Voorwaarden van verpachting van erven, hoeve en percelen te Lichtenvoorde 1782

Bron: RA Gelderland, vermoedelijk Nassause Domeinen (toegang 0357), inv.nr. 195 - bewerking door de heer P. Rijswijk

Download hier de informatie van deze pagina als Word-bestand, inclusief een index (37 Kb, gezipt)


Ter informatie - de volgende bezittingen werden in Gelderland door de Oranjes verworven:

Dieren 1647 aangekocht, het Loo 1684 aangekocht (bij Lichtenvoorde) met de bijbehorende 12 boerderijen, 21 ha totaal en in 1840 waren er 140 inwoners. Loo betekende vroeger veelal een versterkt huis, burcht of woontoren. Bredevoort 1697 aangekocht. Culemborg 1748 ten geschenke ontvangen. Buren, kwam van Anna van Egmond. Borculo en Lichtenvoorde werden in 1777 aangekocht.


CONDITIEN

De voorwaarden van verpachting van erven, Hoeve en Parcelen.

Mereunii Den 9 Octbr.1782
Coram Rigter G.L.Schalen ( coram ten overstaan van)
J.M. Dor A.Tongelo en S. Huijnink

                                                                                    Conditien en
Voorwaarden waarna Bernard Andries Roelvink, Rentmeester der Domijnen van Ligtenvoorde ten overstaan van den Hoog Edelen Gestrengen Heer Mr. Andreas Ardesch,Raad, Rekenmeester en Griffier van Zijne Doorlugste Hoogheid Den Heere Prince van Oranje en Nassau & & & & en ter presentatie van een Wel Edele Gerigt van voornemens is om agter-volgens de gedane Publicatien, op heeden den 9e October 1782 alhier binnen Ligtenvoorde in het Openbaar en aan de meestbiedende te Verpagten de navolgende Erven en Goederen, mitsgaders Vlog- of Bouw- Hof en Weidelanden, onder deze Heerlijkheid Lichtenvoorde, en ten Deele mede onder de Heerlijkheid van Bredevoort respecitivelijk gelegen. benevens De Poelhutten, alsmede de Marhulsens Goederen zo en als dezelve tezamen- onder het Domeijn van Lichtenvoorde gehooren. En zulks voor den tijd van zes agter een volgende Jaaren, aanvang nemende De Vloglandenmet Martini 1782 en de Erven of Plaatsen met Petri 1783.

 

Art. 1

De Parcelen zullen worden verpagt bij Inzate, en Mijninge zodanig, dat die het eerste Mijnt zal Pagter wezen . En zulks met"Guldens van twintig stuivers het stuk # en eene stuiver rantsoen- en een oortjen armengeld ter dispositing en Distributie van den Raad van zijne Hoogheid en het een en ander over het eerste pagtjaar. Welverstaande dat bij deze zesjarige Verpagtinge aan zijde van den Heer Verpagter word voorbehouden, om met de drie Jaaren dezelve te mogen denuntieren, en als dan de perceelen aan een derde te kunnen Verpachten, of den ouden Pagter daarin te laten continueren.

 

Art. 2

Bij het inzetten, veilen, en afslaan, of wanneer den afslager zig daarin misgreep, zal men niet mogen worden agterhaald, maar het parceel wederom van nieuws kunnen ophangen en afslaan; gelijk: mede aan zijde van den Heer Verpagter word voorbehouden den eersten, tweeden en derden afslag, zo als ook, om een parceel dat nagenoegen niet komt te gelden te mogen ophouden,zonder weder zeggine van ijmand.

 

Art. 3

Een ijder die Mijnt, zal de Pagt waarvoor hij die gemijnt heeft na goed vinden van den Verpagter moeten houden, al was het dat hij zoude willen zeggen, zig geabuseerd te hebben, Waarop een ijder staat te Letten.

 

Art. 4

Zo het gebeurd, dat bij het afslaan door meer als eene word gemijnt of gesproken, zal het staan ter kennisse van den Verpagter, wie dat eerst gemijnt of gesproken heeft. En bijaldien zulks te gelijk geschied, of dat niet wel kan onderscheiden worden, wie de eerste is geweest, zal een van beiden zig moeten beeteren, of blijvende een ijder aan zijn gedane boot of Mijninge verbonden, het parceel wederom opnieuw worden opgehangen tot dat ijmand alleen onderscheidentlijk Mijn zegt.

 

Art.5

Een ijgelijk Pagter zal terstond na de Toeslag of Mijninge Schul-dig en gehouden zijn voor het voldoen van deze zes Jarige Pagtpenningen en het nakomen van deze Voorwaarden te stellen twee goede en Suffi-cante Borgen in deze Heerlijkheid of Graafschap woonagtig, en genoegzaam geërfd en gegoed, Waarmede de Rentmeester te vreeden is. Welke Borgen een voor al en als Principalen daarvoor zullen verbon-den weezen, onder Renuncia- tie van de Exceptien Ordinis divisionis Excusisionis, haar van den inhoud van dien voor wel onderrigt houdende zodanig dat wanneer in de betalinge of in het onderhouden en agtervolgen van eenige poincten dezen besproken Voor-waarden gebrek viele, of ijmand daarin mogte komen te Manqueren, het aan de Rentmeester zal vrij staan om het zelve, zo wel aan de Borgen, als aan de Pagter, na goedvinden te kunnen en mogen verhalen, en zulks met parate Executie en datelijke distractie wordende ten dien einde wel wetentlijk gerunieerd van alle Solemniteiten en requisiten, die anders tot het maken van een verwin, of het doen van Executie worden vereischt als van Execui-toriale Summatie. Peindinge Aanheving opbodingen Jinmissee Ruimingen, tijd van Redemtie of diergelijk zullen tot het executeren of ophalen en verko-pen der Goederen, zo gereed als ongereed niet anders behoeven gedaan te worden, als alleenelijk eene voorafgaande Weete ad Videndum Distrahi alles met deze expresse verwille keuringe dat tegens zodane Executie aan zijde van de Pagters of Borgen geener hande Oppositie ondernomen nog geadmit-teerd zal worden, tenzij alvorens de beloofde pagtpen-ningen met de opgelopene kosten zullen zijn betaald, of daarvan blijke bij quitantie van de Rentmeester. En bij aldien de Pagters of hare Borgen, zig over deze betalinge mogten willen beklagen of dat er tusschen haar en den Rentmees-ter eenige misverstand ontstonde over deze besprokene Voorwaarden zo zul-len opgemelte Pagters en Borgen in zaken voorschreven staan ter arbitragie en uitspraak van Zijne Hoogheids Raaden, waaraan dezelve zonder eenig der Appel of Reduitie zig Submitteren kragt dezes zodanig dat gem: Pagters en Borgen al zulke Difterenten niet zullen mogen brengen naar eenige ander Gerigten. Dog dat het alleen aan de Rentmeester zal vrij staan om zig daarover te addresseren, of aan het compe-tente Gerigt, of aan den Hove Provinciaal van Gelderland, in welken cas de voorn: Pagter en Borgen, zig daaraan mede submitteren.

 

Art. 6

En of ijmand van die Borgen verarmde, verstorve, of uitlandig wierde, of dat den Rentmeester oordeelde, met die Borgen, ofschoon gesteld en geaccepteerd, daarmede niet genoegzaam Verwaard te zijn zo zullen de Pagters Schuldig en gehouden zijn andere Borgen te Stellen tot genoegen van den Rentmeester, op verbeurte van de Pagt bij aldien zulks aan zijde van den Heer Verpagter word goed gevonden, en dat daaren boven aanstonds de beloofde pagtpenningen ten volle met alle kosten en Schaden zullen hebben te betalen, en den Rentmeester te indemniseren, ter erkentenis als vooren.

 

Art. 7

Indien ook ijmand eenig parceel pagte de, die terstond en met'er daad zodane Borgen niet konde of wilde stellen, waarmede de Rent-meester te Vreeden ware, die zal daaraan verbeurd hebben twe gul-den ten profijte van den Heer, en daaren boven evenwel den Onraad moeten betalen. Zullende alsdan het parceel van nieuws wederom kunnen worden verpagt; en geld het minder, zulks zal den Rentmees-ter aan zodane Pagters die geen Borgen hebben kunnen of willen stellen, als voren mogen verhalen, met alle de kosten zo daarover mogten aangewend worden.

 

Art. 8

De Pagters zullen gehouden wezen hare beloofde pagtpenningen van het eerste Jaar op te brengen en exactelijk te betalen op Martini den 11e November en zo van Jaar tot Jaar. En bij aldien aan deze promte betalingen op Martini ten Langsten binnen zes weken daarna, niet komen te voldoen, Daarenboven moeten betalen eene stuijver van ijder gulden, zullende de betalinge moeten geschieden in een onverdeelde Summa ter Residentie en aan handen van den Rentmeester en aan niemand anders zonder zijn last of bevel, en zulks in goeden, harde, wigtegen en gangbaren gelde, zonder enige kortinge.

 

Art. 9

De tijd en de dag van betalinge, verschenen zijnde, en de Pagters bij Kerkenspraak of anders eens zijnde aangemaand, en den Rent-meester of zijn gevolmagtigde dezelve vervolgens aansprekende, ofte aanmaninge latende doen, zal zulks alles geschieden op kosten van de pagter en Borgen, welke alsdan ook schuldig zullen zijn om daarenboven ook de gerigtskosten te dra-gen, met al het geene daarop verder mag komen te loopen.

 

Art. 10

Ook zullen de Pagters verpligt wezen een Huis of Pagt Cedel in geschrift te nemen. Daarvoor zij betalen zullen van ijder parceel onder de vijf Daalders belopende, een halven Daalder; van vijf Daalder tot vijftig Daalder beloopende, eene Daalder, en van vijftig Daalders en daar boven twee Daalders, het welke volgens oud gebruik aanstonds zal worden betaald of ten langsten binnen den tijd van drie dagen, bij poene van Dubbelt.

 

Art. 11

De Pagter van de Erven en Plaatsen, alwaar Zijne Hoogheid heeft Huijzen op staan zullen gedurende de aanstaande zesjarige Pagt termijn gehouden en verpligt wezen, om in de kosten van Reparatie en verder onderhoud de Huijzen met derzelve toebehoren Bergen, Schuren, Schaap Schotten, Wagenhuijzen, Bakovens, Hekkens, Brug-gen, Heulen of Deukers en alle, verdere getimmertens op de gepagte Plaatzen staande, en tot dezelve ge-horende, zo van Metzel- Timmer- Smits- Glazenmakers- Verwers en Dekkers werk, als anders te lasten en te betalen de geregte helfte zullende de wederhelfte door het Domeijn-Comptoir worden gedragen en voldaan; wordende daarvan egter alleenlijk uitgeslooten het geval, dat een geheel nieuw Huijs, Berg Schuur, Schaapschot, Wagenhuis of Bakoven gezet, en een geheel nieuwe Brug en Heul gelegt zoude moeten wor-den waarvan de kosten alleen door zijn Hoogheid zullen worden gedragen. Gelijk ook alle de Voorn: gebouwen en getimmertens voor het ingaan van deze nieuwe Pagt Termijn ten privativen kosten van den Heer,zonder dat de Pagters daartoe iets zullen behoeven te contribueren, in de ver- eischte staat gebracht, en alzo door de Pagters aanvaart zullen worden. Blijvende egter de tegenwoordige Pagter verpligt om de Plaatzen bij expiratie van de lopende pagt Termijn in dien Staat op te leeveren, als bij de vorige Verpagts conditien is bedongen. En zal gedurende de aan-staande zesjarige pagt-termijn geen geheele vernieuwinge worden gedaan, zolang de onderscheidene werken door Reparatien onderhouden kunnen wor-den het welk alleen van het goedvinden van Haar Edele Mogende Heeren van den Raad van Zijne Hoogheid zal afhangen

 

Art. 12

En ten einde een ijder mag weeten welke onderhouds werken tot de VoorS(chrevene) Reparatie. Die voor de eene helfte door den Heer, en voor de andere helfte door den Pagter, zullen worden bekostigt, gehooren, zo word expresselijk bedongen dat daaronder gerekend en verstaan word het onderhoud niet alleen der Daken met derzelver Spanningen en verder toebehoren, maar ook de Zolders, Vloeren, Grondhout, Deuren, Vensters, Paarden en Beesten stallen, Bergen, en al het geen van Timmer Metzel Smits Glazenmakers Verwers Dekkers- of andere Werken zonder eenige uitzonderinge aan de gepagte Bouwhoeve of Plaatsen vereischt word gelijk mede het geheel vernieuwen der Daken met derzelve Spanningen het geheel vernieuwen van Zolders, Vloeren, Deur en ligt Casijnen met de Deuren en Vensters, voorts het vernieuwen van zodane Muuren die bouwvallig bevonden worden, mitsgaders het vernieuwen van beplan-kingen om Schuren of andere getimmerten, en eindelijk het maken van nieuwe Hekkens, het Verwen der Huijzen, zo buiten als binnen en het Teeren der houten beschotten blijvende egter het bespren-kelen en beleemen der Wanden alleen tot laste der Bouwlieden.

 

Art. 13

En om volkomen verzekerd te wezen, dat de voorS gebouwen en getimmertens in goede onder en buiten verval gehouden worden; Zo zullen derzelve's Jaarlijks en ijder Jaar in de Maand April door den Renmeester met adsistentie van een kundig Timmerman en Metze-laar door de Rentmeester te verkiezen worden opgenomen, en van die gedane opneminge door den Rentmeester Schriftelijk rapport worden gedaan aan den Raad. En zal bij die opneeming nauw keurig worden onderzogt, welke Reparatie gedaan zullen moeten worden, en wel zonder eenig reguard te neemen op eene meerdere of mindere tijd van de loopende Pagt Termijn zullende als dan daarvan distincte lijsten of Memoren met de begrooting van kosten geformeerd, en aan meerg: Haarld: Mog: om die opgegevene Werken, het zij bij publijke of onderhandsche aan bestedingen, het zij in dagloon ter keuze en ter dispositie van Welgem Haa Ed. Mog zonder eenig tegen zeggen de Pagters in een behoorlijke order te doen brengen, toegezonden wor-den. En zal wijders 's Jaarlijks door den Rentmeest eene lijst der Rekeningen van de onderscheidene Werkbaazen, tot de bovengem. Reparatien geemplojeerd, met bijvoegingen van die Rekenigen zelvs, geformeerd, en aan de Pagters vertoond worden, ten einde die te kunnen examineren en om vervolgens de geregte helfte van het Montant van dien, zonder eenig tegen zeggen aan de Rentmeester te voldoen.

 

Art. 14

En zullen de Pagters eigene autoriteit of zonder voorkennisse van den Rentmeester niets mogen laten maken of reparen bij poene, dat het zelve alleen voor hare Rekening zal weezen, en dat daar in door Zijne Hoogheid niets gelast zal worden.

 

Art. 15

Wijders zullen de Pagters, ten einde alle bezwaar en kosten van onderhoud, zo voor Zijne Hoogheid, als voor haar Zelvers zo veel mogelijk te prevenieren en voor te komen verpligt wezen, om hare gebouwen te observeren, en wanneer zij eenige  nodige reparatien ontdekken, daarvan aanstonds aan de Rentmeester kennis te geven, ten einde die, om door verder verval meerdere kosten menageren, ten eersten werkstellig gemaakt kunnen worden.

 

Art. 16

En zullen laatstelijk de Pagters der Erven of Bouwhoeven gehouden en Verpligt wezen om bij het uitgaan der pagt de gebouwen en alle getimmertens boven breede gemeld in behoorlijke staat op te leeveren, en wanneer zij in de Pagt niet mogten continueren, aan den nieuwe Pagter over te leveren. 

 

Art. 17

Nog zullen de voors= Pachters of Bouwluiden mede verpligt zijn om alle de Materialen die tot de Reparatien van noden zijn, met der zelve Wagens en Paarden aan te voeren, en op de Erven te brengen zonder daarvoor iets te mogen protenderen, Waardoor egter niet worden verstaan de materialen die tot het zetten en oprigten van een geheel nieuw Huijs gehoren, welke zullen worden getransporteerd en aangebracht op kosten van den Heer. En zullen de Bouwluiden wijders gehouden wezen, om van nu voortaan boven de gewone diensten ijder met twee Paarden den Heer te moeten dienen drie dagen in het jaar.

 

Art. 18

Op de goederen alwaar Zijne Hoogheid geene Huijzen heeft staan, zal Hoogst dezelve ongehouden wezen tot eenige timmerragies of reparatie, maar zig de Pagters, gedurende hare Pagt Jaren, het zij met het opslaan van een Hutte of andersints op hare eigen kosten zich moeten behelpen, zo als zij het best kunnen. Welke Hut of Getimmer zij Luiden na ommegank hare Pagt Jaren ten hare profijte wederom zullen mogen afbreken, indien zij als dan geen Pagter wederom worden. Zo nogtans, dat het aan den Heer zal vrij staan, as die Timmeragie op zijne landen behouden wil, dezelve voor zodane tantum aan te nemen, waarop die door twee perzoonen bij den Heer officier te nomineren, zullen worden getaxeerd, voor welke Summa den aankomende Pagter gehouden zal zijn hetzelve wederom aan te nemen.

 

Art. 19

Alwaar op de Erven of Plaatz eenig Hout staat, zullen de Pagters of Bouwluiden het Harde hout als Eijken, IJpen, Essen, Beuken ook het opgaande Hout, als Peppelen, Wilgen, Elsen, Dennen of Dierge-lijken in het geheel niet mogen houwen, nog op de een of andere wijze daaraan snoeijen, maar in tegendeel goede agt hebben te geven, dat het zelve, en in zonderheid het Akkerhout, door geen Paarden, Bees-ten, Schapen, of op eeniger Hande manier beschadigt werde. En zullen het weeke Hout, als Knotwilgen, Berken, en Elsen dat op Stobben staat, niet anders mogen houwen, als het geen vier jaren oud is, en niet meer dan alleenlijk het geene tot onderhouding van de Vrugten of Heijningen, en tot haar eigen consumtie op de Plaats, van noden is. Dog de Pagters van de Vlaggronden zullen in het geheel geen Hout mogen Huwen, als tot het afvrugten Landen, en zulks dan met voorkennis van de Rentmeester, die Haarluiden alsdan op het profijtelijkste daartoe de nodige Aanwijzingen zal doen. ook zullen de Pagters onder het harde hout, het zij opgaande Boomen, of akkerhout, en het zij in Bosschen of op Heggen, geen Plaggen mogen maaijen, nog eenig Loof daaronder heen mogen halen, maar goede zorg en toeverzigt hebben te dragen, dat niets van het voorsc= Hout op eeniger hande manier door ijmand het zij veel of weinig werde gestoolen, gehouwen, vervoerd of ontdragen, en nog veel minder door hun zelve, of door de haren, of door hunne Arbeiders of dienstvolk, en zulks welboven en behalven de publijke straffe op eene Boete van vijftig Daalders, te verbeuren en te betalen, zo duk en menigmaal zulks word bevonden, en dat daarenboven op goedvinden van den Raad, zullen versteeken zijn van hare Pagt. Waarom ook, zo ras komen te bespeuren, dat van des Heeren Hout, iets, het zij veel of weinig word gemist, gehakt, gestolen, bedorven of ontvreemd, ten aller eersten daarvan zullen hebben kennis te Geven aan den rentmeester.

 

Art. 20

De Pagter zullen geene Weidelanden mogen scheuren of breken, bezaaijen nog beplanten zonder de consent van Hoogst Zijne Hoogheid of desslvs Rentmeester bij verbeurte t' elken prijze van vijftig Daalders, en daarenboven van ijder morgen zes Daalder voor interest boven en Behalven de Lopende pagt. 

 

Art. 21

De Pagters of Bouwluiden zullen de Erven en Landen bij alle hare Regten en geregtigheden getrouwelijk conserveren, en als ijmand eenige verkortingen daaraan mogt zoeken toe te brengen, ten eersten aan de Rentmeester daarvan behoorlijke notificatie geven. Zullen de Landen met mestinge voorzien, ook in behoorlijke Vrugtinge onder-houden, en dezelve bearbeiden en regeren, zoals een goed Bouwman toestaat te doen. Bouwen zodigt aan de Heggen, als mogelijk en redelijk is en de-zelve niet gart-baar koorn bezaaijende, zonder daarop eenig sijn kla-ver, Aardappelen of diergelijks te mogen zaaijen, poten, nog ook derzelve woest te laten leggen, of zullen alle Jaar en zo dikwijls als iets diergelijks mogte komen te gebeu-ren, daarvoor moeten betalen van ijder Schepel gezaaij Zeven gulden # ook zullen dezelve gehouden wezen, om goede agt te geven op de Vrugtbomen, en zig daar op toele-gen, om telkens ter bekwamen tijd en plaatsen enige nieuwe appelen en Peerenbomen te planten tot goedvinden van den Rentmeester. Voorts zullen dezelve Jaarlijks geven aan garve, aan geld, aan toebaten, of diergelijk zo als bij ijder parceel is uitgedrukt en wanneer het Koorn gemaaid of bekwaam is, om in te varen, daarvan aan de Rentmeester, ofwel aan den Pagter van het Garfzaat, zoals ook aan den Tienheffer, ten opzigt van eenig diendbaar land bekend making moeten doen, om het zelve te kunnen tellen, uitsteken of uitneemen. En zullen voors Bouluiden, als Pagters het weekzaat uit de Zonne willen Dorsschen, bij de twee Dorsschers, die de Pagters van het Garfzaat zenden, en waarmede de-zelve zullen kunnen volstaan, op de Dorschvloer daarbij leveren vie of vijf Dorsschers om daaraan te helpen, welke twe Dors-schers door de Pagter van het garfzaat daartoe gezonden, gedurende het dors-schen door den Bouwman in kost en drank zullen moeten onderhouden worden. Edog tot het Koorn, dat uit de zonne niet word gedorsxht, zal den Bouwman aan de Pagter een bekwame plaats in het Huijs op de balken moeten aanwijzen en verleenen, en de garve daarop vleijen Vatten en invaren, teneinde het zelve op bekwame en ter gelegener tijd, het weekzaat nae. 6 St. Maarten, en het harde zaat, na of omtrent Kerstmis invoegen als boven te dorsschen, zullende alsdan den Bouman verpligt wezen, dat gedorschte Koorn Vijf uren van de Plaats te vervaren, zullende voor het overige de Bouluiden in het geheel geen stroo nog mest van de Plaats mogen brengen.

 

Art. 22

Alzo' doorgaans verscheiden Pagters en Borgen, die hunne verschenen pagten aan den Rentmeester, niet tegenstaande alle aangewende devoiren, op de gestelde tijd niet hebben betaald, en dezelve in het geheel of ten deele nog Schuldig zijn, en zulks strekt tot ondienst van Hoogstgem Zijne Hoogheid; Zo is het, tot niemand van de Pagteren of Borgen wederom als Pagteren en Borgen zullen worden geadmitteerd of aangeno-men, voor en al eerzijden Rentmeester hebben betaald of vergenoegd, En bij aldien het gebeurde, dat zig ijmand als Pagter of Borge kwam te Preesenteren, en bij den Rentmeester door onkunde de persoon mogte worden aangenomen. Zo word elk en een ijder hierbij expresselijk gewaarschouwd, dat alle de geene, die hunne verschenen pagten niet hebben betaald nog den Rentmeester diesweegens gecontenteerd, en evenwel zig als Pagter of Borgen komen te preesenteren en aan te Geven, ter zake voors zullen vervallen wezen in een poenaliteit van Tien Daalders, te betalen tot erkentenis en profijt van Hoogst gedagte.
Zijne Hoogheid. En dat bovendien alzulken Pagter of Borgen van het gepagte Parceel niets zal profiteren, en evenwel gehouden zijn de beloofde Pagtpenningen niet alleen te betalen, maar ook alle kosten en Schaden daardoor veroorzaakt en de Rentmeester in alles te indem-niseren.

 

Art. 23

De Pagteren zullen de Erven en Plaatsen als Huijs, Hof en Weidegron-den aanvaarden met Petri des aanstaanden jaars 1783 en de Vloglanden met Martini dezes jaars 1782. En zulks in diervoegen, zoals bij ijder parceel hierna volgende is gespecificeert en uitgedrukt; gelijk ook de Pagt termijnen wederom zullen eindigen, en de Parceelen door de Pagters op zodane wijze zullen moeten verlaten en ontleedigt worden, en door dezelve in geen Slegter staat worden overgeleverd, als dezelve zijn aangevangen. Zullende ook de afgaande Pagters de landerijen in de stoppelen moeten laten leggen, zonder verder eenig Mest of Mestregt te kunnen preetenderen.

 

Art. 24

Zullen ook de Pagteren gehouden zijn te betalen Verpondinge aan handen van den Rentmeester zoals bij ijder parceel is vermeld; Mitsgaders de gewonelijke Uitgangen en Steedigheeden van Rogge, Rente en diergelijke benevens alle andere Extra ordinaire bezwaren en onkosten van dijken, wateringen en Ruimingen, contributen en wat dies meer is hoe dezelve ook genaamd konnen of mogten, worden, zonder iets daarvoor te kosten, en zullen boven al verpligt wezen, om de Huizen,Schuren en Bergen voor eigen vuur en ongemak te bewaren

 

Art. 25

Wijders zullen de Pagters gehouden wezen, haar koorn op geen andere, dan op den Heeren Moolen te laten maalen, en in alle opzigten daarop letten, dat de gepagte Erven en Landen in dezelve oude Limiten en bepalingen niet vermindert of afgebouwd worden, en ook ingezondenheid goede agt hebben te geeven, dat de Plaatsen of Landerijen met geen nieuwe Servituten werden bezwaard, en aan niemand vergunnen of toelaten om enige passage of weg, nog ook eenige Waterleidingen of Diergelijk over de gepagte landen of gronden te laten maken: bij poene, dat alle Schade Dieswegens zullen hebben te vergoeden ter Aestimatie, van twe onpartijdigen aan zijde van den Heer daartoe te verkiezen.

 

Art. 26

De Pagters zullen om geene redenen hare gepagte parceelen mogen Splitsen, of delen nog de Pagt daarvan in 't geheel of ten deele aan ijmand overlaten, dan met consent van den Raad, bij poene van vijftig Daalders ten profijte van den Heer. En zullen derzelve daarenboven versteeken zijn van de Pagt, en evenwel de beloofde pagtpenningen moeten betaalen, met indemnisatie van den Rentmeester en met betalingen van alle aangewende koste # # En wanneer in het overlaten van de pagt bij den Raad mogte worden geconsenteert, zo zal door den Overnemer het Rantsoengeld van het eerste Jaar moeten worden betaalt, evenals bij een zesjarige Pagt.

 

Art. 27

Nog word expresselijk bevoorwaard en geconditioneerd, dat men de Pagteren in de Pagtjaren om generleij oorzaken, het zij in het kleine of in het groote, hoe het ook mogte wezen, of komen te geschieden eenige kwijt scheldinge zal doen, nog van den zelve geëischt zal kunnen worden, ten ware bij eenig totaal verderf of Schade van krijgs volk in tijd van Oorlog, in welken gevallen men als dan na redelijkheid zal handelen, mits nogtans de Pagters en Borgen gehouden zullen zijn en blijven zonder eenige weigering of wederzegging hare Pagtpenningen op den Verschijnsdag ten vollen in alles te betalen in manieren voorschreven.

 

Art. 28

Eindelijk blijft aan den Hoogen Heer der Heerlijkheid voorbehouden hier of daar eenig stuk of parceel gronds te mogen verkiezen, om het zelve te laten bepooten, of tot plantzoen aan te leggen; waarvoor na redelijkheid en na 's Heeren goedvinden de Bouwluiden zal worden tegemoet gekomen.

 

Art. 29

Den Verpagte reserveert zig zes Uuren beraad, na den laatsten toeslag, om een of meerder parceel na welgevallen te kunnen toeslaan, bedanken, of opnieuw wederom op te hangen. Na voorlezinge van Bovenstaande conditien, zijn de parceelen opgehangen, als volgt.

 

Toelichting ter informatie:

 

                                                                                    1 Pacht hofstede                                        October 1782
                                                                                  =============
Het Erve Hunink in den krink van Ligtenvoorde Bestaat in Huijs en Schoppe. En in het volgende.
Een gaarde bij 't Huys ad 1½ Schepel gezaaij nog een gaarden groot ½ Schepel gezaaij, Een Gaarde tegen de Schoppen van ½ Schepel en een Hoekjen Hofland van ½ spints gezaaij in de Weide tegen 't Huijs Tezamen 2 Schepel en 2½ spint gezaaij, gepagt bij Jan Hunink
                                                                                        Bouwland
De Braak ad 4 Molder gezaay. De Bekkemate ad 6 Schepel gezaaij Den Leegenkamp ad 2 Molders gezaaij. En de Hohenkamp ad, 5 Molders gezaaij. Te zamen 12 Mudde en 2 Schepel gezaaij
                                                                                       Weideland
Het Maatjen ad 3 dag maaijens. De Blake ad 2 dag maaijens. De Stabbe ad. 1 dag maaijens. Het Slat agter te Schoppe ad. 4½ Koe-weide. Het Stortelaars Maatje ad 1 dag Maijens. De Brugge maatjes ad 1 dag maaijens. En de Weidegrond in de Horsten ad 2 Koeweide. Nog gehoort tot deze plaats een derde part van de zij van een Boord op 't Harreveldsche Veen. Van het Bouwland zal den Pagter geven het Koorn van de derde Garve. En aan Smalle pagt vier Hoen-ders op Martini (11 november) en honderd Eijeren op Paaschen. Voorts zal tot zijne laste wezen het Dienstgeld ad 7 gulden, Vijf Schepel Tiendrogge en een Rijxdaalder voor Bloedtiende, aan het Domeijn dezer Heerlijkheid. Mitsgaders de Ordinaire Verpondinge, zig bedragende behalve den Beurpennink 12 gulden. Blijvende de Extraordinaire Verpondinge zo van dit als volgende Parceelen, voor Rekening van degene, tot wiens laste dezelve word uitgeschreven. Dan nog een Schepel Mishaver aan het Geestelijk Rentampt. En negen stuiver Thins aan de Graaf van 's Herenberg, te brengen op Martini dag te Ulft. Moet de gevangene wegbrengen, en is daartegen vrij van Wagten. gevende daarbij 's Jaarlijks eenen gast aan den Schutter

Huijs Hof Weideland, Veeneboord en Inslag gepagt bij Jan Hunink voor f 37-10-0 jaarlijks. Borgen Barteld Huinink en Jan Willem Sloot.

2 Rabenstede En aan smalle Pagt zes Hoeders en 100 Eijeren Mitsgaders 7 gulden dienstgeld. Blijvende ook de ordinaire Verpon-dinge ad 13 gulden tot zijnen laste. En 's Jaarlijks eenen gast aan de Schutter. (Gasten 4 of 6 schoven gemaaid koren, in Overijssel en Gelderland werd garsten geschreven). Pagter Bartelt Hunink op Raben voor 29 guld. -5 st 's jaarlijks. Borgen Jan Huijink en Teunis Gierkink.

3 Haer Gepagt bij Jan Willem de Haer voor 29 guld. 5St 's jaarlijks 29 Guld:-5st-0 Borgen J.D.Henekes en Jan Hendrik ten Have.

4 Haverkamp Thiend rogge moeten ophalen en brengen naar Ligtenvoorde. Gepagt bij Jan Haverkamp voor 30 gulden 's jaarlijks 30 Guld:-0-0. Borgen Jan Holkenborg en Teunis Gierkink.

5 Gr. Gierkink Vier Hoenders, aen den Schutters gast. En zal ook de Schapenwolle moeten halen van de schepereije en brengen naar Ligtenvoorde. Gepagt bij Tonnis Gierkink op de derde garve en op conditien als voren. Borgen Jan Haverkamp, en Hendrik Raben op klein Gierkink.

5B Kl. Gierkink Gepagt bij Jan Henrik Raben op klein Gierkink op de derde garve en conditien als voren. Borgen Teunus Gierkink en Jan Holkenborg.

                                                                     In de Krink van Lichtenvoorde
6 Kolkman Groot 4 mudde 2½ schepels gezaaij. Verponding 5 guld:16 st. 2gld dienstgeld 4 hoenders en een schuttersgast, stuk naast Schottenkamp 5gld- 0 st. Gepagt door wed. Jannea Bloemendaal, Borgen Teunis Gierkink en Jan Hendrik Raben.

                                                                                                            In het Sieuwent
7 Holkenborg Verponding 15 gulden-10 stuivers Thins en 5 St. grasgeld. Met een hoen aan de land Rentmeester, 10 gasten haver aan de Rigter, 2 gasten aan de koster en een Mishoen te Groenlo met 2 spint Rogge aan de armenjager. Gepagt bij Jan Groot Holkenborg voor 47 gld. jaars. Borgen Jan Haverkamp en Teunis Gierkink.

                                                                                                                8 Lievelde
8 Gr. Avink Ordinaire verponding ad 12gld. 15 st. alsmede Koorn en Bloedtiende, bedtaande uit 10 schepel rogge en 2 gulden in geld aan Knikkink en Schurink, beneffens 2 spint Miskoorn, vijf gasten aan de Rigter twee aan de Poortier en twee aan de koster te Groll en 2 spint rogge aan den Armenjager. Pagter Jan Henrik groot Avink voor 107 guld. 10 st. 's jaarlijks. Borgen Arent Naberink en Jan Hendrik klein Avink

                                                                                    9 Lievelde
9 Kl. Avink Small pagt twaalf hoenders, honderd eyeren en 6 gld dienstgeld. Ordinaire verponding ad 12 guld. 15 st. Zo ook den Koorn en Bloedtiende, zijnde 10 schepel rogge en 2 gulden aan geld, aen Knikkink en Schurink. Beneffens 2 spint Miskoorn vijf gasten aan de Rigter, één aan de Poortier en twee aan de Koster te Groll, en aen de Armenjager 2 spint Rogge. Gepagt bij Jan Henrik klein Avink voor 107 guld: 10 st. 's jaarlijks f 107-10-0. Borgen Arent Naberink en Jan Hendrik Groot Avink

                                                                                  10 Lievelde
Gastenveld Pagt bouwland koorn van de derde garve. Aan smalle pagt zes hoenders, vijftig eyeren een Rookhoen en 4 gld. Dienst-geld. Voorts 1 guld. 5 st. Bloedtiende, en een half klein voer of 8 stuiver Hofturf aan het Domijn deze Heerlijkheid. En zal de ordinaire verponding ad. 5 guld. Zoals ook een spint Miskoorn zes garven aan de Rigter, ene gast, het ene jaar aan de Poortier en het andere jaar aan de Koster te Groll en een spint rogge aan de Armenjager. Gepagt bij Gerrit Gastenvelt voor 14 gulden 's jaarlijks Borgen Jan Hendrik Groot en klein Avink

                                                                                11 Vragender
Het Erve Have in Vrageren Bestaat in Huijs en Schoppe en in de volgende Hofland. Den korten Gaarden bij 't Huijs ad. 1 Schepel gezaaij. Stegen gaarden ad. 1 Schepel gezaaij. En den Gierklink gaarden ad. 1 Schepel gezaaij. Te zamen 3 Schepel gezaaij.
                                                                                    Bouwland
De Heidenbree ad. 6 Schepel gezaaij. In den Kamp ad. 6 Schepel gezaaij. Het Korte stukke ad. 1 Molders gezaaij. De Hase ad.1 Schepel gezaaij. Het Lange stukke ad.1 Molders gezaaij. Het Voorland ad. 3 Schepels gezaaij. Het Helper stukke ad.1 Molders gezaaij. Twe stukken in de klootjes ad.1 Molders gezaaij. Het Baken stukke ad. 3 Spint gezaaij. De Wasbuil ad.1 Schepel gezaaij. Den Tuin akker ad.3 Spints gezaaij. Den Langen Akker ad.2 Spints gezaaij. En het Kerken Stukke ad.2 Schepels gezaaij. Te zamen 9 Mudde en 1 Schepels gezaaij.
                                                                                    Weideland
Een Maatjen bij 't Huijs ad.2 koeweide. Van het Bouwland zal de Pagter geven het koorn van de derde garve. En aan Smalle pagt zes Hoenders, Vijftig eyeren en 6 gulden dienstgeld. Voorts zal tot laste van de Pagter wezen de Ordinaire Verponding ad.6 guld: 19 stuivers. Een Mishoen aan het geestelijk Rentampt, twe Rigter gasten, twe Koster Gasten en aan de Armen-jager 1¼ spint rogge. En moet molen stenen helpen halen. Huijs, Hof, Weideland en Inslag Gepacht bij Jan ten Have voor 14 guld. 's jaerlijks. F 14-0-0 Borgen J.H.ten Have en J.W. te Haar.

12 in Lichtenvoorde het Brouwhuis genaamd, met grond daar agter agter zo als word bewoond door Jan Berend ten Have. Word verpagt voor vier en half jaar beginnende 1 Maii 1784 en eindigende met den 1 november 1788. Ingezet op 15 gulden. gemijnt bij Jan Berent ten Have 0-10- Borgen Jochem Stevenborg en Jacob Holleweg

13 Nog een Huijs of woning, bij ten Have en Budel bewoond In gebruik bij de Voogd gratis

14 Een woning in 't Amthuis zoals bij de Wed. van Henrik van Lochem word bewoond. Word verpagt voor den tijd van zes jaren, beginnende met 1 november 1782 en eindigende met 1788. Ingezet op 20 gulden en ingehouden, volgens des Raads Resolutie van 16 meii 1783 bewoond Roelof Buijnink dit Hutje als Boswagter gratis.

Vlog of Bouwlanden onder Lichtenvoorde. Verpagt voor 4 jaar Martini 1784 tot Martini 1788 Ordinaire verponding voor de pagter

Den Hof Esch verpacht in 15 parceelen

Parceel 1 Ordinaire verpondinge 1 gld 12 st Ingezet op 18 gulden. Gemijnt bij J.H.Hartman. Borgen Jan Willem Spexgoor en Aalbert Kuijp.

Parceel 2 Dit word onder Rabenstede gebouwd stukland 3 Schepels gezaaij

Parceel 3 3 stukken land 5 Schepels gezaaij in gebruik bij Henrik te Keveler Verpondinge 2gld-2st. Ingezet op 30 gulden. Gemijnt bij Hendrik te Keveler, borgen Willem te Keveler en Jan Woolder.

Parceel 4 zijnde twe stukken 3½ Schepels gezaaij, ingebruik bij Jacob Holleweg. Verpondinge 2 gulden. Ingezet op 25 gulden. Gemijnt bij Jacob Holleweg 16-0-0. Borgen Henmanus Sprenkelder en Hermannes Veeneman

Parceel 5 Zijnde twe stukken 3½ Schepels gezaaij, in gebruik bij Gerrit Jan Knippenborg . Verponding 1 gulden 12 st. Ingezet 25 gulden. Gemijnt H.Veneman 16-0-0 Borgen Garrit Knippenborg en Jacob Holleweg.

Parceel 6 Zijnde twe stukken 3½ Schepels gezaaij,Dit ingebruik bij de Rigter gratis

Parceel 7 Zijnde twe stukken lands 3½ Schepels gezaaij,Dit ingebruik bij de Rigter gratis

Parceel 8 Zijnde twe stukken lands 3 Schepels gezaaij in gebruik bij Willem Kok Verponding 2 gulden onraad 15-8 oogst 3-14 Pagt Cedel 1-10 ad. 2=9-6. Ingezet op 24 gulden. Gemijnt bij Willem Kok 15-10. Borgen Willem Dieperink en H. Weijenborg.

Parceel 9 Zijnde twe stukken lands 3 Schepels gezaaij in gebruik bij Grades Venderbosch doende in Verpondinge 2 gulden. Ingezet op 18 guld:, Gemijnt G. Venderbosch 1-10 Borgen W Kok en S.Huinink.

Parceel 10 Zijnde twe stukken lands 3½ Schepels gezaaij, inge-bruik bij J.H. Hartman En doende in Verpondinge 3 gulden 16 Stuivers. Ingezet op 20 gulden. Gemijnt bij J.H. Hartman 13-0-0 Borgen H. Knijpen en J.W. Spexgoor.

Parceel 11 Zijnde twe stukken lands ad 1 Molders gezaaij in gebruik bij J.D. Schilderink. En doende in de Verpondinge 1 guld: 16 st. Ingezet op 20 gulden. Gemijnt bij J.D.Schilderink 13-0. Borgen B.Westerman en Reinder Kolkman.

Parceel 12 Zijnde twe stukken lands 4½ Schepels gezaaij, In gebruik bij J.B.Westerman En doende in Verpondinge 1guld: 16st. Ingezet op 25 gulden. Gemijnt bij J.B. Westerman 16-10. Borgen J.D. Schilderink en Reinder Kolkman.

Parceel 13 Zijnde vier stukken lands 4½ Schepels gezaaij, In gebruik bij Berend Hulshof. En doende in Verponding 1 guld: 18 st. Ingezet op 25 gulden Gemijnt bij Gerrit Hulshof Borgen Coenraad Breukelder (overleden 21-09-1805) en H.Elfferink.

Parceel 14 Zijnde drie stukken Lands 3 Schepels gezaaij. In gebruik bij Hendrik Wolters. In Verpondinge 1 gulden –14 st. Onraad 11= Ingezet 18 gulden Oortjes 2-12 Gemijnt bij H. Wolters Pagt Cedel 1-10 Borgen G.Hulshof en Jan Waalders Ad. 2-3-12

Parceel 15 Zijnde een stuk lands ad twe Schepels gezaaij in gebruik bij Jochem Stevenborg. In Verpondinge 1 gulden. Ingezet op 12 gulden. Gemijnt bij J: Stevenborg 6-10 Borgen J.Wijnveldt en H. Huinink.

Den Bargen Esch word verpagt in 17 Parceelen.

16 1 Parceel zijnde 3 stukken lands naast de Allee ad 5 Schepels. Ingebruik bij Tones IJserene. Doende in Verpondinge 2 gl: 16 st. Ingezet op 40 gulden. Gemijnt bij T: IJserene 25-10. Borgen J.Wijnnek en G.J.Manschot.

17 2 Parceel Zijnde twe stukken lands ad 1 molders gezaaij. In gebruik bij G.J. Manschot. En doende in Verpondinge 2guld: 2st. Ingezet op 30 gulden. Gemijnt bij G.J.Manschot 17-0-0 Borgen J.Wijnnek en H.J.Schreurs.

18 3 Parceel. Zijnde twe stukken lands ad 1 molders gezaaij. In gebruik bij H.J.Schreurs. En doende in Verpondinge 2 guld. 15 st. Ingezet op 32 guld:. Gemijnt bij H.J.Schreurs 19-0 Borgen G.J.Manschot en Jan Hijnk.

19 4 Parceel Zijnde 2 stukken lands ad 1 molders gezaaij in gebruik bij Henricus Hunink en doende in Verpondinge 2 gulden. Ingezet op 25 gulden. Gemijnt bij H.Huijnink 15-0-0 Borgen J.Wijnveldt en J.Huijnink sr.

20 5 Parceel Zijnde 3 stukken lands ad 6 Schepels gezaaij. In gebruik bij Berend Kossink. En doende in Verpondinge 3 guld: 4 st. Ingezet op 35 gulden. Gemijnt bij B.Kossink Borgen H.Roelink en Hen Doppen.

21 6 Parceel Zijnde twe stukken lands van omtrent 5 Schepels gezaaij in gebruik bij Antoni Elferink en doende in Verpondinge 2 guld.- 6st. Ingezet op 30 gulden. Gemijnt bij A.Elfferink 18-0 Borgen A.Kruip ?? en G.Hulshof.

22 7 Parceel Zijnde 2 stukken Lands ad 1 Molder. in gebruik bij Berend Scrande en doende in Verpondinge 2 guld.- 4st. Ingezet op 25 gulden. Gemijnt bij B. Scrande 12-0 Borgen D van Horx en Otto ten Have.

23 8 Parceel Voor de eene halfscheid Zijnde een stuk lands ad 2½ Schepels gezaaij in gebruik bij Henrik Doppen en doende in de Verpondinge 1 guld:-10 st Ingezet op 18 golden Gemijnt bij Derk Doppen 10-10-0. Borgen H. te Kevelder en H Weijenborg.

24 8 Parceel voor de andere halfscheid zijnde 2 stukken lands ad 3 Schepels gezaaij in gebruik bij Manes Weijenborg. En doende in de Verpondinge 1 guld. 10 st Ingezet op 20 gulden Gemijnt bij Henr. Weijenborg 12-0- Borgen H.Veneman en W.Kok

25 9 Parceel 4 stukken Lands ad. 6 Schepels gezaaij in gebruik bij G.J.Leeftink. doende in de verpondinge 3 guld.-8 st Ingezet op 35 guld. Gemijnt bij G.J.Leeftink Borgen. Jan ten Bosch en G.Jan Strax.

26 10 Parceel twe stukken Lands ad.5 Schepels gezaaij. In gebruik bij J.B. Hulshof. En doende in Verpondinge 2 Guld.-1 st. Ingezet op 30 Gulden. Gemijnt bij J.B. Hulshof 17-10 Borgen H.Manschot en Jan Brundel ??

27 11 Parceel Twe stukken Lands ad. 3 Schepels gezaaij. In gebruik bij Henrik Papenborg. In Verpondinge 1Guld.-6 st. Ingezet op 22 Gulden. Gemijnt Bij H.Papenborg 13-10-0 Borgen Jan Holleweg en H.Sibelder.

28 12 Parceel twe stukken Lands 3 Schepels gezaaij. In gebruik bij Barteld klein Tankink. Doende in Verpondinge 1 Guld.-16 st. Ingezet op 20 Gulden. Gemijnt bij B.Klein Tank 12-10 Borgen H.Hensels en J.H.Kleintank.

29 13 Parceel vier stukken Lands ruim 1 Molders gezaaij in gebruik bij Harmen Hensels. Doende in Verpondinge 2 Guld.-16 st. In gezet op 30 Gulden Gemijnt bij Harmen Hensels Borgen J.B.Harmsen en B.Kleintank.

30 14 Parceel voor de ene halfscheid twe stukken Lands 1 Molders gezaaij in gebruik bij Jan Hijink. Doende in de Verpondinge 18 st. Ingezet op 25 Gulden. Gemijnt bij Jan Hijink 15-0-0 Borgen J.B.Hulshof en H.J.Schreur.

31 14 Parceel de andere halfscheid twe stukken Lands 1 Molders gezaaij In gebruik bij J.Evers. Doende in Verpondinge 18 st. Ingezet op 25 Guld: Gemijnt bij Jan Evers 15-0-0 Borgen Peter Elfferink en Gerrit te Kevelder.

32 15 Parceel twe stukken lands ad. 3 Schepels gezaaij. In gebruik bij Godert van Bronkhorst. Doende in de Verpondinge 1 Guld. Gemijnt bij Godert van Bronkhorst Borgen Severijn en H.Huinink.

33 16 Parceel Gelegen tussen het 17e, bestaande uit 2 stukken Lands 1 Molders gezaaij. In gebruik bij Martinus te DorsHorst. Doende in de Verpondinge 1 Guld:-4 st. Ingezet op 15 Gulden. Gemijnt bij M. te Dorshorst 8-10 Borgen H.Weijenborg en Jan Knippers.

34 17 Parceel een stuk Land naast het 15e Parceel ad. 2 Schepels gezaaij. En een Stukland aan het veld bij 't Hekke Ad. 1½ Schepels dus zamen 3½ Schepels. In gebruik bij Henrik te Kevelder. Doende in Verpondinge 1 Guld.-4 st. Ingezet op 15 Gulden. Gemijnt bij H. te Kevelder 9-0- Borgen W. te Kevelder en Jan Waalders.

Het Nijland in de Delle word vepacht in agt Parceelen.

35 1 Parceel twe stukken Lands tussen den Voskamp en de Borger Esch, ad. 2 Schepels gezaaij. In gebruik bij de Voogd Gratis.

36 2 Parceel. Een stuk land ruim 2 Spint gezaaij naast het vorige. Ingebruik bij J.B. Hulshof. Ingezet op 6 Gulden. Gemijnt bij J.B. Hulshof 2-15-0. Borgen A. Manschot en B Bieteman.

37 3 Parceel. Één Schepel gezaaij. In gebruik bij Harmen Heusels. Ingezet op 8 Gulden. Gemijnt bij H.Heusels 4-15. Borgen B.kleinktank en J.B. Harmsen.

38 4 Parceel. Een stuk land 3 Spint gezaaij. In gebruik bij Teube ten Have. Ingezet op 6 Gulden. Gemijnt de wed. Teube ten Have 3-0-0 Borgen W.Pons en J.H.Hartman.

39 5 Parceel. Een stuk land 1½ Schepel gezaaij. In gebruik bij Albert Kruip. Ingezet op 10 Gulden. Gemijnt bij A.Kruip 5-1-10 Borgen B.J.Evers en P.Elfferink

40 6 Parceel Zijnde 3 Schepels gezaaij. In gebruik bij Jan Holleweg I gezet op 15 gulden Gemijnt bij J.Holleweg 9-0-0 Borgen D.Holleweg en H.Wigers.

41 7 Parceel Zijnde 5 Spint gezaaij. In gebruik bij J.W.Hijink. onraad 5-8 Ingezet op 10 Gulden oortje 1-6 Gemijnt J.W.Hijink 5-10-0 Pagt Cedel 15 ad. 1-1-14 Borgen J.ten Brundel en J.B.Hulsevoort

42 8 Parceel Zijnde ruim 1 Schepels gezaaij. In gebruik bij Derk Hunink. Ingezet op 10 Gulden.
Expres dit parceel uit de hand Verpacht aan Derk Hendrik Huinink Jaarlijks voor f 10-0- Borgen Gerrit Hulshof Jan Berent Harmens.

Den Voorste Molenkamp verpacht in 2 Parceelen.

43 1 Parceel zijnde Bouw en Gaardeland ad 1 Molders gezaaij naast den Alferskamp. In gebruik bij Wijnvelt Wamelink en Westerman. En doende in Verpondinge 3 gulden 6 St. Ingezet op 20 Gulden. Gemijnt bij J.Wijnvelt 13-0-0 Borgen J. Huinink Sr. H.Heunink.

44 2 Parceel 4 Stukken lands naast het vorige, ruim 1 Molders gezaaij. Ingebruik bij Hulshof en Breukeler. En doende in Verpondinge 2 gul. 6 st. Ingezet op 20 gulden. Gemijnt bij Coenraad Breukelder 13-0-0. Borgen Gerrit Hulshof en Godert van Bronkhorst.

Den Agtersten Molenkamp word verpacht in 3 Parceelen.
45 1 Parceel Zijnde drie stukken Bouw en Gaardeland ad 3 Schepels gezaaij aan het Ligtenvoordse Broek. In gebruik bij Jasper Roel en Derk van Horxen. Doende in Verpondinge 2 guld: 2 st. Ingezet op 20 Gulden. Gemijnt bij J.H.Roel 13-0. Borgen D van Horxen en D.Holleweg.

46 2 Parceel Zijnde Gaardeland, téindene het vorige ad 2 Schepels gezaaij. In gebruik bij Hautge Veneman Doende in Verpondinge 1 gul: 6st. Ingezet op 12 Gulden. Ingehouden.
Expost dit Parceel uit de Hand verpagt aan Hannamut Veneman voor 7-0. Dit is Y het Mark van Hannanus Veneman. Borgen Roelof Buijink en Jan Holleweg.

47 3 Parceel Zijnde Bouw en Gaardeland ad 3 Schepels gezaaij naast het parceel 1e parceel. In gebruik bij Grades Venderbosch en Willem Pons. Doende in Verpondinge 1 gulden. Ingezet op 15 Gulden. Gemijnt bij G Venderbosch 9-0-0 Borgen W Ponsen en Derk van Horxen.

De voorste Haer word verpagt in 8 Parceelen.
48 1 Parceel Zijnde Twe stukken Bouwlands naast de weg van de Haer ad 2½ Schepels. In gebruik bij J.B. Westerman. Doende in Verpondinge 14 st. Ingezet op 12 gulden. Gemijnt bij J.B.Westerman 7-0-0. Borgen H. Wopereis en H.Huinink.

49 2 Parceelen Zijnde een Stuk Lands ad 2 Schepels gezaaij. In gebruik bij Jan Holleweg. Doende in verpondinge 7 st. Ingezet 14 Gulden. Gemijnt bij Jan Holleweg 7-10-. Borgen Jan Eversen en Derk Holleweg.

50 3 Parceel Zijnde een stuk Lands ad. 2½ Schepels gezaaij. In gebruik bij Gerrit te Keveler. Doende in Verpondinge 17 st. Ingezet 14 guld: Gemijnt G. te Keveler 8- 10- Borgen Jan Eversen en H te Keveler.

51 4 Parceel Zijnde een stuk Lands ad. 2½ Schepels gezaaij. In gebruik bij Jan Evers. Doende in Verpondinge 14 st., Ingezet op 14 Gulden. Gemijnt bij J. Evers 8- 0-0. Borgen Jan Holleweg en H.Wopereis.

52 5 Parceel Zijnde twe stukken Lands ad 2 Schepels gezaaij. In gebruik bij Harmen te Wopereis. Doende in Verpondinge 15 st. Ingezet op 14 Gulden. Gemijnt bij H. te Wopereis. Borgen Jan Eversen en J.B.Westerman.

53 6 Parceel Zijnde vier stukken Lands ad 6 Schepels gezaaij. In gebruik bij Derk Dorshorst. Doende in Verpondinge 2 Gulden. Ingezet 20 Gulden. Gemijnt bij D. Dorsthorst 19-0-0. Borgen H.Breukers en Derk Kalkman.

54 7 Parceel Zijnde twe stukken Lands van omtrent 5 Schepels gezaaij. In gebruik bij J.B.Eekeler. Doende in Verpondinge 1 Gulden. Ingezet op 20 Gulden. Gemijnt bij J.B. Eekeler 11-10-0. Borgen J.B.Horxen en G.J.Straks.

55 8 Parceel Zijnde twe stukken Lands ad 5 Schepels gezaaij. In gebruik bij Berent Slot. Doende in Verpondinge 1 gulden. Ingezet op 20 Gulden. Gemijnt bij J.W.Slot 13-0- . Borgen Peter Slot en B. Harmelink.

Den agterste Haer word verpagt in 6 Parceelen
56 1 Parceel Zijnde drie stukken Lands ad. 2½ Schepels gezaaij. In gebruik bij Martinus te Dorshorst. En doende in Verpondinge 12 St. Ingezet op 10 Gulden. Gemijnt bij M. te Dorshorst 5-10- Borgen H.Weijenborg en Jan Knippers.

57 2 Parceel Zijnde een stuk Lands ad 1 Molders gezaaij Dit word bij den Bouman op de Haer onder de Plaats gebouwt Vid. Erve en Bouwhoeve No. 3

58 3 Parceel Zijnde een stuk Lands ad 3 Schepel gezaaij. In gebruik bij H.Knippers. En doende in de Verpondinge 1 guld: 2 st. Ingezet op 16 Gulden. Gemijnt bij G.J. Knippers 10-0-0 Borgen H. Aagten en M. te Dorshorst.

59 4 Parceel Zijnde een stuk Lands ad. 2½ Schepels gezaaij. In gebruik bij Engelbert Aagten. En doende in de Verpondinge 16 st. Ingezet op 10 Guld: Gemijnt bij J.H.Aagten 6-0-0. Borgen J.Knippers en A. Wigers.

60 5 Parceel Zijnde een stuk Lands ad. 2 Schepels gezaaij. In gebruik bij Harm: Gierkink. En doende in Verpondinge 1 Gulden. Gepacht bij Tonnis Gierkink voor 6 Gulden 's jaarlijks f 6-0-0 Borgen Jan Hendrik en Barteld Raben.

61 6 Parceel Zijnde twe stukken Lands ad 3 Schepels. In gebruik bij Stevenborg en Rokes. Doende in de Verpondinge 1guld:-5st. Ingezet op 25 Gulden. Gemijnt bij Jochem Stevenborg 16-0-. Borgen H.Huinink en Jan Roo.

De Vosse Haer
62 Zijnde vier stukken Lands ad 2 Molders gezaaij. In gebruik bij Peter te Veluwe. Doende in de Verpondinge 12 St. Ingezet op 30 Gulden. Gemijnt bij Peter te Veluwe 21-10-. Borgen W.Slat en B. Hommelink.

62A Nog twe stukken Lands op de Vosse Haer ad 6 Schepels. Dit word onder Rabestede gebouwt. Vid. Erven en Bouwhoeve No 2.

63 De Woert wordt verpagt in 10 Parceelen
1 Parceel Zijnde twe stukken Lands naast de allee bij Raben Huijs ad. 1 Molders. Word gebouwd onder Rasbenstede Vid Erven en Bouwhoeve No 2.

64 2 Parceel Zijnde twe stukken Lands naast het vorige ad. 1 Mol-ders word gebouwt onder Rabenstede Vid. Erven en Bouwhoeve Vid. No.2.

65 3 Parceel Zijnde twe stukken Lands naast het vorige ad 1 Mol-ders gezaaij. Word gebouwd onder Rabenstede. Vid Erven en Bouw- Hoeve No.2.

66 4 Parceel Zijnde twe stukken Lands aldaar ad. 2 Schepels gezaaij tusschen het land van Gierkink en Welink word gebouwd onder Rabestede Vid. Erven en Bouwhoeve No.2.

67 5 Parceel Zijnde vier stukken Lands 5 Schepel gezaaij. Tusschen het land Raben en het Nijland in Gebruik bij Jan Welink. Doende in Verpondinge 1 Guld: 15 St. Ingezet 30 Gulden. Gemijnt bij J.Welink 18-0-0 Borgen H. Raben en B Huimelink.

68 6 Parceel Zijnde drie stukken Lands ad 6 Schepels. Word gebouwt onder Gierkinks. Plaatze bij Tonnis Gierkink Vid: Erven en Bouwhoeve No. 5A

69 7 Parceel Zijnde twe stukken Lands naast het vorige ad. 1 Molders word gebouwt onder Gierkinks Plaatse bij Tonnis Gierkink Vid. Erven en Bouwhoeven No. 5A.

70 8 Parceel Zijnde drie stukken Lands daarnaast ad. 2 Molders gezaaij word gebouwt onder Gierkink Plaatse bij Tonnis Gierkink Vid. Erven en Boewhoeven No. 5A.

71 9 Parceel Zijnde drie stukken Lands naast het Voorgaande ad. 5 Schepels wordt gebouwd onder Gierkinks Plaatze Bij Jan Henrik Raben op klein Gierkink Vid Erven en Bouwhoeve No 5B

72 10 Parceel. Nog een stukjen Nijland aldaar ad 3 Spint gezaaij tussen het land van Welink en de Nijenbosch Word gebouwt onder Gierkinks Plaatze bij Jan Henrik Raben op klein Gierkink.

Den Grooten Raakamp word verpagt in 2 parceelen
73 1 Parceel Zijnde drie stukken lands ruim 5 Schepels gezaaij. In gebruik bij Harmen Gierkink. Doende in Verpondinge 2guld: 6 st. Gepagt bij Tonnis Gierkink voor 15 Guldens jaarlijks f 15-0-0. Borgen Barteld en J.H. Raben.

74 2 Parceel. Zijnde vier stukken Lands ad. 1 Molders gezaaij, Den Winkel genaamd. Word gebouwt onder Gierkinks Plaatze naast en boven 5B.

Den kleine Raakamp 75 Zijnde vier stukken land ad 1 Molders gezaaij tussen den grooten Raakamp en de Hulze in gebruik bij Derk Holleweg. Doende in Verpondinge 2 guld: Ingezet op 25 gulden. Gemijnt bij D. Holleweg 14-10-. Borgen J. Holleweg en J.H. Heul.

Den Maakamp of Slatkamp 76 Zijnde vier stukken Lands ad. 6 Schepels gezaaij naast den grooten Raakamp; in gebruik bij Berent Gierkink op Bieteman. En doende in de Verpondinge 3guld: 9st. Ingezet op 30 gulden. Gemijnt bij B. Gierkink op 20-0-0 Borgen J.B.Hulshof en A Manschot.

Het Nijland in de Hulze Word verpacht in vier Parceelen.
77 1 Parceel Zijnde vier stukken Lands. Word gebouwd onder het Goed de Haer. V.l.d. Erven en Bouwhoeven No 3

78 2 Parceel Zijnde een stuk Lands ad 3 Schepel in gebruik bij Berent Gierkink op Bieteman ingezet 18 guld: Ingehouden. Uit de hand verpagt voor f9- Borgen Huinich op Raben en Roelof Bruijnink.

79 3 Parceel twe stukken Lands ad. 2 Schepels gezaaij. Word gebouwt onder kolkmans Plaatze V.i.d. Erve en Bouwhoeve No 6

80 4 Parceel. Zijnde twe stukken Lands ad 2½ Schepels in gebruik bij Berent Hummelink. Ingezet op 12 gulden. Gemijnt bij B.Humme-link . Borgen J.W.Slot en J.H.Raben.

81 De Goldeshorst of Heijsterkamp Zijnde twe stukken Lands ad. 1 Molders gezaaij. Tussen de Boschmate en de gemeneweg. In gebruik bij Westerman en Raben. Gepagt bij Jan Hendrik Raben op klein Gierkink op de derde Garve met het stroo. Borgen B. Hummelink en Jan W. Slot

82 Den Harkskamp Zijnde vier stukken lands ad. 5 Schepels. In gebruik bij Bartelt Hunink Doende in Verpondinge 2 guld: 8 st. Ingezet op 20 Gulden. Gemijnt bij A.Manschot 12-0- Borgen G. Knippenborg en J.B.Hulshof.

Den Wamelinkkamp word verpacht in 2 parceelen
83 1 Parceel Zijnde die stukken lands ad 5 Schepels in gebruik bij Dirk Asuerus En doende in Verpondinge 2 Gulden. Ingezet op 25 gulden. Gemijnt bij D. Asuerus 15-0- Borgen J.B.Eekeler en J.D. Schilderink.

84 2 Parceel Zijnde twe stukken lands ad 1 Molder. In gebruik bij J.B.Harmsen en Antoni Hummelink. Doende in Verpondinge 2 gld. 8 st Ingezet op 22 Gulden. Gemijnt bij J.B. Harmsen 13-10- . Borgen J.B.Ekeler en P Slot.

85 Vijf schepels gezaaij op den Kruiskamp drie stukken lands tusschen den Wamelinkkamp en de Gemene weg. Ingebruik bij J.D. Schilderink. Doende in de Verpondinge 1 guld.-10 st. Ingezet op 35 Gulden. Gemijnt bij J.D.Schilderink 24-0- Borgen J.H.Schreur en G.J.Straks.

86 Nog een stuk op de Kruiskamp 1½ Schepel gezaaij. Word gebouwt onder Rabenstede Vid. Erven en Bouwhoeven No.2

87 Den Hoppenkamp Zijnde twe stukken Lands ad 3 Schepels gezaaij naast Slatkamp en 't Land van Haer. In gebruik bij Jan Henrik Raben op Gierkink. Doende in Verpondinge 1 guld. 8 st. Gepagt bij Jan Henrik Raben op klein Gierkink voor 8Gulden 10 st jaerlijks. Borgen Teunis Gierkink en Berent Hummelink.

88 Een stuk naest de Scholtenkamp Zijnde Hof of Bouwland, ruim 1 Schepels gezaaij word gebouwt onder Kolkmans Platze Vid Erven en Bouwhoeven No.6.

De oude Stege bij de Woert word verpagt in 2 Parceelen.

89 1 Parceel. Zijnde een Spint gezaaij in gebruik bij Berent van Eedijk. Doende in de Verpondinge 4 st. ingehouden uit de hand 2 guld. Berent van Edig Borgen G.Hulsshof en Hendrik Bruijnink.

90 2 parceel. Zijnde 2 Spint gezaaij. Word gebouwt onder Gierkinks Plaatse bij Tonnis Gierkink. Vid Erve en Bouwhoeve No. 5A.

91 Den Scholten Boerenkamp ad.1 Molders gezaaij tussen Kolkmans Huijs en Raben weide en de Boerenkamp ad 3 Molders gezaaij. 1 tussen Gierkink en de Haer aan 't Veld. Worden verpagt onder Kolkmans plaatze Vid. Erve en Bouwhoeve No.6

De Woltmate word verpagt in 11 Parceelen
92 1 Parceel Zijnde een Hooijmate ad 6 dag Maaijers, naast de weide van Krijger of Eekeler. Doende in Verpondinge 1 guld: 8den: Word verpagt half onder de Raben stede en half onder de Haer Vid Erven en Bouwhoeven No. 2 x 3

93 2 Parceel Zijnde een hooijmate naast de vorige 6 dag Maaijers in gebruik bij Harmen Gierkink en Jan Willem Slot. Doende in Verpondinge 1guld: 8den: Gepagt bij Tonnis Gierkink voor 16 guld: 10st. Borgen J.W.Slot en Jan Haverkamp.

94 3 Parceel Zijnde een Mate ad vier dag Maaijens In gebruik bij de Voogd gratis.

95 4 Parceel Zijnde een Kampje ad 3 Schepels gezaaij leggende in de laatst gem. Weidegrond Ingebruik bij de Voogd gratis.

96 5 Parceel Zijnde een Hooijmate daarnaast van omtrent vierdag maaijens in gebruik bij de Voogd gratis.

97 6 Parceel Zijnde een Kampjen naast voors. Hooijmate, ad 3 Schepels gezaaij. In gebruik bij de Voogd gratis.

98 7 Parceel Nog twe Kampjes Bouwland aldaar, ad 6 Schepels gezaaij In gebruik bij de Voogt gratis.

99 8 Parceel Zijnde twe stuks Bouwland in een Kampje aldaar naast de weide van de Voogd ad 2½ Schepel s gezaaij in gebruik bij Jan Hendrik Hartman Doende in Verpondinge 9 st. Ingezet op 12 guld: Gemijnt bij J.H.Hartman 6-10-0. Borgen A.Kruip en J.W.Spexgoor.

100 9 Parceel vier stukken Lands, ad 3 Schepels gezaaij. Worden gebouwt onder v Haverkamp Vid Erven en Bouwhoeven No.4

101 10 Parceel Zijnde 2 stuks Bouwland naast het vorige. ad 2 Schepels gezaaij in gebruik bij Jan Willem te Veluwe op 't Slot. En doende in Verpondinge 9 st. Ingezet op 10 guld: Gemijnt bij J.W.Slot 6-0-0 Borgen P.Slot en B Huimerink.

112 11 Parceel Zijnde een Kampje Bouwland aldaar naast het voorgaande, ad 3 Schepels gezaaij. In gebruik bij de Voogd gratis.

Het Hof of Gaardenlanden onder Ligtenvoorde.
Worden verpagt voor 5 jaren aanvang nemende met Martini of wel Ultimo December 1783 en eindigende met Martini 1788 Den grote Hof op 't Hof word Verpagt in 4 Parceelen

1 parceel Zijnde drie Spint gezaaij naast de IJpen Allee in gebruik bij J.B. Hulshof. Ingezet op 8 guld: Gemijnt bij J.B.Hulshof 4-15- Borgen S.Huinink en J:B:Westeman.

2 Parceel Zijnde 1 Schepel gezaaij. In gebruik bij J.B.Hulshof. Ingezet op 8 guld: Gemijnt J.B.Hulshof 4-15- . Borgen J.B. Westeman en J Huijnink.

3 paceel Zijnde 1 Schepel gezaaij. In gebruik bij J.B.Hulshof Ingezet op 8 guld: Gemijnt J.B. Hulshof 4-15-0 Borgen J.B.Westeman en J.Huinink.

4 Parceel Zijnde 1 Schepel gezaaij in gebruik bij Henricus Hunink. Ingezet op 8 Guld: Gemijnt bij H Huinink 4-0- Borgen J. Huinink Sr. en J.B. Westeman.

Den Hof of Plein van 't Kasteel alwaar 't Huijs heeft gestaan word verpacht in 4 Parceelen
5 1 Parceel Zijnde 5 Spints gezaaij, van de Kerkhof en Plaats voor 't Amthuis tot aan de Pael Num.1. In gebruik bij Toni Manschot. Ingezet op 10 guld. Gemijnt bij A Manschot 6-0-. Borgen B.Beteman en J.B.Hulshof.

6 2 Parceel Van Num: 1 tot 2. Zijnde 2 Spint gezaaij. Ingebruik bij Jan Berent Hulshof. Ingezet op 1o guld. Gemijnt 6-0- Borgen J.Huinink en J.B.Westerman

7 3 parceel Van 2 tot 3. Zijnde 5 Spints gezaaij. Ingebruik bij Hulshof of Westerman. Ingezet op 10 guld. Gemijnt 6-0- Bij J.B.Hulshof. Borgen J Huinink en J.B.Westerman.

8 4 Parceel Van 3 tot 4. Zijnde 5 Spints gezaaij. Ingebruik bij Hulshof of Hesselink. Ingezet op 10 guld. Gemijnt bij J.B.Hulshof 6-0-. Borgen J.Huinink en J.B Westerman.

9 Den Bongaart Groot 3½ Schepels gezaaij tusschen de IJpen Allee in het kleine Hooijland ingebruik bij Hendrik van Lochem. Ingezet op 16 guld. Gemijnt 10-0- R. Bunink Borgen H.Hunink en J Huinink.

10 Den Grote Pol 2½ Schepels gezaaij, tusschen den kleine Pol en de Voorsten Hagen met het leus of gras in de oude Gragte. Ingebruik bij Gerrit Hulshof. Ingezet op 20 guld. Ingehouden. Expost dit parceel uit de hand verpagt aan Gerrit Hulshof jaarlijks voor f 11-- . Borgen E. Abbinck en R Borijink.

11 Den kleine Pol zijnde 1 Schepels gezaaij. Ingebruik bij H.J.Schreurs. Ingezet op 10 guld. Gemijnt bij H.J.Schreurs 5-15-0 Borgen G.J.Manschot en J.Hijnink

12 Den Bleekwal word verpacht in 5 parceelen.
12-1 Parceel Zijnde 3 Spints gezaaij. In gebruik bij Jacobus Hulsevoort. Ingezet op 7 guld. Gemijnt bij J.Hulssevoort 3-10- Borgen J.B.Gieskink en Jan Hijink.

13-2 Parceel Zijnde 3 Spints gezaaih. Ingebruik bij Jan Bouwman. Ingezet op 7 Guld. Opgehouden op 4-0- Uit de hand verpagt de familie Jan Berent Harmsen f4- Borgen J.Hiijnek en Martijnus te Dorsthorst.

14.3 Parceel. Zijnde 3½ Spints gezaaij. Ingebruik bij Jan Bokhorst. Ingezet op 7 gulden. Gemijnt wed. Bokhorst 4-5-0 Borgen J.B. Westerman en Jacob Holleweg.

15.4 Parceel. Zijnde 3½ Spints gezaaij. In gebruik bij Harmen Heusels. Ingezet op 7 guld. Gemijnt bij H.Heusels 4-0-0. Borgen J.B. Harmsen en Hendrik Kleintank.

16.5 Parceel 3 Spints gezaaij. In gebruik bij Willem Dieperink Ingezet op 8 guld. Gemijnt 4-15- bij W.Dieperink. Borgen A.Manschot en J.B.Hulshof.

Den Poortgaarden.
17 Zijnde 1 Schepel gezaaij naast den Bleekwal. Bij de Voogd in gebruik. gratis.

18 Den Hoppenhof of Hoppenhegge. Aen de Beken Brugge ad 1 Spints gezaaij. In gebruik bij Hendrik van Lochem. Ingezet op 4 gulden. opgehouden. Uit de hand verpagt aan Roelof Buijnink voor jaarlijks f-1-. Borgen Jan Berent Harmens en Jan Hiijnek.

19 Den Tollenaers Hof. Aen den Gemeneweg, ad 3 Spints gezaaij. In gebruik bij Martinus te Dorshorst. Ingezet 6 gulden. Opgehouden uit de hand verpagt aan Martinus te Dorshorst Jaarlijks f-2-10- . Borgen Jan Hiijnek en Jan Bernt Harmens.

Het Hofland in de Biesemate, Word verpacht in 15 parceelen.
20 1 Parceel Zijnde 1½ Spints gezaaij naast Biesemaats Kempken In gebruik bij J.Hijink. Ingezet op 9 guld. Opgehouden, uit de hand verpagt Jaarlijks f 5--. Borgen Martijnus te Dorshorst en Jan Berent Harmens.

21 2 Parceel Zijnde 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Jan Bunink. Ingezet op 5 guld. Gemijnt bij R,Bunink 2-0-0. Borgen J.Hijink en J.Huinink.

22 3 Parceel Zijnde 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Jan Bunink. Ingezet op 5 guld. Gemijnt bij R,Bunink 2-10-. Borgen J.Hijink en J.Huinink.

23 4 Parceel Zijnde 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Jan Berend Harmsen. Ingezet op 5 guld. Ingehouden uit de hand f=2---. Gepagt Jan Bernt Harmens. Borgen Martijnus te Dorshorst en Jan Hiijnek.

24 5 Parceel 1½ Spints gezaaij. In gebruik bij Hendrik van Lochem. Ingezet op 4 guld. Gemijnt bij Wed. H.van Lochem 1-15-. Borgen J.Hunink en H.Huinink.

25 6 Parceel 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Jan Berent Gierkink. Ingezet op 6 gulden. Gemijnt bij J.B.Gierkink 3-0- Borgen J.H.Wassink en J.B.te Hulsevoort.

26 7 Parceel 3 Spints gezaaij. In gebruik bij Jan Bunink. Ingezet op 7 gulden. Gemijnt bij R.Bunink 4-5-0. Borgen J.Hijnink en J.Huinink.

27 8 Parceel 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Jacobus ten Hulse-voort. Ingezet op 6 guld. Gemijnt bij J.ten Hulsevoort 3-0-0. Borgen J.B.Gieskink en J.W.Hijink.

28 9 Parceel 1½ Spints gezaaij. In gebruik bij Henrik Leferman. Ingezet op 5 guld. Gemijnt bij H.Leverman. Borgen H.Weijenborg en D.Doppen.

29 10 Parceel Zijnde 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Martinus te Dorsthorst. Ingezet op 5 gulden. Gemijnt bij M. Dorshorst 3-10-. Borgen H.Weijenborg en D.Doppen

30 11 Parceel Zijnde 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Herm Heusels Ingezet op 4 guld. Gemijnt 2-5- bij H.Heusels. Borgen W.Ponsen en H. Kleintank.

31 12 Parceel Zijnde 2½ Spints gezaaij. In gebruik bij J.H.Wassink. Ingezet op 6 guld. Gemijnt J.H.Wassink 3-5-0. Borgen W.Vos en J.B.Gieskink

32 13 Parceel Zijnde 3 Spints gezaaij. In gebruik bij Martinus te Dorshorst .Ingezet op 5 gulden. Gemijnt M.te Dorshorst 2-15-. Borgen H.Weijenborg en D.Doppen.

33 14 Parceel Zijnde 3 Spints gezaaij. In gebruik bij W.Vos. Ingezet op 6 guld. Gemijnt W.Vos 3-5-0.Borgen J.H.Wassink en H.J. Kleins.

34 15 Parceel Zijnde 2 Spints gezaaij. In gebruik bij Manus Weijenborg. Ingezet op 5 gulden. Gemijnt M.Weijenborg 2-5-. Borgen M.te Dorshorst en H.Leverman.

35 Den Groten Hof aen de Dijk. Zijnde 2 Schepels gezaaij. In gebruik bij de Rigter gratis.

36 Een stuk Hofland in de Boschmate.
Zijnde 2 Spints.In gebruik bij Jan Westerman. Ingezet op 6 guld. Gemijnt bij J.Westerman 3-0- Borgen J en Jan Holleweg.

De Poelhutte onder Ligtenvoorde en Marhulsen

Het Lichtenvoordsche Broek word verpagt in 5 Parceelen.
1 Parceel. Het Kijvits Veld. Ingezet op 12 Paar. Gemijnt bij Jan Holleweg 5-0-. Borgen Hen Sibelder en Derk Holkenborg.

2 Parceel. De Grote Hutte. Ingezet op 10 paar. Gemijnt bij Coenraad Breu 5-0- Borgen Jan Holleweg en H Wigers.

3 Parceel. Het Susebedde. Ingezet op 5 Paar.Gemijnt bij Otto ten Have. Borgen Willem ten Have en Jacob Holleweg.

4 Parceel.De Lichtenvoordsche Ritte. Ingezet of 5 paar. Gemijnt bij W.ten Have 4-0-. Borgen Otto ten Have en Jacob Holleweg.

5 Parceel. De Paphutte. Ingezet op 4 Paar. Gemijnt bij H.Sibelder 1-0-. Borgen Jan Holleweg en D Holkenborg.

De Boerschap Siewent in 13 Parceelen.
6 1 Parceel Het Kalfsbroek. Ingezet op 1 0 paar. Gemijnt bij Jacob Holleweg 4-0- Borgen Willem en Otto ten Have.

7 2 Parceel. Den Zomp. Ingezet op 16 Paar. Gemijnt bij Engbert Holkenborg 6-0- .Borgen D Holkenborg en Engbert Rooij.

8 3 Parceel. Zeegendijks Hutte. Ingezet op 12 Paar. Gemijnt bij Derk Holkenborg 5-0-. Borgen Jan Holleweg en H.Sibelder.

9 4 parceel. Den Vossebulten. Ingezet op 4 Paar. Gemijnt bij Derk Holkenborg 1-0-. Borgen de zelfde.

10 5 Parceel. Den Konings Stoel. Ingezet op 4 Paar. Gemijnt heeft niets kunnen gelden.

11 6 Parceel. Het Lievelsche Veentje. Ingezet op 4 Paar. Gemijnt bij Hendrik Vink 1-0-. Borgen A. Naberink en Jan W.te Haer.

12 7 Parceel. Het Molders Ritjen. Ingezet op 4 Paar. Gemijnt bij Derk Holkenborg 1-0-. Borgen Jan Holleweg en H.Sibelder.

13 8 Parceel De Kienbane. Ingezet op 4 paar. Gemijnt bij D.Holkenborg 1-0-. Borgen Jan Holleweg en H.Sibelder.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net