Roermond, schippers vermeld in de
Handelingen van de Magistraat 1596-1796

Bron: A.F. van Beurden, Limburg's jaarboek 1903, p. 11-238; 1904, p. 261-306;
1905, p. 231-268; 1906, p. 194-261; 1907, p. 3-55; 1908, p. 46-60
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


1601

15 feb. Negen schippersgezellen verzoeken betaling van het verdiende, toen de Admirant te Heel lag.

1604

3 juni De schippers ter raparatie van de beschadiging van hun Gaffel, door vreemde soldaten veroorzaakt, een dubbele ducaat gegeven. De Gaffel was het Gildehuis.

1605

2 maart Word besloten geene burgerbrieven meer aan schippers te geven, tenzij zij verklaren, dat zij op geen anderer steden vrijheden hun koopmanschap drijven of tollen passeeren.

1616

4 feb. Marktschipper Wilhelm Moetzen.

1618

19 juli Jan Visschers, Thomas Potdor en Bartholomeus Craen, die het burgerschap verkregen hebben, beklagen zich dat zij geen tolvrijheid genieten te Kessel, Batenborch enz. De Raad antwoordt, dat zij ook niet deden, wat voorgeschreven was, nl. een kamer huren om vuur en rook te laten opgaan. De magistraat kan hen niet helpen.

1622

7 sept. Marie, weduwe Sibert Schoncken, om haar schipbreuk, ontslagen van 't betalen van servies.

1639

23 feb. Het marktschip der stad zal weer verpacht worden.
17 maart Jan Claessen aanpachter van het Marktschip voor 4 jaren.

1644

11 feb. Lijste van alle schipperburgers der stadt Ruremonde, die servies zullen moeten betalen.

Peter Nolens, weduwe -18-
Jan den Moninck -30-
Melchior Dericx -29-
Piron Watle -18-
Jan Op de Hall -28-
Jan Clouns -40-
Lamb. Meuwis -36-
Peter Blancart -32-
Geurdt Faessen -40-
Hermen van Leuven -28-
Jan van Lith -28-
Jan Thijssen -20-
Mathijs Blanckart -24-
Servaes Geurdts -40-
Corst van Oist -28-
Jan Backus -28-
Hendr. Geurdts -40-
Michiel Gielse Coninx -40-
Henric Janssen Cnop -24-
Mich. Jansz Conincx, wed. -32-
Derick Melchior -28-
Jan Stas -28-
Jan Janssen Conincx -18-
Claes Francot -24-
Bartholomeus Craen -28-
Wed. Johan Lemmens -15-
Jan Visschers -28-
Claes Derix -24-
Martin Paradijs -40-
Peter Nollens -24-
Olivier Francot -24-
Peter Clouns -36-
Arend Blanckaert -24-
Gerardt Francot -28-


1647

28 maart Vaes op de Hall heeft het huijrverdersampt aangenomen, aleer hij burger geworden was. Daarom zal de Magistraat tot een exempel hem nu eens niet aannemen.

1649

8 jan. Sibert Loyen kan het marktschip nog 2 jaren varen voor 150 gl. en 1 ton haring. 

1652

29 aug. DeVenlosche karren zullen Zaturdags niet vr elf uren afvaren, ook de Marktschipper niet.

1660

16 sept. Arrestatie van het Marktschip.

1661

20 jan. Wijziging in den Amptsbrief der Creemers; voorschrift voor den verkoop van waren door schipperburgers, hebbende het Cremerambacht enz.
18 jun. Kwestie van het huurverdersambacht.
22 juli Het Maastrichter marktschip te visiteeren.
28 juli Ordonnantie van het Huyrvaardersambacht.

1662

12 mei Schipper Henrick Huijsmans heeft te Lin zonder voorgaande permissie gelost eenige kalk, condemneert hen tot 12 gulden boeten en de kosten.

1670

13 feb. Aan den Guardiaan der Minderbroeders een ton haring door den Marktschipper Gerardt Straffen te betalen.

1672

9 mei Ordonnantie op de kolenschippers en cremermeesters.

1675

31 okt. Gerardt Straffen marktschipper.

1677

7 sept. Meuwis en Joachim straffen, schippers.

1679

15 juni Gerard Straffen zal met zijn marktschip landen boven St. Jans Griendt bij het veer.

1686

30 mei De schipper Jan Romen heeft gelost aan 't Smaelbroeck zonder gerechtigheid.
9 aug. Proces over den vrijdom van tol der Roermondenaren te Bommel.

1690

7 sept. Houtvlotten te Beesel.

1692

26 feb. De pachter van het marktschip zal der Paters Minderbroeders een heele ton haring, aam de Clarissen een halve ton haring leveren.

1693

16 april De marktschipper Michel van Boven, krijgt het burgerrecht.

1695

17 maart De huurvaarders vragen eenige amptsboten en lederen emmers tot versiering van hun altaar en kapelle in de Parochiekerk. Wordt toegestaan.

1698

16 mei 1698 Andries Jacque ontvangt 25 pattacons om te Luyck te betalen aan Nicolaas Gamillon, steensnijder authoriseerende hem deze met zijn schip af te brengen, voor zoo verre ze klaar zijn.

1700

25 feb. Geene Rourschippers kolen te lossen zonder accyns.

1703

8 aug. Accoord met den marktschipper Michiel van Boven.

1706

6 mei Mathys Houbert gehuwd met de weduwe Michiel van Boven, marktschipper, wordt ontslagen als marktschipper op verzoek, terwijl Giel de Meuse bemoemd wordt.

1715

2 mei De marktschipperse weduwe Archiduc krijgt de plaats tot het bouwen van het huis buiten de Brugpoorte, mits zij de uitgespoelde steenen aan den toren naast den Drinck aan de Roer herstelde.

1716

10 feb. De Marktschippersche zal ton goeden haring leveren aan de Arme Clarissen en 1 ton goeden haring aan de Minderbroeders.
10 juni Bij het marktschip zullen geen craenkinderen gehouden worden zonder eed.

1718

28 nov. Suspensie van Gerardt van Hingen voor een maand als huurvaarder. Hij betuigt later leedwezen.

1719

23 feb. De marktschipper wed. Archiducq zal aan de Minderbroeders een ton haring levereren.

1720

10 april Verpachting van het marktschip aan Mathieu Houba(rt?). Hij zal Zaterdag 'smiddags wegvarem em Donderdags weer terugkomen. De pachtsom is vijftig pattacons en als de tol te Neer afgeschaft zal zijn, 100 pattacons.
5 sept. De weduwe L'Archiduc heeft twee lasten teer ingebracht en buiten den Marktschipper om naar Maastricht gebracht. Zij zal de vracht van Mook af aan de Marktschippers van Roermond en Maastricht betalen.
14 nov. Op den Asseltschen en den Grubbenvorster Maastol laat men Roermondsche burgers ten onrechte tol betalen.

1721

11 jan. Verpachting van het marktschip.
29 maart(?) Markschipper Houba wil van zijne verplichtingen ontslagen zijn.
24 mei De wed. l'Archeduc is niet verschenen met het groot merktschip volgens contract; zij kan wegens hare schulden niet herwaarts komen, nu wordt gecommitteerd de heer Schepen Kroonenbroeck, om naar Venlo te gaan, ten einde daar informatie te nemen. Hij zal arrest leggen op de schepen ter invordering der pretensies.

1721

10 juli Het arrest te Venlo op de schepen der wed. L'Archiduc wordt opgeheven.
Catharina Hacken, wed. Giel de Meuse krijgt het Merktschip voor 3 jaren; Johan Coolen medeschepen is borg. Lambert Carlier, schipper. 

1722

9 feb. Vonnis voor Dionis Vermaesen burger en koopman dezer stad, contra de gereformeerde gemeente. Gezien het rekwest der gereformeerden, onderteekent Peter Kerens en nu deze alle goederen van de gereformeerde kerke en den gereformeerden arme naar St. Stevensweert vervoerd heeft, wordt dezen gelast alsnog de vonnissen na te komen. 

1724

27 jan. Jacob Renard en Linnert Heijen, pachter van het marktschip.

1725

1 maart De Marktschippers Jacob Renard en Linnert Keyen krijgen pachtvermindering.
2 mei De marktschippers van Roermond Jacob Renard en Lennert Keyen contra Filip Caris marktschipper van Maastricht, wijl deze passagiers enz. leegher uit" had gevaren.

1726

31 jan. De pachters van het marktschip lever ton haring aan de arme Clarissen.

1727

3 april Jacob Renard en Linnert Keyen, pachters van het markttschip op Mook.

1728

15 juli Oneenigheid der Marktschippers Leonard Keijen en Jacob Renard.

1731

11 okt. Gerardt van Hingen en Gerrit Frencken, huurvaarders.
29 nov. Leonard Mannaij, schipper en borgher der stad. Opgave der Maastollen.

1732

7 feb. Over de tollen te Gennep, Cuijck, Ravesteijn, Batenburgh, Megen, Maesbommel, Herwaerden, Alem, Gorinchem, Bommel en Worcum.

1733

29 jan. De marktschippers Jacob Renard en Lenaerdt Keijen zullen de arme Clarissen een halve ton cruijsbrandtharing, aan de Minderbroeders een heele ton leveren.

1737

10 jan. Schippersordonnantie.
12 dec. De ontvanger van den stadstol zal de afgevaren schippers Mathias Schallet, Christiaan Bihet, Hubert Bihet, Guillaume Ansaij, Simon van Eijsden, Petrus Bultus, Jan Pennaij en Mathieu Houbart den verschuldigden tol doen betalen.

1739

29 jan. Het marktschip heeft ongeveer 11 maanden stilgelegen, daarom aan de Paters geen ton haring, ook niet aan de Arme Clarissen.

1742

18 juni Het huurvaardersampt tegen den schipper Lambert Painsmay, gearresteerd in persoon, in bonis.

1746

25 feb. De arme Clarissen en de Minderbroeders krijgen haring door Leonard Manneij, marktschipper te leveren.

1748

2 jan. De marktschipper Leonard Mannay zal aan de Ew. Paters minderboeders leveren eene goede ton kruijsband-haring, evenzoo een halve ton aan de Clarissen.

1749

16 jan. Leonard Mannaij, marktschipper, levert aan de Clarissen ton haring.
13 feb. Leonard Mannaij, marktschipper moet een ton goede cruijsbrandtharing aan den guardiaan der Minderbroeders leveren.

1750

3 juli wordt Peter Smits Maesschipper.
15 okt. De "Kraenkinderen" tegen den marktschipper.
26 dec. Verpachting van het marktschip.

1753

8 maart Aan den schipper Painsmay wordt toegelaten eenige balken aan de stad behoorend te gebruiken, om zijn gezonken schip te lichten. Sevryn Schoncken blijft borg voor hem.

1755

7 mei Stadsinwoners beleedigen den koolschipper Cevoz, die zijne kolen aan lager prijs verkoopt, dan de andere schippers. Dit wordt verboden.

1757

22 feb. Christiaan Simnable, pachter der visscherije, klaagt over den borger en schipper Painsmay, die schepen in het Rourgat heeft gelegd. 
4 juli Arnold Lambremont mag kalk te Horn lossen.

1758

20 jan. Vrachtlijst voor het Marktschip.

1759

19 feb. Lambert Painsmaij, schipper, krijgt verlof kolen te lossen te Ool en te Neer.

1763

3 mei Aan Lambert Painsmay wordt toegestaan te Asselt kalk te lossen voor den Erfmarschal.

1769

27 oct. Petrus Goossens, postmeester te Moock, marktschipper zonder eenige vergoeding.

1771

24 jan. De huurvaarders contra Pierre Paijnsmaij.
7 feb. Aan de Clarissen ton haring te leveren door de marktschipper der stad, Remij Painsmaij, tegen de huurvaarders.

1777

17 okt. Peter Mertens, schipper.

1778

1 oct. Petrus Goossens, marktschipper dezer stad van Mook naar hier, zonder vergoeding voor 3 jaren, vaart van 3 tot 3 weken Zaterdags; Instructie van 24 artikelen.

1780

30 sept. Balthasar de Laure, Maasschipper.

1781

28 sept. Peter Goossens te Mook blijft Marktschipper.

1787

8 jan. Het marktschip is verpacht aan Simon Lambert Stappers.
26 feb. Tarief van den marktschipper.

1788

12 sept. Joannes Goossens marktschipper op Mook.

1791

3 maart F. le Doux, maesschipper, mag te Neer 12 en te Beesel 24 voeder kolen lossen.
24 maart P.L. Painsmaij, maesschipper, mag 200 malders tarwe en boekweit inladen in het graafschap Horne; id. te Neer.

1792

16 juni Petrus Lambertus Painsmay, maasschipper, wordt aangesteld tot marktschipper op Mook.

1794

9 okt. De schippers moeten opgeven, welke schepen zij geleverd hebben.
12 nov. Hendrik Janssens wordt belast den aak, aan zijn schoonzoon N. Lambertmont toebehoorende, zonder tijd verlies omtrent het huis de Sterre te bezorgen, om daarin planken enz. onder het opzicht van den Citoyen, huurvaarder van Wijlick te bergen.
16 dec. De schipper Bomal zal een vierde zijner kolen aan het Hospitaal der militairen bezorgen. Hij krijgt een bon, geen geld. Zoo deden de Franschen!
18 dec. Stas la Vaux, koolschipper, zal 8 karren kolen naar het militaire magazijn brengen.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net