Volkstelling Wijnegem 1709

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Office Fiscale van Brabant, microfilm nr. 1386/11

Transcriptie van Hugo Driesen


 

WIJNGEM QUARTIER
 VAN RHIJEN

Die Schouteth ende Schepenen der heerlijckheijt van Wijnegem, quartier van Rhijen,
om te voldoen aen díorder van sijne majesteijt vermelt in het placaat van den 29 meij 1709: gheparafeert Grijsp V. onderteeckent S. Gilson, verclaren ondersoeck te hebben ghedaen in allen de huijsen der voorschreven Dorpe, hoe veel persoonen dat in ieder der selve waren, ende wat qnantiteijt van granen de selve waren hebbende soo binnen als buijten den selven dorpe, ende bevonden te confisteren ghelijck inde volghende liste is uijtgedruckt.

 

Namen

Persoonen

Viertelen
Cooren

Viertelen
Gherst

Viertelen
Haver

         

Den heer Grave Handion, mevrouw de Gravinne sijne huisvrouw, vijf kinderen ende achttien domestiken heeft verclaert boven sijne noodige provisie te hebben

25

 

100

 

Den heer Reinerus Vichet Pastoor heeft vier domestiken te weten Jacobus Severi, Adriaen Anthonis, Gomerijn Annegreeff ende Catharina Schepens

5

30

 

 

Nicolaes LíEnfant ende sijne huijsvrouwe Magdalena Boemans hebben twee voorkinderen te weten Catharina en Balthazar van Soom ende drije eijghe kinderen te weten Wolfgangh, Maria Therese ende Laureijs

7

6

 

2

Jan Govaerts ende van huijsvrouwe Cathalijn de Wever, hebben vijf kinderen te weten Maeijken, Elisabeth, Cathalijn, Jaspar ende Cornelis ende vier dienstboden te weten Martinus Seghers, Cornelis Bogaerts, Lenaert Paessens ende Anna Aerts

11

20

 

 

Jan Pittoors ende Jenneken Barrevoets sijn huijsvrouw hebben drij domestiken te weten Adriaen de Wauter, Jan Bogaerts ende Jenneken Gorus

5

16

 

 

Jan van Bauwel ende sijn huijsvrouwe Cathalijn van Eijsbeen hebben eene dochter ghenaemt Jenneken ende ses dienstboden te weten Dielis van Ocken, Jan Ghibus, Carstiaen Ouijen, Cornelis, Cornelis Reijniers, Maeijken Bogaerts ende Jenneken Heij

9

50

 

 

Michiel Claessens ende sijn huijsvrouwe Maria van Janc hebben drij personen in haren coste te weten Francois sijne sone Peeter sijn halve broeder ende Eva Christoffels dienstbode

5

3

 

 

Anthoni van Mol ende sijn huijsvrouwe Jenneken Hendrickx hebben drij kinderen te weten Coben, Michiel en de Joanna ende eene meijt ghenaemt Anna Somers

6

3

 

 

Jan Verhoeven ende sijn huijsvrouwe Catharina van Hoof hebben drij kinderen te weten Jan, Peeter ende Jacobus

5

2

 

 

Jan van Cockenhaghe ende sijn huijsvrouwe Anna Schoenmaeckers

2

 

 

 

Pieter Stevens en de sijn huijsvrouwe Maria van Mael

2

 

 

 

Jan de Bruijn en de sijn huijsvrouwe Maria Hendrickx hebben vier kinderen te weten Jan, Elisabeth, Maeijken ende Gheeraert

6

5 1/2

 

 

Jan de Wit ende sijne huijsvrouwe Barbara de Ridder hebben vijf kinderen te weten Anna, Adriaen, Catharina, Jan ende Maria

7

13

 

 

Gommer Langhmans en de sijn huijsvrouwe Susanna Aerts hebben tíharen Coste vier persoonen te weten Jan ende Guiliam sijne kinderen Pieter van Dijck sijne neve ende Magdaleen Sluijs dienstmaeght

6

12

 

 

Jan Aelbrechts ende sijn huijsvrouwe Maria de Roeij hebben eene schoondochter ghenaemt Cathalijn Smits

3

2

 

 

Geeraert Braeckmans ende sijn huijsvrouwe Jenneken Smits heeft twee persoonen in sijne kost te weten Pieter van Nieuwenhuijsen ende Johanna Braeckmans sijne suster

4

2

 

 

Jan Wauters ende sijn huijsvrouwe Magdaleen Hendrickx hebben vier kinderen te weten Maria, Jan, Jasper ende Pieter

6

 

 

 

Pieter Bollaerts ende sijne huijsvrouwe Maeijken de Wever hebben drij persoonen tíharen coste te weten Elisabeth ende Jacobus haerliede kinderen ende Hendrickx van de Sande

5

 

 

 

Jan van Schil ende sijn huijsvrouwe Magdaleen van Son hebben drij kinderen te weten Cathalijn, Jan ende Adriaen ende vier dienstboden te weten Cornelis Priem, Jan Schots, Gommer de Beukelaer ende Johanna Verbeeck

9

3

 

 

Jan van Roosenboom ende sijn huijsvrouwe Naentien Lauwers hebben vier kinderen te weten Anna, Adriaen, Maria ende Naentien ende drij dienstboden ghenaemt Jan Boes, Peer Reymets ende Mari van de Sanden

9

20

 

 

Abraham  van Uffelen ende sijn huijsvrouwe Jenneken Martens hebben drij kinderen Cornelis, Cristiaen ende Jacobus

5

 

 

 

De weduwe  van Cornelis de Wever  heeft twee kinderen te weten Jenneken ende Jan

3

 

 

 

Gabriel Oijens ende sijn huijsvrouwe hebben twee kinderen Cornelis ende Maeijken ghenaemt ende Anna Gheenruts voor dienstmaeght

5

5

 

 

Jan Scheurweeghs met sijn huijsvrouwe Susanna Pittoors hebben twee persoonen tíharen coste Antonij sijnen sone ende een vrouw persoon Anna Catharina ghenaemt

4

 

 

 

Adriaen de Ridder ende sijn huijsvrouwe Ö hebben drij kinderen met name Anthoni, Elisabeth ende Sara

5

6

 

 

Filip Lauwers ende sijn huijsvrouwe Catalijn van Hesbeen hebben eene dochter ghenaemt Johanna vijf dienstboden ghenaemt Adam Feijen, Ferdiand Fredericx, Adriaen van Hesbeen, Cathalijn Vloeberghs ende Maeijken Hert

8

8

 

 

Dierik Gibens  ende sijn huijsvrouwe Cathalijn de Backer hebben eene dochter ghenaemt Catharina

3

4 1/2

 

 

Anthoni Staes met sijn huijsvrouwe Elisabeth Stijnen hebben twee dienstboden Hendrik Lemans ende Arnhout Dirxens ghenaemt

4

 

 

 

Lenaert Martens met sijn huijsvrouwe Naentien de Coninck hebben drij kinderen Jan, Cornelis ende PÔeter met twee dienstboden Anna de Coninck ende Elisabeth Seghers ghenaemt

7

5

 

 

Carstiaen vanden Heuvel ende sijn huijsvrouwe Elisabeth Vermijlen hebben twee kinderen Jenneken ende Jan met twee dienstboden Jan Nivens ende Maria de Coninck ghenaemt

6

8

 

 

Jan Filips ende sijn huijsvrouwe Johanna de Coninck hebben drij kinderen te weten Adriaen, Maria ende Lenaert

5

2 1/2

 

 

Jan Verbert ende sijn huijsvrouw Naentien hebben drij kinderen Anna, Naentien ende Catharina met twee dienstboden Pieter ende Maeijken Lauwers

7

9

 

 

De weduwe van Cornelis Seghers heeft vier kinderen Nicolaes, Pieter, Johanna ende Matthijs ghenaemt

5

4

 

 

Jan Pieter met sijn huijsvrouw Cathalijn Wijns hebben vier kinderen Anna, Pieter, Adriaen ende Catharina met twee dienstboden Dielis Bogaerts ende Pitronella Withaghen ghenaemt

8

14

 

 

Dielis Lambrechts met sijn huijsvrouwe Cathalijn Aerts ende Elisabeth sijne suster

3

8

 

 

Martinus Goris met sijn huijsvrouw Elsabet Stoutens ende Pieter Hoegaerts hunnen knecht

3

4

 

 

Norbert Claessens met sijn huijsvrouw Margo Bosmans

2

 

 

 

Jan Frederickx met sijne huijsvrouw Elisabeth van Hesbeen hebben drij kinderen Naentien, Jan ende Balthazar

5

1 1/2

 

 

Jan van Hesbeen ende sijn huijsvrouw Cathalijn Seuns hebben twee kinderen Catharina ende Jan ende vijf dienstboden  Cornelis Seuns, Walter van Hesbeen, Adriaen Somers, Maeijken vande Velden ende Anna Reijniers ghenaemt

9

40

 

 

Pieter Ghijsels ende Maria Goris sijn huijsvrouw hebben twee kinderen Cornelis, ende Jan

4

 

 

 

Elisabeth de Groeff

1

 

 

 

Anthoni Verhaghen ende Magdaleen sijn huijsvrouw hebben drij kinderen Peeter, Maria ende Anna ghenaemt

5

 

 

 

Elisabeth Cocx

1

 

 

 

Jan de Groof ende Cathalijn de Wever sijn huijsvrouw hebben drij kinderen Jan, Elisabeth ende Catharina ghenaemt

5

 

 

 

Adriaen van Linden ende Maria lenaerts sijn huijsvrouw hebben drij kinderen Maria Catharina, Cornelis ende Jan ghenaemt

5

 

 

 

Laureijs Hendrickx ende ende Lisken Struijf sijn huijsvrouw hebben vier persoonen en inden coste te wesen Jan ende Jenneken haerliede kinderen de weduwe van Joos Hendrickx sijne moeder ende Jan Aerts

6

 

 

 

Adriaen van Uffelen ende Catharina Verbeeck sijn huijsvrouw hebben twee kinderen Jacobus ende Cornelis ghenaemt

4

11

 

 

Peeter Aerts ende Cathalijn van Uffelen sijn huijsvrouw hebben drij kinderen te weten Elisabeth, Jacobus ende Cornelis

5

11

 

 

Aert van Steen ende Cathalijn de Ridder sijn huijsvrouw hebben vier kinderen Pitronel, Pieter, Wouter ende Nicolaes ende drij dienstboden Elisabeth Bertens, Jan Heijsbeen ende Gheert van Camp ghenaemt

9

12

 

 

Pieter de Wever ende Anna Verbiest sijn huijsvrouwe hebben vijf kinderen te weten Elisabeth, Adam, Naentien, Adriaen ende Jenneken

7

2

 

 

Pieter Faes ende Johanna  Verdonck sijn huijsvrouw hebben drij kinderen te weten Maeijken, Anneken ende Jan

5

4

 

 

Jan Jacops ende Anna Braeckmans sijn huijsvrouw hebben drij kinderen Jan, Maria ende Cornelis met sijn vrouw suster Magdalena Braeckmans

6

4

 

 

De weduwe van Gommer de Beukelaer heeft drij kinderen te weten Jan, Elisabeth ende Cathalijn

4

7

 

 

Adriaen Schoors ende Elisabeth Dielis sijn huijsvrouwe hebben twee kinderen Johanna ende Anna met twee dienstboden Anna Pittoors ende Jan Leuvenbergh ghenaemt

6

16

 

 

Mattijs Fijen ende Cathalijn Struijs sijn huisvrouwe hebben eene dochter Elisabeth met eene dienstmeijt Cathalijn Schillemans ghenaemt

4

 

 

 

Pieter vande Velde ende Cathalijn Pieters sijn huijsvrouwe hebben drij kinderen te weten Adriaen, Maeijken ende Jan met eene dienstmeijt ghenaemt Anna de Vocht

6

 

 

 

Christiaen Marcelis ende Catharina vande Luijtgaerden sijn huijsvrouw hebben inde coste vier persoonen te weten Adriaen Schillemans, Jan Matthijsen ende Christoffel Seuns ende Adriaen van leuven

6

 

 

 

Adriaen Berrevoets ende Maria Verhoeven sijn huijsvrouwe hebben tíharen coste elf persoonen te weten Jan, Jacobus, Johanna, Frans ende Anna Catharina haerliede kinderen Adriaen van den Sanden, Peeter van Schoor, Jan Berrevoets, Clara Brils ende Maria Lambrechts dienstboden ende Johanna ditto Adriaens moeder

13

60

67

6

Lambrechts Cornelissen ende Helena Stobben sijn huijsvrouw hebben twee dienstboden ghenaemt Mathias Matte ende Anna Cornelissen

4

 

 

 

Cornelis Seghers molder heeft tísijnen cost acht persoonen te weten Cornelis sijn sone Jan Quayhaeghs met sijne huijsvrouw Susanna van Campen Michiel ende Cathalijn haerliede kinderen met Adriaen Janssen ende Margarita Cornelissen dienstboden

9

60

 

 

Matthijs Lenaerts backer ende Anna Gallť sijn vrouwe hebben eene dochter Anna ende eene dienstmeijt Johanna Martens ghenaemt

4

 

 

 

Niclaes Schillemans ende Elisabeth van Emmelen sijn huijsvrouwe hebben twee kinderen Jan ende Jacobus, drij dienstboden Jacobus Wouters, Elisabeth Aerts ende Maeijken Verschuren ghenaemt

7

53

 

 

Adriaen Francen ende Elisabeth van Steen sijn huijsvrouw hebben eene dochter Johanna ende een dienstmaert Jenneken van der Wee ghenaemt

4

 

 

 

De weduwe van Pieter Fransen heeft drij kinderen Cornelis, Johanna ende Barbara

4

20

 

 

Cornelis Bollaerts ende Naentien Verbist sijn huijsvrouw hebben twee persoonen tíharen coste Jenneken haerlieden dochter ende Enghel Arms

4

3

 

 

Cornelis Everaerts meijer ende Elisabeth Aelbrechts sijn huijsvrouwe hebben drij kinderen tíharen coste Peeter ende Elisabeth haerlieden kinderen ende Anneken Steenhouwers

5

3

 

 

Jan Teurkens ende Martijntien Bartholomeeus sijn huijsvrouw hebben twee persoonen tíharen coste Bello ende Jan Voslaville ghenaemt

4

 

 

 

Carel Joris ende Anna Slotemans sijn huijsvrouwe hebben drij kinderen Catharina, Jan ende Pieter, twee dienstboden Pieter Joris ende Maria van Mol ghenaemt

7

6

 

 

Dolofin Wijckmans ende Pitronnel van Dijck sijn huijsvrouwe hebben tíharen coste seven persoonen te weten, Michiel, Jan ende Barbara haer liede kinderen Jenneken van Dijck, Anna Tendeloo, Daniel Soeteweij ende Melsen Feijen

9

26

 

 

Jacobus  Lenaerts ende Maria Bollaerts sijn huijsvrouwe hebben twee persoonen tíharen coste te weten Maria haer moeder ende Maeijken haer lieden dochter

4

 

 

 

Mathijs vande Velde heeft vier kinderen te weten Jan, Mattijs, Catharina ende Maeijken eene dienstmeijt Cathalijn Lijnens ghenaemt

6

 

 

 

Peeter Suijs ende Cathalijn Gheenruts sijne huijsvrouwe hebben vijf kinderen Anna, Artus, Maeijken, Johanna ende Elisabeth ghenaemt

7

5

 

 

De weduwe Daniel Paternoster heeft twee kinderen Cathalijn ende Sara ghenaemt

3

3

 

 

Peeter vander Heijden ende Catharina Coerschot sijn huijsvrouwe hebben twee persoonen tíharen coste Cornelia haer lieden kint ende Magarita Bacco dienstmeijt

4

 

 

 

Andries Simons ende Cathalijne Lauwers sijne huijsvrouw hebben twee kinderen Niclaes ende Jan, twee dienstboden Peeter Schats ende Anna Lauwers

6

17

 

 

Alsoo wort bevonden inden Dorpe van Wijneghem te weten de quantiteijt van vierhondert sevenentwintich persoonen., dus hier                                                                               427
Sevenhondert sevenentísestigh ende eene halve viertelen coren, dus hier  767 1/2
Achtentísestigh viertelen gherst, dus hier                                                   68
Acht viertelen haver, dus hier                                                                     8
Ende drijentwintich viertelen boeckweij, dus hier                                      23

Raeckende de andere granen als tarwe, spelten, boonen, erwten ende vitsen uijtghedruckt in het placaet in het prohemio deser notitie vermelt, en sijn gheene bevonden in ditto Dorpe van Wijneghem gedaen desen 4 juni 1709.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net