Winschoten lidmatenlijst 1654-1659

Winschoten werd bediend door 2 pastors, de eerste heeft ook nog de nieuwe, naderhand aangenomen lidmaten t/m 1659 genoteerd, voordat de tweede pastor met zijn aantekeningen is begonnen. Vanaf het jaar 1660 zijn de nieuwe lidmaten chronologisch genoteerd tot ca. 1700, deze zijn niet in de tekstfile opgenomen.

[transcriptie door/nadere informatie bij: Klaas Bijsterveld]

[download hier dit bestand in Word-formaat]


Anno 1654.
 
Hebb'ick Focco Theodori pastor met d' E. E. ouderlingen Luppo Tonckens, end Albert Harmens soo binnen als buiten gevisiteert, end zijn dese naevolgende communicanten in onse cluft bevonden:
 
Reint Altes buiten d' Blijhamster poorte, end Talle Jans sijn huisvrouw
Ajelt Geerts
Jan Luitjes end Derckjen sijn huisvrouw
Engele Hilles wonende met Jan Luitjes
 
Phopke Oomkens
Kenne Jarfkes
Jacob Lengerman end Antje sijn huisvrouw
Hindrick Harmens Timmerman
Monseur Oomkens end Marretjen sijn huisvrouw
(N. Eens weduwe van Geert van Gennip)
Aleff Willems kuiper end Aeltjen sijn huisvrouw
Willem Hindricks Engelsman end Catharina sijn huisvrouw
Thee d' huisvrouw van Tiarck Hemmes
Tobe d' huisvrouw van Fredrick Sibelkes
Hindricks Dercks huisvrouw
Focco Theodori pastor end Aeffjen Winshemius sijn huisvrouw
d' Ouderling Luppo Tonckens end Haico sijn huisvrouw
Anneke d' huisvrouw van Nomno Backer
Jan Harmen Hollack end sijn huisvrouw
Tiddo Gerardi
Jan Tiddes end Zaartie sijn huisvrouw
Johannes Bruinsteen
Antie Hans d' Leerbereijdersche
Geertruidt d' huisvrouwe van Edso Koekebacker
Jan Meints end Rentjen sijn huisvrouwe
Hillebrant Boelens end Frouwke sijn huisvrouw
Jan Gokes
Namke Juits
d' Blouwverver tegen Jan Gokes over met namen Luitjen Jans
Pieter Popkes Slachter end Griete sijn huisvrouw
Trijne Jurjens huisvrouw van Jurjen Backer
Bartelt Andries end sijn huisvrouwe
de weduwe van Klaes bij d' toorn
Trijntjen Wessels
Tiadwe Harkens
Jentje Alexanders
Jan Glasemaker end Imke sijn huisvrouw, met haer sone Roelef Jans
Gebbetjen Halewechs
d' huisvrouw van Diderich Goutsmid
Raat Jans end Aeltjen sijn huisvrouw
Benne Nannes end Wije sijn huisvrouw
Hindrick Wilkens Kistemaker end Doe sijn huisvrouw
Raatje Raatjes end Poppe sijn huisvrouw
Here Lammers end Anne sijn huisvrouw
Burris Jans end sijn huisvrouw
Jan Hoedemaker end sijn huisvrouw
Tiabben huisvrouwe
Jan Harmens end Anne sijn huisvrouw
Abel Harmens Hartman
Fenne Berents
Aike Hindricks end Talle Aikes sijn huisvrouw
 
Jan Harmens Timmerman met sijn huisvrouw
Thomas Brouwer end Berentjen sijn huisvrouw
Lammert Jans Hiddinge, end Hemke sijn huisvrouw
Jacob Wilkens end Luitjen sijn huisvrouw
Elske Garbrants weduwe van zael. Garbrant
Claes Jans end Grietjen sijn huisvrouw
Jan Jansen end Antie sijn huisvrouw
Geert Lourens end sijn huisvrouw
Lucke Tonnis huisvrouw van Tonnis Fockes
Berent Roeleffs end Aeltjen sijn huisvrouw
Cornelis Harmens huisvrouw van Harmen Jans
Rente Wessels end Depke sijn huisvrouw
Fenne Ottens weduwe van Otte Muirmester
Dedde Nits end Anne sijn huisvrouw
Jan Askes end Elske sijn huisvrouw
Lisabeth Harmens huisvrouw van Harmen Bierman
Jan Jans Vasteneijer end Aelke sijn huisvrouw
Griete Pieters huisvrouw van Pieter Abels
Garrelt Kruise end Aelke sijn huisvrouw
Geeske Bouwkens weduwe van Bouwke Aikes
Antien Warners weduwe van Warnert Warners
Bouwe Nicolai weduwe van zael. pastor Menne Nicolai
Geert Dercks end Lamke sijn huisvrouw
Harco Schipper end Marretje sijn huisvrouw
Frouwke Rotgers huisvrouw van Rotger Harkes
Albert Harmens Ouderling end Abele Harmens sijn huisvrouw
Harmen Tonnis, end Trijntjen sijn huisvrouw
Balster Balsters end Ijde sijn huisvrouw
Jurjen Wilkens end Rensche sijn huisvrouw
Hemme Bruns
Wessel Broers
Jan Jans end Anneke eluiden bij d' wa..
 
In Bovenbuiren
 
Tonnis Jansen end sijn huisvrouwe
Albert Jansens huisvrouwe
Jan Tolen end sijn huisvrouwe
Hindrick Berents end sijn huisvrouwe
Focke Popkes end sijn huisvrouwe
Jan Hovingh end sijn huisvrouwe
Willem Poppes met sijn huisvrouwe
Mans Tijes end sijn huisvrouwe
Jan Roeleffs end sijn huisvrouwe
Willem Harkens met sijn dochter
Hemme Luppes een weduwe
Vrouwe Hindricks
Greete Geerts weduwe van zael. Geert Bruins
 
Int' Oostereijnde
 
Eppe Ennes end sijn huisvrouwe
Claes ten Buir met attestatie van de Beerta
Tiarck Edses end sijn huisvrouwe
 
Pieter Berents end sijn huisvrouwe
Tjarck Feijes kerckvoogt
Nantke Hindricks end Hilletjen eluiden
Focco Melles huisvrouwe
Ouke Salves end sijn huisvrouwe
Eltjen Tiddens end Sijcke Harmens een weduwe beijd int' Oostereijnde
Boele Eltjens end Geertjen Arents
Hemme Eltjes
 
Naederhant angecomen
 
1654
 
Berent Jans end Ike sijn huisvrouw met attestatie van de Beerta
 
Jacob Gerrits een Kistemakers knecht met attestatie van de Scheemda
Rensche Sibinga mett attestatie van Vlagtwedde
Aeffjen Winshemius mett attestatie van Groningen
Aeltjen Warners
Aelke Jans
Hemke Hapkes mett attestatie van Oostwolt
 
1655
 
Wessel Broers
Jan Harmens
Eltje Aikes
Haio Tonnis
Balstar Jans end Swaente Balsters eluiden
Trijne Jans
Sophia Bruinsteens
Antie Bartels huisvrouwe van Bartelt Andries
Aeltjen Jacobs huisvrouwe van de Kistemaker
Geertjen Jans dochter van de Mas bij de verlaeten
Meint Berents met attestatie van Suidbroek
 
1656
 
Epke Willems dochter van Willlem Harkens
Jan Roeleffs int' Oostereijnde
Foppo Tiddes end Engele eluiden buiten de Blijhamster poorte
Wibbo Wibbens huisvrouwe van Wibbo Wibbens Smith
Anne Jurjens met attestatie van Groningen
Tonnis Cornelis end Reentje sijn huisvrouw met attestatie
van Bellingewolsterschans
Haio Epkenius met attestatie van Groningen
Johan Ferti quartiermester end Maike eluiden mett attestatie van Groningen
Derck Jurjens end Aelke Dercks eluiden tot Winschoten
Griete Jans int' Oosterende
Hindrick Wilken
Hemme Hannes
Anne Jans buiten de Blijhamster poort
Griete Jurjens d' huisvrouwe van Jurjen Lucas
Engeltjen Hillens weduwe van zael. Roeleff Boelken
Jan Geerts Huisman mett attestatie van Pharmsum
Taelke Jacobs weduwe van Jacob Klenenborch
Hindrickjen Hindricks weduwe van Hindrick Everts
 
1657
 
Ete Jans huisvrouw van Jan Harmens
Jantjen Pieters huisvrouw van Berent Warners
Wipke Jans huisvrouw van Roeleff Jans
Greete Dreeuws huisvrouwe van Dreeuws Jansen
Koene (J/H)ansen in de wevers horn
Asse Haijes huisvrouw van Haio Tonnis
Gartie Abels dochter van Abel Okkes tot Blijham
Jurjen Nannes mett attestatie
Stijntjen Halewechs end Frerick Halewechs soon end dochter
van zael. Hindrick Halewech
Jan Hindricks Krol end Grietjen Jacobs sijn huisvrouw
met attestatie van Visvliet
Tiadduwe Sibinga met attestatie van Groningen
Bouwe Reints huisvrouwe van Phopko Oomkens met attestatie
van d' Eexta
Hindrick Harmens Kleermaker end Hindrickjen sijn huisvrouw mett attest. van Groningen
 
1658
 
Temke Alberts huisvrouwe van Albert Jans in Bovenbuiren
Geeske Tiassens een jonge dochter met attestatie van de Nieuweschans
 
1659
 
Wibbe Wibbens Smidt
Owke Phebens huisvrouw van Hindrick Harmens
Tiackjen Ockens
 
Albert Jans end Fijcke eluiden
Geertjen Aeldricks
Pietertjen van Lennip
Jurjen Snijder end sijn huisvrouw
 
Den 12 7tember zijn tot nieuwe
Communicanten angenomen
 
Geert Roeleffs
Renske Mennes huisvrouwe van Jan Lodewijcks
Geesjen Willems, weduwe van zael. Hindrick Hindricks
met attestatie van Groningen
 
[Hierna volgen de aantekeningen van de tweede pastor van Winschoten, Henricus Hulsebusch, zijn handschrift is veel onduidelijker dan die van Focco Theodori]
 
Dese volgende ledematen wonenan dese zijdt van de veneke sloot.
 
1. Jacob Hindrix gaet te nachtmael tho Blijham
2. Jan Abels tho Blijham
3. Aeldrix Huitsing
Hemme, Abel Ockes dochter
Jan Harmens Joling, Martje ehluiden
 
Dese volgende communiceren Winschoten
 
Wiilem Berends weien Mapke ehluiden
Jarfco Barcklage Eelke ehluiden
Abel Ockes
Edzart Oomkes Etjen ehluiden
Gartjen Abels
Nantje een oude vrouwe
Roeff Broers Eelke ehluiden
 
Summa 11 ledematen
Tot summa 402 ledematen
 
Anno 1655 den 13 Augusti
hebbe ick Henricus Hulsebusch met de ouderlingen
 
Docter Tammo Harquens en Memmo Tijarcx
so binnen als buiten gevisiteert end sijn dese
navolgende communicanten in onse clucht bevonden
 
Barber huisvrouw van Harmen Geerdts Cortouw
Barbara Gabriels
Siben Jans end Tru.. sijn huisvrouw
Griete Willems huisvrouw van Wilcke Hemmens
Hille huisvrouw van Theewes Theeuwes
Geerdt Lodewijcx
Jan Jans Wever en Gebcke sijn huisvrouw
Jacob Eltjes Lubbe ehluiden
Coert Hindricx Wije ehluiden Noortbroeck
Jannes Jaspers Kistemaeker
Harmen Sibens Jantjen ehluiden NB onder censura vertrocken
Sibelke Sibelkes
Jan Stellemaeker Talle ehluiden
Jan Heints Aeltjen Wessels ehluiden
Conraed Valentijn Anna ehluiden
Eeuwte Wessels en Griete sijn huisvrouwe
Berend Arendts Claesjen ehluiden
Ouwe Tijaerdts huisvrouwe van Derck Pieters F....
Tijes Tonjes Backer Aeltjen ehluiden
Derck Samuels Geertruid ehluiden
Willem Hindricx Cuiper Tijadduwe sijn huisvrouwe
Harm Geerts Etjen ehluiden
Tiddo Eppens Murcke ehluiden
Berend Berendts Backer Wije sijn huisvrouwe
Barbara Riets met att. van Dn. Otto Zaunsliter
Eeske Harmens Lamme ehluiden
latus 48
 
Frans Frantsen Truite ehluiden
Mette Dercx
Harmen Dercx leerbereider Wipcke sijn huisvrouw
Jan Harmens Wieldrajer Nantje ehluiden
Gepcke Eppes nu op Suiderveen
Jan Geerdts Ilben ehluiden
Heijo Engels Snider Wije sijn huisvrouwe
Ocko Fijckes Potbacker Gebcke ehluiden
Jan Eppens Martjen ehluiden
Harmen Hindricx Saelmaeker Hilletjen ehluiden
Swane Berendts
Harmen Roelfss Wieldraijer Geeske ehluiden Embden
Harmen Snickevaerder Alcke ehluiden
Eilert Snickevaerder Aeltjen ehluiden
Ubbo Herens Mette ehluiden
Tijae Hindricx wedew die 2 7ber 1655 lidmaet geworden
Daniel Snijder Doe echtelieden
Trijntjen Daniels met attest. van Amsterdam
Menno Snijder Anne ehluiden
Griete Backers olde vrouw 73 jaeren
Jantjen huisvrouwe van Nomno Jurjens Backer
Freerc Aijckens Sijpcke ehluiden
Bijlcke Tonckens
Lisbeth huisvrouw van d' Cuiper
Jan Sickens Nele ehluiden
Colcom Grietjen ehluiden
Emcke Tonnis wedewe
Henricus Nicolai Bouwe ehluiden
Hille huisvrouw van Alberts Robol
latus 47
 
 
Anna Waldricx
Stijne huisvrouw van Albert Ockes
Derck Aijckes end Grietjen sijn huisvrouw
Claes Isebrandts Organist
Claes Claessen en Grietjen sijn huisvrouw
Roelff Jans Glasemaeker Aucke ehluiden
Jan Elles Riemen ehluiden
Renske Eppes
Mr. Bernh. Gollswerden en Ootjen sijn huisvrouw
Theda huisvrouw van Tijarck Hemmes
Sibon Sabel
Haitsen Hansen en Anna sijn huisvrouw
Jui Jans Swaene ehluiden methaer ouste soon Jan
 
Swaene Jans wedewe
Jan Ottes Teetje ehluiden
Griete Roelfss wedewe
Trijne huisvrouw van Harmen Jans
Aeltjen Wessels wedewe NB supra
Ilben huisvrouwe van Olivier Muller
Lukke Jans in Bovenbuiren 2 7ber 1655 litmaet geworden
Ijje huisvrouwe van Harmen Jans
Joest Tichelaer Anna ehluiden
Berend Jans Ijcke sijn huisvrouw
Neesjen Pieters wedewe
Lisebeth Jans wedewe
Griete huisvrouw van Hindrick Nijmeijer
Wische Arendts olde vrouw
Elske Freercx
latus 36
 
Griete Overlanders 60 jaer lidmaet
Tonnis Hindricx Tichelaer en Meeske sijn huisvrouw
Jan Hindricx Lamke
Christoffer Ames
Frans Geerlefss
Tonnis Jans Voerman
Hero Haijes
Griete huisvr. van Holt Hindrick
Gebcke Berendts
Evert Everts Teetje ehluiden
Joris Schotsman en Aelcke ehluiden
Albert Jans Lisebeth ehluiden
Jan Jans van Ibur.. Moeke ehluiden
NB Martjen Jans huisvrouw van Pieter Golen Keetlaer
Jan Heres Korvemaeker Eeuwcke echluiden
Jan van Dorsten
Jan Berendts van Rhenen wedenaer
Geert Roelfss
Jacob Ariens Geertjen ehluiden
Jan Arendts
Galje Emcke ehluiden
Joest Joesten Aelcke ehluiden
Bouwe Sebes
Hindrick Jans Tichelaer Jantjen ehluiden
Lodewijck Jans Diacon Ocke ehluiden
Judith Alberts wedewe den 2 7ber 1655 lit. gew.
Claes Hoppenbrouwer Goutsmidt
latus 38
 
Mr. Hemmo Hannes Anneke ehluiden
Griete Jans huisvrouw van Jan Harmens Brouwer met att. Oldeschans
Johannes Schoemaeker Meiste ehluiden
Popco Pieters en sijn huisvr. Peterke met att. van Gron.
Griete Potbackers wedewe
Saertjen Melchers
Mr. Reinder Lubke ehluiden
Imcke huisvrouw van Menso Schipper
Jan Claessen Ocktjen ehluiden
Doctor Tammo Harquens Tijaecktjen ehluiden
Ecco Harmens Bijlcke ehluiden
Jan Potbacker Renske ehluiden
Wije Hulsebusch methaer dochter Trijntjen
Henricus Hulsebusch Pastor en Trijntjen Arendts sijn huisvr.
 
Op Suiderveen
 
Wilcke Geerdes Wipcke ehluiden
Arend Hindricx
Hindrick Hindricx Geeske ehluiden
Jan Barcklaege
Abel Nannes Lisebeth ehluiden
Tijarck Boeles en Geertjen Oomkens sijn huivr.
Pieter Berendts en Griete sijn huisvrouw
Jan Eppens Diacon Welmoet ehluiden
latus 38
 
Doe Nannes Asse ehluiden
Nittert Geerts Tetje ehluiden
Frans Jans Diacon
Harmen Jans
Aeldrick Berendts Reentje ehluiden
Memmo Tijarcx Ouderling Elke ehluiden
Poppo Wigboldi Siben ehluiden
Jan Wessels Aelke ehluiden
Anna Jan Wessels .... moeder
Jan Jans Pijck Lubberich ehluiden bij de ga..
Swaentje Jans de 4 Junij 1654 lidm. geworden
Louwrens de Lap Margrieta ehluiden
Jan Popkes de 3 7ber 1654 lidm. geworden
Jan Meijer Mar.. ehluiden
latus 23
 
Summa 224
Collega 164
Tot. summa 391 lidtmaeten op een tijdt gecommuniceert
 
Naderhand angecomen de 5 Decemb. 1656
 
Mathias Schullebus Margreta Eilshemius ehluiden
met att. van Dn. Picardius de 12 Nov. 1656 gedateert
Jan Claessen Muirman en Ette sijn huisvrouw
Elleke Tijdinga j.d.
 
Janneke Clocqs j.d.
Wipcke Hulsebusch j.d.
.brecht Hindricx huisvr. van Jacob Borcherts met att.
Tenneke Halewecks huisvr. van Joh. Bruinsteen
Anne Aijoldts huisvr. van Aijold Geerdts
 
Naederhand angecomen
Ao 1657 den 5 martij
 
Garrebrand Boelens
Hindrick Dercx Snijder Fenneke Haeck sijn huisvrouw
Anne Geerdts
 
Griete Hindricx
Maria Jans met att. van dn. Kieft van Alcmar
Wipcke Renssen
Christiaen van Vilsteren Grietje Tijaerdts ehluiden
met att. van Baffeloo
 
Ao 1657 den 2 7ber dese
 
Barber Janssen wed. van Jan
Coster met att. van Groningen
Tallichjen Clocqs met attest. ter Pekel
Hemmo Harckers vand Beerta
 
den 7 martij 1658 Mencko Thomas Pieter Pieters Snickevaerder
Moeder Sijntkes met attest. van dn. Kunninck 25 febr. 1658 gedateert
 
Ao 1658 den 3 7ber
 
Geeske Jans weduwe van sal. Eltjo Haijckens
 
den 4 martij 1659
 
Christoffer Freercx
Hindrick Martinus
Ubbe Haijckens op Suiderveen
Harmen Roelfs Wieldraijer
Trijne Luppes
Jan Tonnijs Tijadduwe ehluiden
 
novilij den 3 junij 1659
 
Jan Jans Hogebreider en Grietjen Jans sijn huisvrouw
Grietjen Berendts j.d. stiefdochter vand leutenantsche
den 11 octob. 1661 vertrocken Nije Schans
Swaentje Pieters met att. van Amsterdam
d' Schilders vrouwe
Geertruidt van Lennep met att. vand Meden
Juffr. Marla Rijckema wedewe
van sal. leutenant Berent Ottens
met attestatie vand Nije Schans
 
novilij den 2 7ber 1659 in mijn cluft
 
Renke Memmes huisvrouw van Jan Lodewijcx
 
novilij den 4 decemb. 1659
 
Aekke Douwes huisv. van Minck Thomas met
att. van Harlingen
Engelbert Jans en Martjen Reindts sin huisvrouw
ind Moelehen
Ussel Roelfss wedewe van Jan Hindricx
Trijne Jans wedewe van Berend Berendts
ind Moelehen
Mr. Matthias Hermans Boen
Ocktjen Dercx huisv. van Wijpco Hemmes
Toebeke Eppens huisv. van Joest Joestens
Ilben Tonckens, huisvrouwe van Focco Garrels [hand van Focco Theodori, KB]
Tjaa Nannes, met attestatie van Delfzijl [hand van Focco Theodori, KB]
 
Dese volgende angecomen intjaer 1660

Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net