Hoofd- en hoorntelling Ravels 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Fonds Staten van Brabant, Cartons nr. 390/10

Transcriptie van Hugo Driesen.


De inventarissen van de gemeentearchieven van het ancien Regime vermelden soms de zetboeken of het belastingboeken. Al deze belastingen noemt men ook Kohieren hoofd en beestentelling, zij komen natuurlijk van de hogere overheid (Staten van Brabant). Zij werden aangekondigd door de plakkaten van 4 augustus 1694 en 2 juni 1702. De hoofd en hoorntelling van 1747 van Ravels is niet bewaard gebleven in de archieven.
In het Rijksarchief van Anderlecht word er een exemplaar van de hoofd en hoorntellingen van Ravels bewaard o.a. van 1694 (390/10) en 1702 (392/36).
U kunt deze terug vinden in de inventaris Staten van Brabant cartons, Beatrijs Augustijns, 1998, nr. T 25. 

 

Cohier ofte lijste der menschen, peerden, beesten, schaepen ende

verckens bevonden worden tot Ravels volgens ordonnantie

ende instructie daer van bij de heeren Staeten van Brabant 

uijtgesonden ende sijn als volght

1694

 

2 - 0 In de eerste heer Norbertus Hermans pastoir ende Maria Cornelis sijn meijssen ende Theresia …sijne nicht. 

Heer Francis … Schouteth woonachtig tot Turnhout.

12 - 0 Matteus Stalpairs weduwnaer pachter twee kinderen het een out 18 jaer en het ander out twelf jaer, twee knechten ende een meijssen.
- 3 koijen
- 2 veersen
- 1 calf
- 1 veulen
- 8 schaepen

7 - 11 Ampson Jacobs eijgenaer een meijssen ende een knecht
- 2 koijen 
- 1 os
- 1 vercken

12 - 10 Adriaen Verhulst huerlinck Maris sijn vrouw drije kinderen een van twelf jaer ende ander 2 jaer ende leeste 1 jaer twee knechten ende 1 meijssen.
- 3 koijen
- 1 os
- 1 calf
- 1 vercken
- 15 schaepen

9 - 19 Jan Janssen eijgenaer Maria sijn vrouw, een knecht ende een meijssen
- 2 koijen
- 14 schaepen
- 1 os

8 - 19 Jan van Stensel stadhouder Maria sijn vrouw, een knecht ende een meijssen drije kinderen een van ses jaer een van vier jaer een van onder halfjaer
- 1 os 
- 2 koijen
- 1 calf

4 - 8 Jan Noijens ende Jenneken Janssen sijn vrouw, Adriaen, Sijsken, Elisabeth Henneken, ende Adriaentien haere kinderen het eerste 16 jaer tweede 13 jaer derde 10 jaer vierde 8 jaer ende het vijfde 5 jaer.
- 1 os
- 1 koije
- 1 calf

8 - 7 ˝ Govaert Balemans Heltien sijn vrouw Bastiaen, Adriaen ende Maria haer kinderen.
- 1 peert 
- 1 koije
- 13 schaepen
- 1 vercken
- 1 veers

2 - 0 Jasper Schroveniers schoolmeester ende Coster.

21- 9 ˝ Peeter Balemans secretaris weduwnaer drij kinderen outste 11 jaer tapper ende brouwerij een knecht ende een meijssen.
- 2 koijen
- 1 vercken 
- 17 schaepen
- 2 veersen

6 - 3 Willem Bastiaen Maris sijn vrouw Bastiaen, Jan, Maria, Nicolas, Cornelis ende Henderik sijn kinderen het een 18 jaer het ander 16 jaer, 13 jaer, 12 jaer, 10 jaer, 6 jaer.
- 1 os
- 1 koije
- 1 calf

8 - 8 Adriaen Schuermans Hendrik ende Perijn sijn broeder ende sijn suster een meijssen.
- 1 os
- 1 koije
- 1 calf
- 1 peert

4 - 12 Lambrechts Surincx ende Maris Gorissen sijn vrouw Adriaen ende Diericx sijn kinderen
- 1 koije
- 1 calf

6 - 9 Engel Adriaenssen weduwnaer Matthys van Dijck haeren soon out dertig jaer, Janvier Govaert knecht ende een meijssen.
- 2 koijen
- 1 calf

5 - 12 Geertruij Guilliams weduwe Jenneken haer dochter out 30 jaer een knecht en meijssen.
1 koije
- 1 calf

1 - 10 Wouter Hendrik ende Elisabeth Janssen sijn vrouw twee kinderen
de een out acht jaer ende ander 5 jaer hantwercker.

3 - 16 Peerijns Nauwelaerts weduwe Jan, Adriaen, Cornelis haer kinderen een knecht hantwercker.
- 1 koije

1 - 10 Adriaen van Stensel ende Heijltien Sips sijn vrouw Jacob ende Maria sijn kinderen de een tien jaer out en de ander se jaer hantwercker .

2 - 6 Govaert Canters ende Margriet sijn vrouw Cornelis ende Adriaen haer kinderen out dertien jaer ende achtjaeren.

1 - 10 Hendrik Cornelis Elisabeth sijn vrouw Cornelis sijn soon out acht jaer hantwercker.

7 - 8 BastiaenVerhulst Jenneken sijn vrouw Guilliam, Jesper ende Peeternel sijn kinderen out seventien jaer ende elf jaer ende acht jaer.
- 2 koijen
- 1 calf

7 - 1 Elisabeth Luytens weduwe Antoni, Jenneken ende Jacomijn out 24 jaer, 18 jaer ende 2 jaer.
- 1 calf
- 14 schaepen

10 - 18 Hendrik Cornelis van Poppel weduwnaer twee meijssen ende twee knechten.
- 2 koijen
- 2 ossen
- 1 calf
- 15 schaepen

5 - 0 Willem Peeters Barbara sijn vrouw een soon een knecht ende een meijssen
1 veers
- 1 koije
- 1 calf

9 - 14 Adriaen Stadhouders huerlinck Maria sijn vrouw Catalijn, Anneken, Jenneken, Maria ende Jacob haer kinderen out twelf jaer, tien jaer, negen jaer ses jaer twee knechten ende een meijssen.
- 2 koijen
- 1 calf
- 1 os
- 18 schaepen
- 1 veers

15 - 0 ˝ Adriaen Stalpairs huerlinck Jan, Henrik ende Jenneken sijn kinderen drij knechten ende twee meijssen.
- 1 peert
- 2 veersen
- 3 koijen
- 25 schaepen

5 - 5 Jan Michielssen raijmaecker Pasijn sijn vrouw een dochter out acht jaer twee knechten ende een meijssen.

4 - 5 Peeter van Dijck smit Agnet sijn vrouw Jan Hendrik, Catalijn, Anneken, Helen ende Geertruij, Willems ende Adriaen haere kinderen waer van de twee jongste boven de veertien jaer ende andere daer onder.

3 - 3 Willem Willems weduwnaer twee kinderen een van twee ende ander van drij jaeren.
- 1 koije
- 1 calf
- 14 schaepen

Jan Adriaenssen … sijn vrouw twee kinderen een van elf jaer ende een van negen jaeren.
- 2 koijen
- 16 schaepen
- 1 calf

Cornelis Gijs Snijers Peerijn sijn vrouw, Marie, Jan, Anneken, Henneken ende Dingen haere kinderen hantwerckers het jongste sestien jaeren ende andere allemael onder de dertien jaer hantwerckers.

3 - 10 Cornelis Mercelis Catahalijn sijn vrouw, Marcelis, Jan, Peeter, Anneken ende Jenneken haere kinderen hantwercker.

2 - 6 Nicolaes van Ockelen Maria Coijmans sijn vrouw Maria sijn dochter out acht jaer.
- 1 koije

7 - 12 Maijken Cornelis weduwe Maria, Adriaen, Gijsbrecht ende Cornelis haere kinderen allemael boven de vijftien jaer.
- 1 vercken
- 2 koijen
- 1 calf

9 - 7 Michiel Schroevens Maeijken sijn vrouw Corneel ende Adriaentien sijn kinderen Geert sijn knecht.


Deze opgeschreven ende gemaeckt vervolgens de ordonnantie vande heeren Staten van Brabant ons toe gesonden door den officier Ampsten Jacobs ende Geeraert Balemans Schepenen ende Peeter Balemans secretaris ende heer Norbertus Hermans pastoir der heerlijckheijt van Ravels desen twelfste october 1694.

(speciale vermelding)
Mits mijne sieckte die twee maenden gedeurt heeft ende noch duert ende hebbe mij met dese boven staende affairen niet konnen gemoijen Norbertus Hermans Pastoir in Ravels.

--------

Verwijzing: huerlinck = huurder.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net