) 1489 MEI 11 Vidimus gegeven door Olivier van Meekeren, richter van IJzendoorn, op 5 maart 1560 van een erfpachtbrief d.d. 1489 op sinte Pancras avont, waarvan een tekstfragment volgt: “Ick Margriet van Rutenborch doe kond ( ) dat ick met Wilhem Wouters myne ghekoren momber (  ) in enen vasten (  ) erfpacht vuijtghegheven ende verpacht heb Wilhem Bruijck (  ) eenen acker lantz gheleghen binnen den cerspell van Isendoren gheheiten Vinckenacker, daer ostwardt nest gheleghen is Gis……toris van Uchten, zuytwardt den stranck, westwart die here van Egmondt ende noirtwardt die [scijmslaghen] by den bandieck.”

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 6

 

(67) 1492 Brieff van Erffjaars renten ten behoeve van den kerke te IJzendoorn, de anno 1492. No 44

NA, archief van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 03.20.87.  Inventaris van het archief van de heerlijkheid IJzendoorn (ca 1760). Het origineel ontbreekt.

 

(68) 1493 Rekeningen van de rentmeester Goessen van Bemmel als schatmeester van ontvangst van de 2e pondschatting in het ambt Overbetuwe, en van uitgaven, 1493. Hieronder ook vermelding van IJzendoorn.

Gelders Archief, HA, nr 1102, fol 494 (film 1249)

 

(69) 1500 Verklaringe van den Custos omtrent de publicatie van Schouwe inde Heerlijkheid, 1500. No 51

Verklaringe van den Priester van IJzendoorn aangaande de collatie van het altaar dat Jan van de Sant daar gestigt heeft. Nr 37 (ongedateerd circa 1500).

NA, archief van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 03.20.87.  Inventaris van het archief van de heerlijkheid IJzendoorn (ca 1760). Het origineel ontbreekt.

 

(70) 1500 Item noch een beswooren attestatie waerin verklaert wort ao 1500 dat geen weeten bij scholtissen van Nederbetuwe aengaende enige schouwen gedaen sijn geweest. Sig 4.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(71) 1502 OKTOBER 3 Hertog Karel stelt Jelis van Riemsdijk heer tot IJsendoren in het bezit van het goed de Potthum in de Neder-Betuwe, tegen een jaarlijksche uitkeering van 26 gouden guldens. 1502, lune post Remigij episc. Gelijktijdig afschrift in lib VI der veertien registers, fol. 80.

Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 6, no 382

 

Item seker accoord tusschen hertog Carll ende Jelis van Riemsdijck, als onder leenheer over den hoff Pottum, door versuijm vervallen, opgericht. Sig 22

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(72) 1504 FEBRUARI 27 Hertog Karel doet aan Hendrik van Helsum, die hem een huis te Wageningen had verkocht, daartegen afstand, voor den tijd van zes jaren, van de pacht van het goed de Pottum te IJzendoren, hetwelk om de ongehoorzaamheid van Lambert van Buren in beslag genomen was. 1504, des dinxdaichs na Petri ad cathedram. Oorspronkelijk, op papier, naast een signetin rood was door den hertog onderteekend, in het pakket Karel van Egmond No 4.

Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 6, no 409

 

(73) 1507 Rekeningen van ontvangst van 2 termijnen van de staatpenningen in de ambten Over-Betuwe, Neder-Betuwe etc. van de erfhofmeester Henrick, heer van Gent. Hieruit: IJsendoorn. Bewijs:

Gelders Archief, Hertogenlijk archief toeg nr 0001, invr nr 1149. I, fol 130 (film 1256) en invr nr 970, fol 21 (film 1231)

 

(74) 1510 APRIL 4 Opdracht van 8 hont land in het Broek van IJzendoorn van de echtelieden Wilhem Doeys van Voern en Lysbeth Zassen aan hun broeder Johan Doeys van Voern priester en pastoor te IJzendoorn, d.d. 1510 op sinte Ambrosius dach. De oorkonde spreekt van “de gerechte helft van een kempken lants gelegen bynnen den kerspel en de heerlickheyt van Ysendoren in het broeck haldende omtrent acht hond lants en die in voirtyden zeelige Wilhem van Ysendoorn Othens toe the hoeren pleech die ander helfte heer Johan Doys aff toebehoirt”. Van de rechter zegel is een fragment bewaard, die gelijkenis vertoond met het wapen van de familie Die Haes.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 7

 

(75) 1514 FEBRUARI 18 Zeger van Balveren heer tot Ysendoren verpacht aan Johan van Ysendoren drie stukken land, gelegen in het kerspel van Yzendoorn. Op perkament; het zegel van verpachter ontbreekt. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 418. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 418.

 

(76) 1514 AUGUSTUS 17 Segher van Balveren, heer van IJzendoorn, beleent Ernst van Ysendoern met de Hof te IJzendoorn, zoals dat zijn voorouders bij broederscheiding was toegedeeld.

Afschrift: Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407), inv nr 680

 

(77) 1515 APRIL 24 Anthonis Ryquytssoen verklaart 2 ‘ackeren lants’ onder IJzendoorn van de kerkmeesters Seger van Balveren heer tot Ysendoren, Jacop van Ryemsdyck bastart en Ryquyt Goessensz in erfpacht te hebben ontvangen voor 4 Rijnsche gulden, d.d. 1515 op Sinte Marcusavont. Oostwaarts Anthonis voersz, zuidwaarts de Kerkstraat en noordwaarts Henrick Maessoen. Het zegel van de oorkonder is afgevallen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 8

 

(78) 1516 OKTOBER 18 Eernst van Ysendoeren verklaart van Otto van Wye ontvangen te hebben 80 "goede golden Overlantsche Rynschen gulden", “welke ic ende heb gehad op een goed geheten den Rysweert liggende binnen de heerlickheit van Ysendoren na vermogen des principale haefftbrieff toebehorende Ghysbert van Ysendoeren of sin erfgenamen (etc) In oirkonde der waarheid en want ick Ernst van Ysendoern voors by myn zegel nyt comen en can, so heb ic myn naem met myn handen op spaim des brief selve ghescreven ende tot meerder verticheyt van desen so heb ic gebeden Bernt wt den Enge en Bernt Freyse van Dolre casteleyn op Duersteden dese openen brief voor my te bezegelen enz. In ‘t jaer ons heren 1516 op sunte Lucas dach evangelist”.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 419. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 419.

 

(79) 1516 OKTOBER 21 Henrick van Riemsdyck met Segher van Balveren namens Johan Doys, enerzijds en Ott van Wye met Alairtt van Ysendoeren namens de echtelieden Airnt van Wyck en Herberen van Ysendoeren anderzijds, treffen eene minnelijke schikking ter bijlegging van een geschil omtrent eene hofstede te Yzendoorn. Onderteekend door alle 4 partijen. 2 stukken.

Regest: De Graaf, Huis Soelen, 420. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 420.

 

(80) 1517 Noch eenen coopbrieff waerin Zeger van Balveren, heer tot Isendoirn ao 1517 van Dirck van Meerwijck, scholt tot Ochten, koopt een stuck landts, met granen ende bepotingen op den Graeft aen beijden zijden daertoe gehorende, in de Heerlickheijdt Isendoirn gelegen buijten dijcx, suijdtwaerts streckende aen het Steencampken. Sig 63

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, “Register van eenige brieven”, nr 63. Origineel ontbreekt.

 

(81) 1517 FEBRUARI 1 Zegher van Balveren, heer tot Ysendoren, Jacob van Rymsdijck bastaard en Willem Doeys van Vaern bekennen gezamenlijk schuldig te zijn aan de proost van Oudmunster, uit hoofde van de tienden van IJzendoorn, het bedrag van 80 golden philips gulden, af te betalen in twee jaar. 1 charter. Het eerste zegel is afgevallen.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1783

 

 

(82) 1518 Airnt van Wijck verklaart verkocht te hebben aan Joffer van Wye (Geertruid Tengnagell, echtgenote van Otto van Wije) het goed "den Ryeswerdt" groot ongeveer 23 morgen en gelegen in de heerlijkheid Yzendoorn, benevens de daaraan verbonden tijnzen, pachten en renten. Bij dezen verkoop heeft tevens vereffening plaats van den losprijs waarvoor Oth van Wye, Goisen van Vairyck, Johan van Balveren, Eernst van Isendoeren en Johan van Isendoeren in 1500 Gysbert van Isendoeren uit de gevangenschap hebben vrijgekocht. 1518. 2 stukken.

Regest: De Graaf, Huis Soelen, 421. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 421.

 

(83) 1518 SEPTEMBER 4 Hertog Karel van Gelre beleent Dirck van Stralen als “echteman und momber” van Hillegont Smans, ten overstaan van de leenmannen Herman Tengnagel en Herman van Poelwick, met de leengoederen het Koezand en de Ochtense weerd. Afschrift.

Gelders Archief (0124) Hof van Gelre Civiele processen, toeg nr 4977, omslag 20 Melchior Schetz contra Herman Pieck. Spolie, 1574

 

(84) 1519 – 1522 Rekeningen van de rentmeester Johan van de Steenhuys van ontvangst van de staatpenningen en pondspenningen in de Nederbetuwe. Hieronder IJzendoorn.

Gelders Archief HA (0001), nrs 974-978 (microfilm 1232)

 

(85) 1519 MAART 26 Arnt van Wyck verkoopt aan diens zwager Ott van Wye voor 208 Brabantsche gulden een goed gelegen te Yzendoorn. Op perkament met uithangend zegel (beschadigd) van verkooper in groen was. 1 charter en 1 stuk. Onderstaande transcriptie naar het 19e eeuwse afschrift.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 422. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 422.

 

(86) 1519 MEI 4 Ernst van Ysendoern van de Sterkenborch beleent zijn jongere broeder Johan van Ysendoern met de Hof te IJzendoorn, liggende in de heerlijkheid Ysendoern ten Stichtsten rechte.

Afschrift: Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407), inv nr 680

 

(87) 1519 MEI 17 Johan Janss verkoopt aan Haick van Ruytenburch eene vordering groot 39 1/2 currente gulden op Henrick Alairtss en diens vrouw Mary, welke vordering hij wenscht te verhalen op een aan die echtelieden behoorend huis en hofstad in de heerlijkheid Yzendoorn. Op perkament en met 3 uithangende zegels in bruin was van Johan die Haze, richter en Johan van Ysendoeren en Anthonis van Loenresloit als getuigen. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 423. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 423.

 

(88) Ongedateerd, ca 1520 Uit het “Register” van het schepensignaat van de heerlijkheid IJzendoorn (17e eeuw): Item bekentenisse van Peter Deijs ende Digna Pomp dat sij een erff thijns, & erffpacht hebben, twee kleijne hoffsteden, neffens den anderen gelegen, dair jairlicx uijtgaende eenen cappuijn ofte twee smal hoenders, ende noch eenen golden ouerlandschen Gh Rijns gl & een deel was voirde Perck, toe behoeff van de pastoirs. Sig 77

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(89) 1520 Belening van Alardt van Isendoorn, minderjarig, bij monde van zijn momber Henrick van Welij, met een weerd in de heerlijkheid IJzendoorn.

Gelders Archief, Leenkamer, Egmontsche leenen

 

23 mei 1536 heeft Alart van Ysendoorn Alarts, meerderjarig, hulde gedaan, en zijn echtgenote Rembolda Nerincx aan genoemde goederen gelijftocht. Overigens wordt in bovenstaand boek ook Het Koezand met de Ochtense weerden vermeld, beleend in 1518 (zie daar).

 

(90) 1520 JANUARI 10 Arnt van Wyck en diens vrouw Herbert van Issendoeren verkoopen aan Otto van Wye een goed geheeten "den Rysweert", gelegen in de heerlijkheid Yzendoorn. Onderteekend door Herbert van Issendoeren. Het zegel van haren man ontbreekt.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 424. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 424.

 

(91) 1520 FEBRUARI 10 Pachtbrief voor Zegher van Balveren heer van IJzendoorn en Mechtelt van Ryemsdyck zijn huysfrouwe, uitgegeven door de leenheren van Oudmunster, voor de tienden van Oudmunster te IJzendoorn. 1 charter. De zegels van het echtpaar zijn verloren.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1782-5

 

(92) 1520 MEI 1 Aellert Henrickssen, diens zuster Katherina, Franck Geritss en diens vrouw Iken Hendricksdochter, verkoopen aan Gertruydt Tennagell, weduwe van Ott van Wye, een huis, hof en boomgaard in de heerlijkheid Yzendoorn. Op perkament met 4 uithangende zegels van verkoopers in groen was. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 425. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 425.

 

(93) 1520 MEI 21 Art van Wyck en diens vrouw Herbert van Ysendoren verklaren van de weduwe van Ot van Wye ontvangen te hebben 55 Rijnsche gulden in mindering der koopsom van aan haar verkochte goederen, gelegen te Yzendoorn. Onderteekend door verkoopers en Anthonys Hendrickszen als getuige. Met transcriptie. 2 stukken.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 426. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 426.

 

Terug naar boven

 

(94) 1521 APRIL 10 Pachtbrief van drie morgen land in de kerspel en heerlijkheid IJzendoorn voor Roloff Jans, oostwaarts Lamberts acker, zuidwaarts die gemeyn strate, westwaarts die Rijnmakers lant en westwaarts die Wetering dyc. 1 charter. Het zegel van Rolof Janss bevat een schild gevuld met één grote droogschaar. (zie ook bij 1596 aug 26)

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1624-1

 

(95) 1521 MEI 13 Johan Janss verkoopt aan Segher van Balveren heer tot Ysendoern een huis en hofstad in de heerlijkheid Yzendoorn. Op perkament met 2 uithangende zegels in bruin was van Johan die Haze Gysbertss, richter, en Anthonis van Loenresloit als getuige. Het zegel van den tweeden getuige Gherit van Eck ontbreekt. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 430. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 430.

 

(96) 1521 NOVEMBER 10 Reyner Schoeff en diens vrouw Elizabeth Geritsdochter alsmede Johan van Meerten verkoopen aan Gertruydt Tennagell (weduwe van Ott van Wye) een huis, hofstad en boomgaard in het kerspel van Yzendoorn. Op perkament met 3 uithangende zegels van verkoopers in groen was. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 432. Origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 432.

 

(97) 1522 Item een coopbrieff de anno 1522 bij de welcke Zeger van Balveren verkocht wort van Anthonis de Haes 13 hondt landts, genant de Krelt. Sig 56

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(98) 1523 Akte, waarbij het kapittel ten Dom Marcus van Weze, kannunik ten Dom en twee andere personen machtigt tot het beheer van eenige goederen te Zoelen, Kesteren, Echteld, Ommeren en IJzendoorn, en tot ontvangen der pachten daarvan, 1523. 1 charter.

Regest: Heeringa, Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom te Utrecht, nr 2082

 

(99) 1523 FEBRUARI 14 Opdracht van een erfpacht door de echtelieden Steven Dueys van Vorn en Berth Zas aan Johan Doys van Voern, priester en pastoor te IJzendoorn, broeder van genoemde heer Dueys, van 2 brabantsche gulden “des jaers van Johan Jacobss ende Ludolpha echte luyden hebben gande vyt enen acker lantz haldende omtrent vier hont lantz mijt alsulke tymeringe bepotinge als die vurs acker gelege is onder den kerspell van Echtelt ende in die mailscap van Meell, geheiten Noerlijngen daer ostwert naest gelant is Steven Dueys voirs zuydtwairt dat Gulipe lant westwairt dye ghemeyn strait ende noirtwairt Ghuyrt Sterk off Wije dair all om ende tom myt recht gelendicht mochten wesen (etc). Soe bekennen wy echte luyden … dat wy den selven prinzipalen erffpacht brieff ende jaerrente ende alle ingehautdijs brieffs vercoift hebben (aan) heren Johan Dueys van Varn priester ende pastoir tot Ysendoren onsen brueder ende zijnen erven alle jair die twe goede gulden brabantz payment twyntich stuver brabantz .. erffjairrenten (etc)”. 1523 op Sinte Valentijns dach Martyris. Zegels van de oorkonders afgevallen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 9

 

(100) 1526 Item een coopbrieff, waerbij Zeger van Balveren gekocht heeft van Peter de Haes & Lijsbeth van Brenck echteluijden 2 dardepartten in eenen camp landts groot omtrent 2 mergen ao 1526. Sig 60

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(101) 1526 JANUARI 25 Gherit Jacops, priester, verkoopt voor de thijnskamer van de Hof te IJzendoorn, een “hoffstadt lants”, genaamd Sgreeven bongairt, aan Zeger van Balveren, heer van IJzendoorn.

Afschrift: CBG, FamilieArchief De Haas (000134), thijnsboekje van de Hof te IJzendoorn, fol 4.

 

(102) 1526 MAART 22 Berteken Ebertsdochter draagt een hofstad gelegen aan de Affter straet op aan Johan van Isendoren, heer van de Hof te IJzendoorn.

Afschrift: CBG, FamilieArchief De Haas (000134), thijnsboekje van de Hof te IJzendoorn, fol ultimo.

 

(103) 1527 JANUARI 17 Fundatie van een erfmis in de kerk van IJzendoorn door het echtpaar Segher van Balveren, heer van IJzendoorn, en Mechteld van Riemsdijck.

Origineel: Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), charter nr 10

 

(104) 1528 Acte van verpanding door Joist van Sweten, amptman ende richter inde Nederbetuwe, van de proosdij-tienden te Echteld en IJzendoorn, op verzoek van Anthonis de Winrade, kanunnik van St. Marie te Utrecht. Gecancelleerd. 1528. 1 charter.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1773

 

(105) 1529 Item een besegelden vercoopbrieff waerbij Jan de Haes, Willem de Haes & Jenneken Gerrits Willems huijsvrouw vercopen Zeger van Balveren Her toe Isendoirn alsulcke interest, als haer van Catharina de Haes hair moij aengeerft was dato 1529. Sig 71

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, “Register van eenige brieven”, nr 71. Origineel ontbreekt.

 

(106) 1530 Uit de rekeningen van Joost van Zwieten, ambtman van Nederbetuwe, ontvangsten over 1530: Item Gherit van Eck te Ysendoern van een [neer]slach die langhe jaren geleden was te waren is ghedee~ xx golt gl

Item Gelis op die Pottem van een vonnis dat hij enden hadde te IJsendoern van een weduwe is die helft ghedee~ om tsamen ii golt gl

 

(107) 1532 JANUARI 13 Testament van Johan Doeys van Voern, “priester en in der tijt pastoer tot Ysendoren. Als momber van Johan Doeys treedt op Jan die Haeze Ghysberts, richter te IJzendoorn. 1532, op Sunte Pancras avont Martyris.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 11

 

(108) 1532 JULI 10 Hertog Karel bevestigt als landsvorst en leenheer het erfmagescheid tusschen Marie en Anna, dochters van Seger van Balveren heer van IJsendoren. Afschrift in liber XIII der veertien registers, fol 102.

Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 6, no 1689

 

(109) 1533 Item gerichtelicke attestatie gedateert anno 1533. in de welcke verclaert wort, dat noijt gehoort is, dat die Amptluijden van Nederbetuwe oijt eenige weet in de kercke tot Isendoirn hebben laeten doin veel weiniger, dat sij buijten de heerlickheijt oijt eenige horden, oft paelen hebben verbrocht. Sig O

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(110) 1533 MAART 6 Hertog Karel doet afstand van het recht tot het zetten van een molen te IJsendoren. Onderstaand naar een afschrift in het dossier van de zaak tussen Herman Pieck en Jasper van Wijhe (zie onder 1551).

 

(111) 1533 MAART 10 Johan Dueys van Voern, pastoir in der tijt tot Ysendoren en Seger van Balveren heer tot Ysendoren als een collator der pastoryen voirs verpachten aan Arnt Dueijs Willems Dueijs natuurlijke zoon een “hoffsteken lants ombetijmert ende onbepoet” gelegen in de heerlijkheid IJzendoorn aan der Achterstraat, oostwaarts de Molenstraat, zuidwaarts de pastorie, westwaarts Peter Jacobs en noordwaarts de Keyserstraat, 1533, des manedachs voir Sinte Gregorius Paus.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 12

 

(112) 1535 MAART 3 Johan van Isendoren geeft als tynsheer een huis en hofstad in de heerlijkheid Isendoren in tijns uit aan Thomas Henrickss na opdracht door de erfgenamen van Hilleken Goerts Creyts dochter. 1 afschrift.

Afschrift: 16e eeuws. Bewaarplaats: Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407), inv no 683

 

(113) 1535 SEPTEMBER 13 Voor Jan Janssen, scholt tot Ysendoren en de gerechtslieden Jan die Haes Wolters en Willem van Loenresloit, verklaart Meth Jansdochter, heren Jordens van Wije’s zaliger moeder, samen met haar momber Derick Block, het testament van haar overleden zoon gerechtelijk te willen “voltrecken en nae te gaen” zoals “hoeren soen geordneert heeft by synen leven”. Hieronder volgen de nadere bepalingen. De zegels zijn afgevallen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 13

 

In het “register” van IJzendoorn trof ik nog twee (ongedateerde) acten aan, waarin Meth Jansdochter vermeld wordt:

 

Item eenen vercoop, ende transportbrieff bij de welcke Arndt Duys bastart & Dirck Cornelis dochter echteluijden overgeven en opdragen Peter Jacobs & Mechtelt Jansdochter een huijs en hoffstadtsken, als het selve gelegen is aen de Achterstraet, onder de Heerlickheijdt Isendoirn, bepaelt oost aen plesken waters met eene gemeyne wegh, suijd de pastorie Noort de Keyserstraet, voorbehalden den Heer van Isendoirn sijnen jairlicxen thijns, te weten eenen olden Buddrages, ende de pastorie tot Isendoirn 27 brabandsche stuivers. Sig 76

 

Item een schultbrieff van Peter Jacobs & Mechtelt Jansdochter, waerin sij bekennen Jacob Pieck uijtter haren huijs & hoffstadt schuldich te wesen een gulden ad 20 st jairlicx, welcken huijs en hoffstadt sij vercoft hebben aen Arnt Duijs & Dirck Cornelis dochter die den gulden jairlix te betaelen genomen hebben, als blijckt uijt brieff & transfixbrieff. Sig 47

 

(114) 1535 DECEMBER 2 Jan van IJsendoren, heer van de Hof te IJzendoorn, lijftocht zijn vrouw Margriet van Rossem aan al zijn bezittingen te IJzendoorn. 1 charter.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 536. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Afdruk van het origineel op microfilm aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 536

 

(115) 1537 Sint Bonifatius dach Item gerichtelicke acte van Joost van Sweeten, Amptman en Dijckgreeff in Nederbetuwe anno 1537 gepasseert, waerbij verclaert wort, dat de seven gevers de Heerlickheijdt Isendoirn in den verlopen dijck willende geven, ’t selve door authoriteijt van de Raiden Carlls Hertogen toe Gelre, als overleenheer belet is. Sig L

Regest: Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Afschrift op papier, charters, no 14 (met in de linkermarge een hoofdletter L)

 

(116) 1537 Tijnsbrief van de Heer van IJzendoorn de Anno 1537. No 64

NA, archief van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 03.20.87.  Inventaris van het archief van de heerlijkheid IJzendoorn (ca 1760). Het origineel ontbreekt.

 

(117) 1538 JANUARI 22 + FEBRUARI 23 Gerit van Merwick draagt zijn goed te IJzendoorn over aan zijn zoon Gerrit, en deze draagt het op aan Johan van IJzendoorn, heer van de Hof.

Afschrift (16e eeuws):CBG, Familiearchief De Haas (000134), uit een oud thijnsboekje van de Hof te IJzendoorn, fol. 5vso, 6 en 6vso. Transcriptie: een getypte transcriptie, hier overgenomen, was ingesloten bij het het archief

 

(118) 1538 OKTOBER 17 Testament van Anthonis van Loenresloit, waarbij hij voor de zielerust van zijn overleden echtgenote Berth, en voor die van zijn ouders Wyllem van Loenresloit en joffer Juth ‘myt hoeren kynderen’ een erfmis sticht, voor te lezen op het Sint Johan’s altaar in de kerk van IJzendoorn. Bezegeld door Anthonis van Loenresloit, Jacob Pieck heer van IJzendoorn, Johan Dueys van Voern, pastoor, Derick Block en Roeloff Janssen, kerkmeesters en Johannes Bor. 1538, Sint Lucas avont. Van de zes zegels resteren er twee 1) Anthonis van L: een dun liggend kruis 2) Johan Doeys: een zwaar staand kruis.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 15

 

In het “register” van IJzendoorn vond ik nog de vermelding van een ongedateerde koopbrief, waarbij Jacob Pieck koopt van Anthoni van Loenresloit tien morgen land op de Weerd gelegen, genaamd ‘de Sandweert’, leenroerig aan ’t huis Isendoirn. Sig 28.

 

(119) 1539 Uit de lijst van de brieven etc van het Wassenaers-Catwijks archief inzake de heerlijkheid IJzendoorn (opgesteld ca 1760, zie nr. 293): nr 77 Tynsbrieff ten behoeve van de kerk van drie goude rijders gaande uijt een Hoffstad buijten dijks, genaamt Jan Goossens Hoffstat./ Idem nr 101: Nader contract over den tyns gaande uit Jan Goossens hoffstad buiten dijks te IJzendoorn, 1539.

NA, archief van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 03.20.87

 

(120) 1539 OKTOBER 11 Gerichtelijke verklaring van heer Jan Dueys van Voern pastoor te IJzendoorn c.s. ten verzoeke van Jacob Pieck heer van IJzendoorn, dat zij nimmer hebben gehoord of vernomen dat de Amptman van Nederbetuwe, Albert van Ermelen is komen rijden in de heerlijkheid IJzendoorn enz. 1539, op alre heiligen avont

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, charters, nr 16

 

(121) 1540 Tijnsboekje van de Hof te IJzendoorn, getiteld “Pacht cedul van dat broeck tot Isendoren anno XXXX ende van tijns erfpacht tot Ysendoren ende tot Ochten”, groot 20 folio’s.

Origineel: Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, map “Aanwinsten 1976”

 

(122) 1540 circa Attestatie van Joost van Zwieten, voormalig ambtman van Nederbetuwe, voor schepenen van de stad Arnhem, aangaande visserij op de Waal ter hoogte van de heerlijkheid IJzendoorn.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, 2e omslag

 

(123) 1540 circa Verzoekschrift van Jacob Pieck aan Willem, hertog van Kleef en Gelre, waarin hij zich beklaagt dat op 5 mei l.l. gekomen zijn drie rotten krijgsknechten in ’s Hertogen dienst en te Tiel in bezetting liggende, die met behulp van 10 of 12 gravers den bandijk tusschen IJzendoorn en Echteld opgegraven, een daarin liggende sluis opgebroken en toegedamd hebben, hetgeen op onwettige wijze is geschied en in strijd met den vorstelijken bezegelden brief, waarmede hij de ongestoorde uitoefening over zijn recht 300 jaren lang kan bewijzen. Hij verzoekt dat de hertog bevorderen zal dat de sluis hersteld en de geleden schade vergoed zal worden, en zoo zijn [r kt] besluit mocht worden zich aan diens rechtelijke uitspraak te mogen onderwerpen.

 

Verzoekschrift aan Gijsbert van de Poll, amptman tusschen Maas en Waal en Jacob Pieck, heer tot IJzendoorn ook namens de geërfden in den weerd te IJzendoorn, aan Bannerheeren, Ridderschap en Steeden van het hertogdom Gelre, waarin zij zich over dezelfde zaak beklagen en hunne tusschenkomst uitroepen. Beide stukken in minuut, met eene en dezelfde hand op één blad geschreven.

RAG, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, 19e eeuwse aantekening. Het origineel ontbreekt.

 

(124) 1540 NOVEMBER 11 In een acte d.d. 27 oktober 1668 (Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol 41) wordt verwezen naar “een rentebrieff tot vijfftich goede golde Geldersche rijder gulden s’jaers, goet van goude ende gerecht swaer van gewichte soo Melchior Schrijts ende joffrouw Anna van Straelen, echteluijden, ten behoeve van Gosen van der Bergh in den jaere 1540 op Sinte-Martensdagh geloeft ende gepasseert hebben, daervan de wederhelft is competerende Anna Tijnagel, weduwe van zaliger Gijsbert de Rijck slaende nae inhalt den brieff op sekere sestien mergen landts gelegen op ten Isendoirnschen weerdt; een stuck genaempt den Raepcamp, noch een stuck genaempt die Langhe Teugh, haldende omtrant twaelff mergen waer op tijde der constitutie oostwaerts naestgelandt Jelis Wouters, suidwaert ’t landt behorende Matheus altaer tot Isendoiren, west- en noertwaert de heer van Isendoirn; noch tot vier merge genaempt die [soon]acker, ten oosten de pastorie tot Isendoirn, suijden de gemeyne wegh, weste de heer van Isendoirn ende noorden den Raepcamp, voor een sekere somme van penningen daervan de comparanten bekennen voldaen te sijn.” …….

 

(125) 1541 JANUARI 10 Uit de rekeningen van Claes Vijgh, ambtman van Nederbetuwe, inkomsten: Item opten Xen dach Januarij Johan Wouters als buurtmeijster van IJsendoren gecomponeert van weterungh brouke in bijwesen van den landtschrijver und heeft gegeven pro dno xiij gt v st

 

(126) 1541 FEBRUARI 16 Bannnerheeren, ridderschap en steden van Gelre en Zutphen wijzen Jacob Pieck, heer tot Ysendoern, Jan Wyttenhorst, heer ter Horst, Wylhem van Baer, Ponciaen Groenewolt, raadsman te Nijmegen, en Thomas van Buerkloe, raadsman te Zutphen, aan als hun afgevaardigden naar den rijksdag te Regensborch, waar de keizer zijn rechten op Gelre en Zutphen zal aantonen.

Regest: Graswinckel, Oud archief der gemeente Arnhem, no 1396

 

(127) 1543 Uit de rekeningen van Claes Vijgh, ambtman van Nederbetuwe, ontfanck: Item Herman Wouters heeft eenen nederslach gedaen in die heerlickheyt van Ysendoren und is gecomponiert van den vurs guderen voir XX keysergulden, dat die heer van Ysendoeren halff toecoempt ind heeft dander helft voor den keyser betaelt X keyser gulden facit X g g

Gelders Archief, Rekenkamer van Gelderland 0012, invr nr

 

(128) 1544 MAART Stukken betreffende de aankoop door Johan van Ysendoorn van de helft van een wal aan de wetering te IJzendoorn, tynsplichtig aan den heer van IJzendoorn. Twee stukken.

Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1109

 

(129) 1544 JUNI 21 Philips die Ghier en Gherit van de Gheyn Reynersdochter, zijn vrouw, erkennen overgedragen te hebben aan Johan van Ysendoren een jaarrente van 4 gouden carolusgulden, gaande uit 5 morgen land in de heerlijkheid Ysendoren op de Legen Weert.

Gelders Archief, Huis Cannenburch (0407), no 158

 

(130) 1544 JULI 8 Voor de gezworen richter en scholt van de heerlijkheid IJzendoorn Jan Janssen, en voor de gerichtslieden Jan die Haes Wolters en Arnt Ryquits, verklaart Philips de Ghyer, die ‘scholtus off peynder’ van Nederbetuwe was onder drie opeenvolgende ambtmannen, n.l. Arent van Bueren, Joost van Zwieten en thans Claes Vijgh, dat hij ‘nijt weet in der kercken tho Ysendorn gedaen’ heeft, ‘gelijck hij andere durpen op de Waelstroom voir de schouw gewoon was’. 1 charter. Zegels afgevallen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, charters, nr 17

 

(131) 1545 JANUARI 2 Jacob Pieck, heer tot Ysendoeren, beleent Johan van Ysendoeren, zijn ‘zwager’, met alle goederen, die zijn voorouders bij boedelscheiding waren toebedeeld, gelegen in het gericht van Ysendoeren tot een Zutphens leen. 1 charter; het zegel van de oorkonder is verloren.

Regest: Wartena, Huis Cannenburch, invr nr 680 (origineel) en 682 (afschriften van beleningen). Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407) inv no 680; daarnaast 16e eeuwse copie onder no 682

 

(132) 1545 SEPTEMBER 6 Uit de rekeningen van Claes Vijgh, ambtman van Nederbetuwe, ontfanck: Item opten VIen dach septembris die pastoer van IJsendoeren durch Hubert vanden Bergh bij den dijckgreve gecomponiert van dyckbroicken in bijwezen Jaspar van Wijhe und Adriaen van Rossum und heeft voor den keyser betaelt IIII g gl.

 

Op donderdag 21 januari 1551 werd de pastoor van IJzendoorn, die bezittingen had te Echteld en Ochten, opnieuw beboet, met hetzelfde bedrag. Hij was niet de enige die zich die dag moest melden bij het gericht: ook Pelgrom Deijs, Arnt Janss, Cornelis Ottens namens het Onze Lieve Vrouwen altaar te Echteld, Thonis Peters, koster aldaar, Remmit [  uss], Philips die Ghyer, de weduwe van Syll, Rutger Rembolts en Jan Wouters waren de klos. Datzelfde jaar werden ook de pastoor van Echteld en de kapelaan van Oy op het matje geroepen.

Gelders Archief, Rekenkamer van Gelderland 0012, invr nr

 

(133) 1545 NOVEMBER 20 Dat huys ende heerlickheyt van Isendorn, so die van alts met al haren toebehoor gelegen is, tot Zutphenschen rechten ontfangen bij Herman Pieck, erve sijner moder Marie van Balveren, 20 Novembris 1545

Originele oorkonde (geschonden): RAG, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, charter nr 18, afschrift in RAG 0124 inv nr 5478 omslag 9 (1666) bijlage J1 dossier Ambtman.

 

(134) 1547 APRIL 27 Minnelijke schikking tussen Jacob Pieck, heer van IJzendoorn, en Claes Vijgh, ambtman van Nederbetuwe, met de handtekeningen van de ‘gescheijtzvrunden’ Maarten van Rossem, Willem Burckart, W van Baexen en Joachim van Hoemen. Dijkschouw en de gerezen problemen met de Tielenaren (zie nr. 123).

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, 1e omslag no 6

 

(135) 1549 Uit de rekeningen van Claes Vijgh, ambtman van Nederbetuwe, ontfanck: Item Jan Deuys van Ysendoren is by den Amptman gecomponiert van rechtbroicke und heeft voorden keyser betaelt II g g ind II malder haveren idt malder XII st.

 

Item Jan Deuys van Ommeren is by den Amptman gecomponiert van rechtbroicke tegens Jan Deuys van Ysendoren ind heeft voor den keyser betaelt IIII g gl.

Gelders Archief, Rekenkamer van Gelderland 0012, invr nr

 

(136) 1549 FEBRUARI 21 Coen Gijsbertsz en zijn vrouw verkoopen aan Jacob Pieck heer tot Yzendoorn een huis en hofstad in de heerlijkheid Yzendoorn. Op perkament, zegels ontbreken. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk. Perkamenten brief waarvan de beide zegels zijn afgevallen.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 444. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 444. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(137) 1549 MEI 25 Huwelijksvoorwaarden tusschen Gielis Pieck en Judith van Rutenborch. Op perkament met restant van een uithangend zegel in groen was. Overige zegels ontbreken. Met transcriptie. Als huwelijksvrienden treden op: Jacob Pieck heer tot IJsendoorn, Raad van de Koninklijke Majesteit in Gelderland en Herman Pieck vanwege Gielis Pieck, zoon en broer; Johan van Rossum (momber) en Barbara weduwe van Rutenborch, echte dochter selige Haick van Rutenberch onser dochter en nicht. De bruidegom brengt mee het huis te Enspijk; de bruid onder andere de nagelaten goederen van haar vader te IJzendoorn en Ochten, alsmede een huis in Nijmegen.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 445. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 445. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(138) 1549 JULI 26 Pachtbrief van het Koezand en de Ochtensche weerd voor Henrick van Grootfelt Goosens en Jacob Janssen “mit allen die huijsinge schueren ende bergen mitten duijffhuijs und voorts alle dat zoijlant ende weijlant daer toe behoorende gelegen binnen den wertdijck & buijtendijcks ghelijck sij dat in gebruijck gehadt hebben ses jaer lanck”

Gelders Archief 0124 Hof van Gelre Civiele processen, toeg nr 4977, omslag 20 Melchior Schetz contra Herman Pieck. Spolie, 1574

 

(139) Na 1549 Accoord tussen Harmen Piek en Jelis Piek van weegen Judith Ruijtenborg sijn huisvrouw, weegens tien mergen Lands den Aalsom geheeten. No 86

NA, archief van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 03.20.87.  Inventaris van het archief van de heerlijkheid IJzendoorn (ca 1760). Het origineel ontbreekt.

 

(140) 1550 JANUARI 24 Attestatie van de priester van het St. Ewaldsaltaar in de kerk van IJzendoorn betreffende gebruik door de buren van Echteld van de rosmolen in IJzendoorn, 1550. 1 stuk.

 

Jan Jans, scholtus tot Ysendorn, verklaart dat voor hem, en voor de gerichtslieden Willem Jacobs en Gerrit Lammerts, verschenen is Derrick van de Gruijt, priester van het Sint Ewalts altaar te IJzendoorn, ‘alt omtrent tsostich jair’, en deze heeft getuigt, met de hand op de borst, zoals dat een priester betaamt, dat hij meer dan dertig jaar in IJzendoorn gewoond heeft, en in die tijd, n.l. 26 jaar lang ‘cammersaal’is geweest bij heer Jorden van Wijhe, priester, en zijn moeder [Matmaij] (Zij wordt elders Meth genoemd). De voornoemde heer Jorden - aldus getuige Dirk van de Gruijt - was een natuurlijke zoon van Willem van Wije, en de voornoemde Matmaij was over de 80, en in haar jonge dagen was zij door haar vader (Jan) ‘verhuert’ op het huis tot Echteld, en ‘aldair was zij bemint van de voorg heer Willem’, en bij hem kreeg zij Jorden en meer kinderen, die allen jong stierven. Getuige Dirck heeft voornoemde Matmaij menigwerf horen zeggen over het gemaal tot IJzendoorn, eer nog Jacob Pieck, heer van IJzendoorn de genoemde molen had laten zetten en ook nadat die molen gemaakt was, dat die van Echteld en Oij te IJzendoorn op de molen pleegden te malen en dat Claes van Tellicht ‘anders/auders tot IJsendorn dat voir maellen plege te hebn’. Voorts verklaart de getuige dat hij haar heeft horen zeggen dat binnen Echteld geen rosmolen pleegde te staan ‘dan int orloich dair Echtelt thans vyant was’. Toen had Otto van Wijhe op zijn huis ‘meer van lange tijt’ koren opgeslagen, en huurde hij Bart Aellarts in die zijn ‘selffs rosmolen op bracht end aldaer een tyt lanck op maelde’, tot dat Zeger van Balveren, in der tijd heer van IJzendoorn, de molen van Bart opkocht. Derrick van de Gruijt sluit zijn getuigenis af met de mededeling dat Jorden van Wije bij die laatstgenoemde transactie betrokken was.

NA, Archief Van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 3.20.87, inv nr 2575

 

Item eenen certificatiebrieff gegeven van Jacob Pieck Heer tot Isendoirn, alsoo Geurdt Hoeffs aldt sijnde 95 jaren getuijgenis heeft gegeven, dat op Echtelt binnen sijnen gedencken geenen Rosmeulen geweest is, gedateert ao 1548 Sig. 38.

 

Item een besegelde certificatie waerin verclaert wort dat Berendt Janss sonder becroodens Otto van Wijhe tot Echtelt een rosmolen aldair gestaen hebbende vercocht heeft aen Zeger van Balveren voir eenen camp weijlandts van 5 mergen & 40 Philips gulden. Sig. 70

 

Item seker besworen attestatie waerin verclaert wort dat die van Echtelt tot Isendoirn ter meulen hooren & wanneer sij daer kommen, om haer coorn te doen maelen, alsdan niet arrestabel sijn. Sig. 72.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(141) 1550 APRIL 10 De vicedeken van het kapittel van Oudmunster te Utrecht verpacht de goederen van het kapittel te Echteld en IJzendoorn voor twee jaar aan Herman Pieck.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn toeg nr 0446, charter no 19

 

(142) 1551 Herman Pieck contra den ambtman van Nederbetuwe, omtrent de rechtmatigheid van de dijkschouw in de Heerlijkheid IJzendoorn. Het dossier bevat 4 stukken, waaronder een brief van Herman Pieck, en een brief van Claes Vijgh. Een derde stuk bevat “copijen der verbiedinge des Heren van IJsendoren belangende dijckschauwen” met zes extracten uit het gerichtelijk signaat, uit 1539, 1544, 1545, 1546, 1547 en 1549, waarin zulks wordt bevestigd.

Gelders Archief 0124, Hof van Gelre, beschrijving der civiele procesdossiers 1543-1596. Inv nr 4921, omslag 1

 

(143) 1551 Herman Pieck contra Jasper van Wijhe. Dwangmolen te IJzendoorn. Het dossier bevat 4 stukken, inclusief afschriften van twee privilegebrieven uit 1350 en 1533.

 

In zijn brief aan Cantzeler en Raden herinnert Herman Pieck, heer van IJzendoorn, aan de privilegiën die hertog Reinald gegeven had aan Willem van IJzendoorn en benadrukt nog eens dat in die brief staat dat niemand anders in IJzendoorn of Echteld nog een windmolen mag plaatsen. Maar de molen van IJzendoorn is in de woelige tijden “durch des lants vianden afgebrannt wordenn” en de [intfermant] is “durch verloop van orloge ein tytt lanck anders verbleven.” In brief B is te lezen hoe hertog Karel het recht op het zetten van een dwangmolen bevestigt en daar bovenop afstand neemt van de clausule dat ook de hertog van Gelre een molen mag zetten in IJzendoorn, mits de armen ieder jaar “een malder weits” wordt gegeven. En Herman Pieck vervolgt: “De wael nu die moelen vande viand afgebrannt was heft myn vader Jacop Pieck in kraft der vurs brieven de wynd und rosmoelen tot zynen groeten gewichtigen kosten weder upbauwen und eine nyhe moelen doin maecken”, edoch ondertussen heeft Jasper van Wijhe, profiterend van de politieke strubbelingen in zijn tijd, zelf een rosmolen laten zetten “in Stevens bongart”.

 

In zijn verweerbrief billijkt Van Wijhe zijn eigen optreden “in craft seeckeren possessie van myn alden molenwerff inde kerspell van Echtelt gelegen und alsnoch tegenwoirdigen heeft undgenoempt is den moelenwirff und alsoe geheyten hefft ad multos annos xx, xxx, xl, l, lx, lxx, lxxx vund alsoe meer jaere”. Bovendien, verdedigt Van Wijhe zich, heb ik alleen maar een rosmolen geplaatst, en dat valt binnen de regels.

Gelders Archief 0124, Hof van Gelre, beschrijving der civiele procesdossiers 1543-1596. Inv nr 4922, omslag 19

 

(144) 1551 FEBRUARI 11 Voor richter en scholtus Olifier van Meekeren en de gerichtslieden Jan Deijs van Voirn en Cornelis Ailberts is verschenen Pellegront Deijs, die verklaart en getuigt dat hij gezien heeft dat wijlen Joost van Zweeten, ambtman in Nederbetuwe, aan kwam rijden met de schouten van Ochten “boven dair die heerlicheyt van Ysendoren aengaet, ind reedt aldair ind beneden buijten der heerlicheijt voirs nest den Leygraeff reedt we deromb op”. Op papier, met 3 zegels.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, charters, nr 20

 

(145) 1551 AUGUSTUS 27 Item extract uijt het signaet der heerlickheijdt Isendoirn bij geregte inwoonders & naburen voors verdraegen, waer in vervat, dat men niemandt inde heerlickheijdt mettenwoon sall laeten kommen, ofte in cameren sall laeten woonen, sij waeren erst vroom & de heerlickheijdt miterkent & sij erst hare nabuirschap met eenen gulden schilt halft tot profijt des heren tot Isendoirn & halft tot profit van gemeijnen geerfden geworven. Den 27 Aug 51. Sig. no. 24

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, Register van eenige brieven etc. Het origineel ontbreekt.

 

(146) 1552 APRIL 28 Voor substituut-richter Johan Janss en de gerichtsluiden Johan van Ysendoren en Alert van Ysendoren getuigen en verklaren Derick Jans die Smitt en Herman Lomppe ten eerste, dat zij op Aswoensdach j.l. Claes Vijgh naar Eldik gevaren hebben, en dat genoemde Claes Vijgh in de Waalstroom ter hoogte van de heerlijkheid IJzendoorn vissers ontwaardde, die met zalmkorven in de weer waren, waarop hij van hen “froen eysten” het welke de vissers hem weigerden te geven of te lenen. “Dan erboeden sich dat froin onder den gerichte van Ysendoren te liggen”. Ten tweede getuigen genoemde heren dat zij nooit gezien of gehoord hebben “dat men eniger salm met korff, off paellen, ind der gelycke stedige visserer van salm, off der gelycken vyssen tho vangen plach tegen der vurs heerlicheyt vytgesondert nu omtrent nesste acht of negen jaren.” Drie zegels, twee afgevallen, van het eerste zegel is een fragment bewaard waarop het chatillonwapen te zien is (toebehorend aan Jan Janss).

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, charters, nr 21

 

Vgl: Item sekere attestatie voor Olivier van Meekeren Richter tot Isendoirn in anno 1552 op St Andries avondt beleijt, verclaerende dat Clais Vijgh Amptman in Nederbetuwe sekere inwoonders van Isendoirn op de Waelstroom tegen over Leeuwen vischende die selven corven om tween heeft gehouwen, om datse hem het froon weigerden & die selven boven recht gepooght heeft voor de Banck van Kesteren te gedagen. Sig S.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0446, “Register van eenige brieven”

 

(147) 1554 SEPTEMBER 2 Namens de ‘gemeyn nabueren, inwoonders ende ondersaeten van de heerlicheyt Isendoren’ verklaren Jan Jans (zegelt met het chatillonwapen), Thomas Roeloffs (zegelt met een schaar in het schild), Joost van Tijell, Willem Jacobs, Johan Wolters, Jan Dueys van Voern, Jan de Haes Peters (zegelt met het sautoir in het schild) en Jacob Jans (in het schild een soort vaas met drie lange dunne stengels van vair), zoals te lezen is in het het “Register van eenige brieven” no 57: “dat sij weinich ofte geen recognitie aen wijlen Jacob Pieck & Herman Pieck gedaen hebben, die haer van verschijdene lasten hebben bevrijt” en dat zij daarom hebben “geconsentert Herman Pieck haeren here van ijder ton biers die in de Heerlickheijdt getapt wort te geven den dobbelen vuijrijser”. Met andere woorden: van iedere ton bier die in IJzendoorn getapt werd zou voortaan een dubbele vuurijzer, berekent ad 2 st en 1 cnt. accijns geheven worden ten behoeve van de heer van IJzendoorn.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, charters, nr 22

 

(148) 1554 NOVEMBER 3 Getuigenverklaring van Evert Hillebrants Elis en Jan Hartschboll voor richter Olivier van Meekeren en de gerichtsluiden Henrick Alartsz: en Jan Huybertsz: aangaande de straf die zij ten tijde van Jacob Pieck, heer van IJzendoorn, hadden gekregen voor het verdonkeremanen van een gezonken schuit. Naar een ongedateerde copie.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, ongedateerde copie uit de 18e eeuw

 

(148A) 1556 Uit naam van vorst Philips II wordt Herman Pieck, heer van IJzendoorn, voor de leenkamer van Gelderland (her)beleend met de heerlijkheid IJzendoorn.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, charters, nr 23

 

(149) 1557 DECEMBER 20 Voor de leenkamer van de heerlijkheid IJzendoorn verklaart Jan Jansz schuldig te zijn aan Gherit van den Steenhuys 18 gouden rijders guldens jaarlijks aan rente, gaande uit zijn goed te IJzendoorn, geheten St Jans altaar, groot omtrent 10 morgen. Deze rentebrief is gestoken door een transportbrief d.d. 18 augustus 1630 (zie daar).

CBG, Familiearchief De Haas (000134). Transcriptie: getypte transcriptie (20ste eeuws) ingesloten bij origineel

 

(150) 1558 Notulen tot vereeniging van den Twist tussen Harmen Piek en Claas Vijgh. Nr 61.

Advis over her verschil tusschen Harmen Piek Heer van IJzendoorn, en Klaas Vijgh Amptman in Nederbetuwe. Nr 48. (Nummers uit de Wassenaarse lijst, zie (293))

 

Nr 61, in de charterbox van de heerlijkheid IJzendoorn, Gelders Archief (0446), nr 24. Het tweede stuk, nr 48, bevindt zich eveneens in het archief van de heerlijkheid IJzendoorn, in de portefeuille met als opschrift “Lijst”, met als titel:  Advys van rechtsgeleerden aangaende het verschil tusschen de Heer van Isendoirn Herman Pieck ende amtt Claes Vygh over de bewoerdingen de leenbrief wegen de hoge jurisdictie. Het gaat hier om een rechtsgeleerd advies van G. van Dyemen en Jacob Wtten Eng. Naar hun mening geldt het recht dat de hertog zich had voorbehouden “dat aent lijff draaget” alleen in gevallen die met het verlies van het leven worden gestraft.

 

Vgl: Persistie van Herman Pieck Heer van IJzendoorn in de zaak tusschen hem en den Ambtman van N Bet Claes Vijgh betreffende de vraag van het toekennen van het recht van straffen aan den lijve ter gelegenheid van de gevangenschap van Henrick Jacobs te IJzendoorn.

- In de inventaris van processtukken van het Hof I p. 126 leest men Claes Vijgh Henrick Jacobs te hebben gevangen – de stukken zijn niet meer aanwezig. Herman Pieck +1562.

Regest: Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, portefeuille “Aanwinsten 1976”, notitie op gelinieerd papier (ca 1920);

 

Vgl: Item een missive Jacob Pieckx de dato 58 aen sijn soon Herman Pieck waerin te vinden groote strubbelingen soo den Amptman Claes Vijgh des Heerlickheijt aengedaen heeft, als meer te sien wat & wie de Heeren van Isendoirn buijten becroidijnen van amptluijden in Nederbetuwe voor vrij geleij in de heerlickheijt gegeven hebben. Sig. 49

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(151) 1559 OKTOBER 1 Jacob Pieck heer tot Ysendoeren, Johan van Rossem heer tot Poderoyen en Meynertzwyck, Johan van Rossem en Wolter van Ysendoren, maken een magescheid op verzoek van en met Adrien van Ysendoren, Henrick van Ysendoren, Johanna van Ysendoren, Anthoenis van Amstel als vertegenwoordiger van Anna van Ysendoren, Maria van Ysendoren en Digna van Ysendoren, zulks omtrent de nalatenschap van Johan van Ysendoren, Margriet van Rossem en Marten van Rossem. Op perkament en met uithangende zegels in bruin was van Jacob Pieck en Adrien van Ysendoren. De overige zegels ontbreken of zijn sterk geschonden. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk. Hieruit een fragment, betrekking hebbend op de bezittingen te IJzendoorn.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 434. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 434.

 

(152) 1560 Item Henrijck die smith van IJsendoren is beijden Amptman ende Herman Pijeck als heere van Isendoren gecomponeert van een dootslach hij in die heerlijcheijt tot Isendoern gedaen had aen heer Anthonijs van Meerten zeliger ende heeft betaelt pro domino X daler facit IX gold. gl. XVIIJ st. brab. (in de kantlijn staat:) Bij een attestatie geteekent bij Geert vanden Steenhuijs spreken van XX daeler af de heer van IJsendoren de helft heeft genoten.

Gelders Archief 0012, Leenkamer van Gelderland, Rekeningen ambtman Claes Vijgh, inv no 5196

 

(153) 1562 JANUARI 3 Item noch eenen Leenbrieff ten behoeve van Herman Pieck Hermans, waermee den selven beleent wort met huijs en Heerlickheijdt Isendoirn, ten 2. met de werden & sanden aen & in den Waelstroom gelegen tegen Dreumel, ten 3. met het halve veer tusschen Tiell en Wamel gelegen. ao 1562. Sig 12

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(154) 1562 Heer Henrick Adriaanss, pastoor te IJzendoorn, en eertijds kapellaan te Dreumel, contra Harmen van den Poll, ambtman van Maas en Waal. Onderwerp: pastorie van Dreumel/nalatenschap van de daar overleden pastoor. Het dossier bevat o.a. copiën van drie getuigenverklaringen, onder ede afgelegd voor het gericht van IJzendoorn:

·         21.01.1561, getuige Willem Hinckart. Richter Olivier van Meeckeren, gerichtslieden Anthonis Peterss en Anthonis Aertss

·         01.02.1561, getuige Johan van Balveren Adriaans den alden. Richter als boven; gerichtslieden: Anthonis Peterss en Ghiesbert van Wychen

·         04.05.1561, getuige Johan Henricks. Richter als boven, gerichtslieden Johan die Haes Peters en Johan Ffoijert.

Gelders Archief 0124 Beschrijving der civiele processen voor het hof van Gelre 1543-1596, nr 4946.5

 

(1569) De pastoors van Dreumel en IJzendoorn contra Herman van den Poll. Kostendeclaratie.

Gelders Archief 0124 Beschrijving der civiele processen voor het hof van Gelre 1543-1596, nrs 4962, omslag 4

 

(155) 1562  NOVEMBER 1 Akte, waarbij Johan Peters die Haes en Dederik Janssen, leenmannen van het huis IJzendoorn, verklaren dat Hendrik van Isendoorn a Blois verzocht heeft beleend te worden met het huis, de Hof te IJzendoorn genaamd, 1562. 1 charter.

Regest: Wartena, Huis Cannenburch, no 681. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407), inv no 681. Origineel op perkament

 

(156) 1563 NOVEMBER 2 Jhr. Gerrit de Roever, in 1562 schepen van Tiel, geeft in 1563 geld op de Bloemkamp, een perceel weiland in IJzendoorn, welke hypotheek Reinold Jan van Stepraedt in 1670 van zijne nazaten inlost. 1 charter, met vier zegels.

Bewaarplaats origineel: CBG, Familiearchief De Haas (000134). Een getypte transcriptie is ingesloten bij het origineel

 

In een pachtcedule van de Hof van IJzendoorn d.d. 11 december 1645 staat dat de pachter dient uit te keren aan de erfgenamen van Melchior de Roever 29 gulden en 13 ½ stuiver, en aan de erfgenamen van Henrick de Roever 20 gulden en 2 stuiver.

 

(157) 1563 DECEMBER 22 Extract uit een inmiddels verdwenen gerichtelijk signaat van de heerlijkheid IJzendoorn, waarin Steven Willems wegens diefstal en doodslag ter beschikking wordt gesteld van de heer van IJzendoorn en de ambtman van Nederbetuwe.

Gelders Archief, Hof (0124), invr nr 5478, omslag 9 (24.02.1666) bijlage J3

 

(158) 1564 Hof van Gelre, Civiele procesdossiers (Gelders Archief 0124, 4951, omslag 5). Thomas van Carpen contra Jacob Pieck, heer tot IJzendoorn. Erfenis, 1564. In de bijlagen een extract uit de huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Pieck en zijn “verleden huysfrouwe” Hermanna van der Hoenelick, 1542 sint Matthijs avondt des heiligen apostels (20 febr.)

 

(159) 1565 Item een chijronge op de landtweteronge gedateert ao 1565 waerin te sien, hoeveel roeden de heerlickheijdt Isendoirn & andere dorpen in Over en Nederbetuwe te ruijmen hebben. Sig. 50

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(160) 1567 MAART 21 Missive van het Hof aan den Stadhouder, begeleidende een request van Johan Mom, ambtman van Maas en Waal, met een copie eener verklaring van de Ridderschap van dat ambt. Het betreft het gevolg van het proces tusschen Jacob Pieck, heer van IJzendoorn en Herman van de Poll over het ambtmanschap van Maas en Waal. Naar aanleiding van ’s Hofs sententie was Mom door Pieck als ambtman genoemd en had een eed gedaan. Er is voor van de Poll dus geen grond om tegen Mom op te treden, gelijk hij gedaan heeft. Het hof adviseert, dat de Stadhouder zoowel aan van de Poll als aan de Ridderschap schrijve, aan de laatste, dat het haar plicht is behoorlijk recht te doen.

Gelders Archief, Hof van Gelre, brieven, nr 445.

 

Zie ook: Gelders Archief 0124 Hof van Gelre, beschrijving der civiele procesdossiers 1543-1596, inv nr 4960, daaruit nr 8: Jacob Pieck contra Herman van den Poll, ambtman van Maas en Waal. Pandschap ambtmannie.

 

(161) 1569 Herman van den Poll contra Alart van Isendoorn. Restitutie “van sijnen mysshevang aen gespraecken sijnde”. Van de Poll eist in zijn brief aan Cantzeler en Raden van het hertogdom Gelre 600 carolus gulden van zijn opponent.

Gelders Archief 0124 Beschrijving der civiele processen voor het hof van Gelre 1543-1596, nrs 4962, omslag 7

 

(162) 1570 MEI 5 Item copie authentique van Cantzelaer & Raden den 5. Maij 1570 aen Claes Vijgh Amptman in Nederbetuwe geschreven, waerin Cantzelaer & Raden voors. in eenen moordadigen terecht te stellen begeren, datse alsoovele des Heren van Isendoorns als Conincklijcken Mts. gerechticheijdt gepreservert wort. Sig. 65

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(163) 1570 NOVEMBER 10 Huerbrief voor Willem van Herwaerden, borger van Tiel, voor zes jaar, van het Koezand en de Ochtense weerd. Getuigen zijn Jan die Roever en Dyrck Vaeck namens de verpachter: Melchior Schetz heer van Rumpt, en Herman van Herwaerden en Ghisbrecht van de Geyn namens de pachter. Nr C3 (pakket klager)

Gelders Archief 0124 Hof van Gelre Civiele processen, toeg nr 4977, omslag 20 Melchior Schetz contra Herman Pieck. Spolie, 1574

 

(164) 1571 Hof van Gelre. Melchior Schetz, heer van Rumpt, echtgenoot van Anna van Stralen, en via haar beleend met het Koezand en de Ochtsense waard, procedeert tegen de heer van IJzendoorn. Inzet van de strijd is het eigendom van een aanwas onder IJzendoorn. Het dossier bevat 3 stukken, waarvan het eerste hieronder is afgedrukt. Het gaat om een getuigenverklaring van (vermoedelijk) ambtman Claes Vijgh  ten behoeve van Melchior Schetz, en gericht aan Cantzeler en Raden van Gelderland. Het tweede stuk, een klad, is afkomstig van de Ridderschap. Het derde stuk tenslotte is een verzoekschrift gericht aan het Hof om de zaak te mogen voortzetten op de wijze zoals aan het eind van het eerste stuk is uiteengezet. Als gevolmachtigde van de heer Schetz treedt op Johan die Roever, burgemeester van Tiel.

Gelders Archief 0124 Hof van Gelre, beschrijving der civiele procesdossiers 1543-1596, inv nr 4969, omslag 38

 

(165) 1571 Rekeningen van het buurwerk te IJzendoorn, getiteld “Buerwerck ende onraeth de anno LXXI op het binnenfelt tho Isendoren.

Origineel: Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Aanwinsten 1976”

 

(166) 1572 JANUARI 12 Voor Jan Jansz de Haes, richter in de heerlijkheid IJzendoorn, en de gerichtsmannen Oth Goesensz van Herwarden en Peter Petersz, verschijnt juffrouw Margaretha van Hoekelum en van Tyell, weduwe van Joist van Tyell. Zij verklaart oud te zijn 48 jaren en geboren te zijn op het huis tho Hokelum. En zij legt een (in mijn bron niet nader aangeduide) eed af voor “God ende alle sijnen lieven heilighen, oir handt op oir borst liggende wie sulcx thoe vrouwelicker wijese behoirt”.

Origineel aanwezig in archief huis Hoekelom onder Ede; overgenomen uit handschriftencollectie Muschert in het Gelders Archief

 

(166A) 1573 APRIL 7 Peter Gerrits, wever van Weert, gevangene van de drost van Nederveluwe op St. Johanspoort. Moord op een vrouw in Yzendoorn en diefstallen. Het dossier bevat o.a. twee stukken afkomstig van het gericht van IJzendoorn.

Gelders Archief, 0124 Criminele processen 1544-1718, inv nr 4528, omslag 3

 

(167) 1574 Melchior Schetz contra Herman Pieck, heer van IJzendoorn. Spolie, 1574. Hieronder twee getuigenverklaringen uitgeschreven, de eerste afkomstig van Jan van Dolder ten behoeve van de klager, en de tweede afkomstig van een groep bejaarde inwoners van de heerlijkheid, opgetrommeld door de verweerder, de heer van IJzendoorn dus.

Gelders Archief 0124 Hof van Gelre Civiele processen, toeg nr 4977, omslag 20 Melchior Schetz contra Herman Pieck. Spolie, 1574

 

Het dossier bevat verder o.a. bijlagen E, F, G en H: soortgelijke attestaties uit dezelfde tijd en met dezelfde strekking. In G beweren de getuigen dat zij nooit gezien of gehoord hebben dat Claes en Jhelis Pieck enige runderen in de betreffende weide gedreven hebben. Uit nr H begrijpen we dat het overste Koezand in het jaar 1547 31 morgen baulants bevatte, en het nederste Koezand 17 morgen baulants “dat all nu binnen corthen verleeden jaren in die weij gelacht is”. Uit de papieren van de klager (Schetz) de volgende bijlagen: A. leenbrief d.d. 4 september 1518 (zie daar), B drie pachtcedulen van het Koezand uit 1549, 1555 en 1570; C2: bovenstaande getuigenis van Jan van Dolder.

 

(168) 1575 NOVEMBER 12 Gerichtelijke handhaving van Herman Pieck, heer van IJzendoorn, in het geschil van een middelsant in den stroom, waarop Alart van IJzendoorn inbreuk had gedaan.

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, charter no 26

 

(169) 1576 NOVEMBER  25 Reversaal van Alard van IJsendoorn voor het consent tot betaling van een weerd, genaamd het Steenenweert, met een losrente van 36 car. gulden. Tot behoef van Arents van Zeller ende Elyzabet synder huysfrouwe. Met zegels van Alart van Isendoren (beschadigd), Goessen van Varick en Christoffel du Four, leenmannen.

Gelders Archief, toeg nr 0243, invr nr 1781

 

(170) 1577 – 1583 Extracten van een inmiddels verdwenen gerichtelijk signaat van de vrije heerlijkheid IJzendoorn, door Frans Versteegh, secretaris der heerlijkheid in 1656 op papier gezet ten behoeve van het proces, aangespannen door A. Gerritsen Hack, burger van Tiel, contra het gericht van IJzendoorn.

 

Item den derden dach Decembris ao lxxvii heeft Laurens Gerrits geswooren richter der heerlicheijt Isendoren tho gerecht geseten ende die banck gespannen, bij gerichtsl. Cornelis Jacobs & Dirck Hermans.

[Wijst] Claerbolt Willems ten voir oirdell met gevolch ridder ende knechten, dat Goossen van Ingen volmechtich Jor Henrick van Isendoren of in gewijs durch Jan van Tijell op huijden gedaen geen verclaringe genieten sall.

 

Item den eerstten dach Julij ao lxxviij heeft Laurens Gerrits geswooren richter der heerlicheijt Isendoren to gerecht geseten ende die banck gespannen, bij gerichtsl. Johan van Tijell ende Cornelis Jacobs.

Wijst Peter Hanricks voer recht met gevolch ridder ende knechten dat den volmechtigen die Grave van den Bergh op een voer oirdell geen claringe genieten sall.

 

Item den xix dach Decembris ao lxxxi heeft Laurens Gerrits geswooren richter der heerlicheijt Isendoren to gerecht geseten ende die banck gespannen, bij gerichtsluijden Claerbolt Willems ende Johan Willems.

Wijst Johan Willems voor recht met gevolch ridder ende knechten dat Christiaen van Benthem volmechtich derweduwe van den Poll geen Appellation en sall genieten und dat wt oirsaecken vermogens der versegelongh.

 

Item den xii Martij ao lxxxiij heeft Laurens Gerrits geswooren richter der heerlicheijt Isendoren tho gerecht geseten ende die banck gespannen, bij gerichtsl. Alardt van Isendoren vund Wolter Jans.

Erkennen die naburen dat Anthonis van den Berch metten sijnen tot die beroepen verclaringh niet onfenckelick en sijn, ten weer dat sij binnen veertien dagen gerichtelick aenden secretario in brengen in gelijcken casu sulcx gevallen te sijn.

 

Accorderende met originele bij mij Fr Versteegh secretaris 1656.

Gelders Archief 0124 inv nr 5383 omslag 17.

 

(171) 1578 FEBRUARI 19 en 23 Schatpenningen, uitgezet door de Gelders overheid, voor de heerlijkheid IJzendoorn. Groot 6 folio’s.

CBG, Familiearchief De Haas (000134). Origineel op papier, met transcriptie.

 

(172) 1580 FEBRUARI 8 Tijnsbrief van het Hof te IJzendoorn, waarin Jan Cornelisz en zijn vrouw Marij hun gerechte helft van een hofstede te IJzendoorn opdragen aan Hendrick van Isendoeren. 1 stuk met 1 zegel.

CBG, Familiearchief De Haas (000134). Origineel op perkament, met transcriptie.

 

(173) 1581 MEI 18 Pachtbrief voor zes jaren van de proosdij-tienden en –tinsen te Echteld, IJzendoorn, Ooi en Medel voor Herman Pieck, heer tot IJzendoorn, Anthonis Pieck, zijn broer, en Ottho van Wijhe, heer tot Echteld, voor 600 keyser Carolus gulden. 1 charter. Het eerste zegel is bewaard.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1775-1 en 2

 

(174) 1583 JANUARI 31 Otth Goissensz van Herwarden, secretaris van Yessendoern, geeft een relaas over de omstandigheden, waaronder, en het salaris, waarop hij in 1581 door Riick van de Pafoirdt, rentmeester, benoemd is om de zaken van den graaf tzo Berch voor de bank van Kesteren waar te nemen, en erkent hiervoor zijn salaris ontvangen te hebben. Oorspr. op papier (invr nr 5910), onderteekend door den oorkonder.

Regest: Van Schilfgaarde, Huis Bergh, Reg 3816

 

(175) 1584 MAART 8 Otth Goissens van Herwarden publiceert in de kerk te Yzendoorn dat Laurens Geritsen, gezworen richter en dijkgraaf der heerlijkheid Yzendoorn, met gezworen heemraden op 22 maart bezetten zal een weerd in de heerlijkheid en roept allen op die in deze weerd geërfd zijn. 2 stukken, 1 charter en 1 transcriptie. Origineel een papieren brief, waarop achterop staat “Voor den Heer tot Ubbergen.”

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 492. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 492. Transcriptie: ca 1900, ingesloten bij origineel

 

(176) 1584 JUNI 11 Extract uit een gerechtelijk protocol, waarin gemeld wordt dat ten verzoeke van Herman Pieck, heer tot Isendoorn, zekere personen getuigd hebben dat zij nooit vernomen hebben dat de gedijkten van het Ampt van Nederbetuwe boven de Isendoornsche ‘aenschou’ gelegen aarde gehaald hebben uit het hooi kempken van den heer van Isendoorn gelegen tegen genoemden dijk over den ‘taekgraeff’.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toegnr 0466

 

(177) 1584 AUGUSTUS 16 Nieuwe weerdbrief van de heerlijkheid IJzendoorn. Ondertekend door Herman Pieck, Jse: Pieck, Johan die Roever, A. Boeijnnenborichee gnat va Hoensteijn.

Twee afschriften (18e eeuws en 19e eeuws) in: Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446)

 

(178) 1585 MAART 9 Gerrit Steck man ende momber synder huysfrouwe Wilhelma Jan Crouwelsdochter ende Jelis  Janssen Crouwell hebben geloefft Reynier die Haes ende Elisabeth Jansdochter echteluyden ende oeren erffgenaemen te vryen ende te waeren veertich hondt lantz gelegen binnen Isendoern opten Woerdt van alle besweerens Jan Crouwell zalige offte synen erffgenaemen daer op gedaen mochten hebben mitz ouergevende ende opdraegende alle segell ende brieven sy eenigsins daer van hebben moegen ende dit allet per expandabit~ Actum den ix en Martij 1585

RA Tiel, Archief nr 8, invr nr 302, Gerechtssignaat van Tiel 1585-1589, fol 13

 

Terug naar boven

 

(179) 1586 APRIL 14 Christiaen van Bentinck ende Tonis Aertssen van Well hebben beloefft scadeloes te halden Antonis van den Berch ende Jan Goossens tegens Joffrouwe Clementia Bentincx weduwe za. Cracht van Camphuysen belangende die Pottemsche bouwinge binnen Isendoern gelegen, allet vermogens een beteykent verdrach ende wtspraeck datert den xiijen Aprilis ses ende tachtentich. Allet per expant~ Actum den 14en Aprilis 1586.

RA Tiel, Archief nr 8, invr nr 302, Gerechtssignaat van Tiel 1585-1589, fol 14

 

1594: Adriaen Cracht van Camphuysen jr wordt geset in de goederen van Anthonis van Well te Tiel; 1597: Anthonis Aertsen van Well promisit Reyner die Haes zeker bedrag.

 

(180) [1586] SEPTEMBER 23 Brief van Arnt en Hendrik van Bonenburg genaamd van Honsteijn aan hun oom Hendrik van Isendoorn a Blois, heer van Lathum, Stockum en van de Hof te IJzendoorn, en vooral bekend als bewoner van de Cannenburch te Vaassen.

 

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, map “Aanwinsten 1976”

 

(181) 1587 FEBRUARI 4 Item missive van den 4. Februarij 1587 waerin den Amptman van Nederbetuwe versoeckt, dat die Heer van Isendoirn will gedogen, door sijn eijgen Richter excecutie op Jan van Aelst, die om d’excecutie in Nederbetuwe te ontgaen sich inde Heerlickheijdt Isendoirn hadde neergeslaegen. Sig W

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, Register van eenige brieven etc. Het origineel ontbreekt.

 

(182) 1587 MEI 21 Pachtbrief voor zes jaren van de proosdij-tienden en –tinsen te Echteld, IJzendoorn, Ooi en Medel voor Willem van Isendoorn en Willem van Ittervoort, voor 425 goide goude karolus gulden. 1 charter.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1775- 2

 

(183) 1587-1592 Rekeningen en acquitten over het beheer der tienden te Echteld en IJzendoorn. 1587-1593. 1 lias. De bundel papieren bevat voornamelijk rekeningen en quitanties van en aan Willem van Isendoorn en Willem van Ittervoort als pachters van de goederen van Oudmunster te IJzendoorn en Echteld over de jaren 1587-1593. Het zijn de jaren waarin Van Isendoorn overhoop ligt met Herman Pieck, heer van IJzendoorn. In de rekeningen vinden we daarom de nodige onkosten gemaakt aan reisjes van Tiel naar IJzendoorn (per boot!) en  Arnhem, om te verschijnen voor het gerecht (in Arnhem uiteraard de Hof van Gelre). Uit de rekeningen blijkt ook dat men in IJzendoorn contante betaling verlangt voor het spannen van de bank. Johan van Meeckeren, richter, schrijft de quitanties uit. In de rekeningen en quitanties komen ook de jaarlijkse tiendmaaltijden in IJzendoorn en Echteld veelvuldig terug. Deze maaltijden werden door de gemeenschap zelf georganiseerd, waarbij Van Isendoorn namens het kapittel van Oudmunster de onkosten voor zijn rekening nam. Wel bepaalde Van Isendoorn zelf hoeveel brood, bier etc er moest worden aangerukt. Enkele deelnemers schreven na afloop van zo’n maaltijd een attestatie waarin zij verklaarden dat er genoeg te eten en drinken was geweest voor iedereen. Verder maken we uit de gegevens op dat tot de dagelijkse gebruikers van de landerijen van Oudmunster behoorden Anthonis van den Berch en Aelbert Aelberts. Zij schrijven eind 1591 dat alle pachten over dat jaar waren betaald. Van den Berch had de taak om de maandelijkse contributie te “maenden.” Wellicht waren er nog veel meer onderpachters in IJzendoorn en Echteld. Zo schrijven Anthonis van den Berch en Johan Lamberts op 22 februari 1591 een quitantie waarin zij bekennen Willem van Isendoren vanwege de tienden te IJzendoorn “aen twe contributien die metten yersten binnen Isendoren vijtgeset sall werden aff tho holden ende tho betalen die somme van een und twyntich carolus gulden twelff stuver, tho weten” Van den Berch 12 gulden en Lamberts 9 gulden en 12 stuivers. Uit andere rekeningen maken we op dat diverse personen werden gekort “aenden contributie” “der tienden tot Isendoren”, vanwege het betalen van een andere contributie: nl die “tot opmaeckingh des Bemmelschen dyck.” Niet lang daarvoor was de dijk bij Bemmel bezweken en had het land tot aan Echteld toe blank gezet. Van Isendoorn was namens Oudmunster betrokken bij het organiseren van de reparatie van de Bemmelse dijk. Daarvoor inde hij in IJzendoorn en Echteld dijkgeld. Op 28 december 1588 werden voor dit doel in IJzendoorn quitanties uitgeschreven door Johan Goissens (12 gulden), Dirck Hermans (10 gulden), Peter de Haes met Fulke Gerrits (2 gulden), Johan van den Berch met Johan Dircks (15 gulden), Reyer van Herwarden namens Herman Pieck (geen bedrag vermeld). In 1592, tenslotte, werd tiendgeld ontvangen van Herman Pieck, Johan van Mekeren (scholtus), Aelbert Aelberts, Herberen ……., Gerrit van Wijck en Jan Huyberts. Ook Gerrit Cornelis en Cornelis van Merwijck hadden een blok tienden te IJzendoorn in pacht.

Uit de hier besproken rekeningen komt ook de onderstaande certificatie (zie 10 juni 1589).

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1777

 

(184) 1587 JULI 13 Begin van het geschil tussen Willem van IJzendoorn, als pachter van de tiendgoederen van het kapittel van Oudmunster te Utrecht in de Nederbetuwe, en Herman Pieck heer van IJzendoorn. De kwestie wordt in eerste instantie voor het gerecht van IJzendoorn uitgevochten, en in een later stadium voorgelegd aan het Hof van Gelre, dat in deze uitspraak doet in 1592. Op 13 juli 1587 organiseert Willem van Isendoorn een tiendmaaltijd te IJzendoorn, die door Herman Pieck wordt verstoord; voedsel en drank zouden ontoereikend zijn.

Gelders Archief, toeg nr 0124, invr nr 5004 (omslag 5).

 

(185) 1587 Die edele Erentfeste ende vroeme Harmen Pieck heer tot Isendoren constituit Peter Aelbertss, Harmen Cornelissen ende Jan Lamberts sampt ende bisonder inde omnib. cum  ratificatione den xii juli 1587 fol 29

 

Willem van Isendoren constituit Jan Naesart sub stilo [gen   ]cum ratificatione wat hij tot Isendoren tegens de heren tot Isendoren und allen anderen alrede te doen heeft ofte noch verkrijgen magh, den xvi octob 1587 fol 36

 

Joffer Maria van Isendoren weduwe z Jan Mom ende tutore constituit den edele Erentfeste und vroeme Harmen Pieck heren tot Isendoren om in haere nhaeme ende van harent weghen toe verrichten alle hoere zaecken zij in die heerlickheit Isendoren tegens idermentelich te doen hebben off krijgen mach cum ratificatione den xii decemb 1587

RA Tiel, ORA archief nr 8, invr nr 139, Vreemdgeding signaat Tiel 1586 -1591

 

(186) 1588 MAART 4 Cornelis Cornelisz en Maria Jansdochter verkopen een huis c.a. in de heerlijkheid IJzendoorn aan Willem van Isendoorn, die het in 1592 wederom transporteert naar Jorden Zegersz. 2 charters. Getuigen 1588 zijn Johan van Bueren en Wilhelm de Roever, getuigen 1592: Johan van Meekeren en Johan Lambertsz.

CBG, Familiearchief De Haas (000134). Met transcriptie

 

(187) 1588 JULI 13 Willem van Isendoorn organiseert dit jaar een tiendmaaltijd in Echteld, maar ook daar loopt de boel in het honderd, zoals blijkt uit volgende getuigenverklaring uit het dossier dat ik hierboven d.d. 13 juli 1587 heb geïntroduceerd. Willem Zas scholtis en Johan van Maesacker getuigen, op verzoek van Willem van IJzendoorn “dat wij opten dertienden Julij deses jaers 88 tot Echtelt geweest sijn alwaer Willem van Isendoren vurs die tiendtmaeltijt heft laten richten, und oeck genoech te eten und te druncken heft laeten bestellen, und niet tegenstaende hebben die huijsluyden het getapte bier met kannen in lege tonnen voll gegoeten, oeck in korven, stoppen und roempotten. Und want wij dit gesien und gehoert hebben.”

 

(188) 1589 JUNI 10 Attestatie van de naburen van IJzendoorn Dirrick Hermanss en Jan Willems over het wateroverlast in IJzendoorn en Echteld.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1777

 

(189) 1590 MEI 5 Maria Pieck tot haar momber  gekozen “den Ed. Erentf. Johan van Meeckeren myn zwager” verklaart aan Roelof Jans van Lichtevoirt schuldig te zijn 85 carolus gulden, waarvoor zij 14 morgen land, gelegen in de heerlijkheid Yzendoorn, in onderpand geeft. Op perkament en gecancelleerd. De oorspronkelijke zegels van Johan van Meeckeren, “mynen neve” Alardt van Isendoren en van Anthonis van den Berch, ontbreken. Met transcriptie.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 453. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 453.

 

(190) 1591 MEI 29 Reversaal van Aelbert Lam namens Alard van IJsendoorn voor het consent tot betaling van eenen weerd, met 1000 car guld., ten behoeve van Herbern Adriaens. Oostwaarts Melchior Schetz mit enen erve indt Hoe landt geheyten, zuid- en westwaarts het Leeuwender Zandt, noordwaarts voornoemde Melchior Schetz en de erfgenamen van Gijsbert van den Poll. Bezegeld door Caerl van den Zande en Jasper van Hattem, dourwarder en lehenmannen van Gelre. (zie verder bij 1 febr 1599)

Gelders Archief, toeg nr  0243, Gelderse Leenkamer, invr nr 1886

 

(191) 1591 JULI 2 Accoord tussen heer Henrick van Isendoorn gend. van Blois, ridder, heer van Stockum en Lathum, en zijn neven Wolter en Heynrick van Boenenborch gend. van Hontsteyn, gebroeders, en de andere afstammelingen van het geslacht Isendoorn, over geschillen inzake vroegere magescheiden, 1593. Met een verklaring over een acte betreffende een rente uit een huis te Tiel, door Alart van Isendoorn als borg verleden, 1591. 2 charters. De laatste is hieronder afgedrukt (fragment). ……… Demnae gelouen wij voer ons en onssen erven in qualite vurs gezeeckert en geloeft tho hebben zeeckeren ende gelouen in cracht deses, den opge Alardt van Isendoren, und sijne kijnderen ende erffge van den vurs jaerlicxen thijns und die hoeftsomma van dijen, alinge ende geheel tho vrijen, tho quitieren costeloos ende schadeloos te holden , und bij fauten van dijen so sall den vurg Alardt van Isendoren, und sijne kijnderen ende haeren erven, ende voorts allen den ghenen die dijenthalven gevordert ofte gemolestiert muchten woorden, allen hijnder, schaden, costen, teronghe, ende moeten, so woll ongerichtelick als gerichtelick daerom gedaen ende geleeden, te samen moghen verhalen ende wth doen peijnden met eenen geszworen scholtus off peijnder des heerlicheijtz Isendoren, aen ende wtter omtrent vijff merghen lantz genampt den Wormcamp edoch so groot ende kleijn die van autz ende met recht inde heerlicheijt van Isendoren gelegen, daer oostwart naest geerft is Johan van Tiels erffgenaemen suidtwardt die Veluwe ende die Broecxdell westwart Lijntgens hoffstadt ende den Bloemcamp, ende noordtwart den heeren tho Stockum vurs off so wie daer all om geerft mogen zijn und voortz wtter alles erffz ende goedtz, reedt ende onreedt, niet daervan wtgesondert, als wij vurg parsonen in qualite vurs nu ter tijt hebben ende noch verkrijghen moghen binnen der heerlicheijt Isendoren gelegen, ghelijck men witachtighe binnen jaersthe pacht ende des heeren thijns wth wint ende peijndt nae lantrecht des heerlicheitz Isendoren.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 541. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 541

 

(192) 1591 NOVEMBER 25 Herman Pieck, heer van IJzendoorn, staat Hendrick van Isendoorn genant Bloys toe, over zijn leengoederen te IJzendoorn te disponeren. 1 charter. Met zegel van de oorkonder

Regest: Wartena, Archief van het Huis Cannenburch, inv no 98. Origineel: Gelders Archief, Huis Cannenburch (0407), inv no 98, origineel op perkament

 

(193) 1592 FEBRUARI 17 Akkoord tussen Hendrik van Isendoorn a Blois en Alardt Jansz. over achterstallige pacht van een boerderij in de heerlijkheid IJzendoorn, 1592. Met akte van verpachting van de Bloemscamp, 1589. 2 stukken op papier.

Regest:Wartena, Huis Cannenburg, no 686. Origineel:Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407), inv no 686

 

(194) 1592 MEI 30 Extract vuyth ’t signaet der heerlicheyt Ysendoren, betrekking hebbend op de verpachting van de Bloemscamp (zie nr 193).

CBG, familiearchief De Haas (000134) origineel op papier, met transcriptie

 

(195) 1592 JULI 28 Herman Pieck, heer thot Ysendoren, beleent Wolther van Ysendoren genant Bloys, op verzoek van diens vader Hendrick, met het Hof te IJzendoorn, en met 10 morgen op de Lange Wand. 1 charter; met het zegel van de oorkonder.

Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407) inv no 680

 

(196) 1593-1603 Door de Hervorming gingen de kerk en de kerkelijke goederen voor de katholieken verloren, doch de pastoor handhaafde zich nog geruime tijd. Op de synode te Arnhem van 1593 werd medegedeeld: “Die synode heeft goetgeacht dat het Hoof door Sijn authoriteit die pastoren in particuliere heerlicheden als Dorenweerde, Isendoorn etc. in ordine dirigere” (Arch. Aartsb. Utrecht XLV, 116). Op de Harderwijksche synode van 1595 besloot men “dat die reformatie ten platte lande en overal soo in die steden als in de heerlicheden mochte gevordert werden,” onder andere in IJzendoorn, “ende waer sulx meer van node is” en “dewijle oock bevonden is dat de heer van IJzendoorn eenen sodanighen pastoren aangenomen heeft, de welcke om tooverije en andere fouten uijt Hollant verdreven is, dat bij den Hove van Gelderland schrijvens van dien heere geproduceert werde, ut inde removeatur” (Reitsma en v Veen, Acta Prov. en Part. Synoden, IV, 140). Eerst in 1603 werd de eerste predikant Gellius Petri bevestigd (Navorscher 1877, 274).

Utrechts Archief, Collectie Rijsenburg, IJzendoorn

 

Acta deel IV (Gelderland 1574-1620) m.b.t. IJzendoorn: 1593: invloed op particulier recht (blz 40); 1595: benoeming onbekwame predikant (blz 50 + afzetten onbekwame dienaren (blz 49); 1596: klachten inverlievet (blz 57); 1603: aanstelling predikant Gellius Petri; 1608: minister Henricus Christiani (blz 170); 1615: aanstelling predikant Godefridus Broeckhuisen.

 

(197) 1593 FEBRUARI 20 Extract van een inmiddels verdwenen gerichtelijk signaat van de vrije heerlijkheid IJzendoorn, door Frans Versteegh, secretaris der heerlijkheid in 1656 op papier gezet ten behoeve van het proces, aangespannen door A. Gerritsen Hack, burger van Tiel, contra het gericht van IJzendoorn (RAG 0124 inv nr 5383 omslag 17). Zie ook bij 1577-1583.

 

Op huijden den xx februarij 1593 heeft Oth van Herwarden gesubstitueerde richter de gerichtsbanck gespannen mare solito gerichtsl. Jan van Wijck ende Jan Huberts.

 

Willem van Isendoren ende Willem Postals respective volmechtige der semptlicke erffgenaemen van Jor Herman van der Poll ende Joffrouwe Maria van Isendoren gewesene echteluijden, hebben vanden gewesenen vondenis beroepen verclarongh aenden Kesterensche gerichtsbanck, Actum bij sittenden gerichte.

 

Willem Rochus als volmechtige der erffgenaemen Mom secht dat also de gerichtsbank alhier mitter Kesterensche gerichtsbanck niet gemeijns en heeft veell weijniger deselve onderworpen, dat daerom de beroepen & verclaronge van onweerden gehalden sall worden.

 

(198) 1593 JULI 7 Voorwaarden waarop Cornelis Janssen van Duersteden door Herman Pieck, heer tot IJzendoorn als collator met de inwoners dier heerlijkheid tot predikant of pastor der kerk aldaar wordt aangenomen. Ondertekend door: Johan Lamberts, Anthonis vanden Berch, Herman Pieck, Aelbert Aelberts, Cornelis Jans van Duerstede, Aelbert Lam en Dirck vanden Berch. Met hun handmerk ondertekenen Alard Kerchoffs en Reyer de Haes.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”

 

(199) 1594 Extract uit Aelbert Aelberts rekenboek over hetgene de heer van Lathum verschuldigd is aan de kerk en aan de armen te IJzendoorn.

Origineel: CBG, Familiearchief De Haas (000134)

 

(200) 1594 Hof van Gelre, civiele processen (Gelders Archief 0124 5007, omslag 11). Gijsbert Jansen, burger tot Tiel contra Herman Pieck. Bezwaring van leengoederen ten behoeve van eerstgenoemde. Uit de stukken blijkt dat Herman Pieck de eiser in 1590 600 gulden schuldig is uit pachtgoederen te Tiel en Zandwijk. In de bijgeleverde schuldverklaringen A: (1588) en B: (1590) geeft Pieck te kennen dat bij gebrek aan betaling zijn gerede en ongerede goederen te IJzendoorn, Dreumel en elders in het land van Maas en Waal bezwaard mogen worden. In 1590 zijn aanwezig: “Ick Aelbert Lam volmechtich des Erentfesten Herman Piecks heren tot Isendorn vermogens der volmacht voirs, die oick Erentfeste ende frome Adam van Tiell des Furstendombs Gelre und Johan Huberts der heerlijckheijt Isendorn lehen mannen”

 

(201) 1595 MAART 20 Brief van Herman Pieck, heer van IJzendoorn, gericht aan Wolther van Bonenberch, genampt van Honsteyn.Uit de brief vernemen we dat er een dijkdoorbraak is geweest in de nabijheid van IJzendoorn en dat als gevolg daarvan ‘die quellingh het lant van binnen blanck van water (heeft) gemaeckt’. Om de een of andere reden is het niet mogelijk dit water door de sluis in de bandijk af te laten vloeien. Daarom, schrijft de heer van IJzendoorn, is het zijn begeren dat de adressant als momber van de jonge heer van Ubbergen wil consenteren dat de dijk op die plek doorgegraven mag worden.

Regest:De Graaf, Huis Soelen, 496A. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 496A.

 

(202) 1595 MEI 12 Akte, waarbij Wolter van Isendoorn a Blois beleend wordt met het Lege Huis tot IJzendoorn c.a., leenroerig aan het huis IJzendoorn, 1595. Met zegel van de oorkonder.

Regest: Wartena, Huis Cannenburch, no 680. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Cannenburg (0407) inv no 680

 

(203) 1596 Hof van Gelre. De momber van de landschap contra Herman Pieck, heer van IJzendoorn. Accorderen met de vijand. Hieronder volgen twee stukken, het eerste, genummerd met de letter F is een belastende verklaring, afkomstig van de Staten Generaal te ’s Gravenhage, en gericht aan Cantzeler en Raden van het Hof te Arnhem. Het tweede stuk, afkomstig uit het verweer van de aangeklaagde, en genummerd B, is een ontlastende verklaring van Willem van IJzendoorn, pachter van de tienden van Oudmunster.

Gelders Archief 0124, Hof van Gelre, civiele processen, toegnr 5010 omslag 9. Zie ook: Resoluties Staten Generaal 1596.

 

(204) 1596 Rekening van Willem van Isendoren wegens de onkosten, door hem gemaakt voor het innen der proosdij-tienden te Echteld en IJzendoorn, niettegenstaande het verzet van de ontvanger te Grave. 1596. 1 stuk. Uit de rekeningen blijkt dat Willem van IJzendoorn, teneinde de tienden van IJzendoorn te kunnen innen, gedwongen is in konvooi te reizen, met bewaking van soldaten. Zijn kostenpost bestaat dan ook voor een groot deel uit het betalen van drinkgeld voor de soldaten. Ook in Tiel onderhoudt hij beroepshalve (lees: kostenverslindende) vriendschappelijke contacten met de hoge officieren.

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1780

 

(205) 1596 AUGUSTUS 26 Koop- en pachtbrief van drie morgen land te IJzendoorn voor Roeloff van Ommeren, mede namens zijn broer Adriaan van Ommeren en diens echtgenote. Oostwaarts Lamberts acker, zuidwaarts die gemein straete, westwaarts Rijmakers landt, noordwaarts die weteringe. Roeloff van Ommeren zal de drie morgen in eeuwige erfpacht behouden “voer een sekere jairlicxe pensie alse om eenen Rijnschen Nobel offte anderhalven goeden gouden koervorster Rijnsche gulden.” 1 charter, met het zegel van Roelof van Ommeren. (zie ook bij 1521 april 10)

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1624-2

 

(206) 1596 DECEMBER 12 – ca 1668 “Register van die tinsen tottet Hoff thoe Isendoorn gehoorende, gemaeckt den 12. decembris 1596”. Tijnsboek van de Hof te IJzendoorn, waarin circa 25 hoeven en landerijen in IJzendoorn en Ochten vermeld worden. Groot ruim 200 folio’s. Met verklaringen van de zittingen van de tijnsgenoten d.d. 1596, 1599, 1600, 1601 en 1640. Copia door Aelbert Lam, secretaris der heerlijkheid IJzendoorn gecopieerd.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map aanwinsten 1976

 

(207) 1597 Proces voor het leengerecht van IJzendoorn (1634). Arnold Brand vs Johan van Plettenborch. Leengoederen. Met retroacta uit 1597. 5 charters. Het gaat hier om het goed De Pottum te IJzendoorn.

RA Noord-Brabant, archief Cuypers van Velthoven (346), inv nr 1947

 

(208) 1597 (of 1599) FEBRUARI 6 Eigendomsbewijs voor Wolter van Isendoorn a Blois van een huis en hofstad in de heerlijkheid IJzendoorn op de Woerd gelegen, 1579 [foutief jaartal in het origineel]. 1 charter.

Regest: Wartena, Huis Cannenburch, no 685. Origineel Gelders Archief, Huis Cannenburch (0407), inv nr 685

 

(209) 1600 AUGUSTUS 10 Akte van magescheid tussen Steven en Wolter van Isendoorn a Blois, broeders, over de heerlijkheid Lathum en de Hof te IJsendoorn, welke laatste aan Wolter toevalt, 1600. Met akte van approbatie van de heer van IJsendoorn als leenheer, 1600. 1 stuk.

Gelders Archief, Huis Cannenburch (0407), inv nr 100; Huis Vornholz, in pakket 542. Transcriptie Wildeman in de Nederlandsche Leeuw, k. 46

 

1601: Verklaring van Herman Pieck, heer van IJzendoorn, dat hij Wolther, zoon van wijlen Hendrick van Isendoorn gend Bloys, met de leengoederen in de heerlijkheid IJzendoorn, die zijn vader beseten heeft, beleend heeft. 1 stuk

Gelders Archief, Huis Vornholz, nr 1102 (fotocopie)

 

(210) 1601 MEI 19 Herberen Adriaensz van Westrienen en zijn vrouw Catharina Cornelisdochter verkopen aan jonker Wolter van Ysendoren genant Bloys tien tijnshoenderen, gaande uit acht hont land, toebehorend aan de vicarie van het St. Matheus altaar te IJzendoorn. Oorspronkelijk op perkament, met vier uithangende zegels waarvan het derde (van Anthonis van den Bergh) is afgevallen. Met transcriptie.

CBG, Familiearchief De Haas (000134)

 

(211) 1602 Aantekeningen over IJzendoorn in het boek “Staet der geestelicke goederen des Nymechschen Quartiers”, samengesteld door Johan Millinck en Dr. Johan Biel.

OA Nijmegen, inv nr 2042, fol 287

 

(212) 1602 JUNI 17 Accoord tussen ambtman en Ridderschap van Nederbetuwe en Herman Pieck, heer van IJzendoorn en Wolter van Isendoorn, over de bijdrage van de heerlijkheid IJzendoorn aan de ambtslasten en kosten van het ambt Nederbetuwe. (Zie verder onder 258).

Gelders Archief 0124, Civiele Processen, invr nr 5378, omslag 9 (24 februari 1666)

 

(213) 1603 Acte van verpachting van de Hof te IJzendoorn. Verpachter is jonker Wolter van Isendoorn, pachter is Anthonis van den Berch.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Aanwinsten 1976”

 

(214) 1603 JANUARI 2 Kondschap ten verzoeke van Wolter van Isendoorn a Blois over de kerkweg van de Hof te IJzendoorn, 1603. 1 stuk. De zegels van richter en gerichtslieden zijn op het papier bevestigd.

Gelders Archief, Huis Cannenburch (0407), no 687

 

(215) 1606 “Memoriael aenteykening van die incompste der guederen van die pastorie tot Isendoirn, onder protestation dattet sal sijn onvercort van mijn gerechtichheijt”. Genoemd stuk, groot 3 folio’s, is waarschijnlijk van de hand van Herman Pieck, heer van IJzendoorn.

OA Nijmegen, invr nr 2043, losse stukken aangetroffen in de Staet der Geestelicke goederen van Johan Millinck en dr. Johan Biel (1602)

 

(216) 1607 – 1608 Cedule van de verkoop van de oogst van de Hof te IJzendoorn, zomer 1607 en 1608, met aan de koop verbonden bepalingen. De aanhef van de cedule uit 1607 luidt: “Op voorwaarden en conditien hier na beschreven zoo wil die Edelen Erentfesten Jonker Wolter van Isendoorn en Bloys, heer tot Lathem, in laten zetten om te verkoopen aan zekere perceelen, Zijn E. korengewas, dezes jaars 1607 by Jan van Ewick alhier in den heerlijkheid Isendoorn ten halven gebouwd.”

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Aanwinsten 1976”. Afschrift 19e eeuws.

 

(217) 1608 MEI 5 Visitatie en beslechting van de kwestie rond de sluis in de bandijk tussen IJzendoorn en Echteld door gecommitteerde heemraden en jonkers van Nederbetuwe. Origineel op papier. Het origineel is ondertekend door de landschrijver in Nederbetuwe.

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, map met titel “Aanwinsten 1976”

 

(217A) 1609 NOVEMBER 14 Approbatie voor de leenkamer van de heerlijkheid IJzendoorn van de tuigbrief waarin Wolther van Isendoirn a Blois, heer van Lathem, en Margaretha van Voorst, echtelieden, elkaar tuigen in hun goederen, te weten de Hof te IJzendoorn met tijnsen en erfpachten in IJzendoorn en Ochten gelegen, bouw- en weilanden in IJzendoorn, en het ”huys thoe Loe met alle bouwhoven landt, landt bosch broeck hoghe ende leghe welcke wij in den ganschen Ampte van Apeldoirn hebben”. Bezegeld door Herman Pieck, heer van IJzendoorn, alsmede de “leenmannen und gerechtsluyden” Aelbert Lam en Gerrit Herberensz. Van de oorspronkelijk 3 zegels rest het derde, beschadigd.

Gelders Archief, Huis Cannenburch, toeg nr 0407, inv. Nr 110. 2 charters, gecancelleerd.

 

Het tweede charter d.d. 23 augustus 1609 is de oorspronkelijke tuigbrief, bezegeld door 1) Wolter van Isendoirn, 2) Margaretha van Voorst, 3) Herman Pieck, 4) Georgius Pannekoeck, scholtus tot Apeldoern, 5) Gaert Pannekoeck en 6) Joest van Erckelens als geërfden in Veluwe. Zegels 1, 2 en 6 behouden, 3 sterk beschadigd; 4 en 6 ontbreken.

 

(218) 1610 JANUARI 6 Voor gerichtslieden Johan Lamberts en David Sluysken verkopen Gerit Jans, Roelof Geritsz en Lysbeth Woutersdochter, echtgenoten, alsmede Goosen Janssen en Aall Geritsdochter, eveneens echtgenoten, aan het echtpaar Aart Lamberts Flickartz en Hilleken Herberens een huis en hofstad lants op de Woerd, oostwaarts de weduwe en erfgenamen van Hendrik Aertss, zuidwaarts de Keijserstraat, en noordwaarts ‘de heer tot Lathem’s graft van t hoff, allet in de heerlikheid van IJsendoorn’, “thijnsvrij ende erfpachtvrij, vuijtgesondert alsulcken thijns te weeten een philippus gulden, ende eene Wilhelmus stuijver ende eenen capuijn”. Van de oorspronkelijk 5 zegels zijn 4 zegels bewaard, n.l. van de 1e, 2e, 3e en 4de oorkonder. Het charter van 1610 zit vast aan een tweede charter uit 1640, waarin het goed doorverkocht wordt. (zie daar).

Gelders Archief, Huis Cannenburch, toeg nr 0407, inv. nr 688

 

(219) 1611 JUNI 5 ….hoe dat die oick Edele und Erentfeste Herman Pieck Heere thoe Ysendoren ….myne beminden huysheeren, op huyden morgen tho seven uhren ontslapen ende gerust is, ……. Van meyninge zyn op toecomenden woensdach wesende die twelfsten dach jetzlopende maents Juny naerden alden styll, by synen alderen in der kercken alhier ter aerden tho bestaeden…… vuyt Ysendoren desen vyffden dach Juny 1611 (get.) Maria Cloeck bedroefte wedefrouw thot Izendoren.

Bovenstaande doodsbericht stamt uit het voormalige archief van Wassenaar-Van Rosande, “Brieven van kennisgeving en rouwbeklag wegens sterfgevallen van de heeren van Wijhe van Echteld en andere leden van dat geslacht (1579-1749), 130 stukken.

Navorscher 46, blz 40

 

(220) 1612 MEI 19 Geschil tussen Diederick van den Bergh en Herman Pieck heer van IJzendoorn, aangaande pandtkeeringen. Extract uit het gerechtelijk signaat van IJzendoorn. Ondertekend door Aelbert Lam, secretaris.

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, map “Lijst”, 2e omslag

 

(221) 1613 Acte van huwelijksvoorwaarden tussen Herman Pieck, heer tot IJzendoorn, en Heilwich Vijgh, dochter van Johan Vijgh tot Laetenstein en Johanna van Maurick. 1 stuk

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 1105 B. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 1105 B

 

(222) 1614 FEBRUARI 7 Herman van Tijel ende Johan Ghijsberts borgeren deser stad hebben haer tot borgen gestelt voor Adriaen van Driel Jacobss tegen alsulcke besatonghe als Dirck van den Berch Dirckss ende Wilhem Dirckss, gesworen buermeisteren tot Isendoren den xviij Octobris des verleden jaer 1613 gedaen hebben aen alsulicke pachtpenninge als die pachters der thiend op Isendoren des voors. jaers der tijdt schuldich waren & worden sollen, & dat voor vijffhondert Car: gl (slaande op de) thiendtmaeltijd, broeders[geldt] ende  vanden voors. besatonge, daervan den voors. Adriaen Jacobs doer Willem Peters van den Geijn geswoeren bode der voors. heerlickheydt Isendoren den viij januarij deses jaers 1614 d’insinuatie gedaen heefft, verbijnden daer voer opgemelte comparanten haere goederen tot Isendoren voors. gelegen, sonder argelist den vii febr 1614

RA Tiel, Archief nr 8, invr nr 304, Gerechtssignaat van Tiel 1599-1615, fol 297v

 

(223) 1619 DECEMBER 20 Hof van Gelre. Adriaen Deijs Jansen en Gysbert Jansen Vosch contra Jacob de Haes tot Ochten. Spolie. De Hoge weerd in het gericht van Isendoorn. Met 4 charters d.d. 4 juli 1618 gepasseerd voor de richter van IJzendoorn Olivier van Mekeren en de gerichtslieden Willem Jacobs en Thoenis Roeloffs.

Gelders Archief, Hof (0124), civiele processen, inv nr

 

(224) 1622 MEI 29 Inden ersten een brieff van twee campen landts op Isendoirn het Gresbroeck den eenen, des anderen het Verckensweijcken genaemt beijde groot 7 ½ morgen van Joncker Johan van Bonenburgh aengecocht den 29 Maij 1622 genotert Litt. A

 

Item sekere acte van permutatie, over twee weijdecampkens, het eerst genaemt Joffer Dignen campken tevorens toebehoort hebbende Joncker Carel Vijgh, & een campken van gelijcke groote, [  ] omtrent gelegen gelijck den Heer tot Isendoirn van Joncker Johan van Bounenbourgh aengecocht heeft gehadt, gent het Verckensweijcken. Sig. lit g

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, Register van eenige brieven etc

 

(225) 1626 OKTOBER 25 Extract uit het signaat van IJzendoorn, vermeldende dat de heer van IJzendoorn c.s op de volle aardschouw van de bandijk gegaan is met Jan Adriaans en de raai, of grens,  bepaald heeft tussen het erf van genoemde Jan Adriaans en de “Waede Slorpen”, alwaar deze een sloot had doen graven, zonder daartoe door de heer gemachtigd te zijn.

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, portefeuille “Lijst”nr 50

 

(226) 1629 MEI 4 – 1630 AUGUSTUS 6 Item een brieff van huijs en hoffstadt van Thonis Roeloffsen, & Ariken Ariens aengecoft den 4. Maij 1629. Sign. lit B.

 

Item een acte van wisselinge over twee weijcampen, tusschen Dirck van Stepraedt, heer tot Indoornick, ende den Heer tot Isendoirn, in de welcke den 29. Maij 1629 den Heer tot Isendoirn 575 gl toegeeff Sig. H

 

Item een renthebrieff van 29 gl. jaerlix slaende op Jan Lamberts Gulman gedateert den 20. Februarij 1619, waerop den lesten Maij 1629 twee hondert gul. Albert Jans voir hem & de resterende 200 gl Oth Hendrickxen tot sijnen last heeft genomen als blijckt uijt het gevidorsseren op den voors. brieff. Sig E.

 

Item twee brieven den eenen van Jan Jans, & den anderen van Jacob Jans Cloeck, en Jurien Henrickx elx slaende op de respective helffte van een boomgartjen, & willigen pas met den strangh, & wertdijck daertoe behoorende gekocht den 6. Augusti & 17. Decemb 1630. Sig. lit. C

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), Register van eenige brieven etc (17e eeuw). Origineel ontbreekt.

 

(227) 1630 circa. Memorie van alsulcke lasten die uijt het hoff tot Isendoorn gaen ende vande leste gedane betalinge.

Haus Vornholz, no 1115 (op microfilm in het Gelders Archief)

 

(228) 1630 Jhr. Hendrik de Roever werd in 1630 door Maria Juperel, echtgenoot van jhr Johan Valeourt te Luik, een rentebrief overgedragen van 18 Rijdersgl. jaarlijks, waarmede de hofstad de hoeve te IJzendoorn in 1557 door Jan Jansz ten behoeve van jhr Gerrit van den Steenhuys, schepen van Tiel, zijn grootvader van moederszijde, bezwaard was.

Uit: J. Anspach “Het geslacht de Roever” in De Navorscher 27, blz 521. Origineel: CBG, Familiearchief De Haas (00134) met transcriptie, zie ook bij 1557

 

(229) 1633 Publicatie van de landschouwe op den Bandijck. 1 stuk, gehavend, moeilijk leesbaar. Genoemd worden Johan Adriaens en Dirck van den Bergh Dircks, 1633. Lam secretaris.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, portefeuille “Lijst”, nr 68

 

(230) 1633 JUNI 26 Twee tochtbrieven van Isendoorn d.d. 26 Juni 1633, betreffende het echtpaar Diederick van Stepraedt en Sophia van Isendoorn a Blois.

Eerste stuk: CBG, Familie archief De Haas (000134); tweede stuk: Nederlandsche Leeuw, Wildeman, oorkonde no 14 (transcriptie)

 

(231) 1634 Proces voor het leengerecht van IJzendoorn tussen Arnold Brand en Johan van Plettenburgh over leengoederen. Met retroacta van 1597. 5 charters. Met zegels van Roelof Willems, Aelbert Loys en Johan van Meeteren. Zie onder 1597.

RA Noord-Brabant, 0346 Verzameling Cuypers van Velthoven, inv nr 1947

 

(232) 1635 JANUARI-FEBRUARI Bundel brieven betreffende militaire wachten, inkwartiering enz in verschillende dorpen van Neder-Betuwe. 1635. 1 omslag. Huis Soelen, Gelders Archief 0447, inv nr 403. De brieven zijn waarschijnlijk afkomstig van de Staatse officieren (met een belangrijke rol voor ambtman Vijgh). Zo lezen we in een “Provisionele order” van januari 1635 dat tien man gelegerd dienen te worden “op’t huys offte inde kerck tot Ysendoorn tot discretie vand huys~ aldair”. Dan is er een brief gericht aan de Quartier meester van de ritmeester Baex, liggende tot IJsendoorn. Hij wordt verzocht zich met de ruijters die “huysquartiert syn in de dorpen van Ochten, Ysendoorn en Echtelt hyns morgen vroegh te acht uhre gereet te houden, om metten majoor Vuller te rijden”naar de troepen van de afzender. Tenslotte vermelden we een oproep uit februari van dat jaar aan de dorpen van Nederbetuwe om arbeidskrachten te leveren die ingezet dienen te worden bij het breken en het ruimen van krui-ijs. Opvallend genoeg worden de ingezetenen van IJzendoorn ontslagen van deze plicht.

 

(233) 1635 MAART 21 Item een brieff van 2 ½ morgen bouwlandts op t Lange Want tot Isendoirn gelegen van Jan van Wijck & Aeltien Bruijnis aengecocht den 21. Martij 1635. Sig. lit. D

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, toeg nr 0446, Register van eenige brieven etc. Origineel ontbreekt.

 

(234) 1636 JUNI 12 Aankondiging door Heilwig Vijgh, weduwe Pieck, van de volle aardschouw, bestemd voor alle gedijkten “inden bandijck”, met nadere bepalingen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, map “Lijst”, 1e omslag

 

(235) 1636 DECEMBER 4 Sauvegarde (vrijgeleide) voor “bourgmeesteren, schepenen ende ingesetenen van den Dorpe van Isenderen gelegen in de Betuwe, uitgegeven door de Spanjaarden.

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, map “Lijst”, nr 5

 

(236) 1637 Acte van huwelijksvoorwaarden tussen Diderick van Stepraedt heer tot Indoornick en Helena Vijgh, weduwe Pieck, douaiere tot IJzendoorn. De bruidegom wordt geassisteerd door Reyner van Stepraedt heer tot Doddendael, Johan van Stepraedt ten Cuylenburgh en Diederick van Stepraedt heer tot Malberck. Van de kant van de bruid treden op Joost Vijgh commissaris des Nijmeegschen Quartiers, Arendt Vijgh heer van Soelen, ambtman en dijkgraaf in Nederbetuwe en jonker Hendrik van Mauderick.

Regest: Schilfgaarde, Huis Vornholz, no 314. Bewaarplaats origineel: Ostenfelde (Warendorf) Dld, Archief Huis Vornholz. Fotocopie van het origineel aanwezig in het Gelders Archief, Huis Vornholz, no 314

 

(237) 1637 MAART 13 Copia van zeker request gepresenteerd door Heilwig Vijgh, weduwe Pieck, aan het Hof te Arnhem, en het daarop gegeven apostil

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”

 

(238) 1637 JUNI 26 Leenbrief van de Hof te IJzendoorn, voor Diederick van Stepraedt, heer van Indoornick, uit handen van Heilwig Vijgh, douagiere van IJzendoorn. 1 stuk, op papier.

Huis Vornholz, no 1115. Op microfilm aanwezig in het Gelders Archief; tevens CBG, Familiearchief De Haes (000134)

 

(239) 1638

Akte van verdeling van de heerlijkheid Yzendoorn tussen Barbara Pieck weduwe Van den Poll, en Theodora Pieck weduwe Vijgh als erfgenamen haar broeder Herman, 1638. 1 stuk.

Rijksarchief Limburg, 01.031A Heerlijkheid Blitterswijk en Wanssum, invr. nr. 502

 

In hetzelfde archief, nr 501: Magescheid tussen Theodora Pyck weduwe Diederik Vijgh en haar kinderen van de nalatenschap van Diederich Vijgh, heer van Soelen, 1615. 1 stuk.

 

(240) 1638 MEI 12 De erfgenamen van wijlen dr. Johan Biel mitsgaders Henric van Seller cum suis, impetrant contra Wolter Adriaens, soo voor sech selver als borge voor Reijer Willemssen de Kemp en Cornelis Janssen Pansier. Schuldvordering wegens verpachtingen te IJzendoorn.

Het gaat om de verpachting van een uiterwaard groot 18 morgen genaamd het leege Coesandt tot Isendoorn gelegen, voor de somme van 737 gulden en 17 stuivers, verschenckt martini 1635 en 1636, verhoogt met de in de pachtcedule overeengekomen verhoging van 29 stuiver per pachtgulden, hetgeen blijkt uit de bijgeleverde stukken sub A en B.

 

A: acte van 5 januari 1632, getekend door Wolter Adriaens en Reijer Willems de Kemp.

B: acte van 5 maart 1632, aangevuld 15 januari 1633. Met de handtekeningen van Willem Roelofs, Wolter Adriaens, Reijer Willems de Kemp (1632) en Derck Adriaens, Cornelis Jans Pansier, Jan Reijers, Cornelis Deijs, Cornelis Dercks en Jan Willem Pansier (1633).

 

Het dossier bevat verder twee requesten d.d. 22 juli 1637 en 26 januari 1638 van het Hof te Arnhem, waarin de gedaagden Wolter Adriaens (IJzendoorn) en Cornelis Jansz Pansier (Hyen) opgeroepen worden te verschijnen voor het Hof.

Gelders Archief 0124 Hof van Gelre civiele processen, invr nr 5164, omslag 17

 

(241) 1638 JUNI 15 Barbara Pieck weduwe Van de Poll, en Theodora Pieck weduwe Vijgh, “beijde vrouwen der heerlickheyt IJsendoern” stellen Michiel Gerrits aan als vicaris van de drie altaren in de kerk van IJzendoorn. Origineel op papier, ondertekend door beide oorkonders.

Gelders Archief, Hof van Gelre (0124)

 

(242) 1639 OKTOBER 10 Voor Cornelis Cloeck, richter der Heerlijkheid IJzendoorn, compareren Jonker Diderick van Stepraedt heer tot Indoornick en de weledele Joffer Hijlwich Vijgh vrouwe tot Indoornick, echtelieden, met Laurens Thomass als haar gekozen momber. Het echtpaar tocht elkander aan de landerijen, rentebrieven en hun “aenpart” van de windmolen met zijn toebehoren in de heerlijkheid IJzendoorn. Als gerichtslieden waren aanwezig: Dirck van van den Bergh Thonissen en Jerifaes Hendricks.

Gelders Archief 0447, inv nr 315B

 

(243) 1640 circa. “Register van eenige brieven, belangende eenige aengecochte landerijen, ende rentebrieven des heren tot Isendoirn, als oock de hoge heerlickheijdt, & desselffs gerechticheijdt concernerende”. Lijst van charters en papieren berustende in het archief van de heerlijkheid IJzendoorn. Groot 11 folio’s, genummerd A t/m Z en daaropvolgend van 1 t/m 83. Het laatstvermelde charter dateert uit 1639. Afschrift (copia) op papier, blijkens het handschrift afkomstig van Jan van Coten, secretaris van de heerlijkheid tussen 1670 en 1680.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446)

 

(244) 1640 FEBRUARI 25 Jacob Jans van Mel, koperslager binnen de stad Culemborg en Agneta Hendrickx van Melse, weduwe van jonker Godfried van Broeckhuijsen, met haar momber Laurens Thomassen, die tevens momber is van het onmondige kind van jonker Aedt Lambertsen Flickart en Clara Hendrickx van Mels, gewesen echteluijden, verkopen aan jonker Diederik van Stepraedt en zijn vrouw Heilwich Vijgh, heer en vrouwe van Indoornik, een huis en hofstad op de Woerd in de heerlijkheid IJzendoorn, “thijnsvrij ende erfpachtvrij, vuijtgesondert alsulcken thijns te weeten een philippus gulden, ende eene Wilhelmus stuijver ende eenen capuijn als die welgemelte eheluijden coperen voorsz jairlicx daer vuyt tho tyns is competerende”. In tegenwoordigheid van de thijnsgenoten en gerichtslieden Jerephaes Hendrickx en Derck van den Berch Thonissen, 1640. Met ouder eigendomsbewijs, 1610 (zie daar). 2 getransfigeerde charters. Met vijf zegels van de oorkonders en de gerichtslieden.

Gelders Archief, Huis Cannenburch (0407), no 688

 

(245) 1642-1660 Stukken betreffende de vordering van de predikant van IJzendoorn tegen het kapittel tot betaling van congrue portie in zijn tractement. 1 omslag

Utrechts Archief 223, Kapittel van Oudmunster, invr nr 1784

 

Vgl: 1644 febr 17: Petrus Molitor, predikant te IJsendoorn, met gedeputeerden der Tielsche classis, contra Hans Wolfert van Brederode, vrijheer van Brederode en Vianen als proost van het kapittel van Oud-Munster te Utrecht. Impetrant beweert, dat de gedaagde gehouden is, boven het inkomen van de pastoriegoederen te IJsendoren, een bijlage of supplement uit de tienden, in actis genoemd, te doen, of congrue portie te dragen, tot onderhoud van den pastoor aldaar. Het hof gelast, dat partijen zich binnen eene maand in der minne zullen verstaan. Civ. Sent. VIII, blz 152.

Nijhoff, Register op het archief van het Hof van Gelre en Zutphen, blz 109

 

Vgl: Stukken betreffende het proces van ds. Petrus Molitor te Ysendoorn tegen de proosdij van Oudmunster te Utrecht over de opbrengst van de tienden, 1661. 1 omslag N.B. Behandeld voor het gericht van Ysendoorn. Het dossier is ingediend “ten Comptoire.”

Gelders Archief, Heeren en graven van Culemburg, Inventaris 8087

 

(246) 1645 Nadere bepalingen en aantekeningen bij een pachtcedule uit 1645 van de Hof te IJzendoorn.

Haus Vornholz, 1115 (op microfilm in het Gelders Archief)

 

(247) 1650 MAART 30 Verponding IJzendoorn. “Quohier van de herlickheit Isendoorn in Nederbetouwen”.

Gelders Archief, Staten Kwartier van Nijmegen. Afgedrukt onder de titel Verpondingen Echteld en IJzendoorn 1650 in de Ossenvorenreeks, nr 9.

 

(248) 1653 Volmacht van Diederick van Stepraedt heer tot Indoornick en Lathum, voor Henricus Emmingen, richter te IJzendoorn en Wijnolt Henricx van Heerdt, om de achterstallige tynsen en erfpachten, behorende tot zijn hof van IJzendoorn, in te vorderen. 1 stuk.

Regest: Van Schilfgaarde, Huis Vornholz, nr 1113

 

(249) 1654 JANUARI 21 Catharina Gabrii, als volmacht hebbende van haren eheman Cornelis van Werckhoven, te Utrecht, verklaart hoe haren man vanaf petri 1642 voor 6 achtereenvolgende jaren verpacht heeft aan Adriaen de Haes Jans, het land de Aelsem genaamd, groot omtrent 23 morgen, jaarlijks voor een somme van 326 gl en tot toepacht hondert pont meijbotterens en soo hij schapen hout vijfftich schapen kiesen. Gabrii, eiser, daagt De Haes voor het Hof van Gelre wegens een pachtachterstand van 959 gulden en 6 stuivers.

Gelders Archief 0124, invr nr 5339 omslag 3 en 5368, omslag 5

 

Noot: In twee andere dossiers bevinden zich copia van een attestatie voor het gericht van IJzendoorn, opgesteld ten behoeve van Adriaen de Haes, d.d. 27 juni 1653.

 

(250) 1654 SEPTEMBER 15 Aert Gerrits Hack contra het gericht van de heerlijkheid IJzendoorn. Appèl. Genoemde Hack, burger van Tiel, heeft als borg van een in gebreke gebleven kennis, zijn stier als onderpand weggevoerd zien worden door de peinder van de heerlijkheid IJzendoorn. Hack wil in hoger beroep voor het gerecht van IJzendoorn, al dan niet opzettelijk op een dag waarop richter Hendrick Emminghen afwezig is. De secretaris van het gerecht, Frans Versteegh, weigert de acte van appel te registreren en informeert richter Emminghen. Deze wendt zich tot het Hof te Arnhem en klaagt Hack aan wegens het onterecht (“frivool”) in beroep gaan. Op 10 maart 1656 heeft voor het Hof een “debath” plaats tussen het gericht van IJzendoorn en Hack.

Gelders Archief 0124, Civiele processen voor het Hof van Gelre, inv nr 5383, omslag 17 (27 mei 1657)

 

(251) 1655 Rekeningen van de tijnsen en erfpachten van het Hof te IJzendoorn.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Aanwinsten 1976”.

 

(252) 1655 DECEMBER 11 Hof van Gelre. J. de Ridder, ontvanger van sijne conincklicke majesteijt van Hispanien, contra de buurmeesters van IJzendoorn. Eiser stelt dat de buurmeesters van IJzendoorn in gebreke zijn gebleven wat betreft de contributie (sauvegarde), die een aanvang had genomen 29 november 1646 en liep tot 29 mei 1647. Hij eist voor het gerecht de somme van 506 gulden en 30 stuivers. De gedaagde partij stelt dat niemand in IJzendoorn een sauveguarde gehad heeft noch toegezonden heeft gekregen, netzomin dat “sij eenich effect daervan hebben genooten”, d.w.z. van de sauveguardes die ze voorheen wel hadden gekregen. Bijlage A bevat enkele getuigenverklaringen.

Gelders Archief 0124, Civiele Processen, invr nr 5371, omslag 30 (24 mei 1656)

 

(253) 1662 – 1666 circa Naamsregister (klapper) van het verdwenen gerichtssignaat van Dr. Emminghen. Dit signaat was blijkens de paginaverwijzingen 49 folio’s groot, en ging direct vooraf aan het bewaarde gerichtssignaat van 1666 - 1700.

Gelders Archief, ORA IJzendoorn (0211), inv nr 2a (wordt abusievelijk vermeld als klapper op nr 2)

 

(255) 1664 AUGUSTUS 17 Schrijven van de Raad van Utrecht aangaande het proces tussen Petrus Molitor, dominee te IJzendoorn en het kapittel van Oudmunster. Vriendschappelijk accoord tussen de dominee en de rentmeester van het kapittel, Cornelis van Beeck, waarin bepaald is dat het jaargeld uit de tienden van IJzendoorn zal worden verhoogd van 100 naar 200 gulden jaarlijks vrij geld “daer op het darde part  wort getaxeert ende naemaels sal getaxeert blyven, schoon de thienden minder off meerder uijtbrachten”. Copia, het origineel was ondertekend door Gerbrandt Schaegen, burgemeester van Utrecht namens het kapittel, Petrus Molitor pastoir in Isendoirn, Bartholomeus Bisschop V.D.M. in Isendoirn en Joost Vijgh.

Origineel op papier: Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, omslag 2

 

Terug naar boven

 

(256) 1664 SEPTEMBER 16 Joost Vijgh, heer tot Isendoorn, verklaart dat hij als collator van de helft van de vicariën van St. Ewald, St. Johannes en St. Mattheus gefundeerd in de kerk van IJzendoorn, “deselve geconfereert hebbe en conferere bij desen aen Everard van Schevichaven, soone van Gijsbert van Schevichaven Hoeijdrager deser stadt (Arnhem) om d’opcomstem van dien nae ’s landts ordre tot subsidie sijner studien te moegen genieten van de tijdt aff dat deselve vacant worden sal.”

Gelders Archief 0124, toeg nr 5513 (omslag 68), bijlage 2

 

(257) 1665 FEBRUARI 26 Roelof Jansen, Sander Jansen en Cornelis Rutgers van Kessell mede als man en momber van zijn huisvrouw Trijntjen Jans, en wij Roelof Jans en Cornelis Rutgers als speciale gevolmachtigden van de onmondige kinderen van van Jan Roelofs en Derijcksken van Kessell zalige, echtelieden, hebben gesamenlijk verkocht aan Beatrix van Liesvell, weduwe zaliger D. Petrii Molitor en haar erven, een huis en hofstad, met land, groot ongeveer anderhalve morgen, in de Heerlijkheid IJzendoorn. Oostwaarts: die custorij der heerlickeijt; zuidwaarts: Aert van Welij; westwaarts: die Meulenstraet; noordwaarts: de Keijserstraet. Huis en hof zijn dijk-, thijns- en erfpachtvrij, “beheltelick alsodanigen thijns als het Hoff van IJsendooren tegenwoordigh pastiderende (?) den hooghe Heer Johan van Stepraet Heer tot Indoornick jaerlijcks uijt die voorgemelte hofstadt moet hebben, te weten eenen capoen en anderhalven schilt; vorts gemeen dijck, ende weteringh van oudts daer toe behorende.”

Onderschrift: Ende was onderteekent Roeloff Jansen, Sander Jansen, Cornelis Rutgers, Beatrix van Liesvell. Concordat a verbo ad verbum cum suo originali q attestor Barth Bisschops, pastor in Isendoorn.

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, portefeuille “Aanwinsten 1976” Afschrift op papier uit de 17e eeuw. 1stuk.

 

(258) 1666 FEBRUARI 24 Hof van Gelre, civiele processen: Ambtman en ridderschap van Nederbetuwe contra Joost Vijgh tot Isendoorn en de buurmeesters van IJzendoorn, t.n. Henrick Emmingen, richter en Peter Sluijsken en Adriaen de Haes, schepenen. Ambtslasten. Met twee kaarten Abg verzameling nr 36.

Inzet van de strijd is de hoogte van de jaarlijkse contributie van de heerlijkheid IJzendoorn aan het ambt Nederbetuwe. Die van IJzendoorn weigeren te betalen voor werkzaamheden, zoals de jaarlijkse dijkschouw, waar zij geen direct of indirect profijt uit trekken.

Gelders Archief 0124, civiele procesdossiers,  inv nr 5478, omslag 9 en vervolgd inv nr 5487, omslag 61 (20 november 1666)

 

(259) 1666 MEI 5 In een akte uit 1666 voor de leenkamer van IJzendoorn treedt Henrick van Emmingen op als gevolmachtigde van Johan van Stepraedt, heer van Doddendaal, Indoornik, Varik, Lathum en Lho. In deze acte wordt op verzoek van Dirk Vijgh heer van IJzendoorn en Mechtelt Jacoba van den Poll, vroeger Vrouwe van IJzendoorn, approbatie verleend voor de huwelijksvoorwaarden, gesloten in 1628 (!!!!), tussen Diderick van Stepraedt en Sophia van Isendoorn a Blois. Leenmannen zijn Johan de Cock van Oppijnen en Frans Versteegh, secretaris van de heerlijkheid.

Gelders Archief, Huis Soelen, nr 306B

 

(260) 1666 AUGUSTUS 10 Acte van approbatie van de leenkamer van IJzendoorn, voor Johan van StepRaedt, zoon van de overleden Diederick van Stepraedt. 3 stukken.

Gelders Archief, Huis Vornholz, no 349 (fotokopie)

 

(261) 1666 NOVEMBER 23 Willem van Cattenburch contra Cornelis van Deuverden. Het goed Potthum (Isendorn). Van Deuverden wordt ervan beschuldigd de pachter van de Pottum, Hendrick Hendrickx, in gijzeling te hebben genomen om zich de inkomsten van de Pottum onrechtmatig toe te eigenen. Het dossier bevat o.a. een copia van een leenacte van de Pottum uit 1664, uitgegeven door de leenkamer van IJzendoorn, en een pachtbrief uit 1666.

Gelders Archief 0124, Beschrijving der civiele procesdossiers, invr nr 5487 omslag 62.

 

Er werden tussen Van Deuverden en zijn kersverse, maar ongelukkige, echtgenote Catharina van Casteren meerdere processen aangespannen voor het Hof. Een blik in de dossiers maakt duidelijk dat Van Deuverden een gewiekste oplichter is die de wijk had genomen naar Gelderland om aan zijn arrestatie in de stad Utrecht te ontkomen. Van Casteren vraagt echtscheiding aan en Van Deuverden eist daarvoor schadevergoeding.

 

(262) 1668 OKTOBER 8 Bartholdus Bisschop, predikant te IJsendoorn contra Jorden Jerephaas van de Pavort. Het Hof verklaart, dat de gedaagde en de op hem volgende vikarissen, of pachters van vikariën, gefundeerd in de kerk te IJsendoren, gehouden zijn, den requirant uit te keeren honderd gulden, gelijk zijne voorzaten die uit de inkomsten der vikariën genoten hebben, en zulks bij provisie, tot dat die vikarissen genoegzaam aangetoond zullen hebben, dat de eischer congruam portionem hebbe. Civ. Sent. XVI, blz 69. Commissieboek V, blz 234.

Regest: Nijhoff, Register op het archief van het Hof van Gelre en Zutphen, blz 207; zie verder Gelders Archief 0124, Beschrijving der civiele procesdossiers, invr nr 5513 omslag 67. Hierin o.a. een brief, bijlage D, van ds Bisschop aan het Hof te Gelre (20 oktober 1665) met apostille (3 juli 1667) en een verklaring van gerichtsbode Sander Jansz d.d. 22 juli 1667

 

(263) 1669 MAART 22 Beleyde condtschappen over eenen begane doodtslagh tot Isendoorn in ao 1669, opgesteld 2 september 1686. Op papier. 1 stuk

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, portefeuille met de tekst “Lijst”, eerste omslag, nr 3

 

(264) 1669 APRIL 1 Wij Willem van Ulft genaemt Dorninck heer tot Indorninck Laeckhuisen Loo ende Reinder van Lijnden heer tot Grunsfort leenmannen des Vorstendoms Gelre ende graeffschap Zutphen doen condt ende certificeren met deesen dat voer ons als mannen van leen in eijgener persoon erscheenen is Joffrou Sophia Heijlwich van Lijnden met de heer Antoni van Lijnden heer tot Cronenburch ende Lounen in desen haeren gecooren momber ende heeft geconstitueert ende machtlick gemaeckt aan den heer Dedrick Veijg heer tot Isendoorn ofte aen desselfs stadthouder of recht daertoe hebbende ende insinne constituants naeme ende behove te leene te ontfangen ende te verheffen dat aedelijcke huijse thof gelegen in die heerlijckheit Isendorn (etc).

Gelders Archief 0446, Heerlijkheid IJzendoorn, portefeuille “Aanwinsten 1976”

 

(265) 1670 JULI 5 Johan de Roever en Joncheer Reynaert van Stepraet, heer tot Walbeeck, komen overeen de rente, die uitstond op het perceel genaamd de Bloemskamp, te lossen. 2 stukken.

CBG, Familie-archief De Haas (000134)

 

(266) 1674 MEI 1 Naerdien het Almachtigen enz……mynen man………. Heere Diederick Jacob Vijgh Heere der hoge heerlickheyd Isendoirn nae dat verleden Saeterdagh veertien daegen op reysen synde naer Nymegen, in commissie van ’t Ampt van Neder-betuwe, door t’omvallen van een waegen syn been seer swaerlick verbroocken, ende vervolgens door continueele coortsen seer verswaeckt synde, op Woensdagh s’morgens omtrent de clocke ses uyren den 29 Aprill 1674 tot myner seer groote bedroeffenisse uyt dit jammerdal enz….. iel desen 1 may 1674 ouden stijl (get.) Maria Catharina van Meden….., douagere van IJsendorn.

Bovenstaande doodsbericht stamt uit het voormalige archief van Wassenaar-Van Rosande, “Brieven van kennisgeving en rouwbeklag wegens sterfgevallen van de heeren van Wijhe van Echteld en andere leden van dat geslacht (1579-1749), 130 stukken.

Navorscher 46, blz 50

 

(267) 1675 JANUARI 19 Brief van Gijsbert Vulder, richter, aan de kerkenraad van de heerlijkheid IJzendoorn, aangaande een zaak tussen ds. Liesvelt en het Kwartier van Nijmegen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, eerste omslag, Wassenaarse lijst nr 4 (Insinuatie aan den kerkenraad van IJzendoorn)

 

(268) 1675 AUGUSTUS 7 Cornelia van de Pol en Maria Catharina van Mevoirt, douagiere Vijgh, respectieve vrouwen en leenvrouwen van de heerlijkheid IJzendoorn, belenen Reinier Johan van Stepraedt en zijn vrouw Sophia Helwich Margaretha van Lijnden, met de Hof te IJzendoorn en 10 morgen land op ’t Lange Wand.

CBG, Familie-archief De Haas (000134)

 

(269) 1675 SEPTEMBER 16 Verklaring van kerkmeester Henrick Henricks, met nadere bepalingen, over de aanbesteding van de reparatie van het dak van de kerk van IJzendoorn, “vermits die invasie der Fransen eenige jaren door geen leijendecker beclommen sijnde”.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, map “Lijst”, eerste omslag

 

(270) 1675 OKTOBER 19 Attestatie van burgemeesters Hendrick Hendricks en Peter de Haes, alsmede schepenen Reijer van Wijck, Willem de Haes en Dirck vanden Berch, aangaande de inzet van paarden en wagens in de zomer van 1674, ten behoeve van de Prins van Oranje.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn, map “Lijst”, eerste omslag

 

(271) 1675 OKTOBER 22 Aankondiging van de volle aardschouw op de bandijk op 9 november a.s., veertien dagen later gevolgd door de weerddijk, met een verklaring d.d. 23 november 1675 van custos Van Blombergen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(271A) 1676 Johanna Sluijsken, weduwe Dr. Henrick Emmingen vs. de erfgenamen van Diderick Jacob Vijgh.

Gelders archief (0186), ORA Nederbetuwe, inv nr 126, omslag 18

 

(272) 1677 MAART 17 Pachtcedule van de Pottum en de Pottumsche weteringse wal, groot ca 22 morgen, uitgegeven door Willem van Cattenburg. Pachter is Peter de Haes Adriaens. Hij stelt als borg Hendrick Hendricksen, hoeffsmith tot Isendoorn. Diezelfde Hendrick Hendricksen wordt in 1685 door Van Cattenburg voor de bank van Kesteren gesleept en aansprakelijk gesteld voor de achterstallige betalingen van De Haes.

Gelders Archief 0186, invr nr 129, omslag 3, Civiele processen Bank van Kesteren 1600-1810 (door waterschade moeilijk leesbaar)

 

 

(273) 1679 OKTOBER 28 Sander Janss c.s. verkopen een huis te IJzendoorn, tijnsplichtig aan de Hof te IJzendoorn, aan Reinier Johan van Stepraedt. 1 charter. Met transcriptie.

CBG, Familie-archief De Haas (000134)

 

(274) 1680 AUGUSTUS 19 Extract uit het gerichtelijk signaat van IJzendoorn (geregistreerd 20 augustus) aangaande de zaak tussen Gerrit Huijbert van der Cluijsen, mede-heer van IJzendoorn, en Willem van Cattenborgh.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(275) 1681 JUNI 12 Chijronge gedaen door den heere dijckgraeff Gijsbertus Vulder, ende de geswoorens der Heerlickheijdt Isendoirn op den Bandijck de anno 1681. Origineel op papier, groot 2 folio’s., ter schrift gesteld door J. van Coten, secretaris.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(276) 1681 DECEMBER 13 Memorie uijt de coop conditie van de halve heerlijkheid IJzendoorn, 13 December 1681.

NA, archief van Wassenaar van Duvenvoorde, toeg nr 03.20.87. Inventaris van het archief van de heerlijkheid IJzendoorn (ca 1760). Het origineel ontbreekt.

 

(277) 1683 APRIL 17 Extract uit het gerechtelijk signaat van IJzendoorn, waarin gesubstitueerd richter Dirck vanden Bergh besating doet aan Pieternella N., dienstmaagd van Oth Jans van Stuivenbergh.

 

(277A) 1692 NOVEMBER 16 Voor de leenkamer van Gelre verschijnt Reinier Tap, gesubstitueerd richter en schepen te IJzendoorn, als gevolmachtigde van Gerhardt Hubert van der Cluse, heer van Waelre en IJzendoorn, en als gevolmachtigde van Cornelis Heij en Gerardt de Haes, leenmannen van de heerlijkheid IJzendoorn. De heer Van der Cluse verklaart schuldich te zijn aan Cornelis Lidt de Jeude, raad en vroedschap der stad Utrecht, alsmede aan de erfgenamen van Thaddeus de Lantman, een capitale somme van 9500 gulden, waarvoor hij als onderpand stelt de halve heerlijkheid IJzendoorn.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), charters, nr 27

 

Volgens charter nr 28, van 19 maart 1700, draagt de heer Van der Cluse al zijn gerede en ongerede goederen te IJzendoorn, ende in specie het sloth ende gerighte derselve heerlyckheyt, over aan boven genoemde heer Lidt de Jeude c.s.. Op de rug van charter nr 27 staat geschreven “voldaen 27 dec 1717”.

 

Zie verder: Gelders Archief 0124 inv nr 5686 (16): C. van Lith de Jeude c.s. contra G.H. van der Clusen tot Ysendoorn, schuldvordering met Ysendoorn als onderpand, 1698 juli 15.

 

(278) 1693 APRIL 7 Lijst der Inwoonderen, der selver Hanteronge, en Bedrijff van den Vrije Heerlikheijt Isendoiren, opgesteld ten behoeve van een schatting in Nederbetuwe. Groot 3 folio’s.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Aanwinsten 1976”

 

(279) 1694 NOVEMBER Pachtcontract van de Hof te IJzendoorn, uitgegeven door Sophia Heijlwich van Lijnden, vrouwe van Indoornick, ten behoeve van Derck van den Bergh.

Archief Haus Vornholz, no 1114. Inzage op microfilm in het Gelders Archief

 

(280) 1705 JULI 1 Acte van collatie en daarop gevolgde beroeping van dominee Petrus Bisschop. Origineel op papier.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”. Wassenaars archief nr 120.

 

(280A) 1705-1706 Stukken betreffende klachten van de gezant van Groot-Brittanië over het aanhouden van 54 paarden met twee begeleiders, behorend tot de Britse artillerietrein door Willem van Cooten, richter van de heerlijkheid IJzendoorn. 1 omslag

Gelders Archief 0124, Hof van Justitie en Departementaal Gerechtshof, nr 4500

 

(280B) 1708 FEBRUARI 24 + 25

Notariële akte, waarin de kinderen van Willem van Cattenburgh en Jacobmina van Rynevelt verhuren aan Peter Jansen van de Haer, bouwman te IJzendoorn

·         “een groote bouwinge, groot ongeveerlyk 70 mergen, de Pottum, nz Keyserstraet ow+nw Lingen ww Koegraeff”. Het herenhuis blijft buiten de verhuring.

·         drie hond bouwland te Ochten, genaamd het Rossums weerdje, gelegen aan de Hamsche brug, hiervan hun aandeel.

Daarnaast verhuurt bovenstaande partij aan Hendrik Wouterse van Leersum, wonend te IJzendoorn, onder Ochten, en als man van Jannetje Sas, weduwe van Otto van Stuijvenberg, vertegenwoorigd door Jan en Peter van Stuijvenberg,

·         tweeëntwintig morgen land onder IJzendoorn, den Aelsum.

Utrechts archief, notaris A. van Meerwijck uit Utrecht, invr nr U 132 a 2, aktenrs 77 en 78

 

Op 12 juni 1714 had voor het leenhof van IJzendoorn een leenverlei plaats van de Pottum.

 

Bij boedelscheiding d.d. 12-12-1722 nam Godard Adriaen Monck, weduwnaar van Theodora Catharina van Cattenburg, afstand van zijn aandeel in de IJzendoornse goederen, die nu verdeeld werden onder Jacoba van Cattenburg, gehuwd met Willem van Oudenallen, en Catharina van Cattenburg, gehuwd met Cornelis Leonard van der Pand.

Op 14 oktober 1769 verhuren Jan Godard van Oudenallen, gehuwd met Alida van Doorn, alsmede Jacoba Theodora van Oudenallen, gehuwd met Abraham Renaud, de drie genoemde goederen onder IJzendoorn en Ochten aan Cornelis de Beyer te IJzendoorn.

 

Bij boedelscheiding ad. 1772 worden de IJzendoornse goederen toegekend aan Willem Jacob Renaud.

 

(280A) 1717 Rekening van den kerkmeester Peter van Breda over den jare 1717 van de kerk van IJsendoorn. Afkomstig uit een 18e eeuws boekwerk, waarin de kerkrekeningen werden bijgehouden, aangevangen 1716 en lopend tot 1794. Het boek bevat verder oa. een overzicht van de jaarlijkse toelagen van de heren van IJzendoorn aan de kerk (ca 50 gulden) en een bestek van de reparatie van de kerktoren uit 1742, waarin we lezen dat de toren bedekt dient te worden met blauwe dakpannen.

Gelders Archief 0349, Plaatsingslijst van het archief van de kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente te IJzendoorn

 

(281) 1717 SEPTEMBER 28 – NOVEMBER 26 Brieven van rentmeester Ant. Van Setten aan de gravin van Walbeeck, leenvrouwe van de Hof te IJzendoorn.

Archief Haus Vornholz, no 1115. Inzage op microfilm in het Gelders Archief

 

(282) 1718 DECEMBER 29 Reynier Tap, gesubstitueerd richter van de heerlijkheid IJzendoorn, beleent Maria Elisabeth Stepraedt, weduwe Maximiliaen Hendrik, graaf van Renesse, met de Hof te IJzendoorn en 10 morgen op de Lange wand. 1 charter.

CBG, Familiearchief De Haas (000134)

 

(283) 1720 MAART 7 Schuldbekentenis van Hendrik van Blombergen en Adriaentjen van Laer, echteluiden, aan de huisarmen der gereformeerde kerk van IJzendoorn, groot vijftig gulden. Als getuigen treden op R. Tap, J. van Pavert en Herberen de Haes. Copia.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(283A) 1725 APRIL 30 Weijer de Goier en zijn vrouw Fijken van Alphen verkopen, voor richter en schepenen van de heerlijkheid IJzendoorn, een “huysinghe met annexe Brauwerij van auts genaempt den Roskam met annexe vaalt” en een “pasken dijx” daar tegenover gelegen te IJzendoorn, aan  Henderik Heij en zijn vrouw Elisabeth van Heun. 1 charter. De oorspronkelijk 3 zegels van richter en schepenen zijn afgevallen.

Gelders archief, ORA IJzendoorn, toeg nr 211, inv nr 19 (Boedels 1725-1784)

 

(284) circa 1730 Tgeen bij het beroepen van een Proponent tot Predikant te IJsendoorn moet worden in achtgenoomen is hierin gestaande. Origineel op papier. 1 vel.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(285) circa 1730 Aanstelling van Gerrit de Haes Gerritsz als vicaris of gebeneficeerde van de drie altaren in de kerk van IJzendoorn door Christaen Reijnoudt van Wijhe, heer van Echtelt, IJzendoorn etc.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(286) 1731 SEPTEMBER 21 Testament van Christaen Reijnoudt van Wijhe, heer van Echtelt, IJzendoorn, Thedinghuizen, Laer etc. en zijn echtgenote Henrietta van Berkell, groot 3 folio’s, met een extract uit het gerichtssignaat van IJzendoorn d.d. 10 augustus 1737, waarin we lezen dat Henrietta van Berkell is overleden en dat ten behoeve van de heer Van Wijhe het testament is geopend.

Gelders Archief, Huis Laer (0583), inv nr 90

 

(287) 1734 FEBRUARI 6 Verklaring van gedeputeerde Staten van Gelderlandt ten behoeve van Gerrit van Gelandt, richter der Hooge Heerlijckheijd IJsendoorn, aangaande de overgifte van “de gedetineerde vrouwspersoon” genaamd Teuntje van Oosterhout aan het Gelderse gezag.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(288) circa 1750 Schrijven van de buurmeesters en geerfden der Hooge Heerlykheijd IJsendooren aan de Edele Mogende Heeren Staten des Quartiers van Nijmegen, betreffende een zekere middelwaard aan de Waalstroom, genaamd het Raet-sant “aan de IJsendorense sijde en Jurisdictie vast zijnde, dogh voor een klijn gedeelte, voor zoo verre het van outs Middelweert geweest was, onder Leuwen in den Ampte van Maas en Waal gelegen.” Verpondingslasten.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(289) 1754 JANUARI 16 Brief van G. de Haas aan de heer van IJzendoorn, waarin gerept wordt van verstoring van de IJzendoornse vissers in de Waal voor de heerlijkheid door pachters van de Reekenkamer. 4 folio’s.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, tweede omslag

 

(290) 1757 JULI 13 en 20 Acte van aanstelling van Cornelis David van Gorkom als zaakwaarnemer van Baron Frederik Hendrik van Wassenaar, heer van IJzendoorn, en als richter en dijkgraaf van de Heerlijkheid IJzendoorn. Copia op papier. 2 stukken.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, Wassenaars archief nr 135

 

(291) 1757 DECEMBER 26 Memorie, gericht aan Baron Van Wassenaar, heer van IJzendoorn, afkomstig van Johannes Mijs, predikant te IJzendoorn, aangaande de bouwvalligheid van de pastorie aldaar.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446), map “Lijst”, eerste omslag.

 

In hetzelfde archief, tweede omslag, een schrijven van Gedeputeerde Staten in Den Haag aan het Kwartier van Nijmegen d.d. 24 augustus 1756, waarin dezelfde zaak aan de orde is.

Al eerder, in 1752, had baron Van Wassenaar, namens zijn vrouw Seyna Jacoba Isabella van Wijhe, vrouwe van de Blankenburg, optredend als collator van de St. Annavicarie in de kerk van Beuningen, geprobeerd om zijn aandeel in de vicarie-inkomsten voor de duur van 10 jaar te mogen  bestemmen voor de kerk en de pastorie van IJzendoorn. De zaak diende voor het Hof te Arnhem (Gelders Archief 0124, 2441.

 

(292) 1763 “Memorie van soodane charters en papieren tot de secretarije van de Hooge Heerlijkheyd IJsendoorn specterende”, afkomstig uit een stuk getiteld “Commissie van den Procureur Franke als secretaris en leengriffier alsmeede d’inventaris van de overgenoome stukken op de secretarije Ao 1763”. Vermeld worden 21 stukken, slechts in zeer algemene termen beschreven. 3 folio’s.

NA, Archief Van Wassenaar van Duvenvoorde (3.20.87), inv nr 2579

 

(293) circa 1766 “Lijst van papieren concernerende de Heerlijkheid, Kerk, Pastorije, Kustorije en andere Regten der Vrije Heerlijkheid IJzendoorn.” Inventaris van het archief van de Heerlijkheid IJzendoorn, voor zover destijds berustende op het Huis Wijenburg te Echteld. Groot 146 nummers. In de marge staat: “Ao 1777 is deese Heerlijkheid verkogt en de papieren aen den Kooper overgegeven. Memorie”.

NA, Archief Van Wassenaar van Duvenvoorde (3.20.87), inv nr 25..

 

(294) 1793 MEI 17 “Lijst Wegens de Verdeeling der Jura van den Leengoederen Leenroerig aan den Hagen Huise en Heerlijkheid IJsendoorn.” Overzicht van de 11 huizen en landerijen die leenroerig zijn aan de Heerlijkheid IJzendoorn, met de bedragen die afgestaan moeten worden aan de leenheer, stadhouder, leenbode, leengriffier en de leenmannen.

Gelders Archief, Heerlijkheid IJzendoorn (0446)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Supplement: IJzendoorn in de Banken van Nederbetuwe en retroacta uit het gerichtssignaat van IJzendoorn (1666-1700).

 

 

 

(295) 1616 MEI 13 Peter de Haes ende Aeltgen Lubbertsdochter – echtel. de voors. Aeltjen cum tutore met believonghe hares mans voors. Dirck van Wijck, hebben malcanderen reciproce getocht in alle erven ende goederen, reede ende onreede als zijlieden tegenwoordich hebben ende namaels vercrijgen mogen in den kerspel van Ochten ende voorts in den alongen ampte van Nederbetuwe (  ) Actum voor jonckheer Johan van Bronckhorst als substituit amptman ende gerichtsluijden Reijer de Haes ende Jacob de Haes.

Gelders Archief 0186, invr nr 200, Vrijwillige rechtspraak Bank van Kesteren, protocol 85 (fol 22v)

 

(296) 1621 SEPTEMBER 4 Compareerden voor den substituit amptman in Nederbetuwe, Peter Petersen – den ouden woonende tot IJsendoorn ende Peter Petersen – den jongen tot Ochten ende hebben sich borge gestelt voor Henrick Petersen ter cause dat hem opgeleijt wordt tot Shartogenbosch dienst te hebben. Beloovende ’t gewijsde der ridderschappen daervan genoch te doen. Actum voor gerichtsluijden den heere van Weerdenborch ende Johan Simonsen Corfmaecker den 4e sep. Anno 1621.

Gelders Archief 0186, invr nr 200, Vrijwillige rechtspraak Bank van Kesteren protocol 262 (fol 89v)

 

(297) 1623 MEI 12 Compareerde voor den edelen ende erentfesten Steven van Rumelaer als gesubstitueerde amptman in Nederbetuwe ende gerichtzluijden nabeschreven Wolter Thoenissen tot Huesden ende heeft bekent schuldich te sijn Jan Adriaenssen tot IJsendoorn de somme van III C XVIII gl.. Ende geloeft deselve te betalen op Paeschen des toecommende jaers 1624 uut huijs ende hoffstede daer hij tegenwoordich in ende op woonende is. Ende voorts alles goedts reede ende onreede als hij heeft ende vercrijgen mach in den kerspel van Huesden ende voorts in den alongen ampte van Nederbetuwe gelegen. Omme bij nalaticheijt van betalonge de voors. somme van penn. Daeraen (als met allen rechten daervoor vervolcht ende verwonnen wesende) met coopbiedonge te verhalen, daervan hij comparant sich alsoo betuijcht gegeven heeft. Actum voor gerichtzluijden Adriaen Deijs ende Cornelis Adriaensen desen 12e maij anno 1623. Den 1e aug. 1626 dese voldaen ende gecasseert.

Gelders Archief 0186, invr nr 200, Vrijwillige rechtspraak Bank van Kesteren, protocol 312 (fol 101v)

 

(298) 1625 MAART 15 d’Erffgenaemen van joffrouw Sandrina Hackforts zaliger, als Henrick Claesen ter eenre, ende Oth Henricksen van IJsendoorn als man ende momber sijner huijsfrouw Arndtgen Jansdochter ter andere zijden, zijn op huijden dato onders. metten anderen veraccordeert, ende hebben respectivelick overgegeven voor den edelen ende erentfesten Steven van Rumelaer – gesubstitueerde amptman in Nederbetuwe ende aenwesende jonckheren, dat Henrick Claesen voors. die aengevangene administratie vorder sal uut vorden ende vervorderen tot profijt des gemeijnen boedels, van alles pertinente ende goede aenteijckenonghe te doen ende te responderen, tot behoeff van alle diegeenen die voor gerechticht tot den boedel voors. sullen erkent werden. Actum voor gerichtzluijden jonckheren Nicolaes van Brakel – drost ter Lehede ende Joost Vijgh etc. den XVen martij 1625.

Gelders Archief 0186, Vrijwillige rechtspraak Nederbetuwe, inv nr 200 (1613-1630), protocol 395 (fol 119v)

 

(299) 1637 JANUARI 12 Uit het gerichtssignaat van de heerlijkheid IJzendoorn 1666-1700, fol 56v (10 mei 1669 daar gepasseerd) onderstaande obligatie uit 1637:

Jerephaes Hendricks als rechte oom ende momber over de onmundige kijnder van sijn broeder zaliger Oth Hendricks, heeft schuldigh bekent per obligatie aen Adriaen Anthonis de somme van hondert gulden wegens geleende penningen ende daervan interesse belooft ten penningh sestien ende daervoor verbonden ende tot onderpant gestelt al seckeren versterff als den debiteur ende de voorschreven kijnderen aenbestorven is uut het naergelegen versterff van sijnen gebroeder Rijck Hendricks, te weten uijt een stuck landts gelegen in de heerlickheijdt Isendoirn, groot omtrent anderhalven mergen, oostwaert Willem van de Geijn, suijdwaert de gemeene Runne, westwaert Jan Hendricks ende noortwaert de gemeene Keijserstraedt, ofte wie etc., ende voorts sijn persoon ende goederen, stellende tot borge aen principael, elcx een voor all, Hendrick Cornelissen, onder submissie van de edele Hove van Geldrelandt, de pandinge etc.. Was onderteijckent Jerephaes Hendricks, Hendrick Cornelissen als borgh ende getuighe Dirck Willems ende Roeloff Lam.

 

(300) 1639 + 1687 Uit de papieren van de familie Lidth de Jeude: Eigendomsbewijs voor Marya en Isabella van Brederode van drie morgen en een halve hond land in het kerspel van Kesteren, afkomstig van de erfgenamen van Huijbert Hendrickszoon van Isendoorn, 1687. Met ouderen overdrachtsbrief d.d. 1639, 2 charters.

Verslagen ’s Rijks oude archieven 1924, blz 163

 

(301) 1640 Adriaen Cornelissen van Isendoorn woonende tot Meerten (  ) heeft bekent schuldich te zijn aen den oock weledelen Eustachius Puchler – gouverneur int fort ’s-Gravenweerdt de somme van driehondert ende dartien gulden – eenen stuver, hercommende van verscheenen landtpachten. Tot versekeronge van dien den voorschreven comparant is verbijndende alle sijn gereede ende ongereede goederen soo hij is hebbende in de buirschap van Meerten, kerspel Lienden ende voorts in den alongen ampte van Nederbetuwe etc.

Gelders Archief 186, invr nr 201, Vrijwillige rechtspraak bank van Kesteren (1630-1657), fol 149v

 

(302) 1641 JUNI 18 In het gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700 (fol 15) wordt melding gemaakt van een ‘renthenbrieff’ uit 1641:

 

Reijer Willems de Kemp ende Anna Deijs, echteluijden, (bekennen tegenover) Cornelis Cloeck ende Jerephaes Henricks als gemachtichde van Jacobus Elzevier, richter der heerlickheijt Isendoren ende Laurens Thomas, secretaris ende Roeloff Willems van de Geijn als gerichtsluijden bij gerichtelicke overgifte, schuldigh (te zijn) aen Dominicus van Osch ende Elisabeth Rijcke van de Collick, echteluijden, (een rente van vierhondert gulden capitaels), te betalen jaerlicx opt Sinte-Johannisdagh mid somers metten interesse tegen den penningen vijftien ten hondert, (te verhalen op) eenen bongaert gelegen in der heerlickheijt Isendorn, aen Stommen Cuijll.

 

(303) 1643 MAART 20 Rutger de Haes heeft bekent schuldich te sijn aen Toentjen de Haes weduwe van zaliger Jan Arijensen de somme van driehonderd gulden en vebindt daarvoor zijn huis en hofstad, groot 1 morgen in de kerspel van Ochten in de Meey gelegen, oost Melchior Wollensen, zuid de Bandijk, west de Pastorie van Ysendoorn en noord de Meegraeff. In aanwezigheid van de gesubstitueerd ambtman en de gerichtsluijden Goris Petersen en Henrick Henricksen.

Gelders Archief 0186, Vrijwillige rechtspraak Bank van Kesteren 1660-1678, invr nr 262

 

Volgens een acte d.d. 10 oktober 1647 (signaat van Zoelen) woonde Anthonia de Haes, weduwe Jan Ariens, toen in Kapel Avezaath.

 

(304) 1643 APRIL 18 Willem Gisberts heeft verbonden huijsinge ende hofstede op Meerten. Daer oost Jan van Toorn ende west de kinderen van Willem Gisbertsz voor hondert gulden cum interesse bij hem ende Adriaen Cornelisse van Ysendoorn schuldich bekent aen het Armenhuijsken op Liendervelt den 18e april 1643.

Gelders Archief 0186, Meerten en Aalst, protocol 15 fol 16v

 

(305) 1645 OKTOBER27 Peter Sluijsken promisit aan Jr Johan Melchior van Bodeck 250,- c.i. uit 6 morgen land, genaamd de Racamp, tot IJzendoorn, noord- en westwaarts de heer van IJzendoorn. Elizabeth de Cruijff als borg deed medeondertekening op 25.10.1653.

Ahoud, Protocollen van bezwaar der gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen, nr 415

 

(306) 1648 JUNI 28 Compareerden Peter Sluijsken ende Elisabet de Cruijff – echteluijden, d’voornoemde Elisabet de Cruijff cum tutore sibi legitime dato et promiserunt aen Anthonia de Haes – weduwe van zaliger Johan Adriaensen ende haren erven de somme van sestienhondert carolus gulden tot XX stuver Hollandts ’s stuck, solvendo huijden over een jaer met den interest van vijff ten hondert, bij aldien het capitael ende den interest precijs op dach voorschreven betaelt wordt, anders tegens vijff ende een half te verrenten. Edoch soo de betalonge met believen van de voorschreven weduwe offe hares rechthebbende langer mochte vertogen worden, alsdan nae advenant des tijdts naerderen interesse totte afflossinge toe te betalen. Dewelcke versproken, dat geschieden sal in drie termijnen, alse twee t’elckens met 500 gulden ende een met 600 gulden. Stellende zij comparanten specialijck tot onderpandt het Spijckerhoff, groot vier mergen (  ) in den kerspel van Eck gelegen. (  ) Om bij faulte van betalonge de voorschreven pennongen met den interesse, daeraen met coopbiedonge (als schuldt met allen rechten verwonnen) te verhaelen. Daervan, ende dat dese overgifte niet en sal mogen bejaeren noch bedagen, de voorschreven comparanten sich alsoo betuijcht gegeven hebben. Actum voor den weledelen heeren amptman etc. ende gerichtzluijden Werner van Broeckhuijsen – scholtis ende Adriaen Verwoert den 28e junij 1648.

Gelders Archief 0186, Vrijwillige rechtspraak Nederbetuwe, inv nr 201 (1630-1657), protocol 559 (fol 139)

 

Peter Sluijsken ende Elisabeth de Cruijff echteluijden promiserunt et transportaverunt aen Herman Jans Crauwell een huijs, hofstadt ende aengehorigen boomgaerdt ende bouwlandt groot ongeveerlick twee mergen een hondt op Wiel (  ) ende (hebben) daervoor tot waerschap gestelt een stuck bouwlandt groot vier morgen, genaempt den Spijckerhoff (  ) vermogens transportbrieff van den 5e april 1651.

Gelders Archief 0186, Protocol van bezwaar Eck en Wiel 1660-1739 fol 26

 

(307) 1649 MEI 18 Adriaen Janss ende Hermken Henricx, echteluijden, hebbende verkoft aen Aerdt Cornelisz ende Merriken Gerritsz, echteluijden, seeckere huijsinge ende hofstadt op Isendoorn. Hebben voor alle beswaernisse tot waerschap gestelt anderhalven mergen bouwlants op Ochten. Vermogens den transportbrieff de dato 18 maij 1649 ende alhier geregistreert den 8e april 1661.

Gelders Archief, Protocollen Ochten 1661, nr 2502

 

(308) 1653 DECEMBER 31 Uit het gerichtssignaat van de heerlijkheid IJzendoorn 1666-1700 (fol 81v) onderstaand accoord uit 1653 “teste me edele G. van Altena ende alhier geregistreert den 4e Junij 1670”:

 

Alsoo tusschen den Middelweert, toebehoorende den weledelen joncker Nicolaes van Outheusden, gelegen in de Waelstroom en sekeren uutterweijweert wesende althoevigh landt op Isendoirn gelegen, toestendich Peter Sluijsken, een sandt geschoten ende daerdeur den voorschreven Middel- en uutterweijweerden aen de anderen gebracht ende vastgemaeckt waren, ende welgemelte Oudtheusden tot noch toe geen uutwegh naer Isendoirn opgehadt hadde, soo is tusschen de voornoemde parthijen geaccordeert en overkomen, dat meergemelte joncker Oudtheusden, sijn weledele erven ende naekomelingen met den voorschreven Middelweert voortaen onverhindert over den voornoemde Sluijskens weert haeren uutwegh nemen, hebben ende erffelick behouden sullen, ende denselven lijnrecht genomen werden ende responderen van het sluijsken, ’t welck nu op joncker Oudtheusdens Middelweert geleijt ende staende is, deur het tusschen geschoten landt tot op het huijs staende op den weert van Sluijsken, ende vandaer voorts nae den Isendoirnsen Bandijck toe, sonder eenigen anderen wegh daerbuijten te mogen kiesen ofte nemen, directelick ofte indirectelick, tot welcken eijnde parthijen de een tot des anders behoeve verbinden specialicken, haere respective weerden ende voorts generalick heure ende heure erffgenaemen, respective persoonen ende goederen, gerede ende ongerede, hebbende ende vercrijgende, geene excemt, het speciael ende generaell tot heure submitterende het recht van pandinge, ’t welck tot geenen tijden sall mogen bejaren ofte bedaegen nae de landtrechten, de judicature van de edele Hove van Gelrelandt ende alle andere heren, hoven, rechteren ende gerichten sonder onderscheijt, renuntiërende expresselick van de exeptie fori ende van allen anderen weren ende defensiën desen ter contrarie, sonder argelist. In oirconde der waerheijdt hebben parthijen contrahenten desen accorde beteijckent binnen Tiel op den lesten december anno 1653, ouden stijls ende was onderteijckent Nicolaes van Oudtheusden, Peter Sluijsken, Henrick Emmingen als getuijge.

 

(309) 1655 JUNI 28 Schuldbrief van Cornelijs van Grotvelt en zijn vrouw Maerija Cornelijsdochter voor Dijreck van de Paveert, groot 200 carolus gulden. “Voor folt der betalinghe ende ’t gene voorschreven, verbinde wij echteluijden voornompt daervoor specialijck vijf honts lants geheten Westenhof, edoch soo groot ende kleijn deselve vanouts met recht gelegen zijn in der herlicheijt Isendoorn ende amte van Nederbetuwe, waer oostwaert een gemeijn straet, zuijtwaert een gemeijne dijck streckend door den Bandijck west ten halven Wertgraefe, westwaert Dijrck van den Paveert selfen ende noortwart een gemeijn straet naest gelant ende gelegen zijn, het speciael ende generaell tot huer…….Actum Ochten den 28e juenij anno 1655. Cornelis van Grootfelt, Maeria Cornelis, in mij present Abraham Wanningh.

Gelders Archief, ORA IJzendoorn (211),  nr 2, Gerechtssignaat IJzendoorn 1666-1700, fol 23v

 

(310) 1655 DECEMBER 10 Aert Gysbertssen heeft van dominee Abraham Ramaker gehuert eene huysinge staende op Ochten .. ende heeft voor voldoeninghe van de pachtcedulle verhypothiseert ende verbonden huys ende hoffstadt groott eenen mergen gelegen op ’t Oostervelt in de heerlickheyt Isendooren ten noorden aen de Keyserstraeth ende derdenhalven mergen lants, gen. Slachts Cuyll, gelegen opt Langhe Want in de voors. heerlickheyt, oostw. Jan Rutgerssen, zuidw. den heer van Gellecum, westw. de leygraeff ende noordw. de gemeyne straeth. Noch derdenhalven mergen lants gen. de Hooge Pottum onder Ochten gelegen … Actum den 10e dec. Anno XVIC vijff ende vijftich.

Gelders Archief, RA N-B, invr nr 204, Protocollen van bezwaar banken van Kesteren en Zoelen, no 122

 

(311) 1656 JANUARI 26 Peter Sluijsken ende Elisabeth de Cruijff echteluijden promiserunt aen haeren neeff Henrick Swem ende nicht Hester Sluijsken – echteluijden seven hondert gulden cum interesse tot vijff en dertich gulden jaerlicx uut een hoffstede gelegen tot Lienden in de buerschap Meerten. Actum op den 26e januarij anno 1656.

Gelders Archief, RA N-B, invr nr 204, Protocollen van bezwaar banken van Kesteren en Zoelen, protocol 164 (fol 31v)

 

(312) 1656 MEI 9 Jan Handrickssen Noitman, als gevolmaghtiger van Jan ende Roeloff van den Berch, gebroeders, volgens procuratie in dato den xie april 1656 voer scholtus ende schepenen tot Isendoeren gepasseert, ende Dirck van den Berch haeren vaeder hebben tot onderpant van seecker 350 gl., soo genoemde Dirck van den Berch bij opgericht maeghgescheytt de dato den 22e sept anno 1649 aen Heesken Peters, dochter van Peter Janssen bij Jenneken van den Berch, sijn overleden huysvrouw verweckt, gelooft, gestelt seeckere hoffstede groot omtrent 3 ½ mergen op Echtelt, oostw de gemeyne tochtgraeff, zuidw Dirck van den Berch voern, westw jonker Eyl ende noerdw de gemeyne straeth. Actum den 9e may anno 1656.

Gelders Archief, RA N-B, invr nr 204, Protocollen van bezwaar banken van Kesteren en Zoelen, no 180

 

Compareerden voor den weledelgeboren heere amptman in Nederbetuwe ende gerichtzluijden naebeschreven, Dirck van den Berch Jansen ende Jan Hermansen Noortman volmachtiger van Jan ende Roeloff van den Berch – gebroederen, vermogens procuratie op denselven Noortman voor schout en schepenen der heerlickheijt Ysendoorn op den 11e april deses jaers (welgemelte amptman ende gerichtzluijden vertoont ende gebleken) gepasseert. Ende hebben specialicken veronderpandt seeckere hofstede groot omtrent vierdenhalven mergen, gelegen in den kerspel van Echtelt. Daer oost de gemeijne Tochtgraeve, zuijdtwaerts Dirck van den Berch voornoemt, westwaerts jonckher Eijl ende noortwaerts de gemeijne straet naest gelegen zijn, ofte wie etc.. Voor de betalinge van sekere driehondert vijftich gulden capitael met de interessen van dien als gemelte Dirck van den Berch bij maechgescheijt op den 22e september 1649 aen Henricxken Peters – dochter van Peter Jansen bij Jenneken van den Berch heeft verweckt, om in cas van onvoldoeninge het voorschreven capitael met het verloop van dien mitsgaders costen ende schaden daeraen met het recht van coopbiedinge (’t welck niet en sal bejaeren noch bedaegen) te konnen verhaelen. Waervan de comparanten haer alsoo hebben betuijght gegeven. Actum voor gerichtzluijden Werner van Broeckhuijsen – scholtis ende Adriaen Verwoert op den 9e maij 1656.

Gelders Archief 0186, Vrijwillige rechtspraak Nederbetuwe, inv nr 201 (1630-1657), protocol 729 (fol 211)

 

(313) 1656 JULI 29 Jonker Cornelis de Jeger (voor hem zelf en zijn zoon Cornelis Johannes en dochters Cornelia Jennette en Anna) promiserunt aen den edele Jacob Leuwen, der beyder rechten doctor ende secretaris der stadt Nijmegen ende Gerarda van Walbeeck echt. twee duysent car. gl cum interesse uut seecker huys, hoff, boomgaert, visscherije ende bijbehoorende uuterweerden, groot omtrent twintich mergen gelegen onder de heerlickheydt Isendooren ende kerspel van Ochten gen. het Coesant, daervan pachter is Jacob Gerritsen van Eyck. Oostw. den Ochtensen kerckeweert, zuidw. de Wael, westw. de pastorije goederen tot Ochten ende noordw. den Tyelwegh. Ende voorts ex omnibus. Actum voor Peter Sluysken, gesubstitueerde rechter, Dirck Jansen van den Berch ende Adriaen de Haes schepenen der heerlickheyt Isendooren ende mede als geërffde gerichtsluyden op den xxix-e july anno 1656. Was den pargamenten brieff bij F. Versteegh, secretaris.

Gelders Archief, RA N-B, invr nr 204, Protocollen van bezwaar banken van Kesteren en Zoelen, no 208

 

(314) 1658 SEPTEMBER 29 Jacob Deijs en Herberen Gerrits van Westrenen kopen van het Weeshuis van de stad Tiel een obligatie van 250 gulden “slaende op de hoffstede, nu [lees:1667] Arien Jansen ende Hermken Hendrickx in leven echteluijden, toebehorende aen het Weeshuijs der stadt Tiel.” Jacob Deijs en de erfgenamen van Herberen Gerrits verkopen de obligatie wederom aan het genoemde Weeshuis voor het gericht van IJzendoorn op 15 september 1667.

Gelders Archief, Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol 19v

 

(315) 1659 APRIL 19 Op de ord. Classisvergadering van 19 en 20 april 1659 te Tiel werd besloten, dat de predikanten C.A. Udents (Tiel), P. Molitor (Bisschop, IJzendoorn) en B. Hydoraeus (Avezaat) zich nomine classis naar Echteld zouden begeven, om o.a. “de onlusten tusschen mijnh. Breenen en mevr. van Weese, zoe moeglick te slissen en weg te nehmen.”

Navorscher 26, blz 419

 

(316) 1659 APRIL 19-1669 SEPTEMBER 29 Uit het gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol 76v, komt onderstaande “gichtingh en coopbiedongh”.

 

Dewijle Hermken Henricks, weduwe ende boedelhouderse van zaliger Adriaen Jans als possesserende besittersche des onderpandts off desselffs man naelatich is blijvende te betaelen aen Willem Stevens eene summe van hondert gulden capitaels als reste van meerder capitaels mette intresse vandien a die morae, alrede verschenen ende soo noch verders totte volle voldoeninge ende afflossinge toe sall komen te verschijnen, edoch alles ter goeder rekeningh ende onder affslagh van alle bewijselicke betalinge uutwijsens constitutie brieff, de dato den 19e aprill 1659 continerende coopbiedonge ende dat het recht vandien niet sal mogen bejaren ofte bedagen bij Jan Peters Sas als man ende momber van Mariken Jans bekent ende verleden, soo biedt den gemelten Willem Stevens de voorschreven Hermken Henricks, weduwe ende boedelhouster ende den voorschreven haeren man de coop van huijs ende hoffstede mette brouwerije ende erff daertoe gehorich, soo groot ende cleijn hetselve staende ende gelegen is in de heerlickheijdt Isendoirn daer den Vergulden Wagen uut te hangen plagh en op tijde der constitutie, oostwaert naestgelegen de kerckhoff, suijdwaert den Bandijck, westwaert Cornelis Dircks en noordtwaerts het pastoriehuijs (  ). Hebbende hij, Willem Stevens ten selffden daege mede op de voorschreven goederen gegicht ende dat voor soo veel als bonis mette intresse ende costen vandien, ofte sij, Hermken Henricks (  ) oft desselfs man den voorschreven coop iet hebben ende de voorschreven goederen beschudden willen oft iemandt anders van haerentwegen, soo niet sal voorts geproduceert worden nae rechtsbehooren, hiervan gaet de weet als recht is. Actum voor gerichtsluijden Roeloff Otten ende Roeloff Jans den 29e september 1669, was geteijckent Henrick Emmingen.( ) leger stont: Ick onderschreven hebbe dese coopbiedonge aen de ander zijde staende vermelt, voor Hooffs geïnsinueert aen de huijsvrouw van Jan Peters Sas in absentie van haere man op den 29e september 1669, gaff tot relaes ganschelick niet wetende soo het daermede geschaepen was, was geteijckent Albartus Lam.

Gelders Archief, Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol 76v

 

(317) 1662 MEI 5 Joffrouw Cornelia de Jeger heeft door haeren volmachtiger Dirck Degenaet getransorteert aen joffrouw Jannetta Agnis de Jeger soodaene contingent als zij is hebbende in een camp weertlants groot acht mergen neffens den Tielschen wegh. Daer oost, zuijden ende west seecker goet gelegen op Ysendoorn, waervan de transportante mede een gedeelte toestendich ende den voorschreven volmachtiger mede geauthoriseert was ’t selve te transorteren. Actum voor den heere amptman ende gerichtsluijden Dirk van Altena ende Goert Bouwman den 5e maij 1662.

Gelders Archief 0186, invr nr 262 Vrijwillige rechtspraak Ochten 1660-1740, protocol 102 (fol 27v)

 

N.B. Getuige de index van het verdwenen signaat van doctor Emmingen verschenen Cornelia de Jeger, Johannetta de Jeger en Derk Dageman ook voor het gericht van IJzendoorn.

 

(318) 1662 OKTOBER 31 Compareerde voor den weledelgeboren heere amptman in Nederbetuwe ende gerichtzluijden naebeschreven, den oock weledelgeboren heere Joost Vijgh tot Ysendoorn, eerste raedt ende stadtholder van den lheenen des vorstendombs Gelre ende graefschaps Zutphen ende vrouwe Anna de Cock van Oppijnen, vrouwe tot Ysendoorn, echteluijden, welgemelte vrouwe geassisteert met Joachim Foijert haeren in deser saecke gekoren momber,  ende hebben malkanderen reciproce gelijftocht in een uuttenweert genaemt Wijerweert, soo groot ende kleijn den selven gelegen is in den kerspel van Echtelt (  ). Actum voor gerichtzluijden den weledelgeboren heere Everard de Cock van Oppijnen ende Henrick Wanningh op den 31e october 1662.

Gelders Archief 0186, Signaat van beloften Bank van Kesteren, invr nr 202, protocol 70 (fol 20)

 

(319) 1663 MAART 15 Soo bekennen wij Rutger Jans ende Trijntgen Willem de Haes echteluijden, woonachtigh in Isendoirn (  ) dat wij schuldigh sijn edele Petro Molitor alias Bisschops, predicant tot Isendoirn ende Beatrix van Leijssel (  ) de somme van driehondert keisers gulden (  ) ende in specie stellen wij tot hijpotheecq ons hofstede in Isendoirn op ’t Lange Want gelegen, groot eenenhalven morgen (  ) waer oostwaert Willem Jans de Haes, suijdwaert de Keyserstraet, westwaert Jan Rutgers ende noordtwaert wij echteluijden voornoemt naestgelandt ende gelegen sijn (  ) Actum den 15e dagh martij 1663.

Gelders Archief, Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol 74

 

1659 maart 6: Rodolph Willemsen voor sich selven ende als momber zijner kinderen ende Pelgrum Dircksen – momboir van zijn susters kinderen promiserunt dominus Petro Molitori (  ) twee hondert gulden cum interesse uijt een hofstedeken op Ochten aen het Groene Velt.

1659 juli 18: Gerard Petersen van Westrhenen cum uxoris hebben schuldigh bekent aen de heere Petrus Molitor 319 gulden cum interesse uijt huijsinge ende hofstede (te Ingen), vermogens obligatie.

1659 oktober 10: Udo Geurtsen Vermeir ende Henricxe Cornelis – echteluijden promiserunt Petrus Molitor tweehondert vijff ende sestich gulden – 12 stuijver 8 penningen uijt huijs ende hofstede (Ochten).

1660 april 1: Paull Jansen ende Gijrtjen Gijsberts – echteluijden hebben schuldich bekent aen de predikant Molitor hondert acht ende dartich gulden – 3 stuijver (  ) uijt eene mergen boomgaarts op Ochten.

1661 september 25: Roeloff Claesen te Kesteren belooft Petro Molitori 200 gulden uit een hofstede.

 

(320) 1663 NOVEMBER 12 Peter Aberhams Endael en zijn vrouw Aeltgen Thijsen bekennen schuldig te zijn aan Reijer van Wijck en Dijrck van den Bergh Dijrks als armenmeesters van de heerlijkheid IJzendoorn “ten behoeven aldaer de Aermen ther somma van éénhondert carolij gulden ad xx stuijver hollants ’t stuck.” Zij beloven het bedrag met 6 gulden rente terug te betalen binnen een jaar, en stellen als onderpand “huijs ende hoffstat ende te bepoot van die ongeveerlijck groot een hont (etc) in der herlickheijt Isendoorn staen ende gelegen is vanouts, genampt Hartsenbol, daer oosten de gouverneur Welders ofte de zijne, zuijtwaert de heere tot Isendoorn, westwaert Damshof ofte gemeijne straet ende noortwaerts Jan Otten Tap, ofte wie daer ronthomme met recht vanouts naest gelegen ende geweest moge zijn.”

Gelders Archief, Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol 22v

 

(321) 1664 FEBRUARI 2 Uit het gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700 fol 2 een “besatonge” uit 1664.

Also Adriaen Jans ende Hermken Henricks, eghteluijden, aen Jacob Jans ende Jenneken Buddingh, oock eghteluijden, schuldich sijn, nae gehoudene reeckeninge eene somma van tweehondert ende thien gulden Hollants, hercommende wegens affgehaelt bier, zo is ‘t, dat Adriaen Jans ende Hermken Henricks haec cum tutore marito, aen den voorzegden Jacob Jans ende Jenneken Buddingh tot verseekeringe van hare deughdelicke schult hebben vercoft alle hare gerede goederen so van beesten, brouwketel, bedden, ende voorts wat voor huijsraedt ende inboedell aengereckent worden welcke alls sij haer bij desen transporteren ende opdragen, in vougen dat dese sall worden gehouden allsof daervan een opdracht in forma ende nae gewoonlicke costume der heerlickheijt Isendoren ware gemaeckt. Sulx dat de voornoemde echteluijden deselve sonder eenige rechtspleginge sullen mogen weghalen ende tot haren will [verkopen] allet breder vermogens de beteijckende. Actum in dato den 2e februarij anno 1664 is meldende. Geregistreert den 17e december 1666.

 

Op 18 mei 1664 kochten Adriaens Jans en Hermken Henriks een partij bier voor de som van 446 gulden van Jan Peters Verstraeten, brouwer en burger van de stad Nijmegen. Zij verplichtten zich die som met kerstmis 1664 te hebben voldaan, maar tot betaling kwam het niet. Op 29 april 1667 laat Verstraeten voor het gericht van IJzendoorn beslag leggen op de goederen van Hermken Hendriks, die inmiddels weduwe is geworden.

Diezelfde dag laten Adriaen de Haes en Jan Gerrits van Westrenen als buurmeesters van IJzendoorn eveneens beslag op de goederen van Hermken Hendriks. Zij is hen een som schuldig van 250 gulden. Dit bedrag hebben zij – samen met enige naburen – als borgen voorgeschoten aan Henrick Swem, tollenaar te Nijmegen en echtgenoot van Hester Sluijsken, de nicht van Peter Sluijsken.

Tot overmaat van ramp laat ook de Proost van  Oudmunster diezelfde dag de gerede goederen van Hermken Henricks in de heerlijkheid IJzendoorn gichten en te koop aanbieden (koopman Frans Versteegh). Dit wegens achterstallige pacht van 69 gulden “hercomende van pacht van thienden op Isendoren ende Echtelt gelegen de anno 1665.”

 

(322) 1664 JULI 22 Berbera Wouters – weduwe van zaliger Henrick ’s Hartsen heeft schuldich bekent Cornelia van Tiel – weduwe Domselaer twee hondert ses ende sestich gulden cum interesse ende daervoor verbonden vier hondt boomgaerdt gelegen op den Ysendoornschen weert. Daer oost, zuijden ende west Yken Kosten ende noorden Ingen van den Bergh. Vermogens obligatie de dato 20e martij 1663. Gecasseert op quitantie van Cornelia van Tiel den 3e december.

Gelders Archief 0186, invr nr 262 Vrijwillige rechtspraak Ochten 1660-1740, protocol 116 (fol 29)

 

(323) 1665 JULI 16 Elisabeth Rutgers, weduwe van zaliger Jacob Gerrits van Eijck, geassisteerd door haar zoon en momber Gerit Jacobs van Eijck, heeft per obligatie “schuldich bekent” aan meester David Hollingerius de somme van 300 gulden cum interesse, en stelt daarvoor als onderpand “twee mergen lants, so bouwlandt als boomgaert, genaempt Cockenhoff, gelegen in der heerlicheijt Isendoren daer oost naest gelant Dirck van Hattum, suijde de gemeijne straet, west Stijn Glive ende noorden de Keijserstraet.” In aanwezigheid van Aerdt van Welij en Jerephaes Henricks “als geërffde gerichtsluijden beteijckent op den 16e julij 1665 is meldende. Geregistreert den 19e februarij anno 1667.”

Gelders Archief, Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol 4

 

(324) 1666 SEPTEMBER 2 Overmits menighvuldige clachten van de passagiere ende andere die nae den moelen wilde, die hooghedelgebooren heer Joost Vijgh costelicker memorie, in leven heer tot Isendoren, praesident ende eerste raedt in Gelderlandt toequamen over de onbruijckbaerheijt ende diepte van de straet lopende langhs den Broeckdijck, genaempt die Broeckstraet welcke niet well conde geremedieert worden als door het affhouwen van de willigen ende elsenboomen aen de sijd sijd van de voorzegde straet staende, teneijnde die son welcke door die boomen beleth wierde dieselve straet moghte beschijnen ende opdrooghen, zoo was welgeboren hooghedele heer te raede geworden door den bode ende oock kerckeweet een ijgelick te laten die willige boomen aen de suijd sijd van de straet staende op te houwen op een poene van ses stuijver ijder willigh, vermogens acte van den jaers 1662 in december gepasseert, waer in sommige die voorschreven ordre hebben gepareert ende sommige naelatigh gebleven ende sulx getraineert tot den tegenwoordugen jaere van ses ende ’t sestigh wanneer welgeboren hooghedele heer overleden sijnde, ende sijne hooghedele soon de heer Dirck Jacob Vijgh in sijne heer vaders plaets gesuccedeert, bij de loofschouw op de tochtgraven in junio lestleden gehouden goet gevonden heeft die ordres over het aff houwen van de gemelte boomen te renoveren, ende die chirongen te laten influeren, teneijnde goede policie en ordre tot verbeteringe van straeten en watergangen mochten geschonden worden, ende dat niet tegenstaende verstaende dat eenen Dirck van den Bergh Dircks den jongen, sigh hadde laeten gelusten niet alleen die voorschreven ordre niet te pareren, maar oock andere op te raijen ende diegeene welcke die boomen gerichtelick hadden aengenomen aff te houwen en t’intimideren ende te dreijgen, zo was welgeboren hooghedele heer Dirck Jacob Vijgh, heer tot Isendoren, voor sigh selven te raede geworden met doctor Henrick Emmingen, richter der voorschreven heerlickheijt, besatinge te doen op sodaene gerede ende ongerede goederen als den voorzegden Dirck van den Bergh in de heerlickheijt Isendoren is hebbende, om daeraen te verhaelen een amendo van tweehondert gout guldens, in specie ten opsichte van voorschreven Dirck van den Bergh sigh met het opraijen ende dreijgen gelijck voren gemeltsigh techelick tegens de heer ende sijn hooghedele hooge reght ende gerechticheijt heeft misgrepen, ’t welck een heer van sijnen ondersaet niet en staet te lijden, met aanmeldinge dat ingevall besette sigh op ijmant heeft te beroepen ofte vermeint te beroepen, dat hij die ten dage diendende sall hebben te persisteren, also op deselve mede als oock derselver goederen hiermede voor gelijcke som besatinge wordt gedaen, ende voor de costen ende schade met recht. Edoch salvo judicis moderamine. Actum Isendoren den 2e september voor gerichtsluijden Jerephaes Henricks, ende Adriaen Jans.

Gelders Archief, Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700 (fol 1 et v)

 

(325) 1668 MEI 3 Adriaen de Haes ende Ingen Adriaen Deijsdochter promiserunt Henricxken Gerards Musch vijffhondert gulden cum interesse ende daervoor verbonden vijff mergen bouwlants genaempt de Hoge Pottum. Daer oost Dirck van de Pavort, zuijden de Weteringh ende noorden de Pottumse straet. Noch twee mergen de Leege Pottum gelegen op Aelst. daer oost de Pottumsche straet ende west Jan Gerritsen van Westrhenen, den 3e maij 1668.

Gelders Archief 0186, invr nr 262 Vrijwillige rechtspraak Ochten 1660-1740, protocol 176 (fol 36v)

 

(326) 1669 AUGUSTUS 1 Gerard Jacobsen van Eijck heeft opgedragen aen Reijer van Wijck Aertsz twee mergen bouw lants in de buerschap Aelst, daer oost naest gelegen coperen echteluijden, zuijden de straet, west Jan Geurts van Westrhenen ende noorden Adriaen de Haes ende daervoor verbonden een hofstede genaemt Cockenhoff in de heerlickheijt IJsendoorn den 1e augusti 1669.

Gelders Archief 0186, Akten van bezwaar Meerten en Aalst 1660-1740, invr nr 242 (fol 41)

 

(327) 1676 FEBRUARI 3 (Ingen) Herbert Henricksen van Isendoorn ende Aeltgen van Brenck hebben schuldich bekent de heer Johan Demen 410 car. gl. cum interesse ende daervoor tot onderpandt gestelt 3 ½ mergen bouwlandt daer oest Willem Palmert, zijden Jan van Aelst, west de kerck van St. Walborgen ende noorden de gemeense straet …..

Gelders Archief toeg nr 234, Rechterlijk archief N-B

 

 

Terug naar boven

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zaakregister: IJzendoorn, Echteld, Ochten

 

 

IJzendoorn

 

 

Straatnamen

 

Aan het kerkhof 38, 51, 103

Achterstraat 53, 59, 102, 111, 112, 117

Broeckdijck 20, 27, 39, 113, 149, 151, 186, 195, 213, 216, 228, 258, 294, 324

Broeksteeg 113

Broeckstraet 195, 324

Gasthuijsstrait 101

Gemeyne steegh in den weert 33

Ghemeyne straat 27, 30, 39, 52, 56, 58, 59, 96, 102, 124, 136, 186, 205, 268

Hoffstraet 261

Kerckstraat 77

Kerkweg 165, 214

Keyserstraat 87, 101, 111, 112, 172, 189, 210, 214, 218, 257, 273, 299, 310, 319

Melcksteghe 151

Molenstraat 111, 216, 257

Nedersten steghen in den Broeck 20

Pottemsche straet 165

Tielwech 177

 

 

Veldnamen

 

Aelssem, de  36, 139, 188, 189, 249, 258

Alden Hoff, den 79

Andries camp 151

Berchcampsken 258, 261

Binnenvelt 165

Bloemkampken 75, 86, 114, 151, 156, 191, 265

Bloemkempken, dat cleyn B. 151

Bongen kempken 151

Broeck 121, 165, 238, 247, 258

Broecxdell 149, 191, 228

Buiten de weertdijck 33A

Buytevelt 238, 247

Calvercampken 247

Cleynen weert 201

Coemenslant 151

Ermelant 281

Ganswey 156, 204

Geersbroeken, de 86

Gericken, de cleyne G.  gelegen in den Broeck 76, 86, 121, 151, 213

Ghere, die grote G. 11, 76, 86, 114, 121, 151, 156, 213

Grasbroeck 20, 76, 121, 151, 224

Grasbroeck, dat Cleyn G. 151

Hekel, den 294

Hoeven, de 19, 39, 52, 228

Hoge Woerd/Weerdt 151, 184, 215, 216

Hostaet lant 52

Hoycamp 128, 121, 151

In het Broeck 18, 20, 28, 74, 107, 165, 258

Koesant 21, 22, 48A, 83, 138, 163, 167, 213, 239, 281, 313

Krejelt, den Nederste 47

Krelt, die 97

Lage Woerd 216

Langewand 184, 195, 213, 216, 233, 238, 247, 282, 319

Lewenrelant 26, 190

Moelenkamp 52

Musschentiendt 210

Nonnen kempkens 151

Nonnenlant 75

Nyerweert 89

Oostervelt 294, 310

Op de weerd 16, 18, 28, 34, 35, 46, 47, 50

Op de Woerd 114, 178, 199, 208, 213, 216, 218, 227, 244, 281, 294

Opt Middelvelt 18, 28

Opte Weert 247

Opten Hoogen wert 188, 223, 247

Perc, de 88

Proestcamp 121

Ra(ep)camp 124, 305

Raetsant 288

Rijsweerd 4, 11, 24, 47, 49, 50, 78, 79, 82, 90, 247

Runne, die gemeynt 136, 299

Runne, die Grote R. buiten de bandijk op de waard 47

Runne, die kleyne R. buiten de bandijk op de waard 47

Runnekens 177

Rutenborchse kamp 121, 177

Schetse weerden (= Koezand) 213

Steencampken op de hooge wert 80, 247

Steenenweert 169

Stommen Cuijll 302

Toetervincxen wall 171

Uiterweerden 247

Veluwe over den Broeckdyck 76, 151, 191

Vinckenacker 66, 247

Vossenis (eiland in de Waal) 12

Weide in de Waal gelegen 9

Westenhof 309

Wormcamp 86, 151, 156, 191, 213

Zandtwerdt op de hooge waard 118

 

 

Gebouwen/Instellingen

 

Brouwerij De Vergulden Wagen 316

Brouwerij De Roskam 283A

Custorij 227

Fabryck 103, 113, 128

Gasthuys, den alden 51, 216

Herberg 31, 118, 263

Hof te IJzendoorn 64, 73, 151, 195, 206, 213, 214, 216, 227, 238, 246, 248, 251, 257, 264, 265, 268, 279, 281, 282, 294

Hostey (huis) 92, 96

In den Zwaen 73

Kapel 4, 11

Kerk 11, 29, 31, 42, 47, 67, 109, 113, 118, 130, 151, 165, 184, 200, 219, 223, 227, 232, 246, 250, 269, 271

Kerkhof 38, 87, 92, 96, 215, 283A

Kerkmuur 275

Lege Huis te IJzendoorn (Kasteel) 5, 86, 148

Molen 6, 16, 26, 43, 110, 140, 143, 165

Pastorie 111, 124, 198, 227, 291

Pottum, de 71, 72, 106, 179, 188, 207, 229, 247, 258, 261, 272, 278, 294

Sint Ewaldsaltaar 29, 101, 140, 210, 215, 255

Sint Johansaltaar 24, 56, 61, 118, 149, 195, 215, 255

Sint Matheusaltaar 124, 199, 210, 211, 215, 227, 246, 255

Vicarijhof 184

 

 

Dijken, dammen, wateren

 

Alden dam in den waard 66

Bandijk 3, 26, 32, 42, 47, 66, 120, 123, 167, 177, 184, 201, 208, 212, 217, 225, 229, 258, 271, 275, 283A

Broeckdijck (zie straatnamen)

Dijkdoorbraak 41, 201, 258

Gemaal 26, 140

Graeft 80, 165, 208

Holthuiser dijk (te Aalst?) 258

Kribben 138

Landwetering 125, 159, 165, 177, 205, 217

Leygraaf 120, 144, 165

Linge 165

Middelzand 164, 168, 288, 308

Pun grave in den waard 47

Slachsze cuijl 165

Sluis 342, 123, 138, 165, 177, 201, 217

Slurpen 30, Wade Slorpen 207

Stranc (den alden weertstranc) 33, 48A, 204, 226

Uiterdijk 22

Weertdijk 26, 34, 35, 48A, 49, 138, 201, 226, 258

Weteringsche wal 128, 165, 199, 227, 258

Wilgenpas 136, 138, 226

 

 

Maatschappelijke functies

 

Ambtman van Nederbetuwe 14, 16, 25, 36, 42, 57, 65, 79, 110, 115, 116, 120, 125, 130, 134, 135, 142, 144, 145, 146, 150, 153, 154, 157, 162, 165, 184, 236, 255, 258

Armen/Huijsarmen 107, 113, 177, 199, 227, 246, 283

Armenmeesters 320

Armenweerders 254

Auterpaep 38

Bakker 16, 278

Borg/erfwaarborg 24, 30, 33, 34, 35, 43, 46, 47, 58, 129, 250

Brouwer 95, 278

Buurmeester 42, 47, 62, 125, 165, 171, 177, 222, 252, 258, 270, 288

Collator 29, 111, 177, 198

Coopman 40, 223, 250

Delinquent 14, 157, 162, 287

Dief 21, 157

Dijkgraaf 115, 132, 258, 275, 290

Dijkschrijver 258

Dominee 256

Gedijkten 234

Geërfden 3, 42, 165, 177, 258, 288

Gerichtslieden te IJzendoorn 9, 35, 40, 42, 82, 87, 95, 113, 120, 130, 140, 141, 146, 154, 164, 166, 193, 198, 214, 218, 223, 230, 242, 249, 250, 252, 283A

Geswooren 42, 130, 177, 258

Getuigen 14, 21, 249, 252

Goudsmid 16

Heemraad 115, 258

Heer van de Hof te IJzendoorn 20, 23, 31, 34, 37, 38, 45, 49, 76, 86, 112, 114, 128, 131, 151, 155, 191, 193, 202, 206, 208, 209, 213, 214, 216, 230, 238, 244, 251

Heer van IJzendoorn 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 49A, 54, 64, 75, 76, 78, 79, 80, 95, 103, 105, 108, 111, 118, 120, 126, 128, 131, 133, 136, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 171, 176, 177, 181, 184, 185, 192, 195, 198, 200, 203, 209, 210, 219, 220, 221, 228, 230, 238, 248, 250, 258, 261, 266, 274, 286, 290

Kapelaan 4

Kerkenraad 267, 284

Kerkmeester 42, 47, 77, 113, 118, 177, 198, 227, 269

Kleermaker 278

Knecht 138

Koster (custos) 61, 246, 250, 251, 278

Kuijper 278

Leenheer 149, 192, 195, 228, 268, 281

Leijendekker 269

Linggen man 165

Mannen van de heer/leenmannen 23, 54, 131, 155, 192, 195, 200, 202

Meester 16

Molenaar 16, 278

Nabueren 42, 145, 147, 171, 177, 188

Pastoor 21, 38, 47, 61, 74, 79, 88, 99, 103, 107, 111, 118, 120, 132, 154, 161, 196, 207, 246, 258

Peijnder van Nederbetuwe 130

Predikant 196, 245, 262, 280, 284, 291, 319

Priester/Kerckenpriester 29, 42, 74, 99, 107, 140, 199, 227, 246

Rentmeijster 138

Richter te IJzendoorn 9, 35, 40, 42, 66, 82, 87, 95, 107, 120, 130, 141, 146, 148, 157, 166, 170, 175, 181, 183, 194, 197, 214, 223, 230, 242, 249, 250, 251, 252, 258, 259, 269, 282, 283A, 290

Schepenen 227, 241, 245, 249

Scherprechter 157

Schippers 41

Schoenmaker 278

Scholt 82, 113, 130, 140, 141, 165, 171, 177, 184, 206, 250, 278

Schrijver/secretaris 165, 170, 171, 174, 177, 192, 197, 206, 209, 220, 229, 250, 292

Slootgraver 278

Smid/Hoefsmid 8, 73, 146, 152, 272, 278

Snijder 16

Soldaten 204, 213, 232, 252

Stoelenmaker 281

Tijnsgenoten 53, 101, 102, 117, 128, 172, 206, 210, 251

Tijnsheer 52, 53, 59, 101, 102, 112, 117, 128, 210

Vagabonden 254

Vicaris 21, 61, 118, 240, 262, 285

Wassmouch 73

Wielendraaier 281

Zaecwoud 18, 24, 30, 31, 34, 35, 46, 47, 129, 156

Zevengevers 115, 212

 

 

Overig IJzendoorn

 

Aardschouw 165, 225, 229, 234, 271

Befaring, 164

Bezetting, 175, 249

Bier 118, 147, 187

Boomgaard 16, 29, 138, 213, 214, 215, 226

Boter 118, 246, 249

Brood 118

Brouwketel 321

Buerwerk 165

Collatie 198, 280, 284

Dijkgeld 183

Dijkonderhoud 42, 165, 229, 258

Dijkschouw 134, 142, 165, 177, 229, 258

Dom van Utrecht (kapittel) 65, 98

Doodslag 117, 152, 263

Erwtenbonen 216

Froen (= Vroon), 122

Haring 113

Haver 135, 216

Hervorming 196

Kerkgoederen 245

Koorn 138, 184, 249, 281

Leenkamer 260, 294

Loofschouw 229, 324

Mest(wagen) 164, 165, 177

Oudmunster (kapittel) 11, 18, 37, 42, 48, 60, 81, 91, 94, 104, 141, 173, 182, 183, 184, 188, 203, 204, 245, 256

Paarden, 138, 165, 188, 251, 252, 261, 270, 278

Raapzaad 56

Sauvegarde 180, 235, 252

Schapenkaas 246, 249, 279, 281

Soemervaege 138

Stier 250

Tienden (van Oudmunster) 184

Tiendmaaltijd 183, 184, 187

Visserij 122, 146, 289

Was 128, 199, 227

Weerdbrieven 42, 177

Weteringschouw 258

Weits 110, 143, 251, 281

Wijngaard 16

Zalmkorven 146

Zomergarst 216

 

 

Ochten

 

Buurmeester 16

Geërfden 258

Goederen pastoor van IJzendoorn 211, 215

Hoge Pottum 325

Kae 165, 275

Kerkmeester 223

Land (perceelnamen) 239

Meegraaf 303

Meeij 303

Merckschip 157, 252

Ochtense waard 32, 83, 138, 163

Op den Hoenninc 4, 11, 165

Pachthoven van het Hof te IJzendoorn 206

Pastoor 177

Predikant 223

Rekeningen over 1394, 17

Ruiters 232

Scholt 80, 144

Tien hofsteden 37

Tijnsen en erfpachten van het Hof te IJ. 121, 206, 251, 281

 

 

Echteld

 

Alverlies 294

Bezittingen St. Matheus Vicarie 211

Broeckdijck 258

Dijkgave 115

Geerfden 115

Meel 215

Molendwang 6

Noerlingen 99

Oij 115

Ondergelopen percelen 188

Pastoor en kerk 11, 215

Predikant 265

Proosdijtienden 173, 183

Rekeningen over 1394, 17

Rosmolen 140, 143, 243(sig M, sig 38, 70, 72)

Ruiters 232

Tiendmaaltijd 187

Westeringen 11

Wijerweert 318

Lienden, huis ter Lede 263

 

Naar boven