Volkstelling Hoboken 1709

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Fonds Office Fiscale van Brabant, Microfilmnr. 1386/10

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Wij Drossaert ende Schepenen der Baenderie van Hoboken quartier van Hooghstraeten omme te voldoen aen d'ordre van sijne maijesteijt begrepen in het placcaerte van date 29 mei 1709 geparapheert Grijspr. onderteeckent J. Gilson aen ons toe gesonden verclaeren de gemeenten van dese Baenderie te confisteren inde naer volgende persoonen ende de quantiteijt der graenen bij ieder der selve bevonden sal hier naer worden uijt gedruckt ende gecoteert met gelijcke nummero als dese.

 

Den heer Francois van Hemeldonck Pastoor heeft drij persoonen sijnen coste te weten d'heer Hubertus van Heijlen Cappelaen, Maria Wils ende Francois Loos nichte ende neve te samen 4 persoonen.

In het Clooster der Eerw. Paters Brigittinen sijn de naer volgende te weten pater Thomas de Maerschalck supprior, Jacobus Heijns, Andries van der Hagen, Mattheas Gors, Paulus van Heusel, Bartholomeus Luijens, Joannes de Linreer ende Philippus van Antwerpen pristers, Simon de Wolff ende Jaspar de Brabanders clercquen, Benedictus Schoenmaeckers, Balthazar Ijsels ende Bernardus van den Berge leecque broeders, Jan van Hoff, Jan van der Goten ende Cornelis Bakelmans dienaeren te samen 16 persoonen.

D'heer Wouter Bosschaert heeft vijff domesticquen Cornelis Govaerts, Anneken Verschaeren sijne huijsvrouwe met drij kinderen Joanna, Elisabeth ende Theresia te samen 6 persoonen.

D'heer Jacobus Bosschaert heeft 12 domesticquen te weten Carel Noddaers casteleijn, Maria Strobbaers sijne huijsvrouwe ende 7 kinderen Jan, Adam, Carel, Anna, Joanna, Magdaleen ende Elisabeth genaempt Jaspar Roelofs, Francis Paridaen ende Maria Oddaers te samen 13 personen.

Jan Verachtert, Anneken Cop sijn huijsvrouwe hebben vier kinderen te weten Jan, Barbara, Magdalena ende Christoffel twee knechten genaempt Peer Schutters ende Jan Eliaerts te samen 8 persoonen.

Jacobus Mortelmans, Tanneken Hellemans sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Jan, Pieter ende Jacobus te samen 5 persoonen.

Jan Jonckheer, Elisabeth van de Wouwer sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen te weten Jan ende Peeter, Maria van de Wouwer ende Elisabeth van Camp dienstmaerte te samen 6 persoonen.

Cornelis de Jonge, Petronel Dilis sijn huijsvrouwe hebben drij kinderen, Maria, Anna ende Jan, 5 dienstboden Hendrick Hendricx, Peeter de Winter, Jan Bervoets, Cathelijn Schillemans ende Cathelijn Smits te samen 10 persoonen.

Peeter De Laet, Maria Houtermans sijn huijsvrouwe hebben ses kinderen Elisabeth, Peeter, Anna, Cornelis, Anthoni ende Francois eenen knecht Adriaen De Bruijn genaempt te samen 9 persoonen.

Jan Nepens, Maeyken Batens sijn huijsvrouwe hebben drij kinderen Maria, Elisabeth ende Catharina, 5 dienstboden Adriaen De Vos, Jan Bal, Jan De Leeuw, Elisabeth Batens ende Elisabeth Diricx genaempt te samen 10 persoonen.

Adriaen De Jonge, Elisabeth De Laet sijne huijsvrouwe hebben vijff dienstboden Adriaen Nagels, Peeter Bosmans, Jan Cornelissen, Elisabeth … ende Catharina Seldenslach te samen 7 persoonen.

Michiel Gilis, Elisabeth De Bruijn sijn huijsvrouwe hebben drij kinderen Johanna, Guilliam ene Elisabeth 7 persoonen.

Adriaen Van Boom, Cathalijn Cools sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Jan, Adriaen, Peeter ende Elisabeth, een dienstmaerte Anna Nagels genaempt te samen 7 persoonen

Thomas Bosmans, Anna Stuijck sijne huijsvrouwe ende Adriaen haer eijgen kint vier dienstboden Peeter Jonckheer, Bastiaen Hendricx, Maria Bosmans ende Elisabeth Neeffs genaempt te samen 7 persoonen.

Sebastiaen Van Curck (Huerck), Maria Daems sijne huijsvrouwe ende Jacquemijn Withagens dienstmaerte te samen 3 persoonen.

Jan Diricx, Elisabeth Strijdonckx sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Nicolaes Coens, Cathalijn Hendricx sijne huijsvrouwe ende Peeter haer eijgen sone te samen 3 persoonen

Jan Van Den Bos, (buijtenvelt), Catharina Driesens sijne huijsvrouwe hebben 7 kinderen Cornelis, Peeter, Adriaen, Simson, Lucas, Matthijs ende Anna hunne kinderen, Joanna Slootmans ende Maria Van Hemissen dienstboden te samen 11 persoonen.

Jan Paredaen heeft twee kinderen, Barbara ende Carel te samen 3 persoonen.

Hendrick Fabri, Marie Gijsbrechts sijne huijsvrouwe hebben 6 kinderen Maria, Jan, Catharina, Francijn, Hendrick ende Adriaen genaempt te samen 8 persoonen.

Jan Slebus, Cathalijn De Bruijn sijne huijsvrouw hebben twee kinderen, Anna ende Joanna ende Marie Scheurwegen dienstbode te samen 5 persoonen.

Carel De Bruijn, heeft drij kinderen, Anthoni, Joanna ende Maria genaempt, drij dienstboden, Peeter Keersmaeckrs, Peeter De Roeck ende Cathalijn Van Kiel te samen 7 persoonen.

Anthonij Lauwers, Adriaentien Somers sijne huijsvrouwe, Maria haer eijgen dochter ende Joanna Grielis dienstbode te samen 4 persoonen

Peeter Van Camp, Elisabeth Diricx sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen, Johanna, Petronella, Anna ende Josina genaempt Peeter Diricx, Jan De Cort ende Maria Thys dienstboden te samen 9 persoonen.

Peeter De Bruijn, Maria De Laet sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen, Peeter, Maria ende Jan genaempt, Peeter Diricx, Anthonij Vermeulen, Josina De Laet ende ElisabethWemers dienstboden te samen 9 persoonen.

Jan Jacobs, Elisabeth Janssens sijne huijsvrouwe Jenno haer eijgen kint te samen 3 persoonen.

Adriaen Mennens, Maeijken Nepens sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen, Adriaen, Jan, Peeter Maria ende Petronel genaempt, vier dienstboden Daniel Verelst, Cornelis Coveliers, Cathelijn Vervoort ende Johanna Huijbrechts te samen 11 persoonen.

Peeter Van De Velde, Elisabeth Rompaeij sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen, Jan, Anna ende Cathalijn haer eijgen kinderen Adriaen Boon dienstbode te samen 6 persoonen.

Constantia Verachtert geestelijcke dochter heeft in haeren coste seven kinderen te weten, Catharina Custas, Mariam Schepens, Elisabeth Nobels, Elisabeth De Maerschalck, Catharina Maria Joseph Goendenhuijse, Jacoba Goendenhuijse te samen 8 persoonen.

Hendrik Nagels, Magdalena Bosmans sijne huijsvrouwe, Dirick Van Rompaeij, Catharina Vereijck dienstboden te samen 4 persoonen.

Christiaen Lombeeck, Digna Schillemans sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen …ende Catharina te samen 4 persoonen.

Reijnier De Leeuw, Maria Verreijcken sijne huijsvrouwe Clara haer eigen dochter te samen 3 persoonen.

Cornelis De Leeuw, Elisabeth Coens sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Adriaen Nagels, Elisabeth Verrijck sijn moeder, Elisabeth sijne suster ende Elisabeth Dilis dienstbode te samen 4 persoonen.

Guilliam Lombeeck, Petronel Nepens sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Jacobus ende Maria genaempt ende Elisabeth Jonckheer dienstbode te samen 5 persoonen.

Pauwels Wuijts heeft drij kinderen, Jan Maria ende Francois te samen.

Cornelis Van Paesschen, Cathalijn Hendricx sijne huijsvrouwe, hebben vier kinderen Cathalijn, Barbara, Jan ende Peeter genaempt vier dienstboden Jan Dirickx, Adriaen Wouters, Maria Hendricx ende Peeternel Nauwelaerts te samen 10 persoonen.

Cornelis Wijckmans, Maria van de Wauwer sijne huijsvrouwe hebben ses dienstboden, Adriaen Keersmaeckers, Jaspar Boom, Jac Bervoets, Mijntien Jacobs, Maria Geerts ende Madaleen Bervoets te samen 8 persoonen.

Peeter Verrijck den jonge, Helena Brusselaerts sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen, Anna, Rijckaert, Maria ende Elisabeth genaempt te samen 6 persoonen.

Jacques Verachteren, Maria Goris sijne huijsvrouwe hebben twee dienstboden, Jan Lenaerts ende Maria Pauwels te samen 4 persoonen.

Adriaen De Roeck, Anna Mortelmans sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen, Cathalijn, Johanna ende Maria genaempt te samen 5 persoonen.

Jaspar De Vos, Petronel Verbeeck sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Elisabeth ende Jan genaempt te samen 4 persoonen.

Augustijn Jacobs, sijne huijsvrouwe ende Cornelis haer eijgen kint te samen 3 persoonen.

Augustinus Jacobs, den Jongen, Anna Verachteren sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Jan Martens, Anna Van de Velde sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Jenneken ende Cornelis genaempt te samen 4 persoonen.

Zander van Camp, Maria Withagen sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Jan, Petronel ende Elisabeth te samen 5 persoonen.

Michiel Voet, Maria de Bruijn sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Jan, Anna, Guilliam ende Beijken genaempt ende Cathalijn Govaerts dienstmaerte te samen 7 persoonen.

Geeraert de Bruijn, Elisabeth Hautermans sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Jan, Geert, Anthoni, Catahlijn ende Anna genaempt te samen 7 persoonen.

Michiel van den Enden, Anna Nagels sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Peeter ende Elisabeth te samen 4 persoonen.

Carel de Greeff, Maria Cop sijne huijsvrouwe lieder kindt ende woonende aldaer in den cost Jacobus Noteleer, Anna de Greeff sijne huijsvrouwe met twee haer lieder kinderen
Peeter ende Carel genaempt te samen 7 persoonen.

Jan Vermijlen, Cathelijn van den Wauwer sijne huijsvrouwe hebben twee dienstboden Jan Hendricx ende Anna van Hemissen genaempt te samen 4 persoonen.

Jan Dilis, Cathalijn van Dijck sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Jan ende Jacobus genaempt Francis Jonckheer dienstbode te samen 5 persoonen.

Adriaen de Bruijn, Petronel …, sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Maria, Petronel, Johanna, Michiel ende Jacobus genaempt te samen 7 persoonen.

Adriaen van Camp, Naentien Wijckmans sijne huijsvrouwe Sara haer kint, Joanna Selderslach dienstmaerte te samen 4 persoonen.

Adriaen Bogaerts, Maria Baijens sijne huijsvrouwe hebben vijf kinderen Maria, Anna, Cornelis, Petronel ende Elisabeth te samen 7 persoonen.

Adriaen Vermeulen, Johanna Slootmans sijne huijsvrouwe Jan ende Anthoni haer eijgen kinderen te samen 4 persoonen.

Adriaen Claes, Maria Wouters sijne huijsvrouwe, Elisabeth, Cathalijn ende Petronel haer eijgen kinderen te samen 5 persoonen.

Jan Mennens, Magdaleen de Greef sijne huijsvrouwe Cathalijn, Naentien, Jan ende Peeter haer eijgen kinderen te samen 6 persoonen.

Jan Mortelmans, Cathalijn Eliaerts sijne huijsvrouwe, Cathalijn, Elisabeth, Dilis, Jan, Petronel ende Peeter haer eijgen kinderen te samen 8 persoonen.

Guilliam Gillis, Anna Bertels sijne huijsvrouwe, Jan Peeter, Johanna, Maria, Elisabeth ende Cathalijn kinderen te samen 8 persoonen

Jan Bosmans, Maria van Rompaeij sijne huijsvrouwe Elisabeth ende Maria haer eijgen kinderen Francois van der Veren dienstmaeght ende Jacobus Bosmans sijne broeder te samen 6 prsoonen.

Cornelis Huijsmans, Cathalijn Mortelmans sijne huijsvrouwe ende Petronel haer eijgen kint, Dilis Jonckheer dienstbode te samen 4 persoonen.

Jan Baptist Ruijs, Adriaentien van Dijck, huijsvrouwe Anna, Peeter ende Theresia haer eijgen kinderen te samen 5 persoonen.

Herman Cordes, Joannes sijne sone te samen 2 persoonen.

Jan Lumbeeck, Elisabeth Priem sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Cornelis Thijs, Anna Struijs sijne huijsvrouwe, Maeijken ende Anna haer eijgen kinderen te samen 4 persoonen

Gommer Grijp, Maeijken Thys sijne huijsvrouwe, Francois, Cathalijn, Anna, Jan, Maria, Gommer ende Peeter te samen 9 persoonen.

Martinus Staes, Anna Peeters sijne huijsvrouwe, Henrick, Nicolaes, Peeter, Susanna ende Petronel haer eijgen kinderen te samen 7 persoonen.

Jan de Vos, Petronel van Dijck sijne huijsvrouwe, Peeter, Frans, Cathalijn ende Maria haer eijgen kinderen te samen 6 persoonen

Dilis Lambrechts, Elisabeth Vermeulen sijne huijsvrouwe, Peeter, Jan ende Jenneken haer eijgen kinderen te samen 5 persoonen.

Wouter Vercammen, Maria Lumbeeck sijne huijsvrouwe, Jan, Daniel ende Maria haer eijgen kinderen te samen 5 persoonen.

Peeter Nagels, Petronel Ruijs sijne huijsvrouwe Peeter, Jan ende Maria haere kinderen te samen 5 persoonen.

Gommer Withaegen, Susanna Bosmans sijne huijsvrouwe, Beijken, Maria, Cathalijn, Bastiaen ende Jan kinderen te samen 8 persoonen.

Jan Cop, Johanna de Grooff sijne huijsvrouwe, Adriaen, Stoffel, Jan Baptist, Peeter, Francois ende Anna haer kinderen te samen 8 persoonen.

Jan Berrevoets, Johanna Berrevoets sijne huijsvrouwe, Elisabeth haer eijgen kint, Jan de Grooff dienstbode te samen 4 persoonen.

De weduwe Cornelis Wijckmans, Jan, Lucas, Jacobus, Peeter ende Adriaen haer eijgen kinderen, Peeter Berrevoets, Elisabeth Nagels, Susanna Nagels ende Anna Scheurwegen dienstboden te samen 10 persoonen.

Anthonij Huijsmans, Maria Verbeeck sijne huijsvrouwe, Jacobus haer eijgen kinderen te samen 3 persoonen.

Nicolaes Dirickx, Maeijken Verhoeven sijne huijsvrouwe, Maria ende Joanna haer eijgen kinderen te samen 4 persoonen.

Jan de Winter, Cathalijn Seldenslach sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Cornelis Jacobs, Catharina Berrevoets sijne huijsvrouwe, Clara ende Maria haer eijgen kinderen, Elisabeth Crauwels dienstmaerte te samen 5 persoonen.

Jan Keersmaeckers, Johanna Taeijaerts sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen, Anna, Cornelis, Guilliam ende Cathalijn te samen 6 persoonen.

Jaspar Lambrechts, Clara Verbeeck sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Francois, Dilis ende Anna te samen 5 persoonen.

Jan van den Bogaerden, Jenneken Ruts sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Jan Pauwels Peeter ende Maria ende Elisabeth Pauwels dienstmaerte te samen 6 persoonen.

Jan Verreijcken, Elisabeth Verpoorten sijne huijsvrouwe, Anna haer eijgen kinderen te samen 3 persoonen.

Jan Geerts, Maria Coens, sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen, Anna ende Matthys ende Jan van Antwerpen woonende in den cost te samen 6 persoonen.

Lambrechts Lenaerts, Elisabeth Verhoeven sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Michiel, Lambrechts, Maria ende Ursula te samen 6 persoonen.

Peeter van Loij, Jacquemijn Bosmans sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Jan, Cornelis, Francis ende Susanna te samen 6 persoonen.

Abel Grilis, Clara van den Berge sijne huijsvrouwe Maria haer eijgen kinderen, Anthonij Thys ende Jan Huijbrechts dienstboden te samen 5 persoonen.

Dillis Bellekens, Anneken van den … sijne huijsvrouwe hebben seven kinderen Maria, Cathelijn, Anna, Peeter, Digna ende Naentien twee knechten Jan Verbeeck ende Gommerkens genaempt te samen 11 persoonen.

Jan Barkelaer, Johana Wouters sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Jan, Joanna ende Cornelis, Jan Baptista Vermeulen ende Christoffel van Berckelaer t' sijne coste te samen 7 personen.

Anthonij van Altenaeken, Cathalijn Wijckmans sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Michiel, Maria, Adriaentien, Cathalijn ende Barbara eenen knecht Jan de Bruijn genaempt te samen 8 persoonen.

Peeter Slotmans, Elisabeth Goris sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Jan de Moor, Cathalijn van Rompaeij sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Adriaen ende Elisabeth, drij dienstboden Peeter Jacobs, Petronel Busschop ende Jenneken Vermande te samen 4 persoonen.

Peeter Verreijck, Cathalijn Nagels sijne huijsvrouwe Maria haer eijgen kinderen, Elisabeth sijn broeders kint te samen 4 persoonen.

Matthijs Bogaerts, Magdalena Thys sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Dilis ende Elisabeth te samen 4 persoonen.

Jan Pauwels, Anna Vinck sijne huijsvrouwe Adriaen haer kint eijgen sone, Elisabeth Vinck met Jacobus haeren sone woonende bij den selve Jan Pauwels voorschreven te samen 5 persoonen.

Peeter Pauwels, Naentien Vinck sijne huijsvrouwe, hebben twee kinderen Jan ende Gommer te samen 4 persoonen.

Anthonij Grielen, Margriet Stoffels sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Abel, Jan ende Peeter, Jenneken Naegels dienstmaerte te samen 6 persoonen.

Adriaen Verlinden, Elisabeth De Bruijn sijne huijsvrouwe Catharina van den Bos sijn moeder, Cornelia Verreijck dienstmaerte ende Cornelis Vermeulen knecht te samen 5 persoonen.

Adriaen Keersmaeckers, Maeijken Verbeeck sijne huijsvrouwe hebben ses kinderen Cathalijn, Anne, Cornelis, Adriaen, Peeter eijgen kinderen, Jenneken Aerts vanden armen te samen 8 persoonen.

Dilis, Beuckelaer, Jenneken Pintens sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Anne, Marie, Elisabeth, Jan ende Peeter te samen 7 persoonen.

Cornelis de Vos, Anneken Verreijck sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Peeter, Cathalijn ende Elisabeth te samen 5 persoonen.

Jan Dieltiens, Anneken Govaerts sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Peeter, Francis, Cathalijn ende Anna dienstboden Cornelis van den Bos, Aert de Groot, Joos Geeraert, Elisabeth Vermant te samen 10 persoonen.

De weduwe Willem Hendricx drij kinderen Elisabeth, Jan ende Joseph te samen 4 persoonen.

Cornelis Elebaas? Cathelijn vanden Wauwer sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Elisabeth, Johanna ende Jacobus te samen 5 persoonen.

Peeter de Neeffs, Lisken de Keijser sijne huijsvrouwe Cornelis haer eijgen sone ende Catharina Sneppaerts dienstmaerte, Joseph van stadt kint vanden armen te samen 5 persoonen.

Jan de Rouck, Clara de Jonge sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Adriaen, Jan ende Maria te samen 5 persoonen.

Jacobus Wouters, Maria Dijntiens sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Cathalijn, Anna ende Sara , Peeter Dijntiens knecht te samen 6 persoonen.

Francois Hendrickx, Geertruij Digna sijne huijsvrouwe Theresia haer eijgen kint te samen 3 persoonen.

Petronella van Boom weduwe heeft twee kinderen Jan ende Maria ende Elisabeth haere suster te samen 4 persoonen.

Gommer Scheurwegen, Cornelia de Bruijn sijne huijsvrouwe Elisabeth haer eijgen kint te samen 3 persoonen.

Balthazar Gijsbrechts, Cathelijn Verhoeven sijne huijsvrouwe hebben ses kinderen Jan, Elisabeth, Cornelis, Maria, Martinus ende Balthazar te samen 8 persoonen.

Dilis Bosmans, Jan Keersmaeckers dienstboden te samen 2 persoonen.

Phillipus Verpoorten, Maria Fijt sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Sara, Anna, Cornelis ende Maria te samen 6 persoonen.

Cornelis Geerts, Elisabeth de Winter sijne huijsvrouwe Elisabeth haer eigen kint te samen 3 persoonen.

Jan Nagels, Jacqueline Geerts sijne vrouwe Elisabeth haer kint Anna Staes dienstmaerte te samen 4 persoonen.

Daniel Bosmans, Maria van Altenaken sijne huijsvrouwe hebben vijf kinderen Jan, Daniel, Anthonij, Jenneken ende Digna te samen 7 persoonen.

Jan vanden Bos Peeters sone, Cornelia Slotmans sijne huijsvrouwe hebben ses kinderen Francis, Elisabeth, Cathalijn, Maria, Jan ende Sijken Adriaen Slotmans knecht te samen 9 persoonen.

Jan Smits, Petronel sijn dochter te samen 2 persoonen.

Rochus Hendricx, Cathalijn Diricx sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Gillis ende Johanna te samen 3 persoonen.

Francis Verbert, Maria van Boom sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Gillis ende Johanna te samen 4 persoonen.

Cornelis Neeffs, Maeijken van loeij sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Jan, Maria ende Cathalijn te samen 4 persoonen.

Jan Suerhuijs ?, Elisabeth Laurels sijne huijsvrouwe …haer kint Susanna Verbeeck dienstbode te samen 4 persoonen.

Jan Neeffs, Francijn vande Wauwer sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Cornelis, Peeter ende Jan te samen 5 persoonen.

Zande Slodtmans, Elisabeth de Moor sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Anthoni, Elisabeth, Francois, Marie ende Jacobus, Cornelia Waegemaecker ende Bernaert van Rompaey dienstboden te samen 9 persoonen.

Michiel Vereijck, Cathalijn van Dijck sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Jan, Petronel ende Elisabeth, Peeter Vereijck dienstboden te samen 6 persoonen.

Hendrick Hendrickx, Cornelia Janssens sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Maria ende Petronella, Maria haere dochter te samen 6 persoonen.

Peeter Dirickx, Beijken Eliaerts sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

De weduwe Balten Staes heeft drij kinderen Bastiaen, Bartholomeus ende Elisabeth te samen 4 persoonen.

De weduwe Peeter Wijns heeft vijff kinderen Jan, Geeraert, Cornelis, Anna, Maria ende Petronel ende Guilliam Smits knecht te samen 7 persoonen.

Joos Staes , Anna van Rompaey sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Adriaen, Anna, Catharina, Elisabeth ende Jan met drij dienstboden Jan Cop, Adriaen Huijbrechts ende Anna Bagels genaempt te samen 10 persoonen.

Francois Geerts, Anna Bogaerts sijne huijsvrouwe Elisabeth haer eijgen kint te samen 3 persoonen.

Adriaen Thys, Cathalijn Bogaerts sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Carel ende Elisabeth te samen 4 persoonen.

Cornelis Nauwelaer, Cathalijn de Leeuw sijne huijsvrouwe Laureijs sijn vader, Peeter sijn kint, een kint van den armen Guilliam Jonckheer genaempt te samen 5 persoonen.

Jan Vervoort, Jenneken Dilis sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Cathalijn ende Maria te samen 4 persoonen.

Meester Peeter du Four Jouffrouw Johanna de Boiser sijne huijsvrouwe hebben t' haere coste twee kinderen Thilemans van Hout ende Livinus de Poster te samen 4 persoonen.

Jan Ruts coster, Elisabeth van Dijck sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Dilis, Elisabeth, Marie, Jenneken ende Adriaen te samen 7 persoonen.

De weduwe Dilis Ruts met Anna haere dochter te samen 2 persoonen.

Guilliam de Bruijn, Margarita sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Anna, Cathalijn,Jan, Adriaen ende Carel te samen 7 persoonen.

Peeter Leemans, Anna Deckers sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Jenneken ende Anne genaempt, Margarita Gheerts dienstmaerte te samen 5 persoonen.

Adriaen Huijsmans, Elisabeth Luijkx sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Philippus ende Elisabeth te samen 4 persoonen.

Peeter Priem, Cathalijn Huijs sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Philippus ende Elisabeth te samen 4 persoonen.

Jan vande Velden, Elisabeth de Leeuw sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Cornelis, Peeter ende Elisabeth genaemp te samen 5 persoonen.

Jan de Laet, Clara Govaerts sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

De weduwe Jaspar van den Velde met haere dochter Petronel te samen 2 persoonen.

Jan Smits de jonge, Maria de Moor sijne huijsvrouwe Cornelis, Cathalijn ende Jacobus hunne dienstmaerte Anna Smits genaempt te samen 6 persoonen.

Jan van den Bosch (Panhuijs), Jenneken Nepens sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Ferdiandus ende Gommer vijff dienstboden Jan Selderslach, Jan Vereijck, Jan Huijsmans, Beijken Huijsmans ende Anna Pauwels te samen 9 persoonen.

Jan Geerts (Santvelt), Clara Govaerts heeft ses kinderen Peeter, Adriaen, Jacobus, Jan, Anna ende Cathalijn te samen 7 persoonen.

De weduwe Peeter Govaerts heeft ses kinderen peeter, Adriaen, Jacobus, Jan, Anna ende Cathalijn te samen 7 persoonen.

De weduwe Peeter Verbeeck heeft vier kinderen Jan, Cathalijn, Peeter ende Anthoni te samen 5 persoonen.

De weduwe Christiaen Brusselaer heeft drij kinderen Jan Norbert ende Anna te samen 4 persoonen.

De weduwe Cornelis Bals ende Cornelis haere sonen te samen 2 persoonen.

Norbertus de Winter, Cathalijn Jacobs sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Norbert, Naentien, Jacobus ende Carel te samen 9 persoonen.

Marten de Ceuster, Cornelia Hosemans sijne huijsvrouwe hebben seven kinderen Catahalijn, Jan, Nijntien, Jacobus, …, Marten ende Cornelia te samen 9 persoonen.

Rucquart van der Herden, Jenneken Verreijck sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Cornelis van Rompaeij, Catharina Delien sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Frans Huijbrechts, Maeijken Wouters sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Cornelis Wouters, Susanna Ruts sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Dilis, Jan, Cornelis, Petronella ende Anna Cornelia twee disnstboden Philips Lenaert ende Anna Coveliers te samen 9 persoonen.

Joos de Moor ende Jan sijne sone te samen 2 persoonen.

Aert Verrijck, Elisabeth Brusselaer sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

Adriaen de Leeuw, Catharina Givers sijne huijsvrouwe heben drij kinderen Jacobus, Francois ende Dilis Maria Jonckheer dienstmaerte te samen 6 persoonen.

De weduwe Peeter Janssens Elisabeth haere dochter te samen 2 persoonen.

Cornelis de Bruijn, Jenneken Decker sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

De weduwe Jeroen Schillemans Jeroen haere sone te samen 2 persoonen.

Jan Thijs Peeters sone, Tanneken Maijk sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Jaspar, Catharina, Elisabeth ende Anna te samen 6 persoonen.

Alexander Verbert, Elisabeth van Camp sijne huijsvrouwe hebben vijff kinderen Anna, Petronella, Norbert, Francois ende Elisabeth te samen 7 persoonen.

Francois Hellemans, Anna Ceulemans sijne huijsvrouwe hebben twee kinderen Melsen ende Jan, Adriaen haer eijgen kint te samen 5 persoonen.

Jacobus Pauwels, Petronella Bisschop sijne huijsvrouwe hebben drij kinderen Jacques, Peeter ende Adriaen te samen 5 persoonen.

Jan Bisschop, Beijken de Bruijn sijne huijsvrouwe hebben vijf kinderen Elisabeth, Catharina, Adriaen, Dilis ende Maria te samen 7 persoonen.

De weduwe Carel Nepens heeft drij kinderen Jan, Peeter ende Petronella drij dienstboden Francois de Bruijn, Jan Rom ende Catharina Steijlaerts te samen 7 persoonen.

Christiaen van Dijck, Elisabeth Mennens sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Anna, Lucas, Jan ende Jacobus te samen 6 persoonen.

¨Peeter de Vos, Jenneken Matthijs sijne huijsvrouwe te samen 2 persoonen.

De weduwe Jacques van Rompaeij heeft twee kinderen Maria ende Peeter, twee knechten Dilis Verhoeven ende Carel Rou te samen 5 persoonen.

Jan Bertran, Clara onbekent sijne huijsvrouwe Jacobus Thijs knecht te samen 3 persoonen.

Cornelis Waegenmaeckers 1 persoon

Cornelis Vereijck een persoon.

Jan Thijs Adriaens sone Catharina Mach sijne huijsvrouwe hebben vier kinderen Jan, Maria, Elisabeth ende Johanna te samen 6 persoonen.

Personen Tarwe Coren Gerst Haver Boeckwijt
945  409 ¼ 456  2 256  10

Alsoo gedaen ende opgenomen ter presentien ende overstaen van den Heere Drossaert, Carel de Bruijn, Jan Nepens, Peeter de Laet, Joos Staes, Adriaen de Jonge, Guilliam de Bruijn, Schepenen desen thiensten ende elfsten juni seventhien hondert ende negen ende des oirconden bij ons ende den Secretaris onderteeckent


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net