ASPEREN (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm.  tot 7.30 nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor

 

2    Heemskerk & Zonen, Wed. H., Stoombootonderneming

4    Jager, J. de, In granen

3    Kleppe, D., Café en hooihandel

1    Meerwaldt, J., Arts, Voorstr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ASSEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 7.-- vm. tot  10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm.  tot 2.-- nm., terwijl de mogelijkheid bestaat om gedurende den nacht tegen extra betaling te telefoneeren.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor --- 2. Perceel Stationsstraat No. 1

 

252    Ala-Cola-fabriek, Parallelstr. 1a
177    Alink, Fa. J.H., bloemmisterij, Beilerstr. 61
  14    Anema, H., Arts, Vaart N.Z. 26
  30    Asser Cementindustrie, N.V., Fabriek. Kanaal 103
173    [Idem], Directie, Groningerstraatweg 2a

    6    Baakman, J., Rijwielfabr. en Brandmeester-Generaal, Alteveerstr. 18
205    Baakman, J., Rund- en varkensslager, Oude Groningerstr. 3
  17    Bakker, bierbottelarij, Schoolstr. 21
  19    Banning, S.Th., Agent Drentsche Stoomboot Mij., Vaart N.Z. 8
159    Benes, J., Stoommeelfabr., Kruisstr. 34
147    Benes, Fa. E.J., Stoommeel-, lijnmeel- en mosterdfabr., Vaart N.Z. 110
  35    Bertram, N., Manufacturier, Marktstr. 14
  47    Beukema, K., Hotel-Rest., Stationskoffiehuis, Stationsplein 7
116    Blauw, J., Vleeschhouwer, Singelstr. 15
179    Boer Gzn., R., Holl.Varkensslagerij, Rolderstr. 19
101    Boerenleenbank, Kloosterveen, Kassier, J. Kalverkamp, Vaart Z.Z. 127
260    Bolken, W.A.F.G., Kapt. Infanterie, Brink 22
208    Boon, A. v.d., Kassier, huis, N. Huizen 10
  82    Boonstra, T., Dir. der Gemeentewerken, Beilerstr. 7
  23    Born, Fa. H., Stoom Boek- en Handelsdrukkerij, Houtstr. 10
  71    Botter, Café, T.C. Verdegen, Steendijk 2
218    Boverhuis, J., Klompenhandel, Groningerstr. 56
117    Boverhuis, R., Grooth. in brandstoffen, Ged. Singel 18
128    Boverhuis, R., Kant. en brandstoffenpakhuis, Alteveerstr. 27
163    Brants, Mr. A., Subst. Off. v. Justitie, villa "Jacoba", v.d Feltzpark 3
228    Brants, H.K.C., fa. E.A. Smidt, corr. Ned. Bank, Wilhelminastr. 5 
168    Brink, T. ten, Exportslachter en veehandel, Rolderstr. 122
  49    Bronwaterleiding, Bur, Asser-, Gymnasiumstr. 4
161    Buning Sr, J., Vaart N.Z. 94a
  79    Buning, R., Kleermaker, Kruisstr.9
160    Buning & Zn., J., Schilders en in glas- en verfwaren, Kruisstr. 29

145    Cantinemagazijn, Emmakazerne, Vaart Z.Z. 153
  72    Concerthuis. M. v.d. Berg, Vaart N.Z. 4
  37    Coöp. Asser Stoomzuivelfabr. en Melkinr., Parallelstr. 8
    9    Coöp. Landbouw en Handelsvereen. "Ons Belang", pakhuis, Loonerstr. 1
  46    Courant, Prov. Drentsche en Asser, Torenlaan 20

  22    Dallinga, I., Stalhouderij, Mulderstr. 1
  36    Dekker & Co. Ltd., H. & J., Meubelfabr., Groningerstr. 28
233    [Idem], Modelhuis, Brinkstr.1
123    Derksema, D.H., IJzerwaren, jachtart., Vaart Z.Z. 7
223    Diakonie Ned. Herv. Gem., Rolderstr. 105
  94    Dieters, Fa. G., Horloger, Marktstr. 8
107    Dijken. P. v., Koek- en banketbakker, Kruisstr. 2
193    Dijken. P. v., Eerste Drentsche Stoom koek-en banketfabr., N. Huizen 3a
192    Dilling, K., Hoofdopz. Ned. Heide Mij., Groningerstr. 13
  24    Doornbos, Mr. G.M., Rechter, Beilerstr. 9
257    Dorhout Mees, Mr. A.R., Emmstr. 20

    7    Ebbinge, L.B.Ph., voorh. Westerhuis & Sluis, Houthandel, Markt 7
  84    Ebbinge, L.B.Ph., voorh. Westerhuis & Sluis, Houtzagerij, N.W. kanaal 152
149    Ebbinge, L.B.P., Houthandelaar, Beilerstr. 57
154    Ebbink & Zn., Fa. F.H., Kleermakers, Oostersingel 11
  51    Ebels, J., Café Centraal, Brink 21
199    Ekkart, P.A., Sigarenmag., Marktstr. 2
  97    Elema, T.M., Banketbakker, Varkensmarkt 14
  78    Engelbart, J.B., Agentuur- en Comissiehandel, Stationsstr. 1
220    Engers Sr., M.A., Magazijn "de Zon", Ged. Singel 5
175    Enklaar, J., Accountant, Oranjestr. 15
  96    Enklaar, Dr. W.F., Wilhelminastr. 25
  85    Evelein, Mr. G.F., Gem. Secr., Wilhelminastr. 15
  10    Exportslachterij , Thompson & Co., Loonerstr. 31

  81    Flik, K., in Koloniale- en grutterswaren, Vaart Z.Z. 3
    5    Floralia, N.V. Stoomdrukkerij. Administratie, Nieuwe Huizen 13
135    [Idem], Directie, Nieuwe Huizen 13
235    Franken, E.J., In rijwielen en motoren, Markt 10
  75    Fremery, D.A.M. de, Notaris, Dr. Nassaulaan 3
130    Frijda, H., Procuratiehouder, J.A. Frijda, graanh., Groningerstr. 30
    2    Frijda, J.A., Wilhelminastr. 21
200    Frijda's  Handels Mij., J.A., Wilhelminastr. 21

  11    Gasfabriek, Gem, Witterstr. 31
  27    Gedeputeerde Staten, Gouvernementsgebouw, Brink 1
239    Geerts Gzn., J., Grossier, Kanaalstr. 26
  87    Gemeentehuis, Secretaris, Brink 2
  50    Gemeentehuis, Burgermeester, Brink 2
  28    Gemeentehuis, Secretarie 1e afd., Brink 2
217    [Idem], Secretarie 2e afd.,
133    Gemeentewerken, Bur. v., Groningerstr. 57
100    Gemeentewerken, Werkplaats, Groningerstr. 59
  68    Gend & Loos, v., Expeditieonderneming, Torenlaan 1
131    Gerechtsgebouw, Ambtenaar v. h. Openb. Ministerie
229    [Idem], Griffier Kantongerecht
230    [Idem], Officier v. Justitie
242    Gerlach, N.L., Oog-, oor-, neus- en keelarts, Vaart N.Z. 28
156    Gerritsen, E., Bakker, Rolderstr. 10
105    Godschalk & Zonen, Fa. J., Borstelfabr., Julianastr. 9
  29    Göbel, H.W., bierbottelarij en brandstoffenh., Rolderstr. 32
165    Gorcum Wzn., C. v., Vaart N.Z. 114
  57    Gorcum, H.P. v., Beilerstr. 19
  20    Gorcum & Co., v., Boek- en kunsth., drukkerij en binderij, Brink 10
124    Gratama, A., Secretaris N.V. "Het Cöncerthuis", Vaart Z.Z. 13
  65    Gratama, M.H., Dir. N.V. Prov. Drentsche- en Asser Courant, Hertenkamp 5
164    Gratama, T.H., Bewaarder v. Hypotheken en het Kadater, v.d. Feltzpark 5
178    Griever, W., voorh. Steenmeijer, Drogist, N. Huizen 8
141    Griffie, Provinciale, Bodenkamer, Brink 1
  43    Griffier der Staten, Gouvernementsgebouw, Brink 1
  18    Groenendaal, G., Hôtel "Somer", Marktstr. 3
238    Groenendaal, C., Arts, Stationstr. 2
  93    Groenewold, F., Hôtel-Café-Rest., Nieuwe Huizen 3

194    Hanning, A., Zadelm. en stoffeerder, Noordersingel 13
  16    Hansma, L., Boek- en kunsth., Markstr. 10
110    Hemmes, H., Juweelen, Goud- en Zilverwerken, Markt 15
122    Hiddingh, Mr. C., Adv. en Proc., Beilerstr. 33
232    Hiegentlich, J., fa. I. Hiegentlich & Zn., Vaaert Z.Z. 53
  74    Hiegentlich & Zonen, Israël, Vleeschhouwerij, Singelstr. 2
188    Hilbrandie, J.M., Banketbakker, Ged. Singel 40
  33    Hoefsloot, B.F., Stalhouder, Collardslaan 7
151    Holthe tot Echten, Jhr. Mr. A.W. v., Adv.-proc., Vaart N.Z. 64
  60    Holthe tot Echten, Jhr. Mr. H.G. v., Adc-proc., Stationstr. 11
226    Holthuis, J., Agenturen en assurantiën, Paul Krugerstr. 10
170    Hoogenberk, J., Caféhouder "Bellevue", Dr, Nassaulaan 18
171    Hooghoudt Tzn., H, voorh. fa E.A. Smidt, wijnhandel, Brink 25a
253    Hooghoudt Tzn., H, Wilheminastr. 23
120    Hoogstraal, S., mag. v. borstelwerk, houtwaren, enz., Nieuwe Huizen 7
169    Hopma, G.A., in Scheepsbenoodigdheden, kruideniers- en grutterswaren, Vaart N.Z. 82
111    Hospitaal, Militair, Witterweg 136
  36    Hôtel "de Jonge", A. Alma, Brinkstr. 17
  18    Hôtel Somer, G. Groenendaal
  88    Houten, J. v., Koperslager en gas- en waterleiding, Groningerstr. 7
237    Houten Jr., J. v., Architect, Stationsstr. 21
225    Huis van Bewaring, Brink 8
113    Hummelen, G.F., Boekhandel, uitgever, Kruisstr. 7
  33    Hunse, Fa. L., IJzerh., Marktstr. 1
  31    Hunse, R., Aannemer, Oranjestr. 1
254    Hunse Lzn., R., IJzelhandelaar, woonh., Emmastr. 7

244    Ingenieur Rijkswaterstaat, Vaart Z.Z. 45
241    Iwema, D., Boek- en Papierhandel, Leesbibliotheek, Ged. Singel 11

  40    Jolles, M.A.D., Burgemeester, (huis), Oostersingel 15

256    Kamerling Smedes, Mevr. Wed. A., Collectrice Staatsloterij, Vaart Z.Z. 79
172    Kammer, J., Winkelier in kolon. waren, Ged. Singel 25
  91    Kan, Gebr., Manufacturen en gros., Ged. Singel 32
180    Karsten, R., v/h fa. Gosselaar, Apotheker, Kerkstr. 14
182    Klip, Rzn., R. v.d., Apotheek, Ged. Singel 46
258    Koetsier, A., Graanhandel, Kruisstr. 5
  76    Koops, Fa. W., Graanhandel, Veenestr. 2
209    Kuipers, G.H., In agenturen, Vaart N.Z. 18

  70    Laan, A. v.d., Dames- en heerenmode-art., Ged. Singel 2
  38    Laan, M. v.d., Vleeschhouwerij, Kl. Markstr. 7
  26    Laboratorium Botercontrôlestation, Oranjestr. 6
183    Lambers, Fa. E., Apotheek, Kruisstr. 10
221    Lamberts & Roeterdink, Deurwaarders, Groningerstr. 34
  12    Landbouwhuis, Kloosterstr. 6
  61    Landmeter, H.G., Vleeschhouwerij, Vaart Z.Z. 23
108    Leer & Zn., L. v., Grossiers in kol. en bakkersw., Groningerstr. 2
215    Leezer & Zn., B., Veehandel, Nieuwe Huizen 16
164    Leis, Oostersingel 23
  63    Levie, D.G., In kruideniersw., Ged. Singel 1
  99    Levie, Dzn., I., Graanh., Gymnasiumstr. 21
191    Levie & Zn., M., Schoenenmag. en veehandel, Varkensmarkt 1
204    Lezer, C., Koopman, Brink 27
121    Lezer, M., Vleeschhouwer, Nieuwe Huizen 9
211    Lezer, M.C., Koopman, Stationsstr. 15
138    Lezer, Meijer, Veehandel, Brinkstr. 7
137    Lezer, Meijer Andries, Manufacturier, Vaart N.Z. 62
  54    Lezer & Zonen, M.C., Koopman in lompen, enz., Rolderstr. 76
  80    Lezer Azn., M., Veehandel, Torenlaan 8
203    Lezer, S., Koopman, Oranjestr. 2
  58    Lezer, Gebr., Manufacturen "de Gunst", Markstr. 4
    4    Lezer, Gez., Comestibles en vleeschw., Kerkstr. 15
114    Linthorst Homan, Mr. J.L., Commissaris der Koningin, Kloosterstr. 7
109    Linthorst Homan, Mr. J.T., Adv.-Proc., Beilerstr. 22
  59    Ludeling, J., drogist en in kruideniersw., enz., Ged. Singel 21
240    Lunshof, C.F., Koperslager en gasfitter, Brink 22
224    Lunshof, P.H., Schilder en Behanger, Vaart Z.Z. 51
153    Lunshof Lzn., T., Schilder, verfwaren en behangselpapier, Oude Groningerstr. 9
139    Lunsingh, Meijer C.C., fa. R.Vos, Wijnhandel, Zuidersingel 16
186    Lutgert, J.E., Schoenenmag., maat- en reparatieinr. Kerkstr. 19

  77    Maréchausséekazerne, Rolderstr. 43
    1    Meijer, W., Koperslager en gasfitter, Nieuwe Huizen 12
140    Meijer, Fa. W., Brood- en koekbakker, Molendwarsstr. 1
167    Meijer, Wed. W., Visch-, fruit-, aardappel- en mattenhandel, Kruisstr.23
  41    Menninga, Fa. A., Kassier, Nieuwe Huizen 10
  83    Menninga, H., Gem-Ontvanger, Stationstr. 9
155    Mesdag, E. v., Cand.-Notaris, Dr. Nassaulaan 12
150    Meulenberg, M., Hôtel Pension "De Moriaan", Torenlaan 24
236    Midden & Schuil, Fa., Koperslagers en gasfitters, Molesntr. 38
189    Mos, Jac., Banketbakker, Marktstr. 11

    8    Nanninga, J., Hôtel ""t Wapen v. Drenthe", Markt 8
166    Nathans, M., Huiden-, wol-, metalen-, zakken- en lompenhandel, Kanaalstr. 22
  89    Nathans, Mzn., N., in Wol, was en honing, Javastr. 2
265    Nijboer, W., In visch, fruit en aardappelen, Ged. Singel 24
266    Nijveen, D., In kunstmeststoffen, Rolderstr. 137

104    Oever, Mr. A.H. ten, Adv.-Proc., Boukengang 1
184    Oostergetel, G.R., Meubelmaker, verhuizingen en transporten, N. Huizen 1
251    Oosting, G.J., Expiditeur, Kloosterstr. 5
  42    Oosting, H.J., Oud-Oost-Ind. Ambt., Vaart N.Z. 34

127    Pluijter, Th., Magaz. v. manufacturen, damesstoffen, enz., Ged. Singel 3
  44    Politiebureau, Brink 30
  92    Postema, G.B., In Galantarieën, Groningerstr. 1
247    Pronk, J., Café "Centrum", Varkensmarkt 11
136    Provinciale Waterstaat, Bur. Gouvernementshuis, Brink 1
  39    Publieke spreekcel, Wed. J. Lamberts, Stationstr. 1
  41    Publieke spreekcel, F.G. Thürkow, Vaart Z.Z. 69
  48    Publieke spreekcel, B.J. Somer, Groningerstr. 4

  61    Rambonnet, K.L., Notaris, Noordersingel 41
216    Rhijn, A. v., Brood- en banketbakker, Brinkstr. 13
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
132    Roëll, Jhr. Mr. H.E.E., Vaart N.Z. 66
234    Roozenburg, Mr. J.C., Officier v. Justitie, Beilerstr. 5
212    Ruiter, J. de, Exporthandel, Parallelstr. 6.

125    Scheffer, H., Voorzitter Burgel. Armbestuur, Parallelstr. 5
143    Schierbeek. J., Banketb., Vaart Z.Z. 1
  32    Schrage, E., Vertegenw. v/h. centraal Bur. Ned. Landbouw Comité, Kerkstr. 24
196    Schreuder, L., Schoenhandel, maat- en reparatieinr. Varkensmarkt 6
181    Schuil, Fa. Gebr., Schoenhandel en Schoenmakerij, Singelstr. 18
201    Schuil, Fa. Gebr., Schoenhandel en schoenmakerij, Markt 1
231    Schuurman, H., Branstoffenh., Groningerstr. 34
129    Servatius, Mevr. Wed. Mr. B.W.N., Beilerstr. 85
  21    Siegers, T., Secr.-Boekh. Burgerl. Armenbestuur, Mulderstr. 4
140    Sijtsema, Fa. J.M., Meubelfabr., Markstr. 7
174    Smallenbroek, C.J., aannemer, Vaart N.Z. 30
119    Smallenbroek Jzn., J., behanger en stoffeerder, Groningerstr. 5
219    Smallenbroek & Zn., J., Architecten, Schoolstr. 9
  95    Smidt, Fa. E.A., Kassier en in eff., Corresp. Ned. Bank, Brink 26
185    Smit, Fa. H., in Galantarieën, luxe- en huish. art., Markt 15
  73    Sociëteit, Buiten, Hertekamp 8
  56    Sociëteit, Groote, J.L. Smit, Brink 33
210    Somer, G., Koperslager en gasfitter, Kerkstr. 8
227    Somer, H., Koperslager en gasfitter, N. Huizen 17
  45    Somer & Co., Kassier, Beilerstr. 16
144    Somer, W.H., Banketb., Kerkstr. 16
  90    Staatsspoor, Station, Stationsplein 1
  66    [Idem], Goederenbur., Stationsplein 2
214    Staveren, G. v., depôt der Hengelosche Bierbr., Schoolstr. 8
134    Steenhuis, J., stoomzuivelfabr. en melkinr. "de Nijverheid", Witterweg 13
187    Stel Jr., G., Schilder en behanger, Vaart Z.Z. 67
158    Stoker, Fa. F., Goud- en zilversmeden, Markstr. 5
259    Streumer, Dames, Vaartstr. N.Z. 44

  55    Telefoonbur., Centraal
    ..    Telegraafkantoor (°)
222    Thedinga, G.S., Automobielen, Beilerstr. 61b
118    Thedinga, G., Fil. der Fongersrijwielenfabr., Marktstr. 6
206    Tigelaar, H., Rijwiel- en ijzerhandel, Kruisstr. 19
    3    Tijs, J., Sigarenh., kant. van vaste goederen, assuradeur, Kerkstr. 4
213    Timmer, Gzn., J., Beschuitfabr. "Oranje", Vaart N.Z. 70

102    Upmeijer, J., Wijnh., Vaart N.Z. 2

142    Veendijk, B., Banketb., Ged. Singel 7
250    Veeniniga, A.T., Kassier-boekhouder der Boazbank, Torenlaan 18
198    Veeze, G.J.C., Heeren hoeden en modemag., Markstr. 19
  13    Veeze, J.C., fa. Wed. M.J. Veeze, In Voederart., en meststoffen, Markt 1b
243    V.P.N., Veilingslokaal, Alteveerstr. 3
245    Vermaak, Th.J., Grooth. in bouwmaterialen, Zuidersingel 4
  98    Visscher, D., voorh. fa. H. Westra Jr., Zeepfabr. "de Nijverheid", Vaart N.Z. 76
255    Visser, Wed. S., Handel in zeevisch, Kl. Markstr. 3   
115    Vlamingh Kiebêrt, Mr. F.J., Griffier b.h. Kantongerecht, Dr. Nassaulaan 10
  69    Vos, Fa. H.M.N., In kol. waren, Rolderstr. 9
  54    Vos, Fa. R., Wijnh., Kant., Gymnasiumstr. 17
106    Vos, Mevr. de Wed. R., Vaart N.Z. No. 6
176    Vries Hzn., A. de, Aannemer, Oranjestr. 9
246    Vries Azn., J. de, Timmerman en aannemer, Veenestr. 30
190    Vries Azn., M. de, Architect, Oranjestr. 19

  25    Waard, Fa. G.J. de, Fabr., Vaart Z.Z. 19
207    Walstra, P.H., In reclame-art. en papierwarenfabr., Groningerstr. 33
148    Weggemans, L., Groenten-, fruit- en aardappelenhandel, Kl. Markstr. 4  
112    Weijdom Claterbos, J.C., Dir. Lanbouwhuis Zuivelconsulent, Hertenkamp 4
126    Weijer Pzn., O., Likeurstokerij , mineraalwarenfabr. en bierhandel, Groningerstr. 80
  67    Werner, H.R.E.G.J., Disricts-Comdt. Maréchaussée, Zuidersingel 1
  52    Westra v., Holthe, Fa. A.W., Houth., Vaart N.Z. 128
103    Westra v., Holthe, C., Houth., Vaart Z.Z. 25
152    Westra v., Holthe, Mr. G.J., Adv. en Proc., Dr. Nassaulaan 6
197    Westrup, F., Café Veerhuis, Aanlegplaats, Vaart Zuidzijde 21
249    Wielinga, P., Voorzitter der Boazbank, Vaart Z.Z. 109
248    Wijk, R. v., Loodgieter, koperslager, gasfitter, Markt 9
202    Wilhelmina Ziekenhuis, Oosterhoutstr. 5
162    Wolthekker, A.C., Café Drenthina, aardappelh., Brinkstr. 5

195    Zijlstra Hzn., J., In kruideniers- en gruttersw., fil. Marktstr. 18   

top


ASSENDELFT (Hulptelefoonkantoor )

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm,  van 2.-- nm. tot 3.--nm., van 6.-- nm. tot 7.--nm. Zon-, en Feestdagen: (Ook op Nieuwjaarsdag): Geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelefoonkantoor

 

1    Boer Wzn., A. de, Slager en Grossier, Kerkbuurt

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder KROMMENIE

top


ASTEN (Rijkstelefoonkantoor)
(Someren)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij A. Lammers te Someren.

 

  4    Asten Creameries Limited

  7    Eijsbouts, B., Fabr. v. torenuurwerken

  3    Gemeentebestuur

  1    Lammers, A., Publiek Telefoonstation, Someren

  8    Mij. van de Griendt's Land Exploitatie, Opzichter

  9    Naaml. Venn. Astensche IJzer- en Metaalgieterij

10    Pakhuis

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

....    Telegraafkantoor (°)
  2    Tramweg Mij., "Eindhoven-Geldrop", Tramstation

  5    Verdijsseldonck, J., Hôtel "den Arend"
  6    Verhoeven, Dr. J.B., Geneesheer

top


Avereest zie onder Dedemsvaart

top


AXEL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  6    Bom, J.C., Arts, Nieuwstr.
  1    Boogaert, M., Veearts, Stationstr.
  2    Bruijne, M. de, Graanhandelaar en Molenaar, Molenstr.
  9    Buijze, P., Vlashandel, Stationsstr.

10    Dekker, Pz., F., In vlas, aardappelen en granen, Noordstr.
18    Dieleman, Adr., Koopman, Nieuwendijk
  3    Dixhoorn, Ph.J. v., Landbouwer, Hoeve Loose's Hof
  4    Dregmans, J.A., Notaris, Lange Noordstr.

13    Feiter, Pzn. Joz. de, Kleedingmag., Kerkdreef

14    Gemeentehuis, (9-12, 2-4)

11    Heel & Co., v., (P. Augusteijn). Kassiers en comm. in effecten, Nieuwstr.
17    Hollander, I.J. den, Burgemeester

  5    Jens, Dr. P.A., Genees-, heel- en verloskundige, Lange Noordstr.

12    Kruijsse, A.E.C., Secr. Eerste Ned. Coop. Beetw. suikerfabr.

16    Maréchaussée-kazerne

  7    Oggel, D.J., Grossiers, handel in kunstmeststoffen

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  8    Ruijter, A. de, Vlashandel, Nieuwstr.

15    Station, Chef

....    Telegraafkantoor (°)

top


BAAMBRUGGE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Martini Buijs, Jhr. P.H.A., Slot Loenersloot
1    Middelberg, G.A.A., Huize Donkervliet, Rijksstraatweg

2    Raadhuis

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


BAARDWIJK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10 vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 6.-- nm.tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Donkers, Fa. O.A., Schoenfabr., Kruisstraat

2    Gelder, C. v., in Huiden, Laageind 174

3    Klerx v. Herpt, J., Schoenfabrikant

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Waalwijk

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 165 - 167 / 168

Transcriptie door: Dick Warrink / Luuk Keunen


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net