TELEFOONGIDS BANDOENG (Preanger) - januari 1936


Inleiding | 1, A - J | K - Q | R - Z


"No. 101 - Uitgave januari 1936 - bijgewerkt tot 20 december 1935"


vergroting kaft

 

Deze telefoongids van het district Bandoeng op West-Java beslaat de volgende plaatsen: Bandjaran (Bdn), Goenoenghaloe (Gnh), Lembang (Lem), Nagrek (Ng), Oedjoengbroeng (Od), Padalarang (Pdl), Pengalengan (Pln), Rantjabali (Rtb), Soemedang (Smd), Tandjoengsari (Tri), Tjikalongwetan (Tkw), Tjimahi (Tmi), Tjiparaj (Trj), Tjitjalengka (Tjl) en Tjiwidej (Twd). De telefoongidsen werden destijds om de vier maanden geactualiseerd.
Het gebied rond Bandoeng werd aangeduid met de naam Preanger of Priangan. Zie voor deze regio kaart 1 (1882) of kaart 2 (Google Maps).

Abonnees betaalden een maandelijks abonnement en rekenden de gevoerde gesprekken in de daarop volgende maand af. Om een idee te krijgen van de kosten volgen hier enkele tarieven. De aansluitkosten van een telefoon waren ƒ 10,00. Voor gesprekken binnen het district en lokaal golden staffelabonnementen. Een abonnement tot 75 gespreksaanvragen per 14 dagen kwam de gebruiker in het district Bandoeng op
ƒ 10,00 te staan. Een abonnement waarmee goedkoper naar andere plaatsen in het district kon worden gebeld was ƒ 5,00 per maand. Bellen vanuit Bandoeng naar een ander district werd per gesprek betaald, waarbij de prijzen varieerden van ƒ  0,50 (bijv. naar Garoet) tot en met
ƒ 4,50 (bijv. naar Probolinggo) per 3 minuten. Voor intercontinentale gesprekken waren de tarieven veel hoger: Drie minuten bellen met Nederland leverde een kostenpost op van ƒ 33,00. Daarvoor werd wel "een geheiminstallatie ingeschakeld". Voor de zaterdagen gold voor gesprekken naar Nederland een verlaagd tarief van ƒ 21,00 per drie minuten. Alle telefoongesprekken vonden in 1936 uiteraard plaats via telefonistes. 
Ter vergelijking met de telefoon tot slot nog enkele andere kosten uit 1936. Er was op Java een postzegel van 12½ cent nodig om een PTT postblad tot 20 gram per boot naar Nederland te sturen. Per KLM-vliegtuig moest voor een brief tussen 10 en 20 gram 75 cent worden betaald. Dan was er nog de mogelijkheid om per telegraaf een bericht te versturen. Voor gewone telegramberichten naar Nederland gold een tarief van
ƒ 1,50 per woord, maar als de boodschap langer moest zijn, was het brieftelegram goedkoper, het tarief per woord was dan ƒ 0,47. Het brieftelegram moest minstens 25 woorden bevatten.

Terug naar de bewerking van deze telefoongids. Dubbelingen die in het origineel voorkomen zijn zoveel mogelijk vermeden door ze slechts één keer op te nemen. Een voorbeeld van zo'n dubbeling is bloemenmagazijn "de bloem", p. jansen, pagina's later gevolgd door p.jansen, bloemenmagazijn "de bloem". De spelling van de straatnamen is gestandaardiseerd, deze verschilt namelijk door het hele boek heen. Vaak laat men de benaming "weg" of "straat" weg, of gebruikt men een zelfbedachte spelling, wat de vindbaarheid niet ten goede zou zijn gekomen.
Via de drie links bovenaan de pagina's - aanklikbare links zijn in rood weergegeven - kan de index worden doorzocht. Een telefoonnummer wordt voorafgegaan door de hierboven aangegeven afkorting van de plaatsnaam. De rechterkolom verwijst naar paginanummers in de orignele gids. Door een paginanummer in de rechterkolom aan te klikken wordt een nieuw venster geopend waarin een afbeelding van deze pagina verschijnt. Hiervoor is het gratis programma Acrobat Reader noodzakelijk, eventueel via het logo hieronder gratis te downloaden.


Telefoongids Bandoeng (Preanger) 1936 - © 2010 Bewerking van Jan van Griethuysen (†), voor het internet bewerkt door Herman de Wit.