AFGEZETTE EN BENOEMDE REGERINGSLEDEN
VAN HOLLANDSE STEDEN 1787

 

Bron: Koninklijke Bibliotheek, "Naamlyst der Regerings-leden van de provincie Holland, Die in het jaar 1787 op eene onwettige wys, door de Burgery en 't Vliegend Legertje, van hunne Posten zyn ontzet [etc.]", Knuttel pamfletnr. 21750

- aantekeningen van de bewerker staan tussen rechte haken -


 

N A A M L Y S T

D E R

REGERINGS-LEDEN

V A N   D E

P R O V I N C I E

H  O   L   L   A   N   D

Die in het jaar 1787 op eene onwettige wys, door
de Burgery en 't Vliegend Legertje, van hunne
Posten zyn ontzet; benevens de Naamen van
die geenen, die in haar plaatze zyn aan-
gesteld; en verders de Naamen van die
Regerings-Leden, die met de Omwen-
teling van 't jaar 1787 uit hunne Pos-
ten zyn ontslagen; ten anderen die
Naamen, welk Haar Koninglyke
Hoogheid
, by de Satisfactie, ge-
eischt heeft om uit de Regee-
ring te worden geremo-
veerd, en om nooit in
eenige qualiteit dit Land
weder te dienen.

 

 

VOORBERICHT aan den LEZER

Waarde Landgenooten!

    Daar wy in den jaare 1787 voorvallen hebben zien gebeuren, waar van geen voorbeeld in Nederlands Historie te vinden is, zoo hebben wy niet ondienstig geoordeeld, een Naamlyst van eenige Regeerings-Leeden van de Provincie Holland, die door een onbevoegt volk van hunne Posten ontslaagen zyn; en teffens de Naamen van die geenen, die in haare plaatze, op eene onwettige wyze, zyn aangesteld, met den druk gemeen te maaken. Wy hebben hier nog by gevoegd de Naamen van die geenen, die met de Omwenteling door Commissarissen van Zyne Doorl. Hoogheid van hunne Posten geremoveerd zyn; mitsgaders een Naamlyst van Persoonen, die door Haar Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de Prinses van Oranje, om de bekende Satisfactie, zyn opgegeven, om, voor nu en altoos, uit de Regeering te werden geremoveerd.

    Wy zoude hier niet toe overgegaan hebben om dit met den druk gemeen te maaken, was het geweest, dat het een of ander Tydschrift zulks hadde gedaan; en daar dit al te interessant is om in het boek der vergeetelheid te worden geplaatst, heeft ons tot den Uitgaaf hier toe genoodzaakt.

Den Uitgever.

 

 

NAAMLYST der Regerings-leden van de Provincie Holland die door de Burgery geremoveerd zyn.

Te AMSTERDAM,
Den 21. April 1787

De Wel Edle Groot Achtbaare Heeren

Mr. W.G. Dedel, Salomonsz.
Mr. M.A. Beels
      Lampzins
Mr. N. Calkoen
      C. Munter
      A. Muilman
      F. van der Goes
Mr. F. Alewyn
      J. Graafland, Pietersz,
als Vroedschappen

Den 21. Juny

Mr. W.G. Dedel, Salomonsz.
Mr. M.A. Beels
als Burgemeesteren

Den 27. July

Den Wel Edle Gestrengen Heer

Mr. W.C. Backer als Hoofdofficier

ROTTERDAM
Den 23. April

Den Edle Groot Achtb. Heeren

      Van der Hoeven
      Van der Heim
      Van Teylingen
      Calot d'Escury
      Van Hogendorp
      S. van Basel
      Van Staveren
als Vroedschappen

DELFT
Den 21. Augustus

De Edle Groot Achtb. Heeren

Mr. Johan Carel van Aldewerelt
Mr. Thomas van Lit de Jeude
Mr. Adriaan van der Goes
Mr. Willem Verebruggen
Mr. Harmanus Johannes van Royen
Mr. Canzius Onder de Wyngaart
Mr. Aart van der Goes
Mr. Engelbert Pauw
Dr. Renke Lambrechts
Mr. Alexander Willem van Hoeken
Mr. Diederik Leendert van Bloemenstein
als Vroedschappen

GORINCHEM
Den 29. Augustus

De edle Groot Achtb. Heeren

Mr. Jan Schilthouwer van Hoey
      Adriaan van Kruiskerke
      Adriaan Pompe
Burgemeesters
Dr. Theodorus van Diepenbrugge
      Mathys Snoek
      Adriaan Verbeers
      Lambert van Meerten
      Joh. Hubert van Borcharen
      Jan van Gennep
als Vroedschappen

HOORN
Den 7. September

De Edle Groot Achtb. Heeren

      Jan Jager
      Jacob Berkhout
Regerende Burgemeesters
Mr. Johan van Breedenhof, Heer van Oosthuisen
Mr. Pieter Opperdoes
Mr. Abr. van Straalen
      C.C. van Akerlaken, Pietersz.
      Herman Berkhout
      Dirk Jongemaats
      Harmanus de Hart
Vroedschappen

MEDEMBLIK
Den 15. September

De Edle Groot Achtb. Heeren

Dr. G.H. de Lange
      F. Pont
      J. Morenvliet
      C. Elias
      Van Homrich
Vroedschappen

HEUSDEN
Den 6. January

De Edle Groot Achtb. Heeren

      Adam Rauws
      Jan Lodewyk Nolet
      Abraham van Baak
Vroedschappen

 

 

NAAMLYST van eenige Regerings-leden en particuliere persoonen die in het jaar 1787, op eene onwettige wys, in de Regering zyn gekomen, als

Te AMSTERDAM,
Den 7. Mey,

Wierd als Vroedschaps Leden aangesteld de Heeren

Mr. Johan Pieter Farret
      Pieter Constantyn Nobel
      Johan Phil. du Quesne, Heer van Burghem
Mr. Nicolaas Assenberg
Mr. Jacob Ant. de Roth
      Balthasar Ort
      Jan Gol van Frankenstein
      Leonard Rutgers. Junior
Mr. Hendrik Weveringh

Den 7. July,

Wierden als Burgemeesters aangesteld,
De Wel Edle Groot Achtb. Heeren

Mr. W. Backer, en
Mr. Johan Geelvinck, Fryheer van Backum en Castricum

Den 27 July,

Wierd als Hoofdofficier aangesteld,
Den Edle Groot Achtb. Heer

Mr. C. van der Hoop, Gysbertsz.

Te ROTTERDAM
Den 23. April,

Wierden als Vroedschaps-leden aangesteld, de Heeren

      J.W. Ram
      H. van Liendert
      M.M.D. Monchy
      W.P.C. Top
      P. Elinkhuyzen
      D.J. Elberveld
      A. van Beesting

Te DELFT
Den 21. Augustus

Wierden als Vroedschaps-Leden aangesteld, de Heeren

Dr. Theodorus Hoogeveen
      Reijer van den Bosch   }  Bevonden zich beiden niet
Mr. Reijer Geesteranus       }  in de Stad
Mr. Willem Buis
Mr. Cornelis van der Sleyden
Mr. Arnoldus van Os
Mr. Ryklof Johan Tiquet, bedankte daar voor
      Lambertus Sanderus
Dr. Martinus Urbanus van Iperen
      Fredrik Corn. Swaanhals
      Gysbert van Hasselt

Te GORINCHEM
Den 20. Augustus

Wierden als Vroedschaps-Leden aangesteld, de Heeren

      A. Metman
      W.H. Cappelhof
      Isac Ram
      Bastiaan Meerkerk

Te HOORN
Den 7. September

Wierden als Vroedschaps-Leden aangesteld, de Heeren

      Jacob Groes
Mr. J.H. van Straalen
      Willem Schuurman
      P. van Akerlaken
      Zacheus van Foreest
Mr. C. Carbazius
Mr. C. de Feyfer
      W.A. van der Ramhout
      W.N. Carp Hellingman

Te MEDEMBLIK
Den 15. September

Wierden aangesteld als Vroedschaps-Leden, de Heeren

      O. Tolk
      Z. Op 't Land, ea
      P. Kolf

 

 

NAAMLYST van eenige Regerings-leden die met de gelukkige Omwenteling geremoveerd zyn, als

Te AMSTERDAM,
Den 1. December 1787,

De Edle Groot Achtb. Heeren

      Hendrik Hooft, Danielsz.
      C.W. van Hoorn
Mr. W. Backer
Mr. J. Geelvinck
      C. van Lennep
      M. Ooster
      A.P. van Leyden
      Dan. Hooft Gerritsz.
Mr. G. de Graaf
Mr. W. Boreel
      M.W. Backer
Mr. J.B. Bicker
      Lodewyk Hovy
Mr. C. van der Hoop, Gysbertsz.
      M. Temminck
      J.M. van Weede
      R.K. Bouwens
      B.R. Abbema
Mr. D.J. van Hogendorp tot Hofweegen
Mr. J. de Wit
Mr. J.A. de Roth
      F.C. Nobel
Mr. Dan. Hooft, Willemz.      

Te ROTTERDAM
Den 2 February, 1788

De Heeren, 
                                                                               Als Burgemeesters

Mr. Jacob Reepmaker, Heer van Strevelshoek
      Jan Jacob Elsevier

Als Vroedschappen

Mr. Paulus Bogaart, Heer van Alblasserdam
      Isaak van Alphen
Mr. Pieter Johan van Berkel
Mr. Jacob Philippus Bogaert
     Philip Jakob van der Goes
Mr. Jacob Herman Vingerhoedt, Vrijheer van Eselickerwoude en Heer Jacobswoude
Mr. Paulus Geverts, als Bailliuw
      Samuel van Hoogstraten, Heer van Heykop en Boykop
      Jan Daniel Huichelbos van Liender
      Willem Pieter Christiaan Top
      Daniel Jacob Erbervelt
Mr. Jan Wynand Ram, Heer van Ameyde en Herlaar
      Pieter Ellinckhuiser
      Michiel Marinus de Monchy
      Arnout van Beestingh

Als Raad en Pensionaris

Mr. Herman Nederburgh

Als Secretarissen

Mr. Willem Wendilius van Berkel
Mr. Adriaan Willem Beelaerts

Als Schepenen

      Pieter Baalde
      Hendrik Adriaan Hofman
      Michiel Plemp
      Regnerus Petrus Bruining
      Cornelis Falgueris
      Jacobus Willemsen
      David Kornelis van de Polder

Te HAARLEM
Den 19. February

De Heeren

      Adolf Jan Heshuysen
Mr. Adolf Heshuysen
Mr. Casper Clotterboke, Junior
      Willem A. Lestevenon, Vryheer van Hazardswoude
      Cornelis Pieter Elout
Dr. Nicolaas van Wyk de Vos
Mr. Jan Teding van Berkhout
Mr. Jan van Styrum
Mr. Corn. A. van Sypsteen, Heer van Meermond, Renesse in de Noordwelle
      Jacob Jan Cambier
      Hendrik Andre Parve
En by de Satisfactie van Haar Koninglyke Hoogheid reeds geremoveerd:
Mr. Dan. Jacobus Canter Camerling
De volgende hadden hun Ontslag verzogt:
      Ant. Kuits
Mr. Jan Pauw, geboren Heusse, Heer van Buttingen, Zandvoort, Heemstede, Rietwyk en Rietwykeroort
Mr. Gysbert Adriaan Patyn
      Cornelis Pieter Baron van Leyden, Vryheer van Warmont
Mr. Liebrecht Jacob Heeremans [d.i. Librecht Jacob Hooreman]
Mr. Johan Arnout Galles

Te LEIDEN
Den 8. February

De Heeren

Mr. Hendrik Balthasar van Halteren
Mr. Pieter Marcus
Mr. Johan Hieronimus van der Marck
Burgemeesters
Mr. Jan van Royen
Mr. Nicolaas van Leeuwen
Mr. Gerard Hoogeveen
Mr. Mathys Snoek
Mr. Johan Andreas Cunaeus
Mr. Joost Romswinkel
Mr. Pieter Vromans
Mr. Franciscus Gualterus Blok
Deze laatste is reeds geremoveerd by de Satisfactie van Haar Koninglyke Hoogheid
Scheepens
Mr. Jan Gysbert de Mey, van Streefkerk
Mr. Daniel Michael Gysbert Heldewier
Mr. Anthonie D. van den Santheuvel
Vroedschappen

TE DORDRECHT
Den 26. Maart

De Heeren

Mr. Okker Gevarts, Heer van Geervliet, Simonshaven en Biert
Mr. Johan de Roo, Heer van Westmaas en Groep
Mr. Nicolaas Backus, Heer van Nieuw-Beyerland
Mr. Adolf Herbert van der Mey van der Linden
Mr. W.B. van den Santheuvel
      Anthonie Balthasar Stoop
      Abraham Adriaan Stoop
      Paulus Knogh
      Hendrik Francois de Court

Te GOUDA
Den 4. Maart

De Heeren

      N. Teyssen
Mr. C.N. Plemper van Bree
Mr. J.J. Slicher
Mr. J. Couperus
      A. de Kets Houtman
Mr. J. Blauw
Mr. M. van Toulon
Mr. C.J. de Lange, Vryheer van Wyngaarden en Ruigbroek
Beide laatsten zyn reeds geremoveerd by de Satisfactie van Haar Koninglyke Hoogheid

Te HOORN
Den 8. January
.

Wierd den Secretaris Mr. Bernarus Blok geremoveerd

Den 28 May

De Heeren

Mr. Jan Christiaan Blocquery
      Nanning van Foreest
Mr. Johan Boreel de Mauregnault
Mr. Jacob Binkhorst, Vryheer van Oud-Carspel
      Philiphus Constatyn Boon
Mr. Dirk van Foreest
Mr. Jacob van Hoolwerf, de bedankt heeft

Te Edam
Den 29. Juny

De Heeren

      Jan van Wallendal
      Jan Reyntjes
      Cornelis Hottentot

Te MONNICKENDAM
Den 29. July

De Heeren

      Dirk Clauws
      Pieter Houting
      Claas Kous Bos
      Jan Ossaan
      Jan Kloeck
      Jacob Teings
      Jan Minne Boon
      Nicolaas Costerus
      Cornelis Booterkooper

Te PURMEREND

De Heeren

      Simon Appel
      Jan van der Vooren
Dr. A.J. Menger
      Adam Lugtig
      Albert Louwe
      B. Sudema
      Sybrand van der Burg
      Claas Schoorn

Te ALKMAAR

De Heeren

      Carel de Dieu
      Jonkh. G. Martyn de Tour
Mr. G.G.G. van der Mieden
Mr. W.J. Kloek
Mr. Rutgerus Paladanus
Mr. Jacob Baart
Mr. Jacob Dyl
Mr. W.S. Donis
Mr. J.J. Schoemaker
Mr. P. de Carpentier
Mr. Adriaan Claver
Mr. L. Timon de Kempenaar
Mr. F.D. Constantyn Druyvensteyn
Mr. C. van Foreest, Heer van Schoorl en Kamp
Mr. Adriaan Daary
      Christiaan Stuurman Bacerus Jr.
      G.C. van Vladeracker
      Jan Nicolaas Pau
Mr. Cornelis Domis

 

 

NAAMLYST der Regerings-leden, die door Haar Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de Prinses van Oranje, gecondemneerd zyn om uit de Regeering te werden geremoveerd, en om nooit in eenige qualiteit dit Land weder te dienen, om het bekende Attentaat aan Haar Koninglyke Hoogheyd gedaan, zynde de volgende Heeren:

Mr. Daniel Jacobus Camerling, Vroedschap der Stad Haarlem
Mr. Franciscus Gualtherus Blok, Schepen der Stad Leyden
Mr. Jan de Wit, Schepen der Stad Amsterdam
Mr. Martinus van Toulon, Vroedschap der Stad Gouda
Mr. Cornelis van Foreest, Heer van Schoorl en Camp, Vroedschap der Stad Alkmaar
      Costerus, Secretaris te Woerden
Mr. Cornelis Johan de Lange, Vryheer van Wyngaarden en Ruigbroek, Vroedschap der Stad Gouda
Mr. Cornelis de Gyselaar, Pensionaris der Stad Dordrecht
Mr. Adriaan van Zeeberg, en 
Mr. Pieter Leonard van de Casteele, Pensionarissen der Stad Haarlem
Mr. Engelbert Francois van Berkel, en 
Mr. Carel Wouter Visscher, Pensionarissen der Stad Amsterdam
Mr. Ludovicus Timon de Kempenaar, Vroedschap der Stad Alkmaar
Benevens de Leeden van het Defensie Wezen der Stad Amsterdam.

      Adriaan Pompeus van Leyden, Heer van Harnasch[?]
Mr. Balthasar Elias Abbema
      Lodewyk Hovy
Mr. Jan Bernard Bicker

N.B. Van de overige Hoollandsche Steden, die hier niet in geplaatst zyn, hadden de Regerings-Leden, by de Verandering aldaar, hunne Posten reeds nedergeleegen, dus zyn dezelve in geen aanmerking gekomen.


Werd uitgegeven te Rotterdam by van Dyk, Hof-
hout, Kraefft
en Bal, te Dordrecht by Wanner,
in 's Hage by de Age, te Leyden by Perk,
te Amsterdam by Arends, Coertze, Peppelen-
bos
en Coster, te Gouda by van der Klos,
en verder alom, 4 Stuivers.


Afschrift: Herman de Wit, Maarssen, 2004
Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net