Tiendrol van Willem van Buckhorst, 1476

een bewerking van Frank Boekhorst, voor verdere informatie per email bereikbaar

 


 

Copie uit de 16e eeuw van de Tiendrol van 1476, met bijvoeging van de namen der latere grondeigenaren, de eerste twee bladen bovendien (in de 16e eeuw) geheel bijgewerkt ("overzien") en gevolgd door een copie, van diezelfde 16e eeuwse hand, van 2 staten van Jacob Bierwisch tiend.

  Titelblad: 'Buckhorster Tijnden in de Lijmersch in die kerspelen van Groessen, Sevenster und Duiven' //

  Schutblad: `Joncker Wijlhem van Boickhorst sijn tijentboick`

Dit document is een afschrift van de tekst die zich bevindt in het Rijksarchief in Gelderland, Verzameling tiendarchivalia 16431915, inv. nr. 178, tiendrol van de Bierewitse tiend, 1476. 20e eeuwse copie van een 16e eeuwse bijgewerkte copie, 1 deel. Wanneer er duidelijke verschrijvingen hebben plaatsgevonden zijn deze, zo mogelijk, verbeterd aan de hand van de kopie van het originele stuk. Dit is in bezit van R.A. Kramer, Nijmegen, en onderdeel van het particuliere archief van de familie Janssen-van Ditshuisen. Hiervan is in Zevenaar een inventaris gemaakt in 1992.

 

Tiend van Henrick Bierwisch Jacobszoon
onder
Groessen, Zevenaar en Duiven

 

 

In den jair ons Heren duyssent vijerhondert sess unde tsoeventich hefft Henrick Byerwisch een konde inde getuychnisse doin leiden van sijnen thiende gelegen in Lijem ersch inden kiersspelen van Gr oessen, Zevenhar ende Duyven gelick as hem die aenbestorven ende aengheerfft is van Jacob Bye rwisch sijnen vaeder na uijthwijsinghe deser cedelen hier nae per partes volgende die verschreven wardt op Sunter Claesavendt. Episcopi inden selven jair.


Item

inden yrsten hoighe sijdt tot Groessen wardt aengaende up Sc iltzhoevel

 

Item

Crafft van Camphuysen sijnen dweeracker dat het derdendeijll, ind is vijff margen tsoe samen, beloept einen margen ind anderhalff vier hont.

 

Item

der heeren slach van Sunt Johans thoe Arnhem indenRoeden Wijlligen, uijthgescheijden een gheerken neest der Hortell, ind is vijff margen, affgeslagen voer dat gheerken umbtrynt ½ margen.

 

Item

der heeren slach vanSunt Johans thoe Arnhem indenRoeden Wijlligen, uijthgescheijden een gheerken neest der Hortell, ind is vijff margen, affgeslagen voer dat gheerken umbtrynt ½ margen.

 

Item

Kollcamp, halff doergaens, dair hefft Henrick Bye rwisch een vijm saetz the voeren vijth, ind des landtz is thoe samen acht margen.

modo Ffrans van der Loe Commenduer

Item

upten Ve ldacher den middelsten dreeve, ind theyndens dwarss aff tot eenen groten wyllige, umbtrynt eenen margen.

Idem

Item

Beenen maitken vier margen.

Idem

Item

Gripsmaet vijff margen.

Idem

Item

Henrick Bentincks kromacker achter den Steenhuyse, den thient Henrick Byerwisch halff in is vier margen.

Idem

Item

der richters Elys van Langefels kromacker einen margen.

Idem

Item

die heeren van Sunt Johans t'Arnhem upten krommen acker einen halven margen.

modo vorst
modo derselver erfgenamen

Item

up hett dwarslandt inder maete up die Broickswoerde eenen margen in hoert Henrick van Ros som //

 

Item

dair naest die heren van Sunt Johans thoe Arnhem twe dreeven besijden den krommenacker, umbtrynt eenen margen.

Die maet naest het Sloetelken? die des heren rentmeester toehoert ½ margen.

Item

in Wilhemssmaett vanden Borch naest der straeten dair in thient Palick van Boitbergene umbtrint eenen halven margen.

 

Item

dair naest in dieselve mait thient Henrick Byerwisch vier hont.

dit wordt nu niet ontfangen

modo Jan Berns
modo Derick

Item

twe dreeffken naast derselven straeten ind hoeren Dericks inden Upwijck umbtrijnt einen halven marghen.

 

 

 

Upten Ryettsthucken

 

 

Item

twee dreven ende hoeren den heren van Sunt Johan t'Arnhem umbtrint vier hondt.       

modo heer Bernt Roloff

Item

twe dreeven ind hoeren Elys van Langefeldt vursz. umbtrint vier hondt

 

Item

een dreffken ind hoert Wilhems van Lengell umbtrint twe hontt.           

modo Willem Roloff erffgename ende vrow Pot tincks erfgenamen

Item

Henricks hoffstede the Averschaet mitten landen dair theinden eenen groten margen. 

 

Item

dair naest Gadert Kloick twee margen.

modo die drost Reek?
modo die landtcommanduer L
oe

Item

dair naest Henrick Bentinck twee marghen.     

modo Paelyck van Koverden, nu die jofferen van Vonderen

Item

up Aelbertz camp inden bongart umbtrint eenen halven margen naest Godert Francken huyss.       

modo die te Elten

Item

den Langenhoff bij die hoffstede van Wilhelm Roloffs vors. naest Henricks huyss the Averschaet umbtrint twee hont.     

 

Item

die heeren van Sunt Johans vurs. een hell maitken umbtrint twe hont.    

modo den drost Reck

Item

Henrick Bentinck hellmaitken eenen morgen.   

modo die kerck van Groessen

Item

Johan van Camphuysens hellmaitken einen morgen.

 

 

 

Inden Heyenmaett

modo Johan van Egeren to Duyven

Item

indie veerste mait aen die een sijdt eenen //[1] morgen inde aen die ander sijdt twe margen heyenm aett.   


 

 

 

Up die Stapelhorst

 

modo Roloff van Heckerens

erfgenaemen

Item

ein dreffken naest den straetken behalven een dreeffken twee hontt.    

modo Jan up Griet

Item

Gadertt Massc hop einen margen.        

modo Lambert up Griet

modo sellers vrou

Item

dieselve Gadert noch einen margen in dieLeege Ghoir.

modo zal. Henrick Masschops erfgenamen

modo Derick Moller

modo Jacob van Scheevinkhaevens erfgenamen

Item

Gerrit van Aen.ns? in die Ghoir einen margen.

modo die kerck toe Groessen

Item

Dijmmer Wijerss einen margen.

modo Arnt van Leeuwen geweesen raatzheer tot Cleve ofte sijne erven

Item

naest Dijmmer twe dreven umbtrint vier honts.

 

Item

Gadert inden Up wijck umbtrint twe hont als een dreffken.

 

 

 

Die hoighe Bergell

 

modo Evert die Kuper

Item

Gadert Mas schop een dreeffken twee hont.

modo Rick Helmichs bij Sevener

modo Jacob Steenhoevels bij Sevener

Item

Henrick van Rossom einen margen.

 

 

                       

Upten Langen Spierbeempt

 

modo Jan ther Beecck

modo Gerrit ter Beck tot Sevener

Item

Henrick van Rosso meinen margen.

Item

upten kortten Spierbeempt einen halven margen ind hoert oick Henrick van Rossom.

 

 

 

Upt Rulanth

 

modo Jan ter Beck

 

Item

Gaedert Massch op vier hontt indaver dat greefken twe hont.

modo Gerrit ter Beeck

modo Lutj ens Boerthorn

Lambertt op Griett

Item

einen margen schietende upten Groenen Wech.

 

modo Wijtken ter Beeck

modo oick Lutyen

Item

noch een dreffken twee hont.

 

Item

noch een dreeffken upschietende aenden // dijck twee hontt, int dit vurs. hoert gesamen Gaedert Massch op vurs.

modo Wessel Kloeck richter te Sevener

 

 

 

erffgenaemen van zal. Roelof van Heeckeren

Item

van Roloffs landt van Heckeren theindens aeff soe Grymmen maitken ooijtschuth umbtrint twee hontt.

 

Item

een dreffken schietende up dieGrunen wegh upt ander eynde ahn Grymmen maetken twee hontt. Die vurs. Wessel Klöck

 

 

 

Up die Creuijsstapell, offte Creuijss Willich

 

 

Item

die heeren van Sunt Johans vurs. vier hontt.

modo Roloff van Heckeren erffgenaemen

Item

dair theyndens twee dreeffken vier hontt.

 

Item

die kerck van Grossen einen halven margen.

modo Jan ther Becks erffgenaemen

Item

Henrick van Rossom einen halven margen.

 

 

 

Baven die A

 

modo die drost Reck

 

Item

Henrick Bentinck eenen morgen.

modo Arnt Kaell

Item

Doeijss vander Hoeven einen margen.

modo Dr Lippers Sevener

Modo Frerick van Dam

Item

Guertt Moell er acht hont.Evertt van Weess tot Huessen

 

Item

Roloff van Heckeren anderhalven margen.

 

Item

die joufferen van Elten vier hont.

modo Ott Koenders

 

Item

Doeijss vander Hoev en vier hont.

modo Jacob van Steenhovell

modo Jan ther Beck

modo Gerrit ter Beeck

Item

Gerrit Massch op een dreffken einen halven margen.

 

 

 

Upten Plenninghacker

 

 

Item

die joufferen van Elten einen halven morgen.

 

Item

Roloff van Heckerens erffgenamen einen halven morgen. //

 

 

modo Koverden

Item

Henrick van Rossom einen halven margen.

X inden dijck gelechtt, tho herfst drie jaren geleden 1591 dit geschreven.

modo die papen van Elten

Item

die papaen toe Groessen twee hont in die De ll.

 

Item

die joufferen van Elten up die Drittgaerde twee margen.

 
 

 

Item

Doeijss vander Hoeven up die Drittgarde twee margen. Dit thiendt nu die pastor van Grossen

 

 

Up die Waidacker

 

Item

Johan van Camp huissen einen hont, modo die heeren van Sanct Johan

Item

Besijden Derick Barboitz vier hondt aen tweeen dreffkens. X modo Koverden und is in den dijck als voern.

modo die drost
modo Roelof van Heckerens
erfgenaemen

Item

upten Weechacker einen margen.

 

Item

Roeloff van Heckeren upten Weechacker einen morgen.

 

 

 

Upten Rijssacker

 

modo Cracht Clock

Item

Henrick Momme vier hondt.

modo Thiss van Berevelt
Gaedert van Bernvelt

Item

Johan van Camphuijsen een dreffken twee hondt naest den pastoir van Groessen.

 

Item

der heren landt van Sunt Johans vurs. vier hontt schietende up die Leijgraven.

modo Koverde n {

Item

Gaedert vierhontt mitten aenweijdinge.

} in den Dijck als vors.

Item

Maess Hijssvelts vier hont

 

Item

die joufferen van Elten vier hondt.

 

 

 

Upten Achten gaerde

 

modo heer Henrijck Jacobs

Item

Henrick Mom me vier hont. modo heer Claes Valckpastor van der alder kercken bij Sevener.

 

Item

Wilhelm van L engell twee hont. modo Aernt van Leeuwen tott Zevener.

 

Item

dieselve Wilhelm van Lengell anderhalven morgen. modo // die helfte die vors. pastoir Valck und die ander helffte Henrick Loef

modo Derck Smerken
modo Willhem Ontijts erfgenamen

Item

Elijss van Langefelt einen margen dair theindens thiendt die pastoir vanGroessen een eyndtken aff naest die hele straat ind soe bliefft Henrick Bier wisch deel einen margen.

 

Item

die heren van Sunt Johans vurs. einen margen naest Elijs van Langevelt.

modo die kerck van Groessen

Item

Paellick van Camphuijsen einen morgen

 

Item

die joufferen van Elten einen margen.

Modo Henrick Bitter, 
Ott Konders den anderen margen

 

Item

Doeijss vander Hoeven twee morgen. Henrick Bitterrs erffgenamen

                                  Gerrit Lueb van Emmerick

 

Item

noch die joufferen van Elten einen margen.

 

Item

noch die selve joufferen einen halven margen.

modo Hans van Huessen

 

Item

Johan Hoeff ken anderhalven margen. die erfgenaemen van Hans van Heussen

modo die kerck van Grossen

Item

Doeijss then Haeff einen halven margen.

modo Arnt ten ? [Telligt?]

Item

Bitter Schock einen margen. modo Derick Eigeman

 

Item

een paep van Elten upten Bergh einen halven margen heer Everdt genandt

 

Item

die joufferen van Elten twee hont. Derick Eigheman

modo Jacop van Scevyckhaven

Item

Wilhelm van Leng ell vier hont.

 

Item

Cracht van Camphuijssen up die Gheer umbtrint einen margen. Gossen Smullincx erfgenaemen

 

Item

die Heeren van Sunt Johan vurs. anderhalven hontt.

modo Frederick Cloeck, modo Jacob Geerlichs, Gossen
Smullincx erfgenaemen

Item

Johan van Camphuijssen dair naest een dreffken vier hontt.

 

Item

Cracht van Camphuijssen einen halven morgen.

modo Johan van Dijck

Item

Henrickx maitken van Rossom twee dreven umbtrynt einen halven margen naest Doeijss then Haeff. //


 

Item

Gerrit Kluppe ll einen halven margen. modo Vorst tott Deventer sijn erven

modo Roelof van Heckerens erfgenamen

Item

Roloff van Heckeren sijnen langenhoff halff, ind noch einen dreeven indern anderen camp thosamen einen halven margen.

 

 

Item

besieden Henricks huyss ther Lair ind hoirt Johan van Camphuijsen twee hont.

Item

Henricks hoffstadt ther Lair een hont lantz.

Die ene mergen tsamme und hort die Jofferen vanElten

Item

Gaedert Molle ners camp achter sijnen bargh eenen halven margen

 

die joufferen van Elten einen halven morgen daer Gaedert Molener up woent.

Dit verre is die cedul oeversien

 

 

 

 

Item

Doeijss vander Hoeven een hont besieden Harmen Judas huijss.

modo Heckeren

Item

die heeren van Sunt Johans vurs. dair Harmen Ju das vurg. up woent twee hont.

 

 

 

Item

Doeijss vander Hoeven sijn hoffstadt umbtrint twee hontt

Item

die joufferen Elten vier hontt.

 

 

Uptem Temp ell

 

modo Condert Louwerman

Item

Gaedert Moell ener een dreffken naest der straeten ind dair naest leghet ein dreffken dat Henrick Bierw isch nijet en thientt.

 

 

 

 

Item

dair naest weder ein dreffken dat Henrick Bierwisch thientt mitten voersten dreefken maeckt thosamen vier hondt dat Henrick vurs thiendt

Item

die heeren van Sunt Johan vurs. vier hontt.

Item

Gaedert Moelle ner vier margen datHarman Arntz landts toe Di edam the wesen placht.

 

 

Up die Riets tege

 

modo joffer Cloick

Nu joffer van Elst t'Emmerik, […] ende heeft in gebruik Rudolph van Budtbergen, landtschriever t'Zevener[2]

Item

Henrick Riets tege einen morgen //

 


Item

Die joufferen van Elten einen margen twee hontt.

Erffgenamen Carl van Huijssen, […]
Jelis Bauwman

Item

Henrick van Lengell drie margen.

 

Item

die heeren van Sunt Johan vurs. twee hont.

modo die pastoir van Grossen,
[…] is een bongaerd

Item

Johan van Camphuissen twee hont.

Henrik van Huessen, […] dit is weijland

 

Item

Henrick van Lengell up diePoell mit sijnen hoffstadt tsamen vier mergen.

Item hierbij liggen IIII hond die thiend Bierwisch en behoeren Rijswijk toe Emmerik toe, nu Otto Vogel

 

Item

up die Stockhorst vierdenhalven mergen ind hoeren totter Capellen thoe Baer.

 

Item

die joufferen van Elten een hontt.

Erffgenamen Wilhem van Gennip, […] modo Jacob van Gennip t'Zevenaer

Item

Macharys van Lengell einen morgen.

 

Item

die heeren van Sunt Johan vurs. een hontt.

Johan van Dijk, […] met dat averschot aver de straet […] modo Henrik van Huessen

Item

Johan Lipparts hoffstatt twee hont.

 

 

 

Inden dorp thoe Groessen

 

modo kerck van Grossen[3]

Item

heer Jacob van Lengell priester twee hont.

Hoffsteden  van den einre sijdten vanden dorp

St. Niclaas vicarie

modo Evert Bass pechter

Item

her Henrick Koick twee hontt. 

modo die Couster

Item

der Custe rijen hoffstadt twee hont.

modo Sonnenburgh in St. Niclaas vicarie

Item

Henrick Rem boltss twee hontt.

 

 

 

 

 

 

 

Item

Sunter Clais altair twee hont.

 

Hoffsteden  van den andere sijden vanden dorp

Item

Moellener twee hont.   

Item

Palick van Camphuysen twee hont.

Item

die joufferen van Elten twee hont

 

 

Diese drie naefolgende blocken thient Albert Bowmann.

 

Upt Hoesselrevelt

 

Item

in Gerritz mathe inden bongartt een hoecksken theinden aeff umbtrint vier hondt.

Item

Die joufferen van Elten vier hont upten Stompacker.

modo Reiner Bowman  {

Item

Harmen Kloick vier hont upten selven Stompacker.

 

Item

twee dreeffkens theinden den Stompacker ind hoeren Harmen Kloick umbtrint vier hont.

 

Item

Gerrit Kluppell drie hondt.

modo Hans van Huessen

Item

Ghisbertz erve bij den Dijck Cloeck twee hont in He rckendeill. //

 

 

 

 

Item

Henrick van Rossom vier hont oick in Herckendell.

Item

dat Gheer ken dair bij dat Baldericx toe behoeren placht vier hontt.

 

 

Upten Schouwenbarch

 

modo Alijtt van Baerck
Jan van
Loeven en de vrou

Item

Palick van Boidtbargen viefftenhalven morgen.

 

Item

Ghisbertz erve bij den dijck up die aenweijnde tot aen dat Gheerken thoe vier hondt.

modo Gerrit Arnts
Gaert
Aerts

Item

Eghbert Bloemendall eenen morgen buijten die Gamerswerde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Johan van Camphuis sen upter Moen nicken gheer einen halven margen.

Item

dair by twee dreffken oick einen halven morgen.

Item

Henricks erve toe Avershait umbtrynt einen margen

Item

Johan Jud as twee dreffken mitten aenweijnde umbtrynt einen halven morgen.

Item

Henrick van Rossom darbij vier hontt.

Item

Palick van Boitbergen twee dreffken umbtrint vier hontt.

Item

Ghisbert upten Dijck twee hondt.

Item

Palick van Zevenhair inden Duijsteren kamp umbtrint twee margen.

Item

noch die selve Palick twee hont darbij leght een dreffken tusschen den tweeen morgen ind twee hondt vurs., datselve dreffken Henrick Bierwisch nijet en thiendt.

Item

by den Pass een gheerken umbtrynt twee hondt.

Item

vier hont aen die een sijdt die kerck van Groessen und aen die ander sijdt Wijnant Schocken wijff.

Item

gelick als Ghijsbertz landt bij den dijck scheydt ind eijndt, daer gelickis recht tegen aver // thiendt Henrick Bierwisch in Ruijschen maith umbtrint twee hont landts.


modo Reiner Bowmans

Item

Rossoms honstonghe twee hontt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Gadert Moellener umbtrint twee hontt.

Item

Ghijsbert bij den Dijck mitten langen dreve ende dat breijt stuck ind twee dreffken naest Rijckwijn Averkamp umbtrint tsamen twee margen.

Item

Sunter Claes altair einen halven margen.

Item

 

Up Kreijlandt

 

Item

Palick van Boitborgen acht hontt.

Item

Lambert van Poilwick einen margen.

Item

die heren van Sunt Johans vurs. einen halven margen.

Item

Johan van Camphuijssen einen halven margen.

Gnt. Huijven camp

Item

Gerritz wijff van Vinckwick drie marghen

 

 

 

 

Summa summarum van dyt block vurs. beloept hondert twee und viertich ind sestehalff hont landtz. //


 

 

dyt naebeschreven is een ander block weder aengaende up Schiltzhoevell die ander sijdt vander straeten.

modo Arnt van Leven

Item

inden irsten Henricks Fredericks kijnderen toe mijdell in Schiltzhoevel einen margen.

modo des heren rentmeyster vier mergen, die twee mergen Goossen van Lengell

Item

Goessen van Lengell sijn Oldbrock slach, gelick als Andries Schmmelpennincks graeve uth den Dweeracker Schut umbtrint sess margen.

 

Item

die joufferen van Elten ind Maes Hijssveldt oire samende slach acht mergen.

 

Item

in den Belheem dat dardendeell soeven margen.

modo Brinen tot Harderwijck

Item

Johan van Camphuissen ind Pailick van Boitbergen oire laerken dat thiendt Henrick Bierwisch twee deell als twee margen.

modo Hoeven toe Westervort

Item

Doeijss laer vander Hoeven vieff margen.

modo Sweer van Manderseijt
This van
Berffelt

Item

Doeijss laer then Haeff aen beijden sijden aeffrecht doer Goedert Moellners laer sess margen.

 

 

 

Inden Nijwelinck

 

 

Item

die papen van Elten acht margen.

 

Item

die Joufferen van Elten vier margen.

modo die drostin van Evederen? Zevenar

Item

Doeijss vander Hoeven vier margen.

 

Item

noch die joufferen van Elten drie margen.

modo This van Berefeltz

Item

in Negels mathe achtenhalven margen. Dair gheet een dreffken aff ind bliefft nochtans soe voel, welck dreffken affgheeth aller naest den joufferen van Elten.

 

 

 

 
 

Item

in des Verenmaeth anderhalven margen.

Item

Besijden Henrick Jacobs huijss aen sijnen puth umbtrint een hontt.

 

 

 

 

Inder anderen sijden van die Duvensche straet

 

Item

in Krafftz schlach van Camphuissen aen een sijdt aeff so die graeve uythkoempt vanden Nijwelick umbtrint anderhalven margen.

Item

Wylhelm van Heerdt acht margen. //


modo Henrick Koeders

Item

in Otthengheer naest den graeve up einen dreeve nae, thiendt Henrick Bierwijsch anderhalven dreeff als einen halven margen.

 

Item

in Papenmaet den middelsten dreeve einen halven morgen.

modo die capell vanBaer

Item

Henrick van Lengell twee dreffken naest Otthengheer inder Walencamp, vier hont.

modo Hans van Huessen {

Item

besijden Papenmaet een dreeff ind hoert Kluppell thoe, einen halven margen.

Item

noch Gerryt Kluppell twee dreven schietende upten Bijvanck, einen halven margen.

modo die kapell vanBaer

Item

noch een dreeffken schietende upten Bijvanck twee hondt.

modo Hans van Huessen

Item

Pelgrim Schoenmaecker upten graeve twee dreeffken twee hontt.

 

 

 

 

 

Upt Kloetkens

 

modo Hans van Huessen

Item

Pilgrom Schoenmacker vurs. noch twee dreeven vier hondt.

 

Item

die heeren van Sanct Johans vurs. einen hondt.

Modo Gisbert van Camphuijssen

Item

Palick van Boitborgen ene dreve thiendt Henrick Bierwisch dat twee deell als een hondt.

 

 

 

Upten Woerdt

 

 

Item

twee hondt tusschen Gerritz huyss van Berck ind den Wedemhoff.

modo Hans van Huessen

Item

Pilgrum Schoenmacker noch een dreeffken eenen halven margen.

 

Item

der Ghilden dreeff halff een hondt.

 

Item

Gadert Moelner een dreffken een halff hondt.

modo Custer

Item

besijden den Wedemhoff langes den wech een dreffken twee hont.

modo Henrick von Issendoren

modo Jan van Diek

Item

Gerryt Volqwijns hoffstadt einen halven margen.

modo heer Klas Valck

Item

Henrick van Lengels hoffstadt inden dorp twee hontt. //


 

Item

Bitter Schock een hondt.

modo Albert Bercken

modo Arnt Ontijt

Item

Palick van Camphuijssen sijn soffstadt inden darp mitten camp einen margen.

modo Henrick Koenders

modo Kasper Harskamp

Item

dairnaest die joufferen van Elten ein hoffstadt einen morgen.

modo juffer Trin van Huessen

Item

Herbertz hoffstadt van Putten twee hont.

 

Item

der heren van Sunt Johans hoffstadt dair Jacob Schmit op woent vier hontt.

 

Item

die joufferen van Elten twee margen, voer Arntz doer, inghen eijnde.

modo Hans van Huessen

Item

Gerryt Kluppell dardenhalven morgen.

 

Item

in Schimmelpennincks breide naest den Bijvanck, een kleyn gheerken, ein hont.

 

 

 

Upten Enghe in Duijven

 

 

Item

Palick van Boidtbergh einen dreve achter upten Engh einen halven margen.

modo Wessell Cloeck

Item

een dreffken besijden den Esschen twee hont.

 

Item

Palick van Camphuijssen een dreff twee hont.

 

 


Upten Woerdt

 

 

Item

tusschen Gerryt inden Upwijck ind Johan van Lengell een dreffken maickt twee hontt.

modo Mant Smalevelt

Item

Bitter Schocken hoffstadt inden darp tho Duijven anderhalff hont.

 

Item

die hoffstadt aldernaest Bitters schietende aver die straet tsamen twee hondt.

modo Mant Smalevelt 

Item

Gherlich Sniepert een hoffstadt tot einen gheteickenden Stheen umbtrint anderhalff hont lantz.

modo Mant Smalevelt 

Item

vanden selven stheen vort upwartz aenden wech thoe Gerrit Kluppels erve umbtrint einen halven hont.

modo Arnt van Leven

Item

vieff houwerden vieff ganss stucken. //


modo Poell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Derick then Westen Enghe in sijnen camp soe die drie margen averschieten uijth Huijgen camp aver die straet vier hontt.

Item

Johans erve van Camphuijssen theindens den Boeter aen die ander sijdt aver die straet een kleen gheerken thiendt Henrick Bierwisch umbtrint vier hondt tsamen.

Item

inden Biesenkamp der heren landt van Sunt Johans vurs. drie margen alre naest Eghbert Schocken.

 

 

Item dit sijn die stucken die gelegen sijn in Jacob Bierwisch thendt
 

Item

enen halven margen naest Rietsthegen up die andere sijdt die papen van Groessen gelegen up die Moellenstegh.

Item

upgen Stockwert drie margen up die een sijdt gelegen Reijns up die andere sijdt die Poell.

Item

Reijnss hoffstede mit vier margen up die een sijdt gelegen Jacob Rietsteghe, up die ander sijdt Derick van Rijswick mit sijnen stehnenovell.

Item

Henrick Meister Evertzsoen ind Jacob Rietsteegh mit tween margen. Gelegen up die een sijdt Groessen die Vehr, ind die paep van Groessen up die andere sijdt.

Item

joffer Gryet Snoegen mit drien margen up die een sijdt Ghisbert vanden Bergh und up die ander sijdt Albert uijtthen Bongardt.

Item

Engelbert bijden Dijck twee margen up die een sijdt die Vestraet,
die ander sijdt Aelbert inden Bongardt.

Item

vier margen uijth Bowmans guedt up die een sijdt gelegen des Vos Duijstercamp up die ander sijdt die greeff van Cleeff. //


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Arnt then Vos sess margen up die een sijdt die greeff, up die ander sijdt Loell.

Item

Loell mit einen margen up die een sijdt Arnt then Vos up die ander sijdt Gossen Mom.

Item

Johan van Merwick eenen halven margen gelegen up die een sijdt Smullinck up die ander sijdt Henrick bij den Dijck

Item

Henrick bij den Dijck drie margen up die een sijdt gelegen die Greff.

Item

die heren van Sunte Johan einen halven margen up die een sijdt gelegen die paep van Groessen, und die ander sijdt die straet.

Item

Reijns einen margen, up die een sijdt Smullinck, up die ander sijdt Gadert Cloick.

Item

Wilhelm Grijp eenen halven margen, up die een sijdt Derick van Rijsswick up die ander sijdt leget Rietsteghe.

Item

Johan van Merwick anderhalven margen up die een sijdt Henrick Puijckert, up die ander sijdt die Paep.

Item

een mergen is Johans van Merwick gelegen up die Stumpacker up die een sijdt, ind up die ander sijdt die paep van Grossen.

Item

Arnt then Vos eenen mergen upghen Cloester up die een sijdt die greff van Cleeff, up die ander sijdt Johan van Oeij.

Item

up Huijgen camp Johan then Haeff, vier mergen up die een sijdt Derick van Oeij, op die ander sijdt Paepe Johan.

Item

upter heren landt van Sunte Johan vor die wijntmoell drie margen up die een sijdt der paepen landt van Sunte Johan, up die ander sijdt Henrick Scholck. //


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Arnt then Vos einen margen up ghen Kreijlandt up die een sijdt Ghisbert vanden Bergh, up die ander sijdt die paep van Grossen.

Item

Gryet Snoegen einen halven margen up die een sijdt Effken van Schauell, up die ander heren van Sunte Johan.

Item

Droems hoffstadt mit anderhalven margen up die een sijdt Johan van Merwick up die ander sijdt Johan Cloick.

Item

Reijnss eenen margen up die Leemkuijll, up die een sijdt Ghijsbartt van den Bergh, up die ander sijdt Johan Cloick.

Item

die heeren van Sunt Johan up den Rijssacker eenen margen up die een sijdt Gaedert Cloeck, up die ander sijdt Udelken des Vos dochter.

Item

Wilhelm Grip einen halven margen up die een sijdt Gaedert Kloeck, up die ander sijdt Aelbert inden Bongartt.

Item

Johan van Merwick eenen margen gelegen up den Rijssacker, up die een sijdt Johan Kloeck, up die ander sijdt Aelbert inden Bongartt.

Item

Johan Cloick eenen margen up den Rijssacker up die een sijdt Johan van Merwick, up die ander sijdt aen die straett.

Item

Wylhelm Grip einen halven margen up den Rijssacker, up die een sijdt Jacob Rietsteen, up die ander sijdt Aelbert inden Bongart.

Item

twee kleyn dreffken upghen leemstuckh Merwicks, up die een sijdt Loell, up die ander sijdt Henrick, Meister Evertzsoon. //


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Johan Cloick upghen leemstuck ½ margen up die een sijdt Wilhelm Grip, up die ander sijdt Aelbert inden Bongartt.

Item

Aelbert inden Bongart twee margen up dien weghacker up die een sijdt Wilhelm Grip, up die ander sijdt die Achte Gardt.

Item

op die Achte Gard eenen margen die is Smullincks, up die een sijdt die Paep up die ander sijdt Bruijn tho Rijssinck.

Item

Wilhelm Grip mit tween margen up die Achte Gardt, up die een sijdt Johan Cloeck, up die ander sijdt Bruijn tho Rijssinck.

Item

Johan Cloick mit eenen mergen, up die een sijdt Johan van Merwick, up die ander sijdt Wilhelm Grip.

Item

Johan van Merwick up die Achte Gard eenen margen, up die een sijdt Johan van Loell, up die ander sijdt Johan Kloick.

Item

Johan Kloick up die Achtegard mit enen margen, up die een sijdt die Paep, up die ander sijdt Johan Cloick.

Item

Johan van Merwick up die Achtegardt met eenen margen, up die een sijdt Johan Cloick, up die ander sijdt die heeren van Sunt Johan.

Item

Griet Snoegen up die Achtegardt mit enen margen up die een sijdt Johan Cloick, up die ander sijdt die heeren van Sunte Johan.

Item

die heeren van Sunte Johan eenen margen up die Achtegardt, up die een sijdt Wilhelm Grip, up die ander sijdt die heeren van Sunte Johan.

Item

Wylhem Grijp einen margen up die achtegard up die een sijdt Oth van Poellwick, // up die ander sijdt Gryet Snoegen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Reynss twee margen up die Achtegard, up die een sijdt Ott van Poelwick, up die andere sijdt Frederick vander Weyden.

Item

Wylhem Grip enen halven mergen bij Everts matenvelt, up die een sijdt Frederick vander Weijden.

Item

Henrick Dritgerd meister Evertsz eenen margen up die een sijdt Johan Cloick, up die ander sijdt Droem.

Item

Johan Cloick up Gheere Dritgerd eenen halven margen, up die een sijdt Johan van Loell up die ander sijdt Henrick Meister Evertszoon.

Item

den Pellinckacker eenen margen up die een sijdt Aelbert inden Bongardt, up die ander sijdt Henrick vanden Laer.

Item

Johan van Merwick upden Pellinckacker eenen halven margen up die een sijdt Albert in den Bongardt, up die ander sijdt Johan van Loell.

Item

Johan van Merwick enen margen up Risswicker A, up die een sijdt Jacob Rietstegh, up die ander sijdt Ghijsbert vanden Bergh.

Item

up die Kijp drie margen, up die een sijdt Bruijn vander Borgh, up die ander sijdt Gaedert van Brulen?.

Item

einen margen ahn gheenen dijck bij Luijtken Kruijstapels huijss, up die een sijdt Arnt then Vos, up die ander sijdt Gerrit Stroijer.

Item

Drie margen gorsslantz aen die een sijdt Johan van Loell aen die ander sijdt Aelbert inden Bongart. //


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Johan Cloecken Spijerbeen? enen halven margen up die een sijdt Aelbert inden Bongart, up die ander sijdt Johan Cloick.

Item

upgen Boemstucken eenen margen, up die een sijdt Bruijn vanden Borch up die ander sijdt Johan van Loell.

Item

Johan Klocken einen halven margen up der A[4], up die een sijdt Ghijsbert vanden Bergh, up die ander sijdt Aelbert Egbertss.

Item

Aelbert Egbertss einen halven margen, up die A, up die een sijdt Johan Cloeck, up die ander sijdt aen die straett.

Item

Alert inden Bongartt eenen margen up die A, up die een sijdt Derick Mettens up die ander sijdt Ghijsbert vanden Bergh.

Item

Arnt then Vos eenen margen up die A, up die een sijdt Aelbert inden Bongert, up die ander sijdt Ghijssbert vanden Bergh.

Item

twee margen in Gaedert Cloicken Breij, up die een sijdt Johan van Loell, up die ander sijdt Albert inden Bongerdt.

Item

up die Rammelfoirden drie margen, up die een sijdt Henrick vanden Laer, up die ander sijdt Evert Schock.

Item

Johan Cloick einen margen up ghen Bergelt, up die een sijdt Alert inden Bongertt, aen die ander sijdt Ghijsbert vanden Bergh.

Item

Jacob Wijlmss einen halven margen upgen Bergelt, Alert inden Bongert aen beijden sijden. //


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Aelbertz Borgell, vanden Bongart Midts? in einen halven margen.

Item

Jacob Wijlmss enen margen inghen Goer aen die een sijdt Derick Mettenss, an die ander sijdt Aelbert inden Bongart.

Item

Henrick Ascamp einen margen inghen Ghoer aen die een sijdt Aelbert inden Bongert, up die ander sijdt Loell.

Item

Loell twe margen inghen Goer aen die een sijdt Aelbert Ascamp aen die ander sijdt Henrick Pinckert.

Item

in Evertz Maetensveldt twe margen.

Item

theijndens Johan Kloetkenhoff eenen morgen.

Item

eenen halven margen upgen Rijetstuck, aen die een sijdt Aelbert inden Bongart, up die ander sijdt die Paep.

Item

Aelbert inden Bongart einen halven margen, aen die een sijdt die Krommenacker, up die ander sijdt die Paep.

Item

Wilhelm Grip einen Krommenacker up die een sijdt Johan van Loell, aen die ander sijdt die heren van Sunt Johan.

Item

die heren van Sunt Johan einen margen aen die een sijdt Johan Kloeck, an die ander sijdt Goldken.

Item

Johan Klocken Brocswertt einen margen, aen die een sijdt Johan Loell, up die ander sij die heren van Sunt Johan.

Item

Wilhelm Grips maet vieff margen an die een sijdt Jacob Rietstegh, up die ander sijdt Alert inden Bongert. // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Alert inden Bongert vier margen in Benen maetken, up die een sijdt die straet, up die ander sijdt Wilhelm Grip.

Item

1½ margen in Alertz maet up den Krommen acker theijns sijnen bongert.

Item

teijns Alertz neest Dericks erve vande Laer drie margen.

Item

Derick vander Laer eenen margen gelegen tusschen Alertz inden Bongardt ind Johans van Merwick.

Item

Johan van Merwick eenen margen up die een sijdt Derick vande Laer, up die ander sijdt Derick vander Weyden.

Item

Droems Helmaet eenen margen up die een sijdt die straet, up die ander sijdt Alert inden Bongertt.

Item

Wilhelm Grips hoffsteede een hont lantz.

Item

twee dreffkens gelegen aen die een sijdt Jacob Rietsteegh, up die ander sijdt die Paep.

Item

drie margen ingen Roeij Wylligen up die een sijdt die Hortell gelegen up die ander sijdt Jacob Ryetstegh.

Item

in Johans Wijdensoens maetken twee margen aen die een sijdt die straet, an die ander sijdt Derick van Rissinck.

Item

Ghijsbert vanden Bergh in sijnen Dweracker eenen margen.

Item

Inghen Schilt eenen margen up die een sijdt Derick van Duven, up die ander sijdt Johan van Merwick. //


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

vier margen in Droems slach.

Item

zess margen in Johans slach van Merwick.

Item

vieff margen inden Belheemschen slach.

Item

vier margen in Collencamp.

Item

in Voslaer III½ margen.

Item

in Johans Laer then Haeff vier margen uijthgooghs.

Item

Droems Uwelingh acht margen.

Item

der nonnen van Elten vier margen inden Uwelingh

Item

Johan van Merwick vier dair naest.

Item

Arnt Vos inden Veltslach VI margen.

Item

dat Cleyn Uwelingsken drie margen.

Item

in Arnt Verenmaet dair naest VI margen.

Item

Bruijn vanden Borch naest Verenmaet I½ margen.

Item

in Paepenmaet eenen halven margen.

Item

up Moerslant eenen halven margen gelegen naest Jacob vande Laer.

Item

Wilhelm Grip anderhalven margen inden Wamelkamp.

Item

up den Kloetken Wilhelm Grip enen halven margen.

Item

achter die oude Maet Wilhelm Grijp drie margen.

Item

achter die oude Maet Johan Kloecken II margen.

Item

der heren van Sunt Johan ½ margen dair up sijt Johan Loeywischs.

Item

Reijns hoffstede eenen halven [mergen][5] //


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Johan van Marwick een hoffsteedt inden darp dair Alijt Gerrijtz up sith einen halven margen.

Item

Wilhelm Grip eenen halven margen dair up sit Johan Aenghen Eijndt.

Item

Johan van Merwick een hoffstede einen margen landtz, dair Engelken Conderts up woent.

Item

einen halven margen der Nonnen van Elten daer up woent Evert Neijbensoen.

Item

een hoffstede die Johans van Marwick is dair Harmen Bowmeister up woent.

Item

een hoffstede die der kercken is, dair Jutken Leevenss up woent ½ margen.

Item

een hoffsteed die is Bruijn vanden Borch dair up woent Wobken van Putthen up.

Item

een hoffstede die is Reijnss is, dair woent Johan Schroer op.

Item

Reijns hoffstede dair Peter die Kremer up woent.

Item

een hoffsteed die naest Reijnss leget die is der Klockinghe.

Item

een hoffstede der heren van Sunte Johan dair Koenken mitter Neess up woent.

Item

een hoffsteed dair Henrick Meijster Evertsz up woent.

Item

Johans hoffstedt van Merwick.

Item

Wilhem Grip een hoffstede inden Maelpoell.

Item

inden Kampwick een hoffstedt die is Johan van Loeij. //


 

Item

Ingher Hellen een hoffsteed die is Johan van Merwick.

 

Item

Derick vanden Laer een hoffsteed.

 

Item

Derick vanden Bongardt een hoffsteed.

 

Item

Johan Vos een hoffsteed tho Duven etc.

 

 

Item dyt naebeschreven stondt voer in dat boeck geschreven

 

 

Item dyt sijn die stucken die gelegen sijn in Jacob Bierwisch thient

 

 

[Het hierop volgende tekstgedeelte is een copie van het gedeelte wat komt na: 'Item dyt sijn die stucken die gelegen sijn in Jacob Bierwisch thient', op folio 16. Hierin is alleen de zinsbouw en de spelling af en toe verschillend met het voorgaande stuk. Tenslotte wordt op folio 30 het stuk afgesloten met:]

 

 

Et sic est finis de qus sit Deo laus et gloria.

 

 

[1] Paginascheiding in originele document

[2] Met dit kleinere schrift zijn de wijzigingen aangegeven die zijn toegevoegd bij een extract wat in twee bladen achterin het boek is gemaakt (in de 16e17e eeuw?)

[3] Schuin gedrukt geeft aan dat deze gegevens wel in de 20ste eeuwse kopie in het Rijksarchief Gelderland zijn opgenomen, maar niet in de 16e eeuwse tiendrol in bezit van Radboud Kramer te Nijmegen.

[4] Geschreven als 'α'.

[5] Weggevallen


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net