Hoofd- en veetelling Stabroek 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant Cartons nr. 390 1/8

Transcriptie van Hugo Driesen.


 

Liste ofte cohier der menschen, peerden, veulens ende ander vee, bevonden binnen den dorpe van Stabroeck, bij declaratie van de ingesetenen, geformeirt bij de heeren Pastoir, Schoutech ende Schepenen der voorseijde plaetse in conformiteijt van de instructie ende ordonnantie van mijne Heeren de gedeputeerde van de Staten van Brabant, vuijt gesonden op meijeryen van Loven ende Brussel in den jaeren 1692, ende alsnu aen de quaertieren van Antwerpen gelijck volcht:

 

Jacobus Kempts pastoir en sijn meijssen out 40 jaer, 1 G.

David Verheyen Cappelaen sijn suster geestelijcke dochter out 26 jaer, 4G. - 6St.

Lambertus Loos Schoutech, 4 kinderen out 14, 12,10,1/2 jaer, 4G. - 18St.
1 meijssen out 20 jaer

Johan Baptist Nouwens secretaris sijn vrouw, 6 kinderen 14, 12, 10, 8, 6 ende 4 jaer, 6G.
1 meijssen out 28 jaer

Johan Verheyen subtituet secretaris sijn vrouw, 10G. - 5St.
1 meijssen out 20 jaer
4 koeijen,
2 runderen
1 kalf
2 verckens

Johan Croonenborgh schepenen, chirurgijn en herbergier en sijn vrouw, 3 kinderen out 13, 17 ende 14 jaer14,
1 meijssen out 20 jaer
1 koewachter out 10 jaer
1 kalf
2 runderen,
2 verckens

Alexander Heym schepenen , chirurgijn, brouwer ende herbergier sijn vrouw, 6 kinderen out
18, 14, 12, 8, 6 ende 5 jaer 25G. - 9St.
4 koeijen
1 kalf
2 peerden
1 vercken

Cornelis Peelemans schepenen lakenverkooper sijn vrouw een kint out 9 jaer, 2G.- 5St.

Judocus Cremers schepenen ende herbergier, 2 kinderen out 8 ende1 jaer, 24G.
1 knecht out 60 jaer,
Jacqeline Francken aldaer tuijsgaende
2 meijssen out 30 ende 15 jaer
1 peert,
3 koeijen
1 runt
1 vercken

Thomas Merten schepenen sijn vrouw, 6 kinderen out 20,18, 10, 17, 5 ende 2 jaer, 17G. - 16St.
1 meijssen out 14 jaer
1 koewachter out 14 jaer
7 koeijen
2 kalveren
3 peerden
1 veulen

Jacob van Eeckelen schepenen sijn vrouw, 5 kinderen out 26, 24, 20, 17 ende 14 jaer, 22G. - 5St.
1 meijssen out 20 jaer
6 koeijen,
1 kalf
6 runderen
5 peerden

Pauwels Adriaenssen schepen sijn vrouw, haere soon out 12 jaer, 17G. - 11St.
2 knechten over de 20 jaer
7 koeijen
2 kalveren
3 runderen
3 peerden

Cornelis Jacobs gesworenen, 2 kinderen out 18 ende 15 jaer, 10G. - 2ST.
1 meijssen out 14 jaer
4 koeijen
2 runderen
1 peert

Maeijken Jans weduwe met haer dochter out over de 20 jaer, 2G.

Cornelis de Lathouwer gesworenen, sijn vrouw 6 kinderen, out 18, 16, 14, 10, 6 ende 3 jaer, 15G. - 12St.
5 koeijen
2 kalveren
1 rundert
6 peerden
1 veulen

Adriaen Woumans sijn vrouw, 2 kinderen out 2 jaer en acht maenden, 9G. - 15ST.
3 koeijen
2 kalveren
1 rundert
6 peerden
1 veulen
2 verckens

Lucia de Wolff weduwe 1 kint out 16 jaer, 2G.

Jan van de Piterij aldaer tuijsgaende, 1G.

Jacobus Pint schoenmaker, 4G.
1 knecht out 20 jaer
1 leerknecht out 12 jaer

Willem Hertssen smit sijn vrouw, 3 kinderen out 6, 4 ende jaer, 3G. - 5St.
1 knecht out 20 jaer

Peeter Wildiers sijn vrouw, 5 kinderen out 21, 20, 18, 16 ende 13 jaer,
3 koeijen
1 runt
1 peert
Dingna Thuijnders weduwe, 2 dochters over de 20 jaer kantwerksters, 3G.

Peeter de Lathouwer sijn vrouw, 5 kinderen out 17, 14, 11, 6 ende 3 jaer , 10G. - 1St.
3 koeijen
3 runderen
1 peert
2 verckens

Cornelis Joossens sijn vrouw een kint out 5 jaer, 1G. 10St.

Jan Domus seeldraaier sijn vrouw, 4 kinderen 9, 7, 5 ende jaer, 2G. - 5St.

Cathalijn van de looy weduwe arm kreupel ende lamme, 2 kinderen 13 ende 8 jaer, 10St.

Maria Gijsbrecht weduwe met haer dochter oock weduwe, 2G. - 3St.
1 vercken

Adriaen Topst wever sijn vrouw, 5 kinderen, 13, 11, 7, 4 ende 2 jaer, 3G. - 13St.
2 knechten out 12 ende 14 jaer
1 vercken

Bastiaen Janssen sijn vrouw Jan Coppens aldaer tuijsgaende out 20 jaer, 5G.
1 meijssen out 20 jaer

Cornelis Rommens schoenmaecker sijn vrouw, 4G. - 10 St.

Adriaen Wilms jongman over de 30 jaer, 2G.

Adam Tilborchs sijn vrouw ende soons out 7 jaer, 9G. - 1St.
1 knecht out 18 jaer
1 meijssen out 18 jaer
3 koeijen
1 kalf
2 runderen
1 peert

Peeter Mateeussen sijn vrouw, 5 kinderen out 13, 9, 7, 4 ende 2 jaer, 12G. - 10St.
1 knecht out 20 jaer
1 meijssen out 18 jaer
4 koeijen
1 kalf
3 runderen
2 verckens

Adriaen Moos lackenvercooper sijn vrouw een kint out 5 maenden, 2G. - 5St.

Anthony Draymans sijn vrouw, 3 kinderen out 13, 11 ende 7 jaer, 2G. - 5St.
1 knecht out 20 jaer
1 meijssen out 20 jaer
5 koeijen
1 kalf
2 peerden
2 verckens

Joos Govaerts sijn vrouw, 4 kinderen out 17, 12, 9 ende 6 jaer, 11G.- 5st.
3 koeijen
2 runderen
2 peerden
2 verckens

Merten Smits sijn vrouw haer dochter out 9 1/2 jaer, 5G. - 5St.
1 kint van de armen alhier out 14 jaer
2 koeijen
1 vercken

Cornelis Kuijpers sijn vrouw, 2 kinderen out 2 ende 1 jaer, 7G. - 12St.
4 koeijen
1 kalf
1 runt
1 vercken

Joos Jacob arbeider sijn vrouw een kint 4 maenden, 1G. - 10St.

Cornelis Adams Tilborgh sijn vrouw, 3 kinderen out 9, 7 ende 2 jaer, 8G. - 20St.
1 meijssen out 16 jaer
3 koeijen
2 kalveren
2 runderen
1 peert

Jan Koeck herbergier ende winckelier sijn vrouw, 13G. - 10St.

Jan Guns arbeider sijn vrouw, 3 kinderen out 9, 6 ende 2 jaer, 1G. - 10St.

Jenneken Peeters aldaer tuijsgaende een kint, 1G.

Lenaert Janssens sijn vrouw, 5 kinderen out 20, 15, 12, 10 ende 8 jaer, 12G. - 11St.
5 koeijen
2 kalveren
2 verckens

Jacobus Philippus Verbraeken notaris ende procureur 10G. - 8St.

Anthony Neelooms sijn vrouw, 2 aengenomen kinderen out 15 ende oock 15 jaer
5 koeijen
1 kalf
4 runderen
2 verckens

Dingna Permans weduwe een kint out 11 jaer arme weduwe 10St.

Elisabeth van Mierle weduwe, 2 kinderen out 21 ende 15 jaer 1G. - 2St.
1 koebeest
1 kalf

Peeter van Sittaert arbeider, 2G.

Jan Lenaerts schoenlapper, 2 kinderen out 18 ende 13 jaer, 2G.
Ende Wout gealimenteert van den armen

Jacob Woumans sijn vrouw, 3 kinderen out 15, 6 ende 2 jaer ende nog een kint van den armen out 11 jaer, 10G. - 16St.
1 knecht out 12 jaer
4 koeijen
2 kalveren
1 vercken

Jacob Neelooms sijn vrouw ende haer 2 susters, 2 kinderen out 9 ende 8 jaer, 19G.
2 knechten out over de 20 jaer
2 meijssen out in de 20 jaer
5 koeijen
4 runderen
3 peerden
1 stier
1 veulen
2 verckens

Elisabeth Guns weduwe met haer dochter out 24 jaer 2G.

Cornelis Hofkens arbeider sijn vrouw 3 kinderen out 7, 15 ende 1 jaer, 3G. - 11St.
2 koeijen
1 kalf
1 vercken

Hendrik Bertels van den armen sijn vrouw 1 kint out 12 jaer, 1G. - 10St.

Maijken Mol weduwe met haer dochter out 16 jaer, 2G. - 6St.
1 koebeest

Maijken Michielssen weduwe met haer moeder, Jan Hofmans weduwnaer aldaer tuijsgaende met een kint van 12 jaer, 3G. -

Jacobus Marijnissen weduwnaer met sijn dochter out 15 jaer, 2G.

Cornelis Franssen sijn vrouw, 2 kinderen out 15 ende 7 jaer
4 koeijen
1 peert
1 kalf
1 vercken

Adriaen Kuijpers wever sijn vrouw, 3 kinderen out 9, 4 ende 1 jaer, 2G. - 9St.
1 koebeest 1 vercken

Adriaen Everaerts weduwnaer met sijn dochter out over de 20 jaer ende sijn soon over de 20 jaer met sijn dochters kint out 8 jaer ende alnoch sijns dochter out in de 20 jaer,
1 knecht out 20 jaer
4 koeijen
1 kalf
4 runderen
3 peerden
1 veulen

Jan van den Eijnden timmerman sijn vrouw, 3 kinderen 20, 16 ende 14 jaer, 8G. - 16St.
1 knecht out 20 jaer
3 koeijen
1 vercken

Hendrik Lathouwer sijn vrouw, 4 kinderen out 23, 15, 17 ende 10 jaer, 1G.- 1St.
1 koebeest
1 runt

De weduwe Jan met haer soon out over de 20 jaer, 9G. - 14St.
1 knecht out 20 jaer
1 meijssen out 20 jaer
4 koeijen
1 kalf
1 peert
1 runt

Jan Taymans sijn vrouw, 3 kinderen out 6, 4 ende 2 jaer, 3G.
2 koeijen
1 veulen

Hendrik van Aerdenborch arbeider sijn vrouw, 3 kinderen out 8, 5 ende 3 maenden, 1G. - 10St.

Adriaen Gijsbrechs sijn vrouw, 3 kinderen out 10, 3 ende 1 jaer, 3G. - 6St.
1 meijssen out 20 jaer
1 koebeest

Cornelis de Beuckeleer sijn vrouw, 3 kinderen out 10, 3 ende 1 jaer, 9G.- 9St.
1 meijssen out 15 jaer
4 koeijen
2 runt
2 kalveren
2 vercken
2 veulens

Joos Bierens sijn vrouw, 3 kinderen out 20, 12 ende 9 jaer, 7G. - 16St.
1 houkint out 6 jaer
4 koeijen
1 runt
2 verckens

De weduwe Peeter Janssen domus, bij put, herbergier ende brouwer, 2 kinderen out 34 ende 24 jaer, 27G. - 2St.
1 knecht out 20 jaer
1 meijssen out 24 jaer
6 koeijen
2 kalveren
1 runt
4 peerden
2 veulens

Anthony Peeter Engelen sijn vrouw, 4 kinderen out 21, 17, 14 ende 3 jaer, 10G. - 15St.
1 houkint out 3 jaer
3 koeijen
1 kalf
3 runders
1 peert
2 verckens

Cornelis Janssen sijn vrouw, een kint out 8 jaer ende Geert Cornelissen weduwnaer tuijsligger, 3G. - 5St.

Cornelis Adriaenssen weduwnaer, 16G. - 15St.
2 knechten out over de 20 jaer
1 koewachter out15 jaer
6 koeijen
2 kalveren
3 peerden
1 vercken

De weduwe Peeter Adriaenssen aldaer tuijsgaende, 1G.

Cornelis de Boy sijn vrouw, 3 kinderen out 14, 12 ende 7 jaer, 6G. - 3St.
1 peert
2 koeijen

Jan de Bommel arbeider sijn vrouw, 4 kinderen out 6, 5, 3 ende 4 maenden, 3G. - 9St.
2 koeijen
2 kalveren

Peeter Dennis sijn vrouw, 3 kinderen out 16, 11 ende 5 jaer, 9G.
4 koeijen
1 kalf
2 runders
1 peert
1 vercken

Adriaen Wijns sijn vrouw, 2 kinderen out 14 ende 7 jaer, 9G. - 5st.
1 knecht out over de 20 jaer
1 koewachter out 17 jaer
1 scheper out 14 jaer
3 koeijen
1 kalf
1 peert

Wouter van Alsnoy sijn vrouw een kint out 1 jaer, 17G. - 1St.
1 meijssen out 20 jaer
1 koewachter out 13 jaer
1 scheper out 14 jaer
4 koeijen
1 kalf
2 peerden
32 schaepen
20 lammeren
6 runders

Jacob van Loos sijn vrouw, 2 kinderen out 18 ende 15 jaer, 9G. - 6St.
1 houkint out 13 jaer
3 koeijen
1 kalf
1 runt
1 peert
1 veulen

Alexander Peries sijn vrouw, 5 kinderen out 18, 15, 13, 11 ende 7 jaer, 16G. - 4 3/4St.
5 koeijen
1 kalf
2 runders
1 vercken
1 peert
1 veulen
41 schaepen
19 lammeren

Cornelis Stouters sijn vrouw, 2 kinderen out 8 ende 3 jaer, 4G. - 1St.
De weduwe wijlen Cornelis de Winter tuijsgaende
2 koeijen
1 kalf
1 vercken

Cornelis Joosen sijn vrouw, 3 kinderen out 5, 3 ende 5 maenden, 10G. - 16St.
1 knecht out 20 jaer
1 meijssen out 15 jaer
1 koewachter out 9 jaer
5 koeijen
1 kalf
1 peert
1 veulen
2 runderen

Lucas van Camp sijn vrouw, een houkint out 1 jaer, 2G. - 6St.
1 koebeest
1 kalf

Adriaen Anthonissen sijn vrouw, 5 kinderen out 12, 9, 5, 3 ende jaer, 12G. - 17 1/2St.
1 knecht out 20 jaer
1 schaepwachter out 13 jaer
1 meijssen simpel out 16 jaer
3 koeijen
2 kalveren
1 runt
30 schaepen
10 lammeren

Peeter Sierendonk sijn vrouw, 3 kinderen out 20, 14 ende 12 jaer, 9G. - 17St.
4 koeijen
1 kalf
2 runderen
1 peert

Willem Joris arbeider sijn vrouw, 3 kinderen out 6, 3 ende 1 jaer, 9G. - 17St.
2 koeijen
1 runt
1 kalf

Peeter Kuijpers sijn vrouw een kint out 5 jaer, 7G. - 2St.
3 koeijen
2 ossen
1 kalf
1 vercken

Jan Jacob Claessen weduwnaer, 4 kinderen out 13, 10, 8 jaer ende 4 jaer, 6G. - 13St.
1 meijssen out 20 jaer
2 koeijen
1 kalf
1 peert
2 runders
1 vercken

Adriaen Marijnissen sijn vrouw, 2 kinderen out 3 ende 2 jaer, 9G. - 12St.
1 knecht out 17 jaer
1 meijssen out 15 jaer
4 koeijen
1 kalf
1 peert
1 vercken

Symon Tilborg met sijn vrouw, 3 kinderen out 8, 5 ende 2 jaer, 3G. - 8St.
2 koeijen
1 kalf

Jan Peeter Claessen sijn vrouw een kint out 3 jaer, 12G. - 1St.
1 meijssen out 14 jaer
1 knecht out 18 jaer
1 koewachter out 12 jaer
4 koeijen
1 kalf
3 runders
2 peerden
3 verckens

Adriaen Trets sijn vrouw, 4 kinderen out 20, 16, 13 ende 9 jaer, 7G. 14St.
2 koeijen
3 kalveren
1 os
1 vercken

Jan Kennis sijn vrouw een kint out 9 maenden, 1G. - 10St.

Merten Mercelissen sijn vrouw, 3 kinderen out 15, 13 ende 11 jaer, 7G. - 7St.
1 houkint out 18 jaer
3 koeijen
1 kalf
1 runt

Jenneken Roest winckelier met haer dochter out 16 jaer, 2G. - 10St.

De weduwe Peeter Janssen domus int dorp van Stabroeck herbergier, 3 kinderen out 20, 17 ende 15 jaer, 13G. - 2St.
6 koeijen
1 kalf
2 verckens

Jan Laets bakker sijn vrouw, 4G. - 1oSt.

Michiel de Roos kleermaecker ende winckelier sijn vrouw een kint out 1 jaer, 5G. - 10St.
1 knecht out 16 jaer

Christian Wouters smit sijn vrouw, 7 kinderen 22, 18, 16, 13, 10, 7 ende 4 jaer, 12G. - 4St.
2 koeijen
1 runt
1 kalf
1 vercken

Mattijs Visedeer glasenmaecker ende toeback vercooper sijn vrouw een kint out 1 jaer, 4G. - 10St.

Anna Backx geestelijkcke dochter, 1 houwkint out 2 jaer, 1G. - 6St.

Francois de Roos cleermaecker sijn vrouw sijnen soon out 21 jaer, 3G. - 8St.
1 vercken

Wouter Buijs schoenmaecker sijn vrouw, een houkint out 5 jaer, 6G. - 10St.
2 knechten out 23 ende 6 jaer

De weduwe Jan Symon, 3 kinderen out 35, 27 ende 26 jaer, 15G. - 10St.
1 koewachter van den aermen out 14 jaer
1 knecht out 15 jaer
6 koeijen
3 runders
3 kalveren

Jan Rommens arbeider sijn vrouw, 3 kinderen out 20, 16 ende 12 jaer, 4G. - 18St.
1 koebeest
1 kalf
2 verckens

Hendrik Janssen sijn vrouw, 4 kinderen out 23, 19, 6 ende 3 maenden, 10G. - 4St.
1 knecht simpel out 23 jaer
3 koeijen
1 kalf
1 peert
1 runt
2 verckens

Cornelis Cremers arbeider sijn vrouw, de weduwe Anthony Cremers, 4G. - 11St.
2 koeijen
1 kalf
1 vercken

Peeter Huijbrechts arbeider sijn vrouw, 3G.

Pauwels van Goossen arbeider sijn vrouw, een soon out 30 jaer, 8G. - 9St
1 meijssen out 15 jaer
2 koeijen
1 runt
1 kalf
1 vercken

Jan Dielen weduwnaer een soon out 18 jaer, 7G. - 18St.
1 meijssen out 18 jaer
1 peert
2 koeijen
1 runt

Cornelis Adanis weduwnaer, 2 kinderen out 40 ende 15 jaer een dochter out 5 jaer, 15G. - 6St.
2 meijssen out 22 ende 18 jaer van en aermen
1 knecht out 22 jaer
4 koeijen
2 kalveren
3 runders
2 verckens

Peeter Verheijen sijn vrouw, 3 kinderen out 17, 15 ende 11 jaer, 21G. - 6St.
1 meijssen out 19 jaer
1 koewachter out 15 jaer
2 knechten out 23 ende 17 jaer
6 koeijen
3 kalveren
3 peerden
1 veulen
3 runders
2 verckens

Jacob Janssen sijn vrouw, 4 kinderen out 15, 13, 19 ende 2 jaer, 16G. - 7 St.
2 meijssen out 20 ende 18 jaer
1 knecht out 25 jaer
4 koeijen
2 kalveren
2 runders
3 peerden
2 veulens
2 verckens


ZUIJDSIJDE

Geeraert Adams sijn vrouw, 4 kinderen 5, 4, 2 ende 3 maenden, 8G. - 13St.
1 meijssen out 17 jaer
4 koeijen
1 kalf
1 peert
1 runt
2 verckens

Adriaen Somers decker sijn vrouw een kint out 17 jaer, 3G. - 15St.
1 houwkint out 10 jaer
Tuijsliste out 25 jaer
1 koebeest
1 kalf
2 verckens

Gilliam Vertholen arbeider sijn vrouw, 3G. - 17St
1 thuijslist weduwe out 40 jaer
1 koebeest
1 runt
1 vercken

Cornelis Aerts sijn vrouw, 2 kinderen out 13 ende 11 jaer, 13G. - 6St.
5 koeijen
1 kalf
3 peerden
1 runt
3 verckens

Joris van Russen waegemaeker sijn vrouw, 4 kinderen out 19, 18, 5G. - 6St.
2 koeijen
1 kalf
1 vercken

Balhazar van Ramsdonck herbergier sijn vrouw, 5 kinderen out 21, 19, 15, 9 ende 7 jaer, 22G. - 5St.
2 knechten out 25 ende 20 jaer
1 koewachter out 11 jaer
4 peerden
1 runt
2 kalveren
2 verckens

Dielis van Apsiel sijn herbergier vrouw, 4 kinderen out 16, 13, 11 ende 4 jaer, 20G. - 16St.
1 koewachter out 12 jaer
6 koeijen
2 kalveren
3 peerden
4 runderen
1 vercken

Sara Mans weduwe winckelier , 2G. - 10St.
1 houwkint out 10 jaer naeken van Eeckelen, weduwe

Joannes Gijsbrecht coster ende schoolmeester, 3G. - 12St.
1 meijssen Jenneken Gijsbrecht out 30 jaer

Jacob Jacobs arbeider sijn vrouw een kint out 11 jaer, 2G. - 10St.
Cornelis Aerts arbeider

Jan Aerts Boons schoenmaeker ende tabackmaeker vercooper ende vaerscheerder sijn vrouw, 2 kinderen out 20 ende 14 jaer, 6G. 13St.
1 houkint Adriaen de Vos out 6 jaer
Noch een houkint out 11 jaer
1 vercken

Jacob van Bauwel gareelmaeker sijn vrouw een kint 3 jaer, 3G. - 5St.
1 knecht out 20 jaer

Anthony Carpon metser sijn vrouw een kint, 2G. - 5St.

Joos van der Straeten waegenmaeker sijn vrouw, 2 kinderen out 2 jaer ende 6 weken, 8G. - 19St.
1 knecht out 36 jaer
1 meijssen out 17 jaer
2 koeijen
1 runt
1 kalf
2 verckens

Elisabeth Block weduwe, 2G.

Dierick Janssen keteleer, 3G.

Peeter Roelans arbeider aldaer , 2G.

Willem Verbist kuijper, brandewijn stoocker ende winckelier sijn vrouw, 3 kinderen out 13, 10 ende 7 jaer, 7G.
2 verckens

Mattheus Moors lackenvercooper sijn vrouw, 2 kinderen 5 ende 1 jaer, 3G. - 5St.
1 meijssen out 16 jaer

Bartholomeus Mens weduwnaer kuijper, brandewijnstoocker ende schencker, 9G. - 10St.

Hendrik Bierstekers gareelmaeker sijn vrouw een kint van 8 maenden, 2G. - 5ST.

Peeter van Hertssen winckelier sijn vrouw een kint out 2 jaer, 2G. - 5

Arnout Janssen panis bakker, keersmaecker ende winckelier sijn vrouw, een kint out 13 jaer, 9G. - 12St.
3 koeijen
1 kalf
1 vercken

Marie Rubbens weduwe een dochter out naaijster out 20 jaer, 2G.

Maijken Goossen out 36 jaer, 2G.

Hendrik Janssen aerden arbeider out 22 jaer, 1G.

Maria Janssen Aerden weduwe naaijster out 26 jaer, 1G.

Joufrouw Catharina Retaen weduwe met haer soon out 27 jaer, 14G. - 8St.
Haer dochters kint out 12 jaer
1 knecht out 20 jaer
2 meijssen out 20 ende 14 jaer
6 koeijen
1 kalf 1 runt
2 peerden
1 vuelen
1 vercken

Peeter Aerts Symons weduwnaer een kint out 9 jaer, 3G. - 18St.
1 meijssen out 22 jaer
1 koebeest
2 kalveren

Jacob de Cnodder, 3G. - 18St.
1 knecht out 20 jaer
1 koewachter van de aerme out 14 jaer
1 meijssen
4 koeijen
2 runders
2 peerden
2 verckens

Anthony Dries sijn vrouw eijgenaer, 3G.

Jan van Hertssen smit weduwnaer, 2 kinderen out 24 ende 21 jaer, 4G. - 10 St.

Cornelis Dirik Aerts sijn vrouw, 4 kinderen out 10, 9, 7 ende 7 maenden, 9G. - 12St.
Weduwnaer Matthijs van Sanden van den aermen
1 meijssen out 16 jaer
4 koeijen
1 runt
1 kal
2 verckens

Peeter van den Eijnden timmerman sijn vrouw, 2 kinderen out 7 ende 4 jaer, 3G. - 5St.
1 knecht out 30 jaer

Adams Adam weduwnaer, 3G. -5St.
1 knecht out 19 jaer
1 meijssen out 18 jaer
3 koeijen
1 peert
2 runders
1 vercken

Cornelis Vervloet arbeider sijn vrouw, 3G.

Peeter Wildiers den jongen sijn vrouw een kint out 2 jaer, 11G. - 3St.
4 koeijen
2 kalveren
3 runders
2 verckens

Joos Verhaert sijn vrouw jonghman met sijn broeder ende suster out 43, 30 ende 25 jaer, 11G. - 3St.
1 houkint out 11 jaer
3 koeijen
2 kalveren 1 runt
1 peert
1 vercken

Peeter Bernaerts sijn vrouw, 4 kinderen out 10, 8, 6 ende 2 jaer, 5G. - 16St.

Cornelis Diel Hendrickx sijn vrouw, 4G. - 15St.
2 koeijen
1 vercken

Jan Haverlans vorster sijn vrouw, 3 kinderen out 7, 3 ende 1 jaer, 2G. - 5St.

Michiel Mercx sijn vrouw arbeider sijn vrouw, 3 kinderen out 9, 6 ende 4 jaer, 12G. - 14St.
Merten van Broeckhoven weduwnaer aldaer in de cost out 60 jaer
1 houkint out 5 maenden
1 meijssen out 16 jaer
6 koeijen
1 runt
5 kalveren
1 peert
3 verckens

Adriaen Wendirickx arbeider sijn vrouw, 3G.

Nicolaes Peeters arbeider sijn vrouw, 2 kinderen out 7 ende 6 jaer, 1G. - 10St.

Michiel Severijns arbeider sijn vrouw, 2 kinderen sijnde een tweeling out 5 jaer, 1G. - 10St.

Dierick Cornelis Aerts sijn vrouw, 8G. - 17St.
1 meijssen out 20 jaer
4 koeijen
1 peert
2 runders
2 verckens

Jenneken Bosmans weduwe, 5 kinderen out 20, 17, 13, 10 ende 5 jaer, 17G. - 7
1 knecht out out 21 jaer
1 meijssen out 20 jaer
5 koeijen
2 kalveren
2 runders
4 peerden
1 vuelen

Merten Kuijpers sijn vrouw, 4 kinderen out 7, 4, 2 ende 1 jaer, 9G. - 14St.
1 meijssen out 22 jaer
4 koeijen
2 kalveren
1 runt
2 verckens

Cornelis van Bemden sijn vrouw, 3 kinderen out 11, 9 ende 7 jaer, 8G. - 13St.
1 houkint out 2 jaer
Haer suster out 16 jaer
3 koeijen
1 kalf
1 runt
1 peert

Adriaen Guens sijn vrouw, 2 kinderen out 2 ende 1 jaer, 12G. - 13St.
1 knecht out 24 jaer
1 koewachter out 9 jaer
5 koeijen
1 kalf
2 peerden
3 runders
2 verckens

Andries Kuijpers sijn vrouw wever sijn vrouw, 3G. - 5St.

De weduwe Bosmans, 2G. - 10St.
1 koebeest

Cristiaen Kuijpers wever sijn vrouw, 4 kinderen out 30, 18, 12 ende 10 jaer, 5G. - 11St.
2 koeijen
1 kalf
1 vercken

Stoffel Janssen sijn vrouw, 3 kinderen out , 18, 14 ende 6 jaer, 11G. - 17St.
5 koeijen
1 stier
1 kalf
3 runders
1 peert

Govaerts Stoffels sijn vrouw, 2 kinderen out 12 ende 10 jaer, 11G. - 9St.
1 houkint out 1 jaer
1 knecht out 22 jaer
6 koeijen
3 kalveren
1 runt
2 peerden

Jan Everaerts sijn vrouw, 2 kinderen out 16 ende 13 jaer, 11G. - 1St.
6 koeijen
2 kalveren
2 runders
2 verckens
1 peert

Jan Calmpthouts jongman met sijn twee broeders out 54, 45 ende 40 jaer ende een suster out 36 jaer, 12G. - 1St.
3 koeijen
2 runders
1 kalf
1 peert
1 veulen
2 verckens

Cornelis Lambrechts sijn vrouw, 3 kinderen out 17, 13 ende 11 jaer, 9G. - 17St.
1 knecht out 17 jaer
4 koeijen
2 runders
1 peert
2 verckens

Adriaen Beuckelaer sijn vrouw, 6 kinderen out 16, 14, 11, 8, 5 ende 3 jaer, 11G. -
6 koeijen
1 kalf
4 runders
3 verckens

Adriaen Wouters sijn vrouw, 2 kinderen out 12 ende 7 jaer, 6G. - 11St.
3 koeijen
2 kalveren
2 runders
1 vercken

Matthijs Matthijssen sijn vrouw, 6 kinderen 14, 13, 12, 8, 6 ende 1 jaer, 12G. - 4St.
6 koeijen
2 kalveren
2 runders
2 peerden
1 vercken

Adriaen Adriaenssen sijn vrouw, 8 kinderen out 14, 13, 9, 6, 5, 4, 2 ende 5 maenden, 11G. - 19St.
1 meijssen out 29 jaer
1 knecht out 20 jaer
5 koeijen
2 runders
1 kalf
2 peerden

Adriaen Joossen sijn vrouw, 2 kinderen out 20 ende 14 jaer, 17G. - 8St.
1 aengenomen aermen simpelen jongman out 21 jaer
1 meijssen out 17 jaer
1 koewachter out aerm kint out 12 jaer
4 koeijen
3 kalveren
35 schaepen
23 lammeren
2 peerden

Peeter Dielen sijn vrouw een dochter out 21 jaer, 8G. 19St.
1 koewachter out 14 jaer
3 koeijen
2 kalveren
1 runt
1 peert

Adriaen Michielssen sijn vrouw, 2 kinderen out 12 ende 10 jaer een weduwe met 1 kint aldaer uijtgaende 2G. - 10St.
Anthony Leijtens sijn vrouw, 4G. - 2St.
1 koebeest
1 kalf

Peeter Wendrick meulder sijn vrouw, 3 kinderen out 18, 14 ende 12 jaer, 6G. - 12St.
2 koeijen
5 verckens

De weduwe Peeter Voorspoels, 3 kinderen out 17, 7 ende 5 jaer, 3G. - 18St.
2 koeijen
1 kalf

Cornelis Cornelissen sijn vrouw, 4 kinderen out 12, 10, 8 ende 4 jaeren, 3G. - 2St.
2 koeijen

Merten Hendrickx Dielen sijn vrouw, 2 kinderen out 3 ende 1 jaer, 6G. - 6St.

Sara van der Vleuten weduwe, 2G.

Een aerme weduwe Naenken, woonende in de Backeet met een kint out 11 jaer

Adriaen Everaert sijn vrouw, 4 kinderen 16, 9, 6 ende 4 jaer, 6G. - 11St.
1 houkint out 2 jaer
Diel Bernaerts out 32 jaer ende weduwnaer
2 koeijen
1 runt
1 kalf

Cornelis Vervloet sijn vrouw een kint out 8 jaer, 1G. - 10St.

Onder de voorstaende liste zijn inbegrepen alle huijshoudens ende kinderen levende van de Taefel der H.Geest.

Beloopende de mannen 160
Item vrouwen ende weduwe 167
Item knechten ende meijssen 192
Item kinderen boven de 14 jaer 51
Item kinderen onder de de 14 jaer 331
Item de peerden 130
Item de veulens 19
Item koeijen ende stieren 362
Item de runders 158
Item de kalveren 135
Item de verckens 133
Item de schaepen 138
Item de lammeren 72
Item geestelijke dochters 2
Ende beloopt desen liste in gelde ende gelijck die bijde Wethouderen vuijt getrocken t samen ter somme van
Dico = 1308 G. - 7 St.

 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net